XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Zer ete-diñotse euli-ameak bere eulikumeei? Adi-adi gagozan, eta zerbait ulerrtu dagikegu: Ene umetxuok, diñotse ezti gozotik, ardao zoragarritik eta argi ixiotutik iges egikezue.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Barrdinbe, argitara urbilddu zana, bertan erre zan.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Modesta zan neskacha guztiz moduzkoa,
Umill, leun, argi eta beiñ bere ez arroa;
Begiraturik bere arpegi menera,
Zirudian eukala aingeruarena;
Baña, beste neskacha batek inbidia
Eutsan, zalako danak ondo ikusia,

4. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Zure anayak lagun
egiñaz alkarri
zaituzte illunpetik
argira ekarri;
au etzaio egiten
edozeiñ chankarri,
zure ama To'osak
leku ortan jarri
zaitu, zure onran ta
beti apaingarri.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Naiz ixan uda, naiz negu baltza
argi ta ederr zu beti,
ederrak dira zure txokuak
gustija zara ikusgarri
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 Ez zindudan maite nai, Zeu maitatu ixanik
ezin nebalako bil beste maitasunik.
Obena egun yatan, gaba illargi bixi;
argijan itxu nintzan, gaban begi-zoli
.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Gustijak baña soilik ziran zeure urratza!
Zelan gabiltz ikusi ezin zaitugula
zeugana juateko argizko bidiak
gauza danak badira?

Udalen ta lorak.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Erroka txadonan kanpa-otsa dantzut,
arana ixil beyna.
Durundi ots orreik mendiz mendi duaz.
Otoyak zelayan...
Zugatzetan keska barik ganduba da...
Ta neure goguak
goznarrari miñez ekiten baidautso:
¡Uler nai zadorrak!
Bitartian anei argi uri ortan
agertuten dira
.

9. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Nora juan ete da txaide artetik
gentzazko lo-gura?
¡Uriko gau ori! ¡Maltzurren laguna!
Baserri aldera
zetan eltzen zara, argi orrein kiñuz,
gaizkiñen antzera?
Zeure altzo orretan txerren danak duaz
lan okerretara...
Ega-motz ertzakaz leyo danak-ziar
dagijen dardara!
Lixuna txaidian ixil-ixil dabil
lora zimal billa
.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Argi barik guaz oro zapalduten
baña eztakigu zer dogun egiten
Lotan nagusija?
¡Galduba da jauntza!
Maitasun baratzan sartu da basauntza
.

11. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Lo-eguan eta loitu neban oro:
Errota ebillan, etxia lausoro.
Lo-aldi orretan egin dodazanak
lepalduko daustaz gogoen Jaun danak?
Barnak zabaldu dau barruko leyua...
Oro argi dakust soña dago ba ixil.
Miñezko bideetan lor batek narabil
Iratzartu baitat lotan zan gogua
.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Zapartadan yagi, atorra-iduna lotu, txartesa ertsita, uleak ezkerraz legunduaz, atea zabaldu eutsanean, etsandreak ekarren argiari begiak zabaldu ezinik Zek zakaz? zirautsan.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Amaboskarren eguna da argiyen jaiya.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Gure Eleiza Amak ontzat daukan liburu baten irakurten dogu Mesias etorri etezan ala etzanekoa izan zala lege-maisuen eztabaida au; ta Jesusek argi argi erakutsi eutsela zelan Mesias, Daniel-en da beste igarlen aurresanez, Belen-en urte batzuk aurrerago sortu zan.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Gastien eztabaidea garraztuten asi zanian, jagi zan alako baten zaldun ori ta begirune andijaz esan eban: - Iñok deitu eztaustan lekura nator, eta azartu naz orrenbesteraño, ustia dodalako parkatuko daustazubela, bada nik zuben aita ixateko beste urte dodaz, zer-edo-zer alkar ezagutzen dogu, ta neure bixitza luzian gauza asko ikusita nagonez, argi apurren bat ekarri daiket zubek darabiltzuben eztabaidara.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 Atara ebezan dirubak lurpetik; ixetu eben argija, argi-ontzi baten, eta zeinbatu ebezan dirubak: eurak ekarri ebezan lau zorrotan sartu, ta sorbalda ganietan jarririk, esaeutsen Amele'ri: - Eskerrik asko, ondo bete dozulako irazkiko agimena: senarra bijar eguberdirako echeratuko jatzu.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Ez yoat ikusten aorixe ain argi.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 Ori argi be argi ikusten yoat eta....

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 ¡Ezta makala erastuna!- ziñoan, argiaren ondoan eskua ipiñita.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Luziper, Jauna'ren mendean egoan bitartean, eguzkia ta izarrak baño argiago ta ederrago zan.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 b) Obendi edo pekatari aldetik, norbait buruz arrgiago edo obena egikeran oarrmentsuago, ta obenaren errudunago izango da.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 ¿Cer izango zan beste bere amodioaren ezaupide andiagoren bat emon baleutse? Eta eguin eban orrec, gaiztoeenac euren senetic atera eta itsuturic leguez ichi beebazan arguiaren indarrez ¿Cer sentidu eta eguin bearco dabee, amodio au sinistu eta ezagutu dabeen semeac eta adisquideac? Beronec bada urten eraguiten deutse euraccanic eta jarten ditu mirarituac eta surtuac, alaco euren barruan eta gogoan darabiltzezala, Jaungoicoac gauza escutu oneec aguertu, edo misterio andi orreec ezanerazo edo sentierazoten deutseezanean.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Ecusan Jaunac bere biotzeco poz andiaz, Beragaz eguiten ebeezan gauzetan beste mundu barri bat eta arima espirituzcoen irudi argui bat; ecusan celan arima orrec gogoratutic cer euren Jaunac padeciduten eban, bere amodioan berotuco cirean, eta galdaturic leguez su orretan, bere antz eta irudicoac biurtuco cirean; gorrotu artuaz ondrai, munduac berari emon ezeutsazalaco; eta maitetuaz desondrac Berac maite izan ebazalaco.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 351'ko Orrilla'ko 1'n, Golgota mendian argizko kurutze andi bat agertu zan.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 1. Benetako zindotasun ta uzkurrtzaz argi zuten asaba deunen eredu biziak begira; ta guk dagiguna zein dan urri la urran ezer ez dakuskezu.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Gurutz-yopuak bakarrik zori onerako ta argi utserako bidea didorotelako.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Euskaldunak euskaldunagaz iardu ta erausteko, buruan argi andirik euki ezarren, biotzeko garra dau naikoa.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 4. Lenengo egunean argia egin eban Jaungoikoa'k.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 Abertzaliak orain-arrte argi ikusten ebezan Jel-irakaspenak ulerrtu-eziñik, gixon burutsubegijai entzutia emonagattik.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Ikastaldietan ukondoari sakatu ta ekiten mutila zan eta, berez be buru argikoa zan da, ikaskizunetan aurrerakuntza aundiak egin zituan.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Egunero egiten ebazan maltzurkeriak azalduteak, luze yoko leuke ta, bat atarako dot zorrotza ta barreikaria, ze gizon argia zan erakusteko.

32. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Iru igidin oneik itz bikoitzetan arrtu daroezan aldakuntzak, guztien arrtean ezaunenak dira, ta euskalari geyenak aitatu dabez; baña aldakuntza oneitzaz orain arrte esan ez dan zertxubait esan daikedala dirudit, eta neure gogora etorri yatan ori zuzen ala oker dagoan, nik baño geyago dakian norbaitek ikusi, azterrtu ta erabagi dagian, neure eretxia azaltzera noa: Esango dodana edonoentzat argiago izan dadin, autu dodazan gayak bana-banan eta urrengorik-urrengora azalduko dodaz.

33. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Vantur mendiko zugatzak ebaten doyan gazte aren indarrak, Marco-mal, Laverán eta onen lagunen bixitza zarpala, Gibal basoko neska ederraren bijotza eta Aiglun gazteluko biztalien lizunkerija margoztuta baxen argi agertuten yaku.

34. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Quo vadis? eta Salambo'n Erroma eta Cartago'ko otturak eta bixitza ikusten ba'dogu Nerto'n Probentze'ko gixasemien ixate gustija argijago agertuten yaku.

35. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Geyago be baidakit: oraintsu irakurri dodaz (adizkide ta euzkeltzale andi bati eskarrik asko) gaurr-arte argittaldu diran EUZKADI'n en zenbakijak, eta bertako idazkun ederrtasunez betien artian, bai-dakust neure txatxarrak ixango dirala arian illundija langoxia argijaren albuan: augattiño be ez naz atzeratuko.

36. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Au Errbesterako Belguntzak ixena daun Bazkunaren bazkidia da; euzkera garbi ta argija erabilten dau.

37. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Zoritxarrik asko ikusi eban izkera zarra eta zorijonaren erbatzik lortu ez eban ele gaztia zala iñuan Sainte-Beuve idazlari argijak, Probentzako izkuntza txukun orretzaz.

38. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Baña itz onein aurrez-aurre, euskaltzale sakon, eta Astarloa'ren idaztiak ondo aztertu ebazan, Arana ta Goiri'argiaren itzok ipiniko dodaz Astarloa'ren arerioai erantzun eta auxe diño: Izkien ikurrpenatzaz euki eban aburua bearr bestean ezebala azaldu egia da; baita, askotan ikurrpen au zuzen ezeutsela ezarri; egia itz eta izti zertzelada batsuetan, bere irakatsiak eukon yakituriari ezeutsola erantzun; baña egi andiagoa da; egi-len eta orokarrak, berak lez iñok ezebazala erabagi; berak lez eliztiaren eralguntza, iñok ezebala aztertu; iñok, berak lez, itxorrkun eta oguzkera arau-lanak ezebazala emon; itz baten berak lez Euskerea iñok ezebala ulertu

39. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Iñaki, mutil bikaña... baño... arroxko xamarra, Josetxo dantzari ariñetan ariñena baño... parranderua, Moexto argiya ta pizkorra baño nexkatxen aurrean itz totel, Goiko Errota'ko Patxi... zenbat nexkatx ikusi ainbeste nai zituana, Benjamin... illundu ta gero bakarrik etortzen zan nere billa Anton Amerika jun zan Joxe Mari au bai zala mutilla baño ai jesuita sartu etzan ba?.

40. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ¿Ezaldakutsute (1) argi, odeiertzean, ekaitzaren ernamuiñ beltza? ¿eta zororik nai zendukete gaur itxasora irtetzea?.

41. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 (Ortzurik mantala, soiñetik askatuta, erabilli tabeza ta gora bampecirc;ra argi-ondoan) (6).

42. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: Gure Joakintxo, buruz argiya izan bear dula, nai ta naiezkoa da; beztela, atzetorkia ¿zertarako lizake?.

43. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Beñere ez dute Ugarte'tarrak, beren buruak, eguzkiaren argira agerrtzeko, lotsa izateko ezer egin.

44. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MANU: Egiya, argirik ere ez da sartzen.

45. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 h) Gure idazkun beñolakoak, argitara len etorriak eta beñere ez argitalduak, ayolaz bilduko ditu, ta ayetako egokienak argitalduko ere bai.

46. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Itxasoak ere, era berean, toki zakonak ba-ditu eta onela, be-bean (len jan dezuten otarrañak bezela) estalki gogorra dutenak, bai ta itxuak diran edo berez argia daramatenak bizi dira: itxas zakon errdian, beste arrai arin, aundi ta ugarienak; eta itxas azalean berriz arrai txikiak.

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 Ainbat edertasun
Ta argi loretan
Zerua ikusten da
Eliz onetan:
Zu zera zeru
Aiñ pozgarria,
Ama maite
Birjiña Maria
.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Aimbat edertasun
Ta argui loretan
Zerua icusten da
Eliz onetan:
Zu zera zeru
Aiñ pozgarria,
Ama maite
Birjiña Maria
.

49. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Goyetaco izar argui
lausorican gabia,
Sortu ziñan momentutic
Jaunac doaiz betia.
Amorio ederraren
Ama maite gozua
Esperantza Zugan daucat
Confiantza osua
.

50. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0065 Inazio
Dira zure semiac
Ichas-guizon arguiac
Arraunac.
Bogatzen indardunac
.

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 Argui dizdizari ta odei me garbiyen artean, aurretic gudari asco zecarzquiyola, aguertu zitzayon zeruco gudariyen buruba, ta bere arpegui gurgarri santuba eracutsiyaz bacarric, dragoi belz gaistoari igues eraguin ziyon ta ezcutatu zan bereala Teodosioren beguiyen aurretic.

52. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 (...) arantza beraren ondoa azpian eta kampanchoa aldamenean dituala, eta iñork ikusi nai duanean, arguiak piztu ta kortina bi, bata bestearen ondoren, jasota, beguiramenturik aundienarekin aguirian ipintzen dala.

53. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0090 Ortikan zaude Euskal-erriko
Seme gaisoen beguira,
Gaur zure seme oyen kontrako
Etsayak pranko badira;
Zugana gatoz, Ama maitea,
Zure mantupe arguira
Issuri zazu zeure indarra
Euskal biotzen erdira. Arantzazuko...

54. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0286 Auei Jauna, Ta Kristo'gan atsedeten daudenai emaiezu, arren, pake argi ta atsegin osoa.

55. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Egizko Jainkotasunaren iturri, nere Jaun-Jangoiko! Zugandik egi ta jakinde goi-ugariyak artu ta beste Aingerubai adirazteko, Aingeru argiyak (1) Aingeru mota bat egin zituzun.

56. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 Aingeru jakintsu aben irabaziyak, eta zerutikako jakintasun argi-ugariya gure Eroslari berberaren, eta Aingeru oyen Erregiñaren, iturriyan edan zituban Jose Aitorr Doit-Doitsurenak ere, gaur eskeintzen dizkitzut.

57. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 ¡Nere Jaun-Jaungoiko! Zure ezaupide bereziya, su erretzaille izatea da, ta su ortatikan Serafiñai besteai baño geyago eman ziyezun; orrela zure izatea argiyago ikusita, Zuganako maitetasunean sutu-suturikan egoteko.

58. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 Udaberriko goiz argi,
alai ta garbi batean
lore zuri bat
edertasun bereziaz
sorturik lilitegian
aurrean daukat
.

59. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Goroldiyo gañetik
pasiaz azpira,
bere xanko gorriyak
emanaz argira,
egiñaz noizian beiñ
grabiyol mugira,
azalduaz poz antza
lasai arpegira...
auntzachuen titiya
chupatzen ari da
.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Eusko bizitzari, eusko gogoari dagokio bete-betean gure artean ain maitaro egiten dan abestitxo au:
Ikusten dezu goizean,
argia asten danean,
menditxo baten gañean
etxe txikitxo aitzin txuria,
lau aitz aundiren artean,
iturritxo bat aldean,
txakur txiki bat atean?
Antxe bizi naiz pakean.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Eskerrik asko zure erantzupen-argiarengatik.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Erri bakoitzak, odoletiko zalearen, bere bearraren, bere bizieraren, zeru argi.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ala ere altxa zan, eta España'ko izlari onenak atzera utzi zituan; arerio guztiak zapaldu egin zituan, ta eguna zabaltzean, gauarekin asarre gogorra izan da gero eguzkia txoko guztiak arrgitzen garailari gelditzen dan bezela, Olano ere, an burruka gogorra bukatzean garailari gelditu zan, arerioak oinpean zituala, ta Euskalerriko baztarr guztiak itxaropenaren arrgiz betetzen zituala.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Egiazko euskalduna zan, ta arrgi adierazi zuan bearr zan tokian.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Euskerea zeatz, osoro galdu daben errietara begiratu ezkero, galtze au siñeste ta ekanduentzat kaltegarri izan dala berez gauza argia da-ta, iñok esan bearrik ez daukazue; toki orreitan ekanduak be asko aldatu dirala; euskereak dirauan alderdian baño latz, garratz, mergatz eta biurriagoak dirala ta griña dongeak indarr geyago daukela geure begiz dakusgu.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Jaunak esan eban eta egia da: Felii hujus saeculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt Luc XVI, mundu zaleak euren asmo, garatz eta arazoetan argiaren (ebangelioaren) semeak baño zoli, zampucirc;rr eta bizkorragoak izaten dira.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Eguzkiak bira eginta bere argiez lurra laztan berritu zunean, agertu zuan ekaitzak egin zuan lan zitala.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Izartxuak izaten du jayotzetik argiyá, jayotzetik izaten du, Mendak usaya, Marrubitxua da jayotzetik, gorriya.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Argiz inguraturik dago.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Eta euskeldunak etzeukaten beren erkide argi ta agurrgarri onen berririk euskeraz.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogarte orrek, zer ote du ba? Gogarte onek, batez ere egunero goizetik egiten bada, egun guztirako gure gogoa oso bero jartzen du: biotza zeruko intz goxoz bigundu, ta adimena Jaungoikoaren argiz argitu egiten du, egun artan, Jaungoikoaren semeari dagokion bezela, bere egin-bear guztiak egin ditzan; eta bere nai, itz eta lan guztiak Jaungoikoarengana zuzendu eta Jaunak nai ditun bezelakoak izan ditezen.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 1. Klara Deuna. Prantzisko Deunak emakumeak deuntasuneratzeko Bigarren Ordena, Aizpadia, asmatu zuan, eta arazo onetan Asis bereko aundizkietako gizalaba argi bat izan zuan lagun: Klara Deuna.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Ozteak etzuan asnasarik ere artzen: dorre eta arresi gaiñetatik auzoarte guztietakoak, guztiak bat egiñik, ari entzuten ari ziran, arriturik; guztien begietan egiten zuten disdis damutasunezko negar-malko osasungarriak; eta bitartean eskale goi-goitiko ura izugarrizko gauza ederrak esaten ari zan eta aren arpegiak maitetasunaz antz-aldatua eta odei argiz inguratua zirudian.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 -¡Alajaña! emakumeak itzala bezelakoak dirala igarri dezu, Pello: argiya aurrean badaramazu, itzala atzetik dijuakizu: jartzazu argiya atzean eta aurrean itzala daukazu.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Eguzkia baño argiagoa.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Adimen argi, tokidun eta zeatzak gauza osoro inguratzen du; alde guzietatik eta inguruko gauzekin daukan elkartasun guzietan begiratzen du.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Bide-txiorra illunpea da lur barru-barruan dagolako; baña argi bizi-biziaz diztiatzen duan zuzia eskuan daraman biderakusle eikar-eikarra dijuakizute aurretik.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Orduan, beren senera utzi ta, oarle argidunak bertatik eratuko lituzke muetatze kidekeak.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Donostira iritxi ziranean, bi-tandu egín ziran iru lagunak: Laztantxu alde baterantz beste biak besterantz, bi oiek, bai-baitzekiten, Laztantxu lekuko etzutelarik, gauzak argiago kóntatuko zizkietela.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Eta iñoizkorik argien eta gordiñen Francotarrek sortu zuten gerra basatiar ortan; au egiztatu al izateko ditugun ejenpluen artean, ona emen urrengo auxe: Espaiñi-erri geien-geinetan, aberats, aundiki eta eliz-gizonak, langille ta jende pobreen kontra agértu dira gerrate ortan, baita gerratea baiño lenagoko denboretan ere; Euskalerrian, guziz bestera: langille, jendepobre eta elizgizon geienak, elkar bat eginda.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Jaungoikoaren izkintzariak, erriaren bide-aurreko, ispillua ta arrgia izan bearrdu.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Egun andietako aparia amaituteko eukela, Peruk, txori-kerizea langoxe begi txiki txiki ta argiakaz, beren etxeko bei ardi ta bildotsen barri emon eutsen ostatukoai; ta ganera otseinen izena, Zeberioko basoetako egur-muetaak, eta onen antzeko ezgauza asko iakin eragin eutsezan.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 - Laztantxu, erantzun eban umeak, kurtseluko argi ketsuari arpegi emon ezinik.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Seme maitea bere aurrean dacus, ez orduan despreciatua, itsustua, eta zauriz estalia, ezpada arguiz, edertasunez, betico bicitzaz eta gloriaz jantzia, malla gucietaco aingueru, eta orduan bertan bere escuz limbotic atea cituen patriarca, erregue, profeta eta berarizco pribilegioaz egun artan piztutaco Santu ascoren animac berequin cituela.

86. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Mundua nampacirc;stu ta ondatu edo osatu ta bide zuzenera ekarri izan duten gizon aundiak, munduarentzat zerutik jetxiriko argi diztiratzaille bezela izan diran gizon entzutetsu arrigarriak ere, lenago ume izan dira.

87. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Ilunpean genbiltzan,
orra orain argi;
animaz ilda geunden,
orra berriz bizi.

88. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Zuace ta erreizuez
Fediaren suagaz
Arimac dagozanac
Otz pecatuagaz:
Zuaze dozuela
Arguija ezpanetan
Ta ceruca bidia
Ceuen pausuetan.

89. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ona ei litzake berri labur batzuen ematea eta aleginduko naiz argi xamar erak adierazten.

90. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Jorrailleko 26'an, 1799'an zuzendu zion eskutitz bat, Schiller koblakari argiari esaten ziolarik bazuela asmoa Euskalerria ikusteko eta ikasi zuala zerbait euskerari buruz.

91. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Gogoz irakurtzen dira gaurko egunian ere bere idazti jatorrak; eta maisu argi eta pizkortzak daukate euskal zaliak.

92. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Donostiar bene benetakua zan, argiya, azkarra; chikitandikan esagun zuben goienetako malletara irichi biar zubela.

93. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Berri au da: itxas-mutill ayen eta baita Oriotarr, Getaritarr, t. a.'n kristau-sinismen da zintzotasun arrgia.

94. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 GWALARNeko gizonek argi ikusi dute ajola ta garrantzi aundienetako gauza aurtxo ta umeetan bretoiera zabaltzea dutela, ta ontara zuzentzera dijoaz, aurrerantzean beren kemen ta indar guziak.

95. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 Gipuzkoarr arrgi batzuen izenak esan ditut lenago.

96. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Amadeo Tardieu'k idazti ori beste izkuntzara aldatzean eta Estrrabon'ek diona arrgiago esan naian bezela'ara zerr dion: euskaldunen dantza edo alakoa.

97. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Farol =(Argi-ontzi). - Kamara, ittoi ta aizea dan tokietan argia eramateko ontzi itxia.

98. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Biotz-biotzetik atera zun Kardaberazek au Nekauste au; eta biotz-biotzean euskera zeukalako, euskeraz irten zion; eta aiñ euskera samurrez, aiñ euskera leun da biribillez, aiñ euskera argiz...... ai esan el ba'nuke, aiñ euskera garbiz; baña ai-ene, ai-ene... ori esan ezin; ez da eguia-ta....

99. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Bigarren araua: Argi edo garbi ez dagona, argitu edo garbitu.

100. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Laugarren ikusbidea: 13garren zazpikoan, 4garren lerroan: dirauco edo dirautso argi baño argiago da, itz ori Bizkaitik etorri zala Gipuzkoara, eta Gipuzkoan giputz egin-gabe, bizkaitarr uts-uts gelditu zala, gipuzkeraz esaten dio edo dasayo esango litzake-ta.

101. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Nik Kardaberaz-tarr Abak argitaraldutako orriak, berak argitaraldu zitun bezela, berdin-berdin argitaraltzea nai izan det: orregatik, baita utsunerik argienak ere ez ditut zuzendu, dauden bezela utzi baizik.

102. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Mitxeleta arrak aurreko egoak berde arrea izaten dute kolorea ta atzekoak argiagoak; emeak baldartuta izaten dituzte egoak, ondo azi gabeak.

103. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 2) Grazi laguntzalliak zer dira? Animaren bizirako Jaungoikuaren laguntzak; bizidun izateko gizon-korputzak Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du; bizidun irauteko janari, asnas-gai, eguzkiyaren beroargi ta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu gizonak, bestela bizigabetuko litzake ta; onelatsu, animaren biziya dan grazi santutzallia bereganatzeko, Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du gizonak, berak eziñ irichi lezake-ta: animaren biziyan irauteko berriz borondateko berotasun, ezagumeneko argi, animaren janari eta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu; laguntz abetako bakoitza grazi laguntzallia da.

104. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeruan ez dago eliz berezirik, Jaungoikua ber-bera ertz-gabeko eliza da-ta; argiya izateko eguzki-illargiyen biarrik ez dago, Jesukristok oyek baño biziyago zerua argitzen du-ta.

105. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Bere jaiotzian gotzonak (aingeruak) ain pozkiro abestu ziotela, ta erregearen maite-erakutsiak arrtu zituela, ta ainbesteko gauza arrigarriak zegizkiela jakin arren; etzioten beñere galdetu: Egi zale zeralako esaiguzu argi nor ote zeran.

106. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guk baño begi zorrotzagoak ditu Jaunak; bada guk azala baizik ikusten degun bitartean Jaunak azala ta barrua batean dakuski; ez dago beraz Jaunarentzako illuntasunik, toki leku eskutaturik, illunik, ez da basamortu ixilik ere; erne bai dago beti; bere begiak eguzkiak baño argi geiago dariote ta.

107. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Ilhargi churi eztiak arrairikan dauka gaua,
Hedatuz bazter orotat argiarekin bakea:
Ilhargiak arratsari emaiten duen musua,
Zoin hotza kausitzen dutan eta zoin gozo gabea!
.

108. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Argirik ezin ukanez, neraman otomobilaren jabea sartzen da azkenekotz alhor batean, hemen orga bat etche-ongarriren hustera doan laborari zahar batek badakikela, nehork jakitekotz.

109. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Biharamunean, etcheko nausiak ongi uste zuen Jesus eta Jon Doni Petri argia gabe hasiko zirela lanean.

110. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Hor, menturatzen da nausia gamberan sarturik erraitera: haimbertze ogi izanki jotzeko eta ez zirenez bada ohartzen: argia zela aspaldi hartan?.

111. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Bataren eta bertzearen mintza aldi hoik ikusiko dire emanak, Burubigarrenaren hastapeneko mintza-aldi argi handitakoen ondotik.

112. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Berak zioen 1873 La question ibèrienne Congr. scient. de France 39 session II Pau argi guti ginuela mintzaia hortaz: .

113. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Gerochago, 1882an Les Basques et le pays Basque delako liburuchkan, laugarren kapituluak argi berri zerbeit hitzemaiten derauku, hastapeneko bilduman:

114. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Argi gehiago zerbeiten beha gaude beraz oraino, bainan iduri du gero-ta gehiago bi mintzaia hoiek emanen dauzkigutela, barnagodanik ikertzera norbeit gogoak helarazten balinbadu, zerbeit berri atzemaitearekin.

115. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Ez nuan argirik ikusten.

116. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Hitz berriak argi-argiak behar dira, ala jo erdaralat; ezin adituzko eskuara baino gabea hobe, mintzaireak mintzatzeko erabiltzen ohi direnaz geroz.

117. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Aita sainduek berek, hainbertze zuten entzuten gauza horietaz mintzatzen, non, batek baino gehiagok, manu bereziak egorri baitzuzten zonbait eskualdetarat, sorgineri nola behar zen ihardoki argien emaiteko.

118. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 11.- Atza kentzeko Doniane-goizaldean argia bampauml;ino len sarioetako intzean biluxirik iruzkatus ibiltzea on da.

119. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Geroxago euskara garbiak ernaraziko ditu frantses garbirat; hunen argia biziago baita, hala nola zabalago, laguntza handia badukete, jite onekoak badira, beren haurreko mintzaiari, eta orozbat urratser, jarraikitzeko bizi guzian, konparantzaz ikusirik zoin ziren bata eder eta bertzeak zuhurtziazkoak.

120. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Handichago balin bada argitik uruntzen denean, ez jostatzen, inket, nigar egiten.

121. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Chitak atchik lekhu idorrian, argian eta airatuan.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Agur ene maitea: Orrillean, izadia, argiz, margoz, eta alaitasunez jantzitzen dan illean; Miren Ama Neskutsaren zale dan gogoa, yoran berri garbi eta jauntzalez ernaitzen dan illean, emakumea eta euzkereatzaz asi naizen ontan zer aipa neikizu Ama gozo oni Lore-il ontan zuzentzen zaizkiyon abestiak baño egokiago?...

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uste dot esaten ebela: ¡O erri bedeinkatua, nor ixan leiteken emen jayo ta azija! ¡Gu Gernika'n piñetarren erdijan eta zuek Ajangiz'ko erri zuri argi garbijan!.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Goiko argiz iñoz lez biotza inguraturik igarle bat lez, gure txiro maitia sukaldean sartu zaneko, esautsan onelan etxe-jaun ongilleari: - Jauna, au ba gero ordainduko dautso Goikoa'k.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Ezin leike argitaldu ango poza; bakarrik esango dot Ezkurdi argi-argi egon zala apainduta eta etxietako leyuak be eskei-oyalakaz eta argiiakaz dotore-dotore egozala.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Yoan dira apur baterako eguraldi argi epelak.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Donosti'an aldi luzetxua igaro, ta geure artian dogu ostera Axbiur euzkel-idazle argia.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ALKATE JAUNARI.- ¿Emen Olaso'rako bidean (kanposanturakoan) ezin liteke argirik ipiñi beste bideetan bezela? Uste det egokiya dala eskatze au, ta ontzat artuko dala.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - ¿Nundik norakua da itz ori? - Ondo argi dago ba. Irri eztakizu zer dan ala? - Bai, burle.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Ondo argi dago ba. Irri eztakizu zer.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Igandeko euzkal orrian irakurri genduzan Baserritar Bat izen ordiakin gordetzen dan idazlari argiaren lerroak, eta ikusten dan bezela ederki egiten du.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Goraketa aretan Urtzi Jaunak argi-bai-argi egiten ei-leutsan, irakatsijak irakatsi, deun-bidiak atzaldu, ta deungunderako adoretu ta kemendu.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gazte argi, bizi ta bizkorra zan Ander; baña bizia baizen jolas-zalea be bai.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Alatzak egiteko almena ta etorkizuna igarteko argia be emon eutsazan Jaunak Karmelgo Amaren seme garbal oni.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Beste musikari askoren onduan argi ta guren agiri da Bach.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Cambridge'eko irakasle argija dan Dent jaunak itxuli dau bere laterriko izkuntzera.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gogaro illun eta ittunekuak, ostera, gogaro-begi ittunen argijaz: ittun eta illun.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ba, Ama Birjiña baño geiago danak esan dizu ori, argi, garbi ta gogor esan ere.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Donostiar sendagille argi Zabalo'tar Pillipa'ren semeari.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta sinistu, anaiak, au ikusten ez degun bitartean illuntasunik beltzenean ala lañupean ibilliko gera, baña ez degu argi osorik nabaituko.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eguzkia, illargia alizar, izar beltz... guziak elkarren antzik gabeak, naiz neurri, naiz argi, bai abiadura, bai bide, ta abar.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Zuekanontz juango balitzaizkizuteke, jakin, giltzapetuak oi duten eran leio zirrikitutik sartutako eguzki izpi argiaren zori berri izan degula aspaldi ontan.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta gai orretzaz egun ortan Gazteiz'ko apaiz argi Anitua jaunak egin zizkigun itzaldi bikañak entzun, eta elburu ortarako Jaunartu eta limosnatxoa ematea ere askok egin genitun.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Itzlari Zeleta jaunak egin zuan jardun aldian azaldutako gai garrantzi aundikoak, ezin egokiaguak dira abertzale guztien adimenak argitzeko Egi zoragarriaren argi dizdiratsuaz.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Azaldu dezayogun Zaldibar, bizkaitar erri jatorrari, berak sortu, duan seme argiya.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orio'ko idazle argiak ortxe zion ba: tolosarrak zirala.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Tolosako Leunda jaunak, Amasako Tolosa, Donostiko Leizaola eta Andoaingo Gaintzarain'tar andereñoak argi, garbi ta maitekor itzegingo dute erriko zelayean.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Ongi etorria izan zaitez biotzeko Luzear; zeure agerketaz pozten naiz da, jarrai osasuntsu, argi ta zuzen Euskal Orria antolatzen lekua emanaz idazle guziai, nola jakintsuari ala totelari, bere garaian ta eran.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Uzkurtz batek egi argitzat daukana, bestiak ukatzen du.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez-jakintasuna Illunpea dezu, Jakintza argia da.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta argiak Azkengabeko Argiagana zuzenduko zaitu.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Gure aiten aitakoen zuurtasunaren berririk ezpaginu, aren ezagupide argienetarik litezke, zuur itzak edo erranerak; leku izenak eta.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Biotzez ona dena, besteen alderako ona eta laguntzale izatea: gogoz argia eta ikasia bada, eginen du bide.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Igaro dan ostegunean ezkondu ziran Iparragirre`tar Joseba Andoni abertzale jatorra Alkorta`tar Nekane neskatill argiakin.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Kataluniarrak gure Araudi alde itz egiten dute, eta euskotarrari arpegi argia jartzeakin batera, Araudia aldeko elkarrizketa sortzen dute.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez bedi ordea danik eta gizonik argiena ere ire okerrak azaltzen ausartu: zer zekik arek onelako gaietan.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Argitu zan azkenean 1936'ko garagarrillaren 6'garren eguna! 50 urte lenago euskal-semeak ain biotz pozez eta begi argiz agurtu zuten eguna ta gaur aiekiko gogo-batasunean onen aundikiro ospatu bear genduana! Bide zabalaren alde batetik bestera leiotik leiora tramankulu bat zintzillika jarrita agiri zan, erderaz ta euskeraz itz auek zeramazkiala: Arantzazu'ko Prantziskotarrak euskal-erromes arantzazuzaleai: Pake ta Zorion.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bertsolariyen txapeldun zeran
Basarri gazte argiya
Abisini ta Sotelo'rekin
EL DIA'n nazu jarriya
Gorantza oyen nere ezker ona
daukat zuri eman naya
esagututzen banazu iñoiz
¡zer nolako apariya!
Orduantxe aseko degu
gaurko zure egarriya.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Erantzun ziran Gurutze Donearen argiari Udalak jarri dion kontadoria zala.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Oroagindu aretzaz egin degun azterketak argi aski azaltzen du iru Zaingo ordezkariak, gaurkoz Bilbao'ra ezin etorri ditezkela: Madrid'en bizi bait-dira.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Kanposatua ere lorez eta argiz ikusgarri zegoen.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Lenago-ere beiñ baño geyagotan argitaratu ditu bere bertso berikak berrinarkyetan: Argian, batez ere.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gure errirako jaun argi onek aukeratu dira.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Ainbeste gizon argi ta biozdun galtzen ari gara guda zital au militar españarrak piztu zigunetik, nun, ez baidakigu oraindik galeraren aundia neurtzen; ez bai dezakegu gure naigabe ta oñzeen erdian joan zaizkigun adizkide guzien izenak aipatu bederik.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Sartedantik argi ta leiatsua ikaskizun guziak errezki amaitu zituan, Doctor malletara eldurik.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Baño uste al dezu Jaungoiko naizela edo ori jakiteko? Akitua ez badago, iduritzen zait ordurako gauzak argi aski ikusiko ditugula.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Urdin argiz jantziya
Zeru goitiya
Urdindurikan ere
Itxas guztiya
Diruditela
Zure soñekoari
Beira daudela.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Ondiño bere bay dagoz ibilliteko beste bide batzuk, onak alegiñen irigiteko geure anaien begijak egiako arrgira.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Baño, agintariak ¿noren alde daude? guk, esku zuzenik ezpadugu, argi esan dezatela: ibiltzeko, bideak jakin bear dire.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Lenbiziko tximist-gurdia, 1826'garren urtean agertu zan: petroleo-ren argia ere 1826'gn. urtean: lenbiziko txirringa Drais'ek sortuta, 1317-an: josteko orratzak, Inglaterra'n 1545'an agertu ziran: billar deritzaion jolas ederra, Prantzi'an, 1471-an: lenbiziko txauneskin edo organoa, Arkimedes jakintsuak sortu zuan, 220 urte Kristo jaio aurretik: ispilluak orain 1915 urte dirala darabilzkigu: alcohola Arabia'n lenbizi ezagutu zan 12'gn. gizaldian: burni-ari edo alambrea 1351'gn. urtean egin zan lenbiziko aldiz Nurenberg uri ederrean.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Izan dituzute begi argiak: azpitik izkutuan, zer edo zer ikusi dutenak.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gero, argiarekin.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¿Ez dakizute Donostian argi gutxi zegola?.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ortarako euria egiten duanean, berebil eramalleak obeto ibilliko dira busti gañean argiak egiten ditun dizdirakin.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta aditu detanez, argi bakoitza 40 durotik gora kostako da.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Diputadu atera bazuten ¡atera zuten!; beriala, bere burua Kongresuan azaldu zuan gizon argi, azkar, bulartsu ta ausarta bezela.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta ez da hola delako argi hoberik nola hauche: bihian sartzen baita ongailu hunek deraukan gozotik anhitz.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi estai gora, bietan jendea mukurru; eta zoin argi, distirant, eta garbi! Espainian hori; ene haur maiteak; Espainia zikhin famatu hartan! Ez haatik Saragosen; han orotarik bazela errana dugu ja egun hogoi.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ilhargiaren iragaite hori hola iguzkiaren sudurraren parrean ez baita bethi bardin gerthatzen: aurthen guretzat egunaz, bertze aldian gauaz; hemengo arratsaldean, harantcheko goizean; jaz holako tokian ilhun kuku, aurthen argichago; ia bezen chuchen eginak baitira khondu guziak oro, hamar, hogoi, ehun urtheak aitzinetik.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Eman dezeiegun argi eta aire, laket bazauku ilharra eltzean edo saltsan.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hartakoz ere badugu deliberoua behar den argiaren egiteko; ez gira baratuko jakinez baizik ogen dunak behar diala jujaturik izan.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Lur hori agitzen beita justo hour hargia baten khantian phentsu dut hartakoz ere butaturik dela gero balimba Mauleko industriel bati zeditzeke.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Hirurgarren egunean solas egin dute, zer behar zuten egin, adinaren gatik azoziamendu hortarik atheratzen direnek eta erran dute hauek behar zutela ahal bezen bat orotan secretariats sociaux deitzen dituzten bilkhurak formatu bertzen laguntzeko, erranez kazetetan eta bertzela, bakhotchari, zer bere herrian edo herriz kampo egin behar den, orok herri guzietan laguntza bat khausi dezaten eta ere beharren arabera argi herritik kampo ere.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aide houn, phausu gozo, bestetan ez bezalako hour argi, arhin, eta barne chahazale, Ahuski-k horik oro badutu.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bainan iduritu zaut ez duela aski argi eta chehetasun eman.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Bai, bai: argi dago Gotzai jaunak diotena.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Itxas-erditik izpasterreko argia ikusten daun ontzitxoa lez egoan.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Izar argia. Belaustegui'tar Pantzeska yaupariak egiñiko otoi-idaztiño bikaña.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 JAUN ARGI-ARGIAK

190. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Satanas'ek eta beretarrak, bestetik, siñismenaren argia gure gogoetan amatau naiaz zentzumenaren eta giza-ezagueraren malla baño goragokorik ez dagola diñoe, eta, bada be, guk diñogun baño laburragoa dala, eta guzurtzat dau-kez gure Teolojiak erakusten dituan egiak.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Zuek nire seme maite-maiteak, zuek, zorionean, siñisten dozue Jaungoiko gure Jaunak agertu dauskun gusti-gustia; siñisten dozue Aitaren Itzak, Berezko gogamenak, Aitaren Aitzaren Errañuak, Betikoaren Aintza bizia danak, Egiak, Egiazko Eguzkiak, mundu onetara datorren gustiai argi egiten dautson egiazko Argiak erakutsi dabena, eta gure Ama Eleizak egitzat emoten dauan gusti-gustia.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

193. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Leize illun baten argi baga sartzen dana, bat yo ta bestea yo, emen yausi ta an yagi dabillen lez, alantxe dira siñismenaren argi barik bizitza onetan ibilli nai dabenak be: alkar ezin aiturik dabiltzaz beti, eta euren adimenak, emen yausi ta an yagi, azkenean bein betiko antxe yausten dira iñoz be urtengo ez daben zulo sakonean.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Neure nagusi Argi-argiaren aginduz

195. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Itzaldia, Ibargutxi'tar Jon Gurutz, Eibar'ko yaupari argiak.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Pernando buru argiko mutilla zalako bere bigarren guraso oneik emoten eutsezan ikasgayak berialaxe zeatz eta meatz ikasten ebazan.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Argi eder dirdiratsuz dagerkion; etzan sorgiñe be, egiazko Andra, osotasun esan-gatxezkoa baño.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Gure ezpañak Luis Gonzaga'ren izena esaten dutenian, biyotzak gazte on-ona, egokiya begien aurrian jarrtzen digu, arrgi diztikorra inguruetan zabaltzen duan pitxi ederra arrpegiyan daramala, bakan, oso bakan, ikusi oi dan garbitasunaren arri dizdiratsua.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Ur ustela dagon putzu loitsuan, arrgi errañu printza batetik bestera zikindu gabe sarrtu ta ateratzen dan bezela, alaxe berrdingabeko gaztien zaindari gure Luis Santuak, errege ta aundizkien arteko ustelkerietatik loitu gabe eta bere zipristiñen kutsuetatik, zutik eta liraiñ, eze ta marrdul, txukun da garrbi beti gorde zuan, usai gozodun lili txuriya, garbitasuna.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Behin batez, iratziak, khaparrak, elhorriak, gardiak, errebollta bouiltabatez hasi ziren oihuz : Fuera fuera haltzak, bagoak, lecharrak, haritchak ! Gu noumbre handiagoan girelarik, haien itzalian bethi ithorik bezala gira : fuera, fuera, orok dugun ukhen bardin aire, argi eta itzal ! Ordian ordian ageriko eta ezkirenez oro bardin izanen gisa oroz !

201. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Etxezuriko Martiñ'en begi goxo ernaiak beintzat bere biotzaren zorion patxadatsua argi-argi erakusten zuten. ¡Bai orixe!I

202. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0039 - Espiritu Santu Jaunak
Emonik argia
Zeure kontzebidua
Isango da garbia,
Maria, Yose etab.

203. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 Lûr lilizia Provenzako, zampucirc; hanko hume zira;
Zure bûriari so nago, ezin assez begia,
Hanko ekhi bero-argiac, zohitzen dampucirc; gaztia!
.

204. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0010 Batzuk:
Mundu guztiak egin deiala
Jesukristoren naia!
Mundu guztira zabal dedilla
Ak ekarriko argia!
.

205. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0011 JESUS MUNDUKO ARGIA.

206. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0011 Danak:
Jesus, munduko argia,
Jesus, ziñezko egia,
Jesus, betiko bizia!
.

207. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0011 Batzuk:
Gure biotz-barruri
Emon zure argia.
Daigun, Zeu Zuzendari
Argi mundu guztia!
.

208. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jaunaren legea bikaiña da,
eta arimaren atseden;
Jaunaren erabagia zintzoa da,
eta ez-ikasiaren jakituri;
Jaunaren aginduak zuzenak dira,
eta biotzaren pozgarri;
Jaunaren agindua gardena da,
eta begien argi;
Jaunaren naia garbia da
eta iraunkor beti;
Jaunaren aginduak egi dira
eta guztiz zuzenak;
urrea baiño ederragoak,
urre bikaiña baiño geiago;
ezti-orraziari darion
eztia baiño gozoagoak
.

209. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jauna da nire argi ta osasun.

210. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jauna da nire argi ta osasun,
nori nik bildurrik?
Jauna da biziaren laguntza,
nok ikaratu ni?
.

211. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Jainko, nire argiaren osasun ori!.

212. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Zaindu ta neure erriaren bitarteko egin zendudazan, lurra barriztu zengian eta solo galduen jabe izan zeitezan; azpiratuai esan zegien: Urten ortik; eta illunpean bizi zeitezanai: Etorri argitara.

213. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 - Judarrai be zure errukia ukatzen ez dautsezun Jaungoiko alguztidun eta betikorra: entzun erri aren itsumena kentzeko egiten dautsuguzan eskariak; zure egiaren argi dan Jesukristo ezaguturik, euren illunpetatik urten daitezan.

214. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Fisikan, zenbaketan eta izkuntzetan gizon argia, beartsuentzat esku-zabala ta ardura aundikoa erriari jakintza emoteko.

215. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Argi orrek goitikan bere gezna dakar
Ta urten-ate bageko bidez bide doa;
Pozezko eresia zerura digoa,
Ene biotza itxirik min oiutan dardar.

216. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Goizez oro eder. Bekoki aratzen
Ames urdin goria izarretan dindil.
Lurrari emoteko poz-kezka ta iskanbil
Urruneko argiak dira zurrutatzen
.

217. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Uhatsa bete da argi dantzariz zorakor,
Ta Aita'gana naroa eskuz oratua.
Alaitasuna oro, bigun araztua,
Umearen mosua baizen su-emakor!
.

218. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Ildo zabal biotza, ar daidan argia.
Pozarren lorea da iruntzez astuna:
Ez bedi gaur samiñik, urrun beazuna;
Bebil gogo ta biotz argi dantzaria
.

219. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Askotan adimen argiak laguntzarik ezaz galduak.

220. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Jaungoikozko soiñuz, gure belarrien
gozagarri, kanta onak atarako
ebazan. Olantxe alperrik galdu oi
dira, zoritxarrez, buru argi asko
.

221. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Argi? Laiño? Zuk dozuz eskuan, alare,
Bizia ta eriotz. Onetsia zaite!..
Ta, zerbait arindua, maite illaren antza
Ikusia edo dau izarrez goirantza.

222. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 Benetako udaldi ederra zan bai,
eta, egunbera,
arratsalde argi eta, eguzkitsuz,
baserri bideai gozoro iarraituz
ibilliz-ibilliz,
arto-garitzaz,
belardi ezez...
nere soin eta,
biotz-begiak eder-kulunkatuz,
ai! ze nereratze pozgarri,
ipar aize biguna zala
egun garbiaren
arnas bizi!
.

223. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Lilluraz nebillen bai,
nere bidezko eguntasun garbiz;
bai enara irriztariz
eta, bai zerupe argi
ikara pozgarriz...
Bideak neraman bai,
nerez-nerezko eguntza
eta, aize zoragarriz
.

224. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 Gaurik argienaren
izar guztiakin batera,
itxaropena goitu da
.

225. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0071 Eztaukat, aita, nik gaur berbarik
nere poza erakusteko,
nere barruan dagozan gauzak
argi-argi azaltzeko
.

226. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Arnaria (frutua) ta argia damoskuzan Jainkoa be, morroi dogu.

227. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Bego argi errana bezain ongi ulertua etzuala ikusi ezer nigandik nere gorrotoa igarteko, etzuala eduki nik esandako edo egindako gauza bakhar bat ere, oso ondo maite ez nuala susmatzen ahal izateko.

228. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Azal-uts eta arro bizi yakuzan esku-eutsi ta lukurrak argira dakarskuz aIegi onek.

229. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 8. Baturik gengozan goiko batzar-gela aretan, argi asko ziran.

230. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0033 Argia, jatekoak....

231. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 Zabaldu eban ba lehenengo maleta, ta nahiz eta gaua izan, nahiz eta iluntasuna nausia izan, diruz beteta, millaka billete ondo tolostutakin bete egoala argi ikusi zan.

232. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 Ta, argi barik gelditu zanian, ukalondua dornu gañian arrimau-ta, ikubilla okotzian ebala, buruari eusten, geldi; kiñara eitxeko baño alperrago gelditu zan.

233. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 - Argi barik nago.

234. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 - Egongo ez aiz ba i argi barik? Noiz izan aiz ba i argia? Pentsatzeko baño be alperraua aiz ta....

235. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Garilleko arratsalde argi ta beroa zan.

236. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Eguna illunduaz joian eta zenbat eta illunago eta lañoa argiago.

237. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 14. Baña Jainkoak - an goitik deutso - irri eiten, aren azkena - andik dauala - argi ikusten.

238. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0254 4. Jentill-erritan - dagozan gizon - danen argi, Israelentzat - goragarri!.

239. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0254 1. Mundu guztiak
Jauna argi,
fededunentzat
o zer zori!
.

240. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Gaztea, argia ta adoretsua zan.

241. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 12. Eta Tobit'ek erantzun zetsan: - Zer zorion, illunian bizi naizen onek, zeruko argixa ez badot ikusten?.

242. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Baña, argixa au, bestiak bezin zazkarrak, erabilli eban buruan zer eiñ, eta batelarixorrek esan eban astorautako lagun bixentzako errazoi au: - Ez naiz ni zuek uste dozuen bezin ezigabia; baña gauza biren baimena biar neuke aurretik, zuen aukerara biurtzeko.

243. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Epaia, barriz, auxe da: lurrera argia etorri da, ta gizakiak Argia baiño illuna maiteago izan dabe, arein egintzak okerrak ziran eta.

244. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Gaiztakeria dagien guztiak, argiari gorroto dautse-ta; ez datoz, barriz, argitara, arein egiñak gaiztetsiak ez izateko.

245. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Egiaren bidetik ibilli daitena, barriz, argitara dator, aren egintzak Jaungoikoagan egiñak izan dirala agertu daiten.

246. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Onetan Sabiñ etzan ote-oteka ibilli, argiz eta ziur baño, esanaz: egu-luz (egun`en dagola), z erazkua (modal) ta ki parte material de cosade, edo egu-z-ki (eguzki) ser de luz.

247. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eusko ta Euskadi idazten dabenok orren argi eztot uste erantzungo dautzubenik.

248. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Argi esateko baña; Andoni Deuna pantzezkatarrena dan lez, txadona, Pantzeskar lekaidiai iztia Eleiz onek daukan guztia, Izango litzake erabagitze egokiena.

249. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Auxe bai argi ta ederra.

250. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Itz onen ikurra argi ez dager; batzuk lagija dikurrala desae, beste batzuk ezaguntza edo jakiturija dikurrala.

251. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 6. Jainkozko agerpenagaz, Jainkoak bere burua ta gizonen gaizkakundearekiko bere betiko naimenaren erabagiak azaldu ta agiriko egitea gura izan dau, giza-adimenaren almenaz gaiñetiko Jainkoaren ondasunen barri emoteko. Batzar Doneak auxe darabagi: Jainkoa, gauza guztien asiera ta elburua, giza-adimenaren izatezko argiagaz ezagutu leiteke, ziurtasunez, irazakietan oinarria arturik; alan be, Aren agerpenari auxe egotzi bear yako.

252. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Jaungoikoaren aginduz eta Goteunaren argiz, zintzoro entzun, deunki jagon ta zeazki azaltzen dauan neurrian.

253. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 (...), egunetik egunera sakonago ta argiago ulertu ebazan bideok, erriai zabalkiroago eroanaz.

254. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Begiak sortu ba'dagiz Jauna'k, baita ikusi al izateko argia be sortu bear; belarriak egitean, entzun al izateko otsa bere egin eban; biri edo pulmoiak emon euskuzanean, baita arnasa artzeko aizea bere emon euskun.

255. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Begi-belarri ta biriak sortzea alperrikoa izango zan, bidenabar argi, ots ta aizea bere sortu ezpalitu.

256. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0279 Errietako agintariak zenbat kalte egin leikien, Jesus'en azken-egunetan argi agertzen da....

257. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0499 - Eusebi'k ei dakar autortz au bere Eleiz-edestian: Gero Klaudi'ren jauraldian jaun izate aldia, gauza guztien ardura biozpera ta errukiorra daukan Jaungoikoa'k, Erromara daroa Kepa, Apostoluetatik indartsuena ta nagosiena... Ta orren dirdiratsu argi egin eban Kepa'ren entzule artean Jaungoikozaletasunaren argiak; bein entzuteaz ez zan naikoa, ezta igarlearen itzez irakasteaz bere; ta arrenka ta arrenka eskatzen eutsoen Mark, Kepa'ren jarraitzailleari, Kepa'k itzez erakutsi eutseena, idatzita lagatzeko, ta ez eutsoen baketan utzi, egin arteraiño.

258. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Alkar maitasun auxe izan zan, Jesukisto'k bere egunik argienean erakutsi euskun azken gogoa ta irakatsia.

259. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Erri txiki batean bizi nintzan. Otz zanean eguzkitan berotu bear izaten genuen, neguan; argia berriz petroleozkoa, egia da orain baño merkexeagoa zala, ta askotan kendelak piztuta ere bai.

260. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Igon - Ustu lenbailen barruko illuna, ta eman leku argiari...
Kati - Zer ederragorik, al ba-nu?...

261. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 ABESLARI-TALDEAK - Entzuten al duzu oi Tzeu, lur eta argi! emazte ertunak oiuztatzen duen ondiko alaena?

262. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 Personak sartzeko eta ateratzeko, eztago aterik, gortina hoek altzatu beharko dira, eta azpitik pasatu. Gortinen gibelean, argi more edo gorri batek gurutz haundi baten irudia botako du iruditegiaren gainean.

263. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SERAPHICUS - Nola konprenitzen da?
ANGELICUS - Nik ere eztut argi haundirik misterio horretan ikusten.

264. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 JOSEBA - Eta, gai illunak ere, argi-argi jartzen dizkik.

265. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Ez da, ba, izango? Amida, Jaka, Gizon eta Kanon Urtzi altsuak egunero argi dirdiratsuz ludi zabala jazten dutenak itun daudelarik, ni ayen Morroi-lena, pozik egongo al naiz?

266. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 BATEK - Atzo, argi ikusi gendun.

267. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Neskatxik on eta egokienetakoa Izaskun; eta buruz argia.

268. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Zure kazkar ortan argi pixkat sortu nai nuke, ordea. (Izaiña'ri): Esaizu benetan, Izaiña; ardi galdu onek uste duan bezin txarra al-da ezkontza?

269. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 Eskerrak emanez, argia eta indarren ugaritasuna eskatu dezagun.

270. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 Eskatu laguntza, gugan Jainkoak ditun asmoak argi ezagutuz, naiz eta eriotzeraño eraman asmo oiek, kemen osoaz betetzeko.

271. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Jaungoikoagandik sortutako Jaungoikoa, argiagandik argia, egizko Jaungoikoagandik egizko Jaungoikoa.

272. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Ager etzeralarik
Zaituzte ikusten
Argi gure begik.
Zu zera ta izango
Erregien Erregea.
Erruki zaitea,
Abegi onarekin entzunaz
Eskari gurea.

273. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Orobat, esker donetzallerik ez duan anima ere argirik gabe dago, jainkozko bizirik gabe dago.

274. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Emaiozu, Jauna, Zure Elizari argi.

275. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0006 Nere bizitza-gelak
atsaldera du leioa;
andik esegita dauzkat
oroipen zapiak;
ugin-jolastiak
nere gogo-ondartzan
lertzen zaizkit, ta argiak
su-negarra dario
iñular-dantzan.

276. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0022 Ama bat eman idaken, argi-uts.
Ni samintzeko, erio-mende,
biurtu uan ezur eta auts.
Zertarako niñukan erri baten seme?
Onen ederrez txora-ondoren,
eten nendin zori-gabe?

277. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Atsegin aundiz aurkezten dizugu, irakurle, Etxaniz apaiz yaunaren bertso-berri txorta zoragarri au: aurten argitara yaurti gogo dun olerki-idaztiaren asikiñok, Euzko-Gogoaren irakurleei eskeiñi nai dizkie biotz-biotzez.

278. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

279. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Izar guzien aizpa zarrena,
or da Illargi zerura irtena.
Eguzkiaren emaztegai da,
ta gaur du eztai-eguna.
Ozkarbi zear bidari ixilla,
maitez dar-dar Eguzki-billa:
senargai berak argiz jantzi du,
ontzako urre borobilla.

280. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Aizpa txikiak eztai-soñuan
Illargiaren leñuruan,
biribilketa asia dute.
Izar-dantza da zeruan.
Zeru illuna dantzari txuriz
galtzen doa goizeko argiz:
Eguzkiaren etzan-lekura
jo du Illargiak maite-irriz.

281. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Maite! Eguzki eder,
eguardi beteko argia!
neke-miñen artean
nere zorion-iturria.

282. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 2- Jainkoa beti kupitsu danez
eman zion sendakia,
urte aietan sortu bai zuan
gaitz oien sendagillia.
Prantzia'ko Reims uri aundian
ikusi zuen argia,
gero betiko izango zana
irakaslen zaindaria.

283. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Ozkirri ta argi tut ardo ta garagar,
alaba ederra, eortziren biar.
Tegi txiki baten mutillak sar-ala
zerraldo beltzean dakuste il-yantzita.

284. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 T'itxaropenezko egungiro barneminduz,
(igeskorra izanda ere gure etorria)
garo-usai oiantsu, bidondo itzalgarriz
begiak argiz bete ta, biotz-oñak arinduz
alako, betiratze sakon, geroko munduz
emai intziritsu bat, betimiñez dabilgu,
zerbaiten kezkaz, bizitzako bide estuan
muin-muiñetaraño arima dana zirkinduz.

285. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Bainan bere aurpegi argiak dionez burutapenak zeruan.

286. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Aurpegiak dager emazte aren barrunbea: ona, argia, atsegina, jaungoikozkoa.

287. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 - Zergatik ote nigandik emaztegaia, ain on eta argia, apal eta atsegina, zergatik ote nigandik urrun?.

288. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Irudimenean argi zitzaion Nazaret'ko sukaldea Maria lanean ari.

289. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Nazareth'ko etxean egal argiko Gabirelen berri zerutiarra.

290. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Agiri dituk illun tartean egun zatiñoak baliraxe Itzaltzu'ko argiak.

291. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Martin, mutil on eta argia, era artaraño atzipetzeko (engañatzeko) eta alako gaiztakeriraño bultza ta eraman-azteko, itz guziak ezti ugariz eta koipekeri galantez igurtzi bearko zituan, noski baño noskiago.

292. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Berpiztutako Kristo'k eta bere Amak bezela, egunen batean, argi dizdizaria jalkiko duan aragia dezu!.

293. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Begi aundi aiek bai argi, norbaiteri zerbait adierazi naiean bezela!.

294. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Bere aldamenean, Xabale ixilik, mendi gallurretako argiarekin trikornio aien beltza begininietatik garbitu eziñik.

295. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Bere estutasunian eskatu zion Aita San Antoniori adimentuko argia, ta lagun zegiola arren bere estutasunean, aginduaz emango zituala bi pezeta beartsuen ogitarako.

296. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0014 29- Bereala amatxok
ikusi zun argi,
Jesusen itz denak
zirala oargarri...
.

297. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Argiak pinpilinpauxak bereganatzen dituen bezela, arkupetako denden argitasunera urbilduta zeuden gazte aiek, ikusi ote zuten gizontxo ura?

298. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Argi bi

299. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Izketan ari ziran gelan, argi bi zeuden piztuta eta aitak, jaiki ta argi bat itzaldu zuan.

300. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Au eginda exeri zan berriro eta semeari esan zion:
- Dirua geitutzia ez dek aiñ gauza sailla; lenengo egin bear dekan gauza dek, alperrik ezer ez galtzea, eta argi batekiñ igaro al izan ezkero, bigarren argirik ez piztutzea.

301. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 - Auxen dek bat-bateko argia!

302. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 Emaiezu Jauna, betiko atsedena, eta betiko argiak argi-egin dezaiela.

303. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 Emaiezu, Jauna, betiko atsedena eta betiko argiak argitu ditzala.

304. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 Emaiezu, Jauna, betiko atsedena eta betiko argiak argitu ditzala.

305. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 Emaiezu, Jauna, betiko atsedena eta betiko argiak argitu ditzala.

306. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0063 Emaiezu, Jauna, betiko atsedena eta betiko argiak argitu ditzala.

307. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0063 Emaiezu, Jauna, betiko atsedena eta betiko argiak argitu ditzala.

308. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Kanpoko argia itzaltzen asi danean, bañan, itzaltzen ere asi zaye beren zalaparta alaya.

309. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (9) Eta Jaunaren Aingerua agertu zitzaien, eta Jainkoaren argitasunak argiz inguratu zitun, eta latz ikaratu ziran.

310. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0044 Orra non argi arrigarri batek argitzen duen berriz nere biotza...

311. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0140 Bere begi argiak iriki ditu.

312. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Alde ura oraindik etxez osatu gabea agiri zan eta lengo etxe illunaren aldean askoz alaiagoa ta argiagoa zalako, ara aldatu ziran bere iru seme-alabekin.

313. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Illunpe artan argi printzak ikusi uste nituen, eta egiñaletan piztu bear izan nuen gelako argia, begi izutuak baitziruditen.

314. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Argi argitsuago bear nuen!!!

315. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 10. Basa-zezenak
badu adar,
nik Zure argi,
Zure indar.

316. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bere Biotz-barrengo apaltasuna ta mendetasuna ain argi adierazten dizkiguten itz oien bidez, osotoro jarri zan Andre Mari Alguztidunaren eskuetan, baita gogoz artu ere Jainkoaren Ama izateak berez zekarzion neke, lan eta ardurak.

317. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Biotz barrena sumiñez urraturik zedukan, eta, sutardayak bai'lira, begiak argi bizi zerakuzkin.

318. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Ta guda gizonen buruko zaldilleak, makurtzerakoan, elkar ikutzen zuten atal argiekin.

319. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Aizearen mukuluak ez baitu eguzki-argia eragozten, artatik iragaiten baita barneratuz, ez autsiz edo ebakiz, baiña guzia betez.

320. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 36. Zer esanen dut, beraz, ene argi, ene egi?

321. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Argiago esateko: belauneko tuberculosis edo: Nola-nai-ta ere, ebakuntza edo operazio mingarria egin bearrekoa.

322. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Soñeko beltzak arrigarrigo agertzen zun ille argi polit ura.

323. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Elak ezaguketak egin eta leenbiziko bi billeren lanak ikusirik, Goiko Aitari Aita Gure baten bidez argia eskatua, poliki-poliki, berotzen joan giñan.

324. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Argi? Kontu pixkat izan eta dena xuxen-xuxen joango da.

325. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Utsa baiño illunagoak ez izaki, utsa baiño areagotzat ezin ditugu adierazi, zer-dana baiño argiago ez izaki, zer-dana baiño areago diranik ezin baitugu adierazi.

326. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Egiaz dana, bat da, baiña, bere baitan atal asko edo ditu; ain zuzen ere, Platon'en aburuz, benetako zer-dana erabateko bata ideatan lakaintzen da, ta banaka banaka geroago ta argiago, urte luzeak zear autematen ditugu, laztanez aztertuz.

327. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Platon'ek, bere asmoen arauz, bataren argi motel eta zuria obetsi arren, ludia ez du eritziko margul, ezpaita itsua.

328. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Orain, berriz, (Politeia'ren VII'gn. idaztian dionez) gure gizatasuna, gizabideak argitu izan ala ez, irudi onen arauz iduri ezazu: arpe antzeko lurpeko tegi batean zenbait gizon iduri itzazu; argiari irikitako ataria, aurrekalde luze osoan zabaltzen da.

329. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Orain, berriz, zenbaki zeatz ta argiei zegozkien tarteok.

330. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Mugabagea ta mugatua aurkez aurke ageri diran ezkero, bereonelaxe beste bederatzi sail sortu ziran, egona ta ibillia, bata ta askarra, bakotia ta bikoa, esker-eskubia, ar-emea, zuzen ta okerra, argi ta illuna, ona ta gaitza, lauki ta lertzoko zuzena, alegia.

331. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Argiaren begitoki omen zenun, baratze ta lilitegi artean, Abana ibayaren egalean zabal-zabal exerita.

332. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Esanak esan, eta Saul'en onbideratzea argi ageri dalakoan gaude.

333. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Egiari ez diote argia kendu al izan.

334. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Ta osalariak; Gure irakasle, Ipokrates'ek, sendakintzaren ipar ta argiak, bere esakun baten diolako; Omnis saturatio, mala, perdicis, autem, pessima; au da; asebete guzia, kaltetsu dugu, baiña eperrena, oso kaltetsu.

335. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Beste aldetik, ekonomia zala-ta, Organizazio Internazional aunitz argitara zetozen: EURATOM, Merkatu Komuna, Europa'ko Parlamentua, e.a.

336. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Azken aldi ontan sortu diran Ikastetxeak argi ontan moldatuak izan dira: orrela Brûgge'ko Europa-Kolleg, Nancy'ko E.E.U., Luxemburgo'koa, Torino'koa, e.a.

337. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Begi-okerrak eta itsuak eta argi onekoak eta eroak... erditik joango dira, bai, baiña bakoitza bere erditik, bat ere ez erdi matematikutik.

338. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Kondenazioaren zertasuna, adimen argiz gureganatzen saiatzea, uskeritan denbora galtzea deritzaio.

339. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Eleizaren partea edukazioan argi adierazi dezake gizonon erakusle ta ama dala esateak.

340. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Elade'n nor Temistokel baiño argiagorik? nor altsuagorik? Pertsitarren aurkako gudan buruzagi, Elade yaregin zun yoputasunetik; bekaizkeriz atzerriratuta, ez zun eraman, bear bezela, aberri eskergaiztokoaren bidegabekeria.

341. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Ataunen euzki deritza eguzkiaren argiari eta euzkibegi izarrari.

342. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Santa Clara ere erizten die erri batzuetan Ondarruako bertsu ezagunaren gisara: Zeu zara Santa Clara, euskeraz, argia.

343. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Berezko zenbait almenez gaindi, eguzkiak badu beste bat, gauez lurgainean dabiltzan iratxo kaltegarriak bere argiz aizatzekoa.

344. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Sorgin mota zenbait, balin eguzkiaren argiak euren lanbide ezaugarriez erantzi gabe ukitzen baditu, zurrun gelditzen dira.

345. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Arbasoen arimen tegi edo bilgune dalako, arimai, etengabe, argia eskeintzen zaie, oitura zar batek agintzen dunez; supizguan, berriz, beti bizi gordetzen dute txingar bat illei lazto txiki batez bederik argi egin bear zaiela-ta; leiotako erlatzetan, iakiak ezartzen ditute zenduentzat eta ezkaratz edo etxeko sarrera nagusiak eguzkibegiruntz itzulita egiteko ekandu zarrak ere orixe erakusten digu.

346. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Etxearen gurentasuna, bestalde, argi asko erakusten digute etxeek eleizan dituten iarleku bereziek.

347. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Oraindik erri askotan bizi dan beste oitura iakingarri au geitu genezake: oiñordekoa eskontzerakoan, emazte berria ez da etxekandretzen ezta senarraren arbasoen elkartasunean sartzen, etxe berriko iarlekuan illen arimai argi ta ogi opariak egin ondoan baizik.

348. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Are argiago erakusten digu bataio gabe il diran aurtxoak etxearen egalpean edo baratzan eorzteko oraindik ere bizi dan oiturak; kristau-legearen saietsean bizi izan diranak iltzerakoan beuren etxeko egalpean eortzi bear diralazko erriesakeretan tinkotutako siniskizunak; leioetan, baratza edo etxe-illeri gaineko leiotean, argiak piztu ta opariak (iaki naiz diru-opariak) ezarteko ekanduak; aipatu argiek zenduen arimak lurpean argituko ditutelazkoan, eta iakiak iango.

349. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Etxe, eliz eta illerri arteko bide santuek ere, argi asko erakusten digute zeiñen elkarturik dauden iru tokiok zentzu mistiku batean bilduta; bide oriei elizbide, gorputzbide, ilbide, kutzebide, errebide, andabide t.a. deritzate, erri bakoitzaren ariora.

350. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Argi ta aizeindarraren iduripean agertzen omen dira arima ok.

351. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Zerbait egiteko edo eskatzeko arimak lugaiñeratzen diranean, argi, itzal, mukulu-beltz iduripean agertzen dira, edota ots berezi batzuez ezagutarazten.

352. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Itz onen aitzea beñepein izango zuen abandotar seme argiak. Zertan asmatu orduan bere ordez izpar izenez bataiatu zuen abortu nazkagarria? Zorionez, abizen onen aldea poliki tajutua dago eta gure alderdiko euskaldunek ezagun-xamarra dute. Zein aukeratuko?

353. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Letra argi ta ederra berea.

354. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Letra bera ere, argia izanik, xartu zitzaion ordurako.

355. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Ia arrigarriago dana: emen bertan Diputazioko liburutegian izan nauzute egun batzutan Ubillosen liburua aztertzen, ementxe baitdago Ubillos beraren eskuz liburua idatzita ta Urkixo Jaun argiak berak zekian ajola ta maitasun ederrez gordea.

356. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Etzan au, egia esan, gizon epela, argi ta entzute aundikoa baizik.

357. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ta Xubero aldean, aldi onetan erpiñeraño igoa, Ailende Oihenart legegizon argia dugu; mauletar onek etzun askorik idatzi, olerkiz beiñik-bein, baiña garbi ta gizonki bai.

358. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Olatsu gure elertian ere; igi-bizkortze bizi bat sortu zan, onera-naia, leia zuzpergarri bat; ta argia eguzkiari bezela, abandotar ari zor diogu obera-bear orren astapen eragilea.

359. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Argatik eskatzen die Jainkoak Bera edertu dezatela: Aingeru, zeru, gizon, ur, eguzki, illargi, izar, euri, intz, su, otz, izotz, elur, gau, egun, argi, illun, tximist, odei, mendi, muño, azi, iturri, ibai, itsaso, arrai, egazti, eize... bere osperako egiñak baititu.

360. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Eta guzion gañetik Toribio Alzaga, Akademia orren zuzendari ta il artio beti eragille bikor eta argia izan zana.

361. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Agur au, ez litzake osoa izango, azkenik, ez ba nieke emendik diosal bero-bero bat zuzentzen, Iztunde ikastolan lanean darraitenoi, Andre Maria Dolores Agirre argia buru dutelarik.

362. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Gorago irakurri degunetik agiri da zeiñen argi irakatsi zuen Altube-k ainbat urte lenago, gero Euskaltzaindiak erabaki duena.

363. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Baiña erakutsi ain argiok, gramatika eta izkuntz jakintzarekin ain sendoturik datoztenok, etziran orduan geienen gogoko.

364. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Sendagilleari arren eskatzen dio gaitzaren arriskua argi eta garaiz azaltzeko; eta alaxe egunetara 1910'ko Loraillak 5 zitula joan zitzaigun Pedro Mari Otaño.

365. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Larogeitasei urte ditu, baña burua argi oraindik beste zenbait urtetarako.

366. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Ibartxo otz-epel eta argi baten biotzean.

367. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Jentillei argi-egiteko argia, ta Israel zure erriaren ospea.

368. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Euskalerriko gizona sentitzen da bere izatean, erraietaraño, eta barrenak ematen dion sua eta argia aldarrikatzea baizik ez du egin ausart eta lotsaizunik gabe.

369. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Munduari begiratzeko, gizadiari erantzuteko, Europari uztartzeko, gere baitatik ernerazi genezazkegula soillik bai argia ta bai oldarra.

370. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Etzizun berealakoan bururik makurtuko, naiz eta eguzkiaren dirdira baño argiago egon auzia.

371. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Lojikaren argiz aurre-iritziz, a priori, gidatzen zaizkigu.

372. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Gezurrezko izenpean nortzuk izkutatzen ziran, begi-argiz usmatzen zituen.

373. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Beste batzuetan Biotz Jainkozkoa agertzen zitzaigan aldi berean, ezaguera txit argi ta altua izaten nuan, jakin nezan, Jainkotasun guztiaren Jargoi egokia Biotz ura zala.

374. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ta askok, jaiotzak neurriratzeko asmatu dituzten bideak ontzat ematen alegiñak egiñik, bai ezkonduen maitasuna, bai aitasuna bere egitekoari buruz eskatzen zaion ezaguera atxakitzat artu dituzten ezkero, ezkontzako bizikerari dagozkien bi egi aundi auek, nai ta ez, zeatz mugatu ta argi-azi bear dira.

375. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 An zegon ordurako argiz inguraturik agertzalea.

376. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Geldi-geldi Errosarioko plaza aundira dijoa, izarrak zeru-sapaia bezela, gau beltza lerro luzean argi txuriz urratuz.

377. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Eta zuk uste arren, betiko galdua zeundela, baditeke zuk gutxien uste dezunean, itsas baztarreko argia zure begien aurrean agertzea.

378. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Erregutzen zuen ere sinisgabekoen alde, sinismenaren argia iritxi zezaten.

379. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Bañan basamortuak eta bakardadeak badituzte beren egun argiak eta alaiak; baita ere egun illunak, oso illunak eta nekez beteak.

380. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Izan bazituen Jaunaren argi zoragarriz beteak; izan zituen ere oso neketsu eta gaitzak.

381. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Bein batean Jesus ona aingeruz inguratuta agertu zitzayon; bere aldamenean zekarren Maria Magdalena, Zeruko argiz jantzia, iñolaz esan ez diteken zorionez betea.

382. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Xenpelar'ei Jaungoikok eman zizkion buru argi ta bertsoetako bat-bateko etorri arrigarri ua, Iparragirre'k izan bazituan, beste Iparragirre bat izango zuan Euskal-Erria'k.

383. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Argiago esateko: zuk eta nik, onek, orrek eta ark erria liduriken gizon eskerga egiten omen dugu: gizon eskerga onen alde onak eta alde txarrak ezagungarriago ta nabarmenago gertatzen omen zaizkigu, aundiagoak baitira, izan ere.

384. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Bide ontatik eta erakunde onen argira eta arira bakarrik jabetu gindezke, Sakramentuen eragin-indarra zenbateraño dan alkarte-barruko eliz-indar.

385. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Bellotza-gallurreko gurutze argizkoa du gogoko gaurko erromesak, antziñakoak Kurtzepizioa bezela.

386. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0103 Argi berriak! - Ori da poza, Jaunak Mediterraneo berri bat billarazi dizulako!.

387. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0151 Nor zera zu, nagusiaren jokabidea epaitzeko?- Ez al-dezu ikusten, arek zuk baiño epaibide geiago daukala; geiago ikusia dala: aolkulari zuzen, jakintsu ta neurritsuagoak dituala; eta batez ere, zuk baño grazi geiago, grazi berezi bat, Jainkoaren laguntza indartsu, ta argi dan agintearen grazia duala?.

388. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0259 Baiña, lanera bultzatzen zaituzten arrazoiak, ez deritzaizkizu zearo garbiak egite santuenetan ere... eta giza-arrazoiak ikusarazten dizun argi bat nabaitzen dezu or barruan...; bear dezun bezela.

389. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0404 G) Zure argi ta egia itzuli zaizkidazu; oiek zuzendu ta eramango naute zure mendi santura ta zure egon-tokira.

390. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Zorioneko begiak, lur-itxas aietan argiz aseak!.

391. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 - Liturjia bera beartsu diraneri begira egiten aldegu: apaltasuna, gehiegizko aberastasunik gabe, izkera argi ta errexa...?.

392. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Argiz argi dago, euskera dakinarentzat.

393. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Nere adiskide ta euskal-idazle argia den Zaitegi ta Plazaola'tar Jokin jaunaren deiari erantzunik, atsegin aundirekin EUZKO-GOGOA deitutako euskal-aldizkari berriarentzat lerro batzuek idatzi nai ditut.

394. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Biek kopia-gisa azaltzen dute burua: leenak Frankfurt'en ikusi zuen argia, 1785'gn. urtean; besteak, berriz, Paben, 1782'an.

395. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Zenbait poztu egingo da, argia azkenik sortu delako, eta sortaldetik datorren argia, berriz ere; beste zenbait, ordea, goibeldu, euskerak antziñako ugartetasuna galdu duelako.

396. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Ez ote dute iñoiz buru argiagoko gizonik erotzat jo?.

397. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Oiartzun'go seme argi Migel Antonio Iñarra onela mintzatzen zan 1897'garrenean ere: Gaur gaur bezela, dena kirats gaizto batek joa dago, ta egoarekin pikua bezela, punpa punpa lurrera dator.

398. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Baiña bidea, erregebidea, or degu: Konzilioaren dokumentu argietan.

399. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 Orain, jakiña, lengo almen oiek joan zaizkio, baiña ala ere zoli ta argi dauka burua.

400. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Andres Noguel deritza: argi-argi dago N-kin eskribatua.

401. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Eta argiaren laisterrean abia al ba gintez ere, zer?.

402. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0305 Zorionez begi argiz aurrera begiratzen duten gazte asko dator, eta benetan poztu bear gaitu onek.

403. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Oyartzun'en mutillak, beren arteko bat jazten dute Olentzero aurpegia ikatzez beztua, ezpañetan pipa, argia eskuan; bera kaiola batean jarri eta etxez etxe erabilli.

404. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 - Eta nola elkartze ontatik Gizona eta bere aunditasuna Jaungoikoaren besteegiteen artean nabarmenago eta argiago agertzen dan.

405. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Idazkera xamurra eta argian argitaratua dago.

406. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Iadanik, Zizeron argiak poliki esan zun: Horae quidem cedunt et dies et menses et anni... (De Senect., XIX).

407. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Jean de Fabrégues-entzat, ostera, mundu guztiak irakurri behar luke obra hau, izpirituaren bazka eta animaren argi.

408. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Idazlana borobillago ta beteago zedin ez dio bere buruari nekerik ukatu idazle argiak.

409. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Alare aien esanak erkatu ta aztatuz, bere esatekoak ere ukan ditu idazle argiak, benetako iakintza-lan bati dagokionez.

410. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Molekulean artean badago bat eguzkitiko argiari eskerrak meatz eta organikotasun bagako molekuletatik organikotasuna egiten dakiena.

411. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Eguzkiak ematen zien argiaz meatza organikatzen zuen klorofillak.

412. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Aurreraldakuntza bide eskasetik joan da, alborako bidetik, ez goranzko bide argitik.

413. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Argi-argia da izkuntzaren aldakera eta izkuntza aldatzen zaion gizatearen izakera elkarrekin dijozala.

414. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Euskera, esan oi-dan bezela, jakinduri guztietarako gai dala, argi ikusi nai luteke.

415. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Bere guraso Ander ta Tomase argiak, bide zintzo ta artezez biltzen erakutsi zioten gaztetatik; amairu urtearte uriko ikastetxean ikasi ondoren, jatorriz zekarren mendu onari ta berezko barne zaletasunari erantzunik Gazteiz'era bialdu zuten marreztiera edo dibujoa ikastera.

416. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Andik urte batzuetara, Abbadie lapurditar jaun argiak eta Iruña'ko Asociació Euskara zeritzan bazkunak batera, euskal olertia piztu ta erpin jartzearren, poesikonkursu ta zeingeiagokak iraun bidean jartzea erabaki zuten.

417. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Argi ta bero azaltzen ditu gaiak, sakon ta zaintsu, jakitun baten antzera sarri; artutako ariari dagokionez, bizkor orain, arnas aundiko geroago.

418. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Eskual zeruko izar argi bat, hanbat behatu duguna,
Zinen Saint-Pierre bertutetsua, aphezpiku eskualduna,
Bihotz handiko gizon zuzen bat, zintzo eta jakintsuna,
Lorietan so ginakola, bichtatik joan zaukuna
.

419. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Zure mintzaldi chorragarriak zonbat ditugun miretsi!
Ta zonbat zaitugun maitatu, Jainkoak berak badaki!
Zutan herriak zuen argia, zurekin zauku itzali;
Zure joaiteak egin ziloa nork behar dauku estali?.

420. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Gain hartan: ematen dauku iguzki ederra, izan dezagun argia eta beroa... izarrak eta ilargia gauaz ez dadin hain ilun izan... hedoiak, guri uria emateko.

421. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Arbola berde bat zagon, jadanik ontsa apaindia, argiz betherik, edergailu mota guziez zuela dirdiratzen, urhe kolore iranjez, sahar gorriz eta jostagailuez choragarriki kargatia.

422. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0083 Batek izaiten du Izpirituaren-ganik zuhurtziaz-KO HlTZA, bertze batek jakitatezko hitza, Izpiritu bera-REN GANIK; bertze batek fedea, Izpiritu be-RA BAITAN, bertze batek sendatzeko dohaina, Izpiritu bakarra-REN BAITAN; bertze batek mirakuilu egiteko INDARRA, bertze batek profeten ARGIA, bertze batek gogoen berexteko ASMOA; bertze batek mintzairak era-BILTZEA, bertze batek mintzairak adia-RAZTEA.

423. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Iretargi barriak
Eztauko argirik
Ez gauberdiko
Eguski otzak
Berorik
Ezta egongo
Bizkai maitea
Iños penadu
Bagarik.

424. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Besoak zabal emazu daukazun guzia
Zure bizian sar dadin Jaunaren bizia,
Zure itzalez bertzetan zeruko Argia.

425. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Ordian, lehen aldikotz
Oartu nindukan Amaren begieri:
bi begi argi,
Zeruko urdina beno urdinago.

426. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Lehengo Ama
Betiko Ama:
Bi begi argi
Zeruko urdina beno urdinago;
Bi ezpain gorri
Udako beroa beno beroago;
Bi beharri ttipi
bat zoin bestia beno ederrago
Bilo petan gorderik.

427. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Besoak zabalik
Begiak argirik
Bihotzetik jelgi,
Burrustan ugari
Jainkozko odolaz
Gizakizko uraz:
Denak Jainkoratu.

428. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 Eztuk ez deus ejerrik han gainti ageri;
Kasik igaraitian erori nuk eri!
Oihanak argi dutuk, alhorrak hil-herri:
Khurutche beltz eli-bat, zahar eta berri,
Ari tuk eman nahiz esku bat-besteri!.

429. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Gero liburu hortan denak ditu sartu;
Argi eta abisu, nola gobernatu.

430. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0350 Axularrek guri,
Utzi dauku argi.

431. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 - Ederra dela toki hura!, urreria, dena argi!.

432. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Aditu dute mintzaldi bat, labur eta ona, Eskualdunak maite duen bezala, pertsuak berak bezein argiz eta kantuz bethea, egunari osoki zoakana, Moulier jaun aphezarena.

433. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Udako arratsalde gozoetan, iguzkiaren argia itzaltzera doalarik, eta gauari buruz, ortzaldean, milaka pizten direlarik izarrak, chori beltcharan bat, bere zuhaitzeko hostopean gordea, lotzen da kantuz othoitzari.

434. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Pertsulariak Saran ditugula eta, chapela eremaitekotan edo prima bat irabaztekotan, hemen ditugunan geroz, laster eginen dugu sarri horien entzuteko, orenak iraganen ditugu enheatu gabe, ardurazko griñak ahantzirik, egiazki hartuak eta altchatuak lurreko zerez goragoko eskualde argi batean.

435. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Beraz, Jainkoari zor diote eta bakharrik Jainkoari, arratsalde gozoetako eta goizalde argietako chori kantariak bezala.

436. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Eginbide duzue, eta eginbide hertsi, Jainkoak hortarako zituzte egin, moldatu, artha berezienarekin aphaindu gure gogoen argiz argitzea, gure bihotzen sugarrez sustatzea.

437. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Goibelak arindurik, griñak eta minak iraganik, zuek hots emaile, pertsulariak, guziek batean goretsiko dugu Nausi on bera menderen mendetako argi osoan.

438. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Gauerdi-aldean, sumatzen du argia badela eta arrabotsak, eta pentsatzen du gizon ohoin hura zabilala.

439. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Argi hura pichtuz geroz ez omen da lo dagonik atzartzen eta ez atzarria denik lokartzen.

440. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Argi hura haur sortu-berri baten echurretik egina izaten omen da (hala erraten zuen gure aita zenak...) eta aize eman eta ere ez omen da hiltzen.

441. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Argi hura hartu'ta goan zen lehenik aitatchiren eta amatchiren ganat ohoina eta lo zurrunkan atcheman zituen.

442. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Alegia lo hura ere, lo zurrungan zagon; bainan mesfidatu zen gure ohoina eta argiaren bizpahiru chorta bota ziozkan neskatchari bularren gainerat.

443. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Ekarran argi hori hunat.

444. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Neskatcha, bere argia pichtu'ta, goan zen goiti, eman zuen ohoinaren argia hautsean eta hil-eta ekarri zuen beheiti.

445. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Gorputza azkar eta bihuin, arima argi eta sano atchik ditzazke pilotariak, bertze nunbeitikako joko basa zonbeitetan baino hobeki.

446. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Zor du bizkitartian ofizaliak ziin arteko zonbaiti xehetasun bat edo bertzeren gogoratzia; eta atsegin dut aldudar jende xehetarik beretarik heldu izan zakon argiaz....

447. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Eskual-herriari zor balin badakogu gehienik gure bizipidia, Frantziari dakogu guziz zor gure adimenduko argia, gure bizitziaren errextasuna, gure bihotzian dukegun aneiatasun goxoa, gure ahalen handia ere ba, erran nahi dut gure indarra.

448. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Ohore egia horiek ttipi danik azkar eta argi atchikiak zituzten gure herritar maitier!.

449. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Izpiritu Saindua, emadazu zure argia; Zurekin aitor dezadan ene bekatua, zurekin maita dezadan ongi dena.

450. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Otoaren argiek ikusarazten dautate etxe bat.

451. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Eguerditan chuchen, bertze aldietan bezala, chimista baten ondotik, agertzea han da, argi eder batean.

452. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Apez saindua zen ordukotz eta bazoan elizarat argia gabe.

453. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Hogoi'ta hamar urte horiek Jesus'en azken urteak preparatu dituzte: hor otoitzean, bere Aitarekin juntaturik, ukan baititu zerutikako argiak eta hobeki konprenitu bere Zeruko Aitak galdatzen ziona.

454. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Ni argia, mundurat etorri naiz ene baitan sinesten dutenak ilunbeetan egon ezditen.

455. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Bainan gero Hazparne, Sempere, Azkainerat buruz laboraria aiseanago bizi da bere etchen nausi, Bazterrak arinago argiago eztiago dira hor gaindi.

456. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Itzul giten Erronkariko ibar gordetarat eta mendiz mendi, Holzarte eta Kakuetako leze eta erreken barnetik, Ahuñe eta Orhiko kaskoen artetik heldu den argi zilhar zirrintarekin Atharratzetik Maulerainokoa egin dezagun.

457. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Niketz, Ortega y Gasset-ek idatzi duen bezala, osoro sinhesten dut salbabiderik hoberena dela begien ongi irikitzea, gauzen argi ikhustekotz.

458. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Agian Urquijo eskualtzain aipatuak emanen dauzkigu laster argi horiek guziak, Axularrez ageraztera doan bere liburugnoan....

459. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0023 Eta beraz? Eta beraz behar dugu ohoratu, tentamendu eta lanjeretan othoiztu eta haren argieri jarraiki.

460. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 7. Goizean goizik argia baino lenago, ta mantila beltza buruan duela beltzez beztirik esposatzen dute gaizki bizi izan den emazte berria.

461. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0124 Uztapidek
Neri aita zanak eman zizkiran
sekulako alderdiyak,
beste gauza bat agindutzen dit
neri zeruko argiyak,
abogadu onek ez baditu egin
gauzak alako garbiyak,
ta beste seme txiki oneri
emaizkazute erdiyak.

462. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Ortarako gai diranak saiatu bear ortan. Betozkigu ordu onean bide-urratzaile Arantzazu'ko gazte argi ta ikasiak.

463. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Argi hori begien aintzinean atchik dezatela buruzagi guziek, ez badute segurik mundua, senda ustez, ondarra chahutu nahi.

464. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Nahaskeriaz aseak gira leporaino; orok gogo bat, azken gerla hartan bezala, orok indar bat gerlarien laguntzeko, eta lagun gitzala Jainkoak bakearen argiaz lehen bai lehen gozatzeko. Mgr Jean SAINT-PIERRE.

465. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etcheb 00001 Duela zonbait ilabethe, aficha herratsu batzu gure eskola girichtinoen kontra emanak, gauaz, ilhun beltzean, plazako argi guziak hil-eta. Zer kuraia!!!

466. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ah! ez zen basa-ahalgerik: nun nahi othoitz, nun nahi kofesa, noiz nahi kanta, gogoak eman arau komunia! Ur bazterrean ala arbola-azpietan bada zonbait arima chuchendu denik; eta zonbat arrosario orotan erran dutenik! Zer Kredoa, gauak gauari, mila argien erdian, eta gero bi aphezpikuen benedizione ospatsua! Zer komunione-aldia hamalau aphezek betan eman-eta-eman ari zirelarik!

467. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Haurreko amets bera oraino! Ametsa ala Jainkoak bere zeru ederretik igorri aintzin-argi bat? Sainduek noiz-nahi ukhaiten dituzte holako argiak...

468. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Frantsesa mintzaire ederra du, eta baditake frantsesez errechkiago erran ditazken hein batez goragoko asmu eta gogoeta gehienak. Bainan ez da hortan gure auzia. Gure haurrentzat bai eta gure herritar gehienentzat, liburuetako frantses zerratuak ez du eskuarak duen argi gocho hura.

469. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

470. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jendeak ohean, choriak sasi zilotan, izotza pentzetan, argirik ez.

471. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Larunbat aratsean, argiekilako proosione handitik landa, eskualdunek bezperak handienean eman dituzte, eta gero, Maintenu jaun misionesta gidari, arrosorioa. Biarnes-ek denbora berean beren misionestekin ez dute heiek ere denborarik galdu, gauerdiko meza ere entzuten zutela.

472. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ala ere, batzuen oroimenean argia egitearren. Prudentzio Deunaren bizitzari buruz aipatuko dugu zertxobait.

473. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Gazte gehientsuek bezala uste zuen, harek bakarrik zerabiltzala holako gogoeta argiak.

474. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mattin, etzen lehen jina eta langile familia gehienak behartu dira haren laguntzez: ez ukhanik ere eskola handirik, baitzuen argi eta hedadura, oraiko lege berri anhitzetan, alokazione eta beste.

475. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hasteko lege-gai hori ez da ez argi eta ez garbi.

476. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Bigarrena, begi argia, oarmen andia izan dagizuela edozeñen aurrean.

477. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Begi argirik ez oarmenaren kizirik eztozue batek be.

478. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Ekarri egizu beste katillu ori, ia oingoan argiago yokatzen badira nere lagunok.

479. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bainan ez da haren parrekoa Khrouchtchev: hedaduraz nagusi dago Rusia, Frantziak ez nahiz esku eman Europako haurrideri. Zendako gauza ez aithort den bezala. Egia, bideko argia!

480. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Illuna miastuz argiak urratzen dau.

481. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Lurra ta argia eztaietan ete dagoz?

482. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Millak argi nausi ta milak argi txikiagoak, itsu itsuan, dabiltzaz urdin zabal ortan, bata besteari kalte egiteke, edonor zoratzeko ariñetan.

483. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Egaz ibiliko da, erle urrea lorarik lora legez, egirik egi argi onaren billa.

484. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Ango lorak eta argiak azkenik ez eben.

485. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Eta altarearen erdian ipiñita, lora politez ta argi ederrez apaindu eben.

486. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Eta iñork argi ta egoki ezer esan ba'du, XX'garren gizaldian izan ditugun Aita Santuen esaera izan degu bereziena.

487. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Sinismenez ta goi-maitasunez inguratu bear ditu bere egintza guztiak, Jesus'en eskaria bete dedin: Orrela, zuen argia gizaurrean diztiz bego, zuen egite onak dakusazten, ta zuen Aitagoikoa goretsi dezaten.( Mt.5, 16 ).

488. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Bidea dan aldetik legeak emoten dautsez erriari, bere aginduak eta legeok beterik gizona zeruraño eltzen da; argia ta egia dan aldetik mundu ontako gau illuna argitzen dautso zeruko bidetik okertu barik ibilli daiten; eta bizitza dan aldetik bere maitasuna emoten dausku Beragaño eldu gaitean.

489. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Ganera gaun illunetan eta, batez berem ego aize epela ebillenian, andixek geinkian Matxitxako'ko arfiaren kiñu eta dirdira zoragarria.

490. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Orretarako bialdu kurutzegramak aprilleko amabosta baiño lenago, egillearen izena ta bizilekua argi argi idatzita.

491. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Illargi zuridun gaba, eguna baizen argia dala esango deusk baten batek. Ez orixe. Eguna beti argiago.

492. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Buru argiko gizon onek, konseju asko emon izan deutsoz, bere lagun zaarra eban Wiston Churchill'eri.

493. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Sorkaldetik agiri da argi gozo biguna. Bere aurrian, bildurtuta, igesi dua illuna...

494. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Jaungoikoa baztertu ondoren, bere barruan ustasun larri bat daukolez, or dabil bere idazkietan, jo ta ke bizitzaren azalmen bat emon naiean, bizitza argitu leiken argi baten billa.

495. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Eta azalmen edo argi ori absurdoan aurkituko dau; absurdoa izango da Sartre'n egi nagusia, egi bakarra; batzuetan ezebeza, besteetan angustia existencial deitzen dautzon absurdo ori izango da Sartre'n metafisika guztia.

496. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Sartre'n lana ez dauko lez, ez poztasunik, ez argirik, ez berotasunik, egiten dabena da bere irakurleen arimako bizitza kendu eta pesimismo larri eta mingots bat itxi.

497. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gañera Nobel'en asmoa aurrerapenak eta argi barriak sarituaz munduaren onerako jokatzea izan zan.

498. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Aren naia izan zan pakearen eta argi barrien alde zintzo jokatzen ari diran gizonak saritutia eta orretarakoxe itxi ebazan bere diru guztiak.

499. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Ain argi agiri dan gauza danez, bere oraiñaldia erakutsi bearrik ez dago.

500. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 ARRATETIKUEN IZKETA - Lexicón del Euskera dialectal de Eibar. T. Etxebarria.Bilbao, 1966.- Juan San Martin euskaltzain argi ta euskaltzale pijuari eskerrak Toribio Etxebarriaren lan aundia Bilbon agertu da liburu mardul batean.

501. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Obeto egin zuen gazteiztar argiak Eibar'era jo itz-billa, ez Madrillera, oraingo euskal-idazle askotxok egin oi duten lez.

502. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Ez da liburutzar lodi oritakoa bai ordea, argi, giartsu ta zeatza ta gañera idaztiño polita errez irakurri ta sakelean eraman ditekena.

503. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Ez da ukatzekoa, aberri-izkuntza dela enda bakoitzaren errorik sendoena, barru-barruko mamia, asabengandik artutako gauzarik ederrena eta beste enda guzietatik bereisten duen zeingirik argiena.

504. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Eguzkia bezela argidago itzezko maitasunak ez duela euskera gaizkatuko.

505. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Beste aldetik ere argi pizka bat atera dezakegu, gure auzi ontan probabilidade geiago irixteko.

506. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Ortik datorkigu argia silabak bereizteko.

507. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Ronkari lerdoietan
argia, ullunik...
bigotzak, elurretan...
Keben, zer otz betik!.

508. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Erronkari guziaren txoriak
ukenen tei bero ta argia
urrinko bazterretan.

509. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Ta bueltea in auen orduen atzera yoan san Dimera, d'argiek bardin segitotzen eskerretik orduen.

510. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 ER=rLt=ARRAK.-
Erderaz zara Clara,
euskeraz argia,
zeu zara zeruetan
izar bat argia
.

511. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Manu.- Eskarrik asko Josepa entzun gure abesti polit au (Abestuten dabe-abesti au 1.- Gabon gaba laster dator / ez da izan gau bardiñik / gau erdian eguzkiak / urtengo dau zeru goitik // 2.- mirari au ikustian / aingeruak arin arin / datoz Jesus estaltzera / maite arnasa ta egoekin // 3.- Beleneko uri dana / argiturik argi deunez / poztuten da gaur gabian / bai benetan barru pozez // 4.- Emen gatoz gazte danok / abeslari ta poz-pozik bete egizuz gure otzarak / biotz onaz, gabon sariz.

512. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Juan.- Esan dana argi, zure amak negarrik egin ez dagian.

513. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 BEGO.- Bizitza illuna daukazu. EZTI.- Illuna ez argia.

514. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0020 (Argi guztiak amatatzen dira, aurrez aurreko horma zuria aprobetxatuz pantaila legez, diapositibak edo pelikulea proiektatzeko).

515. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Begoren guardasola hartu eta mimo eginaz, atzealderantz doa, musika indartuz eta argiek lehengo bulegoa erakutsiz, taberna mahaia ilunetan geratuz).

516. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Argiak aldatu, bulegoa ilundu, tabernamahaia eta Bego eta Laguna agertuz).

517. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0114 Aituko zendun esan dodanez
Jaungoiko zale nazela
buru argiko gizon guztiak
izango diran bezela
.

518. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 Gizaki guztiok salbatzera etorri da, gure argi izatera, gu guztiokin sendi eder bat bere babesean egitera.

519. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Gero, irakasleak ere esango dizuen bezela, etxean, ikastetxean, Iagunekin eta auzoan, errian edo urian egiten edo esaten ditugun gauzak bururatzen saiatu, ori izan bait da Jaungoikoaren deiari guk emandako baietza, baldin lurraren gatz eta munduaren argi izan ba gera, bestela dei orren ezezkoa.

520. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Gaua eldu zanean, nere etxera nijoala, urruti batean, gau illunpean, ikusi nuan argi ori bat.

521. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 1'go AURKIKUNDEA
1'GO ARGIA.

522. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Idatzatal auek ondo pentsatu itzazu zeuri dagokizun ortan eta urrengo ariketa auek egin itzazu:
1.) Ikastaro ontan, garrantzi aundiko egi bat agertu zaizu argi: GUK KRISTAUOK ETA ZEUK, AIN ZUZEN ERE, EGIN-BEAR BAT DUGULA: JESUS'EN BIDEA JARRAITURIK ETA KRISTO'K EMANDAKO INDARREN ERAGIÑEZ, MUNDU OBEAGO BAT EREGITEKO ARAZOA.

523. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Lortu ta ostean, sarritan, Seat edo Renault baten barruan bakarrik aurkitzen diranean, argia non biztu behar dan ere jakin ez arren gero.

524. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Bere hitzak oso argi esaten dabe hori:
Neu naz bidea... Ez doa inor Aitarengana, nire bitartez ez bada (Jn 14-6).

525. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Gizakion eredu da eta gu argitzen gaituen argia da Jainkoaganako bidean.

526. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Hau dino Berak:
Neu naz munduaren argia; nire ondoan datorrena ez dabil ilunetan, izango dau bizirako argia (Jn 8-12).

527. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Baiña Izarñoren burutik ur garbitzailleak jario ziran eta izen barriko argiak ñirñir egien zegien bateo uretan.

528. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0069 Ez dakit zelan, goiz argi baten
Agertu ziñan nire auzoan...
Leio azpiko karel zokoan
eder bai eder zendun emoten
.

529. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0160 Mutil mardul argia
bai burudun beti,
txiki txiki giñanok
bai zugan lagunik
.

530. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0160 Bekokia zabala,
begiak argiak,
ikastetan aurrengo,
gorengo jolasak
.

531. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Egarri goxoagaz
zure olerkiak
irakurten nituan
ziran ba argiak
.

532. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0067 Samur argia da gaua. Aizea lo datza,
ta teillatuetan eta baratzetan ames dagi
illargiak gozo-gozo, urriñeko mendi-gaiñak
disditsu jarririk. Mututasunean dagoz
kaleak, eta balkoien atzetik, oi Maite!,
gabeko argontziak alaikor argi dagie
.

533. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Oartuko dot gau argietan oztin ta garbi,
lilluragarri ortzia;
eta mendia lore ederrez, zitori zuriz,
apaiñez dana josia
.

534. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Udazkena agertzean beti beraz oroi naz.
Zer dozue, arrasti gozo, bete orbelez,
izarren argi oneik berriz ere biztuaz,
kabien epeltasun au, ta ago oneik lorez?
.

535. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Araxe, usoa bezin uso, poz-pozik, iauzika,
landa-zelaiez, itxaropendun begirada argiz,
aldi artako bide barruz, ederrik, atxikunka,
igarotako gauzak barriro neurtu ta ikusiz
.

536. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Bai ze atsegin, poza,
begik argiz nabaitzea,
urrunduz gau illun, otza,
eguzki dirdirapean!
.

537. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Parrokoagindik urten ez ete eban be zirikatu eban norbaitek, baiña ori jakin orduko, beretzat danak bardin zirala ta berari baketan lagateko argi adierazi eban parrokoak.

538. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Iñok baiño ariñago argia egiteko garrez, erreta gelditu zan poliziko kotxeak ze bide eroan eban jakin ordurako, bazter guztiak inguratzen asi zan zurkulorik txikienak arakatzen.

539. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Gora-bera guztiak ikusi, aztertu, batari entzun eta besteari bardin egin ondoren, biak batean argi eta zeatz au esan eben: Salatari ebiltzan edo asarre agertu ziran gizonak esan eta agertutakoak ez zirala ziurrak eta kontuan eukitekoak.

540. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Oituretatik ikusi eta igarten zanez, argi esan bear zala.

541. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0109 Argi barik illunpean garbitzen zitun kale kantoi batzuk.

542. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Sarritan loak linternea iziotuta artzen eban ezkero, argi bagarik geratzen zan.

543. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 11. Jesus'en umetzaro ta bizitza ezkutuari buruzko atalak irakurtean, eta Jesus Ume ta Gazteaz pentzatzeaz, biztu egizu sinismena zure barruan: sinistu Jesus geure Erosle dana, Jaungoikoaren Semea, Aitaren Bialdua, Israel-erriaren Aintza, jentil guztien Argia: azken onein artean gagoz geu be.

544. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Batzuk nagosiago, argiago; beste batzuek makalago, ilunago.

545. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 - Gurbiz jauna, lehengo ilunabar batean taska txiker argi eskasekoan egon nintzan.

546. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0085 Batzarrak argi azaldu dau diakonoaren liturji-lan au.

547. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Batikano Bigarren Batzarra luze ta argi mintzatu zan onetaz.

548. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Elizak arrizku ta estualdi-zear doalarik, beti izan dau Jaunak agindu eutsan Jainko-graziaren indarra ta aragi-makaltasunean ez dau galtzen bere zintzotasuna, ostez, bere Jaunaren emazte diña lez darrai ta eten gabe barriztuz doa Espiritu Santuaren indarrez arik eta Gurutzaren bidez iñoz itzaltzerik izango ez dauan argira eldu arte.

549. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Au argi dago.

550. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Eta zerutik jatxi dan illezkorren bat ba'litz, zeozer gertatzen dauskue jainkoak; gaur arte, ba, beti agertu yakuz argi be argi guk ilketa bikaiñak eskintzerakoan, eta geugaz jan oi dabe jarrita, geuk jan daroagun lekuan bertan.

551. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0005 Jenteak udako arropa alaiez jantzita, gizonak arkondara zuriakaz, emakumeak kolore argiko soinekoekin eta umeak zuriz, kaleko alde biak betetan ebezan.

552. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0005 Itsasoaren hurretasunak brillu berezi bat emoten eutson argiari.

553. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Dagoan argi urriaz, egunkaria behin eta barriro irakurtzen saiatzen da.

554. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 - Ez dakit, Edurnetxu... ba'leiteke arein argia oso urrundik datorrela-edo....

555. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Gero, ganbarako bere lo-gelara joan zan, eta burusi ta izara barriakaz atondutako oera sartu aurretik, antxiña baten egin oi ebanez, leiatillan zear baserrien argiakaz zipriztindutako Gernikalde'ko zabaldi ederra begiztatu eban.

556. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Adoretsu eta azarria izanik ere ez zan lar argia eta ikasten leherrak egin arren ez eban gizon jatikunaren osperik jadesten.

557. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 An, illargiaren argi-zidarreztutako argipean, tulipan eta bitxi-gorriak, lerro aundi bi agertzen eben.

558. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Azkenez, baserri-inguruko baso zabalera iritxi ziran, eta luzaro gabe illunabarko argi motelpean, auzoko etxeak agertu zitzaizkien.

559. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Gaur Urrutizkin-gida liburuetan, ba dakie, orrialde batzutan, gain-gaiñetan, erraz konturatu eragiteko eran, itxaropen urrutizkiñaren zenbakia argi eta ikus-erraz ipinten.

560. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Izan leitekena da norbaitek nire samiñaren atal bat kendu nai izatea; urriñetik begi argiz begira dagoan norbait estu ni ikusmiñez itxaroten egotea be bai, arnasa bete eziñik nire oiñotsa urreratzen dantzunean.

561. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Atsegingarri da argizko erdi-muiña, ta ederra dozu onen buru-galdor diztiratsua.

562. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Onetan argiak dira Jesus'en berbak: Jauna, Jauna, esan dagidan edonor, ez da salbauko, neure Aitaren borondatea egin dagiana baiño.

563. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Arte honen berezitasunak inpresionismo eta postinpresionismo giroak berakin ekarren argi, kolore eta teknika barriak zituan ezaugarri, eta hemen, hemengo semeak, bertako gaiak, gai herrikoiak oinarri.

564. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Uzelayk pintura argiak erabiltzen ditu, luminoso esaten diran horretakoak, beste inork baino lehen, berde, urdin, bioleta, gorri eta orizkarak berezko argia sortuaz.

565. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Argia, bizia, atmosferarik gabekoa.

566. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Ez eban zuzen ibiltea lortu, ogia ta ura baiño beste janaririk ez eban artzen, eguzkiaren argia ezin eban jazan eta usaiñak be kaltegarri jakozan.

567. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0012 Durango'ko zarraskia izan eta beingoan, arik ogetasei egunera, 1937'garren urteko Jorrailla'ren 26'garrenean izan zan, ba, dakizuenez, Gernika'ko lerkai-erasoa, udabarriko arratsalde argi batez.

568. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Santa onen izena, aundi ta berezia, agoz esatea bakar-bakarrik, toki onetan eta une onetan atan be, ainbat eta ainbat gogapen biztu-azoten ditu gure gogo barruan; eta lenen-lenen Teresa'ren irudia dakarsku gomutara: geure aurrean daukagu, bai, besterik ez lako emakume lez, lekaime lez, apal eta lau, penitentziz jantzia, inguruan zabaltzen dauala bere giza-bizitasunaren eta gogo-kementasunaren sugarra; orrez gaiñera, Ordena zar argi baten sortzaille ta barriztatzaille lez agertzen yaku, idazle asmotsu ta goitar, arima bizitzaren irakasle, barru-zale bardin bako ta eragille bizkor.

569. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Baiña gertakari orreitan bat, giz-arimearen arrigarriak erarik ikustekoenean agertu ta guztietan ulertzeko errezena, maitasuna da; onek biotzaren unerik sakonenean ospatzen ditu bere askotako adierazpenik beteenak; azkenez be, alkartea deitu bearko dautsagun maitasuna, auxe baita indar guztiaz gora igoten saiatzen dan giza-maitasunagaz aurkitzera jatsiaz doan Jainko-maitasun gaiñez egiñaren bidera urtetea; lur onetan bizi dan arimeak Jainkoagaz euki leiken batasunik barruko ta sendoena dozu; ta argi biurtzen da, jakituri biurtzen da: jainkozko gauzen jakituri, gizonen gauzen jakituri.

570. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Eta fede atontze orretan, emakumerik asko, gaillur gorenengoetara elduak dira, euren aotiko itzak eta idatziak neba-anaian argi ta zuzendari izateraiño eldu be.

571. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Egunero Jainko-ikutu barrukoan janaritutako argia, baita otoitz mistikuaren erarik jagienetan be; Sales'ko Frantzisko deunak diñoanez, onetara dabe aparteko sena ta trebetasuna.

572. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Bizi-modu arrigarrian bizi egiñiko argia, gizasemeen on eta zerbitzurako.

573. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 lgaro barri dogun II-garren Batikano, I-nengo Batikano-ren jarraipena izan genduan, 23-garren Jon Aita Santuak, Batzarraren asikeran, ain argi esan ez ba euskun bere.

574. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 1. Estilo zailetik estilo errez eta argirantza jo.

575. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Orrelan ezin geinkela jarraitu, gauza argia da; une bat etorriko da, eta ainbat lasterren etortea gura neuke, eta orduan berezko indar batek elertirako euskalki bakar bat aukeratzera bultzatuko gaitu; orrelan izan ezik, gure liburuak argitaratzen doguzenean, iru argitalpen egitera bearturik gagoz, eta orrelan ezelako elertirik ezin leike sortu; iru eratako ikastolak sortu bearko doguz eta orrelan ezelako eziketa-lanik ezin aurrera eroan izango dogu....

576. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 d) Ezbearra gabaz izan bada, norbere berebillaren argiak bidetik kanpora, baiña berebil apurtua argitzen dabela jarri.

577. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Len esan dan lez, Zarautz'etik batzordea etorri zanean, poza eta alaitasuna besterik ez zan zabaldu errian, gizonik argienak be esaten ebelako tratua ondo egiña egoala.

578. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0084 Jantziaren gorringolak, kristau eratasunez egokituz, tankera gotikua argi agertzen dabe.

579. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0084 Bake-egunetan ulertu eziñezkoak izan baziran len esandako gudate-ezaupideak, orain 1936'an, auteskunde ta geroagoko egunetan, argiago agertzen ziran ezaupide orreik.

580. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Umeari ikusitako guztia esaldi argi eta ulergarrian batzen laguntzeko egina da.

581. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Testu honeei buruz alkarrizketa bat eukitea garrantziakoa da eta, zalantzarik balego, gauzak argi jartea.

582. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Linoren prosa argia da, ulerterreza, jatorra, zalantzarik bakoa, oztoporik bage, irradan joan dana.

583. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0013 Agur eta ohore
bero ta goraki
adionez Dimako
seme argiari,
Jaungoikozale eta
euskal-zerbitzari...
Bizitzea biontzat
izan dau opari
.

584. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Bere idazte-lanean Lowry'k ez eban sekula bide argi ta egokirik aurkitu.

585. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Iñoz ez da aurkitu erantzun argirik, baiña ba-dauko berak Edatetxean idazpurua daroan liburu bat, olerki-liburua.

586. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Errien izenak, batzutan, argi agertzen dira; bestetan biurri, denporetan okertu eta nastauta.

587. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Gizon argi eta zuzen zalea.

588. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Bai oinarrirako, bai oharretarako hartu diran testuak iturrietan dagozan legez jaso dira, batere aldaketa barik, kasuren baten izan ezik: irakurketa argia ez dan guztietan ohar baten bitartez adierazi da arazoa eta hitz batzuen zentzua argitzeko ere oharrak erabili dira.

589. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Bizkai lurraldea azken zokondoraino hezotzen dabe errekastoek, ur-jausiek eta latsek, ibarretara jaisten dira euren urak Nervion, Ibaizabal edo Cadagua ibaiei eskeintzeko; lurraldea berdetasun distiratsuz nabarigarri da, eta landarak, giro biguna eta argiaren aldakuntzek aberastuten dabe kolore-lits ugariz.

590. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Autonomi-zale izan diran idazleen aldra batek guztien izenak hemen ezarteak luze joko leuke, ostera eroango gaitu: Fontecha y Salazar letrau argiaganik hasi eta Juan Ramon Iturriza kondairagile egoarritsuraino, Historia General de Vizcaya-ren egilea berau.

591. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Lehenengo kasuan gizakiak eskuratzen dauen putzuak konotazino matriarkala, andrazkoarena, daukan unean, bigarrenean, kanpora dariola dagoen iturrian, andrazkoa hurreratuko da bere ontziarekin ur bizigarriaren bila, gizonezkotasunaren konotazino argiarekin.

592. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Hondartzako errito honek bersinbolizazio edo berlotura konotazio argiak hartzen ditu bizitzearen eta bere jarioaren likin gardena sinbolizatzen dauen uraren moduko gaiarekin: Oinarrizko Bataren sinbolotzat hartu geinke, bere ikutu eta kontaktuaz errealidade hila berbiztu egiten dala eta era berean berbiztu egiten gaitualarik.

593. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0051 Herriaren onerako dirala hainbat urte geroago arte aitatzea erregearen izena batera ekarriaz plaza zaharreko eta Santiago plazatxoko iturriak bultzatzen diran testuinguruaren ezaugarri argia dira.

594. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Aldi honetan arkitektura estiloak bizi dauen krisia argi azaltzen da Bizkaian zehar eregi ziran iturrietan.

595. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Aurretikoak niretzat naikoa argiagoak ziran, garai a baiño beenago, erri ta tokien izenak diñoskuenez; ainbat urte joan diranarren, eta ikasteari ain gogor ekin, gaur ez gara oindiño areik baizen trebe leku bati ondo datorkion izena jarteko.

596. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0032 Sarrerako argia pizten du.

597. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Argiak piztean, musika isildu ondoren, Martin agertzen da kanporako atetik, Malen-i lagunduaz besotik heldurik).

598. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Gurea! Nerea! karraxika dabiltzala, denak erori eta lurrean bukatzen dute, eta argiak itzaliz lehen ikuskizuna bukatzen da.

599. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 ANDEREÑOA - (Bizi). Euskera ez da eragozpenik, laguntza baino. Hara. Zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, hobe. Burua, adimena, hainbat eta argiagoa.

600. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0017 (Piskanaka argia indartzen hasten da, baina apal iraungo du eszena guztian zehar. Autoak desatalkatzen dituzten leku batean gaude. Txatarra ageri da nonahi, neumatiko metatuak, auto-atakak, eserlekuak, etab.: metalezko egitura bat ageri da nagusi eszenan. Erdian, bi autobus-eserleku eta berauen gainean etzanda gizon bat, ikuslegoari bizkarra emanez. Luzia bastidore artetik deika).

601. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Hau udaberriko arratsaldearen ederra! Zerua oskarbi, eguzkia kristalei su eman beharrean: jendetza lasaia, jantzi argiak soinean dituela Champs Elysées-etan gora eta behera, ilunabarreko argiak aurpegiak leunagotzen ditu. Ondo da, pozten naiz (Ahozabalka). Egitekoen zerrenda?

602. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 (Berriz ere aulki jirakorrean esertzen da. Publikoari begiratzen dio eta jaikiz erdieskubitik doa. Allanek arraunari ekiten dio berriz eta segundu batzutara, argien biziagotasunaz batera, atzera etxeko livingean aurkitzen da).

603. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 (Berriz ere argien aldaketa eta Dick erdi-eskubitik agertzen da).

604. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JUAN ANDRES: Ni ere Iñazio Marirekin nago gehienbat. Neri ez dit ardura egun dena burua jaso gabe lana egiteak, ez nago erraztasunari begira baina bai ondo irabazteari. Badaude hor eta hemen banaka batzuk argi jokatu eta aberastu direnak... Haiek aberastu badira, zergatik ez neu? Beti larri antzean ibili beharrean ez zen ba gaizki egongo dirua irabaztea, lana gogor eginda egin behar bada, baina ondo irabazita eta ez hemengo moduan... Baserriko etorkizuna jakina eta ezaguna da!

605. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 XABIER: Txarrera ez iezadak har, mesedez, baina hi ez haiz argi horietakoa, ez dakik? Egoten dituk ba, beti tirin taran ibiltzen direnak, batean hemen eta bestean han, batean herriko neska batekin eta hurrengoan kanpokoarekin, zera, udaberrian erleak ibiltzen diren antzera, lorerik lore, beti aldatzen eta inon gelditu gabe... Ez zekiat, Joseba adibidez.

606. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0060 1.- Araupidetza honetan dauden agindutakoren bat dagokien Egitamu, Araupide, Egitarau, Xehetasun-Azterketa eta nolanahiko Egitasmori buruzko Txostenek, hura benetan bete dela argi eta zehazki erakutsi dezan Eraskin bat eraman beharko dute, horretarako hartutako neurrien zehaztapena eginaz.

607. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0033 4. Tronuan ondoren eskubidea izan duten pertsonak Errege eta Gorte Orokorren debeku argiaz ezkondu baldin badira, beraik eta beren ondorengoak koroa jarraipenetik at gertatzen dira.

608. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 2 - Idea labur batzuk eskaini nahi zaizkio hemen ikasleari (argiak eta zehatzak izan daitezen saiatuko gara) trigonometria launa, zenbaki konplexuak eta geometria euklidearra ikasterakoan lan egin beharko duen multzoaren (kasu honetan espazio euklidearraren) ezaguera arrazoizko bat eskura dezan.

609. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Hartzulo barre-barreneko iluntasunean eta arrailadura batetatik sartzen zen argitan bildurik irudi zuri-zuri bat ikusi zuten , ilunpe hartan airean balego bezelaxe.

610. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Argia indartu egin zen une horretantxe, eta itsutu beldurrez, begiak itxi zituzten haur haiek.

611. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00010 Toki batetako ur, argi, aire, hotz-bero haize eta bestelako baldintzek era bateko edo besteko abere eta landareentzako aukera desberdinak osatzen dituzte.

612. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00070 Han ez zen kerik eta harro pizten zituen argiak.

613. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00071 Hasieran ongi ala gaizki pizten zituen argiak?

614. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00149 Teklatuan ez dago oso argi euskarria zein den.

615. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00010 Horregatik, zenbat eta argi-iturria tenperatura horren hurbilago egon, argi gehiago lortzen da.

616. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00010 Fluoreszentziako lanparak ez dira lege berdinez gobernatzen (hots, ez dute Planck-en legea segitzen), baizik eta emititzen duten energia ultramore zonan dago, eta gero, ontziaren ormetan txokatuz, argi bisiblea emititzen dute.

617. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00029 Argi zuriak superfizie batetan jotzen duenean, argiaren parte bat isladatu egiten da, superfizie horrek errefrakzio indizeak desberdinak bereizten dituenean.

618. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00029 Argiak pintura jotzen du.

619. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00029 Beste partikula bat jotzean, absorbaturiko argia parte batetan isladatu egingo da, beste partetan absorbatu egingo da...

620. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00064 (... ) argi zuria inguru dielektriko batetan kolorezko argietan dispertsatu egiten da.

621. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00064 Argi zuria kolorezko argiez osotuta dago eta denak abiadura diferentez propagatzen dira.

622. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00064 Errefrakzio indizea argiaren frekuentziaz dependitzen duela, uhin elektromagnetikoen teoriaz explika daiteke.

623. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Ikusmen barru gauedela, zenbait faktore agertzen zaizkigu gauzak bereizteko, forma, argiak eta itzalak, eta, zer esanik ez, kolorea.

624. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Mezua ezin du berresan elikadura ikusi ez duen erleak (6) Jose Mª Valverdek, liburu guztiz atsegin eta didaktiko batean, oso argi azaltzen du: Erle batek, bere dantza ezaguna dela eta, komunika lezake... baina ez die besteei halako mezurik igorriko: Sentitzen dut, neskak, baina gaur ez dago ezer eta are gutxiago Gogoratzen al zarete atzokoaz?. Valverderen ustez, mintzaira nagusiki eta naturaren ikuspuntutik luxua da, eta era berean gartzela (gizakia hizkuntzari esker dela gizaki esan eta gero). Aitortu behar dugu gu ere iritzi horri hurbiltzen gatzaizkiola. Ikus La Literatura Montesinos, Barcelona, 1982.

625. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 2.- Idea labur batzuk eskaini nahi zaizkio hemen ikasleari (argiak eta zehatzak izan daitezen saiatuko gara) trigonometria launa, zenbaki konplexuak eta geometria euklidearra ikasterakoan lan egin beharko duen multzoaren (kasu honetan espazio euklidearraren) ezaguera arrazoizko bat eskura dezan.

626. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00042 Hau argi ikusteko, adibide bat jarriko dugu.

627. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00074 Oharra: Ikusi baino neurtu idaztea hobe izango litzateke, zeren abiadura erlatibo oso handiekin (argiaren abiadurarekin konparagarri direnekin) bi hitzen esangura desberdina baita, Erlatibitatearen Teorian ikusten denez.

628. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 HAREN BEGI ARGIAK GORDETZEN NAU BETI.

629. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Sisley, Monet eta Pissarroren bidetik piktorik gaien berrikuntza etorriko da eta beren arteko adiskidetasuna kontuan izanik, argia, formak eta gaien deskubrimentuan bakoitzaren partaidetasuna finkatzea zaila egiten zaigu.

630. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0053 Horren azpian beste zona bat dago, itxura berdintxoa du baina kolore argiago du eta harriak.

631. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Eta seguru nago, bihar goizean, lehen argiaz gure aita eta beste batzu hemen izango direla gure bila.

632. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Baina definizio hau ez da gure ustez oso argia, ez bait da ongi ikusten zer den angelua, hots, aipatutako zati horren azalera.

633. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0080 Erreakzio kimikotan, energia ondoko eraren batean azaltzen da: termiko, elektriko, mekaniko edo argi eran.

634. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0057 Eguzkiak energi kopuru handiak bidaltzen ditu Lurrera, argi eta bero moduan.

635. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Zinema eta teatroa Ez da aintzinatea euskaldunon ardura bakarra; oraingo arazoez ere arduratzen gara; argi ageri da hori zinema eta teatrorako dugun zaletasunean.

636. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Ferminentzat mantal urdin argi bat, lorez apaindua, eta Maiterentzat rodilloa....

637. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0050 Urpeko harri koxkorrak agiri dira erreka garbian; ixpilu batean bezala, neure burua ikusten dut ur axalean; neure buruaren gainetik dizdizka ikusten dut eguzkia zeruan Ura garbi dago; zerua argi.

638. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0057 Argia Elektrargia ere bada ia herri gehienetan, bai etxeetan bai kaleetan.

639. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Halabeharrez planoa erabiltzen da hainbat arte-lanetan: pinturan ia erabat (mihisea, ohola, etab.), marrazketako papera eta kartelgintza planoak dira, zinema ere pantailaren planorako egiten da (argia eta beste hainbeste elementuz hiru dimentsiotan lan egin ondoren plano launean ematen da ondorioa)...

640. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0218 DESPOTISMO ARGIZTATUAPOLITIKA Europako hizkuntza gehienetan hitz egiten da " argien mendeaz ": hala nola, gaztelaniaz el siglo de las Luces esan ohi dute, italieraz Ilustrismo, frantsesez ampacirc;pe des Lumieres, ingelesez En glightenment eta alemanez Aufklampauml;rung....

641. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0218 Denek argien irudia darabilte mende hura deskribatzeko.

642. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Horregatik errotatze-higidura honetan ematen dituen 24 ordu hauetatik, batzutan argia dago (eguna) eta beste batzutan iluntasuna (gaua).

643. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Irakurtzerakoan eta idazterakoan, argiak uniformea eta egonkorra izan behar du eta ezkerraldetik etorri behar du itzalik sor ez dezan.

644. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0189 LANDAREEK ARGIA ETA BEROA BEHAR DUTE .

645. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0189 Lurra eta ura dira landareen janariak. Baina argia ere behar dute landareek.

646. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0189 EGUZKIAK BEROA eta ARGIA ematen die landareei.

647. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0013 Karmele oso argia eta zentzuduna da. Mikelekin oso ongi konpontzen da.

648. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0043 Zeintzu dira kolore argienetako harriak? Zeintzu ilunenetakoak?.

649. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0043 HARRIAK / ARGIENAK / ILUNENAK.

650. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0065 Atzo gauean belarretan argi txiki bat ikusi nuen.

651. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0065 Har txiki bat zen, zizarea baino motzagoa, eta ipurdian argi berde polit bat zeukan.

652. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0066 Milaka argi txiki belar tartean han eta hemen.

653. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Laburtzeko, bada, gogora itzazu orain arte esan ditugunak: estilo arina eta argia aukeratu; ideiak pasarteetan berezi, ideia bakoitzari pasarte bat emanez; pasarteek, normalean, esaldi bana baino gehiago behar dute; azkenez, esaldiaren zatiak komak, marratxoak eta parentesiak erabiliz bereziko dira.

654. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0281 Mugaketak eta sailkapenak egiten zailak direla argi ikus daiteke, musikalari berek estilo desberdinak ukitzen bait dituzte.

655. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0014 Argi ikuskorra Argi infragorri ikustezinaren emisioa Beira

656. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0014 8. adierazten den muntaian, beltzez pintatuko xafla batek eguzkiaren argia absorbatzen du.

657. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0027 Tenperatura handiagoak lortzeko, superfizie delektiboak erabili behar dira, edo eguzkitiko argia kontzentratu edo eta bilgailuak orientatu egin behar dira.

658. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0056 Biltzaile barruan argia hodi beltz batzutan absorbatua izaten da, honela, hodi barrutik zeharkatzen duen likidoa berotzen delarik.

659. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0066 Argi eguzkitiarraren bihurpenerako egokienak direnak, erdieroale sentikorrenak dira, halegia, argi ikuskorrerako korronte-boltaia biderketaren emaitza dutenak.

660. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0066 Dakigunez, argi eguzkitiarraren energia handiena, espektruaren alor ikuskorrean dago.

661. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0066 Aplikabide ezagun bat, argiaren intentsitatea neurtzeko aparailuak dira, fotometro deritzenak.

662. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0066 Argia elektrizitatetan bihurtzeko gaitasuna dute.

663. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0074 Azpiko aldeak ez du problemarik, baina goialdeko eroalea gardena izan beharko litzateke argiarekiko.

664. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0074 Erresistentzi hau beheratzeko zelula eguzkitiar batetan, azaleraren 10% bat estaltzen da gutti gorabehera; eta honek zera esan nahi du: zelulak ez duela hartuko, bertara heltzen den argiaren 10%-a.

665. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 - Eta azkenik, eguzkitiko argi zuzenaren arazoa ukituko dugu: kW bakoitzeko kostea eguzkitiko argi zuzenaren gutxipenaren arauera igoten da.

666. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Eta hau, mendietako airearen turbulentzia askoz ere txikiago delako, eta beraz argi difusoaren proportzioa txikiago delako.

667. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Xl taulak eguzkitiko argi zuzenaren orduak azaltzen dizkigu 44o-tako latitudearen kasurako eguraldia eta garaiera kontutan harturik.

668. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0011 Horregatik, beroa eta argia ematen ditu aldi berean.

669. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0039 Kimika papelerak ibaia hondar industrialen: kolektore bihurtu du; kutsaduraren hondamendiaren eredurik argiena.

670. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0079 3. Edukiak argi: - Esan nolako gizona zen fisikoki Joanes.

671. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0079 - Zertaz edo nola frogatzen du egileak Joanesen ikusmena eta entzumena argiak direla?.

672. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0107 Baina, ba da beste izenlagun bat asko erabilia, eta hain argi agertzen ez zaiguna.

673. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Jarraian azalduko diren adibideez argi ikusiko da esaten dugun hori.

674. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Ezer baino lehen, argi utzi behar da, zer errefentziarekiko neurtu eta deskribatuko den higidura.

675. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Hau argi ikus daiteke adibide sinplerekin.

676. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Hau argi ikusteko, adibide bat jarriko dut.

677. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 3) Goritasunagatiko argi elektrikoa: Elektrogailu hauek energia elektrikoa bero-energia bihurtzen dute eta gero bero hori argi-energia.

678. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0294 Fluoreszentzia, soinua eta argiaz ere arduratu zen.

679. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0294 1896. urtean, X izpiak erradiazio elektromagnetikoak (argiaren erradiazioen antzekoak) zirela esan zutenen artean lehenengotakoa bera dugu.

680. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0006 Bere enborrak adaburu zabalak dituen adar lodiak eusten ditu eta argia bere artetik pasa daiteke.

681. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0006 Ondorioz, azpibasoa azaltzen da eta hariztiak, pagadiak ez bezala, baso argiak dira.

682. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0213 Beiratea da nagusitzen dena, elizetan argi koloretsua lortuz.

683. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0041 Pertsonaien izakera, pentsakera, etabar elkarrizketetan argi ikus dezakegu.

684. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Argiago esango dizuet.

685. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0055 Has gaitezen, bada, beren estereokimika aztertzen; edo, argixeago nahi bada, atomoen hedakuntza espezialak nolakoak diren eta zer ondorioak dakarzkiten ikertzen.

686. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0160 11.3.- Itsasuntzi bat hegoalderuntz zuzenean nabigatzen ari da eta une batean I.E.an 25ampdeg;ko gorapen-angeluz argi bat ikusten du.

687. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0160 Itsasuntziak 1750 m hegoalderuntz nabigatu ondoren gorapen-angelua 43ampdeg; izanik, zein izango da argiraino izango duen distantziarik laburrena?.

688. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Betainak, ostera, azetilkolinaren modura jokatzen du, zentru inhibitzailea kinaturik, eta beraz, kolore argiagoa erdietsirik.

689. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Gainera, odoleko faktoreok ez dira espezifikoak izaten, zeren espezie argi eta ilunen arteko odol-transfusioek kolore-aldaketak sortzen bait dituzte.

690. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Garroetako kopadurak erauzten direnean, animalia argiagoa egiten da.

691. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Argia, animaliak berak sort dezake ehun fotogenikoetan, edo bestela, bakterio sinbionte argikorren bidez.

692. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Lurra biraka ari denean, alde batek Eguzkitiko argia hartzen duen bitartean, beste aldea ilunpean gelditzen da.

693. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Industriek, motordun ibilgailuek eta etxeko iharduerek airearen poluzioa sortarazten dute, horien ondorioak hiri handietan antzematen direlarik, batik bat: Eguzkitiko argia gutxitu egiten da argitasuna % 50era jaitsi daitekeelarik zenbaitetan, eta horrez gainera, minbizi eta arnas eritasunak sortaraz diezazkiokete biztanleriari.

694. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Aldi hauek argi ikusteko, Euskal Herriko burdinolen eboluzioa azter dezakezue.

695. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0033 Jeneralean kolorazio argiekin, batzutan grisez edo beltzez irregularki zikinduak egon daitezke.

696. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0033 12) 7-11 cm-ko erradioa duen maskorra, elipsoidea, oso lodia, marroi argiz edota arre ilunez koloreztatua.

697. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Piztuta daroazan argiei esker izan ezik, Joxek ez zuen ikusiko lainoa zela-ta.

698. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Pasadiozko interesa besterik ez duen historio honetan bi elementu dira bere egituraren azterketan aldatzen ez direnak: xakea gizon bakar batek asmatua ote den ustea eta asmakizun honegatik eskatu zuen saria, zeinaren helburua gizon horren buru argia eta zolitasuna (errege berarena gainditzeko kapaz izan baitzen) azaltzea baita.

699. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0032 Eta gure ustez Alfila ez dago aldatzerik, zeren oso jatorri argia baitu.

700. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0179 Fisikalari, astronomari, ta matematikoa, grabitapen unibertsala ta bere legeak aurkitu zituen, kalkulu diferentziala fondatu zuen eta argiaren konposaketa ta deskonposaketa ikertu zituen.

701. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Inoiz testak bezalako ebaluazio-teknikak erabili baditugu ere, hauen emaitzak ez dira batere argiak, batez ere, planteamendua komunikatiboa denean.

702. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Landareen munduak itxura paketsua badu ere, errealitatean ez da hala gertatzen, lehia gogorra bait dute beren artean, ura, gatz mineralak eta, nagusiki, argia lortzeko.

703. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Ondo mugatutako komunitate batean, baso edo aintzira batean, adibidez, animali eta landare-populazioak ez daude baldintza fisikoen menpean bakarrik (argia, tenperatura, hezetasuna, etab...), baizik eta bizidunek beren artean dituzten erlazio konplexuen menpean ere bai.

704. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Eta kandela baten argi hila besterik ez zen ikusten.

705. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 Mutila ez da oso argia baina zuk hemen ez duzu arkitektorik edo injinadorerik behar.

706. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 ALGOAZI.- Ni ere horretan nago, eta mutil hori argia ez bada, langilea bai, ba da.

707. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 Langilea izan dadila, eta ez argiegia.

708. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Ez al da, ba, gure zeru lurtarreko errege, argia, beroa, bizia eta alaitasuna bidaltzen diguna? Errege batenak liratekeen argitasun eta koloreen diztiraz inguratua egoten da sarritan goizetako bere agerpena eta gauetako bere ezkutatzea.

709. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Egunez ez ditugu ikusten beren argia ahulegia delako eguzkiarenaren ondoan.

710. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Bere begiek argi handiko tximistak jaurti zituzten.

711. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0521 Metabolismoan, bost desberdintasun egin ditzakegu; desberdintasunak egiteko, beraien energi eta karbono iturriak behatzen ditugu:
Energi iturria
argia
iturri kimikoa
karbono iturria
materiaorganikoa
materiaorganikoa
Fotoautotrofoak
Fotoheterotrofoak
Kimioautotrofoak
Kimioheterotrofoak.

712. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Simon Kuznets, ekonomilari amerikarrak, azkarki lan egin zuen, informazio estatistikoa aparailu teorikoari estuki konektatua zihoan ikerketetan 1933an, autore honek oso argi finkatu zituen kontabilitate nazionala integratzen duten elementuen definizioak eta sailkapenak.

713. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0337 Bertan, argi ikus daiteke nola populazio txiroenaren ehuneko 20ak urte osoko nazio-errentaren ehuneko 4-5`5 jasotzen duen, eta bitartean, sarrera gorenak dituztenek, adibidez, populazioaren ehuneko, 5a hartuz, nazio-errentaren ehuneko 16-17 eskuratzen dute.

714. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0337 Hau dena argiago ikusteko, demagun exenplu bat:.

715. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 Bestalde, argiago taxutzen da ikasturtea: interesgune berria, liburuska berria aforismoaren esku, noizbehinka nolabaiteko berrasiera dagigularik.

716. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Era berean, ikasgelako ordena, bentilazioa eta argi nahikoa izatea, oinarrizko detaileak dira.

717. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honela, argia eta iluntasuna diapositibak proiektatzean; taldeka, talde osoa edo bakan-lan egitean, gure euskara-saioa askoz eramangarriago gerta dakieke.

718. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Bakarra eta argia: EUSKARA, KOMUNIKABIDE BIZIA.

719. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 - Gizonaren egoera bere biologi organizazio bereziaren aldetik begiratuta nolakoa den sakondu ondoren, puntu honi buruzko edukien laburpen argi bat lortzea.

720. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 C) ARRAZOIAREN ARGIAN SINETSI.

721. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 Erdi Aroko gizakiak, bere zorionerako eta gizartearen ordenu zuzenerako errebelazioaren argian sinesten zuen bezala eta, ondorioz, bere buruaren gainetik Autoritateak, eliztarrak nahiz zibilak, (jainkozko ordenu baten arabera) onartu zituen bezala, ilustratuak bere arrazoimenaren argian sinestuko du, gizona bere betetasunera eta nagusitasunera gidatzeko, aurrerapena oinarritzeko eta aitzinarazteko.

722. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 Positiboki, baina guziz arrunki, arrazoimenaren autonomian eta ezagumenaren mugagabetasunean, aurrerapenaren azkengabean eta gizarte-antolaketaren zeharoko perfektibilitatean uste osoz, argizko aldi berri zoriontsu bat eraikitzeko asmoa zuen mugimendu orokor bezala defini daiteke.

723. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 Ilustratuek berek XVIII. mendeari Filosofiaren mendea eritzi ohi zioten, argiak eta filosofia nolabait berdinduz.

724. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Ikasle guztiek ezagutzen dituzten izen andana luzea eman dezakegu: Gay-Lussac eta bolumenen legea, Mendeleiev eta elementuen aldizko sistema, Ampère, Faraday, Maxwell, Ohm, Oersted eta elektrizitateaz nahiz magnetismoaz aurkitutako legeak eta sortutako teoriak, Carnot-en legeak termodinamikan, argia eta Fresnel-en ikerketak.

725. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Kontzientzian agertzen zaiguna ez da beti argia eta koherentea izaten.

726. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 b) Argi gorriaren kasuan .

727. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 Ostera, argi ikuskorraren mugak gutxi gorabehera tartekoak dira.

728. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Ez da hausturarik nabari batetik bestera, jarraipen argia baizik.

729. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Halaber, kultura europarren eragina argi agertzen da Los-Husos taldean eta Kantaurian ere zerbait bai; eta zer esanik ere ez Santimamiñen eta Halliade kulturetan.

730. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0009 Argi tinko eta aldakorrak, txirrikak eta beste honelako teknikarekin, herri bakoitzaren agerpena bereiztuko genuke, presentatzaileek azalpenak ematen dituzten bitartean, prestatutako erakustekoak agertuz eta argituz.

731. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 Zehartebakietan toponimia ere ipin dezakezue, argiago gera dadin (mendiak, ibaiak, herriak,...).

732. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0165 Bai lan hau pertsona argi eta gogor batentzat izango da, onenarentzat... Bayler Doorentzat! Dudarik ala, txo?.

733. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Planeta. Izar baten inguruan biraka ari den eta berezko argirik ez duen Astroa.

734. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 - Zuhaitza apaintzeko bolak, apaindurak eta argiak erosiko al ditugu, amatxo? galdetu zuen Peiok algaraz.

735. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Enparantza, izei handiak eta txikiak zituzten dendaz beteta zegoen eta bolatxoz eta izarrez eta argiz beteta. Jai bat zirudien.

736. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Autobusean nentorrela, gazte batzuk konbidatu naute eta bertara heldu garenean, hura zen izatekoa! hango kafe-makina elektronikoa, hango txanpon-tramankulu automatikoa, hango argi diztiratsuak!.

737. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Lehenengo eta behin, Euskaltzaindiak orain arte emandako arau guztiak ongi sistematizatu eta elkarturik azaltzen dira, bai eta beste autore berezilari batzuren ikerketen ondorioak ere, egileek argi aitortzen duten zorra berau.

738. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Morfologian, euskal lexikoaren sorbideak arakatzen dira, erizpide segur bezain argiaz.

739. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Baina beharrezko zen argiak sortutako guztia argiztatzea, beroa ematea, atseden eta lan-denbora markatzea.

740. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Argia ezinbestekoa zen bizia sor zedin.

741. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Argia zeinen garrantzitsua den ere gogoratu beharra daukat, eta eskerrak emango dizkiot Jainkoari opari handi horrengatik.

742. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Eskerrak, Aita, argia, bizia eta beroa ematen diguten Eguzkia, Ilargia eta izarrengatik.

743. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Euskal Herrian, bestalde, mendian sakabanatutako basetxeak lirateke populaketa zabalduaren adibide argia.

744. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 Itzal eta argiaren zonaldeen artean bitarteko argitasunaren beste alde bat egoten da.

745. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 Argiaren fokua / Oztopoa / Itzala / Argitzala / Pantaila / Itzala eta argitzala / Eguzkia / Ilargia / Lurra / Eklipse osoa / Eklipse ezosoa / Eklipsea.

746. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0121 Nondik sartzen da argia argazki makinan?.

747. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Leturia delako hau problematika existentzialaren adibide argia dugu.

748. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Villasantek, hizkuntz arloan, guztiz argi agertzen du ikuspegi manikeistek ez dutela inon defentsarik.

749. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0203 Huygens-ek zionez, argia luzerazko uhina zen: soinua bezalaze higiduraren norabidean hedatzen zen uhina.

750. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0240 Argia, irrati-uhinak edo mikrouhinak bezalaxe, erradiazio elektromagnetikoa da.

751. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0240 Orain, ordea, kilometro batean garraiatutako argiaren %5a baino gutxiago galtzen da.

752. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0240 Batek argi hotz bizia sartzen du gorputzera eta besteak kolorezko irudia eramaten du sendagilearen begira.

753. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0240 Diodo argi-igorle batek (LED batek) argi infragorrizko pultsu bihurtzen ditu seinale elektrikoak.

754. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0240 Argi hau zuntz optikoan zehar joaten da.

755. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Irakurgaia: Argia eta soinuaren abiadurak

756. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Inoiz adituko zenuen argiaren abiadura gaindiezina dela.

757. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Ez gara orain hori frogatzen saiatuko, baina argiaren abiadura nola kalkulatu zen ikusiko dugu.

758. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Eta argiaren abiadura? 100 urte lehenago Galileo fisikari handiak antzeko metodoa erabil nahi izan zuen honen abiadura kalkulatzeko.

759. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Galileok berea desestali zuen; laguntzaileak argia ikusi zuenean berea ere desestali zuen.

760. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Galileok oihala kentzetik bigarren kandelaren argia ikusi bitarteko denbora neurtu zuen.

761. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Ustez, hori zen argiak 4 km-ko distantzia egiteko behar zuen denbora, eta hortik abiadura kalkula zitekeen.

762. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Galileo konturatu egin zen argia azkarregia zela distantzi txiki horiek egiteko behar zuen denbora neurgarria izan zedin.

763. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Nola neurtu zen, bada, argiaren abiadura?.

764. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Argi eta bero-izpiak igortzen dizkigu eta hauek espazio hutsa argiaren abiaduraz zeharkatuz guregana iristen dira.

765. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 2) Coulomben legearen balioa, elektrostatikan kokatzen da; hau da, kargek geldiunean egon behar dute behatzailearen erreferentzi sistemarekiko, edo lehen-lehenengo hurbilketaz, higitzekotan, oso abiadura txikiaz egin beharko lukete argiarenarekin alderaturik.

766. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 Sakonkiago aztertuko ez badugu ere, bi lege hauen arteko paralelismoa guztiz argi agertzen zaigu.

767. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 Arrazoi historikoengatik, Ke konstanteari 10-7 c2 balioa ematen zaio, non c delakoa argiak hutsean duen abiadura den.

768. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0181 Beharbada, (5.2) ekuazioko E magnitudea zer den ez da guztiz argi geratu.

769. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0245 Beste adibide argia, irrati-uhinena da, zeintzuetan ez bait dago masa-hedapenik eta energi hedapena bai.

770. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 Irisaren erdian pupila edo begininia deritzan zulotxoa dago, eta ireki edo itxi egiten da begiak hartzen duen argiaren intentsitatearen arabera.

771. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 Betazalek argiaren sarrera erregulatu eta malkoak banatzen dituzte.

772. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 Aurreko irudiko a) zirkuitua lanpara bakarrekoa da, eta lanpararen argia normala da.

773. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 Irudi honetako a), b) eta c) eskemetako lanparek hark baino argi handiagoa, berdina ala txikiagoa izango al dute?.

774. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Materiala zenbat eta eroale hobea izan, L lanpararen argia biziagoa izango da eta amperemetroaren orratzak korronte handiagoa markatuko du.

775. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0237 4.3. Hiketako aditza Hiketako aditzak erabilera desberdinak ditu, nora joaten zaren Euskal Herrian, P. de YRIZARek (1981), besteak beste, argi aski seinalatu duen moduan.

776. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0028 6) Infartoa albokoa baldin bada, eta gainera bentrikulo arteko paretari eragiten badio, bere beheko bi hirurenetan, argi ikus daiteke voltaia eskaseko r onda batek jarraituriko q onda sakon bat, azkenean S onda batetan bukatzen duelarik.

777. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Azken eskakizun honek esannahi sozio-politiko argia du noski.

778. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0158 Argi denez, ariri erantsi: aritu aritzen ariko.

779. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0028 Argia ostadarraren zazpi koloreetan deskonposa lezake, kristala bailitz.

780. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0027 Egunsentiaren argian, Aladinoren rubi eta esmeraldazko, jauregia dirdira bizian dago....

781. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 Ilundu bezain laster, Argizarik, arazorik eta estualdirik ez izatearren, atea badaezpada itxi, sua eta argiak itzali, eta oheratu egiten zen.

782. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0014 - Ez nago lerdekeria horietan jorratzen duzuen argia ordaintzeko prest.

783. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Hezurretarainoko zirrara sartu zitzaion Ketruxari autoak barruko argia pizturik zeukala konturatu zenean.

784. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Barneko argi lausotuari atsegina iritzi zion eta oholen artetik sartzen ziren eguzki-izpien jokuari begira gogara egon zen.

785. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Argiak itzalita ohetik kanpora aurkituz gero, zigortu egiten zituzten neskak.

786. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 - Gizakiak argiak zirela uste ez nuen ba! Baina zure burua hutsik dago, saski hutsaren hutsa baino hutsago .

787. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Zuhaitz asko zituzten mendi-muino ugari zegoen eta errepideetan zehar autoen argiak ikus zitezkeen gora eta behera noiz edo noiz.

788. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Etxeak ikus zitezkeen nonnahi baina leihoetan ez zen argirik, jendea jaikirik egoteko goizegi bait zen hor nonbait.

789. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Jende gutxi zebilen han eta autoak argiak pizturik zihoazen.

790. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0088 Begiak ere argi antzean, gora begiratu duen batean hor ikusten du uso bandada gaitza Elizako kanpandorrean asentatzen!.

791. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 Barruan egonda pentsatu ere ez da egiten, baina kanpotik dena ikusten zen argiago: itsusiago, zatarrago, aspergarriago.

792. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0022 Horretaz aparte, egun horietan zio edo motiborik gabeko argiak ikus omen daitezke, inondikako soinuak entzun, nik al dakit zenbat misterio txundigarri...!.

793. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 Ez zen komeni argi motel dantzari hura isiltasunaren jabe ere egitea.

794. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 Ez nituzke Aduna eta Estitxu baztertu nahi, baina... Bixarrek gero aipatu zidanez, bi horiek berarekin nahiago omen zituen gauekoak egiaztatzeko; argi, hutsune eta hotsak bere begi-belarriz aztertzeko, ahalbait.

795. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Aurrez aurrean egonaldi luzea eginagatik, argi piztuan nahiz itzalian, ez omen zitzaien hutsunerik, leizezulorik, ezer arrarorik suertatu.

796. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Bere aurrean baso argi bat zabaltzen zen eta han sute baten argitan, oso mota eta neurri ezberdinetako hiru pertsonaia zeuden.

797. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0027 Izan ere, gaztigu ikuiluak beldurra emateko modukoak ziren: argirik gabekoak, ttikiak, zikinak eta bakardadez betetakoak.

798. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0040 Ilargia tartetik kendu eta berriro argia etorri zenean gobernariak harrituta begiratu zion hypodromoari.

799. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Goizean, eguzkiaren argiak eta txorien abestiek esnatu zituzten.

800. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0006 Ez neukan oso etorkizun argirik; alde batetik amaren gorputza zulatuz aterako ninduten, beste aldetik banekien mundura jaio orduko nigar egin beharko nuela.

801. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Bat batean elizako argi denak bizten dira eta Markos, aulki artean, txundituta gelditzen da, Santu guztien begirada zorrotza ikusirik.

802. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Astoari erantsi zion begiradan argi nabarmentzen zitzaion egunetan deus jan gabe zebilela.

803. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0224 - Britxemer - agindu zuen Erregek, argixeago sentitzen baitzen sendakina prestatzen zihoan eran -, heldu zaik nireganako dunan zaletasuna demostratzeko txanda.

804. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Eta gaztetxoa eta neskatila elkarri hitz goxoak esanaz, elkarri maite-maite eginaz egoten ziren inularreko azken argietan.

805. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 Kristaletatik zehar kanporatzen den argi gorriska nondik datorren ere ikusi du: egurrezko arabeskoak dituen lanpara batetatik, gainean zeta gorrizko oihal bat duela.

806. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Eskuan argi bat zekarren.

807. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0030 Argia distiratsuagoa da, eta ez ohizko gauzak ikusten dira jendeak airean utzi dituen hutsuneetan.

808. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Ile eder eta argiko otso bat da. Bakarrik jaisten da.

809. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 Kainamoa zuritzeko makina bat asmatu zuen, lan ordu asko aurreratzen zituena, bere egilearen adimen argia agertzen zuena nahiz eta inongo ikasketa teknikorik ez eduki.

810. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 George-k, argiaz gainera atsegina eta jatorra zenez, lantokiko langile guztien adiskidetasuna eta sinpatia irabazia zuen eta baita kapataz eta nagusiarena ere eta horregatik esklabu ez baizik eta lankide bezala tratatzen zuten.

811. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 Baina begien aurrean ikusten zuena besterik zen, ez argi, ez ezer, ohearen ordez zakuzko lastai * lastai: estera bat lurrean.

812. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Norbait barrez ari da iluntasunean, eta ez duzu argirik behar nor den jakiteko: Herr Kruptsch! Nola erori ote zara horrelako tranpan?.

813. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0096 Bitartean izarren argiak ez ziren gonbidatzez aspertzen: - Gauero Suzko Baloia desagertu orduko etorriko gara zuekin hitzegitera txolarretxoak...

814. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0096 - Begira gure argia eta zatozte beldurrik gabe... begira argia eta zatozte...

815. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0096 - Begira gure argia eta zatozte beldurrik gabe... Guk eramango zaituztegu zoriona dagoen lekura! - errepikatzen zuten inoiz nekatzen ez ziren begi hizlariek.

816. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0048 Bere begiak guztien artean argienak eta ederrenak dira, bere hankak guztien artean finenak, borobilduenak eta arinenak.

817. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Bide hestu haren bestaldean argia ikusi zuenean, jakinguraz, barrura sartu zen.

818. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0154 Argi berdeska sartzen zen gelara.

819. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0171 Ustegabean, zeru osoa argiz lehertu zen.

820. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Itsasoan barrena, argi bat ikus zitekeen eta zirudienez ikurrak egiten ari zen.

821. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0008 Bene-benetan dugu hauxe artzain eta ikazkinen herri, beren beso giartsu eta zauliak haizkoraren jotzearekin gogortuta, beren birika kementsuak artzainen irrintzi ta txistuz harrotuta eta euren adimen argia Ahuñamendi-ko egurats xeheak igurtzita.

822. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 Hiri osoa ikus zitekeen handik eta gauez, argiak piztuta zeudenean, itsasoan zehar zihoan ikaragarrizko transatlantikoa zirudien.

823. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 Goian, ezkerreko dorrean, bi leiho bakartitan argia ikusten zen.

824. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 - Bonbila horrez gain, argirik ez da somatzen.

825. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 Uste baino argiago ez ote zen bere mutila, etortzen zitzaion burura behin eta berriz nagusiari. Eta nola jakin?.

826. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0067 Iritsi zen garaia, otsakumeak aita argizko horman ezkutatzen eta agertzen ikusten ez zuenekoa.

827. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0253 Weedon Scottek eskilara eta sarrerako argia piztu zuen.

828. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 Eguzkia ezkutatu zenean, kainoiak berriro durundarazi zituzten, lehorreko gizonei dei egiteko eta txopako bi argiak biztu zituzten.

829. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0044 Baina alferrik ari ziren oihuka, panpinek, antzerkiarekin jarraitu ordez, oihuka eta garrasien erdian Pinotxo bizkarrean hartu eta aurregelako argietaraino eraman zuten, garaile gisa.

830. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0214 Ez zuen ikusi zurezko panpinaren ohizko irudi hura, mutiko eder, argi eta erne batena baizik, gaztaina koloreko ileekin, begi urdinekin eta alaitasunez gainezka.

831. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 @- Zeure argiaren erreinura deitu gaituzun Jesukristo Jauna Egizu, atsegin zaizuna betez gabiltzala.

832. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 Eskariak (Arratsean) Senide maiteok, otoitz dagiogun Kristori, herio-ilunpean zeudenei Profetek hitzemandako Argi haundiari, eta esan dezaiogun: Zatoz, Jesus Jauna.

833. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 @- Gizon oro argitzen duen egiazko Argi: Zatoz, eta urrun itzazu gugandik gure ezjakinaren ilunpeak.

834. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 - Jesus Jauna, Zu munduaren argia eta bakearen mezularia zara: Kristo, erruki edo Christe eleison.

835. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 Jaungoikoaren argiak argi egin digu, ilunpean dabilen gizona betiko argi bihur dadin.

836. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 Otoitza
Egiazko argia den Kristoren jaiotzaz
argitzen duzu, Jauna gau (egun) santu hau;
iguzu, lurrean argi honen diztirak ezagutu ditugunok
zeruan Haren aintzaren ederra goza dezagula.

837. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 VI.- Emakume batek Jesusi aurpegia garbitzen dio Ilunetik argia atera bedi esan zuen Jaungoikoa, Hark egin du argi gure bihotzetan, guk ere argi egin dezagun, Kristoren aurpegiari darion Jainko-haunditasuna ezagutzera emanez " (2 Kor 4, 6).

838. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Argia Pazkoaldi osoan, elizkizun guztietan, Bazko-zuzia pizten da; eta beste zenbait elizkizunetan ere badu leku berezia argiaren irudiak.

839. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi elizkizun aldetik badu, ordea, argiak beste zentzu edo balio sakonagorik, elizkizunetan eta bizitzan guretzat garrantzi haundia duen zerbait edo Norbait adierazten bait du.

840. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi-urtearen barruan, ba da elizkizun nagusi bat, Pazko-gauekoa, alegia argiaren jokoan oinarritzen dena: - ilunetan dagoen herriaren aurrean, su berria ateratzen da eta sortuberri den su hortatik Kristo berpiztuaren irudi den Pazko-zuzia pizten da; eta Honen atzetik bidean jartzen da kristau-elkartea, pozaren pozez hirualdiz abestuz: Kristoren Argia: Eskerrak Zuri, Jauna ;

841. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 - ondoren, kristauek eskutan damazkiten kandela txikiak, Argi beretik, pizten dira, Kristoren Argia bakoitzak bereganatuz;.

842. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 - gero, Pazko-deiaren irrintzi pozgarriak goraipatzen du Kristoren argiz jantzitako Bazko-gau zoriontsua.

843. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Egia esan, gau hortan, argiaren irudiak, ulertu izan dadin, ez du beste lagungarri askoren beharrik, berez garbi ulertzen bait da eta, gainera, kristau elkartearengan halako giro bero eta pozgarri bat banatzen da, ospakizun osoaren barne-mamira eraginez: gaiztakeriak uxatu, obenak garbitu eta; minduei poza ekartzen dien gau santua bait da.

844. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi-urtean zehar, ez da hau Jesukristoren Misterioa argiaren irudian ospatzen duen jai bakarra.

845. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Eguberri-Agerkunde jaiek Jainko gizon eginaren agerpena argiaren irudian ematen due; eta Jaunaren Aurkezpenean, Kandelario egunez, Gabon-jaien azken-oihartzun bezala, argiak leku berezia izaten du, Simeon zaharrak Jesus haurtxoa esan zuena gogoratuz: Atzerriak argitzeko argia.

846. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Ilunaren eta argiaren aukeran datza epaia; norberak bere buruari damaio epaia.

847. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Berriro ere argi ikusten dugu Jesusen zoria nolakoa den.

848. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Eta argi ikusten da Jesusek eta ikasleek ez dutela berdin ulertzen Jesusen misioa.

849. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Hori argi dauka Jesusek.

850. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Gaur, ideolojia eta pentsakera guztiei adi-adi dagoen batek, honoko hau ikusten du: ez dela gauza bere bizitzari batasun bat eta zentzu argi bat emateko.

851. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Bere buruarekin zintzo jokatu nahi badu eta bere taldetxoan esiturik bizi ordez, gainerako ideolojiekin elkar-hizketan jokatu nahi badu, burubide hontara dator azkenean: egunetik egunera nekezago dela gure bizitzaz zentzu argi bat aurkitzea.

852. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Eman dezagun laburki, kristau jarrera zein den bizitzaren aurrean: 3.- KRISTAUTASUNA BIZITZAREN ARGI (ZENTZU) Kristau fedea bizitzaren zentzu bezala hartuaz, bere alderdi nagusien bilduma bat emango dut: (...).

853. 1969-1990 euskara batua poesia lmuj 0153 Erdi giputz, erdi nafar,/ maite izan duzu gure herri,/ bertso sendoen egile / (hitzez soil, arimaz eri)/ lelo gozoen andanan / kantatu eme Euskal Herri,/ mistika eta fedea / Barne-Muinetan miretsi / (ah, aintzina egungoaz / etentzea ezin etsi),/ amona Mariaxintxi-k / zinduan euskaran hezi,/ hau onartu, bestea utzi,/ hangoa, berriz, ezetsi / berrikeriei, batzutan,/ mila arbuio zuk ta gezi,/ Uitzi-n ta Orexaldean / ondu zenuen poesi,/ hutsa, argia, sinismena / mintzo izkutuetan senti,/ euskara damaren zale / herria ere maitemin/ beste guztiak utziaz / osatu ezkontza berri,/ San Joan Gurutzekoa,/ Teresa, Frai Luis (besterik?)/ zure mintzagai garaien / neurri ta lagunkide egin,/ joan zinen euskal hatsa / itzaltzea ikustezin,/ oraina eta geroa / beude betiro zurekin!.

854. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0033 Gauari
nahi nioke galdetu
zergatik ez dituen
ene penak
egunaren argia bezala
aienatzen.

855. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0077 Geltoki bakartian begi haiek
errudun bihurtzen ninduten bapateko argi bizitan.

856. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0129 Bizirik atera gaitezenean
argiz mozkorturik, jainkoturik,
azken goizalde hiritartuaren
engranaje zauritutik,
eta nahigabe, neure ihesaldiak
hiretzako ohitura izan daitezanean
.

857. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0161 izar hitzak
eguzki hitzak
ilargi hitzak
odei hitzak
argi hitzak
ludi hitzak
da
poesia

858. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0007 Nire gelan ateak, zur zaharrezko marroi iluna,
deskriba dezake malko eta irribarre; leihoak,
zuri argia, kristalaren transparentziaz
nolako desirak abiatu diren jakin badaki;
pareta berdea, eta hezea,
hormairudiz betea; lanpara baten alboan
ohea, ametsetarako bazter enea; armarioak,
erdi zabalik, inolako lotsarik gabe erakusten du
ezordenuz pilaturiko arropen irudi anizkoloreduna;
ispilurik ez;
erdian, elkarri begira, mahaia eta aulkia gaurko ia
arratsalde guztian nirekin bat izan dira; lurrean
baso bat ur, banaizezpanaiz egarri.

859. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0011 Gauez gero
negar egindako goizak
busti egiten dit
desesperantzazko basamortu zuria;
egunsentiko argian, aldiz,
maskaratu egiten zait,
barrez,
begi nekatuon begirada kaskarrau...
lanez
sorturiko ideia leialek
erantzun gisa jasan behar dituztelarik
hotzez

860. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0039 Iluntzen hasia itsaso garbian,/ han,/ ez dagoen zubian,/ badoa makal,/ patxaran,/ eguneko argia /.

861. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0017 Gauero desleial izanen nauzu, mugarik gabeko udazken
gorritsu hartan maitasuna ukatzearekin gaua erakutsi
zenidalako, ni argiaren maitale nintzenari.

862. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0032 Hitza jario
dario
uso beltza izanik
naiz.
Iluntasunean argi bat ikusi dut.

863. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0056 Orain udara,
bainan gogoan zaitut,
negu hotz beltz hartan
Zu
nere argia
nere berotasuna
izan bai zinen.

864. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0064 Zenbaitetan urdin
behin txuri
gehienetan argi,
nire behatzetan
ur tanta, bitxi.

865. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0064 Harerlojuari amaitu
zitzaionean neurtzekoz zuen
denbora eta harea;
orduantxe baitzen!
nire kontzientziak zamatu
zuen ur tanta, jostailu,
bihurritu zion begiko ninia
zenbaitetan urdin
behin txuri
gehienetan argi,
bi behatzetan, bitxi, (...).

866. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0086 Jauna!
Toga luzeak bizkortzen zaituen
ezpatadun epaile Jauna!
kondenatu nauzu
argiaren minik sentitzen ez den
harripeko isil beltzera,
urari gatza iristen ez zaion
itsas desezagunera
kondenatu nauzu
nire egia alearen diztira
ez dakion hurren Herriko gizonari.

867. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0045 ERRAZAGO zait pertsonen,
zergauzen xehapenik zehaztu gabe aritzea.
Nahi bai, dena nahi nuke jaso,
dena eskuratu
kolore ta soinu apalenak ere argi emateraino.
Baina nire pintura palatxoak aukera urria damait
eta baliakizun oso neurtua du
nire panderoak.

868. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Gau hartan berandu arte geratu nintzen, Gatsbyk bera libre geratu arte itxaroteko esan zidan eta ni jardinean batera eta bestera ibili nintzen, harik eta betiko bainuzale taldea, freskatu eta aztoraturik ilunpetan hondartzatik etorri arte, eta goiko gonbidatuen geletako argiak itzali ziren arte.

869. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0167 Giza sinpatiak bere mugak ditu, eta pozik ginen haien eztabaida trajiko guztiak hiriko argiekin batera atzean geratu eta desegin zirenean.

870. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Johnny semea, osabarengatik deitua horrela, bigarren mailako eskolan zebilen, eta mutiko argia zen.

871. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0044 Jenerala umore txarrean egunargiratu zen Facatativán, baina hobetuz joan zen muino uhintsuetako zidor batetik ordekan behera jaisten, eta klima bigunduz eta argia lausotuz zihoazen heinean.

872. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0261 ...haietako asko XIX mendeko prentsa kolombiarrean barreatuak lehen argiak ere eman baitzizkidan informazioaren bilaketa eta ordenamendurako metodo baterako.

873. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Ikatz gorriaren argiak, eskuz esku joan ahala, begi estu, erdi itxiak argitzen zituen, matrailezur altuak, eta sorbalden inguruko artilezko tolesduretan desagertzen zen lepo sendoa.

874. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0025 Erdi erorian zegoen etxea, argirik gabe, bakar eta misteriotsu altxatzen zen zeruaren kontra, zedro nahasi eta pilatuen gainetik.

875. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Lehenik logela; paretak zulo guziekin, laukia, kolore meheak, sapaiko argi zikoitza, lehio hertsia, kanpotik datorren airea, zola, ohe zaharra, zenbait arropa gainean, kadira xinple bat mahain baten aintzinean eta bera aulkian eserita logela dibujatzen ari ate zerratuaren parrean.

876. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Goizaldera, ate hertsia, parrean dagoen mahaian eta aurrean begiralea aulkian eserita marrazkitzen ari, kadira xinple bat jarlekutzat, zenbait arropa ohe zaharraren gainean, kanpotik datorren ihintz freskoa, tanta umiak, lehioa burdin behatzekin, gaineko argi zikoitza, kolore meheak, laukia, paretak zulo guziekin kolore ainitzetan.

877. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Hasi ahal izateko iluntasuna behar zenez, eklipse bidez amatatu zen zegoen argia, planeta, satelite eta eguzki guztiek eklipse egin zioten elkarri eta iluntasun sakon hondogabean koloreaskotako izarlokek, ostarriek, tximistek, eguzkiek, izar kiñulariek eta gainerako astroek paregabeko emanaldia eskaini zuten, inoiz Lurrean ikusi gabeko kolore eta forma asko ikusi nituelarik, eklipseekin batera gau artifizial hura bukatu zen arte.

878. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Eguzki errainuek ere lotsorrez bidaltzen dute beren argia, beren beroa, beren alaitasuna.

879. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 Baina gora-behera beldurgarri horrek sofritu arren, gure mutilak askatasun osoa izan zuen; Borbon-tar M Antonietta bere amangandik zetorkion ahiurri berezia: Amak nere haurtzaroan zortzi andreren eskuetan utzi ninduen, baina argi agindu zien berak: gogo nuena egiten utz zezaidatela...Ta nere jolasen artean ba nituen ongi arraroak.

880. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Oraindik ez zuen etsi emakumeak, baina itxaropena itzaltzen zihoakion egunaren argiarekin batera.

881. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Zilarrezko argiak nekusien, egunsentiaren ihintza Estigia lakuan Carontekin borrokan bailego, eta, automaten antzera, beso eta eskuak kontrolatu ezinik, ez bait nituen ia sentitu ere egiten, leihoa zabal zabalik laga nuen: mementu benetan wagneriarra.

882. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Jendearen berbaroa, mar-mar gelditu gabe, gero eta argi eta altuago entzun zitekeen leiho aldetik.

883. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Zuhaitz bat bere hosto berdeekin, ikusi nuen txoko argi batetan, nere izena izkribratuta zuen eta izenaren erdian iltze buru haundi haundi bat sartuta zuhaitzaren odoletan, bihotzeraino, ikusten nuen guztia bihurtu zen berde eta koloretsu, loreen eta tximeleten dantzan argi, eguzkiaren eta mendiaren edertasunaren osasuna, belar heze berdeetan etzan nintzen, zuhaitzaren adar hostodun berdeen itzaletan.

884. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0083 Hotzikaraz Ursulako argiari begira geratu hintzen oraindik luzaroan.

885. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Eta gero han bertan idekiko zuela botilla, eta denon artean edango genuela, eta ateratzeko urdaiazpiko piska bat berak konbidatzen zuela, eta han eseri ginen denok mahaian, ttikienok ere bai, eta oso rato ona pasa genuen bere kontuk entzunez, nola salduko zuen alambretako kobrea eta non jarriko zen bizitzen, eta argiz beteta egon ginen denok patxada ederrean.

886. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Eta horrelaxe gelditu ginen argirik gabe ere, eta argia gauza printzipala da, eta oso merkea egiten duen mesederako, baina ezin denean ezin da, eta Nataliok oso gauza xelebreak esan zituen arazo hori zela eta, esate baterako ikustezinak bihurtu ginela mendi zulo honetan, argi elektrika joan zenetik, eta gu berak behin ikusitako pelikula batekoen antzekoak ginela orduan, pelikula hartan ere jendeak ez zuela elkar ikusten, eta hori oso bentaja handia zela gerraren bat etorriko balitz.

887. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0020 Denek zutik, bere heroirik handiena balitz bezala hartu zuten, beharbada areago bere dirua galtzeko arriskua gainditzen zela ikusteagatik, admirazio egiati batek bultzatua baino, zeren gero argi ikusi baitzen ez ziotela inola ere barkatu horrelako desplantea.

888. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0144 Bere anaia Daniel, bera baino sei urte zaharragoa, argala eta luzea, eta bere arreba Judith, bera baino urte bi zaharragoa, ile beltz eta ondulatuduna, eta ilea bezalako beltzak ziren bere begi handiekin, alaia eta argia.

889. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0073 Eta ilargiaren argi ederrak jeiki erazten du Pinnokio.

890. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0018 3) Eta, azken funtsean, beren zorigaitzaz harro ziren bi herri etsituen mirabekeriaren frogantza guztiz argia.

891. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Burua argi izateko ez dago atsedenaldi on bat bezalakorik.

892. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Eta, bapatean, ibilgailu baten argiak, oraingoan hegoaldetik.

893. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Eta adimenean argia piztu zitzaion.

894. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Gauzak eta bururakizunak argi itsugarriz jantzirik dantzan ikusten nituen.

895. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0050 Bilatu argia dagoen leihoa.

896. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0050 Teniente jauna, esaten erraza da hori! Hauzo guztia esnatu dugu, eta leiho guztietan ikusten da argia.

897. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0050 - Esan argi guztiak itzaltzeko.

898. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0021 Etxeek beren argiak itzali zituzten.

899. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Abilezia handiak zituzten xaldun horiek: gauza ziren mendiak zehar ikusteko ere, eta edozer gauza zekiten egoki egiten, eguzkiaren argia ezik.

900. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0110 - Gero, argiak; ezkerrera joateko, honi eman, alde honetara. Eskuinerako, beste aldera.

901. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0110 Gero argi motzak eta luzeak: hori erraz ikasten da.

902. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 NESKA ILEGORRIA KALEAN Argitu dira denden izenak eskaparate gainetan, eta leihoetakoak etxe handietan; milaka argi begi axolagabeentzat.

903. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0080 Gizon argia zara, aitona - esaten dio poliziburuak aitonagan konfidantza osoa jarrita.

904. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Hemen badago begiak pixkanaka zabaltzerik baina alper alperrik zergatio, lehen esan dudan bezala, logela hau argirik gabe baitago, dena ilun-ilun eta isiltasun haundi batetan murgildurik.

905. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0016 Begiak hertsirik mantentzen ditut oraindik eta zihur asko aspaldidanik argi zuri betea ez ikustearren betazalak bi behatz puntekin zakatzen ditudalako pundu argitsuz osatutako sistima luminoso bat ikusten dut orain.

906. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0016 Agian gela betetzen duen argi zuri pastosoak, hots oro irentsi du, eta horregatik ezin dezaket deus ere gehiago entzun.

907. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 Aldjezairitar ideologiak hastapenean, musulman arazoa planteatzen zuen, abertzaletasuna, ordea, ez zen argi ikusten (...).

908. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Kanpoko argian larrua xuri nuen, ke usaina aizatu zen, odol tantarik ez.

909. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Hango argi ederrak amesten ditut.

910. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0054 Gaur, izar guziak ageri dira; Ain-M'ran-eko karrika argiak ere urrunean.

911. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0054 Herriaren ikuspegian, bi zafla nabaritzen ditut: zafla zabal argia hegoaldean, gardea, harria, tokika garia sortzen den lurrena, atzean, itsas-aldera mendi beltzak, olibondo, pikondoen tantekin eta oihanen txingolekin.

912. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0081 - Ez dut ikusten atera bidea... - Nik bai, Iazid, hi haiz... - Nik egitea nahi zenuke...? - Baietz... - Iazid uler nezak, hi bezalako mutil argi, gotor, maitagarri baten gandik nolako semea izan nezake... nola haz nezake.

913. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0073 Jauntzi arina kentzen niolarik, ez nuen Añarrosaren aurpegia ikusi, bizkarrez argira baitzegoen.

914. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0073 Sabeleko eremu eztia distirant zitzaion xoko doi-doi itzaltsuraino, izter gainean argiak arku arina marratzen zion...

915. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0008 Argia ekartzera bazetorren ere, ez zion ilunpeari minik egiten.

916. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Eta ez zegoen argi bedeinkazio keinu hura ez ote zen norbaiten eskuaren eske egindako seinale bat.

917. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Aurrean zen argi more hark zerbait esan nahi zion.

918. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0144 Aintzinako Eptasoma A hura baino mila bider eragileagoa zaiku hau eta hartzen bagenu guregan ere aldakuntza nabari eta arin bat lortuko litzateke, eta gure ondorengoak gorenkiak bezain argiak edo eta are argiagoak ere izanen lirateke.

919. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0035 - Tira Vasia, zer egingo dugu? - Bejondeizula, Arkascha! Argia zara gizona eta arrakasta izango duzula aurretixek ere esaten dizut emakumegoaren baitan.

920. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0094 Ordurako egunaren argiak, goizeko ilun izpiak janik zituen.

921. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Eta hantxe bertan, argiz jantzitako eliza hartan, han zegoen Iker bere seme zaharrena, Donostiako notari entzutetsua, hiri hartako diruaren gorabeherak inork baino hobeki ezagutzen zituena.

922. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Han hemenka mahain eta aulkiak, bai eta besaulki eta sofa batzuk ere; mahain gainetan eta paretetan zenbait argimutil. Argia apala eta gorrixta.

923. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Jauna zuzendu nintzaion atrebenzia al liteke xelebrekeria guzti honetaz argia eskatzea?.

924. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0012 Erlojua? Zertarako? Ekidazuko argiaren argitan eta ilunaren ilunetan bizi naiz ni, izadiaren erloju uts-ezinaren argitan eta ilunetan.

925. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0070 Argiak piztuta eta pianolaz jo vals zerrenda luzea gibelean utziz joan zen untzia, eta ixtanpatez nora ezean geratu ginen tulunbioaren zalantzan sartuta, harik eta berriro elkar berrezagutu eta parrandaren manglarean murgildu arte.

926. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0097 Elkarrekin izanik ginen Maria Alejandrina Cervantes-enean goizeko hirurak eta piko jo arte, eta orduan horretxek berak bidali zituen musikariak eta zituen patioko dantza lekuko argiak itzali honela plazerrerako muletak inoren laguntzarik gabe ohera zitezen.

927. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0052 Hiruretatik batek bakarrik lagun diezazuke, ordea, eta horretarako zeinek lagun diezazukeen argi eduki beharko.

928. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Bat ausarta izan ohi da, bestea berriz argia, hurrena berritsua... Mattinek ez du kolorerik.

929. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 Nork daki ez ote denetz oraiko mendea fede argiago eta garbiago baten primadera ederra?

930. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0210 Eman dezagun protestant bat: errotik uste du bere erlisione hura duela egiazkoa; horrek, beste argirik ez dueno, protestant behar du egon: (...).

931. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0078 Orain, hanka-besoak zalutasunez luzatzen zituela, bidaia nekosotik bere baitaratzen zen, eta ardi baten marrakak, eta arratsaren argi murriak eta lur hezearen usainak inpresio estraino bat gogoratu zioten.

932. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0073 Madrilen kale eta edifizioen handitasuna eta mundu ez ezagunaren argia urjauzika erori zitzaion gainera neskatilari.

933. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0073 Zirriku batetik irristatzen den argia, hire aurpegia islaran jotzen dik.

934. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0025 Eta untzi erdian, politasunaren irla horretan, argi horiskek zerbait xuxurlatzen diote ahopean, txutxumutxuka, (...).

935. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Gaumahaiko argia piztu gabe goizeko lehen argizpiak begiei Drakulari argia bera edo kristau-gurutzeak bezain gorrotagarri zaizkie eta, haztaka-maztaka, Anton jaiki egiten da eta badaezpada tentazioari ez makurtzeko kaobazko armairu gain-gainean ezarrita duten tramankulua ixilerazten du.

936. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Nahiko mutil indartsua zen, altu baino gehiago bajua, soin onekoa, buru handi gorri-argia zenbait ile errubioekin, aurpegia eguzkiak beztua eta haizeak gorritua sudur-belarrietan batez ere, bekain hori hertsiak, begi urdin nekatuak baina sakonezko diztira batek piztuak, sudur luzea masail zabaletan, aho fin isila, kokotz tinko, lepo sendo, beso luze, zango arin.

937. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 Loro edo papagaio bati zer gustatzen zaio gehiago, egunaren argia edo ta gaueko iluntasuna?

938. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 Leihoetatik ia ez zen deusik entzuten baina kotxe eta autobusen argiek zertxobait argitzen zidaten etxebarneko bidea.

939. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Oinez abiatu ginen egun argi batetan, goizeko bostetan, oilarrak kukurruka egin orduko.

940. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0028 Baina argirik bizten ez bazaizu? A ze inozokeria Iberduerok argirik gabe laga zaituela pentsatzea!

941. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 Ken ditzagun ilunbetako egintzak, eta jantz argitako armak.

942. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0008 Lagatzen ez didazuen arren aitorttu behar, baina, nire begitan ba dela argirik jada: ez dela engoitik, alegia, ludi hontako ihardokia burutua (eta zalantzak burutzear daitekeenaz).

943. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Artean gorrotagarria ageri zen gauza hura... lehenago zen baino gorrotagarriagoa ere, hala izan bazitekeen... eta eskua zikintzen zion ihintza eskarlata hark argiagoa zirudien, eta berriro ere odol berria isuri izan balu bezala.

944. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Ikusi bait dute nire begiok Zuregandiko salbamena, herri guztien aurrean ipini duzuna: Atzerriak argitzeko argia, eta zure herri Israelen edergarria.

945. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Jauretxe berria eta argi berria

946. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Baina bi lagunak Fallini gartsuki eta Fullini ez hainbeste ateari erasoka ari diren bitartean, despatxoko argia itzali egin da, derrepente; baita estudioko barnebideetakoa ere.

947. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Lezaundietako haitzulo izugarriaren golkoan inoiz baino argiago dagoela iruditzen zait, geriza haundi horren bultua ez balitz.

948. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0277 Ondoren zilarrezko sosa jarriko nuen, argi gera zedin emaitza handiagoei ere ez bakarrik ez muzinik egin, baizik eta batzu jadanik jasoak nituela.

949. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0006 Orduraino kezkatan euki ninduen Joane Agirre ene osabaren izen korapiloak Bordele-n topatu zizun argi.

950. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0017 Alabaiña, indiar sinestegabe hauen artean hilko banintz, purgatorio honetan neure bekatuak garbitzea nahi duenaren frogarik argiena litzateke.

951. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0041 Sendapen miresgarri hauek Iainkoaren handitasuna eta ontasunaren frogarik argienak dira, eta horregatik, kaptibitate honetatik bizirik ateratzeko berarengan konfidantza dut.

952. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Ertz batean zegoela argia zen, ohearen eskuinaldean pareta hotzarekin topo egiten bait nuen, baina eta bestaldean zerekin topo egin nezakeen?.

953. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Pare bat minutu igaro nituen ohearen gainean eta azkenik gela hura aztertzea erabaki nuen, handik mundura irtetzeko ateren batekin topo egin nahian, edo eta argiaren interruptorearekin topo egin nahian, edo besterik gabe itxitako leihoren bat zabaldu eta haize fresko eta argi izpi batzuekin jolastu nahian.

954. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0071 Ezin asmatu duzu hura ikustean etorri zaidan itxaropena!; galdutako ardi bat aurkitu nuela uste nuen!; begi itsu biri argia ematen niela!.

955. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0084 Beheko suaren argi hori nagia okerka galtzen zen sukaldeko zolu ertzetan, eta andre exeri bien itzalak soilik mugitzen ziren, haruntzago eta handiago, nondipaiteko haizeek astinduak iduri.

956. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0121 - Beno, euli, eulia... euli argi bat! Hori da.

957. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0121 - Euli batek hegan egiterakoan plano ezberdin askotan dabil, espazioarekin jolastuz nolabait, hegan, hegan... interesgarri izan zitekeen hegaldi hori, funtsagabe bihurtuz... baina, euli argi bat plano bakoitzak eskaini diezaiokeenaren bila abiatuko zen....

958. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Bizar txikia zuen, beltz-beltza; eta begi argiak.

959. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0066 -... Beraz jarraitu zuen komisariak, argi hitz egiteko momentua heldu zaizu, Altdorfer jauna.

960. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Zalantza horiek ezusteko bidetik lortu zuten argia, kanpora ematen zuen atetik Rollin komisaria sartzen ikusi zuenean.

961. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0050 Orduantxe biztu zen kalabozoari falta zitzaion argia Madame Kontxexiren ganbaran: - Aibalarrusia! Enziklopedia saltzailea! Badakit zergatik zauden hemen.

962. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Sartu ziren eta argiak itzali zituztenerako nik ba nuen mahaia garbi eta ontziteria garbituta.

963. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0089 Baina erantzi ondoren ohera sartzera zihoala, bapatean argi bat piztu zitzaion buruan: - Kamioia!.

964. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Danborra isildu eta dantzak amaitzen zirenean, kontseilurako esertzen ziren denak suaren argitara, eta bakoitzak bere izena gogoratu, bere ahalmenezko abesti sekretua isilean kantatu, eta bere izpirituari dei egin ondoren, urarekin, lurrarekin, zeruarekin eta suarekin hitzegin eta haien esanak entzunik, biharamunerako erabakiak hartzen zituzten elkarren akordioz.

965. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Zeruko sabaiaren gainetik dena argia da irokiarren mitologian.

966. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Eguzkia zulo bat da sabai horretan; horregatik ageri da argi.

967. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 Gau argian, ilargiaren itzala eguzkiarena bezain nabarmen agertzen zenean, ez zen batere harritzekoa otso-aulia urruti batean entzutea, eta bestez-beste etxetik kanpora ateratzea gogoratzen bazitzaion, hau ikusten zituen saguxar hegalariak beren gomazko hegalekin, karraxi bizian, beren buru gainean bueltaka....

968. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0161 Argi ikusten nuen triangelua, Atenas, Lisboa eta Parisen artean osaturik zegoena.

969. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Kubertan geratu nintzen tabernetako argi alaiak, itsasuntzia kostaldetik urrundu ahala, puntu txiki-txikiak bihurtu ziren arte.

970. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 (...), ez ziren oso argiak atera, agian negatiboak zaharregiak izan eta galduta zeudelako, edo argiarengatik bestela.

971. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 LAPURRETA Bakarrik dago, askotan gertatzen zaion legez; orain, argi berotan gozo-gozo; bi edifizioren tartetik udazkeneko arratsaldetan eguzkiak aurkitzen du aulki honetarainoko bidea, eta Benitatxo bere amaren sabelean bezain gozatsu sentitzen da, loak hartu ez hartu, kuluskan.

972. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 Hor daude biak umetxo beldurtien gisa, argitako isilpe gozoak paketatu balitu bezala, sinpatiaz, noski, eta aulkian lehen eseri denak belarri barrenean hartu du, hats eta guzti, haurren artekoa den sarbidetako bat: (...).

973. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0037 Hamarren bat minutu barru heldu zen argi ausart eta lotsagabeak gidatuta kotxe bat, eta ikusi ahal izan nituen neuk gizonak niri begira, neuk kotxearekin zerikusirik banu bezala, eta bitartean neuk ere zenbatu nituen kuriosoak: bi azken kainaberan, eta bana beste lauetan!....

974. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0037 Bazirudien argi honen zain zeudela bakoitzak bere txirrikaz amu gorria () jasotzeko; bitartean, ilunbe hotz eta hezean nabari genuen etorri berria zen kotxea zahartxoa zela, pistoien kolpe baldar eta desegokiak entzun baikenituen, eta itzaltzerakoan, berriz, zaratatsu eta dorpe, dardarti, ito zen.

975. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0037 Etorri berriak argiak itzali zituen berehala; (...).

976. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0069 Piztien krudeltasuna argi baino argiago gelditzen da frogaturik Ingalaterrako Armadako Ofizial honen lekukotasunaz.

977. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0025 Argia azkar desagertzen ari zen eta iluntasunean hiltzea jasanezina egiten zitzaionez, kandela bat piztu eta berriz ere bere aulkian eseri zen, zai eta Jainkoari bere burua egotziz.

978. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Eta gero hilobi guztiak lasai lasai hilerrian inor ez dagoenean, zenbatzuk argiak ikusten dituztela esaten badute ere? Ez al duzu inoiz argirik ikusi, Poole jauna?.

979. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 - Ez, ez dut inoiz argirik ikusi - esan zuen Poole jaunak zakarki, eta beste basokada bat eskatu zuen.

980. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Kamioiaren argi luzeak piztu eta gurpilak kirrinkaka zituela, motorraren atzetik joan zen Peter.

981. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Kamioiaren argiek kale amaierako horma argitu zutenean, Peterek oihu egin zuen alai.

982. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Berriro kale estu hartatik irten zenean, motorraren atzeko argia bakarrik ikusi zuen urrutian desagertzen.

983. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Bordara ez zen argindarra iristen eta jeneradore baten bitartez lortzen zuten bertarako argia.

984. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Gero, oheratzeko, lumigasaren argia erabiltzen zuten edo kriseilua noizbait gauez jaiki behar izaten bazuten.

985. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Arratseko zazpiretarako ilun ilun zegoen eta afaltzen jarri zirenerako joku miresgarritan elkartuta zeuden argia, tximenetako isladaketa eta elurraren pazientzia.

986. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Udaberriko egunsentiko argi izutiaz aseturik zegoen gela esnatu nintzenean.

987. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0075 Haragiak soineko urdin argi loretsuaren alde guztietatik ihes egingo diola ematen du.

988. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0149 Nondik zetorren lana hasi aurretik eta nora joan zen amaitzerakoan, misterioa ziren, ez bait zuten inolako argirik bilatu.

989. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Santo Kristo famatuaren kaperatxoa goiztiri epeleko argi izutian mamitzen ari.

990. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0102 Arrastiriko argi epelean Ainhoa isila topatzean, eta euskal tankerako etxe-ilara bikoitz hura erreparatzean, pozkario harrigarria senditu dut.

991. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0041 Horren azkar itzali nahi al duzu, zeure esku lurtarrez, dariodan argia?.

992. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 Mutiko argia benetan! Ba al dakik han zintzilik zeukaten indioilar hura saldu duten? Txikiena ez, handiena baizik.

993. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Argi gorri-urdin keinukarien briztadapean begira-begira geratu nintzaion.

994. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Oraindik ordu erdiko argia, kalkulatu zuen, atearen hutsak deskubritzen zion argi grix eta berdeen nahasketaren aurrean geldirik.

995. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Argirik gabe eta eskutik helduta igan zuten azkeneko aldapa.

996. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Aurrez-aurre zeukaten ikuilu irekitik argi hori bat kanporatzen zen.

997. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Horrela argia aski urrun zegoela iruditu zitzaien arte.

998. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Hau esan zuen soilik: - Uluuuuuuu! Eta Parsiak opila berehala askatu eta palmondo baten gainera igo zuen Eguzkiak dirdiratzean Ekialdeko bitxirik ederrenaren argia ere estaliko zuen burukoa eramanez, soil soilik.

999. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0032 Eta eluts eta argiaren tartean hainbeste denbora pasatu, eta zuhaitzen geriza iheskorra euren gorputzetan irristatzearen ondorioz, Jirafari zetakak eta Zebrari marrak atera zitzaien, eta Elanda eta Kudúa zerbait ilunago bihurtu ziren, bizkarrean, zuhaitz azala ziruditen hildaska griska eta ondulatuak zituzten unetik.

1000. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0026 Ijito-neskak sartu ziren bezain laister, suzia argi apalagoen artean agertu ohi denez azaldu zen Zoramenen dizdira beste guztien artean; beraz, laisterka joan zitzaizkion denak: besarkadan lotu zitzaizkion batzu, besteak so geratu; bazen bedeinkazioka hasi zenik, bai goraipalerik ere.

1001. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Kanpotik ez zen argirik somatzen ahal.

1002. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Argi horia, nagi eta okerka, sukalde epeleko zolu ertzetan galduz.

1003. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Neguko iluna zabal Bidasoaren gain, ilargi guria kurika laino geldoen atzetik; haizea fiiika basoan, argi bakanen distirak uretan malgu eta hauskor.

1004. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0091 Binbitartian, argi! mutilak....

1005. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 Halaxe, bada, behetik gora zihoala, denbora asko baino lehen, zer deabru ote laino arteko dizdiz hura eta... argia!.

1006. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 Karburua zuten etxekoek estalpean piztua eta handikoxe argiak libratu zuen momentuko galbidetik.

1007. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 - Baita hiri ere... - gehiagoren esperoan etxeko jaun zirudienak, luzean mehe, begi argi eta bizar urdin.

1008. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0130 Handik aurrera, erabakia hartzearekin batera konturatu nintzen eta orain, urteak pasata, argiago dakusat, inolako lurrundurarik gabe, aldatua zegoela nire bizitza, zerbait apurtua zela enegan betirako.

1009. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Berehala argi geratu bazen ete Tô*tgesen ondoan aurkitutako arma ez zela izan Schô*nner erailtzeko erabili zena, ordutxo batzuetan Blumen kontrako susmoak izan ziren, eta bazen horretarako arrazoirik ere.

1010. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Gutxien itxarongo zuten momentuan asmatuko zuten zerbait, sortuko zitzaien buruan argia.

1011. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0127 Kikilik bolantea hartu zuen, eta Kokolok sirenaren eta argi urdinen ardura.

1012. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0071 Nik, txikitan, kukurrukaturik ohean, haien mozkor-orru eta burrukak entzuten nituen, eta kanpoko argiek gelako sabai-paretetan proiektatu itzaletan presentzia misteriotsuak ikusten nituen. Eta katuak.

1013. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Halaxe konturatu ginen: Han ez zuen argitzen ez zuhurtziaren argiak ez beste ezerk.

1014. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0052 Oraindik nahiko ongi oroitzen naiz piztiarekin, eta gauzak argiago gera daitezen, deskribatuko dizuet nolakoa zen: - Arraio-arraioak!- hotsegin zuen Kurrusko nire osabak.

1015. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0043 - Uztan ikusten zer dunan - esan zion, beregana erakarriz, goiko argiaren distirapean.

1016. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Paris-eko argiak atzean utzi eta orain iluna zuten lagun, belardiak eta soroak omen zirenak gurutzatzen ari zirela.

1017. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 Usain delizios bat zerien Alisen ile argiei.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00063 Euskera batuaren beharra orduan bai ikusten zala argi baino argiago.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Ikasle argia, nolanahi ere, baina bestelako interes asko izaki, logika liburua kafesnearen zipristinez zikindua zuen, ikasgaiak gosal garaian arrapaladan prestatzen zituelako.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0066 Argiak zenbait material jotzen duenean, elektra korronte bat sortzen du.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0066 Argiaren fotoiek zelulara iristen direnean elektra karga positibo eta negatiboak liberatzen dituzte eta korronte bat sortzen dute.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0066 Korronte honek, argi bat piz lezake edo elektramotore bat eragin.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0119 Isidoro, Bidasoako Beran sortua zen 1895eko apirilaren 4an; operako tenor bezala ta saiolari bezala agertu zuen bere nortasuna; bere lanetan ez ezik, Martin Ugalderen Hablando con los vascos liburuan ere argi lagatzen du bere nortasun handi hori.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Hûllen-en ustez, halaz ere, ez dago desberdintasun argirik helburu orokorrerako eta helburu berezietarako hizkuntzetan alderdi linguistikotik.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 Irakaskintzatik kanpo konpondu behar direla arazo asko jakin arren, ikasleek eman dizkiguten arrazoiek, ikasleen, irakasleen eta gurasoen hutsuneak ere argi erakusten dizkigute.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l.m. bandres 0033 Ekuazio hauek uhin elektromagnetikoen existentzia aurresaten zuten, eta ez hori bakarrik baizik eta uhin horien abiadura argiaren abiadura izango litzatekeela ere bai (gaur egun argia uhin elektromagnetiko bat dela gauza jakina da).

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l.m. bandres 0033 Orduko experientziak argiaren abiaduraren konstantetasun posible bat adierazten zuen.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0196 Bukatu zaigu kuboaren misterioa, Matematikaren argi razionalak zehaztu digu jarraitu behar den bidea.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Eliz-otoitza eraberritzen lan egin dutenek lehenik eta argienik azaldu dutena au izan da: Orduen Liturgia, bere izatez, Eliza osoaren, Kristau Erri osoaren, otoitz dala.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Eta orduan argiago azalduko litzake, gainera, Orduen otoitz ori Eliz-otoitz, Eliza osoaren otoitz, dala.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0190 Dokumentu berri onek argi azaltzen du Eliz-otoitza Orduen otoitza dala, ordu jakinetan egitekoa.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Gure bizitzan argirik ez ba gendu, edo begi gabe ba giña itxuen antzera gure bizia ta izaera guzia osorik aldatuko litzake.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ez genduke orduan ezagutuko ez goiz argiaren eta ez illun abarraren edertasunik; ez genduke nabaituko zeruaren edo itxasoaren urdintasunik; ez genduke geureganatuko lurbiraren zabaltasunik; ez genduke iritxiko margoen bizitasunik; ez genduke irakurriko gizonen begietan agertzen dan maitasunik edo gorrotorik...

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0259 Sendotzako oikun eta araubideak izan dituzten goraberai begiratu bat ematen badiegu, argi ikusiko dugu bataioa eta sendotza, sakramendu bereziak direla; bainan, baita ere bi sakramendu auek alkarri oso lotuak arkitzen direla, artu-eman estuak dituztela alkarrekin.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Horretarako, esti egin eta fisikalariek energia-mota nabarmenenaz (argiaz alegia) izan dituzten iritziak aztertzea bide da erarik egokiena.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Argia kiza-jario bat delakoan iraun zuten luzaroan jakintsuek.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Izan ere, uste hori erabat gogobetegarri zitzaien, orduan ezagun ziren argiaren ispillatze eta bide-okertzea ulertzeko aski bait-zen.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Orduko fisikalarien ustetan, argia ispilluan pilota bat orman bezelaxe islatzen zen, sartu bezain saihets atereaz.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Bainan horra, noizbait (Fresnel-ek eta Huygens-ek batez ere) argia alekor izate horrekin ezin josi zitezkeen gertakari batzu aurkitu.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Adibidezago: Zirrikitu batetik datorren argiaren bidean zapia baino lehen ille bat edo jar badezagu, zapian ez da illearen erraiñu bakar bat izango, batzu baizik.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Argi-izpien elkar deusezte eta lits-urratze hoiek argiarekiko usteak aldarazi egin behar, halabeharrez, argia alekor balitz ulerteziñak bait-lirateke.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0032 (...) Broglie-ek uginkortzat geneukan argia benetan alekor dela erakutsi zigun, baiña gero Broglie-k egiztatu zuanez alezko jario bat (eletron-jario bat) uginkor ere ba denaz jabetu gara.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0032 Energia gutxiko argia bagenerabil berriz, alderantziz gertatuko litzateke: Laistertasunaz zehazkiago jabetu bai, jabetu ginateke, baiñan argi-ugiñaren bizkar-tartea haundia litzatekela, tokiarekikoan galduko genuke laistertasunarekikoan irabaz genezakena.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0094 Bi izkuntzetan emanak izan ziran eta Repertorio Musiko delakoan eta A. Otaño berak zuzentzen zuen Música Sacro Hispana aldizkarian ikusi zuten argia.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0220 Eta, noski, argi-bila horretan, atzera joko dugu; aditz hau askoz biziago egon baitzen aspaldiko mendeetan, oraingo euskaldun gizartean baino.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Behar bada egoki litzake azterketa hau taldean ere egitea, gauzak alde askotatik begiraturik argiago eta zuzenago ikusten bait dira.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Eta hain zuzen, guzti hoietara eta arretaz zabalik egin nahi du Elizak, aurrera-eta kontzientzi argiagoa izaten saiatuz eta ahal den neurrian asmo hauek ekintzara eramaten ahaleginduz.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0043 - Objektiboa x5 edo x10 erabili eta argitu ezazu, argi on batez irudi diztiratsu bat lor dezazun.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Zuk duzun mikroskopioa mikroskopio optikoa da, irudiak ikusteko argia erabiltzen duelako.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Argia iluminaziozko aparatu batez erregulatzen da, eta aparatu hori ispilu batez, diafragma batez eta kondentsadore batez osaturik dago.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Ispiluak inguruko argia biltzen du eta plataformaren zulorantz isladatzen.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Diafragmak, ispiluak plataformaren zulorantz bidalitako argia erregulatzen du.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Irekidura zenbait eta handiagoa izan, hainbat eta argi gehiago pasako da.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Kondentsadorea ispilua eta plataformaren artean dago; obserbatu nahi dugun objektuarengan elkartzen du argia.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Hauekin batera, ilun edo argiak (mikroskopio elektronikoan) ikus daitezkeen besikula franko.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Euskaldun argi eta buru onekoa, bertsutan halaber, arrazoinka ezin garaitua baina mihi onekoa.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Ez al dago hor intentzio argirik?.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Jainkoari eskerrak, hala ere, Euskal Herriak oraindik baditu heroiak, ausartak eta argiak, jesuiten edozein malefiziori eta laguntza estratagema gaiztori derrefente antzeman eta alarmatzen direnak eta, beren bizitza preziosoa arriskatuaz, eta eztarriko zainak, haien edozein laguntzatatik euskara salbatuko digutenak.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Eta hor ikusten dugu, gure Unibertsitate nahia, egin bedi argia!, agindu zuen ahalguztidunaren moduko dela nonbait.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Eta argia ez da bizten.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0621 Gertakari honen arrazoiak argi daude.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Baina, Marx eta Engelsen pasarte bat besterik ez dugu jarriko: Komunak, hain zuzen, argi erakutsi du ez dela aski langile klasea Estaduaren makinaz jabetzea, bere helburu propioetara erabiltzeko (Manifestu Komunistaren 1872ko hitzaurrea).

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0141 (Emangarritasun berdineko lerroak margo argiakin jarri, egilearen erara).

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Iberaiko idazketan berehala nabarmendu zen Cortesko kazetari argienetako bat bezala.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Eskolan sartu orduko, zeruko atsegin eta argi guziak harekin ziren.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Ikusten ere zuen aingeru bat bezala airean, eta argiz inguratua.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0019 Izan ere, bereizkuntza argi bat egiten du egile honek, utopietan.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0021 Marx-ek argi ikusi zuen hau, eta beharraren dialektikaz mintzatu zan. (6) Ik. J. Y. Calvez. La pensee de Marx, 388, 389 horrietan}.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Gero ta gehiago laborarien situazioa langilearenari hurbiltzen ari delakoan, argi dago interes berak dituztela kapitalismoaren suntsitzeko.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Zeren nola bata hala bestea, defenditzen dutenei Inkontzientean argi bila entseiatzen komuna bait zaie, hots, azaleko arrazoinan osoki ez fidatzea.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Gexan Bidart, Baigorriko seme argiak, Parisen soziologiaren irakasle denak, bere estudioen bururapen gisa, egin berri duen idazlan bat nahi nuke, hemen aipatu.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Ondorioz eskolen egoera ere ez da argia.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Oraindik orain Heidegger egungo filosofo eta pentsatzaile argienetarikoa ondoko molde honetan mintzatu da: (4) Ikus .

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Badirudi herritarraren eskubideak zeintzuk diren ez daukatela argi ez Administrazioak eta ez Gizarteak.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Esan nahi dudana da eremu horretan erantzunkizun publikoaren ezagutza oso eta argiak ez duela inoiz ito behar gizarteak duen eskubidea bere organizazioen bidez bere burua lagun dezan.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Horri buruz adibide adierazgarri bat izan daiteke Osasun Zerbitzua: ospitaletako eta anbulategietako asistentzia estaltzen ditu, baina argi ez dago oraindik geriatrikora edo minusbaliatuen berrabiltzera zuzendu beharko lukeen, askotan, oraindik Zerbitzu Sozialen eskutan dagoelarik.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 Liburu onek egi bihurtu nahi du Karl Rahner-ek Biblia-ri buruz esana: Lehenik Biblia-n zehar irakurriz, eta orrela bakarrik, iritxi gindezke Jesukristo-ren Berri Ona munduaren liburuan argi ta zearo irakurtzea.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0101 Era berean, aditz onen alderantziari ere (narriotu, likistu, zikindu aditzari, alegia) begiratzeak argia lekarkiguke.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Baina, bai Jesus-en ahotan Jetsemani-ko baratzan: Aita, nahi baduzu, kendu nigandik ontzi au; baina Nik nahia ez, Zuk nahia egin bedi (Luk 22, 42) (29) Ez dirudi Lukas-ek kendu duanik GURE AITATIK eskari au. Lukas-ek ez du orrelako otoitzik moztu ohi. Bestalde, Mateo-k berak erantsia dala esateko arrazoirik ez da. Badirudi lehenengo kristauek osotu nahi izan dutela GURE AITA Kristo-ren otoitz eder onekin. Ikus H. SCHUAMANN gorago aipatutako liburuan, 54 gn. orr. Eskari onen sorrera au onartzen badugu, argi ageri da tradizioaren indarrak nora bultz egiten zuen: Kristo-ren otoitza eta kristau-erriarena bat egitera. Kristauaren otoitzak, Kristorena gerta-berritu eta luzatu egin behar du aldien buruan. Au da tradizioaren oinarri dagon teolojia.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Paulo donea dala uste dut itz onen mamia argienik eman diguna: (Jainkoak) gizaki guziak salbatzea eta egiaren ezaguerara irixtea nahi du (1 Tim 2,4).

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Eliz-otoitzak ba ote du argirik apaizen lana zuzentzeko?.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Hurrengo puntuak aztertuz, irakasleak argi ikusiko du noiz hartu berak buruzagitza (lidertza) eta noiz ikasleen eskutan utzi eginkizun hau.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Hara! Kontatuko dizuet nere adiskide batek (euskaltzale sutsua bera) kontatu zidana: ba dakikezute berrogoi urteko ilunpe hunen aurretikan (lehenagokoak ere ez ziren argiak, gero!), han eta hemen, hirietan eta herrixketan ere bai izaten ziren hitzaldiak eta mintzaldiak, politik alderdi bakoitzak eratuak, bat bederak uraren berebideratzekoz edo katua bere sakura sartzekoz.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0016 Prai Bartolome, J. C. Baroja eta Azkue-gana jo dut argi bila; eta jakina! ahoz-ahozko ihardunetara ere bai.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Ez dakigu, baina edozein eratara argi utzi nahi dugu arazoa ez dela Ikastolen Elkartearen Estatutuarena, besteren bat baizik.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0614 Liburuxka horien helburua zer zen ere argi azaltzen du bere esaldi batean: .

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Garai hartan Joakin Jamar omen zen Ateneo hartatik igaro zen hizlari bizi, argi eta polemikoena; arrazoi bidez apenaz inork menderatzen zuen.

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0220 Hainbeste daturen artean, ba ote dago argia ikusteko zirrikiturik? Baiezkoan nago.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Eta hortik argi nabari da, bere luze, zabal eta sakonean ikertua zuela hizlariak San Tomas-en katixima; ez bait ditu bakarrik aipatzen haren solas porroska zenbait askok egin ditzakeen bezala, baina bai zehazten haren xede nagusiak beren sustrai eta helburuekin.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0092 Dena dela, Poynting-en teorema elektrodinamikoak eta momentu-energia tentsorearen formalismoa guztiz argiak izanik ere, ikuspuntu intuitibo batetatik ez da erraz onartzen, denborarekiko konstante dirauten eremuetan momentu lineala eta angeluarra daudenik.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Ikertzaile honek, hiru faktore ematen ditu nagusitzat, tenperatura, argia (bere eragin termikoari dagokion heinean), eta lehorpena.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0271 Hala ere, kimikariek teoria zenbait aurkeztu zituzten, hala nola 1700.ean Stahl-en flogistoaren teoria erreketa azaltzeko, edo eta elektrizitatea fluido neurtezin bezala (argia bezala) kontsideratzea (Black, 1770).

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0073 Baina gu gagozkion helbururako, LAR-i buruz esanak GEHIEGI-rentzat ere, berdin berdin balio dutela emanik, gauza inportante bat argi utzi behar da, alegia, LAR GEHIEGI baino askoz egokiago dela aurrizkitzat.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Handik argi gehiago espero nuen baina ezinezkoa izan da.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0011 Argi utzi nahi genuke ez dugula musika eta beste ikasgaien arteko bereizketarik egin nahi izan.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0079 LOTAN NAGO LOTAN
Lotan nago lotan
ametsetan ta lotan.
Lotan nago lotan
harnasketan ta lotan.
Besoak esna daude
ta gora bat ta gora bi.
Hankak esnatu dira
ta gora bat ta gora bi.
Leihoak irekita
argiak begitikan.
Zutikan jarri eta
hasi gara dantzan
TARRAPATATAN TARRAPATATAN
TARRAN TARRAN TARRAPATATAN
.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0102 2- Maitemindurik dago Printze gaztea,
gure Printzesa polita ikustean.
Atoz bai niregana, ene maitea,
zu zara argiena izartean
.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0102 Baina munduko gauza izkutuenak ere argiak izaten ziren Mariona batentzat, eta bi harroputzek bere zigorra jasoko dute eta Mari Errauskinek, txintxoa zelako, a zer saria bereganatu ahal izan zuen! dantzatuz eta zapatatxoa galduaz, Printzea berarekin ezkondu!

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Bai irakasleak, bai ikasleek argi jakin behar dute zein den ikaskuntza prozesuaren helmuga.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Helburuek argi egon behar dute, ikastaroaren hasieran ez ezik, baita ikastunitate bakoitzean ere.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Halaber, leninismo maoismoa eta castrismoa ikertzen genituen, proletalgoa, alderdia, minoria zuzentzailea, gerrila eta beste kontzeptu asko elkarrekin lotzeko, Euskadirako egokia zatekeen borroka-bidearen txerka; eta geundeneko egoeratik abiatuz, egokiak nahi genituen estrategia eta taktika, edozein irakurketa, kontaktu edo eztabaida onartuz, argia ager zekigun.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0151 Nolanahi ere, eritzi bereko ala besteko, inork uka ezin lezakeena zera da: Barojak zeukan narratzaile-sen zorrotz eta argia: honen arabera, berak bizi, ikusi edo amesten zuen guztia, narraketa bihurtzen zen.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0140 Oraindik argiago formulatzen da 2. zenbakiko editorialean, Herrien iraultza izendaturikoan: ; eta Europa mailan esaten den hau, Euskal Herriari dagokio bereziki: ; izan ere, iraultzak alderdi sozio-ekonomikoa eta etniko-kulturala batu eta elkartu egiten bait ditu (ik. 8. or.).

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0133 Izan ere, bertsolaritzaren deskubrimenduaren edo prestigioaren arazo horrek, hurbildik begiratzen zaionean, ez dirudi hain sinplea: Lekuonak hitz egin zuen eta argia egin zen!...

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0133 Argia, dirudienez, poliki-poliki egin zen, bururik argienetan bertan ere.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0060 XVIII-gn. mendean, Argien Filosofia bultzatzen hasi zalarik, unibertsalismoaren izenean proposatzen ziran aldaketak.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Harpe-zuloan ilunpean preso egon denak bezain nekez du gizonak egiaren argia jasaten, baina egiaren argia zinez maite duen filosofoak edo egizaleak oro garaituko ditu eta agian noizpait Herriak bere aitzindari ezarriko du.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Hemen gure ikasleek, bereizkuntza argia ezarri dute funtzionariak diren eta ez direnen artean.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Lehenengo eta argiena ikus daitekeena zera da: haserako maila eta ikastaroaren bukaerako maila (1) Maila hauek ez dute ikustekorik lehen beren ezagutza mailaz egin duten definipenarekin; esate baterako, ikasle batek bere burua maila batean ifini arren, gero sarrerako testa egin ondoren, bidal zitekeen zero mailara, edo lehenengora.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0332 Konzeptuak, zuzena izateko, objetua ulertu eta bere berezitasunak eta bere zabalera argi erakusteko gai izan behar du.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0332 Eta hau orain arteko konzeptuak ez digu behar bezain argi zuten.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Adin honetako jokoek arau argiak dituzte.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 BUKATZEKO Artikulu honek argi piska bat eman nahi izan dio gaurko ikastola eta erlijioarekiko arazoari.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0239 Gainera Orienteko izar diztiratsuaren argia latinez zetorren, dena kristau bihurturik.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0280 Guzti hau argien bidez espero da: (Condorcet).

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Orain, euskara klaseen edukina aukeratzeko bide berriak urratzen ari diren honetan, egoki gerta daiteke gero han eta hemen, horrela edo bestela, sartu beharko den edukin gramatikala zerrenda argi eta erosoetan aurkeztea.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Borondate eta korronte honen adierazpen argia izan nahi du Euskaltzaindiaren ardurapean eta Lan Kide Aurrezkiaren laguntzaz, Siadeco egiten ari den trilogia eskerga: Euskararen Liburu Zuria, jadanik argitaratua, Euskararen Sozio linguistika azterketa, jadanik burutua; eta bukatzear dagoen Hizkuntz politiko batetarako oinarriak deritzana.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Herri hauen matematikan argi ikus daitezke lehen aipaturiko bi zutabeak, zenbakiak eta espazioa alegia.

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0037 Caravaggio-ren eragina du pintore honek, eta ilun argiak moldatzen oso ona da.

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 Egunsentiaren eta arratsaren mugak baitira (bost-izarrak edo) artz-emea, Jupiter argiaren zelataria puntako-izar dela.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Arimaz dohain ederren jabe: adimendu azkar eta argia, irudimen aberats eta lotu ezina, bihotz eta sentipen sakon eta sarkorrekoa.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0034 Inguratzen duen edertasun guztiaz jabetu nahirik, bere indar-ahalmen guztiz argi-itzalen ekilibrio deuseztagarri hortaz mintzatzen zaigu.

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0067 V. MENDIBURUREN MINTZAIRA Letra argi, txukun eta irakurterraza dela esan dut Mendibururena, nahiz oso txikia, lehen tomokoa batez ere.

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Txalet eta parkeetan argi elektriko bikaina biztu zuten eta bidean eta goian gainera koloretako beste argi asko zeuden dizdiz.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0011 Gaur lehenbiziko aldiz argia ikusten duen euskal liburu hau ere XVIII. mende hondarrekoa da, dudarik gabe.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 5. Ipuina sakontzea Beraz, Jainkoak egindakoa gizonak batzutan hondatu egiten du: - noiz gustatzen zaizue gehiago izadia: eguna argitzean... udako eguzki argi-argia dagoenean... hilargi denean...? - zer sentitzen duzue mendira joan eta zakarrak eta zikinkeriak lurrean ikusten dituzuenean? Baina gure eginkizuna ez da bakarrik mundu ederra zaintzea.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 - Begira irakurgai lekuko argia.

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 Hurbilago gaude. Argia. Liburua irekirik. Eta hitz hauek guretzat idatzirik.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0061 Ideia hau erabat argi gelditzen da Euler-en Vollstampauml;ndige Anleitung zur Algebra (Algebrarako sarrera osoa) liburuan.

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0018 Max Horkheimer-ek Frankfurt-eko Unibertsitatean Institut fûr Sozialforschung izeneko erakundea, 1936-ean bere zuzendaritza pean hartu zuenean ikusi zuen argia lehenengoz Frankfurt-ekoEskolak.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 Argiz inguratua.

1132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0139 Argia une batetik bestera indarra galtzen ari zen.

1133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0027 Zertarako dut nik, bakartasun honetan ikasi dudana? Hobe dut, beheko bizikide guztiei, hemen ikasi dutana azaltzea! Horretarako, haranera jatsiko naiz, eta jende guztiarentzat izango da nere agurrik maitagarriena! Agur bada zuek guztiontzat! Egun senti honen antzekoa izan nahi nuke! Eta bera bezala, dirdiratsu eta garbi, ixila eta errugabea, eta eguneroko berri ederraz, bizi den guztiarentzat, nere agurrik maitekorrena egitea! Oi! ¡Egun senti argi, garbi eta miragarri hori! Hi, egunaren Ama haizena! Ekar iezazkigun, hire alaitasunez batera, gure helburura doan bide zuzena aurkitzea, baita gure ekintzetan, ardura osoaz ibiltzea!.

1134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Segurar ospatsu honi dagozkion xehetasun gehiegirik ezean, hona berau hainbat miresten zuen Guía de Guipúzcoaren autoreak zer dion Seguraz ari delarik: Euskal hizkuntzaren sakontasunean aski aditu eta trebatua izanik, Bonaparte printze argiaren bidelagun ohoratsua izan zen eta berarekin ibili hemen, Euskarian, Frantzian eta Ingalaterran barna euskararen ikerkuntzak egin eta gipuzkerara Biblia Saindua itzuliaz.

1135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Beraz, haiek ere ba dute orrialde hauek argia ikustearen errua: azken erantzulea neroni banaiz, gauza asko haien komentarioei zor diet.

1136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Baso sorginduak, Erdi Haroko gaztelu, iturri erromantiko edoeta garaitarku diruditen eskenategitan, argi eta kolorezko ondorioren magiapean, mundu guztiko ballet konpainia handiek praktikaturik, egunean egunean ikuskari atseginago eta ernagarriago bihurtu da.

1137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0150 Kultur Etxetik Itxaropenera doan bidean argi gehiago jarri eta pasaleku erosoago bat egingo nuke, jende asko ibiltzen bait da inguru horretan.

1138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0150 Itxaropen auzoa oso baztertuta dago argia eta garbitasun aldetik eta hau hobeagotu behar litzateke.

1139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Nik, beintzat, eztut aien begietatik argia ikusten, ala bearrik.

1140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0053 Baina nobelan ez daude gauzak hain argi, zeren, Jose Azurmendik ikusi zuen bezala, Elsa Scheelen'en bi nobelaren aurrean gaude.

1141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Egia esateko, diferente agiri zaizkit niri Unamuno, Baroja eta beste asko, izu honen argira begiratu ezkero... Baina Salbatorek bere hilnahieza sartu nahi izan dio bere Herriari.

1142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Gizonaren azken helburua gizona bera dela, gizonak bere buruaz bakarrik aski duela, etc. esaldiek beste argi bat aurkitzen dute alde hontatik.

1143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0104 Igo gaitezen karrajotikako argiak argitutako eskaileretan gora.

1144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Pinturak ere argi ilun kontraste bitxiak eskaintzen ditu eta gauzak Errenazimendukoak baino argitasun gutiagoz birremanetan ditu; kolore hilagoak ditu lainotasun tankera eman nahi balu bezala.

1145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Gizaseme argi honi estimazio eta begirune haundia izan zion beti.

1146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 1844eko abuztua eta azaroa bitartean idatzia, inprentarakoan, Marxek izenburua aldarazi zion eta, Bauer anaiei erreferentzia eginez, Familia Santua izen ironikoaz kaleratu zuen, Kritika kritikoaren kritika azpitituluaren pean 1845eko otsailean (12). Berau da Marx eta Engelsen lehen liburu inprimatua; Frankfurten ikusi zuen argia 1845ean.

1147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0076 Proletal mugimenduaren kondizioen, martxaren eta helburu jeneralen ulermen argi bat daukatelako.

1148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0110 Ondorenean datozen bi atal trinko baina argietan (III eta IV) plusbalioaren bi elementu funtsezkoenak ikutzen dira: plusbalio absolutua eta plusbalio erlatiboa.

1149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0690 Etxeak medratu beharrean aurkitzen dira argirik erdietsiko badute.

1150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0074 Artea, gure kulturaren agerpen argia da, eta kultura, nazionalitate eraikikuntzaren medio dinamikoa da, etniko, politiko, ekonomiazko, erlijiozko... faktoretan finkatzen den nazionalitatearena.

1151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0038 Ikusten denez ez dugu gehiegi lantzen sing.- pl. oposaketa, baina argi geratu beharko luke gure ustez mugatu sing.- mugagabea oposaketa.

1152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0097 Narbarmena da sekuentziaren ikusizko narratibak argia izan behar duela, gertatua ulertzeko hitzegin beharrik izan ez dadin.

1153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0057 Haren argira ikusi nahi dugu gi