XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Neskatotxo aberats, ondo jantzia ta obeto apaindua joaten zan, a mutiko nekezale, itxasora eroan oi diran lez, erropa zar adobatuakaz ebillena ikustera.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Ni baiño neskatilla aberatsagoak egiten deutse abegi ona, ta ibilten dira beragaz, jantzan ta olgetan tanbolin soiñuan.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Zeure odol aberatsak eta zeure bijotz gozo orren atsekabiak gaizkatuko nabela uste osuan nago.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0089 Beartsuai edo ezeukiai emonezkero zeruratu egiten dabela eztiño San Bernardok, toki onetan beintzat; baiña Jesus-ek, urrengo gogartean gogoratuko danez, aberats onak eskumaldean ipiñita, berba gozoz belarriak palagatu ta atsegin andiz biotzak beteko deutsez atzenengo egunean, aberastasunai urtepide ona emon eutselako.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0089 Eta euron antzera dira aberatsak be ezeukien artean.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - ¿Zer jazo yan Dorote, barriro gaztai-saltzalle jarteko? Nik uste nayonan aberatza zuala ire senarra; beñipein, Amerika'tik etorri zan lengusu aberatz bategaz ezkondu intzanala zan entzutia.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Bai-ba; aberatz-samar eguan; baña zoricharrak amaittu ebazan laster bere dirubak eta bera.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Andik gerotxoago, loak artuxe, bere ondotik yoyazan gizon biren berbaroak iratzari eben; erriko abade aberatsari urre-zidarrak ostuteko zein bidera yoko ete-eben autuka etozan.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Zarra ba'da, gaztea ba'da, ezkondua ba'da, ezkongea ba'da, gurasoa ba'da, umea ba'da, aberatsa ba'da, txiro edo beartsua ba'da, gaxoa ba'da, osasuntsua ba'da, aundikia ba'da, nekezaria ba'da, ekandu txarrekoa ba'da, obenerako bide-urrean bizi dana ba'da... bakoitzari dagokionez.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 Lurreko ogasunez landerrak ziran; baña barrnetik eskarrez eta zindotasunez aberatsak.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Jesucristoc eracutsi eutsan munduari guizon guztijen anaitasun eguijazcua; bacalduna (edo erregue) ta menbecua, zurija ta baltza, aberatsa ta abelguia, jaubia ta otseña, guizona ta emacumia, zarra ta gaztia, guztijoc gariala neba-arrebac eta anai-aiztac, Jaungoicuac sortu guenduzalaco, Adan eta Ebaren seme-alabac garialaco, eta aintzat Jesucristoc eta bere Amac artu guenduzalaco, eta, cristotar onac garianezquero, Elizamaren seme-alabac garialaco.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Errbestetik etorrittako gixon aberatz batek irasi dau, berak esaten daunez, arrantzale gaxuen bixibidia obetuteko.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni zinddua zan; bera aberatza ta Iñaki txirua ixanik be, etzan arrotuten.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Iltzen dira zarrak eta gastiak, aberatzak eta aberke edo ezeukijak, doniak eta obendijak edo pekatarijak.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aldijetan ele ori olan bixi ixan da artzañen eta arrantzalien abuak matte ebezala, aberatsak pantzerara joten eben ba, eta emen jazoten dan legetxe, monsiur zanari orok buruba makurtuten eutsoen.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Jaunaren irakaspenak aberats zeken eta zikoitz, biotza lurreko ondasunetan josita daukenen aurka bai, orrein aurka dira; baña gizartekeri nai baltsakeriaren alde ezelan be ez.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Olako eskubiderik gizon bakotxari laketu ezkero, sozialistak ondasunei buruz gizartean ipiñi nai daben bardintasuna ankaz gora lioake, batzuk besteak baño aberatsago aldi laburrean egingo litzakez-ta.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 TXILIK, - Laitiz aberatsa ta ni txiroa izan-bearrean, bestera bagiña, egun atantxe semetzat poz-pozik artu izango nuen.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Mi. - (milikaz) Orrek amaikatxo ni baño aberats eta ederrago aukeran izango ditu.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Irabazi aundia det aberats askoren diru-zaindari izateakin.

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 Silberi da zure aita: gizon trebe ta... aberatsa.

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 JOXEPA: ¿Aberatsa al-da?.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - Jakiña: aberats purrukatua bai-ta.

25. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Ez dira beti Euskaldunak gentzatsu ta aberatzak izan: Beren artean maiz azarre (ta berenez lasai ta apalak artean, gutxi bañan gogorrak izaten dira azarreak); eta gudalari bikañak izan dira:.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eguiteko santu au bukatzeaz batera, ichas-aldetik jaikitzen ziran odei moltso lodi-illunak; eta kristau zorioneko ayek, gordairurik aberats eta estimagarriena billatu duanaren pozarekin eta euria laister zetorrelakoan, artu zuten echeko bidea.

27. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Ara Jauna, artu bitza nere adimentua gomuta, gogo ta borondate guztia, berorren eskuetatik artuak ditut guztiak, berorrenak dira, eta ematen diozkat guztiz-guztiak, batere neretzat gorde gabe: berorren eskuetan uzten ditut guztiak, eta berorren besoetan etzaten naiz ni ¡Jauna! ¡Jauna! bakar bakarrik eta bene-benetan eskatzen diotana da, sortu dedilla nere biotzean berorren grazia, eta berorrenganako laztantasun eta onetzi ederra; berarekin bakarrik, aberatsa naiz; eta ez det bezterik bear, eta ez det nai ere.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Jaun aberatz bi bein batean juan ziraden santu fama aundia zeukan Monje edo Fraile bat bere bizi lekuan ikustera.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Berdin zitzaion sagardotegian egon, La Fraternal-en aritu ala neskarik aberatsenaren atzetik ibilli.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 ¡Zeiñ atsegiña neretzat ikusi nuenian Euskalerriko liburutxo ori, an, ondo gordetu-ta larru ederrezko estalki aberats batez zintzoki jantzia!.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Gosetiak ogasunez bete dittu; eta aberatsak agortu.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Jauna, erantzuten dute morroiak, Berorrek erri-ondoan dauzkan bazter eta ondasun aberats ayetara lapurrak datotz.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Merke ta doaitxotzat diyozu? ¡Alajaña! Ez gera zuek beziñ aberatsak izango; bañan oraindik doangi bearrik ez daukagu: ez, enetxo; ta etzatzu etxe erre ori merke saldu dezutela esan: eun da amar milla peso etxe arren ordez geyegi dirala uste det: nik beiñepein enizkizuten larogei baño geyago eskeñiko.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Kristaua: ludi onetan zoriontsu zera?, aberatsa zera? pozez eta aintzaz (gloriaz) bizi zera? Itxadon pixka baten; ilko zera, ta gauza auetzaz orduan zer? Zorigaitsu zera? bizitz au neke, min, ta oñaze artean daramazu? Apurrtxo baten itxadon; lasterr ilko zera, ta ilda gero gauza auetzaz zer?.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Ta bizitz onetan aberats, aintzaz (gloriaz) beteta, soin eta gogoari nai zutena emanez bizi izan ziranak; aberaski, aintz eta atsedenak nun dituzte orain? Gaiztokian (inpernuan) daudenak beti-betiko negarra ta oñazea besterik ez dute orain.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Alata guztiz ere Asisko gaztediaren buru egiñik ikusten zualako, naiko aberats ere bazan-da, marr marr oietatik etzan igarotzen, ta eragotzi bearrean nai zuana egiten pozik uzten zion.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Gose diranak ongiz asetzen ditu ta aberatsak utsik bidaltzen.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 130 - Aberatsak nekez zeruratzen (Mt XIX 23 26 MC X 23 37 Lc XVIII 24 27)

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Yesusek, ura orrela atsekabetu zala ikusirik, inguru begiratu zuen ta esan zien bere ikasleai: Bai nekez sartuko dirala dirudunak Yainkoaren yaurgora! Aberatsak nekez sartuko dira zeruko yaurgora.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 Ta aberatsak an ere, aberatsak... aberatsak... ementxe bezelatsu, auzoan bizi izan oi dira geyen geyenak, auzoan.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Alkateak, paperak eskuan zituela, arima-zainari, ¿txirorik baoteda Leaburun? galde egin zion; aberatsik ere bat eta berau biartik aurrera badoakigu ta kito.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Isabelek, barru-aldekoak sapustuko ziralako, -Madre, esan zuen, Bilbotar aberats batzuk asi omendira Berastegin burni-arria ateratzen.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Eta iñoizkorik argien eta gordiñen Francotarrek sortu zuten gerra basatiar ortan; au egiztatu al izateko ditugun ejenpluen artean, ona emen urrengo auxe: Espaiñi-erri geien-geinetan, aberats, aundiki eta eliz-gizonak, langille ta jende pobreen kontra agértu dira gerrate ortan, baita gerratea baiño lenagoko denboretan ere; Euskalerrian, guziz bestera: langille, jendepobre eta elizgizon geienak, elkar bat eginda.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 Orañ saya zaite billatzera, cer zala bide Jaincoác zu orren aberats eguiñ ote cinduen: - Etzan izango nosqui zu mundu onetaco gauzac neurriaz campora gozatzera eman zaitean,(...).

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 5. garren LAROGEI PEZETAKO SARI ETA BITEZARRA, itz larri eta gipuzkoar izkera motan, aberatsak ez diranai obeto aditzera ematen diyen lanari zer nolako mesedeak ekarriko dizkaten beren irabaziyak zintzo gorde eta Interes-Kuchetan korrituan jartziak.

48. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Gure arrantzaleak aberats eta etxejabe izan balira, bagenituen onezkero: Jainkomaitia, Axukre, Batsamarra, Atraka, Mixkirix, Mielka, Txardieta ta Lanbaza.

49. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Landu, anaya, ta ikerr ire erri onen lurra, ta sorrtuko dizkik uzta aberatsak, ogiaren mamiaz beteak.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Aberats aundia bada bat, au da, santu aundia baldin ba'da ta irabazi geiegizkoak ba'dittu arentzat, Eleizaren kutxara dijoaz bere geiegizkoak eta nola ainbat bai dira eleizaren umetan berentzat bearr duten baño askoz geiago irabazten dutenak, oien irabazietaz beste guziok aberastutzen gera.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Gauzak diran bezela ikusten dituanak, autortu bearrean dago, orretarako indarrik badauka beintzat: oso aundiya dala Jesus-en uztarri biguña eramatetik datorren poz-kontentua, Salomon Erregue jakintsu ta aberatsak iduki zuan baño aundiyago ta iraunkorragua.

53. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ona esan nai dutena: Begira, Jesus, ez dirudite etxe ontakoak aberatzak; gure aideak bai dira, gure antzekoak dituk ¡beartsuak! Ardo gutxi jarri dute beraz.

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 ¿Eman al dezakegute gizon aberats, agintari errege aundi oiek Jaunak neurtu dizkigun baño egun bat geiago?.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Jende aberatsekin
bizi nauk aspaldi:
Egun guziz asea
diat irur aldi,
Kuzinariarekin
nauk aichkide andi,
Ark emanik badiat
jan aal aragi
.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Errentak ttipi bainan handi gutiziak,
Aberatsen lerroan agertu nahiak;
Beztimenda berriez nihoiz ez asiak,
Ait'amen izerdien zer chukagarriak
.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Miarritze bezalako toki aberatsak!.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Ez dugu astirik sakristiak dauzkan elizkizunetako untzi eta jauntzi aberatsen ikusteko; ikusi gabe utzi behar dugu halaber komentuko liburutegia, adituak girelakotz berdin ez dela gehiago han Nabarreko erregeek gainean zin egiten ohi zuten zilar estalgiarekilako liburu handia.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Eta bere burhaso ezkualdunak, aberatsak izanik, Donibane'ra ekharri zuten ikasten.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Dakiguna ere da, barne gerla hori aphezen eta aberatsen edo, hobeki erraiteko (nahiz erdaraz), delako noble edo aristocrat-en kontra zela jokatu.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Arras partida zituzten Ahazpandarrak: zaukaten aphezek eta aberatsek ustelduak eta usainduak zituztela (orai bezala funtsian!!!) Bainan Pinetek sendiarazi zioten hura gabe deus ez zirela... eta berak zituen berritu.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Dena dela, gaineko aphezak jaun chehe ziren Behauneko erretor aberatsen aldean.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Gure izkuntza zeñen ederra, aberatsa ta maitagarria dan ez dakien asko, arritzen ziran lengo sei illabetetan ainbeste jira-bira euskeragatik egitten ni ikusi-ta.

64. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Onela zion Intxauspe Apaiz Jaunak, eta darrakio: (euskerazko aditza) bat bakarra da ta au da bere berezko edergarri aundienetakoa; bere bakartasunean ordea, ain aundia, ain emakoia, ain aberatsa, ain abarra da! beste izkuntza guzien gañetik dago, gure basoetako aritzak beren adar aundien azpian sortzen diran landaretxoen gañetik dauden bezala.

65. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Zuketazko esanera baño aberatsagoa da alde askotan iketazkoa ta obeki ere dakite ta argatik alde batera erraxagoa litzeke askoz geiago biltzea, erakusle geiago arkittuko litzekelako.

66. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Ikusi dittut bere alderdi aberatsak, baita bizia ezin ateraz bizi diran aienak ere.

67. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Oren laurden baten lana, bainan hirietako zer guziak badira: etxe moda zaharreko eta aberats, botiga eder, kafe nasai eta garbi, paseatzeko arbola azpiak izen handi batzuekin, ostatu, lantegi, burdin-bide, ur handia mekanikazko eihera azkar batzuekin, bai eta ere, frantsesak erraiten duen bezala, des monuments.

68. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Garbiago zauku, leunago ere mendiez hunaindian derabilaguna, nahiz den gutien bat aberatsago hangoa.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ordurarte, Bilbao'ko itxasontzi-jabiak eta enparau aberatz ola-jabiak alde batetik, eta Gobiernuak (Alba ministruak batez-be) beste aldetik erabillen auzijan, aldiz-atako zergak (contribución extraordinaria) zirala ta etzirala, izparringi ori beti agertu zan su ta gar Gobiernua'ren aldez ta emengo eukidunen aurka.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Lengo idazliak berberak, lengo artezkari berbera, dagoz izparringi orretan; eta berialaxe jarri zan izparringija Gobiernua'ren aurka ta emengo aberatzen aldez. ¿Zer deritxozue?.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Aberatsak zeratelako....

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - ¿Aberatsak apaizak? ¡Bai, leku onian! Orrela uste dute askok, ori bai; baña... oker daude orretan.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aton eta Senen andiki ta aberatsak ziran, baña aberaski ta ogasunak ondo erabilten ekien andikiok Kistarr egin ziranetik aurrera, kistarren eginbearrak zeatz beteko asmua artu eben.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Irizpide sakon au Campion jakittunak onela egiztutzen digu: Euzkera'ren egittura (estructura) ain arrigarriya da eze diyo Campion'ek bere mintzatzeko eratasun-aberatsa, bere elizti edo gramatikaren gerden eta bidekotasuna (diafanidad y lógica) Europa'ko beste izkuntza gustiyen gaindik agerrtzen zaizkigu.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Iparr Ameriketa'ko senarr-emazte aberatz bik egin dabena, ementxe ipiñiko dogu.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ez diogu igartzen gure izkuntza zeñen aberatsa dan.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 IV Andrea eder ta aberatsa, edo ero, edo fanata (presuntuosa).

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Langile-katolikuen elgarkuntzak, aberatsek begi onez goratzen eta laguntzen dituzte; bainan, geienetan, ez katolikuak direlakotz, aberatsendako gorriak baino leguncheago, guricheago direlakotz baizik; eta ortche dute elgarkuntza hoik beren galbidea: katolikuen artean, aberatsak; aberatsen artean edo urbil, langileak, bainan aberatseri nolabaiteko esker-lokarriez atchikiak.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Gure eskual-langileek etzuten akatz edo gal-bide hori: eskual-maitatzaile orok (aberats ala ez-aberats), begi-onez goratzen eta laguntzen zituzten, bainan ez aberatsendako legunako eta eztiago ziratekeelakotz, eta bai langile eskualdunak zirelakotz, langile eskual-maitatzaileak zirelakotz, kanpotar eta maketoen ideia ta agindu-nahiaren kontra agertzen zirelakotz.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Euzkaditarren egitatea bide da, Espainiako saltsa hortan, gauzarik deithoragarriena. Egiaz, alainan, gauza deithoragarria ez den, batzuen ametsa gatik, zombaiten itsumendua dela kausa, munduko eskualde ederrena, Eskual-Herriko choko aberatsena itsuski baita erhautzia, odol eta sutan emana?

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Aberats eta probien arteko gerla : ta probeak orain arte abarrikatuak egon bai dira, gerla ontan agiñak erakusten an dira.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Bestela sartu ta so-egin ; aberats eta konserba-duros guziak Frankoren aldez daude : probe-guzi-guziak berriz gobernuaren aldez.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Meza ondorean Gotzai Yaunek Ama Birjiñaren iduri berria erri ontako alaba ospetsu eta aberats Mendiburu'tar Ageda Irigoyenenak atsegiñez eman du bere Eliz maiteari.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Aberats okhitu handi zenbeit othe zen, ala segurrago ez hango berekoa; gu bezala hura ere arrotza othe? Ez jakin.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ni segur niz Amerikein aberatsak ardietsiko diala gogouan dian houra.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Huna, gure iduriko: aberats handiek gordeko dute beren diruetarik gehiena, guziz hiri tarroetakoek, - hemendik aalabainan errechago izanen baita norat nahi diruaren igortzia eta nun nahi alharaztia.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ororen buruan, bier-arteko giren hok guziak elgarren bethe jarriko gira emeki emeki Frantzian, aitzineko urthetan bezala; aberatsek bakarrik dute hartuko neke eta min guti.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aberats okituek, hala nola juduek eta gure deputatu zozialistetarik hainitzek, beren aberastasunak dirutan eta paperetan dituzte, arras gorde errechak, errechki Frantziatik bertze erresuma batetarat gordetzeko ereman ditezkenak.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hau ez da haratik bertzea bezain janhari aberatsa; bainan gerla aitzinean bertzea baino ezagutuagoa zen; huna zertako: Alemanek erosten zauzkuten gure tourteaux d'arachides guziak, gezurra ziotelarik: Kabalen dako etzela on.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Ara emen umetxu bat aberatz askori ikasgai ederra emoten dautzena (esan eban bere artean begira egoan gizonak; jarraitu dayogun.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Olantxe bakar-bakarrik izango zaree egunen baten zeruko erri aberatsean (1) zoriondun:

93. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Gure harotzak ez dire beraz maiz aberats; bainan ere ez dire bethi lanean ari.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Aundizkietan aundienak, apañenak, ederrenak, aberatsenak, egokienak biltzen ziran tokietan kutsutu gabe igaro zan; etziyoten lurreko gauzak biyotza ukuttu; etzuan ezerrtxok ere erakarrtzen.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egun bardin aberats ezar balite zuhurra eta erhoa, pherestia eta aoherra, sosen doian igorlia eta sabelkorra, ourthe bat gabe handi lizateke haien arteko desbardingoa.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Pinpiña zirudian: aren orrazkera, jantzi, usai ta gañeratikoak ikusi ondoren, jauregi aberatzen bateko alaba edo zala esan genezakean.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0075 Pobria
Zeruko loria;
Aberatsa
Inpernuko laatza

98. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Ondo yatorko ipuin au, ondasunak ez ikutu ez erabilli, zalantzan dagon aberatsari.

99. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Cocaina'ren arazoan berekin aspaldi ibilitako lagun batzuk jakin zuten nola bizi zan Bilbo'n aberats baten moduan, eta berak eskuz idatzitako guthun batzukin mehatxaturik, hasi zitzaizkion dirua khentzen tati-eskutitzka (chantaje egiten).

100. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0162 Ikusgarria! Arrantzaleak, baserritarrak, aberatsak, txiroak, gizonezkoak, emakumezkoak, umeak, guztitarikoak, gurari bakarra daroela: miraria ikusi.

101. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 2. Onak aurrean darabillezanak jarraitzen dautsoe bide oni, baita egiaren arerioak, guzurraren maitatzailleak, zuzentasunezko saria ezagutzen ez dabenak, ona danaren eta epai zuzen-zaleak ez diranak, onaren zaintzailleak izan bearrean txarrarenak diranak be bai; otzantasunetik eta eroapenetik urrun dagozanak, uskerien maitatzailleak eta sari-zaleak, txiroaren erruki ez diranak, atsekabetuari buruz naigabetzen ez diranak, euren Egillea ezagutzen ez dabenak, euren semeen iltzailleak, Jaungoikoaren izakiaren galtzailleak; beartsua bertan bera izten eta naigabetua estutzen dabenak; aberatsen bitartekoak, txiroen ebazle zuzenbageak, pekatu guztietan jakintsuak.

102. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Orduan soiñeko zarrak dirdaiz egingo dabe ta soiñeko aberatsak zarpail agertuko dira.

103. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Onelako mailla irizten dutenak, egiz, dira gai-ederrez, irudi aratzez eta eredu sotillez aberatsenak.

104. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0071 Arein aldietan izadia aberatsago, izorrago ta nabarmenago zan.

105. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Geidea ez dogu beraz, senide, adiskide, errkide, aberats, jakintsu edo ideko dalako bakarrik maite izan bearr.

106. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0324 Etxe aberatseko seme galdua eta Maria Madalenaren seme santua

107. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0049 Iruditegiak aurkeztatzen du Donosti'ko etxe aberats bateko gela apaña. Atzian, ezkerretara, sarrera zabala. Eskuira, begiratoki edo miradoria. Aldamenetan, esker-eskuira, atiak. Mai polita; exer-leku apañak; lauki, lore ta beste edergarri-motak.

108. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0292 Beartsua ez gutxietsi, aberatsari ez agurrik egin; egiozu zuzenbide lagun urkoari.

109. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 1- Amazazpigarren gizaldian,
gutxientzat aberatsa,
mixeri asko ikusi ziran
aundiena ez-jakintza.
Eskola urri, maixu gutxitxo,
mutil ezitze txit gaitza,
bazter guztietan gaiztakeria
ta ondo galdua lotsa!

110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 - Eta haren bidegabe guztiak ikusirik, kristau elizak ugari erre dituela ikusirik, monjak eta fraileak hil dituela ikusirik, kalizak eta santu aberatsak ebatsi dituela ikusirik, hiltzera kondenatzen dut. Beraz, Gaztelako eta Aragoeko erregeak haren alde, fabore eta lagun etor ditezen baino lehen, sententzia kunplituko dugu. Fatima eta Zoraida haren emazteak, Naxerako komentu batean sartuko dira monja, Kristoren fedea besarka dezaten arte. Gero nire semeekin ezkonduko dira, hain lore ederrak ezin gal baititezke alferrean.

111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Ni berriz aberatsa jayoa naiz, eta ezkondu nintzanean diru mordo ederra eman zidazun arren, ni atzeraka nijoa, urtean baño urtean diru gutxiagoren jabe naiz.

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Emezortzigarren gizaldiz ba omen-zan Erroma'n esku zabaleko gizon aberats bat.

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Ez jauregi aberatsetan, baizik sukalde edo lantokian bizi zana.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 Zu zeran bezelako jaun aberats eta egokiari, zenek eoan lezakio ezetzik?

115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Orra nola, ene neskatxoak, Ruth gaxoa, txiro-txiroa, bere senar zanaren ama zaarra mantentzeagaitik, eguzki galdatan, garagarra ebakitzera, jun zan emakume biotz-bigun eta ona, Booz, gizon on eta aberatzakiñ ezkondu zan.

116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Andre Mari'ren gurasoak ludi ontako aberastasunik izan ez ba'zuten ere, biotz-onoimenetan, ordea, oso aberatsak ziran.

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Goieskar ain berdingabe onezaz gaiñera, ludi ontako ontasunetan ere Jainkoak aberats egin nai izan ba'gaitu, eskar onez artu ta alik egokiroen erabilli bear ditugu, geure biotza aberastasunetara jota euki gabe, ta munduan zear txiro ta eskekoak ere ba-dirala gogoratuz.

118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Andre Mari'ren eta onen gurasoen antzera, maite dezagun lenen Jainkoa; onoimenak irixten alegindu gaitezen, eta betioro aberats izango gera.

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Eta orduko ba-zioan gudaroste osoa alor agiriak zear, zaldiz ugari, urre ta jantzi margoztuz aberats.

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Bazituan, bai, bi arreba aberats-xamarrak.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 11. Aberatsaren ondasuna, aren iri azkarra da: eta, arresi garai bat, aren iritziz.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Petoroni'k etzun adorerik izan, eskualde aberats ura illaundu ta lur etze soil biurtzeko.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Berri onean ere orrela ageri da: Zuen zori txarra, ordea, aberatsok; zuen atsaldia onezkero ba-duzute ta! (Luka, VI, 24), gizon aberats zoroaren alegia (Luka, XII, 15-21), orrits egitekoan, lander ta ordainbiderik ez dutenak maira deitzeko aolkua (Luka, XVI, 14-15), Lazar eskalea aingeruek Abrahan'en altzora eramaten eta aberatsa sulezean gaitzesten (Luka, XVI, 19-31): Yesu'k lander aberatsei erakutsitako oarrok irugarren Berri Onean bakarrik ageri dira.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Alare, aberatsak beti izan bear dirala ba-zekin, ezin ukatu.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Berak eta bere Bidaliek, ostera, beartsu bizi ziran, eta gazte aberatsari lez, edonori esaten zion: ona oso izan nai ba`duzu, zoaz, dituzunak saldu ta landerrei emazkiozu; ta altxorra zeruan daukakezu, ta zatoz; zarraizkit (Mat., XIX, 21).

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antiliban mendiaren oñean yarrita, eguzki-alderuntz zabaltzen dan ordeka aberatsaren gain, antziñako erri zarren bide-buruan dago.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Edukazioaren laguntzarekin Jainkoarengana bagoaz, lenik kristau ikasbidea jakitea dagokigu, ezjakiñean aberas baigera.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ba-ditu banaka-banaka bertso gogor samarrak, baiña mamiz aberats, gartsu ta sakon zaigu beti.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 22.- Kakotx bikuna: Norbaiten itzak aipatzean erabilten da. Adibidez: Iesukristok au esan zun: zin ziñez esan: aberatsa nekez sartuko da zeru-errian.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Gauza oietarako erri euskerak uste dan baiño iztegi aberats, zeatz eta zabalgo aundiagokoa du: Askotan geugan dago utsunea.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0086 Zer esainik ez dago puska ondratuena lantegi indartsuenetara, aberatsenetara lijoakela.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0086 Alabañan erri xumearena izaki zati on bat, Aurreski Kutxetako diru bilduma, makurra litzake, aberatsenak geiago gizentzeko erabiltzea, langilleak, baserritarrak, arrantzaleak eta erdiko jende klaseak kondar apurragaz utsita.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Eta komunistak indarra edukitzea, ez al da asko kristauen errua?: Kristautasunak edo, obetogo esateko, kristauak askotan aberatsei ta indartsuei lagundu diete.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Platon-ek amaikatxo par egin du onen lepotik biziki aberatsa zela dio.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0021 Jaun ain aberats, ain altsu ta goi arrek ondasun guztiak utzi zituanean, Europa guztia arriturik geratu zan, ta Euskalerrira bialdu zun Inazio Deunak.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0021 Kristalezko ate oyetan jayota, oraindikan or dituzu bere Meza-jantzi aberatsak.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Eztezagula ba galdu gerebaita aberatsari zor diogun fede ta itxaropena.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Aberats naiz nere papel auekin.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 Beartsu eta aberatsak.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Luzear zana bezain goxo, ta ua bañon askoz aberatsago.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 18`garren mendean txekoeraz ez da itzegiten erri txikietan baizik, lugiñen artean; urietan, ikastetxetan eta gizon jakintsu ta aberatsen artean doitxeraz bakarrik; guztien iritzia zan txekoera ilko zala.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Beraren aita yatorriz naparra zenun: euzkotarra zan ezkero, etxe oneko semea zan: lanerako mutilla baitzan, gezu baten aberats okitua zan, ta non-nai goretsia ta onartua.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Sarrera aberatsean euskal olertiaren edestia ematen digu antxiñakoenetatik asi eta gaur-gaurkoetaraiño.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Emeretzigarrenean talde polita, ez ordea askotxok uste bezin aberatsa, ez olertiz ez kopuruz.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Ar dezatela Onaindiaren bilduma aberats au eta or ikusiko dute olerki zelaian edozein erri bezin buruzut agertu ditekela Euskalerria.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Ez dute nai euskera aberatsegi, beren izkuntzak bezin oparo agertu dedin.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Zaitegi'ren Bidalien Egiñak gai auetaz euskeraz egin lenengo lana duzute, ala ere beste edozein izkuntzaz argitaratuak bezin okitu ta aberats nai izan du.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Hobe milla bider bakardadean aberats baiño gure herriarekin pobre.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Baiñan ikasiendako ez aberatsago.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Aberatsagorik arkitzen ez dala errez diozu.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Izadia, aberatsa da.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Erortzen eta galtzen den zernaik balio du aren lantegi jori-aberatsean.

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Lanaz aberats ta denboraz pobre bizi bai gera aspalditik.

154. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0015 Erretorea.- Irakurri ezazu goratik... bear bada, emango didazu gogoeta aberatsen bat nere sermoyarentzat.

155. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Nundik dute gure iduriko diren bainan guk ez dugun errechtasun bat, dohain bat daukaten gizon horiek, gai baitira orenak eta orenak zoin gehiagoka hartzeko hi bahiz ni banuk joari emanez errefera den gutieneko durduzarik, duda mudarik gabe, behar ozkan bethi, eta kantuari doakon izarian, hitza badariotela geroago eta garbiago, geroago eta aberatsago... nundik dute holako jakitatea?.

156. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Handik denboraren buruan etorri zitzaioten jaun aberats baten gisa bezti gizon bat; amerikanoa zela erran zioten eta (...).

157. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Den bezala ere, liburu ederra da, joria, aberatsa, jakitate handikoa, eta nahi ginuke lehen-bai-lehen norbaitek berriz ager-araz baleza girichtinoen eta eskualzaleen onetan (1) Hitztegi batean (Biographie générale F Didot MDCCCLXI tome III) hauche erraiten dute Axular handiaren Guero-az:.

158. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Aita ez zen aberatsa, bainan hiriko juduek halere buruzagitzat zaukaten.

159. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Erroaren lana ontasun hostoentzat, hostoen lana aberats erroendako.

160. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Mende hartan, Sara herri on bat zitaken orai bezala, ez haatik orai bezain aberatsa (...).

161. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Bildu zaizko HERRIARI, bere ohakoaren ondorat, Eskual-Herriak dituen langile trebatuenak, adin guzietakoak, zuhurtzia eta kharra biak uztarri bati josiak nausi baitira sailaren ederki lantzeko: orok gogoa aberats, itsusi baitzaio, egungo zalaparten erdian, bihotzdun gizonari uzkur egoitea, besoak alfer.

162. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Frantzian badira lur ordokiak aberatsak, larre utziak, beso eskasiaz. Han hemenka, Espagnol, Italiano edo Polonesek dituzte lantzen.

163. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Aberats ala pobre, pobre ala aberats, familiako buruzagi guziek berek hautatu eskolan haurren emaiteko eskua eta ahala hartze dute.

164. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Nola jujatuko duten. -Jujatuko dute kasu eginez hiru ponduri: 1ampdeg; ) bersularien gogoeta eta sendimendueri: hots, heien izpiritu eta bihotzari; 2ampdeg; ) bertsularien eskuarari, eta eskuara garbia eta aberatsa duten; 3ampdeg; ) bertsu edo neurthitzen moldeari ea chuchen heldu diren eta abilki eginak.

165. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Munduan nork dituzte egitekoak kudeatzen? Nork legeak egiten? Aberatsek: eta lege gehienak beren onetan egiten dituzte, beharduna azpitik atchiki eta haren lanaz merke baliatu nahiz.

166. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bena dezagun jakin California-ako berri! Kartiel aberatsa; Amerikaren haztia! Han dira jiten ausarki fruta, bihi et hazkurri guziak. Bena ez ountsa phenatu gabe hatik! Han ere alhorrak lan-gose... Zer hourtiak eta zer idortiak alde hetan! 1940-ko hourte handian, hourrak hedatu zien berrehun mila ithegun lurren gainti, eta hamabost milioun dollars-en itsesa egin.

167. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer da Central Valley hori? Californiako gunerik aberatsena! Eremu gaitzeko elgia: berrehun leco luzegouan, hogeita bost largogoun; kasikoro ordaki ekhijeikigian Sierra Nevada delako bortiak; beste muga itsasoua. Ehun mila bizizale; berrogei mila etchalte, beren alhor, baratze, akholu eta bazkagiekin.

168. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bi erreka horien juntan, itsaso bazterrian, lur beltz ezinago aberatsa. Bestetan orotan, idortiak azkarki esprabatzen du lurra; phutziak badira hourtatzeko; bena sorgiak agortzen ari, eta denek, behar lizatekin hourraren erdia baizik ez die emaiten.

169. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ? Daukat U.R.S.S.-ek diruz, ontasunez eta ahalez abantail handiak ebaki dituela bainan gainerateko guzietan gobernioetarik hori dela gehienik gibel dabilana. Orok badazkite hor diraien hertsutasunak: 1. Langilek debekatua dute asaldatzea ez aski pagatuak izana gatik; 2. Langilen zindikatek deutsik ezin egin bulego nagusien permisionerik gabe; 3. Langilea bortchaz lekhu berean egon behar lanean preso ez badu altchatu izan nahi; 4. Langile haurrer debekatua etsamina eta eskola handietarat presentatzea, Soviet bulegoetakoener choilki haizu; 5. Han ere batzu haurretik oberats, aita eta ametarik izaiten dutelakotz.

170. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 B ) GAZTERIA.- Komunist gazteak sartu behar dire gazteriaren bilkura guzietan, izanikan ere aberatsek edo aphezek montatuak, eta hola jokatuko dire ahal guziez gazteen biltzeari, gazteak balakatuz, soldadogearen kontra altcharaziz (VIIe Congrès intercommuniste, 1936).

171. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Aho hortzdunari laket ogia. Maira aberats duenak aldiz maiz eskas osagarria.

172. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Yakoitza hautatua zen ezteyentzat, amorea gatik eta, biharamunean, andere esposa hoberenetan bezti, bere urheria aberatsa soinean, eztelier guziez lagundua yoan zadin lehen aldiko bere eliza lekhuaren hartzera.

173. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zoin aise derabilkaten mutikoek eta neskatxek berdin beren mintzaira aberats bezain arina.

174. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Heldu aberatsak, kamelu zango luze bizkar konkorrean, zifli-zafla, baitabila gochoki, jaunki, chilintcha kantuz lepotik pilinpin!

175. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Deja, Nafarrak bide handi bat egin gei du Baionan artino, hantik bere potaza aberatsaren kanpo erresumetarat igortzeko.

176. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Gañontzakoan erri baketsu eta aberatsa da.

177. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Gure Industri aurreratu ta aberats onek, makiña bat gasturi erantzuten dio.

178. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Zoritxarreko une aietan aberats eta txiro, nagusi ta morroi, denak alkar artuta, kemen guztiekin arpegi ematen zioten su eta ujoldeen indarrari.

179. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Eztozuz zeuk ainbeste neke ta lor erabilli zeure bizian, eztozuz ainbeste izerdi bota, euren geroko ondo izanerako, eurek eraz eta aberats iztearren?

180. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Ero ta zoro aundia zara, lurreko suan ordulaureneko miñik igaro nai ezdaben seme alabak aberats istearren, zeure gorputz eta arima galtzeko eta zeure burua betiko sutan erretako zorian ipinten badozu.

181. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Agindua danentzat da: aberatzentzat eta pobrientzat.

182. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bein baten, arrapaladan deitu eben abadea, andra gazte ta aberats bat konfesetako.

183. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Bai. Ba-dakizu: gure erria ez da iñoiz aberatsa izan, eta aintxiñatik sentidu izan dogu lurralde obetara joateko bearrizana. Leen gaiñera, beste motivu aundi bat eukiten genduan aberritik alde egiteko: erlegiñoaren persekuziñoa. Orain Irlanda, errepublika libre bat da. Baiña, askatasuna lortu artean, gizaldi asko igaro izan doguz Inglaterraren menpean. Unada luze orretan, batez-bere amazazpi ta amazortzi sekuluetan, Inglesak eragozpen aundiak ipinten euskuezan katolikoak izateko. Lurrak kentzen euskuezan, kartzelan sartzen ginduezan, eleizak eta eskolak erre edo zarratu. Egokera larri orretan, Irlandatik urten egin bear.

184. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Beti izan ditut adiskide onak Eibarren eta ederki ezagutzen dut aien euskera bikaiña eta aberatsa; aien euskal-arima sendoa, aien euskal-jabetasuna.

185. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Orain Ama gaxo dago, Sorgiñaren urrea euskeraz, eta Unamuno y el Vascuence irakurriaz, ozen esan dezakegu Amerika'n sortu zaigula, oso gora ta urruti joan dan euskal idazle euskaldun aberats, baiñan adimenez, buruz, jakitez eta erri-maitasunez urri zetozen aietakoa.

186. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Aberastu, ume! Ez al'gera ba aberatzak!

187. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Bai, ume, ta biziro aberatz izango zera beti.

188. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 LUK. - Tarni, Padoba liraina, trebetasunen azi-lekua ikusteko izan dodan irrits andiagaitik eldu naz Itali andiko lorategi atsegingarri dan Lombardi aberatsera-ta; eta nire aitaren maitasunez eta baimenez bitariko iskilloz orniduta nago: aren biotz onez eta zure laguntzaz (...).

189. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Zahar eta gazte, txiro zein aberats, gizon ta emakume, danak saiatzen dira zorioneko edo zoritxarreko gaitasun txarteltxoa lortzen.

190. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 Antzeslariak:
Agirre jauna; Joantxu Agirre (mutikoa. Agirre jaunaren semea); Morroi bat; Peru ta Manu, lapur bi; Uriarte jauna, gizon aberatsa ta lodia.

191. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Ezpairik barik tentagarri asko daukazan gizona da Roger: eder, aberats, ospetsu.

192. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Ardantegiko gizonari, urli aberatsaren morroia zala, esan eutsan, eta eukan ardaoa ez zala ainbestekoa, eta aldatzea gura ebala ugazabak.

193. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 - Aberatsari edozein mesede egin bear jako eta ekarri ona zaragi ori, eta artu orren ordez berorren estariako bat.

194. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 (...); zauriz josita dago; txakurrak be etorri ta zauriak miazkatzen dautsoez; gosez dago; aberatsaren maitik jausten zanaz bete nai dau....

195. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Il da eskekoa, baita aberatsa be.

196. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Amaitu yako aberatsari bere zoriona.

197. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Oiñazetan egoala, aberatsak begiak jaso ta Abrahan eta Lazaro ikusten ditu; eta deadarka ba-diño:
Aita Abrahan, erruki zakidaz!, eta bialdu egizu Lazaro, bere atzamar-ertza uretan busti ta nire miiña oztu dagian, sugar onetan oiñazetan nago-ta.

198. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Gero, aberatsak bere bost anaiakana Lazaro bialdu dagiala eskatzen dautso Abrahan'i, bera lez galdu ez daitezan.

199. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Aberatsak barriro be ekin: ildakoren bat joaten ba'yake, garbatuko dirala.

200. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Bilboko aberats batzuk eruan eben ume bat zaintzeko Eskoli, eta jaubien txoferragaz ezkondu zan.

201. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0092 (2) Bizitza-biko etxe eder bat da Zumelaga. Jauregi antzeko etxeaurrea dauko, arrilanduz egiña. XVII edo XVIII gizaldikoa dirudi; Ez dauko arma-arririk, baiña aberatsen batek edo beintzat dirudunen batek egiña, noski. Aboitiz abadea izan ei-zan, azkenengo ugazaba eta oneri Julianaren neba batek (Pauliño Lasuen Agirrek) erosi eutson, Karlos eta Julianarentzako. Pauliño au delineantea zan, Kirikiñori lagundu eutsona ikasteak egiteko. Beste anai bat be euki eban Pauliñok, Kindiñ Lasuen Agirre, delineantea au be. Gazterik il zan, ogei ta bi urtegaz, ikasteak amaitu eta laister.

202. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Esku-ura emon eutsan neskatxa batek, urrezko pitxar aberatsean ekarrena, ta zidarrezko azpillean ixuri eban; ostean, mai ondo landua ipiñi eutson Odos'i aurrean.

203. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 (Arabietarako aldatzean antxinetik bizi dan alemaniar aberatsarekin izandako alkarriz-ketaren laburpena).

204. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Intxalde etxaguntza aberatsa ta ederra da, baiña nire jaiotetxea biotzean daukat.

205. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 - Aizu, Mikel, len esan dautsudanez, egunen baten aberatsa izango naz, eta orduan Mendibe'ko basetxerik ederrena erosiko dautsut, zugandik urrun ez dot bizi gura-ta.

206. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Len izandako ebakuntzatik, Errose bajoian apurka-apurka sendatzen, eta indarrak irabazita gero, alabea Bilbao'ra barriro igortzen asmatzen eban, andra dotore ta aberats baten laguntzailletzat jardun egian, eta bidebatez, eretiak aurkeztuko litzakioz mutil onen bat ezagutzeko.

207. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0145 Jakin eban, lapurrak aberats baten etxean sartu eta burdina gorituekaz estiratu eta oinazeztatu ebela hil arte guztian.

208. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0145 Gobernariak aberatsaren semea bere aurrera erakarri eta itaunka eraso eutsan.

209. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0145 Berba honeek entzun orduko, aberatsaren semea belauniko aozpeztu eta mendekua eskatu eban aldarrika.

210. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Horrez gainera, idazlearen hizkera aberats eta jatorrak sortu daikezan hiztegi arazoak errezteko Iñaki Sarriugartek hiztegitxo bat gehitu deutso nobelari lagungarri moduan.

211. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Eta zenbaki onei begiraturik, auxe da garbi dakusguna: lur gain onetan mundu bi daukaguzala, bata aberatsena ta bestea beartsu ta ez-eukiena.

212. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 (...), bere biotz-beratasun arrigarritik, bere buruagazko neurri sendo ta iraunkorretik, bere gogo-ausnar goitikotik; itz batean, berak goitik artutako grazi, doe ta eskerrai emon eutsoen erantzunetik, au da, otoitzerako gertaua ta aberatsa zan arima batek artutako goi-indarrari emoniko erantzunetik....

213. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Amuritzak, irudigileak harri bat bezelaxe, astiro eta biribil landu oi dau bertso bakotxa; puntu aberatsez, euskera ederrez, Bizkaian bizkaieraz eta enparauetan batuaz, zirikada zorrotz ugari tartean dituelarik.

214. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Orri latzagoak be jaten dira, egosita; irakiten euki diranen ura, alan be, ez da jaurti bear, metal-gatzetan aberatsa bait jatzu, eta saldeari erantsiteko guztiz ona.

215. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Jauregi ta torretxeetan be, ez Elorrio beste, baiña aberats samarra da Gernika.

216. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Iñori errua ezarten etziran ibilten, baiña zerbait aipatu eutsen aberats gizonai, eurak zirala Bizkaiaren kalte-egilleak erria ta Aberria alboan itxita, geiegikeriz diru ta aundikeri billa joan ziralako.

217. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Sendi aberats baten jaioa dogu Malcolm Lowry, 1919'ko uztaillaren 28'an New Brighton'en mundura agertua.

218. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Ez eban bere bizitzan ezik ikusi, diru aldetik beti ondo ibilli zan, bere etxekoak aberatsak ziralako.

219. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Laster esango dau Rose'k bere Oroitzetan bear izanak estutu eta Elise'k goiz baten esan eustan: zortzi egun barru etxe-bizitza aberats baten jaube izango zala, zaldi, kotxe eta pitxiz beteta... edo bestela bere burua errekara jaurtiko ebela.

220. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Roqueplan ez zan aberats andi eta Cafe du Paris'era elduten zan eta aurreratzearren ardauaren arduradunaren serbitsurik ez eban onartzen, ezanez: Ura nai dot, ez ardaua.

221. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0026 Gizon pobre-pobre batek bazuen anai arras aberats bat, eta arto buruschkak bildu zituen pobre harek, eta gan zen bere anaia aberatsaren ganat eian gaitzina prestatuko zion bere arto buruchken negurtzeko 2 or.

222. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Aberatsek baino ez eben ohean lo egiten.

223. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Euskalerriaren izate hau menderik mende landu izan da, hainbat eragileren alkar-egintzakaz: jita jatorra, antxinate ekandu aberatsa, aspaldietako hizkerea, bere ingurumenaran eragina, adore oldartsua....

224. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Aita Fidel Fita-ren eritxiz, lan hori Histori, Lutelesti, Arkeologi ta Euskerearen meatz txit aberatsa da.

225. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Larri aldiok gaindituata badirudi uri berbizkunde antzeko bat sortzen dala Bizkaiko herrietan eta Bilbon euren artean; bata bestearen lehian ekin ei eutsien herri saneamendu eta ur hornidura lanetan; oso aberatsa da kanposantu, iturri, garbitoki, okeldegi eta antzeko zerbitzu barrien katalogoa 1850aren aurreko eta osteko hamarkada bietan, hau da Isabel erreginearen denboran.

226. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0095 POBRE BIZI DANA ABERATS ILTEN DA. Birtutez beterik ilten dalako.

227. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0095 POBRI ZERUKO LORI, ABERATSA INPERNUKO LEBATZA. Umetako kantua.

228. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Bilbo ta inguruetan gaiñera eskumatar, erregezale, karlista ta paxista naiko bizi zan, aberats eta aundikiatan batez be.

229. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Ezkontza pobrerik ez da, heriotza aberatsik ere ez
- Ezkondu aintzin, aldapa guziak zelai
- Orai gazteenek ere asko dakite
- Gure mutikoa axola gutikoa
- Nexkatorik onena etxeko andrea
.

230. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Iñigo - Eta María Eugeniak zer dio? Imanol - Gogor dabil, berari esker askotan egoerari eusten diot, bestela... baina lan gehiegi egiten du, eskola umiei eman, helduei eskulanak irakatsi, umeak zaindu, osakuntzak egin, eta nik dakit zenbat gauza, ia jan gabe, hori osasuna galtzekoa zen, eta gaur zortzi, aberats batzuen umiei ikaskaiak ematera joaten hasiko da, behartu egin dut, baina alogeran eguneroko bazkaria sartuta.

231. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0092 JON - Horreri buruz zerbait esan nahi nizuke. Lehengo egunean nire adiskide batek Estatu Batuetako kanposaindu batean dagoen epitafio bat kondatu zidan. Hara, oso aberats izatera heldu zen gizon baten hilobian hau ipin erazi zuen: Hemen hilda dagoenaren meriturik handiena izan zen bera baino jakitun handiagoak bere agindupean hartzea. Berriro errepikatuko dizut, garrantzi handikoa da eta: Hemen hilda dagoenaren meriturik handiena izan zen bera baino jakitun handiagoak bere agindupean hartzea.

232. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Eta auzokoak, gu laguntzeko partez, gure ehorzten ari izan dira. Haiek aberatsak ziren, aberatsak, eta haundinahiak... Genuen poxia ere kendu digute.

233. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Zein aberatsak izaten diren
bertsolari iturriak,
sakontasunez nolakoa zen
seinale oso garbiak,
agindu eta jende aurrean
bapatean ezarriak,
alargunaren arroparenak
bertso gogoangarriak.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Hartaz, ikusten dugu nola haur gor sakonak hizkuntzaren lorpen, egituratze eta ahozkatzean atzerapen bat dakarren, eta horregatik oso garaiztik entrenamendu intentsibu batetan jarri behar dela eta hizkuntz zirikatze inguru aberats batetan egon behar duela.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 MILA URTEKO ZORIONA Gaztelu zoragarri batean gizon aberats bat bizi zen; aberatsa, baina aberatsa.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 - Neuk aurkitu beharko dut bere artean esan eta horra non abiatzen den gizon aberats hori.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 - Eta non erosten da hori? - galdetu zuen aberatsak.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 Gizon aberatsak zoriona lortzea beretzat lan zail samarra zela ikusi zuen.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 2) Abantzuak Zenbaitetan soldaduei saria ordaintzeko nahiz beste edozertarako dirua azkar eta lehiaz behar zutelarik, ezin egon zergak bildu zain eta, orduan, merkatari aberats eta bankariei dirua abantzuan eskatu ohi zieten, interes handi batzuen truke.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Gastronomia Euskal sukaldaritza oso aberatsa, gozoa eta estimazio handikoa da.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0076 Apaindura funtzioa zuen jantziak, aberatsen artean batipat.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Irudimena gainezka ageri da orrialde guztietan eta euskara erraza bezain aberatsa da.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Aho-hizkuntzako atal hauek lantzeko, hizkuntza herriaren izpirituaz kutsatzeko eta edergintzarako sena haurrei itsasteko zenbait baliapide herrikoi eta aberats erabiltzea ere oso gomendagarria da: olerkia, bertsoa, abestia, esaera zaharrak, hitz-jokuak, aho-korapiloak, txisteak, antzerkia, txontxongiloa...

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Ipar Amerikako aberats berri batek Europara etortzeko gogo bizia zuen.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Makurtu eta belarrira mintzatuz honela esan zion amerikano aberatsari: - Barkatu, jauna, konfunditu zarela uste dut.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0205 Barrokoko maisuen konposizioak aberatsagoak dira Pizkundekoenak baino, baina aldi berean batasun handiagokoak dira.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Zolu batzu baso askotan daudenak, adibidez lur geruza lodi, ilun eta aberatsez osaturik daude.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Schubert-ek berak bere azken sinfonian bide berriak ireki zizkion sinfonismoari, instrumentazio berezi eta aberats baten bidea erakutsiz.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Atzerriko laguntza nazioarteko inbertsio bezala edo emaitza bat bezala ager daiteke, eta herri aberatsetatik herri pobreetara egindako aurrezki-transferentzia bat bezala kontsidera daiteke.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 Geroago, probintziako meatze aberatsetatik ateratako mineraletaz egin ziren sal-erosketak.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Ariketak pluralak dira, dinamika ezberdina dute... hau aberatsa da.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Bestalde, Jacques Cousteau, ozeanografo famatua, baikorra da ur hotzen azaleratzearen arazoari buruz, eta elikagai eta nutrientetan aberatsa den hondoetako ura azaleratzeak itsas fauna handia erakar dezakeela tokira uste du.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Oso galdera aberatsak sorrarazten dizkigun textu sorta honek, hala nola: - Animalien munduan kulturarik ote?.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0072 Ikuspegi hau aberatsa bezain berria delako ulergaitza dukegu, baina beste guztiak baino irekiagoa da, ezen ez baitu azalpenaren orokortasunean sinisten.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 - Merkatalgo hitzak: merkatu, merke-tari, tratulari, lukurru (lucrum), abere / aberats (Habere)....

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Ondorioz, eskulan merkea bait zen esklabu jendea, propietari (laborari) ttipiak lurjotzera bortxatu ziren, eta ordainez, Senatuko noblezia nahiz handiki zaldunak geroz aberatsago bilakatu ziren.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Oso atseginak dira denentzat eta aberatsak mintzamena lantzeko.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0042 Zenbat eta zehazkizun gehiago, narrazioa orduan eta aberatsagoa izango da.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0064 Aberats izan balitz, jendeak ez zion barre handirik egingo: bizarra kendu eta kito! Baina hau amets hutsa zen.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0235 Transposiziook zenbait motatakoak izan daitezke: elektroi-defizientzia duten sistemetako transposizioak, elektroiz aberatsak direnetakoak lotura bikoitz eta hirukoizdun sistemetakoak, eta sistema aromatikotakoak.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0135 Ez da itsasoko zati oro arrantzarako aberatsa.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0135 Zenbait arrazoi direla eta, leku batzuk besteak baino aberatsagoak ditugu.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0135 Kosta eta 200 m.tako sakontasuna duen zati horren bitarteko leku horri plataforma kontinentala deritzo eta oso aberatsa da arrantzarako.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 txikia polita gizena luzea merkea okerra gaztea hestua gazia gogorra hiztuna baldarra motela aberatsa alferra lehorra beroa egizalea.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0096 CNC kontrola, ikusi dugunez, NCaren anaia aberatsa dugu.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Idatzitako lana eta aurkezpena ebaluatzen dira eta, gainera, ikastaroan zehar egindako ariketarik aberatsenetarikoak izaten dira horiek.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0036 Baina ez omen zen asetzen Midas-en diru-zaletasuna, eta ludiko gizonik aberatsena izan nahi omen zuen.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Aldi berean edo elkarri txanda hartuz, herri eta lurralde ezberdinek kultura aberatsak sortu zituzten.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0147 Obra ugaria aberatsa utzi zuten, Katalunia-n, Andaluzia-n, Gaztela-n.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0132 1815ean, Europako naziorik gehienek kultur iraganaldi luze eta aberatsa zeukaten beren atzean (...).

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Jene-ko merkatari aberatsek harrera fazatsuak eskaintzen zituzten beren etxe eder, arrosa-urrinez perfumatuetan.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Jon Kay, Lancashireko aberats baten 12. semea zen.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0319 Ostera pilatu egiten da, energiatan aberats den ATP produktuan.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0051 Ni oso aberatsa naiz.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0051 Ni ez naiz aberatsa, oso pobrea naiz.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0092 Rafatxu gaztea da, mutil ederra da, aberatsa da, baina Euskal Herrian ez dauka suerterik.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0169 Gainera kontutan izan beharko dugu ez dela berdina nekazari aberats batek eduki dezakeen landetxea eta nekazari arrunt edo pobre batek eduki dezakeena.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0169 Aurreko adibide batzuetara jota, ez da berdina izango pazo bat eta Galiziako landetxe txiki bat, edo Kataluniako landetxe arrunta eta masia aberatsa.

279. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Historiagileek diotenez, XVI. mendea izan zen Euskalerrietan jori, oparo eta aberatsenetarikoa.

280. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Ikusten duzun bezala, mundu ederra da, aberatsa, anitza, eta ondorioz, bihotz-zirrarez betea, gertakizunez betea....

281. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0060 Ez zen ez aberats, ez txiro.

282. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0016 - Eta zenbat bear zenduke, ba, zeure burua aberats egiteko?.

283. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0020 Eta emakume irritsuak, urrezko arraultzea ikusi zuenean erdi zoratuta pozakin ipini zen: - Aberatsak gara, semetxua! hots egin zuen, alai.

284. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0061 - Aberats porrokatua *ABERATS PORROKATUA: oso aberatsa dela entzun dut.

285. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Morgan oso aberats bihurtu zen Panamako sakailketan egokitu zitzaion zatiarengatik eta Ventimigliako andereñoaren jabego zabal eta gazteluengatik, baina hala ere ba zuen beste asmo goitarrik, Santa Catalina irlan filibustari bateraleku bat sortzea, beste askoren artean.

286. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0162 Amatxori eta aitatxori izugarrizko tristura sortuko zaie; gerora itzuliko naiz, zaharrak direnerako, amona bezala, eta aberatsa izango naiz, hegazkin handi bat izango dut, auto handi bat eta alfonbra bat niretzako bakarrik, eta han tinta botako dut, eta izugarrizko poza hartuko dute ni ikustean.

287. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0162 - Etortzen garenerako, hemendik urte pila batera - esan diot -, aberatsak izango gaituk, hegazkin eta autoak izango ditiagu, eta gure aitatxoek eta gure amatxoek ez zigutek errieta gehiago egingo, (...).

288. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0017 Ametsaren lautadan,
lautada aberatsean,
harririk ez zuen ikusi nahi.

289. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0074 Baina poetak
ihiaren azalean,
ura bezain leunean,
lazdurarik ez zuen ikusi nahi.
Ametsaren lautadan,
lautada aberatsean,
harririk ez zuen ikusi nahi.
Nekatuari ibilian
lauxak zizkion oinpean
ipintzen, eror ez zedin oinazera.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Bazen behin, Bagdadeko hurian, merkatari aberats baten zerbitzuan lan egiten zuen Dayoub izeneko morroi bat.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0022 1) Orduan, frantsesak eta espainolak Euskararen lurraldeko burukide, aberats eta eskribauengana hurreratu ziren, maltzurkeriaz.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0022 4) Bada euskaldun burukide, aberats eta eskribauek entzun eta obeditu egin zieten.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0084 Ongi. Getxoko udaletxean aberatsen izen-abizenak lortzen zituen.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 Hain zuzen gure euskalduna Djezairen (Alger-en) zegoela hangotarrek beren jabetasuna eskatu zuten; araudigai bat eratu eta argitaratu zen; hango aberats batzuen eta Parisen artean asmoa galdu zen.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0069 Ez zen aberatsa, baina on jario ibili zen edonora joaten zelarik.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0137 Ez zen aberats jazten, ez zuen otordu guririk egiten, baina jendalde handiak hura ikustera joan, bai.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0148 74 / ZAKEO ZERITZAN ABERATSA Gaizkia egitean, Jainkoagandik aldentzen gara.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0084 - Ez zaitez txolina izan - esan zion -, horiek ez dute inor hilko, are gutxiago aberatsik.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Alvargonzalezen lurrak aberatsak omen ziren antzinako Sorian, (...).

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Ba, denek badute kanbiatzearen beharra: eskualde miserable hetako buruzagiek, bixtan dena, bainan heiek baino hobendunagoak ez ote dira erresuma aberatsak?

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Zer etsenplu emaiten dute aberatsek? Beren buruaren zaintzeko, urte bakotx, mila miliar (diru berri) xahutzen dute gobernuek, soldado eta arma gastuetan: erresuma pobren laguntzeko xahutzen den baino hamabietan gehiago.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Saltzaileak, gu; erran nahi dut, erresuma aberatsak.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Merkatu hitsa da, armen merkatua: aberatsak aintzina aberasten ari, pobreri elgarren hiltzeko tresnak salduz.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Ni Iruñeara neskame etorri eta hilabete batzuren buruan alargun aberats okitua zen etxeko nagusiarekin ezkondu nintzen.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0150 Bere ondasunak ia ezerezera mugatuta dituen agure miserablea biziari antsiaz atxikitzen zaion bitartean, han zeukan bere aurrean gazte aberats hura hiltzeko gose irrikita?

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Arrisku gehiago, baina pasa eta gero urte gutitan aberats bilakatzeko ahala; ez da hautabide erraza, hein batean zenbat gizon ikusi dut gero!, orotaz ezin oroitu... ene aita mutiko odol-beroa baitzen, ez zuen bere burua Ataungo txokoan zerraturik ikusten, eta kontrabandoa hartu zuen bizimoldea.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0159 Zuretzat bederen neskatoa beti amets bat izan da, Shakespeareren antzerkien artetik ibili den fantasma bat, eta han egon den bitartean haiek maitagarriago egin dituena; kainabera bat izan da, zeinen bitartez Shakespeareren musika aberatsago eta alaitasunez osoago entzuten baitzen.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Esan zidatenez, mutilaren aitak lanpostu apal bat izana zuen jabego inperial zabalen administrazioan; zurtzatu eta senide baten ardurapean gelditua zen, artean oraindik haurra zelarik; eskola-umezaroan, bere gurasoen adiskide izana zen Nikomediako armadore batengana bidalia zuten, familia txiro hari beste hau oso aberatsa iruditzen, nonbait.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Otsoats etxalde aberatsa zen eta kabale asko zutenez, borda eder eta handia eraiki zuten eta izena baserritik harturik Otsoats-borda deitu zioten.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Berriro jateari eman zion, irri zuritxoa egin eta, gero, isilka misilka, esan zidan: - Eliza aberatsa bait da, diruz usaindua.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Aberats baten gorpuari bezala, elizari ere benetako diru kiratsa dario.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0024 Gure etxeko mirabe zahar batek inudeak, alegia kontaturik dakit, bere herriko indianu aberats bat, beltz-tratularia izana, oso mindurik omen zegoen, beronen semeak neska txiro batekin ezkondu nahi zuelako.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Horrela kristalezko kuentaz eta kaskabiloz aberats bihurtu ziren.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Niemsan hiri nagusiko auzo aberatseko geltokian, paratu zen trena.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0112 Zergatik sentitu naiz bakarrik berekin? Nere bakardadea aberatsa da gurea berriz, behartsua.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0076 - Ez ezazu etxea erre esan zion anaia aberatsak, nire zatia ere erre bait dezakezu.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0076 Orduan anaia aberatsak esan zuen: - Hori ez da bidezkoa. Goazen epailearengana; berak erabakiko du auzi hau.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0076 Anaia aberatsa makurtu zen, eta gertaturikoa adierazten hasi zen.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0076 Aberatsak esan zuen: - Erabaki zentzugabea da.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 - Hauxe bai ondo bizitzea! Erromatar aberats haiek ez zuten guk baino askoz gehiago gozatuko! Ez horixe! - esaten zidan.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0038 Ez zietean egiten aberatsari kaixo eta peoiari zuka.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0080 Eta gaztelania aberats eta harroz mintzo zirela iruditu zait, geure parajeetan entzun ohi ez den doinukoa: .

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Aberatsenek orduan jango lukete, garraioa beren kontura egin lezaketelako, baina ez lukete izango besteoi emateko.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0026 Atsoaren itxulapikoak hogetamar erreal bildu zituen, eta eztei egunean baino aberatsago eta alaiago, bere bildotsak aurretik zeramatzala, Teniente jaunarenera joan zen, jaun eskuzabal haiei atsegin ematera bere taldearekin beste batean etortzekotan.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 COCO Lucas jaunaren basetxea eskualde hartako handiena eta aberatsena da.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Abu Zahir-en etxea handiagoa zen, lurrak aberatsagoak.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0100 Nork Sinetsi behar zion berak Strampauml;ubleder bezalako gizon bati ezetz esan ziezaiokeenik, ez bait zen bakarrik aberatsa, areago politikan, finantzetan eta jakintza munduan bere xarma iarkigaitzagatik sonatua, kasi zinemako artista bat bezala, eta nork sinetsi behar zuen bera bezalako neskame batek artista bati zaputz egin ziezaiokeenik, eta ez arrazoi moralengatik, gustoagatik baizik? Berak ez omen zion xarmarik batere aurkitu, eta jaun bisitariaren historia guzti hori berak alor intimo kalifikatu nahi ez lukeen alor batean sartze nazkagarri bezala topatu omen zuen, hori makurkeria bait zen; izan ere, berak ez bait zuen inondik ere intimoki jokatu Strampauml;ublederrekin, baizik hark bera inori, eta are gutxiago itaunketa talde bati argi ezin ziezaiokeen egoera batean jarri bait zuen.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Kikilik eta Kokolok madarikatu egin zuten bere zoritxarra: - Aberatsak bagina... - Baina ez gara.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Hiru belaunalditan zehar nere familia Mendebalde Hurbileko hiri honetako ahaldun eta aberatsetakoa izan da.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Baliatze hori, ipar aldean kolonia batean bezala agertzen da: - ekaiak kanpora saltzen dira. - lan egileak halaber, ofiziorik gabe. - irabazi txarrak. - arbasoen ganikako lurrak eskuratzen dituzte arrotz aberats batzuek, etabar....

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Hola deitzen zuen Cordobak Zaragoza eta Huesca inguruko eremu haundi aberatsa, Toledotik Tudelaraino, Osma edo Uxamatik Ozka edo Huescaraino.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 Alde batetik euskaldun erriaren erti-ondare aberatsa biltzen du; bestetik, musika-tradizio zaarra kanta berriekin aberastu da.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Korreoaren edo postaren aitzindari izango zen mezularia, berri-emailea: aberatsei, jauntxoei eta agintariei gutunak eta esku-izkribuak eramaten zizkien mandataria Alemanian sortu zen.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Zenbat eta aberatsagoa izan, hobeto bizi, aurrezki-sakrifizio gehiago egin gehiago aberastuz, eta langabeziaren aurka biziago jokatu.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Aberatsek aurreratzen dute.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Langabetu guztiok bildurik ¡gora aberatsak!.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Bainan lur bat saltzeko delarik, ez da hainbat beharra duen laborari ttipiari joaiten, bainan lurrak balio duen baino bizpahirutan gehiago pagatzen ahal duen laborari haundi, amerikano aberats, edo laborantzaz kanpo den sosdunari.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0025 Laborariak berriz, zorretan leporaino sartuak dira, haien kontura bizi dira laborantzako aberats-espekuladoreak; bestalde, batez ere lur zati baten jabe ez diren horiek, jauntxo horiengandik jasotzen dute bizitzeko dirua, eta gero, hartutako diru hori hiru aldiz haunditu itzuli behar!.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Badu, gainera, beste gauza bat biziki interesgarria hatzematen dutana, Euskal Herri osoko egoeraz ikuspegi aski aberatsa eta hedatua emaiten duela.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Lekuko aberatsek, beren aldetik, begi txarrez ikusten zuten, jende xehearen eskolatzeko eginak ziren ahalak.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Condorcet-ek, gobernuak galdegina baitzion, muntatu zuen ikertze bat guztiz aberatsa, nun ere moldakuntza edo formazione oso eta jarraiki baten ideiak zabaltzen baitzituen: eskola orotara hedatzea; neska mutikoentzat irakaskintza bera emaitea; eskola urrik; ez bortxaka; Irakaslentzat moldategi berriak irekitzea.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Beste aldetik egurra ere ugari dela esan daiteke bere basoak handiak eta aberatsak izanik.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Erresuma aberatsek, prinzipioz, industrializatuak bait dira eta behartsuak, berriz, nekazaritzatik bizi direnak.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Hor daude zenbait erresuma aberatsak direnak Zelanda Berria, Australia edo Dinamarka bezala nekazaritzako produktoak nagusi direnak baina aberatsak direnak.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Erresuma bat aberatsa izateko berdin da nekazaritzako produktoetan edo industriako produktoetan espezializatzea.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Salmo bakoitzak badu bere musika eta naiko jantzia gainera, aberatsegia ez bada ere.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Salmu batzuk gainera bi eratan ematen dira: era aberatsean eta era zoliago batean, era berri auetara oraindik oitu ez diranentzat errezgarri.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0066 Euskal Herrian asko eta asko ari dira noski gure kultura eta folklore aberatsa jaso eta aztertzen, bainan oraindik bada zer egina.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Gure ustetan, lau hitzek defini dezakete ongien nolakoa den liburua: aberatsa, trinkoa, praktikoa eta oinarrizkoa.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Hiru konstataziok garamatza liburua aberatsa dela esatera: Liburuak elebitasunari buruz hainbat ikuspegitik (norbanakoaren, harremanen, gizartearen ikuspegitik) bildutako datuak, egindako azterketak eta ateratako ondorioak biltzen ditu.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0046 Nola lot itxuraz behintzat kontraesaletzat hartu behar diren gure egoera teatralaren bi alde horiek, hots, testu dramatikoen sortze urri eta pobrea (salbuespenen bat egin beharko balitz ere, noski) eta, bestalde, mugimendu teatral nahikoa aberats, ugari eta, aurreko aldiarekin konparatuz, aurrerakoi edo progresista?.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0203 Eta hori ez bakarrik hiztegia aberatsagoa edo murritzagoa delako, baizik hizkuntza bakoitzaren barne-egitura berezia delako, literatur alorrerako ahalmen desberdinak dituztelako, hitzen esanahia bera aldatu egiten delako gutxi-asko, eta abar.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Beraz, hiru liburuxkok, hitzez eta aditzez aberats datoz.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Denak, aldez aurretik pentsatuak eta hautatuak direnez, aberatsa da benetan bertako ekarria.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Unamunorekin zuen adiskidetasuna ere aipatu du txostengileak, haren bibliografia aberatsa eta biziki umorea ahantzi gabe.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Ameriketarako merkataritza zerbitzuak Sevillatik Cádizera igaro zirenetik hazkuntzaz goraka zetorren hiri hau, XVIII. mendearen hondarrerako aberatsena bihurtu arte.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Benetako euskal gizarteari hurbiltzeko, oztopo harrigarriena hizkuntza zen, batean aberatsegi, besteetan motzegi, batu gabea, zalantzan gipuzkera ala lapurtar klasikua erabili behar zenetz.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0271 XVIII. mendeko azken laurdena izango zen Kimikaren Historiaren atal aberatsenetako bat. Aurrerakuntza honetan bi atal bereiz ditzakegu.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Europako lurzoru emankorren biomasaren 20-50a osatzen duen talde hau oso heterogeneoa da eta horregatik beste hiru sailetan banatu ohi dira: origohumikoak, materia organiko gutxi duten lurrez elikatzen direnak eta ohizko lurzoruaren geruza sakonenetan egoten direnak; mesohumikoak, lur halaholako aberatsetan eta azaleko estratuetatik hurbil bizi direnak; polihumikoak, txikiak eta hari-formakoak, gainazaletik gertu eta sustraien inguruan oparoak izaten diren partikula organikoak irensten dituztenak.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0141 Ez da ahaztu behar, justu parte horiek oso aberatsak direla kantategian.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Miarritzeko aleak ere aberatsak dira lan historikoetan: Heraldika (Kerexeta: Mazmarroiztia), Gipuzkoaren Historia (Lekuona), Foruak (Lekuona), Bibliografia (Altzola), Antxieta misiolaria, Etxahun (Etxaide), Kumran-go bilakuntzak (Gaztañaga), etab.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0251 Hala ere lekaideek leku guztietan erabili zuten zibilizazio modua sarrerazi zuen Juanek gure arbasoen artean, eta Valpuesta inguruan IX. mendetik aurrera, bi mendez, gizarte giro berezi eta aberats bat dago.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Gehiegizko ausardia eta atrebentzia galanta, noski, gure praktika literarioan arbola urri eta zurbilek literatur abentura aberatsago baten baso zabal eta ugaria ikustea eragozten didateneko aldiotan.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Euskararen aldeko borrokak, beraz, bereiziezinezko bi aurpegi eskeintzen dizkigu: gurea den herria, hizkuntza, kultura eta historia osoarekin bat egiteko afektibitatez guztiz aberatsa den parada bat da; eta sistema kapitalista, estatuaren indarra eta produkzioaren logika lazgarria ulertzeko eta salatzeko estakurua dugu, ezin bestez.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Bada hor erranaldi zorrotzik, oharpen zehatzik eta irudi aberatsik, baina baita ere ateka eta estreka ilunik.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Euskal Herriko kostaldea, bere plataforma kontinentalaren hedadura mugatua dela eta baliabide naturaletan aberatsegia ez bada ere, oso interesgarria da (eta ezezaguna) zientzi ikuspuntutik eta leku jakinetan, baliabide propioen ustiapen ikuspuntutik eta leku jakinetan, baliabide propioen ustiapen arrazoitsuaren bidez egokienen bilaka daitekeen arrain-aberastasuna gordetzen du, hori beti ere ordea, baliabide horien ezagutza sakon eta egokian oinarriturik egin behar.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0181 Gure euskal izaeraren funtsezko gaia izan den musika, lotua izan da beti gure Herrian: musikaren heziketa aberatsen eskuetan izan da beti, heziketa hau lujo bezala eta ez herriaren eskakizun legez erabili da beti.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0009 Hizkuntzak, edozeinek dakienez, elementu desberdinez osaturiko sistemak dira, sistema konpleju eta aberatsak.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Aldiz, gure basoak osatzen dituzten altxor botanikoak (Pagoa, haritza, urkia, urritza eta kantauriar zuhaitz tipiko guztiek) fauna lepidoptero oso aberatsa gordetzen du.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Faunari dagokionez, kutsadura, bortitzeko kasuak izan ezik eta hauek zoritxarrez sarriegi ageri badira ere, erdiko ibilguak oso aberatsak dira animali espezietan.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Labur esateko, aberats honek Gobernuari eta Kongresoari proposamen gutizigarri hau egiten die: bere kolezio guztia eskaintzen du, 25 miloe dolaretan baloratua, beste hamabost eskaintzen ditu edifizio bat egiteko, eta fondo iraunkor bat ezarriko gehiago erosteko; ordainetan, bai Gobernuak, bai Kongresoak proiektua babestu behar dute, eta aurrerantzean museoa mantentzeko konpromisoa hartuko.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Etxeko bankaren finantzabide eta ahalmenaz baliaturik,1921ean Estatu Batuetako gizon aberetsenetakoa egin zen.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Arimaz dohain ederren jabe: adimendu azkar eta argia, irudimen aberats eta lotu ezina, bihotz eta sentipen sakon eta sarkorrekoa.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Barne mundu hori aberatsa zuen, baina ez bakezkoa, ez amoltsua.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 KFk duen liburutegia, munduko aberatsena izango da seguru asko, sozial eta koperatibismo mugimenduei buruzko liburuetan behintzat.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Arratsaldean andre dotore asko ikusi genuen, eserlekuetan jarririk edo plataformetan zutik, artisau apalen ondoan eta berdintasun bat aldarrikatuz... tranbiarena, pobre eta aberatsen gurdia baita.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0031 Mogelen liburu hau ere oso aberatsa da aditz trinkoen arazo honetan.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Eskola gizarte eta jakintza giro aberats batean bizi ba da aldizkaria bera ere aberatsa, sakona eta bizia izanen da.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Gizarte giro aberats batean sartzen gara.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0043 Euskara herritarra eta aberatsa darabil.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Maldan behera poeman sinbolismo bereizia eta aberatsa darabil.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0087 Ez xerka haietan asonantzia arrado aberatsik, ez xerka metafora edo imaia berezirik, ez xerka sendimenduak adieraz litzakeen deus orijinalik.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0078 Zer nahi dugu? Euskara bizi dedin, euskarak luzaroan iraun dezan? Plazara, mundura (horrelaxe esan zuen Detxeparek) irten dedin? Horrela bada, hitz ugariak, aberatsak, adiera bereziz josiak behar ditugu.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0133 Baina bustitasun ideia, mila irudi, metafora, deskribizio ta sinbolo formatan eta situaziorik desberdinenetan behin ta berriro agertuz, poesia honetako elemento literariorik aberatsenetakoa duzu (17) Parentesi artean Euskal Literatura 72 aip. liburuko orrialdea ematen da berriz ere: .

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Ingurune aberats eta joritzaile hori moldatzen jakingo ahal dugu? Biziari ausarki zabaldua; eta frogaera guztiak egiteko abegi oneko eta segurantzi-giroan oratua?.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Paisajearen ederrak, hibarretako patxara eta kolortasun aberatsak egundoko erakuntza ahaleginetara eraman du herria.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0219 Aspaldiko aberasbideek (Metalki aberatsak) beren garrantzia galdu dute, nahiz eta zilar sortzaile bezala munduko laugarrena izan.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0022 Lehenagotik zeukaten hititarrek mesopotamiar arte aberatsarenganako mirespena barrenean.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Badirudi haurtzaro zoriontsua izan zuela burgesia liberalaren gizarte ingurune aberats eta erosoan.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0016 Eta laster loteria irtengo zaizu eta oso aberatsa izango zara.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0025 A horizontea Sin.: Horizonte elubiala. Lurzoruaren azaleko geruza, gai organikotan eta landareentzako mantenugaitan aberatsa.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0068 d) Mingarria eta mingotsa izan ezean aberatsa gerta dakiokeela herri bakoitzari.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Ohitura, jai eta tradizioen ugaritasun aberatsa baloratu.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0123 Lanik egin gabe aberatsak izan nahi zuten.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Politikaren aldetik, erromatar agintariekin konpondu-zaleak ziren; gizarte-mailan, aberatsek eta aristokratek osotzen zuten gehienbat sekta; erlijio-alorrean, kontserbakorrak ziren, Moiseren * legeari bere horretan zorrozki atxekirik, eta * farisearren adierazpenak baztertuz.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Garai hartan aberatsek bakarrik gozatzen zuten udaldiaz, hots, veraneoaz, herritar xumeak ez zuen oporrik; gehienez ere astebeteko bakazioak eta, horiek, baserrian lan egiteko.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Baina fonema bereiziak agertzen diren hesparrura sartzean ikuskizun nahasiagoa dugu, arloa korapilotsu eta gehiegiz aberatza aurkitzen dugu.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0056 Huriak aberatsak dira zenbait tokitan, eta merkabide haunitzen puntu nagusi.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0206 Elkarte horietan huriko familia aberatsenak zuten parte, eta haien influentzia Europa guztira zabaldu zen.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0120 San Andres-ek, gainera, negu parteko igandeetan poeta bat du predikari, giro berezi hori aberatsago egiten duena.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0120 Irudiz nahikoa aberatsa da.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0162 Auts kutxa zibilizaziko erri hauek metal teknoloji oso aberatsa dute.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0162 Teknolojia berri eta aberats batez gaiñera, erlijio eta gizarte antolaketa berezi bat dakarkite Auts kutxa zibilizazioko erriek.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0095 Bisemia, gainera, askoz aberatsago lortzen da joera literario irrazional eta ez-preziso batean.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 ezaugarri bezala, Jainkoaren aurrean behartsu hutsak garela ezagutarazten digula, eta aberatsa behartsuagoa dela, behartsuarengan bere animaren pobrezia ikusi behar bait luke, bere anima hori bekatuak eta aberastasun gutiziek zikinduta daukatelarik; pobreak Jesusen irudi paregabea ditugu, hor bait zaigu ageri nolakoa izan zen Jesus gure artean; pobreengan Jesus epaile agertzen zaigu, kristaua ez bait daiteke lasai bizi, jakinik nekepean bizi izan direnekin izan duen jokabidearen arabera epaituko dutela betirako, Jaunaren eta auzi egunean.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Algeria petroliotan eta gas naturaltan aberats da.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0103 Bere geografia, oso akzidentatua da, Munduko aberats purrukatuek beren turismorako tokirik atseginentzat aukeratu zituzten Koral arrezifez inguraturiko hondartzetatik hasi eta Sierra Maestran burutu arte.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Baita gaur oraindik ere obratzen segitzen den artisantza aberatsaren sorburu hiri hau izan zen halaber.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Hauteskundeetan, pertsona aberats eta eskolatuek bakarrik zuten botoa emateko eskubidea, ehuneko bik alegia!.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0035 Itsas korronteek barrenetik dakarte ur hotza axalera, sustantzi organiko eta gatz mineraletan aberats, eta hauek, aldiz, sintesi berrirako lehen materi gai bihurtzen.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Basotan hain aberats izanik, zerratoki asko sortu da Nariñoko departamenduan.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0100 Gaur ezin naiteke honen lerro gutxitan liburu osoa aztertzen has, alde batetik aberatsegia delako eta bestetik hamaika xehetasun eder beregan dituelako.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0102 Aristotelerentzat aberatsak berekoiegiak dira eta behartsuak Estaduarentzat arrisku bat.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0020 Izan ere, erlijiok garrantzi haundia zuen orduan behintzat, eta aberats askok, hiltzerakoan, beren propiedadeak Elizari ematen zizkion.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0020 Sagastiak, lur zatiak bezala lur zati aberatsak bezala noski, donazioko eskrituretan aipatzen zituztelako.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0020 Horrela, barnean sobera den produktoa eta kapitala beste nazioetara sartuz, jarrai dezake aberasten munduan den erresumarik aberatsenak.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0101 USA-ren altxorra, artean, aberatsa bait zen.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Bildu eta pisatu ondoren, industria-lekuetara bidaltzen da itsas-aloka, eta horietan lehenago ere aipatu dugu hazkurri aberats bihurtzen dute.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0378 Harritzekoa da, tradizio eta folklore hain aberatseko herria izanik gurea, zein guti baliatu dugun ipuingintzan gure aintzinatea; e) textuen itzulpenak ere orain-oraintsukoak dira.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Aspergaitz zaigu holako arte zahar aberatsa behin eta berriz ikustea.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Simaren eta nukleo zentralaren artean tarteko zona bat dago, silize gutiago duena, baina burdinean aberatsago dena; beronen dentsitatea gero eta handiago izan ohi da zentrora hurbiltzen garen neurrian.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Izan ere, eztainutan aberatsa zen Kasiterides irla multzora inor joaterik ez bait zen komeni.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Batzutan ematen du ikuskizun batzu pobreentzat direla eta beste batzu aberatsentzat, eta hori ezin da onartu.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0142 Aipaturiko araudi honen erredakzioa, kanpoko lanean kontu handiz jasotako izenak eta dokumentazio aberats baten emaitzetan oinarrituko da.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0057 Honetaz aparte, badira lor daitezkeen beste emaitza-mota batzuk; landare-proteina askotan, lisina deritzon aminoazidoa oso urria da; pentsatzekoa da lisinaren sintesia zuzentzen duten bakteri geneak abereetan txertatzea, horrela lisinan aberatsak diren proteinen beharrik ez bait zuketen izango eta berdin gerta daiteke beste edozein osagairekin, bitaminak barne.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Eta nik esango dut, zu eta ni izateak elkartea berarekin dakarrela, txikia edo aberatsa, baina elkartea.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Zorrozture hitzak, besterik gabe, ez digu bere esan nahi aberatsa adierazten.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Honekin, alde batetik, literatur hizkuntza hori aberatsagoa izan zedin lortu nahi zuen eta, bestetik eta ez zen hau garai hartan txantxetako kontua, giputz ez ziren hiztunengandiko gutxiagotasunezko konplexuak eta susmo txarrak nahi zituen uxatu eta zapuztu.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Lekuko zaharrak eta ez bakarrik Lapurdikoak ezagutzera ematearekin batera (bizkaierazko Viva Jesus eta Betolaçaren kristau-ikasbidea edota Hegoaldeko euskalkiaren altxor aberatsa, Landuchioren hiztegia alegia), lekuko horiek ikertu ere egingo ditu (Fonética Histórica Vasca, Testos arcaicos vascos eta han-hemenka argitaratutako artikulu ugarietan).

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Hemendik aurrera, Mendebalde kapitalista eta Ekialde komunistaren arteko diferentzia politiko-konstituzionalak gutituz doazen neurrian eta bloke bien arteko tentsioa epeltzen, Iparralde eta Hegoaldearen arteko dialektika izango da nagusi, herri aberatsen eta pobreen artekoa alegia.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Hirugarren Munduko nazioetako errealitate sozio-ekonomiko bereziek sistema politiko-konstituzional propioak sortuko dituzte (sortuak dira dagoeneko baina oso guti estudiatu dira kapitalismoa / sozialismoa tentsioak ezkutatu egin dituelako), eredu demokratiko-liberalarekiko (ez dezagun ahantz berau Estatu aberatsetan, Lehen Munduan, dagoela indarrean) diferentziak zeharo nabarmenduko direlarik.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Edertasuna eta ekonomia bateratu behar zirela eta, aurrekaldetan materiale aberatsak ezin izan zituzten erabili, izan behar bait zuen: soberantzian erori gabe, proportzioetan izaera armoniko bat.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Txostenak ematen dituen aholkuen euskarririk sendoena giza arrazarentzat antzematen den etorkizun beltza da, egungo joerak konfirmatuz gero: masen gosea, ekologi hondamendia, errekurtso eskasen agortzea militar produkzioa emendatutakoan bestalde errekurtsoak gutxitu ahala gerraren probabilitatea igo egiten da, ekonomiaren hazkuntzaren polikiagotzea, aberatsen kapazitate produktiboen ez-erabiltzearen eta pobrezia eta miseriaren arteko kointzidentzi tragikoa, eskala bastoan.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Hortaz, gizarterik aberatsenetatik pobreturikoenetarako eskala handiko errekurtsoen transferitzeak gose masiboa eta pobreziaren gaineratiko ondorioak, hala nola Londresen sedea duen Esklabitudearen aurkako Elkarteak salatu dituen Amerika Latina, India, Tailandia eta bestetako 10 milioi ume esklaburen izatea galerazi litzake.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Batzordeak seinalatzen duenez, Iparraldeko estatu aberatsek, banakako salbuespenez, interes gutxi erakutsi dute transferitze horretan.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0087 Egun batzuk geroago, sermoi berbera Mitterrand-i entzuten diot: berriro aldarrikatu nahi dizuet, ez dugula ahaztuko, ez dugula inoiz alderatuko gure tradizio historiko aberatsa, gizarteko behartsuenen errebindikazioen alde, etab.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Zinez aberatsa eta mamitsua da edukinaren aldetik ere.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0018 Harrobi aberatsa Dialektologian murgildu nahi duenarentzat.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Etengabe leku batetik bestera bertakoen ohituretara egokituz ibili direlako, eta gizarte analfabeto eta grafiarik gabea delako da ijitoen folklorea hain ugaria eta nahasia; gainera, aintzinatik orain arte gorde duten beren kontaketa eta kantutegi sail aberatsa ahoz aho pasatakoa da.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 Gertakari eta argibide guzti hauek ez dira noski, autorearen irudimenaren edo irakurketa aberatsetan bilduz joan den berrien eragite eta iradokitze soilez idatziak izan; (...).

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 (...); familia aberatsek artxiboetan eragina duten ekintza gehiago egiten dituzte, gainontzekoek edo benetazko behartsuek baino.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 B) Morfologia. Oso aberatsa da euskara atzizki eta posposizioetan; aurrizkietan, aldiz, oso pobre.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Euskalduntasunaren ikerleen artean gauza onartua da euskal literatura beste ezein herriko bezain aberatsa eta ugaria dela, exotismoa eta nortasunagatik oso estimatuak diren beste kultur lurraldetako literatur agertaldi ugari gure artean ere ematen dela, eta ahozko literaturak azalarazten duela gure kultur balio sakonena.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Era horretan, ahozko produkzioa zehatzagoa, aberatsagoa eta iraunkorragoa egiten da eta egitura korapilatsuagoak bereganatzen ditu, euskal literaturaren adar berezi bat sortuz, hau da, ahozko ingurunetik sortu baina idatziaren bidez kontserbatu eta eguneratzen den literatura.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Abel hazkuntza. Baserri bakoitzaren eta zenbait jaberen abeltalde aberatsagoen artean, bataz bestekoa eginda, honela gauzatuko genuke: Idi parea familiako: 500 pare Bergaran.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0019 Toponimiaren alorrean, behintzat, euskara ez da gertatzen pobrea, zeharo aberatsa eta jantzia baino; baieztapen honen probagarria gure probintziako edozein herritxoren izendegi toponimikoa da.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0029 Honela, toponimia baliabide egoki eta aberatsa gertatzen da gure Atlas Linguistikoa jasotzeko mementoan.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Honelako altxor linguistikoa (euskarak hainbat etsai dituen memento honetan) ezin zitekeen argitara gabe ezkutuan utz. Euskara bere izatez edo ontologiaz aberatsa dela arlo honetan aski probatua gelditu dela uste dugu.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Euskara bere izatez edo ontologiaz aberatsa dela arlo honetan aski probatua gelditu dela uste dugu.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Baina entzuten duena bere hizkera hurbiletik urruntzen den neurrian, hau da, beste euskalkietako hizkera entzutean edo hizketa gaiak euskara landuagoa eta aberatsagoa eskatzen duenean, ulertzeko zailtasunak sortzen zaizkio.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 1815-1825 urteetan erdietsiko dute liskar xumeak bertako aginteek erabakitzea: nekazari eta diruemaleen arteko istiluak nekazal alkateek zuzentzen dituzte (hauek kaparetzari datxezkiolako), nekazarien eta hiriko aberatsen arteko gatazka biziagotuz.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Geroxeago, Espainiar barne merkatuari begira albistezko egunkaria argitara emateko baimena eman dakion proposatzen dio gobernuari jatorri bilbotarreko merkatari aberats batek.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Isturitzeko aztarnategiak ere ez du zailtasun hori gainditzeko laguntzarik ematen, nahiz eta irudizko apaindura duten objetuetan aberatsa izan oso haitzulo hori, jakina den bezala; agian lagundu ordez, nekeztu egiten du, gainera, irtenbidea, zeren bertako Goi Magdalen aldiko materiale eskastasuna harrigarria bait da Euskal Herriko aldi bereko ugaltasunarekin.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Ekaingo zaldiak bezalako kalitate handiko obrak aurrez berorien estudiorik egin gabe burutu izana nekez esplika liteke, baina egia da baita ere irudi horien konplexutasuna ez dela lehen ikusian dirudiena bezain aberatsa.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Lekuak fraide-leku izana nabari arazten du, eta, izan ere, bere askotariko jabetzen artean Iratxe-ko monastegi aberatsaren jabego izana zen.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Zur elementuetan aberatsak ziren florek jarraitu zieten (baso laurifolio mistoak), Ipar Ameriketako eta Eki Asiakoekin antza haundia zutenak.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 Beraz, kontakizunekin lotuta gertaerak kokatzen diren tokiei buruzko erreferentzia grafikoak ematea dokumentazio-iturri aberatsa izan daiteke euskal mitoak aztertzeko.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Aipatutako animalia hauek badute 6,6 dibromoindigoan oso aberatsa den isurki purpureoa botatzen duen uzki-guruin bat.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Gero, lotsa galdu edo segurtasun gehiago hartu nuenean, neure izenez izenpetzen hasi nintzen eta Gazte Naizeko lankideekin, Ramon Saizarbitoria, Ibon Sarasola, Toledo, Mikel Lasa... Oso garai aberatsa izan zen hori, oso-oso aberatsa, pentsatuko duzue gutxi gora behera ze bitartekorekin eta nola iharduten genuen baina nik gogo onez gogoratzen dudan zerbait da, nahiz eta oso gogorra izan.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0059 Arrazoi hau dela eta Herri sistimaren subirania lortzekoan geroztik erreflexibo mailako jarduna geroz eta aberatsago gertatuko da.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 Beti atzerrian egiten dena kopiatu nahirik Europa guztian, gu baino aberatsagoak izanik, gurean baino arrain urdin gehiago jaten dutela.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Famili talde batek ziharduen botere politikoa era oligarkikoan, gisa honetan gero eta indartsuago, boteretsuago eta aberatsago bihurtuz.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 2. Donostia, aberatsentzako hiria Loraldian metaturiko aberastasun oparoez exkax gozatu ahal izan zuen herri xeheak.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Hilobiak iturrien ondoan agertzen dira, txabolak egoitza aberatsen itzalean....

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Etxartea da azken baten dio Kemal Ahmet Aruk Istanbul-eko biztanleen elkartze tokia, han biltzen dira alboz-albo aberats eta txiroak

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Liburu sagaratu onek agintzen du aberatsak behartsuekin erkidetzea, eta gizarteko egintzetarako, auzogoaren eraikuntzarako eta eliz etxeetarako emaitzak egitea.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Merkatari aberatsa, seme bi izan zituen, gazte hilak eta lau alaba.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0043 Edonor - kristau, judutar, aberats edo txiro - sartu daiteke lehengo atariraino.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Boteretsu eta aberatsa, Islandiako familia ospetsu batetik dator.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0014 Hutsuneak Bete Aberatsak amarengana jo eban laguntza....

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0059 Adimen bizia zuen, hitz liraina eta irudimen aberatsa.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Parroki-fundazio horietaz gain, kristautasuna landan barneratzeko faktore izango dira otoiztegiak, jada kristau diren bertako aziendadun aberatsek V. mendeaz gero beren villa edo jauretxeetan eraikitzen dituztenak (914).

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0342 Sastrakadi eta larre lehorretan bizi da edota harkaiztegi eta terreno erosionatuak kolonizatuz, baseetan aberatsak diren zoruetan oro har.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0194 Nolanahi den, arestian aipatu dugun bilduma Koldo Izagirre-rena izugarri handi eta aberatsa da.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0105 Oreka elektrostatikoa berreskura dezaten, plasman aurkitzen den anioirik aberatsena, hau da, kloro ioia, globulu gorrietan zehar barneratzen da.

476. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0092 - Eska hari zor diguna; berak behartsuak badira gu ere ez gara aberatsago.

477. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0148 Aberats ta beartsu,
nola gazte ta zar,
asmo on bana artu
obe degu azkar;
gure oker guzia
gorrotoak dakar,
griña txarrak utzita
maita zagun alkar.

478. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Auzoko nekazari aberats baten etxean morrontzan lana egitetik bizi zan aita.

479. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Elefantea bakarka ez da ibiltzen, taldeka baizik; ta urte guztian egin oi-dituen joan-etorriak bazka mamitsuagoa ta aberatsagoagatik egiten ditu.

480. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Garai batean, aundizkirik aberatsenak ere, ondasunak eta agintea gañezka euki arren, nekez ikus zezaketen maian guk daukagun aukera.

481. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0033 Ardandegiko gizonari, aberats baten morroia zala, esan zion, eta zeukan ardoa ez zala ainbestekoa, eta aldatzea nai zuala ugazabak.

482. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0033 - Aberatsari edozein mesede egin bear zaio, eta ekarri zagi ori eta artu orren ordez emen gordeta daukadan ardorik onena.

483. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0125 Maite dut aberats jende / maite diru garra / maite agintarien / itz zakarra.

484. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Zalantzarik gabe esan genezake beartsuek aberatsek baiño errexago lortu dezaketela apaltasuna.

485. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Izan ere, beartsuek beren xalotasunean gogozko dute apaltasuna; aberatsek, berriz, beren ondasunetan errez jotzen dute arrokeriara.

486. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Alaere, aberats geienetan bada griña bat, beren ondasunaz arrotzera ez baiña, egite onetara egiten diena, urkoaren nekeak eta bearrak arintzean irabazi aundia dagoela uste izanez.

487. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Bai aal da umiltasun au baiño gauza ederragorik? Txirotasun au baiño gauza aberatsagorik?.

488. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0176 Bataz beste esan leike, Andoainen igaro dituala Don Manuelek, euskalgaiari`buruz beintzat urte emankor eta aberatsenak eta ia ia bere bizitzako urterik luzeenak: gau illunaren ondoren... goiz argia.

489. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0052 Izate berari dagokiona Asteazkenero oi duanez zuanez, obe, aurtengo ekainaren 14ean, VI-gn. PAULO AITA SANTUAK, itzaldi sakon eta erakustez aberats eta mamidun bat egin zuan.

490. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0063 Moruen aldian (garaitan) etxe ortan anai bi eta iru arreba beren gurasoekin zeuden, eta ondo eukiak (aberatsak) ziran.

491. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Ala`re, Sherlock Holmes`en ekintzak jakitearen zale ba`zera, ez zaitez larritu, nik azalduko bait dizut punttuz-punttu, Zakary Thonthon bankalari aberatsaren eriotzaz gero gertatutako guztia.

492. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Gizaseme au, Inglanderri`ko gizonik aberatsenetakoa zenuan.

493. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 Gizon aberatsa da-ta, beribillez etorriko zan, - erabaki zuan Sherlock Holmes`ek.

494. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Apalondoan, bakarrik gelditu ziran gizonezkoak: Sherman jenerala, Barton fiskal nagusia, eta Andrews meatzari aberatsa.

495. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0024 Lekutan gelditu ziran, udaberriro, belarra ebateko garaiean, barruti-baztarretan egiten zituzten gosari aberatsak!.

496. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Aundizki ta aberats oiek bezin minkor ta minbereak dituk oiek ere, eta Jaungoikoaren aurrerako maitagarriagoak agian.

497. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0325 Axkar billatu zuen lana: ganadu asko zituen eta morroi euskaldunak gustatzen zitzaizkan gizon aberats batekin jarri zan, eta asi zan bei biltzen edo jeizten.

498. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0029 Ernegatu bat besterik ez zala jaurti zion aurpegira Werner'ek; eta gaiñera Bertha aberatsaren maitasunak eragin ziola Austria'ren alde jartzera.

499. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Emakume gutxi, eta aiek inditarrak geienak, oso dotore jantzirik agertzen ziran andre eta andereño bakar batzuk izan ezik: Jaun aberatsen emazte eta alabak, ezpairik gabe.

500. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Paris'en eta Londres'en ikastetxerik gareistienetan izan bait zan ezia, bazekizkian Miss BBB'k, garai txolin artan sendi aberatsetako neskatillei erakusten zitzaizkien txukunkeritxo guztiak.

501. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Zu oso aberatsa zera. Ni berriz, aldi ontan, txindiz oso gaizki nabil, eta ia lur jota nago.

502. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 Alderantziz, iñoiz baiño aberatsagoa da gaur-egun, eta egunetik egunera obeago dijoakio bere Riverside Palaceko joan-etorri guzia.

503. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Oso aberatsa da. Eta naiz aski latza ta gizatxarra izan, ez dirudi bere biziari etenketa bat emateko asmotan zebillenik.

504. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Barru aberats baten jabe ez dan pertsona bakartia, bereala gizartetik baztertua arkitzen da.

505. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Eta nik emen baserriko sutondoa aipaturik... barne-izkeraz diodana, balio lezake, oro-ar, olagizonen eta arraintzaleen izkeraz: Etxe barrengo eta batez-ere norberekiko mintzairua, izkera, euskera, aberatsa dugu.

506. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Baserri-aroari dagokionez (sutondoko bizikerari begiratuaz batikbat berdintsu olagizonak eta antzeko arraintzaleak) euskeraren tasun au nekarke noski: barne-izkera aberatsa naiz etxebarrengo, naiz norbere barrengo... mintzagaietaz.

507. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0012 Puntuetan, potoez gañera, puntu aberatsak diran ala ez begiratuko du juraduak.

508. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0014 Lurra, garai batean aberatsa ba`zan ere, gaur egun naiko legorra ta utzia aurkitzen da.

509. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0006 Odol ustutze aundiak Loiola`n; baiña, Loiola`ko odola aberatsa izaki: Iñigo zan etxean amairugarrena.

510. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0023 Chateau de Belloy Eun bat lagun Paris`ko oteletan edukitzeak kastu aundiak zituen eta Zabala izeneko ego-amerikar emakume aberats batek Saint Germain en Laye`n berea zuen Chateau de Belloy duan utzi ziela-ta, antxe antolatu zuten Eresoinka`ren egoitza bikaña.

511. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 Ezkontzako ritua aberatsagoa atera da, eta ezkonduen emaitzen esan-nahia argiago azaltzen da.

512. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0116 Etzitun erdel itzak arbuiatzen; esaera berezko, argi aberatsa dauko; lits eta nabardura askokua: esan nai duena euskal jasez esaten ba-daki, alajaiña! Orixe-k, nire idazle zar kutun deitzen dio.

513. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0099 Jai haundi eta aberats hau Irutasun jaia ospatuaz amaituko da.

514. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Obe dugu aberatsen tartean txiro jarrai, bainan geren aukeramenaren jabe.

515. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0232 Beste igandetako liturjiatik azken eguna gogoratzean, azken auzia zekarkigun burura; gaurko igande honek, berriz, beste alderdi bat agertzen digu, askoz ere aberatsagoa eta pozgarriagoa: auziaren ondoren datorken piztuera.

516. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Bota ditu indartsuak beren aulkitik;
eta jaso ditu apalak;
ase ditu gose ziranak,
eta baraurik bidali aberatsak.

517. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0179 Dana dala, gure ritmozko sail aberatsean, sallaren aberastasuna musikatik dator asko.

518. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0179 Arritzeko gauza da, izan ere, gure olerkarien eta gure bertsolarien artean dagon ez-berdintasuna gai ontan: zenbatez aberatsago dan bertsolarien ritmo-salla, idatziz ari izan diran olerkarien aldean, zenbat aberatsago, musikari jarraituaz ari izan diran bertsolariena.

519. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0179 Izan ere, bertsolariak maizago ibilli dira melodiaren bidetik gure melodi aberatsen bidetik olerkariak baño.

520. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0179 Bertsolariak eta antziña-antziñako Kopla Zaarrak dira ritmo-kontuan aberatsenak azken-gizalditako olerkarien aldean benetan aberatsak.

521. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Bidean, bere ur zikiñez, Aginaga-ko angula-tokirik aberatsenetakoa erabat pozoitzen du.

522. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Helduaro guztian eta zahartzaroan ere bai beharbada, Zuberoa`ko Basabûria`n artzaingoan zenbait aldiz; herriz-herri bertso kantari, eskean, haurrei dotriña erakutsiz, beste batzutan; eta aberats eta bihotz honeko jendeak bertso truk opa zioten oturuntzetara hurbilduz ahal zuen guzietan.

523. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0092 Jostari izanagatik ideiaz eta asmoz, sakon mamitsu eta aberats izan bait diteke, Bertold Brecht`ek Klein Organon bere liburutxoan erakutsi digunez.

524. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0015 Meza-liburuak zati bakoitzari ezarri dizkion oarpenak gaiaz aberatsak eta orientagarriak dira (ikus 8, 22, 38... zz.).

525. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0041 Irudiz eta keiñuz aberats dugu gau onetako elizkizuna: illunpea, argia, sua, argizariak, pazko-zuzia, elizbira, pazko-deia, irakurgaiak... dena onetarako: Jesukristok eriotzaren bizkar lortu duen garaipena ospatzen laguntzeko.

526. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0071 Parrokiari ere eskuerakutsi eder bat egin zion: Tisuzko kasulla aberatsa, beraren armak zeduzkana.

527. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Erri auek, naiz aberatsak izan, oso gutxi beren alde egin dalako, iltzera dijoaz.

528. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0261 Arte aldetik oso erri aberatsa degu, uste baiño geiago, gauza asko daude ikusteko.

529. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 1627`an, bada, Joana Erdoi aberatsarekin ezkondu zitzaizun; alarguna zan aitor-alaba au, ta naiko gaztea; onen ondasunak lilluratu ote zuten Oihenart?.

530. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0209 Arrotu utsune auek gora-bera, ots, erderakada geiegi sartu ta idazkera ere ain jatorra euki ez arren, euskera aberatsa ta joria du A. Kardaberatz`ek.

531. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Eleizako aldare, kanpai, organu ta beste zerak salduak izan ziran, naiz-ta gero berriz eskuratuak; guztiz aberatsak ziran liburutegi ta artxibutik ainbat agiri ta paper ondatu ziran.

532. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0054 Eliztia, aberatsa baldin badugu, berez orrela izanik, ez da berebat gertatzen elertiaz; auxe beste kulturetan azitako gizonek egiña izan edo dalako.

533. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Gizon aberatsek (ricos hombres) eta Erregeak osatzen zuten guda-arazoetako Nafar-batzordea.

534. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Bera, errementari baten semea zan; zortzi urtetan ikastetxea utzi bearra izan zuan, baiña munduan beiñere izan dan idazlerik aberatsena izatera iritxi zan.

535. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Bere liburu berri-emantzale aberats ontan, eriotzaren inguruko oituratzaz luzaro mintzatzen da, Larramendi.

536. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0352 Garautsale oien iatorria iakiteko, ideidetzeko, banabanakatzeko eta bakoitza bere azkazitan motakatzeko, antzeiakintza bereizi bat erabiltzen da, baita zenbateko kopuruetan dauden eztian zeazki iakiteko ere, ukubel neurkiñaneiki (mm3) bakoitzeko garautsaleak zenbatuta, erabakiak izan diran sailletan motakatzen bai dira salmentarako, liliautsetan eztirik aberatsenak saneurririk obenakin noskiro saldu litezkela.

537. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Natan: Bi gizon baziren hiri berean, bat aberatsa, bertzea pobrea.

538. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Aberatsak bazuen azienda eta kabala, nasaiki baino nasaikiago.

539. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Arrotz bat etorri zitzaion aberatsari etxerat: ez zuen hartu nahi izan bere artaldetik kanpotarrari ongi-etorri egiteko.

540. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Gizon hori garraituko duena eginen du erregeak aberats baino aberatsago.

541. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0102 IRENE - Lekhu huntan Burgiko hiritar aberatsak biltzen ziren... aurkhaz-aurk Duana Zaharra dago.

542. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Lapur-talde bat zen aberats baten etxetik zatorrena, ihizi-gabeko ihiztari batzu bezein triste ta gose... Fraideari hasi zaiote: Ea ba ote zuen: dirurik? eta batek, galdea funtsezkoa zela erakusteko, tiro bat igortzen du zeru-alderat.

543. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Hirietan baziren gaitzeko jauregiak, tenplo aberatsak.

544. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Libaneko zolan barna, heltzen dira Kanaango lur aberatsetarat.

545. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0009 LAUGARREN ITURRIA, geroko gizonari bizi eta indar emaiten dion iturri aberatsena: Eukariztia, Jesusen gorputz odolak.

546. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Hanitz molde ba dira idazkintzan, denak berdin baliosak zoin bere sailean: bixtan da Topet-Etxahunen mintzaire kaldatsuak ez duela zer ikus Dibarart-en bertso baketsuarekin; ez eta Diharassarry-ren idazkera argi adimendutsuak Arbelbide-n ospearekin, are gutiago Hiriart-Urruty kalonjearen ele jori jauzikariarekin edo Etchepare midikuaren hizkuntza aberats apainduarekin.

547. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Eztugu uste, beraz, irurok berdin aberats izan zirela, autoreak dion bezala.

548. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Baina aberatsena eta ernagarriena PERU ABARCA da, euskaldunen oitura, atsotitz, kanta; eta lantegi eta oletako tresnen izenak dakartziena.

549. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Jaun abaratsik ez ukeitea, alde batetik ongi, jende xeheak nasaikiago iresten baitu beregaintasunaren airea; bainan bertze aldetik gaizki, jende xehea utzia baita bere-ber, artzainik gabe.

550. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0006 AMODIOA ALA PRIMANTZA Topet-eko osaba, Pierre-n aitatxi edo goxaita, frango aberatsa zen.

551. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0055 Denek goza ditzaztela lurreko ontasunak, aberatsago direnek pobreagoak lagunduz.

552. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Gero bera, lagunekin ostatuan gertatzen zelarik, apairua bururatzean, ordaintzea gutiz gehienetan bere gain hartzen zuen, eta diru parte on bat zerbitzariari uzten: moltsaz ez balin bazen aberats, bihotzez hala zen.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0098 Amu.:
Erreka-bazterrean
ernetzen da altza,
ark bezela guk ere
orriak altza;
Euskalerri gurea
da gure maatsa,
naiz-ta askatasunez
eztan aberatsa;
au destino latza,
askotan garratza,
gakoa or datza
aldatzeko martxa,
bera muga lotuak,
gora esperantza.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Azkenez, On Joxe Miel`ek bere bizitza luze eta aberatsean zear jardundako ikerketak eta argitaratutako lan ikaragarriak izango ete dau inoiz Euskal giza semeongandik bear dauan esker ona?.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Ez ziran gaur aiñako opari aberats eta bakanak.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Izan ere, berak aitortzen duenez, Barandiarani zor dio gizonaren ikuspegi aberatsa.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Hain bere duen Nietzche-ren bidetik kontatzen dizkigu Patxiku Perurenak Harripilatan ezkutatu zeneko apo tipiaren burutazioak, leitzarrak duen hizkera erraz eta aberatsean.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Zentzu honetan mahai inguru sutsua baino hitzaldi aberatsa izan zen gelan.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Askoren ustez, Euskal Herriak literatura alorrean eman duen gizonik aberatsena Nikolas Ormaetxea, Orixe, izan da, esan zuen Gotzon Garatek aurkezpen gisa.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Lehia kutsuaren adierazgarri gisa, astoa ondo zaindua eta gainekoa ondo ordaindua derrigorrez irabaztera ekartzen zituen Plentziako marinel aberats eta arrotsu haren bezala, bazegoen beste asko.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Egitarau aberatsa Bihar emango zaie hasiera jaiei, suziriak eta buruhandiak txistulariekin batera.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Guretzat bazan alderdi pranko aberatsen gradukoa eta ez dakit nola eskertu gure Aita Zerukoa.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Etxe ttiki pobrea, bañan santutasunez aberatsa.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Hiztegi landu eta lantsu baten historia... Jakina da Manuel de la Sota bilbotarrak gertutik ezagutu eta miretsi zuela Resurrección María de Azkue, azken honen arreba Sotatar aberats eta ospetsuen etxean enplegatua bait zegoen....

565. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Sortu, komunikazioaren magoa izan zen René Goscinnyren irudipen aberatsak sortu zituen Asterix eta bere konpainia, geroztik Lucky Luke eta Nikolas Txikia hauek ere euskaraturik daude sortarazi zituen bezalaxe.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: Bizkaiko eta Nafarroako foruak dira emakumeari buruzko jurisprudentzia aberatsena dutenak eta zertxobait agertu agertzen da.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Eta lortzen dugunean, idazle aberats bat lortua dukegu.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Azken aldiko eboluzio aberatsaren sintesis argitsuetan, errealitatea erreduzitu ordez honen konplesotasuna, den horretan agertzeko borondatean, eskema eginak apurtuz arazoak plazaratzeko modu ausartetan, zenbait konklusio orijinaletan gure historiari, parte hartuz, jarraitzen zaion pentsalari bezala ageri zaigu Apalalegi, bere lana zer den ongi dakien, bere lekua zein den ikasia duen militante bezala.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 MMFan López de Letonak
Herri aberatsek gehiago dezakete.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bukatzeko naziokidetasunaren izenean, herrialde aberatsei dei bat egin zien, hartu duten bideak zer ondorio lekazkeen behin eta berriro kontsidera dezaten.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Henry Jamesen izen berdineko nobelan oinarritua, egileak historioa Neguriko etxea aberats batean kokatzen du.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aberats asko degu gaur euskaldunetan.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Munduko Herrialde aberatsena den USAn bertan 3 milioi haur dabiltza kaleetan zehar gurasorik eta babesik gabe eta Brasil bezelako herrialde batean 17 milioitaraino iristen dira.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Zoritxarrez arrautza oso jaki aberatsa da beste zenbait gauzatan.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Marbellan gertatzen da, aberats ospetsuen udaldi topikoaren leku topikoan.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Jendea arroza eta platanoak janez bizi da, nahiz eta aberatsen estantzietan guztitara bi milioi ganadu buru badiren.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Aurten ere, programa aberats baten mentura izan behar ginuke, Rock gau batekin hasiko baitira.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Familia aberatsetakoak, kolejioetatik urtenda, universidadera doaz; eta diruaren truke, jakintza lortzen dabe.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Era berean, aberatsei inpuesto aundiagoak ipiniaz, bide zuzenago batera joan geintekez.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Eskualdé honetako herririk aberatsenetarikoa da ardotan.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Munduan aberatsak gutxi dira beartsuen ondoan eta tresna asko egin ta asko saltzen bada langilleen etxetarako dirala geienak ukatu eziña da.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Aberatsak bakarrik izan balira tresnon erosleak, ez zan orain besteko saldu erosirik izango ta gaurko gizarteari konsumo gizarte izenik ez zitzaion jarriko, ez zitzaion izen ori egokituko-ta.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Aberatsak oraingo aurrerabide gabe ere ongi bizi ziran.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Kantauri-itxasora datozten errekak oso aberatsak ditugu amorraietan eta izokietan.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Baiñan, polikiegi bederen, ba-dijoazte tarteko aberatsak sortzen, polikiegi noski.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ez dugu armada partida, bainan aberatsendako muntatzen ari den turismoa.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Batetik bitaminez aberats dela larruarentzat, kolore beltzaranen moda ahantzi gabe, bestetik aldiz erretzen duela eta gehiagorik ere bai.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Gisa guziz mintzaira aberats eta argi batean idatzia.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Buruan boneta beltza, eta barne muinetan goi mailako bertsulariaren mundua, ikuspegi zorrotz eta hitz aberatsen iturria.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Australiako gizon zuriak oso aurreratuak izango dira, edo olan pentsa lei norbaitek euren bizi-modu aberatza ikusiaz, baña niretzat beintzat, telebistan esandakoa egia ba-da, gizontasunean abereak baño malla beeragokoan ikusten dodaz.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Lurrak aberastu zituan, erriak jantzi, konbentu kultura-eragilleai lagundu, artu-emon aberatsen iturri zan Santiago'tarren bidea obetu, egokitu ta zaindu...

592. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 EUZKADI'REN JAKINTZA. JAKINTZA ABERATSA

593. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Beti entzun dogu, eta sinistu be egiten dogu, Euzkadi jakintza-gaietan oso aberatsa dala.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 J.M. Etxebarria'k: batasun bidean, euskera aberats bat sortzeko, geroago ta geiagoren ustez, bizkaierea eskolaratu bear da; zabaltasunez aurrera joateko bideak jarri bear dira daukaguna galdu barik.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Erriaren izakera. Euskalerriak be bere musika dauko. Bere folklore. Folklore berezia. Sakona. Aberatsa. Ugaria. Musika bat erri-girorako. Musika bat eliz-girorako. Baiña beti be euzkal musika.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Illobi aberatsak.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Gaztekera berria sortzen ari da: era berriz eta aberatsez mundua eta siñesmena artzen dituzten gazte berriak.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sendagile maltzurra eta beste 0001 Ipuinen gaiak, Barandiaran-en Bilduma aberatsetik ere artu ditu, aurrentzat moldatuak eta egokituak, ez haatik itzez itz, xinpleki eta libreki baizik.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Euskal Herriak ez dio, lehen ere bere herritasunari, aberatsa izan delako eutsi.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Eta Iparraldean ere, guk ahal dugun mailan, kulturazko giro aberatsago bat sortu beharrean gara.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Iparraldean kultur giro aberatsagoa behar. Joseba Intxausti, UZEIko buru.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Goizaldean, erloju-denda dagoen kale dotore horretako aberatsak lo izan direnean, lehen iratzargailu-hotsa aditu da.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Dirudienez, atzerrian garrantzi handiko loturak zituen Atenako familia aristokrata aberats batetan jaioa zen, K. a.-ko 455 urte inguruan.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hirigintza azkarreko urte horietan, hirietako aberats handiek bihotzik gabeko jauregitxotan erakusten zuten beren aberastasun iritsi berria.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Horregatik, adibidez, estilo berri honek harria, bere garaiko talde aberatsen sendotasunaren eta aberastasunaren sinboloa, bere asmotarako erabiltzen du.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Adar autonomo sendo bat Estatu Batuetan sortuko zen (horren eragina Europan bertan ere sentituko zen); estilo horren aldaera, Kataluniako modernismoa, Kubara iritsiko zen; han erabat tropikaldurik, zigarro kutxetan ere agertuko zen; belga eta italiarrek beren aldetik berebiziko etxe aberatsak eraiki zituzten haiek Arjentinan eta hauek Txilen.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Gehiagorekin izan balitz aberatsago izango zen, guztiekin hobe.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Bai, bazen gauaren mixterio ilun nahasi bainan aberatsetik Xalbadoren baitan.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Aberats aundirik ez dago.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Errenteriko Ereintza elkarteak Euskal Herriko II Eskulangintza Feria antolatzeari ekin diote, iazko esperientzi aberatsari jarraituz.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Orduan, asmatu barik, euskara aberatsaren lorategitik hartu zen talde politikoak izendatzeko zituen hitza: alderdi halegia.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Georgiar eliz arkitektura eta artea oso aberatsa da, eta Georgiatik kanpoan ere haren eragina nabari daiteke.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1978 0001 Mundu aberats bat (ez diruz aberatsa), orain urte batzu ixilpeko Eliza deitua, ezagutuko dugu.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. azkue 0001 ABERATZAREN DIRU-MINA

615. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. azkue 0001 Gero, beste gizon aberats bat ere bizi zan.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. azkue 0001 Aberatsak au jakin zuanean, AINGERUARI errezatzera joan zan, beretzako etxe aundiago bat eskatuaz.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. azkue 0001 Eta AINGERUAREN erantzuna: Zuk len ere aundi eta ederra dezu, orain ederragoa eta aberatsagoa nai dezulako, etxe ta diru kenduko dizkizut eta langilleari emango dizkiot. Zu len Axier ibili zan antzera ibiliko zera.

618. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0056 MARIA
Aztal biribil eta zangar hertsia
Eskuaren beteko zango bihia
Ttiki-ttikia
Golko bat aberatsa, lerden gerria
Erne begia
Nolako panpina den horra Maria!

619. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0015 Aspaldi danik Nabarra eta Kastilla
Aizo dira, bena hozkûra bateki;
Nabarr'aberats Kastill'aldiz praubia;
Hartakoz bekhatx da Nabarroaz handizki.
Zunbat aldiz ez zaikû izan
Gaxki giten armadareki!
Birjina Maria begira gitzatzû
Kastillako erregen eskû petik,
Gure erresuma hola egon badin
Euskaldûn orai eta bethi.

620. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0025 Nahi gutuk gudukatu zien lur aberatzetan
guk egin erakineki zer eztu pusatuko han.

621. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0037 Gure xoko maitean ginen franko irus,
Algarren berrietaz prefosta kûrius,
Aberats izan gabe heintto bat lorius,
Lanetik bizi dena ez baita handius.

622. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 Bizirik dago Cawdor'ko Thanea, eta aitonseme aberats da.

623. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00077 Munduan diran legeak dira
gizonak jarritakoak,
eta ez dira erdiak bere
Jainkoaren gogokoak.
Geienak dira aberats eta
andiaren aldekoak,
mundu ontarako jarri zituan
argienak Jaungoikoak,
zuzenak eta errezak eta
iñon atxaki bakoak.

624. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00077 Aberatsak dau kristau txiroa
indarrez menperatute,
ta ori barriz Kriston aurrean
santu bat lez agertute.
Kanpo santuan bere illetxez
leku onenak artute,
il da gero be ez badabe nai
txiroarekin alkarte,
illetxe orreik ein daiezala
kanpo santutik aparte.

625. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00077 Atzo bardiñak, gaur ez bardiñak,
bier barriro bardiñak,
andi ta txiki, txiro, aberats,
zuri, gorri ta urdiñak.
Kanpo santura bakarrik doaz
gizonaren gorputzkiñak,
galtzuak dira kanpo santuan
eiten diran alegiñak,
bakarrik dira baliosoak
munduan ondo egiñak.

626. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Gaur horrelakoei esker, pixkat aberatsago gera denok.

627. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Erronkariera galdu zen eta ez dut uste Naparroa aberatsago denik.

628. 1991> bizkaiera ikasliburuak musika 0023 17 Bi eta hiru bider
pobreak joten dau
borondate oneko
atean taun-taun-taun.
Bi edo hiru bider
borondate ezari
pobreak dautso atean
aukera idegi.
Pobrea aberats balitz,
hiru ta lautan be
lehen hotsera atean
begira gengokez.
Nork baina aberats denik
legike igarri,
ate-joka aberatsek
ez bai-dira ari?
Egizu ate-joka
datortzun pobrea
onartu nahiko zendun
Jainko bera dela.

629. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00371 Nahizta batez be ume mailan lan egin, bertsolari helduak be inguratu ebezen eta hainbat ekimenen artean Apotzagako txapelketak etorriko ziren, heldu, gazte eta gaztetxo, danak nahastean eroateko modu guztiz herrikoi eta aberatsa asmaturik.

630. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0030 Euskalerria aberatsa da olako ipuin eta edestiz: ildakoen etxe-inguruan, illerrietan, baseleizetan, kanpai-otsa entzutean... danean aurkitu dabe gure aurretikoak olako ipuiña sotzeko erea.

631. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0007 Beraz, lan-gaiak bear ditue euren zeregiña aberats eta duintasunez egiteko.

632. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00054 GAZTEA: (Jokoan) Aberatsak izango zineten, eta ez zinateke trailerhomen biziko, milaka akreko arrantxoan baizik.

633. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0156 (Aldo kultoa da, serio, gizon jatorrik eta zintzorik bada, bera da bat, aberatsa, inportantea, arrazista, bikaina, potentea, argia.)

634. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00236 c. Laguntza eta sari aberatsenak jaso zituzten

635. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00120 Koreako penintsula Japoniaren eraginaren mende geratu zen eta Mantxuria aberatsean sartu ziren. Baina eskualde horren atzetik zebiltzan errusiarrak ere eta tentsioek Errusia eta Japoniaren arteko gerra piztu zuten (1904-1905); Errusiak porrot egin zuen eta iraindua izan zen eta Japoniaren garaipenak mundu osoa harritu zuen. Garaipenaren ondorioz, Japoniak Sakhalin, Mantxuria eta Port Arthur eta Koreako ingurua bereganatu zituen; azken hori 1910ean anexionatu zen.

636. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 Erliebea oro har oso aberatsa da adierazkortasunari dagokionez eta erretratuetan ere pertsonaia bakoitzaren nortasuna irudikatzeaz ez dira ahaztu. Aipatzekoak dira, era berean, Trajanoren koloman espiralean dauden erliebeak eta Titoren arkuan daudenak.

637. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00324 2.- PASOS SUCESIVOS. STEPWISE ere deitua. Agian hau da gehien erabiltzen dena; nahiz eta prozesuaren bukaeran (batzuetan) INTRODUCIR metodoaren emaitza berdinak lortu, bidean jasotako informazioa aberatsagoa da.

638. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00073 Mesopotamian K.a. 3000. urtetik aurrera hiri-estatu asko sortu ziren (Ur, Uruk, Akad, Lagash, Babilonia, Asur, Ninive, Susa, Pertsepolis) eta Egiptokoaren antzeko ekonomia garatu zuten, nekazaritzan oinarritua: garia, garagarra, oliba, palmondoak, fruitarbolak... Abelazkuntza ere aipagarria zen, lurra hain aberatsa ez zen guneetan (ardiak, behiak, txerriak, ahuntzak...).

639. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00087 Frantziarentzat oso aberats izango zen mende bati eman zitzaion hasiera horrela, XVII.ari hain zuzen.

640. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Izan zuen, hala ere, goi mailako hezkuntza zabal eta sakona, gizon ikasia, letra gizona genuen eta, Bordeleko Unibertsitatean Zuzenbidea ikasten ihardun ondoren, postu garrantzitsuetan kokaturik ikusten dugu: lehenengo, Zuberoako sindiko edo diputatu; geroago, nafar aberats batekin ezkondu ondoren, Nafarroa Behereko Parlamentuko abokatu.

641. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0011 1. Erreparatu: a) fonetismoei; b) intonazio joko aberatsari; c) berorikako tratamenduari.

642. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0026 Familiarik aberatsenek jauretxeak eraikitzen zituzten Versailles herrian edo bere ingurumarietan.

643. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0014 Bertako agintari eta hiritar aberatsek diru kopuru handiak gastatu zituzten tenplu, etxe, bainu publiko, zirku, garaipen arku, hilobi eta monumentuen eraikuntzan.

644. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0020 Bere aurrean lobak daude; haietariko bik mantu aberatsa eta urrezko bitxi astunak janzten dituzte, eta hirugarrenak kardinalearen mantua.

645. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0020 Sixto eta Berpizkundeko gainerako Aita Santuak printzeen antzera bizi ziren: aberatsak, boteretsuak, handinahiak ziren eta beti egoten ziren euren senideak laguntzeko prest, gero eta postu prestigiotsu eta errentagarriagoak bete zitzaten.

646. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0076 Batzuk besteak baino janari gehiago zeukatelako, edo inguruko herriak aberatsagoak zirelako, edo beste zenbait arrazoirengatik, garaiko gizonak euren artean guduka aritu ziren.

647. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0048
aberatsa
langilea
agurgarria
zikoitza
zoritxarrekoa
gaiztoa
onbera
lotsagabea
zintzoa
arretatsua
buruberoa
leiala
mendekatia
urduria
eutsia
bekaiztia
lasaia
bihotz onekoa
berekoia
izukaitza
eskuzabala
berezia
haserrekorra
gizaixoa
axolakabea
harraparia
itxurosoa
begiluzea
gorrotagarria
zintzoa
defendatzailea
artaburua
alaia
utzia
anaikorra
umoretsua

648. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0043 Bere helburuak: batetik, euskaldunei erlijio zeregin eta irakaspenak beren hizkuntzan, euskaraz, idatziz ere heleraztea; bestetik helburua izan ez bazen ere, lorpena bai, behintzat, literatur hizkuntza landua, bateratua eta baliabideetan aberatsa sortzea, idazle talde batek tresnatzat erabiliz.

649. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 Eresi kantari ipuinean ezkongai bi ageri zaizkigu, Gaston eta Helena: gizona aberatsa, Helena gizarte maila apalekoa.

650. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 Senargaiaren bertsioa bere bizitzari aplikatzea erabaki du Helenak, erromantzean bezala ezkontza egunean bertan alarguntsa eta aberats bilakatuz.

651. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 4. Egoera berria: bere plana arrakastaz buruturik, Helena alargun aberatsa da orain.

652. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 Prosaren goi maila arlo desberdinetan isladatzen da: lexikoan, zernahitarako izenondo egokia aurkituz (oraindiarra, azaluts, itxurontzi...); morfologian, aditzaren erabilera aberatsean inoiz arkaikoa ere bai (damaigularik, darakuskigunaz...); sintaxian, azkenik, askotariko perpaus txertatu eta koordinatuak esku trebeaz bilbaturik.

653. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 5. Itsasuntzian ibiltzeko ez dago aberatsa izan beharrik.

654. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 Aberatsak gara, lagunok!

655. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Zenbat eta aberatsago bihurtzen ziren orduan eta gehiago zaindu behar izaten zituzten haziak.

656. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 San Simon eta San Juda
joan zen uda
eta negua heldu da.
Ez baletor hobe
bizi gera pobre
eremu latz honetan
ez gera hain onak, benetan.
Ez dugu zaldirik, ez gera zaldunak.
Ez dugu abererik, ez gera aberatsak.
Euskara guk dugu, gu gara euskaldunak.

657. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0115 Txakur aberatsa

658. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0115 Gaur egun, asko dira ondasunak beren txakur maiteen ardurapean utzi izan dituzten aberatsak.

659. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0070 Herri aberatsak eta herri pobreak

660. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0070 Estatu Batuak, Japonia, Alemania, Frantzia, Kanada edo Suedia... estatu aberatsak dira, baina Hegoamerika, Ertamerika, Afrika eta Asiako gehienak, berriz, oso pobreak.

661. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0070 Herri aberatsetan, janari mota ugari, neurri handitan eta kalitate onekoak kontsumitzen dira.

662. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0070 Teknologia falta zaie eta kasu askotan herri aberatsen laguntzarik ez dute izaten.

663. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Arlo honetan eragin handia dute klima eta herrialde bakoitzeko aberastasun naturalak, baina baita herrialde aberatsengandik har dezaketen laguntza teknologikoak ere.

664. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Gasen trukaketa odolaren bidez egiten da. Urdinez: karbono dioxidoz kargatutako odola; gorriz: oxigenoz aberatsagoa.

665. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00065 Erromantzeei dagokienez, lehenengo kokatu egingo ditugu denboran eta espazioan. Bigarren atalean, zenbait poema irakurriko ditugu, eta ondoren, behin eta berriz, abestu: irakurketa aberatsagoa izan dadin, ariketa batzuk proposatuko zaizkizue. Azkenik, laburpena egiten saiatuko zarete.

666. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00065 Euskarak duen herri-poesia edo erromantzeroa aberatsa eta anitza dela esan ohi da. Poesi mota honen baitan, ordea, bi atal nagusi bereizten dira:

667. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00139 Ohiko ariketa batzuk ere egingo ditugu, testua ulertzea aberatsagoa izan dadin, eta, bukatzeko, Erromantizismoaren ezaugarri nagusiak azpimarratzen saiatuko gara.

668. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0046
txiki
ausart
suhar
aifer
arrunt
iaio
temati
zeken
ergel
zatar
sentibera
apal
lirain
harro
koldar
maltzur
ikastun
narras
ahobero
tzarrapatan
sendo
zikoitz
argal
ospetsu
nabar
sutsu
iletsu
bitxi
zalapartatsu
geldi
alai
bihurri
baldar
estimagarri
amoltsu
kaskagorri
beitzaran
lander
zuhur
azkar
lodikote
lasai
berekoi
jator
gogaikarri
begiluze
zentzudun
jatun
aberats
kexati
serio
mesfidati
burugogor
zurbil
eskuzabal
eder
lohi
maratz
harrigarri
lagunkoi
ezkor
hutsal
kaskarin
txepel

669. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0287 Euskarari dagokionean, oso jario aberatsa duela antzeman dezakegu, nahiz eta parafasiak, pertseberazioak, estereotipiak eta batez ere aproposak ez diren erdal hitzak agertu.

670. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00081 Ofiziorik ez zekiten eta lanerako alfer samarrak ziren; aberatsak ere ez zirenez, handik eta hemendik egiten zituzten lapurreta ttikiei esker bizi ziren: gaur arrautzak lapurtuko zituzten baserri batetik, bihar artaburuak sorotik, hurrena esnea jezten zieten larrean zebiltzan ahuntzei, eta horrela beti.

671. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00140 Halako eskaintzaren aurrean ezin nezakeen ezezkoa eman. Nire ametsak betetzeko ordua heldua zela uste nuen. Hala, modelo lanean hasi nintzen. Handik denbora gutxira, Richardekin ezkondu eta Manhattan-eko alde aberatsenetako batera etxealdatu ginen...

672. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00030 -Nahasketa! -deiadar egin zuen. Pote batean gordeko dut berehala. Aberatsak izango gara. Mundu guztiak nahiko ditu animalia hiztunak izan.

673. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00067 Baso kontuan, berriz, oso aberatsa: lizarra eta horrelakoa, dena bertan sortzen zen; eta makala eta panpano eta horrelakoak, berriz, lurrean jartzea falta izaten zen; hango erreka aldeetan sua bezain agudo etorriko ziren.

674. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00136 Lehengo egunak gogoan, izan ere, liburu aberatsa da, aldatzen ari zaizkigun Euskal lurrari, giza legeari eta hizkuntzari dagozkienetan harrobi jatorra.

675. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Demetrio bezain aberats edo gehiago da orain, baina ez da herrira iraileko andramarian itzuli zaldi dotorez.

676. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0075 John Bostongoa da eta familia aberatsa, oso aberatsa dauka.

677. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 Denbora gutxian Tomyri mundu zabaleko ate guztiak ireki zizkioten, etorkizun aberatsa ziurtatu zioten.

678. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0083 Aspalditik zeukan asmoa Emilie adiskide aberats eta neska baino askoz zaharrago batekin ezkontzeko.

679. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0029 Harresiak zaintzen zeuden soldaduek entzun zuten danborraren hotsa, eta ordurako hiritik hurbil zeuden hiru gizon aberats eta jakintsuek ere bai.

680. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Kristobal Kolon 1451.ean jaio zen Genoan, Italiako iparraldean dagoen itsas ondoko hiri aberats eta eraginkorrean.

681. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0005 Inglaterra baliagarria zen berarentzat errege baten izena eta begiramena ematen ziolako, eta aberatsa zelako.

682. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0019 Eta hori ere gauza ederra da jende aberats horrentzat.

683. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0019 Okerrena, zenbait aberats pobreren jarrera mixerablea.

684. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0141 Esan zuen orduko hartan oso atsegina izan zela saltzaile pobrea zelako, baina orain aberatsa zela eta setati ageri zela saltzaile guztiak aho bete hortzekin utzi eta berari bakarrik erosten zion bezeroarekin.

685. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0136 Zuetako bik behintzat bai, baina ez eraman diru kopuru berbera - Keizerek diru-zorroa atera zuen, eta esan -: Paul, badakite aberatsa zarela.

686. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00121 Jainko Jauna, Maria Frantziska birjina santua
aberats egin zenuen zeruko dohainez;
egizu, oraingo bizitzan haren antzeko izaten saiatuz,
betiko atseginak goza ditzagula harekin batean.
Zure Seme Jesu Kristo.

687. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0122 Entzun, ene senide maiteok: Jaungoikoak ez al ditu, bada, munduarentzat behartsu direnak aukeratu, sinesmenean aberats izateko, eta Bera maite dutenei agindu dien erreinuaren oinordeko izan daitezen?

688. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0122 Ez al dira aberatsak, zuek zapaltzen zaituztenak, eta auzitara eramaten zaituztenak?

689. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0127 - Esaten duzu: Aberatsa naiz, aberatsa: ez dut ezeren beharrik.

690. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0209 12 Eta gonbidatu zuenari esan zion: Bazkari edo afariren bat ematean, ez gonbidatu zeure adiskideak, ezta senide, ahaide edo auzoko aberatsak ere; zeren beraiek ere gonbidatu egingo zintuzkete, eta, horrela, ordaina hartuko zenuke.

691. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00015 Gutik ukatuko dute, bestalde, aberatsek pobreei laguntzen dietela...

692. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00267 - Bi arrazoirengatik bereziki: bat, diru asko mugitzen delako Denver-en, hara joaten baitira eskiatzera artista, zine munduko ospetsu eta aberats guztiak.

693. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00015 Ez naiz aberatsa baina, tira, moldatu egiten naiz.

694. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00055 Dogubayaziteko gaztelua, mendi kaskoan zaindari, elur maluta eta haize bortitzaren erdian, historia aberatsaz mintzo da, baina orainak aztarna tristea utzi du bere oinetan: bakardadea, isolamendua, debekua, suntsipena...

695. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00035 Arrunt aberatsa zela banekien eta berriro galdetu nion:

696. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00118 - Ehundaka emakume zaudek, zer ehundaka!, milaka aleman eta judu aberats, diruz usteldura, besterik nahi ez luketenak...

697. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0041 Ekonomia eta zintzotasuna ziren herriko bizitzaren bi gai menderatzaileak, eta mundu guztiak zekien ezin zitekeela zintzoa eta aberatsa izan aldi berean.

698. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0063 Aberatsa naiz testamentuaren berri jakin aurretik ere.

699. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0134 -Adiskide aberatsak ditut, baina, jakina, ez dute nire beharraren berri.

700. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Paulitok, aberats zital hark, babarrun eta txilez betetako eltze handi baten azpiko suari eragiten zion.

701. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0138 Jainkoaren ministro haiek, aitzitik, gizendu egin ziren, eta arropa aberats eta ugariak zeramatzaten.

702. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0040 - Lur hauek aberatsak dira.

703. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0025 Aita eta biok arrunki bizi ginen; hain eskasak ziren gure gastuak, ezen hogeitabost urte kunplitu arte ez bainuen erreparatu aberatsak ginela.

704. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0017 Errealitatea hitzak eta kontzeptuak baino askozaz aberatsago eta konplexuagoa da.

705. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0119 Han aurreztutakoak, hemengo diruaren balio eskasarekin, aberats egin zuen emakumea, eta jaioterriari, aurrerakuntza zuten bazterretan mirestu zituen bi gauza ekarri nahi izan zizkion: kaminoa eta ura.

706. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0099 - Egunkarien jabeak gizon aberatsak izaten dira, eta haiek argitaratzen dituzte.

707. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0099 Aberatsak klub berekoak dira denak.

708. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0188 Bere etxetik aldeginda dabilen alkoholiko aberats bat.

709. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0188 - Zaharrak -esan zuen Varley Dk.k goibel, baina aberats okituaren tristura zen.

710. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0340 Noiz ez da igande aberatsen eta fraileen etxean!

711. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0095 Ohartu naiz Lurrean den gizonik aberatsena baino aberatsago bilakatu nauen eguna iritsia zela.

712. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0095 Irten eta jaitsi nintzen, edo hobe esan, eskailera haietarik jaurtiki nuen burua haserrez amorratua, eta utzi nuen hain aberatsa zen gizon hura bere ospitalean.

713. 1991> euskara batua saiakera-liburuak donostiako orfeoia 00008 Eta emaitza irakurlea ere berehalaxe ohartuko den bezala Donostiako Orfeoia ezagutzeko hurbilpen-nahasketa aberats bat da. Ez da ausartegia izango esatea Orfeoiarengandik hurbilen daudenentzat, liburu honek ezagutzen ez zuten alderdiren bat, txokotxoren bat, pasadizoren bat erakutsiko diela. Hitz batean esateko, liburu txiki bat daukagula eskuartean, handia asmoetan, pertsona frankok idatzia, eta irakurle-abaniko zabal-zabal bati interesatuko zaiona.

714. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00082 Eztia eta gazta izaten dira biziraupenezko ekonomia duten herrien funtsezko bi elikagai. Lehena oso denbora luzean izan zen nekazaritza eta abelazkuntza jarduera nagusi izan duten herrietan gozagarri ia bakarra. Garai batean, ohikoa zen gure baserrietan finkapen-erlauntza bat edukitzea. Erleek, jakina denez, ez dute eztia bakarrik ematen, aldiz, argizaria eta beste produktu batzuk ere lortzeko aukera eskaintzen dute. Argizariak, gauez argia ematen duten kandelak egiteko balio duenak, garrantzi handia zuen folklore aberatsez inguratuta egon diren liturgian eta hileta-erritualetan.

715. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Antoine d'Abbadierena den bezalako nortasun anitz eta aberatsak bideratu du gaur haren inguruan jakintzaren hainbat adarretako jakinzale eta ikertzaile biltzea Kongresu honetara, eta horrek ezaugarri bereziak ematen dizkio Kongresuari. Aitortu beharra dut orain artean ez nuela inoiz esku hartu euskaralariak, Etiopiako hizkuntzetan adituak, fisikariak eta astronomoak, besteak beste, hartzen dituen inongo Kongresutan.

716. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00001 Emakumezkoak debekaturik zeuden, bai parte-hartzaile eta baita ikusle bezala ere, Demeter Jainkosaren emakumezko apaiza izan ezik. Orokorrean gazte aberatsak eta gorpuzkera indartsukoak izan ohi ziren partehartzaile; iraupeneko lasterketetan salbu, hemen hiri batetik bestera zebiltzan mezulari langileak ziren korrikalari: K.a. 490. urtean Maratoi hiritik mezua ekarri zuena, adibidez.

717. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00070 BERMEO, Bizkaiko (hiri)burua izan zen, Errege Katolikoengandik jaso zuen tituluaren arabera, garai hartan bera baitzen hiri nagusia, poblaziorik gehien zuena, aberatsena eta boteretsuena. Garai hartan inguruan zeuzkan zazpi harresietatik (bakoitza ate banarekin), bakarra geratzen da, San Juan-ena. Geroxeago Bilbok kenduko zion hiriburua eta baita merkatal portu garrantzitsuena izatea ere.

718. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00030 5. Lurrik onenak eta gizon gehien dituen Mauritaniaren hurreneko Numidiaren zatia eman zioten banaketan Jugurtari, eta bestea hartu zuen Aderbalek, benetan baino itxuraz aberatsagoa, portu eta eraikuntza gehiago dituena.

719. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00017 b) Ez da ugazaba, ez da aberatsa; ez da zalduna, ez da diruduna.

720. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00100 Hurrengo mendeetan, handikiek eta aberatsek modaren gorabeherei jarraitzen zieten: poloniarren zapata zorrotzak, frantziarren ileordeak, eta abar eta abar.

721. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00100 Aspaldi honetan, munduko herri aberatsetan, moda (janzkera zein orrazkera) ia urtetik urtera aldatzen ari zaigu.

722. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Hiribildurik nagusienak Baiona, Akize, Peyrehorade eta Labastida Clairance dira (8,9,10 eta 11. Irud.) ondoren Hastings eta Guiche (12. Irud.) bakoitza bere historia propio eta aberatsarekin lurraldea egituratzen duen ibaiaren arabera, aztergai dugun mapan baliabide adierazkor minimoak erabiliz hiritasun propioaren berezitasunik esanguratsuenak arkitekturaren tasun haiekin errepresentaturik daude.

723. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Baina datu asko edo gutxi edukitzea bazterrera utzirik azterketa-metodo bezala interesatzen zaigu hiribildua gune eraikitzat hartzea, inguruko Komentuei begira, erlazio arkitektoniko eta formalen sail zabal eta aberatsa adierazten duelarik bien eremuan.

724. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Momentu honetan kontuan har daiteke Donostiako lurralde-eskemak jadanik esanahi osoagoa hartzen duela hormazko multzoa osatzen duten arkitekturen arteko erlazio formal anitz eta aberats baten eskema barruan, militarki pribilegiatuak diren mendibizkarrak okupatzen dituzten komentu-kokalekuen aurrean.

725. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Aztertu dugun Olagibelen arkitektura hau, konplexutasunetan hain aberatsa izanik ezinezkoa da argazki gutxi batzutan ongi biltzea, horretarako baliabide tekniko anitz erabili arren.

726. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Ez da fatxada xumeetako arkitektura, ezta gutxi-asko konplexuak diren efektu konpositibokoak ere, are gutxiago, eskema printzetarren arabera hierarkikoki antolaturiko ardatzei subordinaturiko gorespen arkitektoniko barrokoak; gorputz eta teknologia bete-betea duen arkitektura batetan datza, non gorputz eraikigarri zehatzek Plaza-Berri, Arkutxoak, San Migel Eliza, Ospitalea, Posta errebala, etab.ek hiri-egitura baten lekuak zorroztasunez hartzen dituen, eta aldiberean plataforma, atari, eskailera, pasealeku, plaza eta enparantzak taiutuz, ikaragarrizko kalitate arkitektonikoa duten ezaugarri aberatsetako multzo urbanoa suposatzen du.

727. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Jardinen eremu honek aspaldiko Santa Klara atea metro batzuk lekualdatu beharra suposatu du eta mapan esanahai arkitektoniko aberatsagoa bereganatu du, orain Porte de Castilla deituz. Analogikoki Nafarroako atearen atzeko eremua, San Frantsizko enparantza izenekoa izango da beste eremuetariko bat, Arkutxoak desnibelaren lekuan, Azokaren aintzinako barrutian ezartzeko operazio ilustratuaren ostean hain egoki burututakoa.

728. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Hau da, 1812an hiria kontserbatu zuten guzti haiek, militarki garai zailak izan arren, kualitateko arkitekturan, bereziki urbanoan, figuratiboki oso aberatsa zen garaian.

729. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00079 Baina Euskal Herria beti izan da aberatsa gizarte mugimenduei dagokienez eta gizarte ekimen horregatik sortu ziren orain dela zenbait urte ikastola eta gau eskola pribatuak bai haur zein helduak euskaraz hezi eta egoera ez normal hari aurre egiteko.

730. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 - Kasta-sistema hau ederki egokitu zaie kapitalismoaren balore atzerakoienei. Era berean, goi-mailako kasta horietako kideak geroz aberatsago bilakatzen ari dira, eta bien bitartean beheko kastak geroz esplotatuago. Ez kasta-sistema ez eta hinduismoa dira gai gizartearen arazoak (miseria adibidez) konpontzeko.

731. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00021 Gure aroko lehen milakoan komunitate berriak etorri ziren Pirinio mendien iparraldetik, metalgintzaren zeregina zekartelarik. Metalgintzak bizimodu finkoagoa zekarren eta orduan sortu ziren han-hemenka kastroak edo herriskak, horietan familia zenbait finkatu zelarik. Laborantza ere bazuten, aski trauskila izan arren, eta abeltzaintza mendi hegaletako larre aberatsez baliaturik.

732. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00110 Hizkuntzaren beherakadaren seinale bat izan ohi da hizkuntz menperatzailearen kontrako erreakzioak ez ateratzea. Baina, aurrekoen aurkako fenomenoak ere sor daitezke. Hauek gertatzen dira hizkuntza ikasten ari diren ikasle taldeengan eta haien helburua hizkuntza dotoretzea eta bizkortzea da, aberatsago egitea, eta berarengandik ateratzea exotikoena eta bereziena.

733. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00109 Metrorragia edo odol galtze handiegia aurrez zaintzeko, K bitaminaz aberatsa den dieta bat egitea gomendatzen da. Bitamina hori ondoko janarietan dago: aza, azalorea, Bruselako aza, espinaka eta letxuga.

734. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00087 Giro eta garai aberatsa da XIX. mende bukaerakoa: euskararen eta euskal kulturaren bultzatzaile izango diren pertsonaiak agertu eta ugaldu egiten dira lurraldez lurralde, probintziaz probintzia, zenbaitetan aldizkari baten babesean 113 B. Estornes Lasa: El despertar vasquista (1877-1897). In: Literatura I. op. cit. 373-407. or. Ikus VII. eranskinean agertutako koadro sinoptikoa.

735. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00223 Eltziegon eta Biasterin, zenbait arrazoi direla medio, batez ere gizonezkoek ez dutelako antzina gizonezkoenak ziren dantzetan parte hartzen, galduz doaz Arabako folklore aberatseko hainbat aldaera. Oionen ere gauza bera gertatzen da bertako dantza tradizionalarekin.

736. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00083 Besteak beste, eta ehun lagun elkartu zituen ekintza hura ilunpean uzterik nahi ez zuenez, Udalak berak lan bat enkargatu zuen ondare aberats hura jasotzeko, liburu gisan. Hurrengo urtean argitaratu zen, formato handian, argazki ederrez hornitua, kuxe paperean eta 500 orritik gorakoa.

737. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00046 Lucienne Bloch, garai hartan Riveraren laguntzaile zenak, honela gogoratzen du Ezin du Barbizon Plaza hotela jasan, igogailuko gazteek aberatsa ez dela ikusi eta muzin egiten diotelako. Lehengoko batean ahardikume esan zion bati. Gero, ea berba zuzena aukeratu zuen galdetu zigun.

738. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00234 - Zaude isilik... Kapitalismoak asmatu du herioaren makina nagusi hau gerran, eta Elizak aberatsak apoiatzen ditu.

739. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00077 Nekane plazara doa Amabirjinaren aurrean bere amaren alde otoitz egitera. Edurne eta Maitane ahizpa aberatsek ikusiko dute. baina ez dute berarekin jolastu nahi izango; oso bestelakoa da ahizpa zaharrena: Miren Iziar. Eskenatokian agertzen den lehen aldia ere, oso adierazkorra da:

740. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00065 Sarako eskolaren kokalekua da emankortasun honen gakoa. Gogoratu behar da garai hartan Lapurdi aberatsa dela. Arrantzan du oinarria bertako ekonomiak. Donibane Lohizune eta Ziburu dira Lapurdiko itsasportu nagusiak, Baiona baino ere gehiago, eta euskal arrantzaleek Ternuara egin ohi zituzten bideen lekuko.

741. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00020 Lick Obserbatorioko 3 m-ko diametrodun teleskopioz hartutako argazki honek Sugearen Nebulosa deitutako eskualdea erakusten du, gure Galaxian. Eskualde hau eratzen ari diren izarrez aberatsa da. Argazkian sakabanaturik ikusten diren eskualde txiki ilunak materia trinkodun hodeiak dira, izar kondentsatzeko prozesuan.

742. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00052 Legenarekin batera gizartean beldur ikaragarria eragiten zuen izurria, hamar edo hamabost urtean behin berriz sortzen zen eta aberatsak zein pobreak zigortzen zituen. Aberatsak dena den, izurritik ihes egiten saiatzen ziren, Boccaccioren Dekameron lanean adierazten denez.

743. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00238 Euskaldunok ez dugu literatur tradizio aberatsa, baina duguna izkutatu, baztertu egin zaigu.

744. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. elosegi 00229 Historia tristea bezain aberatsa.

745. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. elosegi 00229 Bizitza luzea elikadurari zor omen diote gehienbat, fruta eta barazkitan aberatsa baita bailara; eta elikadurari, ezinbesteko Hunzako ura (bertan egindako ardoa) gehituz gero, erraz harrapatzen omen dituzte 100 urte.

746. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00264 Zumarragaren eskutizketa pribatutik ezagutzen dugun joan-etorri hau, are aberatsagoa zen, ofizioz eta halabeharrez, Indietara begira lan egin behar izan zuen Luku bezalako kontseilukide baten inguruan. Horretaz esan nahi dugu zerbait.

747. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. arana 00350 Boskarren kapitulu horretan, konklusioetan ere labur bilduko diren ideiak sendo eta aberats irakur daitezke.

748. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00046 Azkenean Pachicok ere, prozesu berdinean, hasierako erlijiositate homogeno desberezi dogmatikotik krisira, ideien heterogenitate eta borrokara, pasa eta gero, bake handi aberatsa lortzen dizu berriro bere baitan: Por fin la paz interior se había hecho en él, y disueltos los contrarios ejércitos de sus ideas, vivían las de uno y otro en su conciencia, como hermanas, trabajando en común, en la paz de la por completo aquietada mente.

749. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00008 Goñerritarrek saminki diote peko alderdikoak aberastu zirela eta berek berdin txiro jarraitzen dutela, nahiz, Dorraoko gizon baten gaur egungo ustean, Goñi herria da Nafarroa Garai guztian aberatsena; etxe gotorrak dira goitiko ibarrekoak, berrogei behi dutenak, ukuilu handikoak, zutoin anitzekin.

750. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00093 Beren interesak defendatzeko behar handiena zuten jauntxoak ziren hiri-bilduetako biztanle nagusia, bai aberatsak, bai politikoak eta bai erlijio-gizonak; ezer ez daukanak gordetzen lanik ez dio esaera zaharrak.

751. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00031 Ene kasua kontatu eta bukatu nuenean, hara bildurikoen harridurarako, honenbestez mintzatu zen hitzetik hortzera aipaturiko entrenatzailea: Hori txorakeria Medikuntza ikastea, karrera erregalatuko ziaten seguruenik, baietz nik horren ospetsua eta horren aberatsa izaki, karrera di-da egin.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00061 Nafarroa bereziki aberatsa da zilarrezko estaldura daukaten gotiko garaiko irudietan: Orreagako biak (Titularra eta Altxorrekoa) eta Lizarrako Puykoa eta Zangozako Rocamadorrekoa horrez gain, Iratxe edo Iruñekoak daude, geroago estaliak.

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00242 Baliteke bost emeen erritoa kasten arteko diferentziak ezabatzeko prozesu tantrikoaren parte izatea (ikus 237-239. orr.), baina baliteke tantrazaleari aberatsen esku baino ez zeuden esperientziak eskaini nahi izatea.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00049 Denak ez ziren klase aberatseko umeak; asko, umezurtzak, gaixorik zeuden amen seme-alabak, errukietxeetakoak, etab. izan ohi ziren.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00148 Zituzten ondasunen arabera identifikatzen ziren gizon aberats haiek ezkondu aurreko emakumearen garbitasuna eta ezkontza barruko fideltasuna derrigorrezkoa zituzten, oinordekoen inguruan duda izpirik egon ez zedin.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00148 Viktoriar Britainia Handian, langileak kalitatezko jendearengandik bereizita eta isolatuta bizi ohi ziren eta aberatsekin ez ziren nahasten.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00139 Beraz, besterik ez da izango han: oso jende pobrea, hartu ezin duena, eta oso jende aberatsa, gastatu ezin duena.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00229 Lekuko baten aitorpena, batzuetan haur bat, beste batzuetan esklabo bat, aski zen; batez ere aberatsen kontra, eta berdeen taldekoak zirenen kontra.

759. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Orduan bakotxaren euskera eta danona apur bat aberatsago izango litzatekelako.

760. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Liburuaren mamiazkoetara joz, esan dezagun zazpi atalek osatzen dutela, zein baino zein aberatsago.

761. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0117 Fase honetatik oso emaitza aberatsak ateratzen dira hezitzaile-taldearentzat, ezartzen diren harremanengatik ez ezik, herriaren hizkeraren joritasunagatik ere, batzutan susmatu ere egiten ez dena.

762. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0010 Liburu aberatsa beraz, interesgarria.

763. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0010 Euskaraz aditz-sistema, hitz-elkarketa eta eratorpena aberatsak dira.

764. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0010 Euskararen morfologia aberatsa denez formalismo ahaltsu bat aukeratu behar zen bere automatizazioari ekiteko.

765. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0012 Sabino Arana Goiriren egitasmo zabal eta aberatsean euskara muina zen, bihotza, arnasa...

766. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0016 Euskararen aldeko egitasmoak helburuetan eta bitartekoetan tinko eta aberatsa izan behar du giza garapenak dituen bi zutabeak ondo finkatu ahal izateko:

767. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0016 Egitasmorik aberatsenak, berak ere, porrot egin dezake, edota porrotaldira emana jaioko da, belaunaldi batek hurrengoari hizkuntza ukatzen badio.

768. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0978 Aipamen berezia merezi dute liburuki hauetan azaltzen zaizkigun Corominasen Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana-z eginiko iruzkin aberatsek (45.a).

769. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0045 - Ikastetxearen deskribaketaren kasuan, erabilitako metodologia kualitatiboa behaketan oinarriturik egonik, oso aberatsa izan da.

770. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Elisione 'ta sinalefa guziak eginez (Etxeparek hain ezberdinki dematzanean: hiru laurgarrenean, bertzerik baterez, aldiz dieresia ahozko moldeak sineresia hobe zuelarik: 3 ygandiac), errima aski aberatsak zuen aldatuz (Etxeparek asonanza bakarra du -i, nahiz errima iduriekin nahasia: -qui (-ki) hamarretatik zortzietan)...

771. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Eztu atxiki aski ederra zen Ehor erho (5) itzulia; bainan ohartzeko da bertze zerbaitek ordaintzen duela errima 'ta soinu paralelo aberatsean: Ezadil', erhaiten ari: / Ezizal' ohaidecari.

772. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0069 Anderen aldetik, maitaria beti (salbu VIII-garrenean) O(ihenar)t baita alegia poetikoan, bada jende mota aberatsa 1657-ko bilduman.

773. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0017 Hala ere ondare aberatsa utzi digu.

774. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0113 Beraz, oso garrantzitsua da Haur Eskolak neska-mutilei esanahietan aberatsa, garbia eta ongi egituratua den hizkuntz eredu bat eskaintzea, baina, batez ere, elkarrizketerako aukera ugari eman beharko die, bai pertsona hezitzaileekin eta bai kideekin, bai eta beraientzat esanguratsuak diren gertakari eta esperientziak kontatu, deskribatu edo adierazteko ere.

775. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0042 Baina modernismo garaiak eredu horiek testuartekotasun aberatsez hornitzen ditu, testuartekotasun klasiko honen bidez literaturaren autonomia berriro ere defendatuz, hala nola Borges, Calvino edo Perec-en kasuan.

776. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Ohartzen naiz ezen Firu hitzak nekez eskura dezakeela Hari ele aberatsak bereganatu duen ezagupena, hala ere, idazle edozeinek erraz izan dezake premiazko.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0483 Hala ere, zatirik luzeena izateaz aparte, bera da aberatsena.

778. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Egiten duena da herri folklorean aberatsa den sinbolo bat hartu, kasu honetan dantza, eta horren bidez egoerarik zoriontsuena izan litekeen hura azaldu.

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Gaiaren garaitasunak literaturaren aldetik ere baliabide egokiak eta aberatsak erabiltzea eskatzen zion.

780. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0038 X. mendearen amaieran, islamaren barruan merkataritza aberatseko eta zibilizazio bikaineko mundua zegoen.

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0065 Ostiraletako otoitza dela eta, meskitak mendebaldearen, bertako aberatsen eta mendebaldeak kutsatutako elite nazionalaren kontrako protesta sozial nahiz politikoaren adierazgarri dira.

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0454 Bi arazo nagusi sartzen dira eztabaidan: euskal hiztegia urria ala aberatsa den eta euskal hitzak ideia abstraktuak adierazteko gai direnentz.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0018 Napolin eta Madrilen aldi beretsuan egin den berriztapen-lan arretatsuari esker, bestalde, Riberaren sortzailetasuna hobeki zehaztu ahal izan da eta, ondorioz, artista honetaz dagoen irudia, zorionean, askoz ere aberatsago eta nabartuagoa da.

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0129 Obra honen bitartez Oteizak geometria proposamen xumea aurkezten digu, argia baina, aldi berean, bere ikuspuntu ugarietan aberatsa.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0021 Hemen ederrago, han ikusgarriago, badira non-nahi zer ateraldi eta ikustaldi aberatsak!

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0124 Bestalde, munduko bakea zaintzeko nazioak arma lehiaketa batetan sartu dira, negargarrizko ondorenarekin: herri aberatsenak dira armarik gehien eta onenak egiten dituztenak, heuren nagusitasunari eusteko eta albokoak beldurtzeko.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0124 - arma egileak herri aberatsak dira eta erosleak pobreak.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0065 Badago bada, non irakurri euskara jator eta aberatsez, Santa Cruz apaizaren bizia eta heriotzaz, itxaropen eta oinazez, nahi eta ezinez.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Erromeralea espezie kopuru aberatsa agertzen duen sasitza da, udaberrian kolore askotako loratzea azaltzen duelarik.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Neurri handiko pinuek baso tinkoa osatzen dute, ohian-baso aberatsarekin, ameztiekin, erromeroekin, ipuruekin eta miterekin, eta amildegien hondoetan, lur hezeagoen gainean, legeltxor ugari dago.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0022 Eritxi hau oso aberats gertatu da plural-atzizki honen ulerpenerako.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0019 Antzina Zientziaz arduratzen zirenak, aberatsak, elizgizonak edo maila oneko zenbait lanbidetakoak bakarrik ziren.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0077 Asiaren eta Europaren bidegurutzean zegoen hiri honetako portura Egiptoko, Feniziako eta Greziako merkatariak joaten ziren maiz eta kostako hiririk aberatsen bihurtu zen.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0191 Lehengo bizilekuz aberatsa da.

795. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Nahiz Barkoixe Basabûrûan izan, badû bere ordoki txikia, bere ûrrûpea lur lanetarako egokia, Gaztalondo ibar aberatsa.

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0006 Fede mailako lan erraldoien garaiak, euskalgintza sailean ere aberatsak izan zitzaizkion: klasikoak sakondu zituen, euskaltzaleekilako harremanak sendotu, Jon Etxaide, K. Mitxelena, J. Zaitegi, Norbert Tauer, J. M. Barandiaran, J. San Martin, S. Onaindia edo L. Villasanterekin demagun.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Ildo aberats horrek eraman zuen Manex Erdozaintzi-Etxart, Donostian 1978ko abuztuaren 28tik irailaren 21era, Erlijioso Bizitzaren I. Jardunaldietan hitzaren hartzera.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0005 Ez gara, ezta ere, gizonaren kalitate aberatsak oroitarazteko egokienak; ez dugu ez eta gogorik horretarako behar bezalako urruntasuna edo distantzia gure laguna zenari buruzko iritzi objektiboa (zentzurik ote du hitz honek?) emateko.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0005 Haren ekintzaile nagusietariko bat izan zenak oso gaztea garai hartan harrera beroa egin zion ikerketa berri honi eta bere biblioteka bikainaren zein artxibo aberatsen ateak ireki zizkigun.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0064 Familia aberatsekoa ei zen, arreba Sao Paulon zeukan eta anaia Mercedes etxeko gerentea zen Araracuara-n, baina berak, arazo batzuengatik, Porto Velhora alde egin behar izan zuen eta lanbidez mozkortia zen, bere hitzetan.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0052 Aberatsago gara gaur askoz ere.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0068 Burnia, fosforoa, kaltzioa eta potasioan aberatsa da oso baina baita almidoiean ere, horratik ez da komeni argaldu nahi dutenen plateretan.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0080 Hazitegietan ugaltzen dute, horretarako ur aberatsak erabiltzen direlarik.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0027 Hala ere, iraganean tribuko buruzagi izateak aberatsa izatea ez zuen esan nahi.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0061 Aberatsa, kolore eta usain anitzez jantzitako zelaiaren tankera hartu zitzaion hizkuntzalaritza eta euskararen inguruko lanei 1994ko urrian, ikasturte hasieran.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0063 Azkenik, giharretako glukogeno erreserba handitu dezakegu baldin eta esfortzuaren ondorengo hiru egunetan karbohidratoetan oso aberatsa den dieta bat jarraitzen badugu superkonpentsazioaren printzipioa.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 Erabiltzaileenganako hurbilketa egiteko bidea eman digute eta, ondorioz, lan aberatsagoa eskaintzeko aukera.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0030 Alabaina, Iturriaga-Iztueta-Lardizabal katea baino gehiago suma daiteke, esaten ari ginen bezala, Guereca, Erro eta Aldundiaren inguruan ikusi ditugun mugimenduak direla eta, kultur mundu aski aberats bat pintatzen digutenak, eta hain zuzen Etxegaraik bizi izan zuen aberatsago hura iragartzen dutenak.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Alde batetik, amaren aldeko amona Mikela Elizegi, Pello Errotaren alaba zuten; eta beste aldetik, aitaren aldeko amona Loentxa Alduntzin, gutxienez 1870az geroztik, Mikonen bertan ahozko usario aberatsa ereindakoa.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0016 J. M. Torrealdaik altxor aberatsa dauka eskuetan eginkizun honetarako Euskal kultura idatziaren ikuspegi orokorra ematera iristen banaiz, konforme nengoke, ez baitut beste asmorik.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0156 Alderantziz, esango nuke garai modernoan moldatuak edo asmatuak izan diren kanta eta poesia horiek egiazki literatur pieza aberatsak direla, lirismoz beteak.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0036 hark halere honek bezain emaitza zehatz eta aberatsak izateko pretensiorako biderik gabe, haren objektuaren konplexutasuna bera medio, horrela honen kontsiderazioak, metodoaren ikuspuntutik, balio topiko handiagoa eskaintzen duelarik.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0147 eta minoriek estatuekin dituzten istiluei aurre egiteko biolentzia alde batera utzi eta elkarrizketa erabiltzeari buruzko jarrera, sexuen arteko berdintasuna lortzeko legea aldatzeko beharra, lurralde pobreen eta aberatsen arteko ezberdintasunak ezabatuko dituen marku ekonomiko berri baten beharra, bakezaletasunean hezitzearen beharra,(...)

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Hitz ugariak, aberatsak, adiera bereziz josiak behar ditugu.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0003 Orain, Egunkariak bost urte betetzen dituen honetan, Estilo Liburua ere nagusi egin zaigu: aberatsago, osoago eta praktikoago duzue bigarren edizio hau.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0004 Gero eta gauza gehiago datorkigu erabakirik gramatikan eta hitzen forma kontuetan; gure erronka idazkera bizia, samurra eta aberatsa (ez korapilotsua) erdiestea da.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0067 Orduan lengoaia berean behartsuen hizkuntza eta aberatsen hizkuntza aurkitzen dira, plebeioen hizkuntza eta nobleen hizkuntza, hizkuntza kultua eta hizkuntza arrunta.

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0127 Hori aberastasun kaskarreko hiritarrei bakarrik aplika dakiekeela esango da; eta aberatsek aristokrazi mendeetan zituzten gustuen antzekoak agertuko dituztela.

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0127 Nazio demokratikoetan bizi diren aberatsak, beraz, beren premiarik txikienak asetzen saiatzen dira, ezohiko gozamenak baino lehen; desira txiki pila asetzen dute eta ez dira grina desordenatu handietan murgiltzen.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Behartsuegia da lanik egin gabe bizi ahal izateko; baina aski aberatsa premiaren berehalako beldurraren gainetik sentitzeko, eta bere zoria hobetzeko asmoa du.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Nekazaritza, dagoeneko soberakin asko daukaten aberatsei edota bizitzea baino eskatzen ez duten behartsuei komeni zaie.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Izpiritu hau hiritarrik aberatsenen artean ere ikusten da.

823. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Herrialde demokratikoetan, gizon bat, oso aberatsa dela uste izan arren, ia sekula ez da pozik egoten bere aberastasunaz, bere aita bezain aberats ez dela iruditzen baitzaio eta beldur da semeak bera baino gutxiago izango ote diren.

824. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Demokrazietako aberats gehienek, beraz, aberasteko bideekin amets egiten dute etengabe, eta begiak merkataritza eta industriarantz zuzentzen dituzte naturalki, biderik bizkorrenak eta eraginkorrenak iruditzen baitzaizkie aberasteko.

825. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Aristokrazietan, aberatsak aldi berean gobernariak dira.

826. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00319 Hizkuntza erromanikoei, batez ere erdiuhartekoei dagokiela, aberats-aberatsa da haren lana, baina euskararen alorrean ere handia da Coromines jaunaren ekarria.

827. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Eta zer ikusten du Jean Louis Etchecopar jaunak? Jendeak oro, holakoak eta halakoak direla, aberats edo pobreak, gaiztoak edo onak, buru bero edo tontoak, beldurti edo harro, denetarik nahastekatuz berdin, baina oroz gainetik geroz eta gehiago beren etxeko, auzoko, herriko edo herrialdeko erroetarik mozten ari, basa jakintza baten dirdira arin bat baizik ez dutela berdin berekin biltzar tokietan lehen aulkiak harturik ere.

828. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0066 Hemezortzigarren mendeko gustuen barruan, Madrazotarrek zehaztutakoan, obra honek gustu horri erantzuten diolarik, Ugartek ardura berezia erakusten du Erreginaren jantzi aberatsa ondo zehazteko, soinekoaren bolumen zabal eta argiak orduan eta garrantzia handiagoa hartzen duelarik gelako atzeko aldea iluna den aldetik.

829. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0021 Gobernu txarren pean berdintasun hori itxurazko eta engainuzko hutsa da; behartsua bere miserian eta aberatsa bere usurpazioan edukitzeko bakarrik balio du.

830. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0036 Gero, zorpetzeak, langabeziak eta inflazioak, errepublika aberats eta pobreen arteko desoreka areagotu egin zuten, eta aurrekontu nazionalaren banaketan errepubliken arteko liskarrak izan ziren.

831. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0016 Ez herrialde txiroetan bakarrik; baita aberatsetan ere.

832. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0101 Holakoari, kontura gabe, ez lioke ezerk ihes egingo, ezertan hutsegiterik ez luke izango; alderantziz bai, beste Lynceus baten antzera ongi behatu gabe ezer ez du utziko, zehaztasunez neurtu gabe ezer laga ere, ezta ezer barkatu ere, bera delarik bakarra bere buruarekin pozik dagoena; bera aberats, osasuntsu, errege den bakarra, bera aske den bakarra, hitz gutxitan esanda bera izanik dena, baina bere iritziz baino ez, bere adiskide inor ez delako, bera ez delako inoren adiskide, jainkoak eurak ere urkamendira bidaltzen zalantzarik egiten ez duelako, zentzugabea dela-eta guztia gaitzetsi eta guztiari barre egiten diolako?

833. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0110 Hilabetez Humboldt eta bere lankideak mendietan harat-honat ibili ziren meategiak eta mineral-hobi guztiz aberatsak aztertzen.

834. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0086 XX. mendearen hastapenetan aberatsen eta behartsuen arteko berdintasunak, eta herrialde aberatsen eta herrialde pobreen arteko diferentziak, hirutatik batekoak, edo, bostetatik batekoak izan ziren.

835. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0086 1987. urtetik aitzina, munduan bama, 1950ean baino askoz txiro gehiago daude; modu honetara agerian utzi da aberats eta txiroen arteko desberdintasunak areagotuz doazela egunetik egunera.

836. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0032 Bi leinu aberats ziren, eta beraien artean ez ziren tirabirak falta izaten.

837. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0011 Tajo ibaiak bitan banatzen du probintzia: iparraldea menditsua eta pobrea da (Gatako mendiak, Las Hurdes); hegoaldea, berriz, aberatsagoa da, eta neurri batean menditsua den arren (Toledoko mendiak) ordoki ugari du.

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0023 Barnetegi hauen helburu nagusia etxeko eta kaleko erdal giroan bizi diren haurrei euskal giro aberats bat ezagutzeko eta, are gehiago, bertan euskaraz bizitzeko aukera eskaintzea da, honela beraien euskara ikasteko prozesuari bultzada eragingarria emanez.

839. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 2. Dokumentuak lantzeko lege-eskakizunak eta ahalik eta lanketa-prozesu aberatsen eta sakonenak lortzea bateratzea.

840. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0273 Duela bi mende eskas, aberatsen aisialdirako entretenigarri bat baizik ez zen zientzia.

841. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0155 Ekintzapide mailan gutxiengo hori zabaltasun guztiz gainditzen zen eta senatoreek, batez ere ogasun mugiezinezkoekin osatuta egoten ziren ondareen jabe izanez, guztiz aberatsak izan ziren.

842. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 Aurreko poema hori antologietan jartzeko modukoa bada ere, ez ditugu guztiak horren konplexu eta aberatsak.

843. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0111 polisemiaz jantzirik eskaintzen digu, bada, Gandiagak poema labur baino aberats hau.

844. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0102 Eta egilearekin zintzo jokatu dutenak txalotu bezala (77) Jakina, honek ez du esan nahi jatorrizkoari eutsi dioten guztiek erabat asmatu dutenik Mitxelenaren ustez. Xehetasun filologikoak (eta bestelakoak) tartekaken ditu, aldizka, paratzaileak eta berak elkar hartzen ez dutenean (Lekuona zaharra, Geron (1954b); Labaien, Biotz-begietani buruzkoan (1956c); Irigoien, Lardizabalen lanean (1957f), edo Omaetxebarria gramatikari gorentzat daukanak krestomanian, eginean (1959h), esate baterako). Hauk ere, zoko-garbitzearen eta zimentarri sendoak paratzearen seinaletzat hartzen ditut. jipoitzen ditu Mitxelenak begirune-eza islatzen dutenak, bistan baita nolako arriskua ikusten duen Mitxelenak arlo honetan: lehenarekin etetekoa, alegia (78) Klasikoekiko jokamolde arduragabea, euskaldunengan are larriagoa da. Euskaldunak behartsu garenez gero, ezin gara aberatsak bagina bezala jokatu. Horrelakorik, egia, ez zaigu guri bakarrik gertatzen, gaztelerazko zenbait klasiko ere, gehientsuak ez badira, gehiago aipatzen baitira irakurri baino. Aberatsek galera handirik gabe egin dezaketena, ordea, ez zaie behartsuei egoki. Eta nor gu baino behartsuago gai honetan? (1954b:39)..

845. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0004 Baina amorotoar honen bizitzak oihan joria dirudi: altxor bete-betea, aberatsa, oparoa eta atsegina aurkitu dut.

846. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00251 Au zan aberatsa eta euskaldun maitea: bizitu zan artea korresponditzen jakindu zuen aren konpañian, eriyotzan benda illunak begiyak estali artean

847. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0204 Probintzia aberatsa da au.

848. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0171 - Ezeren paltarik ez daukan famelirik ez dago munduan, danik eta aberatsenak izanta ere.

849. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0017 Euskalerriko zugaiztiak, izan ere, bai aberatsak zirala!

850. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0188 Egitzaz, angotzaz, kanpotartzaz, donostiartzaz, aberastzaz

851. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0052 Orrelako gizonak sortu dute gure erri-literatura aberatsa.

852. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak in: arzak, alberdi: idazlan-sorta, 9-29 0027 Famili aberatseko semea zan nere amaren aitaponteko ori.

853. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00006 d) Ezkontza aberatsa egin zuen (baina aberatsak ez ote dira ezkontzen aberatsekin?) eta, familiako iturrien arabera, emaztearen aitarekin erauntsi zuen armadoregoan.

854. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0165
Lagun nuena mintzatua zait
zitalki bezain serio,
ni aberats ta hau diru gabe
baina zer egingo zaio,
haizak laguna bizibidea
aldatu ezak propio,
dagon tokitik hartu behar dik
eskeak ez dik balio.

855. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertsopaper 0100 10. Pariseko poliza, beren chatoetan
Sarthu zitzeraikoten hek ustegabetan
Bai eta harrapatu, ohe ederretan
Oilanda banarekin, permanat berritan.
11. Zer uste gabetako, bisita ederra
Oilandetarik junitia, oilarren artera
Bai eta sekulako kartzela dorpera
Gillotina ez bada segurraz galera
12. Pariseko polisak, biharamunian
Bayonarat ekharri, zituen treinian
Hemengoak harturik, jautsi zirenean
Presentatu zituzten jujen aintzinian
13. Interrogaturikan orduan serioski
Agapitok hiltzailia, zela ihardetsi
Harmez okupatzeko bertzia zela bethi
Ez othe dira biak, hoik elgar iduri.
14. Arantzeak dituzte, lanari kausitzen
Mundutiarrak direnian, hola abiatzen
Bertzerenez aberats, dena promenatzen
Galdu eta larru has, ez daki kurritzen.
15. Finitzen dut eginez othoitz bat jaunari
Eta Guanes Margaury, zendu gaizoari
Gainkoak bereganat har dezala hori
Kriminelez Satan, da izanen jujari.

856. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Eta Jesusen mehatxuak ere ez du disimulo handirik: Ai zuek, aberatsok!

857. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 Erredakzio talde bezala asko zabaldu gara eta talde aberatsa dugula esango nuke; dena den askotan nahi dituguzan medioak ezin ditugu eskuratu: argazkilariak, publizistak etabar botatzen ziguten aldizkariko arduradunek.

858. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 -Teknikoek hobeto azalduko lizukete hori, baina, nire hitz xumeetan esanda, klabe hauek ditugu: hasteko, Udalaitzeko mea oso aberatsa zen, ez burdin asko zeukalako, baizik eta karbono asko zeukalako; eta bestetik, teknikariek orduko tenaceroek lortu zuten karbono gehiago eranstea.

859. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 Eta bigarren prozesuan burdinari zera eransten zioten, raya izenekoa, karbonoan aberatsa zena.

860. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Irakurle erdaldunak bi nobela eder jaso ditu, eta euskal literaturarekiko ikuspegi aberatsagoa.

861. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Polita baita ere Loidisaletxek eta Zelaiak (karreratako zaldia eta erostera datorren dama aberatsa) egin zuten saioa.

862. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Era honetan, egileek bilduma moderno, aberats eta erabilgarria gauzatu dute.

863. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 Zipizkeririk gabeko izakera aberatsa, nere ustez beintzat.

864. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0062 Ameriketatik itzultzean indiano ormaiztegiar aberats batek izkutatutako altxorra, horixe zen neska-mutikook aurkitu behar zutena.

865. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0062 Aberats hark utzitako aztarnei segika aurkitu behar ere.

866. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Oso aberatsa izan da Klaudiorekin lan egitea, eta dudarik gabe berriz ere lan egingo dugu elkarrekin.

867. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Zera gaineratu zuen ere, txikitan sormena, imajinazioa aunitzez ere aberatsagoa dela heltzerakoan baino.

868. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Ori, Errepublika Sozialista Sobietarren Alkartea, bai lurrez eta bai lurpez, munduko lurralderik aberatsena dela!

869. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Kanada eta Amerika'ko Laterri Alkartuak biak batera baiño aberatsagoa!

870. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. gorospe 0050 Egun aietan, ain lurralde menditsua ta atsegiña izanik, inguruko otel batetara, gizon aberats bat agertu zan.

871. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. gorospe 0050 Aita gaixorik zuten bi anaiak ere jakin zuten gizon aberatsaren gogoa eta -batez ere agintzen zuan diru-pillua-, eta bi anaiek izketan jarri ta ala zioten:

872. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. gorospe 0050 Bein eta berriz labaindu ta amildegian erortzeko arrixkuan egon arren, alkarri lagunduaz eta aitaren bizia beren eskuetan zegola gogoratuz, iru ordu luzeren ondoren, tontorrera iritxi ta antxe aurkitu zituzten aberats arek eskatzen zituan bi arranokumeak.

873. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. gorospe 0050 Ordurako, jakin zuan atzerritar aberats arek bi anaien jokabidea zergatik eta nola izan zan eta bi arranokumeak eskuan artu zituanean ala esan zien bi anaiei:

874. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Beraz, ez da arritzeko orrelako nazio aberats baten mundu guztiko jendea aurkitzea.

875. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Euskera da arrobi aberatsena

876. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Zorionez or daukagu idazti zaarretan eta iztegietan amaitzeziñezko euskal-arrobi aberatsa, eta orri esker, ortik atera genitzake jakintzarako itzik egokienak eta ulerterrazenak, gerkerak eta latiñak ematen dizkigutenak, - izkutatutako eleen iztak izanik - euskaldunoi ez bai digute ezer esaten, eta euskerazko asmatuen aldean, askoz ere ikaszaillagoak egiten bai-zaizkigu.

877. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 EGITARAUA LUZE ETA ABERATSA

878. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0050 Aberats sentitu nintzen, sekula baino aberatsago.

879. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0010 Elkartasunerako exenpluaz gainera, liburu aberatsa eskaini digute Eliza desberdinen artean.

880. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0010 Nahi den aldetik, erlijioaren bizikizunetik, historiaren, pentsabidearen, literaturaren eta abarren ikuspegitik irakur daitekeen liburu aberatsa da, beraz.

881. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Haundimaundi edo aberats izan nahi duena gaixotu egingo da hain esparru txikian.

882. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0050 Itz asko ta asko euskal-itzak diranez, izkuntzak izan duan erabillera eta abar ezagutzeko, altxor aberatsa da.

883. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00005 Dorpea zaio iragan garai (neurri batean) errex eta abertatsa ahanztea.

884. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Abertzaleen Batasunak ez du Euskadiko aitatxi aberatsik edo diru publikorik, militanteen moltsatik atera beharko aldi bat gehiako.

885. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Horrela, zerbitzuen saila hedatu da baina hiri aberatsa izan bada garai batean, merkatari handiak baserritarrez baliatzeko ez baitziren lotsa, orain aldatu da musika: inguruko supermerkatu handiek uzten dizkioten purrusketarik bizi behar baitu edo iraun, hobeki errateko.

886. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ezagun ere bere lana maite zuela eta lan horri osoki emana zela bere jite aberatsarekin

887. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Hiru egun aberats beraz Donibane Garazin, kontseilu jenerala, Akitania lurraldeko batzarra, Euskal Kultur Erakundea, Donibane Garaziko herria eta hiri hortako turismo bulegoa laguntzaile, besteak beste.

888. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Heien sabeleko mina da, berentzat sobera dituzten mozkinak errexkiago sal ditzaten kanporat, bereziki Europako herri aberatseri, eta denbora berean berek sobera dituzten mozkin horietarik kanpotik ez diten sar merkeago direlakotz.

889. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Haurrekilako ekintzak urtean zehar aberatsak izan dira: antzerki, musika, kantu eta tindua mailan.

890. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Elkon ez zen deus berezirik ospatzen, baina Euskal Etxean egin genituen bi afariak aberatsak izan ziren: bai janari aldetik, baita harreman aldetik ere.

891. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0020 Oso merkataritza MERKATARITZA.- Merkatari+tza. Comercio ugaria eta aski aberatsa dugu eskualdean: badira 1.300-1.400 denda, lantegiak ere ugari.

892. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Olinpi-Jokoak kasik ahantziak bezala ziren iragan mendean greko aberats batek nahi ukan zituelarik arrapiztu.

893. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Bizkaian abokatu euskaldunen borroka bat dago, eta horretan beste inon baino tradizio aberatsagoa izan da.

894. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0045 Kontsultarako hiztegi honetatik kanpo utzi dugun materiale dexente dugu bilduta eta, datu-base aberatsak osatuta, askoz ere errazagoa izango zaigu bigarren asmo horri ekitea.

895. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 Lopategi, aberatsaren etxe-atariak zaintzen zituen zakurra genuen.

896. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 Oso errima aberatsak darabiltza, batere atzizkirik gabeak.

897. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 Kategoria gramatikalei begiraturik ere aberatsa da.

898. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Lur planeta guzitik Rio de Janeiron,
Bildu dira milaka andere ta gizon,
Ingurumena zaindu beharrez edonon,
Zerbait egin behar da eta ez itxaron!
Industriak sortu du mila kutsadura,
Airez ta lurrez doaz gaindika mundura.
Sinesgaitza da hartu duen hedadura!
Gaixtagina, hobendun direnen ardura!
Eki izpietarik zaintzeko ozona,
Naturak eman digun azal hoberena.
Iparburutik galtzen hasita dagona,
Hura galduz gero da galduko gizona!
Hego Ameriketan ta Asialdean,
Lurrak eta oihanak desertu bidean!
Idorte goseteak Afrikan aldean!
Zer jasan beharko da datorren mendean?
Kalteak zuzentzeko behar den dirutza,
Kutsatzaileen gandik biltzeko ametsa
Galdua da. Edonork orain jakin beza,
Aberatsek baitute eman beren eza!
Golkoko gerlarako bazen diru frango!
Natur kalteentzako diote: ez dago!
Dirua baita beti dirudunendako,
Kutsadura da aldiz behartsuendako!
Hitzaldi ederretan ari zirelarik,
Rion berean zenbat hil ote goserik?
Zenbat haur eta gazte, tratu txarretarik?
Rioko miseria egon da gorderik!

899. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Gero Beñat Oiharzabal eta Miren Azkarate bi euskaltzainen eskutik sartu gara Oihenarten euskarazko lanen alor aberats eta sakonean.

900. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Erran behar da aberatsa dela Nafarroako merinaldeen artean hau, hedatuena ere bai, jendetzez beteena ez bada ere, hortakotz du balio holako aipamenik, eta gehiago ere.

901. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. loidi 0019 Amabirjina ikustera eraman zutenekoa, hemengo lurraren aberatsa. . . aipatzen ditu;

902. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0001 Beharbada komenigarriagoa zaigu aberatsen anaia txiroa izatea, merkatu ekonomia honetan umezurtz gelditzea baino.

903. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00033 Ant.- Benetan aberatsa zen gure etxe ingurua gu haurrak ginelarik. Orduan bazen han, eta nonahi, gaztaina, akazia, sagarra... Ni oroitzen naiz kea egiteko behi-gorotza erabiltzen zela. Behien taloak biltzea nire eginkizuna izan ohi zen, eta askotan oinutsik ibiltzen nintzen behi-talo lehorrak biltzen. Hausporik ez genuen, padera zaharrean (zartagia) sua egiten zen. Halako zorro bat burutik behera jantzi eta beste gabe aritzen ginen erleekin lanean.

904. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... leihotik 1999 00001 Ez da dudarik : aste hau aberatsa izanen da, Georgiako esperientziak gureganatzeko eta gureak Kaukasian gaindi hedatzeko. Bi hitzez, kuriosak izaiteko.

905. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0049 Harrigarria da ikustea, forma sinpleenekin, zeinu gutiekin eta irudi minimo batekin zonbat adierazpen aberatsak erakusten ditezken.

906. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Nonork zenbat eta gauza geiago erakutsi, aberatsago agertzen zan danon aurrean.

907. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0043 Baina, badirudi, alor horretan ere aldaketarik gabe errepikatzen dela garai batean erotismoa eta pornografia definitzeko erabiltzen zen pobre/aberats binomioa.

908. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0043 Aberatsen erotismoa lentzeria finean zegoen, argazki kalidade oneko aldizkarietan.

909. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0043 Gaur egun ere, ospetsu eta aberats diren zaharrek bakarrik konkistatzen dute neska gazteagorik.

910. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0023 Inguruneak berak, era naturalean, ahalbidetzen zizkien esperientzien bitartez, haurrak zentzumenen eta psikomotrizitatearen garapen izugarri aberatsa izateaz gain, mintzaira eta komunikazioa garatzen zuen, errealitatean eta haurrarengan sendo sustraituriko gauzetan oinarritzen bait zen.

911. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0008 Maskaradak ihauterietako ospakizunak dira, eta haien estetikotasuna izugarri aberatsa da.

911 emaitza

Datu-estatistikoak: