XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Goizean, amak itzarrtu nau.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Gure amak yosten diardu etxean.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Yantzi barria egiteko, bost atara ebazan amak.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Amak, be, maitte nau.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Zertzuek geyago egozan kabian?.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Ta zer egingo dozu orain txori orregaz?.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Ta txorikumak? Nork unittuko dauz, nork aziko?.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Andoni'k.- Oldoztu bez Bai-noa kabira, ta txorikumak ameari ekarriko dautsodaz.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Ondo yagok Baña zure arrebatxoa, zeu ta ni norbaitek gela estu-estu ta ertsi-ertsi baten sartuko ba'giñuz, andik iñoiz bez urten eziñik, ¿zer zenegike?.

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Andoni'k.- Ene ama, negarr ta negarr, ta lasterr ilgo nintzake.

11. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Gaiztakeri berorixe gura dozu, ba, zeuk txori gaxoekaz egin.

12. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Ondo egiña, ene semea.

13. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0017 Agurr Erregiña, Ama errukiorra, geure bizitza, gozotasun eta itxaropena, agurr.

14. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0018 O biotz bigun!. O errukiorr!. O Maria Birjiña gozoa! Gure alde otoi egizu, Jaungoikoaren Ama Done orrek, Jesukristoren agintzariak jadetsi daikeguzan. Amen.

15. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0023 Eliza Ama Deunaren aginduak esan egizuz.

16. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0023 Eleiza Ama Deunaren aginduak bost dira: Lenengoa, domeka ta jayetan Meza osoa entzutea; Bigarrena, urtean bein gitxienez autorrtzea, ta orrezaz gañera ilteko arriskuetan eta Jauna arrtu baño lenago oben astunean egon ezkero; Irugarrena, Pasko-aldian gitxienez Jauna artzea.

17. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0023 Laugarrena, Eleiza Ama Deunak agintzen dauenetan aragi-izte ta barau egitea.

18. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0025 Zeinbat dira Ama Eliza Deunaren Sakramentuak?.

19. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0025 Ama Eleiza Deunaren Sakramentuak zazpi dira: Lenengoa, Bateoa.

20. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 Gero, barriz, ameak beste 3 emon daustaz.

21. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Gogozco Jaunartzia: Eleiz-Amaren gurari bizia da Mezia entzuten dan bakochian jaunartzia.

22. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Lo dago aurra
seaskatxoan
ama pozez zoratzen
bere alboan,
Lo dago epeltxotan
guztiz gozoro,
beragan dau amatxok
sentsumen oro
.

23. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Gotzontxuakin dago
pozik izketan,
ama patxoka muxu
ta matralletan
.

24. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Lo dago aurr txikia
seaskatxoan,
ama aulkian abesten
bere ondoan
.

25. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Ene gogoko puzka.........
nire dana zu,
amak abestuko-ta...
lolo egizu
.

26. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Lo dago aurr txikia
seaskatxoan,
ama pozez zoratzen
bere alboan
.

27. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Zure anayak lagun
egiñaz alkarri
zaituzte illunpetik
argira ekarri;
au etzaio egiten
edozeiñ chankarri,
zure ama To'osak
leku ortan jarri
zaitu, zure onran ta
beti apaingarri.

28. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Odeyak illun itzalak dabiz,
Ekatxa datorr errira,
Ama zarr batek tamalez diño
Jarririk oni begira:
¡Ene galduba, semiok nigaz
Gomutetan ezpa-dira!
Oñazez bere begi apalak
Itturri bigurtzen dira
.

29. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Etxezarra sendua ixil-ixiltsu dago.
Eskaratza zabalan basetxeko gustijak
batzaldu dira. Jon'ak, sutonduan jarrita,
bekoki oldoztuna esku-arrtian dauko.
Bere ama-arrebeak emendik-ara dabiltz,
bidate luziaren zertzeladak gertetan,
ta bularr-bularretik jori ixurten yakezan
negarr-zotin mingotsak berak ezi-eziñik,
Kepa, leyuan soka, araneko lañua
uarrkabe ta adige begiratzen edo-da
.

30. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Zeñek sarritan eutsan amari itauntzen:
-¿Zergaitik dau Modesta jenteak maitetzen?
Juan Anton bere aita guztiz da okerra,
Prantziska ama barriz zital ta mukerra,
Senarrak egunero au badau zurretan,
¿Zelan dau alabea oso alabetan?
-Zitaltasuna baño bai, ene umea,

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ori da ama, nik egin dodan okerkeria guztia, zapladak merezi izateko? Zer egin bear dot ba, urte bitan kanpoetatik ibillita, etxeratu dan adiskide bat berbetara bajatort? Zoaz ortik erantzun?.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ai ama, ori da arrigarrizko gogortasuna! Nik ezin neike ori egin!.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Zeurea naz ta jo naizu ama nai dozun guztian, baiña badakizu Mundakako gizadi guztien artean entzute andikoa dana Josetxo, bere betiko egitasun onakaitik, eta ganera ikastuna ta esangiña dalako.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Il ama, il nai banozu, baiña nik ezin neio egin zitalkeriarik on-ona dan mutillari.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Oneekaz jazoerokaz usmau eban, zelan arek, Josetxogaz egoala deitu eutsan atso sorgiñak zainduten eban nundik eta nogaz ebillen, amari salatuteko.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Niri esan deustazu sarri ama, zelan agertu nintzan umetan ona Ondartzara, baiña alan bere, ez dot eguno uste izan, ementxe jaio ta azi nintzala baiño; auxe da nik neure jatorritzat daukadan etxea.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Josetxori, joan orduko esan eutsan amak: - Josetxo, Eladigaz ezkontza asmorik badarabilk, aldendu biok burutik.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Sarri esan eutsan amari bere gogoa ara joateko, bere neska-lagunak edo adiskideak joaten zireanean, baiña amak ez eutsan iñoz itxi joaten.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eladik eskatu eutsan amari baimena areekaz Izarora joateko, ta amak jakin ebanean Bitor lagun zala, erantzun eutsan joan eiteala eguraldi ona baegoan, baiña aitak esango ebala bere eritxia domeka goizean eguraldia ikusi ta gero.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 -Zer? Ama? Ai neure seme laztana! mosu ta mosu, negar ta negar; ez intzala etorriko iru urtetan, ta zer jazo jak orren arin etorteko? - mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi bere ganeko gonea ta batu Josetxo lengo estalkiaren ganetik; mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi eragin neskameari ganeko gonea, ta estaldu Josetxo- eure etxe ondora ekarri au Jaungoikoak, eure aita-amen laguntasunaz gatxontzera - mosu ta mosu, negar ta negar; Txomin be negarrez, otseiña ta neskamea be negarrez; danak negarrez.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0038 Ama gustiz gozo, Aingueruen Erreguiña eta Andria, negarresco erri onetan Eleissa jaijo barrija saindu eta euntsin, Apostoluac gorde eta cristinautsa gustiaren icharopen sendua izan ciniana; eta orain ceruan erruquisco goirenengo jarlecuan jesarrita zagozana; ceugas batera poztuten naz, eta Aingueruen taldias batu eta espiritu onecas batera, pecatarijen Ama eta igueslecutsat deituten saituesela dacustadalaco, hordu oneco ondo etorrija emoten deutsut.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 Zeure, oñetara natorrtzu itxaropen gozuaz Orrban-bako, Andra, miragarrija ta Karmeloko edertasuna zarian, ene Ama laztana.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 Alaitasunez eta goi-eskarrez betetan dozuz zeure seme-alaben bijotzak Karmengo mendi deunian autu zendun lorategi atsegintsutik, maitasun ederraren Ama errukitsua zara-ta.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 Egarri dana iturri garden ondora lez, ume maitaria amaren besartera lez, eta bijotz naigabetua adiskide zintsuagana lez, zeugana natorr ni, Karmengo Erregina, Zeure begi errukitsuokaz onetsi nagixun.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Zorijontsua izango zara, kristiñaua, eriotz-aldijan Andra Marijaren zaindasuneko kate gozuakaz loturik bazagoz; betiko gaizkapena ziurrtuko dautzue estuntza maitagarrijok, ta betiko bake zorijonaren egun sentia izango jatsu aonelan zeure eriotzia; eta Marijaren otseiñ askok esan dabena autorrtuko dozu orrduan: Ikusi ezpaneu, eneban ziñestuko ain gozua zala iltea, Oe ondora etorriko jatsu Karmengo Ama Erregiña bere eskapularijua soñian badozu, eta bijotzez badirautzozu: Ene Ama gozo-gozua, lagun zakidaz orrdu onetan, zeuria naz, zeugaz ilgo naz.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Karmengo Ama laztan gustiz maitagarrija.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0033 Pekatarijak izan arren onbidetu nairik Jainkoaren Amagana zintzoro egapetuten dirianen aldez ulerrtu biarr dogu egija au.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Agurr, Erregiña ta errukiz beteriko Ama....

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 Jaungoikuaren Ama gustiz emolle ta eskerr onekua da-ta, mesederik aundijenak damoskuz opari txiki batsuen orrdaingarri.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 Gogotsu esan daigun ba Ave Marija: Iru biderr belauniko oeratukeran eta jagikeran, otoño onexegaz, Zeure Sorrpen garrbijagaitik neure gorrputz eta ariman zaindu nagixu gaurr, ene Ama.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Bigarren egunian gaztiak amamenera joan biar izaten dabe osabari (amen nebari, ta bizi badira lenengo aita jauna ta amandreari) urte-barrikariyak eroaten eta urte barriko agurrak eiten.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Maria geure Ama errukiorra: gure eskariak, motel illak direalako, sarri eztabe Jesusen belarrietan durundi egiten.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Gure Eleiza Amak ontzat daukan liburu baten irakurten dogu Mesias etorri etezan ala etzanekoa izan zala lege-maisuen eztabaida au; ta Jesusek argi argi erakutsi eutsela zelan Mesias, Daniel-en da beste igarlen aurresanez, Belen-en urte batzuk aurrerago sortu zan.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Amak eredu onetantxe berba egin eutsan Jesusi: Ene Semea ¿zergaitik egin deuskuzu au?.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 - Bertoldin yako ixena, ta amari, barriz, Markolbe.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Andra zurra ta adimen zolikua dozu au, ene jauna; baña mutil onek eztirudi beronen amak ez beronen attak sorrtuba danik, zein bata zein bestiaren iruntzietarakua dozu-ta.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0010 Neure Jaun ta Jaungoicua, neure eguilla ta salbaguillia: laquetu eidazu zure orbanbagaco Amaren ondran eguitera noian orrilleco jardunera edo ejerziziyo samurreraco diñaro maniau nadin, umill eltzen zure itzaltazun Jaungoicozcuaren aurrian misericordiya esque, zure laguntasun baga dalaco guizona caden ta argala, ta bisturic fedia, tasinisturic, sendo sinisten dodan leguez, onera guztiyac datozala zugandic; erregutu daidan, indazuzala Mariyaren bitartez, umil escatzen deutzudazan mesede guztiyac.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0011 Zuc, neure Jaungoicua, daucazu esanda, ez deutzazula ezerbere ucatuco zeure Amari: jardun edo ejerziyo onec dira zerubetaco Erreguin iragarri zenduan Birgina orren ondra edo gloriyaraco, eta Mariya laco ama bat ta ain Ama ereguiyaren ondran eguiten dan guztiya, dana leguez zure semiaren ondra gueiyagoraco, arguitu eguiguzu, Jauna, gure adiña, ta sutu gure guramena amodiyozco suaz, gure erregua eldu dedin, jarriric zagozan jargoi ereguirano.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0128 Jesucristoc emon eutzan bere Ama chit gurgarriyari, ugaritasun andiyaz, zeruan ta lurrian berari emon jacan al guztiya, ta al-au dauca Mariyac zeruan muga baric, bada orretaraco esaten da: Jesucristoc bere Ama entzun ta erantzutia, batizan dirala beti, beragan: Bai, Mariyac zeruan daucan al ta escubide onec, beti izan dira emon deutzazan Jaungoicuaren duiñac.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0128 Baña, Mariyac zeruan bere escuan daucan aguinbide zigorra da, Ama batena ta arrigarriya era batera:.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0129 Ama batena bere onerazpentzuen biyotza ez dabelaco bildurtu ta icaratzen, icharopendu baño, Mariya euren jaola ta laguntzalla altzua ta euren areriyo guztien amorrotic ascatu ta locabetuten dauzana, dan ezquero; baña da guztiz arrigarri ta bildurgarriya fediaren areriyuen contra: Berac banatu, laurendu ta birrindu ebazan munduco erejiya mueta guztiyac: Berac eracutzi eban bere miragarrizco al-au, maitetasun tolezdunaren contra: Berac azquenez, obitu ebazan lotzagarrizco oxin bagaco zacontza baten cristiñauen areriyuac.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0184 Mariyac eruan eban bere zintzotasun ta leyaltasuna arec eta ez gura izateraño izan Jaungoicoaren Ama, Aingueruac esan eta azaldu ezpaleutza, izango zala Jaungoicoaren Ama bere garbitasun ta ezquintzariyaren calte baga; Mariyac zur ta lurtuten gaituz Calbariyoan; bada bere apaltasun ereguiyaz, bere maitetasun izate gañecoaz, bere Jaunaren asmu gurgarriyaganaco zintzotasunac urten eraguin eutzan garailari, munduco Salbaguilliaren Curutziaren oñian, batzandu ta estututen zala umantasun andiyaz bere Seme Jaungoicoaren eriyotza umil ta mintzuaz.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0185 Berac asmetan ebazan Mariyaren ondran izen barriyac; zerbait eguiten azi baño lenago, escatzen eutzan bere dontzotasuna; zuzenduten eutzazan bere erreguac beragaz aurrez-aur balego leguez: maite eban bera ama leguez, ta zirudiyan zerutic jatzirico aingueru bat, iragarteco bere maitetasuna.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Andik lastertxo norbaitek taun-taun atea yo ta zirautsen: zabaldu, ene kutunok; zeuon ama nozue ta guztioi dakatsuet zeozer.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Aumetxoak, baña, bere abots garratzean etzala ama ezagutu eben.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Eztautsugu zabalduko - erantzun eutsen aumeak, zu etzara ama; ak abots bigun, maitagarria dau.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Bitartean baña otsoak bere oin baltzak leyoan yarri ebazan, eta aumetxoak, au ikusirik, esan eutsen: Ez, eztautsugu zabalduko; amak eztaukaz oin baltzak; zu otsoa zara.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Erantzun eutsen aumetxoak: Erakuskuzuz bein zeure oñok, ama maitea ete-zarean dakuskun.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Jayo zala beragandic, gueraturic Azuri Jaungoicozcoaren Ama duiñ au, dontzella, Semia jayo baño lenago, jayaqueran ta jayo ezquero, Jaungoicoaren escutic urten daben gauza guztien Erreguin ta aguintari, grazi ta irabaziyetan aingueru ta santu guztiyac baño betiago, ta bacarric Jaungoicoa baño guichiago, alanche Jaungoicoac goratu gura izan ebalaco.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, zaspi diriala gure Eleiza Ama santiaren Sacramentuac, gure arimaco zaspi iturri leguez, Jesucristo gure Jaunac ipiniyac, gure erru ta oreñ guztietatic garbituteco, ta emoteco guri bere grazi ta birtutiac.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, gure Eleiza Ama santiac daucala escubidia, Jesucristoc emonda, ariman gu lotu, ascatu, pecatuac parcatu, ta santuen, Mariya Birgiña guztiz santa, ta Jesucristo gure Jaunaren ondasuntegui oxin bagacoguagandic atara ta parcamenac emoteco.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Betozan ordurako, kaleak betean, Berrituko gizon morroskoak eta emakume galantak, bularren gañean Antiguako Amaren irudiak zituela; agertu ziran gero Markiña, Jemein, Goibar, Etxebarria ta Zigarrotzakoak; igoeben danak, aldizka aldizka, Antiguaraño, soñu gozoak joaz, Ama Mariari ikuste bat emotera; ta guztiak agur biguna egieutsenean, eldu zan Mariaren irudia errira jasteko ordua.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Amaren sabel barruan, urteteko erea dagoneraño, ezin iñor ugutzau ledike.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Ez gueiyago esquerbagatasunic, ene ama; nic gorroto deutset pecatu guztiyai, eta lenago gura dot milla bidar il, bein bacarric esquer-charrecua izan baño, nire salbaguiliac nigaitic igarotaco neque eta eriyotzara.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Alcantzau eguidazu, ene ama, graciya, ezagututeco ondo ondo oraciñuaren baliyo, premiña ta indarra, eta al dodan guztiyan eguiteco.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 ¡Marija, neure viotzeco Ama laztana! eruan naguizu arin cerura, emoteco duiñeco alabantzac zugaz batera ceure Seme bedincatuari....

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Santa Marija Jaungoicuaren Ama erregutu eguizu nigaitic....

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Izkera batek alkarturik gaukaz biok, geure Ama Euskal-erriaren izkerea izanaz ganera, laguntasunik ezaz sotil da etsaiz edo arerioz inguraturik estu dagoalako.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Zer iaritxiko dabe albo-erri gaztetxuok gure Ama zaarraren gorputza gau ta egun, oiñez ta burdiz, burdiñaz ta suz zaurituarren? Ezta asko gure Ama samurraren bizia il al izateko, beren bizkar-azurra (Pirineoetako menditeria) ta gorputza zulatutea.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Ama: Iñesatxuk ontxe be azur da guzti yan dau kerixia.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Nor da amari miña erretan deutsan arako semea?.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 Eleiza Ama santiaren Sacramentuac dira zaspi.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Jesucristoc eracutsi eutsan munduari guizon guztijen anaitasun eguijazcua; bacalduna (edo erregue) ta menbecua, zurija ta baltza, aberatsa ta abelguia, jaubia ta otseña, guizona ta emacumia, zarra ta gaztia, guztijoc gariala neba-arrebac eta anai-aiztac, Jaungoicuac sortu guenduzalaco, Adan eta Ebaren seme-alabac garialaco, eta aintzat Jesucristoc eta bere Amac artu guenduzalaco, eta, cristotar onac garianezquero, Elizamaren seme-alabac garialaco.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0011 Josu'k Bere Ama Deuna aurkitzen dau.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0011 Gure Gaizkatzalle matekorrak Bere Ama Deuna aurrkitu eban lekuba daurrkezku otoi-gai onetan.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0011 ¡Zelako atsekabe latza Ama Deunaren bijotza lerrtu eban atsekabia!.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0011 ¿Zelako okerra egin ete dautzu nere Ama obenge onek? diño Josu'k.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0031 Baña, edozeren aurrez, zenbateko atsekabia izango ete-zan Ama Miren Deunarena, bere Seme atsedengorra il-obijan lurralduta laga biarr ebanian!.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 Gurasoen ardurea, batez be amarena, erlejiño gauzak txiki-txikitatik barruraño bere biotz samurrean, sartzea zan.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 Bere amak dirausku kinkinka gogokoen izan yakola.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0006 Jaungoicoac gorde zaitzala, Erreguiña ta erruquiz beterico Ama, bicitza, gozotasun eta esperanza gueurea.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0006 ¡O biotz biguña! ¡O erruquiorra! ¡O Maria Birgiña gozoa! erregutu eguizu gugaiti, Jaungoicoaren Ama santea, merecidu daigun alcanzatea Jesucristoren aguintzariac.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Laugarrena, aita ta ama onratea.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Jesucristo gure jauna celan sortu zan Birgiña zan Amaganic?.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Eta bere Ama beti izan zan Donzella eta garbi?.

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 E. Trinidade gustiz Santaco bigarren Personea, edo Aita Eternoaren Seme Jaungoicoa, guizon eguitean Ama Birgiñaren sabel garbian, ez guizonaren bidez, ezpada Espiritu Santuaren bitartez ta birtutez; Ama beti gueratuten zala Birgiña garbi, Semea jayo baño lenago, jayoqueran eta jayo ezquero.

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 ¡O Birgiña María, Jaungoicoaren Ama maitia eta pecatari triste guztiyen misericordiyazco Ama! lagundu eguidazu gau onetan, gorde naguizu; desamparadu baga neure eriotzaco orduan.

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Olan lagunduten eutson nire amari, nire anaitxua azten.

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Niri zemaika itanduten eusteen eta nik umetxu onek, bildurrez dana aitortuten neban, baita zelan perra batzuk saldu neutsosan sugille bati, nire amak aginduta.

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Nire aita-orde gizagaxua, zigorkatu ta esegi egin eben, eta amari epai-aginduz oi diran eun zigorkadak emonda Oitura zan, asto-ganean igonda kalerik kale erabiltea atzetik zigorrez astinduten ebela agindu eutsoen, sekula etzeitela sartu komendadorearen etxean, eta Zayde, ondo yorratua, etzegiela etxean artu.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0005 Marija Virgiña guztiz Santa, Jaungoicuaren Ama eta geure jaubia; Jaungoicosco edertasun gustijac argui eguiten daben ispillu gustis garbija Trinidade gustis Santia egon eta bere Jaungoicosco aberastasun gustijac ipini ebasan jarlecuric goijena pecatua iños sartu esin izan zanhortu sarratua;.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0012 Uste ta icharopen onegas sendaturic, o Ama Dontzellia, nator arin aringa zu gana, eta macurturic neure pecatuen pisuaren aspijan negar erijuan etzuten nas zure oñetan.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0012 O Jaungoicuaren Semiaren Ama, ez eguijezu arren nire erregûei ezentzunic eguin eta bai abegui onagaz aditu eguizus eta emon eguidazu escatuten deutzudana.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0013 Erreguiña goratua eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe ederraren lenengo excelencija da, auquetua izan ciniala andra gustien artian Jaungoicuaren Ama zorijontzua izateco.

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0013 Erreguiñen Erreguiña eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe donetsuaren bigarren excelencija da, izan ciniala apaindua Trinidade chit Santiagandic doe, privilegijo eta virtute ugari, neurri bague eta beste inoc izan eztituban moducuac.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0018 Erregiña chit bedeincatia eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe altzuaren amaicagarren excelencija da, zure seme guztiz onac, curutzeco eriotziaren bitartes Aita beticua gana juateran icentadu cinduzala Adanen seme alaba gustien Ama maitetsu eta consolagarritzat.

107. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0019 Erreguiña gustis altzua eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe chit glorijosuaren amabigarren eta asquenengo excelencija da, eriotza absequintsu eta zoragarri baten bitartes eruana izan ciñiala cerura gorputz eta arima, contadu ecin leizan beste Aingueruen Coroen artian Trinidade chit Santuaren jarlecu edo tronuaren ondora, eguiten eta coronatzen cinduzala Trinidade Santiac berac izatia artu daben gauza gustien Erreguiña.

108. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0027 Ama gustis Santia zure asumu santu onetan jarraitu eguizu, eta arren ez zaitez astu, aisse gogorrac esetsita darabillen ontsichu, betico galdua izateco arriscu ciurrian bildurres eta icaras salvaciñeco porturantza duan arima argal au sucendu eta zaindutiagas.

109. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0032 Marija Virgiña maitegarri eta aingueruen Erreguiña eta andria, zure on izate guichitan entzun eta ain aundija gaiti, Trinidade nausi eta gustis Santuac aimbestian maite izan sindusana; lurrian iños entsun ez dan ain modu miragarrijan, zure dontsellatasunen lotza ederra galdu bagaric, betico Verbuaren Ama izan siñiana:.

110. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Eta orain Jaungoico baten Amari jaocan ain al izate andija neurtu ecin leijana, ceruan atseguinduten sagosana ceugas batera, neure Ama postuten nas eta Aingueruen taldiagas batu eta espiritu nausiocas batera hordu oneco etorrija emoten deutsut, Jaungoicuarren erruquitasunesco guilsac ceure escuan daucasusala eta illcor gustijen betico bitartecotsat ipinita zacustadalaco.

111. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Erraija ain bigunac daucasan Ama bategan bere Jaungoicosco Semiari aguinduten deutsan, eta Trinidade gustis Santiagandi escatu eta gura daben gustija jarichiten daben Ama bategan, ¿celan euquico ez dogu icharopen uste ciurbat?.

112. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Neure aberri onen gomuteak bijotza minduten daust Ama kuttun onentzat zoririk iñondik eztalako agerrtuten.

113. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Ameari seme dan danak, senduak eta makalak eurak gexo-aldijetan lagundu biarr dautse-ta.

114. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Onen ganez, ni bestatariko araso nekez arrtian nabil, eta neure zoritxarrez, neure guraz ixan ezarren, ez daukat idaztirik onelango lanak biarr litxakian lez egitteko; baña onek eta orrek eta beste onango gauzeak be ez daustela guztiz eragotziko ustetan dot gixu laburren batzuk eskintzen neure Amearen pizkunderako.

115. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 ¡Donetsija benetan bere Amearen onez nekatzen dan semia! Ezetsi ta gaiztetsija barriz, Amea gexorik ikusiarren, jaramonik egin barik bere bide ziztriñetan aurrera jarraitzen dana edo darraña! Ez gadixan geu onetarikuak eztan be ixan.

116. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

117. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Amaganantz azaztan
Adimen-inddarra,
Arerijoen kaltez
Beso ta bularra

Begi-aurre dogula
Ikurritz bakarra:
¡Gora! geu- Jaun-Goikua
Eta Lagi-Zarra

118. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Aintzau daigun anayak
Aintzau Aberrija
Euzkadi Ama laztan
Zinddo ta garbija
.

119. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Sendiko, familiko buruari beste enparauak laguntzea ondo dago; baña ama ta umeak lantegira joan bear izatea, txarto.

120. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Miren Ama mattaliak orretara sariztu, noski, seme on aren eraspen sutsuba Birilla deunaren gorpuzkija Leire'n gurrtu zan eungi luzietan.

121. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 ORTZURIK, - (Txiliri) Antzeman dezu, Txili, (1) gure Telesek arestian nolako biozketa illunez zirauskun lenen itoarentzako otoitz samurraura ¡¡o Ama!! (Negarrez).

122. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 Aita ta ama nolako, seme ta alabak, alako.

123. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 Aita arra, semea ere, arra; ta alaba, ama bezela, emea.

124. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: Aita ta ama onak badira, seme ta alabak, onak izango dira, ta....

125. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Mi. - (igesi) Ai ama! (Bizargille'k eusten dio).

126. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 And. - (Negarrez) Ai!, amaaaa!... Ai, ai, ai!... Amatxoooo!....

127. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Abotzak - Esan amari ea perexil pixka bat daukan.

128. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Ima. - Ez dago ama etxean, baña ikusiko det ba-daukan. (begitzen du arasa gañean, eta ostera atera juaten da) Ez dauka? (barruratuaz) Aldeko Joxepa Antoni zan.

129. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Ogiya? Ire amak obe zikan ire tokiyan sei librako ogi aundi bat egin balu.

130. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 JULIANCHO - Nik Juliancho.
BRAULIO - ¿Juliancho?
JULIANCHO - (¡Ai ama! ¡zer esan det!)
BRAULIO - Nola etzian Mateo-k ezer esaten.

131. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Amak maiteko zinduen nik baño geyago; beste iñork, ez.

132. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Garbiñe: Orrengatik bada; ta amik ez detelako, ta nori aitorrturik ere ez, ta barrenen ezin gorderik itotzen naizelako, zuri esan nai nizun, eta zuk....

133. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Orman Itziarr'ko Ama'ren irudi bat.

134. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 ¡Itziar'ko Ama, eskarrikasko! (Kontxexi joaten da ezkerreko lenengo atetik).

135. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 XABIER: Aita ez dakit, bañan amak or izan bear du. Deituko diot. (juaten da etxe barrenera).

136. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Jai artan jendetza aundia batutzen zan: aur txikiak ere, oñak lurrean jartzeko gauza ez izan arren, beren amaren besoetan joaten ziran, eta bere esku txiki eder pollitetan erramu edo olibo ostoak zaramazkitela deadar egiten zuten Hosanna onetsia izan bedi Jainkoaren izenian datorren Israel-Erregea....

137. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Emen bildu zituan Jaunak bere Ama guziz santa, amaika apostoluak eta ikasle asko.

138. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 Goiz-arratsetan
Ordu guztietan
Birjiña bedeinka zagun,
Zeruko izarrari
Ama txit garbiari
Gogoz kanta zaiogun
.

139. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 ¡Ay ze poza!
Guk biotza
Daukagu lertu nairik
Gure Ama
Txit laztana
Zerala Zu jakiñik
.140. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 Emen gauzkatsu, Ama,
Emen zure aurrean,
Artu gaitzatzu ¡arren!
Zure amparupean
.

141. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 Ainbat edertasun
Ta argi loretan
Zerua ikusten da
Eliz onetan:
Zu zera zeru
Aiñ pozgarria,
Ama maite
Birjiña Maria
.

142. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 Jakiñic zerala
Errukitsua,
Zabaltzen da gure
Biotz gaixua:
Bai! guzaz izan
Beti errukia,
Ama maite
Birjiña Maria
.

143. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 ¡Oh Ama esaten
Dizugu pozez
Zureak gerala
Biotz-biotzez:
Zu izan beti
Gure Jabia,
Ama maite
Birjiña Maria
.

144. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0023 Ama maite
Maite onen
Deitzen geran alabak
Berari gaur
Eskeintzera
Goazen gure biotzak
.

145. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0023 Ama maite
Maite onen
Deitzen geran alabak
Berari gaur
Eskeintzera
Goazen gure biotzak
.

146. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0023 Bai, Ama, Zuk
Mantupean
Gordetzen bagaituzu,
Zure alaba zintzoenak
Izango gerade gu
.

147. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0028 Ama, zure semeak
Emen bildu gera
Bedeinkatu deiguzun
Dakargun bandera:
Nai diogu Satani
Egiñ gogor gerra,
Eta mundu osoa
Jarri zure aldera
.

148. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Sortzez garbia deitzen zinduzten
Gure antziñako legeak,
Sortzez garbia deitzen zaituzte
Euskaldun zar ta gazteak.
¡Oh Ama! berriz bildu gaitzatzu
Mantu orren tolespian,
Biotzak berriz piztu ditezen
Amoriyo ta Fedian
.

149. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0032 Agur Jesusen Ama
Birjiña maitea,
Agur itxasoko izar
Diztiatzallea,
Agur zeruko eguzki
Pozkidaz betea,
Agur pekatarien
Kaya ta estalpea
.

150. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0032 Agur gizonen Ama
Zeruko Erregiña,
Ama gozo txit maite
Amorezko piña!
Zugandik joatea
Gauza da samiña,
Agur, nere biotzeko
Poz eta atsegiña
.

151. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0033 Baña zugandik alde
Biotzak eziñ du,
Zuregana dijoa,
Zugan bizi nai du;
Birjiñ paregabea,
Bedeinka nazazu;
Agur, Ama nerea,
Agur, agur, agur
.

152. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0033 Agur Erregiñ
Goyen-goyena,
Poz bikañena
Guretzako,
Zu zera beti,
Ama maitea,
Zuzenbidea,
Zerurako
.

153. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0033 Ebaren ume,
Erbestetuak,
Naigabetuak,
Gatoz, Ama,
Samiñtasunez,
Eta negarrez,
Pozkida billa
Zuregana
.

154. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Kanta gaur zoriona
¡Gora gazteriya!
Lurrean degu poza
Zeruban gloriya:
Gure Ama delarik
Birjiña Maria
Ta aingeru Luis Gonzaga
Gure gidariya
.

155. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Ondo dakigu, Ama maitea,
Errukitsua zerana,
Orregatikan datoz gazteak
Pozez kantari zugana:
Zorioneko kongregantea
Zuk anparatzen dezuna,
Itzul itzatzu beti errukiz
Zure begiyak gugana
.

156. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Luzbelek ditu diabru danak
Orañ mundura bialdu,
Ta aingeru Luisen kongregante
Nai gaitu betiko galdu
Zu gure Ama zeranik nunbait
Pentzatzen ere ez aldu,
Arren! itzatzu zure oñ-azpiyan
Etsai guztiyak zapaldu
.

157. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Jesukristoren soldadu gera
Luis Gonzagaren anayak
Kristauben gerra gerra danetan
Aurren aurretik jarriyak:
Gora gazteak! garai ditzagun
Batallan arras etsayak
Gure banderaz eramatean
Birjiñ Amaren gloriyak
.

158. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 ¡Aserretua iduki zaitudan Jesus'en Aita! zere Seme maitearen Biotzeko maitasunagatik eta Seme onen Amak ura gurutzean josirik ikusi zuenean eraman zuen biotzeko estutasun eta nekeagatik eskatzen dizut, utzi dezazula betiko zere aserretasuna, ta lagun zakizkidala orain daukadan asmoan nere egunak igarotzen edo bukatzen.

159. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Zurequiñ Maria,
Gure Ama maitia,
Nai degu bizi
Beti-beti
.

160. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Gugandic etsayac
Bial-itzatzu,
Gugana beguiyac
Itzul-itzatzu.
¡Oh Ama! eguizu
Gugatic erregu.
Beti-beti...
.

161. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Betico zureac
Izan nahi degu,
Zure Biyotz onac
Artuco gaitu
¡Oh Ama! beti Zu
Maiteco zaitugu
Beti-beti...
.

162. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Aimbat edertasun
Ta argui loretan
Zerua icusten da
Eliz onetan:
Zu zera zeru
Aiñ pozgarria,
Ama maite
Birjiña Maria
.

163. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Jaquiñic zerala
Erruquitsua,
Zabaltzen da gure
Biyotz gaishua:
¡Bai! guzaz izan
Beti erruquia
Ama maite
Birjiña Maria
.

164. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 ¡Oh Ama! esaten
Dizugu pozez
Zureac guerala
Biyotz-biyotzez:
Zu izan beti
Gure Jabia
Ama Maite
Birjiña Maria
.

165. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Ama maite Maria,
Eguiguzu lagun,
Zure bitartez Jesus
Icusi dezagun
.

166. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Aingueruzco liriyo
Estimagarriya,
Usai gozozco lore
Zerutic jechiya;
Gorde nazazu, Ama
Guztiz maitatiya.
Ez dezadan ziquindu
Birtute garbiya
.

167. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Nere Ama
Chit laztana
Ni zuretzat
Ar nazu
Amparatu
Ta guiatu,
Zeruratu
Nazazu
.

168. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Goyetaco izar argui
lausorican gabia,
Sortu ziñan momentutic
Jaunac doaiz betia.
Amorio ederraren
Ama maite gozua
Esperantza Zugan daucat
Confiantza osua
.

169. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Negarrezco erbestean
Asco gaude sufritzen
Gure malco samiñtzuac
Azi zaite legortzen.
Beguira zaiguzu, Ama,
Erruquiz zerutican
.

170. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Entzun da Amaren deí ederra
Euscaldunac, euscaldunac nere aldera
¿Nola erantzun ez gure biotzac
Euscaldunac guazen aurrera?
Guazen, bai, biotzaquiñ batian
Mariari gueran guztia ematera
Zeru-lurrac pozturic esanaz:
Euscaldunak, Ama, beti zureac guera
.

171. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 ¡Aurrera! Mariaren semiac
Euscaldunac, euscaldunac, beti aurrera:
¿Nori bildur gurequiñ badator
Maria guri laguntzera?.
Viva Maria, Viva Maria
Gure Erreguin, ta Ama maitia!
.

172. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Juratzen dizugu danac, bai,
Ama, zure banderac alai
Jarraitzia beti zintzuac
Zure euscaldun soldaduac;
Ta nai badezu juratzia
Biziya ere guc ematia;
.

173. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Ona emen zure oñetan dana,
Ama ta Erreguiñ laztana
.

174. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0053 Mirari arrigarri onec etsayaren biotza bereala bigundu zuen, eta alde batera bere oquer-eguite eta pentsatze guziyac utziyaz, Eliz Ama santuaren besoetara biurtu zan.

175. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0222 (...) choricumechoac beren estutasunetan amari deitzen diyoten bezela, gaurco bear ontan zuri deitzen dizugu, eta guc eguiz arrazoi guziaz, bada zuc guri diguzun maitetasuna, amic onenaren maitetasunac ere ezin berdindu dezaque, ez eta urric eman ere.

176. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0245 Jose Santu gloritsuba; nere laguntzallea; pecatariyen Ama Mariyaren Senar garbiya, escatu ezazu nire aldez, eta irichi zadazu esquer au; Ala izan dedilla.

177. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0296 ¡Nic det ill Seme Jesus,
Nic det ill, Mariya,
Baña ondo damu naiz,
Ama errucarriya!
.

178. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0297 Magaletic Amari
Quendutzen diyote,
Usaiz licurtaturic
Obiratzen dute
.

179. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0314 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut escatzen,
Bost misteriyo glorizco oyec
Lagun zaguzu cantatzen
.

180. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0315 Miñen ondoren, Ama maitea
Icusten dezu pizturic,
Illen artetic zure Semea
Eguzqui eder eguiñic
.

181. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

182. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 Eta zuri agur eguinda guero, echera biurtzen naizenean, eta bidetik, basotik, menditik edo nagoan tokitik, nere neke-aldietan eta estu-larrietan nere biotzeko zispuru eta deiak mendi-oste onetaraño bialtzen dizkitzudanean, ez ¡arren! ukatu niri, ene Ama laztana, zere esku onguille orren laguntasuna.

183. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 Orduan, orañ eta beti lagun zakizkit, Arantzazuko Ama errukiz betea, eguiazko kristau on bat izaten (...).

184. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0078 (...) aaztuko banintz legue orrezaz, eta oraindik okerrago dana, bera ausi ta oñazpiratzeko ausardia izango banu, onela, nere anima gassoa pekatu ilgarrien ichaso aserrean betiko ondatzeko arriskuan jartzen naizela; orduan, Ama maitea, zere esku biguna luzatu, eta zere laguntzaren ontzi seguruan sartuta, konfesio on baten bitartez Jaunarekin pakeak eguitera eta aldareko sakramentu chit santuan nere anima makal eta auldua sendotzera, eraman nazazu, an indarrak artuta, zeruko bideari, aspertu eta guelditu gabe, jarraitu natzakion.

185. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0090 Ortikan zaude Euskal-erriko
Seme gaisoen beguira,
Gaur zure seme oyen kontrako
Etsayak pranko badira;
Zugana gatoz, Ama maitea,
Zure mantupe arguira
Issuri zazu zeure indarra
Euskal biotzen erdira. Arantzazuko...

186. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0257 ¡Ama! nere azkeneko orduban arima zure eskutan artu, Jaungoikoaren aurrera eraman, eta barkamen iritxi: orrela, nere aldeko erabaki gozo bat entzun, eta Aingerubaz batera beti-beti zeruban ikusi zaitzadan. Alaxen.

187. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0257 ¡Ama guziz atsekabetuba! Zure Semearen gorputz doitsuba, maindira batean inguraturikan, obiyan jarri ta arri aundi batez estaltzen ikustean artu zenduban atsekabea, zazpigarren eta azkeneko egun onetan gogora ekarri nai dizut.

188. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 Jaungoikoaren Ama... (265-en orrialdiyan).

189. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 Jaungoikoaren Ama... (265-en orrialdiyan).

190. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Bere argaltasunak galdu-ondatu edo deabruaren maltzurkeriyak zikindu duban guziya berritu ezazu, ta orrela erositako alderdi au Eliz Ama Santubaren gorputzari itsatsi zayozu.

191. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Egun onetan lenago artutako asmo santuak berritu, Santokristoa, Ama Maria, Aita San Jose ta San Prantziskoren iruditxo edo estanpak, eta urbedeinkatua beti zure oiaren aurrean edukitzeko asmo erabakia artu zazu....

192. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 1469an Balzategiko Rodrigotxori agertu ziñaiozkan ezkerotik, or zaude Aloña mendian, arantza gañean, Euzkalerriaren Ama ta Erregin errukitzu egiñik, Euzkalerri guztiari, baña, era berezi batean, Gipuzkoari ortik beren estutasunetan begiratu ta laguntzen diozu.

193. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Aurretiko ejenplo oiek adoreturik, ni ere gaur, orain banatorkizu Ama gozoa!.

194. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 zabaltzen daki, munduak iñoiz
amak bezela besuak,
berarengandik laztan eder bat
arturik ume gaxuak!
daki arpegi eder gorrian
jartzen amaren musuak...
aztutze ez diran musu galantak,
barrendik irtendakuak!

195. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Gozamen abek biurtutzeko,
legortutzeko malkuak,
ixildutzeko ume zurtzaren
larri datozen ojuak,
entzun nai nuzke nere amaren
itz sakon, xamur, goxuak,
baiñan munduan eztira entzuten
Zeruan diran soñuak
.

196. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ama iltzan ta etzazutela
kantatu gure echean;
badira beste asko nor poztu
sayatu zuen lanean,
alaiturikan beren amakin,
bizi diranak pakean
.

197. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 ¡AMA MAITEARI!.

198. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 Ipiñi naute, ama maitea,
guztizko trantze estuban
zaitudalako nik eskudatu
merezi dezun moduban.
¡Ama uzteko alde batera
zertako gera munduban!
Ballera ontako sufrimentubak
jarriko gaitu Zeruban!

199. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 Egiten diyot, animatikan,
orruba senideari
begiratzeko bear bezela
jayoterriko lurrari:
biyotzetikan jarri zaizute,
antziñako legeari,
kontu arturik gau eta egun
gure ¡Ama maiteari!
.

200. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Ez du biurtzen ama bateren
maitasun ona munduak;
ez du kemenik berak sortzeko
ama maitien kantuak,
zeñak entzunik artzen ninduan
ai! zeñen gozoro luak;

201. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ai! ama iltzan; nere amacho
emen utzita bakarrik
seme maitea, bere izarra
negar ta malkoz beterik!...
¡nere amacho, nere poz dena
joantzan itzuli lurretik!
eta amacho gabe lurrean
zer egingo det orain nik?
¡arren, amacho, zurea naizta
¡lagun zaidazu zerutik!
.

202. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Choriak ere sayatzen dira
egunarekin batean,
biotza alaitzen, berak bakarrik
dakiten kanta luzean;
alaitzen nitzan iñoiz ni ere
amarekin nitzanean,
baiñan gaur... ¡chori chiki maiteak
zuen kantuak aitzean,
penak guziak pillotzen dira
erruz nere biotzean!

203. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Gabaz geroztik nabillenean
bakar eta arlotea,
baiña biotza urrezko amaren
naitasunean betea...
ikusten det nik goyan izarrak
duten jarleku luzea,
nere amacho pozik zerura
joandan atsegin bidea,
eta... negarrak menderatzen du
korputz indarrik gabea,
esnatutzeko tristeagoa,
goizean biotz nerea
.

204. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0300 Ez du alperrik Jainkoak egin
ama naiduen semea;
biotz nerean berak jarri du
beti usaidun lorea,
nere amaren naitasun dena,
argatik naiz ni berea
nola amacho, zeñari eman dion zeruak echea.
Goitikan dator ume zurtzaren
atsegin poz emallea....

205. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0300 Zeruan daude Ama Birjiña,
gañera ama zurea
goitikan dator itz goxo auxe,
nere tristuren epea,
ume zurtzaren poz ugaria,
malko legortutzallea,
ama nereak bialtzen diran
biotzerako pakea
.

206. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Sukaldian presaka
ari zan lanian,
amak aurra negarrez
entzun zubenian
.

207. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 ¡Ama onak bazeukan
pena bere diña,
zer egiñ biar zuben
somatu ezina!
.

208. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Berriro entzutenda
negar aurrarena,
estututzen zuena
amaren barrena,
zeñek diyo batetan
lajarik diena
beren sendakiñentzat,
ustian zubena...
- ¡Zer kalderiñ eta zer
danboliñ kirtena!
guziyak baño len da
nere zoramena
.

209. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Ala ama larriya
choratuba kasik,
ixiltasunak utzi
zubelako pozik,
zeren etzan entzuten
estalpeko otsik,
inguruan zebiltzan
chori kanta baizik
.

210. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Baña ona izanik
amaren biyotza,
zerura goititu du
bildur gisan boza
pentsaturik -¡Nork daki!
nere mutill motza
or erori ote dan;

211. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0439 Auntza aurra mantentzen
ikusirik ala,
esnia tititikan
artzen ari dala
balitzake bezela
amaren bularra,
chokatuba begira
egiñaz algara
auntzari gozo gozo
diyo beriala
- ¡Ederki pentsatuba!
¡a! ¡bejondayala!
¡uste diat iñure
joan itekiala!
.

212. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 - Baita oreik be, kantauko deutzedaz; baidaki Leiztarrok Arantzazuko Amaren maitale jatorrak gerala... Ara neuk txikitan ikasitako kanta batzuk:.

213. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Semeak laja dute beren ama euskera, jakintsu ta jakingeak yaurrti dute urietatik, errietatik, batzarretatik, ondo jantzi edo apaindutako iru gizon edo emakume dauden toki guzitik.

214. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Eta ama euskera gaxoa sei milla urrte gañean ditula, orr dabil igesi bezela mendirik-mendi, txabolarik-txabola ostatu billaka.

215. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Ta Jainkoak, errukiturik ama euskeraz bere zoritxarrean, bere semeari Belen'go estalpera iru erregeak bezela, noizik beinka gozagarritzat bialtzen dizkioz gizon jakintsuak,

216. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Eutsi bada euskerari, euskaldun maitea, ama oinperatzea lotsagarri da-ta.

217. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - Amak esan dit pixkanaka orrdaintzeko soñeko bat arrtu nai liokela, eta ia noiz egongo dan bakarrik, iñorrk jakiterik ez lukela nai-ta.

218. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - Esan zaiozu amari orain etorrita berrdin dala.

219. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0160 - Ez diot tira egiten, ama.

220. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

221. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Oriek danak zueri ezagutueraztea da nik gaur dakardan xede edo gaia, Jaungoikuak ta bere ama gaitzitzalik gabiak laguntzen nauela bear bezela itzegiten, eta zuen biotzak sututzen, Beraren eta euskeraren maitetasunaz.

222. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Etsai orren izena nik emango dizuet, nere biotzeko aditzalle maiteak: etsai orrek, armarik ta gudaririk gabe, deadar ta irrintzirik gabe, bildutarazi baititu euskaldunen etsai guztiak, erromatarren denboretatik gaurko egunetaraiño: ura da gure AMA EUSKARA.

223. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Iñork ura ez derasazke ezpadu iretsi amaren esnearekiñ batean.

224. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Guda au zala, ta 1834'g. urrtean Olano'ri bere aita il zitzaiolako, Gazteiz'era joan zan bere amarekin.

225. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Ontasun abetzaz gaiñ, edertasunezko gai aundiyak ere berekin zeuzkan; aren begi eder mintzakitsuak baziruditen mingañari chandarik eman gabe itzegiñ nai zutela; ¿bañan itzegin ere nola? Ama batek aurra bularrean daukanean beziñ xamurkirotsu eta atsegintasun aundiyan.

226. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Igaro ziran amar egun gurasuen asmo berri jakin zubela, bañan nola denak ixilik zeuden, egun batean Luchi-ri bururatu zitzayon amari galdetzia, norenganatu bear zuten josten ikasteko.

227. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Amak erantzun ziyon, jostundegira joaten asi bañan len, nai ziyokiela soñeko egoki bat erosi, bada zeukana zeguela itsusi xamarra, eta ontarako Donostiratuko zirala bide batez josten erakutziko ziyonari itzegiñaz.

228. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Atsegintasun aundiya eman ziyon amaren erantzuerak Luchi-ri, eta len bañan arreta aundiyaguakin echeko eginkisunai jarraituko ziyela esanaz barkaziyua eskatu ziyon amari egin ziyon galdeerakiñ utsegiten bazukien bezela.

229. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Udazkenean lanak menderatu zituztenean, astelen arratzalde batean amak esan ziyon Luchi-ri, apain zedilla zuben soñekorik onenarekin, Donostiratu zitezen egindako eskeñiya osatzeko.

230. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Esan bezela apaindurik, Donostiratu ziran ama eta alaba, chakur zintzo pintto-ren zaitze mendean echea utzirik, bada Anton, mendira joana zan goizetikan egun guztirako egur epaitzara.

231. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Errira irichi ziranian amak esan ziyon Luchi-ri, elizarako asmoak zitubela done Antoniyo-ri otoiz egiñaz eskatzeko zeuzkazkiyen asmo guztiyak zuzen eta naiera osoan irten zitezen.

232. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Luchi-k erantzun ziyon bere biyotzaren aginduzko maitasunarekin; osa bedi berorren borondatia, ama; eta...

233. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

234. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Euskaldunok, zeruko Ama bigun, amultsu, gozo ta samurr onegazko eraspen eta maitasuna geure lurreko amen bularretan, ugatzaz batera, edoski ta edan doguzala, nik esan barik be, ondo dakizue.

235. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Beti ezkutuan eukiteko gauzak be ez dira-ta, kristiñau guztientzat ain atsegintsu ta pozkarri dan egun onetan, geure gogoak jaso, biotzak idegi, barrenak zabaldu ta zeruko Ama atsegin eta gozo oni geure eraspen eta maitasuna, geure eskarron ta zaletasun laztana agertu ta erakutsi bearr dautsaguz; geure buruak eta geure gauzak, batez be geure gogo-biotzen landara ta kimuak diralako maiteen doguzan gauzak; geure gogamen, asmo ta gurariak eta oneik azaldu ta adierazteko darabilgun geure euskerea, zeruko Ama laztantsu orren eskuetan ipiñi bearr doguz.

236. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Izan be, entz, maite: gure euskera zampacirc;rr, garbi ta ederr au, Jaungoikoagana joateko bide, Jaunaren eta Maria`ren seme zintzo izateko jagola ta lagun izango yakula deritxogu: geure siñestean sendo, geure oitura onetan garbi irauteko berariz lagundu gaikezala uste dogu, ta au uste dogulako, euskal-jai oneik amaitu baño len, geure asmo ta lan oro, Uribarri`ko Amaren eskuz, guztioen jabe dan Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu nai izan dautsaguz.

237. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Gure asmo, uste ta itxaropena orixe da: itxaropen au galduko ba`gendu, lanari jarraitzeko kemen eta adorea be galduko geunkez; baña uste ta itxaropen gozo oneik geure gogoa indarrtu ta biotza sendatzen dauskuez, eta orain arrte lez aurrerantzean be euskerea geure siñestearen lagun eta jagola izan dakigun, jai oneik Amaitu baño len, Uribarri`ko Ama samurraren eskuz, Jaungoikoari betiko eskiñi ta opaldu gura dautsogu.

238. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Auzpaztu gaizan ba bere oñetan eta gogo beroz, biotz osoz esan dayogun: Ama gozo, Ama samurr, Ama maite, gure asaben ekandu onez bizi nai dogu; siñestez asabak baizen sendo, oituraz aek baizen zindo ta garbi iraun nai geunke; baña arerioak geure siñesmena illundu ta geure ekandu onak zikundu nai dauskuez-ta, Ama laztan orrek zeure magalpean arrtu ta jagon gaizuz.

239. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Zuk, Ama maite orrek Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu egiozuz: zerutarr kemen eta indarrez sendotu ta bizkorrtu egizuz....

240. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0248 Bildotzak amari bezela, maitasun samurrakin illargiyak lurrari zerrayoan orei lañukorrak aldiyan bein bitartetzen zitzaiztelarik, gaubaren bakaldunen musu zillartsua ezkutatuaz.

241. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 Or dauzkat illobituak !lurrtutzen! Juanito, Elisabeth, Aita eta Ama!, baita ere nere biotzeko beste asko pushka, zuekin nik inguratu nai det, eldutzen danian, nere azkeneko eguna.

242. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Eta nundik etorri zait nere Jaunaren Ama nere etxean sartzea? Bada zure abotsa nere belarrietara etorri orduko, nere sabeleko umea pozarren ikaratu egin da.

243. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 JAUNGOIKOAREN AMA TA JUAN BAUTISTAREN AMA

244. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Itz gutxitan, Martin: Jaungoikoaren Semearen gizakundeak sortu zuan bere Amaren biotzean pozezko gar aundi bat.

245. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Isabelen biotzean ere bazegon beste pozezko gar aunditxo bat, bera Gaizkatzallearen Ama zalako.

246. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Egun ori Eliza Ama Santak donkitu dio Jesusen Biotz laztanari, ta kristau zintzoak, jaunartu ondoren, egintza ederrak egiten diozkate bertan Jesusen Biotz maitagarriari.

247. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Nunbait merezi ez nere Zerutar Amaren irudia ikusterik.

248. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Gauza txikia aldirudizu bakartasun artan irurogeita amar milla persona biltzea, danak goruntz begira, ea noiz agertuko Jaungoikoaren Ama, gugandik zer naiko ote duan, Beraren eta Bere Seme Jaungoikoaren borondate guztiz deuna osorik eta zeatz betetzeko gertu? Baña orrezaz gañera ikusi ta adittu dittut beste gauza jakingarri batzuek.

249. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 EIiza Ama Santak dauka itza.

250. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Bere garayan Eliza Ama Santak itz egingo du, eta guk Elizaren Seme onai dagokien erara, Eliza Ama Santaren itzak Jaungoiko Berarenak bezela artuko ditugu.

251. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 @- Gertu egon Eliza Ama Santak erabakitzen duana egitzat artzeeko.

252. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Eta zer esango ote digu Eliza Ama Santak gai onetzaz?.

253. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Nik ordea, Eliz-gizona naizen aldetik, ezin eman nere iritzia gai ontan, Eliza Ama Santak itz-egin baño len.

254. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Baña itxodon dezagun ea ze esaten duan Eliza Ama Santak bere agintarien bidez.

255. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Eliza Ama Santa, ordea, beti izan da errukiorra.

256. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Garagarrilla'ren 7'an, 1867-garren urtean Eleiz Ama Deunak Zorionduak izan ziran Japon'go ziñopa (martiri) asko; baña 1630-garren urteraño ildakoak bakarrik: ez beraz Errkizia'tarr Aba.

257. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Eta bertantxe, bere ama Azpilkueta'r Maria'k erakutsi ta, gure euskera gozoan Aita gurea , Agur Maria ta beste otoitzak ikasi zitun.

258. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Izan ere, Jaungoikoari eta Eliz Ama Deunari zor zayen gorapena eman da gero, ez du gizon dan gizonak bere erri ta bere Jaunaren alde ibiltzea baño aintza garayagorik nai izan bear.

259. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Emeretzi urte bakarrik zitunean ama laztana ta anai, maiteak laga ta, ikasle gogoangarria izateko asmoz Paris'ko Ikastetxe nagusi aipatura abiatu zan.

260. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Badirudi, eramandako zigorrada bere onez aurrerontzean ere gogora erazi nai ziola Ama gozo onek.

261. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0204 1 Donokiko Bakaldun
Jainkoa'ren Ama,
Eskar guziz jantzirik
Sortua zerana,
Poz pozik abestutzen.

262. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0205 1 Agur Jesus'en Ama
Birjiña maitea,
Agur itxasoko-izar
Diztiatzallea;
Agur Zeruko Eguzki.

263. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0260 23. Iru bider nork bere gogoa ukatu Birjiñ Ama'ren izenean.

264. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0260 27. Birjiñ Ama'ren maitez umiltasunezko aldiren bat egin.

265. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0261 31. Beraganako epelkeri eta atzerapenagatik Birjiñ Amari barkaziyoa eskatu.

266. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Eta bete ama andre Pikak bialita edo, bazkaria eramaten zion, etxeko morroi batek beste iñork etzekien, aitzulo artan luzarosamarrean egon zan.

267. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 (...) bere praileak baño, bere semeak maiteago dituan amarik ez da.

268. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 (...) agertzen zitzaion berriro bere ezpañetan biotzeko eztitasuna, semearen negarrak musuka samurraz txukatzeko, mokokaldia eten egiten duan amari bezela.

269. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 Esan ta eguin; eraman zuan botellacho bat beteric echera ama tristeac, eta arquitu zuan alabachoa ia agonian zegoala: belaunicatu zan, deitu zion San Inazio gloriosoari, jeiqui zan, eta zapicho bat bustirik, ur bedeincatu arequin umedatu zizquion aurrari becoquia ta eztarria.

270. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 ¿Zeñec adierazi amaren poza? Iñorc ez iñolaco moduz.

271. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Nere Jesus guztiz ona, Zure Ama chit Santua, San Juan icasle maiteari, Gurutze gañetic gomendatu ziñionean, Zure ta gure Amaric onena onratzen, serbitzen eta amatzen, eracutsi ziñiguzuna: nic escaintzen dizut, Aita San Inazioren beste birtute guztien artean, arc Ama Birjiñari izan zion debozio guztizcoa, ta maitetasun paregabea; ta orregatic Ejerzizioetaco liburua escribitzean, Ama maite ori, eracusle eta guidaritzat iduquitzeco, zoriona izan zuan.

272. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Arren, indazu, Jauna, zeruraco auqueratuen, siñalea dan, Ama erruquitsu onen eguiazco, debozioa, ta maitetasun irazequia piztu ditezela nere biotzean, Zu ta bera, orain ta beti-beti amatu zaitzatedan: eta Bederatzi-urren onetan escatzen dizudan mesedea, Zure gloriraco, Santuaren onraraco, ta nere oneraco baldin bada.

273. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Tobias gazte onak eta Sara neskatxa zintzoak aingeruaren autamenez alkarrekin eskontzeko erabakia artu ta biak alkarri eskua emanaz batutzera zijoazenean, Sara'ren ama Rakel andre onbidetsuak Jaungoikozko argitasunez, gaur egunean ere eskontzerakoan Eliza Ama Doneak esaten dituan itz gogoangarri auek ixuri zituan berengan: Abraham eta Isaak eta Jakob'en Jaungoikoa izan bedi zuen artean, eta berberak batu zaitzatela ta bere bedeinkapen ugariz bete zaitzatela, era onetan itz eder auekaz aitorturik eskontzaren gizabide egoki ta biziera onbidetsua.

274. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 6.a Umeen ardura dutenak alegiña egin bear dute, beren lenengo Jaunartzearen ondoren, sarritan eta al badute egunero urreratu ditezen Mai Donera, Jesukristo'ren eta Eleiza Ama Donearen naia dan bezela ta Jaunartze oiek beren adinari dagokion jaieraz egin erazten.

275. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, ama, bai, badira:¿zenbat ordea? eundik bi, lau, amar? ta ¿zer diyo pittiñ orrek ainbeste emendik dijuazenen tartean? an ezkonduen ordez Pellok zerbait esan lezake;¿ez da ala, Pello?.

276. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, Polli; nere amak, an nik eraman izan bear nitun nekeak badakizki, eta zureak ere jakingo ditula uste det.

277. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Eraman nazue Donamarietara, oiu egin zun amak.

278. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Andra Maria, obendioen (pekatarien) Ama, nere obenak ondo aitortu nai ditut, eta onetarako zure laguntza emaidazu, obenak ondo ezagutu, benetako damua izan eta geyago ez egiteko.

279. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Zure gogoa gaizkatzeko yakin bearr dituzunak bai dakizkizu? Ta betetzen dituzu? Ama Eleiza Deunak erakusten dituanak siñesten dituzu? Yainkoa-k zure ardurarik ez duala, edo Beregan zure ustea galdu dezu? Aitorrtzean oben larririk lotsaz edo, ixildu dezu? Eleizari edo eleiz-gizonei lotsa galdu diezu? Ikurrtonak (Sakramentuak) bere aldietan artu dituzu? Ikurrtonik, oben larria eukirik arrtu dezu?.

280. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Prantzisko, berexkuntza aundi au eman ziolako, bere eskerr ona agertzeko ustez, buruaz agurr eginda, aldentzera zijoan Aita Santuak esan zionean: ¡O tolesgabea! nora zoaz, ta zer agiri daramazu Barkamen ori eman zaizula siñetsi-eraztekon ? - Aita Santua, zure itza naikoa da neretzat: baldin Jaungoikoarena bada Berari dagokio berea dana agertzea: Ama Maria izan bedi papera, Jesukristo idazlaria ta aingeruak testigu; nik ez det beste agiririk ez beste buldarik nai; ori naikoa det.

281. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Jorje Deunaren elizak, ama bat bere semearen garaipenak goratzeko bezela apain-apain eginda, bere barruan artu zuan Jesukristoren Ordekoa, ta onek jarleku ederr apain batean eserita, obispoen ta jende guztiaren aurrean, biotzak pozez pil-pil egiten ziela, Prantziskoren goreskia asi zuan itz oekin: Lañu artean goizeko izarrak, ta illargi beteak eta eguzkiak argi egiten duten bezela, onek ere argi egin zuan Jaungoikoaren elizan. (2) Cel I 197 gn orrialdean.

282. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0018 1.go Ez dira artuko amalau urtetik gorakoak baizik: eta onetatik ere oitura onetako, paketsu, Aita Santu, ta Eliza Ama santari sor zaien obedientzi, ta errespetoa gordetzen dien katoliko onak bakarrik.

283. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 4.en Ordenan sartzen diran andre naiz guizonak nobiziadu edo prueban urtebete eguin ondorean, Jaungoikoaren aguinduak gordeaz, Eleiza Ama Santaren menpeko onak izango dirala, ta onetan eguiñ ditzakeen utzeguite edo falten penitentzia eguingo dutela, prometituaz, profesatu bitez.

284. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Eman bada Aita Santuari osasuna: Eleiza ama Santari indarra, Euskal erriari fedea, ta batez ere erri onetako Parroko ta gure Direktore Jaunai, beren eta gure animak zeruratzeko bear dituzten arguitasun eta laguntza.

285. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 - Agur ama; orain banua, eta nere abarkak eta trapuak erre itzatzu, gogoratziak ere eztit onik egiten da.

286. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Guzi ori Apostoluai esan zieten emakumeak auetxek ziran: Maria Madalena ta Yoana ta Yakoboren ama Maria ta beste zenbait.

287. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Nork eragingo...? ta Anai Garatek; ez zakarra izan balitz; baña biguna izan ura, ama batek bezelaxe gaxoei gau ta egun laguntzen zekiena, goxua.

288. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Mallorkako atezai Jesulagun Alonso Rodriguez Deuna eredutzat artuta zun bizi osorako, ta baita Amarenganako zaletasun onetan ere.

289. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 - Zer esan dek?
- K... iri, k... ire aita ordi akerrari, k... ire ama ustel zikiñari.

290. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Sendatzailleak etzuan itzik ere geyago esan; bañan emakume ayek, guztiak batera, eun eta bere aldikoak ama txatxu ari esan zizkaten.

291. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Neska ikastetxetikan etortzean, bere ama ta Sendatzaille jauna etxeko atean zeuden, izketan.

292. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Sendatzaille jauna joan zanean, Pilartxoren ama negarrez geratu zan, eta neskarekin otoitz batzuek egin zituan.

293. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 -¿Zergatik dion ori, ba, maitea?
- Oi... ¿Zergatik esango det, ba, Jauna? Ama negarrez dago ta, Jauna....

294. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 -¿Ama negarrez? ¿Zer din, ba, amak?
-¿Zer duan? Berori Elizakoak egin gabe iltzeko bildurra.

295. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 23 Otoi ta baru egin ondoren, zarrak eliz bakoitzean buru yarri zituten, ta siñestun egiñak zitzazkion Yaunari, gorantzi zizkioten (23) Otoi ta baru... Baruak, berez, yan edateko urritasuna izanda ere askotan, otoyarekin diyoanean, edozein laztasun ta ildura esan nahi du. Otoi ta barua alkar lagun izanik, emen Bidaliek, ta beti Eliz Ama deunak agintzen ditu arazo estuetan. Emen daukagu benetan ardurazko arazoa: esku-ezarrtzez (gerkeraz cheirotonéasantes) Paul ta Barnaba'k egindako gotzai ta apaizen auteskundea .

296. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Pekatarien kai ta gordeleku ziurra zeran Ama Maria!.

297. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Ama zeran ezkeroz, nere gaiztakeriak azturik zugan artu nazazu.

298. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Ontasun onetan nere ustea jarrita, zugan, Ama, negarrez, pekatari nator.

299. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Gorputz ta animaz, sinismen ta naitasunez erru gabe izanik, Jauna bera poztu zenduen Birjin guziz ona, ta Jainkoaren Ama!.

300. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Bada gure Ama guziz ona, Erregin ta Bitartekoa!.

301. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0207 Bedeinkatua izan bedi Jaungoikoaren Ama dan, Birjin Maria'ren Sortze garbia. (2) Aldiro 300 eguneko barkapena.

302. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0207 Zeru-zatia zeran zu!.
Ematen dizut gorputza,
Gogoa, biotz, bizitza;
Naizen guztia zuk artu
Ama, erruki nazazu
Eta iñoiz nitzaz ez aztu!
. (4) Aldiro 300 eguneko barkapena, purgatorioko animentzat eskeñi litekeana da.

303. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0408 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut eskatzen,
Bost misterio pozez beteak
lagun zaiguzun kantatzen;
Gogo guztiaz esango degu
Lenengo misterioa,
Zuzen gaitzatzu zerura beti
Birjiña errukitsua
.

304. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Jainkoaz aurdun zu zoaz Ama
Ikustera lengusuba,
Eta San Juan jayo gabea
Esker ugariz bete da
.

305. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Semie galanta, Altara nagosiko aingeruek lazkoxe berna-lodi, apu-gorri, ederra izengo dana jakiteko, Amari begiratutie baiño eztago; baiñe ez uste izen, au gora-bera umie ikusi eztodanik.

306. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Suurrien Aite berberbera da, bekokixen da ezpanetan Ama dirudi, ta Aitite lazkoxe gizon galant lepo-zabala izengo da nire ustez.

307. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0041 Maria guciz santa esqueñi eguiozu Aita Beticoari Jesu Cristoren odol chit baliotsua, nere animagatic, purgatorioco anima bedeincatuacgatic, Eliza Ama Santaren premiacgatic, pacatarien ondueragatic, eta mundu guciagatic.

308. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Gaur bada escatu nai dizut beste mesedequin batera, Birgiñen Birgiña dan gure Ama gozoac, Maria Jesus Agreda beneragarriari azaldu cizquen zure zazpi ontasun berecienetaric azquenecoa, ceña dan, gurasoac familien consuelaraco zugandic aurrac alcantzatzea, edo iristea.

309. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0363 O nere Jesusen sayetseco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, eta ortic issuri ciran odol eta uragatic, bai-ta zure Ama guztiz santaren naigabezco itsaso ondo gabeagatic, erregutzen dizut nere Salvatzalle maitea, oraiñ eta beti, zuen bien biotzecoac izateco, zoriona eman zadazula.

310. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Bertute au da aurtasunetic icasi guendun becela, icusi ez deguna sinistea, Jaungoicoac Eliza Ama Santari, eta onec guri artacotzat eracusten dizquigun gauza guztietan.

311. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Alaz guztiaz ez da au asco, bada ez degu utzi bear aztutzera, Jaungoicoac Eliza Ama Santari, eta onec artacotzat eracusten dizquigun eguiac, pecatu larriaren azpiñ siñisteaz gañera, beartuac gaudela guen eguimbide guztiac zucentzera, sinistmen orren beraren araberara, ecen tolesturaric gabe.

312. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 ¿Nori buruac eman, Ama guciz doatsuac une artan bere biotzean sentitu cituen mirescun, amorio eta poz zoragarria?.

313. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 ¡O Ama! ¡ceñ oparo ordañ-saritzen dizun Jaunac Samintasun edo Amarguretaco calean, eta gurutzearen oñean añ leyal eguiñ ciñion laguntzea! Orañ gozatzen dezun zorion eta dicharen chit diña cera.

314. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Esca zayozu, ene Ama, beguira dizadala begui urricaltsuaz, Bere eta zure izan nai det orañ eta secula gucian.

315. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

316. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldun au berau errderaz itzegiten asi dedilla, ta Cervantes'ek baño obeto egiten badu ere, an basterren batetik, esakunen bat edo beste dala, berealaxe erakutsiko du ura bere amagandik lenen ikasi zuan izkuntza ez dala.

317. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Donostiyako kantaritalde ederrean arki diran gizaseme ta aurrak, Ama Euskeraren bularreko irañ gozo gozua edozkirik aziyak dira, ta beraren indarra bitarteko dala aunditasun osora mallatik mallara tontor, tontorreraño igua.

318. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Sorkunde egunian, berriz, bai Jaunartze eta bai gañetiko ibildeun eta elizkizunetara, ez dago zer esanik, etorri zirala izugarrisko jende talde aundiak, erakutziaz, orrela, an barru-barruan ¡oraindik ere! daramaten maitetasun bero eta zintzoa Ama aundi eta Sortzetik Garbia Danari.

319. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Dana Ama on ori jaso eta goratzeko.

320. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Elizara jun eta Elizara eraman erri guztia itxastarren zaindari dan Karmen'go Ama laztanari eskerrak biotz-biotzez emanaz Salve abestutzera eta irabazitako garaipena eman zizkaten lora-politak Amaren oñetan ipintzera.

321. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Elizaratu ziranean Oraa Parroko Jaunak garailari guzik bat banaka besarrkatu zituan; eta gero itzaldi bero batekin gazte ayen zindotasuna eta zeruko Amarenganako maitasuna goraldu ere bai.

322. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Getariarrak ere beren kristautza bildurgabea agertu zuten ederrki Arenas'en Mercedes'ko Ama Maria'ren aurrean Meza eman erazo ta entzunaz.

323. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Amak semetxoak bere magalpean bezela, alaxe euki zituen Zumayak Etxegarai Karmelo ta Agirre Domingo, ta Zumayak ondotxo daki, oso gure-gureak zirala bi euskaltzale argitsu oyek.

324. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Zumaya ama zan: Etxegaraitarrak semeak, ta seme onak bezela, irabasten zuten guziya, amari igortzen ziyoten.

325. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Europa'ko erri geienetan irakaskintza amagandik ikasitako mintzairan ematen zan bitartean: ungaritarrai ungeraz, txekotarrai txekeraz, palmenkoarrai palmenkeraz ta abar, Bretaña'ko beterriari, bretoieraz itzegiten dun erriari irakaskintza guzia pantzeraz bakarrik ematen setatzen dira.

326. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Nere amaren ama, Errigoitiko alaba, Mikaelatxu Errigoitiko, gorulari zan eta gainera Lamien bildurti andia.

327. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Aurregunean amaren esku mattekorrak kutxa zarraren gañean gertu zizkigun atorr zuri garrbiak, ain egoki tolestuak, (...).

328. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Urrikariz ta amorez Amari zeriozkan negar-malkoak I. 207-25.

329. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Beraz katuak eta zakurrak lepotik eldu ta umeak daramazkiten bezela, ume aiek berakin zeramazkien amak.

330. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 ¡Ama gaixoa! esan zuten orain guregatik umetxorik gabe dago; ta umetxo auek amarik gabe!.

331. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Gaur bertan ere, ez dakit ze igaroko litzaikegun emen gauden batzuei, errugabeko ama laztana bitarteko ez bagendu; bear bada, orainche bertan sulezean guiñake, Maria guztiz santubak gugatik ez erregutzera.

332. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Zertarako uste dezute oroitzen dizkigula Eliza Ama Santak Mariaren aunditasunak? Egarriyak dagoanari iturri garbiya erakustea bezela da, Elizak gukin eguiten duana Siongo alabaren biotzak daduzkan doayak aguertuaz.

333. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Nere Kristau biotzekuak; bizi-bearrak lanik asko ematen digu; animako etsay zitalak larritzen gaituzte utzik eguin gabe ibilli bear dagun zeruko bidean; ikara ta beldurra datozkigu biotzera, ordu charrian eguinda daduzkagun charkeriyak gogoratuaz beste gabe; animako illuntasun, gorputzeko gaitz, ta beste larritasunak ikutzen gaituztenian, oroitu gaitezen maite-maite gaituan Ama Maria-kin.

334. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Gure ama da, zeruak beste iñor ez bezela apaiñdu duan emakume kutuna; berekin ditu, guk bear beste ondasun, ta bear degun guziya irichiko digu, Jesus-ek ezercho ere ukatuko ez diyon Mariak.

335. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Zorioneko ama maite Mariak erakusten digu egui au diyonian: Exultavit spiritus meus in Deo Salutari meo.

336. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Orduan, Jesus-en amak erdoy gabeko eskuchu garbiyak bularraren onduan tolesturik, beguiyak goruntz jaso-ta, biotza Jaungoikoz sutua zenkalarik, irekitzen ditu bere españ gorriyak, eta Zerutarrik bikañenak beretzat nai lukian mingañik dontsuenakin ekiten diyo Jaunaren ondasunak aguertziari: Magnificat anima mea Dominum Luc I 46.

337. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Gissa ontakuak ziran Mariaren itzak, ta lembiziko agurra entzun zuten ama-semiak biziro alaiturik gueratzen badira, ze igaroko zitzayen Ama Mariak ondoren esan zituan gauz ederrakin?.

338. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 guziyagatik ere, gurutzearen onduan daukagu oraindik gure ama ssamurra: Stabat autem juxta crucem Jesu mater ejus.

339. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Bazter guziyak illum ikusten zituan Jesusek, bere mingañ ondocho legortua nekez ibilliyaz, begui lausotuak goruntz jasorik, alako bakardadian zergatik lagatzen duan Zeruko Aitari galdetzen dionian, eriotzaraño laguntzen diyon Amak bere biotzian artu zuan estenkada, nik adierazteko baño zorrotzagua da.

340. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Semeak egarriya daukala diyo, ur-pisska bat erango lukela, ta amaren aurrean illtzera dijuan semiak egarriya daukala esatia, amari ura eskatzia beste da ta gauz erraz ontan eziñ lagundu izatia, ur eske zeukan semechuari ur apur bat eman eziñak sortuko ziyon larritasuna, gogorra izan bear.

341. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Baña, Mariaren naigabeak, gure amarentzak gogorrak ziralarik, bere seme-alabentzat, guziyonzat dira erakutziz betetakuak.

342. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Ikasi dezagun Ama Mariaren naigabe izugarriyetan, Jaungoikuak bialtzen dizkigun nekeak animaren onerako eramaten.

343. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Estualdiyak larritzen gaituzten egun nekosuetan, oroitu gaitezen Gurutze Santuaren oñean egon zan Ama naigabetuakin, ta biotzeko arantza guziyak biurtu ditzagun animaren onian.

344. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Andre Maria Joakin eta Anagandik sorrtzeko aldian ama on batek semeari eror-bideak kendu egiten dizkion bezela, Jaunak Andre Mariari eror-bide guziak kendu zizkion; jatorrizko pekatuari agindu zion Andre Mariari ez ukitzeko; Maria pekaturik gabe sorrtutako aurra nai zuela-ta.

345. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Pekatuganatu ginduena Ama Eba zan; Jaunaganatu gaituena berriz Andre Maria.

346. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Jaungoikoaren ama ta bere bizitza izateko Andre Mari garbiak eskerr guziak bazituela eta batez-ere txit apala izan zala, ez dizutet esango.

347. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingerua agertu zitzaionean bere galderari ea Jaungoikoaren ama nai izan ote zuen Ecce ancilla Domini, Jaunaren neskamea naiz erantzun zuela badakizute-ta.

348. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Andre Mari gure ama maitearen biotz ederra itz auek adierazten dute.

349. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Auek itz ederrak eta mamitsuak! Gure ama onarenak dirala ez aztu n. a. m..

350. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Guk gure ama onari zerbait eskatzen badiogu, ez digula lagunduko siñistu al dezakegu? Zerbaiten bearrean gaudenean jo zagun beti Beragana; guri lagundu naian dago-ta.

351. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0387 Laudeta kantaz doa chuchen iguzkira,
Erlea loretara, handik kofoinera,
Haur izitua, hura, amaren altzora...
Ni, Jesus, zure bihotz onaren chokora!
.

352. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Bainan guk baginakien nola Frantziako zoko guzietarik baziren gazte biphilak, katoliko beroak, Aita Sainduaren oinetaratu nahiak, oihukatu behar zazkotela beren fedea eta beren Ama Eliza ganako atchikimendua.

353. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 Bai, galda zazu emaitza hoitan, (haur batek bere amarentzat othoitz egin behar du), Elizak, gure Ama onak, Erlijioneak lehen bai lehen garaitia zan dezan etsaien kontra.

354. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 JESUSEN Bihotz guziz maitagarriaren aldera debozione izanen dutenek eta Bihotz Jainkozko horren ohoratzailek badituzkete bi probetchu suerte: lehembizikorik, Jesusek berak erran diozkala Margarita Maria dohatsuaren eskribuetan aurkitzen ditugunak; bigarrenekorik, Eliza Ama onak emaiten dituen Indulientzien aberastasunak.

355. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Eskualdun esnearekin batean, churgatu zion amari bere eskualdun fede handia.

356. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Bizkitartean, zoaz ene Amaren gana zer ere iduriko baitzaio eta hura ongi izanen da.

357. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Birjina notha gabe, Jincoaren Amarekin bat egin zaituen amodioaz, eta Jesus Haurrarentzat iracutsi duzun Aita on bihotzaz, humilki othoizten zaitugu, begi onez beha diezozun Jesu-Cristoc bere odolaz beretu duen primantzari, eta gure beharorduetan hel zakizkigun zure bothere handiarekin.

358. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Hitz hoien entzutiak ahalketu eta izitu zian Birjina umila: Etzitiala izi, dio Ainguriak, Jinkoaren aitzinian grazia ukhen duzu: ama izanen zira, eta zoure semiari izena emanen deiozu: Salbazalia.

359. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Behachka zazpi urthetan juan zen Hazparnetik amaren aita'ametarat, Behachkanerat (Behasque).

360. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 252. - Mihiak ez du hezurrik hausten, bainan bai hautsarazten [C], (Zer ondorio, zembat gerlate, ez dire sugearen (debruaren) eta ama Ebaren arteko mintza alditik ethorri?. (...) Geroztik ere, zembat eskatima, kalte eta sarraski ez darrazkiote hitzaldi sobraniozkoeri?, - (Le silence est d'or la parole d'argent, dio frantses zuhur hitzak), [BNC].

361. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Zizariekin dutelarik partida haurrek, huna zer sendagailu usatzen dituzten eskualdun amek.

362. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Haur hainitzek, zonbait odol gachto eginarazten diozkate amari, izen gabeko eritasun hunekin erran nahi dut: Gau guziz ohea bustiz.

363. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Ama berritz, bacher lanetan ari da, artean hasperen batzu entzun-araziz, doike itsasoan den gizonaren orhoitzeak eginarazten diozkanak.

364. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Haurrek amak eta amatchik bertzelako beharria dute, ezen denak oihuka ez dire ichiltzen: Sorgina puies, sorgina puies!.

365. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Harroka zilhoetan egiten du ohantzea saiaketa, umeak ditueno, ez da errech handik athera-araztea ama.

366. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Amaren belaunetan ikasi zuten hura, berriz ikasi ukan balute eskolan, barnaxago danik betierekotz gogortu zitzeieken, segur buru muinetan.

367. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Huna haur bat, arras ontsa zohan, Tupustean nigarrez hasten zautzue, nekhatua dela pleini da, amaren besoetarat nahitua da eta azken aphairua goiti egiten du.

368. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Haurraren aitak ukan beza, bere lekuko, bera bezalako aita bat; amak, ama bat.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Agur ene maitea: Orrillean, izadia, argiz, margoz, eta alaitasunez jantzitzen dan illean; Miren Ama Neskutsaren zale dan gogoa, yoran berri garbi eta jauntzalez ernaitzen dan illean, emakumea eta euzkereatzaz asi naizen ontan zer aipa neikizu Ama gozo oni Lore-il ontan zuzentzen zaizkiyon abestiak baño egokiago?...

370. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Poz aundiz esan bear dizut, nere uritxoan euzkera beti erabiltzen degula; zein da udaldian, bertora etorten diran kanpotar neskatxekin batian, ekizkizun banakaren batzutan izan ezik; ostian beti euzkeraz; eta zer gauza egoki eta ederragorik euzkeldun Miren-Alabak beren ama euzkeraz aintzaltzia baño?

371. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ama-umiak ondo ei dagoz.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Otxarkoaga (Begoña) Lenengo jaupa edo meza.- Atzoko 10etan, Begoñako Ama Miren Txadonan emoeban bere lenengo Jaupea gure auzokide maite Zarraga'tar Simon'ak.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 EGUNEKUA Arantzazu'ko Andra Miren'i ¿ARANTZAN ZU?...
1- Ederrenetan ederrena zera
Ama; ta ¿arantzan zu?...
Arantz baten edertasun ber-bera
¿Nola agertu zaigu?.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 Orregatik, Ama, arantz-gañean
Agertu ziñan zu.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 2- Arantzak guretzat mintsuak dira,
Ama, ¿ta zuretzat?
Mintsuak ba'dira ¿zegaitik artu
Zure bakaulkitzat?...
Mintsuak dira bai; baña Jesus'ek
Asko maite ditu;
Orregatik, Ama, arantz-gañean
Agertu ziñan zu.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 Arantz-burestunduta gurutzean
Il ein zan ba Jesus:
Orregatik, Ama, arantz-gañean
Agertu ziñan zu.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 Arantzak semearen biotzean
Zorrotzak zuk dakuz:
Orregatik, Ama, arantz-gañean
Agertu ziñan zu.
Galdos'tar Erromalda S. J.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Arratsaldeko lau ta erdietatik seita erdiak arte mutikoen sariketa ikastoletan zazpiretan Karmeleko Amaren bederatziurrena; zortziretan, Alberdi'tar J., Mireni laguntzeko, eusko-antzerki jaia.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Espetxietan doguzan anaya errugean naibagezko zotiña, ama errukarrien naigabea, neskatil garbijen antsi laztana.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Montserraten bere azteko biztaldiko auterrkuntza orokarra egin garbai andiz, eta biztaldi barrirako gogo sendua azaltzeko, Miren Ama Anderearen irudiz agerri gaubetia egin leban, ezpatea gerritik kendu ta oparri-oltza-onduan eskegi ta eskañi.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Manresa'n ixan leuzan goraketa aretan iragorri ei leutsan Miren Ama Andereak Gogoiñarkun-idaztiño ederr bikaña.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ander jayo baño lentxuago, aren amak izan eban ames bat zala-ta, semetxu au berarizko ardura zoliz azi eben gurasoak.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Egun baten, jolas lizunera joateko asmuz, etxetik urteteko egoala, ama gaxoa negarrez eta zotiñez dakus.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Orrelan negarr egiteko, ¿zer dozu? itandu eutsan semeak amari.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jayo intzaneko, zeruko Ama onaren magalpean ipiñi indudan, otso izango ete-intzan bildurrez.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Negarrez eta zotiñez, biotz samurrez eta maitasun garrez ziñotsan ori amak bere seme kuttunari.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Amaren esanok zauskada galanta egin eutsoen biotzean seme ezkargaiztokoari ta osoro aldaturik, apal erantzun eutsan amari: Ez geyago negarrik egin, ama laztan orrek.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Zeruko Ama neure amatzat emon zeustala ta Ama laztantsu orren seme egin ninduzula esan daustazu.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Esan eta egin, Ander`en Ama bere senera etorri zaneko, au doa semea karmeldarren eleizara.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Miren deunaren ondi aurrean auzpeztzen da ta bere burua Jangoikuari ta zeruko Amari negar-zotiñez eskintzen dautse, aurrerantzean seme zintzo izateko erabagi sendoz.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Alatzak egiteko almena ta etorkizuna igarteko argia be emon eutsazan Jaunak Karmelgo Amaren seme garbal oni.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Valladolid'etik Lopategi'ttarr Estepan bere amarekin: Madrid'etik Gangoiti'ren alarguna, bere seme Adolba'rekin: Bilbao'tik Agirrezabal'darr Andoni bere andera ta sendijaz.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Izlariyak izango dira, eta junta edo bazkunako andereñoak zeiñ izango diran erabakiko da; ondoren Euzkadi amaren ikurriñak emango dira.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Oyartzun'go emakumiak! Zuen zañetan euzko odola damakizuten ezkero ez ukatu, ama Euzkadi'ri zuen laguntza.

395. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi edo iru aste geienez, euzko-antzerki zale ziñatenai berri on bat nekarrela ta, ementxe nintzan xaltoka xaltoka, umetxoa ikastolan irabazitako sariagaz amaren magalera bezela; eta gaur, gure Euzko-gaztediko antzeslariai eskerrak, xaltoka ezezik, laxterka nator, arnas estuka, izerditsu, noiz baño noiz iritxiko, igandean antzerki-jaia degula ta biotz ondokoren bat nondik nora entzungo.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Txarto ta Eleizakuak artu ta dauzkagu Ormatxe'ko Unanue'tar Adela ta Santuaren-goiko Atxega'tar Margarita Mariaren Alabak; ondo izango da guk gure aizpa oyei laguntzia euren estualdian, otoitz bat Itziar'ko Amari egiñaz.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aurrera bada guztiok zabalduaz azi onurakor ori, uri eta mendietan, kale eta baserrietan, guztiok ama egiazkoa ezagutuaz eta bera laztandu eta maitatuaz egunen batez gogoz abestu dezagun:
Azkatasun eguzkia
basotik erten da.

398. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain esan ditudan izparringi oiek Euskal-Orria danak daukate bai EL DIA ta Euzkadik ere bai; eta euskaldun danok Euskal Orria irakurtzen alegindu bear genduke gure Ama Euzkadi'ren onerako dalako.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta euskerari gogor eusten baldin badiogu ez du atzerritarren menpean jarraituko gure Ama Euzkadi'k.

400. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Katalanak, Monzon'en amagana juan ziranean, juzgadukoak etxean arkitu omen zituzten.

401. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bañan egiten ez degulako,
orra aberria naigabez,
ama ojuka ari geralako,
geren izkuntzikan gabe.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Maite Ama oso osorik
bestela ez dezu biotzik.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Arrotz menpean daukagun
Amaren deadarra entzun.

404. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Zertan ez amaren alde
izanik bere maitale?.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Dienen artian eramaten dituzte gaztiak ta onelaz erakutsitzen diote biria beste udara aurrenian etorri ditezen jayo errira, beren aitak ta amak egiten duten bezela.

406. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Gure Ama Aberriak, orrein su bizia ikusi ote zuan guztien biotzetan?.

407. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bai ama ta jaio berria ondo daude. Zorionak.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Emakume batzuek euren aurrak magalean zaramazkitela, besteak atzetik amari ezin jarraituaz, ta guziak, euren etxeko goxotasunak utzita, eskutan edo bizkarrean eraman al zituzten etxeko treznak edo arropak, erdi arrastan zaramazkitela.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bide guziak, ildakoez eta zaurituaz beterik daude: ama batek, eure aurra ilda ikusiarren, besoan artuta berakin darama eurak illobiratu naiean.

410. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Deba'n jaioa izan zen Markiegi sendikoa: eta amaren aldetik Zeztua'ko Lilitarren jatorrikoa.

411. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 - Erri gaxoan jaio nintzan ni, zeure ill orduan eltzeko ; Zergatik ama, zeure semiak ez dira itxartzen ondiño?

412. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Lotazilla-8'garrena.- Ona emen beste agun gogoangarri bat Bidaso-andiko euzko-abertzaleontzat: Sortze garbiko Ama Neskutza'ren jai aundia.

413. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Agurr, Miren, neskutza
Erru gabea,
Agurr, zorionezko
Ama nerea
Zure aurrera
Natorr gaurr auzpezturik
Abestutzera.

414. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Au zan nere aberriya
Ama laztana
Eta abenda illezkorr bat
Orr bizi zana
Samin gabea
Jaun Bakarra zubela
Bere jabea.

415. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. ?Ama zelakoak esaten dozus?

416. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Lenengotik arrtu dautzut usaiñ txarra, au da, erderiaren durundija zariana, zeure ama ta anaijak galduteko.

417. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 ¡Jarrai, jarrai aurrera ama maitia lotuta daukaten kateak autsi arte!.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ama ta aur jaio berria ondo arkitzen dira.

419. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Ama Neskuntz Igokunde aurre egunian Salestarren txadonan illuntzian eginzan eliz jai eder ederra.

420. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ama Miren egunian goizian goiz jaupara eldu zan erri guztixa.

421. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ama izen ederra beretzat laister izango duan emakumiak, antolatu egiñ beardu bear dan eran une onetarako.

422. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aurrez, ama izateko bidian zaudena, ara emen zer egiñ bear dezun zeurekiñ.

423. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gañera jardunketa au bitarteko dala aldenduko dituzu azal orretatik bere gañian ezarrita egon oi diran momorro batzubek; bearrekoa da au, garbitasun onek ez dio utziko ta umiaren ao barrenian ezartzen gaitz oso ezaguna dan ao eria deitzen zaionari ume geienak izan oi duten gaitza, amaren lasaitasuna dala bitartez.

424. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aita ber-bera da, Bai zera, aman begiak dauzka orrek.

425. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ama, une zailla igarota, an dago oe garbi garbian.

426. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 AMA!!! Izen atsegiña.

427. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ama baten lenengo matxoa....

428. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ongi ethorri, dio egiten amak.

429. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ikusi orduko ama joan zako, bainan hura ere urean gelditu; altabada zipuak etzuen lau zehe balik barna.

430. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ama gaichoak burua galdu nik uste.

431. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ezkio'ko Ama Neketakua Erregutu zazu gu obendariogatik.

432. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ikasi baita Ama Neskutzarena deritxon jaupa be, bere egunetan zeuen abost bigunes goratu dagizuen zeuen Ama.

433. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Gudea dala ta ¡zenbat negarr, zenbat galtze! Geure Ama Doibatza'ren errayak sotiñen-sotiñez minberatu diraz.

434. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Birrogei anei seme baño geyago dauz geure Ama Doibatzak, ¡Aintza Josu'ren Bijotzari! garaikun ori Bijotz Deun-Deunak ixan dau, gixonen odol-tantatxurik ixuri barik.

435. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Ama Andi ta Bioztuna

436. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Bere amak a ikustian diadarrka diñotso: Seme, seme. gogoratu betiko bizitziaz, adittu zeruari, ta ango jabe danari begiratu; eztautzube bizitzia kentzen obiaguaz trukau baño.

437. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Gazte zintzuak, barriz, amaren esanaz adoretuago eginda emoten dau sendaro Kristo'gatik bere bizitzia, ta egaz dua gora betiko atsedenera bere arima ederra.

438. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Gaurrkoz, ama askok Sinporiano dontsuba eguan egokeran semia ikusi ezkero ?ez ete leuskioe tamalez edo lastimaz esango: semia, ez, arren, eriotzara juan; ez aolako buru biderik; bizitzian lora-loran etzaitez il, gero be zerua an dago?

439. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Bada gaurr errukiorrak dirudien ama anker edo kruel asko dagoz.

440. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Orixe egin eban Sinporiano'n amak, Kristo'gatik iraizeko bixitzia galdu erañaz, betiko zoritxarretik aldendu ta betiko zoriontzara eruanda.

441. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Bada auxe egingo leuke iraizeko bizitza oni eustiarren Kristo'ren asarrepian eta betiko ondamendi bidian, pekatura saka egin -dda, semia imiñiko leuken besteriko ama batek.

442. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Mendexan Goikoetxea'tar Laurentze, gure bazkide ta bertako txaunburu Fillol'tar Benkamiñ'en ama.

443. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Zuek nire seme maite-maiteak, zuek, zorionean, siñisten dozue Jaungoiko gure Jaunak agertu dauskun gusti-gustia; siñisten dozue Aitaren Itzak, Berezko gogamenak, Aitaren Aitzaren Errañuak, Betikoaren Aintza bizia danak, Egiak, Egiazko Eguzkiak, mundu onetara datorren gustiai argi egiten dautson egiazko Argiak erakutsi dabena, eta gure Ama Eleizak egitzat emoten dauan gusti-gustia.

444. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Aita Jaungoikoak ezkutukiak azaldu ta Testamentu Zarreko Liburuak emon; bere Seme Jesukristo'k zeruetako Erreñua irakatsi, bere Ebanjelioko Barri Ona emon eta gure Ama Eleiza sortu; baña ez sortu bakarrik, sortu ta apostolu ta mixiolariz ornidu eta erakusleen yakituriz ta birjiñatxoen garbitasunez ta autorlen santutasunez ta iztunen ta apolojistaen liburu ederrez sendotu, zabaldu ta apaindu; baña batez be beti ta eunki gustietan mirari arrigarrien silluz ziñatu.

445. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Nor arrituko da, beraz, guri Obispo gareanoi, gure Ama Eleizak agintzen deuskuna, egiten deuskun bezin arretaz agintzeaz?

446. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Bein baten Andoni'kin autortu zan mutil gazte batek bere amari ostikada bat emon eutsala autortu eutson.

447. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Aita Santuak, amak bere semegaldua aurkitzean lez, guztiz alai, arrera samur, berarizkua egin eutsen.

448. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Koldobike'k, Bernardetxo'ren amak, bere alaba Miren zotzetan bialdu eban Gabe-erreka aldera.

449. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Karmel-eleizetan be jai aundiak egin dira Karmen'go Ama bere illaren azkeneko egunean batez be goraltzeko.

450. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Egun onetan Karmen'go Amaren urteroko eleizkizuna egin zan, eta aundikiro egin be.

451. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Bide artatik juan ziran Neron bere ama, emazte, arreba, eskola maisu ta aurtxotarañokuak illerazo zituana, ta beste bere antzeko guziak.

452. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Hartakotz ere, botz emaile batek, haitia egin beno lehen, bere beithan igaran behar du : Eni botzaren galthazale hori, haitaturik balinbada, noula ariko da Errelijioniaren eretzian; bere botza emanen dia aita amak beren haourren khiristiki altchatzetik baratzen dutien legen

453. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - ? Txepela zeralako ez da bada izango ! ? Ez orixe ! Izateaz batera zure ama zanak bere argitasuna eman zizula dirudi-ta.

454. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 Antxiñe esan neutzan
Ama seuriari,
Gorde sakidasala
Prenda eder ori.
Ai, ai, ai! etab.

455. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 - Jerolimo!
- Zer nai dezu?
- Neskatxarekin
Ibili zera zu...
Aita datorrenian-nian,
Ama datorrenian-nian,
Etxetik kampora joan
Bearko dezu

456. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 Nere nobiyuaren ama
Asto baten jabe dana:
Artxek ekarrik zigun
Etxean bear degun dana
Barku zarrian jon etab.

457. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Eleiza amak egun aundika
Ospatuten dau gaurkua,
Eleiziaren simintarri dan
San Pedro Aita Santua;
Aita Tomas'en Meza barria
Dogu egun aundikua,
Pedro lez Jaunak egingo al dau
Egizko apostolua,
Maitasunezko arimen artzai
San Pedron ordiezkua
.

458. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0017 Aingeru batek Maria'ri
diñotso: graziz betea;
Jaungoikoaren Semeari
Emon dautsazu sortzea
Goiz, arrats eta eguerdietan
Ama, goresten zaitugu,
Aingeruaren itzak eurak
Guk bere esaten ditugu
.

459. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0017 Jaungoikoaren nai santua
Nigan dedilla egiña;
Izan nadin bai bere Ama,
Baña geldituz Birjiña
Goiz, arrats eta....

460. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Ama bat aztu ete-daiteke bere umetxoaz, eta ez ete-da errukituko bere sabeleko semeaz? Eta a aztu ba'ledi be, Ni ez nintzake zutzaz aztuko, diño Jaun alguztidunak.

461. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 - Otoitz egin daigun baita fede-ausle ta alderdituen alde be; gure Jauna eta Jaungoikoak atara dagizala guzurbide guztietatik, eta Eliza Ama santu, katoliku ta Apostoluen altzora eroan dagizala.

462. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 BEGOÑA'KO AMARI AGURRA.

463. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 (Bizkai'ko Zaindaria erriz-erri ibilli zan artan, Etxano'ra eldueran, bertako umetxo batek Begoña'ko Amari esateko egiña.- 1949'an).

464. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 Urreratuten dan lez
semetxo laztana
itxaropen osoaz
bere amagana,
maitasunez beterik,
ba'nator Zeugana
Zuri gaur eskeintzera
gure erri dana
.

465. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Zu ikusteko pozez
gagoz-ta aspaldian,
zatoz, Ama, gugana
bai zorionian.
Andre Mari maitea,
zu allegatzian
atsegiña yatorku
biotza betian
.

466. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 O ze politak diran
lore ta liliak,
gure zelaietatik
Zutzat ekarriak.
Alan be ederrago
arima garbiak.
Artu gurozuz, Ama,
Zeuretzat guriak?
.

467. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Ume-umerik amak
besoetan artu
ta ama bi doguzala
erakutsi dausku:
bata etxean dogu
eta zeruan Zu.
Arrezkero biotzak
zenbat maite zaitu!.

468. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Nor geien maite dodan
ama biotatik
itaunduten dabenai
zer erantzun bakit:
Etxeko neure ama
asko maite dot nik,
baiña Begoñakua
geiago oraindik
.

469. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Amaika izerdi, amaika neke
iruntsi izan dozuna,
lagun zintzotzat ama zeunkala
zeru goietan dagona
.

470. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 urtez beterik zagoz
ama
baiña zartzaroan
sartu barik
oraindiñoko
.

471. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0033 Amak legez.

472. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 - Eta bere ama.

473. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 Zein baztartua euki dodan ama!.

474. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Umeak etxera, amagana!.

475. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Behin baino sarriago, etxekoak euren zereginetan ziharduelarik, goiz erdian nahi goiz beranduan, etxeko sukaldera heltzen zan, amaren alde-unadak zelatean zainduaz.

476. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Amaren begietan, batzuetan, jaki ongarriok murritzak eta mehaztuak zirudien, baina suaren lanak eginiko urritzea izango zalakoan egoten zan.

477. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Bildurra eutsan aldikada hari, gosez hornidua gehienbat, garbitasunez eskasa, etxetik urrundua, amaren gonapetik asago urrun aldegin behar mingotsa.

478. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 Laster edestu eutsan Maria Aingeruk bere amari Luziak esana.

479. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Etxera eldu baño len biregarrokumea artu eben zugatz ondora eldu ta an ikusi ebezan birigarro aita amak txioka negarrez eta Txomintxuk esan eutsen: parkatu ta ez negarrik egin, ego eder ta ariñak dozuez eta zoaze arin Intxortarunz an aurkituko dozue zuen semea.

480. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Illun abarragaz batera eldu ziran etxera bai ta bakoitzari bere amak esan be: Nun ibili zaree, orain arte? Zer egin dozue orain arte?.

481. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Esan dozu berrogei bidar Siñisten dot, berbizkunde egunetik gaur arteko berrogei egunen gorantziz? Eta mutiko bakotxak bere amari zeatz zeatz arratsalde aretako jazoera dan danak esan eutsiezan, baita ama onak erantzun be: Seme, bigun, oneko izan beti, ez gizonari ta ez abereari ez kalterik egin iñoiz be.

482. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Etxekoak estu egozan semetxoak ain belu ta agiri ez zirealako ta mutillok eskaratzean sartzeagaz bat, amak dinotse bizi bizi: Zer jazo da semetxoak?.

483. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Amak berari: Ez negarrik semetxu emen ondo zagoz eta bizirik eldu zaree etxera?.

484. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Ama, erantzun eutson zotinka, guzurrik inoiz be ez esateko agindu daustazu zuk beti, ta Koldok esan daben lapur kontuori dana da guzurra, berberak asmaurikoa, guzurra da.

485. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Bere basetxe ta inguruko mendi zelai-ederrak ikustean biotza be urtu jakon, aita-amak eta nebarrebak ikusteko gogo beroagaz eldu zan arin arin etxeraño baña aita ta ama illak ziran.

486. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 (...), eta txartoago badoa bat batean deituko dautsut-Amak, ikusirik Koldo mutil ona ta zentzunduna zala, baietz esan eutson.

487. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Uri sarreran lañoak Itziarreri: Zoaz errira, erosi amak agindutako gauza guztiak eta zatoz ostera, etxera bidean be neuk lagunduko dautzut eta.

488. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Amak zuen ardurea daukanez, bardin-bardin zaindu eroiazan Apartxuk be bere kumeak.

489. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Mesiasen Amaren irudia ikusi eban goi-argiz Eliasek odeitxu atan; Sortzez Garbia ta goi eskarrez ornidua izango zan.

490. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 Jaunak bere Amari ezer ukatu ete leikeo?.

491. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0119 KARMENGO AMA GORALTZEN.

492. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0119 Bere agintzarik eder eta onurakorrenak gogoratu doguz: gaiztoki ta garbitoki-agintzak; Karmengo Amaren ANAIAK izen aintzagarria; Ordenako irabazien banaketa ta beste parkapen eta eskar batzuk; azkeneko atzal-buru onegaz amaitu gura dogu gai au.

493. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0119 Karmengo Amari eskarrona agertu ta geure egite onakaz ere antzekoak izan eta Bera beti goraltzeko, Eskapularioaren bitartez Beraz eginda daukagun alkartasuna gogoratuko dogu.

494. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Aita Santuaren idazkaiak diñonez garillaren 16'n irabazi leiteke Parkapen Oso au, baña Karmengo Amaren jaya garillako igande baten ospatu nai ba'litz, egun orretan be irabazi daiteke; baña beste ille baten ez; beraz Karmen-jaya garillaren 16'rako iragarri beite.

495. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 6. Betor Jaunaren
Ama santua;
betor austeko
suge-burua
.

496. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Amaren sabelean iñor barriro sartu ta jaio al-daiteke?.

497. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 334. Jesus'en Ama ta gure Ama (Jon. 19, 25 27).

498. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Jesus'en gurutze-ondoan, Aren Ama Maria, ta onen aizta Maria Kleofa'rena, ta Mari Madalen egozan.

499. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Jesus'ek, bere Ama ta ikasle maitea an ikusirik, bere Amari dirautso: Andrea, orra or zure semea.

500. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Gero ikasleari dirautso: Orra or zure ama.

501. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Ara or ardokija...
Entzuten da Semetxubari
Amaren lolotxuba...
Lotan dago; biar da ixilli
.

502. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Jaungoiko-Semia, agur;
Agur, agur, Jauna'ren Ama;
Agur, Zeu, Gixon deuna,
Neska-Ama'ren ezkona zara
.

503. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Markos Gerediaga Ganboa, nere amaren lengusuak, ainbat bidar berba egin deusta Ixurtzako ezpatadantzarien bertsuen ganean.

504. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Nere amak esaten dau gizon ona izan zala, euskeraz berba egitea gustetan jakona, tratu begiratu eta onekua danakin eta asko estimetan ebela errian.

505. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Nok ez ete daki txiki-txikitatik gure aitak eta amak erakutsitako abesti au: Askok egiten dautsa - San Antonio'ri - Egun batian joan'ta - Bestian etorri.

506. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Altsubaik aulkijetatik irauli dauz; apalaik, ordian, gora jaso abestu leban Jaungoikuaren Amak Luka deunak legezko Goizparra I 52.

507. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0011 Ez dozu semerik aren amaren sabelean ilgo, ezta sein barriari bizitzarik kenduko be.

508. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Itun Zar ta Barriko Idaztiak, euren atal guztiekin, bidaliengandiko siñistez daukaz Eleiza Amak legezkotzat.

509. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Urteak aurrera, Kristo gizon egin da; Nazaret'en bizi da, bere Amagaz.

510. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Antxiña bateko eleizatxoen ordez, beste barri ederrago bat jaso dautsoe euren Amari, biotz-ikara gozoz.

511. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Bertako eremutarrai, ao batez, Karmen'go Amaren Anaiak deitu oi eutsen.

512. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Jauregi zarra, ainbat urtetan abegi beroa emon ebana, gazte urduriak alde egitean, emen geratu zan bakarrik, ama-kumeak sapuzturiko abi antzera.

513. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Len aurrez aurre, eder ta zoragarri, egozan tegi biotatik, bata betiko suntsitua da, bestea gaur be Karmen'go Amaren etxe bikain dogu.

514. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 (...); ta orregaz batera biotzean ondo sustraituta eroien Karmen'go Amaren Kutunaganako beroa be, naitaez, iragarri ta zabaldu bear.

515. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 An eta emen, ainbat ariñen egingo ziran ba Karmen'go Amaren magalpeko, Aren jantziak eskintzen eutsezan mesede ugariak irabazi egiezan.

516. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Orduan Larrea'ko nagusi zan Aita Manuel'ek, anaidiaren asi-agiria idaztean, onela diño: Gaurtik emen daukagu Karmen'go Amaren Kofradia, bai guztientzakoa ta bai aren barruan dagon bertorakoa be, Etxano-Zornotza'n eta inguruan Andra Maria'ren omenez bizitza zintzoagoa egin gura daben guztientzat.

517. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Kanpotik: 1) Kutuna artu, komentuko nagusiaren eskutik; 2) Andra Maria'ren jaietan autortu ta jaunartu; Karmen'go Amaren egunean, Larra'n bertan burutu bear ziran baldintza biok, arratsaldeko eleiz-birara etorriaz; 3) al izanik, illaren irugarren domeketan eleizkizunera etorri; eleiz biran, gizonezkoak gurutzearen atzetik ibilliko ziran, abadeak prailleakaz naste ta andrazkoak onein ostean; 4) anaikide bakotxak bere barruak diñotsanez gauzak egingo dauz,(...).

518. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Batzuk: Aurtxo Jesus Praga'koaren Jaiera liburua (Donostia, 1915); Karmen'go Amaren esku-liburua (Zornotza, 1931).

519. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Zeruko Ama maitatia: lagundu egidazu....

520. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Amaren naigabea, oñazeak ta negarrak, ostera; ez dira amaitu....

521. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Ama onek bere Biotza gorpuil aren barru-barruan, Jesus'en Biotz-urratuan itxi al izan ba'leu!.

522. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Zeruetan Aita Jainkoak eta Bere Semeak beste asmo ta erabagiak ebezala daki jakin Amak....

523. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Auxe da oin be Eleiz Ama'ren gogoa.

524. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Eleizak, Jesukisto'ren ezkon maiteak, kistar guztion ordez egin daroa otoi au: kistarr oron biotzeko oyu, eskari, poz ta negarrak bere eskuetan arrtu ta Jaungoikoa'ri opaltzen dautsoz; batsuetan samurrkiro, leunkiro, maiteak maitatiari lez, eskatzen dauana iristeko uste beteaz; bestetsuetan, zorrotzak eta miñak izan oi dira Eleiza'ren dearrak, semeen zorionez arrtega ta ernai dabillen amaren eduz.

525. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Ezta aurrdun ama be, umea ugutzatu edo bateatzeko.

526. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Beraz jantzi, jan-edan edo beste edozer aurra botateko egin daroyen amak, gizon-iltea egiten dabe.

527. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Baña, ama gexorik ba'lego, aurra botateko arriskuan jarri-arren, sendakaiak arrtu legikez; amak, ba, bere bizitza ta osasuna zaintzeko eskubidea dauko.

528. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 AMA - Esaiozu, arren, sar dedilla barnera.

529. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 AMA - Damurik ez nago obeto. Nere eritasuna sendatzeko ez bait du iñork erremediorik ezagutzen.

530. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 AMA - Menditik aruntz laguntza billa! Bai, nik ere entzuna dut an dirala mediku ospetsuak, baiñan baita ere entzun dut ori arrisku aundiko txangoa dala. Nere semea zurekin eraman nai al duzu?

531. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 AMA - Ondo da. Osasuntsu itzuli zaitezela opa dizut.

532. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 (Ama atean zeletan entzunez).

533. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Ire amari arestian esan diadanez txango gaitza da ta arriskoz betetakoa. Ez daukak etortzerik. Gañera! ez duk bakarrik utzi naiko gaxorik dagon ama? Geldi adi emen. Ez intekek gurekin joan.

534. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MUTIKOA @- Nere ama eri dagolako joan nai dut bada, eta beragatik joan ere.

535. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 (Maisua I'go gelan, Ama ta Mutikoa II'n gelan).

536. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ni naiz maisua. Irian eskola bat dut; eta bertan ikasle bat aita illa duana. Ez du ama besterik zaindari. Orain aiengana joan nai dut agur egitera, laister mendira txango batera bait noa (Ate joka). Sartu al niteke?

537. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - (II garren Gelatik l'gora joanaz) Nor da or? Oh! Maisu jauna da (Amari). Maisu jauna dator gu ikustera.

538. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - Ezin joan nintekelako. Nere ama gaixo bait dago.

539. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ez nenkitxean Ama gaxo zegoanik. Esaiok, arren, emen nagola.

540. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - (IIgarren gelara otsegiñez) Ama! Maisu jauna da emen.

541. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 AMA - (IIgarren gelan alki batean eserita) Esaiozu, mesedez barnera sar dedilla.

542. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 AMA - Ez izan kezkarik nere eritasunagatik. Ez du ondorengo txarrik ta.

543. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA, AMA, MAISUA - Ibillaldi arriskatua egingo dut (Egingo du). Zure eritasuna dala-ta mendiz aruntzko irira, erremedio ta sendagaillu billa.

544. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 AMA - Aren itzak entzun ditut. Ez dut ezpairik, mutikoak esandakoaz, alegia, txango galgarri orretara, gogoz zurekin joan nai duala. Ator!, ator barrura, ene seme! (Mutikoa IIgarren Gelara sartuaz).

545. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 MUTIKOA - Nik eman nuen erantzupena palsoa zan baiñan zuen galdera areago. A esaten duanak, ez du B esan bear. A palsoa zala aitor dezake. Nik nere amarentzat sendagaillu billa joan nai izan nuen, baiñan orain gaxotu naiz eta ez dezaket txango ori egin.

546. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Ama gorrotagarriaren ene aur gaitzesgarriok, il al bazintezte aitarekin batera! ta etxe osoak ausiabartzaz beak io ba'litza!

547. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Indazute, semeok, indazute eskubiko eskua, amak laztan zaitzaten.

548. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Zure semeei ezpata sartzeko barrua izan duzun ama!

549. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 II - AGERRALDI. LUTXI ETA ANDRE DOMINI bere Ama

550. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Egia, ama; beti gauza batzuek josten aspertu naiz. Orrela ez degu irabazten, ez ikasten, ez. Zerbait geiago nai litzake. Erroxali'ren soñekoa bestelakoa da. (Amari erakutsiaz) Modista aundiak nola lan egiten duten ikasteko gogotan nago. Ez naiz beti emen sarturik egongo. Ikasi nai det, irabazi, aurrera atera...

551. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Gero ere jostunak ez dira aberastuko. Lan asko zorretan uzten bait-dute.... Ez derizkiot gaizki, ikastea, kanpora ateriaz. Nere ondoan nai ziñuzket beti; baiñan ez det alaben etorkizuna galerazi nai. Nork zaitue bada amak aiña maite?... (malkoa dariola).

552. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Ez da ori. Lutxi'ri, uste det, orain komeni zaiola etxetik ateratzea. Ama batek seme-alaben etorkizuna dalata ez du beldurrik izan bear etxetik kanpora atera ditezen, kristau-ikasbidea ta errilijio katolikoaren egiak ondo erakutsi ba dizkiete. Jainkoa'k ez ditu eskutik utziko.

553. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Au da estuasuna! Aurra oker dator eta amak gaizki ibilli-bear du. Au da estuasun gorria!

554. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - A zer nolako istillua! Ez ote zaizkit ama edo aurra ilko beñepein? Noan bada.

555. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Zuzen zaudete. Baina hala ere Ebanjelio guztian ezta Maisuaren ahoan eta ezpainetan eskribitzen Haren Amarentzako esaera maitakorrik, Eztio ama esaten, andrea diotsa. Badirudi gutti arduratzen dela hartaz.

556. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 ANGELICUS - Baina gurutzean dagoenean haren apostolurik maitatuenari ematen dio amatzat.

557. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MALEN - Bai, ama! Eta, Xabier etzazutela erregien jauregira eraman.

558. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MALEN - Txikitandik, makiña bat aldiz aditu dizut ori, ama! Oitura gozo ori, zuk erakutsi zidazun...
MIREN A. - Ta ire beste anai-arrebai ere, ala erakutsi nitxienan...

559. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0084 LORE:
Atozkit, etorri!!
eta lagun gaitzazu, zeruko Ama laztana!

560. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - (Gaiz aldatuz) Atezai aizpa: elizako kanpaia zuk eta Paxkual'ek txandaka jotzen dezute, ez da ala?
Atezai - Bai Aintzindari Ama. Paxkual'ek egunezko ordutan jotzen ditu; ta nik argizkilla ta gauezkoak. Kalean naspilla dagon artean ez ditezela oroitu guretzaz. Zenbaitzuek, ala bearrez aitzeki billa dabiltz. Aditzen?

561. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Egon bedi lasa Ama, ez zait aztuko.

562. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 VIII AGERRALDIA LENGOAK Zuzendari Ama ta Gurutze Aizpa (Azkeneko biak barrungo atetik datozelarik)

563. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Beorren bila gentozen Ama.

564. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Zentzudun agindua derizkiot Ama! Iñor oartu gabe berdin eguneroko eginkizunak bete al izango ditugu. Ni beorren baimenaz, Gurutze'ren etxera auzoko Malen bidali det aizpa etorri dedilla esatea.

565. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Gurutze - Bai Ama nere aizpa Izaskun'en billa.

566. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Zuk egiña zuzen egiña dago. Orrengatik zera Zuzendari Ama; oraingoz, ordea, Goikoak lagun, ez degu emendik iñora igesi joan bearrik. Gure lan, elizkizun eta otoitz aldiak oi bezela pakean egiteko eran bait gera.

567. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ori esan Ama. (Ateruntz abiatuaz) Laister jakingo degu nor dan atean.

568. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Izaskun - Ezta abadesa banintz ere! Lotsatuko naute. Arratsaldeon guzioi! (Aintzindari ta Zuzendari Ama'k agurtu bitza; Gurutze aizpari musu emanez).

569. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Gurutze - Bai, Zuzendari Ama'k irekin itzegin nai din.

570. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Zuzendari Ama - (Ateraño lagunduaz) Eskerrikasko!

571. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Aitzindari Ama - Zaindu? Gu zaindu gaituenak giltzapera daramazkigute-ta. Jaso itzagun begiak zerura...

572. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Aitzindari Ama - Alare gure biziak pakearen alde eskeñi ditzagun (Otoitz egiñaz).

573. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0019 Xefeina - (Mañaxi'ren alaba da. Ogei ta bi-iru urteko neskatxa gaztia. Oso txotilla dirudi. Moja-itxura zerbait ere badu, baña, mutil gazte gogokua aukeratu ezkero gogotik artuko lukena. Eskuiko lenengo atetik sartzen da). Ama: ¿bakarrik al dago?

574. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0076 Pilartxo - Nere amagatik ez gero orlakorik esan, lotsagabia.

575. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Sat[ur] - Nik ez diat ezertxo ere, andre oiei esateko. Konpon adi al-dekan bezela beroiekin. (Ba-dijoa Ujentu). Job santua ere bere onetik ateratzekoa da au! Ezin diot emakume bati begiratu, jendea botikara kontu eske etortzeke. Andre oiek guziak, neregandik itzen bat edo begirasunen bat artu duten beste ainbeste neskatxen amak dira. Aurrean jarriko ba-litzaizkit, itz gogortxoak esan bearko nizkieke. Naiago det iñor ez ikustea.

576. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Berak erne-indartu beza, Bere grazi ezkutua naastuaz, gizonak jaio-berritzeko eratu degun ur au, santutasunean sorturik, jaungoikozko Iturri onen sabel garbitik, jaio-berrituta eta zerutar eginda atera ditezen, eta, gizon ta emakume, zaar ta gazte, izaerak bereizten dituan arren, guztion ama dan graziak berdindu ditzan guztiok aurtzaro berean.

577. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 O Birjiña Maria,
Gure Ama ona,
Guretzat otoi zazu
Zure Jesus Jauna.

578. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Barkatu, bai, barkatu
Aita eta ama,
Pake santuan goazen
Jainkoarengana.

579. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Aberri berri artara
Iristen naizenean,
Esango diot Amari
Nere bakardadean:
Amatxo maitea,
Zu zaitut lagun;
Gorde nazazu beti,
Gorde gau ta egun.

580. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Basatiar gaxoari
Jainkoaren izena...
Erakutsi leikioken
Izenik ederrena.
Baña arraixku asko
Baso-artean!
Babes nazazu, Ama,
Zure babesean.

581. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Lanaren sari, erio
Zugatz baten ondoan...
Bakardade larri artan,
Ama, euki gogoan.
Jaunak egin nindun
Mixiolari;
Aintza beti zeruan,
Aintza, bai, Jaunari!

582. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Jainko-bildur dana ongi jokatuko da, ta zuzenari eusten dionak, ba-duke zugurtasun, eta au bidera aterako zaio, ama agurgarri bezala.

583. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Zure Semearen Ama txit argitsuaren bidez, kristauak siñesgabeen menpetik ateratzeko Elizan Lagundi berri bat sortuazi zenun Jainkoa: lan aundi orren egillea zintzo ospatzen baitugu, Aren bitartez deabruaren katetik askatu gaitezela.

584. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 IV'GARREN EGONLEKUAN Jesus'ek Bere Ama topo egiten du

585. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0022 Ama bat eman idaken, argi-uts.
Ni samintzeko, erio-mende,
biurtu uan ezur eta auts.
Zertarako niñukan erri baten seme?
Onen ederrez txora-ondoren,
eten nendin zori-gabe?

586. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Orruka ari dan
itxas nastuari,
aizeak burrundan
diotsa kantari:
Ama sabelaundi,
arraiz ta urez izor,
gañean zabaldi,
sakonean malkor.

587. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Ama ta aurtxoa
Aurtxo txikiya siaskatxuan
Negar ta negar geyago
Amets beltz batek esnatu eta.
Etsayen beldurrez dago.
Ixildu zaite, ez beldur izan
Amatxo zure zai nago
Nik magalian gordeko zaitut
Nere maitia egin lo.

588. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurtxo txikiya lotan zegoen
Amatxoren magalian
Beste ametzak esnatzen zuen
Oso tankera onian.
¡Amaren poza bere umia
Farrez-farrez ikustian!
Musuka dago, ezin aspertuz
Semetxuen masallian.

589. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Amatxo goitik bera begira
Aurtxoa betikan gora
Amak festa ta festa dagio
Umiak berriz algara
¡Biyen arteko gozotasuna
Musu ta besarkada!
Ama ta seme zeruan daude
Ludiyan Zerurik bada.

590. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra siaskan ostikotxuaz
Estalki danak botatzen
Amatxo berriz maitetasunaz
Ura berriro estaltzen.
Lantegi ontan ama semiak
Luzarotxo ziarduten
Ama gaxuak otzan beldurrez
Besotara da jasoten.

591. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra goziak negarrez dago
Amatxoren magalian
Ama on-onak besarkaturik
Ipintzen du bularrian.
Bere bularra estuturikan
Umian aoko oyian
Biotz sumua ematen dio
Esniarekin batian.

592. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Pozaren-pozez esturik dauka
Amak aurtxoa gerritik
Umiak berriz bere amari
Eldutzen diyo lepotik.
Biyok daukaten barren-izketa
Biotzera biotzetik
Arriturikan entzuten daude
Aingeru danak zerutik.

593. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Pazko denbora etorri zaigu
Beste urtetan bezela,
Ama-Eliza deika dautugu
Alderatu gaitezela.
Oju garratzaz esaten digu
Beste bizitza badela,
Gure aitortza egiña degu
Etzan gauz onik bestela.

594. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Eliz-alkitan egondua naiz
Oben guztiyak oroitzen,
Egiñ ondoren sayatu nitzan
Biotz-barrendik damutzen.
Zeruko Aita eta Amari
Laguntza diyet eskatzen,
Lagundu bada nere obenak
Bear bezela aitortzen.

595. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0071 JESUS-EK BERE AMA TOPO EGITEN DU

596. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0071 Jesus-ek bere
Ama topo
Egiten du...
Biek alkarri
Begira
Gelditzen dira...
Bai begiratze
Ziztakor / Samingarria!...
Bion biotzak
Zulatzerañoko
Begiratze
Begira!!!

597. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0071 Ama maitea!:
Aundiak dira
Nere gorputzeko
Oñazeak...
Aundiagoak
Zure arpegi
Makalari
Ikusi... eta
Nere gogoak
Dituen min da
Naigabeak!!

598. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0072 Alde egin zazu
Nere ondotik,
Ama, aren!
Lenbailen
Aldegin!
Aldegin!
Zergatik etsai
Oien artean
Ibilli nai
Duzu nerekin?...

599. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ama Maria Agredakoa bizi izandako komentua, erritik kanpoaldera dago.

600. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ziñez, irureun urte pasatuarren, Ama Agredaren izpiritua eta arnasa mojakomentu artan ez da utseratu ezta makaldu ere.

601. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Agredan jaio zan, ba, Ama Maria Agredakoa, 1602 urtean, ta Agredako txokoan bizi ta il ezpaitzan sekula bere jaioterritikan irten.

602. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Bere ama jatorriz bizkaitarra zan, eta ala aitortzen digu alabak: Mi madre Catalina de Arana... su descendencia de Vizcaya. Gauza jakiña da orduan Vizcaya izen onekin Euskalerri osoa deitzen zutela (edo emengo iru probintziak bai, gutxienez).

603. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Nolanai ere euskaldun odola zeraman bere zaiñetan Sor Maria beneragarriak, bere amaren partetik.

604. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Agreda Amaren familian ere alako zerbait sumatzen dugu.

605. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Aita ta bi semeak, praille sartu ziran franziskanoetan; ama ta bi alabak, berriz, moja.

606. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ama eta alabak beren etxea komentu biurtu zuten, eta kanpotik etorritako beste moja batzuekin asiera eman zioten komentu berriari, lehen familiako etxea izandakoari, alegia.

607. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Pozik jaso zuan Jose'k emaztearen biotz-jalkia: ondo zetozela ama ta semea.

608. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Eliz Ama benetako ama dala jakin dezazuten, Gartxot'en presondegiko amar urteak bostera gutxitzen ditut.

609. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Ta sorgiñak ere barnean biotza euki nunbait, eta amaren magalean parrirri gozoa ezpañetan zuela lo-zegian aingerutxo arrek, biotzean alako kilimatxo bat egin zion noski, ta aurtxoaren bekoki legunean musutxo bat emateko asmoz berenganatu zan.

610. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Sorgiñak itzok esanaz batera, ega beltz aundidun saguzar bat igaro zan egaka umearen aurpegi-aurretik Amak deadar egin zuan ikaraz, eta alabatxoa bular-gañean estu-estu laztantzen zuela, etxean sartu zan.

611. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Sendoa ta trinkoa, paketsua ta amaren esanetara josia, aita zanaren tajua bera omen zekarren lanerako.

612. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Beti ametsetan amaren biotza!.

613. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 - Ama, esan zion bat-batean, oetik jeiki ta ikusi zuan bezin laister, amatxo, nik aitatxongana jun nai det.

614. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zure Ama maitea goratzera nator; baño, ori oso ongi egin nai ba-det ere, zuri egindako pekatuz betea dagon nere anima gaxoari begiratzeak, lotsaturik nauka.

615. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Askotan naigabetu zaitut, jauna; ta Zu naigabetzean, zure ta nere Ama gozoa ere naigabetu egin det.

616. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zu erruki utsa zera, ta zure Ama on-onaren sabeletik ondasun eta erruki ugariak ekarri dituzu mundura; izazu nitzaz erruki eta barkatu neri nere eskergaizto beltz guztiak.

617. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zure baimena bear det, nere Ama ta jabea, naizen ezerez au,(...).

618. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Berpiztutako Kristo'k eta bere Amak bezela, egunen batean, argi dizdizaria jalkiko duan aragia dezu!.

619. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Asko egin diteke, ta asko egin bear da, asko balio duana irixteko; eta orrela irabazi zituzten Jesus'ek eta bere Amak Berpizkunde garaitsuaren aunditasunak.

620. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Nik ere, nekearen nekez ba'da ere, irabazi nai ditutu gaurdanik, Ama ona!.

621. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Betikoa izango da, gorputz eta anima, zure zoriona zeruan, zure Jaungoikoa'ren Ama'rena bezela.

622. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Amak bere gauzatxoak eraman nai; aita, berriz, beranduegi izango ote zan kezkarekin, biak asarretu ziran.

623. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Amari karraxi egin nion.

624. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0008 5- Aiñ itz eder oiek
zuk amari entzunik,
gelditzen ziñan gel
beti-beti ixillik...
.

625. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0008 6- Ainbeste aldiz amak
itz-egiten zizun,
eta zuk amari
beiñ ere ez erantzun...
.

626. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0009 11- Ain luzero ez egon
amantzat ixillik...
Besterik ez du nai
zure itz-txo bat baizik...
.

627. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0010 II'garren ABESTALDIA
Amaren bi emaitz... Bi ezti...
12- Biotz-biotzetik
eten-gabe beti
amak damaizkitzu
bi emaitz... bi ezti...
.

628. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0014 25- Aram-keraz dagi
amaren izkuntzaz...
¡Mari ta Joseren
nolako zoriontzaz...
.

629. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0014 26- Egin ere itz-egin
egiten du ederki...
amak bezin ongi...
aitak baño obeki...
.

630. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0014 28- Batez ere amakiñ
mintzatzen danean,
biak elkarrekin
diardutenean
.

631. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0018 41- Alakoren baten
amak semeari;
obeki esateko,
biotzak biotzari:
.

632. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0018 41- Nik egunen baten
jan eingo zaitut zu...
Ta amari semeak:
Zer diozun ba'kizu?...
.

633. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0019 45- Ez da izan... ez dago...
ez da izango amarik,
bere semetxoa
jango lukeanik...
.

634. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0019 46- Ala ta guzti ere,
zuk, Ama, ori esanaz,
itz-dagidazu gaur
egirik aundienaz...
.

635. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0029 86- Egingo det, AMA
eskatzen dezuna;
zure Seme YOSUK
agindu ziguna...
.

636. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0032 98- Baña batez ere
bat-egite estu ori
eman zion eman
YOSUK bere AMARI...
.

637. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Pello?
AMA.- Bai, emen izan degu... noizik-bein etortzen dala ba dakizu... bada, nere kezka ikusita Malen zuen bidealdera joateko jarri danean emen zegoan eta berari lagundu nai zion...

638. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AMA.- Ara! gure neska ere emen degu... oek ibillik e...! gaztetasuna eta sasoi ederra ba ditunan eta eskerrak orreri.

639. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AMA.- Ez, ez... zuek biar lana gogotik egin bearko dezute ta...

640. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AlTA.- Bañan, guda-gizon oek etorri diranean zer ari giñan ez al zerate gogoratzen...?
TXOMIN.- Zer?
AITA.- Bada, Ama-Maria'ren agurtza esaten asiak giñan... ta...

641. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AITA. - Bada jarraitu dezagun eta berealaxe amaituko degu...; bere eskutik euki gaitzala eta oraingo estuasun ontatik ongi ateratzea eman deigula Ama-Maria'ri eskatu dezaiogun...

642. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AMA.- Ea bada, asi gaitean... Aitaren, Semearen eta...

643. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Tira bada; sukaldeko alki oietako batzuek ekarri ditzagun... (Malen alki batzuen billa ba dijoa)... eta gero oieko buruko bi, alki gañetan jarrita ederki, bat bera exeritzeko eta bestea aurrean zangoa jartzeko... (berekiko bezela itz-egiten ari da)... eta gero beste bi alki gutzat berarekin izketan aritzeko... eta sukaldeko mai txikia emen...

644. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Ongi da... (Txomin'i) i ere or al aiz? ume ergel ori, oa ortik nere begien aurrean agertu gabe... eta bestea...?

645. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Ori den, emaion arrazoia oraindik...

646. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Gañera, neretzat pozgarriena dan beste gauz bat ere ba degu... Malen'i ere ori bera gertatzen zaiola; berari ere nereganako maitetasun garbi, zintzoa, sortu zaio, eta alditxo batean alkar ezagutu gabe egon da gero gure maitasunak alkarri agertuaz bi biotzak bateratu dira eta alkarrenak izateko itzak Goiko-Ama'ren aurrean alkarri ziñez emanak ditugu.

647. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 AMA.- Ez dezute botako... eta eramango ere...

648. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Andereri berdin dio:
- Nire berdin dit. Ez da hori nire ardurakoa. Famili-biltzar bat egin nahi ukan duzue, eta bertan aitonaren, aitagiharrebaren eta aitaren presentzia beharrezkoa omen zen; baina nirea baino askozaz beharrezkoagoa zen amaren, erranaren, emaztearen eta arrebaren presentzia. Joanarik gabe ez dago biltzarrik; edozer gauza erabaki dezakegu, baina harek onartzen ez baldin badu, gure erabakiak ez dirudi gauza garrantsiakoa. Beraz ni ere biltzar honetatik aldenduko naiz. Eztebe...

649. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Begira nola saritu zizkion Jaungoikoak bere Amari mundu ontan eramandako lan eta nekeak.

650. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Baditugu emakume mixiolariak eta ziur gaude ama izaten asiak dirana.

651. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Eta gure Xinko ta Xanko gaxoak maiz entzun bai-ziotzen bere ama Muskilda'ri esaten: ume oken atarramentua!

652. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Pettan txikia etorri zaigu eskolatik korrika, poz-pozik, karta bat eskuan: Ama, osaba Manexen berriak!.

653. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Gure ama gaixoaren negarrak!

654. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Beste Ama bat

655. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Zer litzake, beraz, Amaren aurpegia ikusiko bagenu?

656. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Ama batek ez du aurrik izutzen.

657. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Andre Maria ez ote da, lenbizi, eta gauza guztien gaiñetik, Ama?

658. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Ori ederki azaldu digu jaun erretoreak: Maria ez dala Jainkoaren Ama pekatu gabea zalako, baiñan pekatu gabea Jainkoaren Ama izan bear zuelako.

659. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Ama lendabizi: orra or grazia eta bikaintasun guztien iturria.

660. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Eta Ama dan ezkero, zeren bildur izan gindezke?

661. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Jainkoaren seme gera, noski, baiñan semeak ez dira beren semetasunean ezarriak arik eta Ama bat izan arte.

662. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Eta Ama bat degulako paregabea, orra gu ere seme paregabeak.

663. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Jainkoak berak ez gaitu izutzen... edo ez zigun Jainkoak olako Ama bat eman bear!

664. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Bai, egia esan, olako beste Ama bat lagun izanik, guk, ama familiakoek, uste osoa izan genezake.

665. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Neskatxaren aita euskal Laburditarra zan, eta ama, Naparra.

666. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Naiz baratzako ta bai etxeko lanetan, amari geiena laguntzen dion alaba da.

667. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Gure amak, ezetarako astirik eman al'zienan ba?

668. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Zuenak eta gure amak, ez diñade ori esango baña...

669. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Amaika aldiz esan ziguzun, ama, eta egia zenion: Egunen baten etxetik kanpora bazerate, gauza askorekin gogoratuko giñala...

670. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 - Eta, amak, pozez zabal zabal eginda entzun zituan, semeak zuzendu zizkion etxe-maitasunezko itz oiek...

671. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Aita ta ama, etxean ditudan bitartean...

672. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Ez al da ala, ama?

673. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Motorraren atzeko jarlekuan, Iñaki, exeritzen ari zala, amak oitura zuan lez, seme gaztehenari deitu zion: Sasoez apaltzera etorri, Inaki!

674. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 - Ez; ez, ama!

675. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 I, Pello! Tori au; eta bota Aritzeta'ko Amari!

676. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Amak ere, aurrak ikaratzearren, mamu ordez.

677. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Banekian ama batek bere umientzat edo alabak gurasoentzat, zaintzalleentatik iges eginda, basoan janari billa ibilliko zala.

678. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Zeruko Amak bere lengusuarenean, Kana'n eta beste leku askotan Jesus ezagutu arazi zuan eta mixiolariak artaraxe dijoazkizu.

679. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Ori entzunda-edo:
- Biar zerbait gertatuta ere, etzazute gero iñolaz aspaldiko batean Ama Gabriela'k egin zuana egin, zien Monja-buruak arpegi parrekoiaz.

680. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Orregatik, amarekin oso bat egiña bizi zan.

681. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Amak nora, arek ere ara egiteko etzeukan aitzaki bearrik.

682. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Juana'k bere ama zeraman aurrena buruan.

683. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Ama baten eta arreba baten biotza nuan pekatarientzat eta Adanen ume guztientzat: guztiak ziran nere begitan beste ni bat bezela, Jainkoagan ikusten eta maitatzen nitualako, eta Arengan denak bat egiten baitegu.

684. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Eta gure amak erantzun zion:
- Bañan, gizona! Ez al dezu ikusten nere senarra nola dagoan?

685. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Egia esan, txikitan bai: Baiona'n onelako ametsak esnatu oi ninduten, eta amaren oean ez ba zan, ezin nindekean lo gelditu.

686. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 22. Ama iltzean
miñ bezela,
ara illunik
nengoela.

687. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Orra nola, ene neskatxoak, Ruth gaxoa, txiro-txiroa, bere senar zanaren ama zaarra mantentzeagaitik, eguzki galdatan, garagarra ebakitzera, jun zan emakume biotz-bigun eta ona, Booz, gizon on eta aberatzakiñ ezkondu zan.

688. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Jainkoaren Ama izateko autetsia baitzan, amatasun aintzagarri auxe da gaiñerako bere ontasun guztien sustrai, neurri ta elburu.

689. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Alguztidunak egin zezakean mirari berezi baten bidez, Andre Mari bera, Ama ta Birjiña batean, izan al izatea.

690. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bere Biotz-barrengo apaltasuna ta mendetasuna ain argi adierazten dizkiguten itz oien bidez, osotoro jarri zan Andre Mari Alguztidunaren eskuetan, baita gogoz artu ere Jainkoaren Ama izateak berez zekarzion neke, lan eta ardurak.

691. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bat-batean, dio idazle batek tximista bezain igazkorrak baiña eguzkia ere baiño diztiratsuagoak oi diran, goiargi oietariko baten bidez, garbi agertu zizkion, noski, Jainkoak, nolako atsegiñak eta nolako atsekabeak artu bearko zituan, Jesukristo'ren Ama izaterakoan.

692. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0245 Guztiak an bildurik dio Bonabentura Doneak Salbagilleak lenen-lenen bere Amari agur egiten dio, laztanki besarkaturik: Andre Mari'k ere era berean darantzuio Seme maitearen azken-agurrari...

693. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Ogei ontzikin itxasoratu nintzan Prigi'ko ditxoan; ene ama urtzitarra bide-erakusle izanik, emandako adueri jarrai izan diet; doi-doi gelditzen zaizkit zazpi, eta auek ere baga ta ipar zakarrak naiko erbalduak.

694. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Otsoak, gau-erdi beranduan, artegi baten inguruan kuku, auri ta marraio dagi eskorta auzo, aize-euriak parrastaka leporaturik; bildotsak, ordea, ama ondoan eskier, beeka ari dira, ura, latz ta aragi-zale, arrisku gabe daudenen aurka gaitz-erazi ta zezendu oi dala: jan-ez luzeak akulatzen, eta autz odol egarmiñak gaiñez eragiten.

695. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Amak zer zion ba?

696. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Ba-zituan amak bere kezkak...

697. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Onela mintzatzen zan ama.

698. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Ume nintzala, Gurutzeko Jesus'i begiratueraziaz, nere ama-zanak esan oi zidan: Jesus gugatik il zala.

699. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Aureli andreak, Jema'ren amak, etzizkion erakutsi alabatxoari santuenganako eraspen edo debozio asko; Gurutzeko Jesus'enganako maitasuna, berriz, biotz-barruan josita, ezarrita, utzi zion.

700. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Zeruan, eta an bakarrik, ondo ezagutu ta txalotu bait-diteke Andre Maria Jaungoikoaren Ama ta aingeruen Erregin izateraño jaso duan onbide edo birtute onen edertasun zoragarria.

701. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Nire alderdikoek, nire odolekoek, nire amak berberak, ez didate barkatzen ene pentsakizun au.

702. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 - Amak arestian jakin-erazi dit Olaso'ko jaunaren eskabide asmoa eta egia esan, zearo aztoratuta gelditu naiz.

703. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Mirestekoa da zure amak zenbateraiño ilduratu (14) Mortificar duen bere burua gure zorionbide malkortsua lautzeko.

704. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 - Zure amari ere ez al-dio ukatuko pozkida zuzen ori, ongi irabazia baitu bere emankizunez.

705. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Ene amak beti bere semearen zoriona eta obebearra billatu du berearen gaiñetik eta urrats au eman bearra nekagarri izan ba'zaio une batean, pozgarri gerta bekio ondorenean.

706. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 - Zer ote da ama izatea!

707. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Bekigu eredugarri ene amak nirekin egindakoa.

708. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Zurekiko emazte on bat izan gura dut eta gure aurrentzako egiazko ama.

709. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0021 58- betiko bizmena
barruan darama....
Esaten noana
¿ziñisten dezu, Ama?...
.

710. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0025 73- an betikotu zan
Jesusek nai zuna,
aurtxo zala, Amagan
eskeiñi ziguna...:

711. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 - Amak esandakoak ez aztu.

712. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 I berriz etxeratzeako ez ama ta ez ni ez gaituk biziko.

713. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Gaiñerakoan ez gaitu geiegi arritu bear Ama Agredaren izena gure kanta zaharretan arkitzeak.

714. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Adibidez, Yerusalen'nen bertan, Mark zeritzan Yon'en ama Mari'k etxea berea zun; Mnason kipertar ikasleak ere Kaisarai'tik Yerusalen'erako bidean beste bat zeukan; Yope'n Simon larrugiñak berea, baita Basauntz zeritzan andre guziz ongille ta ukar emalleak ere.

715. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Ezteietan emaztegaiaren amak zuzi bat sutan artu ta etxe-berriko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua eramaten zutenez, erdiko sutzar ortatik iesaiten omen zun eguzkiak, ta lur ta opolur ta illargira igortzen omen zitun: ta gaudi osoa suzko erestun batek inguratzen omen du, gerrikoa bailitzan.

716. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Arantzazu'ko Ama laztana bitarteko degula, nik, nere ezerezean al dedana idazteko, ta zuk irakurtzeko, era izan dezagula.

717. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Negarrez, begietan malkoak, eskuak luzaturik laguntza eske amaren bularretara josten da.

718. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Eleizaren partea edukazioan argi adierazi dezake gizonon erakusle ta ama dala esateak.

719. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Negarrez jaiotzen da, ta ordu berean amak, naturaz sortzen zaion txorabioz bere magal-besoetan usu kuxkurtzen du.

720. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Izadiak, amaren bularrean ugaritzen dun esneak ezer proba al dezake?

721. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Berezikiago mintzatuz, betebear onen erantzuna amari zeatzago dagokiola esango nuke, bere bularretan baidago azitze-garaian aoratzen dun janari kemengarria.

722. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Izadiatik datorkio amari, eskubidearekin besoa emanaz, obligazio edo betebearraren pixua.

723. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Aurrak, amaren sabelean gorpuzki dan ezkeroztik azi ta edukatzeko eskubide osoak dakarzki.

724. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Mutil koxkortu danekoxe, amaren magala sarritzetik utzi du.

725. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Zer dasaket aren izakera gozoaz, amarekiko bere maitasunaz, arrebaenganako bere eskuzabaltasunaz, beretarrentzako ontasunaz, guziekiko bere zuzentasunaz? Ezagunak dituzute.

726. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 Adibidez esne-beia: esnetako beia; aita-amak: aita-ta-ama.

727. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Eta Jaungoikoak ezin, ba, bere Amari ezertxo ere ukatu.

728. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Ala bear bada, Jaungoikoak aldatu egingo du bere ordua, lenengo bere Amaren eskaria bete dedin.

729. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Bai. Maria; bertanbera ume izateari utzi eta Amaren dintasun agurgarriaz jantzita.

730. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Jesusek bere Amaren omenez mirari bat egin zualako.

731. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Jendeen azkenetaraño, bere Ama goratzeagatik egiten jarraituko dituan amaikamillatatiko mirari bat.

732. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Aspertu gabe inguratzen zuten jende taldeei itz-egiten ari zala, Ara bere Ama ta senideak, ebreotarrak senide deritzen dituzte, gero, lengusu ta aideak, Arengana etorri, eta kanpoan zeuden, ura ikusi nai ta edo jende geiegi zegoalako Beraganaiño ezin eldurik.

733. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta ola esan zion batek: Begira zure Ama eta senideak or kanpoan daude eta zure billa dabiltz, zu ikusi nairik.

734. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta itz-egiten ari zitzaioneri erantzunaz, Jesusek esan zion: Nor da nere Ama eta nortzu dira nere senideak?

735. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta bere ikasleenganaiño eskua zabalduz eta bere inguruan exerita zeudenei begiratuaz: Ona, esan zuan, ona nere Ama eta nere senideak.

736. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Bai, Jainkoaren itza entzun eta zeruetan dagoan nere Aitaren naia egin dezana, orixe nere anai, nere arreba eta nere ama.

737. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Gizon danez amaren aragiaren seme baldin bada ere, Jainko danez bere betebearrik nagusiena eta beste ezer baño lenagokoa, mundua salbatzea dala.

738. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0043 Timeo ne hostis veniat = etsaia etor-bildur naiz; Timeo ne non (ut) mater veniat = ama ez etor-bildur naiz.

739. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0043 (etsaia etorri dedin, ama etorri ez dedin).

740. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0043 Etortzeko ere bai, baña bitara ar diteke: ama etortzeko ta amaren etortzeko (BN, L, Z).

741. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0043 Timeo ut mater veniat euskeraz bestera ere esan dezakegu: amaren etortzea bildur egiten dut (etortzea nai bai nuke).

742. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 Gañera, Eunurteko jaialdietan ez dezakegu Maria gure Ama samurrarentzat ezer atsegiñagorik egin, Gurutzeko grazi-askan edan eta edan baño, egunero bere Seme bakarrarekin geiago elkartuz, ori baida gizaseme guztientzat bidea, egia ta bizia (Jo 14 6).

743. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ona emen: Aitortza-Sakramentuan beren biotzak ondo garbitu, Jaunartu ta 1958'ko otsaillaren 22'an asita, Andra Mari Jaungoikoaren Ama lenengoz agertu zaneko eguna, 1959`ko illabete ta egun bera illundu arte - Lourdes'ko Massabielle-Artzuloa maitasunez bisitatu ta Gure asmotarako otoitz egingo duten guztiei, gizonezko edo emakumezko, Gure Apostoluengandiko Aginbidez, Jubileoko barkamen osoa irabazteko bidea egiten diegu, bein bakarrik ordea, nai dan egunean.

744. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 An zegon irripar tan jendetaldeari begira ama gozo batek bere semeari begiratzen dion bezela.

745. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Ortarako lurralde bat eskeñi dio Zeruko Amari, beretzat bakarrik; ta or edozerk Andra Maria gogoratzen digu, edozerk Ama gozo onekin edo lur ontara agindua ekartzera bidali zun bere Semearekin izketan jartzen gaitu.

746. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Nork adierazi zeruko Amaren poza ori ikustean!.

747. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Eta Eliz amak orain zeruan santu aundienetaz dituen artean, batzuek izan ziran urte batzuetan Jaungoikoaz aztuta bizi izan ziranak; eta bitarte ortan lurreko zorakerietara begiak itzuli zituzten eta pekatuzko arriskuz inguraturik bizitu ziran.

748. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Au bera gertatu zitzayon Asis'ko beste gazte bati, orain Ama Atsekabetuaren Gabriel Santua deitzen zayonari.

749. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Luzaro egon oi omen zan ixil-ixil bere Zeruko Amarekin biotza goxo-goxo eztitsu zuala.

750. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Españiko erregiñak, Madalena'ren oso lagun aundia zalako, Zeruko Amaren irudi orixe eman zion ezkontza-saritan.

751. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Ementxe agertu zitzayon Zeruko Ama bere Aurtxo txikiarekin.

752. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Andik aurrera aita edo amaren eskutik etorriko zan mezetara jayetan.

753. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0204 Ta Txirritak: Ama zanak esaten zidan askotan, ez banintzan zintzotzen, zartzeran komeri ederrak ikusi bearko nituela, eta oraintxe ikustera noa.

754. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Zure biotzarena berriz, ama zeranez, nork neurtu?.

755. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 I laster, emazte, ta gerokoak bere bidez ba-datoz, ama egiña, ikusiko aunagu.

756. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Biok laztan estu bana amarentzat, eta beste bana zuretzat.

757. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Ta batezere, zuen eta nire (gure!) Ekintza osoaren zuntoi oñarri ura, uraxe: Itxaropena diagu fedearen ama; ta fedea, Jainkoarena.

758. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Esan nai da (eta barka katolikuok): fedea, amesten dugun Aberri aundiaren ama.

759. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Andre-Mari, Elizaren Ama dala

760. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Eta Elizaren Ama ere dala; ta hura onen zainpean ipiñi bear dala.

761. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Aita, Juan Migel; ama, berriz, Maria Jesus biak Andoaindarrak.

762. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Ain nekagarri izan zitzaion Medina'ko fundazioan, idazkari zuan Igarategi'tar Maria Amak onela esaten zion: ama, goazen emendik! Gauza onik emen ez diteke egin-da.

763. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Ibillaldietako egunkarian Idazkariak auxe idatzi digu: Ain Ama ona eman digulako, Jaunari eskerrak ematen ez gera aspertzen.

764. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Norbait gaxotu orduko, Jesus'en izenean bere Alabei dien maitasunak an darama gure Ama, gaxoaren ondora; eta egiñalean antxe diardu, ari nekea arintzeko on zaiona inguratzen.

765. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 Arrezkeroko arantzazu-zaleok, eliz artan sartzen goazen bezela, aien iritzirako, Errodrigoren Miraria berbera ikusten degu aurrez-aurre, aldare-erdian: Irudi bera, kanpai bera, elorri bera... Eta Amaren grazi-laguntzen euria berriztu nai ba'degu, eginkizuna ere Errodrigori agindutako eginkizuna berbera bete bearra izaten degu danok.

766. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Ermitak sarreran badizu, gañera, Doloretako Ama ere, bere Seme illa magalean dula.

767. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0124 Eta, orretxegatik, guzion Amaren euskal semeetan Lenseme.

768. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Mirariak nai ba'ditugu Aloñako Amarengandik, dezagun fede.

769. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Ordun, guzion Amak, antziñan bezela gaurregun ere, luzatuko dizkigu: mesedeak, premi bakoitzeko; laguntza, eskatu-ala bider; eta arrigarrizko mirariak ere bai, bearrezko ba'lira.

770. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0055 - Beste ikasleak igesari eman zioten; bera an gelditu zan Jainkoaren Amarekin.

771. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0199 Sinismenaren, Maitasunaren eta Garbitasunaren gaiñetik entzuten da gure Amaren abesti xamurra, Zakarias'enean: Nere apaltasuna ikusi zualako, orra, doatsu deituko didate gizaldi guztiak.

772. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 Jesus'ek dio: Etxea edo anaiak edo arrebak edo aita, ama edo emaztea edo semeak edo ondasunak nere izenean uzten dituan edozeiñek, eun alako artuko ditu eta betiko bizitzaren jabe izango da.

773. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Beste batek oartzen du Ama beti birjiña, neskatxa garbia, izango dala.

774. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Zer naigabea Jesukristo'k amari berri ori ematekoan! Ze min biotzean Amak, ori entzun zionean bere Jesus'i.

775. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Lantegiko txoko guztietara begiratu, eta txoko bakoitzak, zenbat gauza ekarri zizkion burura? - Or egoten nitzan, aurra nintzanean, eta Amak ekartzen, nituenean lantegira, San Jose'ri lagun egitera... Ortxe egon oi nitzan jostatzen... Or lan egiten zun nere aitak... Beste exerleku ortan aritzen zan Ama iruten, edo soñeko zarrai arabakiak jartzen.

776. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Ama zai zeukan orduako.

777. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1958 0003 Zerbait egin nai izan dugu guk ere Lourdes'ko Amaren eskeintzatan.

778. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Arriz zotz-eginez ari izaten diran eta zaharrenak eserten diran Peirene'ko (9) Peirene, Korinto ondoko iturri baten izena, egun Dragonera deritza ur gurenaren ingurura bertara urbildurik, ez-entzun eginda, urlia auxe esaten entzun nuen, ots, Korinto'ko lurraldetik amarekin batera aurrok erbestetzeko omen da Kereon, eskualde ontako nagusia.

779. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 INUDEAK.- Ta baldin amarekin burutu-ezina ba'deza, aurrok ori iasatea egari al izango ote du Iason'ek?.

780. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Zuk berriz euki itzazu al daiten bazterrenean eta etzitzazu ama etsituarengana urreratu.

781. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Eragin daragio biotzari amak, badaragio aserreari.

782. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 MEDEIE'K.- Amarentzako bai, zuretzako ez ordea.

783. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Arantzazu'ko Eliza berriaren jaiak aurten dirala-ta, Euskaltzaindiak Agor-il onetan ikastaldi-batzar batzuek eratu nai izan ditu Gipuzkoa-ren Zaindari dan Amaren babesean.

784. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Antxe, Arantzazu'ko bakardi paketsu-paketsuan; erri aundietako zarata ta ixkamilletatik urruti; gure Erriaren Zaindari zerutar dan Amaren beroan; ainbeste ta ainbeste lan Euskeraren alde egiten duten AA. Prantziskotar aien etxean.

785. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Bañan ez bait-dira Bizkaian bertan iritzi ortakoak danak... or zutitzen zaigu bat-batean, larogei urteko aiton bat, euskaldun-berri bera, ama-aldetik eusko-odoldun, bañan aita-aldetik ez; aiton, bañan adore aundikoa benetan bere larogei urtetan; eta burua gogor astindurik, ola dio: Zer berrogei urte, gero? Berrogei urte? Ara: emeretzi billoba daukadaz neuk.

786. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Omer, Bergili, Cervantes, Milton, Dante, Augustin Donea, Ama Teresa, Gurutzeko Jon, gure Orixe, Lizardi ta beste millaka ez ote dira onela?.

787. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Santsin.- Errazie ba, azkenian, nik ere jakin dezadan!
Mariun.- Ai, ei, ama!.

788. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 AMA - Ni ere, oilotarat noha... (biak jalitzen dira).

789. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 DOMINIKA - Ez... Denak etch'alde gira... Ama hor da oilotan, eta aita Jakesekin... Jakes arras bulta gachtoan dugu.

790. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 AMA - Ez da abantail ttipia!....

791. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 AMA - Ni zure alde hortan....

792. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 AMA - Izan zirea oto baten jabe ere?....

793. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 AMA - Sekulan hemen sartzen bazira, ibilko gira, mutila otoan eta nausia oinez....

794. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 AMA - Ez da gaizki pentsatua... Ho! gizon hek hobe ditut mugi-araztea!....

795. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 AMA (Sartuz).

796. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 AMA - Orga hagatzen ari dira gizonak.

797. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 AMA - Laster eguerdi baita bazkalduko duzu....

798. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 AMA - Nahi duzun bezala....

799. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 AMA - Ha, orduan hango bazkaria hobe zuretzat hemengoa baino... Edazu ba chorta bat... (Nahi dio zerbitzatu).

800. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 HAMALAUGARREN AGERRALDIA Dominika, Faturra eta Ama.

801. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 AMA - (Agertuz). Aita ikusi dut... Gure muthil beharra ez omen zaio agertu. Hemendik jali ordu, motorat igan-eta, tira-hala urrundu omen da....

802. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 DOMINIKA - Ama, zuk hunki ditutzia hemengo moltsa eta kullida-fortcheta zilharrak?.

803. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 AMA - (Asaldatua). Nik ez!... Zer dira?... Eskas?....

804. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 AMA - Zoazi!... Zoazi!... Oraino ez ditake urrun....

805. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 AMA- Eta, zoin untsa
AMA - Eta zoin untsa mintzo gizona!... Ofiziokoa, lan-mota guzietan - usatua, diruduna!....

806. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 HAMABORTZGARREN AGERRALDIA Aita, Ama eta Dominika

807. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 AMA - Eta, ez dakizu bertze berria!....

808. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 AMA - Ez biziki, bainan dena ere sobera!.

809. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 SEME.- Aita!... Ama!... Norbaitek jauzi egin du gure ganbarako leihotik....

810. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 (Ama semearekin ganbararat sartzen da).

811. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Mayi.- Aita, oraingotik, oso berezi dala izeba Adela'rengandik, eta (Keñu egiñaz) berriz amarengana biltzeko gertu dagola, amak ondo artu nai badu.

812. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Erretorea.- Amak ondo artu nai al du?.

813. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Bainan Zeruko Aitak, bere Semearen amatzat, hautatua zuen.

814. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 4- Zeruko Aitak, bere Semearen ama izan nahi zuenez galdetu gabe, hartu du? Ez, zerutik igorri dio aingeru bat galdez.

815. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 5- Zer erran zion aingeruak Andre Dena Mariari? Aingeruak Agur, graziaz betea erran zion Andre Dena Mariari; gero galdetu zion, nahi zuenez Jainkoaren Semearen, Jesus deituko zuenaren Ama izan.

816. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Milesker errateko, errepika detzogun aingeruaren hitzak berak; atsegin haundia izanen du, zeren aingeruak, Jesusen Ama izanen zelako berria ekarri zion egunaz orroituko baita, aditzearekin:
Agur, Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin, Benedikatua zare emazte guzien artean Eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus.

817. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Maria Saindua, Jainkoaren Ama, Egizu otoitz gu bekatorosentzat, Orai eta gure heriotzeko orenean.

818. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Han ziren ama-lupiak eta aita-lupiak; amatchi eta aitatchiak; gazteak eta ondar sortiak.

819. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 4- Ikusiren zaitut zeruan, ama ona;
Ikusiren zaitut, oi zer zoriona!.

820. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Jainkoaren Ama
Errepika
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona,
Zaitzagun maita, bethi, bethi

(berriz).

821. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 1- Guk gure amatzat hartzen zaitugu,
Bethi zu maitatuz bizi nahi dugu;
Azken hatseraino kantatuko dugu
bethi, bethi.

822. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 Errepika
Othoi, ama maitea,
Urrikal zaizkigu,
Jainko zure Semea
Hasarre baitugu.

823. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 Ararteko dugula Maria Jainkoaren ama saindua,
lorios eta beti-birjina,
bai eta zure Apostolu Jondoni Petri eta Paulo,
Andres eta Saindu guziak:
eman, Othoi, zure bakea oraiko egunetan.

824. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0071 LURDEKO LOREA Lurdeko Lorea, Ama paregabea Bethikotz da zurea, Eskualdun jendea.

825. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0071 2. Oi zu erregina handi puchantena, Beha gure gana ametan maitena .

826. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0078 4. Othoitz zazu zure Semea
Gure Ama amultsua
Izan dezagun fagorea
Ardiesteko zerua.

827. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0078 Maria saindua, Jainkoaren Ama, Egizu othoitz gu bekatorosentzat Orai eta gure heriotzeko orenean Amen!.

828. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Kumatik etareaz
Gure ama maiteak
Kantaduten jeuskuzan
Kanta dotoreak
Belengo portalean
Dagoz pastoreak
Bedeinkatuten dituz
Jesus Erregeak.

829. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Bilbo ganean bere tronuan
Dagoan Birjiñeari
Prantziskanoen Arantzazuko
Jesukristoren Amari
Euskalduntzea gordetan dauan
Migel Arkanjeluari
Eta Loiolan bein jaio jakun
Aita San Iñaziori.

830. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Arrestelia bizkarrean,
Urrats pizu batean,
Ama jin zitziakan ondoraino
eta hartu eskutik:
Hea haugi etxerat erranez.

831. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Otteak utzi nintikan
Amarekin etxerat joaiteko
Amaren eskuan
Ene esku ttipiaren ezartzeko.

832. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Etxerat abian ginelarik
Ene begi ttipiekin
Petigora behatu niokan
Amaren harpegi eztiari:
Xapela kendua zikan
Eta biloak ziozkan kopetaraino eroriak.

833. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Ordian, lehen aldikotz
Oartu nindukan Amaren begieri:
bi begi argi,
Zeruko urdina beno urdinago.

834. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Oh... lenen aldikotz
Ohartu nindukan Amaren ezpaineri:
bi ezpain gorri,
Udako beroa beno beroago,
Eta biloek doi bat kukuturik
Bi beharri ñimiño
Bat zoin bestia beno ederrago.

835. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Ama batek bere haurrarentzat
Duen Amodioan?
Betidanik betikotzat
Bere bihotzean maite ninduen
Ene Ama gaixoa!
Ene Ama maitea!.

836. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Amaren ezagutzeko
Nolazpeit konprenitzeko
Behartu izan zitziakan
Etxekoak utzirik
Ene sor-herritik urrundu
Kanpotiarren amodio hotza senditu
Eta erran-zaharrak dion bezala,
Kanpoko salda jastatu.

837. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Amaren altzotik urrunduz geroztik
Zonbeit denboraren buruan
Gau batez bakarrik nindagola
Gogoa ilun gaueko ilunpe beltzean
Ikusi nikan, ezpeinakike zer nola esplika
Amets batean bezala
emazteki bat
Lehenago, haurrean, Putzundeko pentzean
Belar undarren biltzen
Ikusi nuen emazteki hura ber-bera.

838. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Ene Ama dela
Eta ni haren Haurra
Haren sabeletik sortu umea
Haren haragitik moldatu haragia
Haren odoletik hazi odola.

839. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Ene Ama hatzeman nikan
supazter xokoan
Su haundi baten aintzinean
Berotzen ari.

840. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Lehengo Ama
Betiko Ama:
Bi begi argi
Zeruko urdina beno urdinago;
Bi ezpain gorri
Udako beroa beno beroago;
Bi beharri ttipi
bat zoin bestia beno ederrago
Bilo petan gorderik.

841. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0256 Bainan hau, dudan, beha dago gako-chilotik;
Ama balu han, idek lezoke bai gogotik!
Hura dela ez baitzaio haatik iduri,
Ihardesten dio: Bai, nik idekiko zuri,
Bainan zuk lehenik niri
Erakuts ba patta churi!
Jaun Otso hortan (nondik ez?) gelditu tutulu,
Patta churi churi erakuts lezake segur, balu;
Bainan ez baita hori otsoen artikulu.

842. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0178 IRATZEDER, Belokeko fraide olerkariak bidalia da olerki au, Arantzazuko Amaren urrezko eztaietan propio egiña.

843. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0178 Gipuzkoan, Ama, nungo har beltzak ditu barnetik jo gazten bihotzak?.

844. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0178 Oien alde egiten dio otoitz gipuzkoarren Amari.

845. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0178 Gipuzkoan, Ama,/ nungo har beltzak
ditu barnetik jo / gazten bihotzak?
Mendiz heldu dire / dena su ta ke
Aterbe, laguntza / eta lan eske;
Bainan luzaz hemen / ezin dagozke:
Beloken badela / geiegi bake.

846. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Eskual-bihotz gazten / gaitz horren beltzak
Amari zorrozki / sartzen arantzak...
Gure lurrak aurten / lorerik eztu:
Herra ta laparrak / zaizko nausitu.

847. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Amaren bihotza / ezin sendatu
Semetan galduak / balin baditu...

848. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Gaur berrogei eta / hamar urte du
Gipuzkoa dela / Aloñan bildu,
Ama zerukoa / betikotz baitu
Zaindaritzat eta / amatzat hartu.

849. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Guziek Amari / gainez gain ekar
Eskualdun sineste,/ bihotz eta kar:
Gazten berpizgarri / dadin iratzar
Bihotz-ilunbetan / goizeko izar.

850. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Zuen bien amak / hori balaki,
Bertzekin loake / kartsu kartsuki.

851. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Gipuzkoar amak,/ mendirat jeiki
Amen Amarekin / kantatuz minki.

852. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Eskuara, ene Amak haurrean erakutsi eskuara, ene mintzaira, zu zaitut beti hobeki eta osoki maitatu....

853. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Bazien amarekin anai arreba batzuek; aitarik etzutes.

854. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Arrebak egin zion anaiari: Hi hemendik goan-eta, guk nola behar diau ama hazi?.

855. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Ni goanen nauk hire partez soldado eta hi egonen haiz, emen, amaren laguntzen.

856. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Ama lotu zen bere haurrari, nigarrez, eta nigarrak aditurik, sartu zen justizia eta galdetu zioten zer zuen hala, nigarrez.

857. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Eta ama han zagon bethi bere haurrari lotua.

858. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Justiziak ezagutu zuen arrozoina ama harek bazuela bere haurra hala ikusi, eta nigar egitea eta atera ziren deusik egin gabe.

859. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Goan ziren berritz ere galeriano zaharraren ganat; erran zioten zer gertatu zen, nola atcheman zuten ama bat bere haurra erri moztuari lotuta, nigarrez.

860. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0040 Pantxika eri da klinikan. Gau eta egun, ait-eta ama han ditu ondoan, aldizka.

861. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0060 Amak eginen diote arratsaldeko on bat Martinak hautatzen ditu denen gostuko dizkak.

862. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0022 - Elurra erorten ari delakotz irri egiten duk? - amak galdegiten dio.

863. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Bihotz-erdiragarri zen, benetan, buraso heien saminaren ikustea! ama baiesle izaiki, aitak, sukaldehaizto batekin haurra sarraskiturik, igandeetako eltzean egosarazi zuen; eta egosten ari zelarik, haurrak nigar-kantu egiten zuen, aintzira-bazterrean apoek egiten duten bezala!.

864. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 ¿Zer esain diet aitari ta amari?.

865. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Biharamun goizean, Maritxu-ren ama atxemaiten du bolanjerian: - Xuk bederen untsa jaten duxu hain segur?.

866. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0041 Segidan ama eta alaba hasi ziren ganberako hermairien eta sukaldeko mublen husten eta Pattin-en arrebak erraiten zuen amari: Zer xantza! azkenean harat joanen gira!.

867. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Etcherat heldu nintzelarik, amak gaizkitu nintuen.

868. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Sortzez gutarteko presuna bat da, bainan Jainkoaren hautuz, Jainkoaren ama da, gure ararteko botheretsua, Jesusen bihotzerat heltzeko biderik laburrena eta seguruena.

869. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Neskek ama lagundu behar zuten barneko lanetan.

870. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Eta lanean ez baziren ontsa ari aita eta ama, etziren beldur oihu handi batzuen egiteko.

871. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Bainan, nork sinets? ez baitute oraino beren gainean elizarik, beren eskual karraren araberako eliza eraikitzen badute noizbeit, zer eliza! zer eskual-jenden Amaren beila-tokia!.

872. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Elgarrekin koropila gaiten Jaungoiko legearen zerbitzari, gazteak bezela, gazten aita eta ama, eta haurrideak, Olinpi dohakabearen ezinberzea, ez dadin bilhaka gurea, dauku oihu egin, besta miresgarriaren erditik, Tokio -ko hiriak.

873. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Lehenik aita eta ama eskualdun batzuen semek komprenitzen dute eskuara bainan ez dute mintzatzen, ez kompreni ere eskuara.

874. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0009 Aita Zarauz'tarra du gazte gaztedanik Elizondo-n kokatua, eta ama berriz Elizondoarra.

875. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0010 Polizia-nobelaz kanpo, leenago ere agertu izan dira Baztandarren euskal liburuak; eta ospe haundiko Axular hura kontatu gabe (Urdazubi bere sortherria Baztango barrutia -ren barrenean baitago eta Axularren ama ere Azpilkueta-koa zen).

876. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Ama ttipi-ttipitik galdurikan, Baruk gaixoak ez zuen etxean maina handirik ezagutu.

877. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Arnoa maitegi eta lana hastiro zuelakotz, Chirritak ez zuen begitarte onik bere amaren ganik....

878. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Behin, ostatuko lagunek, bere ama lehiotik erakutsiz, galdatu zioten, trufaz, emazte hura ezagutzen zuenentz....

879. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Eskerrak ene amari (Arbona-Katalieneko alabari) bigarren aldiko erakutsi dautalakotz eskuara, hamahiru urtetan, apezteko gogoa piztu zaitanean.

880. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Emazte hura goizik abiatua zen mez-aintzinean kofesatzeko eta hain xuxen emazte hura gorri haren ama...

881. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Hor da haunditu eta arizan maxtruguntzan, Josepe, bere Aita hazlearen sahetsean eta bere Ama, Andre dena Maria Sainduaren itzalean.

882. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Berekin bildu ditu, eta, ama batek bere haurrak polliki altxatzen dituen bezala, dizipuluen gogo-bihotzak Jesus'ek idoki ditu Jainkoaren gauzetarat eta apailatu beren geroko mixionearentzat.

883. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Aitak yotzen zun kordiona, eta kantatzen zitun bertsuak; nere amak oso ongi kantatzen zun, naiz euskeraz, naiz erdaraz ta naiz prantzesez, ta oraindik ere ala kantatzen du; nik yotzen nitun pianua eta klarinetia; ta nere arrebak pianua.

884. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Ta ala etorri giñen nere automobillan nere aita, ama, andria ta ni Donosti'ra.

885. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Maria Saindua, Jainkoaren Ama, egizu othoitz gu bekatorosentzat, orai eta gure heriotzeko orenean.

886. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0011 4. Ait` Amak ohora zatzu, Bizi zaitezen luzeki .

887. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0023 G. Birjina Saindua Jainkoaren Ama da? I. Bai, haren Semea, Jesu-Kristo, Jainko denaz geroz.

888. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0036 G. Nori mintzo gare, Agur Maria erraitean? I. Mintzo gare Birjina Maria, Jainkoaren Amari.

889. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0057 Fidantzia berak sustatua, nik ere, Birjina Birjinen Ama, zure ganat laster egiten dut: zure ganat heldu niz; auhenez nago bekatorosa zure aintzinean.

890. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0057 Ez ditzatzula arbuia ene othoitzak, Jainko Semearen Ama, bainan bai entzun eta onhets amultsuki.

891. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Eliza Ama sainduaren manu guziak onhartu nahi ditut den gutieneko duda-mudarik ere gabe.

892. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Maria gure Ama da

893. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Mariaren zerbitzari handienetarik batek dio: baratu gabe Jainkoaren Ama zerbitzatzen, maithatzen eta othoizten badugu, salbamendua segura dugula.

894. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0055 Ohoratzen dugun Ama Birjina, Jesu-Krichto gure Jaunaren Ama, bekaturik gabe konzebitua, San Josepen Espos laguna, eta girichtino guzien Ama.

895. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Zer begikolpe gochoa ez diote egin zeruko Ama onak.

896. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0115 Geldi-aldi laburra egin dauku zeruko Ama onak, bainan, dena ona eta baliosa.

897. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Gogoan erabil dezagun zer den haur batentzat amaren orhoitzapena.

898. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Zer izanen da beraz haur hori delarik girichtinoa, eta Ama, ez adinetako emazte bat, berdin urrun bizi edo hila dena, bainan, bethi eta nun nahi, sekulan bezein botheretsu dagon Birjina Maria?.

899. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Deabruac gure lenengo ama Eva engañatu zuen becela, Paradisuan devecaturic cegoan sagarra berac jan eta Adani janeracitceco, ecarten cituala onequin gaitz guztiac mundura, aldi onetan Teodosio ere engañatu zuan, eraguiten ciola pecatu izugarri ura, nola zan bere gurasoac illcea.

900. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Bañan icusten bazuan ere biciric bere emaztea, laister jaquin zuan oatzean ill zituanac cirala bere Aita eta Ama, ceinzuc eramaten cituan emazteac, Erraiñ onac becela, bere echera, senarra campora juan zanean, beren zarzaroa obetogo igarotzera ta socorritcen cituala beren ordu guztietan, emanic azquenic bere guela eta oatcea vicitecen arteraco.

901. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 7. A) Seina eginbarritan ona izaten da amak porru bati aginka egitea.

902. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 B) Alemanian esaten da on dala ama barriak kipula bati iru bidar aginka egitea.

903. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 C) Arronan zinginarria lepotik bera lokarri batekin amari ipinten zaio.

904. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0145 Uztapidek
Auxen da gai polita
orain neregana
alboko lagunendik
etorri zaidana,
bertsoak bota bear
emen iru bana,
ortan esango nuke
nik naitasun dana
beste ze esanik ez ta
esanikan: ama.

905. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Gerlako hobendunak. - Nahi ditutzue lo trankil egiten eta behin eginen ez duten lau jauntto polliten izenak. Hitler, Himmler, Goebels, Goering. Tzarrak baino tzarrago, munduan hameka ameri nigar eginarazi dute. Bainan tezefa anglesak egun hautan erran daukunaz, gerla hau bururatu orduko, beharko dute juje garratz batzuen aintzinean agertu. Ederki. Hau haatik orok bitchi kausitzen dute, tezefa horrek nola ez duen orobat Mussolini aiphatu! Mussolini eta Hitler, Hitler eta Mussolini, batek bertzea iduri...

906. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta azken meza, Mgr-Saint-Pierrek emanik, zer gauza ederra! Ai Lurden, bere gocho berezia bazuen eskuarazko Anjelusak, bazterrak dardarikatzen zituelarik, eta zeruko Amari beilarien ondar egurra igortzen ziolarik, ezkila-errepiken erdian!

907. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer bozkarioa gizon-bihotz hoitan guzietan! Jainkoa nola ez zuten laudatuko, gizonak egin dituelakotz eta Ama bat eman diotelakotz zeruan!

908. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 1946. Duela ehun eta hamazazpi urthe, Hazilaren hogoita batean sortu zen Theophane Venard, Saint-Loupsur-Thouet deithu herrichkan Deux-Sevres-etako departamenduan. Aita eta ama girichtino hoberen hoberenetarik ziren: egun berean bathaiarazi zuten haurra.

909. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Aita errienta zen: herriko haurreri harek erakasten ziozkaten othoitzak eta katichima: haizu zen orduan eta Frantzia batere etzoan gaizkiago: orobat jaun errientak zaintzen zituen igande guzietako meza bezperetan bere ikasle ttipiak eta bakea zen elizan. Amak etzuen hain osagarri ona: elizako urhatsetarik kampo, guti, arras guti ikusten zen bidearen gainean eta hauzoen athe-leihoetan.Theophane Venard bera? Haur erne eta bichi bat, arras jostakina.

910. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Azken agurra! Jada bazakien Theophane gazteak zer gostako zitzaion agur hori. Alabainan, ama hila zuen, bainan munduan oro baino maiteago zituen aita, bi anaia eta arrebak bethiko utzi beharko zituen; aita bere ile churiakin, arreba on bat bi anaia maite, bat jada aphezten hasia! Bethiko agurra! Sakrifizio handia! Ez da handiagorik lurrean.

911. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Behar da assurances sociales-etan sarthurik izan eta amak berak hazi haurra.

912. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Amak ez badu berak hazten ahal, hounkiko du 1800 libera solamente 6 milaren orde.

913. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Amak haurra haz bileza Directeur de la Santé-ko jaunak bermatu eznetik, prima 3.600 lizateke.

914. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 AMA BIRJINA HERRIAN.- Nehok etzuen asmatuko holako mundu izigarria juanen zakola biderat gure zeruko Ama Onari! Igandetako arropan bezti, frango unthutsik, besoak airean, nolako fedearekin ari zen jendea othoitzean eta khantuz. Ba eder zen, lau mila hurbil jenderen khantu orroaren aditzea. Etziren denak herritarrak, baziren frango auzo herrietarik jinak.

915. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gau guzia beilatu dugu Ama ona. Gauherditan meza nagusia; bi milako bat kominione, ez baitu egundaino gure elizak ikhusi holakorik. Eta zer bildutasunean!

916. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Igande goizean jaun Misionesten kaperako aldi. Kolejioarekin betan, urkhaitarrek hor zuten Ama onaren ikhustea. Beren jaun erretor maitea buru, hor zien gutiz gehienak. Aratsaldean, bezperako jende ostea hurbil berriz bildua zen Ama onari gorthe egiteko Lekhumeko juntarat. Besoak airean, gogotichko khantuz ari ginen denak, gure erdian ginintuela. Bordarrampe, katedraleko jaun aphez nagusia eta Narbaitz jaun kalonjea, diosesako obren buruzagia.

917. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 HERIOTZE.- Laraunbatean ereman dugu azken egoitzarat Andrein gure jaun auzapezaren ama. 79 urthe; aitzineko egunetan, Bernard Etchart, Makolatelko nagusia, 72 urthe; Baptiste Partarrieu, Morrochkoteikoa, 72 urthe eta Marie Astabie Elichabeherekoa, 70 urthe.

918. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ? Daukat U.R.S.S.-ek diruz, ontasunez eta ahalez abantail handiak ebaki dituela bainan gainerateko guzietan gobernioetarik hori dela gehienik gibel dabilana. Orok badazkite hor diraien hertsutasunak: 1. Langilek debekatua dute asaldatzea ez aski pagatuak izana gatik; 2. Langilen zindikatek deutsik ezin egin bulego nagusien permisionerik gabe; 3. Langilea bortchaz lekhu berean egon behar lanean preso ez badu altchatu izan nahi; 4. Langile haurrer debekatua etsamina eta eskola handietarat presentatzea, Soviet bulegoetakoener choilki haizu; 5. Han ere batzu haurretik oberats, aita eta ametarik izaiten dutelakotz.

919. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 - Stoltz, papo gorriak dio: Orai artio, senhar emazten behechteak onhartzen eta sustengatzen gintuen: hemendik harat, beharko dute aita amek elgarrekin bizi, haurren altchatzeko... Zer kambiamendua! 1935-eko urthean, Moskou hirian, baziren 70.000 sortze, eta dembora berean 155.000 haur hiltzen ziren sorthu aintzin, bere amen sabelean.

920. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Nola ez gogorat eman bi mintzairez emanikako Jainkoaren Ama kantika miresgarria, ala biarnesez, ala eskuaraz!

921. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gaicho ama! egun zure nigar egiteko aldi, ez othe ditu alabak etchetik kanporako lehen urhatsak egiten!

922. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bainan ez da lotsatzeko ordua! Orhoitzen da bere ama eta amaso lege beraren pean bizi izan direla, etche berean; hek egin dutena eginen ahal du.

923. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Eta hunek: Nihaurek, Jauna! Ihardetsi nik aldiz, ez zezan holakorik othoi nihun aipa, bertzenaz amak sakatuko ziola: To, mutikoa, hoin trebea hizanaz geroz, hemendik goiti hihaurrek eginen duk boketa! Eta berriz ere irri, trufa eta josteta...

924. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 AMEN BESTA

925. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ederki iragan da, ganden igandean, gure amen besta.

926. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Haurrek ekartzen zituzten loreak benedikatuak izan dire, beren ameri eskainiak izan aintzinean.

927. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Meza ondoan, herriko etchean, jaun auzaphezaren ordainak, jaun erretorak eta familien batasunaren buruzagiak entregatu dituzte, ama merechidun batzueri, familia frantsesaren medailak.

928. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hitz batez, egun on bat izan da eta gure herriko amak ahal bezain ongi ohoratu ditugu.

929. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Erran gabe doa ezin ahantzizkoa eta ezin hobekiagokoa iragan dela gure Sokorri-ko Ama maitearen egun balios hori!

930. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Arratsaldean beraz Ama Sokorrikoaren kaperarat proosinoa, Ama maite horrek nahi zuen, egun osoa egun eder baliosa izan zadien: goiz aldetik eman dauku egun bat gochoa; iduzkiak ere berotzen baitzuen memento batez, Urruñako xoko guzietarik mugi-arazi du jendea; eta auzo-herrietarik ere zer jende-aldea etzen proosione hortan!

931. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ondotik nexka tikiek egin dute koronaren ofreitzea Ama on horri.

932. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Marie Louise Berhabe, eritasun labur baten ondotik itzali da Baionan. Pena handia familia batean amaren galtzea. Gure doluminik bizienak heriotze horrek ezinago penaturik dauzkaner.

933. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ama Marie-Bibiane gure serora maitea Oragarerat izendatua da.

934. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Milesker, Ama Marie-Bibiane, eta Jainkoak lagunt zaitzala zure lan-bide berrian.

935. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure konplimenduak bi ait'ama andana uroseri, eta zorion hoberenak, bi aingeru ttipieri.

936. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Zer plazera Eskualdun guziendako! Aita du Bankarra, ama Baigorriarra.

937. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Angostoko Ama errukiorrak bere seme-alabai mesede ugariak ixurtzen dizkie beti; legor-aldian euria, guda edo gerra-aldietan pakea, biziera eta erri-oituretan kristau-fede sutsuena.

938. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Bere mirariak ezagutzen dituzte ama geienak eta Angostoko Andre Mariaren babesean beren umeak jartzen dituzte, umeen aldezkari edo defenditzallea dalako.

939. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Zein aundia dan Angostoko Amarenganako jaiera!

940. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Bai Arabar guztiok Andre Maria, gure Ama, samurkiro maite degu.

941. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Etor zaitezte Angostoko Amarengana
Eta an bertan, gure Ama maitekorra
Jesus Aurtxoarekin gure zai egoten dala,
Ikusiko dugu gure Ama dala-ta
.

942. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Angostoko Andre Mari laztanari
Gure abestia goratzen diogu;
Baita onela ere Zeruko Amari
Euskaldunok otoi-egiten diogu.

943. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Arabarrak zuregana etortzen gera
Zure baitan maitasuna aurkitzeko.
Gure Ama biozpera baitzera,
Zure bidez Jainkoari eskatzeko
.

944. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta bitartean, euzkotarrok, gure ama maitea aztuta, arrotzekin nastuta bizi gera, Aberria danik ere gogoratu gabe.

945. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Alde batetik KANTAURI itxasoa urdin, garden, zabal eta ederra, Beetxuan Donibane eta Sokoako kai-sarrerea; arantzago Jaizkibel mendia, Guadalupeko Amaren eleiza zuria agirian zala; eta Urruti-samar MATXITXAKO'ko tontor maitia, itxasoan barrura sartua lez, eta bere barrenean Bermeo, Sukarrieta, Gernika... gure jayoterri kutunak irudi tuten yakuzala... ( Betiko galdu etegenduzan? ).

946. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Iñoren ama, ona dok. Baiña... norberarena baizen ona ez.

947. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Zein da gexo au osatuteko osakaia? Euzkotar ama!

948. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Lotsagarria da euzkeldun ama batek bere seme-alabai euzkeraz ez irakastia.

949. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Orain Ama gaxo dago, Sorgiñaren urrea euskeraz, eta Unamuno y el Vascuence irakurriaz, ozen esan dezakegu Amerika'n sortu zaigula, oso gora ta urruti joan dan euskal idazle euskaldun aberats, baiñan adimenez, buruz, jakitez eta erri-maitasunez urri zetozen aietakoa.

950. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Amak esan dit gaztañak erre bear dituala ta danboliña emateko.

951. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Esan akiok amari, danboliña konpontzera eraman degula bañan nai ba'du bialduko diotela Bartolo'ren filarmonika.

952. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ez al da pozgarri euskaldun aita eta ama batentzat jakitea bialdu litezkela gure eskol batera.

953. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Ez il, arren! Iraun gurekin, gugan, guretzat.Ama zaitugu, ta ama maitagarria, ama laztangarriena.

954. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Ez al dituzu zure semeak maite? Ez ote zera guretzako ama?

955. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Bizi nai dugu, ama, ta gure bizia zeuk bakarrik eutsi dizaigukezu.

956. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Bizi, bai, euskera, geron ama otoi!

957. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Baña su ama zera ta ama izan bear duzu beti.

958. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Mundua sortu zanetik nun eta noiz bere semeak maite ez dituen ama?

959. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Zu ere ama ona zera; jakiña oso, semeak maite dituzula.

960. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Egia da, bai, ama.

961. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Baña, jakin be, ba-dakizu, ama batek bere kutunari bider aunitz esaten diola zer egin bear duen, egokiena zein zaion... aspertzeke.

962. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Egon, ama, egonarriz.

963. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Euki ere, ba-dauzkazu, ama biotz-biotzetik maite zaituen semeak.

964. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Emen gaude, ama ementxe.

965. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Maite zaitugu, ama, txik maite; gure biotz-barnean, gure gogo-muñetan, zureganako maitasuna bizia biurtzen zaigu; esne ta eztiz blai-blai, indartzen eta inguratzen gaituen bizi guria, suspergarria.

966. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Geron barnean ukan ditzakegun ahalmen guziak bat egiñik, zin dagizugu, ama, zureak izatea, beti!

967. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Lekeitxo, Ea, Elantxobe ta
Beste andik gorakuak,
Gure erriak antxe dirade
Dirauzku gure barruak.
Aita ta Ama aintxe dirala
Bai eta lagun urkuak,
Jabon daizela zeruetatik
Danon gure Jaun-Goikuak.

968. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Ori ikusten da benepein bere asken naiean... Zarautz eta Getari, Arantzazu'ko Andra Mari eta Aizarna'ko Santa Engrazi, Guadalupe, Iziarko Ama...

969. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Elizan sartu orduko, amak sabela bethe, ta patxada handiaz zegoan amabitxiren besoetan.

970. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Goseak akulatuta negarrez hasi ta amaren bularretik lotara, goseak berriz esnatu arte; huna bere zeregin guztiak.

971. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Ile batzuz gero, oratzen ikasi ta iletatik oratzen zuan ama.

972. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Doi doi azkatu amak esku ttipi bat, eta bestearekin oratzen zuan, lehen baño sendoago.

973. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Berak egin beharrean, amak egiten zuan negar orduan.

974. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 Eskatzien negar zotiñean ama; mozkor inkesan aitxe....

975. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da gero urtetan otzien etzekoari ba leku askoan, da egun beten yoan san abadeagana pregunte etxeko andrea, ba a ber ser ein leion edo ba, selan urtetan dauen ba, amak edo estait nor ixingo zan.

976. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Eta Bakaldunak: - Auxe dozu ama, malkuakin onak garbittu dautsozuzana.

977. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Juan.- Esan dana argi, zure amak negarrik egin ez dagian.

978. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Gaur be gauza orretzaz itz egiten egon naz beragaz (Amak laztanduten dau).

979. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Juan.- (Ama, semiari entzuten, ixil ixilik dago).

980. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0123 (...); maite gaituelako eta euzkeraz dakien, letz, geure amak erakutsi euskun euzkera bigun ederragaz erdera irakasten dauskulako.

981. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 Errosa.- Jaunari eskarrak, badatoz danak, beti entzuten dausku guri, gure Amak.

982. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 Emen gara danok osasuntsu eta pozik (Ama bakotxak bere semetxua laztanduten dau).

983. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 Zeruetako Ama! Naiago neban au ikusi ez ba neu.

984. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Yakizue, ba, ona zuon aurrera zuon eskeintza au ontzat artzeko gerturik etorri nazala: baña Marka Andoni'k artegatu nau zerbait: onako au esanaz nitzeko gorapenik galdu-arren, yakin bear dozu, Kaisar eta zure anaiea burruka gogorrean ebiltzanean, Sikeli'ra etorri zala zure ama, eta an arrera txarakorra idoro ebala ak.

985. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Nire errukarri! ekatx-aldian yaiotako neskato zori txarreko, nire ama il zanean yaioa, ludi au nitzako ezta besterik, nire adiskideakandik ortiki zear yaurtiten nauen betiko ekatxa baño.

986. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0114 Arrisku aundiz inguratuta
seiña aurkitzen danean,
gora begira, amaren billa
bere begiak batean
amari deia egiten dautso
estutasun illunean
.

987. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Nere guraso ta anaiekin batean apaldu ta bereala oieratu nintzan, amari poza ematearren.

988. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Bere aita lantegian dabil eta bere ama ere goizero jostundegi-denda batera joaten da lanera.

989. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Miren konturatu da bere gurasoak gauerako nekatuta egoten dirala eta erabaki bi artu ditu, ikastetxetik etxeratzen danerako: Zintzo ta alai jokatzea bere gurasoekin aiek ere poztu ditezen eta amaren baitan jartzea laguntzarik lezaiokean guztirako.

990. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 Agaitik Idoia ama arritu egin da, Jabik eta Mirenek Uriguenerako oiezko borondatea agertu dautsoenean.

991. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 - Ama, Lore jan bear dogu aurreratu da Miren, atzamarrak be jango leukezela.

992. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Seaskara begiru eta barre egin dau:
- Ama, txupetari tiraka dago lotan be.

993. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Barriro be gose da oartu dautso ama Idoiari, gero lengusiñari.

994. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Izendatu eguna, iraillaren amaseia eta ordua, arratsaldeko zazpirak, eldu zirenean, ikustekoa zan ama Idoia, Loretxo, alaba txikerrena, gurditxoan artu eta kaletik zear....

995. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Uriko guraso asko etorten yakeezan bertara Mireni eta Iñakiri Perla ameaz galdezka.

996. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 Gero zure koadernoan idatzi: Konturatuko zinan, zure aita eta ama zein ezbardinak diran.

997. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0017 Ugalketa
Umeak bizirik amaren sabeletik jaiotzen dira.
Arrautzetatik.
Arrautzetatik
.

998. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 Lehenengoz heldu zan egunean amagaz etorren.

999. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 Irakasle baten aurrean, ikasle barri izango zana han egoan, amaren ondo ondoan, burua makurtuta, baina noizean behinka burua apur bat jaso, ta begiak ezker-eskuma bizkor erabiliaz, barriro be lurrera begira jarteko.

1000. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0010 Iluntze hatan Andres basetxeratu zanean, ama arduratan egoan, bere semeak eskolarako gogorik-eza agertuko ete eban.

1001. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Auzoko lagunek zorion opa etorri ziran Babirenera, umea onez agertu zala eta, asko izaten dira eleizan ez beste iñon aurkitzen ez diren ume galduak esan eutson zion sakristauaren emazteak Babiren amari.

1002. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Amak kabalgatako zurrunbiloan, kale nausiko nastean, izan zala iragarri eutsen zien auzoko amandreeri.

1003. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Babi eta biak noren koloreko eta zeiñen antzeko ete einkezan zitezken galdeka ibilli ziran; zoragarria arpegia goratu euan zuan aitak, gaiñerakoa ain zoragarri baleuka, asperendu zan Babi ama.

1004. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Guraso barrien solasaldia amaitu zanean, Izarñok amaren abotsa urruntzen somatu euan zuan bere lotatik eta bildur deiez, ueka asi yakon zitzaion.

1005. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Amak besoetan artu euan zuan Izarño eta ez zan ixildu, arik eta bizi egarria amaren bularretan asebete arte.

1006. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Amona ez zan bat ere poztu, illoba amaren bularretik indarbarritzen egoela zegoela ikusisik.

1007. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Zeure amak senar barri bat daukala jakin dozunean, poztu beharrean, negarrez hasi zara.

1008. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Amagana joan ginean eta alkarregaz apaldu gendun.

1009. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Lehenengo eguneko goizean, Clara, esan eutson amari, itzi egizuz neure kontura etxeko arazo guztiak.

1010. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Amari etxakon gustatu hau.

1011. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1971 0008 LAMINDANO'KO AMARI.

1012. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Semeak ama
ezin ukatu iñola;
badakizue Larran
begira dagola,
bere erriagaitik
malko dariola,
errien alde eskatzen
biotz ta odola
.

1013. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0063 Biotza miñez exerita antxe arri-gaiñean
nintzan oldozkor geratu:
EUZKERA AMAREN zori gaiztoa gogoratzean
ezin iñola alaitu
.

1014. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Amak ipuin asko zekizan ta amumak geiago
ta, orrela gu, umeok, goxo-goxo sutondoan
egoten giñan bein ta barriz, beste bat noiz entzungo
gurasoen maitasunez aparia atontzekoan
.

1015. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0101 Txindoki'ko Mari, Anboto'ko Mari...
Agerkera ongarri edota gaiztoz
Euskalerriaren aintzin-aldi batean
Beren egunezkoz edota gauekoz:
Mari, Maya, Maindi, Maide, edo Mairi,
Erroturik zeudenean gizartean
Izadi Amaren loturakizunean
Euskereaz bat egiña ain bereizgarri!
.

1016. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Amak neuk iñoiz ez ikusiriko aurpegirik zoriontsuena darakus, eta orduan beste aingeruak auxe eratsi dau: Itzi lo egin dagian, egunen baten gaixoari zazpi ezpata biotzean sartuko yakoz.

1017. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Ama naizenez ezin umerik il.

1018. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Zulezko laukietan, jartzen ditue bildots jaio barriak, euren ameekin, alkar ondo ezagutu arte, estalpeetan.

1019. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 - Ba dakizuz, ama, herriko gorabeherak....

1020. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Neuk, ezelako aurkatasunik agertzearren baino harego, amak-eta nire errugabetasuna ikusi eien, por qué erantzun neuntsen.

1021. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Zuhur ibili gaineratu eustan halan be, ama niretzako jertsearen bila gora joan zanean.

1022. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Manga hutsean nengon eta kaleraino joan behar baneban, behingozko gauzea bazan be, ganoraz jantzita joan behar nebala, esan eban amak.

1023. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Morroia'k, errukituta, beso biak bakarrik kendu eutsozan amari.

1024. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Eta gero umetxo biak amaren sorbaldan lotu.

1025. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Basoan umeak egarritu, eta eske asi ziran:
- Ura, ama, ura.

1026. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Ura nai dot, ama....

1027. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Jatsi zan errekara ama.

1028. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Eta urrengo goizean jagi ziranean, alaba batari esan eutson amak:
- Joan irugarren eiztari orregana eta esaiozu: aita, artu ura eskuak garbitzeko.

1029. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 - Eta zer esan dautzu amak etxera etorritakoan?.

1030. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Baiña gaur aren amak ikusi-ez egiten dau Santi, onek oiñetakoak bideko osintxo guztietan amorruz eta gurata sartzean; eta maleta txiki biak eroiazan aitak aurrerantz begiratzen eban, nora begiratzen ez ekiala.

1031. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Amak, goiz aretan, buruko txori ori ipiñi eutsanean, txori orrek gozokutxatil-korapilloa dirudi, esan izan eban Santi'k.

1032. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Amak ez eban ezer esan.

1033. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Aurreko gabean auzoko batek Santi'ren amari auxe esan izan eutsan guztiz isilpean:
Zirilo'k eta onen morroiak iru zaku azukara baltzizka sartu dabez dendan ixilka-ezkutuan; neuk ikusi dodaz.

1034. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Neba-arrebak alkarren ondoan artu dabe lekua, lamiña ama bekoz beko daukiela.

1035. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Urte batzuk geroago joan zan Luix, Luixtxo, mutilletatik gazteena, gurasoen biotzeko txiki kutuna Amak etxean gelditzeko ta gelditzeko, baiña azkenean be joan zan bere anaiekana.

1036. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Eibarrekoa da gizona, eta sarritan joaten dira Torrezarrera, amarekin ordu batzuk emoten.

1037. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0252 Txanpon-erdi bat geuretzat geratu etxakigun, nire amari be unei lauerlekoren izuna ezarri eutsen!.

1038. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0252 - Baña zergaitik ori? Zein erru dau zure amak?.

1039. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Orain, apaldu dozuen ezkero, zoaze zeuen etxeetara ta lo egin: biar, eguna urratu baizen laster, zaar geiagori dei egiñik, atzerritar au arrotz bezela artuko dogu jauregian, jainkotasunai sekulako opariak eskiñitakoan, beroni emon bear dautsogun laguntzaz mintzatuko gara, neke ta ezeren kezka barik, eta geuk lagunduta, txit urruti egonda be, bere sort-lurrera bizkor eta alai eldu daiten, eta bere eskualdera jo arte iñundiko kalte ta ezbearrik izan ez dagian; bere etxean aurkitzean, bada, igaro bearko dau aduak eta Gorulari alasokoak, bere amak argitara ekarterakoan, aria irutean erabagi ebena.

1040. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Beraz, egizu au: zure ontzia andik azkar doan bitartean, zuek oles egiozue, garraxika, Krateis, Eskila'ren amari, ilkorrai olako izurria munduratu eutselako; eta onek eutsiko dautsa, barrien barri ekin ez dagitzuen.

1041. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Ama agurgarriak, argitara ekarri ta azi ebazanean, Trinaki ugartera eroan zituan, an oso urruti, euren aitaren ardiak eta adar biurridun beiak zaindu egiezan.

1042. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Eta bere ama etorri jakon gogora.

1043. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 - Zer da, ama, zoriontsu izatea? Ez da inor zoriontsu.

1044. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 Berriro begiratu zuen bere ama.

1045. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 Ama eta andra bezala begiratu zuen.

1046. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 Itziar-ek pentsatu zuen: fabrikan sartu nahi duen baten ama izango da.

1047. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 Eta ama batentzat bere semea hoian ikustea, tristea da.

1048. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0063 Begoña laztana!, esan eban Mariñoren amak, eta mosu bi emon eutsozan, matraila bakoitzean bat.

1049. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0063 Zer moduz?, esan eban Begoñaren amak eskua luzaturik.

1050. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0030 Bere adinekoen antzera, istorio asko kontatzen euskun, Ameriketan pasatutakoaz, eta halan hiru emazte euki zituala enteratu ginan, zein baino zein maltzurragoak, errietan egin eta etxetik kanpora botatzen ebazanak; semerik ere euki eban, amaren odolekoak baina, eta horregaitik nahiago izan ebala irabazi guztiak jaioterrian ereinak izatea.

1051. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Onegan bere uste osoa jarrita eban, eta sarri askotan azaltzen eutsazan bere arrenkurak, eta izan be, Edurne amaren naigabeak aalik ondoen uxatzen saiatzen zan.

1052. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Umea, arrozturik, amagana joan zar negar baten.

1053. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0113 Andereak ez eutsan ezer aitatu amari.

1054. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0113 Hasiera baten amak bere alabeak bide deungaren bat hartu eban susmoa euki eban baina ondo pentsatu ondoren ezinezkoa zala konturatu zan.

1055. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0103 Irailla'ren asieraz batera, kumeei amaren laguntasuna murrizten asi zitzaien, eta andik zenbait egunera, Alu'ren euspena betiko galdu zuten.

1056. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Amak lanean, beren umeak ikasten.

1057. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Gaur-egun, bost milloi ta geiago amak lanean diardue Laterri Batuetan; itaun au, beraz bidenabar bezala datorkigu gogora: nork zaintzen ete ditu umeak, amak lan dagian bitartean?.

1058. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Onakoetan, amak egunero joan-etorri bat besterik ez dau egiten-eta, astia ta gasolinea beuren umeakaz, nai izan ezkero, jana egin leikee irabaziz.

1059. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0080 Amak eurak be sarri bertan geratzen dira euren seme-alabakaz bazkaltzen, urte-betetze ta antzeko jai ta jazoeretan batez be.

1060. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0080 Au lagungarri jake amai, bestelan euren etxeetan egon bearko leuke geienetan, euren lan bitartean, baby-sitter'ik edo umeak nun itxirik ez ba'daukie.

1061. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Orduntxe igarten da, ama batek bere umea lagaten dabenean.

1062. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Baiña pasadixu oneaz auxe esan nai dautsuet: gure Aita Santuak be Karmengo Amaren eskapularioa daroala.

1063. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Karmengo Amaren egun onetan, eskapulario santua aitatzen eta goratzen dot.

1064. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Orregaitik, ba, Karmen`go Amaren eskapularioak, benetako eskapularioa ba`da, Jaungoikoaren salbamen asmoak eta salbamen bideak onartzera ta betetera bultzatu bear gaitu.

1065. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Izan be, Karmengo Amaren eskapularioa ezaugarri bat da; obeto esanda, guk Amabirjiñari, Jesus`en Amari dautsagun maitasunaren ezaugarri bat edo agiri bat da eskapulario santua.

1066. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Eta amak sendagilearengana eroan ebala.

1067. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 - Amak: eta dirua nun dau horretarako?
- Medikuak: ba daukazue.

1068. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Honegatik, Txirapozutarrak baeuken aspaldi aspalditik arteetarako joera eta Josemari Uzelay, 1903an Bermion jaio bazan be, Txirapozutarra zan amaren aldetik eta arte zaletasun giroan etorri zan mundura, gurasoegandik hainbeste portzelana, pintura lauki eta esku-izkribu zahar jaso ebazanez.

1069. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Errez igarten da euren amaren eta gizartegiroaren utsunea izan dabela.

1070. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 JAKITURI-DOAIAK DIZDIZ DAGI TERESA DEUNAREN IRAKATSIETAN
(1970'ko iraillaren 27'garrenean, Teresa Ama deunari Eliz-Irakasle titulua emokeran, Paulo VI'garren Aita Santuak egiñiko itzaldia).

1071. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Arei entzun oi dautse eratsu ta apalik; baiña ba-daki, gogozko bizitza betea dauan maixuari dagokionez begi zorrotzez, zelan eurak epaitu be; ta areik be, eurenez, orrelakoxetzat joten dabe Teresa ama.

1072. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Ama orrek, Jesus, bera baiño gorago dagoala irakatsi dausku.

1073. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Jainkoaren ta gizonen Ama.

1074. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 XVIII'garren mendearen erdirantza, Aita Andres karmeldarrak bilduma edo txorta bat osatu eban komentuaten orduan be abestuten ziran eta Ama Teresarenak zirala uste eben guztiakaz.

1075. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Baiña Teresa Ama billatzen dauanak, au esango: Emen dago!.

1076. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Garai atan eskekuak, kitanuak, ijituak eta gañontzekoak etorten ei ziran olango kanta-paperakaz; eta gure Kepa amari arexek erosteko diru-eske beti.

1077. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Ortik nasai-nasai, patxaraz, ezeren ardura barik ibilIi zaitez, arima ta gorputz... sendo-sendo eginda biurtu zaitezen ama-suñok.

1078. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 2.- Antiguako Ama 1.- Pasaia, Francisco Laboa, patroia 21,20,3/5.

1079. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Ogetak minutu orrela igarota, estropada denpora amaitu zala ta larritasunez eutsi eziñez egozala, andre andi batek, Ama Birgiña etxeko ebalako iñoiz gaizki esan be egiten eutsan batek, danen gaiñetik deadar larri bat egin eban: Ointxe, ointxe, geure Ama ona, ia palada bat, palada bat....

1080. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0084 Eta Umea? Amaren ezkerreko belaunean dago, apur bat alboratuta *alboratuta: ladeado eta erria bedeinkatzeko eskutxua jasota, orrelan aldun ezaugarria emoten dauala.

1081. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 Aldundegi'ko Bazkun onek Arabar guztien Amari dautsoen oneraspen maitasuna kontuan artuta, dirutza bat aurreratu dau Araba lurraldeko Santutegietarako.

1082. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Ara motzenak
gaur emen
zeure bijotz
garbija usteltzen.
Ta zeu, Ama, etzara iltzen
.

1083. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Bizkaitarrak, ain zuzen be, aspaldiko gizaldietatik biotzetan ondo barrenduta eroien Begoña'ko Amagazko maitasun-lerak ortxe Begoña'ko santutegi inguruan dirdir dagi oraindik be.

1084. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Erdi Aroko bizkaitar semeen goraberak, alderdikerien burruka ta eztabaidak, itxasgizon, lugin, baserritar, artzain eta enparau guztiak ortxe, Begoña'ko Amaren oiñetan auspeztu ziran; ezbear eta zoritxarretan lez, pozaldi ta egun oparotsuetan be, Andra Maria'gana zuzentzen ziran, seme-alabak ustetsu amagana jo oi dabenez.

1085. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Ama orrek, jakiña, beti artzen zituan, eta gaur be artzen gaitu, bere Seme Salbatzailleagaz batera, txeratsu ta maitasunez gaiñezka.

1086. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Sabin'ek bere eritxia eban Begoña'ko Amari buruz, 1894'an Bizkaitarra aldizkarian adierazo euskunez.

1087. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Begoña'ko Amaren jaia be dagonillaren 15'an egin oi da, guztiz aundikiro.

1088. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Jai bi dira arentzat: bata Begoña'ko Amarena ta Jasokunde egunekoa bestea.

1089. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0147 Ama il yakon 1897'an, eta jazoera onek iñoiz ez bezela arrotu ta dardaratu eutson barrua.

1090. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0147 Lenengoan, amari deiez, umezurtzaren biozkada leun-negartiak datoz.

1091. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0147 Maite eban ama galdua dauan ezkero, eztau zelan gero? egiazko atsedenik, eztau ezelango poztasunik.

1092. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Ez gero genez; amaren gorputzak daukan kokoa ume-zorroa osotzen dauan esia eragiñik umekiaren soiñean sartzen da.

1093. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Danok euki dogu ama bat, eta jaio aurretik amaren sabelean egonak gara.

1094. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Aren gurasoak Josep eta Joxepa ziran, aitaren aldetik Arratzutarra, ta amaren aldetik Ibarruri ta Albiztarra.

1095. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Mundakan aurrak (nire ama aur zanean beintzat) onela asten zituzten beren ipuintxoak.

1096. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Hasiera batzuk esatekotan:
a) ERROKETXO TA AMA. Ipuina 4-7 (E. J. Azkue).

1097. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Beste asko bezela arrautza koskolez bizi omenziran ama ta seme .

1098. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Gaur eguneko eguzkia eta ura hartzeko modea eredu mistotzat hartu geinke, uraren zeregin bikoitza berreskuraturik; itxasoa bainera kosmiko eta ia amatzat hartzen badogu barriztatzeko helburuan, bainua haize zabalean eta eguzki-aitaren aurrean egiten da.

1099. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 Bai bere gurasoak (Ibarzabal eta Goinetxea'tar Jose Frantzizko eta Olabe ta Aldazabal'dar Maria Teresa), baita bere aitaren aldeko aitaita-amamak be (Ibarzabal'dar Eusebio eta Goienetxea'tar Josepa), Etxebarria'koak ziran; baiña ez, ostera, bere amaren aldeko aitaita-amamak: izan be, Olabe'tar Juan Markiña'koa zan eta Aldazabal'dar Teresa Berriatua'koa.

1100. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0045 ESNE TELAK JATEA DA NIRE PEKATU. - PEKATUTZAT ARTZEN BA DOZU, AMARI KONFESATU. Edozer ez dala pekatu adierazi nairik.

1101. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0095 PLATUSAK LAKO ZIRIÑA EGIN EBAN AMAK GURE TXIKIÑA. Ume ziriñakaitik esaten da.

1102. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 FAMILIA-BIZIA
- Amaren alderako zorra ezin ordaindua
- Bertzeen ama ona, norberea ainitzez hobea
- Aita ama hoberenak, bakoitxarenak.

1103. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Familia: herri baten geroaren mindegia
- Amak semeari: zer ari da aita? Kartak nahasten Ez dik beraz irabazten
- Kaiola erosten duenak, xoria gogoan
- Loretik fruitua, haurretik gizona edo emaztea
- Nexka anderetu beharrez, anderea gaztetu beharrez.

1104. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurrari xuxent lehenik zentzua, gero bete burua
- Etxeko andrea nolako, etxeko aldea halako
- Ama: geroaren orratzailea
- Aitatxik sagardoia landa, semetxiak sagarrak bil
- Alaba ezkont-ezak nahi duenean, semea ordu denean
- Haurrak hazi, nekeak hasi
- Alabaduna beti artzain
- Haurrak ez badu nigarrik, ez dik edanen titirik.

1105. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Zahartuta sendatzen bazira, ehun urte biziko zira
- Haurriden artean ongi dago zedarria
- Emazte ona etxeko mirail
- Nolako ama, halako alaba
- Sinesten ez duenak ama sinetsiko du amaizuna.

1106. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurzaroan (haur denboran) ikasiak zaharzaroan orroit
- Haztura txarrak sortzetik hiltzeraino
- Amaren sabeleko kutsua (jaidura)
- Iguzki epelean hazia: gastatua
- Odola: ehun idi pare baino azkarrago
- Hoiek dituzu mailu beraz joak!
- Senide (haurride) urrunekoa baino hobe auzo urkoa (hurbilekoa)
- Bizia laburra da bainan zorigaitzek luzatzen.

1107. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 LIZARDI.- Hala nahi baduzue... (Umearen eta amarena keinu eta ahots aldaketez adieraziz, LIZARDI konturatu gabe EMAKUMEA eta TABERNARIA farreak lehertzen dauden bitartean): .

1108. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0011 AMAk berarenganantz zuzentzen du begirada, errieta egin nahian bezala, baina, justu orduantxe, beste BIKOTEAk bagoirantz jiraerazten du AMA, han GIZON batek AMArengana jauzi egiten duelarik, besoak zabalik.

1109. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0011 AMAk eta GIZONAk elkar besarkatzen dute indar handiz.

1110. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Zuen egin zenuten eta egiten zeundeten ekintzetaz gainera, ama ezkongaiak hor daude, laguntzarik ez dutelako abortatzeko prest daudenak, haurzaintzak behar dituzten amak, haurreri sendi giro bat eman beharra, egunero ogiarteko bat jateko lain ez duten zaharrak etab.

1111. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0117 Esango diot nere amari, zer ekarri dituzun.

1112. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0117 ITZIAR - Ama etxeratzean joango gara.

1113. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Bitartean, amaren egoera ez zen aldatu... (Argia itzaltzen da eta unetxo baten musika entzuten da gogor.)

1114. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Tira ama, egon zaitez lasai etxe barruan.

1115. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 AMA - Haurrak zineten, hiruak.

1116. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 AMA - Antton, isil hadi. Horrelako ideia bat ez zaidak sekula burutik pasa ere!

1117. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 AMA - Egia jakin nahi baldin baduk Antton, egia jakinen duk. Bai, dolu diat! Baina orduan, orduan ez zuan orain bezala. Ez zuan aise, ez zuan erraz, ez zuan posible. Ez nian nahi jendeak nitaz mintza zitezen. Ez nian nahi eriaz erakutsia izan. Eta bereziki, bereziki, ez nian nahi, beste senar bat hartuz, zuek paira zenezaten. Beldur ninduan beldur, ene egitatea ez zenutela sekula konprenituko eta ene senarra, zuentzat, ez zela gizon arrotz bat baizik izanen, gure habia goxoaren suntsitzera etorria. Horregatik bada, nihaurek altxatu zaituztet. Ahal bezala, baina nihaurek! Zuentzat sakrifikatu nauk. Alta... (Eztulka bortitz).

1118. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Aitor - Neuk dakit ondo bat be ez ebala ekarri, ama apaitarako arraiñen zain egon eta utsik etorri zalako, esne sopak artu eragin eta lotara bialdu genduzalako.

1119. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Yone - Zertzeta! Ama zeuenan kortxeta!

1120. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Lore - Gure amari baketan laga.

1121. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0022 ANA - Baina ama... Zuk sinisten al dituzu horrelako gauzak?

1122. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Eta bakanteak atsegintsu, bere amarekin larrean dagoen moxalak bezala, dantzetan bere oin arinak mugitzen ditu.

1123. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 Penteorentzat berarentzat Hadesek, bere amaren eskuez hilda, eramango duen apaingailua prestatuko dut.

1124. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0043 Gaztanbideren ama sartzen da.

1125. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0043 Ama.
Oi eta zer dut ikusten,
ala ez nauk gehiago ezagutzen?
Posible ahal da, Juhañe,
hi ikustea hemen?

1126. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0043 Ama.
Gogoratzen ahal duk ttipitan
irakatsi nian kantua?
Behar diagu kantatu
orduan bezalaxe.

1127. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 DOBLEA - Neure amaz... ez dut ezer gogoratzen... ez... amaz ez... aitaz, aitaz bai! Bere autoak ikustera eramaten ninduen...

1128. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 TTITTU - Ez dakit ama (irri).

1129. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 TTITTU - Zonbat urte ditut (irri) ama?

1130. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 MAIALEN - Maité es duk hortaz hobendun... Baina bai gauza horren egitera bortxarazi dituztenak. Gaixo Maité! Bere amak balaki!... (geldi) Eta Céline zertan da?

1131. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 BETTIRI - Hortakotz bada behar huke gurekin etorri... Ez haiz hemen egonez hobekiago izanen... Lanik ere ez izanki eta... (geldi). Bestalde ez zanala uste ukan, orain kanpañetan lehenago bezala dela! Ez zanala hori ahantz! Are, Maialen delibera hadi! Ama eta Gilbert pozik izanen ditun... Ni ere bai, dudarik gabe...

1132. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANA - Ama, ez hitzazu gogoratu, arren, gertakizun negargarri hoiek.

1133. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANA - Ez izan horren beldur, ama. Iatsutarren odolak diraki gure zaiñetan, eta bera bezala nafar garbiak eta agramuntes leihalak izanaz hilko gara.

1134. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANA - Ez dut ikusi, ama, baiña heldu ez bada berehala hemen da.

1135. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 AMA - Maite nian! ANTTON - Gauza hauek aipatzean, min egiten dizut ez? AMA - Bai. ANTTON - Biziki min? AMA - Bai.

1136. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 ANTTON - Beraz, aita, biziki maite zenuen? AMA - Maite nian. Eta paso. (Isilgune bat).

1137. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 ANTTON - Alta, zer? AMA - Alta uste diat, orain, hobeki eginen nuela ezkondu banintz... Ni baitan zen emaztea emeki-emeki hil diat, bakarrik ama izateko. Eta egun, denboraren buruan konprenitzen diat emazte bat ez dela bakarrik ama izateko sortua. (Boza arrunt aldatuz). Baina zergatik mintzatzen naiz gauza hauetaz hirekin?... Burua galtzen ari diat. Ama batek ez dik...

1138. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 ANTTON - Mintza zaitez ama. Mintza zaitez. Aldi bat bederen ager zaitez zaren bezala. Biluz zaitez. Ez da hor deus ahalketzekorik..., eta ikusiko duzu gero gure arteko harremanak errazagoak, hobeak, zinez goxoak izanen direla. Ez da hor deus ahalketzekorik..., eta ikusiko duzu gero gure arteko harremanak errazagoak, hobeak, zinez goxoak izanen direla.

1139. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0079 ALLAN - Astakeriaren bat egingo du!... Dick oso pertsona sentibera da! Akatu egingo du bere burua. (Tartea)... Hiri zer egingo ote dian pasa al zaik burutik? Ez al duk sekula Mandamentuen berri entzun?: Inoren andrerik ez duk desiratuko... Oso nortasun bizikoa da Dick, eta uste dut amaren aldetiko birraitona, italiarra zuela.

1140. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Bai, ongi dago. Goiz edo berandu ordu hori etorriko zela banakien. Baiña ez zaitez kezkatu. Zuretzat oso dote on bat tajutu det ama il ondoren bizi izandu geran urte hauetan. Perratzalle batek gutxi irabatzen du anketik ankera lanian, eta horregatik ikasi nuan txistua jotzen. Jai eta pesta guzietara deitu naute ballerako herri guztietatik, eta probintzia guztian zabaldu zen nere trebetasunaren sona eta fama ona.

1141. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Behin Jesukristo irakasten zegoela, ikasle bat hurbildu zitzaion: Maisua, hor daude zure ama eta senideak. (Anaiak dio Ebanjelioak, baina denok espero dugu, sinesten dugu eta nahi dugu, hori imposible dela). Harek erantzun zion: Zuk diozu hor dagoela ene Ama, baina nik diotsut ezetz, eztagoela, hori ezpaita ene Ama; (...).

1142. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 Eta asmorik ere ez. Orain arte laguntaldean ondo ibili nauk eta aurrera ere zainduko gaituk, bai horixe... Etxean ama bizi den artean, kalean moldatuko gaituk, ez larritu.

1143. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 AMA: Ikusiko zarete kalean.

1144. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 AMA: Ba... elkar agurtu ondoren berbetan gelditzen bazarete, berehala igarriko dituzue biok batak bestearen sentimenduak. Aurpegian, ez dakik? Begietan. Hire aitari berehala igarri nioan.

1145. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 IMANOL: Hainbeste urteko kontuekin gogoratu egiten zara oraindik? AMA: Esango didak.

1146. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 AMA: (Jaikiaz)... Ondo ondo. Ohe gainera noa apur baterako eta dei iezadak mesedez... bostak aldera.

1147. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 IMANOL: Ondo dago, ama. AMA: Gero arte... Eta ea antzen bat ematen dioan igandeari, egun dena hor etzanda egon gabe...

1148. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 KAXPAR: Alabarekin? Amarekin moteil, amarekin! <