XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Bertoldin, andiki-buru egiñez, baebillen batera ta bestera bazterrak arritu gurarik, eta izan ziran an istak eta irristak eta jazokuna barregarririk asko; baiña idazten ekian iñor ez bait egoan an, ezin doguz guk emen atzaldu.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Garitza, masti ta pilistindarren baster guztiak kiskaldu ebezan aizeriak.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Alango baten negua zala ta baster guztiak lei-gogortuta ta mendi-ibarrak edurrez zurituta egozala, emakumeak papelezko soñeko bat egin eutsan alabordeari, dei egin eutsan eta esan eutsan: - Tiron; imini yantzi au, oa basora ta ekarstazan otzaratxo bete mallugi, euroen bearra yonat-eta.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Eta poztutekoa da izan be, orain, benetako ain gizon gitxi bazterretan aurrkitzen doguzan aldi oneitan, geure arteko gizon zintzo, egi-zale ta benetakoen gomutea, begi-begiko egiten yakuzalako.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Lenengo kistarren artean ondasunak guztientzat zelan eta zegaitik ziran, liburu orrek berorrek adierazten dausku, onelan jarraituaz: Aen artean lander edo beartsurik ez egoan iñor be, bazter nai etxeen jabe ziran guztiak, ondasunok saldurik, orrein ordaña ekarri ta apostoluen oñetan ipinten ebelako ta lander bakotxari bear eban beste, ortik emoten yakolako (34-35).

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Mutil, ez zakala ori aitatu, baztar guziyak zorrez betiak daukazkit eta.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Negarrez edo nere odolarekin garrbi albanitza egin zaizkitzun bidegabeak, zikindu dituzten baztarrak pozik emain (emango) nuke dudan guzia.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Gaiztoak berriz eta txarrak bazter guztiak goraberatu bear izaten ditu, eta gizaldi guztien aditzera eltzen da.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Len oi ederrian etzaten oitua izan arren, oirik gabe arkitu zanian, noratu etzekiyela zebillen, eta ikusirik baserri bateko echeordekuaren atia zabalik, gaba eztalpean igarotze arren sartu zan barrura, eta jaso zuben ogi zatiyaren erdiya janik, etzan zan gaixua baxtar batian.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Erroma iri zar aundiaren kondairan dakusagu, euskaldun maiteak, bein bere gudari ospetsuak lur zabaleko bazter danak garaituz-keroz nai izan zituztela ere mendetu euskaldunen mendiak.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ala ere altxa zan, eta España'ko izlari onenak atzera utzi zituan; arerio guztiak zapaldu egin zituan, ta eguna zabaltzean, gauarekin asarre gogorra izan da gero eguzkia txoko guztiak arrgitzen garailari gelditzen dan bezela, Olano ere, an burruka gogorra bukatzean garailari gelditu zan, arerioak oinpean zituala, ta Euskalerriko baztarr guztiak itxaropenaren arrgiz betetzen zituala.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Bai, ta bazterren bat jotzen badu automoille orrek, idiakiñ eraman bearko ditek automoillea, eta onik onenean tortilla ederra egiteko gaiare izango dek.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Ago ixillik: begiraiok bestela, lokatzaz bazter guziak zikinduaz datorren orri, ta alde egin dezagun emendik.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 ¡A Palestina'ko baster maiteak! ¡Judasen obi donea! Berbiztu egidazute kemen antzua kistau chakurrak garaitu ditzatan.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Nere etxeko baztar guziak ikusi ditzatela.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Jauna, erantzuten dute morroiak, Berorrek erri-ondoan dauzkan bazter eta ondasun aberats ayetara lapurrak datotz.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Lenbailen alde ayetatik botatzen ezpadira ondatuko ditute bazter eta ondasun guziak.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Andik onerakoa sarebide zabala duzu, mendi-alde aundiak baztarrean.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Emen beldurtu eta icaratu zan guizon doacabe ura, eta zoroaren antzera, igues eguin zuan Jesucristoren aurretic eta juan zan, echeac zuan basterric illunenean bere burua ezcutatzera.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Mila seireun metroko mendiak baditu bere inguruan, eta ibarraren erditik txirristatzen dira Malin ibaiaren urak, bere ondoko bazterrak udaberri udetan jatortu ta edertuz; mota askotako labore ta zituak sortzen dira alde aietan.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Baña legorte aundiko urtetan beldurgarriak dira Malin ibai orren bazterrak.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Bidean ez nuen oi-ez-bezelako gauzarik bat ere aurkitu, naiz bazter guzi aiek ispiaz, ixil-berrikariz beteak egon.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Illabete bat aurretik ibilli nintzan bazter aietan, eta banekien ongi zenbateko bidea dagoen araiño.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Aita Santua alki batean eseri egin zan; aurrean, mai batean micrófono bat bazegoan (irudiari begiratu); ta itzaldi laburtxo bat egin zuan, Lurrako baztar guztietan ederki entzuten ziotela.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 21 Gero Siri ta Kiliki'ko bazterretara yoan nintzan.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldun au berau errderaz itzegiten asi dedilla, ta Cervantes'ek baño obeto egiten badu ere, an basterren batetik, esakunen bat edo beste dala, berealaxe erakutsiko du ura bere amagandik lenen ikasi zuan izkuntza ez dala.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Gauz orregatichek chit askok uste izan dute sorgiñ lekuba dala lurruspe ori, eta bertatik zakabanatzen diradela arratsetan, ojuka ibiltzeko eta lixiba jotzeko ere bai, Albistur, Tolosa, Bidani, Errezil eta Aldabako erreka zuloetara; eta sorgiñ oyek berak ere diradela gaubaz bide izkiñ ta bazterretara irten diradenak jendea izutzera, edota gaitz egitera ere bai onenean.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Eta sinismen au leku eta bazter guziyetan zegoan, osoro jakintsutzat zeuden askoren artean ere bai; ainbeste eze, Gaspar Skoto zeritzayon izkribatzalle aundiyak berak erakusten zuban, eta batere plametitu gabe alare: osoro gauza jakiña dala, zalantza gabea, egoan bezela eramanak diradela sorgiñak beren batzerretara.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 ¿Nón dun neré urrézko orráxe edérra? Ezpáldin badíran emáitten, kendúko dinªt armáiua, alásia ta baztérra.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 (Uri artan bazterra erderazko la finca da) Eta erraitten zúten ttikí-ttikíak ziréla Lamíak eta aúrrak bezálako mintzáidxia zutéla.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ez da oraindik oitura gozo ori alde guztietan galdu; Yosu-Lagun Giputz-aren Nekaustea, ez Gipuzkoan bakarrik, Bizkaiko bazterr baten baño geyagotan ere, gogoz abestu oi da, pozik entzun oi da.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Eta ez da izan ere, ezin izandako gertaera, Euskelerriko bazterren baten Nekauste zarr ura aurkitzea; Euskelerri guztian, (naiz Gipuzkoan, naiz Bizkayan, naiz Naparroan), Kardaberaz-tarr Abak argitaldutako idaztiak zabalduak eta bialduak, salduak eta emanak, irakurriak eta entzunak, alde guzti-guztietan izan ziran-eta.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Zure agurraldi orrek poztutzen du zerua, garbitzen du zure burua utsegin txikietatik, eta zure eske arrek idikitzen dittu batentzat zeruko atariak, Garbittokiko galdak itzaliz; edo baitta ere lurraren azkeneko baztarrean zegoan baten animaren zorrak barkatu dittu, bere anima garbittu du.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Bazter guziyak illum ikusten zituan Jesusek, bere mingañ ondocho legortua nekez ibilliyaz, begui lausotuak goruntz jasorik, alako bakardadian zergatik lagatzen duan Zeruko Aitari galdetzen dionian, eriotzaraño laguntzen diyon Amak bere biotzian artu zuan estenkada, nik adierazteko baño zorrotzagua da.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Begira nola dagon mundua: ez da bazter guzietan zikinkeria besterik agertzen.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Ilhargi churi eztiak arrairikan dauka gaua,
Hedatuz bazter orotat argiarekin bakea:
Ilhargiak arratsari emaiten duen musua,
Zoin hotza kausitzen dutan eta zoin gozo gabea!
.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Ba, nork kondatu du, heien soldadoak oro, harriturik, bazterretik beha egon zirela, guduak ziraueno, bi adichkideen artean sartzera nehor ezin menturatuz?.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0202 Marseille-tik abiatu ginen seak eta erdietan, bazter guziak airatzen ginituela: Biba Aita Saindua, biba Aita Saindu erregea!.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0202 Zer bazter choragarriak, bereziki Saint-Raphael-etik haratago!.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Bazter horiek ezagutzen ditugu gure eskuko bost erhiak bezala, hamabost urthe mariñel egon baigira eta askotan gure untzia hiri horietako ur-hegietan baitzagon, bereziki Boué de Lapeyrére amiralaren azpiko zen untzian ginelarik.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Oinez zabilan ardura, asti osoa hartuz, abiatzean gogoari eman gabetarik norat hel, ez noizko, - nun nahi baratua herritarrekin solasean, edo bazterrari so.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Gu abiatu orduko, iguzkiak suntsitua zuen lurraren sapak gauaz airatu langarra: zerua gora zagon, urdin zuhail; bazterrak ederki argitzen zuen, beroa sartzen zitzakolarik eztiki gain-behera; menditik hurranduago eta betheago zitzaikun agertzen, zelaietan, uda minari jauzten ohi zakon indar ugaria.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Egia ote da Carloman adostua zinutela lehenchago Moroekin? adiskidantzaz emana zuela Moroer, Zaragozarekin, Aragoniako bazterra?.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Kechu ziren bazterrak....

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Guziaren buru bada, Bilzar-Lagun eta Euskaldun Anaia maiteak, gogoari emateko badiogu, guk ere, euskalzaleen izena dakharragunek, zeinek gure tokietan egiteko, eta baitezpada egiteko dugula, J.Bte ALTHABE, gure lagun lasterregi zenduak, eta Don FREDERICO BARAIBAR-ko, behiñere baino distirantago denak, zeinek bere moldez, molde ederrez, egin dutena: hori da, guk ere, dela gure lan artetan, dela beharrezko gure harahunatetan, egin dezakeguna: bazter eta zokho guzietarik, euskal-hitz arroztu eta arrozterat emanak direnen artha handiz eta handienez biltzea, eta bilkhurarat ekhartzea: bide hortaz eman dakiontzat, gure mintzaira zahar eta maiteari, eman dakioken iraupen, hedamen eta distiradura guzia, Euskalzaleen-Bilzarrak halaber, bozkariagarri bezain goresgarri dukeena.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Bainan, hala-hala, bazterra choragarria da han gaindi.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Ez zitut herri huntan, bakharrik nik ezagutzen; zure izena orok badakite, bazter guzietan hedatua da, zure egite ederrak guziek ezagutzen dituzte eta Eskual-Herri guzian izan da Maiteenaren aiphuia.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Zabaldu dezagun bada, Euskalerriko bazter guztietara euskalzaletasun au, guretzat ludi edo mundu guztian izan litekan gauzik ederrena bezela, esanaz alde guztietan euskaldunak gera.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Belar hau, larria eta oliotsua, guti aurkitzen da bazterretan.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Orotan bezala, gurek ere uste handia bazuten beren gainean eta zaukaten, nagusi zirenaz geroz, ongi handiak egin behar zituztela bazterretan, Frantziaren eta Errepublikaren etsai guziak desterratuz eta chehakatuz.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Baztarrak zarphilduak bezala zagozkan.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 EYHERALDEKO zubitik, Zernaampiuml;zeko kaskorat; Ipharlatzetik, Lapharzabalerat, alhor eta phentze, landa eta ibar, bazter eta hegal badu Landibarrek.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Azkenean bada, erauntsi gaistoa ere baratu zen eta bazterrak ziren zebatu.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Araba ondoko Ziordi'tik asi-ta Erronkari'rañoko euskera derabilten baztarr geientsuetan ibilli naiz, ango euskeran zerbait aldaketa izan zittekela sumatu ezkeroz.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erri maitte ontako baztarr guziak ez dira, ba, berdiñak, baño bai beroietan bizi diren biztanle euskaldunak.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Ikusgarria zela bertzalde eliza bera aditurik, ez ginuen bizkitartean deusik han ikusi, ikusi nahi ez ginuena baizik: aldare aitzin eta gain bat dena potret, lore eta zirrimarra, zer nahi koloretakoak, itsutu nahi zituztela, hainbertzek, eta halako tindu saminez eginik; bazterretako alkiak hargatik aipagarri dira, zeren izanak diren lantuak jakitate bezenbat gosturekin.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Iza nire, aita Iruarrizagak, euskerazko gogo jardun aiek eratu ez bazitun, eta Agirre zanaren lumak, bazterrak astindu ez baiztun, entzungo algendun aurtengo Garizuma deunean, Jainkoa'ren itza gure elez? Apiña. Baño, gaurkoan, ziur baño ziur, oiustatu gentzake, noizpeinka, Tolosa'ko eleizetan euskerari gordetzen zaion begirapena, alita Iruarritzaga eta Lizardi'ri esker dala. Asko esatea dala? ¡Ez!!

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Ondarribi Emen ere abertzaliak bai-dirala ta... zarata aundia entzuten da basterretan.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ¿Aldundi-Udalak, geuretu ta Euzkadi'ko bazterrak aukeran jari ete dira?.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai noski; baña eurotariko batzuk gai nasayagaitik, beste batzuk indargatuta edo bizi diralako, bazter guztietara ezin eldu.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ZURIKETAK Gogor ari da ostea baztarrak garbitzen, alberga ederreko ormak ere premiyan arkitzen dira ta tramankuluak erriyak euki ta ¿zertan gaude? ERLO MENDI.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Emen ere, Soraluze'n bezela, otz gogorra dago, ta zuri-zuri ageri dira baster guziyak.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Au olantxe dan-arren be, baña, Egutegi Bizkattarra nun saltzen dan be eztakijen euzkel-ikasle bat baño geyago ixango dira baztarretan.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Bilbao'ko bazterr loi oneik itxi genduzan Gipuzkoa'ko mendiño ta larrak ikusteko asmoz.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Adizkide aren itzak, errdel-itzak etxatazan begiko, batez-be Elgoibar'ko bazterretan.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Batez ere La Voz bazter guzien ondatzalle ori.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jakintsu azko ibilli da jakin nairik nundik edo nolaz egiten duten mortero edo iraulika, aiñ edarki, erozein baztarretan itsatsitzeko kabiya.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aundinaikeri ikaragarria nabaitzen da bazter guzietan gaurko egunez.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Jaunak, eta nola dauden baztarak.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Osatzen dan bazter guztiyetan, argibide disditsua sortzen du.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 BAZTARRTXETIK

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Gu bazterrian bizi geranik, geonek bakarrik dakigu; bañan bazterretik atera-ta, noizianbeingo abiyadak egin oi ditugu Donostira.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Emakume buru ariña
Basterr guziyak nazteko,
Oraindik gaizki dabillenikan
Berak ere ez du usteko;
Edaderikan onenian ba
Eropa orrla mosteko,
Beldur da auka trabatu eta
Erori edo austeko;
Gotzai jaunak oju egin du
Itxura obez jazteko.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gorosto makilla artuta gure adiskideak basterrak astindu ditu.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Kalietan eta basterretan nai litzake euskal usai geio.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ez da makala gure Aretxabaletako adiskide jatorra basterrak astintzen.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bazter guzietan eriotza zabaltzen dute, Jinkoan izena beti aboan darabilkiten etsai anker oiek, ta gero, euren izparringietan diote, eurak, maitasun aundienakin jasotzen dituztela gurasorik gabe gelditutako umeak.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Orrelan gura dozu ni basterrian egotia.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Batzokijak dira baratz onak euretan eraiteko azi aberrtzalia; ba ez dira irasiten barre egiteko ta jokon egiteko bakarrik, ez: irasitendira basterra guztijetatik zabalduteko geure ikurritz deuna, geure ?Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra! Irasitendira erri bakotzan, erri bakotzako jeltzalek alkarrtugaitezen eta danok egongaitezen alkatrtuta guda gogorr egiteko geure Aberriko arerijo guztijori.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Azken batzarrean batek galdetu zuen, Takonera baztarrean egin dedin aurrendoko pilota joku bat, aintzira edo piscina, bustialdiak artzeko eta zelai andi bat josteta leku gisaz.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Baztarrean gelditzen diranean, kale erdira jeixten zana, bera izango zan errudun.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Oraindik gaztea izanagatik, ez ditu ogeitamasazpi urte besterik, eta politikan berria, bere itzala bazter guzietara irixten da.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ongi apañak zeuden angoxe bazterrak; ateondoak loretsu: malladi ederra baratz egiña; mikeletiak tente; atzarri ta koipetsu etxeko senideak.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Nork uste baztar artaraño joango ziranik?.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jende gaizto asko sartu da baztar abetan.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hoik berek aithortzen daukutenaren arabera lana utzia dute, bazterren nahasteko bakharrik, eta ez deus bertzetako.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hola bazterrak nahasiz, nahi lituzkete zozialistak eman nausitzat Frantzian lehenbailehen.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Omen da tokitan oraino hola supazterra, ez izenaren arabera bazterrean, bainan erdian.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta bazterrekoak irriz zapartatuak, heier beha, loriatuak.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Edo bazterrekoek irri egin beldur; edo fuera oihu, libertatea zangopean lehertua daukatelarik, karen izena den gutienik aipha balezate.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 LABORARIER. Aro eta bazter

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan katholikoak ez diten bakharrik egon barkhamendu hortarik kampo, laguntzat emaiten diozkate anarchistak, bazter guziak nahasi eta itzulipurdikatu nahi lituzketen gizonak.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Jou! Ahal da halako, bazterretan.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Lur-ikharak guti iraun du, bainan inharosi ditu bazterrak.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Intzaurrak ere galtzen ari dire, bazter guzietan ebakitzen dituztelakotz muble gei.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 China beherean gaichtagin andana batek bazter guziak dauzkate harriturik.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aurthen errenkura handiak ziren bazterretan, zergak hainitzez emendatuak zirela.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Laster sinhets-arazi zioten Alamaneri debaldetan asaldatuko zituztela bazterrak, ez zutela heien ganik deus ardietsiko, ihardokiko baitzuten beren zainetako odol guzia ichuri arte.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Orai bazterren nahastea bilatzen dute, ez baititeke deus hoberik Alamanentzat.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Gure erriko bazter guztiak Estatuto paperez beterik arkitzen da.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Tisikoa egon dan etxea kutsurik gabe uzteko batez ere gurasoetatik datorren gaitza danean eta etxeak asko baliyo ezpalu... etxea erretzea da onena, baztarr guztik kutsutuak egoten dira ta.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Negu garaiean egun batzuek izaten dira ezerrtarako giro ona egiten ez dutenak, eta giro txarr oiek uzten dizkiguten txolarrteak ukullu ta majaerak garrbitzeko, eta baita ere oien baztarr guztietako arrmiarrma sareak kentzeko arrtu bearr giñuzke.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Europa 'ko baster guztietan eriotza, triskantza, ta negarra zabaltzen dauzan guda baltz, onetan, gustia ezta baltza, Kistar biotza poztuteko gauza pozkarriak be ba-dira; ta onetariko bat ementxe ipinten dogun jazokun eder-ederrau da.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Eta zupin orroyak basterrak ikaratzen ziarduen artean, Jesus'en jarraitzalle sutsu ta abertzale onaren gogoa zeruratu zan.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gipuzko bazterra toki txiki, menditsu, lurr me, diru gutxi, t'erregatxo geiegiz betea izango da, euzkiak baño euri ta bisutzak geiago kutundua; ala-re gizonez baditeke beste bat beziñ ederki t'obeto jantzia.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Kale bira danean leio guziak loraz ta oial txuri-urdiñ-ori gorriz jantziak; bide guzian gizon t'emakumeak bazter danak ler egiteraño betiaz, ikustearren mutill ayek etxafuegoak ortik t'emendik tiroka, txanboliñ aurretik dana arinduaz, bi musika soñu atze aurretan, eztarri lirañeko berreun ta geiago kantari bi pilletan.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 2ik Botza eman behar da gizoun kountzentziadunentako, erran nahi beita, thenoria jin denian, eginbidiari bazterra, gibela emanen ezdienen.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Su emailiak theiutzen du bere kountzentzia, ez burduñazko tresnak (bombe), zapartatziareki, bazterrak erhaousten dutian thenore hartan, bena mitchari su emaite hartan berian, mitcha erra dadin, ala buriala heltu gabe suia hil dadin.

110. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Eskolea zan etxe eskerga hori, eta herriko kale bazter eta aldendu batean egoan.

111. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Laster sartuko yaku berau be baztarren baten.

112. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Irudi eder bat ez da egiten sasi-tartean edo kortako bazter baten tresna zar-loi tartean ostonduta eukiteko; egite andiak, gorenak guztien zoragarri ta pozgarri izanda alik geien iraun dagien egiten dira.

113. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Bai ba, aldi aretan basatxonuak bakarrik egozan eleizatzat mendi-goi ta leku-eskutuetan-eta (Labairu'k), areriuen bildurrez-edo; eta guztietatik izen aundiena, Urkiola'ko basatxonuak euki ei-eban inguruetako bazter guztietan.

114. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Goizeko batzar osoa batzaldu zaneko, an, bazter baten, buru-makur egoan Juda... zidarrezko ogetamar txindiak sakelean... begi ta belarri adi adi....

115. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Ori esan, orrek guzia azpikoz gora jarriko du. Bazterrak ondatuko ditu. Zer nolako aldaketa! Ez balitz ori besterik! Ikaragarria da! Zer entzun dedala uste duzu?

116. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 Botika baztar guzietan... ankak zuzentzeko, makilkada bat berna-ezur-ezurrean!...

117. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Galdera bat edo beste ez da gauza aundirik. (Bazter batean D. Justo ta Petri biltzen dira elkarrekin mintzatuaz).

118. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 ZUNBELTZ:
- Urdaspal... Ondo etorri zera...
Urdaspal: gauza bat esan bear nizun.
Entzun!
Esazu:
Zer dakarki zure seme orrek?
Baztar guztiak nasten, zer dabil?
esaidazu, arren! (Urdaspal ixillik).

119. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 1- Amazazpigarren gizaldian,
gutxientzat aberatsa,
mixeri asko ikusi ziran
aundiena ez-jakintza.
Eskola urri, maixu gutxitxo,
mutil ezitze txit gaitza,
bazter guztietan gaiztakeria
ta ondo galdua lotsa!

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Laister asi ziran gure mojaren gauzak otsa ateratzen-bazterretan: zeruko agertzeak izaten zituela; Ameriketara joaten zala indioak: konbertitzera, ta abar.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Gañera, gutxien usten degun garaian, eta laister, guda bukatzera dijoan zurru-murrua dabil bazterretan.

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Errian eta baztar guztietan beste izketarik ez zan.

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Amaika aldiz ikusi ditugu, baztarrera botata, munduak lañotaraño jasotako gizonak!

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Guztiak, gañera, Sagrario bazterrean egin oi zituan egonaldien berri bazuten.

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Baztar batean oso dotore jarria zegon Pantxa'ren aldarea, santuen irudi ta estanpaz gañezka.

126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Bañan, gu bizi geran ludian, zein bazterretan bizi ote dira, beren eskuetan diru-mordo aundia artuko ez luketenak pozez...?

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0140 ¡Zigorra nere gain eroriko da, Kaisalderriko basterrik layotzenean eskutatuko naute! ¡Ori guztia neri bost ajola, zu nerekin bazindut!

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Zenbat eta aundiagoak izan Jainkoaren mesedeak, arimako bazterrak ere zabaltzenago dira, eta Jainko gosea ere gero eta geiago bizkortuaz eta geituaz dijoa.

129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Ba-natxiak, beraz, bazter baten billa.

130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0109 1. Mintzo da Jauna,
munduari dei
egin dio,
bazter batetik
besteraño.

131. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 51. Sarrerazi du
bazterren jale
elbi mota,
eta igelak
dena dezaten
karrakazta.

132. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Akile'k sakailduriko illotzak eta ugari, gero, bai-zitun ibayak beregan bazterrera jaurtitzen ditu, zezenaren ayuma dariola.

133. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Zumarra suzterretik irtetzen da, bazterreko lurra urratzen du, ta bere adar sendo ta ugariz Ibayaren uholdeari eusten dio.

134. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Eskuetan aitzura daukalarik, zikinkeriak zogunetik bazterrera jalkitzen.

135. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Orduan, bazter guzietan ospitalak jaso zitun Venezian, Bressian, Bergamon, Veronan... nun ez?

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Ezin-bizizko maiztarrik ba-zan ango bazterretan.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Nil eta Euparate ibayen bazterretako iriburuak luzaro lurpean eortziak egon dira.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Beste errebixta asko daude bazterretan gai bereziak billa nai dituztenentzat.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Aurten negu gogorra izango ote deguneko otsak daude bazterretan.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Bazter aldeko eta erdi aldeko formen artean, erdi aldekora jotzea.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Ezagutzaren balioa neurtutzen alegindu zitzaizkigun, oso bazterrera aldendu baziren ere.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Argatik dira bazterretan ain ezagun oraindik ere, ta ain aztu-eziñak, aren ateraldi azkarrak, eztabaida parragarriak eta bertso xamur ta borobillak.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Iñundik ere orrengatik, Xenpelar'en bertsorik pranko, entzun oi dira gure egunetan ere ainbat bazterretan, eta Xenpelar-izenaz alako oroipen maitekorraz gure agure baserritarrak, oroitzen dira.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Aipurik ederrena, ordea, semeak egotzi zion Landibar izenari: olerkari izaki, bazterrak arrotu ta arritu zitun.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala uriburu berriaren iparraldean txoko ikusgarria duzu; txori ta liliz beterik ageri dira bazterrak; senar-emaztegaiak illunabarrean bertan dute batzarre, baratzen ederrak erakarrita, ta ixillean txutxumutxuka ari dira maitari berriok.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Elizaren aggiornamento hori zala ta, zenbat ideia berri, zenbat asmo, zer aldatu-naia somatu da bazterretan!.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Zuk berriz euki itzazu al daiten bazterrenean eta etzitzazu ama etsituarengana urreratu.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Laguntasun: Ba-dio norbaitek (Arturo Campion'ek, oker ezpanago) Aita José Arana jesuita, bertso-berri papelak biltzen ibillia zala, ta beraz, naiko pilla aundia inguratua; baño ez dala bertso oien arrastorik gelditu, or nunbait bazterren baten egongo dirala galduta.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Izkera eder eta agurgarri onen jatorria arkitu nai duenak bear ditu aztertu eta gogoz piztu aldi zarrenak, ez bakarrik gure basterretakoak, bañan Europa guzikoak, bai'ta ere Afrika eta Asia'koak.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Orain gizaldi erdi ta geiago, dardar jarri zitun bazterrak bertso giar ta gartsuz, ta ezin iñolaz ere aantzi aren era giñaren zauskada sarkorra.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Ba-dirudi, munduaren bazterrak zabaldu ta urrundu ziranean, berekin eraman zutela Jainkoa: Mareak, ur-bera dijoanean, txalupak berekin eramaten dituan bezalaxe.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Antipa saltzalletzat egiztaturik, Gali bazterretara egotzi zuten: usteak ustel irten zion.

153. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Santsin.- (Bazterreri beha).

154. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 NOTARIOA - Hitz dauzut bazterrak harro nitzazkela.

155. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Alta, bada, lupiek maite dute bazterretan zer pasatzen den ikustea.

156. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 Uholde baten pare orai bekatuak
Gaindiz bazter guziak ditu hondatuak.

157. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Zeru garbi urdina
Lanho petan gordea;
Mendi eta zelaiak,
Bazter guzi-guziak,
Pausu trankil batean
Bake gozoenean.

158. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Zeru garbi urdina
Lanho petan gordea
Mendi eta zelaiak
Bazter guzi-guziak
Pausu trankil batean
Bake gozoenean,
Nere aintzinean
Ikusi orduan,
Harritu beinintzen,
Xut-xuta agertzen
Eliza aldean
Klotxeraren puntan
Kurutze haundi bat.

159. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Andere Uliren iduriko,
Bazter guzietan jende asko,
Dena lan, dena griña, nehon ezin egon,
Orotan sartzeko parada guziak on,
Duphin beltz guzietako zali,
Mokhordo guzietako uli,
Orotan trebe, orotan ausart,
Dena chiliport, dena chalapart;
Norbeitek zion bezala: Leher eta zapart,
Holakoekin hobe dela akort eta apart!.

160. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Herriaren bihotzian,
Elizaren aintzinian,
Hil-harrien bazterrian,
Arbasoen itzalian,
Gaztiak dira lorian,
Leherrinak, izerdian,
Gizonki beren jostetan,
Pilota-plaza garbian.

161. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Zer? Behar ote dugu arrotzen nagusitasuna gure bazterretan ikhusi? Zer nahi lukete? Gure Euskuara itzali, suntsitu?.

162. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Bazter guzietan gapelua barraiatua da, urguluzki, handiek ala tikiek, buruan ekharria.

163. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Geroztik, geroago eta gehiago teknika berriak sartu eta hedatu izan dira bazter guzietan, hirietako eta kanpañetako bizi-moldeak, ohidurak emeki-emeki kanbiatuz.

164. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Argi-urratzean berriz, gorde direneko izarrak, ihitz nigar chortez pentzetako liliak eztiki bustirik, iguzkiaren phereka ephelari idekitzen eta zabaltzen dira lili horiek: churi, hori, urdin, gorri... bazterrez bazter dafaila bat ezin ederragoa hedatzen daukutela: gure begientzat atsegingarri.

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Eman ziozkaten etsaien soldado tropa handi batzuen mustrak, alde guzietarik, bazter guziak betetzen balituzte bezala.

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Ernatu behar ziren beraz Itsasun, eliza eta bertze bazter guzien gain-gainetik apaintzeko.

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Aita Joanategirena, Chelaitoa, Ixturitze kasko-kaskoan da: handik zer bazter gizen alai eta zabalak, urrunean mendi urdinak, pentzen erdian eliza xuria.

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Bainan gero Hazparne, Sempere, Azkainerat buruz laboraria aiseanago bizi da bere etchen nausi, Bazterrak arinago argiago eztiago dira hor gaindi.

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Arabak ahanzter badu osoki eskuara, hegoalde Gaztelako lur erretan sartzen ditu oraino bere bazter muskerrak.

170. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Muina kanteila dardaratzearekin, han zauden orhoitzapenak iratzartzen dira, bazterrekoak aldiz hala-hala lo egoiten.

171. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Gizona nahi duen tokirat itzul ditake, bazter guzietan haren begia alha, bazter guzien gainean harek ukanki eskua.

172. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Animale jeinutsuak iduri du gizon lokartua harat-hunat erabilki: gogan duena egiten du, egiten errotik, bainan bazterrerat so baten emeiteko ahalaz buluzia.

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Zoin cheheki, bertzalde, ez dauzkigu begien aitzinean ezartzen laborariaren lanak, ama familiakoaren harat-hunatak, bazterretako landareen bizitzea, abere batzuen bitchikeriak!.

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Apez eskualdun handiaren omenak, eta hunekin batean Sarako eskuararenak, bazter guziak jo zituen emeki emeki bere oiharzunaz.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0115 Bihotzak aphainduago dira bazterrak baino.

176. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Kanpoan sakabanatuta bizi diran euskaldunak etziran azkenengoak izango telebisioa zorontzen. Erruz gustatu da nunbait bazterretan, eta ain asiera onak jarraipena eskatzen du. Ain joko eder zoragarria izanik, pelota ezagutzen eztutenak milloika dirala sinisteak lanak ditu.

177. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Ez da den gutieneko dudarik adiskideak ere zoin lasterrago berotuko zaizkola, erlea kofoinerat biltzen den bezala; holako baten behar gorriak bazterrak zimikatuak zauzkan: beha zauden, ahoa zabalik, nun zer ager.

178. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gure herriak ez du bazterretan halako fama handirik. Guti edo aski nahasiak girela diote. Bizkitartean gure Comité local delakoan aphez baten emaiteko lotsarik ez dute izan! Bai, l'abbé Legrand, jaun erretora bera hor dugu, konseilu on emaile!

179. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Aratsaldean, laur orenetan, itsasoan, barko kursak. Bederatzietan, ikusgarri bat, André Dassarv artista aiphatuarekin, eta Oldarra-ko dantzariekilan. Ondotik bazterren argitze eta feu d'artifice delakoa.

180. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta azken meza, Mgr-Saint-Pierrek emanik, zer gauza ederra! Ai Lurden, bere gocho berezia bazuen eskuarazko Anjelusak, bazterrak dardarikatzen zituelarik, eta zeruko Amari beilarien ondar egurra igortzen ziolarik, ezkila-errepiken erdian!

181. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Frantziaren alchatze, lan gain gainetik ederra ea laster egin-beharra! Ezen hainitzentzat bihar berantegi izanen da. Bainan holako jana ez da nehola ere bururatzen ahal, ez badute frantses guziek elgar atchikitzen, batasun oso batean, lanari lotzen garrazki geroago eta gehiago, bakhotcha bere lekhuan, ordrea ezarriz bazter guzietan.

182. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunichtek ez balute arrazoin onik, ez lukete bazterretan hoinbertze arrakasta.

183. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Behin hatik soberato... 1916-n zen, San Diego-ko herrian. Ebi erauntsia azkarki hasi, hourbilgia ttipiegi agitu, ata edeiten zutian bere lauetan hogeita hirou milioun pintak! gaintitu, eta bazterrak oro hourpian ezari.

184. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 27-an, ilhunnabarrian, lekhu hori berriz gure eskuko zen: bazter guzietan Anamitak ihesari emanak ziren; eta gerlako choriak, mirua chitoekin bezala, Anamiten ondotik zabiltzan bere tresna guziez su eginez, gerlako untziak Suffren, Dumont d'Urville, Chevrevil, Savorgnan de Brazza manubretan bezala bidekurutze eta zubi guzien obuzez zilhokatzen ari zituztelarik.

185. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Goiz hormatu hautan, argi-izkilaren ondotik, herrian bazterrak geldi eta ichil daude.

186. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Alde batetik pleini dira bazterrak. Aleman soldado guttiegi dela. Bainan bertze alde pleini dira ere, badirela soldado sartuak Waffen S.S. ohi batzu, gerla denboran zer nahi izigarrikeria eginak, hortako kondenatuak, eta merechi ez luketenak soldadoen buru jartzea. Asko presoner ohi, asko gerlan hilen burhaso, asko judu dei egin diote gobernioari ez dezan onhart Waffen S.S.-ik izaitea alemanen armadan! Ez dira batere fida jauntto hoien chederi!

187. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Biarnes horiek askotan pagano hits batzutzat baitauzkagu, aldi huntan etsenplu ona eman daukute. Nabarrengose bazterretarik oinez egin dute zonbaitek Lurderako bidea, 40 kilometra eginez lehen egunean. Hori da, hori, penitentzia egitea!

188. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Etchea bera elhurra bezen churi! Alhorrak aphaindurik, bazterrak prunt.

189. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Bazter guziak jendez beteak etxeko ta arrotz.

190. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Dirua xautzen da bazterretan. Ez luke nehor esango mundua ( ta gu barne ) keinka ixarrean dagonik.

191. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Nahi dut asko Europatiar buruzagik bortz egin ahalak egin dituztela, Espainiaren, Europatik bazter, bere mugetan preso begiratzeko.

192. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lurden, bazter guzietako laborarien izenean, hogoi-ta bortz mila gazte bildu dira Ama Birjinaren geriza-pean.

193. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bazter guzietan soldado ainzindariek ezin egona dute.

194. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bi eztul eta bazterrerat thu-zirrizta!

195. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bazter guzietarik heldu ziren Betelemerat herriko semen semeak,

196. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Kaseta huntan berean aipatu dut, duela 3 aste, bazter kurritzea maite duten gure gazteri, Afrika aldean 2 urtez egin dezaketen egonaldi balios baten parada paregabea...

197. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Agian segituko ahal du hain ongi hasi ildoa, bazterretik bada ere.

198. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Iragan astean, bazter guziak airean atxiki dituzte Pariseko ixtudiantek.

199. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Orain bere izena batez ere txirringuta edo bizikletak eta josteko makinak eramaten dute bazter guztietara.

200. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Ardotegiak eta sagardotegiak eta etziran amabitan edo ordu batean ixten; eta leku oietatik ateratzen ziran gizon alaiak kaleak eta bazter guziak bere oju aundiez kezketan eta umore txarrez jartzen zituzten.

201. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Papelak irakurtzeko paper asko bai-ta baztarretan; baiña Irratiak eta Urrutikuskiñak eztu nekerik irakurtzeak bezela.

202. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zubia entseatu dute uztailaren 2-an: Hiruetan hogoi kamiun mila tona pisu zutenak elgarren artean, igorri dituzte emekiño iragan ziten lehen aldikotz: pentsa injeniurak ez zirenetz bazter guzietarik barrandan, ikusteko ea nunbait zerbait kraskatuko zen. Bainan, oro ongi joan.

203. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Aren abotsak izu-ikaratuta izten ebazan bazter guztiak.

204. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Andiko bazterrera ia eldurik egozala, zastl salto egin eutsan lepotik motara, eta igesi joiala esan eutsan:

205. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Iñoiz baiño pizkorrago ari da euskal-gogoa bazter guztietan jeikitzen.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Bagabiltz bagu mundu bazalean gure etxea an Euskalerriko bazterrean daukagunean!

207. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Ixaka gurearen irudia erregindu zaigu eta berearekin batera Tolosa'ko bazterrez bete zaizkigu begininiak.

208. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Erronkari guziaren txoriak
ukenen tei bero ta argia
urrinko bazterretan.

209. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Egun erdi baten, etxera eldu eran, Don Errapal'ek, beti lez, begitxu dau bastarreko sillo aundire....

210. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Da, aor, egun orretan, basterra utzik topa dau, sillorik bapez.

211. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Manu.- Ez aren bildurrik izan, iñork baño obeto ezagututen dauz arek gure mendietako bide ta baster guztiek.

212. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0040 Berbarako, etxeko bazterretan eta ganbaran hainbat koloretako eta modu ezbardineko txoriak, txintak eta kantak sarri aldatuten ebezan txori ikusgarriak.

213. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Goiz jagiten zan beti eta gelarik gela ibilten zan etxeko bazter guztietatik.

214. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0154 Euskera maite bigun, bixia,
entzun bei or eta emen,
basarri, kale, baso ta itxas
euskal-erri bazterretan
.

215. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Olerkari aundi-maunditu txepelagorik ikusten da bazterretan.

216. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Iñok baiño ariñago argia egiteko garrez, erreta gelditu zan poliziko kotxeak ze bide eroan eban jakin ordurako, bazter guztiak inguratzen asi zan zurkulorik txikienak arakatzen.

217. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Egunik geiena baztarrak ikusten igaro ta illuntzean Euskaletxera jo genduan.

218. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0044 Izan be, Zubieta Urigueneko bazterreko barri komisariari emon eutsonak jakingo eban gainerakoa be.

219. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0044 Beraz Zubieta herri mugako bazter haretik Eleizaldera jasoko dogu auzia.

220. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0074 ¿Qué decía usted en ese canto? esan eta bazterrera deitu nindun; ¿no sabía que aquí no se puede cantar? inostan agirika bizian.

221. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Antxe, bazter atako autortegian dago.

222. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Eta orain... harek ez, Iruñan dagoalako, baina nik neuk dakustaz kaleak hutsik, bazterrak ilun, plazan inor be ez.

223. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Munduko edo bazter bateko pertsonak izango dira, eta ez dira bardinak izango.

224. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0130 Berbiztuta ikustea gure genduke barriro be aldizkari au, Irun eta Bidasoa bazterretako erri danen sustrai-zarren gordetzaille izan daiten.

225. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Zubiaren bestaldeko etxe kolorgera heldu danerako, gauaren aztarnak zoko eta bazterretatik sakabanatzen hasiak dira.

226. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Ederrez apain-apain eukazan bazterretatik ibilli zan: Gredos eta Gaudarrama'ko mendi-kate arkaitzez josiak, Andaluzia'ko zeru garbi urdiña, Gaztela'ko zabaldi azkenbageak....

227. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Iñoiz baiño pizkorrago ari da euskal-gogoa bazter guztietan jeikitzen.

228. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0007 Militarrek agintepide guztiak euren menpe jarri eta bakea zeharo lazkituz, bazterrak lorrindu.

229. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0055 Fraide gazte onen jokabidea ona zelangoa zan alde guztietan: lenengo, lekuan lekuko gotzaiñen aurrera aurkeztu, meza esateko eta eleizgizonen gañerako eskubideak eskatzeko, eta gero, bakardadean fraille bizimodua eroan al izateko, bazterren baten, koba zuloen baten toki egokia billatu.

230. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Europa mendebaldean bazterra dogu, lur-orpoa gara idatzi dau Iñigo Agirre Kerexetak, Deustoko Unibersidadeko irakasleak: europar lautadea kateatuten dogu mendebaldeko Mediterraneoko lurburuekaz.

231. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Uren barruko fluktuazioak bazter batetik bestera garoaz beti bitarteko espazio moduan geraturik; 1. Illich-ek dantzearen sigi-saga artikulatorioan eta berbea bere mogimendu hezoan deskribatzen dituan eran.

232. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Lo jentea bazterretan; Ortuella, Gallarta, Karrera... Muskiz, Pobeña, itxas-egala guretzat gomutaz zamatua.

233. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Euskeraz erdi ikasi dabenak ba dira bazterretan.

234. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Eroa gomitzaile, zuhurra jale
- Erosiz ere, bakea on
- Ez on bati botz, ez gaitz bati hotz
- Ez daiteke makila bi buruetarik atxiki
- Ibili ta ibili ta azkenean erori
- Jokaria beti galtzaile
- Irri ainitzek, nigar guziek
-Itsaso guziak igaro (igaran) eta bazterrean ito
- Nahi duelarik altzoan ura; nahi ez duelarik ez ferretan ere
- Nun gertatu, han ostatu
- Untzia galdu ezkero, guztiok (guziak) pilotu (gidari).

235. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 BAUTISTA - Galderak egiten pasatu denbora? Bazter guztiak astoratzen direnei, galderak egin? (Zutituaz). Ez horixe! Jo aitzurrarekin eta kito! Zer arrano gero?

236. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0053 Horregatik, haien ondotik
ditugu mendiak korritu
Txoko eta bazterrak oro
leize guztiak aztertu.

237. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0063 Gaixtakin.
Tzarrafer, hitzartu gintuan,
lur eta bazter guztiak
behar dizkiagula irauli
itzulipurdikatu denak.

238. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0073 Santagarazira gara sartzen:
Basaburuako bazterrik
politenetako bat
dugu miretsirik gozatzen.
Fama bait du aspaldian
eginik erresumetan.

239. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 VERONIQUE - Lehendabiziko artikuluaren ondoren polizia bidaliko zigutek. Ez bahaugu entregatzen, hire lekukotasuna sortua dela bazter guztietan zabalduko diate.

240. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 1425'etik 35'erako bitartean agramontesak eta Lukuzetarrok, Joanes de Foix bitarteko genuela, egin geniken hamar urteko bake-aldia ere etziken errespetatu. Noiz-nahi, bere gizataldeek nire jendea hiltzen, bazterrak sakailtzen, etxeak sutzen, emakumeak galtzen ziarduten. Bake-ituna amaituz gero, gure etsaigoa biziago eta gordiñago billakatu duk, eta elkarrenganako gorrotoa eta odol-egarria duk gutarteko bizilege bakarra.

241. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Billa zazu, bada, eta etzazu bazterrik nastu.

242. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Zangoak mendre, malkoak leher,
bihotza minez betea,
narras, astiro...... hartzera noa
arlotearen bidea;
zein bazterretan jausiko ote...
non aurkitu gerizpea?.

243. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Orduko amets jori ederrak
luzaro ezin gozatu,
alaba horren ezkontzarekin
bazterrak ziraden laztu
.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0119 Gaur egun, hori erabiltzen da munduko ia bazter guztietan.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Susmo txarreko etxeetara joango dira, bazter guztiak miatuz.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Eta hain zuzen orduan somatzen da bazterretan halako kezka, dardara eta urduritasun bat euskararen alde, ordura arte inoiz somatu ez zen bezelakoa.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Inguruan bazter zoragarriak daude eta horietako bat, beharbada politena, Degurixa.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Kanpo-geruza konkiolinaz osoturiko periostrakoa da, zeina, mantuaren ertzeko tolestura batek jariatzen bait du; maskorraren bazterrean soilik jalkitzen da.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Zokondoetan zokondo: txoko, bazter neurri askotako kaiolak ageri ziren.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Jene-ko damek eder-fama zuten eta festak ematen zizkieten, lurbirako lau bazterretatik berriekin zetozen bidaiariei.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 On Seberiano bakarrik zegoen, bazter batean, plaza aldera jotzen zuen leiho ondoan, lo kuluxka bat egiten.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Eta deskuidatzen bagara, laster gure herrietako bazterretan, zut eta tinko ikusi ahal izango ditugu haize-errotak.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0051 Ozeaniko azal berria puntu batetik desagertu behar duenez gero, bestela Lurra etengabeko hedakuntzan legoke, azala bazter edo muga kontinental aktibotaraino (Pazifiko erakoa edo sismikoak) mugituko litzatekeela pentsatu zen.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0025 Nerbioi ibaiaren bazterrak.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0065 Hirurogeitamargarren urteetako krisialdiaren ondoren, garatutako industria duten lurraldeek, Nerbioiren bi bazterrak, esaterako, gaur egun oraindik gainditu ez den krisialdi sakona nozitu zuten.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0065 Nerbioi ibaiaren bazterretan kokatutako industria.

257. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0356 Eta bazterretako euskalkietan (zenbait bizkaiera motatan eta erronkarieran bereziki) ere, batera topatzen diren bitxikeriek, funtsezko batasuna salatzen dute; eta Euskara batuari buruz batasun izpiak ere eskaintzen.

258. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0185 Baztango bazter haietan bildutako formetara berriz itzultzen baldin banaiz, zenbait gauza konpondu beharrean aurkitzen dut nire burua.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0002 Horregatik, orain, jendeak, mendira doanean, bazter guztiak zikindu eta txikitu egiten ditu; beren gustoko zerbait aurkitzen badute, hartu eta etxera eramaten dute batere begirunerik gabe.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Hurrengo goizean, pentsa dezakezuen bezala, aintzira bazterrean aldra (1) aldra talde, multzo ikusgarri bat bildu zen.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0005 Arma-lantegiko bazter hartan lan egiten zuen gizon talde batek tankeak kondizio onetan egoteaz arduratzen zen.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0058 Pixkanaka-pixkanaka aulki bazterreraino irristatu zen lasterka bizian ospa egiteko.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 - Eta honako hau? - Nire felpazko hartzatxoa. Bazter guztietara eramaten dut nirekin.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 - Nola izango naiz lehen bezalakoa, nire bazterretan berrogei mila tartariar akanpaturik baldin badago?....

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0064 - Izarrak gure esanetara ditugula eta hiltzen bagaituzte, eguzkia Betunlandian erortzeko agindua emanen dugula, bertako jende eta bazter guztiak kiskalduak geldi daitezen.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0102 Jarri zen, bada, gure Petrikillo leihoan, barrena lasaitzeko, bere aitak eusten ziolarik eta berehalakoan atzeko bagoi batetik halakoxeko deadarra entzuten da: - Purokiko horrek, kontu! tunel bazterra jo gabe.

267. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0201 - Bai! Bai! Eta han gazteluan bazter guztiak usaintzen ibil naiteke.

268. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 (...), eta biharamunean gosalaurretik norberarenak jaso, motxila egin, izarak bazter batean pilatu, tapakiak ondo tolestaturik ohe gainean utzi eta... dena prest eduki behar genuela autobusera zuzenean eramateko.

269. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Ondo ikusteko, kanpoko aldetik buelta osoa eman zioten; eta atea zabaldu zutenean, lehenengo, etxeko bazter eta zoko guztiak ikustea egin zuten.

270. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0094 Baina Ozeanoaren Asiako partean, aurrera ezin jorik aurkitu ziren, zeren eta errusiar kruzeroak baitzebiltzan handik bazterrak zaintzen, eskualde hartan fokak eragozpenik gabe ugal zitezen.

271. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Biek zerbait apaldu zuten eta kanpotik etorritako emakumeak honela esan zion besteari: - Zu ohera joan zintezke nahi baduzu, nik hementxe bazter batean egingo dut lo.

272. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Ama alarguna han zegoen, bazter batean etzanda, eta zurrunka hotsak ateratzen hasi zen lo itxuran.

273. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0114 Thorntonek begiratu zion, aztarrikatu zizkion bazterrak.

274. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Han egun batzutan egon beharko dugu Legree-k bazter guztiak nahasiko bait ditu gu aurkitu arte.

275. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0119 Yañezek esanak esan arren, denak mesfidantza haundiarekin zihoazen aurrera, basoko bazter guztiak aztarrikatu nahi balituzte bezala.

276. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0100 Honela bada, ikusi zuten bazter batetan, enborra zerratzen hastean atera ohi den ohol moxtaka hestu samar bat, eta huraxe iruditu zitzaien egokiena.

277. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Bazter guztiak ikusmiratzen ari huen.

278. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0008 Bazter ezkutu honetan galduta bezala zorionez eta bakean bizi dira Behorlegitarrak, mendiek barreiatzen duten garo ta basaloreen usain ederra dutela biriken asegarri eta mendi-zelaien emaitza ugariak urdailaren asegai.

279. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 Eta azken ohar hau eman ondoren, baserritarra etxera joan eta atea morroiloz * morroilo: leiho eta ateak ixteko erabiltzen den burnizko barra itxi zuen eta Pinotxo gizajoa, hotzez, gosez eta beldurrez kikildurik geratu zen larraineko bazter batetan.

280. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0031 Vasili Grigorevich bazter batetan zegoen, jangelako mahaia eta atearen artean, eta entzuten ari zena ezin sinets zezakeen.

281. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Arma eta hornigaiekin batera beste bazterrera pasatu zuen eta munduko gauza errazena balitz bezala lurrean utzi.

282. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0028 Berriz ere...
berriz ere hemen
bazter satsu
enoagarrian,
hegats ziztrin honi
eraginka;
ekanduaren gurenda edo
besterik ezinean,
zeri aiduru ere
ez dakidala,
arau ixilak gogamen,
amets aratzenak
hertsiduraren harrapakin,
toki ainube honetan,
neure baitako atelekan
birikak kez hanpatuz
ohantzean etzateko
gereino..
.

283. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0025 Harroak ezin ingura
bazterrak ta bere burua hutsa
.

284. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0129 Hire begiak lo egon daitezenean
eta nahiz bestetandik,
ni, lurtar eta deslai, ikusten segi dezaanean
heure burua zainez eta hezetasunez oparotuz,
eta agian, nire gorputza beste bazterren batean
aldez aurretik irudika dezaanean.

285. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0124 Aintzinako etxean bizi naiz,
soberan dazagut ta soberan
harri erorien malenkonia
tantoka bazter orotan dadat
.

286. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0007 Nire gelan ateak, zur zaharrezko marroi iluna,
deskriba dezake malko eta irribarre; leihoak,
zuri argia, kristalaren transparentziaz
nolako desirak abiatu diren jakin badaki;
pareta berdea, eta hezea,
hormairudiz betea; lanpara baten alboan
ohea, ametsetarako bazter enea; armarioak,
erdi zabalik, inolako lotsarik gabe erakusten du
ezordenuz pilaturiko arropen irudi anizkoloreduna;
ispilurik ez;
erdian, elkarri begira, mahaia eta aulkia gaurko ia
arratsalde guztian nirekin bat izan dira; lurrean
baso bat ur, banaizezpanaiz egarri.

287. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0017 Luzaroko denbora iragan zuen Izadurrek, amodiozko dantzan.
Hainbat ordu!
Ttanttaka, ttanttaka, emeki, emeki, bere emetasuna isuri
zuen, itsasoak jotzen zuen bazter guztietan.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0075 Zirkulaziotik kanpo eta bazterrean.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0037 Mendi zelaiek eta bazterretako ostatu apalek ikusi zuten Artxiduke ibiltaria.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Gau beltza etxera orduko, negar zotinak izkutatu nahirik semea (bietatik zaharrena eta mutikoa bait zen), biharamunean egunak argituko zuela eta ondo aski astinduko zituztela bazterrak esanaz elkar animatzen zuten sukalde zokoan.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Bazterretik, zuhaitz tarte guztiak jauzi berdinetan betetzen ditu, pausu laburrez, erritmo geldoa, hasieratik bertatik indar oro gorde eta lanegin behar dute giharretan konzentratu soilki, zangoetan.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 Orduan beltzez jantzitako gizon bat ikusi nuen plaza hartako petril batetara igoa eta guardasola haundi batekin; jendeari hitzegiten zion, esanez osatzeko taldeak eta abiatzeko bi anaien bila, halako basora, halako mendira, eta miatzeko ondo bazterrak, bereziki miatzeko ibai ttikiaren ertzak.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0012 Bazterretan begiratu du hirizainak; ostatua ere bai.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0092 Bazterra zabalik ikusten du.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0102 Gazteluan, zoko eta bazter guztiak, lorez edertu dira, eta usai onez igeri daude.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0070 1) Aldi hartan, abertzale asko bildu zen leku bazter batetan, frantses-espainol polizia, txibato eta farisauen begietatik urrun.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Gizarteko bazter guztietan aurkitzen zuen erauzi beharreko bidegabea.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0080 Polizia guztiak sartu ziren etxe barrura isil-misilka, arduraren arduraz eta pistolen aho-zuloak bazter guztietara begira.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0073 Xinaurriek mirakuiluz etxetzat hautatu ez zuten goroldi une bat aurkitu nuen: betiko jakinen nukeen bazter haik guretzat xarmatuak zirela.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Nire etxea da udaberritzen ari den lehen bazterra, pentsatu zuen Maria Luisak sukaldeko leihoa zabaldu zuenean.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 Mogida batzutan, bai, azkenekoetan egia aitortzeko, beroaldi berri bat nabaitu zuen bere zaiñetan, bazter berritara agertuko bailitzan; baiñan ez zan txoratu.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0162 Eta, biharamunean, inoiz sekula bestetan baino zakur ugariago agertzen ziren bazterretan, sokatik hartu eta nonahi pasiarazteko: , ahomenta ohi zuen populoak, (...).

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 - Tamala da; emaztea eta biok, alabak aldentzen hasiak eta, hotelaren bazter lasaiagoren batera joateko planak egin nahi bait ditugu, baina besteren informaziorik ezean...

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Jaiki, kaleratu, goizeroko bazterretatik arratseroko txokoetara ahal duzun bezala narrastu, ilunarekin batera oheratzeko garai epela noiz etorriko zain.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0015 Bazterrak ere biziki eder dira orai: hor primaderan bezala, denak pizten baitira, euri-sasoina jitearekin.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0312 (...); bazter guziak ezar ditzala buluzirik, larruturik, hormaturik, ereilea ez da lotsa, badaki primadera jinen dela.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Min eta amorru karraxi batek aldegin zion bazter guztiak lehertuz.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Honez gero ez dut, alabaina, inongo itxaropenik, Hermogenesek baduela dirudien arren, Ekialdeko bazterrak harrotu ondoren azkenean niretzat ekarri ere egin dituen landare horien ustezko bertute miresgarrietan edota ditxosozko gatz mineral horien dosi zehatzen balizko dohaietan.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 Nire hondamendia zela eta ez zela, hamaika mila zurrumurru ergel hasia zen bazterretan barreiatzen; nirearen segizioko beste ontzietan beretan ere, kondaira itzel pilo bat zebilen ahoz aho, nire lotsagarri; utzi nien nahi zutena esaten, nire egia ez bait zen oihuka aldarrika daitezkeen horietakoa.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Hauek, iduriz bertze herrixkako jende guziak bezala ziren: beti gogorki lanean, beti dirurik gabe, bainan zorionez beleak, hain ziren hango bazterrak ederrak eta goxoak: mendi urdin, belar berde, zilarrezko iturri, oihan ospetsu, itsaso paregabeko....

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0081 Solasik epelena ere lortzen duzula, galde, erreka iskinako kontrabando zaharrez, ea egia ote den handik hainbeste eta hainbeste egin izan denik; aipa, erdia ere ez daitekeela gertatua izan zure ustetan... Ikusiko duzu bat-batean, bi begietan ezezik arpegi osoan ere, piztu dela han pindar berexiren bat; ikutu duzula solaskidea mamienean eta... konfidantza izpirik sortu badiozu behinipehin, bazter bilduren batera eraman nahiko zaituela.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0087 Hango bazter batean puxkak utzi belarridorpean eta, berriketarik gabe, aurki ziren hirurak sukaldean.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 Frantziskok, halare, bazuen euriak atertuko ez zuenaren susmoa eta beldur zen, eltzetsuren batek bi umeak erreka bazterrean ikus balitza, lanak trakestuko ote zituen.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0009 Armiarma, izuturik, bazter ilun batera lasterka gorde zen, (...).

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0075 Halataz ere, Mattinen eskuek ez zeukaten dardairik mamuaren bazterrera inguratu zenean....

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Eta hogei minuturen buruan bazekiten gainera telefonoak ez zebiltzala, argindarrik ez zegoela eta irratiak mututu egin zirela, zeren Kale Zabaleko etxe bateko logelako bazter batean aurkitu zuten transistorean gau mahaitxo batekin batera onik atera zen gauza bakarra ez zuten bat bera ere hartu, ez herritar ez kanpotarrik.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 Gizon zahar bat zegoen bazterrean eserita egunkaria irakurtzen.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0059 Arratsean, eguna ilundua zelarik, berri lazgarria zabaldu zen bazter guztietan.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0212 Egia bide zen, nolanahi ere, ihesaldi orokorrarena: aspaldi hartan ez ikusitako aurpegiak, berriro ikusten ziren Hendaian, paseiari: Maddi-renean, Hendayaisenean, Chitaenean, Océanicenean, bazter guztietan, Hegoaldeko errefuxiatuak erruz ageri, nagusi erabat.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0079 Baina txikienak bazter batetik entzuten zituen bitartean, ezin zuen ulertu zer esan nahi zuten.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Edanda omen zeunden; arkupetako bazter ilun batean harrapatu zintuen lizunkerietan norbaitekin.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Nola eskolaratuko nintzen, ohi bezala? Telefonoz desenkusatu joan ezina eta noraezean abiatu nintzen kale-zirkiluetatik, zakur deslaien modura, erdi auhenka, bazterretan alferrik usnaka.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Gaua helduta, denda itxi, eta neure geletan sartzean bi erbitxakur hauek, bazter batetan loturik zeudenak, aurkitu nituen.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0013 Ba da jende berria prest hortik zehar lan hauetarako, baina hobe da gaudentxook ahal duguntxoa egin dezagun, aunitzen artean bazterrak nahastea baino.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Izan ere, jendeak ez zuela hartarako interesik eta, bazterrean lagatzea erabaki zuten Marxi buruzko gorabehera guztia.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0095 Seguru nago, gaur ez bada bihar, bazterren batean aurkituko ditudala, baina oraingoz, besteak beste, Sarkisen lanak falta zaizkit.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Izarrez jositako gau ikaragarriaren iluntasunean, teila horizko teileriaren azpian, harrizko zubi eta brioleta kolorezko paretak, itzalian zeuden Bazterretan, burdinezko pertz haundi batzuek egundoko su itzelak erakusten zituzten.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Bazter batean, oskol baten arrastoak ikusi nituen.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Izotza besterik ez zegoen bazter guztietan, eta hori gutxi balitz, basamortuko haize hotz eta zakarrak eten barik jotzen zuen Tian`an Men-go plazan.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0037 Hitz itsusi horren oihartzuna jatetxeko bazter guztietara heltzen da.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 Bata alde batetik eta bestea bestetik bazterrak astintzen ibili ondoren aurkitu zuten bilatzen ari zirena.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0028 Kanposantuko bazterrik tristeena zen hura Gregoriorentzat.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Bazter batean ikusi zuen, zutik eta negarrez, Marcel-en besoetan.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0016 Bestalde, arratsean berean, Iparraldean errefujiatu batzuek eta bi lagunek bazter guztiak miatzen dituzte.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0249 Santiorako peregrinatze edo erromeriak indar aundia artzean, beharrezko ikusi zen Pirineotako bazter honetan erakunde bat sortzea erromesei arrera on bat egiteko.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0447 Baina bazter batean agertzen digu baita ere beste helburu historiko bat, Independentziako gerrategi artean jasan zituen nahigabeak arintzea alegia.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0447 Latinezko goratzarre ezagun batzuren itzulpenak utzi dizkigu bere eskuiskribuetako bazterretan sakabanatuak.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Zineak ez du ez soiñurik eta ez beste laguntzarik bear gauzak adierazteko, baña ez ditu ala ere bazter batera uzten.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0066 Gai berezi bati buruz, euskal kanta, bertso eta doinuak alegia, denok gogoan dugu Azkuek, J.M. Barandiaranek, M. Lekuonak, Aita Donostiak, Aita Lertxundik, Aita Zabalak, Basarrik, gaurko kantari eta bertsolariak, eta beste askok egin eta eragin duten lan gaitz eta ederra, bainan halaz ere zenbat eta zenbat kanta eta bertso oraindik gaur bazterretan inork jaso gabe, eta erabat hiltzeko zorian.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Une honetan, hortik zehar, baztarretan honetaz halako jakinmin bizia agiri zaigu.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0018 Bazterretara begira ta begira!.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Hala ere, agiri zaharretan eta kroniketan ikus dezakegunez, XVI. menderarte sasiko ugari zegoen bazterretan; eta oraintsuago ere ez gutxi toki batzutan.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 Munduko bazter guztietatik lurralde urri haietara etorritakoek Aberri berria, hizkuntza eta guzti egin nahi izan dute eta lortu, gainera.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Hau, berez zetorrèn erabakia zen, zeren, gure aita 1908-garren urte haseratik okupatzen baitzen telefonuaren opaespenaz (concesión) eta Sare hedatzeaz, eta aurrerantzean buru-belarri jardun beharko zuen telefonuaren planeamendu eta instalazio lanean, urrutizketa Gipuzkoako bazter guztietaraino iritsiko bazen.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Eta medio marjinal horietan ere, berriz bazterrean egoteko?.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Sail horren barruan ezingo genuke iruzkindu gabe utzi, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban batipat, oso berezia den dantza bat eta Europako beste bazter batzutan ere zabaldurik dagoena, biziki interesgarriro frogaturik dagoenez.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Gurasoak ez daude bazterrean gelditzeko, eta hezleekin parte hartzen hasiak dira.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Gure probintziako bazterrik industriatuenetako bat dugu Beasain, bere eguneroko eginkizunaren begirale Murumendi duelarik.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0002 Halaz guztiz, Europari begira dago, eta nahiz eta hirigintzan Estadu Batuetako hiriak eredutzat, bere kulturan amerikar eta europear elementuak sartzen dira, Montrealeko frantses giroan (munduko bigarren hiri frantsesa, Parisen hurrengo), edo Toronto, Ottawa, eta Vancouverko bazterretan nabari den bezala.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Sarritan, zoritxarrez, urak ibaitik kanpora egin eta bazterrak hondatzen zituen.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 Gosea eta mixeria frango bazterretan.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 Esate baterako, eskutitzak-eta korreoz Txinako bazter guztietara ailegatzen ziren.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 1853: Europako bazter guztietan kontrarreboluzioa nagusi eta gailen.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Basoak garbituaz bezala, lekutuz joan ziren baztarretan otsoak eta artzanoen egitekoa ttipitzen.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Honegatik itzuli gara hirira, beronen bazterrak ezustean harrapatuz, teilatuen eskortzoari, horma baten barnekoitasunari edo dokumentu baten garrantziari ohartuz.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Hemen gatoz: hiri ahantzien aztarna deskubrituetan bero aurkitzen da horma egin zuen edo etxe aurrituen bazterretan nigar egin eta maitatu zuen gizonaren arrastoa, zeren horma historikoan bere gizonen historia bait dago eta gaurko adreiluan haien udaberriko bizi-taupada.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Bazterretan entzuna eta ondo ikasia da, teleologismoa zientziatik aparte dagoela.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Entzun:
5. Berrionaren kontaera
Ilunabarrean, ikasleak hurbildu eta honela mintzatu zitzaizkion:
- Leku bazterra da hau, eta berandu da. Bidal ezazu jendea; doazela auzoetara, eta eros dezatela jatekoa.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Mahain inguruan zeudelarik, anarkista bat bazterretik zegoen, haien zain.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 - Hire aita nongoa duk hik? galdatu zion bazterretik norbaitek, aita hegoaldekoa baitzuen bereak!.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0085 Baztar guzitan ikusiko duzu laikoa mundutiko danetik definitzen dala.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Bisonte ar zenbait inguruka, bazterretan zer berri.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Aurkari guziak baztarrera bota dituenean, lore-girlandaz apaintzen da, adarren artean erregetasunaren ezagugarritzat jeits-aulki bat ezartzen zaiolarik.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0193 Baztan aldeko bazterrak zehar-meharka ikertu dituen adimen bizkor batek, Irigaray mediku jaunak hain zuzen, aspaldi idatzi zuen: (...).

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Haiek baino lehen egitotarrek Nubia, Sudan, Punt-eko lurraldea eta Itsaso Gorriaren bazterretara ere egin zituzten irtenaldiak.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Kartagotarrek, feniziatarren ondorengoek adibidez, Altlantikoaren bazterrez ipuin batzuk zabaldu zituzten.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 Ibaiaren bi bazterron arteko lotura bakarra orain gutxirarte, Bizkaiko Zubia izeneko zubi-zintzilikatua, Areeta aldean.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Horrela, Turtzioz-Billaberde zeharkatuz Artzentales bailaran dagoen Traslaviñara joko dugu, ezkerretara eginaz, Goritza ibaiaren bazterretik Sopuerta harrapatu arte.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0023 Bakarzaletasun hau nonahi ageri da liburu honetan: bakartasunean bizitzeko aukerakoa da Orexa eta hango Espuru mendia, Ameriketako Berraondo eta Bolibiako zabaldia (), eta, ordura arteko bakar-bizitza guztia aski ez duela (8) Gure - A. Baztarrikaren hitzez esateko - El Salvador-ko Zaragozako Miramar etxeko bakartasunean idatzi zituen, aldez behintzat, solasaldi hauek. Hona nola dakarren Andima Ibiñagabeitiak hango bakar-bizitzaren pintura: (Orixe (Omenaldi, 111 h.), dago Nikola bere azken urteak bazter batean gorderik emateko, Tabor bezalako mendi gain batean txabola bat eginik.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 hegi iz. (*XVII ea., 1657). Batez ere ipar. Ertza, bazterra. ik. 1. Muga, bazterra 2. HEGIKA nola adlag. Hegiaren gainean edo hegia erakusten dutela. 2. G. er. Mendia; mendiaren hegala. Mendiaren gailurra; gailur luzea.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Oiartzungo mendietako koba batean (haren sarreratik Berdabio baserriko oilarraren kukurrukua entzuten da), Saibei mendiko bazter batean (Urkiolatik gertu), santutegiko krisailuaren argia ikusten dan lekuan, etab.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Lohiberria (Mendibe) baserriko seme batek, bazter haietatik bere beiekin pasatzean, bere jabeak garbitu berria zuen argi-mutila ikusi zuen eguzkitara, Basanderea bere ilea urrezko orrazez orrazten ari zen bitartean.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Hil zanean, Irumugaata-ko bazterretan zebilen oiuka: Irumugaata-ko mugarrie,/ Nere animaren galgarrie /. Nun sar, nun sar?.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0033 Bi bazter ditu ikusle: bata, burdin-langilea, ezkerrekoa, eta bestea, itsasturia, eskuinekoa.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0053 Gehienak berdeak dira eta ibai eta lakuen bazterretan maiz ageri dira, eta oso gutxi dira itsasoan bizi direnak.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0109 Lurrina kondentsatu egiten da eta euria bezala edo bazterretatik jausten da.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 Eginkizun hori Pello Lopezi enkargatu genion bere garaian; argazkilari gaztea da baina esperientzia profesional handikoa, euskal kulturaren inguruko guztiaren maitalea eta gure herriko bazter gehienak gutxik bezala ezagutzen dituena, baita gizakiak inoiz edo oso gutxitan zapaldutakoa ere.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0299 Mairu hitza, gure herrietan, nahiko zabaldurik arkitzen da oraindik, leku eta beste zerbaiten izen batzuen gai bezela; adi bidez, Mayrumendia (erdi aroko Artajona-n) gaur Marinundia, Jimeno Jurio-k dionez, Mairubide (Manurga-tik gertu, Araba), Mairuelegorreta edo Gorbea-ko kobak, Mairuburueta (Acosta-ko bazterra), Mairubaratz (Mairu-ren baratza edo hilerria) (Oiartzun-go cronlechs), Mairuilarri (Zugarramurdi-ko cronlech), Mailarreta edo Mairuilarrieta (Otsondo-Mondarrain-go mendi gainean), Mairuetxe (Buluntsa mendiko harri zutiak eta Mendibe-ko treguarria eta Okabe lurraldekoa).

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0299 Euskalerriko beste bazter batzuetan, etxegileek beste izen batzuk artzen dituzte, adi bidez, mairi, moru, moro, jentil, maide, lamina, sorgin, etabar.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 HEan: Gure bizkarraldean, Axtxiki, Alluitz eta Udalatx (bazterrean).

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0267 Itsasoak, galaxiak, neurrigabeak izan arren, giza bihotz barrenean sartuta, bere edozein bazterretan ezkutatuko lirateke.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Hustiapen arkeologikoek, bestalde, bete-betean egiaztatuko dituzte leinu-kultuen desalojamendu gero eta handiago horien aztarnak, eta beraien emaitzen arabera desalojamendu hori Akitaniako lautadan gertatu zatekeen lehendabizi erromatartuagoa izaki, eta mendialde eta bazterretan geroxeago, hauek jatorrizko keltar edo iberiartasunean errotuagoak zeudelako.

383. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0155 ARAN.- Gaizto asko omen dira, bazter oietan.

384. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0317 LEONEDER - Zu axari jauna, ez dakigu zein arrazoiarekin, baiñan bazter guztietan azaltzen zera egia naspillatzen.

385. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0199 - Goazen, ama... Goazen baztar batera.

386. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0199 - Negar egin nai det... Negar, iñork ikusiko ez naun baztar batean.

387. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Bazter guztiak artuak dauzka,
zikiñak eta sasiak,
lenago ezkurrez mantentzen ziran
piztiak berriz gosiak,
ori emendik kentzen ezpada
galduko gera guziak.

388. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0091 Florencia`ko taldea izan zan
barruko artu zuena,
antzezlaritzan atera ziran
Europa'n zear barrena;
Inglaterra batean
baztar danak betean
jendearen zoramena,
besteak beste Iparragirre`k
lortutako garaipena.

389. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0120 Alkaguetez betiak
daude baztar denak,
besteren ona eziñ
sufritu dutenak;
santo-paperak egin,
berak okerrenak,
aik dirade mingañez
langilleik onenak.

390. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Bein baten Giartsu, amalau arroako burdin-makilla eskuetan artu, eta ludi zabalera irten omen zan, bazterrak ikusteko asmoz.

391. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0107 Ikertxo bere bazterrean dago, jator, aulkitxoan eserita, kuku-begiak alde batera eta bestera, epaia zertan bukatuko....

392. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Bazter batean, azkurria bukatzen bazaie, itxasoan zear juan bear badute ere, taldeka-taldeka, erraldatzen dira, lemmings deitzen dietenak bezala.

393. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Bizikari zoragarria dago baztar aietan.

394. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0046 Bein batean, Giartsu, amalau arroako burdin makilla eskuetan artu, eta mundu zabalera atera zan, bazterrak ikusteko asmoz.

395. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Atsedenalditxoa emen, zerbait jan eta edan, eta bistak ikusi: oso polita dago arratsaldea eta oskorri dagoanez bazter guztiak koloreztaturik dauzka.

396. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0245 Atarian Txeru txakurra
zaunkaka bitsa zeriola;
zein urreratu arengana?
Kate luzeaz lotuta,
bazter guzik apurtu bearrean,
arek ateratzen zuen zarata!
Kresalan sartzeak
bazuen bere lana.

397. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0043 Ta ba-da baztarretan ibil-gogoa, txango-zaletasuna, adur-miña.

398. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0008 Erriko bazter guztiak bereak ditu, izan ere, gizon orrek, eta gure belardirik ederrenean sartu ditu, gaur ere, bere beiak...

399. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Beste baztar batean berriz... Mister Todhounter bera!, patatazakua bezala jaurtia, eta bultzietako (trenetako) pardelen antzera lotu-lotu egiña.

400. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Nere dembora chikian guchi ikusi ditudan bezelakoa, Izandu naiz bazter oetako erromeri askotan, baña ez ditut ikusi aimbeste gende bildu dan toki chiki batean, ain ongi egiten, ala Eliz-lanak non ondorengo jostaketak.

401. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Ekustean zabaltzen zijoala baztar askotan Guadalupeko Birgiñarenzat jaiera, gogoan zerabilten askok, nola egingo ote zan Elizacho onetara erromeri ots-aundiko bat.

402. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0082 Ganbel-illara bat bazterreruntz dela, beste biek alkarri begira jarriko ditugu.

403. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0055 Praktikuak ontzitik alde egiterakoan, kapitanak maiordomori deitu ta esan zion: - I. Or bazterren baten, aguardiente katalana eukikok, ez?.

404. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0065 Martiñek, bera joan zan bezela dijoazen batzuk ikusten ditu, bazterrean zaintzalleekin, eta Kaxildari esaten dio: - Aizu: ni ere orrela joan nintzan.

405. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0092 Emen zaldi ttiki batzuk oso politak badituk, gazteentzako motukoak, eta oietako bat artu eta or ibiltzen duk beraren gañean, bazter guztietan barrena, askotan emengo gautxoekin.

406. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0092 Etzekazkik bazterrean maixu txarrak.

407. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Orrelako bazter atsedentsu bakoitzean jetxi ta bertan gelditzeko gogoaz geunden biok.

408. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 - Eraman-zazute neska putz au, ongi lotuta, ontziko bazterrik illunenera.

409. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Ondoren Aita Santuak gartsuki dio beneditar Anaidiek zibilizatu zutela Europa osoa bazter batetik besteraiño.

410. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0031 Aukera ederra, benetan, Euskalerriko bazterrak ezagutzeko.

411. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0031 Udara aldean ez dakit norako bideak artzen ditugun bazterrak ezagutu nairik.

412. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Inguruko bazter leorretan erori ondoren, bereala lurrintzen dira, beste protxurik eman gabe.

413. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Anaidi auek sortu zituzten zenbait ermita baztarretan, gaurko parrokien eginkizuna betetzen zutenak.

414. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 Kultura bide bat dugu mendiz ta bazterrez ibiltea.

415. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Zaletasun aundia sortu da bazterretan, euskera ikasi ta bere aldez jokatzeko, alere geiago bear da oraindik.

416. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0005 Eta arratsaldez, ene gogoa kolkoan paseatuz, atseden dezan pizkat bederen, bazterrak ikusirik gozatu dedin, Rheinhausenera.

417. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Beltzak zirala eta zuriak giñala, emen etorri zitzaigun Oiñati-raiño Porras buruzagia bere gudariakin baztar guztiak ondatu ta txautzen.

418. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Bide ortan, San Millan`dik bizpairu kilometrora, Rio izeneko auzoa dago, oso bazter polita ibaiaren ondoan; etxe asko kutsu aundikoak erdi-erorian daude, Karmen izeneko eliza bertan dauka.

419. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Lan-leku ta ola ugariak diran baztarretan, aize garbi ta pakezko toki egokiak ere arkitzen dira, urruti baño len.

420. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0026 Eskulangilleak aizkoraz eta zepilluz baliaturik albo edo bazterrak gertutzen ditu, ta berrogeitamazazpi zentimetro terdi ditu goruntza, amabost terdi zabal, eta iru lodi.

421. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0063 Arantza erri bakarti eta bazter-samarra da, eta zer oietxeri esker, iñolaz ere, zor die bere bereiztasunen irautea, bere izaera ain nabarmen da oso bestelakoa.

422. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0112 Etxe egoaldeko bazter baten daukazu Agustin Antxordokiren saski-tokia.

423. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0011 Denda batetik irtetzerakoan, nagusiak bazter batera eramanda: - Tori zure komisioa, esan zion.

424. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Zorionez ondo ezagutzen ditut bazter oiek.

425. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Gañera gidaria ezin obea genuen bertako semea, gaztetxo garaian artzai ibillia ta bazterrak eskua bezin ondo ezagutzen zituna.

426. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Bazter arrotz aietan Baigura (1477 mtr.) eskubi... Mizkiluz (1318 mtr.) ezker genituela gu bi mendi oien magal pean bakarrik ibiltzeak beldurra ematen zuen.

427. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Agramondarrak eta Beamondarrak, bi talde oiek ondatu zituzten bazterrak eta Naparroa desegin.

428. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0298 Orain bertan, Jaka'ko katedralean dagon lanetik ederrena, Trinidaden iduria, ortxen daukate bazter batean.

429. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0215 Baztarretan bi elizatxo ditu arrizko mensuletan irudiekin.

430. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0086 Eta bearko erantzun, bazter guzietan ugari zabaltzen zituen, galdekizun aiei; ain setatsu ta ain eredu ona zan bera.

431. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Komentuak gora-bera asko izan zituen: orain zan prantsesen kuartel, gero espaiñarrena, eraso-aldi latzak ikusi bait zituzten bazter aiek.

432. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Urli Erri`aren asmoa, berendiaren oldozmena, sandiaren gogaia; bakoitzaren indar nagusienaz aipatzen dira bazterretan, arro-arro gañera.

433. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Liturji-arloan aldaketak izan ditugu: Meza latiñez eta bastarrera begira egiten zana, orain aurrera begira, erriari begira, eta erriaren izkuntzan egiten degu....

434. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Ondoren, berriz, erromatarrekin batera munduko baztar guzietan zabaldu ziran, lejionario bezela.

435. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 Bazterrez bazter zeru zeruan da ibilki,
Hango bideak ongi dazki.

436. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0044 Gehienek hartzen duten bide berbera hartu zuen hastetik bururaino, bazterrerat urrats bat behin ere egin gabe.

437. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0115 Aroa ere halakoa zen: Alemanak kanpora botatu-eta, libertate haize batek bazterrak inarrosten zituen.

438. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Gerla-tresnak ixilduak balinbaziren ere, gerlaren ondorio hitsak hor ziren oraino: bazter guzietan, miseria gorria zuten familia ainitzek.

439. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 Zenbat donado Ameriketan? Zenbat nexka zeikaturik bazterretan?.

440. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0091 Bazterrak ixil zauden.

441. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Orai bazterrak eder dire aski, bainan, hemendik ilabete baten edo bien buruko, histuko dire eta gero uda guzia hola egonen.

442. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0077 Parra franko egiñak izango ziren bazterrekoak, noski.

443. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0116 Izerdi hau nolakoa jauzi zaidan? Nolakatu naizen! Mundu bat buru barnean, zerk sarrarazten ote du? Ala gaueko indar gaizkigileen jokoa bakarrik: jendetze hori dena, kanbiakorra, osteka metatua, firrindaka bazter guzietan; iratxo andana horiek baliatzen dikek gogoaren loa.

444. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 Bazter guziak ixilik zauden.

445. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 Bazterrak arras huts kausitzen nintuen.

446. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Lokartzeaz beldur zen, gero, atzartzean deus etzuelakoan ezagutuko, bazterren apaindura bera aldatua izanen zelakoan eta presentzia berri batzuek etxea beteko zutelakoan.

447. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0129 Laster ihes egin ginuenez, eta ahalaz gorde, batzu erregebide bazterretako arroiletan, besteak ilarrietan ez dut erraitearen beharrik!.

448. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0162 Atzerritar horiek, beste izen berri batzuekin deitzen ditugunak, lan dorpe, hirriskugarri eta zikinen egiteko ibiltzen ditugu, gutti paga eta bota urrunago, hara bazterrera.......

449. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0435 Gure ikertzale suharrak bazterrak inarrosi zituen bere artikulu, hitzaldi eta hiru liburuekin: harrigarriko arrakesta ukan zuten Le Christ dans la Banlieue, Le Dieu qui bouge eta La Croix sur les fortifs izenekoek.

450. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0003 Urtarrilean Urtsuia-Baigura zolako bazterrak kexu ziren: ardien esnea bildua izanen ote zen? Gauzak antolatu dira.

451. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Bota Kredo bazter guzietan.

452. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Eta bizkitartean, elgarrekin erabili ditugun solasetarik, ohartu naiz Ebanjelioa estimu handitan daukazula beti; eta naski iduritzen ere zaitzu Ebanjelioari hobeki jarraikitzen zirela, elizatik bazter egonez.

453. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0007 Horiek hola, gu euskaldunek, gu hain otoitz beharretan gaudenek ez ote dugu otoitz-talderik sortu behar? Balira etxetan eta bazter guzietan otoizlariak, otoitz-egile ixil eta kartsuak, Jaunaren Erreinuko gudulariak!.

454. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0009 Zuhurtzia hortaz beteko gizonak, Kristoren Erreinurako guduaz hartu otoizlariak balira Euskal-Herriko etxetan, lantegietan, bazter guzietan... zer irabazia, zer gerorako argia!.

455. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0035 Orai badoatzi Jordan ibai ttikiagoaren bazterretik.

456. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Batek nahi ukan du izan jostatzale, bertzeak edertzale, hunek argitzale, horrek bazterren zeatz-erakusle, harek gogo-bihotzen ikerle; izan dira ere amets-saltzaleak, mundu-ukatzaileak, mundu berri asmatzaileak; agertu zaizku ixtorio edertzaleak bai eta zikintzaleak; batzu biziari doazkon auzieri jarraiki zaizkote, bertzeak jendeen arteko gaieri, zonbaitzu jakitateari, nun ez diren mundu huntaz goragoko gauzez mintzatu.

457. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0011 Hauk gizakia!... Nor harri ditake, holako jendeak dauzkan xokoa, bazter guzietan ezagutua eta goretsia balinbada!.

458. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Eskuz agurtuz jendeak eta bazterrak, ximistan goazi.

459. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Egoitza berriak bazter guzietan; zenbeit apal, bertzeak gorago, ainitz zeru alde eztaia eztaiaren gainean, Gipuzkoako harri xuri, beltz ala gorriz egiztatuak, iduri han jarriak direla sekulakotz.

460. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Bazterretarat so gaude!.

461. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0197 AZKAINE, herri gisa ezagutua da bazterretan.

462. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0199 Pilotan ere, aintzinekoak behar du saka edo bote tzarra ateratu eta kintzea egin, bazterrak bilatuz, marrari tiratuz, airetik moztuz.

463. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0006 Hamahiru ilabetez ez adituarena egin zuen, ustez-eta denborarekin bazterrak jabalduko zirela.

464. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0009 Etxahun erhotua bezala da, dena oihu eta mehatxu, bazterrak izitzen dituela.

465. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Urbanizazio proiektuak, Deba ibaiaren tarteune berriaren eskuinaldeko bazterrean kokaturiko landa-jabetzetarako sarbide baten mantenimendua zehaztuko du, Plan Partziala garatu aurretik zeudenen antzeko baldintzetan.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Arras independentista da eta segitzaile asko du bazter orotan.

467. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Jendetza neurtzeko erabili dugu datu zehatzena sarreretako kontrola izan da eta gure lehen kalkuloen arabera, 60.000 pertsona etorri dela esan dezakegu, iaz baino dezentez gehiago, seinalatu zuten Seaskakoek eta ez zegoen bazterretara begiratu besterik, iazko edizioan hutsuneak nabarmentzen ziren lekuetan, hiru area nagusietan, aurten jendea bete-betean baitzen.

468. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Horretarako, beharrezkoak dira herrien eta erresumen arteko akordioak, langile, ugazaba eta gobernuen arteko itunak, geroago eta gehiago bazter guztietako gizonak eta jendaldeak elkarri josiak baitira, eta elkarrekin behar baidute mundu zuzenago bat eraiki.

469. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Horregatik hurbildu nintzaion eta talde batekin bazegoen ere tartea egin zidan bere aldamenenan, bazterreko sofa gorrian.

470. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Hain argia izanik eta, ez dio bere buruari galdetzen zergatik ez da, esate baterako, oraindik, futboleko partidorik zuzenean eman, euskara etxe, sukalde, taberna eta bazter guztietan sartu ahal izateko.

471. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Eta orain amaitzeko zerbait geiago esan bear dizuet: Lizardi-tar Xabier ondo ezagutzeke, edo griña gaiztozokerka artu dutenok bazterrak nastu dituzte; noiz ez dabiltzan joko zikiña egiten.

472. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Herriko bazter guztiak alaituko dituzte meza aurretik beren trikiti eta panderoekin.

473. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Gisa horretako lantegietan ari direnek toki ederrak nahi dituzte: Euskal Herriko bazterrak famatuak dira.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Bazterrean gelditu direnetan badela bertsolari ederrik?.

475. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Nigeriako buruek eta bestek ahaleginak egin dituzte bazterrak baketzeko, baina, dena alferrik.

476. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bakearen bila bazter hartan, alabaina, oraingoz, ez dute fitsik lortu.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Eta... ilunabarra eta egunsentia gauza bera ditueneko Txosnalandiatik enegarren ostera eginda eta bazterreko botila-zakila erdi hustuen hatsaz gizendutako aire arnasezina goxokiro dastatuta etxerako bidea hartu gurarik ez dakit norako bidea hartu nuen lehenengo izkinan azken EGIN besaperatuz.

478. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Abioian, guztia logikoa da, eta ez dago piska bat aurrera, piska bat atzera, honi eman, hura ukitu, bazterra jo, eta halakorik.

479. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Zortzietatik aurrera, betikoa, nahiko dantza Jaiak taldearekin eta umore ona bazter guztietan.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Hasteko, goizeko hamarretan dultzaineroak ibiliko dira bazterrak harrotzen eta alaitzen; hamaiketan poteoa, Zubietako Zanpanzar hortxe izango delarik ondoan, hau ere batetik bestera.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Abenduaren 14ean bazterrei oldartu zitzaien tornadoaren ondoren eskuan linterna har eta hilen bila hasi da argazkiko ezezaguna.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Bazter horietatik gosea aienatzeko esan du Raul Corriveau gotzaiak bietakoren bat egin behar da: milaka pertsona bizitzera beste norabait eraman, edota bertan arazo ekologikoei erantzun berehalakoa eman.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Dagoeneko berrogei mila pertsona, bazterrak hustu eta lekuz aldatu dira, beste norabait bizitzera joanez, hiri haundietara bereziki.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Berdin goizetan eguerdi arte Bilbao'ko Erri-Irratiak ere Euskalerri'ko bazter geienetan entzun daitezke gaur euskerazko irrati-saioak.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Ez Frantziaren menpeko, ez Frantziaren bazterreko

486. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Ordenagailuz ordenagailu bazterrak kutsatuz doan gaitza da birus informatikoa.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Baratzetako simaurra noiz egin behar ez den ere argi dagoela dirudi, Euskal Herriko bazter guztietan.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0002 Honez gain, Europako gainerako instituzio, erakunde, elkarte eta pertsonalitateei elkartasunerako deia zabalduko du, txostena bazter guztietara zabalduz.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Diru-faltak nonbait orain arte bazterrean egotera behartu zuen.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Venezuelako nahasmenduak Bazterrak biziki kexu ziren joan den astean Venezuelan.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Bizkitartean badira ere bazterretan diotenak hartzedunek ere behar luketela konprenitu Hegoko Ameriketan diren herri demokratak eta hetarik da, dudarik gabe, Venezuela behar direla lagundu ez diten diktadoren aztaparretarat eror.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 - Yugoslabian ere bazterrak kexu dira bereziki Kosovo deitu probintzian.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Baionatik, zonbaitek nahiago zuten Garazirat jo, edo Hazparnen gaindi, edo Errobi bazterretik, Bidarrain barna.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 1797-ko apirilean izan ziren bozetan, batzar haundienean sartu ziren hautetsi berri batzu bazterren jabaltzeari ari zirenak, hala nola: Pichegru, Willot, Imbert-Colomes, Jordan Camille.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bai, zinez, bazter urrunak zituan, mendi mazela batean, G. herriaren auzoan.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Gauza horrek beti harritu nik zeren eta zonbait, aldiz, berehala bazterrak beren baitaratzen ditie....

497. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Pentsatzekoa da, gaitzeko giro alai batek goizetik bazterrak harrotuko dituela, bazkariarekin seroretan segituz.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Nehor ez zagon presaturik hortik partitzeko, bazterrak ikusiz, berriz berant pixka batekin, arratsalde erditako heldu dira bazkal tokirat: horrarat etorriak ziren artzain zonbeit eta horietarik Orbaizetako sei artzain.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Euskalerri`ko bazter guztietatik eta mundu zabaletik etorriak dira eskutitzok eta irakurleak gauza guztiz jakingarriak aurkituko ditu liburu onetan.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Azken egunean, ingelesak jardunean asteko ziranean, gazte talde aundi bat sartu zan saloian eta euren kontura artu zituen bazter guztiak.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.g. etxebarria 0001 Ba dabiltz bazterretan hainbat euskaltzale zahar eta gazte, alfabetatze kanpaina dala ta, bero bero, su ta gar.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Badoa bide erditik, badaezpada, bazterretatik ez ateratzearren, eta txisa ezin aguantatuan dagoela konturatu da halako batean.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Beste baztarren batean jaso zitekean.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Naparroa`ko zenbait erritan eta Santander`ko beste bazter batzuetan ere kalte aundirik egin dute uroldeek.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Eta orrek jendearen biotza bigundu baiño areago, nazkatu egin ote duan susmoa nabari da bazterretan.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Berealaxe errietako Uri Buru Batzarrak mogitzen asten dira, kezka aundia nabari da bazterretan, alderdikideak, batibat, ez daude konforme komunikabideengandik jakiteaz istilluaren berria; eta erri askotan Batzarrak ospatzen asten dira postura bat artu aal izateko.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Baiña... bazter berriak ezagutzera edo turismo egitera joan ote ziran? Ez ortara bakarrik, gero agertu danez.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Nire ustez, azken hogei urteotan literatur saltsetan sartuta ibiliak garen idazle gazteok (huummm, ez dakit dagoeneko zilegi zaigun, burusoildu eta ileurdindutako gurditzarroi, adjetibo eder horrekin hornituta bazterrak haizatzen ibiltzea), bada hori: guk, gure belaunaldiko literaturgile edo literaturzale jendeak-eta, ez dut uste jasan ditugun influentzia teoriko eta praktikoak behar den neurrian egosi edo dijeritu ditugunik.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Orai iduri du nehork ez duela gerla handirik piztu gogo, Liban hortan bazterrak nahasiz.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Zonbait aste hotan bazterrak arras nahasiak dira Liban herrian.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Marokan, Rabat hiriaren bazterrean, izigarriko su batek funditu edo suntsitu ditu hiru mila bizitegi, gehienak taulazko etxe txar batzu.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Errekontrua gertatu da bi autok elgar gurutzatzean, batto soberaxko bazterrerat joanik.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Euskaldunek min dugu, bazterrak baitira dena hisia, dena aiherkunde.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Kulturaren erreboluzionea bururatua komunixt alderdiaren bilkurak gobernuaren etsaiak bortizki kondenatuak, bai segur gauzak haxean eta bazterrak jabal kausituko ditu Xinan Pompidou jaunak.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Jendeak berriz arrangura batzu bertzen gainean direla eta ez dituztela bazterrak nahi bezen deskantsuan ikusten ahal...

516. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Gizona itsuski jo dute eta sokaz estekatu, emaztea ere gaizki ibili, bazter guziak miatu eta nahasi, horiek oro 35 mila libera xahar atxemanik iheska joaiteko...

517. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Denak bortitzak dira Kanadan, bazterrak jendeak bezala.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Dantzariekin batean ziren kantariak, bazterrak eta bihotzak alegeratzeko.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Beti bezain nahasiak ziren joan den astean bazterrak Hego-ko Afrikan.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Gure solasa bazter guzietarat barreiatu gabe, hemen aipa dezagun bakarrik fedezko gauzen jakitatea. Hala da: apeza, bere karguari buruz preparatzeko, arizana da geldi-geldia bospasei urte gutienetik, filosofia, teologia, Liburu saindu eta gaineratekoetan.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Barne dira bazter horietako bide antolatzeak, Thermes horietako bide eta argi berriak, Souberbielle-tarreri erosi lurrak eta abar.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Eta 40 urtez, Franco-ren denboran, zenbat euskaldunek ez dute bizia arriskatu ikurriñaren agertzeko bazter guzietan eliza dorretan, mendi gailurretan, plazetan, pilare puntetan euskaldunen gogortasunaren lekuko.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Eta hortan jabaldu dira Hego Korean bazterrak, bi astez arras nahasiak izan ondoan.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Denak akort dira erraiteko Amerikanoen funtsgabekeriak dituela molde hortan bazterrak nahasten, ez baitute ordre poxi bat ezarri nahi beren konduetan. Betidanik Reagan ari da errepikatzen zergak behar direla ttipitu.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bainan sinetsiko dituztea bazterretan haren solasak?

526. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Sri Lankan ez dira oraino bazterrak jabalduak.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Hogoita-hamabost lagun hil segurik, desagertu asko bestalde eta ikaragarriko makurrak bazter guzietan.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Kanoien zulo beltzek bazter guztiak mehatxatzen zituzten.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Datorren igandean eta, batez ere, hurrengoan, eguraldia lagun, Ernioko bazterrak zinta, ume eta txandalez beteko dira berriro.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Ori dala ta, Erromatarrak eta arein aurreko keltak gurera sartu baiño lenago euskal-lur genduzan bazter guztiak birjaso ta beraganatu zituan SANTXO AUNDIAK.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Naste areik zirala ta, millagarren urtean munduaren azkena zetorrela zabaldu zan bazter guztietan.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 EGIA, ostera, narru-gorrian, biluzik, kalera urteteko lotsaz, or dabil danen ankapean, baztertuta, zapalduta, jabebako txakur ustelaren antzera zorriak janda, bere lotsa gorria ezin estaldurik, gosez ilteko bazter bat aurkitu eziñik.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Uxartu eta miatu ditu bazterrak.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Zeren, Pla-k amorrazio haundiz esaten duen bezela, bai ahal dago ba dana ala ezer ez zoragarri hortan bazterrak erretzea baiño gauza heroiko eta gozoagorik? Nola dena erdiestea politikan ia beti ezinezko den, ezer ezaren beste alternatiba hori guztiz normalki nagusitzen baita.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Zenbat ibili eta zenbait batzarre egin diren bazterretan arazo hau konpontzearren!

536. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Zuzenean Hegoalderantz jeitsiz, Mendebaldeko Erg Handia ingura dezakegu: are multzo izugarriak, 300 metrotik gorako altura duten dunak... eta berauen azpian, bazterretan atxikirik, oasis txikiak, ura dariela eta palmera berdez ornituak.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0001 Azken mende honetan ordea, era guztietako hondakinak bazter guztietan pilatuz joan dira naturaren ahalmen garbitzailea gaindituz.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 Guztiek mugak ezabatu dituztenean bazterrak leihar lausoz bestalde argitara datoz.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Munduko bazter guztietako ehun bat egunkaritarako egin dizkidate elkarrizketak.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r. idiart 0001 Apezek ez dute bakarrik arropa kanbiatu: zaharkeria maite duten girixtino batzuen kurrinkek aski salatzen dute, azken kontsilioaz geroz, Eliza barnean bazterrak mugitzen hasi direla.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Afrika'ko baster batera eldu ziran gizon zuri batzuk tren bidea egiteko.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Eta ez litzateke sail bazterrekoa izango.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hori denok aurten nahiko ondo jakin dugu: ainbat eta ainbat bazter ere Iparrean, gure herri maitean batez ere.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Ordua zen, bazter guztiak aspertuta zeuzkan eta gordeka antzean joan da.

545. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0099 Xaxi
Badakit, badakit, segûr,
bazterrak eztûtzû eder!
Herria hola delarik,
nula phentsa niro bester!

546. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0032 Hor bazterrak bethikuak,
bena oihanak aphûrtûrik,
Segûrki lekhûka zunbait
etxalde ere zenthûrik.

547. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0062 Gaixtakin
Tzarrafer, hitzartû gûntian
lûr eta bazter gûziak
Behar dûtûgûla jauzi,
ûtzûligaintitû denak.

548. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0074 Eliza dû bazterrian,
Harriphiñak bizkarrian
Gizun azkarrek ekhartez,
Edo phaitetan lerraztez,
Txûtitû mendien azpian,
Ungûrien begirantxan.

549. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0009 Errepika:
Agur Xiberua
Bazter gûzietako xokhorik eijerrana
Agur sor lekhia
Zuri ditit ene ametsik goxuenak
Bihotzan erditik
Bostetan elki deitadazût hasperena
Zû ûtzi geroztik
Bizi niz trixterik
Abandonatûrik
Ez beita herririk
Parisez besterik
Zû bezalakorik
.

550. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0009 2- Palazio ederretan gira alojatzen
Eta segûr goratik aide freska hartzen
Gaiñ behera so-ginik betzait ûdûritzen
Orhigañen nizala agitzen
Bena ez dira heben
Bazterrak berdatzen
Txoriak khantatzen!

551. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0273 Pilak sastarrontzietara bota beharrean, etxeko bazter batean gordetzea eskatzen da, kaxa, hautsontzi edo piper lata hatean, bardin da.

552. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00015 Baztar batetik bestera pasatu nintzan.

553. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00031 Zorionez, ez neban areriorik aurkitu; bai, ostera, bazter baten mutikoa ikusi.

554. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00085 Begiak iluntasunera ohitzen hastean gizaseme bat begiztatu neban bazter bateko ohantzean.

555. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0094 Barriro be gozo ziran horma zurien artean, han bere bazterrean, sua hilda egoan.

556. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Parte txarrekoak esan dizut, baina, ibili be egiten zitzaizkigun karobi inguruetatik batezbe gauiluntzetan bazterrak enderdetan.

557. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Bazter guztietara adi zihoan koba-zuloan barrurantz eta halako baten, handik sakonetik, berba hauek entzun zituen:

558. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0315 - Kakalarri nauk eta utziko didazue hor bazter baten frakak soltetan?

559. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 ... da gero soixa Intxortan, andiko sea bastarretik an, e, soixa etaatze iñuan, e, se nei isan eskeo buelta emon, da buelta emon emendi bastarrera morukuak pe bai, e, ya olakotxe bearra serraua ta, a, a ona san(...).

560. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 Ilintxia ba, sea, iketza in barik, eitten asi baiña ein barik geatze sana, orrek e, jeneral ixate sian, ba, an bastarreko ertzetan da geatzen sianak (...).

561. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Argi ikusi bear dogu gaur gure EUSKALERRIAN, itz onen esaera aldetik nai ta sarituak izanda, zeozer geiago egin bear dogula, ainbeste arazo eta ostopo basterrean alboratzeko, gure NORTASUNA Argi eta Dirditsu agertu daiten; orrela bakarrik ikusi gaituelako gure inguruko erriak, eta konturatuko dira, Eguzkiaren azpian, beste Norbaiten errañu edo gerizpea dagoela, uts edo uko ezin-jakona egin.

562. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Eta herri kondaira honetan egia zati bat ere badago, 1984ko neguan iturri ondoko inguruak konpontzerakoan harri bloke haundiak aurkitu ziran taladratuak eta bere baztarretatik matxienbratuak, bata besteagaz oso ondo lotzen ziralako.

563. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0106 Eta onen erruz, zenbat neke ta oiñaze, zenbat larrialdi ta negar, zenbat odol errugabe ixuri ete da bazterretan!

564. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Begira iezaiozu bere ama haserrarazi duen umetxoari, ama suminduz edo honen esana ez eginez: bazter batean babestu eta musturrak jarriz, zigortua izateko beldurrez oihu egiten badu, ziur aski amak ez dio barkatuko bere hutsegitea; baina bere besotxoak luzatzen badizkio, irribarre batekin zera esanez: emaidazu musua, ez dut berriro egingo, ez al du amak samurtasunez bere bihotzaren kontra estutuko egin duen guztia ahaztuz?...

565. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 1857. urtean eregi eben errepidearen bazterrean, oinezkoentzako babesleku izan eitean.

566. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0059 Palangana edo burnizko ontzi baten bila hasiko da, sukaldeko altzairu eta gainerantzeko etxeko bazterretan.

567. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 Esan eta egin. Eskualdeko bazter guztietatik iragarri zuten jaia eta jende ugari bildu zen hara.

568. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0002 Nork bere neurria jakin behar du, egun osoan bazterretan lokaikuak egiten egon edo irakasleak lozorroan harrapatzea nahi ez badugu.

569. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0118 Parkearen bazter batean jende multzo bat ikusi zuen zerbaiti begira eta jakinminak bultzatuta harantz joan zen.

570. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0152 Nire urtebetetzeko opari guztiak, gelako bazter batean pilatuta neuzkan.

571. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0074 Ondo ezagutuko dituzu bazter honetako gozotegia, beste eliza hura, horko parkea eta beste mila txoko.

572. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Egun batean, etxerako bidean, bazter batean diru-zorro bat urrezko txanponez beterik aurkitu zuen.

573. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 - Bueno, Joxe Manuel, baztarreraino joango gaituk eta han ganaduak itzulitakoan, errezo berezi bat egingo diat.

574. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 Halako batean baztarrera iritsi ziranean, osabak esaten dio:

575. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 Bitartean, bazter batean, Jontxu negarrez ari zen.

576. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 E. Magoak haitzuloko bazter ilun batera eraman zituen haurrak.

577. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Ibai baten bokalaren bazterreko eremuak dira estuarioak.

578. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00045 Igerileku handian STOP esatean bazterrean itxarotea.

579. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00101 Maizterren artean ere, ongi bereiz zitezkeen nahiko aise bizi zirenak eta bazter baserri txiroetan bizi zirenak.

580. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 B) Gazte zelarik ezagutu zituela hemengo bazterrak.

581. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00016 Autoak eulien gisara sortzen ziren bazter guztietatik, eta etxeek erlauntzak ziruditen, handiak, estuak, leiho ttikiekin.

582. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00118 Bazterrak nahastu eta istiluak sortzeko besterik ez duzu balio!

583. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00118 Oilategiaren bazter batean bazegoen txoko ezkutu bat, Krokok bere ezkutalekua zeukan zulotik nahiko hurbil, eta arrautzak han egitea pentsatu nuen nik.

584. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00141 Bitartean, erregeak, jauregiko bazter eta txoko guztiak erakutsiz, bereari ekiten zion.

585. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00110 Arratsaldeko orduak laburtu nahian, nekeari aurre eginaz inguruko bazterrik galduena ere ezagutzeko parada izan dut.

586. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0014 - Begira ibaira, Miko: bazter bakoitza desberdina da.

587. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0006 Dena zen etsipen, dena herio-iragarpen bazterretan.

588. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0030 Izan ere, Selma baitzen gorteko karnabatxoa, jauregiko bazter oro bete eta alaitzen zuen tximeleta, guztiek mimatzen zuten oreinkumea.

589. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0036 Haitzuloaren bazterretan begi pare distiratsuak ageri ziren.

590. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0139 Harik eta zirkukoak bazter haietatik zebiltzan egun batean, Zitz eta Zotz, Martinzaldi eta Marigorri, Joakintsu, Kakazto eta Eulipides, bildu ziren arte.

591. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0134 Gure aurpegia, gure begiak, gure muxuak... toki hartako bazter guztietan ugaldu ziren.

592. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0049 SS-koek agindu zieten berrogeialdia egiteko Terezingo bazter jakin batean.

593. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0033 Hasteko, zoaz eta ekarridazu soilguneko bazter urrun hartako eskukada bat belar luze goxo.

594. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0049 Fitxen erdian sakonune bat eratu zuen, pelotak han biltzeko eta saltoka bazter guztietara ez joateko.

595. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0065 Amorruaren amorruz negarrez hasi nintzen eta biltegiaren bazter batean jarri nintzen.

596. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0036 Eta nik zapata erakutsi nionean, gizona bazter batean eseri zen.

597. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0006 JAKINA, BAZTER HAUETAN EZ DUZUE BEREHALA HONELAKO GURDIRIK IKUSIKO...

598. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0027 Erresumako bazter urrunenean bizi zenez, zazpi legoatako botak zeuzkan iratxoari eskatu zion, lasterka joateko amandrearengana, lagunduko zien esperantzan.

599. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0012 Azkenean, jaiki eta mahai gainetik argi-mutil bat hartuz, gelako bazterrean zegoen kutxa baten gainera joan zen eta bertan eseri.

600. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0036 (Bazter batera joaten dira.

601. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0020 - Likiskeria baizik ez dagoen bazterretan.

602. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0066 Nire ondoan bazterrean zegoen.

603. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 37 Haren omena herrialde hartako bazter guzietarat zabaldu zen.

604. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00140 kaleak iluna soilik du ematen
eta bazterretan desioak lo daude
haizeak teiletan dihardu kantatzen
eta izar bat
eta izar bat piztu da zeruan

605. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0046 Ima, Mertxe, Asun, Ana. Maite nuen ahuntz esnearen
bila joaitea. Zuekin. Ilunabarreko bide gorristaren
bazterrak gure solasetaz betez. Esne lodia pitzarretik
hurrupatzean, lur horail hartan sortu belarren usain on
guzi haietaz ginen asetzen. Betetzen. Mozkortzen.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Karrika huts kiskailduak.
Arratsaldeko bi ordutan. Kortina berde beheitituak.
Ilunabar gorrietan, berriz elgarretaratzen ginen bide
errautsu gorrantzak ametsez apaintzeko.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Arto landa haren erdian
gordeak, gure lehen zigarreta elkarri pasatuz erre
ginuena. Orhoitzen zaizte ote? Bestetan behi gorrien
aintzinean egiten ginituen lasterrak, atzenduak? Zuetaz
argazki ttipi bat baizik etzaut gelditzen. Horitua.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ibero haundia badoa
mantsoki. Uda hartan, zikoinek jauregi zahar utziaren
kaskoan, beti bezala, prestatua zaukaten beren ohantze
haundia. Haurrek, karrasika junparazi zituzten amu luze
batzu beren esku muturretan altxatuz. Uda guziz bezala.
Xori lerdenen hegada apainduak puskatu nahian. Guk
egiten ginuen bezala.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ene hango azken udan, ikusi
nuen nola bota zuten plazako jauregi gorria.

606. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0066 CARPACCIOren SAN GIORGIOrekin
NEGU gorrian badoa
zaldizko bat maitasunez
zelai hotzean lauhazka,
bide berriak asmatuz.
Dragoiaren hiltzera
doa zaldun bihoztoia.
Mitrak bafadez bustitzen,
bazterrak hormez xuritzen.
Aurpegia ilun bazoaz
gorputz ustelen gainetik,
bazoaz eta bazatoz,
zelai hotzaren mugatik.
Tracy Chapmanen mintzoa
abenduko goizargian.
Begiratu ninduzun.
Eta zureak zitaizken
nekuskien negar-hatzak
eta eneak, behar bada,
zure aurpegi galdua
altxatzen zuten besoak.
Carpaccioren margo hartan
zu.

607. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00063 Erreinuko bazterretara erregeren uluak barreiatu ziren.

608. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00093 Zerubide, halaber, Burdinezko Hiri Herdoilduaren mapan 1250-Hegoalde/670-Ekialde kuadrangelu periferikoari; eta hantxe ibili ohi zen Neskato Isila, noiz bazterrak miatzen, noiz laranja sare gorria makilari lotuta euliak eta liztorrak harrapatzen.

609. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00045 Ezkerreko aldean, bazter ilun eta freskoenean, gizon oso zahar bat zegoen erdi lotan sonbreru zuri baten azpian.

610. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00032 Txukundade harrigarri bat sumatzen zen bazterretan, (...)

611. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Umeen ezetza entzun zuenean, makulua bazter batean laga eta metalezko txalupa zahar baten hondarretan eseri zen arnasa bila.

612. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Bazterrak miatzen ez zebilen bakarra André aitona zen, Creusa zaharraren senarra.

613. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00077 Bere menpean, nortasun oro berdintzen da beste guztienarekin: lehendabizi atseginaren baltsamoa ekartzen daki, ondoren min guztiak ernetzeko, baita zahar eta ezkutuenak ere; eta azkenik, indargabetu egiten ditu zentzu guztiak, edozein bazterretan gizonik handiena ere balantzen ostean lurrera bota eta lotaratuz.

614. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00077 Bazterretako hesietan helduta, eskuak zauritu zitzaizkion txarrantxa uhertuetan.

615. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00372 Natorren, baina, neure alorraren bazterrera berriro:

616. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00066 Baina orain hemen ez dago beldurra uxatuko didan inor: gurasoak urrun dira eta hurbil dauden Said edo Naima auskalo etxe honetako zein bazterretan dauden...

617. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00017 Noizbait Armada handiren batean izatea egiten nuen amets gero, gogoan hartu gabe Felipe Erregek guduak zituela munduko bazterretan, eta haren meneko marinelen gorpuek itsaspeak ongarritzen zituztela, Ameriketan nahiz Afrikako irla urrunetan legez hurragoko itsasoetan ere, Herbeeretan, Frantzian, Genoban eta beste leku askotan.

618. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Arrantzaleen semea nintzen, eta orain munduko bazterrak ezagutzen ditudala esan dezakedan arren, artean mundurik ikusi gabekoa nintzen, ume gorria kasik, eta gizalegeak agintzen omen dituen protokoloetan hezitu gabe nengoen.

619. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00437 Nonbait atea zabaldu ondoren ostera ere sartuak ziren barrura, den-dena miatua zuten eta, bestetan bezalaxe, bazter guztiak lardaskatu, traste guztiak zilipurdika bota, zenbait gauza eta tresna txikitu eta, betiko moduan, alde egin zuten.

620. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00234 Eguneko lehen orduetan Ganga bazterretik urrundu eta kale estu eta labirintikoen artean galdu dut neure burua.

621. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00043 Atzera kalera itzultzen ginenerako, sukaldeko leihoetako argiz beterik egoten ziren bazterrak.

622. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00063 Ez dut sekula zipriztintzen bazterrik eta hori gutxi bailitzan, lehortu egiten dut paperez zakilburua.

623. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00098 Bazterretan, jendea eserita eta musikari adi zegoen.

624. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00111 Goizeko lauak ziren eta beste ezer baino lehen. gure sotoko bazter batean gorde nituen leherkariak: T8a armairu zahar baten barnean, arrantzurako xira eta anorak zaharren azpian, eta kloratita, txakurren pentsua egoten zen kaxa batean.

625. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00108 Bazterrean, eskuin aldean, txukundutako lahar batzuk hesi modura jarriak zelaiaren mugak zehazten-edo.

626. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00138 Une bakoitza plazer bat zen Tomentzat, bai bere gelan bakarrik egotea, bai Erroman kalerik kale ibiltzea, orain bazterrak ikusiz orain apartamendu bat bilatuz.

627. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0030 - Orain zera suposatu behar duzue, ni naizela printzesa hori eta nire amak preso hartuta naukala kobako bazterren batean.

628. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Ez bestetan bezala, eta Klarak atsegin duen legez, bazterrak miretsiz, paisaia ederretsiz, ermitako iturrian ura edan eta ezer zehatzik konpondu beharrik gabe hasten diren hizketaldi luzeetan denbora emanaz.

629. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0071 Deiadarra errepikatu egin da estrofa tarte guztietan, eta ulertu ez ditudan slogan mordoska bat entzun ditut hainbat bazterretatik, ereserkia bukatu ahala.

630. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0139 Bazter guztiak barrez eta elkarrizketa algaratsuz bete ziren, baina, noizean behin, aspaldian elkar ikusi ez zuten adiskideen oihuek isilarazten zituzten.

631. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0073 Ez dio arreta handirik jarri esplikatu diodanean XVI. mendeko errezeta batez egina dela, Buçacoko oihana munduko bazter guztietatik ekarritako askotariko espeziez landatu zuten fraide belarzale haiek erabiltzen zuten bera, trufa puska eta guzti.

632. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0021 -Zure iloba horri edozein bazter gertatzen zaio handi, John Kepa.

633. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0045 (Parisi buruz guztiok dugun irudiaz beste ere bada bazterretan, Pilar!; Gutariko bakoitzak bere neurrira eraikitzen du Paris, Martin).

634. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0080 Munduan ez dagoela batere eguzkirik gabeko bazterrik...

635. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0203 Zenbat bazter zoragarri begiztatu gabe nire banitate-egarri itzelarengatik!

636. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0274 Ni bitartean liburuxka hari lehendabiziko begiradatxoak emateko saloiaren bazterrean eseri nintzen, aita-osabak zerabilten gaiari entzungor.

637. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0092 Neska bazterrera bultzatu, giltza zerrailan sartu, ate ireki eta neska barrura bultzatu nuen.

638. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0079 Baina sarritan etortzen hasi zen, eta, Pavelen etxean lagunen bat izanez gero, bazter batean eseri eta isilik egoten zen; noizean behin soilik esaten zuen:

639. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0079 Baina behin, bazterretik guztiei begiratu ilunez so eginez, gogoilun esan zuen:

640. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0259 Bazter guztietatik barreiatzen ziren, izpi mehe ezberdinak bailiran, dena ukitzen zuten, dena argitu eta koadro bakar batean biltzen saiatzen ziren, eta ezein zertzelada bakartu eta bertan gelditzea eragozten zioten amari, semearenganako tristura eta beldurra hutsarterik gabe zedarritzea galarazten zioten.

641. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0145 Baina gertatu denaren lekukoak baditut eta bazterrak nahastea nahi baduzu, gustora nahasiko ditut.

642. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0011 Neskaren aita eta anaiak beste bazterrera igorri zuten.

643. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0026 - Una bicicletta? Quella là? - galdetu dit gizonak bazterrean dagoen nesken bizikleta seinalatuz.

644. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0054 Ezkondua nago, baina nere senarrak gutxi sartzen du eskua etxeko bazterretan.

645. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0119 Han aurreztutakoak, hemengo diruaren balio eskasarekin, aberats egin zuen emakumea, eta jaioterriari, aurrerakuntza zuten bazterretan mirestu zituen bi gauza ekarri nahi izan zizkion: kaminoa eta ura.

646. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Gelako bazter bat banatua izan zen kretonazko oihal zaharkitu batzuez.

647. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0015 Hori gauza ederra dun alde batera, bazter guziak eskas dituen gaurko jende burugabe honentzako.

648. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0043 Hortan bada, hogei urtetako horrek harrotu behar dizkin bazterretako hautsak, horrek harrotu behar dituenez!

649. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00070 Olatuen itsasausi bereziak, hainbat ehundaka metrotakoa baita hori, surfaren paradisu bihurtu du Mundaka, mundu osoan ezaguna izateraino; ez da harritzekoa, beraz, munduko edozein bazterretatik etorritako gazteak ikustea, beren taulak hartu eta ibaiadarrean sartzen den uhin luzearen gainean doazela.

650. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00032 Espainiako bazterretan eta batik bat Andaluzia aldean gauzak ez daude hobeto: Nueva revuelta en Cádiz; desorden y anarquía en varias partes de España. Egun gutxiren buruan: Cádiz y Sevilla con nueva revolución, en Cádiz más de 1.000 muertos. Eta biharamunean: Cádiz, Sevilla, barricadas de revolución; supresión Guardias Civiles en varios puntos. Bajo Aragón revuelto. Eta urte zaharrari azken agurra egiteko: Noticias de los horrores de Cádiz. En Valladolid tifus, guerra de Andalucía.

651. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Urriaren lean Oinatiko Unibertsitatearen irekiera eta, uda eta oporrak igaro baitira, berriz ere gerra-hotsa bazterretan: revuelta y fuego en Barcelona; estado de sitio por toda España; partidas revolucionarias en Cataluña, Aragón, Valencia, horrores de Vals, Barcelona Valencia, Zaragoza; sucesos horribles del bombardeo y toma de Valencia. Hori guzia hilabete baten barruan.

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Baina ez da posible izan. Batzuk nahiago izan dute, indarrak elkartu beharrean, hartuta zeuzkaten konpromisoak alde batera utzi, emandako hitza jan eta bazterrak nahasten ibiltzea. Eta jokabide horrek hondatu du gure esperantza! Gauza bat argi eta garbi esan beharra dago: ez dira ideologia kontuak izan Gobernua apurtu dutenak. Guk ez dugu inor ideologiari uko egitera behartu. Beste interes batzuk izan dira Gobernua apurtu dutenak! Eta guri, beste gauza askoren artean, abertzaletasunari uko egin diogula esan digute. Eta hori gezurra da.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00121 d) Planeta mahaiaren bazterrean dago.

654. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00033 Asteburu triste hartako albiste saileko arduradun izatea tokatu zitzaidan, lantalde txiki bezain jator batekin; eta eguneko albiste saila lantzeko eskuratu genituen 3-4 ENG lokatzartean itota, ez aurrera eta ez atzera gelditu zitzaizkigunean, Espainiako Armadak Eusko Jaurlaritzari eskeini omen zizkion (irratiz horrela entzun genueneta) sei helikoptero haietako baten laguntasuna eskatu genien gure zuzendariei, lau ordurako bakarrik, bestela ezin genituen Basaurialde, Bermeo, Laudio eta urak hartuta zeuzkan Orialde edo beste bazterretako irudiak egin eta albistegia telebista berri eta adoretsu bati zegokionez osatzeko.

655. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00068 Izan ere, Mexikon, Europako beste bazter askotan legez, troskisten eta estalinisten arteko auzia larria zen. Estalinistek Riverari Trotskiren jarraitzailea izatea ez barkatzeaz gain, turista gringoentzat muralak pintatzen ibiltzea aurpegiratzen zioten.

656. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00130 1959an euskal hitzei buruz hartu zuen erabakiak bazterrak astindu zituen, bereziki sabindarren haserrea eta Orixerena, bakoitza bere aldetik. Eta gero, 1964an Baionan bildutako idazleek egindako proposamenen arrakastak, 1968an euskara batuaren eredua ofizialki planteatzera eraman zuen Euskaltzaindia, atzera Arantzazun.

657. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00087 Eta laster agertu zen han beste gizon bat, lagunarekin bazterrean hitz sekretuak egin zituzten eta lagunak dirua jarri zion eskupean.

658. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00026 Holakoak historia gabeko herriak edo historia bazterreko herriak dira, XIX. mendean esan ohi zenez.

659. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Banaketa normalaren bazterrean dago intentsitate, frekuentzia edota iraupenean; patologiaren aldetik ez dira ezberdinak negar normalki egiten dutenekin.

660. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00031 Bazen harat bildurik Eskual Herriko bazter orotarik etorria zen mutiko eli handia, ospe ongi irabazia baitzuten jesuit fraideek haurren hezi eta gobernatzeko duten esku trebe eta adretaren ariaz.

661. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00132 Orrialde bateko bazterrean, zer idazkin zen gogoratzeko bezala, letra txikiagoz honakoa idatzia zuen:

662. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0128 Bada bideaz landan eta amildegi bazterrean inorena ez den tarterik franko; normala da hor kuraje eskas izatea.

663. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0132 Mistika mirandiarrean, honako bizitza hau arimaren gaua baizik ez da, ametsa da hemengo baxter krudelak argitzen ahal dituen su bakarra, eta adimen errealistak inoiz baino erralistagoak gara gaur, inoiz baino pobreagoak itzaltzen du ametsaren su dudakorra.

664. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0023 S E. Hintonen mundua kale horietan dago sustraiturik, auzo bazterretan, gazteen erresumetan, non nagusiek enbarazo baino ez bait dute egiten.

665. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zalbide 0154 Tartean izango da gainera, horretan ez dut uste asmatze hutsean ari naizenik, gai hau aukeratu izana aurpegira botako digunik: zer zabiltzate bazterrak harrotzen esango digu akaso halakok, zuen ditxosozko erabilera zuzen horrekin.

666. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0828 Sintagma-burua lehen osagaia denean, eta bigarren izenak adjektibo-lana egiten duenean, hitzak bereiz idatzi: hitz iratxo, bertsolari poeta, zakur galgo, neska katxarro, harri zilindro, paraje bazter, Jainko aita, Ama Birjina, giza igel, gizon arrano.

667. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Beraz, eta normala denez, hartz piriniarren bizilekuek ezaugarri amankomun garrantzitsua dute, alegia, mendietako bazterrik zail eta izkutukoenak direla, hots, giza iharduera txikiena pairatzen duten azkeneko zokoak.

668. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0442 Bestalde, Vinsonek euskararen azterketarako bazterretako euskalkien (zehazki bizkaieraren eta zubereraren) ikerketaren garrantzia ere azpimarkatuko du:

669. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0021 Gure mendi gailurretan noiznahi gazte taldetxo bat ibilian ikusten ditugunean, bere bularren aire garbiz betetzeko, eguneroko presakako kale-mundutik ihes-egiteko, bazterren ederraz hobeki gozatzeko, era berean, molde berdinean, Ziortzako otoitz-mendi hortan gure gogo-bihotzak ere aurkituko dute bake, argi eta indar.

670. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0024 Hainbat zarata eta musika, hitz eta pitz bazterretik bazterrera, margozko argiak, kontsumoaren argazkiak, loteria, zozketak, komunikatuak... zenbat ezkila, zenbat kanpaijole... baina oihu komertzial horien artean, bada gaurko ezkilaren soinua, oihu bat, lehengo denboretako su-deiaren antzekoa.

671. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0024 Bada bazterretan nahigabeza, ogirik-eza, lanik-eza, baina senidetasunezko eta zuzentasunezko eskurik?

672. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0116 Lankide hondoratu baten galerak itsaso mehatxukor eta zakartu baten bazterrean bildutako zenbait arrantzalerengan sortarazten duen oinazean dago zentraturik koadro honen gaia.

673. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0040 Tolestura guzti hauek nolabaiteko hondamena jaso zuten miozenoan, derrubioak ezarriz Erriberaren bazterretan.

674. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0095 Udako lehorteak ere bazterrak gorritu egiten ditu; larre eta soro berdeak ere bai, gorritu, soildu, bazka barik utzi.

675. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 Betidanik Euskal Herria Europa bazter honetako pasaleku berezkoa izan da.

676. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 Bistan denez, ez ginen inolaz ere bazter.

677. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 Beren drakkar -itsasontzi- arinei esker, oldarte gaitzak egin zituzten ikara zabalduz bazter guztietara.

678. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0040 Santa Grazin (Z), hilerriko bazter txiki honek gure lehenagoko hilerriak nolakoak ziratekeen erakusten digu, benetan urrun gaurko handikeria itsusietatik.

679. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0643 tip n. bazter, punta. n. eskupeko, eskusari. n. aholku, jakinarazpen, oharbide

680. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0046 Gero irakasleak behaketa gidatuko du, irudian agertzen diren elementuak seinalatuz: parkeko bazter batean dagoen eserlekua, trafikoa gidatzen duen trafikozaina, kalea zeharkatuko duen gidaria, geldi dauden autoa eta anbulantzia. . .

681. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0092 Bestalde, bokal arteko dardarkari bigunaren galera ere bi bazterretan gertatzen da: Basaburua-ko Beramendi eta Arrarats-en batetik eta, Iparraldeko mugan, Zugarramurdi-n, bestetik.

682. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0165 Bestalde, Mendebaldeko bazterrean adizkiaren bokalaren tinbrea mugikorra azaltzen da aski maiz eta ez da harritzekoa emen hori agertzea.

683. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0019 Klima heze horrekin, euri nasaiekin, bazterrak itxuraldatzen dira, basoak hedatzen (1. bis argazkia) eta hostodunek belardiak ordezkatzen dituzte.

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0152 Hamabost lur-meta edo bizileku badira IE-HMrako ardatz batean, artzain-bidearen bazterrean sailean lerrokatuak, bizkarregi honetan gaindi doan bide hau bide nagusian sartu aitzin, Arnoztegiko lepoa baino doi bat lehenago.

685. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0173 Egurgi errekaren bazterretik doan artzain-bidea jarraikiz, 225. mugarria baino 1000 bat metro lehenago, (...).

686. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0214 Errekaren bazterrean, lerroan daude 8 bizileku; bost ezkerraldean, hiru eskuinaldean.

687. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0088 Akordeoi diatoniko hau XIX. mendearen bukaeran indarrez sartzen da gure Herriko musikaren munduko bazter guztietan, kaletar eta baserritar ingurutan.

688. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 - BERDELA.- Bazterrean lagatzera ohituta gauden horietakoa da berdela.

689. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0052 Dietetikaren garrantziaz konturatuta gaude eta Pantagruelismoa era intelektualez laga dugu bazterrean.

690. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0080 Ur gutxiko bazterretan ibili ohi da, dauzkan hortz indartsuez muskuiluak, lapak eta lanpernak jaten, guzti honek gostu fina ematen dio bere okelari.

691. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 Garai batean ez zen inongo garbitasunik ageri bazterretan eta gaur gero eta zaintzenago dute hori, izan ere, sagardoak garbia eta gardena behar du izan, lehorra baina garratz puntu batekin, edanerraza, sagar usainekoa, aire apur bat daukana, gorputz ez lodi eta ez mehekoa, zerbitzatzean berehala iluntzen ez dena.

692. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Jitoak amona jan zutelako susmurra ere zabaldu zen baztarretan.

693. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Halaxe esan dit leitzar batek baino gehiagok, eta niri ere geroztik bazterrak aztarkatzen jotako ahaleginek halaxe erakutsi didate.

694. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0223 Izango ziren itzal-xinu gehiago ere bazterretan, baina, tamalez, Lafittek ez zigun komediaxka pollit hori besterik eman.

695. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0110 Bainan berehala jakin arazi zuten haiek bazterretik egon beharko zutela.

696. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0124 Izan ere, Erdi Aroko garaietatik aurrera, dorretxe indartsuak zaindu zituzten Llanteno ibaiaren bazterrak, eta beste hainbeste gertatu zen Artziniega eta Izalde ibaietan.

697. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 Etxe inguruko bazterrak arakatzen.

698. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0245 Era berean, Kaledonia Berrian, gizon batek abar batez joko ditu emeki bere taro landareak, hori egitean hauxe esaten duelarik: Taro hau haz dadin jotzen dut, eta horren ondoren abarra aldatuko du soroaren bazterrean.

699. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00055 Anartean, lehen hor ziren puska eta ondare zainketa lan eta gaineratikoek jarraitzen dute Champacirc;teau Neuf edo Gaztelu Berri izen galantez deitu kaserna zaharberrituko bazter batean.

700. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00018 Elizak, Ilustrazioak ereindako hazi progresistaren uzta bere komenturako on zela ikusirik, niaren oharpen hori euskal arimaren bazterrak duintzeko baliatu zuen: Basarteko unibertsitatean ikasitako Peru Abarka pieza batekoa eredu jarririk (harena bai eta hura bai kontzientzia!), baserrietako Peru-Marixe baldar, hiztotel eta sagardozaleak zein Maisu Juan barberu kaletar erdi ilustratu erdi mestizo desklasatua lezionatzen zituen Elizak.

701. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0003 Untzi handitan etortzen ziren Danimarka eta Norvegiatik kostaldeko herrietara jendea hil, arpilatu eta bazterrak suntsitzera.

702. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0058 Herri antolatu eta eraginkorrak heltzen zirelako neanderthalek bazterreko lurraldeetara jo beharra izan al zuten?

703. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0117 Zer esanik ez, berri honek izugarri astindu zituen bazter guztiak.

704. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0070 Nelissen, Cipollini, Musseuw hor sartu ziren borroka basati horretan eta azkenean bazterrean amaitu zuten.

705. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0223 Mapamundietan bazter batean kokatzen da eta behar bada horregatik kontinente horretaz hain gutxi dakigu eta hain gutxi arduratzen gara.

706. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0067 Bestalde, adimendua buruko bazter mehar batera zokoratu du, gorputzeko gainerako guztia grina-gehiegikerientzat utzi duelarik.

707. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0246 Aparato ederra zeukaten, eduki ere, eta burgesia manukor adiguritsu morroikorrena esku-makil, beren asmoak ongi betetzeko, nahi bazuten gogor eta nahi bazuten ipurzuri, gaztelania bazter guztietan sarrerazteko, Inperioko mintzaira inperiala (maqosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos).

708. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Alde onetik begiratuaz, alabaina, lurraren etorkizunarekiko ardurak haziz doaz munduko bazter guztietan, egunen batean suntsiketa iruliko delako itxaropena eskaintzen digularik.

709. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0062 Artzaiak negualdia igarotzera Irurdita sarobera hurbiltzen zirenetik, bazter hau jende askoren pasaleku eta bizitoki izan da.

710. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0662 Bada zeregina bazterretan.

711. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 (...) idazlanen xerka bazterrak korritu ostean, prosagintza izan zen eskuartera egokitu zitzaidana (prosa lanei dagokienean espainieraz zein frantsesez kasik osorik baitugu Bukowski Anagrama eta Grasset/LGF argitaletxeei esker, hurrenez hurren).

712. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Konstituzioari eta Estatutuari eskaini zaizkien ihardunaldietan Zuzenbide Zibila bazterrean geratzen da.

713. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0066 Erre itzazue, beraz, edozein bazterretan Arrotzarena eta Neurtitz neurgabeak, kiskali Bertso-paper printzatuak, erraustu Mintzoen mintzak.

714. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0037 Baztar-ederrak ditu: mendiak ugari, lur-zabalak ez gutxi, belardiak asko, basoak ez gutxiago ta itxaso-zati eder bat.

715. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00181 Oraindik orain jakin det nik neronek ere Santa Kruz atxilotu dutela, eta jendez bete zaizkigu, dagoneko, emengo bazter guztiak...

716. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0049 Baztar danak miatzen
naiz izan ibillik,
etzan gu billatzeko
guardizibillik.

717. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0040 Lurrazpiko trenak txistuka larriturik bezela uriaren bazter guztietara jendia lodi karriatzen; eta danak lanera.

718. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0175 - Bai; bazterren batetik sutuko ziok eta bigarrena ere garbituko dik.

719. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0204 Gazteak, bazterrak ikusiz, mendi aldera artu zuten.

720. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0089 Kaballeriak baztarrean lotu ta sartu giñan barrena.

721. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0121 Baztarrean zeuden koltxoi batzuk pillan utzita.

722. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0014 Eudi gutxi egiten du, baiña ez ango lurren legortasunak adierazi nai luken aiñean; illabetetan eudi tantarik egin gabe egon ondoren, eudi-jasa arrigarriak baztar guztiak aurrean eraman bear ditu; udara oso beroa eta negua otza.

723. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Tundra emen belardi eta baso biurtu zan millaka urteen poderioz eta amar milla urtetik bost millarako tarte orretan, gure baztar guztiak zugaitzez bete ziran: Urra eta aritza ziran, artearekin batera, ugarienak; ondoren zumarrak, astigarrak (tilos) eta agiñak (tejos).

724. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0037 Ori da konpondu eziña ta baztarrak txikitu naia.

725. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 Esaerak: Ankak dantzatu (bixkor ibilli) / Besook (besoak) dantzatu (lanean ugaldu) / Baztarrak dantzatu (nagikeriak kendu)

726. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0050 Gero anaiarteko bazkaria zegoen, asieran bezalaxe, bukaeran, danen aurretik trikitrixa zijoan bazterrak alaitzen.

727. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0003 Españi'n, Kristaudiko beste bazterretan bezala, juduei jaurti izan zaie ondamen guztien errua.

728. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 GURE KARTIERREKO ESKOLA mendi eta oihan edo sasuxka arte batean baitzen ardurenean erreint edo andereinoak ez ziren anitz denbora egoiten, ez baitziren inguru hetakoak, eta hango bazter pollitak ez bait zituzten ontsa ikusten, hango edertasunari ez ziren ohartzen, eta hango jendeen bizimolde kalme goxo hura ez zuten senditzen, lekuari arrotz egoiten ziren.

729. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00041 Eskoletxe ttipi haren bazterrak arras ixil gelditu ziren, bakarrik nintzen eta joan nintzen arto alor bazterrerat aitzineko egunetan andereinoarekin ibiltzen nintzen lekurat eta han ilundura batek hartu ninduen, bazterrak ez nituen hain ederrak ikusten gehiago eta lurrean jarri eta nigarra nagusitu zitzautan.

730. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Zeiarka behatzen zuen zaldiaren beharrier eta oihan bazterrari; ez begiak makurrez edo ezkel zituelakotz; baizik ahalak oro ikusi nahiz batean, mutil hezgaitz ainitzek bezala; haren soak bazuelarik sugeak saguari odola biltzen dakoneko sua.

731. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0255 Alta bazakien oihan handian zela, ur handi bazterrean eta alde orotarik urez inguraturik; bizkitarte zeruko lorian, hain segur zeruan aurkitzeaz non, bere biziko usteak irauliz bapateko haize batek hartu zuen, bere baitan ziolarik: urak, oihanak, Espainia, mundua...

732. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Eremu honen mugak hauek dira: iparraldean gaur egun Gasteizera doan errepidea. Mendebaldean Errosario kaleko etxeen atzeko aldeak, Gebara Jauregia barne, eta, hortik, San Inazio ateak eta aipatutako etxeen atzeko aldeek markatzen duten lerroa. Hegoaldean hirigunea eta baratzeak banatzen dituen bidearen bazterrean dagoen pareta.

733. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Haize bortitza bazter guziak iñarrosten ditula, zuhaitzak bilusten eta zenbaitzuk ere lurreratzen, eguraldi gordiña, ortoska eta iñeztureka eta bai zizerkora eta elurra ere mendi gainetan. Holaxe da Azaroa.

734. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Afari deboran, bi bertsolari famatu baziren bazterrak alaitzeko, Amuritza eta Iturriaga bizkaitarrak.

735. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 - Ibai-Ederren bazterra kanalizatzea eta tratatzea, Zapatari eta Atxubiagako zubien burutzapena ere lan horien barruan sartuz.

736. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.4. Idatzitako agirietan ubideen bazterretan erabilera zehaztu desberdinak ezartzerakoan kontutan izan diren irizpideak barru sartuko dira, era berean, delakoek berregokitu ahal izango direla.

737. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 1. Plentzia udalerriko zubi bitarteko Itsasadarraren eskumako bazterra lehengoratzeko lurra aurrikusteko Ordezko Arauen Aldaketa behin betiko onartzea etetzea, bigarren oinarrian aipatzen diren azalpenak bete eta hirigintzazko erabilerak kenduaz, lurralde honetako ingurugiro-lehengoratzea bermatzeko eran, ingurugiroko okupazioaren proiektu bat jasotzen duen proposamen berri bat barrusartu behar delarik.

738. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Biarno aldera abiatu nintzen eguraldiaz, lurraldeaz, koloreaz, Pabe hiriaz eta bazter ederrez gozatzeko.

739. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Udako iluntzeetan, kalean zaudenean, bazterrak astidu eta jendea atzetik...

740. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003 - Hirigintzazko erabilera: parkea, lorategia, bidezidorra, oinezkoen pasealekua eta urbide eta bazterren babesa. Sarbide askea.

741. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 Mendebaldean: Gernikatik Bermeorako 6.315. eskualde errepidea, Altamira auzora doanarekin gurutzatu arteraino, auzo honetan barrena Olerrotaraino, hemendik Altamira eta San Bartolome bazterretik inguratu eta 6.315. errepidera berriro irteteko, beronetatik 46. kilometroraino abiatuz.

742. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 Honetatik Mañaria eta Dima mugarteen muga hartu eta beroni San Martin baselizaraino jarraitzen zaio, aurrera jarraituz Untzilaitz haitza bazterretik inguratzeko, Mutxate harrobiaren gainetik.

743. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Honetan baso publikoko muga utzi eta, Atxondoko lurretan, ladera erdian aurrera jarraitzen da; Ailuitz eta Anbotoko mendietako inguru bazterretik igaro, Atxarte deritzon haitzpunta igaroz, gero Atxekoko galtzada zaharra eta Eguzkialdeko txabolak, Arabako mugaraino.

744. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Ekialdeko muga: Teilamendiko gainean hasten da, mendebaldean zehar Izpiztikoarriagan zehar jarraituz, Aramaioko Udalarenak diren baso batzu bazterretik inguratzeko, Lesiagako mendibizkarreraino.

745. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Hasera batean Udaletxeko arduradunekin hitzegin eta ez zegoen inolako eragozpenik, alderantzizkoa baizik, horrelako proba bat edozein bazterretan izaten bait da onartu eta estimatua.

746. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Ezur-maiñetaraiño erderaz ezi ziran, beste batzuen artean, iru iraultzaille amesgillek beintzat asmatu ziguten Batua, eta dagoaneko oietako batek bazterrera jaurti du izertoiala, berak asmatu zuan Batuaren aurka itz gogorrenak eta gordiñenak esan bai-ditu: Batu aiputsu ori euskeraren ondamen utsa da, aren ukatzaillea erabat, guztiz Euskera, bitxi bat, esperanto bera baiño are okerragoa.

747. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Herri libre eta subiranoa da Kantauriko bazter eder eta erasotu honetan usaintzen eta somatzen dena.

748. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Arratsaldean berriz, AEDko Gazte Taldea ere kaleratuko da, hiru orduz, Arrasateko bazterrak girotu eta herritarren laguntza eskatzeko asmoz.

749. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0016 Agoztua ari zaigu azken ostikotara urreratzen eta kantu berdiña entzuten degu bazten danetan: urrengo il ortan izango dira komeriak.

750. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7280 Keramikazko aurrekalde laminatuen lodiera eta bazterrak.

751. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0038 Milioika eta milioika lagunek egiten dute topo Tongin; munduko bazter ezkuteenetakoak ere bertan izaten dira: bidaiaren deserosotasunak ez ditu atzerarazten.

752. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Mendia zer den zehazterakoan, menditzat betidanik hartu denari bazterreko nekazal lurrak erantsi zaizkio, Europako Elkartearen Nekazal Politikaren erreformaren ondorioz baso bihurtu behar diren lurrak, alegia.

753. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0004 2.- Mendikoak dira, baita ere, basoa moztu eta bakandutako terrenoak, mendibideak, zatiketa edo segurtasun zerrendak, basoko soiluneak, larreak eta baso-larreak, egurra biltzen den terrenoak, mendian dauden mindegiak, astialdi eta atsedenerako mendian dauden instalazioak eta aparkalekuak, erreka eta ur-bilduen bazterrak, urtegiak, kanalak, ur-biltokiak, ubideak, lur zingiratsuak eta etzeak.

754. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 -D.: Oraindik orain, euskararen erabilpen soziala dela-eta, UAkoak bazterrak nahastera etorri dira...

755. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0050 Naparroa osoko lur, baztar, ibai, mendi, mendixka eta abarren izenak jasotzen ari da Jose Maria Jimeno Jurio'k zuzentzen dun talde bat.

756. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0012 Gero badira ezagun edota klasiko direnak, Atxaga bera, Benito Lertxundi, Mikel Laboa... eta horien lanak ez daude inoiz bazterrean.

757. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 ETAk denbora batez bazterrak ederki atzarrarazi zituen. Baina gaur gure Herria martxan da, ez dago lo.

758. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Bazterrak ez dira guti harritu Espainia guzian, salbu Zozialixten alderdian.

759. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 BAIONAKO bestei bazterretik begiratu diegula aitortzen dugu, eta agian, barnetik zerbait egitera entseiatu direnek emanen digute beste xehetasunik.

760. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Beha baserriei eta bazterrei, jendez beti eta beti husten ari, eta gainera neurririk gabeko ustiaketaz lurrak eta urak kutsatuak; behi eroaren eritasuna, eta abar.

761. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Baziren Seattlen ainitz laborari harat bilduak molde horien laidostatzeko, manifestaldiak muntatu dituztenak salerospenetan ari diren multinazional elkarteen kontra, hek dituztela bazterrak makurtzen eta jendeeri jateko tzarra sakatzen.

762. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Ben Barka zen marokano jaun bat, zindikalist fama haundikoa, guziz aipatu zutena bazterretan duela hogoi-ta hama lau urte.

763. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Bai, XARETAk bere bazter ohargarriekin izanen du oraino maitale amorratu asko.

764. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Leitzako karrika zaharretan barna ibili ginen gero, eliza azpiko auzo zaharrean; eta espaloi eta bide egokiak ikusi genituen, etxe eraberritu ederrak, diru eta lan aunitz herriko bazterren apaingarri.

765. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Edozein bazter eta gordeleku erabiltzen zen ezkutatzeko baina amiak gordelekua aurkitu ezkero, akabo.

766. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 ? Ipar Irlandan aldiz bazterrak berriz nahasi dira, sasoin huntan ardura egiten diren bezala.

767. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 BAZTERRAK KEXU TARNOSEN

768. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Bazterrak kexu dira eta minbera.

769. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Miarritzen, Pariseko alde hortarik etorri mutiko gazte batek bazterrak airean ezarri ditu, zernahi sos xahutuz, berak pilik ez zuelarik, dena ele eder erabiliz, baizik eta loto delakoan dirualde ikaragarria bazuela irabazia !

770. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Ez da harritzeko beraz margolaritzaren poesia bereganatu balin badu berak ere, Euskal Herriko bazterren edertasuna erakutsiz, baita ere urrunagoko xoragarritasunak miretsaraziz: Amerikak, Asia, Afrika, India, Italia edo Grezia... bere obrek munduan gaindi ibilaraziko gaituzte.

771. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Hori gertatzen da bazter guzietan.

772. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Eskualde hartako gauza eta bazter ederrenak erakutsiz, hango kultura zer den, hango ohidurak ere nun zoin diren.

773. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 Bizkaiko bazter baten
Anboto partean
Gizon bi bizi ziren
Baserri batean.
Gizon biak ziraden
Peru eta Anton
Euren aldi guztian
Biziak Anboton.
Goizean sartzen ziren
Tabernako atean
Ez eben alde egiten
Bihamun artean

774. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 BAZTER.- Lekua, tokia.

775. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0037 Eta aurreko haurrek esan dute ertzainek globoari begiratu eta esan diotela: Edo bazter batean eseri edo korrika egin.

776. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Publikoaren erdiak, erran nahi baita bazterretan zirenek, ez du gauza haundirik entzun...

777. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. loidi 0019 Euskal Herrian zehar ikusi dituen bazterrak kontatzeko gogoa du Petrak:

778. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak h. etxeberria 0010 Lanera joateko autoa hartzera oinez noan denborarekin, kaleetan ezarrita dauden mota guztietako txartelak ikusten ditut: telefono kabinetako kristaletan, hormetan... bazter guztietan.

779. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Uda allatziaki batio, normala da aitzia subua arrazten diela ozin bazterretan.

780. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0023 Ordu berean, aitak, esku erne batez hartzen nau eta bazterrera eramaten.

781. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0026 Bazterrak pil-pil izanen dira! pentsatzen du Patxik eskolatik etxerako bidean.

782. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0041 Gaua haitzulo batean pasatzera behartuak, erdilotan daudela istil hotsa entzungo dute bazter batean.

783. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 Sueteko kontuetan bere, sano pozik gagoz, suberte handia izan dogu Karmela eta Isidorogaz; majo trataten gaitue eta bazterrak garbi-garbi dekez.

784. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0011 Jakingarri modura, esan deigun Afrikako bazter askotara padura eta leku urtsuen sikatze beharretarako eroan izan dala.

785. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diez 0005 Ibi eta ur korrien bazterretan erreka errotak dekuz harrezkero.

786. 1991> sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskerazaintza 1998 00050 Doai ori erabiltzeko, burua ta biotza jarri zituen Prudentzi Deun'ak osoki; doai orren omena bazter guzietara zabaldu zan, eta toki guzietatik beraren bila zetozen amaika lagun, beren artean zegoen ezin-ikusia, gure deunaren bidez eztitzeko.

787. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Goiz hontan, lo arin batetarik landa,
Ailande jaiki da argitû beno lehen.
Egûna igaran nahi dû bortûak gainti.
So bat arrunt kanpo.
Lanapeak bazterrak hartûrik dûtû.

787 emaitza

Datu-estatistikoak: