XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinisten dot Jaungoiko Aita alguztiduna, zeru-lurren, Egillea, eta bere Seme bakarr Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sorrtu ta Maria Birjiñagandik jayo zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana, inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana, zeruetara igon eta Jaungoiko Aita alguztidunaren eskumaldean jezarrita dagoana: Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana. Sinisten dot Espiritu Santua, Eleiza santu ta katolikua, Santuen alkarrtasuna, pekatuen parkamena, aragiaren biztuerea, betiko bizitzea. Amen .

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Boskarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO INPERNUETARA JATSI TA IRUGARREN EGUNEAN ILLEN ARTETIK BIZTU ZALA.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0017 Agurr Maria, graziaz betea, Jauna da zugaz, bedeinkatua zara zu andra guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua. Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren Ama, erregutu egizu gu pekatarioen alde, orain eta geure eriotzako orduan. Amen.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Irakasliak onetara ekingo dautso, 99 idatzi-arrte.

5. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Izuri, Jauna, azkenez, garbilekuko arimai be, batezbe geure artekuai, niri aiñ ugari emon deustazun odol garbitzalle orren tantachu bat bada be; atsekabe aiñ andietatik ainbat lasterren urtenik, Zure errukitasuna alabau ta gugaitik geyago ta geyago eskatzera zerura juan daitezan.

6. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 -¡Aitalenik zoriontsuena beste gustien artian Jaungoiko gizonduaren Aitatzat auturiko San Jose doatsua Jesus-Umia allagiñako ezeukian jayoten ikusita artu zenduan atsekabia, laster biurtu jatzun zeruko poz, aingeru-soñuak entzun, eta gau miraritsu atako argitasuna ikusirik.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zure ondoan ¿zer da eguzki
Gaba egundutekoa?
¿Zer idargia bera bajatzu
Oiñen atseden lekua?
¿Zer dira bere gabez izarrak
¡O! Izar berarizkoa,
Danak guztiak goiti beti illun
Aurkitzen bazan mundua?
Zu sortu arte bazirudian
Onek linbo bat itsua?
.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zu zara utsik aukeratua
Izar guztien artean,
Illuntasunen usainik bere
Ez daukazuna soiñean,
Illunpe danen jayotokia
Daukazu mende mendean,
Zeuri ikutu baño lenago
Sortu ziñean unean,
Zeuntzalako zuk artu bakarrik
Bere burua oiñpean
.

9. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Etxezarra sendua ixil-ixiltsu dago.
Eskaratza zabalan basetxeko gustijak
batzaldu dira. Jon'ak, sutonduan jarrita,
bekoki oldoztuna esku-arrtian dauko.
Bere ama-arrebeak emendik-ara dabiltz,
bidate luziaren zertzeladak gertetan,
ta bularr-bularretik jori ixurten yakezan
negarr-zotin mingotsak berak ezi-eziñik,
Kepa, leyuan soka, araneko lañua
uarrkabe ta adige begiratzen edo-da
.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Bana laket artian neban zeure miña!
Zeugaz bete ixateko nozu ba egiña...
Iñon atsedenik ez, urrun zeuregandik;
¡ez zintzan tokijetan Zeu billatu nairik!
Bijurtu zindudan ba ixadi aratza,
larretako bakian nasain lo negijan,
ta begijok ebiltzan goxaldeko izpijan
.

11. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Nora juan ete da txaide artetik
gentzazko lo-gura?
¡Uriko gau ori! ¡Maltzurren laguna!
Baserri aldera
zetan eltzen zara, argi orrein kiñuz,
gaizkiñen antzera?
Zeure altzo orretan txerren danak duaz
lan okerretara...
Ega-motz ertzakaz leyo danak-ziar
dagijen dardara!
Lixuna txaidian ixil-ixil dabil
lora zimal billa
.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 - Karlosek oraindiño ezin dau etxetik urten begia osatu arte.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Ille bigarrenean, Karlosi begia oso sendatu orduko, etorri zan albistea, moroak sartu zireala Españan, ta ogeitik berrogei urtera bitarteko mutil guztiak, joan bear ebela gudura, aprikarrok, Españatik kanpora bidaldutera; Bizkaira arte etorri leitekezala, ta bizkaitarrak be joan bear ebela euren asaberria jagotera.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Zeurea naz ta jo naizu ama nai dozun guztian, baiña badakizu Mundakako gizadi guztien artean entzute andikoa dana Josetxo, bere betiko egitasun onakaitik, eta ganera ikastuna ta esangiña dalako.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Nik ez dakit orain arte, guraso entzute andikoakandik, jauregi eder baten jaioa banaz be; baiña dana dala, orreek jatorriok, nire ustez, ez dabe ezer esan gura; gizabide ta egitasunak dira neurtu bear direanak, gizaseme ta gizalabetan.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Aita-amak naibage andiaz egozan ain arin joialako itxasketara, Jaungoikoak nai eban arte.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Lauren artean, alik ariñen eroan eben etxera ta ogeratu eben.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Esan leikean Jaungoikoak ekarri ebala lau orduko eguraldi ona Josetxogaitik, berau biziratuteko egin bear zirean arazoak amaitu arte.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Eguerdian, arrigarrizko illuntasun bategaz etorri zan barriro ekatxa len baizen gogor, ta iraun eban biaramon illuntzera arte.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Jauntxoak bazkide-artean egotalditxo bat egindakoan, loben etsera eldu zanean, nebarrebok Mungialdeko aukeraldia ao-minean ebela idoro ebazan.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Lengo egunetan eztabaidan, garraxika ta alkarreri biraoka edo maldezinoka ibilli direnak be, egun oneetan alkar ikusten badabe, ezenuke esango euren artian iñoix gorrotorik euki dabenik, eztiz beteriko itzakin alkar artuko dabe-ta.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Au da chinatarren artian, urte barriyetako jazoerarik ikuskarriyena.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Makalak ortxe dauke sendagarria, indargak indarra, otzak berotasuna, larri ta gogo-illak poza, artegatuak arte ta lasatasuna.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Zeure berba zoli entzungarriakaz eldu beitez gureak; eta Zeure bitartez Jesusegandik iaditxi daigula geurez lortu ezin doguna; au da, Beragaz atsakabe-artean emen da Beragaz zorion-artean gero, eriotza on baten bidez, bizi izatea. Amen.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Ebanjelioak eztiño zeren ganerakoa izan zan euren arteko autua edo esapidea.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0089 Eta euron antzera dira aberatsak be ezeukien artean.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Ezin etxekotu da gure artean eriotzea.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0173 ¿Ezetedira gure arteko Judaskumak Judas bera baiño zoritxarreko ta errukarriagoak?.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Nok adirazo an ixan zan arritasuna? Nok azaldu noraño goratuba ixan zan Peru Makur kaikuaren jakindasuna? Len barre purruztadaka artu eben agure zimela, orain Seneka berbera euren artian agertu bailitzan, lotsa ta itxal andijaz begiratuten eutsoen.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Alantxe, berak uste ixan eban lez asi yakozan, eta Peru'k bere larri-aldijan urteyera polit bat asmau eban; Errege'ri sermoitxo bat zuzendu eutson, bertan beste gauza askoren artian iñotsola: - Gogoratu egikezube, jauna, nik neurez ezin ixan dodala euki indarrik edo virtute'rik egin dodazan gauzak egiteko; gogoratu egikezube, Jaungoikua`gandik euki dodala indar ori, eta Jaunak biarrixana danian bakarrik emoten daula bere eskarra edo grazija, ta ez gixonen jolaserako; ez Josu Gure Jaunak ez bere jarraille ixan diran santubak egin dabe iñoz miraririk munduaren jolasgarrirako; enaz ni santuba, baña ori gorabera, santuben bidez mirarijak egin dauzan lez, ni pekatari onen bidez Jainkuak berak egin dau zubek nigan ikusi dozubena, ta orain jolasbidian igarkixunakaz asten ba'gara, Jainkua zirikatzia ixango da, ta pekatu lotsagalduko ori egin baño len, obe ixango da ni neure etxera juatia, berorren baimenaz.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 New York Asshead and Company deritxon Bazkuna'k bialdu ditu amabi idi gizen, Nord Dakotako Cando] uritik Chicago'ra, egaizkin andi baten, amalau orduan beterik uri biyen arteko 1.500 kilometruak.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 -¿Zelan egin dozu iges nire txakurren agin arrterik?.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 - Oraingotan eztozu iges egingo, ba; ta naiz-ta asmau al dagixuzan amarru ta azerikeri gustijak asmau, ezin ixango dozu nire esku arrterik bixirik urten.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Arrtiatan, bakaldunak mutillaren billa bialdu eban zalpurrdi bat, eta bere aurrera eruan eutsenian, ba-diñotso: -¿Zelan ago, aspaldiko Bertoldin ori?.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Orduan Orkolotxo mokil artean sarturik, ara ta ona apur baten ibili zan eta bapatera antxe aurkitu eban saguzulo baten ostendu zan.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 ¡Errekonde! emen soloko mokil artean gau-ilunduta ibilteak arrisku andia yakak, samea nai bernea ausi leitekek.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ikusi orduko, ba, esan eutsan onek: ¿Non egon zara orain arte, Maipatxo? Emoidazu zeozer yateko dakazunetik.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Eurak ziran emakume agirakari guztien buru ta nagusi; agiraka egitea zan euren poza; nasan batuten zireanen artean gogorrenak eta gaistoenak izatea euren arrotasuna.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Isill aldi bat egin ondorean, Kitolisi biotzeko naigabea kentzearren, asi ziran aterpeko gasteak erezian, da etziran geiago isilldu euren lan guztia amaitu arte.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Gurasoak eta ezkonduak, batez be, arduraz ibilli bearr dabe seme-alaba ta gazte arrtean oneilako auturik egundo ez aitatzeko.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Deunen arrtean, zenbatu ezin ala dira, gexo-zain ibilli ez ezen, gexo-zaintzan il diranak: Koldobika deuna, France'ko errege (1270).

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Eta emen jatorcu beste errazoe bat aguertuten deuscuna, cer gaitic Salbaguillea bere Pasiñoco gau onetan, eta guizon gaizto eta billau aec eguiten eutseezan burla eta jolas-jocoen artean atseguiñez beteric egoan.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Lurrac bere icara eguin eban, bere erara aguertuteco ezaugarri onegaz, bere Eguillearen illtea: eta berau izan azquero eguiñicoen artean astun, beren eta gogorrena bere larritasuna eracusten eban, bere miñ samiña aguertuaz.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 (...) eta tormentuetan egonic goruntz beguiratu ebala, eta icusiric Abraan eta Lazaro gurazo santuen toquian egozan denporan, Abraaneri escatu eutsala aren bialdu eioala Lazaro, bere arimaco sua cerbait otzitu al baion; eta Abraanec erantzun eutsala, ezzala ori izan al leitequean gauzea, eta beste errazoen artean esan eutsan au, lecu batetic bestera guztiz urrin egoala, eta bitartea ain sarratu eta bidebacoa nunda ezin leiquean iñor batetic bestera irago.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 51'garren urtean Paul'eri Yerosolym'era lagundu eutson; beldu edo apostoluak bertan egin eben batzarrean izan zan; eta Yosu-Kisto'ren 56'garren urtean bertako auzi ta kistarren artean sorrtu ziran asarreak zuzentzeko Korinto'ra bialdu eban.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0094 Ez eguizuz billatu guizonen artian, billatu eguizuz Jaungoicuagan.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0094 Guizonen arteco atseguiñac, dira errecachu chiquiyen antzecuac, ceintzuec gueldituten dituzan edocein eragozpenec, eta beste bide batetic yuan eraguiten deutse, eta azquenic pisca baten ibilliric, agortuten dira; baña Jaungoicuac bialduten dituzan gozotasunac dira, goitic bera indarragaz datozan ur corront, ecec guelditu ecin leiquezanac eta euren yatorriya ez da iños agortuten.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Azqueneco arnasetara eldu ez bada gueissua, eragoten da barriro esaten orain arteco berbac.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 ¡Zeñen gogorr, giriñak ezteko, ayen burruka!... Zeñen uts ta arrtez Yainkoaganontz euki zuten asmoa! Egunez lanean, eta gabez otoi luzetan ziarduten, lan-arrtean bertan gogo-otoirik iñoiz ere uzteke.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Ukabilkada osdunen artean konturakoena Batxik, bakeak egitera ioala, Urabillagandik arturikoa izan zan.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Ni, jauregi onetan, izar txikien artean eguzkia baizen diztikorra naiatzu.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 Abertzaliak orain-arrte argi ikusten ebezan Jel-irakaspenak ulerrtu-eziñik, gixon burutsubegijai entzutia emonagattik.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 Laterri arrotza, Euzkadi'ren zapaltzallia, guda bidegabian Apirka'n eta gure euzko-gastedi ederra ango iraildegira darue, didarr gogorr bat entzuten eztala gure arrtian euzko-urijoloi legorrtu-erazoteko.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 ¿Noiz-arrte, Goiko Jauna, iraungo dira Aberri gaxonen atsekabiak? ¿Ain aundijak ixan dira erritxu onen obenak, ainbeste zoritxarr bereganatuteko?.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Oa bizkor yoan be gero ta ez adi nire aurrean geyago agertu eure otzaratxo ori mallugiz bete arte.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Iruren artian, ez dago zarragoric, ez gastiagoric, ez lenagocoric, irurac dira bardiñac gauza guztietan.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 -3.ampdeg; Guei biarra dala, norbait eldu ezin bada erraz pecatu-laguna ezauna echacon autor-entzuliagana: batzuc diñue aguertu biar dala; beste batsuc ichi leitela eta ichi biar dala, pecatu-laguna ezautu-eragiten daben pecatuaren zerzelatasuna, beste autor-entzule bat aurquitu daiten arte (Busembau, Baller. P. etc.); orregaitic, ba, erechi bijoc daukezanezquero euren aldecor eta eusliac, olango pecatua nai esan nai ichi leite.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Algorta'n egoan arteko irakasleak ziran.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Erritik apur bat urtenda, bakartasuna bakarrik ikusten da, atxa ta mendi tontorra, burrutz aundiak eta arri ikaragarriak bakarrik begiztetan dira, lurr latza agiri da, ta bedarrik esatekorik eztago, aretx zarrak eta arteak bai ugari.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 An, gorriak ikusiz, azi zan nire anaitxua oiñez asi arrte, ta ni bere an garatu nintzan, etxeko arrotzei ardau ta argizari ta agintzen eusteena ekarteko gauza nintzan arrte.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Egunian-egunian, edurr-egunetan be, artaldia zaintzen eban, mendirik-mendi, oyanik-oyan, bein baño geyagotan otso uzuben arrtian; baña ezeban mutikuak bilddurrik, eta gaba elduta txabolara bigurrtzen zan, mendi-abestiren bat abestuten.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Gudatia asi zanian bere nebea, ogei urtedun gaste errutsuba, azarrkeri-zalia, baltzen gudaroztian sarrtu zan, usteidien arrtian ontsu ta bixijenetarikua agerrtzen zala.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Antxe bertantxe, uri-goyeneko basetxe zarran, euren zoritxarra zala-ta barreka, gentzaz bixi-zan areyua, baltz-arrtian semia ebana, batta, susmetan ebenez, beste taldiari urrgazten eutsana.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Euren arrteko gixon gaizto batzuk, edonun ixaten diranetarikuak, asmo ankerra arrtu eben.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Au dala-ta arrantzalien arrtian eztabaida gogorra da Batzuk Arrantzale-Bazkuna on-ona dala diñue.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Sarrtu eztiranen arrtian Mikel dago.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni, udea igazteko bakarrik ara juan zanarren, geruago senduago egualarik, eta bere arrenak eta etxekuenak zirala-ta, Gabon-arrte mendijan egotia bere atteagandik jadetsi eban.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0013 Erreguiña goratua eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe ederraren lenengo excelencija da, auquetua izan ciniala andra gustien artian Jaungoicuaren Ama zorijontzua izateco.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0019 Erreguiña gustis altzua eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe chit glorijosuaren amabigarren eta asquenengo excelencija da, eriotza absequintsu eta zoragarri baten bitartes eruana izan ciñiala cerura gorputz eta arima, contadu ecin leizan beste Aingueruen Coroen artian Trinidade chit Santuaren jarlecu edo tronuaren ondora, eguiten eta coronatzen cinduzala Trinidade Santiac berac izatia artu daben gauza gustien Erreguiña.

72. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Onen ganez, ni bestatariko araso nekez arrtian nabil, eta neure zoritxarrez, neure guraz ixan ezarren, ez daukat idaztirik onelango lanak biarr litxakian lez egitteko; baña onek eta orrek eta beste onango gauzeak be ez daustela guztiz eragotziko ustetan dot gixu laburren batzuk eskintzen neure Amearen pizkunderako.

73. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Bildurra eukixu arrisku ixukorran bixi zaralako, oben ilgorra egitteko, orain arrte jausi ezpa-zara, be.

74. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 ¡A! ¡duinge zantarrak eta duinge zantarrak! ¡Jagiko alda aberrtzale arrtetik etxe-arerijo orrei lepasur diru-aurrian duingero makurrtu ori zigorr gogorraz auzi ta trisketan dautsenen bat! Orren okerrez, atsebakotu gadixan Aberrijaren atze baga-aldijetan, eta atseginez bete gadixan bere atsegin-aldijetan.

75. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Iru igidin oneik itz bikoitzetan arrtu daroezan aldakuntzak, guztien arrtean ezaunenak dira, ta euskalari geyenak aitatu dabez; baña aldakuntza oneitzaz orain arrte esan ez dan zertxubait esan daikedala dirudit, eta neure gogora etorri yatan ori zuzen ala oker dagoan, nik baño geyago dakian norbaitek ikusi, azterrtu ta erabagi dagian, neure eretxia azaltzera noa: Esango dodana edonoentzat argiago izan dadin, autu dodazan gayak bana-banan eta urrengorik-urrengora azalduko dodaz.

76. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0025 Ainbeste adiskiden artean, Bilbon daukot bat, adiskide on bat, neuk egiñiko libururik batxu bere berak erosi-ezarren, asko saldu dagidan gura leukena.

77. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Geyago be baidakit: oraintsu irakurri dodaz (adizkide ta euzkeltzale andi bati eskarrik asko) gaurr-arte argittaldu diran EUZKADI'n en zenbakijak, eta bertako idazkun ederrtasunez betien artian, bai-dakust neure txatxarrak ixango dirala arian illundija langoxia argijaren albuan: augattiño be ez naz atzeratuko.

78. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Urrengo ori eztot ikusi gaur arte etorritta.

79. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Esan gura dabenik iñor eztala ikusi ta gero, erantzunge ainbet euzkeltzale artian geratzia tamal yatelako belu baño ezpa'da be, erantzuna or da ba: Elu abixen laburr-laburra, naparr aldekua da, laster baten ikusiko dan lez.

80. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Lekaide-lekaimetxe askotxu dira Paris'en; eta lekaide-lekaimion artian ez gitxi euzkotarr-euzkeldun Eztakit zer zala-ta jun nintzan Iñaki deunaren egunian lekaimetxe batera eta aorr nundik diñosten: Gaurr arratsaldian euzkeraz dabeskegu.

81. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Ederrto eretxi geutsan; Euzkeldunak geure arrtian alkarr attu ta lotu biarra dogu.

82. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 ¿Euzkelduna zu be? ittandu eban euren arrteko jaupari batek.

83. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Gernika'n be aldi baten, Elu abixenduna ba'zan; eta bera ereslarija, beste arazuen artian.

84. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 Ba erichija emoteco-bestian bixitzac icusita; ez azaletic munduac lez, barru-barrutic, bijotzetic-bijotzera berba eguiten dala baño, diñot Jaungoicuaren aurrian, nequez aurquituco dala ezconduen artian atsecabe andi bacoric, bixibidia aldaz-gora eguiten ez jacanic.

85. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 Bestera eunetic bat eztozue aurquituco, erligiosuen artian gozaro bixi eztanic, Jaungoicuac erligioso izatera deitu eutsan egun dontsua onetsi edo bedeincatzen eztabenic.

86. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Azartasuna ta arroquerija dira loiquerijaren seme bidezcuac: mutillac galduten dau bere lautasuna, ta nescatilliac isten dau bere edertasun eta moduzcotasuna: lotsabagaquerija, zantarquerija ta labanqueri edo liquisquerija dira loiquerijaren izen bardiñac Jaungoicoric eztala diñuen orren artetic, bat ezta errez izango loiquerija bacoric.

87. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Mendi gurenak alde batetik naiz bestetik begiratu, danen arrtean gallentzen diran lez, Zumarraga goragarria, gauza gustietan gallentzen zan.

88. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Baña bere idazti ederrak, iraizean baño ezpada be, irakurri dituanari, min emongo dautse, neuri min emon eusten lez, Oñate'ko Eusko-Yakidi-Batzarrean, izlari bikain bateri entzun neutsozan itz oneik: Gai onetzaz, eta naiz ta bat baño geyago arrituta itxi, neure aburu zintsoa agertu bearr dot: Gure erriko euskaltzaleen artean, ondiño be, Astarloa'k daukon eragipena, gure ikaskuntza, gelditu eraziteko ziotatik bat izan dala.

89. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Eta poztutekoa da izan be, orain, benetako ain gizon gitxi bazterretan aurrkitzen doguzan aldi oneitan, geure arteko gizon zintzo, egi-zale ta benetakoen gomutea, begi-begiko egiten yakuzalako.

90. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Lenengo kistarren artean ondasunak guztientzat zelan eta zegaitik ziran, liburu orrek berorrek adierazten dausku, onelan jarraituaz: Aen artean lander edo beartsurik ez egoan iñor be, bazter nai etxeen jabe ziran guztiak, ondasunok saldurik, orrein ordaña ekarri ta apostoluen oñetan ipinten ebelako ta lander bakotxari bear eban beste, ortik emoten yakolako (34-35).

91. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Zertako bals-polkak
gazte menditarren artian?
Erdaldetik datoz
oitura garbiyen kaltian.
Ez, ez,
emen ez dira jayo!
Euskeldunak euskel-dantzak ditu nayago!
.

92. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 (Mendiriko kaya. Izartura ederra. Udaberriko goizaldea. Laurak inguruan. Agertoyala jasoeran, Txili ta lau ugarikadun ozta-ozta ikusiak izango dira agertokian, beren artean Artzabal, argiontzi bana eskuetan dutela. Kai-gaiñean, ikuslampecirc;n aurrez aur, barren-barrenean, arrizko kurutze andi bat agiri da).

93. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 TXILIK, - (Kale-artean) Simon, ator Talayara.

94. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bi. - Nik ez det aserrerik jarri nai senar-emazteen artean.

95. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. Ai beza; ni ezin negoke emen nagusia etorri arte; guchienez andik onera etortzeko bear ditu zortzi bat ordu.

96. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Jokin - Agur, ikusi arte!.

97. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Jus. - Ikusi arte...? Zer da ori?.

98. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 MANU: Gaztiak ishilik kapoyak arrautzak egiñ arte.

99. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 487. G. Matrimonio civil deritzan ori kristauen artean Sakramentua al da? E. Matrimonio civil deritzan ori kristauen artean ez ezkontza ta ez Sakramentu, sasi ezkontza zatar bat baizik ez da.

100. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Ona emen, or be'ko sorotik ekarri dan lurra (5) Emen diona, esan ala egiñez, adiraziko du: 1.000 aztaki edo kgr. batekoa da: burni-gorrizko ontzi batean sartu dezagu gero ontzia goritu arte berotu ta aldan bezela iraulkatu, lur guztiak, erori gabe, burui goria ikutu dezan; onela; ta ontzia luzaro iraulkatu ondoren oztutzen badegu eta berriz iraulkatuaz aizezten bada arindu zaigu noski; eta ara, lurrak, aztakiñak dionez, 900 aztaki bezterik ez ditu: ¿zergatik ote? landakutsua erre ta auztu zaigu, ta autza berriz, aizeztu degunean aldendu da.

101. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Gelditu zaigun lurrari ur garbia botatzen ba'diogu eta al dan ala erabillian naztu-azten badegu, ur garbia, ori gorri jarri arte zikinduko da: ikusi zazute egia dan edo ez: ¿baietz?.

102. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Gelditu zaiguna, ur garratz (6) HCI ontan sartu dezagun: ur garratza irakiten asi da ta kare guztia bereganatu arte ez da geldituko: irakintza amaitu da: ur garratza, len buztintsua bezela arduraz kenduta, ara nola itxas ertzeko ondar utsa gelditu dan!.

103. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Ez dira beti Euskaldunak gentzatsu ta aberatzak izan: Beren artean maiz azarre (ta berenez lasai ta apalak artean, gutxi bañan gogorrak izaten dira azarreak); eta gudalari bikañak izan dira:.

104. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Abesti xamur eta alaien artean Obispo Jauna asto baten gañean eseri ta sartzen zan.

105. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Isrraeldarrak beste jai-egunen artean txit ardura aundiarekin gordetzen zuten Jainkoak Sinaiko mendian bere legea erakutsi zieneko oroipenean egiten zan Pentekostes-jaia.

106. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Or piztu ziran Legazpi, Okendo
Lizardi, Antxeta ta Elkano;
Or euskaldunen Patroi aundia
Loyolako Inazio.
Or beroturik alai joan ziran
Zuk deitutako bidetik
Zure bandera eramatera
Etsai guztien artetik
.

107. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Era orretan, lenago alcarrequin anai guda gaiztoetan bizi ziran jenteac beste bizi izateco guisa bat artu zuten, ta ordutic aurrerantzean, guztiyen cristautasunari bacarric beguiratzen ziotela, zaldun ba coitzac bere sinistea ta bere sorterriya escudatu zituan; ta sorterriya ta sinistea izan ziran, besteric gabe, biyotza berotzen ziyoeeten sugar ongarriyac, eta beste laguntzic bear izan zanean, Jaungoicoac ecarri zuan bere bide zuzenetatic danen artean auqueratutaco zaldunic zaldunena.

108. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

109. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 Argui dizdizari ta odei me garbiyen artean, aurretic gudari asco zecarzquiyola, aguertu zitzayon zeruco gudariyen buruba, ta bere arpegui gurgarri santuba eracutsiyaz bacarric, dragoi belz gaistoari igues eraguin ziyon ta ezcutatu zan bereala Teodosioren beguiyen aurretic.

110. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0042 Gaur Icusten dan Eliz arrigarri au eguiñ zan lenengo Elizachoa bere barruban, erdiyan, artzen zuala, Eliz-nagusi edo Catedralac beren coroac artzen dituzten bezela, bere pillarien arteco lauren erdiyan, eta bera da Excelsisco Miguel santubaren talluntz edo imagiña beneragarriyaren Elizchoa beress edo apartia.

111. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0244 (...) eguin nuen aitortzetic orain arteco gogoz, itzez ta eguitez eguindaco oquerrac, eta lagundu deguidala Espiritu Santubac, lotsic gabe ta eguizco damuz, aitorturic irabazi dezadan egun batian zure aurrean aguertzea, ez zure zuzentasunac condenatu nazan, baicic zure ontasunac aurrez erabaquiric eta barcaturic naucala Sacramentu onetan.

112. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0315 Miñen ondoren, Ama maitea
Icusten dezu pizturic,
Illen artetic zure Semea
Eguzqui eder eguiñic
.

113. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 ¡Ama Birjiña arantza-gañean!... Euskal-erria zan arantza hura: euskaldunen arteko gorroto, ezin-ikusi ta etsaitasun amorratuak berriz arantzaren punta zorrotzak.

114. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eta Ama Birjiña arantzaren gañean, Euskal-erriaren erdian, lirio churi-ederra sasi artean bezela
Arantza artean arantza gabe
Arantzan gora jaikia
.

115. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zer esan nai du Santuen alkartasunak? Eliza deritzan Batzar onen goi ondasunak, batzarkide guztien artean banatzen dirala, esan nai du Santuen alkartasunak.

116. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zergatik banatzen dira Elizaren goi-ondasunak batzarkide guztien artean? Guztiak Elizarekin gorputz bat bezela egiten dutelako (...).

117. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zure arima gorputzatikan irteten danean Aingeru-Saill aundi-ederr-zoragarriya bidera irten bedi; danen kontu-artzailleak diran Apostolu-Samalda zu artzera betorr; Odol-emaillien talde garailariya, zuriz jantzirik bidean jarri bedi; Aitorle-Saill dirdiratzailleak (1) resplandeciente, liliyak (2) lirios eskuban, inguratu zaitzatela; Nesk-autsikabe-garbi taldeak kantari artu zaitzatela; ta Aitorr zintzoen arteko pake gozoan sartu zaite; Jesus-en arpegi gozo-atsegin-pozkidagarriya zure begiyen aurrean agertu bedi, ta Beretarren artean toki eman begizu; deabrutegiko izugarrizkeriyak ikutu etzaitzatela, ez ango garretan daudenen ortz-karraskak, ez eta zoritxarreko ayek izaten dituzten neke-oiñazeak.

118. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gurutze bidea ibiltzea, kalbarioak egitea, Kristauen oneraspen edo jaieraen artean onenetakoa da, batez ere San Franziskoren irugarrengoentzat egoki ta arrazoizkoena, berezkoa, jatorrizkoa dalako.

119. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Aita Prantzizko ere, gizonen artean lanbide bererako aukeratua izan zan, orretarako jakinduriaren eta sendotasunaren zeruko doaiaz Jaunak aberastuaz, bere alegiñak alort ona eman zezaten.

120. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Gaztetxotatik zekarren Monjatarako gogo edo bokazioa; baña, guraso beartsu, pobreai laguntzeagatik, eta lekaimetxe, edo komenturako, doterik etzualako, 22 urte zituan arte munduan jarraitu bear izan zuan.

121. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Gertaldi ura ikustean jaun aien biotza eta bizierak jira edo buelta osoa eman zuten, goikuaz bera jarri ziran, ordura arte mundutarrak izan ziran, mundua maitatu zuten, baña andik aurrera beti Jaungoikoa bakarrik maitatseko beren jauregi eder ta gauza guztiak utzirik, komentu artan bertan sartu ziran Fraile, Santuaren onduan beti zerura begira biziaz, azkenean, zeruratzeko, santu egiteko.

122. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 banatzen ezta denean,
eta biyotzak gelditzen daki
ostera lanbro artean,
zergaitik nere goizeko izarra
ezta, ez bizi lurrean
joantzan ni dena illun lajata;

123. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0052 Bañan... gaurko edertasun
distikor ori, ¿noiz arte
luzetuko da?
¿Nork itxi nere zauria,
zorun-emale ederra
ximeltzen bada?
.

124. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ain da lodia gure arteko
naitasunaren katea,
il ziñan baiña ez naiz aztuko
zutzaz amacho maitea
.

125. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Pasa da lartegitik
bide chigorrera,
aritz, gaztaiñ tartetik
zelai zabalera,
ichumenez korrika
beren baratzera,
allegatu zan arte
lengo izalpera
.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Bazkari-bukaeran Don Jose azaldu zan maisterren artera ta bai gogoz ta iñon diran atsegiñezko itzakin artu.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Xanti-ri arte batean bizi ala bestean, ez zion ajol aundirik.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Eusko bizitzari, eusko gogoari dagokio bete-betean gure artean ain maitaro egiten dan abestitxo au:
Ikusten dezu goizean,
argia asten danean,
menditxo baten gañean
etxe txikitxo aitzin txuria,
lau aitz aundiren artean,
iturritxo bat aldean,
txakur txiki bat atean?
Antxe bizi naiz pakean.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ziñesmen zuzenekoak izan arren euskeldunak, amabostgarren eunkian agertu ziran eren artean sorgiñak, esaten dutenez, deabrua gurtzen zutenak, eta edozeiñetara euskeldunen oitura onak lardaskatu zituztenak.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Toki guztietan eta alde guztietan gari ederraren artean agertu oi da zalkea.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Kristau on eta zintzoen artean agertu ziran ziñausle ta gizatxarren batzuek.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Artzayen artean arkitzen zan Baltzategitar Rodrigo Uribarriko mutill gaztea.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 ¿Non ote daude? Euskeraz irakurtzen dutenen artean; ta oietakoak gaurko egunean asko dira.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Nik uste, gutxien-gutxienez, oyen guzien artean 20.000 iyeki egingo dituztela.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 ¿Ta orrenbeste irakurleen artean ez al lireke aterako eun gogozko berri bialtzale? Nik uste Jaungoiko-Zale, Euzko-Deya ta EUSKAL-ESNALEA'ren irakurleen artean eun edo bear bada berreun aterako lirakela.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Andre Terexak, saritu zuben andre Inaxi bere eginde onagatik, eta ezkerrak elkarri emanaz diesoldu ziran berriro elkar ikusi arte.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Erti (erderaz art arte e. a.).

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Ezin-igizko bizidunen artean, ertia lore da ta adaburu iori...

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Euskerari ele landuen artean toki txukun bat iadestea: orra guretzat egundoko ertilanik ederrena.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Il zan arte askok uste zuten Lekeitioko semea zala, noski an bera ta, batez ere, beraren aiderik urkoenak luzaro bizi izan diralako.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Nere buruko ume ayek ementxe, zeron artean, Aramayon bizi izan ziran.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Dantzari-artean zan Goikoetxea gaztetxoa ere.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Bachillerkuntzea erizpen gorenez (notarik onenakin) burututa, Oñatin eta Balladoliden ikasi zuen, Baratari (notario) egin-arte.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Etzuten aren ezpainak lagun-artean bein ere ebakiko, aitaren aurrean ez esateko itzik.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen arteko batzuek, batez ere berarekin adiskidez lotuak izan zeratenok, izan liteke, bere bizitzeko gertaera au entzunez, arrituxe gelditu ta gainera aopean onelako zerbait esatea: gure erritar maitegarri au otzana zan, ezekien gora-goraka inoiz asten; apala zan, losintxa ta itz goxo ta gorespen-bila etzan bein ere ibiltzen; epetsua, egoarriduna ta odol-ila zan.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 ¿Nolaz guk utzi ditugu galtzen gure artean besteok aiñ gartsuki billatzen zituztenak? Euskaldunak: zeiñ ez bestelakoa da zuen lilluramendu ta erokeria, ez goresten, ez goratzen dezutenean zuen guraso zarrak utzizko ilburuko ondasuna?.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Mendi tontor oietan altxatu zizkioten bere Jaungoiko gezurrezkoeri arpilarrak eta eleizak, iduriz lur ori dana beretuko zutela, landatzen balinbazuten gure arkaitz artetan bere Enperadoren bandera.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Mendizale oien artetik altxatu ote dire zuok garaitu ditutzuen Amilkar edo Anibal baño kapitan bildurgarriagokuak?.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Elkar ezin-adituzkoen artean nola eragin eta erabaki legeak? ¿nola bildu legarrak? ¿nola jakiñ nork zer dion edo dagion, itzalpean, garaitzalearen kontra?.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Salamanca'ko ikastegian egin zituan bere ikaskizunak, ikasle guzien eta arrtean onenetakoa izan zan.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Egin al zezakeana gogoz eskiñi zuan Olano'k, ta ala joan zan Tolosa'ra beste jaun batzuekin bilduta, guzien arrtean Lege zarren bitarrtez genduken auzia al zan era egokienean erabakitzeko asmoz beterik.

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Pedro José Pidal jauna orrduan bizi ziran gizonen arrtean arrgitsuenetakoa zan.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Au irakurri ta gero, Olano'ren itzaldia ezin eta obea, ederren arrtean ederra, ospetsua izan zala ezin liteke ukatu.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Ta zerr, itzaldi bat ondo egin zualako seme ospetsuen arrtean jarriko degu Olano'ren izena?.

155. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¿Nola ez bada, naiera guztiyak bear beziñ ondo osatu bazituzten? Nekatua zeguen Anton, bañan alaz guztiyaz ere, bera jechi zan ukullura, bei, eta beste abere guztiyak bazka araztera, eta ondoren igorik, afaldu zuten iru elkar maite ayek lotaratzeko urrengo egun senti arte.

156. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 Gizaseme askoren
Artian nastuak,
Maiz ibiltzen dituk
Anka-biko astuak.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Au egi garbia dan arren, gure arrteko batzuk ez dakuse edo beintzat, ez dabe autorrtu nai; baña begietan lausoa daukagulako-edo, guk ez dakusgun ori, gure sinestearen arerioak argiro dakuse.

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Gure asmo, uste ta itxaropena orixe da: itxaropen au galduko ba`gendu, lanari jarraitzeko kemen eta adorea be galduko geunkez; baña uste ta itxaropen gozo oneik geure gogoa indarrtu ta biotza sendatzen dauskuez, eta orain arrte lez aurrerantzean be euskerea geure siñestearen lagun eta jagola izan dakigun, jai oneik Amaitu baño len, Uribarri`ko Ama samurraren eskuz, Jaungoikoari betiko eskiñi ta opaldu gura dautsogu.

159. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Orain arte gure siñeste ta gure euskerea alkarren lagun eta aiskide barruko izan dira: aurrerantzean be izan daitezan, biak zeure eskuetan ipinten doguz.

160. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡Apat-errekako gaña! San Blas egunian, kinkiñeska ibiltzen giñan lurra, orain zera zu, bi mundu arteko muga.

161. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Dotrinako mutillen artian zegon Errazti-tar Martiñ: azitxua mutilla ta errementaritzan lan egiten zubena.

162. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Gutxian uste genduala asi zan esaten Ama Birjiña ikusten zuala sagarrondo batzuen artean.

163. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 @- Egia da, Martin, Espiritu Santua gure artean, gurekin daana, eta orretxegatik esker betikoak zor diozkagu Jaungoikoari.

164. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0036 Gaberdira arte Manuela an aritu zan erropak moldatzen, eta gero ixill-ixillik utzi zituan silla batian, senarraren gelako ate aurrean.

165. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Ikatz-gilletzat, errementaritzat, perro-karrilleko makinistatzat ona zitzakiala, eta onelakoxe esamesak zebiltzan bere lagunen artean; baina ¿zergatik? Zergatik zan esan bearrik eztago; emakume artean zebillen guzia, eta Simonak antziña ikasi zuan zer zan inbiria.

166. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Etsai gaiztoak errukarri aien artean alako indarra zeukalako naigabeturik, nik ots aundiagoa eginaz Kredoa esaten nuen.

167. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Igande hatean, itzaldia egiten zegola, ixiltzen da; ta bere esku ta begiak donokiruntz (zerurontz) jasota bere itzaldiari jarraitzen dio osanaz: Zuen artean arrkitzen dira bai beren senarrak illak diralako ustez, sorrginkeriak egiten dituzten emakume batzuek.

168. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Eskatu Jaunari garbitokian daudenen alde; bai ta kristau arteko agintarien benetako pake ta alkartasunagatik ere.

169. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Nere erriko gizon guzien artean zer naiz ni? Gauz aundirik ez.

170. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Europako gizon guzien artean zer naiz? Oraindik gutxiago.

171. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Eta gizon guztien artean zer ote naiz? Ondartza baten ondoan, ondarr auts bat aña.

172. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Zergatik, bada, ez itxoin, bertsolariez guziak okitu arte, ta ordun, ez oraindik alegia, zuri atsegin zaizun erdi-mallako elertia onetsi?....

173. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Sareak, berriz, lepo-sarrera onetan egon oi dira, zugatz orien eta onuntzkoen arteko aizebidean.

174. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Ez, ordea, bestela; izaten dira geren artean begi-aurreko maitaleak bekaizkeriz ikusten dituztenak.

175. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Ebanjeli-beartasuna maitatzen ez du Prantzisko Deunak berdiñik izan gizonen artean.

176. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Abereentzat berriz aritz, pago, gaztain, arte, ta oien antzeko beste batzuek ematen dituzten aleak, ezkurr ederr, abereentzat jan egokia.

177. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0073 Aita Juan Muller, historia zaleac, 1712garren urteco guertaerac aitatzean, esaten du, Bohemia-co probintzian catolicoen artean, San Inazioren ur bedeincatua, guztiz estimatua dala, batez ere irugarren probantzaco Aita Misioneroac beren lan santuetara joan oi diran toquietan.

178. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 T... beste asco, atzo lurra eman zitzaienac, San Inazioren ura edan ezquero, cristau onac bezela prestaturic, chit ongui ill dira: oien artean ernegatu gaizto bat, bere famili guztia atsecabeturic zeucana.

179. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Nere Jesus guztiz ona, Zure Ama chit Santua, San Juan icasle maiteari, Gurutze gañetic gomendatu ziñionean, Zure ta gure Amaric onena onratzen, serbitzen eta amatzen, eracutsi ziñiguzuna: nic escaintzen dizut, Aita San Inazioren beste birtute guztien artean, arc Ama Birjiñari izan zion debozio guztizcoa, ta maitetasun paregabea; ta orregatic Ejerzizioetaco liburua escribitzean, Ama maite ori, eracusle eta guidaritzat iduquitzeco, zoriona izan zuan.

180. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Tobias gazte onak eta Sara neskatxa zintzoak aingeruaren autamenez alkarrekin eskontzeko erabakia artu ta biak alkarri eskua emanaz batutzera zijoazenean, Sara'ren ama Rakel andre onbidetsuak Jaungoikozko argitasunez, gaur egunean ere eskontzerakoan Eliza Ama Doneak esaten dituan itz gogoangarri auek ixuri zituan berengan: Abraham eta Isaak eta Jakob'en Jaungoikoa izan bedi zuen artean, eta berberak batu zaitzatela ta bere bedeinkapen ugariz bete zaitzatela, era onetan itz eder auekaz aitorturik eskontzaren gizabide egoki ta biziera onbidetsua.

181. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Beraren bidez eskongaiak sakramentu au artzen duten unetik, batuak eta alkartuak gelditzen dira bizitza guztirako ta lotura, batasun au ezin ausi ta azkatu liteke senar-emazteak bizi diran bitartean, ezta Erroma'ko Aita Doneak berak ere ezin ausi ta azkatu lezake kristauen artean legez egin eta osatutako batasun au, Jaungoikoak berak dio, bada, Matheo berrionlariaren bidez:(...).

182. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Gaur ez dago bildurtzerik, biyar Jaunak daki; ala ere, nai badezu, afaltze arte biyok aterako gera al dan lenena bear diran gauzak antolatzen asteko.

183. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Belar aundiaren artetik basakatua bezala narraz etorri zen nexkaren oñetaraño.

184. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Andik ateratzean, bere aiekin buru egin zuten, eta aiek bakoitzari Prantzirako garbitasunak eskatu; jakin izan baitzuten, Santa Kruz aien artean zala.

185. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Kristaua: ludi onetan zoriontsu zera?, aberatsa zera? pozez eta aintzaz (gloriaz) bizi zera? Itxadon pixka baten; ilko zera, ta gauza auetzaz orduan zer? Zorigaitsu zera? bizitz au neke, min, ta oñaze artean daramazu? Apurrtxo baten itxadon; lasterr ilko zera, ta ilda gero gauza auetzaz zer?.

186. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Gizonen artean dauden min, neke, oñaze, ustelkeri guziak, eriotza bera ere, oben onetatik sorrtu dira.

187. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Kardenalak beren eritziz Jerusalengo ta Erromako Pedro ta Paulo deunen elizetako barkamenak asko galduko zutela-ta, oi-ezbezelako baiespen ori indarrgabetzeko alegiñak egin ondorean, Aita Santuak erabaki zuan Porziunkulako Barkamen au Dagonillaren lenengo arratsalde erditik urrengo egunean eguzkia sartu arte Toties quoties irabazi zitekela, aitorkuntza besterik egin bearr gabe.

188. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Jorje Deunaren elizak, ama bat bere semearen garaipenak goratzeko bezela apain-apain eginda, bere barruan artu zuan Jesukristoren Ordekoa, ta onek jarleku ederr apain batean eserita, obispoen ta jende guztiaren aurrean, biotzak pozez pil-pil egiten ziela, Prantziskoren goreskia asi zuan itz oekin: Lañu artean goizeko izarrak, ta illargi beteak eta eguzkiak argi egiten duten bezela, onek ere argi egin zuan Jaungoikoaren elizan. (2) Cel I 197 gn orrialdean.

189. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0101 Batez ere Garizuma ta Abenduko egun guzietan, Urteberriz, Erreguenez, Kandeleioz, Andra Maria Marchokoz, Pazkoa Garizumako, ta Mayatzekotan, Trinidadez, Korpuz, beren eleizetako Patroi ta ordenetako santu santaen egun guzietarako Aita Santu askoren artean konzeditu dituzte, len esandako induljenzi plenariaz gañera eundakak urte ta millakak egunetakok induljenzi parzialak.

190. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 (...); ugaldu zaizkigutzu gure alkartasun edo kofradiak, batez ere Askoren lur bedeinkatu onetan, muguituaz kordoi eta eskapulario bedeinkatu auek artzera, Franziskoren ejerzitu onetan, kristau on eta prestu guziak legue berriko Makabeo, kristoren soldaduen artean alistatzera.

191. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Alkar animaturik danok Erregla gordeaz, guzion artean jarri dezagun tokatzen zaigun moduan, soberbia umildadearen, gutizia emanaitasunaren, lujuria kastidadearen, ernegua pazienziaren, embidia karidadearen, eta bizio mota guziak beren kontrako birtuteen: eta protestantekeri, masoneri ta liberalkeri klase guziak beren guezur eta disparate denakin katolizismoaren azpian.

192. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Beste berdintza bat esan zien: Zeruko yaurgoak iduri du orantza, emakume batek artu ta iru neurri iriñetan, ore guzia asti (yaiki) arte sartzen duen orantza . (1) Orean sartzen dan orantza-puskak ore guzia ixkutuan asti-arazten, yaiki-arazten du Elizak ere, mundu onetan agertu zanetik, nola aldatu ta bestelatu dituen, ez arian bezela, gizonen animak!.

193. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet, eztut au yango, Yainkoaren yaurgoan bete dedin arte.

194. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Edal-ontzia artu ta eskerrak eman ondoan esan zien: Ar zazue ta zuen artean uzi (banatu) ezazue.

195. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet: Eztut gaurgero matsaren arnari onetatik edango, Yainkoaren yaurgoa etorri arte. (1){Bi aldiz adiarazten du or Yesusek, au dala berak lurrean egiten duen azken Pazkoa; baña alaber erakusten du, gero zeruan bere Aitaren yaurgoan yan ta edango duela beste Pazko bat, egiazko Pazkoa, esan-nai-da, betiko zoriontasuna.

196. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Antze bekalduetzaz, neurriz gañekoenen artian ere dauden zeingi sakonak agertuaz, lana bai didazke.

197. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Amar amabi urteko ume taldearen betaurrean gabeukatz erabilkia azaldu ezazute, eta ayen artean igitz gogal eragin-eragindurik iñor ba da, azterkatu naiagatik, galdetzeko zentzutasunagatik eta ikustatzen dagon egiña ulertzeko erraztasunagatik, bertatik burua erazagutuko duala eskier eskier da.

198. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Irakurri zayezute olerki zatia, eta oyen artian Garcilaso, Lope de Vega, Ertzilla, Calderon edo Melendez'ik bada, bere begiak txintartzen ikusiko dituzute, bere biotzak tanpaka dagiala, bere adimena igitzen dala, bere irudimena, berak ere ulertzen ez duan zarrastapean, sutatzen dala ezagutuko dezute.

199. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Euskalduna eztanik gure artera baldin badator, ikasi dezala gure mintzoa, gure izkera.

200. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 - Orregatik ere quinque talenta eman diete lekaimeai ta bost doe orien artean euskera ederra ere artu dezute ta nere ustez....

201. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 ¡Hura zan etorria! ¡hura erraztasuna! Itz guztiak Jainkozko maitasun-garretan irtetzen zitzaizkion; eta gu, zerutiko gar onen artean, geron buruaz ampacirc;ntziak (aztuak) bezela geunden adi.

202. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Eta iñoizkorik argien eta gordiñen Francotarrek sortu zuten gerra basatiar ortan; au egiztatu al izateko ditugun ejenpluen artean, ona emen urrengo auxe: Espaiñi-erri geien-geinetan, aberats, aundiki eta eliz-gizonak, langille ta jende pobreen kontra agértu dira gerrate ortan, baita gerratea baiño lenagoko denboretan ere; Euskalerrian, guziz bestera: langille, jendepobre eta elizgizon geienak, elkar bat eginda.

203. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Andik aurrerakoa malko artean izan zan: besarka ta estutu gogorra.

204. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Arritzekoa de gero! Amar urte bizi izan naiz Jesulagun artean, ta iñork ere etzidan orrelako negar gozorik egin erazi agur egiterakoan: ezta Aita Txomin Landak ere, zan bezelako ogi puzka izan arren.

205. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Bere laneko mai gañean zeuzkan liburutxoen artean, antxe zun Ama Birjiñaren Piissima deritzana; etzun egun bat ere uzten Piissima ori, egunean egunekoa irakurri gabe.

206. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Nik ez nion ondo-ezaren antzik eman, berak esan zidan arte.

207. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Andik gerora gelara joan zan, nik, ikustaldi bat zala eta, deitu nion arte.

208. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Oñazeen artean, bere egin bearra gogoan!.

209. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Nik irriparre batez erantzun nien; baiña ura irriparre gogoangarria! Andik bi illabetera arte ez nituen berriz ikusiko nexka gaixo aiek; eta bi illabete aietan, gizonik azkar eta sendoena ere onda dezaketen neke gaitzak eraman bear nituen.

210. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Aurreko gauean, illunben artetik, txotiño zorrotzdun frantziskar bat ikusi izan nuen; baiña ura ireltxo bat edo begitasun bat iduritu zitzaidan, eta gaiñera arek kaputxino-jantzia atzekoz-aurrera zedukan.

211. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Gorabera andiko gauzak zerabiltzan orduan esku artean, eta argatik nonbait etzuen Jainkoak nai izan, lapurren menpean geldi zedin.

212. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Basaleku baztertu artan komunista zauritu asko arkitu genituen, eta aien artean Singyangti, Batzarre Nagusiko lagun, Sanxelipu-n zauritua.

213. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Onelako gertaerak ikustean, esan dezake norbaitek eztala ondo seme-alaben ezkontzak gurasoen artean egitea, aien berri gabe askotan.

214. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Eta olaxe, ezta-baidan, malkoz eta gozotasunez beteak gau-errditik goizalde arrtekoa igaro zuten.

215. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Berealaxe San Prantziskok anai Leoni ta anai Masseori deituta esan zien:
- Nere seme maite anai Rogeriori bidera irten zaitezte, besarrkatu ezazute, nere orrdez agurr egiozute, eta esaiozute munduan diran praillien arrtean geien geiena maite dedana bera dala.

216. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Gurasoak mutiltxoaren biotz ona pozik ikusten zuten, eta aiton zarrak ezeren bearrik il arte ikusi etzuan.

217. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Sendakin jaunak aitona oso gaizki zegoala esan zuanean, Elizakoak egiteko ta guztia Erramuntxok esan zion, eta ura il arte antxe ibilli zan.

218. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Erramuntxok negar ta guzi egin zuan; baña nolerebait poztu ere bai, azken arte alegiñean lagundu ziolako.

219. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 34 Izan ere, Nik igarrle, ikastun ta yakitunak bidaltzen dizkizuet; zuek, berriz, ayetako batzu il ta gurutzatuko dituzute, ta zuen sinagogetan batzu ebaindu ta iriz iri esetsiko dituzute, 35 gañera datorrkizuen lurr gañean ixuritako odol zindo guzia, Abel zindoaren odoletik asi ta yauretxetik opamairako artean il zenuten Baraki'ren seme zan Zakari'ren odoleraño.

220. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Osoa irabazten duenak bere burua ateratzen du zituen zorren artetik.

221. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Munduaren asieran orain arte zure laguntza eskatu-ta, nai zuena iritxi gabe iñor ere geratu eztala oroi zaitez: zure aurrera atsekabeturik etorri-ta, gozagarririk gabe irten danik ez dagoala gogora zaite.

222. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Ia Batxi, ortxe az ba esan notsen neure burueri ta lau besakadatan, egin kontu, eldu nintzen euren urrera; must egin da must-uger sartu nintzen euren artean.

223. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0135 - Berrogeta bi urte onetan naz ni Lama, Buddisten liburu ezer balio dabenak beintzat badazaudaz; eztot iñoiz entzun liburu ori gure artean dagoanik, eta nire ustez ezta iñoiz-egon.

224. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Beste lagun askoren artean elizgizon iakintsu bat bizi da bertan, Erregiñak sarri itaune asko egiten dautsazana.

225. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Itxasoko uren bare, bake ta artea: auxe da benetan aintzat artu bear dana.

226. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Berba egi-eidan itxaroten nengoan ni, arren batzuk egizan esateko, baiña ixilik egoan, da ni ez nintzan azartu bion artean iazoten zana esaten.

227. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Bere eskuen artian Jaungoikoaren Semea berriro gizon egiten da, jaiotzen da, ta eskeintzen dizka bere Pasio samiñ eta eriotzaren merituak, Jaungoikoaren santutasun eta mundu errudunaren artean pakeak egiteko, Juez justu ta pekatari gaixoaren Bitarteko bezela.

228. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 San Buenabentura'k deitzen die apaizari ta erriari istante auetan, Zeruko Aitari esatera: Begira zaiozu ¡o Aita Betikoa! Zure Seme bakarrari: mundu guzian kabitu eziñ dan Seme onek nai izan du, gure artera jetxi.

229. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Zuk ala nairik, ez gaitzala utzi, debozio guziaz eskatzen dizuguna iritsi arte, gure pekatuen barkazioa, grazia geitutzea, birtutean gu aurreratzea ta betiko bizitzaz gozatzea.

230. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0570 1.ampdeg; Nere Jesus, zure biotz atsekabetuaren estutasun eta oñazeakgatik, eriotzara arte triste zaudena, indazu arrisku guzietan anparatu ta pekatu larriko tentazioetatik aldenduko nauan, Jaungoikoaren beldur osasungarri bat.

231. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0571 Jesus, pelikano maitea, garbi nazazu zure odoletan; apaindu nazazu odol orrezaz, bera izan dediñ nere eztai-jantzia, egun batean bera jantzita zure aurrean agertu nadiñ, Zuk ezagutu nazazun zure serbitzarietako bat bezela, ta artu nazazun zure autatuen artian.

232. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Arantza-arteko lili,
zeruko lorea,
ez zaidazu aldatu
semetxo maitea.

233. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Ta ara bapatean euria atertu, eguzkiak odei artetik kiñu ta zeru-zati urdin bat agirian! Amonatxo ta gaiñerako guztiak eleizara.

234. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 5.garren Musikalarien lanak esamiñatuko dituen Batzar-epallea egingo dute iru maisu euskaldun jakintsu ezagutuak, eta bere erabakidaren kontra alchatzeko ez da eskubiderik izango, ala nola izango ez dan ere izkribatzalléen artean.

235. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Txalogarriak alajaiña Euskaltzaleak, bazkunaren lanak! Ta auen artean ez gutxien urtera eratu oi duan Olerti-eguna.

236. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Emen utzi zion Bockelmann lagunak Cadiz'era zijoalako eta gure jakintsua izan zan burdin minak ikusten eta ez Janizuela Humboldt'en artezkari danok orain arte ipiñi duten bezela, baizik Jarrizuela edo Jarrezuela eta zegoan Putxeta geldokitik kilometro erdi ego-aldera, oraingo Venerillas'en.

237. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Izan diteke, isilik dauden Euskal-Zale jakintsuen artean, bat baño geiago min piska bat artu duanik irakurtean On Kanpion'ek diona A. S. Mendiburuz, Euskal-Esnalearen 5en zenbakian.

238. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Euskeraz idatzi duten neurtizlariak aitatzean, beti entzungo zenduan Elizanburu'ren izena onenen artean: nik beintzat ala ipintzen det.

239. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Eta,¿nola utziko det Sekundino Esnaola jauna, maisutasun aundizko malletakotzat ezagungarritua izan bada, Royan, Paris, Bartzelona, Bilboon eta oraingo joan aldiyan Madrillen, maisurik jakintsuenekoen artetik, esaten dutelarik gañera, chinixtu eziñ liteken diñakua badala?.

240. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Jesuiten artian iztunle trebienetakotzat asaldu zan, guchik bezela zekiyen entzuleen biyotzera ta burura irixten bere itz eder apainakin, bere arrazoi sendo ta jatorrakin.

241. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Zortzi egun oso-oso'etan, bada, egin diran elizkizunetara etorri da emen, eleiz nagusia bete bete egin arte jende, bai gizonezko eta bai emakumezkoak, eta euretan egin diran itzaldi eta gañetiko otoitz abesti eta eleiz jayak izan dira guztiz eder eta ozpetzuak, baño goren goren ipiñi biar diranak, aita Tirso'k egin digun itzaldiak, danak ederrak, danak egoki eta mamintzuak eta ain gozoro zartzen ziranak aditzallien biotzetara....

242. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 Iñaki Aba deundatu (kanonizatu) zanean berriz, Tolosa'n, batzarr nagusian beste asmoen arrtean auek arrtu zituzten: 1) Gipuzkoa`ko erri bakoitzak bere Eleizan santu berriari aldare bat eskeiñi zezaiola; 2) udal bakoitzak udal-etxean santuaren irudia ipiñi zezala; 3) Iñaki izan zedilla Gipuzkoa`ren zaindari lenena; 4) Jesu Lagundiko Aita Nagusiari eskatu zezayola santuaren zakiñ (errlliki) bat, eta Loyola'ko etxea eleiz biurrtu zezala; 5) Diran eta izango diran Jesu-Lagundiko bazkideak Gipuzkoa'k semetzat arrtu zitzala.

243. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 Azpeiti'ko apaizdiaren (Kabildoaren) paperr arrtean au topatzen da Nolabait ere baten batek Iñazio'ren illzorian bere agurrtza zakiñtzat gorde zuan, eta (nola ez-dakigu) Azpeiti'ra edo beiñik bein Gipuzkoa'ra bialdu zuan.

244. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Urrengo igandean, illaren 18.an beste jai ta jolas arrtean Meza nagusi ederr bat abestu zan Santurrtze'n bertan; eta gure amazazpi garailariak, Kristoren guda-mutill bizkorrak ziruditela, aldare inguruan egon ziran zutik da, zuzen eskuetan arraunak ixkillu (arma) tzat zituztela.

245. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0155 Batez ere gizonen arrtean lotsa, maiz jaunartzeko, kendu du, ta ikusgarriak dira irugarrengo igandeetan egiten diran jaunarrtze orokarrak edo jeneralak.

246. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0127 - Mutil ta neskatxen, gizon ta emakumeen arrtean egiten diran dantza lotuaz, Santuak zer dioten: Basilio Santuak.

247. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Auen artean onurakorrena bretoi-pantzeraz iztegia.

248. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Beste antzeko lantxo batek, Per ar C honik (Peru untxia) ipui polita au onek, arrera berdiña izan du gaztetxoen artean.

249. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Bañan egin bear gaitza dute aurrean oraindik, ta ez dira geldituko Bretaña ezjakiñaren zulo illunetik atera arte.

250. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Gure artean ez det uzte beste iñortxok egin ote dun Argiak aña.

251. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Nere ustetan ordea franzesakiko guda arte izan etziran Mendikotako eskulan gogor eta sendoak.

252. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Nolanai dala, ospatsuba da, ikusten danez, Mendikota deritzayon tontorra, noiz edo noiz, lenxeago edo geroxeago, ibilli, ziradelako bertan guretarrak egiñala guziyan jende arrotzak edota atzerritarrak gure artetik biraltzen.

253. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Eta sinismen au leku eta bazter guziyetan zegoan, osoro jakintsutzat zeuden askoren artean ere bai; ainbeste eze, Gaspar Skoto zeritzayon izkribatzalle aundiyak berak erakusten zuban, eta batere plametitu gabe alare: osoro gauza jakiña dala, zalantza gabea, egoan bezela eramanak diradela sorgiñak beren batzerretara.

254. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Lamiak, ordea, noizbait beinik bein, beren artekoren batek argitara lamiatxo berri bat ekarri bear zuela ta emaginari dei egin zioten.

255. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Iztegia egiteko arazo ta buruauste ta anka- jasotze andiak artu bear izan nituenean, enuen kemenik izan ijito-artean sartu ta ijitoeuskalkia beren ezpainetatik ikasten asteko.

256. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Bein, orregatik (baina liburu hura argitaratu ta gero), Bilbo-inguruko Basurton beren artera urreratuz, amabi bat urteko nexkato batekin izketan asi nintzan.

257. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 ¿Ezoteda or laminerrekaren batean, gizakirik bizi ezten basamorturen batean, ezoteda bat edo bestetxo gelditu? Entzule zaituztedanon artean euskalzalerik adinbat mendigoizale ezotezerate? Neronen susmotxo au egiazkoa baldin bada, laminerreka-zale ere egin zaitezte ta orrelako toki bakar biderik ere eztuen batera yoan ta gerritik gora emakume ta gerritik bampecirc;ra arrain den izaki bat ikusi dezazutenean, zatozte neregana berri ori ematera.

258. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Gure ez-jakiña aundia izanagatik zerrbait azaltzen zaigu aspaldi-aspaldiko lañoen arrtean; eta orrduan emen gure itsas-errtze oetatik ateratzen ziran itsas-gizonen bildurrikeza, aundia, biziro aundia zala esan genezake.

259. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Baña illuna izan arren, euskaldunak, iluntasun aien arrtean ekaitzakin burruka egiñik, itsaso orren gañetik urrutietarako bidea arrkitu zuten, berentzat eta beste askorentzat.

260. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Zarauztarrak eta ketariarrak elkarren arrtean erabaki zuten, 1493'g. urrtean, batzuek arrpoiaz jo ta zetorren balea, besteak ez arrapatzea, lenengo jo zutenentzat izan zedin.

261. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Eta ala etziralako, ingelesak berak gureakin pakean bizi nairik, bein baño geiagotan oekin emeki, erabaki zuten andik aurrera auzirik eta ezdabaidarik elkarren arrtean izan etzedin, zerr egin bearr zan.

262. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 ¡Zenbat aldiz, txikitan Zumaya'n ikusitako gauza eta gerrtaera aiek gogora ekarrtzean, esan dedan nerekiko: Arrantzale oek, Elkano eta bere lagunen anaiak dira, odolezko anaitasuna ez izan arren beren arrtean dagoen anaitasuna! Odolak elkarrtzen ez duena, askotan biotzak elkarrtzen du.

263. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 (...) otoitz-gai mamintsu ta Egungakarian dauden Done, Doatsu ta Agurrgarri guztien bizitzak idatz ditzala!¿Zeruko lore garrbiak eskupian dauzkana zerrgatik lurraren lore arrgal, ustel ta marrgulduak biltzerakotan apalduko leite? Guk arraultzak eskatzen diozkagu, ta arrk ¿eskeñiko dizkigu sugeak? Apaiz jaun bat orrelako egikizun txarren arrtean leporaino sarrtua guk ikustea ¿ez ote da izi ta lotsagarria?.

264. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Baña Agirre'ren lendabiziko irakurrgai ori jakintsu ta euskaltzale batzuen arrtean gelditu zan.

265. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 Atsegin zait, ene entzunle ok, zubek nere antzera erestxoro-aize orrek ikutuak zaudeztela ikustea; bestela, orrela ez izatea, gaurrko itzaldi au antzoki ontako orrma uts arrtean betiko galduko zan.

266. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 ¡Ez dira, ez, gaurrko gure arrteko zeinbat dantza lotuak gure aurrekoak sorrtuak!.

267. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Geigarri onetan berriz eun ta ogeita amalau adizki ageri dira; eta !¡arritu gaitezen, gizonak!! 134 auen artean lau soil-soilik, lau dira Mendibururenak: egidazu, egiguzu, egiozu ta egizkitzu.

268. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 *G. ¿Eta au guertatzen da, emen lurrecoen artean bacarric? È. Ez, aita; baizic baita lurrecoen, purgatoriocoen eta zerucoen artean ere.

269. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Nori tocatzen zaio erabaquitzea, catolicoen artean sufritu bear dan, ala ez, gaitz oietacoren bat edo gueiago, beguiraturic beren ingurune edo circunstatziai? E. Aita Santu ta Obispoai, bada auec dira animen gurasoac, Religioaren eta oitura onen Juezac, eta auec guziac dute zericusia gai onetan.

270. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zerequin comparatzen dira Elizaren eta errien artean bear diran elcargoi edo relazioac? E. Guizonaren gorputz eta animaren artean bear diranequin, alaco moduan nun gorputzari dagoquionac ezteguiola calteric eguiñ animari dagoquionari, baizic bestera, lenengoa egon dedilla bigarrenaren mendean.

271. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Uste gabeko eriotz zital batek gure artetik eraman zigun, gizarajoa, senideak ta adiskideak negarrez utzirik.

272. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Gure euskera aundiki ta jende nagusien artean ezetsia zegon, oinperatua.

273. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Oartu XVII-gizaldi arte, euskera ez zuala inork landu dakigula beintzat; ezta bertan iduki nai izan.

274. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Donosti'ko uri eder au, orain 60 urte arte ez zala Bergara, Azkoiti, Tolosa baño askoz aundiagoa ba-dakizute.

275. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Alper gutxi zan gure artean; ez gudaririk, ez itz-jariorik.

276. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 0neraño eldu geran ezkero zuetarik norbaitek, orrenbeste antzerki artean zenbait baliotso, nabarmenik ba'ote diran galdetu lezake.

277. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Egia da lenengo aldiko jostirudien artean zarpallukeri asko, orbela ta lastua ugari daudela.

278. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Argentina'ko Teatroa egundaño gauza utsa izan da, Etxague kritiko aipatuak dionez, beti konpadrito, gautxo ta pulperia artean .

279. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Emen ere Anton Kaikutik onuntz, au da; Andre JoxepaTronpeta, Amantxi ta Maitasunak arte aurrerapen aundia egin da, ta au dala ta igarri diteke, aurrerantzean, etorkizunean egingo dana.

280. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 ¿Abestuko ez da ba gogoz, entzungo ez da ba posez euskeldun-artean; Euskeldun ospetsu batek egindako Nekaustea?....

281. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Eragozpen au aalik-eta zearo kendu arte ez diogu utzi bear.

282. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Arraultzetatik ez dira lerdeaz kanpora Jorrailla (Apirilla) edo Orrilla (Mayatza) arte ateratzen.

283. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Onela gorderik egoten dira urrengo udaberria arte.

284. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Ar beltza iltzeko saiatu arsenikodun urak alpalpari botatzen, baño kontu euki gero alpalpa ori ganaduari ez ematea aalik-eta ur ori bota zanetik berrogei egun pasa arte.

285. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Ontan agiri da ba bere ontasun neurrigabea guretako; bere Seme maite bakarra guregatik, gure onerako ainbat neken artean utzi du-ta.

286. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Kristau guzien artekoa da alkartasun ori?

287. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Bai, kristau guzien artekoa da berez.

288. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Au da Ama Birjiñak erakusten diguna, gaur gogoratzen dizuetan bere ibillera zoragarriyan, ta Kristaubaren izena degunok, Eskutapen ontan erakusten zaigunari jarraituko baguiñioke, ez litzake alkarren artian ikusi-eziñik izango.

289. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Emakumea itz onek, juduen arrtean, ez du gogorrtasunik; juduen arrtean; emakumea itz onek gure izkuntzan enetxoa, maitetxoa, kutuna bezela esan nai du-ta; beraz arr zazute onela esan balio bezela: Enetxoa, guri zer ardorik ezpadaukate ere?.

290. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Gure ta aien arrtean dagon alde aundia ikusirik guk zer esango ote degu? Aien ondoan kristau-izenik ere ez dagokigu.

291. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Badira emen zuen artean Jose deunagatik bi begiak emango lituztekenak, badaude kristauen artean Paduako Antonio doitsuari asko baño asko maite diotenak; eta ¿zein ote da Andre Mariagan uste osoa jarria ez daukana?.

292. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¡O ichutasuna! esaten du jaunak beste toki baten: igarotzen dezute egunak, urteak ta bizitza guzia atsegiñ, egokitasun ta ondasunez beterik, eta ezdezute pensatzen laister bizitzatik eriotzaren besoetan eroriko zeratela, ogetik obira, maitik ta atsegiñ artetik infernuaren leiza zulora: Et in puncto ad infernum descendunt Job c 21 v 13.

293. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Behar ere, hoinbertze haurren artean.

294. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Menditikan hur chirripa lear artetik da jausten,
Erasia eztiño bat duela adiarazten
Uhaitz garbia denean zelhaietaraino heltzen,
Han numbait lear artean, ohart gabean da hurtzen
.

295. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Zuen laguna dagola den tokian, ni bilha jin arte, holako beroarekin.......

296. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 - Bederatzigarren astoa? Bainan, arraila jina hitzaut beraz etcherat? Bederatzigarrena? Eta hire bi zangoen artean daukekan hori ez othe da astoa? Horra bederatzigarrena, hamargarrena eta ederrena berekin deramala bizkarrean! Bichtatik joan hakiat, hordi tzar, gizon galdu, arno untzi higuingarria!....

297. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Nun eta ez zituen, arte hortan, biga behar, lau gathu zaharrak zirela kausa! Sehiak ziren bethi hutsean: gathuentzat behinere etzuen erratekorik etcheko-andereak.

298. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Ortarako bearrezkoena, euskaldun letradunek elkarren artean erabiltzenago duten izkuntza izan dadin euskara; bertzeenaz euskararenak egin du.

299. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Euskaldun letradunen artean pitz bageneza biotzeko gar ori euskaraz, aditzeko aldez eta moldez, orduan ez ginuke beldurrik: elduko gara poliki-poliki edo lasterka; elburua joko dugu.

300. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Micheria, egon ongi eta bertze aldi bat arte.

301. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Nahi duzun arte, jauna, eta milesker hainitz.

302. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Behin bizkitartean, gauaz, Anchicharburuko gaztenaondo handien artetik, zokorik ilhunenean, gizon bat jali zitzaion, jauzian, biderat....

303. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Ba, nork kondatu du, heien soldadoak oro, harriturik, bazterretik beha egon zirela, guduak ziraueno, bi adichkideen artean sartzera nehor ezin menturatuz?.

304. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Nola ikus hau eta hura hainbertzeren artean!.

305. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Dassance, Etchepare, Souberbielle, Amestoy, Dufau, Moulier, Chilar, Chiki, Béhéran, Léonis, Lekukoa, eta bertze, guzien artean Argentinako Eskualdunen buruzagia: Passicot jauna.

306. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Dena den egia errateko, orai arte etzuten Eskualzaleek Donazaharreko meza bezen ederrik ikusi, hoin prediku gustagarririk aditu horrek ez baitu batere erran nahi orai arteko mezak etzirela ederrak ez-eta predikuak gustagarriak.

307. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 BROUSSAIN mediku eskualzale karsuak maite baitzituen bihotzez eskualdun probintziak, laket zitzakon hango eremuetan barna zonbait egunen artetan iragaitea.

308. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Bertze hitzen artean erran izan diozka hauk: Ene Bihotza ohoratua izan dadien gutizia handia dut, arimetara nahi baititut ichuri Erospeneko frutuak, eta jendeak atheratu nahi baititut galpeneko lezetarik.

309. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 2 Arratsaldean bi orenetarik laur orenen artean erreberri zazu emaitza bera, orhoituz Jesus tenore hoitan zagola kurutzearen gainean, munduko bekatuen erreparatzen, hirur orenetan hil izan zela, eta lauak arte hartan soldaduak lantza kolpeaz ideki izan zioela Bihotza.

310. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Yaun erretor errespetagarri horrec sainduki atchiki zuen bethi bere ordena eta biziaren galtzeco menean egon zen bere populuaren artean.

311. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 -- Jesusek orduan: Goizean hasi lanak iraun dezauzuetela arrats arte!.

312. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 - Bai, urrun da segurki arrats arte huntako lanik izanen baitugu.

313. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Jende gaicho hek bokata churitzen hasi, eta bethi athera, bethi athera, arrats arteko lana izan zuten, eta arratsean, mendia bezen gorako oihaleria bazuten, ez baitzakiten gehiago nun koka hura guzia.

314. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Eta Jesusek berehala: Goizean hasi lanak arrats arte iraun dezautzuetela!.

315. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 - Oh! Jauna, ez dugu arrats arteko lanik izanen, gure, diru pittarekin!....

316. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Lana hasi gabe eta lan hartarik den mendrenik ez gero galtzeko, joan ziren, salbu zuek eta bakar-tokira, zerbitzuetarat, eta, handik ezin atheraz, han egon behartu zitzaioten arrats arte!!.......

317. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Pareta bat arte bizi baitira biak, etcherat heldu zaio aphezak bere kantari gazteekin jaten dituen aphairu onen usain michteriozkoa.

318. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Eri gaichoa, begiak itzulika ari zen jada; bainan Katalin bihotz-onekoa tente potente egon zitzaion aldean, hamabigarren eta azken chintchimaria hark iretsi arte.

319. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Guduan nausi atheratzekotz, armada batetako soldadoek batasunik hertsiena behar dute atchiki elgarren artean.

320. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Bainan kasu batzuetan, hala-nola eztaietan, ahaide eta adiskiden arteko dantzetan, ez othe ditake pharte har bekhatua egiteko hirriskuan jarri gabe, eskandalarik eman gabe?.

321. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Muthil eta neskatchazko dantza bethi lanjer bat da, izan dadin etchean ala plaza agerian, ahaiden artean ala atzekin batean.

322. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0076 Ene haurra, diote Liburu Sainduec, izan zaite beti eta zernahitan ezti, eta obraric handienac, gauzaric miresgarrienac egiten bazinitu baino maitatuago izanen zare jenden artean.

323. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 5n Protsimo-lagunari gaizkirik egin denez edo desiratu; houra hastio ukhen denez; aiherkunterik begiratu denez; aharratu denez; besten artian aharrarik phiztu; gaizki mintzatu; eskandal eman; gaizkirik bestez egin erazi.

324. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ainguru Gabriel joan zeion berri handi horren emaitera: salutatu zian egun oroz haren ondotik fidelek erraiten dutugun hitzez: Salutatzen zutut, Maria, graziaz bethia, Jauna duzu zoureki, benedikatu zira emazte ororen artian.

325. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0176 Jesus'en Bihotz on eta samurra, orai arte pairarazi balin badarotzut ere nere hoztasun eta ezacholkeriez, ordean hemendik harat, nahi zaitut zerbitzatu eta maithatu; lagun nazazu chede saindu hunen atchikitzen.

326. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 Ez niz ichilduko, ez othoitzetik baratuko, zure grazia berriz itzuli arte ni ganat eta zu nere bihotzari mintzatu arte.

327. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Lohaken bada gutarik batbedera, bere ingurumeneko hargin, zurgin, okhin, harakin, harotz, eta zapatagin, bai eta lur langile, larru aphaintzale, artzain, ihiztari, arrantzale eta salerostunetarat, galde letzoketen eta bakhotchari bere urhaspidetako gauzen izenak, arte laburrez harrituak gindaudeske, ikusiz zembat hitz lagozken altchatu beharrak.

328. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Guziaren buru bada, Bilzar-Lagun eta Euskaldun Anaia maiteak, gogoari emateko badiogu, guk ere, euskalzaleen izena dakharragunek, zeinek gure tokietan egiteko, eta baitezpada egiteko dugula, J.Bte ALTHABE, gure lagun lasterregi zenduak, eta Don FREDERICO BARAIBAR-ko, behiñere baino distirantago denak, zeinek bere moldez, molde ederrez, egin dutena: hori da, guk ere, dela gure lan artetan, dela beharrezko gure harahunatetan, egin dezakeguna: bazter eta zokho guzietarik, euskal-hitz arroztu eta arrozterat emanak direnen artha handiz eta handienez biltzea, eta bilkhurarat ekhartzea: bide hortaz eman dakiontzat, gure mintzaira zahar eta maiteari, eman dakioken iraupen, hedamen eta distiradura guzia, Euskalzaleen-Bilzarrak halaber, bozkariagarri bezain goresgarri dukeena.

329. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Eta azkenean untzia ere emeki-emeki ttipitzen zautzu, laster hedoien artean gordetzeko, amets bat bezala....

330. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Beraz, bertze bospasei egunen bidea egin behar da, itsasoaz begiak kasik ase arte, bertze urarte batzu urrunean ikusteko: Bermudes deitzen dituzte.

331. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 252. - Mihiak ez du hezurrik hausten, bainan bai hautsarazten [C], (Zer ondorio, zembat gerlate, ez dire sugearen (debruaren) eta ama Ebaren arteko mintza alditik ethorri?. (...) Geroztik ere, zembat eskatima, kalte eta sarraski ez darrazkiote hitzaldi sobraniozkoeri?, - (Le silence est d'or la parole d'argent, dio frantses zuhur hitzak), [BNC].

332. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 257.- Sen Mark!... Arthorik balinbaduk emak! Ez balinbaduk bilha zak!, [BNC], Hauzoen artean erabiltzen den solasa, eraiteko ordu denean. Biarnon ere omen diote: Jotzia baino lehen duk eraitia.

333. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 EZ DUTE bururatua oraino jakintsunek beren arteko auzia, Iberotar ote direnez Eskualdunak, ala berezi behar ditugun osoki edo hein batean bederen gizalde hartarik.

334. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Bere lan hortan Schuchhardt-ek Vinsoni zimiko bat edo bertze eginik frango barna, (holakoen artean harritzeko baita hoin garrazki lotzea) ordaina Vinsonek eman zuen urte berean 1907an: L'ibère et le basque Revue de Linguistique T 40 Reponse a Schuchhardt.

335. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Bere hartan dago Vinson, ez duela kausitzen bi mintzaien artean ahidetasunik batere; iduripen bat edo bertze bai, han hemenka, asturco, idubeda eta holako, bainan zinezko zerik ez, ez hitzetan, ez hitz erro sorkunetan, ez ibilgunean, ez begitartean le facies general.

336. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Bai gogo-ahaidetasun handia, asmu-jite bertsua dute Alemanek eta Eskualdunek, nahiz gorphutzez eta askaziz ezten ageri den gutieneko elgarrekilakorik heien artean.

337. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Orai arte, bere eskupeko balinbazauzkan Lapurtarrak, hemendik goiti, irri trufak sar-araziko ziozkan gero de Lancre bipilak.

338. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Gernikan orampauml;i bortz urte Eusko-Ikaskuntzak eragindako Batzarre gandi gartan nire adiskide on batek Euskaltzale anitz ta Euskalari zenbampauml;iten artean azi eder bat erein zue.

339. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 10. - Doniane-gaberdian on da aritz bat erditik arampauml;iltzea ta gan aur eria pasatu ta arte gartan eriaren atorra uztea.

340. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 17.- Errege bezpera-gabean etxekoen artean botatzen tuzte kartak: gizonendako errege urrea, emaztekiendako bateko urrea.

341. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Bainan ez da hainitz ageri hemen gaindi: noizetik noizerat Larrunen eta Artzamendin, bai eta Baiguran, uda aldean, bat edo bertzeri ohartzen bazazkiote ihiztariak, hil arte ez diote bakerik utziko.

342. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Badugu uste gudu gaitza izanen dela guziz Hazparneko, Uztaritzeko, Senpereko, Azkaineko eta Ortzaizeko haurren artean.

343. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Bortzgarren prima batzu finkatu ditu, daigun urteko, Euskaltzaleen Biltzarrak: hobekienik haurrak frantsesari bezala euskarari ohartarazi dituzketen eskolemaileen artean, biga saristatuak izanen dira ederki.

344. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Ez dezagula ahantz, aurten jasaiteko ditugun hersturen artetik, etorkizuna haurraren meneko baita, gurekilako baino luzagotzat.

345. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Euskaldun argituenen beren artean, gutiak dira bizkitartean ohartuak direnak, Abbadie, Hiriart-Urruty, Adema eta bertze zonbaitek orduan hasi, eta laster bururatu zuten lan baitezpadakoari.

346. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Luzaz, eta ez du hain aspaldi arte, haurrak lau eta bortz urthe artino hola, esne eta esnekariz choilki hazi dituzte, hirietan eta kampaña batzuetan.

347. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Hasteko, hunek ez du galduko bere haurretarik nehor; apez-geien keta berdin egonen zako, eta jendeen artean berdin indardun, ohartuago baizik izanen ez delakotz batzu ala bertzeen behar orduer; hari aldiz, amodio gehiago jarraikiko zaio, eta ospa, bere auzoen eretzean.

348. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 (...): Amodioa da gizon eta emaztearen arteko batasun osoa.

349. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Bainan gizonak ez dezake eman emaiten ahal duen guzia emazteari, emazteak ez dezake suntsi bere izaitea gizonarenaren baithan, bakarrik daudeno elgarrekin eta beren arteko atseginak baizik ez darabiltzatelarik gogoan.

350. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Behazue Eskualdunen artean zer agitzen den.

351. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Nahiago bainuken nik izan balitz han, gain hartan, gure arteko apezetarik bat agur egiteko, zor zitzakon bezala, apez eskualdun arrotz gu hainbertze maite gituen hari;(...).

352. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta atzo Parantze'ren ordezkarijak jakin erazo dautso España'ko Gobernua'ri, alkarren arteko Egijuna gustijak, sal-eroste arazuetan, ausita gelditzen dirala, ta beraz, oindik aurrera, bakotxaren etekiñak bestiaren muga-barrura sartzeko eztaukela ordain ixentaukorik, kenduko yakela gura dan beste.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Lenengua ziatz ezin bete lei; bilbotarrak, edo arabarrak edo enkartauak, edo Bilbao'tik itxasora bitarteko errijetakuak, iñora ba'duaz, erderaz egin biar dabe, euzkeraz ezin dabelako; baña ori eztaitela ixan atxakija euzkeldunek euren artian be danak erderaz ekiteko.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Onelakoak, eta beren artean euzkeltzale dan neskatxaren batek euzkeraz abesteko naya agertzen ba'du, agitz erantzun bat dute: Zuek elizara ere politikakin zatozte, eta Ama Birgiñak euzkeraz bezin ederki erderaz ere entenditzen du; eta nola euzkeraz ez degun (onelako edo alako) kanta erderazko bezin politik, ba erderaz kantatuko degu.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Oyeri baña iñola ere, esango die: Utzi zazu zure naya, neretzat ele guziak dira berdin, eta euzkeldun artean euzkeraz aintza geyago emango didazu.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Gure artean degu bat, Jainkoa'k aiztotxoan eraman digu bestea.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Gure artean degu bat. Jainkoa'k aiztotxoan eraman digu bestea.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Gure artean degu.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Eta beti, eleizan, ene Aberriko mintzoa entzuten nualarik, atsegin poz ugin artean, bi izen nenkuzkidan: Iruarritzaga'tar Jerbasi. Lizardi'tar Xabier.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 Emen esan lei euzko-abertzalien artian zaletasun gitxi dagola euzkera ikasteko. (1)

361. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ezta entzuten alde gustijetatik itz zikin, birao ta abesti zantarrak baño besterik, eta zoritxarrez, lotsa-galduko euzkeldun askoren artian be bai.

362. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Zintzo ekin daroe txanpon bat edo bi alkarri zeñek irabazi illuntze arte, ta gero, azkari-aparitxuba eginda, alaitasunik andijenagaz doyaz bake-bakian euren etxietara.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

364. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Etxaunok esi ditu ¡bera dok ba mutil ona, errekonde! ¡Titulu artekoei geldi itxi!.

365. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Gauza batzuetan ardura andijak, eta gero... zezen-plazan zaldi koitauak estiak darijola azkenetan eta zezena odolez estalduta jo ortik jo emetik il arte.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ija urtebete da Lusitania ondoratu ebela mila baño notin geyago errubakuak bertan galdurik; ordubantxe Wilson'ak Kaiser'ari agiñak erakutsi biar eutsozan eta oraingo aukerea ipiñi: edo itxi errubako notiñak iltiari, edo gustijon artian lotuko zaitugu.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ez ete dan garbitu gero turkotarren batek? Ezkintzakez ikaratuko onan balitz, ba Turkijan asarre andijak dabilz batzuen eta bestien artian.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Orretariko gixonak itzik egin lei gixon zintzoen artian?.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Esan biarrik eztago tamalgarrizko gertaera dala au sendi arterako, eta une onetan laguntzen diegu guk ere seme errukarriaren gurasuei daukaten atsekabe mingotsian.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 NASKALDIYA.- Egun batzuk Elorrio'n igarota atzera bigurtu-da gure artera, Gabilondo'tar Igo, U. B. B.-eko lendakariya.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Izkirimiria Izkirimiria ezta umentzat bakarrik; egoki da gixonen artian be: bizitza berez aztun au lar benetan artzea be ezta ondo.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Guk begiak zabaltxu genduzan alako txikilinkuatro baten barregarri ixateko, ta egia ixanta be ezkendun biar aren koipe-nasterik, sasi galanta bekoki-ganian asten yakun ta; ingeruan be etzan memelo-usañik, baña askoren artian guztiringo aurkitzen oi da, ta an be ixango ziran.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Baña gauzatxo bat entzuixu; oin arte gautu nazan etxe geyenetan beti-beti ixan da arrigarrizko gauza onen bat.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Oraintsu jazo da ingelandarren artian gauza bakan-bakana.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Makiñia, gixonik ezpa'leuko lez gelditu zan, eta egaiz jarraitu eban ordu bete edo gasoliña amaitu yakon arte, ta azkenin lurreratu zan aldatz-egaixian, ezebe apurtu barik, gorpu bijak ganian ekazala. KIRIKIÑO.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Donosti'an aldi luzetxua igaro, ta geure artian dogu ostera Axbiur euzkel-idazle argia.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 Lorarik ederrena arantz-artean
Jaunak ipintzen du.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Ia bada mutillak, gogor olaxe, eta ez aspertu lanian Euzkadi azkatu arte. Kuku.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Datorren igandian izango da Udaletxian gudalgayen zozkera, aurten amasei mutil gaste, beren artian bi abertzale dira; zozkera on bat opa diet onei.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Aspalditxuon estu dabilz emeko Ventosa deritxon auzotegiko biztanliak, eztakit zelako jentia ango jauregira datorrela ta; bertan orain arte bizi diran langilliak at bialdu ta apaindu dabe jauregi ori.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Gar andija dago emeko abertzalien artian igandeko batzarrera juateko, batez-be gastien artian.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Elgoibarr Abertzaletasuna.- Uri onetan indar aundia artzen du aberri-maitetasunak; gastien artien batez-ere; baña biarra da irakastia gaste oyei ta gañerakoei zer dan abertzaletasuna, ta orretarako Batzokiko Bazkintza Artezkariak artu biar ditu bideak gaste, gusti oyek bilduta irakaste ori egiteko.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Baña gure asmo ederrak erori dira geyen poztu bear luketenen artean, 42'ko sutunpada batek baño dardar geyago sortuaz; eta jarririk eragozpen aundiak, euzkel-pesta ederra galerazitziagatik.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ara: Bigarren seillabete onetan argitaldu doguz 267 euzkel-ixen, onetaraxe erkiz ta erriz banatuta: BIZKAYA'N.- Bilbao'n 29; Ondarrua'n 16; Erandio'n,12; Meñaka'n,7 (onek saspirok eztira ixan 1921'g urtekuak bakarrik, urte orretara-arte argitaldu eztiran-arren); Durango'n, 6; Gernika'n, 6; Elantxobe'n, 6; Mañari'n, 5; Ondarreta (Getxo'n), 5; Lekeitio'n, 5; Iurreta'n, 4; Urduliz'en, 4; Algorta'n, 4; Ermu'n, 4; Usansolo'n, 3; Bermeo'n, 3; Busturi'n, 3; Ubide'n, 3; Gatika'n, 3; Murelaga'n, 3; Zornotza'n, 2; Basauri'n, 2; Portugalete'n, 2; Deusto'n, 2; Ortuella'n, 2; Luyu'n, 2; Iurre'n, 2; Zamudio'n, 2; Sestao'n, 2; Ubao'n, 2; Lumo (Gernika'n), 2; Laukiz'en, 2; Zaldivarr'en, 2; Arrieta'n, 2; Jemein'en, 1; Mendata'n, 1; Begoña'n, 1; Porua'n, 1; Berritu'n, 1; Bakio'n, 1; Dima'n, 1; Lexona'n, 1; Natxitu'n, 1; Gaminiz'en, 1; Otxandijo'n, 1; Muntibarr'en, 1; Muxika'n, 1; Galdakao'n, 1; Kortezubi'n, 1; Mungia'n, 1; Gautegiz'en, 1; Santurtze'n, 1; eta Etxano'n, 1. Gustira,182.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Artzai-taldia bertoko abeslari onenen artian antolau zan eta zer esanik ez dago beren irteerak eta abost-soñu ederrak ikusle gustiak txalo ta ujuka ipiñi zituala.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Talde gustiaren artetik Arostegi'ren bakar-abesti (solo) eder bat entzun zan txalo ugarien artian.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Kistar Ikastea umien artetik yoan da.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Umien artetik yoan ezkero, barriz, ogeta bost urte buru, geure ele zaarraren lorratzik be ez.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Baiña, abertzaletasuna gure artean, itz uts bat baño ez da izango? K. E'TARRAK.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 SOKA-TIRAKETA Orain arte aldra bi agertu dira bata Musakola'ko Gaztiak eta bestia Itxaropena bañan entzutia daukagu Garagartza eta Uribarri, auzuan ere gogor ekiteko direla.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ane Deunaren ertxadonan, beste gauza eder askoren artian, Zumarraga'tar Jon Lekaide, Mexiko'ko lenengo Gongotzañaren aiteak bezuzaz emondako jaupajanzki ubela ederra ikusi eban, eta atsegin be atsegin ixan jakon.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai, lagun ona, nere atsegiña izango zan datorren igande goizeko amarretan Loiola ibar ederrian danok lagundian izatea bada ordu ortan goien beian EUZKADI etxeko langille zintzoak beribilletik saltatuko dira, eta Gu gera ta gera oju egiñaz. Larunbat aldera arte. URREKO ZOROA.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Arratsaldeko lau ta erdietatik seita erdiak arte mutikoen sariketa ikastoletan zazpiretan Karmeleko Amaren bederatziurrena; zortziretan, Alberdi'tar J., Mireni laguntzeko, eusko-antzerki jaia.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKALTZALIAK Orain arte gure adiskide Alexander'ek billatu ditu 55 bazkide, neurri ortan jarraitzen badek Gandi abertzale ospatsua txiki utzi bear dek; gaur ain ederki agertzen bada ostea bazkun onentzat ¿zer izango ote da Elortza ta lagunak itzaldiyak egin ondoren?.

395. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gezur utsa esaten digute, bada, elkartzale berritzu oiek, esaten digutenean, berak ere Pi y Margall'en antzera oldozten dutela Euzkadi`ko arazuetzaz, eta au orrela dala egiztutzeko ez daukagu elkartzale oien Euzkadiganako maitetasuna zenbaterañokuan izan dan, orain arte, ikustea besterik.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Begiratu bestela beren orain arteko egintzak nolakuak izan diran, eta ortan garbiro ikusiko degu beti euzko-arazoen aurka jeiki eta leiatu izan dirala!.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Gurenda andija lortu dau Macia jaunak eta pozik gengokez bere antzean bagengoz, baña catalandar batek iñuan eran, euran artian ezta uzkurtzazko batasunik, ezta benetazko erri bakerik.

398. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Igandeko gudaketan agertu genduban, oraindikarren badaguala geure artian indarrik naiko, aberrijaren ona gura ixateko ta bere aldez zintzo jokatuteko.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Uste ixan dautsu Catalunya'n Macia dalako bat emen xango zala bera, baña gure artian badago buru argirik, arrotzakin ibilli eziteko.

400. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, lekaretxe auts-artian iñortzaz ta iñorenatzaz lar-agindu ta ugazaba gogorregijak sartu dira, eta oneik sendatu ba'dagikez, txindi atsegin eta andikerijok gaur diranen eskubetatik igaz-dagike.

401. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ordu ortan Batzoki'ko aretoan ezegon eulirik ere zartzerik, dena jendez beteta zegoalako; eta gañera jendearen artean zaletasun aundia zegon Zeleta jaunaren itzaldia entzuteko.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Zorionak danoi zuen sariakaitik eta urrengo urte arte.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Goikuari eskarak euren lenengotariko euzkel-usañagaz darraitse, erdel-zaliak diran umetxuben artian be, abestijok euzkeraz abestuten dira, ba, beti.

404. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Goguak gose geyago daukoe geure artian.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Persi'ko kistarren arrtean Aton eta Senen gallen eta garbalenak ziran: guztietzaz maitatsu izanaz, ukarrak aurrez egiñaz, erritarr asko ekarri ebezan egiazko siñeskuntzara; autorleai adore ta kemena emoten be aurrenengo ebiltzan Aton eta Senen: origaitik begi txarrez ekusezan kistarr-izenaren arerioak eta lasterr salatu eutsoezan Deki'ri.

406. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Ori irain andia zala-ta, siñeskeak asarrez irakiten asten dira ta autorrle biei berunbildun txikotez gorputzak ebagi ta birrintzen dautsez, azurrak agiriarra itxi arrte.

407. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baña guztiak etziran eretxi orretakoak: mirari orretan kistarren Jangoikoaren ala ekusen askok: bere otseñen aurrean basapiztiak orrelan otzantzen ekian Jangoikua, aintzat artzekoa zala ziñoen ikusle askok: zurrumurru ori zabal ebillan ikuslen artean, eta baten batzuk antxe berrtan kistarr agerrtuko ete-ziran bildurrez.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gudari onein artian Txabierr'tarr Pantzeska'ren anai nagusijak ziran gudaltaldeko.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Lateliztijari ekin leutsan lenengo ogetamairu urtedun garerdiko gixona ume-mutillen artian, eta lotsa barik eta atzerakuntza-barik ekin be.

410. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Lau sariketa ixan dira orain arrte.

411. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gustijen arrtian onenatarikua dogu.

412. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

413. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uskurrtzarik eztaukonak, bere barruban gorrotua eruatia, argi dagon gauza da; baña uskurrtzale arrtian uskurrtzalientzako dagon gorrotua norberen arrtekuak ezpadira, ixilik egoteko gauza ez-ta.

414. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uriko ke ta kale-arrtian gagozanoi barne gustija poztuten yaku euzkerea entzuten dogunian.

415. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Egunokaz erriko aberrtzalien arrtian ikusten dogunez garra bixija dago Somorrostro'ra juateko.

416. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Uda onetan, uste dogu, asiko dirala Goiko-Erro; Andraka'ra arteko lanak.

417. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euren arrtian gure lagun Agirrezabal'darr Joseba Andoni.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Madrid'en bixi diran aldun edo diputaduben arrtian barre-eragiten dauskun bat bixi da.

419. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta onetara itz dagijanarentzat, ederr eta alai begittandu ixan yakan eguna, beste egunen antzik bakua da: ederren arrtian ederrena, ta alayen arrtian alayena.

420. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bigarrenari, ostera, zoritxarrak ukutu dautsa, ta atsekabe-arrtera eruan.

421. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zoritxarr gusti arein erdijan ezetariko poz-argi barik illunpian aurkitzen ziran arraintzale errukarrijak, euren anayen illobija zan itxasuari areyo-antzo begiratuten eutsoen, eta intziri-arrtian itz oneik oguzi: ¡Itxasua dan ankerra!.

422. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bermeotarr arraintzale samindubak, euren zoritxarra bide dala itxasuari ankerra dala esaten dautsoen bittarrtian, Laida ta Laida-antzeko ondarrtzetan itxas-uin jolaslarijen-arrtian jolasian diñardubenak, itxasuari abegi onez begiratuten dautsoe, ta osasungarrija dala, ta abarr, esanaz, anei itz goralgarriz goraldu.

423. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Aurrera! gure anayak jo ta pasa arte.

424. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Igande arte bada.

425. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakume Abertzale Batza zala ta gure artian izan bai ditugu.

426. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gure artean erderaz itz egiteko zaletasun izugarria ari da zabaltzen.

427. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Auek beren artean, beti beren izkuntzan nabaituko dituzute.

428. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Badakit zu EL DIA'ren euskal orriya irakurtzen dezun irakurle ori nere bearrean etzerala, bañan nik diyodana ikusi ondoren, asmo oyek zure lagunen artean zabaldu ditzazun.

429. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Zabaldu, bai, zabaldu asmo oyek, alik eta euskaldun guziyon arteko jardunaldiak euskeraz izatea lortu arte.

430. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Beste bat arte.

431. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi gorputz jausi dira; bat betiko ill: bestea... eriotzakin naigabe larri artean guda astun gogorrean dabil.

432. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Etxetxipia'tar Kepa gure Euzko-gaztediko bazkide zintzoa, Aberritik urrun, España laterriko ikurrin aspitik igaro eraztea, eta ez onen lurretara, gu bezela jopu egin nai lituztekenen artera, baizik eraman digute... Melilla'ra....

433. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bukatu zuan itzaldia esanaz, bide zuzen ontatik jarraitzeko eta bildurrik gabe lan egiteko Euzkadi gure aberria azke ikusi arte.

434. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Aupa euzkotarrak! Beste bat arte.

435. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gure artian alditxo bat igarota juan dira euren ikastetxetara, Aranberri'tar Jose Maria ta Gamatxo'tar Ramon apaizgai ta euskaltzaliak.

436. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Juan dan igande arratsaldean, izan genduan Euzko-Etxea'ko areto politean itzaldi aberkoi eder bat, orain arte gure artean izan diranetan ederrenetako bat, onena ezpada.

437. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Egun batzuek gure artean igaro ondoren, Bergara'ra biurtu da, goizeko ostro gañeko intza bezin alaya zan Urkiola'tar Karmele, neskatil gaztia.

438. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 190 laurleko-peseta biztanle (abitante) bakoitzeko egiten du (22 milloi biztanle artean).

439. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Kontuz egon bear degu euzkotar guziok; orain euzkotarren artean izparringi txar asko dabil ta.

440. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta ¿nola utzi eragin gazte oieri La Voz ori irakurtzea? Kristau on guziak egin bear genduke alegin orrelako gizarajo oien artean Jaungoikozko izparringiak zabaltzen batez ere EL DIA, Euzkadi, Argia ta orrelako batzuek.

441. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaur ikusten asi geran loraketa eder onen aziak erein zituztenen artian arkitzen zan gure Garitaonandia jaun agurgarria.

442. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Abestu zagun guzion artean, gizon onaren abesti idegabea.

443. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ordu bat edo Gurutz Deunaren oñetan otoitz egin ondoren, gure artetik biurtu zan jaun gurgarri ori.

444. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urrengo urte arte beraz, Jaungoikoak ala nai duelarik.

445. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Emengo abertzalien artean poz aundia dago datorren illen bian izango diran jai aberkoietara juateko.

446. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Egun atsegiña igaro gendun, etorri zitzaizkigun lagunen artean, abertzaletasuna sendotuz.

447. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Laguntza ori, abertzale artean, al daneraño eskeñi diogu alkarri.

448. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bukatzerako euzko-errimeri txukun egoki bat, txistu danboliñen soñuan Angeluzkoa jo arte egingo da.

449. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orduberdi geroago Doberak, antziñako doberak, orain ogei urte arte emen eztai arratsean jotzen ziradenak; Eusko Gaztedi eta Emakume Abertzale Batza'ren eztayak bai ditugu ba; urrengo egun batean azalduko det zer nola diran Doberak.

450. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Idiazabal'ko txistulariak uriko dultzaineruak, eren biribilketa alaiakin aditzera eman zuten jaien asiera, ta andik aurrera, bigarren arrats-arte esate baterako etziraden ixildu.

451. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Sinismengabien zenbait Uzkurtz eta Sinismendunen arteko geigok ere seigarrengo ortan edozer nabarmenkeri ezetzat ez dute artzen.

452. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Igandean eiztarietzaz zerbait azaldu genuen eta bai ixtillu ederra jarri ere beroyen artean.

453. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta nik esaten det orain: ¿Guk orain arte bezela utziko altzaituztegu? Etzait ondo iruditzen beintzat orain arrte bezela erriyaren mende, nagusiyaren mende ta azkenik eiztariyen mende egon biarra.

454. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egin zagun kontu bada igande goiz batean ateratzen dirala guztiak ta... ¡a zer trilluba gure lur pixkak! ¿Eta zer arrapatu? danen artean dozen erdibat galeper ez, batentzat aña apari ozta-ozta.

455. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Irurzun ondoan erdaldunek deitzen duten Las dos hermanas, euskaldunek deitu zuten Axarte eta erran nai du foz edo mintxate bezala, peña arteko bide ertsia.

456. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Euskar itzak aldiz, argi eta garbi peña arteko ate ertsia.

457. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Arazo ori, neronek erabili nuan, orain dala urtebete, auzo erri bateko antzerki-jai bat zala bidez; bañan... gaur arte! Bazkideak ezin da geyoraño, bañan abertzaletasuna... auzoan!.

458. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bestelako azalpen lotsagarri askoren artian, eta beren eguneroko El socialista zitalak beste gauza bat azaldu nai-ba'degu ere, agiriyan dago zeren tajuz jokatu duten Batzar-Guren edo Congreso'an orañago Udal-barrutien beren gogoko legedi berriyaren edo abolición de la ley de Términos Municipales arazoan.

459. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ez dute legedi au aztertu nai izandu eta bere ezezteak min garratza sortu-erazo du beren artean.

460. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Txakur-goseak, ogiya amets bezela, socialista abek ere beren opilla baizik ezdute gogoko, eta berenaren aldez, edo beren-artekuen ogasunen aldez itxuan leyatuko dira, egintza itxuski onek beren labetik at aurkitzen diran langille ta beartsuen eskubide ta ogasunei egin dezayoten oker edo gaizkintza aundiyaren begirapenik gabe.

461. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¡Ez daukatelako, lenago bezela, gobernuko labeko opillak beren artean banatzerik!.

462. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Edariak menderatutakoa gaizki ikusia izango da orratik euskotarren artian.

463. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Orain arteko abestiak alde ortakuak dira beintzat.

464. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egun oietan beste askoren artian emen izan ditugu, Sarasola'tar Andoni jauna, Saturraran'go apaiz gaien ikastolako irakaslar azkarra, ta Gaztañaga'tar Joseba Getaria'ko idazlari.

465. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskeraz itz egitia biar degu; euskaldun guztien artian al bada; abertzale guztien artian beintzat nai luke; Euzkadi maite dunak, euskera maitatzia du lenengo agindua.

466. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Biar bada guk gere artian itz egingo degu, baño ¡beste ortaraño iristeako ba daude bi oinkada...!.

467. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Beste gai asko ere ba dabiltz gure artean gira biraka ixkanbillan, gai egokiak oso pozik irakurri oi diranak.

468. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zer gertatu ote da txori polit aben artian onela arrunt emeendik juateko?.

469. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emen, arkitu zanian leku dienetan eziya jartzen ziotela udara gure artian igarotzeko juan zan leku berri billa, ta alde egin du erri zarretara nolaz diran Ernani, Oyarzun, Ondarrabi ta onelako erri zarretara.

470. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Dienen artian eramaten dituzte gaztiak ta onelaz erakutsitzen diote biria beste udara aurrenian etorri ditezen jayo errira, beren aitak ta amak egiten duten bezela.

471. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Errien artean ta lateerrien artean ez da pakerik izango, abertzaletasun berekoiak irauten duan arte, pakerik ez da izango, aundiak txikia eskubide gabetandik indar maltzur bidez zapaltzen duan arte.

472. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ebroz arutztik alaiñ eldua ta mardula dan berekoitasunak sortu ditu gure artean ainbat arantza latz minkor.

473. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Euskaldunen artean baño atzerritarren artean indar aundiagoa du esan dedan gaitz onek.

474. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Azkarate'ko jaietara joan dan igandean ginjoazela sagardotegiko aurretik pasatzerakon, ango musika soñua entzunda eta ainbeste señorito guardizibillen artean erderaz itzegiten ikusita arrituta gelditu giñan.

475. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Antxen azaldu zan beintzat Tolosa'ko alkate Axurtxa, pabo erreala zirudiela, esponja baño arrogo egin da politikero saltzero ta baztar naspillatzallen artean ta Bedayo'tar guztioi ziarkako begiratu zorrotzak egiñaz guztiok poltxilluan sartu biar giñuzen bezela, ango jaun dajabe zala adieraziaz.

476. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Juan dan gerrate karlistan gure aita ta aitonak errege estranjero baten atzetik, nastu ta zoratuta, mendietara anai anai arteko odol ixurtzera emanari zituzuten.

477. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guretako asko Eusko Nekazaritan eta baita kalean lana egiten degun baserritarrok Eusko langilletan sartuak gaude, eta zu bezelako lege gizonak izan ez arren, zuk bezin ongi dakizkigu zeren arteko eskubideak, ta baita zeren egin bear ta gañerako bete bearrak ere.

478. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta zuek nagusia autan artuta, gure nagusia onegia dalako, arren izenean gu Bedayotarrok menderatu nayean zabiltzaten politikero ziztrin bazter nastutzalleak, jakin biar dezute, nekazari ta maixtar geranak jakiñan gañean gaudela Aita Santuk katoliko nagusiei, maixtarren arteko gora beretzaz esanda dauzkan aginduetzat.

479. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Orain bezela maiz batzokira bildu, eta orain arte bezela piñ eta jator jarraitu, errespetua jarri, bai batzokian ta baita ere kalean.

480. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gure artean ez da kastarik.

481. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Aurrera sartuko dira gaitz naskagarriyaren artera, gaitzaren kutsu bildur gabe gaitzak sendatzera.

482. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Iru egintzetan eta emezortzi neska-mutillen artian.

483. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Jarrai, eusko antzerki bidez, abertzale guzik abertzaletasunian gartzen jarri, euskaldunak abertzaletu eta erdaldunak, euskaldundu arte.

484. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Naiz eta urte berria zorrakin asi, etorkizun alaia ikusten genduan, nekazarien artean poz eta arreta gogorrak sumatzen giñulako, eta Eusko Nekazarien azia egoki ereinda, sortzen ikusten gendualako.

485. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Esku artean, laister sortzeko eran beste lau.

486. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ikasi ditugu Madrid'en esku artean darabilzkiten garrantzi aundiko lege berriak: bai maizterren eta jabien arteko artu-emanak erabakitzeko, bai maizterrak baserrien jabe egiteko.

487. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta nagusi eta etxe jabien artekoa dala, arakiñarekikoa dala, zer edo zer erostea dala edo beste edozein arazogatik dala, beste 185 aldiz ere lagundu degu.

488. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baserri jabe eta maizter arteko Epaidiak (Jurado Misto de la propiedad Rústica), ainbat lan eman digu: baño oso atsegin zaigu lan eder ori aitatzea.

489. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Urte ontan antolatu da bazkideen arteko erre laguntza.

490. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ain begikoa izan da bazkideen artean laguntza au, gaur 2.157 daude izena emanik.

491. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Nekazari gaietan ludi osoan zer gertatzen dan jakiteko, lur-lanak nola darabiltzen jakiteko, legien berri jakiteko, abere arteko aberastasuna nola erabilli eta geitu bear dan jakiteko, ari gera poliki-poliki idaztegia antolatzen.

492. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Burukidetza, Idazkaritza edo Zuzendaritza nagusia uztea gertatuko balitzaio, Ziñegotzitan jarduteko eskubidea berriro erneko litzaioke, Udala aldatzea edo bera Ziñegotzitza legez kentzea gertatu arte.

493. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta beroien arteko norbaitek Lendakaritzaz jabetu bearko lukela ere idatzia izaki gero.

494. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Datorren urtera arte Jaungoikoak gura badau.

495. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Datorren aste arte Jaungoikoak gure badau.

496. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bera ain neskatxa ona izanik ill berriak naigabe aundia eman du errian, ta batez ere, Mariaren alabaren artean bera bai zan bizitzan illeroko Mariaren alaba zintzo zintzoa.

497. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ederki astindu ere: bizkar ezurrak berotu eta gerriak bigundu arte.

498. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Langile-katolikuen elgarkuntzak, aberatsek begi onez goratzen eta laguntzen dituzte; bainan, geienetan, ez katolikuak direlakotz, aberatsendako gorriak baino leguncheago, guricheago direlakotz baizik; eta ortche dute elgarkuntza hoik beren galbidea: katolikuen artean, aberatsak; aberatsen artean edo urbil, langileak, bainan aberatseri nolabaiteko esker-lokarriez atchikiak.

499. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 1934 garren urteko matxinada sortu zanean an gelditu ziran gure apaizak pakezko agindua betetzen; ta Markiegi izan zan, tiro artean.

500. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Laizter argitaratzeko asmoz Kempis'en euzkeralpena ere esku artean zeukan.

501. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Arren oroitza gure artean itsasia geldi dadin balio badute ontzak emango det nere nekea.

502. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Noiz arte au ?

503. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Azaldu gaur arte bezala, askok katoliko zintzotzat dauzkaten oiekin zergatik yuan ez geran, azaldu baitare iñungo gizatxarrai esku emanik ez gabiltzala; geure gauzak ditugula, baña geure geureak auzoarekiñ nastu ezin ditezkenak.

504. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Noiz arte, Jauna? Zeure gurea egin be-di, Jauna, donokian lez, ludian be.

505. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Galde orreri lardetsiz, Gipuzkoako eskual-maitatzaile arteko mutil eta gizon gehienak, presentatu ziren, fite, aurkitu ahal ukan zituzten armekin, Iri-etcheetarat; eta jadanik, atera ziren aitzindariek agindu tokietara, beren biziaz, aldeen biziak eta etcheko ontasunak defenditzen.

506. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Natorr esatera erderiaz aditu nazela, da bakiak egin gura neukez bijoen arrtian, au da, errderiaz da zeugaz.

507. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Nire seme batzuk, oraiñ arrte baño neke gitxiagogaz ibili leityez ta askenian danoen arrte jeurrtiko nozue lurrpera.

508. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Beren oraiñ arrteko zeregiñ guztiak izan dira ni ondatutekoak, ta garrbi galdu espanau izan da eskubiderik euki estabelako.

509. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Orain arte beti entzun dot, geure elia bakarrik dakijenen artian beintzat, gastañedi dala castañal.

510. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 ?Beste batzuk lez, orain arteko bijak, euren ustia erderaz agertu daben eskero, zegaitik onek euzkeraz ipini dau beria?

511. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gero ordia, ezin artu edo ezin lapurtu dutenian, edo ezer saltzekorik ez daukatenean, abiyatzen dira eskean, onelako edo alakoren atea joka, eta maiz ibiltzen diralako, etxe-barrenen daudenak ernegatzen dira aspertu ta gogaitu, ta azkuntza alkarren arteko bekaizpekoa sortzea, erreza izan oida.

512. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ez diyote oraindik alperrari buruko mototzik ebaki, ta urteak urte ta aroak aro, beti geon artean liteke euli-mando aundiya.

513. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Etzuten ba Franzi osoa ikaratu, nasi, nastu ta trublatu nai ; gero Franzesak elkarren artean nasiak eta gerra zibillan ikusiaz alemanak obekigo, erraxago ta aisago Franzian sartzeko ?

514. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Aberats eta probien arteko gerla : ta probeak orain arte abarrikatuak egon bai dira, gerla ontan agiñak erakusten an dira.

515. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 ¡Jarrai, jarrai aurrera ama maitia lotuta daukaten kateak autsi arte!.

516. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Perikatxo Komunistia ildabilatz emengo langillien artian tamal andixa artuda ba socialascisten biarra ixanda ezbiar on eta komunistak ondo minduta geratu dira egunen baten alako zarrapadaren bat ixango gu.

517. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Rabelais idazle aundia il zanian, bere paper artean idatzia arkitu zuten: ... ez det txanpon bat ere: txindi asko zor det: beste guzia beartsuentzat.

518. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gure artean, Azkoiti'ko San Juan bañu-etxean degu ministro altsua ¡Ongi etorri Gil Robles jauna!.

519. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Datorren urtean, J. l. gure agintariak guk izendaturikoak baldin ba'dira: araudia edo zor zaigun askatasunaren puxka bat bederik zure bitartez biurtzen ba'digute, orduan, euskaldun guziak batera oiu egin al izatea nai genuke zintzurra larrutu arte: ¡GORA GIL ROBLES!!.

520. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Untzi hoik manatzen dituen aitzindariak erran du, leihorraz jabetu ondoan: Frantziak atchikiko duela Mytilène hori, berea balu bezala, makhurra antolatu arte, eta hor bilduko dituen zergekin kobratuko dituela Turkoen zorrak.

521. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bertze alde ongarriak galdatzen duen lana ez da hain luzea; eta behar den orduetan egina delarik, arte laburragoz eta errechkiago doa.

522. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Adios arren, adios berriz arte....

523. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Noiz arte Combes ministro-nausia trufatuko othe zaiku hola jende cheheaz?.

524. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Orai arte hango gobernamenduak, gure gobernamenduak bezala, ez zituen pagatzen eskola erlisione gabekoetako errientak eta errientsak beizik.

525. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hauche duk ichtorioa! Gerezi hechurrez kargatzen dut ene harma (...) arrunt minberatu arte, edo, bide bazterreko harri handia kaskatu eta, lurrerat erori arte.

526. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi sosen zapeta ere higatzen da kasik arte hortan.

527. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bi hitz erran ditugu azken aldian hemen iragan astezkenean zortzi eguerditik biak eta erdi artean izan dugun ikhusgarriaz: iguzkia ilhargiaren gibelean gordea, kasik dena.

528. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Eta orduan huna zer ezarri duten lege-gei horren buztanean: orai arte aphezpikueri eta aphezeri emaiten zitzaizkoten berrogoi pagatzeko, zeren budjeta gutitua izanen baitzen berrogoi miliunez.

529. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bizkitartean, nola berrogoi miliun hoik herri guzien artean zathituak baitire, sinhets diteke oraino helduden urtheko budjeta aurthengoaren hein berean egoitea.

530. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hartu dute prokuradorea, erraiten dutelarik ez dutela utziko, lantegiko lagun guziak lanetik galditu arte.

531. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Han aurkitzen dire bi errepublika, Haampiuml;ti eta San Domingo deithuak, eta errepublika hoitarik bakhotcha bere gain da, orai arte segurik.

532. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bazen makhur zerbeit Chinaren eta Japoniaren artean, zeren Chinako kargudunek hartu baizuten Japoniako untzi bat, kontrabandan ari omen zelakotz.

533. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zer etsempluen artean bizi beharko?.

534. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Diru guzia partitu bere ahaide hurbilen artean bati 60 libera, bertzeari 80, 70, 50 eta hola.

535. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egia zion jaun ministroak, katholikoek bethi gogo bera dutela lege tzarreri buru egiteko; bainan gezurrez mintzo zen, sinhets-arazi nahi zuelarik zozialistak urrikituak direla orai arte ibili dituzten nahaskeriez.

536. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Horiek hola, zer gerthatuko da jendearen artean?.

537. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ororen buruan, bier-arteko giren hok guziak elgarren bethe jarriko gira emeki emeki Frantzian, aitzineko urthetan bezala; aberatsek bakarrik dute hartuko neke eta min guti.

538. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Orai arte, budjeta berriz zenaturren ganik heldu zitzaiotelarik, deputatuak ez ziren mintzo onetsiak izan ez zitzaizkoten gauzez beizik.

539. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Beraz beharko dute beren lana utzi, zenbeit egunez, jaun hoik Rusiatik itzuli arte.

540. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ezta goure artian baratzekoa kapitaina baizik bere Sekretarioaeki.

541. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eguerdiaren eta Ekhi sargiaren artetsutik jin da aize hegoua herots batekin.

542. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Badakizue erresuma berri bat badugula orai, Autrichia eta Rusiaren artean; deitzen da Polonia.

543. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Egia erraiteko, bada zertaz zinkurina egin, eta ez dakigu noiz arte iraun behar duten gure gazaren goiti beheitiek.

544. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gero pilota partida bortz Saratar, hirur Doniandar eta bi Itsasuarren artean.

545. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Frantziaren izenean ministro nausiari eskerrak bihurtu ditu, ziolarik munduko bakea, orai arte Poincarek trochetan zaukana, chutik abi-arazi duela.

546. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Deputatuen artean, Blum delakoa ari izana baitzen zernahi erranka Poincarek ministro zelarik obratu lanarentzat, Poincarek Herrioti garbiki erran dako eta frogatu Londreseko antolamendua etzuela eginen ahalko, Poincarek egin lana ez balu han izan.

547. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Lan pollit horiek guziak eginik, deputatu zenaturrak berriz ere barraiatu dira nor beren herrietarat hazila arte.

548. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zer kalapitak han ere! Joka, borroka, zalapartaka, odola ichuri arte! Nor dira antolamendu horri aiher direnak?.

549. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 - Marmandeko merkatuaren erdian izigarriko kalapita bat gertatu da bi arra, kardarien artean, biek bulharrak azkar, mihia oraino azkarrago.

550. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Laster sinhets-arazi zioten Alamaneri debaldetan asaldatuko zituztela bazterrak, ez zutela heien ganik deus ardietsiko, ihardokiko baitzuten beren zainetako odol guzia ichuri arte.

551. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bizkitartean, aitortu behar dut gure lehenagoko errientak utzi dauzkigutela, orai arte bederen, herri gehienetan.

552. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Eta gurekin ditugu ala judu ala protestant gehienak, hoiek ere nahiago baitute orai arte diren bezala, beren Frantziako lagunen heinerat jautsi gabe.

553. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Badakigu nola ihardoki zioten heien elizetan chede tzarrekin sartu nahi izan zireneri, lotsarazi arte.

554. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Norbaitek Argia'n (Donostikoan) idatzi du, Europa'ko oreka, jakintsuen elkarren arteko artu-emanetatik zinzilika dagoela, ta enderri bakoitzeko jakintzak sorterri-mugak zearturik, beste enderrietara zabaldu bear duela.

555. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Orrengatik, Aita Sainduaren otsa entzunaz bertakoen artean Kaputxino Apaizak sortutzeko asmoa artu da.

556. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Prantzitarrak edo Amerikarrak ere, gure artean dagonean Bulda arturik, bereganatuko ditu berexkuntza oiek, bertan jaioak bezalaxe, Bulda oiek artuz gero.

557. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Mixiolari Prantziskotarrak deitzen dituzten monjak lan aundia egin dute 40 urte oyetan Molokai'ko lepradunen artean.

558. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Lepradunak beren artean jai batzuek egin dituzte ta jai oyetan al izan duten dirua bildu dute, gero monjai bialtzeko.

559. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bi albistariyen artean langille bat bederik.

560. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Gaurko naikua diat eta beste aldi bat arte usten aut.

561. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 11. Antzerrkijak bidaltzeko epia zabalik geratzen da gaurtiko asita urrengo datorren Dagonilla'ko 15'g egunaren azkenera arrte, ta bidaldu biarr yakez Euzko-Antzerrti-Bazkuna'ren Lendakarija'ri, Bilbao'ko Euzko-Gaztedi'ra.

562. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Badakit, Kirten, badakit aserretuko etzeratela; badakit alkarrekin jan, alkarrekin edan, alkarrekin abestu, alkarrekin bildu, alkarren artean zabaldu, zabiltzatela.

563. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bizkaian zabaltzen asi dira, ¿zergatik ez dira gure artean ere egin bear?.

564. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Jaunak eramankizun aundia ezarri deizuela nola batari ala besteari txiroen artean bizi izateko.

565. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Alduten aunditasun osoan, ontarako bear dan alkarren arteko pakea Jaungoikoak eman da igaro dezatela.

566. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Baita zenbaki ortan bertan beste berri batzuek zekarzkin, beren artean 1931-1932'ko negu aldian eusko antzerkiak non azaldu ziran, guretzat, LA CRUZ'etzaz gogora izanik.

567. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurrean sarrtzen diran zurak, baldoak, zutikakoak edo tutoreak, eta abarr, gerrtu gabe, soil-soil sarrtu ezkero, busti-legorrean errex eta laxterr usteltzen dira, eta ori gerrta ez dedin, begira zerr egin liteken: Su aro aundi samarreko bat egin, eta su orrtara bota, lurrean sarrtzeko asmoan dauzkagun baldo ta gañerakoak azala kendu ondoren, eta surrtan euki, aliketa lau edo bost milimetro bezela erretzen diran arrte.

568. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Amabi bat orrduan legorrtzen utzi, ta arrautz naztuakin igorrtzita, labe oso beroan erre, gorritzera egiten duten arte.

569. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Mazapanarentzako bezelaxe, azukrea urr-pixkarekin irakiten legorrtzeratu, ta almendra zanpatu ori naztu, gero 12 gorringoak geitu, ta eragin gogotik, ondo-ondo naztua utzi arte.

570. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Igazko igandean oien arrteko ostiko partidua izan zan Atotxa'ko zelaian.

571. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ezurr gogorra aben arrtean dago.

572. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Orain, xaltxa illun ta lodi-xamarra egiten zayon arrte ondo begiratu.

573. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Orain arte bizkar-zabaltxamarrak geralakoz edo, naiko pazientzia eraman degu, emengo bazkun eta ango dantza dala bidez, Ernioa igotzeko astirik uzten ez digutela, baña oraingotik aurrera, ez degu abarka bat betetzeko aña pazientzi izango.

574. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Orain arte itza eman digute, Arkale, Iturralde, Anastaxio, Aberri (mutil zarran alkatea) Errenderi'ko beste bi mutil zarrek, Irubelar, Arantxa, Sornetxu (Kontxita), Yolanda, Pillipa Oyartzun'go Jose Luis, bere konpañiakin.

575. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Eta betiko elizkizun eder eta jolas artean juan zitzaigun uda-igande bat geyago.

576. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Udaraldiya igarotzen daude, beste askoren artean, Eizagirre'tar Joseba j. abertzalea, Elosegi'tarrak (D. Jerbasio) tolosarrak.

577. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 !Etzauz; irakurrle ona, ziñesbagatasunak gixonen biotzan ezarrten daben gogorrkeri ta ustelkeriak; arima azurrera artian bildurrtzen?

578. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 3.? Azkenez neke artean dagozala be Jaunak poztuten dauz bere kutunak.

579. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Beren lenengo ikaslak (apostoluak) ezetsiak (despreziauak) ixan ziran, lurreko agintariak yarki yakoezan, zigortu eta ezipetu ebezan; baña neke guztioen artean poz-atsegiñetan aurkitzen ziran, Jesus gaitik nekeak igaroteko zoriona eukelako, alan betetan zala euren Irakaslearen iragarrija eta zeuen poza iñok ez dautsube kenduko.

580. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Ez gara, ba, aspertuko irarkola au biar dan lez atondu arte. Orain guk neke apur bat artu biar dogu; baña neke onurakorra dala-ta, atseginkorra be bai-da.

581. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Euzkeldunak orain arte idazti ta irakurgei gitxi dabez, baña aurrerantzian ugari emongo yake gogo-janarija idazti ta izparringi-bidez.

582. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Orain arte Etxalar'go txaunburu-lagun izan dan gure bazkide ta idazkide Arburu'tar Todor, bertoko txaunburu egin dau Iruña'ko Gotzañak, il dan Zubikarai'tarr Imanol'ek itxi daun utsunia betetako,

583. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Zupiñaren orru arrtean

584. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 10?.- Jaupaldijan askaldittik Goizparrki arrte, Sanctus'etik jauparijak jaunarrtza-egin arrte belaun bijakaz belauniko egon.

585. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Zubi barriaren alde batean lagun talde bat dago artega burdi batzuk igaro arte.

586. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Euron artean bat besteak baño nasayago agiri da bere inguruan jazoten danen begira, ta bere begiak esarten dautzoz zubi ertzean zutik egoan eskeko bateri.

587. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Bitoren'ek aundiki artian aizkide asko eukan.

588. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Beste otoi askoren artean gabezko Jaun-gurtzalliak egin oi dabezenak dakaz.

589. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Siñismenak berezkoa dau sendotasuna ta zalantzarik-eza, eta sendotu egiten dau gure ezagupidea; eta ez deutso okertzen isten; eta gure gogorapen bildurtiai berak emoten deutso sendotasuna, eta gure buruan sartu ta urten dabiltzan gogorapenak sortutako ots eta naspillen artean, berak ipinten dau bear dan txukuntasuna.

590. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Ogei laterriko ordelariak eldu dira eta euren artean Ginebra'ko laterri arteko Langille-landolaren ordelari Tomas Cortis lege-gizona izan da.

591. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Egun orretarako ludiko alde gustietatik, bidezti asko eldu ziran eta euron artean 10.000 langille ta ugazaba.

592. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Langille auziatzaz beste idazki ederra Quadragesimo anno laster argitalduko ebala esan eutsen eta laburpen bat entzuleen artean banandu eban.

593. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Onein ondoren beljikar 500'n bideztik ikertu eben, euron artean Beljika'ko langille-arazoetako bakaltsein edo ministro Heiman yauna ta Rutten aba, domekatar ospetsua, be ba'ziran.

594. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Rerum Novarum idazki bikañaren irakatsiak oñarritzat artuta Aita Santuak idazki barri bat argitaldu dau langille ta ugazaben arteko auziatzaz.

595. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Oin urte terdi gasteriaren kristiñau azieratzaz eta urte onen asieran Kristiñau ezkontzatzaz argitaldu ebazanen antzera, idazki eredu ta kalolikotar gustiak esku artean euki bearko doguna da.

596. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Yosulaun batsuk, euron artean G. Villada edeslari ospetsuak, ogetakaz urteetan egindako edesti-gai lanak tamalez beterik erretzen ikusi ditu.

597. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 ?Ala basatien artean?..

598. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Gauzaren bat lortuteko edo-ta norbaiten aurka zerbait egiteko langilleak alkar artzen ba'dabe, asarreazalbena (boy-cott) erakusten dabe, esaterako lantegian iñori lanik egiten itxi ez, langilleari eskatzen dabena ugazabak emon arte.

599. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Siñesmen bakoen artean nor bizi?

600. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Orain arte urtean bat baño ez dogu egin, aurten bi izango dira; bata Bermeo'n eta bestea Arrasate'n.

601. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Herritar guziak ezin, ezin hobeki jarraiki ziren prediku eta katichimetarat, beren artean izatu ninduten zortzi egunetan.

602. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Ezagun dute guziek, Jainkoaren nahirat arras eroriak direla, bainan nere barneak egiten du, misionest hekien artean ikusiz, Aita adin handiko batzu, bere ile churiekin, hek ere bideari lothuak.

603. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Guraso oneik euren seme maitearen etorkisunaz ardura andia euken-eta, etxean bear zan besteko zuzenbidea ezin emon eutsoelarik (batez be, bere aita guda arazoetan sartuta ebillan aldian) Lisboa'n egozan Kanonigoen artera bialdu eben.

604. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Erriak Andoni eroyela jakin ebanian, bidera urten eutsan; baña lekaideak, arenbeste lagunen artean ittoko ete-eben bildurrez, bidean aurkitu eben lekaretxe batera eruan ta antxe eleixakuak oneraspenik aundienaz artuta O gloriosa Domina esan ondoren 1231'ko Bagilla'ren 13'an 26 urtegaz il zan.

605. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Ontziratzen iñarduela, euren artian alkar-izketa oneik entzun ziran: Gure bizitzaldiko ordurik pozkarrienak, egitan, Erroma'n igaro doguzanak izan dira.

606. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Berau burutu arte baño etxakon, orraitio, zerutiko agerpena ikus-errez izan.

607. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Osoan, Jauna. Jan ostean bakarrik ketu edo pumetako agindu zeunstan, eta benetan ekin dautsat eten barik, gosaldu ondoren baskarirarte ekin eta ekin, baskaldu ondoren aparirarte kea barrura ta kea kanpora, ta apaldu ezkero be oeratu arte kea atera ta iruntzi, aotik sartu ta zurretik bota.

608. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Ez da Gipuzko erritan danen artean bat bederik bialdu ez dezaken Luistar batzarkidik...

609. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Oraindio garaia badago illabete onen ogeira arte... Berotu batak bestea...

610. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Alako batean, ordu t'erdi bideak egiten igaro ondoren bi milla ta geiago mutil gazte kale guziak betean ogeitamar estandarte, San Estanislao, San Luis t'Ama-Birjiña lora artean orañao egindako jarleku txit ederretan launa aingeruk argi egiñaz, ondoren Loiola'tik ekarritako San Luis'en azur-puskak urrezko ontzian apaizak, bere ondoren Bitoriko Gotzaia ta erriko agintariak Santa Maria'ko eliz zabalean sartu ziranean, ¡ango kanta ederrak, ango sinistu t'on izan naia!

611. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Kanpotarrik geienak, gertuenekak izanik, beren su-burdi, tranbia ta trenetan etxera jo zuten, agurr egiteko astirik gabe, baña danak alaitasunez beteta, urrutikoak, egun da geiago, emen gelditu ziran, aurretik alkar artuta donostiarrekin afaldu ta lo egiñ, t'urrengo egunera arte.

612. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Beste bat arte gazteak esatean, ala diote: Lourdes'en urrengo Agorra'ren 18'an.

613. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Ur ustela dagon putzu loitsuan, arrgi errañu printza batetik bestera zikindu gabe sarrtu ta ateratzen dan bezela, alaxe berrdingabeko gaztien zaindari gure Luis Santuak, errege ta aundizkien arteko ustelkerietatik loitu gabe eta bere zipristiñen kutsuetatik, zutik eta liraiñ, eze ta marrdul, txukun da garrbi beti gorde zuan, usai gozodun lili txuriya, garbitasuna.

614. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egalité delako legian den gezur handi hori iretsirik, uduri zaie, behar diela zozietatia pialaz goratu, ororen hountarzuna batetara ezari eta ororen artian zathikatu, gero zozietate berri batetan, batere bururik edo aitzindaririk gabe (oro bardin direnez gañian) bizitze moulde berri bat ororek eraman.

615. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egun bardin aberats ezar balite zuhurra eta erhoa, pherestia eta aoherra, sosen doian igorlia eta sabelkorra, ourthe bat gabe handi lizateke haien arteko desbardingoa.

616. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Katolikoer beren elizak khenturik, eliza haietan egin erazten zutian Jinko faltsien adoratzeko paganoen artian usatu zeremoniak.

617. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Gaiza bizirik ezdian eta izpiritiaren, eta horietarik bataren eta bestiaren intresen artian, eta halaber, zozietate laguntzalen eta intres hen artian, bada gehiengoua eta menpekotarzun bat zouintan arrazoukuntiak behar beitu bethi aitzinian ebili, bihotzkuntiak oundotik.

618. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Bere eginbidia bazterrialat eizten du, bere kountzentzia saltzen du, zouiñek ere botzen goitigia (urne électorale) eizten beitu esku balheiu, noulako nahikouen artian. Halako jaouner bere kounfiantcharen berriz ere emailiak gaizki handi bat eigiten du.

619. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0061 Libertsiyo polit bat
Elkarren artian
Pasatzia obia
Bitatik batian;
Eztut uste izain den
Iñoren kaltian
.

620. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 Urrutx, xahanac axala dû, mehe, txar eta thian,
Holako bat ûdûri dûzû, zure philda hersian,
Hagatto baten pare zira, beste hoien artian!
.

621. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 BERNAI - Haste gure Parisauak! Orai arthe trankil baiginen!.

622. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Eta ipuin oien artean Euliski da jostagarrienetako bat.

623. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Ta orduan pentsau eben beran bizar artien eukiko ebala Euliskik ezkutauta arbola aundiyori.

624. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 5 Inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana.

625. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0016 3. Gauza guztien egillea,
Zeru ta lurren erregea,
Gure artean bizitea
Zer zoriona dan gurea!
.

626. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 (...): bateoko iturrian barriro jaiota, zure semetzakoen artean sartu daitezan.

627. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Ez ete-zaree zuek areik baiño askozaz geiago? Nor da zuen artean bere asmo guztiaz ukondo bete azi daitekenik?.

628. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 Zuzena dana maite izan dozu, ta gaiztakeriari gorroto izan dautsazu: orrexegaitik igurtzi zaitu Jaungoikoak, zure Jaungoikoak, poz-orioz, lagunen artetik.

629. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 - Zuzena dana maite izan dozu, ta gaiztakeriari gorroto izan dautsazu; orregaitik, Jaungoikoak, zure Jaungoikoak, poz-orioz igurtzi zaitu zure lagunen artetik (P. A. Aleluia).

630. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 -Ps. Zoriontsu, gaiztoen asmoetan sartu ez daiten gizona, pekatarien bidean ibilli ez daitena ta gaizto-artean jesarri ez daitena.

631. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Ta zetan zabiltz zugatzez
Zugatz, goi ta beyan?
Bijotz-zatija dakuszu
Ostuen arrtian?
.

632. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0009 Otsoak azeria salatu lapurtzat.
Ta azeriak ezetz, etzala lapurra,
ezta urrik emon be. Orduan tximiño
batek epaitu euren arteko liskarra
.

633. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 Anai artean ikusi eziña,
dirua dala bitarte
amaika aldiz ikus dot, baña
ortik bizi naz aparte
.

634. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0049 eta gero, denboraldi bat barru,
or-nozue barriro be
zeuokaz
jaungoikoak gure daben arte
.

635. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Lapur gaztea Santa Ageda'n egoan bitartean, lapur zar biek bategin eben euren artean, esanez: - Ori, garbittu eiñ bie'yuau, da biyontzako gero urregorri pillo dana.

636. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Idiak orduan, itz zakarrakaz, alkarren artean asarre-azo ebazan, eta bata-besteagandik banatzeraiño asarre-azo be.

637. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Beizain bat, auzune batera bere burdiaz joiala, au trokarte batera jausi yakolako, estuasun atatik urteteko idiai lagundu-bearrean, geldi egoan beso biak gurutzan, jainko guztien artean Erkul'i deika, auxe bai eban maiteen.

638. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Lugin ezeinbatek beiñola arrano bat idoro eban sare-artean atzemona; eta guztiz ederra begitandu bai yakon, sare artetik jareginda, azke itxi eban.

639. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Lugiñak jaso eban, eta ona!, atzera biurtzean, len bera jarrita egon zan lekuan ormea jausirik aurkitu eban; laster konturatu zan arranoak olan ordaindu eutsola sare artetik atera ta azke itxiaz egin eutson mesedea.

640. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Bainan laster laxatu ziran bien arteko maitasun-lokarriak eta Lopez edo Martin jauna zanak, beste emakume baten besoetan bilhatu zuan bere emazteak ematen etzion berotasuna.

641. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0024 34. Txirorik (beartsurik) arein artean bat be ez egoan; jabe guztiak euren solo ta etxeak saldurik, ordaiña ekarri 35. ta Apostoluen oiñetan jarten ebelako; ta andik bakoitzari bear aiña emoten yakon.

642. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 22. Orduan, Apostoluak eta zaarrak, Eliza guztiagaz, euren artetik gizonezko batzuk aukeratu ta Antiokia'ra Paulo ta Bernabe'gaz joan zeitezen erabagi eben: eta Barsabas izeneko Judas ta Silas, anaien arteko gizonezko aurrenetarikoak aukeratu ebezan: (...): 23. arein eskuz angoai auxe idatzirik: Apostolu ta zaar anaiak, Antiokia'n, Siria'n eta Zilizia'n dagozan atzerritarteko anaiai, agur.

643. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 11. Igo zan barriro, ogia artu ta jan eban; eta eguna argitu arte itz ugari eginda, joan zan andik.

644. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 21. Baiña Paulo'k bere auzia Augusto'ren ezaguerara izteko eskatuta, a zainpean artu egiala agindu neban, Kaisar'egana bialdu negian arte.

645. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 Zer gauza gitxi diran gure artean andrak!.

646. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0098 Egoan jendearentzat ez ziran nahiko hizparringi bi, ta bakotxak horri bat hartuten eban, gero euren artean truke egiteko.

647. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0098 Baiña aspertuta nago komunen artean egonarekin.

648. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Nikanorrek agin artean txistu-oska hasteko eretia ta gogoa agertu eban.

649. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Eibar-ko etxiak dauken ur-korrientia korrientia izan biar, Sagar-errekan markakorik ez dalako , ixa ointxura arte, guztia Plaentxia-tik eroiena izan da.

650. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Biramon-goizean antxe esango neban mezea; Kapellatxutik 10 metrora arte eder bat; arte onen azpian egon oi ziran iru umetxoak Ama Birjiña noz agertuko.

651. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Danen artean aurretik erabagi au arturik: illun abarra baño lentxoago ostera be zugazti onetan bertan danok alkartuko gara.

652. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Dana da ixiltasuna, txoritxoak be zugatzetako gerispeetan gorde dira eguzkiaren berotasuna pizkabat bigundu arte.

653. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Illun abarragaz batera eldu ziran etxera bai ta bakoitzari bere amak esan be: Nun ibili zaree, orain arte? Zer egin dozue orain arte?.

654. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Esan dozu berrogei bidar Siñisten dot, berbizkunde egunetik gaur arteko berrogei egunen gorantziz? Eta mutiko bakotxak bere amari zeatz zeatz arratsalde aretako jazoera dan danak esan eutsiezan, baita ama onak erantzun be: Seme, bigun, oneko izan beti, ez gizonari ta ez abereari ez kalterik egin iñoiz be.

655. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Nun egon zarie orain arte?.

656. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Euren buru egiten eban txakur andi bat, ¡uau-uau! izketan egoala, entzuletariko batek uzkerra yaurti yoan, eta buruzagiak amaitutzat laga yoan batzarra, areik-eta lotsagabea nor izan zan igarri arte.

657. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0039 Txepetxatik asi ta oskillasoaren arteko izenak buruz ekizan arek.

658. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Ama Birjiñaren elburua zeru ta lurraren artean ba, keak egin eta gizonak, Jaungoikoaz adiskidetutea izan zan.

659. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 15'ko eguerdiko 12'tik 16'gabeko 12'arte irabazi daiteke.

660. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 1. NOZ ARTE, JAUNA- egon Zu nigaz ain azturik,/ olan jamonik egin barik?.

661. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 2. Noz arte egon - bear dot miñak - miñ egosten,/ barrua dana - irakiten?.

662. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 3. Noz arte etsaya - ikusi bear - garailari?/ begitu, arren, Jauna, niri.

663. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 Noz arte gorde, Jauna, noz arte? Ager zaite.

664. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Nola konpondu aiz azkenera arte utsik ein barik jokatzeko?.

665. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 - Orain arte obeto ezin - erantzun eutsan gazteak.

666. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta onek Uri-mugetatik kanpora eiñ eben urtenera baten, Israel'dar asko ill zittuen, eta euren artian, Urias gudarixa.

667. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 9. - Itxairazu apur baten erregutu zetsan Tobias'ek barri onek aittari jakin eraiñ arte.

668. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 18. Baña kezkarik ez deizun izan, jarrai eban esanaz Aingeruak ni naiz Azarias, Annanias aundixan semia. Azarias ete Annanias, sarri agertzen diran izenak aberzalien artian.

669. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Ba, nik, lelengo eskatzen detsuerana da, iñori munduan ez esatia iñoiz gure artian gero izan deiña.

670. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Afari legia eiñda, lotarako gertau ziranian, emon zetsen gelan, Frailliok ikusi eben eurenan eta senar-emaztien gelan bittarte, ez zala oolekin eindako apartagarri argal bat baño; eta diabruak tentauta, jarri ziran, belarrixa zorrotz ool zaarron aurka, jakin gurarik zer moduko barriketia erabiltzen eben senar-emaztiak euren artian, beiñ ogeratzen ziranian.

671. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Zaldunari besotik oraturik, makalikan Señora koittaua ukat eiñda balitz bezela, eruan eban sapaillu aldendu batera, eta bularra gorata bera, esan zetsan legunki: - Mira eiñda nozu, aiñ gaztia eta jatorra izanda zu, nola bizi zaran aiskideren bat zerbidu gabe, ainbeste andrakume eder artian iñor ez dozula ospatzen.

672. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Ba-ziran, bada, gure artean zazpi anai; lenengoa ezkondu zan, baiña semerik baga il zan; eta bere emaztea bere anaiari itzi eutsau.

673. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Seiretatik bederatziak arte eguerdiko irurak arte lur osoa illunetan gelditu zan; eta eguzkia illundu egin zan.

674. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 2) Arana-Goiri'k euzko eguzki'tik datorrala esan eban; eta txarrto ala ondo, itxorrkun ori zutik dago, iñok orain arrte eztaula obiagorik emon.

675. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Ixurtzako Errikoetxearen papel zarren artean gordetan ei-ziran lenago, gerrateraino beintzat.

676. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Alan da guztiz be, naikua gogoratzen da, eta Ixurtzako abade ta nere adiskide ona dan Jose Antonio Mallonak eta bion artean paperian ipinita bialdu deustaz bertsuok.

677. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Euskeraz barriemoteillea izan zan ezkero, bere izena ipini bearko da Euskal Idazlien artean, idazle apalen artean bada be, eta ordurako gelditzen da oartxu au EGAN aldizkariaren Adabakiak txoko egoki onetan.

678. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Egin daben lanakin, leku on bat irabazi dau Zinkunegik euskalarien artean eta Euskal Literaturan.

679. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Irakasleak nai dabe errialde bakoitzaren edesti ta geografia, edesti ta geografi nagusi edo generalean ezartzea, erriko kulturaren gaikiak (abesti, esakun, t. a.) programa ofizialetako gaien artean sartzea, ta batez be errietako izkuntzari bideak zabaltzea.

680. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Asmoak bete egin bear dira ta orrexetarako bildu ziran, ba, Bayona'n ainbeste euskaltzale, maixu ta irakasle, danen artean erabaki sendo bat artzeko, au da, ikusteko zelan eskoletan aurrari euskera irakatsi.

681. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Agari ta abeak zocalos y columnas, Mañaria'ko kararriaz edo aitz-arriaz egiñak dira, baña beko alde guztian ura darioe noizian-noz; beste arri landua barriz, Oka, Orobio ta Iurretakua ebillen Asuntzeko kantera ugaria aurkitu arte,eleizatik iru aneurkin edo kilometrora.

682. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Bardin jazo zan 1832'ko gudatian Andoni Deunen irudiekaz: Abadino'ko ertxadonera eruan ebezan zaindu biarrez, arik-eta 1842- urteko iralla arte.

683. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 - batez be, emakumeen artean eta komunidade batzarretik aparte.

684. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Berba bat aurkitzen dogu Itun Barrian, Alargunak, iru esangura ezbardiñak dituana, baña dana dala euren artean zer-ikusi daukenak: 1) Alargun. Gure artean berba egitean emoten dautsogun Esangureaz asmoaz (Act. 6,1-2;9,36ss).

685. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 ESAN DOGUNAREN ONDORENGOAK 1) Orain arte, apaiztasunera ez dira iritxi.

686. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 2) Andrazkoen ministerioa ta Gotzai ta abadeai emondako laguntza, emakumeen artean agiria izan da batez be.

687. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Bai katolikoen artean, bai beste erlijiotarren artean.

688. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Orrek eztabaida gorriak sortu dauz, euren artean batez be, eta baita bestelako Eleizen barruan ere.

689. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Gauza batzuk astia bear dabe, ondo eldu arte.

690. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Gure Jaunak be berauxe irakatsi euskun... zuben arteko nagusi ixan gura dana, otsein ixango yatzube; eta zuben arteko aurrenik ixan gura dana, bai-dake jopuba Matai deunak legezko Goizp XX 26-27.

691. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Orregatik Urtziztilarijen artian eretxi bat baño geyago da gai onetzaz.

692. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0075 MAZMARROA,- Zatitua; 1.) Zidarrezkoa (zelaia), galdara baltz bataz, sugarren gaiñean burdiñazko kate batetik zintzilika; 2.) urrezkoa, koner-lits (banda) orlegiaz (goiko eskuma-aldetik beko eskerretara) otso baltz biren artean.

693. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Aboitiz,- Ondarroa'n (B.) bere oiñetxea; entzute aundikoa ondarrotar jatorrien artean.

694. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Giltzapean sartuko dabe, ta egin ebanari buruz aztertua izango da; eta azkenengo txanpona ordaindu arte, ez da andik urtengo.

695. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Onetzaz, auxe be esan zan: Izerditu dakizula eskuetan zure limosna, nori emoten dautsazun jakin dagizun arte.

696. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 2. Bere anaiari buruz eztabaidarik izan dagian edonor, barriz, alkarregaz adiskidetu arte, ez bedi zuekaz batu, zuen oparia loitu ez daiten.

697. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 3. Opari oni buruz, Jaunak auxe esan eban: Edonun eta edonoiz eskintzen yat opari garbia: Ni errege aundia naz-ta diño Jaunak, eta nire Izena errien artean arrigarria da-ta.

698. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 2. Ez egizuez gutxitzat artu, ba: igarleakaz eta irakasleakaz batera, zuen artean eurak dira goragarriak-eta.

699. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 Eta norbaitek beste bati iraiñik egin ba'dautso, ez begio iñok alakoari berbarik egin, ezta zuetariko iñogandik be ez dagiala alakoak berbarik entzun, garbatu daiten arte.

700. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0007 Agerpen-asmo oneik, euren artean lotuta dagozan kiñu ta itzekin betetzen dira.

701. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0043 Gogoratu begie, baiña, otoitzak idazti doneen irakurketa lagundu bear dauala, Jaungoikoaren ta gizonaren arteko alkarrizketa sortu daiten.

702. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Lumaren bitartez apostolutza egin dabenak be eztira gitxi Larra'ko prailleon artean.

703. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Oñaze ta neke-miñak zelan eroan bear diran, nik orain arte ez dot jakin....

704. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0186 Noiz arte?.

705. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0186 Giza-argalkeriaz Jaungoikoa errukitu, ta gizaseme ori beti-betiko galdu ez daiten, Jauna Bera gizonarengana jatsi, eskua emon eta jaso arte....

706. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0279 Beretarren artera etorri zan eta beretarrak ez eben artu.

707. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0351 Oliamendiko odol-izerditik asita Golgota mendiko egoera negargarri onetara arte Jesus-odola dariola dager....

708. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Indieuroparrak Europa'ra eldu baino len sarkalde ontan itz egiten ziran izkuntzetatik, euskera dogu gaur arte iraun dauana; beste guztiak suntsitu yakuzan betiko.

709. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Beraz, onein artean antzeko zerbait izatea, ezta arrigarri.

710. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Onein eta gure euskeraren artean aidetasunik ete?.

711. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Gaur itxas-gaiñeko olatua baizen urdurikor gara, ta erri-jaiai ta antzeko billerai azala arrotzeko onenetarikoak bertsolariak izan arren, ba-dira oraindik olakorik ontzat artzen ez dabenak be, erriko jai-antolatzailleen artean eta.

712. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Lagunarte batean batutakoan edo orrela, oso egoki dago alkarren arteko ziriketa ori, parra eragiteko ta iendea gozatzeko oso atsegiña dalako Baña... gaur-gaur bezela, beste bide bat artu bear dute bertsolariak.

713. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Bigarren sariketa, 1959'garrenean, axola ta gora geiagoz egiteko, bost zatitan banatu zan Bizkai osoa, toki bakotxetik txapeldun bat atara ta azkenez onein artean, Bilbao'n, igazko lekuan bertan, saio nagusia egiteko.

714. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Siñiskintza-Sinboloak Siñisten dot... inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana.

715. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Siñisten dogu Jaungoikoa'ren Seme berberau... iru'garen egunean ber-biztu zala illen artetik, aragiaren benetako biztueraz....

716. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0499 - Eusebi'k ei dakar autortz au bere Eleiz-edestian: Gero Klaudi'ren jauraldian jaun izate aldia, gauza guztien ardura biozpera ta errukiorra daukan Jaungoikoa'k, Erromara daroa Kepa, Apostoluetatik indartsuena ta nagosiena... Ta orren dirdiratsu argi egin eban Kepa'ren entzule artean Jaungoikozaletasunaren argiak; bein entzuteaz ez zan naikoa, ezta igarlearen itzez irakasteaz bere; ta arrenka ta arrenka eskatzen eutsoen Mark, Kepa'ren jarraitzailleari, Kepa'k itzez erakutsi eutseena, idatzita lagatzeko, ta ez eutsoen baketan utzi, egin arteraiño.

717. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0076 Oso urduri, amex hura jainkoren baten abisua zela seguranzan, kale artean oso sona haundiko sorgin bat etorri arazi zuen jauregira.

718. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Fedez iragaten dira, zeru zabaleko hodeien artean, zeru hobeen bila.

719. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 Egun gaizto hauetan, gorenean, hodei exai artean, Pirinioetatik, moko-kolpe asko eman ondoren iragaten den hau libertatea da.

720. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - ... teknika, mekanika, jakituria ta artea...

721. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 INJENIERO - Zure zakurra oñaze artean iltzen ikusi duzula ere ez!
LETRADUA - Miñez lertuta ikusi ta gero!
ZENON - Gutxienez esaiguzu zakurra nola garbitu dan, azkenean...

722. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Badakit ez-egitekoak egiteko naizena; baina irritsa nere burubideak baino altsuagoa da, izan, eta ori dugu gizakume arteko gaitzen errudunik nagusiena.

723. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Emakume gutxi izaten da (askoren artean bat idoro zenezake nonbait) Musarekiko arrotz.

724. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Arrezkero auxe diot: zorion-bidean ilen-umeen arteko gurasoak baino gorago dirala aurrik sortu eztutenak.

725. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Izan ere ezta Elendar emakume bat egundaino orrelakorik egiteko bekokirik izan lezakeanik, eta oiek baino lehen etsi zindudan, emazte zerau ar zintzadan, zerau ezkontide gorrotagarri ta galgarri neretzako, leoi-eme bat eta ez emakume bat, etortez Tirreni'ko Eskile baino basatiago zeran ori! Eskile, Sikili-atakako itxas-bidutzia: aitz-arteko arpean bizi omen zan, Tirreni itsasoa ikuspegian izaki.

726. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Zergatik ez?
APALLU - Etzekiat, baña, zerbait ire artekoren bat badabilkik.
EZTI - Biar jakingo dek.

727. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 (Poxpolin buru dutela seiko nexka taldea agertuko da lenengo eskui aldetik. Euskel jantziz eta lau lagunen arte, Jesus'en-Jaiotza txaboltxoa dakartela. Era berean, DON PELLO ta DAMA JUSTA beren etxetik atera ta aurrez-aurre ikusten dira nexka taldeaz).

728. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Lutxi - Itxoingo det Xatur etorri arte.

729. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Bañan noan! Etxean zai dauzkat-eta. Astelen arte! (abituaz).

730. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Zoaz bada ondo. Etorri arte (atera lagunduaz).

731. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 A. Domini - Oraingo oitura ta libertadeak! Bestela ezi giñuzten gure gurasoak. Ezkondu arte ez nintzan ea etxetik atera.

732. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 (Dijoazela, Puljentzi'ri) Zuk itxoin zazu emen txanda etorri arte. (Bijoaz).

733. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Gaurko Diojenes berri baten modukoa naiz ni, Matilde. Eskuan bihotz bat daramadalarik, andre baten bila nabilena. Orain arte eztut aurkitu. Beraz, puta-etxe batera etorri naiz, hea hemen aurkitzen dudan, etxe prestuetan aurkitu ez-nuena. Eta barka hitzagatik, baina oso gogorra naiz nire mintzaeran.

734. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 BAT - Ona izango litzakela, guk Malaka'runtz alde egin arte, zu Txina'ra ez joatea-edo... Bestela, txina'tarrak erbestekoentzat biotz gogorrekoak bait-dira, onuntzara, ugartea su eta gar kiskaltzera etorriko ote diran edo...

735. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 AGIAR - Egia da.
XABIER - Bildurrik gabe egon... Zuek emendik itzuli arte, ez naiz irtengo.

736. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 AGIAR - Ni ez naiz emendik joango, zu Txina'n sartu zeran ala ez jakin arte. Itxasoan egongo naiz, beti, zure zai, nerekin etorri bait-ziñan...

737. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 (Naparroa'ko Zendea guztietatik, Errietako Ordezkoak datoz, Errege aukeratzera. Elkarri diosal, abesti eder batean. Ordezkoen artean, Andre Urrea, Urdaspal'ko Monastegiko Abadesa, aurpegia estalirik. Aren ondoan, Urko eta Urdaspal).

738. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 ANDRE JOXEPA - Ixtudianteen artean arrantzaka asten baldin ba'dun, a ze makillazuak artu bear ditun.

739. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 Noraezean ibiltzeak, berriz, bere arriskua zeukan, urreratu bearrean erabat aldendu baiditeke eta orregatik eguna argitzen asi arte zai egotea erabaki geniñan. Gaur goizean atxeman dizkiñagu iru gizonak neke aundirik gabe, baiñan, zorigaitzez, gorputz besterik ez itunan...

740. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 Abagune batez, PERU JAUNA ta ANTTON sartu arte utsik geldi bedi antzeztokia. Auek, gertakizunen berri jakiteke sar bitez arrantzako tresnak eskutan dituztela itxasoratzeko ustean. Izketan diardutela, bat-batean oar bitez gertatzen denaz.

741. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Nolanai ere matxinada lartu dala egia dan ezkero neurri zur batzuek artzea erabaki degu. Jendea paketu ta lanean asi arte elizako kanpai jotzeari utziko diogu. Ori esaten ari nintzaion Atezai Aizpari.

742. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Rekete - (Palanka ta apaiz artean sarturik) (Palankari) Zaude geldirik!

743. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Zurr[un] - Ori ikusiko degu. Oso laster arte.

744. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Ta emakume bategandik gordetzearren, eun emakumeren artean sartzen zera. Nork antzematen dio kontu oni?

745. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 MATILDE - Eskuan linterna bat zedukalarik gizonaren bila zebilena? Orain arte eztiot inori entzun arkitu zuen ala ez.

746. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 PABLO - Txit ongi, Jaungoikoa'ri eskerrak eta nire eginkizunak ere txit ongi atera dira. Au dala-ta, biziki pozik natorkizute zuen artera. (Morroiari) I, mutil, eramaitzak maletok etxera, nik izketan luzetsiko baitiat bearbada.

747. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 Jaunartu ezkero, ezin gelditu gindezke orain arteko maillan; bañan, aurrerako bideari ekin bear diogu.

748. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Bañan, eskatu dezagun, ondasun oietara iritxi bitartean, munduan gauden arte, maitasun pixkabat ezagun zagula gure kemenak ez galtzeko.

749. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Zuzentasun itxura bakarrik baleo munduan, ez geñituzke gure arteko nasketak ezagutuko.

750. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0027 Utzi asarre gaiztoak, utzi auziak. Eta bego gure artean Kristo Jaungoikoa. Ikusi dezagula baita ere, zoriontsuakin batean, poz-pozez zure aurpegia, Kristo Jaungoiko. Orixe izango da, neurri-gabe ta benetako poza, azken-gabeko gizaldi ta gizaldietan. Amen.

751. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 Begira zazu ondo garai dan arte.

752. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Irugarren egunean Idazti deunak ziotenez, illen artetik piztu zan.

753. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Basatiar gaxoari
Jainkoaren izena...
Erakutsi leikioken
Izenik ederrena.
Baña arraixku asko
Baso-artean!
Babes nazazu, Ama,
Zure babesean.

754. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Eta beste bein auxe idatzi zuan: Zuretzat egin ginduzun, Jauna, ta gure biotzak Zugan atsedendu arte, urduri daude.

755. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Argan egingo du egoitza, aldegin gabe; ark edukiko du lotsatu gabe, ta lagunen artean edertuko.

756. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Zurub. Zurubiko Graduale Anaien artean atera zuten ikasle ua etzala ilgo, eta etzun esan Jesus'ek: ez da ilgo.

757. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Mai. Mai santuko Otoitza Communio Anaien artean atera zuten, ikasle ua etzala ilgo.

758. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0097 Eguberri Igandez gertatzen danean, edo Eguberri zortzi arteko Igandea 26, 27, 28, edo ain zuzen 30'gn. gertatzen dala, Meza onen ordez Eguberri zortzi arte Igandekoa esan bedi, 92 orr.

759. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Ene Jainko Jaun, otsegin dizut eta sendatu nauzu; lurpetik bizirik atera nauzu; lurpera zoazenen artetik bizitara.

760. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Artan, juduek inguraturik au esan zioten: Noiz arte gauzkazu zalantzan? Esaiguzu zabal, Kristo zeran ala ez.

761. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Beronika zalako emakume bat atera omen zitzaion jendearen artetik, aurpegitik zerion izerdia txukatzera.

762. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Kemena bear du, ainbeste jende etsairen artean ori egiteko.

763. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Gernikako. - Ona Bizkai'tik artu dugun eskutitz baten zatia: Muxika-n ango bertsolari zaar eta gazteekin bertsotan goizeko laurak arte bezperan izan, eta urrengo goizean Severo Altube jaunari Gernikan egin zion bisitan, bertsolari berri batek, baiña usario zaarren zalea danak, berriketaldia izan aurretik kantatu zizkan bertsoak.

764. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Gaur arte itxu
netxegonan, Mari:
ni, ire begietan;
i, besterenetan.

765. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Maite! Eguzki eder,
eguardi beteko argia!
neke-miñen artean
nere zorion-iturria.

766. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Amatxo goitik bera begira
Aurtxoa betikan gora
Amak festa ta festa dagio
Umiak berriz algara
¡Biyen arteko gozotasuna
Musu ta besarkada!
Ama ta seme zeruan daude
Ludiyan Zerurik bada.

767. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 16- Ezin bizirik etsai artian
joan zan Ruan'ko urira,
eskolen bidez mutil ugari
ekarri zitun onera.
Jaun'ak emanda ikusi zuan
Anaidian zabalera,
neurri berian an ibilli zan
alde batetik bestera.

768. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0072 Alde egin zazu
Nere ondotik,
Ama, aren!
Lenbailen
Aldegin!
Aldegin!
Zergatik etsai
Oien artean
Ibilli nai
Duzu nerekin?...

769. 1940-1968 gipuzkera poesia lasa 0003 BIEN ARTEAN

770. 1940-1968 gipuzkera poesia lasa 0004 Baiña egungo ta biarko egunaren artean
bitarte izugarriak ezarriko ditut
eta goiz-alba soillean izanen naiz.

771. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Gazte-gaztea zala, komentuko abadesa izandu zan izendatua eta ia etengabe iraun zuen kargu ortan il arte.

772. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Aspaldik ere aingeruak emaztearen aundia eta garbia iragarri zionetik aunditasunen artean arkitzen zala nabari zuan.

773. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Miresgarrizko gauzen artean ez dago ume izan besterik.

774. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Urrundurik beti... zeruko mandatariak itz egin zun arte....

775. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Mariaren begiak zaitu zituzten tellatu gainean gorde ziran arte.

776. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Itxi zazute amar urterako lau orma artean, berak nai duan lekuan....

777. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Nere ero-aldi ontan Auster utzi dut lore artean, eta basurdea iturri gardenean.

778. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Idilitik iaso du elkar-izketa onen mamia; Teokritu'k, Komata eta Lakon'en arteko lipizta bezala, Bergili'k, Menalk eta Dameta'ren artekoa idurikatzen du.

779. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Eta nun amiltzera doa? Titir bil ezak artaldea oiu egin nizunean zarmuka artean ostentzen ziñan.

780. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Dameta'k.- Galatee nexka ariñak alakoak, sagar bat iaurti dit eta sarats artera iges egin du ateman dudaneko.

781. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Jauna, zuk piztu dezu ni ta Malen arteko maite-sua, biok maitasun batez sutsuago maite zaitzagu...!.

782. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Izan zaite beti goi zabalean dabillen txori egalaria; ta ez beti lokatz-artean arrastatzen dan narrasti zikiña.

783. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Aita eguerdi arte ez zan azaldu.

784. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Batek bidea egin, besteak alkar-estutu, danen artean tartetxo bat egin zioten, eta ama-semeak sugur-motzaren ondoan geratu ziran.

785. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Ait-alaben artian esan zan guzia aditu zuan Anemarik, eta bere barru guzia irakiten zeukan.

786. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Oietxek egiñ arteko osasuna nai nuke nik, naiz-ta bigaramonian ill.

787. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 AITA.- Egin zak nai dekena... bañan zer egiten deken eorrek igarriko diok... ire gain ere txamalda izugarria etorri litekek... ire agintarien artean guk ere ongi nai diguten adixkide ta laguntzalle onak ba dizkiagu... e!

788. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 Eta guztien artean Petriri lotzen dizkiote eskuak bizkarraren atzean. Tereza lanarekin egarritu egin da. Hala dio:
- Egarri naiz.

789. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 - Eta haren bidegabe guztiak ikusirik, kristau elizak ugari erre dituela ikusirik, monjak eta fraileak hil dituela ikusirik, kalizak eta santu aberatsak ebatsi dituela ikusirik, hiltzera kondenatzen dut. Beraz, Gaztelako eta Aragoeko erregeak haren alde, fabore eta lagun etor ditezen baino lehen, sententzia kunplituko dugu. Fatima eta Zoraida haren emazteak, Naxerako komentu batean sartuko dira monja, Kristoren fedea besarka dezaten arte. Gero nire semeekin ezkonduko dira, hain lore ederrak ezin gal baititezke alferrean.

790. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 - Joanarekin zaudenean, niri txarki iruditu ez zaidala esanen diozu. Baina bere tema gogor horretan irauten baldin badu, nire diruarekin konta ez dezala. Hala ere, nire ilobez ez naiz ahaztuko. Nire testamentuan diru-pila galanta utziko diet, baina sosik ez dute hartuko hogei urte bete ditzaten arte. Adio. Nigandik ezer gura baduzue, nire adiskide-koadrilarekin egonen naiz Arenalean. Agur!

791. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Zure semea hil nahi duzu?
- Bai, Hernando. Bestela, nola hasiko genuke gure bizitza berria? Haur horrek beti separatuko ginduzke. Hura ikusiko duzun bakoitzean nire bizitza pasatuaren akordua eginen zaitzu gogoan, eta azkenean gorroto eginen zenidake. Gure artean ez da hamiltegirik egon behar. Gure unioa bortitza izanen da. Eta gaurko gure bidegabe hau gure arteko lokarri fugerte bat izanen da.

792. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 - Osaba il berrian, bere gauzen artean arkitu nuen eskutitz ura.

793. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Juan Ruiz'ek gai askotaz idatzi zun, beragandik eldu zaigun kodizean agertzen zaizkigunak auetxek baitira: Alegi ta ipui bilduma bat, Ovidio'ren Maitabideari buruz azalpen bat, irri-poema bat (Jaun Okel eta Andre Baru'ren arteko gudua) eta beste idazlan mundutarrik ere bai.

794. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0095 Orain arte egin diran iru argitalditan 49 ipui agertzen zaizkigu, baiñan, berak idatzitakoak 55 dira.

795. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Eta oien artean, lege ori Bilbon bete bear izan zuten batzuk.

796. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Luzeiritxita zeuden nunbait; apainduri berriak azaldu arteko onik ez.

797. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Zure atsekabe-atsegiñ oiengatik erdiets dezaiguzu: Jesus'en irabazien bidez zerurako piztuko diran anima oien artean arkitu gaitezen gu ere.

798. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Lenago gure artean sutondoan egiten zun lo; orain, berriz txabolan, eta ez du lagunik nai izaten, ezta zure alaba ere.

799. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Danen buruan zegoan noski, D. Jose'ren bizialdia aien artean etzala betikoa izango.

800. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Jakiña, gure mixiolariak erri auetara joan arte urteetan etzan apaiz bat iristen eta joaten zanean ere gau bat edo beste geienez egiten zituan.

801. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (24) Sesioa ere atera zuten, beren artean, nor aundiago.

802. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (34) Pedro, ara Nik esan, erantzun zion: ez du gaur ollarrak joko, ezagutzen nazula zuk iru aldiz ukatu arte.

803. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (9) Izan ere etzituten ulertu Idatziak; illen artetik piztekoa zala.

804. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Jainkoaren seme gera, noski, baiñan semeak ez dira beren semetasunean ezarriak arik eta Ama bat izan arte.

805. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Gure arteko bat.

806. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Azala erre arte artuko diñat!

807. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 Illuntze arte!

808. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Sutsua'n eskuak Lartaun'en artean biotza bezin bero dira.

809. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Lartaun'ek eskuak azkatu ta zugaitz artetik sartzen dan illargi ereñuari begiratuaz: -¡Illargiaren ederra!

810. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Irurogei ta iru mixiolari zijoazen gizonezko eta emakumezkoen artean.

811. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Amandrearen izarra oso dizdizari agertu zan beste izarren artean.

812. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Biotza zerbaiti edo norbaiti lotua baldin baneukan edo karidadearen kontra utsegiteren bat egiña banintzan, etzegoan Jainkoaren aurrean azaltzerik arik eta makur oiek zearo zuzendu arte.

813. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Oraingo ontan Justizia edo Zuzentasuna nabari zaio beste guztien artean zoragarri, maitagarri, desiragarri.

814. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 10. Jaunak asarrez
erreko ditu
bein betiko,
bai suak ditu
guzi guziak
iretsiko.
11. Aiek egiña
lurretik guziz
ken zazu ken,
aien semeak
gizon artetik
suntsi diten.

815. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 27. Jauna, noiz arte
zaude ola,
nagon zulotik
zatoz billa.

816. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0343 2. Illen arteko
zulora noa
erdiz erdi,
azken urteai
diot: Bedi.

817. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0103 Ordukoz naiko zigorra izango zualakoan seska artetik irten zan Balendin eta zakurrari deiegin zion.

818. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Augaitik jartzen dizkigu Gure Eliz Ama Doneak luditarren jarraipidetzat, eta kristau-pamili guztien ikasbide ta zaindaritzat, beren izenak santuen artean sartzea erabakitzen duanean.

819. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Milla bider bedeinkatua Zu emakume guztien artean!

820. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Panama'ko itxas-lepoa igaroteko baimena eskatu dugu; baiña biar goiza arte geldiarazi gaitute.

821. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ta aldiz aserrea legunduten ba'dau, be, osterantzian amorru ixilla biotz barruan, apena (12) ordaña, venganza bete arte, izkututen dau.

822. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Gaur bertan be, Danaotar'en artian igarketan ari azela, nik Keriseide neskatxaren ordez erosgarri asko jaso gura ixan ez-yuadazalako, ik esan dautsek, Apolon uztaijabiak mintea erakarri yautsekala.

823. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Baña neuri be gertatu eidazue sariren bat, Argeyar'en artian saririk artu baga neu bakarrik geratu ez-nakizuen.

824. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Aiñ bizkor bai-zijoazen gurdi gañera iyoarazi arte.

825. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Argeyar'ek, orratio, ez-ziran beingoan untzi beltzetara itzultzen, Are ta Ektor burnori jazkiduna oldarka ari ziralako, ezta beingoan ere burrukara aurrez aurre ez-ziran jauzikatzen; ori ez ezen, beti atzeraka zegiten, Are Troar'en artean zebillela, entzun zuten arrezkero.

826. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Baña, burruka naaste artian bulartsuen eta adoretsuenak gogor irauki biar dabela, naiz ukaldiz norbera atemana ixan, naiz beste batzuek ateman.

827. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Igun arteko gudaketan ez-zan Mirmidon guzien artean ua baño beste gudari yayo ta nabariagorik, Pelesemearen adizkidea baizik.

828. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Aizkenik, beraz, giza taldeak eren agintariekin guda taiuan aukeratu zitunean, Akile'k onelako itzaldi latza yalki zien: Akile'k: Mirmidon zueik!, ez-beitok zuen arteko iñor be aaztu, Troar'en aurka, gure ixontzi azkarren gañian, yalkiten zendubezan induriekin eta biraoekin, nire erramiñak irauten yuan bitartian.

829. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Bi-biyek, gogo asperen berberaz irazekita, Mirmidon'en arteko aurrenekoen aurrean jaurri ziran, guda erasoan sartzeko.

830. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ala mintza zaneko, ibai erdira jauzikatzen da Akile igunkari ospetsua, ugañ bazterreko aitz artetik.

831. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Pele semea, jauzi baten, igun besagaiñ luzeeran atzeratzen da, aztore beltzaren indarmenaz, ori egazti eiztari artean indartsuen ta azkarrena da-eta.

832. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0306 Aren bidez billatu ginduzun gu billa ez genbiltzazula, ta guk billatzeko, Zuk gu billatu ginduzun; Zure Itza, Arengatik egin dituzu guziak, eta aien artean ni; Zure Seme bakarra, Arengatik deitu baitzenun erri siñestuna semautzi izatera ta aien artean ni, Arengatik otoizten zaitut Zure eskuiñean baitago iarririk gure alde arenka; Arengan baitaude gorderik zugurtze ta iakite iturri guziak.

833. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Mesap'ek daramazki aurreko taldeak, azkenekoak Tir'en seme gazteak saka-erazten dituztela; saldo erdian doa Turno buruzagia, iskilluak eskun eta besteen artean oso nabarmen.

834. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Len bizi-bide errezetik oituta zeudenen artean, gosea, gaxotasuna, malkoak... besterik etzan agiri.

835. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Alkarren artean oraindik itz egin gabeak dira, ordea.

836. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Jesus'ek agindutakoa bete arte, ordea, eskatutako baimena iritxi arte, xixtaka ta mixtaka ibilliko zayo gaxoa Volpi Jaunari, bere aitor-entzuleari.

837. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Ikastetxe edo eskolako ume guztien artean zintzoena ta ikastunena zalako, sariren bat eman nai ziotenean, geien nai izaten zuana ere, mojaerakuslearen ezpañetatik Jesukristo'ren Nekaldi edo Pasioaren azalpena entzutea izan oi-zan.

838. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Apaingarri auen artean apañena garbitasuna du, noski.

839. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Pakearen elburu doneak eraginda bakarrik etorri naiz zuen artera, zure osabak egindako deiari jarraiki, zuek niganako dituzuten asmoak jakiteke, ots, ene larrua Butroe'n uzteko arriskua leporatuz.

840. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0166 Dena dela, Abendañotarrak beren buruak bi su artean ikusirik, zearo nahastuta, kemengabetuta eta biotz-autsita gelditu ziren.

841. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0166 Jaun Peru Abendañoko'k eun gizon baiño geiago utzi zituen illotzi Aramaio'ko zelaietan eta euren artean Gasto Apala ez-izenez entzute aundikoa zen bere kapitainik pijoenetako bat.

842. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 18. Zotzak, auzia darabaki; eta, altsuen artean, epaya dama.

843. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Gaxoen alboan, iltzen zeudenai laguntzen, asarre zebiltzanen artean pakeak egiten, ospitaletan, kartzelatan... nun ez zan sartzen gizon ua?

844. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Txarrean orain arte iraun badegu, onean nori begiratu badegu.

845. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Ill arte izen ua aragian eramango zun.

846. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Pedro Deuna ere Simon bai zeritzan Jaunak eman zion izenez deitu zan arte; eta gero ere biak batean geienean erabilli oi zitun Simon Pedro.

847. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Or jende askoren artean Berri ona ereinda gero, jakinduriz eta mirariz agurgarriak, azkenik, Jesus'en izena martiritza aintzagarriz zabaldu zuten.

848. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Oraindañoko euskal-idazlien artean EUSKERAZ geien idatzitako idazlea gendun, nola nai ere, Bustintza'tar Ebaristo, Kirikiño, Mañari'ko seme guztiz aipagarria.

849. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Hitz hau ez dator protestantetar eta katolikotarren arteko diferentziak adierazten bakarrik; esanahi sakonagoa ta trinkoagoa du, eta orobat aplikatu diteke Españia-ko egokeran ala Hungria-koan.

850. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Eta gure artean orrek du garrantzirik aundiena: EGITEAK.

851. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Artu-eman gutxiegi dugu gure artean.

852. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Eta beste bat arte.

853. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Ezezko biribil ori yuduen aintzagarri duzu, noski; orain arte yuduen aintzogarri duzu, ratsua, ordea, gorroto beltz billakatu zan.

854. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Guzien elepide izanik, axanpa gorriz okiturik zeuntzan non-nai; baña, beste iñon baño gorriagoak Alexanderi'n ikusi: zertan estu estuan, goseak ilda, ta izurriteak txurtenean yota, minki atsekabeturik zeuden: illobi artatik iges egiten zutenak zigor ukaldika larrutu egiten zituten, txiki-txiki egin arte.

855. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Sendi osoak geldi-geldika surtan erabat erre ta illaundu, yuduen nagusiak indarrez antzokira eraman eta guzien begitan il arte astintzen zituten: gertari lazgarriok yazo ziran Aigito'ko iriburuan.

856. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Ta yarauntsi ta on guziak saldurik, ordaña guzien artean banatzen zuten, bakoitzaren bearrari zegokionez (44-45), guziak etxeko senide bailiran.

857. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Landerrik aien artean bat ere ez zegon; beren alor ta etxeak yabe guziek saldurik, ordaña ekarri ta bidalien oñetan yartzen zutelako; ta andik bear aña bakoitzari ematen zitzaion (IV,34-35).

858. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Alare, beren artean ba-ziran landa ta etxe yabedun zenbait.

859. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Goizeko ordu lenak Yainkoarekikoetan emanda gero, esku-lanean asten ziran, bizibidea ateratzeko: etxarte ta kale biurrien ertzetan yartzen zituten edotariko zerak: etxarte ta kale biurrien ertzetan, altxabe-baztarretan azokarisail kopurutsuaren inguruan ale, igaliak salgai; aruntzago, eun gorri, ubel eta urdiñak, tupiki, ta burnizko atuxak, trebe antzetsu ta igurdizi aundikoak; bestekaldean, pitxiak, atxonak, olioa; bideburuetan gizakume tirlu izugarria eskulanean ari zan agiri-agirian: yudu lankoi artean lan-zuririk ez da.

860. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Adimenez, sakon ta zorrotz, ta, gogoz, zindo ta aitorseme izan zan: Parmenide bezela bizi izan da esaten zan eladetarren artean, norbait goraipatzeko.

861. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Erantzuidazu, ots, adiskide on orrek, gauza eder oien artean ba al da bat, alde itsusirik ez dunik, eta gauza zuzen artean, ba al da bat alde okerrik ez dunik, ta gauza guren artean ba al da bat, alde gaiztorik ez dunik?.

862. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ba al dakizu, erantzun nion, zer egin gauza oietaz ta zer-danaren ta utsaren arteko baiño obeki non ezarri?.

863. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Auxe aurkitu dugu, bada, nere kasa: ederrarekiko ta beste antzeko tasunei buruz gizosteak dituten mota askotako ideak erabat zer-danaren ta utsaren arteko unean dabiltzatela, nolabait esateko.

864. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Alde aurrez, ordea, ontan bat-etorri gera, ots, alako zerbait arkituko ba'zenu, ustearen kizuna litzakela, ta iñola ere ez, iakitearena; bi ertzen artean igerika diarduten gauzak atzematen ditun tarteko almena hura bait-da.

865. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Parmenide'ren aburu ertsiak ez, beste oraiñarteko iakitunen artean, zer guzien lengaia eguratsa, sua ta ura zeritzaten.

866. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Armoni itza zarra dugu gure artean.

867. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Elade'ko doriarren artean iraun zun ioera orrek, musikarako sen aundia baitzuten.

868. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Izarlari zarrok pirringillak, esku-agak, ardatzak ta gurpillik ikusten zituzten izarren artean.

869. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Erri bikain batek ots-eztia ateratzen badaki: Platon'en iritziz non-nai entzun dezakegu durundi zoragarri ori ta iakintzaren egingoa orixe duzu, ain zuzen ere, ots eztiok adieraz al izatea ta agintari bikaiñenak ots belarri-mingarriak eragotzi edo eztitu bear ditu, ritmu atera arte.

870. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Argiaren begitoki omen zenun, baratze ta lilitegi artean, Abana ibayaren egalean zabal-zabal exerita.

871. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ukuzia izan arte barutan egon zan.

872. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Euskaltzaindia, euskal Akademia, aotik aorako bertsolari artean ezezik, bertso paperik egokienak ateratzen dituzten bertsolari artean sariak banatzen asi da.

873. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Bederatzi puntuko bertsoak eskeintzen dizkio; bertsolari artean erabiltzen dan neurririk zallen eta gaiztoenean.

874. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Ez bide gera ohartu, orain arte beti, fonetika legeek horrela galdeginik, zala.

875. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Oni berak erantzun; Nik, Yaurlari yauna, Rezio de Aguero'tar Perú deritz, eta yayo nintzan Tirteafuera izeneko irisko baten, Karakuel eta Almodobar del Campo artean dagona, eskuinera, eta irakasle mailla dut Osuna'ko Ikastetxe-nagusiak emanda.

876. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Beste aldetik, mundu guzian orain arte Europa'ren magalpean bizi ziran erriak, eldu egin dira eta bere esku izanik, bide berrietatik doaz.

877. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Ori dala-ta, Europa-konzienzia berrizteko intelektual eta persona publikoen artean mobimentu indartsu bat edatu zan.

878. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Baña orain arte jaio diran nazio bakoitzetako Institutoak ez dira aski: Europa-Universidadea bearrezkoa da.

879. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Eta alkarrekin bizi bear izango dute, guzien artean ikasleen formazioa obeki eratzeko moduan.

880. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Kontinente-arteko artu emanak gero ta aundiagoak eta maizagoak dira.

881. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Idea au primitivoen artean zearo tinkatuta aurkitzen dugu.

882. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Espezialidade batekoak bestekoeri atzerritarreri bezela begiratzen die; oien artean eztago izkuntza berdiñik.

883. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Bestetarikako hitzen itxuraz, ordea, bi iritzi dabiltza gure artean: itxura hori gorde nahi lukete batzuek egin-ahalean, frantsesaren arabera, eta itxura aldatzea, xinpletzea, besteak, gaztelaniaren arabera.

884. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Euskaldunen artean ere askorentzat aphez " esatea gaitz egiten da, ta Euskaltzaindi- ko batzuri Epherre esan bearrean Eferre entzun edun diet.

885. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Ordena edo apaizgai artean bakoitzari bere gogoko sail bat teoloji edo filosofian izentatu bear zenioteke...

886. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Garbi-mordoillokerien arteko eztabaidak utzi bear lirake.

887. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Guzion artean beteko al ditugu!

888. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Istoriak ematen ditunak aldendu gabe, gaurko egunean ba dira zergati ta gai asko euskal literaturagille artean aukeratzeko.

889. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Baño Elorri olerki mistiku ori naiz askorentzat bitxi eder bat izan arren euskal literatura erriaren artean indartzeko ezer emango ez duelakoan nago.

890. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Egiaz esan liteke, ordea, bere biziko egun ospetsu ta alaitsu askoren artean, il zanaren aurrekoa izan zala aintzatsuena, arrats-beran, gure-batzarra bukatu ta batzarkideak, Erroma'ko erria, elkartuak eta Latitarrak lagun zitularik, etxera zanean; onela, aintza mail orren garaitik yainkoetara zala dirudi, ildakoetara baiñoago.

891. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Euskal-asmoen barrutian eguzkiak daukan gurentasuna bide dala, ez da arrigarri indoeuroparren arteko eguzki-mitologiari dagozkion siniskizun eta aunitz oitura, eguzkiari buruzko euskaldunen uste ta itzetara ere aldatu balin badira.

892. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Etxe, eliz eta illerri arteko bide santuek ere, argi asko erakusten digute zeiñen elkarturik dauden iru tokiok zentzu mistiku batean bilduta; bide oriei elizbide, gorputzbide, ilbide, kutzebide, errebide, andabide t.a. deritzate, erri bakoitzaren ariora.

893. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Sociedad Bascongada-ren jakintza-giroaz jabetu gaitezen, ongarri izango zaigu noski, labur-zurrean J. Aralar'ek idatzitako lerro giartsu auek aldatzea: Zaldun aien artean, ba-ziran ixtori-lanketari onuraz ekin ziotenak.

894. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0044 Zapi batez eztalia egon oi-zan, berari zegokion elizkizun egun arte, orduan bakarrik izaten zalarik agirian jarria.

895. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Naiko ezaguna euskal idazleen artean, euskeraren klasikoetako bat degula esan genezake, naiz ta ain antzinakoa ez izanda ere.

896. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Beste aolkularien artean aurrena, gañera.

897. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Asieran esan det euskeraren klasikoen artean sartu genezakela Ubillos Aita.

898. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Baño alare idazle ona da, Gipuzkoako izkelgian ditugun aldi artako idazleen artean onenetakoa.

899. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Ori bai'dugu, ez bakarrik parapsykhologi, bai psykhologi guziaren auzi zar beti gorpiztu bat: gogo-burmuñen edo arima-soiñen arteko ondoretasuna.

900. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Bañan Freud'ek irakatsi digu giza-gogoak beste alde bat daukala, beryakintza-petikoa (Freud'en aurretik psykhologilari zar zenbaitek ere susmatu zuten ori, besteen artean Leibniz'ek ta Maine de Biran'ek).

901. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Besteen artean: William James, Amerikar psykhologilari sakona; England'en William Crookes psysikaria; Germandi'n Schopenhauer otsandiko yakintzalea; Prantzia'n Bergson oentsua, Gabriel Marcel, oraingo giza-izanaren yakintzale ta idazle katholikua eta, batezere, Charle Richet sendagillea.

902. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 1919-an eraiki zuen Paris'en Jean Meyer Yaunak I.M.I. errien arteko psykologi-gaindiko ikastegia.

903. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Esanak esan, orain arteko euskal-literaturan beintzat, olerki gutxi ditugu azken-berdintze ori gabe.

904. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ta zabarkeri origatik, zenbat gauza eder gure edesti auts artean!

905. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 3) Esaera bat egiten duten bi itzen artean, gibel-aldaska bat edo eta lokarri-itza kendu dala adierazteko.

906. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 4) Elkarren artean arr-emana duten bi itzen tartean gibel-aldaska bat edo bi edo geiago kenduz, elkar-aztarrenez lotzeko.

907. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 30.- Itzak, eta batez ere esaerak elkarren artean lotzen ditugu; lotzeko itz orri lokarri itz deritzogu. Adibidez: Kepa ta Ion eizean ibili ziran, baiñan eizerik gabe etorri. Ta, baiñan eta olakoeri lokarri-itz deritzegu.

908. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Euskal-Teatroak Donostia'ko txoko ontan asiera izan zuala gauza jakina da Sokamuturra, Iriyarena, tanborketa ta gañerako erri-festeen zalaparta artean, San Tomás eta San Sebastián eliza-zaindari zituztelarik.

909. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Ez jakiñen artean buru bezenbat aburu arkituko dituzute.

910. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Arte ta antze-lana bat dituzu ta politikakeria bestea.

911. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Ez zituan Artearen, antze-lanaren eta didaktikaren indarrak ukatzen eta auek gero ta geiago sartzen zituan bere lanetan.

912. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Gaurko Teatroan izen eta fama aundia baldin ba'du ez da marxista kutsuzko teatroa sortu zualako, ezen, Artearen legeak, dramatikaren arauak ondo ezagutu ta betetzen zekielako.

913. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Nola egin batasuna horien artean?

914. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Bi horien artean batasuna egitea ez da hain gaitza.

915. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Nik, egia esan, istillu huni nekez billatzen diot hunako hau baiño irteera edo soluzio-bide hoberik: hauta dezagula, alegia, denon artean autore bat, behiñolakoa, zaharra, guztion artean lokarri izateko gai dena, eta berau ispillu eta eredu izanik, hor izango dugu gure batasunarentzat oiñarria.

916. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Beraz, adierazpen berdiñeko hitzen artean bat hautatu, zabalduena, erabilliena, eta besteak pixka bat baztertu.

917. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Bazter aldeko eta erdi aldeko formen artean, erdi aldekora jotzea.

918. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Forma zahar eta berriaren artean, zaharra hautatu, et. hab.

919. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Bodega eta Petaka hitzetan ageri diren konsonanteen artean maiz egiten da trukatzea edo batetik bestera aldatzea euskaran.

920. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Muga dugu bereizle handia bi Euskalerrien artean, eta geroago eta gehiago, gainera.

921. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Gaurkoz eta kasu denetan mugaz hemendik eta mugaz handikoen artean batasun osoa erdiestea ez da erraza izango, baiña horretan enseiatu beharko dugu.

922. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Ba-da alkar-erakartze lege bat itzen artean.

923. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Utzi ta itxi-ren artean antz geiegi zegoelako eta nastea sortu zitekealako, erriak berak toki batzuetan laga artu zuen, utzi baztartuaz.

924. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Orduan Aingeruak mutu utzi zuan, aurra jaio zedin arte.

925. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Simeon zeritzan eta Jainkoaren bildurreko gizona zan, eta Jainkoak aginduta zion etzala ilko Salbatzallea ikusi gabe. Goiz artan, Jainkoaren deia somatu zuan Simeon-ek, eta Tenploruntz abiatuko zan, joanetorri zebillen Jendearen artetik, mutil koskorren algara eta uriaren iskanbilletatik.

926. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0164 Seiren artean lurralde bat, biztanle bialduak eta laterkideentzat istituzio bakar bat eraiki dute, ta batasun ontara jotzeak orain duten malla berezi orren arrazoia izan dute ta bestela egindako kontratuak Erromakoaren garrantzia izan ez ba dute batasun artara jo ez dutelako izan da.

927. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Bilkuntzako batzarrekin batera tarifa bakarrera lenbailen eltzeko Laterkideen artean salerosketari buruz neurri berdiñak artzen sayatuko dira, batasuna lortu dedin.

928. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0010 Zu, gure artean utzi zinduan Jaun onak, goiz asitako jardun esnatiarrari guretzat jarrai zenezaion...

929. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0010 Eta zuk, Jaungoikoa'ren dei ta doai jatorrari jarraikiz, pier iraun dezu gaur arte...

930. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Iturriaga zan ikastetxeari zegokion guztiaren artezkari, ta laguntzeko, erakuskide bezela, beste bi irakasle zituan: Kaietano bere anaia, ta Larrarte-ko Manuel, orduan Gipuzkoa'n bizi ziran musikalarien artean onenetakoa.

931. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Iruren artean izen aundia eman zioten ikastetxeari.

932. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Ondo dakian batek, Iturriaga zala gizon aien artean atsegin eta alaiena dio.

933. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Gaur zein dira gure artean, Oteiza, Txillida ta Eskudero baño artista europatiarrago? Iñor ez.

934. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Oraiñ arte komunistak Elkartasunaren etsai amorratuak izandu diralako Elkartasunaren instituzioetan ez dira arkitzen.

935. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Gero, asten zan bigarren zatia, au da, eztabaida (disputatio) irakasle ta ikasleen artekoa.

936. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Bien arteko eskutitzak emen asi ziran.

937. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Auen artean, Salisburi-ko Yon eta Brescia-ko Arnaldo.

938. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Pilosopiaren alde ez du Ugo-k aiña egin, mistika lanetan berriz Bitortarren artean izenik aipatuena iritzi du.

939. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Auen artean ospe aundikoenak ondoren datoztenak ditugu: Arkita, Platon-en adixkidetasuna goxatu zuena.

940. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Ikusiko genunez, orain arteko filosofariek esan eta adirazi digutena auxe da laburki: izakiak zerk eta nola irazan zitun, azkenik noruntz doazen.

941. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Baño asiera ta amaia arteko tarte ori ausnartu bear zenik, ez bide ziran konturatu.

942. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Auek, orain artekoan izendatu ditugun filosofarien saxio-maxioak darabilzkite.

943. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Jakintsu bezela gizon illuna zenuten, odei artean ibiltzen gustatzen zitzaiona.

944. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Nobizioak pozezko arrera andia egin zioten, eta are ta geiago pozez beren artean artu zuten;(...).

945. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 1950'garren urtean munduko errialde atzeratuak deituen artean munduko jendetzari buruz euneko 65'50 egiten zuten.

946. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Alere, milloiak giza-seme dira gaur munduan gaizki bizi diranak, gosearen atzapar artean gorriak ikusten dituztenak.

947. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 8. Ezkonduen arteko maitasuna, ba, bere egiazko izate ta bikaintasunean aundiago egiñik agertzen zaigu, maitasun ura, Jaungoikoagandik, goi-goiko iturburu batetik bezela, ixuria dala gogorazi ezkero, au da, maitasuna dan Jainko-Aitagandik, senitarte guztiak izena zeruan ta lurrean Aitagandik artzen dute-ta (7).

948. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ezkontzak ba-du, gaiñera, bateo santuz garbitutako-engan esker-sakramentuaren ezaugarri bikaiña, Kristo ta Elizaren arteko batasuna adierazten duena.

949. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Maitasun betea ere ba-da, au da, nortzuen arteko maitasunaren era apartekoa, beronen bitartez senar-emazteak dana baidute gogo onez erdi-banatzen, bear eztiran ixilgordeak ebaki ta norbere onerako bakarrik diran aukerapenak uxaturik.

950. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ona emen: Aitortza-Sakramentuan beren biotzak ondo garbitu, Jaunartu ta 1958'ko otsaillaren 22'an asita, Andra Mari Jaungoikoaren Ama lenengoz agertu zaneko eguna, 1959`ko illabete ta egun bera illundu arte - Lourdes'ko Massabielle-Artzuloa maitasunez bisitatu ta Gure asmotarako otoitz egingo duten guztiei, gizonezko edo emakumezko, Gure Apostoluengandiko Aginbidez, Jubileoko barkamen osoa irabazteko bidea egiten diegu, bein bakarrik ordea, nai dan egunean.

951. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Beste batean iturri bat are artean topatuarazi zion esanaz: Edatera ta garbitzera zoaz iturrira.

952. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Alboan, Elizaren eta ibai artean, Agerpenen Artzuloa dago, aurrerago bañu tokiak iturri mirarigarrizko urez beteak.

953. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 1. Lotsatu zaite, eta arpegira bota zure animari, zein kaxkarra izan dan orain arte, gauza auek guztiak ain gutxi gogoan izan ditualako.

954. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Bereala entzun zuen ots zoli esaten: Ni zure billa zerutik lurrera jetxi nintzan eta zure gañean nere begiak ezarri nituen auxe dalako nere poza eta atsegin guzia: ondatua dana goratu, pekatuz soildua garbitu, eta emen beitian ezer-eza dana, goiko graziaz, aundienetakoen artean ipintzea. Margaritak galdera berean zion: Jauna, zergatik neri, pekatu aundi oni, egin dizkidazu ainbeste mesede?.

955. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Eta Eliz amak orain zeruan santu aundienetaz dituen artean, batzuek izan ziran urte batzuetan Jaungoikoaz aztuta bizi izan ziranak; eta bitarte ortan lurreko zorakerietara begiak itzuli zituzten eta pekatuzko arriskuz inguraturik bizitu ziran.

956. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Gure Kortona'ko Margarita pekatari aundi oien artean arkitzen da.

957. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Bi milla urteotako laterri sonatuen gobernuetan noiz eta nun katolikutasunak mamitu dizu gero, Jesus, irutasun orren diñezko anaitasunik, eredugarrizko kristau demokrazirik, goi ta bekoen naiz bertako ta erbestekoen arteko ongiartze tajuzkorik?.

958. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Ez aundi ta ez txiki, gorputzez: bien arteko baizik.

959. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Xenpelar'en bertso parregilleen artean, BETROI BATI XENPELAR EK JARRIAK dituzu, ospatsuenak eta baliotsuenak.

960. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Oraindik ere ez dira aztu bertso auek gure baserritar eta beste euskaldun jator askoren artean.

961. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Bera izango zan apika, Euskal-Erri-izena lurreko beste erri guzien artean ezagun-azi ta goratuko zuan Olerkari nagusia.

962. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Aurrerantzean, begi-betegarri diran gauzen ikusgarrien irakasle au, ikus-ezinen zale itoa izango da, ta aren itz, iduripen, ta ikutu zuri, gorri, kikirrikien oparotasunaren eta ioritasunaren artean, maitale gori au ikus-ezinaren maitale biurtuko da, ta ikus eztaitekeana ikusten bailuen bezala adieraziko du berak.

963. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Ikus-ezinen artean ibil dedinean ere, bere begiz ikusi ta bere belarriz entzun nai izango du, ta lur gainean ikusia ta entzuna, lurrez gainekoekin elkartu ta uztartu nai izango ditu, aren gogoak gogoko bizitza argitan blei-blei ager lezan.

964. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Aren ari zear eta zuta ikusgarriak urrenez urren eta kirian kirian iarraitzea, kurtxoin tapiza osoaren irudi ederrak ikusi ta ulertu arte, ona emen, Platon`en elkar-izketak irakurten ditunaren barneko atsegina.

965. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Zuzenbidea zertan dagoen, erririk bikainena zein litekean, norberaren gogoaren azterketa nola daitekean, benetako iakintzalea nor datekean, erritarren arteko aldaketak zein legetara ta bideetara gertatzen diran eta abar.

966. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Eliz-legedian alde aurretik dago erabaki-ta, olako Batzarra egiten ari diranean, burutu baiño len Aita Santua il baledi, orduan Batzarra ere, berez bezela, mozturik gelditzen dala; ta mozturik dirauela ere, urrengo Aita Santuak, berriki, ideki arte.

967. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Baiña Aita Santuak nai ezpalu berriro idikitzea, orduan itxirik yarraituko luke; ta Yainkoak daki noiz arte.

968. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Azken urteotara arte eztira euskal poesi guduak onen zaratatsuak izan.

969. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Baiña, beti ere, aztu gabe ta kontuan eukiz Paulo Bidaliaren itz areik: Yainkoa bat bakarra da; eta Yainkoaren ta gizonen arteko Bitartekoa ere bat bakarra: Yesukristo gizona alegia, bere burua gugatik eskeiñi ta eman zuana.

970. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Onein artean, kasta bietarikoak: beltzak ta zuriak.

971. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0295 2. Ortarako bearrezko da, leterrien arteko alkartasuna egitea.

972. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-toki barruan, belarra danean berdintsu zabaldu, batez ere orma ondoan, esku eta ankakin dana ondo zapalduaz; orrela jarraitu ia dana bete arte.

973. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 B3'an, hirugarren belaun-aldian, lore gorridun landareak beren artean nahastu ezkero, beti lore gorridun landareak izango ditugu.

974. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Bigarren belaun-aldian (B2), berriz, lore gorrien artean txuriak ere ikusten ditugu.

975. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Ba dago, estadistiketan ezin sarturik ere, bigarren mundua: beste planeta bat, beste izate-mailla bat: Olerkiarena, Arterena, Trazendentziarena bestea bezin egiazkoa, bestea bezin errealista.

976. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Oraindik ere pintura bat ikusi, eta modeloaren antza ote duenez begiratzen baizik ez dakiena, Artearen mugatik at bizi da oraindik.

977. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Arteaz mintzatzeko boza ken dakieke horrelakoei; eta itsu bati koloreei buruz bere iritzia emateko ahalmena baiño ez litzake.

978. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Thérèse Desqueyroux, La Métamorphose, eta L'Etranger irakurri, eta pasadizuez besterik, oso berririk eta oso sakonik, nabaitu ez duena, ez da oraindik gai Arteaz edo Literaturaz hitzegiten hasteko ere.

979. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Txapeltxikia da; eta sendi artean, ixiltzea dauka.

980. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Baiña lehenagokoetan Artearen zirrara senditu dudalako (Débussy, Bartok, Braque, Sisley), apalik aitortzen dut Oteiza eta Txillida, gureak bakarrik aipatzeko, artista egiazkoak eta sakonak izan ditezkeala, gaurko gure artistarik haudienak agian; nahiz nere sendimenaren kamutsak ez hau erakutsi.

981. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Zazpi urte arte amonarenean, antxe auzoan, bizi izan zan; eta xazpi urte oetan Jaunaren eskua era berexi batean agertu zan nexka txiki arengan.

982. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Lotsatu ere lotsatzen naiz, orain artekoan ain gaizki erantzun diedalako.

983. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Gazteiz'ko Gotzai jaunaren baimenez, Bilbao`ra eskera joan zan; eta, orrillaren 18'tik 22'ra arte ibilli ondoren, bildu zuanarekin Tolosa'ra berriz itzuli.

984. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Bañan ezespen eta ekaitz artean bera beti aurrera; kanpotiko eta barruko neke-samiñak igaroaz.

985. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Teresa Deunaren esana bere egin du: Onik zaudetenean, lanari ekin, bildur gabe: bañan gaxotzean, sendatu arte ez.

986. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Salbazio-kondairaren oñarrian oso bereziki agiri da ari au: bat eta askoren arteko, bakarra eta alkartearen arteko lotura eta alkartasun sakona; baita alako berdintasun bat ere.

987. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Yabe zure Jainkoak, lur-gañean diran erri guztien artetik aukeratu zaitu, Beretzat berezitako erri izan zaitezen.

988. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Yabe zuengan bildu baldin bada eta aukeratu bazaituzte, ez da izan beste erri guztien artean zuek ugarienak zeratelako; erririk txikiena bait-zerate.

989. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Basa-mortuan arkitu zuan larakiko (lur landu gabeko) bakarte-oiu artean; bere begi-ninia bezain maitekiro artu eta argitu eta zaitu zuan.

990. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Errez ezagutu dezakegu, esan degun guziaz gaiñera, alkar-arteko zerbait dirala sakramentuak.

991. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0047 Oñatiko kondeak, ordea, bestelako asmoak gordetzen zitun (1) Arantzazun betikoa izan da auzi ori: nun bear zukean elizak, alegia, ¿agerlekuan bertan ala, santuario ia danetan izan oi danez, beste toki erosoagoren batean?. Aurrekoen sentierari ta elezarrai jarraituz, kondearen bizkar botatzen det emen bigarren irizpidea, kondairak ere berebat diolako. Baña jakin bear da e'tzala kondea bakarrik irizpide ortakoa. Jendearen eta prailleen artean, gerora, beti izandu dira iritzi bat eta bestekoak, Irudiaren aldaketetan ederki somatzen diranez. Aita Lizarraldek alde bat eta bestekoai ezagutzen dizkienean norberen arrazoiak, badirudi batean batekoakin dagola ta bestean bestekoakin. Ikus 92'ko orrialdean: . Eta 102'ko orrialdean, berriz, lenbiziko ermitatxoan Irudia nai zutenen alde luzeki esaten du: .

992. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 A ze maitasun-sorta paregabea, Ama-semeen arteko auxe, munduz-mundu, itxaso ta legor.

993. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0032 Bearrezkoa da, egi ziur au jakitea: Norberaren Zuzendari ta Ontziburu makala da norbera, grazi-bizitzaren zurrunbillo, ekaitz, eraso ta eragozpenen artean anima zuzentzeko.

994. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0055 Garbitasuna gordetzearren, elurretan iraulkatu zan Asis'ko Prantzisko deuna; Benito deuna ote-artean etzan zan; Bernardo deuna ur-osin izoztuan murgildu zan... Zuk zer egin dezu?.

995. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Ala ere, galerazi ezazu arduratsuki zuretarren artean, bakarkako adixkidetasun-itxura bera ere.

996. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Baña amaikak gaur ere gure artean alkarri esan ditzaitekenak, biek dakiten bezela, bazterrik bazter dabiltzanean.

997. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Oraiñ arte ogei ta amar urtean zure ondoan egon naiz seme maitale, iñoiz ere zugandik alde egin gabe, amabi urte nituaneko iges ura kendu ezkero... Oraiñ ordea joan egin bear det betiko... aldarrikatzera zabaltzera berri ona, eta... gero, iru urteren buruan gurutzean iltzera....

998. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Antxe ainbeste eta ainbeste Igarle, eta gizon on eta emakume santu: Judit, Esther, Errakel... Azkeneko denboretan an sartutakoak ere bazeuden: Iru Erregeak, Simon zarra, Zakarias, Elisabeth, Juan Bautista... eta guzien artean santuena, eta maiteena San Jose, antxe ura ere.

999. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Antxe bizi izan zan, lana eta lan, oso zarra il zan arte.

1000. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 An beian zugaitz-artetik ageri, gure Azkoiti euskalduna bizi-liñua ariltzen.

1001. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0020 Mogimendu horrekin, dudarik ez, zorretan dago gaur artea.

1002. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0020 Ionesko'k uste du berriz ere bultzada onuragarri bat eman beharrean gaudela teatroaren eboluzioari, eta lan hortan eskuartu nahi luke berak ere: (teatroaren billakaera horren) langille apalenen artean gura nuke nere burua ikusi.

1003. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Hori da artea.

1004. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Eta artea ta politika: ezkongaitzak ezezik alkar ukatzailleak ere ba dira.

1005. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Beraz, Euskalerria'an eginkizun dauden len-lendabiziko bi eginbearrak, auetxek dira: Euskaldunen artean euskal-kultura zabaldu, euskaldunak euskaltzaletu al-izateko biderik bakar eta oberena dan aldetik, euskal-kulturari ekin bear diogu.

1006. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Izan gaitezen, bada, euskaldun zintzoak, eta zuek guraso zeratenok, ez utzi, zuen seme-alabaen artean, euskeraen irakaskintza.

1007. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Bañan onena ere bai, besteen artean.

1008. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Ori lortu arte, ofside bete-betean gaude.

1009. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Teoria gora bera, praktikan egiña ikusi arte, beti ere alako zalantza bat gelditzen zaie nunbait, biotzean Euskeraganako duten maitetasunaren tolesturetan.

1010. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Batek ala zion: Lotsor bizian bizi gerala ta biziko ere, alik eta besteak beste Euskeraren Gramatika bat euskeraz ez degun arte.

1011. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Euskera ikasteko Gramatika bat bederenik euskeraz idatzia ez degun arte.

1012. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Euskadi ta Txekoslobakia, bata bestetik arras urruti dagoz; bien artean bi laterri aundi zabaltzen dira: Alemania ta Prantzia.

1013. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 18`garren mendean txekoeraz ez da itzegiten erri txikietan baizik, lugiñen artean; urietan, ikastetxetan eta gizon jakintsu ta aberatsen artean doitxeraz bakarrik; guztien iritzia zan txekoera ilko zala.

1014. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Inguruko kai geienetako ontziak nabaitzen dira beren artean, erritarreri gogo berotzera etorriak.

1015. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Bizien artean euzkotarren berri ez nun arkitu al izan.

1016. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Emengo idazle ta olerkarien artean garaienak euzko-izena dute: Liendo ta Goikoetxea, Gartzia Goyena, Landibar, Iturriaga, Larrazabal, Barrundia, Marure, Milla ta Bidaurre, Irisarri, Artzu, ta abar ezagunenak dituzu.

1017. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Emengo idazle zarren artean aipagarriena bide duzu.

1018. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Bitartean, jacaranda lore laru begi betegarrien artean, zutik dirau Landibar'en irudiak, burnizko biotz-begietan Guatemala ederra izaki.

1019. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Geiegizko baderitza norbaitek esan dudanari, irakur beza astiro Lahovary jaunak gure artean, Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País 14 (1958), 227-257 (eta leenago, II (1955), 249 eta urrengoak), argitara zuen artikulua.

1020. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Orain arte sortu diren metoduek badituzte beren muga jakiñak, mear xamarrak gaiñera: asma bitzate obeak eta indartsuagoak Lahovary jaunak eta bere diadokhoek.

1021. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Orrelako egiazko asmatzaille gutxietsien ondoan, ordea, zenbat eztabiltza gure artean bere zoroak bizi dituen orietakoak: pi-ren balio zeatza arkitu dutenak, geldituko ezten mugimentuaren billa dabiltzanak eta beste ainbeste, Dios es el Trinotripodio perfecto asmatu zuen ura aaztu gabe.

1022. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Oraingoz beiñipein, gure izkuntza estutasunetik atera ta bere buruaz jabetzen asi dedin arte!.

1023. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Agertu ditez gero eta geiago gure artean.

1024. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Axpe Jauna an zegon beti gertu poza emateko, bakea zabaltzeko eta animak alaitzeko lepradun artean.

1025. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Alako alkar aditu eziña, alkar konpondu eziña nabari zan pentsakera modernuaren eta Eliza Katolikoaren artean.

1026. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Orain, berriz, artu-eman estuak dira gizonen artean, eta errialde guztiak alako batasun batera daudela abiatuak esan genezake.

1027. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Eta gizonen artean beti gertatzen dan bezela, azaldu dira oraingo ontan ere neurriz kanpoko geiegikeriak eta seta txarreko alderdikeriak.

1028. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Ba-du liburu onek alako oztasun bat, gure artean oso gutxitan ikusten dana.

1029. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Komunisten arteko jakintsuak ez omen diote ezeri ainbeste bildur, nola objetividadeko pekatuari.

1030. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Bearbada oien artean sartu zitezken Fray Diego de Estella-ren etxeko arma-arri-itzak ere: Garea garean legez (Ikus Aita Sagûés, O. F. M., Fray Diego de Estella, Madrid, 1950; 142 orr.).

1031. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Orain arte ere gauza jakiña zan Mogeldarrak Erriojako Alfaro-n izan zutela jatorria.

1032. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Mitxelenak aurrea artu dit, baiña euskaltzaleen artean aaztuxea genuen sail ontan jakin-gosea piztutzeko ondo etorriko dira bai bata eta bai bestea.

1033. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Orain dala denbora pittin Kazakob'ek oraingoen arteko gizon argitsuenetakoa bera, ipui-xorta gozo, zoragarri bat argitaratu du.

1034. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Ametsetan ari ez naizela probatzeko ta orain arte esan dudanen ezaugarritzat, Mosku'ko Literatura-Gazetara zuzendutako eskutitz bat emango dut orain.

1035. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Ta nor ez, ilen ume artean?.

1036. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Eztu aserrea atertuko iakinean nago, egon ere, oinaztarriak norbait io dezan arte.

1037. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Uritik beretik, gañera, ez da ezer ikusten zerukorik sasi-argien artetik ezpada....

1038. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Besteko, Hubble`ren legea dakienak badaki galaxia orrek, eta alaber beren multzo edo galaxia-mordoak, ikaragarri azkar ari zaizkigula urruntzen; eta berdin ere beren artean.

1039. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Umiak, nola ez diran lanerako bear, amabost urte arte eskoletan ikasi dezateke, eta Bachillerato elemental egiteko bidean dira.

1040. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Baserritarrai berekoitasuna kendu arte, gure elkartea auxe bear litzake.

1041. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Baña, milla ta zortzireun da berrogei ta zortzigarren urte arte etzan argitaratu lan au.

1042. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Aitzitik, ikusi dezute Ekuskiza euskaltzaiñak antziñako dozenerdibat euskalidazle onenetakoen artean ipintzen duala Gerriko.

1043. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Zeatztasunak, gauzak ingurutik barnera ta barnetik idaztira diraden bezelaxe erakartze orrek eman dio batez ere gure artean alako izen ospetsua.

1044. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Oraindik-orain gazte artean geiegi irakurtzen zaio.

1045. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Amaikatxo kalte egiñak dituzu Pio Baroja'ren idaztiak irakurle artean.

1046. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Oyartzun'en mutillak, beren arteko bat jazten dute Olentzero aurpegia ikatzez beztua, ezpañetan pipa, argia eskuan; bera kaiola batean jarri eta etxez etxe erabilli.

1047. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Edozein giza-arazotan bezala, bi ideia-moten arteko drama bat aurkitzen dugu, dialektika-joko bat, elkarjotze bat, kontra-egote bat: Renazimento-joera batetik, Agintariaren ideia absolutoa bere baitan duela, eta joera berria bestetik, indibiduoaren askatasunari eutsiaz.

1048. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Fenomeno hunek tasun oso nabarmenak ditu gure artean.

1049. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Izpiritu moderno ta ideki hunek 1820-1823 urte liberaletara arte irauten du.

1050. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Probintzikoak ere hala izan ziren 1823-ra arte; gero erabat Fuero-zale bihurtu ziren.

1051. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 - Eta nola elkartze ontatik Gizona eta bere aunditasuna Jaungoikoaren besteegiteen artean nabarmenago eta argiago agertzen dan.

1052. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Gai bezela otoitza artu dulako, bear bada pentsatuko degu: Zer esango digu onek otoitzetaz orain arte esan ez danik?.

1053. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Kristauen arteko banaketa au baño lotsagarriagorik ez gaurko egunean; mundua batasunera doan bitartean, gu banatuak!.

1054. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Kristauen arteko batasunera iritxi nai badegu, bearrezko zaigu, gauza askotan beintzat, gure pentsakera eta jokaera aldatzea; ontan asko lagunduko digu idazki eder onek, biotz zabaltasunez irakurtzen badegu.

1055. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Siñeskintz irakasle, ikastetxe Nagusietako elkarte, eta beste askoren artean zabaldutako Jenny Jaunaren idaztiaren Prantziko bost argitaldiak, idazti onen eragintasuna azaltzen dute.

1056. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Askoren artean auxe: Orain arte, bear bada, kristau soillak Elizatik baztertu xamarrak zeuden ta etzitzaien ematen bear bezelako garrantzirik Eliz osoaren barruan.

1057. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Elkarren artean batasun zerbait arki izateaz, atsegiñean igeri egingo nun.

1058. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Ezeren beldurrik gabe geron eskuetan erabili genezaken Idazteunetako eusko-itzulpenik ez degu izan orain arte.

1059. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Idazle orien artean erara bat datozenik gutxi ditugu.

1060. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Danon artean euskera yalgi dezagun plazara.

1061. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Gure aldirako benetan, eta behar bada beharrezkoen, Jaungoikoarekin batasun bizitza eramatea da munduaren barnean, bere zalaparta, arrisku eta tenporalkizunen artean.

1062. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Ziurki, Maritain ezin klasifikatu dezakegu berak Aliantza Sainduaren ausnarlari izendatzen dituanen artean, egia defenditzen dutelakoan lehenari ortzak eta guzti lotzen diren hoietan.

1063. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Euskera-obekuntza, asieratik, euskeldun artean soilki bete bear izan zan, gure etxeko langaiak, ez beste iñorenak erabilliz, euskel erraitik, ez bat ere erderarenetik mamia ateraz, latin-seme izkuntzai jazoten zaienaz guziz bestera.

1064. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Ara Justino'k:
Eguzkiaren egunetan alkartu oi gera, lenengo eguna bait-da Jainkoak izadia illunpetatik atereaz mundua sortu zuanekoa; eta Jesukristo egun ortan berpiztu bait-zan illen artetik. (Martimort'ek dakar LA MAISON DE DIEU'n, 57 (1959) 64 or).

1065. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Olertiaren goraipamenak ere ialkitzen ditu erti guztien artean gorengotzat artuz.

1066. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Onaindiak ala ere, ez dizkio merezi ditun txalo beroak ioten; idazleek aren inguruan orain arte ialki dituten iñozokerien beldurrez edo.

1067. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Egia esan, edestitxo au ez da bear bezin ezaguna kristauen artean, batez ere euskaldunen artean.

1068. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Gertakari au oituegia da ez bakarrik euskaldun ez-iakin eta alotzetan, baita iakitun eta erdi-landuen artean ere, oien fedea, maiz, ondar gainean iaso etxea bezelatsu dalako.

1069. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Erroma eta orduko mundu ezagutuaren mugarteko iakintsu eta ez-iakin oroen artean.

1070. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Ez bakarrik exegesis eta textuaren baiespenali buruz, baita gaurko edestilarien arteko auziei buruz ere.

1071. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Molekulean artean badago bat eguzkitiko argiari eskerrak meatz eta organikotasun bagako molekuletatik organikotasuna egiten dakiena.

1072. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Hala ere ba dugu gure artean haien kide bat: Euglena.

1073. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Klorofildun bizidunen artean bitzuk berezi ziran.

1074. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Lenbizikoz, Bordele da Akitania'ko iri nagusia; eta Akitania'ren eta Euskel-erriaren artean aldi zarrenetan zegoen bizizko eta izkuntzazko lokarria aitatu degu.

1075. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Dirua ez omen da irabaztea zenbat kostatzen den probatu artean behar bezala estimatzen.

1076. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Eta iztegi ori egin arte, ez degula ezer egiten.

1077. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Izena illezkortu dutenen arteko dugu Arrese Beitia olerkari bioztia ere.

1078. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Berrogei ta amar urte egiñak dira il zala, ta aren oroipenak oraindik bizi-bizi dirau euskaldunen artean; maite dugun zerbaitek kilika goxoa eraso oi digu biotz azpian.

1079. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Irudi oiñean utzi zun bertso sakon zurra, urteetan antxe agiri izan zan, San Bartolome zeritzan ortu santu aipatua puskatu zuten, arte.

1080. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Onelako erderakadaren batzuk kendu ezkero, artez ta egoki egiñak dira Arrese'ren olerkiak.

1081. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Liburu zaillen artean or dauzkazu Dabid'en Eresiak.

1082. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Ikus orain, urrenez urren latiñez bezala, bait'en bidez esamaña guziak korapillatuz: Paul naiz, Iesukristo'ren sehia, Ark deitu ta autatu bainau Iainkoaren Berri Onerako, 2, au agindu baitzien Liburu Sainduetan bere igarleekin, 3, aragiz Dabid'en azitik sortua zan bere Semearengaz: 4 saindutasun kemenez illen artetik berpiztean miragarriro azaldu baitzaigu Iainkoaren Seme Iesukristo gure Iauna, 5, Onen bidez ukan baitugu grazia ta Bidalgoa, atzerri guziek Aren izenean siñesmenari etsi dezaioten, 6, aien artean baitzaudete zuek ere, Iesukristo'k deituak: 7, Iainko Aitaren eta Iesukristo Iaunaren grazia ta pakea zueri, Erroma'n zaudeten Iainko-maite, saindu deitueri.

1083. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Eta oraindik pasatuko da denpora, arik eta burruka baretu ta isildu dedin arte.

1084. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Gauzak berriz bere lekuan jarri arte.

1085. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Jainko ordenatzaillea mundu aunditu ta zabaldu onen gaiñean errege bezala berriz agertu dedin arte.

1086. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0106 - Haren erhien artean ikusi dut altzeiruzko orratz luze, mehe, dirdiratsu bat....

1087. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 PARISTARRA - Ba, berdin dirua esku artean izanki-eta, kurri-araztea hobe zela, pentsatu dut....

1088. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 - Hail hortik kanporat! eta ez ager gehiago gure arterat!.

1089. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 Herri huntako jende guziaren artean bada atchikimendu bat, unione bat, etsenplutako har ditaizkenak.

1090. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 - Etzakala gure artean alabarik eman.

1091. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Begibeltz.- Ez ire burua ito arte (Lotzen dire borrokan, gauaz, urrundik behorren arrabots eta irrintziak aditzen direla).

1092. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Zu ere, Jainkoak deithurik, joan baitzira mundutik;
Ikusi arte, adichkidea, beha zaguzu zerutik!.

1093. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Milesker errateko, errepika detzogun aingeruaren hitzak berak; atsegin haundia izanen du, zeren aingeruak, Jesusen Ama izanen zelako berria ekarri zion egunaz orroituko baita, aditzearekin:
Agur, Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin, Benedikatua zare emazte guzien artean Eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus.

1094. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 4- Eta Jesus ere familiako bilkura hortan izaten da? Bai, Jesus ere hor izaten da: gure arterat etortzen da zerutik.

1095. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Lokartu aintzinean ezin ikus hostoak hilargitarat dantzan, haizearen soinuan, ezin ikus zuhaitzen artetik zeru zolan dirdiratzen duten izarrak ez ta ere hilargia urean mirailatzen.

1096. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Heien zeta hariak han zabiltzan dilindan edergailu guzien artean.

1097. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 BATEK.- Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kreatzalean;
DENEK.- Eta Jesu-Kristo, haren seme bakar, gure Jauna baitan; zoin kontzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez, sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat; hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat, han jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

1098. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 3- Ikusiren zaitut fededunen artean
Bihotzak beiratzen garbitasunean.

1099. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 2- Nor da gure artean erran dezakenik:
Ez naiz ni deusen beldur, nik ez dut hobenik?.

1100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0009 BATEK.- Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kreatzalean;
DENEK.- Eta Jesu-Kristo, haren Seme bakar, gure Jauna baitan; zoin kontzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez, sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat: hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat, han jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

1101. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0078 Benedikatua zare emazte guzien artean Eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus.

1102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0012 3.- Gauza guzien egilea,
zeru ta lurren erregea,
gure artean bizitzea
zer zoriona dan gurea (bis).

1103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0095 Zertako da beraz LE-GE-A? Bekatuen-gatik emana izan da GAINERAT, agintzaren jabe den ondoko hura eto-RRI ARTE.

1104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Jangoiko ona eida justua
Artezidadea bera
Amodio utsa miserikordia
Maitasunezko platera
Onengaitikan bajatu eizan
Aragiz gizon artera
Ta egun danetan eukaristian
Gizona legez bete da.

1105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Illundu arte aitu naiz begien garbiz urdintzen,
Zure begiak neretan maitez-ur ahal ditezen.

1106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Bi begiak zabaldurik
Kanpaina ikertu nuen
Ta ikusi hebentik
zuhaitz petan gorderik
Lo dagon urmaela
Dena baltsaz betea,
Entzun osto artean
Haizea zirrimolan.

1107. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 Hantche larre baten aldean arthalde bat baitzen,
Itzuli-mitzulika dio gainez-gain behatzen,
Eta bildotch andana baten artetik
Batto badauka laster begistaturik:
Ederrena,
Gichenena,
Ardi gazte eta gothor baten ume lehena,
Hots artzainak herriko aphezarentzat zaukana.

1108. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0159 Hasi zen beraz buha eta buha
Eta gero bere zorroari beha;
bi hatsen artetik,
Nolazpeit, nonbeitik,
Bere ahizpañoari ziola:
Erradazu, baduta aski hola?
- Ez eiki.

1109. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Zoriona emanez ait-amen artean.

1110. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Luzegi egon haiz ¡ondikotz! plazara
ezin ialgiz, etxe-zokhoan beltzuri;
hire ume onak nigar ta zinkuri,
arrotzak artean irri ta karkara.

1111. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Flandres-eko alaba, lanaren artetik,
Zure beso azkarrek ekartzen zituzten
Ogi ta esne zopa, zaintzailen ixilik,
Preso ziren gizonek zerbait jan zezaten.

1112. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Hunkitu bazuen hunkitu zuen, chutitzen dire zaldunak eta denen artean umatzen dute gure gizona.

1113. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Hik aski erran arte eta nahiko dukan negurian ehoko ditik hire eta Euskualdunen mendratzaile guziak, bakarka ala osteka.

1114. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Kasik Urzuia mendiaren oinetan, Lekhorne eta Luhosoren hauzo eta artean, aurkhitzen da herri ttipi pullit bat Makaia deitua.

1115. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Errevoluzione arte, izen bereko omen handiko Jauregi-tarren ontasuna zena.

1116. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Pilota da gutarik bakotcharen afera, eta guk denen arte arthatu behar dugun ontasuna, gure ondokoeri egun batez joko sano eta azkar bat uzteko gisan.

1117. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Zor du bizkitartian ofizaliak ziin arteko zonbaiti xehetasun bat edo bertzeren gogoratzia; eta atsegin dut aldudar jende xehetarik beretarik heldu izan zakon argiaz....

1118. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Izendatu zaizkitzien herritarrak, itzaliak badira ere gure artetik, bethi bizi dira eta biziko