XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0002 Gudaro onetan gudarien gogo-oparinai begiratzeko sortu da EUZKO-GUDAROSTIAREN JAUPARITZA.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Baita be, GUDAL-JAUPARIEN eginkizunak egokien betetzeko bear diran zeatz-meatz guztiai begirako dautse, adibidez: aldagarriak, jaupari eginkizunetarako bearrezko gauzak, opalmai iguzki ontziak, ariñak etab., oarrak, gexo-zainketa, ordañak eta bestelako egunean eguneangoak.

3. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Euren eginkizunak izango dira: Jauparien oparinak ikusi eta beragoko ataletan esaten dana zeatz betetzen ete dan begira, ikusiriko guztia SAILL-Buruzagiari azalduaz.

4. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 GUDAL-JAUPARIEN lenengo ta eginkizunik garrantzitsuena, edozetariko zilleiztasuna begiratzea eta al izango dan giñoan gudaroak dakarran ekanduen zartadura aldendutea izango da.

5. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 c) Gudal-Buruzagiakin alkarturik egongo da gudarien eragierak yakin (urteierak, etorrerak, etab.) eta euren gogo oparinai egokien begira dagien.

6. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 g) Edozertan, berekoikeri baga, langille lez eta bere burua ukatuaz jardun izango da, eta arreta aundiz begirako dau bere egitekoak edo itzak jaupariari yagokon andizurea laidotu eta illundu eztagien.

7. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 GUDAL JAUPARI Gorenak, gogoarekiko arazoak egokien yabonda egon daitezan begira bear dabe.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Geruago, barriz, eragokunok irudirik begiratzeka egin biarrko dabez umiak; eta azkenik, edozein ittaun bakarri erantzun.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0111 Gabeukatza begittuzkero, gabeuki-laurenan beste 15 zatitxu agiri dira.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Modesta zan neskacha guztiz moduzkoa,
Umill, leun, argi eta beiñ bere ez arroa;
Begiraturik bere arpegi menera,
Zirudian eukala aingeruarena;
Baña, beste neskacha batek inbidia
Eutsan, zalako danak ondo ikusia,

11. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Etxezarra sendua ixil-ixiltsu dago.
Eskaratza zabalan basetxeko gustijak
batzaldu dira. Jon'ak, sutonduan jarrita,
bekoki oldoztuna esku-arrtian dauko.
Bere ama-arrebeak emendik-ara dabiltz,
bidate luziaren zertzeladak gertetan,
ta bularr-bularretik jori ixurten yakezan
negarr-zotin mingotsak berak ezi-eziñik,
Kepa, leyuan soka, araneko lañua
uarrkabe ta adige begiratzen edo-da
.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 - Viñasek buruko astunez, zer esan ezekiala, begiratu eutsan.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0033 Anselmo irakasleak diñosku: Nekez zeruratuko da Andra Marijak aldeztu eztabena ta nekez inperrnuratuko da Ama Birrjiñagana ustetsu zuzendu ta onek errukitsu begiratu dautzona.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Mundutarren begiakaz begiratu-ezkero, eriotzea arerio andi bat da, beste guztiak baiño esku azurtsuetan indar geiago ta biotzean amurru geiago daukazana.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Zerutarren begiakaz begiratu-ezkero ostera, eriotzea Jaungoikoaren eskudun edo ministro bat da; betiraupeneko, beste munduko atezaiña.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Nok adirazo an ixan zan arritasuna? Nok azaldu noraño goratuba ixan zan Peru Makur kaikuaren jakindasuna? Len barre purruztadaka artu eben agure zimela, orain Seneka berbera euren artian agertu bailitzan, lotsa ta itxal andijaz begiratuten eutsoen.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Geyenetan baserritarrak izaten dira, garbi-garbiro yantzita, eurei begiratutia bakarrik be begiyentzat atsegin-izaten dala.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Gixon bakotxak zazpi andra arrtu dagikezala aginddu dau bakaldunak: txarragorik ala onagorik, zeuk beiratu orain.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Ezagun-da, ixan-be, emeko gizadijak iñoiz korkochik ikusi eztabela; nire tontorrari begiratzen deutsen guztijak, jarten dira barreka, iñoiz ikusi ezpaleben nire tayuko gixon bat.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 - Bila naizue lurrean eta begira abotsa nondik doakizuen - erantzun eutsen.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Begira yardetsi eutsen Orkolotxok ni burdin-saretik zear abadearen dirutokiraño sartuko naz ta nai dozuena aterako dautsuet.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Begiratuik jesuitak aste onetako chequean zeinbat milla peseta bota yeuskuen lengo astekoan baño geyago.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Ondo begiratu-ezkero, arin ikusi be egin lei, Txitxun eritxian, ezin euki eikiela bigarren suerte eder au.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Beguira bada, zetara suzendu biar dozubezan zeuben eguiquera guztiyac.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zeuben eche edo familiyaren jan edana ta soñecua billatu ta zeuben ondasunai beguiratu dayozuen, ta oitura char guztiyen iturburu ta sustraya dan alperreriyatic, iguez eguin daizuen, zereguin garbi ta onetan arozotuco zara.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zu, andria, gauza guztietan egongo zara zeure senarraren menpian: gorputzeco apainduri larreguiric ez dozu billatuco, ta bai birtutien edertasuna: ardura andiyaz beguiratuco deutzazu echeco gauzai: premiña baga ez dozu echetic urtengo, ta orduan bere zeure senarraren baimenaz:.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Mañasi zan itaunle, berak nai eban aritik eruateban jarduna, ta aiñ buru-ta-biotz arlotu zirean euren autuan eze, ezeri be jaramon barik, ez bide inguruko burdin lantegi ketsuai, ez Ibaizabalgo ontzite ugariai, ez gora ta bera oso astiro eroiezan gabarra astun beteai, ez edonun agiri ziran gizadi zamatzalleai, ez burdi barrukoen barregarrizko esanai, ez Bilboko sarreran egozan jauregi barri ederto apainduai; ezeri begiratu barik, ezer ikusi barik, uste baño lenago eldu zirean zalpurdia geldituten zan kaleraño Indianoa ta Mañasi.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Begiratu barik ikusteban ederto, bere begien aurrean euki eban, eziñ kendurik, erastunaren argitasun deigarri biguna, ta etxeko lagun guztiak esagutu eben, gau atan, iñoiz baño artega ta arduratsuago egoala gure neskatillea oera joateko orduaren zañ.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Sartu, ba, zeure baitan, eta begira, itxusi ta naskagarri egongo ez ete-zarean, ainbeste bider Jaunari jarki zaiakozan ori.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Zure alaren indarrez gauza guztiak ezer-ezetik sortu dituzun Jaungoikoa: asieran gauza guztiak atondu zenduzanean, Zure antzera egindako gizonari, emakume-gorputzari giza-soiñetik asiera emotearren, utzi-ezindako emakumearen laguntza emon zeuntson, Zeuk batetik sortuak ezin banandu leitekezala irakatsirik: ezkontz-batasuna, Kristo'ren eta Eleizaren alkartasuna iruditzeraiño donetu zendun Jaungoikoa: Zeuk batu izan dautsozu emakumea gizonari, ta gizabatzetatik lenen au, ez jatorrizko obenaren zigorrez, ez euri-jasaz bere, ez ondatzeko onespenez ondu zendun Jaungoikoa: begiratu errukiz zure mirabe oni, ezkontz-artzean, ba, zure babespean jarri gura dau: maitasun eta otzantasun bustarri bekio: zintzo ta garbi ezkondu beite Kristo'ren gogoz, ta emazte deunen antzeko iraun begi: Errakel baizen maitegarri izan bekio bere senarrari, ta Errebeke baizen burutsu, ta Sare baizen urtetsu ta zintzo: gaiztoak ezpegi ezertxo bere beregandu onen egintzetatik.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Kistarrok, orratiño mingañean Jesukisto'ren gorrputza arrtzen dogunok, autuetan begiratuak eta lotsatiak izan bearr dogu.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Alde batetik bakarrik begiratu ezkero, guztiok gara txarrak.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 (...) eta tormentuetan egonic goruntz beguiratu ebala, eta icusiric Abraan eta Lazaro gurazo santuen toquian egozan denporan, Abraaneri escatu eutsala aren bialdu eioala Lazaro, bere arimaco sua cerbait otzitu al baion; eta Abraanec erantzun eutsala, ezzala ori izan al leitequean gauzea, eta beste errazoen artean esan eutsan au, lecu batetic bestera guztiz urrin egoala, eta bitartea ain sarratu eta bidebacoa nunda ezin leiquean iñor batetic bestera irago.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Beguiratu eguizu arduraz euretan utsic eguiten ete dozun, eta cegaitic: eguizu aleguiña, ezagututeco ondo zure pecatuen sustraiya, aterateco.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0174 Ez euqui, ene semia, chiquitzat gauzaric, zucenduten danic Jaungoicuaren gloriyara, edo zure salbaciñora: alan bada, ardura andi bat imiñi biar dozu gordetan Jaungoicuaren legueco mandamentu santuac, Elessa santiarenac, eta ceure guraso eta nagusiyagûen aguinduac, erantzuten arin ceruco dei ta arguitasunai; ez galduten eraric chiquiyenic ceure arimia aberastu eta, ceruco bidian aurreratuteco; arimaco areriyuen esetsiyai, eta ecandu charrai asieran yarqui eta gogor eguiteco; beguiratuten deutsezula gauza oneei baliyo andicuai leguez.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Ara, Manu, begituik ondo zer diñoan.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Berak, lotorditatik itzartu-ta legez, aoa zabalik begiratu eutsan; alperrik esan eutsan bigarrenez besteak.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Emakumiari biyotzera begiratu biar yako.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Begiratu zenbat jaun eta andiki jagotazan inguruan, neure adi ta neuri omen egin gura.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Bada alcartasun deunga orren anaitasuna, da guizonaren maitetasuna guizona dalaco, Jaungoicuari ta bere laguijari jaramonic eguin baric; bacocharen zeindasunai, eta gueyago araguijarenai, beguiraturic, eta entzute, aberastasun eta azaletico ziricagueyai: maitetasun au, barriz, lurrecua, jauscorra, ta araguicoya da, gueure oraingo izaqueriaren baldintasunian deungaqueri ta gach ascotara jaurtiten gauzana.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0007 Ekuszu, nekez ta oñazez lerrtutako Bildots otzan-otzana dan Josu'k, zelan Gurutza Deuna arrtu ta besarrkatzen daun; begira zenbateko apaldasun eta emetasunez arrtzen dauzan Josu onak zigorrtzale aen iraun eta ukaldijak; eta zeu, ostera, ziñezko garrbayaren Gurutzatik iges-zabilkez, Gurutza-bagarik, zeruranzko biderik ez dagola gogaltzeke.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0015 Josu'ren aurrpegijaren antzezkija zapijak arrtuta gelditu zala gogaldu egizu; begira zapijan Goiko-Jaunaren aurrpegi ubelduba ta idurigea.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0023 Begira, ene gogua, pizti gaizto aek gure Josu ona zelan erantzi daben, eta tunikea gorputzari itxasitta eukalarik, azal eta odol-zatijak atara eutsoezan, gottik berañoko gorputz osua zauri gorrija lez agertzen zala, ta onen gañez, aoa be biaztunaz minddu eutsoen.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0027 Begijak jaso egizuz, ba, gogo kistarra, ta begira Josu ona iru untzez eskegita; begira il-larrijetan Bere aurrpegi Jaungozkua; begira bere zauri gustijak barriztuta; begira esku ta oñetatik lurreraño biñotsien odol-iturrijak.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Yantokian, yan bear ebana geldiroegi ta ariñegi barik yango eban, besteen mosuetara begitu barik, eta irakurten zanari adi.

46. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 - Zer esan gura daben baño zer esaten edo zer egiten dabenari begiratzea, izango dala onena, uste nik, utzik ez egiteko.

47. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Bertan, esamiña edo astermena egiteko daukazan itaunetan, laugarren aginduko itaunen azkenengo bastertxuan diño: Botua emon deutsezu Erlijiño ta uriaren alde geyen egingo dabenai, Aita Santuak diñoan lez; begiratu barik nok emongo deutzun diru geyago, nori zor deutsazun mezede geyago zein dan adizkidea, zein ausokoa, ta alanguak?.

48. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Idoro biar da ba alegiñez ikurr-egizkua, ondo tokijari ta gauzai begiratuta ta gero toki bakotxan albo ixenak itanduta, illuna argittu dagidantzat.

49. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Datorren urtiari, 1933'garren urtiari jaokan Egutegi Bizkattarra arrtu dogu, ta bai bere orritxubetara begiratu be.

50. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Mendi gurenak alde batetik naiz bestetik begiratu, danen arrtean gallentzen diran lez, Zumarraga goragarria, gauza gustietan gallentzen zan.

51. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Emen azal-azal begien aurrean ipiñi dautzuedazan, durangotarr gizon ospetsuei begiratuta beste barik geure biotza poztu egiten da.

52. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Edozein langillek, bape begiratua ba-da beintzat, bera ta bere sendia elikatu, jantzi ta zertxubait aurreratzeko lain izango dan alogeraren eskubidea daukala, antxiñatik irakatsi dau Eleizeak.

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Begira, begira, amonatxoa, senarr zanari egin zenizkion eunezko galtzatxo zarrpil-zarrpil aiei; ganbara-baztarrean daude, antxen, antxen... Trrapu, trrapu....

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 - O Tomax, begira, begira, oñetako oyek bai politak...! eta bere erantzuna:
- Bai, ez dira itxusiak, bañan soñean dauzkazunak politagoak deritzazkit.

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Tomax baño len zenbat izan nituen atzetik! Neronek ezagutzen ditudan amaika nexkatx badaude sukalde bazterretik atera gabe mutilIak begiratzen ez diotelako; nik beintzat ez nuen orrelako estuasunik izan,egunero bat edo beste banuen! mutillak... puf! nai aña, ostikoka ... (Beatzakin zenbatuaz) Josetxo, Juanito, Pako, Iñaki, Pello, Benjamin... Moexto, Anastasio, Goiko-errota'ko Patxi, Joxe, Sabin, Mikel... Zubiaurreko Joxe Mari, Mendizabal'eneko Anton... Urbaneta'ko Federiko... Jon indianua (Bat batean) o! au zarra zan, nere aitona izan zitekiena, izketan ere etzekien, Arjentina'ko gariyak gora, Arjentina'ko beyak bera, besterik etzuan asmatzen (Alai oroituaz) besteak......

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 MINZ, - (Agertokian) Bai, begira neri; eta i, Basili (7), gauargi izugarri atzapartsu baten alabampacirc;.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 LAIT, - Begira... ona... bainan... (Mendian bigarren sua).

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 ERRE.: Orainchen ba gizona, orainche... Gora burua; begira onuntz... (Dardarizok bat-batean alcha beza burua indarrez, ta ao-zabalik gelditu bedi) Irten du.

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Ima. - Ez dago ama etxean, baña ikusiko det ba-daukan. (begitzen du arasa gañean, eta ostera atera juaten da) Ez dauka? (barruratuaz) Aldeko Joxepa Antoni zan.

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. (Asarre-xamar) Begira; kopla guchi neri.

61. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. (Buruan jartzekoari begiratuaz) Nik ez det istrumentu onen bearrik.

62. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. ¿Nun ordea? (urrutizkaiaren zulotik begiratuaz) Nik ez det bada ikusten.

63. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Istrumentuan? (alde guztietara, arrituta begiratuaz) Baña Donosti'ra etorri bada, ¿zertako eman dit neri enkargua Goikoeche zenbatean saltzen dan jakiteko?.

64. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 (Besua luzatzen du; baña, basua artu baño len, atera begiratzera juaten da, ta larriturik oju egiten du).

65. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 ¿Eta zergatik?... Arrebak esan ziran ezkeroztik Julian, alkatiaren semiak, nere alabari begiratzen ziyola, sartu zizaidan biyotzian poz aundi bat eta, zergatik ez dakidala, esaten nau beti ixil-ixilik ezkontza ori egingo dala.

66. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 (Altxatzen da, ta leyotik begiratzen du).

67. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 (Mañu'ri begiratuaz) ¿Ez al da orrela, Mañu?.

68. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 (...) begira zayozu zerutik zure alaba bioz-mindu oni!... !Amatxo!.

69. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 (Garbiñe'ri begiratuaz) ¿E? ¡Zu etzaude ondo, Garbiñe! Arpegiko margo guztia joana daukazu.

70. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 (Begiratzen du zugaztiko bide aldera)... ¡Ene!... Andre Joxepa dator... Gorde dezadan idazkia.

71. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Beida: arpegi-alai agertu-arren, ez dakit, neroni ere... umore-itxura utsean ez ote naizen ari-edo....

72. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 (Erlojuari begiratuaz) Ogei minutu ba dauzkazute.

73. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Begira, seireun (600): ondo; orduan lurra zan ontan buztiñik ez dago, urakin naztuta aldendu zaigu ta.

74. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Begira gure bandera,
Begira zeñen ederra!
Ez da iñoiz ikusi igualik
Zeru goitik beera
.

75. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 ¡Begira zorraren aunditasuna!.

76. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Begira Jesus'i nola esaten dion lenbizikoan: Gure maitasunez urrtzen zauden, gu erruki gaituzun, gu ondasunez bete naiez zabiltzan, eta guk zeran guzia arrzaitzagun nai zenukean ¡Jesus maitagarria!.

77. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Negarrezco erbestean
Asco gaude sufritzen
Gure malco samiñtzuac
Azi zaite legortzen.
Beguira zaiguzu, Ama,
Erruquiz zerutican
.

78. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Fedian sendoturic
Amorioz suturic
Guerraraco bezela
Beti benetan,
Etsayac bildurturic
Icaraz larrituric
Beguira gaitzatela
Zure oñetan.
Mariaquiñ, euscaldunac,
Mariaquiñ danac batera, ¡¡¡Aurrera!!!
.

79. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Jesusen Biyotza
Beguiraturic,
Guretzat ez dauca
Erruqui baizic
.

80. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Era orretan, lenago alcarrequin anai guda gaiztoetan bizi ziran jenteac beste bizi izateco guisa bat artu zuten, ta ordutic aurrerantzean, guztiyen cristautasunari bacarric beguiratzen ziotela, zaldun ba coitzac bere sinistea ta bere sorterriya escudatu zituan; ta sorterriya ta sinistea izan ziran, besteric gabe, biyotza berotzen ziyoeeten sugar ongarriyac, eta beste laguntzic bear izan zanean, Jaungoicoac ecarri zuan bere bide zuzenetatic danen artean auqueratutaco zaldunic zaldunena.

81. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Apostoluai pakea uzten dizuet, nere pakea ematen dizuet esan ziñien Jesukristo gure Jauna, ez nere pekatuai begiratu baizik zure Elizaren siñismenari: eta bera zure gogora paketu eta batu egizu Aita eta Espiritu Santuarekin gizaldi guztietan bizi zeran Jainkoa.

82. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0217 Erruquiz beguiraturic, ain biziro nai deguna eman deguigula, sinismen bizi ta aundi batez esca deguiyogun.

83. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0222 Esan bezela beguiratzen ta deitzen dizugunoi, maitetasunezco beguirune bat eguin zaguzu.

84. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Zure errukitasun ugariyai begiratu-ta, ondo damuturik daudenen obenak barkatu, ta beren okerkeri guztiyen kutsu-aztarnak barkamenen bidez garbitzen dituzun Jainko errukitsu-gogobera! Zure mendeko oni N. ondonaiz begiratu, ta bere oben guztiyen barkamena iristeko egiten dizun eskariya entzun.

85. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 1469an Balzategiko Rodrigotxori agertu ziñaiozkan ezkerotik, or zaude Aloña mendian, arantza gañean, Euzkalerriaren Ama ta Erregin errukitzu egiñik, Euzkalerri guztiari, baña, era berezi batean, Gipuzkoari ortik beren estutasunetan begiratu ta laguntzen diozu.

86. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Monje Santu bat zerura begiratzen kordegabetzen da.

87. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Eta berak erantzun zien esanaz; ara jaunak; biziera onek sortu litzazkean illuntasun, ildura ta atsekabe guztiak, leio onetatik zerura begiratu bat emanak, gozatzen zaizkit, eta gozoro gozoro ta pozik bizi naiz emen.

88. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Jaun aiek leiotik begiratuaz ezan zioten; emendik ezta ikusten orma zarrak bezterik, eta arra beteko orma zulutik zeru puzka bat bakarrik.

89. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 Egiten diyot, animatikan,
orruba senideari
begiratzeko bear bezela
jayoterriko lurrari:
biyotzetikan jarri zaizute,
antziñako legeari,
kontu arturik gau eta egun
gure ¡Ama maiteari!
.

90. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 ¡Ez nua zai geyago
emen egotera-
esan ta sukaldetik
echeko atera
irten eta jachi da
erreka batera,
izutua, bildurrez
jiriaz atzera,
triste begiratuaz
baserri echera
.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Neskatxak ez zuan itzik atera aal-izan, begiratu bakarrik.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0347 ¡Egun ederra bene benetan
Zuretzat gaurko eguna!
¡Begira, zuri begira dauden
Semien alaitasuna!
Gure biotzak beretzat artzen
Du zure gaurko ondasuna;
Eman deizula, Aita maitea,
Jaunak luzaro osasuna

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Goguaren aldetik begiratzen badiegu orduko Euskeldunei, ikusiko degu, etzebiltzela alde ortatik ere bear zittekean bezin zuzen.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Len-leendanik gure izkuntza landu izan ba'gendu, gogo-jardun ta bear guzietarako erabilliz, gaur berezizko jakintza baten, berezizko elerti (litterature) baten bidez gizadiak begiratze ta aipatze'aal-ginduzan!....

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Eztek orixe segurua: automoille oek ere sarritan izaten dizkitek beren ausiabarrak; begirazak bestela an, bide bazterrera; an ziok gizarajo ura bi ordu oetan eguzkia artzen.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Ago ixillik: begiraiok bestela, lokatzaz bazter guziak zikinduaz datorren orri, ta alde egin dezagun emendik.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Euskerea zeatz, osoro galdu daben errietara begiratu ezkero, galtze au siñeste ta ekanduentzat kaltegarri izan dala berez gauza argia da-ta, iñok esan bearrik ez daukazue; toki orreitan ekanduak be asko aldatu dirala; euskereak dirauan alderdian baño latz, garratz, mergatz eta biurriagoak dirala ta griña dongeak indarr geyago daukela geure begiz dakusgu.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Beida euskaldun gaztek ze ikurritz jarriko nitueken zeon t'Euskalerriñ ikurri orretan jan, lo, laneeri ekiñ alai ta jarrai.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Arrats-aldean, esherita egoten giñanian nere ¡Aita! ta ni, Tolosa'ko zumardi-aundi, maite ederrian, arturik lurretikan nere eskuetan arritxo txiki borobil, txuri pollit bat, esan niyon onela nere ¡Aitari!, arritxuari beidaturikan: Goiko Jaunaren egintzak, emen gellditzen dira, gizonak egin ditun gauza guztiak, denborakin aztu, austu ta galtzen dira.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Zure begiratu goshuan gatik, emango nuke, munduba.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0016 Ta begira, Magdalenako elizatxo ortan bertan, San Inaziyo umiei dotrina erakusten, ari zala gertatu zan jazoera.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Ta begira zalditxo onen adur ederra.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 @- Ori ala bada, erretore jauna, nere etxean begiratu dezatela lendabizi.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 ¿Zeñi bururatuko zitzaion seaska arren barruan, au-azpian begiratzea?.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Guri berriz etxaiguk iñork begiratzen.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Guri berriz etxaiguk iñork begiratzen, ez zuzen, ez zearka.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Begiratu zayozu, kristaua, zugatik gurutzean josirik dagoan Gizonaren Semeari.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Bere mirabearen utsari begiratu diolako, gizaldi guztiak zorionekoa deittuko didate.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Guztiok begiratzen genduan arek esaten zuan tokira.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Orduan gertatu oitu izan da Gobernuak begi luzez begiratzea Elizaren ondasunai.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Baña ajolaz begiratzen duanak somatzen dittu orma zaar batzuek.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 - Eta begira - san zion Andre Errosak - ¿ez al zenduten arkitu bidean oraingo aeroplano oietakorik?.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 Begira nola dijuan egiñ-alan, zezena atzetik duala.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Begira zerrgatik atera degun bizitz laburr au.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Begira nola ari diran sulezea betetzen; eta etzaitez aztu zure seme Jesukristok anima oyek zeruratzearren ainbeste neke igaro ta gero, bere odol guzia ixuri zuala.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Begira zein dan naigabetu dezun Jainkori; aren aberastasuna nere gabetasunaren (...).

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Loikeri guziak zigorkadak artuaz ordaindu bearra badauka;¡ikaragarriak izan bearko dute zigorkada oyek! ¡Barkatu, Jauna, barkatu! Ez, ez geiago loikeririk ¡nere Jesus laztana!Begira, gogoan artu ta erabilli zer egiten dun.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Irakurle guziok... Nork esan dizu ori?... Zerorrek ere, Euskaldun bat orrek, atzera begiratu nai ba-dezu, ikusiko al-dituzu zu baño bampecirc;ragokorik anitz, bertsolari naturala besterik iristeko gauza ez dirana.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Bein edo bein ezagutzen ez zuan ziñaldariari begiratzen zion, batez ere ongi ez esanen bat iruditzen zitzaionean, ordurartekoan ixillik zegoan gizona bai-zan.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Bein batez aingeru bat agertu zitzaion eta ur garbiz betetako ontzi garbi-garbia erakusten ziolarik, esan zion: Begira, Prantzisko oraindik garbiagoa izan bear dek apaizaren gogoa (anima).

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 Geroago gogoen, animen, onari, obekiago begiratzeko uri barrenera aldatu omen ziran praileak; eta aiek utzi zuten, etxean, Barañaingo Andreak esaten zieten, monja augustindarrak sartu omen ziran.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Begira ondo zer alde dagoan.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 Oroitu bitez gañera, auen ardura dutenak, zein ajola aundiko bearra dan, ume guztientzat egiten dan kristau-ikasbidearen azalpena entzutera beren umeak joaten ote diran begiratzea, ta au ezin bete al balezakete, eman bezaiote kristau-erakutsia beste eraren batean.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei! musu bat, eta gero eriotza... Bakarrik geuden ta... Neska zurbil zegoan; mutilla zoraturik, begira zegokion.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 Ta landa-gizonek Crau zabalean iñor ageri ote zen begiratuz, lanera zoazin geldi geldia.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 - zer izango dala uste dezute nere seme ori?- Begira bada, jakinik egon, seme askoren Aita egiñik ikusiko dezute. (1) Cel II 9 gn orrialdean.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok Masseo anaiaren ogiak berak bilduak baño aundiagoak eta ederragoak ikusirik atsegin aundia artu zuan, ta lagunari begiratuta esan zion: -¡O anai Masseo ez degu onelako ondasunik merezi! Itz auek berriz eta berriz esaten ari zala Masseok erantzun zion: - Aita, nola deitu dezakezu ondasuna gabetasun gorri au, bearr degunik ere ez degu-ta? Emen ez dago mampacirc;izapirik, ez labanik, ez azpillik, ez etxerik, ez mampacirc;irik, ez morroi ta miraberik.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Yesusek, ura orrela atsekabetu zala ikusirik, inguru begiratu zuen ta esan zien bere ikasleai: Bai nekez sartuko dirala dirudunak Yainkoaren yaurgora! Aberatsak nekez sartuko dira zeruko yaurgora.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Adimen argi, tokidun eta zeatzak gauza osoro inguratzen du; alde guzietatik eta inguruko gauzekin daukan elkartasun guzietan begiratzen du.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0066 Atezaiak, begiratú, an aurrean zeukan liburu aundi bateri; gero, kuadernu txiki bateri; eta badirautsó, Laztantxuri, abots altu ta ozenaz: Zure senarrari, Betargi jaunari, libre utzi zaio, politika-obenik etzuala-ta.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta gero arrpegiz-arrpegi begiratzeko jaiki zanean, Kristok bere esku dontsuak muñ-egiteko luzatu zizkion, eta anai Joan eskuai muñ-eginda gero Jesusen bularr-ondora orobat egiteko urreratu zan, eta onetan Jesusek laztantzea merezi izan zuan: eta laztantze ta muñ-emate anetan alako goi-atsonak (1) usai-gozodunak nabaitu zituan, munduko usairik gozoenak ustel-usaia emango zuten aien ondoan: eta anai Joan etzan poztua ta goi-argitua bakarrik geratu, usai gozo arek aboan illabete osoetan iraun zion; eta orrdutik biotzak aldatu, eta entzuten ziotenen animetan onura aundiak egiten zituzten itzak ateratzen ziran bere aotik, Kristoren Biotzetik eta Jaungoikoaren jakintzatik arrtuak bai-zituan.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 - Begira zuetako bakoitzak iru aldiz Aita gurea esan beza; eta pekatari ori bide onera ekarrtzeko Jaungoikoari eskatu bezaio.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gillek urreratuta orrduan esan zion:
- Begira, adiskide, baldin intxaurretatik zerbait eman nai badidazu iñaustera joango nazaizu.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Neurriari ez begiratu ezkero ¿zer gertatzen da?.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Etxeko gauzak ikusteko iru, ta irteten ditukenean, beste biak bear izaten dizkitek: urrutira begiratzeko nonbait....

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Aita Santua alki batean eseri egin zan; aurrean, mai batean micrófono bat bazegoan (irudiari begiratu); ta itzaldi laburtxo bat egin zuan, Lurrako baztar guztietan ederki entzuten ziotela.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Seiñe nun daguen begiretu be egin barik....

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Semie galanta, Altara nagosiko aingeruek lazkoxe berna-lodi, apu-gorri, ederra izengo dana jakiteko, Amari begiratutie baiño eztago; baiñe ez uste izen, au gora-bera umie ikusi eztodanik.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Begiretu ondo.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Bera iasoteko oratu geuntsan Prantzik eta nik, begiratu geuntsan alkarri, eta nai ta mutik egin ezta bere, gelditu giñan geure lagun illotza bera baiño zurbilago.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 Beguira arretaz eta contuz inguru gucian dauzcatzun gáuzac, eta aimbeste eta añ desberdiñac dirala icustean, ecin ceundeque guci oríec utsetic atera zituen Jaungoicoaren escu eta al izateaz arritugabe.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 Beguira zuc ofenditu dezun Jaungoicoa nor dan, bere perfeccioetacoren batzuec gogora ecarri, eta orien contraco zure utseguiñ, palta eta bicioac beren parean ipiñiaz, Jaungoicoa jaquintasun ondogabea, zure gogoracio, hitz eta lánac daquizquien eta barrun-barrundic ezagutzen dituena; eta zu ecerrere, utsa daquizuna.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Beguira zagun, lenengo lecuan, becatariaren irudi bicia dan seme galduaren igues joate eta patu gaiztoco biciera.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Azquenic beguira zayozu urcoaganaco bertutezco lan guciac eciñ obeto eguiten.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Beste iñori baño poz-eracutsi andiagóac eguiñaz beregana artu eta laztantzen ditu aurrac: persona gaitz-gabe eta pobrechuac nayen eta maiteen ditu; becatariac biguñ eta ondo artzen ditu, fariseoac dioten guciari izpiric beguiratu gabe; eta onen aguiria emacume Samariatarrac, Zagucoc, Madalenac, Mateoc, andre adulteroac, gorputz-animetaco gaitzetatic mirariz sendatu, eta demonioaren escupetic atera cituen beste ascoc eman dute.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Esca zayozu, ene Ama, beguira dizadala begui urricaltsuaz, Bere eta zure izan nai det orañ eta secula gucian.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira orañ Jesucristo gure Jaunaren jaincotasuna Pasio sagraduan añ ezcutatua egon bazan ere, eguicari miragarriaquiñ aguertua.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira zayozu aita eta poz-emalle gozoac becela, bere esleituac consolatzen eta poztutzen, eta icus zazu cembatez Berac ematen dituen poz-atseguiñac munduco poz-atseguiñ guciai eraguiten diezaten.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira bere escu guciracoaren señale ceñ seguru eta aguiria ematen digun, heriotza eta bere etsai guciac azpiratuaz, eta bere hitzac uts-eman eciñ lezaqueala, bitori añ garai eta arguitsuaz argui eta garbi aguertuaz, bada Bere gorputz sagraduaz hitzeguiñaz juduai esanic: Deseguizute templo au, eta iru egunean ostera bera eguiteratuco naiz;.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Begira ondo, otoitz eder auen itzak zer esan nai duten, eta ezagutuko dezute, Espiritu Santuak adieraziak dirala.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 San Buenabentura'k deitzen die apaizari ta erriari istante auetan, Zeruko Aitari esatera: Begira zaiozu ¡o Aita Betikoa! Zure Seme bakarrari: mundu guzian kabitu eziñ dan Seme onek nai izan du, gure artera jetxi.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0571 Begira nola Jesus: 1.ampdeg; daramaten gaizkille bat bezela, erri guzian barrena; 2.ampdeg; nola golpeka, azotez ta matrellakoz tratu txarra ematen dioten; 3.ampdeg; nola gizonen burlagarri egiñik dagoan sazerdote nagusiaren aurrian.

155. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Eta, egia diola erakusteko, jartzen ditu irur gertari edo exemplo; bañon, begiratu, izen au bera dakarlarik irur gertarietan.

156. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Nengoala bada ezin igarriaz nola Mendiburu batek egin zezakean orrelako utsa, oartu naiz, Lapurdi guzian eta Bajo-Nabarra'ko erri batzuetan, jendea orrelaxen mintzo dala; ez dala eskualde aetan besterik esaten, ezpada: begira gauz oni, begira gizon aei.

157. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Ordu berean gogoak egin dit menturaz Oyarzun'en ere Lapurdin bezela itz egiten duela, izen au, begiratzea esan bear duenean.

158. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Ona bada jakindu dedana: Ala Oyarzun'en nola Donostia'n, ala Araua'n nola Ataune'n begiratzen diela gizonei eta gauzai.

159. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Alaz guziaz ere, ipiñtzen begiratzea'ri darraizkon izenak Donostia'n eta Ataun'en, itsas-aldean eta Goierrian Lapurdin bezela, eta ¿zer du orrek esan nai? Izena bera dala orixen agintzen duana.

160. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Begiratzea begia botatzea bezala da.

161. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Argala bada, apaña bada, zarra dala, berria dala, baserria izan, jauregia izan, bere etxea maite du euskaldunak, eta arretaz begiratzen dio beti.

162. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Begira nola erantzun zion Obispo Jaunari Al detana egiten det berorren gogoak betetzeko; eta juango da Euskalerrira euskeraz itzegiten dakien bat edo beste.

163. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Begira, ezan zun Juanitok: biar amarretan lurrera eroriko naiz ni,ta nere zalaparterara etorriko dek etxeko-andria, ta zuek azi zaitezte orduan esaten: gixaxoai naiezak eman dio; deituko ote diogu apezari.

164. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Etxeko-andria apeza bearr bearrekoa zala ta, bidali zun bere billa neskamea Juanikok berriz iriki zitun begiak, eta erdi negarrez begiratu etxeko-andreari ta ezan zion: - Zuk dezu nere naiezan erru guzia, etxeko-andria!.

165. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 GWALARNen lanari begiratuta, Argia gure astekari maite ta gartsua dakarkit gogora.

166. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Mendikota izendatzen da esan dedan tontor borobill ori, eta urrutitik begiratzen bazayo zorrotz-zorrotza ematen du, bañon bertara ezkeroz osoro da toki zelaya, baitare naiko zabala.

167. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Bidean zoazen bezala eilalamiak emaginari erran zako: Beira, saritako etzanala eskatu txarrantxa baizik.

168. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Etxera itzultzean eztezanala gibela begiratu

169. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Lege zarrai, aspaldiko gauzai begirune aundiaz begiratzen bazieten, guk ere beste orrenbeste egin bearr degu.

170. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Etziran ingelesentzat gure aurretikoak nola naiko, goitik bera begiratzeko bezelako, etsaiak.

171. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Nori tocatzen zaio erabaquitzea, catolicoen artean sufritu bear dan, ala ez, gaitz oietacoren bat edo gueiago, beguiraturic beren ingurune edo circunstatziai? E. Aita Santu ta Obispoai, bada auec dira animen gurasoac, Religioaren eta oitura onen Juezac, eta auec guziac dute zericusia gai onetan.

172. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Janariaren ondotik eskatzen da okerraren barkapena edo barkazioa, Jaungoikoagan bizi dedin eta ez dezaion oraingo bizitza igarokorrari bakarrik begiratu, baizik betikoari ere bai, artara pekatuak barkatu ezkeroz iritxi ditteke-ta S Cyprianus.

173. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Begira, begira zenbat ezpata arrai datorren andikan?.

174. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Eizlari aiek basurde kontuetan ari ta ari ziala aietako bat belarra erretzen jarri zan; eta lagunak aurreraxeago zijoalarik oju egin zion Kontxo, begira, begira.

175. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Beguira zer digun Mariak: Qui me invenerit inveniet vitam et hauriet salutem a Domino Prov 8.

176. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ona esan nai dutena: Begira, Jesus, ez dirudite etxe ontakoak aberatzak; gure aideak bai dira, gure antzekoak dituk ¡beartsuak! Ardo gutxi jarri dute beraz.

177. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Begira zer.

178. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Bi nagusiak! Begira ta ikasi zein diran: alde batetik Jaungoikoa: ta bestetik berriz mundua; ez ordea nolanaiko mundua, baizik atsegin-lasaitasunez txuritutakoa ta ontz -urrez aberastutako mundua.

179. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Begira kristauak; ezetz, etzala zillegi erantzun balu, ¡ai! asiko ziran bereala esaten Cesaren etsaia zala, erriak nastu egiten zituela, ta kaltegarria zala beraz.

180. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

181. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Begira nola dagon mundua: ez da bazter guzietan zikinkeria besterik agertzen.

182. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Ezdago bada zorigaistoko onen egoera baño beldurgarriagorik aizkenengo orduan; zergatikan berak edozeiñ aldetara begiratzen duala, edo oroitzen dala igaro dan demboraz, edo konsideratzen dituala bere begikustan jasotzen dira gauzak, edo gogoratzen duala berari ichadotzen dion betiraundea, gauza guzi oiek agertuko diote berari tristura eta larritasuna.

183. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Kontsekrazione hori egin duten familiek egor detzatela beren izenak Pariserat, Montmartren, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan altchatzen hari duten elizan, begiraturik izan ditezen.

184. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Elizaco saindu eta yakintsun handienen arabera, herrietaco aphezec arimeri buruz egiten duten arduraco lanaz canpo, deusec ez diote diosesa bati, giristino escualde bati hainbertze on ekhartzen nola misionec; erran daiteke misionec osatzen eta fincatzen dutela herrietaco aphezen lana, bai macurrac chuchentzeco, bai egiazco debozionearen arimetan phizteco eta begiratzeco, bai salbamenduzco obra guzien hedatzeco eta fincatzeco, gehiago dena, hainitz arima ez da salbatzen misioneri esker baizic.

185. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Terzierak chuchen behar ditu bethe bere egun guzietako eginbideak, osoki beiratu Jainkoaren eta Elizaren manamenduak.

186. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Orduan Jaincoac chedea hartu zuen, gizon gucien suntsitceco uhalde batean, begiratuz bakharric Noe, bere familiarekin, berriz lurra jendez bethetceco.

187. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Bainan nola arbolac fruitua egin eta ekharri duenean, fruitu harec irauten baitu arbolatic berech, eta begira baititake gero jateco; hala ber mezaren fruitua, Gorphutz-Saindua, Elizaren escuetan dago meza ondoan ere; Elizac begiratzen du eta ohoratzen bere aldaretan: hura da Sacramendu Saindua.

188. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Zure ganat, Josep dohatsua, ihes egiten dugu gure hersturan; eta Maria zure espos sainduaren laguntza galdetu-ondoan, zuc ere begira gaitzatzun fidantziarekin escatzen dautzugu.

189. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Ezen bizia beiratu nahiko duenak galduko du, eta neregatik galduko duenak berriz ere ukanen.

190. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0042 Aita amek beren haurren arimaz eta khorpitzaz arrankura hartu dienez: othoitziak eta katichima ikhaserazten deitzenez; gaizki egin dienian gaztigatu dutienez; bekhatuzko okasionetarik begiratu ditienez; etsemplu gaistorik eman deienez; katichiman eta elizan ebilerazten dutienez;.

191. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 5n Protsimo-lagunari gaizkirik egin denez edo desiratu; houra hastio ukhen denez; aiherkunterik begiratu denez; aharratu denez; besten artian aharrarik phiztu; gaizki mintzatu; eskandal eman; gaizkirik bestez egin erazi.

192. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 6n eta 9n Chahutarzunaren kontre egin denez bekhaturik, gogoz, nahiz, elhez, khantuz, behatuz, sogitez, obraz; libru edo kaseta tzar irakourriz; bilkhura lanjerousetan ebiliz; amorio nahasi bihotzian artzera utziz eta begiratuz; besteri okasione gaistorik eman denez; ihouren gaizkialat biltzeko chederik ukhen denez; ezkountiek deus egin dienez ezkountzeko chediaren, santutarzunaren eta obligazionen kontre.

193. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Eta jarririk zaudelarik, begiratzen zien.

194. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Badira begiratzen direnak bekhaturik, ezpeitie egiteko ahalik.

195. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Galdezkoa, - Nere Jainkoa, emazkidatzu, othoi, zure manamendu sainduen begiratzeko behar ditutan grazia guziak.

196. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Chede zinezkoa, - Nere Jainkoa, hartzen dut, zuk hastio ditutzun gauza guzietarik begiratzeko chede zina, eta ni ganik galdatzen ditutzun guzien bethetzekoa.

197. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Aurthen ez dugunaz geroz deus zeingehiagokarik saristatzeko, egin dezagun orai, eta egin dezagun oraidanik bethi indar bat, geroago eta gehiagokoa, guzien arabera ahuletsiz dohan Euskararen begiratzeko, erran nahi da, eskutartean dugunaren eta biltzerat dohakigunaren emplegu bat ahalaz baliosa, behartzen balitzauku ere dathorren urthetik hasi, luis bat edo bertze gehiago bakhotchak ematen.

198. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Bidean zazen bezala, eilalamiak emaginari erran zako: Beira: saritako etzanala txarrantxa baizik eskatu.

199. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Etxera itzultzean eztezanala gibela begiratu.

200. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Euskaltzaleen Biltzarreko gizonen xedea da, euskaldun umeak ager diten gazte danik frantsesaren ikasle, ba, bainan euskaraz bermatuz, beiratuz euskara eta ahal bezenbatean apainduz; ohar diten ere frantsesen urratsei, bainan bereak ahantzi gabe, bereak xuxenduz behar denean frantsesaren erakaspenetik.

201. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Ez da deus buru muinetan barna sartzen ez kokatzen han, irakurgeia beiratuz baizik, ondoko egunetan bizpalau alditaraino berriz irakurtzeko xedearekin, osoki jakitu artio.

202. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Begira kofoina uretik eta elhurretik.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Beste bein, garrangie edo tornillue zelan eiten zan jakin gurarik, Deun Martin'ek mutill bat bidali eutson Txerren'i, ta esautson: Ik garrangie eiten bakik baie gure Deun Martin'ek be bayakik: -?Ein yok ala? -Bai, ein yok -Orduen ayen-eskerrai begiratuta ein yok.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Baten batek esango dau: ori baño ezpada beste leku, batzubetan be orrenbeste egiten dabe, baña ¿egiten ete dabe juale-durundija edo kanpan otsa entzuten daben gustijan, txapelak erantzi ta otoi Miren-agurrak, eguberdi ta illuntzijetan, zenbat ez zelako notiñak diran begitu barik inguruban dagozanak, ardanetxia ixanarren? Ez, ori gora-bera lotsa gitxigaz oro egiten dabe.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gure motelaldiari begiratu ezkero, ori esan liteke; zoritxarrez baña, zer orretan gure apalkeria baño ez da agertzen.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Begiratu bestela beren orain arteko egintzak nolakuak izan diran, eta ortan garbiro ikusiko degu beti euzko-arazoen aurka jeiki eta leiatu izan dirala!.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gobernadore jaunak bere estado de guerra eta olakuak ipiñi barik begiratu begi iskillubak kentzen yentia erailteko baño eztiranai.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak bere negu-buru zurija erakutsita gero agur egin dausku, geyago gurartera ez etorteko; 1931'ko urtia eztogu geyau ikusiko, ba, bere ixena 365 aldiz egunero idatzi ixan daben izparringijetara-ta begiratuten dogunetan-edo ixan-ezik.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eta gure iru emakume areittariko batek, astiro-astiro buruba jaso, gottik bera begiratu-ostian, erantzun eutson: -¿Euzkeraz ez al-dakixu?¡Ixildu zan bai, bilbotarr a! Tautik ezeutson jardetsi, baña euzko-emakumiak zurr-zurrak diralako-edo, baserritarr arek jarrattu eutson: Bai, geuk, be, errderaz itz-egitten ba-dakigu, baña nayago dogu gure izkuntzea.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Euzko-errija, euzko-aberrija biribilduten gabiltzanok, basetxe orreitara begiratu daigun.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Oiz-mendirantz begiratu geban, eta mendi-txuntxurr aretaratu zan gastedijari begira jarri.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zoritxarr gusti arein erdijan ezetariko poz-argi barik illunpian aurkitzen ziran arraintzale errukarrijak, euren anayen illobija zan itxasuari areyo-antzo begiratuten eutsoen, eta intziri-arrtian itz oneik oguzi: ¡Itxasua dan ankerra!.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bermeotarr arraintzale samindubak, euren zoritxarra bide dala itxasuari ankerra dala esaten dautsoen bittarrtian, Laida ta Laida-antzeko ondarrtzetan itxas-uin jolaslarijen-arrtian jolasian diñardubenak, itxasuari abegi onez begiratuten dautsoe, ta osasungarrija dala, ta abarr, esanaz, anei itz goralgarriz goraldu.

215. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mari Tere'k, goitik bera soñari oso-osoan begiratu ondoren: - Jantzita ba'nengo....

216. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Aurrera begira dezagun.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Asun-miñari bezela Euskal-Orriari begiratzen ez diogunok, egunero-egunero bere lerrotan zear gabiltzanok, joan zan ostegunez, xelebrekeri bi irakurriak gaituzute.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Etzien nunbait ondo arpegira begiratu.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emakume Batza'ren oñarria au izan da, ta bere berea dan gauzari bezela begiratuz saiatuko da, aurrera ere, Jel'en alde.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gauzak orla dirala, ¿ba alderitzaizu, Jesus berak emen bizi izan zanian izendatu zigun Uzkurtza besterik, ona izan litekeanik? ¡Ez irakurle gazte ori, ez! abaldu itzatzu Uzkurtz gayak darabilzkiten Idaztiak, ikasi astiro, patxaran, gure Uzkurtz aldeko agiriak; bera sendotzeko egin izan diran mirariak, iñori baño etsai ugariago bere kaltian sortu izanagatik, bere iraute betikuari begiratu.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Oiek dira Usurbil'i, bere umien biotzetik Jaungoikua'ren izena kendu nai duenak; oiek (begira ondo) Usurbil'en itz egiten dan euskera garbia kendu, eta bere ordez erdera zital eta biraua besterik ez duena jarri nai digutenak.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Naiz da berriketak sortu, eta batzuk mindu, jo ortik bildurrik gabe, egia beti egia da, eta uste det garaia dala numeroa utzi eta kalidadeai begiratzekoa.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta begira baserritarra; len eusko-araudia txarra dala-ta jardun dizuten oek orain zure billa datoz eusko-araudi orren aurka egiteko aldunak jarri naian.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Begira ba, Araudidun Katalunia ortan Araudiagatik lur jota daudela esatea, oraindik beintzat astakeri biribilla da.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Goigeikerian dabillenari ez dio onez begiratzen euskotarrak, bere abestietan.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Eztiok nor ari danari ere begiratzen: i goratzen au ta kito.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Antxen azaldu zan beintzat Tolosa'ko alkate Axurtxa, pabo erreala zirudiela, esponja baño arrogo egin da politikero saltzero ta baztar naspillatzallen artean ta Bedayo'tar guztioi ziarkako begiratu zorrotzak egiñaz guztiok poltxilluan sartu biar giñuzen bezela, ango jaun dajabe zala adieraziaz.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Orduan bezela guztioi goitik beera barkazioko begiratu batekin begiratuaz eta zuen baimenik gabe ezer egiterik ez bagenduke bezela artutzen gaituzue.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Begiratu besterik ez dago.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Begiratu beren bizimoduari, eta ari dira alegiñak egiten.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Bañotarak, ¿zertako egin
Orren jantzi itsuziyak?
Atzerrikusi begiratu ta
Bertan badira asiyak,
Telak osoro laburrak eta
Gañera gaizki josiyak
¡Zer aurrerapenak ekarri ditun
Nazkatu asko ikusiyak!
Nazkatu eta gelditzen dira
Begira dauden guziyak.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Begira: ez du iñork ori jakingo; ez daki iñork; baño nola dijoazen gauzak ikusirik, esan diteke akabatuko dala bai.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Gero ba, zarrtasunari ta eukityiari begiratuzkero, Euzkereak latereak beste zegatyi ala geyago dauko berrerentzat bake eukityeko.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Begira.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta begiratu zagun nortzuk diran gure erriko gauzak darabilzkitenak, ta bertako bat billatzeko lupa baten bearrean arkituko gera.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Saskiyan jana, ta gaztelu-ertzian jan, itxasoko ur zabalera begira.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beiratu du alde orotarat, ikhusteko eia Europako erresumetan ez zen bat bederen higituren edo oihuka hasiren, gure ausartzia gaitziturik.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta huna zer irakurtu duen kazeta hoitan: ororen arabera, Frantsesek ongi egin dutela hola lotzea, beren zuzenen beiratzeko eta Turkoeri muthurreko on baten emaiteko.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Alafe! bihotzetik erraiten deyzut, Jainkouak begira zitzala alharguntsasetik....

240. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bainan laster mintzotik ezagutu ginuen; eta bertzalde, begira ere ageri zuen arogonesa zela.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Arthoari aldiz kalte baizik ez dezakokete egin, itzal egiten baitakote buruari eta bai ere hezea han begiratzen.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Berehala hiriko auzapheza, tribunaleko juje nausia eta suprefetaren lehenbiziko ordaina jen dire, behar dutela prokuradore gaizoa langile hoien aztaparretarik beiratu.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez denez bada bitchikeria! Nola langile nahasiak nausi jarriak ditugun orotan! Fraideen edo seroren beiratzeko katholikoek holako zerbeit egin balute, ez zuten hola nahi zutena ardietsiko, bainan pekatuko zuketen ederki.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan lanetik lekhora, elgarrekin barne hartan ala handik kampo, beren solas eta urhaisetan, adinik gaichtoenean, deusek begiratzen ez dituelarik; jinkoaren, ez burhasoen, ez buruzagien beldurrik gabe; sustengu onik nehor ez; bilhatzeko elgarren ahalgo.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eztut ouste; Iabarnen aferma sari hori ukhen gabe igaranen dira; badie preziski berentako begiratzeko ideia, eta han diren zumen emaiteko bouhamer dohañik.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gure Frantziako aphezpikuak ez dute Alamaniakoek baino gehiago amorrik emanen, Jainkoaren eta Elizaren zuzenak begiratzeko dituztenean.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Hobe dukezu behinik behin ilharrarentzat choko edo cherranda berezi bat begiratzea.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Eztuzu estakururik ukanen, mehe egunen ez begiratzeko; eztuzu ere beharko zure hutsa urthean lau aldiz aithortu elizako taula zilakatu hartarik barnerat.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gure haurrak nahi ditugulakotz giristinoki alchatu, heiein fedea garbi beiratu, gure gostuz egiten ditugu eskola etcheak; bainan ez da aski etchearen ukaitea, behar da nausi bat eskola hortan haurreri erakasteko, eta hura ere behar dugu gure sakelatik hazi, gobernamenduak ez dionaz geroz fitsik emaiten.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hiruetan hogoi eta hamarreko gerlaren ondotik, Pariseko kardinale achaphezpikuiak botu egin zion Jainkoari, Frantzia beiratu zuelakotz eskerren emaiteko Jesusen Bihotz Sakratuari eliza eder bat eginen zakola.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nahi luke Eskualdunek jakin dezaten zer den hango jendea, nola den bere zuzenari atchikia, eta zoin azkarki dakien ihardokitzen zuzen hoien beiratzeko.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Heien eskupetik ilki dire sartzean ziren bezala, beren eskolentzat, beren erlisionearentzat, lehenago zituzten zuzen guziak beiraturik.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Lauetarik hiruak, beiratzea hitzemana zaukuten gure zuzen heien alde agertuko gare ezin azkarkiago.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Iraupen-senaren (instinto de conservación) eskumakilla artzen du, baño eztaki non ezarri; eskuiñ aldean jartzen asirik lokatz higuin lodi-lodia arkitzen du; ezkerrera begiratu ta lezea dauka; atze aldera bira eman ta amildegia agiri da; ta ¡gauza arrigarria! eztu ikusten begi aurrean goiko eguzkiak ikuturik, dizdizka dagoen arkaitz sendo gogorra, au da, Elizaren erakutsiak.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Asmo ori Jaunaren gogokoa dela ondo agiri da, sortutzen dizkigun erreztasunai begiratu ezkeroz.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Pelikulak egiten diranean, Irlandarrak zer esango duten begira ez diteke egon.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orain bertan milla bat ari dira, gure siñismena artzeko, dotriña ikasten; mixiolariak berriz ezin guziai, bear bezela, begiratu.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Besoak zabal-zabal
zure zai, begira:
bere lau zauri oiek
zuretzako dira...
Ia itzali da bere
begien dirdira...
Il baño len ¡ai Jesus!
beira zure Errira
.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Baño bat edo beste bakarrik, naiz etxekoa, naiz kanpotik etorritakoa tisiko zegoena gure etxe batean egon bada, begira zerr egin bear dan: Oazura (berri samarra danean) gela eta orrelakoak aldan ongiena jaboi eta sublimado deritzaion botikakoaz urtutako urarekin garrbi garrbi egin.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurrean sarrtzen diran zurak, baldoak, zutikakoak edo tutoreak, eta abarr, gerrtu gabe, soil-soil sarrtu ezkero, busti-legorrean errex eta laxterr usteltzen dira, eta ori gerrta ez dedin, begira zerr egin liteken: Su aro aundi samarreko bat egin, eta su orrtara bota, lurrean sarrtzeko asmoan dauzkagun baldo ta gañerakoak azala kendu ondoren, eta surrtan euki, aliketa lau edo bost milimetro bezela erretzen diran arrte.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Orain, xaltxa illun ta lodi-xamarra egiten zayon arrte ondo begiratu.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Zazpi izparringi eskuitarrak Madril'ko gobernuak, mututu erazi ditu, egia beste gauzarik argitaratzen zutelakoz, eta gu gizaragaxo abek enarakumeen lez, tellatuen-egalatik begira ta begira, sarkalderuntz, ango demokrazia izpi bat ikusteko gogoz.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Bere amak a ikustian diadarrka diñotso: Seme, seme. gogoratu betiko bizitziaz, adittu zeruari, ta ango jabe danari begiratu; eztautzube bizitzia kentzen obiaguaz trukau baño.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Neure prakentzat da, -erantzun eutson mutikoak oso-osoan, berari begiratuten eutsola.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Aldean daukodazanak guztiz sarrak dira: begiratu egiyoezu.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Gustiak itsalez begiratzen zituen bere ule zuriak, eta gogo arazo gustietan bere eretxira itzuliten ziran.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Aspalditxoan artuta, emen daukaguz, mai ganian, idazti barri batzuk, eurai begiratu bat egiteko be astirik ezda, euretzaz ezertxo esan barik.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

269. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Geyago ondiño siñismenaren indarra norañokoa dan ikusteko martiriai begiratu.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Aita Santua'ren itzak daukon garrantzia ikusteko, eta bere irakatsien eragipena ezagutzeko, amerikarrak emon dautson garrantziari begiratu dayogun.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Bein baten Andoni etxian eukan gizon batek gelan zer egiten eban jakin nairik, begiratu eutson eta Josu Umea besuetan eukala ikusi eban; augaitik bere irudietan Josu Ume besuetan dabela antzeztu oi dabe margolariak.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Begiratzen dau zelaya, baña zugaitz-orri baten ikararik be ezta nabazi.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Itzak eta begiratuak, apainduri ta losintxak, gozamen legunak, etziran gai izan, ez ta bat bakarrik ere, bere biyotza urratu ta barrena sarrtzeko.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Manha ezazu arren, horren thoumba soldadoez begiraturik izan dadin, beldurrez eta besteñiz haren dizipuliak jin ditian khorpitzaren hartzera, gero erraiteko populiari : Hiletarik arraphiztu da.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Pilatusek soldado hoberenetarik igorri zutian saldo bat Jesusen khorpitzaren begiratzera, hiriko kachetaren markak ezari thoumba harrian, eta, gisa horrez, Jesusen arraphiztiari eman zeitzon borogantcha edo jakilegoa hanitch segurragoak deusere egin ezpalu beno.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Lehenik haranthallaren IIan, gero agorrilaren 10an, igorri dutu letera ezinago eder eli-bat lege horren kondenatzeko eta goure abertitzeko katoliko izatekotz behar dugula begiratu, associations cultuelles deithu biltzarretan sartzetik.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Txarrena ori ez da. Guraso askok bere seme-alabak ttotto zarrak baño gutxiago begiratzen dittue-ta. .. etxean ikusia, umeak ikasia.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ? Alaba erdi-eroa erririk-erri, tximu baten antzera, guztien parregarri, ta... ?? bere aita-ama narraxak poz-pozik baldarr-txarra begira !!

279. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 8ampdeg;) L'Ossaloise
Hur Hun izeneko herrian, zu sortu izan zira:
Lehenekuen mud' ederra, dezazûla begira,
Pariseko atrika txarrez, erriz heben beikira!
.

280. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Aintza Jainkoari betiko,
poztu bedi Jauna bere egintzakaz
Arek lurra begiratzen dauanean, lurra ikaraz jarten da;
Arek mendiak ikutzen dauzanean, mendiak ketan
.

281. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 - Guztiok onik ataratea ta iñor be ez galtzea nai dozun Jaungoiko alguztidun eta betikorra: begira deabru maltzurrak lilluratu dabezan arima orreik: ereji gaizto guztiak alde batera itxirik, oker dabiltzan biotzak osatu ta zure egiaren batasunera biurtu daitezan.

282. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Eta jantziaz, zegaitik zabize arduratsu? Orra, zelaietako lirioak: begira zelan aundi egiten diran.

283. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Begiratuizu emen
onenbeste jente...
euren danon biotzak
zuretzako dire.
Bizkai-alde guztian
ete zaitu maite
beste errien batek
gureak ainbeste?
.

284. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0043 begira egoan
begiratzen
goiko menditik
beko erri txikira
.

285. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0024 29. ta orain, Jauna, arein zemak begiratu, ta emon egiezu zure morroiai zure itza zabal-zabal iragarteko adorea.

286. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 19. Bitartean, Pedro'k ikuskizuna ausnartzen ziarduala, Espirituak esaten eutsan: Begira; iru gizonezko dozuz or zure billa.

287. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 Eta hasi zan idazten: Mirentxu maitea: Espetxeko gela txiki batean nago, bakarrik, eta tristura hontan, zugan pentsateak emoten deust etorrerari itxaropentsu begiratuteko indarra....

288. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0098 Aitor-ek begiratu eutsan.

289. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Bide zabalaren erdira heldu ziranean, beribil astunen bat ala idi-buztarriren bat ete etorren begiratu ostean, iragarri eutsan Nikanorrek:(...).

290. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Neskatotxu zoli-liraña zan ba Jazinta txikia bere soin-gorputzara begiratuta; barruz, gogoz askoz ederragoa.

291. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0125 Ta Martok berari: Alkate yaunak dei-dagiskunean beti etorriko gara ona, baña bidekoa emoten ba-dausku eskerdun izango gayakoz, danari begiratu bear dautsagu-ta.

292. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Bertan begitu zanean: - Pentsatzen neban, nere senarraren gora-beratan, emakumeren bat izango zala bitarte!.

293. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 3. Noz arte etsaya - ikusi bear - garailari?/ begitu, arren, Jauna, niri.

294. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Gizonak lurrera baño ez dabe begiratu nai.

295. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta gertau zan, belarri luzion zoritxarrerako, euren eguneroko ardureri beittuaz, senarrak esan zetsala emaztiari: - Bixar goizian-goiz jaiki biarko dogu, gure frailliok zer diñuen beitzeko; bata ba gizen gurixena dago eta ondo izango da iltzia odolostiak eitteko.

296. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta bere burua lurrian ikusten ebala, beste lagunagandik umezurtz, beittu eban bere jiran ia inguruan aterperen bat ete zan, eta nekez t'abar, eldu zan narrazka txarri-kortarañok.

297. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta gustuari bakarrik beittuta ezkondu zanetik, guzur eta abar, iñork baño obeto eitten zetsan arek gustua bere senar itsuorri.

298. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0250 Eta itandu eutsoen: Irakasle, ba-dakigu egizale zarana ta Jaungoikoaren bidea egiz irakasten dozuna, ta iñoren ardurarik ez dozuna ez dozu nor nor dan begiratzen-eta.

299. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Nere amak esaten dau gizon ona izan zala, euskeraz berba egitea gustetan jakona, tratu begiratu eta onekua danakin eta asko estimetan ebela errian.

300. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Gure erri txikietako leku estuei geiegi begiratzen dautsagu gure amesetan.

301. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Begira, Irakurle zelan zerbait esan dautzudan, arin-arin, Urkiola'tzaz, beste antziñeko gauza asko alde batera itxita.

302. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Aldi artako gizartean, emakumeari zelan begiratzen yakon gogoan artuta, asko esan nai dau ta indar aundia dauka orrenbeste eskubida emateak.

303. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Au gusti au ixenak begiratuz.

304. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 1. Begira, gero!: ez zagizala iñok Ikasbideko bide onetatik aldendu, alakoak Jaungoikoagandik kanpora irakasten dautsu-ta.

305. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 (...), aldiz, lau ebangeriak idatzi zituen, ordurako idazkiz edo itzez zabal ebiltzan gai ugarietatik batzuk aukeratuz, beste batzuk laburpenetan bilduz, edo Eleiztarren batzai begiratuta azalduz, aldarrikatzeko era beti be bat gordeta, Josukristo'ri buruz guri beti egia zintzoki agertuz.

306. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Liburu oso jakingarria osotu daikegu karmeldar oneik dagien alderdi ortako lanari begiratuta be.

307. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Gero gudarien izkilluai ta ostantzeko gizonen soka lokarriai begiraturik, diñotse: Lapur billa lez, ezpata-makillakaz Ni eroatera etorri zarie.

308. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0012 Eskuetara begiratu diot: Huxik zeduzkan!.

309. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Begira, andre agurgarri orrek! Gaurko eguneko jolas, atseginaldi, festa, ikusgarri, emozio zirrada, zineko mintza latzak, dirala; kontribuzio-petxak ordaintzea dala, telefonoa, radioa, televista, pick-up...... ots...
ANDREA - Zer? Zer? Pikoa?

310. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Begiratzea besterik ez dago...

311. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 DIPUTADUA - (PRAISKU goitik beera begiraturik.) Nundik ezagutzen nazu?
PRAISKU - Igaztik jauna, bai joan urtean boto billa etorri ziñanetik...

312. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Igon - Ametsak, egoak dituzte, Kati; ta nai degun lekura eramaten gaituzte.... Begira, begira!... (leio-aldera egiñaz...) laiño argi arek, goiz-agurra bialtzen digu.

313. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 IRU IKASLEAK - Egin! egin ori! (Elkarri arpegira begiratuaz).

314. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Ta nerau aurrik bage utzita, ondatu egin nauzu! Ta ori eginda gero, eguzkia ta lurra begiratu egiten dituzu egitekorik dongeena buruturik.

315. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 DON PELLO - (Txabol barnera begira) Oso polliki eratuta daukazute Jaiotza.

316. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 DAMA JUSTA - (Onek ere begiratu ondoren txabolara) Oso ederki, oso ederki.

317. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 EZTI - (Bizartegiko ate zirrikitotik barrura begiraka asten da. Begiratu labur baten ondoren, atzeratu ta barnean ikusi duanaren imintzioak egingo ditu, au da: Illeak orraztu, autseztu, españak margoztu, ta abar jendeari par arazteko eran. Gero berriz ere ate zirrikitora).

318. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 APALLU - (EZTI zirrikitotik begira dala, atea bat-batean iriki ta puxikadun ontzitik usaidun ura botatzen dio fu! fu! egiñaz).

319. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Baiñan... (begiratu eta eskutik eltzen diolarik). Baiñan, Lutxi, nere pitxi, nun den min?
Lutxi (begiak zerbait idikiaz) - Ez den ezer. Buruko txorabioa.

320. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Xatur - Nere izeba bizi izan zan etxean, Fuencarral-kalean; azken bizitzan bi gela aundi ditut zerura begira.

321. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Begira Puljentzi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik bat ezurrak konpontzen ditut, ezur zarrak noski. Baiñan ezur berriekin ez det sartu nai. Arazo ori ez da beti salda garbia izaten, beraz ¡or konpon! ta zoaz emendik...

322. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN - Emen da dilijentzia. (Begira jarri bitez) Orra, Pablo nire senarra dilijentzitik orain jatxi.

323. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Etortzeko esan diot, baldin gauza okerragora ba-doa etorkizunari begira bear diogulako. Emendik bidaltzen bagaitue ala igesi bagoaz, nun sartu, nola jantziz aldatu, ta nora gauzak jaso jakin bear bait degu. Ortaz Izaskun'ekin itzegitea nai ta naiezkoa zaigu.

324. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Zuen etxea ez dago urruti. (Ateko zintzarria entzun bedi ta guziok ateruntz begira ipiñi bitez).
Gurutze - Ea bera dan!

325. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0076 Iñaxi - (Ez.) Ezkerrera begira Ikusten ditu lotsagabe abek.

326. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Jenaro - Ez nekiyen ordia, onera etortzerakuan, ori gertatu zitekenik, eta... zure asmo bera izan nuben. Begira... (Korkoxa atera, ta botiaz).

327. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Jose Erramon - Gaiñ gañekua. (Ematen diyo beste umiari). Feriya ederra dago! Zenbat gauza, e? (Atzian dagon guardasol gorri aundi bati begira) Zer da araku artan dagon gauza gorri (y) ura?

328. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Zurr[un] - Jakin al-diteke, zer esan nai dezun orrekin?
Izai[ña] - Biok irura berdinduak gaudela. Elkarri arpegira begiratzeko, eztegula lotsarik.

329. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Sat[ur] - Nik ez diat ezertxo ere, andre oiei esateko. Konpon adi al-dekan bezela beroiekin. (Ba-dijoa Ujentu). Job santua ere bere onetik ateratzekoa da au! Ezin diot emakume bati begiratu, jendea botikara kontu eske etortzeke. Andre oiek guziak, neregandik itzen bat edo begirasunen bat artu duten beste ainbeste neskatxen amak dira. Aurrean jarriko ba-litzaizkit, itz gogortxoak esan bearko nizkieke. Naiago det iñor ez ikustea.

330. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Jenaro - Ez daukat ezer azketsi biarrik; eta orain, zure aitorpenaren ordañez, nik ere, beste aitorpen bat egin biar dizut. Zu ikusi bezin laister, zutzaz txoraturik gelditu naiz. Ez diot begiratu zure gorputzeko korkoxari, ez; zure animako xamurtasuna, eztitasuna, azaldu didate argiro zure begi mintzakorrak.

331. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Lenengo kristauetaz esaten zana: begira zenbat maite diran, orain ere egia bear luke.

332. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 BERRI ONA: Jesus negarrez bere erriari begira.

333. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0027 8'gn. ANTIPHONA - Ongi-naia ta maitasuna nun? An Jaungoikoa. Kristo'ren maitasunak batera bildu gaitu. Poztu ta alaitu gaitezen Arengan. Gabiltzan Jaungoiko biziaren bildur eta maitasunean. Eta biotzez ta benetan maita dezagun alkar. Batera biltzen geran ezkero, begira ez gaitezen iritziz sakabanatu.

334. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, guztien aginpideak eta erri guztien eskubideak Zurekin dituzun orrek: begira-egiezu samurki, agintari ditugunai: Zure babesean, lur-bira osoan, bai erlijioaren osotasunak, baita aberriaren lasaitasunak ere, eten-gabe iraun dezaten.

335. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zure graziaren ibai indartsuz Zure erria poztu, eta Bataio-Iturria lurbira guztiko erriai jaio-berritu ditezen zabaltzen diezun Jauna: begira-iozu Zure Elizaren aurpegiari, eta ugaritu ezazkiozu jaiotza berriak; Zure Aunditasunak agindurik, Zure Semearen grazia Espiritu Santuagandik artu dezan.

336. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 Begira zazu ondo garai dan arte.

337. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 ¿Nolako pekatua: begiratzez, ikutzez, edo beste era batera? ¿Zenbat bider?

338. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Atsegiñ oiek baño gorago ta garbiagotarako jaioa bait-da gizona: izan ere gizonak betikoari begiratzen dio.

339. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0097 Ixil. Zuri egindako emariak bedeika etzazu, Jauna, ta Tomas Martiri doatsua bitarteko, eztiturik begira iguzu.

340. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Begira, sabelean aurra erneko duzu ta erdiko, ta izena Jesus emango diozu.

341. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0709 Mai. Begira, neskatxa batek semea erneko du ta erdiko, ta Aren izena Emanuel.

342. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Begiratu niñan bildurrez beingoan:
ik, bestera begiratu unan.
Begiratu idanan beste bein bildurrez:
nik, jetxi nizkiñan begiak samiñez.

343. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Begiratu-utsez gozoro iltzen
nauzuten, begi ederrok:
begira-ezik, bizi gozoa
kentzen dezuten izarrok:
Zuen gozoak edo ukoak
berdin iltzen dit biotza.
Ukatuz, miñez; ta begiratuz,
maitez dator eriotza.
Nolanai iltzen nazun ezkero,
naiz gogorrez, naiz legunez:
begira, Jesus, atertu gabe:
ta il nadilla maitasunez!

344. 1940-1968 gipuzkera poesia lab 0006 Urrutira begira,
So-egin bertara
Illargi ta izarrei
Baso ta basauntzei
.

345. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Amatxo goitik bera begira
Aurtxoa betikan gora
Amak festa ta festa dagio
Umiak berriz algara
¡Biyen arteko gozotasuna
Musu ta besarkada!
Ama ta seme zeruan daude
Ludiyan Zerurik bada.

346. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0071 Jesus-ek bere
Ama topo
Egiten du...
Biek alkarri
Begira
Gelditzen dira...
Bai begiratze
Ziztakor / Samingarria!...
Bion biotzak
Zulatzerañoko
Begiratze
Begira!!!

347. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Senarrak gizon latz, zaintsuak-jarraiki lurrera begira.

348. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Bazetorrek puskaterako elurra, zion beñola Ibaneta'ko Auria'k egualdiari begira.

349. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Garrotze jarri zan erdi-etzanda barrura begira.

350. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Oixtion, itsasoa aize gabe zegola, ur-ertzean begiratu naiz.

351. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zure Ama maitea goratzera nator; baño, ori oso ongi egin nai ba-det ere, zuri egindako pekatuz betea dagon nere anima gaxoari begiratzeak, lotsaturik nauka.

352. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Begira, begira nola dijoan gora-goraka odeiak zear, lurreko negar-erria atzera, oso atzera utzi-ta.

353. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Nere izebaren etxetik, Ernani'n (Perkaiztegi kalean, Portu aldera begira dagon etxe bat), Buruntza garbi-garbi ageri da.

354. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 lzebari zituan itxas kataleju zar batzuek eskatu ta balkoitik mendi puntara begira egon zan luzaroan.

355. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Aita joan zanean, sapaldatik artu nituan, lau zatiko kataleju luze aiek belaunetan jarri ta atsalde oso-osoa mendi gallurrera begira egon nintzan, ia aita an ikusten ote nuan.

356. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Ixil-geldik, erriko bat edo beste, begira.

357. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Anjel'ek ez zion erantzun; guardiazibilla zapalaitza bezela begira zeukan eta.

358. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 - Bai, jauna: ezta gaizki esana: baiño begira: eta aditu beza ondo gauza bat.

359. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Yerusalen'a begira dago.

360. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Eta kalean gora ta bera begiratu ondoren, ate-ezkillaren burnizko katetxoari geldi-geldi eragin zion.

361. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Kutxatik orratza artu, egunkarien ondoan jarri ta, oei begira ta ari begira, ainbeste denboran egon zan.

362. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Begira nola saritu zizkion Jaungoikoak bere Amari mundu ontan eramandako lan eta nekeak.

363. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Biotzari begiratzen ziok Jaungoikoak, biotzari.

364. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Orregatik bere on oso ta bikañenari begiratzen bazaio, oitura onak ipiñi bear goieneko mallan.

365. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0090 Liburu txarrak irakurri eta norbait'i utzi? Gauza zikiñak begiratu ote ditut?

366. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Liburu zikiñak irakurri edo begiratu ote ditut? Nere jantziak pekatu bidezkoak izan al dira?

367. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Banaka-banaka atera zitun paper zar batzuk, Tenienteak aurreneko begiratuan gezurrezkoak zirala igarri zitzaiekenak.

368. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Ta begiratu gabe eman zizkion paperak berriz.

369. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Ez asko balio dutelako aragizko gorputz sakatzari begiratu ezkero; baña begiak zorroztu ta aragizko jantziaren azpian Jainko beraren irudi ta anima ageri baita.

370. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Eta Aralar'ko su aundiari begira: - Berri aundi bat diau, iñolaz ere...

371. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (31) Simon, Simon, begira: Satanas'ek eskatuak zaudete, garia bezela baiean garbitzeko: (32) baña Nik otoitz egin det zure alde fedean utsegin ez dezazun; zuk, berriz, zuzpertzen zeranean, sendotu itzazu zure anaiak.

372. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Bestela bezela, eskaparate orretan begira jarriko gaitun.

373. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Kamiñuan behera motorrean zijoazten anai-arrebak, atsegiñez nabaitzen zuten, bidean arkitzen zituzten ezagunak, nola atzetik begira geratzen ziran...

374. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Cneo'n eskuak ikutu dunean, basauntza otsoaren aurrean bezela, ikaratu da, bere ingurura begiratuaz.

375. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Eta ori esanez Sutsua'ren begiak Lartaun'engan josi dira, ala ere, gudari gaztearen begiratua ¡bai garden eta garbia!

376. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Lartaun'ek eskuak azkatu ta zugaitz artetik sartzen dan illargi ereñuari begiratuaz: -¡Illargiaren ederra!

377. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Begira iok ondo.

378. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Buru-buruan Amabirjiña beera, itxas-ontzi ondora begira, bular gañean esku-tolestatuak, gañean jantzi urdiña aize-kulunkan.

379. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Esnez ontzia betetzen zioten eta gero luzaroan an egongo zan esne-saltzailleen joan-etorriari begira.

380. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Zabala ta zerbait zapaldua zan, eta eseritzen nintzanean, ipurdia barkatu pixkat beera irristatzen zitzaidan, eta patxara ederrean gelditzen nintzan, andik alde-egitea sentitzeraño; gurutze-bideko arriaren gañean jarrita, txistuka, eskopeta zanko-tartean nuala, ikustekorik zerbait bazan begira, xigarrotxoak erre ta erre, aldi luzeak pasatzen nituan.

381. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Txakurtxoa, nere aurrez-aurre atzeko anka bien gañean eseri oi-zan, eta burua apurtxo bat aldenduaz, bere bi begitxo gaztain-kolorezko bizi-biziaz, neri begira jartzen zitzaidan; ni mintzatzen nitzaion eta berak, obeto aditu nairik-edo, belarriak piskatxo bat jasotzen zituan; ixiltzen nintzanean, ibiltalditxo batzuek egiten zituan martin-saltokarien atzetik, edota gorpuzkera aldatzeagatik soil-sollik.

382. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Txakurra berriro nere aurrean jarri zan neri begira; orain konturatzen naiz bere begiratua, aitorleen begiratua zala, aztertzaillea ta otza.

383. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Eta gero, neri, begietara begiratuaz, eta bildurtzen niñuan alako misteriozko begiratu bat egiten zidalarik, jarraitu zuan: -¡Jaungoikoak sarituko dizu... neuk ala eskatuko diot-eta!

384. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Ugazaba txunditurik eta ikaraturik zegola zoroari begira, Pernando alboratu zitzaion eta esan zion: - Ene! Berriz ere zoroak jo dio!

385. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 Ots, mediku bat bear dut, mariñelak bezela, nere sasi-itsaso ontatik begira nazan.

386. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 10. Eliz aldera
otoitzean,
apalik daukat
beiratua.

387. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 2. Zure gizona
begira, Jauna,
gaiztoen lana
ezezta dena.

388. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0057 Egun batean, irakasletxetik bere bizitokira zijoala, mutil gazte batek irriparrka agurr egin zion eta luzaroan atzetik begira jarri zitzaion lotsagabe.

389. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 ¿Ez al-dek barrundatu iñoiz norbaiten begiratu zorrotzik? - geitu zion Agerre'k kiñuka.

390. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0245 Ondorean, astiro-astiro asten da goruntz igotzen, ikusleak oro arriturik begira ta begira jarraitzen dioten artean.

391. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Begira or amabiko antzar-sail atsegintsua, Jobe-ren egaztiak goi urdiñetik jetxirik ozkarbitan nasi-erazten zuna: orain lerro luzean lurra artzen dutela dirudi, edo-ta artuaren gain ikusmiran dabiltzala.

392. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Troiarrak eta Latindar izutuak deadarka asten dira; guda-sail biak, lerro-lerro, alkarri begira daude.

393. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Gerora begira egon gabe, bai aguro, Erroma'n bizi zan Aita oni eskutitz edo karta egin ere.

394. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Norbaitek burua berotuta... gure gazteari etzion begi-onez begiratzen.

395. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Begira ondo orain.

396. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Beragoko malletako eliz-gizonak auskalo nolako begiz begiratuko zioten...

397. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Bai, oso goiztar, ezaguerako urteetara bezin laister, ez gurutzeari begiratzen bakarrik, santutasun-mami gozoa ateratzen ere erakutsia zeukan, Galbario'ko lore ta aingeru izan bear zuan aingeru au.

398. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Eta gorputzak begi onez ez begiratzen oñazeari.

399. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Gure gazteak, ordea, Jesus'i onela itz egiten zion: Jesus, ez egon nere negarrari begira...

400. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 19. Aaron'ek Moxe'ri esan zion: Begira: gaur beren ogen-oparia ta beren erropa Yaube'ren aurrean auek eskeñi dizkiote, ta gertatu zaidanaren ondoren, nola yango nuke gaur ogen-oparia?

401. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 9. Begira: seme paketsu bat yayoko zaizu, ta Nik atsedena emango diot inguruko etsai guziekiko.

402. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Txarrean orain arte iraun badegu, onean nori begiratu badegu.

403. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Meza bitartean, Maitexak Krixto Deunari egiten zion begiratuak itz guztik baño geiago esan nai zun.

404. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Joañixiok berak ere, azkenengo urtetan elizlanak atzenduk eukiarren, orduntxe irudi zitzaion gizona bakarrik lurrean gauza motxa zala ta zeruan laguntza bear zula: Maitexan begiratua ikusi zunean.

405. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Saltoka datorkit ondora, eta mokoakin ale bat arturik, igurtzi baño len, begira gelditzen zait, nere asmoak igertzeko.

406. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Baita hogei urte dituela Nazio Elkartuetako Organizazioak aitortutakoa betetzekotan ere; begira zer dion erlijio-askatasunari buruz: Pentsakizunaren, kontzientziaren eta erlijioaren aukerabidean dago edozein pertsona.

407. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Larrialdi artan siñestunak narerik iraun zuten, nausa egiten zituten etsayak, ezin burutu-ala axanpa baitzituzten, yauretxe gurena narriotzetik begiratzen.

408. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ibilli dabillena non-nai arki dezakezu: itsasoko olatuak barna doan txaluparen brankari begira ezaiozu.

409. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ibillean ibilenari begira iarri gaitezen: ez-ari ez-arian, egonean dagola begitanduko zaigu.

410. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Bere-onelaxe, zakurrek edo zaldiek zeruetara begira al izango ba'lute, bertan zakur baten, edo zaldi baten irudia egotziko lukete.

411. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Alare, orduko gertariei ta sayetsei begiratuta, Saul'ek eztu, bear bada, Yainkoaren aurrean ainbesterañoko erantzun bearrik.

412. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Beraz ar bitza il diranak bere magalean (goian bitez) eta erruki begiz zanpatua bañan bizirik gelditu dan Ungaro erriari begiratu.

413. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0159 Indeterminazioari buruz mintzatzen dalarik, ederki dio Txillardegi-k: Eta lehenengo bolada batean hizkuntzaren soiñekoari begiratu diogu, hiztegia ikusiz.

414. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Itzok entzundakoan, aulki bizkarran bere burua irozo Santxo'k, eta alako osalariari zorrozki begiratu zion, eta abots gogorrez galdetu nola zeritzan eta nun ikasi zun.

415. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Yauregi-zayak Santxo'ri itz onek zesazkion bitartean, au bere aulki aurreko orman idatzitako izki aundi ta askori begiratzen zegoen, eta irakurtzen ez baitzekien, galdetu zun zer ote ziran orma artan zeuden irudi aek.

416. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Atera agindu zion ta emakumeari, zegonez, emateko: gizonak bete, dardaritsu: emakumeak artu zun: eta ango guziai zurikeri aneika egiñaz, ta zurtz beartsu eta neskutsaen onari orrela begiratzen zion yaurlariaren bizitz-osasun alde Yainkoari otoiaz, auzitegitik pozik irten zan, zorroa esku bikin eutsita zeramala... len baña, zillarrezkoak ote ziran barruko txanponak begiratuta.

417. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Begira, Yaurlari yauna orrek, anker onen lotsa gutxi ta beldur urria: iri ta karrika erdian.

418. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Kriterio oiek buru azkartasunari baño, estudianteen karakterrari geiago begiratu bear die; karakterrak esan nai du, beste nazioetako lagunekin tratatzeko kualidadeak; norberaren iritzi motzak aldatzeko eta bertzerenak artzeko kapazidadea, mundura irikia izatea, alegia.

419. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Espezialidade batekoak bestekoeri atzerritarreri bezela begiratzen die; oien artean eztago izkuntza berdiñik.

420. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Lau urteko mutiko musu gorriak bere bapotasuna gustatu naiean, ispillura begiratu zuan.

421. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Samiñezko pipiak jota daramagu biotza ta zerura begiratzen du intziritsu.

422. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Eriotzaren mirabetza zapuztuaz bizitza betearen jaurerrian sartzeko, nai ta nai ez siñismen lokarria estutu bearrean gaude, Jesus-Jainkoari uste itxaropentsuakin begiratuaz.

423. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 XII. 44.- Au izan dedilla, beraz, adiskidetasunaren lenbiziko legea: adiskideai gauza bidezkoak eskatu, ta adiskideengatik bidezkoak egin ditzagun; ez gauden ere aien arrenen begira; beti tukuz, ezmezean iñoiz ez; ausartu gaitean aolku ematera zabalki.

424. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 10.- Begira, beraz, ta iñor ez yarri Kato'ren aurrean.

425. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Nolako begi idikiez arriturik begiratu ote nien ordun nere ondoan turuta jotzen ari ziran koloredun jantzi arrigarriez jantzitako ta burua ille zuri-luzez beteriko gizon aiei!

426. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Jakin beza, animaren edertasuna gorputzarena baño areagoa dala, ta anima egoki bat arkitzen ba du, gorputza ala ez izanik ere, erein bitza argan on-aziak, eta begira beza, ta arritu bedi jardunetan eta legeetan sortu dan edertasunarekin.

427. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Egin zitunean, Ari begira gelditu ziran; ala esan.

428. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Gizona Bere iduriko ta antzeko egin zun, Jainkoari begira, besterik ez bezala.

429. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Aurpegiak ez du beregana begiratzen, beti besterengana, zuzen begiratzean beintzat.

430. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Bere aurpegia ikusteko ere, besteri, ispilluari begira bear dio.

431. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Ederra, begiratzea atsegin zaiguna zala esan gendun.

432. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Gizonak egin-ederra, antze-lana, atsegin zaigu begiratzea ta artan atsegiña ta atsedena billa nai dugu.

433. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Eder-lanak berak, ernatuko ba litz, egillearentzat luke, ala esan, lenengo begiratua.

434. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Hitzen maiztasunari begiratuta, batzuk behin bakarrik agertzen diren horietakoak dira (hapaxlegomena).

435. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Idatzitakoa berriro letu, zuzendu; begiratu zion lau aldetatik bere egiñari.

436. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Eta agurea berengana biurtu zan; begiak drist-egin zioten eta abotsa larritu, eta Mariari begira-begira gelditu zan: Mariaren begi garden aiei begira: Ona, esan zuan Aurraganazuaz, au askoren ondamendi eta osasunerako jarrita dago, eta aurkakeri sortuko duan ezaugarritzarako.

437. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta ola esan zion batek: Begira zure Ama eta senideak or kanpoan daude eta zure billa dabiltz, zu ikusi nairik.

438. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta bere ikasleenganaiño eskua zabalduz eta bere inguruan exerita zeudenei begiratuaz: Ona, esan zuan, ona nere Ama eta nere senideak.

439. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Munduari begiratzeko, gizadiari erantzuteko, Europari uztartzeko, gere baitatik ernerazi genezazkegula soillik bai argia ta bai oldarra.

440. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Gerra irabaztea da gudaburuzagien estratejia, bañan gidari onak begiratzen dio sarraskian ahal den mutil gutxiena galtzeari.

441. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Kontuan artu ezkero gañera partidu politikoak, politika instituzioak eta prolemak, pentsakera ta bizikerak, gizarte kultura ta ekonomi prolemak antzekoak dirala, ez da bildurrik eduki bear Elkarrekiko Merkatua politika batasun bat bezela begiratzeko eta bereala erabiltzeko lantxo oen orrialdetan.

442. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 2.- Orokarrak abotsari esker azaltzen ditugunez gorpuzkiak dira; azaldu nai dutenari begiratuz, ez dira gorpuzki.

443. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Begira nola filosofatzen duen: 1) Izakiak asko balitez, liraken ainbat lirake izan, ez geiago ta ez gutxiago.

444. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Zuzentzaillea Adimena dugu, une oroz bere azken-elburura begira dagoena, aruntz bideratu ditzan bere egitekoak.

445. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Neurrietara jo ezkero onek esan nai du Amerika Latiñeko jendetzak 1900'garren urtean euneko 4'10 ba'zan munduko jendetzari begira, 2000'garren urtean euneko 9'40 izango dala.

446. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Amerika Latinean landutako lur-azala % 5 baiño ez omen da, guztiari begiratu ezkero.

447. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Mundu osoari begiratuaz, ezin dezakegu ontzat artu.

448. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 An zegon irripar tan jendetaldeari begira ama gozo batek bere semeari begiratzen dion bezela.

449. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0024 Ikusten dezun bezela, itz zerutar auek, betikotasunari begiratuta esanak daude.

450. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0024 Au da: arkitzen dezunean, ez diozu begiratu bear gizon utsari bezela.

451. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Beste aldi batean, otoizka zegoela, asi zan gogoratzen gaztetan egindako pekatuak, nolako iraiñak egin zizkion Jaunari oien bidez; Jaunak, ordea, zigorkatu bearrean erruki aundiagoz begiratu zuela eta mesede ugariak, batzuek besteen gañetik, eten gabe, egiten zizkiola.

452. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Nola bada begiratu nauzu ain maitetsu, zure kutuna banintz bezela?.

453. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Begira bada; bakardadean eraman zituen neke ta samintasunez irabazi du ain zorion aundi ta arrigarria (diotenez, Maria Magdalenak ogei ta amabi urte egin zituen Saint Baume deitzen zan bakardade edo leizean).

454. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0013 Begiratu besterik gabe agiri da, ordea, ondoko elizatxo ori, alako bi dala goi-bean.

455. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0204 Beste egun batean Txirrita Martutene ta Astigarraga tarteko Zapirain-arrobian zegoen, lanean ari ziranai begira, etxera zijoala geldituta.

456. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0032 Eta Muxarrok azkenez:
Kunplitzik ire ordenak,
ez dik kalteko nor denak,
bestela parra egingo ditek
begira daudenak
.

457. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Alabaina, auxe esan nai dizut: zerorren iakite guziak ugariak benetan! eta inorenak begiratuta, esan ezaidazu, egitia ta gezurtia berberaxe ez ote dan, baldin zuk eta biok ao betean esan ditugunetatik besterik aurki ba'dezazu.

458. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Ala ere, Santutasuna Elizan buru au etzegoan ain ondo egiña; ta apostolutza-lanetara loturik oi dauden laikoak ere, buru au oso laua, arruntegia ta ala-olakoa zala esan zuten, beste ikusbitartez begiratu ezkero biozkarri ta suspergarri badadi ere.

459. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Horrela, gizonak zerua miresten duenean, Sartre'ren esaera gogorrak larriturik begiratzen du: beharbada zerua hutsik dago.

460. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hori dala-ta, hunela zion Jeans izarlariak, bizi guziaz ortzeko leku zabal illunetara begiratu ondoren: Zertara biltzen da bizia? Neholaz ere ez dagokion Kosmo batera ia ustekabez erori; heriotzaren hotzak utzarazi artean, ondar-ale zatiño ziztrin bati bortizki heldu: teatro txiki batean oso ordu laburretan harropuztu... Halere badakigu, egia esateko, gure nahikunde eta desira guziak azkenean hutserako dirala; eta guk egindako guzia gure arrazarekin batera hilko dala, Kosmoa bizkitartean gu guziok sekulan izan ere ez bagiña bezelaxe geldituz ....

461. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Oraindik ere pintura bat ikusi, eta modeloaren antza ote duenez begiratzen baizik ez dakiena, Artearen mugatik at bizi da oraindik.

462. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Andoain'go alaba... mendi-ttonttorretatik beera begira egoten nintzanetan, neri uxo-abi iduri oi-zitzaidan erria... Antxe, bada, Kale txiki deitzen genion kale artako Berrozpe etxe zabalean, nexka bat ludira agertu zan.

463. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Estualdia agertuaz, eskutitz au idatzi zuan: Bustialdi epelak on egiten didate; bañan, Jaunari eskeintzeko zerbait izatearren, Tolosa'tik gaztigatzen didate, alde batetik eta bestetik eskea besterik ez dariotela; eta ez dietela angoak arrazoiai begiratzen.

464. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Gero oparoago ariko gera gai oni begira eta orduan azalduko degu zeñen ajola aundia zor diogun oñarri-ari oni, erakutsi oni.

465. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0079 Min dezu biotzean! - Begira bada: Berak ere ez du biotza guk baiño txikiago.

466. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Igarle oietako batek Belen'era begira, ikusten du an jaioko dala, eta beste aldetik beti betitik Aita Jaungoikoagandik jaioa dala.

467. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Lantegiko txoko guztietara begiratu, eta txoko bakoitzak, zenbat gauza ekarri zizkion burura? - Or egoten nitzan, aurra nintzanean, eta Amak ekartzen, nituenean lantegira, San Jose'ri lagun egitera... Ortxe egon oi nitzan jostatzen... Or lan egiten zun nere aitak... Beste exerleku ortan aritzen zan Ama iruten, edo soñeko zarrai arabakiak jartzen.

468. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Oraiñ, bada, begiratu, Jaungoikoa'ren Semea'ri, eskuak lotuta, gaizkille bat balitz bezelaxe... gizon koxkor onen galdera lotsagabeak, eta eskubide gabekoak, entzuten... eta ez zaizkigu aiñ eziñ eramankorrak irudituko, guri egiten dizkiguten irañak, Jesus onela ikusita....

469. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Izan ere mundu ontatik begiratuta Illargia terreil izugarri txikia agertzen zaigu.

470. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Lasterraren anditxikia oso bertatik begiratu bear degulaz jabetu zaitezen ejenplu bat emango dizugu.

471. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Kalkuloak erakusten digu asiera 11,080 km/s`koa eman bearrean 11.081 ematen badiogu (begiratu ondo irakurle, 11.080 m`en ordez 11.081 m. au da metro bakar bat geiago), gure ibilkai orrek 340.000 km`ra urruntzen danean 10.000 km. igarotzeko 8.500 segundu gutxiago bearko ditu, au da bi ordu gutxiago.

472. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Gertaera sinisgaitz orrek jartzen ditu, munduko jakintsuak, gure Erri eta gure euskerari begira, eta euskaldunoi deika, alegia, gure izkuntza maitagarri oneri eutsiteko otoizka.

473. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0305 Zorionez begi argiz aurrera begiratzen duten gazte asko dator, eta benetan poztu bear gaitu onek.

474. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 (...); etorkizunari begiratzen badiogu, oso illun eta beltz ikusiko degu; gizonak, batek-bestia galtzeko, batek-bestia ondatzeko, ikaragarrizko aurrerapenak egin dituzte; badirudi, odolezko ugalde izugarri batean erortzeko arrixkuan gaudela.

475. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Axular'ek au besterik ez du: Begirautzue; egizue penitenzia; eta egizue, dituzuten pekatuen arauz.

476. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Gure oiñarrastoei iñoiz begiratzekotan, oraintxe ba.

477. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Bide-ondoan mutil-gazte bat, zelaiko larrebeiei begira.

478. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Behar beharrezko da giza balore guztiak bere benetako jerarkian finkatzea: Humanismo integral bat, gizonak bere giza-muiña osoki edatu dezan, izpirituari eta Jaungoikoari begira.

479. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Ta aurrerago joan baiño lehen begira dezagun atzera.

480. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Orain ogei ta lau urte sartu nintzan bidean ekiñez, uste det, Jaungoikoak nai badu, lan onuragarri egin dezakedala euskeraren begiratzeko eta argitzeko au bedere biotz-biotzetik opa det.

481. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Aspergarri bilakatu dira beti alderdi beretik begiratzeaz.

482. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Gauza guztiak neronek bakarrik begiratzen ta irizpetzen ditut gaur.

483. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Iritzi ori zuana, sobera ere, bere baitan gauza bakar bati begira egon da aspaldi ontan (homo unius libri).

484. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Noizik bein zabartxo be agertzen da, neurria ez baitau ondo begiratzen.

485. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Aur-joku oien atzetik mundu zabal au ikusi ta besarkatu al izan duenaren begiratu zorrotza salatzen digu joritasun onek.

486. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Orregatik oen lenengo mordoa eskuetan jaso nuanean, ez nintzan begira ta begira aspertzen.

487. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Gogoan artu ezazute ere berriketaldi au Urrillean moldatu nuala, ez emen esateko egunaren bezperan; au da, udaran bildutako bertsoai ezer gutxi begiratu gabe.

488. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0061 Maisua.- (Sartuaz, eta ezker-eskubi begiratu ondoren) Jauna: emen sekretuan mintza al-diteke?.

489. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0061 (Eztul aldi bat) Begira nazazu ondo.

490. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 3- Ikusiren zaitut fededunen artean
Bihotzak beiratzen garbitasunean.

491. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 2- Hemengo hersturak ikusten ditutzu
Zoin den lotsagarri bizitzea dakizu,
Beraz zure haurrak hemen beirazkitzu
Bethi, bethi.

492. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0019 BATEK.- Iguzu egun gure eguneko ogia;
DENEK.- Barka zagutzu gure zorrak, guk gure ganat zordun direneri barkatzen dioztegun bezela;
BATEK.- Eta ez gaitzatzula utz tentamendutan erortzerat;
DENEK.- Bainan begira gaitzatzu gaitzetik.

493. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0019 BATEK.- Bai, begira gaitzatzu, Jauna, gaitzetik,
DENEK.- Gaitz guzietarik,
BATEK.- Bereziki bekatutik,
DENEK.- Eta emaguzu, Jauna, zure bakea.

494. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 CHEDE ZINEZKO ETA GALDEZKO AKTA.- Ene Jainkoa, hartzen dut chede zin bat, zuk hastio ditutzun guzietarik begiratzeko, eta ni-ganik galdatzen ditutzun guzien egiteko.

495. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 iguzu egun gure eguneko ogia;
barka zagutzu gure zorrak
guk gure ganat zordun direneri
barkatzen dioztegun bezala,
eta ez gaitzazula utz
tentamendutan erortzerat,
bainan begira gaitzazu gaitzetik.

496. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 Apezak bakarrik:
Begira gaitzazu, Jauna, gaitz guzietarik
lehengo, oraiko eta gerokoetarik.

497. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0071 4. Hemengo hersturak, ikusten tutzu, Guzien beharrak, badakizkitzu, Beraz zure haurrak, hemen beira-zkitzu, Bethi, bethi.

498. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 Begira kalostra ederrez nola den:
erti gurtza, maite, erkidan elkarren:
¿Osokotan al da orrenbait edermen?.

499. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 Hire bihotz-minian parte diat hartzen,
Eta, etsaietarik banaik begiratzen,
Artzaña, egonen nuk bardin hire etchen:
Hire mezu ejerraz gero nuk kargatzen,
Ezi khurutche hetan lili guti beitzen.

500. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Ez dain, gehiago, Euskualduna eskharniatua, bainon bai lagundua, begiratua.

501. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Jainkoak begira zitzatela, pertsulari maiteak, errekalat erortzetik, errekako ichtilean edo lohian Berak eman ontasuna chahutzetik.

502. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Ate chilotik begiratu zuen gero eta ikusi zuen puñal eta errebolber, mahain-gainean pausatzen zer-nahi tresna.

503. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Murtuts berriak Murtuts xaharrari otoitz: Otoi, saindu handia, begira nezazu, hemen egon nadin erdi-plantan bederen, bezperek dirauteno!.

504. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Hor gaindi iraganen nizalarik Esiptarren joiteko, bildotsaren odolak beiratuko zituzte ene asarretik....

505. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 - Bildots horren odolak ditu Izraeldarrak Jainkoaren asarretik beiratu eta salbatu.

506. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 - Jesu-Kristok, Jainkoaren Bildotsaren odolak gitu Jainko Aitaren asarretik beiratu eta salbatu.

507. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Dena den, sail hori utzirik eta pilota partida eder bat ikusi ondoan, goizeko hogoi eta hameketarik hamasei gelditu ziren oraino arats hartan berean elgarretaratu zirenak, eta horra nun, orthografa aldi huntan bazterrerat utzirik, eta beharrik, erabaki hau hartu zuten: Eskuararen beiratzeko, zaintzeko eta haren alde lan egiteko, batasun bat eraiki behar zutela, eta berehala.

508. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Itxuren arabera, bere burua hertsatu du, bai har-emanetan bai bihotz-urhatsetan, bere gogoaren bizia oso-osoa begiratu beharrez.

509. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 (...); Ene manamenduak begiratuz zirezte ene amodioan egonen, ni ene Aitaren manamenduak begiratuz Haren amodioan nagon bezala (15,10).

510. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Nork ere entzuten baitu nik errana eta ez begiratzen, hura ezdut nik jujatzen; eznaiz ezen munduaren jujatzerat etorria, bainan bai salbatzerat.

511. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Zuek duzue begiratu Eskualdun arbola bainan guk ditugu mundurat zabaldu haren fruituak.

512. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Bertzelako agiri zaizku ikhusgune hortarik gainerateko Sarthade-tar herrialde guztiak: hoiek, nazione bihurtu diren egunetik, Latina hartu edo, zehazkiago erran, begiratu dute gizalantzaren kontzeptu gorenen expressatzekotz, herriko hizkuntza, jakintsuek eta eskoladunek gutietsirik, jende arrunten usantzarako zegoelarik soilki, berari ere hizkuntza arrunta edo populu-hizkuntza arbuiozko deithura zatxikola.

513. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Irakasle parte hau begiratu zuten Irlandarrek German guztiak Khristen erlisionerat, eta dembora berean hunen lagun zethorkien Grek-Latinen zivilisazionerat bil arteo izari handian Goidel misionesten zabalkundeari esker, gainera azken hauiek baitzuten orduan kulturaren zaintzeko eta hedatzeko ardura beren gain hartu Europan, Afrikako eta Asiako basatien aitzinean.

514. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 3. Igandeak begira zatzu, Jauna ere zerbitza khartsuki.

515. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0011 9. Gogoeta lohiak khenduko tutzu, Bihotza begiratuz garbiki.

516. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0011 1. Phestak begira zatzu Manamenduzkoak sainduki.

517. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Ikhasi nuen egia horiek ez dazkiena, beste manamendu guziak chuchen beiraturik ere, ez dela zerurat juaiten ahal.

518. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Behar dugu beraz begiratu eta azkartu orhoitzapen hori, haren indarrak eman ditzan orai gu baitan bere ondorio guziak, bai eta ere gure familietan, gure herrietan, gure diosesan.

519. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0270 Jaungoicoa ugari izandu da gauza arrigarriac eguiten, lecu santu oni aparteco naitasunarequin beguiratzen diola adiracitceco.

520. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0071 Gabon-eunian ibilli giñan
etxerik etxe kantari,
t'ondo eitiak ez du baliyo
gaur zenbait person-klaseri,
pezet'at artu ta eskalletan
ainbeste mutil-sallari
begiratu zorrotz egin zigun,
nunbait pen`eman areri,
orrelakuak eztiyo emango
ardotako gizonari.

521. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Geroari begiratuta, ale gauzetan batutzeko asmoa dute, ta erabaki zan Andorran itzaldi batzuek eratzea. Españik gari gogorra ereingo omen du ta Frantzik gari-lastoa. Fruta eta leke produzioan ere alkartzeko asmoa artu dute, orrela Españiko produzioa berexike videa zabalduko zaie Europako merkaduetan.

522. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Komeni da ta saiatuko gera, al dan neurrian noski, azterketak egiten: batez ere soziolojiazkoak, literatura, erlijioa, ekonomia, politika. Erriaren egoera ta abar, beti alderdikerietaz kanpo, gizona osotasunari begiratzen diogula. Ontatik atera kontu irakurle Arantzazu'ko gazteak zer lan artu nai dituzten bizkar gañean.

523. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Anartian, gure laborari gazteak, ahal bezenbat herrian beira ditzagun. Nola hori? Ez dute lanik lurrean, bainan ez oihe da, zuen herrian berean, zonbait ofizio hoientzat on litakenik?

524. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Europa ere begiratu behar

525. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Jaunak, banoa bortz urthe zuekin lanean eman ondoan. Ez nuen erabaki hori hartuko ez banu ikusi Europaren begiratzeko artha guziak hartu ginituela. Alemanen laguntza, pondu hortan, monta handienekoa daukat. Nehork nahi balu Europari oldartu, baluke atomiko indarekin zer ikhus, merezi lukeen bezala.

526. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Hots lanieros daukate soldadogoaren ttipitzea, egungo eguneko arma berezien ezagutzeko, ez baitira aski zonbait ilabethe soil! Eta Alemanek ez badute begiratzen muga, bertze zonbaiten gain eroriko baita eginbide hori!

527. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Nahi dut asko Europatiar buruzagik bortz egin ahalak egin dituztela, Espainiaren, Europatik bazter, bere mugetan preso begiratzeko.

528. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eta egun hori izan dadiela Ama Birjinari ohore haundiena ekarriko duen egun eder bat, gain hartarik begira dezan gure Eskual-Herri maitea!

529. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Urthe guziez, alde guzietarik, Milafrankatik, Uztaritzetik, Larresorotik, Haltsutik Elizaberritik, Hazparnetik, jiten dira tropan haurrak beren burhaso eta haurideekin, Jatsuko mendi kasko pollit horren gainean, benedizione baliosenen hartzerat: zuen beharra ez da memento huntan munduko lanjer guzietarik begiratzeko?

530. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Izari edo negurririk ere ez dute ezarri irris-hauskin horien sartzean. Iduri zaiku arrotzen intresak baino lehen behar litazkela herritarrenak begiratu.

531. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Bada 86 kardinale. Denborarekin, 90 izanen da, kholkoan begiratzen du 3-en izenak in petto eta bat izentatuko du, hil berri baten ordari.

532. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Haatik Algeriaren adixkidantza nahi du kartsuki begiratu.

533. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Beren buruak begiratzen zituzten ixtudiant gaztek jandarmer botaz eskuratzen zituzten gauza guziak eta su emanez karriketan ziren otomobileri.

534. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Askotan gertatzen da langilleak bere sakel edo poltsikoari bakarrik begiratzea eta nagusiak beste orrenbeste egitea; eta langilleari lan-alkartasun edo enpresaren onagatik ajolik ez izatea, eta batzutan nagusia bere etsaitzat artzea.

535. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Begira zer egiten duan Eibarko Alfa alkartasunak.

536. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Langille guziak, akzioak saldu nai dituztenean, ALFA alkartasunaren bidez saldu bear dituzte, erostunak alkartasuneko beste langilleak izaten dira; akzio bakoitza euneko 166'66 bere izeneko balioari begiratuz euneko 166'66 ordaintzen da.

537. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 - Begira, Pedro.

538. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Kristau onak JAUNGOIKOARI begiratzen dio; eta askatasuna, libertadea, eta legeak maite ditu Jaungoikoak nai duan neurrian, alkate danean eta eztanean, menpekoa danean eta agintari danean.

539. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Begira, Mitxel; norbaitek ordaindu gabe iru illabete igarotzen edo pasatzen ba ditu, gizon zintzoa ez dala uste izaten det.

540. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Euskalkieri ere begiratu bearra

541. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Erderismos-i begiratu bat ematetik aparte, begiratu Altube-k ziona Euskera ( 1960, 6I/ 65 or.) aldizkarian Eibartarrak eta euskera izenarekin argitaratu zuen lana.

542. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Begiratu Orixek eibartarrez idatzi nuan Mirikadak liburuari egin zion aburua, Karmel (Irailla-urrilla, 1960).

543. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Bi euskeltzale jakitun oiek ez bai die begiratu izkuntzak azaleko dituan itzeri, baizik gramatikaren sakonari.

544. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ezdu begiratuko, bein ere, erabiltzen diran itzak euskeratikakoak ala erderatikakoak diran.

545. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Berriak dira ote? Bai zera... Izenari baino, izanari begiratzenago ba diogu, Union pour une Nouvelle République deiturak ez gaitu atzipetuko orain artekoen irin bereko baitira alderdi hortako politikeroak edo beste De Gaulle-zaleak; eta nola lirako bestelako, hain zuzen ere gobernuan ezarriak izan ba dira Frantziako jaurbidea funtsean alda ez dadintzat?

546. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Bigarren mallan gelditzen da, ba, Aberria ganako gure maitasuna, eta era orretan, egiten dogun guztia ondo begiratu ta neurtuta egiten dogu.

547. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Ba-ekien gizonak madarikatuta bizi zirala lur gaiñean; eta ezin eben Jaungoikoa gogora ekarri be egin, izuikaratu barik.Aren inguru, laiño ta ekatxa; Aren aurrean, inguruko arerio guztiak erre ta kiskaltzen dabezan su bizia; Arek beera begiratzen ba'dau, lurrak dardar dagi.

548. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Gaurko gizona, urduri ta artega zabiltzana: Zer dala-ta zara bildur? Etzaitez naigabetu geiago; ez egizu igesik egin.Itzuli ta begiratu: Or daukazu Umetxo ori; ez dau oraindiño itzik egiten, ez daki ibiltzen; ez daki maitasunez negar egiten baiño.

549. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Abertzale gera ta beraz gure izkuntzaren biziari ardura guziz begiratzera beartuak gaude.

550. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Orregatik baezpadako esames aiei begiratu ta aurrez-aurre so egiñik, Martin Ugalde'k erantzupen burutsu, egoki ta zuzena ematen die problema ta auzia ondo zuriturik; eta egia dan bezela bere lekuan utzirik.

551. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Bai, Txomin, etxea ta pelota tokia, igaritoki ta belardia, guzia ederra, oso ederra, baña ori azala baño ez dek; gauzak bear bezela aztertu nai badira barrura jo bear diagu; muñean sartu ta ondo begiratu ustel ondarrik bai ote dagon.

552. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Tira, tira, utzi ezak sermoi ori ta begirazak, begirazak zer datorren ortik... fiu... fiuuu...!

553. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Oiek esan bear dute, historiari begiraturik, faktum ontatik atera ditezken ondorioak.

554. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Itxi alderdi batera segie, paiñolo urdiñaz bekokixe ziketu, putz galantak bota, eguzki argi beruari begiratuez, jarri mota kontrako sakon unan, da pentsa, pentsa ta pentsa.

555. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Egun erdi baten, etxera eldu eran, Don Errapal'ek, beti lez, begitxu dau bastarreko sillo aundire....

556. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 LlNE.- Etorri te begiratu daizkula, ia iñok emon daben ori esateko biderik.

557. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 (Lotsaz begiratuko dautse danak).

558. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 Ez begiratu, baiña egalean dagon emakume a, zuri begira dabil tarterik tarte.

559. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 KAPI.- Nun?
TOBA.- Ez begiratu.

560. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 Bestela lotsatuko zan, egaletara obeto begiratu.

561. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 KAPI.- Izar! Galoien neurriari begiratu, mesedez.

562. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Andik laster, begijak malkoz beterik eukozala, senarrari begiratu eutson.

563. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Mutillak zutundu ta eskale ta usteridunari begiratu eutsen.

564. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 Danak.- Bai, bai goazen (sartuten dira batzuk eleizara eta beste batzuk ate anditik eleizara begiratuta agur Maria bat esaten dabe eta gero abestuten dabe Ama Errukior abestia).

565. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Betozkoagaz alde egin dau nigandik, ondamendia ba'lerioe lez aren begiak: olan begiratuten dau leoi asarreak bera asarratu dauen eiztari azarria: eta gero ezerezturik izten dau.

566. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0005 MALKO-GURUINAK eta malkoak jariatzen diran zuloguneak non dagozan hobeto ikusteko, begiratu eiozu ondoko irudiari.

567. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 - Baita zera ere! Alde guztietara begiratu dut eta ez dut iñor aurkitu.

568. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 - Bai zera! An ere begiratu dut eta ez dago iñor.

569. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Aiek arriturik begiratzen zidaten.

570. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 - Ori ezin leike, esan zidan Karlosek, zu burutik zaude: leiotik begiratzen ba duzu ikusiko duzu nola dana amets bat besterik ez dala izan.

571. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 Baiña, begira! urritiko arazoetan bakarrik ez gelditu, urrekoak ere aztertu: zure erri edo urian lagun artean, zuen etxean.

572. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 Lan au egiteko, begira:
a) Kristau-lkasbideko 44 ta 45 orrialdeak irakurri bear dituzu.

573. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 Erne begira ikas-gelan jarri duzuten orma-marrazkiari, ta begiratzen diozuten bitartean, pentsa zazu une ontan pertsona asko egongo dirala sufritzen.

574. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0116 Irudietara begiratzen ba'duzu, oso errez egiten dala ikusiko duzu.

575. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Iñ.- Ene! Begiratu! Manuren zatia orain handiagoa da.

576. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Ma.- Begiratu! Orain Iñakiren erdia handiagoa da.

577. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Seaskara begiru eta barre egin dau:
- Ama, txupetari tiraka dago lotan be.

578. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0069 Katukumeek atetik begitu eta loguraz arrauzika ikusi dauez beeko itxetiarrak.

579. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0109 Begiak igurtzi eta urretik inguruan begitzen dautso txakurrari.

580. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0102 Begiratu proportzioa.
LEHORRA (4tik 1)/ URA (ia 4tik 3).

581. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Begiratu, mapa edo plano batetan ezin daiteke sartu eskualde oso bat, ezta? Nahitanahiez txikitu egin behar, ez dagoalako halango paper zabalik,...

582. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 - Zeintzuk dira zure eskualdeko ibaiak? Atlasa begiratu eta hor azaltzen diranak luzerearen arabera sailkatu eizuz.

583. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 Begiratu eizuz honeek:
Itsas izarrak arraren eta emearen haziak alkartuz eta horreetatik sortzen dan arrautzetatik jaioz ugaltzen dira normalean.

584. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 - Txoriak lez begiratuten dau - esan eban Txominek.

585. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0010 Andresek musturrak estutu eta ingurukoei begiratu eutsen.

586. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0044 Basetxekoak irribarre egiten eben eta alkarri begiratu, umeen erdi ixileko barriketak entzutean.

587. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Amonak murritz begitu eutson zion guraso barrien zorionari sukaldeko zokotik, eta txakur lumatsua lekuko euala zuala ze uste daue dute orreik olako umeagaz... ezbaian ipinten euan zuan.

588. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0008 - Guztiz argal zagoz!- esan eustan, gogoz kontra begiratuz.

589. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0015 - Begira esan neutsan, honegaz Indiarako txartela erosi ahal izango dozu.

590. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0015 Tristetasunaz eta beragaitik egindakoa eskertu guraz begiratu euskun.

591. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0023 Momentu batez begiratu eutsan Eileen-eri eta gero esan eban: - Zenbat gura dozue honegaitik?.

592. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0069 Ta gaur joranez zuri begituz,
Etzaitut maite?, esan daustazu;
Eskuz makur-az dautzut nik kimu,
Ezpan biekaz beterik mosuz!
.

593. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Kupitu arren euzko semea, kupitu nitaz,
beira nire min zorrotza;
kupitu nitaz bestela laster dator nire gain
bat-batean eriotza
.

594. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Eta biok seintxuari maite-maite begiratzen eutsoela, goizaldea barik lo geratu ziran.

595. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0035 Bildurrak jota, Yoseba'k atzera begiratu eban, eta,
- Aizu, Mirentxu, emen dagoz ostera be esan eutsan.

596. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0035 Idia ta astoa berberak ziran, eta bertaratuta, maitasunez gaiñezka seintxuari begiratu eutsoen.

597. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Aurtxoari begiratu, zapi txikia arakatu ta ara karta bat, koipezloitutako paper zati baten.

598. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Ameriketan, lan oneik makiñaz egiten joezak, baña ardi ugazabak, alogera merkeko gizonak deukezalarik, etxuek makiña erosi bearrik, esan eustan Pelis maordomoak, ugazaba inguruetan ete ebillan, aurretik ondo alboetara begiratu-ta.

599. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Siñisgogor begiratu neban, baiña izan be, txakurra gero ta atsegiñago iruditzen yatan, eta nik azaltzen ezin nengikean benetasuna, aren begietan agiri zan.

600. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Eta olan ezpaitsu nengoala,
- Begira esan eustan barriro, zer galtzen dozu, neure gora-beerak entzuteaz?.

601. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Nire gora-beerak jakinda, baten batek esango ba'leu:
- Begira: or doa Galdu, Pinto Andia'ren semea.

602. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Barriro isildu zan, urrutira begiratzen ebala.

603. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Begira, ni orain Donostia'tik urtetean baizen eroso aurkitzen naz.

604. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 - Begira: zure deia artu nebanean, Iruiña'tik Gasteiz'erako estaziñora joan nintzan.

605. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Baiña gaur aren amak ikusi-ez egiten dau Santi, onek oiñetakoak bideko osintxo guztietan amorruz eta gurata sartzean; eta maleta txiki biak eroiazan aitak aurrerantz begiratzen eban, nora begiratzen ez ekiala.

606. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Begoña'k Santi'ri astiro begiratu, eskutik oratu eta gogor sakatu eutsan.

607. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Neu bear nau, pentzatzen eban Santi'k, Begoña'ri adorea emoteko, irribarre arin bataz begiratuta, atzamarrak legunkiro sakatu eutsazan.

608. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Aita, Yontxu'ri aurpegira begiraturik, une baten isillik geratu zan.

609. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Gizonari ta andreari begietara begiraturik, onak dirudie, esan eban berekautan.

610. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 - Zahar izan arren, gizonak neskato gazteei begiratuteko ohiturea ez dau lagako, nunbait be.

611. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0132 Gogoa bat bera da; Berak bananduten ditu bere doai ezbardiñak Elizaren onerako bere ondasunai ta eginkizun ezbardiñai begiratuaz.

612. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 - Baina holan, zoriontsua zara? Begietara begiratu zuen.

613. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 Berriro begiratu zuen bere ama.

614. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 Ama eta andra bezala begiratu zuen.

615. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0090 Rikardo-k, berez, oinetaruntz begiratu zuen.

616. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0005 Eskoirantz eta ezkerrerantz begitu ta leku guztiak beteta ikusi ebazan.

617. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0152 Kotxera hurretatu ziranean ertzain biak makurtu ziran kristeletik begiratuteko, ta Begoña gabeko atorragaz erdi jantzita ikusi ebenean harritu egin ziran.

618. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0009 Alkarri begiratu geuntsan.

619. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Tente geratu zan Milosi begira, harrizko estatua bat balitz legez, arpegiko jestu izugarria aldatu gabe.

620. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 - Begira, Yosune, zuk diñostazuna egia izan arren, etxe onek seme baten laguntza bear dauala kontuan artu bear dozu, eta gure Josetxu orretarako egiñago ta oituagoa dogu.

621. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 - Aizu, Mikel Edurnetxu'k barriro, begituizuz goiko izarrok.

622. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Begira: lengo egunean, ume bakotxak aingeru zaindari bat dogula esan euskun abadeak.

623. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0087 Une batez, gudalburuak Mikel'en aurpegiari tinko-tinko begiratu eutsan, eta onetan irakurten ebanaz nasaituta, antza, auxe esan eutsan: .

624. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Aztertu eban: eder-sendoa zan eta aile fina eukan, idun baltz eta hego urreztatuak 5 Kirkilen liburuaren arauera, kirkil bikainak dira idun lodi, hanka luze eta gorputz zabalak eta txarrak, gora begiratu, antenak bihurtu, matel hazurrak ikaratu edo hankak luzatzen dituenak.

625. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Ezker-eskuma begiratu baina bere azterrenik ez egoan.

626. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Gaixoagana, enperadoreagana, Eriotzea geroago ta geiago makurturik, bere begi-zulo utsakaz adi-adi begiratuz.

627. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Ogeratu baño lenago, Idak leioko beiratatik begiratu gura izan eban, bere amamaren lora eder eta usaintsuak egozan lekura.

628. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Ustegabe izarturik, apur bat agondurik eta aterantz begiratuz bere asmakisunetan ziardun.

629. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Baña aterantz arretaz begiratu ebanean, konturatu zan erdi-idegita egoala ta bitarte aretatik bere belarrietara, pianu soiñua eltzen zala, eresi-soiñu polit lirain bat joten eban, Idantzat berak zekula entzun ez ebalako soiñu gozo ta biguna.

630. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Nezkatillatxuak bere jakin-gurea jasan eziñik, jagi zan ogetik, eta ixil-ixilik beatzganean atera urreratuta ate bitartetik kanpora begiratu eban.

631. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Edur-gizonkillak leiotik begiratu eban eta txakurrak azaldu eutsan antzeko zerbait dizdiratsua ikusi eban.

632. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Edurgizonkillak, ixillean eta oldozkor, giltzaintzaillearen gelara begiratzen, adi-adi egoan.

633. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 Itzal eta maitasunaz bere erregiñari begiratzen ziola, aren soiñetik usain bereizi pizgarria zeriola oartu zan Ernaia.

634. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Begira zeiñen pollita dekan...!.

635. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Begira ezak bein batean gertatutakoa....

636. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernika-Lumo-ko Uri ta uritarrak, nik aginduz daukadan Udal demokratiku onen bitartez, erri guztiai ta mundu osoari geure aotsa zuzentzen ausartzen gara geure euskal izkuntza aspaldiko maitean, gizon-gisa begiratu ezkero, negargarrizkoa dan urte-mugan.

637. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Begira nola gaur Zaldibarren iru ekintza orrek nola dabiltzan.

638. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 1965 ta 1967 tartean, munduko gudari-gastuak ugaritzeari begiratu ezkero, Ipar-Amerikari ta Sobiet-Batasunari yagoke erabat 44.000 milloi dolarren lautik ia irua.

639. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Eta zenbaki onei begiraturik, auxe da garbi dakusguna: lur gain onetan mundu bi daukaguzala, bata aberatsena ta bestea beartsu ta ez-eukiena.

640. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Ondiño emen zagoz? Etzaitut bialdu begiratu barik?.

641. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0053 Izadia loitzea da bere kautan bakarrik begiratzea, beste ezegaz artu-emonik ez ba'leu lez; Jainkoaren lekuan jartea....

642. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0053 Era askotara begiratu neikeo gauza bati.

643. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Zelan ikusi bear ete arte-lan bat? Nundik begiratu, gugan atsegiña sortu dagian?.

644. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Begira: erromarrak berak otsegille bat eramaten zuten aurretik gudarozteak sustatzeko.

645. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Ta ez bakarrik H ori, Euskereak badauka beste ez-yatorrizko otsak; begira L eta LL, N eta Ñ, S eta Z, V eta B, I (yota) eta JOTA, indar azentu edo acento de intensidad Zuberoan eta, H-kin, germaniko kutsuaz.

646. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Zentzunai begiratu ezkero, illunetan bizi izan zanak illunetan ikusteko almen berezia dauka, baiña ez dau bereizten sakontasuna dauken eta leunak diran ikusgaien artean.

647. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Beste ezer aitatu baiño len, beratzaz, Santa onetzaz jardun gurako geunke, edozein ertzetik begiratuta oso jakingarri yakulako.

648. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Oiñazean egiztatutako Eleizeaz bat-sentidutze onek, indarrak sakabanatuta ikusirik, bere gaztelar ezpirituaren sendotasun guztiagaz, Jainko-erria jaso ta zabaldu nai bizitan, gaitz orri arpegiz arpegi jarri ta gogor egitera eroan eban; inguruan eukon munduaren barreneraiño sartzea erabagi eban, begiratu barriztatzaille bategaz, sartu be, mundu orri zentzun bat, gozotasun bat, kristau arima bat emotearren.

649. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Egun batzu geroago, Olanda'ko gotzaiek bigarren eta irugarren itzak (puntuak), euren Elizaren onari begiratzeko asmotan, aintzat artu ebezan; ta Aita Santuagaz beragaz berba egin gura ebela, adiarazo eben.

650. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 Gane ganetik begiratuta Euskeraren barruan, euskalkiak dagoz bizirik.

651. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Euskalkien batasuna, abostegi aldetik begiratu ezkero, ez da eguneroko berbetarako, elertian eta batez be idazkietan erabilteko baiño.

652. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Orain Madrid'eko batzar orreri begiratu ezkero, ba, bertan batzarkide geienak aurrerakuntzeari baietza emon dautsoe.

653. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Begira: mendi-gaillurrean gagoz, mokor zapal gaiñ paketsu.

654. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0026 Alderdi au bakar-bakarrik begiratzea norberekoia izatea litzake.

655. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 Europara begiraturik, datu honeik aitatu nahi ditugu:
- Bata, lehentxoago ere aitatu dogun Trentoko Kontzilioaren pentsakera.

656. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Omenaldiak
Igaro gizaldi-erdiari aurrez aurre begiratu ezkero, ba-dogu bertsolari bat amaika biotzi zirkin eragiña.

657. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Edozein ikuspuntutik begiratu, Gernika gaur ezaguna ta maitatua dozu.

658. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Gai honetako testoei begiratuz, Jainkoa gurekin dagoala aurkitzen dogu.

659. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Umearen Liburuan, 131 or., ikasturtean zehar egin ohi izan dogun lez, testua hausnarketa giroan begiratzeko eta gero alkarrizketa sortzeko pentsatua dagoan orrialde batean aurkezten dogu.

660. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Alfer, S.A. lantokian beste honeek ere egiten eben lana: Zuzendari Orokorrak leihotik begiratzen eban ea ehizarako eguraldi ona noiz etorkion jakiteko, Zuzendari Teknikoak egunkari guztietako gurutzegramak betetzen ebazan komunean eserita.

661. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 - Jauna! esan eban gero, deadar haundiz, goietara begira Jauna! bota eizu su hori.

662. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 (Italiarrak, antxoa gazitua lantegietan erostera etorten diranean, asko begiratzen dabe zidartsua dan (egunekoa ete dan) edo ta egunetakua, euren esanetan ofuscada.

663. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Izan be, bitxiak dira begiratu batez egite-erazko orain-aldian darabilguzan ikako jokoak: (Ni etorri) nok / non (nona).

664. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Zola'k bere Nana liburuan diñoenez, bein andere gurena Satin'egaz egoala, Avenue Villers'eko jauregiko leio batetik begiratu, eta iturri baten egalean jostun bat ikusi ebala.

665. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Begira, ots egin ebala Satin'ek, Poramé erregiña bere zumarrezko otzareagaz!.

666. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0024 Olakoan, ekonomikoa baiño politikako arrazoia da, azkenengo elburua aberri-batasuna sendotzeari begiratzen badautso, au da, aparteko ugarteetako etnia ez-bardiñak kultura baten sartuaz, Java-tik aldarriatuakin jendeztatuaz.

667. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0026 Begira dagigun Lino Akesoloren hiztegian Lokotx berban:
Garia ondo aprobetxatzen badaki jendeak; bañan artoarekin ez du berdin jokatzen, Artalea jaso, ta lokotxak eta zuztarrak sua egiteko ta kitto. Arantzazuko Egutegia 14-11-1965.

668. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 Itsasoan haize bat badabil eta mendian beste bat, orduan hartu behar dozu zeuk hurrengo haizeak nondik jo behar dauan, Hiru-lau haize mota ibiltzen dira bueltaka kuarta denborak dagozan inguruan eta hori begiratuta ikusten dot nik denborea zelan datorren hurrengo 3 hilabeteetan.

669. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Bertso orreitan esaten dana egia ete dan jakiteko, sasoi aretako Eleizako liburuetan begiratu dogu ta an agiri da gausak bertsoak diñoen moduan gertatu zirala.

670. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0105 Origaitik talaixeruak lez beti itxasoari begira, esaten da.

671. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0105 TALAIERUA. Begira.- Zaindari.

672. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 An idatzi nebana diñot nik orain be: Joan Gurutzekoa, eredu jator dogu barne-bizitzarako, txit garrantzitsu nai andik nai emendik, edozein ertzez begiratuta.

673. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ez duenak buru zendako hainbertze liburu?
- Dakikanetik begira hadi, ez dakikanetik Jainkoak begira nezala
- Nahiz zahar ta jakintzu, zuhurrak hartzen du abisu
- Orroitzapenik gabe jakitaterik ez
- Besteentzat badaki eta beretzat ez.

674. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0025 RAVELLI: Saltxitxeroa? Astindu egin zuten gizajo hori? Bai, nire jefearen bezeroa da. Begira, hortxe duzu!.

675. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0025 Begira, auzotegiko guztien artean kapelatxo hau erosi dizugu, bestea oso zaharturik zegoen eta.

676. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0032 Logela aldera begiratzen du.

677. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0067 LURDESek irratiko estudiora begiratzen du kristalen atzekaldetik.

678. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0088 Liburua behera jaitsi eta aterantz begiratzen du.

679. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0097 Inguruetara begiratzen du, lagungarri izan lekiokeen zerbaiten bila.

680. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0097 LURDESek begiratu egiten dio berriz ere, ulertu gabe.

681. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 Atzerantz botatzen du pixka bat PEDROri begiratzeko, oraintxe bertan erreparatuko balu bezala han dagoela.

682. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 PEDROk arbuioz begiratzen dio bere buruari.

683. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Zer ez dozu eukiten zuk, zer ez, liburuei ez begiratzeko? Ia buruz, zerbait. Egin kontu: Zure aitak, atzo, sei lebatz, lau Besigu, amar txitxarro eta bost breka ekarri zitula. Zenbat arrain ekarri zitun danetara?... Ia, zenbat? Ez dakizu?

684. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 (Atean buru bat agertzen da. Ikastolakoak haruntz begiratzen dute. Gizon gazte bat da, eskuan kartera bat dakarrela. Oso berritsua ta alaia).

685. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 TXOMIN - (Unetxo batetan antzeztokia inor gabe izan ondoren, agertzen da ikuslearen eskuin aldetik, makila bat eskuetan duela). Hementxe egon behar dut bestetan bezala Ana etorri bitartean. Aurki da hemen... (Begiratzen du etorri den aldera). Han dator... (Txistua jotzen du bertara begira eta esku bat jasorik kasu egin).

686. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 Iluna hurreratu bada ere, une labur batetan berarekin egoteko era izango dut gaurkoan ere. Jakin nuen ez gero Ana-ren eguneroko lana zela artaldea etxeratzea, gure etxean inork agindu beharrik ez du ni ere langintza bera egitera etortzeko. Egunero, ilunabarrean, berarekin hitz batzu egiteak, benetan zorionez betetzen nau. (Begiratzen du bera etorri den aldera).

687. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 Gaurkoan ordea, zeharo berandu egin zaio... Une txiki bat bada ere Ana-kin egin gabe ez dut nahi etxeratu. (Jarraitzen du etorri den aldera begiratzen).

688. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0067 BEATRIZ - (Pantalon) Begira, Pantalon jauna, Klarisa anderearen mezua da. Silbioren amorrazio zelatiaren berri ematen dit eta lotsagabe honek ireki egin du.

689. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0073 Santagarazi da ene herria,
beste antzekorik gabea.
Itsuturik dut begiratzen:
ederrena segur aurkitzen.
Urruti izanagatik, han nago
besterik ez bait dut nahiago.
Arrotzek dute kanpoz gozatzen,
eta nik, aldiz, barnez maitatzen.

690. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0157 Buru eta indarrak, osoki,
nago Euskal Herriari,
Orain bizi eta sendo
begira diezaion geroari.

691. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - (Aparatua ezartzeari bukaera emanez). Ez egin oihurik, ea zer pentsatu behar duten auzokoek. Ixo! (isilerazteko zer egin ez dakielarik, etsita, serbileta bat sartzen dio ahora). Ea horrela isiltzen zaren! Ene bada, Antonio, urdintzen ari zara... Ai, txepela naiz ni gero, zulo guztiak itxi dizkiot-eta. Nola hartuko du arnasa, bada? Zer jarriko diot serbiletaren ordez? (ingurura begiratzen du).

692. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Espainian izan zenean, eta atakeak eman zionean, nola dardar egiten zuen ohartu nintzaion: egia da, jainko hori dardarka ari zen, ezpain koldarrek ihes egin zioten koloreetatik, eta mundu osoa izutzen duten begiratuzko begi horiek galdu egin zuten beren distira: intziri egiten entzun nion nik: bai, eta erromatarrak berarengan begiak ezartzera behartu zituen mihi hori eta liburuetan haren hitzaldiak idaztera, oihuka hasi zen: Ai, emaidazu zerbait edateko Titinio, neskatila gaisoaren pare.

693. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 ANTONIO - Ez da biziko: begira orban batekin kondenatzen dut. Baina Lepido, zoaz Zesarren etxera, ekar ezazu hona hilburukoa, eta erabakiko dugu nola ezeztatu kargu batzu legazioetan.

694. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 DARDANIO - Hiltzeko, Klito: begira nola ari den gogoetan.

695. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 1. ZAINTZAILEA (eskumuturreko erlojuari begiratuz) - Eguraldi ona eta egonkorra.

696. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 1. ZAINTZAILEA (horman dagoen termometro bat begiratzera joaten da) - Hogei gradu Réamur.

697. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0037 DON AFROD. (Haserre). Eta orduan, zertan ari zara ezkontza aipatzen?. Time is money, Denbora dirua da. (Ordularia begiratzen du). Eta nire denborak asko balio du.

698. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Ez segur! Begira iezaiozu ene kopetari, arroilaz betea da.

699. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 KATTALIN - Begira iezaiezu ene eskuei, ez dute gehiago esku itxurarik...

700. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 ALLAN - Nik, betikoa. (Lindak, harrituta begiratzen dio). Bourbon-soda.

701. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 (Berriz ere aulki jirakorrean esertzen da. Publikoari begiratzen dio eta jaikiz erdieskubitik doa. Allanek arraunari ekiten dio berriz eta segundu batzutara, argien biziagotasunaz batera, atzera etxeko livingean aurkitzen da).

702. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 Arte aldetik begiratuta, Pizkunde edo Errenazimendu garaian sartuko genuke gehien bat, zenbait irudi eta elizako erretaula plateresko tankerakoak izanik.

703. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 (Imanol berriz etzatzen da egunkaria hartuta. Gero aldizkaria. Jarrita, pentsatzen orain. Halako batean, kaliputsu jaikiko da eta listinean begiratu ondoren telefonora doa. Baina lau zenbaki markatu ondoren berriz utziko du. Agertoki erdian zutik, esku bat belarri ondoan duela bera bakarrik hasiko zaigu...).

704. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 KALAMAX - Nik ere baietz egin hori, esan nion komedianteari; eta gero plazako jendeari: Ekar ezazue herrian den arraultzerik handiena, eta ahoko zulotik sartuta, atzekotik (gibelekotik) atera baietz neuk ere. Ekarri zidaten, gezurrik esateke (esan gabe), kalabaza baino handiagoko arraultzea, eta orduantxe bai damutu nintzela neure oilarkeriaz. Larritasun hartan izerdi tantoak ere atera zitzaizkidan. Baina, jende guztia begira nuen eta zerbait egin behar lotsagarri geldituko ez banintzen. Begiak itxi (hertsi) nituen, eta gehiago begiratu gabe, zapla! sartu nuen oso-osorik eztarrian barrena.

705. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Egon zaitez lasai emakumea! Guztia antolatua dut eta neurriak hartuak, ni kanpoan naizen bitartean ezer palta ez dadin etxean. Begira... (Esertzen da lehengo tokian). Berehala agertuko dira hiru gizonezko honuntza, morrontzan etxeko lanak egin ditzaten.

706. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 b) Ikuspuntu ekonomiko-produktibotik begiratuta, berriz, produkzio-prozesuen eta ondasun eta zerbitzuetako baliabide eta enpleguen arteko orekaren errepresentaziorako.

707. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Honek, komunikazio sozialaren aldetik begiratuta, batzutan sendotu egin dira erakunde-izaerako publizitate-kanpainen bidez.

708. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00101 Pedrok, bere ordularia disimulo osoz begiratu eta, bere etxera aldegin zuen bazkarirako berandu zela esanez.

709. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Toki ezberdinetatik begiratuz harrizko, marmolezko edo diamantezko itxura hartzen zuen.

710. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00022 3. Zoaz lorategi batetara eta begiratu:

711. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00093 Begiratu besterik ez dago Kontzertuazko negoziaketen irikitzeari eman dizkioten luzamenduak batetik, eta euskaldunok Kontzertua errebindikatzen zuten guztietan haiek egiten zituzten erasoaldiak bestetik (Konstituzioa, Estatutuaren projektuari zentzadurak, Autonomi-Finantzapenerako lege projektua...).

712. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Begira ditzagun inguratzen gaituzten gauzak; bakoitzak kolore bat izango du, batzuk berez daukatelako, beste batzuk koloratzaile baten edo askoren bidez koloraturik daudelako.

713. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00289 24.9. Begira ezazu A(7,-2); B(3,-2) eta C(1,7) puntuak zuzenean dauden ala ez.

714. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00289 Begira ezazu ondoko puntu hauek zuzenekoak diren ala ez:

715. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0001 Eta, Jesusek, bere ingurukoen bidez berari dei egiten dioela konturatzean, bi marrazki egiten ditu: a) Bat, bere aurpegiko begiak haundi-haundi margotuz; horrela gehiago begiratzen saiatuko dela adieraziz.

716. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 2. KRISTAU MEZUA - Komentatu ebangelioko testu hau denen artean katekistarekin: BEGIRA: IKUSI TXORIAK;
EZ EREIN, EZ EBAKI, EZ DUTE EGITEN;
EZTA GABELETAN GORDE ERE.

717. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 BEGIRA: IKUSI, ZELAIETAKO LOREAK, NOLA HAZITZEN DIREN;
ETA, ZEINEN APAIN JAZTEN DITUEN JAINKOAK!
EZ OTE ZERATE ZUEK, TXORIAK ETA LOREAK BAINO GEHIAGO?
BADAKI ZERUKO ZUEN AITAK, ZUEK ZER BEHAR DUZUEN!.

718. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0012 12 ARRETAZ BEGIRATZEN DEDANEAN, ZER BIKAINA NERE BIZITZAKO EGITEA!

719. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0012 Zer esaten didate, arretaz begiratzen badut?:
1. aiton zahar bat ikusteak:
2. ikastolako gelak ikusteak:
3. lurrean zakar bat botata ikusteak:
4. iturri bat jarioan ikusteak:
5. gaiso bat ikusteak:
.

720. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 (JESUSEK DIGU: BEGIRA ZEIN EDERRA DEN MAITATZEA, ZEIN BEHARREZKOA! IKASI NIGANDIK).

721. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0016 1. NORBERE BURUAREN IZATEARI BEGIRATUZ, AZTERKETA.

722. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0016 2. NORBEREGANATUZ MARRAZKIA Esan nori begiratzen diotan, benetan ona izateko, zertan bere antzeko izan?.

723. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Paris aldera gehiago begiratu zuten, Madrilek beren birikak ezin baitzuen ase.

724. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0123 Ezin badituzu inolaz ere gogoratu, orduan bakarrik begiratuko duzu elementuen taula.

725. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0003 Begira zure ingurura, makinatzat har daitezkeen traste ugari ikusiko duzu, edozein lan edo iharduera egiteko makinetara jotzen bait dugu gero eta gehiago.

726. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0019 c) Egiozu bisita fabrika bati eta han ikusten dituzun makinei arretaz begiratu ondoren, galdetu zertarako erabiltzen dituzten.

727. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 - Begira, mediku jauna.

728. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 Goitik beheraino ondo begiratzen zion medikuak, baina ezin zuen asmatu zer gaixotasun zeukan.

729. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0053 Begira iezaiozu adi eta zona ilunago bat ikusiko duzu sustrai askorekin.

730. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 Egun osoan zehar jaten al du ala ordu jakinetan? Nola jartzen da jateko garaian? Nola heltzen die elikagaiei? Begira nolako ahoa duen.

731. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0122 Bildur-ikaraz totelduta toteldu:txunditu, lelotu begiratzen dute beserritarrak leihotik soroetara.

732. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Lana egiten duena aldameneko laguna bada, honi ongi etorriko zaio, baina ez begiratzen edo kopiatzen duenari.

733. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Ikuspegi honetatik begiraturik lehen aipaturiko dudak desagertu egiten dira biraketaren zabalpena, direkzio-aldaketa alegia, bat eta bakarra delako kasu bakoitzarentzat.

734. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 1) Irakurri ondoren 8.9 ariketa egin
2) Ipini (1) zenbakia testuko adjetibo guztiei
3) Azpimarratu testuko aditz guztiak
4) Hitz gutxitan: egin testu honen laburpena
5) Marrazkiari begiratu eta esaldi bana egin arratoien hiria deskribatuz

735. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0090 Maitasunean ez lotsatu; altxatu begiak eta beldurrik gabe begiratu besteari.

736. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Azkenik, eta garrantzia duenez, komeni zaizu gainetik bederen jakitea zein ondorio dakarkizun etxebizitza baten jabe izateak pertsona fisikoen errentari buruzko zerga orokorraren ikuspegitik begiratuta.

737. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Konkurrentzi politika: Norbanako eta enpresa guztiek tratu-berdintasunaz gozatu eta beren produktuak saltzeko aukera berberak izan ditzaten begiratzen du.

738. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0080 Sartu termometroa berriro eta begira zer gertatzen zaion tenperaturari.

739. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 d) Zera dio papertxo hark: Hemendik berrogei metrotara belarrez betetako zaku bat aurkituko duzue eta begiratu ongi belar artean.

740. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Horregatik zenbat kostatu zaien etxea galdegiten die Robertok:- Diru asko eskatu al dizuete? Ferminek, gora begiratuz eta ikaratua, kostatu zaiena esaten die:- Hiru miloi eta bostehun mila pezeta.

741. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Bi pakete dakartza orduan Gurutzek eta ireki baino lehen honela esaten die: - Begira, guk ere oraintxe egingo dizuegu oparia.

742. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 Begira, zenbat maite izan gaituen Aita Jaungoikoak: bere seme-alaba egin gaitu. (Joan 3,1).

743. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 Begira zer dioen Jesusek:Uretik eta Izpiritutik jaiotzen ez dena, ezin sar daiteke Jaungoikoaren erreinuan. (Joan 3,5).

744. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0013 Begira: Jolaslekuaren erdian marra bat egiten da.

745. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Lehenengoari begiratuz, irakurketari alegia, gai bakoitzaren sarreran irakurgai bat jarri da.

746. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 - Beti leku berdinetik begiratuz, marrazkiak egin urte-garai desberdinetan Eguzkiaren mugimenduak aztertzeko.

747. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 Ordubetero begiratu zein aldaketa dagoen.

748. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0023 Begira ondo: G G = A.

749. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0091 10 S, S` eta S " multzo begira itzazu ondo.

750. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Horretarako, begiratu ondo lehen egina dagoenari; ondoren, asmatu karratu horien irudi grafiko bat.

751. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0109 Esate baterako: Apirilaren 12-a (begira zazu egutegia) igandea da; eta Apirilaren 17-a zer den esan ezazu.

752. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0157 Aski dugu horretarako biak ELKARREN PAREAN paratzea, eta bien zabalerak begiratzea: Aldera itzazu angulu hauek, eta =, >, < ikurrak erabiliz idatz itzazu berei buruzko berdintzak edo desberdintzak:(...).

753. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Kontzilio orokor ekumenikoen ondoan, eskualde eta probintziatakoak ere bildu izan dira, horretarako: batipat lekuan lekuko disziplina-arazoak begiratzen dituzten azken hauek.

754. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0090 GAIAREN INGURUAN Begira haur honi. Nigarrez ari da. Gose ote da? Gaixorik ote dago? Hotza ote du?.

755. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0073 Begira ongi eskema honi.

756. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0066 - Ooo, Unai, begira ze polita! - esan zidan nire aitak.

757. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 Begira hona: Lehoi bat, elefante bat, pantera bat, krokodilo batzu....

758. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0135 Horregatik, hain zuzen ere, lakainak zenbatzea zaila edo ezinezkoa izaten da kanpo-egiturari begiratzen badiogu.

759. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0040 3-6 irudian agertzen den Arratiarako prezipitazioaren banaketari begiratuz, bi maximo daudela esan dezakegu (azaroa-abendua eta martxoa-apirila).

760. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0237 Zinema eta bideoko esperientzia guzti hauen bultzatzailea E.T.B. balitz, itxaropenez begiratuko genioke etorkizunari.

761. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0047 Bilgailu eguzkitiarra, zurrunki muntaturik dago, eta hegoaldera begiratzen du, horizontearekin osotzen duten angelua bertako latitudearen angelua izanik.

762. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0021 Berdin da zure etxeko balkoian edo ikastolan den bat, eta begiratu ongi.

763. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0077 - Begira itzazu eskala bertikal hauek; adieraz ezazu ongi eraikiak dauden edo zein den beren hutsa.

764. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0077 Begira itzazu kuadro hauek: lau eskualde desberdin errepresentatzen dituzte.

765. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0146 - Begira ezazu Nafarroa; zer euskalki hitzegin dezakezu han?.

766. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 Begira itzazu mapan bi zokogune hauen ezaugarriak.

767. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 Begira itzazu eskemak.

768. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0039 Begira ezazu arretaz, Zegama eta Seguratik igarotzen ari gara.

769. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0039 Bere ertzetako herriak begira itzazu: Anoeta, Billabona, Andoain, Lasarte, Usurbil....

770. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Begira itzazu bere ezker aldeko laguntzaileak, Ernio, Iturriotz, bezalako mendietatik datozen errekak.

771. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Dudarik ez Euskal Herria sutsu eta gartsuki maite zuela, baina industrializatzen hasia zen Euskal Herriari nostaljiz beterik begiratzen zion.

772. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Txomin Agirreri gauzak borobiltzea atsegin zaio, berdintasunak bata bestearen atzetik mara-mara jaulkitzea, gauzei alde guztietatik, goitik eta behetik, ezker eskubitik begiratzea.

773. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0287 Horretarako berezitasunen bat agertu behar dute eta, begiratzen duenak ikusi.

774. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0291 Alde honetatik begiratuta, denborapasa da, logika ariketa batek ukan dezakeen balioa ahantzi gabe.

775. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Taulari begiratuz hau ikusten dugu: marraztu dugun puntu horrentzat birak eta denborak erlazionatuz zenbaki konstante bat lortzen dela.

776. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Baina, zer da higidura? Ortzeari begiratzen badiozu, berehala konturatzen zara hegazkinak, txoriak, eguzkia etab. higitzen ari direla, hau da, lehen eta orain duten posizioak aldatu egin dituztela; posizio-aldaketa gertatu dela denboran zehar, alegia.

777. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Aditzari begiratzen badiogu, subjuntiboa dela erraz ikusten da.

778. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 (Hegaz-2, IV.7-8 fitxak begiratu).

779. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 (Tipitaki 1, 37-41 orr. begiratu).

780. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0114 Begira ba, herrian zehar nola zaintzen eta hezitzen diren aberetxo txikiak: hemen aurkituko duzue pixkanaka-pixkanaka itzultzen ari diren heziketa oinarri handiak.

781. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0013 Baina ikerketa horrek bi alde desberdin izan ditzake: 1. Lehenengo ikuspegiak, biologiatik begiratzen dio gizakiari, azterketa horretan gainerako izaki bizidun guztiekin darabiltzan arau zientifiko berak erabiliz.

782. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0013 2. Bigarren ikuspegiak, antropologiatik, begiratzen du Historiaurreko gizakia, hau da, kulturaren sortzaile bezala ikusten du gizakia.

783. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Geroz eta areago, itzalez begiratutako erakundea zen Eliza, klase boteretsuek ere maita zezaketena alegia.

784. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0042 Narrazioaren elementuak zeintzu diren agertu ditugu baina, hala ere, narrazio bat ondo aztertu nahi badugu alderdi askotatik begiratu behar dugu.

785. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0028 Begiratu beharra dago baita ere, leku bakoitzean nondikako haizeak jotzen duen.

786. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 ezarpena / ihazko interesak / jub. pen. / telf. ord. / ateratzea / ale erakusgarria / 1896 urtetik gipuzkoarren esanera gaude / begira ezazu azkeneko nota egin ondorengo saldoa.

787. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0169 Emaitza honi begiratuz eta konklusio gisa, zera idatz dezakegu iampsup2; = -1.

788. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0087 Gorrotoz begiratzen diete gurasoei, mundu honetara ekarri dituztelako.

789. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0127 Mayer anaiek han ikusi nindutenean mespretzuz begiratu zidaten.

790. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Dendako gizonak aurpegira begiratzen dio lehendabizi eta gero zangoetara.

791. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Ez lidake inork ere aurpegira begiratuko.

792. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Beheruntz begiratuz, Roma osoa, gero Italia osoa eta gero lurbira osoa zalditxoaren oinpetik urrutiratzen ikusi zituen eta laster lurra.

793. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0158 Akzioaren zentzu ekonomikoari begiratuz, akzioak hiru balio desberdin ditu: 1.- Balio izendatua.

794. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Hurbiltzen goazen bitartean, adi-adi begiratuko diogu. Espaziotik begiratuta, Lurra biribila dela konturatzen gara, ESFERA bat dela, alegia.

795. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Begira arretaz marrazkiari eta ederki ulertuko duzu zergatik izaten diren egunak eta gauak.

796. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0135 Begira arretaz mapari.

797. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0045 7. Materiaren eraldaketari begiratuz, zeintzu izaki bizidun dira garrantzitsuenak? Azal ezazu erantzuna arrazonatuz.

798. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0099 11. Arraina erostean, zergatik begiratzen da zakatzak ondo gorriak ote dituen?.

799. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Begiratu baina... ezer ere ez du ikusten, lainoa oztopo.

800. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Beraz, harria lanean ari denean arreta handiz begiratu behar zaio.

801. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0074 2. Erreminta ondo zorroztuta dagoen begiratu.

802. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0038 Begira nola dauden kokaturik 3. posizio arauan arerio bakoitzaren piezak: Lehen herrenkan honako pieza hauek ditu: Errege bat, Dama bat (erregina hitza nekez erabili ohi da xakean), Gaztelu bi, Alfil bi eta Zaldun bi.

803. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0046 Baita ere, partidaren posizioari begiratuz, piezek badute halakoxe balio erlatibo bat.

804. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Gizakia ere, ikuspuntu horretatik begiratuta, puzzle handi horretako pieza bat besterik ez da eta bere iharduerak ondorio onak ala txarrak izan ditzake bere elikagaia lortzeko erabili behar dituen lorzoru eta animaliengan.

805. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0105 Kangurinak behera begiratu zuenean, lurrean etzanda kordegabeturik kordegabeturik: sentidurik gabe zeuden emakume guztiek alfonbra bat osatzen zutela ikusi zuen.

806. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 Begira.

807. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - Zeri begiratu behar diot?.

808. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - Begira hona.

809. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - Begira eskuetara.

810. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 Ulertzen al duzu? Begira, ari gara iristen.

811. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Ba, begira; goizean larrera zeraman abere bakoitzeko, harkaxkar bat sartzen omen zuen buztinezko ontzi batean, eta ilunabarrean etxeratzen zuen abere bakoitzeko, harkaxkar bat ontzitik atera.

812. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Albanyn ikusitakoa nahiko txundigarri izan bazen, hura perspektiba guztien aldaketa izan zen beretzat: kale luzeak begiratu eta zorabioa sartzen zitzaion eta etxeak burura eroriko ote zitzaizkion beldurrez ibili zen kale estuetatik.

813. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Jendeak zioen albotik pasatzean: Begira ezazue! indiyo nazkagarri bat.

814. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Pilatu eta desegin egiten dira, gure begiek atseginez ikusten eta begiratzen dituzten irudi bitxi horiek eskainiz.

815. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Ezkutatzen ari da jadanik eguzkia, begira ezazu, eta burruka eginen dute egunak eta gauak, eta bietarik bat baino ez da geratuko.

816. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Eta zer egin dezaket? Zer egin nezake gauzak onean konpondu nahi izanik ere? Hartu eta diruak eman, Kaioren diruak aurpegira begiratu ere egin ez zutenen eskutan jarri? Tripetako mina ematen dit horrek.

817. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 - Gizonaren egoera bere biologi organizazio bereziaren aldetik begiratuta nolakoa den sakondu ondoren, puntu honi buruzko edukien laburpen argi bat lortzea.

818. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0097 Oroimena, ordea, ez da atzeranzko begirada bakarrik edota iraganeak bertan goxo eginda gelditzea; etorkizunera ere begiratzen du oroimenak.

819. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Lehen idaztiek eta idaztien aurretikako aztarnek dioskutenez, gizonak hasiera-hasieratik gogoematen dio bere existentziaren zentzuari; batez ere, heriotzetik harantzako ikuspegitik begiraturik.

820. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Errenazimentuan, beraz, berau aro historiko bezala hartuz eta, batez ere, historiaren aldetik begiratuta, zenbait puntu nabariak direla esan behar da.

821. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Plaza horretatik begiraturik, musulman-munduko merkatal plaza handien ispilu leiala iruditu zitzaidan Jene.

822. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 MAPA: Hemen esaten direnak ikusteko, begira Afrikaren konkista europarraren kontrako altxamenduak mapa, aurreko orrialdeetan.

823. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0595 Utopiak baztertu, eta arkitektura hirigintzarekin lotuta begiratu zuen.

824. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Gizon-emakume guztiak berdinak dira, bai; baina ba dira desberdintasunak, pertsona bat non eta noiz bizi den begiratuz gero.

825. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Ea beste hitz batzu ere idatzirik dituzun, begiratu ongi zure Hiztegitxoan.

826. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Bi lurrun-ehundegik, 15 urtetako mutiko batek begiratuta, hiru t`erdi pieza ehotzen zituen, langile abil batek anezka bolantearekin bat ehotzeko behar zuen denbora berean.

827. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 Fitxa guztiak kutxatilan ipinita dauzkazunean, zure erantzunak zuzen dauden ala ez begiratu, honako hau eginez: Kutxatila itxi eta buelta eman.

828. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 Gero, emaitzei begiratu lehen bezalaxe. Diberti zaitez!.

829. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 - Begira Pandatxo, etxera heltzerakoan, zuhaitza apainduko dugu eta zein polita geratuko den ikusiko duzu azaldu zion Peiok bere lagun-minari.

830. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 4. Alderdi guztietatik begiratu behar zaie......... (gauza).

831. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 6. Begira iezaiozu gaur hasi den telesaio berriari, ea zer deritzozun.

832. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 11. Begira itzazue liburuak eta dirua, inork lapur ez ditzan.

833. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0013 Zabaldu liburua eta erka ezazu zure istorioa komikiarekin: zure testua esaldiz esaldi irakurri eta begira nola agertzen den komikian.

834. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 Narratzaileak bere iritziak ematen ditu zuzenean? Begiratu ongi testuan.

835. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0085 Begiratu nola ugaltzen diren.

836. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Alde batetik bere sorrerari begiratzen dio, aldaketaren iturria aurkitu asmoz.

837. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Bestetik, bere garaia begiratzen du eta Elizak erantzun beharreko arazo zehatz batzu dituen gizarte berri bat ikusten du.

838. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Horregatik begiratzen zaie arreta handiz etiketei, edukin energetikoa zein den jakiteko.

839. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Irudiko a) eskemari begiratuz, zirkuitua itxitakoan lanpara piztu egiten dela ikusiko dugu.

840. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 Begira ezazu zure bainugelan.

841. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0009 - Begira orain beste bi marrazki txikiak.

842. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0029 Normalki tamainuari begiratzen zaio, handienak itsasoak izango dira, tartekoak golkoak eta txikiak badiak, nahiz eta lurrean barneratzen den edo lurrez inguratuta dagoen ozeano zati hori zer den erabakitzen ez izan beti gauza oso erraza.

843. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 - Begiratu orain basartoari buruzko datuak.

844. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Ekonomia eta politikari begiratuz hiru ataletan banatu ohi dira munduko estatuak: estatu kapitalistak, estatu sozialistak eta hirugarren mundua.

845. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Ekonomiari begiratuz eta horretan garrantzi handia izango du estatu horretako industria aurreraturik dagoen ala ez erraldoiak ez dira nahitanahiez hedadura edo populazio handikoak.

846. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Aurreko taula arretaz begiratzen baduzue, jakingo duzue zein diren erraldoi ekonomikoak.

847. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Estatu kapitalisten barnekoak direla jakinez eta goiko taulan begiratuz, asmatuko al zenuteke zeintzu diren?.

848. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0169 Begiratu arretaz argazki horiek eta idatzi zure koadernoan zein diren bakoitzean ikusten dituzun berezitasunak.

849. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0169 Begiratu hiztegietan rancho, pazo, masia, cortijo, casa de campo hitzak eta ondoren eztabaidatu zuen artean nolakoa den bakoitza eta azpimarratu egon daitezkeen ezberdintasunak.

850. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 Horretarako, odola portan ondo zabaldu (frotisa behar bezala egin) eta globulu gorrien pilaketa haundiegia ez den alde bat aukeratu behar da begiratzeko; hor bait dago arrakastaren gakoa.

851. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 5. Begira muestrari mikroskopioan, globulu gorriak baino gorpuzkulu haundixeagoak ikusiko dituzue.

852. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Ta elkar begiratze ta uztardura hori Izakiarekiko bi adar dirala.

853. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Adimenari ondoezak edo alditxarrak ematen dio, mendi gailurretik beheko amiltegi barrenera begiratzen duen mendigoizaleari bezela.

854. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0185 in sekuentzia lehen zikloan dago eta Arau ziklikoek ezin dute atzera begiratu, txanda pasatu zaielako oraingoan.

855. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0163 Ezker eta eskuin espainolean militatzen duten gure epailari-arbitroek, beren hizkuntzaren monopolioak suposatzen duen bortxa kolonialetik begiratuz jarraitu nahi dute gure hizkuntzaren kontura.

856. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0441 15.1.3. -tzen egon Formaren aldetik begiratuta, berehala ikusten da zein elementuz osaturik dagoen perifrasi multzo hau.

857. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0471 15.8. -TZEA Formaren aldetik begiratuta, kasu absolutuko singularrean doa aditz izena, hau da, amplt;TZEAampgt; eta, bestetik, ukan, eduki, egin eta ba- baiezpen aurrizkia eduki edo ukan aditzen forma jokatuei loturik.

858. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Sailka begiratzen baditugu datuak, berriz, bi talde bakarrik agertzen dira bataz besteko orokorraren gainetik euskara mintzatuaren erabilpena eta euskara idatziaren erabilpenean.

859. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Esan bezala, bai euskararen erabilpen mintzatua, nola idatzia begiratuz sail hauek bakarrik iristen dira, eta erraztasunez gainditzen dute, bataz besteko orokorra.

860. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 Alde honetatik begiratuta, euskaran gelditu diren latin testigutzak oso baliozkoak dira.

861. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0210 - erizpide semantikoak, azkenik, zerari begiratzen dio nagusiki: maileguzko hitzak, gehienetan esanahi monosemiko batez kanpotik jaso izan ondoren, hizkuntza hartzailearen baitan zenbaterainoko disponibilitate semantikoa daukan.

862. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0027 Historiari begiratuzko arrazoiak eta gaur gaurko eta betiko ikusmoldeak erabili ziren.

863. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Ur naturala Begiraiozu argitan baso ur bati: partikula ugari ikusiko duzu suspentsioan.

864. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0011 - Begira, ama!.

865. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0018 Goizean goiz iratzartu zuten gure tanketxua; oraindik, goitik adi-adi begiratzen ari zen ilargi urdinska ikus zitekeen.

866. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 Justinak seko haserre begiratu zion Madame Kontxexiri, senarrarengana hurbiltzen zen bitartean, urduri.

867. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0050 Gero behera begiratzen du eta bafadaka: - Zinez oso gora gaude!.

868. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0061 Hannoren jakaren sakelatik begiratzen du eta hodeitxo bat botatzen du airera.

869. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Orduari begiratu eta begiak kliskatu zituen pare bat aldiz, ikusten zuena egia ote zen bere buruari galdezka.

870. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 - Begiraiozue horri! Alajaina!.

871. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0032 Hogeitamasei haurrek lehen begiratutik igarri zioten, gizontxo hura tinta deabrua besterik ezin izan zitekeela.

872. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0034 Pentsati jarri nintzen, Patxi antziaz begira neukalarik.

873. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Hortaz..."- eta goitik begiratu eta hegan hasi zen inguruan.

874. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0003 Begira, kapitain! Heldu gara!.

875. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0003 Baina aduanariek arreta handiz begiratzen dute kapitainaren golf makilen poltsa.

876. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0021 O! Begira!.

877. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0037 Atzera begiratu eta atzean beste hainbat lepo mugikor zenbatu ditu.

878. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0028 Leihoko kartelen artetik begiratzen du.

879. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Bere begi handiekin orri artetik begiratzen dio.

880. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0153 Jones andreak Heriotza Desertuan izenburua zuen poltsiko-liburuari begiratu bat eman zion.

881. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0221 Mikazko leihatilan sartu zuen burua eta haserre sutan begiratu zion Bridget erizainari bertara hurbildu zenean.

882. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0042 Ingurura begiratu eta harri handi batean eserita aurrekaldera begira-begira zegoen bere adiskidea ikusi zuen.

883. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 - Ez al duk hala? Hitzegin ezak eta ez begiratu horrela, gizon eta niri gizon deitu!, bihotza biguntzen zaidak eta.

884. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0044 Lemari*lema: timoia begiratzen zion aska ez zedin, edo untziaren zuzenbidea frogatzen zuen, edo barruko ura itsasora botatzen saiatzen zen, edo arraunei heltzen zien itsasoko kolpe batez gal ez zitezen, motorra urez estalita bait zegoen eta arraunean itzuli beharko zuten....

885. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Baina zer egin behar nuen nik han goian? Aldegiteko asmorik gabe, nire jarraitzaileak begira neuzkan eta orain beste lau edo bost gehiago ziren gainera eta nitaz hizketan ari ziren.

886. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 Alde batera eta bestera begiratzen zuen.

887. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 Benek Annak zer egiten zuen begiratu zuen.

888. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0080 - Ez iezadazu horrela begiratu - esan zion Annak.

889. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0080 - Ez dizut gaizki begiratzen - erantzun zion Benek.

890. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0080 Eta zehatz-mehatz begiratuz aztertu zuen.

891. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Sophiek urrutirago begiratu zuen, kalean behera, behera eta behera.

892. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Neskak, bere aldetik, kilobaza erdi janaren bestaldetik begiratzen zuen, bi erraldoiek batetik bestera eztabaidan ziharduten bitartean.

893. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0081 Begira! Bai, beldurgarria da.

894. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0096 Begira! Beste amets guzti hauek neskentzat dira!.

895. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Bere abiada eztitu eta batera eta bestera begiratzen hasi zen zuhurtasunez.

896. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0142 Horregatik begiak zabaldu eta leiho artean atorrarekin jantzita zegoen neskari begiratu zion.

897. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0142 Honek burua jiratu eta erreginari begiratu zion.

898. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0009 - Gehiegi begiratzen diozu zeure buruari.

899. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0029 - Begira genuela jendea. Gu ere oso politak ginen. Eta ez iezadazu ezezkorik esan. Begira itzazu argazkiak.

900. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0048 Gutunak eraman zituen lan-gelara. Begiratu egin zituen.

901. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Bere ingurura begiratu zuen.

902. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0100 Goitik behera begiratu zion Sarah-ri, bi besoak gerrian.

903. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Benetan, Dinah-k portaera hobeak erakutsi beharko lizkioke! Bai, Dinah, badakizu egin beharko zenukeela!@- gaineratu zuen, kateme zaharrari gaitzezpenez begiratuz, eta ahalik eta ahots haserreenez mintzatuz.

904. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 Alicek bere inguruari begiratu zion harridura handiz: - Arraioa! Esango nuke zuhaitz honen azpian egon garela denbora guztian! Dena dago lehen bezalaxe!.

905. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0060 Ostrarik nagusienak begiratu egin zion.

906. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Polita zen? Ez dut ikusi esan zuen Alicek, txaluparen kareletik ur ilunei begiratuz.

907. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Hattak inguruari begiratu eta burua mugitu zuen, eta ogi gurinduari ekin zion berriro.

908. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Hattak inguruan begiratu zuen berriz ere, eta oraingoan malko bat edo bi irristatu zitzaizkion masailetik behera; baina ez zuen hitzik ere esan.

909. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Gazteak, orain bai, begiratu zion.

910. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Baina mutilak lasaitu egin zuen: - Zu ez zaitez beldurtu; zu nire laguna zara - eta begiratu ziolarik bihotzez esaten ziola iruditu zitzaion Lurri.

911. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Hots egin zuen: - Beittu! Inorena ez den lur puxketa bat; neuk landuko dut.

912. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Hirurek begiratu zuten, baina hain sakona zen, ezen iluntasuna besterik ez zuten ikusten.

913. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Momok begi handiez begiratzen zien, eta bietako inork ezin azal zezakeen ondo bere begirada.

914. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 Begiak bere orbitetatik ateratzen zitzaizkion eta Momori fermuki begiratzen zion.

915. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 Orduan gizon grisa salto batez altxatu zen, bere inguruetara begiratu jarraikiko balitzaizkio bezala, maletin grisa eskuratu eta automobilerantz korrika abiatu zen.

916. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0245 Gizon grisek inguruetara begiratu zuten, bila; baina, ziplo, haietako batek, boz are hauskaragoaz, ahal bada, esan zuen: - Zerbait oker dabil, jaunak.

917. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0245 - Erlojuak! Begiraiezue erlojuei.

918. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0245 - Eta, hala ere, begiraiezue jaunok, harea erorketaren erdian geratu da.

919. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0088 Begiak ere argi antzean, gora begiratu duen batean hor ikusten du uso bandada gaitza Elizako kanpandorrean asentatzen!.

920. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0075 Begiratu zuen leihotik eta txunditurik geratu ziren.

921. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0015 - Gero gurutzea bihotzean egin, errezatu... eta begi onez begiratu etorkizunari.

922. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0044 Aurpegia hauskara zuen eta erpururik ez zuen eskuari begiratu bat ematen ikusi nuen.

923. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0088 Oholtzara begiratu nuen.

924. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 Oinak behingoz geldierazi eta mutikoari begiratu zion: aztoratu samarturik zegoen hau, zer esan jakingo ez balu bezala edo.

925. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0062 Arnasari eutsiz, bertakoak bi zientifikoei so zeuden, hauek, hilotzaren *hilotz: hildakoa zurbiltasunaz, batak besteari tinko begiratuz, materia misteriotsuzko bi pusketa pittin haiek jateko prest zeuden bitartean.

926. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0095 Haurrek, antsiaren antsiaz, zain zeuden Ritak noiz erantzungo eta denek batera begiratzen zioten, eta begirada bakoitzean galdera bera eta beldur bera ikusten zituen Ritak.

927. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0095 Ohetik salto egin eta ingurura begiratu zuen arropa bila.

928. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Txakurtxo baten antzera, arnasestuka, zuhaitz baten zuloan jezarri eta tarte batez hausnatu zuen, handik berriz agertzen eta arrokaren bestaldera begiratzen ausartu aurretik.

929. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0008 Haren hondoraino zerbitzari bat heldu arte oso kezkatuta egon zan gaztelurantza begiratzen.

930. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0010 Astiro, astiro altxatu zan eta haren begi ederrak printzea begiratu zuten.

931. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0020 Begiratu nolako arraultzea ipini du oiloak!.

932. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Tribuko jendeak kuzkurtuta begiratzen dio.

933. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0020 Jendea tribunatan eseritzen zen, eta apustu eginez, edo karrera kataleuiez begiratuz, joaten zitzaizkion arratsaldeko ordu hoberenak.

934. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0040 Ilargia tartetik kendu eta berriro argia etorri zenean gobernariak harrituta begiratu zion hypodromoari.

935. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0009 - Begira ezazu ondo zeure ingurura.

936. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0041 Aniari barregura sartu zitzaion eta Lontxori begiratu zion.

937. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0012 Eta esan zion: - Begira, hauxe daukat zuretzat.

938. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0013 - Begira! Begira!- zioen -.

939. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 LU-k ingurua begiratu zuen.

940. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Garrasi larri batzu entzun zituen eta gora begiratu zuen.

941. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Erabat beldurturik eta ahozabalik begiratzen zion goruntz zihoan neskatilari.

942. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Bere inguruan begiratu zuen eta animarik ere ez.

943. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0024 Gora begiratu zuen eta globoak lehertzen ari zirela konturatu zen.

944. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 Guk biok isil-isilik entzuten genion, eta ni harritu samarturik nengoen; niri begiratzen bait zidan Anttonek.

945. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0011 Tximista bezala doa saltoka, atzera begiratzeko astirik gabe.

946. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Ondoren eguzkiari begiratuz burua luzatu eta AUUUuuUUuUuUUUU oihu luze bat bota zuten bost otsoek.

947. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0051 Hori bai, kableari begiratzen zion adi-adi, danborraren inguruan biltzen zen bitartean.

948. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0026 - Begira - esan zuen batek animalia basatia, zen bezain luze etzanda ikusi zuenean, laguna gelditu eraziaz -, ikusten al duk hori.

949. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0028 - Niri kasurik egin gabe eta ugartera begiratu gabe egin ezazu arraun.

950. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0056 - Beste erdia... - Eta nola? - Begira, hanka bat altxatu eta ederki egoten naiz.

951. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 Boskarren gizontxoa egiten hasi denean, pekadun emakume gaztea hurbildu, Rikardok egin duena begiratu eta zera esaten dio: - Mozkorren antzera ari dira horiek dantzan.

952. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0074 Erlojuari begiratzen dio.

953. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 - Ikaragarria da hau!- esan zuen Gonzalez andreak leihotik begiratzean eta han behean dena amaituta ikustean -. Simaurtegia dirudi!.

954. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Begira ongi, inoiz baino berdeago dago.

955. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0112 Kirkil: Uf! Zer pasatzen da? Non dago sua? Mina daukazu? Lorea: Ez, ez, ez! Begira, hor lamina bat dago...

956. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0112 Kirkil: Aizu! Neska! Hori nire poltsa da... Nik bakarrik begira dezaket barruan.

957. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 - Begira, Juan - esan zion amak -, eramazu urdaiazpikoa plazara eta sal ezazu, guk jan dezagun baino lehen.

958. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0027 - Begira, Juan, orain oparitu diguten ahuntza salduko dugu. - Ederki, ama.

959. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0016 Aitatxok begiratu ninduen, ondoren jaiki eta sukaldera deika hasi zen: - Aizu, maitea! Jaun maitea, nire jaun maitea, ala Moucheboume jaun maitea? - Zer dugu?- galdegin zuen amatxok sukaldetik irten eta eskuak bere mantalean igurtziz.

960. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0053 Begira zer nolako gangorra! TXAKURRA: Gangor zahar tente bat... begira nere belarriak! OILOA: Aza baten hostoak dirudite... TXAKURRA: Irabaziko dut! Guau guau guau.

961. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Alde batera eta bestera begiratuz, ejem! ejem eztul txikiak eginaz, planta ederrean, Uau-uau zakurrak lurreko hanka hezur hura bereganatu zuen eta Fuuuu! eta Fuuuu! musikak sortuko zituelakoan?.

962. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0075 Propagandakoak berea bakarrik ikusten zuen, eta begiratu ere ez zien begiratzen karrerakoei.

963. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0085 Jendeak beti begiratzen dio Eskimal Txikiari.

964. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0096 Patio txiki, ilun eta zikin bat imajinatu nuen, hiriko edozein eraikuntzatan daudenak bezalakoa, eta Soniari begiratu nion etsi-etsian.

965. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0114 Thorntonek begiratu zion, aztarrikatu zizkion bazterrak.

966. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0009 Makalak miretsita begiratu zion Patxiri.

967. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Patxik errespetuz begiratu zion.

968. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Inguruetara begiratu zuen, ez zedin gerta toki okerrean egotea, baina ez, huraxe zen, ziur zegoen.

969. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0011 Ilunabarrak oraindik uzten zuen argiuneari esker basetxea begiratu eta aztertu zuten.

970. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 - Begira han gora. Zuhaitz horren gainera.

971. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0119 Noizbehinka Lord jaunak Marianari begiratzen zion, hitzik gabeko mehatxu ikaragarria balitz bezala.

972. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Giltza sarrailan sartzen ahalegintzen den bitartean, urduri begiratzen duzu inguruetara.

973. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 Esku zimur bat kokospean jarrita, batera eta bestera begiratu eta atea itxi egin zuen berriro.

974. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0096 - Begira gure argia eta zatozte beldurrik gabe... begira argia eta zatozte...

975. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0096 - Begira gure argia eta zatozte beldurrik gabe... Guk eramango zaituztegu zoriona dagoen lekura! - errepikatzen zuten inoiz nekatzen ez ziren begi hizlariek.

976. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 Begiluze eta beste amak beren ahaide maiteen aztarnak lumartean ote zeuden begiratzen ari ziren bitartean, haizeak oihukatu zien: - Hor duzue aproba, nahikoa al duzue?- eta etorri zen bezain laster joan zen bere lana jarraitzera, eskerrak entzuteko ere atsedenik hartu gabe.

977. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0054 - Neretzako haur bat da eta nik defendituko dut! - Uzten badizugu, ez da? - Bueno, ez hasi orain diskusiotan eta begiratu non dauden otsoak.

978. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0066 Denak begiratu zuten. Faktoriaren bat izan zitekeen. Kanpa, akaso?.

979. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0094 Baina Johnek ganbusiarrari begiratu zion: - Ez al duzue ezer entzun ala? - Bai, zerbait bai. Kurruska bat.

980. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Begira, begiak zuri dauzka.

981. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Umeek arbelera begiratzen dute. Niri begiratzen didate. Arbelera berriro. Eta niri ostera.

982. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0010 Eta izeba Pollyri aurpegira begiratu zion.

983. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0039 Izebak begiratu zuen despentsan, eta eskerrona azaltzearren, han zegoen sagarrik ederren, urtsuen eta masailgorriena erregalatu zion.

984. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0070 Poltsikotik zintzilika, itxuraz lardaskan sudurzapia zekarrela, baina ondo begiratuta jarri zuena.

985. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0066 - Begira Tom, hori norbaitek baleki, ez ginateke bi egunetan ere biziko.

986. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0082 Erresuma hura alderik alde begiratu zuen hamaika jendek. Alferrik ordea.

987. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0124 Gero Tomek: - Begira Huck. Gela horrek badu atzetik ate bat.

988. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Gure mago laguntzaileak gauza guztiak arretaz begiratzen zituen.

989. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 Gelditu gabe zebilen atzera eta aurrera bere postuan, feriara eramateko burutu berri zuen alfonbraren marrazkiari adi-adi begiratzen ziolarik kezkatuta.

990. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 Begiratzen zion bakoitzean arduratuta sentitzen zen eta, aldi berean, zoritxarreko.

991. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0115 Adi-adi begiratu zion Haizegoxok, oso kezkaturik.

992. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Beleak baiezkoa egin zion eta ondoko gelaren aterantz begiratu zuen.

993. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0154 Nanak kantatzeari utzi zionean, estualdi larria izan zen, irten-irtenak zituen begi zorrotz haiekin haurrei begiratzen zien bitartean.

994. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Azkenik, itsaso aldera begiratu zuen eta gauza batek harriturik utzi zuen.

995. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0028 Julenek eta Anek harriturik begiratu zioten Gorkaneri.

996. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 - Ikusiko duzue! Erdi irekirik zegoen bere gelako atetik begiratu zuen.

997. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 Honek interes handiz begiratu zion zakurrari.

998. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0116 Sukaldean ere begiratu zuten. Han zegoen Blok.

999. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0116 Blokek eginiko begiratua ikusi ondoren, berehala aldegin zuten guztiek sukaldetik.

1000. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0116 Kedar, Julen eta Dik zelatan utzi eta zerbitzarien logeletan begiratzera igo zen, Gorkane han zegoen ikustera.

1001. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0148 Julen burugogor agertzen zen eta zeharretara begiratzen zion Maribeli.

1002. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Zer duzue hori? Garrantzizko zerbait?- galdetu zien Roland jaunak, oihalari begiratuz.

1003. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 - Oraintxe nindoan Gorkanez hitzegitera - esan zion Roland jaunak, Gorkanek aldegin ote zuen bere inguruan begiratuz -.

1004. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Zenbat kilometro egin ditiagu Julen? - Ezta batere oraindik, hau tuntuna!- esan zion Julenek -. Hi! Begira hara. Hondarrak bidea ixten ziguk.

1005. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Begira haitzean egindako aulki bat ere bazegok.

1006. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 - Begira, aita: zuk kanpoko haize hotzetan lo egineraziarren oraindik zure paperak berreskuratzen lagundu dizu eta gu salbatu gaitu - esan zion bere aitari begi urdin distiratsu haiek beregan ezarriz.

1007. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Han aurrean, egur piloaren gainetik, katu pinttoak lotsarik gabe begiratzen dit.

1008. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0034 Burdinsarearen ondoan, hiru mutil keinuka ari zitzaizkion eta berak, maitekiro, baina tristuraz, begiratzen zien.

1009. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0051 Matthiasek zorrozki begiratu zion.

1010. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 Johnnyk kezkaturik begiratzen zion.

1011. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 Zeharka begiratzen zion klaseko lehenengoari eta kezkati zegoela oso zirudien.

1012. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 Martinek bere mahaira begiratzen zuen eta ez zen begiak altxatzen ausartzen.

1013. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0145 Martinek dirupaperari begiratu zion.

1014. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0145 Ez zuen hori egin noski, baina lasai eta luzaro begiratu zion.

1015. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Baina norbaiti begiratzen dionean hori lortzen du.

1016. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0096 - Lurralde hau lehorra izanik, hostoek eguzkiari ahal den gutxiena begiratu nahi diote, horregatik soslaiatzen dituzte eguzki-izpiak.

1017. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0142 Gizonezko indijenek harriduraz begiratzen zieten, baina emakumeek garraisi egiten zuten.

1018. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 - Begira! - Eta mutikoak, pozik, kaxakada sagarra eta zorrokada bikua erakusten zizkion.

1019. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 - Begira. Koltxoi fabrikan lanegingo dut.

1020. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 Lopek aurpegi beltzez begiratu zion.

1021. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 - Lope, ikasten saiatuko naizela agintzen dizut eta... Leihatilatik begiratu zuen. Ez zekien zer gehiago esan.

1022. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 Orduan, Lopek esan zion: - Ongi begiratu eta erantzun jendearen diosalei.

1023. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0106 Bere lana ongi egiten zion mutilak eta lehenbiziko begiratuan uste bezain tontosko ez zela antza eman zion nagusiak.

1024. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 Hitzik gabe begiratzen zioten elkarri. - Zer sorginkeria da hau?.

1025. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0151 Tresna neure eskuetan hartu nuen batetan, deihadarka hasi nintzen: - Begira, osaba! - Zer duzu? - Orratzak Hegoaldera erakusten du, Iparraldera ordez.

1026. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 Bi filibustariek elkarri begiratu zioten harriturik.

1027. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0048 Espainiarra irten bezain laster, Carmaux leihoa ireki eta behera begiratu zuen.

1028. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 Begira, ba al dakizue bi gorren txistea? Gor batek honela esaten dio beste gor bati: Arrantzara al zoaz?, eta besteak: Ez, ez noa arrantzara. Orduan lehenengoak:A, arrantzara zindoazela uste nuen.

1029. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 Andereñoak, nori galdetu ez baleki bezala denei begiratu ondoren, Agnan seinalatu zuen behatzez: - Zeorrek, Agnan, errezita ezazu alegia.

1030. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 Andereñoak, bi begiak irekita begiratzen zion: - Baina, baina...- esan dio -, George, horrelakorik ez da esan behar! - Ikusi andereño, ez al nizun esaten?- esan du Agnanek.

1031. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0083 - Harrigarria!- zioen aitatxok -. Etxe honetan joaten den dirutza! Ezta multimilionario izanda ere! Begira faktura hauek! Hau harakinarena da! Eta beste hau ultramarinosekoa! Baina, jakina, nik ekarri behar bait dut dirua!.

1032. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0108 - Hik ez dakik!- esan zidan Alzestek -. Begiraiok! Kea sudurretik!.

1033. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0126 Egia zen oso potoloa zegoela, apenas ikusten zen bizikleta eta kaletik zihoan jendea atzera itzultzen zen irribarrez Blédurt jaunari begiratzeko.

1034. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0014 Begiak egin ondoren, mugitzen hasi zitzaizkion eta adi-adi begiratzen ziotela ikusi zuenean, konturatu zaitezte zein harriturik geratuko zen.

1035. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0014 Geppettori, zurezko bi begi haien begirada ez zitzaion batere gozoa iruditu, eta haserreturik esan zuen: - Zergatik begiratzen nauzue zurezko begi handiok? Inork ez zuen erantzun.

1036. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0044 Orduan, begiratu hutsez beldurra sortzen zuen gizon itsusi bat irten zen, Sujale txerpolaria * txerpolari: titiritero zen.

1037. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 Gero aurpegia altxa eta maiteki begiratuz, honela galdetu zion: (...).

1038. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Alde guztietara begiratuz, lurrean arrastaka askotan, basora sartu ziren.

1039. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 Honek alde batera eta bestera begiratzen zuen.

1040. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0108 - Hugori begiratu eta honela jarraitu zuen -: Ezteiaren berri eman beharko diozu.

1041. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0208 Leihotik begira ezazu eta hor ikusiko dituzu plazaz bestaldean eseririk.

1042. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0314 Lehoi bihotzek harriturik begiratu zion bere anaiari.

1043. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Zalantzarik gabe, era askotako arrazoiak eman ditzakegu kultura, gizarte eta erlijioso aldetik begiraturik.

1044. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0005 Jainko-herriaren otoitza Zutik dagoela uste duenak, begira beza eror ez dadin....

1045. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0057 Begira, Jauna, Zure Elizaren eskeintza oni;
ikus eskeintza ontan
Zurekin pakeatu gaituan Jesukristo`ren Oparia.

1046. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0122 Nitaz erruki, neri begira. Gaur agirian izan ona (85, garren Salmoa).

1047. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0030 Etorriko dira zelatariak,
gauerdi edo goizeko errondan
etorriko dira,
eta
begiratuko ate zilotik
ziegan nagoen pizti honi.

1048. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0145 geldi geldi
lainoz jantzi haiz heure baitan sor dadin
isiltasuna
urrutian da
hark bere esku enborgainera luzatuari begiratzen dion lekua
eta mosu ematen dio
eta laztandu egiten du bere eskumutur dizdizaria
hire gogoa osoan hartzen din orain
haren gelditasunak
baina haren jarrera hiregana
lanbrotan heltzen zain
haren sorbalda hamaika angelukoak bakarrik du
ahots garbia
eta atzera egiten dun burua
Distantzia bere jantzia bezain amaiezina da.

1049. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Idazteko, boligrafua hamaika era ezberdinez
mugitzen dakien gaztea nauzu,
ez nauzu lagunurkoa gorrotoz begiratzen duen
bizitza txokoren batean gau ilunen batean
lagatako pasota,

1050. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0052 Gizonik ez uki!
- ez, ez dut ukituko
gizonik ez begira!
- ez, bizialargun naiz eta
zurea ez den gizonik ez laztandu!
- ez, ez dut laztanduko
zurea ez den gizonarekin ez etxeratu
- ez, ez naiz etxeratuko

1051. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0167 Daisyk Tomi begiratu zion, oraindik izuturik, baina honek insistitu egin zuen erdeinu handiputzez.

1052. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 Arretaz begiratu zidan.

1053. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0111 Gilbertek berokia eta sonbrerua aulki batean utzi, eta batari eta besteari begiratu zigun interesaturik.

1054. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 Morellik Studsyri begiratu zion zeharka; aulkian atzera eserita zegoen hura, tabernari begira, bere irabaziak nola pilatzen ziren ikusiz.

1055. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 Morellik Dorothyri begiratu zion.

1056. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 Studsyk tabernari begiratzeari utzi eta zuen irribarrerik atseginena eskeini zion Dorothyri.

1057. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 Nancy Kane zen - Dorothyri begiratu zion berriro.

1058. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 Eta Morelli ezin liteke izan, Wynant jeloskor zelako eta istiluak izan zituztelako - kopeta zimurturik begiratu zidan.

1059. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0009 Portaekipaia ireki zuen, barruan begiratu, itxi, giltza itzuli, eta hogeitamar bat metro egin zituen Ekialdeko begirale alemaniar bakarti bat zegoen lekurantz, silueta makurtua, bota eta praka zabalekin.

1060. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0042 Hantxe utzi zuen, eta piska batean zalantza egin ondoren, liburu bat hartu eta azalari begiratu zion.

1061. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0042 Eskilaren erdialdean zegoen Leamas, eta beherantz begiratu behar izan zuen esateko:

1062. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0075 - Begira bada esan zion Ashek, ideia harekin bueltaka ibili izan balitz bezala, gustatuko zaizu eta oso kezkaturik, erantsi zuen: zu non topatu ere ez dakit eta!.

1063. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0220 Begiratu zorrotz bat egin zion gelari, begiraleari atea ixteko adierazi zion keinu batez, eta segituan hasi zen hizketan, gorteari zuzentzeko inolako zeremoniarik gabe.

1064. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Ez zen inor mugitu; azkenean jeitsi zituen eskuak, baina ez zuen gora begiratu.

1065. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0137 Gero, guztiengana zuzendurik baina inori begiratu gabe, gobernu berriaren sintesi zakarra egin zien: Mosquera oilo busti bat da eta Caycedo pastelaria, eta biak kikildurik daude San Bartoloméko haurrengatik.

1066. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 - Horixe dut izena, bai - esan zuen haur-idazkera traketsari irribarrez begiratuz.

1067. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Kimek interesez begiratzen zion.

1068. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0212 Beso zailduek osatzen zuten kojinean jiratu zuen umea; umeak Kimi begiratu zion betazal astunen azpitik.

1069. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0276 Izanez ere, osabak ez zuen begiratzen urte asko bizi eta jada nekatuta dagoen gizon batek bezala, baizik eta ilusioz, pikardiaz, jostaketako gogoz: halanola begiratuko lukeen festara lehenengo aldiz dihoan mutiko batek.

1070. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Baina Guillaume ikusitakoa adierazten hasi zenean harriturik begiratu genion elkarri.

1071. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0025 Benbowek atzera begiratu zuen.

1072. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 Kanpora begiratu zuen, sasiz jositako soroa baino haruntzago.

1073. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Baina berak begiratu besterik ez zidan egin eta nik ordurako sudurra zuritua zeukala ikusi nuen, mozkortzen denean jartzen zaion bezala.

1074. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Atea hesterakoan aditzen den hots mekanikoa; errauts bolada bat airatzen emeki; margo perfektoaren logelan dago zaintzailea, dibujatzen ikasten ari, bizitasun tragiko baten barnean kokatua; emazte aurpegi bat heldu zaio lehenik kolore ainitzetan; bigarren orria metatik hartzen, lapitza zorrozten, hauts metanioari begiratzen momento bat eta berritz lanera; gaueko mitxeleta bat lehiotik hegaldatzen, ilargia barneratzen.

1075. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Izan ere, gure egutegi aldizkari ta abarri begiratu bat eman ezkero, zer ikusten dugu? Bospasei izen erabiltzen direla batzuetan illabete bera izendatzeko.

1076. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Adibinatzen dituen so hotz epaile horiekin berea ez gurutzatzeko, aurrera begiratu irmoki eta abiadari eusten saiatzen da, abiada geldo honi, inkontzienteki azkartu baitzaio une batez.

1077. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Erlojuari begiratzean seiak eta hogeitazazpi markatzen dituela hatzematen du.

1078. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 Kristaletik kanpo aldea begiratzen pasa zituen zenbait segundu, eta ondoren jirabiratu eta tono samur eta konprentsibo batetaz hasi zitzaion mintzatzen.

1079. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 - Begira ezak, nik ere seme-alabak zeuzkat, eta bazekiat zer den haurrenganako sentimendu horiek izatea; beraz ez pentsa bihozkogor bat naizenik, bainan gure probisioak dauden egoeran egonik, ezin diagu horrelako kasuekin deus ere egin....

1080. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Irten duk neska azkenik, eta bertan utzi hau bakarrik, pareten miseria ez begiratzeagatik haurraren arpegia begiratuaz.

1081. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 - Gaitzerdi tiro batekin aski izan duela esan du batek fusilaren kargadorea begiratuaz, munizioaz urri gabiltza....

1082. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Ni ez nintzen konturatzen zeruaren urdinean hodeien martxa eta irudi begiratzen, lainotatik tontor pikortsua garbitzen zela zeruko bukaeran eo eo hasieran, nere helburu zoriontsua...... oso pozik nintzen.

1083. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0047 Erlojuari begiratzen diok.

1084. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0071 Heure aurrean STARaren forma beltzak begiratzen dik, hik behatza gatilloan jartzerakoan. 108 segundo.

1085. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Orain ere bere begi tristez begiratzen zion kamareroari.

1086. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0050 Baina Paulo ez zen niri begira bizi, bakarrik bere anaiari begiratzen zion.

1087. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 Gero Obabari begiratu zion, herri guztiko etxeak eta bideak begitan hartu nahiz bezala.

1088. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0032 Beitu, agian horixe da gure arteko adiskidetasunaren arrazoi sakon bat, ordurarte konturatu ere ez nintzena, zera, ni nola ez naizen hemengoa eta ene ogibidearen kausaz jendearekin ibiltzera behartua nagoen, eta edonolako jende guztiarekin ibiltzera gainera, direla etxeko andreekin edo direla dendetako enplegatuekin, aurpegian kailoak sortu zitzaizkidan, baina bera ez, ez zen gauza ezezagun batekin hitzerdia esateko ere, eta maiz argiki ikusten zen neskatxaren batek berarekin ibili nahi zuela, eta nolako neskatxak gainera, baina alferrik.

1089. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0025 - Andereño, begira nolako korapiloa egin zaidan.

1090. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0144 Zerura begiratu zuen, eta dozena bi hegazkin baino gehiago ikusi zituen zerua zeharkatzen.

1091. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0012 Bazterretan begiratu du hirizainak; ostatua ere bai.

1092. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Gero, lagunaren ohea begiratu zuen: Ibrahimek jarraitzen zuen lotan.

1093. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 Neskak iraz gorri begiratu zion: - Zu gorrotatzen zaitudan beste.

1094. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Begiratu batera ezin hura ezagutu.

1095. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Amandreak kupiturik begiratu zion mutikoari; baina ez zuen deus ere esan.

1096. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Ez ote dago ba argi nolako gorrotoz begiratu nauen?... Bai, egia da esaten dutela gorrototik maitasunera urrats bat besterik ez dagoela.

1097. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Nire zorionari ere begiratu behar diot!".

1098. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0036 ; (...) kontakto denak begiratu behar dira... Nik ez dakit nola egiten duten....

1099. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Begira zenbat elur erortzen den barandetatik! Poloak izan dira etxea elurrez bete dutenak.

1100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 Begira nola betetzen den zure saskia.

1101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Gehienean, ordea, bere izebergean lotan egon ohi zen; ehun urtez behin iratzarri eta munduari begiratu bat egin ohi zion.

1102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0081 Halako batean kexuz etorri zitzaion emaztea: - Begira, Matti, arratoiak dena jaten ari zaizkigu.

1103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 Ez ahal duk begiratzen? Baina Karraspiok ez zion kasorik egin.

1104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0005 Dunixi Hiribarnek kotxeari begiratzen dio, eta barre egiten du.

1105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0005 Begira! dio berak poz pozik.

1106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0016 Begira kolorezko argazki hauk.

1107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Ur-eritasunak itsusitutako andere batek, gaiso-etxeko gorputz hilen gordeguan ikusi nuena bera, bere aurpegi borobil eta atabal larrua bezain legunaz begiratzen zidan; irripar zegidan batzutan, eta berehala, bere behatz ur handituekin, sabelean zeuzkan mantxa berde batzu erakusten zizkidan.

1108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Urrundik begiratuz dorrez koroaturiko gaztelu zahar bat zirudien; bazuen ondoan urtegi bat, errekako uren biltoki; ola tzar bat, harrizko zutabe erraldoi batzu belar artean erdi itoak; (...).

1109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 -... Eta Kupido maitasun piztaileak, Morfeo lagun duela, gure ederren gogoak mendera ditzanean... zuek, zaldunok, handikiok, begira ezazue haien loa, defenda itzazue gaueko erensuge eta izpiritu gaiztoetatik, erauzi gaueko ximeletei hegalak eta estali itzazue maitekiro, hilargiaren izpi gaiztoek ez ditzaten ikutu...

1110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0035 Tom ixildua zen unetxo bat zuelarik, zeharka begiratu nion eta xuri-xuri zegoela ikusi nuen, farregarri eta mixerable.

1111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0051 Eskua librotu ondoren, nik: - Nazkagarri hori, begira hakiok hire ankarteari.

1112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0059 Bere begi polit eta maitegarritaz pentsatu nuen: ORAIN begiratuko banindu, bere begitarte ona; begietan bertan geldituko litzaioke berarengandik ez litzaidake fitsik nereganatuko.

1113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Edozein moduri begiratu arren, Eneko ezin egon zitekeen sosegu inola ere, eta hainbat gutxiago zeukan jakiterik goiko bere lagunek zer nolako asmo eduki zezaketen hura bera leize barrutik ateratzeko.

1114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0025 Momentu zail horietan nik etxera joan nahi dut berehalaxe baina amak ez dit kasorik egiten eta aitak ez dit ezer entzuten, zergatio orduak eta orduak luzatzen baita herriko jende guztiari agur egiten, eta eskua luzatzen eta aspertugabe hizketan eta ni han, tonto moduan, plaza erdian zai, zutik, nora begiratu jakin eta asmatu gabe.

1115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0065 Anderrek aldizkaria utzi eta leihotik leiho: ventana begiratu zuen, baina paisaia hura ezaguna ezagun: conocido zuen.

1116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0108 Eta horretarako arrazoi bat egon behar du... Zuk deitu zenion hara joateko? Koldok harriturik begiratu zion komisariari.

1117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0120 Koldok harriturik begiratu zion andreari.

1118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Serioski begiratzen dutela esanen nuke.

1119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Seriotasun komiko batekin beharbada, baina serioski begiratuz.

1120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Edo agian ez dute begiratzen, begiak jaitsiz begirada apartatu baizik: Berak nire asmoak adibinatuz bezala begiak jaitsi egiten ditu.

1121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0037 Potoak ez ditut neure izatearen parte diren gauza hauek bezala begiratu behar.

1122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0037 Zientifiko batek. Zientifikoki. Zirujano batek gaisoaren gibela begiratzen duen bezala adibidez.

1123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0081 - Ulertzen diñat, Miriam, baina senarrak antzu, hutsal dela baldin badaki, humea ukatuko din? - EZ... bazekik gure herrian ez dugula gehiegi iturriari begiratzen... oso pozik legoke, haurra banu: jendeen esamesa ta erranmerranek zoriona usteltzen digutek.

1124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0017 Ez nion Prai Mathiasi begiratu nahi, bainan Añarrosaren orrazearen bila nindoan: zainak airean zeta zimurtzen ari ziren andereen gibelean, xarneguen lerroetan, kopeta beheiti, oraino apalki zegoen.

1125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Historiaren mamiaz mantsoago goxatzeko goraka begiratu nuen momentu batean, katagorri bat zegoen adar batean, erabat flipatua.

1126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Familiaren giroa, eta horretan ez zuen Carmenek arautik ihes egiten, ezkertiarra zen, baina nik Euskal Herrian oraindik ezagutu ez nuen ezkertasun batez, politikari baino gehiago moralari begiratzen zion ezkertasun baretsu eta inkoerente batez.

1127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Ondo begiratuta, belaun gaineko zuloekin batera, urte horretan beste bi kabi aurkitu zituen bizkargainetan.

1128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Azkenean, oraindik harategira begiratu bat luzatu gabe altxa zen.

1129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0091 Ez zuen atzera begiratu, ez zekien ondo nundik zetorren.

1130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Behin baino gehiagotan erabakia zuen ez zela horrelakorik egin behar, hots, egunaren hasieran harria noraino eraman behar zuen begiratuez gero, hain bide luzearen ikusteaz aldez aurretik, eskuak arrokan jarri baino lehen ere, ahulduta sentituko zatekeela; baina alferrik dena.

1131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0034 - Begira, begira Anselmo, egia esateko, batek baino gehiagok ba geniekizun zer horrekin zebilala.

1132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0048 - Begira andrea... ni Marab Japut naiz, ipar aldeko probintzia batetakoa.

1133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0035 Honek, Arkadii Ivanovitchi begiratzen zion, senargaiaren asaldaketaz irrifarre bihurri bat eginez.

1134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Izan ere, artilezko txal bat egin beharko dit; begira ezazu nirea; zeinen hondatua dagoen; gaur lotsatu egin nau.

1135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Pierre'k Elsa begiratu zuen, Elsa Lacoste'ri so zegoelarik hain zuzen; eta administrazioko begiez begiratzen zuela iruditu zitzaion.

1136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Hitzik esan gabe begiratu zuen Lacoste'k, hein batean txunditurik: -Agur, agur, Zizeron.

1137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0056 Garai hartako nobiazgo luze eta begiratuak ez bezala, horiena lau hilabetetakoa izan zen Bayardo San Román-ek halakoxe presa zuen eta.

1138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0139 Nor zen jakiteko begiratu beharrik ez zuen izan.

1139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0014 Etxaurrek mutilari begiratu eta esaten du: Baina beste mutil bat ez zen hain pastela.

1140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Hala ere noiz edo behin, eta zientziari fede itsuenez begiratzetik aparte, entzun ohi ziren gauza interesgarriak, baina aski gutxitan.

1141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Begiratu batez, gezurra zirudien oinpuntarik oinpunta erabiltzeko pelotoi jostailu eta putzontzi batek nolatan hala sortu zezakeen inorengan hain deliriozko grina farregarria.

1142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Liburu bat edozein hartu eta irakurtzen hasteak, ez baitzuen ezer asko balioko berriz eta berriz ere noizean behin edo luzaro miseriozko lurralde haiei begiratzeko ea zer besterik ikusi zitekeen itxaropenez, baina beti lehena berriz pasatzen bezala ikusten zen landa sekain hura, oraintsu beste herritxo bat zen lekua harpilo eginik.

1143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0190 Langatik esparrua barruratu, eta bertantxe gurdibide eroso eta atsegin bat bilatzen zen aurrean, esparrua erdibi eginez goi eta behe belardi eta lorez beteta agertzen zelarik eta nahiz gorantz nahiz beherantz begiratu arren, dena zoragarri sentituz.

1144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0010 Eta esperientzia honek begiratu nauela engainuan erortzetik pentsatu dut; erakutsi bait dit erakutsi, agureak aurpegian agertzen zuen irribarrea hotz ankerrak izoztekotan daudenei protestagabeko heriotzaren truke, iruzurrez, eman ohi dien irribarrea zela.

1145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0092 Gainera, eta oso berandu arte, Inesekiko neure harremanak ez nituen afektozko ikuspegiaz begiratzen.

1146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0038 Preso handien banda eta koadrilen berri gutxi daki; hilabete gutxiko lapurtxo eta kontrabandistez ez da ohartzen ere eta beti frontoian ari diren politikoei ere, partidu bereziren batean edo ez bada behintzat, ez die begiratzen.

1147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 Joxek irribarretsu begiratu zien auzokideei.

1148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0151 Jenerala segetario baten ondotik zabilan, bainan nahi zuen ixila, segeretuen begiratzen zakiena, eta kapitainari erran zion: Hatxemadazu segetario bat, bainan huni kasu: hobi bat nahi dut.

1149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0052 Atariko txakurrek, arabea edo ijitoa zelakoan, erdeinuz eta beldurrez begiratzen zioten.

1150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0091 Kasualidadeagatik, haizeagatik (haize kontua zela, uste zuen Patriciok) edo haatik, ostiralaren arratsaldean Hamisi kalean txarki begiratu zion tipo batekin kalapita bat izan zuelako su eginda itzuli zen etxera.

1151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Baimena ukatu ondoren, Iñakik ezker eskubitara bere lagunei irrikaitzez begiratzen zien, gerrako garaile batek bezala: Hau nire beldur duk.

1152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Begi handi handi, harriturik begiratu zidan eta berriz ere hondora jo zuen, ikaragarrizko etsipen keinua eginez.

1153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 -Eta ondoren? - Beste goardia batek jostorratz bat berotu zuen bere metxeroaz, gori-gori jarri arte eta eskua zulatu zidaten, begira, hauxe da, ezkerra, oraino aztarrenak ditut...

1154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Miliak harriduraz begiratzen zion, entzuten ari zena sinestezinezkoa balitz bezala.

1155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0079 Paul bakarrik zegoen, eserita, begi nazkatuez inguruak begiratzen.

1156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 Fidelek harriturik begiratu zion Joanesi.

1157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0053 Baso batean sartu ziren laster, eta iluntasun hartan zuberotarrak deusik ikusten ez zuen arren, haxeroa eta Zangarinek urrunera begiratzen zuten eta noizean behin elkarri; halako batean, Zangarinek, ulertu baitzuen haxeroaren begirada adierazkorra, erantzun zion: - Bai mugazaina duk - eta zegoen tokian gelditu zen zuberotarrarekin, haxeroa urrats luzetan aurreratzen zelarik; handik gutxira danbada bat entzun zen eta gero lasaitasuna, haxeroa agertzen zela ikusi zutenean.

1158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Gero, hasperen luze batekin, honela zerrakien:- Aita nuen nik Gipuzkoakoa... gutxi oroitzen naiz, nik lau urte nituelarik alde egin baitzuen, Ameriketara - luzez mintzo behar denaren tankera hartzen zuen; Joxek eta Mayik jan, edan eta gela ornatzen zuten muebleak eta argazkiak begiratzen zituzten tarteka. -Ataundarra hain zuzen, sortzez ataundarra, ez eta bihotzez, bihotza zabalegia baitzuen sorterriari sekulakoz atxikia gelditzeko, eta etxeko seme nagusia izan arren, hamazazpi urtekin joan zen baserritik ihesi, ene ama gaixoari erranen zionez, gurasoak saminean utzirik, ez baitzien deusik ere erran, tupustean eta esku hutsik joan zen eta gaurdaino, ai, eta gero ikustera joan zitzaienean...!

1159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Nola ez didazue abisatu?- amasoari begiratzen zion Estebek.

1160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Ez hamabiak baino lehen joanen nintzela erran baitiot ene amari eta - edalontzia eskoin eskura pasatuz erlojua begiratzen zuen - bi orenetako bidea badut segurki.

1161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0009 Egia duk hego haizeak haseran gorputza piska bat moteltzen duela, baina gero ohitzen haizenean... Begira zer nolako margo... - eta haren begiek, banan banan, zeruko kolore guztiak irensten zituzten.

1162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0053 Haserretzen zenean bere aurpegi zurbila gorritu eta begiratua areago gogortzen zitzaion; bazirudin une horietan begiak betaurreko aurretik jartzen zitzaizkiola.

1163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0116 Ia mutilzahar ezagutu eta liluratu zuen, parlez vous français?, hainbeste eta gehiago zuen ikasia Manuelek itsasoko ibilaldiek hala behartuta, gatza eta liraintasuna estimatu omen zizkion Manuelek, klasea kontramaixuari behin aitortu zion bezala, eta bi haien coktail-a zoragarriari ezin izan zion ezkon bizitza guztian ezer ukatu, arrantzaldi bakoitzaren ondorengo erregali garestia, blusa frantsesak, zergatik probatu aurretik lepondoko etiketari begiratzen diozu beti?

1164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Gizona harrapatu zutenean, nonbait, bera izan baitzen txapelokerrak etxera heldu orduko, oso modu trebeaz guztia edo ahal zena salbatu zuena, berbaz egon zitzaielarik, erdi aspertu eta beren logelako armairuko gainaldean ez begiratzea lortu baitzuen.

1165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 Bakoitzak bere gogoan segurtamen osoa begira dezala.

1166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0144 Eta gogoan ukan gaineratu zuen, lasarazi nahiez, Leninari begiraturik, gogoan ukan mantsoak direla (...).

1167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0280 Deltek errezeloz begiratzen zioten.

1168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Ikaragarri gustatzen zitzaion, bere basetxeko erretratu galeria hotz eta biluzi hartan ibiltzea, eta beren odola eman zioten haien erretratuei begiratzea, haien odola baitzebilkion bere zainetan.

1169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Bat-batean, aditua edo beharbada begiratua sentitu zelarik, asaldatu, gorritu eta hertsi egin zen laster haietara ohitu ere egingo nintzen isilaldi setati haietako batean.

1170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0035 Denek neuri begiratzen zidaten eta nik oraindik ez nenkien nolakoa nintzen.

1171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Emakumeari ez diot gehiegi begiratzen, baina ez da nolanahikoa.

1172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Alarmen arteko unetan, ikasgelan geundelarik, inoiz, irekita zegoen leihotik barrena benetako tiro hotsak entzuten genituen; eta guk, izuturik, lehiorantz begiratzen genuenean, Brûhl irakasleak ea ba al genekien zer zen hura galdegiten zigun.

1173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Buruari eraginez, kafea jarri zuen katiluan, kafeontzia eskuratu zidan eta eskerrak eman nizkion; guzti hura, beti ere, niri begiratu gabe.

1174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Irribarrezko antsiaz begiratzen zenuen nire umontzira, baina gero, begiak altxatzen zenizkidanean irribarrea mesprezu bilakatzen zen.

1175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Begira andraizearen magala.

1176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Eta hamaika ikusleren begiratuak bertsolariaren gorputzean gurutzatu ziren.

1177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Geronen buruak seguru ikusi genituenean, poztasunez begiratu genion elkarri.

1178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0145 Norbaitek esan balit errege, czar, enperadore, zortearen seme kuttun nintzela, erdeinu harroputzez begiratuko nioke.

1179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048