XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0011 Zuc, neure Jaungoicua, daucazu esanda, ez deutzazula ezerbere ucatuco zeure Amari: jardun edo ejerziyo onec dira zerubetaco Erreguin iragarri zenduan Birgina orren ondra edo gloriyaraco, eta Mariya laco ama bat ta ain Ama ereguiyaren ondran eguiten dan guztiya, dana leguez zure semiaren ondra gueiyagoraco, arguitu eguiguzu, Jauna, gure adiña, ta sutu gure guramena amodiyozco suaz, gure erregua eldu dedin, jarriric zagozan jargoi ereguirano.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 5. Nai-ta-ez egin-bearrekoak: Latari edo lege-gizon batek itandu eutson beñola Jesus'i: Irakasle, zer egin bear dot betiko bizitza jadesteko? - Jesus'ek erantzun eutson: Zer dago Legean idatzita? Zelan irakurten dozu? - Latariak esan eutson: Zure Jaungoiko Jauna biotz-biotzez, gogo-gogoz, adore-adorez ta adin-adiñez maite egizu; zure lagun urkoa, barriz, zeure burua-aña.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Jakiñak, jakin bearrik ez dauka, ta gaurko egunean, bizitzen gaitz da; denpora batean iru ta bi lau zirala jakinta bezterik gabe, alkate edo iskribau izan zitekean baña gaurko egunean, Santzonek aña jakinta ere, maukarik txikiena arrapatzen gaitz dago.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Ire andriak aña ogi ez diagu bada zor, zuek bezin lotsagabiak ez geralako.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - Jarri zazu bear dezun aña diru... Ez izan kupirik... Zerekin erantzuna badago.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0113 Debotuac al duan aiña bider, egun ontan goguan jarrico du, ez bacarric munduco gauzac aintzacotzat ez artzea, ta Jaincoaren deyai jarraitzea, baizican baita ere, fedearengatic bizia ezin eman duanezqueroz, bere griña char-gaiztoac Santuaren antzera zuzentzea: onec, oquer eguin gabea izanic, eguin zituan bezela gorputz minberatze gogor latzac eguiñaz.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Eta gizon guztien artean zer ote naiz? Ondartza baten ondoan, ondarr auts bat aña.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Ta izan diran, orain bizi diran eta izango, diranen ondoan zer ote naiz? Lurr guziaren ondoan txindurri bat dan aña? Ta lurr, eguzki izar eta diran guzien ondoan zer ote naiz? Eta Jainkoaren ondoan beste gauza guziak eguzkiak legortzen duan intz-tanto bat bezela ba'dira zer ote naiz Bere ondoan? Utsa, ezer-eza.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Orrek aiña ez nau iñork maite izan.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Eiztariak, danak arretaz entzuten ziotela, esan zien: eztago abere, egazti, zomorro, izakirik alerik ere, erleen aldean gutxiago eskatu ta auek aiña ematen duanik.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Bai, eztauka orrek, gaur, ezkondu zanean aña patxada ta nasaitasun.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gezur galanta ori ere: piper asko egiten zituztelako, besteak adiña ikasten ez, eta Apaiz jaunak erabaki zuan, ayetako bi zarrenak berak baño txikiagoekin jartzea.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Onen gañak, aragi zerra batek adiña indarra badu (...).

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Urrengo egunean zapatak antxe zeuden, ta len aiña zikin... Joan zan ba, morroiengana; ta ingeles txarrean esaten dio, zapatak garbitzeko.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Gure artean ez det uzte beste iñortxok egin ote dun Argiak aña.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Zoritxarrez erri ta urietara zabaldu ziran da...¡oek egin dituzten kalteak bearr anbat negarr egiteko aña gure begietan, yaun-andrreak, ez-da malkorik!....

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Zañetik ateratzia zalla izan arren, Jaunaren laguntzez eta konpesiyo onez oitura charra animatik atera diteke ¡obia litzake alasse aterako balitz! Zenbaitek ordia asmogabeko konpesiyoz zañak oraindik geyago indartzen dizkiyo; konpesatuta, urrengo konpesiyorako pekatu berak dakazki, zazpi urte zituala egindako pekatuak irurogei dituanian dakazki, oiturako pekatuak berak aña urte ditu iya; ¡au bai dala negargarriya!.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Jesus-en aguindu biguñak gordetzeak dakarki ondoren adiña arguitzen duan poza, ta biotza eztitzen duan atzeguiña.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Perretxikuak aña olerrkari sorrtu yakuz.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Alkate jaunari arri aundi batekin sayatzetako ederra eman zioten, eta alkate ordekoak ere beste antzerako bat artu du, eta idazleari ere masalleko ederra eman zioten, baita ere beste gizon kankallu, euli batek aña indar ez duan batek, Galdos abertzale zintzoari, beste masalleko bat eman zion.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egin zagun kontu bada igande goiz batean ateratzen dirala guztiak ta... ¡a zer trilluba gure lur pixkak! ¿Eta zer arrapatu? danen artean dozen erdibat galeper ez, batentzat aña apari ozta-ozta.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Edan bai, biño gizonaren kutizia betetzeko añian.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Ainbesteko aberastasunaz bazuten Jerusalen edertu eta apaindutzeko aña.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Orain arte bizkar-zabaltxamarrak geralakoz edo, naiko pazientzia eraman degu, emengo bazkun eta ango dantza dala bidez, Ernioa igotzeko astirik uzten ez digutela, baña oraingotik aurrera, ez degu abarka bat betetzeko aña pazientzi izango.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Jakintsu izenean datozkizuten asko pertza-gille ura aña dira; ezerr buruan sarrtzeko oso motelak; baño zueri ezerr erakusteko parregarritxoak.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0061 Libertittu zaliak
Zuek ezik gu ere;
Bestela ezkenduen pasako
Orrenbeste bire;
Borondaterik ezpada
Len aña adixkire
.

28. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Prantzisko aña betea etzan; arean meagoa.

29. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ANDREA - Ez neri gizonezkoen okerrez mintza! Ondotxo ezagutzen ditut. Emakumezkoen okerrak aña balio dute. Antzekoak dira, ez dago aukerarik.

30. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Gero ere jostunak ez dira aberastuko. Lan asko zorretan uzten bait-dute.... Ez derizkiot gaizki, ikastea, kanpora ateriaz. Nere ondoan nai ziñuzket beti; baiñan ez det alaben etorkizuna galerazi nai. Nork zaitue bada amak aiña maite?... (malkoa dariola).

31. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Ortan munduan aiña estuasun komentuan nagusi diranak izan oi dute. Ez dakizu ondo. Guziok ere, ordea, txarrera oitzen gera, eta iñoiz gure bizimodu latza arintzen badigute, jaitxo bat degula, Ama nagusiaren urtebetetzea edo antzekoa, zerua iruditzen zaigu.

32. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Kasilda - Ez bait du txoriak aña jaten.

33. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Barrukoaren poza! Artean bazeukan zer jan, baña lenago aña etzetorkion leiotik.

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Irakurri itzazu, irakurri nai dezun aña!...

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Baiñan, aditu orain ene esana: Ihoane Zaharrak'k Otsandio'n egin zuenaren egia jakin nuen bezain laister, zu zeu aiña sumindu nintzen eta Ihoanes Abendañoko'ren eta ene aitonaren basakeri ikaragarria gaitzetsi nuen.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Eskatu aña emango ziola agindu zion Kaisar'ek.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 - Bera egidun ba dugu esan zun gizonak ta nik nire burua aspertu ta indargabe daitort eta zorroa kentzeko ez aña: ta askatu zun emakumea.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Pilosopiaren alde ez du Ugo-k aiña egin, mistika lanetan berriz Bitortarren artean izenik aipatuena iritzi du.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0015 Agur, Jaunok: Etxe berriak jasotzeko asmotan gera lagun batzuek, ta egiteko ortarako diru-moltsoa batua degu: baña bear degun aña, etzaigu osatzen.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Ez aztu, anaiok, nire arako gogakun ura, nirea aña zuena baituzute, Euskal Miñaren filosofi muña baitiagu: sufritzen dunak daki, ez bestek, maitatzen eta itxaroten.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Nik eskatu al nezakena baño geiago, ta edozeñek opa lezakean aña zan ua.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Bere garaian, eta orain ere, Duvoisin'ek zekin aiña erri-euskera dakinik nor da?.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Bein batez, Bilbao'ko Euskalzaindi etxean giñaudela, Batzarrez landa, ta Olabide zanak Azkue zanari aina etortzeko.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Gastatu duena
diru ta alegina
beti bedi aina:
dezan ondorio ona.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hok biek badute segur talendu, bainan ez dira oraino arras Bareits anaien hainean.

46. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Pelotari afizionatuak, profesionalak aiña edo geiago kobratzen dute batzuetan.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Eztakit Caracas'en zenbat etxe dauden baña 35.000 belbil oiek jendeak aña toki artzen dutela esan diteke.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Agian ez da ordun aina entzuten baino bizirik dago.

49. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Luisa'ri entzuten jarrai dagiogun:
- Sarri asarratzen gara Roger'ek lan geiegi daukalako, gure bizitza arriskuan ipinteko aiña, eta nai bestean bakarrik ezin egon izaten garealako.

50. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Kontuak aiña zar eta ori, koipetsu ta biurri dagoz.

51. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Gero, ariari ostera ekiten eutsala,
- Bai adiskide esan eustan, nik bizkaiera muiñetaraiño sartuta daukat, eta nire bizitza aiña maite dot.

52. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Gorde egiten jakon sarri zauritu ondoren, eriotzak aiña illa itxirik: naiz eta odolik ez ixuri, barru samin-jario eukan, ezin bestean.

53. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Eta egun aretan be, lapikoak eta jatekoak eta etxeko goraberak gerorako itxita, andra asko Antiguara joan ziran, erriko zaindarieren eleiza betien bete egiteko aiña.

54. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JOXE RAMON: Bai, zuk adina urte hartzea ez litzateke gaizki.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 Kontua zeruraino
igoko da kasi;
bizitzeko adina
ezin irabazi.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0243 Eta inor ez bada sobratzen, mutil adina neska dagoelako izango da.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 Euskaraz ez ditugu eten-puntuak beste hizkuntzetan adina erabiltzen, beraien ordezko bai bait dugu zenbaitetan eta partikula: Antton, Miren, Kontxi eta etorri zitzaizkigun.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Hitzarmenez, indukzio-lerroekiko elkartzut dagoen azalera-unitatetik, Bren balioa adina indukzio-lerro igaroko direla suposatzen da.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 7.- Nik zuk adina diru izango baldin banu, Japoniara joango nintzateke.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 8.- Zuk nik adina jantzi izango baldin bazenu, ondo jantzita ibiliko zinateke.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 9.- Guk zuk adina hortz izango baldin bagenu, pozez zoratuko ginateke.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 10.- Zuek guk adina hatz edukiko baldin bazenute, pianoa jotzen arituko zinatekete.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 11.- Honek horrek adina ile edukiko baldin balu, ondo orraztuko litzateke.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 12.- Hauek horiek adina diru edukiko baldin balute, kotxez joango lirateke ikastolara.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0036 Bere jauregian ba omen zuen nornahiren bihotza asetzeko aina urre eta dirurik.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Baina eguerdi urdin, garbi, garden, huts horretan ere, ortzian, gauez ikusten ditugun haina izar diztiratsu daude.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Biltze eta birmoldatzeko lan neketsu eta luze hau, besterik ez balitz ere, autoreei txaloak jotzeko adina litzateke, baina bada, bai, besterik.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0123 Argazkiak talde bakoitzak duen partaide adina zatitan moztuko ditugu.

69. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Metafisikako eztabaida bat, sakonena izanik ere, ezin da hondalanean gure haina aitzurtu.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 - Gose bazara erantzun zion Zintzurlehorrek, barre burlati eta maltzurrez, bilatu nire sakelean, eta betekada handi bat egiteko adina gozoki topatuko duzu.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0069 - Beno, Coloniako katedrala aina edo... - Umeak baino okerragoa zara - esan zion amak.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0098 Asmatzen duenari bizkar gainean eraman dezakeen adina urre emango zaio.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0088 Etxeak hondatuak, hustuak, bipilduak zeuden; gizon-emakume haiek ez zuten bizitzeko adina ere; baina pozez gainezka zeuden berriz ere etxean zirelako.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0053 - Hori azko da, Makala? - Zinemara joateko adina ere ez duk, motel.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Txuringo odolagatik dela, tartetan jario jasanezina izaten duela, kantzontziloak zikintzeko arriskutan ipintzeko adina eta jarioak laineza hartuz gero galtzetan ere nabaritzen duela bustitasuna.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0045 Sei hilabetez jateko adina haragi zezinatu eta gaileta bazen han.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0168 Zaldiak eta loreak adina maite zituen.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Zirkularitate hori egoera honi aplikatua, honela litzateke, Don Isidroren hitzetan, eta Patziku errudun bakartzat senti ez zedin: - Luxiak, ezkonberritan, ez ba zuen bizitzen zuk hainean baserriko martxa; beretzat berria zen eta.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Zer atsegina berea, txori bat hilik lagunei erakustean! Zer begi ona duen, zer esku trebea, hain laster ibiltzen dena hiltzeko! Goiz edo berandu hil behar zuen, dio Txominek, eta nik ez diot zapelatz gaiztoak haina min egin.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Gaixo amona, adiskide bakarra... agian nik bezain beste, nik haina min ezagutua ez omen da zaharra, baina dena zimurtua dago.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0006 Halako peste txar bat begien aurrean ikusteak edo edozein kaletar errebolta, sute, urjaite edo beste zenbait hondamenek haina asaldatzen zuen sekainetako jende inozoa eurijasak, bere haize, tximista eta trumoiekin.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Gogoa, zernahi. - Beharrena; ba ez zekiat xuxen hori nola den, egin duten urdetegi batetako numeroak irakurri nizkian lehengoan, urde bat saltzen duan prezioari bere kostoa kentzen badiok, hamar milako irabazia uzten omen dik garbia, hoiek ez zekiat zenbat urde zituzten baina bizitzeko adina libera altxatzen ahal diate.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Hilargi aldakorrak zenbatu eta Zakurripurdin kiskali sorginak adina, zuk umaldiko haurrak beste, eta hara ni zigortzen ninduten zantzuak alaba honen hamahirugarrendasuna nenkusanean.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz hedatu beharko baita, ugaritu, Batzarretara lehen sorginak banaka heinean ordugero binaka eta hirunaka ekarriz, garraio bizkorrago batez, zu edonora eramanen era berean, aurkeztu ere bertako Lezera, Zakurripurdikora, oinez ahal zenezakeenagatik sarrera ospetsuago baten premian edo denen zirrara eragitearen guratan, oro bilduak zitezkeen bestez agertzea bait zitzaizun gogozago: Leze osoa iragan aurrena, harkaitzak agurtu, zizpuruak eta hatsak ferekatu, hango buruak xistuz desorraztu zorian, bihotza aztoratzerainoko hotsez eta irrintzi beldurgarri luze baten ondorengo (mendeko ere) isildasuna nagusiki gozatuz jarriko zinela Aker honen orduko bi adarren aldamenean, bi bait zituen beronek sasoi hartan, bi ziren lez Akerripurdi lezeko habearen hankak ere, bi eskuratuen onginahiak, bizitan Onbeltz eta Onotso izanez begizkotuak zuketz, bi ordurako harrizko oldarrak eta bi, halaber, Igandero haragitzea tokatzen zitzaizkizunak, zuzpertzea, zuk adina zure inguruko Xaxi orok gozatu gurazko, beharrezko eta izandako ifernu giltzan jabeak.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Baina mugak beti muga, gaindiezinak izan ere; neure zango puztuek ezin naute zutik egonerazi, erromatar zeremonia luzeek dirauten adina; ito egiten naiz; eta hirurogei urte ditut.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0044 Bi anaiak handituz zihoazen: Eguzki Seme on eta zintzoa zen adina, ordea, Izpirituen Ziztu gaiztoa eta inkarnu txarrekoa zen.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 Ezer ez dago mundu honetan ezedukia bezain gorrotagarririk, ezta ondasunak lapurtzea adina zigortzen denik.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Sagu batek adina hots ez du ateratzen.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 Denok, nobelista, sikologo, moralista eta beste gainerantzekook hortaz hitzegiteko aina badakigula uste dugu.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 PNVri berari behin baino gehiagotan salatu zaio projektu baten eta politika deziditu baten falta, Alderdi barruan adina Jaurlaritzan.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0069 Mezuak, gutxi zehaztuagatik ulertu egingo direla segurutzat emateak, mezu emaile eta hartzailearen arteko ezagutza estua, hurbiltasuna esan nahi du alde batetik, pentsatu behar bait da itzultzaileak usteko zuela mezu hartzaile haiei, usurbildarrei, euskarazko testuak erdarazkoak adina informazio ematen ziela, gehiago ez bazen, hala ere.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Ikaslea liderra denean zer esanik ez besteak adina eskubide duela eztabaidan parte hartzeko.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Gero, haurrek ez dute euskara, irakaskuntza jarraitzeko adina ulertzen.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Nahikoa liburu sinpleak izango dira oraindik, marrazkiak hitzak adina garrantzi duelarik, baina adin honetan istorioak irakurriko ditu, testu luze samarrak Piaget-ek 7 urtetik 11ra dagoen tarte horri Operazio Konkretuen Estadio deitzen dio; une honetan haurrak egiten dituen operazioak, ekintza barneratuak, atzeragarriak eta koordinatuak izan daitezke.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Virginia Woolfek esan zuen bezala, emakumeok gela bat eta bizitzeko haina diru lortzen ez dugun bitartean, ez dira idazle asko sortuko.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Baina ez goiko galdera hori baztertzeko haina arrazoi.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0045 D) BIR-en kasua eztabaidagarriago da, nahiz eta asko akaso BIR, euskal aurrizki garbia dela-eta, edozertarako hartzeko prest egon, KONTRA ordea, arrotza dela-eta, gaitzetsirik, BIR-ek latineko BIS-ekin KONTRA-k latineko CONTRA-rekin haina zer-ikusi ez balu bezala.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0088 Maitasun-harreman honetan, gaztetasunari esker, Rosak ez du Pakok adina sufrituko, ezta alderatzeko ere.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Jokotresna egiterakoan berarekin olgetan aina poz hartzen zen.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0161 Elkarrizketa hauetan (elkarrizketa orok duen mugatasunean bada ere) eman zuen bere pentsakeraren muinaz jabetzeko adina ezagupide.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Edateko adina iristen da bakarrik.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0079 Nire ustez honez gero euskeraz dagoeneko ba dadukagun haina azterketarekin zilegi den konklusio bat atereaz hertsiko dut orain artekoa: Alderdiek mundu ikuskera sistimatikoren bat edo filosofiaren bat profesatzea, aboatzea, ez da iadanik erlijio konfesional (Alderdi mohamedano, katoliko ala protestante, berdin da) izatea baino modernoago.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0161 Baina holakorik esaten duena zera hontaz ahazten da: historiazko lan jatorrenean ere, fisikazko edo biologiazko bilakaerak begiztatzean eta miatzean haina barruntatu ohi direla gertakariak, norbera berauetatik aldenduaz eta berauek eskuperatuaz eta kontrolpetuaz.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0078 Lanak salgai guziak bezela bi balio ditu: 1. jatorrizkoa, langileari bizitzeko eta sendia azteko aina ematen diona.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Eta, beti ere, berdintasun harek adina balio du internazionalismoak.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Fruituak (banana, zitriko, mahats, uztapiko) eta laborealeak (gari, arroz eta batez ere arto) ugari izaten dira, bertako beharrak betetzeko adina behintzat.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Beti, norberak ikusiaz eta kalkulatuaz, zabalean irikitzen diren adar hoiek, sendoak eta lodiak izan daitezela, hartzen duten frutuei eusteko adina.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0049 Erri batera joan, iru edo lau bat urtean kristau azia zabaltzen yardun eta, komunidade bat osatzeko aiña kristau bildu diranean, ayetako bat edo beste apaiztu ta berak alde egiten zun.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Ikuitzen ditugun talde haina status dugu hortaz, bainan ba dugu status nagusi bat ere.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Beraz hizkuntzaren alderdi zientifikoari adina balore eskaini nahi izan diogu bizitzarako eta komunikaziorako baliagarri den hizkuntzari.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Gaur egun jan-neurriari ez zaio garai batean ematen zitzaion adina garrantzia ematen.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0344 Egia esateko, geroago irakurriko nuen beste lan teoriko, zerebralago eta argumentatibo askok, neri ez dit haiek aina lagundu.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0009 Eskola tradizionalaren ardura zen, eta ez beste inorena, instrukzioa ematea; gaur, berriz, komunikabideek dute eginkizun horren ardura, eskolak adina.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Har dezagun bigarren ahapaldiko lehen bertsoa: Arditegitik larrera, guretzat lehengoak adinaxe silaba behar lituzkeena.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0105 Nazioak edo nazionalismoak gainditu adina, Estatuak behar zituen birrindu sozialismoak, produkzio hondasunen jabego pribatua ezabatu, klase-diferentziak xahutu.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 Espero dugu tresna hau baliotsua izango dela merkatari, elkarte, udaletxe, etab.entzat, Departamentu honentzat adina bai behintzat, eta itxaron dezagun hurrengo zentsu-ebaluazioan bestelakoak izango direla konpondu beharreko arazoak, zeren eta, horrela ezean, kontsumitzaileari kalitateko zerbitzu bat eskainiko dion merkataritza konpetitibo bat prestatzeko aukera galdu dela esan nahiko bait du.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0021 ORIXE I.1. Eskuetan duzu, irakurle, euskaraz idatzi diren elkarrizketa didaktiko bakanen artean (1) Ez ditut bistan da kontuan sartzen betidanik hain ardurako izan ditugun kristau dotrina, katixima eta ikasbideen itzulpenak biziena eta ugariena, huntaz eta hartaz anitz hizketaldiz oratua, zeru-lurretakoez luze adina zabal mintzo baitira hemen Nikola eta Denuxi anai-arreba sabelkideak, berrogeitaka urteren buruan, sorterritik urrun, berriro elkarrengana biltzen diren aldian.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Hala ere, aurrekoak adina interes du magnitude horien denborazko aldakuntzak aztertzeak, koiuntura-mailakoekin bat etor daitekeen ikuspegia denez.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0059 Birika batetik pertsonak konortea bueltatzeko adina oxigeno har dezake eta, aldi berean, baita biktima ospitalera eramateko adina denbora ere izan dezake salbatzaileak.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0044 Eta hain haundia izan zen!, bere bizi guzian hirurogeita bi urtebete arte, Jainkoagandik hartutako laguntza guziak biltzen baditu eta denak batean jartzen, ez zaio aldi bakar hartan aina iritsi izan duenik iruditzen.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0027 Definizio honi jarraiki, argibideak zuzen ez ematea litzateke, entzuteko testu bat ematen duen zintaren pausaldiak ikasleek galderak erantzuteko adina luzeak ez direnean, edo irakurtzeko pasarteak orriaren atzekaldean jarraipena duenean, ikasle batzu horretaz konturatzen ez direlarik.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0017 Miranderen aztia, maila honetan, Nietzscheren dionisiakoa eta satyroa adinatsu da: bion ezagupen sakona, Artisten Metaphysik, errealitatearen azken funtseraino iristen da, agerkizun soilen azpitik.

123. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 MAITAGARRI - Egia diozu, Euskal-erri! Anai-arteko burrukak aiña kalte egiten dizute gaur zuri sorgin bildurgarri oiek!.

124. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0036 Karling-en Metz-inguruan dagonak adibidez, 250.000 ord / kw ematen ditu: Genissiat-eko presak aiña elektrizidade, alegia.

125. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Illar izenez ezagutzen dutugun barazki goxo oietatik, bai al dakizute zenbat sartu zuten ontzitan Frantzia'ko lantegietan 1950'gn urtean? 150.000.000 lagunentzat aña.

126. 1969-1990 gipuzkera poesia i. berakoetxea 0094 UZTAILARIAREN esku-tenka pozerako bedi: Egan dijoan gezia aiña maite bait du Berak geldi ta sendo dagoen uztaia.

127. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Aurraren batayo bazkaritarako zikiro eder bat azten ari ziran, ta nagusi Jaunak aña, arreta artzen zuten zikiro ori ondo gobernatzen etxe artako morroyak.

128. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0218 Zakurrak aiña luzeko mingaña atera oi zuan, bandejia jotzeraño.

129. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 Baña nere amatxok ez daki berak ni maite naun aiña maite dedala nik ere bera, eta nerekin joan bearko duala Inglanderrira... eta ni joan nindekean toki guztietara.

130. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Izan ere bai bait zan edozein arritzeko aiña, txartel aren mamia: Pierre Dimusin'ek Horace Crest bere adiskide zarrari, biotzez agur.

131. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Ez dakit sinistuko didazun, baiñan nik ez dut sekulan Miss BBB maitatu, ura bezain neska ederrak nai ditudan aiña, nere arroztegi ontan bertan bai bait ditut.

132. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Ziur nago, ez dala munduan izango neska ori zuk aiña maitatu duanik, eta, oraindik ere maite duanik.

133. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Ez ote du besteak aña balio?.

134. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0009 Ari buruz gure aurrekoak atera eta orain bildu al izan ditugun bertsoak, onoko liburu au osatzeko aiña izan dira beintzat.

135. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0041 Batzuk diote ez geniola utzi bear Sobiet Batasunari jaurtigailluetan guk irabazi genduan aiña indar irabazten.

136. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Amar aiña zituzten loiolatarrak XIV`garren gizaldian; guztien artean San Sebastian de Soreazu zan aundiena, gerora Azpeitiko parroki biurtuko zana; Anaidien babesean asieran eta geroago loiolatarren eskuetan eroria.

137. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0011 Ospakizunotan monotonia eta oikeriatik aina alde egin bear da dena berriztatzeko joeratik.

138. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Asierako kristauek aiña dugu bearrezko gaurkoek ere Meza ospatzea, kristau kutsua galdu duen gizarte onen erdian; bearrezko zaigu gure kristau izatea eta bereiztasuna berriro aurkitzen joatea.

139. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0176 Gaizki egiñak eta gaizki idatziak daudela oartzeko aiña ba-naiz, baña-ulertu...... ez ditut ulertzen.

140. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0261 Eliza barrenean Amabirjinen irudiz josita arkitu genuen, danak ezin obeak, museo bat egiteko aiña.

141. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0016 Alabadere, ez zan iñoiz, gizadiaren edestian, orduan aiñako garbitasun-egarririk eta orduan aiña zintzotasun-goseak jotako jenderik izango.

142. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Biek dute gaitasuna sendakuntzarako, baiñan leenengo orrek ez bigarrenak aiña.

143. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0112 Esponda barnean zala, erru -erdia edo fanega koarta bat liñu azia zabaldu zuan koba aurrean, deadarkatuaz: ¡Ale aña urteko!....

144. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0112 Liñu azia benetan oso txikia da, eta apaizak zionez Ezpondak ale auek aiña urte igaro bear zituan zulo barnean.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0264 Doinua: Amaren bularra Peñagarikano.
Pazientzia hartu
ezazue arren,
hemen urduri dago
majina bat barren,
lana amaitu nai det
al danik azkarren,
nor ote da lenengo?
Ea nor zortzigarren?(bis)
Len haina lagun nai det
azkena egin arren.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 a) burututako aparteko ordu adina ordu libre bitartez eta ordu arrunt eta aparteko ordu baten balioaren arteko desberdintasuna ordainduz.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Delako alderdi horretan, besteetan, bezalaxe, merituak adina huts, eta, agian, hauetatik haietatik baino gehiago, aurkitzen dudalako euskaltzaletasunari dagokionez.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Demografikoki bederen, egunkaria sustengabeko adina euskaldun ba omen dago eta beraz, euskaldungoaren poltsikotatik ordaindu beharko litzatekeela diotenak ere ezin bide dira ahaztu.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Onartu zuen mendebaldeko herrialde industrializatuetan ez dagoela prentsa ofizialik, baina gaineratu zuen herri honek jasaten duen egoera berdinean ez dagoela beste herririk, eta egotekotan ere, ez du horrek hizkuntza politika bideratzeko herri honek omen duen adina indar politikorik.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Zirkuitoaren sei area nagusietan zehar edozein adin, gusto eta zaletasun asetzeko adina ekintza eta ekitaldi izango da.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Urrengo urtean berriz biltzeko izan dezagun osasun baita bertsoak jartzeko ere gaur degun aiña gaitasun.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Iñori ez dago aitzaki eman bearrik; Pago, aritz, gaztainondo, orbela biltzeak da abar, piñuak edo industriak aiña irabazi eman balute, etzan orrelakorik gertatuko.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Badugu, beraz, lo kuluska bat egiteko aina denbora.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Dena den jo dezagun Txirritak Testamendu Berria itzuli behar duela: ematen al dio bere euskarak horretarako adina? Txirritak zertarako behar zian Testamentu berri hori traduzitu? Lelotzen hasia al haiz edo?.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Bien bitartean, festak adina mendira eta itsasorako ibilaldi antolatuko dira.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Italian oraindik biofabrika bakar bat dago eta eskaria asetzeko adina sortzen ez duenez gero Holandako biofabriketatik hornitzen dira batipat nekazariak.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Baxoerdi bat atera orduko, aldamenekoaren kontuari adina, diximuloz, haruntzagoko bezeroen Parrokiano, cliente ihardunari Hizketa, solasa kaso egingo nion; haien esamesei jaramon nengion Kasu egiten nion beti.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Guk prudentzia politikoa erabili dugu eta espero dugu prudentzia politiko horren bitartez eta sozialistek eman dizkioten espektatiben bitartez, espektatiba guzti horiek beteko ez balira, dagokion garaian eta dagokion neurrian, prudentzia aina adorea erabiliko duela Ardanzak legea erretiratzeko.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Jai geinetan izan naz, ez egun guztietan, baiña bai jaietako giroa ezagutzeko aiña.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Gizarte-zaleen edo sozialisten eta komunisten arteko batasuna galdu da orain be, eta lendakaritzea lortzeko aiña indar ez dau izan, De Gaulle`tarrak makal-aldian egon arren.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Kaleko beste mutillak aña badira baserriko maiorazgo oietatik asko.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Uste dut orain eratzen ari den literaturgile-belaunaldi berriak ez duela, beharbada, gureak zuen adina aurreiritzi, eta, sasi (ideologia) guztien gainetik eta hodei (snobismo) guztien azpitik, erdietsiko duela helburua: euskaraz ONGI eta SAKON idaztea.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Ainbat antzerki ta nobelaren egillea... Agur egin genion Prantziskotarren elizan; jendea gaiñezka zan... Iñor gutxi berak aiña lan egindakorik, gure erriak ezagutu ditun urte biurrietan... Abertzalea, euzkaltzalea, euzkera-zalea, iñor euskera-zale izan ba'da... (Uzturrek).

164. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Nahiz eta tarjetaren bat atera, arbitroak ez zuen hango hura konpontzeko adina nortasun.

165. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 Utzi beraz guri hemen
bizitzeko heina kemen
Utz arren guri borroka
Herio guztien aurka!

166. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0154 Gu izan giñanak izan, zuk maite ninduzun aiña maite... ta ala ta be jausi nitzan (len laprast, orain jausi).

167. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 II SORG.- Ez ori aña zori ontsu, orraitiño be askozaz zori ontsuago.

168. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Aretxek ondo-ondo dakienak lez ez ikastekotan, ez dabela merezi uste dabe; ondo-ondo ikasi barik geratzia, sariketetarako aiña ikasi barik geratzia, dantzan ezer ez jakitea dala.

169. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Len, biar bada, erri askotan pelotari batek ez eban urtengo, baiña erriko gazte guztiak ekien pelotan, ederto izerditu ta aldi on bat igarotzeko aiña.

170. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00016 Euzkerean egin zuena, berriz, ezagunagoa izan zela diosku, baina ez zor zitzaion adina eskertua.

171. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Halan eta guztiz be, eta nahiz beste sasoi batzuetan adina ugari izan ez, bestelako proiektuak be burutu ziran garai horretan.

172. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0023 Hara, hauxe jarri eta dantza egiteko adina musika behintzat izango dugu.

173. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0038 IXABEL.- Ez, bizitza osorako adina maitasun dudalako da.

174. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0011 Hogei urte... eta urteak adina arazo bai oraintxe ere... bat bestearen atzetik !

175. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00020 Ihardun dihardutenak adina ordezko izango dira.

176. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 Hainbeste bildu ere ezen lortutako diruaz balazta berriak erosi, trena margotu eta gidariarentzako kapela berria erosteko adina ere egon zela.

177. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0025 Fase batean zehar ondoz ondoko eragiketek pieza desmuntatzea eskatzen badute, piezak pieza-etxean har dezakeen ezarrera adina azpifasetan banatzen da.

178. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Ariketa mota bera beharrezkoa ikusten duen adina bider errepikatu ahal izango duelarik.

179. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0173 Lokomotora mota hauetan, dieselezko motor baten bidez trenak bere funtzionamendurako behar duen adina 3 Behar duen adina: behar duen beste, behar duen guztia elektrizitate sortzen da.

180. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0083 Euskaraz ez ditugu eten puntuak beste hizkuntzetan adina erabiltzen, beraien ordez eta partikula jartzen bait dugu.

181. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0119 Iaz, ibaian bainatzen ikusitakoan haina lotsa handirik ez diat sekula pasa, hirurogei kilo ere ez hintzen.

182. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 Garai hartan, famili haundiak izaten ziran, etxe bakoitzean seme-alaba asko, eta kalean edo kale inguruan bizi baziran behintzat, gurasoak umeak behin zortzi, hamar edo hamabi urtera iritsi ezkero, bidaltzen zituzten beren osaba-izeba edo beren aiton-amonen baserritara, lanean ikasi batetik eta bestetik, ba, tripa betetzeko aina irabazi zezaten.

183. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0018 -Ekaitz bat pasatzeko adina indar badugu zioen Nereak.

184. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Unibertsoaren adina: 15.000 milioi urte.

185. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00037 Bakoitzak asma adina ikuspegi eta jarrera izpiritual desberdin ametitzen ditu hinduismoak salbamenaren edo, egokiago, askapenaren aurrean.

186. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00166 Logaritmoa alde batera utziz, honek esan nahi du pHa protoi-kontzentrazioari dagokionez alderantziz proportzionala dela. pH=7, edo neutroa, hartzen da erreferentziatzat, hots, H+ ioi adina OH- ioi daude.

187. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0001 Teorema: Polinomio batek, bere mailak adierazten duen adina erro ditu.

188. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00140 Hasierako egoerara itzuli nintzen, baina zorionez apartamentu hau erosteko adina diru bildu ahal izan nuen.

189. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00040 Laugarren solairuan munduko kirol guziak praktikatzeko adina jantzi eta tresna zegoen, baita ilargira joateko adina oxigeno pote eta inpermeable ere.

190. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00012 Garazik ez du sekula ere entzun Kattalin, nik adina dakin, Kattalin, niri negarrik ez egin, Kattalin, izan hadi beti fin, Kattalin, katuak mihia jan din, eta horrelakoak.

191. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00034 - Bai. Hiru gol sartu zituen, nik adina.

192. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00220 Orduantxe etorri zitzaizkion gogora kolore biziko buruko haiek, ile-mototsak, etxeko ehunezko mahuka nasaiak haina zuri-zuriak, gerruntze grisa, kolorezko zapia bularrean esekita, belaunetarainoko gona gorria, antzineko neskatilak bezala.

193. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00027 Ni naiz zazpietatik erdikoa, eta nik ere hirurogei ta lau urte baditut. Bataz beste, denak nik haina hurrean izango dute. Lau arrebak gazterik ezkondu ziren, eta famili haundiak dituzte. Anaiak ere bai: bederatzi baditu.

194. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0027 - Orain dirua aurrez beharra daukat dozena bat erosteko adina Gero aita Bingogana bihurtu zen..

195. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. ferraras 0045 Beraientzat ez dute okel zati bat adina balio.

196. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0028 Hegazkinak, azkar eta guzti, makina bat ordu behar izan zituen Luixa eta Luixito gaixoak beren onetatik ateratzeko adina bai behintzat Afrikaren bihotz erdian dagoen Zairera iristen.

197. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0136 Logikarik ezak, haginlariaren tornuak adina gogaitzen zuen.

198. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0077 Entzun ezazu une batez,
ene jaun kapitaina:
bakea, bestela ere,
bada nahiko azaina;
armak ez ditugun arren
gu bagara zu aina.

199. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0015 [9] 19. oharra. Ejertziziotan diharduena lehen Asteko ejertzizioetan dabilenean, espiritu-gauzetan hezia ez badago eta zabar eta ager zirikatzen badute, Jainkoaren serbitzuan aurrera joateko eragozpenak nekeak, lotsa eta mundu-ohorearen beldurra, esate baterako azaltzen dituela, ejertzizio emaileak ez biezaio bigarren Asteko espiritu ezberdinen arauez hitzegin; gaia uler dezakeen baino meheagoa eta goiagoa delako, lehenengo Astekoek on egingo dioten aina kalte egingo bai diote bigarren Astekoek.

200. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00194 Naturak korapea Orfeoren buruak lur-hartzen duen irla adina arbuiatzen du.

201. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00049 Sahats malgua olibondo zurpailari gibelatzen zaion adina, ardi-belar apala purpurazko arrosei adina, horrenbeste gure iritzian gibelatzen zaizu zuri Amyntas.

202. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00056 Josean zapata-garbitzaile baten semea zen, umetan haur zurtz eta Seguran abandonatuen kolonietan egona lanerako adina iritsi zitzaion arte.

203. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00046 - Nori? Hori nik adina jakitea litzateke eman zidan hain berea zuen erantzun-modua Frai Kandidok.

204. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00250 Emakumeak darama etxeko aginpea eta bere hitzak gizonarenak adina balio du.

205. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00034 Horri erremedioa jartzen saiatzea adina.

206. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Bi malko isurtzeko adina gizontasunik atera nuen nonbaitetik eta, inoiz ez bezala, errukitu egin nintzen nire buruaz.

207. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00014 nahiz eta ogibiderik gabe gelditu, etorkizuna presentea izan, urteak ez baleude bezala bizi, dirua ekonomatoan ordaintzeko adina eduki... eta lagunak Madrildik onartzen dizkizutenak izan...

208. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00024 Zainen harizpien hurrupadek bizitzeko adina bizipoz ekarriko ote zioten ala ez begira.

209. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 Goizean adina jende zebilen kalean.

210. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0023 Gobernuak baimena emanez gero, hango egurra ateratzen hasi ahal izango ziren, koloniaren aurrerakundearen beharrak urte askotarako asetzeko adina baitzegoen bertan.

211. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Iluna dator, eta etxe zaharreko bonbila horiztek ez dute eskaintzen argitasun nahikorik, ez behintzat altzari-gainak eta zokoazpiak hautsez edo gabe dauden bereizteko adina.

212. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0043 - Filme bat baino gehiago egiteko adina irudi eta trama daukagu kamera hauetan gordetakoarekin.

213. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0099 Etxe honetara sartu garenean gelako beste edozein txokok adina garrantzi zuen leihoak nire arreta zuzpertu du bapatean.

214. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0127 - Guinnessa ere irlandarren historiaren eta tradizioaren parte baita, ezta Oliver? adarra joaz agurtzeko adina konfiantza egin dugu Clonesetik Belfasteko bidean.

215. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0008 Nikolasen esanetan, jende horrek, maizterren errentak jadanik bizitzeko adina ematen ez dutelako, mendeku hartzeko, baserrietan hobekuntza lanak egitea galarazten omen die.

216. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0011 Bosturi deritzan herritxoan jaio nintzen, Bizkaia aldean, gogoan ez dudan urtean, duela hirurogei bat arean, zeren nire gorputz luzaroan zigortuak duen itxurak halakoxe adina ageri bait dut, Jauna.

217. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0010 Adibidez, igande aspergarri batean esango genuke: Hegoak jantzi eta joango al naiz hegaz, une batez, Japoniaraino, edo Txinara, edo Afrikara, haur japoniar, txinar eta afrikarrak igandeetan gu adina aspertzen diren ikustera?

218. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0036 Eta ez zure garai haietan den dena jolasa eta gozamena izan zelako, zeren, zuk badakizu, gerra osteko egun haietan poza adina izan genuen pena, eta askotan, pena hori latza izan zen.

219. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0136 Ez ikusteak adina, nola banantzen diren ikusteak.

220. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 - Nik adina!

221. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0171 Putekin adina gastatzen zuten nere tarifetan, hortxe-hortxe, baina jakina, estrainekorik gabe ondorengoa ere lortzerik ez dagoenean...

222. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Beste hainbat legenda, ipuin edo kondaira, baina askoz ere berriagoak hauek, bildu zituen Barandiaranek, AXULAR idazleari buruzkoak, eta horien arabera deabruaren ikaslea izan omen zen gure erretorea, Sarako Harpeetan. Legenda hori gogorarazten digu, 1994. urtetik, Oteizaren ikasle izandako Jon Iturrarte eskultore gipuzkoarraren obra artistikoak, Leizeen sarreran kokatua dagoenak. Ba ote beste lekurik, duela hainbat milaka urtetik hona, gizakia harpeak edo leizeak adina liluratzen dutenik?

223. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00054 1 unitatea: Granitoa (adin absolutua 1.200 milioi urte); 2 unitatea: Migmatitak (1 unitatearen adin bera); 3 unitatea: Gneisak (1 unitatearen adin bera); 4 unitatea: Eskistoak (1 unitatearen adin bera); 5 unitatea: Harearriak krinoideo eta brakiopodoekin. 4 eta 5 unitateen arteko banaketa-azala oso irregularra da; 6 unitatea: Karearri haretsuak trilobiteekin; 7 unitatea: Harearriak eta lutitak huila mailekin (adina 300 m.u.).

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00234 Izpiritu honek erakutsi zion Kristo agertuaren ulerkera sakonekoa, hain guztizko eta betea izan zena, non Wellhausenek berak onartu behar izan duen, ez dela beste inor izan, Paulok adina, Kristo ulertu duenik.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00086 Garai hartakoak ez ditut lehengoak bezain garden gogoan. Baina ikasle onaren bolada ez nuela, ongi akordatzen naiz. Ordurako ikastolakoak bukatu eta Zarautzko frailetan genbiltzan. Eta, ikastolako lehen belaunaldikoak izaki, froga gogor samarra zen guretzat beste ikastetxeetakoak adina baginela erakustea... Alegia, ez genuela eguna kantuan ematen...

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00086 Hamabost egun edo hilabete igaro genuen duda-muda horretan eta geuk antzeman genion gero, baietz, baginela besteak adina edozertan, eta gehiago zertan ginen azaltzen hasi behar genuela erabaki. Gehiago berriz, greba egunetan aurrena iritsi eta atean jartzen, eta, grebarik ez zenean, piper egiten ginen gehiago.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00054 Adina kontutan hartzen badugu, horra zein diren aztergai ditugun datuak:

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00054 adina: 0-20 urte, 21-60 urte, 60-80 urte, 80tik gora - emakume - gizon

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00015 Hondartza promozionatu nahi zuen norbaiten asmazioa delakoan nago. Eta egingo nuke asmatzaile hori erdalduna izan zela, udatiar bat seguruenik. Izan ere, kontxa esan behar ote zion, itsas-karakolari erdaraz ere karrakela esateko adina adore daukan herri batek, bere hondartza nagusiari?

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00245 Hala ere, kokaeraren aniztasuna garrantzitsua izan arren, zentroa aukeratzeko orduan beste irizpide batzuk ere nagusitzen dira: sexua garrantzitsua da, hitzartutako zentro gehienek neskak baino ez baitituzte hartzen; adina ere zenbait kasutan erabakigarria izan daiteke.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00126 Une horretan Baigorrik aurrera egiten du eta 12ko berdinketa lortzen, baina Zelarainek, Zalduak, Mujikak, Etxezarretak eta Azpitartek osatutako taldeak azken jokua eta partidua lortzeko adina sasoi izan zuten.

232. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00037 Hori dela eta, lana dilema hipotetikoekin adina egin behar da subjektuak berak egituratutakoekin eta eraikitakoekin ere.

233. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Zenbait lurraldeek guk igorritako CO2 kantitate aina botako balute, atmosferak gas hori zurgatu eta garbitzeko gaitasuna agortuko zen.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Alegiarako jaidura hau, egia da, egunerokotasunari ihes egitea izan liteke, edo errealitate bihurri eta anabastu bat aztertzeko adina tresna teorikoren jabe ez izanaren ondorioa, edo errealitateari buruz definitu nahi ezarena.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00034 Izan ere, Ozuren filmen sakoneko gaiez edo genero baten edo beste baten nagusitasunaz adina hitz egin baita zuzendariak kamera jartzeko eta filmatzeko erabiltzen zuen moduaz, hau da, tatami kokapena deitu izan dena.

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00019 Jasotzen zuen hezkuntzak gizartean erraztasunez ibiltzeko adina irakasten zion.

237. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0023 Mozkortzea ere ez du helburutzat hartzen Rusty Jamesek, Steveri aurpegia eman behar dionean, eta azaltzen du pozik egoteko adina baino ez duela edaten.

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Eta ezagun denez, Orixe dantzazale adina genuen musikazale.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 0260 Tratamendua hasten denerako organismoan 1012 zelula leuzemiko daudela kalkulatzen da, batezbeste; hau da, ehun tumoraleko kg bat adina.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Bertan nahikoa elikagai, eta normaltasun minimoaz bizitzeko adina lasaitasun eskeiniko dion babeslekua behar ditu.

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0020 Ze, gauza bat behintzat argi dago: orain ez da lehen adina agertzen.

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0013 Egia da Larrekoren lanean ez direla garaiko beste idazle askorenean adina hitzberri ageri, eta haren moldea herritarra zela, baina Larreko euskal irakurle porrokatua zen, eta ez zegoen garaiko literatur mundutik landa; herriarentzat idaztea maite bazuen ere, baziren hitzberriak 21 Hitz zaharren zalea ere bazen, nahiz ardura filologikoz gehien bat. haren artikuluetan, EAJ-PNVren inguruko Napartarran edo abertzaleen inguruko Euzko Deyako artikuluetan, esate baterako, ez hain bakan; Eskualdunan berriz, gutiago.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0007 aina adv. as much as.

244. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Lurralde euritsuak dira (Gipuzkoa haina), metro bat et'erdiz goiti egiten baitu urtero, halere hegoak tokika, mendialdean zerua garbitzen du eta ez du elurra egoten uzten.

245. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Zenbakiek haina sendagileek esango digute zergatik jendetza beheratzen den neurrian, ez den behinere gaur bezainbeste sendatzaile eta sendagile izan.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Neure buruaren deskarguan esan dezakedanak, halere, ez du balio erruak estaltzeko adina.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0130 Bazukeen guk haina entzuna aheztarrak Xalbador, eta baita beste inork baino gehiago ere; eta bestek ez bezala ezagutu zuen hura, hona nola ari zaion gorespenetan bere ofizioko gizonari.

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Ezin dugu jo idatzia lehenengoz ikusiko duen irakurleak guk adina dakienik, are gehiago administrazioz kanpokoa bada.

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0007 Sabindarrek, beraz, arazo larria zeukaten mende hasmenta hartan zibilizazioak zekartzan traste elektriko, hegaldari, firrilkari, bero-emaile eta libertigarri guztiei izen egokiak asmatzeko: gure hizkuntzalaritzak ez zeukan horrenbertze berrikuntza euskaratzeko adina zientziarik.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0058 Begi eta ekintza adina itsaso.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Gaur egun pinuz, etxez, zelaiez edo errepidez estalita ikusten ditugun inguru guzti horiek, 20-30 m-ko haritz ederrez beteta zeuden; haritz horien artean, zumar, gaztainondo, ezki, lizar eta gereziondoak ere hazten ziren, ehundaka animalia eta friztiri jaten emateko adina zuhaitz eta zuhaiska.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Jendeak dioenez, beren behiek ez dute gazta egiteko adina esnerik ematen eta sinetsita daude, oso gutxi nahasten bazaio ere, behi-esneak kalte handia egiten diola ardi-esnez egindako gaztaren azalari, egiturari (hezurdurari) eta zaporeari.

253. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1997 00024 Oso talde gaztea zen, batazbesteko adina 18/19 urtekoa bait zen.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0194 Izan ere gaur egun horrelako lekuak ezartzeko adina teknologia bai baitugu eta mende batzuetan espazioa josita utz baitezakegu.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0270 Azalpena: Jokalariak adina papertxo prestatzen dira; denak zuri utzi, bi izan ezik.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Zoritxarrez, oraindik ez dago gora-beheren norabidea altzeko adina jende lanean guk horrelako txostenik idatz dezagun.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0011 Hasieratik definitu zituen EGUNKARIAk bere 'Oinarrizko Ezaugarriak': aurrena, euskaltzalea eta nazionala izatea; baterakoia, eta euskaltzale guztiak hartzeko adina zabal; independentea, egunkari plural batek beharrezkoa duen bezala, eta beraz ez-instituzionala; bertako langileek euskararen militantzia sentitu behar dute, eta profesionaltasunarekin batera egunkari berria egin.

258. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0073 Bigarren mailako hezkuntzan ere amankomuneko gauza asko egon ziren, adibidez, derrigorrezko hezkuntzako azken bi urtetako irakasgaiak aukeratzeko adina.

259. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0071 Gasteizko Euskal Filologia Saileko H.E.G.E.H.J. 6. Haur Euskara Gaztelania Elebidunen Hizkuntza Jabekuntza. Talde honek ikerketan murgildurik dihardu 1988 urtetik Itziar Idiazabal irakaslearen gidaritzapean. izeneko ikerketa-taldeak hiru haur hauen eta beste batzuren hizkuntza-jabekuntzaren bilakabidea jarraitu du, horretarako 1;06ko adina izan dutenetik 5;00ko adina izan duten arte hamabostero ordu-erdiko iraupeneko saioak bideograbatu dituelarik.

260. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0140 Nik aña dakizu beraz.

261. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0445 Goba eta Gobi aietako lekaideak priszilikeriz orbanduxeak egon zirala egia ba'litz, eta J. Fontaine'ren ustea era berean ba'litz egiazkoa, eta Kabriana'ko eraztun gnosikoaren aurkikuntzak aburu ziur bat sortarazteko aiña baliorik ba'lu, uste izan daitekean gauza izango litzake, priszilikeria, barduliar eta autrigoitarren arteko karistiarrengana ere iritxi izan zitekeala noski.

262. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00053 Bazuan aundian aiña onean.

263. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00053 Aundiak ziran; bost duroko moneda aiña bai.

264. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00050 Etxekoandreak beste edozein aiña langille dirala argi ta garbi dago. Orregatik bear dute babestuko dituan eta bere sari eta guzti zaartzaro oparo bat lortuko dieten Alkartasuna: Etxekoandreen Sindikatoa.

265. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00083 Nik uste nuan gaurko emakumezkoak, gizonezkoak bezelaxe lantegi batean lana egiñez, bere buruaren jabe izan nai zuala. Izan ere, beretzat aiña irabazteak alakoxe askatasun bat ematen dio pertsonari.

266. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00097 Seme suabeago
astindu mingaina,
hamasei urte degu
hain adin labaina;
ia bi metro luze
bazerade baina
mila pezeta bada
zuretzako aina!

267. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00097 Berriro bota dezu
aitzaki bikaina,
arrazoiari ezin
harturik tamaina;
garai batean asko
mila alajaina,
baina gaur egun ez da
pipetako aina!

268. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00132 Konbersazio ugari behintzat,
hauek dira komeriak!
Egia esan produktu horiek
danak ez dira zuriak:
hizketan gabiltz ta geneuzkake guk etorkizun hobiak,
zuk aina euskera jakingo balu
andoaindarren erdiak!

269. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0165
Zaku batekin kalean nabil
ez naiz umore beruan,
merzedesatik adarra jotzen
al zabiltza zu onduan?
igual ez nintzen egongo hemen
orain nagoen moduan,
garai batean zuk aina diru
lapurtu izan banuan.

270. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00004 J. M. T.: Bai, 80. hamarkadan salto haundia egon zen. Gaurregun artikuluak urte pare baterako aina ditugu adibidez, ezin atera.

271. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Buruzagiak euskaldunak aukeratzeko Elizak adina aukera ez du Euskal Herrian beste inork.

272. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Hirea, bide batez esan, ez huen haizeak edota ikusle otzanen txaloek izkutatzen duten zortziko txiki xumea bakarrik gure arteko muga, Ipar eta Hego artekoa gainditzeko adina indar izan duenean.

273. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Baserriko umeak bazekien sagardoa nola egiten zen, urte guztirako aina kaxkarrenean ere egiten bait zen.

274. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0016 Bizimodu berri onen ardatza gasolina degu, eta berarentzat aiña diru sortzen lanik asko badegu oraintxe!

275. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 An aiña zer ikusi nun billatu liteke!

276. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0038 Zeregin honek ez dio denbora askorik kentzen, liburu bat egiteko adina notatxo izaten baititut mahai gainean eta denentzat lekurik ez.

277. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 Langile gutxiago behar dituzte lehen adina produktu edo gehiago ekoizteko eta kalitate handiagoz gainera.

278. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Ezkerra eta eskuina bereizteko adina urte eta adimen ere bazituela uste genuen.

279. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0041 Beharbada ez du beste batzurena oihartzun adina, baina ez du, horregatik, goraipamen gutxiago merezi.

280. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Esan behar bolondres gehiagoren beharraren deialdiari kasu eginda lau talde osatzeko adina jende bildu dela.

281. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. dorronsoro 0006 Gaur egun, Gureak enpresaren administrazio zuzendaria da eta horrek eguna betetzeko adina lan ematen dio.

282. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. arrizabalaga 00010 Dendarien artean euskararen ezaguera mailaz galdetzerakoan, zera erantzun digute: Dendari gehintsuenak ez daukate arazo handirik euskaraz hitz egiteko haina asko euskaraz alfabetatu gabeak dira. Hori dela eta, batzuk, euskaldunak izan arren, ez dira ausartzen euskaraz idaztera, eta dendako oharrak eta horrelakoak erdara hutsean idazten dituzte.

283. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 M.: Guk nahi dugun adina!!!

284. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Baserri giroak berriz, bertsotan ikaste lanerako ia mesede aina kalte zekarkidan, inguruan bapatean aritzen zenik ez izatean bertsolari munduarekin harremana eragotziz eta lanketa bide autodidakta antzu xamar batetara behartuz, ordainetan berari zor dizkiodan zer eskertzeko franko jaso badut ere.

284 emaitza

Datu-estatistikoak: