XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Amargarren Pio Aita Santuak, 1904-garren urteko Bagillaren 17-ian, agindu zuan, bere aurrekoak agindutako otoitz oien ondoren esan dedilla iru aldiz (1) Argitaratu zan aginte artan bertan eztu esaten iru aldiz egiteko erregu laburtxo ori, baña bai Acta S Sedis, deitzen dan, eta Aita Santuaren aginte ta beste berriak azaltzen dituan paper edo errebistan, 1904-garren urteko Orrillaren 23-ean ondorengo erregu laburtxo au: Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis.

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Antxe izan giñan gu ere, Lekeitio'n, Bagillaren 28'an.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bagilla 7.n il da Gernikan, gexo gogo batez, Ormaetxebarria'tar Bonipagi jauna, bertoko txaunburu ta Artzipreste zana, ondiño 46 urte baño ezeukazala.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Erriak Andoni eroyela jakin ebanian, bidera urten eutsan; baña lekaideak, arenbeste lagunen artean ittoko ete-eben bildurrez, bidean aurkitu eben lekaretxe batera eruan ta antxe eleixakuak oneraspenik aundienaz artuta O gloriosa Domina esan ondoren 1231'ko Bagilla'ren 13'an 26 urtegaz il zan.

5. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 BAGILLAREN 17'GARRENA.

6. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 BAGILLAREN 18'GARRENA.

7. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0285 Altube'tar Sebero (G. B.) zanaren omenez Euskaltzaindiak Gernikan egiteko asmoa eukan batzarrerako gertatu neban au, Egia Sindikuari egin zion au 1823'an beste eskutitz bat gertatu neban bertan irakurtzeko Ulibarrik Altubeko Peru jaunari egin ziona 1830gnko Bagillaren 27an beste eraen batean argitaratuko dogu.

8. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Geruago, 1646-bagillaren 8'garren egunerako, beste txadon barri ta aundiago bat amaitu zan, 30 neurkin luze ta 10 zabalez eukazla.

9. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Au dala-ta, 1899-bagillaren 13'an asi ziran lanak, eta 1915-urtian aldara nagusi ingurua gerturik egoan, eta bertan meza nagosia esanagaz, Gazteiz'ko Gotzain jaunak.

10. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Lanak aurrera joan ziran eta 1928-bagillaren 5'erako eleizaren beste zati eder bat egiña izan zan.

11. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Ezin ba ixillik itxi aurten amaitu-ta bagillaren 7'an donetsitako ildegi edo kanposantua.

12. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 AURTENGO BAGILLAREN 13'gn.

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Orain, Bagilla'ren 13'an be, egunian bertan etorten dira datozenak, ainbat beribil aundietan, berriro arrats-beran lengo bidia artuaz.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Erri-txapelketak onela egin ziran: 1) Urkiola'n, bagillaren 13'an, Alberdi txapeldun; 2) Mungia'n, San Pedro bezperan, Juan Ormaetxe txapeldun; 3) Bermeo'n, San Pedroetan, bagillaren 29'an, Deunoro Sardui txapeldun; 4) Markiña'n garagarrillaren 18'an, Juan Azpillaga txapeldun, eta 5) Zeanuri'n, Andra Marietan, dagonillaren 15'an, Basilio Puiana, bertako semea, txapeldun.

15. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 San Juan bezperan, aurtengo bagillan, Portugal'etik nintzala, Estoril'era elduterakoan, Don luan, Barzelona'ko Kondea ikusi bear nebala bururatu yatan.

16. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Bagilla, 30 Lotazilla, 9;30

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0035 Milla zazpireun ogetamairuko urtea, bagillaren amaikagarrena.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Maitzi`n erein, gero or, bagallien asitxe pixkat jorratze; gero indarra batu, se sasotan eingo suan ba?.

19. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0094 Argitalpen bi auek, azkenengoak batez ere, iskanbil larregi atera zuen eta 1903`ko bagillean Bilbao`ko Udaletxeko abertzale ziñegotziak ken-erazi ta abertzale-usaiko argitalpen guztiak ere debekatu zituzten.

20. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0015 BAGILLA (Ekainilla)

21. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0017 BAGILLA (Ekainilla)

22. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0006 Bagilean Andorra eta Lourdesera, Irilean Torrelavegara 3 autobus bete beteak eroan genduzan.

22 emaitza

Datu-estatistikoak: