XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 a). Buruzagi Gallenari berberari yagoko GUDAL-JAUPARIAK izentau eta aldatutzea eta baita izentatuai euren ardura kendu ta, ezarri bear izatekoan, zeatzak ezartzea be.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Baita be, GUDAL-JAUPARIEN eginkizunak egokien betetzeko bear diran zeatz-meatz guztiai begirako dautse, adibidez: aldagarriak, jaupari eginkizunetarako bearrezko gauzak, opalmai iguzki ontziak, ariñak etab., oarrak, gexo-zainketa, ordañak eta bestelako egunean eguneangoak.

3. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 b) Gudal etxe ta etzauntzetan biziko da jarraiki iñungo apuko barik, aurlari-tokietatik urren, bear dabenez bere eginkizunak beterik.

4. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 Aldentzeko baimena, bakoitzeko saildiburuari eskatu bearko dautso, eta bear-bearrez, zeatz eta idatziz ezarri bear da baimenaren iraunaldia, gudaritzaratuentzako erabagita dagoanari begira eta GUDAL-JAUPARI Gorenari buruz 8'en ataleko c) txatalak diñuana aztutzeke.

5. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 f) Batez be zaurituen ardura yagoko, are geiago zauri larria dabenena; eurari buruz, bear bada, bere bizia bera be il agiñean jarri bear dau.

6. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 Zaurituak, edozeintariko alderdikari dirala, eta arerioak dirala be, GUDAL-JAUPARIAK ardura bardiñaz yabon bearko dau.

7. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 k) GUDAL-JAUPARIAK gudal-eginkizunetan SAIL'aren ezaubidea ta yagokon maillakera erabili bear dauz.

8. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 GUDAL JAUPARI Gorenak, gogoarekiko arazoak egokien yabonda egon daitezan begira bear dabe.

9. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 c) Bere GUDAL-JAUPARIEN aldentzeko baimenak jakin bear dauz, geiegi ugaritu ezdaitezan, eta beti, aldendu danaren ordezkoa jarriaz.

10. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0010 Txapel eta bularrean ezkerraldetik, guztiak erabilli bearko daben GUDAL-JAUPARITZA ezaubidea onangoa izangoda: Pax Christi izki-alda zuriz: barrua gorriz dana areitz adarbi ezez baranoturik eta ikurdi itxuraz.

11. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Yardukizunak: Zer yagon bear dogu garbirik? Zergandik iges bearr dogu? Zer ez dogu esan bear? Nortzuei itzal-izan? Nortzuek dira gure nagosiak? Esastazuz Yaungoikoaren agintza batzuek.

12. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinistu bearr dana.

13. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0015 Eskatu bearr dana

14. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0020 Egin bearr dana.

15. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0024 Ilteko arriskuan autorrtzeko erarik ez daukanak zer egin bearr ete-dau?.

16. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0025 Arrtu bearr dana.

17. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0026 Bearr dan lez arrtu-ezkero, geure arimen janari ta Jaungoikoaren graziaren geigarri izan dakigun, ipiñia da Eukaristia deritxon Sakramentua.

18. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0027 Zelan egon bearr dau arimeak bearr dan lez Jauna arrtzeko?.

19. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0027 Jaungoikoaren aiskitasunean egon bearr dau arimeak, bearr dan lez Jauna arrtzeko.

20. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0027 Eta oben astunen bat egin dauanak, bearr dan lez Jauna arrtzeko, zer egin bearr dau?.

21. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0027 Oben edo pekatu astunen bat egin dauanak, bearr dan lez Jauna arrtzeko, autorrtu egin bearr dau.

22. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0027 Eta autorrtu-ta gero, azturiko oben astunen bat gomutara yatorrkonak, zer egin bearr dau?.

23. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Autorrtu-ta gero, azturiko oben edo pekatu astunen bat gomutara yatorrkonak, oben ori autorrtu egin bearr dau, edo Jauna arrtu baño len edo urrengo autorrkuntzan.

24. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Eta bearr dan lez Jauna artzeko, zelan egon bearr dau gorputzak?.

25. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Bearr dan lez Jauna arrtzeko ta orretan oben astunik ez egiteko, gorputzak baraurik egon bearr dau, gaberrditik eta jaunarrtzerarte ezertxu be jan eta edan barik.

26. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Zer bearr da sarri ta egunero Jauna artzeko?.

27. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Sarri ta egunero Jauna arrtzeko gauza bi bearr dira: Jaungoikoaren grazian egon eta asmo zuzenez Jauna arrtu.

28. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0029 Autortza ondo egiteko, zenbat gauza bearr dira?.

29. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0030 Autorrtza ondo egiteko, bost gauza bearr dira: azterrketa, biotzeko damua, onduteko asmoa, aozko autorrkuntza ta txarrto egiñen ordaña.

30. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Geruago, barriz, eragokunok irudirik begiratzeka egin biarrko dabez umiak; eta azkenik, edozein ittaun bakarri erantzun.

31. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Irakasliak inguruko zenbakijak banan-banan erakutsiko dautsez umiai, ta erantzun biarr-daunak erdiko zenbakija gettu ala kendu egingo dautsa erakutsittakuari.

32. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Iradu erantzun biarr-da, zenbat egiten daben baño besterik erantzuteka.

33. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Eta umiari, zenbaketu ala zenbakendu egin biarr-dauzan esanda, ingorreko zenbakijak unetxu baten erakutsiko dautsaz.

34. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Orrezkero, erdiko erreskadean 1 idatzi biarr... eta eskumaldekuan 0.

35. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 ¿Zer idatzi biarr-da, ba, erdiko erreskadean? ¿eta eskumaldekuan?.

36. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0060 ¿Zenbatzu urte dauz Josebe'k? ¿Zenbana sagarr arrtu biarr dabez?.

37. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0087 5ª. Gexua ikusten 7 bidarr jun dan osagiliak ikustaldi bakotxagattik 3 laurrleko ba'leskakez, ¿zenbatzu laurrleko emon biarrko litxakikioz?.

38. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0111 Neurri-arau aundijagua biarr-ixanezkero, unaztakija erabiltten da.

39. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Esaizu iru bidar abade jaunagaz batera; ta gero, bizturik jaunarrtzeko gogua, esaizu beragaz jaunartu-aurrian egiten daben otoi edo erregu eder au: Neure duineztasuna gora-bera artu biar dodan zeure gorputza, ezteidala izan, Jesu-Kristo, ene Jauna, neure galdumendirako; ta bai, zeure errukitasuna gaitik, gorputz-arimen jagola, ta euron osagarria artzeko.

40. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0167 - Burua, ankak eta
baita bere miña
ta echera bearko
zenduan mutilla
.

41. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 ¿Zer balijo dau zuri, baltz, gorri
Edo nabarr ixaiak,
Baldin ezpa-dau zer ikusirik
Orraz Euzkera mattiak?
Alde batera utzirik bada
Politikeri-nastiak;
Euzkereari danok zabaldu
Biarr deutsaguz atiak
.

42. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Erdi-billoxik ba dago bere
Jantzi biogu Euzkera
Erabilteko txukun-txukunik
Alde batetik bestera.
Jauna'k geuretzat emon euskun-ta
Euzkeldun onak ba-gara,
Guazen jantzi ta indarrtuteko
Biarr daunaz laguntzera
.

43. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Jon'ak gertuta dauko bere soña. Apala da:
janzki-zorrua, zapi zurija txindijaz ta
aldatzak igon eta latsak arin jauzteko
makil gogorra. Igande-janzki apañaz dago,
goturira dua ta goturijan apaindo
jantzi biarr. Besterik mutillak eztarua,
beste gauza-biarrik eztau-ta. Ben-benetan;
bere goguak gura-daun dana ba'lerua
berakin basetxia ta basua yoyakez
.

44. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Aldija bai-da. Aranan txadoneko joliak
zortzigarren orduba diragarr. ¡Jole orrek
iñoz-iñoz jo eban gaurr baxen ankerrkiro!
Alde ein biarr! Jon Mikel zutintzen da ta diño:
-¡Illoba: alde-egiteko aldija dok! Luzaro
berrentzungo eztokan txadoneko juale
otsenok une ertuna eldu yokala yigarrk.
Gure besuetatik ataretan bai-abe;
makalaguak eta indarrge gozakala,
eurai ezin eragon. Gure eskubide zarrai
jaramonik etxake, gu gozakan aulduben
bildurr eztozak-eta
.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Ganera etxaguntza onek eukazan sei solo lurlantzarako, ta basotxo bat, bedar, orbel, ota, ira, egur ta beste baso-etxean bear zirean gauzak zuzentzeko.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Ille bigarrenean, Karlosi begia oso sendatu orduko, etorri zan albistea, moroak sartu zireala Españan, ta ogeitik berrogei urtera bitarteko mutil guztiak, joan bear ebela gudura, aprikarrok, Españatik kanpora bidaldutera; Bizkaira arte etorri leitekezala, ta bizkaitarrak be joan bear ebela euren asaberria jagotera.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Txomin Txikik esan eutsan gudalarien nagosiari, zelan areek mutillak biak eutsen gorrotoa alkarri, ta aldendu bearko zireala alkarregandik gudu arazoetan.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ori da ama, nik egin dodan okerkeria guztia, zapladak merezi izateko? Zer egin bear dot ba, urte bitan kanpoetatik ibillita, etxeratu dan adiskide bat berbetara bajatort? Zoaz ortik erantzun?.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Bai, zoaz ortik erantzun! I ez azalako aregaz batu bear doana.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Nik ez dakit orain arte, guraso entzute andikoakandik, jauregi eder baten jaioa banaz be; baiña dana dala, orreek jatorriok, nire ustez, ez dabe ezer esan gura; gizabide ta egitasunak dira neurtu bear direanak, gizaseme ta gizalabetan.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Eladitxo neskatilla on-ona dok, baiña beragaz ezkonduteko, aita-amen baimena beharko dok, eta ori ez dok iñoiz lortuko.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Esan leikean Jaungoikoak ekarri ebala lau orduko eguraldi ona Josetxogaitik, berau biziratuteko egin bear zirean arazoak amaitu arte.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Onelango arazoetan orrelango gauzarik ezta bear izaten.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Olgetan be eztira gauza batzuk minean artu bear.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Beste bein, oraintsuago, Mungian gaisoetse bat bear zala ta badoaz bada indianuaren katanarruari gili-gili eragitera.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Aginbakok auxe erantzun eutsen: Ospitalik uritxoetan ezta bear arean.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 - Zuk, Pedro, apaldu egin bear zeuke.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Gero urdurialdi ori ibitu daiten emagarri bat artu bear izango dozu ta gaur arratsaldekoa aiztu, gaur beintzat.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Biarko, a! Biarko geuk, senarrak, maisuak eta neuk, emengo barri obeto dakigunok, asto andi orri zer egin bear dakon geuk erabagiko dogu.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 - Epiko ta Morrosko, biak, eroan bear leukeez ara ta luzaro antxe euki.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Orduan datoz su-lezako diabru gaiztuak lurra jo biarr daben etxe aren giltzakaz jaubetuteko, iñondiko jauspidiak arimiari ipiñita.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0033 Itxaropen onegaz pekatu geyago egiten jarraitu gure daben gaiztoentzat ezta aitu biarr epai au.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0033 Pekatarijak izan arren onbidetu nairik Jainkoaren Amagana zintzoro egapetuten dirianen aldez ulerrtu biarr dogu egija au.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 Jantzi bigaz etorri biar dabe bere opaz eskiñi daiguzan egintzak: gogo zintzua eta iraupena.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Oiñ prestau biar dira gaberdiyan, Urtebarria eldu deitenian, Zeru aitaita zar junari eskintzeko opariyak: katillu baten ollokiya, beste baten charriki-okelia, irugarrenian arraiña; onez ganera, kandela bi, iru usainzotz pebetes odoríferos de olor acre, eta paper ori zatibatzuk.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Gradu bardinekoak, len esan dodan lez alkarreganantz makurtuta, agur egiten dute; baia nagosiyagoari, lobak osaba-izekoari, ta ikaslak irakaslariari ta abar, belaunikotu eiñ biar izaten dabe.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Bigarren egunian gaztiak amamenera joan biar izaten dabe osabari (amen nebari, ta bizi badira lenengo aita jauna ta amandreari) urte-barrikariyak eroaten eta urte barriko agurrak eiten.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eta olanchik bardiñ egin biar dabe irugarren egunian suiñak euren aita ta ama indarrabakin.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Ai ene Jaungoikua! Juane koitadue! Nok uste ixan biar olakorik? Bigurtuko zara bertara barriro?.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Orduban eruan biar dautsozuz gauzatxoen batzuk, nire bijotzeko Juane ain txarto bixi ez dadin.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Neuk bañekik! Ugazaba galduta dabillan txakurra lez nayagok, nora jo eztakidala; aspaldijan etxuat euki lanik, eta etxaukuat nun sartu, zer jan, ta etxakiat zer egin be; augaitik zerbait emotia mesede egin biar daustak, gitxi ba'dok be.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Au dok ixatekua!... Onak gayagozak!... Ba, zeozer asmau biar yuagu, mutil; bestelan galduak gaituk.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Ik beti ixan biar betikua.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Lenengo azaldu eban lagija zer dan, onen jatorrija, bere biar-ixana ludijan, zenbat eta zelako onurak dakaskuzan, eta azkenez, zein goratubak ixan biar eben lagijak ikasi ta aztertuten dabiltzanak, baita eurak gorde edo jagoteko ixentauta dagozan gixonak.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 (...) baña zer-edo-zer esan biar eban ta, eskatu eutson Erregiña'ri mesedez ibilli eitela alde batera ta bestera areto artan; ibilli zan ba, ta Peruk esan eutson Errege'ri: - Jauna, gauza zalla da igarten... enago ziur; aruntza doyanian mutilla iruditzen yat, onuntzakuan ostera neskea.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Larri eguan baña gure Baserre, Errege ta enparaubak au ta ori ta bestia igarri egijala-ta asiko yakozala, ta bide onetan laster jausi biar ebala ikusten ebalako.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Markolbe'k, bakerik ixatekotan, egin egin-biarr ixan eutsazan gaztain opillak mutillari, eta bai Bertoldin'ek jan batxu bat be itzi barik.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Ekixu, orratiño, bakandereak eta nik tamal andi-andija dogula zu galdu biarr ixatiaz; baña, alan be, eta zeure onari buruz, zeuk nai dozuna baño ez-togu gura: atsedenez eta pozik urte luzietan alazo zeu bixi ixatia.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 - Ene jaun altsubok esan eutsen orduban Markolbe'k negarr-agiñian eztaukat berbarik ez-ta bijotz naikorik, neu gai enazalarik zubekandik artu dodazan mesede ta onegin gustijen alderako biarr dan lez eskerr egitteko; baña neure utsok Gustija-al-dauanak Berak beteko al-dittuz, eta eguno eten barik ekingo dautsat Areri otoitz egitten nire ordez oparo saristau zagijezantzat.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Iñoiz, esatez edo egittez, okerren bat egin ixan ba'dautsubet, edo, edozelan dala, biarr ixan dautsubedan itzalik edo lotsonik ixan ezpa'dautsubet, azketsi egidazube, ondo usterik eta obeto eziñian egiñiko utsak ixan dira-ta.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotzea aizkide lez arrtu al-izateko ¿zer egin bearr ete-da? Orretarako, eriotzeak nai ta ez kenduko dauskuzan gauzetatik, orain geure biotza azkatu bearr dogu; eriotz-aldian, gura-nai-gura ez, itxi bearrko doguzan gauza orreik, orain, geure aukeraz, itxiko ba'genduz, eri-otzeak gitxi ikaratuko ginddukez.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 ¿Eriotz zoriontsua euki nai zeunke? - Egin dozuzan gaiztakeriakin zeure gogoari ezarri dautsazuzan orrbanak garbittu egizuz: lenen egin bearr dozun lana, orixe da.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0176 (GAL. V, 17) diño deun Paulo bialduak eta berak ezpa'liño be, geuk geronek dakigu, ta augaitik, aragiaren griña gaiztoai jarrki ta aurrka-egiteko, ernai, gertu ta bizkorr egon bearr dogu.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0177 Beste edozein gatxeri lez, oneri be lenengotxuan osakaya imiñi bearr dautsagu, gatxak aldi luzeagaz inddar arrtu dagianean, osakai billa asteko beranduegi izaten da-ta.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Hamburg'ora juan biar dot neuk-be: an eunetarik bost eidira korkochak.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Atzenean guztiz ilundu zanean, asarratuta ta sakelak utsik yoan bear izan eben etxera.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yardetsi eutsan Kalistrok: Maipatxo, etzenduan olangorik egin bear; ¡guriñez bidea igurdi ta gaztayak bilinbolaka menditik bera yaurti! ¡Onangorik!.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Bai, Kalistrotxo, alantxe izan bide da; baña lendik esan bear zeunstan.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ez ba, Kalistrotxo; ori be lenago esan bear zeunstan.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 3. Jaungoiko bat eta iru notin dirala, Jaungoikoa guretariko bakoitzaz arduratzen dala, guztiok Aita Goikoa'ren seme gareala ta anai legez alkar maite bearr dogula, Jaungoikoa'ren naya bete bear dogula, eriotz ostean guztiok epaituko gaituala ta bakoitzari irabazi dogun sari edo zigorra emongo dauskula... egi guztiok Jesukristok irakatsiak dira.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 5. Nai-ta-ez egin-bearrekoak: Latari edo lege-gizon batek itandu eutson beñola Jesus'i: Irakasle, zer egin bear dot betiko bizitza jadesteko? - Jesus'ek erantzun eutson: Zer dago Legean idatzita? Zelan irakurten dozu? - Latariak esan eutson: Zure Jaungoiko Jauna biotz-biotzez, gogo-gogoz, adore-adorez ta adin-adiñez maite egizu; zure lagun urkoa, barriz, zeure burua-aña.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Gitxitan izaten da maikoa naikoa, bear dan baño lagun geyago maira batuten badira.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Ta presidentetasun oregaz eztakigu zeinbat garantien kontu emon bearko daun berak; baña berari ez ei deutsie emongo, garantion yagola-bearragaitik, urtean aloger bat baño geyago.

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Au entzun daunean, Txitxu gurea, txistua baño ariñago, neure idazmaira (eskritorioko maira) yoan da, papera ta arkatza (lapiza) bear dituzala ta.

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 -¿Zetarako bear dozak papera ta arkatza? - Kontuak atarateko.

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 Denpora gitxiago bear izan dau Txuri gureak Maura berorren ganeko eritxia emoteko.

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Ta ¿nor da kapas, diño Txitxuk berak, Azañaren aurrean, sardana-yantzan ez beste edozein yantzatan, bere arpegiko garauai begira yantzan serio serio ez erdi- serio yarduteko? Alkate kaiku orrek, iñor orretan iminten asi barik, berak egin bear leuke pruebea.

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Comuniñoco Sacramentu guztiz santuan artu dozun esquero Jesucristo gure Jaunaren gorputz eguizcua, emon biar deutzazuz esquer andiyac Jaungoicuari, berotzen dozula zeure deboziñua pensamentu santuacaz, ta batez bere Jesucristo gure Jaunaren pasiño ta eriyotza santua gogoratuaz, berac Sacramentu santu au jarri ebanian, aguindu eban leguez.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Zeruco Jaun onegan euqui biar dozu icharopen andi bat, maitetuagaz bera gauza guztiyen ganetic, ta maitetu gura dozula, zeruco zorioneco guztiyac maite daben maitetasun guztiyaz, escatzen deutzazula emon daizula betico gloriya bere erruquitasun andiyagaitic, baliyetan zariela onetaraco Mariya Birgiña guztiz santiaren bitartecotasunaz, ta zeure santu artuen bitartecotasunaz.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Jaun Jaungoico-au da arimiaren oguiya, ta beste janariyac gorputzian eguiten dabiena, auxe berau eguiten dau ariman, biar dan guertutasunagaz artu esquero, beragaz bat eguiten da, berac daucana leguez esanda; da sua leguez, atarateco biyozetic, araguiyaren su ta berotasunac amatauco dabezan su garrac.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Biarco bazendu, ¿escatzen deutzazu Eleiza santuari? Erantzuten dau gueixuac.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Bardin, Jaungoicoaren urrengo, gurtu biar doguzala berarizco gurmenaz, Mariya Birgiña guztiz santia, ta santu guztiyac, baliyetaco euren bitartecotasunaz, jarizteco Jaungoicoagandic erruquitasuna guretzat, ta alan gurtu biar doguzala Cristo gure onaren irudi,(...).

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Arima garbiyaz artzen dabenai emoten deutza, esconduac euren bizitza guztiyan nai ta nayez eruan biar dabiezan gaiztasunac goitu, ta cristiñau esconduen equinpide ta zereguin guztiyac betetaco graziya.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Beguira bada, zetara suzendu biar dozubezan zeuben eguiquera guztiyac.

107. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Asquenez ipinita dago Escontzia, araguizco atseguin loyac quentzeco, euquiric guizonac bere emacumia, ta emacumiac bere guizona; ta au daguana leguez laquetuta guisonaren argaltasunari, ez dozube, gura izan biar atseguin utza escontza santuan, ez billatu bere atseguin au beretic campora, ez da bertan bere, sacramentu santu onen asquena galazoten dogula,(...).

108. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Arranondokoak elizatik urtebenean, kai-aldean gelditu ziranak asi jakoezan albistaritzan: nasara sartu zala potiñ bat, geienak agiri zirala aizebeko aldetik, estu, baña oso urrian; batzuk Getariara, Donostira edo Pasaira sartu bearko ebiela, albaeben.

109. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

110. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Ta deadar, garraxi ta txillioak egiten, ¡orretantxe ziran ba eurak mutillak... edo emakumeak! Utza bear izatebien aserratzeko, ta aserre egozanean, entzutekoak izaten ziran euren destañazko esanak... edo ez entzutekoak, ikusgarria euren gorputz, buru ta eskuen eragiñ aukerazkoa.

111. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Jaki barria ipiñi bear, da ipinten egoan bitartean, ¡arutsagoko lagunak karraspio andia eskuetan...! ¡Añaniñuena!.

112. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 ¡A, ze janaria, ainbeste gizon andirentzat! Lapak eta mangoliñoak egozan ugari, ta besterik ezean, lengo arlotearena esan bearko:.

113. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Oñetako barri batzuk jantzi bear dituan ume baten senera egon zan gau guztiau opari orren gomuteagaz.

114. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Batak eta besteak Diputau edo orretariko agintari izan bear ebalata, erri guztia nastau dabie: jakingo zenduan.

115. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jatorrizko obena kendu ta seintxoak zerurako bidean jarteko, ugutza bear bearrekoa dan ezkero, ta ugutzera, bateatzea, orren erraza, ta jaio-parrien ilteko zoria ain urrekoa, kistar orok gazte-gaztetxotatik ikasi bear genduke ugutza emoten.

116. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Zorion orrera joteko alegin egin bear.

117. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Zorion ori eskuratzeko, egin-alez, saiatu bear.

118. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Orretarako, nai-ta-ez, iñoren laguntza bear.

119. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Menbetasun ori, burumakurtze ori, Jaungoikoa Jabe oso ta gorengo Jaun dala autortze ori, erakutsi be egin bear dau.

120. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Beraz, gizonak gizonki jarduntzeko, gizonki ibilteko, Jaungoikoa'ren legez ta arauz ibili bear.

121. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 d) Obenaz garrbatu (damutu) ta Jaungoikoa'gana biurrtzea beti ¡gero! eriotz aldirako lagatzen dabenak, itxaropen aurrka geyegiz oben egiten dabe; itxaron bearr eleukiena, itxaroten dabelako.

122. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 a) Zerua ta ara eltzeko bearr ditugun Jaungoikoa'ren eskarr ta laguntza itxaroten ez dituanak, gitxiegiz edo itxaron bearr leukeena itxaroten ez dabelako, ausi daroe itxaropena.

123. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 Gure obenak asko ta izugarriak izanarren, itxaropenik ez dogu galdu bearr.

124. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 Oben-egin aurretik, Jaungoiko zuzen zorrotzaren bildurr izan bearr gara; oben egin ondoren, bere errukian itxaron.

125. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 - Eskaña norberaren olde osoz egin bearr ete da?.

126. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 - Eskaña norberaren olde osoz egin bearr da.

127. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Eskañi aurretik ziñez yakin bearr da, ba, zer dan eskaintzen dana ta, zelanbait beintzat, eskaintzetik sorrtzen diran bearrkunak.

128. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 - Eskainkizuna ona ta egikorra izan bearr ete da?.

129. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 -Eskainkizuna, ona ta obeago dan zerbait eragotziko ez dauskuna, ta geuk al doguna, izan bearr da.

130. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Geuri dagokigunez, ona ta alderantzikoa baño obeago izan bearr da.

131. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Kistarrok, orratiño mingañean Jesukisto'ren gorrputza arrtzen dogunok, autuetan begiratuak eta lotsatiak izan bearr dogu.

132. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Gurasoak eta ezkonduak, batez be, arduraz ibilli bearr dabe seme-alaba ta gazte arrtean oneilako auturik egundo ez aitatzeko.

133. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Norbera gexo izan edo eri-etxeetan jarduna izan bearr da, ariguri oneik zeinbat etsiten dituen gexoak jakiteko.

134. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 ¿Cer izango zan beste bere amodioaren ezaupide andiagoren bat emon baleutse? Eta eguin eban orrec, gaiztoeenac euren senetic atera eta itsuturic leguez ichi beebazan arguiaren indarrez ¿Cer sentidu eta eguin bearco dabee, amodio au sinistu eta ezagutu dabeen semeac eta adisquideac? Beronec bada urten eraguiten deutse euraccanic eta jarten ditu mirarituac eta surtuac, alaco euren barruan eta gogoan darabiltzezala, Jaungoicoac gauza escutu oneec aguertu, edo misterio andi orreec ezanerazo edo sentierazoten deutseezanean.

135. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Bere irabazi gustiak txiroentzat ziran, eta biziteko bearr ebana otzaratxoak egin eta eleiztarrai zalduta ataraten eban.

136. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0174 Ez euqui, ene semia, chiquitzat gauzaric, zucenduten danic Jaungoicuaren gloriyara, edo zure salbaciñora: alan bada, ardura andi bat imiñi biar dozu gordetan Jaungoicuaren legueco mandamentu santuac, Elessa santiarenac, eta ceure guraso eta nagusiyagûen aguinduac, erantzuten arin ceruco dei ta arguitasunai; ez galduten eraric chiquiyenic ceure arimia aberastu eta, ceruco bidian aurreratuteco; arimaco areriyuen esetsiyai, eta ecandu charrai asieran yarqui eta gogor eguiteco; beguiratuten deutsezula gauza oneei baliyo andicuai leguez.

137. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 Batzuetan ez dauca biar dan eruapen eta pacienciyaric gauzaren bat oquer yatorcanian; beste batzuetan nastetan da bere gauza oneetan, bere buruaganaco amodiyo bidebagacoren bat, edo gogua yuaco beste gauzaren batera; edo aurquituten da astun, narras eta nagui.

138. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 Ogasun, aundikigo, dedu, aizkide ta aide oro asagotzen zituzten: lurrekotarik ezer ez zuten euki nai; bizitzarako bearr dana ere ozta arrtzen zuten; soinsorozkuna, bearr zanean ere, gogait zitzayen.

139. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Ni naiz egin bearr dezun bidea, ziñetsi bearr dezun egia, itxaron bearr, dezun bizitza.

140. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Ondo ala txarto, gitxiegi ala larregi ala bear dan bestean barregarritu ete dodazan, eztakit neuk eta... eneizu esan.

141. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 Olan eztok erantzun bear.

142. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 Eta eztok bear asarrerik.

143. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0081 - Iri bosteko bat ezeze, amaseiko bat be emongo neuskik, euki egin bear emoteko ze.

144. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0113 - Euskera garbia egin bear dala ta or zabiltz tximiztak arturik.

145. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 ¿Entzun dozu? Nik ointxe bear dodaz orrek amar ogerlekook, eta ekazuz ointxe, onean.

146. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 Kontzek, bere lagunak, uste eban umearen azarritasunari txarto eretxiagaitik ixildu zala, ta agiraka egin eutsan umeari... ez deiteala izan larregiko urtena... zarrai moduz berba egin bear yakiela....

147. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Mandazain mokor-astunak eurai obeto iarraitutearren, kortan sartu ta iru mandoetatik bizkorrena azpiko laguntzat artu eban: onetarako ezeban oinkadarik galdu bear izan.

148. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Geroago ta ariñago ioazan, alkarren leian eritxi baten, baiña bera konturatu baga: Auria-ko bide medarretik Arrupaiñen zear, Leako zubitik irago bear izan eben Oleta atzean isteko; eta aingiratako toki arek beren etxeko zurkuluak baizen ondo iakiñarren, ezeban ezautu ez etxerik, ez ibairik, ez zubirik, ez olarik.

149. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Emakumiari biyotzera begiratu biar yako.

150. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Eta zueri antxiñakuena esan biar yatzue: Atorra zaar da prakerre, asarre nintzuan bart bere.

151. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Euk egin biar dona burua bat txikiyauagaz, ganera mutilla berau izanda? Euk? Urdailla baiño begiyak andiyago daukanazan yatun orrek?.

152. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Ara, ba, ene andrea; zugana zek ekarri nauan jakin erazo bear deutsut.

153. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 - Ene jaun altsuok esan eutsen orduan Markolbek negar-aginean ez daukat berbarik ezta biotz naikorik, neu gai ez nazalarik zuekandik artu dodazan mesede ta onegin guztien alderako bear dan lez esker egiteko; baiña neure utsok Guztia-al-dauanak Berak beteko al ditu, eta eguno eten barik ekingo deutsat Areri otoitz egiten nire ordez oparo sariztau zagiezantzat.

154. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Iñoiz, esatez edo egitez, okerren bat egin izan badeutsuet, edo, edozelan dala, bear izan deutsuedan itzalik edo lotsonik izan ez badeutsuet, asketsi egidazue, ondo usterik eta obeto eziñean egiñiko utsak izan dira-ta.

155. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Beraz, egiazko krristaua izan nai duanak, karidadezko lanak egiten alegiñ aundi bat egin bearr du.

156. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Gure lagun urrkoa neke edo prremiyan arrkitzen bada, guk ari, al izan ezkero, lagundu biarr diogu: osterontzean, gere eginbiarretan uts egingo degu.

157. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Orain bada: lagun urrkoa zenbat eta neke edo prremi aundiagoan arrkitzen dan, orrduan da geyago berari lagundu biarr diogu.

158. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 E. Gorroto izatia pecatua bere esaintasunagaitic, edo bere bidez zeruraco escubidea galdu dabelaco, edo infernuan beti erretan egon biarco dabelaco.

159. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Astutia bere erruz izan espazan, bai Jauna; baña aguertu biarco dau urrengo confesiñuan, asturic ichi ebana.

160. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 I.¿Eta ichico baleu esan bagaric lotzaz, bildurrez edo maliziyaz, edo ezpalerua biar dan damutasunic, ez propositoric, ¿zelango confesiñua eguingo leuque?.

161. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Confesiño deunguia ta barriztau biar dabena, salbauco bada.

162. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

163. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Baña jaquin bedi: a) Eztirala olango caltiac beguitandu biar erraz, batez be autor-entzuliari jagocon aldetic, lendic norberen buruan icusi ezpada gach ori; eta olango aldijetan, al izanezquero, beste autor entsule bat billatu biar dala, berari guztija aguertu daguijogun.

164. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 b) Baita be, olango ezer ichi al-izate aldijetan autormena eguiteco biar-izanen bat euqui biar dala; esateraco, ez bacarric zer-esan andi baric comuniñua edo Mes-emotia ichi ezin leiquenian, eta Pascuaco conpesiño edo comuniño aldijaren azquenac orduanche estututen dabenian, baita be egun osuan osteranchian erru astunaz egon biar balitz eta olango enparuetan.

165. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 c) Olango aldijetan eguin leiquiana da; edo aguertu pecatua, izten dala caltia ecarri leguijan pecatuaren albo edo zerzelatasuna; edo guztiz ichi pecatu ori: eta bigarren era auxe dirudi obia biar dan ixiltasuna jagoteco, eta baita autor-entzuliaren aurreraco itaunac aldenduteco.

166. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 d) Guero beste olango bultzagueiric ez agertuteco eztaucagunagaz autortuten (conpesetan) garian lenengo aldijan, esan biar dira asturico ta olango bultzaguei zuzenacaitic esanbaco pecatuac.

167. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Zer ba, ¿ez ete da aguertu biar, pecatu-laguna ezautuerazo baric, esan ezin leiquian pecatua? -1.ampdeg; Norberen erru ariña, edo lendic esan da daucagun astuna azaldutiarren ezin leique iñoren erru astuna aguertu on ugarijen bat norberari ezpajatorco, esateraco, baque guztiz andija.

168. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 -2.ampdeg; Guei biarra bada, lenengo billatu biar da, erraz al bada, pecatu-laguna ezaguna echacon autor-entzulia; lagun urco edo gueidiaren izen-ona ezin loitu leitelaco bultzaguei zuzenbaric.

169. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 -3.ampdeg; Guei biarra dala, norbait eldu ezin bada erraz pecatu-laguna ezauna echacon autor-entzuliagana: batzuc diñue aguertu biar dala; beste batsuc ichi leitela eta ichi biar dala, pecatu-laguna ezautu-eragiten daben pecatuaren zerzelatasuna, beste autor-entzule bat aurquitu daiten arte (Busembau, Baller. P. etc.); orregaitic, ba, erechi bijoc daukezanezquero euren aldecor eta eusliac, olango pecatua nai esan nai ichi leite.

170. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 5. (t.ampdeg; I. pag. 293). Pecatu dudacuac confesadu biar dira dudacotzat, guztijac bere conciencijan daucazan moduan.

171. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Onegaz esan gura bada, dudan egonic eguin daben ala ez, eztala conpesau biar ziertutzat, ondo esanda dago.

172. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Baña, itanduten dot ¿aguertu biar dira pecatu astunac eguin ete diran eztabaidan egonezquero?.

173. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

174. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Eguija da cristotar ascoc eztabela gueidia edo lagun-urcua anaitzat artu ta erabilten; baña osagueya ipini biar da Elizamaren esanac ondo eguitian, eta ez, ezelanbe, itzulazmendun eta odolguirodun anaitasun orretan.

175. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Erraz aituco dozu alanche izan bear dabela: bada urlija da aita edo abadia; zendija lur-bazter edo bacaulqui baten jaubeguei; berendija autetsi dabe zereguin ataraco, edo onec irabazi dau saribat, eta era onetan beste guei ascotan bardiñezac gara, batari bai ta bestiari echagocazalaco.

176. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0031 Baña, edozeren aurrez, zenbateko atsekabia izango ete-zan Ama Miren Deunarena, bere Seme atsedengorra il-obijan lurralduta laga biarr ebanian!.

177. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 Txarra izan ezkero barriz betiko nekeetan inpernuan egon bearko ebala....

178. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Yantokian, yan bear ebana geldiroegi ta ariñegi barik yango eban, besteen mosuetara begitu barik, eta irakurten zanari adi.

179. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Eta lauretarte onantxe egin eben, lauretan ba yentea autortuten etorren eta autorleak etortean, zaintzallerik ezan bear.

180. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 E. Artuten badogu bear dan prestaeracaz izan dedin gueure arimentzat mantenimentu edo janaria, ta gueitu daigun gracia.

181. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 I. Celan eldu bear da altara aurrera?.

182. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Orduan bateatu bear dau ondoen daquianac, ta ezpadago beste ondo bateatuten daquianic, gurasoac baño, bateatu leique onec eceren calte baga.

183. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 E. Alangoan esaten da: Bici bazara, nic bateatuten zaitudaz Aitearen, ta Semearen, eta Espiritu Santuaren icenean , ta esatean ezarri ura, ta ur bedeincaturic bear bestean eta erara ezpadago, edocein ur garbiagaz bateatu bear da.

184. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 Jaungoicuac emon daigula bere graciya, eta guero betico gloria. Amen. Aita guria ta Abe Mariya. Orain errezau biar, da, biotz guztiyaz. Acto contriciñicoa.

185. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 Nere Jauna eta Jaungoicua, gueure icharopena dago ceugan, eta zuc emoten dozu bere demporan yateco biar doguna.

186. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Ondason guztiyen emollia, eta gueure Jauna; ceure escuetatic artu, eta yan biar dogun guztia zuc bedeincatu eguizu, Jesucristo zeure Semiagaitic: Aita eta Semiac, eta Espiritu Santuac guztiyoc bedeincatu gaguiyezala, eta bere gloriaco maira betico eroan gaguiyezala. Amen.

187. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta bere zikoiztasuna estaldutearren esaten eustan: Txo, abadeak yan-edanian gartxu izan bear ddoek, eta nik ez ddoat geiegirik egiten besteak lez.

188. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Egunokaz kanpotik yan doat, baiña aurrerakoan beste eraz yokatu bear ddoagu.

189. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Ezeben geyagorik biarr-ixan.

190. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Bertan sarrtuteko aberrtzaletasuna ataz itxi biarr.

191. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Auteskunde-aldijan autarrkija aberrtzalien aurrka dagozanai emon biarr.

192. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0005 Egun gustijetan esan biardan Oraciñua.

193. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Beste gertapena biar dana da urkua, ta lorrtzen da berau:

194. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Ameari seme dan danak, senduak eta makalak eurak gexo-aldijetan lagundu biarr dautse-ta.

195. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Eta jarratu, esaten dozula au: Neure Atta ta Jauna: opaltzen dautsut gogorapen au, ta itxoten dot emongo daustazula biarr dodan eskarr ta urrkaspidia bera ondo egitteko.

196. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Onen ganez, ni bestatariko araso nekez arrtian nabil, eta neure zoritxarrez, neure guraz ixan ezarren, ez daukat idaztirik onelango lanak biarr litxakian lez egitteko; baña onek eta orrek eta beste onango gauzeak be ez daustela guztiz eragotziko ustetan dot gixu laburren batzuk eskintzen neure Amearen pizkunderako.

197. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Il biar-dogu, noz-edo-noz....

198. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Bestelan, bai, esan biarr dogula: ¿zer esango daust Jaungoikuak, azkengo egunan?.

199. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 ¡Nekarrtzen da neure aldez, zimaurr zatijaren aldez; antzinatik, barrendijan egon biarr leuken aldez! ¡Irallaren aldez, iltzen da...!.

200. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Euskeraren izpiakerari buruz, aspaldian ainbat lan ederr egin dira; baña sail au osoro azterrtu ta ondo ezagutu orduko, oraindik euskalariak ekiñaldi garratzak egin bearr izango dabez.

201. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Gure izkuntza onen izpiakera; osoa ezagutu ta irakasteko asmoz lan-egin daben euskaltzaleak, benetan txalogarri dira: gauza ezkuturik asko erakutsi dauskuez, eta onako lanetara zale diranai, bidea idegi dautse; baña izpiakera osoa noz-edo-bein ezagutu nai ba-dogu, gai bereziak arrtu ta atalka lan-egin bearr dogula deritxat.

202. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0086 Txaunera sarrtzeko illobija zapaldu biarr.

203. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Olerkari diranak errittarren bixitza mattatu-eta euren nazte borraztietan alde-ixan biarr dabela, Goethe ospetsubak esaten eban bai?.

204. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Arrañak ontziratuten diranian gixon esi ayek agertuten daben poza ezta ixaten txikerra, ez, baña sarri umientzat ogi barik egon biar ixaten dira itxasuaren zabelak sarratuta edo egoten diralako.

205. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Nik asko-asko egin gura neukela Aberri laztanaren aldez eztaukat esan-biarrik; au dala-ta be, neure indarr apurrak ondo dezaudaz ta bai-dakit gauza andirik ezingo dodala egin.

206. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 -G azken igidina bein be ez dalako nai ta ez aldatu bearr zan; baña -d-, ren bideari jarraituaz, geyenez -t zegaitik, egin dan ez dakit eta ezin esan negi!.

207. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0597 Iñoz be ez dala aldatzen esateko nengoan: baña " Euskalerriaren alde "n irakurri dodanez, Ormaiztegi`n " elgoen, elbarren " esaten da-ta, gitxitan baño ezpa-da be, aldatzen dala autorrtu bearr.

208. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Nezakuban -ordez, nezaguban edo nezauban ixan-biarr: portazun -ordez, poztasun: iñazduban -ordez, iñarduban: Lenengo ingoski erdijaren azkenerantz irakurri onela: Jai-eguna zala-ta, Ramuntxo'k, Eskarrdunaren neba Arrotxubak, jaupalburubaren laguntzalle dan jaupari gastiak, eta beste batzuk pelota-partiduba atonduten dabe.

209. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Irakurri, ba, beste onela: Ezta ottura euzkotarra; beraz euzko-otturak erakutsi gura diranian, ezta ottura ori antzokira eruan biarr.

210. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Errliak egazka duazanian zaratia, eztago ondo; edo errliak egazka dagijen zaratia edo errliak egazka egitten daben zaratia ixan biarr.

211. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Ederrto eretxi geutsan; Euzkeldunak geure arrtian alkarr attu ta lotu biarra dogu.

212. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Eztaukagu Urrutia ta Lande abeak ixentau-biarrik.

213. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Idoro biar da ba alegiñez ikurr-egizkua, ondo tokijari ta gauzai begiratuta ta gero toki bakotxan albo ixenak itanduta, illuna argittu dagidantzat.

214. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Toki ixen beñenak, bier dan beste azterrtuta.

215. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Ori zala-ta ba, Kepa Deunak, txukun eta garbi eukan, lasterrtxo egin biarr eben batzaldirako gertauta.

216. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Ereslarijen lotsabakokerija ikusita, Kepa Deunak bere buruko ule banakak atara biarr ebazan, lotsa bako areik andik zelan bidaldu asmau ezinda.

217. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Botaziño edo auteskundeak zer izaten dira askotan, zoritxarrez? Erriko agintari eta zaintzalle onen onenenak billatu ta aututzea? Bai zera! Ori izan bearr leukie baña ¿ez ete gagoz ortik egunian egunian urrunago?.

218. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0222 Baña lo geyegi kaltegarri da: guziak berdin biarr ezpa-dute ere, geyenentzat zorrtzi bat ordu naikua dira.

219. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0222 Gabez lo-egin biarr da.

220. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 Osasundunak lo-gurarik gabe oeratu biarr eztu Esnatuta oyan egon ere ez.

221. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0086 Euzkotarrok zer egin biarrko geuken... txorijak eta uñak erakusten dauskube.

222. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Ez; eztot uste izan biarco nenduanic, ezeguan aiñ charto.

223. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 Luzaro jan baric ezin egon dirinac, esateraco, seindunac nai bularreco umiac dauquezanac; eta esquecuac izan ez arren, barau eguneco jatordu nagosijan, baraua gordeteco biar leuquen beste jan ezin dabenac.

224. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 Eztauque obligaziñoric barauric eguiteco: nequezaliac, achurlarijac, arguiñac, ireltzeruac, arotzac, errementarijac, zapatarijac, oquiñ edo panaderuac, bidaldi luze bat oñez eguiñ biar dabenac, eta beste onen antzecuac.

225. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Griña onec oquerreri guztijetara eruaten dau: Diru asco biar daben leguez, eruaten dau marroquerijara (tranpara), ostutera, lapurretara, ta bidebagaquerira.

226. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Orretarako idazti osoak bearrko litzakez; emen esango doguna ba, iraizean egindako zirriborro bat baño ezta izango .

227. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Mendieta abak diñonez sendatza emoten ebanean, mitrea kendu eta aita besoetakoak alde egin bearr izaten eben, naikoa zala adirazteko.

228. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Bere bizitza ta gizatasuna bearr dan lez goraltzeko, gizon yakitunenak be aldi asko bearrko leuke.

229. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

230. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Baña bere idazti ederrak, iraizean baño ezpada be, irakurri dituanari, min emongo dautse, neuri min emon eusten lez, Oñate'ko Eusko-Yakidi-Batzarrean, izlari bikain bateri entzun neutsozan itz oneik: Gai onetzaz, eta naiz ta bat baño geyago arrituta itxi, neure aburu zintsoa agertu bearr dot: Gure erriko euskaltzaleen artean, ondiño be, Astarloa'k daukon eragipena, gure ikaskuntza, gelditu eraziteko ziotatik bat izan dala.

231. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Andiki, aberastasun eta agintari gustien aurrean eragospen gustiak azpiratuta, atxurdiñezko irudi bat ondo irabazita daukon , Zumarraga durangotarr goragarria, egi ta zuzentzaren aldez bizia emoteko gertu ikusirik, bere endakide izateak poztu egin bearr gaitu.

232. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Ondasunai buruz, artzea baño emotea zoriontsuago zala esan eban Jaunak: baltsazaleak iñorena artzeko beti dagoz prest; eurenik emoten ondiño eztabe ikasi, eta Jaunaren Irakaspenak euren alde dagozala esateko, benetan lotsa gitxi bear da.

233. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Lenengo kistarren artean ondasunak guztientzat zelan eta zegaitik ziran, liburu orrek berorrek adierazten dausku, onelan jarraituaz: Aen artean lander edo beartsurik ez egoan iñor be, bazter nai etxeen jabe ziran guztiak, ondasunok saldurik, orrein ordaña ekarri ta apostoluen oñetan ipinten ebelako ta lander bakotxari bear eban beste, ortik emoten yakolako (34-35).

234. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Sendiko, familiko buruari beste enparauak laguntzea ondo dago; baña ama ta umeak lantegira joan bear izatea, txarto.

235. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Gudua amaitu zanean, zelan edo alan berbiztu egin bear zala-ta, banandutako atal batzuk batu ziran eta enderritarteko Alkargo-Batzarren izenaz, Amsterdan'en daukoz bere erdoki ta egoitza.

236. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Errusi'n jazoten danak, begiak idegiazo bear leuskioez langille guztiei.

237. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Geitze orren iturri be ugazaben domua ta beargiñen lana, biak batera izan dira-ta, lanaren tokamena be jaso ta goratu egin bear dala begien aurrean dago.

238. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Au be zerbait baño geyago da; baña alogeraren goratze au garatzak bere irabazkietan lortu dauanaren neurriz egiten eztalako, gizartelari askok gitxiegi deritxoe, eta langilleai, alogeraz gañera, garatzaren irabazietan be euren tokamena izentau ta emon bear litzakiela uste dabe.

239. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gizon bakotxak zerbaiten jaun ta jabe izateko ta bere ondasunak jarauntsiz ondorengoai izteko daukan eskubidea, bere erroetan beintzat, osorik eta ikutu barik jagon bear da - diño XI Pi Aita Santuak.

240. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Eskubide bikoitz ori, gizarte osoren onaz batu ta alkartzeko bear dan bestean, neurrira ekarri bai, gizarteko agintariak ori egin dagikie; baña errotik ebagi ta zearo kendu, ezelan be ez, gizartea baño lenagokoak diran gizon bakoitz eta sendi bakotxaren errayetan sortu ta erneriko eskubidea da-ta.

241. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Eta XI Pi Aita Santuak be argiro diño: Baña azaldu doguzan artezkunde ta obariok gizartean sendotu ta tinkatzeko, zuzenbideari lotzaiki bikaña dan maitasarrea ezarri, erantsi ta gañeratu bear yako.

242. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Ziñez, zuzenbideak beragaz dakartsan eta bidegabez bete eztiran eginbearren ordain eta ordekotzat, karidadea bein be ezta etsi ta euki bear; baña gizon bakotxak, bereak dituan eskubide guztiak lortuko ba'leuz be, oraindik karidadea'rentzat egiñenik asko geldituko litzateke.

243. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Lekaretxian, otoyaldi luzia amattutakuan, idazti zarrak arakatuten buru-belarri ekin dautso, ¿bai?, ta orain atsañalditxuba (deskantsuba) biarr.

244. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Lekaretxeko geldi egon biarra gogaikarri yakona, nolan zoruntsu ixan, gero, betiraun neurribakuan?.

245. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Illunabarra da, barriz, ta lekaretxera egin biarr.

246. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Bixi-indarr ori emoteko, euzkerea jakintzearen jauregijetara sarrtu biarr dogu, jakintza-gayak euzkeraz erabilli ta azterrtu biarr doguz.

247. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Jabe bakar batek
neurtuko dizkin bigar aundi ta txikiyak:
zabiltzate lasai
gaur zeren galtzagorrirekin,
onen leziyuak
entzun-t-egiñaz gordin-gordin...
Gero,
Gergori, gerokuak;
noizbaitian eldu biar azken kontubak!
.

248. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Zakurrak bezela atera ta kito! A, gizonak berekoyak dira, (oldozkor) Berekoyak...? ala ote dira ba? (Aldatuaz) ez, ez... tira... ezagutu bear da gizonak bere negoziyo ta eginbearrakin oso lanpetuak ibiltzen dirala, e?... Tomax'i ere ori bera gertatuko zitzayon gaur; egun abetan zoratu bearrean bai dabil.

249. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0069 Gaurko jayak ikusita ori dionanean... barkatu bearr didan, baño ganbara ortan zerrauts geitxo daukanala esateko gogoak zetozkidan.

250. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Nai t-ez
aitortu bear diñat
asko tokitan dantzak
ez dirala garbiyak:
alkarri eldu
katez bezin estu,
onela ibiltzen ditun an neska-mutillak
.

251. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Egiz
kantatu genezake
euskaldunak gerala
dantzik onenen jabe:
doñu eder au
len ala zan, ta gaur
doñu guziyen gain jarri bear litzake
.

252. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Ito-bear da sukalde ortan.

253. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

254. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Tomax beintzat ez da xamurra poltza askatzen, nik asmatu bear izaten ditudanak xox batzuek ateratzeko! Lengo egun batean Donostia'n oñetako polit batzuek ikusi ta erosteko ziltzaldi biziya sartu zitzaidan.

255. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Azkenean Tomax azaldu zan... o...! Tomaxito... auxe izan zan nere biotza dar-dar jarri zuana, Tomax, Tomaxito... auxe izan zan gaur urtebete aldare aurrera eraman ninduna... gaur urtebete...(Zaputz antzean) gaur urtebete bai, ta Tomax gogoratu ez! gizonak orrelakoxeak dira, bein ezkondu ezkero ez dira ezertzaz gogoratzen, (Asarre) noiz ezkondu ziran ere ez! xurikeriak beretzat bakarrik nai izaten dituzte gizonak, ezkontzako urteurrena bezela Tomax'ek egin bear zizkidan ba gaur neri, ezta? Ba, ez, ezerrez...

256. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 Baña gizona, ¿zure erretratoa ala besterena bear dezu zuk?.

257. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 DARD.: Ez... ez... Esan zaidazu noiz egon bear detan geldik, eta egongo naiz.

258. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Orrela izaten dirala? Gañez egiteko guchi bear diat ba orainche... Danak ankaz gora botata joango neok, eta or geldituko zerate etorriko diran alproja guziak erretratatzen.

259. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 MOSK.: ¡Et... et...! Polliki, polliki... Au, konkor gabe atera bear dezu; au, bi begiak irikita dituala... Ta ni, moskorrik gabe.

260. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 MOSK.: Dantzan erretratatu bear gaituzu.

261. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 TOMAS: Nere kuadrilla erretratatu bearko dezu.

262. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: Gure Joakintxo, buruz argiya izan bear dula, nai ta naiezkoa da; beztela, atzetorkia ¿zertarako lizake?.

263. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 Albist ori artu degun ezkerotik zoratu bear zait.

264. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: Etorri dediñean arrera on bat egin bear diogu.

265. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: Baskari on bat maneatu bear diozu.

266. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 ¡Arrapatu bear eriyogarria!.

267. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 KAXKO.: Zer izan bear zun arrokan... kan... kan... kan... kan....

268. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 MAIX.: Gizon au erropez aldatu bearko degu, bezela txakurren sudurra baño otzago geldituko zaigu.

269. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 Nere senar gizarajoa, izokitara berriz joan bear izaten dezunerako kontuz ibilli zindezke.

270. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 (Alde batean apalak espartzin batzuekin eta lagintza onetarako bear izaten diran tresnak).

271. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Gu baño langille fiñagoa dala aitortu bear.

272. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - (Orduan ta karraxi larriagoak ateriaz) Jesus milla bider! Zer egin bear ote dit or barruan? Nere diruak! Nere kutxako jantzi ederrak! galak! (bat-batean) Ez da ba ortik irtengo.

273. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 A nere polita!... nere polita...!... Ez dezu nanan egin nai?... Poparik nai ez gaizto txiki orrek?... Nexka aundi egiteko, jan egin bear da!... Apapara eramango zaitut! (zutitzen da) Amatxokin apapara e?... Nai?... Bai, nai.

274. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Ima. - E...! Orain, zorroa ustu bear degu!.

275. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Eta zotz egin bear diran gauz guziaz beste moltzoka bat orain....

276. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Ima. - Gabon gaba kartzelan igaro igaro bear ote du Ixidor'ek? (Errukiz) Gizajoa! zertako egin ote du Andoni gaizto onen esana! Gurekin onara zuzen etorri ba'ziñaten...!
Iña. - Esaten dik iri irakasleak, orrelakoa izaten jarraitzen ba'dek, erri guziak ezetsiko abela.

277. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Gabon'a bildurrez igaro bear... Juari etxera.

278. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Orain geron etxetara joan bear degu Gabon'a ospatzera....

279. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Malen. Eta Andoni'k or gelditu bear al du, gelan, negarrez?.

280. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. Ai beza; ni ezin negoke emen nagusia etorri arte; guchienez andik onera etortzeko bear ditu zortzi bat ordu.

281. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Peseta bat? ¿Nagusiarekin itzegiteagatik peseta bat? ¡Arrayetan! Nagusiarekin itzegin dedan bakoitzean peseta bat pagatu bear izan banu, onezkero gelditu nitzan ardit zulatu bat gabe.

282. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. Ia ia ernegatu eragin didazu, ta exeri zaite or eta itz egizu itzegin bear dezuna, edo zoaz emendik, bestela zeladoleari deitzera noa.

283. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. ¿Nork esan dizu zortzi ordu arren zai pasatu bear dituzula?.

284. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. Ai beza, ai beza... Bego, bego (Beretzat) Au dek lana... Neri nagusiak esan dit telefonora etorri ta andik esateko arren enkarguagatik erantzun didatena... Orain onek berriz zeladoreari esanta kartzelan sartu bear ninduteke... Au izango litzake polita.

285. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 Eman egin biarko diot peseta eta ikusiko degu zer izkera-modu dan zorioneko tilifono edo istrumentu ori.

286. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 URR. (sartuaz) Ba... Iru minutu igaro dira ta beste iru minutuan itz egin nai badezu eman bear dituzu beste sei erreal.

287. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 (Urrutizkailariak, apur batean entzun beza) Ea; nagusiak Azpeiti'tik dio jar zaitiala telefonoan; eskerrak oni, bestela zuk eman bearko zenituen sei errealak.

288. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Ja! ja!... Eta orain, zer egingo det nik baso onekin?... Alperrik galtzia baño, alperrik edatia obe dala esan oi da, ta... edan egin bearko.

289. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Eta bat batian kalma! Txapela bete aize naikua etxera etortzeko, ta, aguantian ler egiten etorri biar!.

290. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Orrelako kaldera izan ezkero, irabazi biar estropada.

291. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Gauza izan biar.

292. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0019 Anton. - Orrenbesteañoko kantuak egin bear al dituk?.

293. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 ¡Barrena parrez eta arpegi azarria jarri biar! ¡Zer esanen gatik!.

294. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Emango nuke biziyaren erdiya ezkontza ori egitiaren gatik, eta alaz guztiyaz ere kopeta illuna jarri eta azarre agertu biar.

295. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 KARNABA - Zuk jakingo dezu
BRAULIO - Zer jakin biar det nik.

296. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 JULIANCHO - (Artu biar det nik oraindik beste kankarrekoenbat).

297. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 NIKASIO - !¡Aupa!! Au poza artu biar du Mantonik.

298. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 TARIÑA - Aita, ¿nun baskaldu biar degu gaur?
BRAULIO - ¿Baskaldu? Emen, danok emen.

299. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Zer egin bear det nik, bere zoriona besterik! ¡Eta ain ona da ta!.

300. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Orrtarako emazte on bat bearr det.

301. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Neri ori bururatu bearr zitzaidan.

302. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Alkarrekin bizitzen jarrtzen ez bagera laxterr, bakoitzak geren aldetik aldendu bearrko gera.

303. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: ¡A! ¿Naitasun miñak al ditugu? Lanak, dagona dagon tokian, utzi ta senarr-gai billa asi bearrko gera.

304. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: ¡A! ¿Ibon al da naspilla onen guzien korapilloa? Bereala egingo ditugu bada orrenak: lepazamarretik eldu ta, onera etorri bearrko du aidean.

305. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Mañu: Ezaguturik egia, Garbiñe'ri neskatxa'ren izen garbia biurrtu bearr zayola burua estaltzen dion zapi lotsagarria kendurik.

306. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 (...) lenbizi andre-gaia aukeratu bear da, eta askoren aukeradun izan arren, nere begi-tximistak zugana jo dute (Buru igiakin erakutziko du ez duala irakurtzen bere gogoz).

307. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Ori da nere naitasun osoa, eta berarena ere ala izan bear du.

308. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 IZIARTXO: Bai zera! Gizon petral ta arrosko batek zer ekarri bear digu?... berri onik ez.

309. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 XABIER: Aita ez dakit, bañan amak or izan bear du. Deituko diot. (juaten da etxe barrenera).

310. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 MIKEL: (beregain) ¡E! ori bear genduke orain!.

311. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: (beregain) Ez du izan bear aldi onik.

312. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 JOXEPA: Ta zuk euzkeraz itz egin bear.

313. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 MIKEL: Barrengo edertasuna bear degu.

314. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Barto. - Kaletar...? Um!, Kaletar izateko berriz jayo bearko diagu, Gorgoni.

315. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - (Jaramonik egin gabe) Orrelako esku-zabal bati, diot, ongi-etorri bat egin bear zaio, sakela alik eta maizen iriki dezan.

316. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - Ez al diguk itz bi egiten lasai utzi bear?.

317. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Ta, itzegiten lasai utzi bear ba-dit, alkia artzera niak (Exeri bedi).

318. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - (Bi aizpai) Tira, ba; joan egin bearko degu... Ta, zuek ez al zatozte...?.

319. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 MANU: Nola ez dakitan nik itzak egiten, eta zuk esan dirazun nerekin egin bear dituzula....

320. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 MANU: Tira Pachi, esan zazu esan bear dezuna.

321. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 MIKELA: ¿Nik ez det jakiñ bear zer aizek ekarri zaituen onera?.

322. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 JOAKIÑ: (Bildurrez) ¿Zer egin bear dit neri?.

323. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 JOAKIÑ: Ondo dakit, eta pagatu bearko du.

324. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 MANU: ¿Eta oraiñ berrogei urteko kontuak nola jakin bear dituk?.

325. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 JOSE: Ikusten nago gaur kartzelan lo egiñ bearko dubela.

326. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 SEBASTIAN: Eztayak eman bear dizute zuri lanik geyena.

327. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Ezkontza atzeratu egin bearko degula.

328. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Zuri ordaindu bear dizuguna
bere egunean ordaintzeko
gaizki ibilli bear genuke.
Orra zergatik iru illabeteko
luzapena eskatzen dizugun...
.

329. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 ALEJ. - Geroagokoak badira, ez dezute arritu bear geroagoko oien aurretik, zuen odol beroko tximini garbitzalleen batzuek izatea.

330. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 KLOKLO - Geroagoko oien aurretik zer izan diran ez dakigu; bañan, ondorengoak lanik egin bear izan ez dutela, bai.

331. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 KLOKLO - Orduan, guztiok, atxurrean asi bearko degu.

332. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 O. ROM. - Nork eman bear dizkit neri amar milla duro! (Une onetan ezkerreko atea irikitzen da, ta Alejandro oso aldatua agertzen da).

333. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - Jarri zazu bear dezun aña diru... Ez izan kupirik... Zerekin erantzuna badago.

334. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 Orain, unerik galdu gabe, bear dan dirua atera, ta olako joan etorria zuzendu bear dezu.

335. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - Bereala, bere bereala egin bear dan gauza da.

336. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 O. ROM. - Baña, ez didazu esan bear....

337. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 Gauza abek bereala egin bear diranak dira.

338. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 Ni emen izan ez banitz, ez dakit nola gauzak zuzendu bear zituzten.

339. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 KLOKLO - (Barrenen)
Sartu-atera bat besterik ez degu egin bear.

340. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 Amabi euskaltzain ta zortzi urgazle bederen, beti izan bearr dira, yayotzez ta izkuntzaz euskaldunak oro.

341. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 9. Urgazleak Euskaltzaindiari arrunteko naiz bereziko oarr, txosten ta ikerrlanak bidali bearr dizkiote; ta, buruzagiaren bayetzaz, batzarretan esku arrtu dezakete, iritzia azaltzen autarkirik gabe.

342. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 Beraren zorrak, bearr dan ordain-aginduz, garbitzea.

343. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0006 17. Aldi-atakoak ez dira bildu bearr, buruzagiari iru euskaltzaiñek idatziz eskatutakoan ezik.

344. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0006 19. Itzalekoak ille oro bitan bildu bearr dira, Euskaltzaindiaren arazo ta arloan yarduteko.

345. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0006 Agirikoak, berriz, Euskaltzaindiak eragindako leyaketan garaitzalleei sariak eman bearr zazkienetan.

346. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 E. Elizkizunetarako ta elizgizonen bizibiderako bear dan laguntza emateko, agintzen digu Elizaren boskarren aginduak.

347. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *383. G. Nola eman bear degu orain elizkizunetarako ta elizgizonentzako zor degun laguntza? E. Eliz-dirua izena duan Eliz-lantegiaren bitartez eman bear degu orain elizkizunetarako ta elizgizonentzako zor degun laguntza.

348. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *384. G. Zenbat eman bear degu bakoitzak Eliz-diru-tarako? E. Degun eta dezakegunaren neurriz dagokiguna, eman bear degu bakoitzak Eleiz-diru-tarako.

349. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 482. G. Elizako zaitzalleai begirapen eta lotsa izan bear al zaie? E. Bai jauna, Elizako zaitzalleai begirapen eta lotsa berezia izan bear zaie, Apaizai, batez ere.

350. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 483. G. Zergatik izan bear zaie lotsa ta begirune berezia Apaizai ta Elizgizonai? E. Jaungoikoaren ondasun-zaiak eta Jesukristoren oñordekoak diralako, izan bear zaie lotsa ta begirune berezia Apaizai ta Elizgizonai.

351. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 485. G. Eta zer bear da Sakramentu au ondo artzeko? E. Sakramentu au artzean oben astuna egingo ez bada, bearrezkoa da ezkongaiak Jaungoikoaren grazian izatea.

352. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 486. G. Eta oben astunean dagonak zer egin bear du Sakramentu au bear bezela artzeko? E. Oben astunean dagonak Ezkontza bear bezela artzeko, aitorketa on baten bitartez Jaungoikoaren grazian jarri bear du.

353. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Arrai aundiak txikia jan nai ta onek igesi jun bear izaten du; aundia atzetik dijuakio eta batzuetan bere bizi-tokitik al urrutiratzen dira; ta aldenduak, batean otzez, bestean beroz edo beren janari egokia ezin arkiturik, gosez kaskartzen asi, banakatu, ta aientzen edo iltzen dira.

354. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Ostatuan geldi egon ezkero, azpertu bear zuten mutillak; nolanai ere eguna igaro bear... eta tximist gurdia bertan artu litekela ta bereala Aldundi Jauregiko estalpetan azaldu ziran eta garaiz bat artuta antxen juan bear izan zuten.

355. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Laugarren: 4. en - Saltzalleak, ez du diru-zalegia izan bear.

356. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Gertatu liteke (ikus-bidez), janari ta edari saltzalle batek, beren mendean langille edo gudari asko dituzten lagun altsuak izatea ta lagun aien aginduaz, langille edo gudari oiek saltzale orrengana jan-edari billa juan bear izatea.

357. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Itxurez, bai; bañan, lagunai eskupeko onak ordaindu bearrean edo... bear baño gai txarragoak eman bear eta....

358. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 A ta B, saltzalleak eun aneina ogerleko (100.000 $) beren saltegietan jarri dituzte: A'k, sendi, etxe ta morroientzat beardiranak ordaindu ta gañera, eundik bat bakarra (1%) irabazi nai ta, gaiak merke saltzen ditu.

359. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Ala ere arritu egin bear gaitu andre onek ikusi izan zituan gauzak idazten ikusteak, garai artan ez baizuan iñork bere ondorengoentzat idazten.

360. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Zerbait geroxago Jetsemanira abiatzen ziran, eta emen denak txutik egon bear izaten zuten... Nola gaba zan, zuzi-argiak eskuetan zituztela, eliza argitzen zuten.

361. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0028 Gerra soñuarekin
Suturik gaztiak
Ez gaitu ikaratzen
Inpernu guztiak,
Ez da etsai gogorren
Bala ta burniak:
Il bear baldiñ bada,
Ara emen biziak
.

362. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0161 Ona emen, Jesus'en Biotzari benetako zaletasun edo jayera badiogu, egin bearr ditugun bi gauza: 1) maite izan Jesus, Berak ainbat maite izan gaitualako; eta 2) orrdaindu, Jesus'en Biotza, maitatu bearrean, atsekabez betetzen dutenen eskerrgabetasun eta txarrkeriak.

363. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Eman digun gauzarik txikiena ezin irabazi genezakeana da, ta arrtu uste genuen eta eskatu bearr genion baño aundiagoa.

364. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Jesus'en maitatze irazekiari Bera maite ta maite izanaz erantzun bearr litzayoke, zorrak nolabait orrdaintzeko; baño gizonik geyenak Jesu'en Biotza maitatu bearrean arantza gogorrakin zulatu ta odoldu egiten dute.

365. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Ezaguturik zertan dagon ordaindutze au, ikusi dezagun zerr egin bearr degun Jesus'i lan onetan laguntzeko; au da, orrdaintza onen egikera edo egipidea.

366. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Len aitatu ditugun Santu eta Jesus-Biotzaren adiskide kutun ayek ederrki ikasi zuten Jesus beragandik, nola lagundu bearr zayon arazo onetan.

367. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Onela eskeñi bearr diogu Jaunari, guk egin ditugun eta gizon guztiak egin dituzten oben edo pekatuen orrdaintzarako otoitz, erregu ta eskaera bero beroak, datortzkigun neke ta lanbide guziak, eta azkenik, ditugun eta geran guztia, biotz biotzez Jaun berarekin bat egiñik egoteko asmo biziarekin.

368. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Otoitz Bidalguntza lagunak egunero egin bearr degun Eskeintza ondo egin eta zintzo betetzen badegu ederrki egingo degu ill onetan Jesus'en Biotzak gugandik nai duana.

369. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Era orretan, lenago alcarrequin anai guda gaiztoetan bizi ziran jenteac beste bizi izateco guisa bat artu zuten, ta ordutic aurrerantzean, guztiyen cristautasunari bacarric beguiratzen ziotela, zaldun ba coitzac bere sinistea ta bere sorterriya escudatu zituan; ta sorterriya ta sinistea izan ziran, besteric gabe, biyotza berotzen ziyoeeten sugar ongarriyac, eta beste laguntzic bear izan zanean, Jaungoicoac ecarri zuan bere bide zuzenetatic danen artean auqueratutaco zaldunic zaldunena.

370. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0013 Jaungoicoac auqueratuba izatea baño beste gauzic etzuan bear ondorengoentzat, baña gauza ziurra da, orduco guertaeren condairatzalle guztiyac diyotenez, Teodosio de Goñi egun ayetaco zaldunic argitsuenetacoa zala, valle de Goñi (1) Goñiko Ibarra Iruñatic iparpe aldera lau legua inguruban arquitzen da, mendi tontorrez inguraturik eta Urbasa ta Andia izeneco basoen egûerdialdeco aldapa azpiyan erderaz deritzayon ibar ederraren jabea, ta laster erreguetasun berri ta berezcorrean jarri bear zuten sorterri maite orretan chit escubide andicoa.

371. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Icusi zuan berac eguindaco oben arrigarriyac oi-ez bezelaco ta eracusgarri oneco miñari (') Miñaria.- Penitencia ta neque bear zuala, ta Jaungoicoaren ontasunac eguiten ziyon deadar samurrari jarraitzeco asmoetan zegoala, ezagutu zuan Lurrean Jaungoicoaren ordezco ziranac bacarric ipiñi zezaquiyotela gauza guziyen Eguille onari eguin ziyon iraintasunac bear zuquean miñari edo neque osasungarrizcoa.

372. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Antziñaco liburu zar batzuec diyote, Teodosio Goñico apaizaren aguinduba eguiñaz, san Marziano-apezpicoagana joan zala Iruñara ta apezpico santu onec, guertaeraren arrigarritasuna icusi zuanean, edo Teodosioren damu ta umiltasuna ezaguturic, aguindu ziyola joan zedilla Erromara, Aita Santubaren oñetan auspeztu, ta bere escubetatic, arc bear zuan miñariya artu zezan.

373. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

374. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0022 Oh! Biotz guziac, onac badira adoratu bear zaituzte!.

375. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Gure Jainco eta erruquizco Aita: aldare ontan goratzen ditugun santuen bitartez, biotzez escatzen dizugu, zu goratzera etorri gueranoi eman zaizquiguzula anima ta gorputzeraco bear ditugun ontarte ta laguntzac; eta batez ere, ez dizaguzula ucatu gure griña gaiztoac ezi, ta birtutean aurreratzeco laguntza, eriotzaco garaya baño len pecatuen zorra ordaindu dezagun; zure gogo santua eguiteco poz eta indarra ta gure eguinquizun guziac betetzeco osasuna ta paquea.

376. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Gloria esatean au gertatzeko gogoa izan bear degu.

377. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Jaungoiko gure Jauna gauza guztien jaun ta jabe dan-ezkero, egin dizkigun mesedeengatik esker ona izan bear diogu ta eskerrak eman.

378. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Juan ta jabe nagusi orri ez diogu bear dana ematen; bere legea austean zor diogun menpetasuna artu edo kendu egiten diogu: beraz, Jaunari barkamena eskatu bear diogu pekatu egiñaz egiten diogun bidegabeagatik: gutzaz errukitzeko eskatu bearrean arkitzen gera.

379. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 Batzordeko lagun geienak artu eta Zuzendariak ontzat emandako aginduak, Batzorde beraren erabakitzat euki bear dira.

380. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Bakoitzak bere Aingeru Zaitzalleari izan bear dio berarizko jaiera ta egunero laguntza eskatu.

381. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Noren izenean egin bear ditugu gure otoitz guztiak? Jesukristoren izenean egin bear ditugu gure otoitz guztiak.

382. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Bai jauna, agur egin dizaiekegu ta egin bear diegu, Jaungoikoaganako ditugun bitartekoak diranez, Andre Mariari, Aingeruai ta Santuai.

383. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Agur egin bear al diegu Santuen gorpuzkiñai ere? Bai jauna, Santuen gorpuzkiñai ere agur egin bear diegu.

384. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Baña egin al dezaiekegu agur gorpuzkin ta irudiai? Bai jauna, gorpuzkin ta irudi utsai ere agur egin dezaiekegu ta egin bear diegu (...).

385. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0367 Inpernura ez joateko ta zerua iristeko zer egin bear degu? Inpernura ez joateko ta zerua iristeko Jaungoikoaren Legeko aginduak gorde bear ditugu.

386. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 Agertu guri ere zeru bidean zuzen ibiltzeko jakin bear ditugun egiak, Aita Iñaki Deunari agertu zenizkion bezela; bere antzera sinistean indartsu izan gaitezen. Amen.

387. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0095 Oben-zorrak Aitormenaz kentzen dira; oben larriyak artu bear lukean azkengabeko zigorrara aikor (1) temporal egiten da; damutasuna geroago ta aundiyago, arima Jaungoikoaren adiskideago egiten da ta on-bideak bertan sartzen dira; zeruko atea zabaltzen da; barruba (2) conciencia pake ta lasatasun gozoan atsegin aundi-aundiz geratzen da; Jaungoikoa ez bide-gabetzeko erne ta zintzuago, ta deabrubaren zirikapen (3) tentación eta erasoaldiyai (4) acometidas gogorr-egiteko azkarragoak egiten gera; biziyak dakazkiyan ezbearrak erraz eramaten ditugu, ta damu-zaleak neke-lan oyek naita billatu ta artzen dituzte, Jaungoikoari gozakai-en bat emateko.

388. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 ¿Nola ikusi bear ditugu Jesus-en Biyotzari egunean-egunean eta asko bider egiten zaizkan txarkeriyak, biyotz-biyotzean miñ artu ta gure maitetasunaz ori gozatzen sayatu gabe?.

389. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Jauna ala uste det: bada, maite etzindudanean eta Zuzaz oroitzen ez nintzanean utzi ez banazu, Zu maitatu besterik opa ez dedanean ondo artuko nazula ziur egon bear det.

390. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Jauna! Egizko jakintasuna, au da, Zerurako bidea ikasi; orren asipena, au da, Zuganako bildurr osasungarriya iritxi; ori bera besteai irabazteko era, nere esan-egiñaz emango diyedan bide ona galdu ez dezaten: orixe oyen bitartekotasunaz iritxi nai nukeana da, ta Bederatziurren onetan eskatzen dedana, nere onerako izan bear badu. Alaxen.

391. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 ¡Anai maite! (edo arreba, aizpa maite,) Jaungoiko guziz Altsuagana bidaltzen zaitut, eta egin zindubanaren eskutan jartzen; Adanen ondorengo bezela ordaindu bear dezun zorra eriyotzaren bidez kitotu-ta lurraz egin zinduban Jaunagana berriz biyurtu zaitean.

392. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Agonian daudenai ongi iltzen lagunzerakoan esaten diran otoitz, ta erreguak gau artan il bear bazenduke bezelako arreta eta berotasunarekin irakurri, eta irakurtzen dezuna, buru, ta biotzean erabiltzea, orduan egiten diozun zere animaren eskeintza edo rekomendazio arek eriotzako ordurako balio izan daizula Jaunari erregutuaz.

393. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Aratuzte, edo iñuteri egunetan, al duten Kristau gustiak, egin bear dute.

394. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Bada, gure Aitaren antzera, bere seme-alaba guztiok eduki bear ditugu beti begien aurrean Jesusen nekaldi, samintasun ta atzekabeak, bere Pasio ta gure pekatuakgatik, beti negar egiñaz, iritxi ditzagun Jesusen errukia ta gure pekatuen azkezpen, edo barkamena.

395. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Franzisko Doatsuaren semeak, lenago bezela orain ere, oneraspen onetan beroak, aurrenengoak izan-bear dute, eta beragatik Irugarrengo batek, alduanean, jaiera aundi batekin gurutzebide onetan ibili bear du, kalbarioak egin bear ditu, Ara nola.

396. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Ara Jauna, artu bitza nere adimentua gomuta, gogo ta borondate guztia, berorren eskuetatik artuak ditut guztiak, berorrenak dira, eta ematen diozkat guztiz-guztiak, batere neretzat gorde gabe: berorren eskuetan uzten ditut guztiak, eta berorren besoetan etzaten naiz ni ¡Jauna! ¡Jauna! bakar bakarrik eta bene-benetan eskatzen diotana da, sortu dedilla nere biotzean berorren grazia, eta berorrenganako laztantasun eta onetzi ederra; berarekin bakarrik, aberatsa naiz; eta ez det bezterik bear, eta ez det nai ere.

397. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Ogeita amaika egunetako gogarte edo meditazio abetatic atera bear dan irabazia, eta nola atera.

398. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zeure esan egite guztiak zuzentzeko egin bear dezuna da, bereala ekin ogeita amaika egunetako gogarte edo meditazioren bati; au da, esaterako eriotza, juizioa infernu edo betikotasunari, eta zeure biotza geien piztuko dizun, zintzoago iratzarri ta bildur geiago sartuko dizun gogartea aukeratu eta artu zazu.

399. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Gaztetxotatik zekarren Monjatarako gogo edo bokazioa; baña, guraso beartsu, pobreai laguntzeagatik, eta lekaimetxe, edo komenturako, doterik etzualako, 22 urte zituan arte munduan jarraitu bear izan zuan.

400. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Jaunak, geldi-geldi, bear zituan dote ta gañerako gauza guztiak eskuratu ziozkanean, 1899an Aita San Prantziskoren soñeko, edo abitu santua poz aundi batekin jantzi zuan eta andik urte betera poz aundiagoarekin profesaturik, 1900an jun zan Marruekotara, animak, eta asko, salbatu nairik.

401. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

402. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 Sinista zagun denok
gezurra ezdala,
santu egiteko il
egin beardala
.

403. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 ¡Orrela gorde biar aldegu,
Luis Karril-en oroitza!
¿Zer esango luke obitik
oraiñ alchako balitza?
¿Ezda orrela ondatu biar
gallanez daukan egintza,
eta Donostiyari ekarri ziyon
kosta kantauriko giltza!
.

404. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Erri guztiyak saya biardu
festau ostera indartzen,
iñor ezda ari yola jokuba
kentzeko emen aitortzen,
baña Uriyari nola zaizkiyon
gauz oyek biyak gustatzen
ez asi orla Euskal erriko
oitura onak trukatzen
.

405. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Amonak bultzatzen du;
asten da igasi,
esanaz kendu ari
infernuko Pachi,
erropa xar guziyak
biar dizkit ausi,
¡Jesús! onelakorik
ez degu ikusi!
.

406. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 ¡Ama onak bazeukan
pena bere diña,
zer egiñ biar zuben
somatu ezina!
.

407. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 Su piztu bear dut, gaur atzo bezala,
Biotza kolkoan miñez daukadala
.

408. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Batzuk maitik aldendu xamarrak jarrita, txaliarekin aritu bear zutenean, gorputza maiari alderatu, besoa luzatu ta, onuntzerakoan, plateratik abora bitarteko txirrio polita egiten zuten.

409. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Egun onetan ¿nori neurtitzak
Bear diozkat atera?
¿Zertara zuen aurrera nator
Euskeraz itz egitera?
¿Badakizute? Zerbait ekarri
Nairikan gaurko jayera;
Albanezake jartzera goian
Txit maite dedan Euskera.

410. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 ¿Ainbeste izkuntza ez dirade emen
Gaurko batzarrean bitu?
Al zuan eran bakoitzak bere
Gogoak azaldu ditu,
¿Ta isill euskera? ¿ta isill euskaldun
Zintzo bat orain gelditu?
Erroman ere noizbat bear zan
Aitor'en izkuntza aditu.

411. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Goguaren aldetik begiratzen badiegu orduko Euskeldunei, ikusiko degu, etzebiltzela alde ortatik ere bear zittekean bezin zuzen.

412. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Gaiztoak berriz eta txarrak bazter guztiak goraberatu bear izaten ditu, eta gizaldi guztien aditzera eltzen da.

413. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Eta gero parrez esan zion, ichuaren gidaria deabrua baño ernegua izan bear zala.

414. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 Eta kale batetik atera-ta bestearen ertza itzultzeko zeudela, onen lendabiziko echeko pare-parean edo aurrez-aurre jarri zuan ichua, ta bat-batean gelditu-ta esan zion ichuari: -- ichua: emenche salto bat egin bearko dezu.

415. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 ¡Ez dezute txarra! Geyen-geyenak errderarik jakin ez, errdera-motrrollo batzuk izan ezik eta... bera erabilli bearr, errderaz itzegin bearr.

416. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Ona gutxi gora bera nolako berriak bialtzea bear izango litzeken; La Croix'ek berri onetxek eskatzen dizkie bere berri-bialtzaleai: Erlijio edo uzkurtzazko berriak.

417. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Maiz egiten diran elizkizun oituen berririk ezta biali bear, irakurlerik geyenai oiengatik ajolik etzaie-ta.

418. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 ¿Nork esan bear ziyon Luisachori, arlote beartsuari farra egiñ oi ziyonian, arkituko zanik alako gayetan?.

419. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Orra bada: eginde au erakusgaitzat arturik, jakiñ bear deguna da, Jaungoikuak ez dubela beartsua egiñ iñoren fargaitzat.

420. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Egin eder onek jakiñ arazten digu, izan bear degula, onak, eta langille umilltsuak, lurdi ontan zoriyontsu bizi nai badegu, bearrean arkitzen danari lagunduaz.

421. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Ertizuaitz berria antzin-ezeaz bazkatzea; leengo errotiko muskillez bear baitu erri bakoitzak bere ertia berritu, naiz iñongo txertorik ere edergaritzat artu.

422. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Ta iraun beza ludian, gizonaren izaerak bai ertierak bear-batasuna autsi-gabetanik, ludia (mundua) ikusgarri, ludia ezin-aspergarri dagian ezberditasun ioriak.

423. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Len-leendanik gure izkuntza landu izan ba'gendu, gogo-jardun ta bear guzietarako erabilliz, gaur berezizko jakintza baten, berezizko elerti (litterature) baten bidez gizadiak begiratze ta aipatze'aal-ginduzan!....

424. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Lege-gizon (abogado) izateko ikaste gutxi bear baitzuen, beraren adiskide on batzuek, Egiluz jaun andreak, Balladolid'era eraman nai izan zuten.

425. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Eritzia eman bear zuen maisuak bera soil-soilik autatu zuten, ternan besterik inortxo ere sartu gabe.

426. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Sendatzeko, iñude on bat bearr omen zuan.

427. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Euskara ain ederki ta argiro zerabillen ark, euskarazko ainbeste kondaira apaindu zituen ark ¿ez ote dit, nere ausarkeriaz aserretu-ta, kenduko gogotik edo mingañetik emen gaur atera bear nuen itzaldi nastua? Ta denbora berean dirudit neretzat ospe aundi bat dala nere Aita Mendibururen jaioterri ta jaioteleiza txit eder onetan gaur nik itza adieraztea.

428. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Aitorkizun bat aitortu bear dizuet, euskaldun maiteak.

429. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bildurrez ote norbaitek andik kendu ta eraman zezan, ango jabe-nagusiak etzuten utzitzen, Jesusen Biotzaren euskal-kondairatxo ori, edozeiñen eskuetara; baña baimen berexia norbaiti emanezkeroz irakurleak bear zuen gela artan bertan geratu, bere aurrian liburutegiko morroi bat zaukala begira eta zai.

430. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Orregatik Zizero erromatar iztun ospetsuak zion menpetu bear dan erri baten len-orma eta gaztelua dala erri orretako izkuntza.

431. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Lege-gizon izateko bearr zituan ikaskizun guztiak, 1833'g. urrtean bukatu zituan.

432. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Ango Ikastetxe-nagusian, Retórica erakutsi zuan aurrena, ta berak egin zuan 1835'g. urteko Ilbeltza'ren 2'an, Ikastetxea irikitzerakoan egiten zan jaian irakurri bearr zan itzaldia.

433. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Egiazko euskalduna zan, ta arrgi adierazi zuan bearr zan tokian.

434. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Igaro ziran amar egun gurasuen asmo berri jakin zubela, bañan nola denak ixilik zeuden, egun batean Luchi-ri bururatu zitzayon amari galdetzia, norenganatu bear zuten josten ikasteko.

435. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Griñatsua zan guztiz, eta etzizayon iruditzen beñere bear ziran lan gai guztiyak osatzen zitubenik; egiñ naya geyago zeukan beregan egiten zubena baño, eta etzan beste zenbait diran bezela pallaku bearrekua ikusten zuben eginkisunari eltzeko.

436. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Etzekiat, baña gizon goxo-goxoare eztik izan bear.

437. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Egiñ didan begirunearekiñ uste nian bi begiak irten bear ziotela.

438. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Bai, ta bazterren bat jotzen badu automoille orrek, idiakiñ eraman bearko ditek automoillea, eta onik onenean tortilla ederra egiteko gaiare izango dek.

439. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Nik ere eman bear dizut ba zuri beste bat.

440. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Nun edo nun danok ill bear diagu, baña automobillean baño naiago diat nik oian illtzea.

441. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - ¿Automobillean dabiltzan danak, bertan ill bear al dute?.

442. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Andra Maria`gazko zaletasun, eraspen eta maitasun oneik euren egongu ta bizitokia gure gogo-biotzetan dauke: biotzean jayo ta biotzean bizi dira; baña zindo ta zintzoak izateko, gitxienez be Andra Maria`ren jayen bat ospatzen dogunean, euren barreneko lurrun eta usain gozoa iragarri, erakutsi, edatu ta zabaldu bearr dabe.

443. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Beti ezkutuan eukiteko gauzak be ez dira-ta, kristiñau guztientzat ain atsegintsu ta pozkarri dan egun onetan, geure gogoak jaso, biotzak idegi, barrenak zabaldu ta zeruko Ama atsegin eta gozo oni geure eraspen eta maitasuna, geure eskarron ta zaletasun laztana agertu ta erakutsi bearr dautsaguz; geure buruak eta geure gauzak, batez be geure gogo-biotzen landara ta kimuak diralako maiteen doguzan gauzak; geure gogamen, asmo ta gurariak eta oneik azaldu ta adierazteko darabilgun geure euskerea, zeruko Ama laztantsu orren eskuetan ipiñi bearr doguz.

444. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Gertaera ta jazopen oneik adierazo ondoren, len aitatu dodan Sal Terrae'k auxe diño: Edozein errik bere izkuntza galdu ezkero, bere sineste ta oiturak be errez aldatu ta galtzen ditu; izkuntzari sendoroago eutsi ta bere asabakandiko sineste ta ekanduai be luzaroago eutsiten dautse; baña ori egia ba-da; edozein errik bere izkuntzari sendoroago eutsi ta asabakandiko siñeskintza ta oiturai be zallago, gogorrago, Iuzaroago eutsiten ba-dautse, Euskalerrian euskereari eutsitea, gure erri onek asabakandik daukazan siñeste ta ekandu onai eutsitea dala autorrtu bearr dogu: euskerearen alde lan egitea, gure siñeskintza ta oitura garbien alde lan egitea dala bere senean dagoan gizonek ezin ukatu daike.

445. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 oartu, geixo itzeetik zaletutzen direnak ta gizartek ere, ekin aldietako moteltzen direla ta bizitza (gaur beñepein) dakizute ez da adimen arrazoi utsez bizitzen, gero ta geigo naimen bizigoa bear da; lana pen betik bere izardiekin irabazi bearra izan badu gizakumek ogia, oraingo izardia minkor aitukorragoa da, zaiñ biziña da ta.

446. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Egunen bat kanen bidarteak aldendurik izango zan irichi nai zukean baserritik eta alak aitu zitzaizkalako edo bideko zingirak bitarte leizatsua ipiñi ziolako gelditu bear izan zuan.

447. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Gizon donausle ausardak, alborantzeko balantza batez tantai bati bezarka bear izan zion eroriko ezpazan, oñastarri iñausikorrak tantai bera, aizkorik zorrotzenak baño errezago ebai zuan une unean.

448. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Aspertu bear izan zuan zai egotez ta chistu luze zorrotz batez deya igorri zion bear zuanari.

449. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Garrazki mindu bear izan ditu, gure kaltean orrela jaiki arazteko, bana, Leizadiko anzeak (1) Genio de los abismos lagunduko aldigu nolapaitesan zuan Endok basatitsu.

450. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Ez degu denporik galdu bear; egin zazu lotarazteko mijurua ta nastuzazu eztiyakin; badakizu orretzaz gañera zer egin bear dezun, nere biotzeko gutiziak gutiperatu nai badituzu.

451. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Leitzadiko jaunari diotan zintasunak uts egin bearko dit, opalben orrek baño lenago; aker doneagatik zin diyotzut, Endo.

452. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Adizazu, Urrunda, esatera noakizutana, ni emendik aldentzea bear balitz ere nere borondateari dagokiona da ta.

453. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Joango nitzake zuri laguntzeagatik asaben obietan otoi azkena eginta jayot-seaska laga bear banuke ere, baña, berriz diyotzut ez nazula kalterako baño izango.

454. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Ta ikusi bear izan zituzten.

455. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Garizuma etorri zan, ordea, ta aitortzerakoan erretoreari guzia esan bear.

456. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Guk ez diagu izan bear ezer.

457. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Bere biotzean inolazko gorrotorik ez duan gizonak, gizon ona izan bear, eta, ona bada egittia izan bear, eta egittia bada, Jaungoikoaren Semea da, bada Jaungoikoari Aitta deitzen dio.

458. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Konbentuetako bizilagun asko, gizakume ta emakume, jaikitzen, dira, ez ostegunetan bakarrik, baizikan gaubero gaubero, ordubeteko edo bi orduetako otoitza egitera, eta orrela atzeratzen dituzte bestela mundura etorri bear luketen zigorkada asko.

459. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Gañera orain beste egin bear asko ere izango dituzu zuk noski, ta bururatu zait bear bada aize ozkirria artzeera bidalduko nazula.

460. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Ezkioko gertakizun oriek dirala ta zer esan edo zer oldoztu bear degu?.

461. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Aurrera jarraitu baño len, gauza bat argitan jarri bear didazu.

462. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Auxen da, Maixu, nik gaurkoz esan bear nizuna.

463. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Eta bitartean zer egin edo zer pentsatu bear degu katolikuak?.

464. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 @- Oso samurra ez du izan bear, ez.

465. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Benetako kristauak balira, Espiritu Santuaren zaleak izango lirake, bada Aita, Semea ta Espiritu Santua bat dira, eta Kristoren zaleak, nai ta nai ez Aitaren eta Espiritu Santuaren zalea izan bear du.

466. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Ni berriz asi nazaizut esaten kristau benetakoak izan nai badegu Espiritu Santuaren zaleak izan bear degula.

467. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Benetako kristauak izateko, bearrekoa degu Jaungoikoaren laguntasuna, ta laguntasun ori Espiritu Santuak eman bear digu.

468. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Eta badakizute nola eraman bear izan nuen Lesakaraño bi aietako bat, iru ordu bidean? Lepazamarretik eskuz oratuta.

469. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Baiña ala guziz ere bazuan Simona gureak arantza zorroztxo bat biotzan: ¿Zergatik berari deitu bear zion Simon eta Simon, Parrategiko Premiñek? Beste neskatx ergelak edozer gauza esanta ere, gutxi ardura zion, baiña Premiñek uraxe esatea... bai, eztakit... eztakit zergatik.

470. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Badakizute euskaldunen Aita eta Zaindari onen seme jesuitak, batez ere loyolakoak, gere biotzetan erabilli bearr ditugula beti gure Aitaren errkideak.

471. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Apaiz egiteko asmoz nola sarrtu baizan, asi zan orretarako bearr diran ikaskizunetan.

472. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Izan ere, Jaungoikoari eta Eliz Ama Deunari zor zayen gorapena eman da gero, ez du gizon dan gizonak bere erri ta bere Jaunaren alde ibiltzea baño aintza garayagorik nai izan bear.

473. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Galdetu nien nik: Zer bear da zoriona irabazteko? eta aiek erantzun zuten: Orretarako bi gauz dirala bearrekuak, esan ziguten gure jainkuak: beirik ez ill eta bramatar apaizai emaitz (erregalo) asko egin.

474. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Zerua ta sulezea ( infernua) zer diran erakutsi nien eta nortzuk zerura ta nortzuk betiko sugarretara juan bearko duten ere bai.

475. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Orduan nik esaten nien: Zuek kristau egin bear zerate.

476. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Baña bildurturik erantzuten zuten: Guk alako aldaketa egiten badegu, zer esango dute beste guziak? eta nundik aterako ditugu jan edanetarako bear ditugunak? Sabela ase naiak Jaungoikoagandik atzeratzen ditu.

477. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Atxin'eko Maomatarr itxas-lapurrak, Malaka erriaren etsai gogorrak, gabeko ilunpean erri pollit ura arrtu nai izan zuten; baña Malaka'ko zaitzailleei eskerrak, larri ta ariñ andik iges egin ber izan zuten.

478. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Eta nik? Nik artu bear nitun zigorkadak artzen ari da.

479. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Loikeri guziak zigorkadak artuaz ordaindu bearra badauka;¡ikaragarriak izan bearko dute zigorkada oyek! ¡Barkatu, Jauna, barkatu! Ez, ez geiago loikeririk ¡nere Jesus laztana!Begira, gogoan artu ta erabilli zer egiten dun.

480. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0234 Orduan pekatu bat egin dezu, ziñez itz emanda; baño orrela agindutakoa ez dezu bete bear, bestela bigarren pekatua egingo dezu.

481. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0234 Umeak atzaparraz gurutzea eginda, muñ egiten dutenean, edo Jaungoikorekiko esanaz, ez dute, noski, pekaturik egiten, baño oitura txar ori lenbailen utzi bear dute gero okerragora jo ez dezaten.

482. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Iñoizko Sodoma-Gomorra gaizto aiek gaizkatzeko amar gizaki zintzo bear bezala, euskeraren ez gaizto, baña bai gaixo ta, agian, euskotasunaren gaizkakunderako, IRU MILLA lagun zintzo bear ditugu.

483. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Bear-dirua ta iragarkiak orren alboko ta ondorengo yo ditzakegu.

484. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mallak elkarrekin lotuak bear dute, igotzeko malladirik osatuko ba-dute.

485. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Erti-zuaitz berria antzin-ezeaz bazkatzea; leengo errotiko muskillez bear baitu erri bakoitzak bere ertia berritu, naiz iñongo txertorik ere edergarritzat artu.

486. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0031 Kontzienzia aztertu, ta ogen larririk arkitzen badegu, bereala aitortu beardan gertueraz; arkitzen ezpadegu berriz, lenagokoak biotz guziz gorrotatu.

487. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 ¡Zein izugarriak izan bear duan zure kastiguak! Ainbeste anima garbi zure itz eta egibide madarikatuz pekaturatu dituzu; Goi Jaunaren maitetasunetik aldendu, ta zerorrekin bat ondatuak beti izateko zoriyan ipiñi dituzu.

488. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 Bizi-illen Epalle zorrotzak itanduko dizu eriotz-orduan: ¿nun dira nere zañetako odolez erositako ardi maiteak?¿Nun, nere jarraile zintzo ziran anima gaxo ayek? Eta zuk deabru bera baño arego egiñik, gaiztokira bota badituzu, Jaunaren arpegi asarretuari,¿zer erantzun bear diyozu?.

489. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0260 22. Otordu bitartetan ez jan eta ez edan bear andi gabe.

490. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 -¿Zuk ez al duzu dantzatu bear gero, Katalin?.

491. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 ¡Aien lotsa ori gertatuko balitzaie! Orrez gañera lengo adiskideak, beste alabak, asarretuko litzaizkie ta Miren-en alaba berriz izateko, orrenbeste igandez penitentzi-kandela eskuetan egon bear izaten dute.

492. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Orretarako, ordea, lendanik zerbaitxo gaitua egon bear, mallaz-mallako ikasketak egin bear, ta gure oskailariak iritxi-eziñeko ezkutuetara jota, etsi bearrean, gero ta geiago zaletu ta txegosi ezin zitzakean arloak iretsi.

493. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Jaungoiko gure Jaunak etzuan Asistar Prantzisko Deuna gizonak bakarrik onbiurtzeko biali lur onetara; emaztekiai ere eratu bear zien deuntzeko, santu egiteko, bidea eta gizartea bera ere berritu bear zuan.

494. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Bein batez aingeru bat agertu zitzaion eta ur garbiz betetako ontzi garbi-garbia erakusten ziolarik, esan zion: Begira, Prantzisko oraindik garbiagoa izan bear dek apaizaren gogoa (anima).

495. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 Bigarrena; sei urtez geroago, Aita Santuaren izenean mingain ori bera ikusi bear zuten Epailariai erakustean, bat-batean berritu egin zan, eta bitartean illun-antza zuan mingañak, gorriantza artu zuan.

496. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

497. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Arretaz ikusi bear dan gauza da, ordea, ta orregatik begiraldi bat zearoago eman bear diogu.

498. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Jana ta guzti berak billatzen dute, ta ori iñori lanik eman gabe, iñori kalterik egin gabe, baso-zelaietan, soro-larretan dabiltzala, uzta-aziendak ikutu gabe, zaitu bearrik ez dute, beren gora-berak ederki ta iñork bañon obeto dakizkite-ta: laguntzik ere ez, beren lan guztiak garai eta era onean egiten dituzte, ta iñoren bearrik ez: okuillurik bear ez, azpiak aldatzen ibilli bear ez, usai txarrik egiten ere ez, sendatzaille ta sendagaitik gogoratu (...).

499. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Etxean jan eta ezta erosi bear izaten; saldu, ta beste gauzak erosteko izaten da; ori guztia, zuaitzari lagundu gabe edo neke txikitxoa ematen duala.

500. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Ganbaretan sendoak bear izaten dira, abe, kapirio ta astazaldiak egiteko; ta okuilluetan ere, abe, ganbel, sare, tranpol, eta abarr; baita golde, pertika, aras eta orrelakoak ere: sendo-politak, solairu, mai, alki, ate, leio, apal, zizaillutan eta abarr: biguñ-itxusiak, indarrik bear ez dan eta ikusi bear ez diran tokietarako, nolanaiko gauzetarako; teillatu azpiko latak, lantegietan egindako gauzak tokietara eramateko zur-ontziak eta abarr egiteko: biguñ-bikañak, etxeetako gela nagusi ta elizetan jartzen diran apaingarri, kutxa, tresna boronbil eta orrelakoak egiteko.

501. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Gure etxean jarri bear degu; ta ez nolanai, etxeko lekurik egokien eta bikañenean baizik.

502. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Jesús gure etxeko Nagusi izan ezkero, gure etxeetan gauza txarrik ezin barrkatu: ezta biraorik entzun bear, loikeririk ere ez, ez eta goiberatzerik ere.

503. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Itzetan bezela, egiñetan ere Jesus'ek agindu bear du, oitura guztiak onak izan bear dute.

504. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Etxe oietan ez dira albistari txarrak ikusi bear, ez irudidun ez eta irudi gabeak ere; emakumeen begirunea urratzen eta ondatzen duten soiñeko arin-zipolariak, gutxiago; gauaz berandu edo era txarrean etxeratzen diran giz-emakumeak, zer esanik ez dago; etxean kalamatrikan edo auzokoen ganako gorrotoan egoten diranak, orobat; etxean edo etxekoen barrutian billera edo jostatzeko leku nazkagarria jartzen utzi, ez ta gogoratu ere.

505. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Itz batean; Jaungoikoari emandako etxeetan egokiak ez diruditen gauzak egin ez ditzaten, Jesus'en Irudiak etxekoai itzal eta bildurr eman bear die.

506. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Edo bestela; Jesus'en Irudia etxeko tokirik bikaiñenean, eta Jesus Bera gure biotzaren erdi-erdian jarri bear ditugu.

507. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 11. Asco persona San Inacioren ura edan ezquero, il ziran coleraz edo beste eritasunen batequin; il ziran ordea eriotz, on santu ta zorionecoaz, Sacramentuac artu ta sosegu ta paque gozoan: eta cristauaren azquen ona bat edo batec gauza guchitzat baldin baleuca, gogoratu bear du San Pedro Claver-en esaquera oroigarria.

508. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Ur bedeincatua usteltzen bada, dembora luzean gorde dalaco, toqui garbi batean issuri bear da.

509. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Ur bedeincatuaz baliatu bear da beti asmo onen bateraco, ta guero sobratzen dana, ez da beste zereguiñetan erabilli bear.

510. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 (...), Uzkurtz gaietan jakin bear duana da, norberari dagokion argitasunez, bere burua olentzatzeko (salbatzeko) bide bearrez bearak diran Erlijio'ko mirariak (jakitea) eta gañera Eukaristi'ko Ogia egunerokotik eta gorputzaren ogitik bereztea, era onetan Eukaristi donera urreratu dedin bere adiñari dagokion jaieraz.

511. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 4.a Umeak Aitortza ta Jaunartzea egitera beartzen dituan agintea, era berezi batean beren ardura euki bear dutenen gain dator, au da, beren guraso, aitorlari, irakasle ta parrokoaren gain; baña lenengo jaunartzea egiteko gai ba ote diran erabakitzea, kristau-ikasbide Erroma'tarrak dionez, gurasoai edo bere ordekoai ta aitorlariari dagokie.

512. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 5.a Parrokoak arduratu bitez urtero bein edo askotan umeen Jaunartze Nagusia adierazi ta eragiten, auetara ontzat artuaz lenengo Jaunartzea egin bear duten umeak ezezik, baita beren guraso ta aitorlariaren aginduz, beren lenengo Jaunartzea len egin zutenak ere.

513. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 6.a Umeen ardura dutenak alegiña egin bear dute, beren lenengo Jaunartzearen ondoren, sarritan eta al badute egunero urreratu ditezen Mai Donera, Jesukristo'ren eta Eleiza Ama Donearen naia dan bezela ta Jaunartze oiek beren adinari dagokion jaieraz egin erazten.

514. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 7.a Umeak, bein ezaguerara eldu ezkero, Aitortza'rako aintzat ez artzea edo beren ogenak bein ere ez barkatzea oitura zearo galgarria da; beraz lekuetako gotzaiak ardura euki bear dute oitura au kentzeko, ala bear balitz beren eskubidez dauzkaten neurriak arturik.

515. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Zuretzat daukan gorrotoa baño lenago zuri maitetasun pizka bat euki bear izan-t-zizula.

516. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Geyegi dakit, eta al bada lenbailen, zure ta nere atzegintzat, etxe au utzita, urrutiratu bear nitzake.

517. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Gaur ez dago bildurtzerik, biyar Jaunak daki; ala ere, nai badezu, afaltze arte biyok aterako gera al dan lenena bear diran gauzak antolatzen asteko.

518. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Bestetan, mastiak saldu bezin laxter, ttxandaka ta zatitan alderatzen-ziran; egun artan berriz, gertaera oroimengarri bat ikusi beart-zutela geyenak aditu zuten, eta au ze izango ote zan jakin nayean, zeuden.

519. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

520. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, Polli; nere amak, an nik eraman izan bear nitun nekeak badakizki, eta zureak ere jakingo ditula uste det.

521. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Noiz ikusi duk xorta, igitariaren buruzki? Arrak eta sugeak Yainkoari arao egin al zezaiokete: aita gaizto aiz, izar egin ez naukalako? Idiak ere bai al dik nigar-bide Yainkoak itzai egin ez zulako ta itzaiak alea-bitartean, berak agotza yan bear dulako? Ez olakorik, seme.

522. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzi berari ere entzun bear diogu, ta arek esaten dunetik igarriko diogu zer bidez eta nola ari izan zan karlistaldian.

523. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Ilko ezpada, euskerak eutsi bear dio Euskalerriari ta euskalduntasunari.

524. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 - Ez deramat beñere nerekin: olako etxetan daukat, bear ba dezute.

525. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yesukisto-k Nazaret-eko lantegian lan egiten zuan, eta guk ere, bakoitzari dagokion eran, lan egin bearr degu.

526. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Guziok lan egin bearr degu.

527. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Bizitzeko gauz asko bearr dira ta guziak bakoitzak ezin egin; ta orregatik nai ta nai ez, batek besteari lagundu bearr dio.

528. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Askok, geyenak, bizitzeko lan egin bearr dute, beste askori, bizitzeko ondasunak euki arren, lan egitea bearrekoa zaye.

529. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Zure gogoa gaizkatzeko yakin bearr dituzunak bai dakizkizu? Ta betetzen dituzu? Ama Eleiza Deunak erakusten dituanak siñesten dituzu? Yainkoa-k zure ardurarik ez duala, edo Beregan zure ustea galdu dezu? Aitorrtzean oben larririk lotsaz edo, ixildu dezu? Eleizari edo eleiz-gizonei lotsa galdu diezu? Ikurrtonak (Sakramentuak) bere aldietan artu dituzu? Ikurrtonik, oben larria eukirik arrtu dezu?.

530. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok Masseo anaiaren ogiak berak bilduak baño aundiagoak eta ederragoak ikusirik atsegin aundia artu zuan, ta lagunari begiratuta esan zion: -¡O anai Masseo ez degu onelako ondasunik merezi! Itz auek berriz eta berriz esaten ari zala Masseok erantzun zion: - Aita, nola deitu dezakezu ondasuna gabetasun gorri au, bearr degunik ere ez degu-ta? Emen ez dago mampacirc;izapirik, ez labanik, ez azpillik, ez etxerik, ez mampacirc;irik, ez morroi ta miraberik.

531. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Kardenalak beren eritziz Jerusalengo ta Erromako Pedro ta Paulo deunen elizetako barkamenak asko galduko zutela-ta, oi-ezbezelako baiespen ori indarrgabetzeko alegiñak egin ondorean, Aita Santuak erabaki zuan Porziunkulako Barkamen au Dagonillaren lenengo arratsalde erditik urrengo egunean eguzkia sartu arte Toties quoties irabazi zitekela, aitorkuntza besterik egin bearr gabe.

532. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 2.en Teatro komedi ta dantza dezente eztiran peligrozkoetatik, ta bankete, jan edan lujo gueyeguikoetatik, prudenzi, arreta ta kuidadorik aundien batekin, aleguiñaz atzeratu, aldendu ta apartatu bear dute.

533. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 ERIAK NORK BISITATU BEAR DITUAN

534. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Eman bada Aita Santuari osasuna: Eleiza ama Santari indarra, Euskal erriari fedea, ta batez ere erri onetako Parroko ta gure Direktore Jaunai, beren eta gure animak zeruratzeko bear dituzten arguitasun eta laguntza.

535. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 Iñork ez luke iduki bear berak, gorde al baño ondasun geiago.

536. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Ba orain daukanari kentzeko elkartu zeraten bezela, eztuanari emateko ere elkartu bear zerate, azkeneko ikustaldian agindu zenduten bezela.

537. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Ark esan du, pekatu egiteko ezaguera bear dala.

538. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Baña moskortzeko-re dirua bear da ta....

539. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 Zuma ederrak ba daude ibetondoetan saskiak egiteko: astoren bat edo beste ere moztuko degu; bostekoak ere ez-titugu beti lo idukiko ta, jan ariñian nola gabiltzan, ez-tegu asko bear, puskatxo bat zerrepelzeko.

540. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Beraz Kondiak, gizon andiak izan bear dute.

541. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ortarako lan asko egin bear da ta, atoz zortzi egun barru, ordurako planoa aterako det eta, alkar adituko degu.

542. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 Urte baten buruan agertu zan egun batian ardantegiko atian mutiko aietako bat eta ezaguturik ardantegiaren jabeak, esan zion: - Pontxo,¿noiz ordaindu bear didazu, juan da urtian emen egin zenduten merienda?.

543. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 -¿Nik? Antonek ordaindu bear du.

544. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

545. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Orregatik nik emen jartzen ditudan itzak aldatu bear ez diran uzirik ez det.

546. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Gurasoak, irakasleak, ezitetxe ta irakastetxetako zuzenlariak, gai onetan beren adiya ongi zulkatu bear dute, zuzen jarduerazi ezkero garaurik bikañenak eman ditzaken antzea ez galtzeko eta jayotzaz eztagokion lanean erkitzea eragozteko.

547. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Nor berak ere jardun bear du azterkatze onetan; amabi urteko umeak, geienean, zertarako zaletasuna duan, zertan duan nekerik gutxiena, zein ikastetan errazena aurreratzen dau, zer lankizunetan argitasun ta trebetasun geiago arkitzen duan igartzeko ainbat gogargi izaten du.

548. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 Bigarrenez urrengo igandean irakurri bear izan nizkioten zure berriak.

549. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Tamalez nik, Pazko izanarren, goizmezatxo batez naikotu bear izan nuen.

550. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Guk ere ori egin bear izan genuen erdalerrian: erderaz ikasi.

551. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Izan ere, arrizko biotza beár zukean iñork, Laztantxuren aurrean, zer gertatu zan esateko.

552. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

553. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0015 Santutasuna dago amorioan, (1) Jaquiñ bedi, emen eztala itz eguiten Espiritu Santuaren doaia dan Jaungoicoaran beldurraren gañian, baizic escrupulu gueieguizcoaz, gauz onac eguitetic aldentzen gaituan beldur guezurrezcoarenean Oraiñ bada: amorioac aldentzen du beldurra; bada beldurra daucanac sufritu eguiñ bear du, eta baita galdu ere on guziac baño obea dan, eta gure adimentuac eta biotza Jesucristogan gordetzen dituan Jaungoicoaren paque ori.

554. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Gaizquillea castigatzeco eta milagro oni sinismena emateco bear ziran zereguiñac eguiñ zituan Simon de Bucy, Paris-co Arzobispo Jaunac, eta Billeteetaco Capilla eguin zan judioaren echea zegoan lecuan.

555. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Nai ta nai ez, izan bear gure Anai Garate ere aren seme kutunai; nai ta nai ez, azaldu bear bere bizitzan eraspen gozo onen ikurr eta ezagugarriak.

556. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Zer egingo diet ba?, ura bota, bear duten guztian, erantzun zien.

557. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Igande baten, morroi guztiak Begoñara joanak ziran, ta nere ordez atezai gelditu zanak aserre antzean: esan zion: Au ere ba da ba! guziak Begoñara, ta ni emen gelditu bear!.

558. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Nik irriparre batez erantzun nien; baiña ura irriparre gogoangarria! Andik bi illabetera arte ez nituen berriz ikusiko nexka gaixo aiek; eta bi illabete aietan, gizonik azkar eta sendoena ere onda dezaketen neke gaitzak eraman bear nituen.

559. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Jan zazue, esaten nien nere lagun errukarri aiei; orain baduzue jatekoa, ta jan zazue; ibilketa luzea egin bearko dugu agian, eta non afalduko dugun eztakigu.

560. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Baiña aiek, laster etxera itzuli bear zutela etsirik baleude bezela, etzuten jaki erresumindu ura jan nai.

561. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Ez litzake bat ere arritzekoa izango; ainbesteko galbidetan sartua dago beti Kansu-ko misiolaria, eta nork daki, Sanxelipu-ko ondamenaren ondotik ondamen andiago ta odoltsuagoak ez ote diran etorriko? Misioak orduantxe bearko ditu Isidro Anaiaren antzeko lagunak.

562. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

563. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Gauza oiek guztiak bear ditu gizonak noizean bein, ta gure baserritarrak iñork baño geiago noski.

564. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Kristauak edonun bear ditu adiskideak, obeto esango det, edonun dauzka bere anaiak.

565. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Eztute ondamena makala egin bear otsuok!.

566. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 - Ixillik, beti ixillik! Ito egin bear det beraz nere gogoa.

567. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Mojak ikusi bear nik orain.

568. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Apañak jarri bearko....

569. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Gizonak eztau lokarririk biar.

570. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 (Moxolok, bere artean: Ta bear luke).

571. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Gure gañean eztago iñor, ez erregerik, ez Jaungoikorik... (Patxikok: Ondo giñake, astoen gañean iñor ezpalego!) geuk egin biar ditugu geure legiak, gura dogun modura (Moxolok: Neuk egiten badizkiat, laster urkatuko diat ire amona).

572. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Lurrean ezta batere gudarik biar; guda-gizonak alper-gizonak dira.

573. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Zortzi orduko lana gura genduke; (Moxolok: Askotxo dek, baño, tira, nai duanak egin dezala) orain artean baño aloger obea biar dogu.

574. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Oraingoan beintzat nik nai bezela erantzun bearr didazu.

575. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 (...) eta eriotza urreratzen datorrkidala ezagutzen dedalako, goi-gauzetara oso emana eta nere pekatuetzaz negar egiñaz, bakar-bakarrik egon nai nuke; augatik anai Leonek ondo dirizkionean ogi pixka bat eta ura ekarriko dizkit bai, eta iñori nigana ezergatik ere urreratzen ez diozute utzi bearr, nerekikoa nere orrdez zeok egingo dezute.

576. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Andik egun batzuetara San Prantzisko, mendiaren izakera ta ango arrkaitzen zirrikituak gela-atetik gogarrtzen egonda gero, otoitzean asi zan, eta Jaungoikoak zirrikitu aiek Kristoren Nekaldi-eriotzean eginak zirala iragarri nai izan zuan, Jesukristo gure Jaunaren Nekaldia, San Prantziskoren biotzean maitasunez, eta bere gorrputzean zaurien ezarrtzez an berriztu bearr zuan-da.

577. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gil bearr duana irabazteko lanean.

578. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gillek bein Erromako komentuan bizi zala, Anaidian sarrtu zanetik izan zuan oitura ez galtzearren, esku lanaz beretzat bearr zuana irabazi nai izan zuan: ona nola.

579. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Erruz jakin nai duan gizonak lan asko egin bearr du ta bere burua makurrtuaz asko apaleztu, Jaunak jakintz aundia orrduan emango dio-ta.

580. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Besteentzat ikasteko zale geiegirik etzazu izan, beste guztiak baiño geiago, zerorrentzat bearr dezuna ta ondo dagokizuna euki ezazu begien aurrean.

581. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Jaungoikoaren izkintzariak, erriaren bide-aurreko, ispillua ta arrgia izan bearrdu.

582. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Azkenean Adani esan zion: Lurra madarikatua izango zaizu lanegin arren: jana nekez aterako diozu zure bizi osoan: arantza ta larrak emango dizkitzu, ta lurrako belarra jango dezu: jan bear dezun ogia zure izerdiz irabaziko dezu.

583. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Egunero ikustalditxo bat egiten zion, eta aitonak bear zuana orrela ikusten eta ikasten zuan.

584. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Eliza Jaungoikoaren etxea dala, ta artan begirapen aundiaz egon bear dala.

585. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Aingeruak zeruan Jaungoikoaren aurrean auspezturik egoten dirala, ta guk ori bera egin bear degula, batez ere elizan.

586. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gaur, Aita Santuaren eguna zala, ta etzutela joan bear; eta ori illean lau edo bost alditan esango zioten.

587. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Orain, besteak bañon aurreago jarri bear zutela, ta ortako liburu berriak erosi bear zituztela.

588. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gero, Apaiz jaunak elizara joateko esan ziela, urrengo urtean Jaun-aundia artu bear zutelako.

589. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Zerbait bear dekala aitortzen diat, bañan erriak bazkatuko au, ta ik eztiok iñori ezer egin bear.

590. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Ire itza bear diat.

591. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Besteakin izketan asitzen zanean ¡aren kaikukeriak, entzun bear ziran! ¿Zer diot nik kaikukeriak?.

592. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Etxeko gauzak ikusteko iru, ta irteten ditukenean, beste biak bear izaten dizkitek: urrutira begiratzeko nonbait....

593. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Zoratu-ta bezela zeuden guztiak, baña batzarre oni azken eman bear izan zioten.

594. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eguraldi ederra jarri zuan, eta Eiztariak bere etxera joan bear zuan.

595. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 49 Ez dut, ba, Neronek Neronez ezer esan; bidali naun Aitak agindu dit, ordea, zer esan ta zer azaldu bearr dudan.

596. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 9 Ikasbide yatorrari atxiki ere bearr dio, onuraz aolkatzeko ta aurrka diardutenak zuritzeko gai izan diteken.

597. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 11 Orrelakoei aoa itxi bearr zaye; etxe guziak naspilatzen ditute, ba, bearr ez dana irakatsirik irabazi dollorr batengatik.

598. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Barkapenak irabazteko Jainkoaren grazian egon bear da; eta barkapen osoa iristeko Jainkoaren grazian egon ez ezik, pekatu beniala ere gorrotatzea bearrekoa da, pekatu guz-guziak gorrotatzen ez dunari zor guziak kendu ezin lezkiokelako.

599. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Egin bear da ere barkapenak ematen dituenak eskatzen duena; au da: Jaun-artzea eskatzen duanean Jaun artu; elizan otoitz-egitea eskatzen duanean elizan otoitz-egin, eta abar.

600. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 5- On ona ere litzake aurren aldian jarri degun mezatako misterioen ikasbidetik, otoitz-gayak ateratzea, gogoz misterio oyek gogoratuaz, Jaungoikoagaz zure barruan itz egiten dezula, Jaunari on ugariarren eskerrak emanaz; eta Berari eskatuaz eman degizkigula zeruratzeko bear ditugun laguntzak.

601. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 - Ez bein, Antontxuk esan bear dauskuz gauzaak eta.

602. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0135 Orretara zaurituriko erbestekorik Bakartegian egon izan balitz, egikizunez Leh-ko Wazir-gana ioan bear izango neban; da eztot onetarako erarik izan.

603. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Itxasoko uren bare, bake ta artea: auxe da benetan aintzat artu bear dana.

604. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Azpiratuak izan giñan; baiña esesteak gelditu bear ebanean, Prantzi ta ni zauri barik gengozala, azkenetan egoan Españiatar batek dunbadea bota eban bide egal batetik, eta bularra baterik bestera igarota Prantzik io eban lurrera.

605. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 ¡Ai Jauna, ze eriotzea! Iñauldurizka ebillen lurrean abade eske, baiña danak soinei gora egiten eutsen; eta arerioa ganean etorkuna legez, bidean itxi bear izan zan, non ill zan arik lasterrena.

606. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Baiña ¡ai ene! ots baten gogoratu bear iatan guztia.

607. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Alaz guztiaz ez da au asco, bada ez degu utzi bear aztutzera, Jaungoicoac Eliza Ama Santari, eta onec artacotzat eracusten dizquigun eguiac, pecatu larriaren azpiñ siñisteaz gañera, beartuac gaudela guen eguimbide guztiac zucentzera, sinistmen orren beraren araberara, ecen tolesturaric gabe.

608. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Anima nerea, anima nerea, dudaric gabe, guciz gogocoa zaitzu, izar dizdiratzalle oyetaco bat, cedori izatea; baña onetaraco ez bacarric ayenatu bear dituzu ceregandic, itz, gogoracio eta eguite loiquerizco guciac, baicican gañera igues bear dezu irrista zaitezquen, leuntasun gucitic.

609. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 Beretzat etzituen eguiñ, ceren nola eternidade gucitic neurrigabe zori onecoa dan, beretzat Bera asco dan, eta Beraz campora eceren bear eztan.

610. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Au ezta esatea, indarca, borchaz eta estutuaz ateraeraci bear dala negarra, eta mingarri eta penagarri izan bear balitzaye becela damua, heriotza edo munduco beste ez-bearrac dirala bide guertatzen dan becela; ceren orañ diogun damua, borondatearen eguite edo lana dan, eta dago, ez beguíac negar asco issurtzean, ezpada biotzác becatuen gorrotoa artzean, gauza ciertoa bada ere, iñoiz ugari ematen dituela biotzac negar oríec.

611. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Guziaz ere piztu erazi bear da damu au, eta sayatu bear da bear becelacoa izan dediñ, edo confesioco Sacramentuaren gaibear eta premiazcoac becela bear dituen gauza gucíaz ornitua izan dediñ, al gucia eguitera, eta onetaraco bear dira: Andia izatea.

612. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

613. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Guisa berean becatariac beretzat artzen duen nagusia demonioa da, eta au berealatic asten da bere aguindupecoac biciro gogor artzen, oyetaco ascoren morrontza negargarriac bici gucian iraun bear izanaz.

614. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Nere Salbatzallea, serbitzaria jauna baño andiago, eta icaslea maisua baño gueyago izan bear eztala, Zuc esan cenduen.

615. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 Beraz eztegu izan bear, gure erregua ontzat artu etzaigun beldurrik.

616. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Sakrifizio Santuaren indarra agertzeko, San Buenabentura'k esaten digu: Printzipe bat prisiondegian dagoenian, diru asko eman bear du andik aterako bada.

617. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Emen berritu bear ditugu Jakob'k aingeruari esan ziozkan itzak: (...).

618. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 5.ª Gallaldi aubek irabazteko, Gurutzadakoaz gañera, Aragi-Bulda eduki bear da.

619. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Jesu-Kristo gure Jauna ez dagoan aldarean, bakarrik burua zerbait makurtu bear da.

620. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Jesu-Kristo gure Jauna gorderik dagoan aldarean, eskuiko belauna lurreraño jatxi bear da.

621. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Ospe andiz Jaun Sakramentatua agiriyan badago, belaun biyak lurrean ipiñita, burua sakonki makurtu bear da.

622. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Bakoitzak bear duana egin ezkero, mundua ondo lebilke: elitzake besterik bear.

623. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Suiña bakarrik etxean gelditu zan, etxea zaitzeko ere norbait bear zala-ta.

624. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 Talde osoak izan bear ditu bi chistu-danboliñ, chistu-lodi bat eta atabala.

625. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 I.ko Indar-neurtze oetarako aukeratzen diran lan guziak bialduak izan bear dute korrioaren bidez paper bilgo ziertotu edo zertifikatuetan, zuzende onekiñ: SEÑOR SECRETARIO DEL CONSISTORIO DE JUEGOS FLORALES EUSKAROS.

626. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 2.garren Lan guziak bialdu bear dira indar-neurtze oetarako, esan dan eran, datorren Abuztuaren 30-erako.

627. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 3.garren Lan guztietan egilleak agertu bearko du bere lanaren oñean berak sortua dan lana, eta, ala ezpalitz, siñalatuko du zer moldaeratik antolatu duen.

628. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 8.garren Indar-neurtze ontan aurkezteko prestatu nai duten danboliñ-taldeai emango zaizkate sarituak izaten diran moldaeren paper-irudiak aurrez bear dan denborarekiñ, Batzar-epalleak argitu dezan batere dudarik izango balute.

629. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Nola ez ordea? Aita Prantzisko Donearen seme alde batetik, Prantziskotar euskal-mixiolari jatorren ondorengo bestetik, oso begi atsegiñez ikusi bear guk olako jaiak.

630. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Ta Prantziskotarrok beti errizale gaituzulako, txalo bero beroak jo bear olako gizonai.

631. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Ordu berean gogoak egin dit menturaz Oyarzun'en ere Lapurdin bezela itz egiten duela, izen au, begiratzea esan bear duenean.

632. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Bear badu beraz esan batek eman diola gauzaren bat beste bati, ark esango du: eman dero, edo eman deo, edo eman do; edo oraindik izkindean jarri'ta dagoen bezela, eman deio.

633. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Zer geiago bear zuan bada Elizanburu'k bere etxea berea, aiten aitak autatua maite izateko?.

634. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Erle bat da Maria etxe barnean
Eta landan orobat hari lanean
Behar denean;
Apaintzeko pulliki bein astean
Niz? Igandean,
Uztai beharrik ez du soinaren pean.

635. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Euskeraz-ere eman bear zaizka izen onekin leku guztiyetan ezagutua arki dan Kantaritalde Donostiarra-ri, irabaziyak dauzkan gorezmen atsegingarriyen, biyotzetikako sari ordañ edo aipamenak.

636. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Euskeraz biyotza mintzatzen zaigunok, ziñetan esan bear badegu berari deritzona, ta ez degu ukean baztartu bear egi zabalkoya eskutaturik illunpean betiko, baizik, eman argimen osoa, gure mendi, chara, soro ta baratza guztiyetan lanean sayatzen diran ayen eskuetara irichi ditezen, Madrill-tik izan ditugun albixta atsegingarriyai.

637. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Erdal izperrak irakurri ditugu, ta oetan agertzen diran gorezmen aundiyak Donostiar kantaritaldeaganuntzakuak, biyotza chit mogikor ipiñi dirate, non pozaren gayak ager arazi nai dizkidan borondate aundiyaren bitartez, bañan ontarako artu bear ditut gaitzat Madrill-ko izper batzuek esaten digutena.

638. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 Eta, ¿ez alditut aipatu bear banakako kantari eder, errechiñola beziñ goxuak diran Remijio Peña ta Karmen Florez?.

639. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0311 Erregeren izenean eta ordez presto jira bat egin zeban Grimaldi Ministroak irichiaz Erregengaitik Mineralojiko eta Quimica-ko katedra edo eskola 1777-garren urtean jartzea-bakoitza pagatuaz maisubari 1.000 peseta eta gañaz emanaz 6.000 erreal Mineraloji-ko Eskolan bear ziran gauzak erosteko.

640. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Samaniego-ren izena aitatu degun eskero, zenbait gauz oroitmengarriak ezan bear ditugu.

641. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Donostiar bene benetakua zan, argiya, azkarra; chikitandikan esagun zuben goienetako malletara irichi biar zubela.

642. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Lenengo aldiz jakin zituanean A. Iñazio'k Gandia'ko Dukea'ren jesuita izateko asmo onak esan zuan: Oraindik isillik gorde bearko degu berri au; ez dira bada gauza mundutarren belarriak orrelako otsaundi edo tumpadarik aditzeko.

643. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Orduantxe, ala bearrez, Erroma'n Borja'tarr A. Franzisko Kardenal egin bear zutela esaten asi ziran.

644. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

645. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Zortzi egun oso-oso'etan, bada, egin diran elizkizunetara etorri da emen, eleiz nagusia bete bete egin arte jende, bai gizonezko eta bai emakumezkoak, eta euretan egin diran itzaldi eta gañetiko otoitz abesti eta eleiz jayak izan dira guztiz eder eta ozpetzuak, baño goren goren ipiñi biar diranak, aita Tirso'k egin digun itzaldiak, danak ederrak, danak egoki eta mamintzuak eta ain gozoro zartzen ziranak aditzallien biotzetara....

646. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 - Txinoak arpegiz parregariak dirala diote, baña izketan geiago izan bear dutela uste-det nik; misiolariai berriak ba'dira, zeinbat urte dituzten galdetu bearr izaten die, ta ze urtetakoa esan bearrean, ze aberetakoa zaitugu galdetzen die; ba Txinan urte guziak abereen ixenak daramazkite, ta argatik esaten dute ni txarriana, ni barriz astoarena ta orrela abarr ta abarr....

647. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Egin dezazu nai zuna: bañon ondo egin zazu, ba bestela txakurrari uliak erten artian espetxian bearko dezu egon.

648. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 GIPUZKOARA BERRIRO OARRA. - Etenaldi luzetxo baten ondoren (etenaldia ez da izan gure erruz edo kulpaz) berriro gai oni, jarraitzen asi gera. Eta arrgitaratu bearr diran berriak len bait len illunpetik irten ditezen, Bizkai-errietako ibillaldiak amaitu baño len asiko gera Gipuzko-errietakoak ipintzen.

649. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Badira bai, Euskaltzaindian, gizon jakintsu asko; bañan ez dute jakintsuak beti mai ederrenetan jan bear:.

650. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 iñoiz utzi bear zayo, medar ta zezela danari, alako toki goitiya, ez noski berari dagokiyolako, bai ordea, aldiz-aldiz jakinduriyak baño geiyago, maitetasunak esan lezakelako, ta korapillo oni, eltzen diyot nik, estualdi ontan, zerbait ere belarrondoa zuritu nai baldin badet.

651. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Tokizen bat idazkiyetatik jasoa, non edo non ezarri nai danean, aldamenean jarri bear zayo, erriak aboz daramana.

652. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Senide diranak etxe batean bildu bear dira, ta etxe asko eragiten diranean, orduan igarri genezake, zenbat ataletatik sortuak diran tokizen eder eta egoki oyek.

653. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Bonifazio'rentzat jai eder bat gertu, degu, ta ontan etzuen Zumaya'k gibel ta zear egon bear.

654. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Euskaltzañok, Bonifazio lankidetzat aukeratu-ta, Zumayara gatoz, beronek jarri dezayon semeari, euskaltzain-lanerako, biyotzaren gañean bear duen lenbiziko mintza.

655. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Onela, noski bretoitarrak atzeratuak izan bear.

656. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gaztediari, bretoia ondo ikasteko gogoa barru-barruan sartu zaio ta onetarako liburu onak bear.

657. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gai ontan zer egin gaitza zegola laister ikusi zuten bretoizaleak ta aurrak, umetxoak, irabazi bear zituztela.

658. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Ta iñoiz, edo beti, argalduta, erorita dauden erriak alkarri eskua luza bear diote.

659. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Bañon eta ¿zer gertatu omen zan? Eldu ziradenean lurruspean aldare bezelako gauz arrigarriyak ikustera eta ots batzubek aditzera, izuturik beste munduko jendeakin topo egin bearko zutelakoan, mendi zulotik atzera irten omen ziraden ez nai beziñ aguro.

660. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Lamiak, ordea, noizbait beinik bein, beren artekoren batek argitara lamiatxo berri bat ekarri bear zuela ta emaginari dei egin zioten.

661. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Iztegia egiteko arazo ta buruauste ta anka- jasotze andiak artu bear izan nituenean, enuen kemenik izan ijito-artean sartu ta ijitoeuskalkia beren ezpainetatik ikasten asteko.

662. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Lege zarrai, aspaldiko gauzai begirune aundiaz begiratzen bazieten, guk ere beste orrenbeste egin bearr degu.

663. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Ketariarrak etzuten izan bearr arrantza orretan atzeratuenak.

664. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Ogei urrte lenago, ketariarrak eskeñita, uriarentzat ziran aiek iltzen zituzten bale guztien errdiak; berarekin ateratzen zana, kaiak berritu ta errian bearr ziran gauzarik nai ta naiezkoenak egiteko.

665. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Emen bizi izateko bearr zana beste lurretatik ekarri, eta emendik eraman zitekeana beste lurr oietara eraman: ala ibilli ziran gure gizonak.

666. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Eta ala etziralako, ingelesak berak gureakin pakean bizi nairik, bein baño geiagotan oekin emeki, erabaki zuten andik aurrera auzirik eta ezdabaidarik elkarren arrtean izan etzedin, zerr egin bearr zan.

667. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 Itsasora dijoanak, biotz aundia izanagatik, bildurra zerr dan ez jakiñagatik, ontzi bat bearr du uraren gañean ibiltzeko.

668. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0112 Sorotik sorora asi zuten izketarrtea, deadarrka: ¡Ufa!¡Zenbat gauza ederr!¡Daukanak agerrtzen du bearr danean!.

669. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Agirre'k, itzaltzean, guri euskaldun idazle ta batez ere irakurrgaikiñeri jarraitu biarr diogun bidea erakutsi digu.

670. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 ¡Ze atsegin eta pozkarri zaigun gure aurrtzaroko, ume-garaiko, toki, jolas ta jai alaien oroipena! Gizonaren biotzean badago zerrbait ere, bere makurrkeriak okerrtuko ezpalu, zorionaren antza egoki ezagutzera emango liokena; orrdea, gizonak maiz okerrtzen ditu biotzaren onerako bultzadak eta samintasunaren edari garratza sarritan edan bearr izaten du.

671. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Yaun-andrreak: lotsaren lotsaz gaurrko euskaldunaren aurrpegia gorritu bearr litzake...

672. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 Eta Uolbach eri sinistu bearr badiogu, 2.700 urrtez Krristo baño lenagotik txinoak, Fung txori arrigarriak bezela abesteko ereskiñak bazituztela,¿zerrgatik sinistu bearr eztegu, gure aurreko euskeldunak, beste edozeiñ beziñ biotzdun, alai ta ereslari izanik beren baso-mendietako txoritxu berritxu ta erretxiñol abeslari arrigarriak bezela abesteko beren ereskiñak izango zituztela?.

673. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 Gañera, euskeldunak dantzatzeko, Estrrabon'ek dion flauta ta trronpetak ¿ze eresi jo zezateken? Orain aurretik entzun degun ezpata-dantza ori edota bere antzekoren bat jo bearr bazuten orrduko euskeldunak, dantzatzeko, garrbi, agertzen da, yaun-andrreak, eresi ori jotzeko ze ereskiñ bearr zan trronpeta ezin izan zitekien, ezin jo-zezakelako soñu idekitako batzubek baizik (...).

674. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Batzuek eta besteak beren tokian ipiñi bear ditudan ezkero, alik argi ta garbien jartzen saiatuko naiz.

675. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxearen atal edo alderdi nausiak abek dira: Sukaldia, suaren bidez notin eta abereen janari-edariak gertatu, otza danean berotu, jan eta edateko bear diran tresna ta ontziak garbitu ta gorde, ta iñon lanik ez danean sendi guziak astia eman edo igarotzeko tokia.

676. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Bear ez danean orman batu ta lotzen da etxe geinetan.

677. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Argizagi, Kandela. - Bear danean argi-egiteko gaiak.

678. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Adizki baten ki maizenik artzaile-ezaugarria da ta lagun bat bear izaten du orretarako: t, k, n, o.. ta abar: datorkit, datorkik, datorkin, datorkio, datorkigu, -kizu, -kizue edo -kizute ta datorrkie; beti bera aurretik.

679. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Bainan artzailea o denean z orrek besteakin bezela aurreko aldea bear luke, bainan erritar batzuen ezpainetan eta idazle batzuen (batez ere Mendibururen) eskuetan o ori, aurretik gelditzen da ta ki gaixo errukarriak bere burua ka itzulita ikusten du.

680. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 Adierazten dira artu bear diran Sacramentuac

681. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 E. Ez; zergatic Erregue baten gobiernua izan diteque liberala, eta errepublica batena catolicoa; onetaraco icusi bear da zimendutzat daucaten dotriña.

682. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Eta zer gueiago? E. Eziñ beñere ontzat artu ditezquela, eta gaitz andiagoren bat gabe eragotzi eziñ ditezquenean, eguiñ bear dan gauza bacarra dala, sufritzea.

683. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Nori tocatzen zaio erabaquitzea, catolicoen artean sufritu bear dan, ala ez, gaitz oietacoren bat edo gueiago, beguiraturic beren ingurune edo circunstatziai? E. Aita Santu ta Obispoai, bada auec dira animen gurasoac, Religioaren eta oitura onen Juezac, eta auec guziac dute zericusia gai onetan.

684. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zerequin comparatzen dira Elizaren eta errien artean bear diran elcargoi edo relazioac? E. Guizonaren gorputz eta animaren artean bear diranequin, alaco moduan nun gorputzari dagoquionac ezteguiola calteric eguiñ animari dagoquionari, baizic bestera, lenengoa egon dedilla bigarrenaren mendean.

685. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zer eguiñ bear degu catolicoac Elizaren etsai dan gobiernu baten mendean gaudenean? E. Paquean badago, sufritu pazientziaz, erregutu guziac alcarturic, Obispoen aguinduac jarraituaz aleguiñ guzia eguiñ, garaile atera ditezen eguia, justizia eta Eliza.

686. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Basarritarren eran: ainbestean, erantzun bear.

687. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ori dasa, gure Nekauste ederr onek aurrez-aurrez dakarren, esakerak: Jesuchristo Gure Jaunaren Pasioa Eusquerazco versoetan Jesusen beraren Biotz Maitetsuari Biotzarequin batera ofrendatzen dio A.S Ignacio Loyolacoaren Seme (1) Christavren Bicitza 568g Orrian Iruñan (1760); baña orri ori 368g. izan bear litzake: ez zun bere izena ipiñi; baña bere biotzaren bide, izena eta gizona ongi agertu zitzaizkigun.

688. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Gazte-gaztetatikan Euskalerritik urruti; gaztaro guztian zer-ikasi guztiak erderaz, latekeraz eta gerkeraz erabilli bearr; irakurrte geyena iru izkuntza oyetan, edo zerbait italkeraz eta pantzezkeraz egin bearr... euskera maitea (biotz erdi-erdian egon-arren) aldemen guztietan zebiltzaten izkuntzakaz, bein baño sarriago loitu egin zitzayon; eta gero, biotzetik españetara zetorrkionean, maizegi erdi erderaz eta erdi euskeraz yantzita, edo erderakadaz loituta, zetorrkion.

689. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 11.- Dana dala, azkarr ibilli bearr izan zan Kardaberaz-tarr Aba, 1760garren urtean bere Cristavaren Bicitzan bere izenkide Agustin Basterretxea-tarraren Nekaustea ere gipuzkeratuta Euskelerrian zabaltzeko.

690. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 17.- Arranondon edo Ondarroan ain ederrki egiten zana eta ain ederrki egiten dana, Euskelerriko erri aundi eta erri txiki guzti-guztietan egin bearr lezake Asterik Aundienean, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean...; gure asaba zarren Nekauste ederr ori gogoz eta biotzez abesturik.

691. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Bear zan guztia ez geneukan eskuan.

692. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Mezederik aundiena Gobernuak eman bear zigun, alegia kanpoko gauzen gaitzak kentzeko almena probintzikoa bakarrik izatea; baño mezede au ez genuan eskuratu, naiz-eta gure Diputazioak ori irixteko bein eta berriz legez eskea egin.

693. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Madrid-ko agintariek nai luteke gu aiek dauzkaten arduradunen menpekoak izatea, aien laguntzaleak; ez gure arazoak guk nai bezela erabakitzea, baizik aieri ongi iruditzen zaioten neurrian, aiek baimena eman bear eta aiek jarritako mugaz beste ezin ibilli.

694. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Eragozpen au aalik-eta zearo kendu arte ez diogu utzi bear.

695. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz aben lenbiziko lana izaten zan nekazarieri zer bear zuten entzun ta aiek bear zutena Diputazioari eskatu; gero egiten zuten ez zekiten nekazarieri jakiñan gañean jarri Diputazioak zein asmo zerabilzkian bere alde ta asmoak ezik zerekin egiña bazeukala; baita ere, bide batez, kanpoan ibiltzen ziran bitartean, berek ikusitako gaitzen berri eman, sendagarria bear bazuten, ta, azkenik berek egin zitzateken lanak egin (...).

696. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Poltsa edo kabiak egiñak daudenean askoz zallagoa izaten da arrak iltzea, bada barrenen sartu bear izaten da ta arrak busti.

697. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Baita ere aipatu bear ditugu ar berdeak egiten dituan kalteak.

698. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Geroago kendu egin bear da bizka edo likiñ ori arrapatutako moxorroekin.

699. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Arrak udaberrian agertuko balira, arseniko-urakin egin iltzeko, jan bear dituzten ostoak pozoitu edo menenatu egiten ditu ur orrek eta.

700. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Artu zufrea bat, bi igeltsoa eta beste bi kedarra, oiek nastu ta auts ori landareak egon bear duteneko tokira bota.

701. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Gertaera ontaz nai dizut adirazi nolakoa izan bear duan zure siñismenak.

702. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Baño zuk k. maittea, zergatik siñistu bear dezu Jainko-gauzetan? zerorrek igarritzen diozunaz edo zerorri ondo edo txarto irudi zaizunaz edo oartzen dezunaz? Ez orixe.

703. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Zu etzera nor, Jaungoikoaren izkutuko gauzak zerez ikasteko, nola diran igarritzeko edo ala edo ola izan bear dutela oartzeko.

704. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Jaungoiko gauzetan, dakizkinari entzun bearko da bada, nik artzai zarrari bezalaxe.

705. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Fedeko gauzetan edo Jaungoikoak siñismenaz erakusten dizkigun gauzetan ordea, askoz obekiago siñetsi bear degu.

706. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Eta Aitak itxura ontan ikusirik etzuan bere Semetako ezagutu nai izan; eta nola eriotza baita pekatu edo gaizkiaren sari edo salaria, arrgatik bearr izan zan Jesus'ek ere eriotza eramatea.

707. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Aberats aundia bada bat, au da, santu aundia baldin ba'da ta irabazi geiegizkoak ba'dittu arentzat, Eleizaren kutxara dijoaz bere geiegizkoak eta nola ainbat bai dira eleizaren umetan berentzat bearr duten baño askoz geiago irabazten dutenak, oien irabazietaz beste guziok aberastutzen gera.

708. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Au beti biotz guziz ordaintzen saia-erazi bearr gaittuan zor gozoa da.

709. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Beste zorr bat da guri kezka eman bearr diguna.

710. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Gure pekatu edo obenak deittu zittun Jesus'ek zorrak, oiek ordaindu bearr dizkiogulako Jaungoikoaren zuzentasunari edo bizitza onetan edo bestean (X-gr. Pio).

711. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 Geigarriya - Zerutik zintzilika dagon erreztun askoko katia ikusten badezu, erreztun bakoitza urrenguari erantsiya dagola, ta katiari eusten diyon zerbait goyen ba-dagola, siñisten dezu, bera-gabe katia lurrian legoke-ta; zintzilikako izaera ¿zerk ematen diyo katiari? Goiko eutsitzaliak; au ez balitz, zintzilikako katerik ez legoke; kate onek goiko eutsitzallia eskatzen duan bezela, gizon-errenkarak Egillia Jaungoikua biar du, bestela eustalle-gabeko katia lurrian egongo litzaken bezela, gizon-errenkara Jaungoiko-gabe, ezer-ezian egongo litzake, bestela utsian edo izangabe egingo ziñake zedorri.

712. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 2) Grazi laguntzalliak zer dira? Animaren bizirako Jaungoikuaren laguntzak; bizidun izateko gizon-korputzak Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du; bizidun irauteko janari, asnas-gai, eguzkiyaren beroargi ta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu gizonak, bestela bizigabetuko litzake ta; onelatsu, animaren biziya dan grazi santutzallia bereganatzeko, Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du gizonak, berak eziñ irichi lezake-ta: animaren biziyan irauteko berriz borondateko berotasun, ezagumeneko argi, animaren janari eta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu; laguntz abetako bakoitza grazi laguntzallia da.

713. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeruaren aunditasunak neurri arrigarriyak iristen ditu; luzerua, zabalerua ta goi-neurriya berdiñak dira; argatik chimistaren azkartasunak erruzko denbora biarko luke berak igarotzeko, alaere zeru-tarrak Jaunaren doayez erres eta aguro zeruko edozeiñ tokitara joaten dira.

714. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Ikaragarria izan bear du ¿e? - Bailekikek.

715. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 - Borroka aundiak ikusi bear ditugu orain.

716. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Zaldiak ondo erakutsiak daudenean maitegarriak dira bai; baño ez dira ainbesterako, gauza guziak batez ere maitasunak beren neurria bear dute ta.

717. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Nere Kristau biotzekuak; bizi-bearrak lanik asko ematen digu; animako etsay zitalak larritzen gaituzte utzik eguin gabe ibilli bear dagun zeruko bidean; ikara ta beldurra datozkigu biotzera, ordu charrian eguinda daduzkagun charkeriyak gogoratuaz beste gabe; animako illuntasun, gorputzeko gaitz, ta beste larritasunak ikutzen gaituztenian, oroitu gaitezen maite-maite gaituan Ama Maria-kin.

718. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Gure ama da, zeruak beste iñor ez bezela apaiñdu duan emakume kutuna; berekin ditu, guk bear beste ondasun, ta bear degun guziya irichiko digu, Jesus-ek ezercho ere ukatuko ez diyon Mariak.

719. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ni arkitzen naubenak, izango du bizitza ederra; nigana datorrenak izango du bere anima zeruratzeko bear duan guzi-guziya.

720. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Semeak egarriya daukala diyo, ur-pisska bat erango lukela, ta amaren aurrean illtzera dijuan semiak egarriya daukala esatia, amari ura eskatzia beste da ta gauz erraz ontan eziñ lagundu izatia, ur eske zeukan semechuari ur apur bat eman eziñak sortuko ziyon larritasuna, gogorra izan bear.

721. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 11. - Orduan deabruak utzi zuen; eta ona emen non aingeruak alderatu ziran eta bearr zuena eman zioten.

722. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Berrogeikaroak (garizumak) zer esan nai ote digun? Orra oarrtu gaurrko Goizperrkia (Ebanjelioa) ta gure Jauna berrogei egun baru ta otoitzetan egon baizan, kristauak ere aro ontan (garizuman) Jesus onaren antzean bizi bearr degula besterik ez.

723. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Beste edozein garaietan bezela garizuman egon ezkero ez giñake Jaungoikoak nai gaituen erako kristauak izango; orregatik Jauna baru-egiten ikusten degunean, barua ona ta osasungarria zaigula esan eta ikasi bearr degu.

724. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Laguntzen ez digula esan al det? Geiegi laguntzen digula esan bearr nuen; bada oso gutxi dira, igandetan Jaunari eskerrak dagizkiotenak.

725. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Jai-egunetan egin bearr dana txikietatik ikasi degu; egin zagun ba beti; ta onela kristau onak izango gera.

726. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Bere jarraile zintzoai Jesus gure Jaunak esandako itz auek: zuek ere nor naizen erakutsiko dezute, guretzako esanak bezela arrtu bearr ditugu; ta gai ontan al-añako lan-egin ezkero, ez uste izan damutuko zaigunik.

727. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 (...), bada gidari, zuzendariak erlojuak edo ordulariak bezelakoak izan bear dute; agertzen dutena beren egintzakin adierazi egiten dutenak.

728. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Arestian entzun dezute irrisko ta etsaiez betetako bidean ibiltzeko lagun on, leial, zintzo bat aukeratu bearr dala; ezperen (bestela) beste itxu bat zuzentzen duen itxuari gerrtatutakoa gerrtatuko zitzaigula-ta.

729. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Kristauak: Geiago dagokiguna zer ote dan ikusi ondoan, bera aukeratu bearr degu.

730. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Ori egin bearr da beti; bestela gaizki ibiltzen bai da.

731. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 ¿Munduak eskeintzen dizkigun poz-atsegiñak billagarri ta naigarriak dirala? Bai noski! Baño uste gabean kenduko dizkizutela ta bilotsik bezela ezer-gabe utzi egingo zaituztela ez dezute beñere aztu bearr.

732. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Guk bada, kristauak geranezkero, esan bearr degu: Jesus onaren esana egi utsa bai da, atsegin zait; eta gauza ta esan osasungarri bikañ-bikañak biotz-biotzean gorde egiten diran eran, nik ere Bere esan eta aginduak gordeko ditut.

733. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Jaunaren itzak su dario; bere garr-txinparretan kiskaldu bearr gera beraz.

734. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Testimonia tua dilexi nimis, esaten zuen berriz Dabid erregek: Ori bera esan bearr degu kristauak ere.

735. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

736. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak ez baditu bere lur - soro landak sasoi sasoiean, ez dezake erein ezertxore; eta guk ere ez badegu gure biotza Jaunaren itza entzuteko sasoi onean jartzen, ez dezakegu bertan gauza onik erein; eta ereiten badegu ere, etzaigu ale onik aziko; geroztik Jaunaren itza, gauza bikañena dala ta, munduan ereindako ale ta azi guziak baño irabazi aundiagoa ematen digula ta, gorde bear degu beti biotz-biotzean.

737. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Eta sermolariai ta begiramentu ta zor aundia izan bear diegula ¿zertako esan?.

738. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guziak diote mundua txit ondatua, ta oso usteldua dagola; ta alaxen egon bear du noski; mundutar geienak mundukeri ta atseginkeri zirtzil-usteletan ustel-ondatuak dabiltza ta.

739. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Ona emen pekatu nazkagarri ontan ez erortzeko egin bear dan lenengo eginkizuna.

740. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Gogoratu ezazute zembat egite edo eche aundiagoa egiten dan, aimbat ondekida aundiagoak egiten zaiola: onela ere gure bertuteak gora alchatzeko, bere ondekidak barrutik, azpitik artu biar dira.

741. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Gogoratzeak Jaungoikoaren aunditasuna ta gure ezereza, humillatu, azpiratu ta beeratu biar gaitu.

742. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Eta ikustean berriz Jesukristo gure Erredentore maiteak, Jaungoiko ta gizon egiazkoak, erampetu zituan atsekabe ta mezprezak, bere biotzeko amorioa, biguntasuna ta pekatarianako errukitasuna, saiatu biar gera bera irudikatzen edo imitatzen ta bera bezela mansoak ta humillak biotzetik izatera: Discite á me quia mitis sum et humilis corde Math c XI v 29.

743. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¡O munduko atsegiñakin engañatzen zeraten eruak, eta zuen Jaungoikoarekin asturik bizi zeraten burugabeak! ¿noraño eldu biar da zuen ichutasuna?.

744. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 San Pablo apostoluak esaten du gizonak eriotzan, bizitzako demboran eraiñ duana, batzen duala: alan bada bizitza igaro badu pekatuan sarturik, eta griña charrez beterik, eriotzan euren frutu samiña batu biarko du.

745. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Jun zaitezte Ejiptora, eta erosi ezazute biar degun janaria bizitzeko, ez gaitezen goseaz ill.

746. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Etcherat gan behar diat goichko.

747. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Edan behar diagu.

748. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Hale, gan behar dugu.

749. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Edan behar diagu, mutilak....

750. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Bainan, horiek ere, gure kontuan, bizi behar.

751. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Bizitzekotan jan behar.

752. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Ba, oraikotik, etcherat buruz ere abiatu beharko diagu.

753. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Behar ere, hoinbertze haurren artean.

754. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Horrek ichilik egon behar dik.

755. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Ahalge behar nikek.

756. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Orai gan behar dugu.

757. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Hale, gan behar diagu.

758. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Orai, gan egin behar dugu.

759. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Behar duzue bertze bat edan, ene gosturat... Ostalera! Bertze pinta bat hunat!!!.

760. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 PIARRES,- Hauche duk, gizona, gan behar diagu!.

761. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Ahatik, chigarro bat behar diagu egin gan aintzinean.

762. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Zer! Hola egon behar duk?.

763. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Libertatea zer den
otsoak badaki;
Gutartean ainitzek
ez dakite aski,
Libertate zuzena
zer den bereziki:
Eta ua zeiñ oso
bear den atchiki
.

764. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Eta hantchet joan behar, izerdi uharretan, beroak zozotua!.

765. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Mariaren beldurrak espantuak sarrarazi diozka...... Ez duzue ezagutzen Maria, Ellanderen andre esposa?...... Gizagaizo Ellande! Aditu behar ditu bereak eta asto beltcharenak!...... Eta bizkitartean, aintzinez ala gibelez emanik, zortzi asto baizik ez!.

766. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Ez da beraz harritzeko, artho buruak urthe onetan bihi duen bezenbat sehi behar bazuen urthe batez, Mariluzek! Ilabetetik... Zer, ilabetetik? Zortzitik bat.

767. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Nun eta ez zituen, arte hortan, biga behar, lau gathu zaharrak zirela kausa! Sehiak ziren bethi hutsean: gathuentzat behinere etzuen erratekorik etcheko-andereak.

768. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Gathuek nahi bezenbat orra zetzatela oro, sukalde, gela, selhauru eta ezkaratze; etzuten sekulan behar zena baizik egiten! Mariluzek ikus edo senti zezala orre hori nun-nahi eta noiz-nahi, sehi gaichoak laster adituko zituen asto churiarenak eta beltcharenak!!!.

769. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 - Pantzuna, erhotu behar duzu naski? - Ez, anderea.

770. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Orrek ematen bai du indarra beer den elburura jotzeko; arimaren gauzetan gertatzen dena, gerta daiteke ere euskarenetan.

771. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik, onerako bidetan bide egiteko, nere barnekoen berri argi eta garbi jakin bear dut.

772. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Odolaren pare bear ginuke euskara maitatu.

773. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Guzien lanak eta guzien soin-buruak bear lirezke Nafarroako sorkaldeko errietan, angotarrak euskaldun biurtzeko.

774. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 - Erri onetan euskara piztutzeko esaten zigun Abad de Iturbeltz jaunak, euskar-egunak, euskar-jaiak eta alako pizgaiak erri orietan bear lirezkela.

775. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Alde askotara lan egin bear dugula, jakina.

776. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Nai duenak nai duena erran beza, baño ortara jo bearko dugu zerbeit onik egiteko eta nai dugun ura erdiesteko Orduan, euskaldun buru andiko bezain biotz oneko norbait sort baledi, orduan ginezke bide erditan.

777. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Karbariak hasi baino lehen, behar zen lihoa labe berotu batean ezarri.

778. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Eta gero, hitz dautzuet karbarien lana etzela lan gochoa, Arratseko hamekak irian hasten baitziren, erhauts ederrik behar zuten nahi-t-ez iretsi goizalderaino.

779. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0247 Karbatu eta, lihoa behar zen orraztatu.

780. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Eta geroztik, badut uste bere itzala lehenago galduko zuen Piarrek, bere makila galduko zuen baino, ezen, haur tchar bat oraino zelarik, aitaren makila behar zuen jaunak eskuetan... lokartzeko!.

781. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Nahi-ta ez, orok ongi joan behar zuten beraz aurthen eta oro... ongi baino hobeki joan dire, arotik hasirik.

782. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Jaun jakintsun eta mintzatzaile eder horrek erran dituen guziak hemen lerro-lerro emateko ez dugu astirik: hau erran nahi dugu bakharrik, Etchepare jaunaren ondotik: Eskualdunek baitezpada zerbeit egin behar ginukeela Eskuararen aberasteko.

783. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Ez baditugu segurki gure hitz zaharrak, bazterrerat utzi, behar nola-nahizko eta nundik-nahikako hitz berri batzuen ordainez hartzeko, ez dugu lotsa izan behar noizean-behinka hitz berri batzuen Eskuaran sar-arazteko, zaharren lagun edo gauza berri batzuen izen.

784. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Badire orroaz hasiko direnak, ez dugula holakorik behar, eta hitz berri bat hartuko duenaz irri eta, trufa eginen dute.

785. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Iragan urthe-hastetsuan, (1929-an) horra nun arima on batek erraiten daukun, jadanik egunkarietan irakurtua ginuena, chazko Phazkoetan phesta handiak bazirela Erroman, eta heien ikhusteko behar ginela han aurkhitu.

786. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Egunkari katolikoetarik landa, bestek ez zituzten aiphatu ere Erroman iragan behar ziren egun hunkigarriak, eta iragan ondoan ere, ichil-ichila egon ziren.

787. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Bainan guk baginakien nola Frantziako zoko guzietarik baziren gazte biphilak, katoliko beroak, Aita Sainduaren oinetaratu nahiak, oihukatu behar zazkotela beren fedea eta beren Ama Eliza ganako atchikimendua.

788. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Bezperan ukhana, baginuen bakhotchak karnet ttipi bat: hor ezarria zen zoin etchetan behar ginuen lo egin Erroman ginen denboran, eta zoin ostatuan jan.

789. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Burdin bidetik jautsi eta, horra garan taula phuska handi batzu: gu joan behar giren karriken izenak hor dira irakurgarri.

790. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Zoin gure karriketarat orduko, beribiletik jaustean, han ginituen etzan behar ginen etchetako nagusiak.

791. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Hemen haste kisk eta kask bi mintzaien ezin aditua: guri iduritzen hangoek behar luketela frantsesa jakin, heier iduritzen guk behar ginukeela italianoz aise eta aise mintzatu; bainan no kapitch italiano.

792. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Begi onak behar dira ohartzeko, duela bi urthe lanho baten lehertzez goititu zen uholde izigarriaren herechari.

793. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Ez dugu astirik sakristiak dauzkan elizkizunetako untzi eta jauntzi aberatsen ikusteko; ikusi gabe utzi behar dugu halaber komentuko liburutegia, adituak girelakotz berdin ez dela gehiago han Nabarreko erregeek gainean zin egiten ohi zuten zilar estalgiarekilako liburu handia.

794. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Errege naiz, Rex sum ego, erran izan du, munduaren salbatzeko hil izan den egunean. (Joan, XVIII 37). Erreginatu behar du, oportet illum regnare, dio Apostoluak. (I Cor XV 25).

795. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0007 Ez zaiku haatik aski behar geronek debozione horren hartzea; gutiziatu behar dugu, eta bakotchak ahala egin etsempluaz, contseiluez, eta bertze moldez, khar handienarekin, Jesusen Erregetasuna bertzetan ere sar dadin.

796. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0007 1889ko urthe huntan zer egin behar ginuken

797. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 (...) sacrificioarekin bat eginez Nola gintezken meza sainduaren entzutera, ahal dugun guziez behar lehiatu. Arrazoin onez ahal ez dugunean, artha har dezagun aphezarekin bat egiteko, arimako begiez ostia sainduaren altchatzen, eta mahain saindurat ostia sainduarekin etortzen ikhusten baginu bezala; ostia saindua orduan adora dezagun, comunione izpiritua egin dezagun, erran nahi da Jesus errezibitzen baginu bezal bezala egin zerbeit othoitz aintzinean eta ondoan: oi pratika salbagarria eta baliosa!... Hurusak hola funtski egiteko artha izanen dutenak elizan ahalaz, bertzela zaren lekutik.

798. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 Bai, galda zazu emaitza hoitan, (haur batek bere amarentzat othoitz egin behar du), Elizak, gure Ama onak, Erlijioneak lehen bai lehen garaitia zan dezan etsaien kontra.

799. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Mintzatu zitzaion haurrari Gorphutz Sainduaz, bainan erranez choilki zembat zen Sacramendu hori ikharagarria, Jesu Cristo zenbat zen Jainco handi eta saindua zenbat garbi izan behar zen eta zenbat artharekin preparatu Sacramendu hortara hurbiltzera menturatzeco.

800. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Ezin daitake erran aphezaren solas horiec nola ilhundu zioten Micheli bihotza: ez zuen gehiago loric ez janic lethi lehen cominionea gogoan: gaicho haurrac senditzen zuen bere bihotza Jesu Cristorentzat dena amodioz bethea, eta casic iracutsi zioten Jesus zela Yainco bat ikharagarria eta harentzat lehar zela izan amodio baino beldur gehiago.

801. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Aita harritzen da; ihardesten dio ez direla hec aphezteco behar diren gastuen egiteco ahalean, giristino on izan daitekela munduan ere eta ez duela amestu behar Yaincoac sorrarazi duen estatutic atheratzea.

802. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Lehenic bere misionesteri erraiten zioten zer egin behar zuketen arimen salbatzeco, gero ahalaz yakintsun egiten zen misionetaco harat hunatez, bozcariatzen zelaric gauzac ongi zohazinean, berri tcharrec bihotza erdiratzen ziotelaric.

803. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Jesusek zer lanetan ari behar ziren biharamunean; eta erran zioten ogi jotzen ari behar zirela.

804. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Langileak bazterturik hala, zer egin behar zen orai bertzela?.

805. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Bertz'aldi batez, jende zahar batzuen gana joan ziren, Jesus eta Jon Doni Petri, gaua heien etchean iragan behar zutela; eta hala egin ere zuten.

806. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Biharamunean, urruntzearekin, jende hoieri, galdegin zioten Jesusek: zer ari behar ziren egun hartan? - Eta ihardetsi zioten bokata puchkila bat behar zutela churitu.

807. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Galdegina egin zuen Jesus onak, eta biharamunean, bertze etchean bezperan bezala, erran zioten jende heikiei: Zer ari behar zarete egun?.

808. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 - Ori, Jauna diru puchka bat izan eta hura behar ginuke zembat den ikertu, miatu....

809. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Zer urhe eta zilar meta behar zuten arratsean!....

810. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Maiatza heldu zen; beraz ernatu behar!.

811. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Dena urhe; gorri gorria, hori horia; urdin urdina gero, lilluraturik behar baitzen egon, heieri beha eta beha!.

812. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Sukar hori orok izaki eta, ez zuen beraz gutienik sumatu behar Oihanaldeko Piarresek.

813. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Haur elhe guti behar zen harekin gauza sainduez.

814. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Phesta-Berri Otaba hartan berean, ikas-bide behar zen bere laguneri, berehala erraitera goazin bezala.

815. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Izaitekotz ere burlari changarin batzuek nahi luketen bezala belhaun-buruak omen lituzke handichkoak; behar bada, bere lur-gizenetarik atheratzeko frango aski bermatu behar delakotz eskalapoinen barnean.

816. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 - Oi, oi, aski, aski hola!...... Ezin jan dezazket; ezin trenka; iretsi behar, zailaren zailez.......

817. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Hauiek behar zaituzte sendatu eta zangoen gainean eman!...... Holachet...... Hiru, hiru bakarrik orai, eta hoin ontsa nihaurrek erreak, echti echtia!..

818. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Bainan Jainko-Semeak ere erraiten dio berehala: Ez ditaken gauza da hori; aldi bat salbatu behar nituen gizonak, aldi bat salbatu ditut, heientzat hilez.

819. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Aski da hola, eta bertzerik ez dezaket, bertzerik ez dut egin ere behar.......

820. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Guduan nausi atheratzekotz, armada batetako soldadoek batasunik hertsiena behar dute atchiki elgarren artean.

821. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 San Frantsesen haurrak ez othe luke izan behar aingeru baten pare lurrean?.

822. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Terzierek nun behar dute eman lehenik etsenplu ona?.

823. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Terzierak chuchen behar ditu bethe bere egun guzietako eginbideak, osoki beiratu Jainkoaren eta Elizaren manamenduak.

824. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Sekulan ez da, jostatzeko, ez eta irri egiteko chedetan mintzatu behar makhur Jainkoaz eta Elizaren minichtroez.

825. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Bethi garbiki behar da mintzatu eta ez mundutarrak bezala, zer nahi erasiz batzuez eta bertzez.

826. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Orobat urgulua eta bekhaizgoa direnaz geroz arimaren etsairik handienak, behar dire ahal oroz bermatu jaidura tzar hoikien zaphatzera.

827. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Behar du higundu giristino agertzeko ahalgea; ahalge horrek nagitzen ditu arimak, eta hilzen bihotzeko indarrak.

828. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Jon doni Paulok bezala behar da orduan erran: Khen zazue gaizkia zuen erditik, nahasten zaituztenak urrun beite zuen ganik.

829. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Haurridegotik baztertu behar izan direnak chederik hoberenez betheak ziren Heren-Ordenan sartu zirelarik; ez dute iraun hastapeneko khartsutasunean;(...).

830. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Salbatzale hura da JesuCristo edo Mesias, denboran sorthu behar cena.

831. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 G. Noiz egin behar da Khurutcearen seinalea?.

832. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I. Egin behar litake goicean ohetic jaikitcean, arratsean etzateracoan, accione printcipalen aitcinean eta ondoan, hirriscu handietan, eta guciz, tentatua denean.

833. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 G. Cer egin behar da bicitce eternalaren merecitceco?.

834. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I. Bicitce eternalaren merecitceco, behar da giristinoki bici.

835. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Bai, Cinac Jaincoa ohoratcen du, eta batzuetan behar da Cin egin.

836. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 G. Juramenturekin hitcemana egin behar da?.

837. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Bai, bainan behar dire aitcinetic gogoetac egin eta jeneralean Cofesora mintzatu.

838. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Giristino guciec bilhatu behar dute perfet izaitea?.

839. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Eracusteco, behar dugula Giristino agertu, goraki eta beldurric gabe.

840. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Hari eracasteco, behar dituela jasan laido guciac Jesu-Cristoren gatic.

841. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 G. Certaco behar da Jaincoari satifatu, Bekhatua barkhatu izan ondoan?.

842. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Ez, ez da aski; egin behar dire oraino bertce zonbait obra saindu, nola baitire Othoitza, Amoina, Barura eta gaineraco Mortificazioneac.

843. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Entzun dezagun beraz beti meza saindua Mariarekin batean, Mariari galdeginez hartaraco behar dugun laguntza.

844. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Aita Arnoux eriz joan orduko, Aita Fontaine ere galdu behar ginuen.

845. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Bigarren egonaldi bat egin du geroztik hemen gaindi Aita Fontainek, bainan berritz eriturik Frantziarat sartu behar izan zuen.

846. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Orduan, Jesus hasi zitzaioten dizipulueri erraiten, Jerusalemerat joan beharko zuela, han hil eta hirugarren egunean phiztu.

847. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Nausiak ihardetsi zion: Sehi gaichto eta alferra, bazinakien erain ez dutan lekuan uzta egiten dutala eta berdin biltzen dutala barreatu ez dutan lekuan; behar zinuen bada nere dirua banketche batean ezarri, eta nik, etcherat-eta, neurea atherako nuen bere irabaziarekin.

848. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0042 3n Igantez behar ezten lanik egin edo egin erazi duzunez; Meza entzun dunez behar bezala; zoure manuzpekoer entzunerazi duzunez, noula santifikatu dutuzun eta noun igaran igante eta bestak: bilkhura gaistoetan? ostatietan?.

849. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 (Heben aphurbat belhariko egon behar da, eta Frantziako usantcha laidagarriaren arabera lurrari potbat eman behar zaio).

850. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0309 Arrerostiaren komplitzeko, behar zian Salbazaliak gizona sendotu arimaren utsumentu eta eritarzun handi hortarik.

851. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Jinkoak sofrierazten badu lurrian justoari; bekhatoriak eta sinhestegabiak zer behar die eguruki?.

852. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Jesus Jaunak bere humiliazione eta heriotzen bidez merezitzen zarozkigun, gure bekhatuen barkhamenduarekin batean, salbatzeko behar ginituen grazia guziak.

853. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Egia da, etzen behar egiazkorik hoin, behera jauts zadien.

854. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0176 Zer zoriona, Jesus Jaunak hautatzen baginitu, lehenago apostolu batzu egin zituen bezala, harren kontsolatzeko eta hari ahantz-arazteko jasan behar dituen laido eta atsekabeak!.

855. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Bertze batzuk hari behar dute lanean edo sal-erospenetan, goizetik arratsera, edo dire ezkonduak, eta asko egitekori kontu eman beharrean; denbora guti beraz komunionerat preparatzeko eta eskerren bihurtzeko; horrelakoek zer behar dute egin?.

856. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Elaiteke beraz elizatik athera behar komuniatu-ta berehala, ez-eta Ite misa est entzun deneko.

857. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Aphurtto bat egon behar da, nihola ere egon badaiteke.

858. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Utzi behar ditzunak orduan, hek dire, hitz alferrak eta menturaz gero ere egin daiteken lan phichka zerbait.

859. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Komunione aitzineko eta ondoko othoitzek, bethi egin behar dute.

860. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 Meza horiek san Gregorio'renak deitzen badituzte ere, eztu horrek erran nahi saindu harren ohoretan eman behar direla; ezta ere galdetua aphez berak eman detzaan.

861. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 5. - Bertzeekin batean egin behar ez ditugunak ez dira agerian egitekoak, egiteko bereziak hobeki (...).

862. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Gehiago dena, zuhau izanen zira zure buruari pochelu, eta bizkitartean ez duzu zure burua ezeztatzen edo arintzen ahalko, bainan Jainkoak nahi dueno jasan beharko.

863. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Itzul goiti, itzul beheiti, itzul kanporat, itzul barnerat, orotan kurutzea hatzemanen duzu; orotan baitezpada pazientzia hartu behar, bihotzeko bakea eta bethiereko saria nahi baditutzu.

864. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 2. - Sakramendu guziz eder hortan, Jainko boteretsuak errana behar duzu sinetsi, ez zuhauk uste duzuna edo itchuretarik iduri zaitzuna: beraz ikhara saindu batekin eta jauspenekin behar zira aldare saindurat igan.

865. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Horra non ziren aphez, mezaren emaiteko eskuarekin jarrai zite meza sainduaren khartsuki emaiteari, behar den tenorean, eta zure bizia dadila izan itzalik gabea.

866. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Galdezkoa, - Nere Jainkoa, emazkidatzu, othoi, zure manamendu sainduen begiratzeko behar ditutan grazia guziak.

867. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Bi liburutto horietan ere, Hiztegiak ez dituen hitzak altchatzeko balaitezke, eta gure bilzar-lagun goretsiari esker, Hiztegiaz artha dutenek, hortik errechki bil detzakete. J.Bte ALTHABE zenak bada, urhaspide horiek guzien bidez, Bilzar-lagun guzieri irakaspen ohartgarri bat ematen daroku: zerik eta, batbederak behar ditugula, arrozterat emanak diren euskal-hitz garbiak bildu eta bilkhurarat ekharri.

868. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Ez-eta behar!.

869. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Beraz, bertze bospasei egunen bidea egin behar da, itsasoaz begiak kasik ase arte, bertze urarte batzu urrunean ikusteko: Bermudes deitzen dituzte.

870. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Athorra bizpahirur orenetarik aldatu behar!.

871. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Ene chedearen bethetzeko, behar nuke eskas dutana, zaharren mintzaia garbi eta ederra: ezen Euskal Herriaren amodioa itchuratzen duzue, eta amodio hori ez litake agertu behar, urrezko hitzekin baizik.

872. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Bizkitartean, nahiz ene elheak ahulegi izanen diren, hemen, ene herritarren izenean, zueri behar natzaitzue mintzatu.

873. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Lenengo, nere biotz biotzetik agur bero bat egin bear dizutet, emanaz zuei, Biltzarkide guztiei, esker ugariak zuen buru izateko gaur izendatu ta aukeratu nazutelako.

874. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Ez, euskaldun zintzoak gerala esaten dagunak, ezin utzi ta ikusi genezake ori; gure eskuetan dago Euskalerria jaso ta goratzia, eta alegin guztia jarri bear degu lan orretan.

875. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Lenengo beinzat, jaso bear degu gure mintzo ederra, gure euskera maitagarria; esan oi da, bere mintzoa edo izkuntza galtzen ezduan erria ez dala ilko.

876. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Bear degu bada euskera sendotu ta zabaldu; galdu dan tokietara eraman berriz, ta mintzatzen dan tokietan maitetasunez inguraturik gorde, zain dezatela.

877. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 250.- Debruarekin iraulden hariko denak, luze behar du akhil'oa, [Lcôte] (Erraten zaiotena, nahi direnei gibelatu, gaixtoekin atxikitzeiik, edo barnatasun hartzetik).

878. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 256. - Lehenian barkha. bigarrenian urkha [BNC], (Bertze orduz, ikhastetxe bateko buruzagiak, bere menekoetarik baten lehenbiziko hutsean, erraten omen zuen: Hanbat gaixtoago neretzat! Eta barkhatzen zioen. Eta haren beraren bigarren hutsean: Hanbat gaixtoago harentzat! erranik, kanporat ematen omen zuen. Gutartean, elgarri bethi behar diogu barkhatu.

879. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Krisma (eczéma) balinbadu zure haurrak buruan, hau ez zaio demendrenik artatu behar.

880. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Kokolotcha duenak behar omen du bizi den lekutik urrunsko aldatu, aire berri bat aurkitzeko gisan eta kafia edan ausarki.

881. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Chaharrek diote, aratsetan ez litazkela sekulan haurrak su-ilete batekin jostatzerat utzi behar, jostatze horrek dakarki duelakotz ochtion aipatzen nuen ondorio tzar hori.

882. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Odol kolpearenzat behar omen da edan karraskila ura edo ausin ura.

883. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Hargatik, bethi egiari dohakonaren emaiteko, erran behar dugu oraino Eskualdun guti sarthu zela delako bilkhuretan eta hek ere ez biziki beroak edo khartsuak.

884. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Orotan bezala, gurek ere uste handia bazuten beren gainean eta zaukaten, nagusi zirenaz geroz, ongi handiak egin behar zituztela bazterretan, Frantziaren eta Errepublikaren etsai guziak desterratuz eta chehakatuz.

885. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Bereziki etche guzietako buruek behar zituzten, nahi edo ez, zoin beren gora beherak agertu: nondik kontra edo alde zitezkeen.

886. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Denek behar zuten eman edo Frantziatik ihes egin, nun ez zuten burua hirriskatu nahi.

887. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Etckegoyen-ek, bizkitartean, etzuen luzaz ibar-gaineko bakeaz gozatu behar bere arthaldearen ezagutzeko astia ere etzioten utzi: 1804ean eiki Jatsurat bidali zuten erretor.

888. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Landibarreko erretorak, ordutik, bere egoitza behar zukeen ontsalaz Jondoni-Martinen, ibarraren erdi-erdian; ondikotz, eliza-inguruetan, etzen hortako on zitakeen etcherik; eta, bere familiarekin, Saint-Jaime jarri zen Behaune-Etcheberripean.

889. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Behaunetik, Jondoni-Martinerat; Jondoni-Martinetik, Jaundozterat; Jaundozteytik, Azkombegyrat, bi kintaleko gorphutz bat behar delarik erabili, eta, arduran, barurik, gizon baten higatzekoa bada, den indarrez dohatuena izan dadiela ere.

890. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 EZ DUTE bururatua oraino jakintsunek beren arteko auzia, Iberotar ote direnez Eskualdunak, ala berezi behar ditugun osoki edo hein batean bederen gizalde hartarik.

891. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Norr naiz, alde batera, onelako omena edo onra neri egitteko, ta beste aldera txarragoa dana, non daukat onelako eginbidea betetzeko bearr dan argittasuna ta jakinduria?.

892. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Begiraldi bat eman nion, nere baiten, gure Naparro maitteari, bere ordekoa izan bearr nuala burutik ezin kenduz.

893. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Ainbeste lan egin bearrko da erri ontan euskera batu, ondu, berritu ta goratzekotan!.

894. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Ni beintzat, guzientzat eskerr onez beterik, aittortu bearr (nere biotzak ala eskatzen dit eta), orenbeste erritan ez dutela eskerr txarr bat artu, biotz zimurrik ikusi, ezta aurrpegi illunik ere.

895. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Alde guzietan egin zait arrerarik onena, guzik eskeñi zaizkit biotzik onenaz nere lan gogorr ortan laguntzera ta bein baño geiagotan beren artotako edo babanabarretako bearr zuen beta neregatik galduz.

896. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Diogu bakarrik: 1ampdeg;) Alemana, eskuara bezala, bertze mintzairek ausikitzen eta zikintzen ari dutela gero eta gehiago; eta etsai bereri berdintsu behar gitzaizkotela jazarri; 2ampdeg;) Askotan batere elgar-aditu gabe bi mintzairek bide berberak hartzen dituztela, hitz berri beharretan direlarik, heien egiteko: Alemanek nahi izan zakotenean izen bat eman beren sortherriari, Deutschland deitu zuten, hitzez-hitz Aleman-herria (Deutsch Aleman; land herri) guk gurea Eskual-Herria deitu dugun bezala, eta zonbat holako!.

897. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Hitz berriak argi-argiak behar dira, ala jo erdaralat; ezin adituzko eskuara baino gabea hobe, mintzaireak mintzatzeko erabiltzen ohi direnaz geroz.

898. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 (Nindagon alfer erran behar nuenetz: bego halere minbera!).

899. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Geroztik, haurrek apo itsusi, beltz, haundi batzuen zain behar dute egon, han ilunpetan.

900. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Aita sainduek berek, hainbertze zuten entzuten gauza horietaz mintzatzen, non, batek baino gehiagok, manu bereziak egorri baitzuzten zonbait eskualdetarat, sorgineri nola behar zen ihardoki argien emaiteko.

901. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 De Lancre Bayonatik Lapurdirat sartu zen, uztailaren ondarrean, eta harekin jende-oste osoa: Tribunale batean behar den jauneri guzia, soldado andana bat, gizon urkariak beren tresnekin, mihiku bat eta ere, hamazazpi urtetako neskatch bat, La Morguy izenekoa.

902. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Emagina bere txarrantxareki etxera itzuli ze ta etxera sartzean ataria ersteko aurpegia itzuli bear zue; ta orduan aitzukaldia norbampauml;itek xaurtiki zako ta arriak atarian zilo andi bat egin zue.

903. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 Orduan xuxki-giderra naiz makila bat eman bear zaio.

904. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 9.- Laratza dilindin dabilenean Jaungoikoa nigarres dago ta gelditu bear da.

905. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 12.- Subilaros sukaldea xuxkitatu bear da ta mezondoan gan berean gari-bikorrik naiz garagar-bikorrik agertzen bada, urte gura garitsua edo garagartsua izampauml;in da.

906. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 15.- Sorgin bat xotean nones eman bear zampauml;izkio ukaldiak.

907. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 16.- Ispilu autsirik ezta etxean iduki bear.

908. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Biziari lotzeko, ezinbertzea behar du eta gosea arras nausitua.

909. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Joan ginen, hiria behar ginuela apur bat ikusi.

910. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Gero, tribunala, kapera handi bat duela iduri, beihala eliza izana, holetan; eta azkenik, lehenik izendatu behar nuena, St. Jaymeren trinketa.

911. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Zer behar dute haurrek ttipitik ikasi?.

912. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Euskaltzaleen Biltzarreko gizonen xedea da, euskaldun umeak ager diten gazte danik frantsesaren ikasle, ba, bainan euskaraz bermatuz, beiratuz euskara eta ahal bezenbatean apainduz; ohar diten ere frantsesen urratsei, bainan bereak ahantzi gabe, bereak xuxenduz behar denean frantsesaren erakaspenetik.

913. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Osasun onean egon dadien behar baikitzaizko beraz jarraiki ahal bezain hurbildanik.

914. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Bertzeek korrokan egiten dute lo: ahoz goiti daude etzanik, ahoa idekirik mihia idortua, jaiki ere behar baitira ur xorta batez bustitzeko.

915. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Bañan osasunez ondo etzelako, ezin zitekean etorri, ezta lan au bere lepora artu ere; eta nik artu bearr izan dut, ortarako, Mendiburu'ren eretzian dudan andieste sakona bertze gerkunik gabe.

916. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ondo dakizute denok, batez ere jayen eraldari zeratenok, onelako gaiaz lan ederr baten egiteko, bearr den gerkuna.

917. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Errietara udan bertzerik ezin zitekean atera; bertze aroetan, irakaskizunak eta, egin bear zituelako.

918. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Huna nola jokhatu behar den: botoila edo fiola bat untsa hetsirik ezar urian eta han irakitaraz 20 minuta au bain marie, horrek erran nahi baitu esnea barnean izanen duela.

919. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hogoita lau orenez beharko duzuen esnea botoila hortan ja ezarria dukezue.

920. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ttuttuak beharko ditu gradoak markatuak, zombat emaiten duzuen jakiteko.

921. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Beharko da bethi garbitu eta irakitarazi bulhar eman aldi guzien ondotik: ttuttu zikhina edo ez aski ongi hazi gaichtoetarik garbitua bethi lanjeros da; ttuttuaren burua ere beharko da irakitarazi aldi bakhotch ontsa garbitu ondoan.

922. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ez da hechurrezko edo ivoirezko errotaren itchura dutenetarik hartu behar, ez baititazke errechki hazi gaichtoetarik garbi eta bertzalde ez baita holakoen beharrik batere.

923. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ttuttuan badira bi arrailachka: batto punttan esnearen bide; ez da behar largoegi, haurrak behar baitu egoskitzea bortchatuz egin; bertzea, zolari hurbil aireari lekhu egiteko.

924. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hau behar da bethi libro eta hortarakotz ez da behar ttuttu-burua sarthu barnegi ttuttu puntaren inguruan.

925. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Esne haziz gabetua beharko da bethi atchiki toki fresko batean, etcheko freskoenean.

926. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hola ttuttua ezarri eta prest behar diren izariekin, epheldu beharko da bain-marie delakoan haurrari eman aintzinean, bethi ephelik eman behar baitzio.

927. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Nahi badugu haurra errechki hazi, gastu gehichagorekin, bainan berriz hasterik gabe, eros ditzagun haurrak egunean beharko dituen ttuttueriak; beraz, haur behi esnez choilki hazia denarentzat, lehenik zazpi, gero 6 eta gero bortz.

928. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Gero ezar lekhu freskoan eta haurrak jateko mementoan askiko da eman behar den ttuttua ephelaraztea.

929. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Nola eman behar da ttuttua?.

930. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Beraz, zuen haurren ongi hazteko behar direnak ikhasi eta, khasu egizue nola maite dituzketen emaiten dazkotzuetenak.

931. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Esnea hazkurri ona dea? On duteia haurrek? Eman behar zakoteia anhitz? Jendek, bethi danik gostu izan baitute medikuen izpi bat ausikitzen, daukate moda bat bezala hararazi dugula esnea.

932. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Ez badezake jasan, goiti jin nahi bazitzaio edo jalitzeak gaizkitzen batziazko (beheitikoz edo idortez) biziki gutiago beharko du edo batere ez.

933. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Esnekariak, irin edo pampacirc;tes delakoekin egiten direnak, ez dira ere aski choilki emanez, sobera behar bailitazke eman, kalte handia egin lezakete.

934. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Hau erraiten dautzuet nahiz kompreniarazi haurra ez dela bethi molde berean hazi behar, bainan bai, duen jitearen arabera eta kaskoz ari behar zireztela hortan ere haurraren gostuari behatuz; ez choilki hargatik, hunen beharreri ere begi eskuak emanez.

935. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Bertze behar dituenetarik ere behar da lotharazi emeki emeki, nun ez duen hau edo hura osoki hastiro, erran dudan bezala.

936. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Hola, ez duzue choilki konfituraz haziko, hau biziki maite duelakotz; ez da ere bortchatu beharko hastiro duenaren jaterat, on eginen diolako estakuruan.

937. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Erretchago izan dezazuen hautua erranen derautzuet laburzki: 1ampdeg;) Zer behar duen haur horrek bizitzeko eta handitzeko?.

938. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 2ampdeg;) Nola behar diren jatekoak egunean barthitu?.

939. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 5ampdeg;) Khasu egin behar ziote oraino janetikako ez ontsatze guzier: goiti-beheitier, barne-gogorrari.

940. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Mirikueri galdetu behar hori.

941. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Errotik atheratu behar litake beraz landa hegiko sasian agertzen ikusi deneko.

942. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Kalitchak, errez, sendatzen omen ditu landare hunek, bainan mirikuen arabera ez da nola-nahizka eskuetan ibili behar, irrisku handikoa baita.

943. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Erosleari da frogatzea, kabala gachtoa zela, salzalearen aitzinean, eztiki zagola erospeneko mementoan: erran behar du ere, saltzaleak zer egin dukeen eztitasun horren izaiteko memento hartan.

944. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Nola galdegin minichtroer sokhorria, kabalak hiltzen dituztenian marechalaren ordez- Laborariek kabalak hiltzen dituztenian marechalaren edo beterineran manuz, kabalek eztula dutelakotz edo tuberculose, beharko dute hiru hilabeteren barnean, galdegin minichtroari gobernamenduak emaiten duen sokhorria edo indamnitatea.

945. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Manobrak zor dira urthe guziko eta pagatu behar dira urtharrilaren lehenekotz ekharriak diren bezala.

946. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Hiru egunen lana egin behar du manobra zor duen presuna, kabala, orga, karrosa bakhotchak.

947. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Zer egin behar dugu orai?.

948. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Atheratzen bada erle tropa bat, iduzkiak berotzen duen egun batez, behar dira barnean geldituak higitu, hek ere athera ditezen.

949. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Arbola moztu behar direnak: gerezi, udare, sagar, arhan.

950. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0187 Eriaren gelak behar du bier-arte handi eta, etcheko hoberena izan dadien lehia dugunaz geroztik, zurez zolatua, bai gainean, bai azpian, etchetiar etche bat balin bada ere.

951. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Onakoxen bat ixan biar dau.

952. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 ¡Oin oixe biar eban da España'k!... Esakun egizkua da ixan be; txakur argala arkakuso utsa.

953. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Uste da txakurren jabiak ordaindu biarko dabela.

954. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 GURE MUTILLAK GUDARI.- Illa onen amabostean eraman biar dituztela geure mutillok soldau ta etxe baten baño geyagotan bai-da negarra, arritzekua ez dan bezela.

955. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bata, mendigoizaliak euzkeraz egin biar dabela.

956. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bestia, mendigoizaliak dantza loturik eztabela egin biar.

957. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Lenengua ziatz ezin bete lei; bilbotarrak, edo arabarrak edo enkartauak, edo Bilbao'tik itxasora bitarteko errijetakuak, iñora ba'duaz, erderaz egin biar dabe, euzkeraz ezin dabelako; baña ori eztaitela ixan atxakija euzkeldunek euren artian be danak erderaz ekiteko.

958. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Poz aundiz esan bear dizut, nere uritxoan euzkera beti erabiltzen degula; zein da udaldian, bertora etorten diran kanpotar neskatxekin batian, ekizkizun banakaren batzutan izan ezik; ostian beti euzkeraz; eta zer gauza egoki eta ederragorik euzkeldun Miren-Alabak beren ama euzkeraz aintzaltzia baño?

959. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Ara Itziartxo: ez dizut esaten orrelako ez-ta-bai baten, geureakin atera ezik, guzia utzi ta etxera juan bear geranik, Nai duanak abestu dezala esanda; baña bai, onelako uneetan makaldu bear ez gerala.

960. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bakoitza, gure uste guzien gain, Jaungoikoa'gana zuzendu bear gera, ori bai; baña Jaungoikoak gure uste ori zuzena danean, ez digu debekatzen bear bezela aldeztea; eta auxe da neskatxa euzkeldunak, obeto esateko abertzaleak, egin bear deguna; geurea aldeztu; bear bezela, baña aldeztu; bein da berriro, eta makaldu gabe.

961. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Garbi mintzo bear gera.

962. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Atso ortz-ustel, txima-jariyo baten antzera, ordun ere Olazabal'en ebanjelio liburua izan bear.

963. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Bizi diralarik, goratu bear ditugu artzekodun zaizkigunak.

964. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Gorosarre eskeinka egon bear gatzaizkio une oro.

965. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Izkaldija egin eban bere anaya Domeka'k, esanaz maitetu biar doguzala Jaungoikua, Euzkel-erria ta euzkerea.

966. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Lege zar zalia eztau ixan biar beronek eta. MAUMA. Urtarrilla 29.

967. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

968. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Orrek maite duana da... gure aberriko ogi koxkorra, ¡orixen! (1) ¡Bai zera! Bere errian olivarrak, cortijoak, osaba canonigoa, lau edo bost pare mando, bodega bat, eta burdibete amaseiko utzita etorri zanak ez du gure oki-koskorrik bear. Ori etorri da gu zebelizatzera ta... guri parre eragitera. Kirikiño.

969. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Orain gauzak dagozan lez, egunero errial bat igon biarko da, ostantxean iñoz ezin izango doguz atrapau jan-edan-erre-abarkiyak dagozan goya. SAGU-ZAR.

970. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Euzko-abendaren elez Iurreta Aspaldian egualdi zatarrak egiten dauz, batian euki berua, bestian txingor ta edurra; onan jarraitzen ba'dau galdu biar dabe urtengo goi-igaliok.

971. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Bai-eguan biarra, ordu ta erdien juan biar ixateben len ikastolara ta.

972. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 ¿Onek ez dira ba alde gustijetan esaten dabixenak biar dala oldozpeneko azkatasuna (libertad de pensamiento)?.

973. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Egunak igaroaz makiña bat gauza on ikasi biar dogu onekandik; onek dituk sosoak eta listoak.

974. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bada, gelditu zan Areitio-Urtena'tar Domeka'ren gain, eta zer egiteko dan ezin neike esan, eztakidalako. (1) Misterijo andijek yarabillezak Ortu-Santu orregaz. Ba, jakin biar dogu zetarako ixan dan erremat ori, ta iñundik al bozu jakin eikezu, ta esan; bestelan beste bide batzuk artu biarko doguz, onetara ezin gindekez gelditu ta.

975. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Nik uste dot ankak puska bat jaso biarko dituela au ain laster egiteko. (2) Zenbat killimetro dagoz ba?- Kirikiño.

976. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Saneurrijak, atzo illuntziko izparringi batek diñonez, onexek ixan ziran: - Urdazpikua, 3,50 laurlekotik 4,50`era killua; gantzaya, 3 laurleko killua; koipegasea, 1,25 laurleko killua (au oker dago, ezin izan leike ain merke); txarri-belarrijak, 1,50 laurleko bi; txarri-ankak, 0,50 laurleko bat; zeziñe, 4 laurleko killua; txorixuak, 3 laurleko killua, ta 2,50 laurleko amabikua (txikijak edo txarrak ixan biar saneurri onetan emoteko); urdaya 1,45 laurleko killua (au be oker egon biar); arrautzak, 1,40 laurleko amabikua.

977. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¡Gixajuak! Gaitz-egite orregaitik espetxera juan ixan biar ba'genduk, oraingo amaika ta amaika presilijuan uztelduta gayenguazan.

978. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ija urtebete da Lusitania ondoratu ebela mila baño notin geyago errubakuak bertan galdurik; ordubantxe Wilson'ak Kaiser'ari agiñak erakutsi biar eutsozan eta oraingo aukerea ipiñi: edo itxi errubako notiñak iltiari, edo gustijon artian lotuko zaitugu.

979. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Orretariko izparringijak gixon bat edo batzuk daukez jabe, ta jabe auxe nora duan, araxe juan biar bere txakurrak be.

980. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Batian oni zaunka, bestian ari zaunka; ugazaba daukon txakurrak ori egin biar ba. Kirikiño.

981. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ederto Artatza jauna, aolan erakutsi biar da geure euzkerearen maitasuna.

982. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Antxiña esan eben gixon argitzuak eztala artu biar arerioaren onu edo kontzejua, ta neu be orretan nago.

983. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Ezetz erantzun neutsan; biar eztan ule edo (...)? itxuraz, eta zelan egin algo dabien barria ekarteko, askoz gatxago ixanta.

984. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Guk begiak zabaltxu genduzan alako txikilinkuatro baten barregarri ixateko, ta egia ixanta be ezkendun biar aren koipe-nasterik, sasi galanta bekoki-ganian asten yakun ta; ingeruan be etzan memelo-usañik, baña askoren artian guztiringo aurkitzen oi da, ta an be ixango ziran.

985. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Biotz onekoa zan lez, lotsa ixan biar egun bitan erritik urtenge leku batera etzaten juaten.

986. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Emen inguruan atean-atean emaitza artu ezarren otoitz beti eingo eban txiroak oin etzan ezeren jabe, kalearen erdian etzan biar zan gau zorrotz axetsu artan, urtendako lekura atzera juan gura ezpa'eban.

987. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Deuna zan gastarotik, baña jakiñik Qui sanctus est sanctificetur aduc, oindiokarren geyo ixan bear ebala, gotzaña zala gerora urrutietan ziñopea gogor-gogorra igaro gura eban beste luditar asko donokia'n sartu daitezan.

988. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eizagirre'tar Joseba diputadu jaunak gure elez itz-egin eban esanaz euzkotar gustijei agur gartsu bat dakatsela Gipuzkoa'ren ordez, bijotza dardar daukola alde gustijetako euzkotarren aurrian aurkiturik, tamal andija dala Euzkadi'ko zati andijetan abenda-elia galduta ikustia ta lan-egin biar dala zintzo irabasteko, gure Euzkadi onetan dana dagola azkatasunaren eske, mendi, itxaso, ibai, arru, zelai, uri, ixakera, ele, ekandu, erti, abenda ta dana.

989. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Jel-zaliak garan aldetik, al dogun gustiyak juan biar dogu ibilgunde orretara.

990. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Eta onela aurrera ba'guaz, laister ipiñi biarko dogu geure Batzokian, Donosti'ko El Pueblo Vasco izparringiak auteskunde aurrian ekarri eban izpar au: No hay sitio.

991. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Gastetxuok gogor be gogor egin biarko dozue alde orretan, ba erbestetik bertara etorrita dagozanak gustiz dira txarrak.

992. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

993. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Elgoibarr Abertzaletasuna.- Uri onetan indar aundia artzen du aberri-maitetasunak; gastien artien batez-ere; baña biarra da irakastia gaste oyei ta gañerakoei zer dan abertzaletasuna, ta orretarako Batzokiko Bazkintza Artezkariak artu biar ditu bideak gaste, gusti oyek bilduta irakaste ori egiteko.

994. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Mutillak soldau.- Asita dago etxerik-etxe aguazilla mutillen izen-abizenak biltzen soldadu juan bear lutenenak.

995. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Baña gure asmo ederrak erori dira geyen poztu bear luketenen artean, 42'ko sutunpada batek baño dardar geyago sortuaz; eta jarririk eragozpen aundiak, euzkel-pesta ederra galerazitziagatik.

996. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Arrayie, biar be bai, bestelan gaur dabiltzan ulebijuekaz ¿nor aturau? Kirikiño.

997. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Euzko elez Antzerki-jaya.- Juan den igandian emengo Jel-batzoki au notiñez beterik zegoala, anzestu ziran Morroi Jatorra, Aldiz-Aldiz eta Utsi bearko.

998. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Lenengo egunian bezela bigarrenian ere notiñez bete-bete egin zan antzestokia; ainbesterako eze atarian askok gelditu biar izan eben barruan lekurik ez da.

999. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Nai genduke euretzaz banan-banan zertxobait esan; baña leku gutxi ta asti askorik ez degulako oso gutxi esanda utzi biar.

1000. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ako lan eta ekiteak bear diranak, beruntz doan abiyada ori geratu azoteko eta gorantza bultzatzeko.

1001. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ipar-egoaldeko arerioekin, V'garren eunkalditik XI'garrenerarte egiñ bear izan zituan gudak gomutaratu barik be, XIV-XV eunkaldietan barruko andikiak jasanazo eutsezan zigorrak, garratzak izan yakozan.

1002. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Alkartasuna bear, ba, sendo ta gogoz ekiteko; izkillu altsua, lege-arauzko bidea agiri-agirian erabilli litekena Vae Soli! diñosku Idazti Deuna. Gizon bakartua, gixajoa.

1003. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Egia da onetarako, gogoa bear.

1004. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Uste edo asmu ederragorik ezin euki leike geure Aberri maitia goraldu eta aintzatuteko, eta ziur gagoz Getxo'ko abertzale eta euskalzaleak batuko dabela orretarako bear dan txindia.

1005. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ori da, geure ustez, biderik artesana Euskel-erriko ontasuna lortuteko, eta bide orretatik jarraitu bear geunke euskeldun guztiok, iminirik erri danetan orrelango ikastolak.

1006. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Onik Urrirarte bai dago denporia oldoztu edo pentsetako non imini ikastola ori, eta jarraitu bear dotzugu oso gogor eta sutsu.

1007. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKEL IZENAZ Emengo abertzale guztiyek ernai egon epai-etxien dagon idazkari edo sekretayuekin, gorroto aundi bat diyolako euskel izenai; beraz orrelako gauzen bat dezutenien bear diran neurriyak artu, ta ez utzi ainbeste neken ondoren irabazitako eskubiaei.

1008. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKALTZALIAK Orain arte gure adiskide Alexander'ek billatu ditu 55 bazkide, neurri ortan jarraitzen badek Gandi abertzale ospatsua txiki utzi bear dek; gaur ain ederki agertzen bada ostea bazkun onentzat ¿zer izango ote da Elortza ta lagunak itzaldiyak egin ondoren?.

1009. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Baita ere ikusi degu erriko etxepean Donosti'ko udalak eusko asteako jarri ditun iragarkiyak bañan an dagon inpernuko aspo jotzallien irudi ura baño gure ustez obetogo egongo zan danboliñ edo dultzaiña jotzalle bat pilarmonikero oyek goraltzen baño beratzen geyo alegindu bear gera kalte besterik ez dualako egin euskel oituretan.

1010. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Euzkotarrak! ¡anaiak! Gure ordua da Euzkadi etsaien atzaparretatik askatu eta goi-gora jaso biar degun ordua.

1011. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Batzuk bakia biar dala, ta kistarrak guztija aiztu biar dabela diñotsoe. Guk olakorik ez.

1012. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Erakutsi dagijogue bildurrik euki biar dauskubela geure goguak galtzen datorrenari etzako barkatu biar ezer eta.

1013. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Guk olako bat egingo bageunke, an ixango leitikez saratak eta otsak, lurretik bere baztertu biar garala esango leukie.

1014. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Beste arpide bat bere laster zabaldu biarko da.

1015. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Askori trenak ordaindu biar yakez, betiko euren errijetana bialdu daiguzan.

1016. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Kistarrak ordu txarrak igaro biarko dabez.

1017. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eskumatearen aurka gogor dago auteskirik eztabelako emon gura ixan Sanchez Guerra jaunak uste dau berak eztabela atzerarik egin biar, lengo bidetik jarraitu baño.

1018. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Baserritarra landu biar da.

1019. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Uri nagusijetan ezkertarrak nausi urten diran arren, ezkara atzeratuko, orrela ikusten dogu ba, Euzkadiren ona nai badogu, errijetatik asi biar garala.

1020. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Onei gogor egiten asi biarko gara, politika arazorik etzakelako.

1021. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Osatu gura dabenak, lenen erija ezautu biar dau, gero ostera osatuteko gurarija euki.

1022. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gixonak bere gardi, aburu, eretxi, siñismenatzaz gogor, sendo, loka barik iraun dagijan eustazpi ona, sendua, iraunkorra biar dau.

1023. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eustazpija ona ixateko sendua ixan biar da.

1024. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Baita iraunkorra be ixan biar da; aldakorra dala, gaur batera ta bijar bestera ixanik, bere ganian zutunik jarri daben ori be, ixakeraz dan eraz iraun-azo barik, eustazpitzat dauan eraz aldatuko dalako.

1025. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gaur gukin ba'dira, bijar ez dira, gaur alde batetik ba'jatorkuz, bijar beste batetik zuzendu biar ixaten doguz, ta doguzala be, iraungo jakuzala eski errik iñoz ez dogu.

1026. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Beraz, gure aburu, uste eretxi ta gardi-eustazpitzat eurok ez doguz iñoz be ixentau biar.

1027. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Uzkurtzale zintsoz zuzenetsi dabenak be baña, berau baño beste zijorik ez dabela, eustazpitzat azpi erdi lokea autetsi dabe, beraz, ez biar dan baxen sendua, gogorra ta iraunkorra.

1028. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Orain irakastijan euzkotarrez zorrezko zorr-eskubiderik ez jaoku-ta, kalputz-balegi, Egoyaldekuen menpeko orain garan baño menpekuago ixan biarko geuke.

1029. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gure Ikurritzaren lenengo itza, beñena be bai Jaungoikua da, ta berau su ta gar aldeztu biar dogu, baña beronek irakasten dauskunez bakotxari beria emon da, norberaren Aberrijaganako jaokuzan biarkunak beteta.

1030. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Onelako asko egiten yarraituten ba'dau, Urkiolatarrok larri ixan biar dogu.

1031. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Onek esan zigun danok bat egiñaz juan bear degula geure aberriaren alde; beste gauza asko ere esan zituzan, eta bukatu zuanean ondo txalotua izan zan.

1032. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Txalo asko entzun zituan itzlari trebe onek eta or izan bear dute Zoraluze aldean.

1033. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Juan zaiguz aurtengo jayak, eta itz gutxitan ez bada be, esan bear degu nolakoak izan diran.

1034. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Badakizu ba Arrasate'ar irakurle maite orrek igandeko 12'tan nora juan bear dezun.

1035. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 ¡Baña au egunaren otza! Oge epelean beste atsegiñik zegon, baña arazuak barkatzen ez-duten ezkero, nagikeriyak astinduta irten egin bear....

1036. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Idazti edo liburutan eta izparringi eta aldizkingitan ¡aldakizu zen bat biar duan gaur apaiz batek?.

1037. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ain gozoro ta atsegintsu ari giñan izketan, eta onera iritxi geranean, alkarrengandik aldendu egin biar...

1038. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Amaikaterdiyak... eta amabitan Norte'ko geltokiyan egon biar Miranda'raño jarraitzeko.

1039. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urte-barri egun onetan eztogu bide-zuri orreik-ziar juan biar.

1040. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Baña errijaren aldez bakarrik egin ete dogu? Geure barrubak osotuten ez ete dogu jokatu? Geruago ta obiak ezkara? Apalaguak? Zintzuaguak? Urte onetan ekin biar dogu, urkoaganako maitasun geyago euki, txiruai lagunduteko olde zintzuagua.

1041. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Ibilketa bat egin biar dogu, urte osoko zelayetan.

1042. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jazarkunde ankerr asko jasan bearr izan ebezan Eleizearen lenengo egunetako kistarrak, Deki'ren aserreak sorrtu ta eratorri ebana, latz eta garratzenetarikoa izan zala dirudi.

1043. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Kaisarr etzan nagi ibilli: beingo baten bere aurrera erakarri ta onean irabaziko ebazalakoan, iñon ziran labankeri ta koipekeriak esaten asi yakon; baña koipekeriok alperrekoak zirala ikusirik, asarre biziz diñotse: nire jainkoak gurtu ta jauretsi bearr dozuez; ori nai ta nayezkoa da: bestelan... zuenak egin dau.

1044. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Erroman bere garaitza andiro ospatu bearr ebala-ta, ainbat persitar atxilotuta eukazan kaisarrak: Aton eta Senen be atxilotzeko agindu eban enparauekin Erromarra eroan eta ospa-bide izan ekiozan.

1045. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aton eta Senen, Deki'ren aginduz, gogorr arrtu ebezan gudariak, eta bide luze aretan ez eben gitxi jasan bearr izan.

1046. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gorpuak oñetatik lotu ta eguzkiaren ekautz aurrera narraz eroateko agindu eban, bizirik gurtu nai izan ez eben ekantz ori, il ta gero nai ta ez gurtu eragin bearr eutsela-ta.

1047. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Eta oindiñokarren oian etzunik egon biarr zala-ta, oporrak astinduteko edo, edestixun-idaztijak eskatu leuzan.

1048. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Osatu zanian, erabakijak aurrera eruateko guraz, etxia ta etxadija uzteko asmo ixan zan; eta Naxera'ko atxindarijari eskarr ona agerrtu biarr leutsala-ta, etxetik urten eta Arantzatzu'ratu zan; Arantzatzu'tik, gero, Naxera'ko atxindarijagana eldu ta eskarrik asko esan.

1049. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 ¿Nor gexotu dua, neu be gexotu barik?¿Nor gaizpideratu, ni suminduten enazala? Illarraindu biarr ixanezkero, neure makaltasunaz illarrainduko naz.

1050. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Egoki ixan ez-arren, illarraindu biarr-ta, Jaunak erakutsi ta agerrturikoetara joko dot.

1051. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Fiesolitarrak gotzain barria bearr eta Ander autetsi eben euren gotzain.

1052. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Oraingo ottura loyen aurrka zirikada gorrijak jaurrti dauz, kistarr bidietara itxuli biarr diralako gixonak.

1053. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Azterrketa ontan nabaitu izan diranak: Michel, Chao, Bricharo, Beaudrimont, Mauh, Bonaparte, Quatrefages, Charencey, Vinson, Broca, Blade, Welster, Phillips, Gads, Pett, Ribary, Luchaire, Van Eys, Honelacque, Fita Aba, Fernandez Guerra, Anneman, Grimm, Schuchard eta gañerakoak Huxley'k esanikoa berritu baizik ezdute egin izan: Euzkera'k Ugarte de Isla izkuntza izan bearr duala.

1054. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Orrengattik, euzkera euzko-gogoaren azalpena danez, naita-nayez abendaren gogora egotziya izan biarr du, orrela egizko indarra izan dezan.

1055. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

1056. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uskurrtzale garan gustijak, gauza au goguan euki biarr geunkela esan leike baña au ezta olan.

1057. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Egijak ixan-da be apaltasuna erabilli biarr dogunak, arerijoen burubak eske ibilli gara.

1058. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Askok uste daben lez onak eztiran gustijak il egin biarr ba-dira, Jaungoikuak Berak euki eban eta dauko eskubidia nai dabenian iltteko.

1059. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Berak eskatu eban azkenengo orduban Bere Aita'ri Aita azketsi egijozu zer dagijen eztakije-ta katoliku garanak Itz onek erabilli biarr doguz geure egikixunetan.

1060. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Bide bat esarri euskun eta bide orretatik arrtez-arrtez jarrattu biarr gara.

1061. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Udabarriko egun oneik eztira urijan pasau biarr diranak, bost toki ba-dira geure lurr onetan, ba, atsegiñez egoteko-eta.

1062. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zerbait idatzi biarr dabenian auzune onetzaz El Gallo idazten dabe.

1063. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Orraxe be etorriko dira; zurr egon biarr-ixango gara Laisekaren taldekuai erantzuteko.

1064. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euzkel-Idazti-Alde deritxon asmoa aurrera eroan gura dabenak, euzkeltzale ta aberrtzale geran gustion laguntza bearr dabe.

1065. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Izkuntza bat iltzer edo il-zorian dagonean, bere semeak jagi bear dira.

1066. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Aberrija azkatu biarr ei-dabe! Burlez ete-dabiltz? Izkuntza-bako errija gura ete-dabe?¡Kontuxu! Erri askotatik arpide bat etxaku etorri.

1067. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Onen ustiak barre-eragittekuak dira gero! Iñok eleuke lanik egin biarr.

1068. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gustijai gobernubak jaten emon biarr leuskioe.

1069. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bardintze au, bata-bestiaganako mattetasunetik sorrtu biarr dana da, barriz, eta ez bardinttasun-zaliak eta abarr gura daben lez, gorroto-bidetik.

1070. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta, gezurra dirudi, lotsati bear luketen neskatxarik askok begi-biotzak berenganatu-naiez lotsa galdu....

1071. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Berdintasuna, berdintasuna! ¿Nun arkitu bear ote aut?.

1072. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gaur bi illabete ¡ta lau egun!, arratsaldeko bosteterdiak seiak aldera gure idazkolara eldu, ta gobernadorearen aginduz etxea siluz itxi bear zigutela esan zidaten ezkero, amaika aldiz entzuna naiz: ¡Asteartean irrtengo emen da berriro!.

1073. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Talde onetako bazkide guztiai arren eskatzen zayote, nola datorren ostiralean batzarra dan, etortzeko Batzoki'ra 8 1/2'etako Garrantzi aundiko erabakiak artu bear dira ta ia ordu ortarako denak biltzen geran.

1074. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 ... Norbaitek egin bear dula.

1075. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 retrogado, añ cavernícolak bagera zergatik urtero urtero orrenbeste milloi peseta eman bear diegu Españarrari.

1076. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ontarako abestiak ikasi bear dira, larunbatean asiko dira ensayuak, aldezuten guztiok utz egin gabe etorri.

1077. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Limosna emanaz izan gaitezen
gu ere Mixiolari,
eta jentillak bear ditugu
gure artaldera ekarri.

1078. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta Gipuzkoa ontan ere, iñori egin bear ez zaizkion petralkeriak apaiz jaunai egiten dabiltzan galtxadunak... nun bizi diran badakit.

1079. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Apaldu bear genuken asko
gerade noski arrotzen,
eta arroak atsekabeak
zipozki ditu ematen.

1080. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Beste baterako ere gaia bear degu.

1081. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaurko egunian Relijiyuak ta Aberriak danori eskatzen digu laguntza, gizoneskuai ta emakumiai; ikusten ditugu albo errietan zein gogotsu ari diran lanian, eta gu Itziarko emakumiak ez degu atzera gelditu biar; bildu gaitezen danok batera ta beste erriai jarraituaz, antolatu dezagun guk ere gure Emakume Abertzale Batza, orrela bata bestiaren leyan, lana obetuago egiteko.

1082. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orregatik uste det guk, emakumeok, ain abertzaletasun beroa daukagula dirudin ezkero, alegindu bear degula bakoitza bere etxeko gizasemeak lo-zorro orretatik esnatzen, berak ere aberri egiaren iturri garbi eta gardenean edanaz ase dezaten gizon guztiak nabaitu bear luken jakin egarria.

1083. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Artezkari jaunari ere, ezkatzen diegu itzaldi oek, al izatera beintzat, beranduxago, illundu ezkero edo antolatu bear lirakela, bada emendik aurrera jai arratsaldetan pasiarako giro ederra egiten du ta gorputzari ere zerbait eman bear zaio.

1084. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orrek eta oyetako askok Patirki'ngandik ikasi bear luteke, zorrek eskertzen.

1085. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gobiernuak jarriko ditu ziur, ondotzat edo aprobatuko da ta noski, eta ara nun, biztanle bakoitzak eman biarko dituan beste lau laurleko ta berrogei euneko edo zentimo, len baño geyago oraindik.

1086. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Edo oiek azaldu ziranean bakarrik ote zan garai ori? Baldiñ ala bazan, jarrai egiñ biarko oraiñ amaika urte asi nuan lanari.

1087. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Kontuz egon bear degu euzkotar guziok; orain euzkotarren artean izparringi txar asko dabil ta.

1088. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Euzkadi'n jaio danak ez luke irakurri bear izparringi ori bañon... oraindiokan gazte asko daude ori artzen dutenak.

1089. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta ¿nola utzi eragin gazte oieri La Voz ori irakurtzea? Kristau on guziak egin bear genduke alegin orrelako gizarajo oien artean Jaungoikozko izparringiak zabaltzen batez ere EL DIA, Euzkadi, Argia ta orrelako batzuek.

1090. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain esan ditudan izparringi oiek Euskal-Orria danak daukate bai EL DIA ta Euzkadik ere bai; eta euskaldun danok Euskal Orria irakurtzen alegindu bear genduke gure Ama Euzkadi'ren onerako dalako.

1091. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Ta Jaunak emandako gauzak euskaldun danak bazterrera utzi bear alditu? Ez, errepublika aldeko baldin bada beintzat.

1092. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ba orregatik gure euskerari eusten alegindu bear gera, bai gizon, ta bai emakume.

1093. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Antzerkiz urri, edo aukera aundirik gabe gauden ezkeroz eta aiek orri onetan agertzeko ainbeste toki izatearren, goian idatzi biar duenak idatzi dezala, baña ez bedi betarik ez duena artarako zirikatzen aritu, bestela ere naiko betegarri sortzen da-ta.

1094. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Zorrak, ordaña bear

1095. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urtero elizatxo agintari agurgarrien bat edo batek gure Gurutz maitea gurtu bear izaten dute, eta aurten guzien gain degun Aita Santua'ren ordeko dan Nunzio, jaun gurgarria etorri zaigu eta Lezotarrak asko poztu gaitu elizaren agintari aundienetako bat gure elizatxo onetan ikusteak.

1096. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gure erriko abertzale jaia egin genuela ta orrekin ez degu naikoa degula ta gañerontzekoari or konpon esan bear.

1097. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Utzi bada seta dolor eta mingarriak; eten, bear dan aldetik ari zipotz ori; bada jakin, abertzaleak ezgatozela iñoren txori-izugarri izatera.

1098. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ernani bezela, abertzaletasunak indar gutxi daukan errira etorri bear dezu, abertzalea, bear bearrekua dalako, JEL azia zabaltzea gero igali ugaria jaso nai badegu.

1099. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Aurreskua naiz gizonezkuak ta naiz emakumezkuak atera, ondo ta bear dan begiramenarekin atera ezkeroz ondo dago, ta urrengo urtien ere atera Jaungoikoaren aurka oben egiteko kezkarik gabe.

1100. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez estutu, Luis Donea'ri iñoiz edo berriz autsak kendu, ta bere ikurriña ibiltzeko orlako batzuek bear ditu, ta jarraitu XIRIKA, iñori miñik emangabe sarri-sarri idazten.

1101. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 EL DIAren artezkari jauna: Eztakit zure gogokoa izango ote dan esatera noakizuna baña azketsi bear didazu nere ausardia.

1102. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Euskal Orria irakurtzean askotan galdetu oi diot nere buruari: ¿Bizkaia'n ala Gipuzkoa'n ote gaude? Asi Saski Naski Pospoliñeko iragarkiak jartzen dituana ta ango jaien berri daman izperkariaren idazkiztatik errietako izperkarietarañoko guzik, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar ari zaizkigu beti ta ez dira gogoratz