XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Kurutzearen ezaugarria (aitearen) bizitza guztian astiro ta itzaltasunagaz egitea, Lourdes'ko Bernarda zoriondunaren egimen garaiak virtudes heroicas egiztatuteko imiñi eben; eta egoki izango dala uste dot Berbizkundeko Kostantino Aba'k gai onetan Domingori buruz diñoana: Koruan, naiz ikastolan, naiz yantokian Aitearen Domingo'k lez egiten iñor eneban ikusi.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 ¡Domingo Aba'k bai emoten dauskuz emen ikaskizun ederr eta yarraigarriak!.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Lengo egunian ikusi gebazan alkarrekin Elixabete deun-txadoneko jaupalburuba ta Misión Españolako zuzendari Urrutia'tar Gotzon abea.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Eztaukagu Urrutia ta Lande abeak ixentau-biarrik.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Eta bere aizkide barruko izan zanak diñonez, Uriarte abaren gogoak, umetxoaren ederrtasunak beti agertu ebazan, eta ikusten eban bakotxean, Joubert'en itz oneik gogoratzen ei yakozan: Olerrkariak, biotz aunditasun, eta adimen zerutarrdun umeak dira (Penséss).

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Zumarraga Aba.

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Mendieta abak diñonez sendatza emoten ebanean, mitrea kendu eta aita besoetakoak alde egin bearr izaten eben, naikoa zala adirazteko.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Artalde ugaria eukan izan be! Edeslari gorengo batek diñon lez, ba XII'gn. atala 414 ing.- Aitatzen daben idazkia Luzuriaga'k II Idazle dakarr}, Zumarraga abak egiz eta pozez esan al izan eban, eta ori berak Mexiko'ra egin eban lenengo osteran, bere anai prantzizkotarrak, milloi bat baño geyago kistarr egin ebezela.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Naparrtarr aundikijen seme, ta batzuren ustez Nabarra'ko bakaldunen senittarrteko, Leire'n ixan zan benedittarren lekaipuru ta aba agurrgarri.

10. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Eskerrik asko, Jauna; ezin nezake nere egin bearra utzi; bañan nere ta bere izenean Aba onek juan nai ba'lu, bai, zuekin batean bazkaldu lezake.

11. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Eta ¿zuk (beste Abari irakasleak galdetu zion) naiko al dezu?.

12. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Orain (zion irakasleak Abarri) zu izango zera gure jabe; nai dezuna agindu.

13. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Ortxen bizi izan zan urte askotan Zumarraga aba.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Loyola'tarr Iñazio, Xabierr'tarr Prantzisko, Japongo Martiri Aszensioko Martin Deunen, eta Berriotxoa'tarr Balentin Txina'ko martiri Zoriondunaren izkera samurr eta gozoa erabili zun umetan eta gaztetan beste mixiolari sutsu eta ziñopa (martiri) guztiz arrigarri batek ere: Guzman'darr Domingo Deunarnen seme zintzo Errkizia'tarr Domingo Aba agurrgarri Errezil'darrak.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 ERRKIZIA'TARR DOMINGO, O. P. ABA AGURRGARRIAREN BIZITZ LABURRA

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Oez gañera baziran alderdi ayetan diru egitera Jundako Portugal'darr asko, ta oek ere Erexil'go seme agurrgarria goraldutzen erabilli oi zituzten mingañak, esanaz, Jaungoikoa onetsi edo bedeinkatzeko zala mixiolari onen ontasun, donetasun eta biotz beroa, ta Errkizi'tarr Abak bakarrik beste lekaide (erlijioso guziak baño geyago egiten zula Japon'en).

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Garagarrilla'ren 7'an, 1867-garren urtean Eleiz Ama Deunak Zorionduak izan ziran Japon'go ziñopa (martiri) asko; baña 1630-garren urteraño ildakoak bakarrik: ez beraz Errkizia'tarr Aba.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Bitartean eta beti gora dezagun euskaldun guziok biotz biotzetik Errkizia'tarr Domingo O. P. Aba Agurrgarria! Gora Ernio baño sendoago Errexill'go seme jatorra! gora Japon'darren mixiolaria! gora ta gora Jesukristoren ziñopa arrigarria!.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Ori guzia Marin del Campo'k idatzi dio Perez-Arregi Abari Anai Garate'ren omenez.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 Iñaki Aba deundatu (kanonizatu) zanean berriz, Tolosa'n, batzarr nagusian beste asmoen arrtean auek arrtu zituzten: 1) Gipuzkoa`ko erri bakoitzak bere Eleizan santu berriari aldare bat eskeiñi zezaiola; 2) udal bakoitzak udal-etxean santuaren irudia ipiñi zezala; 3) Iñaki izan zedilla Gipuzkoa`ren zaindari lenena; 4) Jesu Lagundiko Aita Nagusiari eskatu zezayola santuaren zakiñ (errlliki) bat, eta Loyola'ko etxea eleiz biurrtu zezala; 5) Diran eta izango diran Jesu-Lagundiko bazkideak Gipuzkoa'k semetzat arrtu zitzala.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 I.- Yosun Lagundiko Kardaberaz-tarr Aba ospetsuak idatzitako, Pasio edo Nekaustea, lenengokoz ezagutu nuanetik; Euskalerri guztian ainbat geyen zabaltzeko gogo eta asmoa sorrtu zitzaizkidan barru-barrutik....

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 10.- Nere itz-aurrea idatzi eta gero, Yosukistoren Nekauste ori Kardaberaz-tarr Abak egiña ez dala, yakin det.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Orrela dakarr beiñipeiñ Uriarte-tarr Aba ospetsuak, onetariko berrietan lenenetakoa dan Uriarte-tarr Abak: Basterretxea-tarr Agustin Abak olerrkitxo au Yosukistoren gure Nekauste au bizkayeraz egin zun, eta Kardaberaz-tarr Agustin Abak gipuzkeraz ipiñi zun....

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Eta gipuzkeraz beintzat 1760garren urtean Kardaberaz-tarr Abak Iruñan argitaraldu zuan-ezkero, urte ori baño lenago egingo zun bizkaiyerazkoa Basterretxea-tarr Abak; baña Uriartek eta, aitatzen dituen Bizkayerazko argitaraltzeak, zarrenak ere, 1777garren urtea baño zarragoak ez dirade (1).

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 11.- Dana dala, azkarr ibilli bearr izan zan Kardaberaz-tarr Aba, 1760garren urtean bere Cristavaren Bicitzan bere izenkide Agustin Basterretxea-tarraren Nekaustea ere gipuzkeratuta Euskelerrian zabaltzeko.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Bizkayeraz (Uriarte-tarr Abak dasanez) 1777garren urtean bi aldiz Bilbaon, eta uri artan bertan, baita 1863garren urtean ere.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Gipuzkeraz berriz bereala (urtea izendatu-gabe) bereala ipiñi zula Kardaberaz-tarr Abak, dasaigu Uriartek.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Eta ez da izan ere, ezin izandako gertaera, Euskelerriko bazterren baten Nekauste zarr ura aurkitzea; Euskelerri guztian, (naiz Gipuzkoan, naiz Bizkayan, naiz Naparroan), Kardaberaz-tarr Abak argitaldutako idaztiak zabalduak eta bialduak, salduak eta emanak, irakurriak eta entzunak, alde guzti-guztietan izan ziran-eta.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 ¿Zer esan nai dute Yosuren izen-alboan dauden A. aundi eta B. aundi oyek?... A-gustin eta B-asterretxea: Basterretxea-tarr Agustin Aba, Nekauste onen egillea izan zalako.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 20.- Uriarte-tarr Abak dakarrenez, Kardaberaz-ek ere bere eskuz idatzita utzi zigun, Nekauste ori bizkayeraz Basterretxea-tarr Abak egin zula lenengo; eta bizkayeraz arrturik, gipuzkeraz berak (Kardaberaz-ek) ipiñi zula.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 23.- Ederrki gipuztu zuen Kardaberaz-tarr Abak, baña noizik-bein Bizkayerazko esakera edo itzak utzi zitun; eta orain ere Nekauste zarr orretan irakurrle erne eta adikorrak bizkai-usaya edo, bein baño sarriago aurkituko du.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Nik Kardaberaz-tarr Abak argitaraldutako orriak, berak argitaraldu zitun bezela, berdin-berdin argitaraltzea nai izan det: orregatik, baita utsunerik argienak ere ez ditut zuzendu, dauden bezela utzi baizik.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Bi gizonenganako maitasuna zait indar indartu kolko barnean: Izuarritzaga tar Jerbasi aba, Miren biotzeko Semea, eta Lizardi tar Xabier (G. B.)

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Iruarritzaga'tar Jerbasi abarena, bat. EL DIA ren orritan azaldu ziran vecinos aietzaz jabetu zan euskaltzalearena bestea: Lizardi'tar Xabier zanaren (G. B.) izen maitea.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eleizkixuna gustiz ederra, baña bai Larra'ko karmeldar Aba Polentzi'ren txoniz edo sermoya be; eztogu entzun txadon onetan euzkera garbijan aren ekarrija daukonik.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 6 1-2'etan: Goiz-eresia
8 1-2'etan - Biribilketa
10'etan - Meza Nagusia
Intza tar Damaso Aba, euskaltzaña izlari
11 1-2'etan - Garitaonandia jaunaren etxean oroitarria agertzea
Ondoren - Idazleen batzarra ta ezpatadantza
Ordu 1'ean - Bazkaria.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Datorren igandean Iruña ko Buruñurdunen (Kaputxinoen) eleizan esango du bere lenengo Meza Larraul dar Bernabe aba gazteak.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Dagonillaren 26'an asi ta Irallaren 6'an amaitu zan erri onetan misiñoe ederra; izlarijak ixan ziran Jazinto ta Florentzio Karmeldar abak.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 26'gneko. arratzaldian aba gurgarriak eldu ziran ta errijak Udala edo Ayuntamentuagaz, arrera eder bat egin eutzen ta gero egun gustietan erritarrok utzik barik eldu ziran txadonara, Aba arima zalearen itzaldi ederrak entzutera, oben loijak garbituteko gertatuagaz, gero Jaunaren adizkide egiñik, zintzo aurrera irauteko asmuakaz.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Anei ezkar Aba gurgarriari egin deuzten mesediagaitik eta eleistarrari Jaunaren deiyari zintzo erantzunagaitik.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 (Eleistar maitiok} es astu aba orren erakutziakaz eta onian irauteko asmuak barristau egunero, sendo iraun dagizuen azkeneraño, alan lortuko dozue garairik andiena.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Jesus'en Biotza etxean eta Eleizan. Agirre'tar Gorka J. L.ko Abak egiña.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Esaera zarrak. Intza'r Damaso Aba kaputxiñoak bilduak.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 San Martin de la Ascensión de Aguirre. Recuerdo del tercer centenario de su Beatificación 1627-1927. Lorenzo Perez Aba Pantzeskatarrak eta Etxegarai'tar Bonifacio yaunak Bergara'n esaniko itzaldi bi. 84 ingoski ta 9 argazki daukaz.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Onein ondoren beljikar 500'n bideztik ikertu eben, euron artean Beljika'ko langille-arazoetako bakaltsein edo ministro Heiman yauna ta Rutten aba, domekatar ospetsua, be ba'ziran.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Karmeldarrak erriko abeslariak lagundurik jaupa polit bat abestu eben eta txonitza goiz eta arrastien euskotarrak ondo ezagun daben Tirsa abak egin ebazan; ederto egin be.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Emilen aba Iruña'ra Eustasi aba Villafranca'ra ta Akilin aba Zornotza'ra aldatu dira.

49. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 Auxe diño onetzaz len aitatutako La Colombiere Abak:(...).

50. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Lontzi Aba.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 J. M. Etxeita, ainbat ele-ederren jaube; Zamarripa apaiza, geroago euskaltzaindikoa, ainitz bidar sariztatua, bertso-batzaldietan; Aizkibel'dar Bingen'ek bere Urretxindorra (Bilbao, 1918), olerki-sorta polita damagu, garai artakorik onenak, apika; Dabid erregearen eresi mordoa euskeraldu zizun Aita Arriandiaga'k; J. Arregi'k, Heine'ren olerkiak; Etxebarri, Altuna, Arrue, Gailastegi, Errazti ta abar, errikanta ta seaskazkoetan jardunak dira: Bustintza, gure Kirikiño, jatorrak ere ba-dauzka bereak; ezin kon-ala Enbeita anaiak egin zituztenak; Gabirel Manterola idazle azkarrak bere Goi-izpiak (Zornotza, 1924) argitara eman zizkizun; baita Maruri abak ere bi liburu oso txanbeliñak: Biotza abeslari ta Lilitxingar (Tolosa, 1928).

52. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Intza'tar Damaso Aba kaputxino naparrarri, EAJ'ren NBB'eko kultura sailak omenaldia: Intza'n 1886 an jaioa, kaputxino mutikotan sartu ta euskera galdurikoa.

53. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0144 Harrokeria izan liteke nire aldetik, baina poza sentitu eta barrena lasaitu zitzaidan gero, lehen momentuko harridura gainditu bezain sarri: ustekabeko aurkikuntza baten imintzio baldar hura (ez Aba Yakuek ez inork sinets zezakeen nik irents nezakeenik ikur-elearen bigarren zatiarena) nire armarritzat hartzea erabaki nuen instant hartan bertan, abisu ezin egokiagoa baitzen, izurri zein etsai, nire erabakien oztopo ororentzat: egizue ihes kontrarioek, elkarrenganatzea heriotza gerta ez dakizuen.

54. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0340 Banekien erantzun berdintsua emango zidala katedraleko atezainak ere, Aba Yakuek bazuela aurreragoko kezkarik, baina ogi mutur bat baino zerbait gehiago ere aterako niola erabakita, harantz jo nuen.

55. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0340 Osasun, Aba Yakue!

55 emaitza

Datu-estatistikoak: