XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Gure aitak lantegian bearr-egiten dau.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Gure aitari langilea esaten dautsoe.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Kepa'ren aitari lugiña.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Yardukizunak: Zer da lantegia? Zenbat lantegi dira emen? Zure aitaren lantegian zer egiten da? Zer da basetxea? ¿Zenbat solo dauz Kepa'neko basetxeak? Zertzuek arrtzen dira Kepa'neko soloetan? Garia zertarako da? Itxasoa zer da? Ikusi dozu? Iñoiz aitatu dautzue? Zertzuek dabiltz itxaso-azalean? Eta itxaso-barrenan? Esastazuz arrain-izen batzuek.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Yardukizunak: Zergatik emon daust aittak dirua?- Maite naulako.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0004 Aitearen onantxe egiten da: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen .

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0008 Iru notin edo persona jaungoikozko onei Aita, Semea ta Espiritu Santua deritxe.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0015 Aita gurea, zeruetan zagozana, santifikadu bedi zure izena, betorrkigu zure erreñua, egin bedi zure borondatea zeruan lez lurrean be.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0019 Aintza Aitari, ta Semeari, ta Espiritu Santuari.

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 11ª Atteak 10 idantzezki polit emon leustazan.

11. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 -¡Aitalenik zoriontsuena beste gustien artian Jaungoiko gizonduaren Aitatzat auturiko San Jose doatsua Jesus-Umia allagiñako ezeukian jayoten ikusita artu zenduan atsekabia, laster biurtu jatzun zeruko poz, aingeru-soñuak entzun, eta gau miraritsu atako argitasuna ikusirik.

12. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Onelan ba-dagikek, eu-asabaen duña
ixango az, ta gero, gudalgintza amaituta,
ta nire gorpuzkiñak lurrpian, ta aitearen
ulia edurr baxen zuri ixango dokala,
elduko dokanian, basetxe zarr onetan
etxaguna ixateko bai-az ixango duña;
ixerdiz beretzako beñolako zoruna
jaritxiko dok, eta guk onetsiko augu
.

13. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 Nuan Goiko Aitaren erruki-altzora:
begijok begoz beera ta bijotza gora.
Neugan bakia zala at-billau nenduban,
zoruna baña soilik daukogu barruban
.

14. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Zeñek sarritan eutsan amari itauntzen:
-¿Zergaitik dau Modesta jenteak maitetzen?
Juan Anton bere aita guztiz da okerra,
Prantziska ama barriz zital ta mukerra,
Senarrak egunero au badau zurretan,
¿Zelan dau alabea oso alabetan?
-Zitaltasuna baño bai, ene umea,

15. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Jakizu zelan obe dan umildadea;
Modestak modu onaz bendau badau aita,
Prantziskak aserratu oi dau agiraka,
Agaitik Juan Antonek laztan alabea
Beti dau, eta zurrau oi da emaztea.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eladik eskatu eutsan amari baimena areekaz Izarora joateko, ta amak jakin ebanean Bitor lagun zala, erantzun eutsan joan eiteala eguraldi ona baegoan, baiña aitak esango ebala bere eritxia domeka goizean eguraldia ikusi ta gero.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 (...) aita be joan zan beragaz atarateko usteaz, baiña ez eban nai aitagaz be, ta izekogaz urteten eban jolas lekuetara.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Ona emen Zure Aita ta ni atsakabeen atsakabez mindurik billa ibilli gaiatzuz.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Gastien eztabaidea garraztuten asi zanian, jagi zan alako baten zaldun ori ta begirune andijaz esan eban: - Iñok deitu eztaustan lekura nator, eta azartu naz orrenbesteraño, ustia dodalako parkatuko daustazubela, bada nik zuben aita ixateko beste urte dodaz, zer-edo-zer alkar ezagutzen dogu, ta neure bixitza luzian gauza asko ikusita nagonez, argi apurren bat ekarri daiket zubek darabiltzuben eztabaidara.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Andra zurra ta adimen zolikua dozu au, ene jauna; baña mutil onek eztirudi beronen amak ez beronen attak sorrtuba danik, zein bata zein bestiaren iruntzietarakua dozu-ta.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 Sapatu gabeko amarretan juan ziran Zugatza-aitta'ren azpira Agaton eta Amele, dirubakaz; Agaton'ek jarri ebazan dirubak lurpian irazkijak ziñuban lez, ta gabeko amaiketan echeratu zan, Amele bakar-bakarrik toki itzal atan ichita.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Aita gexo dalakoan, osterea agindu daroanak, aita illa edo osasuntsu izan dalarik, ostera ori egin bearrik eleukake.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Neskatilla batek aitaren asarre ta zigorr bildurrez lekaime (monja) sarrtzeko eskaiña ba'legike, eskain ori utsa izango litzake.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0016 (...) adorauco dozu aimbat itzal ta erreverenciyaric andiyenagaz: eta esquintcen deutsazuzala berari ceure arimia, ceure, eguilla eta Jauna leguez, ceñegandic artu dozun izatia ta daucazun guztiya, esango dozu humiltasun eta ustebetiagaz erregu labur au: Neure Jaungoicua, neure eguillia, neure Aita guztiz maitetzallia: arguitu eguizu nire adimena ceure, argui errañu bategaz, ezagutu daguidan ondo ondo, zure aurrian euquitera noian meditaciñuan, buruan erabiltera noian eguiya santua: issiotu eguizu nire viyotza viciteco beti, zure espirituac eguiyaatan eracusten deustan era ta moduan.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 Nere aginduak iñork eutsi ta betetzen baditu, beraxek maite nau, ta Nik ere, maite izango det, eta aurrkeztuko natzayo, ta nerekin exeri-eraziko det, nere Aitaren yaurerrian.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Ba berak asarratu gura bayok be, eu ez aite asarratu.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 Baña illebete barru, ikusikozu ta, aita deituko deutsat.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 - ¿Aita? ¡Ez zagoz aita txarra!.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Lelengua aitaren aurrka jagi zalako etzan ixan bakaldun; augaitik aita il zanian bigarrenak igoeban bakaulkira.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Emakumearen etxean egozan egun baten esan eutsan emakume alargunak gizonaren alabeari: - Entzun: esayon aitari beragaz ezkondu gurako neunkela; ori izatekotan goxetan esnea garbitzeko ta ardaoa edateko izango indukezan.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Bere etxeratu zanean ba, neskatoak esan eutsan aitari emakumeak agindu eutsana.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Ta aitak, belar ostean azka, erantzun eutsan: -¿Zer egingo ete-yonat nik?.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Iragarri eutsan ba aitari zer yazoten zan; ezin eban onek sinestu ta berak be gora igon eban egia ete zan ikusteko.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 Da Jaungoicua bera, Aita, Semia ta Espiritu Santua, iru persona distinta edo banac, baña Jaungoico eguiyasco bacar bat.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 E. Aita, Semia ta Espiritu Santua.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 I.¿Aita Jaungoicua da?.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 I. Ura botiagaz edozeñec, aldala burura, ta esaten dala bautizetaco intenziñuagaz: Nic bautizetan zaitudaz, Aitiaren, ta semiaren ta Espiritu Santuaren izenian.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Diabrua da Jesucristoren arerijo danen aita, guztijac darraicuelaco diabruzco esacune guzurtijai; baña, orrezaz ostian, orain masoi eta espiritista ascoc dauquie Jaincotzat diabrua Satanas eta Luzifer-en izenacaz (V. Cic. Catt. ser. IX, vol. v. pag. 717).

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Erraz aituco dozu alanche izan bear dabela: bada urlija da aita edo abadia; zendija lur-bazter edo bacaulqui baten jaubeguei; berendija autetsi dabe zereguin ataraco, edo onec irabazi dau saribat, eta era onetan beste guei ascotan bardiñezac gara, batari bai ta bestiari echagocazalaco.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Laugarrena, aita ta ama onratea.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 I. Aita eguin zan guizon?.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 E. Trinidade gustiz Santaco bigarren Personea, edo Aita Eternoaren Seme Jaungoicoa, guizon eguitean Ama Birgiñaren sabel garbian, ez guizonaren bidez, ezpada Espiritu Santuaren bitartez ta birtutez; Ama beti gueratuten zala Birgiña garbi, Semea jayo baño lenago, jayoqueran eta jayo ezquero.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0051 E. Cegaitic dan amodiozco eguitada edo obrea, ta amodioa ezarten yaco Espiritu Santuari, Aitari poderea, ta Semeari jaquituria leguez.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Ura ezarriaz albada burura; ezpabere gorputzeco zatiric andienera, ta esanaz ura botateco denporan Jesucristoc iracatsi euscuzan berba onec: Nic bateatuten zaitudaz Aitearen, ta Semearen, eta Espiritu Santuaren icenian .

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 E. Alangoan esaten da: Bici bazara, nic bateatuten zaitudaz Aitearen, ta Semearen, eta Espiritu Santuaren icenean , ta esatean ezarri ura, ta ur bedeincaturic bear bestean eta erara ezpadago, edocein ur garbiagaz bateatu bear da.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 MAIYA BEDEINCATUTECO MODUA Aitearen eta Semiaren eta Espiritu Santuaren icenian. Amén.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Ondason guztiyen emollia, eta gueure Jauna; ceure escuetatic artu, eta yan biar dogun guztia zuc bedeincatu eguizu, Jesucristo zeure Semiagaitic: Aita eta Semiac, eta Espiritu Santuac guztiyoc bedeincatu gaguiyezala, eta bere gloriaco maira betico eroan gaguiyezala. Amen.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Aitiaren eta Semiaren, eta Espiritu Santuaren icenean. Amén.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Attea be usteidia zan, baña zarregija gudakatzeko; au zala-ta asko eban arerijuak jakitteka bere usteidiai urrgaztiaz.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 A zala-ta ezeben urikuak begi onaz ikusi Marte'ren nebea baltz-gudaroztian sarrtutia ta bere atteari asperrkunde gogorraz zematu eutsaen.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 ¿Zelan ixan leike ori, bere atteak euzkeraz ekijan-eta?.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni'ren attea, noxian-bein, illabetian birrittan beñik-bein, bere semetxuba ikusten igoten zan, eta ondo, alai ta sendotxu ikusijaz, bera be alattuten zan.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni, udea igazteko bakarrik ara juan zanarren, geruago senduago egualarik, eta bere arrenak eta etxekuenak zirala-ta, Gabon-arrte mendijan egotia bere atteagandik jadetsi eban.

56. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Eta jarratu, esaten dozula au: Neure Atta ta Jauna: opaltzen dautsut gogorapen au, ta itxoten dot emongo daustazula biarr dodan eskarr ta urrkaspidia bera ondo egitteko.

57. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 ¡Ze poz ta atsegiña ixango dot dauntzubodanian: Erdu neure Attearen onetsija, arrtzen gertuta daukazun bakala.

58. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 Parkakunde edo azkapena geure aldez, eskatzen dautso Beraren Atteari, eztakigulako zer egitten dogun.

59. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Asten da alarauca, bere aitari deiez, bijotz guztija erdibituta, bere aita maitia il dauelaco, presondeguiric, ez beste etorquizunic gomunta baric.

60. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Barriz beste batec icusten dau bere pecatuacaz josi eguiñ dauela curutze baten bere aita baño aitago dan Jesucristo gure Jauna, biguntasun eta erruquitasun uts-utsa; ta gorrotatuten dau pecatua, bere aita ain maitegarrija curutzian il dauelaco; auxe da contriziñua edo maitetasunezco damua.

61. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Aita Ramirez, gueure Jesusen Lagundico misiolari entzutetsua, amaseigarren guixaldijan, Valenzian misiño bat emoten egola, etorri jacazan colegijora, gaixo bat confesateco.

62. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Ez, aita; neu be lenengotan beguitaziñoren bat etezalacuan nenguan; baña ez, sarritan icusi dot.

63. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Deitu nagosijac aita Ramirez'eri, ta dirautso: ¿Confesau dozn gaixua?.

64. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 Ta gure Aita S. Iñazio'ren esacunia zan, Pio X.ac diñuana, sarri jaunartzen ebanena zala, pecatu astun baric irautia.

65. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Loiquerijac salduten dau adisquidia, senarra, emaztia, aita, bizitza guztico gordetzallia....

66. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - ¿Zer ba, ez al det nik berririk merezi? ¡Ikusiko litzake! Zure aitak ¿nola du izena, marrkesatxo? ¿Jakin al liteke?.

67. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 Aita ta ama nolako, seme ta alabak, alako.

68. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 Aita arra, semea ere, arra; ta alaba, ama bezela, emea.

69. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: Aita ta ama onak badira, seme ta alabak, onak izango dira, ta....

70. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: Bere aita zana, eskola-maixuetan argiyentxuena zan:
SINFO.: Esango nuke.

71. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Gaurko albiztez, aitaren semea dala, ongi erakuzi digu.

72. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 TARIÑA - Aita, ¿nun baskaldu biar degu gaur?
BRAULIO - ¿Baskaldu? Emen, danok emen.

73. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Lide: ¡Azketzi, aita! Jo egin dute, ta berrizere arrapatuko ba'lute, beste orrenbeste egingo lioteke onenean.

74. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Egurrtza: ¿Zergatik?
Larrain: ¿Zer pozgarrigo aita batentzat, bere alaba zu bezelako gizon bati emaztetzat ematea baño? (...).

75. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Lide: Ibon... Nere aitak beste bati itza eman dio.

76. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Lide: ¡Aitona! ¡Aita! (Garbiñe'ren inguruan jarrtzen dira).

77. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 JOXEPA: ¡Zer diozu!... ¡Kalipornia'ra! Aitaren ta Semiaren...! ¡alajaña! ¿Ze uste dute oyek? ¿Ara juan da beriala aberastuko dirala?... ¡Ai, ai, ai!... Amaika kirten bost pare t'erdi.

78. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 XABIER: Aita ez dakit, bañan amak or izan bear du. Deituko diot. (juaten da etxe barrenera).

79. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 Silberi da zure aita: gizon trebe ta... aberatsa.

80. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 IZIARTXO: Ta ¿bai al-daki nere aitak ezkonduta arkitzen naizela?
APAIZA: Bai, badaki: ta zeinekin ere bai.

81. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 218. G. Zergatik deitzen diogu Jaungoikoari gure Aita? E. Guztiok bere semeak geralako deitzen diogu Jaungoikoari gure Aita.

82. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Bere Aitaren eskeñia bialtzera zijoala esanaz, eskuak jaso ta bedeinkatu zituan eta zerurontz abiatu zan.

83. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Zeru eta munduen
Jaun eta Jabea
Zera gure biotzen
Zorion betea,
Euskaldun fededunen
Aita txit maitea,
Zu zera, bai ¡oh Jesus!
Zu gure Erregea
.

84. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Mendiburu'tarr Aita Jesu-lagun Oyartzungo seme ospetsuak Jesus'en Biotzaren jayera edo debozioari dagozkion ikaskizunak A. Karrdaberaz, Hoyos, Colombiere, Kroisset, eta, batez ere, Alakoke'tarr Marrgarita Maria Doneagandik arrtuta, garrbi ta egoki idatzirik utzi zizkigun JESUS'EN BIOTZ MAITEAREN DEBOZIOA deritzayon liburu guztiz ederrean.

85. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Gure orrdez eta guk baño obeto esango dizute liburu orretan Mendiburu Aitak nola Jesu'si lagundu leikeon oben orrdezko ordaintza egiten edo pekatu zorrak orrdaintzen.

86. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Eun milla biderr eta geyagotan egunoro gure zorren alde, mezetan zure aitaren begietaratzen zeran ¡Jesus gure Jaun eta Jabe maitea!.

87. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 ¡Aserretua iduki zaitudan Jesus'en Aita! zere Seme maitearen Biotzeko maitasunagatik eta Seme onen Amak ura gurutzean josirik ikusi zuenean eraman zuen biotzeko estutasun eta nekeagatik eskatzen dizut, utzi dezazula betiko zere aserretasuna, ta lagun zakizkidala orain daukadan asmoan nere egunak igarotzen edo bukatzen.

88. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0022 Constanzac eramanpen andiyarequin jaquin zituan bata bestea baño samiñagoa ziran albiste biyac: bere leyaltasuna ezta-baidan jarri zuala Teodosioc: aita ta amaguiyarrebazar onbidetsubac beren seme Teodosioren escubarequin illac izan zirala.

89. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0023 ¡Jesusen biotz biguña! Betico Aitac aguertu zigun entzungo zituala beti gure otoizac, esanaz: Escatu zadazu Jesus nere maitearen biotzagatic; biotz onegatic entzungo dizut eta escuratuco dezu escatzen dezun guztia.

90. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0174 Zuc erregutu zenduen Getsemanico baratzan escatuaz Betico Aitari Pasioco neque oñazeac albait zu samindu gabe igaro zitezela, bañan Aren gogora jartzen ziñala esanaz Baita ni ere, Jauna, neque guztiac gogo onez eramateco laguntza escatzera natorquizu; eta iñolaz ez nuque nai nere gogoa eguiteric, baizican zurea bacarric.

91. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0202 Nere Jesus atoz nigana: Aita eta Jaun bat bezela lagundu nai zaitut.

92. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0203 ¡O Antonio santua! Aingueruen janaria nere animari emanaz eta onen betico paquea ichedonaz, Aitaren echean bizi nai det.

93. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 5.ª Aitaren, Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen

94. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Gure Jainco eta erruquizco Aita: aldare ontan goratzen ditugun santuen bitartez, biotzez escatzen dizugu, zu goratzera etorri gueranoi eman zaizquiguzula anima ta gorputzeraco bear ditugun ontarte ta laguntzac; eta batez ere, ez dizaguzula ucatu gure griña gaiztoac ezi, ta birtutean aurreratzeco laguntza, eriotzaco garaya baño len pecatuen zorra ordaindu dezagun; zure gogo santua eguiteco poz eta indarra ta gure eguinquizun guziac betetzeco osasuna ta paquea.

95. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Gero Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto (Aintza edo gloria Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari).

96. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Eta Jesukristo gure Jaunaren eskeintzat Jainko Aitarengandik mesede ugari iristen dizkigu: nola gogor egin Betiko Aitak bere aurrean gure alde agertzen zaion Jesukristo gure Jaunaren dei ta eskaerari?.

97. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Apostoluai pakea uzten dizuet, nere pakea ematen dizuet esan ziñien Jesukristo gure Jauna, ez nere pekatuai begiratu baizik zure Elizaren siñismenari: eta bera zure gogora paketu eta batu egizu Aita eta Espiritu Santuarekin gizaldi guztietan bizi zeran Jainkoa.

98. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

99. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0216 Jose gloritsuba, bere Seme Jaincoaren Ait'ordeco emen lurrean izan zediñ autatu izan zualaco, eta aurchoaganaco maitetasunez betetaco ta guziz aitacoi dan biyotz bat berari eman ziyolaco, Betico Aita goituba ta glorituba izan dedilla.

100. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Ea esazu Gloria euskeraz? Aintza Aitari ta Semeari ta Espiritu Santuari.

101. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Otoitza
Iseka onak baño obeto, zure Aitaren agindua egitearren ta guri zeniguzun maitetasunagatik, zure bizkarrean gurutz egurra eraman zendun, nere Jesus bildotx guztiz ixilla!.

102. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 Agertu guri ere zeru bidean zuzen ibiltzeko jakin bear ditugun egiak, Aita Iñaki Deunari agertu zenizkion bezela; bere antzera sinistean indartsu izan gaitezen. Amen.

103. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 Irurak bat diran Aita eta Seme ta Espiritu Santuari iru Aita gure.

104. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 ¿Ta ezta nizaz errukituko? ¡Aitak egin, Semeak erosi, Espiritu Santubak berriz doitu (1) santificar ninduten!.

105. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Jan-edan bereziz aziyak, Aitaren etxetikan aldegin ezkero txerri-janak jateraño zuben buruba beeratu dezute.

106. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Itz labur gozo, jakulatori sutzu batsuek zuzendu Jesus, Maria, Jose, Aita San Prantzisko ta gañerako zerutarrai: Ur bedeinkatuarekin zere burua, oia ta inguruak busti, deabrua uxatzeko, bere tentazioetatik obeto libratzeko: bada urbedeinkatuak indar aundiak ditu etzai onen kontra.

107. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Egun onetan lenago artutako asmo santuak berritu, Santokristoa, Ama Maria, Aita San Jose ta San Prantziskoren iruditxo edo estanpak, eta urbedeinkatua beti zure oiaren aurrean edukitzeko asmo erabakia artu zazu....

108. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Bada, gure Aitaren antzera, bere seme-alaba guztiok eduki bear ditugu beti begien aurrean Jesusen nekaldi, samintasun ta atzekabeak, bere Pasio ta gure pekatuakgatik, beti negar egiñaz, iritxi ditzagun Jesusen errukia ta gure pekatuen azkezpen, edo barkamena.

109. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gure Aita Franzisko Doatsua, gurutzebide ori ikustera ta egitera jun zan ara, Lur Santura bertara, Jesusen pasioko pauso guztiak berak egin zituan lekuan bertan egitera: Jesusen odolizerdien gañera bere negar malko ta izerdia botatzera.

110. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Gogaldu gure Aita Prantzisko deunaren aintza, Jaunak bera deitzean, baña oi ez bezelako eran mundua berritzera, eta etsai gogorrak gañetik bera egin zioten, Elizari sendo eustera.

111. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Aita Prantzizko ere, gizonen artean lanbide bererako aukeratua izan zan, orretarako jakinduriaren eta sendotasunaren zeruko doaiaz Jaunak aberastuaz, bere alegiñak alort ona eman zezaten.

112. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Jaunak, geldi-geldi, bear zituan dote ta gañerako gauza guztiak eskuratu ziozkanean, 1899an Aita San Prantziskoren soñeko, edo abitu santua poz aundi batekin jantzi zuan eta andik urte betera poz aundiagoarekin profesaturik, 1900an jun zan Marruekotara, animak, eta asko, salbatu nairik.

113. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bere komentuko moja, ta berari eriotza ona egiten laguntzen zeuden Aita bi, Prantzisko Doatsuaren semeak, onen eriotza ta juizioaz guztiz arriturik gelditu ziran.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 (Olerki au Aita Arrue beraren eresi batekin abestutzen da).

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Emango diot agur samur bat
Aita maitagarriari,
Ludi zarrean eta berrian
Ezagutua zanari;
Emanik aintza guztiz bikaña
Bere Ordena danari,
Doibatzaren mall goinekora
Orain igo zaigunari.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0347 ¡Egun ederra bene benetan
Zuretzat gaurko eguna!
¡Begira, zuri begira dauden
Semien alaitasuna!
Gure biotzak beretzat artzen
Du zure gaurko ondasuna;
Eman deizula, Aita maitea,
Jaunak luzaro osasuna

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Aita il ta gero entzun zuen biotzean goiko dei au.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Etzuten aren ezpainak lagun-artean bein ere ebakiko, aitaren aurrean ez esateko itzik.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 Ikasle batek bere aitak bidalitako txanpon guziak aitu ta gero idatzi zuan etxera esanaz: Aita, txanponan berri ematen ziran eskutitz ura ez det arrtu.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 - Oraindik ez diat bidaldu - erantzun zion aitak oarrtu zedin.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0120 Patxiko'k karrta-punta bat egin zion bere aitari, ta azalean ala jarri zion: Siñor Don Perdo Aramvuru.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Ta Inazio, gure patrroi aundia bezela, ala kantatzen zion Jabierrtxo'ri bere aitak:
¡Jabiertxo,
gure mutil txikia!:
au ixtillu gorria
ekarri
eta diguzu jarri.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Euskara ain ederki ta argiro zerabillen ark, euskarazko ainbeste kondaira apaindu zituen ark ¿ez ote dit, nere ausarkeriaz aserretu-ta, kenduko gogotik edo mingañetik emen gaur atera bear nuen itzaldi nastua? Ta denbora berean dirudit neretzat ospe aundi bat dala nere Aita Mendibururen jaioterri ta jaioteleiza txit eder onetan gaur nik itza adieraztea.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Aita Mendibururen maitazale ta goresle zintzoenetarik bat naiz.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Guda au zala, ta 1834'g. urrtean Olano'ri bere aita il zitzaiolako, Gazteiz'era joan zan bere amarekin.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - ¿Zure aita nun illtzan?.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 Nere aita ill uan testamentua egiñ, sakramentu santuak artu, eta etxeko guziai laztan bana emanta, baña automollean iltzen danak eztik orretarako astirik izaten.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Aitaren seme orduko urreratu zitzayon Endori ta bildurti galdetu zion: -¿Luzaroan al zaude emen Endo?.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 Or dauzkat illobituak !lurrtutzen! Juanito, Elisabeth, Aita eta Ama!, baita ere nere biotzeko beste asko pushka, zuekin nik inguratu nai det, eldutzen danian, nere azkeneko eguna.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Arrats-aldean, esherita egoten giñanian nere ¡Aita! ta ni, Tolosa'ko zumardi-aundi, maite ederrian, arturik lurretikan nere eskuetan arritxo txiki borobil, txuri pollit bat, esan niyon onela nere ¡Aitari!, arritxuari beidaturikan: Goiko Jaunaren egintzak, emen gellditzen dira, gizonak egin ditun gauza guztiak, denborakin aztu, austu ta galtzen dira.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 Txoko ontan daukat lurpean, nere Aita jauna! goiko Jaunak, zerura anima emaná.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 Ilobian belauniko jarrita, otoitzen det zerurá begirá, orduban iruritzentzat, Herniyo mendiyak esaten dirala, ¡ekarri zazu zure Aita jauna! euzkal errirá, bere jayo tokira.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Magdalenako gaisotegitik eta Azpeititik San Inaziyo irten eta andik amasei, ia amazazpi urtera, 1552 garren urteko Ilbeltzian, beste jesuita napar batekin, Otxoatar Aita Migelekin, Borjatar San Franzisko etorri zan Magdalenako gaisotegi onetara bertara, ta ortxe igaro zuben egun bat, San Inaziyok jaten zuben mayian berian jaten zubela ta San Inaziyok lo egiten zuben gela berian lo egiten zubela.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Aita, barka zayezu

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Bere biotzean inolazko gorrotorik ez duan gizonak, gizon ona izan bear, eta, ona bada egittia izan bear, eta egittia bada, Jaungoikoaren Semea da, bada Jaungoikoari Aitta deitzen dio.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Benetako kristauak balira, Espiritu Santuaren zaleak izango lirake, bada Aita, Semea ta Espiritu Santua bat dira, eta Kristoren zaleak, nai ta nai ez Aitaren eta Espiritu Santuaren zalea izan bear du.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Eta, Martin adiskidea, Kristo gure Jaunak alde egin zuan, bere Goiko Aitarengana igo zuan, Tabor menditik gora, eta andik amar egunetara jetxi zan Espiritu Santua ikaslariengana, suzko, mingain batzuen irudipean.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Badakizute euskaldunen Aita eta Zaindari onen seme jesuitak, batez ere loyolakoak, gere biotzetan erabilli bearr ditugula beti gure Aitaren errkideak.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 errkideakin batera beren eta gure Aita Deunaren eta Xabierr'tarr Prantzisko Deunaren izkera garbi zoragarria.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Aita maite Jaso'tar Joane, sei urtekoa zala, il zitzayon.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 PARABATARRAK pozik eta gogoz beren Aitari entzuten zioten; baño ez Jainko gezurrezkoen apaiz parabatarrak.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Indazu, Aita, lagun urkoa iñoiz okerbidera ez eramateko laguntasuna, onela itzez eta egitez Jaunak ipiñi nauen bidean zure antzeko izan da, zure lagun izan nadiñ betikotasun guzian.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Badakizu seme galdua bazkari aundia egiten bere Aita errukitsuaren altzoan gelditu zala.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 An dago Aita guztiz maitagarriaren biotzeko poz-taupadak entzuten.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Loyolako Aitalñazio Doneak zion, berak iñori nai izan leioken onik aundiena gogo-jarrdunak (ejerzizioak) zirala.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0261 30. Belaunbiko eta besoak zabalik zazpi aldiz Gloriya Aitari esan Maria'ren zazpi samintasunen oroitzaz.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Bere aita, gertaera orren berri izatean, amorruak artu zuan, eta, beste iñork baño geiago zeatu eta laidoturik, etxeko zoko batean itxi zuan gure Prantzisko gaxoa.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0017 (...); baña ur onen berri pozgarria Aita Rivadeneira, San Inazioren adisquide andiac azaldu zuan.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Aita Poncelis-ec pedarra bete ur bedeincatu zuan, encargatzen ziola, ur arequin bere zancoac garbitu zitzala.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 8. 1886-garren urtean, Jesus-en Compañiaco Aita batec escribitzen zuan Marsellatic, bi urte lenagoz izan zala ango erlijiosa bat bisitatzen.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0073 Aita Juan Muller, historia zaleac, 1712garren urteco guertaerac aitatzean, esaten du, Bohemia-co probintzian catolicoen artean, San Inazioren ur bedeincatua, guztiz estimatua dala, batez ere irugarren probantzaco Aita Misioneroac beren lan santuetara joan oi diran toquietan.

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 10. 1888-garren urtean Aragoi-co probintzico gure Aita batec Ameriquetaco Uruguay-tic escribitu zuan escutitz batetic, ondorengo itz oiec artzen ditugu.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Nere Jesus guztiz ona, Zure Ama chit Santua, San Juan icasle maiteari, Gurutze gañetic gomendatu ziñionean, Zure ta gure Amaric onena onratzen, serbitzen eta amatzen, eracutsi ziñiguzuna: nic escaintzen dizut, Aita San Inazioren beste birtute guztien artean, arc Ama Birjiñari izan zion debozio guztizcoa, ta maitetasun paregabea; ta orregatic Ejerzizioetaco liburua escribitzean, Ama maite ori, eracusle eta guidaritzat iduquitzeco, zoriona izan zuan.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Beraren bidez eskongaiak sakramentu au artzen duten unetik, batuak eta alkartuak gelditzen dira bizitza guztirako ta lotura, batasun au ezin ausi ta azkatu liteke senar-emazteak bizi diran bitartean, ezta Erroma'ko Aita Doneak berak ere ezin ausi ta azkatu lezake kristauen artean legez egin eta osatutako batasun au, Jaungoikoak berak dio, bada, Matheo berrionlariaren bidez:(...).

155. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 (...), da orregatik zuri aitarengatik egin dituzun lanak eskertzeko aitzekiz, zuregana afaltzera etorri zedilla eskatu diyot.

156. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Noiz ikusi duk xorta, igitariaren buruzki? Arrak eta sugeak Yainkoari arao egin al zezaiokete: aita gaizto aiz, izar egin ez naukalako? Idiak ere bai al dik nigar-bide Yainkoak itzai egin ez zulako ta itzaiak alea-bitartean, berak agotza yan bear dulako? Ez olakorik, seme.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 - zer izango dala uste dezute nere seme ori?- Begira bada, jakinik egon, seme askoren Aita egiñik ikusiko dezute. (1) Cel II 9 gn orrialdean.

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Prantzisko, aitaren esanak aintzat artu gabe, bere esku zabala agertuaz, apañago ta dotoreago jantzita, bere bideetan aurrera zijoan, geroago utsa ta aldakorra dala ezagutuko duan munduko gloriaren billa.

159. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok Masseo anaiaren ogiak berak bilduak baño aundiagoak eta ederragoak ikusirik atsegin aundia artu zuan, ta lagunari begiratuta esan zion: -¡O anai Masseo ez degu onelako ondasunik merezi! Itz auek berriz eta berriz esaten ari zala Masseok erantzun zion: - Aita, nola deitu dezakezu ondasuna gabetasun gorri au, bearr degunik ere ez degu-ta? Emen ez dago mampacirc;izapirik, ez labanik, ez azpillik, ez etxerik, ez mampacirc;irik, ez morroi ta miraberik.

160. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 4.en Ama Birjiña sorrera garbikoaren, ta Aita San Franziskoren bespera edo aurreko egunetan barautu bezate:(...).

161. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Ala esan oi zuan gure aitak: Kondia, gizon andia.

162. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet: Eztut gaurgero matsaren arnari onetatik edango, Yainkoaren yaurgoa etorri arte. (1){Bi aldiz adiarazten du or Yesusek, au dala berak lurrean egiten duen azken Pazkoa; baña alaber erakusten du, gero zeruan bere Aitaren yaurgoan yan ta edango duela beste Pazko bat, egiazko Pazkoa, esan-nai-da, betiko zoriontasuna.

163. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Tamala da, damugarria da, Aita Batizek arkaitz-gaineko txoritoki artan, oso-osorik, lan eder au ez idatsi izatea.

164. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 ¿Zeinek, alabaina, aita bati, batez ere nerealakoari, ezer ukatu? Joan, iritsi, sartu ta berarekin bazkaldu-ondoan, esku bete giltz mai-gainera aterata, - Isabel, esan zion Aitak, gizonok ezkera giltzain izateko jayoak.

165. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Aitaren adiskide ziran militare batzuei ere, galdetu zien.

166. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Baña bere seme, oraindic umea zana, eta guertaera guzia icusi zuana, atera zan caleco atera, eta andic asi zan, bere quide edo edadeco umeai esaten: Etzaitezte gueiago juan zuen Elizara; eztago an zuen Jaungoicoa, bada gure aitac orainche ill du.

167. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Arritzekoa de gero! Amar urte bizi izan naiz Jesulagun artean, ta iñork ere etzidan orrelako negar gozorik egin erazi agur egiterakoan: ezta Aita Txomin Landak ere, zan bezelako ogi puzka izan arren.

168. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Aita batek esan oi omen zun: Ikusten aldezute? bigarren San Alonso Rodrigez degu ori.

169. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 (...); neska kristau-gaiak Fraduatar Frantzisko Aitaren berri galdetzen zidaten, lapurrak noiz ta nola arrapatu zuten ta ola.

170. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Nik erantzun nien:
Ain xuxen ere, atzo izan nituen Yegnanfu-ko Vikariatotik eskutitzak; eta aiek diotenez, soldaduak askatu dute Fradua Aita, naiz beso bat zauritua duen.

171. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Bartolome Aitari bere eliztarrak atsegiña erakusten zioten, etxera onik biurtu zalako;(...).

172. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Aita!
- Bai.

173. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Ezbeza orrelakorik esan, aita.

174. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Ori ere, aitaren antzera, Moxolotarren adiskidea omen da.

175. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 - Zer esan dek?
- K... iri, k... ire aita ordi akerrari, k... ire ama ustel zikiñari.

176. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 - Jaungoikoaren izenean mintzatu zaite, Aita.

177. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Anai Leonek erantzun zion:
- Ez erruki izan bakarrik, bere eskuetatik ezin zenbatu ala eskarr arrtuko dituzu; goraldua ta aintzaldua izango zera beti, beratzen dana goratua izango dala idatzirik bai dago: ta etzaite nekatu Aita; Jaungoikoa nere abotik izketan ari da bai, ta nik ezin nezake besterik esan.

178. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Anai Masseok Aita San Pranziskoren onoimena azterrtu nai du.

179. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Donetasun aundikoa ta Jaungoikoakin jarrduteko oso arrtetsua zalako, maite-maite zuan Marigñanotarr anai Masseokin beiñ Aita San Prantzisko Porrziunkulako komentuan zegoala, alako batean anai Masseo irrten zitzaion bidera, ta San Prantziskoren apaltasuna humiltasuna azterrtu nairik aserre antzean esan zion:
-¿Zer dala-ta zuri? ¿Zer dala-ta zuri? ¿Zer dala-ta zuri?.

180. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Itz auek esanda bere onespena eman zien, eta besteak beren Aitaren aginduak betetzeko asmoz, beren geletara biurrtu ziranean, berau pago-ondoko gelatxora biurtu zan.

181. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 21 Ta arlotik zetorren bat, Simon Kirenai'koa, Alexander'en ta Errupu'ren aita, igarotzean akuratu zuten, Aren gurutza eramateko.

182. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 49 Ez dut, ba, Neronek Neronez ezer esan; bidali naun Aitak agindu dit, ordea, zer esan ta zer azaldu bearr dudan.

183. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 Nik diodana, Aitak esan didanez diot, ba.

184. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 Paska yai aurrean, Yesu'k, Aitarengana gizarte ontatik itzultzeko garaya eldu zayola yakiñik, gizarte ontan zeuden beretarrak maite izan ezkero, azkeneraño maite izan zitun.

185. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 3 Yesu'k, berriz, dan dana Aitak eskuetara eman ziola, ta Yainkoagandik Bera irten ta Yainkoagana yoateko zala yakiñik, 4 aparitik yaiki, bere txabuxa erantzi, ta miesa bat arrturik, gerrian yantzi zun.

186. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Onela dio Mendiburu Aitak Jesus'en Biotza deritzan liburuan.

187. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0351 Aita Errukitsua! Zure Seme maitea arantz zorrotzez bere burua gogorkiro estali ziotenean artu zituan oñaze ta miñak Zuri eskeñirik, Purgatorioko animen alde ar itzazula umilki, eskatzen dizugu.

188. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Antontxu ¿zelan esaten dausk iri Aitaak?.

189. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Suurrien Aite berberbera da, bekokixen da ezpanetan Ama dirudi, ta Aitite lazkoxe gizon galant lepo-zabala izengo da nire ustez.

190. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Eure Aite be olakoxe barritsue zuen, da ezta mirari: ARITXEK OSPALA BERE ERIKUE.

191. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0040 ¡O Aita, ó Semea, ó Espiritu saindua!.

192. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Ejemplo eder oyec entzutean ¿nor guelditu diteque Aita San Josengana fede eta biotz onez zucendugabetanic?.

193. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O nere Aita San Jose maitea, cembat eta gueyago aditzen ditudan zure mirariac eta mesedeac, aimbat eta gueyago zuganatzeco gogoa du billatzen nere biotzac: ceren ontan dedan arquitzen, Jaun cerucoac zutzaz nai dula baliatu, lurreco bere criaturetan ontasunac zabaltzeco.

194. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Nere Eguille eta Aita chit amoretsuaren contra.

195. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Bere aitaren echetic, bere aita maitetsuagandic urrutira igues eguiñ zuen, eta zori-gaitz eta desdicha gucia emendic etorri citzayon, ceren len gozatzen zuen atseguiñ-contentu eta zori on gucia onela galdu zuen, eta, gueyago dana, aita añ ona icustea eta onen zucen-bidera bicitzea.

196. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Gazte onen buruan arguiro beguietaratua dago, Jaungoicoaren escutic aimbeste on, eta bérac alacóac, eta batez ere gracia eta Bérac bere semetzat iduquitzea artu dituelaric, becatu eguiñaz eragozpengabe bicitzeagatic, ceruco bere Aitagandic urrutiratu zan becataria: bada gazte onec bere ondasun guciac ariñquerian eta atseguiñ-contentu loi lizunetan ondatu, eta iru calte edo galera chitezcoac batean artu cituen; Aitagandic urrutiratzea, senipartea ondatzea, eta bere burua arinqueri gucietara ematea.

197. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Castigu justu eta bidezcoa; Aitaren uztarri añ ariñ eta biguña centzugabe bota zuena, serbitzu añ lotsagarri, gogor eta charrean gueratzera etortzea.

198. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Guci au cere buruari egotzi zayozu, cere artean pensatuaz, cembaterañocoa zure gaitzegoquia izango zan, zure Aita amoriotsua ofenditu cenduenean; eta miseri ceñ negargarria zu aberasteco eta apañtzeco bere escúac eman cizquitzun gañeraco doai preciotsuaquin batera bere graci eta adisquidetasuna galtzea, zori gaiztoan infernuco etsayaren atzaparretan eroriaz.

199. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira zayozu aita eta poz-emalle gozoac becela, bere esleituac consolatzen eta poztutzen, eta icus zazu cembatez Berac ematen dituen poz-atseguiñac munduco poz-atseguiñ guciai eraguiten diezaten.

200. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Azkeneko afarian esan zuan gure Maisuak: Egi-egiaz esaten dizuet: nere Aitari nere izenian eskatzen diozuten guzia, emango zaitzute.

201. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Semearen izenian eskatzeko instanterik egokiena da, Jesus gugatik illtzen dala, Aitaren begien aurrean aurkezten danekoa.

202. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Aitak esaten ditu, dudarik gabe, Semearen bataioan esan zituan itz oek: Auxe da nere atsegin guziak egiten dituan nere Seme guziz maitea.

203. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 San Buenabentura'k deitzen die apaizari ta erriari istante auetan, Zeruko Aitari esatera: Begira zaiozu ¡o Aita Betikoa! Zure Seme bakarrari: mundu guzian kabitu eziñ dan Seme onek nai izan du, gure artera jetxi.

204. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Nola ez ordea? Aita Prantzisko Donearen seme alde batetik, Prantziskotar euskal-mixiolari jatorren ondorengo bestetik, oso begi atsegiñez ikusi bear guk olako jaiak.

205. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Aita Prantzisko Donea Italia'ko erri-abeskeraren ta erri-olerkigintzaren aurrerazle bikaiñena ez al genduan izan? Beste guztiak olako gauzetan latinez ari ziran aldi artan, ark erriko izkuntzan eman zigun Eguzki anai jaunaren eresia.

206. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Argatik guk, Prantziskotarrok, Aita Prantzisko Donearen seme ta gure euskal-mixiolari jatorren ondorengo geranok, Lekeitio'n azaldutako euskal-zale ta euskalari guztiakin bat eginda, euskal-gogoaren aberri dan Arantzazu ontatik, agur bero bero bat bialtzen dizutegu, Azkue aita-semeoi.

207. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Aita Fr.

208. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Jose de Ozollo eta Aita Fr

209. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Jose Antonio de Uriarte, Bermeoco Aita San Franciscuaren Colegijoco Misionistai; euren lenengoco misinoera urten ebenian, euren icaslagun eta adisquide EUSEBIO MARIA DE ASCUE.

210. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 AITA SEBASTIAN MENDIBURU

211. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 OYARZUN'go uri leñargiak atzegin aundiarekiñ azaltzen du bere seme argidotarrenetakua bezela, Aita Sebastian Mendiburu ospetsua.

212. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Jaungoikozkuak eta euskalzaliak dira oyarzuarrak; eta Aita Mendiburu, jesuita jakintsuaren bi naitasun sutsuak, Jaungoikua eta euskera ziran.

213. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Aita Kardaberaz eta Aita Mendiburu dira Gipuzkoa'ko urietan zabaldu zutenak Jesus'en Biyotzerako zaletasun, gogo ta naitasuna.

214. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Garai artan, guchik idazten zuten euskeraz, Aita Mendiburu'k bezin garbi, apain ta egoki.

215. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Orduban jaitu zuben Aita Mendiburu'ren eunkida, eleiz festa, eta euskal jai gogoangarriakin.

216. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 ¡Goitu zagun Aita Mendiburu'ren izen ospetzua!.

217. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Bi idi aundi mendian, bildotxak, beiak, auntzak, ardiak... Etxe ura ordea, bere-berea zuan, bere sorlekua, aiten-aitak autatua.

218. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Zer geiago bear zuan bada Elizanburu'k bere etxea berea, aiten aitak autatua maite izateko?.

219. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 AITA JOSE BINUESA

220. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Ilbeltzeko 17 garrenian egin zuan S. Iñazio'k eskutitz au, eta urrengo illeko 4-garren egunean Gipuzkoa'rako bideari ekiñ zioten Otxoa eta Borja'tarr Aitak.

221. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

222. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Zortzi egun oso-oso'etan, bada, egin diran elizkizunetara etorri da emen, eleiz nagusia bete bete egin arte jende, bai gizonezko eta bai emakumezkoak, eta euretan egin diran itzaldi eta gañetiko otoitz abesti eta eleiz jayak izan dira guztiz eder eta ozpetzuak, baño goren goren ipiñi biar diranak, aita Tirso'k egin digun itzaldiak, danak ederrak, danak egoki eta mamintzuak eta ain gozoro zartzen ziranak aditzallien biotzetara....

223. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bai goizian meza nagusiko garayan eleiz nagusian eta arratzian emengo lekaimen eleizatxoan, itzaldi ederrak egin digu, baita ere, Aita Gorri Pantzeskatarrak erderaz.

224. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Entzun dituzte Gipuzkoarrak Ermu'tik asi ta Berriz, Elorrio, Abadiño, Durango, Zornotza, Arrati ¡Arrati oraigarrian!, Galdakao, Bilbo-ate-errietan, Bilbon bertan, Begoñan, Mungi, Bermeo, Mundaka, Gernika, Lekeitio, Ondarru ta erri guzti guztietan Aita Iñazio Deunari egin dizkioten jai ederr guztiz ikusgarriak.

225. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 ¡Beroturik daude Gipuzkoarrak eta Aitari bere Gipuzkoan bearr bezelako abegia egingo diote!.

226. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Sarreran adarr-ayen-orri lorez egindako arku edo uztaia; Eleiz atean ere bai esaera auekin MOTRIKU`KO ERRIAK AITA S. IÑAZIO LOYOLAKOARI alde batetik, eta bestetik: Benedictus qui venit kurts in kurts nomine Domini.

227. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Agustin'darr moja lekaimetxuak ere txit ederrki apainduta zeukaten beren Eleiza, sarrerako atean txukun txukun: Ad Majorem Dei gloriam esaten zuen lore ta apaintasunez betetako esaerarekin; baña Gotzai Jaunak, sarrtzeko astirik etzegoala ta, bidetik eman zien Aita S. Iñazioren onespena.

228. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Eta... Aita Aizpuru`ren itz sutuak entzun; biotz biotzetik !¡gora!! batzuek bota... Iñazio gure Patroi aundia sarreran bezela abestu ondoren, bere biziko burrundararekin....

229. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 Atso zarr, sudurr-konkorr ta begi-gorritsu bat aldean belaunikatzera etorri zitzayon, ta esan zion: - Aita, aldi onetakotzat oben larri-larririk eztaukadala iduritzen zait, baña alaere grriña txarr bat biotzean dakarrt ta Jaunarrtu baño len aitorrtu nai nizun.

230. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 - Orixe da esan nai ez nuana, aita.

231. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Oraiñ duala ogeitamarr bat urrte, aita Luis Coloma, irakurrgaikiñ omen aundikoak, Pequeñeces, bere gerrtirudi aitatua, arrgitaratu zuanean, gutun arren itzaurrian auxe zerasan: Egia bada ere itxuraz irakurrgaikiña naizela, izatez misiolaria naiz.

232. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Etzion ba Baticanoco Batzar edo Conzilioac eman doai ori Aita Santuari? È. Ez, aita; Batzar orrec esan zuan Jesu-Cristoc eman ziela doai ori San Pedrori eta bere ondorengoai, eta ori sinisten eztuana erejia dala.

233. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 *G. ¿Eta au guertatzen da, emen lurrecoen artean bacarric? È. Ez, aita; baizic baita lurrecoen, purgatoriocoen eta zerucoen artean ere.

234. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 6.- Ezaupide baterako, amalaugarren zazpikoan Aita Kardaberazek dio, Yosukisto gure Yaunari emandako belarrondokoak lurreratu egin zuela: ez dasate goizperrlariak orrelakorik; eta goizperrlarien esanak, puztu edo gezurrtu bearrik ez dute, belarrondoko aren narda eta iguingarritasuna aditzen emateko.

235. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Bere Aittak bizkarr gañean jarri zion gure gaiztakerien zama.

236. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Eta Aitak itxura ontan ikusirik etzuan bere Semetako ezagutu nai izan; eta nola eriotza baita pekatu edo gaizkiaren sari edo salaria, arrgatik bearr izan zan Jesus'ek ere eriotza eramatea.

237. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Bazter guziyak illum ikusten zituan Jesusek, bere mingañ ondocho legortua nekez ibilliyaz, begui lausotuak goruntz jasorik, alako bakardadian zergatik lagatzen duan Zeruko Aitari galdetzen dionian, eriotzaraño laguntzen diyon Amak bere biotzian artu zuan estenkada, nik adierazteko baño zorrotzagua da.

238. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Orduan aurrkeztu omen zitzaion eriaren aita esanaz: Ene Jauna, nere semeaz erruki bedi; aldi oso txarrak ematen diote, ta orduan nolako miña ematen didan bazeneki! Miñak ematen dionean bein baño geiagotan suan erori egiten da; ta askotan bere burua putzura botatzen du.

239. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Nor ote da, nere aita au da esaten lotsatu egiten dana? Gure Jauna aita ona, maitegarria, zintzoa izan ezkero, zergatik beraz lotsatu? Zer ote esan Jaungoikoaz lotsatzen diran kristauaz? Jaunaren semeak dirala ta beren aita asko maite dutela edo? Bai zera! Etziran ez orrelakoak Goiko-Jaun onagatik zanetako odola ixuri ta eman egin zuten ziñopa ala lekuko leialak.

240. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Tabor mendian Betiko Aitak esan izan zuen: Jesus au nere seme kutuna danezkero entzun zaiozute; ta bete Bere esanak.

241. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Ez gero aztu bitarteko nagusiena Jesus ona danik; orregatik apaiz jaunak eta meza emale guziak onela bukatzen dituzte Betiko Aitari esandako eskari ta otoitz guziak: Per Dominum nostrum Jesum Christum Jesus ona bitartekotzat jarriaz, edo ipintzen dutela; baño ala izan da ere ziur-ziur jo diteke deunengana; batez ere Andre Mariagana.

242. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Orain Jesus onak norbaiti esango balio bere jarraizaleai bezela ez diozute gaurdaño nere aitari nere izenean ezer eskatu ¿zer erantzungo lioke?.

243. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Chauri, aita, chauri ba othoi
Emanen dautchut handien hoi...
Chauri Chauri berehala...
Churekin artzea, bachinaki
Zoin maite dutan... bai, egiazki!
.

244. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Irakurtzerat haugi hunat hi?
Bo! ez dut segurki nahi!
Ikusten dukan bezala, gichon,
Nik maite dutana hiri ez on:
Baitiaguk nork gure jostetak,
Hireak baituk, bereak aitak
.

245. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Eta geroztik, badut uste bere itzala lehenago galduko zuen Piarrek, bere makila galduko zuen baino, ezen, haur tchar bat oraino zelarik, aitaren makila behar zuen jaunak eskuetan... lokartzeko!.

246. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Aitak berak irakatsi zion makila hartaz baliatzen.

247. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Frantchoa zenak, Duzunaitzeko erretor sainduak ez ziozkan hiru michterio printzipalak buruan oraino sarrarazten ahal, eta Piarrek, jadanik, bere aitari ikasirik, bazakien: makila saheska emanik, bere buruaren gerizatzen; azpitik goiti, chimichtaren pare, makila haren firurikan erahiltzen; gainetik beheiti, makila harekin, marroaren kopeta porroskatuko zuen kolpean emaiten.

248. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Oren laurden baten buruan, boneta begietaraino sarturik, chamarrarekin bere burua kukuturik urrundu zen... aita, semea nausi utzirik, han, Antchicharburuko oihanean!.

249. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Hiltzerakoan bakarrik aithortu zion hori bere semeari: Egundaino nehork ez ziakan joan, ordu arte. Nahi nikan ikusi, hire aita bezambat bahintzanez. Ikusi nikan, eta nere gostuz sinhetsi, aiphatu ere ez baituk sekulan, arrats hartako gure gudu izigarria!...

250. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Aitaren ganik ikasia harek ere bere mizpira adarraren zirurikatzen....

251. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Aita han zuen, bi hurratsetan, hari beha, eta hari oihuka: Zer zizte, ba, oraiko gazteak?.

252. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Etchera zenean, Michelec erran zion aitari, apheztu nahi zela.

253. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Aita harritzen da; ihardesten dio ez direla hec aphezteco behar diren gastuen egiteco ahalean, giristino on izan daitekela munduan ere eta ez duela amestu behar Yaincoac sorrarazi duen estatutic atheratzea.

254. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Haurra bethi eta orotan usatua zen aitari obeditzen; ez zen beraz menturatu deusen ihardestera: ichilic gelditu zen eta eman zen othoampiuml;tzari, bere chedeari ukho egin gabe.

255. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Amachori beraz erran zion nola nahi zaitaken apheztu eta zer iragan zuen aitarekin.

256. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Nola Aita Garicoampiuml;tzen lagun gehienec ez baitzakiten escuara, escual herrian ez dire izan hainitz ezagutuac.

257. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Bainan diosesaco biarno aldean, bethi bizi bizia dago Aita Chirou, Larrouy, Perguilhem, Carrerot, Casau, Vignau, Vignolle, Higúere eta bertze ascoren orrhoitzapena eta yendec badakite erraiten zenbat lehiarekin seculan akitzen ez balire bezala, bazabiltzan herriz herri predicatzen, cofesatzen, hitz batez arimen zeruco bidean ezartzen edo aintzinarazten.

258. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Aita Garicoitz ez zaitaken hola herriz herri ibil bere misionestekin.

259. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Hola zagon Aita Garicoitz.

260. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Bertzalde Aita Garicoitzec ez zakien Biarnesez mintzatzen, bainan horrec baino hobeki misionetaric urrun atchikitzen zuten bai Betharramen, bai Igonen zituen lan handiec.

261. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Gizon batentzat aski izan ez balitz bezala Semenario handi batetaco buruzagi izaitea; hainbertze beilatiar bethidanic ibili den Betharrameco caperaco zerbitzuaren egitea, egunetic egunera emendatzen hari zen misionest familia baten aintzindari izaitea, Aita Garicoitzi eman zioten oraino Igonen den serora beltchen comentu nausian cofesatzeco eta predicatzeco cargua eta carga.

262. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Bainan nola harri serora beltchac hoin khartsu eta hoinberze bertutez aberastuac izaiteaz, orrhoitzen balin bada hogoi eta hamazazpi urthez Aita Garicoitz izan dutela aintzindaritzat!.

263. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Aita Garicoitz zen heyen argitzailea, heyen sustatzailea.

264. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Erran daitake, okhinac bere orhea moldatzen duen bezala, Aita Garicoitzec moldatuac eta casic orhatuac direla serora beltchen arimac eta bilhotzac.

265. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Behiak deitzirik, eta kaikua sarrichago edanen den esne lodi gizenaz betherik, sukaldean Piarres sartu zeneko, Aita jin zen hura ere, alimaler jatera emanik eta heiako athe-leihoak ongi hetsirik.

266. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Thomas bere aitak bezala, odolean zuean fede hori, erraietarik, errotik sinhesten baitzioten Jainkoari eta harek, lurrean, bere ordain utzi Elizari.

267. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Ez da beraz harritzeko Elizako Aitek zafratzen badituzte ere muthil eta neskatchazko dantza desonhestak.

268. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Bai, Jesu-Cristoc manatcen diote bere Ebanjelioan, dioelaric: Izan zaitezte perfet, zuen Aita Cerucoa perfet den bezala.

269. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Guziac orduan egiazco haurride gisa bizi gintazke, elgar maitatuz, elgar lagunduz, gure Aita zerucoaren begi-pean, gure Aita zerucoaren amodioan.

270. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Birjina notha gabe, Jincoaren Amarekin bat egin zaituen amodioaz, eta Jesus Haurrarentzat iracutsi duzun Aita on bihotzaz, humilki othoizten zaitugu, begi onez beha diezozun Jesu-Cristoc bere odolaz beretu duen primantzari, eta gure beharorduetan hel zakizkigun zure bothere handiarekin.

271. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0205 O Familia Sainduaren begirale guziz zuhurra, zaint zazu Jesu-Cristoren ethorki hautatua; Aita guziz samurra, gutaric urrunt zatzu iracaspen macurren eta lizunkerien zikhin guziac.

272. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Nun othe zen Aita Fontaine nindagon, barnetik oihuka hasi zaukularik: Ni jaun handiegia naiz zuen biderat ethortzeko: zuek zatozte hunaraino!.

273. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Aita gaichoa!.

274. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Oihaneko aireak etzion on egin Aita Desgouts maiteari, berehala eritu zitzaukun.

275. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Nik ez nuen luzamen puchka bat baizik, Aita Combesek lehen egunean errana frogatzeko.

276. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Aita Arnoux eriz joan orduko, Aita Fontaine ere galdu behar ginuen.

277. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Elizadi hortan ikaragarrizko beroak egiten ditu eta Aita Fontaine jada ahuldua zen.

278. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Bigarren egonaldi bat egin du geroztik hemen gaindi Aita Fontainek, bainan berritz eriturik Frantziarat sartu behar izan zuen.

279. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Do Annamerat joanez geroztik, Aita Desgouts erran ditake bakharrik zela Rohaien.

280. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Ikastegi bat bazuen Rohaien Aita Desgoutsek, bainan liburuetan baino dembora gehiago iragaiten zuten hango haur gaichoek sendagailu hartzen.

281. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Aita Do hautarik da segurki eta segurki.

282. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Aitago atchematen omen gaituzte....

283. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Nik bezala egin zuen Aita Dok, lurrak oraino nereak baino ibil errechago baitzituen, eta hainitz hurbilago.

284. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0054 Jesusek ihardetsi zion: Dohatsu zira, Simon, Joanesen semea; alabainan ez dautzute haragiak eta ez odolak holakorik salhatu, bai ordean nere zeruko Aitak.

285. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Zer on duke gizonak, mundu guzia irabazirik ere, bere arima galtzen badu? Ala zertan trukatuko du bere arima? Ezen, gizonaren Semea bere aingeruekin bere Aitaren ospean ethortzekoa da eta orduan nori bere lanen araberako saria emanen dio.

286. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 Huna oraino Indulsentzien Kongregazioneko Aitek zer erran duten hogoi'ta hamar meza hautaz; 1882an martchoaren hamabortzean egin zuten biltzarrean: Jendeak buruan hartua du san Gregorio'ren hogoi eta hamar meza horiek indar handia dutela arimen purgatorioetarik atherarazteko.

287. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Huna beraz hemen behera, hitz hetarik erran den Hiztegian aurkhitzen ez direnak, edo han aurkhitzen direlarik, han diotenaz zerbeit gehiagoko erran nahi dutenak Don Res.-Maria Azkue-koak bere Hiztegian, eta Almanach bere mintzaira iskribatuzkoan bezala, Zubero-ko u bethe, gurea bezalkoaren adiarazteko, u emanen dugu dena den, eta bi ponturekin û hekin û chorrotcharen adiarazteko. Hala nola: Zelietako Jauna, zû zirade gure Aita eta gû zure haurrak gûtûzû

288. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0005 Han zen ere Izarraren Aita, bilzar-lagun barne hotzen sustatzea baizik amesten ez duena.

289. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 260. - Errak, haurra, aita zer hari zen?. - Kartak nahasten. - Ez bide zikan irabazten [C], (Eliza atheko solas bat).

290. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 261. - Haurra, zer jateko zinduten egun?. - Otsoki, [BNarn], (Aitaren manuz, haur batek ihardesteko zuena).

291. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 270.- Haurra, aita zer hari zen? [BNC], (Ihi punta zorrozten. - Ihardestea manatu zitzaioena). (Voir le nampdeg; 260).

292. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 ZULAIBAR, - Errotaetche jaunak Zornotzan agertarazi du, berak duela hiru urthe emanikako hitzaldi eder bat: Aita Zulaibar handiaren bizitze miresgarria (1753 1825).

293. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Aitaren zakurretarik bat nerekin hartzen nuen; zenbat zituen, nolakoak ziren oro, nun zagoden ez bainakike gehiago.

294. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Haurraren aitak ukan beza, bere lekuko, bera bezalako aita bat; amak, ama bat.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Aita Iruarritzagak asko merezi baitu.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Iza nire, aita Iruarrizagak, euskerazko gogo jardun aiek eratu ez bazitun, eta Agirre zanaren lumak, bazterrak astindu ez baiztun, entzungo algendun aurtengo Garizuma deunean, Jainkoa'ren itza gure elez? Apiña. Baño, gaurkoan, ziur baño ziur, oiustatu gentzake, noizpeinka, Tolosa'ko eleizetan euskerari gordetzen zaion begirapena, alita Iruarritzaga eta Lizardi'ri esker dala. Asko esatea dala? ¡Ez!!

297. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Ludikide zaigu Aita Iruarritzaga.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Tolosar kristau euskaltzeleok, batez ere, idatzi zagun kolko-kolkoan gure Aita. Iruritzaga'ren izen maitea.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Etxano'n jayuak dira, ta bai euron aita be, gaur bixi balitz eun urte baño geyago eukiko ebazana, ta onen aita be erri artan jayua, ¿Ixan leite ba abixen au ezkelduna? (1).

300. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 ¡Zein bigun ta egoki iruditu zigun Billoba-ren irudi arduratsua! Ederki, Iñaki aitan antzera antzezlari azkarretaikua izango aiz i ere itxuraz Jainkoak osasuna ematen badik.

301. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ane Deunaren ertxadonan, beste gauza eder askoren artian, Zumarraga'tar Jon Lekaide, Mexiko'ko lenengo Gongotzañaren aiteak bezuzaz emondako jaupajanzki ubela ederra ikusi eban, eta atsegin be atsegin ixan jakon.

302. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Azkue abilla da baña Bereziartua pillotan aitaren semea onek irabazi jateko gogua iriki zuten.

303. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gizonen aurrean autortu nagiana diño Josu Jaunak nik be Goiko neure Aitaren aurrean autorrtuko dot.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Josu-Kisto gure Jaunaren Attea dan Urtzi'k beti onetsi beike, bai-daki guzurrik eztiñodana.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ire aitak eta nik alak egin yoaguz bide zuzenetik erabilteko; baña gure alegiñak alperrik izan dozak: lagun gaiztoekin batzandu az eta gaiztakeriak egiten ikasi dok.

306. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Berak eskatu eban azkenengo orduban Bere Aita'ri Aita azketsi egijozu zer dagijen eztakije-ta katoliku garanak Itz onek erabilli biarr doguz geure egikixunetan.

307. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Etxaguena'n ¡au bai garatza!
aita-seme-alabakaz
ain arduratsu irakatsijak
emoten lugin gauzakaz.

308. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Aitak euzkeraz itz-egin eustan
seme-alabak ez aitu!.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bere omenez Biena'n egin diran jayetan, Freud'ren semiak ipuin auxe edestu dau bere attearen jakintasuna noragiñokua zan atzalduteko.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Txonitza Aita Alzo, buruñurdunaren gain izango da.

311. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Gure aiten aitakoen zuurtasunaren berririk ezpaginu, aren ezagupide argienetarik litezke, zuur itzak edo erranerak; leku izenak eta.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Gure aiten aitek bazakiten zer ari ziren.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Baño, gure aiten naitek zuur itzetan erakutsi zuten zuurtzia, itz gutxitan borobilduz, arbatsoenganik ikasia eta ikusia.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egun alai abetan bildutzen gerade sendi guztia, denbora luziak etxetik kanpora eginda, jai abetantxen biltzen gerade geren etxietako tximinipean aita ama ta senide ondora.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Arizkun'go txistularia etorria degu Poxpoliñetara Irridantzak erakustera, ta orregatik Bilbao'ko Pilarmonican dantza abek azaldu zituztenean AITA DONOSTI'K aurkezpen antzera egindako itzalditxotik ostutakoa dezute ondoren irakurri dezakezutena.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Dienen artian eramaten dituzte gaztiak ta onelaz erakutsitzen diote biria beste udara aurrenian etorri ditezen jayo errira, beren aitak ta amak egiten duten bezela.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Juan dan gerrate karlistan gure aita ta aitonak errege estranjero baten atzetik, nastu ta zoratuta, mendietara anai anai arteko odol ixurtzera emanari zituzuten.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Atzo arratsaldean, Asteasu ta inguruetako erromesak iru ta erdiak inguruan Benedicta ta azken-agurra ospatu ondoren eta Aita Leon Madariaga'k egin zien itzaldi ederrean Maria gure bizitza, gozotasuna ta itxaropena degula ikasiaz, bazijoazen bidean bera pozez kantari.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Bazetozen donostiarrak, kandela piztuak eskuan, arako Efeso'ko Eleiz-Batzar ospatsuan aintziñako kristauak bezela-auxe gogoarazi zien beintzat ongi-etorrian Aita Sagues'ek eta txukun adierazi ere, baserritarrok berotasun geiago nai izaten badegu ere, Donostia'ko kaletarrentzat egoki baitzan urteroko sarrera eresia abestuaz eta bein eleizara ezkero, Aita Donostiren abesti ezaguna.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Benedictan Aita Zelaia'ren fabordoi mamitsuak eta Orlando Lasso'ren Salve entzutetsua abestu zituan Arantzazu'ko abesbatzak.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Zortziretan alkartasunezko jaunartzedun meza izan da, Pelusio'ko Gon-gotzai jauna mezagille ta Aita Egiluz Euskal Pranziskotar guztien nagusia itzaldigille zirala.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Zeñek adierazi zeñen onuragarriyak diran Aita Egibar batek Azkoiti'ko gaztediyarekiñ egiten ditun lanak?.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Nola biar ainbat goratu beste erara bada ere Aita Errandonea batek Donosti'ko Luistarrarekin ereiten dun iraunde guztiko azi ona?.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Aita Kaputxinoen Eliza ederrean, sekulako meza nagusia izango degu.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gure ikaskide izandako Urkiola'tar Imanol mutiko ona zanaren obia ere ikusi gendun ederki apaindua; Aita gure bat esan gendun gure lagun zintzoaren arimaren alde.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Agustindarrak goratu dute eliz jai bikaiñ bikañarekin bere aita Agustin Donea.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aita ber-bera da, Bai zera, aman begiak dauzka orrek.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ez, haurra; Jesus Jauna kurutzefikatu zutenean, gaizkikan ari zitzazkolarik etsaiak, nahi ukhan balu, erhauts zitzazkeen, eta bizkitartean heientzat othoitzean zagon, erranez: Barkha zozute Aita; ez dakite zer ari diren.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Halaber edo gehiago haren aita.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Orobat, igandean, agustintar lekaimeak izan zuten beren elizkisun ederra Jesus'en Biotza'ren aintzarako, Mitxelena aita franziskotarrak itzaldi maitekor bat egiñik.

331. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Laburu, Jesus'en Lagundiko Aitak, itzaldi bikain-bikaiñak eman ditu emengo Artzai Ona'ren eliz galantan, Urumea pelota plazan eta beste tokiren batean.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Ori dala-ta, egunerokoak aita onen itzaldietatik zati ederrak ipiñi dituzte.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Egokia izango litzake, ori esaten dutenai, erakusteko lerro bat, aski degu, aita onek egin dituan itzaldietzaz.

334. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Oñazez,¡ai! josirik
gurutz latz orretan,
ta alare Aitarekin
gure alde izketan...
Iñork ez gaitu, Zuk lez,
maite ain benetan...
Gure biotzak gorde
Zure zaurietan
.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Aita arrantzalia nuen, itxasoan galdu zan, eta arren berririk arrai onek ote dakien jakiten.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bigarrenez, asko edertuta, argitaldu da Aita Basabek egiñiko liburutxo au.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Orrilla 2n il zan Bermeon Jaunaren besuetan Atxirika-Arana'tar Kosma, geure bazkide Jenaro'n aita zana.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Irallaren 3'an. ume ta Miren alabak Jauna artu eben batera; Maringo Txaunburu Ibargutxi'tar Jon Kurutzak emon eutsen, bitartian Miren alabok abestu situen ederto Aita Otaño ta Beran abesti onek Nai badozue jakiñ Gogoz ardezagun Jauna neure biotzak deitzen zaitu baita Ogi zerutik eta azkenian Jaunaren ereserkia abestu dayogun maitazunari.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Amarretan jaupa nagosiya Gure Jauna agirian zala, esan eban Aita Florentziok lagun zituela Aretxaga'tar Pelipa ta Aspe'tar Aurili Jaupariyak Gotzonena deritxon jaupa abestu eben Miren alabaok oso ederto ta amayan Tantum ergo ta Jaunaren ereserki aitaturikua.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Arratzaldian Aita Jakindak agur egin euzkun itzaldi ederrian aurrerako erakutzi osasuntzuak emonagas eta ondoren egin zan Gure Jaunagaz ibilkundia Magdalenako txadonatxora...

341. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Azkenian Aita Florentziok emon eban Doipuruaren onespena ta amaitu ziran misiñuak.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Aldi atan Jesus'ek esan eutsen bere ikaslai: Emetik puskatera enozue ikusiko, eta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue, Aitagana noalako.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Orduan ikaslak asi ziran bata-bestiari ittaunka: ¿Zer diño... emetik puskatera enozue ikusiko, ta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue, eta ori Aitagana doalako?

344. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Eta naigabe ta samin-aldietan, larrituta dagozala be, Jesusek Gethsemani-baratzan lez esaten bai dakie: ene Aita, al badaite kendu niri samintasun onek; baña ez nik gura dodan lez, zeuk baño.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Milano'tar gustiak, Gotzain'etik asi ta azkenengo eleiztarreraño aitatzat euken.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Zuek nire seme maite-maiteak, zuek, zorionean, siñisten dozue Jaungoiko gure Jaunak agertu dauskun gusti-gustia; siñisten dozue Aitaren Itzak, Berezko gogamenak, Aitaren Aitzaren Errañuak, Betikoaren Aintza bizia danak, Egiak, Egiazko Eguzkiak, mundu onetara datorren gustiai argi egiten dautson egiazko Argiak erakutsi dabena, eta gure Ama Eleizak egitzat emoten dauan gusti-gustia.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

348. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Aita Jaungoikoak ezkutukiak azaldu ta Testamentu Zarreko Liburuak emon; bere Seme Jesukristo'k zeruetako Erreñua irakatsi, bere Ebanjelioko Barri Ona emon eta gure Ama Eleiza sortu; baña ez sortu bakarrik, sortu ta apostolu ta mixiolariz ornidu eta erakusleen yakituriz ta birjiñatxoen garbitasunez ta autorlen santutasunez ta iztunen ta apolojistaen liburu ederrez sendotu, zabaldu ta apaindu; baña batez be beti ta eunki gustietan mirari arrigarrien silluz ziñatu.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gora Kristo Errege!, ziñoen, atzo ondiño, A. Prou'k eta Sylva Melgarejo gazteak Mexiko'n il baño lentxuago; zorionekoak gu -ziñoen barriz gazte bioen aitak alkar besarkatuta- zorionekoak gu, Martiri banen gurasoak gara-ta.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gu be alantxe izan bear dogu Erromako gustion Aitaren mendean, ori bai siñismenaren erakusle ta zabaltzalle.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Olantxe bakar-bakarrik yaritxiko dozue beti-betiko Nik orain Aitaren + eta Semearen + eta Espiritu + Santuaren izenean Amen emoten deutxuedan bedeinkapena.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Aita deunak samurkiro artu ta, Rerum Novarum idazkia ointzat artuta, itzaldi zoragarria egin eutsen.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Aita Santuak itzaldi ederraz erantzun eutsen, eragospen gustiak azpiratuta, ain bide luzeak atzera egin barik euren Aita ikertzen etorri ziralako.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Almansa'n il da Bustintza'tar Pantzeske anderea, Kirikiño euskal-idazleen aita ta irakasle zanaren arrebea.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Bilbo'ko eri-etxean Zugazaga'tar Julen, gure bazkide ta aizkide kutuna dan Jon, Algorri idazlearen aita zana.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Soraluze'n Larrañaga'tar Zakari jauna, bazkide ta lagun ona dogun Polikarpo apaiz oso ezagunen aita zana.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00140 Han da geroztik Nere Jaun Bertreux, aphezpiku, Bikario apostolikoa, bai eta ere, chehetasun irakurtuko direnen emaile Aita Misionesta.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 AITA WATTHE,

359. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 AITA BÉNÉTEAU

360. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Ezagun dute guziek, Jainkoaren nahirat arras eroriak direla, bainan nere barneak egiten du, misionest hekien artean ikusiz, Aita adin handiko batzu, bere ile churiekin, hek ere bideari lothuak.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Santa-Annako Aiten arropa, etchea bera bezala, sobera da bethidanik eta orai guziz, Turcoen begietako frantsesa, nihon ere agertzerat utzia izateko.

362. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 Utziko zirela Jerusalemen batzu Dominikanoetan, eta bertzeak Aita Lizarizta frantsesen komentuan.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 Egotua da, gerlako komendatarekin eta Gobernadore zibilarekin; eta batek ez bertzeak ez dute onhesten Aita hautarik gaur nihorat abiatzea.

364. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 Bihurtzen naiz Jaun Contsulaganat eta ordukotz harek ere badaki, Aitak abiatu beharko dutela; bainan eginen du behar dena karrosen izateko.

365. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Aita Lecornu, berekin duelarik, Aita Magnin, hiriko frantsesen zerbitzuko da.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Aita Dronet eta hirur aphez herriko semek, arthatzeko dituzte fededun Annamitak.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Nahiz Aita Dronetek, hirian hanitz baduen egiteko, hiriz kampoan moldatua badu giristinotze edo multcho giristiño berri bat. Han bathaioak eman ere baditu; Hoitarik, eta hiriko fededun berri batzutarik, 87 (laurhogoita zazpi) presuna larri baditu bathaiatuak.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Nam Dhin-go estazioneari, Aita Renault, osasun gutitakoa den arren, ez da gelditzen bere egin ahal guziaren egitetik.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Aita Coste, Lo X?-ko estazionean buruzagi denak, bi oharpen egiten ditu, paganoen kombersionea bilhatzen dutenek egiazko edireinen dituztenak.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 -Errech da, dio Aita horrek, federat sartzeko galdearen eginaraztea, bai eta bathaiorat ere fededungaien erakhartzea: bainan errech ez dena da, hekienganik iraupenaren ardiestea, paganoen haimbertze amurruei dutelakotz ihardokitzeko.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Guraso oneik euren seme maitearen etorkisunaz ardura andia euken-eta, etxean bear zan besteko zuzenbidea ezin emon eutsoelarik (batez be, bere aita guda arazoetan sartuta ebillan aldian) Lisboa'n egozan Kanonigoen artera bialdu eben.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'ren aita (gizon bat eraill ebala-ta) salatu ebenian, Paduan aurkitzen zan; bere aita guzurrezko ziñaldari batzukgaitik bizitza galtzeko zorian egoala jakitean, baimena eskatu bere Nagusia'ri ta Lisboa'rako bidea arturik, berialakoxe baten Lisboa'n bertan aurkitu zan goi-indarrez eruanda.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Epaikariai aurkeztu ta bere aitaren errugabetasuna ondo baño obeto adierazo eutsen; baña, olan eta guzti be, epaikariak bere esanari siñisterik emoten ez eutselako-edo, illaren gorputza guztien aurrera ekarteko agindu eutsoen.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni Deuna'ren aginduz gorputza jagi zan, Andoni'ren aitaren errugabetasuna guztien aurrean autortu ta barriro bere illobiko zerraldoan etzun zan. Inguruko guztiak arrituta izuturik egozan onako alatz edo miraria ikusi etenian.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Doipurua Mixioen Aita.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Aitagan gauza bi bearrezkuak dira: Maitasuna ta zuzentasuna.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Gauza bi oneik eztaukozanari, aitaren ixena baño basa-pistiarena obeto dagokio.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Doipurua (Aita Santua) kistar guztion buru ta biotza danez, guztion aita be ba-da.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Bai, Doipurua kistar guztiok aita dogu; baña, batez be, mixiñuen eta mixiolarien aita da.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Aita maitekor eta bioztia danez, neke gogorrenetan eta bearrizanez gonburu (beterik) dabiltzan semeai laguntzea bidezko dakiela deritxat; zuzentasunak be, gañera, berauxe eskatzen dau.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Eta Aita Santuak, bearrizan estuan dagozan onein aita dala, sarri, geyago, beti agertu izan dau.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Baita, mixiolariakaz be sarri erakutsi dau euren aita yakela.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Atzenez Aintza Aitari esan ebaneko, Bernardetxo'ri onen eztitsu ixan yakon Andrea'ren irudi dirdiratsua estali egin zan.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Baña aitaren agirika garratzaren bildurrez, kanea laurleko bat kosta yakola esautsen.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Aitak kanako laurleko bat zala erantzun eutsan.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Pantxikek etxeratu ta aitak egin eutsana jakin ebanean, artu eban naigabea gozo-gozoa etzan izango.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Ikastola nagositik urten barri Manu ikaslariak (estudianteak) ikastolan entzundako azkarkeriakaz bere aitari adarra joten (ulea artu) asi yakon aonan.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - Aita, bi dagozan lekuan, bat baidago.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - Orduan, aita, bi dagozan tokian iru be badira, bi ta bat iru dira-ta.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - ¡Karatxo! -Aitak diño irribarre txarra egiñaz-, onek mutillok ikastola nagosian zenbat ikasten daben gero.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Aparia artzeko mairatu ziranean, aitak ikusi ebazan arrautze bi uretan egosiak.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Au zirautsan aitak semeari azpil (plater) utsa eskuagaz erakutsirik.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Ikustekoa zan Azpeiti, Azkoititan lelengo Aita Jorkek su artu, bere mutillak berotu, Zumarra, Beasain, Tolosa t'Urrestilla piztu, Albistur, Berastegi, Itziar, Motriku t'Elgoibarrera sua zabaldu Eibar, Antzuela, ta Bergara'tik Angeruzarreraño garrak altxa, Leazpi-re sutan jarri, Lazkaro t'Ataun menditaraño suak jo, Andoain, Lezo, Pasai, Errenteri, Oyartzun, Irun eta Ondarrabi dana kiskaldu, Luistar guziak, beren apaiz-buru dituztenekiñ alkar artu eta gairik aundienetan bezela, asteguna izanarren, Donostiara nola zetozen Urnieta'tik, Zumaya ta Zarauztarrak ere mordoxka egun artan.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Hartakotz ere, botz emaile batek, haitia egin beno lehen, bere beithan igaran behar du : Eni botzaren galthazale hori, haitaturik balinbada, noula ariko da Errelijioniaren eretzian; bere botza emanen dia aita amak beren haourren khiristiki altchatzetik baratzen dutien legen

395. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Aldiz, amorekatik hobeki lephotik soka ezar lekigun katoliko orori, lege hortan ezaririk da, ezpalinbadiegu goure aiten errelijione zaharra Errepublika framazoutiarrak manhatzen deikun mouda berriala mouldatzen, Associations cultuelles direlako biltzarrenak herrikal ezariz, Elizaren hountarzunak oro, elizak, elizetako hatiak, aphezkuputegiak, aphezetchiak, seminarioak, kolejioak, diharutan edo lurretan edo etchetan hilek meza saritako eta elizentako egin ordeñiak, horik oro, arrount, 1906eko abentiaren IIenetik hasirik, gobernamentiak beretuko dutiala.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 - Jerolimo!
- Zer nai dezu?
- Neskatxarekin
Ibili zera zu...
Aita datorrenian-nian,
Ama datorrenian-nian,
Etxetik kampora joan
Bearko dezu

397. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Eleiza amak egun aundika
Ospatuten dau gaurkua,
Eleiziaren simintarri dan
San Pedro Aita Santua;
Aita Tomas'en Meza barria
Dogu egun aundikua,
Pedro lez Jaunak egingo al dau
Egizko apostolua,
Maitasunezko arimen artzai
San Pedron ordiezkua
.

398. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Aita Tomas'en Meza barria
Pozikan dabe artutzen
Guraso, sendi, senide, auzo,
Danak dabe besarkatzen;
Au ikusiaz siñismendunok
Barrendik gara poztutzen;
Artzain batzuen jokerak baiña
Baldin badozuz jarraitzen
Kostako yako banandu diran
Ardiak txabolaratzen
.

399. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0003 Batzuk:
Jainko Jaun Zerukoa
Aita, danik gorenengoa!
Jainko Jaun Zerukoa,
Arren: erruki zakiguz!
.

400. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Danak:
Artu, Aita Zerukoa,
Jainko, beti-betikoa,
Artu gure oparia;
Ogia eta ardaua
.

401. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0008 Batzuk:
Aita gurea zeruetan zagozana
santifikadu bedi zure izena
Betorkigu zure erreñua
egin bedi zure borondatea
zeruan lez lurrean be
.

402. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Eta Nik epaituarren, epai au zuzena da; ez nago Ni bakarrik-eta; bialdu nauan Aita Neugaz dago-ta.

403. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Nik neutzaz autor egiten dot, eta Ni bialdu nauan Aitak be Neutzaz autor egiten dau.

404. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Orduan zirautsoen: Nun da zure Aita?.

405. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Jesus'ek erantzun eutsen: Ez Ni, ezta nire Aita be ez gauzuez ezagutzen; ezagutu ba'nengizue, nire Aita be ezagutuko zeukee.

406. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Ez da bizitza janaria baiño geiago, ala? Ta gorputza jantzia baiño? Orra, goiko egaztiak: ez dabe ereiten, ez batzen, ez garautegietan sartzen; eta zuen Goiko Aitak azi egiten dauz.

407. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Bateoa artu ebanean, bere aitak etxetik kanpora bialdu eban.

408. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 Begi nintzan itsuarentzat, eta oin errenarentzat: beartsuen aita nintzan.

409. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Uhatsa bete da argi dantzariz zorakor,
Ta Aita'gana naroa eskuz oratua.
Alaitasuna oro, bigun araztua,
Umearen mosua baizen su-emakor!
.

410. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Zorian seme au. Arek,
barriz, begiak albora.
Beraren aita galdezka.
Semeak erantzun, ara:

411. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 AITA ALARGUNA.

412. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Orduz-gero, zotin-uts, bota dau adia,
Bakotxak dogun barne-zokora jatsia:
Jainko! Jainkoa! - diño -. Ene Aita guren!
Oker ba'diardutzut, azkets nire oben
.

413. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 NERE AITARI ZORIONAK.

414. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Ze zoragarri, ze maitagarri
sendia olan ikusirik,
bere aitaren ingurutxuan
bete-betean baturik
.

415. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Nere ustean amaika aldiz
batuko al gara olanik
gure aitaren gorputzak bai dau
ondiño osasun beterik
.

416. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0071 Eztaukat, aita, nik gaur berbarik
nere poza erakusteko,
nere barruan dagozan gauzak
argi-argi azaltzeko
.

417. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0071 Milla esker, aita, dodaz zuretzat
txikiena nazelako,
arnasa apur bat daidan artean
etzaitut iñoiz aztuko
.

418. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0009 4. Eta azkenez, areikaz baturik egoala, Jerusalem'dik ez urteteko agindu eutsen, Aitaren agintzaren zain egoteko baiño: Agintza au, esan eutsen, Nire agotik entzun dozue.

419. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 - Zer nabaitu behar dau aita batek, - gizondutako bere seme baten ume denporan pentsatzean?.

420. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Aita Domekarrak be konbentu ederra yaso dabe zerbait urrintxuago.

421. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Zuen aita gertu egon da oraintxe zuen billa mendietara joateko.

422. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Bere basetxe ta inguruko mendi zelai-ederrak ikustean biotza be urtu jakon, aita-amak eta nebarrebak ikusteko gogo beroagaz eldu zan arin arin etxeraño baña aita ta ama illak ziran.

423. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 Aita, nai badozu...

424. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 Ba-noa Aitagana.

425. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 5. Gure aiteri - egin gurarik - errukia, ez dau ez aiztu - bañola eurai - eskiñia.

426. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0254 5. Aintza Aitari,- gizon egin zan - Semeari, ta Espiritu - Santuari.

427. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Zeruan dago euren aberria zeruan euren Aita, alan be lurrera begira dagoz.

428. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Egundo ez dabez jasoten begiak zerura bertan bizi dan Aita agurtu ta ikusteko.

429. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Bitarten Jaungoikoa guztiz aztuta... aztuta Egillea, aztuta Aita.

430. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 - Aita, ori itxi dagigun.

431. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Zatoze, ene Aitak onetsiok; euki egizue munduaren asieratik gerturik dagokizuen jaurerria; gose nintzan ba ta jaten emon zeusten, egarri ta edaten.

432. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 9. - Itxairazu apur baten erregutu zetsan Tobias'ek barri onek aittari jakin eraiñ arte.

433. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 10. Orduan, itxulirik Tobias bere aittangana, esan zetsan lagun ez-ezagun aregaz jardun eban guztia.

434. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 Pozik eta mira eiñda aitta barri onegaz, eskatu zetsan ekarri zeixan bere aurrera lagun barri aura.

435. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Jesus'ek esan eutsen: Otoi egitean, esan egizue: Aita, donetsia bedi zure izena; betor zure erreiñua; emon egiguzu gaur gure eguneroko ogia; parkatu egiguzuz gure pekatuak, geuk bere geure zordunai parkatzen dautseguzanez; ta ez gagizuz zirikaldian sartu.

436. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Zuetariko batek bere aitari ogia eskatu ba'dagio, onek arri bat emongo ete-dautso? Edo-ta arraiña eskatu ba'dagio, arraiñaren ordez suge bat emongo ete-dautso? Edo arrautza bat eskatu ba'dagio, arrubi bat emongo ete-dautso?.

437. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Egunen batean, altaretara goratua izaten danean, Bergarari toketan jako Aita Arinterokin gogoratzea.

438. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Onexek dira: 1. Launakuen soiñuan:
Aita Juaniko
Seme Periko,
Zer dauku afariteko (bis)
Oriyo azak gozo-gozuak
Arto beruaz jateko (bis)
.

439. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Igazko urtearen barruan jarritako zenbait bertso papel aurkeztatu ziran parte artzeko eta Euskal Akademiak juradu bat izendatu zuen iritzia eman zezan: Antonio Arrue, Alfonso Irigoyen, Juan San Martin eta Aita Antonio Zavala Jesusen Konpañiakoa.

440. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Kronikan esaten dugun bezela, Lazkao'tik etorri zitzaigun Muxika'tar Errupin beneditarrak berri pozgarri bat eman zigun: gure Aita Mokoroa ideologi iztegi bat egiten ari omen zaigu.

441. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Gaurkoz ez dakigu zeatz-meatz nola egiten dituen fitxak Aita Mokoroak.

442. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Orregatik argitaratzen ditugu emen gaurrarte Aita Mokoroak aztertu dituen liburu ta beste orrien zerrenda.

443. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Onatx Errupin'ek diguna: Aita Mokoroaren txartel edo fitxai buruz ez dizut argitasunik ematen.

444. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Nok ez ete daki txiki-txikitatik gure aitak eta amak erakutsitako abesti au: Askok egiten dautsa - San Antonio'ri - Egun batian joan'ta - Bestian etorri.

445. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Aita Daniélou'ren eritxiz, bai.

446. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Ez, ba, burubaik larritu, zer jango, zer edango, ala zegaz jantziko ete-garan-esaten; oneik gustijoik, ba, atzerritarraik billetan bai'tabez eta gustijoyen biar zaraela bai'taki zuben Aiteak Matai legezko Goizparra VI 31 32 irakatsi euskunian, ez eban bere buruban Lautze ta Buda'ren antzeko irakasmenik; Josu-Kisto jaunak irakatsi gura lebana ardura larregikerija ez dala ona ixan zan.

447. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 5. Eskatu dagitzun edonori, emon egiozu ta ez egiozu barriro eskatu: Aitak guztiai bakoitzaren ondasunetatik emon daitela nai dau-ta.

448. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 1. Bateoari buruz, olantxe bateatu: guzti ori aurretiaz esanda gero, bateatu egizue Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, ur bizitan.

449. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 3. Ez bata ez bestea ez ba'daukazu, barriz, isuri egizu ura buru-gaiñera iru bidar, Aitaren, eta Semearen, eta Espirituaren izenean.

450. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0007 Berari eskerrak, Kristo aragi egindako Itzaren bidez, gizonak Goteunagan Aitagana jo daikie ta jainkozko izatearen kide egiten dira.

451. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Baiña Larra'n ba-zan, orrez gaiñera, beste anaitasun berezi bat: España'n karmeldarren nagusi Aita Prantzisko zala, 1776'ko urrillaren 28'n Kordoba'n izenpeturiko agiri baten bitartez, Larra'ko komentuko nagusiari baimen osoa emon eutsan Aita onek, Karmen'go Kutunaren Artxikofradi aparteko bat sortu ta eratu egian.

452. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Orduan Larrea'ko nagusi zan Aita Manuel'ek, anaidiaren asi-agiria idaztean, onela diño: Gaurtik emen daukagu Karmen'go Amaren Kofradia, bai guztientzakoa ta bai aren barruan dagon bertorakoa be, Etxano-Zornotza'n eta inguruan Andra Maria'ren omenez bizitza zintzoagoa egin gura daben guztientzat.

453. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Aita Martin.

454. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Aita Zelestino Gorrotxategi.

455. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Aita Doroteo.

456. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Iñoiz ez dagidala ukatu, Jauna, Zeu Aitaren aurrean neugaitik lotsatu ez zaitean.

457. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Aitaren naia bete ezinekoa dala dirautso deabruak....

458. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Baña Jaunak: Aita, egin bedi, Zure naia....

459. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Neke-edontzi au larregia da, ene Aita, diño Jesus onak baña bete bedi Zure guraria.

460. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Menpetasun osoan, Bere burua Aitari opalduaz, deabru zitala Beregandik jaurti eban....

461. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Aitak edontzi samin eta garratza damotso ta Jesus'ek oso osoan edan nai dau.

462. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Aitagandik artu daben agindua latza, gogorra ta neketsua izan da: baña kezka barik, gurutzean ilteraño bete dau....

463. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Sarez: Anton markiñarra, Azpeiti'ko lau Takolo, aita ta seme sei Kurutzeaga, iru Trigoien, iru anai Salazar, lau anai Kazalis, Amoroto, Zelaia, Donosti'ko lau anai Brau, aita ta seme lau Etxeberria, Pasai'ko Iriondo, Bega, Laka, Onaindia, Barrutia, Arriola, Laskurain, Elola, Olalkiaga... Erremontez; iru anai Abrego, iru Larrañaga, Oria'ko lau Salsamendi, Arano'ko iru anai Zabalak, Iruña'ko Plazabonak, Azpeiti'ko iru anai Utzin, Azkoiti'ko Etxaniztarrak....

464. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0414 Aita'ren eskoi-beatza.

465. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0414 Aita'ren eskoi-beatza deritxo Gogo Deunari.

466. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ni naiz maisua. Irian eskola bat dut; eta bertan ikasle bat aita illa duana. Ez du ama besterik zaindari. Orain aiengana joan nai dut agur egitera, laister mendira txango batera bait noa (Ate joka). Sartu al niteke?

467. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Ama gorrotagarriaren ene aur gaitzesgarriok, il al bazintezte aitarekin batera! ta etxe osoak ausiabartzaz beak io ba'litza!

468. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Aitaren okerrekin bat zergatik egiten dituzu zure aurrok? Zergatik diezu gorroto?

469. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Lurralde ontatik alde eramango ditut nere aurrok! Oien aita gaitzetan murgildu bearrez, zergatik ito bear dut nere burua bi bider aundiago diran gaitzetan? Neronek ez beintzat.

470. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Emengoak oro aitak kendu baitizkizute.

471. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Onelako gurdia eman baitigu Eguzkiak, aitaren aitak, alegia, etsaiaren eskuarekiko malda bezala.

472. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Gaizto alen ori! Aitaren saltzaile ta inutu zinduen lurraldearen etoi!

473. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 MEDEIE'K - Zure itz oien aurka luzaro erantzungo nuke, baldin nigandik iasan dituzun eta zuk egin dizkidazunen berri Tzeu aitak ezpaleki.

474. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 (Fraile gazte bat sartzen da barnera. Pauso batzuk ematen ditu. Ohean etzuten da: mahaiaren gainean eserten da. Geroxeago beste bat sartzen da, lehenbizikoaren berdina. Aita Seraphicus eta Aita Angelicus dira, biak lehen meza eman-berriak, Anaia Kristarren konpainiakoak. Nahi den bezela egonen dira jantzirik, baina biak berdin).

475. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Bai, Baina pentsa dezagun zer pasatuko zen baldin eta Aita Eternalaren asmoetan kabiera eduki balu Birjina Jesukristo baino lehenago hilen zenaren asmo konpreni-ezinak. Jesusen sorbalden gaineko karga astunagoa eginen zen, eta hiru bider beharrean, lau bider eroriko zen, Kalbariora bidean zoalarik. Baina Jesusek, horregatik, etzion Haren pasio dolorosoari ukorik eginen, inola ere.

476. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Konprenitzen duzu, Aita Angelicus preziatua? Etzion pasioari ukorik eginen, Hala iharduki behar dugu guk ere. Gizonaren beharra da ahaideen ganako amorioa.

477. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MIREN A. - Ez adi estutu, Malen! Noizean bein ere iregana joango gerala badakiñ eta Erroma'ko Aita Guren'ari eskerrak nai degunean joan giñezke.

478. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MARTIN IR. - Otoiak egin eta oyeratzera joan zan bai; eta, aren Aita'ri eta Seme'ari eta Gogo Deuna'ri AINTZA esateko era!!! Zenbat aldiz esan erazi didan!!!.

479. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 ANDONI - (Sartzerakoan) Aita Prantzisko, agur!

480. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 OTOITZA: Eskatu dezaiogun zeruko Aitari bere Semearen bitartez, ezagun zagula bere guganako maitasuna, beragandik beñere ez baztertzeko.

481. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 BERRIONA: Bana-banaka, guztiok deitu gaitu zeruko eztaietara Aita onak.

482. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 Guk nai ezta, beste batzuen billa ote dabil zeruko Aita?

483. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 MEZA erdirako: Meza berritzean, Elizak gogoratzen digu Jesukristok eriotzeraño egin zula bere Aitaren naia.

484. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Meza ontan eskeiñi dezaiogun zeruko Aitari, gure leialtasun jatorra, bere deiari erantzunez.

485. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Otoitza: Eskatu dezaiogun ain maite gaitun Aitari, berekoitasunik gabe, gure otoitzak bere naiera ditezela.

486. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onesten zaitut, Aren Seme bakar Jesukristo gure Jaunaren izenean ere: Berak mirariz Galilea'ko Kana'n ardo biurtu bait-zinduan; Bera bait-zan zure gañean oñez ibilli, eta zugan Jordan'en Joanen eskutik bataiatu; Berari zintzakion, odolarekin naasturik saietsetik ixuri; eta sinistedun guztiak zutaz bataiatzeko ere Berak agindu zien Bere Ikasleai, onela esanaz: Zoazte, eta erakutsi erri guztiai, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

487. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Sinisten det Jaungoiko bakarra, Aita guztialduna, zeru-lurren, agiri diran eta ez diran gauzen Egillea.

488. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Egiña ez, sortua baizik; Aitaren izakidea; gauza guztiek egin dituena.

489. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Eta zeruetara igo zan: Aitaren eskuian exeririk dago.

490. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Ta (sinisten det) Espiritu Santua, Jaun ta bizi-emallea, Aitaren eta Semearengandik datorrena.

491. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Aita ta Semearekin batean gurtu ta goresten dana: Igarleen bidez itz egin duena.

492. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Barkatu, bai, barkatu
Aita eta ama,
Pake santuan goazen
Jainkoarengana.

493. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Labur. Laburpena Capitulum Anaiak: Oiñordekoa aur daño, guzien jabe izanik ere, morroiagandik ez dugu bereizten; ostera, guraso-ordeen eta begiraleen menpean dago, aitak erabaki garairaño.

494. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Alaxe nazagu Ni Aitak eta Nik Aita, eta bizia nere ardien alde eman dut.

495. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Aitaren izenean egin ditudanak Nitaz aitor egiten ari dira; zuek ez ordea, siñesten, ez baitzerate nere ardietako.

496. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Aitak esan didana, ezer bañon aundiagoa da, ta iñork ezin kendu dio Aitari eskutik.

497. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Aita ta biok bat gera.

498. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Onetsia Zu, Jauna, gurasoen Aita; ta goresgarri betidaño.

499. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Gerbasio ta Protasio santuen aita zan.

500. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Eliz-alkitan egondua naiz
Oben guztiyak oroitzen,
Egiñ ondoren sayatu nitzan
Biotz-barrendik damutzen.
Zeruko Aita eta Amari
Laguntza diyet eskatzen,
Lagundu bada nere obenak
Bear bezela aitortzen.

501. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 18- Ainbeste neke, barau, ildurak,
auldu zuten gure Aita,
il bear zula ikusi bai zun
Jaun'ak ala argituta.
Jose Deuna'ri eskatu dio
indar askorik ez du ta,
Meza emateko aren laguntza
beretaz urrikalduta.

502. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 1- Ixil organua
ixil dut ezkila,
aldarean daukat
gure Yaun umila,
abean eseki
guregatik ila.
Aitaren ITZA da,
bañan itz ixila;
ixilik ari naiz
ixil orren billa.

503. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Aita ta bi semeak, praille sartu ziran franziskanoetan; ama ta bi alabak, berriz, moja.

504. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Zimitzezko otarre batean (otarre ondo-biribil, Jose'ren aita otargileak egindakoan) arrautz gordinak.

505. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Aita urtetan aurreratu xamarra zalako bere errira bialdu, baño Mikelot urkatzeko agindu ez du ba!.

506. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Jakin dute ori, Orreaga'ko artzai-morroiak eta an dira zaldiz aguro asko Itzaltzu'n aitari seme iltzea daramatela esanik.

507. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Mikelot'i ere agertu zizkioten aitaren asmoak.

508. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Ez dezala porrot egin aitaren ametsak.

509. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Aita-semeak negarrez... Biotz taupada biguñak... alkar muxuka... semea pozik ta aita areago.

510. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Lurperatu zazute semea; aita berriz lotu, esan zuan aietako batek.

511. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Artaldekorik ezartzen ez nintzake ausartuko; badut etxean aita bat, badut ere amorde donge bat.

512. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Sendoa ta trinkoa, paketsua ta amaren esanetara josia, aita zanaren tajua bera omen zekarren lanerako.

513. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Damu det, nere Aita, ta ez det geiago orrelakorik egingo.

514. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Amak bere gauzatxoak eraman nai; aita, berriz, beranduegi izango ote zan kezkarekin, biak asarretu ziran.

515. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Aita eguerdi arte ez zan azaldu.

516. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Aita joan zanean, sapaldatik artu nituan, lau zatiko kataleju luze aiek belaunetan jarri ta atsalde oso-osoa mendi gallurrera begira egon nintzan, ia aita an ikusten ote nuan.

517. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Bere estutasunian eskatu zion Aita San Antoniori adimentuko argia, ta lagun zegiola arren bere estutasunean, aginduaz emango zituala bi pezeta beartsuen ogitarako.

518. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0014 26- Egin ere itz-egin
egiten du ederki...
amak bezin ongi...
aitak baño obeki...
.

519. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Laguntzallea? Nor...?
AITONA.- Nor izango zan... (parrez)... Pello-kirten...

520. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Pello?
AMA.- Bai, emen izan degu... noizik-bein etortzen dala ba dakizu... bada, nere kezka ikusita Malen zuen bidealdera joateko jarri danean emen zegoan eta berari lagundu nai zion...

521. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Alako gogo ona ba zun bera bakarrik joan zitekean.

522. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AlTA.- Bañan, guda-gizon oek etorri diranean zer ari giñan ez al zerate gogoratzen...?
TXOMIN.- Zer?
AITA.- Bada, Ama-Maria'ren agurtza esaten asiak giñan... ta...

523. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AITA. - Bada jarraitu dezagun eta berealaxe amaituko degu...; bere eskutik euki gaitzala eta oraingo estuasun ontatik ongi ateratzea eman deigula Ama-Maria'ri eskatu dezaiogun...

524. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AITA.- Bai, ongi esaten dezu... eta Manu zanaren gogoaren alde... ta zuek, Joxpantoni, Malen, bitartean maieko ontzi ta tresna oiek jaso ditzazute...

525. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AMA.- Ea bada, asi gaitean... Aitaren, Semearen eta...

526. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 MALEN.- Bi buruko?
AITA.- Bai, bat bera exeritzeko eta bestea aurrean zangoa ipintzeko... ez al den ulertzen...?

527. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 AITA.- Egin zak nai dekena... bañan zer egiten deken eorrek igarriko diok... ire gain ere txamalda izugarria etorri litekek... ire agintarien artean guk ere ongi nai diguten adixkide ta laguntzalle onak ba dizkiagu... e!

528. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Andereri berdin dio:
- Nire berdin dit. Ez da hori nire ardurakoa. Famili-biltzar bat egin nahi ukan duzue, eta bertan aitonaren, aitagiharrebaren eta aitaren presentzia beharrezkoa omen zen; baina nirea baino askozaz beharrezkoagoa zen amaren, erranaren, emaztearen eta arrebaren presentzia. Joanarik gabe ez dago biltzarrik; edozer gauza erabaki dezakegu, baina harek onartzen ez baldin badu, gure erabakiak ez dirudi gauza garrantsiakoa. Beraz ni ere biltzar honetatik aldenduko naiz. Eztebe...

529. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Josepek erregalo ederra utzi zidan.
- Bai, haurra.
- Niretzat, Hernando, haur hori bere aitaren oroitzapen bizi bat da. Ezin sufri dezaket. Negar egiten duen bakoitzean, nire eskuekin hilen nuke.

530. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Seme batek esaten zion egun batean bere aitari:
- Aita, zu pobria jayoa zera eta aberastuta zaude.

531. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Nola atondu zera zu, aita, aberastutzeko?

532. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Izketan ari ziran gelan, argi bi zeuden piztuta eta aitak, jaiki ta argi bat itzaldu zuan.

533. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Aita batek semea oker xamarra zuan, eta zuzendu nairik, okerkeri bat egiten zuanean (gezur bat esan, esanik egiñ ez, eta abar) egur batean iltze bat sartzeko agintzen zion.

534. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Aitak esan zion:
- Ia, zenbatu itzak ia, zenbat iltze sartu ditukan.

535. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Aita Larramendi'k eta gero Astarloa'k, euskera eta Euskalerria arrotzen eraso makurretatik defendi nai izan zuten eta beren liburutan euskera goraipatu naiean, neurrigabe saiestu ziran sarritan.

536. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Ibar'ek diñonez (1) Ikus:Genio y Lengua, 120'gn. orrialdea, Aita Larramendi'k euskeraren alde irauli zun indarrik geiena itzaldi bero antzutan eta alperrikako eztabaidetan txautu zitzaion eta Astarloa'ri bide bertatik jarraitzeko atea zabaldu zion eta zorigaitzez, Astarloa'ren eragiña, naiz-ta era apalagoan Arana-Goiri'ganaño eldu zen.

537. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 - Ai, olakorik ez, Aita.

538. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Aitak ni bidali ninduan bezela, bidaltzen zaituet nik zuek.

539. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (29) Aitak neri bezela, nik zueri erria ematen dizuet, (30) nere errian eta nere maiean jan eta edan dezazuten, eta alki aundietan eseri zaitezten, Israel`go amabi arrazaen auzi-maieko.

540. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (17) Ez Ni ikutu esan zion Jesus'ek, oraindik ez bainaiz igo Aitagana.

541. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 Baña zoaz nere anaien billa, ta esaiezu: ba-noa nere ta zuen Aitagana, nere Jainko ta zuen Jainkoagana.

542. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Abatxe-zaarrean gure aitak zeukan zakur erbi-eizari bikain bat zan.

543. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Gure aitak zakur arrei asko nai izan zion.

544. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Baña aitari, Kapitanek, bein atsekabe samiña eman zion.

545. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Gu goiko gelatik (sapaipetik) sukaldera jetxi giñalarik, gure aita gizajoa negarrez zegoan, sukaldeko gauzak antolatzen.

546. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Bein, gure aitak tiro bat bota gabe, Kapitanek erbia arrapatu omen zion.

547. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0074 Alakoxea zan gure aitaren beldurra uri aundiengatik.

548. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Neskatxaren aita euskal Laburditarra zan, eta ama, Naparra.

549. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Aita ta ama, etxean ditudan bitartean...

550. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Gure aitaren ordezko izango danak, Lartaun'ek, ille beltza zun, bañan zurea azkoz ederragoa da.

551. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 - Aita, Jaungoikoaren eskuetan gaude.

552. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Maria'ren Prantziskotar Mixiolariak gure Aita San Prantziskoren odola daramate azalpean, aren semeen egiteak amaika aldiz berriztatu dituzte.

553. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Aita zan etxe artan lotu eziñekoa.

554. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Artu zuan berriz ere lengo Arimako Aita, igazko ura.

555. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Bein da berriz, eta iñoiz aspertzeke, ari zan Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari... otoitz labur au esan eta esan; eta batez ere bigarren ahapaldia ebakitzean (Asieran zan bezelaxe, orain eta beti, eta gizaldi eta gizaldietan. Amen), ezin esan alako pozjarioa sumatzen zuen erraietan: Jainkoak bere bere eta betidanik duen ezin galduzko gloria gogoratzen baitzitzaion.

556. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Baserria errentan ibiltzen genduan, eta, gure aitak lau bat urte oyean gaxo zeramazkiela, nagusiak baserria saltzea pentsatu zuan.

557. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0078 Ta gure aitak esan zion: - Kantak jarri bear zizkiñagu.

558. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0155 Ta bertsoa botatzeko esan omen zion gure aitari, ta auxe bota zion:
Zelebria zerade
Patxi Herrerua,
ardua erateko
badezu gogua,
orrek ematen dizu
naiko endrerua,
jeniyo orri utzi
ezpazera erua.

559. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 14 Aintza Aitari,
gizon egin dan
Semeari,
Elizan ari
dan Espiritu
Santuari.

560. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0109 25. Aintza Aitari,
Semeari,
Elizan ari
dan Espiritu
Santuari.

561. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 3. Erriek eta
orok kanta,
Jainkoa baita
denon Aita.

562. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Aita Leturiak oraindik ez dit erantzun.

563. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Castilla Oriental'go Provincial'ari ordun idazten ziola, ta (aita Leturia'ri) ederki iduri zitzaiola.

564. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Aita Azkona Asistenteak ere eskutitz ortan itz bi sartuko zitula que era cosa razonable y de desearse gure eskabidea.

565. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Aita Agapito emen da.

566. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ez-dau atzeratuko izurrite zitalaren Zoria, erosi barik eta orde sari bage alaba begi bizia bere aitari eskuratuten ez-dautsogun bitartian, ta Kerisa'ra eun idiko oparirik egiten ez-dautsogun bitartian.

567. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Aita samur Zu, eman zeniolako, eta samurrago bearretan itzularazi zenulako!

568. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 - Ez iñola ere, Aita zintzo! utikan Zure itzaren otseiñak ori esatea!

569. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Ankise'ren seme, Enea aitak ortan saski berdintsuak ekar-erazi zitun, bien eskuak iskillu berdiñez korapillaturik.

570. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Lenengo burrukaldietan azkar bai azkar zaldi uztartuetara igo zanean, bere aitaren ezpata ordez, bere burtzain Metisko'ren burnia eskuratu omen zun, eta aski izan zun ura teukrotarrak iges joan zitzaizkion bitartean; ezpata ilkorra baiña, Vulkan'en zerutar iskilluetara etortzean, apurtu egin zitzaion zartakoaren indarrez, izoztela kaixkarra bai'litzan; pusketak dizdiz dagite ondar gorrian.

571. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Aita alargunaren begiak etorkizun negargarria ikusten zuten.

572. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Auek azitzeko, gauez lo egin eziñik egoten zan aita arek, egunez lan asko egin bear.

573. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0127 - Zerorrek iru aintza Aita'ri esaizkiotzu.

574. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Aita Jerman'i kartarik ez egiteko.

575. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Gerora begira egon gabe, bai aguro, Erroma'n bizi zan Aita oni eskutitz edo karta egin ere.

576. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Ikus emen, eskutitz onen puxketa mamitsuena: Aita Jermain'i lenengo eskutitza.

577. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Aita agurgarria: Berori ikusteko ta berori eskutitza egiteko naia, aspalditik daukat nere biotzean.

578. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Alaz ta guztiaz ere, Aita Jerman'en jokaera arazo ontan, oso bestelakoa izan zan.

579. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Pasiotar onek Jema'ren gauzak ontzat ematen zituan; Aita onek Jaungoikoagandikotzat zeuzkan.

580. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 10. Ark eraikiko dio etxea nere izenari; semetzat izango zait, eta aitatzat izango natzayo; ta aren yauraulkia betiko sendotuko dut Ixrael'en gañean.

581. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 San Luis'en Aita Gabriel Lalemant'ekin zegon irokaitarren mendean biak erori zirenean, 1649'ko Martxoan.

582. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Aita Brebeuf'eren bulardetasunak batez ere, beren onetik atera zitun... ez intziri bat, ez zotin bat, ezer ere ez!

583. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 Ez orrelakorik esan, aita.

584. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Elak ezaguketak egin eta leenbiziko bi billeren lanak ikusirik, Goiko Aitari Aita Gure baten bidez argia eskatua, poliki-poliki, berotzen joan giñan.

585. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Alare, atsekabe ori, zuten pakeak eztiago zien: baita zenbaitzuk ba-zekusten, yauretxerik ezean, beste edozein mandio aski izango zutela, Paska berria eskeñi ta zeruetako Aita yauresteko.

586. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Gogo batez Goiko Aitaren billa ari ziran biotz errukitsuz, ta beste guziak geigarri artzen zituten.

587. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Ez beldur izan, motxiño ori; zuen Aitak adeitsuki yaulerria zuentzat baitauka.

588. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yesu'ren sinestez yauresle yatorrek Aita gogoz ta egiz yauresten zuten.

589. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Ba-zuten besterik ere: Yesu Beraren yarduna zirikagarri zuten: yayo-berri zalarik, amabi urtedun zala, ta gero, agiriko bizitzaldian Aitaren etxea aintzakotzat artu baitzun.

590. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0024 Intza Aita'ri buruz: (Itz-lauz, 91 grn. orrialdean).

591. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Guztiei gañera, aita on bezela mintzo oi zaie.

592. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Gertatuak min ematen dio eta gizon guztiak aita on bezela maite dituanaren biotza, illun dago.

593. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Ezta txit indarr aundiko arrazoia, baiña besterik eztanean... nere aita alkate.

594. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Iritzirik onena, nik uste, beiñola Aita agurgarri eta euskaltzale jator batek esan zidana: idazle onak jaramon gutxi egiten die itzei euskera ondo dakianarentzat ez dago garbikeri ez mordoillokeririk euskera baizik.

595. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Bizitza ori eskeintzera etorri zan bere Aitak aginduta.

596. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Bidali naun Aitak agindu dit zer esan ta zer azaldu bear dutan.

597. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Aita Betikoak ere Jesus eskeintzen digu salbabide, gure izateak gogomin duan bizitza eder ortara irizteko: Au da nere Aitaren gogoa: SEMEA ikusi ta aren siñistea dutenak betiko bizitza izatea (Jon VI,40).

598. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Aita zarren oiturak okertu dira dagoneko beren leku ta ibilbidetik.

599. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Bizkaiko lenengo Iaunaren aita zan XIV'garren mendeko Culebro edo Deabruarekin ere.

600. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Une artantxe bertan azaltzen da, bere seme Martin, eta onek, bere aita alako tankera itxusian ikusteak guztiz lotsatu balu bezela, negar-doñuan eskuak burura eramaz, esaten dio aitari: - Ai, au lotsa!

601. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Nere aita tankera ontan?

602. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Gezurra dirudi ni naizen mutil jatorra izanik, olako aita mozkor baten semea naizela esan bearra!

603. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Baña nere lagun maite dedan ta Euskaltzain jator ta langille sutsu degun Aita Villasantek eraginda, ta nik merezi ez dedan zuen onginai utsari esker, emen naukazute zuekin itz-aspertu bat egiteko asmoz.

604. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Aita Juan Antonio Ubillos, prantziskotarra, ta bere euskal liburutxoa artu det nere gaurko itzaldiaren gaitzat.

605. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Aita UBILLOS'en Bizitza

606. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Bertakoa degu Aita Ubillos.

607. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Aita Ubillosek ere alaxe egin zun, noski, gure liburu zarretan Lector jubilado deritzaion ohorezko tituluakin izendatua bait-dakusgu ta titulu ori irabazteko ala egin bear zuten.

608. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Orixek, Euskal Esnalea aldizkarian 1927'an argitara eman zun bere Euskal literaturaren atze edo edesti laburran Aita Ubillos Zarauzko Mixiolarien komentuan bizi zala-edo dio.

609. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Gure Aita Ubillos etzan Zarautzen bizi.

610. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Baita Kantauriko prantziskotar Probintzi guziko Aita Probintzialaren urrengo edo, guk diogunez, Custodio ere.

611. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Ta nolako euskera du gure Ubillos Aitak?

612. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Asieran esan det euskeraren klasikoen artean sartu genezakela Ubillos Aita.

613. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Baiña XVII'garren mende azkeneruntz olerkari goi arnasez betea, Aita Beñat Gazteluzar dugu.

614. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 J. M. Etxeita, ainbat ele-ederren jaube; Zamarripa apaiza, geroago euskaltzaindikoa, ainitz bidar sariztatua, bertso-batzaldietan; Aizkibel'dar Bingen'ek bere Urretxindorra (Bilbao, 1918), olerki-sorta polita damagu, garai artakorik onenak, apika; Dabid erregearen eresi mordoa euskeraldu zizun Aita Arriandiaga'k; J. Arregi'k, Heine'ren olerkiak; Etxebarri, Altuna, Arrue, Gailastegi, Errazti ta abar, errikanta ta seaskazkoetan jardunak dira: Bustintza, gure Kirikiño, jatorrak ere ba-dauzka bereak; ezin kon-ala Enbeita anaiak egin zituztenak; Gabirel Manterola idazle azkarrak bere Goi-izpiak (Zornotza, 1924) argitara eman zizkizun; baita Maruri abak ere bi liburu oso txanbeliñak: Biotza abeslari ta Lilitxingar (Tolosa, 1928).

615. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 Euskerak sei agots-biko auek ditu: ai, au, ei, eu, oi, ui: adibidez: aita, aur, eize, oin, muin.

616. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 Adibidez esne-beia: esnetako beia; aita-amak: aita-ta-ama.

617. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Iñor ez aztutzeagatik, aita ditzadan, bukatzeko, Bizkai'ko muturretik Zuberoraño diarduten mota guzizko euskal teatrolariak.

618. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Gaurko apostolu aundi batek, Aita Peyton'ek, gizatalde askori auxe esan die bein da berriro: Ama Birjiñak, Jaungoikoak al duan guzia dezake, baiña ez era berdiñean.

619. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Ama Birjiñagana otoitz eta sakrifizioekin allatzen gera, Errosarioa esanez, aitak Pazkoakoa egin dezan iru Agur Mari errezatuz, eta gaixoak munduaren salbaziorako eskeintzen dituzten miñ eta naigabeekin.

620. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Aundi izango da eta Goikoaren Semea deituko dute, ta Jainkoak berorren Aita David-eren errege-aulkia emango dio; eta beti izango da Jakob-en etxean errege, eta berorren erreinuak ez du azkenik izango.

621. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Bai, Jainkoaren itza entzun eta zeruetan dagoan nere Aitaren naia egin dezana, orixe nere anai, nere arreba eta nere ama.

622. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0055 Ataun'go Bonipazio Aita, Olabide, Orixe ta Oiartzabal'dar Martin apaiza.

623. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Egun orretan Aita Guardianari benaz eskatu zion, Komunio Santua artzeko baimena, ta onek oparo eman zion, eta egun orretan bertan juezak aizken epaia eman zuan, aditzeratuaz Agustiñen bokazioa egizkoa zala.

624. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Esker onak emanik Aita Guardian eta beste erlijiosoai egun ortan San Inazioren Kolejiora eraman zuten, eta bigaramonean, Villagarcía-ko Nobiziadura.

625. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 An zegoan aita maitati ta mediku jakintsu baten antzera; aztu gabe ordea, juez zuzena izan bear zuala.

626. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Oetik zuzen zerura dijoa Aita au.

627. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Aita Inazio Arizaga bere lagun sarri izan zitzaiona bisitatzera joan zitzaionean, era ontan itz egin zion: Iltzea biziro deseatzen det, Jesusekin bizitzeko: zerura Jainkoaz gozatzera ".

628. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 8. Ezkonduen arteko maitasuna, ba, bere egiazko izate ta bikaintasunean aundiago egiñik agertzen zaigu, maitasun ura, Jaungoikoagandik, goi-goiko iturburu batetik bezela, ixuria dala gogorazi ezkero, au da, maitasuna dan Jainko-Aitagandik, senitarte guztiak izena zeruan ta lurrean Aitagandik artzen dute-ta (7).

629. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 Guk ere Aita baten biotz samurrez ortaraxe eragiten dizuegu.

630. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0056 Baldin Absalon'i, bere aita Dabid'en arpegi maitagarria ikusi gabe egotea, erbestean bizi-bearra baño mingarriago izan ba-zitzaion, zer izango ote-da, Jauna, zure arpegi gozo maitagarri ori ikusi gabe, beti-beti bizi bearra?.

631. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Ala gertatu zitzayon Asistar Aita Franzisko'ri; gaztaroa lurreko zorakerietan igaro zuan.

632. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Beraz Txirritaren aita gogotik aritu zan eliza berriaren lanetan.

633. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Andik aurrera aita edo amaren eskutik etorriko zan mezetara jayetan.

634. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Seme galduaren parabolako Aita Onak. Jainko-Gizonak. Ezpaitzun Diojenek Golgota ezagun. Jugum meum suave. Jesus. Jesus. Jesus. Et Verbum caro factum est.

635. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0033 Bein baño geiagotan, mutil-koxkorra zala, aitak esnea saltzera bidali ta txanpon batzuek bereganatzeagatik, ibaiko ur-txantxilla batzuek esneari botatzen bai omen zekien.

636. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Aita, Juan Migel; ama, berriz, Maria Jesus biak Andoaindarrak.

637. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Baña Arekin alkartzen bagera eta Aren gorpuzki biurtu, Arekin igotzen gera eta Arengan degu sarbide Aitaren altzora; Arengan bizi dezakegu, arturik degun seme-alaba-bizitza, Aitaren etxean seme-alaba-izatea.

638. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0047 Oñatiko kondeak, ordea, bestelako asmoak gordetzen zitun (1) Arantzazun betikoa izan da auzi ori: nun bear zukean elizak, alegia, ¿agerlekuan bertan ala, santuario ia danetan izan oi danez, beste toki erosoagoren batean?. Aurrekoen sentierari ta elezarrai jarraituz, kondearen bizkar botatzen det emen bigarren irizpidea, kondairak ere berebat diolako. Baña jakin bear da e'tzala kondea bakarrik irizpide ortakoa. Jendearen eta prailleen artean, gerora, beti izandu dira iritzi bat eta bestekoak, Irudiaren aldaketetan ederki somatzen diranez. Aita Lizarraldek alde bat eta bestekoai ezagutzen dizkienean norberen arrazoiak, badirudi batean batekoakin dagola ta bestean bestekoakin. Ikus 92'ko orrialdean: . Eta 102'ko orrialdean, berriz, lenbiziko ermitatxoan Irudia nai zutenen alde luzeki esaten du: .

639. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0124 Gure Aita San Iñazio betikoa da.

640. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0124 Ikasi ditzagula bein-betiko, Erromatik Aita Iñaziok idatzitako itz auek (...).

641. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Aita Luis Arrue'ren nagusitzan (1891-2) ipiñi zan gaurko Aldare Nagusi berria, jesuitetatik ekarritako zarra kenduta.

642. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 1902'an Aita Eliaz Martínez sartu zan Arantzazuko Nagusi.

643. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 Jesus'ek dio: Etxea edo anaiak edo arrebak edo aita, ama edo emaztea edo semeak edo ondasunak nere izenean uzten dituan edozeiñek, eun alako artuko ditu eta betiko bizitzaren jabe izango da.

644. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0259 Ez zaitzala munduari lotu iñungo zaletasunek, Kristo'ri ta Aren bidez, eta Arekin eta Arengan Aitari ta Gogo Deunari aintza emateko zaletasun jainkozkoak ez bada.

645. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Emen, ludi onetan, aitaren ondasunak semearentzat izaten dira.

646. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Seme bagera, oñordeko ere bai; Aita'ren ondasunen jabe ere izango gera.

647. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Gure zeruko Aita'ren ondasunak, nork zenbatu? Domini est terra et plenitudo eius (Ps. 23,1).

648. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Igarle oietako batek Belen'era begira, ikusten du an jaioko dala, eta beste aldetik beti betitik Aita Jaungoikoagandik jaioa dala.

649. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Lantegiko txoko guztietara begiratu, eta txoko bakoitzak, zenbat gauza ekarri zizkion burura? - Or egoten nitzan, aurra nintzanean, eta Amak ekartzen, nituenean lantegira, San Jose'ri lagun egitera... Ortxe egon oi nitzan jostatzen... Or lan egiten zun nere aitak... Beste exerleku ortan aritzen zan Ama iruten, edo soñeko zarrai arabakiak jartzen.

650. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0404 G) Aintza, Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari.

651. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0507 Aita Olabide euskaltzale aundi ta maitagarriaren idatz-lan baliozko eta ugariak gogoratzeko' orra-or nik autetsi dedana: Giza-soña izenaz argitaratu zuan liburua.

652. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0507 Aor Aita Olabide euskal-maitatzaille bioztunak leporatu nai zuan lan astuna.

653. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0507 Aita Olabidek berak zirauskun:.

654. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Euskaltzaindia bere lanetan ari izaten zanean, euskal-itz au edo beste nola litekeango autua sortzen zalarik' Azkue jaunak berak, bere iztegira jo gabe' Aita Olabideren ezagutza sakonera jo oi zuan; ea bada Olabide, esán oi zion, autu orretzaz, zer dio nere iztegiak?....

655. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Bai ba: Azkuek berak, maiz esan oi zuan: Nere iztegia nik neronek baino obeki ezágutzen du Aita Olabidek, askozaz obeki, zeatzago....

656. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Aita Olabideren goratzarrez emen idatzi ditudan lerro kaxkarrok' zerau erakusten digute garbi: aren euskal-maitasuna neurri guzien gaiñetikoa zala.

657. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Aita Olabide, euskotar eta eliz-gizon zintzo ta oso-osokoa baitzan....

658. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Aita Patxi Etxeberria'ri.

659. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Beraren aita yatorriz naparra zenun: euzkotarra zan ezkero, etxe oneko semea zan: lanerako mutilla baitzan, gezu baten aberats okitua zan, ta non-nai goretsia ta onartua.

660. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Adiera ori du, ain zuzen ere, Axular'ek darabillen anitz lekutan, Aita Villasante'k berak erakutsi digun bezala: 3,8,17,19,20,108-gn. orrialdeetan eta beste askotan.

661. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Badut aditzea baduela onezaz esankizunik, aspaldi ezkero gaiñera, Aita Justo Mokoroa'k.

662. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Larrañaga jaunak beste artikulu batera garamatzi, Aita Salbatore Barandiaran euskaltzale gartsuak Arbor-en aurtengo Martxoan azaldu duenera, eta Aita Barandiaran'enak, berriz, Lahovary jaunaren iker-lanetara: , Larrañaga jaunaren esana itzez-itz aldatzeko.

663. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Ene iritziz, bada, eta barka bizait Aita Barandiaran'ek, bagaudezke lasai leengo lo ederrean, Lahovary'ren lanak gora-beera.

664. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Azken urteotan argitaratu diran zenbait liburu gozo (Ezkontza-bidean, Arrate-ko Amaren altzotik, Aita Lino Akesolo-ren Salmoak eta abar) zenbat lagunek irakurriko zitun gure errietan H-zaleen elorriz eta sastrakaz josita argitaratu balira?.

665. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 AITA ONAINDIA.
Euskera idatziaren batasuna premiñazkoa degu, ez ordea il edo bizikoa: ori barik ere, beste mutur batzuk lotuazi ezkero, nire ustez, biziko da gure izkuntza zaarra.

666. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 Esan didatenez, goitizen ori bere aita zanagandik datorkio.

667. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Bearbada oien artean sartu zitezken Fray Diego de Estella-ren etxeko arma-arri-itzak ere: Garea garean legez (Ikus Aita Sagûés, O. F. M., Fray Diego de Estella, Madrid, 1950; 142 orr.).

668. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Irakurri besterik eztago Maestro Avila-ren Memoriales para Trento, Aita Camilo Abad-ek agertarazi zituanak: an ikusten da narrugorrian nolakoa zan kristau erriaren ezjakiña, dotriña faltaz.

669. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Aita Otxoa erronkariarra eta beste batzuek etorri ziran.

670. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Oietako batek, Zarautz Anaiak, 1560 urtean, onela idazten zion Aita Laínez, jesuisten buruzagiari: La ignorancia de los pasados ha sido tan grande, que entre muchos de los viejos son muy raros los que saben santiguarse y las oraciones.

671. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Eta Aita Otxoak, bere lanen berri emanaz, ara zer jakiñarazten dion Laínez berari: El exercicio que por aca se usa es enseñar la doctrina cristiana en bascuence tomándola muy bien; y en poco tiempo aprenden las oraciones y mandamientos de la ley, y los de la yglesia y articulos de la Fe.

672. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Es cosa de oyrles por los caminos y montes a los pastorcillos y marineros que van a pescar, van cantando ella. (Ikus Aita Miqueleiz, S.J., Apuntes biográficos del P. Miguel Ochoa, Canpionen itzaurreakin).

673. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Azken udara ontan ikusi al izan det Alfaroko San Migelen elizan Juan Antonioren aitonaren aitaren bataio-agiria: 1664 ko Mayatzaren I-an.

674. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ona: Gloria Aitari ta Semeari ta Espiritu Santuari, asieran zan bezela orain eta beti gizaldi ta gizaldietan.

675. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ba-da beste bat garbiagoa: Aintza Aitari ta Semeari ta Gogo Deunari, lendanik orain eta beti gizaldiz gizaldi.

676. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 INUDEAK.- Aurrok, entzuten al duzute aita nolakoa duzuten?.

677. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Dagoneko ezagutzen al duzu edonork bere burua laztanago duena, urkoarena baino (batzuk zuzen eta bide noski, bestetzuk ordea, irabaziaren ederragatik), baldin aitak ezkontza-atseginagatik oiek laztan ezpaditza?.

678. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Batzar artan' Aita Villasante euskaltzaiñak' zerau gertatzen dala esan zigun: Izkera bat, mintzaira bat, errian zabal ta indartsu bizi danean' ango itzak, garbikeriz aldatu nai izatea' alperriko lana dala; izkuntza makaletan' gaixoetan' olako berrikeriak, erreztxoago lòrtu al ditezkeala, irudiz beintzat.

679. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Aitatu bearreko beste bat' zerau degu: Aita Bartolome-k 1878 garren urtean argitaratu zuan liburua; onen izena' Jaungoicuaren amar aguindubeetaco icasiquizunac ".

680. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Izen orrek zer esan nai ote zun, ez nekin nik noski orain urte batzuk, eta bein jakinmiñez aitari galdegin nion: Zu, zer dala-ta esaten genion Abranixi atso zar ari?.

681. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Maite zun nunbait bere aita bertsolari jatorrak erakutzitako euskera zaarra, baña Madrid'aldetik errukarriegi azaldu zitzaion gure izkera.

682. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Bertako Aita Lenak idatzia.

683. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Laguntasun: Ba-dio norbaitek (Arturo Campion'ek, oker ezpanago) Aita José Arana jesuita, bertso-berri papelak biltzen ibillia zala, ta beraz, naiko pilla aundia inguratua; baño ez dala bertso oien arrastorik gelditu, or nunbait bazterren baten egongo dirala galduta.

684. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Onaindia. MILLA EUSKAL OLERKI EDER.- Zarautz 1954 (1.198 orrialde).
Luzaro ez dala, bi urtebete gutxi gorabera, Aita Onaindia Paris'en izan zan eta ango zenbait euskaltzalei nik ez nun ikusi eskuartean zerabillen lan aundiaren berri eman zien, ots, milla euskal-olerki ederrenak biltzen ari zala.

685. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Dana dala lan izugarria ta bear bearrezkoa Aita Onaindiak egin diguna, atsandiko lana gaiñera.

686. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Antxe, Arantzazu'ko bakardi paketsu-paketsuan; erri aundietako zarata ta ixkamilletatik urruti; gure Erriaren Zaindari zerutar dan Amaren beroan; ainbeste ta ainbeste lan Euskeraren alde egiten duten AA. Prantziskotar aien etxean.

687. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Bañan ez bait-dira Bizkaian bertan iritzi ortakoak danak... or zutitzen zaigu bat-batean, larogei urteko aiton bat, euskaldun-berri bera, ama-aldetik eusko-odoldun, bañan aita-aldetik ez; aiton, bañan adore aundikoa benetan bere larogei urtetan; eta burua gogor astindurik, ola dio: Zer berrogei urte, gero? Berrogei urte? Ara: emeretzi billoba daukadaz neuk.

688. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Baiñan Aita Olabide'k askoz geiago zekin.

689. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Gaiñera Euskalzaindira bakoitzak zekartzin erri-itz ez-ezagunak, batez ere Aita Intzak Naparroan bilduak.

690. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Bi alaba dauzka Zarauzko Santa Klarako konbentu itxian, ta bi aizpa Gesalagatarren abitu artutzian jarriak edo akordatu ziralako aitaren jayo egunaz kontestazioa konbentura.

691. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 AITA - Hum! Gehiago ezagutzen ez den gizonaz, ni mesfidatzen naiz!....

692. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 DOMINIKA - Ez du balio, aita, aintzinetik odol gachtorik egitea....

693. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 AITA - Ha, zuk ere, hautua izanki-eta, laborari bati baino, fatur bati lotu nahiago ba!.

694. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 DO=mLn=IKA - Ene zortea da hola, aita....

695. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 AITA - Nago ez othe dudan, nik ere, hobeki eginen, ontasuna utzi-eta, karrika garbitzale sartzea!.

696. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 DOMINIKA - Zure suhi-beharra, laborari-seme duzu gero, aita!....

697. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 AITA - Faturkoa eta laborantza, ura eta sua bezalatsu dira....

698. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 DOMINIKA - Ez... Denak etch'alde gira... Ama hor da oilotan, eta aita Jakesekin... Jakes arras bulta gachtoan dugu.

699. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0303 DOMINIKA - Aitarekin ochtian zu aiphatu zaitugu....

700. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0303 DOMINIKA - Ez zinuke segur gure aita kontra!.

701. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 AMA - (Agertuz). Aita ikusi dut... Gure muthil beharra ez omen zaio agertu. Hemendik jali ordu, motorat igan-eta, tira-hala urrundu omen da....

702. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 HAMABORTZGARREN AGERRALDIA Aita, Ama eta Dominika

703. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 AITA (Sartuz). Zer gertatu zaio Jakesi?....

704. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 AITA - Deubruen urdia!... Hori dea hemen utzi duen orhoitzapena....

705. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 AITA - Beraz planta onean gelditzen gira....

706. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 DOMINIKA - (Irriño batekin). Ez zaitela ilhun, aita! Ez etsi!....

707. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 AITA - Zuk ba, zuk!....

708. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - (Bortizki) Badakizu zer hitz ibili ditugun... Badakizu nola elgarrekin ezkontzeko hitz-hartuak, zure aitak ez zuela nahi eta, zure hitza ez zinuen atchiki....

709. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 SEME.- Aita!... Ama!... Norbaitek jauzi egin du gure ganbarako leihotik....

710. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Aita Xabier-ek zaituzte bildu.

711. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Aita Xabier....

712. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 Bertze Aita guziek ere lagundu bitzate, beren keinu ta kantaz, fraide gazte dantzariak.

713. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Xabier.- Barkatu Aita.

714. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Nagusia.- Begibeltz! Aita baten biotz-mina bear da errespetatu.

715. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Aita gaxo dago... Gaxotegi batera sartu bear omen du....

716. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Jainko-legez nere aita zure senarra balitz, eragozpen guztiak gora-behera, nere aitarekin bearko zenduke, eta ez Yan Pierrekin.

717. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Zure aita ere, bai, maite izan det: bañan oinbeste urte dira Yan Pierrekin bizi naizela....

718. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Ezin nintekio orain bizitza berri bati lotu... Ori aditzera eman bear zenioke aitari....

719. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Mayi.- Aita, oraingotik, oso berezi dala izeba Adela'rengandik, eta (Keñu egiñaz) berriz amarengana biltzeko gertu dagola, amak ondo artu nai badu.

720. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Haurrak gaztechko munduan utziz hil den aita baten pare,
Gu zure behar handitan! eta itzali zira zu ere.

721. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 Goizetan eta aratsetan Jesusez orroituz, eginen dut: Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Sainduaren izenean.

722. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Zeruko Aita

723. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 1- Zein da apezak erakusten daukun lehen gauza? Zeruan badugula Aita bat, maite gaituena.

724. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 2- Zeruko Aitak nola erakusten dauku, maite gaituela? Bizitzeko guziak bear ditugun guziak ematen dauzku.

725. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Lurpean: harriak, etche egiteko... burdina, machina egiteko... ikatza, su egiteko, eta, eta bertze zenbat gauza! 3- Zeruko Aitak ematen dauzkunak, ematen ahal dauzku bertze norbeitek?.

726. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Bainan Zeruko Aitak, bere Semearen amatzat, hautatua zuen.

727. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 4- Zeruko Aitak, bere Semearen ama izan nahi zuenez galdetu gabe, hartu du? Ez, zerutik igorri dio aingeru bat galdez.

728. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 3- Zer bilakatzen da bekatu mortal bat egiten duena? Haur tzar bat bilakatzen da: zeruko Aitarekin makurtzen da.

729. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Haren biotzak ez du geiago maite Jainko maitea, haurrak aita maite izaten duen bezala.

730. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 Haren zeruko eta lurreko familia guzia, Aita, Semea, Izpiritu-Saindua, Ama-Birjina, Aingeruak, Sainduak, Jainkoaren familiako haurride guziak hari bea dagozi.

731. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Han ziren ama-lupiak eta aita-lupiak; amatchi eta aitatchiak; gazteak eta ondar sortiak.

732. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0023 Jauna Seme bakarra, Jesu-Kristo; Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots, Aitaren Semea: Munduko bekatua kentzen duzuna, urrikal zakizkigu; Munduko bekatua kentzen duzuna, onhar gure otoitza: Aitaren eskuinean jarria zaudena, urrikal zakizkigu.

733. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 GURE AITA,
zeruetan zarena,
erabil bedi sainduki zure izena,
etor bedi zure erresuma,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere;

734. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 ONHAR AITA Onhar, Aita zerukoa, Jainko bethierekoa.

735. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0013 Aitaren ganako denbora zait bete,
huna orai zenbat zaitutzean maite.

736. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0058 Haren ganik baitute, zeru-lurretan, aita diren guziek IZENA: eman dietzazuen, bere ospearen aberasta-SUNEAN, funski azkartzea, bere Izpirituaren bidez, zuen barneko GIZONA.

737. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia othoizlari 1967 0079 Haurrideak, ez izan gutizi-A TZARRIK, gure aitek BEZALA.

738. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Sabin Berasaluze
Iñaki Irigoien
Melitxu Basurtuko
Aiengizko Balen
Robles Arangiz aiztak
Bego Mendiguren
Aita Berriatua
Eta Txomin Peillen.

739. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Bilbo ganean bere tronuan
Dagoan Birjiñeari
Prantziskanoen Arantzazuko
Jesukristoren Amari
Euskalduntzea gordetan dauan
Migel Arkanjeluari
Eta Loiolan bein jaio jakun
Aita San Iñaziori.

740. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Utzi nintikan ene etxekoak:
Ene Aita xaharra nigarretan,
Lagundu beindien bideberriko xeheletaraino.

741. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Gizonen erremuan
Jainko bizi izan
Nazareth'en gorderik
Maxtruguntzan ixilik
Kaskoz eta eskuez
Hogoita hamar urthez;
Galilea'n gaindi
Predikari haundi
Gero abiatu
Beharrez kunplitu
Bere mixionea
Aitak manatua:
Denak berpiztea.

742. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0441 ixiltasunean
Bakartasunean
Denek, murmurikan
Agur, gure Aita
Zeruetan zaudena!
Othoi zure ganat
Bizi dohatsurat
Bil gizakentea.

743. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0178 Eskual-lurra eta / eskual-eliza
Ilunbez ilunbe / minez dabiltza:
Otoi! zeruan den / Aitari mintza
Gure ganat dezan / eskua luza.

744. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Argi hura haur sortu-berri baten echurretik egina izaten omen da (hala erraten zuen gure aita zenak...) eta aize eman eta ere ez omen da hiltzen.

745. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Berdin berdina Pilotako ontasunean: behar da gidari, behar da segitzaile, eta behar dira, batzu eta bertzeak, elgarren amodioan bizi, Aita beraren seme direlakotz, eta denek behar dute chede bera eta bakharra: Pilotaren ona eta geroa, ahal bezin ongi seguratzea.

746. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Bazien amarekin anai arreba batzuek; aitarik etzutes.

747. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Egin zion aitari: Soldado horrek eskolarik ez du, edo soldado choil nola darokazu?.

748. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Errebua, konpainia hartakua pasatzen hasi zirelarik, konpainiako ofizialia ederra atcheman zuen neskatchak, bainan soldadoa ederragokoa; eta, berritz ere erran zion aitari: Zer, aita, holako soldadoa, ez dezakezu bada graduetan altcha?- Eman zuen aitak general!....

749. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Etcherat turnatu zirenean Ministroa eta bere alaba, hunek erran zion aitari: Aita, esposatuko nindake ni, gogotik, general harekin....

750. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0040 Pantxika eri da klinikan. Gau eta egun, ait-eta ama han ditu ondoan, aldizka.

751. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 Jesus da Jainkoaren Semea, gure arterat etorria, gu guziak Aitaren ganat gidatzeko.

752. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0060 2. Jesus egin da Jainkoaren zerbitzari Aitaren gomita ekartzen danku: hortarat etorri da.

753. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Ixilik, Jaunaren aintzinean, ikus zer egiten duzun lagunekin elgarretaratzeko: adixkide bat gomitatzen duzularik aratsaldekoaren egiterat, Lagunketa joaiten zirelarik josteta baten muntatzeko; zure lagunen artean hartzen duzularik bere gisa utzia den haur bat Jainko gure Aitaren nahia egiten duzu, harek baititu bildu nahi gizon guziak.

754. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0080 Ongi etorri egiten duen Aitaren amodioa ezagutarazten dauku.

755. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 4. Izpiritu Sainduak emaiten dauku atsegin ongiaren egiten eta zeruetako Aitari buruz itzultzen.

756. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Sarri kofesatzerat joanen zira: Buruz buru eginen duzu zure beha den Aitarekin.

757. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Errozu Izpiritu Sainduari: Erakutsadazu zoin goxo den Aitarekin buruz buru egitea.

758. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Penitentziako sakramendua errezebitzen dugu Jesusek eman diezagun Aitaren barkamendua .

759. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0100 Guziak Aitaren haurrak dira Familia bat bera dira Mundu guzian hedatua.

760. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 Jesusekin otoizten ahal duzu Aita, Guziak bat izan diten.

761. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 Aita guziz Saindua, otoizten zaitut Jesus baitan sineste duten guzientzat.

762. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 Girixtinoek familia bat bera egiten dute zeren duten Jaun bakar bat, Jainko eta Aita bakar bat.

763. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Ene Aitak igorri nau eta jin naiz mundura.

764. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Orai utziko dut mundua, eta Aitaren ganat itzuliko.

765. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Leku bat prestatuko dautzuet Aitaren etxean, eta berriz etorriko naiz.

766. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Orduan enekin hartuko zaituztet, zuek ere ene Aitaren ondoan izan zaitezten. Joani 14.

767. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Orduan Erregeak erranen diote eskuinekoeri: Zatozte, ene Aitak benedikatuak.

768. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 BERRIZ ETORRIKO NAIZ, ZUEK ENEKIN HARTZEKO, ZUEK ERE AITAREN ONDOAN IZAN ZAITEZTEN.

769. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 1 Jesus piztua Aitaren ondoan bizi da.

770. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Aitaren ganat gidatzen ditu gizon guziak.

771. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Emazue orain mutilak, erran zuen, eta haren botz eder sakona entzun genuen goraki kantatzen: Gure aiten fedea, sineste zuzena.

772. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Gure aitzinean iragan ziren bi hil-gurdiak eta hilen aita, gizon xahar, bilo urdin bat; bigarren gurdiaren atzetik bakarrik zoana bi anai baitziren hil izan ziren mutilak; gero Apezpikua eta apez andana bat, gero gizon gazteak eta haien ondotik, berriz, neska apain talde bat, emakumeek erakutsi ohi ez duten gudari antz zutenak eta gure aurretik zebiltzalarik, Sean Padraig O'Raghallaigh neri buruz inguratu zen eta erran zidan: Emakumeen Batasuna.

773. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Bihotz-erdiragarri zen, benetan, buraso heien saminaren ikustea! ama baiesle izaiki, aitak, sukaldehaizto batekin haurra sarraskiturik, igandeetako eltzean egosarazi zuen; eta egosten ari zelarik, haurrak nigar-kantu egiten zuen, aintzira-bazterrean apoek egiten duten bezala!.

774. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 Aita batek, bere buruari zar iritziz, seme azienari esan zion: - Miguel Premin: ni ta etxeko andrea zartu gathuk eta bizi gerala etxeko andre bat ikusi nai diagu.

775. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 Semea berealaxe gertatuta aitaren esana betetzera yoan zan.

776. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 Aitak erristan egin zion etxoin etzuelako.

777. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 ¿Zer esain diet aitari ta amari?.

778. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0041 Arratsalde ilhun batez, Pakin-en aita ethorri zen etxerat frango alegera eta irri maltzur batekin erran zuen bere emazteari: Pusken biltzen has zaite lehen bai lehen, laster joan beharrak gira, han denak prest dira et gure beha egonki.

779. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Bardin bertze mediku bati: - Zu ere eta zure alaba niri jarraikiko zirezte: lehenik alaba, ondotik aita.

780. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Muthikoek aita.

781. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Eta lanean ez baziren ontsa ari aita eta ama, etziren beldur oihu handi batzuen egiteko.

782. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Mundu-zabaleko eskual-anaien amodioaz bethea zuen bihotza Aita Bastrek.

783. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 1899-an bertze bi aita gazte joan-arazi zituen ere Argentina-rat; eta ondotik ethorri hegoi-ta hamar Beloketarrekin, eraiki zuten Entre Ríos-eko eskualdean fraidetegi kartsu bat.

784. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Aita Abadeak igorri-arau, jausten dire noiztenka zelaietarat predikari, jendeen argitzeko eta beren khar-gaindiduraz sustatzeko.

785. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Hastetik izan dire, heien artean, idazlariak: orok ezagutzen dituzte Aita Joanategi-ren liburu mamitsuak.

786. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Egungo egunean berritz edozoin eskual-agerkaritan, ikusten ditugu horko izenak: Beltchu, Fraide, Otto Apeza, Aita Tchi, J. O. eta bertze....

787. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Orai hiru urthe argitaratu da Aita Lertchundi-ren Kantika-liburua, 371 eresi zahar ala berri dauzkana.

788. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Geroak erranen, geroak eta Aita Bastre-n eskual-Ametsari, goiko-Suari ufa eginen dioten bihotz zabalek.

789. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Elgarrekin koropila gaiten Jaungoiko legearen zerbitzari, gazteak bezela, gazten aita eta ama, eta haurrideak, Olinpi dohakabearen ezinberzea, ez dadin bilhaka gurea, dauku oihu egin, besta miresgarriaren erditik, Tokio -ko hiriak.

790. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Lehenik aita eta ama eskualdun batzuen semek komprenitzen dute eskuara bainan ez dute mintzatzen, ez kompreni ere eskuara.

791. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0009 Aita Zarauz'tarra du gazte gaztedanik Elizondo-n kokatua, eta ama berriz Elizondoarra.

792. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Baztandarra zen Francisco de Elizondo Aita kaputxinoa ere, besteen artean Lore usaindun mamitsuak liburua izkiriatu zuena.

793. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Aita ez zen aberatsa, bainan hiriko juduek halere buruzagitzat zaukaten.

794. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Aita Siwek Spinoza eta Pantheismoa deitu liburu ederrean argi eta garbi mintzatu da bi gizon hain desberdin horien arteko lokharriez.

795. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Ez dire gain huntan Eskuararen zaintzeko elgarretaratuak; bainan hiruak Hazparneko misionest-etxetik heldu ziren, hiruak eskualdunak ziren errotik eta bereziki eskualdunentzat ari: Iduritzen zitzaitan, zion Aita Bastres Senpertarrak, zerbeit bazela eskas gure Eskual-Herri on eta maite hortan .

796. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Aita predikariak

797. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Aipatzen ahal nituzke ere, larogoi ta zortzi urthe huntan, Belokeko aitek, herriz herri predikari, bihotzetan erein dituzten eskual-hitzak.

798. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Xuberoan errepikatzen dute oraino Aita Odilon xaharraren erran hau: Ezta herri hain aingerurik nun ezten han debrurik, ez-eta herri hain debrurik nun ezten han aingerurik.

799. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Garaziko saltzaile zonbeitek ez dukete, agian, ahantzia gure aita Arnaud bolboraren atheraldi hau: Gainetik kiloa, azpitik ziloa.

800. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Aita predikariez bertzalde, baliteke anaiez edo frerez zer erran.

801. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Lan gutiegi egiten zuela aitu zitzaion Aita Gariador eta harek: Xardina jan, xardina jan.

802. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Kantaria zen Aita Joanategi.

803. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Aita Joanategirena, Chelaitoa, Ixturitze kasko-kaskoan da: handik zer bazter gizen alai eta zabalak, urrunean mendi urdinak, pentzen erdian eliza xuria.

804. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Apeztu orduko Tivoli-rat igorri zuten Aita Xavier, eskola handietan ibil zadin.

805. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Aita Joanategik liburu frango egin du.

806. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Barneko minak jana, ez badu Aita Mazondok libururik egin, nor harri?.

807. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Mila bederatzi ehun eta zazpiko urtharrilean Aita Joanategi Lazkanotik joan zen Ahurtiko seroretarat (dio Aita Xavier-k) eta aite maite horrek Azkueren hiztegi handia hartu zuen berekin.

808. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Daranatz jaun apez adiskideari hitz bat igortzen dio: zenbeit aitekin ari dela eskuara zilatzen eta Azkuek ahantzi dituzken hitz batzuen biltzen....

809. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Hamalaueko Maiatzaren 31-an Daranatzek berritz Aita Javieri: hiztegi berri baten behar handia badela Eskual-Herrian.

810. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Badakit lanez ithoa zarela; bainan, zu gidari, has ditela aita batzu.

811. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Bere aitaren atelerian, lanean ariz pasatu urte horiek, Jesus'en gizontasuna finkatzen bezala dute: gizonen kondizionea osoki hartu izan du, bizitzeko heien arrangurak sendituz, bere izerdiaz irabazi ogia partekatuz bere etxekoekin, oren goxoak pasatuz bere sor-herriko lagunekin, etxez-etxe lanean ibiliz....

812. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Hogoi'ta hamar urte horiek Jesus'en azken urteak preparatu dituzte: hor otoitzean, bere Aitarekin juntaturik, ukan baititu zerutikako argiak eta hobeki konprenitu bere Zeruko Aitak galdatzen ziona.

813. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Jesus'ek ainitzetan aipatzen du bere Aitarekilako berdintasuna eta nola igorria den Haren nahiaren betatzeko: Ene janaria hau da: ene Igorleak zer ere nahi baitu eta haren egitea eta Harek eman lanaren obratzea (4,34).

814. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Ezdu beste arrangurarik, igorri duen eta harekin dagon bere Aitaren nahiaren egitea baizik: Ene burutarik ezin dezaket nik deusere egin.

815. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 (...); Ene manamenduak begiratuz zirezte ene amodioan egonen, ni ene Aitaren manamenduak begiratuz Haren amodioan nagon bezala (15,10).

816. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Ni eznaiz ezen ene burutarik mintzo, bainan ene Igorle Aitak daut manatu zer erran eta zertaz mintza.

817. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Nik erraiten ditudanak beraz Aitak manatu bezal-bezala erraiten ditut (12,44-50).

818. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bizkitartean askok diote Eskualduna, zuhurra dela, etchekoekin aita edo senhar serios, seme amultsu, lagunekin josta gura, arrotzekin gorde ta hots, hastean segurik, auzoentzat aise bekhaizti, laneko edo gerlako zaila, bethi bortchaz ekale, etsai mendekios eta herratsu, adichkide hiltzekoa.

819. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Ezen nork edo nork erran badu, duela zonbait hogoi urthe, Tubal edo Tubalkaampiuml;n Eskualdunen Aita zela eta beharba Parabisutik chuchen chuchena jalgitzen ginela, aspaldichkoan Larramendi, d'Iharce de Bidassouet, Astarloa eta Chahoren aments gochoetarik irriño batekin atheraiak gira.

820. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Aitak yotzen zun kordiona, eta kantatzen zitun bertsuak; nere amak oso ongi kantatzen zun, naiz euskeraz, naiz erdaraz ta naiz prantzesez, ta oraindik ere ala kantatzen du; nik yotzen nitun pianua eta klarinetia; ta nere arrebak pianua.

821. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Bañan orain erranen dut nola utzi zun kordiona yotzia nere aitak.

822. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Nere aitak etzun nai ni beti deus ere egin gabe egotia; beti erraten zidan: - Nik beretzi urtetako an ibiltzen nauken aitakin mendian eta lanian, beraren laguntziagatik, ta sosa irauzten (...).

823. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Goiza alletu zenian, gosaldu eta aitari deus erran gabe, beraren kordiona artu ta asi nintzen prueba egiten.

824. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Ez nun posible izandu deus ere yotzia, nere aitaren kordiona zelakoz diatónico erraten diotena, oraingo trikitixa bezalakoa.

825. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Yoan nintzen etxera, sartu naiz aitaren kuartuan, ta asi naiz bere trajerik obenian billatzen bolsetan, ia zerbait ere arrautzen nun.

826. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0031 Ordun gogotu zidan ensaiatu biar nula nere aitak yotzen zun pieza bat, asi bai bañan beiñ ere ezin akautu zuna, baita ere bandan yotzen genitunak.

827. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0031 Ta gero erran nion Ramontxori: - Guazen gure etxera! Yo biar ditut piez ok aitaren antziñian!.

828. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0031 Alletu nintzenian gure etxera, an ziren bortz edo sei gizon musian eta solasian, eta erran nion nik aitari: - Aita, eztuzu erraten pito bat eztutela balio, eta deus ere ez naizela izanen?.

829. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0031 Aitak, ori ikusi zunian, pentsatu zun bere kordiona saltzia, eta bertze bat obiagua erostia, nik ikasteko.

830. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Ta ala etorri giñen nere automobillan nere aita, ama, andria ta ni Donosti'ra.

831. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Emen egondu zen gurekin nere aita, bañan ez aunitz denboraz.

832. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 1922 urtian nere aitak egin zun biaje bat Iruñe'ra, bere lagun Modesto Lasaga'rekin.

833. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 Ordun, eldu zirelik bidian, gogotu zaizkion gure aitari bertsu ok, ta an bidian bertan kantatu zion iru edo lau, berak momentuan egiñak.

834. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 Ta ala egin zun aitak, etxera etorrita.

835. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0009 Hortakotz othoitz egiten diot Maria bethi Birjina dohatsuari, Mikael Arkanjelu dohatsuari, Joanes Batista dohatsuari, Petri eta Paulo Apostolu Sainduei, Saindu guziei (eta zuri, ene Aita), egin dezozuen enetzat othoitz gure Jainko Jaunari.

836. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Elizako Aitak ezagutarazten dauzkigu eta ez dakit zonbat idazle, Eliza gehienik goretsi dutenen artean.

837. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Nola dakizu hori? Jesu-Kristok erran baitu: Zuetarik bi elgarretarat biltzen badire mundu huntan, galdatu guziak ardietsiko dituzte ene Aita zerukoaren ganik .

838. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Bañan icusten bazuan ere biciric bere emaztea, laister jaquin zuan oatzean ill zituanac cirala bere Aita eta Ama, ceinzuc eramaten cituan emazteac, Erraiñ onac becela, bere echera, senarra campora juan zanean, beren zarzaroa obetogo igarotzera ta socorritcen cituala beren ordu guztietan, emanic azquenic bere guela eta oatcea vicitecen arteraco.

839. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0124 Xalbadorrek
Orra, mutillak, nik egin behar
ditut hartu tuztan lanak,
ofizioak gradotxo batzuk
eni badauzkit emanak,
ni ez nau ezertan mendratuko
papertxo hunek dionak
huna zer utzi nai dauzazuen
zuen aita maite zanak.

840. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0124 Uztapidek
Neri aita zanak eman zizkiran
sekulako alderdiyak,
beste gauza bat agindutzen dit
neri zeruko argiyak,
abogadu onek ez baditu egin
gauzak alako garbiyak,
ta beste seme txiki oneri
emaizkazute erdiyak.

841. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Goimallako teologoa dan Aita Antonio Udina eran ontan mintzatu da: Kontzilioan etzan aitatu ezertarako prozesio konturik. Aldaketa txikienik egiteko agindurik etzan eman.

842. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Horrek ez du erran nahi Europan bakea arras salbatua dela. Ez, lanjerra frango gelditzen da. Hasteko, ez dute deus ere deliberatu Alemaniaz: aita Alemania prestu atchikitzen ez deno, nork segurta nehungo sosegurik?

843. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 1946. Duela ehun eta hamazazpi urthe, Hazilaren hogoita batean sortu zen Theophane Venard, Saint-Loupsur-Thouet deithu herrichkan Deux-Sevres-etako departamenduan. Aita eta ama girichtino hoberen hoberenetarik ziren: egun berean bathaiarazi zuten haurra.

844. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Aita errienta zen: herriko haurreri harek erakasten ziozkaten othoitzak eta katichima: haizu zen orduan eta Frantzia batere etzoan gaizkiago: orobat jaun errientak zaintzen zituen igande guzietako meza bezperetan bere ikasle ttipiak eta bakea zen elizan. Amak etzuen hain osagarri ona: elizako urhatsetarik kampo, guti, arras guti ikusten zen bidearen gainean eta hauzoen athe-leihoetan.Theophane Venard bera? Haur erne eta bichi bat, arras jostakina.

845. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Burhasoeri bereri hitz erdi bat behin edo bertze erran bazioten, munduko gorena! Sudiakre egin ondoan zabaldu zen aitari, eta huna aita girichtinoak nola ihardetsi zion: Haur maitea, osoki buruari emana nion, hemen apheztua hemen egonen zinela, sor-lekhutik hurbilisko, eta zure alderat bilduko nintzela, hiltzeko. Ametsak! Deus ez dut egin nahi hartu duzun chede handitik zu urruntzeko: Jainkoak urrunerat deitzen zaituneaz geroztik, zoazi: sekulan deusek etzaitzala gibela. Badakit goldeari lotzen denak hildoa bururaino ereman behar duela; bururaino gibelat behatu gabe.

846. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Azken agurra! Jada bazakien Theophane gazteak zer gostako zitzaion agur hori. Alabainan, ama hila zuen, bainan munduan oro baino maiteago zituen aita, bi anaia eta arrebak bethiko utzi beharko zituen; aita bere ile churiakin, arreba on bat bi anaia maite, bat jada aphezten hasia! Bethiko agurra! Sakrifizio handia! Ez da handiagorik lurrean.

847. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan ondoko otsailaren hogoita zazpian, belhauniko aitaren aintzinean, misionest-geiak gogo handiz egin zuen halere sakrifizio hori. Eta aitak berriz benedikatu zuelarik, nigarrik gabe ihardetsi zion: Aita, etzaitut gehiago ikusiko lur huntan. Halere, ikus arte,... bainan ikus arte... zeruan!.

848. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ouste hacheri giren, goure aitak beno izpiritu llaburrago gira ouritsattoz.

849. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak iratz 00001 Aiten itsas-odolak biak bat eginak,
Ai, Haltsu gain hartako gure irrintzinak!
Bainan nor da chutitu, salbu mendi-gainak?
Guziak lo baitzauzkan kaskoinzale minak.

850. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Omia Saindu ederra igan dugu. Hil-herrietan Aita Duhart misionestak bihotz guziak hunkitu ditu, gure zendu gaichoez mintzatuz eta gure heien ganateko eginbideak hain sarkorki aipatuz.

851. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1. Gernikako haritzari koblariek agur.
2. Haizea.
3. Pipatzaileen kantua.
4. Amodio garbiak ez duke parerik.
5. Eskuararen alde.
6. Urtzoak.
7. Hazparne.
8. Chakurra.
9. Erheztuna.
10. Botoila eta pegarra.
11. Herriko ithurrian.
12. Aita chaharraren konseiluak.

852. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aita Oxarango-k

853. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ? Daukat U.R.S.S.-ek diruz, ontasunez eta ahalez abantail handiak ebaki dituela bainan gainerateko guzietan gobernioetarik hori dela gehienik gibel dabilana. Orok badazkite hor diraien hertsutasunak: 1. Langilek debekatua dute asaldatzea ez aski pagatuak izana gatik; 2. Langilen zindikatek deutsik ezin egin bulego nagusien permisionerik gabe; 3. Langilea bortchaz lekhu berean egon behar lanean preso ez badu altchatu izan nahi; 4. Langile haurrer debekatua etsamina eta eskola handietarat presentatzea, Soviet bulegoetakoener choilki haizu; 5. Han ere batzu haurretik oberats, aita eta ametarik izaiten dutelakotz.

854. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 - Stoltz, papo gorriak dio: Orai artio, senhar emazten behechteak onhartzen eta sustengatzen gintuen: hemendik harat, beharko dute aita amek elgarrekin bizi, haurren altchatzeko... Zer kambiamendua! 1935-eko urthean, Moskou hirian, baziren 70.000 sortze, eta dembora berean 155.000 haur hiltzen ziren sorthu aintzin, bere amen sabelean.

855. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Biaramonean eta ordu berean, Uriarte Aita Agurgarriak ( josulaguna ) bere itzaldiaren bidez argi ta garbi erakutsi zigun, nola Gasteiz'eko ekintza edo industri aundi ta berri ori, langille ezeuki edo beartsu-talde berri baten etorburua izango dan ez oso urrutiko etorkizun batean.

856. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Orduan zu griñak jana zaukana, egunak ez askiz, gauak hor dituzu mundu huntako purgatorioaren gochatzeko! Nork ez du gogoan Aita-Duval Jesuistaren zinkurina Jainko Aitari: Pourquoi Seigneur fis-tu la nuit si longue, si longue pour moi! Zendako Jauna egin duzu gaua hoin luzea, hoin luzea neretzat!

857. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Denak fraile-churi bezti ziren. Predikari hauta: aita Xavier Diharce beneditanoa.

858. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Haurrak loriatuak haren solas onez, eta bertze guziak ere bai. Esker mila, aita Diharce!

859. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mattin Hiriart, 36 urthe, lau haurren aita, bulta huntan bihotzeko min batek khecharazten zuena, uste gabean utzi du mundu hau hitz bat erran gabe.

860. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Aita hilarrietarat laraunbatean, eta biharamunean haur zaharrena kominione handiko.

861. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Kolejioan, meza emaile, Charritton kolejioko superiora eta haurren moldatzaile, Aita Idiartegaray, misionesten buruzagia.

862. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Angleterra chaharrean gizon gazte bihozdun batek errege salbatzen du, traidoreak gaztigatzen, eta bere aita zenaren fama antolatzen, saldukeriaz akusatu baitzuten.

863. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Iragan astean Baionan ginintuen hirur herritar eskolier beren Certificataren iragaiterat edo bederen iragan nahiz joanak: hiruak alegerarik itzuli zaizku beren Certifikata airoski ardietsirik: Huna zoin diren: Hazparneko Collegiotik: Ourthiague Jean, Aosteiko seme zaharrena: orai badukek aitari trakteur horren gainean ibiltzeko Celhay horietan bederen galdegiteko dretcho pochi bat; ez dauk hain segur errefusatuko.

864. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Anderea Aita Amestoy misionest zenaren iloba da; jauna Ertorteguy Apezpikutegiko athezain zenarena.

865. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez dea gure zuzena, gure aiten lurrian gizonki bizitzia?

866. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure libertatia eta Nafarrako euskaldun erresuma galdu zutien gure arbasoek, gure aiten aitek, beren artian gudukan hasiz.

867. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure konplimenduak bi ait'ama andana uroseri, eta zorion hoberenak, bi aingeru ttipieri.

868. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Zoritxarrean il zaiku beraz
Aguirre Lendakaria.
Nere partetik pena aundiarekin
entzun bai-nuen berria.
Geroztik huna dolu aunditan
bizi da Eskual-Herria
irudi bai-tu aita galduta
bizi den familia.

869. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Zer plazera Eskualdun guziendako! Aita du Bankarra, ama Baigorriarra.

870. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Irugarrendarrak, beren Aita ta Lege-emaillearen gisara, Jesukristo Gurutziltzatuaren antzekoak izatera jo bear dute beartasunean, apaltasunean, umiltasunean eta ildura guzian.

871. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Aita Pasionistak beren ardurapean, kontura, dituzte Angostoko Andre Mariaganako elizkizunak.

872. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Zuzen zeruko Nagusiak, zeruko Aitak, jasta dezan mundua aberastean mundu-hasteko alegrantzia.

873. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Zeru ortan Aita degula guztiok jakin dezakegu, kuttun maite gaitun Aita; bere Semea bidali zigula gure obenak barkatzeko, benetan gizon eta gure Anai egiñaz.

874. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Zoazte ta erri guztieri irakaskizuete, Aitaren ta Semearen ta Goteunaren izenean bataiatuz, ta agindu dizuedan guzia betetzen erakutsiz ( Mt.28, 19-20 ).

875. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Eztaukazuz iru seme? Bear bada, gerturik legokez euren aitari mesede ori egiteko.

876. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Gogoratu egiozu deutsezun maitasuna; zeure ondasun guztien jaubetzea ezkiñiozu, aitaren bizia luzatutearren eskua erretan isten badau.

877. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Esan eta egin.Baña alperrik, guztiak ao batez ukatu eutsen aitari eskatzen eutsena, batxo be ezegoan aitaren bizia luzatutearren ainbeste neke miñik artzeko.

878. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Geure aita zoraturik dago, ezeben beste erantzunik emon.

879. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Aita Peyton

880. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Unai-kantak ( Bukolikon ) eta Alor-kantak ( Georgikon ) Ibinagabeitia'tar Andimak itzuli ditu, Enearena ( Eneida ) berriz, Aita Onaindia euskal alorreko langille nekatu eziñak.

881. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Batez ere Aita Onaindiak Enearena maizuki ta bikainki euskeratu digu; aren ugaritasuna, aren jario ederra!

882. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Liburua Aita Larramendi aundiari eskeiñia dator.

883. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Eta ez da batere dudarik Aita Manuel'eri andoaindar gazte onen lana oso gogoko izango zitzaiola... bizi balitz...

884. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Lengo egunean aitak ala esan ziran, gure baratzako lur azpian urre asko dagoala gordea.

885. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Automobilik ez degu ordea, Xabier'en aitak bezelako automobil gorri aundia nai det nik!

886. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Il bearrean zera berealaxe... Bañon nik luzetuko dizut bizitza, baldin iru oetako bat egiten ba'dezu; zure aita il, zure arreba makildu edo ardoa edan.

887. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Bizitza eman didan aita il?... Nere arreba zigorka ondatu?... Lotzagarri izango litzake! Ardoa bai, edango det...

888. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Bañan moskortu zanean makilka ondatu zuan arreba eta aita il zuan.

889. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ez al da pozgarri euskaldun aita eta ama batentzat jakitea bialdu litezkela gure eskol batera.

890. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Lekeitxo, Ea, Elantxobe ta
Beste andik gorakuak,
Gure erriak antxe dirade
Dirauzku gure barruak.
Aita ta Ama aintxe dirala
Bai eta lagun urkuak,
Jabon daizela zeruetatik
Danon gure Jaun-Goikuak.

891. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Ikusiko duk aita barrezka.

892. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 MITX.: Aita Alustiza-k esan digunez Elizako itzaldian (goizetik Ama Birjiñari egin diogun Agur-otoitzean) Ama Birjiñak bedeinkatzen ditu gure batasunerako asmoak eta ekintzak... eta goiko laguntza eta graziakin... goazen aurrera H kontu ontan.

893. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 MTX.: Ebanjelioan ba da... Nere Aitaren etxean, gela asko dira.

894. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 Eskatzien negar zotiñean ama; mozkor inkesan aitxe....

895. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0109 LAMIÑAK IKATZ-EGOSTORDUAN (Ignazia Salzedo) Gure aitek, emekoak esaten yoan, or Atxondoko trokan, suen aite defuntue ta biek txondorra egosten bai... A(k)p(b)enetan kontetauen.

896. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Bakalemiak esan eutson mutillari: - Auxe dozu atta, iru bidar sorosi (sokorridu) dozuna.

897. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 BEGO.- Gaixo edo okerren bat? EZTI.- Gurean kontuan jausita gengozan, aitaren odoleko emakumeak, zigorra lez eukela sortu al ez izatea.

898. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 LUK. - Tarni, Padoba liraina, trebetasunen azi-lekua ikusteko izan dodan irrits andiagaitik eldu naz Itali andiko lorategi atsegingarri dan Lombardi aberatsera-ta; eta nire aitaren maitasunez eta baimenez bitariko iskilloz orniduta nago: aren biotz onez eta zure laguntzaz (...).

899. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Yazoriko onen barri aita onak bere semeari emongo dautso; eta Kirispin eta Kirispian'en eguna mundua mundu dan artean iñoz be ezta igaroko gu gomutau bagarik... gu gitxiok, gu zori ontsu gitxiok, gu anai-mordo au; nire anai izango da, ba, gaur nigaz bere odola izuri dagiana; danik eta zirtzilenik izan ba'dadi be, gaurko egunak aitonsemetuko dau, ba, aren izakerea (...).

900. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 Eztakit nik zegaitik izan bear dauen nire aita zanak aspertzallaren ezik, seme bat eta adiskiderik izanazkero; eta izan be, bere irudi edo antza Pilipoi'n Burta on-zindoari agertu yakonean, an ikusi zinduezan zuok Yuli Kaisar'ek, bere alde lanean lantegi gogorrean.

901. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 Eta orrako orixe izan da niri nire ontzidia orniduazo daustana be; eta bitsa dariola dago itsasoa ontzidi onen astunak asarraturik: eta onekin zigortu gura dot esker txarreko Erroma'k nire aita zindoari erakutsi izan dautsan eskerrik-eza.

902. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Bai izan be, legorrean nire aitaren etxetik atera nozu: baña kukua danazkero berak egindako abian umerik azten eztauena, zagoz an, al ba'dozu eta al dozun bestean luzaro.

903. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 4'go Saillak: Ebanjelioko edestietan agertzen diran on eta errukitsu izan ziranen izen batzuk gogoratuko ditugu: samaritarrarena, semeondatzaillearen aita....

904. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Bere aita lantegian dabil eta bere ama ere goizero jostundegi-denda batera joaten da lanera.

905. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 Bere aita, Kuwait'era joana zan, lan billa.

906. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Jesus'entzat garrantzizkoa da benetan bere Aita'ren naia ta agindua betetzea; Jesus berak esaten digunez, zerbait garrantzizkoa da AITAREN NAIA EGITEA.

907. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Baiña, ala ere, egi-egiaz gogor egiten zaio Jesus'i une batzutan Aitak agindu ziona betezten; gurutzean iltzea gizonongaitik, esate baterako, bere eriotz bezperan esan ere, auxe esan zuan: (Idazti Mateo 26, 39; 21'gn orrialdea).

908. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Barrenkale-sarreran egoten dan Ertzaiña be asko poztu da Mendiatarren neskatto barria ikustean, bien por Lore eskuaz mosua bialdu dautso umeari, aita Joanesek bateo-ospakizunerako eskupekoa emon dautsonean.

909. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Aita Joanesek karteltxo bat eroan makilla-puntan:
Pinto eta Perla,
Linda eta Txiski...
Egin euskera
euskaldun txiki...
.

910. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 4. Marraztu eizu aita bat, bere seme edo alabearekin hartuemonetan: jolasten, mosua emoten deutsolarik, etab..

911. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Bere hitzak oso argi esaten dabe hori:
Neu naz bidea... Ez doa inor Aitarengana, nire bitartez ez bada (Jn 14-6).

912. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Honek esan nahi dau Bera izan zala Jainkoaren legea ondoen bete ebana eta Aitaren nahia ondoen egin ebana.

913. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0069 Jainkoaren semealaba zintzoak izan nahi badogu, antzera jokatu behar dogu Berarekin:
- Jainkoa eta Aita bezela onartu, hau da, Jainkoa gurtu.

914. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0069 Behar doguzan gauzak eskatu, kontutan eukiz, Bera, gure Aita eta gauza guztien jabea dala, eta gurasoak baino gehiago ere maite gaituala.

915. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 Gero zure koadernoan idatzi: Konturatuko zinan, zure aita eta ama zein ezbardinak diran.

916. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 - Nondik ibili zara, bada, umea, gau guztian geuri ezer esan barik? - gurasoek laztanez eraso eutsoen zioten Babiri, Albertek, oeperik oepe bere billa ibilli zala, esan euan zuan, Aitak sariz bete euan zuan Babiren logela: gozokiak, edergailuak, muñekak, tebeoak, ipuin marraskituak etabar.

917. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Babi eta biak noren koloreko eta zeiñen antzeko ete einkezan zitezken galdeka ibilli ziran; zoragarria arpegia goratu euan zuan aitak, gaiñerakoa ain zoragarri baleuka, asperendu zan Babi ama.

918. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 229 Agelao.-.Mentor! Ez zaizala zuritu Odis'ek bere itzakaz, senargaien aurka jokatuz, berari lagun zakiozala-ta; nik uste dot, bada, asmoa onela amaituko dogula: aita ta semea, biak il dagiguzanean, zureak be laster egingo dau jauregian egin nai dozuzan gauzakaitik: zeure buruaz ordaindu bear dauskuzu.

919. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Atartean gizon bi egozan gure aitagaz berbetan; hirurak niri begira; órdenes esaten entzun neuntsen.

920. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Aitak, sorbaldan joaz, nasai joateko inostan, ezelako okerrik egin ez baneban, ez neunkala zertan ezeren bildurrik euki behar-eta.

921. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Eta urrengo goizean jagi ziranean, alaba batari esan eutson amak:
- Joan irugarren eiztari orregana eta esaiozu: aita, artu ura eskuak garbitzeko.

922. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Eta beste alabeari:
- Zoaz irugarren eiztari orregana eta esan: aita, artu eskuak legortzeko zapia.

923. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Aurrean neban txakurra, bere aitaren jasekoa ba'zan, ez litzake makala izango.

924. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Alako baten,
- Bai txakurrak jarraitu eban, neure aita Pinto Andia izan zan, eta ni Galdu nozu.

925. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Izan be, aitaren itxurakoa izanez gaiñera, bere jasekoa da....

926. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Baiña gaur aren amak ikusi-ez egiten dau Santi, onek oiñetakoak bideko osintxo guztietan amorruz eta gurata sartzean; eta maleta txiki biak eroiazan aitak aurrerantz begiratzen eban, nora begiratzen ez ekiala.

927. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Bein, apalondoan, Yontxu'k auxe itandu izan eutsan bere aitari:
Aita, urten naiteke gaur gabeon?.

928. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Adi-adi geratu zan aitaren erantzuna entzuteko, aitari ta Yontxu'ri, Yontxu'ri ta aitari begira-begira.

929. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Aita, Yontxu'ri aurpegira begiraturik, une baten isillik geratu zan.

930. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 11. Jesus'en umetzaro ta bizitza ezkutuari buruzko atalak irakurtean, eta Jesus Ume ta Gazteaz pentzatzeaz, biztu egizu sinismena zure barruan: sinistu Jesus geure Erosle dana, Jaungoikoaren Semea, Aitaren Bialdua, Israel-erriaren Aintza, jentil guztien Argia: azken onein artean gagoz geu be.

931. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Oiñazetan egoala, aberatsak begiak jaso ta Abrahan eta Lazaro ikusten ditu; eta deadarka ba-diño:
Aita Abrahan, erruki zakidaz!, eta bialdu egizu Lazaro, bere atzamar-ertza uretan busti ta nire miiña oztu dagian, sugar onetan oiñazetan nago-ta.

932. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 120. Jaungoikoagazko maitasuna
Jesus'ek, bere Aita dan Jaungoikoari buruz berba egitean, egia asko agertzen eta argitzen dauskuz; egiok iñoiz be ezin izango genduzan susmatu, eta askozaz gutxiago sinistu.

933. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Orixe egingo dautsue zeuei be zeruetako nire Aitak, bakotxak anaiari biotzez parkatzen ez ba'dautso.

934. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Komandanteari, aitari noizean behin entzuniko esanaldiak jatorkoz gomutara; eta Santxok entzun degiozan, bere kautan bailiarduan, baina berba argi argiro eginez dihardu:
Aita, aintzine, gaztetan, 1914-1918 gerrate aurreko udaldi batzuetan, senide batzukaz uri honetara etorri ohi zan.

935. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Aitari entzun behar!....

936. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Eta aitak-eta, pelotan jokatzen eben, eta sagardaoa edaten eben eta dantzan egiten eben.

937. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Uria hustutea izan zanean hain zuzen aita hil, eta alde egin eban.

938. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Honeen aitaren hiletara Txomin joan egin zan, bapere bildur barik joan be.

939. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Ama agurgarriak, argitara ekarri ta azi ebazanean, Trinaki ugartera eroan zituan, an oso urruti, euren aitaren ardiak eta adar biurridun beiak zaindu egiezan.

940. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 - Ni zure aitarekin zoriontsu izan nintzan.

941. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 Bai, sinisten dut zuk eta aitak zorioneko orduak igaro zenduezela, baina autortu beharko deustazu, zoritxarrekoak ere euki zenduezela.

942. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0090 - Gaur goizean esan deutsudan legez hasi zan Rikardo, zuk lan egiten duzun fabrika hortako uzaba nire aita da, eta zuretzat leku eta egoera on bat erraz lortu neike.

943. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0090 Esan egidazu ere, zure ustez zertan lan egin zeinken eta nahi duzun, orain arte baino hobeago nahi izatekotan, eta nire aitarekin hitz egingo dut.

944. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0063 Zelan zauz Begoña?, itaundu eutson irribarrez Mariñoren aitak eskua luzatzen eutsola.

945. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0063 Zer moduz?, eta Begoñaren aitak be eskua luzatu eutson.

946. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Edurne'k, baiña, ez eban olakorik entzun gura, jaiotetxea maite-maite ebalako, eta aita zala-ta, onen osasun-beerakadeak larritasun andia eragiten eutsan.

947. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Baina Txeng-en semeetariko batek, bederatzi urtetakoa, aita kanpoan zala probetxatuz kikararen estalgia jaso eta barruan egoana ikusi eban.

948. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 - Hau da gure hondamendia! egin eutsan garrasi Zukutuko zintukedaz! Zure aita etorri eta konponduko zaitu!.

949. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0113 Ene bizitzea garerdi-garerdian eten zan nire aita doilor eta deungea izan zalako, beraz ondorengorik ez izatera kondenatu ninduen.

950. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0171 1772 Aita Meagher donostiarraren eriotza.

951. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0171 1872 Aita Aranaren San Ignacio... Bilbaon argitaratu.

952. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0172 Aita Aranarena dala diño Vinsonek.

953. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Bere aita, herriko eskola maixua.

954. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Zortzi urte inguru zitualarik eta amaika urterarte bere aitarekin eskolan, eta musika-solfeo ikasten Durangon.

955. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0081 Aita ONAINDIA`k euskeratua.

956. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0094 Gure aitari entzun bear: Merkea dalako, gaur iñok etxon oillaskorik gura.

957. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0010 (Or Aita Santi Onaindiaren Olerti aldizkariaren ber-ateratzea), edertian, teknika bideetan ta abar luze baten.

958. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0088 Zuzenbide ontara biali lanak: Aita Onaindia, Larrea-Amorebieta (Bizkaia).

959. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0088 Aita Onaindia.

960. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Onetan argiak dira Jesus'en berbak: Jauna, Jauna, esan dagidan edonor, ez da salbauko, neure Aitaren borondatea egin dagiana baiño.

961. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Espriu'ren aita agiri-idazle edo notari zan, eta bere eguneroko zeregiñak amaitzean, lagun batzukaz alkartu ta literatura gaiai buruz izketaldi biziak, oso atsegin yakozan.

962. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Aita Intzak, artikulu batean, hau diño: .

963. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0192 Niedermann (Aita Rufo Mendizabal Compendio de Fonetica historica latina biurturik, .

964. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Gudaritzan Daumer izan eban irakasle, baiña ez eban asko aurreratu, naizta aldean eroian idazki batek iñoanez, bere aitaren antzeko gudaria izatea nai ebala agertu.

965. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0035 Ta aita Kardaberaz etxe orretan bizi izan zan aldi batean.

966. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0035 Baita Aldundikoak ere billatzen eben mezarako izlaria, ta urte orretan aita Kardaberaz itzaldia egiteko aukeratu eben.

967. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0035 Aita Uriarte idazlariak diñoanez,(...).

968. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Uste dogu, Juan XXIII'agaz alkarturik, Goiko Aitari otoi beroa egingo dautsala Kristau guztion alkartasunaren alde.

969. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 XVIII'garren mendearen erdirantza, Aita Andres karmeldarrak bilduma edo txorta bat osatu eban komentuaten orduan be abestuten ziran eta Ama Teresarenak zirala uste eben guztiakaz.

970. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Egia, bere aita, ikusi dogunez, etzan bertsolari makala; ta bere anai zarrago Antolin be, gaztetan beintzat, berau baño bertsolari joriagoa ei zan.

971. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Bilbora eruan eben, Guimon jaunaren gexotetxera, baña berandu zan orduko Guimon'ek, ikusi-alan, Kepa'ren alabai onela: Zuen aita gaizki dago, oso gaizki; Eleizakuak eginda ezpa-dago, ibilli arin.

972. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Negu gordiñean Ondarru eta Donosti artean euki eben estropada gogor eta gogoangarri baten, ondarrutarrak nire aitari eskatu eutsen euren ordezkari izateko estropadetako juraduan.

973. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Ondarroak galdu eban eta ondarrutarrak, errua emotean, nire aitari, treiñeruko patroiari eta estropada a eratu ebenei emon eutsen....

974. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 L'K- Angosto'ko jakingarri batzuk bear dodaz eta esan dot ba, neure artean: Nor obarik Aita Jeremias nire adiskide ona baiño olango barriak emoteko?.

975. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Aren gurasoak Josep eta Joxepa ziran, aitaren aldetik Arratzutarra, ta amaren aldetik Ibarruri ta Albiztarra.

976. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0007 Aita Leon alboan, laguna lagun zakidaz.

977. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0007 Aita Leoni zutundu daitela dinotsoe.

978. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0007 Aita Leon gizarajo haundiak, estu ta larri, erantzun motxa:.

979. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0011 Ixiltzen direanen edota betiko ixildu direanen alde azaltzeko prest egon ohi da aita Linoren gogoa, eta bihotza.

980. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0053 Orduko agintari eta militarrentzat kristiñau-maitasuna, gorrotoari lekurik ez emotea, biraoen aurka ekitea eztira euren belarriak gogoz entzuteko zermoi-gaiak, eta gotzaitegitik aita Palauri sermoirik egiteko baimena kentzea lortu dabe.

981. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0055 Urte onetan sartuta eldu zan aita Palau Frantziara eta 1851-ra arte amar-amaika urte egin zituen Frantzia aldean, bere fraide-bizitza egiteko ango legeen askatasunaz baliatuz.

982. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Eta ori naiko eztala, 1854-n Barcelona inguruko lantegietan langilleak opor egiten asi diranean, Aita Palauren katekesi-eskolari botaten deutsoe errua.

983. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Bata besteagaz ondo eztatozen salaketak diran arren, Barcelonako Gobernador Militar danak, auzia bestela konpontzeko gauza eztala, azkenengo salakuntza orri siñiste osoa emon deutso, eta eskoleari giltzak bota eta Aita Palau Ibizara erbesteratzea erabagi dau.

984. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Aita Palauk bere gogoko lekurik egokiena aurkitu dau Ibizan Els Cubells inguruan bere otoitzerako gogoa asetzeko.

985. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Alan be ezta Kataluñan guztiaz osoa izan beti Aita Palauren zoriona.

986. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Erriko parrokoak eukan aitari gotzainaren debekua iragarteko agindua Aytonan agertzen zan bakotxean.

987. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Bein, orraitio, Aytonan izurriteak gogor jo dauan baten, aita Palau bertan dala, erriko agintariak geixoen alde eskea egiteko, berari eskatu deutsoe sermoe bat egin deiola erriari, erriko abadearen sermoiak iñor berotzekoak izaten ez zirala-ta.

988. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Eusebio M.ª Azkuek idatzitako bertsoen barianteak ikustean, era bitako azalpenak emon izan dira: batzuk Resurreccion M.ª Azkuek aldatu ebazala dinoe orduko bere eritxi linguistikoei jarraituz 34 beste batzuen ustez 35 aitak berak bertsio diferenteak itxiko ebazan eta ganera semearen zuzenketak aitaren euskera hobetzeko baino ez ziran izango.

989. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Hau dala eta, ezin izan da jakin luzaroan zelan idatzi ebazan Azkue aitak bere bertsoak.

990. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 JAZINTO SAGARNA, EGURALDI IGARLEA
Jazinto Sagarna denbora igarlea jaku, bere aita ere astronomoa ezizenez ezaguna genduan bere aldian afizio horretan.

991. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Ez, ez, berarengandik ez zeren aitak sekula ez eustan ezer esan eta neure kontura ikasi neban astiro astiro.

992. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 Aita ikusten neban denboreari begira eta hortik ikasi neban gerora denborak eta trasteak ikusten eta denboreari igartzen.

993. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 G.- Gero, ondorioak ikusita, nork igartzen eban hobeto zure aitak ala zuk?.

994. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 G.- Esan dozu aitak ez eutsula irakatsi denboreari igartzen, orduan zuk noiz, non eta zelan ikasi zenduan hori?.

995. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Aita Fidel Fita-ren eritxiz, lan hori Histori, Lutelesti, Arkeologi ta Euskerearen meatz txit aberatsa da.

996. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 San Atanasiorentzat Aita iturria zan, Semea ibaia eta Espiritu Santua ur bizgarria.

997. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 Bai bere gurasoak (Ibarzabal eta Goinetxea'tar Jose Frantzizko eta Olabe ta Aldazabal'dar Maria Teresa), baita bere aitaren aldeko aitaita-amamak be (Ibarzabal'dar Eusebio eta Goienetxea'tar Josepa), Etxebarria'koak ziran; baiña ez, ostera, bere amaren aldeko aitaita-amamak: izan be, Olabe'tar Juan Markiña'koa zan eta Aldazabal'dar Teresa Berriatua'koa.

998. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Orduan Larra'ko komentuan nagusi zan Aita Jeremias'ek, Zornotza'ko semeak, erosi eutson.

999. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Prailleak ba-eben Larrea'n, 1907'tik asita, latin eta eleiz-karrera egiteko bear ziran gaiak erakusteko ikastetxe txiki bat, bertako aita bi maisu zirala; kanpoan jan eta lo, prailletzarako naiz abadetzarako ikasten eben.

1000. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 1921'tik 1924'ra bitartean, etxe-apainketa ta barrizte geiago egin ziran, Aita Apolinar nagusi zala:(...).

1001. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Lau bat egun emon genduzan Somorrostro aldean, Zalla, Errera ta Balmatseda'ra orduko (emen geratu jatan Aita Olasagerre, bere sinedeakaz.

1002. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Lengoari jarraiki, Aita Doroteo'ri bailtzen neutsazan, aldian batez, euskerazko ta erderazko lanak bere Mensajero-rako.

1003. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 K.- Aita Santi idazlan asko eukiaz, zein ete dozu zeure lanik garrantzitsuena?.

1004. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 O.- Aitarentzat, bikain dira bere ekarri guztiak.

1005. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 K.- Milla esker, Eusebio Jauna eta Aita Santi, alkarrizketa honegaitik.

1006. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Burasoen haurkeriek ez dute haurra ontzen
- Aiten mintzaira utziz, heien arima da ukatzen
- Haurraren dretxoetan sakratuenetarik bat: arbasoen mintzaira.

1007. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Familia: herri baten geroaren mindegia
- Amak semeari: zer ari da aita? Kartak nahasten Ez dik beraz irabazten
- Kaiola erosten duenak, xoria gogoan
- Loretik fruitua, haurretik gizona edo emaztea
- Nexka anderetu beharrez, anderea gaztetu beharrez.

1008. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0031 FLYWHEEL: (Telefonoz) Barkatu, zer nahi zenuen? Tilson? Aita ala semea? Ez dakizu? Altua ala bajua da? Bajua... Orduan Tilson semeaz ari zara, barkatu baina hemen ez da Tilsonik bizi, okerreko numeroa markatu duzu.

1009. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 EDER - Baiñan aita, mintza eta mintza etzera gelditzen eta itzegiten ez didazu uzten. Senar bat aurkitzeko ez dut zure beharrik. Nik bakarrik topa dezaket nere gustoko mutill on bat.

1010. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Zer ez dozu eukiten zuk, zer ez, liburuei ez begiratzeko? Ia buruz, zerbait. Egin kontu: Zure aitak, atzo, sei lebatz, lau Besigu, amar txitxarro eta bost breka ekarri zitula. Zenbat arrain ekarri zitun danetara?... Ia, zenbat? Ez dakizu?

1011. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0036 MARTIN - (Martin-en ondoren joango da). Ez, aita! Ez!

1012. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0036 MALEN - (Deika, Joxe-ren ondoren joango da). Aita! Aita!

1013. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0079 MIKEL - Barkatu zaidazu aita, baina gertaera honek ere gure aitonarenakin zer ikusia duela esango nuke.

1014. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0079 MIKEL - Baina aita, hemen denbora galtzen egon gabe, besteen bidera irtetzea hobe izango dugu.

1015. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 KLARISA - Ez zaitez horrenbeste larritu, aita.

1016. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 KLARISA - Ene aita...!

1017. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0069 AGAVE - Lehen esan dudana ere ahantzi dut, aita.

1018. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0069 AGAVE - Penteo, nik haren aitarekin egindako elkarketatik.

1019. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 DOBLEA - Neure amaz... ez dut ezer gogoratzen... ez... amaz ez... aitaz, aitaz bai! Bere autoak ikustera eramaten ninduen...

1020. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 Eta zein izango ote da nere saria ordainetan? Ixtukazoak eta gorroak! Hire aitak Soir à Paris nere deklarazio faltsoez beteko din, zuen egunkari zahar horiek, Nekrassov kalumniatzailearen hondamen itsusia eta Duvalen barkamendua batera ospatuko dizkinate. Zuen lagunak garaile gisa eramango dituzue, eta pausoan zuen kohorte alaiek muturra zanpatuko zidaten. Manipulatua! Haur bat bezala erabilia! Eta mundu guztiak gainera. Han gorrotoaren tresna nindunan! Hemen, historiarena! (Isilunea). Véronique! Nere kasua hire lagunei esplikatuko bahie, ez ote lidakete alde egiteko mesedea egingo?

1021. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0049 MAIALEN - Bai aita. Eta besteak: bat nagusia eta tipito lodi hori Mr Timoléon, ingles erakaslea...

1022. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 MAIALEN - Erraitea eta egitea, bi gauza dira aita...

1023. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 MAIALEN - Arrazoia duzu aita... Baina zorigaitzez mementoan arras nahasia naiz. Ez dakit gehiago zer egin... Berriz kanpañara itzultzeak izitzen nau... Arrunt galdua naiz!...

1024. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 MAIALEN - Ez aita; ez naiz zurekin itzuliko... Ezin dezaket...

1025. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 MAIALEN - Nihaurrek bederen banaki... Baina ezin dezaket... Hiriko bizia guretzat zepo bat da... Eta ni zepo hortan harrapatua naiz eta ez nintake atera. Kondenatua naiz... Ez dakit sekulan konprenitzen ahalko nauzun!... (eta balantzatuz, aitaren ganik, urruntzen da).

1026. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 MAIALEN - Ez aita, ez du balio. (Maialen nigarrez ari da).

1027. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANDRE MARI - Gehiegi gogoratzea ongarri ez bada ere, burua zora eta nahas ez dakigun, noizik behin ausnartzea mesedegarri zaigun naiz Iatsutarrak, naiz Azpilikuetarrak nor izan garen orain hamar urte arte eta orain nor garen ohar gaitezen. Horrela, garaia denean, gure aurrekoen lotsarik gabe jokatzen jakingo diñagu. Zuen aita, Joanes nirea, erbestean hil huen, Ihoan eta Katalina gure Errege-Erregiñei jarraituz eta zerbitzatuz. Zuek, ene seme-alabok ere, ideia hortan bizi eta hiltzea beste nahirik ez diñat.

1028. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0122 ORBARA - (Sartuz). Izango da, etxeko jaun, izango da. Zeruko hegaztien eta lurreko abereen ardura duenak, ez dezake utz babesik gabe bere idurira egindako gizona. Haragiz jantzitako Jainkoaren agintzarik ederrenetako bat da hauxe, eta kristau garen aldetik hitz altxagarri hoietan eduki behar dugu fede. Jainkoak hestu har gaitzake, baiña ez itotzeraiño; eta zenbat eta gehiago hestutu, izan dezagun gogoan gure Aita eta Egillea gugandik hurbillago dugula. Izan ere, nola utz ditzake aita batek bere semeak arriskurik haundienean?

1029. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 LUKUZE'KO - (Gozatuta). Hori, besterik da... Hontara, baliteke alkar aditu ahal izatea. Entzun: Hire aitak, tratu bat egiñik zeukak Grazian Gramont deritzan Olhaibi'ko jaunarekin. Tratu honen bitartez, herorrek badakiken bezala, gerrate guzitan alkarri laguntzeko agintza egiña zeukatek. Gracian Gramont, Olhaibi'ko eta Hauze'ko jauna ene etsairik haundiena izan duk gaztetandik. Haren billaukeriak ez ditek izenik.

1030. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 BERTRAND - Ulertzen dizut... Baiña, ene aitak eta nik ez dizugu sekula kalterik egin. Ez ditugu zure barrutiak ankaperatu eta sakaildu, ez dugu zure eremuetan burdiñazko heriotzarik egin...

1031. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 BERETERRETXE - Ez, Mari Beltxa, ni egiten ari naizena beste edonork berdin eginen bailuke. Ni zure aitaren zerbitzuan nago eta nire eginbeharrarekin bete besterik ez dut egiten... Baiña, nik ere beste galderatxo bat egin gura nizuke, Mari Beltxa. Mintzatu ahal zara zure gurasoekin gure...

1032. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 MARI BELTXA - Bai, eta aita batez ere izugarri poztu zen.

1033. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 ANTTON - Beraz, aita, biziki maite zenuen? AMA - Maite nian. Eta paso. (Isilgune bat).

1034. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 ANTTON - Ni, aitaz, ez naiz hainbat oroit. Hil zelarik, haurra nintzen oraino.

1035. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 Perratokitik ateratakoarekin eguneroko ogia jan degu, eta txistuaren soñuetatik aterako urre eta zillar guztiak ongi gorderik daduzkat etxeko kutxa fuerte batean, lapur guzietatik hurruti, zu ezkonduko ziñan egunaren zai. Dote eder horrekin oso gauza erreza izango degu behar bezelako senar egoki bat aurkitzea. Ez zaitez orregatik arduratu, alaba. Aitak asko maite zaitu eta arkituko dizu mutill egoki bat.

1036. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 EDER - Arkitu dut, aita.

1037. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Arkitu dezula? EDER - Bai, aita; hau zen nere sekretua.

1038. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 AMA: Ba... elkar agurtu ondoren berbetan gelditzen bazarete, berehala igarriko dituzue biok batak bestearen sentimenduak. Aurpegian, ez dakik? Begietan. Hire aitari berehala igarri nioan.

1039. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 BALTAXAR: (ANAren eran). Gaur iluntzean, zuretzat izango nauzu... Zuretzat, oso osorik! (Bere eran). Kaka zaharra! Hitz gozoak eta hortik aurrera ezer ez! Emakume txoro horren aitak jokatzen duen eran jokatuko banu, belarririk gabe, besorik gabe, hankarik gabe...

1040. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 (Margoturik den irudiari begira). Hik irten duk ederra! Etxe honetan egin dituan urteak behartsu bat bezala igaro alajaina, hainbeste diru izanda? Nik izango banitu... Berrogeitamar milioiren jabe banintz, nere aita eta ama eskuak luzaturik nituzke berehala... Bai horixe! (Unetxo bat isilik egon ondoren). Aurrenengo jazki dotoreak erosi eta ondorenean munduan zehar alde batera eta bestera ibiliko nintzateke.

1041. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 ITZIAR: Ez dira orain gehiegi gogoratzen nitaz. Lehen bai, nere aitaren udaltzain jazkia behar izaten zutenean txanpon batzu ateratzeko.

1042. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Adibidez idatz ezazu emaztea, semea, suhia, erraina, biloba, aita, ama, aitaginarreba, anaia, koinatua, osaba, iloba, arrotza, adiskidea, zerbitzaria, etab.

1043. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 7. Aitaren eta amaren izenak

1044. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Orrian inskribatzen den pertsona bakoitzarentzat, aitaren eta amaren izena jarri behar da, bai eta hilak badira ere.

1045. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Hainbat libururen egile dugu, bestalde, eta horien artean Cursos de Muestreo y Aplicaciones obraren aita, eta orobat aldizkari espezializatutan argitaraturiko artikulu eta lan ugariren autore ere.

1046. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00049 Era berean, familiako elkarrizketan zera esaten da: Ak aitatzat du ..., B ...-tarra da.

1047. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00049 aitatzat izan eta -tarra izan loturazko erlazioak edo funtzioak dira.

1048. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 ETA ZUEN ZERUKO AITAK EMATEN DIE JATEN.

1049. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 BEGIRA: IKUSI, ZELAIETAKO LOREAK, NOLA HAZITZEN DIREN;
ETA, ZEINEN APAIN JAZTEN DITUEN JAINKOAK!
EZ OTE ZERATE ZUEK, TXORIAK ETA LOREAK BAINO GEHIAGO?
BADAKI ZERUKO ZUEN AITAK, ZUEK ZER BEHAR DUZUEN!.

1050. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 BAKARRIK NAGOENEAN ERE,
JAINKOA NEREKIN DAGO!
BAI ONA ZERALA, ZERUKO AITA!
ZU BETI NERETZAT LAGUNIK ONENA!
.

1051. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 (JESUSEK DIGU: AITAK FRUITU UGARI EMAN DEZAZUELA NAHI DU)

1052. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 Jesusen jarrera hauetatik, nik hartzen ditut egiteko (ogian idatzi): (laguntza eman) (bizia eman) (barkatu) (besteak alaitu) (pobre izan) (aitaren nahia egin) (aitari otoitz egin)....

1053. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0016 Zuk, ondoren beste batzu idatzi, zuretzat egokien derizkizunak: - JESUS, ZUK BEZALA, NERE ONDOKOAK BARKATUZ, GEHIAGO HASI NAHI DUT! - JESUS, ZU BEZAIN ZINTZO AITAREKIN IZANAZ, ETXEA ZORION-ETXEA BIHURTU NAHI DUT!/- JESUS, ZU BEZALA BEHARTSU ETA EMAILE IZANAZ, BEHARTSUAK ZORIONEZ BETE NAHI DITUT! - JESUS....

1054. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 Mundu hontara, guri egia esatera etorri zan,/bere Aita ezagu-eraztera.

1055. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 - Jesusek honela ots egin zuen: Beti, Aitaren gogoa egin behar da

1056. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 - Jesusek esan zuen: Nere aginduak ezagutu eta betetzen dituenak, haretxek maite nau; eta Ni maite nauena, nere Aitak maite du, eta Nik ere maiteko dut.

1057. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 - Nere AITA Jaungoikoa da, guztia Berari zor diot.

1058. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 Nik barkatzen dizkizut zure pekatuak, Aitaren, eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean Amen.

1059. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0025 Gaiarre aitaren ondoan eserita eta bere bi lehengusuak (zutik).

1060. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Eta seguru nago, bihar goizean, lehen argiaz gure aita eta beste batzu hemen izango direla gure bila.

1061. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Eskolara hasi eta nota txarrak ekartzen genituenean aitak ipurdia berotzen zien nere anaiei; ni, berriz, lasai geratzen nintzen.

1062. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 - Alferrik da hau jotzea esaten zuen aitak; oso motza da eta zigortuz gero, lehen baino motzago geratuko zaigu.

1063. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0022 Apaizak, haurraren buru gainera ura ixurtzen du, esanaz: Nik bataiatzen zaitut Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Santuaren izenean.

1064. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 Begira, zenbat maite izan gaituen Aita Jaungoikoak: bere seme-alaba egin gaitu. (Joan 3,1).

1065. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 20 Jesusek noiz agindu zigun Bataioa hartzeko? Jesusek Bataioa hartzeko, bere Ikasleei hauxe esan zienean agindu zigun: Zoazte, eta egin nere ikasle herri guztiak, Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

1066. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0064 Jesusek Azken Afarian egin zuena, horixe bera egiten du apaizak Eukaristia egitean: hartzen du ogia eskuetan, gero kaliza ardoarekin, eta Aita Jaungoikoari eskerrak eman eta hauxe esaten du: Hau nere Gorputza da. Hau nere Odola da.

1067. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0078 Batzuk gure artean Jesusi ez zaizkio jarraitu nahi; ez dute Beragan sinetsi eta Jesusek Berarekin batera Aitagana joateko eskaintzen dien laguntza, berek baztertu egiten dute.

1068. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0079 Jesusek dio: Ni gizonen aurrean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut bera, zeruan dagoen nere Aitaren aurrean Ni gizonen aurrean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut zeruan dagoen nere Aitaren aurrean (Mateo 10,32-33).

1069. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Erlijioarentzako errespeto handiz jantzia zegoen eta ohituretan aita ez-bezalakoa zen oso, zeren aita erlijiogabea izan bait zen eta guztiz gerrazalea; hau, berriz, jaieratsua zen fedeaz eta ospetsua bakeaz.

1070. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Aitak bere nazioaren inperioa zabaltzen zuen armak erabiliz; semeak loriatsuago handituko zuen inperio hori, fedearen garaikinarekin.

1071. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Beretar guztiekin ukatu zuen, ordurarte gotu-herriak Arrioren irakatsietatik ikasia zuen fedegaiztoa, aitortuz, Jainkoagan hiru pertsonako batasuna dagoela, Semea konsubstantzialki sortu duela Aitak, Izpiritu Santua Aita eta Semeagandik batera datorrela, hauek biok izpiritu bakarra baino ez dutela eta, ondorioz, bat besterik ez direla.

1072. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0090 Aitak eta amak ekarri dute mundura. Aitak eta amak zaintzen dute, eta behar duena ematen diote.

1073. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0090 Lehen, aita eta ama txikiak ziren. Aitonak eta amonak zaindu zituzten.

1074. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0011 GIZA BIKOTEA Aitak eta amak duela urte asko ezagutu zuten elkar, herriko enparantzako dantzan.

1075. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0065 - Ipurtargi bat da, Unai - esan zidan nire aitak.

1076. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0065 - Eta zer da hori, aita? - Ipurditik argi egiten duen zomorrotxo bat.

1077. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0066 Aita eta biok aurrera joan ginen.

1078. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0066 - Ooo, Unai, begira ze polita! - esan zidan nire aitak.

1079. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Baserrian Joxe dago, Anttonen aita, bere pipa erretzen.

1080. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0071 1) Goizean goizik jeiki eta fabrikara edo sorora doa zuen aita.

1081. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 Goi mailako ikasketez gain (hizkuntzez, astronomiaz eta geografiaz jakintsua genuen Antoine) Euskal Herriarekiko maitasuna ere eman bide zion aitak, bere bizitza guztiko ekintza lekuko.

1082. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Egun batean, aita irina ematetik Aiatik zetorrela, arrantxu egitera Asteasuko Panaderi esaten zitzaion tabernan sartu zen, idia eta gurdia atarian utzirik.

1083. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Haur bakoitzak bere ahaidego erlazio zuzenenak ongi uler ditzan ondorengo eskema hau jarraituz ormirudi hau presta dezake: aitona / amona / aita / senideak / ama.

1084. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0031 Iruineako Erresumaren tradizio juridikoaren arauera, seme guztietarik, bakarrik lehensemeak zuen eskubidea tronura eta beste ukantza guztietara, hau da, aita hiltzerakoan geratzen zen denetara.

1085. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0215 - Azkenean zer adierazten dio Sednak bere aitari musu emanez?.

1086. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0099 Peilokilo iritsi zen halako batetan bere aitarengana, eta esan zion: - Aita, hemen dakartzut bazkaria.

1087. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0099 Gero, honela esan zion Peilokilok aitari:.

1088. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Eta aita bazkaltzen hasi zenean, Peilokilo uztarrira igo, eta idiei agintzen hasi zen: - Aida, Zuri! Aida, Betroin!.

1089. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Arratsalde osoan egon zen Peilokilo bere aitarekin, eta eguzkia mendien artean ezkutatu zenean, aitarekin, idiekin eta astoarekin etxeratu zen.

1090. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0105 5.- Begoñak aitari Koldo irakasleaz itaun diezaioke zuk, ordea, ezin diezaiokezu itaun.

1091. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 - Gaur, antzerki bat ikustera joango garela esan dit aitak.

1092. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Kumeak arraultzeetatik irtetean, beren gurasoek janaria ekartzen diete; txandaka aritzen dira gurasoak: batzutan aita eta bestetan ama.

1093. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Aurretik, talde bakoitzekoek txori moeta bat aukeratuko dute; eta txoriez hitz egiten duen libururen batetan, txori moeta horren portamoldea, habia zertzu materialez egiten duten, janaria ekartzeko aita eta ama txandaka ibiltzen direnentz, eta abar ikusiko dute.

1094. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Amak hil nau, aitak jan nau....

1095. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Ugazama bat ekarri zion gero aitak etxera; beretzat maitasunik gabeko bihotz idor bat.

1096. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Aitaren bazkariarekin bialdu zuen amak alorrera.

1097. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Aitak botatzen zituen hezurrak biltzen zituen saskira eta ez zuen txikienik ere galtzen.

1098. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Amak hil nau, aitak jan nau, arreba pospolinak piztu nau.

1099. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0173 Zuetariko baten aitarengana behar bada.

1100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0024 Amak hori ikusi eta, zirikalari, deika: - Nora doaz mukizuok, nora zoro-zoro? Nora hain gangar? Ez duzue esaten, ba, aitak eta amak ipintzen dituztela erregaluak? Zer esaten duzue orain? Hortaz gainera, igartzen bazaitue lorik egin nahi ezik zabiltzatela, ez dizue ikatzik ere botako.

1101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Alabak gidatu zuen, berriro ere, oihanean barrena, etxolatik aitaganaino, zeina bezperako kuadro bera ari bait zen zehazten.

1102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Izan ere, gure irakaslea mugituko da, keinuak egingo ditu; gauza batzu ozenki eta beste batzu ia ahozpez esango ditu; batzutan serio eta bestetan alaitsu ihardungo du; batzutan eurijasa, bestetan haize epela; batzutan ama, bestetan aita; gaur pailazo, bihar domatzaile, etzi trapeziolari.

1103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0356 Hona hemen autorerik aipagarrienak dira: Aita Antonio Soler (1729-1783), Escorial-eko monjea: Klabe-sonatak.

1104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0073 L: Nongoak dira zure gurasoak? N: Nire Aita Leonekoa da eta nire Ama Nabarnizekoa.

1105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0073 L: Zenbat urte dauka zure Aitak? N: Berrogeita bost urte dauzka.

1106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0073 L: Zein da zure Aitaren izena? N: Rodrigo L: Eta zein da zure Amaren izena? N: Ane.

1107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0073 L: Zer da zure Aita? N: Mekanikaria, nire Aita mekanikaria da. L: eta zer da zure Ama? N: Etxekoandrea.

1108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0091 Semealabak laztantzen dituzten gurasoen amaren zein aitaren esku maitatiak, erreguka diharduten eskuak, beste esku batzurengana luzatzen diren eskuak.......

1109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Egun batetan Barbantxok bere amari honela esan zion: - Amatxo, utziko al didazu aitari bazkaria eramaten? Etxetik oso urrun dago eta.

1110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Amak hori ikustean aitarengana joateko baimena eman zion.

1111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 - Ez borrokatu lasaitzen zituen bere aitak.

1112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0173 2. Apurka-apurka...... konbentzitzen ari da bere seme egosgogorra. a) aita. b) aitak.

1113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Eskerrak, Aita, argia, bizia eta beroa ematen diguten Eguzkia, Ilargia eta izarrengatik.

1114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Aita ere elorriarra eta ama Antzuolako Txangalakoa.

1115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 idazlea bera / semea / aita / narratzaile bat //.

1116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0251 - Hi, eraman...... hau aitari!.

1117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Bere aita abokatua zen, eta familiaren egoera ekonomikoa ona zen.

1118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Aita arduratsu ere bada.

1119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Jainkoa Aita bat da.

1120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Jainko gertu, lagunkoi, aita batetik, Jainko beldurgarri batera joan zen.

1121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Hiztegia: Agerpena, Ituna, askatasuna, leiala, Santua, Egilea, Jaun Aita arduratsua, Epaile zuzena.

1122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 Karlos IV.ak tronoa hartzen duenean bere aitaren politika jarraitzen du despotismo ilustratua, baino apalago eta bere aldetik inongo iniziatibarik gabe: Berehalaxe, gainera, Frantzian 1.789ko iraultza hasten da eta kultura mailan erreakzioa sortzen da Frantziatik zetozen publikazio eta filosofiaren aurka.

1123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 Lehen ministrariaren joeran eta noble talde batekin batera konspirazioak egiten ihardungo du (El Eskorial, Aranjuez); azkenean, eta erakunde-krisialdi sakon bat aprobetzatuz 1.808.ko Apirilean bere aita abdikatzera behartu eta Godoyk ihes egingo du.

1124. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0328 Aita Larramendi-ren obraren bitartez egin daitekeen gipuzkera zaharraren deskribaketa, ezinbestean ahula eta zalantzaz betea bada ere (besteak beste, orduan ere, gaur bezala, gipuzkerak azpi-euskalki desberdinak zituelako), euskalari ospatsuaren lana aztertzea bidezko iruditzen zaigu; batez ere, aldez edo moldez, bere jaiotza-hizkeraren azentu-ikerketa sistematikoa egiten lehendabiziko euskal hizkuntzalaria izan delako.

1125. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0328 Ordenakide eta adiskide zeukan Aita S. Mendiburu-rentzat prestatu zuen hitzaurrean ere (Jesusen bihotzaren devocioa izeneko liburuarekin batera argitaratua) azentua markaturik dator.

1126. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0441 Egon eta izan balio semantiko bereko direnean (ikus hemen Euskal Gramatika: Lehen Urratsak (1), 363. orr.) gertatzen da hori, ondorengo adibideotan agen denez:
(14)a. nere aita musika entzuten egon da/izan da plazan
b. asteburu honetan pilota partidua ikusten izan naiz/egon naiz Iruñean
c. atzo On Joxe Miel izan ginen/egon ginen agurtzen.

1127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0003 - Kristalean lan egiten du bere aitak eta ohostu dizkio!.

1128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0003 - Zuk aitarik ez duzu eta amak ez zaitu jotzen!.

1129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0003 Ajmed haztean, aitak kristalaren ofizioa erakutsiko dio, baina niri... nork erakutsiko dit ofizio bat?.

1130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0005 Hogei urte ibili natzaizu bila! Zure aitak, nire anaiak esaten zidan....

1131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0005 Baina elkarrekin gaude orain, eta zure aitari eman nion hitza bete behar dut!.

1132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0014 Eta oroitzapen gazi-gozo haien ondorioz: - Aita zena bezain xinplea irten haiz heu ere, txolin petrala!.

1133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0050 Zorionez, Hannoren aita etxeratzen da une hartantxe.

1134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0041 - Aitak esan dit zure etxetik trasteak ekartzen lagunduko digula furgonetarekin - esan zion Mieliñok.

1135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 Bere aitaren auto dotorean zeukaten zain Marikontxesi gartzelatik berrehun metrora.

1136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 - Aitaren ondoan ederki bizi besterik ez zuen neska....

1137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0061 BOST egun joan zitzaizkigun batere ametsik izan gabe, ez nik eta ez Aita Arangurenek.

1138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0061 Aita Arangurenek lasaitu egin nahi izaten ninduen.

1139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0088 Aita Arangurenek hartu egin zituen.

1140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0079 - GLIF?gaineratu du Aitak estonatuta.

1141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0079 - Bi PUNTU eta MARRA, Aita! - erantzun diote bapatean lau seme Nabiganteek.

1142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0079 - Eta ozeanoa?galdetu die Aitak jakinminez.

1143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Aitak zulo handi bat egin zinan Timorentzat palaz.

1144. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0153 Zigarro batzuk ere badaude, aitarentzako dira, eta liburu hori zuretzako da.

1145. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0042 Kees bapatean tronpeta eskuratu zuen arratsaldeaz oroitu zen, aita eta biak osaba Hermannen ehorzketara etorri eta elkarren ondoan hormaren gainean eserita, hegaz igarotzen ari ziren basahateei begira egon zireneko udaberriko arratsalde hartaz.

1146. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0063 Aitak varieté batean lan egiten zuen; Rikkiek gerora jakin zuen hori.

1147. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 - Guretzat, umeontzat. Aitak eta amak sukaldean egiten dute.

1148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 - Zuk ere horrela ikasi al zenuen? Nik bakarrik ikasi nuen, aita eta amarengandik esan zuen Annak.

1149. 1969-1990 euskara bat