XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinisten dot Jaungoiko Aita alguztiduna, zeru-lurren, Egillea, eta bere Seme bakarr Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sorrtu ta Maria Birjiñagandik jayo zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana, inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana, zeruetara igon eta Jaungoiko Aita alguztidunaren eskumaldean jezarrita dagoana: Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana. Sinisten dot Espiritu Santua, Eleiza santu ta katolikua, Santuen alkarrtasuna, pekatuen parkamena, aragiaren biztuerea, betiko bizitzea. Amen .

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0008 Irutasun edo Trinidade guztiz Santua Jaungoikoa bera da; iru notin edo persona banak, baña Jaungoiko bakarr bat.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0009 Bigarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT BERE SEME BAKARR JESUKRISTO GURE JAUNA .

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Geruago, barriz, eragokunok irudirik begiratzeka egin biarrko dabez umiak; eta azkenik, edozein ittaun bakarri erantzun.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Amairu garau, amarreko bat eta iru garau bakarr diranezkero, ¿zelan idatziko dogu?....

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Bostamarr ta saspi, 5 amarreko ta 7 garau bakarr litxakez.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Irakasliak ezkiñan idatziko dau, onetara: Amarreko piluak 5, / Garau bakarrak 7.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Orduban orain baño donoki-urriñago
egongo az. Adi, ba: ire gogo zindua
galtzori larrijetan ixango dokanetan,
sutondotik urruti, gogo-otz ta bijotz-jua
ixango azanetan, ez aiztu iñoz-ez-iñoz
Etxezarra'n maitasun bi bakarr zuazala;
Jaun-Goiko maitasuna ta Aberri-maitasuna.
Eurek ixan bai-dozak gure biztaldijaren
ogija egosi dan laba gori gorija
.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Arangoiti bera, edonoren aurrean ezarren, maisua entzule bakar ebanean, El Quijote zala bein baiño sarriago esan eban.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 1. Gure Irakasle bakarra Kristo da.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 (...); ta Espiritu Santua Jaungoicua dala; edolabere, Jaungoico eguizco bacar bat: ez dirialaco irurac iru izate Jaungoicozco, izate Jaungoicozco bat baño.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Sardinzarren potiña zan agertu etzan bakarra.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Senar bakarrari elduta, ikutu txarretatik alde egin begi.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 ¿Ceinbat errazoe andiagoaz aguertuco ez eban bere damuari eta ezauguera Jauna curutzean egoanean? Icara eguin eban lurrac eta arriac bringau cirean eta ezagutu bear gure oinpeco criatura onec bere Eguillearen escu eta indarra ainbat gloriaz garailari pecatu, inpernu eta eriotzatic urteten ebanean; eta diabruaren catigariotic ascaturic ta irabaciric bere erria erruquitasun eta aleguin indartsu bat eguinda, eroian curutzeco bide bacar eta solletic ceruetaco bicilecu zorionecoetara, beti an biciteco ascatasun oso eta arrizcu bacoan.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 - ¡Josus, ez egizu esan olangorik! ¿Bakutsu arako an, aulkirik andienean yesarrita dagon andikia? Bere alaba bakarragaz ointxe laster eskonduteko nago.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Euskal-erriak, bizi al izateko, biotz bakar bat dauko, egiazko euskaldun guztien biotz guztiakaz egiñiko biotza.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 Da Jaungoicua bera, Aita, Semia ta Espiritu Santua, iru persona distinta edo banac, baña Jaungoico eguiyasco bacar bat.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Ez, Jauna, ezpada Jaungoico eguiyazco bacar bat.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0022 Ortze ta ludija atz bakarr bategaz darabilzuzan Jaun gustijaltsuba!.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 E. Cegaitic Personac banac edo diferenteac direan, izanarren Jaungoico eguiazco bacar bat.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 E. Cegaitic bere podere bacarragaz eguiten dabelaco gura daben guztia.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 Sinistuten dot Jaungoico bacar bat iru Personetan.

23. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Amaganantz azaztan
Adimen-inddarra,
Arerijoen kaltez
Beso ta bularra

Begi-aurre dogula
Ikurritz bakarra:
¡Gora! geu- Jaun-Goikua
Eta Lagi-Zarra

24. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Abots bakarr bat adierazteko, ikurr bikoitz batzuk darabilguz: ts tz.

25. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Itzaren bigarren atala s- naiz z- rekin asi ba-dadi, -d ta -g, lenengoaren azken igidin oneik, aurrerago aitatu ta azaldu dodan aldakuntza berbera egiten dabe: biak -t izatera itzultzen dira, ta aurrez-aurr daukezan beste orreikin alkarrturik, abots bakarra adierazten dauan ikurr bikoitz ori egin daroe.

26. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0229 ¡Oh, Jaungoicua!. Zure Seme Bacarrac bere bizitza, erijotza ta biztueriagaz betico Salbaziñua ecarri euscun.

27. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Jabe bakar batek
neurtuko dizkin bigar aundi ta txikiyak:
zabiltzate lasai
gaur zeren galtzagorrirekin,
onen leziyuak
entzun-t-egiñaz gordin-gordin...
Gero,
Gergori, gerokuak;
noizbaitian eldu biar azken kontubak!
.

28. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 ATAL BAKARRA.

29. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 EGINTZA BAKARRA.

30. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Zuk orrela nai ba-dezu, zure alabaren zoriona egitea izango da, emendik aurrera, nere gogo bakarra.

31. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 A ta B, saltzalleak eun aneina ogerleko (100.000 $) beren saltegietan jarri dituzte: A'k, sendi, etxe ta morroientzat beardiranak ordaindu ta gañera, eundik bat bakarra (1%) irabazi nai ta, gaiak merke saltzen ditu.

32. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

33. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Gabaz geroztik nabillenean
bakar eta arlotea,
baiña biotza urrezko amaren
naitasunean betea...
ikusten det nik goyan izarrak
duten jarleku luzea,
nere amacho pozik zerura
joandan atsegin bidea,
eta... negarrak menderatzen du
korputz indarrik gabea,
esnatutzeko tristeagoa,
goizean biotz nerea
.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Irakurle euskelduna: Ez dago esan bearrik zuk ere zerbaitxo bat naiko dezula zuk egunero zure arazo guztietan darabilkizun izkera bakarrean.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ta jakiñ nai balinbadezute nola izkuntza bakar bat nagusitzen zaion edozeiñ etsai armadunari, gogoari emozute izkuntza gabe ezin ditezkela jarri gobernurik.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Badire Españian ala nola Frantzian, Inglaterran eta Alemanian, gure euskararen berri daukaten jakintsu asko, baña ezta ez bakar bat ere, azkar ta garbi gurekiñ mintzatzen dakienik, ezpada gutartean jaioa.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Gurasuak beren alaba maite zuten eziñ neurtu litekien diñako maitasun aundiz, bada len esan detan bezela nola zan bakarra, jakiña dago gurasuakiko maitasuna norenganakua izango zan; eta alabak ere bere biyotzaren maitasunezko aginde guztiyak zeuzkan, gurasua ganuntz jarriyak.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Alaba bakarra bai, Luchi gaixua; guztiz mintzoea xamurrekua, ona langillia eta echeko beargintza guztiyetan ezeren ekachik gabia, da esatia echerakoi aundiya.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Orrela garbi, neurri ta lankor euskaldun gaztea dala, aberrie altxako da ta maitatuz, Abertzaletasun sutsun (ez mingañen bakar) degu euskaldun guziok batuz t'elkartuz, burdiñaga egokiena, altsuena, gure Erri maitea jasotz, berjaben bidetzeko.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Askotan esaten didate: Zuk guk baño geiago dakizula beti aitortzen dizugu; egiazko Jaungoiko bat bakarra dala ere badakigu, baño nola utzi gurer Jaungoiko gezurrezkoak, auek gure janari ta ogasun-bide ba dira?.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mendira, egunotan, igo baldin ba-zera, ikusiko al zenitun, negu-muñean, aritza adar utsetan; otea loretan; untza, berriz, igali dariola... Ederrago al-leritzaizuke, lurreko landare guziei, ostotzerako, loretzerako, umotzerako, egun yakiñak, egun bakarrak indarrez ezartzea; esate baterako: Santa Kutze'tan lorea, igalia San Yuan bezperan; ta oietatik aurrera edo atzera egiteko ausarta litzakena, errotik atera ta kito?.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Bi esi bakarrak ditugu: Yainkoa ta bere lege zuzenak ez oinperatu: Euskalerria biotzean euki.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Ez ordea Santa Kruzekin ziran Ernialdeko mutil batzuk eta beste bakar batzuk: oek Prantzira sartu ziran, Urruña deritzaion errira.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0060 Don Pedroren eranzuera: Eleizara jun ta komulgatu, eleiza bisitatu, gañerako induljenziak irabazteko señalaturik dauden bezela lan guziak eguiten dituzten Anai Arrebak aimbat induljenzia echetik muguitu gabe irabazi ditzakete gaixo kroniko, edo eririk luzaro daudenak Irugarren Ordena beste kongregazioetan sarturik dagoalako, ta Bulda dualako irabazi ditzakean induljenzietatik bat bakarra ere galdu gabe.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Urbildu zan, Yesus ikustean aozpeztu ta agur egin zion, ta gero eskatu zion arren! yoateko aren etxera, amabi urte inguruko alaba bakar bat bazuela ta il-zorian zegola.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Sartu zán eliza ortara, eta billatu zúan txoko bakar-zamar bat, eutsi-eziñezko negar-gura askatako.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Ezta besterik baizikan apaizen Apaiza, Jaungoikoaren Seme bakar Jesu-Kristo, Aita betikoak berak ordendu zuana, apaiz betikoa, Melkisedek'en ordenaren erara.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 San Buenabentura'k deitzen die apaizari ta erriari istante auetan, Zeruko Aitari esatera: Begira zaiozu ¡o Aita Betikoa! Zure Seme bakarrari: mundu guzian kabitu eziñ dan Seme onek nai izan du, gure artera jetxi.

49. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Orreaga ez da izen bakarrez ibilli: Oyarria ta Goerria zala esan digute.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Ori zuten elburu bakarra.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 X.¿Entzun otedezute, inoiz, jaunak, ijito bakar bat mundura medikuen eskuetan agertu oteden? Nik ez.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 ¿Ezoteda or laminerrekaren batean, gizakirik bizi ezten basamorturen batean, ezoteda bat edo bestetxo gelditu? Entzule zaituztedanon artean euskalzalerik adinbat mendigoizale ezotezerate? Neronen susmotxo au egiazkoa baldin bada, laminerreka-zale ere egin zaitezte ta orrelako toki bakar biderik ere eztuen batera yoan ta gerritik gora emakume ta gerritik bampecirc;ra arrain den izaki bat ikusi dezazutenean, zatozte neregana berri ori ematera.

53. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Erriak orain esaten eztuenik bakar bat: zu maitatzeak lekarken eriotza I. 72-9.

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Eta zer gueiago? E. Eziñ beñere ontzat artu ditezquela, eta gaitz andiagoren bat gabe eragotzi eziñ ditezquenean, eguiñ bear dan gauza bacarra dala, sufritzea.

55. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Ontan agiri da ba bere ontasun neurrigabea guretako; bere Seme maite bakarra guregatik, gure onerako ainbat neken artean utzi du-ta.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Nahi duenak egorri zerbeit ofrenda eliza hartako hel-araz dezake, zembeit sos bakhar beizik ez delarik ere.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 (...), eta fidantzia khartsu batekin escainico ginion Jincoari bere Seme bakharraren sacrifizioa, humilki eta fidantzia khartsu batekin sacrifizio horren bidez galdetuco gure bekhatuen barkhamendua, sainduki bizitzeco eta zerurat heltzeco grazia.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Talendu bakharra ukhan zuenaren aldi izan zelarik, erran zuen: Jauna, badakit gizon idorra zirela; erain ez duzun lekuan uzta egiten duzu eta barreatu ez duzun tokian berdin biltzen.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Aithortzeko balimbadugu ezen, Don RESURRECCION-MARIA AZKUE-koak, Euskal-Herri guzirat agertuz eta euskal-herri guzietako hitzak ahalaz bilduz, lan bat egin duela, orai artean bertze bakhar batek ere egin duen baino gehiagokoa, ez da gutiago egia, euskal-hitzen erdiak ez bada, heren bat gutienetik ezin eskuratu dituela.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 265.- Zingili baba, bethor ilharra, surthengoz joan da maiatza, [BNam], (Bertze orduz, hanitz errepikatuzko zen solasa. Zingili [BN], zingo Lcote frontiere, zango bakharrezko urhats urria, baba gutituz dohala dioena. Bethorkigula hartarik lekhora, etxil'ar, il'arbiribil, magitxil'ar baliosa; halarikan ere, auhendatu gabe ezin ikusiz itzaltzen, loril, hostaro, eder eta maitagarri den hilabete paregabekoa).

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Onela zion Intxauspe Apaiz Jaunak, eta darrakio: (euskerazko aditza) bat bakarra da ta au da bere berezko edergarri aundienetakoa; bere bakartasunean ordea, ain aundia, ain emakoia, ain aberatsa, ain abarra da! beste izkuntza guzien gañetik dago, gure basoetako aritzak beren adar aundien azpian sortzen diran landaretxoen gañetik dauden bezala.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Badauka eta ez ahal da bakarra! alemana eta eskuara bi mintzaire direla elgar iduricheak.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Badu zortzi edo bederatzi urte Eskualduna saltzen dela igande guziez herri guzietan, bakarra sosa, laboraririk xumeenek eskura baitezakete eta irakur.

64. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Zenbeit bakarrek otso-belharra erraten badiote lupu-belharrarari, bertze bakhar batzu badire phika-baba deitzen dutenak....

65. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Zaldi bakharrak 30 sos eguneko, 4 libera eta erdi.

66. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Idi, behi, mando bakharrak 20 sos eguneko, 3 libera.

67. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0187 Gela taulaz tronatu bakar bat ez litzaguke sobera bizitegi bakotchean, jende batzu huntan egoiten diren ordutik, - den beharrena ere jendea baita, eta erikor.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Aberria zutundutea, egun edo urte bateko zeregiña izango ete da ¿Gizon bakar, berezi batzun lana?.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Au ikusita, gizon, guraso bakarra, zoritxar ori atonduteko, irakasleagana urreratzea ¿naiko izango ete da?.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Gauza bakarra tinko dago.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zeru-lurren Egille, zure ta gure Jaun eta Jabe dan Jangoiko bakarra, guk orixe siñetsi ta jauresten dogu.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gu egiazko Jangoiko bakarraren gurtzaleak gara: zuen jainkotzako orreik gizonen ipuñak eta ames utsak baño eztira-ta, orrei bedatzik ezin eskiñi, gurtzerik ezin emon geinkoe.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Txori-malu antzera geratu da bakarra.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lauk euzkeraz egingo geban, euzkeldunak bai-gintzan, bakarr batek errderaz baño ezekijan, barriz.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta lenenguarentzat ederra ta alaya ixan dan eguna, ta bigarrenarentzat ittuna ta zoritxarrekua, egun bat ixan da, eguzki bakarr batek argittu ta berotu ixan daben uda-egun eguzkitsu bat.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Orduan 43 baziran, gaur bagera 160, gazte eta zar, guztiok gure ikurritza bakarra maitatzeko eta berari jarraitzeko Jaungoikua ta Lege Zarran aldez.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez onekin bakarrakin ixildu.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Etxe bat bakarra izanik ezin liteke aundia eta txikia bide batez izan...

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Uzkurtza erebat bakarra izan bear du ba....

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beaz Jaungoikua bakarra izanik, baita Uzkurtza ere bakarra izan bear.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Zu, irakurle, arritu egingo zera alderdi bat bakarra ez dala irakurtzian? Baña ez arritu, bada tamalez Usurbil'en ere badauzkagu gizon jakintzuak (?) (ja ja ja).

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Sentarteko jaietan, eztai, bataio, erri jaietan, eta abar, jolasbide bakarra auxe zuan beraz, dantza.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gaur ez dezute guretako bakar bat ere ortaratuko.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Oyartzuarrak irabazi egin naiko dute txapelketako finala joka dezaten eta zarauztarrak berriz igarotako igandeko deskuidoa ornitu egin naiko dute eta an izango dira ixtilluak; bi parejak irabazi nai eta batek bakarrak irabazi bear.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ez litzake arkitu bear erri bat bakarra gure Euskal errian, on aundi onen agerketarik gabe.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Txirringai ezarri oi zaien zerga jasotzeko erabilli oi diran burnizko txartelez datorren urterako nork ornitu erabakitzeko lei bat eratua izan zalarik, eta leikide bakarra, A. Alvarez Vazquez etxea, azaldu dalarik, bein-beingoz orniketa berari opatzea erabaki zan.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Eliza ta elizabilkunak zituen lan leku bakar.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Au zan nere aberriya
Ama laztana
Eta abenda illezkorr bat
Orr bizi zana
Samin gabea
Jaun Bakarra zubela
Bere jabea.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Orok orhoit dugu eman duela uri anhitz, noizetik noizera hotz bakhar batzuekin.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Han daude, han biribil, gizon-hiltzalerik izigarrienak, herioaren hotzak berak beren baitharazten ez dituen erho bakarrez bertzeak.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida hastetsuan aditu dut norbeit Salinas gatik erraiten ichtantian lehertuko zela; gero ikhusi du haatik Pedro zoin biphil eta zaila den; bertzalde nork ikusi da hura huts bakhar bat egiten?.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Frantses berriz bilakatzean, hori ginuen gure beldur bakarra.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Ori egiten du Aita Santuak, kristaurik zabarrenak ere naiko beta izan dezaten Bulda berria artzeko ta egun bat bakarrez ez ditezen bera gabe egon.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Baru egunetan bazkari bat bakarra egin diteke.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Orain bada gure Goiko jauna gaizkatu gaitzatzu Senakerib-en eskupetik, Goiko jauna, zu Bakarra zeradela, lurbideko bakaldi guziak ezagutu dezaten.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Baita ere ikusi genduan alkar maitatzeko bide bakarra nun dagoen.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Zu zera gure uste bakarra.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ba emeko obitegijan irakurten da euzkel idazkun bakarra onetara: Ilartitzeko izenik argitaltzerik ez dabela nai uartu deusku Eibar tar Jaungoiko ta Euzkelzale zintzo onek, eta origaitik ipini doguz izen ordeak.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Herritar bakhar bat, Xavier, gizon idor eta atzarri bat, ez zen bilkhuretan aurkhitzen.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Gure eskualdetako Belzen bizipide antztezko bakharra da, burdin lana.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Iragan urthean, hiritik kampo, bainan hiritik hurbil, eratchiki zaizko fedeari izenak emanik hirur herri; hetarik bat, den guzia, bakhar baten hutsik gabe.

103. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 2 Siñesten dot Jesukristo Bere Seme Bakar gure Jauna.

104. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0181 32. Ta egiz, orra etzara elduko, bere eskerrak aurretiz gertu ta beraganatzen ezpa-zaitu; onan biotzetik beste guztiak kendu ta jaurtita, bakarra bakarragaz batu zaitezan.

105. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Bego argi errana bezain ongi ulertua etzuala ikusi ezer nigandik nere gorrotoa igarteko, etzuala eduki nik esandako edo egindako gauza bakhar bat ere, oso ondo maite ez nuala susmatzen ahal izateko.

106. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0024 32. Sinistedun-taldearen biotza, barriz, bakarra zan, baita gogoa (arima) be; ta areitako iñok be ez iñoan ezer berea ebanik; gauza guztiak guztientzat ebezan, ostera.

107. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0162 Ikusgarria! Arrantzaleak, baserritarrak, aberatsak, txiroak, gizonezkoak, emakumezkoak, umeak, guztitarikoak, gurari bakarra daroela: miraria ikusi.

108. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 Bera dot Bera / Jaun bakarra.

109. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Izan bere, Jaungoikoak gizadia oso maite dauala'ta, Bere Seme bakarra emon dautso, Aregan sinistea dagianik galdu ez daiten, betiko bizitza izan dagian baiño Jaungoikoak bere Semea lurrera ez dau lurtarrak epaitzeko bialdu: Aren bitartez gizadia gaizkatu (salbau) dadin baiño Euren eskuan dabe gizona betiko gaizkatzea, ta betiko galtzea.

110. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Aregan sinistea dagiana, ez da galdua izango; sinistu ez dagiana, barriz, galdua da, Jaungoikoaren Seme bakarraren izenagan sinisterik izan ez daualako.

111. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Baleiteke egunen batean agertzea eskuz egiñiko bertso-paper bakar ori, baiña bitartean berak idazteko eskatu deutsat Markoseri.

112. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Ondo pentsatu ezkero, aztuna da izan be illabete, bi edo irutako ikasketak illuntze bateko jai bakar baten ondoren amaitzeko egitea.

113. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Berez dan lez Urkiola toki guztiz berezi ta bakarra, bertako egoerak obetu biar litzakez, lagun geyago beragantzeko.

114. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Siñiste-gordetegi bakar onetatik ataraten dau Jaungoikoak agertuta siñistu-bearrekotzat erakusten dauan guzti-guztia.

115. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Goteun bakarraren eragipenez, arimak gaizkatzeko berebizikoak dira.

116. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Bide ori dogu lurrean gauzak adimenez aztertu, adialdu, alkarregaz erkatu, orraztu, gogaldu ta ulertzeko bide bakarra.

117. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0584 Siñismen ez-baietan, beraz, Aita Santua dogu epaikari bakar.

118. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0046 Jakinaren gainean esan ditekeen bakarra hau da, inoiz ez direla falta mila klaseko elsoak, eta hauek kontua harcen dute ongi entera gaiten gure inguruan urrikariak egotea ez zaigula komeni, haiei sokorricea gure buruei ere sokorricea dela, haiei ziztacen dieten elsoek gure bizicea ere galcera eman dezatela eragoctea dela.

119. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0046 Jakinaren gainean esan ditekeen bakarra hau da, inoiz ez direla falta elsoak, edo izaki are tikiagoak, bihoc oneko gizonek borondatez dakitena derrigorrez jakin arazicen digutenak; asko, anic, franko, ugari, gehiago, gehiegi eta sobera elkar-ikusi dadukagula gure lagun hurkoarekin, batez ere, guztiz ere, gure lagun hurkoa desdixadun baldin bada.

120. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Izarren bidetan Ekiñaldi bakarra - Lenengo agerraldia

121. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ateratzen uzte ba zaitue bai. Gu deitzera ez datoz oso goiz. Ez bait gera bakarrak izango ta gutaz aztuko ziran.

122. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Izaskun - Emakumezkoetatik bakarra izango naiz.

123. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onesten zaitut, Aren Seme bakar Jesukristo gure Jaunaren izenean ere: Berak mirariz Galilea'ko Kana'n ardo biurtu bait-zinduan; Bera bait-zan zure gañean oñez ibilli, eta zugan Jordan'en Joanen eskutik bataiatu; Berari zintzakion, odolarekin naasturik saietsetik ixuri; eta sinistedun guztiak zutaz bataiatzeko ere Berak agindu zien Bere Ikasleai, onela esanaz: Zoazte, eta erakutsi erri guztiai, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

124. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Sinisten det Jaungoiko bakarra, Aita guztialduna, zeru-lurren, agiri diran eta ez diran gauzen Egillea.

125. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Ta bere Seme bakar Jesukristo gure Jauna, gizaldi aurretik Jaungoikoagandik jaioa dana.

126. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Eta Eliza bakarra, santua, katolikoa ta Apostolugandikoa.

127. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Aitortzen det obenak barkatzeko bataio bat bakarra.

128. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Pekatari danak, giza-bizia bakarra du; esker donetzallea duan kristauak, berriz, giza-biziaz gain, jainkozko bizia du beregan.

129. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Auxe bakarra aitatuko degu.

130. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Auek ere ekartzea dagokit, eta nere mintzoa entzungo dute; orduan artzai bakarra ta artalde bakarra izango da.

131. 1940-1968 gipuzkera poesia bera 0042 Lenago gazte nintzan,
gaur ordea zarra;
musua zimur zimel,
begian nigarra;
koloka gelditu zait
nuen ort bakarra:
ortik ezagutzen da
urtien indarra.

132. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 2- An nagozu bakar
Eliza-xokoan
begiak ertsirik.
Ernai? Lo-xorroan?
Ez dakit bi oien
muga non dagoan.
Kristoren ixila
dutala gogoan
sartzen naiz barnera
aldi betikoan.

133. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Ez lorik, ez zer besterik, ura
zenun eginkizun bakarra...
Bañan, azkenik, iratzar ziñan,
erori zitzaizun begi lausoen
gandu betea: baitara ziñan!

134. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Antxe dabil Gartxot bere berrogei ardi, amar zaldi ta txerri bakarrarekin.

135. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0095 Iturriaga ezta izan euskaldun alegilari bakarra, garaitsu artan euskaldun zenbait izan baitziran poesi tankera onen ereille.

136. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Baña eskolak jaso bakarrarekin zer egin zitekean erakuslerik gabe?

137. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 2 Leen-seme, ama-berriren seme. Jesus, Mari'ren Seme bakarra da (1) Egun aietan dei bat otsegin zun Zesar Augusto'k, mundu guziak izena eman zezan.

138. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Baiña leen-ostiraletan izan ezik, emakume bakar batek nola utzi bere lanak astegunez?

139. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Rosa, alaba bakarra, orduantxe ari zan bere gaztetasunera zabaltzen.

140. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0012 Nagusia il zanez geroztik etxeinguruko lan-xamarrak erabiltzea du egitekorik bakarra.

141. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Bere Seme Bakarra aragi egitekotan ere, euki ba-zeuzkan Jainikoak biderik asko.

142. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Bai izkutu zaudela goi orietan ixil, aundi bakar zeran Iainko, lege aspergabez lizunkeri debekatuen ordain kastiguzko itsumenak barreiatzen!

143. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Ala berean, goitik betierak gu erakartean eta beitik emengo atsegiñak gaduzkanean, anima bakarra da, au edo ua nai baitu, ez nai osoz.

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0306 Aren bidez billatu ginduzun gu billa ez genbiltzazula, ta guk billatzeko, Zuk gu billatu ginduzun; Zure Itza, Arengatik egin dituzu guziak, eta aien artean ni; Zure Seme bakarra, Arengatik deitu baitzenun erri siñestuna semautzi izatera ta aien artean ni, Arengatik otoizten zaitut Zure eskuiñean baitago iarririk gure alde arenka; Arengan baitaude gorderik zugurtze ta iakite iturri guziak.

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Erri basazi aragikoiari mintzo zitzaion, ageri ziran gauzak bakarrak goraintziz.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 Ikusten dut, bai, gorputzak askotara adierazten dula adimenak alde bakarrera ulertzen duna; eta adimenak askotara ulertzen dula, gorputzak alde batera adierazten diona.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Guk berriz, zer egingo? Ixilik egongo? Onbide onen berri eman gabe, Jema'ren santutasun arrigarriaren alderdi bat bakarra ezagutuko genduke.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Nik, ordea, ezin dezaket ilkintza onetsi eta goretsi, eta gure alderdikeri setatsu, makur eta krudelekin erabat bukatzea da ene elburu bakarra.

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Lagun bakarrak ditudan txoriak nik izutu bear....

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Isrrael osoak pakerik bizi nai omen zun, Yainko bakarraren esanetara.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Geroago berriro atsegiñez oroiterazten dizkigu Luka'k orduko elkar-maitakuntza eta eza: Ainbeste siñestunen biotza, berriz, bakarra zan, baita gogoa ere; ta iñork ez zion beretakorik ezer bere zunik; guzia guzientzat zitzayen, ordea (IV,32).

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Bestalde, Yesu'ren agindu nagusiaren zaiña ta muiña bere egiñik zitun Luka zindo ta samurrak; ta osotara betetzen zutela lenengo siñestunek tutulurik ikusten zun: orain guziak bat ziran (44) dio; gero, berriz, ainbeste siñestunen biotza... bakarra zan, baita gogoa ere (IV,32).

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yesu'k eta Bidaliek, alabañan, zizku bakarra zuten eta emakume on aiek bere zituten ogasunetatik laguntzen zien.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Anartean, ba, kirmen diraute yauretxera yoaten, onespenei ala biz erantzuten; egunero birritan zioten: Xema, Israel: entzun Israel: Yaun bakarra da Yainko gure yauna.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ori ezarrita gero, itz egin beza, erantzun bekit sakerre bikain orrek, Ederra beragan danik ezpaitu sinisten, ezta ederrarekiko idearik ere, beti berarengan diraunik, gauza ederren samalda besterik ezpaitu onesten ikuskizunzale orrek, ederra bat bakarra, zuzena bat bakarra dala ta orobat beste tasunetan esaterik ezin bait-du iasan.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Zer-dan bakarra Bat da, arean; Askarra zeatz ta meatz esateko, ez da, izan ere, naiz ta noiz-nai ta non-nai gure begiek, belarriek, idurimenak besterik uste izan.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Aren egoaldean edatzen zan Arabi urre ta lurrin-erria: sortaldean Tesiponte ta Persi ta eguzki-alde urruna zegon: ango oasia igarota, ertz gabeko lekaroa zabaltzen da, itxasoa iduri, ta Damasko da aren kai bakarra.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Adimenaren bide bakarraz barna, Yainkoaren egia arkitzea oso luze ta mingarri izaten da, zenbait onbideratuen atzeak erakusten dunez.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Baña au gogoan artu Arantzazu errebixta iñoizko denboran erriari bizkar emanda, erriarengandik aldenduta, goimallako jakintsu bakarren barruti biurtuko balitz, eriotza eluke urruti izango.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Pentsatzen ondo jarri ezkero
oiek eriotz tristeak,
Nolatan eztu penik emango
bizia ola uzteak.
Oso sarritan ditu okerrak
batak ezpada besteak,
Arrantzalien txanpon bakarrak
eztira gutxi kosteak.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0159 Pedro horrek etxe bakar bat balu, ordea, edo bizi dan etxeaz ari balira hizketan, orduan entzuleak balekike ongi: etxea erre zaio; alegia, guziok ezagutzen dugun etxe hura.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Mende askotan Europa'ren konzienzia kultura ta politika bakar batekin eratua izan da.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Europa'ko nazio guzien laguntzarekin eraikitako Universidadeak askoz errexago iritxi baitezake elburua: Europa-Idea investigatu eta zabaldu; Europa estudiatu field of study bakarra bezela.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Jakiña, Europa'ren konzienzia europatarren jokaeran sartzea ezta E-U'ren lan bakarra.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Inhumanitas ortatik beste bi konsekuenzia segitzen dira: gizon bakarraren balioa gutxiesten dala eta nork geure lagun urkoarekiko ditugun bete bearrak ahaztu egiten ditugula.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Filosofian ikasi dugunaz pizka bat oroitu: Stoa-n ere idea berdiña jasotzen dugu: LOGOS gizadi ta gizon bakarrarentzat Indar batzalle ta barnekoia da, guzieri emana.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Baliteke jatorriz itz bakarra izatea, gaztelanizko meollo ta médula bezelatsu.

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Berak egin ginduzan egizko bizitza bakarraren erdikide.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Ordutik, Jon deunak erakusten digunez, Kristoren ezaupidean dago betiko bizitzaren oiñarria: Betiko bizitza, berriz, au da: Jainko ziña bakarra zeran ori ta bidali duzun Jesukristo ezagutzea (Jon XVII, 3).

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Ziur asko lengo Ebanjelioa eskeiñiko lioke itzez-itz gizadieri, bizitza egizko ta bakarra Kristori siñistean dagola gogoratuaz.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Ertilan egintzak bere gañean kondentzatzen dute erti objeto edo gauz batean (bakarra, berezia, iñor ez bezelakoa), gizarte taldeek (masas) egiten dituzten lan neurgekiak.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Bestaldetik txalogarri da erbesteko antzerkilleen lanak euskeratzea Labayen'dar Andonik egin duen bezela Bertold Bretcht'en agerraldi bakarreko antzerkitz batekin.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Bestelakoz, literatura lanak egilleen atsegiña eta asebetetzea bakarra, atsegin narcisismus antzekoa, erriak irakurtzen ez ditun obrak, ta ikustera joango ez dan antzertilanak izango diralako.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Erri batzuetan uste dutenez, Herensugek zazpi buru ditu, beste batzuetan diñoenez, bakar bat.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Euskalerriko arri-lanetan maiz agertzen dira eguzkia irudi diruditen ikur zenbait, eguzkiaren kultutik sortuak agian; ikur oriek obo bakarrak, erdibaten inguruko obo askoak, lerro zuzen eta kakotuzko gurpilla, bosertzeko edo pentalfa, suastikak, arrautz-iduriko ikurrak, larrosandiak e.a. dituzute.

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Antziña bi erri ziran Amasa ta Villabona, bata besteagandik bereziak, naiz ta Parroki bakarra izan aspalditik 1909'garren arteraño.

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Maita-naia asi bedi gorputz bat bakarra maitatuz; ikuz beza berela, artan ez dagola edertasun osozkorik; beste gorputzetan bera dala, ta guzietan bat.

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Onela, lenengoa bakarra maite izateari utziko dio.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Bijoa gero jakingaien edertasunera, beti eder garaiagoaren billa, ez baten menpeko geldituz, edertasunaren itsaso baztargabean barneratuz, eta olako jakite ugariz unitu ta indartuki, begizta beza jakite bakarra, eder-jakitea bere baitan.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Izatekotan, Jainkoa bakarra liteke bere buruaren jo-muga; ez ordea bestek eraginda ari dana, ez baita eraginbea ta aldabera gu bezala.

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Menendez y Pelayo'ren izkera bakarra jorratu dut, eta beste zenbaiten eta askoren aburu okerra.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 12.- Gure bururakizuna ele-birunda batez agertzen dugu; baiñan ele-birunda ori etenez edo koskatuz goaz, arnasaldi bakarrean iardun gabe.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Aipamen bat bakarra ezagutzen degu.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0164 Ba, definizioaren bigarren partean, laterkideak legetegi ta istituzio bakar baten menean jarriko dirala adierazten duanean.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0164 Seiren artean lurralde bat, biztanle bialduak eta laterkideentzat istituzio bakar bat eraiki dute, ta batasun ontara jotzeak orain duten malla berezi orren arrazoia izan dute ta bestela egindako kontratuak Erromakoaren garrantzia izan ez ba dute batasun artara jo ez dutelako izan da.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Gañera, Europako Batzarkideak salerosketakiko politika bakar batera eldu bearra dute.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Bilkuntza osatzeko bear dan amabi urteko tarte ontan Elkarrekiko Merkatuan sortu diran Seirentzako Konsejo ta Komisioak salerosketakiko politika bakar batera eltzeko egiñalak egingo dituzte.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Bilkuntzako batzarrekin batera tarifa bakarrera lenbailen eltzeko Laterkideen artean salerosketari buruz neurri berdiñak artzen sayatuko dira, batasuna lortu dedin.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Ondasunak gero ta geyago eragozpenetatik askatuaz, Europa alkartuaren batzarrei aolkua eskatuaz; aien esanak betetzeko prest egonez, era berean batzar nagusiak bear bezela gauzak aurrera emateko zuzen-aolkuak zabalduaz da, nola politika bakar batera elduko diran.

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Ta bein batasunerako bitartea osatutakoan Europako batzar nagusiak, (Konsejua, Komisioa ta Asanblea) Elkarrekiko merkatuaren zuzendari bakar benetakoak izango dira: Ministroen Konsejua izango da, Komisioak antolatutako erabakiak artuko dituana; ta asanblea da aurrekoen eginkizunak zainduko dituna.

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Baño esandako eginkizunetarako askatasun osoa emana izanatio, eztu onek esan nai Laterkide guztiak lan-legetegi berdin ta bakar bat artuko dutenik, ez.

192. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Orregatik, saill bakarrean bi joera bereixiko ditugu.

193. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Beti gauza bat juezari erantzuten zion: Jesusen Konpañiara Jainkoak deitu dit, eta dei oni jarraitzea da nere erabaki ta asmo bakarra.

194. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Senar-emazteak, beren alkar ematearen bitartez, soillik berena ta bakarra baita, beren nor-izateen alkartasun gero ta beteagora jotzen dute, bizidun berriak sortu ta azte-lanean Jainkoarekin baturik.

195. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 Gañera, Eunurteko jaialdietan ez dezakegu Maria gure Ama samurrarentzat ezer atsegiñagorik egin, Gurutzeko grazi-askan edan eta edan baño, egunero bere Seme bakarrarekin geiago elkartuz, ori baida gizaseme guztientzat bidea, egia ta bizia (Jo 14 6).

196. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Argatik Sinaiko Jeobak maitasun lege bakarra amarretara sailkatu zigun; ta Agustin doneak irutara.

197. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Bakar aretxek.

198. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Baiña, beti ere, aztu gabe ta kontuan eukiz Paulo Bidaliaren itz areik: Yainkoa bat bakarra da; eta Yainkoaren ta gizonen arteko Bitartekoa ere bat bakarra: Yesukristo gizona alegia, bere burua gugatik eskeiñi ta eman zuana.

199. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Andre-Mari berriz, zerutiar Bitarteko bakar orren aurrean, gure bitartekoa dala.

200. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0295 Ta igaz ameskeria iruditu zitzaiena, eurten berriz, guda uxatzeko ta urruntzeko, bide bakarra iruditu izan zitzaien.

201. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Soluzio bat bakarra dago aldaketa onuratsu horrek aurrera jarrai ahal izateko: indibiduo bakarren batek ez-baiñan bizidun moltzo bat-bedereko indibiduo askok aldaketa horixe bera izatea.

202. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Jakiña dugu karbono-molekula bat estadio osotuago ta aurreratuagoa dala atomo bakarra baiño; baita ere, zelula, konplejoagotze-kontzientziratze parametro huntan bertan, osotuagoa dala molekula bakarra baiño; berdin Metazooa zelulabakarrarekin alderatuta, ta orain, kontuan hartuta, alde batetik, Naturen gertatutako prezedenteak, hots, gu baiño mailla beheragoko abereek sinbiosiarako ta sozializazioarako izan duten joera perfekzio-ezagugarria dala, ta, bestaldetik, gure Gizarte huntan bertan aglutinazio baterako dauden seiñale argi ta garbiak (munduaren limitazioagatikako giza-koaleszentzia, hunek dakarren gen eta kultura konberjentzia), uko eginen ote dugu logikaz elkarganatu ta besteekin batera lanabanaketa bat egitera garamakien joera? Gizaki dintasunaren nehurria ez da indibidualismoa, personalizazioa baizik: Persona kolaboratu egiten duena da Teilhar'entzat.

203. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Gorpuzten ari dan Gizadia ez da giza-phylum'aren kimu bakar batetik loratuko dan Gizadia.

204. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Lana, horrengatik, ikasi ahal izatea bezela, gizonak ez bestek lortu du: gizona da lan-egiten eta pentsatzen duen abere bakarra.

205. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Zenbatetaraiño izango da beraz ikaragarria azkeneko egun hartan, dana aspaldi ezkeroz hil ondorengo hartan alegia? Gizagorputz bakar batek ezin azalduzko tristuraz, histuraz, eta larriduraz, betetzen bagaitu, zer sendi ote dezake gizonak, gaurdanik beretik, Kosmo guzia egunen batean hillik eta illundurik somaturik, dana aspaldian nun-nahi geldirik eta ahazturik,(...).

206. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Salbazio-kondairaren oñarrian oso bereziki agiri da ari au: bat eta askoren arteko, bakarra eta alkartearen arteko lotura eta alkartasun sakona; baita alako berdintasun bat ere.

207. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Guzia bat bakarrarena izan eta, ala ere, bat orren bidez guztiai banatzen zaie.

208. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Batasuna, jaiera, goi-maitasuna! Ogi bakarra, eta zer da ogi bakar au? Askok osotutako gorputz bakarra.

209. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Oartu zaitezte, ale bakarrak ez du ogirik egiten, ale askok baizik.

210. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0096 Egi orren erlantzera, Euzko-Gogoak bere bigarren sariketa antolatzen du aurten, urrengo azalkizunen ariora:
A.- GAIA (Bakarra); Arana Goiri' gandik Azkue iaunaren eriotzarañoko euskal-elertiaren edestia.

211. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0096 B.- SARIA (Bakarra); 150 dolar.

212. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 - Bi izkuntzatakoeri begira, nola billatzen degu Eukaristiaren inguruan elkarte bakar eta osoa?....

213. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Beraz, Euskalerria'an eginkizun dauden len-lendabiziko bi eginbearrak, auetxek dira: Euskaldunen artean euskal-kultura zabaldu, euskaldunak euskaltzaletu al-izateko biderik bakar eta oberena dan aldetik, euskal-kulturari ekin bear diogu.

214. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Ba ditu orrialde bakar batzuk, bat 91'garrena, aski nekez irakurri baitut; euskeraz ikasiarentzat, argi dago.

215. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Ez da Eliza izkuntza edo kultura bakar baten zaitzaillea.

216. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Kalkuloak erakusten digu asiera 11,080 km/s`koa eman bearrean 11.081 ematen badiogu (begiratu ondo irakurle, 11.080 m`en ordez 11.081 m. au da metro bakar bat geiago), gure ibilkai orrek 340.000 km`ra urruntzen danean 10.000 km. igarotzeko 8.500 segundu gutxiago bearko ditu, au da bi ordu gutxiago.

217. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Apaiz eta guztien Artzai zeran Jesus Jauna, egiozute otoitz uztaren Jabeari, langilleak bere uztara bidali ditzan esanez, otoitz egiten erakutsi bait ziguzun, gure eskariak errukiz entzun; eta zure bizi-bidez bizkorturik eta zure laguntzaz indarturik, zure apaizgo egiazko eta bakarraren morroi ta jarraitzalle izan naiko duten biotz onak pistu itzazu.

218. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Goldeak oraindik irauli ez ditun eta kardubera eta arrantzak nagusi bakar diran ainbat soro ikusteak ez dizu miñ ematen?.

219. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Ortarako' beste bide bat járraitu dute, alegia, aukera zuten bide bakarra, onako auxe: kanpotik-eta zetozkien gauza berriak` kanpoko, izenarekin berarekin artu, au` batzuetan; beste batzuetan` ongi zamar zerizkien euskal izen zaarrak edo zar-berrituak ézarri.

220. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 Elburu bat dute, lanpide berdiñak dituzte, tresna ta lankiñak ere geienetan kidekoak: lan-sailla bakarra izango da ez-berdiña, alor joria onek, ta ark kaxkarragoa.

221. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 El País Vasco irakurri, (Baroja'ren idaztietan, gaitz-gabeko liburu bakarra auxe), emen ikusiko dituzu Donosti erriari eta botatzen dizkionak.

222. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Idazti onen elburu bakarra auxe da: Otoitza zer dan ta nola egin bear dan jakin nai dutenai, bere barne-josgera aztertzen lagundu.

223. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Ta ara bidea: gure osasun bakarra Kristo da; beraz, Kristo izan bedi gure elburu bakarra.

224. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Bakoizka arakatzen ditu Luka deuna egille izan zula sendetsi desaketen esakerak; irugarren Berri-One'koekin bekaldetuz, argi ta garbi eratzi dezake Berri-On orren egillea ta Bidali Egiñak'ena bakarra dala, Luka bera.

225. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Metalak, ezmetalak talde ugari eta bakarretan alkartuak dira.

226. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Animali hauek zelula bakarrekoak dira.

227. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Guztiok iturri bakar batetik, maitetasun eder batetik sortuak diralarik, bakartasunean lan egiñez, gure iritziak beren-gisakoegi biurtu oi dira askotan.

228. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Ez al zan irakurri lenengoa, bereala altxa zan norbait, galdera bat egiñaz: Ez ote-litzaken obe, alegia, erri bakoitzeko euskerari-buruzko monographiak alde batera utzi-ta, Euskera bakar bat eratzeko, sortzeko, indartzeko lanari eskuak lotzea.

229. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Errietako euskerak utzi egin bear dira alde batera, eta guztiok Euskera bakar batera jo.

230. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Iritzi ori zuana, sobera ere, bere baitan gauza bakar bati begira egon da aspaldi ontan (homo unius libri).

231. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Eta gaur obe gendukean guztiok, Euskera bakar bat izan bagendu.

232. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Danak ziran bertsolari bakar batenak, Zarauz'ko Juan Bautista Gesalaga'renak.

233. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Orain, ordea, ari yarki kukurruku egiteko, biderik bakarrena, errege izena irixtea zuten.

234. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 BATEK.- Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kreatzalean;
DENEK.- Eta Jesu-Kristo, haren seme bakar, gure Jauna baitan; zoin kontzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez, sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat; hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat, han jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

235. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 AMODIOZKO AKTA.- O Jesus, ene ontasun bakarra, maitatu nauzu zure haragiaz hazi nahirainokoan; maite zaitut ene bihotz guziaz, ene arima guziaz, ene indar guziez.

236. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0009 BATEK.- Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kreatzalean;
DENEK.- Eta Jesu-Kristo, haren Seme bakar, gure Jauna baitan; zoin kontzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez, sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat: hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat, han jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

237. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0026 AMODIOZKO AKTA.- O Jesus, ene ontasun bakarra, maitatu nauzu zure haragiaz hazi nahirainokoan; maite zaitut ene bihotz guziaz, ene arima guziaz, ene indar guziez.

238. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0023 Jauna Seme bakarra, Jesu-Kristo; Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots, Aitaren Semea: Munduko bekatua kentzen duzuna, urrikal zakizkigu; Munduko bekatua kentzen duzuna, onhar gure otoitza: Aitaren eskuinean jarria zaudena, urrikal zakizkigu.

239. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0083 Batek izaiten du Izpirituaren-ganik zuhurtziaz-KO HlTZA, bertze batek jakitatezko hitza, Izpiritu bera-REN GANIK; bertze batek fedea, Izpiritu be-RA BAITAN, bertze batek sendatzeko dohaina, Izpiritu bakarra-REN BAITAN; bertze batek mirakuilu egiteko INDARRA, bertze batek profeten ARGIA, bertze batek gogoen berexteko ASMOA; bertze batek mintzairak era-BILTZEA, bertze batek mintzairak adia-RAZTEA.

240. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0083 Bainan horiek oro Izpiritu bakar harek berak egi-TEN DITU, harek nahi duena emaiten baiti-O BAKOTXARI.

241. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0094 Ezta errana: Zure ondokoeri, ainitzeri BEZALA, bainan bakar bati: Zure ondo-KOARI, hura bai-TA KRISTO.

242. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0095 Aingeruek zuten argitaratua eta ararteko ba-TEN BIDEZ; bainan bakar batentzat ezta arartekorik.

243. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0095 eta Jainkoa ba-KARRA DA .

244. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Ta au ez zen bakar:
Zelarik eskoliar
nola den usutiar,
aurrendu zun azkar:
Areagoko omena zun asturuk ekar.

245. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Berdin berdina Pilotako ontasunean: behar da gidari, behar da segitzaile, eta behar dira, batzu eta bertzeak, elgarren amodioan bizi, Aita beraren seme direlakotz, eta denek behar dute chede bera eta bakharra: Pilotaren ona eta geroa, ahal bezin ongi seguratzea.

246. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Hortako buruzagia izan dadiela berechkuntzerik eta borthitzkeriarik gabeko, aita familiako on baten pare; ez ohore-gose, ez baliatzaile; begi oneko bezain bihotz nasaiekoa; urrun eta gora ikusten, eta hurbileko aphalenak maite; geroaren moldatzaile oraikoa utzi gabe; gazteen entzule eta ez kasko-gogor; eta oroz gainetik bere lanean laguntzaketari eta ordainketari, ez beti gider-bereko eta gider-bakharreko.

247. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Adituko duzie ardura ez dela patriarik, ez dela aberririk, dirudun handi batzuek derabilatela mundia, populu guziak bizi litazkela errexki gobernamendu bakar baten azpian.

248. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Etxeberri berak erran derauku aitzindari bat eta bakharra beharr duela euskarak, eta ainhitz izaitea baino hobeki lizatekela osoki bat ere ez izaitea.

249. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Hain zuzen ere, hortarakotz bilhatu dugu guk litteratur-euskararentzat oinharri bakhar bat, laphurtarra, alegia.

250. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Eta laphurtarr tradizino horren artetik, Axularrekin batean Etxeberri ere buruzagirako hautatzeak, buruzagigoak beharr duen batasun eta bakhartasunari ezterauko kalterik ekharriko, bi idazle hoik bat eta bakharra osatzen baitute.

251. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Idazte-molde bakar jakin batera denak ohituak egoiteak eta molde hautatu hori aldatzen ez ibiltzeak mesede handia egiten derauko litteratur-hizkuntzari, eta gizonaren aztura eta setak on hartu, eskatu eta are maite duen gauza da.

252. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Euskaldun guztiak idazte molde bakharra har dezatela lortu beharr da, nahiz ta gero, idatziriko hitz oriek ahoz ebakitzean ezberdintasunak izan.

253. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 Girixtinoek familia bat bera egiten dute zeren duten Jaun bakar bat, Jainko eta Aita bakar bat.

254. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Eta txamarreta gabe sartu zen Donostian olio-saltzalea; bat izan zen, bakar bat, ainbeste aldiz asto gainetik erori zena.

255. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0056 Atorra bakar bat zuen Juan Migelek.

256. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0056 - Bat bakarra dut eta ura soinean daukat erantzun zuen adiskide onek.

257. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0056 - Bat bakarra duela eta hura soinean daukala esan dit.

258. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0056 - ¡¡¡ A ze pulamentuko gizona, atorra bakarrez dagoena!!! - esan zuen orduan Juan Migel atorra gabeak....

259. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 BEHAR GINUEN BAKARRA!

260. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 Adi-bidez, euskaldunen bat gaztigatu behar denean, hauxe egikera biziki egokia: bakar-bakarra utzi-ta, irakurri beharko du euskara garbi-zale baten liburu bat, oso-osorik.

261. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Jean de Witt-ek elizak nahi zituen bere meneratu, bera erresumako nagusi eta buru bakhar gelditzekotan Hortakotz, Holandaren laikatzea zitzaion bide egokiena.

262. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Eskerrak ere, ene eskual amodioa Jainkoaren amodio bakar eta osoraino abiarazi duen Uztaritzeko apezari.

263. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Jesus igorria izan da gure salbatzeko, hari esker bizi gaitezen: Jainkoak alabainan hainbestetaraino maitatu du mundua nun bere Seme bakarra eman baitio, haren baitan sinetsiko dutenetarik nehor gal ezdadien, bainan bai betireko bizitzea ukan dezaten.

264. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bakhar horrek badu askitto goratasun; sorbalda ta kankak zabal, besoak luze, esku ta zangoak handi, kopeta hertchi, burua chabal, biloak nasai eta leun, larrua churpail, begiak ñabar, sudurra chuchen ditu.

265. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Lapurdiko mendoi oihantsuak Baionako inguruan frango idor dira agertzen, beren haitz tchar eta bakanekin, beren othe lore bakharrek urheztatzen dituzten iraztorrekin.

266. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Gero Frantzesak eremu galdu ba zuen ere, XIV-garren mendetik landa Engelandar guztiek Engelesa hartu baitzuten hizkuntza kommuntzat (halaz ere gune zembaitetan ba ziran oraindik XIV-garren ehunurthekoan Frantzesez mintzatzen zirenak), hambatez indartsuago egon da Engelesa Irlandan, bera baitzen orain garhaitzaileen mintzara bakharra; eta Irlandara garhaituen mintzara izaiki, ez da zail igartea zein izanen zen azkenekotz bertzearen buruzagi.

267. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Erran nahi du haren haide direla, guztiok hizkara-ama bakhar batetik sorthuak direlakotz, Asian eta Europan mintzatzen, edo mintzatu, diren hizkuntza hauk: Aryara h.d. Sanskrita eta Zenda, Armeniara, Helladara, Baltara eta Slaviara, Germanara, Italiara, bai eta harridazkietan baizik ezagutzen ez ditugun Asia Ttipiko Hethitara eta Turkestango Tokhariara, ongi samar ezagutzen ditugunak aiphatzekotz soilki.

268. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren kreatzalean, eta Jesu-Kristo, haren Seme bakar, gure Jauna baitan, zoin konzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez; sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Ponzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat; hirurgarren egunean jaiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat; jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzera.

269. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Uste dut barneko bizi guziak iduri duela hitz lerro bat, hasia kontzientziaren iratzartzearekin; hitz lerro bat bakarra, virgulaz edo katzoez ereina, nihun mozteko pondurik ez ukanki.

270. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Paganoen zuhurtzia gogorraren gainera, badugu hemen Jainko bakar amultsuaren baithako sinestearen eztitasuna; adimendua argituaz bertzalde, bihotza hunkitzen, berotzen, hobetzen daukun fedea.

271. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Bertzalde jakin behar dut Elizak erakasten deiztan egietarik bat bakhar bakharra ukha baneza, fedea galdurik nindakeela.

272. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0055 Bat, bakar bat, eta ez biga, hiru, lau.

273. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0115 Hedoi bakar batzu zeru zolan.

274. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0083 Anderegno bakar batzuek ez omen zuten hala ontsa kausitu soldado bat jar zadin Akademiako jaunen erdian.

275. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0093 Batzu oihuka, bertzeak nigarrez, bertze batzu kolpatuak, bakar batzu harmak eskuan, denak kechu, bakar batzu irri maltzur bat ezpainetan.

276. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 1. A) Eskribaurik bakar bat ere ezomenda zeruratzen.

277. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Urtean dozenerdi bat eskuzko partidu telebisioz ikusteko era izango ote degun, zabaldu dira zuzmurrak. Lengoan eman zan bakar orrek egundoko ixtimazioa izan zun nunbait.

278. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Etsaiak egin daizkigun zauriak eta sarraskiak hein bat bederen gochatzekotz, zinkurinez bertzerik beharko dugu; gutiz gehienek, borondate onarekin, dembora dute alabainan mediku bakharra.

279. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Han-hemenka aphez batzu gerthatu dira, ez baitzioten Alemanari beltzuri handirik egiten. Bainan ez litake zuzen heien itzalean gorde diten bertze zonbaiten balentriak. Egun aphezpiku bakhar batzu aipha ditzagun.

280. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Elgar jasan, elgarri barkha, elgar maita: horra Legea; horra zinezko bakearen ithurri bakharra.

281. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Moisen demborako afera batzuen gainean debatean buhami batzu bezala, elgarri zer nahi erranka: Comunichtak bethi patriotes handiak, bakharrak egiazko frantses eta errepublikano; bertze guziak traidoreak, salduak, cagoulard edo nik dakita zer.

282. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Chapelgo horietan parte hartu nahi dutenek igorri behar dituzte lehen bai lehen izenak, andana bakhar hogoi liberekin.

283. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zonbaitek erran baitute Jaun Aphezpikuak debekatzen duela Petit-en alde boz-emaitea ez da batere egia. Jaun Aphezpikuak erraiten du bakharrik, ez dela De Chevigné-ren lista erlisonearen izenean kondenatzen ahal. Nehork jakitekotz zer nahi duen erlisoneak, harek dakike. Girichtino gisa haren erranari gaude. Ez ahal gira Eskual-Herriko bakharrak.

284. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zuzen dea mundu guzia lanean ar dadin bakhar zonbaiten moltsarentzat? Gizonaren lanak ez lukeia lehenik segurtatu behar gizonaren ontsa-izana?

285. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bainan egungo egunean erresuma bakhar batek ere ez du berenaz deus onik egiten ahal.

286. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Erresuma batek eskas duenak bertze batek soberakin. Ontsalaz erresuma guziak beharko dira bakhar batean urthu, eta horra zergatik ez den batere on Frantsesek beren frantses urgulua atchik dezaten, ez eta bertze arrotzek era beren herritar urgulua. Denek ahantz dezatela beren odola, utz armak eta armadak eta bakean bizi gobernu bakhar baten meneko.

287. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Biba jakitatea! Hak emaiten daizku eletrika, tresna mota guziak eta, jakitateak bere lana bururatuko duelarik orotarat hedatuz, orduan gizona izanen da gauzen nagusi, egiazko jainko. Gizona da jainko bakharra.

288. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lana eta herra. Munduko gauzen eskuratzea baliatzeko, lanaz egiten denaz geroztik, lana du gizonak bere erregetasun bakharra. Lanaz kampo, gizonak ez du baliorik. Eriak ea zaharrak deusetako on ez direlakotz, besteen artetik aski dira khentzea.

289. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunichtek erraiten dute: ez da behar etchalde handirik jabe bakhar baten meneko: langileen eta etchetiarren gostuz bizi da nausia, eremu zabaletan.

290. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Badauzka bi artikulu berech, eta bi galderi nahi dute ihardets dezoguten bai bakar batez ala ez bakar batez.

291. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Adoste bakar bat da izan, bedera! Handik harat, Zugasti eta Etchart bethi aintzinean joan dira bainan behinere abantail handirik hartu gabe.

292. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Orhoit nola azken bi gerletan Angles, Frantses Amerikanoek behar ukan zuten lehen aintzindari bakar bat hautatu, zerbaitetarat heltzeko: 1914-eko gerla Fochek irabazi zuen, 1940-ekoa Eisenhoverek.

293. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Itxuren arabera, frango desgustu iragan-eta, Saigon-eko buruzagiek oraikoan ez dute sudurra zimurtuko, ainzindari bakar baten eskuetan gerlaren ezartzeko eskaintza egiten bazaiote.

294. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Erreklama egile batek zaukun erraiten holako lan bat, gau bakar batez egiteko, bear direla berreun bat langile.

295. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez da, gure ustez, gau bakar batez, bein ere egin Eskual-Herri guzia hartuz, gisa hortako lan bat.

296. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Artekoetan: Jean Claude André eta Michel Etchebarne, nausituz Ferdinand Lurot eta Harriet Buztintzekoari, zenbeit pondu bakarrez.

297. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hori da maleruski ainitz gaztentzat libertimendu bakarra.

298. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 2. ILDURA EDO MORTIFIKAZIOA JAUNMAITETASUNAREN ( KARIDADEAREN) ETSAIAK GARAITZEKO BIDE BAKARRA.

299. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Beregana deitu zuanean otoitz egiteko leku bakarrak billatzen zituan.

300. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Baiñan ortarako jakiña kondizio bakarra, erriarekin bizitzea, erriarengan pentsamentua finkatzea.

301. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Ezta bakarra izan munduko pakearen alde lan egiten.

302. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 44 ilabethez sei ehun langilek Seine ibaiaren gainetik eraiki daute diringazko zubi bat gaitza: buru batetik bertzera, 608 metra, dena bat, azpitik harroin bakar bat gabe, untziak pasa ahal diten urean deus trabarik gabe.

303. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Eusko abertzaletasunaren xede bakar eta nagusia Euzkadi'ren azkatasuna ta zoriona da.

304. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Asmo ta xede bakar orrek eraginda jasan ditu gure erriak azken urteetako neke guziak.

305. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Asmo bakarrean iritzi bat baño geigo ditezke; mendi gallurrerako bideak bat baño geigo izan ditezken bezelaxe.

306. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Familien batasunerako, bear bearrekoa da danok fede bat, itxaropen bat eta uste on bakar bat eukitea.

307. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Iparraldeko Irlandarrak, jatorriz Inglesak eta erlegiñoz protestanteak direalako. Orixe da divisiñoaren kausa bakarra.

308. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Amaboskarren gizaldian Inglesak zirean gure agintari bakarrak.

309. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 ! Euzkotarra! Zure aberri atzerripetua benetan maite badezu, jarri ezazu alegin guzia bere izkuntz aldez, alegindu ikasten, eta ikasi ondoren edonun eta noiz nai pitxi eder orrekin apaindu zure mingain eta ezpañak, zure mintzakera euzkera bakarra izanik, jaso gora gure aberri zigortua, eta ori egiñaz berari egingo diozu, zure eskubetan dezun laguntzarik aundiena.

310. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Eta azalmen edo argi ori absurdoan aurkituko dau; absurdoa izango da Sartre'n egi nagusia, egi bakarra; batzuetan ezebeza, besteetan angustia existencial deitzen dautzon absurdo ori izango da Sartre'n metafisika guztia.

311. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Orregaitik ez gara miraritzen esate baterako bere Les mots liburuak euki daben ataria ikusita; liburu ori joan zan urtean Frantzia'n ataririk aundiena euki eben liburuen artian aurkitzen dogu 150.000'ko tirada bakarragaz.

312. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Guzti auen oiñarri edo sorlekua giza-askatasun berezia izan arren, ez dira erabat berdiñak; ala balira, banatu ezin ditezken gauz bakarra izango lirake.

313. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Emakumea ibiltzen ez dan lan-klase bat bakarra ere, ezin dezakegu ia-ia arkitu.

314. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Baietz diote batzuk; ezezkoan daude besteak.Unamuno'gan gauz bat arkitzen dugu gaurdiño iñork ukatu ez duena, areago, ukatu ezin ditekena gure gizona bera ukatu gabe, or asi ta or bukatu bai zuen bere egite guzia: erlijioa bere lan guztien oñarri ta gai ia bakarra dana.

315. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Etzan ez au ta ez bestea.Bakarra baizik.

316. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Antziñako erriak edo primitivoak Jaino bakarraren idea izan zutela garbi ageri da.

317. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Arte idorokundeak eta ethnologiak erakusten digute, pensaeraren asieran gizonak Jainko bakarra sinisten zutela.

318. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ori orrela izanik, probilidadez baieztu dezakegu, Euskaldunak Jainko bakarra sinisten zutela.

319. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bere primitibismoan Jainko bakarren idea galdu gabe gorde zutela, alegia.

320. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Zer dala ta oztopo ori Jainko-irupersonetan sinisteko? Nunbait euskaldunak Jaun-goiko, Jainko edota Urzia'ren bakar izatasunean sinisten zutenez, iru Jaunen egi ori ulergaitza zitzaien.

321. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 Atzamar bat, amarretik atzamar bat bakarraz, jarritxe, nasai, prontoien peloten edo plazan idi-bei buztarrixon aurrien, errez-errez irabazteko dirue, neurri barik.

322. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 Ta... naiago izan neban bat bakarrari lotu.

323. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Osasuna zuoi iruroi, ludi audi onetako agure-batzarkide bakarroi yainkoen aginduen egilerik beinenoi....

324. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Emen dator bera, berak maite eban emakume bakarraren eriotzeagaitik negarrez.

325. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 Ikusten ez dan horman, ezkerretara dago atea, ate bakarra gainera.

326. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 JESUS'EK, GURE JESUS'EK, BURU-AUSTE AUEK GUZTIAK IKUSI BA'ZITUAN, ZUK ORAINTXE EGIN DUZUN BEZALA TA JENDEAZ BIZI TA BERAK ZITUZTEN ARAZOAK IKUSI, OIÑARRIZKO DAN ZERBAIT ESATEN DIGU, BIKAIÑA DAN ZERBAIT, ANAI BEZALA BIZI IZATEKO ASKAPEN BAKARRA DALA.

327. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Aren azpian Pinto izpilduna Mirenen eskutik, ogei izpillak erakusten Linda, izpil bakarduna, Iñakiren eskutik eta Perla dan-dan zuritan, iñoiz baiño ederrago, Jone lengusiñak eroala.

328. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Bera da bide bakarra.

329. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0125 Zelan kutsatzen dira urak? Ez da hemen ere kutsatzaile bakar bat bakarrik agertuko.

330. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0146 Oraintxe bakar
dogu erea
euskal indarra
geitzeko
.

331. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Urteak urte joan,
ta abaderik ez an.
Ostia bakar gorantz
.

332. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Leio itxi edo olezko balkoi estuak eukezan alkar joten, eta alkarren arrimuan, sarritan orma bakarrean alkarri eutsi eta jasotako etxeak.

333. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 -...!
- Maribel, alaba bakarra da.

334. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Erri-gizonak, Jainko-errian bilduta ta Buru bakar baten menpean Kristoren Gorputz eginda, Elizaren zabalkundea ta santutasuna gogo-gogoz billatu-bearra dabe.

335. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Orobat ikastola agirietan eta bakarrezkoetan erlijioa irakasteko ta euretan erlijio-aurkako dana gaiztetsiteko eskubidea.

336. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Arrituta gelditu ziran bertako guztiak esandako egaztiak euren begiz ikuskatuaz, eta euren barruetan iraulten eben zer izan zeitekean jazoteko zana; ontan, Aliterse Mastorida gizaguren zarrak, bere adiñekoen artean zoriak ezagutu ta gerta-gauzak adierazten nabari zan bakarrak, ondoguraz itz-egin eutsen, esanaz:

337. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0009 Urtenbide bakarra mendietarantz jotean zetzan, baina ez geunkan errezegi haraino inor konturatzeke heltzen.

338. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0039 Baina maiatzaren 16 ha nire bizitza guztia bideratu zeikean egun bakarra neban, zeren goiz lainotsu haretan karrerea amaitzeko falta jatan azterketaren azken konbokatorian nengoan-eta.

339. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0063 Gauza bakar bat: ez eizu dosisa zeure kasa aldatu, sendagaiak ez dira txantxetakoak-eta.

340. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Ezin egikean ezelan be, Jaungoikoari eskiñitako semea kendu, eta au otu izatearen oldozkun soillak lotsaz beteten eban, eta bere aukeran eban bide bakarrari, au da, otoitzari, buru-belarri emoten eutsan.

341. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Intxalde'ko itxaropen bakarra, beraz, Mikel'egan zetzan, baiña Errose gaixoa bildur ezkutu batek jota bizi zan.

342. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 - Zure ezpata hain zorrotza dala esaten da, eze kolpu bakar batez ebagi daike gizon baten burua.

343. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Baina, sistema bakarra eta bardina erabiltteko biharra aspaldittik somaitten da.

344. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Gertaera ori arrigarria ta bakana da; barria ta bakarra bear bada.

345. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Nai batek, nai askok batera, on-egikeran, eskerrak damotsekuz bakarrari bezela taldekoei be.

346. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Euskera da gure erriaren izena eta izana, Euskalerriarena; bere biziaren suspergarria da, baña bakarra eta bakartuta dagoanezkero, edonundik arnasa artu-bearra dauko.

347. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0027 Ez da Linneo'k ezarritako izen ori pizti-aurrai ezarten jaken izen bakarra.

348. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Aundi, bakar, gizatar, zoragarri bai dala irudi au!.

349. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 2. Aldatu idazkera sistemaren bereizkuntza batzuk (esate baterako maiuskulak sartu, grafia bakarrak digrafien ordez; kendu idazkera bereziak asieran eta amaieran; kendu marratxoak berba bitartean, Etiopian lez).

350. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Orrelan ezin geinkela jarraitu, gauza argia da; une bat etorriko da, eta ainbat lasterren etortea gura neuke, eta orduan berezko indar batek elertirako euskalki bakar bat aukeratzera bultzatuko gaitu; orrelan izan ezik, gure liburuak argitaratzen doguzenean, iru argitalpen egitera bearturik gagoz, eta orrelan ezelako elertirik ezin leike sortu; iru eratako ikastolak sortu bearko doguz eta orrelan ezelako eziketa-lanik ezin aurrera eroan izango dogu....

351. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Olako idazle batek, bat batean, euskalki bat euskera apain bakarra izatea lortu leike; baiña, gure artean, olako gizon baten zain egotea, arrisku aundiko jokoa litzake.

352. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Idazle euskaldunak eta gai onetan lan egiteko gertu dagozanak alkar artu, eta, elerti-izkuntzarako egokiena litzaken euskalki bakarra aukeratzea, bide egokiagoa ta ziurragoa izango litzakela uste dot.

353. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0046 Eta beste hainbeste aldittan San Migelek bere erreberentziko bueltia emuterakuan; lau altarietan eta Enparantza erdixan prozoziñua amaittu aurtxuan, bera izanik azkenengo adoraziño hau egitten eben bakarra.

354. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Horrela, Apostoladuen Kofradixiarekin batera Santa Anara itzultzerakuan, Parrokixako San Sebastian ate aurrian dantzatuko otzaiñ, bera izanik dantzarixen arkupetatik pasatuko zan Santu bizi bakarra.

355. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Ardatz-mailara heltzen ez badira ere, badagoz beste gai batzuk aitatu beharrezkoak diranak: honeen artean, Jainkoa eta fedea nagusiturik agertzen jakuz, egia esateko, gai biak gai bakar baten adierazpide dirala.

356. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Izan be, Jaungoiko bakar bat dago, zeru-lurrak, itsasoa eta bertan dagoan guztia egin dauana; eta Kristo bakar bat, Aren Seme Bakarra.

357. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0054 Orregaitik ba, esan geinke liburu bakarraren idazlea dala Lowry eta liburu au izan zala ospetsu biurtu ebana.

358. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Txalupa baten bertara eldu eta atxaren barruan an dau zokondorik ezkutuena bere bakar-bizitza eta otoitzerako.

359. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 Nazi-diktadorea, SS-en 20 gudari bakarren babespean, Frantzi-ko landetxe baten eukitearen abagune gogoangarria zeatz-meatz ez aztertzeko kilikigarriegia zan.

360. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Euki be ez eukan atorra bakarra baiño.

361. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Ez dago aparteko trabarik bertsoak egiteko:
Eldu naz gueldi gueldi
Ta bacar Deustura
Neure arreba maite bat
Vici dan lecura:
Eta elduta bertatic
Denpora apur baten
Vertzutan imiñi dot
Entzun dodana len
23 Santo Domingoco Isliaren Españara biurreriari...... 185-192.

362. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Dana dala, normalean oheak ez ziran indibidualak izaten: Familia aristokratikoetan ere askotan ohe handi bakar bat egoten zan eta hantxe sartzen ziran danak, gurasoak, semealabak, bestelako gonbidatuak eta baita animalia batzuk ere, txakurrak eta katuak normalean.

363. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Horretarako, soluzio bakarra egoan: Ursua hiltzea.

364. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Bigarren puntuan:
Bide barria egitean, esandako tabernetakoren bat bidetik kanpora geldituko ba litz esandako Ondarroa'tik Berriz'erako bidean eta gero Etxebarria'ri egin leikion luzapenean, bidetik kanpora geratzen diran tabernen ordez beste barri bakar bat egin leikie, bide barriaren egalean, eta lengo zarraren parean, tabernak euren artean gaur dauken bitartea zainduaz, eta taberna barria eskatzen dauan erriaren lurretan.

365. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Ni ei nintzan an batuaren aldeko bakarra: bakotxak berea lenengo eta besteena gero.

366. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0044 Nirea txorta bakarreko belaunaldia da....

367. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Ez arranoa! Hori gainera, hiru egunean ezer jan eta edateko eman ez zidatela. Aurrez, bapo jan eta edan banu, ez nuen bakar bat ere zutik utziko. Etsaiak!... Perretxikoak bezala ebakiko nituen nire ezpatarekin beltz guztien buruak!

368. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Eta gure askatasunaren garantia eta zutabe bakar-bakarrak diren gizon-emakumeoi txin-txin hau eskeintzearekin batera abesti berri bat erakutsi nahi dizuegu: lehen, Gora Txirri-Txarra! esaten genuenean Gora! izaten genuen erantzuna; orain ordea irrintzi hori pixka bat aldatuz, berrindartzearren egindako bertsio berria entzuteko aukera izango duzue.

369. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Gaurko aztergai hau
ez dateke norbait bakarrarena,
Eta bai historia,
Santagarazi herriarena.

370. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Noiz izan da garairik, Uholde handiaz geroztik, gizon bakarrarengatik ospea izan duenik?

371. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Noiz (orain arte) esan ahal izan dute Erromaz ari zirenek gizon bakarra zegoela harresi zabal horien barruan?

372. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Oraintxe bai ez duela Erromak erramurik merezi, gizon bakar bat besterik ez badauka bere barruan.

373. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - Inglesaren zuri erakasteko, deituko dugu, gure adiskide Timoleon... Baina nork du gure pentsatzen? Denetaz ahantziak gaitun... (geldi) O! ez dinat sekulan nere burua hoin bakar sentitu... Biziak izitzen nin. Biziaren beldur nun... Baina hik, Roxali, ez dezaken hori konpreni...

374. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 1425'etik 35'erako bitartean agramontesak eta Lukuzetarrok, Joanes de Foix bitarteko genuela, egin geniken hamar urteko bake-aldia ere etziken errespetatu. Noiz-nahi, bere gizataldeek nire jendea hiltzen, bazterrak sakailtzen, etxeak sutzen, emakumeak galtzen ziarduten. Bake-ituna amaituz gero, gure etsaigoa biziago eta gordiñago billakatu duk, eta elkarrenganako gorrotoa eta odol-egarria duk gutarteko bizilege bakarra.

375. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0032 Lukuze'ko Baroiak bere laguntasuna agindu zidan bart, eta arestian Musde Arnauton'ek agindu dit. Bi gizon hauek nire alde edukirik, ez dut ezeren beldurrik izan behar, Zuberoa eta Nafarroa Behereko lukuzetar eta beaumontes guziak nirekin izanen baititut. Datorrela, beraz, Candale'ko konde doillorkumea, bere arranbelari, lantzalari eta laguntzaille izanen dituen agramontes ziraunkumeekin. Maule'ko gaztelurik ez dute hartuko; eta har balezate, ez dute harririk harri gaiñean idoroko. Gaztelu izandakoaren hondakiñak eta beaumontes zangarren hillotzak izanen dira beren gudasari bakarrak.

376. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 Beldur gabe dirua gastatzeko... Gero, gerokoak! (Egon ondoren). Tira gizon, edo osaba deitzea nahi baduk osaba... Aurkitzen haizen tokitik mirari bat egiteko era baduk, neretzat ere dirua iristeko era egin zak agudo. Egunero kandelatxo bat piztuko diat horrelako laguntza ematen badidak. Kandelatxo bat bakarra gutxi dela iruditzen bazaik berriz, berdin piztuko dizkiat egunean dozena pare bat...

377. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 artean oso gazte nintzela,
etzait ahaztuko neri,
beraren bidez izan nuen nik
iparraldekoen berri;
hari entzunez ohartu nintzen
gu ez ginela bi herri,
nahiz muga batek egin nahi duen
herri bakarrez bi erdi.

378. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Eusko Jaurlaritzako Estatistika-Zuzendaritza lan guztia koordinatzeaz batera, bost azpizentsuak homogenotzeaz eta elkarlotzeaz arduratu zen, Euskal Herriko Komunitate Autonomorako zentsu bat bakarra lortzearren, argitalpen honetara iritsi ahal izateko ezinbesteko tresna eta abiapuntu bezala.

379. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Euskararen ezagutza aipatzen den zerrenda bakoitzean (ulertu, hitzegin, irakurri, idatzi) X bakarra jarri behar da (edo ezer edo zerbait edo ongi zutabean).

380. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Horretarako bi bidetatik ari gara: - Batetik, Informatika irakasgaia 15 Ikastetxetan ezarri (10 L.H.koak eta 5 B.B.B.koak) programa bakar batetik eta helburu beretatik abiatuz (beste zenbait Ikastetxetan ere irakasgai hau ematen da, baina oinarri bakar hori gabe).

381. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Aukera bat denez, beste bat baino hobetzat edo komenigarriagotzat jo da, baina inola ere ez da dogmatismoan erori, hots, ez du bere burua balore unibertsal bezala edo Hezkuntza Bereziko irtenbide bakartzat jotzen.

382. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Horretan, Legebiltzarraren nagusitasuna nabarmentzen da, Autonomia-Elkartean Lege-mailako manuak onartzeko gaitasunaren jabe den Erakundegoren bakarra denaren aitorpena egiten zaionean, nagusitasun hori nahitaezko lege-mailaren eta manuen maila finkatzearen arauerako oinarri-irizpideak jartzerakoan garbi adierazita gelditzen dela.

383. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Bainan bakarreango agintepeko gaiak direla eta Legebiltzarraren legepekoak ez diren aginte alorrak egote horrek ez du Legezko Erresuma izatearen ondorio den erakundegorenmailako arta egiteko ahalmena baztertzen.

384. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Izan ere, INEren datuen arabera, hirugarren sektorea da, termino garbietan, 1985ean enplegua sortu zuen ekonomi sektore bakarra, urteko batezbeste % 2,8ko gehikuntzarekin, eta oraindik handiagoarekin laugarren hiruhilekoak konparatzen baditugu.

385. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0016 b) Lagun bakarreko Sailak: Zuzendaria.

386. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0018 3. Artikulua Negozio bakar bati ezin zaio esijitu eskubide bakar baten ordainketa besterik, baina dokumentu edo kontratu bakar batek bere baitan berezirik zergari lotutakoen multzo bat badu, haietako bakoitzan ezarritako eskubidea esijituko zaio, beste zerbait erabakitzen den kasuetan salbu.

387. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0197 Hala, Hazienda, Finantza eta Aurrekontu Departamentuko Foru Diputatuaren proposamenez eta gaurko eguneko Diputatu Kontseiluan eztabaidatu ondoren, ERABAKITZEN DUT Artikulu bakarra.

388. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0197 Bigarrena: Aurreko artikulu bakarrean aurrikusitako sarrerak, dituzten ezaugarriek honela eskatzen dutelako, aipatu ordainketa modutik salbuesteko baimena ematen zaio Hazienda, Finantza eta Aurrekontu Departamentuko Foru Diputatuari.

389. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 Artikulu Bakarra Urriaren 17ko 53/1989 (71) Foru Dekretua Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zerga Arautegia Sozietateen alorreko Legeria Eraberritzeko uztailaren 25eko 19/1989 Legera egokitzeko, berrestu egiten da.

390. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Gizona berez ihiztaria da; baina, nori bururatzen zaio, jaio eta ordu bakar batzuetara, gizakumeak xoriak harrapatzeko tiragoma egiten ari behar duenik?

391. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Antzekoak ez diren monomioen arteko batuketa ezin da monomio bakar baten bidez adierazi; era honetan sortzen den expresio matematikoak polinomio izena hartzen du.

392. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Expresio hau osatzen duen batugai bakoitzari termino edo gai izena ematen zaio, monomio bat beraz, gai bakarreko polinomio dela esan daiteke, nolabait.

393. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00323 6.- Zenbat zenbaki desberdin osa daiteke 1, 2, 4, 5 eta 8 zifrekin, bostak erabiliz eta bakar bat ere bi aldiz erabili gabe.

394. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00323 9.- Zenbat zenbaki bakoiti osa daiteke 1, 2, 3, 4, eta 5 zifrekin bakar bat ere errepikatu gabe eta bostak erabiliz.

395. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00007 Azkenak lerro bakarra izan beharko du; orduan, bat zenbakia izan beharko.

396. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 Erantzun asko daude. Guk bat bakarra emango dugu.

397. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 1- Lauki bat bakarra eta ezkerrera mugitzen dute zuriek beren gaztelua ().

398. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00160 Errepresentazioan ikusten denez, ez da kurba bakarra lortzen bikoitza baizik.

399. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00299 Monosakarido bakar batez osotuta daudenean, monopolisakaridoak ditugu, eta zenbaitez osoturik daudenean, heteropolisakaridoak.

400. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00158 Lehenengo eta hirugarren kasuak matematikoki baliokideak dira eta bat bakarra aztertuko dugu.

401. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00394 Glukosa gizakiaren organismoan ugari aurki daitekeen azukre sinple bakarra da; beste karbohidrato guztiak gibelak glukosa bihurtzen bait ditu.

402. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Konparaketa bat burutzen denean sortzen den emaitza bakarra baldintz erregistroko aldaketa da.

403. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Beraz, segida normala alda dezakeen agindu-mota bakarra jauzia da, beste mota guztietako aginduen egikaritzapenaren ondoren segidan dagoen hurrengo sententzia egikaritzen bait da.

404. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Normalean programa bat baino gehiago egongo badira ere, azalpena errazteko 9 orriek programa bakar bat osatzen dutela suposatuko dugu, funtsean funtzionamendua berdina da eta.

405. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00092 Nazio hizkuntz komunitate baten baitan, eta sistema bakarraren barrutian, hainbat arau eman liteke (lagun artekoa, herritarra, literarioa, kultoa, arkaizantea) hau da, bariante sozialak eta arau geografiko desberdinak; desberdinak batez ere hiztegi mailan, baina baita ere gramatika eta ahoskeran.

406. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Horrela, goiko hiru espresioek gauza bera izendatzen dute; zentzua ere izendapenarena bera da. Askotan ordea, hizkuntz espresio baten izendapena bat da, eta beste bat zentzua; horrela, gora eta gora-ren izendapena eta itzulpena arriba y arriba da, printzipioz; zentzua ordea besterik da, euskaldunontzat hori himno ofiziala da eta: eta espresio hori, hain zuzen ere izendapen eta zentzuaren arteko desfasearengatik, itzulezina da. Beherago ikusiko dugunez, halako desfaserik literaturan eta lirikan batez ere, oso maiz gertatzen da: horregatik zenbat eta literarioagoa izan testua, orduan eta zailago da itzultzen; batzuetan, erabat itzulezina ere bada. Halakotan, itzultzailea aukera bat egin beharrean aurkitzen da: edo eta izendapena itzultzen du (arriba y arriba), zentzua galtzen delarik (ohar bat ipiniz agian, adierazpenaren zentzua azalduz); edo zentzua itzultzen du (himno erdaldunen bat ipiniz adib.), eta izendapena galdu egingo litzateke. Azkenik, dagoen-dagoenean utz lezake, itzuli gabe: hemen hori litzateke noski aukera egoki bakarra (berriz ere, oharren bat erantsiz). Askotan ordea, nola edo hala izendapena edo zentzua aukeratuz itzuli egin beharko da.

407. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Jakintza estralinguistikoak izendapena mugatzen du (horrela, eguzkia, ilargia, izendapen indibidualak dira, gure ingurune naturalean eguzki eta ilargi bakarrak ezagutzen ditugu eta); baina zentzuarekin du zerikusi nagusia. Ipuin baten hasieran honelakorik irakurriko bagenu: Bigarren eguzkia zeruan zen jadanik. Bangek bost begiak ireki eta..., jakintza unibertsala dela medio, badakigu ipuin fantastikoa dela hori.

408. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Gauza bakar bat izan behar da gogoan: bi prozedura desberdinek ezin dezaketela izen bera izan.

409. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Baina hau ez da prozedura berri bat definitzeko era bakarra.

410. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00055 Egin dezagun guzti honekin prozedura bakar bat.

411. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Ordenadorea itzaltzen denean, lanarloan dagoen informazio guztia galtzen da eta berriro pizterakoan jatorrizkoak dira bertan aurkitzen den informazioa-mota bakarra.

412. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00137 Baldintza soila, erlazio bakarra kontutan hartzen duena da; goiko adibidearen azken biak, esate baterako.

413. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00102 Ekuazio hauek askatzeko ez dago bide bakar bat.

414. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00250 Bektore baten adierazpena oinarri batekiko bakarra da.

415. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00250 Aurreko galderan aipatutako esub1,esub2 oinarria ez da bakarra, zuzen berdinean kokatu gabeko beste edozein bi bektorek beste oinarri bat osatzen bait dute.

416. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 1. P-ko puntu-pare bakoitzak traslazio bakar bat definitzen du.

417. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 Hau da: har ditzagun A, B e P A puntua B-ra eramaten duen v translazioa bakarra da.

418. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 Ikaslea ondoko honetaz gogoratu behar da: Esub2-ko A, B puntu ordenatuzko bikote bakoitzari, Vsub2-ko bektore aske bakar bat dagokio, bere ordezkaria AB bektorea izanik.

419. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 1. Baldin eta , orduan existitzen da puntu bakarra, ondoko hau kunplitzen duena.

420. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 Funtzioen ikasketa eta adierazpide grafikoa egiteko prozedura ordenatu bat iradokitzen dugu, gure ustez, ikasleentzat laburrena (ez du esan nani bakarra denik. Gainera, funtzio bakoitzak ikasketa berezi bat behar duela konturatuko zara).

421. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00042 Hala ere, higidura bat bakarra da.

422. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 - Sinisten det Jesukristo, Haren Seme bakar gure Jauna, gurutzean hil ondoren piztu zala.

423. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Garai hartan aberastasun iturri bakarra urrea eta zilarra zirela uste zuten.

424. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Ikuspegi honetatik begiraturik lehen aipaturiko dudak desagertu egiten dira biraketaren zabalpena, direkzio-aldaketa alegia, bat eta bakarra delako kasu bakoitzarentzat.

425. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Beste aldetik, sugearen ariketan direkzio bakarrari segitzen zitzaion elementuen ordenazioan.

426. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Bi gehiago idatzi eta ondoren bi ezabatu ekintza konposatuaren emaitzak hasierako egoerara eramaten gaitu eta konposaketa hau adierazteko dugun modu bakarra zero zenbakia erabiltzea da.

427. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0204 Oharrak 1. Hedapena ez da bakarra.

428. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0204 Orduan, existitzen da bakar bat zeinentzat den.

429. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 @- Prozesu horri ekiteko, ekonomia bat edo merkatu komun bat sortu zen, bakarra eta hedadura handikoa 1, Estatuen banakako ekonomiak ordezteko.

430. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Europako beste hizkuntza landu batzutan bezala, bizkaieraz hatz(amar) (fr. doigt, ing. finger) eta behatz kurts (fr. orteil, ing. toe) ongi bereizten dira eta horrexegatik barregura ematen digu, gipuzkoarrei, esaterako, makinaz behatz guztiez idazten du modukoak entzuteak, beraiek bai eskukoei eta bai oinekoei era bakar eta pitxi horretara esaten baitie.

431. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Zinema eta teatroa Ez da aintzinatea euskaldunon ardura bakarra; oraingo arazoez ere arduratzen gara; argi ageri da hori zinema eta teatrorako dugun zaletasunean.

432. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Probintzia
Probintzia
Probintzia
Probintzia
Probintzia
Probintzia

AUTONOMIKOA ELKARTEA Historian lehenaldi bera izan duten probintzia edo herrialde mugakide batzuk osatua. Probintzia bakarreko Elkarteak ere egoten dira.

433. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0062 Matraze aforatuak bolumen zehatzak neurtzeko balio du; bolumen zehatz eta jakin bat bakarra adierazten du.

434. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0062 Beste matrazeak, hondo-launak zein hondo-biribilak, aho bakarrekoak zein aho-anizdunak, erreakzio-erreaktore, distilazio-ontzi eta abar legez erabiltzen dira.

435. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 3. Forma launen marraketa Marrazketa axonometrikoa, isometrikoa bereziki, beste sistema guztien gainetik erabiltzen da, azkar eta doitasunez egin bait daiteke, projekzio bakar batekin piezaren forma perspektiboa emanez.

436. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Bi ezezagunetako lehen mailako sistema batek soluzio bakarra izan dezan, bi ekuazio gutxienez behar ditu eta hau da, hain zuzen ere, aztergaitzat hartuko dugun kasua, hots, bi ekuazio dituen lehen mailako bi ezezagunetako sistema.

437. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0077 9.2- Zenbaki BAKARREKO biderketa, buruz ikasi behar da; biderketa guztien oinarria banakako biderketa-taula horretan baitatza.

438. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Ebazp./ heina / bateragarria, ebazpen bakarra / Ebaz.

439. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Ebazpidea: Matrize zabaldua mailakatuz: heina / bateragarria / ebazpen / ebaz./ heina / bateraezina / heina / bateragarria, ebazpen bakarra.

440. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0081 Ebazpidea: Sistema homogenoa / Ebazpen berehalakoa / Bateraezina / Bateragarria / Ebazpen / Bateraezina (Ebazpen bakarra)/ Bateragarria / ebazpen / Ebazpena.

441. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0083 heina / Sistema bateraezina / heina / Sistema bateragarria, ebazpen bakarra.

442. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0083 Ebazpidea: heina / Sistema bateragarria, ebazpen bakarra / heina / heina / Sistema bateraezina.

443. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Goiko hiru ekuazioek osaturiko sistemak ebazpen bakarra dauka: alegia; izan ere .

444. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0093 Ebazpen bakarra.

445. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0105 Beraz ez dute plano bakarra osatzen eta datu hauekin problemak ez luke ebazpenik izango.

446. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0105 eta puntuek plano bakarra osatuko balute, problemaren ebazpena honelakoa izango litzateke: planoari Pren simetrikoari P.

447. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Beretar guztiekin ukatu zuen, ordurarte gotu-herriak Arrioren irakatsietatik ikasia zuen fedegaiztoa, aitortuz, Jainkoagan hiru pertsonako batasuna dagoela, Semea konsubstantzialki sortu duela Aitak, Izpiritu Santua Aita eta Semeagandik batera datorrela, hauek biok izpiritu bakarra baino ez dutela eta, ondorioz, bat besterik ez direla.

448. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Eta berebat, bihotza bakarra denez, eta beste gorputz-atal guztiek ere, gorputz bat egiteko, batasuna hortik hartzen dutenez, horrelaxe jasotzen dute Erreinuko guztiek ere, nahiz eta asko izan; zeren eta Erregea bakarra da, eta bakarra izatekoa bait da, horregatik behar dute denek bat izan Erregearekin, hura zerbitzeko eta laguntzeko egin behar dituen gauzetan.

449. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0045 Unitate honetan hormona horietako bakar batzuetaz arituko gara eta halaber, horien produzitzaile diren guruinetaz.

450. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0106 Idatz ezazu zera egiten duen algoritmoa telegrama bakoitzerako idatz telegramaren textua (hitzak zurigune bakar batez banatuta), gero telegramak dauzkan kobratzeko hitzen kopurua.

451. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Beraz, berandu baina izan ziren hemen ere arkitektura historizistaren ale bakar batzuk.

452. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0066 Materiale hau ez da sistema fotoboltaikoetan erabil daitekeen bakarra, eta ba liteke etorkizunerako beste materiale hoberen bat aurkitzea.

453. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Honek ez du esan nahi, etorkizunaren energi-iturri bakarrak izango direnik, oso inportanteak izanen direla baizik.

454. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0020 Gehienetan ez da, ordea, hori gertatzen, eta ekuazioaren kopurua produkzio-faktorearena baino txikiagoa da; beraz, produktu-kantitate ezagun bat lortzeko ez dago faktore-konbinazio bakar bat, baizik eta konbinazio-multzo bat; multzo horretatik, Ekonomiaren bidez, konbinazio egokiena atera behar dugu.

455. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0045 Azken honekin posible den soluzio bakarra zera da; konstante.

456. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0045 Dimentsio bakarreko problema: Kontsidera dezagun sistema elektrostatiko bat, eta bere itxura dela eta, potentziala dimentsio bakar baten funtzioa dela; hots, .

457. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0153 Honelako problema batetan dagoen bide bakarra iterazioa dugu.

458. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0041 Munduan dagoen uranio guztia, petrolioa bezala, ez da erreserba bakar batetan sartzen.

459. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0133 Maiz askotan, hala ere, pertsona bakarra mintzatu orde, elkarrizketa bidez eta pertsonaia desberdinak idurikatuaz adierazten zuten.

460. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Bisigodoek (Euskal Herria) errealitate bakartzat kontsideratu zuten eta berek izendatuko dute lehenik.

461. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Lehenengo sailean, herriaren oroimena da iraupenaren zutabe bakarra, eta honek transmisio katea bat suposatzen du jeneroak irauteko.

462. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Baina ez dugu ahaztu behar euskaldunok ez garela bertsolaritza bizi dugun Herri bakarra, geure inguruko nazioetan gutxi ezaguna bada ere.

463. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Hala ere, herri hauen gaur eguneko bertsolaritza maila ez da Euskal Herrikoarena bezain garaia, eta esan dezakegu gaur egun, Europan, Euskal Herria dela bertsolaritza indar-indarrean eta bapatekotasun jatorraz gordetzen duen herri bakarra.

464. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Ez zuten bat bakarra aurkitu.

465. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0062 Gerrak ebakiriko aurreko giro hura berpiztea eta zuzpertzea zen bere helburu ia bakarra.

466. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Gizartera euskara eraman nahi badugu, eskolan ikasi beharra dago; oraingoz bederen, Euskal Herriko zati handi batetan dugun sistema bakarra da.

467. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0173 Atomo bat, konposatu bat osatzeko, hidrogeno-atomo bakar batez konbinatzen bada, bere balentzia I dela edo monobalentea dela esaten da.

468. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0021 Puntu bakar batetan aplikaturik baino ez dute zentzurik.

469. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Horregatik, higidura bat bakarra da.

470. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0082 Gurpil ero hau eteteko bide bakarra, partikula askatu bat aurkitzea edo sistema inertzial bat definitzea da.

471. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0148 Honela, bi gorputzen sistema gorputz bakarraren sistemara erreduzitu dugu.

472. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0065 Indar guzti horiek gorputzari ekintza bakarra eragiten diote.

473. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0065 Gorputzari ekintza bera eragiten dion indar bakarra indar-sistema honen ordezkaria da, hots, indar guzti horien emaitza.

474. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0009 Baxurarako lan egiten du, eta ibai baten bokalean kokaturik dagoen portu bakarra da.

475. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0009 Gipuzkoako beste portuak bezalaxe, populazio aktiboaren jaitsiera ezagutu du, untzi bakarrekoak izaten diren arrantza-entrepresa hauen errendimendua baxua delako.

476. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Portu-instalazioei dagokienez, Pasaia da garrantzizko baten kokamendurako toki egoki-bakarra.

477. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0011 Pasaia izan da Inglaterrarekin bidai erregularrak mantendu zituen portu bakarra.

478. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Askotan gizakia bera izan daitekeen kultur eremu bakartzat jotzen omen da eta ondorioz desarroilo teorikoa erabat laburra geratzen zaigu.

479. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0151 Haren ustez, zientziaren betebeharra, nitasunetik errealitatea ondorioztatzea zen; errealitatea derrigorrez gizonarengandik izan da sortua, gizakiak bere burua beste gizakiengandik aldentzen duena zer den ezagutu behar duela, alegia, horrela, gizadia gizaki bakar bat bezala ager dadin.

480. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0151 Jakintza sortzeko metodorik hoberena PestaIozzi-ren ideal demokratikoak baztertzen zituen eskola guztietan eredu bakar bat jarri behar zela uste bait zuen, umeen borondatea deusestatuz. Wallon, H..

481. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Octavio Augustok buruzagi bakarraren inguru bateratu nahi izan zuen dena, eta ERREXIMEN INPERIALA eraiki.

482. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Ez dago inolako zalantzarik Estatu faxistak nazio bakar bat osatzen duela eta berarentzat batasun nazionala sakratua da.

483. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Ibai-haranaren luzeran sakabanatutako biztanleria honek helburu bakarra zuen bere labore-lurrak lantzeko: ureztapenerako urbideak ireki eta zaindu behar zituen, aspertzeke.

484. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0123 Agerian zegoen, hiri bakar hartako oligarkia ez zela gauza Inperioa, osorik, zuzentzeko.

485. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Hori gorabehera, kristau-herriak erro sozial zabalak ditu, eta belaunaldi gutxiren buruan esanahi handiko pausoak eman ahal izango ditu: 312. urtean, Milan-go Ediktuak erlijio-tolerantzia onartuko du (= Elizarentzat bakea), eta 380ean, berriz, Teodosio-k Inperioko erlijio ofizial bakartzat aitortuko du kristautasuna (= Elizaren nagusitasun ideologiko-politikoa).

486. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0169 Batasun politikoak iraupen laburra ezagutu bazuen ere, desarroilo berdintsuak eta kultura bakar batek eman diete nortasuna Arabiatik kanpo islamdutako herriei.

487. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0114 Zenbaki errealak Memorian adierazteko formato bakarra koma higikorrezko formato bitarra da.

488. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0085 Arestian, molekula baten aktibitate optikoaren eragingarria bere disimetria zela aipatu dugu, baina, orain arte karbono asimetrikoa izan da aztertu dugun eragile bakarra.

489. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0071 Nefridio biak gorputzaren erdiko lerroan lotzen dira, uzkiaren inguruan poro bakar batetan irekitzen direlarik.

490. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 4. Zertan datza metodo zientifikoa delakoa? Zergatik da ondorio fidagarrietara heltzeko bide bakarra?.

491. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 Gizakiak, lan edo funtzio konplexuak egin behar dituztenean, batzen diren bezala, zelulak ez daude beti banako soil bezala, hau da, zelula bakarrak bezala, baizik eta beren artean elkartu egiten dira, batera funtzionatuz, osotasun bat eratu arte: izaki zelulanitza.

492. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Baso hauetako espezie nagusia Koniferoen subklaseko zuhaitz bat izan ohi da, eta baso hostogalkorretan ez bezala, baso guztia espezie hauetariko bakar batez osoturik egoten da.

493. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0142 Infloreszentziak lore ttikitto ugariz eraturik daude, eta lore-multzoak lore bakar bat dirudi.

494. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 Bide bakarra dago horretarako: idaztea.

495. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0102 Iraganaldi sakonera txikia bada eta piezaren zabalerak fresaren diametroaren 3 /4 ez baditu gainditzen, ken liezaioke materiala iraganaldi bat bakarrez.

496. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0027 Kirten motz bat jartzen zaio esku bakarrez erabiltzeko.

497. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Izan ere: - Marka guztietarako balioko lukeen karga mota bakarra egongo litzateke eta produkzioa batu egingo litzateke.

498. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Pasadiozko interesa besterik ez duen historio honetan bi elementu dira bere egituraren azterketan aldatzen ez direnak: xakea gizon bakar batek asmatua ote den ustea eta asmakizun honegatik eskatu zuen saria, zeinaren helburua gizon horren buru argia eta zolitasuna (errege berarena gainditzeko kapaz izan baitzen) azaltzea baita.

499. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Dena dela, lurrari ateratako lekukotasunak ez du xakea gizon bakar batek asmatu zuelakoa sostengatzen.

500. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Komunitate bateko landare eta animaliek eta inguruneko faktore fisikoek, batera hartuta, sortzen duten osotasun konplexua unitate bakartzat har daiteke eta horixe da ekosistema deitzen duguna.

501. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Nahiz batzuk nahiz besteek, lau denborakoek ez bezala, bira bakarrean osatzen dute zikloa.

502. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0603 1. Sar ezazu Writing Assistant-en disketa A unitatean (baina A unitatea aurpegi bakarrekoa baldin bada, B unitatea erabil ezazu).

503. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0166 Kostu totalek, kostu aldakorrek bezalako kurba daukate, diferentzia bakarra maila altuagoan egotean dago, justu-justu kostu finkoen neurrian.

504. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Orduan taula bakar bat dugunean, elementuen puntuazioak konparatzeko ez dugu arazorik izango, dena taulan agertzen da eta.

505. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 2.2. Mugatua. Narratzailea, lekuko gisa, pertsonaia bakar batek (protagonista gehienetan) entzun, ikusi, sentitu edo pentsa dezakeenera mugatzen da.

506. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Bakarra eta argia: EUSKARA, KOMUNIKABIDE BIZIA.

507. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Eta jomuga bakarra baino gehiago buruan daramala.

508. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 - Geroko ogibidea prestatzeko hori dudalako bide bakarra...

509. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Jonia-ko eskola fisikoak (Tale, Anaximandro, Anaximene), k.a.VI. mendean, Izadia edo Physis ean aurkitzen du gauza guztien lehen-ekai bakar eta unibertsala: ura, apéiron, eguratsa.

510. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0227 Leibniz-en (1646-l7l6) ametsa hauxe zen: arrazonamendua kalkulu bihurtzea; modu honetaz esandako zerbaiten zuzentasuna bilatzeko ez litzateke bat ere diskutitu behar, eginkizun bakarra kalkulu bat egitea izango litzateke; kalkulu horrek erakutsiko luke delako arrazonamendu horren balioa.

511. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Kepler-ek hasitako bidea Galileo-k betetzen du, Lurra nahiz Zerua unibertso bakar baten parte direla baieztatuz eta unibertso horren logika eta ulergarritasuna Matematikan datzatela aldarrikatuz.

512. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0120 Eta, batez ere, bizitza, dagoen bakar horixe, maite du.

513. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0241 Ez dut pentsatzen, ezta inola ere, itxurazko aniztasuna Errealitate bereizgaitz bakar baten aldiaren desberdintasun batetara edo beronen zatiketa irrealen desberdintasunera murrizten denik.

514. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0132 Hirietako kultura herritarrak izan ziren mugikorrago bakarrak, aldakorragoak ez esateagatik.

515. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Honela sakontasuna baieztatzen dugu eskulturan, hauxe da espazioaren forma bakarra eta.

516. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Ukatu egiten dugu milaka urtetan, egyptiarren artetik jasota daukagun uste okerra, sorketa plastikoaren elementu bakarrak erritmo estatikoetan ikustea, alegia.

517. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Honek ez du esan nahi danubiar-tarrek komunitate politiko bakarra egiten zutenik, ez bait zeuden horrenbeste organizaturik; baketsuak zirela baino.

518. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Senide taldeak eta ahaide jendeak osatzen zuten hauzoa, eta familia baino elkargo nagusiagoetan bizi ziren, nahiz eta etxe bakoitzean familia bakarra bizi.

519. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 4.- Erakunde ofizial eta erdiofizialek osatzen zuten harpidego eta irakurlegoaren oinarri tinko bakarra, eta Gazeta eta iritzi egunkarien egitura nahasia izan arren; Udalak, erregimenduak, kabildoak eta erlijiosoak ziren batipat multzo hau osatzen zutenak.

520. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Viella
Puigcerdá
Portbou
Girona
Blanes
Terrassa
Lleida
Bartzelona
Tarragona
Tortosa
Autoestrata
Kaminoa
Trenbide bikoitz eta zabala
Trenbide bakar eta hestua.

521. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Hargreaves-ek 1767.ean asmatu zuen makinarekin, langile bakar batek 8tik 80 haritara aldi berean egin zezakeen bere etxean.

522. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Erakunde honen helburu nagusia hauxe izan zen: konposatu kimiko bakoitzari izen bakar bat eta izen berezi bakoitzari konposatu bakar bat egokitzea.

523. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0161 (a) Primarioa zutabe batean eta sekundarioa bestean
(b) Bai primarioa eta bai sekundarioa, biak bi zutabetan erdibiturik
(c) Primarioa eta sekundarioa, zutabe bakar eta berean
(d) Primarioa eta sekundarioa zutabe bakarrean baina fluxua bi bidetan erdibitzen da
.

524. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0103 Herri bat; eta herri asko ere bai, zeren Euskal Herria ez baita Elkarte politiko-administratibo bakarra: Iparraldean, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa daude, Frantziaren barnean; Hegoaldean Nafarroa (gure Herriaren nukleoa) eta Autonomi Elkarte bat, hiru lurralde historikoekin: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa.

525. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0165 Baina Agirre jauna ez da bakarra.

526. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 Eragozpen hau gainditzeko, ISO nazioarteko perdoi-sistemak bi doikuntz mota hauek erabiltzea gomendatzen du: Zulo-mota bakarreko doikuntza. Ardatz-mota bakarreko doikuntza.

527. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 4.5.1. Zulo-mota bakarreko doikuntza Sistema honek, zuloarentzat posizio bakarra hartzen du, normalean H letrari dagokiona izaten delarik.

528. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 - Hemen irtenbide bakarra dago, esan zuen bilerako gazteenak aurretik Carrero bidali zen bezala bidaltzea Patxi zaharra ere.

529. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0029 BERRIKUNTZA FONOLOGIKOA Hitz bakar batetik, berez-berez, esanahi desberdineko bi aldaki sortzea da, fonetika mailako aldaketaren bat dela medio.

530. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Bestalde, jakizu bertso mota hau bost puntutakoa dela, hirugarren eta laugarren lerroek hogei silabatako puntu bakarra osatzen dutelarik.

531. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Jakina denez, ilargi eklipsea Eguzkiaren eta ilargiaren artean Lurra kokatzen denean gertatzen da, gure satelite natural bakarra Lurrak espazioan proiektatutako itzal konotik pasatzen denean, hain zuzen.

532. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Besteekiko egiazko maitasun zintzoa Jainkoa maitatzeko era bakarra dugu.

533. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0015 Esan nahi baita [rr] biguna edo bakarra eta [r] anitza edo azkarra, esate baterako, bokalartean daudenean aurkakotasunean daudela, zori/zorri, sari/sarri baina silabaren azkenean, ez ardo/arto.

534. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Orain, esaterako, aulki batean eserita, urmael txiki borobil bat dut aurrean, neure lagun bakarra.

535. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Erorketa askean, dagoen indar bakarra pisuaren indarra da.

536. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0280 Beraz, 10.11. irudiko zirkuituaren baliokidea egin daiteke R erresistentzia bakarraz, baldin bada.

537. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0131 Orain arteko adibideetan erresistentzia bakarra zegoen zirkuituan.

538. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0149 -Green Peace delako...... ekologizalea bale-ehiztarien aurka aritzen den bakarrenetakoa da.

539. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 Aurreko irudiko a) zirkuitua lanpara bakarrekoa da, eta lanpararen argia normala da.

540. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Han zegoen gizon bati galdera bakarra zuzenduz asmatu zuen.

541. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Jainkoarekiko harreman mota honek ondoko ondorioak zituen: - Bakar batzu salbatuko lirateke.

542. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Modu honetan, XIX. mende bukaerako urte askotan eta XX. mende hasieran, Bizkaia nazionalismoaren ardatz eta gune ia bakarra bilakatuko da.

543. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Kalkuluak egiteko prozedura, honako hau izan ohi da: a) habearen proiektua, solido bakartzat harturik eta b) habearen zati desberdinak lotzen dituzten elementuen proiektua eta berezketa.

544. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Lehena egiteko, pieza bakarreko habeentzat ezarri diren formulak erabiltzen dira, baina sekzioari, errematxe, torlojo, berno eta abarrek behar dituzten zuloen hutsuneak deskontatuz.

545. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Era honetan: Pieza bakoitzaren gainean diharduen S indar ebakitzailea kalkulatzeko, indar hau pieza bakarreko habean eb azal neutroaren azalera gainean banatutako indar ebakitzailearen berdina dela jotzen da, b habearen zabalera eta e bi pieza jarraien erdiko puntuen arteko distantzia izanik (ikus 4.17. irudia).

546. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Ez da ahaztu behar ordea, hemen aurkeztu den metodoa karga bakarrarentzat edo momentu bakarrarentzat balio duena dela.

547. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0554 Habe soilki bermatuetan eta erdian karga bakarra dutenetan ere, piezaren erdialdeko ebakidura ez da kopatzen simetri arrazoiak direla bide.

548. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Bestalde nahikoa da eta gure ustez egokiagoa gainera, laborategi bakar bat izatea gai eta arlo guztientzat (Fisika, Kimika, Biologia, etab...), Naturan gertakari eta ekintzak ez bait dira isolatuak eta bakoitza bere aldetik jazotzen, baizik eta elkarren menpean, (...).

549. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0105 Lehenik, ez daukate oso definizio berdinak hitzaren mugatzeaz eta kontzeptua beraz, eta norbaiten ustez hitzaren mugatze egoki bakarra definizio sintaktikoa litzateke, eta beste eratako definizioak arbuiagarriak, hots, psikosemantikoak eta barnedefinizioak.

550. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0359 Aditz jokoak silaba bakar bat baldin, badu, (silaba) BIGARRENA dugu euskalki guztietan: .

551. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0360 Hona hemen adibide bakar batzu:
(R, K. Artola) (Baina il balite ere bai)
(S, guztiz normala)
(S)/ (S, ikus Núnez, Urq. 1976,186)
(AN, Lizarraga, Doctr. 38)
(AN, Lizarraga, D., 12)
([Fontes] 29,354; AN, Lizarraga)
(AN, Lizarraga, Fontes 29,356)
(AN, Liz., 88)
.

552. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0361 Hona hemen, adibidez, Hélene de Constantinople pastoraletik hartutako adibide bakar batzu: .

553. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0028 d) Eta azkenik, kasu batzuetan, aurreko infarto baten bektokardiografiko adierazbide bakarra zera da: okertasun eta enpastamendurik agertzen dela girten bektokardiografiko osoan, eta honen adar aferentean bereziki.

554. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0055 Euskadik euskal gizatalde bakarra izan behar du, eta euskaldun hirueletako hauek nork bere talde eta klase sozialaren araberako konponbidea agertu beharko du bizigiro sozial eta ekonomiak dituen arazoak garbitzeko.

555. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Egia besterik da, ordea: gaztelania edo frantses soilaz ezarritako instrukzioa eta heziketa izan direla desegokitasun eta aldrebeskeria guztion sortzaile bakarrak.

556. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Plentziako jardunaldietara talde eragileak gai horietaz aurkezturiko txostenak dira, funtsean, hemengo material hauek (1) Salbuespen bakarra XIII. elkarte-motaren (bikoiztapenen) bigarren zatia da: Plentzian ezin aurkeztu izan zen material hori; eta ondoren, bertako hainbat erizpide Talde eragilean galbahetu ondoren, prestatu da bikoiztapenaren atala osorik eman ahal izateko: bertan jasotako beste hainbat ohar, ahozko zein idatzizko (2) idatzizkoetan bereziki aipatzea merezi dute, alde horretatik, ondoko txosten hauek: - A. Irigoienen " hitz elkarketaz " izenburukoa: geminatu semantikoak (hemengo terminologian tautologiazko dvandvak) eta Peru Abarka elkarte-mota lantzen dira, batez ere, txosten horretan. Bigarren idazkuntza osatu eta egina ere du, Plentziaz geroztik, egileak. - T. Uribe-etxebarriaren idazkia, sinbolismo fonetiko eta hots-uztarduraz. - L. Otaegik Astaputz moduko hitz-elkarteez aurkeztutakoa., kontuan hartu da noski azken idazkuntza hau prestatzerakoan.

557. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0157 Aurrerago azalduko denez, ez da juntagailu-galera izen-dvandvetan ageri den gertaera bakarra.

558. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0328 4.8.1.1.DTko azentu grafiko hori (guk zehazki ikertzeko aukera izan dugun bakarra: Pío de Zuazua-rena, 1853-koa), izugarri aldakorra da; eta nekez balia daiteke orain dela bi mendeko gipuzkeraren azentua zehazki eta osoki aztertzeko.

559. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0411 14.2.3.4. Geroaren balioak Esan dugunez, geroa deritzan aspektu marka formalak ematen digu geroaldia adierazteko era bat, baina ez bakarra.

560. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Soilkapena hori, ordea, sarritan aitortu dugunez, ez da euskararena bakarra; Erromania guztian zabaldua dago, nolabait, eta, konkretuki, euskararen aldameneko erromantzeetan ere bai.

561. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 d) Ez da idazlan honen asmoa, ez zuzenean eta ez zeharka, zein hitz konkretu bai eta zein ez mailegatu eztabaidatzen hastea, gure artean askotxotan egin ohi denez; bere helburu bakarra, aitzitik, honako beste hau da:hitz horietako bat mailegatzekotan, mailegu horri ahoz eta idatziz zer-nolako trataera eman proposatzea baizik.

562. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0027 Pentsakera eta helburu ezberdinak, elkarren kontrako interesak egitasmo bakar baten bateratu nahi ziren....

563. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 - Jauregia edo karroza edo dozena bat lukainka eskatzeko aukera zenuen, eta bat bakarra baizik ez duzu eskatu.

564. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0011 Pegatina bakar eta triste sentitzen zen lehenengo aldia.

565. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0083 Hutsetik hasteko, zor bakar baten zamarik gabe.

566. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0045 Denak batera hasi ziren hizketan, ez besoa altxatu ez txanda gordetzen zutela, eta andereño Ixabelek, zer egin asmatu ezinik, onik ateratzeko modu bakarra amore ematea zela ikusi zuen.

567. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0039 - Lau! Munduan herensuge bakarra naiz, hau egiten dakidana!.

568. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Bere adimenak argitasun urria antzematen zuen, bere arazo bakarra noizean behin Asanblada erdian edo Joiko gauetako afari eta jaietan lo hartzea izaten zen.

569. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0053 Gizonezko batekin erabiliko dudan lehen aldia da, baina ez dago arriskurik, beraz huts egiten badut... argituko den bakarra nire porrota izango da.

570. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0054 Eta kito! Hurrengo egunean natu guztiak galduak ziren, sekula bakar bat izan ez balu bezala.

571. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Zera txar bakar bat dauka, baina hori normala da, ganbara delako eta ganbara guztiak dira hotzak neguan eta beroak udan.

572. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0126 Hots bakar bat ere ez zuen atera, ohatilan jarri eta eraman zutenean ere.

573. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0126 Bera soilik, Kees, zen inozoa, munduan inozorik bazegoen! Beronek engainatu zuen eskilaran gora igoteko @- Rikkiek berak igoteko gogorik izan ez balu bezala! orain gauza bakarra falta zen, berak, Keesek, behera bultza egin ziola esatea!.

574. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0172 Ez hitz, ez pitz, eta ez mitz... mihitik galtzen bait da eperra, hitz bakar bategatik gerra.

575. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0029 Pentsa ezazu. Hura zen, guztion artean, dirua zeukan bakarra, diru asko zeukan osabak, eta, gainera... zein ondo mintzatzen zen ingelesez!.

576. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 Eta baita ikas dezadala ere. Bakarra suspenditu didate.

577. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Horrela egin zuten. Aiene batean Pinuerauzleak mendi guztiak gorri-gorri utzi zituen, gero Mendiberdintzaileak ipurdiarekin lurra zapaldu zuen, alde hura eskuaren ahurra *ahur: eskuaren barrengo aldea bezain laua utzirik, eta orduan Juanek zazpi arroatako borra altxatu zuen eta kolpe bakar batez lurrean putzu sakon bat ireki zuen.

578. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0170 Baina guk beldur bat bakarra dugu barruan: Azkeneko Proxperon izango ote denaren beldurra alegia.

579. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0016 - Amasei bat ontzako... (Ontzak amasei duro; duroak ogei erreal; orra or ontzako bakar batean irureun-da ogei erreal; eta amasei ontzakotan, sei milla ta eun-da ogei erreal... Ni ta gure emaztea aberasteko naikoak...).

580. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0136 - Horia bakarra, baina, gorrietakoak bost badizkiat eta urdinetatik lautxo....

581. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0111 - Gainera, ni ez nintzateke salbuespen bakarra izango Euskaltzaindiko katolikuen artean.

582. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0088 Sorgin Handiak kanta ikaragarri hura amaitu bezain laster, txaloka eta oihuka ekin zion entzulegoak, burua galdurik: - Harrigarria! Liluragarria! Miragarria! Zu zara zu, jenioa, Sorgin Handi Bakar Hori!.

583. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0088 Gero ikusleen artetik zetorren garrasi ikaragarri bat entzun nuen, eta haren ondotik, deihadar eta txilio nahasien habarrotsa, eta sorgin multzo handi bat ikusi nuen jauzika, oihuka, beren atza oholtzara zuzenduta: - Saguak! Saguak! Saguak! Guri erakusteko egin du! Horra hor Sorgin Handi Bakarrak sagu bihurtutako bi haur horiek!.

584. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0013 - Ni naiz hemen medikuntza zertxobait dakien bakarra eta nik esango diot zer hartu behar duen, ez beste inork.

585. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0018 Baina Trullon izen bakar bat dago tomatezko pizza eta txokolatezko tarta adierazteko, eta izen hau pizza da.

586. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Berehala somatu genuen ez ginela han euskaldun bakarrak, multzo txikitan gure tamaina bereko neska-mutilak bait zebiltzan handik... euskaraz mintzatzen! Geure buruak lotsatzeko ere bazen hura: (...).

587. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Buruzagia bakarra da etorri berriaren aurrean zutik dagoena.

588. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0026 Indioen nabegazio bide bakarra piragua izandu zen, ez bait zuten emaitzak saltzeko ohiturik.

589. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0018 Lontxok zekien gauza bakarra zen Aniak baserria zainduz promesaren erdia betetzen laguntzen bazion, bera beste erdiaz arduratuko zela: (...).

590. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0135 Zer dela eta zer dela
bakarra denean ere
pila bat dena?
.

591. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0006 ALABA ETA ALABORDEA Gizon bat, alaba bakar gaztetxo baten aita, alargun utzi zuen bere emazteak.

592. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0052 Eta Kaskarintxoren gurasoak? Ba al dakizue zer den alaba bakarra eduki eta bapatean bera gabe geratzea? Amak ez zuen hitzik ere egiten. Nigar eta lantu bakarrik.

593. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0052 - Ez zarete bakarrak, baina tira, oraintxe bertan dei bat egingo dut telefonoz eta zurekin nago berriro - eta beste gela batetan sartu zen.

594. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0048 Bistan geratzen zen bakarra haragi zati bat zen.

595. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0020 Gauza bat bakarra esango dizut hartz mutur-soilari buruz: ez duela atzera egiten inoren aurrean.

596. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Amona Karliri buruz ari zitzaion eta Frau Wendelin, berriz, azken gudatean bizia galdu zuen bere seme bakar hegazkilariaz.

597. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Hori, hori da, nik nahi nukeen gauza bakarra, amonak ondo ikustea.

598. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0028 Hau izan zen lamien kantak entzun zituen gizon bakarra.

599. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0016 Arrisku bakarra ere ahultasuna da: erraz apurtzen dira eta hauts bihurtu.

600. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Justizia, justizia! - Zezen jauna! Justizia da gure eskari bakarra.

601. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 Euren artean entzun zitekeen gauza bakarra esku-errota èsku-errota: molino de mano batzu lortzeko egiten zuten eztabaida ahula zen afarirako taloak egiteko arto apur bat ehotzeko *eho: moler behar bait zituzten.

602. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0038 - Bai zera horrelaxe, nik dakidala, bakar batekin arituz gero singularra duk, eta ez plurala.

603. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0018 Benetako adiskide bakarra aitite Juanillo zuen.

604. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 Egoera normaletan, beleak ez zukeen hala jokatuko; seguraski portaera hark izango zuen zerikusirik begi bakar bat izatearekin.

605. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0047 Baina azken baten, huraxe zuen egindakoa saltzeko bide bakarra, zeren eta herrian jende gutxik behar izaten baitzuen noizbait beirazko koparik, eta han bakarrik saldutakoaz ezin zitekeen inor bizi.

606. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Eta gainera, ez beiraki bat bakarra, mordoa baizik.

607. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0116 - Asmatu nahiean nabilek. Leku bakarra duk egongo ez denaren ziurtasun osoa dudana eta hire aitordekoaren ikasgela duk, Kedar.

608. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0022 Garrantzizko gauza bakarra sumendi * sumendi: volcánbat da eta bera ere exploratua izan zen.

609. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 - Baina entzun: ez naiz ikasle bakarrari irakasten hasiko.

610. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Bai, bai. Nik dakidanez, izen horretako kaskarin bakarra neuk izan behar dut munduan.

611. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0150 - Kezka bakarra diat ene izpirituan, esan zion atezainari, Jesukristok emandako zaku miresgarria nire gaiztakeriagatik Berari ezin itzulia. Zer derizkiok horri?.

612. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Kitxe zen mundu osoan barre egiten ez zion izaki bakarra.

613. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0083 - Gauza bakarra eskatzen dut, eta da esplika diezadatela arkume hanka zergatik den hain garestia! - Zoaz zeure gelara jostatzera, Nikolas - esan dit amatxok.

614. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0148 Une hartan ideia bakarra zeukan buruan: Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood.

615. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0254 Batzuek beren errege bakarraren alde lan egiten zuten bitartean, besteek nola edo hala beren borondatea ezarri nahi zuten.

616. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Jantzia ez da, noski, egoera berri edo salto horren ezaugarri bakarra; beste zenbait ezaugarri eta jarrerek ere lagungarri izan behar dute misteriozko giro berri hortan hobeto sartu ahal izateko.

617. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 - Aitaren altzoan zauden Seme bakar Hori: Zatoz, eta erakus ezaiguzu Jainkoaren onginahia - Gizonaren Seme bezala guregana etorri zeran Jesukristo: Zu hartzen zaitugunok egin gaitzazu Jainkoaren seme.

618. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi-urtean zehar, ez da hau Jesukristoren Misterioa argiaren irudian ospatzen duen jai bakarra.

619. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Jesus da aurrena eta bakarra.

620. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Egiazko fededun bat uste hontan bizi da: bere bizitzari zentzua eman dezaioken gauza bakarra, egiazko salbamena lortzeko bide bakarra, gizonen askatze eta salbamen lanari erabat ekitea dela; bizitzan egiaz asmatzeko era bakarra, besterentzat bizitzea dela.

621. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Nork bere askatasuna eta salbamena lortzeko era bakarra, bere nortasun osoa, bere ogibidea, bere lana, bere egin-ahal guztiak, bere asmoak e.a. gizonen serbitzuan ipintzea dela.

622. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0126 BIOTZ DAMU TA ASMO SENDOA ENTZUN JAUNARI Jainkoak mundua Bere Seme bakarra emateraño maite izan du; Aren sinisdun dana, bat-ere galdu ez, bañan betiko bizitzara joan dedin (S.Jo.3,16).

623. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0016 Garai guztietako sorginen hitz guztien
jabe bakarra naiz,
amets bakoitzak zer esan nahi duen
dakien pertsona bakarra,

624. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0041 Nere ohekide bakartia
nere ohekide bakarra.
Erreztasunaren izenean
alde batera utzi nahi duten
lurra.

625. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Zoritxar bat bakarra izan nuen, alegia, untziko arratoiek ardi bat eraman zidatela; hezurrak aurkitu nituen zulo batean, garbi-garbi, haragi-izpirik gabe.

626. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Bigarren gela aurrenekoa bezalakoxea zen, baina ohe bakar bat zegoen eta hormak hutsik zeuden.

627. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 José Palacios, atea jo gabe logelan sartzeko baimena zuen bakarrak, ohe ondoan ernetasunezko egoeran iraun zuen harik eta krisia pasatu zen arte.

628. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 Mutil hau, bakarra India osoan, eta gure erregimendua, beste guztien artean, maniobratan, eta elkartu egin dira!.

629. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0025 Erdi erorian zegoen etxea, argirik gabe, bakar eta misteriotsu altxatzen zen zeruaren kontra, zedro nahasi eta pilatuen gainetik.

630. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0281 Hitz bat ateratzeko modu bakarra tortura izan zitekeen, baina ez zen hori don Kandidoren estiloa, behin erruduna ezagututa ongi astinduko bazuen ere.

631. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Soinu bakarra: zaintzaileak arnasa kanporatzen eta bereganatzen.

632. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Eta okerrena dena, azkenean erderazko izena gelditzen da nagusi, bakarra baita.

633. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Zirkularitate hori egoera honi aplikatua, honela litzateke, Don Isidroren hitzetan, eta Patziku errudun bakartzat senti ez zedin: - Luxiak, ezkonberritan, ez ba zuen bizitzen zuk hainean baserriko martxa; beretzat berria zen eta.

634. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0019 Pinta ezak, artista,
ezkerraldeko dorrea,
erraldo zelataria;
biziki apaina,
arras dotorea;
baina begi bakar duen
ziklopea
tartaloa;
basajaun eta herensugeren
laguna:
Jentila
azken finetan.

635. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0049 Eta hik hori
bizar bakarreko
pintzelaz
izkiratu behar
betirako
bi erraldoen tartean
.

636. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Aurretik jakindakoa egitea da egiteko bakarra, edozein medioz eta inola ere atzerantz jo egiteke.

637. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Haien erdian, eztandak lurrean egindako zulo handia, geratu zen lekuko bakar gisa.

638. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 - Kapitain jauna, gure komandoko hamarretatik bizirik gelditutako bakarra nauzu.

639. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Denek komentatzen dute bezperako erasoa zein gogorra izan zen, uste baino gogorragoa, eta zein suerte txarra zortzigarren komandoarena, bizirik ateratako bakarraren animoak ikusi besterik ez zegoen, erabat lur jota zirudien mutikoak, fusila arrastaka zeraman kasik, eta norbaitek esan ere esan egin zion ea nahi zuen laguntzaren bat, bainan berak ezetz, berdin zuela, eta haiei bost axola noski.

640. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Herritik irten baino lehengo, oraindik zutik zirauen etxe bakarrenetako baten atzerantz desbideratu da soldadu bat formazioa atzean utziaz, zortzigarren komandoko superbibientea hain zuzen, eta inor ez da konturatu bere faltaz, tiro baten hotsa entzun den arte.

641. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Noblea, leiala, fidagarria eta beti egia esaten duten horietako inozo bat, inozo bakarra behar bada.

642. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 Etsita herrira itzuli nintzen, eta bi neska ikusi nituen plazan, petrilean eserita eta guardasola gorri bakar baten pean bildurik.

643. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0008 Bai, badakit, irtenbide eroso bakarra nuela, berak baino gogorragoa izatea.

644. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0008 Galizia osoan gerra egon zen herri bakarra, egiazko gerra behintzat, gu bizi ginen herria izan behar.

645. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Osteguna zenez, ez nengoen hain desmoralizaturik, asteburua bertan zegoelako eta, azken batean, asteburuak ziren nire dibertsiorako esperantza bakarra, Durangora jaitsi eta lagunekin ibiltzen bait nintzen.

646. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0144 Esther, guraso nagusi batzuen alaba bakarra, Alemanian bizi izan zen bere herritik hurbil zegoen beste herritxo batetan.

647. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0006 Jakin ezazu, irakurle, Aita Donostiaren araberaz, antxetek Euskeraz oihukatzen duten Euskadiko leku bakarra Izaro uhartea duzula. Bermeo. 1978.

648. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0022 2) Eta latina oroen erligio katolikaren hizkuntza bakarra zela eta, Elizaren hizkuntzatik etorritako bi dialektoak, haien Foru eta Korteetan erabiltzeko ekin zieten.

649. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Orain nire desio bakarra hauxe izango litzateke: harekin berriro elkartzea (infernuan bertan bada ere) haren gorputz-arimak neure mendekuz markatzeko.

650. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Jaso zuen burdina goria eta dzast! sartu zion begi bakarrean.

651. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0036 Itxaropen bakarra dago: berriro elkarrizketan hasi.

652. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0088 Etsaien aurrean, gure dolua erakusteko modu bakarra izan da beti, eta betidanik, zutik eta borrokan jarraitzea.

653. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 KANPOSANTUKO AZAK Herritik hurbil zegoen etxea, bide ertzean, ezkerraldetik; bizitza bakarreko etxe zahar handi bat.

654. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Portu aurrean ostatu tipi eta bakar bat dagoela eta han marinel zahar bat aurkituko nuela esan zidaten nagusiek, eta harentzat da ene enkargua.

655. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0059 Bakarrik nintzen. Tom ere bakar zen, baina ez modu berdinera.

656. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0066 - Zaude lasai, platerki bakarra hartzera noa - aditzera eman nion, neure burua gose somatzen banuen ere.

657. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0019 Bata, zahartasunaren ajeak jota begi bakarraren betazala ere zabaldu ezin zuena; bestea, bere iloba, artean tartalo gaztea.

658. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0016 Behin eta berriz nota faltso batekin insistitzen duen hots metalikoa, kanpai musika arritmikoa, espiral sonoro batetan errepikatzen delako seinale edo konstatazio bakar bezala agertzen da: Hamaika hots metaliko galduek, kariloi musika hamaika aldiz errepetitzen dela adierazten dute.

659. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0056 Egia esan, eskerrak historiak imajinatzea ez den nire posibilitate edo eginkizun bakarra.

660. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Gaur, etxeari loturik den abelkume tegian, kortxelan bi arkume, bi axuri sortu berriekin lo egin... etxeko ate bakarra hor dago, azpitik neguko aize hotza sartzen... Egunaz barrenean egotea debekatua... kutsua badut.

661. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Gaixo amona, adiskide bakarra... agian nik bezain beste, nik haina min ezagutua ez omen da zaharra, baina dena zimurtua dago.

662. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Bainan Añarrosaren orrazearen bila nindoan... Organoak, emeki, hots iraunkor batzu sudurretik bezalakoak botatzen zituen, eta berehala akordeak zirimolatzen ziren; edo, hots mehe dardarikatu akitu bakar bat zen, hazilaren arrats lainotsuetako Europako karriketan kantatzen zuten organoak oroit arazten zizkidanak.

663. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0073 Erdian, zankaluz bakarti batek hatz bakar baten gainean lo egiten zuen.

664. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Autoak ez zuen hotsik egiten eta haren ibileraren ezagugarri bakarra kamino hegaletako zuhaitz abarren eta belarren eragin emea besterik ez zen.

665. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0144 Hauxe dateke gure kasta galkizunaren salbamodu bakarra; ba dira gugan, gerrilleroongan, haiengan nabari ez diren karakteristika batzuk, adorea, askatasun-nahia, errebeldiá... Harmak alferrekoak zaizkigu, gorenkiek askoz ere hobeak baitituzte.

666. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0015 Bulego berean lan egiten zuten bi gazte, Arkadii Ivanovitch Nefedovitch eta Vasilii Schumkov, aterbe bakarraren azpian bizi ziren.

667. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Lisa izango da gure diruzaina: kopeck bat bakarra ere ez dugu xahutuko alferrik; harekin uste duzu kafetegira joango naizela? Nortzat hartzen nauzu? Gainera soldata igotzera doazkigu, eta nola gure lana ezin hobeto beteko dugun, espero ditzakegu lansariak ere.

668. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0084 Zekiten bakarra zera zen, Yulian Mastakovitchek Schumkoven ardurapean uzten zituela sarritan lanak, baina ezin zioten gehiago esan.

669. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0094 Bat bakarra zegoen etxean gaisoak bisitatzen.

670. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0148 Halaber, gizon bakar batek Jainkoari aldegingo balio, poz-bitsetan izango litzateke Jainkoa ihestaria berriro etxean onartuz.

671. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Beren lehengusua Gotzon, berriz, Iker ta Loreren ezkontzako kimu bakarra, Bilbon zuzenbide ikasketak egiten ari zen.

672. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Barka, Gotzon... baina lehendabizi gauzatxo bat, bat bakarra galdetu behar dizut.

673. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0064 Aldi bakarra izan zen, bainan ondoren pixka bat adiskideago, maiteago gelditu ziren Londonerako bidai hartan elkar topatutako Arrosa amodio saltzaile eta Oihanarte idazle kaxkarra.

674. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0021 Izkribauaren hitz tono gor eta bakarra, zalantzarik gabe bere buruari entzuten eta baita bezero eta herritarrei ere entzunerazten ohitua, nere jakingrinatik gaindi zegoen dagoeneko.

675. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0035 Monsieur Merret bidera atera zitzaion lehiatsu, lorategirantz zabaltzen zen leiho-egiara eraman eta ahapeka esan zion: Jakina dut, sobera ere, Gorenflotek esposatu nahi zaituela eta diru eskasia dela hein handi batean ezkontzaren engara bakarra eta zerorrek ere esana omen diozula, igeltsero moduan lanik aurkitu ezean ez zaituela inola ere esposatuko... ederki bada! Bila joan zaitez eta hona etortzeko esaiozu, plaunkaia eta bestelako lanabesak hartuta.

676. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0077 Berba ihardunaren ondoren ez zen inortxo ere, subteniente bakar bat ere, kopak hustutzera ausartu.

677. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0044 Hori pentsatu zuen bakarra ez zen izan, Bayardo San Román lehen begi kolpean ezagutzen ez zenetarikoa zela konturatzen ere ez azkena.

678. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0084 Gogoeta horrek ikara sartu zion, beti pentsatu zuen eta umeak bakarrik direla edozer gauza egiteko prest diren bakarrak.

679. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0111 Atzekaldean zuen bakarrak, hirugarren orno lunbar-aren parean, eskuineko giltzurruna zulatu zion.

680. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 - Horrek kezkan uzten nau, nere gelatik honaino igogailu bat bakarra ere ez bait dut erabili.

681. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Bakarra dugunok ezin dugu jakin ama mordoska bat ingurubueltan izatea zer den.

682. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Felix hamabi alabaren arduradun bakar geratu zen Agerren.

683. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0103 Bere begietako irri bakarra izan zen nik ikusitako azkena.

684. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Bakarrik, urrun, bere baitan bildua, isilik, Mattinen oroitzapen goxoak lagun bakar zituelarik...

685. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0210 Horiek ikustearekin, katoliko zonbait durduzatuak bezala dira: Zer gertatzen da? Orai artio, erran daukute beti Eliza katolikoa dela egiazko Eliza bakarra.

686. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0210 Eta Jesu-Kristok ez du Eliza bakar bat baizik nahi izan: Bat izan ditela, horra bere Aitari egin zion otoitza.

687. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0278 - lurraren egiazko jabe bakarra dela Jainkoa, eta gizon bat ez dela sekulan, ontasunak beretzat metatuz, besten lehertzaile izan behar.

688. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Baina beharbada gizakia da nahi beste lo egin ezin dezakeen animalia bakarra.

689. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Eman dizut aditzera ene patua aldatu nahi dudala, goikoek eramaten duten bizitze mailaz nik ere gozatu nahi dudala eta hori lortzeko erabili dezakedan aukera bakarra sexuarena da.

690. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Dena zegoen bakean eta entzuten zen zarata bakarra bidean gurpilek egiten zutena eta zaldien hankena zen.

691. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0079 Ez ohi zitzaion nahikoa iruditzen gizon bakar batekin egotea.

692. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Gotorleku bikaina, goarnizio ugari eta indartsua, buruzagi leialak, hiria beti egon zen talde bakar baten eskuetan, hau da, Madrileko gobernuaren menpean.

693. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 Hogei urte botatakoa zen herrian eta hain denbora luzean lortutako begiramen guztia gau bakar batek desegin behar ziola pentsatze hutsak berritu zizkiola sarjentoaren sabelari gurutzatzen zitzaion jendeak entzuteko moduko kurruxkada gero eta saminagoak.

694. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0028 Pedagogoek garbi esaten digute: kasu horietan argia biztea da irtenbide bakarra.

695. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (8) Ez egin lizunkeriarik, haietarik zenbaitek egin zuten bezala, eta egun bakar hogoi ta hiru mila erori Erori. Zen 259 zen.

696. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0212 - Fabrikaldi bakoitza - azaldu zuen Giza Elementuko Zuzendariak -, ahal dela behintzat, Bokanowsky sail bakar bati eginerazten zaio.

697. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0008 Horratik diotsut berriro, Xaxi, eta zure sorgindasunak permi izanen al dit oraingoan, ezen hobe genukeela aldegin bageneza: Basajaun beltzak, bere begi bakarra gordetzeko jentilarririk behar ez dezaneino, aments, eta nahiz baseliza zein eliza guztien deusezketa burutu bitartean.

698. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 Pekatua da, izan ere, gaur eguneko bizimoduan geratzen zaigun kolorezko elemendu bakarra.

699. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Banitate hutsa izan ote zen, ekintza on bakar hura egitera bultzatu zuena?

700. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0133 Izan ere, gutariko bakoitzak uste den baino bertute gehiago izan ohi bait du, baina arrakastak bakarrak ekartzen ditu bertuteok argitara, beharbada jendeak, egoera berrira iragan orduko, bertuteoi muzin egingo diegula pentsatzen duelako.

701. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Ezin nuen gizon bakar batek ikusi eta ulertutako mundu hura antolatu.

702. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Honatx 1934eko erredakziotik dirauen esaldi bakarra: Neure heriotzaren soslaiari antzematen hasia natzaio.

703. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Bizitza ezagun bat, burutua, Historiak (ahal den neurrian, behinik-behin) finkaturikoa, hartu eta bere bihurgune osoa begirada bakar batez besarkatu ahal izatea; are gehiago, existentzia hori bizi izan zuen gizonak berori pisatu, haztatu, aztertu, une batez bederen juzkatu ere egiten dueneko une jakin hori hautatzea.

704. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Solidaritza bakarra da kristauei ukatu behar zaiena: gaizkiarena.

705. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0163 Eta Jesusen oinetan ahozpezturik, bere etxera etortzeko eskatzen zion, bere alaba bakarra, hamabiren bat urtetakoa, hiltzorian zeukala eta.

706. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Eta hamabi ateak hamabi perla dira, eta bakoitza perla bakarraz egina, eta hiriko plaza urre hutsezkoa da, beira gardena bezalakoa.

707. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Nik oroimena bait nuen arma bakartzat, eta hark berriz paperak aldean.

708. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Zu zeu zara herensuge bakarra.

709. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Honen pentsakizun bakarra ba dakit zein den, bera nola libratuko den.

710. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0202 - Bakarra nintzela uste nuen, baina horrela zer dagokizun jakinean zaude.

711. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 - Ez - ihardetsi zion lehorki -, bakarra duzu eta Robustiano eta Bonifazioren antzekoa.

712. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 - Bakarra datorrela eta batekin ere nahikoa izango duzu.

713. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0006 Aukera sortzen zenean, Bordele-ra iristean lurrin-ontzi bat hartzen nuen, Luzaro-n egun bakar bat egingo banizun ere.

714. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Gorputzez, ordurartekoetan infinitoa zer zen esplika ziezagukeen bakarra zirudien.

715. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Logela ondotik galdera egin zuena Meches zen, Ubalda Terreros andrearen alaba bakarra.

716. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Horma hotza zegoen, baina momentu hartan bera zen nire lagun bakarra eta gorputza haren babesaren kontra indarrez itsatsi nuen.

717. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Oraingoan erpina aurkitzea ez zen ilusio bat, ez nuen aurkitu nahi horrek laugarren parte bakarra geratzen zela esan nahi bait zuen eta ate, leihorik aurkitzeko probabilitatea gutxitzen.

718. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Azkenean! Bihotzaren taupadak azkartu egin zitzaizkidan, ezin sinets nezakeen, guztiz galdutzat nuen neure burua eta azkenik bakardade eta iluntasun hartatik ihes egiteko bide aproposa edo bakarra aurkitu nuen ATEA.

719. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Orduan, lehengusinaren PANPINA etorri zitzaidan burura eta arropa kendu eta buelta eman nion bizkarrean kaxatxoren bat izango zuelakoan, baina ez nuen horrelakorik aurkitu, kaka usain izugarria zelarik topatu nuen bakarra.

720. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0026 Etsaia zabartua zegoen momentu bat aprobetxatuz, Atarrabi haitzuloaren sarrerara abiatu zen atzeraka, zulo magiko batetik ateratzeko era bakarra hori bait da, ez ahaztu!.

721. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Oturuntzetan, gizonezkoek bakarrik hartzen zuten parte: zeuden emakume bakarrak, esklabuak, dantzariak eta musikalariak ziren.

722. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0050 Ez zen hots bakar bat ere entzuten.

723. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Aurkikuntza honen ondoren, asmakizuna askatutzat jotzeko bezain baikor nengoen; enbor nagusia zazpigarren adarra ekialdera esaldiak ezin bait zezakeen zuhaitzean buruhezurrak zuen kokapena besterik adierazi, halaber bota hildakoaren buruko ezkerreko begitik esaldiak ere esanahi bakarra izan zezakeen, ezkutatutako altxorraren bilaketari zegokiona.

724. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Neska bakarra ikusi zuen mostradorearen beste aldetik jendea atenditzen.

725. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0045 Zeu zara jaisteko gauza izan den bakarra eta hor igaro duzu gau osoa suge beldurgarriarekin.

726. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Azkenik, Rinozeroa hurbildu zen bere adar bakarra tente zuela, zurrungaka eta lurra zanpatuz; honi bai, ziria sartzea lortu zuen Dortokak eta Rinozeroa jaitsi zen zulora, halako irain lotsagabea bota ziotelako oso haserre, burrukarako prest.

727. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0007 Orain duela denbora asko, goiz batez hiru mutil ezezagun iritsi ginen zuen etxera eta zure gurasoek gau bakar batetarako, astetarako edo urte beterako geratuko ginen galdetu gabe eman ziguten ostatua.

728. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0050 - Baneramatzan hiru hilabete luze enziklopedia poetiko bakar bat saldu gabe eta zure semearekin tratua borobiltzea lortu dudanean, zer egin behar nuela iruditzen zaizu, Madame?.

729. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0155 Argibide bakarra otu zitzaion Madameri: - Bazekien Kameliak ikusi egingo zenuela eta horregatik antolatu zizun komedia guzti hau.

730. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Logelatara eraman nituen, bata bi ohetakoa eta bestea bakarrekoa.

731. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Horren arrazoi bakarra hau izan zitekeen: alarma kamuflatuarena jakitea, eta orduan arrazoizkoa izan zitekeen erabaki bakarra hartu zuela: ez atakatu eta hirian bertan, laguntzaileren baten atxean ezkutatu.

732. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0211 Puntu guzti horiek argiztu ondoren, eta bere susmoak baieztatuko balitu, ondorioa bat bakarra izan zitekeen: (...).

733. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Biharamun goizean, eguzkiak eguna esnatzeko lehen errainuak piztu zituenean, arranoa geratzen zen hegalari bakar, nagusi eta pausatua, zeruko sabaitik hurbil, bere kemen osoaren jabea.

734. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 Zein ondorio aterako ote ditut azkenez? Bizitza aurrera dihoala, aurpegia aldatu egin zaidala eta aldatze hori dela nire iraganaz gelditutako arrasto bakarra.

735. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Esaterako, Martin delako osaba baten baserrira joaten zirenean, nola gerizondo bakarraren azpian eseri eta elkarri konda-kondari ematen zuten arratsaldea, Julene zuhaitzaren enborraren kontra eutsita Joxek haren magalean burua pausatzen zuelarik.

736. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Oztopo bakarra zegoen, ordea, itxuraz hain interes ezberdinak zituzten gizon-emakume haien artean.

737. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0161 Elena zen gogoratu nahi nuen bakarra.

738. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0036 Baina diruzaletasuna nagusituz joan den neurrian, politikariak gero eta gazteagoak dira, beren kezka bakarra dirua pilatzea delarik.

739. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0129 Depresioari ihes egiteko erremedio bakarra alkohol eta marihuana gehiago hartzea zen, jakina.

740. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Eta hogei minuturen buruan bazekiten gainera telefonoak ez zebiltzala, argindarrik ez zegoela eta irratiak mututu egin zirela, zeren Kale Zabaleko etxe bateko logelako bazter batean aurkitu zuten transistorean gau mahaitxo batekin batera onik atera zen gauza bakarra ez zuten bat bera ere hartu, ez herritar ez kanpotarrik.

741. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0045 - Logikoa. Mr. Wilsonen etxea duk, bisitatzeko falta zaion leku bakarra.

742. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Jarria aurrera, Rodrigo, zure harrotasuna eta indarrak bakarrik utzi zaituztela ez dezala inork esan; gelditzen zaizkizun bi bertute bakarrak dira; jarri itzazu lanean, ez zaude amaieratik urruti.

743. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Bide bakarra dago horretarako - erantzun zion Jeffek.

744. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Handik irteteko bide bakarra, berriro atzera jotzea zen.

745. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Uhainkada beldurgarri hura iragan zenean odola zirkurutan zebilen itsasoan eta zu zinen, tristezia neurrigabea zure begietan, erasolariek bizirik hartu zuten bakarra... Zu, Ama Birjina.

746. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Behin baino gehiagotan haizearen eta euriaren soinuaren doinura hartzen zuten senar-emazteak loa, habeen gainean zegoen teilatua eta elkarren arteko epeltasuna zeru haserretuaren aurkako babesleku bakarra.

747. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0050 Hasperen sakon bat izan zen nire erantzun bakarra.

748. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 - Horixe da munduaren gidari bakarra - esan zion Scroogeren izaki zaharrak.

749. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 Izpirituek gau bakar batetan egin dute dena. Jakina! Adi ezak, mutil ona!.

750. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 Haizea ere baretu egin zen eta ez zen mugitu jauregi aurreko zuhaitz orri bakar bat ere.

751. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Ondoko gaumahai zapaletik cognac botila erdi hustua atera zuen, eta kopa bakarra biontzat.

752. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 Ez zen paretik eta porlanez estalirik zegoen lurra Mahai bat eta bi sila ziren haltzari bakarrak.

753. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Beatriz bide erdian jarri zen, erreferentzi bakarrak ziren eliza eta farolari begira.

754. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0008 - Nahikoa da aldi bakoitzerako bakar batekin esan zuen arrai zuhurrak.

755. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Ordurako, Errinozeroari larruak osta osta estaltzen zion gorputza eta ez zen zimur bakar bat ere nabari.

756. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0039 Bitxi bakar bat dut bizia baino maiteago: neure birjintasun osoa; eta ez dut eskainkarien eta eskupekoen ordain saltzeko asmorik, azkenean saldua gertatuko bait da; eros badaiteke, berriz, oso balio gutxikoa izango da: ez didate, beraz, axarikeriaz eta iruzurrez kenduko; irudikeria eta amets txoroek eraso eta esku-ikutuka erabil diezadaten baino lehen joango naiz berorrekin hilobira eta, agian, zerura.

757. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 Beraz, ezelako zitarik ez, eta harreman guztiak eskutitzen bitartez eraman behar ziren eta gainera, lagun bakar bategaz.

758. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0095 Gerora ere, azalduko omen dira bakar batzu tarteka, (...).

759. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0315 Aterpean, elurretatik babestutako zoko bakarrak halakoxeak dira, eta bertan jaso dugu, nola edo hala, Sarkisek ekarritako kanpaina-denda.

760. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 Baina Julianek ez zuen imajinatu ere egin, milioi bakar bat osaturik, beharreko unean zaharturik, Ameriketako boxeoaren mafia ezagutu gaberik, Paulinok arratsalde ahaztezin hartan kontatu zion arte pozoina existitzen zela ere jakin gaberik, ez zuen imajinatu ere egin, memoria prestatu harekin, bizitzeko lan astun hori bere gainean inoiz hartu gabe osatu zuen (...).

761. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Beso, belaunburu eta aurpegia urraturik ateratzen nintzen, kexu eta ulu, baina aitonak esaten zidan azala zarpaildu eta maskurtzea zela bide bakarra gripea gorputzean sar ez zedin, eta igarriko niola negu zakarrean.

762. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0111 BIHOTZAK BAPAINUAN (III) Iluntzeak herri gainera nagusitzeko duen era izango da, dudarik gabe, Belandian urte tusto hauetan aldaketarik jasan ez duen eeeeee gauza bakarra, esango nuke, bai, hobe horrela fenomenu bakarra jartzea baino.

763. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Zera da dakidan gauza bakar eta segurua: hor nonbait, kanpoan dabiltzala (bizirik badiraute behinik behin) atzerriraturik, desterruan.

764. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0118 Ordu amaigabeak ematen nituen bulegoan lanean, eta kalera irtetzen nintzenean helburu bakarra nuen: erreportaiak egitea....

765. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0027 Hura zen azken lau urteetan neukan dantza solasaldi bakarra.

766. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0015 Baldintza bakarra begirik itxi ezina zen.

767. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 - Orduan? - Neretzat, jarraitu zuen laguntzaileak eta emazteen gora beherak ikertzea gustatzen ez zaizunez, sospetxoso bakarra gelditzen da: gorpua aurkitu dugun baratzako jabea, hau da, Chao Borsini deituriko gizon xelebre bat.

768. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0096 - Goazen berehala zaldiarekin hitzegitera erregutu zien Bitacora Filartxik zerbait zekiten animalia guziak hiltzen ari dira, eta lekukotasun bat bakarra bada ere lortzen ez badut ez du ezertarako balio izango gure lanak, eta zuen lagun horrek barruan jarraituko du!.

769. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0009 Neska bakarra eta, errubioa eta, polita eta, gurasoek arront mimatua omen ziteken baina, horrekin eta guzti neska sentziloa zuken, umila, edozein detailerekin alegratzen zena eta... bihotz handiko neska.

770. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0009 Gurasoen etxea utzi bazuen, ez ziken bere kulpa bakarra izango.

771. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0015 Pozten naiz osasunez eta okerrik gabe itzuli zaretelako! Baina tamalez hauxe da gure poz bakarra, elkarrekin bildu garen honetan.

772. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Zekorraren plan horrek badu buru eta belarririk! Duen akats bakarra da neuk ez pentsatu izana.

773. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Jonenak, adibidez, aintzira bat zeukan, eta bera tiroka ari zitzaien honen gainean hegan zebiltzan flamenkoei; Mikelenak, ordea, askoz txikagoa zenez, flamenko bakarra zeukan, eta aintzirek egiten zuten hegan flamenkoaren gainean.

774. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0077 Hemen, azpian, etxe bat besterik ez dago, tximinia bakarra ageri bait da.

775. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Peterren aurpegian irribarre hau azaltzen zenean, inork ez zuen kemenik berari hitzegiteko; isildu eta bere esanetara egotea zen bide bakarra.

776. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Dena arratsalde bakar batean memorizatzea ezinezkoa zen.

777. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0047 Buruan duten gauza bakarra, dirua.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00170 Gogoan hartu behar dugu argi egiten diguten iturri bakarrak literaturaren bidez datozkigula.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Egiten zuen gauza bakarra Bizkaitarra, Gipuzkoarra eta gainerako agerkari abertzaleak ikasleei helaraztea zen.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 - Hara, Apraiz: euskal filologian gauza bakar batek balio du, Julio de Urquijok eta haren Revista Internacionalek.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Bi haitzok atzekaldean utzi eta bidea ekialdera bihurtzen denean, Beillotxako baserrira heldu baino lehen (bide guzian baserri bakarra da hau, aintzinako agirietan Begiolaza bezala agertzen dena), hegoaldera hartu behar da, errekaldeko trokarteak utziaz maldaz goraka hasteko.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Nahi dugu euskarak, gure herriaren ondasun berezi eta balios hunek, etorkizun bat izan dezan, eta horretarako premiazko dela ikusten dugu, toki bakoitzeko mintzatzeko manerak errespetatuz, hoien gainetik euskara molde bat bakarra eta orokorra hedaraztea eskolan, liburuetan eta abar erabiltzekoa.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0036 Sozialismoa da eta izango da erantzun bakarra nazional zapalketaren aurka borroka egiteko, herriek aurki dezaten arte gaur zapalduta dagoen beren nortasuna.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0016 Autopsia-k ere dio tiro bakar bat zuela zangoan eta ez dela odolez husturik hila.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 Maskaradakoekin hizketan Maskarada taldea 1.980. urtean jaio zen eta orduz gero euskal antzerkia, hau da, euskaraz egindako teatroa landu du soil soilik, etengabe eta era profesional batean euskaraz egiten duen teatro talde ia bakarra delarik.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 Euskal Herriari dagokionez, nik esango nuke nahiko maila altuan gaudela eta horretaz aparte, geu garela profesional bakarrak.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0073 Kolejio hau ez litzateke bakarra izango Estatuan.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 Euskal kazetari gazteek, ikastola munduan hasi eta heziek, gehienetan euskalki bakar bat baizik ez dute ezagutzen; hizkuntzarekiko baliabide urriak dituzte.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 BI - Herri-hizkuntza ez dela bat bakarra, ugaria eta sakabanatua baizik.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Baina ez da kasu bakarra Cortázar-en ipuinetan egoera hauek etengabe bait daude presente.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 Gutienik 294 idazle diferente igaro da Jakin-en orrialdeetatik, 25 urte hauetan, lankidetza oso desberdinez, zein artikulu-sail ederrarekin (orrialderik gehien: Joxe Azurmendi, Joseba Intxausti, Joan Mari Torrealdai), zein kolaborazio bakar batekin.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0003 Eskuetan duzun zenbaki hau bikoitza da, bigarren aldiko 42/43 zk. eta 1987ko lehen sei hilabeteetako emaitza ale bakarrean biltzen duena.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0447 Utzi dizkigu baita ere textu bibliko franko bidenabar euskaratuak eta, bitxi bakar bat bezala, sanda Teresaren poema baten itzulpen ederra.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0226 Bere idazlanetan ikusten dugun beste buruketa bat hau da, eta nahiz eta datu batzuk falta direla pentsatu ebazpena baduela eta bakarra, gainera.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Orregatik Eliz-otoitza esaten zaio eta ez bakar baten otoitza.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0028 Horri, beroa eta oldarra zer bakar baten bi agertze-gisa direla baiestea dario eta horixe dugu, hain zuzen, Bernouilli-k gasen higikunde-teoria ematean egin zuena.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0028 Orain arte eman ditugunak atomo bakar bati zegozkiola, ontzi baten dagoen gas guztiari buruzkoak zehatz jakin ahal izateko gauza ez liratekela agerian dago.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Adibidezago: Zirrikitu batetik datorren argiaren bidean zapia baino lehen ille bat edo jar badezagu, zapian ez da illearen erraiñu bakar bat izango, batzu baizik.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Hor dago koska, erlijioa gaurko hiztegian ez da-ta hitz unibokoa, sentidu bakarrekoa.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0103 Monoteismoarekin, Jainko bakarra izanik ere, motibazioek berdintsu iraun dezakete.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 4. Aurrera gabe diodan Oihenarten goragoko hitzek argibiderik ematen baldin badigute, honako biok ematen dizkigutela soilik, eta horrenbestez poetarentzat ezin utzizkoak zirela aitortu beharrean gaudela eta, aldez aurretik pentsa daitekeenez, Oihenartek inola ere besterik frogatzen ez bada ezin urra zitzakeenak: hots, hitzaren azken vokaleari vokalez hasten den beste hitza badarraikio, bi vokale horiek elkarrekin urtu eta silaba bakarra osatuko dutela.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0225 2.3.- Idazle bakar batek berezi bide zituen garbiki (NOR / NORK) bikuna eta (NOR / NORI / NORK) hirukuna: Prai Bartolome Santa-Teresak.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Bere pretentsio bakarra heziketa sistimaz pentsatzea da, berari buruz zerbait gehiago ikusiz joan gaitezen.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 Egoera honek beharturik, eta gaisotasun aseguro nazional bakarra ezartzeko asmoz, 18 proposamen aurkeztu ziren Kongresuan.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Horietarik batek, E. Kennedy-renak, sindikatuen laguntza duenak, sistema mediko bakarra finkatzen du guztientzat, Estatuak, ugazabek eta langileek ordaindua.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0834 Geroztik, 1969ko Urtarriletik hasita, elizbarruti guztietako taldeak elizbarruti-arteko lan talde bakarrean bildu ziren eta elkarrekin egin dituzte, bai liturgi-textu berrien itzulpenak, bai lehen talde bakoitzak bere aldetik itzulitakoen berrikusketa.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0003 Eta besteak luzeak, abar gabekoak eta bakarrak: Zilindro-ardatza, axona edo neurita.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Bi medikuntza mota horiek bizirik badiraute, ez dago esan beharrik gizarteko indarren arteko jokoa ere ez dela bakarra: klase agintarien osasun sistema aurkitzen dugu, alde batetik, eta medikuntza zientifikoaren teknika eta ezagutza bereganatzeko hainbat pisu sozialik gabeko klaseena, bestetik.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Beharbada soluzio bakarra dago: Argitaletxe haundi bakarra sortzea zeruak ala ifernuak finantziatua, zientzi liburugintza guztia zentraltzen duena, kreazio literatura eta kreazio literatur itzulpenak utziaz.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0621 Uste honen arabera, hots bakoitzak zeinu bakar bat izan behar luke adierazgarritzat eta, alderantziz, zeinu bakoitza hizkuntzako hots bakoitzaren adierazgarri bakarra izan behar luke.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 (...) horrelako hitzei ortografia aldatzeari ez derizkiogu oso bidezkoa, horrelakorik egiten ez duen ortografi tradizio ez bakarra baina bai aspaldidanik nahikoa zabaldua eta errotua dugunez gero, eta euskara ikasten ari direnei zailtasun aski latza ezarriko genielako euskaldun zaharrentzako abantaila ez hain haundi baten truk.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 2.3. /n/ eta /l/ ez dira aurreko /i/ batek bustitzen dituen hots bakarrak.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Kapitalismutik komunismurako pasaialdiak forma politiko ugari har ditzake, baina haren muina bat bakarra da derrigor: proletargoaren diktadura, zioen Leninek.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 (Erantzun bat bakarra ematen dutenen artean).

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Espasak bera bakarra aitatzen du MURGIA izena kokatzen duenean esanez.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Orduan, etnikoa zer da paradisu bat edo gizarte komunista bat? Klase gabeko utopia bakarrak, bi hauk bait dira.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0025 Horrengatik, nahiz Asanblea Nazional-ean kasi denak bere alderdikoak izan, erregimena (gizon bakar batek gidatzen duenez, eta honez kanpo erabakirik ezin har daitekeanez gero), erregimena, beraz, biziki ahula aurkitzen da.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0027 Ikusiko ahal dugu, nazio-problema eta sozial-problema gauza bat bakarra direla, eta hasiera-hasieratik batera aurreratu behar direla?.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0027 Orduan, bai, ez da bi gerlarik izanen, bat bakarra izanen da, nahiz, bi pausokoa izan: herrikoia eta sozialista alegia.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Hemengo gaztedia abertzaletasunaren itxaropen bakarra da.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Bigarrena. Estatua eta Eliza zirela boteredun bakarrak irakaskintza mailan, eta beraz elkarrekin lan egin behar zutela.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 IDAZLEAK Marx ez da, segurki, sozialismaren teoriku bakarra.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Hortarako bidea bakarra da: klase burruka etengabe eta bukagaitz bat, zinez, langile klasea boterearen jabe bihurtuko bada.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Horrelakoak bere jokabide eta sinismenarekin jakintzaren egitekoa ukatuz gero, hots, kontzientziaz atikako erroak eskuratzea, kontzientziaren baitako errealitate bilakatzearen determinukeria jakintza bakartzat onartzen baitu.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Zeren bere hogei urteak bitarte Orixe'ren bizitzan bakar eta guztia izan zen euskal kultura erreus hura bere bizitzaren bigarren estadioan fite zanpatua eta baztertua ikusi zuelako, noski.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Orixek hogei urtez eguneroko bizitzan errealitate bakartzat bizi eta pratikatu izan zuen euskara eta euskal kultura (nahiz erreusa izan) orain erroetatik galtzea eta txetzea eskatzen zitzaiolako, alegia.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0029 Honekin Orixe'ren mugak, arkaikotasunaren funtsak eta huts-egiteak argitu ditugulakoan, nahiz ez justifikatu, bere liberatze erabaki bakar eta bitxi hori guztiontzat eredu eta euskal kulturarentzat funtsezko proposatuz gero, bukatu nahi dugu.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0045 Garbi dago esaten digu Benettik Marxek proposatzen digun sistima honetan, merkantzia bera eta bakar bat bi modutan dagoela neurturik: prezioan, produkzio prozesuaren erresultatu bezala harturik, eta balioan merkantzia bera produkzio prozesuaren elementu kontsideratzen dugunean.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0103 Gaia argitzeko beharrezko diren testo bakar batzuk emango ditut.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Argitalpenaren muga bat bezela au jarriko nuke: sorrerakoa du: musika-lan guzia bakar batena izatea: Domingo Cols-ena alegia.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Komunikatzen ikasteko hizkuntzaz jabetu behar da, hau bait da komunikazio-tresna nagusia, nahiz bakarra ez izan.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Hemen harreman bakarra dugu, informazioa eskatzea.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Horren helburu bakarra ulertu den edo ez egiaztatzea izango da eta, administrazio-arrazoiak direla medio, test hori erraz notatzeko galdesorta motakoa izango da eta ordenadorean erabiltzeko modukoa.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Biak dira euskara, eta biek euskara bera eta bakarra lantzen saiatu behar dute (eta kazetaritzan kazetaritzako euskara bereziki), baina bakoitzak bere arlo berezia du euskararen barruan, batak ahozko mintzaira eta besteak izkribuzkoa.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Euskara mintzatuari eta euskara idatziari trataera berezia zor zaie, zeini berea, nahiz eta helburua euskara batua eta bakarra izan.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Adibidez, zeren izenean har daiteke hormirudiko egoera bitxia oinarritzat eta egoera bakartzat hau honen ondoan dago eta antzekoak lantzeko orduan, han, ikasgelan bertan hormirudian baino elementu naturalagoak, erosoagoak eta ugariagoak daudenean?.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Klasea aldi bereko eztabaida-taldetxotan banatzea da soluzio bakarra, honek ikasgelaren baldintza bereziak eskatzen dituelarik.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Gainera, hemen ezin konpara daiteke euskaldunok euskara batua egiterakoan daramagun prozesua eta zenbait estatu zentralistek hizkuntza bakarra ezartzean eraman izan dutena.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Hizkuntza bakarraren kontzientzia sakona daramagu erraietan eta elkarren arteko harremanetarako ditugun oztopoak gainditzeko gogo bizia.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0171 Modu honetan gure haunditxo bakarrak beharbada hobeto nabarmentzen ditugu, baina gure historiatxo pobreak lehen den baino ere monokultibisten baratza pobreagoa dirudi.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 Halere, gero azalduko ditugun arrazoiengatik, hau da, sare bakarra gaur gaurkoz ez delako posible, EIKEren irtenbidea, nahiz eta aurrean aipatu ditugun akatsak hor egon, irtenbiderik onena dela derizkiogu.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Halere, ez dugu uste, arazoa, sare bakarra izateko borondaterik dagoen ala ez, beharrezko den ala ez, diskriminaziorik sortu lezakeen ala ez jakitean dagoenik, zer-nolako sare bakarra nahi dugun eta posible den ala ez lortzea jakitean baizik.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Ikastolak sortu arte Euskal Herriko irakaskuntza publikoan sare bakarra izan dugu, baina hizkuntz eta kultur kolonialismoa trasmititzen zituen sare bakarra.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Ikastolak sortuz geroztik sare bakarra beti izan da posible.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Sare bakarraren arazoa, besterik gabe planteatzea, sofisma bat izan daiteke, bapatean euskaldun sare publiko bakarra ez bada garantizatzen.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Sare bakarra ikastolak sortu aurretik bezalaxe, gaur ere posible da, baina Euskal Eskola Publikoen sare bakarra oraingoz ez da posible.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Labur, eragozpenak aurkeztera goaz: - Euskal Eskola Publikoaren sare bakarra bi zutabetan oinarritu behar da: ikastola eta eskola transferituetan eta bien arteko batasun-prozesuaren fruitu izan behar du, ez batak bestea anexionatzearen fruitu.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Lege-baldintza hauetan, gaur egun sare bakarra izatekotan, estatal-eskualdatuetan urtu eta desegin beharko genuke, Espainiako Parlamentuak Estatuko eskola publiko guztientzat dituen baldintza berdinetan.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Orduan, oso erregimen puru eta garbia agertzen da, ogi zerutik etorria ez batzuen artean beste erregimen bat, zuzen bakarra baino munduan, eta demokraziaren printzipioak aduzituz, zuzentasun posible bakarra ebokatzen da, hots, mito baten anparoan aritzen gara argudiatzen, soluzionatu beharreko errealitate soilen ildoan ibili ordez.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0204 Ez dira bakarrak, baina bai nabarmenak.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 1961ean Ekinek Buenos Airesen argitara eman zuen La crónica en la poesía popular vasca liburuan, Jesús María Leizaolak dioenez, garai hartako olerkien artean egile ezagunarenak diren bakarrak, emakumezko haiek osatuak dira.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Ez dira denak balio berekoak izango, baina altxor bakar bat aurkitzeak justifikatu egiten du gehienetan bidaia luzearen nekea.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Mende-hasierako emakume haientzat, idaztea izan zen zerbait egiteko aukera bakarretakoa.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Lehen aldiz idazle-bileretara azaltzen nintzenean (hamar urte baino gehiago pasa dira) ez nuen barkaziorik eskatu behar bertako emakume bakarra izateagatik.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Bizenta ez da, noski, euskal letretako emakume bakarra.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0626 Aditz batek objeto bakarra izan dezake.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0219 Baina ez da hori fenomeno bakarra, aditz nagusia trantsitibo edo intrantsitibo izan arauera (terminu horien erabilkuntza aurreteorikoaz), hala baita ere aditz laguntzailea aldatzen.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0220 Izan ere, hau da aurkitu dudan etsenplu bakarra.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0220 Ekialdean hasita, Zuberoera da aditz modal gehien daukan euskalkia (ahal izan, ezin izan erabiltzen baldin bada - eta nahi izan/nahiago izan) eta mendebalderaino helduta Bizkaiera da ia aditz modalik ez daukan euskalki bakarra (salbuespena euskalki guztietan semimodala den behar izan aditza da, Bizkaieraz askotan modal bezala erabiltzen baita).

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 E. Knô*rr, Diruzainak, 16 bai, bi zuri, eta J. Gorostiagak boto bakarra.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Egin dezakegun bakarra da jende xehearen interes hurbilen zaintzea (defensiba hutsa da: egin behar dugu, bainan ez zaut aski) eta geroari buruz apailatzea.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Mail orotan estrategia bakar bat behar da ipar aldean eta hego aldean, helburu edo jomuga berak direlakotz: Euskadi beregain, batua, euskalduna eta herrikoia (sozialismarako bidean).

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Botz bakar batez, ene probintziak protesta egiten du....

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Bestalde bagenuke komerzialdegi bakar bat (Ziberoa barne), laborantzako gela bat, eta abar...

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0014 Kontesto honen barruan errazki konpreni daiteke, PC-koak, militante maoistak arrestatzen ibiltzea; iraultzaren defentsako komiteen kontra joatea; SUV-eko zelulak errepresentatibitaterik ez dutela erranez boikotatzea; fabrikako, han zoko ta herriko komiteak ez onartzea... zeren-eta, hauek guztiak, ezin kontrola ditzazkete, eta beren estatuko-sozialisman aginte bakarra ukaiteko, traba egiten die.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Erakutsgarri ez dugu nehor behar alderdiaren barruan, Gure alderdia langile klase iraultzailearena da, eta bera da numeroa haunditzea helburutzat ez duen bakarra.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Beraz, derrigorrezkoa da unitate metagarrizko sistema osoaren azpian modelo bakarra eta oinarrizko arau berberak egotea.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Nola buru dezake lagun bat bakarrak hainbesteko lana?.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Batzutan gertatuko da ezinbesteko diren iragarki publikoak hizkuntza bakar batean ematen direla eta bigarrena bigarren mailako gauzetarako bakarrik erabiltzen dela, hau da, iragarkia ez ulertzeak kalte handirik ezin ekarri duenenan.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Ondorio lazgarria da, askoren ustez, kapitalismoa eta sozialismoa ez direla erakunde sozial posible bakarrak; teknofaxismo zentralizatu bat, non Estatuak hurbildik kontrolatzen bait du gizartea, hirugarren posibilitate bat bezala agertzen zaigu.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0080 Lehentasunen zibilizazioa Horregatik, guri gelditzen zaigun bide bakarra da, Estatu erraldoi bakarrari lotuak egon ordez, geure dependentzia askoren artean zatikatzea, batez ere gure gaitz bera jasaten duten herriekin elkartuz eta harremanak sortuz.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0080 Orain arteko ekonomi aurrerapenak, historikoki, pribilegiatu bakar batzurentzat soilik izan dira mesedegarri, baina ez herri xehearentzat.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0082 Jose izango da Marijoren lehen senargaia, senarra eta izango duten seme bakarraren aita. (25. or.). (30. or.).

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0082 Jose familia oneko semea da; bere amaren funtzio bakarra nobelan hori da: argi eta garbi jakin eraztea familia oneko semea dela, Marijo bere emaztegaiaren aurrean behinik behin. (35. or.).

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 (...): emakumeek emakume izateagatik uler dezaketen bidezidor bakarretik.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0045 Honek egin dezakeen gauza bakarra, harropuzkeriarik gabe, herriaren faroa dela uste gabe, eta aginte goserik gabe, hauxe da: basakeria berandutu; mundua berrituko ez bada ere, ez dadila behinik behin desegin.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Niretzat Mitxelenaren lehenagoko zenbait idazlanetatik oraingo honetara kontraste dexentea badago ere, gehien deskontzertatu nauena ez da hori, alderdi bakar hori hain masiboki bota badu ere oraingoan.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Bestela eman badezake ere, ez dago saio bakar bat Euskal Herriko irrati-sare guztian zabaltzen denik

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Nere ustez, boluntarismo politikoak eskeintzen digu irtenbide bakarra: hondamendira garamatzan egoera ez da soilki egoera linguistiko hutsa... politika orokor baten atal bat da.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 Tradizioari eutsi nahiz hasierako hitzaldi bakar bat txekeraz egiten zan sarrera gisa; baina deputaturik gehienek ez zuten deusik ulertzen, eta bigarren hitzalditik beretik azken-urreneraino alemaneraz egiten zan dana.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0062 Hizkera bakar bat finkatzea izan zan abertzaleen kezketako bat: hau gabe ezin ezertarako alkar har.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 Inperioan hizkuntza bakar bat: hau zan helburua Biena-n.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Gauza bera Eslobakia-n: 1874-ean, esate baterako, bigarren irakaskintzako ikasgu guziak hetsarazi zituen Budapest-eko gobernuak; eta 1875-ean eslobakieraz liburuak argitaratzeko baimena zuen erakunde bakarra (1862-an sortua) debekatua izan zan.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Eta Parmenide-ren arabera bat eta bakarra bada ere * Izatea, Platon-ek dio izaki-mota asko badela, adibidez, dagoena, dabilena eta dirauena.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Mutiko-aroan ba dakizu egin ohi direla bilakuntzarik nagusienak, eta uste da ezagutzen hasi den mundu berri horixe dela bakarra.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0007 1. mailakoa. Artikulu bakarra, Liseriketaren ikuspegi zabala eskaintzen duena, letra handiz eta orri osoa betez agertzen da.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Gainera, arestian ikusi dogunez, horiek dituzten atzizkiak aditzjabearenak berak dira, salbuespen bakar bat kenduta.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Zenbait aditzetako norkdun flesioetan, hirugarren pertsonean bi forma datoz: dauco, dauca, beste pertsonetan, ordea, forma bakarra: daucat (51 horr.).

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0100 Bainan bukatu gabe, zati honen muina gogoratu nahi nuke: erlatiboaren sakoneko forma beti n bakarra dela, alegia.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0100 Dakigunez, ba-da a + e e bakarra bihur erazten duen arau bat.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Turismoa zuten hautatu, hedabide bakartzat, Iparralderako.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0181 Ez dira hauek Euskal Herriko eresgailu bakarrak, bai jatorrizkoak.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0033 Eta sinesmen honen eta bere ezagutzearen iturri eta gai, Idazteunak lekukotzen duen gizon egindako semeagan, hirutan den Jainko bakarraren errebelazioa da.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0037 Hau da: benetan gaitzetsia izan den gizon bakarra Jainkoaren semea bera izan da.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0037 Sinesmena da posibilidade bakarra, ez-sinesmena ezinezkoa da.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0037 Bat bakarra, Jesukristo, gaitzetsia izan denez geroztik askorentzat (gizonentzat) ez dago gaitzespen posibilidaderik (10) Horrela bekatuaren posibilidadearen problema sortzen da Barthen teologian: Barthentzat bekatua ez da posibilidade bat, metafisikoki ezinezkoa dena aukeratzea baizik. Zenbateraino da posible ezinezkoa aukeratzea?.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0037 Benetan dena, benetan gertatzen den gauza bakarra zera bait da: Hirutasun donea, ta Hirutasun barruko bilakatzea.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0238 Egoera hau erromatarren garaitik aurrera, bederen, zetorren, administrazio-hizkuntza bakarra, eta arrazoi horregatik beragatik inperialismo edo kolonizazio-hizkuntza, latina zenez gero.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Guk proposatzen dugun eskemak, lehenago beste idazlan-pare batean ere aurkeztu izan dugunak, kontutan izan duen eta bereizten duen bakarra izan da: bakarkako eta taldekako izatea, gizonaren edo emakumearen, edo bien, partehartzea, dantza-modua nolakoa den kontu, dibujo edo linea koreografikorik elementalena eta, kasua denean, tresnarik edo erremintarik erabiltzen den ala eza.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0011 Hori ere aldatzen joango da, baina bitartean komeni zen metodo eta bide diferentetatik ari zirenek erreferentzia bakarra eta garbia izan zezaten.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Batzuk bakarrik aipatuko ditugu hemen, hala nola: Endromis O koloretsu (L) iberiar faunarako familia berria: Araschna Hbn levana (L) Espainiako bigarren taxonaren ugaritasun oso lokalizatua; Lopingia achine (scop) iberiar penintsulako biotopo bakarra Bizkaiko Orduñan; Carterocephalus palaemon (Pallas)-en bigarren taxona leku berean eta azken urteotan Aranzadi Natur Zientzi elkarteko Entomologi laborategiko lankideek aurkitutako dozena bat espezie berri, iberiar penintsularako.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Unerik gizatiartuenek, ibaia inguratzen duen zuhaitz-lerro bakarra aurkezten dute, Alboak eta Sasiarkazia naturalduak maizena agertzen direlarik.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 Musikak berak, doinu biziak eta lodiak, luzeak eta laburrak tonu desberdinetan emanaz, eresi bakarra konpontzen du.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0005 41. Hontan bakarrean datza jakinduria: guztia guztien bitartez gidatzen duen arrazoin hura ezagutzean, alegia.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 Gizalege guztiek bakar batetik baitute beren indarra: jainkolegetik, alegia.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Aralar eta Andia mendian bezala, artaldeak dira artzainei txabolen eskubidea damaien bakarrak.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0028 (...): honen zuzendari taldeak (sekula ez pertsona bakarra) Batzorde Nagusian izendatzen dira.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 Beste erakunde bat ere sortu da herrietako aktibidadeak eta aktibidade zentralak kordinatzeko, kontrol bakar batekin.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0126 Liseri errazak diren elikagaietan konposatu kontzentratu bakarra izaten da nagusi:(...).

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0162 Oso noizbehinka erabil daitezkeen kontserba bakarrak etxean gehigarri kimiko, gatz eta azukre gabe eginikoak dira baina bakar bakarrik janariaren osagarri moduan eta aldizka aldizka.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 Bat bakarra hartu zuenak, berriz, lurrean zuloa egin eta bertan gorde zuen nagusiaren dirua.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0139 Prozesu honetan, alderdi bakarra, zentralizatua eta estatuaren aparatoarekin bat bera, langileriari botere ekonomiko eta politikoa hurrupatzeko erabiderik funtsezkoenetako bat gertatu izan da: burokraziaren boterearen oinharria egiten bait du, estatal aparatoaren kontrolarekin, ekoizpen mozkinak bereganaturik.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0001 Esan genezake erru haundirik gabe, geure pentsakera dimentsio bakarrekoa dela, errealitatea aztertzerakoan, ikuspuntu baten, egitasuna ala faltsutasuna sendotzea, besterik ez dugula helburutzat hartzen.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0001 MULTIDIMENTSIONAL ANALISI METODOETAZ, ETA, GEHIENBAT, OSAGAI NAGUSIEN ANALISIAZ, LOR GENEZAKE, ERA ARRAZIONAL BATETAZ, GEURE PENTSAMOLDEARI, AZTERGAITZA ZAION, Rm ESPAZIO MULTIDIMENTSIONAL BAT, BESTE DIMENTSIO BAKARREKO, EDO, DIMENTSIO GUTXIKO, ESPAZIO BATETARA, ERREDUZITZEA.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0161 Bi aldagairen arteko korrelazioa, besteak kontutan izan gabe, korrelazio totala deitzen da, baina, korrelazio honek ez du zentzu handirik aldagai horietatik bat menpekotzat kontsideratzen ez bada, eta bestea, menpeko edo dependente horretan eraginik nabariena duten bakarretako bat ez bada.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0043 Haro honetan bera da nafar idazle bakarra.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0018 Ipar euskal lurraldeek eskari hau egin zuten: egitura politiko-administratiboak aldatzekotan, antolamendu bakar bat moldatuz geldi zitezela Lapurdi, Zuberoa eta Behe Nafarroa.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0026 Zuberoan, adibidez, tailer kaskarren batzu kenduta, zapatagintza da oraindik dirauen ia industria bakarra.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0026 Orohar izan daiteke laborari haundi batzuk ezik, ezin dutela laborantza bakarretik ondo bizi.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0104 Bakar batzuk diote kalean, afari eta festa batzuetan besterik ez: %3a.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0230 Bere eginkizun bakarra animalien hotsak imitatzea izango da.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Arrazoi horrengatik hemen eman izan ditugun esate erak ez dira diren bakarrak: galdegaiari buruz ari garela, ahalezkoak ditugula gatazkaka edo, azken batean, liburua nahi duzunetik irekita, esan zenezake han esan nahi dena adierazteko guk ezarritako moduak baino gehiago ere ba dagoela.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Gezurra ez. Gure uste apalean, hemen aurkituko duzuna egia bada, zilegi bada eta euskara batuaren normetan sar badaiteke, ez da ez egia hutsa ez bakarra eta euskara batuaren mugak ere aise zabalagoak dira.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Zer esan nahi dugu honekin? Izena eta adjetiboa, biak, sintagma bat bakarra direla eta elkarrekin harrapatu (11) harrapatu: tomar behar ditugula: (ikusi hemen II. kapituloa) gizon handia erori (12) eror(i): caerse da etxe zuria erre (13) erre: quemar da.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Eta Jesusek erantzun: - Hau da lehenengoa: Entzun, Israel: Jauna, gure Jaungoikoa, bakarra da.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0017 Errealitatea bakarra izanda ere, mota askotako galderak sortu daitezke eta, nola ez ba, era askotako hipotesisak eta erantzunak.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0017 Probetxugarri izango zaigu era bakar bateko esplikazioak baztertzea, ahal ditugun arrazoibide edo hipotesis gehienak seriotasun kritikoz onartuz.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0086 Bakar bat aipatuko dut hemen.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Demagun bi disoluzio bata kontzentratuagoa bestea diluituagoa (edo disolbatzaile bakarrakoa).

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 HITZAURREA Pertsona batzuk berehala moldatzen dira bizitzan eta gero, denborak dibujatzen duen marra luze, zuzen eta bakarra, sehaskatik hilobira joaten den marra hori besterik ez dute ezagutzen; beste batzuk, lehenengo bizitza erosoa ez zaielakoz edo, goiz-goizik bizi modu gehiegi ezagutzen dute.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0023 Ezperientzia bakarra izan zen, berriezina, eta aurrerakoan experientzia hura pintorearen bizitzan derrigorrezko abiapunto, muga bihurtu zen.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0023 Barbara Walter Iruñeko zenbait eskultore eta pintoreekin egon zen, bainan Marianorekin izan zuen kontaktua izan zen mamitu zen bakarra.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0040 Eta kriterio horiek betetzen dituen fenomeno bakarra, haren ustez, intzestuaren debekua dugu.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0106 Ez baita, Lacan-en ustez, hitza soila inkonszientearen egituraz jabetzen lagunduko gaituen bakarra.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0006 Eredu hau onhartzen ez zutenak bakar batzu besterik ez ziren: han hemenka, esate baterako, ofiziale elkarteak sortzen ziren beroteri zegozkien interesak babesteko.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0045 Adibide bakarra aipatzeko, gerra ostean Alemania-n agertu zan poesia joera bat nahiko izango zaigu: Formula, estruktura ta irudi geometrikoak hitzetan agertu nahi dituen poesia, edo deitu izan duten gisan Teknikak anpatu duen gure pentsaeraren lekuko dan poesia ().

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0014 Sutokiak (eskuharki erreketa-zonalde finkoak soilik) eta geldikinen banaketa espaziala (berez haitzuloaren antolaera bat erakusten duena) dira gutxi gorabehera antolatuak dauden habitat-egitura bakarrak.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Gaur eguneko tolosar bakar batek ere ezagutu ez duen ohitura da hau.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Zur zati bakarretik, gehienetan pagotik, ateratzen zen buru bakarrarentzakoa ez da gehiegi erabili izan gure baserrietan.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 Arko-ko Juanak, errege aulki gelan sartu zenean, erreberentzi handi bat egin zuen eta Karlos VII.a Frantziako errege bakarra aitortu zuen, eta ondoren, hartu zuen mezu jainkotiarra azaldu zion, Orleans salbatu nahi zuela, eta erregea Reims-ko hirira gidatzeko agindua hartu zuela, errege koroea jazteko eta ingelesak Frantziatik iraizi behar zituela.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Tenploek ez dituzte jadanik hiru edo bost zutoitarte edo kolunarterik; egitura handizua dute eta kolunarte bat bakarra dute, hori bai oso handia, alboetan kapelak dituztenak eta elkarrekin lotuak daudenak; aurrekaldeek ez dute aurrekoen lerdentasunik, baizik eta apainduraz beterik dauden harri gainean burutu den bordadu lan ikusgarri bihurtu dira.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Feuerbachengandik garbiki bereizten duen puntu bakarra erlijiozko alienazioari egiten dion lekua da: Feuerbachengan erabakiorra dena, Marxengan ez da Estatuaren eta diruaren mailako alienazioaren ondorena baizik.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0110 Historia ez da esentzia baten lerro bakarreko hazkundea: klasearteko burrukan oinarritutako prozesu bat da.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Nazional batasuna lortzeko ahalegin batetan 1970ean Zairek alderdi bakarra besterik ez zuen onartu.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Beste zenbait herri ere alderdi bakarreko estatu bilakatu dira, hala nola TANZANIA eta ZANBIA, (...).

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0049 Burjeseria haundiaren nagusitasun industrial eta politikoak, burjeseria ttipi hau dekadentzia segur batez mehatxatzen du, alde batetik kapitalen kontzentrazioaren ondorioz, eta bestetik, proletalgoa iraultzailearen gehitzearen kausaz; egiazko sozialismoaz xori bi tiro bakar batez hil zezakeela uste ukan zuen.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0051 Kontuan har bedi, sozialismo honetarako, bizimodu materialaren harremanen aldatzeak ez duela, ez eta urrundik ere, esan nahi burjes egintza-gobernamenduaren abolitzea, berau posible egiteko iraultzaz baliatu behar baita eta ez bestez, aitzitik, hauxe esan nahi du, halako erreforma administratibo batzuk, burjes egintzaren oinharriaren beraren gainean, egitea, eta beraz, erreforma hauek ez dituzte kapital eta lan alokatuaren arteko harremanak ezertan ere aldatzen, eta egiten duten bakarra, gehien gehienik, hauxe dateke, burjeseriari bere gobernuaren kostoak guttitu eta bere Estatu-etxea erraxagotu.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0051 Hona hemen burjes sozialismoaren azken hitza, serioski esan duen bakarra.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0092 Zima nazionalaren ideiala aldez aurretik izan zen oso modu subjektiboan landua, somakari bakar baten inpresioren bidez, sarritan.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0064 Hiritar kale batean, K: Sendejan esatebatetarako, zer da gaur egun herri txiki bateko bidean (hau beraren kale bakarra dela esatea dago) ematen ez dena?.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0527 Kobetako kaleak parroki elizaren atzekaldekoak ez du trazadura erregularra, zerbait anarkikoa baizik, eta bertan gehienbat oin bakarrekoak diren eraikinak altxatzen dira, isuri bakarrekoak eta, kalearen izenak berak adierazten duen bezala, kobak edo ardandegiak estaltzen dituzte.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0601 Nabe bakarra dauka, berori laukizuzenekoa, eta absidea.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0057 Arte ezagugarria, orduan, seinale multzo bat ez, baina seinale bakar da edo bilakatzen da.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Ez dago bide bakar bat baizik: saiakuntzarena, haztamuka egiten den saiaketarena.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Irakurrerak, ahozko bilakatu aurretik luzaroan ideia-begizko izana, bide bakar batetik jotzen du: izkribuaren hitzak orokorki eta osoki ezagutzetik; eta hauxe da irakurkera orokorraren kakoa.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 D. ELKARRIZKETA Bideo-produkzioen munduan sartzeko era erraz eta arriskugabea elkarrizketa grabatzea da, batez ere kamara bakarra izan eta lekuz aldatzerik ez duzunean.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 x jauna kolore bakarreko eta, ahal bada, kontrastea egiten duen zerbait atzean duela eseriko da.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0063 Hau da, batzuetan ezin da, inguruneko baldintzen eta komunitate-konposizioaren arteko erlazio bakun eta unibokoa aurkitu: antzeko baldintzadun areek espezie desberdinak alojatzen dituzte beste amankomun batzuekin batera, eta horren azalpena, gertaera historikoen kateamendu bakarrean bilatu behar da.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0016 Baina ez da eritxi bakarra.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 Bestalde Langile Kooperatiben Elkarteko presidentearen iritziz, iazko urtean enplegua sortu sektore bakarretako bat kooperatibena da.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 8. Elizak zerikusi handia izan du hizkuntzarekin
a) izan ere, luzaroan elizako idazkiak eta sermoiak izan dira hitz lauezko eredu bakarrak.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 b) sermoigintza izan baita luzaroan euskal literaturaren gidari bakarra.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 d) luzaroan erlijio izkribuak predikuekin izan baitira hitz neurtuen gidari bakarrak.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 c) merkatal ekonomiak jasan zuen zartaduraren ondorio bakarra da.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Elurte haunditan ezik, ez zen mendian otsorik ikusten, eta artzano bakarra gelditu zen herri guzian.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0086 Teoriaren eta praktikaren artean sarritan eman ohi diren kontraesanak ebitatu behar dira, esate baterako, behaketa eta esperimentazio ohiturak garatu nahi izan arren, praktikan liburu bakar bat ikastera, azpimarratzera eta irakurtzera mugatzea.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 - Solas erritmikoak egokiak dira haurrek ongi ikus dezaten bertso batetik bestera dagoen aldea eta aldi berean nola dauden elkarturik frase musikal bakar bat osatuz.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 - Haur batek, xirulaz soinu bakar bat emanaz, frase musikal baten lehen zatia kantatzen du, eta beste haur batek osatu egiten du frasea, beste soinu batez erantzunaz.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 - Irakasleak emandako eskema bat erabiliz, haurra bere kreatibitatea garatuz doa, asmatuz, ezagutzen dituen irudi ezberdinez baliatuz, erritmo bakar batez erantzun ezberdinak emanaz.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 - Lau haurren artean libre asmatzen dute, erregela bakar bat errespetatuz.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Oso handia eta begi bakarra zuena.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0160 Mende luzeetan euskaldunak ziren bale-arrantzale bakarrak Europako mendebaldean.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Hirutasuneko hiru pertsonak Jainko bakarraren agertzeko hiru modu soiltzat ulertzen zituen. Ik. Hirutasun txit santua.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 9. Altxerri (Aia-n, Gipuzkoan)
Gipuzkoa eta Lapurdi ziren, zazpi herrialdeetan, hormetako artedun aztarnategirik ez zuten bakarrak.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0051 Erregeren alaba bakarra, zintzurrian oilazko hezurra trabatu eta hil hurran zegoen.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0149 Zail hitz bat bakarra kentzen.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0155 Ulises-ek Polifemori bezala erraldoi honi ere atxilotuak begi bakarra itsutu eta ardi artean bere lezetik ihes egiten diote.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Jainkozko eta gizazkoen arteko hurkotasunari buruzko atal hau amaitzeko hausnarketa bat oraindik: Indoeuropar mitologian somatu dugun urruntasuna komentatzerakoan aipatu ditugun bi pertsonai bakarrak, Romulo eta Herakles alegia, jainko nagusien seme ziren.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Errepikapen antzua ez balitz urruntasun berori azpimarratzeko ekarri genituzkeen jainkoekiko nolabaiteko hartuemana ukaniko beste pertsonaiak ere, jaun haundiak ziratekeen denak, jainkokume ez izan arren: Yayati, Zerura igo zen errege unibertsala, Eneas, Troiatik ihesi eta Erromako lehen hazia erein zuena, Paris, sagarraren hauzikoa, Starkathr gerlaria eta beste bakar batzu jainkozko nagusiekiko harremanetan izan dira zeinbere modu berezian.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Indoeuropar mitologiaren arabera kosmosa bat da, eta bakarra.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Seme bakarra izan zen eta ezkonge bizi izan zena.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 A fonema eta bere ingurua aztertu dugunean, ezer bakar bat dugu; eta zitezken aldaketa forma bereiziak, bere baitan egiñak zirudien.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Esanahi orokor horren adierazpen bakarra, hauxe iruditzen zaigu: hastapeneko ahoskiak izatea.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Eta izan ere, arazo horrixen planteatzean eta arakatzean dagoala uste dut, euskeraren korapilloa argitzeko bide bakarra.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0206 Izenetan, ez dugu gehiegirik, bainan bada zerbait; idatzietakorik, bat bakarra dugula uste dut: frantses batek idatzia utzi zigun URTZIA, jainko izen bezela: ur = or araua ikusi dugunez ORTZI forma ere gauza bera dugula, argi dugu.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0011 Harentzat Naturaren zientziá zen egiazko zientzia bakarra, eta fisika esperimentala Naturaren zientziaren parterik inportanteena.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0129 Polemika hau autokontzientziák substantziaren kontra zerabilan burruka baten filosofiazko maskarapean peleatu zen; mirakuluen ebanjeliar istorioak berezko modu batez eta komunitate erlijiosoaren golkoan sorturiko mitoak ote ziren ala sinpleki ebanjelistek berek fabrikatuak ote zireneko arazoa, puztu egin zen, azkenean Historia unibertsalari bidea markatzen dion potentzia dezisiboa substantziá ala autokontzientziá ote deneko problema bihurtu arte; azkenez, Stirner, anarkismo modernoaren profetá, etorririk Bakunin-ek beronengandik asko baino gehiago hartu du eta kontzientzia subiranoa bere Bakar subiranoaz koroatu arte (7) Engelsek Max Stimer-en (Kaspar Schmidt-en pseudonimoa berau) Bakarra eta beronen jabegoá izeneko liburua aipatzen du 1845.ean publikatua. (Editorialaren oharra).

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0068 Horixe izan zen Arestiren interbenzio bakarra.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0186 (Osterantzean, artikulo bat ere idatzi zuen, gai horretaz, baina, ANAITASUNAren edizio batetarako prest zegoenean, telefonoz ots egin zigun, erretiratzeko aginduz. Artikulo arrazoitsu bezain poetikoa zen, giputzen arrazoi soziolojikoei botatzeko modukoa, eta bakarra) (355) ANAITASUNA-n izanen dena, aurki.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0219 Ibon Sarasolak ere urte honetan (1971) argitara ematen du bere Euskal Literaturaren Historia liburua (407) (Arestik sarri esan zidan bezala, Mitxelenak nori izugarrizko benerazioa bait zion idazle gazteen artean, errespetoz begiratu izan duen entsaio bakarra Ibonen hau izan da), gai honetaz, euskaraz ematen den aurrean liburua (Orixerena ez baizen aldizkarietan baino agertu).

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Bestalde, pertika bakarraren ordez bara bikoitzak erabili zituzten gurdi arinetarako.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Horrela, zaldi bakarraz eraman zintezkeen, ordurarte bezala bi erabili beharrean.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0042 Badira baita ere lokomotora Diesel-mekaniko bakar batzu, (...).

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Ikerketa zabaletik Vitoriako bizipen zehatzetara jaistea da gure axola bakarra.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Bizimodu modernoak erakarritako gaitasun murrizte honi frente egiteko ia bide bakarra kirolena dugu egun.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0025 Ikasleak nahi duten eran ibil daitezke eta elkarrekin hitzegin, baina hiru hitz bakar horiek erabiliz, nahi duten intonazioaz, erritmoz, keinuz, besteek ulertzeko moduan.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0050 Humboldt-engandik hasita, ordea, Korzybski-ganaino badago hats bakar baten ekarri etengabea, argi egile: hizkuntza bakoitza munduaren ikuskera jator eta berezia da.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0070 Badago beti mamiaren logikazko erakera bakar bat, erakera edo moldakera horretan taxutzen diren izakiak zein-nahi izan arren.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0134 Alde batetik, beraz, munduko buru-hausteen sistema dago, soluzio eta sasi-soluzioak barne (mundua nola sortu zen, gizona nola agertu den munduan, heriotzaren ondoan zer dagoen, eta abar); eta bestetik, hizkuntza moduko sinboloak, itxurazko pasadizutan haragiturik (lurraren azpitik bi herensuge atera ziren, elefante batek haur bakarra jan zuen, ugaldeen ondoren izadia eta gizadia adiskidetu egingo dira, eta abar).

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 1) JAKITATEAREN BITARTEKOTZA
Askotan esan izan da ikusentzunezko metodo modernoetan irakaslea ez dela ezagutzaren iturri bakarra; izan ere, sistematikoki erabiltzen bait dira soinua, irudia etab.; eta, horrela, eredu eta dokumentu asko sartzen dira irakaskuntzan.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Jakitatearen (hizkuntz ereduen) bitarteko bakarra ez bada ere, bera da oraindik medien bitartekoa.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0062 3. Ohar garrantzitsuak
a) Ikaskuntza linguistikoaren eta soziolinguistikoaren objektuak sailkatzearen lehenengo muga teoria gramatikal bakarra aukeratzeko zailtasunetik dator.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Euskara batua eta euskalkien fonetika.
Euskara batuak (idatzaraudi den aldetik) eta euskararen bateratze prozesu soziologikoak berak, ez dute ematen fonologi interpretazio bakarra zenbait puntutan.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Adibidez, tz bi letraz osatzen da, baina fonema bakarraren adierazpena da (digrafo bat, beraz).

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Azkenik, lan orokor batzu egiten dira, zeinak hiru sailak multzo bakar baten zati gisa ikusten laguntzen bait dute.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0089 Zuberoak, (Maule, Atarratze) zenbait lurralde behenafarrekin (Iholdi, Baigorri, Donibane-Garazi, Donapaleu) eskualde bakarra egiten du.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 Hirugarrenez, egun dauden irakasleagoaren formazio eta birziklapenerako programek, kontsumitzaileen egoeraren arlo hautatu urri batzuk bakarrik ukitzea egiten dute posible, ohizko asignatura bakar bat edo gehiagoren barruan.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Hortaz, merezimendu bakar bat aitortzen diot neure buruari: neure kezkaz eta larritasunaz gain, giza-kondairaren aurpegi jasangaitz bat, etengabe denontzako aldakuntza mingarrien sortzaile (eta onartu ezina, beraz) azaltzen saiatu izana.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0099 Eraikikuntza horren oinarrian, azkenik, bultzada bakar bat aurki daiteke: kolonizatzailearen helburu ekonomiko eta arima-barnekoa.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 Lehen taldetatik mogitzen ez den pertsona bakarra idazkaria da.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0118 Eta euskara da egungo egoeran bi elkargoak batera ditzakeen elemendu bakarra.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Haristoy'n aurkitu diranak hauek izan dira: 9 marrazki eta grabadu bakar bat.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0006 Honetan, gizon bakar baten indarrezko ekintza bat soilik ikusten du.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0032 Baina gertatzez, kondairaren epe batzuetan gizonak izan duen protestabide eta kontsolamendu bakarra da.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0062 Gorputza, izatea, sustantzia, ideia erreala bakar eta batbera dira.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0072 Orain inork une determinatzaile bakarra balitz bezala tesi hau okertuko balu, esakun kaxkar, abstrato ta absurdo bat bihurtuko luke.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0048 Eta konzienziaren osotasunera eltzeko da bide bakarra ta egokiena kritika.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0121 Aitzitik, iraultzara ailegatzeko modu bakarra burruka harmatuarena da.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0148 Burruka hau da oligarkiak ezin bereganatu duen nazional arazoa erabaki dezakeen bide bakarra.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0185 Hirugarren aroaren erdialdeko bat izan zen bi familia hauen guraso bakarra.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Albainu bakarra zen ala bat baino gehiago kiribildurik?.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0013 Honela, singular edo bakarrerako hiruzpalau forma dago (zuren araueraz), egintza edo egoera elemendu bati bakarrik dagokionean, eta beste hiru anitz edo pluralerako, egintza edo egoera horren sujetoak bat baino gehiago direnean.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0040 Mende askoz medotarrak izan ziren eskualdean jabe; gerora, K.a. 500 urte inguru, Ziro pertsiar erregeak Media menderatu eta inperio bakarra eratu zuen, bere seme Kambisesek eta hiloba Dariok zabalduko zutena.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Garai hartan Mediterraneoa zen itsaso garrantzitsu bakarra: Horregatik zebiltzen Espainia, Frantzia eta Austria penintsula haren jabe egin nahiean, germaniar enperadoreek mendetan zehar egin izan zuten bezala.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Uraletako esmeraldatokiak aurkitu ziren arte, harri preziatu horien hornitzaile bakarra zen munduan.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0034 Zeharo frogaturik gabe baldin badago ere, oraingoz garai honetako baserri berri bakar bat ezagutzen dugu: Uribarriko Basaizpe edo Urtia(g)a-azpikua izenekoa.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0139 Bide bakarra, pedagogia liberatzailea da, zapalduentzat ez baina, zapalduekin eginiko heziketa liberatzailea, elkarrizketazko harremanen bidez.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0140 Egintza delako salbabide bakarra.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0018 Gainera, ez dauka margo bat bakarra, baizik eta begira zer margo daukan poltsikoen ertzetan!.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Formak marraztea edo ebakitzea da baldintza bakarra eta ariketaren abiapuntua, gero beste zerbait bihurtzen baldin bada ere.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0141 Gizarte zibilean baliozko kriterio bakarrak egitateak dira, ekintzak.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0030 Soziologilariak ez du aztertuko horrelako gizon bakar batek egina, gizartean zenbaitzuk, zergatik, nola egiten duten baizik.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0003 MS-DOS disket-unitate bakarreko sistemetan

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0006 Disko-unitate bakarreko ordenadorea baldin badaukazu eta bigarren disko-unitatea instalatu nahi baduzu, ondoko urratsak segitu: 1. Aurreko paragrafoetan esan bezala, kendu estalkia eta disko-unitatearen txasisa.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0006 5. Ipini arretaz disko-unitatearen txasisaren multzoa, disko-unitatea bakarrarekin, buruz behera bigarren unitatearen ondoan.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Hobari printzipala hau izaten da: txingurri erraldoiek maite ez duten barazki bakarra dela hau.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 4. Hasierako multzoko elementu bakoitzari bukaerako multzoko irudi bakar bat, eta ez gehiago, asignatzen dioneko zenbaki multzoen arteko aplikazioa.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 20. Inkognita bakardun inekuazio bat emanik, grafikoki ebatzi, bere bi atalak planoan adieraziz.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 21. Lehen edo bigarren mailako inkognita bakardun inekuazio sistema bat emanik, grafikoki ebatzi.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0196 Eta textu guztiak hartu ordez, bakarra aztertuko dugu: Gernikako Arbola.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0249 M. Barandiaranen lanek bestetik joera honetako autore bakar bat aipatzekotan, horiek guztiek egin dute atsotitz-mundua tresna garrantzizkoa izan dadin euskal kulturaren linguistik eta antropologik ikaskuntzan.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0097 Eta hemen beharbada, datorkigun etorkizun horri buruz gogoeta egitea komeni litzatekeenez, bihoaz honako Julio Caro Barojaren hitz hauek zeregin horretarako: Uste dut, zera, kultur modu bat bakarra besterik ez kontutan hartzeak duen arriskua salatu eta aurre eman behar diogula, hots, laburreko kultura hau denari alegia, abiaduraz beteari, ez denbora ez eta espazioa ere ezer axola ez zaizkiola dirudienari eta gauza baretsuen balioa defendatu egin behar dugula, gauza naturalena, mendeetan zehar naturak eman izan dizkigun gauzena eta azkenaldian munduan bizitzen ari garen esperientzien arabera, beroriek amaitzeko prest dagoen gizaki-mota moderno honek, errespetatzen ez dituenena; izan ere paradoxa dateke, naturak basotan edo petroliotan edo eta burdinetan, direnak direla, beren helburuekin milioika urtetan zehar metatutako energiak, orain soldatapeko gizontxo batzuk, ez ia milioika urtetan, baizik eta ehundaka urte gutxi batzutan xahutzea.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0159 Mamuta oso urria zen nonbait gure lurraldean eta gaurdaino bederen, hondar bakar bat aurkitu da Deban.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0283 Garai hartan parrokia, nabe bakarreko eta zurezko sapaidun eliza txiki bat baino ez zen izango, Igartza Jauretxeko kapera erantsita zuela.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Baina azken batean eta funtsean errealitate bat eta bakar baten ikusalde edo alderdiak baizik ez dira.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0385 Eta Ebanjeliotik bi gauza hauek dakizkigu: bata, Jesus dela artzain bakarra; eta bestea, Pedro ere artzain dela.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0385 Kargu horretarako deituak izan direnak Kristo Ararteko bakarraren zereginean partaide gertatzen dira.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0063 Eta badakigu lan klase hoiek guztiak pertsona bakar batek egiten dituela, edo egin behar lituzkeela behintzat.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0155 1973: Bat bakarra izan da irabaziak lortu dituena, litroko pezta batetik bira bitartekoa, eta berak kalean hartzaileei saltzen die.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 Espedizio hartan goidura handiko untzi bakar bat zihoan; helburu hau zuten: Terranova, Nueva Frantzia, eta Acadia izeneko lurraldeak ikertu behar zituzten.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 Itsasotik kanpo, alabaina, lehorrean alegia ez zuen ezeren esperientziarik, mariñel honek Frantzia-ko koroarentzat lurralde berriak idorotzea zen haren asmo bakarra.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0129 Hain izan zen horrela, non Almirantazgoaren ordezkari eta Geographic Real Society delakoaren fundatzaile zen John Barrow-k, leku ezezagun hauek ibil zitzaten, 7.500 liberako sari bat esplorariei, bakarra izan nahiz taldeka, Parlamenduak izenda ziezaien, iritsi zuen.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0055 Balada honen bost aldaera, nafarrak denak, ezagutzen ditugu; gai hau apartekoa da, zeren eta, herri kanta ez izanez gero, zaila bait da euskalki bakar batean dagoen gai bat aurkitzea; oraingo honetan gertatzen den bezala.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Eta aldaketaruntz hurbiltzerakoan zaila gertatzen da Prehistoria, Protohistoria eta Historia munduak taula bakar batean zehazki banatzea.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 - Ba dira ola bakar batzuek ere, arotz ermenteri eta eihera (errota), gehienak komentu eta jauntxoenak, noski.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0177 Medio bakarra askatasuna da, eta euskara hizkuntza ofizial bilakatzea.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0417 Piloa da planketaren barnean askatasuna exijitzen duena (planketa kontzertatuaz mintzatu gara) eta asko eta asko (% 84) monopolioa (Argitaletxe bakarra) indar guztiez gorrotatzen dutenak.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0227 Bihotzeragina da arrazoipide bakarra, eta ez arrazoinamendu logikoa.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Kasu bakarra dugu.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0038 Dokumendu horietaz baliatu gara funtsean; ez dira, ordea, bakarrak.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0092 Goiherrin, berriz, bailarako produzioaren bataz bestekoa baino handitze ritmo bortitzagoa lortu duen sektore bakarra, oinarrizko metalgintza izan da.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Sozio-profesional kategoria guztietarik bakarra da, bere aurrerakuntzatik proportziorik handiena Aurrezki Kutxatara eta Langile Kutxara ematen ez duena.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Beraz, barneko esperientzia bat izango litzateke, azken batean, erizpide bakarra.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Kontakizun hauek, guraso guztiek esperientziaz ezagutzen duten gauza argitzen dute: hondo-hondoan, Jainkoa dela gizaki berria ematen duena (beti ere bakarra den gizakia).

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Ura eta Izpiritua gauza bat bakarra dira, edo bat datoz (1 Jn 5,8).

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Izar errati hauetarik Lurrera irixten zaigun gauza bakarra atmosferako kapa altuenetan geratzen den hautsa da.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0057 Besterik gabe Jaunari eskatzen zaio, (Aralarko) Sinai mendian erakus dezala, bera dela Jainko bakarra eta Mendi sainduen motiboa poesia politikoan xit zabaldua dago.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0012 Baina kutsaduraren eragina egiaztatzeko era bakarra, diagnostikoa banaka egitea da.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Bestalde, aipatutako ihardunaldiek onartutako printzipioen artean (erabilerari errespetua eta tokiko izen bakarra) ez dira betetzen legearen 3. atalean esaten denarekin: Izen hauek oso ezberdinak izanez gero, bide-seinaleei buruzkoetarako, biak ofizialtzat joko dira ampsup11;.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0051 Hau honela izatearen arrazoiak, xinpleak dira, ingurune egoki batean jarriz gero, bizitzeko eta ugaltzeko duten ahalmen ikusgarria eta beren kromosoma bakarrean lanean aritzeko ematen dituzten erraztasunak beste batzuren artean; bestalde, lehen aipaturiko moduan edozein gene berenganatu eta adierazi dezakete.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Orduko giroan zegoen kezka zen eta gure hizkuntzak iraun dezan nahi badugu, bide bakartzat jo eta jotzen delako.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Joan den XVII. UEUren baitan (1989.ean) ospatutako Euskal Kimikari Ikerlarien Hirugarren Biltzarreko sarrera-hitzaldian Jose Mari Elortza doktoreak esandakoa aipa daiteke orain: Kimika saila sortu zenean 1977.ean, liburu bakarra zegoen kimikaz euskaraz, gerra aurrean argitaratutakoa.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0020 Eskritura Santuen atalen baten itzulpen formalaz daukagun testigantza fidagarri bakarra Ecclesiasticus liburuari buruzkoa da, apokrifoen artean sartuarena.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Bizpahiru saio eginak zituzten itzultzaile guztiek talde bakarrean bildurik; eta lanaren jardunean konturatzen ziren, zenbait esalditan ez zegoela itzulpen batera etortzeko eragozpen haundirik; baina konturatzen ziren, baita ere, zailtasun haundiak zeudela askotan, denek itzulpen bat-bera onartzeko, euskalkien ezberdintasunak zirela medio.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Iragan hori aintzakotzat hartzeak zirudien, bada, euskalkietan barrena azkenorduan sortutako txokokeriak zapuzteko eta baztertzeko bide bakarra eta, beraz, batasuna eskuratzeko giltza.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0062 Batuketarako egokia den ingurunean (disoluzioan), kimikoki berdinak diren bi molekula (antigenoa edo antigorputza) bata bestearengandik bereizten dituen gauza bakarra batak atomo erradioaktibo bat atxekirik izatea delarik, lehia egiten dute antigorputz edo antigenoarekin batasuna lortzeko.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0067 Aztertu ditugunetatik, T. M. batzuk ezagunak dira, baina badaude berriak ere: CEA (Ag. Kartzinoenbrionarioa), CA 19-9 (Karbohidratodun CA 19-9 Ag.), CA-50 berria (CA 19-9arekin erlazionatua, baina hura legez inmunoglobulina Ig. G izan beharrean Ig. M dena, eta hura ez bezala Lewis positiboetan ere agertzen dena), TPA (ehuneko antigeno polipeptidikoa), T. M. multzo honetako poliklonal bakarra), eta TATI, berria hau ere (Tumor Associated Trypsin Inhibilor).

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Hemen ez da fonemaren definizio bakarra emango.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Britainia Handian ez da, ondorioz, testu konstituzional bakarra eta idatzia egongo, botere guztien gainetik egongo dena.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Gazte iraultzaileek zera esan zuten, langile zein lantegiei dagokienez PCFren dispositiboa ez zela pentsa zitekeen bakarra; beste bide batzu bazeudela eta langile mugimendua delakoa fikzio bukatua zela, edo areago, atzerakoia zela.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Bigarren eta hirugarren etapetako shurarik gehienak, ezkerraldeko militanteen ustez, shura horiak ziren, beren zeregin bakarra produktibitatea gehiagotzea, poliziarena egitea, kapitala zerbitzatzea zelarik.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Amazonasetan, ordea, Kolonbia ta Brasilen artean bizi diren tuskanos indioen artean, nahiz eta beraien artean hizkuntza asko erabili (tribu bakoitzak berea), Tuskanos direnek euren burua herri bakartzat sailkatzen dute, kultura-ohiturak berdinak bait dituzte (Calvo Buezaz p. 33).

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Borondate kolektiboa jarraitzea da, orokorki esanda, giza taldeen askatasunarentzat bide bakarra.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Mya arenaria espeziearen iparraldeko populazioetan adibidez, latitudea laburtzean luzatu egiten den eta, azkenik, toki meridionaletan bi periodotan banatu egiten den iraupen laburreko periodo bakarra agertu da (ROPES ampamp; STICKNEY, 1965).

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Gametogenesiaren hasieran tenperaturak duen eraginari dagokionez, portaera-eredu bakarraz mintzatzea ez litzateke zuzena izango.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Gogoan zuen bakarra zera zen, ohol baten gainean jotzen zutela eta joera horri ematen zitzaion izena: Kirikoketa edo txirikoketa.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0305 Maitatua eta maitalearen elkar aditzea forma urdin argi eta moreetan plasmatzen da, korapilatuz eta elkar osatuz, mugimendu diagonala duen gorputz bakarra moldatzen dutelarik. Hondoaren gau urdina eta beronen galaxiak konposizioaren oinarri dira.

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0010 Estatu sobietarraren indarra kontutan hartu behar da, bere inguruan direnak ugari dira, nahiz eta lotura ideologikoak ez izan bakarrak, ekonomikoak eta militarrak handiak direlarik: Kuba, Angola, Namibia, Mozambike, Etiopia, Ekialde Hurbila, Vietnam eta bere influentzi eremua, Ekialdeko Europa....

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Rebuschiren artikulua da, eta ez da harritzekoa, euskararen konfigurazionalitatearen arazoari zuzenean aurre egiten dion bakarra.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Atzerritik ordea, galde hau egiten da maizenik: Perestroikaren aukera, zer dugu finean: sistemaren krisisaren ezagupena, non eta aterabide bakarra atzera jotzea bait litzateke, hau da, eta 1917tik zenbait autorek presagiatzen duten bezala, kapitalismorantza bideratu beharra, edo sistema konbergentzia baterantza behintzat, ala Moskuk baieztatu bezala sobietar gizartearen oinarri espezifikoki sozialistekiko aurrerapausu ikusgarri baterako kondizio-jartze bat dugu?.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Finean, liburuak arnasa har dezan eginiko zatitxoak, edota liburuak ez ezik, ideologiak berak ere atsedena izan dezan, honen aurka egoteko arriskurik izango ez duen literatur moeta bakarra eginaz: idazlearen pentsamendua konprometituko ez duena.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Elkar dezagun adibide bakar bat: semaforo gorria arrisku-sinbolo gisa mundu zabalean onartu da, halaxe hartzea arrazoizkoa delako.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 Altzo perikardikoaren aurrean kokaturiko gonada handi bakarrak gonoduktu bi ditu, hau da, gametoak ez dira nefridioen bidez ilkitzen.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0430 Garun gainean zelula bakarraz eratutako begi-orban txikiak egon daitezke.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0171 Alabaina, kobazuloetan bizi ziren geure arbasoen hizkuntza ezagutzen ez genuelarik eta ezagutzeko bitartekorik ere ez geneukalarik, zer eta asmatzea zen horretarako geratzen omen zitzaigun bide bakarra.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 5.5.2. Inprimatuak. Hauetan, oro har, mila ale ala bakar bat pare, edizio bereko guztiak erabat berdin izan ohi bait dira.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0044 Franco hil zenean, eta 1975ean hil zen, bere gisa gainera, orain 15 urte alegia, Euskal Herriko egunkarietan ziharduten 178 kazetarietatik 7k bakarrik zekiten euskaraz mintzatzen, eta bat bakarra ari zen euskarazko orrietan idazten.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0044 ALDI ARRISKUTSUA ETA BORONDATETSUA. Idazteko gogoa zuten euskaltzaleak eta frankismoaren zerbitzuko komunikabideetan lanik egin nahi edo ahal ez zuten kazetari tituludun bakar batzuk bildu ziren gerra ondoko euskal kazetaritzara.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0275 Agirreren ohiturazko eleberriak herriko jendez beteak daude, baserritarrez eta arrantzalez jendeztatuak, euskaraz mintzatzen diren talde sozial bakarrez moldatuak ia.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0277 Eta aukera bakarra gelditzen zaie gehienez ere menditar, baserritar eta arrantzale horiei: noiz edo noiz beren ahots propioa testuratzeko borroka egitea.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0085 Teoria zientifikoaren ardatza ez da teoria isolatu bakarra izango, Popper-ek zioen bezala, ikerketa-programaketa oso bat baizik.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Goiko bi eskakizun horietariko bakar bati lehentasuna ematekotan bigarrena goraipatu beharra ere aski zehatz azaltzen digu txostengileak, horretan Gotzon Egiarekin gogaide agertzen delarik, honako hau aitortzean: .

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Zeinahi bide hartzen dela ere, hiru baldintza eskatuko nizkioke nik horrelako langintza bati: a) Euskaltzaindiaren gidaritzaz jardutea: guztioi komeni zaigu, horrelakoetan, teilatu bakar baten babesean jardutea eta, elkarren arteko tirabirak bestela ezin konponduzkoak gertatuko balira, azken instantzia amankomun bat eskueran izatea.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 1689ko apirilaren 15ean kaleratzen zen bi mende geroagora arte bakarra izan zen lege hau.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Emakumezkoari dagokionez, gauza bat bakarra esango dut: orain dela gutxi plazaratu zen datu batek zioenez, etxekoandreen artean ehuneko 87-k gaisotasun bat sufritzen dute beren lanaren ondorioz.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 b) Giza harremanen iturririk ohizkoena da eta gizakia gizartean murgiltzeko, ia bide bakarra.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Horrela: I. Ez gara munduan bakarrak. Ez gaude bakarrik.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Bere eginbehar ia bakarra Erakundearen eskubideak bermatzekoa izango da (Batzarreak lehendabizi eta gero Aldundiak ere bai), honek administrazio xedez baino ez zuelarik erabiltzen.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0014 Sintetikoek ia ez dute aipatzerik merezi, hain ezagunak izanik, baina hona ale batzu: bakarra ageri da: ceutzan (haiek, noski).

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 Ibaiaren bi bazterron arteko lotura bakarra orain gutxirarte, Bizkaiko Zubia izeneko zubi-zintzilikatua, Areeta aldean.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Herri hortatik pasatzean eta bide ertzean, goratxoago aipatu dugun meatzaritza lanari eskainitako oroigarri bakarretariko bat.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Huraxe izan zen egin zuen ohar bakarra.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 Orduan, orain arte egina dagoen bakarra zera da: lan eta azterketa hauen bilduma eta galdera-erantzun batzuen aukeraketa.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Itsaso horrek dena estaldu zuelarik, lehengo hizkuntzen agerbide bakar hau gelditu zela, alegia, eta erromanizazio garaian ere salborik atera zela.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 EUSKAL HERRIKO AHOZKO LITERATURA Euskal Literatura ez da melodia bakarrekoa, edo soilik ahozkoa edo soilik idatzizkoa.

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Aldez aurretik onartuz euskal literatura, haren helburua, inguratzen gaituzten literatura nazional onenak imitatzea izango da, kalitatea izanik ikusmira bakarra.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Nukleo bakoitza talde-buru bat bakarrarekin aurkitzen da beti, eta pertsona nagusia izango da bere nukleoaren buru.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 @- berez puntu bakarrekoa litzatekeen estrofan. 2 eta 3 puntu desberdin erabiliz.

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0255 Lurzatia Zentsuaren eginkizunetarako lurzatia edo barruti biribila deitzen zaio muga bakar baten barnean dagoen lur-eremuari, hau da, nekazal ustiategiarenak ez diren sail, edifizio edo urez inguratutakoari.

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0403 - Establezimenduaren definizioan iharduera-homogenotasunaren erizpidea erabiltzen bada, lokal berean batera egon daitezke enpresa bakarraren establezimendu bat baino gehiago, baldin eta establezimendu horretan kontabilitatearen (edo estatistikaren) ikuspegitik begiratuta banangarriak diren lanak egiten badira, eremu desberdinetakoak izanik ere.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 Zerbitzu bat bakarra komeni da azterketagai hartzea, bestela, harahonako gehiegi egitekoa arriskutan sartuko ginateke.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 2.4.2. EUSKAL IZENEN ZERRENDA Leku-izenen zerrendetan, ezkerraldean Instituto nacional de Estadistica delakoaren kodea (edo hau azaltzen ez denean beste partikular bat) eta orain arteko izen ofizial bakarra agertzen da, eta eskuinaldean, euskal izena.

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0027 Han zeukan eginbehar bakarra, eginbehar pozgarri eta utziezina, hitz haiek errepikatzea zen, bere barruko sentiera hitz haiekin gozatu arte.

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0049 Eta horixe da, noski, geurekoikeriaz nor bere barruan gorderik egoteko eta ez besteri eskuzabalez emateko joera dugun gizakiok erabil dezakegun neurri bakarra.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0019 Kontuz! N.A.N. kadukatuta baldin baduzu, nahiz eta berritze irargia eraman, ezin izango duzu muga Toki ofizialetatik igaro, kasu horretan, pasaportea erakustea da modu bakarra.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0159 Antzerki konbentzionalean aktoreak profesionalak badira, pastoreletan espektakulu herrikoiak diren aldetik, herri bakar bateko auzokideak dira aktoreak.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0091 IRABAZIAK / LANSARIA / AINTZINATASUNA / LAN-MAILA / BERARIZKO ORDAINKETAK / ARAUPEKO HOBARIA / LANTOKI-OSAGARRIA / BEREZKO GEHIGARRIA / LANBIDE BAKARRA / NORBERAREN OSAGARRIA / NORBERAREN ALDIBATERAKO OSAGARRIA / FAMILIA-OSAGARRIA / SARI BEREZIA / BERARIZKO ZERBITZUEGATIKAKO SARIA / HOBARI BEREZIA / NEKE-HOBARIA / LANALDIA LUZATZEAGATIKAKO HOBARIA / AINTZINATASUN GEHIGARRIA / LANSARI OSAGARRIA / LANSARI ATZERAPENAK / OINARRIZKO ALDEA / BARNE-ZERBITZUEN AITORMENA / ARRANTZA GEHIGARRIA / EGOITZAGATIKAKO GEHIGARRIA / ARRISKUGARRITASUN OSAGARRIA / HILEKO OSAGARRIA / ARDURA-OSAGARRIA / IHARDUN BEREZIAGATIKAKO OSAGARRIA / IKASTURTE-ARDURADUNEN OSAGARRIA / TEKNIKAZKO GAITASUN BEREZIA / IRAKASKUNTZA-IHARDUNAREN (ALF. X) SARI BEREZIA / TXANDAGATIKAKO GEHIGARRIA / LANORDU BEREZIAK / BEHIN-BEHINGO ERIA / JOANETORRIAK / ALDIBATERAKO LAN-GAIEZTASUNA / ZERBITZU-LUZAPENA / PRESTAZIO ZAHARRAKATIK / PRESTAZIO BERRIAKATIK / FAMILIA-LAGUNTZA OSAGARRIA / GOZAMEN-SARIDUNAK / ETENGABEKO ZERBITZU OSAGARRIA / TALDE-JANTZI OSAGARRIA / ZERBITZU BEREZIA / IKURRAK / IHARDUN BEREZIA

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0009 Erresonantzi kaxaren gainean teinkatutako hari bakarreko lehen monokordio harez gero garatutako klabikordaz hitz egitea egokiagoa dela uste dugu.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0027 Biak panel bakarrean egin ziren bere garaian.

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0071 Doitasun bakarra, ondoz ondoko 21 bostunentzat zortziduneko 21 teklako teklatuz lor liteke.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0107 Beraz metodo edo sistema bakarra erabiltzea ez litzateke bidezko.

1132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0207 Izan ere, haren egiturarik ez zaigu heldu, heldu zaigun bakarra zera da, esalditxo gutxi batzu eta hitz mordoska bat.

1133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0064 R. F. etxeko telebistetako zabalkunde sistemari ematen zaion izena da, eta konexioa antenatik etxeko telebistara datorrena bezalako kable bakar batez egiten da.

1134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0027 Biziaren jatorria aztertzeko substantzia organikoak nola eratzen diren jakitea zen beharrezko, baina organismo biziak ziren hauek sintetiza zitzaketen bakarrak.

1135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0077 Protoplasma bizian gertatzen diren ehundaka mila erreakzio kimikoak ez daude denboran zehar bakarrik zorrozki ordenaturik, ez dira ordena bakarrean baizik harmonikoki konbinatzen; baizik eta ordena guzti honek helburu baterantz jotzen du: autoberriztapenera, sistema bizia bere osotasunean autokontserbatzera, ingurunearen baldintzatara egokiturik.

1136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 4. Lehenagoko denboretan, botanika-irudiak, beren arte-balioaz gainera, landareak ikertzeko eta beren erregistroa egiteko era bakarra zen, horrela belartegien hutsune larriak nolabait estaliz.

1137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Sorrera-txandaketa Landareetan fase haploide bat eta beste fase diploide bat egoteak, hau da, kromosoma hornizio bakarra edo bikoitza, ondorioz ziklo bat dakar, epe biak elkarri darraizkiolarik.

1138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Batez besteko gradu bakar baten igoerak aldaketa klimatiko pentsaezinak ekar ditzake, eta oso altua bada, poloetako masak urtu eta igon egingo litzateke itsasoaren maila.

1139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0072 Beraz, erleen ikusmena eta gizakiarena ez dira oso desberdinak oinarrizko koloreei dagokienez, guk ikus dezakegun gorria haiek ez dute somatzen eta ikusten duten ultramorea guk ezin dugu hauteman, hori da alde bakarra.

1140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua