XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 - Au entzunda, eulikume txikitxu batek bere buruari dirautso: Nik, ba, bein eztia dastau izan dot: gozo gozoa da.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Gaiztakeri berorixe gura dozu, ba, zeuk txori gaxoekaz egin.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 ¿Zenbatzu erail leuzan, ba, atzo?.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 ¿Zer idatzi biarr-da, ba, erdiko erreskadean? ¿eta eskumaldekuan?.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0087 Astian ¿zenbatzu errial irabazten dauz, ba?.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Polito-polito ba
txasta estaldu,
amatxo dozu emen,
ez ba bildurrtu,
ez ein negarrik, seme,
lolo maitetxu,
amatxuk zainduko-ta
lolo enetxu
.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 ¿Zer balijo dau zuri, baltz, gorri
Edo nabarr ixaiak,
Baldin ezpa-dau zer ikusirik
Orraz Euzkera mattiak?
Alde batera utzirik bada
Politikeri-nastiak;
Euzkereari danok zabaldu
Biarr deutsaguz atiak
.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Ua, ba, ua lasterr,
azkatasun ederra ludi-jaube eztok-eta.
Baña aldendu-aurreko onu batzuk entzuzak:
ire bijotz-bijotzan irarr-egijezala
nik gura bai-nayeukek, Anboto'ko atxetan
artzañak bere ixena irarrten dokan legez
.

9. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Orduban orain baño donoki-urriñago
egongo az. Adi, ba: ire gogo zindua
galtzori larrijetan ixango dokanetan,
sutondotik urruti, gogo-otz ta bijotz-jua
ixango azanetan, ez aiztu iñoz-ez-iñoz
Etxezarra'n maitasun bi bakarr zuazala;
Jaun-Goiko maitasuna ta Aberri-maitasuna.
Eurek ixan bai-dozak gure biztaldijaren
ogija egosi dan laba gori gorija
.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Bana laket artian neban zeure miña!
Zeugaz bete ixateko nozu ba egiña...
Iñon atsedenik ez, urrun zeuregandik;
¡ez zintzan tokijetan Zeu billatu nairik!
Bijurtu zindudan ba ixadi aratza,
larretako bakian nasain lo negijan,
ta begijok ebiltzan goxaldeko izpijan
.

11. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Lo-eguan eta loitu neban oro:
Errota ebillan, etxia lausoro.
Lo-aldi orretan egin dodazanak
lepalduko daustaz gogoen Jaun danak?
Barnak zabaldu dau barruko leyua...
Oro argi dakust soña dago ba ixil.
Miñezko bideetan lor batek narabil
Iratzartu baitat lotan zan gogua
.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Onan eguiñic ezauguera barri bat emon euscun bere umilltasun eta amodio gorengoena; bada ezzan toquiric egon ain beerengo eta lotsarizcoric, nora eroan ez eban arimen amodio eta euren erremediatu gureac.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 - Bai, zer ba?.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ori da ama, nik egin dodan okerkeria guztia, zapladak merezi izateko? Zer egin bear dot ba, urte bitan kanpoetatik ibillita, etxeratu dan adiskide bat berbetara bajatort? Zoaz ortik erantzun?.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ez orretarako? Eutsozan ba beste zaplada bi, erantzupen orren nekalgarri!.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Zergaitik da ba deungekeria, nigana datorrenean, nigaz berbetan egotea?.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Beste bein, oraintsuago, Mungian gaisoetse bat bear zala ta badoaz bada indianuaren katanarruari gili-gili eragitera.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Onetarako zabaldu eiguzuz Biotz andi gartsu orren ateak; bada ortxe bizi gura dogu ta eztogu beste maitetasunik gura.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Artuizu, bada, gure biotz zimel otz au ta zeure laba-biotz orretan gartu ta samurtu eikeguzu.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Gastien eztabaidea garraztuten asi zanian, jagi zan alako baten zaldun ori ta begirune andijaz esan eban: - Iñok deitu eztaustan lekura nator, eta azartu naz orrenbesteraño, ustia dodalako parkatuko daustazubela, bada nik zuben aita ixateko beste urte dodaz, zer-edo-zer alkar ezagutzen dogu, ta neure bixitza luzian gauza asko ikusita nagonez, argi apurren bat ekarri daiket zubek darabiltzuben eztabaidara.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 -¿Zer diñostazu? ¿Bakaldunak aginddu dauala nire burubegittalluba austeko? ¿Berberak ez-ete-eban, ba, neri oso-osorik bigurrtuteko epaya jaurrti? Nire lepotik barre egin gura zatoz, oyez.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Eneuke gura nik, ba, txarragorik etorri dakixun.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 -¿Txarragorik? ¿Zer legoke niretzat ori baño txarragorik, ba?.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 - Oraingotan eztozu iges egingo, ba; ta naiz-ta asmau al dagixuzan amarru ta azerikeri gustijak asmau, ezin ixango dozu nire esku arrterik bixirik urten.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 - Esango dautsut, ba.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 - Ointxe berton egingo dauadaz, ba, ta aseko al-az.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Jaungoikuari gura dakijola, ba, zuben bakalduntza au baketan eta zorijonez luzaruan irautia, arerijuen aurrka zuben besuai indarra ta adorea emonez eta maltzurrkeri ta saldukeri gustijetatik jaregiñez; eta emon dagixubezala, batta, bijori, zeuberi opa dakixubezan ondasun eta zorijontasun gustijak zeuben gurarijen neurrittan.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Ernai egon zaiteze, ba, diñosku Jaunak, zein egun eta zein ordutan etorriko nazan, ez dakizue-ta. (MATT XXV. I ET SEQ).

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Agaton. Echagon otsorik; axeririk bez; idi geiztorik bez; echakiñat bada zek ekarri leizkuzan naibagiak.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 - Zure senargeya iltteko ustiaz egon dira, baña zeure negar ta eskabidiakaz errukittu-da nire senarra: zeuri zor deutsu bada, senargei orrek bere bixi-ixatia.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 -¡Ai neure andra maittia! ¡Jaungoikua'k aurkestu nau bada alik-ariñen zure senarragana, neure alegiñak egittera!.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0128 Jesucristoc emon eutzan bere Ama chit gurgarriyari, ugaritasun andiyaz, zeruan ta lurrian berari emon jacan al guztiya, ta al-au dauca Mariyac zeruan muga baric, bada orretaraco esaten da: Jesucristoc bere Ama entzun ta erantzutia, batizan dirala beti, beragan: Bai, Mariyac zeruan daucan al ta escubide onec, beti izan dira emon deutzazan Jaungoicuaren duiñac.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0184 Mariyac eruan eban bere zintzotasun ta leyaltasuna arec eta ez gura izateraño izan Jaungoicoaren Ama, Aingueruac esan eta azaldu ezpaleutza, izango zala Jaungoicoaren Ama bere garbitasun ta ezquintzariyaren calte baga; Mariyac zur ta lurtuten gaituz Calbariyoan; bada bere apaltasun ereguiyaz, bere maitetasun izate gañecoaz, bere Jaunaren asmu gurgarriyaganaco zintzotasunac urten eraguin eutzan garailari, munduco Salbaguilliaren Curutziaren oñian, batzandu ta estututen zala umantasun andiyaz bere Seme Jaungoicoaren eriyotza umil ta mintzuaz.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Otsoak norbaiteri iruzur egin gure yautsek ba, susmau eban errotariak eta ezeutsan urunik zabaldu gure.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Yoan yaken, ba, otsoa irugarrenez aumeai atera: taun-taun yo ta ots egin eutsen: Zabaldu, ene kutunok; amatxo nozue ta basotik bakotxari zeozer dakartsat.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Kendu eban, ba, gizonak ginbala ta morroskotxoa bide-basterrean yarri eban.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Geldi zirean, ba, entzuten eta Orkolotxok esan eutsen: Artu naizue zeuokaz ta neuk lagunduko zaituet.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 - ¿Non ago ba?.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Idoro eben atzenean lapurrak eta yaso eben gora ta esan eutsen: Ik kaskar orrek, ¿zelan lagunduko gaituk ba?.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yoan zan, ba, aurrera Mari-Pepa bizkorra eta aspaldian bere zai eukan eta yateko gogo ederragaz Kalistro.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ikusi orduko, ba, esan eutsan onek: ¿Non egon zara orain arte, Maipatxo? Emoidazu zeozer yateko dakazunetik.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 ¿Guriña ta gaztayak non dozuz ba? - itanduten dautso Kalistrok.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yan eben, ba, biak ogi gogorra ta esan eutsan Kalistrok: Maipatxo, ¿ta etxea ondo itxi ete-dozu urten dozunean?.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ez ba, Kalistrotxo; ori be lenago esan bear zeunstan.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yoan zan, ba, atzera Mari-Pepa eta bidean iñoan bere kolkorako: Kalistrok zeozer geyago gure yon yateko; guriña ta gaztayak, barriz, etxautsen ainbeste be begia beteten; orregaitik zorro bete urr eta upeltxo bete ozpin ekarriko yautsanat edateko.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 Irakasle izenik ez artu, bat bakarrik da, ba, zuen Irakasle, Kristo iñotsen Jesus'ek ikasleai.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Ba bayakiat aste batetik bestera millaka peseta batzun aldea yagoana.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Ez, ba.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 - Esaik ba, esango badok.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Bada nic emongo deutzut Eleiza santuaren izenian.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Beguira bada, zetara suzendu biar dozubezan zeuben eguiquera guztiyac.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Suzendu eguizube, bada, zeuben bizimodua, zariela alcarren atseguin, laguntari ta atsedena, ebagui ta quenduric atsacabe ta lanqueriyuetaco mugaldiyac.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 (...); bada escondu ezquero, diño San Pablo Apostoluac, ez senarrac, ez emastiac dauca bere gorputzaren jaubetasunic: ta orregaitic zigortuten ziran anchiña pena gogorracaz esconduloituac, ta orain bere zigortuco dauz, sacramentuen santutasunaren zaindari ta jaoala suzena dan Jaungoicuac.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Oraiñ bat eta gero bestea esan arren ezeutsien ardura; guzurretan iñok artuagaitik etziran lotsatuten, bada deadar andiena egitebanak edo atzamarrik sendoenak eukazanak irabazi oieban auzia.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Ta deadar, garraxi ta txillioak egiten, ¡orretantxe ziran ba eurak mutillak... edo emakumeak! Utza bear izatebien aserratzeko, ta aserre egozanean, entzutekoak izaten ziran euren destañazko esanak... edo ez entzutekoak, ikusgarria euren gorputz, buru ta eskuen eragiñ aukerazkoa.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 ¿Zelan ba ¡il da egoan da!.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 -¡Estabill ba urriñean...! Et... et...¡Zer naigabea! Apapuan, jausi egiñean, ia-ian zanean, bira ta iges itxaskabreak... Baña betorren, betorren barriro... Oraiñtxe, oraiñtxe...¡gora...! Bai, ¡gora!, baña utsa, ta jakia galduta.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Zeugatik, bai, zeu ikusteko gogo andia neukan da; baña beragaitik batez be etorri gara gu Bilboraño, bada bestelan ezkiñan gu Durangotik onuntz igaroko.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jaungoikoa'k bere ondasun eta erruki-ateak zabaldu ta edozeiñen eskuetan itxi daroa jaioparrien betiko zoriona ¿Zer, ura baño gauza ugariagorik? ¿Zer, Aitea'ren... jakitea baño gauza errazagorik? ¿Zer, ura ezarri ta ugutzauteko asmoz, itz orrein esatea baño eskuagorik? ¿Zer, ume jaioparriaren bizitza baño gauza aulagorik? Edonork, ba, ta edonun, estualdian, ura ezarriaz batera, ugutzauteko asmoz itzak esanaz, umetxu orren arimea betiko gaizkatu leike, gotzonen lagunkide dala, betiko atsegiñez, Jaungoikoa aintzatzera bialdu leike.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 ¿Eukaristia baño gurgarriagorik ete da ba ezer? Ez beintzat; Deunetan deunena, gurgarrietan gurgarriena da Ikurton edo Sakramentu Deun-deuna.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Gaiztakeri berezia dau, ba, oben onek; berezia, baita beste obenetatik be.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Iru gauza daroaz, ba, beragaz opariak: gurtza, eskergintza ta eskaria.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Jaungoikoa'ren gogoari jarkitea baño gauza itxusi ta ezañagorik, zer? Orretantxe dago, ba, obenaren gaiztakeri ta okerkeria, ta orretzaz ezpatzen da Jauna Jeremias'en aoz: Nire uztarria ausi dozu, nire aginduen edeak urratu dituzu ta esan dozu; enaz Jauna'ren mendean egongo. (Jer. 11).

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Sartu, ba, zeure baitan, eta begira, itxusi ta naskagarri egongo ez ete-zarean, ainbeste bider Jaunari jarki zaiakozan ori.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Bada guztiak dira berenez onak.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Baña eragiozu ba elayari oñez, edo zaldiari egaz edo arrañari leorrez, ta bakotxa bere senetik eta bidetik atara ezkero, danak alperrik galduta ikusiko dituzu.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Zure alaren indarrez gauza guztiak ezer-ezetik sortu dituzun Jaungoikoa: asieran gauza guztiak atondu zenduzanean, Zure antzera egindako gizonari, emakume-gorputzari giza-soiñetik asiera emotearren, utzi-ezindako emakumearen laguntza emon zeuntson, Zeuk batetik sortuak ezin banandu leitekezala irakatsirik: ezkontz-batasuna, Kristo'ren eta Eleizaren alkartasuna iruditzeraiño donetu zendun Jaungoikoa: Zeuk batu izan dautsozu emakumea gizonari, ta gizabatzetatik lenen au, ez jatorrizko obenaren zigorrez, ez euri-jasaz bere, ez ondatzeko onespenez ondu zendun Jaungoikoa: begiratu errukiz zure mirabe oni, ezkontz-artzean, ba, zure babespean jarri gura dau: maitasun eta otzantasun bustarri bekio: zintzo ta garbi ezkondu beite Kristo'ren gogoz, ta emazte deunen antzeko iraun begi: Errakel baizen maitegarri izan bekio bere senarrari, ta Errebeke baizen burutsu, ta Sare baizen urtetsu ta zintzo: gaiztoak ezpegi ezertxo bere beregandu onen egintzetatik.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Eskañi aurretik ziñez yakin bearr da, ba, zer dan eskaintzen dana ta, zelanbait beintzat, eskaintzetik sorrtzen diran bearrkunak.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Bildurr orreik, ba, ez dauskue geure buruaren jabetasuna kentzen.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Eta emen aguertuten da barriro Cristo gure Jaunaren umiltasun eta amodioaren beste errazoe bat: bada izanic gure pecatuac ain ichusiac, eta eurac gaitic erregututean ain beste lotsari irago bearric, oraindio bere, umiltasun eta amodio iciotuaz euren parcamena escatu eban, eta bere bereac balira leguez eurac gaitic dendatuten zan.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 ¿Cer izango zan beste bere amodioaren ezaupide andiagoren bat emon baleutse? Eta eguin eban orrec, gaiztoeenac euren senetic atera eta itsuturic leguez ichi beebazan arguiaren indarrez ¿Cer sentidu eta eguin bearco dabee, amodio au sinistu eta ezagutu dabeen semeac eta adisquideac? Beronec bada urten eraguiten deutse euraccanic eta jarten ditu mirarituac eta surtuac, alaco euren barruan eta gogoan darabiltzezala, Jaungoicoac gauza escutu oneec aguertu, edo misterio andi orreec ezanerazo edo sentierazoten deutseezanean.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Orre gaitic bada otsan otsan ichiten zan mespreciadua izaten; eta eroapen eta sendotasun andiaz egoan jooca eta colpeeca erabillenacaz; ez eutsela gorputza alboratuten, ez arpeguia biurtuten; cer gaitic icusi eroian gaizto areen escuz eta aleguiñez, bere Aita Beticoac bere buruan, auqueratuen ispillu eta moldetegui bat ereguiten ebala.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Diño bada San Marcosec, batuten dabee compañia dana;et concovant totam cohortem eta San Mateoc. Batu ebeen conpañia guztia; Congregaverunt ad eum universam cohortem.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 San Marcosec contetan dabenetic bere gauza ori arguiro azco ateraten da; diño bada beronec: Et angariaverunt proetereuntem quempiam Simonem Cireneum venientem de villa: diñoana; Aitu cirean Simon Cirenetarra deituten jacon bategaz, bere echalde edo lur-lantzetic etorrenaz; eta onec naicoa emoten dau aituten, egozala aldi onetan uritic campora.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Onelaco burla modua eguin eutsan Jaunac eriotzari, bada uste ebanean Jaunari bere atsamarrac ezartea, berari Jaunac bere escu altsua sendo ezarri eutsan, eta ichi eban aurrerantzean iñori calteric ez eguiteco egoaroan; cer gaitic curutzean guztiz gora jaso eban ezquero bere indarrez, bota eban andic eta ezarri eban lurrez contrara guztia zatitutera guiño; alanche esan eban aurreztic Isaías Igarleac.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Auxe zan bada Salbaguillea ill zanean inpernuco lecu guztien izate modua.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Bere asmo deunak burutik kendu eragiteko arrebak etorri yakozan; baña berak biurrtu zituan; ludi gauzetzaz gitxiago arduratu eta gogo-arazoetan geyago arduratzeko erabagiaz bialdu zituan ba.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 ¡Neure Jesus maitia! niganaco amodijuaren amodijos emon cenduban bicitzia curutze baten; bada neuc bere ill gura dot, zuganaco amodijuaren amodijos....

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Ez dot besteric gura zure borondatia eguitia ezpada... ¿Cer gura dozu, Jauna, eguin daidan zugaitic? ¿Nai dozu aurquitu nadin larritasunez beteric? Bada ordu onian izan daitela, ta eguin bedi ceure borondatia... ¿Nai dozu nire bicitzia? Ceuria da, Jauna; ara emen esquintzen deutsut borondate osuagaz... Zure escuetan ichiten naz, Jauna, guztijau; zure escuetan ichiten dot neure arimia, neure gorputza, ta neure bicitzia....

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Ill ciñian zu, Jesus laztana, nigaitic curutze baten; ill nadi bada ni bere, zuri atseguin emotiarren....

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Beste izen batzukazko lan batzukaz batera, Zaparrada- izenagazko lanak dakaz eta... aorretxegaitik, ba... ZAPARRADAK ETA imiñi yako izena.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Ba ezteutsak ondo esan.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Ba berak asarratu gura bayok be, eu ez aite asarratu.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 Baña eztok mirari ik ori guzur ori esatea, ba beti izan az i guzurtia.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Ba neuk bai.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Beronek yaten dau ba edozer da edozelan, zurru ta purru?.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Ez ete naiz ni, ba, zorioneko, bakaulki garai onetan jezarri al naitekeala?.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Emen naukozu, ba.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Jaungoikoari gura dakiola, ba, zuen bakalduntza au baketan eta zorionez luzaroan irautea, arerioen aurka zuen besoai indarra ta adorea emonez eta maltzurkeri ta saldukeri guztietatik jaregiñez, eta emon dagizuezala, baita, biori, zeueri opa dakizuezan ondasun eta zoriontasun guztiak zeuen gurarien neurritan.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Bere etxeratu zanean ba, neskatoak esan eutsan aitari emakumeak agindu eutsana.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Iragarri eutsan ba aitari zer yazoten zan; ezin eban onek sinestu ta berak be gora igon eban egia ete zan ikusteko.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Orain bada: lagun urrkoa zenbat eta neke edo prremi aundiagoan arrkitzen dan, orrduan da geyago berari lagundu biarr diogu.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Arren bada, krristau maitea, zerua odei beltzez eta lurra jira-biraka aizeak dekarren orrbel-orriz estalirik dakuskitzunean, Azaro ill onetan batez ere, zere eriotzaz oroitu zaite, eta Purrgatorio'ko anima gaixoen alde Jaun errukitsuari otoitz egiozu.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 E. Esan ta pensau leiquezan baño gueiyago ta andiyaguac: I.¿Zeintzuc dira bada?.

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Zer ba, ¿ez ete da aguertu biar, pecatu-laguna ezautuerazo baric, esan ezin leiquian pecatua? -1.ampdeg; Norberen erru ariña, edo lendic esan da daucagun astuna azaldutiarren ezin leique iñoren erru astuna aguertu on ugarijen bat norberari ezpajatorco, esateraco, baque guztiz andija.

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 -3.ampdeg; Guei biarra dala, norbait eldu ezin bada erraz pecatu-laguna ezauna echacon autor-entzuliagana: batzuc diñue aguertu biar dala; beste batsuc ichi leitela eta ichi biar dala, pecatu-laguna ezautu-eragiten daben pecatuaren zerzelatasuna, beste autor-entzule bat aurquitu daiten arte (Busembau, Baller. P. etc.); orregaitic, ba, erechi bijoc daukezanezquero euren aldecor eta eusliac, olango pecatua nai esan nai ichi leite.

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Barrua ondo aracatu ta aztertu ostian, oraindiño eztabaidan bazagoz, obeto dirudi eztaguala aguertu biarric; eta au; eguin zenduela be, era batera irudituarren: bada eztabaidaco leguiac eztau iñor biartutan.

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Bada alcartasun deunga orren anaitasuna, da guizonaren maitetasuna guizona dalaco, Jaungoicuari ta bere laguijari jaramonic eguin baric; bacocharen zeindasunai, eta gueyago araguijarenai, beguiraturic, eta entzute, aberastasun eta azaletico ziricagueyai: maitetasun au, barriz, lurrecua, jauscorra, ta araguicoya da, gueure oraingo izaqueriaren baldintasunian deungaqueri ta gach ascotara jaurtiten gauzana.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Ezcara bardiñac aguinbideraco, aberastasuneraco, iracasteco, berarizco lagui eta izenetaraco escubidietan; bada orretarico escubide bacochac bere susterraya gueure bardiñeztasunian dauca.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Erraz aituco dozu alanche izan bear dabela: bada urlija da aita edo abadia; zendija lur-bazter edo bacaulqui baten jaubeguei; berendija autetsi dabe zereguin ataraco, edo onec irabazi dau saribat, eta era onetan beste guei ascotan bardiñezac gara, batari bai ta bestiari echagocazalaco.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Nere gaizkijak gaiztesten dodaz, ba, ene Jauna; egin izanaren garrbai-naz, ta auxe esaka nabilke neke-bide onetan: Nitaz erruki, ene Josu; nitaz erruki ene Josu.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0011 Alako atsekabe andijak sorrtu dauzan oben gaizkiña laga-egizu, ba.

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0023 Errukiz ta garrbayez, Gaizkatzalleari auxe esayozu, ba.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0027 Begijak jaso egizuz, ba, gogo kistarra, ta begira Josu ona iru untzez eskegita; begira il-larrijetan Bere aurrpegi Jaungozkua; begira bere zauri gustijak barriztuta; begira esku ta oñetatik lurreraño biñotsien odol-iturrijak.

107. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Eta lauretarte onantxe egin eben, lauretan ba yentea autortuten etorren eta autorleak etortean, zaintzallerik ezan bear.

108. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Cein bada?.

109. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0041 E. Emoten yaque capitalen icena cegaitic dirian beste bicioen buru, iturri ta sustrayac leguez; ez yatorque barriz ain ondo mortalen icena, bada ascotan benialac baño ez dira.

110. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Ez gaitezan bada arritu, otsein oneri maitasunak eragiten eutsolako.

111. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Ondo yaten bai gendun, bada ta, betetan nintzan.

112. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Eztok bada gaur egunean, luzaro bizitzeko, gitxi yatea lako biderik.

113. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Ziltza edo tentaziñoe gogorrak jausi erazo daiketzu, ba....

114. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Bilddurr andija ixan-egixu, ba.

115. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0097 - Eztakit ba. Politen antza euki arren be, beste enda batekoa dala deritxat.

116. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 - Ijito usaña be bai? Politikea gauza ona da ba.

117. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 - Ba, politikeak esan gura dau.

118. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aldijetan ele ori olan bixi ixan da artzañen eta arrantzalien abuak matte ebezala, aberatsak pantzerara joten eben ba, eta emen jazoten dan legetxe, monsiur zanari orok buruba makurtuten eutsoen.

119. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Egunoro Maillane'ko solo aldetan lugin eta errtarrakin itz-egitten eban, asaben eliak ba goldia, layak, kaikuak eta arraunak matte ebazala iñuan.

120. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Olerkarija eztabe mintzen sasijak,
Aren gogua eztabe lotzen lokijak.
Olerkarijak bakarrik dira azkiak,
Etorkizunan bixi dira ba gustijak
.

121. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Irakurri, ba, beste onela: Ezta ottura euzkotarra; beraz euzko-otturak erakutsi gura diranian, ezta ottura ori antzokira eruan biarr.

122. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Esan gura dabenik iñor eztala ikusi ta gero, erantzunge ainbet euzkeltzale artian geratzia tamal yatelako belu baño ezpa'da be, erantzuna or da ba: Elu abixen laburr-laburra, naparr aldekua da, laster baten ikusiko dan lez.

123. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 ¡Zer egingo dogu, ba!.

124. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Irarrki-ezarrlarija ezta nigaz asarratuko, berakin biguntxu nagola agiri da ba-ta.

125. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Jun nintzan, ba, arratsaldian be.

126. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Erakutsi dagidan ba, Elu abixen ederraen itxorrkuna bazkarra dala.

127. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 - Tira, ba....

128. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Idoro biar da ba alegiñez ikurr-egizkua, ondo tokijari ta gauzai begiratuta ta gero toki bakotxan albo ixenak itanduta, illuna argittu dagidantzat.

129. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Ori zala-ta ba, Kepa Deunak, txukun eta garbi eukan, lasterrtxo egin biarr eben batzaldirako gertauta.

130. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Esan eta egin, Kepa Deuna asi zan ba kistarr-ikastia azalduten, eta gure musikuok be bai areto nausitik ataz iges-igeska, artezkari jauna aurretik ebela.

131. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Suaz, ba, ezquer asco zor deutsaguz eche orrerita.

132. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 Eta eztago zetan arritu; bada janari osasuntsu ta garbijac, odol osasuntsu ta garbija sortuten badau; janari garbi, santu, Jaungoicotasun guztija dacarren onec bere, berez gure arimac garbitu, santutu ta aleiquianez Jaungoicotuta ichico ditu.

133. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 Ba erichija emoteco-bestian bixitzac icusita; ez azaletic munduac lez, barru-barrutic, bijotzetic-bijotzera berba eguiten dala baño, diñot Jaungoicuaren aurrian, nequez aurquituco dala ezconduen artian atsecabe andi bacoric, bixibidia aldaz-gora eguiten ez jacanic.

134. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Orretarako idazti osoak bearrko litzakez; emen esango doguna ba, iraizean egindako zirriborro bat baño ezta izango .

135. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Artalde ugaria eukan izan be! Edeslari gorengo batek diñon lez, ba XII'gn. atala 414 ing.- Aitatzen daben idazkia Luzuriaga'k II Idazle dakarr}, Zumarraga abak egiz eta pozez esan al izan eban, eta ori berak Mexiko'ra egin eban lenengo osteran, bere anai prantzizkotarrak, milloi bat baño geyago kistarr egin ebezela.

136. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Emen daminguzan bizitzizparrak ba, bere bizitzan or emen egindako urrats batzuk baño eztira.

137. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 ¡Bego ba, kezka, barik Astarloa'ren irudia, Ezkurdi'ko agarri orren gañean, ondo irabazita dauko-ta!.

138. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 ¡Egia ete-dan, ba! Egi argi ta garbia dalako iñongo gizasemek egundo ukatu dauanik eztot uste.

139. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 ¡Ez ba!.

140. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Aberrtzaletu zanian ba, euzkeldundu egin zan Sabin, euzkeraz ezekijan euzkotarra, benetako euzkotarra etzala-ta.

141. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin baña etzan emen be geratu; etzan ba naikua arentzat, euzkotarren elia, beste iñok baño sakonago, txukunago ta osuago ikastia; ondiño geyago egiteko be almena ta kemena be bai ebazan Sabin'ak, eta irakasle egin zan.

142. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Berak idatzirikuak dira ba: Umiaren lenengo aizkidia (euzkeraz umiak irakurrten ikasteko). Lenengo Egutegija. Lecciones de Ortografia del euzkera bizkaino, Corrección de la numeración euzkérica, Corrección del Pater Noster euzkérico; Defensa de la palabra Euzkadi, eta abarr eta abarr.

143. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin'ak ondiño geyago be egin eban; Sabin'ak euzkel-gauzatzaz egin legiken gustija egin eban ba, beste iñor baiño euzkeldun osuagua ixatera eldu zan-eta.

144. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - ¿Ez ote bada? Gero gerokoak, Madalen.

145. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE.: Baña gizona ¿nola arrano sartuko dira bada emen asto, gurdi ta oiek?.

146. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 SINFO.: ¿Zer bada?.

147. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: Tira bada (irakurtzen du).

148. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: Ikasi zazu, bada; al... ka... txo... fak.

149. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: ¡Bai zera! Jakingo ote det, bada.

150. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 KATA.: Ez bada; txoriari jaten ematen ari nintzala erre zait.

151. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Mi. - Ortarako etorri arazi al nazu? Ba-noa bada (Abitzen dalarik).

152. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. ¿Ez diot bada esan nere nagusia Azpeiti'n dagoala? ¿Nola nai du arrekin itzegin dezadan Azpeiti'ra juan gabe?.

153. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URE. ¿Esan ez dirazu bada emendik zure Azpeiti'ko nagusiaz itzegin nai dezula?.

154. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Instrumentu orretan al dago bada nere nagusia? ¿Ez diot esan Azpeiti'n dagoala?.

155. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. ¿Zer? ¿Utsean itzegin nai aldezu bada?.

156. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Berorrek nigaz utsean ez du bada itz egiten?.

157. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Ez du bada esan deitzera dijoala onera etorri dediñ?.

158. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. ¿Nun ordea? (urrutizkaiaren zulotik begiratuaz) Nik ez det bada ikusten.

159. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Azpeiti'n egonda, Donostia'n nola itzegiten du bada? (Beretzat) ¡Ez diat oraindik orlako sorgintzarik ikusi!.

160. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. Eta Azpeiti'n itz eginda ¿zuk emen entzuten aldezu bada?.

161. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - Ez zekiat bada; urtan ez aiz beñere ito, baña....

162. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Atraka. - Ederki eman ere! Ez bazekiat bada nik yayo igari!.

163. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka. - To bada, to! Ordu bete ontan emen ziok zai.

164. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Ire andriak aña ogi ez diagu bada zor, zuek bezin lotsagabiak ez geralako.

165. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0019 Anton. - Geran bada.

166. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Zaude bada keskik gabe.

167. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 CHOMIN - (Braulio-n gelan sartuaz). ¿Zer bada?

168. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 KARNABA - ¿Nolatan eraman dezu bada Elizara?
BRAULIO - Berak esan naubelako Mateo-n esanez zetorrela.

169. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 ALKATIA - (Braulio-ri). ¿Bai e? Bada nik ere zerbait egingo det.

170. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Garbiñe: Orrengatik bada; ta amik ez detelako, ta nori aitorrturik ere ez, ta barrenen ezin gorderik itotzen naizelako, zuri esan nai nizun, eta zuk....

171. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: ¡A! ¿Ibon al da naspilla onen guzien korapilloa? Bereala egingo ditugu bada orrenak: lepazamarretik eldu ta, onera etorri bearrko du aidean.

172. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 XABIER: Bai; ta nik ez dakit zer egingo duten euzkotarrak emendik urte batzuetara: bada gaztedi guzia irtetzen aida mendi-tartetik, baserritik, bai uri aldera ta bai atserrietara.

173. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 ¿Ez al-dira bada gure mendi-tarteak txokorik egokienak paketsu ta zoriontsu bizitzeko?.

174. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 XABIER: Gai orretzaz aigiñan bada izketan.

175. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 JOXEPA: ¿Zure irakasle izan al da bada?.

176. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Ene bada!... Ori al degu guzia?... Tira, tira!... zaude ixilik, Bartoloma, emen ere biziko gera-ta.

177. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 ANTONI: ¿Astu alzayo bedorri dala izen ortakua!
MANU: ¿Zer nai den bada? Iñoren esanera ez den erreza gaurko egunian fiyatzen.

178. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 Itz bi nai nituzke bada zurekin egiñ.

179. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 PACHI: ¿Zer bada?.

180. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 JOSE: Lana pranko izango dezu bada ori añako bat topatzen.

181. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 PACHI: ¿Nolakuak ezagutzen ditu bada?.

182. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 MIKELA: Au ijitozko pesta jarri zaigu bada oraiñ Manu.

183. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 JOAKIÑ: Berrogei urte bañon geyago dira bada ura ill zutela.

184. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - Bai, bada; azkar; lasterka etxearen izena betiko goitasunean jartzera.

185. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

186. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 Atsegiñ artzen dezu
Anima onetan;
Gorde bada gu garbi
Gorputz animetan,
Erori ez gaitezen
Pekatu saretan,
Etsaiak zabaldurik
Beti dauzkanetan
.

187. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Gere izate guztia Beragandik arrtua da, bada Berak ezerezetik atereak gera; eta izate ta bizitzarekin dauzkagun gauza guzti guztiak Bere eskutik etorri zaizkigu.

188. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Guztiz zera ederra,
Zenduen aditu,
Jaunagandic mundura
Ziñanian sortu,
Ez det bada erruric
Zuregan arquitu,
Adanen pecatuan
Etzera cutzutu
.

189. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0022 Orrela izan zan alboerriyetaco guizon guziyac izuturic utzi zituan oben icaragarri au; orrela izan zan Goñico zaldunaren ibilbideac oquertu zituan guertaera; ori izan zan, san Miguel Goiainguerubaren bitartez Euscalerriyari laguntasuna emateco Jaunaren erruquiyac billatu zuan asiera ta zimenduba, bada Goiaingueru orrentzat zuten naparrac, eta batez ere Teodosioc, deboziyo edo beguirune ta maitetasun andiya.

190. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Bere senera etorri zanean, jaiqui zan Teodosio, ta jaiquitez batera, guertaera miragarri baten bitartez, ordu batzuec lenago añ gogor ta sendoa zegoan catea zatitu, ta erori zitzayo bere oñetara, ta guelditu zan gure zaldunaren biyotza oso arrituric, eta egundaño izan etzuan eztitasunez gozatuba, bada, ordu artatic, parcatuba zeucan bere pecatu andiya, Aita Santubac emandaco nequetalde luze ta gogorra usteric guchiyen zuanean amaitu zitzayolaco.

191. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0043 Erreguec eman ziyen cristaubai ejenplo arrigarri bat, bada lengo zarrac diyotenez, (1994-garren urtian) Huescaco guerralditic biyurtzean, bere mendecoen deboziyoa ta ondasunac gueitzeco, eta denbora berean Goiaingueru Santubari, argandic artu zituan mesedeagatic bere esquer ona aguertzeco, Pedro Sanchez, ber-bera, juan zan oñez Elizacho artara, ondarrez betetaco zacu bat bizcarrean eramanaz.

192. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0222 (...) choricumechoac beren estutasunetan amari deitzen diyoten bezela, gaurco bear ontan zuri deitzen dizugu, eta guc eguiz arrazoi guziaz, bada zuc guri diguzun maitetasuna, amic onenaren maitetasunac ere ezin berdindu dezaque, ez eta urric eman ere.

193. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0223 Zure eguintzac, zure izenaren berdiñecoac izan ditezela, bada Jose'ren izenac gueitzea esan nai du Elizac, guziyon zaintzalletzat jarri zaitu.

194. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Arret'aundiz eta gogo beroz bada auspezturikan agurtu.

195. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Ondo damutu, bada.

196. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Jauna ala uste det: bada, maite etzindudanean eta Zuzaz oroitzen ez nintzanean utzi ez banazu, Zu maitatu besterik opa ez dedanean ondo artuko nazula ziur egon bear det.

197. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Itz labur gozo, jakulatori sutzu batsuek zuzendu Jesus, Maria, Jose, Aita San Prantzisko ta gañerako zerutarrai: Ur bedeinkatuarekin zere burua, oia ta inguruak busti, deabrua uxatzeko, bere tentazioetatik obeto libratzeko: bada urbedeinkatuak indar aundiak ditu etzai onen kontra.

198. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Bada, gure Aitaren antzera, bere seme-alaba guztiok eduki bear ditugu beti begien aurrean Jesusen nekaldi, samintasun ta atzekabeak, bere Pasio ta gure pekatuakgatik, beti negar egiñaz, iritxi ditzagun Jesusen errukia ta gure pekatuen azkezpen, edo barkamena.

199. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Sor Jazintak (Bada profesatu zanean Isabel utzi ta Jazinta bere izentzat artu zuan) ikusi zuala bere juizioa, eta itxura zegoanez zerura igo zuala.

200. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bada batetik komentuko guztiak zeukaten, lendik eta beti, birtute aundiko mojatzat, santatzat; eta bestetik il aurretxoan, agoniako unean, ikusi zuten extasi batean bezela, korde gabetua egon zala denpora pixka batean; eta bitartean, estu-larrian dabillen bati bezela, kolore mudatze ta beste estutasunaren señale batzuek ezagutzen ziozkatela bere arpegian.

201. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Bada arra beteko zeru txataltxo ori ikusteak bakarrik, nere biotza atzegiñez gañeztuta jartzen dit....

202. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 bada zerbait otsa
lenaz iruditu zait
eta biyotz poza
¡a! trukatu liteke
¡arantza zorrotza!
Jesús! au gertatzera
¡zer pena!, ¡zer lotsa!
munduko esamesak,
gaitz gille bakoitza...
baldiñ gertatutzera
emen eriyotza
.

203. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Bada euskera ez dakila, euskera-igalirik ezin eman; ematen duan igalia berak emana ez da izango, baizik lepo-moztuta, berari txerrtatu dioten txerrtuarena.

204. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Eutsi bada euskerari, euskaldun maitea, ama oinperatzea lotsagarri da-ta.

205. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0240 Antxe agertu nai izan zuan bada gure Zaindari guztiz maiteak gure aurrekoen eta gure onerako.

206. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Onela gertatu zan bada Arantzazuko Ama Birjiñaren Agerkundea.

207. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 - Bada, Prakas, jakin zazu gaur ta betirako, zure ezjakin ori dala ta ez dala, galdu dezula gaiztoro zure bizitzaren erdia.

208. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Ikus dezagun, bada, zer dan ertia.

209. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Arako itz bikoitzean, bada, orra adirazi, Erti'rena ezezik, Erri'ren mamia.

210. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Gurasuak beren alaba maite zuten eziñ neurtu litekien diñako maitasun aundiz, bada len esan detan bezela nola zan bakarra, jakiña dago gurasuakiko maitasuna norenganakua izango zan; eta alabak ere bere biyotzaren maitasunezko aginde guztiyak zeuzkan, gurasua ganuntz jarriyak.

211. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Amak erantzun ziyon, jostundegira joaten asi bañan len, nai ziyokiela soñeko egoki bat erosi, bada zeukana zeguela itsusi xamarra, eta ontarako Donostiratuko zirala bide batez josten erakutziko ziyonari itzegiñaz.

212. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 ¡Zer biyotz oneko damacho manchua! ¿Nola etzuten bada maiteko bere gurasuak umilltasun eta ontasunez besterik ez bezelakua bazan? Egun sentiyan choriyak pipirripika asten ziran garayan esnaturik, jeikitzen zan, aurreko egunetan bezela bere eginkisun naikidatsuetan guraso maitiai laguntzeko.

213. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Biyotzak egin ziyon mogida Luchi-ri neurtu eziñezko pozarekiñ, aundiya izan zan, bada, len zoriyontsua zala bere buruz iritzirik zeguelarik iruditzen zitzayon eskeñi naikidatsu orren osatzeakin, aberatstasun aundiyak bereganatu zitubela.

214. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 ¿Nola ez bada, bere intziri guztiya ortaratua bazeukan? Etzan gauz aundi bearrekua bere burua zorionekotzat ezagutzeko.

215. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Esan bezela apaindurik, Donostiratu ziran ama eta alaba, chakur zintzo pintto-ren zaitze mendean echea utzirik, bada Anton, mendira joana zan goizetikan egun guztirako egur epaitzara.

216. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¡Oraindaño, zer zorionekua naizen! Illunabarrean echeratu ziran chit pozkida aundiz beterik, bere asmo guztiyak ondo irten ziralako, bada andre Terexa zeritzon jostunak esan ziyen urrengo egunetik bere erakusmenez gaiñ gelditu zitekiela josten ikasteari jarraitu nai baziyon.

217. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Pintto-k ere bazirudiyen zerbait jakin nayan galdeera bera egiten zubela, bada aiñ zan zakur on maitiya, non, bere izatzaren mogierakin, eta zaunka pozezkuakin adierazten zuben, zerbait jakin nayen zaletasuna.

218. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

219. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Gau artan, eche artako poz gaya neurtuko zuben neurtzallerik ez deritzot izango zanik iñon, bada echadi burutik asi, eta Pintto-renganako guztiyak, baziruditen mogiarazten zitubela zerbait berena etzan erabilkayen batek.

220. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¿Nola ez bada, naiera guztiyak bear beziñ ondo osatu bazituzten? Nekatua zeguen Anton, bañan alaz guztiyaz ere, bera jechi zan ukullura, bei, eta beste abere guztiyak bazka araztera, eta ondoren igorik, afaldu zuten iru elkar maite ayek lotaratzeko urrengo egun senti arte.

221. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Ta zueri agurtzeko asken itz bi: Euskaldun fededun esan izan oi da, bai egiz ta gorde bada sinismen fede ori, berak dakarren itxaropen, indar ekinkorra da ta bearra dezuete baska egoki zuen biozkadari emanez, pake, gentz ta zorion izateko.

222. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 @-¿Zer bada, ez aldigute pakerik opaldu nai? ¿Ainbesteraño mindu ditu gure aker jaunaren almenak?.

223. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Artu ditu bada Zugarramurdikoak.

224. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 @- Nai dezuna egin zazu bada, Urrunda ona; oraiñ banoa; ez zaiteala aztu esan dizutanakin ta zintzo egiñ.

225. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 Eziñ esan aña, zú politá, Emana zú bada, zúk laztana, ¡Bai! maitetasuna, dizutana, ¡Ai! konparatzia da ezinª.

226. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Olashen bada, jayotzetik, nere aurreneko maitetasun, legun, biguñ, goshua, izanda beti, Mariyá.

227. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¿Bai aldakizu, nola eshkallutxuak, nai diyon urari? ¿Ushotxuak, kabiyari? ¿Gau illunak, illargiyari? Oyek guztiyak bada geyago, nai diyot nik, nere lengushu legun, emaste ¡Mariyari!.

228. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0008 ETZAN bada erreza Magdalenako Iñigo ontan, Loyolako lengo Iñigo ezagutzia, baña numbait maite dubenaren begiyak zorrotzak izaki, ta azpeitiarrak San Inaziyo beriala ezagutu zuten.

229. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Ta jendiarengana biyurtu ta esan emen zuben: emen nik nai nituzke ikusi, par egiten duten oyek berak, ia nola erantzuten duten? Ta mutill oni parra egiten diyozute? Jakin zazute bada, mutill au gero ere gizon on bat izango dala.

230. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 Alaxe dauzkat bada.

231. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Begiak goruntz jasotzen dittu, ta esaten dio Aita Betikoari: Aita, Aita, barka zayezu, bada ez dakite zer egitten duten.

232. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Bere biotzean inolazko gorrotorik ez duan gizonak, gizon ona izan bear, eta, ona bada egittia izan bear, eta egittia bada, Jaungoikoaren Semea da, bada Jaungoikoari Aitta deitzen dio.

233. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Pozik eraman zuan, bada, Zerura, bere bizitza guztian arkaitz eta arantzartean eta larrartean ibillitako ardi gaixo ura.

234. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Eta nundik etorri zait nere Jaunaren Ama nere etxean sartzea? Bada zure abotsa nere belarrietara etorri orduko, nere sabeleko umea pozarren ikaratu egin da.

235. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Zorionekoa zu, bada Jaunak esan dizkizun guztiak zuzen gertatuko zaizkizu.

236. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Aintza, gloria Jaungoikoari, bada Beraren graziak ikutzen eta biguntzen ditu gizonen biotzak.

237. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 ¡Arritzekoa ta negar eragitekoa benetan! Bada berak; eskatzen die bere adiskideai; illen lenango ostiraletan berarenganatzea, ondo gertaturik, bere atsekabe aundiak biguntzea.

238. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Emendikan aurrera ala egingo det, bada, maixu, beraren laguntzarekin.

239. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Eta munduaren gaiztakeri guztiak bat-batean ikuste onek miñez eta naigabez zulatu zuan bere Biotz aundi ura... Bada ordu ikaragarri artan bakar-bakarrik egon zan.

240. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Baña alperrik, bada gizarajoak, laxter lozorroak artu zituan.

241. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Orain bada, Jesus maiteak eskatzen digu ordu larri artan lagundu daiogula.

242. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Ez bada, Maixu, ez.

243. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Tira bada, Martin.

244. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Bada, Martin, ni ez naiz izan oraindik toki ortan, eta jakiña, ez det ezer ikusi.

245. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Izan naiz bada, Maixu.

246. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Ez det bada ikusi irudi zoragarria.

247. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Barkatu, bada, iñoren sailean sartu banaiz.

248. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Ikusiko degu, bada guztiok aditzeko moduan itz egingo du.

249. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Bada, orrelako gaiztakeri aundia egin zuan 1835 urtean Españako Gobernuak.

250. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Benetako kristauak balira, Espiritu Santuaren zaleak izango lirake, bada Aita, Semea ta Espiritu Santua bat dira, eta Kristoren zaleak, nai ta nai ez Aitaren eta Espiritu Santuaren zalea izan bear du.

251. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Baña zuei konbeni zazute Nik alde egittea, bada Nik alde egitten ezpadet, etzazute etorriko Espiritu Santua, eta Nik alde egitten badet, etorriko zazute.

252. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Etorriko zazute, ta poztuko zaittuzte, bada Bera da poz-emaillea.

253. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Ez utzi sinismen gabekoai ta pekatariai zure Semea ta gure Jauna aintzakotzat ez artutzen; egizu, arren, anima on guztien eta zure Seme Deunaren emazte dan Eleizaren eskariak entzun da, utzirik euren sinismen eta jainko gezurrezko ta gaiztakeriak, Jesukristo ezagutu ta biotzez maitatu dezatela; bera da, bada, gure bizitz eta berbizitza, gure erosle ta gure askatasuna.

254. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Pekatu egitean, bada, gu, uts geranok, ezin esan alako Jaun onen kontra egiten degu.

255. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Zergatik, bada, ez itxoin, bertsolariez guziak okitu arte, ta ordun, ez oraindik alegia, zuri atsegin zaizun erdi-mallako elertia onetsi?....

256. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Ta alako zarata gogorra sortu zan iñork zein jotzen zuan ez zekiala; bada alkarrekin naspilduta kalte egiten zioten batak besteari, ta zartakoak ematerakoan bidalitako tokira iritxi ez ta tartean artzen zutena jo.

257. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 -¿Eta nola bada?- neska jakin-naiak.

258. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Ixilune baten ondoren jarraitu zuan; - Esaidazu, bada, nola atxitzen dituzten usoak emen.

259. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Bere santuagana confiantza, etzan alperricacoa guertatu; bada andic, egun guchira bere zancoac lenagoco colorea artu zuten, eta oso ondo sendatu zitzaizcan.

260. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Arren, indazu, Jauna, zeruraco auqueratuen, siñalea dan, Ama erruquitsu onen eguiazco, debozioa, ta maitetasun irazequia piztu ditezela nere biotzean, Zu ta bera, orain ta beti-beti amatu zaitzatedan: eta Bederatzi-urren onetan escatzen dizudan mesedea, Zure gloriraco, Santuaren onraraco, ta nere oneraco baldin bada.

261. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Beraren bidez eskongaiak sakramentu au artzen duten unetik, batuak eta alkartuak gelditzen dira bizitza guztirako ta lotura, batasun au ezin ausi ta azkatu liteke senar-emazteak bizi diran bitartean, ezta Erroma'ko Aita Doneak berak ere ezin ausi ta azkatu lezake kristauen artean legez egin eta osatutako batasun au, Jaungoikoak berak dio, bada, Matheo berrionlariaren bidez:(...).

262. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Ordu arte, bada, ta bitartean ondo bizi.

263. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Eta ¿zergatik basarritar guztiak ez dira, bada, Ameriketara juaten?.

264. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Orregatik bada, azkenengo aldian Yauna-gana biurrtzen diranak, garbitokian luzaroko oñaze gogorrak izango dituzte.

265. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oldoztu (pensatu) bada, ene kristau ori, ta garbitokia yolaseko gauza dala ez uste izan, al-egiña egin an ez erortzeko, ta aunetarako ondo bizi, Yauna-ren eskarra galdu gabe.

266. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oben larririk egin gabe bizi izan ba-zera, ala ere makiña bat Yainkoa-ri zorr izango diozu; zorr oyek, bada, al dituzunak emen ordaindu, gerorako utzi gabe.

267. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yosukisto-ren antzera, bada, Yainkoa-ren kaltezkoa ez ba-da, besteen agindua egin.

268. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 - zer izango dala uste dezute nere seme ori?- Begira bada, jakinik egon, seme askoren Aita egiñik ikusiko dezute. (1) Cel II 9 gn orrialdean.

269. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantzisko doneak esan zuan: - Orixe bada deitzen det ondasuna ta ondasuntegia, gizonaren arretaz eratutakorik ezer ez baidago, dana Goikoaren arduratik datorkigu. (1) Loratxuak 35-36 orrialdetan.

270. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0142 Bada eguiaz Aita Santu Leon X.ac Aita Santu Paulo V.ac eta Urbano VIII.ac Santisimoaren aurrean errezatzeko kondizioarekin induljenzi oriek eman zituzten; baña Padre Buenabentura Arangurenek dionez gueroztik Aita Santu Alejandro VI.ac Franziskanoai konzeditu zien estazio ori non nai errezatu ta irabazteko pribilejioa; eta ori bera konfirmatu zuan Aita Santu Pio IX.ac 1856.co Aprillaren 14.an emandako Dekreto batean.

271. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Eman bada Aita Santuari osasuna: Eleiza ama Santari indarra, Euskal erriari fedea, ta batez ere erri onetako Parroko ta gure Direktore Jaunai, beren eta gure animak zeruratzeko bear dituzten arguitasun eta laguntza.

272. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Yaiki zan bada Yesus ta bere ikaslekin aren etxerako bidea artu zuen.

273. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0066 Ate-zaíak: Bada, goizean átera dute, noski.

274. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Quendu bada guezurrezco humilltasun ori.

275. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0015 Santutasuna dago amorioan, (1) Jaquiñ bedi, emen eztala itz eguiten Espiritu Santuaren doaia dan Jaungoicoaran beldurraren gañian, baizic escrupulu gueieguizcoaz, gauz onac eguitetic aldentzen gaituan beldur guezurrezcoarenean Oraiñ bada: amorioac aldentzen du beldurra; bada beldurra daucanac sufritu eguiñ bear du, eta baita galdu ere on guziac baño obea dan, eta gure adimentuac eta biotza Jesucristogan gordetzen dituan Jaungoicoaren paque ori.

276. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Ausse da ondo arguiro San Pablo Apostoloac eracusten duana; bada Comunio Santuaren gañean Corintotarrai itz eguitean, esaten die: Esamina beza bacoitzac bere burua eta guero urreratu bedi misterio sagraduetara.

277. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Bere emazte eta umeac, icaraturic, erregutzen diote, utzi deguiola gueldiric; baña alperric; bada guero baño guero sutuago eguiñic, josten du paretian, azotatzen gogor, eta zauritzen du lantza batequiñ.

278. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Baña bere seme, oraindic umea zana, eta guertaera guzia icusi zuana, atera zan caleco atera, eta andic asi zan, bere quide edo edadeco umeai esaten: Etzaitezte gueiago juan zuen Elizara; eztago an zuen Jaungoicoa, bada gure aitac orainche ill du.

279. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 (...) onenbeste koltsoi, orrenbeste maindira, orko beia, ango moxala, goiko zelaia, beko iñaurkiña; eziñeike, badezakezu, eztaukagula, badezutela, eztanean ezta, nai danean alda; nondik baña, zenbat bada, geuk zer jango, nola biziko, besteai zer emango; aserre ta adiskide, azkor ta makal, ezetz ta baietz, atzera ta aurrera, gora ta bera; baño, azkenean ere, bein edo bein, Joanes ta Antonek alkar arturik erabaki ta korapillatu zan Mikalla ta Iñazio Mariren ezkontza.

280. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Etengabeko lanean egongo da iru edo lau aste osoan azokaren pozez, baña etzaiozute azokaren itxaropenik kendu, bada orduan egoak moztutako txoria bezela geldituko zaitzute, jangar ta nakar, abaildua ta ezertarako eza.

281. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Zergatik, bada?
- Eure baserrira, eure gurasoakana, gogorik gabe etorri aizalako.

282. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Igartzen diat: ez ago i ondo emen; eure etxe barruan atzerritarra dirudik, jazkera ta izkeragatik baño buru ta gogoagatik geiago, bada ire buru ta gogoa erdalerriko irabazian dauzkak.

283. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Len Elizak pekatuaren zorra lur ontan kenduarazteko, kristaubai eragiñazten zioten penitentzi aundiak, berrogei, eun, edo irurogei egunean, urtebete, zazpi urte edo bizi guzian egitekoak ziran penitentzik; bada len Elizaren naiaz berrogei, eun edo irureun egunetan egindako penitentziz ordaintzen ziran zorrak, gaur ordaintzen ditugu 40, 100, edo 300 eguneko barkapenaz indartutako otoitza esaten degunean.

284. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Bada gure Ama guziz ona, Erregin ta Bitartekoa!.

285. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0207 Onetsi bedi ta goitu
Zure Sortze txit garbia;
Bada Jaungoiko guztia
Zeran ederraz da asetu
.

286. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Inurriak, egi geiagoaz, deskeila egon leikez euren abiatik ataraten dabezanakaitik; bada gizonentzat legez eurentzat bere egin dauz Iaunak baratzak.

287. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 -¡Ene bara ta ni! Satikak neure semien alkondaria dakar soiñian, da egingo neuke baloiak iruntsi dabela neure semia be.

288. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 ¡Ene bara ta ni!.

289. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Bada orzaude ceraden gucia, ala Jaungoicotasunean, nola Guizatasunean.

290. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Gaur bada escatu nai dizut beste mesedequin batera, Birgiñen Birgiña dan gure Ama gozoac, Maria Jesus Agreda beneragarriari azaldu cizquen zure zazpi ontasun berecienetaric azquenecoa, ceña dan, gurasoac familien consuelaraco zugandic aurrac alcantzatzea, edo iristea.

291. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Gucialduna danac, guizatasunaren utsatasuna, guztiz cearo-ta garbi ezagutzen dunac becela, ematen dizquio oni doañez, goratasun onean bici dediñ, bertute zoragarriac, batez ere deitzen diradenac jaincoquindecoac edo teologalac, ceñetatic lenengoa, au da fedea, dan bere jatorrriz edo jayotzat bertuteric ederrena, eta dembora berean guztiz bearrena: bada au gabe, ecin liteque bat bacarric ere salbatu.

292. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Alaz guztiaz ez da au asco, bada ez degu utzi bear aztutzera, Jaungoicoac Eliza Ama Santari, eta onec artacotzat eracusten dizquigun eguiac, pecatu larriaren azpiñ siñisteaz gañera, beartuac gaudela guen eguimbide guztiac zucentzera, sinistmen orren beraren araberara, ecen tolesturaric gabe.

293. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Bada San Pabloc guztiz arguiró eta garbiró esaten digu: obraric gabeco fedea dala illa.

294. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Gazte onen buruan arguiro beguietaratua dago, Jaungoicoaren escutic aimbeste on, eta bérac alacóac, eta batez ere gracia eta Bérac bere semetzat iduquitzea artu dituelaric, becatu eguiñaz eragozpengabe bicitzeagatic, ceruco bere Aitagandic urrutiratu zan becataria: bada gazte onec bere ondasun guciac ariñquerian eta atseguiñ-contentu loi lizunetan ondatu, eta iru calte edo galera chitezcoac batean artu cituen; Aitagandic urrutiratzea, senipartea ondatzea, eta bere burua arinqueri gucietara ematea.

295. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

296. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira bere escu guciracoaren señale ceñ seguru eta aguiria ematen digun, heriotza eta bere etsai guciac azpiratuaz, eta bere hitzac uts-eman eciñ lezaqueala, bitori añ garai eta arguitsuaz argui eta garbi aguertuaz, bada Bere gorputz sagraduaz hitzeguiñaz juduai esanic: Deseguizute templo au, eta iru egunean ostera bera eguiteratuco naiz;.

297. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Ezpaderitzatzu naikua dala San Juan Krisostomo'k erakusten diguna, ona emen zer dion Trento'ko Batzarre edo Konzilio Santuak: Gurutzeko Sakrifizioa eta Mezakoa, biak bat, eta berbera dira, bada Gurutzean, Odola ixuriaz, eskeiñi zan ura bera da, apaizen bitartez eskeintzen dana Mezan, Odolik ixuri gabe.

298. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 Guziak iritxiko dute eskatzen duten bezela, bada izanik Jesus sakrifikatzalle nagusia, bere eskeintza edo ofrenda, da, Aita Jaungoikoaren guziz gogokoa, ta eskeiñitako merituak dira neurrigabeak, bere Pasio, Odol eta zauriak neurrigabeko birtutea daukatelako.

299. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 San Lorenzo Justiniano'k esaten digu ori bera: Eztago Mezako sakrifizioa bezin probetxugarri, andi ta Jaunaren gogoko dan Sakrifiziorik, bada emen eskeintzen zaizka berriro gure Bitartekoaren merituak.

300. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Eskeiñi degiogun bada Jaungoikoari Sakrifizio santua asmo onekin: aldarean dagoan Jesus'ek adituko ditu aien erreguak.

301. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Argatik iruditzen ba, niri, itz oek egin diotela baten bati imurtzi txiki bat; ez baita beste liburugille guzien buru-buruan, Mendiburu ipiñiko ez duan Guipuzkoar argiturik, Euskaldun Zizeron dala esango ez duanik.

302. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Nengoala bada ezin igarriaz nola Mendiburu batek egin zezakean orrelako utsa, oartu naiz, Lapurdi guzian eta Bajo-Nabarra'ko erri batzuetan, jendea orrelaxen mintzo dala; ez dala eskualde aetan besterik esaten, ezpada: begira gauz oni, begira gizon aei.

303. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Eta bada ni, bizi izandu naizena asko urtez, Zubero'ko errietan, ezin nagoke esan bage, erri aetan, ala apaiz eta gizon argitu, nola ezerxorik ikasi ez duan jende, danok itz egiten duela eren itzkerako arauen erara, eta txit ondo.

304. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Zuk ondo dazauzuz Elizanburu'ren neurtitzak: neurtitzen egillea ere ezagutu ezazu bada, maite ditugunak ezagutze gauza pozgarria da beti-ta.

305. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Zer zuan, ba, Elizanburu'ren etxeak ainbeste maite izateko?¿Zer? Lau aitz aundi inguruan, iturritxo bat aldamenean, baratz loreduna gertu ta txakur txiki, bat atean,¿Gutxi al da? Bazuan geiago ere.

306. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Zer geiago bear zuan bada Elizanburu'k bere etxea berea, aiten aitak autatua maite izateko?.

307. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Erri txikia dala?¿Zatarra dala?¿Eliza zarra ta etxe beltzak dituala?¿Bide estuak dirala angoak?¿Ta zer, ala ere, gure erria bada?¿Ez aldakigu ba, nolako poza ematen duan gure erri txiki, zatar, beltza ikusteak? Zoaz, zoaz urte batzuetarako urruti, ta atoz gero; ikusiko dezu biotzak zer esaten dizun.

308. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Au da bada nik gure izkuntz ederrean egin nai detana naiz guztiyen gogokua ez izan.

309. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 ¿Nola bada utziko nuben erdaldunen gandik orrenbesteraño goitalchatua izan dan Donostiar kantaritaldea, euskeraz pallaku xamur bat egiñ gabe?.

310. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Oek orla diyotenian,¿ez alda bada izango? Nere irítziya urri, ezereza baldiñ bada ere, egi billos au chinixtu gabe ez naiz geldituko, ta nere biyotzak ezkeintzen diyon pallakuzko bezarkada, beretzat eta bere talde ederrarentzat izan bedi luzarorako.

311. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 ¿Ez aldute bada oek errenkada berexi bat merezi, beren ekiñ aldi gaiñ gañekoagatik? Nik ditutan gayak amur ematen badute, esango det beti esan oi izan deguna itz guchitan; guztiz yayuak dirala kantaritzako gai neurketa guztiyetan eta Teatro Lírico-n aditu zituzten chalo ugari atsegingarri ayen apaingarritzat, nere baliyo guchiko oen otsa, adi dezatela; bada nik au baño geyago ez nezayoteke ezkeñi.

312. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 Zorionak bada luzarorako opa dizkat Kantaritalde Donostiarra-ri ta bere zuzendari zintzo Esnaola jaunari.

313. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Franzesada joan da guchi etorri bazira ere kolejio onetara lencho naiko ibilduak ziran, bada, paperetan irakurri degunez, 1785-garren urtean berreun eta amar gaste an ikastu zitusten, urte ayetan erakutsi leisken gauz guziak.

314. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Lenengo aldiz jakin zituanean A. Iñazio'k Gandia'ko Dukea'ren jesuita izateko asmo onak esan zuan: Oraindik isillik gorde bearko degu berri au; ez dira bada gauza mundutarren belarriak orrelako otsaundi edo tumpadarik aditzeko.

315. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Bialdu beza... bada berorrek ere beste iñungo erriri baño geiago zordio Euskalerriari... Onela zion Kalahorra'ko Obispo egin zutenean.

316. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Eta an S. Iñazio'ren seme batzuek ikusi eta ezagutu zitunean, berriz eskatu zituan Euskal-errirako Jesuitaren batzuek: bertako izkera (euskera) dakitenak izan bitez zion A. Iñiazio'ri bada bestela ez dago an Euskalerrian ezer erakusterik.

317. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Bijoatz bada Oñati aldera euskeraz ederki dakien naparr euskaldun A. Otxoa eta Borja'tar A. Franzisko.

318. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Zortzi egun oso-oso'etan, bada, egin diran elizkizunetara etorri da emen, eleiz nagusia bete bete egin arte jende, bai gizonezko eta bai emakumezkoak, eta euretan egin diran itzaldi eta gañetiko otoitz abesti eta eleiz jayak izan dira guztiz eder eta ozpetzuak, baño goren goren ipiñi biar diranak, aita Tirso'k egin digun itzaldiak, danak ederrak, danak egoki eta mamintzuak eta ain gozoro zartzen ziranak aditzallien biotzetara....

319. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 @- Ene bada, ez orrelakorik geiagoan, biartik aurrera gertu izango dezute ta!!.

320. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Zenbaiti berriz entzun izan diyet orañ eun eta berrogei urte bezela, edo geiago, Españako erregeren esanagatik (Karlos irugarrena ote zan bada), edota onek sari aundiya eskañi zubelako, abiatu ziradela mendi zulo orretan sartzen bost gizon alkar loturik eta ichargi irazeki bana eskubetan zituztela, galdu etzitezen alabaña, bata-bestearen berri jakin zezaten eta alkarri lagundu ere bai beartzen baziraden.

321. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Nori tocatzen zaio erabaquitzea, catolicoen artean sufritu bear dan, ala ez, gaitz oietacoren bat edo gueiago, beguiraturic beren ingurune edo circunstatziai? E. Aita Santu ta Obispoai, bada auec dira animen gurasoac, Religioaren eta oitura onen Juezac, eta auec guziac dute zericusia gai onetan.

322. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Itz-aurre ontan bada, Mujika jaunari Euskal Antzerkiak dion zorra ordaindu nai det.

323. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Ortarako arseniko-urak izaten dira onak austuta, bada ar oiek oraindik ondo egin gabeak, gogortu gabeak daudela-ta, pozoi edo menenuak bereala egiten die miña.

324. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Poltsa edo kabiak egiñak daudenean askoz zallagoa izaten da arrak iltzea, bada barrenen sartu bear izaten da ta arrak busti.

325. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Jaungoiko gauzetan, dakizkinari entzun bearko da bada, nik artzai zarrari bezalaxe.

326. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Zer lagunduko ligukete bada janariak, oietaz biziko ba-giñe, aragittako zezena bezala?.

327. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 ¡Arrantzale gixaxoak! bada askotan arraiez betetako sareak arrai ikaragarri orrek urratu egiten dizkie; ta arraiak orduan iges egiten diete.

328. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Orregatik ezpata arraiak orrelakorik egin ez dezaten egiten omen dituzte arrantzaleak arrai oien antzeko txalupak; eta ikusi ta, ez omen diete ezpata arraiak jaramonik egiten; bada orduan txalupa aien ondotik bildurrik gabe ibiltzen dira; arrantzaleak oso errax iltzen dituztela.

329. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Badira batzuek ezpata arraiak oso paketsuak dirala esaten dutenak eta gaiztoak ager-erazi ezkero bakarrik dirala; dana dala, ez det uste askok esaten duten bezela ain atun etsai amorrotua danik; bada atunak urpean dabiltza beti; ta ezpata-arraiak berriz ur gañean.

330. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 - Zer bada? Asko maite al zituen zaldiak? - Geiegi enetxoak; bada bere zaldientzako egin erazi omen zituen atxurdiñezko (marmolezko) ukulluak.

331. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Etzaigu galerazten, Kristaubak, okerren bat guertatzen zaigunian naigabetzia, biotzeko oñaziak azaldutzia, bada Jesus-ek Jetzemaniko baratzan eta Mariak gurutzearen oñean, adierazo zuten beren larritasun aundiya (...).

332. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Zorigaiztoko giza txarrak! Gure Jaunak ainbeste gorrotatzen zituenean zerbaitegatik zan bada.

333. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Laguntzen ez digula esan al det? Geiegi laguntzen digula esan bearr nuen; bada oso gutxi dira, igandetan Jaunari eskerrak dagizkiotenak.

334. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 (...), bada gidari, zuzendariak erlojuak edo ordulariak bezelakoak izan bear dute; agertzen dutena beren egintzakin adierazi egiten dutenak.

335. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Guk bada, kristauak geranezkero, esan bearr degu: Jesus onaren esana egi utsa bai da, atsegin zait; eta gauza ta esan osasungarri bikañ-bikañak biotz-biotzean gorde egiten diran eran, nik ere Bere esan eta aginduak gordeko ditut.

336. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak lugin deitzen diran gisara, sermolariak zerugin deitu ditezke; bada ale ona gure ariman erein da, arima txukundu ta edertu egiten digute; Jaungoiko gure Jaunak bere seme Jesus onaren antzeko biotza daukagula ikusirikan, onetsi ta bedeinkatzen gaituela.

337. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Bai atsegin zaizkio; ta ori nai du Jaunak; bada deunak munduan bizi zirala Jaunaren begi-begikoak izan bai ziran, orain zeru erdi erdian daudelarik gero ta geiago maite oi ditu; ta gure aldez asko dezakete; Jaunaren aurrean eskubide aundikoak dira-ta.

338. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guk baño begi zorrotzagoak ditu Jaunak; bada guk azala baizik ikusten degun bitartean Jaunak azala ta barrua batean dakuski; ez dago beraz Jaunarentzako illuntasunik, toki leku eskutaturik, illunik, ez da basamortu ixilik ere; erne bai dago beti; bere begiak eguzkiak baño argi geiago dariote ta.

339. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Orduan bada gogorazio txarretan naste borraste gaudenean, eta barru ustelak asmo txarrak darabilzkinean, eta gorputz griñ zirtzilak ernatzen zaizkigunean, ez dago ez Jauna lokarturik; guzi-guzia badaki ta.

340. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Bada Jesukristo gure Jaunak ezaten duana ezbagera egiten edo biurtzen umeak bezela, ez gera zeruetako erreiñuan sartuko.

341. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Eta egiaz bada humildadea da bertute guzien ondekida, zergatikan bera gabe ezin lezake egon bertute agiazkorik.

342. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Berarekin ondasun guziak etorri zaizkit; bada humildadearekin ere bertute guziak etortzen dira.

343. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Ezdago bada zorigaistoko onen egoera baño beldurgarriagorik aizkenengo orduan; zergatikan berak edozeiñ aldetara begiratzen duala, edo oroitzen dala igaro dan demboraz, edo konsideratzen dituala bere begikustan jasotzen dira gauzak, edo gogoratzen duala berari ichadotzen dion betiraundea, gauza guzi oiek agertuko diote berari tristura eta larritasuna.

344. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Bulda ez artuagaitik ezdezute pekatu egingo, bada ezdago bera artzeko obligaziorik, baña ezta ere ezdezute gozatuko beren bitartez etortzen diran grazia ta gallaldiak, zeintsuek ikusi edo aditu dezute nolakoak diran.

345. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 ¿Zer egiten dezute bada, nere kristauak?.

346. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Heientzat ez othe da bada nafar arnorik? Ellande ostatuan, eta hek kichkaili dira bide bazterrean, lephorainoko errautsean.......

347. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Nola ez zen bada, bere azpian zaukan beharri luzeaz orhoitu? Ai! Manuelen arno hura! Zerbait debrukeria ez othe zion ostalerak emana? Bertzaldiño batez hatik!.

348. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Ez, egundaino etzen sehi bat zortzi egun baino gehiago egoten ahal izan ifernu hortan! Nola zagon bada hirur ilabete hetan Pantzuna Begi? Ori, Jainkoaren mirakuilu batez bezala....

349. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Bada, Eskualzaleen bilkuraren egiteko Donazaharre guzian etzen leku egokiagorik eskola hori baino.

350. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Chedea hartu ordutik, gogoa bethi Erroman gaindi zabilan,ezin gehiago alegera, azkenean ikhusiko ginuela bada, hoin aspaldi lehiatzen ginuena, Jesu-Kristo gure Jaunaren bikario edo ordain saindua.

351. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Haatik, gure aldetik, erdi aise konpreniarazten ginuen gure burua, saltsa bat egiten baiginuen español, kaskoin, frantses eta eskuararekin; saltsa horrekin zonbait kheinu, nola ez ginuen bada elgar adituko?.

352. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Oihuka denak zoin gehiago: Biba eta biba! Azkenean ikhusten dugu bada, alki batean jarria, lau soldadok airean deramatela.

353. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Hor, menturatzen da nausia gamberan sarturik erraitera: haimbertze ogi izanki jotzeko eta ez zirenez bada ohartzen: argia zela aspaldi hartan?.

354. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Liztor itsusi batzu, maltzur maltzurra heldu ziren, etche-mahatsari hurbil, hegazpe zoko batean beren kafeohantzeak egin beharrez: urrian gero, mahatsez zer aseak, zer horditzeak ez zituzten bada eginen!.

355. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Bertzeric bailitake bada mundu hau, guziac eztitasunari hobeki jarraic baginite!.

356. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Errana da, Ortzegun saindu arratsean, Jesus Jaunac bere Apostolueri bere haragia jaterat, bere odola edaterat eman eta berehala, Jon Doni Joanic hartu zuela Sacramendu Saindua, eta comuniatzerat eman ziotela Andre-dena Mariari eta harekin ziren emazte saindueri: han baitziren bada hurbil barne batean bilduac.

357. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0054 (...), ederki egin ditu, zioten bada, elkorreri entzunerazi diote eta muthuak mintzarazi ditu.

358. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Nausiak ihardetsi zion: Sehi gaichto eta alferra, bazinakien erain ez dutan lekuan uzta egiten dutala eta berdin biltzen dutala barreatu ez dutan lekuan; behar zinuen bada nere dirua banketche batean ezarri, eta nik, etcherat-eta, neurea atherako nuen bere irabaziarekin.

359. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Khen-zozue bada talendu hori eta hamar dituenari eman.

360. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Eta erran zion hirugarren aldikotz: Simun, Joanesen semea, maite nuzuia? Gaitzitu zitzaion bihotzean Petriri, zeren galdegin zion hirugarren aldikotz maite zuenetz, eta ihardetsi zion: Jauna, zuk gauza guziak badakizkitzu, badakizu bada maite zitudala.

361. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 Eta-bada sinheste hori ona da, gauzari dohakon bezalakoa: hori da Elizak onhesten duen debozione bat.

362. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Hitz hek guziak bada, 1910eko agorrillaren 25eko bilkhuran, agertu zitzaizkolarik, Nere Jaun Jean de Jaurgain buru lehenak erran zuen, hitz hek guziak partuko zitzaizkola, Don Resurreccion-Maria azkue-koaren Hiztegiari, hetarik Hiztegi hartan ez zaitezkenak izateko artha handiz altchatuak eta Don Julio Urquijo-koaren Hilabetekarian argitaratuak.

363. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Bi liburutto horietan ere, Hiztegiak ez dituen hitzak altchatzeko balaitezke, eta gure bilzar-lagun goretsiari esker, Hiztegiaz artha dutenek, hortik errechki bil detzakete. J.Bte ALTHABE zenak bada, urhaspide horiek guzien bidez, Bilzar-lagun guzieri irakaspen ohartgarri bat ematen daroku: zerik eta, batbederak behar ditugula, arrozterat emanak diren euskal-hitz garbiak bildu eta bilkhurarat ekharri.

364. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Lohaken bada gutarik batbedera, bere ingurumeneko hargin, zurgin, okhin, harakin, harotz, eta zapatagin, bai eta lur langile, larru aphaintzale, artzain, ihiztari, arrantzale eta salerostunetarat, galde letzoketen eta bakhotchari bere urhaspidetako gauzen izenak, arte laburrez harrituak gindaudeske, ikusiz zembat hitz lagozken altchatu beharrak.

365. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Guziaren buru bada, Bilzar-Lagun eta Euskaldun Anaia maiteak, gogoari emateko badiogu, guk ere, euskalzaleen izena dakharragunek, zeinek gure tokietan egiteko, eta baitezpada egiteko dugula, J.Bte ALTHABE, gure lagun lasterregi zenduak, eta Don FREDERICO BARAIBAR-ko, behiñere baino distirantago denak, zeinek bere moldez, molde ederrez, egin dutena: hori da, guk ere, dela gure lan artetan, dela beharrezko gure harahunatetan, egin dezakeguna: bazter eta zokho guzietarik, euskal-hitz arroztu eta arrozterat emanak direnen artha handiz eta handienez biltzea, eta bilkhurarat ekhartzea: bide hortaz eman dakiontzat, gure mintzaira zahar eta maiteari, eman dakioken iraupen, hedamen eta distiradura guzia, Euskalzaleen-Bilzarrak halaber, bozkariagarri bezain goresgarri dukeena.

366. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Eta zuk ez bada bethi nahi zinuena...... harek badu nahi zuena!.

367. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Bear degu bada euskera sendotu ta zabaldu; galdu dan tokietara eraman berriz, ta mintzatzen dan tokietan maitetasunez inguraturik gorde, zain dezatela.

368. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Zabaldu dezagun bada, Euskalerriko bazter guztietara euskalzaletasun au, guretzat ludi edo mundu guztian izan litekan gauzik ederrena bezela, esanaz alde guztietan euskaldunak gera.

369. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Azkenean bada, erauntsi gaistoa ere baratu zen eta bazterrak ziren zebatu.

370. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Arimetako desmasien chuchentzea, bizkitartean, lehen: sail horri lothu zen bada, berehala, Guillemarchand eta jarraiki hogoi bat urthez (1818 1839).

371. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Egungo egunean oraino ez dezakegu egin berezkunderik, zer den bada garbiki iberotar, zer ligurotar.

372. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Zer du bada? Ez duzu entzun oilarra kukurukuka? Gizon gorra zu!.

373. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Eta Eskualduna irakurtzen bizkitartean igande guziez! Eta katixima euskaraz ikasiak bizkitartean, astean bietan, bizpahiru urtez! Zerk egiten du bada ez baitzeie barnago kokatu buruan, mihian, erien puntan, beren aitamen hizkuntza?.

374. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ez dut bada azketsik zer eskatu, nere lantxo au, jai oni ta Mendiburu bezalako gizon bikain bateri dagokion bezain ederr ta sakona ez delako.

375. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ez arritu bada, nere lantxo au arintxo egina izatea; ezta artu ere nere erranak, gai ortan azken itza balira bezala.

376. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Zer ote zuen bada Mendiburu'k, orren gogoz oro bera entzutera erakarrtzeko, eta orrela denen biotz barreneraño sartzeko?.

377. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Abereen min gaichto bat omen da, lupuia: bada, min haren sendatzeko landare hau hauta da.

378. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Bada, Adonis behin nigarrez hasi omen zen eta haren nigar chorta bat lurrerat erori.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Ba, sartu-ordain ori eratzi, sartu.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Ortik, gure uste koitauz, España'rentzat kaltia etorriko da, ta galanta, ba España'ko lurrian artzen dan etekin asko Parantze'ra eruaten da, ta arako bidia sarrata ezkero, diru gitxiago etorri da.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Baukogu gomutia, ipuin aretan Deun Martin eta Txerren ibilli ebiltzala, ta Txerren errementaritzan dana dakijena ixanik (bai ba, suteirik andijenaren jabe da-ta), Deun Martin'ak bestela-baitakuan ainbat gauza ikasi eutsozan eta gero gixonai erakutsi.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Deun Martin'ek be bayakik ba galdia eiten. -Bai ete? ¿Ein yok ala? -Bai, ein yok. -Orduen arte-txipristiñek jaurtinda ein yok, ostantzian ez.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 ELEGOKE TXARTO. Neskato ta mutikotxuekin abeslari-talde polit-polit bat gertutia aurtengo neguan antzezti-bitartietan abestu dezaten. Tira bada, al dozuenak, arduria artu.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Unamuno'k diño izpar onek min andija eragin dautsola berari... ¡bai ba! berak bere buruba españartzat dauko ta...

385. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Onelakoak, eta beren artean euzkeltzale dan neskatxaren batek euzkeraz abesteko naya agertzen ba'du, agitz erantzun bat dute: Zuek elizara ere politikakin zatozte, eta Ama Birgiñak euzkeraz bezin ederki erderaz ere entenditzen du; eta nola euzkeraz ez degun (onelako edo alako) kanta erderazko bezin politik, ba erderaz kantatuko degu.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Orrengatik neskatxa euzkeldun abertzaleak, alegindu gaitezan gure txadonetara euzkera eramaten, beretan euzkeraz abesten; eta au bai, batere beldur, batere espai gabe dezakegula; ba onela egiñaz ez bakarrik gure eresi, gure olerki, eta gure elea aldezten ditugu, baita Jaungoikuari aintza geyago eman ere.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 -Gaur bigarrrenez artzen dot idazkortza euzkeraz idazteko uri onetatik; tamalez ikusten dot ba iñok eztaula egiten.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 Gustiz 110 juan zirran; asko pozik, bada anguak edo ingurukuak dira.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Bada, Ezkio'ko gizon bat, oso ezaguna juan zan Bilbora; mirariz esateko alkar ikusi giñan.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Donostiko izparringian idatzi duan Marques de Jaca-ri erakutsi ezayozute euzkeraz irakurtzen, bada gizajo orrek Kirikiño'k Deba'tik idatzi balu bezela itzegiten du.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bada, gelditu zan Areitio-Urtena'tar Domeka'ren gain, eta zer egiteko dan ezin neike esan, eztakidalako. (1) Misterijo andijek yarabillezak Ortu-Santu orregaz. Ba, jakin biar dogu zetarako ixan dan erremat ori, ta iñundik al bozu jakin eikezu, ta esan; bestelan beste bide batzuk artu biarko doguz, onetara ezin gindekez gelditu ta.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bada, ¿nok ukatu leist Kisto'ren lagun eta adizkide onenetaikoak txiroak eztirala?.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Uste eban baño beranduago zan urtean, bada damutu yakon iru bidar bai gure anai maite oni.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oñate Gizonak, onezkero norbaitek esango zuan Oñate'n abertzale gustiak gripekin il ote diran, bada beñere idazki bat ere ezta etortzen erri onetatik.

395. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bada gizonak, ori esaten dunak egia esango du, ez det esaten gripekin il gerala Jaungoikuari eskerrak, bañan bai alper aundi batzuk gerala, eta emendik aurrera alperkeriari utziko diogula uste det, entzun detanez ba emendik aurrera jartzen da bertan izperkari bikain bat.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 - Bada besterik ez dezu merezi.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Utzirik bada palankariak gelditu, giñan itz neurtzalleakaz.

398. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Bada danok jakin dezazuten esatera noa zer gertatu dan.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Emen ez dago txindirik batu bearrik, bada Urrian asi eta Mayetza amaitu artian, geuk irekatsi geunke umiari euskeraz berba egiten eta idatziten, imiñirik orretarako gelatxu bat aldanik lekurik onenian.

400. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai, lagun ona, nere atsegiña izango zan datorren igande goizeko amarretan Loiola ibar ederrian danok lagundian izatea bada ordu ortan goien beian EUZKADI etxeko langille zintzoak beribilletik saltatuko dira, eta Gu gera ta gera oju egiñaz. Larunbat aldera arte. URREKO ZOROA.

401. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Itxartu, euzkotarrak! ikusirik Madrid'ko agintari eskertarrak ez diotela jaramonik egin nai gure eskabide ta eskabidieri, bada Pi y Margall'en jarraitzalleak dirala esaten duten oiek ez-dute elkartzale buru zan arrek euzkotarrentzat eta euzko-laterriarentzat adierazi izan zuan eskubide ta azkatasuna ukatzeko eskubiderik.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gezur utsa esaten digute, bada, elkartzale berritzu oiek, esaten digutenean, berak ere Pi y Margall'en antzera oldozten dutela Euzkadi`ko arazuetzaz, eta au orrela dala egiztutzeko ez daukagu elkartzale oien Euzkadiganako maitetasuna zenbaterañokuan izan dan, orain arte, ikustea besterik.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Euzkotarrak! Aurrera, bada, guziok dide onen-aldez; eta igandean ez-dedilla iñor gelditu Euzko-Araudi au aldeztuko duten euzko-seme jator oiek aldun ateratzeko alegiña egin gabe.

404. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Asmo ederra benetan, zure asmo ori; bada euzkera indartzeak ba'dirudi berekin daukala uzkurtzaren sendotasuna ere.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Sartu naiz bada bere denda zabal-ederrean eta oartzen det bereala gure aldi bateko don Miguel-ek ez duala lenagoko riojano alai eta atsegin arren antzik.

406. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

407. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Igande arte bada.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Artezkari jaunari ere, ezkatzen diegu itzaldi oek, al izatera beintzat, beranduxago, illundu ezkero edo antolatu bear lirakela, bada emendik aurrera jai arratsaldetan pasiarako giro ederra egiten du ta gorputzari ere zerbait eman bear zaio.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aurrera bada guztiok zabalduaz azi onurakor ori, uri eta mendietan, kale eta baserrietan, guztiok ama egiazkoa ezagutuaz eta bera laztandu eta maitatuaz egunen batez gogoz abestu dezagun:
Azkatasun eguzkia
basotik erten da.

410. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Utzi bada seta dolor eta mingarriak; eten, bear dan aldetik ari zipotz ori; bada jakin, abertzaleak ezgatozela iñoren txori-izugarri izatera.

411. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Guztiz elizkoia zan bere bizitzako egunetan, ta bere gogoaldez egin diraden elizkizunetan alaxe azaldu da, bada uri guztiak jarraitu diyo.

412. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Nola bada Uzkurtz bietzaz iritzi berdiña izan du gure Jaunak?.

413. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Zu, irakurle, arritu egingo zera alderdi bat bakarra ez dala irakurtzian? Baña ez arritu, bada tamalez Usurbil'en ere badauzkagu gizon jakintzuak (?) (ja ja ja).

414. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta ori, ez da ezer: kendu dituzte bada gurutzeak ikastoletatik.

415. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egin zagun kontu bada igande goiz batean ateratzen dirala guztiak ta... ¡a zer trilluba gure lur pixkak! ¿Eta zer arrapatu? danen artean dozen erdibat galeper ez, batentzat aña apari ozta-ozta.

416. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egia da gure egunetan batez ere, ikaragarrizko alegiñak egiten dirala eriotzaren gomutarik ere gelditu ez dedin gizartean, baño dan dana alperrik, bada au aurrera eta aurrera dijoa jaramonik ere egin gabe gizonen iritzi eta esanai....

417. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gertatzen dana, Araudi ori iritxi arren, oraindio gauza askok len bezelatsu jarraitzen dutela, bada lege baten ondore on edo txarrak ez dira gabetik goizera ezagutzen.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Maitetasun aundia dala
ezin ukatu bada nik.

419. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jolas gaiak edo deporteak dirala esango nuke geiena irakurtzen diranak: gutxi dira benetan baztarrean uzten dituztenak; ortik ekin genioke bada pitinka pitinka: idazleak ba daude eta jatorrak gañera: gure izparringiak erdera ordez, euskeraz partzea ez det uste ainbat kaltegarria izango lutekianik.

420. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bada etxia, atian sartu ta beriala eskuakin arrapatzeko gisan, azaltzen dira bi kabi, urtero urtero egiten dituzte ta onela aurrera ere izango dira.

421. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Dei bat bada txori zaleaidi.

422. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Aditu bada ondo.

423. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ez bada uste guk Bedayotarrak orren atzeratuak bizi geranik.

424. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zu añako gizonak ez ote dira bada oyek?.

425. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bada biar arte.

426. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Osatu dezagun bada, Laterriari eta Norte Bazkunari dagozkion ordezkarien utsuneak Euzko Jaurlaritzari deritzaion eraz beteaz; erkiko gañerantzeko burnibide guziaz baliatzea bere esku artu duan ezkero.

427. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Emakume buru ariña
Basterr guziyak nazteko,
Oraindik gaizki dabillenikan
Berak ere ez du usteko;
Edaderikan onenian ba
Eropa orrla mosteko,
Beldur da auka trabatu eta
Erori edo austeko;
Gotzai jaunak oju egin du
Itxura obez jazteko.

428. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hor du bada erantzuna: Bernoville-k agertu dio gezurraz ari dela; eta Bernoville, Franco-tarra du Queipo-k; bere lagun du, Espainia-ko gerla hortan.

429. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Entzun ba orain eskualdunak
eta kristau zeratenak
alde ontako Euzkalerrian
lasai bizi zeratenak.
Andik datozen anai gaizoak
guziak edo geienak
Kristauak dira zuek bezela
ta gañera eskualdunak
zuen laguntza bear bearra
emen izango dutenak.

430. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bada oiek guziak, gizajo aiek jasan izan bear zituzten guziak negargarriak baziran ere, esango diutet nik zerbait ori guzia baño negargarriagoa dana.

431. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Etzaio, bada, eskual-langileari gauza bat baizik eskatu: eskualdun on izan dedila; gure arbasoak bezela, langile eskualdun eta langile fededun izan dedila; eta holan izan eskeroz, defenditu ditzala, nahi dezan bezela, bere eskubide ta zuzenak, nahi badeza lan-uzteaz, nahi badeza nagusiaren geiegikeriak asarreki ta garrazki agertuz eta atakatuz.

432. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Sinistu al liteke ordea onelako gizon on-puska bat, errelijioa aotan aetzn duten pizti amorratu batzuek erail bear zutenik? Ba egi garrantza: Gure Markiegi, Arin erretore ta Guridi apaiz jaunekin, militar antzerrak Arrasate'en sartu ziralarik Donostia'ko presondegira baituta eraman izan zan; eta andik ateratu, Urriaren azkenaldean, irurok pusilatu zituzten.

433. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Arrazoiak ? Nola ez ba ! Zergatik ez ?

434. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Arira ba!! Agirian dago Madrid, Barzelona, Balenzia, Bilbao, Santander eta gaur, orain zortzi illabete bañoz askoz obekigo daudela : munizioakin.
Gudari bikañakin eta batez ere diziplina aundiarekin ; beraz orduan, orain zortzi illabete artu ezin bazuten, orain ezin izango dutela iñolaz, iñolaz ; eta italianoakin gutxiago.

435. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Gurutzaduna izan zan, ba, ta lora zuri-gorri-orlegiakaz egiña. A gauzearen ederra!

436. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Bada, Espainia-ko militar fachistek, horiche, ber-horiche egin dute, bainan iruntzitara, binperretara, atzekoz-aitzinera. Espainia-ko laterrian den Erri-alderik giristinoena ta birtutetsuena (Eskual-herria), horiche atakatu dute herrarik eta gorrotorik aundienez.

437. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Orr ba, bake Euzkeraz daukogu, lateldunak pax euken: ?geuk eurakandik ala eurak geugandik?

438. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Agiri da ba euzkotarr zarrak bake-ustia ezagun ta adityu ebela, ezagun ta adityu ebezan lez aserre-ustia, gudu-ustia, agiraka-ustia: itxa bere sorrtu edo eratu ixango eben be ikurrteko, aserre, gudu, agiraka itxak sorrtu edo eratu ebezan lez.

439. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Gero ba, zarrtasunari ta eukityiari begiratuzkero, Euzkereak latereak beste zegatyi ala geyago dauko berrerentzat bake eukityeko.

440. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Latereak, bada, beste zegatyi edo geyago dauka Euzkereak bererentzat eukityeko bake itxa Euzkeraz itxorrkun agirija ixan ez-ta bere.

441. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Ba, lenengo atala, bare'n dago: bare'k dikurrtz.

442. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Bake'k, ba, Euzkeraz itxorrkuna daukake gustiz egokija: ba-egillia edo bare-egillia.

443. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Es ba, orregaitik erdaldunen bildurr enas iños izan. Oraiñ neure seme errdaldunduok, errderiak lorrtu esin dabena, egin gura dozue.

444. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Zoias ba aiñbat urrunen, baña es Paris ta orren antzeko galdumendiko lekuetara, espabere onduko zarian toki batera. Agurr.

445. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Bara esan geinke baratzako gauza batzuen sustraia dala, guztiena baleite es izatia, mallukija, madarija... baratzan artuten dira, baña bara eztabe eukiko ointzat, bestela esan bierko dogu b biurtu dala m itz orretan.

446. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Batzokijak dira baratz onak euretan eraiteko azi aberrtzalia; ba ez dira irasiten barre egiteko ta jokon egiteko bakarrik, ez: irasitendira basterra guztijetatik zabalduteko geure ikurritz deuna, geure ?Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra! Irasitendira erri bakotzan, erri bakotzako jeltzalek alkarrtugaitezen eta danok egongaitezen alkatrtuta guda gogorr egiteko geure Aberriko arerijo guztijori.

447. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Norrbait ezangodan beranzat, idazkuntxu au irakurritendabenen: -¿Ez daude ba egin ori, oraiñ arrten, auteskundetan Batzokijak?

448. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Orrela datoz ba, osta-osta igarririk, berebiziko kalteak gizar artera.

449. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Ez dakigu ba soeur monjakin ere sartu dirala ? Falangistak eta italianoak erlijioa salbatu ?

450. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Etzuten ba Franzi osoa ikaratu, nasi, nastu ta trublatu nai ; gero Franzesak elkarren artean nasiak eta gerra zibillan ikusiaz alemanak obekigo, erraxago ta aisago Franzian sartzeko ?

451. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Ez, ez, ez da Españako gerla erlijiozko gerla Zer da ba ? Gerla soziala.

452. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ta ez altzerate oroitzen Erniyo muturra aitatu gendula ia bada gertu, artu makillak, txorrostu idazkortza, ta entzun gure deyari; erabakiya dago eguna, datorren illaren amairua, ta iñori eguna aldatzerik gogoratzen bazayo idatzi dezala lenbailen.

453. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ez al da bada pozgarria benetan Euzkadi maitatzen duanarentzat olako egun bat? Nik baietz uste det.

454. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nola bada bidegabe egiten othe dako uri soberakinak ogiari, eta zer egin dezokegu nun haren sendatzeko edo bederen bai arintzeko.

455. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bada hauche ere halako lurren alde: lotzale direlakotz, hobeki baiterauzkate behin hartu dituzten ongailuak.

456. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Noren beldurra othe dute bada?.

457. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Galda zozuete bada bereri, eia hori egia den ala gezurra! eia ez dauden bethi beren aitzindarien aitzinean ikharan, hoien nahi guziak egin beharrez, beren karguaren atchikitzeko.

458. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zertako bada hori?- Baderasa jaun horrek elhe frango; bainan ezagun da arras errechki, estakuru hainitzen erditik, zertako chuchen jazarri nahi zaioten fraide on hoieri.

459. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez egon bada herabez edo beldurrez galderik egiteko, denean zer galda.

460. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Laurentchek: Zertako? - Ernestek: Ez duzu ikhusten bada nola ari daukuten Eskual-Herri guzia larrutzen, haitz, ametz eta gaztena guziak mozturik daramatzatela.

461. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez denez bada bitchikeria! Nola langile nahasiak nausi jarriak ditugun orotan! Fraideen edo seroren beiratzeko katholikoek holako zerbeit egin balute, ez zuten hola nahi zutena ardietsiko, bainan pekatuko zuketen ederki.

462. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eta nor bada barkhamendu hortarik kampo ezarriko dituzte?.

463. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bai, bada orai danik errailia herrian berian zer nahi phakaturik ere eztiala utziren.

464. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Heldu den urthean, ez dire bada errenkura hoik gutituko.

465. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Bada, emazteari dago etcheko jiteen eta joaiten ongi atchikitzea.

466. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Nolaz bada orduan, gerlako untziak oro eskuetarik kentzen zaizkotelarik, nolaz bada armadaren indarra ez othe zuten hautsi lurrean ere?.

467. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ez da gaitz? Oro aintzinera zuhaurrek erranak zinaizkon eta? Nola bada? Nola?.

468. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez du bada hortan ikhatzak hutsik, gerlako egunetan bezala.

469. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Orain bada gure Goiko jauna gaizkatu gaitzatzu Senakerib-en eskupetik, Goiko jauna, zu Bakarra zeradela, lurbideko bakaldi guziak ezagutu dezaten.

470. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bada orain ¡arrituari!, Tradición Vasca'k, Constancia'k ta Correo de Gipuzcoa'k maiz-maiz euzkerazko idazgayak ekartzen dizkitek.

471. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ikusten dek bada abertzaliak beti aurrera ta aurrera guazela, ta batere uste gabe Euzkadi ta euzkera indartzen ta sendotzen ari dala.

472. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Mendi-aldera daramazkite bi mutikok; bada gabez giro ederra egingo du beiak bazkatzeko, Bei-eramalle, bi mutiko: Joxe Mari eta Martxel.

473. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bada orretxek min eman ziola, batek baño geiagok belarrira esan didate.

474. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Aurrera! euskeraren berritze onetan, bada bear-bearrean gaude onelako lanatzaz.

475. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ukulluko lurr, majaera eta orrma baztarr guztietako garrbitasuna egin dun nekazariak esan lezake, bearr bada abere bat, bi edo iru gaxotu gabe edo il gabe negu arrtan gelditu zaizkala, bada abereai, naiz zaldi ta naiz abelgorriai sorrtzen zaizkaten gaitzen sustraiak, zikin tarrtean egoten dira.

476. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ba emeko obitegijan irakurten da euzkel idazkun bakarra onetara: Ilartitzeko izenik argitaltzerik ez dabela nai uartu deusku Eibar tar Jaungoiko ta Euzkelzale zintzo onek, eta origaitik ipini doguz izen ordeak.

477. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Eldu nazan leku guztijetan Jainkua-lagun erantzun deuste: ekasu, bada, otondo orren erditxua, ta ?Jaungoikua'k ordainduko deutsu!

478. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Ba, itsutasuna gixon adimenan, bere begietan lez, kalte aundikua ba da ziñeskintza gauzetan; ezta txikiagua, ziñesbagatasunak bere bigarren aurr edo semia lez, gixonen biotzan sortzen dauen gogorrkeri ta ustelkeria.

479. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bakit gogo ones beterik Azkue Jaunaren agnrtza ikasten sabisela datorren illeko lenengoko igandian abestuteko jaurrera ba ta es nagitu!

480. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Gogaldu daigun ba doneak (justoak) nekaltzen dirala; irebasteko, apurtxo baten, eta poz-nastean.

481. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 2.ª Doneak surrutada samiñak iruntsi bear ixaten dabez sarri; baña apurtxo baten baño ez, Jesusen ikaslen antzera; laster poztu ziran, ba, ikusi ebenean euren Irakaslea berbiztuta, olan betetan zala bere iragarrija: puskatxo bat geroago, barriro ikusiko nozue... ta zuen alegetasuna pozetara biurtuko yatsue.

482. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Ez gara, ba, aspertuko irarkola au biar dan lez atondu arte. Orain guk neke apur bat artu biar dogu; baña neke onurakorra dala-ta, atseginkorra be bai-da.

483. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Bada auxe egingo leuke iraizeko bizitza oni eustiarren Kristo'ren asarrepian eta betiko ondamendi bidian, pekatura saka egin -dda, semia imiñiko leuken besteriko ama batek.

484. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Eztakit baña; kistar ikastira joaten dan neure arreba Andone'tsuk esan daust: eskekoak Jainkoak bialduak dirala, eta ukar edo limosnen bat egiten jakenean, geure bearrizan gustien barri Jainkoari emoten joaten dirala; alan ba neu be itxaroten nago.

485. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Platon'en idaztiak, Bitoren Erroma'ko irakasle ospetsuak lateralduta (latiñez ipiñita) irakurri zituala esan eutsonian, Sinpliziano poztu zan, eta zorun agurra emon eutson beste jakitun batzuenen ordez idazti aunek irakurri zitualako; arek ba guzurrez josita dagoz, ta, onetan, noizik bein, Jainkoa'tzaz ta Jainko-Semiatzaz egia adirazten da.

486. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 -Ekizu ba ni Kistarra nazala.

487. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Bitoren'ek, destañez, jardesten eutson: ¿Zer ba, eleizako ormak ete dira ba, gizonak Kistar egiten dituenak?

488. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Danok lagundu daigun ba, al dogun bestian, ta Gotzain maiteari pozaldi galanta emongo dautsogu.

489. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Augaitik orren gauza jaungoikozkoarenganako gure abegi onak gero ta andiagoa izan bear dau; herak erakusten deusku ba, nundik ibilli bear dogun, egi zerutarrak billatzeko darabilgun arlo ta zeregin larrian, eta gure ezaupide argalari indarrak kendu bearrean, azi ta sendotu e iten deutsoz-ta.

490. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Azkenez, eta ausaz iñor baño lenago gurasoak: zuen umeak loikerizko ugoldetik atarateko dira ba nire alegin gustiak.

491. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Gusti-gustiok etortea gura genduke, gustion laguntasuna biar dau ba euskeriak burua jasoteko, ta gustioi eskatzen dautzuegu zeuen eretxi ta asmo-gayak idatzita ekarri daizuezala batzarrak aztertu ta erabagi dagizan.

492. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Iruillabete bakotxean zor-artuenak ordaindu ta garbiduriak egitia oso ona da, kontuak garbi eroateko; augaitik ba alegindu beitez gure bezeruak eta bazkideak il onen barruan ordainketak egiteko.

493. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Biharamunean bada, amets haren berri izatu zutenean, guziek erasan (deklaratu) zuten, ez zela behar izpirituaren nahia arbuiatu.

494. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gjaur 00011 Baña, ara: arriok jausi ta bertatik ezin izan gendun argazkia egin, eta bitartean urtu ta asko gitxitu ta txikitu yakuzan; urtuz txikitu ziran aldea zeuk ezarri, ba, ta gero bertako eskuaz antzartu.

495. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Bernardetxo'ren izena eurakin nastuta dabil; bera da, ba, jazokun arein gizuren.

496. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Gurasoak, ba, lenengo Jaunartzea be egin bear ebala-ta, orretarako albait ondoen gertau zadin, etxera ekarri eben.

497. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Bai ba, guzurrek buztena beti oker dauko-ta, azken onik ezin izan.

498. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - Agindu neuntsuna bete dozu ba, Peru?

499. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Ba andrazkoen arazo ta zeregiñak lau dira, ta laurok izki barkiña asikeran daroe, k.

500. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Txanboliñek-ere ezagutu zuen iñoiz bada ordu artan bere soñu ederrak jo bearr zituala.

501. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ? Zerr orrelako aiton iaioa atsekabetzen du bada ?

502. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Belarriak luzatu bada, ? ia zerr dioten !

503. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 -? Bai orixe ! ? Kontxo, kontxo ! Naiko ez det bada ?

504. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Antxe bada egotekotan. Eta Donosti'ñ izan ezik, iñun ez.

505. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - ?Donosti, Goyerri dala uste al dezu, gizajo orrek? Ortan okerr zaude bada.

506. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - ? Txepela zeralako ez da bada izango ! ? Ez orixe ! Izateaz batera zure ama zanak bere argitasuna eman zizula dirudi-ta.

507. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 -Bai ba ! Atso edo sorgiñenak omen dira gure oitura garbi ta jazkera txukunak eta.

508. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00034 Zuek, ba, euskaldun gazte jatorrak, ¡ ez lo egiñ !

509. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 Pettan, emak bada.

510. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 20. Jagi, bada; jatsi zaitez ta zoaz eurakaz ezpai baga, Neuk bialdu dodaz-ta.

511. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Asi zan, bada, arei esaten: Gaur bete da Idazkun au zuen belarrietan.

512. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Esan egiozu, bada, lagun dakidala.

513. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Ba-ziran, bada, gure artean zazpi anai; lenengoa ezkondu zan, baiña semerik baga il zan; eta bere emaztea bere anaiari itzi eutsau.

514. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Gudariak, bada, auxe egin eben.

515. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0075 Itzulpen onegaz geratzen naiz, bada.

516. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Esango nuke! Orduko seme-alabak, ez dakit bada... askozaz...
ZALDUNA - Bai, askozaz ugariagoak ziran.

517. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Ortan dago koska, bada! Ez dezakete askok esan beste orrenbeste. Ez alajaña!

518. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ANDREA - Ez dakit, bada. Ez zait gogoratu nola ditekenik. Agian bidezkoa da, zergatik ez?

519. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 PRAISKU - Ori ere egingo dugu bada. Baiñan bitartean, jauna (Letraduari), jan beza lasai ardo gorri ontaz ederki bustiaz, barrena berotuaz.

520. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Ba-noa bada... ta ongi bizi! (I'go Gelara doa).

521. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MUTIKOA @- Nere ama eri dagolako joan nai dut bada, eta beragatik joan ere.

522. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 IRU IKASLEAK - Nor bere buruaren alde mintzatzea lotsagarri al da bada?

523. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 POXPOLIN - Asi gaitezen.
ESKALEAK - (Abesten asten dira)
Belen'go portalean
Arbola eder bi:
Bata laranja eta
Bestea madari.
Iriki zazu bada
Kurtiña eder ori,

(Txaboltxoak duan kurtiña zabaltzen dute)
Ikusi daigun bada
Gure Jesus ori.

524. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Pampoxa ez ba zitzaidan gelditu bada... Arri ta belarri utzi nituen guziak! Pentsa, jai artan kaballero batek esan zidan Vaya canela!

525. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Lutxi - Ja, ja, ja!! (algaraz). Au Erroxali! Nere ondo-ezean parregin-arazten didazu-ta! ja, ja, ja!! Ez nago bada irri askotarako.

526. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - (Lutxi eserita dagon alkira joanez eta eskua bekokian ipiñirik) Ez dezu bada sukarrik. Oztu egingo ziñan. Ez da batere berorik emen. Manta au botako dizut gañeti (berogarrian ondo bildu beza). Sua ere piztuko dizut, eta zerbait bero artu bear dezu.

527. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Zoaz bada ondo. Etorri arte (atera lagunduaz).

528. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Gero ere jostunak ez dira aberastuko. Lan asko zorretan uzten bait-dute.... Ez derizkiot gaizki, ikastea, kanpora ateriaz. Nere ondoan nai ziñuzket beti; baiñan ez det alaben etorkizuna galerazi nai. Nork zaitue bada amak aiña maite?... (malkoa dariola).

529. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - I ere ez aiz, bada, ijito-kasta, alajañetan!

530. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Ba al dakizu zer gertatzen dan, aizpa biotzekoa. Bada, gu monja sartzekoan, guzia utzita joan bear izaten degu: etxe, guraso, senide, ezagun, lagun, abar eta abar. Komentuan, berriz, besteren esanera gaude: ez borondate ta ez diru.

531. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Orduan lekua izango zenuke Lutxi'rentzat ere...
Xatur - Ez det izango bada? ¡Pozik artuko nuke gañera nerekin! Gaur bertan jardun degu orretzaz. Ez al-da ala, Lutxi?

532. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Nik zer kalte egiten diot bada...? Bost ajola zaio neregatik.

533. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Ain zuzen laguntza billa natorkizu bada. Emakume gazte bat daukat aurregiteko ta asiberria dala-ta larri dabil... eta nabil. Zuk ikustea nai nuke.

534. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Gaizki ba dator aski dezu medikuarengana joatea. Ori dezu onena. Zoaz bada lenbaitleen. Ni lanez buru gain nago ta jendea zai daukat; beraz...

535. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - A zer nolako istillua! Ez ote zaizkit ama edo aurra ilko beñepein? Noan bada.

536. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Tomax - (D. Gabino'ri) Nik ere ba, mediku jauna, Aizarna'ko muturretik etorrita alper bidajea gerta ez dakidan, konsulta egin nai diot bada...

537. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - Zer gertatzen zaizu bada?

538. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ez dakit bada. Joatekoan beti zerbait esaten dit, zirikalaria bait-degu; ta gaur ezta arratsaldeon ere!

539. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari @- Emen nazute bada. D. Martin kapellau jaunarekin egon naiz.

540. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Zaindariak komentuan. Zer ikusi bear ote degu bada.

541. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Izaskun - Ez dakit bada. Etortzeko gaztigatu didate ta emen nazute.

542. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - (Bare) Zer egingo degu bada.

543. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Ganbara - Emen galdu da bada.
Jose Erramon - Bai zera.

544. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Jose Erramon - Oi? Ez du bada markatzen.

545. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Jauna, nere biotzak deitzen zaitu:
Atozkit bada laister, ene Jesus.

546. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Eliz-alkitan egondua naiz
Oben guztiyak oroitzen,
Egiñ ondoren sayatu nitzan
Biotz-barrendik damutzen.
Zeruko Aita eta Amari
Laguntza diyet eskatzen,
Lagundu bada nere obenak
Bear bezela aitortzen.

547. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Erakutsi zaidazu, ori irixteko bidea, arren bada, eta juango nauzu orretarako nere burua iltzeko zorian ikusi bear ba'det ere.

548. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Pello?
AMA.- Bai, emen izan degu... noizik-bein etortzen dala ba dakizu... bada, nere kezka ikusita Malen zuen bidealdera joateko jarri danean emen zegoan eta berari lagundu nai zion...

549. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AlTA.- Bañan, guda-gizon oek etorri diranean zer ari giñan ez al zerate gogoratzen...?
TXOMIN.- Zer?
AITA.- Bada, Ama-Maria'ren agurtza esaten asiak giñan... ta...

550. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AITA. - Bada jarraitu dezagun eta berealaxe amaituko degu...; bere eskutik euki gaitzala eta oraingo estuasun ontatik ongi ateratzea eman deigula Ama-Maria'ri eskatu dezaiogun...

551. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Tira bada; sukaldeko alki oietako batzuek ekarri ditzagun... (Malen alki batzuen billa ba dijoa)... eta gero oieko buruko bi, alki gañetan jarrita ederki, bat bera exeritzeko eta bestea aurrean zangoa jartzeko... (berekiko bezela itz-egiten ari da)... eta gero beste bi alki gutzat berarekin izketan aritzeko... eta sukaldeko mai txikia emen...

552. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 TXINPA.- Bada, gu orren eske etorri gera eta gure eginkizuna bete gabe ez gera berriz itzuliko... gutxienaz gurekin eraman bear degu...

553. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 - Laister etorriko da bada; eta exeri zaitez bitartean.

554. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Jan-da-edan majo egiñ zutenean dendariak esan zion:
- Ia, atera ezazu bada urre puska ori, oraiñ ikusiko degu zenbat balio duan da.

555. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Aurrera, bada, beti bide ortatik agintari maiteak!

556. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Eta Jaungoikoa arren ona ba da, maitasun utsa ba da, nola bidali zizkiguk, bada, oker oyek?

557. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Zer diau, bada, gero?

558. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 - Zer da, bada, Lartaun?

559. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 Esaten dizuet, bada, gertatuko dala nerekin idatzirik dagon au: Gaiztagintzat artu zuten.

560. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (18) Mari Madalen joan zan, bada, Jauna ikusi zula ta zer esan zion ikasleai esatera.

561. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Nik oraindikan ez det bada ezagutu orrelako pozikan, bañon, iruditzen zait, ez dala izango naigabeak betetzen duen aldia.

562. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Arratsaldeko bostetan, bada, eguneko zeregiñak bukatu eta agur oso-oso bat egiten nion munduari eta lurreko zer guztiei.

563. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Jarri ziran, bada, bazkaritan, eta aukeratu zituzten kartako jakirik onenak eta... garestienak, aboa gozatu zuten, urdailla ase eta... gero gerokoak.

564. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 48. Aren laguntza
nolatan bada
aiek uka,
aiek etsaiei
Berak artuak
baitiozka.

565. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Bera da bada Booz'eri zugan begiak ipiñiazi dizkiona, ta bere biotzean gu biontzat errukia sortu eraso diona.

566. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Goratu dezagun bada geure Jaungoikoa, gu, bi alargun triste abekiñ, aiñ errukiorra agertu zaigulako.

567. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Zure lagunak bada, neuk diotsut, osasunez daude, zure ontzidia babes onean aurkitzen da, ta aize zakarrak ere baretu dira, gurasoak erakutsiriko azti-jakintzak ziririk sartzen ezpa-dit beintzat.

568. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Zoaz, bada, aurrera, zaramazkin bideari ekiñik.

569. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Ementxe zegon alabearrez osto mikatzdun bas-oliondo bat, Paun'i eskeiñia, itxastarrentzat agurgarria aintziña; itxasotik gaizkatuak emen tinkatu oi zituzten, bada, emaitzak Laurente jainkoari, baita zintzilikan ipiñi ere jauntzi opetsiak.

570. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Auxe aurkitu dugu, bada, nere kasa: ederrarekiko ta beste antzeko tasunei buruz gizosteak dituten mota askotako ideak erabat zer-danaren ta utsaren arteko unean dabiltzatela, nolabait esateko.

571. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Ori orrela ba'dugu, ikus osalari orrek mai ontan dauden yaki orotako zeiñek onura geyago ta zeiñek kalte gutxiago egingo dit, ta yaten utzi bizat zardaikatu ezik, bada Yaurlariaren bizitzarren, ta onela euki Yainkoari eder datzakiola, gosez iltzen naizela, eta yakia niri ukatzea, osalari yaunak ez nai ta ere ta geyagorik esan gorabera, lenago izango da bizitza niri kendu, geitu bearrean.

572. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Zuek esango duzute, bada, bidezkoa dan edo ez YAKIN-en poza.

573. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Ordurako, bada, Filosofi-irakasle izana zan.

574. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Berrogei ta amar-edo urte zitula eman zioten, bada, ohorezko aipamen ori.

575. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Maiteago ditu bada, anima eder eta aundikia inguratzen duten gorputz ederrak.

576. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Lafitte jaunak, bada, hauxe gogoratu zigun: frantsesaren egoera XVI gn. mendean eta egungo euskararena berdin xamarrak direla.

577. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0049 Guzien erroa adi-izen ori da bada, ta ori bere mailletan ezarri ezkero, iru sail oriek batera detzakegu.

578. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Indarra, nundik du, bada?.

579. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Gure destinua auxen da, bada.

580. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Jendetzaren eta berrikuntzaren aldetik, bada, onuragarria izango dugu Merkatu Komunari egoztea.

581. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Ez ditut bada, gauzak sakon eta osorik ibilliko.

582. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Zer osatzen ote du, bada, tarte, utsune ori?.

583. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Gazte onentzat gertaera au mingarria izan zitzaion; baña beste aldetik erlijioso aiek pozgarri izan zitzaizkion; bada ikusirik gazte onen Modesti, Batutasun eta Obedientzi guztizkoa, guztien biotzak irabazi, eta Prudentzi, Zelo ta maitetasunaz tratatu zuten; eta bera ere bizi guztian esker onekoa izan zitzaien.

584. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Une artatik aurrera premiz ezpazan, etzuan itzik egiten; bada bere anima lurrean baño zeruan geiago bizi zan.

585. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Artu bada zure eskuetan eta gogoz irakurri zazu.

586. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Nola bada begiratu nauzu ain maitetsu, zure kutuna banintz bezela?.

587. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Begira bada; bakardadean eraman zituen neke ta samintasunez irabazi du ain zorion aundi ta arrigarria (diotenez, Maria Magdalenak ogei ta amabi urte egin zituen Saint Baume deitzen zan bakardade edo leizean).

588. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Gaur tartamutu natorkizu bada, ta zu motela etzeran ezkero, besterik gabe igarri didazu.

589. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Orduan nola eksplika organismoen hedakuntzan gertatu diran hainbeste ta hainbeste bereizkuntza? Bada, organuetaz baliatze edo baliatze-ezak organismotan aldaketa heredigarririk sor dezakeala onhartuaz.

590. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Andoain'go alaba... mendi-ttonttorretatik beera begira egoten nintzanetan, neri uxo-abi iduri oi-zitzaidan erria... Antxe, bada, Kale txiki deitzen genion kale artako Berrozpe etxe zabalean, nexka bat ludira agertu zan.

591. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Ez al nekian bada.

592. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 Aor, bada, nola danok geran Errodrigo eta nola danok berrizten ari geran lenbiziko Gertaera Nagusia.

593. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0079 Min dezu biotzean! - Begira bada: Berak ere ez du biotza guk baiño txikiago.

594. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 Erantzun bikaiña, jasandako bidegabekeriagatik illeta jotzen zebillen gazteari agure agurgarri arek emandakoa: Min ematen al-dizu? esaten zion, etzaitezela, bada, ona izan!....

595. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Oraiñ, bada, begiratu, Jaungoikoa'ren Semea'ri, eskuak lotuta, gaizkille bat balitz bezelaxe... gizon koxkor onen galdera lotsagabeak, eta eskubide gabekoak, entzuten... eta ez zaizkigu aiñ eziñ eramankorrak irudituko, guri egiten dizkiguten irañak, Jesus onela ikusita....

596. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Ez zitzaion, bada, ori iritxi, an zegon gizon saldu bati.

597. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Ona emen bada, egitekoa, gaurko egunetako Euskalerri'an batez ere, Euskal-Erri'aren nortasuna eusteko, eta orrelaz egiten baldin ba dugu, euri-tantoa arkaitz gogorrenetan sartzen dan bezelaxe euskal-kultura ere tinko-tinko sartuko da, ta Euskal-Erri'aren nortasuna gotor bizi-izango da orduantxe.

598. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Izan gaitezen, bada, euskaldun zintzoak, eta zuek guraso zeratenok, ez utzi, zuen seme-alabaen artean, euskeraen irakaskintza.

599. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Bai bada: Euskaltzaindiak bait-du ortarako itzal ta aginterik aundiena euskalzale guztion gañean....

600. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Ene ustez, eta gutxi gora beera, evitar, rehuir edo antzeko zerbait adierazten duela dirudi ekidin-ek. Oberik agertzen ezten bitartean, bada, onelaxe itzuliko nituzke: No oír misa y sí rehuirla fácilmente (Harizmendi); .

601. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Ezin dezaket, bada, esan eztuela Lahovary jaunak izkuntza orien berri andirik.

602. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Ene iritziz, bada, eta barka bizait Aita Barandiaran'ek, bagaudezke lasai leengo lo ederrean, Lahovary'ren lanak gora-beera.

603. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Auzo ontan bada, dagonillaren 2'an, jaialdi benetan bikaiña egin zan.

604. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Ene bada! Nerau zorigaiztoko onen lorren ondikoa! ene! ene! ondikotz! il ba'nendi!.

605. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Bada gaur, Gipuzkoa`n dauden piñuen erdiyak gaztañak balira, ta len aitatu ditugun morroyak lanian jarri, aberastasun izugarri ori, bertan sortu eziñik ez legoke.

606. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Ta, nolakoa ote degu bada bere lan au?.

607. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Gure idazlerik bikañenak, aspaldi ta gero, apaizak izan ditugu geienak: aentzat, bada, latiñezko yakintza, euskera lantzerako lagundu bearrean, eragozpen larri izan zitzaien, bide medarretik dijoazanai datozenak zairen antzera.

608. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Alare izenak eman dizkigu eta ez da gutxi, bada beste norbaitek ixildu egingo zitun bildurrez.

609. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Amaibakoa eta guztiz zabala izango litzake bada materia.

610. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Ez zan bada lehen lez, ondokoekin burrukan eta gerlan ibilli behar.

611. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Greziako lehenbiziko filosofuek, bada, eztirudi munduko ordenari jaramon geiegi egin ziotenik.

612. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Ez gaitezen, bada, geiegi estutu eta larritu, baldin jakintsu batzuek erligioaren irakaspenak aintzat artzen ez badituzte.

613. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 XVII'gn. mende-ondarrean, bada, agertu izugarriak egin ziran.

614. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Lantegi onetan, bizia sortzen den lantegi onetan, bada, izadiak darabilzkin elementuak, bakunak dira oso, jainkozko bakuntasun batekin.

615. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Orregatik bada, ez degu artu bear arrotz bat bezela, maite dezun ardi galdu bat bezela baizik....

616. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Zertako bada zure begiak bethikotz hetsi dirade,
Hanbat gogoan zintuen gauzak obratzen ikusi gabe?.

617. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Zendako, bada, uste duzue laborariak zangoarekin baztertzen duela suge itsua, bertzeak lehertzen dituelarik?.

618. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0061 Noiz zaitut bada nik ikusiko. Zaren bezala, zeru gainean?.

619. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 JAUNA NERE BIOTZAK DEITZEN ZAITU:
ATOZKIT BADA LASTER ENE JESUS.

620. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 - Zer da, bada, ausaurtzia hau?, dio Ganichek ostalerari.

621. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 - Hi haiz erdar-dunak zampatu eta nere armada chehatu dituen gizona?
- Ni naiz, Jauna
- Zer nahi duk bada?
- Euskuara bizi dadin - ta goretsia.

622. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 - Gero?
- Zer gero?
- Ez duzu bada bertzerik ikhusi?
- Booo... ba, ba, baziren, ba, han, aintzin-zola batetan gizon eta emazte bat elgarri erasiaka.

623. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 @-" Hauche da bada jeinde horien buru haustea!, du, irri aire batekin, erasten bere buruari.

624. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Zer bada bilatzen du zuetarik?.

625. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0146 Kanporat atheratu zen bada Mukurruteiko nausia.

626. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Nolaz bada ez zen zoria han berean erhausturik baratu, Azkonchilotarrek hori ezin konprenitua daukate oraino.

627. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Errebua, konpainia hartakua pasatzen hasi zirelarik, konpainiako ofizialia ederra atcheman zuen neskatchak, bainan soldadoa ederragokoa; eta, berritz ere erran zion aitari: Zer, aita, holako soldadoa, ez dezakezu bada graduetan altcha?- Eman zuen aitak general!....

628. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Gauza guzti hoik, bada, begien aitzinean izaki, litteratur-euskara unifikatu hunek izan litezkeien arau, erregela eta zuzenbide nagosi batzuk ukituren ditugu hemen, Bilboko Urkixo'tarr Jul Elkargoak beretzat harturik dituenetatik aldatuaz.

629. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Euskara idatzian, bada, denok molde batera jo beharr genuke.

630. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Hunetan, bada, guk heien molderat jo beharr dugu.

631. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Hizkuntza orok idazteko moldean, idazkuntzan, finkatzen dute zangoa batasunaren egiteko; idazkaran bateratze hori egiten dute, nahiz ta aho-mintzatzean ezberdintasunak izan; idazkuntza da, bada, litteratur-hizkeraren gogorgarririk eta euspenik ziurrena.

632. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Behin betiko ikasi ta jakin beharr genituke, bada, h daramaten hitzak eta betiere hala idatzi.

633. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Ez zuen bada gezurtia iduri!.

634. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0203 Jateko eta edateko bada tira, edo nor berak eremana, edo han kausitua.

635. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Haren omena ari da bethi hedatzen, berak ez duelarik bada hauskorik erabiltzen.

636. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Chabierren San Frantses, Iruñan San Fermin Oi Nabarra, gudarien eta sainduen eta gure erroen lur borthitza! zertako bada Gaztelako haize erre, gorriak ditu khosatzen Erriberako zure mahasti eta oliondo baratzeak.

637. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Zerk bada berech dezake ahurtara bat kontzientziaren ganher bethe gaitzetik?....

638. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Aingeruaren hitzak ez dituelakotz sinhesten; ordean Aingeruari galde hori egiten dio jakiteko gauza hori nola gertha ditakeen bada, bethi birjina egoitea hitzemana duenaz geroz.

639. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Nolaz bada hain guti beizik etzen gombertitzen?.

640. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0087 Hola ariz, ez othe niz bada Juduak baino ere hobendunago?.

641. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0186 Zer da bada ordaintza edo penitentzia? Ordaintza edo penitentzia da: laido eta kalte horren chuchentzea edo erreparatzea.

642. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0060 Xalbadorrek
Zendako egin, oi nagusia,
zuk ere hola bekatu?
zure baserri on ori ez dut
santa sekulan ondatu,
lana egiñez aberasterik
izan zaiken ez pentsatu,
zer naiz bada ni aberastu ta
nagusi jauna pobretu?.

643. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Lenengok ez luke inportantzi aundirik ez balitza galestia zergadunentzat eta lurraren emantzan kosterako eroslen eskalan. Iritzien elkar jotze ez bearrak ekarriko lituke ba eraketa oien egita gelditu lezake.

644. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 F.O.R.P.P.A. ia berdiña da, ba lur emantzak eta auen prezioak neurtzen ditu, erosketak, emantza auek pillatuaz eta atzerritik ekarri bitartez. Daukaten diferentzia da F.O.A.P.P.A.'k teorin automatikamente funzionatu bearko dula erori bat izaten dunean, eta bere Junta Rectoran itxuratuta daude, bai administraziokoak bai nekazari eta ganaderokoak, eroslen eta transformazioko industriak, ez orrela komisaria garbi garbi buruspideko eraketa bat da eta bere Comisario General'en agintepean.

645. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Denak gogoan izango dezute, ba orain dala gutxi argitaratu genitun, gobernuak onartutako prezio berriak. Aitu ta esan digutenez ain gaizki ez daudela diote. Ala ta guztiz ere...

646. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Eta egia da, oraindik oroitzen gera Andaluzira egin genun ibilli aldi batetaz, an tabako rubioa jasotzen da, ta ala zioten: emen tabako beltza obenetakoa egin zitekela, ta orrela da, ba Oria, Urola eta Deva'ko ordeketan ikusi al izan degu.

647. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Joan.- Berdiak joan zitzaizkun... eta oraikoan bethikotz. Denbora batez itzaltzen ziren ba gure hiritik, bainan gero burrustan berriz nunbaitik agertzen, sortzen... Orai ez dugu holako lanjerrik! Zer bakea! Ez gestaporik, ez bota-klaskarik karrikan.

648. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Paper eskasaz chuhurra izana gatik astekari huntan emana zaukun tokia, aste bakotch nahi ginuke lerro hautan Eskualdun gazte guzieri mintzatu. Zertaz bada? Gure ustez gazteentzat zerbait intres duketen gauza guziez.

649. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 OROTARIK. Ohart huni. - Gibelaldea biribil herrietarik urrundu zirelarik Alamanak, non-nahi zer nahi obuza, bomba, eta grenada utzi zuten. Bada, zikhinkeria horiek hunkitzea aski dute zapartatzeko, eta horren gatik haur zenbeit hil dire han eta hemen.

650. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Efifiak. - Zer izen pollita eman dioten berehala Eskualdunek, nunbeit norbeitek sasipekoak deitzen zituen gudulari gazte biphileri! Efifiak! Bada, Alamanian ere nahi omen lituzkete orai efifiak, Amerikanoen oldarra Berlinerat gabe hausteko. Himmler horri buruz ari da lanean. Bainan ez othe zautzue orori Alamana, pisuegi iduritzen egiazko eta behar bezalako efifiaren egiteko? Efifia, izena bera bezen arina eta zalhua da, egun hemen, bihar nunbeit, etzi debruetan barna joana, harrabotsik gabe, jauzika, irriz... eta ez da holako Alamanik!

651. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Ez baitugu baa gazter zentzu ondarraren galarazteko aski josteta, arenes kursetako bar ean behar zuten gero dantza gau gehiena. Ez da bakharrik Baionakoa. Hor muntatzeaz geroz, iduritzen zaiote bal bat ondotik gabe ez dohakela.

652. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Hortako gure kanpagnetako muthil gehienak, edo dira karlos gerditzen... Edo, kanpagna utziriz, hiriarat dira ezkontzen. Hau ere ahal dena da ba, bertze bizi molde bati lotzea; tokiz kanbiatzeak, gorphutzeko eta izpirituko usaien kanbiatzeak, nehor guti baitu ontzen.

653. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Miarritze, Plaza-Berri frontona, Aguer ez ontsaz Damestoy lagun Garmendiak, Harambillet-Barennen kontra, Harambilletek urrunagotik bota. Galdu ba Damestoyk 28-25, behin aintzinean joanik eta berdin izanik 24na, eta arizanik gootik.

654. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Egun batez, demboraren aiseago iragaiteko, Fedearen-Hedameneko liburua berekin eremanik, etzen guti harritu han ikusteaz. Tonkineko paganoek hilarazi zutela Charles Cornay, misionesta. Bada Saint-Loup sur-Thouetekoa zen martir berria Herritarraren martirgoak hala hunkitu eta inharrosi zuen Theophane ttipia nun arrats hartan berean hauzoko andere bati martiraz mintzatu baitzitzaion: Anderea badakizu berria, berri handia?

655. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Badakit orobat Jainkoaren deiari ihardesteko etchea uzten duena, Jainkoak ez duela uzten: laguntzen du eta sariztatzen! Nik baietz erraitea nahi duzu? Ba: zoazi haur maitea. Nik benedikatzea nahi duzu? Ba, benedikatzen zaitut. Eta nere bihotz min ezin erranezkoaren gatik, atsegin hartuko dut zure atseginaz. Zoazi, bainan azken agurraren eguna ethorri gabe, utz nezazu zure besarkatzerat...

656. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Jalitzen da. Adiorik ez! Nehori galdatu gabe badakigu denek deus handirik ez duela egin. Ba, arras ederki ebili da, jo harat, jo hunat, Angleterran eta Ameriketan bere burua deskantsatzen zuela. Joan-jin horiek are gure sakelaren gostuz, gure zintzurrerendako probetchu joririk gabe.

657. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ba gaztiga ditzala, jeus lanik egin gabe, bertzeen bizkargain, heien beharrez baliatuz bizi, direnak! egin dezala, eta ez bakharrik erran, ainhitzek erraiten baitute, egin nahi ez dutelakotz.

658. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Urthe huntan ari gira, zerbitzuak ez direla batere gidatuak... Bainan zertako ez dituzte bada zerbitzu-nagusi horiek berritzen?

659. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 AMA BIRJINA HERRIAN.- Nehok etzuen asmatuko holako mundu izigarria juanen zakola biderat gure zeruko Ama Onari! Igandetako arropan bezti, frango unthutsik, besoak airean, nolako fedearekin ari zen jendea othoitzean eta khantuz. Ba eder zen, lau mila hurbil jenderen khantu orroaren aditzea. Etziren denak herritarrak, baziren frango auzo herrietarik jinak.

660. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zertaz pleini dira bada?

661. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1935-eko legek berriz finkatu dute aita-amen poderea beren familietan; atzo kalte egiten ziotenak egun on egiten diote: alabainan huntan da komunichmuaren bilduma: ez da ezin hunkituzko legerik. Atzo ba bihar ez! Egun, churi, bihar suko pindarra bezain gorri! Atzo emaztea familiatik kampo, egun aita-amak batasunean bizi.

662. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez dakit bada ea urus izan ditaken nehor, korda lepotik!

663. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Orduan bezain ahaldun eta azkar izaiteko, behar ginuke jarri elgarrekin, ez bakharrik Frantziak eta Angleterrak, bainan Europa guziak. Aldiz bazter daude ba Alemania, ba Italia... Bazterka eta kasik gibelka dago Espainia... Nola detzazkegu erasia? Utzi ditugu gure batasunetik moztuak: ez dezakete bere gain har, heienak ez diren arrangurak.

664. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bai Amerikano, bai Angles, bai bertze, denak ari zaizkote iso-ka, emeki-ka, nahiz buru bero horiek hoztu edo bederen epheldu, eta hasarre bulta horiek jabaldu. Nahi ba, bainan Israel ala Jordania, bi erresumak ulitchetan baitaude, elgarri ezin barkatuz.

665. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Etcheko anderia bere alaba maitearen despeitzeko, khutcha azkar batean: bada mihise, bada oihal pheza balios, ( berak gazte demboran irunak ) bada dafaila litsdun eder, bada soineko, sar eta sar: artean nigar batez bustitzen dituela...

666. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Denak ongi arrimatu direa ba, etcheko semeak, espartin eta athorra churiak soinean, akhulu fantesiako bat floka batez beztiturik, atheratzen ditu idiak, marra zabal batzu bizkarrean, kopetako goriak uztarriaren pean, pampalinak eta uhalak itze horiz obraturik, hek ere, litsak etchian utzirik ezteietarat abian.

667. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ah, oraikuan ez dugu deus eskas. Ba zieztea?... zaude! ahariari baso bat arno, airoski egin dezan bidea, eta yauzi zembaitez ohora gitzan plazan phosatzean.

668. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 - Ba, ba! erraiten du berztiak.

669. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bertze kunkurra aldiz, aintzinetik zen kunkurra. Jakiten duelarik zer pasatu den, erraiten du: Zer du? Urria errefusatu kunkuraren dako? Ago hi... Nik erakutsiko deiat ba othoitzaren bigarren zatia eta ez deiat, segur, urria errefusatuko.

670. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Ari da ba, dena espantu.

671. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 P.D. Hazpandarrak galdatzen zuen bada: Zertako itzuliphurdika, orai arte hemen denek erabiltzen dugun izkiriatzeko moldea?

672. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eskuarari zimendutzat emaiteko ez dutea bada zaharreria zahar anitu hortaz besterik. Alaina x hori, ch-en ahoskatzearekin, lehenagoko espagnol zaharraren hizkietarik bat da.

673. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eta herri batean bada denetarik, jende zuzen eta aldrebes, memento latz eta oren jostagarri: ikusgarri hortan ere ba.

674. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Sobera zalhu dabiltza, ba eta ez aski kasu egiten bidetan eta bihurgune eta patarretan; bainan, bide itzuli batzuetan, hesi eta bidehegietako belhar eta hostoilak moztuak balire, biziki elgar joite gutiago litake.

675. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Ichtoriadun filma gehien-gehienek bost pondu horien arabera dauzkate potretak; gorputzaren kilikarazteko, ernarazteko, tirriarazteko chehe-chehea hautatuak. Gehienek ba; 50 miletarik dozena batez besteek!

676. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ba zinez eder eta hunkigarria Dialogue des Carmélites delakoa.

677. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez ginuke bada holakorik nahi: guk nahi ditugu lagundu beren lurrak arrazoinik gabe galdu dituzten guziak edo galtzeko irrixkuan direnak, dituzten dretxoak galdatuz.

678. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ba, bainan ardiek baliatu baitute, ahatik aro itsa izan dute mendian, ardura sasoin untan den bezala.

679. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Agian ba, bainan ni beldur ezetz.

680. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Le meilleur accueil vous est réservé, ba, mukurru den plaza edo barne batean!

681. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Ez zait bada iduri.

682. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Baditake. Zer zen bada kali erraiten diozun tresna hori?

683. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Ba, ementxe, ia mutiku oneik dotore bialtzen doguzan.

684. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Ez al dok ba ezagutzen au?

685. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Zer dogu ba Mandiola?

686. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Ba, neu zaarrena nazala, edo zenbat gazte.

687. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Zeu be geldi egona etzara izango ba?

688. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Ez dakit ba. Ni neu Bariñagarra naz, gaur egunian Etxeberri'n bizi arren.

689. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Argi ibili bearra dozue ba ene lagun maiteok.

690. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Ba, erri aurreratu oietan, eguneroko gauza da onelako Irrati ta Urrutikus-Etxeak nornaik antolatzea ta erabiltzea.

691. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Joka dezagun, ba ontan ere kanpokoei begira; ta onartu ditzagun erbestetako askatasun aide oiek.

692. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bizkitartean bazukeen ba griña-garratoin ñimiñoa karra-karra ari bihotz-kantailean: bidelariaren beldurra!

693. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Zergatik bada Maiatzaren 13-garreneko gizonek, IV-garren Errepublikaz nazkatuta ta Frantziaren aunditasuna berpiztuko zuen aberzale bat irrikatuta, beren itxaropena ta konfidantza De Gaulle'n jarri izan dituzte?

694. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Eta alako euskaldun otzak mesedetako beste kalte egiten dautse gure berbeta maiteari: guzurrezkoa da, ba, olakoen euskelzaletasuna.

695. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Euskaldundu dagiguzan ba, geure gogoak eta geure mendiak dirauen arte iraungo dau gure berbeta eder, eztitsu ta zoragarriak.

696. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Bide bat baño ez dugu ba gure asmoak mugara eraman al izateko.

697. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Asmo ta xede ori bete betean ezagutzen dugunon artean ba, ez bedi asarrerik sortu.

698. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Bigarren mallan gelditzen da, ba, Aberria ganako gure maitasuna, eta era orretan, egiten dogun guztia ondo begiratu ta neurtuta egiten dogu.

699. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Bereala ba, Atximo zapatariari Santuaren jantziak jarri, ta, itxurea aldatzearren, arpegia ta eskuak ezti ziriñez igurtzi eutsoezan.

700. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Olan ba, urtean jira oso bat egiten dautzo lurrak eguzkiari eta lurragaz batera lurgañeko guztiok be bardin.

701. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Eta orrelaxe izango zan beti; gizonak, bada, bakarrik ezin eikean ordaindu pekatuaren zorra.

702. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Origaitik esan eutsen aingeruak artzaiñai: Etzaitese geiago bildur izan... Salbagilea jaio da, ba, ta zapietan batuta aurkituko dozue.

703. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Zer izango ete ba bitartean erlejiñoaz? Aztuta baztertuko ete dabe? Ez; lenengo mallan beti erlejiñoa.

704. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Baña, aor ba, eskatu euskun etxe-sria, errentia, larrengitxua iruditu jakun: irureun franku illean, eta guk, orduan, urri geunkazan diruok...

705. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 - Ba, neu naiz areetariko bat. Berorregaz egin neban lenengo komuniñoa, ta arrezkero sarritan joan naiz. Berorregaz konfesetan.

706. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Berrogetamar bidar esan deutsat egunero Ama Birgiñeari: Erregutu eizu gu pekatarion alde orain eta gure eriotzako orduan. Zelan itxiko nau ba bertanbera Ama maite orrek une onetan?

707. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Familien bakea ta batasuna lortuteko, zegaitik da ba errosarioa otoitzik egokiena?

708. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Naitanaiez, ibaia igaro bear ba, oillarrak atrapau al izateko.

709. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Ba... 1921-ean. Urte orretan sortu zan Irlandako Errepublikea. Baiña, zoritxarrez, naziño osoa ez da oraindiño libre. Iparraldeko zati bat, Ulster deritxona, Inglaterragaz alkartuta geratu zan.

710. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Inglesak zelan sartu zirean ba Irlandan?

711. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Idatzi beza ba euskeraz esango lukena erderarentzat eskolan ikasitako idazkerakin eta kito, euskerarentzat obe erderaz idaztea baño.

712. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Justiziaren eskariz, bada, agintariak benetan saiatuko dira erri-txiki edo minori oien giza-balioak laguntzen ta batez ere, bere izkuntza, kultura, tradizioak eta ekonomi ogasun eta ekiñaldiak.

713. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Argiro dago, bada, bere dotriñan agintariak izkuntza txikienganako daukaten eginbearra.

714. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Ikus dezagun, bada, zer eta nola ulertu bear degun prensaren askatasuna esatean, Aita Santuak gai ontaz eman dizkiguten erakusbide batzuk gogoratuaz.

715. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Baña santaeskaleak ez ote dira ba gureraño iritxiko?

716. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Bai, alaxe naiz ba.

717. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Ez dakit ba, txarto ez ba-nabil denporalea daukagu gañean ta ez gero txikienetakoa, um!

718. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Ez ba aitona, kanpoan izaten naz urte guztian eta.

719. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Aberastu, ume! Ez al'gera ba aberatzak!

720. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Ara ba or, ume: Jaungoikoak lur azpian gorde du ta merezi deguan neurrian ematen digu urrea.Or ez du iñork ostuko...

721. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Eta ortarako zer egin bear da ba... Nik egingo nuke!

722. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Erdera apurtxo bat ikastera joan zan ba...

723. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Goazen ba. El que mucho abarca poco aprieta. Ori esan nai al dek?

724. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Zer ba?

725. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Zer esan nai ote du ba?

726. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Ez nikek ba esango orixe, ez nauk erri ontako ta.

727. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Nora eramango aut ba; iltegira!

728. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Iltegira? Ilda al naok ba?

729. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Eta zergatik ez ziñan ba Maritxu'rekin ezkondu?

730. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Bere etxekoak iñola ere nai etzutelako.- Ta Maritxu'k berak ezer zion ba'da? - Ezetz arek ere... Etxekoa ezan eta!...

731. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 An gure aurrak ikasiko luteke euskaldun elea, gure oiturak eta emen bear diran beste gauz gustik.Ikusi ba askoren artian itzegiñez, Eusko-etxe'ko biltzarretan gerta araziz, bein idesten badegu egintza eder eta bearresko au.

732. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Jakin ba...

733. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Auxe degu ba itxas-edestian gertakizunik gogoragarriena eta goralpenak bidez okertu ziran.

734. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Getari'ra jo zun ba eta an murgildu zan paper zar artean aldi berean euskaldun jendearekin ezur da mami eginik.

735. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Orrenbeste kalte edo mesede ekarri al zuten indar oek ez al zuten ba bere personalidade bereizia?

736. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Orregaitik bada, auzi ontan, filologoak dute azkenitza.

737. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 LEC.: Asi gaitezen bada; ea Mitxelena jauna!.

738. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 SATR.: Zer derizkiozute bada? Baionakoakin?.

739. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 - Leenengo, idatz-atal auek irakurri itzazu:
Jaunagatik katepean lotuta nagoan au erreguka nagokizue, bada: Berak egin zizuten deiari dagokionez ibilli zaitezteela, oso apal, otxan eta pazientzi aundikoak izanik; elkarren uts-egiñak maitasunez eramanik espirituen elkartasunari pakelokarriz eusteko arduraz Efesotarreri 4,1-3.

740. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 - Nondik ibili zara, bada, umea, gau guztian geuri ezer esan barik? - gurasoek laztanez eraso eutsoen zioten Babiri, Albertek, oeperik oepe bere billa ibilli zala, esan euan zuan, Aitak sariz bete euan zuan Babiren logela: gozokiak, edergailuak, muñekak, tebeoak, ipuin marraskituak etabar.

741. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Bada, esan daunadan diñadan lez, Laminondartzara joan, neuretzako eta Enrirentzako lain toki idoro ez zonan unan gauza erreza izan, ez, neure jantziak, Enriren tokizain, alde batera itzi, gantzuen ritoa bete, eta luze-luze eguzkia artzen asi nintsonan niñunan.

742. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0138 zori naia
dozu indar
biotz ezin aseturik
zelan bada
elduko za
biotz eukitera pozik?

743. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 222 Melanti.- Ondo dakusgu orain be, ziztrin batek beste ziztrin bat daroala eskutik, jainkoak bada bakotxa bere kidekoaz batu oi ditu beti.

744. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Orain, apaldu dozuen ezkero, zoaze zeuen etxeetara ta lo egin: biar, eguna urratu baizen laster, zaar geiagori dei egiñik, atzerritar au arrotz bezela artuko dogu jauregian, jainkotasunai sekulako opariak eskiñitakoan, beroni emon bear dautsogun laguntzaz mintzatuko gara, neke ta ezeren kezka barik, eta geuk lagunduta, txit urruti egonda be, bere sort-lurrera bizkor eta alai eldu daiten, eta bere eskualdera jo arte iñundiko kalte ta ezbearrik izan ez dagian; bere etxean aurkitzean, bada, igaro bearko dau aduak eta Gorulari alasokoak, bere amak argitara ekarterakoan, aria irutean erabagi ebena.

745. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Eta bidezko bakartiren bat ba'legoke eurekaz, ez yakoz estaltzen, geure jatorkiz, bada, orreitatik ur-ur gagoz, Kiklopetarrak eta Erraldoien enda basatia legez.

746. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Baiña ez egon zuek orren zain: momentu onetan ez dautsuego Jesus'en Teresa nor zan eta zer egin eban esango; ortarako, bada, santuen auzietan ardura dauan gure Eliz-Alkarteak ain arretaz gertautako liburuan batu dauan bibliografi bikotxa, Santa onen bizitza ta edestia, naikoa litzakez, bai orixe!, oneik itz laburpean egokitu nairik lebilken edonor kikildu ta lur-jorik izteko; emakume arrigarri onek, izan be, sartu gura genduken zeatz-eite ta bereizgarri guztietatik gaiñez dagiala dirudi.

747. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Eta beharko, bada Felipe II garrenaren aldian Inperio Españarren urre-aroa eta Bizkaiko foru arauketari begirunerik zindoena histori unadan idetuten diran arren, Austriatarren errege azkena Carlos II garrena 1700 urtean hil zanean, tronura errege-leinu batek igongo dau, ez lotsea gordeteko ta ez eurek, erregeek euren eskuetan Jaungoikoagandik hartu eben agintepide biribilaren mugatzaile izan daiteken askatasunik danik be aintzat hartzeko zeharo gauzeztana dan leinua.

748. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Baina euren ahalegin guztiak gozakatx porrot egiten dabe Madrileko harresi baterakoiaren aurrean, eta hainbestean, bada liberal aldra hau be, karlista epelduak ainean, guztiok saldukeria baten opagei izan dirala susmetan hasi dalako.

749. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- (Laztanka hasten zaio) Nere muttiko gaixoa. Ta zer izan duk bada?.

750. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 TABERNARIA.- Lehen ere bota duk bada.

751. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 AMA - Egia jakin nahi baldin baduk Antton, egia jakinen duk. Bai, dolu diat! Baina orduan, orduan ez zuan orain bezala. Ez zuan aise, ez zuan erraz, ez zuan posible. Ez nian nahi jendeak nitaz mintza zitezen. Ez nian nahi eriaz erakutsia izan. Eta bereziki, bereziki, ez nian nahi, beste senar bat hartuz, zuek paira zenezaten. Beldur ninduan beldur, ene egitatea ez zenutela sekula konprenituko eta ene senarra, zuentzat, ez zela gizon arrotz bat baizik izanen, gure habia goxoaren suntsitzera etorria. Horregatik bada, nihaurek altxatu zaituztet. Ahal bezala, baina nihaurek! Zuentzat sakrifikatu nauk. Alta... (Eztulka bortitz).

752. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 KRISPIN: (Agertzen da kanpoko atetik BIXENTErekin). Bada, pentsatuko duzu zertara natorren...

753. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 ESMERALDINA - (Aparte) Ene bada! Hau da ona! Beste batek ere nirekin ezkondu nahi duela?... Nor demontre ote da? Ezagutuko banu behintzat!

754. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0069 KADMO - Eta norena da bada besoetan duzun burua?

755. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - (Aparatua ezartzeari bukaera emanez). Ez egin oihurik, ea zer pentsatu behar duten auzokoek. Ixo! (isilerazteko zer egin ez dakielarik, etsita, serbileta bat sartzen dio ahora). Ea horrela isiltzen zaren! Ene bada, Antonio, urdintzen ari zara... Ai, txepela naiz ni gero, zulo guztiak itxi dizkiot-eta. Nola hartuko du arnasa, bada? Zer jarriko diot serbiletaren ordez? (ingurura begiratzen du).

756. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Alde egizue: jarraituko dizuet. (Badoaz KLITO, DARDANIO eta VOLUMNIO). Mesedez, Estraton, gera zaitez zeure jaunaren ondoan: aipu oneko gizona zara zu. Zure bizitzak izan du ohore-ukituren bat: eutsidazu, bada, ezpatari eta bihurtu aurpegia ni gainera oldartzen naizen bitartean. Nahi al duzu, Estraton?

757. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 BETTIRI - Hortakotz bada behar huke gurekin etorri... Ez haiz hemen egonez hobekiago izanen... Lanik ere ez izanki eta... (geldi). Bestalde ez zanala uste ukan, orain kanpañetan lehenago bezala dela! Ez zanala hori ahantz! Are, Maialen delibera hadi! Ama eta Gilbert pozik izanen ditun... Ni ere bai, dudarik gabe...

758. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0122 JOXE MIGEL - Sartu, jaunak, eta bazkal gaitezen. Gaur bada, Jainkoari esker; gaurgero, guretzat gauzak okertzen baldin badira, ez dakit izango ote den.

759. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 BERETERRETXE - Lasai zaitez, bada, Mari Beltxa, laister gure artean izanen baitugu.

760. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 Telefonoa! (Erantzutera doa). Dick izan baietz! (Telefonoan). Bai?, kaixo Dick... Bai, hemen dago nerekin... Hemendik pasa da eta neronek ere joan beharra baitaukat... Bai bi lagun zahar bezala... Zer edo zer hartu eta gero zinera joatekotan ginen. Bai, bai ondo nago... Baina ez al zinen bada, Chicagon? Orduan konferentziarekin xentimorik gabe geldituko zara... Egon, egon... Lindarekin jarriko zaitut... (Telefonoa) Lindarekin jarriko zaitu... (Telefonoa ematen dio). Zurekin hitz egin nahi du. Chicagotik.

761. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Billa zazu, bada, eta etzazu bazterrik nastu.

762. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 KALAMAX - Gizonok oiloak baino ahulagoak ote gara, bada, Antton? Oiloaren ipurtzulotik hain aisa lerratzen (labaintzen) den gauzak, neure eztarri zuloan planto egin? Nork pentsa halakorik gerta zekidakeenik?

763. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 LUIXA - Gutxitxo esan diat, bada. Zer gehiago nahi duk?

764. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 PAULO - Galtzairua bezain gogor bihurtuko naiz, bada. Uste okerretan dabiltza koipelustreok nerekin. Ez didate berriz ziririk sartuko (iruzurrik egingo).

765. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 A. KATTALIN - Non edo non urre minaren bat topatu dute bada. Duela (orain) egun batzuk entzun nuen esaten, Madrilera joan behar dutela bizitzera, eta hori ez da dirurik gabe egiten. Honez gero (honezkero, dagoeneko) pentsatuta edukiko dute nongo errapeari eragin.

766. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 MALEN: Arbizaharko Martin-ek ez du horrelakorik esaten... SANTXO: Martin-ek? Zer entzun diozu bada txotxolo horri?

767. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Ez dadila joan nirekin oraingo gerrara edo bestela lepoa moztuko diot. Nazkagarri txotxolo zaharra! Euliak baino ere indar gutxiago eta gezurretan hasiko ote da bada? Hitz erdi bat entzuten dudan unean, zazt! agudo.

768. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 BIXENTE: Zer dira bada paper horiek?

769. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 BIXENTE: Bada, nere osabarekin konpondu beharko duzu.

770. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 KRISPIN: Bada, datorren larunbaterako ordaintzen ez badidazue aurrez duzuen zorra, kalera zoazte behin betirako.

771. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 TXOMIN: Eta zuk zer egiten duzu bada hemen?

772. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 ITZIAR: Zer egingo dut bada? Itxura ederrekoa naiz besteekin batera joateko. Gaurtik aurrera horiekin ibiltzea ez da errez izango neretzat.

773. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00036 -Beteko dizut, ba, gutizia hori; baina zihur naiz, laster damutuko zaizula eskabide hori egina.

774. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 - Nola zaude bada hemen, hain bakarti eta hain triste?.

775. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00117 Gauza hauek jan behar baditut mundua korritzeko, zer egingo dugu ba!

776. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00146 Has gaitezen, bada, egozpen erizpide hauekin.

777. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0051 Joan zaizkit, bada, beldur guztiak, denak ezagutu ditut eta.

778. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0051 Zer egingo dugu bada!.

779. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 - Aitona, zu zoriontsu al zara? - Bai, noski, izango ez naiz bada! erantzun zuen aitonak.

780. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Nola faltako zitzaion, bada, han bertan janariak egiten zituzten eta?.

781. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 - Gaixorik al zaude? Nola liteke? Gaur goizean ohetik jaiki zarenean ondo ibiltzen zinen bada.

782. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Mauriee Ravel Nork ez du entzun inoiz Ravelen boleroa? Bada, Maurice Ravel musikagile ospetsua Ziburun jaio zen 1875an.

783. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Bi kontu horiek, bada, nolabait ere ezkondu behar ditu: adierazi nahi dituen pentsamenduak zein diren garbi izan eta pentsamendu horiek ordena egokian eman.

784. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Baditugu, bada, bi elementu idazten hasteko: erabili, nahi dugun estiloa zehaztuko dugu lehenik eta egiteko idazlana paragrafoetan banatuko dugu.

785. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Laburtzeko, bada, gogora itzazu orain arte esan ditugunak: estilo arina eta argia aukeratu; ideiak pasarteetan berezi, ideia bakoitzari pasarte bat emanez; pasarteek, normalean, esaldi bana baino gehiago behar dute; azkenez, esaldiaren zatiak komak, marratxoak eta parentesiak erabiliz bereziko dira.

786. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Halatan bada, beste bidetik abiatu ginen gu.

787. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Halatan bada, erromatarren tradizioari jarraikiz, duke bat izendatzen dute frankoek mugakide bilakatu ziren Akitania eta Baskonia, nazio bion artean.

788. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Bapatekoa diogu, bada, bertsolariak kantatzen duen unean bertan, abestu ahala sortzen duelako bertsoa, aldez aurretiko prestakuntzarik gabe.

789. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Gaur egun, bada, bertsolaritza munduan gauza bakana izan arren, lehen, literatura idatzirik ia ezagutzen ez zen garaietan, fenomeno oso zabaldua zen munduan, kultura zahar asko (grekoena, hebreoena...) bapateko bertsogintzaren jabe zirelarik.

790. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Izaki bizi hauen erretratuaren teknika jorratuko dugu, bada, ikasgai honetan.

791. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Idiak, eskuinera pittin bat mugitu izan bazen, bada, ez zeukan errekara bitartean geratzerik, eta mila puska egingo ziren idia eta gurdia.

792. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Marrazkiek ingurugiroa deskribatzen digute, bada, giro hori deskribatzen ikasi beharko da.

793. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Mekanika klasikoaren abiapuntu nagusia jarri zuen bada.

794. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Argi eta garbi ikusten da bada, magnitudeak definitu, unitateak erabaki eta horiek neurtzeko neurgailuak hobetu diren heinean aurreratu dutela Fisikak eta Kimikak.

795. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0101 Egoera horretan, bada, askatzaile bezala presentatu ziren erromatarrak baskoinentzat, bederen hegoaldeko mugetan.

796. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Halatan bada, noranahi hedatu zuten erromatarrek produzioko sistema esklabista.

797. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Horregatik, bada, ez da bidezkoa gure arbasoen artelanak eguneroko elikadura segurtatzeko egiten dituzten ekintzen lekukotzat edota euskarritzat hartzea. (A. LEROI GOURHAN).

798. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0138 Herri germaniarrek, bada, oso kulturatze azkarra jasan zuten, latinez hitzegiten hasi eta kristautu egin bait ziren.

799. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 - Esaten dizut, bada, lasai sakatzeko.

800. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 - Ezetz, bada, lasai sakatzeko!.

801. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0055 Has gaitezen, bada, beren estereokimika aztertzen; edo, argixeago nahi bada, atomoen hedakuntza espezialak nolakoak diren eta zer ondorioak dakarzkiten ikertzen.

802. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0080 Horregatik, bada, ura behar dute eta ez baditugu garastatzen, hil egiten dira.

803. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0246 Honek duen funtzioa ongi adierazten du bere izenak: ikus dezagun bada 22.9 irudiko adibidea.

804. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Eska ezazu, bada.

805. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Bada, erantzuna ez dago aurkitzerik arkeologikoetan soilik, zein definiziotatik abiatzen den baizik.

806. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0096 Ez da, bada, harritzekoa CNCari buruz aritzerakoan NC teknika hitza behin eta berriro azaltzen bada.

807. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Zergatik ez, Anbruxio? Jesus haurra ez al zen, bada, asto baten arnaspean jaio?.

808. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Ez zekiat, bada.

809. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Nik bazekiat, bada.

810. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Holako musika ederra iruditzen al zaik, bada?.

811. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Baina ba al zenekien edota burutik pasa al zitzaizun inoiz gizaki horiek euskaldunak izan zitezkeela? Bada, halaxe da.

812. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Bada, ez ziren eguna eta gaua bezain desberdinak eta aurkakoak Hung-Wu eta Ching-Fu? Biharamunean, Ching-Fu eta Su-Tao ez ziren azaldu Jauregira.

813. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Zer diozu, legea zure alde dagoela? Erabil ezazu bada, eta utz nazazu pakean!.

814. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Nola iritsi gara, bada, egoera berri honetara?.

815. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Demagun bada, ikasgela batetako bi ikasle eta ikasle horiek lortu dituzten puntuazioak bai hiruhilabeterokoetan bai Ekaineko examinetan, ondoko taulan agertzen den arabera.

816. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0348 Azter ditzagun bada,sxy-ren baitan dautzan oztopoak.

817. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0417 Azter ditzagun orain bada, sinplifikazio horrek sortarazten dituen arazoak.

818. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Aurretiaz jakin ezazu, bada, lan nekeza proposatzen dizugula.

819. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Ikus dezakezunez, bada, modu asko dago idazlanak egokiro hasteko.

820. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0241 Hona hemen, bada, pluralismoaren tesia.

821. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Baina egun ez dirudi energia soberan dagoenik, NONDIK atera, bada?.

822. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0410 Une honetantxe sartu ziren, bada, gaurgero beltzak diren herri sudaniarrak (Dakar-etik Ethiopia-raino hedatzen direnak).

823. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Acheul-kulturako haizkorak ere ez dira abaro berdinean kausitu; baina aurkitu diren hirurak Riss-Wûrm izozteartekoak dira: klima epelekoak, bada.

824. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Hirurehun mila urte ingurutik paleogizaki katebegia sortu arteino bizi izan zen arkegizaki eboluziotua, bada prejakintsu mailara heldurik zegoen, noski.

825. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Hibaiak erabili zituzten, bada, arte-ohian zarratuak gurutzatzeko, baina bereziki komertziorako.

826. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Koba kultura zentralak, bada, Kantaurian finkatzea lortu zuen; gainera Los-Husos kulturari bortizki eragin zion, Santimamiñen bertan ere nabari da eraginik ukan zuela, eta zerbait gutiago, baina baita Halliade kulturan ere.

827. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Badakizu, bada, hau ikusten duzunean zuri zerbait berezia esan nahi dizugula eta ez dela haurrentzat idatzia.

828. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Nondik hasi, bada, dugun materiale osoa taiutzen eta aztertzen?.

829. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0025 Atezaina: Ehun pzta. mesedez Neska-mutilak: Ehun pzta? Ene bada!.

830. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 Idazketa honek bada, 75 mm-ko zuloa H posizioa eta 8 kalitateduna, neurri bereko f posizio eta 7 kalitateko ardatzarekin doitzen dela adierazten du.

831. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Bada, Patxi zahar hori azkenetan zegoela uste baino azken luzeagoa izan zuen, halere ezkutuko bilera horietako bat izan zen Ostatuan.

832. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 2. Bada nik zera uste dut. Honela hasi zitzaion.

833. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 3. Ez dakit bada. beharbada. Bai horixe! Arrazoia duzu!.

834. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Hiru sailok ikertzen dabil, bada, LEF taldea, eta horretarako Jardunaldiak antolatu ohi ditu noizbehinka.

835. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Nola neurtu zen, bada, argiaren abiadura?.

836. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Oraingoz ezagunenak bada ere ipiniko ditugu.

837. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Azkeneko lan hau kontutan harturik bada, deformazio-energiaren bidez kalkulatutako gezia, 5.13. atalean lortu eta (d`) ekuazioak gogora erazten duenarekin bat dator (3) Ikus Theory of Elasticity, 150. orr., 1934.

838. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0029 Lehen urteak, bada, Donibane Lohizuneko hiri pollit eta nahasi hartan iraganen zituen, bere osaba kapitainaren ardura eta babespean.

839. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Ikusten dugunez, bada, ez ziren oro konbertitzen, eta Soulice-k argitaratutako Pabeko Parlamenduko paperek diotenez, hor ikusten ditugu mugan ihesi Espainia aldera eta gartzeleratuak preso harrapatu ondoren, Ferran, Barrere, Nay, Jean de Lacassis eta muga pasatzen laguntzen zituena, Jean Gourie, denak epaituak 1686-1687. urteetan.

840. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0033 Orduan, bada, 2) Segmentuen tasunak eta tasunen ordena ahalgarriak osoan (Completely specified) zehazturik.

841. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0143 Artikulazio modua, bada, guztiz desberdina da: Beheranzkoetan: (NAVARRO TOMAS, 1977,48).

842. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 Bada hemen, ordea, aurrerago jo gabe ere, argitasun-beharrean dagoen puntu bat: astaputz moduko hitz elkartuak aparteko multzo gisa zergatik hartzen diren.

843. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0158 Gauzak honela, bada, aldaki guzti hauek izanen genituzke (azpimarraturik aspektua): (...).

844. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0441 Ikus, bada, honako adibide hauek:
(13) a. (Etxeita, Josetxo, 182. orr.)
b. (Agirre, Kresala, 50. orr.)
c. (J. J. Mogel, Echeco escolia, 192. orr.)
.

845. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0019 Arin ibili bada!.

846. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 - Ene bada, zuek biok - harritzen da amona-.

847. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Jarri zituen, bada, betaurrekoak, jaiki zen ohetik, eta oin-puntten gainean leihora hurbildu zen.

848. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Ez al dakizu, bada, orain dela urte asko eta asko nabilela ni eginbehar hauetan? Inortxok ere ez dit ez ilerik ez betilerik ikusiko!.

849. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 - Miloi erdi bat egin beharko, bada, jauna.

850. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0102 Jarri zen, bada, gure Petrikillo leihoan, barrena lasaitzeko, bere aitak eusten ziolarik eta berehalakoan atzeko bagoi batetik halakoxeko deadarra entzuten da: - Purokiko horrek, kontu! tunel bazterra jo gabe.

851. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0102 Jarri zen bada lotan gure Patxiko ahalik eta postura erosoenean, baina berehalakoan semea astinduka hasi zitzaion: - Aita, kaka... larria! - Berriz ere? Hoa zakurraren ipurdira!.

852. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0112 Hondarribia: Ez diat, bada, asmorik eta horregatik heu bezain gizona nauk edo gizonago, zeren esaera zaharrak dioen bezala: jokoa ez da errenta, hobea oiloa erreta.

853. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0123 - Harritzen nau, bada, niri ezertxo ere ez esana nagusi jaunak.

854. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0123 - Baliteke, baliteke... Zatozte, bada, ezin egonen baikara bera etorri artean zain.

855. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Atzeko ate ondoan ez dihoa, bada, askoz hobeto gure Asier G.; honek halere bota du eta gaitzerdi.

856. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 - A, bada, nik ere bai Edurnek bere apartetik, hortxe, zuenaren ondoan.

857. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 Bada, prest dago zu, nahi duzunarekin, bere etxera gaurkoz eramateko.

858. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Hurrena handik ispilura ere joan beharra omen zegoen, bada... Baita joan ere.

859. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0089 Ez dut ondoan inor nahi. Inortxo ere. Rosarena jakinki, nolaz bada...!?

860. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0016 - Bada, lehengo batean kontatzen zuen zaldi zuriskak Parisen korritu nuen, eta printzesa batek azukre koskor bat eman zidan.

861. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Oraingoz bada zerbait, pentsatu zuen.

862. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Esan zien bada bere aitari eta anaiei nolako astoa zekarren.

863. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0058 Azkenik, infernuak ez zuela bada hartzen eta zerualdera joan zen Patxi.

864. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0009 Sartu zen bada leizean.

865. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 - Horrenbesteraino diozunez gero, orraz iezadazu bada - esan omen zion azkenean, eta bere burua atso haren eskutan jarri omen zuen.

866. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0068 Sartu omen zituzten bada hamabiak gela batean eta giltzak hartuta, ba omen doaz biak kapitainaren gelara.

867. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0068 Eta oherakoan, Tontok kapitainari, ez zela bada gauza egokia neska gaztea gizasemearen aurrean eranzten hastea, eta lehendabizi kapitaina ohean sar zedila mesedez, eta bera gero bigarren sartuko zela.

868. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 Nola arriskatuko nindukek, bada, honen gauza saindu bat lokatzetan zikintzera.

869. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0199 - Al da, bada, errege bat baino gauza kaskagogorragorik?- zioen ernegazioz marmarka Azerik.

870. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0016 Igaro gaitezen, bada, beste material mota batzuetara.

871. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0028 - Hemen daukazu, bada, ahuntza.

872. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0029 - Beste biderik ez badago - erantzun zuen Yañezek algaraka. - Ikus dezagun bada gure etxe berri hori.

873. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0047 - Sar gaitezen bada negutokian.

874. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0047 Gainera, punta pozoitua dauka. Kontuz bada...

875. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 - Ez dugu bada beste biderik. Tirokatu dezagun tximu haundimaundi hori. Eta gurutzatu dezagun errekastoa.

876. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Victoria aldera doan ingles bat ote da bada? - Ez, jauna, ez dut uste. Handik datorrela uste dut.

877. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Bada, erasotzen badugu, tiroren bat bota dezake eta finkako norbaitek entzun ere bai.

878. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0070 Han zetorren bada, hura ere, Tomentzat izan zitekeen pertsonaia gorrotagarri eta afektatuena.

879. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0082 Zertarako izan ziren, bada, juramentu guzti haiek? Gero hitzegiteko, ala?.

880. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0082 Ez ote zuten, bada, indiar madarikatu hura harrapatu eta lotuko? Harrapatzen ez bazuten, beregana etorriko zen eta desegingo zuen.

881. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0096 - Bada, seguru asko, ez dugula ordua ondo kalkulatu.

882. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0111 - Baina zer egingo dugu gordeta daukagun beste gauzatxo horrekin? - Ez dakit, bada.

883. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Nola jakinen duzu bada! Hemen bizi nahi baduzu, hemengo agindu eta lege guztiak errespetatuko dituzula zin egin behar diguzu...

884. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Elkar agurtze ospetsu honen ondoren, joan ziren bada IOKIN eta BITXINTXO apaiztegirat.

885. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0091 - Zer bada? Beldur ahal haiz? - Bai, beldurra ere zerbait bai, baina, behar handirik ez dudan zerbait lapurtzea... okerragotzat jotzen diat eta... ni ez nauk sartzeko prest sentitzen.

886. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Bere linterna ikusi ote zuten bada?.

887. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0158 - Has gaitezen, bada - ekin zion Amando-k -.

888. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 - Nola emango dizuet, bada, dirua? Diru hori nola eman?.

889. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0128 - Lanean hasi gabe nola irabaziko duk, bada? - Lana esan duzu? Honela egiten dut nik lana.

890. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Hasi nintzen bada bidean gora, eta ordu batez, ez nuen oztoporik aurkitu. Ez eta ezeren arrastorik ere.

891. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 - Zergatik izan behar dut bada beldur?.

892. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Izen auek gomendatzen zaizkie, bada, gure egutegi, aldizkari eta gaiñerako orrien Zuzendari eta Argitaratzailleei.

893. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0010 Ba, baserri hartatik ezkerreruntz ageri zen bada zuhaiztia, harizti eder bat, zuk esan bait zenidan zergaitik ez ginen joaten hara meriendatzera, amari oihu eginda, eta nik ezetz (futbola botatzen bait zuten zortzitan telebistan), amak ezin izango zuela malda haietatik ibili zapata takoidunez, eta bestalde berandu zela, berehala ilunduko zuela eta gero ezin izango ginela etxera itzuli, eta zuk sekulako seta hartu zenuela (izugarrizko kasketak hartzen dituzu batzutan, pottoka, eta hori ez zaio batere gustatzen aitari!); oroitzen zara guzti hortaz?.

894. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Ordulaurden bakoitzean geldiunetxoa, hamabost segundu itxoin arnasa zerbait oneratu arte eta beste hamabostetan bihozkadak zenbatu; kontu handiz, hortxe baitago ihardun osoaren gakoa; kopuru horretatik berehala ateratzen da minutuko zenbat lituzkeen, eta zifra horrek erakutsiko dio daraman abiada behar bezalakoa den ala ez, aerobian ala anerobian ari den, zeren gertatu baitaiteke agian ariketa osasungarrian dihardualakoan, bihotzaren kabida areagotzen alegia, horixe baita oraingoz komeni zaiona Manuk dioenez, eta Manuren hitzei jarraiki nahi zaie itsu-itsuan gertatu daiteke, bada, bizkorregi joatea ea bihotza zabaldu gabe bihotz hormak sendotzen eta gogortzen ihardutea, eta oraino ez dago horretarako prestatua, ez da gauza oxijeno zorrean aritzeko (atletek egin ohi duten bezala), hori aurrerago datorke, bihotza zabalago dukeenean, erritmo larriagoei eutsi, sufrimenduari aurpegi eman ahal izango dionean.

895. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0014 7) Bada iberoek, gaindituak, menperatuak eta hontaratuak, beren lege, ahuntz eta iberiko hizkuntza lagatu zituzten, lege, arrano eta latin mintzaira onesturik.

896. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0022 4) Bada euskaldun burukide, aberats eta eskribauek entzun eta obeditu egin zieten.

897. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0030 2) Bada Euskararen fraileak, euskaraz kantatze eta ikastearen indarraz, arin arinak bihurtu ziren, eta itsas azalaren gainetik, ito gaberik, ibil zitezkeen.

898. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0010 Ez al ditu, bada, nire sentimentuak ezagutzen? Ez al nion neure barren osoa agertu?.

899. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 -... - Hi bezalako mutil kementsuen laguntza behar diagu, bada.

900. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 - Ene ba, nor garen dio.

901. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 - Emaidazu saski hura bada.

902. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0100 - Baina nork ekarri du arrain hau? - Deitu arrantzalea bada, Kare-eta-Elur.

903. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0100 @- Ba berriro itsasoratuko duzu, Jainkoari desobeditzen ari baita; mintzatzen da, eta arrainek ez dute hitz egin behar.

904. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0081 Zer dela eta, erregalatu nahi zenion bada zakukada irina, berak ere hartu nahi ez zizuna? - Berea zuelako, horra erantzun zion Mili Mattik xalo asko.

905. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0081 Etxerakoa ere zaindu beharko dugu bada...

906. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Kalatxoriak lehorrean barrura sartzea ekaitzaren seinalea da, bada aspaldian ukan ditut gainean, itsasertzera ailegatu orduko.

907. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 - Segi, ba; hoa etxera eta ez aurpegi izuturik jarri etxekoen aurrean.

908. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0019 Mendi tontorrera eraman, eta Tartaletxetako tartalo zaharrari eskaini zion, alegia esanez, ba giza-bakar hura bidean zihoala harrapatu zuela eta halako edo besteko herritan hamar-dozena bat gehiago erdietsi arte ez hiltzeko.

909. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0089 Ni guztira naun ba ondroso egina.

910. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0089 Nolanahi ere ba, eta izanik etxekoneko maiorra Maikila baino perilau makurragoa neskekiko harremanei buruz, sekulako kitzika likiskoiak leziatzen zizkion Gerroko mutilari; baina honek haren ezer gutxi hartzen zuen kontutan.

911. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 Otxoko eta Axalko, baraurik zeuden bada.

912. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0043 Bada, geroxeago esango dizuet nere ajendan apuntatzen dudana, zergatio lotsa haundia ematen bait dit nik idatzitako gauza sekretuak kontatzen hasteak.

913. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Konejuak ere, bere kumeak ikutzen bazaizkio, ez al dizkik bada akabatzen? Edota txoriak.

914. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Bazekien bada hori ondo asko nik esan gabe.

915. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Gauza serioak zirela haiek txantxetan ibiltzeko, ez al nion bada bota, sarri baino sarriagotan! Alderdi horretatik badakit ondo ez dudala galbiderik.

916. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0138 Inaxio, junari eztakit noa ta esayek etxekoai halako ta halako eta orduan hain juxtu, bada paro suertatzen ez nintzela lehenbiziko aldia izan eta ezin nik ezer egin.

917. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0048 Huraxe ote zen bada haren senarraren espiritua zedukàn gorputza?.

918. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Hori uka ezina da, lagunok; eta gizonek berek ere ulertu beharko gintuzkete horrela; burua eta argimena dutela ez diote bada? ... Bai, berek heriotza deitzen duten horri bultzatu nahi ukan naraukote goizeon ere.

919. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 ... Lanák ez haraut beti lotu behar, bihoztxu... Sasoia dun! Ongi bada? Bostetan orduan.

920. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 Beraz, bada, ez huts egin.

921. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 Harta, bada, judutar ume bat jaio zen eta, oso ederra zelako, ezkutatu ta bizirik gorde zuen bere amak.

922. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0137 Duela urte asko-asko, Isaiasek hotsegin zuen: Entzun al dezakezue Jaunaren ahotsa? Entzun, bada, esaten dizuen hau: Presta iezaiozue bide zuzen bat.

923. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Agi zenez, aurrerapen haundirik gabe; 23 urte zituen, bada, eta karrerako bi urte besterik ez onduta.

924. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0040 Zergatik diozu, bada, azalez?

925. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0040 Esan dizut, bada, nire emazteak ez duela hilburukotik txakur txiki bat bera ere jaso.

926. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0065 Nola deitu zuen bada orain bigarren testamentu hau egiteko?

927. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Bada, ez harri: hori maiz ez diot neure buruari zor.

928. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Sinetsi ere! Bidart detektibea bera ez zen, bada!.

929. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Kakalardo bat?, bada halaxe senditzen nintzen, bainan haiek ni besterenatu eta apaldu nahi ninduten; ala ene sentipena asmatu ote zuten?

930. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0092 Eta nola ematen dira gutariko batek, defenditzean edo beldurrez, gizakiren bat zauritzen edo hiltzen duenean! Eta nola inarrosiko lirateke eransten dut nik baldin eta berak baino izaki indartsuagoak, beste mundu batetik etorriak konparazione, gauza bera egiten asiko balira; josteta gisa gizakiak akabatzen! Zergatik? Galdeginen lukete, zer eskubide duzue gu hiltzeko? Bada, hori gizakiek derabilaten indarrezko joeraren araberako ariketa baizik ez litzateke izanen; berek egiten duten gauza bera litzateke.

931. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Bada, ezbeharrean erori eta porrot egin ostean jadetsi zuen omena.

932. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0035 Monsieur Merret bidera atera zitzaion lehiatsu, lorategirantz zabaltzen zen leiho-egiara eraman eta ahapeka esan zion: Jakina dut, sobera ere, Gorenflotek esposatu nahi zaituela eta diru eskasia dela hein handi batean ezkontzaren engara bakarra eta zerorrek ere esana omen diozula, igeltsero moduan lanik aurkitu ezean ez zaituela inola ere esposatuko... ederki bada! Bila joan zaitez eta hona etortzeko esaiozu, plaunkaia eta bestelako lanabesak hartuta.

933. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0035 Jan ta edan dezagun, bada, bihar hilgo gara ta.

934. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0077 Lehenago (Don Jose zaharraren antzera hitz egiten hasi ote naiz, bada?), Botxoan lan egiten zutenak, esne ta ortuariekin joaten zirenak, honetan edo horretan Botxoara joaten zirenak, trenez joaten ziren.

935. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0029 Nor zen bada gizon hori? Gau hartan laminek mamu bat egin zuten.

936. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Haiek nahi zutena janaria zela ziurtaturik, bada, zezina puxka motxilara itzuli nuen desinteres plantak eginez, tratua dexente onduko zelakoan.

937. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Ez ziren bada guti harritu berri hori yakitean, zer nahigabea familiarentzat.

938. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Baina gezurretakoa zirudien azken agur hartan inork ez zuen ezer ulertzen; aitak ez zuen konprenditzen, baina bost axola zitzaion, semearen irrigura, ongi egin jauzi aita goi haietan, egin ezak barre, gero nerekin etorri nahiko duk; emazteak ez zuen entenditzen nondik zuen gizonak ihes egiteko halako grina, horren zahartua al nago bada ni?; eta semeak, berriz, ezin zituen aitaren poz itsua eta amaren ardura negartia aditu, ondo etorriko zaizkio opor batzuk, ama; bai, seme, erabat erotzen ez bazaigu behintzat...

939. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 Ez didazu sinesten, ez da? Aztia naiz, bada; bai!

940. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Haundia zen, bada, ikaskideek zioten itzala.

941. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0010 Harri eta belarri geldituko ziren bada! Denboraren orratzek hirurak markatzen dutenean Anton lantokitik atera eta bere etxera abiatzen da, (...).

942. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Nolako demokrazia da berau bada Goardia Zibilak atxilotutako pertsona bat itota eta esposatuta agertzea permititzen duena?

943. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Gorri txapeldun, hirea zegok goxoa, hire ondoan nagoelako esaten duk, jakina, jotzeko beldur ala?, ez ez zinez zioat, hobe zenuke ezer ez esatea, sinistuta egongo da gero, eta egunak pasatuko ditu lelo horrekin, noiz egin dizut horrelakorik esan?, nik esaten dizkizudanak ez dituzu ez gogoratzen baina besteen kontuez asperturik naukazu, lehengoan esaten nian ez hadi ezkon umorea galtzerik nahi ez baduk, honek ez dizu ulertzen ezta ulertuko ere burua gogortxo du-ta, garaian zaude hobeki pentsatzeko, ez nintzateke zurekin joango, zer uste duzu buru gogorra nahiago kaskarina baino, buru gogorra fidelago izaten da, oker zaude emakume, bibote hoiekin gainera ze nazka, ondo egingo lizukete bada kilikili, tori sagardoa, neuk egingo diat kilikili matrail hezurrean emaztekia bakean uzten ez baduk, (...).

944. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Joateko xedetan ez zegoen bada? - Horixe bazegoela, horregatik erraiten diat, orain ezetz.

945. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0067 - Ikusten dun, ezta?, hau larunbatean ba bai, baina egunero honela, ezin! nola etorri haiz bada gaur?

946. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 Bada, ez gauza haundirik, ez min gehiegirik.

947. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 - Hau ez al da bada, garai bateko Isabel feminista sutsu hura bera ala zer...? - galdetu dio Asunek pausatuki eta irrifar guztiz malizios batekin.

948. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 - Bada neri, zer nahi duzue esatea, gustatzen zait askotan nere ondoan matxista horietako baten aparato galanta egon dadin -, zigarroa piztuz Paulak erantzuten.

949. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Zer uste dute bada? Oraingo neska lerdoak, presaka eta korrika, eta haurrak? Berek hazi eta hezi behar.

950. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0076 - Bada, nik iii... - hasi zen esaten mutil bat; eta dudan jarri zen.

951. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0076 - Bada, nik, behin batez, lau aste itxadon behar izan nuen desiratzen nuen neskatxak berakin irtetea permiti ziezadan arte.

952. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0246 Ba dakizu, bada, batzuetan Grina Bortitz Artifizialaren indarra ez dela irixten...

953. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0008 Batzutan sentitu ahal izan diagu, bada, iharrausi marrezanik aski Lur setati maritxukun honi dantza egitea otu zaiola eta hainbestez!

954. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz bada, nengoenekoz, etxe bakoitzean zenaren antzekoa ez ziezadan inork igerri, edo nornahik egin zezan sorgintzearen aproba, eskueran ukan behintzat, hankarteko igurtziz hegan has baledinaren gozotasuna sentitu, onetsi eta zinez zaletzera saiatu.

955. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0274 Izan ere, ze eskubide eduki zuen, bada, Basilek, mintzatu zitzaion bezala mintzatzeko?

956. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0274 Nork altxatu zuen, bada, hura, besteen juzgatzeko?

957. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Nola dio, bada, orain, zerutik jaitsia dela?

958. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Neurtu zuen, bada, hiria neurtagaz; 12.000 estadio 12.000 estadio: txatal honen eta hurrengoaren sinbolismoari buruz, ikus 7,4. Agian, Joanek Jerusalen irudikatzen du hemen bekatuzko aintzinako Babiloniaren neurriekin: hau esan nahi bide da: bekatua ugaldu zen tokian Jainkoaren errukiaren grazia gehiago ugalduko dela eman zuen.

959. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0124 Bada, oraintxe azaltzera noa.

960. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0277 Hori egingo al zidan, bada.

961. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0114 - Horixe duk... Eskuratu zioten, bada, ontziaren historia-plegua Pliego de historia, eta izena irakurri zuenean, Mentxaka-ri ia-ia ondo-ezak jo zion.

962. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0209 - Ikus dezagun, bada.

963. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0017 Bada. ez naiz penetan, neure oraingo egoera deitoragarria Iainkoaren borondateari zor zaiola baitakit, eta bera maitagarri eta justua denez, bere zerbitzari eta semealabentzat onena nahi omen du.

964. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Gaubeilara joanen dira, ba esan zuen.

965. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Atearen bornuaren erdi-erdian jarri zen, sarrera trabatuz bezala, eta oihu egin zuen, On Rafaeli aurre eginez: - Beno! Zer da ba? Zer arraio nahi zenuen, jauna?.

966. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Honek bere pistola zorroratu zuen, eta Juanari zuzenduz, lasaitasun plantak eginez, betosko latzak aurkakoa adierazi arren honela agindu zion: - Juana! Zerbitzatu txurrut batzuk, bada.

967. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0040 Baina zergatik ezin nuen ikusi, berak ikusi ninduen bada, ni!.

968. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 @- Zera ba. On Zistor jaunari makala atera zaio oso aurtengoa, apenas eguzkitara atera ez dugulako edo, eta zure Axenxio horren balore bikoitza ordainduko dizu urretan, zuk baietza eman eta berehala.

969. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 Agur ba, Iharra, eta ondo izan....

970. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Batek zion, algaraz, beldurra gordetzearren: - Bere ondar trena... - Ba... pasatuko da besterik ere....

971. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0006 - Hau... ba... baino ekaitz gogorragoak pasa dizkiat!.

972. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0087 - Oinetakorik ez al duk, bada, aldatu behar, Frantzisko? Jar itzak espartzin horiek su ondoan, baditek premia ederra eta.

973. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 - Izan ere, noiz demonio ikasi behar ote dine batzuk? Behobian ez zaizkidan, bada, dozenerdi bat atso endemoniatu zaku bana derrigor behar dutela-ta hasi?.

974. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 - Jakingo ez dine, bada! Baina...izorra hadi! Nik ikatza behar dut.

975. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 Maindirerik izan al da, bada? Frantziskok, ogi gogor borobilari puska bat eskuz erauzten ziolarik.

976. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Bestetan bezala beharko dik, bada lagundu zion Markoxek.

977. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0118 - Har ezazu ba.

978. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0118 - Bai, bai... - Beno, ba ondo lo egin eta txorakeriarik egin gabe....

979. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Bai, eta errealitatea? Ba... inguratzen gaituzten gauzen esistentzia, egoera, itxura, pentsamolde edo esannahia, ez dakit... guztia.

980. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Zurekin hausteko, joango naiz ba.

981. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0011 OSAGILEA (Rapea hartuz): Ba, bai; gaisoak babesik handiena behar du....

982. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0011 OSAGILEA: Ba, zenbat eta keinu gehiago egin, hobe.

983. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0021 AMAL: Zelan erosiko dizkizut ba, dirurik ez badut?.

984. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0031 Ez duzu usteko ba zuk, hori txantxetako lana denik!.

985. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0040 UMETXOAK: Baina, nola ez gara etorriko ba? Goazen gudutara jolastera! Lerroztatu gudari hoiek! Fusilik ez ote dago? Kainabera honek balioko du.

986. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Ba, orduantxe bertan izan da den-dena ikusi dudanean: hantxe zeuden, izkina batean, erdigordeta eliza ondoan musika kioskoak zertxobait ezkutatzen zituela.

987. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0029 - Ba... zure ezkerreko begia ezkerreko eskuaren alde berean dago.

988. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0034 - Maltzur zitala oihu egin zuen, esan behar zidan ba, zezenari ez zaiola soka gustokoa.

989. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0012 - Zer da ba nahi duzuna?- galdetu zion uso-arrak.

990. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Dortokak, bere burua aske ikusi zuenean esan zion: - Entzun, Rinozero anaia. Zuk, nik baino askoz hobeto betetzen duzu zulo hori; gera zaitez bada bertan... ni neure eginkizunetara noa....

991. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0055 Bazen gizon bat, bada, ziudade hurrinera bidaian zihoana eta, abiatu orduko, emazteari galdetu zion ea zer nahi zuen handik ekartzeko.

992. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0050 - Ez dakit ba... - Zurrutera joan naiz - Ez dirudi mozkortuta zaudenik.

993. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 - Zergatik hitzegin duzue lehen aldian? Ez al duzue, ba, orain zintzilikariorik fabrikatzen?.

994. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 - Baliteke, baina ez dakit, ba... - Zer ba?.

995. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 - Hori bai gauza kuriosoa... Ba han, Europan, beste planetetatik datozela uste dute.

996. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Izenik gabe hura nor zuen jakitea erabaki zuen, bada.

997. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Egin zuen, bada, jauzi haren lumapetik eta zeruan gora jarraitu zuen hegada bizian.

998. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0031 Hemen ez zegoen ez ke eta ez surik... baina inpernua ere beti-beti ke eta suez egina izaten ote da ba...?. Ez horixe....

999. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0031 Orduan, inpernu batetik bestera ote zihoan ba...?.

1000. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0075 Horrengatik ba, Mattini denak esaten ziotena: - Etzakela ikuitu... - Baina zertik ez...?.

1001. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0075 Erromatarren denbora haietatik hona, josta-leku bat besterik ez zen izan zirkoa nahiz ta batek baino gehiagok bere bizia han galdu izan, baina Mattinek esaten zuena: dena zirkoa bait da, heriotza ere zirkoko jostaketa bat besterik ba ote da ba...?.

1002. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 - Nora ote dijoaz hoiek, motel... - Etzekiat ba... Etziot tankerarik ere ematen....

1003. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 Nahi al duzu edo ez? - Nahiko ez dut ba? Bai behintzat zerbait ordaintzeko asmorik baduzu....

1004. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 - Zatoz bada bihar arratsaldez eta nire emazteak emango dizkizu zure lan berriaren xehetasunak.

1005. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 - Ez dela etxean? Non da ba?.

1006. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 - Zergatik utzi hau? - Zer dakit nik, ba! Ez zioat gaitzik egin eta....

1007. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Iritsi zaigu, bada, elkarrengandik banatzeko eguna.

1008. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0151 - Nik aterako zaitut, bada! Aita ohe azpian sartu zen (...).

1009. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0045 - Bai? Nola, ba? - Hik, txakurraren begiez ere ikus dezakek.

1010. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Beno, ba une hartan antzeko gauza bat ageri zen lurretik, John Poolek oso ondo ezagutzen zuen leku batetatik.

1011. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0067 - Dardarka ari zara, beldurti; ez al nizun ba esan hiltzeko zorian zinela, Florinda berriz ikusiko zenuela?.

1012. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 - Baita zuri ere - erantzun zion jabeak. Zer nahi duzu, ba?.

1013. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Zer da, ba? Badakizu nor den hiltzailea?- galdetu zion Peterek.

1014. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 - Non egon zara azken bi egunotan? - Ba, ni...- eta isildu egin zen John.

1015. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 - A, ez? Ba, nik bai. John atxilotzeko ordaindu dizun pertsona hori Johnen osabaren hiltzailea dela uste dut.

1016. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 - Ba... - hasi zen Bob, beldur naiz ezingo ote dizudan izenik esan.

1017. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0038 Esaidak bada zertan ziaten antza Joxerena? - Garaiak ere aldatzen dituk. Joxek beste bizimodu bat bizi dik.

1018. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 - Eta nolatan nahi duk bada hau dena erosi? - Ni sentimental hutsa bait nauk.

1019. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 DOLOREETAKO AMA BIRJINA Zer esango dizuet bada? Ez dut izenik.

1020. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 Tira, ba, suhiltzaileek eman diguten txostenaren arauera sute hura ez zen berez sortu, norbaitek eragin zuen.

1021. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0111 - Kalera atera ginen bada, eta orduan, berari asko gustatzen zitzaion leku batera eraman nahi ninduela esanez, hona etorri ginen.

1022. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0036 - Zer nahi dun ba esatea? - Orain garbi geldittu duk.

1023. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0102 - Hemen. Zer ba? - Etzekiat.

1024. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Mementu hartan, afaria prestatzen ari ziren batzu; eta, ustekabean, zartagin handi bat eskuan, mantala jantzirik zeraman gizon sendo bat pasa da nire aurretik; eta bere ahots ozenaz goratik agurtu: - Gabon, hi! Zer? Gosetzen hasia ala? Ba... egon egin beharko duk apur batez. Izorra hadi, mutiko!!.

1025. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 - Zer bada?- erantzun zion hark -.

1026. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Begira... Badakizu egun hauetan zer ari den gertatzen; ba, lagun pare bat dago arrisku handian.

1027. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 Agurtu zen bada, kortesiaz arkaitzetako Suge Boa bikolorearengandik eta arkaitzean biribiltzen lagundu zion, ondoren bere bideari jarraitzeko, nolabaiteko berotasuna sentituz, baina inolako harridurarik gabe.

1028. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0078 - Jakin behar duzu ba, Andres, - ihardetsi zion Zoramenek.

1029. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0065 Jakina ba ez ibilienean galdu egiten dik horrelakoetan batek; ez zegok hemen....

1030. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0065 Ez zen, bada, aurreragoko lanik, zera.

1031. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Puntalen bertan genuen hurrengo eta azkeneko arazoa: Prantziko partean xendarmeak nola?, bada halatsu karabineroak; eta emakumeontzat, matronak.

1032. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 Halaxe, bada, behetik gora zihoala, denbora asko baino lehen, zer deabru ote laino arteko dizdiz hura eta... argia!.

1033. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0102 Pelikula batetako aktorea ematen ez du bada, txora-txoratuta utzi ninduen.

1034. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Bi lagunak, erdi mozkorturik, ez omen ziren hasiera batean oso ongi jabetu tratu hartaz eta bromari segitu nahiean edo, Osmok erantzun zion, bada, ezetz, berak bazeukala emaztea eta beste bat erosi baino gustorago salduko lukeela etxean zeukana, edota sikiera, beste batengatik aldatuko....

1035. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0013 - Beldurturik zirudien... - Ba Cyrus-en ez zuen beldurtia dela ematen.

1036. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0013 Beno, ba Khosrov doktoreak telefonoz deitu nau Jinnah-ren eskabide berbera eginez.

1037. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 - Ba, orduan... Afaltzera goazela!.

1038. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0111 Kokolok irribarre egin zuen: - Ba hori bera gertatu dakieke hor inguruko tabernetan egon daitezkeen bezero apurrei, apezpikuen ohituretaz ezer ez jakitea.

1039. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Ez dizut esan, ba, hemendik ez garela azken egunerarte irten behar?.

1040. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0127 - Zer, Kokolo? - Ba zuk tonto itxura duzula, baina izatez ez zarela batere tontoa.

1041. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0089 Hala, ba, joan ginen ezeren susmorik gabe halako eta halako maixuarengana, sartu ginen bere lantegian, eta harriturik ikusi genuen okin baten etxean geundela.

1042. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 - Nola asmatuko dut ba?- erantzun zion Kaiserrak.

1043. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0061 - Ez, maitea. Zer, ba? Zerbait esango zuela uste al zenuen?.

1044. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0061 - Nik al dakit ba!- esan zuen axola ez balitzaio bezala, gelatik irteten jarraituz.

1045. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 - Ba, orduan, hartu ezazu aspirina.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Mugimendu pedagogiko honek, bada, irakaskintzaren maila eta eremu guztiak bere barnean behar ditu hartu.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0324 Gertakari pozgarri hau osatzeko etorri da, bada, Hazparnera Euskararen Akademia, Euskaltzaindian izena duen batasuna.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Egungo gure bilkura hunetan, bada, Hiriart-Urruty jaunak euskaltzain edo académicien berri bezala ofizialki Akademian bere sartzea eginen du.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Zeren eta norenganik egotziak diren behatzen badugu, direlako taldeen egiazko izakera ikustatzea gauza erraza baita; hots, egia erran, ez ote dira bada gure musu garbian oraintsu arteino, gure herriaren nazional arazoa ukatzen edo ezkutatzen zutenok? Bai noski.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Zertaz bada? galdegin liezaguke bakarren batek.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Demagun, bada, elkarrekintzezko bideoa ahalbideratzeko tramankuluak aurrean ditugula, hots, bideo-pantaila, mikroprozesadorearen tekladua, magnetoskopioa....

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Lehengo pentsaera bati loturik nola emanen dugu, bada, gaur fedea?.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Gaurkotasunez jaso beharko du, bada, bere fedea, Erdi Haroko edo XVII mendeko bilaka ez dakion.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Ez dugu, bada, heziketa sistimari buruz egindako inbestigazio haundirik ikusteko aukerarik izan.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Horrexegatik baiezta daiteke, bada, eredu politiko bakoitzak eta bidenabar, ekonomikoak berari ongi dagokiokeen osasun eredu berezia hartuko duela.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Nondik heldu da bada hau? dio noizbait bere buruari.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Noizbait ohartu naiz debruak nindabilala; bada, ez dut debruarentzat barkurik.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Orain bada, etnikoa-ren mugaketa aipa dezagun: (39'en orr.) esango zaigu.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Horiek bai diote irakutsi bai eta irakatsi, euskaldun jendeari zer zaitekeen bada, euskal nazional asmo hori eta euskal herrian izan daiteken komunikabide herrikoien batekin, hots, kantuaren bidez, kondatu bai diote, euskal herriko probintziek, beren batasunarentzako eta beren azkatasunarentzako daramaten guduka.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Ez ahal da bada, kantua, heziketa politikazkoaren egiteko tresna hoberena, beste batzuei konparatuz bederen?.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Azken ZABAL-en, Ramuntxo KANBLONGek, galdera hau botatzen zuen: Noiz bada hasiko gara, gu, Euskaldunak, unibersitarioak lehen lehenik, ikasleak, langile eta laborariak, serioski geure Herriaz arduratzen.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Zer dela eta? Ez ote da, bada, kazeta bat gehiago? Dudarik ez hala dela.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0014 Bistan dago, bada, P. Larzabalen eritziarekin (ikus bibliografia) bat ez gatozena, ez baitugu uste egungo literatur-bizitzan pastoralik izan daitekeenik.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Kristo-ren eskari au ondo ulertzen da beste onekin alderatuta: Au da, bada, nere Aitaren nahia, Semea ikusita Ari sinisten dionak, dezala betiko bizia, eta Nik piztuaziko dut azken egunean (Jo 6, 40).

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Zergatik uste duzu bada baserritarrek (eta gehienbat oraino hiritar basajabeek) bota dituztela pago ta gaztaña ondoak eta bere ordez lerra edo pinuak landatu?.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Bada horixe ber-berori jazo zaio gure euskara benetan gaxoari.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Hemen, ba, irakurle, kalean zehar, ahoz aho erabili ohi diren zenbait kezka plazaratuko dizkizut, nire ikuspuntuak azalduz, gure inguruan gertatzen diren jazoeren kezkak eta ardurak adieraztea beharrezkoa baitugu horrela arazoak pixkanaka konponduz, aurrera egiteko.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Asmorik zuzenenak eta garbienak bultzaturik, euskara batuaren inguruan sortu izan diren arazo nagusienak eskaintzera natorkizu, ba.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Ahalegin gogorrak egin beharko dira, ba, ez bakarrik euskara batua erabiltzeko, baizik eta euskara batu landua, ulerkorra eta bizia erabiltzeko.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0232 Ikus dezagun, bada, zer ulertzen zuten kultur menduaz kreaturaren gurasoek eta zer hauen atzetik etorri zirenek.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Denetara, bada, 17 gai-sailetan euskarak ez du presentziarik.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Arin baino arinago ibili beharko dugu, bada, zein bere nortasunean ezagutu eta jaso nahi baditugu.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Hotsek badute, bada, nahiz izkutuagoko zerbaiten ezaugarri izan, beren nortasuna, askori dirudienez maldagora egiten zaiona.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Zergatik, bada, ez da andereño idazle gehiago azaltzen?.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0290 Ikusten denez, bada, euskaldun sermolariak eta aitorleak eskatzen ziren gehienbat.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Larramendi eta Astarloaren obrei esker, maitemindu zen, bada, Zavala euskarakin.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Hona hemen bada, lunbrizidoen beste aplikazio bat: espazio horietan lurzorua aberastearren kanpotiko espezie aukeratuak sar daitezke.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Ez da bada arritzekoa gure Barberu minduak bere eskuz jipoi bat, ausartari, eman nai izatea bertsoak botatzen ari zenean.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0108 Edade horretako bertsolarien erdia eta gehiago, bada, bi eskualde horietan dago.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Nola baloratzen du, bada, plazaz plaza dabilen bertsolariak publikoaren erantzuna?.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Haraindi horretan dauka, bada, maitasun orok ere bere helburua.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Teiateto irakurri eta berriz badugu oraino beste zalantzarik: Zer da, bada, * zientzia egiazkoa?.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0083 Zer ez dago, bada, hemen? Lehen esan duguna: d-rekin nahiz g-rekin bukatzen den hitzik.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0100 Ikus dezagun bada.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Horregatik, bada, Herrikoa elkartearen estatutuak finkatu beharko dira behin-betiko, nortasun ofizial batek ematen duen konfidantza sor dezan.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0284 Azkenerako, bada, errealitate guztia lege zientifikoek espresatzen dituzten lotura kausal-mekanikoak baino ezer gehiago ba ote den, sortuko bait da problema edo, behintzat, errealitateak berez gehiago izatea baleuka ere, guk hartaz ezagut eta baiezta genezakeenak horixe besterik atzeman ote lezakeen (ahalmenen eta ezagutzeko aktuaren naturaren arazoak).

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. carrascal 0396 Era honetan bada, -ren arrazoi trigonometrikoak, (hau da, -ren sinua, kosinua, tangentea, sekantea, kosekantea eta kotangentea) defini ditzakegu .

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. carrascal 0397 Honelatan, bada, .

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. carrascal 0397 Honelatan, bada, -ren eta, -ren arrazoi trigonometriko guztiak berdinak dira, zeren angelu berberak adierazten baitituzte.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0034 Ikus dezagun bada xehetasunez arro hauetako bakoitza.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 77. Hortik, bada, Heraklitok esan: - urezko bilakatzea atsegin edo heriotze dela arimentzat; izatera iristea zaiela haiei atsegin.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 Hortik, bada, Heraklito efesotarrak, bere herritarrak ara(o)katuz, ez erregutuz, esan: aberastasunak ez ahal dizue eskuetatik alde egingo, efesotarrok, horrela gaiztotzat etsi dezazuen!.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0031 Adizki trinkoen zerrenda osoa ematen dugu, bada, liburuaren zein ataletan aurkitzen diren adieraziz.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0139 Horretaz bada, politik demokrazia, ez da luxu bat sozialismoarentzako; bere osotasunerako elementu esentzial bat gertatzen da baizik: politik demokraziarik gabe ez dagoke langileen botere politikorik, gehienez ere langileen izenean aginduko lukeen guttiengo baten botere politikoa baizik.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Oinarri honetan finkaturik, hizkuntz irakaskuntzan gai bat eman ondoren ez da suposatu behar ikasita dagoenik eta hor utzi, umeek ahaztu egingo bait dute, baizik eta gaiak akumulatiboak direla eta honela, bada 3. gaian baldin bagaude, 3 gai (aurrekoak eta hirugarrena) landuko dira, ez bat bakarrik.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 G.- Ezetz? Zer da hau, bada? - Tximinia G. - Eta hau, zer da? - Leihoa G.- A! Badakit... Hau atea da, ezta? - Bai, hori da.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0012 Eta dagokion taula zentratua; bada: .

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0003 Dakusagun, bada, gaian sartu aurretik, ESTATISTIKA DESKRIBATZAILEAREN definizio bat.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0027 Zertarako dut nik, bakartasun honetan ikasi dudana? Hobe dut, beheko bizikide guztiei, hemen ikasi dutana azaltzea! Horretarako, haranera jatsiko naiz, eta jende guztiarentzat izango da nere agurrik maitagarriena! Agur bada zuek guztiontzat! Egun senti honen antzekoa izan nahi nuke! Eta bera bezala, dirdiratsu eta garbi, ixila eta errugabea, eta eguneroko berri ederraz, bizi den guztiarentzat, nere agurrik maitekorrena egitea! Oi! ¡Egun senti argi, garbi eta miragarri hori! Hi, egunaren Ama haizena! Ekar iezazkigun, hire alaitasunez batera, gure helburura doan bide zuzena aurkitzea, baita gure ekintzetan, ardura osoaz ibiltzea!.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Liburu hau, bada, SABIN EGILEOR, JON OTAEGI eta JESUS URANGA, zuei eskaintzen dizuet. Esker mila.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0059 Kasu hauetan, bada, zerik kasua erabiltzen da.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Adjetiboa, bada, izena kalifikatzen duenean izenaren ondoan joaten da, beti eskuin aldean: gizon handia etxe zuria. Gaztelaniaz bezala: .

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0039 Zergatik, bada, ematen dira Karlistadak momentu konkretu honetan? Urrutiko arrazoiek ulergarri egiten dizkigute nolabait Karlismoaren iturburu batzu.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0078 Zer nahi dugu? Euskara bizi dedin, euskarak luzaroan iraun dezan? Plazara, mundura (horrelaxe esan zuen Detxeparek) irten dedin? Horrela bada, hitz ugariak, aberatsak, adiera bereziz josiak behar ditugu.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0078 Hauta dezagun, bada, behin eta betiko zer nahi dugun: euskara garbia ala bizia.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Ez zuen, bada, U. jaunak besterik itxedoteko eskubide handirik; ahoa bete haginekin gelditu bada, ez dizkio inork hagin horiek ahoan sartu.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0048 Eta hau zion sindikalariak: Zergatik lotsatuko gara bada ketxueraz elkarri idazteaz? Gure hizkuntzaren leuna! Laguntza bat behar genduenean, deitu egiten genduenean, ketxueraz egiten genian... Ez ahal duk uste, gure hizkuntza espainerara itzultzea lortu dukalako, neure bihotza samurtu egiten zaidala? Orain denek ezagutuko diate; eta ketxueraz azal dezakegunaren atal txiki bat bederen sumatuko dik munduak.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0048 Eta Arguedas erreboluziolariak erantzun: Ez ahal haiz, bada, hi heu, hacienda horietako gizajo horien buruzagitza hartu duena? Gure herrian zapalduenak, astoak eta zakurrak berak baino jipoituagoak, karkasarik higuingarrienez tatxatuok, ez ahal dituk herorrek bizkortu, haien arimak gogortuz? Bai! Eta heuk iraindu eta madarikatu dituk ketxueraz gamonalak, heuk behartu dituk zulotan ezkutatzera, xagutxoak bait liran.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0045 Dagoela bada poesian gizona dan bezalakoa presente, eta mintza dakigula egiazki.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0136 Horrelaxe, bada, honengana hurbildu, zeina heldua, baju xamarra eta trajez eta gorbataz jantzia dago, eta nire asmoa agertzen diot.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0032 Gaur-gaurkozko baldintzetan, bada, Lukácsi dilema hori erreazionario huts iruditzen zaio.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Errealismo sozialistaren teoria, bada, bere hortan dago, agirian teorikoek haren usadio asko ala guti egin.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0094 Horregatik bada esan daiteke, ez dela artista handirik bizitzari buruz jarrera zuzen bat ez duenik, konpromiso jator bat gabekorik.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0086 Garai hartan, bada, denek zedukaten pentsakera berbera pundu hauetan: katolikoek, protestanteek, eta hitz batez, gizon orok.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0016 Ea zer esaten duen ezkontzaren marrak... ea bada....

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0038 E) 2.12 ariketa. Entzun zinta eta erantzun: JONEK: Kaixo Pili, aspaldiko!/ PILIK: Ene Jon! Zer moduz?/ JONEK: Ondo neska! Zer egiten duzu zuk Donostian? Harrigarria zu hemen ikustea!/ PILIK: Bada... ospitalera noa orain.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0025 Udako bero itzel hori ere mugatzaile izango da askorentzat; normaltzat jo daiteke, bada, anfibiorik ez topatzea eta narrastiak ez uste hainbat: sugandila iberiarra (txaradietakoa eta espartzudietakoa) gardatxoa, dragoitxoak, Montpellierko sugea eta eskailera-sugea.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Hariztiekin, pagadiekin eta pinu gorriarekin mugakidetzan bizi da, bada, eta lehen bietan gizakiak atzerakadaren bat sorterazten badu, haien nagusigoan sartuko da bizikiro.

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Ezin jarriko dugu pista batean, lasterketa batean, hamalau urteko ume kozkor bat hogeita bat urteko atleta olinpiko baten ondoan: ezin gonpara ditzakegu, bada, besterik gabe lasterkari biok, ez preparazio aldetik, ez eta iraupen edo euspen aldetik.

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0327 Ezin dute, bada, polen-aleek (mikrosporek) obozelularaino iritsi eta, beraz, karpelo-puntan (lorexakian) ernetzen dira, han polen-hodia emanez obozelularaino.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0123 - Eta non dago, bada, zure diru hori? galdetu zioten bi mutilek.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 - Ez dut, bada, ezer entzuten esan zion Prontxiok.
- Bai, nik, bai.

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Mintza gaitezen, bada, apur bat azken honetaz.

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Bada, asko luzatu gabe, ez baitu merezi, euskal herri-gogoak eta euskal mitologiaren jainkoen irudirapenak indoeuropar gogo eta jainko-irudirapenekin zer ikusirik ez dutela, zeinbere muturrean kokatzen direla, bi mundu ezberdin eta kontrajarriak isladatzen dituztela.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0090 Orduan nola ez luke bada, Amabirjinak ere ukanen?.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0154 Hauxe da, bada, Arruetarrekin gertatzen dena.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Ez dago, bada, federik berezgoarik gabe!.

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Horregatik bada, beste iharduera-mota batzutan gehiago zentratuko naiz, horien bidez ikasleei beren entzutezko trebetasunak garatzen lagun bait diezaiekegu.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Guzti horrengatik ematen duenez, bada, irakurketa antzeztuak oso baliabide aproposa gertatzen dira konposizio idatzia lantzeko, bai iharduera zuzendua bezala eta baita norbere kasako iharduera bezala ere.

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0130 Non dagoke, bada, nor-galtzearen iturburua?.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0139 Pentsaera mitikoa dateke, bada, iraultza.

1132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Hona hemen bada, hezkuntza konpentsatzailearen beharra.

1133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Ikus dezagun, bada, Mao-ren arrazoiketa: marxisma-leninisma iraultzaren zenbait mailatan agertzen den haurtzaroko gaixoari oposatzen zaio.

1134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0043 Tradizio hau ez da, bada, haserako elizak asmatua; pazko-aurreko tradizioa datza hemen.

1135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0121 Argi dago, bada: Jesus, ater gabe, bera eraikitzen ari den Jainkoaren herriaren elkarteaz mintzo da, mila iruditan.

1136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0121 Diszipuloek, bada, bazuten talde bereizi ziren kontzientzia.

1137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0146 Guk delako horrekin Jesusen diszipuloek hauxe adierazten dute: Gu erreinuko gara; egin gaitzatzu, bada, orain bertatik, salbamen garaiko partekide; guk hori lasterrean trasmetituko dugu.

1138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0013 Ezar ditzagun, bada, aditzak beren lekuetan, eta orain berpiztuko da saila, bidaliko digu: .

1139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0013 Pertsona bakoitzarentzat, bada, aditzak plegu berezi bat ohi du: nator, dator, datoz, gatoz....

1140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Esan liteke, bada, ez zuela euskalduna ikusten oro har ondore handiko ideiadun gizon bezala.

1141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0018 Goazen ba ikustera.

1142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Ez bota ba inoiz lanik.

1143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0148 Jeneralean, bada, esan liteke bizimoldearen arabera duela hegaztiak mokoa.

1144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Jerarkia toki denetan dago, bada, ezarria, eta Mixiolari ibilkariok beronen azpikoak bezala dira (behintzat, jerarkiaren epaia jasan behar dute).

1145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Ondoko lerroetan, bada, Elizaren xede edo helburua zein den azaldu nahi dugu.

1146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Eta hau da gure oraiko galdera: Zer xede edo egiteko egotzi zion Kristok Elizari? Orai bada, iturri guztiek, xede honetzaz mintzatzerakoan, hitz berezi bat aipatzen dute beti: salbamendua, gizonaren salbamendua.

1147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Zer da, bada, salbazio hori? Jainkoa bera ematen zaiola gizonari, horra.

1148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Salbamendua bete-betean eta bere ondore guztiekin geroko bizitze horretan lortzen da, bada, hemen ere atal aurreko eta hasiera bezala ematen zaigula ukatu gabe.

1149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0385 Sintesia egin beharra dago, bada.

1150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Laburtuaz bada, eman genezake Arabako gizartekeraren berri: - Haseran, eskualde hauetan bizi zen jendearen artean, aintzinatiko euskal leinuek (karistio eta barduloetariko ziran) izan zuten berdintasunaren moldeak zituen gizartea; ondoren, erasoaldi eta gudateak dirala bide, jauntxo eta laborarien artean sorturiko diferentzia, are nabarmenago, geroz, Alfonso XInak jauntxoei nagusigoak emanik, hainbat jende libre jauntxoen esklabo bihurtuaz, gertatu zena.

1151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0200 Ezar zezakean, bada, eta kobratu zergak.

1152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Osotasunari begiratu zaiola dirudi, bada.

1153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Ez da, bada, harritzekoa euskarak hainbat laterritako hizkuntzalarien, jakintsuen eta gizon kultoen arreta biztea.

1154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Eliza eta fedea Elizak, bada, zer-ikusi eta zer-egin apartekoa du fedearen arazo honetan.

1155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Jainko-hitzaren indarrean fido ziren, bada.

1156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Eliza, bada, erlijio-askatasuna aitortzean, leial dago Kristori eta Apostoluei. <