XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 Gogotsu esan daigun ba Ave Marija: Iru biderr belauniko oeratukeran eta jagikeran, otoño onexegaz, Zeure Sorrpen garrbijagaitik neure gorrputz eta ariman zaindu nagixu gaurr, ene Ama.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Atara ta emon eutsozan ba, diruben batzuk, soñeko barrijak toloztuta maletatxo baten, eta ganera gorantzi andi ta ugarijak Juane koitaduarentzat.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Arranua! Nundik artu dozuz ba?.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Zer ba, diru barik ago ala?.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Au dok ixatekua!... Onak gayagozak!... Ba, zeozer asmau biar yuagu, mutil; bestelan galduak gaituk.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Bai asmau! Zer asmauko yuagu ba?.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 (...) baña zer-edo-zer esan biar eban ta, eskatu eutson Erregiña'ri mesedez ibilli eitela alde batera ta bestera areto artan; ibilli zan ba, ta Peruk esan eutson Errege'ri: - Jauna, gauza zalla da igarten... enago ziur; aruntza doyanian mutilla iruditzen yat, onuntzakuan ostera neskea.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 -Iru izentau daiguzen ba; zuek bat, guk beste bat, eta irugarrena tabernerue izen daitela.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Esan ei-eutsoen ba, ia zoratu ete-yakon alako beruaz kapiaz etorteko; ta berak erantzun ei-eban, kapiaz ta kapeliaz eztalduta preskuago etorten zala.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Ba, eguratzian gaur lez, gure gorputzaren berua baño askozaz andiagoa daguanian, orrelako jantzi senduak, beruarentzat esiya dira; jantziak, galerazo egiten dautsoe kanpoko beruari gure gorputzera sartzen.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 - Esaiak-ba edesti ori.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Bai-ba; aberatz-samar eguan; baña zoricharrak amaittu ebazan laster bere dirubak eta bera.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0594 Aldatze ori ¿zegaitik egin ete-da, ba?.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Ia, ba, alabatxu, eskarrak egin Goiko Jaunari euzkeraz be autorrtzeko egokerea Paris'en aurrkittu dozulako Jaungoikua'k ederrto attuten dau euzkerea, bai, eta zuk niri euzkeraz egitten daustazun letz, neuk be euzkeraz egingo dautsat Goiko Jaun onari zeure aldez.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 -¿Zer egin? - bixi-bixi eginda darantzutso Paul Deunak- ¡I az kaikua Kepa! Euk gura ba'dok gura ba, txakurrak aurretik daruen erbija baxen azkarr dozak ereslari gusti orreik aretotik ataz, bakaulkijan jesarritta daguana aurrenengo dala.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Iñaki, mutil bikaña... baño... arroxko xamarra, Josetxo dantzari ariñetan ariñena baño... parranderua, Moexto argiya ta pizkorra baño nexkatxen aurrean itz totel, Goiko Errota'ko Patxi... zenbat nexkatx ikusi ainbeste nai zituana, Benjamin... illundu ta gero bakarrik etortzen zan nere billa Anton Amerika jun zan Joxe Mari au bai zala mutilla baño ai jesuita sartu etzan ba?.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Zakurrak bezela atera ta kito! A, gizonak berekoyak dira, (oldozkor) Berekoyak...? ala ote dira ba? (Aldatuaz) ez, ez... tira... ezagutu bear da gizonak bere negoziyo ta eginbearrakin oso lanpetuak ibiltzen dirala, e?... Tomax'i ere ori bera gertatuko zitzayon gaur; egun abetan zoratu bearrean bai dabil.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Ia ba, ia, zenbat dituzun.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - ¿Zer ba, ez al det nik berririk merezi? ¡Ikusiko litzake! Zure aitak ¿nola du izena, marrkesatxo? ¿Jakin al liteke?.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 MAD, - Zikinkeriak biltzeko obeto zaude ba, ijito ori. (Bijoa).

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 MIK, - ¿Ta zenbat kilo izango dira, ba, oek?.

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Eta... enetxua! merkiak daude ba oraintxe arraultzak nolanai alperrik galtzeko, lau peseta t'erdi dozena! lau peseta t'erdi... ezin diteke bizi! guziya goitik dabil, oso goitik... ia ba: dozena arraultz lau peseta t'erdi, libra xerra amabi errial, esnia lau txakur aundi litrua, porru-perrejil txorta txiki bat lau txakur aundi, aza-burua erriala, olioa iru peseta litrua, ogia ogei xentimo opilla, legatza iru peseta libra, bixigua, atuna, baratxuri, tipula, azanayo, azukre, piper, irin, babarrun, urdai, ardo, cafe... o...!

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 - Orpoan min egiten didate ordea, nik eta berak:
- Berriak biatz muturretan egingo dizute ba, esanaz, beso ondotik artu ta ikustegi edo eskaparatetik atera nindun.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Azkenean Tomax azaldu zan... o...! Tomaxito... auxe izan zan nere biotza dar-dar jarri zuana, Tomax, Tomaxito... auxe izan zan gaur urtebete aldare aurrera eraman ninduna... gaur urtebete...(Zaputz antzean) gaur urtebete bai, ta Tomax gogoratu ez! gizonak orrelakoxeak dira, bein ezkondu ezkero ez dira ezertzaz gogoratzen, (Asarre) noiz ezkondu ziran ere ez! xurikeriak beretzat bakarrik nai izaten dituzte gizonak, ezkontzako urteurrena bezela Tomax'ek egin bear zizkidan ba gaur neri, ezta? Ba, ez, ezerrez...

25. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 Mendaro'ra eldu ziranean, oi bezela mutiko ta nexka koxkorrak bere saskitxoak eskuetan zituztela ojuka asi ziran Bizcochos de Mendaro... Bizco...chos de Mendaro ta andaluzak arrituta onela omen dio: Qué dicen? Bizcocho remendao? ja, ja...! Ba krema ondoren akeita, kafia, tranpik gabekoa, puru-purua; txola orain ogei urtekua ta txokorra...

26. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 ERRE.: ¿Baña zer diozu, gizona? ¿Beste baten erretratoa nola emango dizut ba?.

27. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 ERRE.: Orainchen ba gizona, orainche... Gora burua; begira onuntz... (Dardarizok bat-batean alcha beza burua indarrez, ta ao-zabalik gelditu bedi) Irten du.

28. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Orrela izaten dirala? Gañez egiteko guchi bear diat ba orainche... Danak ankaz gora botata joango neok, eta or geldituko zerate etorriko diran alproja guziak erretratatzen.

29. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 MOSK.: Tira ba....

30. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: Jarri ba.

31. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Zer? ¿Neri burla egitera etorri al zerate onuntz? Ikusiko degu ba.

32. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 TOMAS: Ia ba Ni kalegarbitzallien buru naiz, ta kuadrilla guziarekin erretratatu nai nuke.

33. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 TOMAS: ¿Nora ba, onera ez-ta?.

34. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Bai ba.

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 J.-Ig. - Egizu nai dezuna ba.

36. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Bi. - Aizu, aizu! - Igesi joango zera ba emakume.

37. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Mi. - Ba-ba! Zuk illea artu nai didazu.

38. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 J.-Ig. - (etsita) Ba-ba, ba.

39. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - (Orduan ta karraxi larriagoak ateriaz) Jesus milla bider! Zer egin bear ote dit or barruan? Nere diruak! Nere kutxako jantzi ederrak! galak! (bat-batean) Ez da ba ortik irtengo.

40. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - Nik ez ba.

41. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Osaba amerikanuak ekarri omen dio Mirentxu'ri ta orrengatik ain ederra... Neri aitatxok erosi dit osaba amerikanorik ez detalako, baña baleike urrengo baten izatea, ba Mirentxu'k ere len ez zuan eta etorri egin zaio... (poztuta) Arrek ekarriko didan kopiñak, oñez, begiak itxi ta irikitzen, eta negar egiten ere... Negar?... Ez! Aitatxok ez du negartirik nai!... Nik negar eginda ere, aserretuta jartzen da.

42. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 URR. Ba, ba, ba... Emendik juan nai ezpadezu zeladorearengana nua... (ateratzen asiaz).

43. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 URR. (sartuaz) Ba... Iru minutu igaro dira ta beste iru minutuan itz egin nai badezu eman bear dituzu beste sei erreal.

44. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Etzayo gogoratzen iñork ere gaiztakeririkan egin lezakeanik ¿Nola ba?.

45. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Ez al du gora ekarriko! Diranak dirala, gora datoz ba....

46. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 APAIZA: ¿Ain gaiztoa al-da ba Gorgonio?.

47. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 IZIARTXO: Ba... amaika oyetatik batengana dijuala Gorgonio.

48. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 Ba, nik, agindu nuan bezela bete ditut nere eginbideak.

49. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: ¡Booo...! Izango ez da ba!... zuk etxearen ardurea euki ezkero!... Ta berebiziko orduan etorri zera: zurekin egon bearra nuen, ta zu etorri ezkero deitu bearrik ere ez.

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: Ba... lengo illeko ekaitzak etxe gañeko tella zar guztiak zatitu zituen, ta euriya danian zapaitik bera parra-parra ura etortzen da, ta... nai genduke tellatua puxka bat berrizkatzea.

51. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 (Gorgonio'ri) Ba... besterik... zukalde ondoko gelatxua nai genduke puxka bat txukundu, eskonberriaren bizitegia izango da ta....

52. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: Ez dezu ba itxurarik... (...).

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Ez ba... Nik esan diot betiko bezela: ¿Zer degu Gorgonio? eguraldi ederra baserri alderako!; ta berak, bai motel-motel esan da aurrera zijoan.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: ¡Jakiña ba!... besterik ez det eta....

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 Ta gañera ¿ez al gera ba euzkaldunak?... ba... euzkaldunak esan nai du itz-egiteko euzkera dutenak.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Gorgo. - Zer ba...?
Barto. - Baseritarra... kalean ere baserritar.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Gorgo. - Ba'dira, ba, kalean, arranopola!, esku-leundutako amaika baserritar.

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Gorgo. - Zer egingo degu, ba....

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - (Bi aizpai) Tira, ba; joan egin bearko degu... Ta, zuek ez al zatozte...?.

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Irene - Agidanez i ba'goa, ba.

61. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Jus. - Norako aldatu aiz, ba?.

62. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Ez dakit, ba... Ez nuke ezetzik esango.

63. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Ara ateraldia! Makiñat menditar bizi dira, ba, kalean.

64. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Emen bertan, ba, Jesusen salmena eta etsaien eskueratzea dakarren ebangelioa irakurtzen zan.

65. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Zure adiskidetasona utzi-ta Zugandik aldegingo banu ¿errukitasunerako biderik izango nuke ba?.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 Betoz, ba, etsaiak orruka,
betor inpernua suturik;
Antonio gurekin dala,
eztago, eztago bildurrik.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Kaletik gora aurkitzen da, ba, euskal bizikerea; aritz eta pagoz jantziriko basarte itzal gozodunetan geure asaba goragarrien lege garbia.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Itz au bukatzearekin, or zetorrek itxasoko olatu edo bagada ermo bat, ta jartzen dira Prakas'en batela bekoz gora ta gure inglesa ta Prakas buruz bera, ta or dijoa Prakas ori, guziz yayo alaere, igarian itxas eskiñara, aldian bein ia itoan zebillen ingles ari deituaz: -¡Inglesito!¡Inglesito!?Bai aldakizu igarian! - ¡Ez ba !! Ez ba! -¡Ene nere inglesito maite-maitea! Jakin zazu orduan galdu dezula zure bizi osoa.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 - Ala dek ba.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 ¡Arrane, arranea! ¿Oñan neurria etxean aztuta etorri ez naiz ba?.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 - Bai ba.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Illdakoan ere etzera ba noski sartuko.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Gaur ere obe zenduke ba zuk, oñez baño automobillean juan.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - ¿Nola dakizu ba?.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 Etzioat ba gaizki esan baña....

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Gizon ura zerbait palakatzeko asi nauk ba, ora-pro-nobis erantzuten...

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Etzidak ba eskuetako mailluka jaurti? ¡Ba, ba! Orduantxe, Liberanos Domine esan eta alde egiñ diat.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Zer ba?.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Zer zeramak ba?.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Ik esan zak ba ondo.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Nik ere eman bear dizut ba zuri beste bat.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Ea ba mutill.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - ¿Nola da ba ori?.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - ¿Zergatik ba?.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - ¿Zer du ba?.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - ¿Zer naizu ba?.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Aditu ba:
- Zaietan zintzo eta
Iriñetan zoro
Bazabiltza, etzera
Biziko luzaro .

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Bai; esango diat ba gauza bat neronek ikusia.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - Oiek errezago pagalezakete ba, baserritar gizajoak baño.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - Ba ipiniozu erreglamentuari onela: ten Señoras miriñajas 4 pesetas.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - ¿Zer ba?.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Auzpaztu gaizan ba bere oñetan eta gogo beroz, biotz osoz esan dayogun: Ama gozo, Ama samurr, Ama maite, gure asaben ekandu onez bizi nai dogu; siñestez asabak baizen sendo, oituraz aek baizen zindo ta garbi iraun nai geunke; baña arerioak geure siñesmena illundu ta geure ekandu onak zikundu nai dauskuez-ta, Ama laztan orrek zeure magalpean arrtu ta jagon gaizuz.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 oitura au irixtea da ba azikaspen egizkoa onurakorra.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Bein batean, Pernando amezketarra bazijoan ba bide batean barrena, ta gizon ondo jantzi bat, orain baskuentzez kaballero deitzen dan oietako bat, bere zakurrarekin arkitu zuan.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 -¿Zer egun da ba, gaur?.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0036 - Ba, egiñ ezazu bederatzigarrena eta orduan, eta ondo egiten badezu, prakak eta beste zerbait geiago're espero dezazuke.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 - Eztakit ba orixe.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 - Guazen ba, guazen orretara ere.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 - Beldur naiz ba, esanta ere, premian arkituko ez ote dan berriz esateko.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Esan zazu ba esan nai dezuna.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Gure Errexill'go seme jatorr au aruntz bidali zuten, ba, bere lekaide-nagusiak.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 ¡Aiñ bizi bizia zan, ba, ayen biotzeko berotasuna!.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Zer izan da bere asmoa? - Lurretik begiak jaso gabe belarretan dabillen abere baten antzeko ni izatea? Ez; bera ezagutzeko adimena ta bera maitatzeko naimena ta biotza eman zizkidanak lagako al nindun, ba, berak nerekin eta nik berarekin zer ikusirik ezpanu bezela?.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 (...) ari era au, ainbeste on ba dakarzkio? ia ba! Kristau maitea, artu liburutxo au, irakurri bein eta bi aldiz, eta emen esaten dana egin ezazu; ainbeste Santu egin ditun otoizkera au zuri ezagutu-erazitzeko al egiña egingo du ta.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogarte orrek, zer ote du ba? Gogarte onek, batez ere egunero goizetik egiten bada, egun guztirako gure gogoa oso bero jartzen du: biotza zeruko intz goxoz bigundu, ta adimena Jaungoikoaren argiz argitu egiten du, egun artan, Jaungoikoaren semeari dagokion bezela, bere egin-bear guztiak egin ditzan; eta bere nai, itz eta lan guztiak Jaungoikoarengana zuzendu eta Jaunak nai ditun bezelakoak izan ditezen.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 4.a Umeak Aitortza ta Jaunartzea egitera beartzen dituan agintea, era berezi batean beren ardura euki bear dutenen gain dator, au da, beren guraso, aitorlari, irakasle ta parrokoaren gain; baña lenengo jaunartzea egiteko gai ba ote diran erabakitzea, kristau-ikasbide Erroma'tarrak dionez, gurasoai edo bere ordekoai ta aitorlariari dagokie.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Egin dezake ba testamentua, eta errezatuko diogu Pater noster bat... zerbait uzten ba-digu.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Ez, Jauna: Esan nion ba azkeneko ikustaldian, daukanari kendu ta ez-taukanari ematea zala gure legia.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, ba, Jauna: eta orduan esan nion, eta gaur ere esaten diot, juezak ez-tutela errurik, baizik legeak, gaizki jarriak daudenian.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Ba orain daukanari kentzeko elkartu zeraten bezela, eztuanari emateko ere elkartu bear zerate, azkeneko ikustaldian agindu zenduten bezela.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Ori da ba nik beti esaten dedana.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Guk sarritan moskortuz ta,(nai beziñ sarri ez baña) egiten ditugun uskeriak ¿nun izango dira ba oben (pekatu)?.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Ez ba: ezaguerarik ez-tuanak, obenik eziñ egin.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Donostiaraño juango nintzake ba ni, orrelako gizon bat ikustiagatik.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Eztaukazu ba urruti Donostia.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Eztezu ba lanbide erreza.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Bai ba, jauna; ta....

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 - Oraindik berriz ere oiek jazteko premian arki zindezke ba, gaixo ori.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Gutxi izango dira guztirako gaitasun berdiña irixten dutenak; eta agian, iñor ezetz bayeztu diteke; ba oarketak darakusanez alkarri eragotzi ta kaltegiten dioten gerkunak bai-dira.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Zai ba bata bestiaz aldatzeko; bi ume neurriz gañekotatik bi gizon lau-lauak daterazkitzuteke.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Zer egingo diet ba?, ura bota, bear duten guztian, erantzun zien.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Guk ere botatzen diegu ba, baña ez dira orrela azten....

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Igande baten, morroi guztiak Begoñara joanak ziran, ta nere ordez atezai gelditu zanak aserre antzean: esan zion: Au ere ba da ba! guziak Begoñara, ta ni emen gelditu bear!.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Eskatu ziona eman zion ba, eta galdezka jardun zion makal al zan eta orrelakoak.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Gelditzeko ba gaxotegian, oiean etzateko... esan zion orduan gaxozaiak.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 (Ermutar batek: Gerrikorik ezpaneuka ba, nire prakak laster litzakez orpuetan).

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Anai Rojerio San Prantziskoren billa atera zan ba, berau Asisko Gotzaiaren Obispoaren Jauregian oso gaxo zegoan garaian, eta Jaungoikoak anai Rogeriori gertatzen zitzaion guztia ta zertara zijoakion iragarri zion San Prantziskori.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Mandatariak joan ziran ba, eta bidean anai Rojerio arrkitu zutenean besarrkaturik San Prantziskok esandako guztia edestu zioten, eta alako poz eta atsegiña bere biotzean nabaitu zuan, korrde gabe geratu zitzaien; eta Jaunari eskerrak egiñaz San Prantziskogana joan zan.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Lagun zadazu ba Jaungoiko-Seme maite-maitatia, nere biotz guztiaz eta nere kemen guztiaz nik maite zaitut-eta.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Eskumendeak duan irabaziz joan zan ba anai Andres ori, eta ainbeste isitu zuan, oneraspenez baiño geiago ondotik kentzeagatik, txakurr bati bezela urrutitik botarik, ogi puska bat eman zion.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Askotan besteai laguntzeko asko jakin nai izaten degu eta gutxi geroni laguntzeko; Jaungoikoaren itza ezta ba esaten duanarena, ezta entzuten duanarena ere, egiz egiten duanarena baizik.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 -¿Sagarren ondoan ura? ¿Epela emango ziozun, ba?
- Ez Jauna; otza, ta sagarra ere gordiña.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 -¿Sagar gordiña ta ur otza? ¿Zer geyago nai zenduan, ba, alaba iltzeko?.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Toki oyetan, ba, arretaz, arduraz eta bear bezela egoten sayatzen dirala zer esanik ez dago.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Ez zabartu, ba.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 -¿Zergatik dion ori, ba, maitea?
- Oi... ¿Zergatik esango det, ba, Jauna? Ama negarrez dago ta, Jauna....

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 -¿Ama negarrez? ¿Zer din, ba, amak?
-¿Zer duan? Berori Elizakoak egin gabe iltzeko bildurra.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Martxelinok ¿Ez al dute, ba, lo egiten, Jauna?.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 ¿Zertarako izango dizkitek, ba, bost begiak?.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak ¿Nola esango diat, ba? Ala dek eta....

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 14 Baña Pilat'ek zesayen: Zein okerr egin du, ba?.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 Ez naiz, ba, gizartera etorri gizakumeak ebaztera, gaizkatzera baño.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 49 Ez dut, ba, Neronek Neronez ezer esan; bidali naun Aitak agindu dit, ordea, zer esan ta zer azaldu bearr dudan.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 Nik diodana, Aitak esan didanez diot, ba.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 3 Elizak artarakotuta, ba.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 32 Yainkoak erruki biurrkerian itxirik guziak euki ditu, ba, guziei izateko.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 34 Nork lezaguke, ba, Aren asmoa?.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 10 Ba-dira, ba, erdainduetan batez ere, ezigaitz berritsu ta iruzurrtirik asko.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 11 Orrelakoei aoa itxi bearr zaye; etxe guziak naspilatzen ditute, ba, bearr ez dana irakatsirik irabazi dollorr batengatik.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 9 Ez du Yaunak bere agintza gibelatzen, batzuk uste dutenez; ez du, ba, nai iñor galtzea, guziak garbaira etorrtzea baño.

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Ia Batxi, ortxe az ba esan notsen neure burueri ta lau besakadatan, egin kontu, eldu nintzen euren urrera; must egin da must-uger sartu nintzen euren artean.

153. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 ¡Betoz, ba, len-bai-len Elizanburu'renak!.

154. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Urrengo egunean zapatak antxe zeuden, ta len aiña zikin... Joan zan ba, morroiengana; ta ingeles txarrean esaten dio, zapatak garbitzeko.

155. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 - Txinoak arpegiz parregariak dirala diote, baña izketan geiago izan bear dutela uste-det nik; misiolariai berriak ba'dira, zeinbat urte dituzten galdetu bearr izaten die, ta ze urtetakoa esan bearrean, ze aberetakoa zaitugu galdetzen die; ba Txinan urte guziak abereen ixenak daramazkite, ta argatik esaten dute ni txarriana, ni barriz astoarena ta orrela abarr ta abarr....

156. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Egin dezazu nai zuna: bañon ondo egin zazu, ba bestela txakurrari uliak erten artian espetxian bearko dezu egon.

157. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 - Esan ba, nere alaba erantzun zion apaiz idazleak zerr daukazun ".

158. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Guziai diot; ba, zuzena, gaurrko Portugal aldea Estrrabon'ek jotzen badu ere.

159. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Oek bezelako toki ta eran sorrtu ziran ba, baltzeo ta beste dantza lotuak.

160. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Orra, ba, yaun andrreak, euskaldunak txistua beren ereskintzat arrtu badute-ta, ez-ta besterik, ez-pada beren oitura zarr-garrbi.

161. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Gero bata ba bestea bein ta berriz irakurrita, gure egunotako elazketa impresion au ederki egina dela ikusi dut.

162. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Etzion ba Baticanoco Batzar edo Conzilioac eman doai ori Aita Santuari? È. Ez, aita; Batzar orrec esan zuan Jesu-Cristoc eman ziela doai ori San Pedrori eta bere ondorengoai, eta ori sinisten eztuana erejia dala.

163. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 *G. ¿Eztezu ba esan eztagoala Eliza bat baño? È. Bai, eta eguia da; baña bere semeac, lurrean, bizi guera, guerran; Purgatorioan daude garbitzen, eta zeruan gloria gozatzen.

164. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 ¿Abestuko ez da ba gogoz, entzungo ez da ba posez euskeldun-artean; Euskeldun ospetsu batek egindako Nekaustea?....

165. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 (...) urte askoz artzai zebillen gizon zartua urbiltzen zait esanaz: euri bildurraz dago, jauna? - Bai, ba.

166. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Ontan agiri da ba bere ontasun neurrigabea guretako; bere Seme maite bakarra guregatik, gure onerako ainbat neken artean utzi du-ta.

167. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Arrek erakutsia egittea naikoa degu, ba, iturri oiek beti jarioan egoteko ta nai ainbat aberasgai beroietatik bakoitzak artzeko.

168. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Zer zor da, ba, gurea?

169. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingeruak ba eskerrez betea Andre Mariari deitzen dionean, Ebak pekatuakin galdu zizkigun irabazi ta esker guziak billatu egin zituela esan nai digu.

170. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Gaixo au zuen arrdurapean uzten det; eta ea sendatzen ote dezuten ba.

171. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Jai-egunetan egin bearr dana txikietatik ikasi degu; egin zagun ba beti; ta onela kristau onak izango gera.

172. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Aiek zerua irabazteagatik Jesusen izena ain sendo ta bizi aitorrtu bazuten, ¿lotsatzen geranok donokiratuko ote gera? Ebanjelioko itz ikaragarri auek irakurrtzen ditudanero, zanetako odola izoztu egiten zait; nola ez ba? ain ikaragarriak izan ezkero? Entzun: Nitaz lotsatu egiten bazerate, baita ni ere zuek Jaunaren aurrean zaudetenean zuetaz lotsatu egingo naiz.

173. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Arira ba.

174. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Jaunaren itza ta esana ba ¿nola bete ez, Jaungoikoarena izan ezkero?.

175. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 PIARRES,- Hortan ba beti bat ederra.

176. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 GANTZUME,- Ba, ba, oraiko gazteak, dena neska, dena ergelkeria.

177. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Ba naski, bertzelako zangar aztalak gintien ba guk.

178. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 To, eda-zak, edazue ba. Se levant furieux.

179. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 PIARRES,- Andrea ere ichtantean hemen diat ba.

180. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 PIARRES,- Ba hura bera....

181. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 MANECH Se levant furieux, - Zer nauk ba ni, ohoina?.

182. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Hi, ere ba, Piarres!.

183. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 PIARRES Il's est rassi ainsi que Manech,- Ba, zaude ichtant bat.

184. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Yes, hauche duk bampacirc;ampacirc;ampacirc;... To, badakik, Manech, nor ikusi diatan bidean?.

185. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Neri ba, neri Gantzumeri?.

186. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Ba, konpañian bazituken gurekin hiru edo lau gorri bandako hoitarik.

187. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 PIARRES,- Ba, ikasiak dituk-eta.

188. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 GANTZUME,- Ba, bazakitek beti hoik berena ongi.

189. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Ba, deubrua, bazakitek bazakitek biltzen.

190. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 GANTZUME,- Ba, ba.

191. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 PIARRES,- Edazue ba, mutikuak.

192. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Ba, oraikotik, etcherat buruz ere abiatu beharko diagu.

193. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Ba, egonen duk ba andrea ichtant bat.

194. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 MANECH,- Ba, nik ere maite diat ba andria.

195. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 MANECH,- Ba, arrazoina duk hortan.

196. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 MANECH,- Ba, alo.

197. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 MANECH,- Ba, hi, ba.

198. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 PIARRES,- Ba, heldu, heldu.

199. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Hau edan-eta ba, bainan ez lehenago.

200. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 GANTZUME,- Ba, nahi dukelarik.

201. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Ez diagu ba hainitz garbitu.

202. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 MANECH,- Altcha-adi ba fite, mutikua.

203. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Chauri, aita, chauri ba othoi
Emanen dautchut handien hoi...
Chauri Chauri berehala...
Churekin artzea, bachinaki
Zoin maite dutan... bai, egiazki!
.

204. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Hurbildu nahiz ba arizan athekan, bainan han bethi zerbeitek gibelatu!.

205. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Aita han zuen, bi hurratsetan, hari beha, eta hari oihuka: Zer zizte, ba, oraiko gazteak?.

206. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 - Ba, Piarre, eta gogotik!...

207. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Ba, nork kondatu du, heien soldadoak oro, harriturik, bazterretik beha egon zirela, guduak ziraueno, bi adichkideen artean sartzera nehor ezin menturatuz?.

208. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Orhoit gaitezen ba Jesus dela bihotzen, familien, zozietateen eta erresumen Erregea.

209. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Egia erran, ez dut nehor ikusi sendagailu horri jarraikitzen, bainan ba frangotan segidako huni: Sagar bat pikatzen duzu izari bertsuko lau pusketan.

210. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Chedea zuten, ba, beren idera eta maneren Frantziako herri den ttipienetaradino hel araztea.

211. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Bainan fraideek ere beren itzalak ba; eta iduri luke Behauneko gehienak etzirela oro gibel onekoak.

212. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Auxe izan zan, ba, egin dudan lana egitera eragin zidan gogorapena.

213. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Onenbeste ta onenbeste ibillera egin ondoan esan dezaket, ba, bildu dittutela Naparroan sumatu dittuen euskeraren aldaketa guziak zuketako esaneran.

214. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erri maitte ontako baztarr guziak ez dira, ba, berdiñak, baño bai beroietan bizi diren biztanle euskaldunak.

215. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Ez ote dute ba zerbeit indar sorgin gachtagin hoikien kontra?.

216. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Amatchi kezkan dugu: Ha, haurrak, berritz ere, gure etche inguru huntan dute ba beren besta sorginek.

217. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Euskaltzaleen Biltzarreko gizonen xedea da, euskaldun umeak ager diten gazte danik frantsesaren ikasle, ba, bainan euskaraz bermatuz, beiratuz euskara eta ahal bezenbatean apainduz; ohar diten ere frantsesen urratsei, bainan bereak ahantzi gabe, bereak xuxenduz behar denean frantsesaren erakaspenetik.

218. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Usnarik ez baginu, berdin jan ginezake eta edan zerbeit onik; usain goxoak zer diren ez ginakike, bizi ahal baikinintazke berdin; erranen dautate hatsa hartzen ahal gindukela orobat ahotik: ba, bainan gure bizia ordu beretik itsuski laburtua litake, eta, geldi lakiguken poxia, baginderamake arras nekez.

219. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Haurrak heldu ziren, ba, gizen, mazela zabal batzuekin, ttripa lodi bat, bainan flako, zarphil eta ez ontsa.

220. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Utzazu lehenik geldirik jan gabe zombait orenez; gero emozue noizetik noizerat ur hotz chorta bat kullirka; ontsa erran dut, ba, ur hotza ezen ur beroa emaiten badakozue, goiti eginen du berriz.

221. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Ba, segurki.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta uste dot eurok eztirala ixango nire errijan asmau ta bertan bakarrik erabillijak, bai zera, ipuin ok batek-baki nundik norakuak diran; orregaitik beste erri askotan be ibilliko dira eurok eta iñok jakiten ba'dauz ta esan ba'dauskuz, pozik artuko geunkijoz.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 (1) Ai, Kalamuko, ezadi juan iñoz Ingelanda'ra, eure narrua maite ba'dok.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 ANTZEZLARIJAK.- Igandian zortzi uste det asiera emango zayola neguko antzerki-lanari, Maria eta Txibiribiri antzezki politekin, eta jai ori baliteke Apirka'n aurkitxen diran gure erriko anayen aldez ematia. Ia ba, antzezlari zar ta berriok, jo gogor.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Lenengua ziatz ezin bete lei; bilbotarrak, edo arabarrak edo enkartauak, edo Bilbao'tik itxasora bitarteko errijetakuak, iñora ba'duaz, erderaz egin biar dabe, euzkeraz ezin dabelako; baña ori eztaitela ixan atxakija euzkeldunek euren artian be danak erderaz ekiteko.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Orretan, euzkeldun mendigoizaliak egin leikiena da, erdeldunari ezer esan gura ba'dautso erderaz esan dayola baña euzkeldunari itz egiten dautson gustijan euzkeraz egin dayola; naiz ta erdeldunak aurrian egon, Euzkeldunak euzkeldunari, beti euzkeraz, edonor aurrian egon-arren.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bigarrena ezin lei ezetara be laketu. Mendijetara zuazenian eta dantzan asi ta batebatek dantza oratua eiten ba'dau... makilla bategaz ?jo! burutik bera bape erruki barik; eztot uste bide obarik dagonik orrelako lotsagarrija ziatz ebagiteko.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Euzkeldunak: Lieja'ra, edo beste edozein lekura juan biarra ba'dozube, ez esan españarrak zarienik, esaixube egija, euzkotarrak zariela, bestelan ostatu barik kaliaren erdijan gelditzeko zorijan zagoze.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Guri, gure Jaungoikuak gogo-barruan esaten digun bezela: Alegindu zera zeurea aldezten, eta ez dezu ezer lortu; Neuk dakit zergatik. Zuk baña aintza emaidazu; euzkeraz ezin ba'dezu erderaz, al dezun bezela.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Augaitik ba ondo ixango litxake zerbait esatia guraso askori lar bigunegiak diralako euren semiekaz, baña beste baterako itxiko dautsagu lar luzatu barik.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Danak ezeben pozik entzun, ba jaupa-ostian eskumunera etziran juan zinegotzi edo kontzekalak.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Erromeririk etzan ixan. ¿Zergaitik uste dozube? Alkatiaren txilibitukerijakaitik berau dabil ba auzune guztijetako jayak galdu eziñik.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 6.ª- NEFASTO. Nefasto funesto bezela da, eta funestok de funeral dakarr. Funestar da ba mancillar deslustrar profanar.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Tamal andia artu dogu, baña entzun dodanez beste gauza batzuk egiteko ustia daukala errien onerako. Tira ba.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Etxaunok esi ditu ¡bera dok ba mutil ona, errekonde! ¡Titulu artekoei geldi itxi!.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 ¿Onek ez dira ba alde gustijetan esaten dabixenak biar dala oldozpeneko azkatasuna (libertad de pensamiento)?.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ba, orduan,¿zergaitik asarre orrek? ala ¿nai zenduen zeuen bazkunan danok, artxuak lez, sartzia? Orduantxe pozik ixango ziñien ¿ezta?.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Baña aurreztik oldoztia ona ixaten da, gero zer jazo leikien; ba olan oldoztu ezkero, gitxiagotan ankia sartuko litxake.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bada, gelditu zan Areitio-Urtena'tar Domeka'ren gain, eta zer egiteko dan ezin neike esan, eztakidalako. (1) Misterijo andijek yarabillezak Ortu-Santu orregaz. Ba, jakin biar dogu zetarako ixan dan erremat ori, ta iñundik al bozu jakin eikezu, ta esan; bestelan beste bide batzuk artu biarko doguz, onetara ezin gindekez gelditu ta.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Nik uste dot ankak puska bat jaso biarko dituela au ain laster egiteko. (2) Zenbat killimetro dagoz ba?- Kirikiño.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ez ete dan garbitu gero turkotarren batek? Ezkintzakez ikaratuko onan balitz, ba Turkijan asarre andijak dabilz batzuen eta bestien artian.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ba, orixe, El Liberal izparringijaren artezkari orixe dabil egunokaz idazten, bai emen eta bai Madrid'en, gure Diputaziñua'ren aurka.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Batian oni zaunka, bestian ari zaunka; ugazaba daukon txakurrak ori egin biar ba. Kirikiño.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Ba, zeuok zerate Euzkadi`ko mendigoizalietan biargiñenak, guzioen begikuak eta zorun onen duin zeratenak.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Orko abadiak eztau atxakirik ipiñi? Asko da ba.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eurak, arerioak esango dabenak asko ez gitxi arduretu-barik erabagi dot ba adizkideri edertutzea lengo batian bizergindegian itxastar bateri entzuna.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Urten zan ba gure gixona Jaungoikoak argierazo eutsan burubide on onegaz; (...).

248. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Goiko argiz iñoz lez biotza inguraturik igarle bat lez, gure txiro maitia sukaldean sartu zaneko, esautsan onelan etxe-jaun ongilleari: - Jauna, au ba gero ordainduko dautso Goikoa'k.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Kirikiño ¿zer jazoten yako koiperik eztaukon bundijari? Ba orixe jazoten yako orreri be.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Onen ganian emengo Udala'k azkenengo batzarrian erabagija artu eban jakiñen ganera ipintia Perea (gobernadoria) ekarri dayala Durangora garija, uruna edo ogija, errija larri-larri dagola-ta; jaramonik ezpadau eiten... ¡or konpon!! esanagaz etxera duazala kontzejal gustijak, dana bertan-bera itxita (1) Bizkai'rako dakarren garijaz egindako ogijak Santander'era bialtzen dabez Bilbao'ko ogi-ola jabiak, itxuraz gobernadorian baimenaz. Atzo orixe agertu eben emengo txinelak Basortu'ko geldokijan. ¡Joko ederra orixe! Arrayetan ba, ogijak uts egin ba`bai, geniño polita parau beiyakuk.- KIRIKIÑO.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Ba ixan da, ta ez txikerra.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 Arantz-burestunduta gurutzean
Il ein zan ba Jesus:
Orregatik, Ama, arantz-gañean
Agertu ziñan zu.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bada gizonak, ori esaten dunak egia esango du, ez det esaten gripekin il gerala Jaungoikuari eskerrak, bañan bai alper aundi batzuk gerala, eta emendik aurrera alperkeriari utziko diogula uste det, entzun detanez ba emendik aurrera jartzen da bertan izperkari bikain bat.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Gastetxuok gogor be gogor egin biarko dozue alde orretan, ba erbestetik bertara etorrita dagozanak gustiz dira txarrak.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Kirikiño: iñoz ikusi dozu Jardin Zoológico? Ba an ikusten diran pistija gaiztuak baño be gaiztuaguak dira onek.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Etxano'n jayuak dira, ta bai euron aita be, gaur bixi balitz eun urte baño geyago eukiko ebazana, ta onen aita be erri artan jayua, ¿Ixan leite ba abixen au ezkelduna? (1).

258. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Nik erantzun nion emakume oni: ¿zer gero, zure senarrak nori voto'a eman zion?- Nere senarrak? ba, piperpotieri.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bai ba, ez da arritzekoa, erri onetan diran bezelakoak izanik.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Oker txiki bat egin gendun, 2 geyago dira ba, 547.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - ¿Nundik norakua da itz ori? - Ondo argi dago ba. Irri eztakizu zer dan ala? - Bai, burle.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Eta irudi eztakizu zer dan ala? - Jakingo eztot ba? Ain kirtena egiten nozu ba?.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Ondo argi dago ba. Irri eztakizu zer.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Bai, argi dago; baña ori barrija ixango da, ezta? - Nik oin esango baneu, itz ori aurkitu dodala 1767'an batebatek idatziriko liburu baten, ziur nago zuk eta beste askok ontzat artuko zeunkiela itz ori, ta beriala artu ta eruango zeunkie zeuen iztegijetara; baña nik esan ba'dagit, orain asmaua dala, ta ganera, neuk asmaua dala... orduan be ziur nago, arexek eurek asiko dirala esaten: Ba, bestelakotsuak, ¿nortzuk dira orreik txotxoluok euzkerazko itzak asmetako...? ¡ut!....

266. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - ¿Zegatik asmau dozu ba? - Goguak emon daustalako.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 TXORI TXIKI BAT-ERI.- Baneon ba ni abesten asiko ote zan txori polit ori azerijak esan ezkero.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orrengatik ba, zuk gauz bat egingo dezu eta nik bestea, ¿ez da ala Txori?.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 ¿Nola ez ba, alako ederki lotan zegoan txerrija!.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Eusko-Ikaskuntza, Eusko-Langilleak, Euskeltzaleak, Euzkerearen Adizkideak... ¿eztoguz ba?.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Alkartasuna bear, ba, sendo ta gogoz ekiteko; izkillu altsua, lege-arauzko bidea agiri-agirian erabilli litekena Vae Soli! diñosku Idazti Deuna. Gizon bakartua, gixajoa.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ia ba, Amez eta beste euskel idazlariak.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ELGOIBAR EUSKO JAIA Elgoibar'ko Eusko Batzokia'k bere azkenengo batzarrian gomutau du datorren illan agostua'n iruan, Deun Laurentzi (San Lorenzo)-n eusko jai eder bat errietako abertzaliak aspaldi onetan gogo bizian arkitzen dirala bai egiteko, esnatu ba Azkoiti, Eibar, Soraluze, Bergara, eta Mendaro'ko abertzaliak, eta gertatu Deun Laurentzi'ra etorteko ezpatadantzari eta abar....

274. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Egiztua izango ote-da, ba, berri ori? Ni ez naiz batere arrituko ta gutxiago ikaratu egiztutzen bada ere.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Lerroux'ek abertzalian itzala dauko begi aurrean, eta laster igaroko dala zaletasun ori diñoan arren eztakigu ba, otsik entzungo da aldunbatzarrean.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Uri nagusijetan ezkertarrak nausi urten diran arren, ezkara atzeratuko, orrela ikusten dogu ba, Euzkadiren ona nai badogu, errijetatik asi biar garala.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Emen kanpokuak kendu ezkero, eztago gixarte edo sociedad'ren aurka gorrotoz jaikiko danik, siñismenak lotu daruaz ba-ta.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Zein ba? Egija ta egija baño ez ta egija be erdikiña barik osua.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, egi-jabe gauzak diranez dakiguzanian baño ez gara, diranez jakinda, ta dakiguzanez maite ixan da, gu zutik eta eustazpi onez oka ixan barik irauteko bide-bidian gara.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, lekaretxe auts-artian iñortzaz ta iñorenatzaz lar-agindu ta ugazaba gogorregijak sartu dira, eta oneik sendatu ba'dagikez, txindi atsegin eta andikerijok gaur diranen eskubetatik igaz-dagike.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 ¿Nola jarriko dedaz ba onek esan zituzan egi danak, bere itzaldi gustian ortan jardun zuan da?.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Badakizu ba Arrasate'ar irakurle maite orrek igandeko 12'tan nora juan bear dezun.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Zeure ixena jakin gurea badaukoe orko batzuk ba.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak bere negu-buru zurija erakutsita gero agur egin dausku, geyago gurartera ez etorteko; 1931'ko urtia eztogu geyau ikusiko, ba, bere ixena 365 aldiz egunero idatzi ixan daben izparringijetara-ta begiratuten dogunetan-edo ixan-ezik.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gaur gurarteratu dan urte-barri onek baña, igazi dan zarrak baño egun bat geyago ixango dau; 366 egun ixango dauz, ba, aurtengo otsaila 29'kua dalako.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gauza gusti oneik eta geyago be gaur bixitzarako jayo dan urte barri onek egin dagiguzala gura geunke: urte zarrak gaiztetsi ta oinperatu euskun Euzko-Araudija'ren berbizkudia be gura geunke, ba.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Benetako uskurtzearen gurendea; Euzko-aldundijetako aldun ixunak uxatutia; Euzko-Langille gustijen batasuna ta gurendea; geure salokarijai bakarrik erosten ikastia; geure gauzai jaoken garrantzija emotia; geure etxietako nausi geu ixatia eta Euzkadi atzerritarren estuntzapetik urtenda ¡azke-azkerik ikustia! Urte barrijau igazi dauskun zarra baño euzkotarrontzat onuratsubagua ixatia gura geunke, ba: euzko-azijak lurreratuteko urte berezija ixatia; euzko-alorta onak eta ugarijak guganatuko dauskuzana.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte-barri-kari,
Daukonak eztaukonari;
Nik eztaukot-eta,
niri Emoten eztaustana,
¡Txarri-belarri!

Abestuko dabe, ba, gaur errijetako umerik geyenak, eta elduten diran etxerik geyenetan saritzat zeozer ixango dabe.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Goikuari eskarak euren lenengotariko euzkel-usañagaz darraitse, erdel-zaliak diran umetxuben artian be, abestijok euzkeraz abestuten dira, ba, beti.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Ordu onian be'tor, ba, jayo dan urte-barrijau, eta neskato-mutikotxubak be abestu egiten dautsela-ta, guk be abestu dayogun; jayoten dan umetxubari, gaste txubak ezeze, aita-amak eta aitite-amamak be abestu egiten dautsie, ba.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Agur ba, Atxotegi jauna; ondo izan eta egin gogor euzkera ta euzkotasunaren aldez, Beasain aldean.

292. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urteko gora-berak ikeragarrijak ixan dira ta burutik ibili garan-edo, gustijok ba.

293. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Ez aiztu, ba, bijarr 9 ta erdijetan Jon Deuna'ren txadonan esango dan jaupa ixillaz, ezta eguberrdijan gernikarr ezpatadantzari-gorularijak egingo dabezan euzko-usañeko dantza ta enparauko jolasakaz be.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 ¡Birrindu egizuz ba, gure estuntzak Jauna! " Iñaki, entzun, arren, eiguzu ta gure opea artu ".

295. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Españako bakaldunaren aldez, barriz, Nabarra'ko sasi bakalduna zan bera, arretxe buru ta zaintzale Iñaki, edo oeto, Eneko, jayotzez, ba, Eneko leban ixena-ta.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Barcelona'ra egin leban, ba; ixontzija arrtu, ta leku-Deunetarako egin.

297. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Beraz, ba, Bizkai'ko erri osuaren abotsa entzunik, B.-B.-B.'onek erabagitten dau: 1) Berriztauten dau erri onen ixenean, Bizkai'ko Batzarr Nagusijak egin eben autarrkijan Loyola'tarr Iñaki deuna Euzko-Laterri onen Zaindari auturik.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 4) Zaindari Deun onen omenezko jai gurenak eralduten ain zintzoro leyatu dan Euzko-Gastedija'ri zorijonak egin eta euzko-errijaren eskakixun bidezkuai erantzun dautsen erri-ordezkarijai be bai, eskakixun onek, ba, zuzutza ta egijaren alde legez eta gixatasunaren azkatasunik donienak babestuten dauzala.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Auxe dozube, ba, ipuñaren esangurea: Azija Jaungua'ren itza dozube.

300. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Zoro-errija ezta, ba, geure errijau....

301. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Tira, ba ekin gogorr eta sarijak lorrtu.

302. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta Shaw jaunak: ¿Zer egitten dozube, ba, bultzijaren begira dagozala iltten diranakaz?.

303. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Berez, geure-aldetik ezetariko alegiñik egin barik era gustijetako ogasunez jabetu gurako asko bixi gara, ba, ludi onetan.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Agate Deuna'ren aintzaz abestu ta ukarra batzen etxerik-etxe ibiltteko otturea, antxin-antxiñatik datorrena da; gure attitta zarraen aldijan be, ottura onek, ontxe baxen jori jarraitzen ei-eban, ba.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lege orren bosgarren agindubak, ez iñorr iltteko diñosku, eta zegattik ba katolikuak gabiltzaz iñoren burubak eske?.

306. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Udabarriko egun oneik eztira urijan pasau biarr diranak, bost toki ba-dira geure lurr onetan, ba, atsegiñez egoteko-eta.

307. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Aldatza-gora giñoiazan geu, ba.

308. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Alde batetik poz-pozik gagoz ba onelan kanpotik etorri diran langilliak euren errijetarantz abijauko dira.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Azkenez araudijetzazkua zelan atonduko leuken, ba.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Arrosa jaten dogunok, tropiezuak gura, ba....

311. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Itxas-onduan izparringija irakurrten dau eta bere adizkide diran atsuak, ba, entzun daroie.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Zer jazoten yatzu, ba?- itaundu dautsogu.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Ba... Dantzeak orren beste buruko min emon leiz?.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Alemani ta beste naziñuak dantzea gora ta dantzea bera eztabiltz ba?.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gixonen neurrija, ta gixarrteko gora-berak be, bardin-ezak dira, ba, emen, batta egunak eurak be.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gixon bakotxak, bakotxaren ixakera berezija dogu, ba.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ba, Ama Birjiña baño geiago danak esan dizu ori, argi, garbi ta gogor esan ere.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¿Baña erriko juzgauan irabazitako auzia, audientzian galdu ta supremoan berriz irabaztea gertatu ez da ba? Ta au tarteko guziak zintzoak diralarik.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Ia ba lenengoa lenbailen izaten den jendea zaleturik dago ta Euzko antzerkiyak entzuteko.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gauza merketzeko alderdi ona, ba zer esanik ez dago, lenagoko diruaren galtzea naikoa ez dala, onek ere galeztituko du bizi bidea.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ba orregatik gure euskerari eusten alegindu bear gera, bai gizon, ta bai emakume.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ura baño gizon esagunagorik bai-al zan ba?.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Euskal idazle biotzekoa, idazkide maite-maitea, zuri arenka astera nijuakizunik ez dezu noski usteko? Zure aurrekoai diezun begirapen eta maitasunen berri bai-baitakit ba.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Datorren igande ontan, Ernani'ko abertzaleak besoak zabalik dauzkagu Goazen ba Lezo'ko aberzale guztiok, Ernani'ra datorren igande ortan.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orio'ko idazle argiak ortxe zion ba: tolosarrak zirala.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Agur ba aspaldiko irakurle.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orduberdi geroago Doberak, antziñako doberak, orain ogei urte arte emen eztai arratsean jotzen ziradenak; Eusko Gaztedi eta Emakume Abertzale Batza'ren eztayak bai ditugu ba; urrengo egun batean azalduko det zer nola diran Doberak.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Uzkurtza erebat bakarra izan bear du ba....

329. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Ain ajolagabia, ote degu ba Jauna gai auetan? Berak dionez.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer? Ez det uste egokiya danik, nik emen araudi osoa idaztia, bere garaian azalduko da ba.

331. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Antzerki-jai bat, danian ba, abertzale guztiok bildu bear gera, eta ea datorren igande ontan dan danok ikusten zaituztegun, antzerki-jai eder auxe ikustera etorrita.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Araudiarekin bizi dan Katalunia orretzaz zerbait idatziko zenuala agindu zenun ba lengoan Ibiltari!.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Begira ba, Araudidun Katalunia ortan Araudiagatik lur jota daudela esatea, oraindik beintzat astakeri biribilla da.

334. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Muturreko ederra arturik dira, ba, gezurrezko langillezale oyek jauntxukerizko Udal-barruti lege ezezte orrekin; eta ondoren datorkiote beste bat.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Or Ikusten da, ba, garbi, socialista españarreri etzayola deus ajola langilearen oneraspenagatik, berenagatik baizik; eta orretxengatik orain (¡jakiña!) aiziak keyaren gisa aurrez damaizkin beren amorruzko matxiñada edo errebuluziyo ots oyek guzik.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ba iñork ez diote gaitzik egiten ta ezaguturik alde on au, bildur gabe, urtero ta txintxo beren denboran leku artara juaten dira.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Esaten detana urtero gertatzen da, ta erri batzubetan, urtetik urtera geyago ta au errex da ezagutzen, ba txori gaxuak azkar ezagutzen dute zein aldetan utzitzen doten pakian, gaitzik egin gabe, ta alaz ere beren kabi maitiadi, abek izan bear bai dute txikiyen seaskatxoak.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Orregatik ba, bakardadean irauten du gaurko eleiz buruak.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¿Figura jartzen eztik ba?.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¿Umeak al dituk ba bi artixta, !¡bi artixta!!, inportantzigabeko uxkeri bateri onelako idazki bat bialtzeko? ¿E?.

341. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gañera, or daukak ba garbi asko, eztituk oiek, itxu-itxuan, nun dabiltzan eztakitela etorri neregana.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ba, ikusten detanaz, ura dana gezurra unan!.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baño...¡Ortzion ba koxka! Ik or daukan aur ori bear: ¡Gogua!.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Nola ba langille txiro batzuk besterik ezpadira!.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Gu ibiltzen giñuken ba oriek jantzita!- diote iseka antzean...

346. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Ta jakiña, orixe egin bear ba mundu guzitik!.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¿Len euskeraz, basatien izkeraz, mintzatzen giñuken ba gu e...?.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Nola ba!.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Iru perrotxiki bakarrik kobratu etziran ba alako EL DIA ederra!.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - Izango ez dek pa?.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Partidu ura galduko uan ba?.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Etzan ba ezer gertatu, ta izango da ixilik egotea.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Etzan ba ezer gertatu, ta kito.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Alegindu zaitezte ba pixkat geixio.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ba, Aberri Eguna alik ondoen eratzeko komisiyo jator bat osatu dala, ta, espatadantzariyak ta poxpoliñak entzayotan astekoak dira ta, meza nagusia Euzko Etxea'ko abesbatzak abestua Sabin gure Maixu illezkorrari ezkeñiko diogula... goizean eresbatza ta txistulariyakin diana izan bear gendukeala... eguardiko konziertoan eusko eresi edo gure gureak diran piezak jo bear litzakela... arratsaldeko dantzaldi guztia eusko dantza garbia izan dedin, askaturako piezak bakar bakarrik jo arasteko Ayuntamentuan Martxial jaunak eskatu bear lukeala ta... baña ixilik Txiprixtin danak batera esan gabe.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bueno ba: urrengoan esango dizutet ba palta dana.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Arritzekua al da ba pixka bat berotuta egotia juan dan igandian ikusi zuten jokaldiakin?.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba alegiña egite ote dan zabaltzeko eta ezagutuazteko elkarte goragarri au artu dezaten erri askok bere ikasbide onaren bitartez, Jainko zale itxura puskatxo bat geyago, denbora geyagon ibilli gabe amiltzen aldapa bera, ez jakiñ laño illunpean, gorrotoaren su ganetan eta oitura lotsagarriyetan.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Guztirak 57 Bazkun gera, ba.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Illeroko ordainkizunak egin dituzten bazkideak 4.523 dira, eta oraindik onera, Idazkaritzara, ordaindu ez dutenak eta bazkidetzeko txartelak eskatuta daudenak beste 800 inguru: guztira, ba, 5.300 (bost milla ta iruregun) bazkide gerala esan diteke.

362. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ongi etorriak bitez, ba.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Beste ainbeste laurleko artzen ditu ba bazkideak etxe bizitza erretzen zayonian.

364. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ez da, ba, ez lo ta ez geldi egon Lojendio jauna.

365. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Orrela ba, bederatzi azoka aukeratu ditugu, orain ere ontan asteko.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Bai al zegoen armik ?, muniziorik ?, soldadurik ? gidaririk ? diziplinarik ?

367. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Perikatxo Komunistia ildabilatz emengo langillien artian tamal andixa artuda ba socialascisten biarra ixanda ezbiar on eta komunistak ondo minduta geratu dira egunen baten alako zarrapadaren bat ixango gu.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Nere idazlanak beretan asi nebazan eta beregaz zelan aiztuko naz ba?.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Igaziko egualdi txarrak ainbat kalte egin dautso Getxoko uri'ri ba emengo biztanleak atzerritik etortzen diranakaz ainbat diru ataratzen dabe.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jarri ba, jarri.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 ¡Gizon sonatua ez badegu ba alajañetan!.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ba, eta hain chuchen, hura eta bera naiz: Sokorriko Joanes.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Dohakabea!- Izana ba, dohakabea.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Lehen tiroak joiten du Sokorriko kapitaina kopetan, erdiz-erdi, harek Ama-Birjina bezala Gizonak aski zuela tiro bat kopetan baitzion bertze orduz, ba, aski ukhan zuen harek segurik dohakabeak.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ba nik ere hari.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Espanturik gabe, oren laurden on bat ba.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Baia ba! Laborariek errotik ereman zituzten ondarrak oro.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eskualdun Onak: Agian ba!. L. H. E. C.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ona ba; zuhurra ba; ederra ba.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Erraten ba, nahi dutela libertatea.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ahalaz gordea ba; bainan halere ageri; ageri urrundanik.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bozez ba, ez ordean boz kondatzalez.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ba hiza?.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 - Ba, banuk.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Doidoia ba, bainan irabazi hiru kintzez berrogoietarat.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ba ez urrun ez, Frantzian berean Aurillaceko eskualdean; elhurra jauts-ahala.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Onela bizi diranak ez dute, ba, Baru ta aragiaren Bulda artu bearrik.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 III.- Zu al zera Joxe Motx, kantari aundia?
- Aundia enaiz baño, ni naiz kantaria.
- Bota, ba, kantutxo bat, biotz pozkaria,
Lasai aukera zazu nai dezun airia
.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Agiriko agipena bai ta ba, begian daukaguna, gerok dakusguna.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Eztakit ba ondo artuko dezun.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Entzun ba:
Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Izan bedi ba, azkatasun matagarri ori guztigontzat, zuzentzak eta berdintasunak agintzen duan bezela, emanaz gure Erriyari eskatzen dubena.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Bat-batian txakur txiki bat sakeletik ataraten dau, une baten berari begitatu, ta espanak batuta agur egingo ba'leuskio lez eskekoari emoten dautso.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Kistar egiten ba'zan, aizkide onek bere ganera etzungo zirala ta azpian zapalduko eben bildur zan.

395. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Bitoren'i adierazo eutsoen ziñeskintza agirian esatia biarrekoa ez zala, ta ezparik ba'zeukan, ixillian egin legikiala.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Onein ondoren beljikar 500'n bideztik ikertu eben, euron artean Beljika'ko langille-arazoetako bakaltsein edo ministro Heiman yauna ta Rutten aba, domekatar ospetsua, be ba'ziran.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Casti Connubii, bialtzea ango katolikoak 50.000 lira ordaindu eben eta uste dogu oingoak be aren neurriak ditu-ta, gitxiagogaitik ez ebela egingo. ?Yauna'ri eskerrak, ba'dira ludian katoliko zintso ta esku zabalekoak!..

398. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Negargarria ba'da ainbeste basatikeri ikustea, tamalgarriago da galerazo leikenak, eta begira egozanak, galerazteko ezer ez egitea; ainbeste gaiztakeri ikusita, zirkiñik egiten ez daben biotza, gizon lez il da dagon ezaugarria da-ta.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Gauzaren bat lortuteko edo-ta norbaiten aurka zerbait egiteko langilleak alkar artzen ba'dabe, asarreazalbena (boy-cott) erakusten dabe, esaterako lantegian iñori lanik egiten itxi ez, langilleari eskatzen dabena ugazabak emon arte.

400. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Gizonak etzerik ba'dau, etze orren yabetasuna dauko: yantziak bereak ba'dauz, yantzien yabetsuna dauko.

401. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Nai ba'dau urratu ta apurtu lei bere yantzia, il leiz bere ardi nai auntza.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Guztia guztientzat ba'da, ludia alper eta moskortientzat da.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Norberentzat lan egitea, norberentzako irabazia izanda aldatz-gora egiten ba'yaku.

404. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Guraso batek bere bekokiko izerdiz irabaziriko laukoak edo-ta laukoakaz erosiriko etzea nai beste edozer semeari emon ezin ba'dautsoz, ona dago.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 ?Zetan nekatu ainbeste lanean, lertuarte lan egin arren zartzaro oberik izateko itzaropenik ezin izan ba'dai?

406. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Ikasgayetan asko aurreratuten ba'zan be, arimako zeregiñetan askoz be arrerapen aundiaguak egiten ebazan.

407. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'k au entzutean, zerbait aserretu ba'litzan, geure biotz guztiaz maitatu bear doguzan gurasoak jotia zelako zantarkeria zan argi ta garbi adierazo eutson.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - Baña beste zortzi urte bizi gura ba'dozu, gaurgandik betiko itxi bearko dozu.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - Olan ba'da, ludi guztia zoro-etxe bat izango...

410. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Bere baserri maitea Berliñ'en urrezko etxe berri bat eskeiñiko ba'lioteke ere, ¡ez luke ez aldatuko! Txori bakoitzarentzat bikañenetan bikañena, bere apia izan.

411. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Baña gizajoak biotzean txoko minberatu bat ba'du.

412. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Gañezka dagon biotz betea mingañaren bidez ustutzen baldiñ ba'da, ¡ ia orr ttirriki-ttarraka datorren auzoko amonatxoak eta biek nolako alkarr-izketa egiten duten !

413. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Baña laister okotza pitiñ-pitiñka zorroztu, mingaña txistuz leundu, ta amesetatik esnatuko ba'litz bezelaxe, aitona zarrari esaten dio:

414. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Au. au tresna, au ! Paris'en jaio ba'ziña zu, onezkero, ¿ nun ote zebiltzan ? ¿ Zerr ote ziñan ?

415. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ? Negarr eragitekoa da au gero! Bere amona gaxoa aterik-ate ezerr jango ba'dute, etxeko guztiek ikusialak ikusten eta ?illoba bitartean... ontza ba'llitz bezela !...

416. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 -Amaikatxo orrelako aspaldi ontan ba'daude, bai.

417. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00034 Garaia ba'da ta.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00034 Beti ez-asiko bai-asiko ba'gaude, ? gureak egin du!

419. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 GANICH - Ba, ni beldur Ahuchquy utzirik, astokeria egiten dugun harat joaitia!....

420. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 GANICH - Baa, zer nahi gisaz, pausatuko gituk, lo aldi zombait eginen tiaguk gustian... Kattalinek iratzararazi gabe.

421. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 PETTAN - Ba segura, kompaantza horietarat duana...(...).

422. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0020 BERNAT - Baa, nik gogotik!.

423. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0020 PETTAN -(...) Baa, joanen gira ikhusiko dugu zer ukhanen dugun?.

424. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0020 PElTAN - Ba, ba, begoite, ez dira ohartu behar, horien beldur girela!(...).

425. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 GANICH - Gure bi acheri hek badiatzak ba engoitik han harat?.

426. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 BERNAT - Baa, untsa moldatu eta gustianago joanen gira hiriaren bisitatzera.

427. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 GANICH - Ba, ba kachketadun hetarik ez duk? (...).

428. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 PETTAN - Gure chahakotik hartzen ahal gituk ba araiz? (...).

429. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 PETTAN- Gure chahakotik hartzen ahal gituk ba araiz?.

430. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 GANICH - Ba... ba...... othe daki eskuara?.

431. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 PETTAN - Ehizala hortaz kecha, Ganich, bazakiagu, ba erdararik aski... Hori bezalako bat ikusia nuk, ni, hor gaindi.

432. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 PETTAN - Behar diagu, ba foroatu Eskualduna ez dela uste duten ttonttoa.

433. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 GANICH - Baa... ni... beldur medikiak ez daukula utziko Pernorik libro!.

434. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 BERNAT Baha! Fandangoa arin emaiten diat, mazurkan ere frango trebe nuk behar ordian!.

435. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 PETTAN - Zuek segituko duzue jestuetarik, ederrak egiten omen tik! eta behar orduan erranen dauziet ba zerbait!....

436. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 BERNAT - Baha... hunen ekhentzea enetako biziaren ekhentzea duk, gizona (...).

437. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Ixango zan ba iru bat metro kubiko edo gitxienien.

438. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta durangarrak asko gizon geyago zelan ziren, ba markiñarrak billur aundiye euken, markiñarrak ilgo zittuela eta Markiñegaz jabetuko zirela.

439. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Orregaitik, nire erria arekana biurtzen da
eta arein berbak edaten dauz.
Zelan jakin Jainkoak?, diñoe areik;
jakitun egingo da, ba, Gorengoa?
Orrelakoxeak dira gaiztoak:
beti nasai, aberastasunak pillatzen diardue
.

440. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Bedeinkatu eixuz, ba,
gure gurasuak,
Abade jaunak eta
erriko Buruak;
bedeinka txiki ta andi
sano ta geixuak,
bedeinkatu baserri,
solo ta basuak
.

441. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Ba ondo bizi gara irurok oiñ, da gauza ona da diru zorro ori.

442. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Paaa... ignoramus bat baino eztuzu, ebagi zuan nere adiskideak, zabuka jarraitzen zala aurreruntz, nik orpoak ia zapaltzen nizkiolarik bere ondo ondoan gibeletik.

443. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Ezetz? Ba orduan bakharrik utzi beharko zaitut.

444. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 - Orain ez daukazu, ba, zur zetan ibillirik; arrapau baiño len ondo, baiña orain alperrik dozu.

445. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Zatoz ba, irakurle, nirekin, eta etzun gaitezan hor, belardi eder hortan, udako arratsalde beroan.

446. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 - Esan egidazu, ba.

447. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Ez daukat, ba, jornal segururik.

448. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 Zabaldu eban ba lehenengo maleta, ta nahiz eta gaua izan, nahiz eta iluntasuna nausia izan, diruz beteta, millaka billete ondo tolostutakin bete egoala argi ikusi zan.

449. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 - Heu baino umeago nor dok ba, hamalau urte ta erdigaz oraindino ohean txiza egiten dok-eta!....

450. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Bizimodu noraezeko horren zaletasun erbatzik txint, arean bere, ez izan, ba, haren osaba zuhurrak!.

451. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - Tira ba; orduan, hauxe aukeratzen dot.

452. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - Ez dakit ba, ondo; ta horregaitik jakin nahi dot balazta onak dituanentz.

453. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 - Nor dozu ba, hori? - Alogerekoa lana aldika egiten dauena, emuts;.

454. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 - Egongo ez aiz ba i argi barik? Noiz izan aiz ba i argia? Pentsatzeko baño be alperraua aiz ta....

455. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 - Ez ba, pentsatzen neuan.

456. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 - Zer pentsatzen? - Ba, orixe.

457. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 - Zer dok, orixe? - Ba, pentsatzeko baño alperragua naizela.

458. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Neskatotxu zoli-liraña zan ba Jazinta txikia bere soin-gorputzara begiratuta; barruz, gogoz askoz ederragoa.

459. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 - Zergaitik ez ba?.

460. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0125 Eta zuk zer diñozu ba Marto?.

461. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Or joiazan Loretxo ta Aralar neska mutikoak mendi egaletik gora arnasa estuka ta izardituta, gogorra zan ba aldapa ta gerispe bakoa.

462. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 - Tiira ba!.

463. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0039 Nik beste urte baeunkazan milla bider entzungo endun ba.

464. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Guzurra esango eustan ba?.

465. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Bein baten, mezea erazoten egoan-da, Sanctus-era eldu zanean, oitura danez ba, kandelia ixetuten asi zan.

466. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Bonbilleak emongo eutsan ba sua?.

467. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Ta Kirruk zeuok esan, ene irakurleok oar-eza zanentz bere besoari egiten eutsalakoan, ez deutso ba Don Martiñen iztarrari azka egiten?.

468. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0205 Astoa ez da asten ba berbetan, sueteko guztiak entzuteko eran?: - Guzurti bat besterik ez da azeri ori!- esan eban -.

469. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0205 Lengo azeri lapurra ete eben ba bera?.

470. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Ordu-bete inguruan ba amatxu barik egon bearko dozue.

471. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Ama Birjiñaren elburua zeru ta lurraren artean ba, keak egin eta gizonak, Jaungoikoaz adiskidetutea izan zan.

472. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 - Zelan eingo najuan ba uts, lantzian lau pelota etortzen jatazen da nai ta nai ez lauretarikoren bat azertatzen najuan.

473. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Plaentxia'n ba ei ziran kazari amorratu bi, eurak txatxarkeriekin ez-ekela ezer eta kaza-nausira bakarrik urtetzen ziranak.

474. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Baña, Gertzia'ko ipuinlari arek nun jasoko eban ba Plaentxia'n izan ezik?.

475. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0148 - Zer dala-ta? - Ba, aspaldi dala gizon bat ezautzeko goguakin naizelako.

476. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Zatoze, ene Aitak onetsiok; euki egizue munduaren asieratik gerturik dagokizuen jaurerria; gose nintzan ba ta jaten emon zeusten, egarri ta edaten.

477. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Ez dagigun ba uste geidea maite ez-da Jaungoikoa maite dogula; Juan goizpargille deunak diño: Jaungoikoa maite dot esanda iñork dakusan anaia maite ezpa'dau guzurra diño.

478. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta Urias'ek erantzun zetsan: - Jaungoikuan Arka Santua, eta Israel, eta Juda, eta Joab, nere nausixa, lur gorrixan gaiñian, ala bateko estalpietan dira, eta, ni juango al nintzan ba etxera, jan da eranera eta emaztiagaz lo eittera?.

479. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Au entzunaz esan zetsan Dabid'ek: - Egon zaittez ba bixar arte eta itxuliko zaittut gudara.

480. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 13. Eta lagun barri gaztiak: - Zaittez gogor ukat eiñ barik, eruan onian, ez da ba urriñ Jaungoikuak osatuko zaittuana!. Burutzako XI'garrenian ikusiko da Tobit'en begixen osatzia, Aingeruan erakuskizunen bittartez.

481. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 21. Tobit'ek orduan esan eban: Ondo juan zaittiala ba, eta Jaungoikua deizuela bide guztian, eta bere Aingeru bide-lagun!.

482. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 15. Ni naiz ba, Rafael Aingerua, Jaungoikuan aurrian garanon zazpiretako bat. Jaungoikuan zazpi begixak letz. Zakarias, IV, 10.

483. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 Bedinkatizue ba aura berari kantuan eskerrak emonaz.

484. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Ba, nik, lelengo eskatzen detsuerana da, iñori munduan ez esatia iñoiz gure artian gero izan deiña.

485. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Eta urreratuaz legor-una txiki batera, errixuan erdixan, guztiz txara zarratu bat zana, esan zetsan batelarixak gazteenari: - Jauna, egizuz or zeure errezuak, zure lagun au beste legor-una batera eruan deiran; eta itxuli gaittian gauzia ein da gero, ba badau onek zer ondo esan nere portamenagaitik, utziko dogu emen eta aldenduko gara alkarregaz.

486. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta gertau zan, belarri luzion zoritxarrerako, euren eguneroko ardureri beittuaz, senarrak esan zetsala emaztiari: - Bixar goizian-goiz jaiki biarko dogu, gure frailliok zer diñuen beitzeko; bata ba gizen gurixena dago eta ondo izango da iltzia odolostiak eitteko.

487. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Frailliok, ez-jakiñian txarri-kortan (ukulluan) asten zittuen urdi biren gañian ziarduela Arateikuok, oso izutu ziran; ba, aiñ zuzen, bata zan sendua, mamiñ askokin, eta bestia argala.

488. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Neu ba, eta ez besterik amen kulpagarririk; neu ibaira jaurti biar nintzana, arnasa-gabe ixiltzeko, eta zu, alargun zintzua ziñanorri, bizirik, irauntzeko.

489. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Gaur, ba, artezkari jaunaren bayetza daukodan-ezkero, beste zatija argitalduko dot emen.

490. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Betoz, ba, errazoyak.

491. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Asmoak bete egin bear dira ta orrexetarako bildu ziran, ba, Bayona'n ainbeste euskaltzale, maixu ta irakasle, danen artean erabaki sendo bat artzeko, au da, ikusteko zelan eskoletan aurrari euskera irakatsi.

492. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Nik eneban esan, ba, oraingo aldijetan baten batzuk eusk idazten asi dirala, oraingo aldijetan baten batzuk eusko s'gaz idazten asi dirala baño.

493. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eguzki'tik eztatozala? Nundik ete-datoz, ba?.

494. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Orrek dira nik eskatzen dodazanak, pruebas, ukatzen dauna, ba, egiztatu biar-dauna da.

495. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Sentzuna-ete? Ba, nire sentzunak niri euzko ta Euzkadi ondo dagozala diraust, ta euska ta Euskalerria baño egokijaguak dirala uste-dot.

496. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Bai ba, aldi aretan basatxonuak bakarrik egozan eleizatzat mendi-goi ta leku-eskutuetan-eta (Labairu'k), areriuen bildurrez-edo; eta guztietatik izen aundiena, Urkiola'ko basatxonuak euki ei-eban inguruetako bazter guztietan.

497. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Ezin ba ixillik itxi aurten amaitu-ta bagillaren 7'an donetsitako ildegi edo kanposantua.

498. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Alan ba, ostatu, eder bat eta baita be tximistindarra egunez ta gabez, neguz ta udaz.

499. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Ez, ba, burubaik larritu, zer jango, zer edango, ala zegaz jantziko ete-garan-esaten; oneik gustijoik, ba, atzerritarraik billetan bai'tabez eta gustijoyen biar zaraela bai'taki zuben Aiteak Matai legezko Goizparra VI 31 32 irakatsi euskunian, ez eban bere buruban Lautze ta Buda'ren antzeko irakasmenik; Josu-Kisto jaunak irakatsi gura lebana ardura larregikerija ez dala ona ixan zan.

500. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Lurpetik lur-ganera etorri gadixan ba eta zer ete dagerkan ikusi dagigun.

501. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Jarraitu dagiguzan ba, bide orretaz eta lehen-lehengoz Asia bertan sorkalderantz jo ta Persia edo antxina ta gaurr barriz Iran deritxon lurraldietan lotu ziranakin egotalditxu bat dagigun.

502. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 1. Aukeratu egizuez, ba, Jaunari dagokiozan lako gotzaiñak eta laguntzailleak: gizonezko otzanak, diru-goserik ez dabenak, egizaleak eta aztertuak izan daitezala: igarleen eta irakasleen (liturji) egikizuna eurak be beteten dautsue-ta.

503. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 2. Ez egizuez gutxitzat artu, ba: igarleakaz eta irakasleakaz batera, zuen artean eurak dira goragarriak-eta.

504. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Lenengo ta bein, an ez da sentzunez sortutako irudikirik, Jaungoikoa ez da, ba, sentzukizun, gogo uts-utsa baño.

505. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Ta gaizkiñak, naizta irazakirik bikañena izan, Jaungoikoa'ren Nagositasun, Ontasun eta Bikaintasuna muge edo neurriz gorakoak dirala jakin, bai, jakin legike; baña Nagositasun eta Ontasun ori muge ta neurriz gorako diranez ezagutu ta ulertu, ez; ez dau, ba, Jaungoikoa arpegiz arpegi ikusi.

506. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Izaki mugatuak ezin eroan legike, ba, mugaz ganeko nekerik.

507. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Jaungoikoa ez eban ezagutu al izango Bera-Beragan, ez eban, ba, onetarako ez almenik, ez biderik; izaki bidez bano; (...).

508. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 An eta emen, ainbat ariñen egingo ziran ba Karmen'go Amaren magalpeko, Aren jantziak eskintzen eutsezan mesede ugariak irabazi egiezan.

509. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Nekaldiko oñaizeak, gurutzeko eriotzea ta abar alperriko egikizunak jakozala ta ekin eutson barriro deabruak esanaz: Gizonaren eskar txarra jakiñik bere alde gurutzean iltea alperriko zorakeria dala ez ete-dakizu ba?.

510. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Zergaitik ba, orrenbesteko nekeak artu?.

511. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Zer egin bear ete dautsot ba, Kristoa deritxoen Jesus oneri?.

512. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Barriro Pilato'k: Baña zertan oker egin dau ba?.

513. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Eriotzarako errudun egin leikenik ez dot nik beregan idoro: zigorkatuko dot, ba, ta azke bialduko dot...

514. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0414 Gogoak ez dau, ba, Jaungoikozko izakera gugan margoztuten, Bera besteren bat bai litzan; ezta era orretara bere ez garoaz Jaungoikoa'ren antzeko izatera; Jaungoiko izan eta Jaungoikoa'gandik datorren Bera, artzen dabenen biotzetan, argizagian ikurratz edo sillua legez, ez ikusteko eran, ezarten iakee Bere erkidetza ta ereduaren antzaz ber-margoztu ta Jaungoikoa'ren irudia gizonari biurturik.

515. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Zegaitik ba neure Jauna ukatu? erantzun eutson gotzain kementsuak.

516. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Zer esan nai duk?
MUTIKOA - Ba... nik ere zurekin mendietara joan nai dutala.

517. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 MUTIKOA - Ez! Zuek zutik zaudete, ni ere bai zutik nago. Gaxorik ba'nengo ez al nintzake ba eseriko? (Isilunea).

518. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 MARI-DOMINGI - Sartuko naiz ba (Sartzen da).

519. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 APALLU - Or dekan ori norena dek ba?
KOIPE - Naidoanena nai bada. Agur nere biarko ollar jokoa ta agur nere izen ona ere.

520. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Xatur - Ba, Zinean... X... pelikula ikusten. Bigarren aldia joaten natxionala. Oso polita den!
Lutxi - Nik ere ba'zeukanat ikusteko gogoa.

521. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Ba nik, egia esan, ezur konpontzaile naiz, ortik aurrera gutxi dakit. Doi-doi andreak ba dituztela milla matrikula... eta... Kukuak kantatzen du Mayatzean kuku... Udaberriko gaitza (kiñu egiñaz).

522. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Tomax - (D. Gabino'ri) Nik ere ba, mediku jauna, Aizarna'ko muturretik etorrita alper bidajea gerta ez dakidan, konsulta egin nai diot bada...

523. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MIREN A. - Zer da, ba? Ik ez al unan onik izan bertan?

524. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Ez da, ba, izango? Amida, Jaka, Gizon eta Kanon Urtzi altsuak egunero argi dirdiratsuz ludi zabala jazten dutenak itun daudelarik, ni ayen Morroi-lena, pozik egongo al naiz?

525. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Eta gu, gezurtiak, zikiñak! Adimen gabekoak omen gera! Orain amabost eun urte, ni ez al nintzan bizi, ba?

526. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Zer, ba? Ez al dek arkitzen?
ANDONI - Ez, jauna!
JORKE - Bai! Sartze ori, arantzez esitua zeok...

527. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - Ori bai; ortan det nik arrokeria, zer ba? Espetxean sartu gaituelako, kokilduta. Ez beñere ez! Ez da onela Izaskun?

528. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Palanka - Bai alperrik da onekin itzegitea. Apaizai baño obe det emakumezkoai jaramon egitea (Izaskun'engana joanez) Neskatxa polita ez ba da ba. (Izaskun'engana urbiltzen dalarik Gotzon ez dabil urruti ta begiz jotzen du).

529. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Izaiñ[a] - Nik zer esango diot, ba, apaiz jauna?

530. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Sat[ur] - Ta ez gure apaiz jauna bezela... kanpaiarenak egiten...
Mark. - Kanpaiarenak?
Sat[ur] - Bai, ba; besteoi barrurako deia egin, eta bera elizatik kanpora gelditu.

531. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Sat[ur] - Kontu, ba, ezkontza kontu ori aitatu! Utzi bezait nere ontan pakean.

532. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Izai[ña] - Jakin ezazu, ba; emakumeak ez nautela izutzen.

533. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Bai, zure jokaera. Lo nagola uste al-dezu? Erri osoa arrituta dago. Gauden egunetan asiko ziñan, ba, Don Tenorio'renak egiten? Amabi neskatxei, gutxienez, esan diezu beaiekin ezkonduko zerala.

534. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 BERRI ONA: Ez digu-ba asko eskatzen Jesukristok!

535. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Ez al degu, ba, asko aldiz ikusten gure begien aurrean gaurko kristautasun ezaindua askorentzat zer dan?

536. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Agredan jaio zan, ba, Ama Maria Agredakoa, 1602 urtean, ta Agredako txokoan bizi ta il ezpaitzan sekula bere jaioterritikan irten.

537. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Aita urtetan aurreratu xamarra zalako bere errira bialdu, baño Mikelot urkatzeko agindu ez du ba!.

538. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Utziok, ba, ire leloari, sinistu zak, lasaitu adi beiñ-betiko.

539. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 - Ik esan akidak; nik nola esango diat ba?.

540. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 - Bai ba lertu da anditxua!.

541. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0091 - Egia ote da ori?
- Ez, jauna, senarrak. Ardura gabekotxoa da nere emaztea, eta sarritan ibilli oi da erropa zikiñakiñ ni lotsatzeraño: oitua nago orren erropai autsak astintzen, eta astelen goizian, ikusi nuanian orren soñekoa autsez beteta, asi nitzaion autsak astintzen zigor batekiñ, eta, nik pentsatuko nuan ba, nere emaztea soñeko arren barruan zegoanik?.

542. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0091 - Zer uste zenduan ba, soñekoa kolgadorian zegoala? Kolgadore asko dezute etxian?.

543. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0091 - Ba, ba, bukatu dezadan: Epaia (sententzia): Pilipak eman bezakio jipoi bat bere senarrari, jaka autsez zikindurik ikusten dionian.

544. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Berriz ere joan bearko dezu ba Don Maliziogana.

545. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - O! Enuke nai.
- Ba... ez izan berritxu.

546. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Eta gure Euzkadi maitea zearo galdu bear ote degu ba?

547. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Ni illurren nago, ba, ta nereak laster egingo du.

548. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Dana kakotuta zijoala ikusirik, bustitzeko bildurra zeukala esan zitekean, baiña... plisti-plasta putzozulo guzien barrena ta tella-jario guzien azpiz-azpi zijoala, euria ari zuenik ere ba'al zekien ba ark?

549. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 - Ez... Oek dirala-ta, asi nitzan ba Egurmenditarren bizieraz susmo txarrak egiten.

550. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 Zer ba?- erantzun zion besteak, nik ezer ez dakit, nik ezer ez dakit eta nik ezer ez dakit erantzuteko bezela jarrita.

551. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Zillartegiko nagusiak eraman zuan ba Pernando bere etxera eta bazkari ederra eman zion.

552. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 Berak esan zuan ba Bere izenean emandako, ontzitxo bat bete urik ere, sari gabe ez duala utziko.

553. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 - Bai, ala dira ba.

554. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Iganderoko gauza zan, onetariko solas-aldia:
- Mezatan izan al zera?
- Bai ba, goizekoan izan naiz, zazpiretan, gero mendirantz, bizkor joateko.

555. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Erabilliko zuan ba, ark gaur, gai berriren bat, ezta?

556. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 - Ez, gaur ez dut erreko ba.

557. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 - Ba, esango dizut.

558. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 - Eldu gera ba, zerera.

559. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Orixe dek ba azaluts izatea...

560. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 - Ba! Lo astuna du orrek... ez da esnatzen txabolan iñor sartuta ere!...

561. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Enitun ba, dokumentuak ia-ia aazturik Mendoza'n utzi?

562. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Oieri ere erakus ziatekean ba, gauza jakingarri pranko.

563. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Eta gaxoak? Oiek ere ezin ba baztertu.

564. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 - Ba... ba...!

565. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Ala ba, bestei beren auzietan, patxaran entzun ondoren, altxa ta paketsu itxuran, bañan maltzurkeriz beterik barruan, onelaxe asi zan:
- Danak dakizute, emen ikusita, Erko au gizon berexia oso dugula.

566. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 - Eztakit, ba, nik.

567. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Eztakit ba nik...

568. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Nik ez det, ba, txistuz aritzeko gogorik.

569. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Zer ote da ba Kapitan...?

570. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Alako itzak nik entzun da, nork esango zun ba, gero ni onera irtengo nintzala...? (Nere etorrera, geiegi astindua dago, ta esan detanarekin aski da).

571. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 - Ez-ba!

572. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Gure amak, ezetarako astirik eman al'zienan ba?

573. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 - Ba! Neskak?

574. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 - Baña, Engraxi: Neri ze ardura zidan ba?

575. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Ala ere, minberatu egiten aiz ba!

576. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 Nola uste dezu ba, Prantxixko?

577. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Il, berak orixe nai ez ba.

578. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Biar ere ba ote?

579. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Ezkondu zan, ba, Mikolas eta ekarri zuan etxera bere emazte Erramona.

580. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Zerk unkitu ninduen ba ainbesteraño?

581. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 14. Jeiki ba, Jauna,
ager Zu baitan
dan aala,
zure indarra
dezagun gora,
zor bezela.

582. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0241 4. Oroi zaite ba
nitaz, Jauna,
Zure fededun
jende maiteen
maitasunaz.

583. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0012 Ez dauzkate, ba, abereok larrain-lanean jarduteko; etxerako esnea aski izatearren baño.

584. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 - Malenlxo'retzaz? ¿Nor zera, ba?

585. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Andre Mari'ren gurasoak ludi ontako aberastasunik izan ez ba'zuten ere, biotz-onoimenetan, ordea, oso aberatsak ziran.

586. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Orrekin, ba, adore berria soma zun aztiak, eta onela mintza zitzayen: Kalkas'ek: Ez dozue urtzirik larderiatu (14) aserretu ixan, ez otoiagaitik, ez eun ikhelekoagaitik (eun idikoagaitik), bereterragaitik baño.

587. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Agamenon'ek, ba, iraiñez samiñdu bai-eban alabarik ez-bai-eutson jaregin eta ordesaririk ez-eutson jaso.

588. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Laomedont ba, ondo jarduki arren, esan aldi latzak eralgi zizkiokan, eta ez-ziokan zaldirik eskuratu, hortarakoxe urrundik hetorrita gero.

589. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Iñor, ba, lanaren bearrez, ez zan lizarrezko iguna istarretik erauzteko gogoratu, ez oartu.

590. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Bazerabillen, ba, bitariko asmo bat biotz barrenean leenik, Tzeu ortze jabearen semeari jazartuko ete zion; ala Likiar aunitzei atsa erauziko ete zien.

591. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Iñolaz, ba, Ilo antxiñako erri agure aipu aundiko norbait izan zan.

592. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Alexander'ek, ba, uztaya okertu zun eta eskumako oiñ azpian itsatsi zion, ez bai-zion alperrik eskuetatik azkonai irten-eta.

593. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Motela dok, ba, gizon irkiñaren eta makalaren gezia.

594. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Orratiño, nire azkon zorrotza, nik jaurtitakoa beste era baten elduten dok, apurtxo bat be atxiki arren, ba, gizona bizi barik geratuten dok eta Olakoaren emaztiaren matraillak urratuta agertuten dozak, eta umiak umezurtz geratuten dozak.

595. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Orrela, ba, Diornede'k Odise'ren atzean izkuturik, oiñpeko azkon zorrotza erauzi zun, baña miñ bizi bizi batek soiñ atal oro dardaran jarri zizkion.

596. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Aantzika, ba, bere asmamen aundirako esan zun: Odise'k: Ni bai gixagajo! au miña!, igex egiten ba'yuat beldurrez jende talde onen aurretik, zori gatx gogorra yatorkeiat.

597. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Kutxatik, ba, atera zun, eta kirats arriz ikuzi zun leenbizi, ta urrengo ur zirrio gardenez garbi garbi egin zun.

598. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Koron'ek, ba, biziro agindu zizun, Troar'en alde yardutzeko eta horrei laguntzeko, ighuzkia arratseko illhuntze beranduan sartzen daneño, ta illhunbe beltza Iurraso yoriaren gaindi edatzen daneño.

599. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Oratzen dio, ba, eskuekin zumar ondo azi ta zaintsu bati.

600. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ibai erdira erortzen da, ta zurubi bai'litz, geratzen da Akile, ba, izu ikeran uretatik ilkitzen da, ta oiñ ariñez soro barna areiñika doa.

601. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Irtetzean, ba, Enea iskilluetan bikaiñenak, onela agindurik zeukaten: bera urrun zala onakorik gerta ba'lekie apika, etzitezela ausartu burrukari lotzen, ezta gudu-zelaian usterik ezartzen ere; olakoan, kapartegiak utzi gabe, sendo-erazi zitzatela arresiak jagon-babesez.

602. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Amak zer zion ba?

603. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Ta oni bizkarreko illea eskuekin orraztuaz, jostaketa-antzean, etzaio ba irten eliz-gizon agurgarri ari!

604. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 18. Argatik, ba, ez da aren odola yauretxolara eramana izan; ta agindu zienez, toki deunean yan bearr zenuten.

605. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Ordu ori ere bazetorkion, ba.

606. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 - Ni ez, ba, ez naiz urte osoan Jaunaren grazian bizi izan, erori naiz... baten, geiagotan, sarri...

607. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 Joan etorri bat ezin egin al leike ba?.

608. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 - Jarri ba.

609. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Itzen arazo ondoren, ontaz ere jardun bearra zegoan, ba.

610. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 ARREN, ba, seguru asko Eguberrietan asiko gera lendabizikoz ateratzen-da biali esateko duzuten guzia.

611. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Arren, ba, denok lanera: bakoitzak, BAT, baiña denok.

612. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Anartean, ba, kirmen diraute yauretxera yoaten, onespenei ala biz erantzuten; egunero birritan zioten: Xema, Israel: entzun Israel: Yaun bakarra da Yainko gure yauna.

613. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ederki, ba; tarteko almen ori ustea deritzaguna dala ikusia dugu, orrezkero.

614. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ote dan ba, esan zun.

615. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Ba, ereiñotzak bear dan lekuan ez daramazkigunean, orduantxe.

616. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Esakun bakoitzik ba-da munduan-eta, au bat, ba: Katolikoetatik katolikoenak gu! Katoliko onenak gu! (Epa, kontuz: musika ta guzti irakurri bear da au, aurrera orduko).

617. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Alabaiñia, emen, JAKlN-en, olako elementu batzuen bearra bagenuke, ba, benetan; propaganda egiteko.

618. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Gaiñera, olan itzegiten dutenen sikolojiaren leit-motiv jakiten errez da: eurek singularrean nai lukete esan, baiña, baiña, gaurko gizartean itxusia ere ba-da-ta, pluralera jo bear, ba.

619. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Ba, neri bai.

620. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 (Konfiantza gutxi orain ere ba, leen esan bezala).

621. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Zer uste dute, ba?.

622. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Diot ba, bere ozte osoakin eldu zala Santxo anei bat auzoko zitun irisko batera, dukeak yabetzen zunetako onenetakoa.

623. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Ez diote, ba, esan pinpilinpauxa udaran baiño atsegiñago zaiela?

624. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Oarrerazi bear zaie, ba, zintzoai, alabearrean eta ez yakiñik, onelako; adiskidetasunetan erori ba'dira, uste ez dezaten, gaizki ari diran adiskideak alde bat uztera beartuak ez daudela; neke bat agindu bear da ere gaiztoentzat, eta ez txikiagoa yarrailleentzat, legauspenaren otsemaillentzat berentzat baiño.

625. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Zertarako izango zitzaizkion, ba, urte batzu geiago? Zarrtasunak, naiz ta neketsua ez izan Kato'k, oroitzen naiz, il baiño lenagoko urtean nirekin eta Eskipi'rekin zalarik, azaldu zigun au alaz ere, Eskipi'k oraiño ba-zun bizitasun ori belaskatzen du.

626. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Ori orrela, ba'da, eriotz orduan zintzoenen gogoek errazenik egaz ba'dagite billurtuta dauden espetxetik, nori izan zaio errazago yainkoetaratzea, gure ustez, Eskipi'ri baiño? Orregatik, ba, aren eriotzagatik naigabe artzea adiskidetasuna baiño bekaizkeria ote dan bildur naiz.

627. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Menendez y Pelayo itsu-itsuan fiatzen da ba Llorente'k Historia Crítica de la Inquisición'en Narros'ko Markesari buruz diñonaz.

628. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Eutsi dezaiogun, ba, gauza guztien gaiñetik euskera biziari, ao-euskerari, ezpaiñetakoari.

629. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Edertasuneko apostolutza ere ba-dago: Kristo, eder eta txukun jantzi: elizetan argizaria emanez, kandeleroak auts txuriakin garbituz, zapi zikiñak aldatuz; alfonbrak astindu, eta batez ere Kristoren edo Ama Birjiñaren oiñetan lore garbiak ipiñi.

630. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Eta Jaungoikoak ezin, ba, bere Amari ezertxo ere ukatu.

631. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0164 Ba, definizioaren bigarren partean, laterkideak legetegi ta istituzio bakar baten menean jarriko dirala adierazten duanean.

632. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Orainarte ontako eginkizun batean bere erresumatik oste norbaitek ekin nai ba'zuan eragozpide luzeak arkitu ere arkitzen zituan.

633. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0204 Ta Txirritak: - Arpegi gaztea? Au da ba dedan zarrena...

634. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Peseta iraun-arazten, ortan dek ba mutilla!.

635. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Ta emen ekiten dio gure paradoja zale asperreziñak:- Ba, arta ezkero, orratx, nik milla bider naiago San Agustin bat; naiago ta bearrago.

636. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Eztezagula ba galdu gerebaita aberatsari zor diogun fede ta itxaropena.

637. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Sokrate'k.- Zoaz, ba, Ipia, orobat iakite guziak barna, onetara, ala, bestetara ea ote danentz aztertzen.

638. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Ez da ba arritzekoa, agintariak, bere mendekoak esne ona edateko, bear diran neurriak artzea.

639. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Arradak, 20 zentimetro ditu; kordelak ba, bi metro ta ogei zentimetro.

640. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Kordelakin egiten dan neurria, ez da beti xuxena; bei edo txala, gizena edo argala, luzea edo motza izan liteke; eziñ ba neurri berean, pixu berdiña izan.

641. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 ¿Orain utziko nazu, ba, emen itotzen?.

642. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Bai ba: Azkuek berak, maiz esan oi zuan: Nere iztegia nik neronek baino obeki ezágutzen du Aita Olabidek, askozaz obeki, zeatzago....

643. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Askatasuna hain goraturik, ideia gabeko teatroa nahi ote luke, ba, Ionesko'k?.

644. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Oraingoak " alako ezin-egon urduri bat sentitzen dute, arkakosoz josita baleude edo... Ez dakit ba....

645. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ezta ba zailla delako izango?.

646. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Erriak ba-du ba bere Gloria errikoa ta errez askoa?.

647. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Zer ari gera ba emen, gizajook, kako-makoetan?.

648. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0307 Onelako lanetan liburu, liburuxka, orri, aldizkari eta argitaratzen diran beste guztiak ipini bear izaten dira, eta berriz ere leengoa diñot: larregi baten leporako bakarrik izatekotan Euskalerriko bibliagrapilariok bat-artuko bagiñake erabagiko genduke ba nola lan au jarraitu.

649. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Ezta ba arritzeko, zentsudunak diran gizonak, baserriaren berakoa, begi txarrez ikustea; baserria lurperatzen bazaigu, Euskaldunen izatea, galdutzat eman dezakegu.

650. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Orregatik naiz agintari, naiz Euskal-idazle, iratizlari ta abar, baserriaren alde jokatzea, ezta ba arritzeko.

651. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Betoz ba, Crédito agrícola deritzan estaduaren laguntzak; baña ez, traktoreak eta segadorak erosteko; baserritarrai beren lurretan nola lan egin erakusteko baizik.

652. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 - Nun dituzu ba, potxolo maite, zure urte oiek? Poltxikoan gorderik ala?.

653. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Gure oiñarrastoei iñoiz begiratzekotan, oraintxe ba.

654. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Ta nik nere baitan: Emengo geienak euskaldunak izango dituk ba, arrano pola.

655. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Bai ba, alako bizkar zabal, pelota lekua añakoakin; alako sudur kako irtenakin; alako erdera ziki-zaka mordollotuarekin.

656. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Nortzuk izan dire, ba, galdetzen du Congar-ek, Maritain-ek bere baietza eta ospea eskeintzen dizkion Kontzilioaren teologi lana aurrera eraman dutenak.

657. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Maitetasunak eragindako egoera, egoera leiala, goragarria benetan au ere; bañan... bere lekutik apur bat aldatua? ez dakit, ba, nik.

658. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Ez zan, ba, gogo zitalez ari ori esan zuana.

659. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Nor da ba erloju orren jabea?.

660. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Zer garrantsi du, ba, auzi ontan, arkume bat bost ankakin mundura etortzea, edo gizakume batzuk konkordun sortu oi direla jakitea, edo anai siamesen jaiotzeak?.

661. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Eta bira osoa sermolariaren aurrean emanik, auxe esan omen zion irriz: Ikusten al du berorrek? Eta predikariak erantzun: Ba, ziñez, konkordun bezala, oso ongi moldaturik zaude, alajaiña!".

662. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Eutsi dezaiogun ba kristau fedeari, ez dezagun gure Euskalerri jentil-erri biurtu, ipui zarretako sasoian zegoan antzera.

663. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Mariun.- Nik behar nuen oraino malhur hori! Jainko maitea!... Bilha zazue, ba!.

664. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Zer gerthatu zauchu ba!.

665. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Santsin.- Errazie ba, azkenian, nik ere jakin dezadan!
Mariun.- Ai, ei, ama!.

666. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 Mariun.- Haugi ba hunako bat, santsana ez bertzea!.

667. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 AITA - Ha, zuk ere, hautua izanki-eta, laborari bati baino, fatur bati lotu nahiago ba!.

668. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 PARISTARRA - Ba, berdin dirua esku artean izanki-eta, kurri-araztea hobe zela, pentsatu dut....

669. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 AMA - Ha, orduan hango bazkaria hobe zuretzat hemengoa baino... Edazu ba chorta bat... (Nahi dio zerbitzatu).

670. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 PATURRA - Ba, erhoez bethi mesfidatzeko da....

671. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 DOMINIKA - Ba, achala sobera eder, barnea ez ustela izaiteko!....

672. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 - Ekharriko dautzut ba, nik, mutil berri bat....

673. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 Artzain hori ere han bizi duk ba... han nonbait Mendialean...

674. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 Zonbat orenak othe dira? Ichtantian diat ba naski elizako tenora....

675. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 Orduan pasatzen zinen ba handik....

676. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN.- Zuk ibilia bada, uzten ahal duzu ba baso berra hor....

677. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN (Bera).- Ha, hi, Etchahun, nongo zorte madarikatuaz joa bizi haiz ba munduan?.

678. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 (Botoila pausatzen du)...
- Ez dut ba izigarrikeriarik galdatzen....

679. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 Ah ba! Hasia nintzan galdegiten zuri, Pello?....

680. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 Iakes.- Ze ba.

681. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Illegorri.- (Burua altxatuz) Ez nauk il ba!.

682. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 A. Nagusia.- Gaixo Gizona! Zer egin zaio alabari ba?.

683. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0061 Tira ba! Zer ote det orain ori?.

684. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0061 Erretorea.- Tira ba; sar-erazi ezazu.

685. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Bai egia da, ez da dudarik, utzi gaituzu ba, Jauna,
Egiazko aphezpiku ta gizon izan zarena;
Bainan hartu bazaitu ere Jainko onak bere-gana,
Munduan ez da ezeztatuko zure orhoitzapena.

686. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 ¡Oroian zein ozen xaramel ezti au!
auxen auxen da ba zoragarrizko gau:
oin sendo muñetan gutik jo izan nau.

687. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Urhats bat ala hasño bat nunbeitik entzun orduko
Ene bihotz hustuari pilpil gaitzak pizten zaizko:
Ager ba, elgarri mintzo, gauden behakoz behako.

688. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Ene auhen amultsuak adi-zkitzu ba, maitea,
lrriz argi dakitala, oi, zure begitartea.

689. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0256 Bainan hau, dudan, beha dago gako-chilotik;
Ama balu han, idek lezoke bai gogotik!
Hura dela ez baitzaio haatik iduri,
Ihardesten dio: Bai, nik idekiko zuri,
Bainan zuk lehenik niri
Erakuts ba patta churi!
Jaun Otso hortan (nondik ez?) gelditu tutulu,
Patta churi churi erakuts lezake segur, balu;
Bainan ez baita hori otsoen artikulu.

690. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.j. labeguerie 0222 Azkarrena zu zinen zazpi anaietan
Zure kadetan preso nork zaitu ba eman?
xuti zaite ta jalgi errege jauntzitan,
Batasun berriaren arrosa eskutan.

691. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Ola, ba, zen doaturik Ziga'ren sena.

692. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Chantchok, bizkitartean, beharri-chilorat biz-pa-hirur adichkideri menturatu zeien: perruketa bat zela delako zoria: Bainan orok baltsan bihurtu zioten: Aampiuml;ampiuml;...ba!" halako aire minthu batekin nun komprenitu baitzuen zuhurra zukeela aburu horren uztea.

693. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Erran zioten aitautchiri eta amatchiri: Ba, ez dakit hori zer den, ohoin bat othe den; zer-nahi puñal eta errebolber pausatu ditu hor mahain-gainean...

694. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 - Ganbera pollit bat ba! Hobe duxu ez aipatzea.

695. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 - Bezperetako aldia eginen dautazu ba halere: bazkari onxko bat ekarriko dautzut berehala; hemen berean janen duzu.

696. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Lehen ere gertatu zautan ba gauza bera.

697. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0065 - Baduzue enetzat lanik, zioten galdatu? - Ba, ez da hemen lan eskasirik zuten ihardetsi.

698. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Baditugu ba, oraiko tenorean, gaztek goretsi, gaztek buruzagi gisa izendatu filozofari aipatuak.

699. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Eta datorren igandean Jaungoikoak ala nai ba du Zabalegui'ko Eskolan ikastaroko azken funzioa izango da. Bertara, Bereixki deituak izan dira ikasleen gurasoak.

700. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Gogoan izan bear degu, Españin, oso klase oneko tabakua dula, baño au obegotu bakarrik ez baizik geiagotu ere diteke, kanpotik ekartzen dana bezela ordaintzen ba da. Ez da gure iritzia bakarrik baizik gain jakiñak diranenak.

701. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Pabeko inguruetan. - Badakizue zer kausitu duten zilho handi batean Pabeko inguruetan? Hiruetan hogoi gorphutz, Alamanek han ezarriak! Eta ikharagarri dena, zenbeit bederen ba omen ziren bizirik ehortziak! Hemen gaindi ere baitziren ahoa betheka erraiten zutenak Alemanek sekulan etzutela behar ez den zerbeit egiten, hori behar dena othe zaiote? Guri ez...

702. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 GAICHTAGINAK.- Baionako polizak Charles Guillard deithu mandren bat itzalerat bildu du: 32 urthe ditu. Aspaldian haren ondotik ba omen zabilan!

703. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Laminek galde egiten dakote: Errazu, ba othe dakizia Agur Maria?

704. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Gerora ez ba du ekaitz edo ugalde tzarren bat biltzen gure nekazari baserritarrok pozik izango dira eta gu aiekin.

705. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ba othe dugu lurraren inharrostearen beharra, ohartzeko, malaparta ditakeela, milafrich erhauts ditakela izarreri buruz: - bihotzean hartzeko, mundu hau ez dela gure bethiereko egoitza; eta ez bagintu herioak eremaiten, lurra litakeela lehert gare zangoen pean?

706. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Centre Ménager St-Michel gure Seroren eskoletan ba omen dituzte gure neska gaztek lan biziki pollitak eginik negu huntan.

707. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Libertate ainitz ba omen dute, sobera berdin; bainan bere buruari ba erran araztea beti pestarat joaiteko, libro izaitea dea? ala esklabo izaitea?

708. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Gañera aditu zuan Jaungoikoak eskatzen ziola Ebanjelioko esan ura betetzeko: Norbaitek nere ondotik etorri nai ba du, bere burua ukatu, bere gurutzea artu ta nere ondotik etorri bedi.

709. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Lenbizikoan agertu zan Jesukristoren esan au: Kristau osoa izan nai ba dezu, ondasunak saldu ta saria beartsuai eman.

710. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Lan-alkartasunaren irabazietan nagusiak eta langilleak parte artzen ba dute, orduan alkartu egingo dira, eta langilleak lan-alkartasunaren irabaziak bereak bezela artuko dituzte.

711. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Kontrabando pixka bat Prantzitik egin nai dezula, ta an dituzu karabineroak; Donijoaneko ondo ortara arrantzara joaten zerala, ta arrapatzen ba zaituzte, kartzelera; arrantzara ibaietara, ugaldetara joateko pezetak ordaindu bear paper bat ateratzeko; eta eizian iñorena ez dan erbi bateri mendian tiro bat jotzeko baimena edo lizentzia bear...

712. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Gizon zintzo batek zerbait erosi eta ez ba du laster ordaintzen kontua biali egiten diote.

713. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Begira, Mitxel; norbaitek ordaindu gabe iru illabete igarotzen edo pasatzen ba ditu, gizon zintzoa ez dala uste izaten det.

714. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Bai, jauna, bai; baño... ura dirudi, baño ur samiña...; ezin irentsi; beiñik bein ardoaren kolorea izango ba lu...

715. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Patxiku Ardo, ez ba dezu ardo zikiñ ori uzten, laster ilko zera.

716. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Ba dira amazortziren batekoak: Minota Irigoras Apraiz II ortik izango dira, aren baten.

717. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ba ote da beste erri bat orrenbeste eman dezakeanik? Bai bear bada.

718. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Baiña eibartar zar bat, oartzen danean ba duela beste era bateko doiñua, adi jarriko da, adimena zorrotz mundi kakoa dan igarri nairik.

719. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Sozialismo zientifikoak ba du tradizio bat, ba du eskola bat.

720. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Pentsalariak ere ba dute bere zer ikusi aundia sozialismo jasotze orretan.

721. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Nere adiskide malizios batek esaten zuen bezela ba dira gure uriburuetan ministro izateko estudiatzen ari diranak.

722. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Baiñan zorionez erriak ba daki otsoa arkume tartetik bereizten.

723. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Izan ba eben be, iñok ez eban behintzat igoiñik azaldu.

724. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 New York'o elizak, alegia, ba omen-du bere Urrutikus-Etxea.

725. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Ta Miami, Brooklyn, Detroit ta Los Angeles'koak ere ba dute berea, diotenez.

726. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Bat bertzearen buruan emanez hari hoik ba omen litake hogoita-lau mila kilometrena; enpleatu omen dituzte zazpi ehun milu itze: hor sartu dela diote hemezortzi mila tona altzeiru, eta hiruetan hogoi-ta-hamar mila metra kuba beton. Bazen zonbait etcheen altchatzeko ekeia!

727. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zubi horren pentsatzailea oihal saltzale bat da: Marion jauna. Ba ahal da dohatsu, bere ametsa bururaturik ikusteaz!

728. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Alabainan eskuintarrok ez dira faxistak, zenbaitek hala aldarrikaturik ere, bestela De Gaulle bezelako gizon bat sekula ez zuten onartuko betidanik militarista amorratuak dituzute ta gertu daude beti kepis baten aurrean belaunikatzeko, kepis horren pean, maiz gertatzen denaz, bur-ezur asko bainan bur-muin gutxi ba dago ere, humorista batek zionaz...

729. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Kalte aundiak egitera utzi ditu ordea, esan delako liberazio hartan, bere adiskide ta aldezleak: orduan 100.000 baino geiago gizakik bizia galdu dute, Alemaniaren edo Vichy'ko gobernuaren alde izan zirelakoan, naiz komunistek sarraskituz, naiz Zuzentzaren iñakin bat ziren Cours de justice izeneko auzitegi alderdikorren epai baten ondorioz: egiazko errizalea izan ba litz eta egiazko zentzu politikorik izan ba lu, bere alegiñak oro egingo zituen De Gaulle'k horrelako erri gudu bat baztertzeko, bainan naiago izan du izu-jaurkera bat izatea Frantzian komunistei gogor egitea baino.

730. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Halaz ere, adarrak ekartzeko diruditen frantzitarrek, igarotakoak aazturik, biotza burua bezin utsik daukan militar horri dei egin diote berriz ere, berak sortu zuen gaitzaren osagarria emango dielakotan eta naiz zenbait damutzen asiak diran dagoneko, ba dira oraindik haren aurrean auspez etzanik daudenak, jauresleak iduri, arabitar zaarrak ka'aba zelako jainkoizunaren aurrean zeuden bezela...

731. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Berriak dira ote? Bai zera... Izenari baino, izanari begiratzenago ba diogu, Union pour une Nouvelle République deiturak ez gaitu atzipetuko orain artekoen irin bereko baitira alderdi hortako politikeroak edo beste De Gaulle-zaleak; eta nola lirako bestelako, hain zuzen ere gobernuan ezarriak izan ba dira Frantziako jaurbidea funtsean alda ez dadintzat?

732. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Euskeraz errez idazteko euskeraz oldoztu bear da, eta berbetan ba'gengozen lez idatzi.

733. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Amets urdin baten goxoari kolko barruan tokitxo bat opa ez diozun oietakoa baldin ba' zera obe duzu ez jarraitu; lerro auek txorakeri uts deritzaizkizuke; tximinitik gora gaitzen dijoan kea bezin uts.

734. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Baña Itxaropena gizon ernearen ametsa ba'da, ez gaitezen lozorroan etzan.

735. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Ai!, ori lortuko ba'neu...!

736. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Uri aundietan eta lantegietan bakarrik ba'dabiltz, beren jainkoarekiko eginkizunak bereala baztartzen dituzte ta oker bidea areago artu.

737. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Eta iñork argi ta egoki ezer esan ba'du, XX'garren gizaldian izan ditugun Aita Santuen esaera izan degu bereziena.

738. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Beraz, Jesus'en ikasgaiak nun-nai gogoan artu bear ditugu, zerutar izan nai ba'degu.

739. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Lurralde otsetarako be ba'dira kipula mueta batsuk.

740. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Gure artean kipula ta berakats askorik ezta artuten; etxean askotzarik bear izan ezta be, ainbarik iñoiz aurkitzen ba da etxekoandrea gustora ezta ibiliko.

741. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Onezaz gañera, lurrak bere buruz, beste bira bat dagi berengain ogei ta lau orduren buruan: ipar-burutik ego-burura ardatz bat ba'leuko lez, ardatz orren gañen jira osoa dagi: jira orri eguna deritxogu.

742. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Lurraren eguzki-inguruko bira 365 egunekoa osta-ostan ba'litzake Sosigenes orren erabagia (...) obea izango zan eta betirañokoa.

743. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Batek ba daki, baña ziur zamar esan gengikena auxe da: orduantxe be, guztiok ezkintza kezala pozik egongo eta nundik edo andik aldaketa barriak asmau bearrez jardungo leukiela or jakitunen batzuk...

744. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Eta Jaungoikoak itz egiten ba'eban.

745. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Mendi gaiñetara urreratzen ba'zan, trumoi-zarataz eta oiñaztarri biurkorrez inguratuta etorren beti.

746. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Ba-ekien gizonak madarikatuta bizi zirala lur gaiñean; eta ezin eben Jaungoikoa gogora ekarri be egin, izuikaratu barik.Aren inguru, laiño ta ekatxa; Aren aurrean, inguruko arerio guztiak erre ta kiskaltzen dabezan su bizia; Arek beera begiratzen ba'dau, lurrak dardar dagi.

747. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Beiñolako Jainko altsua, asarrekor ba ' yatorku; esango dautsagu: " Jauna, zure ebatzi ta geure artean, zure Seme dan errubako izaki txiki au jarten dogu ".

748. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Eta Arek, maitasunezko gar bizian, bere Semea besarkatu nai ba ' dau, esango dautsagu: " Ezin zeinke ori besarkatu, gu batera besarkatu barik.Ori ta gu bat gara.

749. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Neri ez zitzaidan ain gaizki iruditu euskeraren alde egiten zan dei au, eta euskaldun guziak aintzakotzat artu ta orrela egiten asiko ba'lira, euskerak zerbait irabaziko lukela esango nuke.

750. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gizalegea gizarteko artu-emanetan adeitsu izatea, azkera oneko agertzea noski, gizartean bizitzeko apaingarri guragarria da; bearrezkoa ere bai nai ba'dezute, baña benetakoa danean, ez azaleko irudikeri utsezkoa danean, eta... gaurko egunean geien erabiltzen dana auxe dala esango nuke.

751. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Aldizkingi ontan ematen zan aolku ura betetzea beraz gizalegearen aurka egotez bestera gizalegez jokatzea da, batez ere erderaz egiten dizun euskaldun ura abertzalea dala esaten duan aietakoa baldin ba'da.

752. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Ba-liteke egikera zakar xamarra izatea baña euskaldun zabar askoren ajolagabekeriz gure izkuntza galdu nai ez ba'degu, itz leunak eta eztikeriak alde batera utzi ta benetan euskera gaizkatzera eramango gaitun bideetara jo bearrean gera.

753. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Beti beren artean euskera besterik egiten ez duten asko dira, geienak esango nuke, abertzaleen artean ere, idazten yarri ezkero erderaz egin bear dala uste dutenak edo ala uste ba'lute bezela egiten dutenak.

754. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Obe lengusuaren echetic etorri guiñan idaztea, vinimos de casa del primo idaztea baño, giñan ta etxtetik euskeraz obeto daudela ez ba'daki.

755. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Zentzugabekeri ta azaluskeri orien aurka zutitu ta guzia garbitzera gaztedia yartzen ez ba ' da euskerarenak egin du.

756. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Arronteko itzotsez esanda entzuten ez duanari deadar egiten zaio, deadar eginda entzungor egiten duanari zimiko egin edo astindu lo ba'dago esna dedin.

757. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Baita bear ba'litz euskaldunei, batez ere abertzale dirala diotenei beren euskerarekiko salkeria ta belzkeria arpegira yaurti ere.

758. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Ba dakit lenago gizalegearen aurkako aolkua zala esaten zunak oraingoan nastalle batzuk gerala ta agintariei zor zaien menpetza ta begirunea ukatu nai dizkiegula esango duala.

759. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Ez dan bezela alaxe ba'litz ere gure izkuntzaren biziak ori ta geiago ere merezi duala uste degu.

760. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Ba dirudi gure euzkai-zaletasuna beraka dijoala, ez badegu iñun somatzen euzkera aldeko benetako maitasunik.

761. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Apurka apurka ba'duaz galduten gurasuaganako maitasun eta dedu ta lotsa agaztuten euren aberri laztana ta maitatuten arrotza.

762. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Atzerri izkuntzaz mintatuta? Euskera galtzen ba'da ta berarekin gure oitura ta sendia, zer aldakuntza izango ote dogu España'rekin ba?

763. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Etxez urri ba gaude ordea belbillez ondo jantziak gabiltzala aitortu bear.

764. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Entzun, ume... Zortzi aldiz eskuetako amar biatzak ainbat urte ba'ditut eta egunero-egunero urre biltzen ari naiz mutil-koskorra nitzan eskero...

765. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Ez noski. Ta gure lurreko urrea, arto, gari, igali ta barazki biurtu ta urteten da. Danak urre ori bilatuko ba ' luteke ez litzake ludi au ain oker ibiliko.

766. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Il bearrean zera berealaxe... Bañon nik luzetuko dizut bizitza, baldin iru oetako bat egiten ba'dezu; zure aita il, zure arreba makildu edo ardoa edan.

767. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Esan akiok amari, danboliña konpontzera eraman degula bañan nai ba'du bialduko diotela Bartolo'ren filarmonika.

768. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Nik uste det, gure artean, ume aski ba daudela eskol baten egiteko bere maizu edo andereñoekin ( euskaldunak ), aurr askorekin diru biar aña jaso litzake.

769. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Lengo atze denporara jo egin biot ba gaur be.

770. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Domeka arratsaldie ba.

771. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 - Zer, Erramon, zer diñue ba...? - Nobixuek gazela...! - Jesus, Erram...!.

772. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Argi-emotalliek aztute dauken basarrikue dalez bera, Praixko, etxeratu eran atzo, lenengo esan dotsena bere Manula'ri, auxe izan da ba.

773. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Berari gustau jako beti beintzet soiñue, triki-trikixe, eta bai, zer ba! maitxetasun gora-berak, neska-mutillen alkar arpegi ikustiok, eta euron itz bero aldixok.

774. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Egun ona, neure ustez, izengo litzake ba, ori radixu ori ekarri-edo... Diñotse Manula'k, gizonari....

775. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Bai ba, orduen oillagorran errestuan atxekixan neska gastien errestue be... Ez, ez euken orduko denporetan gaur lako aukera zikiñik ister motzetatik oratu edo eltzeko....

776. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da Billaron elexaurreti bueltea in barik, ba, yoan san elesportaleti artes, da, elesportalean agartu yakon barrerandi bet, d'esin pasau, t'atzera buelta in bear.

777. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da gero urtetan otzien etzekoari ba leku askoan, da egun beten yoan san abadeagana pregunte etxeko andrea, ba a ber ser ein leion edo ba, selan urtetan dauen ba, amak edo estait nor ixingo zan.

778. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da abadeak esanotzen ba: Esaiosu ia ser deseetan yakon.

779. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da yoan san androri kunpriduten promesori da mesea akabau sen orduen eskatutzen pañelu bet emoteko, ba agur iteko.

780. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 D'an pañeluen amar atzamarrak, ba erreta, erre markea itxi otzen pañeluen.

781. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 ANBOTOKO SEÑOREA (Jose Arroita) Ba kueba bat on san seguru da Anbotoko Señoreri be an otesala ba, da beste bape beragas otesan.

782. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da batenbat yoan san a konsulta bat iten ba beragana.

783. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da ba, yoan san orduen emonotzen seguru sagardoa edateko basu bet, basu beten, da kurtzea in iyotzen seguru ba arturduen ba sorgin edo parte txarrekoen bildurre daukela ta, entzutea ta, kurtzea in iotzen basu orreri ta edan i auen seguru sagardo ori.

784. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da gero yoan siala ba beste lekuen batera da, an urre gorrie d'esan otzela: (...).

785. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0109 Da negar da negar daoela, agartu yakon ba baten bat, estakit nor ixingo san da, esan i otzen: - Segaitik negar iten dosu?.

786. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0109 - Ba erregeagas eskonduteko onik montoyokustiok urre, d'ori isilitikixin.

787. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 LlNE.- Zer esan dau ba?
PlE.- Zer? (Burlaz, praillearen itxuran).

788. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 PlE.- Errazoia? Zer ba?
MlEL.- Abarketen txistenak ikusten yatzuez beiñik bein, eta okotzeko bizarrak.

789. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 PlE.- Zabala bearko dau ba! Noiz ikusi gaitu ondarrutar andriak aingira kumien antzera gona labur eta papar zabal?.

790. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 NEREUS.- Ba, ba...! Ori esakera bat da.

791. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 TOBA.- Berezkorik ez? Ba!.

792. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Ekarri, ba, jantzabala.

793. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Bai, ba.

794. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Josepa.- Abestu ba mutillak ementxe bertantxe, ataritan otz egiten dabelako.

795. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0123 Maritxu.- Zer egingo dauskue ba mutiltxo orrek?.

796. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 DEIÑE.- Ene ba! Kartera jausi yako itsuari.

797. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 Baña orraitiño be eneuke yausi gura nire lengo amesetan: etxongo dot ba, nire aragi ta odola gora-bera.

798. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 OTSEIN - Zu yaun orren antzezlariak zu osatu zareala entzunik, barre-antzerkiren bat antzeztuteko etorri dira: eta izan be, geiegizko gotiluntasunak zure odolak leitu egin dauzala-ta, motelkeriak zorakeria dakarrela-ta, zure osagilleak egokitzat dabe zuk olango antzerkirik ikustea: ori dala-ta, ba, aik uste dabe ongarri yatzula olango antzerkirik entzun eta zure gogoa ta biotza poztu ta argitzea, pozak eta biotz-argitasunak gatx askori ateak itxi ta bizia luzatzen dabelako.

799. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Tira ba, ikusi gura dot dalako ori.

800. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Yazoriko onen barri aita onak bere semeari emongo dautso; eta Kirispin eta Kirispian'en eguna mundua mundu dan artean iñoz be ezta igaroko gu gomutau bagarik... gu gitxiok, gu zori ontsu gitxiok, gu anai-mordo au; nire anai izango da, ba, gaur nigaz bere odola izuri dagiana; danik eta zirtzilenik izan ba'dadi be, gaurko egunak aitonsemetuko dau, ba, aren izakerea (...).

801. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Zarraikieze zuon gorroto-bideai, gizon gezto-okerrok; kistarren bidea da ori, urrean, eta, bai ba, egunen baten artuko dozuez zuon sariak.

802. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Yakizue, ba, ona zuon aurrera zuon eskeintza au ontzat artzeko gerturik etorri nazala: baña Marka Andoni'k artegatu nau zerbait: onako au esanaz nitzeko gorapenik galdu-arren, yakin bear dozu, Kaisar eta zure anaiea burruka gogorrean ebiltzanean, Sikeli'ra etorri zala zure ama, eta an arrera txarakorra idoro ebala ak.

803. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Tira ba, eztakit ze aldakuntza egin eikean zori latzak nire arpegian, baña iñoz be ezta sartuko nire bularrera, nire biotza bere benderatzeko.

804. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 SARGENTUA.
Ba... fotokopia honeek atara ei'ta'u! Berehalaxe!.

805. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 SARGENTUA
Ezet'? Nok e'an daut'u holakorik'? Bero ba, hori baino ez jaku falta, soldadu batek niri agindu...(Harro doa makinarantz, kopiak berak ataratzeko prest).

806. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0016 KARTARIA.
Noiz dago humore onez hori ba? Zelako mogidea dagoen patioan desfilearen kontura... Beste kuarteletan ere danak dabiltzak pil-pilean....

807. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0019 TENIENTEA.
Kabo Ramos! Azkenean agertu zara ba... Zeuk gorde dozu atzoko informearen kopia?.

808. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0019 KABO RAMOS.
Ez ba, ez nire teniente.

809. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0020 SARGENTUA.
(Fotokopiak egiteari utzi gabe) Ba zu bakarrik zago' hara joan barik... Gaurko egunean, espaiñol danak....

810. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 LAGUNA.
Ez daukala ba, nik soldadutza eginda daukanat eta....

811. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 BEGO.
Ba nik ez joat egin, eta egon dagoz.

812. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 GAURKO GIZONARENTZAT, BA, LEKUKO IZATEA AUXE DA: MUNDUAN EGUNERO-EGUNERO GERTATZEN DANA EZAGUTU ETA SENTITZEA.

813. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Ba, orduan, hauxe egingo dot: zuri Manurena emon eta Manuri zurea.

814. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Ag.- Bai? Ba, Manuren erdi hori handiagoa bada, beste zati bat kendu beharko deutsat (hartu Manuren sagarra ta jan egiten dau).

815. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Baina batez ere automobila aparkatu behar daben bakoitzean, komeriak izaten ditu koitadeak, ba, bere Seat txikia Dodge Dart bihurtzen jako eta ezin dau nahiko dan beste lekurik inoiz aurkitu inon.

816. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 - Nor izango dok ba! Uñaki gurea!.

817. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0109 Ba... Listo dirudi... Izpil bardiñak... Lepoko bardiñak...... baiña....

818. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 - Ba, ba....

819. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0114 - Entzun dozue OXIGENO hitza? Bai?
- Zertarako balio dau ba?.

820. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Ba, orri txikietan errealitatea adierazi ahal izateko, txikiagotu horri eskala deitzen jako.

821. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0016 - Ta, nun bizi da? - Bizi ba... Arpean.

822. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0016 - Jakina, ba.

823. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0016 - Noiz, ba? - Trumon-egunetan bakarrik.

824. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0028 - Nundik zatoze ba, mutil ederrok, jai eguneko jantziok lexiban sartuta? - Arpetik - esan eben, arnas estuka.

825. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0028 - Arpean zer egoan, ba?.

826. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Eguzkiak burura igon ete eustan zidan ba?.

827. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Halan ba, hurrengo arratsaldean Londres'a joan nintzan Mr Peggotty ikustera.

828. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0011 - Ba esan eban berak, ez bajatzue ardura, batera ekingo deutsagu bideari.

829. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0021 - Ba, orain ikusten dozu ezetz- esan eban Paulina izekoak.

830. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0023 - Ba, zenbat behi daukazuez? - itaundu eban.

831. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0139 Egia da gure artean
ez dala zuzenbiderik
ez be egi
zintzotasun
ez ez ta askatasunik
barriztu ba
era barriz
gizonaren egokera
baña jakin
egiz dala
zuzen biziteko era
Jaungoikoak
emon dauskun
maitasuna goren bera (...)
.

832. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0155 Txakurtxoak zuganuntz
bustan ikaraka,
zu lakoak ludian
dira, ba, banaka
.

833. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Egarri goxoagaz
zure olerkiak
irakurten nituan
ziran ba argiak
.

834. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Neutarren artean
geure oillo-lurrean
izan gura dot, ba,
poz eta atsekabe,
goibel ta pozkida,
Urtzi'ren oldea
une guztietan
ustetsu eginda
.

835. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Ba-noa.
Sekula olako pozkidarik!
Zain daukat, ba, zapuztu neban
zoruna, maitasunez beterik
.

836. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0054 Gaixoak! barrikeria
gaikoiak, apurka-apurka,
erruki barik zakatzak
aterako, ba, igartzeka
.

837. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Endaitz gaztearen asierako olerki batzuk (euskeradun abertzaletasunak eraginda, jakiña ba) atzerriko bakartadean nintzala an, Filipinasetako ugarte batean, etxetik noizik bein bialtzen eusten Euzkadi egunkariaren euskera utsezko orrialdetik maitasunez jasotakoak dira, beste askorenakaz batera; orduko bertsogintzaren labatik arako opil beroak:(...).

838. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Arlote ori...!
- Zer ikusi dozu, ba...?.

839. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Ba, ba... Esnatze larri eta tontorra euki dozu, itxuraz.

840. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 Zer ba? Dana maixuentzat?.

841. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 - Baiña... ala izan eta be... ba daki ba, el alcalde de este pueblo tiene mucha ilustrasion kantua jakin ez?.

842. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 - Etorteko, ba!
- Joateko diño gizonari estudianteak.

843. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 Joan zan, ba, eta Iruña'ko sarreran, estudiante bat aurkitu eban.

844. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 - Ba, mendira bialdu ebala bere errena morroiari laguntzen: eta andra errukarriari esku biak eta biotza kendu eutsozala morroi orrek, gaiztoa izan zalako.

845. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Txakur arek iñostana, zentzunez betea zan, eta arazoari ekin ondoren, auxe esan neutsan:
- Tira ba... Gerturik nozu edesti ori entzuteko, baiña asi baiño len esan bear dautsut, zure gora-beerak oso gain-gaiñekoak izan bear dirala, osterantzean ez dodaz argitara emongo.

846. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Olan ba, Iruiña'tik Gasteiz'erako lenengo maillan Eroan eta ekarri'ko txartela lortu dot.

847. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Areik eta lenengo kristauak ba-dakie, ba, Belen'go ta Nazaret'eko Jesus, Mesias dana, Alkartasun Zaarrean iragarria eta Yabe'ren beartsuak itxaroten ebena.

848. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Orain, ba, au pozik dago, eta zu oñazetan.

849. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Ez ete-euan, ba, bidezko euk be ire morroi-lagunari erruki izatea, neu be iretzaz erruki izan nintzoanez?.

850. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0039 - Ba, esan dodanez, bat izango ziñateke zuok ni barik.

851. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0039 Ikusi, ba, zelan bearrezkoa nozuen....

852. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0039 - Berba egiten itxi egiozu, ba! Ezkerkalek.

853. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0039 Zer dala ta, ba, alkar ikusi eziñik ibilli gu beti?.

854. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 - Jarraitu, ba, jarraitu zeure bidetik, pozik bazoaz.

855. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0129 - Ez aal dozu ikusi oraindiño NORTASUNeko PRAKATEGI? Ez? Zertan zagoz, ba?.

856. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0129 Zergaitik, ba, zuk?.

857. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0129 Nortasundu zaitez, ba NORTASUNeko OSKITEGIn.

858. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0152 Askatu nagizu, ba, mesedez, egaz egin dagidan, eztia egin dagidan, bizi naiten....

859. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Pedro Kristoren artalde guztiaren buru eginda geratzen da ba itzokin, Eliz osoaren buru.

860. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Ganera burutza au bearrezko ta egoki zan Pedro bizi zan bitartean eta geiago bera ilda gero Elizak ba jazarpenak izango zituan eta mundu osoan zear zabalduta egongo zan.

861. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0168 - Esaiozu, ba, Panama'ko Ordezkaria zareala!.

862. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0252 - Auxe, ba; neu bere semea izatea!....

863. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Eta onantxe dalako, Yaungoikoa'ri eskerrak dagitsodaz; ostean, ba....

864. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Aundia da oneik zemaika daukien aldi ertuna, Odis ez da ba beretarrengandik urrun luzaro egongo, bear bada ostera ur dago ta eriotza ta alanbearra gertatzen dautse guztiai; eta okerra etorriko yake ausaz urrundik ikusten dan Itaka'n bizi diran askori be.

865. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Beteko da orain esango dodana: zuk, antxiñako gauza asko dazaguzun orrek, gizaseme gazteago ari zeure itzez atzipetu ta asarrean iraun daian su emon ba'dagiozu, batetik bat aundiagotu egingo da aren naigabea, aurre-esanakaitik ezingo dau ba era batera jokatu; eta zuri, o aiton!, isun edo diru-zigorra ipiñiko dautzugu ordaintzeak min emon dagitzun eta atsekabe astuna ekarri.

866. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Euskera bat hartzekotan, ba, batua aukeratuko geunke, gauza ofizialak diranian behintzat.

867. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Lurralde atzeratu orrei emoten yaken laguntasuna, ba, guztiz exkasa dala esan bear.

868. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Pentsau ba, pentsa egizu ondo.

869. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Pentsa ba unetxo baten egia balitzake zer adierazoko leuken.

870. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Zer dago ba nigan maitagarri egiten nauanik?.

871. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0061 Zer ete-da, ba, OITUREA, elerrti-oiturea? Kintilen agurgarriak darrai: Nik izkera-oiturea izkera-jakitunen baikuna dala esango dot onak diranen baikuna bizitza-oiturea dan letz.

872. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Zorra be ba ez-bardiña jat.

873. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0254 Bertsolariak darabillezan gaiak, ba, jagi ta garbiak izan bear dabe.

874. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Idazleak, ba, bere lana osotzerakoan, ardura aundiz zaindu bear ditu zatiok, ots, esaniko gai guztien artu-emonak.

875. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Ez ei dogu ba danetariko eziketa aldakor, erdera-kutsuz ta sasi jakituriz kui-kui gaiñezka izanikoak, jasan bearrik izan?.

876. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Horregatik ba, euroi guztioi, gure besarkada maitekorra.

877. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Halan ba, euskeraren zahartasuna, euskeraren batasuna, euskerazko etimologiak, bertsolarien txapelketetan eta abarrean sartu zan.

878. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Holan ba, gure edesti edo forua sakondu eban.

879. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0012 Durango'ko zarraskia izan eta beingoan, arik ogetasei egunera, 1937'garren urteko Jorrailla'ren 26'garrenean izan zan, ba, dakizuenez, Gernika'ko lerkai-erasoa, udabarriko arratsalde argi batez.

880. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0012 Inguruetako erri asko batzen dira Gernika'ko azokara: beste uririk ez dago, ba, urretan eta au dala-ta batzen dira an, inguru-errietakoak.

881. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Astelenez, merkatu-egunez, izan ba, Gernika'ren kixkaltze negargarria, alik-eta ondamendi aundiagoa ta ikaragarriagoa izan eiten: alik geien il eta ondatu eta enpairuak bilurrikareaz ondatzeko.

882. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Orain goiz eta eberdi-aldian izaten dira merkatuko salerosketak, baña leenago, guda-aurrean, eberdi-inguruan asita arratsalde erdirarte izaten zan eta periara joaten zirean gizon eta mutillak gaberarte ibilten zirean: Jaia izaten genduan, ba, astelen atsaldea.

883. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Gitxi zirean, ba, etxekoen bat, batzuk bi edo iru bere bai, guda-oñetan ez eukeezanak.

884. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Esan dodanez, azoka-eguna izan zan, ba, Gernika ondatzeko autatu eben eguna.

885. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Goiz atan bonbak jaurti ebezan, ba, Aiangiz eta Mendata'ren bitartean dagoan Marmiz auzo-unean be eta Gipuzkoa-aldetik igesita egoan emekume bat il eben, bertan, ingurukoeri bildur-ikara aundia sarturik.

886. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Munitibar eta Gerriketze be gogor bonbakatu ebezan egun atan; etsaiak ba-ekien, ba, Markiña-aldetik Gernika-aldera etozan gudariak igaro bear eben bide-kurutzea antxe egoana.

887. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Aundia izan zan, ba, euren egitada kaxkar baizen ankerra geuri ezarteko egin izan eben guzurrezko zabalketa zikiña.

888. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Egazkiñak eta bonbak ezarten daben bildur-ikarea, unetaragiño sartzen da, ba, guda-aldietan, eta odolak irakitan jarririk, edozetarako eran jartzen da gizona, senetik urtenda lez.

889. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Nok aurka-egin ez eben izan eta errez apurtu egikeen, gura izan ba'lebe, zubia, iru-lau lerkaiz, goregi ibilli-bearrik ez eben izan-eta; beetik geien be bosteun neurkiñera ibilli izan ziran, ba, ezeren bildur bagarik.

890. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Inguruko etxeak ondatu-arren, ikuturik bere ez eutsoen egin izan, ba, zubiari.

891. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Liburuen bat idazteko amesaz ebillan, antza; ez dakit idatzi eban ala ez; ez dot izan, ba, aren barririk arezkero.

892. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Teresa jakintsuaren otoitz mandatu lau ta goitarra datorkigu, ta guri ulertu eragin gura dausku Jainkoak barne-otoitza egiteko gogoz beteten dauan arimeari egiten dautson mesede ikaragarriak...; nire ustez gogozko otoia ezta ba besterik adiskide modu bat baiño, ta onetan sarri egon oi gara, bakarrik, maite gaitula dakigun Aregaz autuan ().

893. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Orain Madrid'eko batzar orreri begiratu ezkero, ba, bertan batzarkide geienak aurrerakuntzeari baietza emon dautsoe.

894. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Ez gaitezen, ba, larritu ta samindu, baikortasunez beterik beti kementsu aurrera jo baiño.

895. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Gizon aundi onetan itxaropen aundia ipiñita geunkan, ba, bere bitartez Ortodoxo eliza Erroma'ko elizagaz laster alkartuko zalakoan gengozan.

896. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Baiña bizitza bizi ta jori ori neurtitzetan adierazten etzan egundo ba alegindu.

897. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0031 Baiña nik ez dakit ba, motel xamarra edo zer zan, behintzat berandu antzian,(...).

898. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Eta zeu, zelan aurkitzen zara, ba, or zeure Urkiola zorioneko orretan?.

899. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Olantxerik gurako al dau, ba, gustioen Aita Goikuak.

900. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Kisto Bakaldun Gurena'ren bezpera gaberako itxaroten zaituez, ba: eta, orduxerarte, neuk be agurtzen zaitut.

901. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 L'K- Angosto'ko jakingarri batzuk bear dodaz eta esan dot ba, neure artean: Nor obarik Aita Jeremias nire adiskide ona baiño olango barriak emoteko?.

902. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0084 Onetarikoak ziran ba gerra aurretiko ezaupideak.

903. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 Bidezko da, ba, bere naiak izentatu dauskun tokitik igesik ez egitea.

904. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Zer, ba? esan eutsan Trajano'k, ez al-deritzazu geuk be gure jainkoak geure adimenean daroaguzanik?.

905. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0191 Leen esan neutsunez erantzun eustan, oso maltzurra zara eta ardura andiaz arakatzen dozu; arakaturik, ba, egia idoroko (aurkituko) dozu.

906. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Or, ba, ori be argituta.

907. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 - Badakizue Pello Jose gizajoa nor zan? Ba, haxe, besterik ez - erantzun eustan.

908. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 - Ta an, Ospitxalien - selan san camino de Santiago-an gelditxesitxuan, ba, amen paseta sienak gaba eitxen an... bai ba, Camino de Santiagotik etosena` pa, se esatenajan ba da gero an gaba einjje, ba, es taki` pa nik andik gora, eee, Ontzuragatxi` sier, an be selan Camino de Santiagok segitzen daben andik aurrera...

909. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Artoa Ba... len emengo jatekue esko baserrixen izetxesuan artue.

910. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Oiñ ogixe izeten dan lez, artue, se esuan ogirik eoten ta ogixe artzen basan be, ba, garixe artzen basan be saldu ein biar diru pixkat artzeko ta artue jan biar etxien.

911. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Maitzi`n erein, gero or, bagallien asitxe pixkat jorratze; gero indarra batu, se sasotan eingo suan ba?.

912. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Santa Eujeniako aldien, ba... garagarrille... ez, iraillien, iraille; gero, urrixen artue batuu.

913. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Gero, siketikuen, ba, neguen otz eitxeuanin, garandu, bana banan, artu bata bestias sokorrak eta rraa-rraa garandu.

914. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Da errotan, ba pixkat kentzejuan errotarixek sorruan alde se a` pe biarra debalde esin leixean eiñ de... estok aizen ori? Diru` etxuan da, ba, sorruen mendi esatejakona kentzejakuan, apurtxu bat, euneko onenbeste... errotarixe fiñe basan; basan tranposotxu, ba, pixkat ostu.

915. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Ba! orrek olantxe sitxuan...

916. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Da gero, ba, talu eitxe zuan: ipini ure irakitxen, gatza bota pixkat, da maixan ganien edo ontzixen baiña maixa ganien, geixenetan e?.

917. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0054 Orregaitik ba, esan geinke liburu bakarraren idazlea dala Lowry eta liburu au izan zala ospetsu biurtu ebana.

918. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Sarritan irakurtekoa da ba, eta orrelan be ez da amaitzen bere estutasunen eta olerki-giroaren iturria.

919. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Olan ba, Pearse jaunak beste agiri baten bidez, bere errikide gizon eta emakume guztiei emondako laguntzagaitik eskerrak emonaz, Irlanda'ko Errepublikak pot-egin dabela autortzen dau.

920. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 Ba, berba motz orren azpian (ingeleraz, Special Operations Executive edo, euskeraz, Egiketa Berezietarako Antola), azpi-lanean ziarduen britaniarren sare-edatsua ezkutaten zan.

921. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Ba horixe ez dakit, ha ere ona zan eta ni ere txarra ez.

922. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Ba, artzain ibili nintzan 13tik 18 urtera arte eta ikazkin ere bai eta kanpoan lo sarri.

923. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Eta lenengo ebagia egiteko ardurea izan ebana be, jakina ba, Espartero generalaren ezpata zorrotza izan zan.

924. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Gerra aurrean barriz bizkortu zan iturgintza sailaren barririk ez dakigu, halan ere; holan ba, kako bitartean jarri behar dogu aldi hau, iturrien eboluzinoari dagokionez, daturik ezean.

925. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Hoz'ko eremu ixil aretan ba ez nintzan egon ederra xurgatu barik.

926. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 E.- Bai, ba. Berezia, benetan dinozu.

927. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Nun dago on-gaitzak ez dituen bidea? Hor dago, ba.

928. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Harik laster, udazkenean hori be, ba da ba, betan gertatzea Koldo Mitxelena, egokitasun berekiko eritxi ezbardina ebana, joan jakun.

929. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0013 FLYWHEEL: Eta ez entsaiatzeagatik? RAVELLI: Bah! Hori ezingo zenuke zuk ordaindu.

930. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0037 RAVELLI: Bah! Eta berak bat esaten badu, nik bi.

931. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Arratsalde on, Amaia etxean dago? (...). Ah! Zeu zara?! Ba, este, ni eh, Imanol naiz eta ba, ni eh (...) Osaba Joxe? Oso ondo... (Pufff, Imanolek, beste eskuarekin bekokiko izerdia kentzen duela eta lasai eseritzen delarik)

932. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Matxin - Usain txarra artu dautset mutil batzuei eguerdi ostean. Neuk esan be bai neuretzako: gaur be oneik eskola igesi ibili baietz? Kabillara batek baiño begi zorrotzagoa daukat ba! Eskutatu naz. Geldi neu, geldi, an, molla gaiñean dagozan saredun burdien artean.

933. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Erantzi diranean eta billoiz-billoizik ur ondora dzanga egitera urreratu, batek nire kapela potozorri oneri ezin eutsita ez nau ikusi edo igarri ba? Jakiña, kapela jantzita euki ezik, buru soilla agirian, eta... Iño? Mutillak dira ba eurak olakoetan inguruak ez bigiztatzeko.

934. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Maixu @- Kontxo! Ori e? Berak eskuak garbi?. Alkateari esan maixuen zeregiña erakustea dala, eta alkatearena erritar guztiak, zar, gazte eta umeak, danak zaintzea. Zer ba, dana maixuentzat?.

935. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Lore - Zer izango gara ba? Kari - Ez dakizu, ala? Umiei zurtzillo pandanguak garbitzeko gu.

936. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Kari - Zer ba? Patroi bat artzen dozula senartzat? Txarrago. Umeak eta txalopa zaindu bear.

937. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Kari - Ez dakigulakoan? Errian bolo-bolo ez dabil ba Patxi eta zu...

938. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Yone - Ez dautsagu ikuturik be egin. Zeu ez jarri, beste batzuk lez, putsak artuta. Lagunak ez gara ba?

939. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Lore - Ez dakit ba! Nik be entzun dot zerbait.

940. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 GIZONA - Ba, ni neu be, lanean nago.

941. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 ANDEREÑOA - Ez dirudi, ba, lanean zaudenik.

942. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0278 GIZONA - Jakina ba!

943. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0282 ANDEREÑOA - Zer uste zenuen ba? Ikastoletako andereñoak edozer ginela?

944. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0282 ANDEREÑOA - Beste begi batzuekin ikusten nauzula? Zenbat begi dituzu ba?

945. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0282 ANDEREÑOA - Bueno. Ba ikusi nauzu, ta boligrafoak ez dugu behar.

946. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0017 ANTONIO - Nora joango nintzen, ba, goizaldeko lauretan? Ez neukan txakurtxikirik ere, eta giltzak txamarran zeuden. Kristoren hotza pasa dut.

947. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0017 ANTONIO - Ba zera... lagun batekin nengoen... Fiatez hizketan. Atzo beste lau langileri igorri zizkieten langabetze-gutunak... absentismoarengatik. Gero jakin da hilabete bazeramatela hilik!

948. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 AGENTEA - Ba... ardura ez badizu, bukatua dut neure zerbitzualdia, eta neure emazteari medikuarengana joaten lagundu behar diot...

949. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Ba, zain nazazue, zaindu. Zer ordu da?

950. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Baninan, ba, titulare polit askoa! Nekrassov nola bihurtu nintzen, Georges de Valerak kontatua .

951. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0074 ZABALA - Zein izango da ba!. Imanol.

952. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0074 EDURNE - Ba!. ZABALA - (Pentsati). Bi aldiz esan duzu Ba!, eta biak desberdinak izan dira.

953. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0074 EDURNE - Desberdinak?. ZABALA - Bai. Azken Ba! honek zerbait berezi eduki du. Halako... ez dakit nola esan... Halako kutsu berezi bat.

954. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0074 MIREN - Ba!. Imanol!. ZABALA - Uste nuen zuk eta Imanolek... MIREN - Erraturik zaude, Zabala.

955. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 ERROSA - Ba, badaezpadan, aurrera egin baino lehen ikus ezazu ea egia den.

956. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 BALENDIN - Zergatik diozu hori?. ERROSA - Ez dakit ba. Iñakik ez du Jon ongi ikusten. Bestalde, Iñakik eta Maitek...

957. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 BALENDIN - (Haserre). A, ba zerbait susmatzen badut, Iñaki kanpora botako dut!.

958. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JOANES: Bizi guztian horrela ibili gaituk ba, zahartzarora osasun ederraz ailegatuz.

959. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JUAN ANDRES: Ni ere Iñazio Marirekin nago gehienbat. Neri ez dit ardura egun dena burua jaso gabe lana egiteak, ez nago erraztasunari begira baina bai ondo irabazteari. Badaude hor eta hemen banaka batzuk argi jokatu eta aberastu direnak... Haiek aberastu badira, zergatik ez neu? Beti larri antzean ibili beharrean ez zen ba gaizki egongo dirua irabaztea, lana gogor eginda egin behar bada, baina ondo irabazita eta ez hemengo moduan... Baserriko etorkizuna jakina eta ezaguna da!

960. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JUAN ANDRES: Ez dut nik hori esan, baina hor nonbait egongo dira hobeak eta aurkitu behar ditut ba!

961. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 JON: Hasieran esaten ditun horrelakoak, baina gero... Martzel ere, ezkondu zenetik zeharo aldatuta zebilek. Lehenago, afaria zela edo bazkaria zela, beti bera aurretik, alai eta umore onean. Beti erretiratzeko presa gabe, etxea gerotxuago ere han egongo zela esanda, itsasuntzia al duk ba! Orain ostera...

962. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 IMANOL: Niregatik ez zarete ba ibiliko gauza hauek esaten?

963. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 XABIER: Txarrera ez iezadak har, mesedez, baina hi ez haiz argi horietakoa, ez dakik? Egoten dituk ba, beti tirin taran ibiltzen direnak, batean hemen eta bestean han, batean herriko neska batekin eta hurrengoan kanpokoarekin, zera, udaberrian erleak ibiltzen diren antzera, lorerik lore, beti aldatzen eta inon gelditu gabe... Ez zekiat, Joseba adibidez.

964. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 AMA: Ba... elkar agurtu ondoren berbetan gelditzen bazarete, berehala igarriko dituzue biok batak bestearen sentimenduak. Aurpegian, ez dakik? Begietan. Hire aitari berehala igarri nioan.

965. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Imanol naiz eta ba, ea zer berri zabiltzen. Joan zen larunbatetik ez dugunez elkar ikusi. Ondo gabiltza edo?... (Segur oraingoan, zuzen doa telefonora. Zenbaki guztiak markatzen ditu baina berriz utzi. Urduri, pentsatzen. Berriz doa eta oraingoan markatu ondoren bertan gelditzen da)

966. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 PAULO - (Amorrazita). Arrano, arranoa! Ez didate ba neri gehiago sosik aterako. Ez dakite ondotxo norekin ari diren. Ez dakite ondotxo norekin ari diren.

967. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0008 Horra hor, ba zergatik sartu diren udalerri batzuk beste eskualde geografiko batzuetan, oinarrizko nukleoa beste Lurralde Historiko batekoa izanik.

968. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 Zenbat hanka dauzkate behiek eta zenbat oiloek? Behiek ba al dute hegorik? Eta oiloek adarrik?

969. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0015 Bazkaldu bezin laster, itsasburuan ikus-toki egoki bat hartzera joan nahi zuen ba, apustuko goraberarik galdu gabe hasieratik azkenerarte dana ikusteko ustean....

970. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0030 Behin batean, Pernando amezketarra bazihoan ba bide batean barrena, eta gizon ondo jantzi bat, orain baskuentzez kaballero deitzen den horietako bat, bere zakurrarekin arkitu zuen.

971. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0030 Ba...... bera, orain beti iristen da ordubete lehenago, gaizki dabiltza erlojuak esaten du.

972. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0013 Jokuzainak URETARA! esaten duenean, denek uretara salto egin behar dute eta LEHORRERA! esaten duenean, ba, lehorrera.

973. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0023 Orduan nola babesten dute beren gorputza hotzetik? Ba... batzuri ilea luzatzen zaie, adibidez ardiei.

974. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0029 Ba... intxaurrak, urrak, gaztainak, pikuak, mizpirak, sagarrak, mahatsa, basaranak...

975. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0036 Goazen, ba, geure gorputza ezagutzera.

976. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0032 Baina noiz sortu ziren Ihauteriak? Ba... badirudi artzantza bera bezain zaharrak direla.

977. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 - Ba... ez dakit... Jolaslekuaren ondoko baratzean tokia dago, eta beharbada hor egin genezake - azaltzen dio Arantxak.

978. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Honen kausa, ba, beste nonbait aurkitu behar da, baina momentuz, dauzkugun datuekin ezin dugu hipotesi seriorik aurreratu.

979. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Ba, hantxe, topatu zuen idia gurdiarekin, baina bruxa batez burua tapatua.

980. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Ipin ditzagun, ba, adibideok.

981. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0179 Hauxe da, ba, baldintza hauetan, elipsoidearen ekuazioa.

982. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Zinematika hitza berria duzu? Ez al duzu behin ere entzun zinema hitza edota zinea? Zinea ez al da, ba higitzen fisikoki mugitzen diren argazki-bilduma? Horixe da hain zuzen zinematika: higidura aztertzen duen zientzia.

983. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Irakasleak galdetuko du: Nor da ardia? / (ikas.: gu gara) /; ba joan mendira eta mendian belarra jan / (umeek ekintza egin); nor da artzaina?.

984. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 (Ik.: gu gara); ba joan mendira eta ardiak zaindu (umeek ekintza bete); zertan ari zarete, ardiak?.

985. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Nortzuk dute ile beltza? (nik dut, nik dut... guk dugu), nortzuk dute jertse gorria? (guk dugu) ba, zuek begiak itxi (jertse gorridunak ekintza bete); nortzuk dituzte begiak itxita? (guk ditugu) ba, ahoa ireki (ekintza bete); nortzuk dute ahoa irekita? (guk dugu), ba burua belaunetan ipini, e.a.

986. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 - Ba zu ez, katarroa duzu eta.

987. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0114 Begira ba, herrian zehar nola zaintzen eta hezitzen diren aberetxo txikiak: hemen aurkituko duzue pixkanaka-pixkanaka itzultzen ari diren heziketa oinarri handiak.

988. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 - Gaixo al zaude, ba?.

989. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 - Ondo joango ez da ba! Pasoa eskatzen ari zaizu eta!.

990. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Nola emango zenioke abisu jendeari? Jakina, ba publizitate bidez.

991. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0126 Egun batetan, beste langile batek, Orioko semeak, honela esan omen zion: - Neuk ere ikusi dut, ba, hemenxe, Gipuzkoan, zuk zeure herrian ikusi ez duzun bezalako gauza bat.

992. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Ba nire Gisèle hau ez da sekulan ere mutilekin ibiltzen, beti estudiatzen, ni oso kezkatua nauk benetan.

993. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 - Ba! Joxek pentsatu arratoiren bat noski.

994. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 - Ba! saguren edo piztiren bat... Joxek kolkorako, horregatik ardurarik ez.

995. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0099 Zergatik? Ba, likido-fasean partizio-funtzioan kalkulua oso zaila delako.

996. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0024 Amak hori ikusi eta, zirikalari, deika: - Nora doaz mukizuok, nora zoro-zoro? Nora hain gangar? Ez duzue esaten, ba, aitak eta amak ipintzen dituztela erregaluak? Zer esaten duzue orain? Hortaz gainera, igartzen bazaitue lorik egin nahi ezik zabiltzatela, ez dizue ikatzik ere botako.

997. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 - Zer gehiago gustatzen zaizu, ba?.

998. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 - Bueno, ba, Hurbil zaitez pixka bat.

999. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 - Gaur ere ez dizut, ba, ekarri.

1000. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 - Zer erregalatu dizu, ba? - Zekor bat, ama.

1001. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - A, ez? Nora goaz ba?.

1002. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0020 - Nola erantsiko digu ba? Ez al duzu ikusten katarrorik ez daukala?.

1003. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Ba, begira; goizean larrera zeraman abere bakoitzeko, harkaxkar bat sartzen omen zuen buztinezko ontzi batean, eta ilunabarrean etxeratzen zuen abere bakoitzeko, harkaxkar bat ontzitik atera.

1004. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 ALGOAZI.- Ba... mutil bat lanik gabe dagoela....

1005. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Horrelakoa behar dut, ba.

1006. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Ez al da, ba, gure zeru lurtarreko errege, argia, beroa, bizia eta alaitasuna bidaltzen diguna? Errege batenak liratekeen argitasun eta koloreen diztiraz inguratua egoten da sarritan goizetako bere agerpena eta gauetako bere ezkutatzea.

1007. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Ez dakizu? Ba... galde ezazu!.

1008. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0014 Dagoeneko, ba, (I) ekuazioa honela geratzen zaigu: .

1009. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0251 Honela, ba, Luteranismoak segurtaturik izan zituen Europako geografia politiko-erlijiosoan lurralde-barrutiak.

1010. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Atera ezazue, ba, mahai gainera.

1011. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Ez? Ea ba! Galdetu eta ikertu egingo dugu arazoa, zerrenda bat prestatzeko.

1012. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Horrela, ba: - Informazioa biltzeko ardura nagusia, zuena da.

1013. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Honekin, ba, bakarrik falta zaigu, guk aukeratutako projektuak errealitate bihurtzea.

1014. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0148 Ea ba! Jostailu-asmatzaile bihurtuko zarete.

1015. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0215 Honelatan, ba, 4,5 mol oxigeno beharko ditugu.

1016. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0319 Honela, ba, erreakzio organikoak has daitezen txinpart organikoak behar dira: entzimak.

1017. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0015 A: Nor zara ba? B: Ni... naiz 1) Koldo 2) Mikel 3) Ana 4) Karmele.

1018. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0052 E: Zer daukazu ba? I: Buruko mina daukat. Badaukazu aspirinarik? E: Ez, eskatu idazkaritzan I: Eskerrik asko, agur E: Ez horregatik, neska.

1019. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0073 N: Inkesta bat? eta nongoa? L: institutukoa, gu institutukoak gara eta... N: A beno, ondo dago, galdetu, galdetu L: Ia ba!.

1020. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 - Ba niri gorriaren ondoan gehiago gustatzen zait gaineratu zuen Peiok.

1021. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Honetara ba, sasoi batetan euskararen berri jakiteko, ezinbestean gramatiketara jotzen genuen, erdaraz hau da, espainieraz zein frantsesez idatziriko gramatiketara, derragun bidenabar.

1022. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 2. Nik zu ikastetxean ikusiko ba...... zeuk ere ikusiko...... (Ni).

1023. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 4. Edurnek Imanoli oparia eman ba...... Imanolek hartuko al.......

1024. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0067 PLANTAK EGINEZ
Gogo handia zuelakoa egin zuen.
Negarra irten...... egin du.
Negarra irtengo ba...... bezala egin du.
Lurrera erori...... egin du.
Lurrera eroriko...... bezala egin du.
Ordaindu...... egin du.
Ordainduko...... bezala egin du
.

1025. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Ba, gizakiaren erreakzio-denbora, erreflexuen arintasuna.

1026. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Ba zeruari begira eta, neurri batean, Galileori esker.

1027. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Ba eguzkiaren energiari esker.

1028. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Ba, hasteko, eltzea berotuko da, kondukzioz.

1029. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Ba zeramika eroale ona delako eta egurra oso txarra, eta gure oinak tenperatura altuagoan daudenez, beroa zolura iragaten da, baina askoz ere azkarrago zeramikazkoan.

1030. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Ba, aire beroa gora joaten delako eta han hoztu eta behera egiten duelako berriz, konbekzio-korrontea sortuz eta dena hoztuz.

1031. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0181 Hauxe dugu, ba, Elektromagnetikaren funtsezko lege berria; gaur egun Faraday-Henry-ren lege deitzen dena: Eremu magnetiko aldakorrak, eremu elektriko bat sortzen du bere inguruan, edonolako C kurba mugatzat duen edozein S gainazalen kasuan (5.2) adierazpena betetzen delarik.

1032. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 c) Animo-Desio: Aupa!, Hondatuko ahal da!, Itoko ahal da ba!.

1033. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Herritarrekin ari direnean gutxiago erabiltzen dute ba euskara.

1034. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0010 Horixe da eta ez beste
nik nahi nukena
farrez erantzun zion
Zuretzat ba dena.

1035. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0027 - Ba orain... hilabete bat pasako duk gaztigu ikuilutan!.

1036. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0009 - Ba, herensugeak galtzeko zorian hentorrela uste nian nik - erantzun zion erraldoiak.

1037. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0032 - Ba, lau anaia izan gara eta umerzurtz geraturik, aitak ogi bat baino ez zigun utzi, eta hementxe gabiltza, bakoitza geure ogia bilatzen.

1038. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Ba, Nikaxio, loreak barrura sartu bezain azkar, parkera abiatu zen korrika.

1039. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0024 - Ba... baietz pentsatu dugu: nahi baduzue joateko.

1040. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0024 Orain ihesi al hoa? Ez duk ba ihesik egingo, nazkagarri horrek. Ikusiko duk!.

1041. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0048 Badakizue animaliak maite ez dituzten ehiztari hiltzaile horiek zer egiten duten, ezta? Ba, Sorozarretan ez zegoen ehiztaririk, baina bai inguruko herrietan.

1042. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0054 Ba, bere aldamenekoak begi gorridun mutikoaren berri eman zionean, segituan gogoratu zitzaion aspaldi hartan gertatutakoa eta Xiker ikustera joan zen: - Xiker! Ezagutzen al nauzu? Badakit asko zahartu naizela baina... ni naiz zure aitari ikatza erosten niona!- oihukatu zion Xikerri.

1043. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Ezin egongo gaituk ba geldian, zer ematen duen jakin gabe.

1044. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Zer? Jainkoaren haragia esaten duzu? Ba, gehienez ere niri suertatu zaidan puska gogor hau Jainkoaren hezurren bat izango da.

1045. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 - E, katagorritxo! Zer egiten duk, hor, kaiolan sarturik? - Hau duk, hau, gure zoritxarra! - Ez al duk kanpoa desiratzen? - Desiratuko ez dizkiat, ba, nire basoko zuhaitzak, nire basoko intxaurrondoak? - E, katagorritxo! Askatasuna duk munduko gauzarik beharrezkoena! - Askatasuna! Askatasuna! Bai.

1046. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 - Ez al zara, ba, gurekin ondo bizi? Zurea da herriko kaiolarik politena, zurea kaiolarik txukunena.

1047. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Bonbaz lehertu nahi al duzu, ba, Jesus Haurtxoaren estalpea? - Hau ez da gerrarako hegazkina, turismoa egitekoa baizik.

1048. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Ba, justu-justu zabiltza, hain justu ere, lotsagabe honek denak lapurtu nahi zizkidan eta.

1049. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0015 Haserre, esan ohi zuen! - Zer ajola ote du handi-zabal edo txiki-estu izateak? Zer du, ba, miresgarri animalia baldar eta trakets honek?.

1050. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0015 - Zergatik zaudete txunditurik? Elefante handiak zuen haurtxoak beldurtzen dituela? Eta zer? Ez al ditugu, ba, xagutxook ere neska-mutilak beldurtzen eta izutzen?.

1051. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Zein kontu dira hoik, ba? Sua kostaraino datorrela, edo...

1052. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Ba, gizona, ganadu dena erre omen duk eta orain Braulio harakina astoaren txuletak ari omen duk saltzen. Txuleta erreak gainera! - Halajainkoa!.

1053. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Herriko plazan eguzkia lasai hartuz zeudenak ere zerbait esan nahiko zuten, ba: - Egun on, Joxe Miel! - Bai eta zuri ere! - Azkenengo berriak jaso al dituk?.

1054. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Jakin ezak ba; Etxeberriko Mikelak haur bat izan duela.

1055. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Ez al dizkik, ba, Mikelak 77 urte? - Joandako urtean zizkian 77, lehengo astean bete zizkian, San Migel egunez, 85 urte.

1056. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Zer ba, antxoa arrantza onak izan al dituzue? - Ez gizona, herriko diru poltsa ekarri diagu gurekin.

1057. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Egia haundi eta eder hori! - Ba, utzi pentsatzen.

1058. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Ba ez hamabostekoa, hogei durokoa behar diagu.

1059. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Beharko egon! - Ea, ba.

1060. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Hain urre al zegoen ba, Arzobizpoaren Egia fabrika hori?.

1061. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Zer egingo dugu ba, dagoen bezala jantzi eta lo. Gero gerokoak.

1062. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Auj! Auj! - Ai, Martin kutuna, pulmoniaz hilko ote zait, ba...

1063. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Zatoz, ba, zatoz nirekin... Eskutxoa emaidazu.

1064. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0224 -... Ba bai Jauna - bota zuen nola hala erdi negarrez.

1065. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0013 - A... bai? Ba, bla, bla, bla... - Ez da egia izango!.

1066. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Ba... lentejak bero-bero daudela.

1067. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Ba... mahaian jaten ez dakianak eskailera mailetan jaten ikas dezala.

1068. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 Ez dakizutela zer egin zuen? Bai? Ba... horixe bera: lentejak utzi eta ospa kalera! Bi laguntxoak nahiko jolastu ziren eta nahi baino lehen heldu zitzaien eskolara joateko ordua.

1069. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Azeritxo! Azeritxo! Noiz ikusi dituzu elkarrekin katua eta sagua? Ba halatsu azeria eta oiloa.

1070. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 - Lotsatzeko kontua al da, ba?.

1071. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Ba... gaztetxoak poltsikotik haizto haundi bat atera eta bihotz oneko zuhaitzaren azalean beste hitz hauek idatzi zituenean: - Bakartxo eta ni! Behin batean, gaztetxoa bakarrik etorri zen hartan, zuhaitzak honelako hitzak esan zituen.

1072. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0035 Etxeratu zenean, galdetu zion amak: - Zer moduz? - Baa! Hemen bezain ongi ez.

1073. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0035 - Lagunik gabe, gosea, lana... - Zer uste zenuen ba? - eta esaera hau gogorarazi zion amak: BESTE LEKUTAN ERE ZAKURRAK OINUTSIK IBILTZEN DIRA.

1074. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0056 - Zer moduz? - Erdizka, erdizka! - Zer ba? - Asmakizun baten erdia asmatuta daukat baina beste erdia asmatzeak emango dizkit lanak!.

1075. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0056 - Zer ari zara asmatzen? - Baa, gizona aidean egotea daukat asmatuta.

1076. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0098 - Nola egongo naiz ba ni buru-lanik egin gabe ilemoztailea naiz eta?.

1077. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0098 Ilobatxoak galdetzen dio orduan amonari: - Aizu amona, hain pobreak izanda nola eros zitzaketen ba hainbeste haur?.

1078. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0121 Lurrera iristeko bi metro geratzen zitzaionean, esan zion bere buruari lasai-lasai: - Ba, salbatu nauk.

1079. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0112 Mutila: Eta oso polita zara... zure abestia oso polita da... eta... ba... ejem... zure ilea polita da baita ere... eh... mmm...

1080. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0060 - Sar zaitezte, ba, nire ipurdi erditxoan.

1081. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0061 - Sar zaitez, ba, nire ipurdi erditxoan.

1082. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0062 - Aizu, txita erdia, oso nekatuta nago - Sar zaitez, ba, nire ipurdi erditxoan.

1083. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0014 - Jaiki daitezela ba.

1084. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 - Bere gaztetasun eta politasunari dagokien postua izan dezala ba.

1085. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0112 LURDES: Zer dugu meriendatzeko, ama? AMA: Ba, denetik.

1086. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 Hura zen triskantza! Buruari helduz eta bi begietatik malkoak zeriozkala, hitzik esaten ere ez zuen asmatzen ia: - Ene ba! Ene ba! Baina... zer gertatu da? Zer egin digute...? Jauna, Jauna! Non dira Maddalen eta Maddi? Zer egin dizuete, ene maiteok? Zergatik...? Zergatik...?- zioen zotinka.

1087. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Miz-miz katuak ere ahalegin batzuk egin nahi zituen, ba.

1088. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Aju-aju astoa baino eskasagoak ote gara ba? - Hor nonbait.

1089. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Ba, guk zer esango dugu ba, ezetz! Historiak alditan hala-holako hankasartze txikiak egin izan ohi ditu eta gure ustetan, bat, holako hau; kontutan ez hartzea Aju-aju astoa izan zela bere arrantzaz gainera musikak egiteraino irits zen munduko lehen artista.

1090. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0016 ONDO JOAN-BA HURRENGORARTE! Horrelako hitz goxoak esanda agurtu ziren.

1091. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0054 Eta oso baldarra zenez, eta oso zanparra, oso zaldarra, oso burugogorra (arra horrekin bukatzen diren gauza gehienak zeuzkan Patxik, egia esateko), ba hori, grasaz eta koipez betetzen zela goitik beheraino.

1092. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0009 - Ba orduan beste edonor bahituko diat esan zuen Patxik -Joxemaloren astoa, esate baterako.

1093. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0009 - Ba orduan gure izeba Damianaren txoria bahituko diat.

1094. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0009 Gero esan zuen: - Baina hire izebak duen malaletxearekin nola lortuko duk ba? - Bai, bai, hire izeba malaletxe - esan zuen Arturitok barrezka, oraindik ere oilaskoei segika.

1095. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0024 - Ez dik ba jakingo. Orduan hi gozokidendara joaten haizenean nola dakik zeintzu diren gozoenak? - Instintua deitzen zaiok horri, adiskidea - erantzun zuen Patxik jakintsuarena egiten -.

1096. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0024 - Ba txoriek ere izango diate distintu hori, nik uste.

1097. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0053 - Zenbat daukagu ba? Makalak sarreran bildutako dirua atera zuen.

1098. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0032 - Ene, ba gure aitak esaten du sorginak gezurrezkoak direla.

1099. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Nola arraiotan zekien ba aititek Amaiak eman zion edateko haren berri?.

1100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Baina zergatik ez zioten ba esan hain laster joan behar zutela? Berak ondo ulertuko zuen.

1101. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0067 - Ba, pozten naiz - diotsu odola gatzatzen dizun ahotsez -, zure lagunak eta zuk luzaroan egon behar izango baituzue hemen... betirako agian. Goardiak! AMAIA.

1102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 HIK EGITEKO EZ DUK HANDIA. Orain ere atera da ba nonbaitetik ahots demontre hori.

1103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Kontu gutxiago eta atera ezak ba motel.

1104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 - Horiek ari dinate jatea. Emakume horrek etzeukan ba edaderik bere buruarekin jokatzeko. Gero tentsioa eta zikina!.

1105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 Azkenik biak batera jo beharko zutela, ba.

1106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 - Nor da...? Egingo nuke atea jo dutela, ba.

1107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0042 - Eta zuek zer? Ez zarete ba Devandel koronelaren mutilak izango? Zerak, Hiletaren zintzurrean egon ohi diren horietakoak, bai ala? Egia al da? - Bai, egia da.

1108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0042 - Eta zuk guzti hori dakizula, nola ez diozu zure fusila berari eskaini? - Nola ba? Nere azalez indiarra dirudit.

1109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 - Ba galde egiozu, jakin egin nahi dugu eta.

1110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 - Ez dakik ala? - Ba ez, alkate jauna.

1111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 - Ba herri honetan sekula santan ikusi ez dena, isilik egoten dakien norbait duk. To!, hor zegok koxka.

1112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0066 - Huck, beste hura... esan al diozu inori? - Zer beste hura? - Badakizu, kanposantuko... - Aaa! Nola ba? Ezta hitz erdirik ere.

1113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0066 - Hitz erdirik ere ez? - Noski ezetz. Zergatik galdetzen didazu ba...? - Ez dakit ba... bildurra nuen eta...

1114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 - Orduan Erroma oso hiri zaharra da, ez da? - Ez ahal dakizu, ba, Erromaren historia? Kontatuko dizut: Jesus Belenen jaio baino askoz lehenago Numitor izeneko errege bat zegoen Italian.

1115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 Zuk esan bezala, atzo arratsaldean ez nuen erratzik pasatu eta serrauts pittin bat zabaldu nuen lehengoaz gain... - Eta? - Ba, han aurkitu ditudala urratsak...

1116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 Honela esan zion Tim-i: - Bazekiat potzu honetatik edaten duala, baina zer egingo diagu ba, beste nonbaiten aurkitu beharko duk beste potzuren bat; ziur negok topatuko duala.

1117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Ba, gaur ez diate mezu hori jasoko - pentsatu zuen Julenek -.

1118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0028 - Bai? Ba ni ere berarekin itzuli beharko naitik - erantzun zion Gorkanek desafio modura -.

1119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 - Esan ninan ba muinoaren erdibidera irteten den pasabide bat ezagutzen nuela, tuntuna - erantzun zuen Kedarek -. Erakutsiko dinat.

1120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 - Ongi duk. Erakuts iezaguk ba bide hori - esan zion Gorkanek egonezinik.

1121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0116 - Non egon ote zitekek, ba?- esan zuen Julenek kezkaturik -.

1122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0148 - Desagertu egin da! - Lenoir andereak garrasi egin zuen: - Zer esan nahi duzue? Nora joan da ba? Zer esan nahi du honek, Maribel? - Maribel, nik kontatzea hobe dela uste dinat - esan zuen Julenek, ez bait zuen neskatxak zekien guztia azaltzerik nahi.

1123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0177 - Horixe da ba!- erantzun zion Barling jaunak eztiki -.

1124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Hain da arraroa, bakartia eta toki sekretuz betea! - Beno, hemendik joateak guztiok pozten bazaituzte - esan zuen Julenek -, ni ere poztu egingo naiz, ba.

1125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 Honela, ba izango dituzte abentura gehiago oraindik ziur aski.

1126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0019 - Ama! Ba irakasleak Tim klase garaian nirekin egoterik nahi ez badu, ez dut klase bat bera ere emango opor hauetan!- esan zion Gorkak haserre bizian.

1127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Zer zekinat ba nik, tuntuna!- erantzun zion Julenek -.

1128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Zergatik esaten dun hori? Nik ez dinat ba oraindik horrelako gauzarik somatu.

1129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Ba nik atzo, inor ez zegoen batean, nire aitaren langela miatzen ikusi nian - esan zuen Gorkak -.

1130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0133 - Zer gertatzen da ba? Zer egikizun nahi didazu bizkarreratu? - Zelataritza menturatxo bat (178)Aventurilla de espionaje: dozena bat gudamutil hauta, zangar bezain zuhurrak (179) Tan valientes como prudentes eta gainera odol-hotzak eta Clichy-runtz atera zaitez ahal duzun lasterrena.

1131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Horrela, ba: ez utzi inork zuen burua menpera dezan! Larrua gogortu! Ulertu al duzue? Lehenengoa ulertzen duenak erdia aurreratu du.

1132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 Azkenean, isilka eta geldiro esan zuen: - Lordi. Lor... - Bai, bai! Lordi! Bere lehengo harira itzuli da lotsagabe hori! Baina laster atzemango dugu! Bai, horixe! Eta badakizu zergatik? Ba erlojua berehala saldu nahiko duelako.

1133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 - Ba emakume ingelesek ere jantzi kontuan... - jarein zion Ibanen amak.

1134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0118 - Berdin da, osaba. Gu Saknussemm- en bidetik - Ez ba jakin. Agian ez.

1135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Baina ez da eraman ezina: zer da ba kapitanak agindua betetzea?.

1136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Horrela ba, sartu nituen alkandora bi nere intzeruzko intzeru: ehun gogor bat. Belak eta, intzeruzkoak ohi dira sakel zaharrean eta Manthatan-dik irten nintzen.

1137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 - Achab kapitana - esan zuen ordurarte isilik egon zen Starbuck-ek -, Achab kapitana, Moby Dick... Moby Dick ez ahal da ba zuri zangoa moztu zizuna?.

1138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0085 - Konta iezaidazu - esan zion Achab-ek -. Nola izan zen? - Ba... behin lau edo bost balearen atzetik genbiltzen.

1139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 - Eta laguntzeko esan nizuen ba nik, baina zuekin ez dago zereginik! Haur basatiak ematen duzue, edukaziorik gabekoak!.

1140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0142 - Ba! Dibertitua iruditzen al zaik errekreoa?- galdetu dit Alzestek.

1141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0142 - Ba!- erantzun eta nigarrez hasi naiz.

1142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0142 - Nik ez diat eskatu jarraitzeko - esan du -, eta gainera, ezetz esan bahu, ba ni ere eskolara joan egingo ninduan.

1143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 - Zoaz, ba. Baina kontuz, galdu gabe ibili.

1144. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Ez al naiz zintzoa, ba? - Ezta pentsatu ere! Mutiko onak esanekoak dira eta zu, berriz... - Nik inoiz ez dut obeditzen.

1145. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0195 - Ihes egizu, ba, ahal baduzu!.

1146. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0138 Zartatu musika biraoka
autsi notetan
den eta ez den
izan edo ez izan
hor zegok, ba, koxka
lertu
arnas estu
aginak gogortu
begiak lotu
erdibitu hiru pusketetan

1147. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0143 Tira, ba, maite,
kontsola zaite.

1148. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0143 Tira, ba, maite,
kontsola zaite.

1149. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0143 Tira, ba, maite,
kontsola zaite.

1150. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0143 Tira, ba, maite,
kontsola zaite.

1151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0010 Ba, baserri hartatik ezkerreruntz ageri zen bada zuhaiztia, harizti eder bat, zuk esan bait zenidan zergaitik ez ginen joaten hara meriendatzera, amari oihu eginda, eta nik ezetz (futbola botatzen bait zuten zortzitan telebistan), amak ezin izango zuela malda haietatik ibili zapata takoidunez, eta bestalde berandu zela, berehala ilunduko zuela eta gero ezin izango ginela etxera itzuli, eta zuk sekulako seta hartu zenuela (izugarrizko kasketak hartzen dituzu batzutan, pottoka, eta hori ez zaio batere gustatzen aitari!); oroitzen zara guzti hortaz?.

1152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0010 Ba, hantxe, zuhaitz multzo haren bestaldetik zegoen kokaturik historio hontako baserria, eta hantxe bertan bizi izan ziren aipatutako amona eta bere bi biloba hauek.

1153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Elizabetxo Elizabeth!!, honez gero handia naiz eta...... ezta? horixe baietz! Beno ba, zer uste duzu gertatzen dela ondoren? Ba... ez dakit... beharbada... zuk esan!Konforme ba...... hasi nintzaien ipuintxo bat kontatzen, ohean sartu eta errezatu ondoren, noski; oso pozik ziruditen, aho zabalik biak, loak ezin hartu.

1154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Eta hik haurraren arpegia erakusten diok, eta hura arpegia ere bestearena haurrarena ikusterakoan, eta hik lasai egoteko esan, eta berak harridurazko lehen mementuak igaro ondoren ferekatzen hasi, eta hik detaile guztiak kontatzen dizkiok, eta berak ea zer egin zezakeen, eta hik ba beno handik piska batetara janariarena tokatuko zitzaiola, eta berak ez zeukala ezer egiterik, eta esne apur batekin aski izango litzatekeela, eta berak isilune labur baten ondotik ikusiko zuela ea zer egin zitekeen.

1155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 - Amona, kalea pasatzen lagundu zuena eta beretaz hogei urte luze ondoren bakarrik gogoratu zena, loteria -horrenbeste miloilekin zer egingo du ba atso gaixoak! - Bere heriotzean diru guztiarekin gelditzeko bakarrik da, eta Mallorca`ko etxe ederrarekin.

1156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 Putre zikin hori!, ez zara ba zu amona baino lehenago hilko ez!, eta horrela azkenean pakea eman gure sendi gloriosoari!.

1157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0027 - Bainan batek ihes egin zian. Ez? - Bat huen barren. - Eta beroiek. - Zeintzuk. - Zeintzuk. Ba beroiek. - Ba auskalo. Euria hasten ari duk.

1158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0047 Ba ahal dakizu? - Zer - Mutila ukalondo batetan apoiatuz hurbildu egiten zaio.

1159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0083 Ba hekien penagarri izanen hintzela besteentzat eta eskola lagunek se ha muerto el padre de José esanen zutela boz isilean.

1160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0009 Berriz hizkuntza arrotz hori, nire imajinak piztutzen ari ziren unean, interferentziak, egunerokoa, ezin lortu bat batean irudien koherentzia, bah! bihar izango da.

1161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0041 Baina gehienek pentsatzen badute historia honen argumento inportanteena, edo behintzat interesanteena pentsatze ariketak egiteko, hori, hitz horien esanahiarena dela, ba orduan, horiei nik telefilm bat ikus dezatela edo irakurtzea gustatzen bazaie, best seller bat hartzea gomendatuko diet eta ez dantzatzeko egina den historia hau.

1162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 - Ba... ez, hori ez zekiagu.

1163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 - Zer egin digu, ba? - galdetu zuten batzuk, gertatzen zenaz ohartu gabe.

1164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Ez ote dago ba argi nolako gorrotoz begiratu nauen?... Bai, egia da esaten dutela gorrototik maitasunera urrats bat besterik ez dagoela.

1165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0084 Ba, gero, bere erakundeko punturik garrantzizkoena zetorren: bere emaztea, Gloria.

1166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0108 - Ba ez, ez nion deitu.

1167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0108 - Ba nik ez.

1168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0100 Sabino Aranak berramar zirela esan zuenez gero... ba... hura Abandoko arranoa zuan eta... ba dakik.

1169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Bai ba! Hor duten ileteria zikinarekin, hura nazka! Orangutaneme bat bezain iletsuak ditun hor.

1170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 - Eros, ba, beste disko batzuk.

1171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Alan ba, euskaldunak lantegiak egin dozuez ez zeuen egoeraren arioan, kanpotikakoenean baiño? Baia zelan dok hori?

1172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Kristobalek galdetzen du: - Neskarik behar al duzue? Etxekoek erantzun dute: - Ba, agian... Kristobalek orduan: - Hor beheko etxean sukaldea beterik dago.

1173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0162 Baina, oi ene! Eta, zakurrak? Ez ba, ezta; lehenago bere aldian leku emango zitzaion beste 36 bati Franco eta guzti, zakurrak hain basati sarraskatuko ziren baino.

1174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Ba, denek badute kanbiatzearen beharra: eskualde miserable hetako buruzagiek, bixtan dena, bainan heiek baino hobendunagoak ez ote dira erresuma aberatsak?

1175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0129 Baietz ba, ezagutzen zaituegula, apezok, beste edozein bezala jantzirik bazabiltzate ere, tokirik harrigarrienetan ere.

1176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 - Ba, Milia, emagalduaren definizioa hori dela onartzen baduzu, horrelako baten aurrean zaude.

1177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 - Zuzen ulertu zenuen, Fidel... Ba, orain, aspaldiko erabaki hura apurtu egin dut eta horra non emakume harekin gaur ezkondu naizen, Dunixe nire dontzeila nagusiarekin.

1178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Gehixeago ba, horregatik ikusten diat ezin dudala etxetik bizimodurik atera, edo bai baina deusetarako atera gabe nekepean hiltzeraino.

1179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Gogoa, zernahi. - Beharrena; ba ez zekiat xuxen hori nola den, egin duten urdetegi batetako numeroak irakurri nizkian lehengoan, urde bat saltzen duan prezioari bere kostoa kentzen badiok, hamar milako irabazia uzten omen dik garbia, hoiek ez zekiat zenbat urde zituzten baina bizitzeko adina libera altxatzen ahal diate.

1180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0067 - Ba, ikusten dun hau nola dagoen, nahiko... deprimituta.

1181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0067 - Horrela jartzen bahaiz triste duk noski... - Ba, ez niagon triste aitzitik, baina esan nahi dinat motibuak badaudela pixkabat egoteko.

1182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Ba lanean ari nintzen noski baina - eta haserralditxoa gaindituz Mayiri: - Gurekin afalduko duzu noski.

1183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0031 Ba lehen esan dizudana: (...).

1184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 Zer sentitzen da, ba, gizonezko izatetik emakumezkoa izatera pasatzerakoan?.

1185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...), eta entsaladari ekin zion, Manuelek bere zigarroaz jarraitzen zuen bitartean, apetitorik ez, ala?, eta patroiak zigarroa itzali zuen amorruz hautsontzian, sotoaren jabeak ez lukeela hara tabakoa eramandakoen izenik botako, eta tenienteak tomate puska bat tenedorean zuelarik, hain ondo ordaintzen al diozue? baina Manuelek ez dut fiantza bat ordaintzeko ere kupidarik, tenienteak, berriz, harritu egiten nauzu, ez al zara, ba, Bilboko kargamenduan ere partaide?

1186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Hau gazteriamodu...! Ba, ez dut inondik horrelakorik onartzen.

1187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Ba, betiko erraz horietako bat besterik ez nintzela.

1188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0041 Senarraz galdetu zidan eta nik senarrik ez aipatzeko mesedez, baina Josek egoskor: - Ba, nik zure senarrarekin hitzegin behar dut.

1189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 -... jakitekoa den ba!

1190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Eskerrak, Xaxi, barrura zirenean (bi atsoak, noski, zein ba?) ikusi ez ninduten.

1191. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0163 Denek ezetz ziotela, Pedrok Pedrok: Eskuizkribu askok eta haren lagunek erantsi diote esan zion: - Maisu, ez zaitu, ba, jende guztiak estutzen eta zapaltzen?

1192. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Ikusi? Ikusita ere nola sinestu behar diate, ba, hemen Jainkoaz besterik izan litekeenik?

1193. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0202 - Arraioa! Beste batzuek ere gogoratu al dira, ba?

1194. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0202 Nola egongo da, ba, hemen zuk topatu gabe?

1195. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Bai, ba! Lehenengoz oso txikitan zapaldu nuen taberna aitaren eskutik eta orduan gauza guztiak ziren gozoak, ardo honek ez dauka gusto ederra baina.

1196. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 - Ez al nindukan, ba, heuk hil behar?

1197. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 - Argitasuna ematen dik, ba.

1198. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0114 - Ba, ba...

1199. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Ikusten denez, ba, ez debekuak eta ez ondoriozko geldiuneak sortu du etenik idazleen aldetik.

1200. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 Noan ba azaltzera.

1201. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Zer egingo diogu ba, ohituta gaude.

1202. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Osasun publikoa, ba, honela defini daiteke: prebentziozko nahiz sendatzezko neurriak hartuz, edo batzuk eta besteak batera, komunitatearen osasuna zaintzen saiatzen den jakituria eta praktika.

1203. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Lehen puntuan ikusten dugunez, ba, osasun publikoa eta medikuntzaren ikusmolde indibidualista elkarren etsai dira, nahiz eta biak egon osasunarekin interesatuak.

1204. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Zergatik? Ba, medikuntza hori sistema zapaltzailearen kontra doakeelako; zer da, bestela, lanaren zentzua eta honen kondizio eta erlazio sozialak aldatzea?, satsudurarekin amaitzea eta heziketa jator bat berrantolatzea?.

1205. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0306 - 25 serorak ba dakite euskera; inor ez da ari ikasten.

1206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Ba, liburu produkzio unibertsitario bat ere izan behar luke Unibertsitateak.

1207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0039 1.9. Arlote Berzeon, ba omen da, baina ez dut arkitu non.

1208. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0621 Are gehiago ba dirudi biunibokotasun hori lortzea hizkuntzalaritzari, hots, hizkuntzaren zientziari, interesatzen zaiola soilik, eta zientzia den aldetik bakarrik.

1209. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127 Hiztegia tankeratzen hasteko orduan, ba zen aldez aurretik erabaki behar genuen zerbait: zer hizkuntz eredu behar genuen hartu oinharritzat?.

1210. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127