XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia arriand 0061 1. Artaldetik urrutikan,
orr ta emen ardi galdu,
artzain ona zaran Miren,
artaldian ni batzaldu.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia arriand 0061 4. Eta zeure ardijakin
batzaldu ni donokijan,
artalde bat eta artzain bat
Goi-Jaunaren bazkarijan
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Lurra, euzki-mosurik bage, lotzorran dago;
artzanen begirada zolijak, arranuen
egadeak, ezaunge danaren laño-ostian
ayenatuten dira. Gorputzak aztun datzaz
eta goguak, be bai, kokorro-samarr dagoz
.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Ua, ba, ua lasterr,
azkatasun ederra ludi-jaube eztok-eta.
Baña aldendu-aurreko onu batzuk entzuzak:
ire bijotz-bijotzan irarr-egijezala
nik gura bai-nayeukek, Anboto'ko atxetan
artzañak bere ixena irarrten dokan legez
.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 ...; abestijak, barre ta zantzuak, artzañok ardijakaz batuten ziranian.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 Irudi askoren bidez, baña batez be, artzain onaren irudiz adirazi euskun Jesukisto'k, obendirik zitalenai egin daroetsen arrera samurr biozkorra.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Artzañak, txiruak ixan-arren, bai-eutsaen emon, gogo onez, ogija; sabairik ez, baña.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Iñok ezekijan artzain basotarr aren egizko ixena; orok Basurrde gora ta bera ereisten eutsaen.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0026 Aingueruen Andra eta Erreguiña, arsain arduratsua legues, bici cinian artian zure Seme Jaungoicoscuac bere erijotsaco orduan zure ardurara ichi eutsun artaldia, sucendu senduana zure iracatsi santu eta osasuntsuacas; eta orain Eleissa guerra gudari esquer onecuac, lurrian emoten deutsusan esquer samurrac artuten dosusala, gauza gustijen Erreguiñatsat ceruan esaguten zaituesana; ain lecu goijan, Andria, zu ipini ta icustiagas, postuten nas; eta ain Andra maite eta samurra gure sucentsallia isatian daucagun sori onagaiti, Aingeru nausijen taldias batu eta euracas batera esquerric beeratuenac emoten deutsudas.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aldijetan ele ori olan bixi ixan da artzañen eta arrantzalien abuak matte ebezala, aberatsak pantzerara joten eben ba, eta emen jazoten dan legetxe, monsiur zanari orok buruba makurtuten eutsoen.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Orren olerki bikañak mendiko artzañaren lorrak, unayaren bixitza azkia, otzaragilliaren juan etorrijak, arrantzalien arrizkubak eta lugiñen uzta-aruak atzalduten ditubez.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 ¿Nok eztaki zeruko artzaña Kepa Deuna dala? Egun baten, jostari bere lanetan zala, urriñengo aretora musiku aldra bat sarrtu yakon.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Iña. Belen'go artzaiak bezela....

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Ariñ, ariñ, cristauac,
Ariñ, bai, Belen-a
Jesus adoratzera
Al dan lasterran-a.
Bioliña, chistuba,
Dambolin soñuac
Artzayac jotzen daude
Contentuz ta pozaz
.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Zer guertatzen ote da
Belengo erriyan
Soñu ta dantzan dabiltz
Gabaren erdiyan
Ta aruntz, onuntz lasterca
Artzayac mendiyan
Alcar billatzen dira
Aleguiñ guztiyan
.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Aingueru ta artzayaquiñ
Gu ere gaur guazen
Zeru-lurren Jabia
Jayo da Belenen
.

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Gure Ama Birjiña
Gaur dago Belenen
Aurcho jayo berriya
Pozaz eracusten,
Eta artzayac berriz
Jesus adoratien
Alacosheco soñu
Pollitac cantatzen
.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Gloria in Excelsis-ean Aingeru ta Artzayak Jesus jayo zanean nolako atsegiñ artu zuten gogoratu.

19. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 ¡Banatorkizu Aita Santu, Obispo, Animen Artzai, Erlijioso ta eleizgizon guztientzat eskatzera.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0240 Euskeldun zintzoak abestu oi diote sarritan Arantzazun aditzen dan olerki au:
Ortxe ziñan agertu
Mutill artzaiari
Errukia artuta
Euskal erriari .

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Artzayen artean arkitzen zan Baltzategitar Rodrigo Uribarriko mutill gaztea.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Edeslaririk geyenak diote artzaya zala, baña Esteban Garibai ta Zamalloak auntzaya deitzen dio eta esaten du bere etxeko auntzak zaintzen ibiltzen zala.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Eien oiu, marraka ta birauak ez dituzte jo bi milla urtez-keroz gure mendietako oiartzunak; ta oiartzun bigun maitagarri abek besterik ezdakarkigute, baizik gure bildotsen dei-ikara ta gure artzaien xaramela.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Eta irten zan nekazaria aberientzat baskari billa ta artzayak artaldea alagora atera zuan eskillen soñu pozgarria eresi abaliekin nazirik.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Artzai ona

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Berak esan bai zuan Bera zaala artzai ona, eta artzai onak eun ardietatik bat galtzeen bazuan, larogeita emeretziak alde batera utzirik juango zaala ardi galduarengana, ta arkitzen zuanean, artuko zuala bizkarrean, eta eilleorrera eramango zuala pozik.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Altzetako artzaiari bere zelayak eta ardiak arrapatzea bezin oker aundia iruditzen zait orixe, Maixu.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Zokoz zoko ur-yauzika doaien ixurkiak mendi-gaiñetako artzaia biotz-ukitzen dun bezala, Eliz-barrenetik erriaren kantua gora ziyoan, eta eliz osoan dardar egiten zun Donamaritarren kantu ederrak.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Artzain onak nola zeinbat eraz dei egiten digun, azaldu zuen lenengo; ardia nola ta zergatik galtzen dan, gero.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Milla aldiz bai entzun zituan, bakartasunaren erdian jarrita zegoala, urrutiko trumoiaren orrua, ekaitz aizearen durundia, artzaiaren deadar luzea, egurgillearen aizkorakada neurtua; basaurdearen arnasotsa, otsoaren alaraua, azeriaren zaunka, beorren irrintzia, mozoloaren oiua, basauntz bildurtiaren zalaparta; abere arranen dulun-duluna, ardien bee negartia, suge zarraren txistua, belien garraxi latza, sosoaren txortxorra, txori kantari askoren txiotxo alaia, errekastoen poll-polla, zugatz ostroen pir-pir biguna, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa... itz gutxitan esateko, izakiak berez dituan ta mendi basoetan diran abere, pizti ta sortutako gauza guztien amaigabeko soñu txiki ta andi, ixil ta bizi, garratz ta gozo, mingarri ta eztitsu, pozkor ta ikaragarrizko danak.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 - Beortegiak, artaldeak eta artzaiak.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 - Artzaiak ere bai?.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Ara nola: Bizkai aldeko Euskaldunen Artzai on Kalahorra'ko Obizpo Jaunak 1545 garren urtean eskutitz bat bialdu zion A. S. Iñazio'ri esanaz:.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 (...) urte askoz artzai zebillen gizon zartua urbiltzen zait esanaz: euri bildurraz dago, jauna? - Bai, ba.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Artzai arrek siñisten zuan egun artan etzala euririk.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Artzai ura, berak oartu zuanaz eta igarritzen zionaz zegoan etsirik eta siñetsirik, etzuela euririk egun artan botako.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Jaungoiko gauzetan, dakizkinari entzun bearko da bada, nik artzai zarrari bezalaxe.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Artzaiaren esana siñetsi nuan nik egun artan.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Halako bat zakon gure Artzainari, egun handi hartan bere arthaldearen uztea, bainan etzen hautarik, burdin-bidetako tenoren gatik.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Lohaken bada gutarik batbedera, bere ingurumeneko hargin, zurgin, okhin, harakin, harotz, eta zapatagin, bai eta lur langile, larru aphaintzale, artzain, ihiztari, arrantzale eta salerostunetarat, galde letzoketen eta bakhotchari bere urhaspidetako gauzen izenak, arte laburrez harrituak gindaudeske, ikusiz zembat hitz lagozken altchatu beharrak.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Herriko artzain zuzenak berak ere, bestalde, lehiatu ziren Espainiatik, lehen-bai-lehen sartzerat, eta, bakhotcha bere chokhoan, sailari arra-lothu ziren: Amexaga 1795ean eta Saint-Jaime 1799an.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Denak zerbait eskeintzen
Dizute, artzayak,
Mendi, soro, baratzak
Itxas ta ibayak
Denak eskari
On bat jasotzen dute
Miren deunari.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizona, Pattin artzainaren marroek ere ez ahal dute eman, sekulan santan, holako kaskarik!....

44. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Eta Askoz bezain arraheiñki ardier jarraikiten den artzañik ez ahal da bortian.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bena Askoz-ek kuska bat egin duke Orhy thinian edo bere ardiak aphur bat utzi nahi ukhen España-ko ekhiari, hanko artzañek beren haziendak Frantzia-ko aidiari uzten dutien bezala.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jente heiñ bat bildu da: artzaiñ guti, Larraintar haborochiak.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jentiak, gutiz bestiak, bertan barreiatu dira: artzañak bortialat, Larraintarrak Larrañe-rat.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Laburu, Jesus'en Lagundiko Aitak, itzaldi bikain-bikaiñak eman ditu emengo Artzai Ona'ren eliz galantan, Urumea pelota plazan eta beste tokiren batean.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Artzain onak ardi galdua bezin maitekiro abetaldu eban Sinpliziano'k Augustin.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Bainan hor ere, hiri guzietan bezala, Jesus onarenganat hurbiltzea herabe dutenak badire, eta ez diote hek, artzaineri ematen buru hausterik gutiena.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Zubiru'tar Bernardetxo dogu artzain zoriontsu ori; amazortzi aldiz Sortzez Garbia agiri izan yakon neskatxa.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Artzain iñarduan.

53. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Eleiza amak egun aundika
Ospatuten dau gaurkua,
Eleiziaren simintarri dan
San Pedro Aita Santua;
Aita Tomas'en Meza barria
Dogu egun aundikua,
Pedro lez Jaunak egingo al dau
Egizko apostolua,
Maitasunezko arimen artzai
San Pedron ordiezkua
.

54. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Aita Tomas'en Meza barria
Pozikan dabe artutzen
Guraso, sendi, senide, auzo,
Danak dabe besarkatzen;
Au ikusiaz siñismendunok
Barrendik gara poztutzen;
Artzain batzuen jokerak baiña
Baldin badozuz jarraitzen
Kostako yako banandu diran
Ardiak txabolaratzen
.

55. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 - Aldi aretan, artzaiñak alkarri iñotsen: Goazan Belen'eraiño, ta ikusi daigun Jaunak jakiñerazo dauskun jazo miragarri au.

56. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 Au ikusirik, umetxoaz esan yakena egia zala ezagutu eben: eta guztiak, artzaiñak zirautsena entzunik, arritu egiten ziran.

57. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 Eta artzaiñak, iragarri izan yakenez, ikusi ta entzundakoaz Jaungoikoari aintzaka ta goraka biurtu ziran.

58. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 Errukia dauanak, irakatsi ta zaindu egiten dau, artzaiñak artaldea legez.

59. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 Egunero lez atera ebezan ardiak artzaitxoak.

60. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Artzañen abestija.

61. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 GABONA (Artzañen abestija).

62. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Guazen artzain danok
Seintxu Deuna billatuteko:
Geure bildots barrijak
Ixan bediz berarentzako
.

63. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Sein ori ardokitan
Jayoten da, geu lakoxerik
Ardijak zainduteko:
¡Ezta iñunbez artzain oberik!
.

64. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0043 (...), orretarako egoki diran beste eratara naiz gure sasoian Eleizaren artzaiñak onartu ta sortutako beste edozelako goragarrizko modutara.

65. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Sail bitan bananduko ditu Jauna'k gizakume guztiak, artzaiñak ardiak akerrakandik banantzen dituan legez.

66. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Garai artan entzuten ziran sermoi moduak entzun; garai artan ikasten zan dotrina ikasi, garai artan goikoak nolan zebituan ikusi, ta... zer egin bear zuten nekazari, errotari ta artzai bertsolariak (Zeruko Argia, 1963, urrillak 20).

67. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 Orregatik, Jesusek ematen die erakaskizun eder ori: Artzai onak, ardi onak ainbat maite ditu ardi galduak, guztien Artzai dalako.

68. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 MEZA-erdirako: Artzai Onak bere bizia ardien alde ematen dun bezelaxe, Jesusek eman zuen eta ematen du berea gure alde.

69. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Ni naiz artzai ona; nere ardiak ezagutzen ditut eta aiek ezagutzen naute.

70. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Beiñola, Jesusek pariseueri au esan zien: Ni naiz artzai ona.

71. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Artzai onak bizia bere ardien alde ematen du.

72. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Artzai ona Ni naiz, eta nereak ezagutzen ditut, eta nereek ezagutzen naute.

73. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Auek ere ekartzea dagokit, eta nere mintzoa entzungo dute; orduan artzai bakarra ta artalde bakarra izango da.

74. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0097 Mai. Ni naiz artzai ona; nere ardiak ezagutzen ditut, eta aiek ezagutzen naute.

75. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Pekatariyak izanagatik
Ez gaitezen ikaratu,
Goiko Artzayan ardiyak gera
Eta danak maite ditu.
Ardi galduak bagera ere
Ziñez bazaigu damutu,
Bizkar-gañetan artu ondoren
Pozik eramango gaitu.

76. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 I artzai bat besterik ez aiz.

77. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Eta bere buruakin onela ari zan: artzai onak, zuek zerate nere lagunak! Zuek lagunduko diozute bai nere semeari Orreaga'tik anka egiten.

78. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Baña... Nola? Orixe! Ango artzaiekin alkar artu eta gauez Mikelot ostu.

79. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Onela edo ala laister jakin zuten Orreaga'ko artzaiak.

80. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Beste artzaiak nun dituk?.

81. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Agur Auria, erantzun artzaiak.

82. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Artzaia bakarrik altxatzeko etzan gauza.

83. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Gaia.- Teokritu'ren IV'gn. Idilian bezela, bukolika ontan ere bi artzaiek elkar-arkitzen dute; batak iñoren artaldea zaitzen du.

84. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Iabea Neree'n inguruan dabillen bitartean, bera baiño ni laztanago ez ote naun izango beldurrez, artzai arrotz onek orduko birritan erasten ditu ardiak, abere gaixoak legortuz eta bildotsei esnea lapurtuz.

85. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Irten dira bere txaboletik artzai guziak, bere makillak eskuetan, deadarka: - Zer da au...?

86. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Urrengo goizean, mendiko bide-txigor guziak artzayez beterik ageri ziran.

87. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Aralar mendi kateko artzai jaun zarrak ziran.

88. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 Artzaiak

89. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (8) Inguru artan artzai batzuk ari ziran izarpean artaldeak zaitzen.

90. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (15) Aingeruak andik zerura aldegin zutenean, artzaiak au zioten alkarri: goazen Belen'a, ta ikusi dezagun Jaunak jakiñarazi digun gertakari au.

91. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0343 5. Kentzen du berdin
artzaiak bere
gau-etxola,
neri bizia
Zuk bezela.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Literatura eta ertilan guziak erriaren intziriak entzunik, gure aldietako heroek arturik, ta ez leen-leen denporetako artzaien bat.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Artzai batek artu ta eraman zun.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Lamiña atzetik zioakion maldaz bera, bere orrazia eskatuz, esku-eskuan zedukan ia, osertzean sortzen ari zan eguzkiaren leen-izpiak artzaiaren iantzia ikutu zunean.

95. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Artzaiak Belen-era eldu, eta Maria, Jose eta Aurra askan etzanda arkitu zituzten.

96. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Maiatzetik udazkeneraño, igande ta jai igotzen da prallea ango artzaientzat eta aratzen diran mendigoizaleentzat meza ematera.

97. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0013 Jaunaren deiaren erantzutekoan ikasbide jator; apaiz zintzoak! zeruan Jainko-Bildotsaren talde berexia: apaizgai ugari ta onak iritxi bezaizkiguzute, Jaunaren artaldea, artzai ernaiek zaindu ta zuzendurik betiko atsegiñako larre goxoetara iritxi dedilla.

98. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Apaiz eta guztien Artzai zeran Jesus Jauna, egiozute otoitz uztaren Jabeari, langilleak bere uztara bidali ditzan esanez, otoitz egiten erakutsi bait ziguzun, gure eskariak errukiz entzun; eta zure bizi-bidez bizkorturik eta zure laguntzaz indarturik, zure apaizgo egiazko eta bakarraren morroi ta jarraitzalle izan naiko duten biotz onak pistu itzazu.

99. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Etzaitu illuntzen, Jauna, ainbat eta ainbat gizon artzairik gabeko artaldearen antzera, janaritzat zure itza, edaritzat zure grazia zabalduko dienik gabe, zai dituten otso lapurren atzaparretan erortzeko arriskuan Ikusteak?.

100. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Bakar-zale da oso amorratua; maite ditu Jainko ta gizon bitarteko ezkutu urrutiak, biotz bakunak bizi oi diranak, gizarte aundietan jaiki oi diran aleun griñazko burruka leiatsuetan sortutako oiu ta garrasi zenbatu-eziñak eltzen ez diran lekuak; eder zaio inguruko artzain ta ikazkiñen bizi goxoa ele xamurrez kantatzea; ta bikainki, bear bada obetuz, margozten du bizi ori, bere luma toleskabe ta zelai-kutsuz gaiñezkoan.

101. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 Artzain hori ere han bizi duk ba... han nonbait Mendialean...

102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Nagusia.- Begibeltz artzaina! Zer duzu, gizon?.

103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Gezurretan bizi ta aseak zuek: artzain zahar eta fraide.

104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 Hantche larre baten aldean arthalde bat baitzen,
Itzuli-mitzulika dio gainez-gain behatzen,
Eta bildotch andana baten artetik
Batto badauka laster begistaturik:
Ederrena,
Gichenena,
Ardi gazte eta gothor baten ume lehena,
Hots artzainak herriko aphezarentzat zaukana.

105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0346 Ondikotz ez baitzen delako bidotch karana
Behialako gasna hura bezain arina!
Eta bertzalde, iduri larreko sasia,
Ilea hain zuen lodi bai eta nahasia
Non beleak bere aztaparrak han sartu
Eta ezin baitzituen handik atheratu,
Artzainak errechki zuen beraz eskuratu
Eta, bere haurren jostagailu, kaiolatu.

106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0028 Airea: Agur, adichkidia... (Artzaña eta urtzoa).

107. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0028 Artzañ gazte gaizoa, mintzo hiz ejerki;
Bena zer dian gogoan Jinkoak badaki:
Pausu baten beharra banikek segurki;
Acholik eztudala segurrez baneki,
Pausa nintek hireki mila Plazereki!.

108. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 Hire bihotz-minian parte diat hartzen,
Eta, etsaietarik banaik begiratzen,
Artzaña, egonen nuk bardin hire etchen:
Hire mezu ejerraz gero nuk kargatzen,
Ezi khurutche hetan lili guti beitzen.

109. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Artzainak, egun batian,
Zaintzen ditu ehun ardi,
Ta gaizoa, urruntian,
Bakarrik lotzen lanari:
Iratiko bortietan,
Manech anitz, gizon guti!...

110. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Kurutzean hilez, Jesu-Kristok bildu ditu bere inguruan artzainik'ta alhapiderik gabe ziren ardiak.

111. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Denak bildu ditu, denak lothu, denak garbitu artzain ona delakotz, bere bizia bere ardientzat emanez.

112. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Orduan da izanen haren nahia bethea: Artzain bat eta artegi bat.

113. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Beharrik! Bazka eskasarekin esnea chuhur baita bildotsak sallatuko du artzaina eginen dela zortzian.

114. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Darricau jaun merak bere kontseiluarekin agur bat egin diote diosesako Artzainari.

115. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 4) Gidari, chenda erakasle dateke artzagna eta ez meste d'ahas idor bat, akhulia bethi bandan.

116. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Artzainak

117. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Jin dira jin artzainak ere, ahatik hok ez dute aunpatu bainan xurgatu beren moltsa.

118. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bainan txarraren ondotik beti ona eldu da, har kuraia, artzainak!

119. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Origaitik esan eutsen aingeruak artzaiñai: Etzaitese geiago bildur izan... Salbagilea jaio da, ba, ta zapietan batuta aurkituko dozue.

120. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 Zortzigarren atala (Lenak, Artzain eta artzaintxoak).

121. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 ARTZAIAK - Eder ba'yatzu, yaun, itaun bat.

122. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 ARTZAIAK - Erregentzako da nire arazoa yaun.

123. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 ARTZAIAK - Eztakit, eder ba'yatzu.

124. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 ARTZAIAK - Eztogu bat bera be, yaun: eztot basaollarrik, ez arrik, ez emerik.

125. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 ARTZAIAK - Orren soñekoak eder dozak izan, baña eztarabiltz aratz eta txairo.

126. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 ARTZAIAK - Yaun, zorro ta kutxa oneitan dagozan ixilkizunak andi baño andiago dira-ta, erregez bestek eztau yakin bear; eta ak yakingo dau ordubete-barru, ari itz egitera eldu ba'nadi.

127. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 ARTZAIAK - Zegaitik, yaun?.

128. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 ARTZAIAK - Olan dala diñoe, yaun...... artzai-alabakin ezkontzeko zan bere semea dala-ta.

129. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Orrako artzai ori onazkero eskuak lotuta ezpa'dago, egaz igesiko al dau: ak entzun bearko dauzan biraoak, ak yasan bearko dauzan elorrioak, gizonik gogorrenari erasoteko, bidutziren biotza austeko asko izango dira.

130. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 ARTZAIAK - Yaun, gure egitekoa zure lepora artzea gogoko ba'yatzu, emen dozu nik dodan urrea: beste onenbeste be emongo dautzut eta gizon gazte au baitzat itxiko nik a ekarri arte.

131. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Agindua nik bein egindakoan, ala? ARTZAIAK - Bai, yaun.

132. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Adituko dot artzai jatorra adarra joaz
santzo-txistuka mendian,
t'ardi apalak zelan dabiltzen alai be-beka
bedarra jaten larrean
.

133. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Seme nagusia, zer izatea gurako zenduke? Maixu? Osagille? Artzain!?.

134. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Eguerdiko beroak, satorrari eragiten deutsan bezela, barri onek eraginda, asi ziran batetik eta bestetik, artzañen jazoera txarrak azaltzen:
- Burua galduta, Dn. Ibai'n elizan artzain bat agertu zala....

135. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Pirmin napartarra, berrogeitsu urteko gizon garai ta argala, begikera benazkoa zan, zelan edo alan Auñamendi'ko artzain bizkorra emoten ebana.

136. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 209 Bide malkartsua egin ondoren, uritik ur samar aurkiturik, maitagarri aratzen iturrira eldu ziranean, Itako, Nerito ta Poliktor'ek egiña zan berau; ingurumari eukan ezotasunetik janaritzen diran eltxun sail aundia; goitik jausten zan ura, ozkirri-ozkirria, arkaitz baten gaiñetik; goiko aldean, antxiña baten, ondi bat jaso eben maitagarrien omenez, eta bidazti guztiak antxe eskiñi oi ebezan euren oparigaiak, eta emendixek artu oi eben uritarrak bear eben ura, eurokin aurkitu zan bidean Melanti, Doli'ren semea, bere saldoko auntzik ederrenak, artzaiñak jarraitsoela, senargeien aparitarako eroiazana.

137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Erdi Aroko bizkaitar semeen goraberak, alderdikerien burruka ta eztabaidak, itxasgizon, lugin, baserritar, artzain eta enparau guztiak ortxe, Begoña'ko Amaren oiñetan auspeztu ziran; ezbear eta zoritxarretan lez, pozaldi ta egun oparotsuetan be, Andra Maria'gana zuzentzen ziran, seme-alabak ustetsu amagana jo oi dabenez.

138. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Ba, artzain ibili nintzan 13tik 18 urtera arte eta ikazkin ere bai eta kanpoan lo sarri.

139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 EHIZTARI IZATETIK ARTZAIN IZATERA.

140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Burruka metxea 1872 urteko udaberrian barriro ixiotuten da bigarren karlista gerratea, ez da hor Zumalakarregirik, bai horraitino soilik eusko baserritarren eta artzainen sail etsitua, anartean hiru Aldudietan foru-zuzia biztuta dauken jauntxu karlista banakak buru izanik.

141. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurrari xuxent lehenik zentzua, gero bete burua
- Etxeko andrea nolako, etxeko aldea halako
- Ama: geroaren orratzailea
- Aitatxik sagardoia landa, semetxiak sagarrak bil
- Alaba ezkont-ezak nahi duenean, semea ordu denean
- Haurrak hazi, nekeak hasi
- Alabaduna beti artzain
- Haurrak ez badu nigarrik, ez dik edanen titirik.

142. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 Hori artzaiaren azkarra!

143. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0093 Leialki dizkiagu urte oroz
egin guk artzanidiak;
eta gaur Arbelenia-n (biltzen dituk)
Aixesari-ko artzainak.

144. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0093 Laugarren agertaldia: Hegillor, Irabarne, Arhanpe, Agorrodi, Muhade eta Behiagoiti artzainak agertzen dira.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Ardien landatik mendira eta menditik landara ibiltze honi, Bortuetaratzea deitzen zaio Euskal Herrian, Euskal Herriko artzainek Bortutara edo Pirineotara eraman ohi bait dituzte beren ardiak udaberrian.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0014 Bortuko artzainak ere udazkenean menditik jaisten dira eta hemengo lurretara neguaren iragaitera (pasatzera) heltzen; eta egia, mozkin ederrik uzten dute zenbait etxaldetan honenbeste ordainduz, edo emaitzez.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Artzainak berriz neguan Nafarroako Erriberaraino jaisten ziren, batez ere Bardeak deituriko lurralde lehorretara, Euskal Herriko transumantziarik luzeena eginez bidenabar.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 GAZTETXO BAT ARTZAIN Baina etxeko lur eta haziendak ez bait ziren nahikoak senide guztiak bertan gelditzeko, hirugarren semearentzat ez zen tokirik Erronkariko nekazalgo eta artzantzan.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Orain gero eta bero gehiago egiten du eta artzainek moztu egiten diete.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 D-18: Margotu gorriz artzainak ardiengana joateko jarraiki behar duen bidea. Eta berdez zakurrak ardiengana joateko jarraiki behar duena.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 D-18: Margotu gorriz artzainak ardiengana joateko jarraiki behar duen bidea, eta berdez zakurrak jarraitu behar duena.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0138 Aintzina... Artzainak ardi bat eman zion zurginari. Eta horregatik, zurginak mahai bat eman zion artzainari. Mahaia eta ardia trukatu zituzten. GAUZAK TRUKATZEA DA MERKATALGOA.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Horretarako, Euskal Herrian, Ahaide Nagusien alderdikeriak deitu burrukak aski eragozpen baziren ere, gainditzen dira gaztelar errege, artzain eta merkatarien interesak eta euskal hiribilduen, eskulangin eta garraiarienak batera heldu bait ziren.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Txomin Agirreren elaberrietatik hartutako bi pertsonaiaren erretratuak eskainiko dizkizugu aztertzeko: Joanes artzaina eta Kitolisena.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Lehengo, Erdi Aroko, edo galtzera zihoala ikusten zuen baserritar, artzai eta arrantzaleen Euskal Herria zuen amets.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 - Artzaina, zu (al) zara?.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 - Ikasleen artean, binaka, txartel batzuk banatu: katuak, txakurrak, ardiak...; artzainak, sendagileak, gaixoak...; maleta...

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Irakasleak galdetuko du: Nor da ardia? / (ikas.: gu gara) /; ba joan mendira eta mendian belarra jan / (umeek ekintza egin); nor da artzaina?.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 (Ik.: beee, beee belarra jaten ari gara); zertan ari zarete, artzainak?.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Bakoitzak bere taldekoak nortzuk diren asmatu beharko du jendeari galdetuz: zu artzaina (al) zara?...

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Irakasleak honelako galderak egingo dizkie umeei: Zer egiten du artzainak? (ardiak zaindu egiten du), Zer egiten du langileak? (lan egiten du), zer egiten du sendagileak, dendariak....? (...).

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0070 - Ekialdeko kulturak itsasoz pasatu ziren, merkatari eta artzainek bereziki.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Nazio guztiak haren aurrean bilduta, jendea elkarrengandik berezten hasiko da, artzainak akerrak ardiengandik berezten dituen bezala.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 Artzainak egindako gazta....

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0011 Erensugea agertu baino lehentxeago, artzain bat, zakurra ondoan zuela, heldu zen toki haretara.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0011 Artzainak orduan bere zakurrari: - Kaxpar, heldu horri.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0011 Neskatxoa berehala askatu zuen artzainak.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Espainiar soldaduei elkartu zitzaien; gerrilletan ere aritu zen, Jauregi Artzaiarekin.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0173 4. Artzainak adierazi zigun nola irits gintezkeen tontorreraino.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Berriona dakarkizuet, dio jainkoak: Eskualde hartan artzain batzuk zeuden gaua izarpean ematen, txandaka artaldeak zainduz.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Artzainak lasterka joan ziren eta Maria eta Jose eta ganbelan etzanda zegoen Haurra ikusi zituzten.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Artzainak Jainkoa goretsiz eta Hari eskerrak emanez itzuli ziren ikusi eta entzun zutenarengatik. Guztia Jainkoak esan zienez. Jainkoaren hitza egiazkoa da. (Luka 2,8-20).

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Pentsa ezazu artzain haietako bat zarela.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Israel berri bat izanen da Hamabi Apostoluak artzain berri direlarik.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Lanbide ezmorala zuena: trukazaileak, zergalariak, artzaiak....

176. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Saint-Cyran-ek Lancelot gramatikariari idatzitako gutun batean Silvain Pouvreau euskal idazleaz zioen, berak giristino on egitea lortu ez zuena Baionako apezpikuak apaiz eta arimen artzai bihurtu zuela; eta berak, antza, ongi ezagutzen zuen Pouvreau, bere etxean zerbitzari egon eta bertan euskara ikasi baitzuen.

177. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Artzai protestanteen kasuan bezala, mediku eta botikariei ere beren ofizioak eragozten eta debekatzen zitzaizkien, denei katolikotasunaren txartela eskatuz, Bordeleko parlamenduaren agindua betez.

178. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0017 Horrela hamabost bat egun iragan ondoren, batzuk larrera eramango ditu artzainak heuren amekin.

179. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0020 Urtean behin, San Josetan hasi eta San Pedro bitartean, ardiei ilea mozten diete artzainek.

180. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Orduan, ardiamaren esnea beste arkume bati ematen dio artzainak edo-eta bestela gazta egiten du.

181. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Ardi batzuk esnea ematerik ez dute nahi izaten, baina artzainek jakiten dute nola kendu.

182. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Artzainak pazientzia handia behar du ardiak jeizten diti ttikiak dituztelako.

183. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0034 - Nork eraman ditu Gartziareneko gaztak? - Arburuko artzainak - erantzun zuen ohe azpitik hirugarrenak.

184. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0034 Orduan ohe azpitik irten zen beste artzaina.

185. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Nortzuk eta aspaldi aspaldiko udaberri hartan, Izukaitz artzaina Urbian zegoen garaian, Aju-aju astoarekin batera Amezketan gelditu ziren hiru aberetxo jatorrenak:
Uau-uau zakurra,
Miz-miz katutxoa eta
Lumagorri oilarra
.

186. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Elorria lorean, artzaina mendi gainean; beraz, ikus zitezkeen iada ardiak inguruko mendi hegaletan, baita oraindik azken batzuk ere beheko zelaietan patxadatsu larrean.

187. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Egun batetan artzai batek aurkitu zituen.

188. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Haurrak handi egin zirenean, artzainak bere aita zein zen eta errege berria nolakoa zen esan zien.

189. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Ohituko da, bai! Kontuan hartu zuten ardiek artzaiaren aholkua * eta biharamunean kexuari *, bertan goxo, bertan goxo! erantzuten zioten.

190. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Artzai asko zen inguru haietan eta ardiak larratzen * zebiltzen bitartean txabolak miatzen * hasi zen.

191. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0008 Bene-benetan dugu hauxe artzain eta ikazkinen herri, beren beso giartsu eta zauliak haizkoraren jotzearekin gogortuta, beren birika kementsuak artzainen irrintzi ta txistuz harrotuta eta euren adimen argia Ahuñamendi-ko egurats xeheak igurtzita.

192. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Denak bildu ondoren, bi artzain, igandetako soinekoak jantzirik, alpargata txuriak, mendimakila eder bana eskuetan, gatz zorrotxo polit bat ondo zaindurik (27) Zuberoeraz: lanturik. Hitz honek ordea, nahiz landurik, nahiz zaindurik esan gura du eta kasu hontan zail da jakiten zer aditzera eman gura duen. eta gerrikoari loturik, zatoa bizkarretik txintxilik... badoaz ardi sailaren aintzinean.

193. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Kaletik atera-ala, artzain zahar batek ur bedeinkatu ttanttoz bustitzen du artaldea, Jaungoiko onak eritasun eta eguraldi txarretatik zain ditzan.

194. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Ardiei jarraiki lau artzain joaten dira, aste egileak (alegia, astea mendian egiten dutenak) eta bi edo hiru laguntzaile, bideberria edo autobidea igaro arte.

195. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 Ordu erdiren baten buruan, Elezuri bere artaldea zaintzen zebilen, eta artzain gizajoa kupelaren barnean itzulipurdika eraman zuten itsaso aldera.

196. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 Haitzetan apurturik, artzaina urean zebilen besoak mugitzen ezin lehorrera hurbilduz.

197. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Azkenik Vaniak parte hartu behar izan zuen: - Zergatik horrenbeste birao, irtenbide erraza egonik? Animalia tematiaren zilborpean makurtu zen, uhaletatik hartu eta lepo gainean jarri zuen, artzaiek inoiz ardi gaisoekin egiten duten bezalaxe.

198. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0095 Orain, Jauna, gogoan izan, guk, Opari au eskeintzean,
gogoan ditugun guztiak:
lenengo, I... zure serbitzari gure Aita Santua,
I... gure Artzaia,
mundu zabaleko Artzai eta Apaiz guztiak,
Meza au eskatu dutenak,
emen diranak,
zure Erri osoa,
eta biotz zintzoz zure billa dabiltzan guztiak.

199. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0094 Ura aurki dezadan
makilarik gabe
artzaiaren irria
egin da eskale.

200. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Eta nik uste berak arrazoi zuela, hemen ahaztuta gelditu ginela, artzai txoroaren mandoa larrean ahaztuta gelditzen den bezala, berdin berdin.

201. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Artzainak salto egin zuen harkaitzetik.

202. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Herrira joan, ehuna erosi, makilak ebaki... lanean ari zela astoa agertu zitzaion berriro: - Kaixo artzaina!.

203. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Handik gutxira bezperako baserritarra etorri zitzaion: - Artzaina, ikusi al duzu astoa?.

204. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 ... Eta zerak, artzainak, zera erantzun zion: - Bai, oraintxe bertan ikusi dut hizketan egiten duen asto madarikatu hori!.

205. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Baina ez zuen luzaro iraun gure pozak, denok beldurrez espero genuen berri iluna artzain batzuen ahotik jakin bait genuen: Bilbo erori zen; Euskadi osoa frankisten eskuetan zegoen beraz.

206. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Hango artzaiei lagunduaz ibiltzen nintzen, goardia frankistak azaltzen ziren arte.

207. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Goizean goiz artzaina ardiak hartuta gorantz zihoanean, norbait ikusi zuen bere txabola inguruan berari begira.

208. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Artzaina, hamaiketakoa egin eta goiz osoa igaro ondoren, bazkaltzeko orduan, berriz ere txabolarantz bere arditxoez lagundurik gosea asetzeko prest bueltatu zen.

209. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Artzainak ez zion ongi ulertzen, otsoak erdaraz hitzegiten bait zuen, baina hala ere Aitzolen bila zebilela laster ohartu zen.

210. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Artzaina gizon jatorra zenez, ez zitzaizkion batere otsoak gustatzen eta hogeitalau orduz sasiz beteriko ibilbide bat jarraitu ondoren, basamortuan bukatzen zen bide baterantz bideratzea bururatu zitzaion.

211. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0022 Oraingoan, asmo berria darabil hartzak gogoan: Artzainak ardiak nola biltzen eta hazten dituen ikasiko dut.

212. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0022 Ez nauk artzain izango.

213. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0022 Baina, gogora zetorkidak, artzainak errauts zuria ematen diela; behin baino gehiagotan ikusia diat hori egiten; harekin nik ere bilduko ditiat ardiak.

214. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0017 Artzainak, orduan, hitzik esan gabe aldegin zuen, eta txanbelau gaiztoak mehatxu egin zion printzesari egiazko salbatzailea nor zuen inori esan ez ziezaion.

215. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0017 Pregoilariak jai horien berri zabaldu zuenean, berari ere joaten utziko al zion baimena eskatu zion artzainak ugazabari.

216. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0089 Neguterako berriz, artzain batzurekin Bizkaira joan zen eta, azkenean, Markiñan bilatu zuen neskadi huts zen halako baserri batetan gazte bikain eta mardul-mardula.

217. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 Otso gizagaixoa eta azeri maltzurra, Sadar mendian okela jateko ardien bila ibiliak galanki eginik zeuden, baina artzainek piztia haien arrastoak aspalditxotik zituztenez gero, artaldeak zaintzeko ahaleginak moldatzen ere saiatu beharra gertatu zitzaien.

218. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0148 Artzainaren gisa da, ardi deslaia arre-lepo ekartzen duena.

219. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0126 XXII / Piszinan hau eta ura Aupa kanpora! - esan zion Artzaiak eskua luzatzen ziola -: nola okurritzen zaik, tenore honetan bainatu!

220. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0126 Artzaiaren laguntzaz erantzi zen Niko, arropak sagarrondo baten abarretan lehortzen uzteko.

221. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0126 - Ezpartina politak e! - esan zion Artzaiak.

222. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0126 - Bai - gogoratu zen Niko -: itzuliko dizkizut... - Itzultzen badizkidak ematen diat muturrekoa...! - eta ematekoa egin zion Artzaiak.

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0126 - Orduan, ez dizkizut itzuliko - eta Niko Artzaiaren ospaldiaz oroitu zen eta: - zer, ez zintuzten atxilotu e? - Haiek ez! Herioa gertu pasa zaidak ordea: (...).

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0019 Bestea bost urte beranduago etorri huen, ilegal, legez itxi bait zen inmigrazioa, bestaldera joan eta handik etorri huen; hau beti ibili izan duk batetik bestera, artalde tikiekin, mendirik mendi; artzai arloteak deitzen omen zietek amerikanoek horrela ibiltzen direnei; orain Elko-n bizi duk, erdi-india batekin esposatu huen eta urtean behin bere bertso batzuk bidaltzen zizkiguk, ez dik gizajoak itzultzeko esperantzarik galdu: Jinko-Jaunak emaiten badit neri behar den indarra, duda gabe ikusiren dut nere sort-leku xaharra.

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jon, ebaki - agintzen zuen Xalbat izeneko berrogei-ta-hamar urte inguruko baserritarrak, eta Jon artzai ezti zaharra zutitzen zen, sakelatik kanita ateratzen zuen eta gogoz ekiten zion ebakitzeari besteak beha zituelarik.

226. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Bazekiat bai. - Neri Joanes artzainak erran zidaken zuen etxean izan omen zela eta, eri zegoela ezta? - Bai aspaldian... ikusten genian...

227. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0099 Gizon gaztea hasten zaio orain, etxerantz doazen bitartean, kondatzen nola izan den muga igarotzearena, zenbat ordaindu dioten artzainari eta nola amak zituen bitxiak, batzuk behintzat, mugalariari eman behar izan zaizkion.

228. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Aingeruak joan zirenean, artzaiek honela zioten elkarri: - Goazen Belena, eta ikus dezagun Jaunak jakin erazi digun gertakari hau.

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Entzun zuten guztiak harriturik gelditu ziren, artzaiek esaten zutenarekin.

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Eta artzaiak Jaungoikoari aintzaka eta goraka itzuli ziren, entzun eta ikusi zutenarengatik.

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Lehenengo elurtea egiñez gero ez dago artzainarentzat mendian egonaldi lasairik, usterik gutxienean bixita berririk egiten baitaki lehenbizikoaz ahazteko betarik eman gabe eta berandutu baiño lehen, artaldeek eta gaiñerako kabaleek beheraka bidea hartzen dute egugiro epelagoen eta xamurragoen gurariz Deseo.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Horretan, han inguruan bere artalde eta txakurrarekin zebilen artzain bat hurbildu zitzaion gazteari eta, han lotua ikustean, galdetu zion: - Baina... nork lotu zaitu zuhaitz honetan?.

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 - Mesedez... esan zion neskak artzainari zoaz! zoaz! bestela Herensugeak zu ere hilko zaitu eta.

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Geroxeago, herensugea azaldu zen eta artzainak bere zakurrari: - Zesar! Axa horri!.

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Artzainak zazpi buruetako mihiak moztu zituen eta baita erregearen alabak zeramatzan zazpi gonazpikoetatik zatitxo bana ere.

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Artzaina ere joan zen bere txakurrarekin, baina inor ez zen ohartu hura han zegoenik.

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Bazkariaren azkenaldera, artzainak esan zion txakurrari: Zesar! Ekar iezadak erregearen platera! Zesar ziztu batean altxa eta erregearen platera hartu ondoren, jabeari eraman zion.

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Artzaina hurbil dagoenean, Frankoer, bere zakuan, aieneka hasten da.

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Artzainak hori entzun eta esaten du: @- E, gizon ona! Nahi baduzu, ni jarriko naiz zure ordez.

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Artzaina jartzen da bere lekuan, lotzen du zakua, korapilo gogorrak egiten ditu, ahari taldea hartu eta badoa.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0112 Gurasoek pilatutako aurrezki urrien lepotikan bizitzea posible bazitzaidan beti bost axola eman bait zidan kotxe baten jabe izatea ala ez izateak, jauregian ala artzainen bordan bizitzeak, bidioa edukitzeak ala ez (maitagarriagoak benetako zineetako pantailak), zertarako ahalegindu esplotatu bat gehiago izaten?.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 Menditartean aurrerago ibilitako orduetan, noiz behinka, harriz eraikitako artzainentzako gordelekuak ikusi zituzten.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Toki hau artzainen bi txaboladun saroia da, eta beregandik oso hurbil, hegoaldera, hemen aipatzen dugun dolmena.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Aitzinean ere, Euskal Herriaren papera Kastilla eta Europaren arteko bisagra izan zen, Burgoseko eta Segoviako artzainen ileak hemendik pasatzen ziren Flandres aldera, komertzio hau ongarri izanik geure haientzat.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Pertsonaiak ostera, era guztietakoak dira, hots, jendeak bizi modu arruntean pairatu edo inguruan soma ditzakeenak: jaun handiak, morroiak, erregea, ohoina, laboraria, hiltzailea, aitasaindu, artzaina...; hauetariko batzu Zuberoatik urrunekoak izan arren, ez dira giro gortesau edo hiritarrean antzemanak izaten, beste mundu-proiekzio batetan baino.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0055 Bertzeak bertze:
- 1848-an Hegilus senhar-emazten heriotzeaz;
- 1849-an Chaho deputatu-gaiaren alde;
- 1850-ean Renaud deputatuaren ohoretan;
- 1852-an, naski, Idarroki olha, artzain batzuer eskerren emaiteko; Leille, ixtorio arrunxkoa
.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Barojiano-izpi bat ere ez duen pertsonaiaren bat aipatzekotan, Txomin Agirreren Garoa nobelan azaltzen den Joanes artzain dohatsua aipatu beharko genuke, zalantzarik gabe.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0014 Beste batzuren artean, han bildu ziren Koruko Gure Amaren Schola Cantorum, Artzai Onaren katedralekoa, Easo Korua, Lourdesko Gure Amaren tipleen Eskolania etab.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0285 Besteak beste, mendizale da gure artzaina.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Herri inguruan baino ordu gehiago erretzen du artzain askok mendiko txabola ondoan.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Artzainak txabolaren gain duen eskubidea mugatua izaten da; ez da jaun eta jabearen eskubidea.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Aralar eta Andia mendian bezala, artaldeak dira artzainei txabolen eskubidea damaien bakarrak.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Ongi begiratuz, neguan han eta udan hemen; artaldea duen bitartean badu txabola eta gero ezer ez; toki loturarik gabeko bizitza da artzainarena.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Artzainak haserretu, eta gaztak agertu, esan ohi da.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Artzainak irabazten omen zion bakarrik.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0301 Luzaide-n bildotsa eskaintzen zion artzain bakoitzak ardiak larratzen hasi nahi zuenari.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0114 Horrela izan zen posible hemengo aldizkariek, urtarrilean, La alboka ya suena en San Sebastián idatzi ahal izaitea Alboka, behi adarrarekin eginda, orain mende batzuk Euskal Herrian artzainek erabilia, galtzear zegoen Joxe Inazio Montesek GOIZALDIn sartu zuenean, bidebatez Gipuzkoan sartuz.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0068 Brontze Arotik (K.A.ko 2000 urte) luzatzen den Egalasaburuko tumuluak aspaldiko garaiak gogora arazten zizkigun; udaldiko egun luzeetan larraldaketako artzainek beren ibilaldiak mendi honetan zehar egiten zituztenekoak. Egalasaburuko iturria.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Mayi bere begien aurrean. Jose-ren bihotzak yauzi bat eginik arridurak eraginda eta bere aurpegia gorrituta, holaxe gelditu zen gure artzain zintzoa.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Han dituzu laboraria eta artzaina, ihiztaria, arrantzalea eta marinela, oiloa eta haren xitoak, otsoa eta ardiak, aztorea, usoak eta sareak, oiana eta mirua, ekarle gabez basoan alferrik galtzen den egur ederra, haltza oianaren bista baina fruitu gabea....

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 Inguruan, ikazkinen batzu, artzainak, itsastarrak baxter aldea.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Haren poza artzainari biharamonean bidera ateratzea....

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Goiz batez, dio kupitu antzean, badijoa artzaina portua gora eta nun hartzen duen odol errestoa bidean.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 - Hau diat arakina!! dio bere baitan artzainak; eta gerrikoan zeraman aizkora txikia harturik bero beroan garbitu du bere txakurra.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0046 Artzain zaharrei entzun izan diedanez, axeri kutsu gehiago omen zuten hasieran, orai baino.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0119 - Nik badakit Gurutzetako harria nun dagoen, esan du artzain baten semeak.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0142 - Zertako ekarri ote nuen mundura! zion herriko artzaiari neskaren amak.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0190 Artzainen alaba da aberats berri hura.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Egunero joaten ziren mendira ardiak zaintzera. Artzainak ziren.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0155 Enborra ireki zutenian, artzain andereñoaren gorpua aurkitu zuten eta bere alboan, berak hantxe egindako haur txiki bizia.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0090 Adurraren kontzeptu orokorra ezezik, gogora dezagun Amabirjina iadanik ikusi dugula urrundik eraginka: Arantzazukoa da hain zuzen ere, JAINKOAK ETA GIZONAK atalean azaldu dugunez, Okinako leizean hamildu arren, otoitza zuzendu diolako, artzain bat kolpe edo zauririk gabe gorde duena.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 Bai artzaiak ere. Zoragarri gertatu zitzaien, jaioberri bat, gauaren erdian ezagutzea.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 - Poztu zaitezte, adiskideok, artzaiak poztu ziren bezala.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0072 Berriro Feargus goi mailean dagerkigu, kartismo mugimendu osoa bere esanetara jarri nahi du, kartismoa egiazko gidaririk gabe aurkitzen da, langileria artzairik gabeko artalde antzo....

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 Gaztetan Haitzkorrin artzain.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 Haitzkorri izenez, artzantza eta artzainen bizitzari buruzko argitaratu gabeko olerki bikain bat idatzia du.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0067 Bestalde, eneolitos aroko artzai haiek, ba dute gorputz aldetik, gaurko euskaldunen antzik.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0069 Hauk, gehienen ustetan, inmoralkeria, honradutasun falta zekartenak ziren: azareko jokolariak, dirukoiak, zerga biltzaileak, publikano eta artzaiak (hauzo larretan bazkatzen zituztela eta artalde produktoak ohosten zituztela, eta kultu zale, landan bizi zirela eta, ez zirela sospetxatzen zen hauetaz).

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 ARTZAIN ETA BARATZEZAIN.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Ba da horietan artzainik, baratzezainik eta uztabiltzailerik.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Era horretan, artzain banaka batzuk igotzen dira larre garaietara kabalarekin, eta hantxe zaintzekotan gelditzen.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Herrian utzi dute artzainek gaztaren prestatzailea, ofizialki hautatua eta bertakoek pagatua.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0385 Eta Ebanjeliotik bi gauza hauek dakizkigu: bata, Jesus dela artzain bakarra; eta bestea, Pedro ere artzain dela.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Artzaiak aharia hartu eta kobazulotik atzeraka irtenaz etxeratu ahal izan zuen alaba.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Ahari ebatsiaren bila kobazulora sartutako artzainak ahariari adarretatik heldu eta Kobazuloko Damia begi-bixtatik utzi gabe, atzeraka ibiliaz aldegin omen zuen.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Etxetik irten zen bezala, hau da, etxea abiapuntu nagusitzat edukirik itzuli ahal izan zen artzaina berriz etxera, atzeraka beraz.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0066 Baina XVIII. mendearen bukaeran ohizko funtzio historikoa betetzen ote zuten XVI. mendearen hasieran eraikiak izan ziren instituzioek, ikusirik artzaien-nekazarien mundutik at, beste klase batzuk Euskal Herriko gizartean ere desarroilatu zirela, bereziki merkatariak eta ofizialeak, administrazioko funtzionariak (officiers), legegizonak (abokatu, epaile, notario).

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Hori da bestea, hain zuzen: larre-kulturako gizonak ehiztari, artzain, nekazariak abereekin batera egiten zuen bere bizimodua munduan, eta bizitza borroka bait zen, animalienganako haren postura, oraingo kaletarren oso bestelakoa zen derrigor.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Itxasu-ko artzai batek orrazea arrapatu eta iesi joan zen laixterka batean; Basandere atzetik; baiño ia eldu zionean, eguzkiaren lehenengo izpiak irixten ziran une berean, ikutu zuen artzaiak arkaitz bat.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Orduan Basandereak artzaiari: eskerrak emaizkiok eguzkiari.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Artzai gazteak bein eta berriz argi-mutila eskatu zion Basandereari.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Artzaiak Salbatore-ren ermitara zeramakian argi-mutila.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Handik egun batzuetara, Lohibarria-ko artzai gaztea mendira zijoan baraurik, eguna garijotzen igaro ondoren.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Artzaiari haren meatxua datorkio burura.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Eta dira: Donostiaren sute, arpilaketa eta hondamendia (1813)- Bere murrailen eraisketa (1863)- Miramarko Errege-Etxearen eraikuntza (1888)- Artzai Onaren eta Antiguoko San Sebastian elizen lehen harriak jartzea, Errege-Erreginen lehendakaritzapean (1888)- José Matía Calvo Fundazioa (1888)- Telefonoa ipintzea Donostian (1888)- Loiolako Basilikaren bukaera (1888)- Donostiako San Martin kaleko Mariaren Mirabeen elizaren eta Urbieta-San Martzialgo Jesusen Bihotzaren eliza desagertuaren inaugurazioa (1888)- Bartzelonako Erakusketa Internazionala, gipuzkoarren partaidetza handiarekin (1888)- Lizartzako Insalus bainuetxearen irekiera (1888)- Tolosako San Jose-Jesusen Alaben ikastetxearen fundazioa, zeinari Iñaki Linazasorok monografia bat eskaini berri bait dio (1888)

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Geroago ezur-uts azaldu zitzaion Aizkorriko leizearen ondoan zegoen artzai bati eta esan zion, katigu arkitzen zela bere amak madarikatu zuelako.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Artzai batek ikusi zuen geroxeago su-argi bat leize batean sartzen. Neska ezkutatua zen.

298. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0095 Artzai-Txikiak sardin zar bat jarri zuan brasa gañean erretzen.

299. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0095 Artzai-Txikia, bere sardin zarra erreaz, bere lekutik Txirritari begira zegon, arriturik.

300. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0095 Artzai-Txikia, irrikitzen, ari begira zegon.

301. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0059 Errezil aldetikan
datozkit berriak,
artzai bat dala bide
dira etorriak;
eskumiñak zizkidan
andik ekarriak,
ordañez bertsoak nai
baña neuk jarriak.

302. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0144 Xinistu ez gerala
galduko sekula,
Jesus gurutzekoa
zaindari degula;
badakigu guztion
artzai daukagula,
une larri guzitan
lagun dezaigula.

303. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0036 - Artzaiei nola eman zitzaien gertaera orren berri?.

304. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Sua piztu zuan, eta artzaiña barruan ikusi zuanean, amorru bizian, orroka, basa-zezenen antzera, galdetu zion: - Ola, gizontxo, nondik sartu aiz? Zer galdu duk emen nere zuloan?.

305. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Eta zulotik iges ez egiteko, artzaiari atz txikian, eraztun bat sartu zion, beti gau t`egun atertu gabe, deadar egiten zuana: Emen nago! Emen nago! Tartalo`k esnea egosi zuan, eta ardi esne beroz bete-bete egin zanean, ardien artean etzan, eta besoak eta zangoak zabalik, lo zorro astunean gelditu zan.

306. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaiak, orduan, ixil-ixilik, sugarretan ilindi bat bero-bero egin, eta bere bi besoetako indar guztiaz, lo korronka egoanari, zast! begi-begitik sartu zion.

307. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia arrapatu ba lu, arrapatu, berreun zati egingo zuan! Urrengo egunean, eguzkia aitz gaiñetik azaldu zanean, Tartalo`k nai ta naiez, ardiak belarra jatera atera bear izan zituan.

308. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaiak ardiekin naaste zulotik irtetzeko asmoa zuan, baiña Tartalo, artzaia irteeran arrapatzeko asmo gaiztoz, zuloko arritzarra kenduta atean jarri zan.

309. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia zuurrak, orduan, atz txikia bost ardi larrutan biribildu zuan, eta onela eraztunaren deadarrak, urrutikoak bai litzan, Tartalo`ren belarrietara motel-motel eltzen ziran.

310. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Asmaketa zorrotz oni esker, artzaiak Basajaunaren esku-artetik iges egin aal izan zuan.

311. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia zulotik irten zala Tartalo`k antz-eman zuanean, atzetik lasterka jarraitu zion, baiñan artzaiak estualdian atz txikia mostu, eta eraztun ta guzti itxaso sakonera bota zuan.

312. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 Eta ba ziran inguru artan artzai batzuek, mendian, gau-txandak egiñaz, beren artaldeak zaitzen zituztenak.

313. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 Eta artzaiak azkar-azkar joan ziran Jaunaren aingeruak jakiñerazi ziena ikustera. (Lukas 2,1-6).

314. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0042 Jaio-lekura datozen artzaiak, sinismenez Mesias itxaroten zegoan Israel erriaren ordezkariak dira.

315. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 - Artzaiña da artaldea zaintzen eta larratzen duana.

316. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0012 Santa Kruzen mutillak non ziran? Egun artan bertan, Arantzazuko arkaitzetan, artzai batek eman zien apaizaren berri: iges egin zuala orain ere.

317. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0012 Ara etortzen zan artzai antzean mutiko bat txilibitua joaz, neri jatekoa ekartzera.

318. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Izan gaitezen Artzai-Onaren antzeko; irakur dezagun Berri Ona, eta an, ispillu batean bezela, ikusi eta ikasi ditzagun arduraren eta samurtasunaren ikasgai bikaiñak.

319. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Antxe, izan ere, alegitan eta adibideetan ikusten dut, eun ardi zituan artzai bat, artaldetik ardi batek aldegin zuala-ta, etzala gelditu larrean ondo zebiltzanekin, baizik, galdu zanaren billa joan zala.

320. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Ardi ura ez da benetan ardia, eta artzai ura ere ez da iñolaz artzaia; aitzitik, aien iduripean beste gauza bat aditzera ematen zaigu.

321. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0120 Artzairik gabeko artaldea, zer litzake?.

322. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0063 Eta anai biak ibiltzen ziran artzai.

323. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Zarrek esaten dute, bein bi mutill legorrera erten ta gero, bekokian begi bakarra zuan artzai bat topatu zutela, ta berakin koba-ra joan zirala.

324. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Sartu ziranean, Artzaiak arlanduzko atea itxi egin zuala.

325. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Artzaia lotara zanean, mutil ori atea irikitzera joan zalara iriki ezin zuanean, burruntzia artzaiari sartu ziola.

326. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Artzaia esnatu zala; bañan ezin billatu mutilla, ango ardi-narru artean sartuta zegon-ta.

327. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Artzaiak bere anka bien erditik bota zituala ardi ta ardi-narru danak kanpora, ta baita mutilla ere ardia zalako, ardi-narrua lepoan zuan-ta.

328. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Artzaiak gero uluak (karraxiak) egiten zituala, mutillik topatu ez-ta.

329. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Orhi`ko andrea Orhi-ko leizean, egun batez artzai batek ikusi zizun andre bat, urre-orraziaz iresten (illea orrazten) ari zala.

330. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0115 Baña, seguru asko, artzai zebiltzanean edo mendiko txaboletan.

331. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0052 Gazte asko nintzala eta mendian artzai nenbillela, askotan poz-pozik egoten ninduan begira.

332. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Len esandakoaren egia obeto ikusteko, adierazpen bat bakarra ipiñiko det: hebertarren Jainkoa, beraz gure antziñako gurasoen Jainkoa, Artzaia zala esan genezake.

333. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Artzaia zer dan ez dakite, ardiak zer diran ere ez.

334. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Gaurko artzaiak ez dira garai batekoak ere.

335. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0031 Zarautz inguruan izan zan artzai xelebre bat.

336. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0145 Bein batez, golua edo kolatxa deritzaion gaitza zuten ardiak galdu zizkioten nunbait artzairen bati, eta Joxe Mari onek, jenero txar au berari sartu izan bazioten bezela, bertsoak jarri zituan.

337. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0014 - Beste egun batean, Gazume-mendi`ko artzai bat txabolan siesta egiten zegoan.

338. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0014 Ta artzaiak: - Bai, giro dagolako kamaña zarrian!.

339. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0014 (4) Artzai ori bera, Agustin Lertxundi.

340. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Gizon geienak, nekazariak dira; ba daude bizpairu unai ere; besteak, basoan; eta ardiekin lau artzai.

341. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0375 Baita aipatzekoak dira Somorrostro-ko Billera-Tokia, Ariz-ko Lan-Eskola, Zornotza-ko Artzai Onarena, Zeanuri-ko Parrokia-rena, Sopuerta-ko San Viator, Berango-ko Parrokia-rena, Durango-ko Anai Maritarrena, Deusto-ko Sales-tarrena, eta Barakaldo-ko San Juan Bosco deritzaiona ere.

342. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 El Oasis`ek dionez, Erribera-ko naparrak onela jantzi oi ziran: Artzaiak ari lodizko alkandora jazten du, tripazko barneko motx beltza edo gorontza, artille morezko gerriko zabala, auntz-larruzko galtza gorrixkak, iztertartean gogorgarri jospolituekin; algodoi zurizko galtzazpikoak;.

343. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0063 - Elizako artzaien alde: beartsuekin elkartuak senti daitezen, erreinuaren etorreraren ezaugarri bezala, eska dezaiogun Jaunari.

344. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Orain artzai bat ba dago; borda berri bat egin du ardientzat, mendian.

345. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Oraindala ogeita amar urte erriko artzaiari entzuten omen zioten oiuka asten zanean: ABREAK, ABREAK... EKIZA bidera edo ERREKA bidera....

346. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Gañera gidaria ezin obea genuen bertako semea, gaztetxo garaian artzai ibillia ta bazterrak eskua bezin ondo ezagutzen zituna.

347. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Arkaitzaren pitzatu sakon batez baliaturik, bere bi alboetara bi orma sendo egin eta bere goialdean kañoi sapaiez elkarturik, dana oso ondo egiña; eta gaiñean, inguruko artzai-eraiketetan ikusi oi ez dan etxagintza bat, atea ere oso aundia: bera ikusita, artzaien bizilekua izateko aundiegia iruditzen zaiguna, baiña, ez dugu jakin zertarako erabili zuten.

348. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Jai-egun guztietan meza izaten da, bereziki artzai ta gaua goitasun aietan igaro duten mendigoizaleentzat.

349. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Bertso-saioan Pello Errota, Elizegi anaiak, Saiburu, Esteban Elola, Artzaia, Lexo, Joakin Urbieta ta Txirrita ari izan ziran; azkenik, Txirrita ta Pello Errota geratu ziran txapeldun.

350. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Pello Errota, Gaztelu, Txintxua, Artzai Txikia, Saiburu, Erauskin, Pello Zabaleta, Prantzes-Txikia, Jose Bernardo, Telleri-Txiki, Elio ta olakoekin amaikatxo kopla ondu zizkigun.

351. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0333 Erroak zitun ia egiñak Ahetze`n, eta artzaiñen artzaiñak deadar:(...).

352. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0020 Gerra ostean, erria zotinka, ardiak artzain gabe, egoera itun negargarria.

353. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 Izan ere mundu ura ia erabat nekazari-mundua zan, onelatsu banatuta: mendietan artzaiak, beterrietan nekazariak edo lurgiñak eta uri jendetsuetan eskulangilleak.

354. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Bere larru makildutakoa danborra biurtu bai zan, artzaiek dantza egin zezaten.

355. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0076 Artzai batzuek izan zuten ikuskizun au, benetako arrigarria, eta apaizari bereala esan konjuroa bear-bearrezkoa zala.

356. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Izan ere, artzaia, ez da gaur goizeko mutilla.

357. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0009 DABID ARTZAIN ETA IHESLARI. GAINERATEKO SEMEA. Lehen ager-aldia.

358. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0009 (Hiru artzain gazte, sasi baten itzalean jarriak.)

359. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0012 (Kantuz)
Jauna dut artzain:
ez naiz egonen beharrean
.

360. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0012 Joab: Ez zozula gaizkirik ez erran, ez egin: artzain langilea da zuen Dabid.

361. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0012 Eta azkenean: Ez ote duzue bertze semerik? - Bai gazteena, artzain dagona.

362. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0013 Samuel: Jauna duzu artzain.

363. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0013 Kantariek: Jauna dut artzain... (S.22).

364. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0014 Saul: Etorri ote da zure anaia gaztena, Bethlemeko artzain kantaria?.

365. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 (Dabid ikusi orduko) Kanta zak, kanta zak, artzaina.

366. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Eliab: (Dabid-i larderiaka) Zer behar duk hik hortaz jakin? Ehaiz hi artzain eta pertsulari bat baizik.

367. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 Dabid: Zure zerbitzari hau artzain ninduzun nere aitaren etxean?.

368. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0099 Neguan sartzearekin
artzainak badu zer egin,
bai eta ere atsegin:
ate ondoan ikusi baitut
ardi bat bi bildotxekin,
hantxe bertze bat batekin,
urruntxago bida erkin,
zoin uros naizen nork jakin?.

369. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0099 Ez da atzoko kondaira,
doha bi mil'urtetara
jakintsunen arabera:
bildotx bat hartu besotan eta
artzainak ziren atera,
aingeruekin batera,
Eguberri goiz aldera,
Jesusen adoratzera.

370. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Zer bizi trixtia den, artzainen bizia
Ni nihaur egoiten naiz, arras harritia.

371. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Mendian badituzte, adixkide onak
Sos ainitzekin diren, artzain bizardunak.

372. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Orai bertze trago bat, prest dago barrara
Hura, gaizo artzainak, pagatu beharra.

373. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Han daude errabian, hartz eta otsoak
Zer zafraldia duken gaur, artzain gaizoak.

374. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Horra gaizo gizona, zentakorik gabe,
Mendira artzain doa, arroparik gabe.

375. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Herrian diren horiek, egiten dute irri
Gu bezalako artzain, giza gaizoari
Sosa dugularikan gomita deneri
Gero igual mendian larrua ageri.

376. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Herritar eta artzain guzien artian
Denek kanta ditzaten omore onian.

377. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0006 Berekin zuten, 1936-an Artxilondoko bere etxolan hartu zituen artzaina, oraiko anai Mixel Ihidoy.

378. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Joanden uztailaren 10-ean, gure artzain xaharraren ehorzketak ginituen.

379. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Egin ginuen komentuko artzainen besta bat, behar guziekin.

380. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Orroit niz zonbat Dominitxe unkia zen entzun hitzez: Jainko artzainak bakotxa bere izenaz deitzen... zoin egia den! ziola.

381. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0003 Hirurogoi-ta bortz urtetan Beloke-rat artzain etortzea galdetu zuen, Aiherra-ko erretoraren medioz.

382. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0003 Gure artean izan duzu, hogoi-ta zenbeit urtez, Artzain Onaren itxura.

383. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0006 Ainitz zor dio Lazkao-ko fraidetxeak, euskal-liturgiak ere, bai-eta Aralarreko artzain eta beilariek.

384. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0035 Abram eta Lot-en artzainak kasailan zabiltzan; eta, istan guziz, beren nausien ondotik zoatzin beren arranguren xuritzeko.

385. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0005 Lehenago hitz hortaz adi-arazten zuten, on ala txar, nunbait edo noizbait agertu idazki guzi-guzien moltzoa: eskual-literaturan berdin sartuko zituzten haurren Arriola marriola kinkuankin, Axular-en Geroa, Amezketarraren ipuiak, Gernikako arbola, pastoralak, ostatu-kantuak, Lizardi edo Orixe-ren olerkiak, Peru Abarka, gure apez jakintsunen predikuak ala artzain ziberotarren xikito ausartak.

386. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0115 Gipuzkoarren artean, J. Batista AGIRRE, giputz-euskeraz izan den idazlerik lerdenena eta garbiena; Echagaray, Iturriaga, bai eta Gaspar JAUREGUI Artzaia deitu gudulari famatua, Frantzestean Espoz y Mina-ren meneko egon arren, euskerazalea ere izan zen, eta izpirituz liberala.

387. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Hara zer gatik biziaren pindarrak jauzarazten duen hain usu Euskaldunaren bihotzean, norapait etxetik urrun joaiteko xede beroa, xede eroa: edo Ameriketarat artzain; edo Japoniarat apez.

388. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Jaun abaratsik ez ukeitea, alde batetik ongi, jende xeheak nasaikiago iresten baitu beregaintasunaren airea; bainan bertze aldetik gaizki, jende xehea utzia baita bere-ber, artzainik gabe.

389. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0009 Hanbatenaz nun koblariak ilabete beraren azken egunetan Larrañeko artzaineri kantu bat kuriosa eman baitiote: kantu hortan hain xuxen bi lerro hauk adi ditazke Hegiapali buruz:

390. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Gazte denbora Urnietako Agerre mendian igaro zuen artzain.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Gaina artzai gaixoen paradiso zen mendia utzi eta kalera jaitsi behar izan zuen, hain zuzen ere Donostian egon zen etxebizitza bateko atezain urte mordoska batean.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Artzainek bere kabalak menditik jetxi dituzte han ere panorama lehorra bait da eta hori guzti hori esnearen produkzioan isladatu egin da, beherapen nabari batez.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Txapelketa honetan ondoko herri eta bailaratako artzainek har dezakete parte: Larraun, Araitz, Betelu, Basaburua, Imotz, Ultzama, balarei dagokienez, eta Saldias, Goizueta, Arano, Areso eta Leitza, herrien aldetik.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Orbaitzatik Iruñeako arroaraino hedatzen den lurraldeko artzai guztiek izango dute parte hartzerik.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Txapelketa hauek artzainen partehartzea areagotuko dute eta erreztasun gehiago emango diote publikoari zakurren abilidadeak ikus ditzan, azken hau bait da, herrietan ere, inor konturatu gabea gelditzen den aspektoa.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Erronka latza eta arriskugarria egin dutela aipatu dut arestian, otsoak erakutsitako bide eroso eta zabala arriskugarria izan bait daiteke artzaientzat, beren ardiak konturatzeko irentsiak izango bait dira.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Eta errua artzaiena bakarrik.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Gotzai-artzainek jakin badakite otsoak faltsuak izan ohi direla, batzuetan bakarka baina askotan taldeetan erasotzen dutela, kontsentsu zabal edota gose handiaren aitzakiaz ia beti, baina artzainek ardiak euren larruz defendatzen dituzte, ertzain diren heinean bederen.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Artzainak tronpa daitezke, zeren otsoek engaina bait ditzakete baina gurea bezalako Herri txiki batean denok elkar ezagutzen dugu.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Bakearen izenean gerra odoltsuago bat piztea ez da zaila, elkar hizketen bidez amaitzea ere ez, baina artzainen zakurrek hozka egiten dute, itsutasunean hozkaka bildotsa hil arteraino ari daitezke; artaldea zakurrengandik defendatzen ez dakien artzaina, zer nolako artzain da? Otsoari lana errazten diona, seguraski. XABIER LEKUONA.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Gaurregun ere ohitura berak jarraitzen du artzaien artean.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Aizarnazabalgo Manuel Gorriti, artzai gazteak ez ditu hogeitamar urte izango oraindik eta aurrekoengandik ikasita, beti ilbeheran egiten du lan hori.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Hurrengo kantan, Mantxako artzaian tristetasuna nagusitzen da, kanta lasai eta mina da, hitzak nahiz musika Bergaretxek eginda.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Gorbeako artzaina Eguraldi ona trumoi arriskuaz

405. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gonzalez 0001 Anjel GONZALEZ, Karrantzako artzaia.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Nola elgar atxeman duten Duela 5 urte, serora horrek izkiriatu zautan bazuela anaia bat Ameriketarat joana, artzain, 1928-an.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Eta ni galdeka alde guzietan xaharreneri bazenez izen hortakorik, hor gaindi ezagutu zutenik artzain!.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Bazuen ere lehen kusi bat Pete Harguindeguy, Kalifornian, hau geroztik zendua, eta hunek uste zuen, Wyoming alderat joan zela, artzain.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Zer ixtorioa 20 urtetan (1902 an sortua), joan zen beraz Ameriketarat, untzian, beste hamar bat euskaldunekin, denak artzain, Wyoming-erat.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Gure atso gaizoak ez ziren unatzen
Bere artzainarekin oro kontent ziren:
Ordean heien senar gaixoek etxean
Tupina hutsa zuten batu iluntzean.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 45 Nafartar artzain Iratin gaindi.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Ez dira guti xoratu Nafartar artzain horiek Irati mendirat heldu direlarik.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Alabainan, Alsasu, Etxarri-Aranaz aldeko artzain elkarte batek ibilaldi bat antolatua zuen, Ipar aldeko artzainen ezagutzeko eta hemengo mendietan ibiliz, ikusteko artzainen bizi moldea.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Ibilaldi horren helburua ongi finkatua zuten: etziren batere kurios artzain koperatifa edo gasna egiteko lantegien ikustea, ezen alde hortarik hemen baino abanzatuago baitira; hunarat etorriz, nahi zuten bakarrik artzainekin harreman zonbeit hartu geroari buruz.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Egia erran, jadanik, ezin uka, Hego ta ipar aldeko artzain zonbeiten artean, koperatifa batzuen bidez, harremanak badira sustuz Gipuzkoako aldetik.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bainan Nafarrako aldetik ez da usatzen hemen gaindi artzain elkarte bat bere zuzendari, teknikalari ta artzainekin etortzea.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Segur eguna ezitaken ezin hobeagoa izan, ibilaldiaren ontsa iragaiteko: iguzki eder bat, hegoa ez sobera azkar, eta gainerat mendi, oihanak larrazkeneko sasoinak emaiten duen edergailuez estalia: kanpo itxura berak ez zuen ongi etorri hobeagorik egiten ahal artzain horier.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Zer plazerra harat heltzean, horgo bi artzainen ongi etorria, eta zoin ongi prest ezarriak zituzten gauzak, ongi etorri hoberenaren egiteko: lehenik deiz korala berriaren ikustea; gero antzu koralean zauden artaldearen begistatzea: ez baitira guti gustatu ardi muturbeltz eder horien ikustea.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Artzainaren gasna denek jastatu ahal izan dute, segur estimatu baitute.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Zer kuriostasun ez dute erakutsi artzain horiek: gasna egiteko moldea, ontzeko tokia, iraupena, salpena....

421. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Nehor ez zagon presaturik hortik partitzeko, bazterrak ikusiz, berriz berant pixka batekin, arratsalde erditako heldu dira bazkal tokirat: horrarat etorriak ziren artzain zonbeit eta horietarik Orbaizetako sei artzain.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Ibilaldi bat ezinago baliosa denentzat: lehenik mugaz bi aldetako artzainen artean lokarri berri batzuen sorarazten; hori da gauza baitezpadakoa, geroari buruz, elgarrekin lanean ari behar bada, artzain ofizioaren begiratzeko eta azkartzeko.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 (Ondoko astetan idatziko dugu artzain elkarte horren koperatiba nola kudeatzen den eta gero, Garaziko artzainen bizia ikusiz, Nafartarrena nola iragaiten den).

424. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Irati-ko artzaina.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 Gainera, Garoa-tik hartuta, nobela zati bat irakurri deusku: Joanes artzaina mendian otsoen kontra dabilanean.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Beno, Bizkaian ez; baina Zuberoan eta Nafarroan ba dira batzuk oraindik, eta noizik behinean Gipuzkoara ere pasatu egiten dira, bertako artzainen kalterako.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Bai, eta ba leiteke hortixek etortzea, otsoa artzainentzat guretzat momorro horreek baino bildurgarriagoa da eta.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Artzaiak gera.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Blake, protestanteen artzai eta Konsejo Ekumeniko deritzaion elkarteko idazkaria, sarritan itzultzen da Taizé`ra aren erakutsi sakon eta ederrak artzera.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Badira asko hegal buluzi, arbole landaren beha daudenak, ferdailtzeko, bai-eta-ere, hegoak buhatzearekin, kantuz hasteko artzain kantarieneri nagusi.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Zaina dena gorputzari, bidea dago mendiari; bidetik artzainak, bidetik ihiztariak, bidetik lana, bidetik irria, bidetik bizia!

432. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Bainan artzainak beldur dira gaitz ilhun hori ez ote den aintzina hedatuko.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Larzac-eko ardia itxuretan, Lip muntra bat sabelean: artzain eta langilen griñak elgarretaratuz...

434. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Suizako artzain protestant batek Marsellan hetaz sobera arta harturik, bekatu mortala egin duke, polizak hartu baitu goiz batez, preso ezarri eta Suizarat igorri aireko batekin. Aspaldi huntan ezagutzen dute Euskaldunek San Marcelinen erlisione saindu saindua.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Hoinbertze urte egonez geroz artzain gisa denek ezagutzen eta maite zuten.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Behar dute artzainek hortaz kondu atxiki, nahi ala ez.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Artzainak Urdiñarben

438. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Xalbadorren artaldea bera ere atsekabetua egon behar, zuen artzainik gabe gelditzerakoan: .

439. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Gipuzkoatik joandako artzai bi aritzen omen ziren elkarrekin bertsutan; ez ongi, baina bertsutan.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Sendi apal baten sei seme-alaben artean zarrena eta artzaiña izan arren antzoki biribillean eta zine-tokian antzerki-lan gaitxak antzestu ebazan, baiña berari abestea jakok atsegin.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Artzaiek sundituta gelditu dira begien aurrean agertzen zaien ikuskizunarekin: Mikel goiangeruak ezpataz lepoa moztu dautso erensugeari eta lepo barruan irentsita zeuden kateak zatitu.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Kateak eten artekoa zan eta kateak etenda egozan... Biotz-biotzetik urten jakoz eskerrak Teodosiori, bene-benetako eskerrak Goiko Jaunari... Bitartean artzaiek inguratu jakoz eta euren esku aundiz bizkarra berotzen dautsoe zorionak emonez.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Izan ere Lakuntzako Peru artzaia kristautasunez kutsututa daukazue eta itz-jario biurtu jaku; besteeri izua ez jake oraindik biotz-barrendik aldendu; baiña, ori bai, Teodosiori lagundu dautsoe eskuak eta oiñak kateetatik askatzen.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Bide luze ori egiteko atseden bat bearrezko jako eta orretarako festa bat antolatzea erabagi dabe artzaiek.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Anton, Pello, Peru eta Preminen ondorengo artzaiak ikusi doguz Corpus-Christi egunean prozesiñorako palioa, guante zuriz estalitako atzamarrez eroaten.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Triku-arriak, dolmenak, egin zituztenen semeak dozuz gaurko artzaiak, lengo mendietan bizi dira gaur ere eta lengo bizibidetik jaten dabe gaur ere ogia.

447. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Artzaia dabillen tokian dago aberea, eta artzaien illobiak dira trikuarriak.

448. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Trikuarriak nabarmentzen dau zer lekuetan bizi zan bertan eortzitako artzaiña.

449. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Eortzeko moda berriak eldu ziran euskaldunen artera eta trikuarriak zertarako ziran aaztu jaken gure artzaiñai.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Orrela, apaizgintzan sendo sinisten degula, ta onartuz Elizak apaiz egiteko jartzen dituan baldintzak, Konzilioko itz auek uste-osoan birresaten ditugu: Apaizgaiak ezitzeko Seminarioak bearrezkoak ditugu. Auetan ikasleen ezikera osoak ontara zuzendu bear du: egiazko eliz-artzaiak ezitzera, Jesukristo gure Jauna, Maisu, Apaiz eta Artzaiaren antzera.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Testigo bat Idahon artzaiñ egona zan.

452. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ipar-ameriketan 4 urte eginda artzaiñ etorri da Aldazko Jose Mª Bristain.

453. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1978 0001 Bera bizitzari begiratuz, jakitun, artzai eta erlijio gidari bezala agertzen zaigu.

454. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0017 KADET -
MARTI

Biarnesek holako zerbait die,
Bena espaiñul artzaiñak
Franko espantotxe dûtûtzû,
Handi elhik eta obrak!

455. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0053 Adio ene seme maitiak!
Adio adixkidiak!
Adio laborariak!
Adio ere artzaiñak!

456. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0024 ELEONORA
Artzain gaixua erradazû
Nizanez bide hunian
Maria Nabarrak gidatûrik
Nûzû egûn bortu huntan.

457. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0098 Artzaiñ hoberenak dûtûk
artzaiñ Santa Grazikuak;
Zeren tentuz tentuz beitie
jarraikitzen kabaliak.

458. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0015 ETCHEGOYHEN
Bethi bezala dûgû
Nurk gure ûngûria...
Ardi saldo ederra
Eta artzaiñ haitiak!

459. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00033 Ba, kontatzen danez, ha Balzolako suge-deabrua bizirik itzi gura eban artzainari urregorria emon ei eutsan deabruak, guda oste baten urrunetik airean Balzolaraino ekarriz gainera, baina ondobeharrean artzainak beretzat gorde barik, Dimako S. Pedroko Gabon gaueko mezatarako emon ei eban ha urregorri guztia.

460. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00117 Bien bitartean, han ebilzan, guztiz gaututa, artzaina aurretik eta deabrua atzerik hara pagaperik pagape, mendirik mendi eta landarik landa.

461. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Mendian gora zela, hainbat artzain, mandazain, egurgin, ikazgin eta gainetiko ikusten zuen ikusi be baina ez zegoen berbagura olagizon handiki hori, harik eta bere barruko ardura kendu arte.

462. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0018 Gonzen guztijok lanera:
lugiña atxurrakin solora,
artzaiña ardijakin mendira,
itxas-gizona be, itxasora,
ta, Aberriko seme guztijok
goazen Euzkadi goratzera,
bakotxa zur bere lanera
geure errija azkatutera

463. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0026 Artzaia lez ezagutzen zan.

464. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Orregaitik dago artzain ona egiñik.

465. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00073 Gizartea zeharo hierarkizatua (mailakatua) eta lanaren banaketa nahiko finkatua zegoen, lanbide desberdinak zirela bide (artzainak, nekazariak, militarrak, artisauak, merkatariak, etxegileak...). Erregeak eta kleroak (elizjendea) garrantzia handia zuten, eurak baitziren lurren jabe eta soberakinen administrari.

466. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 5. Artzainaren arrazoiak erabiliz (3. ariketakoak), osatu ipuin hori.

467. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 III. mendetik aurrera, Jesus Artzain Onaren gisa agertzen da, grekoerromatarren estilo klasikoaren arabera.

468. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0066 Artzainek erabiltzen zuten xirularen oinordekoa dugu hainbat orkestra, musika-talde eta txarangatan ikusi ohi dugun flauta.

469. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0239 Artzai arabiar batek aurkitu zuen kafea VI. mendean.

470. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0018 Bai, bakartasunaren erdian gindoazela, hauexek entzun genituen: abere baten zintzarriaren dulun-duluna, ardien beee negartia, suge zaharraren txistua, motor baten motore-zarata, mendigoizalearen oihua, zuhaitz-hostoen firfira biguina, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa, artzainaren deiadar luzea, egurgilearen aizkorakada neurtua, azeriaren zaunka, zaldiaren irrintzia, basahuntz beldurtiaren zalaparta, zozoaren txortxorra, txori kantari askoren txio-txio alaia, errekatxoen pol-pola, basurdearen arnas hotsa, haur-talde batek sortutako abestiak, flauta-doinuak, kriskitin-hotsak, txaloak, kitarra-doinuak...

471. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0036 Trafiko-zarata, kantari ari diren txoriak, haize-durundia, artzainaren deiadarrak... zuzenean entzun nahi badituzu, etxetik irten behar nahitaez.

472. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 ARTZAINA ETA LAMIA

473. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Behin batean, artzain gazte bat basoan zebilen bere artaldearekin.

474. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Egun batean, ordea, neska eta artzaina hizketan zeuden zuhaitz baten itzalpean lasai-lasai eta neskak, konturatu gabe, esan zuen:

475. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 -Berrehun urte al dauzka neska eder honek? pentsatu zuen artzainak eta, harriturik, baserrira heldutakoan, amari kontatu zion.

476. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Artzaina guztiz tristeturik geratu zen eta tristuraren tristuraz gaixotu zen.

477. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Herritarrek, oso penaturik, baso ondoan lurperatu zuten artzaina.

478. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Herriko jendea joan ondoren, lamia artzainaren hilobira joan zen eta bost egun igaro zituen artzainaren hilobiaren ondoan negar eta negar.

479. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Eta lamiaren malkoetatik, artzainaren hilobian iturria sortu zen.

480. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Artzaina hil baino lehen

481. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Artzaina hil eta gero

482. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0041 Artzainek gurtu zuteneko kontaketa gogoratu eta osatu.

483. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0041 Artzainek ikusi zuten...

484. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0053 - Artzaina eta honen tribua (klana), nomadak.

485. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0053 - Abraham: herria eta artaldea gidatzen duen artzaina.

486. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0086 1. Dabid artzain txikia.

487. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0086 1. Dabid artzain txikia

488. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0086 Samuel: Begira, Dabid, oraindik ume bat besterik ez zara, artzain on eta ausarta baldin bazara ere.

489. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00118 Pakea nahi al duzu? Joan haruntza! Han dago pakea! Udaberrian zizak bildu eta artzaiakin hitzegin; da, mendia gustatzen bazaizu, han gozatuko zara.

490. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00126 Bi ardi faltako ziren handik aurrera artaldean, baina hala eta guztiz ere, laiotzeko elurrak urtu gabe iraungo zuen bitartean behinik behin, gure zakur eta artzainak han jarraituko zuten betirako.

491. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00112 Baina lasaitasunak ez du luzaro iraun, arratseko bakea hautsiz, esku artean makila duela artzaina hurbildu baitzait erabat asaldaturik:

492. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 - Lagunok orain badakigu zergatik desagertu zen kontseilari urdina eta baliteke beste herritar asko ere erraldoi horren atzaparretan egotea, beraz aurka egin behar diogu besteak salbatu nahi baditugu baina horretarako zure ardiak beharko ditugu artzain.

493. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0023 Ez al dute artzainek hau erabiliko?, nik arrituta.

494. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0023 Artzain eta arrantzaleak ere bazeuden.

495. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0058 - Pocopeso ere ez duk artzaia, eta hura ere nirekin morroi ibilita zegok.

496. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0155 Jainkoa dugu artzain,
ez zaigu deus faltako,
belar freskoa dagoen lekura garamatza ...

497. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0043 - Aholku sail bat Alperrontzi eta antzekoentzat - erantzun zion artzain zaharrak ere isilpeka -.

498. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00060 Ant. Jauna dut Artzain, ez naiz ezeren beharrean; larre guritan Hark nau etzan.

499. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0071 Hark batzuk besteengandik bereiziko ditu, artzaiak ardiak ahuntzengandik bereizten dituen bezala: ardiak bere eskuin aldean ipiniko ditu; ahuntzak, berriz, ezker aldean.

500. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0098 Ni naiz artzaiona; ezagutzen ditut nire ardiak, eta neureek ezagutzen naute Ni; Aitak Ni ezagutzen nauen bezala, eta berdin Nik Aita; gainera nire bizia ematen dut Nik ardiengatik.

501. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0098 Baditut, artegi honetakoak ez diren beste ardi batzuk; haiek ere erakarri beharrak dauzkat; adituko dute nire ahotsa, eta artalde bakarra izango da, eta artzai bakarra.

502. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 [265] Artzaiak

503. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 Lehena. Kristo gure Jaunaren jaiotza aingeruak artzaiei agertzen die: Poz haundia agertzen dizuet, gaur munduaren Salbatzailea jaio baita.

504. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 2.garrena. Artzaiak Belenera doaz: Lasterka etorri ziren eta Maria eta Jose aurkitu zituzten, eta haurra askan jarria.

505. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 3garrena. Artzaiak Jauna goresten eta aintzatzen itzuli ziren.

506. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00081 Menalok beti ditu oihana berritsu eta pinuak hizlari, beti aditzen ditu hark artzainen amodioak eta Pan, kanaberak antzegabe pairatu ez zituen lehenena.

507. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Joan egingo naiz, eta chalcistat bertsotan atonduta dauzkadan kantuak joko ditut artzain siciliarraren txirulaz.

508. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00301 Aristeo artzaina, peneoar Tempetik ihes egiten, erleak, diotenez, gaixotasunak eta goseak galduta, tristeturik ibaiaren iturburu sakratuaren ondoan jarri zen, gauza askorengatik kexatuz eta amari honelako ahotsez esaten ziola:

509. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00093 - Gu bezalako artzain trebatuen gidaritzapean, gau ilunetan ez duzue eragozpenik aurkituko hodeiertzaz haraindiko plazerraren gailurreraino iristeko, zeruko izar distiratsuak lagun.

510. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0070 KORIKANCHA-N (KESWERAZ KORI-URRE ETA CANCHA- enparantza handia) URRE HUTSEZ ETA BEREZKO NEURRIAN MOLDATU ZITUZTEN BIKUÑAK, ALPAKAK, KONDOREAK ETA BESTE ZENBAIT ANDEAR ANIMALIA, ARTZAINAK ABAIL ETA MAKILAREKIN, ARTO-LANDAK...

511. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0251 Boskarren Etorbidean zehar 110. Kaleraino zuzen jo, Zazpigarren Etorbiderantz jiratu, 139. Kaleraino iparralderako norabideari eutsi eta azkenik, bere artzainaren etxe aurrean gelditu zen.

512. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0042 Artzainak eginbeharra bete zuen eta Ilehori, albiste hau entzuterakoan, bapatean garrasi bat eginez betirako ezkutatu zen, bere lagunetara bilduaz.

513. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0079 Morganen algarak Txindoki-puntako artzainak entzuten zituen.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00048 Animalien larrua gizakiak milaka urtetan zehar eta zereginik anitzenetarako erabili izan du; nola ondutakoa hala zurratua, ileduna nahiz ilerik gabea. Historiaurretik erabili izan du gizakiak hotzaz babesteko jantzi gisa. Gaur egun ere ikus daitezke oraindik Pirinioetako artzain, abeltzain eta egurketariak akerraren azalarekin egindako bizkarlarruak jantzita.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00068 Irutea eta ehundura ditugu neolitikoaren garaian hasi eta garatutako beste bi aurrerapen. Haria egiteko, aspalditik erabiltzen diren zuntzen jatorria animaliak edo landareak izan daitezke. Lehenak latxa arrazako ardien iletik eta Nafarroako txurra eta rasa arrazakoetatik datozkigu, batez ere. Ardatza eta txaratila lanabesen bitartez, amonek eta artzainek artile hau iruten dute harilkotan biltzeko, eta gero, lakatz samarrak izan arren, berotzeko primerakoak diren artilezko galtzerdiak lantzen dituzte.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00001 1896. urtean ospatu ziren Atenasen Garai Modernoko lehen JJOO. Greziar jokoetako probak mantendu ziren ahal den neurrian, baina garai berrietara egokiturik. Halere Pierre de Coubertinen bultzada zela eta, proba berri bat gehitu zen: Antzinako guda-zelai bat zenetik, estadioraino luzatu zen lasterketa. Soldaduek eta artzaiek hartu zuten parte 42 km hauetan. Maratoiaren lehenengo irabazlea: Spiridon Loues.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00128 Gil Vicenteren antzerkian hizkuntzaren bikoiztasuna (portuguesa eta gaztelera) maiz ikus liteke. Egile honen antzerkian hizkuntzaren bikoiztasuna gizarte maila nabarmentzeko izaten zen, adibidez, zenbait pertsonaia portuguesez mintzatzen baziren, artzainak eta laborariak gazteleraz mintzatuko ziren eta denok dakigu antzerkian pertsonaia hauek ezjakintasunaren adierazgarri zirela.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00040 Inguru hori ustiatzen hasi ziren lehen urteetako datuak oso urriak dira. Aspaldidanik esaten omen zen Aizkorrin artzainek harri distiratsuak aurkitzen zituztela baina ez dakigu garbi noiz hasi ziren inguru hartan zegoen mineral-aberastazunari buruzko kontuak. Dena den, XIX. mendeko 50eko hamarkadan agertu zen inguru honetan Real Compañia Asturiana de Minas delakoa.

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00046 Izabako Ciriaco Garate artzainak ere antzera hil omen zuen bere burua, eta beste zenbaitek ere bai... Vianan ezezagun bat azaldu omen zen, eskale bat edo gizon atzeratu bat beharbada. Atxilotu zuten baina ez zuen hitz egiten. Frantsesez galdekatzen ere saiatu ziren, alfer-alferrik. Errusiarra jarri zioten ezizena, eta azkenean fusilatu egin zuten espia izateagatik. Etxerik gabeko ijitoak ere hil zituzten horrela.

520. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00008 Mende honetan Ergoienetik Goñerrira bidean erauntsiak eta lainoak iluntzean harrapaturik blai-blai zegoen emazteki bati seca, seca las errápias ziotson erdara baldarrean bere txabolara sutondora eraman zuen artzain ergoiendar batek; hitz egokia ez etorki gogora!

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00065 Baldintza oso eskasetan ibili arren, kolpez kolpe jardun zuten Mexiko Berriko mendietan 1881eko udan zehar, meatzari, artzain edo soldadu, estatubatuar zein mexikar, ahal zuten guztiei eraso eginez.

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00061 Inguruak miatu zituen Joxemigelek eta artzain zebilen 15 urteko mutiko bati galdetu zion ikusi berri zuen harriaz.

523. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. zubizarreta 0158 Ta uzten dezu, Artzai Santua,
Bakardade ta lantuaz,
Ibar ondokai ta ilun onetan
Zure jendea emen beraz,
Ta zu, autsirik aize garbia,
Betiko bizira zoaz?

524. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Baina zaila aldiz, bidegurutzetako artzaien aurpegi zaharkituak eta gorputz nekatuak kontatzea.

525. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0025 Gaztelaniatik ere itzuli izan du: Karmengo Amari Abestia (1951), Avilako Teresaren Vivo sin vivir en mí = Zeruan det nik bizia (1952), Arin, artzaiak! (1953); Alfredo Gómez Jaime-ren olerki bat edo beste ere euskaratu izan zuen (1967), baita beste batzurenak ere, esaterako, Jorge Isaac (1967), L. C. Lopez (1967); Kolonbiako olerkari batzuren lanak itzuli zituen (1968), baita Unamunorenak ere (1970)...; eta batez ere Joan Gurutzekoaren olerkirik gorenak argitaratu zituen 1990.etik 1991.era bitartean Karmel aldizkarian Cántico espiritual, Karmel 1990-3/4, 461-473; Aberik ez ta aberik bai, Karmel 1990-3/4, 508;( (...).

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1112 Nolanahi ere, euskaldunok bizi diren inguruneak ba omen du zerikusirik, normala denez, euskararen iraupenarekin: artzain edo ostatu jabeen seme-alabek, esate baterako, luzaroago atxiki omen dute euren arbasoen hizkuntza.

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0038 Brontze Aroaren hastetik, atlantiar probintzia handia, Espainiatik Ingalaterraraino elkargo zabal bat bilakatua da, egiazko Merkatu Batu bat, non ere arotzak, prospekziolariak, artzainak eta merkatariak naharo baitira.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0058 Horiek dira monolitoak edo zutarriak (menhir), hauek ere dirudienez, lehenagoko artzain bizimoduari barne-barnetik lotuak.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0152 Artzain batek auzoko satorzulo batean aurkitutako brontzezko lantza batek ospa dezake Akitaniako konkistaren bururapena, Kristo aitzineko azken mendearen bukaera aldera. (J.L. Tobie).

530. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Mendi gain horietan kareak eman buztin meharrean pago eta izai basoak badaude, 600-1400 metrotaraino, gero handik goiti larreak, bazkak eta artzainen olhalte eta haien egoitza diren olhak.

531. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Arbaillan ordea, ur eskaziak lekuka desertu bilakatzen du mendia baina, Iteko oihana badago eta Ahuzki aldean artzain olalte onik.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Apaiz zintzo bat bezala mintzo zela hor gure artzaina iruditu zitzaidan, gaiarekin ederki identifikaturik eta apaiz batek zeuzkakeen sendimendurik zinezkoenetan murgildurik.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Horrelakoxe alderdiak ikusi nizkion nik abenduaren 18 hartan urepeldarrari, eta horrelaxe bildu ninduen bere zaletuen taldera Urepeleko artzainak.

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0130 Bertsolari deklaratu dugula, irakurle, zuk eta nik Urepeleko artzaina, eta bertsolari haundi eta zenbait alditan paregabe?

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0130 Nola ez zuten bada sumatuko, udaberritik negurainoko aldea baldin bazegoen artzaina haiekin izan edo ez izan?

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0130 Ez dauka saltzeko artzaina.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0079 Abeltzaintza eta espezieen kontserbazioa bateragarriak mantentzeko ahalegin sendoak egin beharko dira, horien artean kalte-ordainak lehenbailehen burutu artzaien galerak orekatzeko.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0155 Artzain jardun zuten hala batzuek nola besteek eta, urteak joan arau, euskaldun artzainak izango ziren nagusi EEBBetako Mendebaldean, senideak senidea garraiatu baitzuen, herritarrak herritarra...

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Robert Laxalt-ek ingelesez idatzi zuen bere aitak Dominique-k, alegia, EEBBetako Mendebaldean berrogeita hamar urte artzain eman eta gero sorlekura egin zuen bisitaren gaineko nobela arrakasta handiko best seller-a: Sweet Promised Land, 1957an ikusi baitzuen, aurrenekoz, argia;

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 ondoren etorri ziren beste hizkuntzetara itzulpenak: frantsesez, alemanez eta azkenik, euskaraz, Dominique, Artzain xiberotar bat Nevadan (Elkar, 1988), Xabier Mendiguren Bereziartuk itzuli zuela eta kritika saria jaso.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0175 5 ELUSTONDO, Miel Anjel: Javier Aldekoa: Inork ez du nahi artzain egin hemen, ez dute-eta biziki pagatzen, in: Euskaldunon Egunkaria, 1995-III-31. 32. or.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0175 26 ELUSTONDO, Miel Anjel: Joxe Mallea-Olaetxe: Beste inon ez dauden agiriak dira EEBBetako artzainen lertxumarrak, in Argia, 1.536. zka., 1995-VI-25. 29-33 or.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0086 Horrez gain, artzain eta ehiztariek diotenez hartz arra eta emea parekatzen direnean elkarren gainean egoten dira gizakien gisan.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0102 Bidaiari eta artzainei lapurreta egiten zien.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Leitzako artzaiak berriz: Azarotik asita bost illabetian, geroztik emen gaude beti elurpian.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Leitzalarreko artzaiaren bertsoak lau puntukoak dira.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Gauzak horrela, bistan da Leitzalarreko artzaiaren bertsoak 1888ko elutean ez baina, lehenagokoren batean paratuak direla.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Elurrak botatako etxeak eta azpian harrapatutako jendea; mendian galdutako zenbait artzai; goseak hildako abere eta ardi sail ikaragarriak; herri barrenera eta ikuiluko atetara haragisur sartutako otsoak eta basurdeak; han eta hemen egindako sarraskiak; hotzak hormaturik hildako jendea,...

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 Bi urteren okerra goitibehiti, aitona xahar haretxen ahotik jasoak zituen Leitzako kantak Aita Modestok, eta nago patxadan hartu izan balu, horiez gain beste bost kanta 1 Ikus beste bat Leitzalarreko artzaiaren bertsoak izeneko sailean. eder ere kantatuko ez ote zion.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 1 Ikus beste bat Leitzalarreko artzaiaren bertsoak izeneko sailean.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0222 Neurri batean lurrean marraztutako zirkuluaren ideia, sua egiteko, etxebizitza eraikitzeko (historiaurreko artzainen arkuek adibidez), lur bat hesitzeko (harrizko hormaz edo harri zabalez, Baztanen, adibidez) baserri aurrean larraineko zorua harriztatzeko eta harrespileko espazio sakratua mugatzeko, euskaldunaren oinarri antropologikoan dago.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0173 Pentsa zer motibazioa zuten gure artzainek!

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0015 Europako artzain-erakundeen adibide gisa hartuz gero, ola oso bestelakoa da Greziako iparmendebaldean Sarakatsani-n transhumantzian aritzen diren artzainek eratutako konpainia edo stani deitutakoekin (Campbell 1964).

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0015 Antolaketa horren arabera zehazten dira artzainen arteko harremanak eta txandaka bereganatzen dituzten artzain-eginkizunak.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0015 Artzainak biltzen direnean norberak gogoz goratzen ditu bere elkarteko merituak, eta ni neu behin baino gehiagotan izan nintzen horren lekuko: Zein olak du ikuskizun ederrena?

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 Urteko batzarrean artzainen batek olan uda guztian bere txandak ez dituela beteko, baina bere azienda bulltan larratzea nahi duela adierazten badu, ardiak zaindu eta jezteagatik bere kideak ordaindu egin behar izaten ditu.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 1978. urtean Ligoletako artzain batek, txabolan bere txandak egitea alde batera utzita, 825 libera ordaindu zituen bere berrogeita hamabost ardiak zaintzeagatik.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 Artzainentzat maiatzaren amaieran artaldeak gora igotzea pozgarria da.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0079 Antzualdi guztian txabolan bi artzain baino gehiago ez ziren inoiz egoten.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0079 Udaldian artzainak olhan ûngûrian (olako errotazioan) direla esaten da.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Aizessarian aspaldi ibili zirelako orduko lan latza eta lagunarte beroa gogoan dituzten artzain batzuek diotenez, gaur egungo oletako bizimodua tristea eta bakartia da.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 (...) artzainak arretaz zaintzen ditu.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Artzainak ardiak estaltzeko inolako kontrolik egiten ez badu ere, bere trebetasuna ardiek hilabete horretan munduratzen dituzten arkumeen kopuruaren arabera juzgatuko dute.

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Umea egiteko garaian, artzainak gau batzuetan ardiei erditzen lagundu behar izaten die.

565. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Emagin trebeen pareko izaki, artzainek ez dute zesarea egin nahi izaten.

566. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Artzainaren lehenengoetako lana arkume jaio berriari ama ezagutzen eta titia hartzen irakastea da.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Horrelakoak, uste dutenez, artzainak esnearen substantziatik (materiatik) bere bola azkarregi eratu duenean sortzen dira.

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Artzainek beren auzokoen gaztei egozten dizkieten akatsak gehienetan fabrikazio-hutsengatikoak izaten dira eta nekez izaten dira lehortzeko lekua desegokia delako.

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Artzain gehienentzat barkaezina litzateke gazta behi-esneaz edo behi-esnea nahastutako ardi-esneaz egitea, nahiz eta auzoko euskaldun eta nafarrek normalean horrela egin.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Santa-Graziko artzain batek bakarrik (eta bera ez zen berriemaile fidagarria) esan zidan berak esneak nahastu egiten zituela.

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 Horregatik artzain gehienek abuztua baino lehen ez dituzte gaztak menditik jaisten 4. 1979. urtean Ligoletako artzainek txabolako gaztak herrira uztailaren hasieran ekarri zituzten. Gaztak ontzen ari ziren eta batzuk ez ziren ongi lehortu. Artzainek beren gaztak turistek harrapatuko zituzten beldur zirelako jaitsi zituzten.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 (Adierazia dudanez, goia orratzek esferan dituzten higidurarekin lotuta dago usadiozko errotazio guztietan: ogi bedeinkatuarenean eta artzainen joan-etorrietan).

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0228 Etxeko partaideak eta lehen auzoak bezalaxe, kide diren artzainak ere elkarri laguntzera behartuta daude.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0228 Etxe desberdinetako (eta batzuetan auzune desberdinetako) artzainen arteko laguntza sistematikoa posible da ola erakunde iraunkorra delako eta antolaketa formala duelako.

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0228 Izan ere, horren ondorioz finkatzen dira artzainen arteko harremanak eta sistematikoki ordenatzen dira beren artzain-zereginak.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0247 Auzolana eta elkarrekikotasuna dira gaur egun ere portaera-eredua etxeko partaideen artean, lehen auzoen artean eta olako artzainen artean.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0267 Frantzia aldeko isurialdean ere gertatu da hori, artzainek ekosistema induzitua eratu dutelako (Dendaletxe, 1975).

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Izan ere, eraikitako ekosisteman artzainak intentsiboki bere ingurukoa eta etxean beharrezkoa duena baino ez du ustiatzen.

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Lehen bai, baina gaur egun esan dezakegu euskaldunak ez direla jadanik artzainak; Euskal Herritik hona etorri ziren euskaldun haiek esan dezagun duela bi belaunaldi artzain moduan hasi, baina negozio-jende arrakastatsuak bilakatu dira gaur egun.

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Aita etorri zen lehenik Ameriketara, artzain gisa eta, geroago, ama ekarrarazi zuen.

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Aita eta baita bere anaia ere, Pablo, artzain hasi ziren hemen.

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0061 Adineko artzain batzuek diotenez, garai batean inguru guztiari Ûnhûrûz deitzen zitzaion, eta argitu beharra dago Kakuetako arroiletik hegomendebaldera gertu den gailur batek ere izen horixe duela.

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0062 * Gerora berriz, Felipe Iriarte Larrañaga, Tauki gaitzizenez ezagutzen zen artzaia, 1854ean Eskoriatzan jaioa, Telleriarteko Martintxokoako alaba Catalina Odria Zumalakarregirekin ezkondu, eta bertan bizi izan zen.

584. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0062 Seme-alabarik izan ez zutenez, Tauki artzaia alargundua, artaldea eta baserria utzi beharrean gertatu zen.

585. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0117 Argi dago Aita Saindua ez dela mundu osoaren jabea, zeren Jesus Jaunak erran baitu munduaren azkenean artalde bakar bat izanen dela eta artzain bakar bat (Jn 10,16), eta beraz anartean ez dira ardi guziak artalde berean izanen.

586. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0169 Arantzazun ostera, 200 urte baino gehiago duen ohitura bat ospatzen da: Urbixako artzainak arkume batez jaisten dira Arantzazuko santutegira, Urbixara igandero meza ematera joaten den fraileari lehen Aita Lasa, egun Aita Villasante arkumea eskaintzera.

587. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0062 Artzaiak negualdia igarotzera Irurdita sarobera hurbiltzen zirenetik, bazter hau jende askoren pasaleku eta bizitoki izan da.

588. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0024 Western Range Association-ek etsi zuen artzainak Europatik ekartzetik eta Mexikora, Perura zein Txilera jo zuen bila (Douglass, 1980b).

589. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00021 Sarri hasi bazera
salara joaten,
porro erre eta
whisky edaten,
ai, gaztia,
whisky edaten,
artzai hobe zenuke
mendi-punta baten.

590. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0017 Orretan zintzotasun aundia zutela badakigu ango artzaiak.

591. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0188 Artzai, itzai, auntzai

592. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0392 Artzaiak Belen-a dijoaz (15-20).

593. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0392 Kontaera onek sinismen bidean egin bear ditugun urratsak adierazten dizkigu: salbamenaren Berriona aditzera emana izan da (10); artzaiek biotz onez onartu dute (15); orrela Kristorekin aurkitu dira (16); Kristorekin aurkitu ondoren, Aren berri ematera dijoaz (17.20) eta Jainkoa goresten dute (20).

594. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00039 Gaztetan artzaia izan zan, eta gero industri langille, baiña azi zan baserriari eta bertako lanari utzi gabe.

595. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0082 OTSOA ARTZAIN

596. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0082 Jaun Otsok egin zuen behar zela,
Jaun Axeri frikun hura bezala,
abilki jokatu, kaskoz!
Hunen jokotria askoz
burua hantua,
osoki hartua,
badoa
otsoa,
Jainkoak daki norat,
artzainez beztitzerat.

597. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0082 -Ni naiz Patin, artalde honen artzaina!
liro erran goraki,
eleketa balaki,
hola moldatua
eta pildatua.

598. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Mattin Artzaina

599. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0011 Iruin harri hortarik hurbil lehenagoko artzainen etxola aztarna edo herrestoak: denboran, Garaziko mendietan bezela, Heletako artzainek urtearen parte bat mendian pasatzen zuketen.

600. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0124 Etxekandereak erran zion: Habil hortik kanpora, artzain txarra!

601. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Horrela, artzainei laguntza ekonomikoa eta teknikoa ematea eskatzen da, subsidioen programa bat antolatuz eta indemnizazioak ordainduz.

602. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Lurralde oietako artzaien toki asko bertako semeak semak zuten ardura ta agintaritza, ez geiago Nafarroako erregiñak.

603. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00040 Orra or atzeneko birtute edo akats oñekin zer estimatuak ziran Ameriketan artzai euskaldunak leku basati oietan artaldearekin lana egiteko.

604. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 ERREPORTAJEA BI ARTZAI GAZTEREN BIZIMODUA

605. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Maider eta Xabier, egungo artzai gazteak.

606. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Ez lirateke gaur albiste izango, xehetasun txiki batengatik izango ez balitz: beraien lanbidea artzai izatearena da.

607. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Egun ez da batere erraza entzutea gazte bati bere benetako bokazioa artzai izatearena dela.

608. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Txikitatik izan dute argi, beraien bizitza ardien munduan tinkatu nahi zutela. Maiderren kasua oraindik apartekoagoa da, betidanik pentsatu baita artzaien lanbidea gizonez osatua dagoela soilik.

609. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Hala ere, Maiderrek hau ezeztatu digu, berak ardiekin lan egiten duen emakume asko ezagutzen baititu, Oñatiko eskolan aritu ginenean, artzai baten etxean egiten genuen astea eta han emakumea zen ardiekin zebilena. Baina hau ez da kasu bakarra, gehiago ere ezagutzen ditut.

610. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Bere aitona eta aita, artzaiak izan dira eta bere asmoa, ohitura zahar honekin jarraitzea da.

611. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Artzai izateko ere ezagupen asko eduki behar dira, jende askok kontrakoa pentsatu arren.

612. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Astean zehar, bakoitza artzai baten etxean egoten zen.

613. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Honela, lehen pertsonan ezagutzen zuten nolakoa izan daitekeen artzai baten bizitza.

614. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Nahiz eta biek artalde sendo eta zabal batzuk eduki, ez digute esan nahi zenbat buru dituen bakoitzak, hori artzai baten sekreturik handiena da.

615. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Mundu industrializatuan sartu direnetik, artzaien lana bigundu egin da, nahiz eta oraindik ere beltzak ikusi askotan.

616. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Xabierren ustetan hau guztiz beharrezkoa da, ?egun gauzak dauden bezala ikusita. Geroz eta konpetentzia handiagoa dago eta gainera merkatua oso zorrotza da. Hala ere, egun erretiratzeko dagoen artzai asko dago eta hauek ez dute bere etxeetan makinak sartzeko asmorik.

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Biek aitortzen digute egun hau berezia dela, artzai guztiak biltzen garelako urtean behin

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Helbide pornografikoak bakarrik ziren eta niri pertsonalki bidaltzen zizkidaten. Baina harridura are handiagoa izan zen, nire posta elektronikoko zerrendako lehenengo 50 pertsonek elizako artzain eta bisitariak barne nire ordenadoretik pornografiaz betetako dokumentu bera jaso zutela jakin nuenean.

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 EAJren eta Arzalluzen kontra mintzatu diren apezpiku eta hiru txikiko teologo guztiek artzain batek bere artaldearen marruak eta beharrak ezagutu behar dituela aitortu dute.

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Errekamari euskal mitologian oinarriturik dago eta basoko lamia batekin maitemindurik dagoen artzain baten gorabeherak azaltzen ditu.

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Nafarroan, Iparraldean nagoenean Akitania osoa barne, baita Errioxa barne ere, badakit euskalerrian diraudala; oso herrialde berezitan (gipuzkoarrak munduaren zila izaten ohiturik omen dagoz), baina barnean dauzkan ezberdintasunek Euskadi osatzen dute: bitarteko, ustezko arbitrio arbitrarioak zeharkatzen ditudanez gero, beti aldakorrak diren azentuek, doinuek (itsasokoa, mendikoa, artzainena, kalekoa, iragarkiena) ohiturek, izenek, lexikoek Euskadiz kanpo ez naizela jeitsi konfirmatzen didate.

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0030 Lorategi ta jolastegi batzuetan ere tokitxo batzuk gertu oi dituzte bizilagunek, eta ori legezkoa ez danez, bai artzaiñei ixillerazi ere legezkoa ez danez, bai ertzaiñie ixillerazi ere dirua eskeiñiz.

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Bañan direnak direla, jakin bezate aurretik ongi artuak izango direla, gure artzai izendatu dituena Eliza bera delako.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Apeza dela, animen artzaia dela.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Mendigoizaletik aparte, artzai-lekua da noski Igaratza; badakigu artzai gizarajoak naiko jeka dirala bizimoduz, baiña kalean ere badegu galtzak bete lan.

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0016 Onela esaten zidan oraindik-orain basarritar gazte batek: gu baiño ume tontoagorik ez da; Europa ori bear omen gendun eta ara zer ekarri digun: esnea merkatzea, aragirik iñork nai ez, artzaiak ardilleak erretzen, arkumea orain amar urte baiño merkeago, piñua edo egurra ere Europa'tik omen dator emengoa baiño merkeagoa eta obea eta abar.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0010 Aurkeztu ere Manuel de Luna, Artzain Ebanjelikoak eta Jose Mari Setien, Donostiako Gotzainak aurkeztu zuten, besteak beste.

628. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00005 Artaldea erosi eta artzain joan.

629. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 00001 Gobernu batekin badu euskal lurrak bere agintaritza barnean, eta kanpoan, mundu guziaren aintzinean, bere ezagutza ofiziala, euskal mintzairak, kulturak, ekonomiak bere zuzenen zaintzalea, eta horrek ni hunkitzen nau, bai-eta zu ere, beste gobernu batzuen menekoak eta oro, Nafarroa Otxagabiako oihantzaina, Santa-Graziko artzaina, Bizkai-Elantxobeko arrantzalea, nola Mondragoi-Arrasateko industrilaria edo Agurain aldeko nekazaria Araban eta Gipuzkoar-Lapurtarrak.

630. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00004 Hiru hegazkin eta egun oso bat behar izan genituen ailegatzeko (bidai arina, garai batean hemendik joandako artzainek egin behar izan zutenarekin konparatuz gero).

631. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Elkon nengoela jakin nuen bazela Leon Bereau izeneko Lesakar bat, artzai joandako euskaldunen aferak kontatzen zituzten bertso batzuk egin zituena, ordu erdi beranduago jakin nuenez, bezperan Alfontsoren etxean ezagututakoa zen Leon: bertsoak atzenduak ditut, aspaldiko kontuak dire hoiek.

632. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Artzainen gogoetak zuhaitzetan idatziak

633. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Nola ez aipa haatik, Maulen igande aratsean, 800 lagunek prezatu dugun Muskildiarren Ikusgarri xarmanta, horko pertsu eta kantuak, Bertzaiz anaiek ontuak, dantzari gazteen itzul-inguruak, soinulari ta argilarien talendua, hots obra guzia, laster Donostiarrek ikusten ahalko dutena eta beste batzuek ere, hala nola Lapurtar zenbaitek, entzun ta ikusi behar luketena, Muskildiko artzainen axuriak sortzen hasi baino lehen.

634. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Beñat, gizon seriosa eta ixila ekarria da AEKrekin lan eginik bost urtez, artzain izateko ikasketa bururatuxeak ditu.

635. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0041 Bikoteak maitasunean igaroko du gaua, biharamunean artzaiak haien uste okerra azalduko duen arte.

636. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0051 Taula batetan ogi biribil lodi bat, arraultzeak, pattakoak.
Horik oro bortako gaintian ageri.
- Joaiteko pûntûa dit orai.
- Builta bat goxoa igaran dizûgû, dio artzainak.
- Bai botzik nûzû, zû ikusirik; bazizûn aspaldi!
Ailande jeikitzen da eta badoa bere bidean,
gogoan erabilten dûalarik
artzainen bizitze gogorra
bena ere zoin ederra.

636 emaitza

Datu-estatistikoak: