XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Puxkabaten icherain da, asaben katilluetako arroza erdiotzitu danian, igerten dabe asabak atsetu diriala.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 - Ointxe berton egingo dauadaz, ba, ta aseko al-az.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0176 Ekandu txarr ori iñoz be ez da asetan: emonago ta gosetiago egiten da, eta gogoa zikindduten daun bestean, gorputza be auldu ta makalduten dau.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 Azaletik nogarroñak ziran; baña barrnetik Yainko-eskarr ta siratzsez aseak.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Eta gauza arrigaria da! Ainbeste lanegaz bere biotza etzan asetzen.

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 ¿Au gizartekeria ete-da?- Ez, jauna!- Ugazaba batzuk ezegaz be ezin ase izan dira: euren lantegietarako emakume ta gaztetxuak billatu dabez, gizonezkoai beste lan eragin eta aloger gitxiago emon dautse, eurak geyago irabaztearren.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Badaki gizonak ondasun zaleak gerala, eta egarri au aseaz guri bere onginaia adirazteko ongiz eta ondasunez betetzen gaitu.

9. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ezta munduan, alperrik nabill,
ume zurtzarentzat pozik,
bere biotza pake osuan
betiko utziko dunik;
ezta lurrean nai detan poza,
ez dauka lurrak sorturik
biotza bete ta asetzen duen
atsegintasun sakonik
.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Geure gauza oien maitasun orren indarrez mendirik-mendi ta baserririk baserri ibilli izan naizenean, ¡nik artu dittudan atsegin gozoak!,, Aitona praka nasaien pipadari begira, euren jardun guntsua entzunaz, nik igaro ditudan aldi pozgarriak!,, Urte-sagarraren antzeko amoña ximelaren kontutxoakin, nik izan dittudan biozkada xamurrak, goxoaren-goxoz adurra jarioka, zein-da magal maitekor baten dantzari darabillen titi goxoz asetako seintxoaren antzera!.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Ez da ez
bularrik
aseko
zaitunik
naiz betorr
Fraisoro osoa...
¡Au mutil trripoxoa...!.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Gose diranak ongiz asetzen ditu ta aberatsak utsik bidaltzen.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Lipar baten, tximista bezin agudo, Martiñi lepotik eldu, simaur lindinga jo erazi, ta bere gañean luze, zintzurretik estutzen zuala, zapladaka ezin aseaz, buru, musu ta okotzean ukabilka, txautu ta zukutu zuan etsai likitsa, artzanorak mendean daukan otsoa zukutzen duan bezela.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0207 Onetsi bedi ta goitu
Zure Sortze txit garbia;
Bada Jaungoiko guztia
Zeran ederraz da asetu
.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Ta bear ori, gose ori asetzearren, idazleak, komedi-egilleak ez bai dezateke bere bizkar argitaratu Mujika'k atera arazi zun Izarra antzerki salla deritzana.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Ta argatik Jesus'en nekaldi guztian ezta beretzat atsegin apurrik, baizik miñik garratzenak gorputzean eta naigaberik beltzenak barrurako edo gogorako; Jaungoikoaren zorroztasuna ezta aseko Jesus jotzeaz ta naigabetzeaz gurutze-gañeko aldarean azken asnasea ematen duan arteraño.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 MANECH,- Oraintchet asechea nauk gero, Piarres.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Ez omen zuken segurki zuri asetzen ari beharra.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Jende aberatsekin
bizi nauk aspaldi:
Egun guziz asea
diat irur aldi,
Kuzinariarekin
nauk aichkide andi,
Ark emanik badiat
jan aal aragi
.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Bainan ez naiz oraino bizi huntaz asea.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Bazuen eta bera aserik inguruko chori guzien asetzekoa! Haurrik etzitzaion gehiago trufatzeko etcholarat hurbildu.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Liztor itsusi batzu, maltzur maltzurra heldu ziren, etche-mahatsari hurbil, hegazpe zoko batean beren kafeohantzeak egin beharrez: urrian gero, mahatsez zer aseak, zer horditzeak ez zituzten bada eginen!.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Beraz, bertze bospasei egunen bidea egin behar da, itsasoaz begiak kasik ase arte, bertze urarte batzu urrunean ikusteko: Bermudes deitzen dituzte.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Lehen marrasoa ikusi ginueneko, nere lagun gazteari erran nion, bideaz asetzen hasia baitze: Lagun, altcha bihotza! Seinale ona duk marraso horren ikustea. Ez ahal gaituk Habanatik hain urrun!.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 13.- San Juan-egunean siesta egiten duena urte guzian ezta los asetzen.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Handik zenbeit egunen buruan, behi bat eritasunez etchean hilik, sekulako asea egin arazi zion beraz beleari.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Etzan erakutzi guztiz ase (satisfecho); ibai-basterran ondo ibilli zirala iñon, baña goierrian motel.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jaurlearen agindua bertatik bete zan: baña onen ankerkeria ziñopen odolaz be etzan ase.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Euskaldun-gogoa ase nai duana, ezin diteke itzaldi ori entzun gabe gelditu.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orregatik uste det guk, emakumeok, ain abertzaletasun beroa daukagula dirudin ezkero, alegindu bear degula bakoitza bere etxeko gizasemeak lo-zorro orretatik esnatzen, berak ere aberri egiaren iturri garbi eta gardenean edanaz ase dezaten gizon guztiak nabaitu bear luken jakin egarria.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Euskal jaietan, goizetik meza ematen, gero koruan abeslari, ondoren errebotean edo Angelus esaten, bazkaritan bere izpide atsegin eta egokiz ingurukoak asetzen, bazkalondoan ber-berak idatzitako triki-tixa edo abestiakin guziak poztutzen, eta azkenik gabean berak antolatutako antzerki bidez erakutsirik jatorrenak jolas antzera biotzeratzen arkituko zenuten biotz uts zan Garitaonandia jauna.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eizerako apiziyo edo griña ori asetzeko Donostia'n Gulamendi edo Igeldo'n jarri omen dute toki bereziya.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bertsolariyen txapeldun zeran
Basarri gazte argiya
Abisini ta Sotelo'rekin
EL DIA'n nazu jarriya
Gorantza oyen nere ezker ona
daukat zuri eman naya
esagututzen banazu iñoiz
¡zer nolako apariya!
Orduantxe aseko degu
gaurko zure egarriya.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Subtrahe pedem de domo proximi tui, ne quando satiatus, oderit te atera ezazu zure ona, adizkidearen etxetik: etzaite geyegi ibifii, zutzaz aspertu-ta, ase ez dezazun, eta arpegi txarrak eta keñukak eta arburiyuak etorri ez datzazkizun.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Iraurki chuhurrean gaizki etzanik dago aberea; eta hunek uzten dituen huskinak, iraurki hura aserik, badoatzi bidea hatzemaiten duten lekhurat; ala lurrean barna, ala airerat.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zapaterok orduan, laster eta laster egiten du, eta irriz ontsa ase ondoan, bi erbiak alfotchetan emaiten ditu, batto jaun erretorarendako, eta bertzea auzoko amigoendako.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bainan beharrez ez du iraun, eta haren ondotik jin zauzku erauntsi batzu gozoak, lehenchago ukhanen gainera, ederki ase baitute lurra.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez etcheko anderea hori ez duzu hola; ura bethi ur da; ura aski balute, urdek ala bertze kabalek haunditzeko ala gizentzeko, ezinduke biziki nekatzerik, hek ezin asez.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ezekias eskatutzen zuana emateko gertu zegoan, eman ere zion, orrenbesterekin utsirik joango zitzayolakoan, orrelakoak ezin ordea beñere ase.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Zugan bakarrik dago
zorion-eztia,
Zu zera-ta Zeruko
zorun-iturria...
Zugandik urrun berriz,
itxaso nasia...
Asetu Zuk, ¡ai! gure
Zorun-egarria
.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Baña aurrerakuntza oneikaz bere biolza etzan bete ta asetzen; deuntasun-bidian bizkorrago ibiltia nai eban baña gurari deun au lortuteko eragospenik gogorrenak bere senide, aide ta adizkidiak sarritan egiten eutsoezan ikustaldiak zirala oarturik, bere Nagosiengandik Coimbra eritxon beste lekaretxe batera joateko baimena jaretxi eban.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Eziñ ase kanpotik zetoztenak ondo artu naian.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egunko egunian berheziki, oro bardin legiak ezarten gutialako estakurian, ametsetako lukhainka hanitchez ase egiten die jente chehe saldo batek.

44. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0309 - Behala, zihauren begiz,
Untsa asseric erriz,
Ikhussiko dûtûzie
Nahi badûzie,
Zer deizkien Paris'tarrec,
Lûm' eta perrec,
Igorri: phertika mulde,
Kurkurû, zethabe,
Gibel-alde harrigarri,
Belhañac ageri,
Burampucirc; mehe ezpatadûn,
Zaia estekadûn,
Paristarrer jarraiki nahi girenian,
Uxkalduntsac gitian egon heñian
.

45. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 Lûr lilizia Provenzako, zampucirc; hanko hume zira;
Zure bûriari so nago, ezin assez begia,
Hanko ekhi bero-argiac, zohitzen dampucirc; gaztia!
.

46. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 - Zure etxekoak Eukaristi santuaz asetu dozuzan Jauna!.

47. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 Anai naiz arrebarentzat billoisik eta eguneko janari baga egon ba'ledi, zuetariko norbaitek zoaz bakean, berotu ta asetu zaitez esan ba'legio, gorputzak bear dauana emon ez ba'legio, ori zetarako litzakio on?.

48. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 - Egarri dana asetu, ta gose dana bere ondasunez bete dau-ta.

49. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Zirimol dot barrena, naasi baizen erre,
Arimea bait-yata atsekabez ase:
Uin biurrizko itxas baltzenean irri,
Miñaren irrintzia dantzut aspergarri
.

50. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Etxe-barne ixillean oroiz ase dau nai,
Aren gozoa izanik arantzen osakai:
Emen zetzan erregin, eztiaren pare;
Ementxe kulunkatzen seaska txit nare
.

51. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Mundu ontan ezin izan zorion osorik, ezin aurkitu biotza oso-osoan asetu daiken zoriontasunik, beste munduan billatu bear.

52. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Diru-zalekeria asetu dau, baña bere kalterako... Artega ta urduri dabil....

53. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0388 5.- Arantza zorrotzez burestundu (koroitu), kañaberakaz mindu, arpegia oialez estaldu, soñeko gorria jantzi, izeka asetu, irañez gaindu zinduezan, ene Jesus on....

54. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 (...); ordutik ango pakeak egiñak daude Eusko egarria asetzeko ezta bertsolaria ainbatekorik.

55. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Zeñi esaten diozu! Bizimodua gero ta garestiago dago. Zer ez dute bear seme-alabok! Nola ase aien eskea?

56. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 ANDRE JOXEPA - Bai zera! Neska gaztiaz aseta, neska zaharren atzetik asi al-dun, apika?

57. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Bildotxaren osten Jaunaren Gorputza
Apari-gai dute, ta ayetan bakoitza
Guziak adinbat ase da, apaldurik
Jesus beraren eskutik.

58. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Gauzen berri ondotxo zekin Agustin doneak aspaldi esan zitun itzok: Erabilli ditut nere gogo ta biotza munduko atsegin eta lizunkerietan, baño ez naiz ase izan.

59. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Maiond. Mai santu ondoko Postcommunio Ogi ta ardo zerutar oetaz aserik, egizu, arren, Jauna, Donibane'ren oroipenean artu baititugu (...).

60. 1940-1968 gipuzkera poesia x. lazkoz 0919 Etxeko-andre aserre dago
kalte egitea'gatik,
baiñan xoriak ase ta ondoan
ezaiote axolarik.

61. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Mundua azaltzen zan nere begitara antz-aldatua, dena Jainkoaz betea eta asea, eta izadiaren egokitasun arrigarriak ezin esan alako soiñu zoragarria jotzen zuan nere ariman.

62. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Arimako mugak eta neurriak mukurutuak zeuden, aseak, ezpaiñetaraiño beteak, alde orotatik gaiñezka zeriola poza, gozoa, alegrantzia.

63. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Jarri ziran, bada, bazkaritan, eta aukeratu zituzten kartako jakirik onenak eta... garestienak, aboa gozatu zuten, urdailla ase eta... gero gerokoak.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 An izlari obeak, an erreztasun geiago, an programa bikañagoak, baiña gu ez asetzen emengoak bezela.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Nork asetu? Gurasoen eginbearra oraintxe dago bete-betean.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Betiko bizitza zoriontsura du joera gure izateak, ez baidu asetzen lur ontako uskeri-pilla geldoak.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Or geldituko da, bai, liburuetan, ikasiko dute zaletu batzuk, beste edozein ikaskizun ikasten dan bezela, idatzi ere egingo dute bearbada beste zaletu batzuentzat baiña izkuntza illa izango da betiere, eta orrek ni ez nau asetzen (bein baiño geiagotan entzun nizkion itz auek).

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Hek euren artistasunaren egarria, gure erri zaharraren ibai ezkutuan asetzera dijoaztelako.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Entzuleen biotzak era ortan mugitzen zituan, bere biotz eta anima guztia, eternidadeko egi santu oiek ongi meditatu, ta barren-barreneraño oien ezagueraz, betea ta asea bezela zegoelako; ta biotzeko ugaritasunaz zelo biziakin mintzaturik, Jainko Errukitsuak, bai predikariaren, bai entzuleen gañera zeruko grazi ta argitasun andiak biraltzen zitualako.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Bere esku-zabala ederki ordaindu ere zion Birjiñak: gaur Donostian Gamiz jauna ezer-gutxikin zoriontsuago bizi da, baño askoz zoriontsuago (bere aitorrari sinisten diogunez) joan-egun aundietako aberastasun asetu-eziñean baño.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Galdetu atsegiñetan dabiltzanai, eta ao batez esango dizute, zer egarri daukaten beti, eta egarri ori eziñ ase, edo ase orduko, berriz ere egarri biziago, amorratuago... Eta aien biotzak goibel, triste, utsik.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Esan zuen San Agustiñ'ek, oiekin ibilli ta gero: Jauna, zuretzat egin ginduzun, eta eziñ ase gure biotza, zurekin ez dala....

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Zorioneko begiak, lur-itxas aietan argiz aseak!.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Teori utsak ez ditu asetzen.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Ta mendiz asetzeko toki ederragorik gutxi: Anboto, Asensio, Kurtzebarri, Tellamendi, Udala, Murumendi, Aloña eta abar ondoan bezela agertzen bai zaizkigu.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Didaskalia'k dionez:
Zer aitzaki eukiko ote dute Jaunaren aurrean, Igandez bizigarriro Itza entzun eta beti-betian irauten duan janariz ase ditezen alkartzen ez diranak? (La Maison de Dieu 68 or).

77. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 MANEZ - Ba araiz: mundu guzia lepotik eta gorago asea da oraiko meraz.

78. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Gezurretan bizi ta aseak zuek: artzain zahar eta fraide.

79. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Zer egin? Igan arbolaren gainerat, adarrez-adar, kaskoz-kazko, edergailuz-edergailu, denetaz begiak bethetzeko eta asetzeko.

80. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 3- Gizonen arbuioek aserik Jainkoa,
Bere azotearen higitzerat doa;
Nork orai atchik liro
Jaunaren besoa?.

81. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0071 Dizipuluek ihardetsi zioten: Nork nundik ogiz asetzen ahalko di-TU, HEMEN bazter le-KU HUNTAN? Galdegin ZIOTEN: Zonbat ogi di-TUTZUE? 1. Iharde-tsi Zl-O-TEN: Zaz-pi.

82. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 Etzakiat zoin den hire ama-hazlea,
Da ari bere buruarekin belea,
Bainan aski joria hizela bazaukaiat nik,
Eta hiri esker eginen diat ase onik!
.

83. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Aseak ziren bethi gauza beren ikusteaz.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0062 Mugartegi
Ez degu nai igaro
denpora luzea
zoritxarrean artutzen
emengo aizea;
bien bitartean dago
guretzat asea,
berarekin kendu nai det
betiko gosea.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Nahaskeriaz aseak gira leporaino; orok gogo bat, azken gerla hartan bezala, orok indar bat gerlarien laguntzeko, eta lagun gitzala Jainkoak bakearen argiaz lehen bai lehen gozatzeko. Mgr Jean SAINT-PIERRE.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Erran gabe doa, ez ditakela luzazago igurika arau edo estatuto baten emaiteko Algeriari. Lacostek dio, azken chehetasunak ez emanik ere, larrieneko ponduak bederen nahi lituzkela urri-erditsutan argitaratu, eta obretan jarri. Jendea asea da elhez eta agintzez!

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 1789-ean, ( badakizu, errientsak erranik, Erreboluzione, urtea dela ) lepotik goin asea baitzen handieria batzuek lehertua egoiteaz, populua jabetu zen Bastille presondegi hartaz.

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Bai, lagun-zar Mandiola; zuen jakin gura ori asetuko yatsue eta ostera on bat izan. AGUR.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Baña sustraitik erren geratzen dira oien erabakitzak, erlijioaren oñarri ta mamia bear baitira gizonen gogoak paketsu asetzeko.

90. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 Zek bultzau eban Kasi zurbila zinkidetzen; zek eragin eutsan Burta, Erromar yator, omen uts zanari, eta iskilodun ganetikoai, azkatasun ederraren txeragilla ai, Kapitoli odolez asetzeko, gizonik gizon baño ez izatea gura izateak baño?.

91. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0138 zori naia
dozu indar
biotz ezin aseturik
zelan bada
elduko za
biotz eukitera pozik?

92. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0030 Hori entzutean neba biak zurikerietan hasten jakozan, lausenguz asetu arte, baina aste batzuen buruan aspertu egin ziran, lehen atakea izan ebanean, alegia.

93. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Luzaroan ederrez asetuta gero, sakelearen daroazun Lizardi'ren Biotz begietan edo Orixe'ren Barne muinetan edegi dozu.

94. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Olakoetan zorionak asetzen gaitu, urak belakia lez, zorion utsak.

95. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Zirikadeaz aparte, bertsoak mamina behar dau, entzulea asetuko dauan ardatz sendo bat, tematika trinko bat.

96. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Bat-batean ederrez ase jatzuz zentzunak, begi-belarriak.

97. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Koplari, ez olerkari; egia esan ba-zan gai ortarako be, mistikaz ta ederrez gaiñezka eukan izate-barrena, mendi-tontor bateko ikuspegi zoragarri batek aseturik lez bizi zan barru-bizitza yaio ta indartsu baten.

98. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Aita Palauk bere gogoko lekurik egokiena aurkitu dau Ibizan Els Cubells inguruan bere otoitzerako gogoa asetzeko.

99. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Baiña ermita parroki biurtu artean, garraztasun bitartea, erri asarrea, kontzientzietako kezka eta ase eziñiko gogoa gori gori igarten ziran.

100. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Alde batetik hondobako putzuko ur bizigarrien ikuspegia, gizakiak putzu horretara joko dau bere egarria asetzeko: eszenarik adierazgarriena Jesusena da, Samariako emakumearen putzuaren ondoan; bere inguruan antolatuko dau ebanjelioko diskurtso handia: ur Jainkoaren bila joten dauen gizakiaren egarria asetzen dauen ura.

101. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 (...); pertsonak eta animaliak asetzekoa baino ez dogu aztertuko eta berau iturri arkitektonikoen itxurapean uri espazioak edertzen dituanean edo izadiaren alternatibea parke eta lorategietan agertzen danean bakarrik.

102. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Gizarte aurreratuetan gaindituta dago iturria gizakiaren eta animalien behin behineko edateko eta garbitzeko beharrizanak asetzeko pentsatutako egituratzat hartzea.

103. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Baldintza hau aipatzen da sarri aurreproiektuetan, ura eta hodien kopurua beharrizanak asetzeko beste izan behar daben ezkero.

104. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 - Sabel goseak beharririk ez
- Guti jatetik eta guti mintzatzetik ez heldu gaitzik
- Sabelak egitean gurgur, bardako afariak agur
- Gose dagoenean astoak arrantza
- Gose dagonak begiak erne, aztarrapak garbi
- Jose, beti jan ta beti gose
- Goseak ez pentsamendu onik
- Duenak, eltzari gatz; ez duenak, ipurdiari hatz
- Nahi baduk bizi minik gabe, ez hadila alha gose gabe
- Betiri gosea herrian, bere puñala gerrian
- Agina dabilenean, sabela poz
- Gosea berez etorri bainan ez berez joan
- Baratzetik (gelditzetik) gosea; baratzetik asea
- Goseak zakutik edo zorrotik behar
- Gosearekin eta lotsarekin lo guti
- Gosea janari guzien saltsa eta jakia (AXULAR)
- Horrek oraino Pettiri Sans (gosea) ikusiko dik
- Jakiz ez da nehor asetzen.

105. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Urak ugarixuak sortzen dauz gibelian.
Ugarixuak kantu itzala dauke goizian.
Goizetik itzal jagitekotan
naiago bizi nire etxian, eta errian,
txoriak libre ikusten diran mendian,
mandazaiñak ur bako ardaua erabilten daben bidian.
Maixua naz, eskola maixua,
sarri logortzen jaku maixuei txistua.
Arrain presku ugariz ase nazue,
baiña lendik dauka arrainak ura naikua.
Nik irabazi nai, erakutsi ordez
ta baita biziari gustua emon.
Ba nua emendik, ba nua,...

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Paris aldera gehiago begiratu zuten, Madrilek beren birikak ezin baitzuen ase.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 Bizkaiko golkora doazen ibarrak aserik daudenez gero, Araba, Nafarroa eta Aturri Behereak industri guneak oparo eskaintzen dituzte (I. Agirre Eusko Lurra, orr.140-142, liburutik hartua eta moldatua).

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 2.- DISOLBAGARRITASUNA Disoluzio asearen kontzentrazioari disolbagarritasuna deritzo.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Ikuspuntu tekniko huts batetatik, eguzkitiko energiak nahikoa du bere burua biharko eguneko munduko eskaera energetiko guztiak asetzeko.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Gainera, eta hau azpimarratu beharra dago, liburuxkak ez daude zuzenduta ikasturte jakin bateko programari estu-estu jarraitzeko, baizik eta irakaskuntza ertainen bukaeran eskatzen den ezagumendu-maila asetzeko.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 OTEC sistemak etorkizun handia izan dezake energi iturri gisa; ez kostaratuko den elektrizitatea sortzeko soilik (1990.eko hamarkadarako EEBB-tako hegoekialdeko energi eskariaren %30a OTEC sistemaz asetzeko asmoa dago) baizik eta In situ erabiliko den elektrizitatea sortzeko.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0050 Gertaeraon bitartean Gure Jaunak Galiziako zaldun hauek bere disziplinaz kolpatu nahi zituen, eta haiengandik, erruki zela eta, ase, ikusirik bilauen ankerkeria larregi eta berezko zituzten jaunen kontrakoa, onarturik bilauen eta aitonensemeen artean egon zen eta egoteko zen aintzinako etsaikeria, jaun direlakoekin batu zelarik, bilau horiek menperatu zituzten, eginiko kalte guztiak ordaindu eraginaz eta aipatu gaztelu guztiak berreraiki araziaz. .

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0266 . 20.3.2. Karbono aseetako ordezkaketa.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0224 Hala ere, saiakuntzei esker badakigu karbonoaren konposatu aseek lau lotura baliokide ageri dituztela.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Midas erregeak, jendea poztearren, esaten zioten guztia egiten zuen baina jateko ogia hartu zuenean, hau ere urrezko bihurtu zen eta bere gosea asetzeko erreginak ahora eman behar izan zion janaria.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Baina gerta daiteke produktu landu gutxi izatea eta horregatik eskari guztiak ezin ase izatea.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiak, bere bizitzan zehar, behar asko sentitzen du: jan, lo egin, jantzi, ikasi, etab.; honengatik, nahiz eta beharrak nahiko erlatiboak izan, bizitzeko eta bere burua hobetzeko behar hauek asetzen saiatzen da.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Guzti honengatik, gizona, bere beharrizanak asetzeko, izaki ekonomiko bat bihurtzen da (kontsumitzaile eta produktugile).

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 Aseak gosea ezin ikus.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0036 Bere jauregian ba omen zuen nornahiren bihotza asetzeko aina urre eta dirurik.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0036 Baina ez omen zen asetzen Midas-en diru-zaletasuna, eta ludiko gizonik aberatsena izan nahi omen zuen.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0263 Bere premiak asetzeko behar dituen artikuluak erosi egingo ditu eta, gainera berak egin izan balitu baino merkeago.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0487 Bizkar aldeko kaska gogorraz etzanda zegoen, eta burua pixka bat altxatzean, bere sabel ilun irtena ikusi zuen maskor borobilez aseta; bai, oso irtenak, ohe gainekoa nekez sostengatzen baitzen han eta behera linburtzen zen gutika.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Erantzun honek asetzen ditu galdera haiek.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 3. Esan bezala, gogoan harturik gizartearen sistema ekonomikoak duela eraginik nagusiena gizabanakoen baitan, hauek dira soziologo hauek jartzen dituzten eztabaida-gai nagusiak: a) Sistema honek asetzen al ditu gizonaren gizonen benetako beharrak?.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Gizonaren beharrak moldatzen dituenez gero, horiek asetzen dituelako.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0188 Afrikaren urrea Maghreb-etik ez, baizik beste nonbaitetik bilatu beharko zen, beraz, Europa-ko ekonomiaren urregosea asetzeko.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0364 Karbonoak katea linealak edo adarkatuak formatuz ase ditzake bere loturak.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Edukiaren aldetik: - Batzu pietatea indartzeko edo herriaren jakinmina asetzeko idatzirik daude (Jesusen bizitzaz zehaztasunak).

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0187 Mortimer, hain banana zalea izaki, inoiz ere ez zen asetzen bananak jaten, eta une horretan lanpetuegia zegoen bere ixturagatik kexaka hasteko.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0063 - Ni beti aseturik geratzen nauk - esan zion Wiebek ironiaz.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Zerbait lo egin zutenean, gaitzerdi; ez, halere, asetzeko lain, arranek ezik!.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Esnea edanik, gose eta egarria biak asetzen ditu arkumeak: arkumea bete bete gelditu da, eta jauzika hasiko da laster.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0115 Hankak eduki arren ezin naiz mugitu
janari pila daukat eta ezin naiz asetu
.

135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Zer esanik ez, aserik itzuli ziren artegira.

136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Egoera ezin kezkagarriagoa zen, ez bait zuten ezer egarria asetzeko.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0080 - Hasian ase! esan zuen alferrak.

138. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0036 Ase gaitzazu zure errukiaz bekatutik garbi bizi gaitezen; sendotu gaitzazu bizi honetako estualdi guztietan; indartu eiguzu zure Semearen lehenengo etorrerak sortu zuen itxaropena, Bera azkenaldian noiz itzuliko zain gaudela...

139. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0029 Ene gogoan zaitudan hori
nahi zinduzket,
arrats honetan
neure gaukide atxiki,
eta nahi nuke
zure hats epela
ene aurpegian sentitu,
nahi nuke zure txeraz
ihiki ase
zure lohadarren
korapiloan lot.

140. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0033 Euriari
nahi nioke galdetu
zergatik ez duen
ene egarria
zelai lehorrarena bezala
asetzen
.

141. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0027 Ez diet lagundu nor-erregetzan
ez ditut asetu handinai-ogiz;
akar egin diet hizketa larriz.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Artzaina, hamaiketakoa egin eta goiz osoa igaro ondoren, bazkaltzeko orduan, berriz ere txabolarantz bere arditxoez lagundurik gosea asetzeko prest bueltatu zen.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Asetzeraino jan eta edan ondoren kantuak hasi ziren.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0021 - Ez da posible! - Aurretik hari buruzko argitasunez, asea zintudan, eta gero nola ez nizun ezer esaten, ez zara konturatu.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Eta bolo bolo zabalduak zeuden marmarketak sinesten baditugu... diru arazoak ezagutze soilez asetzen ez zena...

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0160 Sekula agortuko ez den iturria, eta iturri hortatik edanen dute Azpileko semeek, beren bihotz hutsunetan justizi eta itxaropen egarria ase ahal izan dezaten.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (14) Bainan jantz Jantz. Paulok maiz erraiten du girixtinoa Kristoren baitan bizi dela (611125:2Kor517...). Beraz haren sendimenduetan, haren ikusteko eta maitatzeko moldean sartu behar du (Flp25) Jesu Kristo Jauna; ez haragiaz Haragiaz, ikus 83 oharra griña, haren gutizia tzarren (asetzeko).

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Goseak amorratzen zegoen piztia hark ez zuen bigarren gonbitearen beharrik izan eta beltz txikiari jarraika joan zen, baina iritsi zenean esan zuen: - Hau ez da ezer asko nire gosea asetzeko; hauxe egingo dugu: gazela hori haurrak jan dezala, gero aitak semea eta azkenean nik aita irentsiko dut.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 Umea, bere tipitasunean, pertsona osoa da eta munduarekiko bere jakinmina ase ezinezkoa.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0155 Baina argibideak ez zuen asetzen emakumea.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0008 Zertara geldituko litzateke murriztua sormen literarioa, pertsonaiek beren beharrak eta irrikak asetzeko zuzenki jokatuko balute?.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Lasaitasun une batek bere gaitz guztiak arintzen ditu, ibaia igali zuhaitzik ederrenez inguraturik dago; laranjak, mahatsak, pikuak, melokotoiak, kokoak eta pinak bere begien aurrean zintzilik daude, bere gustuko jakiak eskeiniz; erregek bere gosea asetzen du eta, bitartean, zuhaitz igalitsu haien adar batetik bestera dabiltzan milaka txori ezberdinen kantu zoragarriaz gozatzen ari da.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 Oparoa izan zen afaria eta asetuen plazerrezko berotasuna sentitzen zuen gorputzean Klodoaldok oheratu zenean.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Udaberriko egunsentiko argi izutiaz aseturik zegoen gela esnatu nintzenean.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 Nire gurasoek eta nire bi izebek, nire osaba Hipopotamoa eta nire beste osaba Mandrila kontutan izan gabe, nire ase eziniko jakinmina dela eta jipoitu naute denek... dirudienez, orain berdina errepikatzen da.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0117 - Zure bila bidaliko ditut, beraz, gaur gauean esan zuen Korrexidoreak eta gure etxean ezkonduko zara Zoramentxorekin, eta bihar eguerdian urkamendian egongo zara; eta, horrela, justiziak eskatzen duena beteaz, zuen bion irrikia ere aseko dut.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Iluntzero basetxe hartako hamabost langileak sukaldaria, neskameak, arduradunak eta morroiak sukaldeko mahai luzearen inguruan esertzen dira eta ase arte jaten dute.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0281 Begiak itxirik zeuzkan, eta Colinek haren sudurzuloetatik zurrumurru atsegin bat entzun zuen, asetako katu baten antzekoa.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Halarik ere Nafar langileek beren nahia erakutsi dute; hots, besteren menpean bizitzeaz aseak direla eta horrekin bukatzeko bide bat baino ez dagokeela: burruka elkartu eta azkar bat.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0210 . Eta egilea harritzen zuena: berak ziotenez, katoliko ta kristauak... izaki gorrotoa lege hartuaz odolez ase ezinik zabiltzanak.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0021 Baina gaurko teknokrazia utopia sailean irauten dugu beti gizonaren behar guziak asetzeko eta kontradizino guziak integratzeko gauza omen da.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Orain behar horik asetzeko bideak kentzen baditugu, langileria pauperizatzen hasten dela esan genezake eta herri baten aberastasunak desherritzeko politika hau, zeharo, langileriaren aurkakoa izanik.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0201 Bizirik irauten dutenak / Tenperatura /3. Irudia. Tenperaturaren eta superbizipen-portzentaiaren arteko erlazioa. Ur-lurrinez aseturiko eguratsean. Aire lehorretan. Ikerketa-denbora ordu betekoa da (WILKENS Bs FINGERMAN, 1965, NEWELL-engandik hartuta.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Ez da kasu honetan uhinak aidera ateratzeko baliatzen den teknika era bakarrik, irratia egiteko kontzeptzioa baizik FM hauek musika edo dena delakoa egozteko bitartekoak dira, alegia disketxeek produzitzen dutenaz entzuleak betetzeko, asetzeko, gogaitzeko.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0015 Gure eguneroko laguntzaile, ongiegile eta zaindari ugari izanez gero, salba gaitezke! Honela, guztien ahalegin eta trebetasun horien bidez, gure gogo-gorputzez gose-egarri ase ahal izango dira.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 Gozoaren gozoz ezin aserik, berriketa asko eta lan gutxi, lur jota geratu zen Txina.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Premiak asetzea bilatzen duenak, asetasuna baino gehiago bilatzen du, eta gehiago hori ere aurkitzen duenean, asetzen ditu egiazki bere premiak ere.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0109 Alde bietatik egintzaindarren ohi ez bezalako aurreramendu bat, eskaintza handiago bat eskaria baino, superegintzá, merkatuen asetzea, hamar urtean behingo krisisaldiak, gurpil zoroa: hemen egintzabide eta produkto-superoparotasuna, eta han, lanik eta bizibide gabeko langileak.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Eta bolo bolo zabalduak zeuden marmarketak sinesten baditugu... diru-arazoak ezagutze soilez asetzen ez zena....

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Jan zuten denek, ase ziren arte; eta gelditutako hondarrekin hamabi saski bete bildu zituzten.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0193 Kontsumitzaileen beharrizanen asetzea, merkatarientzat bitarteko bat izatera iritsi zen bestelako helburu batzuk lortzeko, izaera ekonomikoa eta soziala zuten helburuak, hain zuzen.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0193 Superabitik gehien lortzen zuen merkatariak zituen diruaren esistentziak suposatzen zuen beharrizanen multzoa asetzeko aukerarik handienak.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0193 Baina beharrizanak asetuko lituzketen bitartekoak etxe bakoitzean sortzen ziren, beste etxeekin elkartrukean, edota beharrizan hauen asetzeren menpean zegoen merkatu baten eros zitezkeen.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0221 Kontsumitzaileei, premiak epe motzera asetzeko markoa onartzeko arazoa sortzen zaie orduan.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0145 Lehen iraultzak nekazari erdi serbuak lurdun aske bilaka erazi ondoan Napoleonek Frantziako lur eman berriak inork keixa erazi gabe explota ditzaten kondizioak arautu zituen, eta sendotu, horrela haien gaztaroko ametsa zen lur nahia asetuz.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0115 Napoleonek bere gose sexuala Albine Montholonekin ase zuen eta harreman horien ondorioz Albinek seme bat izan zuen.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0148 Fusio desira zenbat eta aseago, dela zuzenki, dela arartekoturik, orduan eta objektuen premia guttiago dugu.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0160 Desira hitzez, irudiz eta fantasmaz ase daiteke.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0160 Ase daiteke asebete gabe.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0059 Honentzat agintea gizonak bere desirkundeak asetzeko agiten gura dituen nahimen egitateak eta hauetatik bakoitzak besteak menderatzeko sortzen den borrokan finkatzen da.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0075 Klaseen arteko desberdintasuna premiak asetzeko garaiean ipintzen du Halbwachs-ek batipat.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0100 Hasteko, albo batera utzi nahi izan ditu beharrezko ez ziren mailebuak, zirela frantsesetik hartuak, zirela gazteleratikoak, nahiz horrek norbaiti (3) Ikus honetaz beherago. laburxegi iruditzea ekarri: (4) Mailebu beharrezkoen arazo honek ere eman zion zeresanik Plauto Bascongadoaren egileari, ik. 91-96. or. sardisca hitzaz eta 99-105.ak iritzi orokorragoetarako. L.ren ihardespenak, Plauto Polígloto 13. or. eta hur., ez zuen asetu, noski, Prai Bartolo (...).

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0057 Aplikazioak ugariak dira, interesatzen zaizkigun moduko azienda-abereak lortzea azken finean, adibidez, arteriosklerosia sortzen dutelako hain kaltegarriak ditugun animalia lipido aseak, desasetuko dituen entzimaz hornituriko abereak, pertsona askorengan esnearen intolerantzia sortzen duen laktosarik gabeko esnea emango duten behiak, e.a.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0084 Gudaloste batek zein besteak baserrietan egiten zituzten lapurreten ondorioz zaila gertatzen zitzaien herritarrei eguneroko beharrak asetzea, Muñagorriren kantan ondotxo azaltzen zaigun bezala.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0111 Errai-gongoiletan ekoitziriko faktoreen askapenak, aktibitate gametogenikoaren hasiera sorteraziko luke, eta, honekin batera, gametogenesiaren eskari energetikoak asetzeko, aldez aurretik pilatutako karbohidrato-erreserben katabolismoa ere bai.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0301 Ago i, Ipar illa; ator i, Egoa, maite-ekarle, ufaka usaionez egiok baratzari, Maitea loretan dedin ase.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Erosketa, oinarrizko beharrizanak betetzetik harago doa desioen asetzeari bide ematen dio.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Publizitateak gizakiaren desioa areagotzen du, baina ez dio inoiz uzten aski asetzen, berriro kontsuma dezan.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0019 Bizidun batek osoki bilakatzea duen sena asetzeko zerbait eskas duelaren sentimentua, ondoez izaeran gauzatu daitekena, beharra emendatzeko desirioan bihurtu ohi da.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0207 Orain, pertzepzioa alderdi askotan norbere burua asetzeko dela onartu beharra dugu.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0207 Horrez gain, hori gertatu eta paradigmagai berria aurkeztu denean ere, zientzilariak oztopoak agertuko ditu berria bereganatzeko, bi ezaugarri garrantzitsu asetzen dituela segurtatu arte.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0244 Fetuaren beharrizanak (aireztapena, zurgapena eta iraizpena) zirkulazio honek asetzen ditu, umetoki-barneko bizitzak irauten duen bitartean. (Ik. Ird. hurrengo orrian).

193. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0092 - Kantauri urdin zabalari begira ase zeranean, pardeltxoa ireki, amarretakoa egin eta txirulari soinu ozenak ateratzen asi zen.

194. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0059 Asiko ez nintzana
iñoiz nere gisa,
abisu au dala-ta
sortu zait peskiza;
bertsoak jarritzea
egingo det aixa,
baña bertsoz nork ase
On Jesus apaiza?.

195. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0007 leloa:
Jaun ona, Jauna,
nere asegarri Zu, Atoz,
eta ase nere egarria
.

196. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Aritz-adarrean, edo, geiagotan oi duan bezela, sagarr-adarrean, edo ezki-adarrean ezartzen da, eta bere txupagiña sartzen du, izerdi-esnea, gatzez asea daramakiten zugatzaren erraietaraño.

197. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Txalo jo Jaunari gose zeraten guziak, zuek betiko Jainkoz aseak.

198. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0182 Doatsu zuzen-gose diranak: Oien goseak bere asea izango du.

199. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0094 - Entzun, Paul; urdailla ase bear diagu leenen; goseak dagoenaren lana urria izan oi duk eta i goseak agoela, esango nikek.

200. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0022 Ondo asetzen diranean, aterako ditut, bada, nere ardiak...!.

201. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0045 Guztira ere, jakinduriak eskein lezaiguken argia arnasberri aberasgarria zaigula aitortzeak pozez asetzen du edozeiñen biotza.

202. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 TANBEROEN TXANDA Ikerlari Jaunak, esneroakin ezin aseturik, or dijoaz tanberoen zabarkeriak antolatzeko bearrean.

203. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0330 Jarri zaitez Aralarko San Migeldik begira egualdi garbian eta begiak ederki aseko dituzu.

204. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0028 Gau oroiz asea.

205. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0071 Kontxo-kontxo, Nikaxio, sabel itsusi aundi ori ez dek ase oindiño?.

206. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0035 Ainbeste urtean, itxura gabeko gudate odoltsu arek, leporaño ase ta nazkatua zeukaken jendea.

207. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Laster, orraitio, asetu oi dira oietaz ere, ta or dabiltz ondoren " ez gaude konforme " kantatzen.

208. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Bota ditu indartsuak beren aulkitik;
eta jaso ditu apalak;
ase ditu gose ziranak,
eta baraurik bidali aberatsak.

209. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0106 Eskerrak eman naia, edo promesen bat bere bearra, edo laguntza berriren bat eskatu bearra, edo urteko irria ase naia... an dituzu urteko jai-egunetan zear millaka eta millaka erromes Amaren oiñetan auspez otoitzean pozez zoratzen.

210. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0833 Lagunak ere eztiturria ediren ondoren, eztiz aseta itzultzen dira eultzara eta danak irradaka asten diranez, eultza guztia kitzikatzen dute.

211. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0356 Orenak joan, orenak jin, azkenean, aseak baiginen goait egoiteaz, eta izigarri hoztuak, deliberatu diagu nor gure alde oinez etxerat itzultzea, itzuli handia eginez....

212. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0024 Dabid: (aho zabalka). Berri onik baditake, ospez asea den errege batentzat?.

213. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0200 PALMIRA - Huntaz zer egiten dut? Orenak badira buhurdin horien gainean dagola. Asea niz ni.

214. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0041 Ai! zer bihotzen asea! argian,
lorian begiez ikusiz,
betikotz miretsiz
Jesusen begitartea.

215. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0007 Galitziako
gizon baten
ondorioa
gauza guti
dela
egia da
eta gizon
zintzo
leial
eta zuzen batzu
ez dira
inolaz
holako batekin
asetzen ahal.

216. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0215 Lehenik, jan-edanetan izaria atxikiz, gure libertatea begiratzen dugu, asetzeko gutiziak hoin aise ezartzen baigaitu bere meneko.

217. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Aitatxi xahar-etxerat botaia denean, Kristo da bazterrerat emana eta eskergabez asea.

218. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 - Poz zaitezte, gizakumeok, egiñakin; oro ikus al izan ba'zenute, Mari'k ez zeukan zertan aur egiñik; eta ikusi zenituzten frutu barik irrikatzen, aal izanik, kezka lez beren barruan sekula ta beti daramaten guraria aserik ikusi ba'lute: Aristotele ta Platon eta ainitz geiago dakarzkit gogora.

219. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0015 Aratsaldean sekulako gazteak bildu dire eta guzien beharri bihotzak kantu ederrez ase.

220. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Baditake, gazte hori apezaren teolosiaz asea zelakotz mintzatu zela, eta ez Kredoan bere sinestearen agertzea berantetsia zuelakotz.

221. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0020 Egoten ahalko zen oraino Azpilkueta Coimbre-n erakasle, bainan asea zitaken hango lanez eta handiekin zauzkan har-emanez.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Beren barreneko egarria ez zien jakinduriak asetzen, Beraiek aitortzen zuten hor zituztela beti gogoan, baitaezpadakoak zeuzkaten galdera sakonak eta betidanikoak: zer gara? zer da gizakia? zer da gizonaren bizia?, zer mundu-unibertsoa? nondik-nora doa?.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Egia esan ez ninduen behin ere ase.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Baserrik esaten zuen bertsozalea egarriz utzi behar zela, guztiz asetu gabe, eta hori ez da gaur egun gertatzen, irratian, telebistan, han eta hemen bait dago bertsolaritza.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 ETBko ikerlari eta heriotzekin nazka nazka eginik ez bazaudete, asteazkeneko filmean asetu arte izango dituzue, Agatha Christiren Hamar beltxo nobelaren moldaketa ikusi ahal izango bait dugu.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Bide ekologikoa Zirkuito nagusiak eskaintzen dituen edertasunekin asetzen ez direnentzat bide alternatiboa ere prestatu dute oñatiarrek, zirkuito ekologiko bezala bataiatua dutena.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Zirkuitoaren sei area nagusietan zehar edozein adin, gusto eta zaletasun asetzeko adina ekintza eta ekitaldi izango da.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Aurten ordea, helduen literatura zaleek ez dute aurreko urteetako nobedade gosea ase ahal izango, idazle ospetsuen liburu berri gutxi bait dago.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0001 Bere behar afektiboak asetzeko eskubide osoa duela uste du gazteak eta arrazoia dauka eta hori lortzea izango da garrantzitsuena beste gauza guztien gainetik.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bakoitzaren bizitzeko era aldatzea ere bertute bat zait, eta asea naiz asmo ederrak goretsi eta bestela bizi direnez.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Dantzatik bakarrik ez baita bizi gizona, ilunabarreko 8,30etan nahiko mondeju eta ardo nahi duten guztientzat plazan; gero, ongi ase eta gero, hamaiketatik aurrera dantza Udaberri taldearekin.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Eta gu bitartean hemen garagardo edanaz sabela asetzen, beltzaranzten ere, paseiatzen eta gero... eta pastis batzu zurrutatzen be, eta gero...

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Irakurtzearekin bakarrik ez dira aseko; kirol mota bate-batean edo bestean parte artu naiko dute.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Dema aldizkarian agertzen dan euskerak ez ditu danak aseko.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Italian oraindik biofabrika bakar bat dago eta eskaria asetzeko adina sortzen ez duenez gero Holandako biofabriketatik hornitzen dira batipat nekazariak.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Gazte garaian ez ezagutu izanak halako erremin gustua laga badigu ere, zer arraio, edadean aurrera abentura askotarako ez dagoela uste duen gorputz ajetuak noiz behinka eskertzen ditu abentura soilaren egarria asetzeko baliagarri gertatzen diren halako ibiladiak!.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 BI
Gutxi jatea hobea dela
ematen diogu antza,
urdaila ere zaindu behar da
sartuz koipe eta saltsa,
gozozaleak izanagatik
bota lasai nahiko gatza
ase ta ere jarraitu jaten
nahiz mahaitik ezin altxa
.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Idazteari utzi, eta, arrastaka bazen ere, hotzgailurantz bidaiatzea pasa zitzaidan burutik, baina jakin banekien jarabe haiek ez zidatela egarririk asetuko.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Au dalata, domeka ta jaietan batez be, jente asko doa bertora, bai pelota jokuak ikustera, bai bertoko aize ozkirriz birikiak asetzera.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Komedia hortaz asetzen hasiak dira Izraeldarrak, eta zerbait makur edo desmasia egiten diotelarik Paleztinatar horiek, Libaneko herrieri mendekatzen dira Juduak.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Bainan ez aski, ixtorio-zaleak eta bertze asetzeko.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Ta ezin emon eitekion nai eban guztia, mundu guztia emon ezik a asetzekorik ez egoan-da.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Jakinmin ori asetzeko asmoz.

244. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00118 SILVIA.- (Harrituta.) Ase bazaude, zergatik zabiltza nire atzetik?

245. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00143 Organismoak ez ditu energia lortzeko erabiltzen. Oro har, animaliek ezin sintetiza ditzakete. Beraz, bitamina-premiak dieta egokiaz asetzen dira. Salbuespenak badaude. Animalia gehienak C bitamina sintetizatzeko gai dira, baina gizakia ez.

246. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00077 Laborategian, disoluzioa ase arte berotzen da, giro tenperaturan hozten uzten da eta kristalizadore batean ipintzen da. Une batzuen buruan solidoaren kristalak agertzen dira.

247. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00077 Kristaliza daitezkeen substantzietako batzuk hauek dira: sodio kloruroa, kobre(II) sulfatoa, berun(II) kloruroa eta azido azetilsalizilikoa bera (aspirina). Disoluzio asea beroa dagoenean iragaztea komeni da, eta kristalak lupaz behatzea.

248. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00063 Bi ideiak elkartuz, lehengai-kudeaketa on bat ondorengo hau dela esan dezakegu: kostu txikienean (eskaera + biltegia) beti enpresaren beharrak asetzen dituena, eta ekoizpena gelditzea saihesten dituena.

249. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00107 0 litzateke dena saldu bazenu, baina hau seinale txarra litzateke gero asetu ezin izan duzun eskaria sortzen ahalegin eta baliabideak erabili dituzula adieraziko bailuke. Ezusteko galanta litzateke zure salmentak produktu bukatuen hasierako biltegiaren eta periodoko ekoizpenaren arteko baturaren berdin-berdina izatea.

250. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00075 Minosek, Atenasen aurka borrokatu eta irabazi zuenetik, sekulako zerga ordaintzera beharturik zeuzkan atenastarrak: bederatzi urtez, atenastarrek zazpi mutil gazte eta zazpi neska bidali beharko zituzten Kretara, Minotauro beldurgarri eta eskergaren gosea asetzeko.

251. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Zorionekoak orain gose zaretenok, aseko baitzaituzte Jainkoak.

252. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeko gose-egarri direnak, haiek baititu Jainkoak aseko.

253. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0009 Berak asetzen du haurren jakinmina, berak erantzun diezaieke haien behar ludiko edo komunikatiboei, bera da lan pedagogikoaren gunea: literaturatik sortutako istorio eta olerkiez eta bizi izandako esperientziez gain, Curriculum-Diseinuak agintzen dituen beste arloek ere Ingurunearen ezaguerak, Matematikak zein Musikak eman diezaiokete edukina hizkuntzari.

254. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0034 Hefestok energi iturriak, hau da, ikatza eta petrolioa nola sortu ziren kontatu zion Iboni, bere jakinmina asetzeko isilka-misilka.

255. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Oliten geldituz gero, gosea asetzeko eta aparteko gasturik gabe, Oliten bertan aurkituko duzu lekurik aproposena.

256. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Helburu hori asetzeko eta burutzeko biderik erabiliena sexu desberdineko pertsonen arteko harremana da (harreman heterosexuala).

257. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Hala ere, pertsona bakoitzak bere modu propioa du sexualitatea asetzeko, eta baldintza bakarra beste pertsona bati kalte edo minik ez egitea izango litzateke;

258. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Besteei kalterik egin gabe norberaren sexualitatea asetzeko beste portaera ezagunenak masturbazioa eta homosexualitatea dira.

259. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Filosofi antropologia ez da bizi-erak aztertzearekin asetzen. Filosofi antropologiak gure bizimodua beste bizimodu edo kulturekin konparatzerakoan, gure bizitza ulertzen laguntzen digu eta horrela jakingo dugu nola moldatu bizitzan zehar.

260. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Sentsazio-uholde gustagarri kontrolatugabez asetzen ari zen.

261. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00080 Bizioak asetzeak poltsa astuna eskatzen dik halabeharrez.

262. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0096 Aske da, libre izatearen amorrua ase duelarik.

263. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0094 Gudaldi hori zein izan zen ez badakizu, irakurle, jakin ezazu Matxitxakoko batailaz ari naizela eta hurrengo lerroetan zure jakinmina asetzen saiatuko naizela.

264. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0059 Zer esango dute gero... hasi zen aitona, baina errinozeronteak ordea, ez zion kasurik egin; eserlekuetako goma guztia jan eta gero ase ez zenez paretetan hasi zen uxarrean

265. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0064 ZORIONA Juantxori
-EROSI, ama, jostailu hori,
horretxekin ni bai ase!
-A ze beharrak zure beharrak!
Beti janda beti gose.

266. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0110 Ni ez nau asetzen
zuen bideak.
Bazter utzi ditu
bere kideak.

267. 1991> euskara batua liturgia igandea 00074 Arimaren janari honek aserik,
otoitzean gatozkizu, Jauna:
erakuts iezaguzu, sakramentu honetan parte hartu dugunoi,
lurreko gauzak zentzuz erabiltzen
eta zerukoei jarraitzen.
Jesukristo.

268. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00050 - Zurekin batera, Jauna, saia gaitezela mundu hau zure Espirituaz asetzen, horrela seguruago iritsi dezan munduak bere helburua zuzentasunean, maitasunean eta bakean.

269. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00102 Ant. Goiz-eguzkia bezala sortuko da munduaren Salbatzailea; eta euriak lurra asetzen duen bezala, hala jaitsiko da Birjinaren sabelera.

270. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0046 Ima, Mertxe, Asun, Ana. Maite nuen ahuntz esnearen
bila joaitea. Zuekin. Ilunabarreko bide gorristaren
bazterrak gure solasetaz betez. Esne lodia pitzarretik
hurrupatzean, lur horail hartan sortu belarren usain on
guzi haietaz ginen asetzen. Betetzen. Mozkortzen.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Karrika huts kiskailduak.
Arratsaldeko bi ordutan. Kortina berde beheitituak.
Ilunabar gorrietan, berriz elgarretaratzen ginen bide
errautsu gorrantzak ametsez apaintzeko.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Arto landa haren erdian
gordeak, gure lehen zigarreta elkarri pasatuz erre
ginuena. Orhoitzen zaizte ote? Bestetan behi gorrien
aintzinean egiten ginituen lasterrak, atzenduak? Zuetaz
argazki ttipi bat baizik etzaut gelditzen. Horitua.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ibero haundia badoa
mantsoki. Uda hartan, zikoinek jauregi zahar utziaren
kaskoan, beti bezala, prestatua zaukaten beren ohantze
haundia. Haurrek, karrasika junparazi zituzten amu luze
batzu beren esku muturretan altxatuz. Uda guziz bezala.
Xori lerdenen hegada apainduak puskatu nahian. Guk
egiten ginuen bezala.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ene hango azken udan, ikusi
nuen nola bota zuten plazako jauregi gorria.

271. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0051 Nun eta haragia ustelago, uli beltz dirdiratsuak eta
beren haur sortu berriak laketago. Hala iduritu zitzaitan
bederen eni, hango harat-hunat eroak ikusi eta gero.
Dakuskit oraino kabalaren belarri ziloetan metatuak,
haren begi hil urdinduen barnean tirahala jaten.
Erditik idekia, hemeetaz hustua, kosteleta alimaleak
ahoa zabalka. Itsasuntzi baten krosko uzkailia iduri. Uli
berdasta okaztagarrien arroltze mukurretarik, ehunka,
milaka, milioinka, miliarka sortzen, hazten, haunditzen,
gizentzen, loditzen, asetzen ari ziren aztikotetaz, bai,
orhoitzen naiz arras ongi.
Urte andana batzuren buruan, Don Juan Tenoriok
bertze mundutik egin zion keinu bat segitzeagatik, sartu
zen Sevillako Hospital de la Santa Caridadean, eta han,
bat batean, Valdés Lealen Finis Glorie Mundiren izkin
gorde batean zagon lano beltzaren burrunba
apokaliptikoa berriz entzun zen.

272. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00097 Atsoak ez zuen estudianteek nahi adina sufritu, baina neskame desatsegin hura begi bistatik galdu zuten, behintzat, eta Koldoren mendeku egarria aseta geratu zen, gutxi gora-behera.

273. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00107 Muezinaren ilunabarreko otoitza zabaldu denerako, musu batek baino gehiagok zeharkatua zuten gure zeru puska, gure distantzia laburra, eta Said tearekin etorri denerako nire egarria guztiz asetua zegoen, nire bihotza guztiz gozatua, eta hotz ez ote nintzen galdegin didanean, nik ezetz erantzun diot.

274. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00211 Heldu da negua: sicyondar alea xehatzen da prentsetan, zerriak ezkurrez ase eginda itzultzen dira, basoek gurbitzak ematen dituzte; udazkenak bere askotariko fruituak lagatzen ditu erortzen eta, altuan, mahatsa gozo heltzen da harri eguzkitsuetan.

275. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00140 Masturbazioaren teoria honetxek, hain zuzen ere, ase zuen preso askoren -baina ez denen- jakinmina, teoria honetxek eman zion amaiera asmakeria iraingarriak harilkatze arbitrario hari.

276. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00183 Bizitza harmoniko bikain batez gozatzeko, zientziak eta filosofia bezain nobletzat kontsideratzen zitean gorputzaren beharrak asetzea.

277. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00015 Mugalariek, mugalari guztiok ordaindu behar izaten dugun petxaren bat gorabehera, ase eta libre bizi naiz.

278. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00025 Gero jaiki da, aseturik, eta ni hain lehertua, hain zehatua eta ezereztua esnatu naiz non mugitu ere ezin bainintzen.

279. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00032 Panpinen eta aingeruen fantasia horrek guztiak ez du asetzen, ez kontsolatzen; aingeru bati edo Jainkoari errua botata ere, ezin dio aurkitu amaren heriotzari inolako zentzurik, ezin du asmatu non egon daitekeen hura une honetan.

280. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00042 Begitxoak ipintzen eta igurtzitxo batzuk egiten hasi nintzaionean, nire ejekutiboak, Luis Antonio izenez baina L.A. denen ahotan, jolasari jarraitu zion, eta, nire senarraren isilik, berarekin geratu nintzen bere gogoa betetzeko eta, bide batez, nik neure jakinmina asetzeko.

281. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00074 Guk erronka handia genuen berarentzat, buztana probatzeko gutizia zuten bi lesbiana asetzea.

282. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0040 Asearen ziurtasunak atsedenez betetzen zuen haien bihotza eta ez zuten ezer berrirako jakinminik.

283. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0023 Gobernuak baimena emanez gero, hango egurra ateratzen hasi ahal izango ziren, koloniaren aurrerakundearen beharrak urte askotarako asetzeko adina baitzegoen bertan.

284. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0060 Asetu ondoren, zakilak zeukan guztia nire alutxoan hustu denean esne parrastada ederrak irristatzen zaizkit iztarretan behera, baina ez diet lurrera iristeko betarik ematen: gizona ohe gainera bultza, bota nire gorputza haren gainera eta berriro larrutan hastea gustatzen zait!

285. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0056 Asetuta sentitzen ginen milaka eta milaka argi txikiz inguraturiko ilunbe zoragarrian.

286. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0203 Gure lan eskergaizto honekin sikiera gure banitatea, gure handinahia asetuko balitz!

287. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0059 - Une honetan azken proba burutzen ari dituk Mieloxin, Xukebuxin, eta Jakobixin -Azti zaharrak bere jakinmina asetu zuen.

288. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0035 Irratifrekuentzien banda aseturik egongo zatekeen bestela.

289. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0052 Egunen batean, pentsatu nuen, egarria asetzeko neure ezpainetara ur zurrustada eramateko gauza ez naiz izango...

290. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0109 Segalariaren makurrera sentitzen nuen nire besoan; haren nekeak nekatzen ninduen; hark edandako sagardo zurrutadak egarria asetzen zidan; haren zintzurretik beherantz sentitzen nuen; behin, sega pikatzen erpurua zauritu zuen batek sakon; hezurretaraino barneratu zitzaidan haren mina.

291. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0239 Igoalekoan bizi ditun betiko emakume klasika horiek, igolekoan bizi direnez, berek nahi dutena eginez, eta senarra deskuidatzen den aldiro, beren haragi grinak besteren batekin ttaka! disimulo ederrean asez.

292. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0144 - Ikur-elearen bigarren zati horrek bete-betean ase du nire jakinmina -esan, eta liburua itzuli nion fraileari.

293. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0036 Zein malerusa gertatzen den emazte bat grina bortitz horien boterepean eta ase ditzakeen bakarraz gabetua denean! abandonatua utzirik, ezerk alegera ezin dezakeenean, eta bizi behar duenean suspirioetara eta pasio samur batera ohiturik; zoriontsu ez izateaz gain ez daitekeenean beste inoren zorion iturri izan ere: andereneko hornimendu ezteusa, bere senarraren ohoreagatik eta ez zorionagatik gordea!

294. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0036 Zein krudelak zareten gizonak! Ase ez ditzakegun pasioez beteta izan gaitezen gura duzue; bihotz gabeak bagina bezala tratatzen gaituzue, eta bestalde, kexu zinatekete halaxekoak bagina; uste duzue hain luzaro atsekabez beteriko gure nahikundeak zuen bistaurrean biztu eginen direla.

295. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0213 Andere multzo handi horrek beti ipintzen gaitu ahulezia egoeran, gu akitzeko gaiago delarik asetzeko baino.

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Lan egin beharrik ez eta bere dirutza gogoko bizitza bizitzera zuzentzen duen errentadunaren irudi hori, ondasunak bidaia eta espedizioak finantzatzeko, zientzia jakinmina asetzeko, euskara bultzatzeko eta Euskal Herriko ohiturak ezagutu eta zabaltzeko erabiliz Abbadiaren kasuan, lehengo garaiei dagokie, egun banakako mezenas horien eremua behin betiko zabaldu baita erakunde publikoek, instituzioek eta baita marketing eta irudiaz halako ikuskera bat duten enpresek beretu dutenez geroztik.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 1975ean, Allan Wattsi galdetu ziotenean ea zer motibu zeuzkan budismoaz interesatzeko, erantzuten zuen berarentzat senaren bulkadetatik askatzeko eta orainera erabat zabaltzeko metodo bat zela; eta iragarpen bat bota zuen, zeina parte batean bederen egiaztatu egin duten geroztik pasatako hogeitik gora urteek: 2000 urte inguruan, Estatu Batuak herrialde nolabait budista izatera irits liteke. Japonia, Txina eta India, aldiz, amerikanizatuta egongo dira (...) Ekialdeko morroiak negoziogizonez jantziko dira, saltxitxak jango dituzte eta autopistetan zehar ibiliko dira. Garai hori iristen denerako, Amerika asetuta egongo da eta ilusioak galdutako zenbait lama Tibetetik etorriko dira budismoa Chicagoko Unibertsitatean ikastera.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Nondik nora zuhurtasun hori? Ba, esparru bi horiek, elkarrekiko ekimen komunitarioaren bitartez aldagarriak direlako eta, zeharo, beren betebeharrak asetzeko gizakiek duten zailtasunaren arabera aldatu egingo direlako, bai Administrazioaren esparrua, eta bai Gizartearena ere.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Portuak ez zuen aurrera egiterik izan, areago, eraikitzerik ere ez Hiriak egin zuen Indar handiagatik, eta honek Plazaren eraiketaz asetu zuen zeharo eraikin publikoetan zeukan beharra. Lantzen ari garen epearen lehenxeagokoan ere, hots, 800.ekoen lehen erdialdean, bada azpimarratzea merezi duen beste hirigintza-alderdirik ere.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00009 - Lehen mailako premiak edo ezinbestekoak. Hauek gizakiak bizirik irauteko derrigorrez ase beharrekoak dira; jatea eta edatea, adibidez. Premia hauek asetzen ez badira, gizakia hil egiten da.

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00009 Kontuan hartu behar da izaera eta mota guztiz ugariko premiak daudela, baina horietako bakoitza banaka harturik, ase ahala premiaren maila jaitsi egiten da. Premia hori aseta dagoenean, pertsona beste premia batzuk bete nahian hasiko da.

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00009 Baina gaur egun hain hedatuak diren sareek ere, kapitulu bat merezi dutela iruditzen zaigu, irakurleak bere jakinmina ase dezan.

303. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Ideologia hauek errepresioak murriztu izandako gerorako nahikunde baten irizpideak eta komunikazioaren bidez desioekin asetutako satisfazioa betetzen zuten, nahiz eta, beste garai batean gizarteko instituziozko euskarriak kapitalarekin batera ezartzen zuen botere-erlazioak galdua zeukan bere izena.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta bost ogiak eta bi arrainak harturik, zerura begira jarri eta bedeinkatu zituen, bedeinkatu eta zatitu zituen ogiok, eta bere ikasleei eman zien, eta haien aurrean jarri zituzten. Denek jan zuten eta ase ziren. Eta hondakinekin hamabi saski eta otzara bete ziren.

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00201 Neurri hau erabiltzen da, bereziki, nerabearen sorburuko familian gabeziak egonda, aukera dagoenean familia horrekin esku hartzeko, neurria bukatzen denean nerabearen beharrak nolabait asetzeko modua izan dezaten; dena dela, hori bezain garrantzitsua da, bestalde, harrera egiten duen pertsonak, familiak edo taldeak ere behar adinako heziketa-gaitasuna edukitzea lege-hauslearen jarreraren normalizazioa bideratzeko.

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Premia hau asetuta dagoenean, ongizatea sortzen da, bere kontzepturik zabalenean sortu ere. Diagnostiko eta interbentzio indibidualizatu baten garrantzia jasota dago 1/96 Legean bertan, ezen babes jarduera bideratu behar duten printzipioen artean adierazten du jarduera horrek objektiboa, inpartziala eta lege-segurtasunez burutua izan behar duela; eta hau lortuko badugu, gauzen eta arazoen balorazio egokia behar da, adingabearen egoera pertsonala, familiarra eta soziala ezagutzen duten profesionalek ere parte hartuz balorazio horretan.

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00009 Urte berean Enpresa hiztegia atera zen ULARCO eta UZEIren arteko lankidetzan egina enpresa mundua euskalduntzeko bidea ireki nahian. Bi urte geroago Finantzak hiztegia argitaratu zen, aurrezki-kutxetako beharrak asetzeko xedearekin. Eta horretan geratu ziren ekonomiaren inguruko hiztegiak.

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00168 Urte batzuetarako inbertsioaren epe luzeko errendimendu probablea ez eta balorazio konbentzionalaren oinarriak hilabete batzuk lehenago aurreikusteko zein baino zein azkarragoa izateko gatazka honetan, otso profesionalen gosea asetzeko ez dago jende artean arkumeak eduki beharrik: otso profesionalek elkarrekin jolas egin dezakete.

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00300 4) Alokairu-unitateak enplegu beteko egoerara iritsi aurretik igotzeko joera eduki ahal izateak azalpen gutxi behar du. Langile talde bakoitzak bere alokairu propioen igoerarekin, ceteris paribus, irabazten aterako diren unetik, jakina, talde guztientzat norabide honetaranzko presioa egongo da, eta enpresarioek presio hori onartzeko prestutasun handiagoa izango dute negozio hobeak egiten ari direnean. Hau dela eta, gerta liteke alokairu-unitatearen goranzko joera asetakoan, eskari efektiboaren edozein igoeraren zati bat zurgatzea.

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00275 Azken kontsumoak giza beharrak zuzenean asetzeko erabilitako ondasun eta zerbitzuen balioa errepresentatzen du, behar horiek nahiz indibidualak (familien azken kontsumoa) nahiz kolektiboak (administrazio pribatu eta publikoen azken kontsumoa) izan.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00104 Beharrak asez, bere burua osatzen du gizakiak.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00312 Merkatalgaien nahiz bidaiarien garraio beharrak asetzeko balioko zuen trenbidea zen, beraz 103 G.A.O: JD ITF 1535/8260..

313. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 Helburu nagusia kaltetua indemnizatzea denez, bigarren maila batean uzten da erantzulea zehatzea. Autore famatu batek dioen bezala normalean kalte-ordainaren diru-kopuruak zigorra ezartzeak baino hobeto asetzen du (kaltetua); berau kasuaren berezitasunen arabera ezarri daiteke eta gainera irainorde formal bat izatera mugatu daiteke herrialde anglosajoietan gertatzen denaren antzera non penike bateko kalte-ordainak ere ezartzen baitira, eta batez ere, arazoa orden penalera pasatzeak ekartzen dituen ondorio larriak ekiditen ditu.

314. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00104 Euskararen Kontseiluaren zorioneko eta asetzeraino errepikakor gertatu den kanpainaren barruan Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Iruñean, ekitaldia egin zuten ikasleek otsailean.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 egiten ditu umeak eta gas asko botatzen du; gose dela ematen du baina elikadurak ez du asetzen.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00034 Ume haientzat inportanteena beren desioak betetzea da, beharrak asetzea.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00109 Errepubliketan, ezabatu egingo lukete berdintasuna, errepublikaren arima, hiritar bat bere oinarrizko beharrizanak asetzeko bideaz gabetzean.

318. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. uriarte 0214 Permititzen du gure zaletasuna sekula ase ez dadin, une bakoitzean gure aldamenean dagoen bilduma bat hautatzeko aukera ematen bait digu.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0038 Skinheadek ere jazteko, orrazteko eta non ibi1i jakiteko estilo berezia garatu dute, eta hauek ere supermerkatu orokorrean topatu dute beren eskaera propioak asetuko dituen apal merkatugaiz betea.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0010 Gure neguak ez dira hain negu, eta tenperaturaz lehen baino epelago bagaude ere, lehen izpiritua epeltzen zuen hitza galduz goaz; eta horrek hutsunea eta egarria dakar gerora, asetzeko nekeza.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0025 Hartmanek dioenez gizonen arteko harreman sozial eta hierarkikoen multzoa da, oinarri materiala duena emakumeen lanaren eta sexualitatearen gaineko gizonen kontrolean, erreprodukziozko helburuak lortzeko edo beren beharrak asetzeko.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 Baina ez genituzke aipatu gabe utzi nahi hainbat eta hainbat idazle, beren hitz-jarioarekin gure egarria asetzen lagundu digutenak.

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0212 Los dos hermanos piratas-en, bere lagun Jenaro Ruiz de Arcauteri eginiko eskaintzan, Aralar belauntziaren nagusia zena, non Ricardo Barojak zenbait alditan nautikari zion maitasuna asetzeko aukera izan zuen, autoreak honako hau aitortzen digu:

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0239 1877.ean, Pfluger-ek honela zioen: Organismo bizidun baten edozein premiaren kausa, premia hori asetzearen kausa ere bada.

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Ezin asezko gosez ekin baitzien arbola erdi debekatuaren fruituei ez ezik baita hosto eta adaxkei ere.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Bien artean kokatutakoetan zehar ibili egiten dira transhumantzian eta neurri batean baino ez dira ustiatzen eta banatzen: landak eta basoak funtsean jaberik gabeak dira, igarotzeko espazio basatiak, zaindutako inguru irekiak, bakoitzak premiak asetzeko bere partea hartzen dueneko erreserba natural zatiezinak.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0127 Nazio demokratikoetan bizi diren aberatsak, beraz, beren premiarik txikienak asetzen saiatzen dira, ezohiko gozamenak baino lehen; desira txiki pila asetzen dute eta ez dira grina desordenatu handietan murgiltzen.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0127 Demokrazi mendeetako jendeak gozamen materialetarako duen gustu berezi hau ez da berez ordenaren kontrakoa; aitzitik, bere burua asetzeko ordenaren beharra du sarri.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Gizon horrek badu gozamen materialen zaletasuna; beste asko ditu aurrean zaletasun horretara emanak; bera ere hasia da horietara jotzen, eta gogo biziz bilatzen ditu gehiago asetzeko bideak.

330. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00053 Zaldiei, honela, ulertezin bezain zentzugabe egiten zaie ustelkeriaren eta injustizia sozialaren gainean altxatzen den gizakion mundua: Ulertu ezinda zebilen ugazaba (...). Gure arteko jende gehiena behartua zegoela miserian bizitzera, soldata txikien truke egunero lan eginez, gutxi batzuk oparotasunean bizitzeko. Oso luzatu nintzen honetan eta antzerako beste xehetasun batzuetan, baina jaun ohoragarri hura ez zen halere asetzen, lurreko emaitzetan parte izateko eskubidea animalia guztiek dutela uste bait zuen (268. or.).

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0140 Tourangin eta Gurlt-en berrikuntzak onartuz eta kalitatezko burdina produzituz, eskari berezia asez XX. menderarte iraun egin zuten.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0201 Irudika ezazue, arren, orain, sarri ematen den gizon horietako bat, hots: legeak ahantzirik eta ongizate publikoaren ia-ia etsaia dela, bere gurariak asetzera dedikatzen dena, plazerretara emana, kultura gaitzesten duena, askatasuna eta egia arbuiatzen dituena, arazo publikoen osasunaz baino gehiago beste edozertaz arduratzen dena, baina, bestalde, guztia bere nahiari eta probetxuari begira egiten duena.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0016 Horrela, ikasleek jadanik Derrigorrezko Bigarren Irakaskuntzan lortutako ezagueretan oinarrituko da Matematika, eta beren beharrizanak asetu beharko dituzte bai goi mailako irakaskuntzan, bereiziki Unibertsitaterako, baita lanbide heziketako prestakuntza zikloetan jarraitzeko ere, eta gainera, jakintzagaiari buruzko kultur prestakuntzan lagunduko dute.

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0160 Ongizate materialaren adierazleekiko hurbilketa hori, adierazle horien esanahi kualitatiboa azaltzea ahalbidetuko duen analisi kritikoarekin osatu nahi da, bizi-maila, (errenta per capitarekin neurtua askotan) eta bizi-kalitatea (zenbatzeko zailak diren alderdiak sartzen ditu: aisialdia, lanak asetzea, ezaguera, eremu fisikoa, ingurugiroko ondasunak, besteak beste) desberdinduz.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Hezkuntzaren egokitasuna, herrialde baten tradizio historiko, kultural eta erlijiosoak identifikatu eta mantentzea eta bilakatzen ari den estatu moderno gisa dituen beharrak asetzea helburu izateari dagokio.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 Azken kontsumoak, giza beharrak zuzenean asetzeko erabilitako ondasun eta zerbitzuen balioa errepresentatzen du, behar horiek nahiz indibidualak (familien azken kontsumoa) nahiz kolektiboak (administrazio pribatu eta publikoen azken kontsumoa) izan. (S.E.C. 327)

337. 1991> gipuzkera bertsoak usarraga 0128 Zure ur-askan ase nuen nik
aurtzaroko egarria,
ta ziur nago zu zeradela
bertso auen iturria.

338. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00069 Aldi huntan garbituko dinat, mutiko horren azerikeriez aserik nagon

339. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0164 Egiten ez badute, guarda bat ukanen dute beren gain, ase eta lo, deserturra harat igorri arte, 15 libera pagatu beharko dutela egun bakotx bestalde.

340. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Pertsona izatea eta pertsonari dagokion moduan bizitzea ez da bear dudan guztia eskuratzea, nere gogoa asetzea edota nere ongizateari bakarrik begiratzea.

341. 1991> sailkatu gabeak egunkariak h. etxeberria 00003 Geure mintzairak egunorokotasuna mundu propialean bizitzeko aukera eskainiko balu, agian ez genukeen ezagutuko halako nanoak izatearen sentipenik eta dolorerik ez baitago zertan ibili ezagutzen ez den goserik asetzen.

342. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00043 IRAKURZALETASUNAK inteligentziaren garapena bizkortzen du, jakinahia asetzen du, hiztegia aberasten du, imaginazioari eta fantasiari ateak zabaltzen dizkio, kultura iturri agortezina da, sormena eragiten du, kontzientzia morala eta zentzu etikoa sortzen du.

343. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Udal askorentzat gu, baina ez euskaltegi publikoak bakarrik, euren euskal kontzientzia asetzeko tresna gaituk, nere iritzirako.

344. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Aitzitik, jendez asetutako lo-hiria izango litzateke, etorkizunean ez ekonomian, ez hirigintzan, ez etxebizitzetan garatzeko inolako aukerarik gabea eta gastu arruntei beraiei ere aurre egiteko behar adina baliabide ekonomikorik gabea, horrek nahitaez gaur egun auzotarrei eskaintzen dizkien zerbitzuetan murriztea eta kalitatea galtzea ekarriko lukeelarik.

345. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Leireren bukaera bat ikusgarria izan zen: Butaneroarekin egin omen dut tratua
baina utzi dezagun nire bekatua
sukaldea baitugu leku sakratua
gose denak asetzen ditugun lekua
.

346. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0029 Azaldutako asmo horiek Katalunia Estatuaren barnean eroso sartzeko baldintzak bailiran azaldu zituen Pujolek, orain arte barruan izateak ez baitu Katalunia asetzen.

347. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0029 Molinsek esan zuenez, ez da ondo ulertzen Pujolen hitzek sortu duten harridura, eta Katalunia Estatuan sartzen ari diren moduak ez gaituela asetzen esaten dugunean, ez litzateke inor harritu behar.

348. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pa. zabaleta 0054 Etsaiak ez baitira hasetzen! beranduago, frankoz ere beranduago, Azpilikuetako Martin, Nafarroako Doktore ospetsuak, Erroman zerion, ixuri, bere kexua: Nongoa naizen galdetzen didatenean, ea Espainiako ala Frantziako Erregen menpekoa ote naizen jakin nahi lukete, baina nafarra izaki ordea eta....(...)

349. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Ilusio ikaragarria zegoen, eta egun hartan ez zuten Aia ase, gustora utzi bai, baina ase ez.

350. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Nemesiok, ordea, herri ezikasiaren literatur premiak ase beharra zekusan beharrenik.

351. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Inglesa eta Gaztelera mendean zitun neskax bat gendun gidari aideplanotik jetxi orduko, eta berari esker jakin-min guztiak ase genitun.

352. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Iraganeko garaien miresle itsuentzat demokraziaren paradisua zen sovietar herrian izan den Estatu kolpe saioak garbi markaturik utzi du egitura arteka larria eta arriskugarria, Tsarren kontrako iraultzaren ondoren 1917ko urrian sortutako sistemaren eraikuntza eskerga horretan eta hainbat hilketa, matxinada eta odolez asetutako sasidiktadoreek pertsonifikatutako garbiketaren ordainez egin zena.

353. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0018 Denen helburuak justiziarekin aseko dituzten irtenbide negoziatuak bilatuko dira

354. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0018 Amaierako testuak dio, Jugoslaviako krisiko alde guztiak konpromezua hartzen dutela denen helburuak justiziarekin aseko dituzten irtenbide negoziatuak bilatzeko.

355. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. gimenez 0018 La Moneda ez zen miseriazko trukeetara prestatu, eta mundu osoko establishment aseak arnasa hartu zuen, betiko morroiek lan zikina amaitzen zuten bitartean.

356. 1991> sailkatu gabeak egunkariak basarri 0028 Liburu ontan dager
gure pake gose
jangura ori emen
ezin degu ase
Euskalerriak ba du
negar ta oiñaze
iritzitatik berriz
makiña bat atze.

357. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Hala, Gipuzkoako lurraldean aintzinatik basoei eman zaien garrantzi historikoa berritu egin da orain, oso nabarmen geratu baita basoak hiru betekizun ase ditzakeela: astialdi eta kulturako gune gisa, ekonomian irabaziak eta lana sor dezakeen eremu gisa eta izadiaren baliapideak eta basabizitza iraunarazteko euskarri gisa.

358. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Duen helburua, izadiaren baliapideak behar bezala erabiltzeko antolamenduaren oinarriak eta bermea jartzea da, gaurregungo belaunaldiek mendiei ahal den onurarik gehiena atera diezaioten ahalbidetzeko, baina etorkizuneko belaunaldien beharrak eta nahiak asetzeko ahalmena eragotzi gabe eta izadiaren baliapideak mantendu eta artatuko direla begiratuta, edozein direla ere mendiaren titularitatea nahiz zuzenbide araua.

359. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Etxebizitza-, lan- edo eskola-arloko oinarrizko premiak asetzeko, pisu banatuak, gazteentzako egoitzak, ikasteko bekak, enplegu sozial babestuko programetan sartzeko lehentasunak, oinarrizko errenta eta bestelako baliabideak eskaintzen dizkiegu.

360. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0014 Inguruko enpresek dituzten beharrak asetzea du helburu.

361. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0045 Guk, batez ere, UBI arteko ikasleen beharrak asetu nahi ditugu.

362. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0022 Edozein ikasleren beharrak ase daitezke Egoitzan bertan: janaria, ohea, ikasteko tokiak, aisialdirako ekintzak, kirola egiteko aukerak... etxean bezala egoteko aukera.

363. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0001 Sarritan galdetu diot ene buruari ametsak zer diren eta hamaika erantzun aurkitu baditut ere batek berak ere ez nau asetu.

364. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Beti de, prokuretzen da San Juanetako herriya txukuntzia, gauza berriyek etta, guiko hontan kolunpiyuek biandubuo patu izendu dia, aurreti nehiko lan baziolakos. Bakarren baten jakin neya asetzeko de esan bierra dau, bi enpresen artien patu ttubiela.

365. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Musikaz asetzeko aukera abuztuko lehen astean

366. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Gizon-gogoa armin bizi da,
beti itxaropenian,
ona bilatzen, ezin asetuz,
lurreko ondasunian;
Egille Bera eskatzen deusku
gogoak bere bizian,
bizi gogoa asetutzeko
Beraren ontasunian.

367. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Horrenbestez, ikuspuntu zientifikorik eza asetzeko, oso lagungarriak dira beste zenbait herri elebidunen esperientzia; eta baita hainbat eta hainbat ikerlari batez ere unibertsitatekoak arlo horretan egiten ari diren ahaleginak ere.

368. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0049 Aroa pezûalat doalarik, ûlûiak
gaizten dira eta larrûari lotzenago.
Behiek orduan oihaneko bidea hartzen dûe,
zonbaitetan behera jaisteko.
Bena egûn, bazka gizenez aserik,
bortû lepoan dirade,
batak hedailo,
besteak xûtik igitû gabe.

368 emaitza

Datu-estatistikoak: