XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0002 GUDAL-JAUPARI guztiak bidezko agintarien agindu indardunei deratxekoz.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0020 Zenbat dira Jaungoikoaren legeko aginduak?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0020 Jaungoikoaren legeko aginduak amarr dira: Lenengoa, Jaungoikoa maiteen izatea.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Amarr agindu oneik bitan dagoz: Jaungoikoa beste ezer baño maiteago ta geure geida (projimua) geure burua lez maite-izatean.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Jaungoikoaren legeko aginduak betetako bearrturik ete gagoz?.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Bai jauna, Jaungoikoaren legeko agindu guztiak eta bakoitza betetako bearrturik gagoz eta ez betetea oben edo pekatu da.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Jaungoikoaren legean debekatuta dagoan zerbait, norbere guraz esan, egin, gogoratu, edo nai-izatea, naiz aginduta dagoana ez egitea, da oben edo pekatua.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0023 Eliza Ama Deunaren aginduak esan egizuz.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0023 Eleiza Ama Deunaren aginduak bost dira: Lenengoa, domeka ta jayetan Meza osoa entzutea; Bigarrena, urtean bein gitxienez autorrtzea, ta orrezaz gañera ilteko arriskuetan eta Jauna arrtu baño lenago oben astunean egon ezkero; Irugarrena, Pasko-aldian gitxienez Jauna artzea.

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0023 Laugarrena, Eleiza Ama Deunak agintzen dauenetan aragi-izte ta barau egitea.

11. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 SEIGARREN ETA BEDERATZIGARREN AGINDUA.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Joan zan osagillea Ondartzara; agindu ebazan Josetxorentzat osagarriak, eta Juana Marik artu eban ardurea osagillearen aginduak zeatz egituteko.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 - Epaikari-irukotxa autu dabenian, onek agintzen dau izparra irakurteko, ta azeri irakurlariyak onan diño: IDIYEK EGAIZ.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Burubegittalluba apurrtuteko aginddu dau, lenengotan esan eban lez, eta aren erdija beste andreari emoteko.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 -¿Zer diñostazu? ¿Bakaldunak aginddu dauala nire burubegittalluba austeko? ¿Berberak ez-ete-eban, ba, neri oso-osorik bigurrtuteko epaya jaurrti? Nire lepotik barre egin gura zatoz, oyez.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Gixon bakotxak zazpi andra arrtu dagikezala aginddu dau bakaldunak: txarragorik ala onagorik, zeuk beiratu orain.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 - Agur, neure andra ona; aginddu dazu beti; nik lagundu aldotzudan gauzetan.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Alperrik yo zan tanborra, bere aginduz, jente dantzaria ta ostekoa ara batuteko.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Comuniñoco Sacramentu guztiz santuan artu dozun esquero Jesucristo gure Jaunaren gorputz eguizcua, emon biar deutzazuz esquer andiyac Jaungoicuari, berotzen dozula zeure deboziñua pensamentu santuacaz, ta batez bere Jesucristo gure Jaunaren pasiño ta eriyotza santua gogoratuaz, berac Sacramentu santu au jarri ebanian, aguindu eban leguez.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 - Neuk be baneukan orrenbeste... ¡Anjelen aginduz!... Eskerrak emotekoa da... Ta ¿zer esan deutsu?.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Jaungoikoa'ren gogoari jarkitea baño gauza itxusi ta ezañagorik, zer? Orretantxe dago, ba, obenaren gaiztakeri ta okerkeria, ta orretzaz ezpatzen da Jauna Jeremias'en aoz: Nire uztarria ausi dozu, nire aginduen edeak urratu dituzu ta esan dozu; enaz Jauna'ren mendean egongo. (Jer. 11).

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Bego beti zintzo siñestean eta aginduetan.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Aita gexo dalakoan, osterea agindu daroanak, aita illa edo osasuntsu izan dalarik, ostera ori egin bearrik eleukake.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Izan leiteque onelan, pentsamentu orreec gaitic Pilatosec gogoa artu ebala castiguetaco aren errua, eta aguinduteco guero soldaduai erreiñoaren irudiacaz burla eguinda, osatu eioezan bere pentsamentu zoroac, eta bide batez eriotzaric aguindu baga, itzali judeguac eutsen gorrotoa eta baquetu batera bere burua eriotza orre gaitic, areec emoten eutseezan arduretatic; cer gaitic uste eban azote eta burla areen ondoren ezzala Jauna egongo erreguetaraco, ezta orren asmuric artuteco bere.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Icusi eguizu guero ordurartian vici izan ete zarian meditetan zagozan eguiya edo iracatsiyac aguinduten daben moduan.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0174 Ez euqui, ene semia, chiquitzat gauzaric, zucenduten danic Jaungoicuaren gloriyara, edo zure salbaciñora: alan bada, ardura andi bat imiñi biar dozu gordetan Jaungoicuaren legueco mandamentu santuac, Elessa santiarenac, eta ceure guraso eta nagusiyagûen aguinduac, erantzuten arin ceruco dei ta arguitasunai; ez galduten eraric chiquiyenic ceure arimia aberastu eta, ceruco bidian aurreratuteco; arimaco areriyuen esetsiyai, eta ecandu charrai asieran yarqui eta gogor eguiteco; beguiratuten deutsezula gauza oneei baliyo andicuai leguez.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 Nere aginduak iñork eutsi ta betetzen baditu, beraxek maite nau, ta Nik ere, maite izango det, eta aurrkeztuko natzayo, ta nerekin exeri-eraziko det, nere Aitaren yaurerrian.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 5. Yosu Yauna, esan eta abindu dezunez, egin bedi ta artarako gai, arren, nagizu.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 Nire agindu guztiai baietz erantzuten dautse aoz, egimenez ezetz.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Markolbe ta Bertoldin, beraz, diruz eta emokariz betebeterik urten eben jauregitik, eta bakaldunak agindu ebanez, mando-andetan eroan zituen euren basoko legorperagiño.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0009 3. Jaungoikoa'k, zor yakon menbetasuna Berari erakusteko agindu eutsen aingeruai.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 17. Diru asko agindu eutsoen pilistindarrak Dalile'ri, Santson'i non eban bere indarra erasotearren.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Gudaroztiak alde-ebanian danetarr asko gelditu ziran Ingelanda'n, eta emengo bakaldunak agindu eban ilteko danak, bere aurrka jagi zirala entzun ebalako; ederrto bete zan agindu au, baña etzan gelditu zigorrkada barik.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Bere etxeratu zanean ba, neskatoak esan eutsan aitari emakumeak agindu eutsana.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Egin eban neskatoak agindu yakona, ta urak zuloa sarratu egin eutsan onetakoari ta goi-gorano urez bete arren etxakon tantakadarik yausten.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Niri zemaika itanduten eusteen eta nik umetxu onek, bildurrez dana aitortuten neban, baita zelan perra batzuk saldu neutsosan sugille bati, nire amak aginduta.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Nire aita-orde gizagaxua, zigorkatu ta esegi egin eben, eta amari epai-aginduz oi diran eun zigorkadak emonda Oitura zan, asto-ganean igonda kalerik kale erabiltea atzetik zigorrez astinduten ebela agindu eutsoen, sekula etzeitela sartu komendadorearen etxean, eta Zayde, ondo yorratua, etzegiela etxean artu.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 An, gorriak ikusiz, azi zan nire anaitxua oiñez asi arrte, ta ni bere an garatu nintzan, etxeko arrotzei ardau ta argizari ta agintzen eusteena ekarteko gauza nintzan arrte.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta gaixoai eleizakoak emoten geuntseezanean, bertan dagozanai abadeak errezetako agintzen deutsenean, batez bere azken-igurtzi edo oliatzean, enintzan ni laburrena otoitz egiten, eta biotz biotzez eskatzen neutson Jainkoari, ez noski berari egokion tokira artu egien, esan oi dan lez, baiña eroan egiala mundu onetatik.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Erraija ain bigunac daucasan Ama bategan bere Jaungoicosco Semiari aguinduten deutsan, eta Trinidade gustis Santiagandi escatu eta gura daben gustija jarichiten daben Ama bategan, ¿celan euquico ez dogu icharopen uste ciurbat?.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Laugarren agindua.

43. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Bertan, esamiña edo astermena egiteko daukazan itaunetan, laugarren aginduko itaunen azkenengo bastertxuan diño: Botua emon deutsezu Erlijiño ta uriaren alde geyen egingo dabenai, Aita Santuak diñoan lez; begiratu barik nok emongo deutzun diru geyago, nori zor deutsazun mezede geyago zein dan adizkidea, zein ausokoa, ta alanguak?.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Kepa Deunak ori ezin eukian olan itxi, eta arnasarik arrtzeko be asti barik, andik beriala urrten egijela agindu eutsien.

45. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0229 Escatzen deutzugu ziniscai onec Andra-Marijaren Errosarijo Santuaren bidez gogoratuaz, dauquena antzeztu, ta aguintzen dabena jaritzi daigula.

46. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 Orregatik guk artuko diñagu erabaki sendo bat: Jainkoaren aginduak zearo bete, oiturak zintzotzeko; ta sinistu ezaidan, urte gutxiren buru, gure gaurrko nayak ondore pozgarriak izango dizkin.

47. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Iña. - Kartzelara baita, gaiztakeri ura egiteko agindu diokalako.

48. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Adízkide maitia: Nik agindutako abeslaria ezinliteke juan gaur;... zergatik bigar goizian degu Eliz-jaya... (Buruari eragiñaz) bañan itz ematen dizut orreratuko dala zuben meza nagusiyaren garairako.

49. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 Ba, nik, agindu nuan bezela bete ditut nere eginbideak.

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 On Bitor Lekuona'k zuri ikustaldi bat egiteko agindu zidan.

51. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 E. Agindu dezala Jaungoikoak gure animetan orain bere graziaren bitartez eta gero zoriona eman dizaigula, eskatzen degu betor gugana zure erreinua esatean.

52. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 E. Elizkizunetarako ta elizgizonen bizibiderako bear dan laguntza emateko, agintzen digu Elizaren boskarren aginduak.

53. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Orain (zion irakasleak Abarri) zu izango zera gure jabe; nai dezuna agindu.

54. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Gertatu liteke (ikus-bidez), janari ta edari saltzalle batek, beren mendean langille edo gudari asko dituzten lagun altsuak izatea ta lagun aien aginduaz, langille edo gudari oiek saltzale orrengana jan-edari billa juan bear izatea.

55. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Antziñaco liburu zar batzuec diyote, Teodosio Goñico apaizaren aguinduba eguiñaz, san Marziano-apezpicoagana joan zala Iruñara ta apezpico santu onec, guertaeraren arrigarritasuna icusi zuanean, edo Teodosioren damu ta umiltasuna ezaguturic, aguindu ziyola joan zedilla Erromara, Aita Santubaren oñetan auspeztu, ta bere escubetatic, arc bear zuan miñariya artu zezan.

56. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Auxe da Meza: Elizaren aginduz Eukaristiako jauskañi edo sakrifizioa egiten dan elizkizun era edo modua.

57. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

58. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 Batzordeko lagun geienak artu eta Zuzendariak ontzat emandako aginduak, Batzorde beraren erabakitzat euki bear dira.

59. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0175 Agindutakoan eta agindutako eran lan egin al dezu?.

60. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Otoitza
Iseka onak baño obeto, zure Aitaren agindua egitearren ta guri zeniguzun maitetasunagatik, zure bizkarrean gurutz egurra eraman zendun, nere Jesus bildotx guztiz ixilla!.

61. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0367 Inpernura ez joateko ta zerua iristeko zer egin bear degu? Inpernura ez joateko ta zerua iristeko Jaungoikoaren Legeko aginduak gorde bear ditugu.

62. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Guraso deun onen seme edo alaba izateko, Jaungoikoaren agindu deunak zintzoro zaindu ditzagun.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Garai artan Gipuzkoak eta Arabak ezagutzen zuten Castillako Enrike IV garrenaren Bakalduntza, Bizkayan Jaun izenarekin berak agintzen zuala, eta Nabarrako Bakaldun zan Leonor I.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Gurasuak beren alaba maite zuten eziñ neurtu litekien diñako maitasun aundiz, bada len esan detan bezela nola zan bakarra, jakiña dago gurasuakiko maitasuna norenganakua izango zan; eta alabak ere bere biyotzaren maitasunezko aginde guztiyak zeuzkan, gurasua ganuntz jarriyak.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Etzan beñere gurasuen aginduz beste alderako egiteaz auzartzen, baizik chinchotasun aundiz aginde guztiyak osatzen zituben Luchi gaixuak, eta ala irabaziya zeukan bere guraso maitien borondate osua.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Luchi-k erantzun ziyon bere biyotzaren aginduzko maitasunarekin; osa bedi berorren borondatia, ama; eta...

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 @- Zuk agindu zidazunez, larunbat gabeko batzarrerako belarrak eta sapuak biltzen baso aldean izan naiz.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ama, esaten dio, Amatxo maitea, zer nai dezu? Zer agintzen diguzu? Ixil-aldi txiki baten ondoren esaten digu: Ama Birjiñak nai duana da guztiok egunero egunero errosario santua errezatzea .

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Ittun orren bidez, Españako Gobernuak agintzen zion Elizari bizi-bidea.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Gogoan izango dezu, Martin, Jesukristo gure Jaunak agintzen digula deunak izatea.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Auek entzun da, guziak aitortzen zuten Kristoren legea dala egiazko legea; eta agindurik zuzen eta egokienak gure Jaungoikoarenak dirala.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0234 (Pekatu dan zerbait zin eginda agintzea, debekatua dago.)

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0234 Orduan pekatu bat egin dezu, ziñez itz emanda; baño orrela agindutakoa ez dezu bete bear, bestela bigarren pekatua egingo dezu.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Itzetan bezela, egiñetan ere Jesus'ek agindu bear du, oitura guztiak onak izan bear dute.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 5.a Parrokoak arduratu bitez urtero bein edo askotan umeen Jaunartze Nagusia adierazi ta eragiten, auetara ontzat artuaz lenengo Jaunartzea egin bear duten umeak ezezik, baita beren guraso ta aitorlariaren aginduz, beren lenengo Jaunartzea len egin zutenak ere.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Arek beintzat Gernikan eta Villafrancan juramentuz agindu zun, gure Fueroai eutsiko ziela.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Probintzietan zeuden soldaduak, gobernua utzita karlistengana etorriko zirala agindu, baiño uts egin.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Etxera ziranean, nagusia aldegiña zan, eta an zeuden emakumeai, aren garbitasunak edo paperak ateratzeko agindu ziten.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Eta Yaunak, Bera nagusi zala adierazteko, agindu bat ipiñi zien: Atsedentoki erdian zegon zugatzetik ez yatea.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Baña Adan eta Ebak Yaunaren agindua ausirik, oben-egin zuten; ta gero larru-soñekoz yantzi ziran.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Aunela ere norbaiten menpean egongo zera, zuk baño geyago agintzen duanaren bat zure gain eukiko dezu.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yosukisto-ren antzera, bada, Yainkoa-ren kaltezkoa ez ba-da, besteen agindua egin.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yosukisto Yainkoa izanik, besteen agindua egiten bizi izan zan, guk, bere antzera, gure goikoen agindua egiten ikasi dezaguntzat.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Lenengo agindua.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Epaillean Aita Santu egiña izan zan IX-garren Gregorio izena artzen zuala; Prantziskok egindako mirariak egiazko mirariak ziran ala ez aztertzeko berealaxe agindu zuan, ta lan au bide onez eramanda, santuen izendegian ipintzeko 1228-ngo.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 4.en Ordenan sartzen diran andre naiz guizonak nobiziadu edo prueban urtebete eguin ondorean, Jaungoikoaren aguinduak gordeaz, Eleiza Ama Santaren menpeko onak izango dirala, ta onetan eguiñ ditzakeen utzeguite edo falten penitentzia eguingo dutela, prometituaz, profesatu bitez.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Ba orain daukanari kentzeko elkartu zeraten bezela, eztuanari emateko ere elkartu bear zerate, azkeneko ikustaldian agindu zenduten bezela.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Medelek ezetz; berak ordainduko zuela lanketa ori ta emaztearen emaya lenen jayoko ziran bi aurrentzat mozkinkutxara (caja de ahorros-a) eramateko agindu zuen.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Etxekoa degula, eztu Jainkoak agintzen beste emakumek giltz auek erabiltzea.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Aguindu zion emacume doacabeac ala eguitea, eta cumplitu zuan aguindua.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Aren ardura, aren eramana, aren maitasuna! Inazio Deunak, ura zan bezelako zaintsua ta kementsua izanik, ala ere gaxoentzat orrelakotxe maitasuna agindurik zeukan.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Igo zan agindu bezela bestea kanpaia jotzera, eta baita gaxotegira ere, Garateren berri gaxozaiari ematera.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Beingoan, nere zaintzaleak bizkarrean jotzen nau azkarki, ta oiu egiten dit gogor: Ots, aurrera! lasterrago ibilli! - Burua iraultzen dut, nere jotzaleari auxe esateko asmoan: Zuk agindu egin dezadakezu, baiña jo zergatik egiten nauzu? Baiña nere burua iraultzean, nere arrimena! Zer dakuste nere begiak? Kaputxino aundi gaitz bat nere aurrean!.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Biotz-biotzez maite ditudan zure aginduak onelaxe beteko ditut, zure laguntza gabe iñork ezin beteko ditu-ta.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Itz auek esanda bere onespena eman zien, eta besteak beren Aitaren aginduak betetzeko asmoz, beren geletara biurrtu ziranean, berau pago-ondoko gelatxora biurtu zan.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gil etzegoan agindua baiño geiago arrtzeko, eta esan zion:
- Ez andretxua, ez: geiegiaren zaleak menderatzerik enuke nai, eta agindu didazuna naikoa det.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Ala agindu digu Jaungoikoak.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Jesukristoren izenean agintzen diat.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 49 Ez dut, ba, Neronek Neronez ezer esan; bidali naun Aitak agindu dit, ordea, zer esan ta zer azaldu bearr dudan.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 50 Ta ba-dakit Aren agindua betiko bizitza dala.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 23 Otoi ta baru egin ondoren, zarrak eliz bakoitzean buru yarri zituten, ta siñestun egiñak zitzazkion Yaunari, gorantzi zizkioten (23) Otoi ta baru... Baruak, berez, yan edateko urritasuna izanda ere askotan, otoyarekin diyoanean, edozein laztasun ta ildura esan nahi du. Otoi ta barua alkar lagun izanik, emen Bidaliek, ta beti Eliz Ama deunak agintzen ditu arazo estuetan. Emen daukagu benetan ardurazko arazoa: esku-ezarrtzez (gerkeraz cheirotonéasantes) Paul ta Barnaba'k egindako gotzai ta apaizen auteskundea .

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 15 Garbientzat, dana garbi; zikin ta siñesgabeentzat, berriz, ezer ez da garbi; kutsututa dago, ordea, ayen gogo ta biotza. 15 Beg. Baru-egunak ez dira Elizean, yanari batzu berez zikiñak diralakoan aginduak; ayetatik beste garbai-nekeetatik bezela, yaso ditzakegun obari ederrengatik baño.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 Au da, ene maiteok, dagizuedan bigarren idazkia; bietako aolkuz zuen biotz zintzoa iratzarririk, 2 igarle gurenen aurresanak, eta bidalien bidez Yaregille Yaunak eman dizuen agindua gomutaratzeko.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Illtzeko epaia emanik zegokion, baña ala ere Erregek agindu zuan, bizirik utzi ta prisiondegitik ateratzeko.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Amargarren Pio Aita Santuak, 1904-garren urteko Bagillaren 17-ian, agindu zuan, bere aurrekoak agindutako otoitz oien ondoren esan dedilla iru aldiz (1) Argitaratu zan aginte artan bertan eztu esaten iru aldiz egiteko erregu laburtxo ori, baña bai Acta S Sedis, deitzen dan, eta Aita Santuaren aginte ta beste berriak azaltzen dituan paper edo errebistan, 1904-garren urteko Orrillaren 23-ean ondorengo erregu laburtxo au: Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Palben deunak ere beste ainbeste egin zuan, eta Kirsapi-k beste zer-edo-zer bialtzeko agindu zian, baña erkaba deunak erregearen bildurrik gabe, eleizako ondasunak Yainkoa-rentzat (pobrientzat) bakarrik zirala erantzun zion.

109. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Alaz guziaz ere, ipiñtzen begiratzea'ri darraizkon izenak Donostia'n eta Ataun'en, itsas-aldean eta Goierrian Lapurdin bezela, eta ¿zer du orrek esan nai? Izena bera dala orixen agintzen duana.

110. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Maria bai, lurrean bizi izateko jaioa zan, bear bezela Jaungoikoak agindu zuan bezela bizi izateko, lurrera ta zerura begira bizi izateko.

111. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 (...) burutik, berari gogora etorri zitzaion gauza bat egiteagatik, ez: agindu ori lege zarretan ipinia zegoen.

112. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zer eguiñ bear degu catolicoac Elizaren etsai dan gobiernu baten mendean gaudenean? E. Paquean badago, sufritu pazientziaz, erregutu guziac alcarturic, Obispoen aguinduac jarraituaz aleguiñ guzia eguiñ, garaile atera ditezen eguia, justizia eta Eliza.

113. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Aren eskaerari ezetz erantzutea, ukatzea, zailla gaitza bai zan ta luzapena eman nion; gerora zerbait egingo nuala aginduaz.

114. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz abek Zuzendariak zer agindu ibiltzen ziran, Zuzendari bera ere eten gabe aieri erakusten ta beren gain ibiltzen zalarik.

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Jesus-en aguindu biguñak gordetzeak dakarki ondoren adiña arguitzen duan poza, ta biotza eztitzen duan atzeguiña.

116. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Etzaitu ez iñork ilko; ez paida agindu ori zuretzako egiña.

117. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Andre Maria Joakin eta Anagandik sorrtzeko aldian ama on batek semeari eror-bideak kendu egiten dizkion bezela, Jaunak Andre Mariari eror-bide guziak kendu zizkion; jatorrizko pekatuari agindu zion Andre Mariari ez ukitzeko; Maria pekaturik gabe sorrtutako aurra nai zuela-ta.

118. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Eta agindutakoa berak lenbizi egiten duen agintaria, Jesus onaren antzekoa izango da; esaten duena egia dala bere egintzak adieraziko dute-ta.

119. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Guk bada, kristauak geranezkero, esan bearr degu: Jesus onaren esana egi utsa bai da, atsegin zait; eta gauza ta esan osasungarri bikañ-bikañak biotz-biotzean gorde egiten diran eran, nik ere Bere esan eta aginduak gordeko ditut.

120. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 1. Gorago Jesusen Bihotz Sakratuaren Konfrarioko emanak diren barkamen oso guziak; badire hogoi eta zortzi ikus plamak 18 eta 19; eta bertzalde: 29ampdeg; Garizumako ortzirale oroz, Ortzirale Sainduz kampo; 30ampdeg; Erearoaren 3an santa Klotildaren; 31ampdeg; Ustailaren 26an santa Annaren; 32ampdeg; Agorrillaren 13an santa Radegondaren; 33ampdeg; Agorrilaren 25an san Luis Frantziako erregearen; 34ampdeg; Buruilaren 29an san Mikaelen; 35ampdeg; Urriaren 17an, Margarita Maria dohatsuaren; 36ampdeg; Hazilaren 11an, jaun Done Martinen bestetan; 37ampdeg; Urthean behin, nork hauta berak eguna, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan egiten delarik oren baten orazione, izpirituz edo ezpainez, segidan edo parteka; zembeit bihotz altchatze egun hartan, bai eta Batayoko agintzen, edo bertze zerbeit debozionezko agintza egin balimbada, harren erreberritzea.

121. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0005 Han zagoen ere tenoreko, Andre Arretz, hauts-ikhatzak berorik, bere janaldi agindu bezalakoarekin.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Jabe barrijak beste oldozpen batzuk euki leyez lengoenakandik, eta onan ixanik (ixango dan lez) idazliei aginduko dautsie argitaldu dayela, adirazo dayela, autortu dayela, len argitaldu ta adirazo ta autortzen ebenaz beste.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Baña ¿zelan egin lei gixonak ori? esango dozue, ¿zelan gixonak iruntsiko dau luzaroetan esaten eta irakasten ibilli dana? ¿zelan gixonak egingo dau, zintzotasuna galdu barik, gaur egitzat daukona bijar guzurtzat eukitia, ez berak alan uste daulako, beste gixon batek agintzen dautsolako baño?.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ITURRI TXIKI'RI Zure idaztia igandean irakorri nuan asko poztu nintzan nik agindu nizun esango nizula 27 garrenian zer izango ginduan. Ara ba.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Aurren-aldiko Gobernua'ren agintza ugari aiek alaitasun pixkabat sortu zuten gure biotzetan; eta agintzen zizkiguten onbide guziak izango ezpagenituen ere, uste izan gendun, zerbait berialaxe genduela, barruko poltxikuan... baña, agindua bat eta emana bi, entzun geniogun lenagokuari.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Agindu bai, gauza aundiak agindu, ezer ez emateko; orixe gertatu zaigu oraingo Gobernu azkatasun-zalearekin.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Orretarako daukoguna oraindik abinduten dogu.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, lekaretxe auts-artian iñortzaz ta iñorenatzaz lar-agindu ta ugazaba gogorregijak sartu dira, eta oneik sendatu ba'dagikez, txindi atsegin eta andikerijok gaur diranen eskubetatik igaz-dagike.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Erroman bere garaitza andiro ospatu bearr ebala-ta, ainbat persitar atxilotuta eukazan kaisarrak: Aton eta Senen be atxilotzeko agindu eban enparauekin Erromarra eroan eta ospa-bide izan ekiozan.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aton eta Senen, Deki'ren aginduz, gogorr arrtu ebezan gudariak, eta bide luze aretan ez eben gitxi jasan bearr izan.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gero, siñeste aren autorle biok Baleren jaurlearen eskupean ipiñi ebazan kaisarrak, bere jainko-aizunen arerio nausitzat eukazanok, ardura andiz zaintzeko aginduz.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baleren'ek ezpatari bi deitu ta Aton eta Senen'i samea ebagiteko agindu eutsen.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jaurlearen agindua bertatik bete zan: baña onen ankerkeria ziñopen odolaz be etzan ase.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gorpuak oñetatik lotu ta eguzkiaren ekautz aurrera narraz eroateko agindu eban, bizirik gurtu nai izan ez eben ekantz ori, il ta gero nai ta ez gurtu eragin bearr eutsela-ta.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Eleutsen baña, pantzeskatarrak laketu; ta Doipurubagandiko eskuba erakutsirik, atzerabidia agindu leutsaen.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Jaungoikua'ren boskarren aginddubak, ez iñorr ilttia aginduten dausku, bere uskurrtzaren barruban gagozanoi.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uzkurrtzak aginduten dauskun lez, geure arerijuei asketsi eta bide onera ekarrteko, okerreko bidian gabixala uste dot.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gaurr erdikuak aginduten daben lez, bijarr ezkerrekuak aginduko dabe; eta eskumak aginduten egon diranian bijotz biguna erakutsi biarrian, gorrotua eta zigorra erakutsi ba-dautse.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lege orren bosgarren agindubak, ez iñorr iltteko diñosku, eta zegattik ba katolikuak gabiltzaz iñoren burubak eske?.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ba dakit ziurr len agindduten egon dan batek esan dabena... len josulagunak banandu gebazan baña orain anka jokua eragingo dautsogu lurr alde onetatik be...

141. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 64 edo 65 egun dira Gobernuaren aginduz EL DIA ikusi ez degula.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gaur, bi illabeteko mutualdi ondoren, itzegitea debekatu zigun erabakia beste agindu berri batek autsi ta atzera zuenganontz gatozkizuten pozak zoratu bearrean giñalarik, negarbide berri bat iriki digu gure berpizte-egunak.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gaur bi illabete ¡ta lau egun!, arratsaldeko bosteterdiak seiak aldera gure idazkolara eldu, ta gobernadorearen aginduz etxea siluz itxi bear zigutela esan zidaten ezkero, amaika aldiz entzuna naiz: ¡Asteartean irrtengo emen da berriro!.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Txistulariak ta dantzariak izango ditugu, baita ere Agate Deunaren egunerako antolatzen asi dira bi edo iru talde, danak mutil sasoikoak, ta orretarako, zu, Luzear bialdu Gereta'ri agindutako bertsoak lenbailen (1).

145. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Joan zan ostegun goizetik arratsera Katalunya'tarren auradi, izenpetzia zala, eta Euzkadi B. Batzaren aginduz gure abendaren ikurrin garbia, aizeari zabaldua dotore egon zan.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ikaragarrizko abertzale taldea, zar eta gazte, gizon eta emakume, Gipuzkoa'ko Aldundia'ren aurrean bildurik zegola, eta erkalako (errepublikako) erkaltzain (ministro) Prieto'ren aginduz, Aldundi'ko sepailo (balkoi) nagusira aurkestua izan zan eusko ikurriña; eta nere ustez, orixe, egikun orixe izan zan ostegun eguartean Donostia'n gertatu zan gauzarik aipagarriena eta aundiena.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gaur dan eguneko U.G.T.'ren garaipena Euzkadi'ko burnibidetan, euskaldun langillien nabarmenkeriz, epeltasunagatik daukate Agiritauak lenbailen biali unutz, argi ta garbi ta sutsu agertuaz guziok elkarturik ta egitez langille arazuaz, garaian ta neurrian agertu ezkero garaipena agertuko da, bañan... bear bearrezkua dan ezkero Euzkadi'n euskaldunok agintzea era berean agertu bearrean gera baita ere zaletasun guziarekin artzen ditugun gaiak, garaiz ta zuzentasunez jokatuaz aurrera ateratzea geureganatuaz euskaldun langilleak tamalez geugandik aldenduak, asko da asko ofuscados en su ignorancia andik edo emendik zerbait lortu nairik, txanpon batzuben zalekeriagaitik nor bere kristau-euskalduntasuna ostikopetuaz.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gizonen Jaungoikoarekiko egin-bearrak agintzen dizkigun araudia baita Uzkurtza....

149. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Biotz-garbitasun aundia benetan, gure Uzkurtzak agintzen diguna....

150. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste gogorapen on batzuk zure burura ekarriaz, edo beste zeregin batera zure adimena zuzenduaz, nolabait alegindu bear dezu gogorapen zikin orri lekurik ez ematen Ain zuzena, ain txukuna, ain kutzu-gabia, izan bear du gure Uzkurtzak Jesukristo berberaren aginduz.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 España'ko Buruzpide edo Gobierno demokrataren aginduz, auteskundiak izango ditugu biar.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Nun dira orain agindu ainbat gauz aiek? ¡A...! !¡baserritarra!! Etzaitue gaizki zilibokatu (engañar).

153. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Araudiarekin bizi dan Katalunia orretzaz zerbait idatziko zenuala agindu zenun ba lengoan Ibiltari!.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Bai, agindu nizun, ta agindua zorra dala esan oi danez, zorra kitatzeko agindua betetzen saiatuko naiz.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera, gaur agintzen dutenak, lenago beti mendeko izanak dira, ta auek egiten duten guzia len agintzen egon diranentzat oso txarra izan oi da.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Esaten zuan Araudiak Katalunia'ri lur jo eragin diola, len zuk zeniona, ta nik zergatik galdetu nionean, Zer galdurik ez duten gizonak, gaur agintzen dutelako erantzun zidan.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ori erriak ala nai zuelako, au da, autarki irabazi zutelako izango zala, baña agintzen dutenak gaizki egiten badute, bigar edo etzi, erriak beste batzuek autu leizkela.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Erritxo jolas edo dantza txiki abek bear bezela ezagutzeko, errixka oetako euskaldunai dagokien bizkerak agintzen duan eran jarri gaitezen: mendian, uri nagusiekin, len gaur baño gutxiago, baña beñere zerikusi aundirik gabe bizi dan baserritarren tankeran....

159. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskeraz itz egitia biar degu; euskaldun guztien artian al bada; abertzale guztien artian beintzat nai luke; Euzkadi maite dunak, euskera maitatzia du lenengo agindua.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta zuek nagusia autan artuta, gure nagusia onegia dalako, arren izenean gu Bedayotarrok menderatu nayean zabiltzaten politikero ziztrin bazter nastutzalleak, jakin biar dezute, nekazari ta maixtar geranak jakiñan gañean gaudela Aita Santuk katoliko nagusiei, maixtarren arteko gora beretzaz esanda dauzkan aginduetzat.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Bera dan tokira jo gendun; eta Madrid'ko Gaceta-n etorri da agindua, Nekazariaren Alkartasunen bitartez erki edo distrito berriak egiteko, oietarako albaitero geiago izendatzeko ta abereak errezago ta egokiago zain duzteko bideak egiteko.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Jaurlaritzaren oniritziz eta Zuzentza ta Gogo-lantze Burukidearen asmoa mamitu eraziaz, auxe agintzen det: Urrillaren 23'an Batzorde Lege-Onuemaleak opa dizkigun asmoak Oroagindu bidez erabakitzat artzen dira.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Agindu onen mende dauden urrea eta ogasun-paperak Eusko agintepean dagon lurraldean edo Euzkadi'z kanpora arkitzen diran Euzko Diru-Etxeetan gorderik badaude, gordetzalleei dagokie beroiek ematea.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Agindu onekin zer ikusi duten guziak urre, diru eta ogasunak españar dirutan ipintzera bearturik arkitzen dira, gudak diraun bitartean.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 AGINDUA Datorren urterako zenbatkostakoa eta zergak jasotzeko arauak tajuturik dauzka Uri-Batzordeak.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Gai diran zortzi egun bitartean agirian arkituko da zenbatkostakoa uri-idazkaritzan, Uri-Ogasun Araudia'ren 5'gn. atalak agintzen duanaren arauz.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Oroit-idazki asmoa eta beroneri dagokion argibidea agirian arkituko dira zortzi eguneko epean, Uri-Araudia'ren 295'gn. atalak eta Ogasun Araudia'ren 5'gn. ataleko 2'gn. zatiak agintzen dutena beteaz.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Asmo au, 1933'gn. Garagarrillaren 29 garreneko Legeak agintzen zuan lez, argibide baten gai izan zan.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta 1934'gn. Otsaillaren 29 garrenez emana izan zan aginduak, zeatztasunez baietsi zuan.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Era berean, eragilleari beste lei bat iragartzeko agintzen zaio, baldintza au ezartzeko esanaz: erosleak alegia, ezin makinak bereganatuko dituala, guda-gaiak lantzen ari diran bitartean.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Badakizute guziak edo geienak, Bilbo txurien mende erortzeko arrizkuan zegoalarik, agintariak aginduta, an bizi ziran emakume, agure eta neska mutillak, erritik irtetzen asi zirala Santander aldera.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 1934 garren urteko matxinada sortu zanean an gelditu ziran gure apaizak pakezko agindua betetzen; ta Markiegi izan zan, tiro artean.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Galde orreri lardetsiz, Gipuzkoako eskual-maitatzaile arteko mutil eta gizon gehienak, presentatu ziren, fite, aurkitu ahal ukan zituzten armekin, Iri-etcheetarat; eta jadanik, atera ziren aitzindariek agindu tokietara, beren biziaz, aldeen biziak eta etcheko ontasunak defenditzen.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Bainan, gorago erran dugun bezala, Gurutzedunak , izen au gezurrez baitaramate giristinotasunak agintzen duenez bertzera, guziz kontrara jokatu dute.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Onetarako azibiarruogu egitearren Batzokijetako bizitza izendeitela Jan-Goikua eta Lagi Zarra aginduten dauden legez eta axelakoa.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Adixkide azaletik, baño, izkutuan komunistak izandu dira, noski, Errusi'tarren aginduz, Prantzi'n orain izan dan matxinada onen egilleak.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Legeak agintzen duten bezela, tximisgurdi oiek kale erdian gelditzen diranean, berebillak gelditu erazi bazituzten eginda zegon guztia....

178. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gil Robles, berak nai bezela agintzera oraindik ez ba'da iritxi, gobiernoan Lerroux'en radikalekin nastuan bait dago, ezin uka lengo okerrak zuzentzen eta Errepublika bide zuzenera eramaten leiatzen dana.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bururatzean, ministro nausia gomitatu du Frantzia barne huntan berak agindu bezala jokatzerat, erran nahi baita katolikoer jazartzerat.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Berekoikeriak agintzen duan bitartean, goimaitasuna (karidadea) tarteko eztabillen bitartean, Europa'ko pakearen giltzarria edozein aizetxok ankaz gora botatzeko zorian arkitzen da.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Badakik astero-astero Bizkaitarra'k abertzaliai agintzen zigula euzkeraz zerbait idatzen etzuten izparringirik ez erosteko.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Mikel Deuna'ren txadontxoan ere, garaipen aundiarekin bete zan jai zoragarri ori, eliz gurasoak agindu duten eran.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Atarian batasun berak aginduko balu... ¡Ai errien eta sendien zoriontasun paketsuba! Bañan....

184. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Izan bedi ba, azkatasun matagarri ori guztigontzat, zuzentzak eta berdintasunak agintzen duan bezela, emanaz gure Erriyari eskatzen dubena.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ta ordutik ona egin daben gorakundea neurtuteko ta bere yayoteguna ospatuteko batu giñean Yurren il onen lenengo egunean, arautegijak agintzen daben legez.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 (Exod. V.2.) Ziñesbakuak eztauko (gaiztokeriz ziñesbakua dalako) goitiko maittetasun zindo-garbirik agintza ta gauza deun itzalgarrientzat bere biotzan, gixa-biotza zindotu, garbitu, ederrtu ta onduten daben maitasuna, gauza deun gustien iturritik jayoten dalako, ta ez Jainguaren eta Bere irakatsi ta aginduen gorrototik.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Ta eskatzen eutzona egingo ebala agindu ez-eze, apaltasun andiz bere oñetan auspeztuta, bere bizitza gaiztoaren autorkuntza egin eban il-agiñean egoan jaupariagaz.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Nor arrituko da, beraz, guri Obispo gareanoi, gure Ama Eleizak agintzen deuskuna, egiten deuskun bezin arretaz agintzeaz?

189. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Ez da beraz; arritzekoa guri agintzen yakuna ut puritas fidei severtur ain arretaz agintzea.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Baña agindu estu oneik guretzat emonak ezpalitzaz be, ¿uste dozue besterik egin giñaikeala gure buruak egiaren yabe, egi katoliku guztiaren yabe ikusita?

191. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Ze zorionekoa, bai, gustiok munduaren erakutsi galgarriak alde batera itxita, eta mundutarrak ain maite dituezan sorkari galgarriak gorrotauaz, Kristiñau ta katolikoei dagokien lez, siñismenak eta Ebanjelioak agintzen dauan lez bizi dirala ikusi al banegi.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Neure nagusi Argi-argiaren aginduz

193. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Amezan oporrerako zio batzuk: 1) Langilleen izakerea obatuteko 2) Ugazabak langilleai agindua betetan eztauelako; e.a.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 >Araudiak agintzen dauan lez, datorren Garagarrilla'ren (Urtaillaren) 1'go egunian emen Zornotza'n, goizeko amarretan, egingo dan batzar nagusira dei-egiten dautsegu bazkide gustiai.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Epaikariai aurkeztu ta bere aitaren errugabetasuna ondo baño obeto adierazo eutsen; baña, olan eta guzti be, epaikariak bere esanari siñisterik emoten ez eutselako-edo, illaren gorputza guztien aurrera ekarteko agindu eutsoen.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni Deuna'ren aginduz gorputza jagi zan, Andoni'ren aitaren errugabetasuna guztien aurrean autortu ta barriro bere illobiko zerraldoan etzun zan. Inguruko guztiak arrituta izuturik egozan onako alatz edo miraria ikusi etenian.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - Agindu neuntsuna bete dozu ba, Peru?

198. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Osoan, Jauna. Jan ostean bakarrik ketu edo pumetako agindu zeunstan, eta benetan ekin dautsat eten barik, gosaldu ondoren baskarirarte ekin eta ekin, baskaldu ondoren aparirarte kea barrura ta kea kanpora, ta apaldu ezkero be oeratu arte kea atera ta iruntzi, aotik sartu ta zurretik bota.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Oarr bat: Antzuolarr adiskidea. ?Zerrgatik ez dezu idazten Euskaltzaindia'k agintzen duen eraz. Era orretan zure idazkiak aldatzeak lan zorrotza da guretzat.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 - Nor emen mensajerua?
- San Gabriel aingerua
Egingo dabena ondo
Jaunaren agindua,
Maria, Yose etab.

201. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Ilburuko ta beste aginduak bete ditut?.

202. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Arrezkero, lenengo aginduan... Bigarrenean...(...).

203. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 8. Zugana uste osoaz joateko, ta ez ilteko dan janaria artzeko agintzen daustazu; zugaz aldea euki ta betiko bizitzea ta aintza jadetsi nai ba-dodaz.

204. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jaunaren legea bikaiña da,
eta arimaren atseden;
Jaunaren erabagia zintzoa da,
eta ez-ikasiaren jakituri;
Jaunaren aginduak zuzenak dira,
eta biotzaren pozgarri;
Jaunaren agindua gardena da,
eta begien argi;
Jaunaren naia garbia da
eta iraunkor beti;
Jaunaren aginduak egi dira
eta guztiz zuzenak;
urrea baiño ederragoak,
urre bikaiña baiño geiago;
ezti-orraziari darion
eztia baiño gozoagoak
.

205. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

206. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Joan zan basartera, ta leoi bat aurkitu eban an txala jaten; bildurraren andiz, eskuak gorantz jaso ta ots egin eban: - O Zeus altsu!, len, lapurra aurkitu ba'nengian, aume bat eskiñiko neutzula agindu neutzun; orain, barriz, leoiaren erpetatik iges ba'dagit, zezen bat lepo egingo dautzut!.

207. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0009 2. Berak aukeratutako Apostoluai Espiritu Santuaren bidez aginduak emonda, zeruan artu eben egunerarte Idazti au, Barri Ona amaitu zanetik asten da, Apostoluak eta batez be Pedro ta Paulo Deunak egin ebena azaldurik.

208. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0009 4. Eta azkenez, areikaz baturik egoala, Jerusalem'dik ez urteteko agindu eutsen, Aitaren agintzaren zain egoteko baiño: Agintza au, esan eutsen, Nire agotik entzun dozue.

209. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 13. Gu, barriz, ontzian sartu ta itsasoz Asson'era etorri gintzazan, Paulo'ren zain egoteko: berak arelaxe agindu euskun-eta, berak bidaldia oiñez egiten eban artean.

210. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 21. Baiña Paulo'k bere auzia Augusto'ren ezaguerara izteko eskatuta, a zainpean artu egiala agindu neban, Kaisar'egana bialdu negian arte.

211. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 23. Eta biaramonean Agripa ta Berenize ospe aundiz etorri ziran; eta gudalburu ta uriko aundiakaz auzitegian sarturik, Festo'ren aginduz Paulo ekarri eben.

212. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Jakiña, agindua-agindu; baña berak ondo zekian, alako bezeroren bat kalian laga-ta, asarria etorrela.

213. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Eukazen aginduak sits da mits kunplidu biar zitxuala.

214. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Baña juan ziran jerenziara zer jasotzen jakuen esatera, eta gure eibartar ate-zain jatorrak artu eban agindua: sartzen lagatzeko.

215. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Ama, erantzun eutson zotinka, guzurrik inoiz be ez esateko agindu daustazu zuk beti, ta Koldok esan daben lapur kontuori dana da guzurra, berberak asmaurikoa, guzurra da.

216. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Uri sarreran lañoak Itziarreri: Zoaz errira, erosi amak agindutako gauza guztiak eta zatoz ostera, etxera bidean be neuk lagunduko dautzut eta.

217. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0038 Yoan zan morroia agindua betetzera, galdetuz: - Zer nai dozu yauna?.

218. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Mero eritxonari barriz, Fariseo bat gizondu edo iduritu bear ebala agindu eutsen.

219. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Prosesiño Santuarentzat begiramen bageko yokaera orrek arritu euzan eraltzalleak eta an yoan yakozan, ¡arren! txokorra bota eiala aginduz.

220. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Eta karta aretan errirate bat aginduten yakon, errira joan bear ebala.

221. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Baña agindua agindu zan-da, naiz ta kume koitaduen zoriaren bildurrez, joan-etorria ainbat ariñen egitea erabagi eban.

222. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 3'garren potestative, Ama Birjiñak Jaungoiko-semearen egizko Ama izanik Jaungoiko-Ama ta zeru ta lurreko Erregiñaren almen eta eskubideak daukoz; Ama dalako bere Semeari aginduten dautso ta Jesusek irabazi euskuzan eskarretan be artu-emona dauko.

223. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 Au olan-da, agintz au bidez eta legez agindu eikean Ama Birjiñak bere eskapularioaz ilten diranen alde.

224. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Moisek erriari irakurri eutsan ituna idaztia eskuetan ebala ta erriak erantzun eban: Jaunak, agindu dauskuzan gauza guztiak egingo doguz eta esanekoak izango gara.

225. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 27. Jaunaren itzai - siñisgogor, Ak aginduko - lur gozoa be - ez dabe nai.

226. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 28. Eta agopean - dabiltz mormor, bape jamonik - ein barik Jaunak - aginduai.

227. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 6. Ez dau ez aitzu - Abrani ziñez - agindua, guri egingo - euskula grazi - osozkoa.

228. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 7. Arerioen - bildurrik barik,- askatuak, bete gengizan - bere gogo ta -aginduak.

229. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Jaungoikoaren bildur zaite, bere aginduak bete egizuz, oneitan baitago gizonaren zoriona.

230. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Jaungoikoak Bera mundu ontan maitatu ta otseinduten dabenai damotse zerua; beraz zerua lortzeko aginduak bete bear, Jesukristok Berak esan ebanez: Zeruan sartu nai ba'dozu, aginduak bete egizuz.

231. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Jaungoikoak agindu dauskun zorian gogoratzea be bide ona da.

232. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Beragandik dogu agindu au: Jaungoikoa maite dauanak bere anaia be maite bei. (Juan, lenengo idazkia,).

233. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Agindu berezia.

234. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Jesukristok bere agindua deitzen dau geide maitasuna; onela osotu eban goimaitasuna: besteak maite izan, ez geure buruak lez bakarrik, Berak maite gaituan lez, Berak maite dituan lez baiño.

235. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Bere agindua dala diño atsegingarrien jakola agertu nairik; betetzen dabenak bereak izango dira: Onetan ezagutuko dabe niren ikasleak zarela.

236. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Jesukristok ikurratz eta arpegi barria ipiñi dautsoz agindu oneri; lendik be andia zan baiña lurreko: orain berearen antzeko egin dau: Berak gure gogoak maite dituan lez maite geidea.

237. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Aindutakua ein eban arek, eta agertu zan Dabid'engana, Bethsabe'n senarrori.

238. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta kartiak zeroyan aindu garratz au: Jarrirazu Urias arriskurik aundiñeko tokixan, bizixa galdu deixan.

239. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 20. Eta Aingerua zanak berriz aindu zetsan: - Nik zuzen eruango dot zure semia eta osorik itxuliko detsut.

240. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 9. Limosniak eriotzatik aldentzen gaittualako; eta ondo-eiñ auxe gure orbanak garbitzen dittuana eta, parkamena, bitartez, betiko bizitzara aintzen gaittuana.

241. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 14. Baña Jaungoikuak aindu ninduan, zu sasoiz osatzeko eta baitta Sara, zure semian emaztia, demonio etsai gaiztua gandik libratzeko.

242. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 18. Zuegaz nintzanian, Jaungoikuan aginduan beyan nintzan, ala zalako aren borondatia.

243. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Fraille bixak juramentuz aindu zetsen, ez zala munduan gauzarik ukatuko zetsenik, gura ebenera eltzekotan.

244. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta txarrena zan, iges eitteko, senar-emaztien gelatik igaro biar ebela, zer leiotik ainduko balitzaz, seguru zan beia jota azurrak apurtzia.

245. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Ango kidiak, ez ezaguna ikusirik, bildurrez, aindu ziran kanporutz eta ezkutau ziran basuan.

246. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Dukia Batzarrian zan baten bere Konzejuko Buru-zurixegaz, nun Zaldun apaiñan gazttetasunak ez eban jarlekurik, deittu zetsan Dukesiak oni zerbaitt bakarrian aiñdu biar baletsa letz.

247. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Erreza neuke nere asarria Dukian aurka aindu, baña nola kontuak artu neuk nere ixilpekua gorde ez dabenari?.

248. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta beste milla itz astun eta samurren ondoren, illdakuan soña luze laga eban lurrian, eta albotik atararik galtzairu zorrotza, bere indar guztiagaz aindu eban biotzera; makurtu zan lurrerutz eta laztandurik illdako Maittia, beragaz betiko lotaratu zan, ezteguetako gauan alkarregaz ogeratu balitzaz bezela.

249. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta jakin gurarik onek esan gura ebana, aindu zetsan an zan neskamiari esan zeixola asieratik azkenera, aittua eta ikusi eban guztia gela izugarri artan.

250. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta alakon baten, kendu eban Zaldunan biotzetik zaztakai zorrotza, eta zaurittutako basurda asarre bat bezela, aindu zan Saloi nausira bene-benetako kulpadunaren billa.

251. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0114 Eta arein begiak argitu egin ziran; eta Jesus'ek agindu eutsen: Entzun, gero: iñok bere ez beki.

252. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Abinduba zorra ei-da, ta ni nire abintza betetan nua.

253. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Geiago: lengo batean, irratia entzuten nengoala, Pariz-ko irratiak esan eban erderaz, gitxi gorabera, Bayona'ko Gotzaiaren bitartez, Euskalerriko eskola katolikoetan aurreri euskera irakasteko baimena lortu zala ta, gaiñera, Gotzai berorrek bere apaizgai guztiak seminarioan euskera ikasteko agindu ebala.

254. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Baña Alesander'ak erre ta ibairatuteko agindu leuzan idaztijetatik banaka batzuk emen eta an igesi egin leben erretzallien eskubetatik batez be BEINDIDAD deritxon idaztija.

255. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Zoriontsua, aginduaren eraz emon dagiana!, alakoa errubagea da-ta.

256. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0011 1. Ikasbideko bigarren agindua.

257. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 13. Ez egizuz itzi Jaunaren aginduak, artu dozuna gorde baiño, ezer geitu ez kendu bagarik.

258. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 AGINDUAK ETA BURUBIDEAK.

259. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 Bateatua izan bear dauanari, barriz, egun bat edo bi lenago barau egin dagiala agindu egiozu.

260. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 7. Zure zidarraren eta zure jantzien eta ondasun guztien asikiñak artu zeuk deritzazunez, eta emon egizuz aginduaren eraz.

261. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 3. Alkar zuzendu egizue, ez asarrekeriz, baketsu baiño, Barri Onean (aginduta) daukazuenez.

262. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 4. Zuen otoitzai, limosnai ta osterantzeko egitada guztiai buruz, egizuez guztiak gure Jaunaren Barri Onean aginduta daukazuezan eraz.

263. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 Orregaitik, Jainko gorengoaren agerpena beragan betetzen da-ta, Kristo gure Jaunak agindu au emon eutsen bere bidaliai: len Igarleak agindutako ta Berberak bete ta bere agoz (...).

264. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Jaungoikoaren aginduz eta Goteunaren argiz, zintzoro entzun, deunki jagon ta zeazki azaltzen dauan neurrian.

265. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 Josu Jauna bere Bidaliakaz izan zan, agindu bezela ta Gogo Poz-emoillea bialdu eutsen, guztizko egian sarrerazo egizan.

266. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Zeure aginduak ondo bete ta Zeugaz bat-eginda beti bizi nai dot.

267. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Bere burua eriotzarako opalduten dau, arerioen eskuetara Bere gogoz doa; baña Bere ikasleai kalterik ez egiteko agintzen dautse.

268. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Aitagandik artu daben agindua latza, gogorra ta neketsua izan da: baña kezka barik, gurutzean ilteraño bete dau....

269. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0499 Ez dautzuet Kepa'k eta Paul'ek legez agindu egiten: areik Apostolu ziran, ni eriotzaz zigortu bat; areik jarei, ni jopu norbaiten menpeko ziran antxiñako morroiak; baiña martiri izatera eltzen ba'naz, Jesukristo'ren jarei izango naz ta Beragaz berbiztuko naz egizko jareitasunaz.

270. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0584 Eta Apostolu-Jezarlekuan Aita Santuagaz ez egozanak gaiztetsi, ta arein izenak meza ta otoi-aldietan ez zituela aitatuko agindu.

271. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Badogu orratiño geidea maite izateko agindu berezia be.

272. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Jaungoikoaren Legeko zazpi agindu maitasun orretzaz dira.

273. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Ta Jesukisto'ren agindurik bikañena, berorretzaz da.

274. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 a) Jesukisto'k agintzen dauskulako, Geidea zeure burua bezela maite izango dozu.

275. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Agindu barria damotzuet; alkarr maite dagizuela, nik maite izan zaituedan lez, zuek be alkarr maite dagizuentzat.

276. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Ikasle maiteak agindu au Jesus'en bularrean edan ebala dirudi.

277. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Ogi au jaten dauanik ez da ilgo, agindu eban Jesukristo'k.

278. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 MARTIÑE - (MARTIÑE sukalderuntz dijoalarik) Ez badute ezer geiago agintzen?
BENTURA - Ekarri zazu bai beste platerkada. Eta gero ez ahaztu kafe ona egiten.

279. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MAISUA - (I Gelatik II gelara otseginez) Bearrak agintzen duan arabera erantzun du.

280. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 Ezetz esan du! (Mutikoari) Zergatik ez duk erantzun oiturak agintzen duan arabera? A esan duanak B ere esan zezakean.

281. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Izan ere izugarriak dira agintarien erabakiak; oietariko gutxi baitira esaneko, ta ainitz eta agitz agintzen dute ta nekez aldatzen dituzte burubideak.

282. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 (Urdaspal: esna-berri. Kantari. Bere, Aibar jauregiaganako leyaltasuna kantatzen du. Nagusi zanak agindu zion bezela, berak zaituko du, eriotzeraño, Gartzea'ren seme Santxol, eta Aibar'ko Etxea).

283. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Bai zera! Baldintza orrekin bakarrik amor eman zitenan neskaren gurasoak. Eztakin ondotxo zelako trumoiak ibilli itunan auzi au erabaki artean. Markes jaun-andreak bere onetik atera itunan Peru jaunak maiteminduen berri ziotenean. Sumin-sumin eginda, neskari, Joxe Migel'engana geiago ez urbiltzeko agindu ziotenan eta etxetik ateratzen ere gal-erazi ziotenan laguntzalle batekin izan ezik.

284. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Kalamax neska zaharren atzetik? Ederki eman ere! Oraindik etzaion burutik egin alproja zahar orri... Baiñan, ba-dakin, Kalamax'ek bere laguntasuna eskeiñi zidanan Inaxi berenganatzeko eta berak, trukean, beste zerbait agindu zidanan...

285. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Zentzudun agindua derizkiot Ama! Iñor oartu gabe berdin eguneroko eginkizunak bete al izango ditugu. Ni beorren baimenaz, Gurutze'ren etxera auzoko Malen bidali det aizpa etorri dedilla esatea.

286. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Falanje - (Zakarki) Malkoz eta antziz aski degu. (Moroai, arabitarrez aginduaz) Kristauak nola dantza Aprika'n ikasi nuen, Eup! (Abitzen dira: Falanje aurretik, atxituak, moroak eta ondoren Rekete. Atezai eta Sakristauak dauden tokitati aserre ximikoak egin bitzate; monja geienak negar dagite).

287. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - (Sutsu) Ori ez! Ez! Lenago ilko naute ni, bai, ni zuri ezer egin aurretik. Atzo epai maiekoai esan nien bezela: errudunik baldin bada neroni naiz. Zuk ez dezu egin nere agindua betetzea besterik komentua zaintzen geldituaz. Beraz emendik laister atera bear zaitue.

288. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Atzo aitortu nuen gauza bera esango dizut: ez det egin bearrean zegonari laguntzea besterik. Errelijioaren aginduok urratu dituzutenak zuek izan zerate! guda piztuaz, legearen aurka asaldatuaz, jende txea erailtzen asiaz...

289. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0076 Fernando (X) daukatenak, guziok batian itzegin bear Deabruak naramatela, ni naiz etxe ontako nagusiya; ixiltzeko agintzen detanian ixildu egin bear da; zeladore bati deitu ta laster bigalduko zaituztet guziyak kartzelara... kartzelara... kartzelara.

290. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 OTOITZA: Jaungoikoak, maitatzen dunari, orain ikusten ez diran aberastasunak agindu dizkio.

291. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Pentekoste ondorengo bederatzigarren Igande ontan, Elizak, gure bataioko aginduak gogoratzen jarraitzen du.

292. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Bañan, Jaunak agindutako lur marduletara iritxi baño len, basamortuko ezerezetik igaro bear zuten.

293. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zure graziaren ibai indartsuz Zure erria poztu, eta Bataio-Iturria lurbira guztiko erriai jaio-berritu ditezen zabaltzen diezun Jauna: begira-iozu Zure Elizaren aurpegiari, eta ugaritu ezazkiozu jaiotza berriak; Zure Aunditasunak agindurik, Zure Semearen grazia Espiritu Santuagandik artu dezan.

294. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Bijoaz, beraz, emendik urrutira Zure aginduz, deabru likits guztiak; bijoaz urrutira deabruen gaiztakeri ta maltzurkeri guztiak. Ez bedi naastu ur onetan etsaien indarrik, ez-ta inguruan egatu ere zirikalari; ez bedi ixilka sartu emen; ez beza Iturri au kutsu txarrez galdu ere.

295. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onesten zaitut, Aren Seme bakar Jesukristo gure Jaunaren izenean ere: Berak mirariz Galilea'ko Kana'n ardo biurtu bait-zinduan; Bera bait-zan zure gañean oñez ibilli, eta zugan Jordan'en Joanen eskutik bataiatu; Berari zintzakion, odolarekin naasturik saietsetik ixuri; eta sinistedun guztiak zutaz bataiatzeko ere Berak agindu zien Bere Ikasleai, onela esanaz: Zoazte, eta erakutsi erri guztiai, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

296. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Jaungoiko alguztidun eta on-bera: zaude, Zure Agindu oek bete-bearrez alegintzen geranokin, eta, errukiz, iguzu arnas.

297. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 ZAZPI TA AMARGARREN AGINDUAK

298. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Barkapena ukatu egin omen zion baño iru Agur Mari goiz eta arrats esateko agindu omen zion.

299. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Ez da, beraz, Jesus-en aolku edo konseju bat; agindu bat da.

300. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Ta agindu ori era askotara adierazi zigun: Petite: eska zazute; quaerite: billa zazute; pulsate: jo zazute atea.

301. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Eta Berak, aldamenean zutik, sukarrari agindu egin zion, eta sukarrak emakumea utzi zun, eta berela jeikita mirabe-lanetan asi zitzaien.

302. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Jauna artzian osatu ditut
Eliza'ren aginduak,
Barren-barrendik poza datorkit
Oben danak barkatuak,
Geroko ere egiñak ditut
Oso ontzeko asmuak
Lenago ere egiñ nituan
Ondotik ziran kontuak.

303. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Itzaltzuraño leguntzeko egindu zitieten, baño berandutu zaiguk, ia gautu dik.

304. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Onatx labur negar aren iturburu: Orreaga'n Gartxot eta Mikelot'ek ango Abatak aginduta gero, Altobizkarrarena abestu.

305. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Aita urtetan aurreratu xamarra zalako bere errira bialdu, baño Mikelot urkatzeko agindu ez du ba!.

306. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Naparroako Errege naizen onek Gartxot ez erretzeko agintzen det.

307. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Bere estutasunian eskatu zion Aita San Antoniori adimentuko argia, ta lagun zegiola arren bere estutasunean, aginduaz emango zituala bi pezeta beartsuen ogitarako.

308. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 Diputatu jaunak digu
askotxo agindu,
emango ezpadu're
naikua egin du
.

309. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Zer egitera? Berriz ere len agindu didana agindu dagidan, eta erlojo bat eraman ta bestea ekarri, erlojuaren pendola bezela beti atzera ta aurrera ibiltzera.

310. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0025 71- Berak emandako
agindu ederrekin,
Jesus eukitzeko
betiko gurekin...
.

311. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0029 86- Egingo det, AMA
eskatzen dezuna;
zure Seme YOSUK
agindu ziguna...
.

312. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 TXIMP.- Nor zeraten jakin da kalterik ez nizuten egin nai... bañan oraintxe nazkatua nago, ta... kentzen ez ba zerate... onez-onean gure etsai ori ez ba didazute eman bear zuei botatzeko agintzera noa nere mutillei...

313. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Josepe bizitzaren eta heriotzaren gainean agintzera ohiturik dago:
- Andreak honelakoak dira, diotsa Hernandori, Tereza eskaileretatik gora desagertu denean, Kasorik ez zaio egin behar, bestela galdurik gaude gizonak.

314. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Aita batek semea oker xamarra zuan, eta zuzendu nairik, okerkeri bat egiten zuanean (gezur bat esan, esanik egiñ ez, eta abar) egur batean iltze bat sartzeko agintzen zion.

315. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Seigarren agindua eta bere aitatxo bederatzigarrena, a zer nolako bikote urduria!...

316. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0090 Aitortza aurrerako azterpena (examiña). Jaungoikoaren Aginduak

317. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Beren aginduak zintzo bete ditut? Ill ziranen alde otoitz egiten det?

318. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (13) Batean eta bestean, etsayak botatzen zituzten judutar batzuek ere, etsai-mendean zeudenen gañera Jesus Jaunaren izena deitzen zuten, esanaz: Paulo'k azaltzen duan Jesus'en izenean agintzen dizutet.

319. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Egon aldi txiki baten ondoren, onela agurtu zituan esanaz: Agindu zioat eta, Iñaki, zai egongo zetak, eta gero arte!

320. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 Arru-alde gañean, azken-aginduak emango dizkizuet.

321. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 Danok atseden-egitera joateko agintzen du, biaramon egun sentian erri osoa arruan egon bear du ta.

322. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Gogorra zan umetan, gaztetan eta beti gure Joakina eta askotan bere anaiak ere mendean eduki nai, arek agindutakoa egin bear, ura nagusi eta besteak morroi baliraxe.

323. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Otoitza, Jesus eta Mariaganako debozio berezia, Jainkoaren aginduak zintzo betetzeko ardura eta Kristoren ordez dagoan Elizaganako itzala eta menpetasuna: oiek danontzat dira, eta ain zuzen, oiek dira Sorazuren bizitzatik danok jaso bear ditugun ikasbide nagusiak.

324. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Gizajo zoritxarrekoak egunak idazten pasa oi-zituan, sukarrak joa dagonaren antzera, eta iñori orrekin kalterik egiten etziolako, ta gañera, kartzelako zuzendariak, biotz onekoa baizan, agindu zigulako, idazten jarraitu zezan, bear zuan guzia emateko, gizona lasai arkitzen zan eta gelditzeke ekin oi zion.

325. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Bein batean, deitu ta sobre iriki batean eskutitz edo karta bat erakutsi zidan, (nai badezu irakurri dezazun, esan zidan), Merida'ko don Joakin Barrera López'eri zuzendua, eta alako abotsez esan zuan, eztet iñoiz jakin agindu, ala erregutu egin zidan:
- Eramaten nautenean, zuk karta au artu ezazu, eta paper-pillo au zerbait antolatu, ta guzia jaun oni emaiozu.

326. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 (...); baña ostatuko andere narratxak agindu zidanez, etzan alere zer bildurturik gauez atea zabalik utzi ezkero aize-berritze ona zala ta.

327. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 15. Zuk agindutaz
egon nai dut nik
gogoetan,
Zure bideai
begi eman.

328. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0310 7. Agindu eman
odeieri;
lur bestaldetik
aik ageri.

329. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 Ez det uste zuengandik orrelako agindurik artu izango duanik...

330. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 Ez. Guk ez diogu agindu iñor makilkatzekorik; baña arritzekoa da gure morroia dan bezelako gizon benak, ezer geiago gabe, iñorr jotzea...

331. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0245 Ondorean, Jerusalen'dik urruti-gabe sorkalderuntz dagoan Olio Mendi tontorrean dandanak biltzeko agindua eman zien.

332. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Urrena zalgurdira igo zan, eta aohede zayari (7) Aohede edo aougaltzayari izontzi gunbilletarantz aurrera ekiteko agindu zion, biotzeko atsekabe biziz ari zan eta.

333. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Koron'ek, ba, biziro agindu zizun, Troar'en alde yardutzeko eta horrei laguntzeko, ighuzkia arratseko illhuntze beranduan sartzen daneño, ta illhunbe beltza Iurraso yoriaren gaindi edatzen daneño.

334. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Irtetzean, ba, Enea iskilluetan bikaiñenak, onela agindurik zeukaten: bera urrun zala onakorik gerta ba'lekie apika, etzitezela ausartu burrukari lotzen, ezta gudu-zelaian usterik ezartzen ere; olakoan, kapartegiak utzi gabe, sendo-erazi zitzatela arresiak jagon-babesez.

335. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Agindua, gogorra zan.

336. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Jesus'ek agindutakoa bete arte, ordea, eskatutako baimena iritxi arte, xixtaka ta mixtaka ibilliko zayo gaxoa Volpi Jaunari, bere aitor-entzuleari.

337. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Abendaiño'ko jaunak, Arexola'ko gaztelarrari ez besteko ahalmena eta eskualdia eman zion Garaitarrari Aramaio'ko eta Arrasate'ko auzi-gaietan, Lekutiarraren begikotasun bereizi onegatik, Jaun Iakue aspalditxoan bekaitza artzen asi zitzaion bere zinkide izandakoari, oarturik baitzegoen zeiñen makurki jokatzen zen aren naitasuna irabazteko eta ikusten baitzuen ere bidebatez Jaun Petri Urtiz'i biderik biurrienak eta arreenak zillegi zitzaizkiola bere aundi-goseak agindutako elburura irixteko.

338. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 Bego au betiko erabakita zuenean gizaldirik gizaldi, 10. deuna arrontetik ta garbia satsutik bereizi, ta, 11. Moxe'ren bitartez, Ixrael'go semeei Yaube'k emandako agindu guziak irakatsi al ditzazuten.

339. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 13. Toki deunean, beraz, yango duzute; ori bait-da zuri ta zure semeei Yaube'ri erretakoetatik dagokizuen laiña; onela agindu zaidalako.

340. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 15. Berek, surtan erre bearr dan gantzaz osterantzean, terumako anka ta tenupako bularra ekarriko ditute, Yaube'ren aurrean gorgoñatuak izan daitezan; ta gero betiko eskubidez zuretzat eta zure semeentzat izango dira, Yaube'ren aginduz.

341. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 18. Argatik, ba, ez da aren odola yauretxolara eramana izan; ta agindu zienez, toki deunean yan bearr zenuten.

342. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 6. Dabid'ek, bere seme Salomon'i deiturik Ixrael'go Yainko Yaube'ri etxea eraikitzeko agindu zion.

343. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 13. Yaube'k Moxe'en bitartez emandako agindu ta erabakiak betetzekotan, garatuko zera.

344. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 17. Dabid'ek Ixrael'go nagusi guziei agindu zien bere seme Salomon'i lagun etorrtzeko.

345. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Agindu onekin paketu zan zearo, eta asi zan lanean Xabier'en antzeko suakin.

346. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Hikutu-aldi hoiek diotenez, erlijiotar-taldeak nolanahi kontrolatzerik ez du izango gobiernuak, justiziaren aginduaz soillik baizik.

347. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Alako batean, Yainko berria yauresteko agindua lurbira osoak yaso zun.

348. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Kaligula'ren agindu zantarra, berriz, apen asperraren bide izan zan.

349. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Landetxeko etxari nagusian adituko zielazkoa egin zien: yuduetako batek bere itzaldia asi zuneko, esker-eskubi langilliei aginduak ematen ari zan Kaisar'a.

350. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Yudutarrak oro biotz biotzean zauritu zitun, Yerusalen'go yauretxe agurgarrian, Guren Gurenean, bere buruaren kolpos-irudia yartzeko Kaisar'ek agindu zunean.

351. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Agindu ta egin.

352. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Sidon'go arotzek irudia egitea besterik etzan peit, agindua burutzeko.

353. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Petoroni'k, ordea, istiarazi zitun erabat, Kaisar'aren agindua aldarrikatuz.

354. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Yaurle berriak etsi-etsian ulertu zun, agindu ura burutzeko yudutarrak oro abarrakitu ta ezereztea zala bearrezko.

355. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Eskatu aña emango ziola agindu zion Kaisar'ek.

356. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Dana dala, Isrrael'en aurka emandako agindua baztertzea eskatu zion Agiripa'k, Yainkozaletasunez.

357. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Bearrik, agindu ori zeraman itxasontzia belutu egin zan bidean, ekaitz gogorra egokitu zitzayolako.

358. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Alegia, egunero aldi berezietan otoi egiten zuten, yudu Yainkozale miñak oi zutenez, tai gabe otoi egizute (I Test., V, 17) agindua beterik.

359. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Bidaliak Goteuna artu ezkero, izkera berriak erabilli, txerrenak iraitzi ta eriak sendatzeko gai ziran (Mark, XVI, 17-18), Yesu'k agindu zienez.

360. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Bestalde, Yesu'ren agindu nagusiaren zaiña ta muiña bere egiñik zitun Luka zindo ta samurrak; ta osotara betetzen zutela lenengo siñestunek tutulurik ikusten zun: orain guziak bat ziran (44) dio; gero, berriz, ainbeste siñestunen biotza... bakarra zan, baita gogoa ere (IV,32).

361. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ezariezarian, berriz, Saul'en burua atzeman zuten aien esanak, ta Yesu Nazaretarra, agindutako Mesia izan zitekela uste izan zun, bere erriaren yareigille ta atzerrien itxoikizuna izan ere.

362. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Bein da berriro auxe aginduko nioke bertso auen egilleari; ekin dion arloari aurrera jarrai dezaiola.

363. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Atera agindu zion ta emakumeari, zegonez, emateko: gizonak bete, dardaritsu: emakumeak artu zun: eta ango guziai zurikeri aneika egiñaz, ta zurtz beartsu eta neskutsaen onari orrela begiratzen zion yaurlariaren bizitz-osasun alde Yainkoari otoiaz, auzitegitik pozik irten zan, zorroa esku bikin eutsita zeramala... len baña, zillarrezkoak ote ziran barruko txanponak begiratuta.

364. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Eta ez ergelari ez gorri esan zion, bereala, tximista antzo, yoan eta agindutakoa arduratu zun eta.

365. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Yauna orrek emateko agindu zidana, kendu nai izan du.

366. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Bizitza ori eskeintzera etorri zan bere Aitak aginduta.

367. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Bidali naun Aitak agindu dit zer esan ta zer azaldu bear dutan.

368. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Ta badakit aren agindua betiko bizitza dala (Jon XII,50).

369. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Ba-dakusazute zein kalte aundia egin duten auteskundeetan, lenik, Gabini legeak eta, bi urte geroago, Kasi'renak. (1) Gabini-legeak, isilleko autarkia auteskundeetan agindu zun eta Kasi-legeak ebazleen erabakietan.

370. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Oarrerazi bear zaie, ba, zintzoai, alabearrean eta ez yakiñik, onelako; adiskidetasunetan erori ba'dira, uste ez dezaten, gaizki ari diran adiskideak alde bat uztera beartuak ez daudela; neke bat agindu bear da ere gaiztoentzat, eta ez txikiagoa yarrailleentzat, legauspenaren otsemaillentzat berentzat baiño.

371. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Arbasoen arimen tegi edo bilgune dalako, arimai, etengabe, argia eskeintzen zaie, oitura zar batek agintzen dunez; supizguan, berriz, beti bizi gordetzen dute txingar bat illei lazto txiki batez bederik argi egin bear zaiela-ta; leiotako erlatzetan, iakiak ezartzen ditute zenduentzat eta ezkaratz edo etxeko sarrera nagusiak eguzkibegiruntz itzulita egiteko ekandu zarrak ere orixe erakusten digu.

372. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkaiko Lege-zarrak agintzen zunez (XVI Atalburuko 3'gn legea), bizkaitar bat ere ezin zitekean atxillotu zorrak zirala-ta, etxerik ere ezin zitzaioken kendu ezta zaldirik ere, egiune idatzietan bere aitor-semetasuna ukatu ba'lu ere.

373. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkai'ko legean bertan agintzen zan: ez merinu, ez bestelako agintaririk, ezin zitekela lau beso baiño areago etxe batera urbildu iabearen gurarien aurka, eskribau edo idazkariarekin izan ezik, eta ar(tu)-garri zitezken ondasunen kopurutza iasotzeko soillik.

374. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 BEZALA-BEZELA. Sortalde-beroak eragiñik lenbizikoa aukeratu dut. Alabaiña, Euskaltzaindiak agindu bizaigu.

375. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 15.- Kakotxak arnas-geldi ariña adierazten du. Noiz erabilten? 1) Esaera bateko zatiak, elkarren antzekoak, eta lokarri-itzik ez dutenak bereizteko. Adibidez: Zakurra arat-onat zebilan, aurrera ioan, atzera etorri, au usnatu, ori ikusi, aura aztertu. 2) Esaera bat ulergaitz egin gabe kendu ditezken itzen aurre-atzeetan. Adibidez: Ene semeok maita ezazute elkar, Iesukristo gure Ianuk ori agindu baitigu.

376. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Beraz, Etxahun'en laburmiñezko zillegitasun bat da (neurriak agindurik) ala argitaratzailleen utsegite bat? Ona Zuberotar olerkariaren erantzupen jakintsua: .

377. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Beren eskuerakutsi ta eskeintzak egin zizkioten eta Jainkoa goratu zuten, iritxi zala azkenean agindutakoa Judea-ra-ta.

378. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 EZPATA Zortzi egun geroago erdaindu egin zuten Jesus, legeak agintzen zuan bezela.

379. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Moises-en legean agintzen ziran egunak Mariari bete zitzazkionean, Jerusalem-era joan ziran Aurrarekin Eleizan sartzera eta oitura zan bezela bi usapal edo uso eskeintzera.

380. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Simeon zeritzan eta Jainkoaren bildurreko gizona zan, eta Jainkoak aginduta zion etzala ilko Salbatzallea ikusi gabe. Goiz artan, Jainkoaren deia somatu zuan Simeon-ek, eta Tenploruntz abiatuko zan, joanetorri zebillen Jendearen artetik, mutil koskorren algara eta uriaren iskanbilletatik.

381. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Lilluraldia bukaturik esan zun agertzalearen agindua betetzea besterik etzula egin: Pekatarien alde damunekez lurrari muñ emango diozu.

382. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Ortarako lurralde bat eskeñi dio Zeruko Amari, beretzat bakarrik; ta or edozerk Andra Maria gogoratzen digu, edozerk Ama gozo onekin edo lur ontara agindua ekartzera bidali zun bere Semearekin izketan jartzen gaitu.

383. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0072 Orduan agindu nuen bezela, uko egiten diot deabruari, munduari eta aragiari; uzten eta gorrotatzen ditut, oraingoz eta betikoz, oien asmo txar, aundi-uste eta atsegin gaizto guztiak.

384. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0072 Eta Zugana, nere Jaungoiko biotz-bera ta samur orrengana itzulirik, asmo sendo bat artzen det, eta bein betiko erabakitzen det, zu Jaungoiko on ori maitatzea eta zure agindupean beti-beti ibiltzea; eta ala izan dedin, eskeintzen eta ematen dizkizut nere adimena eta nere anima bere almen eta indar guztiekin, nere biotza bere maitetasun guztiarekin, eta nere gorputza bere zentzu guztiekin; agintzen ere dizut, bene-benetan, nere izate ta egiteetan ez naizela batere, batetxo ere, zure legepetik aterako.

385. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0015 Agindu zuen mirabe zintzo dezuen.

386. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Jainkoaren amar aginduak = Agustiñen irurak.

387. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0177 Eliz-gizonak agindu ta laikoak arein esanak egin: ori besterik eztala Elizaren bizitza ta Elizako lana, entzutera eman ta egiztatu nahi izan zuten batzuek.

388. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Tolosa'ko etxea asteko baimen guziak eskuan zituala, Salamanca'tik onako agindu au artu zuan: Arri bat ere jartzen ez asi!! Eta Ikastetxetik: Lenbaitlen etortzeko dio Ramon jaunak; guk ere orixe nai degu.

389. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Mingaña ateratzeko agindu zien.

390. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Aietako batek, benetan zala sinistu eziñik, etzuan atera; agindua bete etzualako, biaramonean ere etzuala aterako esan zion.

391. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 Arrezkeroko arantzazu-zaleok, eliz artan sartzen goazen bezela, aien iritzirako, Errodrigoren Miraria berbera ikusten degu aurrez-aurre, aldare-erdian: Irudi bera, kanpai bera, elorri bera... Eta Amaren grazi-laguntzen euria berriztu nai ba'degu, eginkizuna ere Errodrigori agindutako eginkizuna berbera bete bearra izaten degu danok.

392. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0047 (...), agindutako euri mardula ikustean, aurki okerra aitortu bear izan zuten eta ezagutu egi-egitzat Errodrigoren itza ta Birjiñaren borondatea.

393. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0199 Adimenak esaten dizun eta biotzak agintzen dizun bezela jokatuko bezendu, lurrari aoz josita biziko ziñake beti, eta ar zikin itxusi ta nazkagarri baten antzera auspeztuta, ainbeste jasaten zaitun Jainko orren aurrean.

394. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0307 Apostolautzara, burua makurtzera, esaneko izatera zoaz; ez zure iritziz agintzera.

395. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Jaungoikoak agindu zion erri oni beren odoletik sortuko zala animen Maixua, beartsuen Adiskidea, mendean zeudenen Askatzallea, guztien Salbatzallea, danak itxaro zutena, eta beste Santutasunez eta Opariaz Jaungoikoa gizonakin paketuko zuena.

396. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Ez da zure erruz; zuk agindua, burua makur, egin bearra ukan duzu.

397. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Urkijo Mintegiaren aginduz artu nuen lan au, orain lau-bost urte, eta uste dudanez, laister azalduko da.

398. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Aitatu bearreko beste bat' zerau degu: Aita Bartolome-k 1878 garren urtean argitaratu zuan liburua; onen izena' Jaungoicuaren amar aguindubeetaco icasiquizunac ".

399. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Azken-nai artan, Elizondo etxea bere baratzarekin Azkoiti-ko Jose Antonio Arrue'ri utzi zion, eta egun da geiago Meza, Mutiloa'n bertan, Arantzazu'n da Lazkao'n bere animaren alde ateratzeko, agindu zituan.

400. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Dirua bear eta nork aurreratu ezin iñon arkitu; baimena bein da berriz eskatu ta, beti itxaropen onak, baña beñere eltzen ez; dirua ta baimena erdi-eskuratutakoan berriz, lan guzia erderara aldatzeko agindua....

401. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Gauza oiek esan ditunak esan bearrik ere ez dago kristau aginduak zapalduko ditula.

402. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Alkar-maitasuna degu guk gure agindua, eta maitasun orrek batez ere Eleizaren etsaiaren alde jokatu bear, premi aundiena dutenen alde.

403. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0172 Lañoa urreratzen zijoan; jentillek beren maisua mallotik amilkatu omentzuten bere aginduz eta berak lañoaren aurretik iges sartalderuntz.

404. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Agindu zitzaienez, Amabiak, berrogei egunez, Goteunaren zai egon ziran Ierusalen'go mandio artan.

405. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Eundaz biltzen omen ziran, Kisto'k Agindutakoaren aiduru.

406. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Ikus orain, urrenez urren latiñez bezala, bait'en bidez esamaña guziak korapillatuz: Paul naiz, Iesukristo'ren sehia, Ark deitu ta autatu bainau Iainkoaren Berri Onerako, 2, au agindu baitzien Liburu Sainduetan bere igarleekin, 3, aragiz Dabid'en azitik sortua zan bere Semearengaz: 4 saindutasun kemenez illen artetik berpiztean miragarriro azaldu baitzaigu Iainkoaren Seme Iesukristo gure Iauna, 5, Onen bidez ukan baitugu grazia ta Bidalgoa, atzerri guziek Aren izenean siñesmenari etsi dezaioten, 6, aien artean baitzaudete zuek ere, Iesukristo'k deituak: 7, Iainko Aitaren eta Iesukristo Iaunaren grazia ta pakea zueri, Erroma'n zaudeten Iainko-maite, saindu deitueri.

407. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Nagusia.- A. Xabier: Aginduak emaiteko, naikoa naiz ni etxe huntan.

408. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Jesukristoren Lege Santuak
Danok agindu gajozak
Bere neurrian pentsaduteko
Esaten ditugun gauzak
Osterantzean fede barikan
Debekatuta gagozak
Beste biderik ezegijagok
Ementxe gizonarentzat.

409. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ta nik fruiturik ez!
Orduan aserre zuk aingerueri zorrozki agindu:
Bertan motz-azue, xeha, sutan erre!
Itxoin, Iauna, itxoin oraindik apur bat,
itxoin aurten ere!- Nereak egin du,
gaurgero fruiturik ekar ezpadezat.

410. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 8. Bizkaiko Legezarrak seigarren izenpeko seigarren aginduan dino: Eskribauak ezpediz legegizon izan.

411. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0095 Alde aundiak daude, mutillak,
emen atzotikan gaurrampacirc;,
gaur gizon eginda ba gaude're
lengo batampecirc;n giñan aurra;
maita dezagun gure tankera,
zuzendu gure ezurra,
kontzientziak au agintzen du
eta baztertu gezurra.

412. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0124 Uztapidek
Neri aita zanak eman zizkiran
sekulako alderdiyak,
beste gauza bat agindutzen dit
neri zeruko argiyak,
abogadu onek ez baditu egin
gauzak alako garbiyak,
ta beste seme txiki oneri
emaizkazute erdiyak.

413. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Goimallako teologoa dan Aita Antonio Udina eran ontan mintzatu da: Kontzilioan etzan aitatu ezertarako prozesio konturik. Aldaketa txikienik egiteko agindurik etzan eman.

414. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Salbatorez 22 mutikok egin dute bataioko agintzen berritzea.

415. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Mozkurat joaitekoa baitzen Dubcek jauna bera, hango jauneri berri emaiterat nola itzulikatzen zaizkon gauzak herrian eta nola obeditzen zuten agindueri, nahiago izan du etxean egon, zer gerta ere, erranez geroxago eginen duela bisita hori.

416. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Orretarako Jaungoikoak graziarekin batera animan ezarri dizkigu goiko onbide edo birtute batzuk, penitentzia, ildura, beartasuna, garbitasuna, apaltasuna (umiltasuna) menpetasuna (aginduak egitea).

417. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Ola ez diteke erria gobernatu... Norbaitek agintzea bearra da...

418. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Iñorrek, besteen mendean dagoanean, besteak berari ez agintzea nai luke, eta gora askatasuna! oju egiten du.

419. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Niorrek, agintari danean, besteak bere aginduak betetzea nai du, eta orrek atsegiñ ematen dio eta gora askatasuna! ojuak ez dio lengo atsegiña ematen.

420. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Auxe da orain ere Eleizaren jarduna, gure Jaunaren aginduak argitaratzea.

421. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Zoazte ta erri guztieri irakaskizuete, Aitaren ta Semearen ta Goteunaren izenean bataiatuz, ta agindu dizuedan guzia betetzen erakutsiz ( Mt.28, 19-20 ).

422. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Jaungoikoak eztau agintzen eziñik.

423. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Benetan, Jaungoikoaren agindurik gogorrena betetako eztaukagu eziñik edo eragozpenik geuk asmaurikorik baño.

424. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Amaika minuto oneik laureun urtean iru egun egiten dabez, eta Aita Santu onek agindu eban eun urtetik eun urtera bisiesto egunik ez geituteko, baña bai lareun urtetik laureunera.

425. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Batez be arimarentzat.Jaunaren agindua da: Zeure Jaungoikoa gurtu egizu.

426. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Agindua danentzat da: aberatzentzat eta pobrientzat.

427. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Bidea dan aldetik legeak emoten dautsez erriari, bere aginduak eta legeok beterik gizona zeruraño eltzen da; argia ta egia dan aldetik mundu ontako gau illuna argitzen dautso zeruko bidetik okertu barik ibilli daiten; eta bizitza dan aldetik bere maitasuna emoten dausku Beragaño eldu gaitean.

428. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Eleizgizonak larregi amor emon, langilleakaz geiegi itundu, komunisten alkartasunetan sartu, mezea lantzean bein bakarrik esan, Obispoen agindueri jarkiten asi, ta geldiro geldiro abade antza-be galdu egin eben.

429. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ori dala-ta, Aita Santuak, gauzak ondo ezagututa gero, ez deutsa ondo eritxi abade langilleen bizimodu orreri; ta igaro dan urtarrillean, Frantziko Obispoen bitartez zera agindu deutse, oraiñarteko bidea itxita, beste bat ainbat ariñen artu daiela.

430. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Adu txarrez, batzuk Aita Santuaren aginduen kontra jarri dira.

431. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Garizimako barikuetan aragixtea, Jesukristok berak agindu ebala.

432. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Obispoak, Jainkoaren aginduen kontra joateko eskubiderik ez daukela.

433. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Euren ustez, egon leiteke Kristotoren alde, Eleizearen agindueri kontra egiñarren-bere.

434. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta orain emen geratuten gara zain liburu-azalean Kerexeta adiskideak agintzen dauskuzan liburu barriak noiz etorriko.

435. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Bat-batean baña, zerua abarrots ikaragarriz bete zan eta gaindegietatik asi ziran erortzen, españar agintari zitalek aginduta, lerkaiak, burniz eta suz ernari.

436. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 PREG=oLl=ARlA.- Alkate jaunaren aginduz adierazoten da: Bera unoriak eta erreumak jota dabillalako ta kontzejal asko be itxasoan dagozalako, agintarien aurreskurik ez dala egongo.

437. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Eta aginddu barrija egin eban, abere ta txorijai kalterik ez egitteko esanaz.

438. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 Berak ez dakiala, beste zerbait dalakuan, errekadu lez norbaiteri emoteko edo eroateko agindu ba dautse? Izan lei ori be.

439. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 ESKU-MUT. - Yaun zindo, zindo ori, oindiño gau bat naiz bigaitik asketsi, parkatu nagizu, arren; eta ori ezean, eguzkia sartu-arteño; eta izan be, zure osagilleak agirian agindu dauste oraindik eztodala zure oeratu bear, zure lengo gatxera berrien-barri yausi etzaitezan: ba-ditxarot nire buru-zuritze au ontzat artuko dozula.

440. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Ni yauregitar nozu burutik beatzetaraño, eta zure arazoari an aurrera naiz atzera eragingo dautsana izan be; orrazkero, zure arazoa iragarteko agintzen dautzut.

441. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Agindua nik bein egindakoan, ala? ARTZAIAK - Bai, yaun.

442. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 NORF. - Entzun bakaldunaren guraria, kardinal: sillu nagusia bertatik gure eskuetaratu dagizula aginduten dau ak; eta zu, nire Lord Winchester'en Asher Etxeratu ta andik urten bagarik an egon zadizala, aren nagusiagotzeagandik beste barririk entzun arte.

443. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 WOL. - Etxon... non dozue emon yatsuen agindua, yaunak? Itzez ezin ekarri olango al andirik.

444. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Zuok bere eske zagozen sillu ori, nire ta zuon ugazaba dan bakaldunak bere eskuz emon eustan: eta nire bizitza guztian, lekuagaz eta omenagaz batera, neuk gozatuteko agindu eustan; eta bere ontasunaren sendagarritzat idazki agiriz loturik emon eustan: nok artuko dau orain?.

445. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 (MARDEN'eri) Alexa'ri agindu egiok ekarri dagistazala Otabe'k zelango goi-bera dauenazko zertzeladak.

446. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Osasuna zuoi iruroi, ludi audi onetako agure-batzarkide bakarroi yainkoen aginduen egilerik beinenoi....

447. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 SARGENTUA
Ezet'? Nok e'an daut'u holakorik'? Bero ba, hori baino ez jaku falta, soldadu batek niri agindu...(Harro doa makinarantz, kopiak berak ataratzeko prest).

448. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0016 MARIÑO.
(Sartuz) Zure esanetara, nire teniente! Gil tenienteak ezetz, Kabo Ramosek ezin dauela etorri, zuk agindu arren ere....

449. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0034 Itunben hau iraupenean jartean indarbageturik geratuko da Errege Dekreto bi mila bederatzirehun ta berrogetazortzi / mila beratzirehun ta hirurogetamaseiko azaroaren hogetaseigarrenekoa, zeinen bidez Arabagazko Itunben Ekonomikoa onartu zan, mila bederatzirehun ta hirurogetamazortziko urtarrilaren hogetaseigarreneko Agindua, Lege berrogetamar / mila bederatzirehun ta hirurogetamazazpiko azaroaren hamalaugarrenekoa, Artezkunde Fiskaleko Esturazko Neurriak Araba probintziari egokituteari buruzkoa.

450. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0034 Errege Dekreto berrehun ta hirurogetabi / mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko urtarrilaren hemeretzigarrenekoa, zeinen bidez Itunben Ekonomikoa aldatu zan Pertsona Gizatarren Errentearen gaingo Zergearen araubideari jarrai, mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko maiatzaren hogetabatgarreneko Agindua, zeinen bidez Araba probintziagazko Itunben Ekonomikoa aldatu zan testuaren boskarren artikulua kozkondu zan, Errege Dekreto berrehun ta hirurogetabi / mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko urtarrilaren hemeretzian onarturiko testua; eta mila bederatzirehun ta larogeiko apirilaren hogetamargarreneko Agindua, zeinen bitartez lehen aipaturiko mila bederatzirehun ta hirurogetamazortziko urtarrilaren hogetaseigarreneko Aginduko lehenbiziko arauan, bat zenbakiari idazkera barria emon jakon, Itunben honetan ezarririkoari aurka egiten deutsoen ginoan.

451. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Jesus'entzat garrantzizkoa da benetan bere Aita'ren naia ta agindua betetzea; Jesus berak esaten digunez, zerbait garrantzizkoa da AITAREN NAIA EGITEA.

452. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Baiña, ala ere, egi-egiaz gogor egiten zaio Jesus'i une batzutan Aitak agindu ziona betezten; gurutzean iltzea gizonongaitik, esate baterako, bere eriotz bezperan esan ere, auxe esan zuan: (Idazti Mateo 26, 39; 21'gn orrialdea).

453. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Murala bukatuta gero, ikas-gelan ipiñiko dugu eta otoitz-aldi bat prestatu ta ospatuko dugu, Jaunaren Aginduak pozez beterik bizi ditzagun.

454. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 119 Salmua izango da otoitz onen asiera:
Zeuk eman dituzu zure aginduak,
zeatz-zeatz beteak izan daitezen;
egongo al da sendo nire bidea,
zure aginduak betetzeko!
.

455. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Eraman nazazu zure aginduen bidetxigorretik,
bera bai-da nere atsegiña
.

Eten gabe beteko dut zure naia,
beti ta beti
.

456. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Bide zabaletik ibilliko naiz,
zure aginduen billa.
Gartsu maite ditudan zure aginduak
izango dira nere atsegin.
Zeugana jasoko ditut nere eskuak,
zeure aginduak esanez
.

457. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Zeure eskuek egin eta eratu ninduten:
irakatsi zaidazu, zeure aginduak ikasi ditzadan.
Ez zaizkit iñoiz ere zure erabagiak aaztuko,
euron bidez eman bai-zenidan bizia
.

458. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Ikasleak askatasunez edo berak nai dituan gaiak erabiltzeko, leen maillako NERE, NI ta NERE INGURUA gaietatik artu ditugu, Ministerioaren ikasbide-arauak agintzen duten bezala.

459. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 Bera ikusten etorteko agindu deust Agirre jaunak.

460. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0109 Epailariak Pinto edo dalako Listo aurkeztu dagiela, agindu dau.

461. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0109 Polonio, zirkuan erabilli oi dauen erdera-merderaz, Pintori agintzen asi yako: Listo ven.

462. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0109 Epailariaren aginduz, albaiterra erakarri, txakurra aztertu eta txakurra bere onean dagola.

463. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0109 Epailariak danaren agiria artu liburuan eta bigarren txakurra ekarri egiela, agindu dau.

464. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0031 Hareen maitasuna eta zintzotasuna norainokoa dan jakitearren, Egileak agindu bat emon eutsen.

465. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0031 Eta Jainko Jaunak agindu hau emon eutsan gizonari: - Baratzeko zuhaitz guztietatik jan zeinke; baina on-gaiztakeriaren jakituri-zuhaitzetik ez; jaten dozun egunean hil egingo zara (Gn 2,15-17).

466. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Erregearen jauregian hezi eben eta Jainkoak aukeratu eban bere herritarrak menpetasunetik atarateko eta Berak agindutako lurraldeetara gidatzeko.

467. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Sinai mendira heldu ziranean, Jainkoak Moisesi hamar aginduak emon eutsazan harri zapal bitan idatzirik.

468. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Orduan Jainkoak eta bere herriak alkargoa egin eben, hau da, alkarren arteko zintzotasunezko ituna: herriak aginduak betetzeko hitza emoten eban, eta Jainkoak, salbatuko ebala agintzen eutsan.

469. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Joan zan Moises; batu ebazan herriko zaharrak, eta Jaunak agindu eutsan guztia esan eutsen.

470. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 2. Jesusen agindu barria.

471. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Jesusek berak, barria deitzen dauan agindua, ez da alkar maitatzea bakarrik, Berak maite izan gaituen bezela maitatzea baino.

472. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Agindu barri bat emoten deutsuet: Maite eizue alkar.

473. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Eguen Santuako liturgiak, Jesusen agindu hau gogoratuazo deusku, eta Jainkoa, maitasuna eta karitatea dagoan lekuan dagoala irakasten deusku.

474. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 Laburpena
1. Zein da Jaungoikoaren Legeko bostgarren agindua? Jainkoaren Legeko bostgarren agindua hauxe da: Inor ez dozu hilgo.

475. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 2. Zer agintzen deusku Jainkoaren Legeko bostgarren aginduak? Lagunurko guztiak maite izateko eta gure etsaiei parkatzeko agintzen deusku Jainkoaren legeko bostgarren aginduak.

476. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 3. Zer debekatzen dau bostgarren aginduak? Norbere bizitzeari edo bestearenari, hitzez, egitez edo gogoz kalte-egitea, debekatzen dau bostgarren aginduak.

477. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 4. Zein da Jainkoaren Legeko zazpigarren agindua? Jainkoaren Legeko zazpigarren agindua hauxe da: Ez dozu ostuko.

478. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 5. Zer debekatzen dau Jainkoaren legeko zazpigarren aginduak? Inori bere ondasunetan kalte egitea debekatzen dau zazpigarren aginduak.

479. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 8. Zein da Jainkoaren Legeko hamargarren Agindua; zer agintzen deusku, eta zer debekatzen deusku? Hamargarren agindua hauxe da: Inoren ondasunen gurari bidebakorik ez dozu izango.

480. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 Jainkoak emon deuskuzanekaz eta zuzenbidez irabazten doguzanekaz pozik egoteko agintzen deusku, eta bidegabeko aberastu-nahia eta besteen ondasunen eroan-ezina debekatzen dau hamargarren aginduak.

481. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 2. Kopiatu eta osotu eizuz zure koadernoan esaldi honeek:
- Garbitasun onbidea hauxe da:...
- Jainkoaren Legeko bederatzigarren agindua hauxe da:...
- Jainkoaren Legeko seigarren agindua hauxe da:...
- Jesusen lagunen gorputza... jauretxea da
.

482. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Ekaitzaren azpian
daukagun mundua
askatzeko zenduen
artu agindua;
pekatu ta guzurrez
dago zikindua,
egia ezautzeko
badegu ordua
.

483. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Munduan ezautu dau
amaika kartzela,
egia diñonari
zigorkada itzela;
Kristok agindu eban
maite gaitezala,
zabaldu agindu au
usoak bezela
.

484. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 ¿Jaunak noiz ote zien
agindu kristauei,
men-egiteko bakarrik
fatxista diran apaizei
.

485. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Zer esan dautso...?
- Ara ba... Erodes'ek Jaungoikoaren semea jaio dala jakitean, lurralde onetako seintxu guztiak erailteko agindu duala.

486. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0035 Gau aretan, egunsentia asteko zala, Yoseba jagita, emazteari auxe esan eutsan:
- Mirentxu, jagi zaitez, artu seiña ta joan gaitezen Ejito'ra, Jaunaren aingeru batek ori egitea agindu daust-eta.

487. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Ta ikusteko, aldendu barik irakurteko, geiago apurtu barik erabilteko aginduz....

488. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Laster bialduko deutsudaz, agindu neutsuzan zinta ta magnetofonoa, mendian zagozan denporan, ingeles ikasten jardun dagizun.

489. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Eta bere esanak esan eta azpikeriak azpikeri, andre zalea zala bera be, jakiña, seigarren agindua bastertu barik eta legezko gordebearrak zainduta.

490. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0074 Beste euskalkiderik ezean eta zeuk agindu lana egin behar ez banendu, berari euskera erakutsi eta, ez dinok ezerezetik, baina vasco honengandik benetako euskalduna argitzeko aukerea izango nenduke.

491. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Qué estás haciendo ahí arriba jadanik hots egin dauste, estoy observando si sois hombres de palabra erantzun deutset, bartko agindua gogarazo.

492. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Eta errena mendira eroateko agindu eutson.

493. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Eta agindu au emon eutson amagiñarrebak morroiari:
- Ekarri egidazuz andra orren beso biak eta biotza!.

494. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Orduan, areitariko gizon batek gidariari auxe agindu eutsan:
- Gu goazan lekuan ez dabe txakurrik artzen.

495. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Santi'k, barriz, andik urten eta jarraian Fleury'ra joan bear izaten eban, Fleury jaunaren aginduz kalean miñutu bat be ezin zeitekean geratu-ta.

496. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Orduan, morroia, onen emaztea ta seme-alabak eta eukan guztia saltzeko ta zorra ordaintzeko agindu eban ugazabak.

497. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Agindu ori entzutean, morroia auzpaz jarri yakon:
Jauna, itxaron egizu, eta guztia ordainduko dautsut.

498. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Eta giltzapean sartzeko agintzen dau, zor guztia ordaindu dagian arte.

499. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0085 Ona bere itzak: Diakonoari dagokio nagusiaren aginduaren arauz, aundikiro bataiatzea, eukaristia zaintzea ta banatzea, ezkontzak Elizaren izenean egitea, il-zorian dagozanei Eukaristia eroatea; (...).

500. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Elizak arrizku ta estualdi-zear doalarik, beti izan dau Jaunak agindu eutsan Jainko-graziaren indarra ta aragi-makaltasunean ez dau galtzen bere zintzotasuna, ostez, bere Jaunaren emazte diña lez darrai ta eten gabe barriztuz doa Espiritu Santuaren indarrez arik eta Gurutzaren bidez iñoz itzaltzerik izango ez dauan argira eldu arte.

501. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Beti zaindu izan ditu Sinistea ta Aginduak.

502. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Egin dituan aldaketak azalekoak, gaiñekoak dira; baina sinistea bardiña, bera da ta bardiñak orobat aginduak.

503. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Agindu bardiñak daukaguz eta sakramentu bardiñak.

504. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Izan be, izentauko tokietarantza itsumustuka emoniko aginduak betetara, ariñeketa estuan yoiazan guda-saildi bereziñetako taldeak izan bear eben.

505. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Jainkosen artean jainkotia ugartean barrendu zan, eta nik, izontzira zuzendurik, neure lagunai ontziratu ta lokiak askatzeko agindu neutsen.

506. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0045 Halako moduz gustatu jakon eskuerakutsia eze agindu eutsan magiztratuari lantzean hornitu egiala kirkilez.

507. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0045 Magiztratuak, era berean, bere barrutiko alkateei agindu eutsen xomorroak eskuratzeko ardurea hartu egiela.

508. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0145 Gobernaria ostatu baten lojatu eta herrian lapurretaren bat egon ete zan aztertu egien agindu eutsen bere txinelei.

509. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0013 Bereala agindu bear dot, oil ikusgarri orregaz soiñeko arrigarri bat egin daistela.

510. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0013 Berak oldoztu ebalako soiñeko bat berantzat egitea agindu eban.

511. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Nezkatillatxuak orduan lorak ogeratu ebazan, seaskatu egongo litzake obeto; maitasunez soiñez-estali, geldi-geldi egon eitezela aginduz eta beingoan eta ekarriko eutsela esanez, alik ariñen osatu eitezen.

512. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernika-Lumo-ko Uri ta uritarrak, nik aginduz daukadan Udal demokratiku onen bitartez, erri guztiai ta mundu osoari geure aotsa zuzentzen ausartzen gara geure euskal izkuntza aspaldiko maitean, gizon-gisa begiratu ezkero, negargarrizkoa dan urte-mugan.

513. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Irakurlearenganako apelazio zuzena:
Agindu
Itaundu.

514. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Vicente Talón deritxon balentziar izparkari batek be idatzi eban Arde Gernika izenpuruaz liburu bat, Españi'an Franco agintzen egoan azken aldian; aldi atan idatzia zan ezkero ta izen erakarkorra eukanez, irakurri bere askok egin egikela nik uste.

515. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Urratu ete da, orduan, Apostoluaren agindua?.

516. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0030 Paperetan etorri jakun barri orrek gogora ekarri deuskuz barriro danoi, an Txina'n dagozen iru edo lau milloa katolikuek zelango neke-lanak ta minak ta atsekabeak eroan bear izan dituzten ta eroaten dituzten, Mao-tse-tung agintzen asizanetik.

517. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Arkudantziaren signifikantzia Korpusetako Bula Santuaren agiñdduan dator, egun honetan poza eta alaitasuna agertu bihar dogula gomendaitten doskunian.

518. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Zoriontasun egarri eta bilaketa hori kristau argitasunez argitu behar da, Jaungoiko Aitak gu zoriontsu izatea nahi dauanaren baieztapenaz; Jainko Aitak zoriona agintzen deusku; Jainko Aitak, egunen batean, atsekabea, sufrimentua, arazoak, heriotzea... amaituko dirala iragarten deusku.

519. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Gauza guztiak barri egiten ditut; hau da, Jaungoikoa beti da leiala; ez deusku huts egingo; agintzen dauana, bete egiten dau.

520. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 3. Beraz, Trajano agintari nagusiagana (enperadoreagana) etorrita, onek auxe esan eutsan: Nor zara zu, deabru gaizto ori, nire aginduak austeko eta beste batzuek be ausi dagiezan aalegiñak egiten dozuzan ori, errukarriro galdu daitezan?.

521. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 7. Orduan, Trajano'k erabagi au emon eban: Auxe agintzen dogu: Iñazio, Gurutzeratua bere barruan daroala diñoana, katez lotuta, gudari-talde batek Erroma'ra eroan dagiala; pistiai emona izan daitela, erriaren jolaserako.

522. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0191 Oneik erantzun eustan, leenen egiñak izan ziran Jaungoikoaren aingeru santuak dira; orrexei emon eutsen Jaungoikoak Berak egindako guztia (kreaziñoa), egindako guztia geitzeko, eta agintzeko (41) Cfr. Sap. 2. Papias: IV'gn. Idatz-atala.

523. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0057 Kendu zeuon lematik Jaungoikoaren izena edo asi Jaungoikoaren aginduen bidetik zintzo ibilten.

524. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Erriko parrokoak eukan aitari gotzainaren debekua iragarteko agindua Aytonan agertzen zan bakotxean.

525. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Leidatik laster jatorko erritik alde egiteko agindua.

526. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Arratseko 3,30'an Pearse'k bere ezpata jeneral britaniarraren eskuetan itxi eban, bide batez matxinadari amaia emoteko beste buruzagiei aginduz.

527. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Ipotesi orretan, Berlin-ek ezin leikean agindu edozelako apentzarik, diktadore biurtutako austriar guda-sail-burutxo oia erailteko bildurrez.

528. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 Churchill-ek emondako agindua izan zan:
Europa-ri su emon.

529. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Kalagorri'ko gotzaitegiko ordezkariak eleizara denporaldiko ikertaldia egin eta bere adierazpenak egitean, ikusitako akats, utsune edo ta okerrei buruz, au idatzita laga eban: Eleizako kanposantuan dantzan egiten zala jakinda, agintzen dot, au argitaratzen dan une berbertatik asita, dantzarik ez daitela egin kanposantuan, egiten dabenak une berbertaitik eleizatik kanpora atara edo exkomulgatzeko zigorrez.

530. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 1722 urteko ikertaldian au be; len esandako ordezkariak agindua: Igarten da jai egunetan ez dala beteten Eleizaren legerik, euretan premiña barik egur eta ikatz karrioak egiñaz, bai eta olaetan be jai gabetan edo aurre egunekoan lan egiñaz, eta agintzen dot orrelakorik egiten dabenak eleizatik kanpora atarata geratu daitezala.

531. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Ez eban agintzeko balio.

532. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 1841 g. urtarrilaren 5ean harek eginiko aginduak foru-ibilagiria baztertu eban, baina haren ezpata nekagatxa ez zan hor lotu: bederatzi hilabete geroago, beste zarrastada bategaz 1841 g. urriaren 29-ko dekretuak Batzar Nagusiak eta Aldundiak kendu ebazan.

533. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Iñoiz gertaten da uriak sortzean lurralde batzuk eztabaidetan jartea, uriari mesede egiteko, besteko biztanle batzuk geitu eutsezelako, edo auzoren batzuk, len azke ziranak, uriari agindu eta sartu eutsezalako.

534. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0055 IXO TA IXILIK, A ZE ALPERRIK. Ixildu eragiteko agindu utsak ez dirala bakarrik bear.

535. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0075 Aldi baten, edozer jairen aitzakiz, banderak leioetara atarateko agintzen eben, eta orreri deitzen eutsen destañez makallauak eskegitea.

536. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0075 Bateri zapladak agintzean.

537. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Baina gure fundatzale santuaren aginduak bestelakoak dira. Ebanjelioa ezta gizonaren gustokoa, ezta haren gogarakoa eta atseginekoa.

538. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 XUKELAI - Zoaz lasai... (Bakarrik gelditzean). Gaurkoan ere agindutakoa ongi beteko dut. Bai horixe! (Agertzean ekarri dituen gauzak harturik, alde egiten du ezker aldetik). Gehiegi urrutiratu gabe, une egokia aurkitu behar dut, egunero bezala honuntza etortzerako neskatxa hori.

539. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 Iluna hurreratu bada ere, une labur batetan berarekin egoteko era izango dut gaurkoan ere. Jakin nuen ez gero Ana-ren eguneroko lana zela artaldea etxeratzea, gure etxean inork agindu beharrik ez du ni ere langintza bera egitera etortzeko. Egunero, ilunabarrean, berarekin hitz batzu egiteak, benetan zorionez betetzen nau. (Begiratzen du bera etorri den aldera).

540. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 Eta, hein batean Lepido horixe besterik ez da: irakatsi, bezatu eta agindu egin behar zaio ibil dadin: espiritu antzuko gizona da hondar, uzkin eta imintzioz elikatzen dena, erabilpidez kanpo eta beste gizon batzuk gastatuta daudenez, baina berarentzat sapan egotean hasita daudenez. Ez hitzegin beratzaz gauza batez bezala ez bada.

541. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0092 BALENDIN - Baina horretarako ere, jende jakituna aukeratzeko, balio egin behar da. Agintzea, agintea zuzen eramatea, ez da diru truke erosten. Hori lanarekin lortzen da, lan handi batekin. Eta zuk, tamalez, ez duzu baldintza hori bete, eta, beraz, nire zalantzak ditut zuk horretarako balioko duzun. Hau da, jende jakitunez inguratzeko.

542. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 BERTRAND - Eta Grazian Gramont'ekin dugun alkar-laguntasun tratua hautsiko bagenu, aginduko ahal zenidake zure alabaren eskua?

543. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0032 Lukuze'ko Baroiak bere laguntasuna agindu zidan bart, eta arestian Musde Arnauton'ek agindu dit. Bi gizon hauek nire alde edukirik, ez dut ezeren beldurrik izan behar, Zuberoa eta Nafarroa Behereko lukuzetar eta beaumontes guziak nirekin izanen baititut. Datorrela, beraz, Candale'ko konde doillorkumea, bere arranbelari, lantzalari eta laguntzaille izanen dituen agramontes ziraunkumeekin. Maule'ko gaztelurik ez dute hartuko; eta har balezate, ez dute harririk harri gaiñean idoroko. Gaztelu izandakoaren hondakiñak eta beaumontes zangarren hillotzak izanen dira beren gudasari bakarrak.

544. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0103 MUSDE - Musde Arnauton ez duk ixilik egotekoa agramontes baten aginduz.

545. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Zein aberatsak izaten diren
bertsolari iturriak,
sakontasunez nolakoa zen
seinale oso garbiak,
agindu eta jende aurrean
bapatean ezarriak,
alargunaren arroparenak
bertso gogoangarriak.

546. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0038 Bigarrena.- Araupide hau erabilgarri deneko gaiak araupetzeko ezein Udal-Araupide edo Arau izan dezaten Udalek, Dekretoan agintzen direnei egokitu beharko dizkiete.

547. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0060 1.- Araupidetza honetan dauden agindutakoren bat dagokien Egitamu, Araupide, Egitarau, Xehetasun-Azterketa eta nolanahiko Egitasmori buruzko Txostenek, hura benetan bete dela argi eta zehazki erakutsi dezan Eraskin bat eraman beharko dute, horretarako hartutako neurrien zehaztapena eginaz.

548. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0060 2.- Lehendikako hirigintza-egoera dela eta Araupidetza honetako agindu guztiak edo batzuk ezin bete direnean, Bigarren Ataleko bigarren eta hirugarren zatietan esandakoak egingo dira.

549. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Lehenengoa.- Udalen Egitamuketa Lur-Jaurpidearen eta Hiri-Antolaketaren Legearen Eraberritutako Idazkeran agindutakoari egokitzeke egon dedin artean, landalur gisa zermugatuta dagoen lurra, Dekreto honi dagozkionetarako, lehenengo Ataleko lehenengo zatian esandako lur-sailkaketen balio berekotzat joko da, Araupidetza hau bertan erabilgarri den lurtzat beraz.

550. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Bigarrena.- Dekreto hau erabilgarri deneko gaiak araupetzeko ezein Udal-Araupidetza edo Agintarau izan ditzaten Udalek, Dekretoan agintzen direnei egokitu beharko dizkiete.

551. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Hirugarrena.- Bigarren behin-behingo erabakiak eskatzen duen egokitze hori egin ez dedin artean, Dekreto honetan agindutakoen eta Udal-Araupidetza edo Agintarauen artean egon daitezen kontrakotasunak Dekretoak dionez erabakiko dira.

552. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0076 1. Lege honen 14.3 Atalean agintzen dena, Autonomia-Estatutoaren 41.2.a) Atalean agintzen denez, Eusko Legebiltzarrak Kondaira-Lurraldeen arteko erokidetzari, zergalaritza-egokiketari eta lankidetasunari buruz eman dezan Legeak berariz zehaztu dezan egunaz gero izango da erabilgarri.

553. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0008 Beraz, men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet Euskadiko herritar guztiei, norbanako zein agintariei.

554. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0030 Horiengatik guztiegatik Lege honek, Diruegitamuak ontzat emate soilaz bestelako egiteko bat izendatzen die Euskadiko Guztizko Diruegitamuen Legeei; egiteko hori 6garren Ataleko 2 idazatian adierazten da, beste agindu batzutara jo ahal izateari eta batipat gizarte-ekonomiaren alorrak dituen alderdien ugariari dagokionez oharteman eta itxi gabe uztekoa dela.

555. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0104 2. Autonomia-Elkarteko gainontzeko Izaikien pentzutango ordaindubeharrak, norbanako-alorreko lege-erapidetzan agintzen denaren arauera egiteratuko dira.

556. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0104 1. Berarizko Legetan agindu dadina salbu, honako hauetako eskubideek bost urteren buruan galduko dute bere indarra: a) Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak edo horren Ihardutze-Erakunde Burujabeek horretarako beharrezko diren baldintzakizun guztiak beteta eta dagozkion egiaztatze-agiri guztiak aurkeztuz horien aitorpena eta kitapena egin dezatela eskatu ez dakien ezein zorren aitorpena edo kitapena egin dezatenekoa.

557. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 II. kapituluan, berriz, zenbait Foru Dekretu eta Agindu jasotzen da, zenbaitetan osagarriak izango bait dira.

558. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Agindua, Herrizaingo Sailaren 1988.eko otsailaren 21ekoa, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Ertzaintzaren plantilan destino batzuk deuzezten zituen eta Egitura Funtzional, berria onartzen zuen 1988.eko Urtarrilaren 18koa (otsailaren 2ko 21 zbk.-dun E.H.A.O.-ren alea) zuzentzen duena.

559. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Kultura eta Turismo Sailaren 1988ko Otsailaren 22ko Agindua, Euskadiko Autonomi Elkarteango diskogintzarako dirulaguntzak araupetzen zituen 1987ko Irailaren 16ko Aginduan jasotako hainbat aspektu 1988ko ekitaldirako egokitzen duena.

560. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 1988.eko Otsailaren 15eko AGINDUA, Euskal Herriko Erdi-mailako Irakaskuntzetako Irakaslegoen 88/89 ikasturterako irakasle-erroldeak finkatzen dituen Urtarrilaren 21eko Agindua aldatuz.

561. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 1988.eko Martxoaren 14ko AGINDUA, Lan eta Gizarte-Segurantza Sailak 1988.eko aurrekontuen luzapen aldian emango dituen dirulaguntzak eta laguntzak ezarriz eta eskeidazkiak aurkezteko epeak eta lekuak zehaztuz.

562. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Industria eta Merkataritza Sailaren 1988.eko Azaroaren 9ko AGINDUA, landetan elektraindarra jartzeko laguntza-programa arautzen duen Azaroaren 8ko 278/88 Dekretua garatuz.

563. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Herriogasun eta Dirubideetarako Sailaren 1988.eko Azaroaren 11ko AGINDUA, 1988.eko Uztaileko ohiz ez besteko euriteen kalteak jasan zituzten enpresek eskura ditzaten kreditu ofizialen interesetarako laguntzak ezartzen dituen Abuztuaren 4ko 211/1988 Dekretua garatzen duena.

564. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 1988.eko Azaroaren 14ko AGINDUA, Osakidetzako Lehen Atentzio-Zerbitzuetako Pediatria-Sorospenen epea mugatzen duen adina gehitzea, indarrean jarri dadineko eguna ezarriz.

565. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapen Sailburuaren AGINDUA, 1988.eko Azaroaren 24ean hartutakoa, Euskal Herriko Toki-Administrazioetan hizkuntza normalizatzekoarekin zerikusirik duten lanak egiteko dirulaguntzetarako deialdia eginez.

566. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 AGINDUA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko ekainaren 17koa, 1988/89 ikasturterako Hezkuntza Itunen erregimenean dauden Ikastegi pribatuen Eskola-orduz Kanpoko eta Zerbitzuzko Ekintzak betetzeagatik hartu beharreko diruzenbatekoen onarpen-prozedurarako arauak ematen dituena.

567. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren, 1988ko Maiatzaren 23ko AGINDUA, B.B.B., V.B.I., L.H., Goi-Mailako Batxiler eta Batxiler Orokorrean, Euskal Hizkuntza eta Literaturaren irakaskuntza arautzen duen 1986ko Ekainaren 6ko Sail bereko Aginduaren 11. artikulua aldatuz.

568. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 AGINDUA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1.988.eko Irailaren 15ekoa; Bilboko Hizkuntza-Eskola Ofizialaren luzapen bat sortzen duena Getxoko (Bizkaiko) Udalean.

569. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko Irailaren 27ko AGINDUA, Adin Nagusikoen Hezkuntza Iraunkorreko Gasteizko (Araba) Ikastegi Publikoaren konposaera aldatuz.

570. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Azaroaren 28koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak emandakoa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Udalen artean, komunikazioetako sistema orokorren eta hiri-parke publikoen edo kultura edo atseden aisirako diren aldeen urbanizatze lanak egiteko hitzarmenak izenpetzeko baseak ezartzen dituena.

571. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 13koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailarena, Euskal Herriko Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialetako Batzordeetako Kideen Hauteskundeetarako Mahaien iharduera arautzen duena.

572. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 13koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailarena, Euskal Herriko Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialeko Batzordeetako Kideen Hauteskundeetarako posta botua arautzen duena.

573. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 13koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailekoa, Arabako Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialeko Batzorderako Kideen Hauteskundetarako deialdiari zabalkundea ematen diona.

574. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 20koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailekoa, Gipuzkoako Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialeko Batzorderako Kideen Hauteskundetarako deialdiari zabalkundea ematen diona.

575. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 20koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailekoa, Bizkaiko Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialeko Batzorderako Kideen Hauteskundetarako deialdiari zabalkundea ematen diona.

576. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988ko Maiatzaren 10eko AGINDUA, Saileko hornidura Kontratazio-Mahaiaren osakera berria ezarriz.

577. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Eguna/Día: 20-5-88 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko Maiatzaren 20ko AGINDUA, Irakaskuntza Ertainen Erreformako Bigarren Zikloko irakaskuntza esperimentalak gainditu ditzaten ikasleek, Unibertsitatean sartzeko, egin beharko dituzten gaitasun-saioei buruzkoa.

578. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Eguna/Día: 23-5-88 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren, 1988ko Maiatzaren 23ko AGINDUA, B.B.B., V.B.I., L.H., Goi-Mailako Batxiler Orokorrean, Euskal Hizkuntza eta Literaturaren irakaskuntza arautzen duen 1986ko Ekainaren 6ko Sail bereko Aginduaren 11. artikulua aldatuz.

579. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 Arduratze Batzordeak, bere egitekoak hobeto betetzeko zehatzetarako eskua eman ahal izango die, behin-betikoz edo behin-behingoz, Batzordeburuari eta Batzordekideei, Legearen berarizko aginduz inori utzi ezinezko direnak salbu.

580. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1543 AGINDUA, 1988.eko abenduaren 7koa, Lan eta Gizartesegurantza Sailarena, 1988.eko abenduaren 14erako iragarritako greban elkartearen funtsezko zerbitzuak bete daitezela bermatzen duena.

581. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1543 Deialdiaren xede diren langileek daukaten grebarako oinarrizko eskubidearen iharduna, ezin da herritarrek ere dituzten oinarrizko beste eskubideen kaltetan izan eta eskubide-aurkaketa hori, Konstituzioko 28.2 artikuluak agintzen duen bezala, elkartearen funtsezko zerbitzuen ihardunari eustea bermatuko duten baliapideen bidez, ahal den neurrian, baztertu eta gutxiagotu egin behar da, horrela, Konstituzio Auzitegiaren 1981.eko apirilaren 8ko epaian esaten den moduan, liskarrean dauden funtsezko eskubideetatik bat bakarrik ere, batetik langileek grebarako daukaten eskubidea eta bestetik herritarrek oinarrizko eta utziezinezko izaera duten prestazioak jasotzeko duten eskubidea, edukinik gabe gera ez dadin.

582. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 2.- Delegaturiko eskumenak ezingo dira berriro delegatu Zuzendaritzako beste organuetan Foru Diputatuaren Aginduz ez bada.

583. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 Hoietarako eskubidea eskuratzen dituenak berak ez baina besteren batek sortutako bizi; sariak direnean, lanetikako irabazpideekiko euspenetarako bizi-sari eta gozamen-sarientzat aginduta dagoena izango da erabilgarri.

584. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 Beraz, Lege honi men eta men eginarazteko agintzen diet espaniar, norbanako eta Agintari guztiei.

585. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0237 c) Ekintza bat egiteko edo galerazteko manu diren banako aginduen bidez.

586. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0441 3. Deia egitezko dekretoan, hauteskunde-barruti bakoitzari 3garren atalak agintzen duenaren arauera dagozkion Biltzarkie, Ahaldun-Batzarkideak zehaztuko dira.

587. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00138 Hirugarren deabruari lehenengo biek honela esan zioten: Mutil, Patxik mahainean jartzeko agintzen badik, ez gero jarri; ez eta zizailuan etzateko agintzen badik ere.

588. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Von Neumann-ek zioenez, konputagailuek bi informazio-mota desberdin gorde ditzakete: aginduak eta datuak.

589. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Aginduek konputagailuak momentu bakoitzean bete behar dituen eragiketak adierazten dituzte, datuak berriz, eragiketa horien eragigaiak dira.

590. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Kapitulu honetan ez da aginduen adierazpidea azalduko, beren adierazpide propioa izan arren, datuak nola adierazten edo errepresentatzen diren agertzea izango bait da helburua.

591. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Datua osatzen duten bitek zirkulu batean baleude bezala jokatzen dute eta horregatik biraketa deitzen zaio aginduari.

592. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Gehienetan agindu honen atzetik baldintzapeko jauzi bat dago konparaketaren emaitza erabiltzeko.

593. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Konputagailu batzutan 0 zenbakiaren konparaketa egiteko agindu bakuna existitzen du.

594. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Izen honekin ezagutzen diren aginduek programaren segida normala aldatzen dute (ikus 5.4 irudia).

595. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Horretarako, PC erregistroaren edukina aldatzen dute aginduaren exekuzioaren ondorioz.

596. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Beraz, segida normala alda dezakeen agindu-mota bakarra jauzia da, beste mota guztietako aginduen egikaritzapenaren ondoren segidan dagoen hurrengo sententzia egikaritzen bait da.

597. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00175 Aurreko gaietan konputagailuaren egituraz eta konputagailu horrek egikaritzen dituen aginduez hitz egin da, baina programa bat egikaritzeko betebeharrak eta bideak ez ditugu aipatu.

598. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Programa egikaritzen hasten da eta pentsa dezagun 2. orriko agindu batek 7. orriko helbide batera jauztea agintzen duela.

599. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Baita egurrak errez eta lapitza antzera erabiliz; aintzinean agindako irudiak ere, ormetan agertzen ziren zuloak eta erreliebeak probetxatzen zituzten, irudiari indar gehiago emateko.

600. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 ERA ZUZENA: era honetan bidalitako aginduak betetzen ditu ordenadoreak, baina ez du egindakoaren berri bere memorian gordetzen.

601. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 PROZEDURA-ERA: era honetan lan egiten denean, bidalitako aginduak betetzeaz gain, egindakoaren berri memorian gordeko du ordenadoreak.

602. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Dagoenekoz azaldua dugu nola funtzionatzen duen agindu honek.

603. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Dortoka abiapuntura, (0,0) puntura, bueltatzen da agindu hau jasotzen duenean.

604. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Zenbait aginduz osatutako agindu-multzo bati prozedura esaten zaio

605. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 LOGOk berez ezagutzen ditu sistemaren barnean definiturik aurkitzen diren aginduak.

606. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Agindu hauek (sistemaren barnean daudenak), jatorrizko aginduak dira.

607. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Prozedura bat sortzerakoan, jatorrizko aginduak erabiliko dira.

608. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Proz. berria - Jatorrizko aginduak

609. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 ADIBIDE1 definitzeko (AU, ESK ...) jatorrizko aginduak erabili dira.

610. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Prozedura bat definitzerakoan jatorrizko aginduak ezezik jadanik definitutako prozedurak ere erabil daitezke:

611. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Prozedura honek zera egingo du: ADIBIDE1 prozedurak egiten zuena gehi ondoko jatorrizko aginduek adierazten dutena.

612. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Hitzak (izenak eta zenbakiak) eta zerrendak definitzeko erabiltzen den agindua da.

613. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Prozedurak ere informazioa barneratzen du (agindu edo instrukzioak), baina prozedura baino txikiagoa den informazio-unitateaz ez dago lan egiterik.

614. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Logo lengoaiaren jatorrizko aginduak, definitutako prozedurak, asignatutako aldagaien izena eta balioa

615. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Bere bizkar gainera igotzeko agindu zion barraskiloari eta hegan hasi zen.

616. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 HORREGATIK NIK... EGINGO DUDANA AGINTZEN DIZUT:

617. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 - Jesusek esan zuen: Nere aginduak ezagutu eta betetzen dituenak, haretxek maite nau; eta Ni maite nauena, nere Aitak maite du, eta Nik ere maiteko dut.

618. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 Ea, bada, gure Bitarteko on horrek, itzuli itzazu gugana zure begi errukitsu hoiek; eta erbeste honen ondoren, erakuts zaiguzu Jesus, zure sabeleko Seme bedeinkatu hori O biozbera, O errukior! O Maria Birjin gozoa! Otoitz egizu gure alde, Jaungoikoaren Ama done orrek; Jesukristo gure Jaunaren aginduak irabaz ditzagun Amen.

619. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 JAINKOAREN AGINDUAK
-1 Jaungoikoa gauza guztiak baino maiteago izatea
-2 Jaungoikoaren izena alperrik ahotan ez hartzea
-3 Jai egunak jai egitea
-4 Gurasoak aintzat eukitzea
-5 Iñor ez hiltzea
-6 Aragikeririk ez egitea
-7 Ez ostutzea
-8 Gezurrezko testigutzarik ez egin eta gezurrik ez esatea
-9 Besteren senar edo emazterik ez nahi izatea
-10 Oker-bidez besteren ondasunik ez nahi izatea.

620. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0025 Esaten dute potentzia edo indar bortitzeko ahotsa zuela; antzokian ez zela beste asko bezala publikoarengana hurbiltzen, baizik-eta operaren istorioak agintzen zuen tokitik abesten zuela; (garai hartan ez zen mikrofonorik).

621. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0028 Bestalde ordea, moralaren, erlijioaren eta herriaren aginduen indarra diruaren eta artezko zorionaren zirrikuetatik jariatzen zitzaion....

622. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 Arazo gorrienetakoa eskulana urritu egin duela asko; gizonaren ordez, makinak egiten bait du lana gero eta gehiago, nahiz eta honek beti izan beharko duen norbait aginduak emateko.

623. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 Beraz, makinak zenbait lan azkarrago eta hobeto egin arren, beti behar izango du gizonen bat atzetik aginduak emateko eta maneiatzeko.

624. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 GUTUNA Kaixo Lontxo: Agindu nizun bezala, gutun hau idatzi behar dizut.

625. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Ez litzateke txarra izango puntu hau aberasteko ahoz agindutako zenbait egoera dibuja dezatela eskatzea, eta ondoren kalkulua burutzea; guri ezinezkoa zaigu liburuan horrelakorik adieraztea eta zuen gain uzten dugun eginkizuna da.

626. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Konposaketa honen kasu berezia eragileen kopuruak berdinak izanik agintzen duten ekintzen norantzakoak aurkakoak direnean ematen da.

627. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 20 Jesusek noiz agindu zigun Bataioa hartzeko? Jesusek Bataioa hartzeko, bere Ikasleei hauxe esan zienean agindu zigun: Zoazte, eta egin nere ikasle herri guztiak, Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

628. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0037 Jesusek bere gurasoak bezala, guk ere maite ditugu geureak: 32 Zein da Jaungoikoaren Legeko laugarren agindua? Jaungoikoaren Legeko laugarren agindua hauxe da: Zure gurasoak haintzat eukiko dituzu.

629. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0051 51 Zein da Jaungoikoaren Legeko seigarren agindua? Jaungoikoaren Legeko seigarren agindua, hauxe da: Ez duzu haragikeriarik egingo.

630. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0079 Zure Gorputz-Odolak atera nazatela bekatutik eta gaitz guztietatik; eta zure Aginduei lot nakiela, Zugandik inoiz ere aldendu ez nadin (Mezatako Liturgiatik).

631. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0009 Beraz hemen bildutako ariketak ebazteko ahalmena izateak, ez du esan nahi UBIko programa ofizialak agindutako prestakuntza lortu denik.

632. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Ebazpidea: Agindutako barrutia irudian marrakatua azaltzen da.

633. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0150 Herbehereetan, 1572ko udazkenean, Mechelen hiria zakuratzea agindu zuen Alba-ko Dukeak eta Zutphen-eko protestanteak lepamoztea.

634. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0037 Zehazki hitzeginez, iturri beroaren eta hotzaren arteko tenperaturaren diferentzia da agintzen duena; baina praktikan, iturri hotzaren tenperatura aldatzea ezinezkoa da eta hoztailearen, generalki ura, dependentzia du.

635. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Agindutako aurrezki behartua edo aurrezki publikoa sarrera publikoen bidez egiten da; hau da, zergen eta mailegu-emisio behartuen bidez.

636. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Gainera, 1934an Roosevelt lehendakariak dolarraren 50% desbaliapena agindu zuen, urrearen balioa ontzako 35 dolare altxatzen zuelarik.

637. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Adibidez, 94. orrialdean, Jean Louis bere lagunarekin telefonoz ari da hizketan eta tartean bere ondoan dagoen Maurice-ri agindu batzuk ematen ari da.

638. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0209 Lehenbizikoak, berez, ez du agindu bat adierazten, etorkizunean gertatuko den zerbait baizik.

639. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0209 Hala ere, entonazio gogor bat emanez gero, agindutzat har daiteke.

640. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0209 Normalki agindua neure aurrean dudan pertsonari ematen diot: (3) Zu, zatoz hona, mesedez!.

641. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Bi perpaus hauek agindu bat adierazten dute.

642. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Haren ondasun jatorria erregeek eta jaunek egin emaitzetan zetzan, batipat: beren arimaren aldeko sufragioen trukean, sendatzeagatik, agindua betetzeko, seme baten jaiotzea, etab.

643. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0037 b) 92-93: Halaber...!, agintzen dugu ezen edozein pertsonek kobra dezala.

644. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Honela eta agindua nuen bezala, azken muturreraino iritsi nintzen.

645. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Hauek, gehienetan, gai mitologikoetan dute beren etorria, goi-hatsa; hala ere, gizakiaren gisara moldatuak daude, horietan ere gizatasunak agintzen du.

646. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 AGINDUTAKO ERREGALOAK.

647. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Aurreko pasarteetan ikusi dugun bezala konputagailuak egiten duena zera da: gure aginduak bete guk emandako datuak erabiliz.

648. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Ikus dezagun orain zehatzago memorian dauden agindu horiek exekutatzeko zer pauso ematen duen eta nola.

649. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Edozein agindu betetzerakoan bi fase bereiz dezakegu.

650. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Fase honetan agindua Memoriatik KUra ekartzen da.

651. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Bilaketa-fase hau honela burutzen da beti: - KUko Programaren Kontagailuan dago beti exekutatu behar den aginduaren helbidea, Memoriako zein gelaskatan dagoen alegia.

652. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 S erregistroan aginduaren helbidea zegoenez gero, irakurritakoan agindua geratuko da Memoriako M erregistroan.

653. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 - Hurrengo pausoa agindu hori KUko Aginduaren Erregistrora ekartzea da.

654. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 - Azkenik, Programaren kontagailuari aginduaren luzera gehituko zaio eta horretara prest geratuko da hurrengo aginduaren helbidea.

655. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0149 Programa osoa egokia den aztertzeko agindu bakoitzak egoera posible guztietan ondo lan egiten duela, eta programak agindu bakoitza une egokian egikaritzen duela egiaztatu beharko da.

656. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0149 HASIERAKO PROGRAMA / ERALDATUA / BALDIN aurrea-libre / BALDIN aurrean-pareta 6 ORDUAN ezer ez / ORDUAN amplt;aginduaampgt; / BESTELA amplt;aginduaampgt;.

657. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Eta aita bazkaltzen hasi zenean, Peilokilo uztarrira igo, eta idiei agintzen hasi zen: - Aida, Zuri! Aida, Betroin!.

658. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0136 Eta Alemaniara itzultzeko agindu zion betaurreko handi eta bizar zurizko alemanari.

659. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 onartzen dut / 19 -- / -ean / zenbakia / bidalketa-herria / zenbatekoa / bidalketa-eguna / mugaeguna / azaldutako mugaegunean honako helbide honetan / truke-letra honengatik / eta ondoko pertsonaren aginduaz / ordainduko duzu diru kopuru hau: / balioa / igorlearen izena eta helbidea / igorpenduaren izenpea, izena eta helbidea.

660. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Igorleak truke-letra betetzen du eta beste pertsona bati zera agintzen dio: letran agertzen den egunean eta bere karguz (igorpenduaren karguz) hirugarren pertsona bati (edukitzaileari) kantitate bat ordaindu behar zaiola.

661. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Agindu horien bidez, zorpekoek saldo hartzekodunek duten interesa baino interes handiagoa eduki dezakete.

662. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0158 Legearen aginduz, sozietate anonimo orok bere kapital osoa akziotan banaturik eduki beharko du.

663. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Ea gauza ezagun baina orijinalak agintzen dituzuen! Lehenago lekuaren posibilitateak aztertu beharko dituzue.

664. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 Irakasleak aginduari errespetua zor zaio.

665. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 Banaketa-koadro orokorraren instalazioa 26.1 irudiak eta 26.3; 27.1 eta 27.2 taulen eskemek agintzen duten arabera egingo da.

666. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Eta orduan zera esan zion ministroari: Aizu Sasa! Ez al nizun nahi zenuen saria agindu?.

667. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0096 Kontzeptu honen bidez kontrolak berak bere lana zaindu eta, behar denean eskatutako emaitza lortu arte beharko dituen agindu guztiak berak bakarrik automatikoki lortzea nahi da.

668. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Ez da langilea bera kontrolari agintzen diona, kontrolak aukera posibleak eskeini egiten dizkio baizik.

669. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Informazioa prozesadorean baldin badago, ordea, programa askoz azkarrago landuko da, ez bait da agindu honen edo haren seinale-egoeraren bila busean ibili beharrik izango.

670. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Luzeena, berriz, seinalea programaren agindu hori landua izan bezain laister heltzen denean.

671. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Erreakzio-denbora sarrera- eta irteera-unitateetan, seinalea itzultzeko behar diren epez eta prozesadorean agindua lantzeko denboraz osatzen da.

672. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Baldin eta seinale hori landu behar zuen agindua pasa berria bada, erreakzio-denbora honi, noski, programa-zikloaren denbora gehitu beharko zaio.

673. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Honelako bati eragin bezain azkar, programak bere martxa normala baztertu eta sarrera honi dagokion programa-zatia landuko luke prozesadoreak, honekin bukatu bezain azkar lehengo agindura itzuliz.

674. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - Ezkerrera! agindu zuen bidaiariak.

675. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0166 Ali Babak, bihotz oneko gizona zenez, ostatu eman zion eta bere morroiei zaldiak deskargatzen laguntzeko agindu zien.

676. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Biak lapurretatik bizi dira eta eskuetara datorkien untziaren harrapakinaz jabetzea da beren helburua; baina piratak lan hori bere kasa eta inoren agindurik gabe burutzen du, etekinak ere oso-osorik beretzat gordeaz.

677. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Enperadoreak etortzeko agindu zion, baina honek ezetz, zaharregia zela inoren menpean bizitzeko.

678. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Enperadorea zaldi gainera igan zen eta kuadroa hartzeko agindua eman zien bere soldadoei, jauregira itzuli orduko.

679. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0465 Aipatutako programa erabiltzeko behar den ekipamenduaren deskribapena ere egingo da, zure ordenadoreari programaren disketa egokitzeko SETUP programa bereziaren erabilera azalduko da, Graphing Assistant-en funtzionamendua zenbait periferikorekiko erakutsiko da eta, azkenik, programaren disketaren segurtasun-kopia egiteko beharrezko aginduak ikus ahal izango duzu.

680. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 6-7 urtetatik aurrerantzean gauzen gaiztotasuna edo ontasuna ez du pertsona larriek agindutakoa izatearen edo ez izatearen baitan ikusten.

681. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Haurrak bere jolasetan dituen erregela edo arauak ez dira errespetatuak gertatzen pertsona larriek agindu dutelako bakarrik, baizik baitare komenientzia sozialak direlako medio.

682. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 Askotan zure nahimenaren gainetik agintzeko indarra duen mundua.

683. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0120 Baina esklabuen morala ez da beti nagusitu izan; aintzinako greziarren artean jaunen moralak agintzen zuen, Homero-ren idazlanetan ikusten den bezala.

684. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Geroztik bidalitako instantzia baten bidez jakin izan dugu Biltzarrarentzat kanpaina prentsa bat prestatzea agindu zuela, zein 35 ko udaberrian bi aldiz salbatu behar izan zuen Oraa jeneralaren presioz, lehenengo Sunbilan eta gero Ezkurratik mandoz atera behar izan zutenean.

685. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Bigarren hipotesiari buruz zeure ondorioak eta zuzena ala okerra den eritzia aterako zenituenez, hirugarren eta laugarrenei buruz bateraki ari gaitezen: 3. eta 4. hipotesiak: Biotatik lehenenak, erasotzaileak hainbeste eta hain elkartuak zirenez, ez zutela armen bidez agindu beharrik dio, eta besteak guztiz alderantziz, hain gutxi eta elkarren artean hain bananduak zirelarik ez zutela armen bidez agintzeko indarrik.

686. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0286 Sarrera, ostera, martxan jartzeko hasieran automatari ematen zaion agindua.

687. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0286 Lehenengo kateak bigarrenari aginduak emateko seinaleak sortzen ditu eta, horrez gainera, bere burua kontrolatzeko atzeranzko seinaleak ere (fedd back ingelesez).

688. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0286 Atzeranzko agindu hauk kontrolerako aginduak izan daitezke; edo eta prozesu osoa berriro errepika eraziko duten lehenengo katearentzako aginduak.

689. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0286 Automatismoen gakoa, atzeranzko agindu horik sortuko dituzten operatzaileetan datza.

690. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Une bakoitzean agintzen duen buruera politikoari menperaturik egoten da.

691. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Hori agintzen digu eta kristau bideak.

692. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 6. Bizkorrago joateko eta etxe ondoan geldi...... agindu digu Koldok.

693. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Hauen burua apaiza da, gotzaiaren aginduz.

694. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0118 Zein seinale berri edo agindu emango zenituzke?.

695. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0118 Aginduak gehienetan aurrean dugunari ematen dizkiogu, beraz bigarren pertsona erabili ohi dugu: - Zu, hartzazu kopa hori!.

696. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 b) Agintzeko, batez ere inperatiboetan: Goazen!, Isil hadi!, Arren!, Joan zaitezte!.

697. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Hala ere, 1792. urtean bera atxilotzeko agindua eman zen.

698. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 Organo honek gure gorputzaren mugimendu eta eginbehar guztiak agintzen ditu eta eritasun eta lesio edo minik gabe mantentzeak garrantzi handia du.

699. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0046 - Nerbio motoreak: Zerebroaren aginduak gorputzeko atal guztietara banatzen dituzte.

700. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0046 Ez da gauza erraza zerebroa aztertzea baina ikertzaileek diotenez badakigu zerebroaren alde desberdinetan banaturik daudela gure gorputzak egin ditzakeen ekintza guztiak antolatu eta aginduko dituzten zelulak.

701. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0046 Guk ikusi, jan, ibili, idatzi edo beste hainbat gauza egiten baditugu, aurrez zerebroaren zati batean ekintza horiei buruzko informazioa jaso eta kanpotik datozen sentipenak zerebrora eraman ondoren, honek agintzen dituen mezuei esker izaten da.

702. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 - Jaioko ziren hebrear ume guztiak Nilora bota behar zirela agindu zuen Faraoiak.

703. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 - Herodesek, Belenen eta inguruetan bi urtez beherako ume guztiak hiltzeko agindu zuen.

704. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Jainkoa leiala da: bere aginduak beti betetzen ditu.

705. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Jainkoaren aldetik: Errege ahalduna zen; zeruan bizi zen, erreinu gorte batean bezala; bere ordezkarien bitartez (aingeruak) izaten zituen harremanak eta hauek betetzen zituzten Jainkoaren aginduak mundu osoan.

706. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Gizon-emakumeen aldetik: Jainkoarengana joateko pausu hauek ziren beharrezkoak: - Legea bere agindu guztietan bete.

707. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Artzai protestanteen kasuan bezala, mediku eta botikariei ere beren ofizioak eragozten eta debekatzen zitzaizkien, denei katolikotasunaren txartela eskatuz, Bordeleko parlamenduaren agindua betez.

708. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0351 Zergatik gertatu da hori? Aginte adizkiak erabiltzen ditugulako aginduak emateko, beraz, beste modu edo ñabardura bat erantsiz.

709. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0351 Halaz guztiz, aginduak emateko ez ezik, bestetarako ere erabiltzen dira adizkiok, aholku eta erreguak egiteko, esate baterako.

710. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0351 Bata zein bestea aginduak bezain irrealak dira, aginduak egiten ditugunean ere ez baitugu inolako segurtasunik guk agindua beteko ote den.

711. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0471 Lehenbiziko bien eginkizuna, hau da, -TZEA + ukan, eduki perifrasi multzo hauena, agindu-nahikunde edo erregua adieraztea da, baina halako testuinguru berezietan, hala nola:
(100) a. autoen prezioak gora egin omen du: lehenago erostea zuen
b. oraindaino alferra izan dela? Orain lan egitea du
c. (Josetxo, 236.orr.)
d. (Diego de Alzo, Estudio sobre el euskera hablado, 60.orr.)
.

712. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0018 Marimixeri sorginak zuhaitza non zegoen jakin zuenean, ujuka, bere erratz magikora igotzeko agindu zien kattagorriei; eta hegan joan ziren.

713. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0034 Honek gertatutakoaren egiatasuna frogatu, zaingoari egin beharreko galderak egin eta soldadu talde bati iheslariak bilatzera joateko agindua eman zion.

714. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0034 Edo zure burua urkatzeko aginduko dut!.

715. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0034 Eta herri osoan, bere alabaren aztarnarik errazten zuen hari, sari eskuzabala eskeiniko zitzaiolaren berria zabaltzeko agindua eman zuen.

716. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0093 Irakasle guztiei deitu zien, eta nork bere ikasleak gelara ekartzeko agindu zien, onez edo txarrez.

717. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0026 Baina, beti elkartuta mantentzeagatik, inoiz ere bidaia bakarrik ez egitea agindu zioten elkarri.

718. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0005 - Denok kamionetara! Buruzagitzaren aginduak! Eta eramaidazue hau zakurtegira, harrotu egin zaigu eta!.

719. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 - Segi, segi dantzan - agindu zuen, eta besteak jira-bira zebiltzala berak arpoi txiki bat erabili zuen, honela kantatuz:
Hori poza, uretatik gora
animalia gizen-gizen bat
denok jateko!
Hori poza, igluko lurrean
etzanik dagoela
denok jateko!
.

720. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 Beste leku batera joan zen, baina alferrik; orduan esan zuen: - Nola azalduko naiz Vladimir, Eguzkiaren Errainuaren aurrean, nire agindua bete gabe? Dnieper-aino arriskatuko naiz; agian han izango da zisne txuriren bat.

721. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0064 - Izarrak gure esanetara ditugula eta hiltzen bagaituzte, eguzkia Betunlandian erortzeko agindua emanen dugula, bertako jende eta bazter guztiak kiskalduak geldi daitezen.

722. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0064 Berehalaxe deitu zituzten errege ta aztiak, eta ahots lodi ta aginkorraz honelaxe mintzatu zitzaien: - Zuek, kaikutzat jo gaituzue, baina jakin ezazue zeru-lurren jaungoiko garela eta gutako bati zedozer eginez gero, ortzean ikusten duzuen eguzki hori Betunlandia gainera eroriko da gure aginduz eta zuetakorik inor ez da geldituko haren garrak kiskaldu gabe.

723. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0064 - Gure ahalmenaren agiria hauxe izanen da: bihar, gure aginduz, eguna gau bihurtuko da eguerdiko hamabitan eta berhalaxe libro uzten ez bagaituzue, badakizue zuen etorkizuna.

724. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0071 - Hurrengo urtean, hots, 1908-ko urtarrilean, Probintzi-Mandatalgoak (Comisión Provincial) agindu zidan Probintzi Telefonu Sarearen (Red Telefónica Provincial) aurrekontu estudio bat egin nezala.

725. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Nire erlisioak eta nire kontzientziak hala agintzen zidaten.

726. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0126 - Segi agindu zidan amonak. Ez gelditu.

727. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 Isildu eta handiek agindutakoa egin, zuk baino gehiago dakigu eta.

728. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 - Baina andere Matilde, aginduak haurrena bakarrik aipatzen du.

729. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Jezar zaitezte! agindu zuen anderetxoak Atreyuk lehenago zeozer jan eta edan behar du indarrak berreskuratzeko.

730. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0006 Eta maitagarri on honen aginduak jarraituz, erregeak leku bat atondutzea erabaki zuen, haren alabatxoa, lotan zegoen artean eta sorginkeria apurtu arte, edukitzeko.

731. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Baso honen erdian haren aitak, gaztelu ttiki eta polit bat eraikitzea agindu zuen.

732. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0020 Hurrengo goizean, Enekok, oiloa bilatzen joan zanean, bere amak aginduta, arraultze bat ikusi zuen lasto (4) Lasto: Artean artean oiloaren ondoan.

733. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0021 Denborarik galdu gabe Enekori agindu zion urrezko arraultzea, hiriko bitxigileari eramatea eta prezio on baten hari saltzea.

734. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0021 Amak ez zuen lez ahazten bere handikeriak agindu zion ere arraultzea saldu ta gero haren diruarekin janari onenak eta jantzi ederrenak erostea.

735. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0022 Bere amaren aginduak jarraituaz, arraultzaren salketaren ondorioarekin, umeak asto bat erosi zuen eta janari honenekin kargatu zuen.

736. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0022 Gero bigarren lana agindu zion.

737. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0022 Orduan Kastilloprankok hirugarren lana agindu zion.

738. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0009 Inguru hartako errege batek egundainoko aberastasunak aginduta zeuzkan herensugearen burua eramaten zionarentzat.

739. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Gaixoa bisitatzen zuenean, heriotza burukoan topatzen bazuen, elizakoak agintzeko; eta bera hankatan topatzen bazuen, gaixoari zer nahi jan-edan agintzeko.

740. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Eta PATER NOSTER bat errezatzeko agindu zion, hauxe errezatuta hilgo zela eta.

741. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Baina - esan zion Azerik erabat aztoraturik - gogora hadi harrapatutako guztia erdibana egitea agindu diogula elkarri.

742. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0224 - Britxemer - agindu zuen Erregek, argixeago sentitzen baitzen sendakina prestatzen zihoan eran -, heldu zaik nireganako dunan zaletasuna demostratzeko txanda.

743. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Baita harea gehiago, ohol eta zerrote batzu, kotxe zaharren karrozeria, hiriko lantegi batetako plastiko belakitsuen hondakinak eta zuhaitz enborrak, hartz ikuzleak gora igo zitezen, ekartzeko ere agindu zuen.

744. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 Ondoko morroi bati lantzaz erasotzeko agindu zion orduan printzeak.

745. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0066 Hauek beldurtu nahiean beste eskutitz bat idatzi zuen Brianek, Idi Kopetak aginduta.

746. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0081 Egurrezko zubi altxagarri bat presta zezatela agindu zien Beltzak bere gudariei.

747. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0112 - Bihotz inglesa duzu eta berak nere esanak betetzeko agintzen dizu.

748. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0124 - Baina nor zara zu tenplario bat preso hartzeko? - Nik agintzen dut hemen.

749. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0046 - Geldi, geldi zuek hemen!- agindu zien Manexek ilunpetan saltaka mutilaren ondoren zihoalarik.

750. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0099 - Baina, nik berreskuratuko zaitut osaba Tom! Berreskuratuko zaitudala agintzen dizut!.

751. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Kassey-k pentsatu bezala landaketa inguratzen zuten zingiretara iristen ari zirela, gelditzeko agintzen zien ahots bat entzun zuten.

752. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0053 Patxik, esku batean pistola eta bestean ezpata, isiltzeko agintzen zien denei, baina alfer-alferrik.

753. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0120 - Ondo miatu leku hau goitik beheraino!- agintzen die bere gizonei.

754. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0120 - Zu isildu!- agintzen dio Kruptschek.

755. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Nola jakinen duzu bada! Hemen bizi nahi baduzu, hemengo agindu eta lege guztiak errespetatuko dituzula zin egin behar diguzu...

756. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 - Orain ere hor hengoen hi? Nork agintzen dik gure gauzetan sartzea? Ez diagu hire beharrik, esan zioten.

757. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0100 Hori dena egin eta TXOMINek, agindu zuenez, gurpil pirrikadunak inguratu ondoren, gogotik egin zuten lana mutikoteek.

758. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 Kedarek Tim egunero paseiatzera aterako zutela hitzeman *hitzeman:agindu (prometer) zion Gorkaneri eta honek agindutakoa betetzeko gogorarazten zion.

759. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0019 - Batzutan joango naiz - agindu zuen Anek -.

760. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 Txiste bat kontatu zion eta txakurrei buruzko liburu bat utziko ziola agindu zion.

761. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 - O, ederki ordainduko ditu, ez izan dudarik - agindu zion -. Orain ohean dago gaixorik.

762. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0083 Bizitzak agindu zitzaizkien armak entregatzen baldin bazituzten eta soinean zutenarekin Gaztela-ko lurretara abiatu beharko zuten.

763. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0183 Amando-k, ikusiz ez zela posible ordeka-zelaietan frankotarren oldarrari eustea, gudu-lerro guzietan erretirada agindu zuen (...).

764. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 Eguerdian, bere amak eskutitzean agindu zion paketea iritsi zitzaion.

765. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0158 Glenarvan-ek itsas haietan zer egiten zuen galdetu zionean, Tomas Austin-ek, harriturik, bere aginduak betetzen zituela erantzun zion.

766. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0158 - Nire aginduak?- esan zion lordak.

767. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0172 Marinelek janariak eta armak lurreratu zituzten, eta Ayrton agurtu ondoren, Mangles-ek irtetzeko agindua eman zuen.

768. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0116 Lopek ordainduko ziela agindu zien.

769. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 - Lope, ikasten saiatuko naizela agintzen dizut eta... Leihatilatik begiratu zuen. Ez zekien zer gehiago esan.

770. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 Bi morroiei lapur nagusiak emandako agindua zorrotza zen: ez hilik eta ez bizirik, gizon horri ez utzi etxe honetan sartzen.

771. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 - Eser zaitez hor eta idatz ezazu - agindu zidan -.

772. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Baina ez da eraman ezina: zer da ba kapitanak agindua betetzea?.

773. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Agindu diezaiokezu tripulazioari untzi gainean biltzeko. Irtetzeko ordua da eta...

774. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0071 Kapitana ez zen bigundu eta bi caballers-ak ere atzitzeko agindu zuen.

775. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 - Tostarteko denok prest!- agindu zuen Achabek bigarren ofizialaren besoa bere bizkar gainetik kenduaz.

776. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 Landare artean ezkutatu ziren, eta airera deskarga bat egiteko agindua eman zuen kapitainak.

777. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Garai hartan Ingalaterra eta Espainia elkarrekin baketan zeuden, eta edozein filibustariri itsasoratzen ez uzteko agindua hartu zuen Jamaicako gobernariak; (...).

778. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 - Sendagileak agindu dit jartzeko, oina larrutu egin dudalako.

779. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0008 Txangorako behar zuen dirua 48 ordu barru lortuko balio, agiria izenpetuko zukeela agindu zion Rikardok.

780. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Baiezkoa entzutean, edozein zaurituk merezi duena ukatuz, ziega ilunenean sar zezaten agindu zuen.

781. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0048 - Eta zer egin behar dugu orain hauekin? Robinek, une batez pentsatu ondoren, agindu batzu eman zituen.

782. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 (...): haietako gizon bat nire besoa estutzen ari zen eta agintzen ziotenean hori egin behar.

783. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 - Har ezazu esan zion -. Urik ez emateko agindu digute, baina jaki hauek eta pitxer hau dakarzkizugu. Honez gero, egarriz egongo zara.

784. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0108 Horrela agindu zion nire lagun handia zen Rikardo at Lea bere aitari.

785. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0168 - Jauna, agintzen badadizu...?- esan zuen Mansfieldek burla eginez.

786. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0188 Ordura arte begira egon ziren, baina orduan printzeak klarina jotzeko agindu zuen.

787. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0234 Robinekin batera, Mariana nola edo hala askatuko zutela agindu zuen.

788. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0314 Belaunikatzeko agindu zion Robin Hoodi.

789. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0048 Bera izango da aldez aurretik agindutako Mesias, munduari Jainkoaren zuzenbidea ekarriko diona.

790. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0048 - Emaiguzu, zure aginduak gogoz betetzeko laguntza: Maitasunean presta gaitezen zure etorrerarako.

791. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Ni ekarri ninduen itsasuntzia omen zen kostalde hartan sekula ikusitako lehena, eta agindu zorrotzak emanak zituen Erregeak, besterik agertzen bazen inoiz, lehorrera zezatela eta bertako marinel eta pasaiari guztiekin brozel batean Lorbulgrudera eramateko.

792. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 Agindua Manuelaren borondatearen aurka bete zen, izan ere bere burua hobeki lagunduko zuela bakarrik uste baitzuen lantzari-pikete batekin baino.

793. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0137 Aldiz, militar leialek nahastu gabe iraun zuten, jeneralaren aginduz, eta aldeko zuen apezeria baserritarrak ez zuen izan mobilizatzeko aukerarik.

794. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Egia da polizien aginduen arabera ez duela inork ezpatarik erabili behar Indian, baina piska bat zuzpertu eta kirtena ukitu zuen, ederki ezagutzen naute hemengo guardia guztiek.

795. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Agindua da.

796. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 - Agindua da - berresan zuen Kimek.

797. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Zuk aginduta ez bada, ez da inor hilik gertatuko.

798. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Eguerdi aldera bidexidor bat aurkitu zuten, eta Wei Lie Deshangek, izkutatzeko leku bat bilatuz, han gelditzeko agindu zien.

799. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Haranera itzuli zirenean, eta Wei Lie Deshangek agindutakoaren arabera beti, arrosategi batez mugaturiko erreka ttiki baten ondoan etzan zuten annamitar bahitu berria.

800. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Beraz, hausterre eguna iritsi zenean, ezkontohea kendu eta beste bi ekar zitzaten agindu zuen Alejandrok.

801. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 Baina gora-behera beldurgarri horrek sofritu arren, gure mutilak askatasun osoa izan zuen; Borbon-tar M Antonietta bere amangandik zetorkion ahiurri berezia: Amak nere haurtzaroan zortzi andreren eskuetan utzi ninduen, baina argi agindu zien berak: gogo nuena egiten utz zezaidatela...Ta nere jolasen artean ba nituen ongi arraroak.

802. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0049 Sena-ren senaren
esanak
agintzen dik
eskuko mugimenduaren
abiadan, artista.

803. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Zentzu guztiak joku horretan jarri nahiez edo, ia inork ez du galoidunaren agindurik entzuten.

804. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0071 Ezker aldera okertzen haiz eskuineko eskuari Parabellum-aren kulata bila joateko agintzen dioanean.

805. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Agindu bezala ekarri ziguten, eta beltxa zen, eta bi xarpa bezalako zituen belarrietan botoi antzeko batzuk ipini ahal izateko.

806. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 Paulo, etzak bakarrik utzi, agindu egiok.

807. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0086 19) Eta Euskararen arerio guzti hauek erderaz irakasten, debekatzen, hobenesten, agintzen, oihukatzen, aholkatzen eta aldarrikatzen dute.

808. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 - Geratu zaldia! - agindu zion Ibrahimek Halimari oihuka.

809. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Halimak ez zuen agindu hori eztabaidatu.

810. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Batzu fusilatuak izan ziren, Zumalakarregiren aginduz, espioiak zirelakoaren salakuntzaz.

811. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 - E! Isil zaitezte! - agindu zuen jentil buruzagiak bat batean, bere lagunen barre eta garrasiak eten araziz.

812. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 Zuritu nahi al zara? Ea, Labazomorro, Labazomorrotxo, mintzo, Joantxok agintzen dizu eta! Zer dago ostatuko atean?.

813. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0087 Seguritate publikoaren aginduak betetzen, itxi egin ziren.

814. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0055 MARIA: Karlos printzea! Karlos Printzea! Etorri naiz Orreagaraino Italiara egingo duzun bidaia baino lehen, zuri agintzeko, eta eskatzeko, Nafarroa sekulan ez dezazun ahantz.

815. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0017 Zorionak eta eskerrak eman zizkien hiru txanbelauei beren ausardiagatik eta sari on bana emango ziela agindu zien.

816. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0017 Eta festa alaiak ospatzeko agindu zuen.

817. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Itsaslapurren gordeleku haretaraino ez dago ez trenbiderik ez autoentzako kaminorik, mandoz eta oinez ibili ohi dira hango kontrabandistak, eta ni ere oinez abiatu behar izan naiz, ene nagusien aginduz.

818. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Auskalo, baina bazitekeen bere bi lagun haiek, erregeak agindu bezala, dontzeila gazteak berentzat gutiziatzea! Nola nahi ere bada, hiru gudarietatik bata galdurik geratzen zen.

819. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0120 Zuzendariak inori ezer ez esateko agindu zion.

820. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 De Gaullek zuen orduan agindu Olibondo-lepo inguruko aduar guztiak lurretik ezabatuak izan zitezen: gizon, emakume, haur, etxe ta abereak galeraziz.

821. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0101 Noiz xuxen izan da sarraskia? Duela hamabi gau Soldadoek gogor agin ahal zezaketen? Batek ere ez! Mamu ilun batzu bezala leihorreratu ziren Indiano zikin horiek.

822. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Apaiz sendiko seme genuen eta bere bizitza guztian, herbestealdikoan, Jainkoaren legea ikasteari emana eta harek agintzen zuen arabera bizitzen ahalegindu zena.

823. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 Zintzo bizi ziren Jainkoaren begitan biak, eta Haren aginduak eta erabakiak xehetasun guztiz bete ohi zituzten.

824. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 Moise-ren legeak agintzen zuen eran, zortzigarren egunez erdaindu zuten eta Joan izena ezarri hau da, Jainkoa bere alde du.

825. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 Hauzoko guztiak guraso zaharrei zorionak ematera joan zitzaizkien gertakizun pozgarri hura haiekin batera ospatu nahiez Zakarias-ek pozez gainezka abesteari ekin zion:
Onetsia Israel-en Jainko Jauna,
bere herriari agertua egin bait dio, askatzeko.
Osasuna indarra sortuerazi du
bere morroi Dabid-en etxean,
aspaldiko denboretatik igerleen ahoz
agindu izan zuen bezala.
Eta zu, haurra, Goi-goikoaren igerle deituko zaitute
Jaunaren aurretik ibiliko bait zara
haren bideak txukuntzeko,
herriari osasun bidea
eta pekatuen barkamena aldarrikatzeko
.

826. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0036 Abrahan etxolan sartu zen eta ogia erretzeko agindu zion Sara bere emazteari.

827. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0036 Mutilari, berriz, haragirik onena prestatu eta erretzeko agindu zion.

828. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0058 Baina geu ere maiteko gaitu, Jesusen aginduak betetzen baldin baditugu.

829. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0069 Jesusek otoitz bat esan zuen eta gaitzak aldegingo ziola agindu zion mutilari.

830. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0069 Jesusen izenean agintzen dizut: Jaiki zaitez eta ibil! Eta, eskuineko eskutik heldu eta, jaikierazi zuen.

831. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 44 / BERRIRO IKUSIKO DUGU JESUS Munduko Errege bezala itzuliko zela agindu zuen Jesusek.

832. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 Jarraitu, Jesusek agindu zizuena egiten.

833. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 Beraz, judutar haur-muttiko guztiak itoarazteko agindua eman zuen

834. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 Atera ezazu! - agindu zuen printzesak.

835. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0063 Santiago jaiak izan arren, goiz hartantxe agindua zuen, bere arautegiak ezarririko ordurako suak iraungi egin behar zirela.

836. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 - Nere jenerala totelkatu zuen ofizial batek horditurik Marchand-ek exekuzio honetaz xehetasunen bat kondatua dit eta, edozer jarriko nuke apostuan ezetz zure agindua izan...

837. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0070 Bizirik iraungo genueino haren kontura dantza eginez segitzeko agindu zuen azkenik, eta Xiux-en alarguna zoriontsu bizi izan zen bere ametsetako etxera eraman zuen emazte izutua.

838. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 Han maistrak Cara al sol agintzen du.

839. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0014 Aitzakiak aitzaki, badakit zuek agindutako baldintzak bete behar ditudala.

840. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Ez... Barkatzen diegula, bihotzez, aditu?, bihotz osoz; horrela agindu digu apezak.

841. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0052 Eta beste batean, berriz, koskorragoa izango zen noski, otorduan ari zirela, inorekin baino areago bere buruarekin ari zelarik, honela kezkatu omen zen: aita, zu zergatik joaten zara egunero lanera? nork agintzen dizu?

842. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0042 Bertatik irteten da, beste biri zaintzeko agindua emanez.

843. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0098 Bukatzeko berrehun flexio egiteko agindu zidaten, baina hogei eta boskarrenean lurrean jota geratu nintzen.

844. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jon, ebaki - agintzen zuen Xalbat izeneko berrogei-ta-hamar urte inguruko baserritarrak, eta Jon artzai ezti zaharra zutitzen zen, sakelatik kanita ateratzen zuen eta gogoz ekiten zion ebakitzeari besteak beha zituelarik.

845. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0160 Oilarrak Don Justiniano sarraskitzailea salatu zuen, eta Pellok oilarraren bidez herriari agindu zion promesa ere bete eginen zen.

846. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0069 Donatus euskaldun marinelak, beti, zegoen lekutik alde egiteko zuen grina bitxia, ahaire estrainio batek aginduko bailuan.

847. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0069 Beti atzetik zerbait agintzen zion.

848. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0157 - Badakizu Asun, garai batean lurralde guzti hauetan matriarkagoa zela jaun eta nagusi, emakumezkoek agintzen zutela, aisa gainera, gizonezko eta beste ilaje guztiko pizti eta animalien gainetik?

849. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0157 - Bai, bai... oraindik badira batzuk gure herrian ere emakumeok agintzen dugula diotenak, baina joan zaitez bila, azkenerako beti geu, inozook, gara beti irteten galtzaile, eta bestela zure aurrean duzu lekuko begi bistakoa.

850. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0078 Akademiarik ezagutzeko ditxarik izan ez zuen José María Llopis sarjentoari korapilatzen hasi zitzaion mingaina, San Martín de Tours-eko patroia zela, eso ya lo sé, desprezioz tenienteak, kofradiako bokala ere bazela eta etxe majo bat eraiki berria zuela kanposantutik gora, itsasora begira, ¿con qué dinero?, sarjentoak ez zuela haren arrastorik, partila onak ere egiten bazekiela San Martin de Tours-ek, etxe oneko semea, su padre fue alcalde el 50, fiel al Régimen, keinu energikoa tenienteak ez zitzaizkiola batere interesatzen eta detaile haiek gorde zitzala aginduz.

851. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0126 Bere garaiko optimismoak agintzen zion bere liburua piura honetan ixtea: .

852. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0111 Baina zegoen enbasatuan ere, bigarren soma gramoa hartu eta guztiz ere, Leninari ez zitzaion ahaztu agindurik zeuden prekauzio antisortzekoak hartzerik.

853. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Eta zerga zamatsuak, eta ziega itsuak, eta agindu iraunkorrak eta marroak oro atertezinak jazo goikoentzat: gari bila ertenak zirela Zakurripurdirantz, errotako ardatzaren aieneri bedeinkapen elikagarriago batzu eskeintzearren.

854. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 Whitenekoan afalduko dudala agindu diot bati, baina aspaldiko lagun bat besterik ez da, eta beraz, badaukat telegrama bat bidaltzea eta gaiso nagoela esatea, edota ondorenean hartutako beste konpromezu batzu zeharo galerazi didatela joatea.

855. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0133 Guzti hura ken zezatela agindu nuen; arbuiatu nuen, baita ere, hasiera batean behintzat, Aberriaren Aita delako titulu miresgarria, Augustok berak ere oso berandura arte onartu ez zuena, ez bait nintzen hura neureganatzeko duin sentitzen oraindik.

856. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Menditik behera jaisterakoan, Jesusek honela agindu zien: - Ez esan inori ikusi duzuen hau, harik-eta Gironaren Semea hilen artetik biztu arte.

857. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Mariarentzat, Moisesen Legearen arauera, garbikundeko egunak bete zirenean, gurasoek Jerusalena eraman zuten Jesus, Jaunari aurkezteko Jaunaren Legean idatzirik bait dago: Lehen-semea Jaunari eskainia izango da, eta opari egiteko Jaunaren Legeak agintzen duen eran: Bi usapal edo bi usakume.

858. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Gurasoek Jesus eraman zutenean, Legeak agindua Harekin betetzera, hartu zuen Simeonek haurra besoetan eta Jaungoikoa bedeinkatu zuen, esanez: - Orain utz dezakezu, Jauna, morroi hau bakean joaten, Zeuk hitzeman bezala.

859. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Hurreratu zen agintaria, heldu zion Paulori eta bi katez lotzeko agindu zuen; gero nor zen eta zer egin zuen galdezka hasi zen; baina jendeak oihuka, batzuek bat, besteek bestea esaten zuten.

860. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Eta iskanbilagatik gauza garbirik jakin ezinik, gudaletxera eramateko agindu zuen.

861. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Jainkoaren aurrean agintzen dizut, eta biziak eta hilak epaitzera etorriko den Kristo Jesusen aurrean, honen agerpen agerpena: Ikus 1 Tm 6,14 oharra eta erregetzarengatik: aldarrika ezazu hitza; ekin, egoki denean eta ez denean; eman arrazoiak, egin errieta, aholka, eraman haundiko izanez eta trebeki irakatsiz.

862. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0120 (...), arratsetan, neskarengana agindua urratuz joaten zenean, bihotza nagusitzen zitzaion eta bere hitzari zintzo eusteko asmoa hartu ohi zuen.

863. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 - Eta horregatik, frai Arthur, deblauki eta solemneki eman nahi dizut abadagune honetan, komunitate osoa areto kapitularrean bilduta gaudelarik, gure ongi-etorririk bihozkorrena, eta zure ikertzapenek arrakastarik handiena lor dezaten opa izan ez-ezik baita nahi dukezun guztirako gure laguntza beti eskura izanen duzula agindu ere.

864. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Berria zabaldu zenean, zerutik etorrita eta Iguzkiaren semea nintzela zioten, eta gai horretaz galdeturik, keiñuen bitartez zeruan Iainkoa deitzen diogun gizon bat bizi dela anitzetan esan diet, zeru-lurren sortzailea; eta kristauok Aita prestu ohorezkotzat daukagula eta berak agindutakoa zintzoki betetzen dugula; eta bere eskutik gauza on guztiak datozkigula; eta beraiek ere horrelaxe eginik, zoriontsuagoak izango direla.

865. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Eta Espaiñiako Erregek halaxe agintzea espero dut, Eliza Katolika Sainduaren izenean herri fedegabe hauek bereganatzeko, (...).

866. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 - Senean! agindu zion Chinchillatarrak @-.

867. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Honek bere pistola zorroratu zuen, eta Juanari zuzenduz, lasaitasun plantak eginez, betosko latzak aurkakoa adierazi arren honela agindu zion: - Juana! Zerbitzatu txurrut batzuk, bada.

868. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Juanak, eskena garatzen zen artean bizkarka ezarrita zegoen mahai ondotik mugitu ez zenak, entzungor egin zion aginduari.

869. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 Eta honek, ez baita segituan amore ematen duten horietakoa, nolahala zerria bereganatuko zuela agindu zuen.

870. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0021 AMAL: Osagileak ez irtetzeko agindua eman dit, eta hemen ikusten nauzu, toki honetan eserita pasatzen dut egun osoa....

871. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0031 AMAL: Erregeak aginduko zion hemengo nagusia izateko, ez da ala?.

872. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0026 Txerrenek bere soto handi hartako irina bahe batetik pasatzeko agindu zion, baina ezinezko lana zen hura, irina eta zahia biak batera joaten bait ziren bahearen saretik.

873. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Mamutzarrak urtero neska gazte bat hari emateko agindu zuen, bestela ez zuela inor bizirik utziko eta.

874. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Hitzemana zeukanari eutsiz, erregeak ezkontzarako prestakuntzak antolatzeko agindu zuen.

875. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0015 Ea ez al zekien oraindik ez zeukala gauez kotxea eramateko ohiturarik, eta berak agintzen zuenez ez zuela kotxea gauez gidatuko eta berak esandakoa onartu eta egin behar zela han eta isilerazteko behin betikoz ume mukizu hori.

876. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0060 Lehenengo bost suhiak karabanan zihoazen, aitaginarrebak horrela agindurik, seigarrenaren zerbitzari bezala.

877. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0009 - Kentzazu estalkia - agindu zuen lehoinabarrak, eta hain izugarri egin zuen marro armiarmak estalkia altxa zuela.

878. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0012 Animaliak banatu ziren, baina armiarma atzera geratu zen usoekin hitz egiteko: - Eskerrik asko esan zien. Orain, mesede bat egin nahi badidazue, oskoletarik erdiak emango dizkizuet agindu dizuedan haren partearen ordez.

879. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0033 Nahiz eta sekretua ez zuela azalduko agindu zuen, armiarmak senarrari kontatu zion dena berarekin batu zenean.

880. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0056 Behi itzel bat da, agindu nizun bezala, niri emandako hitza betetzea gustatzen zait.

881. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0076 Eta, besterik gabe, bi zati berdinetan zatitu zuen astoa; gero, bere zerbitzariei dei egin eta etxea birrindu zezatela agindu zien.

882. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0044 Bake garaiko Buruzagiak Belazeetako indioen artean bi buruzagi izan ohi ziren tribuan: bake garaian agintzen zuena, eta guda garaian agintzen zuena amari esan zion: - Zure semeak bestek ezin zion kendu bizia haur horri.

883. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 Era horretara hobeto gogoratuko duzu zure agindua.

884. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0053 Alde batetik, ez zitzaion iruditzen etxe hartan beste inor egon zitekeenik, baizik eta bera bakarrik zegoela, bera bakar-bakarrik, eta nahiz-ta etxe hura izan alde hartan ohikerak agintzen zuen bezelakoa, halataz ere bere amets irudi hartan, etxe hura harrigarrizko itxurakoa zela iruditzen zitzaion, eta inork inoiz Drakularen jauregi beldurgarriaren orma teilatuak gogoratzen baditu itzal-lanbru nahastuan erdi galdua laister konturatuko litzateke zein modutan ikusten zuen Martak bere etxea, hara, mendi-tontor baten gainera aldatua, saguzar marruti batzuen hegakaldien azpian, etsai kaltegarri batzuen bizileku eta kabi bat izango balitz bezela, eta tristura haundi batek zaztakatzen zion barrena han bere burua modu hartan ikusirik, kobildua, izerdi hotzez bustia, hortzak kirrizkadan eta geldi ezin konturik....

885. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0090 Lehenik, beraren aurrez herriko erretorea izan zen Joakin Basozabalek 1.793an izan zituen istiluen berri jasotzen zutenak, herriko agintariek erretore-ordezkaritzako bi apaiz izendatzeko agindu ziotenean.

886. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 - Tira Itziar, ekarri zaiozu kafesnea etxekoandreari - agindu zion Julenek.

887. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 Artean ere barne guztiak dardaraz bazituen ere Itziar-ek, bere amaren agindua betetzeko asmoan sukalderatu zen.

888. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0189 - Lagundu zaiezu logelara - agindu zion etxekoandreari Alzaga zaharrak, malkoz betetzen zitzaizkiola begiak.

889. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0040 Eta amak jakinerazi zion ezagutzen ez zuena, bere buruari agindutako legea hautsiz.

890. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0131 Biharamun goizean Absaloni agindu nion kontsultara etor zedila, harekin mintzatzea derrigorrezkoa nuelako aitzakiaz.

891. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Osaba Juanitok etxera igoteko agindu zidan.

892. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Haiei barkamena eskatzeko agindu behar diozu.

893. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Gainera nik ez nuen inoren aginduak zertan obeditu behar.

894. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0129 Komando bakoitzeko kabu edo sarjentuari agindu zehatzak eman zizkieten: oihaneko indioak japoniarrak ziren.

895. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0045 Eta horrek bidezko baderitzo etorri berriarekin oheratzeko aginduko ziok, bisitariekin ohi denez, ez da?.

896. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Baina Izurria hirian zehar mehatxuka hasi zenean, zirkunstantzien arabera ekin zuen Markek bere etxakideei honela aginduz: bere etxean jarraitu nahi baldin bazuten, beharko zuten guztiaz hornitu eta Izurria urritzen zen arte kaleko atetik sudur punta ateratzerik ez zutela.

897. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0047 Garai hartan Afrikako lurralde honetan agintzen duen Muza enperadoreak lehenik gudari talde txiki bat aurreratu zuen, konteak zioena egiaztatzeko.

898. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 - Hogei libera agindu dizkidazu - esan zion Bob Steelek bizkor.

899. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 - Kontadazu gaur arratsaldean esandakoa berriro - agindu zion Peterek.

900. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0035 - Emaidazue, emaidazue nire maitea. Nire alabari agindu nion... Nik banekien....

901. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 Bihotzez bat ginenean elkarri agintzen genion zorion hura, orain bi garelarik, zoritxarrez beterik dago.

902. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0079 Zerbait egin behar zenean, zaharrenaren esku utzi behar izaten zuen beti aitak; baina gauez zerbait egiteko agintzen zionean, edo iluntzean hilerri aldera edo leku ilun batera bidali nahi zuenean, beti erantzuten zion: - Ez, aita, beldurra ematen dit!.

903. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0055 Eta azalpen gehiago nola eman nenbilelarik, atzamarrez ezpainak lotu zenizkidan, ezer ez esateko aginduz, ez dakienak ez dezakeela ezer konta eta.

904. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Orduan merkatariak bere semeak ekartzeko agindu zuen, hala nolacadia eta lekuko batzu.

905. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0053 Ni ikustean, Soleimanek bere konjura egin zion Allahi eta bere erlijioa besarkatzeko eta bere menpekotasunean neure burua jartzeko agindu zidan.

906. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0053 Orduan pitxer hori ekartzeko agindu, bertan ni atxilotu eta berunez zigilatu zuen, Gorenaren izena inprimatuz.

907. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0053 Gero efrit zintzoei ni lepoan eramateko eta itsaso erdian ni jaurtikitzeko agindu zien.

908. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Eta erregeak dudarik egin gabe hura hiltzeko agindu zuen.

909. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0081 Eta arrantzalea bilatzeko agindu zuen, eta arrantzalea azaldu bezin laster, esan zion: Nahitaezko gauza eta lehendabiziko aldiz ekarri zenituen bezalako lau arrainekin zu itzultzea.

910. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0098 Eta azaldu zenean erregeak hurbiltzeko agindu zion, eta ohorezko janzkiak erregalatu zizkion, haren bizimoduaz eta semealabarik zuenez hari galdetuz.

911. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0013 Baietz, agindu dit.

912. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Nagusiak agindu bezala, Zidore eta bi langileak mendira doaz eta Cocoren gorpuaren ondoan zuloa egiten dute.

913. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 - Irten kanpora Jaungoikoaren izenean!- agindu zigun postariak gure zalantza kolpean hautsiaz.

914. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Zori txarrak edo, hobeki esanda, halabeharrak, edo nahi baduzue, patuak, halaxe nahi izan zuelako, noizpait utzi egin behar izan nuen nere sorterria, batzutan maitaturiko eta beste hainbatetan gorrotatutako ene jaioterria, eta asturuak hala aginduta honaxe iritsi nintzen aspaldi.

915. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Behin, arratsalde batez, inoiz baino urduriago iritsi zen etxera: lortu berria zuen kontakto batek adierazi zionez handik aste pare batetara beste norbaitekin helduko ziren notizi berriak jasoko zituen, seguru aski berarentzako agindu berri batzuekin.

916. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0027 Egiaz, 17`00 aldera komentzitu zuten te bat eta bokadillo bat (urdaiazpikozkoa) har zitzan, eta prest azaldu zen itaunketaz jarraitzeko, Beizmennek hura bukatzean askatuko zuela agindu bait zion.

917. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Denak, bata besteari bultz eginez, ea nor lehenengo heldu Presidentearen agindua betetzera.

918. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 - Ez dakigu nolako aginduak dituzten.

919. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 Muturra garbituta sukaldera sartu zelarik, ama bere txokoan jarrita nabaritu zuen, erdi-agurtu zuen baina harek ez zion deus erantzun, bere basoa jasoz bezperako esneaz bete zuen eta irratia instantean ematen ari zen notiziari erreparatu zion: Goizeko zortzirak baino lehentxeago, bere lanera zihoala kotxez, polizia nazionaleko tenientea zen Miguel Palomino Palacios hiru gaztek tirokatu eta hil dute Donostian... Pelos, bere lagunarekin gogoratu zen Maria: lehengo astean ikusi zuen, bere leihotik, poliziek herria hartu zuten eta hantxe, kantoi batean Pelos atxilotu zuten eta eskuak paretaren kontra zeukaten - bat etorri zen orduan, agintzen zuena behintzat, eta amorru bizian jo zion Pelosi barrabiletan ostikoa eta.

920. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0046 - Utz nazazu!- agindu zion Wendyk.

921. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Laster izan zuten bere agindu zorrotza: - Denok uretara!.

922. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 - Bortxatu sarraila! Azkar!- agindu zuen inspektoreak.

923. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0249 - Misio berezia!- agindu zuen.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00063 Kontzilioaren irizpide auei jarraituaz, Euskalerriko Elizbarruti-arteko Batzorde bat sortu da, Idazti Deun-gaietan, Liturji-gaietan eta euskera-gaietan jakintsun diran gizonakin; eta bazorde orrek, beren Gotzaien aginduz, Mezako Betiko zatiak euskera batuan ipintzeko lan bikaña egin du: euskeraz egiten duten Elizbarrutiak ontzat eman dezaketen euskera batuan.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Estaduak lurralde baten barnean agintzen du, bestalde harmada bat du eta horrezaz gainera espetxeak eta behartzeko, ordurarte ezagutzen ez ziren medioak.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 - Eziko duen eran, agindu behar da; ez da aski eginaraztea; lehenago edo ondoren, agindua onar-erazi behar da.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 - Gozo-gozo agindu behar da, bainan bigunkeririk gabe.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 - Zentzuzko ta beharrezkoak bakarrik agindu behar dira.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0328 Aurkibidearen laburpena: 1- Sarrera; 2- Oinarrizko kontzeptuak; 3-Konputagailuaren egitura; 4- Datuen adierazpidea; 5- Aginduak konputagailuan; 6- Sarrera / irteerako osagaiak; 7- Sistema eragilea.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0072 2- Oxigeno disolbatutaren batezbesteko balioak, bainu-lekuetarako legeriak agintzen duen saturazio-indizeraino ez dira puntu batean ere iristen.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Geroago, Jesusek Espiritu Santu ori bere ikasleei agindu zien; Espiritu orren laguntzaz, beren sinismena ausardiz aitortzeko trebe zitezen.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Azkenik, berpiztu ondoren, Espirituaren zai egoteko esan zien, laixter jetxiko zitzaiela`ta: Adizute, Nere Aitak agindua, Neronek bidaliko dizuet; zaudete Jerusalenen, goiko indarrez jantziko zaitueten arte Lc. 24,49.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0039 Zaindu eta zehaztu diren baldintzetarik batzu, hauexek dira: entzulearen ingurune fisikoa, batez ere giro-zarataren maila; soinu aldakorrak entzun arazteko metodoa, entzun arazten dizkieten zaraten ordenua, iraupena, maiztasuna eta intentsitatea; entzuleen hautamena; entzuleei emandako aginduak; entzuleen entzumen normaleko ezagugarriak; erantzunak jasotzeko metodoa eta datoak erabiltzeko metodoa.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 An-emenka argitalpenak ugaritzen ari zirela ikusita, orduko Donostia-ko Gotzaiak, Lorenzo Bereziartua Jaun agurgarriak (G. B.), 1966 urtean, Gipuzkoa-ko eliz-barruti guztirako ofiziala izan bear zuen kantutegia antolatzeko agindua eman zion kanta-Batzordeari.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Hutsegite hauexek egozten dizkie, hain zuzen, behin eta birritan bere aurreko poetei, Etxepare ere artean dela - gure ustez, oker Oker, alegia, alde batetik, Etxepareren bertso guztiek behar adina silaba, ez gehixeago ez gutxixeago, baitituzte. Ez, ordea, bestetik eta Oihenarten ustez, Etxeparek ez baizituen beti haren lege-arauak bete elisio eta sineresi direlakoetan; zesuran ere elisioa ontzat ematen du eta hiruzpalau bider hala egiten, Oihenarten aginduz kontra.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0043 Eta Apezpikuaren aginduz apirilaren 6an Beloken bildu zen lehen aldiz euskaratzaileen taldea: Lafitte, Andiazabal, Emile Larre eta hiru beneditar: Olzomendi, Etchehandy eta Iratzeder.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0830 Euskararen arloari gagozkiolarik, gure Elizaren euskal lanetan garrantzirik haundiena liturgi-itzulpenei badagokie ere, lantegi hau liturgia bera baino askoz zabalagoa da eta alor gehiago hartzen ditu: Katekesi-Idazkaritza, Gotzaien aginduz aurrera doan Bibli-itzulpena, Gotzaien idazkiak eta agiriak, Gotzaitegiko Aldizkari Nagusia, Elizbarruti-arteko Sozial Idazkaritzak, eliz-artxiborako parroki-liburuak, etabar.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0007 Eta gogo betez agindu nion neure buruari, bizitzan nere gogozko zerbait egiteko, astirik edukitzekotan ekonomiaren zientzia haseratik aztertzeari ekingo niola.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Jakin-ekoek artikulu bat idazteko agindu zidatenean, ni ez nintzela gauza esan nion Xabier Leteri.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 LUR: aginduta zeukan liburu zenbait argitara gabe joan zen.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Urteak dira GERO Lafitteren Euskaldunen herri literatura edo Goihenetcheren Ipar Euskal Herriaren Historia] agintzen ari zaigula.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 ELKARek orain eman du Davanten aspaldi agindutakoa, atzerapen tamalgarriz; Apalategiren Herria: politika eta kultura, ikusteko gaude oraindik.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Eta hor ikusten dugu, gure Unibertsitate nahia, egin bedi argia!, agindu zuen ahalguztidunaren moduko dela nonbait.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0101 Hitzaurreari dagokionez, itzulpena (zeina ez baita nirea) separatan (Detxepareren poemetan egin zen legez) edo maila askoz apalago batetan egingo zela agindu bazidan ere editoreak berak, azkenean (eta, noski, hitzik ere esaten ez zitzaidala), eskuineko aldean azaldu zen, beste aldean betiko euskal itzulpena balihoa bezala.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 Lehen esan dugun bezala, gaurko teknikabideak agintzen dizkigun galdera itxi eta erdi-ireki-az gainera, egin dugu zabal eta osorik irekia den bat ere.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Gauzak bere kasara zihoaztenean, Eugenio MONTERO RIOS jaunak jauregia apaintzeko agindu zionean gaitza malapartatu batek moztu zien bizitza.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Zeru lurren Erregearen eta Erreginaren aitzinean agintzen darotzut bi urte osoz zure eskolari jarraikiko naizela, eta otoizten zaitut bermaraz nezazun haur txar bat bezala, haur bat bezela mehatxatuz, haur bat bezala gaztigatuz.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0101 Au gogoan artuz ondo ulertzen da Jainkoak Israel-i emandako agindua: Nere aginduak gorde eta bete itzatzute.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Rabino eta Toronton filosofiako irakasle den E.L. Fackenheim-ek Itxaropena agindu bat bezela gogo-ematen du.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Portaera neurritsua eta agindutakoa betetzeko abildade bitxia garatzea da, noski, hezkuntza.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Gaurregun, Kline-ren ustez, ez dugu jadanik agindutakoa betetzen dakien jendearen beharrik.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Batzuk arazo neurologikoak edo fisikoak dituztelako eta bestetsuk ikasten ari zireneko ingurugiroko akatsak zirela eta, beren inguruko gizartearen aginduek araututako munduan lan egiteko gauza ez direla nabarmendu duten umeekin jardutea da kuestioa.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Amona erdi itsua, il zorian egona, eta ain baldarturik utzi zuen gizon lotsagabe ura, eskribauen aginduaz, arrapatu eta kartzelara eraman bearrean zegoela.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Hizkuntz irakaskuntzan Andragogiak agintzen duen eran aritzeak ez du esan nahi heldu guztiek beren beharrak argi eta garbi ikusten dituztenik.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Joera komunikatiboa, ordea, erabat da behabiorista: gizakiak besterekin komunikatzeko erabiltzen du hizkuntza, agindu, eztabaidatu, gertaerak azaldu eta abarretarako.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0013 Bakoitzak bere erantzukizuna hartu zuen asmo hori aurrera atera zedin: apezpikuak Mendaroko agustindarren komentutik monja profesa bat ekarriko zuen komunitate jaio berria sendotu eta gogoberotua izan zedin eta Katalin andereak Aritzetako dorrea monastegi bihurtzeko agindua emango zuen, Alkiza apezpikuaren bisitariaren agintapean.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Eta azkenik fray Gabriel Goldaraz: honezaz esaera bat izan behar zuen Nafarroan: Iruinean hiru zirela erreinuan agintzen zutenak: san Fermin, erretordea eta Goldaraz.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Pedro Jimenez de Gozalaz gotzaiak Baranaindik hurbil zegoen santa Maria de Acella komentuko serorek orain hutsik zegoen Ribako San Pedrora joateko agindu zien.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0023 1822an konstituzionalisten aginduz, La Esperanzakoekin elkartu beharrean gertatu ziren, eurena erregezaleen aurkakoen kuartel egina izan bait zen.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Urrengo urtean, hots, 1908-ko Urtarrilaren 3-an, Probintzi-Mandatalgoak (Comisión Provincial) agindu zion Inazio Maria Etxaide jaunari, Probintzi Telefonu Sarearen (Red Telefónica Provincial) aurrekontu-estudio bat egin zezala.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Apezpikuen aldetik, berriz, gobernuaren aginduak betearazteko gogoa agertu zan behin eta berriz: apezpikuak ez ziran lotsatu jainkogabekeria eta naziokeria, biak batera, behin eta berriz kondenatzeko.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Gizarteko gizon guzientzat heziketa bat iristea eta agindu-erreglamendu batzuen bidez hori lortzea, izanen da Estaduaren lana, bera bait da Guziekiko Ontasunaren (Bien Común) gordetzaile.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Lurrean bi makila jartzen dira gurutzean, eta melodiak agintzen duenaren arabera dantzariak gurutzearen beso-arte mugatuan oinkatuz antolatzen ditu bere dantza-pausoak.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0028 Elkartekideak, 150tik 200era koroeko (2.500 peztako) sozial balioak ukan behar dituela agintzen du koperatiben araudiak.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Horrela bada, eskuratutako berriekin moldatuko gara, geure irakurleei proiektu honen xehetasunetara itzultzea aginduz.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Itzultzeaz gain bestearen berri eman, elkarrekin konparatu, bien on-gaitzak ikusi eta, gure uste apalean, herriaren onura eta beharretarako egokiena zein den erabakitzea agintzen dugu baita.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0139 Horretaz bada, politik demokrazia, ez da luxu bat sozialismoarentzako; bere osotasunerako elementu esentzial bat gertatzen da baizik: politik demokraziarik gabe ez dagoke langileen botere politikorik, gehienez ere langileen izenean aginduko lukeen guttiengo baten botere politikoa baizik.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 - Bloke logikoekin jolastu, eta kolorez bereizteko agindu: hartu gorriak, erakutsi....

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 - Agindu ezberdinak eman, taldeka, binaka eta banaka bete ditzaten: zuek, eseri mahai gainean, Miren, zapata handia hartu, zu, bota gorria jantzi, e.a.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 Panpina jazteko ere agindu dakieke.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 Barrukoa margotzeko edo kolore ezberdinetako paperez betetzeko agindu.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0066 Stalinen gurari eta agindu bakoitza, haren apeta eta sasiteoriazko ameskeria guztiez zurituriko arau multzo bilakatu zen marxismoa.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Kobazulorainoko bidean ez ziotela ezer txarrik egingo agindu zioten eta ekarri ere beraiek ekarriko zutela esan.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 - Azken finean, arazoa zera da: nola agindu? - Egin behar duena edo gertatuko zaiona aukeratzeko haurrak zenbat posibilitate duen ikusi behar du irakasleak.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Ez da hauek baino agindu haundiagorik (Mc 12,28-31).

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Agindu berriaAgindu berri bat ematen dizuet: Maita ezazue elkar.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Jesusen agindua aurkitzea gordailua aurkitzea da Zeruetako erreinua, soroan ezkutatutako gordailuaren antzekoa da.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Elkarrizketa horretan haurrari agertu behar diozue zergatik zeurok gaur Jesusi jarraitzen diozuen: inork ez zaituzte behartzen; Jesus aurkitzea eta maitatzea, altxor bat aurkitzeko zoriona izatea bezala da; eta Jesusen aginduari ematen diozuen balioa eta garrantzia ere agertu, besteak maitatzeko egiten dituzuen ahaleginez eta hortan aurkitzen dituzuen zailtasunen adibideak jarririk.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0040 Areago, hainbat tokitan debekaturik dagokeen ezkontza modu bat bestetzutan agindurik dagoke.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Beste ipui batetan, haur bat, bere anaia izan ditekean munstro itxurazko zerbaitekin ateratzen da pasiera, bere gurasoen aginduz...

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Italian eta Alemaniako Errepublika Federalean, Konstituzioak horrela agintzen du.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Frantzian ere, horixe bera agintzen du Araudi zibilak.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 Txinako iparraldean ez zen zatiketarik eman, tartaroek agintzen zuten eta.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 1280tik 1368ra arte agindu zuen.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 Burokraziarekin batera, ustelkeria frango agintzen zutenen artean.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 Arko-ko Juanak, errege aulki gelan sartu zenean, erreberentzi handi bat egin zuen eta Karlos VII.a Frantziako errege bakarra aitortu zuen, eta ondoren, hartu zuen mezu jainkotiarra azaldu zion, Orleans salbatu nahi zuela, eta erregea Reims-ko hirira gidatzeko agindua hartu zuela, errege koroea jazteko eta ingelesak Frantziatik iraizi behar zituela.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0235 Elkarhizketatik ateratzerakoan, Mussolini atzipetua izan zen eta Badoglio mariskalari agindu zioten gobernu berria era zezala.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0219 Politika honen justifikatzea hontatik dator alegia, aurreko gobernuen gauzaeztasuna kontutan hartzen badugu, gauza asko agindu bait zizkion herriari baina hortan geratu zirenak: agintaritzatan.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Gizarte burgesean diruak agintzen duela jabetzen da Marx, baina ez da oraindik hegeldar pentsaeratik erdizka baizik irten.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0168 Hau da, berri horiek aldi berean berrihartzaileari eskari bat eta agindu bat egiten dizkiote.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0083 Hori nahiko ez bazen ere berriki legeak agintzen duenez, untzi berri bat eraiki aurretik beste bat desegitera behartzen du.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 E) Zine eskenaren jokoa edo antzezpena egin dezakegu: Ikasle batzuk etxean eskena motz bat prestatzen dute eta gero gelan aginduak emango dizkiete beste ikasle batzuei eskena antzez dezaten, zer egin behar duten eta zer esan behar duten esanaz.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0023 6.- Alkar maita ezazue nik maite izan zaituedan bezala " dion agindu berria benetan hartzen dutenek, ez bestek, ari dira Erreinuaren serbitzurako komunidadeak eratzen.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Sagarra
Bi gauzen sinboloa da: a) tankera esferikoa duenez, unibertsoa eta osotasuna adierazten ditu; Jesus haurra eskuan sagarra duela irudikaturik agertzen da sarritan; b) bestalde, gizakiaren irrika lurtiarren eta * grinei jareitearen sinboloa da; horiek menperatzeko zentzua du sagarra ez jateko aginduak.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Lehen garai batez, medikuaren aginduz hartzen ziren bainuak; horrek agintzen zuen zenbat aldiz hartu behar zen bainua, bai bainuak zenbat iraun behar zuen ere.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Bakoitzak barne sentipenak agintzen zion eran pintatzen zuen, elkar ezagutu eta haintzakotzat hartzen; irizpide bat mugatzen zuten alderdiek eta teknika berdinek, horretarako asmorik ez bazegoen ere, osatzen zuten herrialde bateko eskola.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0186 (Osterantzean, artikulo bat ere idatzi zuen, gai horretaz, baina, ANAITASUNAren edizio batetarako prest zegoenean, telefonoz ots egin zigun, erretiratzeko aginduz. Artikulo arrazoitsu bezain poetikoa zen, giputzen arrazoi soziolojikoei botatzeko modukoa, eta bakarra) (355) ANAITASUNA-n izanen dena, aurki.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Etapa honetan, oraindik aginduak nahiko abstraktoak eta zehaztu gabeak dira.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 OROIMENean jasotako lehen ikasitako ezagupenekin konparatu eta aztertu egiten ditu garuntxoak agindu hauek.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 Joera berri hau 1970. urtetik aurrera hasi zen mamitzen, Europako Kontseiluak aditu-talde bati helduei bigarren hizkuntza irakasteko sistema bat egitea agindu zionean.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 Hitzaldi hauekin, haurrak ulertzea nahi dugu eta nabaritzea, zergatik irakurtzen dugun Jainkoaren hitza Eukaristian: Jesusek bere ikasleei hala agindu zielako.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0095 Hau agintzen dizuet: Maita dezazuela elkar (Jn 15, 15-17).

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0095 Nire aginduak hartu eta betetzen dituena, hori da Ni maite nauena; eta Ni maite nauena, maiteko du nire Aitak, eta Nik ere maiteko dut eta agertuko natzaio.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Amak agindua zion alfonbra bat egin ziola bere gelarako.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Une honetan, oroi gaitezen, erregetza Jainkoak emandako graziatzat zedukaten eta oligarkiak baino ez zuen agintzen.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0154 Eskola honetan, noski, ez da Aranak proposaturiko araurik betetzen hitz-loturen diptongapen kasutan; ezta ere, maiz, musikak hala eskatzen badu, bokale isofonoen sinkoparik; musikak agintzen du silabismo horretan.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0031 1604.ean Iruineako zuzendariek, kontuan hartuz jende gehiena euskalduna zela, alegia, beste hizkuntzarik ez zekiela, sermolari eta aitorlari euskaldun nahikoak izan beharko zirela agindu egin zuten.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0043 Erregek, ordea, katramila hartaz txit haserretuta, Azpilkueta zemaitzea, edo eta esan ohi denez aginak erakustea, Erroman zeukan bidali edo enbaxadoreari agindu zion.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0046 Izendatze egunetik urtebete barru ez bazen Bizkaiara zinak egitera etortzen, ez zituzten bere aginduak betetzen, ez eta ezer ordaintzen.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Agindu hau betetzen ez zutenei ondasunen galeraz mehatxatuz.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0071 Bitartean, Zangozan, tronpetaren soinuz, eta jendaurreko aldarriz, matxinatuen izenak ozenki oihukatu zituzten agintariek, 30 eguneko epean beren aurrean ager zitezela aginduz.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0025 Bataila zelaira gaixoti itxurako Artileri kapitaina zen Napoleon agertu zenean, bere ilaia luze bitxi harekin, kuriositatez begiratzen zioten, baina dena ongi aztertu ondoren aginduak ematen hasi zenean, denak konturatu ziren gixontxo hura ez zela edonor.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0106 Pertsonaia diaboliko honek inperio baten agindua zuen inperioaren barruan.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0050 Azken azkenean Jesusen kezka eta buruhaustea ez da larunbaterako jarria dagoen agindua zintzo betetzea, gaitz egin beharrean on egitea baizik, norbaiten bizitza urratu ordez, bizitza hori salbatzea (Mk 3,1-5).

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0023 Azken honek alkate hautatzen bazuten eguzkia mendebaldetik aterako zela agindu zuen, hau esaterakoan oilar mutuak bere lehenengo kukurrukua abestu zuen.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0040 Azken honek hogei probintzitan banatu zuen inperioa gobernutza errezteko, karreteraz josi zuen posta geltokiak eraikiz: honela satrapak, hau da, probintzi bakoitzaren buruak kontrola zitzazkeen, hala nola buruzagi militarrei aginduak bidali.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Zergatik? Nork agindu du hori?.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Beste hitzetan esateko, Estatuko legeek hala agintzen dutelako: berez, legeak hiritarrek erabaki eta errespetatu behar dituzten arauak dira; Estadua lurralde bederan bizi eta denentzako egoki diren aktibitateak batera eratzen dituzten pertsona multzoa da.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0070 Arau projektiboak agintzen duenaren kontra, HBa ez da kondairaren erdigunean aurkitzen: HB hozkatua oso guttitan agertzen da.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0022 - Bazko on bat agindu nahi dizut eta itzuliaz bali, ene lanaren berri ere emanen dizut.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0102 Konstituzio onetan gobernariek gobernatuen onerako agintzen dute, hori da gobernamodu zuzenen eta okerren neurria.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Obeditu beharra, beraz, ahuldu beharrean sendotu egiten du, gobernu bateri obeditzeko ez baida begiratu behar kristauak diren edo ez, lege naturalaren konformitatean agintzen duten edo ez, baizik.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0047 Aste-buruko atxiloketa Españiko aginduzko legedian zigor-neurria bezela bakarrik ametitzen da, eta ez zigor bezela Arrixkutasun eta Gizartean Ber-Lengoratzeaz (5`garren, 4`garren, 6`garren zatiak) eta bere Araudian arautua dagoan arabera Ogeitamabi orduko iraupena izango du gutxienez.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Ez guk kapritxoz aukeratzen ditugulako, beren balio ikusgarriak hala agintzen duelako baizik.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0077 Beraz klase batetakoak ez dira ez bere borondatez, ez aginduz klase hartakoak egin.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0003 Zure aginduak betetzeko prest dagoela adierazteko, ordenadoreak duen era da gako hau.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0007 Ordenadorea: Informazioa onartzeko, hau agindu batzuen arabera prozesatzeko eta prozesu honen emaitzak eskaintzeko gai den makina bat.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 - Ondoko informazioa irakurri, agintzen diren ariketak eginez (Ik).

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Korintoarrak, dakigunez, Aita Sainduak orduan irakatsi eta agindutakora jarri ziren.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0317 Egiazko fedea eta Tradizioa mantentzea, ministerio horri agindurik dago.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0091 Honek orduan marinel gazte bati mastaren puntatik begiratzeko agintzen dio, lehorra erideteko itxaropenean.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0091 Nagusiak orduan untziko mutil bati masta gainera igotzeko agintzen dio, ezer lortu gabe.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0248 Agindu honen mamia honela bil daiteke: politiku buruzagiak (gaur egungo gobernadoreak) korrejidore politiko bezala geratzen direla, aginte oro eskuetan dutelarik, justizigintza salbu, lehendanik berekin bai zeukaten aginte hau ere.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0248 Hau da beraz, laburki 1839 ko Azaroaren 16 an emaniko agindua, Urriko legea aplikatuaz, justizigintza eta legegintzaren ahalmena suntsitzen zituelarik, nola Nafarroan, hala Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta aski autonomia uzten zuelarik administrazio edo barneko gobernamenduan.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0244 Idazlearengan ere argitaratzaileak agintzen du, horrela, irabazien alde idazleak arima sal dezan lehiatuz, esango du Estivals-ek: Azkenik, diruaren (garantiaren) truke konformista bilakarazi ondoren, zera eskatzen dio autoreari, alegia, beharrezko idazlanaren produkzioa, behar izanez gero horretarako ikerketa aplikatuaren laboratorioak sortuz, aurkikundeak egokitasunez egin ditzaketenak, gehienetan gainera aurretiaz determinaturiko publikoa asebetetzeko.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0225 Bere eginkizunetako bat zen lehenengo jauntxoak irabaztea eta gero herri xehea, P. Lafittek ongi zion bezala, eta Leizarragari agindu zioten Testamentu berria euskaraz jartzea.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 Horrela, bada, norbaiti, hitz bat ematen bazaio eta horrekin loturik bururatzen zaizkion guztiak esateko agintzen bazaio, erantzun bezala emandako hitz guztiek hitz-elkargoa osatzen dute.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Bazekien gariaren aldamenean iraka ereina zegoela, eta uzta-garaira arte biak elkarren ondoan egoteko agindu zuen (Mt 13,24-30).

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Agintarien autoritate eta eskubideak aitortu zituen, baina gorago dauden Jainkoaren eskubideak gordetzeko aginduz.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Jainkoak Israeli agindutako ume guztien artean, Jesus da agintzaren fruitu handiena.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Jesus mundura datorrenean, herri osoa da haren jaiotze eske ari dena; historia luze batek agindua zen.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Testu berria Guztien biztueraren zain Arestian, agindua izan zaigun bizitzaz mintzatu gara, baina gehiago xehetu gabe.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 K.a. 700 urtean, Afrika osoa inguratu zuten itsasoz, Nekao faraoiaren aginduz.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Automobil haien aurretik bandera gorridun gizon bat joatea agintzen zuen legeak.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0121 Liburuaren azken zatian, inferentzia estatistikoaren oinarriak garatu ondoren, aztertutako paketearen zenbait azpiprograma dakar, aplikazio baldintza, aginduak eta berauen emaitzen interpretazioak arakatuz.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Baina taktika politiko-militarrak agintzen duen jarrera honetan, errealitatea modu ideologiko eta konplexu batez irakurtzen da: izaera natural eta objektiboa (herriak alemanez hitz egitea) jarrera politiko eta subjektibo batekin nahasten da (alemanez hitz eginez ulertzen dute elkar Errepublikaren etsaiek).

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Ikastaroetan erabiltzen ziren gaiak euskaraz azaldu behar izateak, sortzen ziren arazo linguistikoei erantzuna eman beharra agintzen zuen.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Izan ere, Bilboko Gotzainak, Jaime Kerexetak bizkaierara itzuli eta argitaratu berria zuen Meza liburuko irakurgaiak eta otoitzak erabil zitzatela agindu zien bere elizbarrutiko apaizei.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Kontzilioaren aginduz, piskanaka-piskanaka, liturgi liburu guztiak eraberrituak izan ziren, sakonki berriztatuak, alegia; testu guztiak ez bada ere, gehienak behintzat berriak edota aldatuak izateraino.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Liberalismoaren kontra erregimen absolutista berrezarri nahian mugimendu kontrairaultzaile inportantea gertatu zen Europan zehar Napoleonek agindua galdu zuenetik.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Herriaren batasun zabala Halaber, gizarte kapitalistak agintzen duen eta herriaren baitan ahultasuna dakarren zatikatzearen, funtzio banatzearen aurka, 68ko maiatzak langile, enplegatu, ikasle...ren batasunean oinarrituriko herriaren batasun zabal bat eraikitzen ahalegindu zen.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 Frantzian ez bezala, Hego Euskadin ezina izan zen PCUSak agindutako sozialismoa hautestontzien bidez lortzea, zeren Euskadiko askapenerako mugimenduak bere sorreran ez bait zuen halakorik izan Espainian.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 Egia da baita ere, bere garaian PCEak ere ez zuela PCUS-ak mendebaleko PCentzat agindutako sozialismora hautestontzien bidez, bete, eta arrazoia oraintsu aipatu dugun frankismoa beraren presentzia izan zen.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 13an: Jomeinik lanerako itzulia agintzen du.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 1979ko otsailaren 14ean, Jomeinik lanerako buelta agindu zuen beraz.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Guzti horietan, Etikak eta Zuzenbideak bakoitzaren erabakimenaren askatasuna errespetatzea agintzen digute, oker ala zuzen erabakitzen bada ere.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Instituzionalizatze prozesuak ezin izan zuen aurrerago egin eta finantziazioa subentzioen bidean jarraitu zuen Lode legeak agindu bezala, 1986. urtean Euskadiko Komunitate Autonomoko ikastolak ikastetxe pribatuaren kontsideraziopean administraritzarekin hezkuntz kontzertuak sinatu artean.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Bitartean datu aipagarri bat ere izan da, azaldu dugun prozesu honetan guztiz garrantzi haundikoa: legea aurrera ateratzeko ezintasuna iragartzearekin batera zera jakinerazi zien Hezkuntz Sailburuak ikastolei, 1990. urtea geroztik, 1989. urtean sinatutako komenioak indar gabe utziko dituela, finantziaketa mailan ikastola eta Jaurlaritzaren arteko harremanak hezkuntz-kontzertuak agindutakoari bueltatuko direlarik.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Proiektoan, batez ere argia eta aireaketa zegokienez, mota honetako eraikuntzentzat 1862.ean, Husson-ek, Paris-eko Osasun Publikoaren Administraritza zuzendariak, emandako aholkuak hartu zituen kontuan; halaber, antzeko itsasoarekiko hurbiltasunagatik, Napoleon III.ak agindutako Berek-eko Ospitalea sur mer.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0025 Mitxelenari agindu zion Euskaltzaindiak Azkueren hiztegia osatzeko eta egokitzeko ardura.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Gogora dezakegu, baita ere, garai hartan zigortuak izan zitezkeela legez nagusiak, baldin eta beren lantegietan hamalau ordu baino gutxiagoko lansaioak onartzen bazituzten, edo agindutako soldata gorena baino gehiagokoak ordaintzen bazituzten.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Horrela geratzen da isladaturik 1564ean Juan Martinez de Sagastumek, Batzarre eskribauorde fedemaileak, eta 1592an Martin de Elcanok, Zarauzko eskribau osoak, Batzarreen aginduz egindako inbentarioan.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 Ibilaldia hasi eta laster, Erandion aurkituko dugu lehena, Martiartuko Dorrea, dotorea, ondo zaindua, bizkaitar dorretxeen berezitasun guztiak gordetzen dituena, eta aparteko arrazoi bereziren bategatik XV. mendearen erdialdera Enrike IV Erregeak agindu zuen dorretxeen jaitsitze eta berriro harriz eraikitzearen debekutik salbu geratu zena, bertan ikus dezakegunez.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 Kultura entziklopediko baten jabe izaki, ondo ezagutzen bait zituen profesioaren alderdi desberdinak, berdin-berdin hartzen zuen Kazetari-Idazkerako klaseak emateko agindua edota Espainiako historiako epaimahai bat jarburutzekoa.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0041 Hori dela eta, Cos Artzapezpikuak agindu zion Sorazuri Zuzendari hori utzi eta beste bat hartzeko, baina berari deus esan gabe.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0089 Kasu bat edo beste aipatzeko, Jainkoaren aginduari jarraituz, proposatzen dio apaiz bati bere arimako Zuzendari izatea, eta hark baietz, baina gero emandako hitza jan.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0089 Eta gogoratu baizik ez dago bigarren Zuzendariak pasarazi zizkionak edoeta Apezpikutegitik heldu zitzaizkion agindu zorrotzak.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0104 Bete da Itun Zaharreko agindua: Biztu egin behar zuela hilen artetik.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Krutxof-ek Kubako base militar sovietarrak desmontatzeko agindua ematen du, USA inbasio berri bati ez ekite alde (Urrian).

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0076 Istripu handitan parte hartutakoarekin egindako estudioek begibistan jartzen dutenez, biktimek tinko emandako edozein agindu sinpleri erantzuten diote.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Helduei irakasteak ez du inolako misteriorik (arau gehienak sen onak aginduak bait dira), baina horrek ez du esan nahi beti lan erraza denik; klaseak denbora libre dutenean bakarrik ematen dituzten irakasleentzat batez ere.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0020 Eta Iruñean hamabi edo hamabost egun iraun ondoren, eskuohe batean haren lurraldera (13) Haren lurraldera: Gipuzkoara, Azpeitira. Han bere senideek dorre-etxe bat zuten. Lehenago lurraldea zaintzeko dorre izan zen, baina Enrique IV.ak goiko aldea mozteko agindu zuen; horrela ahuldu zuen erregeak jauntxoen indarra Gipuzkoan. Horregatik behealdea harriz eraikia geratu zen, eta goialdea bizitzeko arriluz egina. Orain ere agertzen den dorre-etxe apaina agertzen zen San Inazioren garaian. Inazioren gela, bizitza goienean zegoen. Gaur kapila bat dago haren lekuan, eta kapila horretan honela irakurtzen da: Hemen bihurtu zen Iñigo Jainkoagana eraman zuten.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0032 Eta horrela, zaku-oihala erosi zuen, gutxi eundua eta erbatz asko dituena, eta hartaz oinetarainoko jantzi luzea egiteko agindu zuen; gero bordoi eta kuiatxo bat erosi zuen, eta dena mandoaren artzoi gainean jarri (f) Eta sandalia batzuk erosi zituen, eta haietatik bat besterik ez zuen eraman, eta hura, ez itxura ona egiteko, hanka bat gaiztotua eta dena oihalez lotua zeramalako baino. Eta, zaldiz bazihoan ere, hura gauero haunditua aurkitzen zuen. Horregatik oin hau jantzia eraman behar zuela iruditzen zitzaion.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0068 Baina hark maisuari promesa egiten ziola: Hau agintzen dizut, esan zion, ez naizela behin ere bi urte hauetan zuri entzun gabe geldituko, Barcelonan mantentzeko ogi eta ur aurkitzen dudan bitartean.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0092 Eta hau agindu ondoren, ezgaraiz etortzen zitzaizkion debozio guziek utzi egin zioten eta bere ikasgaiak bake-bakean aurrera eraman zituen.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Bestalde kontutan harturik horman bertan egin diren irudi batzuk berez zirriborro bezala ageri direla, kontutan harturik baita ere obretan bertan egiten diren zuzenketak eta irudi askoren bukaera maila desberdina, agindu ritualez esplikatzen zailak direnak guztiak, badirudi pentsatzen uzten dutela horiek guztiek irudigintzaren lana saindutegiko paretan hasi eta bertan amaitzen zela.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0351 Aginte adizkiak erabiltzen ditugulako aginduak emateko, beraz, beste modu edo ñabardura bat erantsiz.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0351 Halaz guztiz, aginduak emateko ez ezik, bestetarako ere erabiltzen dira adizkiok, aholku eta erreguak egiteko, esate baterako.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0351 Bata zein bestea aginduak bezain irrealak dira, aginduak egiten ditugunean ere ez baitugu inolako segurtasunik guk agindua beteko ote den.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Amak agindu zion Mari gazteari billa zezala beia; baino hark ez zuen nahi izan.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Eta bandoak, iragarkiak, aktak, aginduak, ordenantzak, dekretuak eta legeak direnean... atera kontuak!.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Sortutako Legekarien Batzordeen lana osatzeko, Kodegintza Batzorde Orokorraren 1953. urteko urriaren 23ko Dekretu Organikoak, bere barnean Batzordekide foruzaleak sartzea agindu zuen, eginiko bildumak ikertu eta zegozkien aurreproiektuak gobernuaren menpean jar zitzaten.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Batzorde Iraunkorrak, Batzordeko Lehendakariaren ardurapean, Bizkaiko eta Arabako batzordekide foruzale eta Lehen saileko Ordezkariekin osaturiko Sail berezi bat sortzeko agindu zuen, 1928. urtean Bilboko Abokatuen Elkargo Txit Argiak egindako txostena oinarritzat hartuz, aurreproiektu bat idatz zezan.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0021 Apaizek, berriz, jende berri hura kristautu egin nahi zuten eta egunen batean bataiatuko zituztelakoan elizatxo bat eraikitzeko agindu zuten.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0042 Harresian leihoak egiteko agindua eman du argia sar dadin eta inguruak ikusi ahal izateko: bidea, herriska, mendiak eta hurrengo gaztelua.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0046 Zaldiak prestatzeko eta ano gehiago emateko agindua eman zaie.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0054 Igarri diote: katapultak erabiltzeko agindua eman du sultanak.

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0057 Amore emateko agintzen die.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0057 Zer egin? Elkarren artean hitz egin ondoren, aginduari men egitea erabaki dute eta ateak zabaldu dituzte.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0057 Dorre nagusiaren muturrean Koran-eko txatal batzu dituen ikurra jartzea agindu du sultanak. Irabazi egin du.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0013 Maila batetik bestera igarotzeak sistima xinplearen eredua baztertuaz sistima konplexu bat hautatzea agindu dezake.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0059 Badirudi Herri sistiman tokirik ez duenik anitz dela arrazaren kriterioz Euskal Herrian oharturik, eta hori lautu nahirik, erlijiozko maitasunaren aginduz Euskal Herrian biziaz gero gure balorean errespetatuko dituztenak bertako herritar ordezkotzat izendatzen dituela.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 Teknika honek garraioek nola funtzionatzen duten (edo funtzionatzen ez duten) imajinatzera behartuko ditu ikasleak, hala non har ezazu A trena aginduak esanahi argia hartuko duen.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 2. Idatzi ibilbide bakoitzerako aginduak orri banatan.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 11 Fenomeno batzuren ikerketa eta irudikapena ordenadore bidezko simulazio-teknikei esker erraztasun eta agin daiteke.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 4.1 1. adibidea Pentsa dezagun agindutako liburu batez egiten dugula lana, eta ikastaldea 12 bat urtetako lehen mailako 30 ikaslek osatzen dutela.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Marco Antonio-k Soliman sultanari saltzeko agindua hartu du, eta ez nola-nahiko salneurrian: 100.000 dukatuan besterik ez, alajaina!.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Liburu sagaratu onek agintzen du aberatsak behartsuekin erkidetzea, eta gizarteko egintzetarako, auzogoaren eraikuntzarako eta eliz etxeetarako emaitzak egitea.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0043 Bigarren atearen ezker eskubiko bi harriak sultanak aginduriko haundizkien buruak esegitzeko dira.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0049 Mustafa zen bere izena eta bere aitaren aginduz ito zuten.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0017 Mirandek hemen razionalista edo paganu adimentzale bezala Caesar aipatzen du, De Bacchanalibus agindu batez Ekialdetik Erromaratu ziren misterio berriak galerazi bait zituen.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Agintzen zaiena ezin hobeki betetzen dakite.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Zer agindu eman eta nola eman jakin behar.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Egun hauetariko batean ikustera joango natzaizuela agintzen dizuet.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0141 Horiei, bada, apropos aurka egiten dizkieten ekintzak eta berdin horrelako ekintzak agintzen dituzten aginduak, kriminalak dira eta ezin ditu horrelakoei men egiten dienak, kontzientzia itsuak zuritu!.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0141 Ekintza hauen artean kontatu behar dira lehenbizi, zeinegaz, nolabaiteko arrazoiaz eta metodoaz, HERRI OSOA, NAZIOA edo MINORIA ETNIKOA SAKAILTZEN DEN; ekintza horiek krimen beldurgarri lez, sutsuki gaitzetsi behar dira; ezin gehiago txalotu behar da, horrelakoak agintzen dutenei agirian erresistitzeko beldurrik ez dutenen kemena.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Hona FLORUSek ematen digun azken xehetasuna, Crassus-en gerra-operazioen amaian Caesar-ek Akitaniara egin zuen bidaiaz ari delarik: honen etorrera zela-eta, zenbait Akitaniar leize-zulo batzuetan babestu ziren bere esanera jarri nahi ezik, antza (56) eta jeneralak agindu zuen herts zitzatela petoki (57).

1108. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 Ia noski ni nor naizen oi ezer agintzeko!.

1109. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 Beren amona zanak agindu dezaiotela.

1110. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 Agintzen dizut.

1111. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0092 - Hori adierazi diezaizudala zuri agindu dit zorrozki.

1112. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0064 - Pelaio'ren eskutitza bat! Zuri ez erakusteko agindu zidan sendagille jaunak! Kalte egingo ote zizun, bildur zan noski!.

1113. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0028 - Esaidazu; ¿zeñek agintzen du mutillekin, zuk ala nik?....

1114. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0028 - Nere aldetik, aitortu bear dizut iñolaz ere, zure mutillai ez dietela, ez aitatu, ez agindu, ez esan, ez an, ez emen, ez orain, ez lenago, ez gaur ez atzo... ezertxore.

1115. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 - Don Permin'ek agindu omen dio baulak, arropa ta gañerakoak jasotzera etortzeko.

1116. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0159 Pantxo - Ez kontu zarrik berritu, Eloy (Aginduaz) Ni Amerikan izango naizen bitartean zure gain gelditzen dira emengo nere diru arazo ta artu-emanak. Zu kontu-artzaille.

1117. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0218 BITOR - Gure Bankoak agindu ori emana dit eta azken aldiz esango diot.

1118. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0219 - Ea ikaratuta agindutakoa egiten du. Zirt edo zart!.

1119. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0338 OXER - Lasa egon zaitezten esango dizuet Batzar Nagusiaren aginduz Judu orrek Gipuzkoa'n baimenik gabe sartzea galerazia daukala, naiz Enrique Laugarren erregeak bidalia izan.

1120. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0264 Diruak jartzen digu
amaika jaleo,
danak esaten degu:
Ai asko balego!;
zuzendutzen zalla da
okertu ezkero,
orrek agiñduko du
oraiñ eta gero,
bide ortatik ez det
gauz onik espero.

1121. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0143 Beste gauz bat ere nai
dizutet agindu,
mesedegarri da ta
etzaitezte mindu:
euskeraz mintzatutzen
danok alegindu,
baldin au galtzen bada
guriak egin du.

1122. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0011 Baina pekatua eta eriotza menperatuko dituan Salbatzaille bat agintzen du Jainkoak.

1123. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0010 AGINDU BERRI BAT DU / EMAN JAUNAK / ELKAR MAITE DEZAGULA / BERAK GU BEZELA // BURUZ IKASI...

1124. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0010 Hauek dira Jainkoaren Aginduak: 1.Gure Jainkoa, Jainko bakarra da, ezerezetik sortzen eta salbatzen duen bakarra.

1125. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0010 Zein da Jesusen agindu berria? - Maita ezazue elkar, Nik maite izan zaituztedan bezala.

1126. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0060 Apostoluek, Jesusen agindua jarraituz, olioakin igurtzitzen dituzte gaixoak.

1127. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0112 Bai eta gubiakin tximurrak atara ere, zure irudimenak agindu-ala, mamueri nortasun geiago emateko.

1128. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Paper lautu bat artu, konerretik tolestu, ortik datorren iru ertzekoa erditik tolestu, eta gero geratzen danarekin berdin egin, 4 irudiak agindu eran, au da, iru tolestura.

1129. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 IÑORK AGINDU EDO ESKATZEN DIZUNEAN BAIETZ EDO EZETZ ESATEKO BIDEAN ZAUDE.

1130. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 Bururatu iñoiz baten-batek zeozer eskatu edo agindutakoan zure baietz-ezetz zalantza, eta jarri azkenean zer gertatu zan.

1131. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0051 - ONELA ESAN ZIGUN EZEREZETIK SORTU GINDUANEAN, ONA EMEN BERE AGINDUA: Asiera 1, 28 ataltxoaren leenengo zatia idatzi ezazu.

1132. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0041 Eta Zuk, elkar maite dezagula agintzen.

1133. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0041 Zein da Josu-ren agindua?.

1134. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0041 Josu-ren agindua, au da: Elkar maite ezazute, Nik maite izan zaituedan bezela.

1135. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0053 Zer da obena? Jainkoak agindua ez egin nai izatea, ori da obena.

1136. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 - Bai baiña, etsaiak maitatzeko Jaungoikoak agindu digu.

1137. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0026 4. Jainkoak lege batzuk eman zizkion: Hamar Aginduak.

1138. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0026 Abrahanen ondorengoek aginduok beteko zituztela agindu zuten, eta Jainkoak Ejiptotik atera egin zituen.

1139. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0026 6. Eta inoiz gehiago Jainkoaz ahaztu ez zitezen, urtean behin taldeka, familika elkartzeko agindu zien Jainkoak: Eskerrak emateko eta Hamar Aginduak gogoratzeko.

1140. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0026 Eta azkenengoz ospatu zuenean badakizue zer egin zuen? Jantoki antzeko etxe bat bilatzeko agindu zien ikasleei.

1141. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 Jaungoikoak Mesias (Salbatzaille) bat antziñatik zeukan aginduta, eta azkenez, bere Semea bialtzen digu gu salbatzeko.

1142. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 San Lukas Ebanjelariak ola esaten digu Jesusen jaiotza: Egun aietan, mundu guztiaren izenak artzeko agindua eman zuan Zesar Augusto`k.

1143. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0042 Jesus judegu-etxe batean eta judegu-lurrean jaio da, Jaungoikoak bere Erriari agindu zionez.

1144. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0042 - Jesus`ek agindu au eman dio Elizari: Berak erakutsitakoa irakasteko, eta sinisten dutenai Bataioa emateko.

1145. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0058 68- Zein da, Jaungoikoaren Legeko boskarren agindua?.

1146. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4