XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Gero, belauniko.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0108 Gaste bat lotzen zendun zapiño garbijan;
txirula joten eta ardijak gordetan,
txakur mustur gorrija etzunik oñetan.
Neska polita zintzan joskillaen ekintzan.
- Josiko dautzut pozik,- zeuk, berba samurrez -,
Belaunbiko nintzaizun, bijotza bildurrez,
Zeure atzamar miak bullarran ganian
leunkiro sentitzian
mutil politari so-negijon dardaraz
.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 Gogotsu esan daigun ba Ave Marija: Iru biderr belauniko oeratukeran eta jagikeran, otoño onexegaz, Zeure Sorrpen garrbijagaitik neure gorrputz eta ariman zaindu nagixu gaurr, ene Ama.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Ona emen ni orain zuben aurrian belauniko ta parkeskeka.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Otoiagaz, autortu, Jaunartu, meza entzun, eleizak ikertu, agurtza esan, Jauna'ren aurrean belaunbiko egon, idazti onak irakurri ta beste onelarikoak adirazten dira.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Ona emen ni orain zuen aurrean belauniko ta parkeskeka.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Sukarrieta'ko juale-dunbatsak agiri ebenian zure erijotz-garaya, ikasliak, arriturik umezurrtasun itzal onegaz, arinka giñoyazan baserri atara, Sabin-gogo inddarrtsubaren gorpu-illaren billa, ta belaunbiko auzpeztubaz illaren aurrian, negarr-malkoz begijak estalduta, sendotasuna eskatzen geutzun, zeure irakaspen-bidez aberri-gaizkatzalle jarrattuko gebala opaz.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 (Minzorrotzek, belauniko belaun-billoizen gaiñean (1) Birago gartsu baten ezaugarria omenda jarrita, biragoa jaurtiki beza, besoak zabalik, oskorora begira).

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 Ilobian belauniko jarrita, otoitzen det zerurá begirá, orduban iruritzentzat, Herniyo mendiyak esaten dirala, ¡ekarri zazu zure Aita jauna! euzkal errirá, bere jayo tokira.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0024 Dakigunez, bein bakar bakarrik juan zan Loyolara, Loyolako etxekoandriak, San Inaziyoren koñatak belauniko Jesukristoren odolagatik eta Pasiyuagatik eskatu ziyolako.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0261 30. Belaunbiko eta besoak zabalik zazpi aldiz Gloriya Aitari esan Maria'ren zazpi samintasunen oroitzaz.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Baldin zure egunetan Jerusalen'en bizi izan banitz, edo zu orain garai artan bezela, emen agertuko baziña, zure oñetan belauniko jarririk, bereala esango nizuke: ona, Jauna, pekatu aundi askoren gaitz gogorren azpian ondaturik arkitzen dan pekataririk galduena.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Beiñ biribillean ibiltzen dira; urrena akika, goraka; au banaka, norr baño norr gorago igo, gero erorrtzean belauniko gelditzeko.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 JAINCO guciz botheretsua eta eternala, huna non naicen zure aitcinean belhaunico.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 (Heben aphurbat belhariko egon behar da, eta Frantziako usantcha laidagarriaren arabera lurrari potbat eman behar zaio).

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Huna, o Jesus on eta guziz eztia, non nizan zure aitzinean belauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zitut eta bietan othoizten, barna sar ditzatzun nere bihotzean fedezko, esperantzazko eta amodiozko sendimendurik bizienak, nere bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago hetarat ez erortzeko chederik azkarrena.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Amaituta, ikurrinduna Gotzañaren aurrian belauniko zala, Garaiko gastedijak, orain artian lez ekandu eta oitura onak jagotzen iraun dagijan onespen bedegarra eskatu eutsan.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gerlako ministroari galdatu dio Ybarnégarai-ek nork othe gerlaren azken egunetan etsaiari dituen bezalako indarrak utzi diozkan, gure aitzinean belhauniko zagolarik.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Guk eskatzea asko balitz, eskatuko giniyeke beñ ezik berrogei aldiz, egunero ta belauniko, ardura geseagorekiñ euskerazko lanak egingo liyetekenen bat deitu dezatela, euskerari zor zayonaren erdiya (guziya ezin balitz) egiteko.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 10?.- Jaupaldijan askaldittik Goizparrki arrte, Sanctus'etik jauparijak jaunarrtza-egin arrte belaun bijakaz belauniko egon.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Bernardetxo be, au ikusiz, bereak sakeletik atara-ta; otoiztu nayan gurutz egiten asi zan; baña... aul, ezeban eskua jasoteko be indarrik; bildurra sartu yakon. Orduan Andra Maria'k berak gurutz-egin eban, eta Bernardetxo'k be, adoreturik, belaunbiko jarri, kristau-zantzu egin eta Agurtza diño.

22. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 - Belaunikotu gaitezan (belauniko apur baten).

23. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 - Belaunikotu gaitezan (belauniko apur baten).

24. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 - Belaunikotu gaitezan (belauniko apur baten).

25. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Ez dira bi edo iru Jesukisto'ren izenez otoi egiteko batzen diranak; gizadi osoa da igandez Jaungoikoa'ren aurrean belauniko jarri, ta bere besoak eta bere gogoko oyu ta dearra Goikoa'ganaño jasoten dituana.

26. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 ez belauniko
zutik
zure egia gurea
oyuztatuz
baitare gezurra
urrezko bigantx kiaztatuarekiko jaurespena
Pazko-goizeko giza eorzgabearen gorpua soiñean
bezperako gantzugalluz ta likurtaz
eta illobia seilluz ta utsik

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0245 Apostoluak, Mari Madalen eta an ziran ikasle enparauak, jarri belaunbiko ta, negarrari eutsi eziñik, muñ ematen diete azkenengo aldiz Irakasle Donearen oin zaurituai.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Bilintxen semea ezagutu zuanean aotik aoz esan omen zion bertso au:
Zu Bilintxen semea
zera nerekiko
Ez baziraten esan
Enun igarriko.
Gu aren aurrean gaude
Beti belauniko.
Emendik joan zan baña
Ezta beñere ilko.

29. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Koche.- Ai! Mariun.- Asa! belhauniko, eta lichto!.

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Ta eman adi hemen belauniko, ire lagunaren ondoan.

31. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non belhauniko erortzen naizen zure aintzinean; eta arimako khar handienarekin othoitzen zaitut eta errekeritzen, sar ditzatzun barna ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sendimendurik bizienak, bai eta ene bekatuen egiazko urrikia eta gehiago bekaturik ez egiteko chede azkarrena: bihotzeko amodio eta min handi batekin zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean ukanez David profetak zutaz zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilhatu dituzte ene eskuak eta ene oinak, kondatu ene hezur guziak.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0441 Kurutzearen oinetan
Belauniko lur hotzean
Eskuak luze luzean
Gizakiak othoitzean.

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Othoitzean ari ziren belhauniko: - Zato zu ere, zu gabe ez gira menturatuko....

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0056 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non naizen zure aintzinean belhauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zaitut eta errekeritzen, barna sar ditzatzun ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sentimendurik bizienak, ene bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago ez egiteko chederik azkarrena; nik, bihotzeko amodio eta min handi batekin, zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean atchikiz zutaz Dabid profetak zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilatu dituzte ene eskuak eta ene oinak; kondatu ene hezur guziak .

35. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 11. Txarto bizi izan ta gero ezkondurikoai abadeak erriaren begietan penitentzia eragiten eutsen, altara nagosi-aurrean, yai-egunetan, belauniko ipinita (B-zean, G-urs).

36. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan ondoko otsailaren hogoita zazpian, belhauniko aitaren aintzinean, misionest-geiak gogo handiz egin zuen halere sakrifizio hori. Eta aitak berriz benedikatu zuelarik, nigarrik gabe ihardetsi zion: Aita, etzaitut gehiago ikusiko lur huntan. Halere, ikus arte,... bainan ikus arte... zeruan!.

37. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 - Belauniko esan eutsan abadeak.

38. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0145 Berba honeek entzun orduko, aberatsaren semea belauniko aozpeztu eta mendekua eskatu eban aldarrika.

39. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0031 Halako batetan, beltz denak belauniko jarri ziren.

40. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Markos ere, denen antzera, noiz nahi zutik, noiz nahi belauniko eta, eskerrak, alditan ere eserita.

41. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0188 Haren erasoa ikaragarria izan zen eta Mansfield belauniko erori zen.

42. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0149 Fraileak belauniko ipintzen dire
errezatzeko

43. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emaztea belauniko jartzen da, eta ondoren, bularrek izterrak ukuitzen dituzten arte makurtzen da.

44. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Belauniko, emazteak burua ohe gainean luzatzen du.

45. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emakumea belauniko jarririk gizona atzetik iritsiko zaio eta eskuartean heldu; orduan, andereak aurpegia bueltatzerakoan, musukatzeari ekingo diote.

46. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Gure tiroaldiak gelditurik, baratu ziren Indianoak haietatik bik, belauniko obedientzi jestua aurkitzen zuten, arku gehienak ordea dardaratuak zeuden.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Alah boteretsuari laguntza eta indarra belauniko eskatu ondoren, gau luze osoa irakur eta irakur eman du, ehun orri, berrehun orri, larehun orri, indize eta guzti (aurkibiderik ez zuen liburuak).

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Abdelamir, kandela itzaliaz, belauniko, zeruetako ilargiaren azpian, Alah boteretsuari otoitzean hasi da, esker otoitz emozionatu bat, artista haundiak, azkenean, konprenitu duen eta herri ttipiko jende ttipi guztiei artistaren haundia konprenieraziko dien artista haundia kausitu duelako: Alah, jaun ahaltsu, boteretsu Alah / begira nazazu adiskidetatik, / etsaietatik neu begiratuko naiz.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Aintzina, Bizkaiko herri batzutan, ezkondu aurretik bizimodu narrasa eraman zuten ezkonduak, denboraldi batetan igande ta jaiegunetan, altara nagusian guztien bistan belauniko jartzen zituen apaizak, agiriko penitentzia egin zezaten.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0096 Apezak elkarri pakearen eskua luza diezaiogun eskatzeko unean, kapilan orain arte belauniko, burua beheratuta, debozio haundizko itxuraz egon den emakumezko gazte hura, handik altxatu, eta nire eskubian zutik gelditu da.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 Orain, berriz, belauniko denbora guztian egon den burukodun (gazezko moratuzkoa) emakume hori kaleratzen da, epistola aldetikako sarrera nagusitik zehar.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0056 SILABAREN IDAZKETA
Baliabideak:
- Lurrean zutik
- lurrean belauniko
- arbelean
- paperean
.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0056 Lurrean belauniko:
Zutik egin den bezala egingo da, baina belauniko eta mugimenduak bi ukabilekin eginez.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0019 Belarrondoko bat edo beste, praile igurtzailea, odolez eskribitutako no hablaré con el compañero,..., belauniko geron ezereza infantilari begira pasatako orduez gainera, horretaz gainera, huskeria hoietaz gainera, konstatazio triste, erneagarri baten grina geratzen da, nigan behintzat: defensa bat baterik gabe, biluzik nengoenean, haur bat nintzenean, entenditzen ez nituen norma eta diskurso ilun batzuen bidez, nire frakasoa seilatu eta naizena izatera kondenatu nindutela.

55. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0398 A. MANTONI - Domenjon eta Dama Katalin jaun-andreari barkazioa eskatuko nieke belauniko jarrita.

56. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0086 Zatozte, Ura / otoizteko,/ gauden auspez ta / belauniko.

57. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Eldu zanean jarri zan belauniko ate aurreko arri mallan eta, atearen leyotxotik barrura begiratuaz esan zion Ama Birjiña`ri. - Milla esker, Ama, milla esker.

58. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Nolako jolasak dabilzken! Zutik, belauniko; atzea emanez, adar artean.

59. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0105 Bazkal-ondoan, elizan belauniko luzaro egon nintzan.

60. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0058 Belauniko eskatzen dizuet, indarkeriazko bide-zidorrak utzirik, pakearen bide zabaletara biurtu zaiteztela arren baiño arrenago.

61. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0041 Or belaunbiko errezatzen zuan egunoroko Brebiarioa.

62. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0084 Aitaren aurrean negarrez ta belauniko: - Ez aitatxo...! Ez...! - Ken aurretik...! Artu ta eraman zazute emendik...!.

63. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0355 XARLEX - Ez, jauna, batere. Ea, belauniko...
ORO - Agur Maria... Aldizka: Jainko maitea, beira aita eta ama; Senda otto Beñat eta ttantta Mari; Kontsola penetan direnak; Emozute jaterat gose direneri: Purgatorioetako arimak zeruan har-aitzu; Egizu gaixtoak on diten eta maita zaitzaten.

64. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 (Belauniko erortzen da Dabid, buruz lurrera dago, Urrikal zaite salmoa, aho hetsirik, kantariek emaiten dutelarik.)

65. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 Dabid: (beti belauniko eta besoak zeru alde, kantatzen du, kantariak lagun):
Urrikal zaite nitaz, Jauna:
hoin duzu-eta neurrigabeko bihotz ona.

66. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Hitzak: Iratzeder Airea: G. Lerchundi
Jesus Jaunari zerbeiten galdatzeko,
Eman zitzaion gazte bat belauniko.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 2. (Euskitzek)
Kanpotarrentzat Andres Hiberno
baina Beizaman Patxiko,
gure bizitza ez zendun pasa
alper eta belauniko,
oraintxe hogei urte pasatxo
igoa zinen betiko,
baina Beizaman zure izenik
inoiz ere ez da hilko.

68. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0054 Juran gutuzu presuala, Jenebieba bere hauraekila
eraman ditizugu oihan beltz baten barna,
Jenebiebai deklaratu eho behar guniela,
Sipoiek odria hala eman ziela,
entzun dizugu belariko Jenebiebaren kobesionia,
haren ele zuhurek desturditu gitizie biak.

69. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0053 A d'OIHENART (khanta belhariko).

70. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0015 BLANKAREN HILTZIA
Ulhûn ñabarra ixil ixila jin da
Bere thenorian, zelûtik behera,
Jeloskeriaz Nabarrako gaiz'ederren
Beste mûndiari ahalaz gordatzera.
Zoihartzeko txapela zaharrin
Sarthû da Erregiña Blanka;
Hor da belhariko, begiak bustirik,
Jinik Birjinaren behartzera,
Othoi lagûnt dezan Kastillanuetarik
Libratzen bethikoz Nabarra.

71. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0187 IV- ALGER-eko portû ederrian nûrk phentsû zûkin badela
Eskualdûn batarzûn berri bat jûntatû nahiz fidelak
Balekie Khantatzen dela han Gernikako arbola
Belhariko jar liztaketzû Donianeko mariñelak.

72. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0004 Baiña urtebete bat geiago bizi izan nai ba'dozu, gogoratu egizu, merezi barik jabetzen dozuna, eta orduan belauniko jarrita, eskertu egizu.

73. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0095 Felipe belauniko dago.

74. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0009 Zutik, eserita, belauniko, ahoz gora etzanda, ahozpez etzanda.

75. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00065 Antolaketa: Binaka, bata igerileku ertzean lehorrean belauniko uretan aurpegiz gora etzanda dagoen kidearen oinei eutsiz.

76. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00025 - Sentitzen dut, Ainhoa, baina belaunak okertu egiten zaizkit -desenkusatu zen gure txakur maitagarria kolpetik belauniko jarriz.

77. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0030 Belauniko jarriz, aurrerantz makurtu zen.

78. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0074 ITSASKI I
HAURRAK dio xoriak eztirela sekulan hiltzen, eztituela
sekulan ikusi zerutik erortzen.
Itsashegian datza antxeta ñabarra. Haurrak dakusa
eta hartzen eta berotzen du besoen artean. Bainan
xoriaren lepoa gibelera erori dilindan, dilin dan, di lin
dan.
Haurrak xoriaren xango palmatu hotxa haztatzen du
polliki, polliki.
Orain, xoriaren gorputza legarrean pausatzen ari da,
kasu eginez, haizeak mugiarazten dituen luma ñabarrak
ahal bezein ongi apainduz. Bainan ezin du. Haizea.
Haurra ixilik dago, pentsaketa. Iduri betidanik eta
sekulakotz.
Nik horrelaxe ikusi nuen, belauniko. Belauniko,
otoitzean ari balitz bezala, antxetaren gorputz gaixoa
gerizatu nahi izan balu bezala heriotzatik at.
Haizea freskatzen hasten, Jaizkibeleko bizkar luzea
lano ilun batzuek ari dute estaltzen. Haurrak eztu nahi,
ez, xoria itsashegian utzi. Eta ikusi gero, bihar, etzi,
ekaitzak ekarri plastikozko botoila eta abar xehatuen
artean usteldua, jana, joana.

79. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00097 Zuloa erabat hustu ondoren, belauniko eta lur apurrak hatz puntetan dituela, baietz egin du buruaz inspektoreak; gorriuneak badirela odol arrastoak, eta bortizkeriarenak hipotesi huts izateari utzi diola honenbestez.

80. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00210 Fedeak eta hunkidurak hartaratua almuedanoa belauniko jausi zen, baina gauza bakoitza bere garaian, Ala ez da asaldatuko zor zaizkion eskerronak apurtxo bat geroratzen badira, esker emateak baino lehen pozak hedatu behar du.

81. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0138 Mutila belauniko jarri zen, negar-zotinka, erruki-aulkian, eta eliza osoa hasi zen kantuan.

82. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0183 (...) belauniko geratu nintzen putzu zuri-berdearen erdian, zer egin ez nekiela, eta artean hala nengoen bera sartu zenean.

83. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0323 Ez dago lurrean belauniko errukia eskatzea galaraziko liokeen arrazoirik, ez dakusa lekukotasunaren promesa egiten dion ukabilik, eta heroismoak lekukoak behar ditu.

84. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0043 Hau esanda, belauniko jarri eta negarrez urtuz hasi zen bere burua ene magalean pausaturik.

85. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0191 Barre egin dute biek, iusturiak legez urratuz gaua, eta hantxe izan du berriro ohean belauniko jesarrita Adela.

86. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0191 Eta halaxe geratu dira, jesarrita Onofre, bera baino gorago burua eta belauniko Adela, oraindio aldean alkandora.

87. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0120 Moralista berri asko atera ziren orduan gure hirian, esanez ezerk ez zuela ezertarako balio eta belauniko jarri behar genuela.

88. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0120 Eta Tarrouk, eta Rieuxek, eta hauen lagunek hau edo bestea erantzungo zieten, baina ondorioa beraiek bazekitena zen betiere: modu batera edo bestera borroka egin beharra zegoela eta ez belauniko jarri.

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00031 Garai hartako kronikek oso ongi kontatzen dute guztia! Martxoaren 24a eta 30a bitartean Bizcaya taldeak Madrilen jokatu zuen eta aingeruek bezala gainera... Vigo taldekoak iritsi ziren arte. Baina galiziarrak ez ziren arerio gogorrenak, Madrildarrak baizik... Bizcaya nahiko ongi defendatu zen, hiriburuko taldearen aurka jokatzeko zain zegoen bitartean. Gero gogoratzen den lehenengo harrokeria egin zuen. Vigo taldea penalty batez zigortua izan zen baina Bilbotarrek arerioa zutik nahi zuten, ez belauniko. Eta nahita baloia kanpora bota zuten horrela irabaztea ez baita oso polita....

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00032 Duela berrogei urte ere, umea jaio eta hilabetera eleizara joaten zen ama sartueria edo entractica egitera, eta arkupeetan belauniko jartzen zen haurra eta kandelarekin, apaizak otoitzak esan, eta minutu batean post partum bedeinkapena edo eleizan sartu ahal izateko baimena izaten zuen.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00142 Neskatxa ezkondu gabeak San Antoniorengana etortzen ziren, honek senargaia eman ziezaien; asko eta asko oinez joaten ziren Hernanitik edo belauniko igotzen zituzten ermitara bideko eskailerak.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0046 Kondearen lorazain-proiekzionistak eten egiten du emanaldia, jalgi da eszenatokira eta, belauniko, pantaila ez hondatzeko eskatzen du, garestia omen da eta.

93. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00071 Josek alegin egiten zuan
emaztea alaitzeko,
Mariak belauniko jarrita
eskatu bedeinkatzeko.
Dardar ikaraz emana zion
eskatua betetzeko,
Josek Mariai auspez jarrita
erregutu barkatzeko.

94. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0119 Ama atariko iturrian erropa garbitzen arkitu bainuen, belauniko jarrita, putzuaren ertzean, arri zabal ta legun baten aurrean.

95. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0124 Behin, soldadoak ikusi Borteiruko ondo haietarik heldu eta apeza ohean sartu zen, tortxak piztu zituzten, eta arrosorioak eskuan otoitzean hasi belauniko, alegia gizona hila.

95 emaitza

Datu-estatistikoak: