XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ai ama, ori da arrigarrizko gogortasuna! Nik ezin neike ori egin!.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 (...) eta senarrak izan daisten gorrotoa? Zer egin dau Eladitxok, gisa orretan beti naibagepean erabilli daien? Nire jatorria, au dala, ori dala ta bestea dala? Ai zein burutasun gaiztoak! Nun ta nogandik jaio zirean Ermoken ta emaztea? Entzutea daukadanez, bata, portuko jausten egoan etxe zar baten jaio zan; bestea laba ondoko, artoz beterik egoten zan gela zikin baten; biak nekezale onen umeak.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 -Zer? Ama? Ai neure seme laztana! mosu ta mosu, negar ta negar; ez intzala etorriko iru urtetan, ta zer jazo jak orren arin etorteko? - mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi bere ganeko gonea ta batu Josetxo lengo estalkiaren ganetik; mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi eragin neskameari ganeko gonea, ta estaldu Josetxo- eure etxe ondora ekarri au Jaungoikoak, eure aita-amen laguntasunaz gatxontzera - mosu ta mosu, negar ta negar; Txomin be negarrez, otseiña ta neskamea be negarrez; danak negarrez.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Gizonak zerbait zarela uste dozue gero! Ai andren burua! Non zara?.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Ai ene Jaungoikua! Juane koitadue! Nok uste ixan biar olakorik? Bigurtuko zara bertara barriro?.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Ai neure andra maittia! ¡Jaungoikua'k aurkestu nau bada alik-ariñen zure senarragana, neure alegiñak egittera!.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ai, Kalistrotxo, erantzun eutsan Maipak; guriñagaz burtxirrinkeak lur koitaueri egingo zauri ta zuloak ugurdi dodaz ta gaztayak errekara uger edo yoan dira ta laster etorriko dira; batak iges egin daust eta besteak atzetik bidali dodaz ekarri dayen.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 ¡Ay! Chimpart bat laster amatetan ezpada, erre leiteque eche bat, uri bat, baso bat: ituguin bat laster quenduten ezpada, demporaz etorrico da tellatua jausitera.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Iñaki, mutil bikaña... baño... arroxko xamarra, Josetxo dantzari ariñetan ariñena baño... parranderua, Moexto argiya ta pizkorra baño nexkatxen aurrean itz totel, Goiko Errota'ko Patxi... zenbat nexkatx ikusi ainbeste nai zituana, Benjamin... illundu ta gero bakarrik etortzen zan nere billa Anton Amerika jun zan Joxe Mari au bai zala mutilla baño ai jesuita sartu etzan ba?.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Gaur zorioneko eguna det, gaur urtea ezkondu nintzala... gaur urtebete, ai...! gaur urtea Tomax senartzat artu nuala, ta gañera gaur ogei ta bi urte betetzen ditut.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 JULIANCHO - Nik Juliancho.
BRAULIO - ¿Juliancho?
JULIANCHO - (¡Ai ama! ¡zer esan det!)
BRAULIO - Nola etzian Mateo-k ezer esaten.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Garbiñe: ¡Ai Kontxexi!... ¡Au zorigaitza!.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 JOXEPA: ¡Zer diozu!... ¡Kalipornia'ra! Aitaren ta Semiaren...! ¡alajaña! ¿Ze uste dute oyek? ¿Ara juan da beriala aberastuko dirala?... ¡Ai, ai, ai!... Amaika kirten bost pare t'erdi.

15. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 IZIARTXO: ¡Ai Jauna! Andre Joxepa'k bira eman dio lengo egoerari.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 ¡Ay ze poza!
Guk biotza
Daukagu lertu nairik
Gure Ama
Txit laztana
Zerala Zu jakiñik
.17. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Baña ¡ay! zerrtan nabil ni besteren utsak edo txarrkeriak ekusten?.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Gure esquer gaiztoac
Zure Biotza
Erdiratzen dute,
Samurra data:
Guzaz izan zazu
¡Ay! erruquimentu
Beti-beti...
.

19. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 ¡O! ¿Zer da au? ¡Zoritxarra!
Gaba baño len zearo
¡ai! ximelduba....
¡Edertasuna! ¿Nun zera?
Txautu dezu betiko ne
biotz sutsuba
.

20. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Ez du biurtzen ama bateren
maitasun ona munduak;
ez du kemenik berak sortzeko
ama maitien kantuak,
zeñak entzunik artzen ninduan
ai! zeñen gozoro luak;

21. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ai! ama iltzan; nere amacho
emen utzita bakarrik
seme maitea, bere izarra
negar ta malkoz beterik!...
¡nere amacho, nere poz dena
joantzan itzuli lurretik!
eta amacho gabe lurrean
zer egingo det orain nik?
¡arren, amacho, zurea naizta
¡lagun zaidazu zerutik!
.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 ¡Ai, abek egun mingartsuak!.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 ¡Ai! ayek guzti-guztiak, bukatu, ill, austu ta aztu ziran, bañan ¡zu! arritxo, txiki, borobil, txuri, pollit maitea, denbora ayek baña lenago jayotakoa, emen zaude, orduban bezin txuri, pollit ta gogorra, nere eskuetan, gure Tolosa'ko zumardi ederrean, nere gaztetasuneko jostaketako toki alai ontan.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 ¡Ai! peseta, peseta zú zera gaurko egunian, mundu ontako erregiña, eta nayariya.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 Eziñ esan aña, zú politá, Emana zú bada, zúk laztana, ¡Bai! maitetasuna, dizutana, ¡Ai! konparatzia da ezinª.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 ¡Ai! zú!

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 ¿Eta zure mushutxo, legun, bushtiya gatik? ¡Ai! zer emango nukean, ez dakit.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¡Ai! orduban esantzun Don Paskual-ek, biyar ondo izango da noski, Mayñasi-ren tabernara, joateko igasi.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Ai, erregintxoa! ain ederra izanik olako mintzo gaixtoa dun? esan zuen saskigilleak.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 ¡Ai Jauna, ze eriotzea! Iñauldurizka ebillen lurrean abade eske, baiña danak soinei gora egiten eutsen; eta arerioa ganean etorkuna legez, bidean itxi bear izan zan, non ill zan arik lasterrena.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 ¡Ay Jesus nere atseguiña cerana!.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Biotz-biotzetik atera zun Kardaberazek au Nekauste au; eta biotz-biotzean euskera zeukalako, euskeraz irten zion; eta aiñ euskera samurrez, aiñ euskera leun da biribillez, aiñ euskera argiz...... ai esan el ba'nuke, aiñ euskera garbiz; baña ai-ene, ai-ene... ori esan ezin; ez da eguia-ta....

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Espaineri milikaz
dago ta otsoa:
Ai! nik ere bai banik
ik dukan gozoa!....
Bainan gero zer lan duk,
gero norat oa?.
Nik bezala ote duk
gozatzen kanpoa?
.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Ai zer gochoa, orai! Zinez, Manuel, Nafar arnoa Nafar astoak ez bezalakoa duk! Bertze ttintta bat, oraino, patarraren leguntzeko.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Nola ez zen bada, bere azpian zaukan beharri luzeaz orhoitu? Ai! Manuelen arno hura! Zerbait debrukeria ez othe zion ostalerak emana? Bertzaldiño batez hatik!.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Ai, ui, ui! ai, ui!.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Ai haren bihotzmina, haren begien ilhuna, alde hauetarat so egoiten delarik.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 (1) Ai, Kalamuko, ezadi juan iñoz Ingelanda'ra, eure narrua maite ba'dok.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Egun eta gau oso-osua an igaroten dabe, ¡ai zein egun luzia, ta zein gau illun ta luzia, ixango ziran arek!.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 - Ai lenago etorri ba'nintz.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ¡Ai! bañan egun ayek bai-dijoazte, eta orain eldu dira besteak.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta min duanak, ¡ai...!.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Aizer egia orixe!

46. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 ¡Ai, Gayo-gayotxuba,
Pil-pil zuretzako
Nere biyotza beti
Gau ta egun dago:
Neurketan banebillen
Erenegun-atzo,
Noiz izan ote nuben
Naitasun geyago
.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Ai, zer ikuskera zoragarria! Zar eta gasteak, guziak bateak... maitetasun osoan... Aingeruen Mai Donean ikustea... Uraxen bai batasun maitekorra.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Atarian batasun berak aginduko balu... ¡Ai errien eta sendien zoriontasun paketsuba! Bañan....

49. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Besoak zabal-zabal
zure zai, begira:
bere lau zauri oiek
zuretzako dira...
Ia itzali da bere
begien dirdira...
Il baño len ¡ai Jesus!
beira zure Errira
.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Jesus, Zugandik urrun
¡ai! ibilli gera,
kabitik iges-dagin
txorian antzera...
Orain Zugana gatoz
Zure gurutzera...
Gure maitasun-kabi
beroa Zu-zera
.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Oñazez,¡ai! josirik
gurutz latz orretan,
ta alare Aitarekin
gure alde izketan...
Iñork ez gaitu, Zuk lez,
maite ain benetan...
Gure biotzak gorde
Zure zaurietan
.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Zugan bakarrik dago
zorion-eztia,
Zu zera-ta Zeruko
zorun-iturria...
Zugandik urrun berriz,
itxaso nasia...
Asetu Zuk, ¡ai! gure
Zorun-egarria
.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - ?Ay, ay, ay! neure pipetxoa betiko itxi bear edo sator-errira!... ?Ay, ay! neure pipetxoa!...

54. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0012 Nor ez da arritzen Zu aldarean
Or ikustean eskale!
Gizaldietan biotzen billa,
Guri begira maitale!
Ay, ene Jesus, nere biotza
Ezin bizi da Zu gabe
.

55. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0015 Ai! Noz ikusiko Egun argi:
Zeru ederrean Zu nire eguzki,
Begira ni Zuri, zorioneko beti,
Biok beti maite Zu eta ni
.

56. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Ai papar gorri-gorritxu!
Iñoiz atsekabeik
Ezautu dozu barrnian?
Oi, ez, gogo-miñik!
.

57. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Dzartada biurkorra? Eten zan aidean
Abotsaren miesa. Ezin dot iñoan.
Naigabeak eutsozan erpetzarrak josi,
Ta senar gazteak, ai!, atsalkor garrasi
.

58. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Eta, soin arin,
nere lillura,
nere ametsakin...
iritzi nintzan iritzi,
errotatxo baten ondora
eta, an lotu nintzan bai, geldirik,
abots ezti, pozgarri bat entzunik...
ai! antxe lotu nintzan
bideari iarraitu eziñik!
.

59. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0051 Ura andaparan
ta, abots zoli eder baten doñura,
antxe lotu nintzan,
antxe lotu nintzan bai,
geldi-geldirik...
Ai, ene biotz,
ez iakin zergaitik!!
.

60. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 - Ai Erruperta, Erruperta!.

61. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 ¡Ai! ondo luzea da beintzat nire atzerrialdia!.

62. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 INJENIERO - (Sarturik) Milla demonio! Diabru zikiña! Au al da barrua ustutzeko xixtema! Ia barru guztia lertu zitzaidan. Ai! Perretxiko madarikatuak! (Eserlekuan jarririk).

63. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 ZENON - (Sarturik) Ai amatxo! Ori esan, ori. Nere bizi guzian ez dudala geiago perretxikorik jango zin egiten dut. Nere otzikara ta gorako okagarria... (Gorakoa egiñez) O! Au nazka!

64. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Kati - Ai, au bizitza illuna! (Antzi luzea egiten du...).

65. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Igon - Ai, Kati! Orrela, eztezu bizi-eztirik beiñere gozartuko.

66. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 Kati - Ai au aize-buru! (Asi bedi Arin-arin bat).

67. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 MARI-DOMINGI - (Sekulako irudipenak egiñaz) Ai! Ai! (APALLU'ren amu egiteko aulkira).

68. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 EZTI - (Biotzera eskua eramanaz) Ai, nere biotz gaxoa! Lasatu adi. Eztek ezer.

69. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Ori buruz argal izateak egiten dizu. Neri, berriz, Madrid`era atzo etorri nintzala gogoak ematen dit. Atzo! eta ogeitabost urte aundi joan dira geroztik. Zaartzen noa. Auxen da miña! Ai!!...

70. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Lutxi - Ene! ai! (asperen-intziri luze bat egiñez).

71. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 URDASPAL: (Ezpata eskuan) Ay! Zunbeltz gaizkille!
TALDEA: Ah! ekin ortxe!
LORE: (Bildurrez) Jainkoak zaitu gaitzala, zaitu gaitzala...

72. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 URKO: Etzaitela ikara; nik zaituko zaitut
LORE: ... Alperrik ez bada. Ay! nere Urko!

73. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 URKO: Ay! nere Lore!
ZUNBELTZ: Aurki aiz illa!
URDASPAL: Etorri adi!
ZUNBELTZ: Ez daukak ik odolik!
URDASPAL: Ik ez dek lotsarik!

74. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Ai, kazkarin! Bide okerragorik ezin ar zenezakean. Otsoaren agiñetan sartzen ba-zera, ez al-dakizu zer gerta diteken? Aoa istea naikoa du, zu barruan arrapatzeko. Ez al-da ala, Izaiña? Ildakoa baiño ixillago zaude.

75. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 Ay, Euskalerri gaxoa!
larri zera, larri!
Aibar'ko Nagusi!
Bai zoritxarrean Erio'k jo zindula!
zoritxarrean.
Ondo maite nuan
nik gure Nagusia;
arixe zor bait-nion
nuan ta nintzan guztia.

76. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Ai zer doai aundia
Zuen animetan
Artu dezuten aurrak
Orain une onetan.

77. 1940-1968 gipuzkera poesia erkiag 0303 Bolu zaarreko doiñuaren gozo
garia eioko
zulakoan, nunbait...!
Ai, Madalentxoren galondo arroxko!
Mamirik ez eta
azaluts iro, bai...

78. 1940-1968 gipuzkera poesia mde 0002 IGELAK
Ainziko urerat
illargi-laurden bat erori zan
zuri, yori
gauko zitu zori:
igelak yan dute, igeltxo igeldariek.
Orain, berriz,
intzirika daude igel, igeltxoak
igel, igeltxo xoroak...
Gau-miñean
aintziko igelek dute ai ei!
illargi-min.

79. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 Ai!, ez gero,
ez, bein ere
ez esan,
garitza bat
bere, gogozko aize,
aizeño bigun baten ikutura
makurtu
ta, uintzen danean...

80. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Ai!... trikornio azpi aietatik zeletaka zauden ezten-begiratu zorrotz aiek buruak barrunda al'ba'lituzteke!....

81. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 - Ai, olakorik ez, Aita.

82. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Eta... ai! bertan naiko jana aurkitzen ez ba-zun... aren ojuak ordun!

83. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 2. Zure bidea
mundu guziak
ai! baleki,
Zugan baleki
salbamendua
nolaz arki.

84. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 46. Ai, zenbatetan
altxa zaizkion
zenbatetan,
irainka altxa
iñor gabeko
baso artan.

85. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Ai, beiñolako gaztetasuna gaur ba'nu, ausarta onek duen bezela!

86. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 Ai alako bat!.

87. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Nere jantziak... ai, nere jantziak!.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Ai, bere orma edo pareta zarrak itz egin aal'baleie!...

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Une artantxe bertan azaltzen da, bere seme Martin, eta onek, bere aita alako tankera itxusian ikusteak guztiz lotsatu balu bezela, negar-doñuan eskuak burura eramaz, esaten dio aitari: - Ai, au lotsa!

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Baita ere iñoiz bere baitan mintzatzen entzuten zitzaion: Ay Agustín, Agustín, ainbeste mesede ta urrikaltasun artuta, nola Jainkoari bear bezela esker onak emango dizkiotzu?.

91. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Chantchok, bizkitartean, beharri-chilorat biz-pa-hirur adichkideri menturatu zeien: perruketa bat zela delako zoria: Bainan orok baltsan bihurtu zioten: Aampiuml;ampiuml;...ba!" halako aire minthu batekin nun komprenitu baitzuen zuhurra zukeela aburu horren uztea.

92. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta azken meza, Mgr-Saint-Pierrek emanik, zer gauza ederra! Ai Lurden, bere gocho berezia bazuen eskuarazko Anjelusak, bazterrak dardarikatzen zituelarik, eta zeruko Amari beilarien ondar egurra igortzen ziolarik, ezkila-errepiken erdian!

93. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak iratz 00001 Aiten itsas-odolak biak bat eginak,
Ai, Haltsu gain hartako gure irrintzinak!
Bainan nor da chutitu, salbu mendi-gainak?
Guziak lo baitzauzkan kaskoinzale minak.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Ai!, ori lortuko ba'neu...!

95. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Nik arras ongi esplikatu nion nola galdu giñean ohartu gabe, baña berak belarritik oratu, indar askogaz tinkatu estu estu -Ai! ai! ai!...

96. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Gore bedatsia lasterka doa
eta unrustoian, bai zer onki!
Ai, txoriñoa,
Negu gorrian nora yoa yi?.

97. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 IZAR.- Ta gizonak? Ai, gizonak! Super-jakintsuak! Gixurenak! Giganteak!.

98. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Jesusen irudia bakarrik irauan zirauan taxuz apal gaiñean, ai Jesustxo, ez zaizala ikus Herodes orrek otoi dagi agin artean Babik, eta gudariak entzun.

99. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Orain asiko degu
Debako itxu kanta: (bis)
erri ontan badu norbaitek
borondate galanta.
¡Ai, ai, ai!.
Erri ontan badu norbaitek
borondate galanta
.

100. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 ¡Ai au azkengabeko
gorroto zistriña!.
¡Noiz amaituko ote dek
onen pipermiña!.
Batzuek beti zeudek
edaten ozpiña.
¡Auxen dek baiña
amorró piña
kendu eziña!
.

101. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Ezta beste iñun itxu
onen antzekorik:
bista ona izan arren
urkoa ikusi eziñik.
¡Ai au azkengabeko...
.

102. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Egunaz esnatutzean
Ai!, ze atsegin, poza,
udabarri goiz batean
itxaropendurik biotza,
txorien txintadapean
.

103. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0101 Benetan entzutetsuak dituzu bai
Atxorrotz, Baltzola, Supeleor, Anboto
Petralanda, Agamunda, Marizulo,
Orduko ele-melezko ainbat bidez:
Aketegi, Akelarre, beren larrez
Zelharburu, Azalegi, Otsabio,
Murumendi... Ai, zenbat erratz, bildur-gai,
Neguko gau illun bakoitzari dario!
.

104. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 - Ai, Txanton, iñuzente ori...! Orretarako trena artu bear da zulotzaillearen beste aldetik.

105. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0152 Ai! Mindu egiten nozu....

106. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0152 - Geldi? leku onean geldi zu, gaizto ori! - Ai!.

107. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0009 - Ez nozue harrapatuko! Ayh!.

108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0180 4. ahapaldiaren azkeneko nehurtitza:
Ai!, ez naiz ordongo
5. ahap. .

109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Ai!, ahozkatu eban mutilak, eskerrak horregaitik, baina zelan nahi dok, neure buruarentzat beste irabazten ez dodala, emazte bat mantendu dagidala?.

110. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Lertsoinak (lertxunak) lerro lerro doatza.
- Erlea bahintz kofoina bahuke
- Izokinaren hartzeko, har lehenik xipa
- Mihi gabeko joarea erdoilak jan
- Sugeak hil eta sugekumeak bizi
- Xinaurria ez ttirritarentzat ari lanean
- Muturrez maite, errapez gaitzets
- Zamarrari (karamarra, crabe) ez erran: hoa xuxen!
- Erle ebatsiak ez eztirik ez umerik egiten
- Ai zer parea, karakola ta barea
- Arri, arri mandoko, bihar Iruñarako; handik zer ekarriko? Mando bete kukuso? Eta norendako? Gure X... ttikiarendako.

111. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0044 LURDES.- Andregaia zenuen orduan... Formala? PEDRO.- Beharko... Ezkondu ere egin ginen... penaltiz... orduan askotan gertatzen zen... zailena maitasuna egitea zen, baina lortzen bazenuen, ai!...

112. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 ROSA - Ai, Ama Birjina, nire altzariak beren kasa aldatzen direla lekuz... itzuli hona!

113. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0282 GIZONA - Ai, neska hau zein gogorra dan! (Neskarengana urreratuz). Baina, gogorra baizen polita! (Eskua bihotz gainean jarririk). Ai!!!

114. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 ANTTON - Zintzurreko zulotik sartu, bai, baina ezin irentsi... Zer uste huen? Arraultzea irestea hire tabernako ardoa zanga-zanga edatea zela? Ai, gizagaisoa.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00101 -Ai, bilobatxo, ez uste Madagaskarren harririk ez dagoenik.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0011 Ai! ipurdia gorriturik dut oraindik.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0105 Aiii!... non entzuten den Kangurinaren garrasia! Salto handi bat eginez, gelaren erdiko lanpara ederrean zintzilik geratu zen kanguroa.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Ai, algoazil jauna! Zer egingo luke gure herriak zu gabe! (Algoazila dendatik pasiatzen da, harro).

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0031 - Ai Joxepa zitala eta maltzur-maltzurra!.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0029 Ai! Babar hemen balego behintzat...".

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0011 Ay!.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0041 - Ai, hau bai pena! Nahi gabe erori zait! Je, je, je!.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0142 Elurra ametsetan,
patxarana buruan
dabilkit kolpeka
aurtengo neguan,
ai!..
.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0010 Aii!.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0021 Ai! Geuregana dator!.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0015 Ai, horregatik zegoen usain hura, sendagaiarengatik.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 - Ai, mekasuen, nork esan behar zuen!.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0044 Ai ama, handik irten beharra nuen eta goiko olatuei aurre eman! Ba, kanpora irten behar izan nuen, zeren eta barrua urez bete bait zen.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Ai, odoltxarrekoa!, esan nuen nirekiko, gauaren erdian neure burua erreten ondoan ikustean.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 - Ai panAma maitea! Zu ez zara oso azkarra esan zion erraldoiak, bere belarri handiei batera eta bestera eraginez.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0100 - Baina... non? - Ai, neska, zer dakit nik! begiak zabal-zabalik zituen neskak Sarah-rengana.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 - Ai ene hezur gaixoak, ene hezur gaixoak!- purrust egin zuen Agureak Alice hurbiltzean.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0021 - Ai! nik predikatu ahal izan banu orain Elizak erakusten duen dotrina esperantzagarria salbazioari buruz!.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Tupitarrek abere askori erakusten diote berari laguntzen: ai edo tximu nagitsua, beste tximu batzuk, kakatuak.

135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0041 - Asto baten atzetik? Zaldiak asto baten atzetik joan? Ai ama! Ez dut ezer entenitzen! Uste dut mareatzera noala!.

136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0041 - Ai amaaa! Ai amaaa!- harritu zen Ania, zer esan jakin gabe.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0041 - Ai amaaa! Ai amaaa!- errepikatu zuen txoriak.

138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0014 - Baina zer da hau, hegan hasi naiz! Geldi hadi, buztana! Gelditzeko! Ez hadi puztu gehiago! Geldi! Zorabiatu egiten naizela! Ai! Hago geldi, buztana!.

139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0014 - Jaits nazazue hemendik! Lagundu! Hau zorabioa! Ai! Lagundu mesedez! Lagunduuuu!.

140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0068 - Ai, ai, ai! Txerria! Txerria!- Eta uzteko mesedez, mesedez uzteko.

141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0031 - Ai ama! Ez da gauza onik hemen!- pentsatzen zuen malkoei ezin eutsirik.

142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Auj! Auj! - Ai, Martin gaixoa! Pulmonia harrapatzeko ere.

143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Auj! Auj! - Ai, Martin kutuna, pulmoniaz hilko ote zait, ba...

144. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0143 - Ai Jauna!- bota zion otsoak kolpetik -, justizia eskatu nahi nizuke, Ahaltsu horri.

145. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0065 Lorea: Ai! Suge bat!!! Zer nazka!... Gaueko: Ez zaizu atsegin nire lagun sugea? Oso lagun ona da... eta zure lagun ona izango da....

146. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0084 TARZANTXO: Aaaaai! (Txitak platano bat ematen dio).

147. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0084 NESKA: Nire aita exploradorea da. Elefanteak harrapatzera etorri gara, eta ni galdu egin naiz. Aaaaaiii!.

148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0011 Bela Kabela herriko plazan zegoen batean: ai eguzki gorriki, zenbat izerdiki hiri kulpatiki!... ai eguzki gorri, zenbat izerdi hire kulpagatik esan beharrean, noski.

149. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 - Ai, ai!- oihu egin zuen Txipik, hainbeste zapalketaz asperturik eta estutzen zuen atzamar hari mokokada handi bat emanez.

150. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 - Ai!- garraisi egin zuen mutikoak behatzak luzatuz; orduantxe Txipik jauzi handi bat egin eta esku handi haietatik ihes egin zuen.

151. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 - Ai ene Txipi! Azkenean salbatu zara!- esan zion amak habiara sartuz.

152. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0084 - Ai, Tom, ez dakizu zer sustoa hartu dudan! Orain, utzi txorakeriak eta jaiki zaitez ohetik!.

153. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0028 - Zer duzu?- galdetu dio Baxarrik, erabat harriturik; baina Joakinek ez du erantzun, ai, ai! bakarrik esaten zuen, eta orduan Baxarrik besoetan hartu eta kanpora eraman du.

154. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 - Eraileekin? Ai, lagun gizajo hori! Eta zer nahi zuten? - Urrezko txanponak lapurtu nahi zizkidaten! - Zirtzilak!- esan zuen Azelemeak.

155. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 - Ai, berriz, jaioko banintz...! Baina orain berandu da damutzeko eta pazientzia hartu behar!.

156. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0144 Hitzaldi hau entzun zuenean, Pinotxo gizaixoa negarrez, deiadarka eta erreguka hasi zen, eta esan zion: - Eskolara joan izan banintz! Nire lagun gaiztoen esana egiteagatik orain larrutik ari naiz ordaintzen! Ai, ai, ai...!.

157. 1969-1990 euskara batua poesia zabal 1974 0045 Kaiolan den xoria
baino tristeago...
Ai, ixkarmentu izan
banu lehenago.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00090 - Ai Pillipo, Pillipo! Orain ere hil duzu zuk txerria aski isilik.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 - Ai, ai - esan zuen aita Victorrek atsegin.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Eup! Ai jai jai! Lalalatraralala! Eup!.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 - Ai, ba dela hibaia mukuraraino betetzen! Amuarrainak, irasagar koloreko amuarrainak! Dantza, dantza, Otso, muxar, zital, zorromorrua!.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0016 - Ai, Ama Birjina!. Bekaturik ez, seme, bekaturik ez.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0092 Bainan, ai!, berak desberdinak omen dira, beren aburuz arimadun izakiak direlakotz.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0024 Eta gero esaten dio: - Ai, Joakin! Harri horiek orain alboan utzi behar.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Ai, Felisa, hori da bizitza alfer-alferrik gastatzea.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0065 - Ai, Joxemi, Joxemi - alegratu zen zaharra hiru indibiduo zein baino zein estrainoago haiek ilobaren partez zetozela jakin zuenean.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0187 Emazteak, beraketz, ai... zein maitekiro hartu zuen...

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 - Ai, gaur goizean! Orduz gero bizi zara zu!

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 @- Ai ama! Alperrikan dabil asto-zakil hori!... barkatu Hipolita.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Behin eta berriz muxukatzen! (Eta ni han: Risky ezin inozoagoa han, Fisikako problemak eginez...); (Ai, Risky, noiz esnatuko haiz eta noizko ikasiko duk?).

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Eta besteak erantzun zion: Ai, anaia, ba daukat neure barrukoan azal-zauriak bezalako zauri bat!.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0153 Etorkizun oneko amets bat edo dibertsioren baten aitzakiaz esango du: - Ai, berehala elkartuko banintz berekin!.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 - Ai, ai! - hasi zen Kikili.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Kikilik abotsa jaso zuen andreak aieneak entzun zitzan: - Ai, ai! Nolako mina dudan.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0046 Pentsatzekoa denez, neskatxarentzat oso erakargarria zen gonbite hau, baina halere, esan zuen: - Ai, laztana, ezinezkoa zait! Pentsa ezazu gure amarengan! eta gainera nik ezin dezaket hegan egin.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0046 - Aiama!, zeinen atsegingarria izan behar duen hegan egitea!.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Eta egunean hiru ordu euskara ikasten zortzi hilabetean jardun ondoren ikasle saiatu bati irten zitzaion hasperena datorkit gogora: Ai, ikasten aritu nintzen hura deklinabidea zela hasieratik jakin izan banu!.

178. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0598 LIRAREN AHOTSA - Ay! (Tarte bat) Goitik arri egiten berriz ere asi du.

179. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0167 - Ai, aita, negar-samiña egin nuan egun artan....

180. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0056 Oraiñ moda berriya
emakumiana:
illia moztutzera
barberuengana;
bañan oi zeñek ondo
egiñ? Ai au lana!
Erdiko kalera juan
Nikolasengana!.

181. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0029 Zer zorion andia!
Nere ama eta nere etxea,
ai! zer poza eta zer pakea.

182. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Ai! haren egiazko nortasuna non zegoen, eta zer eskatzen zuen, baleki, edonori gogor egiteko lain izango litzake noski, edozer gertaturik ere, ezen hark ere siñesten zuen obe dala seaskan dagoen iñut-aurrari lepoa tinkatzea norberaren biotzeko naikari bakar bat itotzea baino, oraindik ez zekien ordea zer nai zuen haren biotzak, bildur latz bat zeukan haren irriki zoroa, arimaren egarria kentzalle izan bear zitzaion ur garden ozpilla, itur-buruan agortuko zitzaiola, aistheta baten solas alperra baizik izan ez zelako asieran.

183. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0330 Ai, aiek bista ederrak! Zenbat erri txiki ikusten dira andik?.

184. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0042 Ai, orain an baleuzka Joxepari ematen zizkion legatz eder aiek! Ametsetan bestetan etzituen ikusten.

185. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0014 Ai! nork arinduko daut nere mina?.

186. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 Bigarren ager-aldia Saul: Ai! ikara, daldara....

187. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 Ai! nun aurki Israelen, gizon horri jazartzeko aski bihotz dukenik?.

188. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0043 Laurendi - Ala... Ai, urdea, ai urde zikin andoila lodia! konprenitzen dut bai orain!.

189. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0011 Ai, orduko bizia?....

190. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0215 Finak eta politak
ai zer marrubiak
gorriak onak eta
hobeak rubiak.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0023 Doinua: Salbatoreko ermitan Olalde.
Txomin Garmendia gaixo dago
ta neretzat alderdia,
nik ondo dakit hura entzuteko
pozik zegola jendia,
ai entzulea gauzak batzutan
holaxe gertatzen dia,
aleginduko naiz ordezkatzen
Berrobiko izar haundia.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ai ze pena! Oraingo honetan txanpañak lekua kendu egin dio txekorreetatik ateratzen den keari.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Sasi tarteko sagatsagatik sartutzen ba`nazu preso, ai, Juan Joxe, gauza ederra ez dezu egingo oso.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 AIEKA: EKAkoek min hartzen dutenean, ai! esaten dutela adierazteko.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Usadio polita da hau; hain zuzen, usadio horri eutsi nahi diote txikiek; ai, sekula galdu behar ez zuen usadio ederra!.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 G.- Ai Manuel, Manuel, ez zenuen ba zuk asko mejoratu beharrik... Ta, ea Manuel, gauzentzako eta pertsonentzako juzku Eritzia, ustea. Juicio hain ona duzun horrek, esaidazu, Jainkoa eskertzeko orduan, askotan eskertuko zenuen eta, ziur naiz hortaz, esaiguzu, zergatik eskertu eta oniritzi ohi duzu sarrien?.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Ai Federico! Jenero bat ugari denean gutxiago balio dik eta zerriak hik uste baino gehiago egon!.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Astoak onela esan zion bein txerriari - Ai urdea, or ago janaririk onenak janda zerraldo etzana.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 AI bestalde, eskakizun berbera egin dio Gonzalez gabineteari.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. juaristi 0001 Ai, gure yuppiak! Garai batetan ezkertiarrak, akratak, hippiak kantautoreak, hare Krishnakoak edo izan ziren.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Ango jesuita bategaz orduetan bere kezkak agertzen jardun ondoren, arek esan eutsala: Ai, txotxo! Gaurko gauzak! Ondo ikusita dagoz emengo goraberak.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Ay! min ematen didazu.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0002 Baina lasai, Herri Batasunekoek esaten duten bezala, hemen ez da ezer aldatu, zakur guztiek toki berean lepoan dituzte koilareak, mundu guztiak zekien orain dela aspalditik Garaikoetxea izango genuela lehendakari, eta gauzak aldatuko zirela baina udaberria beti bezain majo, indartsu eta argi etorri zaigu, ai, Euskal Herriko udaberriak!, hondartzara joaten hasi behar dut olatuek betiko martxa bai daramate, liburu bat hartuko dut eta ez dut irakurri beharko atzekoz aurrera liburuak ere beti bezala egiten jarraitzen baitira, bikinia jantziko dut eta lerde batzuk eroriko dira, beti bezela, Kontxako barandilatik, hemen ez baita ezer aldatu, pazientzi falta haunditzen ari dela ez bada, hemen ez baita ezer aldatu juramentuen ugaritasuna ez bada, hemen ezer ez baita aldatu pinu gehiago ez bada, hemen ezer ez baita aldatu.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. sagartune 0001 Eguberriak joaten diranean, ai! ta egun bat bezela igaroten dira, gero berriz lanera.

205. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 -Ai sikieran a eldu sara oneik i sertuteko da, abadeak berak eikian selan agindu kajan sartuteko da en seguida ba abadeak biribildu eieusan.

206. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 - Ai ni sesenetara posik joango nintzateke baia estao es kotxerik eta eser da emetik selan joan sesenetara?

207. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -guk eukiten gendun kuadrillatxue dantza iteko, ta parrokixe, ai! akordaute ori, ni jotara, niri jotara gustau, an joten gixena, besoa falta xakon, ser joten gixen? gitarrie, kordiona, panderetie? jota bat, korru bi, aparte, eta musikie, ba ayuntamientuek pagaten gixen, gero seiretan karraka etzera, listo espaben aitek...

208. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0086 ai! selango kargak altzeta nendusen neuk olan buruen, solo bat euki genun or, aldatza, aldatza andi ekoen eta selango kargak!

209. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0111 erretan baxatzu seoser edo dana, ai kiskeldu de dana!

210. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0136 erretan baxatzu seoser edo dana, ai kiskeldu de dana!

211. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0271 Ai ama, ai ama!

212. 1991> bizkaiera bertsoak a.m. aldekoa-otalora 00120 Oizen altzoan belaunen puntan
Andikoa ageri da,
eguzki printzak egunsentian
gorrizta ei dau dirdira,
marti-billotsak ta txanbillotxak
salto ta kantuz ai dira...
udabarria sikira,
iritsi jaku ta tira!
Baratz horretan amodioa
aspaldi loratu ei da
bizipozaren amets urdinei
bihotz erditik begira.

213. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 Ai, amatxua!

214. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 Durdiduago sekula inor ez da egon izango!, ai enetxua!, zer behar didan baino ez duk horrek deabru mantzin horrek!

215. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0067 Ai! Zenbat arima iritsiko liratekeen santutasunera, ongi zuzenduak balira!... (...)

216. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00216 MAIDER Txotx.- (Eztulka.) Ai ai ai Zer gertatu da? Zorabiatuta nago.

217. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00053 Ai Jesus, Jesus !

218. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00085 JOXEPA: Ai! Eskerrak irten egin duela!

219. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00090 Ai, Jesus, Jesus!

220. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00111 JOXEPA: Ai, doña Romualda !

221. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00120 Ai, Jesus!

222. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00145 ROMU: Ai ! Nor izango da?

223. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0210 Antton: Ai ama!

224. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0013 (bizkarreko gerri aldeari helduko dio) Ai, adiskide, ez daukazula gora eta behera pixuarekin ibiltzeko adinik.

225. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0018 IXABEL.- Aiiii!

226. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0060 IXABEL.- Ai! Ezin dut harnasik hartu!...

227. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0060 IXABEL.- Ai! Ezin dut!

228. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0017 LOLA: Ai, makinak!

229. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0049
Ai, erregina! Ai, neskatila!
Bihotz gogor nauzu deserritu,
itsu naiz geldituko, itsu betiko
zure irudia solik zait gelditu.
Zer gertatuko zaigu bioi,
Lur gogorrean eta haize hotzetan,
nor dukezu orain maitagai?

230. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Ai!, oraindik asko ikasi behar duzue gazteek.

231. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0038 Ai, gazteago banintz!

232. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0057 Ai, ai, ai! Ohea egin gabe oraindik

233. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0056 Ai, ama! Badakit, gainera!

234. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0146 MAITE - Ai, Dios! Orain ere badiagu gaizki ulerturen bat...

235. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0176 AMONA - Ai, gajoa! Horrek zerbait konponduko balu...

236. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0058 ANDREA.- (Ikaraturik eta haserre) Ai, Jesus, Jesus, Jesus!.

237. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0076 Ai zer nolako arte lana egingo nuke nik haren ileetan!.

238. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Igorlearengan oinarrituta, helburu nagusia hiztunaren emozioak, sentimenduak, iritziak etab. azaltzearena du. Funtzio honen kasurik nabarmenena harriduretan topa daiteke. Mezuak ez dira kontzeptu esanahia izatera ere iristen: ah!, ai!, bah!, puf!; inoiz entzulea bere buruarekin bakarrik ere aritzen delarik, inongo hartzaileri zuzendu gabe. Txosten kritikoetan, prentsako iritzi artikuluetan, hurbilekoei zuzendutako gutunetan eta, nagusi izaten da ere funtzio hunkitzailea.

239. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00050 Orain, taldeka (launaka), ikastunitate hasierako Ai ama, Sagardosol!!! antzezlana edo esketxa amaitu behar duzue.

240. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0033 Ai zer gaua pasa nuen nik!

241. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0033 Ai zer gaua pasa nuen nik!

242. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0094 Ai! Eskuan mina hartu dut!

243. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0004 Ai! Oporrak, oporrak!

244. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0258 - Ai, ni erregearen oilategian banengo! - esan zion azeriak-.

245. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0258 - Ai ni erregearen zalditegian banengo! - esan zion otso handi hark -.

246. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0118 Agureak tximinoa magalean hartu eta negar batean bere kontra estutu zuen: Ai, Kati, Kati - zioen negarren artean -, zer duzu?

247. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0113 - Ai ama! Nork agindu zidan ganorabako hauei kasu egitea?

248. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Ai! Urrezko eraztunak izango banitu, soinekoekin jantzi ahal izateko...

249. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00073 - Ai, zozo, zozo! Ez duzu gehiago ihes egingo hemendik, e, gaiztoto? esaten zuen Katixak nire malkoak ikusita.

250. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00141 Piarres beldurtu egin zen eta ai! erran zuen.

251. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0016 - Etorri pixka bat; ai, ai, ai!

252. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0014 Eta, ai, amu horrek baten bat bere bidean topatuz gero!

253. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0031 Ai Antton, ai Antton, ate ondoan hor konpon!"

254. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0074 Ai, zein nekatuta nagoen!

255. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0074 Ai, sagu babalore eta tontolapikoak! Zer dakizue zuek gizakien bihotzaz?

256. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0016 ZUHAITZAK
IRATIKo basoa,
bai baso ederra!
Ai halakoa balitz
autobus txoferra!

257. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0021 Beste bat eta beste bi:
Libian da Tripoli;
Ai ni ezkonduko banintz
zurekin, Mari Loli!

258. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Orain, amodio zentzugabe batek gezien erdian eta etsai aurkarien artean nauka Marte gogorraren armetan: zuk, sorterritik urruti bada ere sinesterik ez banu!, bakarrik, ai gogorrori! ni gabe, alpear elurrak eta Rhenoko hotzak ikusten dituzu.

259. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Ai! hotzek ez diezazutela minik eman! Ai! izotz zakarrak ez diezazkizula oin azpi leunak ebaki!

260. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Ez beste garai batean ibili da krudelago landetatik alderrai lehoi emea, kumeekin ahaztuta, ez dute hartz zatarrek hainbeste hiltze eta sarraski egin arrunki basoetatik; orduan da ankerra basurdea, orduan gaiztoa tigrea; ai, gaizki ibiltzen da orduan Libyako zelai bakartsuetan.

261. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00116 Alkar hartzen dakien andra batekin, erdi-ilunetan, gorputza berez-berez doiala... aaai! hasperen egin zuen begiak itxita.

262. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00107 Ai Babilonia, zure behialako soro, hiri, armada eta erlijioetatik ez dira ipuin batzu besterik geratu.

263. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00029 - Jarraitu laztantzen, mesedez; gelditu gabe. Aiii! Aiii!

264. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0011 Ni dardarizo taigabean nauka bere eskua gorputzeko tentsioa lurmentzen hasi zaidanetik, biriketara haizerik iritsiko ez bailitzaidan ireki beharra dut ahoa, haren hatzak, ai!, izter artean pausatuz, haren hatzak, ai! saihetsetan gora igotzean laztan-purtzilka, haren hatzak, ai!, uzki inguruan ukituz bizkarrezurrean gora azkura sortzen...

265. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0058 Ni beltzarana naiz, ilea bizkarrean behera erortzen zait, bularren gainera, eta laztan horrek titi mamitsuen ttonttorrak harrotu egiten dizkit, ai!, hemen bazeunde, titiei heldu eta, bueltan-bueltan, igurtzi, estutu, lasaitu eta nire azal fina atximurtuz nire gorputz osoa hotzikara eta dardarera berpizteko!

266. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0060 (...) paretaren kontra makurtu eta larrua jotzea gustatzen zait, basatiki, jo eta jo, ai kuttuntxo!

267. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0060 Utz iezadazu entzuten zure zakilaren indarrak estututako biriketatik larri ateratzen den arnasketa ahula, ahula baina ai! hain sakona bere desira itsuan!

268. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0008 Ai! Euren amek jakin izan balute haur inuxente haien soak soin xarmangarri haren leku ezkutuetara zuzenduriko maliziaz betetakoak zirela!

269. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0072 Ai mozoloa!

270. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0088 Ai... besarkada berezia izan zen hura.

271. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0026 Eta irribarre egiten duzue oinezkook estanpa ikusirik (esnea zuriago haragi beltzean), eta kubatarrak diren oinezkoek ez dizute piroporik bota gabe pasatzen uzten (Gozo hoala hi, beltzarana!, Ai nire amak hala hazi banindu!), eta aitak ere harrobarre (...)

272. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0044 -Ai, gizon zintzo baten diruaren lapurra! oihu egin zuen laztuta Pilonek.

273. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0165 -Ai, lotsa-lotsa egin nauzue.

274. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0165 Ai, pentsatu zuen, Zakurrek hau entzutea balute.

275. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0194 Ai, demonioa zen, Tonia hura.

276. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0224 Ai, krepezko paper berde, hori eta gorri haien tolestea eta zabaltzea!

277. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Ai, zenbat kandela moztu ziren, eta zenbat puska moztu lurrera jaurtiki!

278. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Ai, umeen eroa, argizari labainaren gainean irristaka!

279. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 Ai, ze desastre den neska hau! Berandu iritsiko da lanera.

280. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 Ai, ama! Autobusa!

281. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 Umm. Halako lanak ez lirateke bazkaldu aurretik egin behar; nekatuegia nago nahaste borraste hau konpontzeko... beti bezala! Aaai!

282. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 Ai! Isterakoan berriro sentitu dut. Azkuria.

283. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 - Ai! Aaaaah! Aitziber! Aitziber!

284. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0059 Barka, Jaun dibinoa, barka! Ai! barka!

285. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0059 Ai! min dut, oihu dagit.

286. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0069 - Ai! eroturik nago!

287. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0089 Ai! nire haurtzaroko bizimodua, denbora oroz errepideetan, ezin soilago, eskale hoberena baino interesgabetuago, ez herririk, ez adiskiderik ez izateaz harro, hau ergelkeria! -Eta konturatu baino ez naiz egin!

288. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0073 Ai nolako mina egiten duen

289. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0009 Ai Santa Gertrudis!

290. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0049 Ai amatxo, atzera egin nuen tentazioaren aurreko izuak jotakoaren gisa, esku baldarrez maleta ireki, hau erantzi, hori erantzi, kantzontziloak erantzi... Jesus.

291. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0058 - Ai, Juanma, bai, ulertzen dizut.

292. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0079 Gero korrika bizian eraso nion eskaileretan gora, erantzi eta dutxatzeko irrikaz, baina ai! amonarekin gurutzatu nintzen; uste dut azkenean deskubritu zuela norena zen etxeko behiena ez zen kaka-usaina.

293. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0099 - Juan... snif, ih, ih, Martin... ai ama!

294. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0223 - Ai! doktore, ai! doktore -zioen.

295. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0202 - Ai Konrad, ai, ai, ai! Ez al duzu ikusten hortxe datorrela, gau beltzean galapan?

296. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0043 Ai maja, hi!

297. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0071 Goizutan ba omen dira zezenak
Españian diraden hobenak
Ezpata sartu, ziztiti zazta
Hiltzen ez direnak.
Ta toreruak hain dira txarrak
Haien kontura ai zer parrak!

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00204 Ai! Zein gauza zoragarria den norberaren borondatez gorputzari izerdia ateraraztea!

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0022 Gasteizko administrazioak, datuak eskuan, ai Sestoa, Sestoa ez du inoiz begi onez ikusi AEK.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0072 neskakizun. Ai, San Antonio! Andregaia, mesedez!

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0077 orbelodromo. Udazkenoro berdin; ai, estalia izango balitz!

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0077 oroiturri. Gogoratzen al dezu, Maritxu? Ai Bartolo, gogoratuko ez naiz ba!

303. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0140 SO: Ai!

304. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0140 SO: (Karraxika) Ai!

305. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0140 SO: Ai!

306. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00021 Alaitasunarekin
nahi badezu bizi,
gure erromeriak
ez itzazu utzi,
ai, gaztia,
ez itzazu utzi,
damutu ez zaitean
bihar edo etzi.

307. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00021 Dantzaleku itxira
joaten bazera,
lo egin beharrean
gaua pasatzera,
ai, gaztia,
gaua pasatzera,
etsaian eskuetan
eroriko zera.

308. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00021 Sarri hasi bazera
salara joaten,
porro erre eta
whisky edaten,
ai, gaztia,
whisky edaten,
artzai hobe zenuke
mendi-punta baten.

309. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00021 Berdin da trikitia,
berdin porrusalda;
gaurko erromerian
sermoia izan da,
ai gaztia,
sermoia izan da:
agurtutzera goaz
egiak esanda.

310. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0050 Kontu au zan sarritan
esaten genduna:
Ai, pasea balego
biarko eguna!.

311. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0061 Gero esnatutzean
izan nuen damu,
ai, amets orretan nik
beti jarrai banu!

312. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0145 - Ai, Joan Mañuel! Orixe bai izango litzakela ona.

313. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0171 - Ai zer nolako ateraldia!

314. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00123 Len Pedro Mari Otañotarra
bertsolaria izana,
arrasto nastuz sortu giñanok
zorra badegu zugana.
Iruditzen zait deia dedala
nunbaitetikan nigana,
alperkeriak bentzutu gabe
egin bearko det lana,
zu bezelako gizon-talde bat
ai baletorke gugana!

315. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00265 Kukua entzuna naiz garboso lenguan,
ez nion antzik eman zer zeukan goguan.
Aprikatik bidaia egin du eguan,
ai zeiñen apaiña ta bizkorra daguan!

316. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0210 KAXKOPEL: Ai, ai, ai!

317. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0211 Ai, ei!

318. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0211 KAXKOPEL (su ondorat itzuliz): Ai Pinpirin, Pinpirin, Zer borroka-bizia!

319. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0211 Ai hek ere... (deika:)

320. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0211 Ai, bizia!

321. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0211 (Jarriz) Ai, bizia!

322. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0212 (Xinkulin-i) Ai, mutil horiek!

323. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0212 MARI XINKULIN: Ai! gure denboran bederen...

324. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0824 (Ai! zenbat erretzen duen ur horrek!) edo kurutzea hartzearekin (Tresna horren aipatzeak berak lotsatzen nau suzko lantza batek zaurtzen banindu bezala).

325. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 Ai, Mikael, zuk bezainbat badakit:

326. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Ai ugatza ager baledi, behin bederen, keinu txiki bat egin diezaion, bere luma gorrailetarik zonbait utzi diezazkion.

327. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00059 Egoera hontan bertsolariak
gu ezin ibili lasai,
hegazkinetik hartu liteke
hainbeste herio usai;
bestetan dira premizko baina
gaur txaloak sobera, ai;
barka zazute entzule denok (bis)
denboraik ez det galdu nahi.

328. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Eta Jesusen mehatxuak ere ez du disimulo handirik: Ai zuek, aberatsok!

329. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0032 Ai, zein goxoa den Arabako patata!

330. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. pagola 0003 Orain aldiz, ai, ba! oraikoaz ari gaitezen, hegoaldeko giroa aldatu denean eta iparraldean ere berdintsu, aberriaren emaitza, lorpen eta fruituez, nonbait gozatzen hasi gareneko (irrati, telebista, argitaldari, ikastola, sindikatu, alderdi politiko libre eta abar...) zertan dugu ote, orain, oraikoan, lehentxeago aberri berdinaz genuen itxura eta lehia?

331. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0007 Ai ama! Badatorrela! (eta 2)

332. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Aiiii! Mina! Lasaigarri gehiago hartuko dut.

333. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Ai, Joseba, ene kuttuna. Txikitako goxotasun eta lausengu guzti haiengatik izan ez balitz, non zeundeke orain? Seguruenik oihuka, amaren esanei ihesika eta aitarenei gaizki erantzunez. Baditut biloba gehiago, baina zu... zu espeziala zara. Guztiok igual maite zaituztet, baina zu...

334. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Eta abesti hark dioen bezala, nekien gauza bakarra, zu maite zintudala, eta zuk maite izango baninduzu, ai zeinen zoragarria izango litzatekeen mundua...! (What a wonderful world it should be, la-la-la-la...)

334 emaitza

Datu-estatistikoak: