XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Abestu be bai.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Bai zergatik? - Atsegin diran gustiak ez diralako beti onak izaten.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Egaztirik bai-al`dozu etxean? {Bai: ollarra, ollandak eta txitak}.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 ERANTZUNA: Bai jauna, kristiñaua naz, Jaungoikoari eskarrak.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0008 Bai jauna, Jaungoikoak guztia ikusten dau, baita gure gogorapenak bere.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Bai jauna, Jaungoikoaren legeko agindu guztiak eta bakoitza betetako bearrturik gagoz eta ez betetea oben edo pekatu da.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Bai jauna, guztiz ona da sarri Jauna arrtzea.

8. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Esaizu iru bidar abade jaunagaz batera; ta gero, bizturik jaunarrtzeko gogua, esaizu beragaz jaunartu-aurrian egiten daben otoi edo erregu eder au: Neure duineztasuna gora-bera artu biar dodan zeure gorputza, ezteidala izan, Jesu-Kristo, ene Jauna, neure galdumendirako; ta bai, zeure errukitasuna gaitik, gorputz-arimen jagola, ta euron osagarria artzeko.

9. 1900-1939 bizkaiera poesia gmant 0006 ANAYAK! izen eder, samurra
samurrik ba'da ludian
izen gozoa ta... bai samiña
bizi garan erbestean
.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0167 Joxé badirudi, bai,
dala kristiñaua
¿osterantzean izan
balitza morua
ainbat kopak ez eusten
galduko burua?
.

11. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Gorbea-mendi txoko mattia
mendigoxale-laguna:
bai dala ziñez esti-gozoa
zure goyetan bizitza
.
Goiria.

12. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Aldentzeko aldija eldu da, bai. Eguna
urdin, argi-eragotz, aztun, gangoduna da.
Eguzkija goibelan eskutuka diñardu;
mendi-gallurrak laño-arrtian galtzen dira;
arana lexa ondo-bagian begikatu
.

13. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Lurra, euzki-mosurik bage, lotzorran dago;
artzanen begirada zolijak, arranuen
egadeak, ezaunge danaren laño-ostian
ayenatuten dira. Gorputzak aztun datzaz
eta goguak, be bai, kokorro-samarr dagoz
.

14. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Zeñek sarritan eutsan amari itauntzen:
-¿Zergaitik dau Modesta jenteak maitetzen?
Juan Anton bere aita guztiz da okerra,
Prantziska ama barriz zital ta mukerra,
Senarrak egunero au badau zurretan,
¿Zelan dau alabea oso alabetan?
-Zitaltasuna baño bai, ene umea,

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 - Bai, zer ba?.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Bai, zoaz ortik erantzun! I ez azalako aregaz batu bear doana.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 - Bai, goian dago.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Egur-duin, bai, egur-duin.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Eurezaz ziñoan erdia ezaleben Kartagon ulertu al izan, gogoz irakurri bai orregaitino.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Emagarri ori, bai, ondo letorkit.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Orduan etseko yaun abadeak sotanatik ten eginda Guri, mutil esan eutsan, onelango tokietan entzun ta barre ta txalotxo batzuk bai, besterik egitea etxaku eder egiten.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 - Bai, Txokolo.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Bai, ta poz pozik, oiñez be bai; ta luzaro baitegian egoten bada be, eztau an iñok negarrik egingo.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Lagundu egistazu zeure grazijaz; ori barik, ezerr enaz, gauza onik ezin egin dot; beragaz bai naz dana.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Ezautu ez ostera! Bai ta... aizkide andijak gara.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Bai, aldi andirik ezta igaroko ni ara juan orduko, uste dot beintzat.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Bai, bai, pozik be; ataraizuz, ataraizuz gauzok.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Bai, ona nayagok ezer emoteko! Artzeko ixan ba'litxok....

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Bai asmau! Zer asmauko yuagu ba?.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Zer arrayo! gayuazan ostatura bai, ta aparija eskatu ta jan yaiguan, eta gero atara daiskubela urdallian sartu doguna.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Eta gero beste leyo batetik bardin, beste batetik be bai, eta beste batetik... alde gustiyetatik agua va entzuten zan, eta parrast ortik, parrast andik, bildur emotekua zan.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Baña, ¿zer dantzut? ¿Gixon bakotxak zazpi andra euki legizala? Uriko burubegittallu gustijak apurrtu eragittia baño askozaz txarrago da ori; bai, eguno ba'da.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 - Emen nago, bai; baña ezpa'nengo oba neunke.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Markolbe'k, bakerik ixatekotan, egin egin-biarr ixan eutsazan gaztain opillak mutillari, eta bai Bertoldin'ek jan batxu bat be itzi barik.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 - Bai; kanpak joten diñardubela nabaitzen dot.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 - Bai Jule, olanche ixan-da, ta zuk, beñipein, lortu dozu nai ixan dozuna.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Pozgarri andijak ixan ziran Sabas'entzat Jule'ren albista onak, ilgo ebela uste ebalako: bai, ilgo ebela eukan siñismenak, lanak egin ebazan bere gorputzian eta osasunian; naibage asko ta estutasun gogorrak igaro ebazan bere gogamen itzalakaz, ta guztiz argal eta zurbildurik jarri zan katigutu ebenik arreskero.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 - Bai jauna.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 - ¿Arri onen azpijan dagoz dirubak? - Bai jauna.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Bai, ta ona emen Agaton nire senargeya.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Bai-ba; aberatz-samar eguan; baña zoricharrak amaittu ebazan laster bere dirubak eta bera.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Bai, sarri etorten-dok.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0128 Jesucristoc emon eutzan bere Ama chit gurgarriyari, ugaritasun andiyaz, zeruan ta lurrian berari emon jacan al guztiya, ta al-au dauca Mariyac zeruan muga baric, bada orretaraco esaten da: Jesucristoc bere Ama entzun ta erantzutia, batizan dirala beti, beragan: Bai, Mariyac zeruan daucan al ta escubide onec, beti izan dira emon deutzazan Jaungoicuaren duiñac.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Bai, onangoxeak izaten dira gizonak; ezeren bildur izan orduko, edozer egiteko makur.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Bai, Kalistrotxo, alantxe izan bide da; baña lendik esan bear zeunstan.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Bai, mutil, zarritan entzun yoataz.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 - Ta ondo, ¿oyez? - Ondo... ¡Tira! Batzuetan, bai.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Bai, Jauna.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zu, andria, gauza guztietan egongo zara zeure senarraren menpian: gorputzeco apainduri larreguiric ez dozu billatuco, ta bai birtutien edertasuna: ardura andiyaz beguiratuco deutzazu echeco gauzai: premiña baga ez dozu echetic urtengo, ta orduan bere zeure senarraren baimenaz:.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Illundu arterañoko guztian, da illunduta gero be bai, arrantzalien estualdia baizen beste auturik etzan ibilli Arranondon, bat ezpada beste txalopa danak etxeratu ziran baña.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 -¡Estabill ba urriñean...! Et... et...¡Zer naigabea! Apapuan, jausi egiñean, ia-ian zanean, bira ta iges itxaskabreak... Baña betorren, betorren barriro... Oraiñtxe, oraiñtxe...¡gora...! Bai, ¡gora!, baña utsa, ta jakia galduta.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Zeugatik, bai, zeu ikusteko gogo andia neukan da; baña beragaitik batez be etorri gara gu Bilboraño, bada bestelan ezkiñan gu Durangotik onuntz igaroko.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 - Bai, zerbaiten entzutea badot.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 - Gaur bai beintzat - niñoan nik.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 a) Iñoren utseite agiriak, bearrizan-barik, aomiñean erabiltea, oben ariña da, baña bai iguingarria.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Mairu asko kistarr biurrtu zituan, eta eurok uri askotan oituretan egin zituezan kalteak zuzendu be bai.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Lekaidetzarako asmoak burutik kendu eragitearren neke asko igaro eragin eutsoezan, eta orrez gañera emakume gaizto baten bitartez txarrbideratzen alegindu be bai.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - ¡Tira, orrenbeste ez, baña apur bat gitxiago, bai! Orregaitik, ez yeutsat esan oso osoan: guzurtia zeu zara.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Bai, ta andia esan be.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Ba neuk bai.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0113 - Euskeraz, bai, gizona.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 Suerte andi bat eingot, eta zeuk be bai, bere alabeagaz eskonduten banaz.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 - Bai, guzurra, ta ez txikia gero.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 - ¿Andiagorik be bai? ¡Josus!- esanda, Mainton berba barik geratu zan.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 - Bai, bai, diño Pepantonek burruko-azpian eskua sartuta zurok barriketea baño dirua gurago.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Bai, egon ardura barik! Yuatia baiño eztago Doratio mandazaiñenera ardautan, surra ederra daukala norberak-eta.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Bai, txotxo, onek edozer iri; eu az, eder ori, arto-zatirik asko-ta.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Poza ta alaitasuna erakusteko, barriz, inguruko baso bi edo iruri su ezarri eutsen eta izan eben bai zegaz asebete euren bizitza baretsu ta gentzatsu garaitirako.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Urrten eutson bidera Arolda'k beste gudarozte aundi bategaz; arrkitu ziran Hastings deritxon tokian eta gudakuntza gogorr bat egin eben; baña Arolda'k galdu eban gudea ta bizitzia bere bai (1066).

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 E. Bai, Jauna.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 E. Bai, Jauna.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Bai, Jauna.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Ez guizonaren obraz, eta bai Espiritu Santuaren eguiqueraz ta graziyaz.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Astutia bere erruz izan espazan, bai Jauna; baña aguertu biarco dau urrengo confesiñuan, asturic ichi ebana.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Erraz aituco dozu alanche izan bear dabela: bada urlija da aita edo abadia; zendija lur-bazter edo bacaulqui baten jaubeguei; berendija autetsi dabe zereguin ataraco, edo onec irabazi dau saribat, eta era onetan beste guei ascotan bardiñezac gara, batari bai ta bestiari echagocazalaco.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Neu lako eskarr-gaiztoagatik, kateyak, aztinddubak eta ukabilkoak arrtu dozuz, ta bai-be lotsazko erijotza izukorraren epaya!.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 ¡Onetan bai guraso geyenak orain arduragetasuna iragarten dabela! Umeak errugeak dira, euren griñak eta aragia lo dagoz; baña yantzi laburrak diriala-ta, gaurko egunean lenago itxartuten yakez.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Erritik apur bat urtenda, bakartasuna bakarrik ikusten da, atxa ta mendi tontorra, burrutz aundiak eta arri ikaragarriak bakarrik begiztetan dira, lurr latza agiri da, ta bedarrik esatekorik eztago, aretx zarrak eta arteak bai ugari.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 ¡Baserrietako mendietan ibilteak bai emoten dau poza!.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Bigun eta samur, arpegia gorrituta Andra-Maria'ren aurrean kurutz-irudia egiten sarritan asmau neban, ikastetxe nagusira yoan aurretik, koruan bakarrik egoanean eta bere gelan be bai.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 ¡Domingo Aba'k bai emoten dauskuz emen ikaskizun ederr eta yarraigarriak!.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 E. Jaungoicoa dan aldez ez dau, cegaitic dan Espiritu uts, garbi ta naste baguea; baña bai guizona danez.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 E. Bai jauna, beti.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 E. Bai celan bere litzatequean; arima ascori juaco salbaciñoa, ta au da gustiz bearra baserrietan.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Nik yan-neurri au nai ta ez erabilten ddoat beti, ta zoritxarrez erabiliko bere bai, bizi guztian.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Eurek auxe atzalduten ezekijen, baña geuk bai, urijetan aberrtzaletasuna galdu dala dakigulako.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Onetara udatia igazi zan, udagoya be bai, ta neguba etorri.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0012 O Jaungoicuaren Semiaren Ama, ez eguijezu arren nire erregûei ezentzunic eguin eta bai abegui onagaz aditu eguizus eta emon eguidazu escatuten deutzudana.

89. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 ¡Ze lotsarija! Agerrtuko dira eurak neure lagunaen aurrian, nortzuk esten neben donia legez: neure gurasuen aurrian, nortzuk uste eben nintzala obenge edo iñosentea; neure autorrle edo Kompesore'aren aurrian... ¡ixildu neutsezan neure obenak! ¡Au, bai ixango dala lotsea!.

90. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

91. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Bestelan, bai, esan biarr dogula: ¿zer esango daust Jaungoikuak, azkengo egunan?.

92. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0593 Lenengo atalaren azken-izki gelditzen direanean, d beti t -egiten da: g be geyenez bai; r biguna, sarri l.

93. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0097 - Izen polita bai, baña gauza itxusia.

94. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 - Ijito usaña be bai? Politikea gauza ona da ba.

95. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Olerkari diranak errittarren bixitza mattatu-eta euren nazte borraztietan alde-ixan biarr dabela, Goethe ospetsubak esaten eban bai?.

96. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Orraitik be iñoz -k izatera aldatu da: begi + oki'k bekoki egin dau ta ez betoki: ogi + ondo'k otondo'ez gañera, okondo be bai.

97. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Bai, egi-egija.

98. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Eztarue lekaimiok euzkera-zaliak ixan, lekaidiak bai edo-diran arren, euzkotarrak be diranian.

99. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Euzkera ustelduba bai, guztiz ustelduba antxiñatik daukon izkera ori!.

100. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Bai, erantzun neutsan, Jaungoikuari eskarrak.

101. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 -¿Jaungoikuari eskarr eta gusti? - Bai, jauna: gauza bi dirala-ta egunero dagitsadaz eskarrak Goiko Jaunari; lenengo, kistarra, Beren eskarraz, nazalako, eta gero euzkotarr jayo nazalako.

102. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 - Bai, emakume; euzkelduna gogo ta gorputzez, eta emen ikusiko dozu zelan eztan alperrik euzkerea.

103. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Ia, ba, alabatxu, eskarrak egin Goiko Jaunari euzkeraz be autorrtzeko egokerea Paris'en aurrkittu dozulako Jaungoikua'k ederrto attuten dau euzkerea, bai, eta zuk niri euzkeraz egitten daustazun letz, neuk be euzkeraz egingo dautsat Goiko Jaun onari zeure aldez.

104. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Esan eta egin, Kepa Deuna asi zan ba kistarr-ikastia azalduten, eta gure musikuok be bai areto nausitik ataz iges-igeska, artezkari jauna aurretik ebela.

105. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Datorren urtiari, 1933'garren urtiari jaokan Egutegi Bizkattarra arrtu dogu, ta bai bere orritxubetara begiratu be.

106. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 Eta esnatu ere bai.

107. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Bai, ta pozic; negar andijacaz eguiñ deust bere autormena.

108. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Doipurutzat XI Pi Roma'n jarri zanetik 11 urte igazi dirala be Egutegi Bizkattarrak esan dausku, eta Arrigorriaga'n bizkattarrak españatarra betu ebanetik 1045 urte igazi dirala be bai.

109. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Bizkaya'ren Jaunak España'ren Burestuna artu ebenetik 554 urte igazi dirala diñosku, eta Deun-Iñaki Loyola'tarra Bizkaya'k, bere Zaindaritxat, autu ebanetik, 153 urte igazi dirala be bai.

110. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Bizkaya'k Orrbanbako Sorrpena aldezteko zin-esan ebanetik, 217 urte igazi dirala be, edestu dausku, eta Bizkattarra agerrtu zanetik 40, eta ikurrin bizkattarra egin zanetik 39 urte igazi dirala be bai.

111. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Jaunaren irakaspenak aberats zeken eta zikoitz, biotza lurreko ondasunetan josita daukenen aurka bai, orrein aurka dira; baña gizartekeri nai baltsakeriaren alde ezelan be ez.

112. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Oneik gauzok ba-ete-dauke gizartekeriaz zer ikusirik? Sozialismoa irakatsi daben buruzagiak eta ori ikasi daben langilleak aspaldian be obari orrein billa ibilli dira; baña orreik bakarrik ez, beste geyago be bai.

113. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Gizarteko legeak gizon bakotxak bere gauzetan daukan jabetzea ezagutu ta sendotu bai egin dabe, baña besterik ez.

114. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Erle nagiak eztenik eztauke, langilleak bai ostera.

115. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Bai ene irakurrle, Sabin'ak, ezerr baño geyago egin eban euzkereatzaz.

116. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Eskubide bikoitz ori, gizarte osoren onaz batu ta alkartzeko bear dan bestean, neurrira ekarri bai, gizarteko agintariak ori egin dagikie; baña errotik ebagi ta zearo kendu, ezelan be ez, gizartea baño lenagokoak diran gizon bakoitz eta sendi bakotxaren errayetan sortu ta erneriko eskubidea da-ta.

117. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 ¿Errdel-gogua Sabin'ak? Bai, irakurrle, ¡errdel-gogua Sabin'ak!, bere aberrija, Euzkadi ezeban ezagututen-eta.

118. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Lekaretxian, otoyaldi luzia amattutakuan, idazti zarrak arakatuten buru-belarri ekin dautso, ¿bai?, ta orain atsañalditxuba (deskantsuba) biarr.

119. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Gergori'k
Bai, bai,
garbi ta egokiyak
dirala zuen dantzak
nik aitortuko diñat;
erbestekuak
nastuxeaguak,
agiyan galtza-gorritxoren kutsukuak
.

120. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Iñaki, mutil bikaña... baño... arroxko xamarra, Josetxo dantzari ariñetan ariñena baño... parranderua, Moexto argiya ta pizkorra baño nexkatxen aurrean itz totel, Goiko Errota'ko Patxi... zenbat nexkatx ikusi ainbeste nai zituana, Benjamin... illundu ta gero bakarrik etortzen zan nere billa Anton Amerika jun zan Joxe Mari au bai zala mutilla baño ai jesuita sartu etzan ba?.

121. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (Besoa erakutsiaz) onenbestekua bai, a zer keak aterako dizkion Tomax'ek! Aurrerantzean etzayo aztuko ez gaurko egunez bere emaztetxoaren urte-betetzeaz gañera ezkontza-urteurrena dala... (Pozez zoratu bearrean) Laxter, laxter... eskalletan sartu ta oi ez bezelako usai gozoa nabaitzean o...! arrituta etorriko da... a zer poza ekarriko duen!.

122. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0069 MADALEN - Bai, ik esango ditun esanalakoak, baño egia nerekin den... ¡A, gure Euskera gaxoa!.

123. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MADALEN - ¿Bai, entzuteaz naikoa egingo den.

124. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Billatuko ditut bai nik trrapuak... ¿Zerr uste ote du zirrzil orrek? (Garraxika) Trrapuak, trrapuak... Emen guzia ondo pagatzen da.

125. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 Guzia, guzia arrtzen det nik: perrkala, satena, gerrga urrdin rraiatu ta illuna, lana, algodoi ta alpaka; merinoa ere bai, aria ere bai, erretorrta ere bai, tisu ta liberrti ere bai.

126. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

127. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 - O Tomax, begira, begira, oñetako oyek bai politak...! eta bere erantzuna:
- Bai, ez dira itxusiak, bañan soñean dauzkazunak politagoak deritzazkit.

128. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Tomax beratzearren zaputz antzean jarri nintzan, buruko miñez negoen itxura egin ere bai baña Tomax'ek nere aitzeki-maitzekiak igarriaz onela dio:
- Zapatak oñetan min egiteak enau arritzen baño buruko miñik egin lezakenik ezin sinistu det.

129. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Azkenean Tomax azaldu zan... o...! Tomaxito... auxe izan zan nere biotza dar-dar jarri zuana, Tomax, Tomaxito... auxe izan zan gaur urtebete aldare aurrera eraman ninduna... gaur urtebete...(Zaputz antzean) gaur urtebete bai, ta Tomax gogoratu ez! gizonak orrelakoxeak dira, bein ezkondu ezkero ez dira ezertzaz gogoratzen, (Asarre) noiz ezkondu ziran ere ez! xurikeriak beretzat bakarrik nai izaten dituzte gizonak, ezkontzako urteurrena bezela Tomax'ek egin bear zizkidan ba gaur neri, ezta? Ba, ez, ezerrez...

130. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 Baña laxter bazkaltzera etorriko da ta eskalletan sartu orduko sukaldetik zabaltzen dan usai goxoak xudurrak kilimakatuko dizkio ta zerbait gogoratu arazi ere bai.

131. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ELIAN, - Bai guk, berealaxe.

132. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 MINZ, - (Agertokian) Bai, begira neri; eta i, Basili (7), gauargi izugarri atzapartsu baten alabampacirc;.

133. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 MINZ, - Bai ala ez (7).

134. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 Esaizu; bai ala ez.

135. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 LAIT, - Bai (30) (Mendian irugarren sua).

136. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 ERRE.: Bai gizona, bai.

137. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 IJITOA: ¿Bai? Nerea aukeratzera noa orduan.

138. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 DARD.: (Dardaraka) Bai... bai... nai detanean geldi egoten naiz.

139. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 DARD.: Bai, gizona, bai... banua.

140. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE.: Bai.

141. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Orixe bai, bezteri ez bezelakua.

142. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Bai gizona, bai; len ere aditu dizut.

143. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: Bai andria, ta Joakintxo ikusteagatik pozez zoratzen dagoala esan dit.

144. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Orixe bai; buru galanta baldin badu ere, premiyan dago.

145. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: Bai noski, len ere indarrik gabe beteko etzituzten.

146. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Bai, emakumea; argi egiten dun indarra.

147. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 SINFO.: Bai... ta?.

148. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 SINFO.: Ala izango zan bai.

149. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 ¡Maixu jauna, au atsekabea! Oraintxe bai belarra jan bearrean gaudela.

150. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Bai ba.

151. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Baietz gizona! Bai jauna bai!.

152. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bai?, ala, guaizeak ta bizar labana artu ditut eskuetan ta (lan antzean) rra, rra, rra, igarri orduko bizarra garbitu nion.

153. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 J.-Ig. - Bai laister utzi ta ustuko det; goserik bai-nago (maiera eramanaz).

154. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 A nere polita!... nere polita...!... Ez dezu nanan egin nai?... Poparik nai ez gaizto txiki orrek?... Nexka aundi egiteko, jan egin bear da!... Apapara eramango zaitut! (zutitzen da) Amatxokin apapara e?... Nai?... Bai, nai.

155. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Apapara orain! (kopiña besoan duala bi edo iru bira ematen ditu) (geldituta) Taka-taka nai?... Bai!... Atoz taka-taka... (eskutxotik eldu, ta nolabait lurrean erabiltzen du) Ez dakizu ibiltzen?... ez dakizu?... Amatxok irakatziko urrengo baten! (ixil-unea kopiña besoan duala beroni begira) (beretzat) Denda berriko Mirentxo'ren kopiñak onez daki.

156. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Parre, bai; parre... (ixil-unea kopiñari begira).

157. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Besteak. - Bai! bai! (zorroa mai gañean ipiñita zabaltzen dute).

158. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Iña. - Bai; ta moltxokatan ipiñi.

159. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Jon. - Bai.

160. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Iñ. Jon. - Bai, zotz!....

161. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Jon. Ko Bai, bai!.

162. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 And. - Azak eta porruak ere bai....

163. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Besteak - Bai, bai!.

164. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Malen. - (Txaloka) Bai, bai! Nik ere ikasi egingo det zuen abestia! (Lau mutillak elkarren biran jarri ta Txakur gorri abesten dute).

165. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Malen. - (Abestia amaitzean txaloka) Bai polita!... Berriz, berriz, nik ikasteko!.

166. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Ima. - Bai.

167. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Besteak - Bai, bai! (ezkerreko atean Ixidor agertzen da, bertan geldituaz).

168. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai jauna, tilifono edo... tiligrafo edo... (buruan atz egiñaz) telfinoro edo... ez dakit nola deitzen zayon ere... Beñepein onera etortzeko esan didate, Azpeiti'ko nagusiaz itzegin dezadan, oni enkargu bat eman nai nioke-ta.

169. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. Bai, bai; telefonora etorri zera, Azpeiti'ko zure nagusiaz itz egitea; ¿ez da ala?.

170. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai, ala esan det baña, nik ez dakit nola itzegin dezakean.

171. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. Bai gizona, bai.

172. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 URR. Bai gizona, bai; au gabe ezin entzun dezakezu. (jarri bezaio ta exeri erazi).

173. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 URR. Bai, gizona, bai.

174. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - Bai; nik buruan ala zeukat; ez aizela beñere urtan ito; baña, alakoren batian, sagardotan itoko aiz.

175. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - Legorrian bai, legorrian.

176. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka. - A bai! Ortik aurrerakua bazekiagu.

177. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka. - Ja! ja! A zer ikara! Ori bai dijuala toli ta toli, talto ta talto.

178. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka,- (Oi! Sagardo jabia!) Bai, jauna, patiña garbitzera oraintxe juan da; beriala deituko diyot.

179. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka. - Bai, jauna, bai; beriala etorriko da.

180. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Orretarako, bai; ta tabernan zalaparta dariyola, bere gezurrezko aziyuak kontatuaz jendia engañatzeko.

181. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Ala dek, bai! Nik, alare, zuen txalupa arrantzako baporia zala uste nikan, ire pipak botatzen zuen kiakin.

182. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0019 Atraka. - Orrengatik asi zintezteke, bai.

183. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 JULIANCHO - ¿Bai e?
BRAULIO - Emen dakat gaur goizian egin dubena.

184. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 ALKATIA - ¿Au alda Elizan abeslariya jo dubena?
BRAULIO - Bai ori bera.

185. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - Sartu beza bai kayolian.

186. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - ¿Nik?
KARNABA - Bai zuk. Ainbeste alegiñakin On Mateo-n bitartez ekarri gaituzu eta ¿zertako?... nere semiaren ordez beste bat jartzeko.

187. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - ¡Zure semia?
KARNABA - Bai nere semia, On Mateon abeslariya.

188. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 ALKATIA - (Braulio-ri). ¿Bai e? Bada nik ere zerbait egingo det.

189. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 BRAULIO - ¿Egiyetan?
ALKATIA - Bai. (Alkatiak luzatuko diyo biyari eskua ta alkartuko dira irurok eskuin aldian).

190. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Garbiñe: Arrebatxoa... bai....

191. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Ibon: Bai, ni naiz, Lide.

192. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Ibon: Ba-dakizu, bai.

193. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Lide: Bai, esan....

194. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ugarrte-zarr: ¡Bai, Ibon! Ez dakizu zenbat poztutzen naizen....

195. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ibon: Aitona: ¿orain poztu al gintezke?
Ugarrte-zarr: Orain, bai.

196. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ugarrte-zarr: Zoaz, bai, zoaz....

197. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Garbiñe: Ori bai... al guztia.

198. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Garbiñe: Bai... Lide... ni banoa... Ibon....

199. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Garbiñe: Bai... Zorionekoak izan zaitezte... ¡a!.

200. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 XABIER: Bai, naikua, orduterdian egiteko.

201. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 Bai!... oraingo gazteak bañon geyago maitatzen zuten baserriya gure asabak.

202. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 APAIZA: ¡Alajaña! (jostallu) ¡Iziartxo!... Ori zuretzat ospagarri da! Amaika neska gazte badira (ta sartxoak ere bai) zeiñekin ezkondu ez dutenak.

203. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 GORGONIO: Bai, banua.

204. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 GORGONIO: ¿Bai; e?... (bere artean) Gaur ez dezute artuko.

205. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Ez ba... Nik esan diot betiko bezela: ¿Zer degu Gorgonio? eguraldi ederra baserri alderako!; ta berak, bai motel-motel esan da aurrera zijoan.

206. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Bai andrea; sei illabetean.

207. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 JOXEPA: ¿Bai, e?.

208. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Bai andrea: anilloa: euzkeraz itz egiten zuenari anilloa ematen zioten, ta gero irakasleak... ¡zaparrada!.

209. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 APAIZA: Bai, Iziartxo.

210. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 APAIZA: Bai, oso.

211. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 IZIARTXO: ¿Bai?.

212. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 MIKEL: Bai jauna: or izango dala uste det.

213. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 A. Kata. - Gaurko bai.

214. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Jokin - Bai, garaia degu.

215. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Irene - Bai, bai...; guzia diruagatik....

216. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 J. Iñaki - Orri alkia...? (Jo itxuraz) Nik bai emango diotala alkiarekin... Tira, tira, goazemak!.

217. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Barto. - Bai, bai....

218. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Bai, gizon, bai!.

219. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Gure Joseba-Iñaki zintzoa da, bai langillea ere, langillerik iñor baldin ba'da.

220. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Barto. - Bai, bai....

221. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Bai, gizon, bai! Baserriko nekeetara oitua dagona, kaleko nekeetara ere jarriko al da.

222. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Etsiko gera, bai.

223. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 LAURAK: Bai, zuri ere.

224. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 PACHI: Beon baimenarekin (Aurreratzen da) ¿Emen bizi alda Manu?
MANU: Uztez bai.

225. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 MIKELA: Bai, bera da.

226. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 PACHI: Bai zerbait nai nizuke zuri esan.

227. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 PACHI: Bai, atarira joango gera.

228. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 PACHI: Bai, noizik beiñ jabetzen gera oitaz ere.

229. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MANU: Bai, arrazoi dezu, bañan....

230. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MIKELA: Bai, dei zaizu lenbailen.

231. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 MANU: Bai, bazekiat, gurutzian.

232. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 MANU: Bai bañon au zekiat eta ik ere badakik elizak orla erakusten digulako.

233. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 JOAKIÑ: Bai.

234. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 JOAKIÑ: Ezkillak ez, bañan eliza bai.

235. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Bai jauna: paper billa....

236. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Bai jauna, eztayak ditugu.

237. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Bai jauna urte onekua nago.

238. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 Orduan bai eztayak.

239. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 KLOKLO - Geroagoko oien aurretik zer izan diran ez dakigu; bañan, ondorengoak lanik egin bear izan ez dutela, bai.

240. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 O. ROM. - Bai, zuzenduko det: baña, esaidazu....

241. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - Bai, bada; azkar; lasterka etxearen izena betiko goitasunean jartzera.

242. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 O. BRAU. - Goazen bai.

243. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 d) ikasgoan idatziz oi diran gutun, lauko, bilkin-izen, txartel ta edotariko ikaspideak euskeraltzeko urgazia guziei damayeke; berebat, eleiz ta erri-agintariei ayen argitarakizunetan; baita edonori ere, izparringietan, bidetan ala gutunetan ageri oi diran saleroste-iragarrki, naiz yai-deyak, edota idatziz nabari nai luken edozertarako ere bai.

244. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 h) Gure idazkun beñolakoak, argitara len etorriak eta beñere ez argitalduak, ayolaz bilduko ditu, ta ayetako egokienak argitalduko ere bai.

245. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *32. G. Sinisten al dezu Jesukristo jaio ta il zala? E. Bai jauna, sinisten det, Jesukristo jaio ta il zala.

246. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *34. G. Sinisten al-dezu Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guzti Donean egiazki dagola? E. Bai jauna, sinisten det Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guztiz Donean egiazki dagola.

247. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 37. G. Eta Jaungoikoa uts-eziña al da? E. Bai jauna, Jaungoikoa berez uts-eziña?

248. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *382. G. Beti izan al-degu katolikuok elizkizunetarako ta elizgizonentzako laguntza eman bear au? E. Bai jauna, katolikuok beti izan degu elizkizunetarako ta elizgizonentzako laguntza eman bear au, bañan ematea bera ez da beti berdin egin izan.

249. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 482. G. Elizako zaitzalleai begirapen eta lotsa izan bear al zaie? E. Bai jauna, Elizako zaitzalleai begirapen eta lotsa berezia izan bear zaie, Apaizai, batez ere.

250. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 - Ara, ¿zertarako diozu? Abere, egazti, zuaitz eta landareak bizitzeko noski: abere batzuek, narru illedunez estaliak daude eta toki otz samarrak nai dituzte atsegin egoteko: zuaitz eta landare gogorrak ere bai: ¿arrano, gabiroi edo zapelatzik ikusi dezu Loiola'ko ibarrean? ¿otso ta artzik Alderdi-Eder inguruan?.

251. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Berenez elirake aldatuko; bañan bearrez ta maiz bai.

252. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Bidez, Gazteluko zei laurkitu ta ederra, baita ere Sarasate'ren izena dun zumardi egokia zerbait ikusiaz, erritik at juan ziran; urrutitik, illun samar arren, arresidun uria ikusi zuten eta Ega ibai aldera jetxi ta bera iraganaz, Billaba, Uarte ta beste erri txiki ugari nolakoak ziran igarri zuten bai, bañan ez garbi ikusi, illun zegon eta.

253. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Eskerrik asko, Jauna; ezin nezake nere egin bearra utzi; bañan nere ta bere izenean Aba onek juan nai ba'lu, bai, zuekin batean bazkaldu lezake.

254. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Nagusiaren baimena dedan ezkero, bai, Jauna; ta pozik.

255. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

256. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Itxurez, bai; bañan, lagunai eskupeko onak ordaindu bearrean edo... bear baño gai txarragoak eman bear eta....

257. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gora, gora dezagun
Guztiok, batera
Gora, bai euskaldunak,
Jesusen bandera
.

258. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Zeru eta munduen
Jaun eta Jabea
Zera gure biotzen
Zorion betea,
Euskaldun fededunen
Aita txit maitea,
Zu zera, bai ¡oh Jesus!
Zu gure Erregea
.

259. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gauden, bai euskaldunak
Txit ernai Fedean,
Ibill-gaitezen zintzo
Jaunaren Legean:
Jesus nai degu izan
Beti biotzean,
Jesus beti maitatzen
Bizi ta ill gaitean
.

260. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 (Bi aldiz)
¡Aurrera! biotz fedez beteak,
¡Aurrera euskaldun kristaua,
¡Aurrera! bai bildurrik gabe,
Kristo gurekiñ dijua
.

261. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Kristo izango da, Kristo izango da
Beti bai!
Euskaldunen Erregea,
Gure biotzen Jabea,
Beste Jaberik ez degu nai.

262. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 Jakiñic zerala
Errukitsua,
Zabaltzen da gure
Biotz gaixua:
Bai! guzaz izan
Beti errukia,
Ama maite
Birjiña Maria
.

263. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0023 Bere Sortze
Garbiaren
Izen zoragarrian,
Gorde gaitzala guztiok
Bai bere mantupian
.

264. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0023 Bai, Ama, Zuk
Mantupean
Gordetzen bagaituzu,
Zure alaba zintzoenak
Izango gerade gu
.

265. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Eta izate ta gauza guztiak ez ezik, i Bera ere bai! dan dana guri eman zaigu: Nobis datus nobis natus; guretzat jetxi zerutik, guretzat jayo, guretzat lan egin, guretzat erakutsi, guretzat nekatu ta naigabetu, guretzat ill eta guretzat aldarean gelditu!.

266. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Jaquiñic zerala
Erruquitsua,
Zabaltzen da gure
Biyotz gaishua:
¡Bai! guzaz izan
Beti erruquia
Ama maite
Birjiña Maria
.

267. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Zure coro ederrac
Ugaritutzeco,
Arren, escatzen dizut
Grazia eguiteco;
Atozte, bai, gazteac,
Zeruratutzeco,
Birjiña deyez dago,
Argana joateco
.

268. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Entzun da Amaren deí ederra
Euscaldunac, euscaldunac nere aldera
¿Nola erantzun ez gure biotzac
Euscaldunac guazen aurrera?
Guazen, bai, biotzaquiñ batian
Mariari gueran guztia ematera
Zeru-lurrac pozturic esanaz:
Euscaldunak, Ama, beti zureac guera
.

269. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Juratzen dizugu danac, bai,
Ama, zure banderac alai
Jarraitzia beti zintzuac
Zure euscaldun soldaduac;
Ta nai badezu juratzia
Biziya ere guc ematia;
.

270. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Aimbesteraño
Nazu maite,
Biotza esqueintren
Beti zaude:
Jesus maitea,
Bai nic ere
Zuri erantzun
Nai nizuque.
Oh Biotz gozo...
.

271. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Ariñ, ariñ, cristauac,
Ariñ, bai, Belen-a
Jesus adoratzera
Al dan lasterran-a.
Bioliña, chistuba,
Dambolin soñuac
Artzayac jotzen daude
Contentuz ta pozaz
.

272. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Bai jauna, agur egin dizaiekegu ta egin bear diegu, Jaungoikoaganako ditugun bitartekoak diranez, Andre Mariari, Aingeruai ta Santuai.

273. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Agur egin bear al diegu Santuen gorpuzkiñai ere? Bai jauna, Santuen gorpuzkiñai ere agur egin bear diegu.

274. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Baña egin al dezaiekegu agur gorpuzkin ta irudiai? Bai jauna, gorpuzkin ta irudi utsai ere agur egin dezaiekegu ta egin bear diegu (...).

275. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Munduko Osti Done guztietan bai al dago Jesukristo? Bai Jauna, Munduko Osti Done guztietan, antxe dago Jesukristo.

276. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 ¡Bai maite zaitubala Jaungoikoak!.

277. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Bai, beretako bakoitzaren zeregin eta lanai dagokiten jakituri, zuzentasun, zelo ta santutasuna iritxi dagiezula erregutzen dizut.

278. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 ¡Xast!, moxtu diot xortena;
eztitsu, usai egiñik
sudur aurrean,
josi det biotz-gañean.
¡Ortxe ikusiko det, bai,
nai detanean!

279. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0052 Begikoa benetan, bai,
izan du lilitxo ori
nere begiak;
zor'irudi antz kuttuna,
pozik, maitekor artu du
nere biotzak
.

280. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0136 Izarrak ere bai: ¡ara!...
izartxuen
jolasa da
klisk-egite pollit ori
.

281. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Olerkariak, maita nau;
eresgilleak alaber;
ta zoritxarrez eneka
dagon biotz gaxo-lander
kupigarriak ere bai noski.
Oientzat ni beti eder
.

282. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Bazkari-bukaeran Don Jose azaldu zan maisterren artera ta bai gogoz ta iñon diran atsegiñezko itzakin artu.

283. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Zurrungillo aietan irri-karkarak maiz entzuten ziran, asarrezko itzak ere bai ta noizbait eme baten karraxia.

284. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Bai-ba' Erregesoro-n txerpolariak eta txotxongilloak-eta ba'ziran.

285. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ez dakit zenbait ardi ibilliko diran larre gozoean, baña bai millaka askotxo izango dirala.

286. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 ¡ Eup ichua! Saltatu ziran, bai, baña mutilla kaleko ta erriko aldik arin egitteko.

287. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Ta iraun beza ludian, gizonaren izaerak bai ertierak bear-batasuna autsi-gabetanik, ludia (mundua) ikusgarri, ludia ezin-aspergarri dagian ezberditasun ioriak.

288. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 - Bai.

289. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 - Bai ba.

290. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 - Bai, bai, i etorri aizen trrenean berrtan etorri dek.

291. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 - A, ori bai.

292. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

293. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Bai: gizonen ospea ez da gauza asko egitetik jaiotzen, gauzak ondo egitetik bai.

294. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Ara nola, ospea ez datorren gauza asko egitetik, eta bai gauzak ondo egitetik.

295. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Alaba bakarra bai, Luchi gaixua; guztiz mintzoea xamurrekua, ona langillia eta echeko beargintza guztiyetan ezeren ekachik gabia, da esatia echerakoi aundiya.

296. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Bai.

297. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Bai, bai.

298. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Bai, ta bazterren bat jotzen badu automoille orrek, idiakiñ eraman bearko ditek automoillea, eta onik onenean tortilla ederra egiteko gaiare izango dek.

299. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Bai, ta pozik.

300. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Bai, ¡zuri!... ¡zuri!... aiñ premiazkoa izango da orixe....

301. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Bai; bata bestearen leian, zeiñ lenago, zetozek.

302. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Or bai, baña....

303. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Bai.

304. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Bai, urte askotan gauz asko ikusten dira ta....

305. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Bai; esango diat ba gauza bat neronek ikusia.

306. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - Bai, baña gure erreglamentuak eztu orrelakorik esaten eta.

307. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - ¿Eta gurdidunentzat bai?.

308. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - Bai.

309. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

310. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0049 Noraño dan gogaia altasuna adiratzteko, esan oi da t'egiz, berak gogaiak izadi edo gizadia beñepein zuzentzen dula; bai ziñez, gogaia da ontzi-buru edo zaindari erne askarra gizadi onentzat au itxasoratzen badu oarkaspen ontziñ ta bere bultzkin edo igizale, oarkaspen mendeko sinismeñ egizko zorrotza ba da, baña ez du biziro ondo zuzenduko, ondatuko da ugarri baten aurka juanik, alegin teman zailtzen ba da irudimenak iasotako ontziñ ta begirada gotargi utzes dabilkiñan beartzen ba du gizadi au itxasoratzea edo beintzat, bearren gertako da zaindari ori ontziñ aurreko aldea okertzea, leengo zaindariñ bidea artzea, aurrea joan nai ba du t'orrela oker suge eran ibiltzeekin, naiz ori bai batzuetan burrundara aundi artu, alperrik ikatz onda atzera gero egiteko, gutxi aurreratuko du.

311. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

312. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Ta zueri agurtzeko asken itz bi: Euskaldun fededun esan izan oi da, bai egiz ta gorde bada sinismen fede ori, berak dakarren itxaropen, indar ekinkorra da ta bearra dezuete baska egoki zuen biozkadari emanez, pake, gentz ta zorion izateko.

313. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Bai Urrunda; inkisiziyua ondoren darabilt eta achituko banindu, laster kiskalduko ninduke.

314. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Ala da, bai - esan zuan Endok.

315. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 Orduban bai gogoratzen dirala, umetan ibiltzen giñan tokiak, leku ayetako lore pollitak txori-muñoak, baserri zarrak, untzes jantziak, eta osiñ beltzez inguratuak.

316. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 ¡Bai! euzkal biyotzak, beti joan nai du ikustera, bere sorterriko mendiyak.

317. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 Eziñ esan aña, zú politá, Emana zú bada, zúk laztana, ¡Bai! maitetasuna, dizutana, ¡Ai! konparatzia da ezinª.

318. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¡Gauba dá! ezeren otsik ez da entzuten gauden tokian! itxasua ta lurá lo daude! ixillun aundi bat dago gure inguruan! ¡Gau ishill zoragarri ontan, eta bakartasun ederrian! iruritzen zait nagola, zeruan errdi-errdian! ¡Bai! Mariatxo! zure aldamenian!.

319. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¡Bai zuri!

320. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Maite zuten bai azpeitiarrak San Inaziyo.

321. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Gaiztoa etzera izango, ille-artzallea ere ez, baña azkarra bai.

322. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Ezkio zorioneko ortan ez det ikusi Ama Birjiñaren irudia, baña gauza ikusgarririk eta arrigarririk asko bai.

323. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Noizikpein geitu ere bai.

324. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 - Gogoan det, bai, Maixu.

325. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 - Batzuek bai, andria; an zebiltzan, sagu-zarrak ziruditela, beiñ ara, beiñ ona, mozkorturik ibilli oi diran gizonak bezela, baña ez giñen jaramon andirik egin.

326. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Baiña ala guziz ere bazuan Simona gureak arantza zorroztxo bat biotzan: ¿Zergatik berari deitu bear zion Simon eta Simon, Parrategiko Premiñek? Beste neskatx ergelak edozer gauza esanta ere, gutxi ardura zion, baiña Premiñek uraxe esatea... bai, eztakit... eztakit zergatik.

327. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Bai agudo iges egin ere.

328. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Ayetxek bai ikusteko alderdiak! Tolosa aldetik datozen berezibill bat baño geyago gelditu izan oi dira, Bidani'ko mugatatik aterata batbatean Errexill ikustera eltzen diranean, ze ikusi ere bada-ta.

329. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Ori bai; Jesukristo gure Jaunak esaten dun, lakari gañean agirian jarrtzen dan arrgizari piztuaren eran, laister asi zan bere jakintza ta donetasunezko (santutasunezko) arrgi-izpiak nunaira zabaltzen.

330. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Entzuten zun egunero iltzen zituztela: asko ta asko, bereetakoak ere bai; bat surtan erreta; bestea ur irakiñetan egosirik; beste batzuk zatika ebakirik eta guziak oñaze beltzetan.

331. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 ¿Bildurr esan det?¡bai Bera! Berak euki ezezik, kendu egiten zien bildurra kristau guziai, euren sinismenean indartsu irauneraziaz.

332. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Zerua ta sulezea ( infernua) zer diran erakutsi nien eta nortzuk zerura ta nortzuk betiko sugarretara juan bearko duten ere bai.

333. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Igande hatean, itzaldia egiten zegola, ixiltzen da; ta bere esku ta begiak donokiruntz (zerurontz) jasota bere itzaldiari jarraitzen dio osanaz: Zuen artean arrkitzen dira bai beren senarrak illak diralako ustez, sorrginkeriak egiten dituzten emakume batzuek.

334. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Ba zekien bai eta danak azkar jakin zuten, portugaltarren itxasontziak agerrtzen asi ziranean, eta kaira, maometarrai arrapatuko ondasun azkoz aberasturik, eldu ziranean.

335. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Iñoizko Sodoma-Gomorra gaizto aiek gaizkatzeko amar gizaki zintzo bear bezala, euskeraren ez gaizto, baña bai gaixo ta, agian, euskotasunaren gaizkakunderako, IRU MILLA lagun zintzo bear ditugu.

336. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Zer eskatzen dizutegu gauz eder oiek egiten laguntzeko, zer, zeuen ta nere erria il eztedin?... Borondate on apurtxo bat eta eguneroko xentimoa!... Eguneroko xentimoa Euskalerria'ren alde ematea eskatzen dizutegu bai, zineari, ardandegiari ta yolasari ez bat baizik eun ere ematen diezuten garaion.

337. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 ¡Bai sarrerako mallak damutu ere! Emakume geiago jetxi dendara sesioa berdintzearren.

338. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Uso zerrenderi begira bai atsegin egoten dala.

339. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Baño gure bi gazteen maitasuna, bai.

340. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Odolzalekeria, bai

341. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Mutiltxoak (eta askotan mutiltxo aspaldi izan ziranak ere bai) txorikume, arrautz eta kabiak nola ondatzen dituzten esatean, odolzalekeria aitatu degu, bañan aitatu bakarrik.

342. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Nere emaztea iñoiz baño itzaliyago dabillela dirurit; oraindaño aitu etzitun egiyak aitu ditu; ez du bat ere xuxen baimendu, bañan zearka bai nere esanak ukatu nai zitunean bertan; ayetatik asko arritu naun bat igarri diyot.

343. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Esan da egin: amona soñeko berriz jantzi, ta besteak ere bai ttxukun, da alkarrekin geldi-geldi beko baserri aldera jettxi ziran.

344. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, ama, bai, badira:¿zenbat ordea? eundik bi, lau, amar? ta ¿zer diyo pittiñ orrek ainbeste emendik dijuazenen tartean? an ezkonduen ordez Pellok zerbait esan lezake;¿ez da ala, Pello?.

345. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, Polli; nere amak, an nik eraman izan bear nitun nekeak badakizki, eta zureak ere jakingo ditula uste det.

346. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Bai; ikusi dut, izar-argitan nire aurretik igaro da, baño ez oikoa: aurpegi-illun, maxkal, oñaze miñen batek zedukan lur ontan.

347. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Alaba eder, Crau'ko legartza, ondartza zabal guziek, i ere bai, eguzki dirdaitsu, lagun zaizkote nire alabari, igatzen ari da ta.

348. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Lentxego naiz geroxego argitaratu, erderari ez dio ezer, baño euskerari bai nere ustez.

349. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Maite zuten bai karlistak eta Santa Kruzek beren Erregea, erlijioaren eta Fueroen aldekoa baitzan.

350. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Ordun etsi zun Santa Kruzek ere; bai karlista zintzoak ere.

351. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0101 Don Pedroren eranzuera: Bai: eta ez egun oietan bakarrik, ezpada baita ere gañerako urteko egun guzietan irabazten dira Franziskanoen Eleizak bisitatuaz.

352. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, orixe, bai.

353. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 Juezak:-¿Berriz ere bai, Pantxo?.

354. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, Jauna: aspaldian ez-tegula ikusi beori ere ta.

355. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, ta guria berriz besten gauzai geldi geldi uztea.

356. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, ba, Jauna: eta orduan esan nion, eta gaur ere esaten diot, juezak ez-tutela errurik, baizik legeak, gaizki jarriak daudenian.

357. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, Jauna: berak gorde balitu, enizkan nik ostuko.

358. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, Jauna: baña beorri iltzerik ere ez genduke nai.

359. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 -¡Gaurko sermoia bai izan dala ederra!.

360. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Bai, ari da moldatzen gure Praillea.

361. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Bai, gizona.

362. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Bai.

363. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Bai, beñepeiñ, andizkietakoa.

364. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Bai, bai.

365. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Bai: umia nintzan, baña ezagutu nuan.

366. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Bai: itxurare alaxe da, gizon andiak erri andietan.

367. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 -¿Beti alkarrekin eta bai errietan dabiltzan oiek?.

368. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 - Bai, oietxek.

369. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 - San Predo bai ordia.

370. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 Baña ez: emazteagandik iges egiten zuanian, onek oñatzetatik igarten zion nora juaten zan, jarraitu ta etxera ekarri ere bai, eta etzerizkion ondo kontu ori.

371. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Bai ba, jauna; ta....

372. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Nai, nai... nai... bai: baña... bana....

373. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Bai.

374. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Bai, esan zuan beste batek, sakelian (poltxikoan) ere eztute izango pisu andirik eta.

375. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Bai.

376. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Yesusek, ura orrela atsekabetu zala ikusirik, inguru begiratu zuen ta esan zien bere ikasleai: Bai nekez sartuko dirala dirudunak Yainkoaren yaurgora! Aberatsak nekez sartuko dira zeruko yaurgora.

377. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Yesusek ordea esan zien berriz ere: Enetxoak, bai nekez sartuko dirala Yainkoaren yaurgora ondasunetan beren ustea dutenak! Berriz ere esaten dizuet:(...).

378. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Irargitzen zaituzte, adipetzen zaituzte, osoro gobeteak uzten zaituzte; osoro baietsirik dasazute bai, egia da, zuzen dago.

379. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Antze bekalduetzaz, neurriz gañekoenen artian ere dauden zeingi sakonak agertuaz, lana bai didazke.

380. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 Bizarra bai, artaburuari udazkenean bezela, zuri ta beltz ta arre nondiknai agertzen zayete.

381. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 -¿Eztula zer dan eztakitela? Bai nik, Argentinan izan nintzanean.

382. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Elizaurrea, sagar-urtampecirc;tan sagaztiak alez bezela, gizakiz bete-bete-betea gekusen; eta oro, txilibitariak ere bai, gora begira birloratuak zeuden.

383. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 ¿Erdaldunik battxo etorri oteda egungo jarduna entzutera? Eztet bat ikusi; lo bai, baserritar-mordo ederra.

384. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Arako know nothing, Medelek jakinarazi zigun zer hura ere aipatu zuen ¡bai zearo porrokatu ta austu ere!.

385. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Bigarren ataltzat, eresiaren bigarren ampacirc;paldia esan zigun, paperetik irakurriz:
¿Obeki nun Jesusen besoetan baino?
¿Nun, or bezain zoritsu, pakez eta alai?
Jeiki, jeiki ta ator pozik artegiraino,
Artzain-deyari gaur erantzun: Jauna, bai
.

386. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Donostira iritxi ziranean, bi-tandu egín ziran iru lagunak: Laztantxu alde baterantz beste biak besterantz, bi oiek, bai-baitzekiten, Laztantxu lekuko etzutelarik, gauzak argiago kóntatuko zizkietela.

387. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

388. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Gau guzia, bai, txoko artan kukilduta, ezpaitzan konturatu, eliza noiz uztu-zan eta noiz itxi zuten ere....

389. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Txinatar ginbail auek askori buruko miña ematen diete, ta batzuetan odol-aldi galgarriak ere bai.

390. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Milla aldiz bai entzun zituan, bakartasunaren erdian jarrita zegoala, urrutiko trumoiaren orrua, ekaitz aizearen durundia, artzaiaren deadar luzea, egurgillearen aizkorakada neurtua; basaurdearen arnasotsa, otsoaren alaraua, azeriaren zaunka, beorren irrintzia, mozoloaren oiua, basauntz bildurtiaren zalaparta; abere arranen dulun-duluna, ardien bee negartia, suge zarraren txistua, belien garraxi latza, sosoaren txortxorra, txori kantari askoren txiotxo alaia, errekastoen poll-polla, zugatz ostroen pir-pir biguna, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa... itz gutxitan esateko, izakiak berez dituan ta mendi basoetan diran abere, pizti ta sortutako gauza guztien amaigabeko soñu txiki ta andi, ixil ta bizi, garratz ta gozo, mingarri ta eztitsu, pozkor ta ikaragarrizko danak.

391. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Aita!
- Bai.

392. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 - Artzaiak ere bai?.

393. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 - Zuk?
- Bai.

394. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 - A! Zure itzala izateko eznaiz duin!
- Ezta orregatik!
- Bai, biotzak adierazten zidan: utsa naiz, oinpean darabiltzun autsa bezela naiz, Zabaletako morroia!.

395. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Bai, eztauka orrek, gaur, ezkondu zanean aña patxada ta nasaitasun.

396. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Bai, baña ez uste izan mutil ura ain zera danik.

397. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Urlia auzori eztakit, onelako aideri bai, alako adiskideri ez; ezer eztiogu zor; berak ere, alaba ezkondu zanean, etzigun iñori deitu....

398. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Anai Leonek erantzun zion:
- Ez erruki izan bakarrik, bere eskuetatik ezin zenbatu ala eskarr arrtuko dituzu; goraldua ta aintzaldua izango zera beti, beratzen dana goratua izango dala idatzirik bai dago: ta etzaite nekatu Aita; Jaungoikoa nere abotik izketan ari da bai, ta nik ezin nezake besterik esan.

399. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 (...) eta eriotza urreratzen datorrkidala ezagutzen dedalako, goi-gauzetara oso emana eta nere pekatuetzaz negar egiñaz, bakar-bakarrik egon nai nuke; augatik anai Leonek ondo dirizkionean ogi pixka bat eta ura ekarriko dizkit bai, eta iñori nigana ezergatik ere urreratzen ez diozute utzi bearr, nerekikoa nere orrdez zeok egingo dezute.

400. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Eva gajoak sinistu zion, zuaitz artakoa jan zuan, senarrari eman ere bai, eta onek ere jan zuan.

401. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 ¡Gizajoak! Begiak idiki zitzaizkien, bai; bañan ez berak uste bezela, ta sugeak esan bezela, on eta gaitza jakiteko, egindako erokeria ezagutzeko baizik.

402. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Edan bai; ura eskatu ziran, eta eman egin nion.

403. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Erramuntxok negar ta guzi egin zuan; baña nolerebait poztu ere bai, azken arte alegiñean lagundu ziolako.

404. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak Bai, bañan erleak ere ibiltzen dituk.

405. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 33 ¡Sakonak, bai, Yainkoaren aberastasun, yakintza ta adiña! ¡Zeñen ikerrgaitzak Aren erabakiak! ¡Zeñen ulerrgaitzak Aren bideak!.

406. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 16 Aitorrez, bai, Yainkoa ezagun dute; egitez, ordea, uko egiten diote; nazkagarri, biurri, ta egite on guzirako alperrak diralako.

407. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 - Orretarako bai, esan eutsan Mari Andresek; edateko obie az i, gorputze makurtu ta lanien izerdixe aterateko baiño.

408. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Bai, bera da Meza Santuari anditasun berdin gabea ematen diona.

409. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Amargarren Pio Aita Santuak, 1904-garren urteko Bagillaren 17-ian, agindu zuan, bere aurrekoak agindutako otoitz oien ondoren esan dedilla iru aldiz (1) Argitaratu zan aginte artan bertan eztu esaten iru aldiz egiteko erregu laburtxo ori, baña bai Acta S Sedis, deitzen dan, eta Aita Santuaren aginte ta beste berriak azaltzen dituan paper edo errebistan, 1904-garren urteko Orrillaren 23-ean ondorengo erregu laburtxo au: Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis.

410. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 1.ª Aragiya jan diteken egunetan, arraya ere jan diteke, ta otordu baten biyak nastu ere bai.

411. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Bai, illobatxoa bera ere eleizara eraman nai izan zuan amonak, Ama Birjiñaren Eleizan-sartzea zalarik, ark Jesus Aurra bezela berak ere Jaungoikoari illobatxoa eskeini nai ziolako.

412. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Maria bai, lurrean bizi izateko jaioa zan, bear bezela Jaungoikoak agindu zuan bezela bizi izateko, lurrera ta zerura begira bizi izateko.

413. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

414. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bai goizian meza nagusiko garayan eleiz nagusian eta arratzian emengo lekaimen eleizatxoan, itzaldi ederrak egin digu, baita ere, Aita Gorri Pantzeskatarrak erderaz.

415. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Elizaratu ziranean Oraa Parroko Jaunak garailari guzik bat banaka besarrkatu zituan; eta gero itzaldi bero batekin gazte ayen zindotasuna eta zeruko Amarenganako maitasuna goraldu ere bai.

416. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 ¡Ayek bai arraunlari bikañak!.

417. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Zapatak garrbitu? Bai, orrtxe aldamenian kale-iskiñan daukazu zapata-garbitzallia; arei amarr zentimo eman ezkero....

418. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Bai zuk.

419. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Sarreran adarr-ayen-orri lorez egindako arku edo uztaia; Eleiz atean ere bai esaera auekin MOTRIKU`KO ERRIAK AITA S. IÑAZIO LOYOLAKOARI alde batetik, eta bestetik: Benedictus qui venit kurts in kurts nomine Domini.

420. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Etxeberria'tarr Zipriano'ren ardurapean egin eta apaindu ziran ederrgarri auek eta aldarea ere bai.

421. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 ¿Ez ote zan, Euskaltzaindian, ni baño gizon entzun eta jakintsuagorik, Etxegarai jaunari erantzuteko? Bai noski.

422. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Badira bai, Euskaltzaindian, gizon jakintsu asko; bañan ez dute jakintsuak beti mai ederrenetan jan bear:.

423. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 iñoiz utzi bear zayo, medar ta zezela danari, alako toki goitiya, ez noski berari dagokiyolako, bai ordea, aldiz-aldiz jakinduriyak baño geiyago, maitetasunak esan lezakelako, ta korapillo oni, eltzen diyot nik, estualdi ontan, zerbait ere belarrondoa zuritu nai baldin badet.

424. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Jaso bai ta entzun... Txingurriya, gauza txiki ta maxkala izanarren, puska galantaren zale izaten da: etxe-ingurutan dabiltzan galtxori edo burrioyak, berak bezanbateko ogi pusketa, mokuan isegi nai luteke.

425. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Etekintsua bai ordea.

426. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Etxetik landa, naiz urrutian gertatzen dana jakitea on bai-da.

427. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Zenbaiti berriz entzun izan diyet orañ eun eta berrogei urte bezela, edo geiago, Españako erregeren esanagatik (Karlos irugarrena ote zan bada), edota onek sari aundiya eskañi zubelako, abiatu ziradela mendi zulo orretan sartzen bost gizon alkar loturik eta ichargi irazeki bana eskubetan zituztela, galdu etzitezen alabaña, bata-bestearen berri jakin zezaten eta alkarri lagundu ere bai beartzen baziraden.

428. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Gauz orregatichek chit askok uste izan dute sorgiñ lekuba dala lurruspe ori, eta bertatik zakabanatzen diradela arratsetan, ojuka ibiltzeko eta lixiba jotzeko ere bai, Albistur, Tolosa, Bidani, Errezil eta Aldabako erreka zuloetara; eta sorgiñ oyek berak ere diradela gaubaz bide izkiñ ta bazterretara irten diradenak jendea izutzera, edota gaitz egitera ere bai onenean.

429. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Eta sinismen au leku eta bazter guziyetan zegoan, osoro jakintsutzat zeuden askoren artean ere bai; ainbeste eze, Gaspar Skoto zeritzayon izkribatzalle aundiyak berak erakusten zuban, eta batere plametitu gabe alare: osoro gauza jakiña dala, zalantza gabea, egoan bezela eramanak diradela sorgiñak beren batzerretara.

430. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Naparroan ere bai nonbait.

431. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 ¿Noiztik asita? Ori ez dakigu: aspaldi-aspalditik zana, baño, bai.

432. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Apaiz idazleak iñarrdetsi zion: - Ta zuk, emakumea,¿jakiñ nai al dezu, ez santu, ez jakintsu baña bai oso errgela dan beste baten izena?.

433. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 ¡A! Oroipen gozo oyek gure biotza menperatzen dutenean, orrduban bai, zorionaren antza zoragarri agerrtzen zaigula.

434. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Gure esnatzea alaya bai izaten zala.

435. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Mendiburu bai ta Mendiburu ez.

436. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Emen ere askotasuna adierazteko len erakutsitako ezmeza nabaritzen da: baten z darabil pluralidad objetiva orren ezaugarritzat, bestean zki ta tzi ere bai.

437. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Eta z ta ki auek maiz alkartzen diralako-edo, itsatsita bezelaxe adizki askotan izaten dira, ki artzaille-ezaugarria eztelarik ere bai.

438. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Etorri zaizkit, etorri zaizkik, etorri zaizkiñ... auek bai, beti orrela; baina etorri zaizkio-ren ordez Mendiburuk zaizko edo zaizka daki erabiltzen.

439. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 È. Bai; baña ezta gure eguitecoa ura juzgatzea.

440. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Eta Aita Santu guziac izan dute engañatu eziñ izate ori Elizaco buru bezela, fede eta oiturai dagozquien gauzetan? È. Bai, aita.

441. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 *G. ¿Eztezu ba esan eztagoala Eliza bat baño? È. Bai, eta eguia da; baña bere semeac, lurrean, bizi guera, guerran; Purgatorioan daude garbitzen, eta zeruan gloria gozatzen.

442. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. Eta ¿badago beste modutaco graziaric? È. Bai, eguintzazcoac, laguntza edo inspirazioac deitzen diranac, zeñac gabe eziñ dezaquegun ez asi, ez jarraitu, eta ez bucatu ezer ere zeruraco bidean.

443. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 1777garren urteko Nekaustea bizkayeraz nun dagon ba-dakit bai nik; baña zarragoaren billa nabil ni: gipuzkeraz, 1760garren urtean argitaraldua Eibarren aurkituta daukat-eta.

444. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 (...) urte askoz artzai zebillen gizon zartua urbiltzen zait esanaz: euri bildurraz dago, jauna? - Bai, ba.

445. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 - Zuk igarriko diozu? - Bai, jauna, gaur eztugu euri bildurrik.

446. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Bai, kristau guzien artekoa da berez.

447. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Janariaren ondotik eskatzen da okerraren barkapena edo barkazioa, Jaungoikoagan bizi dedin eta ez dezaion oraingo bizitza igarokorrari bakarrik begiratu, baizik betikoari ere bai, artara pekatuak barkatu ezkeroz iritxi ditteke-ta S Cyprianus.

448. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 1) Grazi santutzallez gañera, beste grazirik ba-alda? Bai laguntzalliak (aldizkuak, eginkorrak) izentatzen diran beste grazi batzuek ere badira.

449. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 3) Grazi laguntzalliaren biarra gizonak badauka beraz? Bai; grazi laguntzalle-gabe animaren grazi-biziya ez luke gizonak irichiko; grazi laguntzalle-gabe, grazi-biziyak ez liyoke animan iraungo; zerurako egitiak asi, jarraitu eta bukatzeko ere kemenik ez luke izango, gizona laguntza-gabe eziñ ibilli dan elbarriyaren antzekua da-ta; arrazoiz ba diyo Espiritu Santuak: Ni gabe eziñ dezazukete zerbait egiñ.

450. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Zañetik ateratzia zalla izan arren, Jaunaren laguntzez eta konpesiyo onez oitura charra animatik atera diteke ¡obia litzake alasse aterako balitz! Zenbaitek ordia asmogabeko konpesiyoz zañak oraindik geyago indartzen dizkiyo; konpesatuta, urrengo konpesiyorako pekatu berak dakazki, zazpi urte zituala egindako pekatuak irurogei dituanian dakazki, oiturako pekatuak berak aña urte ditu iya; ¡au bai dala negargarriya!.

451. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Guk askotan ikusi izan ditugu liburuetan eta orrelako santu batzuek... -¡Bai! ¿Txori gaixoen bat mokoa zabalik daukala ta txorabiatu ta suge aurrean dagola edo? - Orixen bera.

452. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 -¿Bai ote? -¡Bai! ¡Bai! Ikusiko degu.

453. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 ¡Oiek bai dirala balien etsaiak!.

454. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 - Bai ollagorra da; ta zerbait badarama berakin.

455. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Zaldiak ondo erakutsiak daudenean maitegarriak dira bai; baño ez dira ainbesterako, gauza guziak batez ere maitasunak beren neurria bear dute ta.

456. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Aitona, pailaso ta komediantiak zakurrakin eta ikusi ta bai poztutzen gerala.

457. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Goiz-goizetik lanean asten danak, ez al du adierazten lana gogoz arrtzen duela? Jaunaren billa goiz-goizetik asten bagera, biotzez maite degula ez al diogu Jaunari adierazten? Bai.

458. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 ¡Lotsa! Jesu Kristoz lotsa izatea! Au itz itsusia! batez ere kristaua on egiten lotsatu egiten bada! Ludi osoan gauden guziok Jaunaren morrointza eraman bearrean gaude; ta bere seme-alabak bai gera, orra zergatik arrkitzen geran gure seme-alabatasuna aitorrtu bearrean.

459. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Ori egin bearr da beti; bestela gaizki ibiltzen bai da.

460. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 ¿Munduak eskeintzen dizkigun poz-atsegiñak billagarri ta naigarriak dirala? Bai noski! Baño uste gabean kenduko dizkizutela ta bilotsik bezela ezer-gabe utzi egingo zaituztela ez dezute beñere aztu bearr.

461. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 ¡Munduak bai dakiela iruzurr-egiten (engañatzen)! Obe zaigu orain Jaunaren menpean iraun, gero inpernuan betirako erretzen egon baño.

462. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Lurreko ale-aziak ustelkorrak dira; beraz ezin eman gauza iraunkorrik; Jaunaren itzak ordea ustelkorrik ezin eman; iraunkorrak berriz bai.

463. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Ba naski, eta, hek baino ufako gutiago ibiliz oraino....

464. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Errak bai hala ez!.

465. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 MANECH,- Ba naski.

466. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Espaineri milikaz
dago ta otsoa:
Ai! nik ere bai banik
ik dukan gozoa!....
Bainan gero zer lan duk,
gero norat oa?.
Nik bezala ote duk
gozatzen kanpoa?
.

467. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Chauri, aita, chauri ba othoi
Emanen dautchut handien hoi...
Chauri Chauri berehala...
Churekin artzea, bachinaki
Zoin maite dutan... bai, egiazki!
.

468. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Bai, mirakuilu bat zen, segurki Pantzuna Begi Mariluzen zerbitzuan egotea! Eta huna nola gertatu zen mirakuilu hori....

469. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 Higitu zirela, bai higitu orduantche, mahain gainean baitzagozin zabal-zabala, gathuak, eta, Mariluzen gainetik jauzi eginik, tokiak hustu zituztela! Harritu zen Mariluz eta garrasiaka hasi: Jesu, Maria eta Josepe, galdua naiz, galdua naiz! Pantzuna, othoi ez nezazula bakarrik utz etche huntan! Har zazu zaku bat eta berehala lauak lauak gero! itho zatzu Errobian! Lauak, hein!.

470. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Orduan bai, Euskalerriko zoko guzietan barna edatuko zela euskararen aldezko sukarra, iri andienetarik asita.

471. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 - Bai bederen gosearena? Har zazu beraz mahain gainetik ogi kozkor hori eta biek jan dezagun.

472. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Bai, gure arabera, hala-nola chimist-orratza, paratonnerre: idazlea: ecrivain: gibel-asmua: arríere pensèe.

473. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Bertze zenbeit ere ba naski, ongi hautatzen direlarik.

474. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Bethi goitiago goazi gure beribiletan; gu gorago, eta chutago gerenda, barnago ere ba: amilka eror baginte, ekaitz batek bota balitza han-hemenka kasik dilindan dauden etcheño batzu, zer itzulipurdia leize behererat!!!....

475. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Bainan, nola bethi ohean baitzauden, kechaturik, erran zioten berriz ere nausiak: hean jeiki gogo zutenez, bai ala ez?.

476. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 - Bai, urrun da segurki arrats arte huntako lanik izanen baitugu.

477. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 - Jainko-Semea berriz igor mundura? O hoi, gauza handia, bai zinez handia aiphatzen dautazu, eta gogoeta handienak galdegiten dituen gauza bat.

478. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Bai, Cinac Jaincoa ohoratcen du, eta batzuetan behar da Cin egin.

479. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Bai, Bekhatu Mortala da.

480. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Hitceman gauza ona balinbada, bai; bainan hitceman hura gaizki balitz, bekhatu egin litake hitza atchikiz, hitcemaitean bekhatu egin den bezala.

481. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Bai, bainan behar dire aitcinetic gogoetac egin eta jeneralean Cofesora mintzatu.

482. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Bai, Jesu-Cristoc manatcen diote bere Ebanjelioan, dioelaric: Izan zaitezte perfet, zuen Aita Cerucoa perfet den bezala.

483. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Bai, comentuetan bici direnen estatua.

484. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Bai, pacientciarekin eta penitentciazco chedez hartcen baditugu.

485. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Bai, laguntcen gaitu bereciki asco Othoitz edo obra onentzat Indulientciac emanez.

486. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Jesusek ihardetsi zion: Bai eta izkiriatua da: Ez duzu tentatuko zure Jainko Jauna.

487. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0054 Jesusek ihardetsi zion: Dohatsu zira, Simon, Joanesen semea; alabainan ez dautzute haragiak eta ez odolak holakorik salhatu, bai ordean nere zeruko Aitak.

488. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Jan izan zuten ondoan, Jesusek erran zion Petriri: Simun, Joanesen Semea, maite nuzuia hauiek maite nuten baino gehiago? Ihardetsi zion: Bai, Jauna, badakizu maite zitudala.

489. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Berriz ere galdegin zion: Simun, Joanesen semea, maite nuzuia? Petrik ihardetsi zion: Bai, Jauna, badakizu maite zitudala.

490. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Bai, gu ere orduantche orhoitu ginen Eskual-Herriaz, eta gogorat ethorri zitzaizkun pertsulari famatu baten kantuak:
Herrialde guzietan toki onak badira,
Bainan bihotzak dio; zoaz Eskual-Herrira
.

491. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Itsasoan doanak ongi jatea du gogoan, ongi edatea ere ba.

492. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Handik goiti, harritzeko da zenbat arrain ikusten den: hainitz ttipitto, choriek bezen ongi airean, beren hegal motzekin, ehunbat metra egiten dituztenak, bainan marraso biribil (requin) frango ere bai, ahoa zabalduak, norbeit eroriko delakoan untziari jarraikitzen direnak.

493. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Bai, ongi ethorri, Jaunak!.

494. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 252. - Mihiak ez du hezurrik hausten, bainan bai hautsarazten [C], (Zer ondorio, zembat gerlate, ez dire sugearen (debruaren) eta ama Ebaren arteko mintza alditik ethorri?. (...) Geroztik ere, zembat eskatima, kalte eta sarraski ez darrazkiote hitzaldi sobraniozkoeri?, - (Le silence est d'or la parole d'argent, dio frantses zuhur hitzak), [BNC].

495. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Badakizue aphezeri 1792an Erreboluzioneko aintzindariek galdatu ziotela Eliza berri bati, beren gisan eginikako bati (Jainkorik eta Manamendurik gabe) baia baitezpada eman zezaten.

496. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Bere hartan dago Vinson, ez duela kausitzen bi mintzaien artean ahidetasunik batere; iduripen bat edo bertze bai, han hemenka, asturco, idubeda eta holako, bainan zinezko zerik ez, ez hitzetan, ez hitz erro sorkunetan, ez ibilgunean, ez begitartean le facies general.

497. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erritarrak ez lirake arrituko gure lanaz ba-lekitte 1889-garren urtean Arana'tarr Jose Ignazio'k Euskalerrian ezarri zuan zortziko au:
¡Euskera! ¡Euskera! ¡izkunde danen
Gañez dakust goi-goikoa:
Zugandu dezu zure edergarriz
Nere izate osoa:
Zure adititzez zuk didazu Bai
Ni naiz aiskide gozoa,
Jainkoa eskuta-dan Adititza,
Ta adititza da Jainkoa
.

498. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Bai geldituko zitzaizkittela alde askotan nik sumatu gabeko garai bat baño geiago.

499. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erri maitte ontako baztarr guziak ez dira, ba, berdiñak, baño bai beroietan bizi diren biztanle euskaldunak.

500. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Bai ilobatchiak bere osaba Artzaphezpiku famatuaren omena mintzaire bakun bezain beroan erakusten dauku, bozkarioz ez baitagoke irakurlea holako Eskualdun begitarte larri baten aitzinean.

501. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Bai hala uste dugu euskalzainekin batean.

502. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Bai gogo-ahaidetasun handia, asmu-jite bertsua dute Alemanek eta Eskualdunek, nahiz gorphutzez eta askaziz ezten ageri den gutieneko elgarrekilakorik heien artean.

503. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Bainan ez, katiximari bertzalde haurrean jarraikiak izana gatik, ez dautzute behinere, letra bat egiten dutelarik, ezarriko [k], bainan ba [c] edo [qu]; ez [u], bainan ba [ou]; ez [z] bainan ba [s].

504. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Hau erraiten dautzuet nahiz kompreniarazi haurra ez dela bethi molde berean hazi behar, bainan bai, duen jitearen arabera eta kaskoz ari behar zireztela hortan ere haurraren gostuari behatuz; ez choilki hargatik, hunen beharreri ere begi eskuak emanez.

505. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Iduritzen zaut seinale horiek guziak direla medio ezagut dezakezuela errechki haurra serioski eri den, ba edo ez.

506. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bai, beste burukomin bat agertu yako España laterrijari.

507. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Baukogu gomutia, ipuin aretan Deun Martin eta Txerren ibilli ebiltzala, ta Txerren errementaritzan dana dakijena ixanik (bai ba, suteirik andijenaren jabe da-ta), Deun Martin'ak bestela-baitakuan ainbat gauza ikasi eutsozan eta gero gixonai erakutsi.

508. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Deun Martin'ek be bayakik ba galdia eiten. -Bai ete? ¿Ein yok ala? -Bai, ein yok. -Orduen arte-txipristiñek jaurtinda ein yok, ostantzian ez.

509. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Beste bein, garrangie edo tornillue zelan eiten zan jakin gurarik, Deun Martin'ek mutill bat bidali eutson Txerren'i, ta esautson: Ik garrangie eiten bakik baie gure Deun Martin'ek be bayakik: -?Ein yok ala? -Bai, ein yok -Orduen ayen-eskerrai begiratuta ein yok.

510. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Unamuno'k diño izpar onek min andija eragin dautsola berari... ¡bai ba! berak bere buruba españartzat dauko ta...

511. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bai badakigu baña, zoritxarrez euzkeldun utsak diran uritxo batzutan (oso gutxitan Jauna'ri eskerrak) Miren-Alabak beti erderaz abesten dutela; eta au Billera'ko agintari diran neskatxak erdaltzale diralako beste ziyo gabe.

512. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Ara Itziartxo: ez dizut esaten orrelako ez-ta-bai baten, geureakin atera ezik, guzia utzi ta etxera juan bear geranik, Nai duanak abestu dezala esanda; baña bai, onelako uneetan makaldu bear ez gerala.

513. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bakoitza, gure uste guzien gain, Jaungoikoa'gana zuzendu bear gera, ori bai; baña Jaungoikoak gure uste ori zuzena danean, ez digu debekatzen bear bezela aldeztea; eta auxe da neskatxa euzkeldunak, obeto esateko abertzaleak, egin bear deguna; geurea aldeztu; bear bezela, baña aldeztu; bein da berriro, eta makaldu gabe.

514. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Orrengatik neskatxa euzkeldun abertzaleak, alegindu gaitezan gure txadonetara euzkera eramaten, beretan euzkeraz abesten; eta au bai, batere beldur, batere espai gabe dezakegula; ba onela egiñaz ez bakarrik gure eresi, gure olerki, eta gure elea aldezten ditugu, baita Jaungoikuari aintza geyago eman ere.

515. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Arrigarria. Bizi diralarik etzaigu gogoratzen gure gzon ospetzuak goratzea. Eriotz zitalak arnasa ebaki dienez gero, ordea, ordun bai, gorosarre oro, gutxitxo iduri.

516. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ezta entzuten alde gustijetatik itz zikin, birao ta abesti zantarrak baño besterik, eta zoritxarrez, lotsa-galduko euzkeldun askoren artian be bai.

517. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Igandean eldu zan, eta bai arratzalden azkar Xarregi'ñ ostatura eldu ere; an asi zan merlusa gora eta merlusa bera, eta txurrut emendi eta txurrut andi, arrapatu zun egiazko merlusa.

518. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Au bai ixango litekela guztiz ederra, umetxo guzti orrek zuriz apaindurik, aingeruak dirudijela, abes gozo bijotz-samurgarrijak euren abo orbanbakuetatik donokirantz bialtzen, abo orreik beti erabilten daben elez, ta beraz bijotzetik eta ez burutik urtendako abestijak.

519. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eguraldija, otza ta euritsua zan, eta orregaitik Areatza'ko zabalian egin biarrian, Plaza Barri'ko eskepietan bildu ziran saltzalliak, erostalliak eta bai ikustalliak be.

520. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ondiño Kaiser orren gobernuak eztau erantzun; baña diñoenez, Laterri Batza'ko gobernuak ez ei-dau entzun gura aiko-maikorik ez, luzapiderik, argi ta garbi, bai edo ez, erantzun dagijola baño.

521. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eleizkixuna gustiz ederra, baña bai Larra'ko karmeldar Aba Polentzi'ren txoniz edo sermoya be; eztogu entzun txadon onetan euzkera garbijan aren ekarrija daukonik.

522. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Eskier eurai eskar edo mesede dagion notiñak, bai jan-edana, emonaz, edo aterpe bat damotsen sendiak, egun luze ta zoruntsuak beti igaro izan dauz emen ludian bixi ixan dan artean, Jaungoikoa'ren saria eztalako zimeltzen, ezta txikituten be.

523. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Uste eban baño beranduago zan urtean, bada damutu yakon iru bidar bai gure anai maite oni.

524. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 - Eroan nagixu naiñora! - Erdu bai, erdu sukaldera.

525. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 ¿Nun dao ori Junta de Abastos edo Junta de trastos ori? Ezagun da bai or eztagola dieta'rik....

526. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Onen ganian emengo Udala'k azkenengo batzarrian erabagija artu eban jakiñen ganera ipintia Perea (gobernadoria) ekarri dayala Durangora garija, uruna edo ogija, errija larri-larri dagola-ta; jaramonik ezpadau eiten... ¡or konpon!! esanagaz etxera duazala kontzejal gustijak, dana bertan-bera itxita (1) Bizkai'rako dakarren garijaz egindako ogijak Santander'era bialtzen dabez Bilbao'ko ogi-ola jabiak, itxuraz gobernadorian baimenaz. Atzo orixe agertu eben emengo txinelak Basortu'ko geldokijan. ¡Joko ederra orixe! Arrayetan ba, ogijak uts egin ba`bai, geniño polita parau beiyakuk.- KIRIKIÑO.

527. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eta an laterea (latin) ikasten dabe, ez bakarrik abadegeyak, ostantzeko ikasliak be bai.

528. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 AUTESKUNDETZAZ.- Neguak badagi berea, bai Getxo erriak be azkenengo auteskundaldian.

529. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 2- Arantzak guretzat mintsuak dira,
Ama, ¿ta zuretzat?
Mintsuak ba'dira ¿zegaitik artu
Zure bakaulkitzat?...
Mintsuak dira bai; baña Jesus'ek
Asko maite ditu;
Orregatik, Ama, arantz-gañean
Agertu ziñan zu.

530. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bada gizonak, ori esaten dunak egia esango du, ez det esaten gripekin il gerala Jaungoikuari eskerrak, bañan bai alper aundi batzuk gerala, eta emendik aurrera alperkeriari utziko diogula uste det, entzun detanez ba emendik aurrera jartzen da bertan izperkari bikain bat.

531. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

532. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Etxano'n jayuak dira, ta bai euron aita be, gaur bixi balitz eun urte baño geyago eukiko ebazana, ta onen aita be erri artan jayua, ¿Ixan leite ba abixen au ezkelduna? (1).

533. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bai ba, ez da arritzekoa, erri onetan diran bezelakoak izanik.

534. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ¡Gora, gora gu,
Euzkotar zintzo
Seme leial on
Jatorrak!
¡Bera, bera bai,
Jauntxo gezurti
Gizon goseti
Zakarrak!

Jaltzubi.

535. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

536. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - ¿Nundik norakua da itz ori? - Ondo argi dago ba. Irri eztakizu zer dan ala? - Bai, burle.

537. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Bai, argi dago; baña ori barrija ixango da, ezta? - Nik oin esango baneu, itz ori aurkitu dodala 1767'an batebatek idatziriko liburu baten, ziur nago zuk eta beste askok ontzat artuko zeunkiela itz ori, ta beriala artu ta eruango zeunkie zeuen iztegijetara; baña nik esan ba'dagit, orain asmaua dala, ta ganera, neuk asmaua dala... orduan be ziur nago, arexek eurek asiko dirala esaten: Ba, bestelakotsuak, ¿nortzuk dira orreik txotxoluok euzkerazko itzak asmetako...? ¡ut!....

538. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Bai, ardura daust niri bost.

539. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Arrayie, biar be bai, bestelan gaur dabiltzan ulebijuekaz ¿nor aturau? Kirikiño.

540. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Eta Lete'tar Iñakitxo'gatik zer esango degu? Mutiko auxe bai benetan begiko izan zitzaigula.

541. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai noski; baña eurotariko batzuk gai nasayagaitik, beste batzuk indargatuta edo bizi diralako, bazter guztietara ezin eldu.

542. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Dagiela ori barriz, estu alkarturik agiri diran gurasoak; laster aldatuko dira gauzak. Beti? Eztakit. Sarri, bai.

543. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Eta Kistar-ikasteaz diñoguna, bai beste zer batzukaz be.

544. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gotzaña, adurra darijola, poza siñistu ezinda ta bai bijotzez emon be onespen ori.

545. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ELGOIBAR EUSKO JAIA Elgoibar'ko Eusko Batzokia'k bere azkenengo batzarrian gomutau du datorren illan agostua'n iruan, Deun Laurentzi (San Lorenzo)-n eusko jai eder bat errietako abertzaliak aspaldi onetan gogo bizian arkitzen dirala bai egiteko, esnatu ba Azkoiti, Eibar, Soraluze, Bergara, eta Mendaro'ko abertzaliak, eta gertatu Deun Laurentzi'ra etorteko ezpatadantzari eta abar....

546. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai, lagun ona, nere atsegiña izango zan datorren igande goizeko amarretan Loiola ibar ederrian danok lagundian izatea bada ordu ortan goien beian EUZKADI etxeko langille zintzoak beribilletik saltatuko dira, eta Gu gera ta gera oju egiñaz. Larunbat aldera arte. URREKO ZOROA.

547. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Agindu bai, gauza aundiak agindu, ezer ez emateko; orixe gertatu zaigu oraingo Gobernu azkatasun-zalearekin.

548. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Bai, lekutan zeok! Errezegi eskiñitako gauza zan, eskiñi zuan lekutik eskintzeko Españako ministro jaun arrek, eta ala gertatu ere.

549. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, eustazpija apurtu, zatituten ba'da, berak euntsitekotan, bere ganian, iragi dabena be zatitu ta apurtuko da, azpija baño be berago jausita.

550. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, egi-jabe gauzak diranez dakiguzanian baño ez gara, diranez jakinda, ta dakiguzanez maite ixan da, gu zutik eta eustazpi onez oka ixan barik irauteko bide-bidian gara.

551. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, lekaretxe auts-artian iñortzaz ta iñorenatzaz lar-agindu ta ugazaba gogorregijak sartu dira, eta oneik sendatu ba'dagikez, txindi atsegin eta andikerijok gaur diranen eskubetatik igaz-dagike.

552. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gure Ikurritzaren lenengo itza, beñena be bai Jaungoikua da, ta berau su ta gar aldeztu biar dogu, baña beronek irakasten dauskunez bakotxari beria emon da, norberaren Aberrijaganako jaokuzan biarkunak beteta.

553. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Augaitik, Euzko-Araudija Uzkurtzalez zuzenetsi dauanak Uzkutz osua bere banango biarkun eta gusti adiraldu beti: Euzko-Araudijak eskatzen dauan eta aurrerantza eskatzeko idegiten dauan bidez Aberrija ezagutu ta maite ixan bedi, ta orduantxe bai bakotxak bere uste, eritxi gardijari eustazpitzat egija, baña egi osua jarriko dautsa, beraz eustazpi gogorra sendua, iraunkorra ta euzkotarrok, loka-barik, garanez ta yaokunez Uzkurtzale ta baita euzkotar be iraungo dogu. Tabiratarra.

554. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ni beintzat urrengo egunean ezkuko miñez egon nintzen, ez ni bakarrik beste asko ere bai.

555. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Beste egunetan, bai soñu ugaria izan degula! Sortzi egunean dantzatu besterik ez dute egin emengo gaste ta zar gustiak.

556. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Nere zorion beroena ematen diot euzkaldun jator oni, ta arren eskatu ere bai, jarraitu dezala gure izkuntza maitean idazten.

557. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Txindija emango dautsen etxiak be ixango dabez, ta intxaur, sagar ez txindi, ezebe barik bidalduko dabezanak be baten bat bai.

558. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 ¡Berriz ere atzerri-aldera! Bai, atzerri-aldera berriz ere; baña ez orain urrengoan bezela bero galdatan, otzak dardaraz baizik.

559. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Bai; ¿eta zu? - Baita: lenbizi beintzat araño....

560. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Eliztarrak... eliztarrak... Ba'dira bai banaka batzuk; baña geyenak apaizen etsai porrokatuak dira.

561. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - ¿Aberatsak apaizak? ¡Bai, leku onian! Orrela uste dute askok, ori bai; baña... oker daude orretan.

562. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Bai, eta gure siñismena eragotzi nai-digute beti itzetik ortzera darabilkiten libertad eta democracia izenarekin.

563. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Bai, alaxe da; baña alperrik dabiz.

564. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 ¡Orixe bai dala benetan ualku ederra! Deukonak eztaukonari, emon dagijola.

565. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urtiak baduaz, egunak be bai.

566. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 - Zer? - diñotse Baleren jaurleak: eguzkia, gure asabak antxiñatik jauretsi daben eguzkia, Jainkotzat ezagutu ta gurtzea ¿zorakeria dala uste dozue? - Bai; eguzki ori iñok egiña da ta egindako edozein gauza Jainko etsi, Jainkotzat euki ta gurtzea, zorakeri garbia dala uste dogu.

567. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Etzan, baña, etxe atan edestixun-idaztirik agiri; ta bai, barriz, Josu-Kisto'ren eta deunen bixizparrak.

568. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gogorra ixan leban gudakea an; goteungiak gogorr-bai-gogorr jazarrkiten leutsan a boizkera gogorr a itxi-erazo gurarik.

569. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Goraketa aretan Urtzi Jaunak argi-bai-argi egiten ei-leutsan, irakatsijak irakatsi, deun-bidiak atzaldu, ta deungunderako adoretu ta kemendu.

570. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 4) Zaindari Deun onen omenezko jai gurenak eralduten ain zintzoro leyatu dan Euzko-Gastedija'ri zorijonak egin eta euzko-errijaren eskakixun bidezkuai erantzun dautsen erri-ordezkarijai be bai, eskakixun onek, ba, zuzutza ta egijaren alde legez eta gixatasunaren azkatasunik donienak babestuten dauzala.

571. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 ¿Ebertarrak dirala? Ni, be, bai,¿Ixarreldarrak dirala? Ni, be, bai.

572. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 ¿Abarran'en jatorrikauk dirala? Ni, be, bai.

573. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Alako gixonaz, bai, illarrainduko naz; nitzaz ez, ostera, neure aultasunaz ixan ezik.

574. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bidondokuak entzun, bai, egitten dabe, baña, bertatik goteungia datorrkije, ta euren bijotzetatik itza eruan egitten dau: ziñetsirik jaregin eztattezantzat.

575. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gazte argi, bizi ta bizkorra zan Ander; baña bizia baizen jolas-zalea be bai.

576. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ziñeskañak egin ebazan egunean, lekaideki zala baizen zindo, zintzo ta gartsu beti izateko erabagia artu eban Ander`ek eta bai zearo bete be.

577. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Abestu, barriz, gogotsu abestuten eben areik, eta bai errikoi be.

578. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Kopla au ederrenetarikua ezta ixango, baña bai sarri entzunikua.

579. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eguraldi ederraren deya entzun neban Joseba deunaren goxez,¿bai?, eta urrten nintzan beste adizkide birekin.

580. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Mixiñuak ei-ziran,¿bai?, eta euzkeraz egindako berbaldi samurrak entzun-ostian, euren etxietara joiazan.

581. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Geu irurok, ostera, aberrtzaliak gintzan, geurekin etorrzan beste bijak bere bai.

582. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eta gure iru emakume areittariko batek, astiro-astiro buruba jaso, gottik bera begiratu-ostian, erantzun eutson: -¿Euzkeraz ez al-dakixu?¡Ixildu zan bai, bilbotarr a! Tautik ezeutson jardetsi, baña euzko-emakumiak zurr-zurrak diralako-edo, baserritarr arek jarrattu eutson: Bai, geuk, be, errderaz itz-egitten ba-dakigu, baña nayago dogu gure izkuntzea.

583. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Etxaguena'n ¡au bai garatza!
aita-seme-alabakaz
ain arduratsu irakatsijak
emoten lugin gauzakaz.

584. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bai Erletxue zu lako olerkari txoriburuak,(zorionekoak zuek) ba-dabiltz, baña alperrik ez ete-da gero? Obeto egingo dozu Izpegi'ra joan ta bertan atseden.

585. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Bai, aberrkide: iganderarrte.

586. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Baña, ta Ama Birjiñaren aurrerako egoki ez, ta Jaungoikoaren aurrerako, bai?.

587. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakume ta neska gaztea udaran eltxua baño ugariago izaten dala esaten da, bañan antzerki orretan Romualdo mutil-zarrarentzat andregaia bilatzen naiko lan izango dute gure Mai Krux eta bai Miel-Mai jatorrak ere, bestela esan dezala Joxpa-Akiñak.

588. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ez al zaizu iruditzen zuri irakurle, ori egin zuan baserritarrak euskeraz askoz obeto egingo zuala? Bai noski nai ta naiez, ez da zail eta.

589. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Zabaldu, bai, zabaldu asmo oyek, alik eta euskaldun guziyon arteko jardunaldiak euskeraz izatea lortu arte.

590. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Egi galanta, bai, auxe.

591. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Bai itz polita!.

592. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Uin, izkora, izpera, arrai, ondartz, arkaitz, ugarte, ekaitz, baretasun, bai elkarren antzik gabeak.

593. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bai legea okertu ezin ditekenak indartuko balu.

594. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¡Bai, bai, gauza egiña da!.

595. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gure aldunak Madrid'en egindako lan sakon arrigarria ezin txalotuak bai gu erre, adiskideak.

596. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Zuaitz ostorik ere Jaunaren baimen gabe erortzen ez bada, gure mutualdi onek bere... zera izango zuan, bai, ta oraindañokoa alde batera utzi ta len baño ere kementsuago utzitako bideari eldu dezaiogun.

597. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Goizero-goizero izparringia eskutaratuta, berri samiñak irakurtzen oitua nagolarik, igazi dan astearte goizean bai benez ene biotza illundu.

598. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Igandean bai, igandean irikiko da antzokiko zapia, eta Garitaonandia (G. B.) apaiz zanaren Ongilearen saria daraman negar malko gaiaz bat, antzeztuko digute Patxiko Ikasgilea asi ta amai bitartean algaraz gauzkatelarik.

599. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bai ederki Klemente'k esan zuana.

600. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Itzlari batzuek biotzera itzegiten badigute, onek biotzera ere bai baño batez ere adimenera itzegiten du.

601. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez det uste ain kirten eta burugabeak izango diranik, eta bai ajolagabe xamarrak.

602. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Esaera ori gaitzez artu zuana etzan euzkotarra ez, baña, bai bere praka dotoreak lenagoko zarraren ordez Euzkadi'ri zor diona.

603. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gutxiagorekin Euzkadi'n antolatuko giñake, erdi inguru bai noski, Dinamarka, Suiza ta bezela, bañan lotuketak bizkarra zapaltzen digu.

604. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain urte batzuk, erri txiki batean izateko, etzan emen ainbeste idazlari, amarretaraño bagiñan... ta guziak ez esatearren, geienak ixildu ziran, baña zer guziok?: bai, bakarrik gelditu nitzan.

605. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez naiz gogoratzen irakurri nuanik Euzko Etxea'ko gaztedi onek Eguarri egunean eman zigun antzerkiagatik ta neroni ere oraiñ une onetan ez naiz gogoratzen zer antzestu zuten, baña bai goratzen naiz Erregen egunean ta nekeztxo bada ere pitin bat bederik esango det.

606. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Bai ederki! Ez dakit berriz izango duten ainbeste txalo.

607. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Berrogeitairu bazkide ziran artian, baña bai bazkide sendoak, eta bai abertzale bikañak.

608. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain esan ditudan izparringi oiek Euskal-Orria danak daukate bai EL DIA ta Euzkadik ere bai; eta euskaldun danok Euskal Orria irakurtzen alegindu bear genduke gure Ama Euzkadi'ren onerako dalako.

609. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Joan gaitezen, bai.

610. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Bai ordea, aste ontan, egunero-egunero Garitaonandia zanaren oroiz zerbait azaldu dedin, lerotxo bi eskatzera.

611. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ala ere okerbiderik izan ez dala ta poztu giñezke, bai arranoa.

612. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bai itzaldi anitz egin ere.

613. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Olakorik, bai, egundaño olakorik.

614. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Galdera orok erantzuna izaki, eta onek ere bai: ¿Tolosarrak zer kasta geran? Batzoki baten aurretik igarotzean, asto-lekua deitzen ez dakigunak, Apaiz bat aurretik igarotzean, si supieran los curas y frailes abestu gabe, txapela erazten, edo ixillik egoten dakigunak.

615. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¡Bai, abertzaleak izan balira!!! Orduan qué bien ... bañan oraingoan pareja batzuek bialdu beste ezer gertatu ez dediñ... eta paciencia y ésto se acabó señores...

616. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ainbeste abertzalei botatako multa guziak onela kobratzen diran jakitea on izango litzaiguke, bai, ta arren bialdu zaiguzute, nork bere erriko multen berri, ementxe azaldu ditzagun.

617. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Igandean eiztarietzaz zerbait azaldu genuen eta bai ixtillu ederra jarri ere beroyen artean.

618. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Lapurretatzaz zerbait azaldu genuen eta orain beste era batera egiten dituzten kalteak azaldu bear ditut; guztiak ezpadira ere batzuk beintzat bai.

619. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Galeperrak edo gilloyak etortzen diranean beintzat belar soro edo alpapa soroetan gelditzen dira orain uda azkenean, eta eiztariyak or dijoaz zakur bana edo bina artuta ta... ¡zenbat eiztari!; emen, Ernani ta Urnieta barrunbian gutxienaz berroigeita amar bai.

620. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera Batzokiko txistulariak ere bai.

621. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Bai, agindu nizun, ta agindua zorra dala esan oi danez, zorra kitatzeko agindua betetzen saiatuko naiz.

622. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Bai, ori badakit baña...

623. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Bai.

624. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baña auentzat lege guziak dira txarrak, eta Araudirik ez daukaten España'ko beste alderdietan ere asko obeto ez daudela esaten diezunean, Bai, guzikoa da ta, esanda uzten zaituzte.

625. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Oso gutxi, baña batzuek bai.

626. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta Udaletxeko erabaki bat ere bai, emetik aurrera erabaki idaztia edo Libro de Actas katalaneraz idazteko.

627. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Bai.

628. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bai, socialista españarrak asarre dira gogotik, eta len gertatua eta geroztik gertatzen zayena dute, noski, min.

629. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bai.

630. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Edan bai, biño gizonaren kutizia betetzeko añian.

631. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ola bai, ola edan diteke, olerkariaren amets irudipenez ornitutzeko.

632. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 ¿Zer egin, adibidez, neguko egun belaxka oietako batean, aideak sentarteko jairen bat aitzeki artuta, ez det esango mai berexia, baña bai ondo jantzitako mai eder inguruan biltzen diranean?.

633. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Bai beste geiagok ere jarraitu gure gizonari....

634. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Maitatu zagun Euzkadi
soiñ biotz almen ta guzi,
Zati bat baita bestea ez
au da guziaren kaltez.

635. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskera goraldu biar degu; bai, ontan denok bat gera.

636. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¡Izan ere, bai zurikeri zalea gizona!.

637. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Bai, bai esaten badik, kalegarbitzallea jakintsu.

638. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¡Bai berriz ere zuek indarra ematen ba diozue!.

639. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ire malkuak? Aiek ere bai.

640. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Azkian ere bai, saiatu ezkeroz.

641. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bai.

642. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Bederatzi ta erdietan berriz kanpaiotsa! Bai, aurreko egunean etorri oi diran erromesak Ordu Santua egiten dute Arantzazu'n amarretatik amaiketara: argatik izan zan gaueko bederatzi ta erdietako kanpai-ots penitentzi-usaiduna.

643. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Beti bezela gure Pelix ganatuta EL DIA eskatu nion, eta... ¡EL DIA eman zidan bai, baña ¿nolako EL DIA?.

644. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Oraingoan bai e?.

645. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - Irurak bai, irurak.

646. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Orain bezela maiz batzokira bildu, eta orain arte bezela piñ eta jator jarraitu, errespetua jarri, bai batzokian ta baita ere kalean.

647. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Zuen bearra bazegoen batzoki ontan pizka bat sutuko bazan, bai! Batzoki aldera ere ekarri bazkide berriak, geuren aldetik lan piska bat jarriaz.

648. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Erdaldun asko ere bai beren aurrakin....

649. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Arrasate'n ere bai: emen, Eusko Langillekin bat eginda, sal-erosi guzietarako Alkarlaguntza jartzeko asmotan dira.

650. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bai ama ta jaio berria ondo daude. Zorionak.

651. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -?Luistarra alzera? ?Bai? gaur dezu ordua alegia illeroko jaunartzea, ta ez utzik egin goiz ta arratsaldeko elizkizun.

652. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Dantza zaleak ere bai: baditugu eta ugari.

653. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ez mingañez baño bai outuretan.

654. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Etsaiak sortuki zaizkigu bai baña zintzoenak eta sentsundunak gure alde ditugu.

655. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bernoville jaunak, gauza jakingarri aunitz ezarten ditu irakurgai hartan, eta urrengo hau ere bai: Bilbao-n, Urtarrilaren (Ilbeltzaren) leen egunetan, gorri (eta gorri etziren) gizon tzar batzuek egin eriotz izigarriez, Eskual-gobernamenduak etzuela obenik; batez ere Agirre ta Monzon, gobernu artako agintariek (biak eskual-maitatzaile) egin zituztela egin-aal guziak eriotz aien ebitatzeko, bi gizon hoiek baitzuten zaintze-lan orren ardura.

656. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Baina bai mirakulutsuak

657. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Eskual-elgarkuntza hau, katoliko zelarik, bertze katoliko aunitz bezela, lurra artu gabe igertu zitekela ?ez al zen beldur izaiteko? Bai; bainan, bazuen elgarkuntza horrek, bertze katolikoek etzuten zerbeit, anima bat, biziaren biztutzeko eta iraun-arazteko: eskualduntasuna.

658. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Gure eskual-langileek etzuten akatz edo gal-bide hori: eskual-maitatzaile orok (aberats ala ez-aberats), begi-onez goratzen eta laguntzen zituzten, bainan ez aberatsendako legunako eta eztiago ziratekeelakotz, eta bai langile eskualdunak zirelakotz, langile eskual-maitatzaileak zirelakotz, kanpotar eta maketoen ideia ta agindu-nahiaren kontra agertzen zirelakotz.

659. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Begira: ez du iñork ori jakingo; ez daki iñork; baño nola dijoazen gauzak ikusirik, esan diteke akabatuko dala bai.

660. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Beraz, emen Laburdi'ko Getari'n be bai.

661. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Millitar fachistak, Madrileko Gobernuaren kontra altchatu zirenean, eskual-maitatzaileen agintariak, begiramendu ta kontu aundiz ari ziren, bai beren itzetan ala beren egintzetan.

662. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Au da egia, au da egi saindua... Bainan alperrik ari gera mendiz unaindiko eskual-iskribatzalle batzuendako ; hoiek ezpaitiote sinesten araindiko anairik eskualduneneri (eskual-maitatzaileeri), eta bai ango eskualdunen eta Eskual-herriaren etsairik gaitz, amorratu ta errabiatueneri.

663. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Baña bian dagona ezta erabildden, geldi dago; lotu dago; goikua, bai, erabildden dau axiak: bake'k ikurrten dau geldityasuna; orregatyik, b'k edaz eta egoki agerrten dau geldityasuna, bakia.

664. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Bai errderakadan bat.

665. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Esta egongo miñian; egityadietan bai.

666. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Gauza ona bai, baña es txarra, zuk gura dozun lez.

667. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Ikatza estot entzun eguno higueral esan gura dabenik, carbón bai: orretarako be, iketza e-gaz egokijago da, batzuk esaten daben lez.

668. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ortik datoz: ezerkeri, landerkeri ta eskean ibiltzea, ta askotan, lapur gaizto izatea ere bai.

669. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko masakratu, bai masakratu ! apaizak eta erriko katoliko on-onenak.

670. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Bai ! Emen Franzian bakarrik baditugu 500 apez eta fraile. Frankoren etxekoengan dik igeska etorriak. Zergatik ?

671. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Notintza ugari Deba'ra juan zan an egin ziran euskal jaiak ikustera ta bai pozik etorri ere gure eresbatza ere juatekua zan jai orrek bere eresaldi goxuarekin goratutzera.

672. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¿Bai e?.

673. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ikusten da, bai, ikusten da.

674. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bai, ekarri zuan.

675. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ori urrengo eguna ezkero bai.

676. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bai, adizkideak, emen bakarrik gertatzen dira olako gauzak.

677. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Obe da, bai, ixiltzea, Donostiko txinelak ez dakitela gauzak ondo egiten.

678. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Etsai ala adiskide izan bear degun ere bai.

679. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nola bada bidegabe egiten othe dako uri soberakinak ogiari, eta zer egin dezokegu nun haren sendatzeko edo bederen bai arintzeko.

680. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Agian bai, eta berehala; ezen badugu zer egin!.

681. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ah emazte egiazko buru mehia! hoyek eztirade belhagiliak, bena bay arra ezkontzale zombayti egiten tien destordiak.

682. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jadanik errana dautzuet, zenaturrak ez direla oro bethan erreberritzen, bainan bai andanaka: hiru urthe guziez, hiruetarik bat.

683. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bainan bertze deputatu bat ere eta hunek Syveton du izena hurbildu zaio ministroari, eta ukhamiloa sudurraren aintzinean emanez, erran dio: Bai, jauna, gezurti bat zare.

684. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez da ukhaldi tzarrik gerthatu, bainan bai uspeldura zenbeit.

685. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Nola baimen horren emaitea edo ez emaitea ez baita horren egitekoa, bainan bai, legearen arabera, deputatuena eta zenaturrena, jaun horrek, berak lan hori antolatu ondoan, behar izan diote igorri zenaturreri eta deputatueri zathituz.

686. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Fraideak, ez; bainan bai errientak.

687. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Horra zertako nahi duen ogiak neguaren azkar iragaiteko hazkurria: ez lurretik gora athera araziko duena; bainan bai erroak azkarturen dazkona.

688. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Huni esker, ez da galduko neguan ogia, ez da ahulduko, bainan bai azkar egonen bereziki erroz.

689. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zombat aldiz ez zauku heltzen ogiak lastoz eder jin eta, bai bederen luze, etzaten baitzauzku, bihiaren egiten ari direlarik; chimur gelditzen baitzeie bihi hura, ezin hazi dutelakotz behar bezala, lurrerat eroriz geroz.

690. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Igande ala astelegun, goiz ala arratsalde; ala elizetan ala merkhatuan ala non nahi, emazte guziak bethi ez buru has, bai buru has; mantilla beltch, labur, arin, argalño bat buruan, Orok bardin, ez baita batere itsusi, eta onhest baita; oraiko hemengo chori ohantze ñimiñoak baino pullitago eta onhestago bi tantoz.

691. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Baia ba! Laborariek errotik ereman zituzten ondarrak oro.

692. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bero azkarrak bai, egun batez ere haize hegoa, iduri baitzuen, bihiaren egitera utzi gabe, zohi arazi nahi zituela arthoak.

693. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Orok badakigu, edo bai jakin behar ginduke, lilietan badirela arra eta emea, biek batetara behar dutela bihiaren emaiteko.

694. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Arthoari aldiz kalte baizik ez dezakokete egin, itzal egiten baitakote buruari eta bai ere hezea han begiratzen.

695. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hola gertatuko da bai naski; ezen gure oraiko gobernamendua arras zozialisten beldurrean bide da, eta zozialistak holako langileen sustatzaileak dire.

696. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bai naski.

697. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bai, bada orai danik errailia herrian berian zer nahi phakaturik ere eztiala utziren.

698. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Eta aphezpikuekin batean, aphezak ere bai.

699. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bai ausiki samina egina zeie hor titulu gaichoeri! Beren goiti-beheiti izigarriekin, goiti baino gehiago beheiti, zorigaitzez, azken urthe hotan, beren irriskuekin, etchetikako beren gal beldurrarekin, nago jendeak eginen othe deienez hemendik aitzina lehen bezain begitarte on.

700. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Houn da jakin dezen hourtazalek non diren haiek behar bezalako chokhoak: ez herosti den gutienik ere, bai aldiz bardin gozo, ago ez badira.

701. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Eskolan ari balite bozka phuntian haurrer erraiten, houlako kandidata errepublikein dela, halakoa ez, Gueraçague bai, Ybarnegaray ez, entzun lirokeie ez entzunaren eginik ere: .

702. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Gora bai, bena ez desertian igaran astehartian, ezik egun hartan meza emanik izan da ermitan, ourthe orozko usakina den bezala.

703. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Lakharrarrak ere bai, bide chuchenian daudelarik.

704. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ba bainan atzemaiteak baitzituen lanak: jauzika, zalapartaka, lehoina bethi aintzinean, landetan barna; azkenean, bertzela jokaturik, inguratu dute eta tiroz kalitu.

705. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Bai.

706. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Baia! Ikhusiko diuk?.

707. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Orobat ministroaren baia gabe, erresumatik kampo bakhotchak paperetan mila libera baino gehiago ez dezake ereman, gehiagoren beharra balu ere.

708. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bai segur gerla aintzin laborariaren moltsak etzezaken holako chahubiderik jasan.

709. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Haurraren onsa altchatzeko nahikundea izanki bai, ondikotz zarpa ez nahikundearen arabera.

710. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Uste bai, ez baita arras hola gertatu.

711. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Muthilak ari bai beren nausia salbatu nahiz, bainan hek ere berea bildu dute, ezen abereak azkarki kolpatu ditu.

712. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bere pean bai dauka lur guzia.

713. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Au gezurrezkotzat artuko duanik bai ote da?.

714. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Obe genduke bai, gezurrik-gezurrena balitz.

715. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Tenatxor.- Neronek ez, baña Neraunik bai, eta arrentxen bidez zerbait egingo genduben.

716. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Ala izango ziñaten, bai.

717. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Bai, bai, Tenatxor, gogoan daukat ori, baña beste gauz bat galdetzera nijoan;¿ez al zerate orain guziyok berdiñ?.

718. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Bai biotz ederra nabaitzen dala bere agintzak zear!.

719. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Nai bai! ¡Ez ordea ematen!.

720. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Ai, zer ikuskera zoragarria! Zar eta gasteak, guziak bateak... maitetasun osoan... Aingeruen Mai Donean ikustea... Uraxen bai batasun maitekorra.

721. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Bai bero nago.

722. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Bai, Erramon.

723. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Bai, jauna.

724. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Bai, bai: argi dago Gotzai jaunak diotena.

725. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 341. Entzun izandu det bularreko gaxoa daukatenentzat azukrea jatea oso ona dala eta arrgal daudenak sendotzeko ere bai sendakairik onena dala.

726. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Erratillo batian, manteka ta urrdaiazpiko zatitua ipiñi; pixka bat erregosi diranian, tipuliñ txiki batzuek osorik geitu, ta beriala, illarr berriak ere bai.

727. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Illarrak lertzen asten diranian, salda pixka bota biarr zayo, ta uretan nastutako iriñ-apurr bat, gatza ta abarr; azukre erre pixka bat ere bai.

728. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Arratsaldean dantza, eta batzartxo bat ere bai eta azkenik, Azkatasun eurkia abestuaz biurketa, eta illuntzeako etxera.

729. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Ara; ziñez diñotsuet, zuek intziri ta negar egingo dozue, ta mundua (mundutarrak) poztuko da; alege (triste) ixango zare, bai baña zuen alegetasuna pozetara biurtuko yatsue.

730. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Zeinbat tramankulu, zeinbat txiribiri; bai, ?ez da gauza au berezkua beintzat!

731. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Uste osua dugu ondo bai ondo beteko daula gure lagunak utsune ori; bere jakituri ta Jaumaitasunak uste orretan sendatzen gaituala.

732. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Aurtengo Jorrallian Ea'ko txaunburutzia emon eutzen; bai baña, 43 urte ebazala, Goikuak bereganatu dau, Ea urija atsege isten daula: Berak daki zergaitik Zeure naya egin bedi, Jauna.

733. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Jakin beye idazti egilleak eta argitaldariak, aren barri ziatzak, emongo badira, ieki bi bialtzia oituten dala; orduan bai lasterrago iragarriko litzakez, lana bananduko litzake-ta.

734. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Curent... ut puritas fidei... conservetur in populo... Gogorra izan da beti, ta izango be bai, Jesukristo'k eta Satanas'ek gizonen gogoak eurakanatu bearrez alkarrekin dakarren burrukea.

735. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gu be alantxe izan bear dogu Erromako gustion Aitaren mendean, ori bai siñismenaren erakusle ta zabaltzalle.

736. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Ze zorionekoa, bai, gustiok munduaren erakutsi galgarriak alde batera itxita, eta mundutarrak ain maite dituezan sorkari galgarriak gorrotauaz, Kristiñau ta katolikoei dagokien lez, siñismenak eta Ebanjelioak agintzen dauan lez bizi dirala ikusi al banegi.

737. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Eta lotsagarriena, sua biztuta amatatzen ez laga-ta, ikuskizun bat bai'litzan, gizoste izugarrien aurrean, lapurretan gustien aurrean egiten ebela ta... ez diñoguzan besle gauza asko...

738. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Artetarik bai, mezan eta goiz arratsetako othoitzetan ikusiko zinduen; bainan ez zuen nahi gurekilako bertze barnatasunik, misionea ez zuen nahi egin.

739. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Ordutik bai adituko du inkudiaren kirrinka, eta haroztegian ibiliko da mihia.

740. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 Laster egin nuen kontsulaganat. Harek seguratu ninduen oraino, bai Pacha Zehi-bey gerlako ministroaren, bai Gobernadore zibilaren hitza bazuela, bertze manurik izan arteraino, ez zela fraiderik nihorat abiatuko.

741. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Erran dena bai, errech aiteke jendearen bathaiorat erakhartzea, bainan inola gero finka, hastapeneko khar eder haien iraupena?

742. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Aprika'ko itxaso ertzetatik urtenda laster, ekatx bildurgarri bat jagi, ta Andoni joyan ontzia goraberaka asi zan; bai urperatuko ez urperatuko ebillan, eta axiak España'ra etortea itxi barik Sisilia'alderuntz eruan eben eta Messina'n legorreratu zan.

743. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Bai, Doipurua kistar guztiok aita dogu; baña, batez be, mixiñuen eta mixiolarien aita da.

744. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Bai, argiro agertu dausku bera dala Bide, Egi ta Bizitza danaren Ordezkari).

745. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Urrutidatzi au etxaken atsegingarri izango gure mixiolariei? Bai, urrian.

746. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Bai ba, guzurrek buztena beti oker dauko-ta, azken onik ezin izan.

747. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - Olan bazoaz, bai, Peru, sator errira laster zara.

748. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - Bai, seme, ori olan da.

749. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Begorretamar uste eta egun sortu Oraindio sortuko diranak gañera Donostiatik ogei bai, Oñatitik mordoska, Villarrialdik danak nai, Oyartzunen nor juango txotx egiñaz, Ondarrabian bero bero, Gazteiz-tik ere bai, Bilbau geien geien, Iruñan ere asi dira berotzen, Antzuelan maiz azko diranak juan nai...

750. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Geiago ezer bai ote?

751. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Bai; esusen ordez munduan agintzan duanari eskuan mun eta Kristau zintzo beti izauteko indartu.

752. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Bai zuek ere, Luistarr gazteak zuen Jaun- arrtzetan ikusi, somatu ta ukitu dezutena erakutsi dezute eliz-gai ontan zuen JVNIOR'ean esan dizutedana; gazte asko beste bidebatetik dijuatz gana, Epikuro, t'aragi griñen bidean.

753. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Bai, Luis donearen aurtengo eguna ez da bela-belakoan aztuko Donostian.

754. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Bai jo-re; t'ederki.

755. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00024 ?O! euskal erriko gazte guztiyak beste orrenbeste Luis Gonzaga izango balirake! Orrduntxe bai euskal erriya etorrkizun aintzatuz eta ondoren distikorraz jabetuko litzakela!

756. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Gaiza hori ikhousten dieia bai, gorago aiphatu langilek batek erraiten dere laguner: Sogizie, sogizie, noula bere phouskak besteri kharreiaerazten dutian. Den bezalako aoherra!

757. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Bai, an ere txakurrak oñutsik ibilliko dira noski, oraiñ ogei-ta-lau urte ala zebilltzan beintzat-eta.

758. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Martiñ'ek ala ere nor zan ura bai laisterr ezagutu. ¡ Baita Prontxi'k ere !

759. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Bai, benik-beiñ gauza zailla ez zan eta. Bekokipean begi bi izatea naikoa da ortarako-ta.

760. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 -Amaikatxo orrelako aspaldi ontan ba'daude, bai.

761. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 -Bai ba ! Atso edo sorgiñenak omen dira gure oitura garbi ta jazkera txukunak eta.

762. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0077 Antonio
Monio
Ziribitonio;
Goiko kalian iru gizon
- Bai jauna;
Zakurran belauna
.

763. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0019 BERNAT - Taako hau ere ba dudarik gabe?.

764. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 PETTAN - Baa.

765. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta esan eutsen: Konforme zaz orregaz? Eta: Bai, konforme naa.

766. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0016 4. Ez zaitut begiz nik ikusten
Baña bai fedez dot siñisten
Sakramentuan zelan zaozen
Jesus laztana gu maitatzen
.

767. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0017 Jaungoikoaren nai santua
Nigan dedilla egiña;
Izan nadin bai bere Ama,
Baña geldituz Birjiña
Goiz, arrats eta....

768. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Bai: Zugandik urruntzen diranak galdu egiten dira,
Zutzaz maltzur diranak ondatu egiten dozuz
Niri ondo datorkidana, Jainkoaren ondoan egotea da
Jauna neure gordeleku egitea,
eta Sion'go ateetan
zure egintza guztiak azaltzea
.

769. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Bai ugari dirala zure lanak, Jauna!,
eta guztiak jakituriz egin zenduzan,
lurra zeure izakiz beterik dago
.

770. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 V. Jauna izan da au egin dauana; bai arrigarri gure begientzat!.

771. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Zu ikusteko pozez
gagoz-ta aspaldian,
zatoz, Ama, gugana
bai zorionian.
Andre Mari maitea,
zu allegatzian
atsegiña yatorku
biotza betian
.

772. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Eta nik: Bai, auxe! Ordun,
guztiok buru-utsik,
Gernika'ko Arbola abes
genduan biotzetik
.

773. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 Benetako udaldi ederra zan bai,
eta, egunbera,
arratsalde argi eta, eguzkitsuz,
baserri bideai gozoro iarraituz
ibilliz-ibilliz,
arto-garitzaz,
belardi ezez...
nere soin eta,
biotz-begiak eder-kulunkatuz,
ai! ze nereratze pozgarri,
ipar aize biguna zala
egun garbiaren
arnas bizi!
.

774. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Eta, soin arin,
nere lillura,
nere ametsakin...
iritzi nintzan iritzi,
errotatxo baten ondora
eta, an lotu nintzan bai, geldirik,
abots ezti, pozgarri bat entzunik...
ai! antxe lotu nintzan
bideari iarraitu eziñik!
.

775. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0051 Ura andaparan
ta, abots zoli eder baten doñura,
antxe lotu nintzan,
antxe lotu nintzan bai,
geldi-geldirik...
Ai, ene biotz,
ez iakin zergaitik!!
.

776. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Izan zaitez, bai, arria bidetik alboratzen dauana; bardin, biotzetatik gorrotoa ustu, edo auziaren eragozpenak lautu bear ba'dira be.

777. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Eta urregorrizko diru pillu orrekin jazo zana, auxe ei-da: Urte asko dirala, eundaka batzuk bai beintzat, Arabar gizon batek gordetan eban Santa Ageda'ko ermiñta zarra, gero barrieztau ta aundiagotu egin ebena.

778. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Eta erantzun eutson: - Galduko zeittue bai irurok, diru-zorro orrek, beste asko be galdu deittu te.

779. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Gazteak erantzun eutseen: - Bai, ondo dau, juengo naz.

780. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 - Bai, ekarri'ot.

781. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Bigarren zerrendea ipini nuan, eta hirugarrena, eta laugarrena be bai; eta orduan kling klang kling klang entzun nituan katearen dardara asarreak.

782. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Seguru bizi izatea gura ba'dozu, uste onik ez jarri arerioengan; adiskideengan bai, ostera, ta zer jazoko be, eurak ez galtzeko egizu al dozuna.

783. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Baliteke erretorika luze bat amaitzea eta suberte askorekin, zuk azkeneko galderen bati bai edo ez bakharrik erantzun ostean libre gelditzea dendatik irtetako, bainan bai edo ez erantzun beharrean zerbait luzeagoa ihardesten badiozu, seguru atherako dizula beste erretorika bat, lehengoa baino luzeagoa.

784. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Berak, bai edo ez bakharrik erantzun beharrean, zerbait esan zion, luze xamarra, eta orduan ilhunabarreraino egon zitzaion bestea berbaka gelditu gabe.

785. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Azkenean eman zizkion bai, bainan berandu zan Arta'ra edo inora joateko bazkaldu baino lehen.

786. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Hasi zitzaion pharmazi'ko gizona eia kanpotarra othe zan, eta bai, siku siku.

787. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Berriz bai, bainan orai kopet ilhun ilhunekin.

788. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 - Okerren bat? - Bai.

789. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 - Bai, baiña zabaldu egizuez.

790. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 Ha bai neskatilla!.

791. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0098 - Espetxeratu politikoa, ezta? - Bai, ta zu? - Ni, komuna.

792. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - A! Zer esan bakoa! Barriago diralako; dotoreago bere bai.

793. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - Bai.

794. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - A, bai.

795. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 Biar be bai alako biargiñak.

796. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Eleiz eta kapillaren inguruetan eta alde guztietan dendatxuak an-or tellatupean eta bai agirian domiñak, errosarioak eta beste oroi batzuk saltzen.

797. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0125 - Bai yauna; eurek diñoena ziñistuten dot.

798. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Arek bai negar gozo ta ugaria bera batiatu ta gure Jauna lenengoz artu eban eleizan sartu zanean!!.

799. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 - Entzixu Pedrotxu dirautso emazteak senarrai, zure adiskide Juantxu'k ¡arek bai esaten dautsozala gauz politak andratxoari!: Neure biotxeko udari urtsua, Neure begietako marrubia, Neure zorioneko mertxika ta alako ainbat itz entzungarri, kilikagarri.

800. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 - Bai baña... Juantxu, igali saltzallea, fruterua dozu.

801. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 ¡Baiña... Jasaus! bai itxusia dala!.

802. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 - Bai ta ez.

803. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 - Zelan bai ta ez?.

804. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 - Yan baño len bai.

805. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 - Bai; gaur eztot zori andirik izan.

806. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0205 Baiña, bai! Azeri aixe zan guzti onen lapur be.

807. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Karmeldar lekaide ta lekaimeen eliz edo otoi Oleku agirietan: a) toki baten etxe bi edo geyago ba'legoz be bai;(...).

808. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 1. ZURE ETXEA - bai gozoa, zeruetako - Jaungoikoa.

809. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 24. Aiztu, bai, Kam'en - jazo zana, ta Itxas-gorriko - mirari ikaraz - jartekoak.

810. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 25. Jaunak ebazan - bai galduko / Moises zintzoa - ez balitz alde - an agertu.

811. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 29. Berak zin egin - dau orduan, mortuan bertan - dituala, bai - ondatuko.

812. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Orixe bai edozein ez dirana.

813. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0148 - Bai ete? - Dudarik barik.

814. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0148 - Zer dok Joxe Martin, norbaiti zain ago ala? - Bai, gizon bati.

815. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Noz edo noz bai euren gogoan gogoratzen dabe, pentsatzen dabe, Jaungoikoagan be bai, baiña laster aienatzen da pentsamentu au ta lengo bidera barriro; zeruak baño lurrak indar geiago dau eurekan eta au dala-ta Jaungoikoagan barik lurreko gauzetan dabe pentzamentua, biotza.

816. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Bai zoritxarra!.

817. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Guztiai emon eta luzatu bear dautsegu eskua; maite ez gaitunari be bai; Jesusek maite dauan lez eta Jesusek oso-osoan maite dau, adiskide edo etsai dan ikusteke; guztien alde emon eban bere bizitza; guztien alde ilten da egunero aldaretan eta guztien alde geratu da egiz eta bizirik Eukaristian bere aragia janaritzat emoteko.

818. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Bai ezbardintasuna gure geide-maitasuna Jesusenaz neurtu nai ba'dogu.

819. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Gizona berenez ona da; Egilleak ona egin eban eta beti on irauteko menak emon be bai; alan be biotza gaitzez daben gizon asko ikusi oi dira.

820. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Munduan garean bitartean bai ostera bidaztiak garean bitartean gerok aukeratu bear doguz bidea ta geroko bizitza.

821. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0114 Bai, Jauna!, - dirautsoe.

822. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Illun-illun gaurko gaba dago,
Ezta zeruban ixarrik:
Gixonen adimenak bere bai
Dagoz illun-illundurik
.

823. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Seme batzukin bai, obeto gogoratzen naz: Dabid eta Imanolegaz.

824. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 - Bai, barriketari ta kritikoen arinkeri ta begirapen makalean.

825. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eta nik derantzut: S kentzeko ez, baña bai z erabiltxeko.

826. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Bai ba, aldi aretan basatxonuak bakarrik egozan eleizatzat mendi-goi ta leku-eskutuetan-eta (Labairu'k), areriuen bildurrez-edo; eta guztietatik izen aundiena, Urkiola'ko basatxonuak euki ei-eban inguruetako bazter guztietan.

827. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Orduan bai, Bizkai'ko txadonik aundiena izango litzakela.

828. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Romani-Bizantiar barria dogu iraterti-eraz (arkitetura-estiluz) alde nave bat naikua nasaia (20n zabal) ta beste zabalera bi aldamen bakotxian, goiko aldietan be egoteko tokiak eukirik; milla ta geiago notiñentzat lekua bai antza.

829. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Beste aldian, txaungelea (sakristeria) dozu; ba-dau berton be zerbaitsu zer ikusi: leyar-erakustokiko vitrina Deun-gorpuzkiak edo Erlekiak, eta beste pitxi batzuek - Zumalakarregi'ren ezpata bat be bai -; eta ertz baten, esku-garbitzeko Iturri bat.

830. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Aita Daniélou'ren eritxiz, bai.

831. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Didaskalian, gauza bera esaten da: batzarrean otoitz-egin, bai; irakatsi, ez.

832. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Ordenik ez du artu, ordea, Ozidenten. Orientean, bai.

833. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 aldi batzuetan egoki ez dana, beste garai batean bai.

834. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Auxe bai argi ta ederra.

835. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Urtzi Jaunak ez eutson ardurarik, aberrijak bai.

836. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Dana dala ABESTA orretan mota askotako idazkunak bilduta aurkituten ziran eta beraz era askotako ezaguntzaik zabaldu be bai.

837. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Beartsu dagoalako artzen ba'dau, errubagea da, bai.

838. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 2. Onak aurrean darabillezanak jarraitzen dautsoe bide oni, baita egiaren arerioak, guzurraren maitatzailleak, zuzentasunezko saria ezagutzen ez dabenak, ona danaren eta epai zuzen-zaleak ez diranak, onaren zaintzailleak izan bearrean txarrarenak diranak be bai; otzantasunetik eta eroapenetik urrun dagozanak, uskerien maitatzailleak eta sari-zaleak, txiroaren erruki ez diranak, atsekabetuari buruz naigabetzen ez diranak, euren Egillea ezagutzen ez dabenak, euren semeen iltzailleak, Jaungoikoaren izakiaren galtzailleak; beartsua bertan bera izten eta naigabetua estutzen dabenak; aberatsen bitartekoak, txiroen ebazle zuzenbageak, pekatu guztietan jakintsuak.

839. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Orixe bai ez dakigula.

840. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Baña izango dana, bai, badakigu.

841. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Ta gaizkiñak, naizta irazakirik bikañena izan, Jaungoikoa'ren Nagositasun, Ontasun eta Bikaintasuna muge edo neurriz gorakoak dirala jakin, bai, jakin legike; baña Nagositasun eta Ontasun ori muge ta neurriz gorako diranez ezagutu ta ulertu, ez; ez dau, ba, Jaungoikoa arpegiz arpegi ikusi.

842. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Pedro'ren koldarkeriak be bai....

843. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Itz batzuetan, bai; euskal gu izenordea, adibidez, georgieraz ta svanoeraz gw da; gure zu txerkesez o abkhazez eta ubykheraz sw dogu; gure guraso itza be georgieraz gvari (sendia) da.

844. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Gaur bai, ta len ez ete?.

845. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Bai ta ez.

846. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0157 Izan daitekez; ez izan bere bai.

847. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0157 Ez izan bere bai.

848. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0287 Berrogeikaroan jausi ezkero, bai; onela Jose deunaren jaya garizuman jausten danean, barau egin bear da; ta ostiral edo larunbatez, aratuzte be bai.

849. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 HIRUGARREN PAPAGORRIAK: Bai.

850. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Alaxen da, bai.

851. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Esango nuke! Orduko seme-alabak, ez dakit bada... askozaz...
ZALDUNA - Bai, askozaz ugariagoak ziran.

852. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Egi-egia diozu. Ez genuke beñere bukatuko. Gero, egunkari ta gañerako berri paperak ain dira gezurti...! Bai gezurzulo utsak!, gezurti alenak ez bestenak!

853. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Kaltegarri da, bai. Ni ere burutik nastutzen asia nazu.

854. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Erri txiki batean bizi nintzan. Otz zanean eguzkitan berotu bear izaten genuen, neguan; argia berriz petroleozkoa, egia da orain baño merkexeagoa zala, ta askotan kendelak piztuta ere bai.

855. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 DIPUTADUA - (PRAISKU goitik beera begiraturik.) Nundik ezagutzen nazu?
PRAISKU - Igaztik jauna, bai joan urtean boto billa etorri ziñanetik...

856. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 PRAISKU - Zuek ez bañan gure perretxikoak bai.

857. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 MARTIÑE - (MARTIÑE sukalderuntz dijoalarik) Ez badute ezer geiago agintzen?
BENTURA - Ekarri zazu bai beste platerkada. Eta gero ez ahaztu kafe ona egiten.

858. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 MARTIÑE - Bai jauna, bai, guzia prest daukat (Bijoa).

859. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 BENTURA - Bazkaldarrak nora joan diran ba aldakizu...?
PRAISKU - Anka egin dute. Or ikusi ditut kale kantoian eroturik bezela aintxintxika zijoazela. Ez dakit nun ezkutatu diran...

860. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Kati!... Konturatzen al-aiz?... Biok, i ta to ari gaitun!... Eta gero esango diñate, i ta to aritzea, ijito-izketa dala!... Ika ere, gozo itzegin ziteken, bai!

861. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 AMA - Menditik aruntz laguntza billa! Bai, nik ere entzuna dut an dirala mediku ospetsuak, baiñan baita ere entzun dut ori arrisku aundiko txangoa dala. Nere semea zurekin eraman nai al duzu?

862. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MUTIKOA - Gogoan artu nai dut (Une batean gogoeta egiñen). Bai, elkar-aditu dugu.

863. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MUTIKOA - Bai! ori eskatzen dizuet.

864. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 MUTIKOA - Ez! Zuek zutik zaudete, ni ere bai zutik nago. Gaxorik ba'nengo ez al nintzake ba eseriko? (Isilunea).

865. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 ABESLARI-TALDEAK - Dagoneko maiz baino maizago izketa-gai giartsuagoetara io izan dut neronek, eta emakumezko leinuak aztertu bear lituzkean auziak baino andiagoetara eldu izan naiz, bai-baitaukagu guk ere geure Musa, gurekin iakite artu-emanetan ibilten dana: guziekin ez, noski.

866. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0376 APALLU amogintzako aulkian exerita amugiten. An inguruan dan pelota-tokian jotzen dituzten txaloak entzungo dira noiztikpeñean. Pelota-jokoan egiten diran tantoen berri emango duen abotsa ere bai.

867. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 MUTIKO 2. - Bai, goxoak.

868. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 ATAUN - (Pozez) Ta nik zu izan laguna.
MARI-DOMINGI - (Irriparrez) Laguna ta...
ATAUN - Zerbait geiago ere bai, ezta, Mari-Domingi?

869. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 MARI-DOMINGI - Joan da?
EZTI - Bai, biotza; joan da.

870. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 KOIPE - Bai, motell. Kukurruku kontua izan ezkero eztiat nik iñork bultz egin bearrik.

871. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 EZTI - Zurea altzan?
KOIPE - Bai, nerea; emen inguruan danik ollarrik bikaiñena ala ere.

872. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 MARI-DOMINGI - Zure ollarra au?
KOIPE - Bai, nere ollarra da. Nere ollarra il dezute.

873. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 MARI-DOMINGI - Ezta au zure ollarra; nere nagusiari maisterrak ekarri dioten kapoia baño. Ez al da egia, Ezti?
EZTI - Bai, egia da.

874. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Nik ere ba-ditut egin bearrak, bainan ezin utziko zaitut bakar bakarrik. Xatur etorri deño geldiko naiz. Ori neska txoralda! Senargaia al du edo zer?
Lutxi - Laguntzailleak, bai. Ortik aurrera ez det uste.

875. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Esan, bai. Begi luze izai. Ondo zegonean, ez zituan nai izaten ta. Ez didazute bukaten utzi... gero Patxi eta lagunek zuretzako eskumuñak eman dizkidate...

876. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Lutxi (Begiak itxirik) - Baita zera ere. Apaizari ere bai. No!...

877. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Bai! Orain konta eidan nun ibilli aizan.

878. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Ba al dakizu zer gertatzen dan, aizpa biotzekoa. Bada, gu monja sartzekoan, guzia utzita joan bear izaten degu: etxe, guraso, senide, ezagun, lagun, abar eta abar. Komentuan, berriz, besteren esanera gaude: ez borondate ta ez diru.

879. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Bai: eta zer?... Jainkoa'k beste bidera deitu al-du?

880. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 Sor Paule - Gazteen gora-berak...
A. Domini - Bai, oso bera... eroriak gaude.

881. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Xatur - Ez ba'nu gastatzen, bai. Erri aundietan, ordea, diru-txaubide aundiagoak daude oraindik.

882. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Xatur - Bai, bañan diru geiago irabazten da. Naiago nuke ala banintz.

883. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 A. Domini - Guziok elkar artuta nere aurka ari zeratela dirudi. Zer da au? Monja ere bai, alajaña! Etxean bakar-bakarrik nai al-nazute?

884. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Kasilda - Bai bai, aditzen dizut. Gauza da, zerbait egin bearko degula, bestela aulkeriaz berriz ere ezurrak ausiko zaizkio.

885. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Bai, bai.

886. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Orain ere sorginkeriren bat ba al degu?

887. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Bai eta ez berriz nigana etorri kontu oriekin.

888. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Tomax - Nik? (Asarre) Ez jauna!
Justo - Zuk, bai!

889. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Nere alaba? Ez diteke! Nik ezer jakin gabe!
D. Gabino - Bai, zure alaba. Ez dezu naiko noski, presondegira sar dezaten?

890. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Joxepa - Bai, bai bakarrik utziko zaituegu or txokoan. Zoazte (Senarrari lagunduaz).

891. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0324 HALTUA - Bai.
BAJUA - Ez.
HALTUA - Zergatik ez?
BAJUA - Halako gauzarik eztelako mundu honetan gertatzen.
HALTUA - Eta zergatik ezta gertatzen?
BAJUA - Mundu hau onelakoa delako. Zikina eta itsusia.

892. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Bai, frantzesen moduan despeditu dira.

893. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 ANGELICUS - Famili-kontuak?
SANCTUS - Bai, persona maitatuen ganako amorioa.

894. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SERAPHICUS - Posible da?
SANCTUS - Nola posible? Bai! Kontrarioa izanen litzake inposiblea: persona higuinduen ganako amorioa edo persona maitatuen ganako gorrotoa.

895. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Bai, oso zilegi, baina kontuan eduki behar dugu gure konpainian sartu garenean familia haundiago batean sartu garela, gure familia mundua dela, eta munduan maitatuenak, Kristoren hitza entzun eztuten jentilak.

896. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Bai, Baina pentsa dezagun zer pasatuko zen baldin eta Aita Eternalaren asmoetan kabiera eduki balu Birjina Jesukristo baino lehenago hilen zenaren asmo konpreni-ezinak. Jesusen sorbalden gaineko karga astunagoa eginen zen, eta hiru bider beharrean, lau bider eroriko zen, Kalbariora bidean zoalarik. Baina Jesusek, horregatik, etzion Haren pasio dolorosoari ukorik eginen, inola ere.

897. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MALEN - Bai, ama! Eta, Xabier etzazutela erregien jauregira eraman.

898. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MARTIN IR. - Otoiak egin eta oyeratzera joan zan bai; eta, aren Aita'ri eta Seme'ari eta Gogo Deuna'ri AINTZA esateko era!!! Zenbat aldiz esan erazi didan!!!.

899. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 BITTOR - Bai, mutil! Onek gaur eman digun erakutsaldia!!

900. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 LIBORI - Iñaki'k, nolako txaloketak egin dizkion ikusi al dezute?
JOSEBA - Bai! Xabier'en irakasaldietara etortzeko ark esan zidaken, eta kitto!! Nik ez diat emendik alde egingo.

901. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Zer, ba? Ez al dek arkitzen?
ANDONI - Ez, jauna!
JORKE - Bai! Sartze ori, arantzez esitua zeok...

902. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0072 BURNI: Urko dun, Urko, bai.
SORGIN: Laister dut nere...
BURNI: Orixe egiten badun, normanditar egin dun.

903. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0132 ZUNBELTZ:
Orain aitortzen det nere okerra.
ZIGOR, auxe bai zigor; (Basora dijoa)
auxe bai zigor!
zigor, zigor, zigor...

904. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Bai zera! Baldintza orrekin bakarrik amor eman zitenan neskaren gurasoak. Eztakin ondotxo zelako trumoiak ibilli itunan auzi au erabaki artean. Markes jaun-andreak bere onetik atera itunan Peru jaunak maiteminduen berri ziotenean. Sumin-sumin eginda, neskari, Joxe Migel'engana geiago ez urbiltzeko agindu ziotenan eta etxetik ateratzen ere gal-erazi ziotenan laguntzalle batekin izan ezik.

905. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 ANDRE JOXEPA - Bai zera! Neska gaztiaz aseta, neska zaharren atzetik asi al-dun, apika?

906. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN - Ba'al-dakizu nundik natorren? Korreo etxetik. Ona emen (atera bitza polsatik), Joxe Migel'ek Agata'ri eta bere etxekuai egindako sei azkeneko eskutitzak. Ez gure alabak eta ez Keleotarrak eztituzte ikusiko, etxera joan orduko erreko baiditut...

907. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Bai, ua aguro. Ni bitartean, lanak utzita gorputzak ikustera joango naun. Itxaso madarikatua! Ogi puxkabaten truk zenbat mixeri eta zenbat oñaze dakarkiguk gure etxetara! (Erten bedi illotzak gozen alderdira).

908. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - (Gaiz aldatuz) Atezai aizpa: elizako kanpaia zuk eta Paxkual'ek txandaka jotzen dezute, ez da ala?
Atezai - Bai Aintzindari Ama. Paxkual'ek egunezko ordutan jotzen ditu; ta nik argizkilla ta gauezkoak. Kalean naspilla dagon artean ez ditezela oroitu guretzaz. Zenbaitzuek, ala bearrez aitzeki billa dabiltz. Aditzen?

909. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Gurutze - Bai Ama nere aizpa Izaskun'en billa.

910. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Bai, D. Martin'ek eskiertasun osoa eman dit, ez digula iñork eragozpenik ipiñiko. Gañera, gauez eliza ta komentua gordetzeko zaindariak izango ditugu.

911. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Bai, bai, aren laguntza pozik artuko degu. Emen beti pozik ikusten ditugu onelako gazte zintzo ta etxekoiak.

912. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Izaskun - Bai andrea, oso ondo dira, eskerrikasko.

913. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Gogoz ere orrela izango zerate, bai.

914. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Gurutze - Bai, Zuzendari Ama'k irekin itzegin nai din.

915. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - Garbi?... Kontzientzia bearko bai, bestela ondo zikinkeriz inguraturik gaude. Toki txukunera ekarri gaitue. Ni emen egotea, gaitz-erdi! Bañan emakumezkoa eta apaiz jaun bat kuxidade ontan. Lotsagarria da! Ta guzia errelijioaren izenean. Etsai aundi ta amorratuenak berak dira.

916. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - (Sutsu) Ori ez! Ez! Lenago ilko naute ni, bai, ni zuri ezer egin aurretik. Atzo epai maiekoai esan nien bezela: errudunik baldin bada neroni naiz. Zuk ez dezu egin nere agindua betetzea besterik komentua zaintzen geldituaz. Beraz emendik laister atera bear zaitue.

917. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - Ori bai; ortan det nik arrokeria, zer ba? Espetxean sartu gaituelako, kokilduta. Ez beñere ez! Ez da onela Izaskun?

918. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ateratzen uzte ba zaitue bai. Gu deitzera ez datoz oso goiz. Ez bait gera bakarrak izango ta gutaz aztuko ziran.

919. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - (Adi-adi) Orain ere oin-otsak entzuten dira berta zamar. Onuntz ote datozen gañera...
D. Martin - Bai! gure atezaiak ez ba dira... kanzerberoak! (giltza soñua entzun bedi).

920. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Palanka - Bai alperrik da onekin itzegitea. Apaizai baño obe det emakumezkoai jaramon egitea (Izaskun'engana joanez) Neskatxa polita ez ba da ba. (Izaskun'engana urbiltzen dalarik Gotzon ez dabil urruti ta begiz jotzen du).

921. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0019 Xefeina - ¿Koxme?
Mañaxi - Koxme bat, bai: ta beste akulamendi zarra, Talo, asto kirten ori, bestia. (Gogoratu utsarekin sutan jartzen naiz).

922. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Ganbara - Ala omen da, bai. Begi arri-fiñezkuakiñ eta...
Jose Erramon - Ez da emen alakoik ikusi.

923. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Ganbara - Emen galdu da bada.
Jose Erramon - Bai zera.

924. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Sat[ur] - Ta ez gure apaiz jauna bezela... kanpaiarenak egiten...
Mark. - Kanpaiarenak?
Sat[ur] - Bai, ba; besteoi barrurako deia egin, eta bera elizatik kanpora gelditu.

925. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Izai[ña] - Iru aldiz alargundua: bai, andrea! Eztet ezer izkutatzekorik. Ta zu ere, iru aldiz alargun gelditua.

926. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Lutxi - Bai, ala da. Ta Xatur ez ezik Erroxali ere beti ari zait Madrid'era joateko. Moda-etxe apain batean sartuko naula...

927. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 Ay, Euskalerri gaxoa!
larri zera, larri!
Aibar'ko Nagusi!
Bai zoritxarrean Erio'k jo zindula!
zoritxarrean.
Ondo maite nuan
nik gure Nagusia;
arixe zor bait-nion
nuan ta nintzan guztia.

928. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Izai[ña] - Bai, andrea. Emen naukazu. (Biak elkarri kopeta jasotzen diote). Ezertarako bear ba-nazu.

929. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Bai, zure jokaera. Lo nagola uste al-dezu? Erri osoa arrituta dago. Gauden egunetan asiko ziñan, ba, Don Tenorio'renak egiten? Amabi neskatxei, gutxienez, esan diezu beaiekin ezkonduko zerala.

930. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 Ps. - Bai zoriontsu, bide garbitik Jaungoikoaren Legean dabiltzanak!

931. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 3'gn. ANTIPHONA - Jesus Jaunak, bere ikasleekin apaldu ondoren, oñak garbitu zizkien eta esan: Nik, zuen Irakasle ta Jaun onek, zer egin dizutedan ba aldakizute?. Ikas-bide eman dizuet, zuek ere orixe egin dezazuten.

932. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, guztien aginpideak eta erri guztien eskubideak Zurekin dituzun orrek: begira-egiezu samurki, agintari ditugunai: Zure babesean, lur-bira osoan, bai erlijioaren osotasunak, baita aberriaren lasaitasunak ere, eten-gabe iraun dezaten.

933. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Ur santu ta erru-gabe au, bego ezkutu etsaien eraso txar guztietatik, bego, bai, garbi, gaiztakeriak urrutiraturik.

934. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 ¿Ezkontzeko asmorik gabe, astia igarotze arren, iñorekin artu-emanik bai al daukazu?

935. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 ¿Lagun txar edo galbidezkorik bai al daukazu?

936. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 ¿Pekatu-bidea ematen dutenagatik bai al dakizu zein mezu ikaragarriak Jaungoikoak esan dituan?

937. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Aulai eman zien soin indargarria,
Illunai ere bai, odol edaria,
Torizue esanaz edontzi orretan
Danok orretatik edan.

938. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Barkatu, bai, barkatu
Aita eta ama,
Pake santuan goazen
Jainkoarengana.

939. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Bigar urez joan bear
Urez, bai urrutira;
¿Berriz etorriko ote-naiz
Nere jaiot-errira?
Etortzen ezpanaiz
Oroi zaitea,
Beti zure nauzula
Amatxo maitea.

940. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Lanaren sari, erio
Zugatz baten ondoan...
Bakardade larri artan,
Ama, euki gogoan.
Jaunak egin nindun
Mixiolari;
Aintza beti zeruan,
Aintza, bai, Jaunari!

941. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Ez ote-da leengoa argi-bonbilla? Bai; baño leendik orainera, bestelakotu egin da, ta leengoa dala antz emateak ere lanak ditu, noski.

942. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Nigatik ez negarrik egin esaten die Jesusek Jerusalen'go alaberi, egizute negar, bai, zerongatik eta zuen semeengatik.

943. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Bai maite gaitula Jesusek! Bere oiñazez azturik ba'lego bezala, besterenez kupitzen da.

944. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Juduak mirari eske dabiltza, Elendarrak jakite eske; guk berriz, Kristo Gurutzekoa adierazten dugu, Juduentzat oztopobide, bai, Elendarrentzat, berriz, zorakeri; deituentzat, ordea, naiz Judu naiz Elendar, Kristo Jainkoaren indar eta jakintasun.

945. 1940-1968 gipuzkera poesia erkiag 0303 Bolu zaarreko doiñuaren gozo
garia eioko
zulakoan, nunbait...!
Ai, Madalentxoren galondo arroxko!
Mamirik ez eta
azaluts iro, bai...

946. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 6- Geroen batean
organuak soñuz
FUGA bat asten du,
bai baitakit buruz.
Ez dut aski oroiz,
bear dut adituz;
belarrik narama
barnari lagunduz,
Yauna zentzu guziz
ta gogoz maitatuz.

947. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Bidez zoazten Rhein ertzez iru mutil,
ta arroztetxe baten opa zuten ubil.
Arroztetxekandre, ardorik ba ote?
naiz garagardorik? non da alaba maite?

948. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0071 Jesus-ek bere
Ama topo
Egiten du...
Biek alkarri
Begira
Gelditzen dira...
Bai begiratze
Ziztakor / Samingarria!...
Bion biotzak
Zulatzerañoko
Begiratze
Begira!!!

949. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Bi begi beltzez dindil ziñan
ibilli, amets-egille, lillura.
Ez oartuki, bañan bai zuzen
zure elburura, lillura.
Oi amorru gaitzen lotura!

950. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Egun garbi eder batean, oñak bideratuz
Uzta-erditze ikusgarriz, eguzkibera,
ain emea dan goitasun, igarotze legunez
begiak egarbera, Iainko aztarna alaitsuz...
belardi, landa, baso, mendi, arnas berriz
Iparra bigun, gozoki dator bai, lurrera,
ur azaletako uin bereziakin itzegiñez,
alako... bizi-ausnartze, egada biotzgarriz...

951. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, goi, bidari taldeak duazten bitartean,
arnas billa, biderik bide... bai, ondarreta,
zelai, errekondo, itzalpe atsegiñetara,
eguzki ta aize billa duazen bitartean,
ni ere, nereak narama bai, zerbaiten pozez
tantai urtetsu, larre, soro ta, baserriakin
unea, uneka gozartuz, bideari galdetuz,
bideak narama neretua, bere oñots ezez...

952. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, eskurakor dabil aizea egun garbiz
dana, bidetasun goigarri baten doiñura;
Izadia zutituz dana, bai, belar, landare...
gogo-elebidezko amets, edertza betean,
ikusgai xamur ta, oargarrienak laztanduz
alako, txori, enara azkarrak bezela,
ioan-etorrizko irriztada arin-ariñez,
gañetarako bultzadatan egoak arrotuz.

953. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Bere ama jatorriz bizkaitarra zan, eta ala aitortzen digu alabak: Mi madre Catalina de Arana... su descendencia de Vizcaya. Gauza jakiña da orduan Vizcaya izen onekin Euskalerri osoa deitzen zutela (edo emengo iru probintziak bai, gutxienez).

954. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ta bai benetan pizkortu zala, gero!.

955. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Eta, bai egin ere.

956. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Eta bere buruakin onela ari zan: artzai onak, zuek zerate nere lagunak! Zuek lagunduko diozute bai nere semeari Orreaga'tik anka egiten.

957. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Lotu zizkioten besoak, zaldi-isatsetik gerrira soka bat jarri ere bai....

958. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Aietako batek Jaungoikoarekikoak zuzentzeko esaten zion eta maiz gurutzea ezpañetaratu ere bai.

959. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Orduan bai txaloa ugari, orduan bai plaza-erdiko tantaia lurrera bota, eliz-gizonak aupatu....

960. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Etzuan lenengo esan-aldian ezer ulertzen, iru edo lau bider polliki-polliki esanda gero bai:
- Ona emen ogia, ardoa, aza goxo ta beroak.

961. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Zapuzten nauzu, bai.

962. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Bi-biek, egunero birritan, artaldeak zenbatzen ditute, eta batak edo besteak auntzak ere bai.

963. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Auxe bai, Palemon auzo: arreta aundiz entzuiguzu, auzi kaxkarra ezpaita.

964. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 - Bai ote?.

965. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Asko eroiko ziran zaurituta ta geio ez jeikitzeko ere bai.

966. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Onexek bai jasoko zuela baserria, Jainkoak lagun!.

967. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Aiek azitzean, orduan bai erosoo biziko zala!.

968. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Kristaua: Irugarren egunean ez, baño egunen batean bai, berpiztuko zera zu ere; ta zure aragi argal orrentzat ere erabaki-ta dauzka Jaungoikoa'k azken auzi-aurrerako berpizkundearen argitasun dizdiratsuak.

969. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 - Bai, oraintxe, or dakarkite....

970. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Begi aundi aiek bai argi, norbaiteri zerbait adierazi naiean bezela!.

971. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Bere barrurako: Motellak, bai ikustoki beltza!, esan ba'lu bezela.

972. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Guardiazibillaren begiak bai zorrotzak!.

973. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Beste guardiazibilla (ez bai dira oiek beñere bakarka ibiltzen) zutik geratu zan; zai, ia beste alkiren bat ustutzen ote zan.

974. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 - Bai, bai, erantzun ziyon zillargilleak: orañtxe bertan emango dizkitzut bost milla pezeta, saldu nai badidazu.

975. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Bai: iturria, zubia, bide berria ta eztakit zenbat gauza geiago.

976. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Eztirala egingo uste dezu?
- Bai, gizona, bai, baña arterañoko osasuna nai nuke.

977. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 III
- Asarre al gera, Simon?
- Bai, ta oso asarre alare.

978. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 - Bai ba lertu da anditxua!.

979. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 - Bai, erretore jauna: esker milla berorri: eta esan beza orain, zenbat dan berorren nekea!.

980. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 - Bai, jauna: ezta gaizki esana: baiño begira: eta aditu beza ondo gauza bat.

981. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0091 - Jo? Bai eun aldiz ere; alako jipoirik!....

982. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0091 - Konforme zaudete biok?
- Bai, jauna erantzun zuten senar-emazteak.

983. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Beraz bakarrik joan bearko det nik?
- Bai, eta, ondo ibilli nai badezu, kontu mingañari: baraurik juan eta berriketa gutxi.

984. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0008 7- Erantzun bai, baña
irri ta barre utsez;
aurtxo izan, eta itz-
egiten jakin ez...
.

985. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0019 47- Egirik aundiena
oraintxe dezu esan:
egunen baten bai,
jan eingo nauzu, jan...
.

986. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Pello?
AMA.- Bai, emen izan degu... noizik-bein etortzen dala ba dakizu... bada, nere kezka ikusita Malen zuen bidealdera joateko jarri danean emen zegoan eta berari lagundu nai zion...

987. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 MALEN.- Bai, berak bideak ederki dakizki eta gabez ere mendiko oitura ba du... bañan aitzekia bear zuan...

988. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AlTONA.- Bai, txoroa dala esaten diten, bañan txoroa baño geiago ez ote dan... nik ez zekinat...

989. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 JOXPANTONI.- Ni ere bai, geldituko naiz... nekatua ez nago...

990. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 MALEN.- A! bai...

991. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AITA.- Bai, ongi esaten dezu... eta Manu zanaren gogoaren alde... ta zuek, Joxpantoni, Malen, bitartean maieko ontzi ta tresna oiek jaso ditzazute...

992. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 JOXPANTONI.- Bai, bai, ori laister egingo degu...

993. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 MALEN.- Bi buruko?
AITA.- Bai, bat bera exeritzeko eta bestea aurrean zangoa ipintzeko... ez al den ulertzen...?

994. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 MALEN.- A! bai, ongi da, oso egoki... berealaxe ekarriko ditut...

995. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Bai, jauna.
- Zu, Hernando, nun bizi zera?
- Oilarganeko etxola batean, jauna.

996. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Ba nenkien, jauna.
- Haren kargua eramanen duzu.
- Bai, jauna.
- Irabaziak erdi bana.
- Ederki, jauna.

997. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Terezarekin ezkonduko zera.
- Zuk atsegin baduzu, bai, jauna.
- Ze kondiziotan ba dakizu?
- Nahi dituzun kondizioetan, jauna.
- Zure etxe berrian niretzako lo-gela bat egonen da. - Bai, jauna.

998. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Josepek arrazoia ematen dio:
- Bai, ba dakit, gau haretan etxetik joan nintzen, eta gaurdagino ez naiz atzera berriz azaldu. Baina egun Joana etxetik joanen zela berria eman didate, eta berehala oldartu naiz honera, holako astakeriarik ez dezan egin!

999. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 - Bai?

1000. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Josepek erregalo ederra utzi zidan.
- Bai, haurra.
- Niretzat, Hernando, haur hori bere aitaren oroitzapen bizi bat da. Ezin sufri dezaket. Negar egiten duen bakoitzean, nire eskuekin hilen nuke.

1001. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Zure semea hil nahi duzu?
- Bai, Hernando. Bestela, nola hasiko genuke gure bizitza berria? Haur horrek beti separatuko ginduzke. Hura ikusiko duzun bakoitzean nire bizitza pasatuaren akordua eginen zaitzu gogoan, eta azkenean gorroto eginen zenidake. Gure artean ez da hamiltegirik egon behar. Gure unioa bortitza izanen da. Eta gaurko gure bidegabe hau gure arteko lokarri fugerte bat izanen da.

1002. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Bai...
- Zure laguntza emanen didazu, Hernando?
- Bai, Tereza. Zuregatik edozer gauza eginen dut.

1003. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Horregatixek ekarri dut... oilasko hori.
- Arratoia?
- Bai.

1004. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Bai.
- Haurra atakatuko du.
- Eta hil eginen du.
- Eta justiziak ez zaitu harrapatuko.
- Eta ezkonduko gera.
- Eta Josepez mendekatuko gera.

1005. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Norteko trenbidetik ikusten direnak ere bai, baina bakarrik Bilbaoko lurrean daudenak, Arrigorriagak ezin sufri baitezake hain gastu haundia.

1006. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Bai. Eta hori zuk behin haur bat hil zenezan. Pentsa zazu munduan hiru mila miloi persona daudela. Bat kreatzeko hamazortzi oktiloi behar baziren, hiru mila miloi kreatzeko zeinbat behar ziren? Arin: bider . Zeinbat da? Arin multiplika zazu.

1007. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Egun kaskarra uraxe bai, kaskarra ba-zan!

1008. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 - Bai! Orratza ta burruntzaliaren kirtena!!

1009. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 - Bai!

1010. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Eta Pernando'k serio-serio erantzun zion:- Bai, jauna, berorrek nai duan bezela.

1011. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 - Bai, ala dira ba.

1012. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Dik, zugatz aundi baten atzean ezkutatu zan baña erraldoyak ikusi zuan eta arrapatu ere bai.

1013. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Ona zergatik: Etxahunia'k jarraikizuna bear zun eta berriz ere, Piarres'ek neska apalen bat begiz joko ote zun bildurrez, seme zaharrenarentzat andrea eurak, gurasoak alegia, aukeratzea pentsatu zuten eta bai aukeratu ere mutillaren zorigaitzez.

1014. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Juan Ruiz'ek gai askotaz idatzi zun, beragandik eldu zaigun kodizean agertzen zaizkigunak auetxek baitira: Alegi ta ipui bilduma bat, Ovidio'ren Maitabideari buruz azalpen bat, irri-poema bat (Jaun Okel eta Andre Baru'ren arteko gudua) eta beste idazlan mundutarrik ere bai.

1015. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Detxepare'k batez ere, baiña Oihenart'ek ere bai, utzi digutena XVI eta XVII'gn. mendeetako euskaldunen Ars Amandi (Maitabidea) bezala da.

1016. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Iganderoko gauza zan, onetariko solas-aldia:
- Mezatan izan al zera?
- Bai ba, goizekoan izan naiz, zazpiretan, gero mendirantz, bizkor joateko.

1017. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Gurasoak joaten dira bai, eta batez ere, amonak; Eta amonak asko jakin oi dute.

1018. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Etxadone artan, errosarioa, bai; baiñan, gero, atadian, gizarteari buruzko mingain-saioa.

1019. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Iñoiz, bakarrik ere bai; baiñan orduan erriko mutil ezagunai Loli-k jaramon askorik ez, kasu gutxi eta aurrera.

1020. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 - Bai, nik nai nukean baiño maizago bai beintzat.

1021. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Baiñan gure gorputzak bai, neurria du, eta motxa gaiñera.

1022. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 -Bai, jauna.

1023. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Leentxoago ere agertu nai izan dizut, baiña ez dut egin eta, oraingoan bai.

1024. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 - Baaai? Ez naiz gogoratzen.

1025. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Bai zintzo jaso zituala Jaunaren itz oiek Donoso Cortes zeritzan gizon jakintsuak!

1026. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 - Bai, nik aitzeki asko izango dizkiat, baña ba'dezute gizonok neregandik zer-ikasi.

1027. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Inguruko arbolatxoak geldi ikustean, ba'dakit zer esango zuten: Bai atzeratuak bizi dirala oiek! Osto-ispirik ere ezdute agiri.

1028. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 - Baltasar bere anaia bai beintzat.

1029. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Kardonaren itzak zuzmur ixil biurtu ziran, baia ala ere Kilpararen entzumen erneak garbi entzun.

1030. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Bide izkutua erakutsiz, gudari-maillaren bat igo arazi lezaidaken anderetxoa samindu? Orixe bai ez!

1031. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Baña ikusi nai ez degunari begiak isten dizkiogu ta aiek ere bai.

1032. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 - Bai zera... Nora? Gezurren bat izango den, neska.

1033. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Bai ederki itzegiten duala.

1034. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 On zan bai, mundu ontan, gizartean itxuraz bizitzen erakusteko eskola ematea, baña batik bat zerubidea, Jainkoa ta Kristoren ikasbide edo dotriña, orixe zan txikitxikitatik umeari buruan sartu bear zitzaiona.

1035. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Buruan eta al izanik biotzean ere bai.

1036. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Egia dion, bai.

1037. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 Eta bai al ditek Nortsu oyek guri erakutsitako Mari, Odei ta Ortzi'ren antzik?

1038. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Bai zera!

1039. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 - Bai...

1040. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Ni Enbido'ko malkorran bizi naiz; eta maiz ikusten dut bai, arako bide artan... - Erbi'k.

1041. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 - Bai, gauz aundi bat nizuen azaldu bearra, jaunak.

1042. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Bai, egia esan, olako beste Ama bat lagun izanik, guk, ama familiakoek, uste osoa izan genezake.

1043. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Kapitanek, txokolate kolorea zuan, ta izar txiki txuri batzuek ere bai.

1044. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Orduntxe bai par egiten asi zirala senar-emazteak.

1045. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Bai, jaunak: au egia dala, nere mintzaldi onek ezin lezake ukatu.

1046. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Bai suertea ere... gaurko egunean, Arantxa bezelako emakumea etxera eramaten badu!

1047. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Naiz baratzako ta bai etxeko lanetan, amari geiena laguntzen dion alaba da.

1048. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Aterako din bai datorren aste ontan eguzkia...

1049. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Bai al'dakin zer emango denan?

1050. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 - Bai.

1051. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Berak utzi ziakenan bai, ta or konpon!

1052. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Baña, Engraxi'k, buru arin xamarra berriz ere bere liztorra lanean ipiñiaz, Ander'i, zuzendu zitzaion: Bai.

1053. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Orixe bai!

1054. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Bai.

1055. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Bai, baña... bidezabal ederrak guk egin ditugulako!

1056. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Bai zera!

1057. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Bai? Orduan goazen azkar barrura!

1058. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 I ere bai al'aua, Pello?

1059. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Bai.

1060. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Bai al dakik Augusta taldeakin zer gertatu zan?

1061. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Cayo'k, aintzakotzat artu gabe: - Bai, talde ura sakabanatu ta orren ordez beste bat bialdu zuten.

1062. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Bañan ez larritu, Erroma aundia bai da ta bere almena neurrigabea.

1063. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Eta ori esanez Sutsua'ren begiak Lartaun'engan josi dira, ala ere, gudari gaztearen begiratua ¡bai garden eta garbia!

1064. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Baña bai maitekorra ta biotzbera santu au bera bere idaztietan!

1065. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Iñortxok ez digu Joakina aize-putz zanik esan, bai beroa zala.

1066. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Gure monjatxoaren biotza pozaren-pozez gar-gar, eztarri garbi eta guri ura kantuan egiteko gogo batekin bai!

1067. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 - Nik bai egingo dedala, darantzuio Teresalinak parrez-parrez.

1068. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Labur, nere gaizki egin guztien benetazko damua artu bear izaten nuen otoitzean sartu aurretik; eta uts oiek Jainkoari aitortu, eta, al zala, aren ordezko dan apaizari ere bai.

1069. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Garai artan dena azaltzen zitzaion Jainkoaren gloria ortaz jantzirik, Gurutzeko Jesus bera ere bai.

1070. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Eliza izan ere ez Eliza izkutu ori bakarrik, agerikoa ere bai, eta au batez ere Kristoren luzapen eta osagarri bat bezela emana izan zaigu; eta Eliza-gizonak, beren akats eta guzti, arimai zeru-bidean laguntzeko jarriak dira.

1071. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Makiña bat mediku eta botika ibili zan gure etxean, bai dirua galanki gastatu ere: bañan danak alperrik izan ziran.

1072. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Noiznai etortzen ziran beregana mediku bat eta iñoiz bi ere bai, eta abei beren artzekoa ordaintzeko ukullutik atera bear izaten zan txal bat edo bei bat, eta pixkabanaka orrelaxen joan ziran gure ganadu geyenak, medikuaren bixitak eta botikak ordaintzeko.

1073. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Bidean, sei geldi-aldi gutxienez egin genitun, pixkat prexkatzeko asmoz; eta txunditurik nago orain, eta ezin ulerturik ere bai, zenbateñoko zoroaldiak eman zigun bioi orduan, margarita-loreak biltzen aritu baigiñan batek besteari buruan ipintzeko.

1074. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0155 Gizajo aundi bat zan, da mozkor xamarra ere bai, ta ordun ere ala omen zegoan.

1075. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Bai, eztuk gauza atsegingarria, ez iretzako eta are gutxiago irekin lo egin bear dunarentzako.

1076. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 - Bai, bai, ulertzen diat, ala duk.

1077. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Baña etzan alere zerraldoa niganaño iristen; nere gañean zan, erortzear, bai, eta egiñaletan urbiltzen zala; baña eninduen alere ikutzen.

1078. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Zalantzan une batez egon ondoren, eskierki ikusi nuen: Bai orain dala egun batzuk il duk. Amets zoroa izan duk au.

1079. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Egia esan, txikitan bai: Baiona'n onelako ametsak esnatu oi ninduten, eta amaren oean ez ba zan, ezin nindekean lo gelditu.

1080. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 18. Betorkie bai
laudorio
Zure izenak
zaindueri.

1081. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 10. Jaunak asarrez
erreko ditu
bein betiko,
bai suak ditu
guzi guziak
iretsiko.
11. Aiek egiña
lurretik guziz
ken zazu ken,
aien semeak
gizon artetik
suntsi diten.

1082. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 13. Zu ikusita
bai iges egin
dezatela,
aien aldera
zuzen gudako
arranbela.

1083. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 24. Denek bat nitaz
parrez ari,
batera zaizkit
bai jazarri.

1084. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 2. Bai gora Jauna,
Arek emana
dugu dena.

1085. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0241 3. Doatsu Ari
darraiona,
dabillena bai
zuzen-bidean
gau t-egunaz.

1086. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Iztun atsegiña izanda, somatu al-izan zituan izkirimiri ta gazigezak jaulki zituan, bururatu zitzaizkon ipuiñik parregarrienak ere bai.

1087. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 Begiz jo...? ¡Bai! ¿Zertarako gezurrik esan?

1088. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 Igarrtzen zaik, bai, mutil, gauza orietan kertenpiko aundi bat aizana.

1089. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 Baña, norbaitekin ezkondu bear ba'nintz ¿bai al-dakik norekin ezkonduko nitzaken?

1090. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0053 Labaien'ek ere bai.

1091. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Revista bat aterako omen genuke etxe ontan eta liburuak ere bai.

1092. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Bestela, gizendu naiz eta itxura ederra daukat, sekulan baiño obea, ta osasuna ere bai.

1093. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Bai, orratiño, neure azpian illik, Aide Atarira jatxiko azelat.

1094. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Aantzika, ba, bere asmamen aundirako esan zun: Odise'k: Ni bai gixagajo! au miña!, igex egiten ba'yuat beldurrez jende talde onen aurretik, zori gatx gogorra yatorkeiat.

1095. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Bai izkutu zaudela goi orietan ixil, aundi bakar zeran Iainko, lege aspergabez lizunkeri debekatuen ordain kastiguzko itsumenak barreiatzen!

1096. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0102 Egin zuten, bai, iges, ikusten dituzun Ori ez ikusi naiez, eta Zugan tupust egiteko, egin duzunik ez baituzu bere gisa uzten.

1097. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 Egia da, bai, ez dut ikusten zerk eragozten didan Zure liburuetan iduripean dauden esanak ola ulertzen.

1098. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 Ikusten dut, bai, gorputzak askotara adierazten dula adimenak alde bakarrera ulertzen duna; eta adimenak askotara ulertzen dula, gorputzak alde batera adierazten diona.

1099. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Orduan bai, aurkeztuko nintzan saio-zelaira, ta ez aurki sari edo zekor lerdenak eraginda: ez bait-dut emaien axolik.

1100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Itzuri doa, bai, Euro bezin azkar, gider ez-ezagun ura ta bere eskuiña iskillu gabe ikustean.

1101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea ere, ez gutxigo, geziak nagierazi belaunak noiztenka ibillia eragotzi ta oiñatzarri izanagatik, Turno'ren jarrai doa, gori ta adoretsu astoratuaren oiña bere oiñez zapaldurik: eiza-txakur batek iñoiz, ibai-ertzak geldiazia edo egats gorrizkaren ikaraz esituriko oreiña aurkitzean, ibilli bizkor ta zaunkaka erasoten dio ari; oreiña, jakiña, lakio ta ur-ertz goenez ikaratua, igesari emanda milla bideetan zear itzuri nairik ari da, irteiera billa; unbriar biziak, ordea, ao-ortzak erakutsi ta kirriskatuz arin bai arin geldiazten du; oratu ba'lu bezela, masail-ezurrekin kurrizkatzen ere bai, ziria sartzen baiña koska utsalak.

1102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Bazituan, bai, bi arreba aberats-xamarrak.

1103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0127 Bai, Jema erabat sendatuta dago.

1104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Gerora begira egon gabe, bai aguro, Erroma'n bizi zan Aita oni eskutitz edo karta egin ere.

1105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Bai, oso goiztar, ezaguerako urteetara bezin laister, ez gurutzeari begiratzen bakarrik, santutasun-mami gozoa ateratzen ere erakutsia zeukan, Galbario'ko lore ta aingeru izan bear zuan aingeru au.

1106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Bai, bildur naiz.

1107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Santu diranak eta oinbeste ez diranak ere bai, garbitasuna goratzeko gauza arrigarriak esan dituzte.

1108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 - Bai, alabatxo gaiñeratu zuen Andre Elbira'k beste bultzalditxo bat egiñaz, ik bakarrik daukan itza.

1109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Jainkoak iñoiz mirarien bitartez aren alde irten ere bai.

1110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Ara batzuk: Galdetuko dizut: urte osoan Jainkoaren grazian, pekatu astunik gabe egon al zera? Bai...?

1111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 - Bai Jauna, bai, au besterik artu ez banu ere Zugandik asko litzake...

1112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Ez erori zeralako; bai ordea, millabider, barkatu dizulako.

1113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0028 80- gogoratu zun bai
Yosun itzaldia,
aiñ txiki zaneko,
ain itzaldi aundia;

1114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Au eskatuko nieke, bai, bañan ezin, ezin, onbretxaparo naizelako.

1115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Eta ni ez bezelakoak ere bai.

1116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Asko ikusia naiz, bai, soro ontatik.

1117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Albokoa lurrera jaurti bai, baiña norberak ezer egin ez.

1118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Orrela bai seguru dijoala gure erria.

1119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Urriegi derizkiogu, bai urriegi, baiña ezin gaurkoz sarriago atera.

1120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Orritxo onek bai bear duela guztiona izan, irakurle ta idazle, denona.

1121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Bai, laguntza eske gatozkizu.

1122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Bai, noski.

1123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Leen, ordea, bai, urte batzuk duela, sarri ta edonun.

1124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Ba, neri bai.

1125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Aitortu egin bear da, konponketa lanean espezialistak gerala, or bai.

1126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Nere iritzi ariñak ezertarako balio al baleza, auxe esango nuke: euskal sallean danentzat dagola zeregiña: bai beko bodegakoentzat, bai erdi bizitzakoentzat, eta tellatu gallurrekoentzat.

1127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Betoz bai, ordu onean, diot bigarren aldiz, Arantzazu'ren orrialdeak edertu, aberastu ta indartu ditzaketen jakintsuak.

1128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Neronek ere bai bat edo beste.

1129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Zearo bestaldekoak ere bai; au da, paperean jartzen oso onak, eta bat baterako erreztasun geiegi eztutenak.

1130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Aita Santu au bai benetan Kristoren ordezko degula; obeto esateko Kristo bigarren.

1131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0013 Bigarrenetik, ots, Jaunak Bidalieri eman zien depositum gratiae edo ortatik berriz, esker zerutiarra damaigu, baita ere bataioa, etortzaren bidez gure erruak barkatzeko aitortza eta apaizgintza ere bai.

1132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 A hori itsatsia danean, organika danean, ez da indeterminazioan galtzen, baiñan bai organika ez danean.

1133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Oraindik ere, mugaz bestaldekoek ondo darabilte, bai bizkaitarrek ere.

1134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Bitez eltze ustelak Gotzaien aolkarientzat edo ikastetxetako zuzendarientzat edo nekazarien ezteyetarako; eta aske utzi begizkigute Yaurlarien maiak, eder oro ta politasun oro izan bear diran aek; ta zioa dugu beti eta nonnai sendakintza utsak, askarrak baiño ederresten diralako; utsetan makurra ez baitda kokatzen ta askarretan bai, osotuta daudeneko gaikiak okertu ezkero.

1135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Baiña nik dakidana orain yateko dula Yaurlari yaunak, osasuna zaindu ta bizkortzeko, bai dira eun irumil medarren oditxu eta indisagarraren aragiaren zerratxo me batzu, urdailla egokitu eta egospenari lagundu dizayotenak.

1136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Ordun yaurlariak galde zion berarekin ote zeramazkin zillarrezko txanpon batzu: yardetsi zun ogei dukat kolkoan bai zeuzkala, larruzko zorro baten.

1137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Mussolini-k Itali guztiko egunkari paper ta liburu guztiak bere esku zeuzkan, irratia ta eskola guztiak ere bai; ala ta guztiz ere' itz berri bat besterik etzuan sartu aal edun: sciofero ordez autista.

1138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Begidun, belarridun, besodun esanda iñor eztegu bereizten, geyenok begiak, belarriak eta besoak bai-baititugu.

1139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 ATSEGIN AL ZAIZU YAKIN?
87 (88%) bai.
8 (8%) ia bai.

1140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Geienetan, errezago ere bai... ongi sortuak diranean.

1141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Begi-okerrak eta itsuak eta argi onekoak eta eroak... erditik joango dira, bai, baiña bakoitza bere erditik, bat ere ez erdi matematikutik.

1142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Etsai-tulunbioan dirauten gorputz-animen zorigaitzak, Kristo'ren agerpenetan ez du xederik; bai ordea, kontradizioak.

1143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Aolku oneko adiskideek nausitasun aundiena izan dezatela ta ura darabiltela oarr-erazteko zabalki ez ezen, lazki ere bai, bearra ba'da, ta aien esana egin dedilla.

1144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Danak Yinkoak iñak gire, zuek eta bai gu ere.

1145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Ori bai'dugu, ez bakarrik parapsykhologi, bai psykhologi guziaren auzi zar beti gorpiztu bat: gogo-burmuñen edo arima-soiñen arteko ondoretasuna.

1146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Konturatu dira ez zala soilki beryakintzaren ondakin bat, bai ordea beryakintza zala aren sail bat obeto esan, aren errañua burmuñean (cf. C. G. Jung'en lanak).

1147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Baiñan yakintzari oriek ez zuten phainomenok ildakoen arimek eragiten zitutenez Espiriten esanetik bai ala ezko auzian alderdi artu nai.

1148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Etxepare'k bai, neurtitzik geienak neurkera ortan egin zituan; beste irurak ba-dituzte ostantzekoak ere, ta ez gutxi.

1149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Oraingo izkuntzetan bai ordea, erabili oi dugu: gure euskera zarrean ere bai.

1150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Olakoaren aurrean bai, oro begi ta belarri, gizataldeak dio: Au iñundik ere bertsolari dugu.

1151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ta Xubero aldean, aldi onetan erpiñeraño igoa, Ailende Oihenart legegizon argia dugu; mauletar onek etzun askorik idatzi, olerkiz beiñik-bein, baiña garbi ta gizonki bai.

1152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Iritxi ote? Osorik ez-ta ere, naikoa bai.

1153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Egiteak atsegin ematen ba dio, atsegin soil ori artzeagatik ere bai; neke ematen ba dio ere, gero datorkion atsegiñarengatik.

1154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 20.- Elkarr-aztarrena: bitarakoa da. Egun usu erabilten dute elkarr-izketan, mintza-lagun bakoitzaren itzak bakantzeko. Adibidez: noiz etorri zera? Oraintxe. Ongi ibili zera? Bai. Lerroxka luzexago ere egiten dute; baiña berez elkarr-aztarrena noiz ipinten?

1155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 21.- Makoak: Bear bearreko ez diran itz edo esaera aipatu nai denean ipinten dira. Adibidez: Eta Kepa'k (adiskide baitzun) onela erantzun zion. Beste ontara ere bai: Eta Kepa'k, adiskide baitzun onela erantzun zion.

1156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 BIDE BERRIAK BAI, BAIÑAN EZ OKERRAK

1157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Beti kasu denetan zein hautatu behar den erabakitzea ez da erraza izango; baiña dexente aldiz bai.

1158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Idatzi bai ta itzegin ez, ori da eriotzako bidean sartzea.

1159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Askatasuna ba-dute, eskolak eta nai duten guztia ere bai; saiatu dira, baiña alperrik, eztute ezer lortu.

1160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Or geldituko da, bai, liburuetan, ikasiko dute zaletu batzuk, beste edozein ikaskizun ikasten dan bezela, idatzi ere egingo dute bearbada beste zaletu batzuentzat baiña izkuntza illa izango da betiere, eta orrek ni ez nau asetzen (bein baiño geiagotan entzun nizkion itz auek).

1161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Zer? Mailla berdiñean jarri Iskribu Santuak eta Tradizioa? Bai, jaunak, bai.

1162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Bigarren neurtitzean: gûtuzûn=gaituzun. Irugarren neurtitzean: agitzen (agitu)=survenir, arriver Lhande'ren itzulpenez. Laugarren neurtitzean: bestila baiko=bestera orduko. Lhande'k eztakar baiko, baiñan bai baikoz=sitôt que. Jin baikoz=à peine arrivé, iritxi bezain azkar, iritxi orduko.

1163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Ona, Maixua'ren erantzuna: Deitak. Dereitak da, bai, forma jatorra. Baina gure euskalkian r bakuna galdu da (salbu eta kasu gutxi batzuetan, ambiguitateari itzur egiteko, ala nola hura=el agua; hua=aquél).

1164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Uste dut galtze ori ez dela ain zaarra: Gavel'ek dio nonbait, orain dela 50 bat urte zaarrek oguzten zutela, Basaburuan beintzat; bainan orain, Basaburuan ere galdurik da; alarik ere populuak ba daki, bai, lenago aoskatzen zela, eta euskera idazten dakitenak askotan erabiltzen dute (bearbada, katiximan, meza-liburuetan, kasetetan orain ere idazten delako?).

1165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Telefonua askotan gogaikarri zaigu, bai, molestagarri.

1166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Siestatik jaikiarazten gaitulako, karta bat egiten ari gerala otsegiten digulako eta gezur txiki asko esanaraziz gerorako zorrak geitzen dizkigulako ere bai: esaiozu kanpora joanda naizela... ta olakoak.

1167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Auxe bai, ordea, esango det: orain urte batzuk dirala, gizon ori paper batzuk idazten ibilli zan.

1168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Baditu, bai, gure euskerak beste bizpairu izen aundi ixil-eziñak gai ontan: Iparragirre, Xenpelar, Bilintx, Txirrita... ta abar... sonatuenak aitatzen jarria, baña gure Pello Mari Otañok, bertsolariak izan ez dun doai berezi bat daramala esango nuke.

1169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Bai. Maria; bertanbera ume izateari utzi eta Amaren dintasun agurgarriaz jantzita.

1170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Agurearen abotsa entzunda, inguruko beste asko ere elduko ziran, eta gauza aiekin arritu ere bai.

1171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Bai, Jainkoaren itza entzun eta zeruetan dagoan nere Aitaren naia egin dezana, orixe nere anai, nere arreba eta nere ama.

1172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Bai ikasbide ederra berea, beren buruak kutuntzat ospatzen dituztenentzat, itxurati ta otsandiz bular jotzen dutenentzako, besteen gañetik agertu nai dutenentzat, norberen izenaren oso zaletsu diranentzako.

1173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0164 Bestelako kontratuetan erabakitakoa laterriaren eskuetan geratzen da ta kontratua betetzeko ere norberak ikusi bear du, ez bai dute iñor bere alguztitasunaren gain jarri.

1174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Lege auek, ikusten danez, ez dira gizon bakoitzarentzat bakarrik, gizon askoren ordezko dan langizartekoentzat ere bai.

1175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Sagartzazu, neretzat, orixe dala, orixe izango dala beti eta zu ere bai, adiskide Klaudi: Sagartzazu - gerezitegi; gure txikitako gerezitegi.

1176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Azkarra zan; zintzoa ta jakin-naia ere bai.

1177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0014 Bai, ikasnaia zan.

1178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 España'n idazten zana gogoz irakurtzen zuan Iturriaga'k, eta Frantziko idazleak ziotena ere bai.

1179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Gero esango dedan bezela, uri artan idutzi zituan, eta idatzi ez bazituan zerbaitean berritu bai beintzat, bere Ipuyak eta beste neurtitz batzuek.

1180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0016 Inguruetatik, eta urrutitik ere bai, sarri-sarri etortzen ziran apaizak beren eliz-itzaldietarako argitasunak Iturriaga'ri eskatzera, ta onek etzizkion beiñere iñori ukatu.

1181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Alare, iñoiz isildu ere bai.

1182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0021 Quid novi = Berririk ba?

1183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027