XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Yantzi barria egiteko, bost atara ebazan amak.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Oraindik dagoalarik
oso lo aundiyan,
gorde zana ari da
jartzen ageriyan;
azaldu bearra da
berriro erriyan,
beretzat moldatu dan
oiñ alki berriyan,
eder, bronzez janziya
zut zutik arriyan
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0676 Gazteak beti dabiltza lerden
Baña zaarrak ez ordia,
Ni ere orain nakuselarik
Zaarren bidean jarria,
Bialdu dauste bide laguntzat
Makila txukun berria
Gomutaki au pozez artzen det..
Milesker Gure Herria
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Onan eguiñic ezauguera barri bat emon euscun bere umilltasun eta amodio gorengoena; bada ezzan toquiric egon ain beerengo eta lotsarizcoric, nora eroan ez eban arimen amodio eta euren erremediatu gureac.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Aldaurietako barri onak artuta, erromar batzuk, egunoro alkar ikusi ta irozo edo eusten ebenak, itxaropen-apurtxo bat biotzeratzen asi ziran eta, bat edo batzuk beintzat, euren gudalburuak kartagoarrena Mungiako izkaldian azpiratuko etampecirc;balakoa uste eben.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Au da chinatarren artian, urte barriyetako jazoerarik ikuskarriyena.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eldu dira gaberdiko amabiyak; or dogu urte barriya ate joten; ia mutillak, ¿nun dira prestau doguzan opariyak?.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 An, edo lurrian edo mai baten ganian imini oparidun bandejiori ta ixetuten edo piztuten dauz kandela biyak eta iru usainzotzak, erreten dauz paper ori zatiyak, bota chupiñazuak, eta belaunikoturik opa izan edo emon Zeru aitaita zarrari urte barri atsegintsuak.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eta berealaxe echeko guztiyak belaunikoturik egiten deutze eche-jaunari urte barriko agurra edo urte barri atsegintzuak opa izatia.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Biyeramon goizian egunargituten danian, asten dira aterik ate bertako erriko senideai ta adiskideai urte barri eztitsuak opa izaten.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Bertoko jentiak ezeze, geuk be olanchik, urte barri besperan urte zarraren agurrak, eta urte barri goizian urte barriyaren ongietorriko agurrak, Obispo jaunari egiten deutzaguz.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Bigarren egunian gaztiak amamenera joan biar izaten dabe osabari (amen nebari, ta bizi badira lenengo aita jauna ta amandreari) urte-barrikariyak eroaten eta urte barriko agurrak eiten.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Danok, euron soiñeko jantzirik oneenakin, urte barri eztitsuen artu-emonian dabiz.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Atara ta emon eutsozan ba, diruben batzuk, soñeko barrijak toloztuta maletatxo baten, eta ganera gorantzi andi ta ugarijak Juane koitaduarentzat.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Bijaramonian juan zan, Sabas katigu eguan echaguntzara; gudularijak ichi eutsen beragaz berba egitten, eta albuan egozanak adittu ezeyen, euskeraz ageri eutsazan albista barri guztijak.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Sabas'i albista barrijak erazagutzen: juan-orduko, ugasabak esaeutzan Jule'ri:.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0185 Berac asmetan ebazan Mariyaren ondran izen barriyac; zerbait eguiten azi baño lenago, escatzen eutzan bere dontzotasuna; zuzenduten eutzazan bere erreguac beragaz aurrez-aur balego leguez: maite eban bera ama leguez, ta zirudiyan zerutic jatzirico aingueru bat, iragarteco bere maitetasuna.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Mañasi zan itaunle, berak nai eban aritik eruateban jarduna, ta aiñ buru-ta-biotz arlotu zirean euren autuan eze, ezeri be jaramon barik, ez bide inguruko burdin lantegi ketsuai, ez Ibaizabalgo ontzite ugariai, ez gora ta bera oso astiro eroiezan gabarra astun beteai, ez edonun agiri ziran gizadi zamatzalleai, ez burdi barrukoen barregarrizko esanai, ez Bilboko sarreran egozan jauregi barri ederto apainduai; ezeri begiratu barik, ezer ikusi barik, uste baño lenago eldu zirean zalpurdia geldituten zan kaleraño Indianoa ta Mañasi.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Jaki barria ipiñi bear, da ipinten egoan bitartean, ¡arutsagoko lagunak karraspio andia eskuetan...! ¡Añaniñuena!.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Oñetako barri batzuk jantzi bear dituan ume baten senera egon zan gau guztiau opari orren gomuteagaz.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Aspaldietan enintzan Arranondon izan ni, ta bertako neure esagunen barriak jakiteko asmoa neroian; baña alperrik.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Ecusan Jaunac bere biotzeco poz andiaz, Beragaz eguiten ebeezan gauzetan beste mundu barri bat eta arima espirituzcoen irudi argui bat; ecusan celan arima orrec gogoratutic cer euren Jaunac padeciduten eban, bere amodioan berotuco cirean, eta galdaturic leguez su orretan, bere antz eta irudicoac biurtuco cirean; gorrotu artuaz ondrai, munduac berari emon ezeutsazalaco; eta maitetuaz desondrac Berac maite izan ebazalaco.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Modu onetan soldaduac guztiz gogo onez artu ebeen escu-jocu eta olgueta au, eta azoteen zauri eguin barrien gane ezarri ebeezan mesprecio eta atsecabe gogorrac, eta alan bete ebeen.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Asmu oneec izan cirean ain barri, atsecabetsu eta lotsariz beteac, ceinda diabruac ezpazan ez leiqueezan bestec asmau; eta eguiaz bere berori zan borreru oneen barruan sarturic egoana aleguiñac eguiten, nondic Salbaguillea gandic eroapen edo paciencian utseguiteren bat ateraco eban, eta ez dirudi beste bateri alacoric burura etorri leitequiozanic, Ebangelistac eurac ciatz contau ezpeebezan.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Arrantzaliak lenengoz ezpai-susmuaz Bazkun barrija arrtu dabe.

27. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0598 Gai bakoitzean ainbat adibide ipiñi dodaz; baña beren-beregi orretan asi ta ekin ezkero, askozaz geyago be idoro lediz: Geyago batu ezkero, bearr ba-da arauen bat zetan-edo-atan aldatu eragingo leuskigue, edo orr aitatu ez dodan barriren bat erakutsi.

28. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 Gizartekeriari jakintza usaindun oñarria ipinteko ¿ze gauza barri asmau ete-eban Marx'ek?.

29. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Lenengo aldian gudari gorrien agintzapeko baltsakeria 1921'garren urteraño; gero Nep eritxon ondasunen jaurkera barria 1925'garren urterarte; arrezkero gudarien menpean barriro be baltsakeri edo komunismoa dauke.

30. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Ekarri, ekarri aguro, aguro ekarri; nik emango dizut dirua ugari beste berri bat erosteko.

31. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - ¡Ara! ¿Guzia zarra? Berriak zirala uste nuan nik.

32. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 MAD, - ¿Berriak zuretzat dauzkagula uste al dezu?.

33. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - ¿Zer ba, ez al det nik berririk merezi? ¡Ikusiko litzake! Zure aitak ¿nola du izena, marrkesatxo? ¿Jakin al liteke?.

34. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 - Orpoan min egiten didate ordea, nik eta berak:
- Berriak biatz muturretan egingo dizute ba, esanaz, beso ondotik artu ta ikustegi edo eskaparatetik atera nindun.

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Indar berriyan esan nai dizut.

36. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: ¿Berririk alda, gero?.

37. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 SINFO.: Krobeta berriya ere ziaro ondatu dezu.

38. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Apapara orain! (kopiña besoan duala bi edo iru bira ematen ditu) (geldituta) Taka-taka nai?... Bai!... Atoz taka-taka... (eskutxotik eldu, ta nolabait lurrean erabiltzen du) Ez dakizu ibiltzen?... ez dakizu?... Amatxok irakatziko urrengo baten! (ixil-unea kopiña besoan duala beroni begira) (beretzat) Denda berriko Mirentxo'ren kopiñak onez daki.

39. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Erri dana zalantzan da o nere meza berriya zer izango ote dan, eta entzun nayian Eliza guztiya beteko dute....

40. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 ¡Gaurko nere meza berriya ondo aterako balitz!....

41. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Egurrtza: Ez dakarrt andik ezer berririk.

42. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Kontxexi: Garbiñe'ri berri on au ematera noa, nagusi; ta gañera ekarri-erazi egingo det.

43. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 IZIARTXO: Bai zera! Gizon petral ta arrosko batek zer ekarri bear digu?... berri onik ez.

44. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Orduan esan diot, itzerenbat ateratziarren; ¿Ze berri degu kale aldian?; ta murrizki, ez det berriketarako gogorik esan da juan da.

45. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Igaz pelota-plaza berria egiteko bi milla duro aundi eman zituan.

46. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Barto. - Landare berriak nunai itsatsitzen dira; baña zarrak....

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 ¡Ori atsegiña, orain egiten dan bezela, gure aurrekoak idatzi izan bazuten! orrela egon eta ikusi ezdutenak ikasten baidute: baña garai artan beren ondorengoai berririk eman bearrik etzitzaion zoritxarrez iñori gogoratzen.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0013 Jaungoicoac auqueratuba izatea baño beste gauzic etzuan bear ondorengoentzat, baña gauza ziurra da, orduco guertaeren condairatzalle guztiyac diyotenez, Teodosio de Goñi egun ayetaco zaldunic argitsuenetacoa zala, valle de Goñi (1) Goñiko Ibarra Iruñatic iparpe aldera lau legua inguruban arquitzen da, mendi tontorrez inguraturik eta Urbasa ta Andia izeneco basoen egûerdialdeco aldapa azpiyan erderaz deritzayon ibar ederraren jabea, ta laster erreguetasun berri ta berezcorrean jarri bear zuten sorterri maite orretan chit escubide andicoa.

49. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0053 Mirari onen aopena beste bi etsairen belarrietara irichi zan bazcaltzen ari zirala, eta oyec parrez artu zuten berri ura.

50. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0095 Onela bizikera berriyan asiko da, ta au da Aitormenak dakarren emaitzik garayena.

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 Zure sarrera uso arena baño samiñagoa izan arren, ura baño zintzo ta ziurrago atzera etortzen zera; baita ark emandako berriya bañon atsegiñagoa eman, au da, guztiyentzako errukitasuna.

52. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Moda berriko ontziya oyekin
dabiltz alfer alferrikan
ezdute emen astuaziko
lengo estropada zarrikan;
¿nork sortu treñerua dan baño
gauza ederragorikan,
xegara utsaz uzten baditu
guztiyak arriturikan?
.

53. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Nere biotzak ichirik dauzka
lurreko pozai atiak;
eta daudela beti orrela,
igaro bitez urtiak,
nere biotzak poz gezurtiai
dauzka belarri ichiak,
eta ez det nai nere penari
pillotu negar berriak;

54. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Aurra siaskachotik
beera erori da
chit leku biguñera,
siaska berrira
.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Arratsaldean ibillera berbera Plaza Berrian ala neskatxa geiago esango genuke, eguardi-artean baño.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Emango diot agur samur bat
Aita maitagarriari,
Ludi zarrean eta berrian
Ezagutua zanari;
Emanik aintza guztiz bikaña
Bere Ordena danari,
Doibatzaren mall goinekora
Orain igo zaigunari.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Gaurko euskera eztala euskera: euskel-idazle ta beste euskeltzale ziatzen batzuek antolaturiko izkuntza berri bat dala.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eurak euskera bai-dakitela ta gaurrko berrian ikasi bearrik ez dutela iñorrk ere ulertzen eztulako.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Badira lan gaitzak ta errazak; azkenekoetakoa da berriak bialtzea; baño gaurko aibistarian, nagusien-nagusiena.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Berri asko dituanak irakurle ugari izan oi du: orregatik salerosleak albistari oietara jotzen dute; ara bialtzen dituzte bere iragarki edo anuntzioak, ta iragarki asko duana lasai bizi ta mardula izaten da.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Ona gutxi gora bera nolako berriak bialtzea bear izango litzeken; La Croix'ek berri onetxek eskatzen dizkie bere berri-bialtzaleai: Erlijio edo uzkurtzazko berriak.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Maiz egiten diran elizkizun oituen berririk ezta biali bear, irakurlerik geyenai oiengatik ajolik etzaie-ta.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 -- Ekintza berriak, obetako goraberak, lan uzteak, oporketak, saldu-erosiak, sari aundiegian saltzeko gauzak biltzea, ontzien kaietako sartu-ateratzeak.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 -- Gauzak tokialdatzea, oroipen agiriak, erti-lan jakingarriak, burnibide berrien astea.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 ¿Nork ez ditzazke biali olako berriak? Beraz dana da gogo oneko euskaldun batzuk izatea.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Ertizuaitz berria antzin-ezeaz bazkatzea; leengo errotiko muskillez bear baitu erri bakoitzak bere ertia berritu, naiz iñongo txertorik ere edergaritzat artu.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Oroikarritzat labur-laburtxo, bear bezela, ezarritako itzetan iru berri ageri dira: Aramayoarra ta musikalari bikaina ta elizgizon bioztsua zala.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Oroitarriko beste bi berriok azaltzea izan bite nere saila.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Auxe egin nai izan zuen orduan Balladolid'ko maisu berriak.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Ezparrtin zarrak nekazkiela uste nian eta berriak etxean utzi ta etorri nauk.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0160 - ¿Zerr dezu, Mikela? - ¿Zerr? Zera... Joan dan astean alkondara berri bat erosi nion mutillari.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Igaro ziran amar egun gurasuen asmo berri jakin zubela, bañan nola denak ixilik zeuden, egun batean Luchi-ri bururatu zitzayon amari galdetzia, norenganatu bear zuten josten ikasteko.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Eguzkiyak bere iraultza egin zuben garayan, bere egun guztiko lanak buka ondoren nekearen aztuntasunakin elbartua bazegokien bezela, sartu zan echian Anton, eta aizkora bere lekuan usteko betarik gabe, galdetu ziyen zer berri zeramakiten Donostiyatik.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Urrengo egunean Luchi, goizeko eginkisun guztiyai osakisun ona eman eta bazkal onduan erriraturik, jostundegiratu zan, eta ekin ziyon jakinpide berri naikidatsuari.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Lege berri bat jarri.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Danak uste zuten, egun batzuek igaro ta gero bereala garailari ta aintzaz (gloriaz) beteta etxeratuko zirala; baño irrten ziranetik seigarren astea bukatzera zijoan, eta berri bat bakarrik ore oraindik artu etzalako erri guztia bildurrturik, Xabier'en aurka asarratzen asi zan.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Aditzalle guztiak arrituta gelditu ziran, iñor oraindik itzuli baño len Xabier'ek berri ura zekielako.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Erti-zuaitz berria antzin-ezeaz bazkatzea; leengo errotiko muskillez bear baitu erri bakoitzak bere ertia berritu, naiz iñongo txertorik ere edergarritzat artu.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ta orra non arlo berria abora etorri, ollo ixtar baten atzetik.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Sartu berrientzako eginkizunik gogorrena legenardunak zaitzea izaten zan.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0017 (...); baña ur onen berri pozgarria Aita Rivadeneira, San Inazioren adisquide andiac azaldu zuan.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Berri latz au entzutean, gizonezkoek esku lurtsuek batera zartatu zituten.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Ez diteke ukatu argitasun oien berri gabe ez ditekela bear bezela iritzia eman.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 ¡Arren-eta-arren! egiñalak egin nizkion, gure euskera gaxoak mesede zula ta, berri oiek neri uzteko aurrena.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Ta oben larrian ba-zaude, ondo aitortu, bizi berria asi, ta beste zorrak, al dituzunak emen ordaindu, garbitokiko su ikaragarrian ez erortzeko.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 Bigarrenez urrengo igandean irakurri bear izan nizkioten zure berriak.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Txiztularia ta ttunttunduna, Amasako semeak biak, Inazio gure patroi aundia jotzen aurretik ari zirala, Juan Joxe Alkatea ta bost zinegotziak, oi bezela, udaletxetik ateratzean, asi ziran zeinu berriak oska.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Bi lagun aiek (alegia, osabak eta kuñauak) batu-zituzten berriak, etzituan, beraz, jakiterik, Laztantxuk.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Arriturik eta izuturik jákin zuan, Dol. Jaunak, berri geizto ori: batetik, basatikeririk aundiena zerizkiolako; bestetik, Francotarren gorrotokeriaren aurrez-aurre, Euskal-Gobernuaren Kristautasuna ta gizatasun, garbi ta aundiki agertzen ziralako.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Oni etzion bere gaxo barririk Garatek esan; besteak berriz, ezta nabaitu ere, ta an gelditu zan ate ondoan, Garate bazkaritara joan zalakoan.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 (...); neska kristau-gaiak Fraduatar Frantzisko Aitaren berri galdetzen zidaten, lapurrak noiz ta nola arrapatu zuten ta ola.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Orra or napartarr, Nolasko berria! Baiña Jainkoak Anai Kaputxino gorputzez txiki baiña animaz andi orren eskaintza utsa askietsi zuen.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Onelako gertaerak ikustean, esan dezake norbaitek eztala ondo seme-alaben ezkontzak gurasoen artean egitea, aien berri gabe askotan.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 (...) arlo berrietan sartzeko leiaz, goizean iduki zituan naigabeak aztu zitzaizkon ia.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Orain, besteak bañon aurreago jarri bear zutela, ta ortako liburu berriak erosi bear zituztela.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Egin berria zan, eta egun artan gela idiki zuten.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Edozein txalupa-iaubek eroan gure izen ninduen beragaz; baie nik, neure alde urten euen agureari dei egin de, esan notsen: Ioane, nai zor nai lor, txalupe barri bet egin dozu.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Amargarren Pio Aita Santuak, 1904-garren urteko Bagillaren 17-ian, agindu zuan, bere aurrekoak agindutako otoitz oien ondoren esan dedilla iru aldiz (1) Argitaratu zan aginte artan bertan eztu esaten iru aldiz egiteko erregu laburtxo ori, baña bai Acta S Sedis, deitzen dan, eta Aita Santuaren aginte ta beste berriak azaltzen dituan paper edo errebistan, 1904-garren urteko Orrillaren 23-ean ondorengo erregu laburtxo au: Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis.

101. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ona ei litzake berri labur batzuen ematea eta aleginduko naiz argi xamar erak adierazten.

102. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Argala bada, apaña bada, zarra dala, berria dala, baserria izan, jauregia izan, bere etxea maite du euskaldunak, eta arretaz begiratzen dio beti.

103. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Erroma'raño zabaldu ziran Bergara'ko Elizkizun onen berriak, eta,¡nola poztu zuten an bizi zan Euskaldun Loiola'tar Iñazio'ren biotza! Berak orise nai zuan: Euskaldunak ezagutu zezatela Borja'tarr A. Franzisko; ikusi zezatela aunditasun eta aberastasunak ezertxo ere ez balira bezela utzi eta oinpetu zituan gizon santu ura.

104. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Lenengo aldiz jakin zituanean A. Iñazio'k Gandia'ko Dukea'ren jesuita izateko asmo onak esan zuan: Oraindik isillik gorde bearko degu berri au; ez dira bada gauza mundutarren belarriak orrelako otsaundi edo tumpadarik aditzeko.

105. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Pozturik Obispo Jauna berri oekiñ eskerrak eman zion S. Iñazio'ri: Borja'tarr Franzisko'ri Gipuzkoa aldera juteko asmoak buruan sartu ziozkalako, eta baita berekin Euskaldun bat bialdu dualako ere.

106. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Emendik A. Iñazio'ri bideko berriak emanaz egin zioten eskutitz bat, eta esaten zioten: Duke Jauna eta beste danak atsegin aundia artu dute lurr oek, ikusi dituztenean; batezere emengo jende aiñ bedeinkatuak asko poztu dituzte... Segura'tik Azpeitia'ra juan ziran, emendik Bergara'ra, eta Bergara'tik Oñati'ra.

107. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 Iñaki Aba deundatu (kanonizatu) zanean berriz, Tolosa'n, batzarr nagusian beste asmoen arrtean auek arrtu zituzten: 1) Gipuzkoa`ko erri bakoitzak bere Eleizan santu berriari aldare bat eskeiñi zezaiola; 2) udal bakoitzak udal-etxean santuaren irudia ipiñi zezala; 3) Iñaki izan zedilla Gipuzkoa`ren zaindari lenena; 4) Jesu Lagundiko Aita Nagusiari eskatu zezayola santuaren zakiñ (errlliki) bat, eta Loyola'ko etxea eleiz biurrtu zezala; 5) Diran eta izango diran Jesu-Lagundiko bazkideak Gipuzkoa'k semetzat arrtu zitzala.

108. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 - Irakurrle guztiak dakizute, noski, -alde guzietara zabaldu da berri au eta, Santurrtze'tarrak garailari irten dirala Bilbo'n izan diran estropada ospatsuetan.

109. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Jesus'en Biotzaren Deya'n berri au ez ezik, beste bat ere agerrtu, zabaldu ta txaloka gora-goratu nai degu.

110. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Berri au da: itxas-mutill ayen eta baita Oriotarr, Getaritarr, t. a.'n kristau-sinismen da zintzotasun arrgia.

111. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 - Txinoak arpegiz parregariak dirala diote, baña izketan geiago izan bear dutela uste-det nik; misiolariai berriak ba'dira, zeinbat urte dituzten galdetu bearr izaten die, ta ze urtetakoa esan bearrean, ze aberetakoa zaitugu galdetzen die; ba Txinan urte guziak abereen ixenak daramazkite, ta argatik esaten dute ni txarriana, ni barriz astoarena ta orrela abarr ta abarr....

112. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Eskarizko apostoladu au Lasarrte'n eragiña edo biñipin berritu-berria da.

113. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 GIPUZKOARA BERRIRO OARRA. - Etenaldi luzetxo baten ondoren (etenaldia ez da izan gure erruz edo kulpaz) berriro gai oni, jarraitzen asi gera. Eta arrgitaratu bearr diran berriak len bait len illunpetik irten ditezen, Bizkai-errietako ibillaldiak amaitu baño len asiko gera Gipuzko-errietakoak ipintzen.

114. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Etxegarai'tar Bonifazio euskaltzain berri jaunaren itzaldiari Erramon Intzagarai euskaltzain jaunak egin zion erantzumena

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Elerti berritatik, plamenko, ungariar ta katalandarretatik zerbait artu dute.

116. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Au ere GWALARNek osatu du, itz zar guziak ta erabiltzen asiak diran berriak bilduaz.

117. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Lamiak, ordea, noizbait beinik bein, beren artekoren batek argitara lamiatxo berri bat ekarri bear zuela ta emaginari dei egin zioten.

118. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Aezkoa-ibarrean ikasi nuen orain emango dudan berri au: Abaurrepean eilalami bat fan ze emagin bila eta berekin erman (eraman)-aazi zue.

119. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 (1) Emagin onek ango berririk ezpidezuen edatsi (kontatu).

120. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Gizaldi berriko Mundaka-Bermeotarrai Lamidxaran entzun diet esaten.

121. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 ¿Ezoteda or laminerrekaren batean, gizakirik bizi ezten basamorturen batean, ezoteda bat edo bestetxo gelditu? Entzule zaituztedanon artean euskalzalerik adinbat mendigoizale ezotezerate? Neronen susmotxo au egiazkoa baldin bada, laminerreka-zale ere egin zaitezte ta orrelako toki bakar biderik ere eztuen batera yoan ta gerritik gora emakume ta gerritik bampecirc;ra arrain den izaki bat ikusi dezazutenean, zatozte neregana berri ori ematera.

122. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Bide berrietatik asi baño len, obe izango da lengo bide zarrak nolakoak ziran bene-benetan ikastea.

123. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 (...) lenago, itzegiten asi naizenetik entzun dezutena berriro esan bearrik - Elkano eta Gebara, eta Zarrkizano eta Urrdaneta eta beren lagunak il ta gero ere, etzan euskaldunen kemenik galdu itsasoaren orroakaz, eta ezerr ikusten uzten ez duen bisutsagaz izutu gabe, ainbat eta ainbat gizon bularrdetsuren antzera, lurr berrien billa joateko, ontziak noranai eramaten beste edozein baño trrebeago izateko, itsas-jazarretan izen ona irabazteko, ontzidien buruzaritza alperrik eta duan ematen etziotela nori nai eta non nai erakusteko.

124. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 Oraiñ, yaun-andrreak, txistuaren aintziñatasuna agerrtu naita diot: entzun dezuten euskel-eresi ori, Krristo gure Jauna baña lareun da larogei urrtez lenagoko Euripides'en eresiaren neurri-antzekoa, berrdiñekoa, garai arrtakoa dala esan eziñ albagenezake, gerrkarrak bezela larru-azal zarretan agerrtu ezin degulako, gure asabak aotik aora utzi bai zizkiguen beren oitura ta gauzen berri diot, ¿norrk esango dit, larru-azaletan ez-bada ere, aotik-aora gure orrduko asabetatik etorri etzaigula?.

125. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 3. Ekoizpen (edizione) berriaren bi geigarri.

126. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 2. Lan au azia nedukala (1) Nik ere Mendibururen antzera d ta guzti erabiliko ditut eduki-ren adizkiak, eskuetan nerabilen liburua (1760-garren urtekoa) Tolosako Lopezenean oraintsu argitaratuarekin aldekatu (konparatu) nai izan nuen, berdin-berdinak baziran, ekoizpen (edizione) berri au, esku geiagotan baita, aintzat artzeko.

127. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Ekoizpen berrian Jesusen konpañiko A. Sebastian Mendiburuk eguiñak.

128. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Eta bata ta bestea zabalduz zarrak laster zion tokian berriak laister zedukala ikusirik, au itxi ta utzi nuen, zarra bakarrik irakurri ta aipatzeko asmoz.

129. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Erri guzietatik komedi berrien eskean ari oi ziran, gaur ari diran bezelaxe.

130. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Ogeitik gora salgai jarri zitun ta bearrezkoa da aurrerantzean bide ortatik jarraitzea Izarra sallak gure Antzerki-zaleentzako landare berriak, antzerki zar ta sortu berriak argitaratu ditzan.

131. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Zertan giñan euskaldunak garai artan? Egia esateko, gure bizierak ez zuan asko laguntzen emen Antzerki berriaz lur artu zezan.

132. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Elantzoben (erri bereziki baten oitura ekarrteko), Ostiral Done egunean urtero-urtero gogo berriagaz neurrtitz zarrak abesten dira; poz berriztuagaz antziñako abestia entzuten da....

133. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Orrela dakarr beiñipeiñ Uriarte-tarr Aba ospetsuak, onetariko berrietan lenenetakoa dan Uriarte-tarr Abak: Basterretxea-tarr Agustin Abak olerrkitxo au Yosukistoren gure Nekauste au bizkayeraz egin zun, eta Kardaberaz-tarr Agustin Abak gipuzkeraz ipiñi zun....

134. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Ala ere, iru nekazaritzako kapataz berri jartzea iritxi genuan naiz ta aldizkakoak izan.

135. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Nekazaritzako kapataz berri abek 1935g. urtearen Orrillan (Mayatzean) asi ziran lanean, bat Beasain-en, bestea Bergara-n ta urrena Zarauts-en, erri abetatik aalik-eta Gipuzkoako lurralde zabalena ar zezaten.

136. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Nola uhainak itsas gainean uhaina baitu estaltzen,
Gisa berean, urthe zaharra, berriak dauku lekutzen
Heldu den huntan nehork ez daki zer den oraino aurkitzen:
Zoriona dut bihotzez dener, urthatsetako eskaintzen.

137. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Aldiz chaharra zuhurki dago herioari begira,
Urthe berriko ichtant guziek hurbiltzen dute hobira,
Odola zaiko zainetan hoztu, haren indarrak juan dira,
Zuhaitz idorra ez da ostatzen jinik ere primadera!
.

138. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Nola uhainak itsas gainean uhaina baitu estaltzen,
Gisa berean, urthe zaharra berriak dauku lekutzen
Heldu den huntan, nehork ez daki oraino zer den aurkitzen,
Zoriona dut bihotzez dener urthatsetako eskaintzen
.

139. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 Aire izpirik ez, eta lurretik halako bafada bat! Uf! Ellande gaizoa bazoan bide berriaren sahetsetik, beroak setiatua, bere aitzinean zeramazkala bederatzi nafar asto ederrak.

140. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Errentak ttipi bainan handi gutiziak,
Aberatsen lerroan agertu nahiak;
Beztimenda berriez nihoiz ez asiak,
Ait'amen izerdien zer chukagarriak
.

141. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Ez da den gutieneko dudarik Donazaharren kausitu diren eskual idazlariek, batere espanturik egin gabe, ezpainak milika-araziko diozkatela beren irakurtzaileeri hango berriekin....

142. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Ez baditugu segurki gure hitz zaharrak, bazterrerat utzi, behar nola-nahizko eta nundik-nahikako hitz berri batzuen ordainez hartzeko, ez dugu lotsa izan behar noizean-behinka hitz berri batzuen Eskuaran sar-arazteko, zaharren lagun edo gauza berri batzuen izen.

143. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0202 Han zen gure bilha jina Italiako train luze bat, karro guziak berri-berriak, berniza zariotela, oraino hezechkoa, galtz-iphurdietan lotzen baitzen, zonbaiten khechagarri.

144. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Lehenic bere misionesteri erraiten zioten zer egin behar zuketen arimen salbatzeco, gero ahalaz yakintsun egiten zen misionetaco harat hunatez, bozcariatzen zelaric gauzac ongi zohazinean, berri tcharrec bihotza erdiratzen ziotelaric.

145. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Phesta-Berri Otaba hartan berean, ikas-bide behar zen bere laguneri, berehala erraitera goazin bezala.

146. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Han iragan nituen bi egunak phesta gorrian iragan gintuen, etchetik etcherat, arno berri jastatzen eta irrisa jaten!.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Nik baino lasterrago hasi zituen lan berriak: bainan, orduan eta gero, bethi elgar lagunduz egin ditugu gure urhats guziak.

148. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ainguru Gabriel joan zeion berri handi horren emaitera: salutatu zian egun oroz haren ondotik fidelek erraiten dutugun hitzez: Salutatzen zutut, Maria, graziaz bethia, Jauna duzu zoureki, benedikatu zira emazte ororen artian.

149. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Erran gabe doa, nolako atseginez aditu diren Burulehen ohiaren hitz ukigarriak, nola baitire adituko Burulehen berriak apairutik lekhora adiaraziko dituen bere hitz bethidanik su eta khar handi dariotenak.

150. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0005 Itzali zenean Izarra, eta aditu zirenean, don Jose de Eizaguirre Burulehen berriaren hitz, esku-zarta handiz saristatu zirenak, chutitu ziren Lagunak, errebote joko ederraren ikusterat abiatzeko, oihu bihotz bihotzetik eginik: Bizi bedi Euskara!.

151. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Burulehen berriaren mintzaldia.

152. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Kokolotcha duenak behar omen du bizi den lekutik urrunsko aldatu, aire berri bat aurkitzeko gisan eta kafia edan ausarki.

153. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Pariseko gudu ikharragarriak sobera zituen nagusi berriak okupatzen.

154. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Badakizue aphezeri 1792an Erreboluzioneko aintzindariek galdatu ziotela Eliza berri bati, beren gisan eginikako bati (Jainkorik eta Manamendurik gabe) baia baitezpada eman zezaten.

155. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Astean mundu zabaleko berri.

156. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Gauzak laster ziren, orotan, chuchendu, erresumako aitzindari berriaren biphiltasunari esker.

157. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Gerochago, 1882an Les Basques et le pays Basque delako liburuchkan, laugarren kapituluak argi berri zerbeit hitzemaiten derauku, hastapeneko bilduman:

158. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Argi gehiago zerbeiten beha gaude beraz oraino, bainan iduri du gero-ta gehiago bi mintzaia hoiek emanen dauzkigutela, barnagodanik ikertzera norbeit gogoak helarazten balinbadu, zerbeit berri atzemaitearekin.

159. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 JAUNAK: Sei illabete joan dira, gaurr nere gain arrtzera noan eskeñi zitzaidan ezkeroz; ta ala ere nere gorrputzetik oraindik ez da atera, berri onekin nere biotzean sartu zan bildurra.

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Nere baitten auxe esanez, joan nintzan nere Aita Nagusiagana, eskeintzen zitzaidaren berria ta nere ezekoa ematera.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Baño pitxirik ederrenak itsasoaren erraietan izkutatzen diran bezala, esanerarik pollitenak gure erritarren ezpañetan arkitzen dirala dakigunak, ezeretzat ematen dittugu gure neke guziak, zerpait berri arkitzen degunean.

162. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Bijoa batez ere nere eskerr on orren berria ibilli naizen alderdi guzietako Apez jaun guzienganaño, iñorr berexi gabe; guziak nork nork baño obeki lagunduko ziran eta atsegin emango ziran ibili dira guzi-guziak-eta.

163. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 2ª, Bigarrengoan, bildu dittuen euskalki edo euskalkitxo guzien berri txiki-txiki bat emango dut, luze emateko asko dira-ta.

164. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 EUZKEREA, - Agur eta anhitz urthe Bilbaon sortu berria zaikun Euzkerea anaiari!.

165. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Berri on bat emaiten dauku: baizik-eta Duvoisin-ek itzuli Ebanjelioak, Hariztoy jaun aphezak aphaindu zituen bezala, eros ditezkela bortzna libera, San Frantsesen erran dugun saltegian.

166. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Pariseko haurrideak dira lehenik atzarri eta atzarriak daude berri hoberenak ilhabethean behinka igorriz.

167. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eta, horrengatik, gizonek ez dute kaheka begi onez ikusten eta ahal duten guzian, gaizki egile handiena bezala, hilen dute, gero athean dilindan emateko, sorginak urrunduko dituelakoan edo berri tcharren mandataria delakoan edo guk ez dakigu oraino zertako.

168. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Zertako othe? Lehengoek ere uste othe zuten egiazki berri tcharren mandataria dela edo, Harriet apphezak bere hiztegian dion bezala, hola deitzen othe zuten bethi gauaz dabilalakotz, den gutieneko harrabotsik egin gabe, Akhelarrerat heltzeko sorginek ohi duten bezala?.

169. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eta gero gatz hori suan zirtaka hasten delarik, guziak irriz: Horra, horra nun doazin gure berri tcharrak kamporat! Berri tcharrak kamporat.......... bai eta hainbertze sagu-itsu landarat, hainbertze arratoin ezin ase selhauruan bildua daukazuen arthorat, adichkideak!.

170. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Ondoak galdu tokietan ezar landare berriak.

171. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Chayak- Khasu egin arno eta sagar arno berrieri.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 ANTZEZLARIJAK.- Igandian zortzi uste det asiera emango zayola neguko antzerki-lanari, Maria eta Txibiribiri antzezki politekin, eta jai ori baliteke Apirka'n aurkitxen diran gure erriko anayen aldez ematia. Ia ba, antzezlari zar ta berriok, jo gogor.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Agur ene maitea: Orrillean, izadia, argiz, margoz, eta alaitasunez jantzitzen dan illean; Miren Ama Neskutsaren zale dan gogoa, yoran berri garbi eta jauntzalez ernaitzen dan illean, emakumea eta euzkereatzaz asi naizen ontan zer aipa neikizu Ama gozo oni Lore-il ontan zuzentzen zaizkiyon abestiak baño egokiago?...

174. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Eta pozak eragiñik, izparringietaratu zun berria.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Markiñar jeltzaliak urte barrija asi dogu.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Jaupari barrija.- Lotazilla 27'an esan eban lenengoz Jaupea Deun Mikel txadon nagusijan geure lagun eta aizkide dan Zarate'tar Pillipa'k. Notin asko bildu zan.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Jabe barrijak beste oldozpen batzuk euki leyez lengoenakandik, eta onan ixanik (ixango dan lez) idazliei aginduko dautsie argitaldu dayela, adirazo dayela, autortu dayela, len argitaldu ta adirazo ta autortzen ebenaz beste.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Gernikar Batzokija`n salgei dago Aizkibel`dar Bingen`aren idazti barri Ipuin Aberkoyak, bakotxa lau errialian.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eldu abertzaliak eta erosi idazti barri eder au. Andutz-Mendi. Orrilla 22.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Ezetz erantzun neutsan; biar eztan ule edo (...)? itxuraz, eta zelan egin algo dabien barria ekarteko, askoz gatxago ixanta.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Ule barria erne eragiteko ei-zan.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Durango TXAUNBURU BARRIJA.- Illa onen lenenguan, edo lengo igandian, egin eban gure txaunburu barrijak bere lenengo itzaldija erri onetan.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bitxilorez (de margaritas) polito apainduta egozan zelaiak isera zuriz eztaldu yakuz; igeli-zugatzak (los frutales) margo pozgarrikaz darakusben (erakuzten eben) bizitza barria, baña il dira atzera; orlegi ederrez yantzi ziran solo ta solo-mugak (munak), eta illundu egin dira.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bertoko biztanle Zaballa'tar jaun diputau barriak autarkia emon dabetzen guztiari apari on bat, bera buru dala, emoteko asmua dabela entzun dot.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 DebaBAZKIDE BERRIAK.- Zenbat eta auteskunde eta droga geyago erriyan, orduan da aurrerakada andiago abertzaletasunak.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 ANTZESKILARIAK.- Gure Batzoki'ko antzeslariak zintzo eta gogor ari dira datorren iganderako lan berri eta politak ikasten.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Barakaldo JEL-BATZOKI BARRIJA.- Erregato'n gogor diñardue ango gastiak Batzokija irigiteko; aspaldi onetan egon dira etxe barrija egiteko asmoagaz, baña eskarrak Ayo'tar Kasimir'ari berak emon dautse etxe polit bat, eta an dabilz barruko orma ta ostantzeko gauza kentzen areto eder bat ipinteko.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Batzoki barrirako dagoz irurogetaka bazkide.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ANTZOKI-ALDRA BARRIJA.- Emengo Euzko-Gastedijak asmua artu dau datorren Aratustietan antzoki-jai eder bat egitia, eta orratarako gabero asiko dira ikasten.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Kirikiño, errizain batek galdetzen dit ia cuarta tempora nola dan euzkeraz (1) Ori euzkeraz lauren aldiya da; baña erderazko itz bi oyekin ez dute ori esan nai, esan nai dutena da abade barrijak egiteko aldija, ta urtian lau bidar ixaten dalako esaten dute cuarta edo lauren.- Kirikiño.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 BIDETXABAL BERRIA.- Laister ekingo diote lanean Tolosa-Ibarra'tik gora Leaburu errira egitia dijoazen bidetxabal edo camiño berriari.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Bai, argi dago; baña ori barrija ixango da, ezta? - Nik oin esango baneu, itz ori aurkitu dodala 1767'an batebatek idatziriko liburu baten, ziur nago zuk eta beste askok ontzat artuko zeunkiela itz ori, ta beriala artu ta eruango zeunkie zeuen iztegijetara; baña nik esan ba'dagit, orain asmaua dala, ta ganera, neuk asmaua dala... orduan be ziur nago, arexek eurek asiko dirala esaten: Ba, bestelakotsuak, ¿nortzuk dira orreik txotxoluok euzkerazko itzak asmetako...? ¡ut!....

193. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 IDAZLE BERRIYA. Nere ixilluna dala-ta, nor dan eztakigula, euzkel-idazle berri bat sortu zaigu uri ontan Dris-Dras izen-orde garratzarekin.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orain baña guziz ernaitu dira Soraluze'ko abertzaliak ta aspaldin euki duten nagikeriya jaurti eta aberri-aldez lanean gogotik asi dira idazle berri onen zirikadak dirala-ta bide, ta ez degu beste biderik berari esker bereziak eman baño.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gaur barriz, zerbait lortu daitekenian; agintariak eurak ona begira dagozenian, Cateluiña, Galizia, España guztia bizikera barriaren billa asi danian, emen txitik be ez.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Elexatik ur, Algortako bide barrian, zapaldu eban belbil edo automobil batek, eginik sauri andi bat bekokiyan.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Egin barri illobi gomutakija, lotsa on eta itxal andiduna zala esan eutsan, Gotzañak txaunburuari.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 EUZKOTARRAK, ERNAI! Aurretik dijoana idatzi ondoren, eta idazteko asmoa nuen idazkia bukatu baño len, nere bellarrietara iritxi da une onetantxe izpar illun bat: Lizarra'n euzko-udalak eratu zuten euzko-araudi jator ura ez ote-dan aintzakotzat artuko oraingo Cortes Constituyentes edo Batzar-Gurena'n azterkatu eta erabakitzeko Euzkadi'ko legedi berria nolakoa izango dan.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Egiztua izango ote-da, ba, berri ori? Ni ez naiz batere arrituko ta gutxiago ikaratu egiztutzen bada ere.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Bañan...... nork ziñisten die? Idazlari eta irakurle euzkaldun gustiai urte berri zoriontsua bat opa diet lerro onen bidez, batez ere Arrasate'ko gustiai.

201. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 IDAZLARI BERRIA

202. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak iges egin dausku, irakurle, ta bere lekura barrija etorri.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gaur gurarteratu dan urte-barri onek baña, igazi dan zarrak baño egun bat geyago ixango dau; 366 egun ixango dauz, ba, aurtengo otsaila 29'kua dalako.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Euzkel-ikastola barrijak edegi, ikaslak geitu, ta euzko-abixendun ta enparauko Euzkadi'n ogija janda bixi diran gustijak euzkeldundu'ta txaidiak-ziar euzkeraz bakarrik entzuten oituretu.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gauza gusti oneik eta geyago be gaur bixitzarako jayo dan urte barri onek egin dagiguzala gura geunke: urte zarrak gaiztetsi ta oinperatu euskun Euzko-Araudija'ren berbizkudia be gura geunke, ba.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Benetako uskurtzearen gurendea; Euzko-aldundijetako aldun ixunak uxatutia; Euzko-Langille gustijen batasuna ta gurendea; geure salokarijai bakarrik erosten ikastia; geure gauzai jaoken garrantzija emotia; geure etxietako nausi geu ixatia eta Euzkadi atzerritarren estuntzapetik urtenda ¡azke-azkerik ikustia! Urte barrijau igazi dauskun zarra baño euzkotarrontzat onuratsubagua ixatia gura geunke, ba: euzko-azijak lurreratuteko urte berezija ixatia; euzko-alorta onak eta ugarijak guganatuko dauskuzana.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Bitartian ondo etorrija emon dayogun gaur jayo yakun urte barri oneri, errijetako neskato-mutikotxubak be alantxerik emon oi dautse-ta.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte-barrijari eske-eskeka ibiltia aintziñetako oiturea-edo da, umerañoko gustijak be euren abestitxubetan eskatu ta eskatu egiten dabe-ta.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Ordu onian be'tor, ba, jayo dan urte-barrijau, eta neskato-mutikotxubak be abestu egiten dautsela-ta, guk be abestu dayogun; jayoten dan umetxubari, gaste txubak ezeze, aita-amak eta aitite-amamak be abestu egiten dautsie, ba.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak agur, barrija etorri, Zarrak iges dagi; Mendi-ziar dua leku egiteko Jayoparrijari.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Zorijon-opaka ta irri-barretxuka Guganatu zaran Urte-barrijori, ¡ondo etorrija Ixan zaitezala!.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - ¡Bai orixe! Eta ¿ze berri Beasain aldean?.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Berri on askorik ez; atzerritarrak geyago ditugu Beasain`en, bertakuak baño; eta Errepublika'ren etorrera onekin arropoztuta dabiz danak, eta ¿nok burutu berekin?.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urte-zarraren eta barrijaren estegubak dira.

215. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Montserraten bere azteko biztaldiko auterrkuntza orokarra egin garbai andiz, eta biztaldi barrirako gogo sendua azaltzeko, Miren Ama Anderearen irudiz agerri gaubetia egin leban, ezpatea gerritik kendu ta oparri-oltza-onduan eskegi ta eskañi.

216. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Fiesolitarrak gotzain barria bearr eta Ander autetsi eben euren gotzain.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Liburu barri bakoitzak izkuntzaren eriotza piska bat aldendutzen dau.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gaur, bi illabeteko mutualdi ondoren, itzegitea debekatu zigun erabakia beste agindu berri batek autsi ta atzera zuenganontz gatozkizuten pozak zoratu bearrean giñalarik, negarbide berri bat iriki digu gure berpizte-egunak.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Zuekanontz juango balitzaizkizuteke, jakin, giltzapetuak oi duten eran leio zirrikitutik sartutako eguzki izpi argiaren zori berri izan degula aspaldi ontan.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Goizero-goizero izparringia eskutaratuta, berri samiñak irakurtzen oitua nagolarik, igazi dan astearte goizean bai benez ene biotza illundu.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi edo iru aste geienez, euzko-antzerki zale ziñatenai berri on bat nekarrela ta, ementxe nintzan xaltoka xaltoka, umetxoa ikastolan irabazitako sariagaz amaren magalera bezela; eta gaur, gure Euzko-gaztediko antzeslariai eskerrak, xaltoka ezezik, laxterka nator, arnas estuka, izerditsu, noiz baño noiz iritxiko, igandean antzerki-jaia degula ta biotz ondokoren bat nondik nora entzungo.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bizkai'ko Arboleda erritxoan aurreko astean apaiz jaun bat maltzurki tiroz il, eta beste bat iya illean utzi zuten berri negargarriak jakin genitun.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡AUPA EUZKOTARRAK!- Batzokitik gero ta berri obeak ditugu.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Igandean bakarrik sei bazkide (zozio) berri egin ziran eta ¡oraindik egingo diranak!.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emen, Itziarren, sutsuak daude euskalzale gizasemeak; egin digute, ain biarrekua zan Batzoki berriya; bera egiten asteakin bat, zabaldu dute besteetan ere, euren Abertzaletasuna, ta indarra artzen dijua guztietan Jaungoikuaren ta Euzkadiren alde lan egiteko gogua.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Urte zarra amaitu da ta berriari asiera eman diogu.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Nere gogoa litzake abertzale guztiena bezelaxe, urte berri onetan ez jakin daudenari erakustia, bire okerretik dabiltzanak zuzenera ekarriaz, tamalez gure aurka dirala ta, asmo berdiña ezdutelako, alkar ikusi nai ezik eten gabeko burrukan ibiliaz.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Etzenuala beraz ezagutzen? Zuaz, alare datorren igandean Zaldibar'a, aren izakera berri jakitea on izango zaizu ta.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 IDAZLE BERIA

230. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ainbeste abertzalei botatako multa guziak onela kobratzen diran jakitea on izango litzaiguke, bai, ta arren bialdu zaiguzute, nork bere erriko multen berri, ementxe azaldu ditzagun.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste berririk ez.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Oraiko euskaldunek ez dute alako izenez, gauza berriak ezagutzen; ordukoak baño ezjakinagoak euskaraz, eta erdareraz ematen dute izena; nola Bearzena pilota leku bati.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bestelako azalpen lotsagarri askoren artian, eta beren eguneroko El socialista zitalak beste gauza bat azaldu nai-ba'degu ere, agiriyan dago zeren tajuz jokatu duten Batzar-Guren edo Congreso'an orañago Udal-barrutien beren gogoko legedi berriyaren edo abolición de la ley de Términos Municipales arazoan.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Udal-barrutiyetako beren legedi berriyaren ezezpen aurka su ta gar ekin eta jarraitu dute.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ondoren batzorde berria aukeratu zan. Lendakari: Izagirre'tar Mikel. Idazkaria: Iturbe'tar Errupa. Diruzai: Olano'tar Josu. Batzarkide: Iturbe'tar Joseba Iñaki ta Garmendia ta Sabin.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emen, arkitu zanian leku dienetan eziya jartzen ziotela udara gure artian igarotzeko juan zan leku berri billa, ta alde egin du erri zarretara nolaz diran Ernani, Oyarzun, Ondarrabi ta onelako erri zarretara.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Edonun eta bero-bero egun ederra eskeñi zaiola Aberriari ezin ukatu, izparringiak dakarkigun berriak irakurri ezkeroz.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bero, beroan gauzak artu ta, bazkide guztiak batzokira ekarri azi, eta bizitza berri eder bat eman berari.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Zuen bearra bazegoen batzoki ontan pizka bat sutuko bazan, bai! Batzoki aldera ere ekarri bazkide berriak, geuren aldetik lan piska bat jarriaz.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Abestuko dute Azkoiti eta Azpeiti'ko abeslariak F. Elizgarai'n meza berri bat.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 11 t'erditan: Emango zayo Etxezuri'ko maiztarrari baserri berria.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Egunetik egunera ezagutzen dute geyago beren ludi ontako bete bear dituzten gauzaren berri, eta lagun urkoaganako dauzkaten osatu bearrak.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Orra gure kirol bazkun sortu-berria.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Maitasun berria sortzen dala esango nuke; bestela gergatik bereala abesteari ekiten diogu?.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Naiz eta urte berria zorrakin asi, etorkizun alaia ikusten genduan, nekazarien artean poz eta arreta gogorrak sumatzen giñulako, eta Eusko Nekazarien azia egoki ereinda, sortzen ikusten gendualako.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 BAZKUN BERRIAK

247. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Aurten beste bederatzi Bazkun berri sortu dira: Zegama, Zerain, Ezkioga, Itxaso, Itsasondo, Lezo, Mutiloa, Bidani ta Eibar'en.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta Bazkuneri 25 aldiz biali zer egin, otar eta legien berri ta Batzar-erabakiak.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ikasi ditugu Madrid'en esku artean darabilzkiten garrantzi aundiko lege berriak: bai maizterren eta jabien arteko artu-emanak erabakitzeko, bai maizterrak baserrien jabe egiteko.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta adi-adi gaude ango berrien zai, gure aldunekin adituta gaudelarik.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Bera dan tokira jo gendun; eta Madrid'ko Gaceta-n etorri da agindua, Nekazariaren Alkartasunen bitartez erki edo distrito berriak egiteko, oietarako albaitero geiago izendatzeko ta abereak errezago ta egokiago zain duzteko bideak egiteko.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Beste berririk gabe Batzarra amitu zan.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Onela obe; bañan askotxo atsekabetu gaitu berri onek.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Meza Nagusitan eliz-jantzi berriak atera zituzten apaizak; oso ederrak dira; dana urrezkoak, eta Erresusta'tar Juana andre elizkoi zanak emengo egun gorri artan zozialistak il zuten D. Dagoberto'ren arreba zanak G.B.) ortarako utzitako diruz erosiak, Artxipreste jaunak esan zuanez.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 IGANDEKOA.-USTE GABEKO ERIOTZA.-BESTE BERRI BATZUEK.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Irakurtzen degunez laister Epaitokian jaun berriak ezagutu bear ditugu.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Ez dazkigu gauza guziak oraino chuchen. Geroak emanen du erakusterat. Jakintsunek diotena, gerla hortako berrien behar bezala emaiteko, behar da dembora, il faut le recul de l'histoire.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hori erran nahi zuen ekaineko Eskualdunan iskribatu zuenak ere: Ez dazkigu gauza guziak oraino chuchen, Geroak emanen du erakusterat. Jakintsuek diotena, gerla hortako berrien behar bezala emaiteko, behar da dembora, il faut le recul de l'histoire.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Bein edo bein ikastola barrijak amaituko al ditu eretxi orrek.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Meza ondorean Gotzai Yaunek Ama Birjiñaren iduri berria erri ontako alaba ospetsu eta aberats Mendiburu'tar Ageda Irigoyenenak atsegiñez eman du bere Eliz maiteari.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Sestao'ko Naval deritxon ontzi gintza ola andixan uretaratzen dabe lengo astian Cabo Santo Tome lurrun ontzi ederra oraiñ erdakixe langiliak lurrun ontzi barririk egingo danik.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¡Zenbat gauza berri ez dituzten asmatu! Tximisgurdiari (tranbieri) igotzeko ezker aldeko sartokiak burniz itxi dizkiote, ozte, jendea, bear bezela ibiltzen oitu dedin....

263. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Joan dan larunbateko egunkariak zekarren berria.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Berri samiña gaur jakin dutenian, sukaldeko ormatik zintzilika daukaten Arantzazu'ko Andre Mariari, bere animaren alde agurtza donea eskeñi diote.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Oraindik gaztea izanagatik, ez ditu ogeitamasazpi urte besterik, eta politikan berria, bere itzala bazter guzietara irixten da.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Atzo ta eranegun etorri zitzaizkigun berri atsegiñak, eta oyetaz guritu giñan pitiñik ere.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 ASTEKO BERRIAK. Joan-jin bat

268. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Turkiako emperadorea, holako berri bat aditzearekin, ez da berehalakoan lotsatu.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 ASTEKO BERRIAK. Izituak

270. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Toki hoitako zozialist aitzindariek badituzte langileentzat erosiak bortzpasei mila chichpa, eta ez nolanahikoak; arras chichpa onak, oraiko chichpa berrien aitzinean soldadoek zabilzkaten hetarik.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ezen, nola chichpa berriak baitire orai soldado guzientzat, minixtroek salarazi dituzte lehenagoko zaharrak, ihiziko edo bertze zerbeitetako balia diten.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun minixtroak berak lotsatzen hasi dire, berri hoik entzun dituztenean; bainan zeren egiterat ausarta othe ditezke zozialisteri buruz?.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 ASTEKO BERRIAK. Zer gizona!.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Hola bazuketen nola paga kargutan jarriak dituzten adiskide andana, zerga berririk gabe.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 ASTEKO BERRIAK. Joan dire

276. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Espainian, ministro berriak dituzte: churiak oraikoan, lehenagoko gorrasten orde.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 ASTEKO BERRIAK. Zertako!

278. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta bizkitartean, huna zer lege berri egin duten, eskoleri buruz, erresuma hortako deputatuek eta zenaturrek, erregeren baimenarekin.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Españolak bethi gauza guzietan gibela direla biziki; bereziki egungo egunetan asmatu gauza eta tresna berrien eskuratzeko, bertzen ondotik dabiltzala; deusetako kasik ez dutela zainik, ez bururik, beren ohiko hatzetan tente egoiteko baizik... joan, joan ikhusterat, sinhesten ez duena, nehor bezen aitzinatuz (...).

280. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta aldiz, libertate ona, zuzena; ongiaren libertatea; bakhotcha bera bere egitekoetan chuchen ibiltzeko, eta bere menekoan halaber chuchen erabiltzeko, behar bezala bidatzeko libertatea non da? Zer bilhakatua da? Nork daki hartaz berri onik? Aspaldi du, zain guziak mozturik, eta lau zango besoak estekaturik, hil hurrana khordokan daukagutela libertate hori.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 ESKUALDUNA ASTEKO BERRIAK. Eman eta khen

282. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Deputatuek amestu dute balia ditekela sinhets-arazteko boz-emaileeri, lege-gei berritik zerbeit probetchu izan dezaketela.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 ASTEKO BERRIAK. Ez guzientzat.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 ASTEKO BERRIAK. Harrituak.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 ZERGA BERRI (Beretik berriz)

286. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Erakutsi dugu bertzalde nola, errebenioari eratchikia zakon zerga berri horrek argituko dauzkigun gure buruzagiak, bat bederak dukegun ontasunaren neurriaz; geroztik, zer ahamen izigarria eremanen daukuten mortualetarik, lehengoaren gainera.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Hitz batez, oro araberan mendekatuko dira elgarri, batek zimiko, bertziak zimiko, gauzak berdindu eta ara berriak manatu heinean jarri artio.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Arrantier ñimiño, doidoi beren errebenioetarik bizi ziren batzuk, heiek dituzte gehienik madarikatuko zerga berriak: lanari beharko zeielakotz lothu, eskasaren biltzeko.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Heiek ez dute guk bezala bizkarraren neurri berrirat zumatzerik ukanen; eta balute ere pochi zonbait, errechkiago zumatuko duten nik uste.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Dugun berriz chokho haietarik bat dela Ahuski.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 ASTEKO BERRIAK. Budjeta

292. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Nola budjet hori lehenagoko deputatuek egina baitzen, oraiko berriak, ezagutzen ez dutelako estakuruan hasiak dire hartaz osoan mintzatzen.

293. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Orai arte, budjeta berriz zenaturren ganik heldu zitzaiotelarik, deputatuak ez ziren mintzo onetsiak izan ez zitzaizkoten gauzez beizik.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zerga berriak

295. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Badakizue erresuma berri bat badugula orai, Autrichia eta Rusiaren artean; deitzen da Polonia.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Galda dezoguten gure intresen atchikitzeko agertuko diren gizoneri, gero eta gehiago indar egin dezaten lege berri bati esker gobermendutik ardiesteko libertate eta laguntza berak eskola guzientzat.

297. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Berriak egunka
Astezken, urriaren 15 an.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Beraz lehenik deputatuak berri edo ni kampo.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Lege hori ez da berria; laur urthe baditu, bainan aiphatzen dugu orhoit zaitezten eta.

300. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Montmartre-ko eliza berriaren sakratzea zen.

301. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 UZTARITZEKO SEMENARIO BERRIA.

302. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gure phestetako berriez nahitua ba ditake nor edo nor.

303. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Berriak.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Gure Kondairaz zerbait - Zenbat etxe dauzkagun eta zenbat Apaiz-Anai geran - Langile bearra - Apaiztegi berriak Arjentinan eta Txilen - Txileko Kaputxino-Apaiztegi oñarriaren onespena - Lanak asi dire - Jaunak laguntzen digu - Gure ongille onenak euskal-abizenekoak.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Geroztik urtero-urtero sailka iristen dire Jaunaren langille berriak.

306. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Il onen 8-an berriz ipiñi zen Txilen beste Kaputxino Apaiztegi berri bat jasotzeko lenbiziko oñ-arria.

307. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Rancaguako Gotzai den Lira Jaunak lenbiziko arria bedeinkatu ondorean itzaldi samur baten bidez agertu zigun apaiztegi berriaren bearra ta etorkizun ederra.

308. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Toki berean 20.000-tik gora bildu zen etxe berria jasotzeko; gañera Gotzai askok agertu digute, al duten era guziz guri laguntzeko asmo sendoa.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Bulda berria, bere eskubide guziakin agertzen duen agiria da.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Bulda berriaren eskubideak balio digute Bulda elizan agertzen dan aurreko egunetik asi ta agertu zaneko urtea bete ta illabete geroraño.

311. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Ori egiten du Aita Santuak, kristaurik zabarrenak ere naiko beta izan dezaten Bulda berria artzeko ta egun bat bakarrez ez ditezen bera gabe egon.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Bulda santuaren limosnaz egiten dira urrengo urteko Bulda berriak; beroiekin eralgitzen dena ordaintzeko bear denaz gañerakoa eliza beartsuei laguntzeko ta beartsuei edo pobreai ongi egiteko izaten da Bulda santuaren bidez biltzen dan guzia.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Kruzadako Bulda berria.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Kruzadako Bulda berria bikia da.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Bulda berria artuz gero baru egin bear da Garizumako asteazken, ostiral eta larunbatetan, Pentekostes, Andre Maria edo Agoztuko Ama-Birjiña ta Eguerri aurreko egunetan.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Illen Bulda berria.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Illen bulda berria besteakin batean artu diteke.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 BERRIAK
Barcelonako Misio-Batzarra.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Berri ori zabaldutzeaz Jerusalen-ek inguruko erridiekin goratze omentsuaren jabe egin zan.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Uste diat emengo berrik jakiteko onezkero zaleturik eta zai-zai egongo aizela.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Jeltzalien berriyak jakingo ditut noski, astero gure izparringi abertzaliak irakurriko dituk eta.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bañan Euzkadin argitaratzen diran gañerako izparringi arrotzaliak orrera ez dituk iritxiko, eta oyek euzkeraren berri zer dakarten itz gutxitan esango diat.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Jaungoikuak nai badu, orduban beste gai baten berri itz egingo diat.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¿Ez dute esaten askok, ori erozten dutela, iñork baño geiagoko, eta iñork bañon obeto errietako berriak ekartzen dituelako?.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Idazti berriak.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Eta esan bear det, guztiz pozturik artu nubela berri auxe.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Eta berria aunditu da, izate bat, egite bat egin arteraño.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Baita zenbaki ortan bertan beste berri batzuek zekarzkin, beren artean 1931-1932'ko negu aldian eusko antzerkiak non azaldu ziran, guretzat, LA CRUZ'etzaz gogora izanik.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Aurreko zenbakian bezelaxe, eusko antzerkiaren beste berri batzuek dakarzki.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Baño bat edo beste bakarrik, naiz etxekoa, naiz kanpotik etorritakoa tisiko zegoena gure etxe batean egon bada, begira zerr egin bear dan: Oazura (berri samarra danean) gela eta orrelakoak aldan ongiena jaboi eta sublimado deritzaion botikakoaz urtutako urarekin garrbi garrbi egin.

331. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Orrmak, kare ito berriyarekin egindako letxadarekin zuritu.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Erratillo batian, manteka ta urrdaiazpiko zatitua ipiñi; pixka bat erregosi diranian, tipuliñ txiki batzuek osorik geitu, ta beriala, illarr berriak ere bai.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 ?Ete dakizue zeinbat arazo daukon irarkola barri bat atondutiak?

334. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Zubi barriaren alde batean lagun talde bat dago artega burdi batzuk igaro arte.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Ukar edo limosna onek praka barriak emongo dauztaz.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Baña ene seme: eure txakur andia eskekoai emonda: ¿zelan uste dok praka barriak emongo dauztazala?

337. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Ta mutikoar eskutik oratuta esa eutson: -Zuzen ago ene seme: Jainkoak zeren bearrizanian agoan bai-yakik, ta neu bialdu nayok euri praka barriak erosteko.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Eroan eban denda batera ta burutik oñera soñeko barriak erosi eutsozan, Mutikoa, alantxe izan bear ebala ta, ez zan arritzen: ta soñeko barria jantzi ebanean bere ongilleari eskua estutu ta bere begi ederrakaz begira-begira jarri esan eutson ¡Jainko ona, eskarrik, asko!

339. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Arrasate'ko Euskal-egunean sortu zan Bazkun barri bat Euskalzaleak izena artu dauana, ta onexek gertau ta eralduko dausku aurtengo Euskal-eguna.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 IDAZTI BARRIAK

341. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Aspalditxoan artuta, emen daukaguz, mai ganian, idazti barri batzuk, eurai begiratu bat egiteko be astirik ezda, euretzaz ezertxo esan barik.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Jakin beye idazti egilleak eta argitaldariak, aren barri ziatzak, emongo badira, ieki bi bialtzia oituten dala; orduan bai lasterrago iragarriko litzakez, lana bananduko litzake-ta.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Rerum Novarum idazki bikañaren irakatsiak oñarritzat artuta Aita Santuak idazki barri bat argitaldu dau langille ta ugazaben arteko auziatzaz.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Eginen diotegu, nahi duzuelarik, behako bat gure Misioneko Eztazioneari, eta ikusiko ditugu, zalhuki bada ere, misionestenganikako berri ohartgarrienak.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Nahiz Aita Dronetek, hirian hanitz baduen egiteko, hiriz kampoan moldatua badu giristinotze edo multcho giristiño berri bat. Han bathaioak eman ere baditu; Hoitarik, eta hiriko fededun berri batzutarik, 87 (laurhogoita zazpi) presuna larri baditu bathaiatuak.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Hanoi huntan, gripa berri horrek, bi mandarin handi giristiño, Probintziako Gobernadore bigarren gradokoen titulua zutenak, ereman ditu.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Ikastola nagositik urten barri Manu ikaslariak (estudianteak) ikastolan entzundako azkarkeriakaz bere aitari adarra joten (ulea artu) asi yakon aonan.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Etxe barrietan pozik eta zoriontsu biziko dirala uste dogu.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Ikurrin berria ere badaukagu Urrila'ren 24 onetzi genduan beste elizkizun batzuek egiñaz goizean jaun artzen laroetamar inguru izan giñan arratzaldian Galfarsorotarr Luis jaunak onetzí zigun ikurriña gero ibildeun bat kale guzti etan egiñaz (alaxe).

350. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egalité delako legian den gezur handi hori iretsirik, uduri zaie, behar diela zozietatia pialaz goratu, ororen hountarzuna batetara ezari eta ororen artian zathikatu, gero zozietate berri batetan, batere bururik edo aitzindaririk gabe (oro bardin direnez gañian) bizitze moulde berri bat ororek eraman.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Ourthe bat, biga igaran orduko, zuhañen erroetarik zuhañ berri elibat abiatu eta altchatu ziren, emeki emeki handitu eta lehenekoak bazañ gora heltu.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Ezta estonatu behar, arren, deputatu berriak, juntatu bezaiñ sarri, hasi badira hitzartzen lege abio batez, aspalditik zozialisten gogoan dena, eta, haren arabera, Frantziako hountarzunak oro, ala lur, ala etche, ala kabale, ala diharu, ala bestiak, oro, boti ezaririk beitirateke eta Errepublika eginik beitate Frantziako jente ororen amañou !

353. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Eta houna noun Aita Saintiak emaiten dutian Frantziari haituzko aphezkupu berri elibat, beren saintutarzunaz, jakitatiaz, thalentu eta dohañ baliousez (...)

354. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Aldiz, amorekatik hobeki lephotik soka ezar lekigun katoliko orori, lege hortan ezaririk da, ezpalinbadiegu goure aiten errelijione zaharra Errepublika framazoutiarrak manhatzen deikun mouda berriala mouldatzen, Associations cultuelles direlako biltzarrenak herrikal ezariz, Elizaren hountarzunak oro, elizak, elizetako hatiak, aphezkuputegiak, aphezetchiak, seminarioak, kolejioak, diharutan edo lurretan edo etchetan hilek meza saritako eta elizentako egin ordeñiak, horik oro, arrount, 1906eko abentiaren IIenetik hasirik, gobernamentiak beretuko dutiala.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Goure aphezkupiak ere oro berritan juntatu dira, Parisen, hitzartzeko zer egin behar den lege hastialgarri horrek egiten deikun zorthiari buruz.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Bere baserri maitea Berliñ'en urrezko etxe berri bat eskeiñiko ba'lioteke ere, ¡ez luke ez aldatuko! Txori bakoitzarentzat bikañenetan bikañena, bere apia izan.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ¡ Jakiña ! ¡ Berriak bearr ! Baserriko soñekoa aldatuaz batera berriz, lotsa galdutakoena aukeratu.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 Barku zarrian jon
Berriyan etorri:
Nere nobiyuaren
Suertia den ori
.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 Sarjentua moxkorra
Txarretera galdu;
Neskatxak dirua eman-ta
Berriya erosi du.
Ai, ai, ai mutilla
Txapela gorriya!
.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 - Aingerutxo polita
Zeruan ze berri?
Zeruan berri onak
Orain eta beti
.

361. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 BERNAT - Zer debru berri othe da hor gaindi???....

362. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Abestu egiozue Jaunari kanta barri bat,
abestu Jaunari, lur guzti orrek;
abestu Jaunari, onetsi Aren izena,
iragarri egunero Aren garaipena
.

363. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 - Guztiz maite ori: Jaungoiko gure Salbatzaillearen errukia ta gizatasuna agertu da: ez zuzenbidean guk egindako ezergaitik, bere errukiz baiño, salbau gaitu, jaiotza barrirako bateoan Espiritu Santuz gu barrizturik.

364. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Bekar egun barriak itxaro gozua
Izadira bezenbat leun nire barnera.
Bigo ene arnasa egazka ortzera,
Eguzkiaren muiña baizen galdatua
.

365. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Il az! Il az, maitea! arek oiu barriz;
Ta, ene ez al intzanan?, eiagora biziz.
Zakar dabil aizea bide-ertzez zinkurin,
Senar saminduaren jantzia lez urdin
.

366. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0043 agaitz orregaz
doia
gure garaia
eta mundu barri bat
jatorku:
beste mundu barri bat.

367. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0043 orixe esan dot nerekautan
eta zelaiunako etxe barriei begira gelditu naz

368. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Batzuetan asko, esate baterako, etxe barri handi baterako lana artzen dodanean, baiña gehienetan, txapuzak dira, gaur hemen eta bihar han, eta holan ez da asko irabazten.

369. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Hauxe zan: soldau joan beharreko ordua heldu jakon osaba hari, artean euskaldunak hareen laterriko lege nagusi horren azpian buztarripetu barriak izan ziralako.

370. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - A! Zer esan bakoa! Barriago diralako; dotoreago bere bai.

371. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Beingo baten zabaldu zan uri osoan bere eriotzaren barria.

372. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Asko poztuten naz barri orrekin; neu be ia aspertuta nengoan beti kanta ori entzuten!.

373. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Ikusi eban odeia artu eban irasi gura eban sendi-famili barriaren eredu ta elburutzat.

374. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Ganera Idatzi au aldatu edo iyeki barriak atera nai irarri ezkero, ta orretarako eskua daukan, eleiz-gizon batek izenpetu ta ikurraztu, Idatzi auxe ba'litz lez itzal aundiz artu ta gor egizue.

375. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 31. Jainko barri bat - dabe jaso, ta aren omenez - Pegorren egin - bazkaria.

376. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Baña, orraitxiok, emen be ezta dana poza ta barria, bestela ikusi deigun andra-gizon onen gertaera.

377. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Jesukristok ikurratz eta arpegi barria ipiñi dautsoz agindu oneri; lendik be andia zan baiña lurreko: orain berearen antzeko egin dau: Berak gure gogoak maite dituan lez maite geidea.

378. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 9. - Itxairazu apur baten erregutu zetsan Tobias'ek barri onek aittari jakin eraiñ arte.

379. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 Pozik eta mira eiñda aitta barri onegaz, eskatu zetsan ekarri zeixan bere aurrera lagun barri aura.

380. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 13. Eta lagun barri gaztiak: - Zaittez gogor ukat eiñ barik, eruan onian, ez da ba urriñ Jaungoikuak osatuko zaittuana!. Burutzako XI'garrenian ikusiko da Tobit'en begixen osatzia, Aingeruan erakuskizunen bittartez.

381. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Guazen artzain danok
Seintxu Deuna billatuteko:
Geure bildots barrijak
Ixan bediz berarentzako
.

382. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Orain Bilbao'n euzkel-idazle barri bat sorrtu da, ta z'zalia.

383. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Lafitte, Mitxelena eta Villasanteren euskal literaturaren kondairetan eztala aitatzen liburu au, esaten neban nik irakurgai orretan, baiña orain konturatu naz baietz, badakarrela barri labur bat Villasantek, 112'garren orrialdean.

384. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Gure gerrate aurreko urtietan Ixurtzako barriak euskeraz emoten ebazana izan zan Otxandioko Azkuenaga Karlos.

385. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 BERRIAK ETA GAI LABURRAK.

386. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0075 (Derio'ko apaizgai batek Prantziko berri onak bialdu dizkigu).

387. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Kronikan esaten dugun bezela, Lazkao'tik etorri zitzaigun Muxika'tar Errupin beneditarrak berri pozgarri bat eman zigun: gure Aita Mokoroa ideologi iztegi bat egiten ari omen zaigu.

388. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Yakin'en urrengo zenbakietan berri geiago ematen joango gera.

389. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Orain datorzenetatik askok baña, eleiz barria ikusita, antziñako gizaldietan beste eleiz txikiago bat eguala, eztabe jakingo.

390. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Geruago, 1646-bagillaren 8'garren egunerako, beste txadon barri ta aundiago bat amaitu zan, 30 neurkin luze ta 10 zabalez eukazla.

391. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Romani-Bizantiar barria dogu iraterti-eraz (arkitetura-estiluz) alde nave bat naikua nasaia (20n zabal) ta beste zabalera bi aldamen bakotxian, goiko aldietan be egoteko tokiak eukirik; milla ta geiago notiñentzat lekua bai antza.

392. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 - BIDE BARRIAK? DIAKONADOA, APAIZTASUNA.

393. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Iraneta'ko azikera zarra gaurr be ABESTA deritzon idazti-biltza barrijan aurkitu legikegu.

394. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0011 Ez dozu semerik aren amaren sabelean ilgo, ezta sein barriari bizitzarik kenduko be.

395. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0043 Eukaristia sarri erabilliaz Eleizaren bizitza azitzen dan antzera, betor gogo-bizitzaren eragite barria, andiagotzen doan Jaungoikoaren itzaren gurtzatik, berak betiko irauten dau-ta.

396. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Antxiña bateko eleizatxoen ordez, beste barri ederrago bat jaso dautsoe euren Amari, biotz-ikara gozoz.

397. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0071 Belaunik-belaun eratorri iakeen ondorengoei, lenengo gizonari Jaungoikoa'k agertu eutsonaren barri.

398. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Agindu barria damotzuet; alkarr maite dagizuela, nik maite izan zaituedan lez, zuek be alkarr maite dagizuentzat.

399. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Baña uri barriak, beste asko lez, oitura kistarr au be itxi dabe, ta Deunen izen eta irudi ordez, beste gizon batzuen izen eta irudiz apaindu oi dira.

400. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Bizimodu berri orrek guziok aldatu gaitu eta ez dugu elkar ezagutzen.

401. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - Ta guk guziok botoa zure alde eman genduan... (Ukalondoarekin PRAISKU joaz isil dedin. DIPUTADUA, INJENIEROAREN gana biltzen da eta bitartean BENTURA berriz ateruntz eldu berriari ongi etorri egitera dijoalarik). Atoz barrura, gazte! Emen daude geienak... Ia azken zera Zenon!

402. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 ZENON - (Irakurriaz)... Emen dago berria. Iruñe. Agorrak 16. Atzo. Aramitz goiko erritik bost laguneko familia oso bat gaxotegira ekarri dute arras gaizki perretxiko pozoidunak jan zituztelako. Oso larri arkitzen dira iltzeko arriskuan.

403. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 DIPUTADUA - Berri ederra gaur guk perretxiko jatea egiteko. (BENTURA'ri) Nagusi? Egunkariak dakarrena entzun al duzu? Zuk bildutako perretxikoak segurutakoak izango al dira...

404. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Igon - Gorri bizi orrek, odolaren irakin pozgarria dakar. Egun berria, maitasun-lurriña, lore-izkuntza, eztaiak aidean.

405. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Kati - Ala dek, Igon!... Baiña oraindik ez diat nere beazun guzia ustu (Soiñua geldiro ta itun berriz...).

406. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 Eta antziñako oitura garratzari ez diot arrazoirik arkitzen. Beste oitura berri bat sartu bearra dago: egokiera berri bakoitzari oitura berri bat dagokiola.

407. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Baldin zure senarrak oe berria opa ba'du, etzaitez arekin aserre.

408. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Beurok bidaliko baititut eskuetan esku-erakutsiak eukirik, emazte berriari eraman dezaizkioten eta lur ontatik iges egiterik izan eztezaten: soineko polit bat eta urrez landutako koroia, alegia.

409. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Ezpaititu niregandiko aurrok aurrerantzean egundo bizirik ikusiko, ezta emazte uztartu-berriaren aurrik ere eztu sortuko, nere edenez eraginda erio gaiztoz il bearra duen ezkero.

410. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Neri berriz nere zoritxarraz negar egitea dagokit: eztit eztei berrien oeak onik ekarriko, ezta sorterazi ta inutu nituen aurrei ere eztiet bizirik diralarik itzik esan al izango, galduak baititut, izan.

411. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Eztizut ukatzen; orain ordea... Enijoakizu esatera.
APALLU - Ez, nai ezpadidak; baña, bazekiat. Kaskar berotzalle berria dek orain.

412. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 APALLU - (Parrez algaraka berriro barrura).

413. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Begira Puljentzi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik bat ezurrak konpontzen ditut, ezur zarrak noski. Baiñan ezur berriekin ez det sartu nai. Arazo ori ez da beti salda garbia izaten, beraz ¡or konpon! ta zoaz emendik...

414. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Gaurko Diojenes berri baten modukoa naiz ni, Matilde. Eskuan bihotz bat daramadalarik, andre baten bila nabilena. Orain arte eztut aurkitu. Beraz, puta-etxe batera etorri naiz, hea hemen aurkitzen dudan, etxe prestuetan aurkitu ez-nuena. Eta barka hitzagatik, baina oso gogorra naiz nire mintzaeran.

415. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 (Fraile gazte bat sartzen da barnera. Pauso batzuk ematen ditu. Ohean etzuten da: mahaiaren gainean eserten da. Geroxeago beste bat sartzen da, lehenbizikoaren berdina. Aita Seraphicus eta Aita Angelicus dira, biak lehen meza eman-berriak, Anaia Kristarren konpainiakoak. Nahi den bezela egonen dira jantzirik, baina biak berdin).

416. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 Gañera, ik diokenez, darabizkizutenak berri-berriak ba'dira, kontuz ibilli bearra diagu.

417. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 LIBORI - Gaur, mutil berri asko etorri dituk.

418. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 (Urdaspal: esna-berri. Kantari. Bere, Aibar jauregiaganako leyaltasuna kantatzen du. Nagusi zanak agindu zion bezela, berak zaituko du, eriotzeraño, Gartzea'ren seme Santxol, eta Aibar'ko Etxea).

419. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Bai zera! Baldintza orrekin bakarrik amor eman zitenan neskaren gurasoak. Eztakin ondotxo zelako trumoiak ibilli itunan auzi au erabaki artean. Markes jaun-andreak bere onetik atera itunan Peru jaunak maiteminduen berri ziotenean. Sumin-sumin eginda, neskari, Joxe Migel'engana geiago ez urbiltzeko agindu ziotenan eta etxetik ateratzen ere gal-erazi ziotenan laguntzalle batekin izan ezik.

420. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Ta zer berri ekarri du? Tiroena zer izan da?

421. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Ongilleren bat badatorkizu
berri onak zuri ematen,
ezta ibilliko inbusteriaz
gezur trasteak asmatzen;
zuk ere ari ondo erantzun
al dan onduen esaten,
biok saiatu bata bestiai
mesediakin ordaintzen.

422. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zuk, ugaldean bertan, lurreko gaiztakeriak garbituaz, ura, bizitza berriaren iduri egin zenduan, uraren izaera ber-bera arrigarriro gaiztakerien ondamena izan zedin, eta onbideen iturri.

423. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zure graziaren ibai indartsuz Zure erria poztu, eta Bataio-Iturria lurbira guztiko erriai jaio-berritu ditezen zabaltzen diezun Jauna: begira-iozu Zure Elizaren aurpegiari, eta ugaritu ezazkiozu jaiotza berriak; Zure Aunditasunak agindurik, Zure Semearen grazia Espiritu Santuagandik artu dezan.

424. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Kristaugai berrien alde

425. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Eska dezagun: baita gure kristau-gayen alde ere, Jaungoiko gure Jaunak biotz-zentzumenak iriki dezaizkien eta bere errukiz atea zabaldu, jaiotza-berrirako garbiketaren bidez pekatu guztien barkapena arturik, aiek ere Jesukristo gure Jaunagan gerta ditezen.

426. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Guztialdun eta betiko Jaungoiko: Zure Eliza beti aur berriz ugaltzen dezun orrek: geitu ezazu gure kristau-gaien sinismen eta ezaguera; Bataioko iturrian jaio-berrituta, Zure seme-ordekoen sallean sartu ditezen. Zure Seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jaungoiko ta Errege bizi bait-da... Amen.

427. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Aberri berri artara
Iristen naizenean,
Esango diot Amari
Nere bakardadean:
Amatxo maitea,
Zu zaitut lagun;
Gorde nazazu beti,
Gorde gau ta egun.

428. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Orixe da nere illeroko arloa, ta dotriñean beti edertasun berriren bat arkitzen det.

429. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Zure Semearen Ama txit argitsuaren bidez, kristauak siñesgabeen menpetik ateratzeko Elizan Lagundi berri bat sortuazi zenun Jainkoa: lan aundi orren egillea zintzo ospatzen baitugu, Aren bitartez deabruaren katetik askatu gaitezela.

430. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Gernikako. - Ona Bizkai'tik artu dugun eskutitz baten zatia: Muxika-n ango bertsolari zaar eta gazteekin bertsotan goizeko laurak arte bezperan izan, eta urrengo goizean Severo Altube jaunari Gernikan egin zion bisitan, bertsolari berri batek, baiña usario zaarren zalea danak, berriketaldia izan aurretik kantatu zizkan bertsoak.

431. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Olerki-idazti berri ori eurrez saldu aal beza euskeraren onerako ta alde-aurrez gure zorionik laztanenak yaso bitza.

432. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 Neurtitz Berriak

433. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Egun garbi eder batean, oñak bideratuz
Uzta-erditze ikusgarriz, eguzkibera,
ain emea dan goitasun, igarotze legunez
begiak egarbera, Iainko aztarna alaitsuz...
belardi, landa, baso, mendi, arnas berriz
Iparra bigun, gozoki dator bai, lurrera,
ur azaletako uin bereziakin itzegiñez,
alako... bizi-ausnartze, egada biotzgarriz...

434. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 beti berri beti zillarrezko
ez ikutu dion kartel batekin
eta zaindurik
eztio ajola nun
gizonaren urkamendian beti ere
gurutz bat eta oroigallu orra or zu bakarti

435. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ama eta alabak beren etxea komentu biurtu zuten, eta kanpotik etorritako beste moja batzuekin asiera eman zioten komentu berriari, lehen familiako etxea izandakoari, alegia.

436. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Bere gurasoen etxea izandako hura komentu izateko ez zan oso egokia, eta emakume ark, Agredako erriaren kanpoaldera beste komentu berri bat, aundia ta galanta, egiteko burubidea artu zuen.

437. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Bizi-ernetze berriarekin bat eginik, izaera osoarekin jaiotzekoa gurtzen du.

438. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Nazareth'ko etxean egal argiko Gabirelen berri zerutiarra.

439. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Batek besteari esatekotan makurtu egiten ziran lenbizi, bi esku aundiekin txikitu ta estuta lagunaren belarria, sartu ezpañak beatz tarteko txuloan eta ixil-ixillik, polliki-polliki, itz bat ondo bukatutakoan bestea atalka esanaz, jakin zuten danak berri pozgarri ura.

440. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Azkeneko itz-neurtua artean bukatzeke zala, zaldizka berri bat azaldu zan plazan.

441. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Elur jantziz estali ziran mendi ta ibarrak, jelatu gero mantelin txuria, eta etzan iñolaz ere urtutzen mendi-soñeko berria.

442. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Baditut milla ardi Sikili'ko mendietan alderrai: esne berririk etzait peit ez udan, ezta neguan ere.

443. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Menalk'ek.- Mikon'en landare ta matsondo berriak itai gaiztoz mozten ikusi nindutenean, agian....

444. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Orduantxe eguzkiak mendi-tartetik azken-izpiaz argitzen zuan Jauregi-berri basetxea; txoriak txio-txioka beren kabietara zetozen....

445. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Goia'neko, Zuñiga'neko, Garagorri'neko, bizi-lagun guziak beren seme-alaba, txakur eta gañerakoekin, oñez, beko plazatik ziar, kale berritik barrena, Ernani edo Lasarte bidean igesi....

446. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 Orain dala gutxi, guardiazibillak oraindik bizi diran goiko etxe berri aren etxabe berean ari zan lanean Joxe.

447. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Bai: iturria, zubia, bide berria ta eztakit zenbat gauza geiago.

448. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 Ezkontzeko egiñ-erazi ditut zapata berriak, eta zapatariak, nonbait diru zaletxoa izanik, eta ez berorri beziñ ondraua, askotxo eraman dit zapatakgatik, eta urrengo egun batean eman bearko diozkagu amar errealak.

449. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 IV
- Zer iritzi diozu, Martiñ, koñak berriari?
- Ezta txarra.

450. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Alako gizarte batean berri izugarri bat jakin dute.

451. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Bertan, Yesu berpiztuaren egiztabide berria arkitzen du Krisostomo Yon deunak (In acta XIX, 3garren zenbak.).

452. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Paul'ek zain gaiztoko berri sumatu du.

453. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Terezarekin ezkonduko zera.
- Zuk atsegin baduzu, bai, jauna.
- Ze kondiziotan ba dakizu?
- Nahi dituzun kondizioetan, jauna.
- Zure etxe berrian niretzako lo-gela bat egonen da. - Bai, jauna.

454. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Josepek arrazoia ematen dio:
- Bai, ba dakit, gau haretan etxetik joan nintzen, eta gaurdagino ez naiz atzera berriz azaldu. Baina egun Joana etxetik joanen zela berria eman didate, eta berehala oldartu naiz honera, holako astakeriarik ez dezan egin!

455. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Zure semea hil nahi duzu?
- Bai, Hernando. Bestela, nola hasiko genuke gure bizitza berria? Haur horrek beti separatuko ginduzke. Hura ikusiko duzun bakoitzean nire bizitza pasatuaren akordua eginen zaitzu gogoan, eta azkenean gorroto eginen zenidake. Gure artean ez da hamiltegirik egon behar. Gure unioa bortitza izanen da. Eta gaurko gure bidegabe hau gure arteko lokarri fugerte bat izanen da.

456. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Errekaldeberriren eta Basurturen gainean daudenek oraindik itxadon beharko dute, hoek ez baitira ikusten, eta gainera poligono berriak egin behar direlako.

457. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 - Gaztelako parte batekoa. Gaztela Berrikoa. Ez dakit. Horkoa. Arratoiak zer egin zuen jakin zuenean, alegratzen zela irudi zuen.

458. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 - Ona emen! erantzun zion Garaidi'k Pagodiren berri zekarten egunkari aietako batzuk sakeletik atera ta Muñube'ri emanaz.

459. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 - Osaba il berrian, bere gauzen artean arkitu nuen eskutitz ura.

460. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 Goxo-goxo ta maiteki, auxe esaten zion gutxi-gora-bera nere osabari; ba-zekiela alegia berarekin zorretan zegoela; Jaungoikoaren izenean Pagodi'rena ixillik eukitzeko; eriotz aren berri iñori ezer ez esateko...

461. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Bertan agertzen dizkigu zoragarriro Gipuzkoa'ko ixtori, oitura, bizikera, jazki ta euskeraren berri zenbait.

462. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Erabilliko zuan ba, ark gaur, gai berriren bat, ezta?

463. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Apaiza Kristo berria degu.

464. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Luzeiritxita zeuden nunbait; apainduri berriak azaldu arteko onik ez.

465. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Simeon zarrak aurretik esan zizun nolako nekeak ikusiko zituzten Jesus eta Mariak; eta berri txar oiekin biotza erori eta estutu zitzaizun.

466. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Baiño Aingeru batek berri onak emanik, atsegiñez bizi izan ziñan Nazaret'en.

467. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Miami'tikan berriz ere egazkiñean bi saltotan Guayaquil'en ziran ta an zegoan D. Luis ia bertako egiña, Los Rios'etako berriak, berri pozgarriak kolkoan gorde eziñik.

468. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Aspalditxoko berriak irakurri bearko ditu ordea.

469. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Ta, zer moduz dago aurten etorri zaigun apaiz berria?

470. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 Zerbait berri ta on asi diau gaur.

471. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Bereala, eztarri berriek, mendirik-mendi ta ibarrik-ibar, luzatzen dute, ego-aizearen egaletan, Lartaun'en irrintzi ezaguna.

472. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Eta Aralar'ko su aundiari begira: - Berri aundi bat diau, iñolaz ere...

473. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Berri txarren bat ote zun...?

474. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Etsai berrien sakailketaren bat, agian...?

475. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 - Zer... Berri gaiztoren bat...?

476. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Ez al dira berri guziak beti gaiztoak izango.

477. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Gaurko au, berri zoriontsu bat duzute...!

478. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 2 Leen-seme, ama-berriren seme. Jesus, Mari'ren Seme bakarra da (1) Egun aietan dei bat otsegin zun Zesar Augusto'k, mundu guziak izena eman zezan.

479. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (10) Ez ikaratu, esan zien Aingeruak, pozaldi aundi baten berri dakartzuet erri guziarentzat.

480. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Ameriketako berri

481. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Pettan txikia etorri zaigu eskolatik korrika, poz-pozik, karta bat eskuan: Ama, osaba Manexen berriak!.

482. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Bospasei urtez berririk ez bidali.

483. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Atzenean, bizi zalako berria beintzat el-arazi digu, eta geroztik aren kartak zuzen-samar izaten ditugu.

484. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Senar-emazteak eman zizkidaten neskatxaren eta bere aita-amaren berri guztiak.

485. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Onek eramandako berriakin, etzan iñortxo ere liluratuko, Ameriketarako bideak artzeko.

486. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Don Blas jaunak Amerikatik eraman zuen berria, auxe zan: Ameriketan ez da aipatzen, mundu ontako eta diru-izkuntza besterikan.

487. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Egin berria zan arren ura eta bereala asi zan aleak ematen.

488. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Berri auek entzunda, nolaz ain azkar egia ikusi duten galdetzen dio batek bere kolkoari.

489. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Isaura ta Rogelio'k azkenengo artu zuten etxea, Buenos Aires'ko kale berrietan zegoen.

490. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Zaldizko esne-saltzailleen zarata alaiz betetzen ziran kaleak eta gaucho berri aiek emakumeen begietan oso edertuak agertzen ziran.

491. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Ain zuzen ere, orduantxe azaldu zan esne-saltzaille berria.

492. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Arrazkero, goizak poz berria zekarkion neskatxa maiteberari.

493. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Ameriketara egiñak zeuden gazteak, baiña lur berriak ikustea etzitzaien aspergarri egiten.

494. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Egiguren'go Martin, Juana'ren legezko gizona, gaixorik ote-zaneko berria jaso zuten Bergara'ko perietan.

495. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Juana andik bialdu zutenetik, ez genduan bertako berririk.

496. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Baiña ez lengoari eta ez oraingo berriari etzion bere barnea azaldu.

497. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 (...); baiña ala ere nabaitzen du eztala arkitzen bakarrik edo Jesusgandik aldendua lurralde berri ontan: Jesusekin batean dagoela, eta oni eskutik elduta sartu dala Jainkotasunaren errian.

498. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Leenbiziko egunak, egoera berri ontan, betetasunezkoak izan ziran.

499. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0047 Orduan ekin zion beste bertsolari batek, esanaz parrandan gastatzen zituan diruekin etzeukala ortza berriak jarri eziñik, eta orduan errezago jango zituala tripakiak txakurrari eman gabe.

500. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 49. Egin du-eta
Ejipto'n anitz
arrigarri,
Tanis aldean
izugarrizko
gauza berri.

501. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ezta Agamenon berri be, Gerketar'en nagusiena ixan arren, igarriko ba'eu bere.

502. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Orrekin, ba, adore berria soma zun aztiak, eta onela mintza zitzayen: Kalkas'ek: Ez dozue urtzirik larderiatu (14) aserretu ixan, ez otoiagaitik, ez eun ikhelekoagaitik (eun idikoagaitik), bereterragaitik baño.

503. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Orain dakuskizun toki auetara, ots, arresi garaitsu ta Kartago berriko uri indar-kementsu ontara iritxi ziran iges zetoztenak.

504. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Arratsalde batean, Jesus'en Gurutzeko josketa, arantzazko koroia buruan ezartzea, zigorketa eta beste zenbat oñazen berriak mojak ain ondo erakutsi zizkidan, errukiaren errukiz, atsekabearen-atsekabez buruko miñak eman-eta, egun osoz, oean egon bear izan nuan.

505. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Goizeroko eguzki berriak poz eman bearrean, barrua illundu besterik etzion egiten.

506. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Berri txarrak ditu, ordea.

507. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 - Olaso'ko jaunaren albisteak pozez bete dizkin ire guraso zaharren biotzak, baiñan, berri eder au ez daiteke gertakizun biurtu ire on-iritzirik ez baldin ba'diñagu...

508. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Anbrosio'k, berak jaso zun eliz-berrian jarri zitun; antxe daude oraindik.

509. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Ordutik Jerbasio eta Protasio'ren eliza esaten zitzaion eliz berriari.

510. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Bera, obispo Jauna, Lekaidi berri bat asmatzen bai zegon emakumeentzat, eta areaxeko deia egin zion.

511. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Inperatore berri bat zetorren, Dezio ejerzituak, Danubio aldean jasota.

512. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Inperatore berria etortzeko zegon, eta ua etortzen zanean, lengo jainko zarrak eta oien alde zebiltzanak ongi izango ziran; errukarriak kristauak! etzeukaten etorkizun ederra...

513. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Beste kontu bat: zeintzuk onartzen dire araudi berri horretan erlijiotar-taldetzat?.

514. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Bere gaiak auetxek: iritziak, kritikak, sujerentziak; an-emendiko berriak, elkarren lanen berri, liburu berrien kritika, zabalkundea t. a. YAKIN eta euskerarekin ikusirik daukaten gai guziak izanen dute toki orrialdetxo oietan.

515. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Ona gaur guzioi eskatzen dizuegun lana, mesedea: aurtengo urtean, lenbaitlen, BAKOITZAK ARPIDEDUN BERRI BAT!.

516. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Alako batean, Yainko berria yauresteko agindua lurbira osoak yaso zun.

517. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Ori burutzeko asmoz, Siri'ko yaurle berri Petoroni egin zun.

518. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Berri lazgarri ori yakin-orduko, ezin zenbatu ala yudu, zurdatzez yantzi ta buru gañean errautsa, eriosuar bildu ziran: erriko nagusi, gizon, emakume ta aurren tirlu izugarri bat atsekabez illun, eriotzarako gerturik zeuden, yauretxea narriotzen utzi baño len.

519. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Yaurle berriak etsi-etsian ulertu zun, agindu ura burutzeko yudutarrak oro abarrakitu ta ezereztea zala bearrezko.

520. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Siri'ko izpazterretan lurra artu zuteneko, Kerea'k Kaisar odolkoya il zunaren berri bertaraturik zuten.

521. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Alare, atsekabe ori, zuten pakeak eztiago zien: baita zenbaitzuk ba-zekusten, yauretxerik ezean, beste edozein mandio aski izango zutela, Paska berria eskeñi ta zeruetako Aita yauresteko.

522. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Bidaliak Goteuna artu ezkero, izkera berriak erabilli, txerrenak iraitzi ta eriak sendatzeko gai ziran (Mark, XVI, 17-18), Yesu'k agindu zienez.

523. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 An ari ziran kistar berriak ere yardunean: guziak ikusgarritzat zuten aien elkar-maitakuntza ta yainkozaletasuna: goizeko bederatzietan, eta arratseko iruretan lanaldia eten eta berriro yauretxera yoten zuten.

524. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yerusalen'go sinagogetara yoaten al ziran kistar berriak?.

525. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Zenon'en berri Platon'ek azaltzen digu bere Parmenide elkar-izketa iakingarrian.

526. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Ezteietan emaztegaiaren amak zuzi bat sutan artu ta etxe-berriko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua eramaten zutenez, erdiko sutzar ortatik iesaiten omen zun eguzkiak, ta lur ta opolur ta illargira igortzen omen zitun: ta gaudi osoa suzko erestun batek inguratzen omen du, gerrikoa bailitzan.

527. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Tankera berriak artuta agertzen omen zan: batean iauregiko otseiñen bat bailitzan, bestean Euporba gizurena bailitzan.

528. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Txingika edo dirdaika agerterazten omen zuen aren buruak bere iakintzaren berri.

529. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Orixe duzu irugarrenik Pitagora'gandik-ta Platon'ek iesana: izarren berri asi-masiak alegia.

530. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Urteak ioan urteak etorri, zarren iakintza metatuz doa, ta gizaldi berriak ustiatu egiten dute.

531. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antza dunez, bertan goizik sartu ziran bide berriaren lagunak.

532. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Oiek izango ziran, beraz, siñeste berriaren lenengo zabaltzalle ez-ezagunak.

533. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Orrela, bizibide osoa kataskan aldatu, ta erabateko yoera berria artu ditekenik ez dugu uste.

534. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Bertan, Yesu berpiztuaren egiztabide berria arkitzen du Krisostomo Yon deunak (...).

535. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Jaunaren deia esan nai dute kanpai eder oien otsak. Zar eta berri, lengo ta oraingo, millaka bertso irakurria naiz baiña oso kontatuak dira Mujika bezin atsegin zaizkidanak bertsojartzalle bezela.

536. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Deklinazio hau, gutxi asko, euskal autore zahar eta berriek erabili dutena da.

537. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Zenbait aldakuntza txiki gora behera, ondotxo mugaturik aurkitzen baita euskal literatura zaharrean eta berrian ere, deklinazioa.

538. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Yaurlari berriaren yantzia, bizarra, lodi ta txikitasunak arriturik zeurzkaten gertaketaren korapilloa ez zekiten notin guziak, baita zekitenak oro, anitz ziranak.

539. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Azkenez, txadonatik ateratakoan, auzitegiko aulkira eraman ta ezarri zuten, eta dukearen yauregi-zayak esan zion: Aspaldiko oitura dugu, yaurlari yauna, ospetzu ugarte onen yabetza artzera datorrena, nastatu ta zail-samar dan galde bati erantzuteko bear dala, ta erantzun ontan erriak yaurlari berriaren asmamenaren mailla neurtu ta ukitzen du: ta onela, bere etorreraz poztu ala illuntzen da.

540. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Televisioak eta Irratiak alderdi guzietako berriak begi-belarrietara egunero ekartzen dizkigute.

541. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Beste aldetik, mundu guzian orain arte Europa'ren magalpean bizi ziran erriak, eldu egin dira eta bere esku izanik, bide berrietatik doaz.

542. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Eta mundu Berriak arkitu ziranean Europa'ri gidari izateko tokatu zitzaion zoria galdua da.

543. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Egia ori gogoan arturik, aiek europeatzen alegindu dira; bitartean berri batzuk sortu ere: Brûgge'ko (Brujas) College de l'Europe, Nancy'ko Centre Europeen Universitaire, e.a.

544. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Baño esan dugunez, E-U'k neurri aundietan eta nazio guzien laguntzarekin, nazio bakoitzak bakarrik iritxi ezin duena iritxi dezake: Profesore obe eta geiago - nazio geiagotakoak - izango baitira; metodoak onenak; instalazio egokiak; ikasleetan aukera ugariago; Programa berriak, e.a.

545. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Gaiñera, College ortako lagunak alkartasuna ta laguntasuna bereiziki sentitzen dituzte, loyalty berri bat sortzen baita.

546. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Azken xede au lortu nai izan dute gizaldiak zear jaio diran Ikastetxe tipo berriak: adibidez, Aita Santuak Erdi-aroan Bologna'n jarritakoak edo Napoli'n paganismoz kutsaturikoak.

547. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Idea au ezta berria.

548. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Sendi berria sortzeko gazteari urteak eltzen zaizkionean, guztiz erortzen da.

549. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Mundu berriak ezagutu guraren egarri da.

550. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Berak erantsi zion gizadi zigortuari bizi berria.

551. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Ez du esan nai ere ekonomiku oñarri bat aldatzen danean eta oneri jarraitzen gizarte erakunde zaarrek beste berriei lekua uzten ba diete, simultaneki edo bat-batean literatura ta ertiek bide ori artzen dutela.

552. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Literatura ta erti batei illetako kanpaia jotzeko ordua laister datorkiola esan genezake, sortu zan onarri ekonomiku eta sozialak aldatu diranean, oñarri berrietan gizarte aktibitateak jarraitzen asi diranean.

553. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Mundu eta gizarte berri batean aspaldi amaitu denporetako asmoak izatea, orra nun zegon On Kixote parragarriaren zergatia.

554. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Gabriel Aresti'k, José Luis Alvarez Enparantza'k, José Antonio Loidi'k eta beste batzuk olerki ta nobela berriak argitaratu dituzte urte auetan, ta pozkarri da ikustea zerbaitxo aldatzen dabillela gaietan gaurko euskal literaturan.

555. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Artikulu au idatzia neukan Agirre'tar Joseba-Andoni-ren Saria pralle prantziskotar Gandiaga'ri eman diotela berria etorri zitzaidanean, bere poema Elorri-rengatik.

556. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Karbo, al bezala, yasan dugu, Tiberi Grak'en zigorraldi berriagatik.

557. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Herensugek ordea, dagozkion elezar-barrutian nun-naitiko tema berriak bildu ditu.

558. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Oraindik erri askotan bizi dan beste oitura iakingarri au geitu genezake: oiñordekoa eskontzerakoan, emazte berria ez da etxekandretzen ezta senarraren arbasoen elkartasunean sartzen, etxe berriko iarlekuan illen arimai argi ta ogi opariak egin ondoan baizik.

559. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Dirudinez, antxiña, etxean bertan egiten zan ori, Zuberoa'ko ekandu batean ageri danez; an, etxeren baten morroi sartzen danak, iru bira egin bear dizkio supizguari tegi berrira oitutzeko (12) Eusko-Folklore LXX zenb. 35-36 orrialdetan.

560. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Gure nekazaritza lengo Oitura zaharretatik atera zen, lur lantzeak obetu zitun, saio lurraldeak zabaldu nekazaritzako makina berriak erakarriz eta industriak sor-eraziz.

561. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 ABIZEN-DEITURA. Emen ere, gurea zaharberritu bearrean, berria asmatu ziguten. Auxen da asmatu bearraren sukarra!. Ez ote luke obe alakoak euskerak duena eta eztuena aurrena ondo ikasi? Etzukean ortan lan aundirik, zorigaitzez, Euskalerria eta batez ere euskal-literatura-soroa urri askoak baitira.

562. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Oroimen ortan ditu metanogmilariak ikasten dituen berriak artzen, alegia.

563. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Henri Bergson Yaunak aatik asmo berriak ekarri ditu korapillo ori urratzeari buruz (Irakur aren liburua: Matiére et Mémoire. Essai sur la relation du corps à l'esprit).

564. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Giza-gogoak bi alde ba-dauzka emen bear dugu Sigmund Freud Irakasleari zor diogun beryakintzapetiko'aren adigai berria lagun artu; batetik burmuñari darraikio; ori dugu beryakintza, norberak bere gogoaren gaiñean bet-betan ikasten ditun berriak.

565. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Asmo berri oriek aintzat artuz, deritzaion liburu batean, bi sailetan banatzen du beryakintza-petiko edo lekorekoa: 1- Beryakintza-petiko arrunta; gutxi gora bera Freud'ena, zapaldu bear ditugun soiñaren griña ta irriki txarrez eratua.

566. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Yakintzariek, Mesmeren usteak ain osoro beren iritziz ustel agertu berri zutenok, nai izan zuten moderm spiritualism ori kimuan ito.

567. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Onek asmatu zuen metapsychique itza yakintza berri orri esateko.

568. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Liburu onek baditu bere akatsak, baita zenbait obari ere; akatsak: izkera baldan ta urria, luze-zale ta garatu gabea; obariak: neurgintzan erreza, barnea agertzen zintzo, erri-maitale ta bide berriz doana.

569. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Aldi berean ager zazkigun, lenak itzali arren, aldizkari berri indardunak: , Bizkaia'n bakarrik.

570. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Edozein sorkaiek, sortukor ta ilkor danez, il ez-naia du, ta ernal-bidez bere bizia izate berri batean luzatzea.

571. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Alegia, orain 50 urte Donostia'ko Udal-batzarrak Euskal Teatroaren Eskola sortu bezela, gaur indar berri bat eman dezaiola; aurtendik asita laguntza aundiagoa eskeñiaz.

572. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Marzelino Soroa orduko euskal teatro-berriaren sortzallea umore oneko gizona izan zan.

573. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Antziñako Historia gertakizun zahar bat ala ipui bat, teatroz askozaz berriago izan diteke oraingo gaia duan beste edozein antzerki baño.

574. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 BIDE BERRIAK BAI, BAIÑAN EZ OKERRAK

575. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Forma zahar eta berriaren artean, zaharra hautatu, et. hab.

576. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 O letrakin bukatutako hitzetan, hitz horiek hitz berrien sortzaille gertatzen direnean, o hura a bihurtzen da, baiña o-kin ere esaten dira hitz berri horiek zenbait aldiz.

577. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Lenengo neurtitzean ere: deitak=didak. Ontaz idazten nion Jon Mirande jaunari: Forma au, dudarik gabe, berria da, adizkera osoa, zuk zenbaitetan esan didazun bezala, dereitak bear baitu izan.

578. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Aspaldi giñan Pello Mari Otañoren bertso liburu berri bat ikusteko goseak.

579. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Otañoren bertsoei itzaurre au ematerakoan Pello Mari'n familian barneak geiago sartu ta aztertu banitu utsune asko beteak zenituzke, eta berri jakingarri batzuek arkitu ere; baña betarik ezak jardun au argitara arazi nau.

580. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Osatuko al ditu baten batek emengo utsuneak Pedro Mari Otañori dagokion aiñako jardun berri eder osoa eskeiñiaz!...

581. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Zerbait ikasten asitzeko ordua Iturriaga'ri etorri zitzaionean, apaizgaientzat ikastetxe bat bazegoan Andoain'en; uste degunez ikastetxe artan asi zan Iturriaga jakintasunez bere burua ornitzen, eta Andoain'en bereganatzen asi zituan ikaskizunak Oñati'ko Ikastetxe-nagusian osatu zituala esatean, egitik gertu nabillela uste det, egi-egitan ori azalerazitzen duan berririk ez det ikusi baño.

582. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0021 Quid novi = Berririk ba?

583. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0021 Ba da ezeren berri? Zer berri da?

584. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Alderantziz, jokabideak moldaberritzen, gizadiaren kondizio berrien arabera, uste etzan moduz dakiela frogatu du, deskolonizazioan eta eremu zabal eta merkatu ugari billa dabillen libreganbismo onetan.

585. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Eskolastikak metodo berria ezarri dio bere garaiko teolojiari ta pilosopiari.

586. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Senar-emazteak, beren alkar ematearen bitartez, soillik berena ta bakarra baita, beren nor-izateen alkartasun gero ta beteagora jotzen dute, bizidun berriak sortu ta azte-lanean Jainkoarekin baturik.

587. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Orain eunurtebetetzea dalata, Eliz berri bat ari dira egiten lur azpian 20.000 lagunentzat.

588. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Itz auek entzun da, Margarita'k indar berria artu zuen bere bakardade artan irauteko, ango neke eta samintasunak pekatarien alde gogoz eramateko.

589. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Beraz Txirritaren aita gogotik aritu zan eliza berriaren lanetan.

590. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Gero, bakoitzak al zuena eman, gañerakoa al zuten tokitik inguratu ta auzo-lanean lan egiñaz altxatu zuten eliza berria.

591. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0169 Danen berri ondo zekian bat Txirritaren ondotik joaten zan, bakoitzari zer esan bear zitzayon salatuaz.

592. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0015 Agur, Jaunok: Etxe berriak jasotzeko asmotan gera lagun batzuek, ta egiteko ortarako diru-moltsoa batua degu: baña bear degun aña, etzaigu osatzen.

593. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0016 Gure etxean jostea nai ba-zendu ere, egokiera ba-dezu: nere lantegian, jostunik eta figuriñik berrienak ikus ditzakezu.

594. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0016 Gaurtik ba-dakizu nun dezun, zure mirabe berri.

595. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Nere biotzeko Antoni: Atzo berri aundia eman zidatenan: laster ezkontza-lokarriz mutil gazte jatorraz alkartzekoa aizanala.

596. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Adiskide zar: Ire karta pozgarria jaso berri diat.

597. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Nik etzekiat zer arraio duan gure etxeak, baña udazkenean ego-aizeak gogor jotzen badu gure atadi aurrean, inguruko arboletatik etxean orbel berriren bat sartzen zaiguk.

598. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Aur berria ta osasuntsua izan denala entzun dedanean, ezten txikia izan nere poza.

599. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Gaur atsaldeko trenean ziazen, ta anaitxo berria ikusteko irrikitzen gelditu ditun, zuen gertaera alaia telefonoz jakin degunean.

600. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Ia noiz joaten geran ire aingeru berri ori ezagutzera.

601. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Ez al da beste izate modurik Europako bizimodu berri ori baizik?

602. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Xenpelar'ek berri oietaz jabetu zanen orra BETROI BATI egin zizkion BERTSO-BERRIAK.

603. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 23-garren Yon il zanean, baziran or-emenka surmurruak, Aita Santu berriak etzuala bide berdiñetik yarraiki nai izango, bear bada.

604. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 - Darwin'eren gardiz, bizitza-iturria etengabeko jarioan diardu era berriak sortaraziaz (saiesteak).

605. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Askotan aipatzen da maitemindu edo amurustu berrian diranen eder-giro zoragarria.

606. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Thérèse Desqueyroux, La Métamorphose, eta L'Etranger irakurri, eta pasadizuez besterik, oso berririk eta oso sakonik, nabaitu ez duena, ez da oraindik gai Arteaz edo Literaturaz hitzegiten hasteko ere.

607. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Gaurko mundua mundu berri bat da, lehenagoko guziak garai batean berri izan ziran bezela; berriago zaigu menturaz bestetango gizonei baiño, gure mendeen gauzak errotikago aldatu diralako.

608. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Bigarrengoz,(berria altxata ogei urtera), Napoleon'en gerratean, españiar eta ingelesak Lapurdin sartuta, erasoaldi batean.

609. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Kondearen aurrerako, Kofradiak etzun erakusten asmo ta elburu auxe baizik: Imajiña berriaren jaiera erreztu ta geitu.

610. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Aita Luis Arrue'ren nagusitzan (1891-2) ipiñi zan gaurko Aldare Nagusi berria, jesuitetatik ekarritako zarra kenduta.

611. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Beñola, Epeldek egindako komentu berritik beste antziña-lekuko ontara aldatu ziran pralleak, ua mutiko ikasleentzat utzi ta paraturik (1909).

612. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0103 Argi berriak! - Ori da poza, Jaunak Mediterraneo berri bat billarazi dizulako!.

613. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Zer naigabea Jesukristo'k amari berri ori ematekoan! Ze min biotzean Amak, ori entzun zionean bere Jesus'i.

614. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Zenbat aldiz miñ artu izan degun, nagusiak edo gurasoak, edo eskubide duanak galdetu izan digutenean gure bizitzako zerbait berri... Neri ori galdetu orrek!!, esango genduen noizbaiten.

615. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0020 Ikusbide berriak sortu zitzaizkigun orduan, eta, molde zaharrak desegiñarekin, estilo berri bat agertu zan.

616. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Gogora diteke nola gogorrean hartu zituan Sartre, Osborne, Arthur Miller ta holakoak, politikarien berriak baiño ematen etzigutela-ta.

617. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0095 Euskerari indar berria txertatu nairik, 1953'gnko.

618. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Erriak ez dula ulertuko? Jakiña, liburu ortan ageri diran itz zarrak, geienak zarrak, berriak oso gutxi ariora, ez dakizki gure erriak; baña, jakintsu oiek ere ez?.

619. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Nere adiskide ta euskal-idazle argia den Zaitegi ta Plazaola'tar Jokin jaunaren deiari erantzunik, atsegin aundirekin EUZKO-GOGOA deitutako euskal-aldizkari berriarentzat lerro batzuek idatzi nai ditut.

620. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Bigarren estropearen berri zerbait eman dezagun orain.

621. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Aspaldidanik Euzkadi'tik etorri ta Guatemala'n bizitzen gelditu ziran euzkotarren berri ikasi gale nintzan.

622. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Bizien artean euzkotarren berri ez nun arkitu al izan.

623. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Izkera zarraren zaragi zarretan ardo berria sartu nai izan zun.

624. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Aren idurimenaren ikutuera, orri berrietan jolas egiñaz, belar izpi luzeak zabulunduaz ari dan illunabarreko aizetxo bigun eta eztitsuaren antzekoa da.

625. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala uriburu berriaren iparraldean txoko ikusgarria duzu; txori ta liliz beterik ageri dira bazterrak; senar-emaztegaiak illunabarrean bertan dute batzarre, baratzen ederrak erakarrita, ta ixillean txutxumutxuka ari dira maitari berriok.

626. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0079 Graci'k azaltzen dio Zuberoa'ren egoera negargarria: eztago ordikeria eta lapurreta besterik alde guztietan eta, are deitoragarriago dena, Xuberotarren dantza ederrak il-zorian daude, apezpiku berri baten obe bearrezko aalegiñak direla medio.

627. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Ona esku-izkribuaren berria.

628. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Berri oriek, gaiñerako irakurleek ere gaiaz jabe ditezen, G. Larrañaga'k Aránzazu aldizkari ederrean (122'gn. zenbakia, aurtengo Abuztukoa) argitara duen idazlan batean ikusi dituzu: El euskera y el dravídico (Sugerencias de un articulo) deritzanean.

629. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Iritzi-billa zatozkit aurkitze edo atzemate berri onezaz, nereak zerbait balio duelako ustean.

630. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Ezin dezaket, bada, esan eztuela Lahovary jaunak izkuntza orien berri andirik.

631. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Lege berriak asmatu-aintzin, orroit ditela Laphitz, Duvoisin eta Diharasarri-ren eskuara klasikoak amaiten ziotela idaz-lan handieneri batasun zerbait.

632. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Gero A. Beltran de Herediak pozez betetzeko berria eman zigun; alegia Axpe Jauna aldarean jartzeko lenengo pausoak ematen asiak zirala ta.

633. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Pozik entzun genduan berri auxe.

634. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Elizaren aggiornamento hori zala ta, zenbat ideia berri, zenbat asmo, zer aldatu-naia somatu da bazterretan!.

635. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Frantziako Erreboluzioa ezkero, ainbeste ideia berri erne ta errotu dira sakonki gaurko munduan: adibidez, giza-eskubideak zaitu bear dirala, presunari itzala ta errespetoa zor zaiola, giza-kontzientzia beartzea ez dala zillegi, t. a..

636. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Beste talderietan ere doai onik eta ederrik ba dala ikusteko, alako begi berri batzuen bearrean giñan.

637. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Bere dogmatik eta oiñarriko gauzetatik ezertxo ere kendu edo ikutu gabe, gaurko giroak eskatzen zuen planta edo postura berria artu du.

638. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Oraingo asmaketa berriak beste bertso eder au atera erazi diote: .

639. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Liburua laburpen bat dan ezkero, idazle askoren berriak eta xehetasunak emateko eztu tarte aundirik.

640. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Beste au baiño zabalagoa da, idazleen berriak ematean geixeago luzatzen da.

641. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Alare, naiz eta stalindarrek oiuka eztarria urratu, olatu edo baga berri onek aurrera diardu bere biziko zarrapastadan zanbuluka, gero ta bortitzago.

642. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Irakurleari Parabisu berri batean bizi dala sinets-arazi nai dio.

643. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Berriei ezkontzaidetasun zaharrek leku egiten diete, ta eztu etxe au laztan ark.

644. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 INUDEAK.- Onatx, gureak egina duke, baldin oraingoa aitu baino len, gaitz zaharrari berria eratxiki ba'dezaiogu.

645. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Aren sortzailleak' euskaltzale jatorrak ziran; beraz, fabrika berri ortako makiña, erremintta, langintza ta beste zer guziak' euskera garbiz izendatu nai izan zituzten.

646. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Ortarako' beste bide bat járraitu dute, alegia, aukera zuten bide bakarra, onako auxe: kanpotik-eta zetozkien gauza berriak` kanpoko, izenarekin berarekin artu, au` batzuetan; beste batzuetan` ongi zamar zerizkien euskal izen zaarrak edo zar-berrituak ézarri.

647. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 AZPEITIKO EUSKEREA AZTERTUZ Ni baño len, nirea baño mintzo jakitunago ta itzalgarriagoak gai ontaz bereaz aritu zaizkizuen ezkeroz, ezin dizaizueket gauz berri asko adirazi.

648. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Norbaitek erri bateko itz-txorta, esaera... besterik ez ba'litz ere, oiexek denak bildu naiko ba'litu, amar urte igaro-ta ere oraindik zerbait berri entzutea ba-liteke.

649. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0305 1955'GARREN URTEAN EUSKERAZ ARGITARATU DIRAN LIBURU TA ALDIZKARI BATZUEN BERRI.

650. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0305 Ona emen 1955'garren urtean euskeraz argitaratu diran liburu ta aldizkari batzuen berriak.

651. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0306 Orrela balitz, eta zuk, irakurle, jakin, pozik artuko nituzte nik ez dakizkidan berriak.

652. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 ABC, 31- X-56 egunerokoan arki ditzazuke Pio Baroja il berriari buruz gaurko idazle ospetsuenen iritziak.

653. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Baroja'k etzitun filosofian, soziologian edo beste jakintsu-gaietan gauza berririk asmatuko, baña literaturan beintzat merezi duana eman bear zaio; ta gutxi ere ezta, naiz askoek bestela uste izan.

654. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Argi ta garbi esan zitun esatekoak mundu guziaren aurrean eta ez det uste iñorentzat berri izango danik emen esan dezaketen ezer ere.

655. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Olentzaro albistari bat dala, Jesùs jaio dalazko berria dakarrela, digute Bera'n eta Oyartzun'en.

656. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Edozein giza-arazotan bezala, bi ideia-moten arteko drama bat aurkitzen dugu, dialektika-joko bat, elkarjotze bat, kontra-egote bat: Renazimento-joera batetik, Agintariaren ideia absolutoa bere baitan duela, eta joera berria bestetik, indibiduoaren askatasunari eutsiaz.

657. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Jauntxoek eta Amigos del País sozietateak duten garrantzi gailena ezin dezakegu uka noski jakintza zaharraren funtsa ziren filosofi-legeen deusezte bat direnez eta zientzi berriarekiko gure Herriaren ate-zabaltze bat.

658. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Gero Bergarako Seminarioan azi ta eziko zen jakintza berriari ate-zabaltze bat.

659. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Horregatik, Ideia berrien kontra zeudenak (eta gero karlista deitu zirenak) altxa ziren Fueroen alde, nahiz-ta Fuero-lege haiek absolutismoaren kontrakoak izan.

660. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Frantziko Matxinadak planteaturiko arazo berri batzuentzat zahar eta mami-gabeko gertatzen ziren legeei eutsi nahi zien jotake.

661. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Aberastasuna, berriz, Jainkoaren doai bat zan I.Z.'ean; bañan, Berrian, lurkoia dalako gaiztetsia ta madarikatua izan zan.

662. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Txatalaren berri gabe.

663. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Ordurako bañan, elkarren berri gabe, beste norbait ba-zebillen pizkor lan berean, ni baño aurreratuagorik gañera, bere gazte-sasoiaren abaroan.

664. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Aldi berean, eta gogor antxean, lehengoa baiño makurrago den modernismo berri bat salatzen du, Maritain-ek gaurko aldiaren ezaugarrietan somatu bide duena.

665. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 F. Biot-entzat, Maritain-ek katoliko munduan duen ospe ta izena eskatzen zuen, bere adiskideek ez zezaiotela utzi liburu hau argitaratzen, bestalde Maritain-en obra konsagratuari deus berririk ezarritzen ez diolarik.

666. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Bere bizi guztian tenporalkizunean, problema politiku eta sozialetan buruz bera sartuta, egungo kristau demokrazia berrien izpirituzko guraso bezela da bera eta kristau dotriña sozialaren pentsalari sakon eta aintzindarienetako bat.

667. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Profeta mintzo da:
Benetako fede berria, funtsezko berrikuntza barne aldaketa bat izango da.

668. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Augatik, baiña iztegilleak gutxietsi ez ditzakegu, idazle berriai lana aski erreztu baizien.

669. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Auek, egitan, iztegilariak bezela, eliztiko era berri bat ere asmatu ez zezaketen, idazle ta izlari ikasienak egokiro ta osorik aurkeztu bear baizik: baiña nola ukatu elizti-ezagutzalleak elizti-jakingabeak baiño gertuago zala idazti oberen bat egiteko?.

670. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Euskeraren oraingo etsaiak ederregi arkitu dute nunbait liburu berri au, eta saltzea galazo dute.

671. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Artean saltzaillearen utsunea bete zuten AMABIEN taldea osotzeko, ta Goteuna su-mii iduripean berenganatu zitzaieneko, or hasi ziran Kisto'ren irakaspen berria orduko mugak barna edatzen.

672. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Goteunez beterik zebiltzin gizon iainkotiar aien itz beroetara gizoste ta erriak ere samaldan zetozten Eliza berria antolatzera.

673. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Ain zuzen, Zaitegi iaunak, aipatu liburuak dakazkin berriak, iakintsuki azaltzen dizkigu, iakin-zale zorrotzenaren naikariak gonburutzeko lain.

674. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Ementxe agertzen zaigu lenengoz Saul iudar zintzo ta kristau berrien iazarlea; zerbait aurreratxoago, bidali aundiena izango zan onen onbideratzea ematen digu.

675. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Paul deunaren ibillaldietan, ain zuzen, len-Elizaren bizi osoa ardatzaren inguru bezela dabil, baita alderdi guztietako ikasle, bidali ta kistar berri oro ere.

676. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Palaistina utzita, or ageri zaizkigu Paul eta Tiberiade ertzeko arrantzale ez-iakin eta alotz aiek Kistoren Berria bipilki zabaltzen Atenai.

677. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Ondoko gai eta molekulei eragin, berauen atomo eta molekula kateak beraren antzeko estruktur berri bat egin zeitezan.

678. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Bera erdibitu egiten da zati berdiñez eta zati bakoitzetik bizidun berri bana atara.

679. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Jakintsun batzar onek autu nauelako, senditu det indar berri bat biotzean jaio zaitala.

680. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Gauzarik zaharrenak berri ageri ziren lagunartean, eztabaidak ematen zien garbituarekin dizdira berria irabazita.

681. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Beharbada alderdi berriak idorotzea seguruegi neukan, merezitako neurrian estimatzeko.

682. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Ez dut ikuspegi berrien billa zizta nazan lagunik.

683. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Arantzazu'ko Eliza berriaren jaiak aurten dirala-ta, Euskaltzaindiak Agor-il onetan ikastaldi-batzar batzuek eratu nai izan ditu Gipuzkoa-ren Zaindari dan Amaren babesean.

684. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Olabide aipatuz geroz euskera berria, berak asmatua esaten dute ez-ikasiek.

685. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Elizaren oraingo itzulkizun berriarekin antza aundia dute, lentxago egiñak ba'dira ere.

686. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Beti idaztortza eskuan, eta bosgarren aldian gauza berriak arkitu nitun, lengoetan itzuritakoak.

687. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Eta gertatu zena izan zan, mundua begirada berri batekin ikusi zela, eta etzela bertan ikusi makiña eskerga bat besterik.

688. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Izadiak, aldiz, ildakoen usteldurakin ere ba-daki izaki berriak sortzen.

689. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Andik adierazi genitzake bere bizitzaren zenbait berri: Zarautzen jayo baserri batean ta ekarri omen zuan nekazaritzan afiziyua, bañan ezkondu ta bigarren urterako bere lenengo emaztea galdu zuanean, pentsatu zuan lena utzita bizi modu berriya aurrera astia.

690. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Agiripa'k, ordea, aurretik esanak zizkion Partiarren erregeakin izan zituten marroen berri.

691. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Erode Andia'ren eriotzean urratutako batasuna berrizteko, yaurerri berriari Yudai itsastea aski zan.

692. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 PARISTARRA - Ba... Egun hautan saldua dut azkena eta berri ederragoko bat manatua dut.

693. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 - Diru-puchka bat banion prest emana duela bi urthe, etche berri baten altchatzeko....

694. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 AMA - Eta, ez dakizu bertze berria!....

695. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 - Ekharriko dautzut ba, nik, mutil berri bat....

696. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 Dendarieneko bi birjina izanek zuten delako medaila, berriaren egiteko izarritzat joan galtza zaharrean.

697. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 - (Bakarrik) Bihar, mar, mar, mar, herri guzian hedatuko duk berria: Etchahunek phazkoak egin dituela....

698. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0061 Berria baitzera emen... Entzun al dezu bazala erri ontan maisu bat, gerran soldadu-agintari zana?.

699. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Ezin nintekio orain bizitza berri bati lotu... Ori aditzera eman bear zenioke aitari....

700. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Erretorea.- Zer berri?.

701. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Milesker errateko, errepika detzogun aingeruaren hitzak berak; atsegin haundia izanen du, zeren aingeruak, Jesusen Ama izanen zelako berria ekarri zion egunaz orroituko baita, aditzearekin:
Agur, Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin, Benedikatua zare emazte guzien artean Eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus.

702. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Iguzkia bilha dabila oihaneko arbola gorenaren eta ederrenaren, adichkide berri horri etche eder bat eskaintzeko.

703. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 A. Urtzoa, pausa hadi hire nekezian;
Enuk hire galtzeko segur malezian;
Bortian bizi beiniz eskazian,
Nahiago nikek jakin zer berri Frantzian:
Zerbait khounta izadak hire deskantsian.

704. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 Eztuk ez deus ejerrik han gainti ageri;
Kasik igaraitian erori nuk eri!
Oihanak argi dutuk, alhorrak hil-herri:
Khurutche beltz eli-bat, zahar eta berri,
Ari tuk eman nahiz esku bat-besteri!.

705. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0408 Izar jin berri batek gauan argitzen du.

706. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.j. labeguerie 0222 Azkarrena zu zinen zazpi anaietan
Zure kadetan preso nork zaitu ba eman?
xuti zaite ta jalgi errege jauntzitan,
Batasun berriaren arrosa eskutan.

707. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Ez dio beztimendu berriak funtsa aldainatu.

708. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Duela ehun bat urte pasaturik, mundu berri bat sortzen hasi da, jakintsunek asmatu teknika berrieri esker.

709. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Geroztik, geroago eta gehiago teknika berriak sartu eta hedatu izan dira bazter guzietan, hirietako eta kanpañetako bizi-moldeak, ohidurak emeki-emeki kanbiatuz.

710. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Ber denboran mantalitate berri bat agertu da teknika berriari datxikola, teknika mendeko gizonaren pensatzeko, jujatzeko eta ibiltzeko manerak erabakitzen dituela.

711. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Beldurtzeko beita hea gizonak teknika berrian bere sinestea eztuenez ote ezarriko, berak asmatu teknika hori bera baino azkarrago, indartsuago aurkituko duelakoan?.

712. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Eta gizonak balukeia ote lekurik berak asmatu mundu berri hertsian?.

713. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Eskual-Herria ez ditake mutur egon teknika berriak ekartzen diozkan errextasuneri.

714. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Eskualdun jendea ez ditake itsu egon munduaren moimendu berriari.

715. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Mundu berri baten oldarrean, Eskual-Herri berri baten altxatzekotan, eskualdun jendeak bere gogo bihotzak behar ditu atxiki zabal eta erne.

716. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Argi hura haur sortu-berri baten echurretik egina izaten omen da (hala erraten zuen gure aita zenak...) eta aize eman eta ere ez omen da hiltzen.

717. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Kapitaina gustatu zen ainitz soldado berri hartaz; iduritzen zitzaion pare-gabea zela eta gutizia etorri zitzaion behar zuela hartu bere zerbitzuko.

718. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Goazen orai bertze pontu berri baten ukitzera, r gogor eta samurraren hauzia, alegia.

719. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Jainkoaren ondoan biziko gira mundu berri batean .

720. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Ikusi nuen zeru berri bat eta lur berri bat, eta entzun nuen mintzo bat, ziona: Huna Jainkoaren egoitza gizonen artean.

721. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Orduan Jesus Jaunak erran zuen: Huna mundua berri egiten dutala Apokalipza 21//.

722. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Mundu berri bat egin nahi du gizon guziekin.

723. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Jesus piztua gure artean da, mundua berri egiteko.

724. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Jesusi jarraikitzen diren guziak Jainkoaren ondoan biziko dira, eta mundua berri izanen da betiko.

725. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 - Bedaioko borda batean neska bizkor bat zegok; yoan adi arengana ta esaiok:
- Praiska; nire gurasoak etxekoandre berri bat bear dugula diote.

726. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Bai, besta egin zuen egiazki gure Murtuts berriak, eta zer besta: salda, oilaki eta tomate, aza eta xauxixa, kosteleta eta lur-sagar, atzarki eta ilar-xehe; hiru arno mota, jauts-ahala; ardi-gasna, kafe eta kafe-ondoko orduan gauza arradoa baitzen... segur Karlosek ez zukeen xilkoan hotzik.

727. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Murtuts berriak Murtuts xaharrari otoitz: Otoi, saindu handia, begira nezazu, hemen egon nadin erdi-plantan bederen, bezperek dirauteno!.

728. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Piarres zenaren berriak badira.

729. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Norbait izan zait oixtion haren berriekin!.

730. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Egun hotan badu arrazoin berri, zeren den kenka gaichtoan.

731. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Zonbat denbora du Mayalenek ez duela ene berririk?.

732. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Heien lur-lanak are aipatuak dire inguruetan: moda berriko behitegi, oilotegi, udaretegi, erletegi....

733. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Orai hiru urthe argitaratu da Aita Lertchundi-ren Kantika-liburua, 371 eresi zahar ala berri dauzkana.

734. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Hango aldekoikeria, ez-jakinak, xinplekeriak eta... ez-egiak erokeria zahar baten agertze berriak ditugu: antisemitizgoaren, alegia.

735. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 7. Elgartasun berri bat ere muntatu, bide horietatik egitekotz euskararen alde.

736. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Nahiz xaharra dela dioken, hemen agertzen dugun kantu hau osoki berria da.

737. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Duela zonbeit denbora, eskualzale batzu ari ziren elgarren artean: Eskual-Herriak lehenago hoinbertze amodiozko kantu eder sorturik, zertako ez da hanbat kantu berririk eta berheziki aire berririk agertzen oraiko egunetan.

738. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Bizi nahi duenak behar du zerbeit berri asmatu eta egin.

739. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Hala da ere, Xuberoan agertu direla azken hogoi urte horietan aire eta kantu berri batzu, zonbeit denek maite dituztenak.

740. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Bainan non dira amodiozko kantu berriak?.

741. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Non dira Eskual musikariak, eskual jitea atxikiz, musika berri zerbeit egin dezaketenak?.

742. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Eskualzale heien galde eta arranguretarik sortu da kantu berri hau.

743. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Bainan musika osoki berria da, Pierre Landaburu jaunak egina, hau Gure Herria hunen diru-zaina eta gure adixkidea.

744. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Balinban Eskual-herrian kantatuko dute eta maitatuko kantu berri hau.

745. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 (...); gero, batasun berriarentzat ere behar zen izen bat hautatu: Guilbeau'k jadanik Federation Littéraire Basque deithua balin bazuen, ezagun zen izen hori ez zela bertze gehienen gogokoa, eta erdarazko izen bat baino eskuarazko bat nahiago zutela: azkenik, batasunaren erregela edo sortarauak moldatzekoak ziren; lan hori Pierre Broussain eta Arbelbide kalonjeak beren gain hartu zuten.

746. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 Inchauspe-k bere gisako segida batean ezarri ditu, bainan ez zaiku iduri arrimu berri horrek ere gauzak arrunt argitzen eta hachean emaiten dituela.

747. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Gainerateko berriak horriek bezain egiak balinbadira, Biographie hori surat aurdikitzen ahal dute}.

748. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Adixkide berriak egiten ditu, batzu kordoka eta ilhaun, bertzeak azkar eta iraunkor.

749. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Iragaile arrotz batzueri berak emaiten dee ostatu: Huygens aiphatua heldu zaio ikhustera, bai-eta William Van Blyenbergh, hau ez baitzen guti harritu ikhusiz jakintsun berriak ez zuela sinhesterik liburu sainduetan.

750. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Haren jostetak bitziak zaizkigu: sistuliak mikrozkopan ikhertzen zituen edo armi-armoak uliekin gudukarazten: gizonetarat joaiten zena bada, bere arrotzen ganat jausten zen, pipatara baten erretzerat eta egunean eguneko berri xehe larriez mintzatzerat,,.

751. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Zer zioken Latsaberriko Joanesek bere moldatzaileaz ez dakigu; moldatzaileak aldiz zer zion fraide berriaz bai: Hemezortzi urthe ditu.

752. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Hamalaueko Maiatzaren 31-an Daranatzek berritz Aita Javieri: hiztegi berri baten behar handia badela Eskual-Herrian.

753. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Beste obra berri bati lotzeko, jin da tenorea... Jesus behexi da hoin maite zituen etxekoetarik eta hartu bidearen lehen bihurgunean ikusi duke bere etxea emekino gordatzen, bihotzean halako latz batekin....

754. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 451-garren urthean zuen Zelestin aitasainduak Palladius misionesta Hiberniarat igorri; eta hartarik landa laster, Patricius hospetsuak harrigarriko obra egin zuen erlisione berriaren hedatzeari buruz, hala non erran baitaiteke Irlandarrik gutiz gehienak khristiar zirela 500-garren urthearen inguruan.

755. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Eta German nagosi berriok, beren authoritatea segurki sendoturik, berek ere kulturaren atseginak ezagutu nahi ukhan zituztenean, Irlandarrak behar izan zitzuten deithu Latinaren jakitea lur handiko ikasetxeetan berphiztekotz.

756. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Beste batek beharbada etzuen hain ontsa hartuko lan berria.

757. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Lege berri bat egina bada laborarien laguntzeko beren etchen ontzen eta edertzen.

758. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0030 4. Abere bat erositakoan yaube barriak lenengo aurkitu dagian eskaleari esku-pentsua (limosnea) emon bear dautso, alantxe aberea bedeinkatua gelditu dadin.

759. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 7. Goizean goizik argia baino lenago, ta mantila beltza buruan duela beltzez beztirik esposatzen dute gaizki bizi izan den emazte berria.

760. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 B) Alemanian esaten da on dala ama barriak kipula bati iru bidar aginka egitea.

761. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 8. A) Emakume aur egin berriari zingirinak bularrak ez arrapatzeko, baratxuria ta gatza jo jo eginda zapi txuri batean sartu ta medalla (domina) bezelaxe kolkoan sartuta iduki bear da.

762. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 9. Aur egin berriari, ebaki bat naiz ale txar bat aurpegian duala, itzasaldera begira badabil, aunditu egingo zaio.

763. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Denak gogoan izango dezute, ba orain dala gutxi argitaratu genitun, gobernuak onartutako prezio berriak. Aitu ta esan digutenez ain gaizki ez daudela diote. Ala ta guztiz ere...

764. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Jakin irakurgaia ezta edozeiñentzat egiña. Erri xearentzat lan astun eta neketsuegiak. Zerbait ikasia ta preparatua izan bear du Jakin'eri kutsua ateratzeko. Ikasiak eta landuak bear ditu euskerak bide berriak urratuko badira.

765. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Mendu berri bikañez aberastuko dute izkuntza ta Euskalerria.

766. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Bide berriak urratze lanak jakiñekoa du au guzia. Etsi etsian egon bear asterako. Sozioloji, ekonomi, erlijio literatura ta politika gaiak, gazteleraz ere ( kastellanoz ere ), irakurle jakiñak dituzte; arazo oietzaz ondo xamar jantzirik dauden irakurleak.

767. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Gaiaren astuntasun eta gordintasunak baño zer pentsatu geiago ematen dit beste zerbaitxok. Guzia berri izan dedin nunbait Arantzazu'ko ikasleak zorioneko H letra gurdika darabilte. Konta eziñ ala arkituko dituzu goi be, ezker, eskubi. Euskalduna berez euskerarenganako ain zabarra izanik, eztiogu geure aldetik erreztasun geiegirik ematen. Irurogei urteko lana izan da euskal irakurleak gaurko ortografiara oitu-eraztea, ta orain, ez si ta ez no H ori irentsi bear nai badu ta ezpadu.

768. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 PILOTAZ.- Berri laburrak: Donibanen, Laduche-Aguerre, 50; Saint-Martin: Dongaitz, 37.

769. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Croix-Rouge Franšaise delakoak hel-arazten ahal ditu familiako berriak hogoi-ta-bortz hitz aldi bakotch. Galda paperak: Délégation Départementale de la C.R.F., 6, rue Gachet (1er étage), PAU (Basses-Pyrenees).

770. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Guk kazeta berri hau hastearekin, zertan da Alemania? Huna bi hitzez.

771. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Ti kainon legetai? - Makedoniako eskualdean gerla handia egin zuten Eskualdun chahar batzuek badakite oraino zer erran nahi duten mintzaira grekazko hirur hitz bitchi hauk: ti kainon legetai? Zer berri den... han gaindi? Berri hau; lehenik Frantzian, gero Holandian, azkenik Eslavian bezala, airez dabiltzan tropak, erdaraz parachutistes, pausatu direla orobat Grezian. Emeki-emeki hegal guziak mozten ari diozkate hola Alamaneri. Ez da gehiago urrun joaiten ahal. Egia erran, den bezalakoak badu bere doia eginik: ordu da paga dezan...

772. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Liburu berri

773. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Haur elhe eman dio izena Oxobi-k bere liburu berriari. Hau ere Le Livre baithan ezarria dute saltzeko. Kobla charmantak dira eta alegia batzu, maltzur bezain jostagarriak, gocha ditazke.

774. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Berri nausiak

775. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Haur sortu berriak balentria guti, bainan egungo ezinbertzek oraino chatarretan tinkatuak gauzkaten arte huntan, handitzeko asmua bero beroa sendi dugu.

776. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Holachet gerthatu balinbada norbait hobenik gabe preso hartzea, orai dei egiten ahalko du Jaun prefetak egin berria duen biltzar berezi bati. Commission de révision erraiten diote. Biltzar horrek ikertuko ditu pleini diren presoneren paperak, eta frogak arinchkoak balinbadira, ala frogarik batere ez bada, presonerak lehen-bai-lehen libratuko dituzte.

777. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Orainokoan leku chuhurra izanez, othoi, berri eta artikuluak laburzki molda: gauza hainitz, hitz guti eta denak egiak, nahiz egiak oro ez diren baitezpada erraitekoak.

778. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Bi heriotze gerlan. - Soldadoen berriak chuhur ditugu. Bizkitartean zonbeiten berriak Afrika-tik jin zaizkigu. Bertze batzuenak hitsago Frantzia-ko gudu tokietarik.

779. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Pierre Larrue Elizabidekoaren suhia, mediku gisa Frantzia barneko armadan sarturik heriotzea atzeman du Riberac hiriko inguruan. Alemanak frantses jauntzian bide gainean kausitu: tiroz sabelean kolpaturik hil da ospitalean. Haren koinata, Pierre Larrue Elizabidekoaren semea ere kolpatu zuten, bainan hunen berriak hobeak dira. Sendatzeko bidean dago. Galtze handia, holako bi gizon ezin baliosagoak eta maitatuak.

780. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Arrabot berria.- Zelhaiko pilota plaza doluan ginuen arrabota haizeak aurdikiz geroz duela lau urthe. Ordaina chutitzen ari daukute handi eta eder, oraiko herriko kontseiluari johan zakon bezala. Lurra, herriak erosia, herriak chutitren du, Celhaiko gazteria ederraren laguntzarekin. Eder da ikhustea gazteak bermatzen, urririk, aldizkatuz, harginen laguntzen.

781. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Herriko phestak.- Joan den astean ezarri beharrak, huna berant bada berant, Heletatik heldu zaizkigun berriak.

782. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Berri Nausiak

783. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Berri Nausiak

784. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Agian bakearen onetan izanen dira hogoi-ta bat erresumen biltzar berriak.

785. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Horiek hola, Hendaiarrek eginen ahal dute oraino partida ederrik. Botari ona dute Gorozpe eta haren lagunek ahul aire bat izanik ere, ez dezagun ahantz oraino berri direla luzean. Erran dute ere Alzate gibeletik ari zenak, besoan tela bat zartaturik lehen joetan, nekhez ari zela. Bainan ez dira Hendaiarrak ere gelik gabe.

786. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Egun batez, demboraren aiseago iragaiteko, Fedearen-Hedameneko liburua berekin eremanik, etzen guti harritu han ikusteaz. Tonkineko paganoek hilarazi zutela Charles Cornay, misionesta. Bada Saint-Loup sur-Thouetekoa zen martir berria Herritarraren martirgoak hala hunkitu eta inharrosi zuen Theophane ttipia nun arrats hartan berean hauzoko andere bati martiraz mintzatu baitzitzaion: Anderea badakizu berria, berri handia?

787. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 - Zer berri handi?

788. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 GAZNA BERRIAK, 250 l. kiloa.

789. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Kolejiotik elkhi zortzi aphez berriak bestan ziren, hala noula jaun aphez, zoumbait eta franko haurren askazi.

790. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hirour jaun aphez berri jitekoak dira eskola egile: Araneder, Mauletarra, Noutary, Rivehaute-koa eta Haristoy Bardos-tarra, Maule-ko jaun bikariaren anaya.

791. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aphez berriaren amagiak berrogei bat askazi adichkideer etchenko borthak zabaltu eta gaizak ederki egin. Oroek bihotz bat egiten zien.

792. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lacoste Mauletar jaun aphezak, herriko haur jaun aphezen izenian, lilistatuche anaie berria.

793. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Etcheverry, Elichalteko primia aphez berriaren kosi lehenak erran deio: bermatuko zutugu, beharrunia jin leitekialarik.

794. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta zu, jaun aphez berria Jinkouak lagunt tzitzala arimeen hounialat ungura erazten.

795. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gaiazko berrietzaz ez gira arrinkuratu, deusere hounik ez beita igaraiten ulhuniar.

796. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Deputatu berri eta gazte baten lehen egimbidea da, etchea, ezagutu artian ichilik egoitia, eta begien zabalzea. Begiak zabaldu ditut eta erran nahi dautzuet ikhusi dituztanak ez direla bethi zuek eta nik ikhusi nahi ginduzkenak. Zuek hautaturik hemen gira Parisen zuen eta Prantziaren zerbitzuko. Eta badakigu zer nahi duen Frantziak.

797. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Horra zer gasailaren erdian Bidault presidentak behar duen gidatu bere gobernio berria. Ez du segur lan erretcha, bainan izan dezagun konfiantcha eta lagun dezagun. Gizon bat da baliosa memento huntan; jakintsun handia fermetasun aski eta gain gainetik katolikoa.

798. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Herra guziak utzirik, bazterrerat nahi du moldatu Frantzia bat berria; hunen legea izanen baita elgarren artiko amodio, egiazko amodioa, hau gabe ez baita egiten ahal Frantziaren salbamendua.

799. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Han ethorri zaio Ravitaillement horren buru ezartzen zutelako berria. Jakin-eta berri on hori, bertze kezeta egileak bildu ditu, eta erran diote:

800. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orai begira gaude noiz eginen daukuten neska gazteek bertze jostagailu pullit bat. Agian laster, Orori gure konplimenduak bereziki gure gazteak biltzen hasi den Jaun Bikario berriari.

801. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 NECHKATCHENTZAT MENAJUKO ESKOLA BERRIA.- Minvelle jaun mediku ezagutua gidari eta kontseilari, ari da muntatzen Donapaleun eskola berri bat, laborari nechkatcha gazteen moldatzeko, bai menajuko, bai kanpagnako etchetako lan guzieri buruz.

802. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Garmendia arizan da ontsa oihuka eta zalapartaka. Pilotan, egin du orotarik. Sobera uste izan du gure iduriz, Chubero gaztearekin jostatu behar zuela. Herabetasunez trabatu nahi izan du oihuka eta erasia, bere kontrario berria, bainan tronpatu ditake.

803. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Beren ustez, komunizten ebanjelio berriak egia emaiten dauku, harrokatik ura bezen garbi.

804. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 EBANJELIO BERRIA

805. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Langilek behar dute elgar aditu, komunizten oldarrean sarthu, parabisurat lasterrago heltzeko. Jo muthurrean traba guzieri: Marx-ek dio odol ziphutik phiztuko eta mundu berria. Hortakotz, bi etsai badira bereziki lehen bai lehen garbitzeko: langileak beren azpiko dauzkatenak eta erlisionea, Jainko bat badela diona gizona baino gorago eta lur huntaz kanpo zoriona hitzemaiten duena.

806. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Sudiakre.- Gure herritar Bertrand Iratchet larunbatean sudiakre ordenatu dute. Goresmenak gure adichkide onari. Orai aldareko lehen maila iraganik, bertze biak ere jinen ahal dira lastersko. Jainko maiteak lagun dezala. Bihotz bihotzetik agur sudiakre berriari.

807. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Su-hiltzaleak.- Hendaiatik berria ethorririk gan den asteartean etche batean sua bazela, gure hiriko su-hiltzaleak harat gan dire, eta ichtant batez suari nausitu zaizko. Ederki, jaunak!

808. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer derama berekin lege berri horrek? Emaztekia ez dela alfertu behar familiako gochotasunean.

809. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Duela hamar urthe, 1936-ean, komunicht buruzagiak ohartu dira bidez trompatu zirela: mundu berri bat zuten hitzemaiten, eta hogoi urtheren buruan sekulan baino gibelago ziren... Emazte gaichoek frogatu dute bazakitela sofrikarioan eta nahigaben jasaiten; haurretarik eta familietarik urrun behar izan zaiote bizi molde salbai bati lotu, eta nork daki chuchen zer pairatu duten gobernuko lantegietan...

810. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez da behar ere etchalde ttipirik: sobera gostatzen dira; eta tresna onenik ez dute emaiten. Lur guziak behar dira elgarretarat eratchiki, eta langile andana baten gemendio ezarri, gobernuko enplegatu bat gidari. Hola tresna berriak baliatzen ahalko dira.

811. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Iphar Afrikako soldado batzuen berriak

812. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Biaramonean eta ordu berean, Uriarte Aita Agurgarriak ( josulaguna ) bere itzaldiaren bidez argi ta garbi erakutsi zigun, nola Gasteiz'eko ekintza edo industri aundi ta berri ori, langille ezeuki edo beartsu-talde berri baten etorburua izango dan ez oso urrutiko etorkizun batean.

813. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gazteiz'eko ekintzakundearen arlo onek beste irakurki bat merezi du, batez ere, Herria astekariaren irakurle guziei berri geiago ematokotan. Bainan gaurkotz, asti ta lekurik gabez, urrengoan jarraituko dugu idazten.

814. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Nork geiago nork gutiago, Euskalerri'an bizi geranok badugu gure Prudentzio zoriontsuaren berriren bat edo beste.

815. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Kristau liturji berriari arabera Aranzazu'n Polifoni eskola onena dute; ta gregoriano kantua maite dutenak berriz Lazkoa'ko beneditanoak.

816. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Agintari berri

817. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Pariseko berri freskoena zuri eman beharrez hasia niz.

818. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Dena den, Herriko Pestak iragan berri ditugu Parisen.

819. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 KALONJE BERRI

820. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Nor edo nor gerta baladi etche berri bat egin beharrean presenta herriko etcherat asteegunez goizeko hamar orenetan Chehetasunak emanen diozkate.

821. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mendekoste biharamuneko beliari buruz Ainhoarrek Arrantzeko kapera teilatu berri batekin ezarri dute, murruak churiturik, galbarioan haizeak botaia zuen ohoina berriz chutiturik bere kurutzearekin.

822. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Altchazekoenak: Cherri umeak (kiloa) 2, 70 eta 3, 20 libera artean, denak diru berritan.

823. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mattin, etzen lehen jina eta langile familia gehienak behartu dira haren laguntzez: ez ukhanik ere eskola handirik, baitzuen argi eta hedadura, oraiko lege berri anhitzetan, alokazione eta beste.

824. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lege berrietako phonduak, cheheki hartzen zituen izkirioz, eta emeki-emeki bazuen bildua argi parrasta bat, denen onetan baliatzeko eta egiazki baliatu ditu, bere jakiteari esker, laguntza galde guziak lagundu baititu, zuzenen eskuratzen.

825. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Haatik akordioak ez ditugu bethierekotz eginak. Epeak jin arau, eta antolamendu berriak apailatu arau, ariko gira irris-hauskin horien sartzearen chuhurtzerat.

826. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Etiopian ere, Inperadorea bidaiaz baitzen, nahi izan dira baliatu gobernu berri baten emaiteko haren plazan.

827. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 - Rusiak hainitz gerla-tresna baditu, itsasoen gainetik iragan ditazkenak; baditu Europaren meneko zirta berriak; armada ttipitu duela erranik ere, hainitz soldado baditu eta gain-gainetik tresnatuak; baditu ere 400 itsaspeko.

828. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bainan jendea ez da batere mendu Nausi berri hoieri.

829. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bigarren artikuluak nahi dio gobernuari eman, Algeria goberna-bide berri batzuez doatzeko dretchoa, autodétermination delakoa egin artean: bainan ez daukute salatzen zer izanen diren.

830. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Filma hau kazeta handien kitzikan ari da, erakutsiz nola berriak emendatzen eta bihurdikatzen dituzten irakurtzaleen biltzeko.

831. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Larunbatean goizean-goizik hedatu da berria Challes jenerala hiru lagunekin jazarkunde baten buru jarri zela aitzineko gauean, eta arrotz parachutista errechimendu batek, Alger-eko gobernu-etche guziez jabeturik, hango buruzagi frantsesak arrestaturik ezarri zituela, Gambiez jenerala eta Morin gobernadorea barne.

832. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Diotenaz, paper batzu hedatu dituzte berri faltsuekin, jendeen buruen nahasteko. Eta beldurra barreatu beharrez plastikariek emendatu dute larunbat aratsean beren lan tristea hilak eta kolpatuak gainez hobengabeen artean.

833. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Haatik Frantziatik ez diote tropa berririk igorriko, ez eta armarik.

834. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Eta orai, oldar berri bat harturik, jo aintzina San Frantsesen urhatseri jarraikiz.

835. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Beren fama ona atchiki nahiz, aurten ere emanen dute, beren berrian, ikusgarri bat ez nola nahikoa... Bordachuri Larzabal jaun aphezaren obretarik.

836. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jendek Normandian jauregi-tzat daukaten etche batean pasatzen da ichtorioa: nausia, bigarren aldikotz ezkondua; alaba handi bat etchen; kusi bat frango bizia, soldadogoko lagun bat apezen kontrakoa. Erretor berri baten beha daude, chahar aire apeztua da erretor-gaia, badu esperientzia frango.

837. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Hor ikusiko ditugu usaiako herritar gazteak eta ere berri zonbait.

838. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jin Eyheralarrerat, 4 oren berritako, Bordachuriren ikusterat.

839. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Bizpahiruetan Laduche eta Haran-ek tanto choil batetarat ekarri dute makurra, bainan bertzeak aldi bakotch orduan abiatu oldar berri batean.

840. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Milesker, Ama Marie-Bibiane, eta Jainkoak lagunt zaitzala zure lan-bide berrian.

841. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Barkoche tchapelan, ez dateke, behin behin, eskola berririk, ez beita aski sos.

842. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Bada 86 kardinale. Denborarekin, 90 izanen da, kholkoan begiratzen du 3-en izenak in petto eta bat izentatuko du, hil berri baten ordari.

843. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 VIETNAM-EKO ZONBAIT BERRI

844. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lantegiak zerratzen zaizku eta berririk ez batere pizten.

845. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ordian Euskaldunak biziko gira, azkar eta libre, Europaren barnian eta Gernikako haitxaren osto berrien pian!

846. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 - Herriz herri ibilzea hemengo laborantza molde berrien erakusten hango laborari gazte edo adinetakoeri, hemengo gure Conseillers agricoles-en moldean.

847. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Egonaldi hortan bons pour l'Afrique direnek stage bat eginen dute, gero beren lan berriari buruz eta ere egon leku berriari buruz emanak izanen zaizkoten xehetasun batzuen alxatzeko.

848. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 28 urte bazituen hemen zela, eta zer lanak ez ditu egin gure herrian: eliza freskatu, eskola girichtino berriak muntatu, Oilandoiko kapera chutik eman, Centre Ménager berri bat egin, gero Bill Etchea, eta bertze zonbat obra!

849. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bi menaju berrier goure kounplemendiak.

850. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lur berriak aspaldian nahi ditugu, baitakigu zoin nekhe den hamabortz, hogoi bat golderekin bizitzea.

851. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Denborak ditu berri frangok laborarieri lur atheratzeko kondizione hoberenak eman dituztela!

852. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Orai beraz uruski zure ikusteko manerak iduriz berriak dire.

853. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lur berri egiteko emaiten ditutzu herriko larreak, biba zu.

854. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Nola ez aintzinetik ikus zenbat nahasmendu izanen den egiazko jabeen eta gozatzaile berrien artean? Bixtan da gu izanen garela berriz ere, zenbaiten arabera, saltsa-egileak.

855. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Amodioa zer zen nik ez nakien orai duela zonbait denbora; maluruski neretzat, gauza horren berri ikasi dut aski goiz.

856. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Amerikanoek arrapostu: Xintarren berri horiek ez dute zimendurik. Egia hau da. Gure aireko zonbaitek lasterkatzen zituzten ihesi zoatzin lau Ipar-Vietnam-eko aireko. Hauiek bai iragan dira Xinaren mugez haraindirat, gurek ez dute nahi ukan muga pasatu eta utzi dituzte iheskariak bere gisa.?

857. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ohartu da ere Rusiak hor gaindi entseatzen dituela bere arma berriak.

858. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Prestamuak ere, kondizione batzuetan, izaiten ahalko dituzte ekipatzeko, hogoi-ta-hamar emplegu berri bederen muntatzekotan.

859. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Parisen gobernuak nahi ditu hotel berriak muntatu: ez omen da aski.

860. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Mugaz bestaldeko berri

861. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bide batez, Euskadi'ko Lendakari zena Jose Antonio Aguirre eortzi berria bai-zen, pertsulariak eskeini zioten omenaldi sentikor bat. Una Xalbador'en pertsua:

862. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Zoritxarrean il zaiku beraz
Aguirre Lendakaria.
Nere partetik pena aundiarekin
entzun bai-nuen berria.
Geroztik huna dolu aunditan
bizi da Eskual-Herria
irudi bai-tu aita galduta
bizi den familia.

863. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Oraiko egunean, azpitik gora eldu da Eskual-Herrian gazteria berri azkar bat... deliberatua.

864. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 MONT-BLANC-eko lur-peko berria estrenatu dute de Gaullek eta Saragat-ek

865. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Azken hunek eskuratu izan du Madriletik español Mérite civil delakoa, hain funtski lanean ari delakotz Aldudetik Iruñerat doan bide berriari buruz.

866. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 ASTEKO BERRIAK

867. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Astelehen goizean egin dute lehen bilkura hori, eta diotenaz omore hoberenean hasi dira mintzatzen, bakotxak erraiten zuela bere gogoaren berri Vietnameko gerla hortaz.

868. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 ASTEKO BERRIAK

869. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Herriaren giderrak eskutan hartu zituztelarik, lege-nausi berri bat xutik ezarriko zutela hitzeman zuten armadako aintzindariek, Lega-nausi hori bozkeri esker onar zezan gero populuak.

870. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Mitxel lasa zegon bere zapata beriakin, baña zor zuana ordaindu gabe, ta ara non ateratzen zaion Pedro bidera... Mitxel, papertxo au zuretzat...

871. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Kaxo; ze barri?

872. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Erremontea ta pala aundiko jokoa azkenetan ditugun bitartean, ez da gazte berririk sortzen joko auetarako.

873. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Sozialismo onentzat historiak berak erakusten, historiaren sentiduaren barruan dago gizarte berri bat etorriko dela edo ekarriko dela ta ekartze orri gaurko gizarte justizi gabeko onetan menperatuta, ta oinperatuta daudenak bakarrik egin lezateke.

874. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Elkarte onen Etxe Nagusia Paris'en daukagu, oraintsu argitaldu berri degu liburu bat gai onekin: Katolikoak eta UNESCO.

875. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Dio Gagarinek, batere arrangurarik gabe igan dela Voztok edo Iguzki-alde deitu spoutnik berrirat.

876. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Herriko kontseilua. - Hunen hiruan urthea, arrosarioko igandearekin juan zaukun beste mundurat Lissar jaun auzapeza. Geroztik auzapezik gabe ginen. Igande huntan sarthu da herriko etchean kontseilu berria. Huna nor ditugun.

877. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Bikari berria.- Etche-barne jaun apheza igorri daukute bikari. Sortzez Lekhondarra, Lissarragako seme.

878. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Bainan balio du urbillagotik so egin diezaiegun jainkoizuna eraiki ta jaurespidea antolatu duten sorgiñei, esan nai dut sozialismu beregosi hori erriari aurkeztu ta onar erazi dioten politika-gizon barriei.

879. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Berriak dira ote? Bai zera... Izenari baino, izanari begiratzenago ba diogu, Union pour une Nouvelle République deiturak ez gaitu atzipetuko orain artekoen irin bereko baitira alderdi hortako politikeroak edo beste De Gaulle-zaleak; eta nola lirako bestelako, hain zuzen ere gobernuan ezarriak izan ba dira Frantziako jaurbidea funtsean alda ez dadintzat?

880. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Lur guztia bizi berri batek artuta zoriona eskeintzen ari zaigu: zelaiak lorez beterik, zuaitzak osto orlegi-leunez jantzita kantari, eguzkia bera arpegi alaiagoz datorkigu bestetan ez bezelako errañuak dariozkala.

881. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Izan ere Pazko-Igandeko argitasunak bizi berri ta poz berri bat ekartzen dizkigu guztiori.

882. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Dimatarrak, barriz andik ille batzuen buruan, Pedro deunaren irudi barri eder-eder bat ekarri eben.

883. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Ori eginda, barrien barri dantzak egiten asi ziran; barriro be gure gizonak, beste eskuagaz Aitearen egin eban.

884. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Solo zugatz zarrak eta antzuek atera ta ordezko barriek ipiñi.

885. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Batek ba daki, baña ziur zamar esan gengikena auxe da: orduantxe be, guztiok ezkintza kezala pozik egongo eta nundik edo andik aldaketa barriak asmau bearrez jardungo leukiela or jakitunen batzuk...

886. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Goitik beera: 1. Bermeo ta Mundaka bitarteko atx punta bat.- 2.Oilloen familiako egazti bat. Erri.- 3.Gazi ez dana. Daukot.- 4.Eguraldi ( atzekoz aurrera ). Buruan daukogu ( atzekoz aurrera ).- 5.Konsonante letrea. Bokal letrea. - 6.Leku baten izan. Odola ibilten dan lekua.- 7.Ordaindu bearra.Garbi ez dana.- 8 Bizitzea kendu ( atzekoz, aurrera ). Arantzazuko eleiza barria egiten daben arkitektu baten apilledua.

887. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bost, amar miñutuan, arazo orretan jarduten daben bitartean, aztu egiten ditu eguneko lorrak, toton egin barik azkeneraiño eltzen da, noizik bein gauza barriren bat ikasi, ta ia beti kurutzegramea oso osorik igarri dabela-ta pozezko agokada bat ke botetan dau irribarreka.

888. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bitartean, atseden iski bat artu dogu, ta bearbada euskal berba barri bat edo bi ikasi.

889. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Irlanda-ko Barriak

890. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Barri onek ez eban euki abegi ona eguneroko eta aldizkari geienetan; borondate oneko gizonak zer-esan asko agertu ebezan jaso orren aurka.

891. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Baña zer-esanak astertu baño len asi gaitezan Sartre'n filosofiak emoten dauzkuzan barri batzuk ikusten.

892. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gañera Nobel'en asmoa aurrerapenak eta argi barriak sarituaz munduaren onerako jokatzea izan zan.

893. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Aren naia izan zan pakearen eta argi barrien alde zintzo jokatzen ari diran gizonak saritutia eta orretarakoxe itxi ebazan bere diru guztiak.

894. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Denboraren joateakin batera, oitura ta usteizanak ere joan zaizkigu, batzuk beintzat, eta beste berri batzuk etorri.

895. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Eta onek ere, auzi berri geienak oi duten bezela, eztabaida ugari sortu ditu.

896. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Danak gazteak, musu gorriak, oien arpegiak ez dute erakusten otzaren berririk.Oiñak ariñak, pauso luze ta bizkorra dakarkite; oiu ta soñu ari dira gerturatzen.

897. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Esan daiteke emen doiala erria, dana bat eginda zaarra ta barria.

898. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Ara emen, batere ezagutzen ez dudan mundu berri baten atarian.

899. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bañan orain arte lo zoroan zeudelarik, esna berriak dituk, noski.

900. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Mundu berrian izuturik, ez eidak galde geroko bideatzaz; biderik etzegok, bidea ibilliaz egin oi dek.

901. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Labur bearko, emen ezpaitugu zabalunerik nai genukean bezin luze berriok emateko.

902. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta orain emen geratuten gara zain liburu-azalean Kerexeta adiskideak agintzen dauskuzan liburu barriak noiz etorriko.

903. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Ortaz gañera bada beste ziorik gure poz-atsegiña emen azaltzeko; alegia, euskal barrutian, bai euskeraz baita erderaz, idazle berri ta goitar bat dugula jakitea.

904. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Or dator gure gaztedi berria buruak zut, eta ikurriñak goi.

905. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Etxe berrik nunai ta bizilekurik ezin arkitu iñun...

906. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Eusko-etxe berritik natorrek: uraxe bai toki ederra mutil!

907. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Euskalerriari eta euskerari buruzko berri guziak euskal-aldizkarien eta adiskideen idazkien bidez neregana eltzen dira.

908. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Euzkaldun asko bizi diren Venezuela'n, nere adiskide maitea eta euskal-idazle ospetsua den Ibinagabeitia'tar Andima geienez euskeraz egindako illeroko berri bat, IRRINTZI deritzana, igazko urtean argitaratzen asi da.

909. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 NERE gorputz zarra xuspertu egiten zait Eguberri bixtan, eta alakoxe indar berria sumatzen dizut nere zainetan.

910. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Izan ere, garai berririk gutxi dugu.

911. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 Ni ez nintzan sartuko auzi ontan baldin ikusi ez banu indar berri bat, ez dakit zenbateñokoa, ba dala.

912. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Nik, bigarren bidea artu dut... uste dudalako... gaur ba dala indar berri bat H nahi duana... eta bide ortan zerbait erakutsi nezakeala uste dut... orregatik sartu naiz auzi ontan.

913. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Oiñ berrogei urte inguru, gure plaza-barrixen gatzbana izete zan.

914. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Gatz-bana, eten barik dabill gure plaza-barrixen, zaparrada baten.

915. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Gabaz, soloko gora-berak zuzendute gero, kortako lana amaitxu, apari ostien jarri patxadaz ezkatzeko aurki senduen, da entzun, entzun notesixok, munduko barrixok, tiatruok, eta abar.

916. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 - Joxepa, Joxepa! Neure andra maite ederrori diño paltsokerixan ara emen mille pezetako paper barri barrixe.

917. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0102 Gero, aulerue egoan Dimen, lenago begoan Seberion baye, aulerueri Txankerri esatotzien, an elexa barrie daoen biximodu biko etzean bixi sen, da erre in sen a etzea, da gero estaipa nora yoan san....

918. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 IZAR.- Esperantza barrien bat aurreratu naiko dautzu.

919. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 KAPI.- Zu eta ni zimelegi gara sustrai barriak botateko.

920. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Eta aginddu barrija egin eban, abere ta txorijai kalterik ez egitteko esanaz.

921. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Patxi.- Aurten abesti barriren bat ikasi dozue?.

922. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 Nundik jokatu ez dakien gazte barriak atzeratzen ninduen.

923. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Yauregian eztago errege: itxas-ontzi barrira yoana da gogaldi txarra uxatu ta egurastuten: eta izan be, zer benik aituteko gauz ba'zara, errege naibageturik dagola yakin bear dozu.

924. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 EXET. - Batentzako bost dira aik; orrez ganera, guztiak dira barri.

925. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 NORF. - Entzun bakaldunaren guraria, kardinal: sillu nagusia bertatik gure eskuetaratu dagizula aginduten dau ak; eta zu, nire Lord Winchester'en Asher Etxeratu ta andik urten bagarik an egon zadizala, aren nagusiagotzeagandik beste barririk entzun arte.

926. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 (...) Otabe iruditu dagitzula esaiozu, aren urteak, aren leieak eztagiala itxi esateka aren adatsaren kolorerik be: arin ekarri egidazuz barriok (ALEXA'k alde).

927. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0034 Errege Dekreto berrehun ta hirurogetabi / mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko urtarrilaren hemeretzigarrenekoa, zeinen bidez Itunben Ekonomikoa aldatu zan Pertsona Gizatarren Errentearen gaingo Zergearen araubideari jarrai, mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko maiatzaren hogetabatgarreneko Agindua, zeinen bidez Araba probintziagazko Itunben Ekonomikoa aldatu zan testuaren boskarren artikulua kozkondu zan, Errege Dekreto berrehun ta hirurogetabi / mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko urtarrilaren hemeretzian onarturiko testua; eta mila bederatzirehun ta larogeiko apirilaren hogetamargarreneko Agindua, zeinen bitartez lehen aipaturiko mila bederatzirehun ta hirurogetamazortziko urtarrilaren hogetaseigarreneko Aginduko lehenbiziko arauan, bat zenbakiari idazkera barria emon jakon, Itunben honetan ezarririkoari aurka egiten deutsoen ginoan.

928. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 ETA, ORAIN, ANTOLATU DEZAGUN: MUNDU BERRIAREN JAIA.

929. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Ikasleak lau sailletan banatuko ditugu eta saill bakoitzak egingo duan lana au izango da:
1'go Saillak: Munduan nekez eta bearrez: gosez, ezjakiñez, gudateaz, eta abar, bizi diranen argazki ta berriak biltzen saiatuko gera.

930. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 2'go Saillak: Munduan beren ateak eta leioak irikitzen dakitenen erakundeak: Caritas, Gose-aurkako Ekiñaldia, Mixioak, eta abar, ba dirala jakin eta beroien berriak eman eta zabaldu.

931. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 Egunero-egunero, irrati, egunkari ta teleikuskiñak garrantzizko berri ta gertaerak zabaltzen dizkiete gizoneri mundu guztian.

932. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 Berri bi auek ebaki ta zeure lan-ingurraztian itsatsi itzazu; gero, azpian, berri auek aukeratzeko izan dituzun arrazoiak idatziko dituzu.

933. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Bigarren iritzi-elkartze ontan auxe egingo dugu:
1) Aurreko bigarren galderari emandako erantzunak irakurriko ditugu, au da, argi, tximist-argi ta zabalkunde tresna berrien laguntzaz gugan azten eta luzatzen diran gauzen zerrenda.

934. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Ara; gizonari (zeuri, zuetako bakoitzari), oraiñartean esan ditugun gauzegatik, eta bere zentzunak ainbeste azi ta luzatu diralako, izen berri au jarri genezaioke: RADAR-GIZONA.

935. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Gero ta geiago elkartu bear dugu gizonok, baiña ez bakarrik zabalkunde tresna berrien bidez, egunkari ta irratien bidez, itsasontzi ta aizontzien bidez... geure biotzen bidez baiño, elkar ulertuz, elkar errespetatuz, eta elkar maitatuz....

936. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Teknika berri maillak apurka-apurka gainditzeko, ikasleak berak, zuzenka ta zearka, lanean parte artu bearra izango du.

937. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Gure ikasbide onen elburua auxe da: jokabide ta teknika berriekin ikasleagan erti aalmena aztea.

938. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 GAZTE bat, abade egin barri eta urduri ere bai, sermoia egikeran nahastu egin zan eta hauxe esan eban: Eleiztar maiteok, Jesukristok bi mila ogi eta bost mila arrainez, zazpi lagun bete zituan.

939. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 Zu morroi barria zara ala? Ez zaitut ezagutzen.

940. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Barrenkale-sarreran egoten dan Ertzaiña be asko poztu da Mendiatarren neskatto barria ikustean, bien por Lore eskuaz mosua bialdu dautso umeari, aita Joanesek bateo-ospakizunerako eskupekoa emon dautsonean.

941. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 2. Jesusen agindu barria.

942. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Jesusek berak, barria deitzen dauan agindua, ez da alkar maitatzea bakarrik, Berak maite izan gaituen bezela maitatzea baino.

943. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Agindu barri bat emoten deutsuet: Maite eizue alkar.

944. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 Arraren gameto edo hazia emearen gametoarekin alkartzen danean, bizidun barri bat osotzen hasten da.

945. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 Batzuetan, ostera, hau egiteko gai izaten dira:
Beso bat ebagiten deutsienean edo galtzen dauanean, beso horretatik itsas izar barri bat sortzen da eta galdutako besoa ere barriro hazten jako.

946. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 - Ene! Mutiko barria dator eskolara, baserrikoa - esan eban.

947. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 Irakasle baten aurrean, ikasle barri izango zana han egoan, amaren ondo ondoan, burua makurtuta, baina noizean behinka burua apur bat jaso, ta begiak ezker-eskuma bizkor erabiliaz, barriro be lurrera begira jarteko.

948. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0010 Horraitino, eskolara barriro sartu baino lehen, mutikoetariko hiru-lau, lagun barri egin jakozan, eta Txominen eta Simonen besoak sorbalda ganean ebazala joan zan bere ikaste-lekura.

949. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Baiña Izarñoren burutik ur garbitzailleak jario ziran eta izen barriko argiak ñirñir egien zegien bateo uretan.

950. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Amonak murritz begitu eutson zion guraso barrien zorionari sukaldeko zokotik, eta txakur lumatsua lekuko euala zuala ze uste daue dute orreik olako umeagaz... ezbaian ipinten euan zuan.

951. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Guraso barrien solasaldia amaitu zanean, Izarñok amaren abotsa urruntzen somatu euan zuan bere lotatik eta bildur deiez, ueka asi yakon zitzaion.

952. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Zeure amak senar barri bat daukala jakin dozunean, poztu beharrean, negarrez hasi zara.

953. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0138 Zure biotz
bake baga
ona ta ara zagoz deituz
aixe barri
indartsuaz
ludia dago beterik
barriztea
nai dau dana
zu zer egin ez jakiñik
bakartaden
zugaitz gazte
dirudizu aixaturik
ekaitz ortan
iraungozu
zuzen zuzen ta zutirik?

954. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0138 zar zirean
oitureak
ekaitz barrik urrindu dauz
barri gura
zure barru
betetako eta da gauz?

955. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Kultura zaharrak bide berriez
Aurrerantz' eroango gaitu;
Katigatuta gelditu ba'rik
Askatasunez jarraitu
.

956. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Sustrai zaharretik bide berriak
Zabal zabalik ditugu:
Zer izan garen ahaztu bagarik
Gaurko egunez jabetu
.

957. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Lagun onari lurra ematean
Anaitzat aurkitu ginen;
Zubi berri bat egin dezagun
Gure hizkuntza salbatzen!
.

958. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Mila bederatzireun eta
Hirurogei ta hamabost;
Eskualdun denon batasunean
Bide berri bat nahi dot
.

959. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Bide berri bat nahi dut eta
Zubi berri bat eskatze'ut;
Zubi berri bat eskatze'ut eta
Bide berri bat nahi dut
.

960. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Zubi berri bat nahi dut eta
Bide berri bat eskatze'ut;
Bide berri bat eskatze'ut eta
Zubi berri bat nahi dut
.

961. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Arin banandu giñan
arturik bide bi,
baña laster nigana
eldu zure barri
.

962. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Ibillizko munduan gabiltza gu be, ta gauzak aldatzen dakusguz aldibera, apur-apurka, ia oartu barik baiña, ala da; jazkerak, oiturak, oldozkerak... ta, gizonaa beti ari da gauza barriak asmatzen, bere argitasun arabera gauzak egin eta desegiten.

963. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0099 Eskuak begoz beti ernai ereintzarako
gogotasun eraginkorrez prest lanerako;
maitetasunezko ibilbidez begoz beti
gerturik aurrerazko mundu barrietarako
baldin bada, negar ororen arintzerako
.

964. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Filma egilleak Bond barri bakoitzean neskatil barriak atara nai izatea, ulergarri da niretzat.

965. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Barria zarragaz lotu nairik.

966. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Oraindik abade egin barri zan.

967. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Moda barri billa zatoze beti.

968. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Gaberdi ostea zan, ezbear onen barria gugana eldu zanean: Mungi'ko Pelis, oiñestearriak il ebala.

969. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Eguerdiko beroak, satorrari eragiten deutsan bezela, barri onek eraginda, asi ziran batetik eta bestetik, artzañen jazoera txarrak azaltzen:
- Burua galduta, Dn. Ibai'n elizan artzain bat agertu zala....

970. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Pertsonai askoren izenak ezkutau dautsudazanarren, prest nagoke zeuri ahoz-aho iragarteko, nik dinotsudanaren barri gehiago lekukoengandik jaso ahal daizun.

971. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Ez dakit ezertarako balioko daustan oharrak, baina dagoneko nire kuaderno barria osorik dago eta aurrera noa, espedienteari falta jakozanak osatzera.

972. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0169 Gaur Andre Mari jaiak sikera gela barrian igaroten dodaz, eskerrak zeure bitartekotasunari.

973. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0169 Espetxe lagun barriok arpegiune hobea daukee, erdaldunak eurok be.

974. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Edozelan be, gauza barriak ikasteko ez dago oberik gure anaidiko batzarrak baiño.

975. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 (...), oso pozik egoala adierazo eutsan, eta egun gutxi barru, ikastaro barria asi zeitenean, ez zala Fleury'ko ikastaldietara joango esan eutsan, Ateneora baiño, Klaude ta Helene'gaz, neskatoetarik nagusienakaz.

976. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Santi, ori beretzat goragarri izanarren, kezkaz eta artega jarri zan, ikaskai barriak beretzat gogorregiak izango ziralakoan.

977. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0054 Eta, joanak joan, poztasun barri bat erne zan Ekidazuko astategian, iñoren menpean egon bearra astuna izan arren.

978. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Anai biok dagoz ke barrien artean ixileko antzekoak garanduten.

979. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 - Asignatura barri hau ez dago osorik dirautso Santxok bere anaieari.

980. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Haizeak putz egin dau eta Gurbiz jaunak bere buruko kapeleari eusten deutso, bolada barriren batek eroango ete deutson bildurrez.

981. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Biaramon goizetik barri txarrak elduten asi yakuzan.

982. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0252 Guardia'k ekarri dauskuzan barri negargarriok entzunda, Geznaria erasanik geratu da.

983. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Onezaz gaiñera, Intxalde'ko alabea konturatzen ez bazan be, biotzaren atean sentipen barri batek dei egiten eban, batzutan zorion-zeru bateraiño eroiana, eta bestetan atsekabezko oxin baltzera....

984. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 - Eta zelan azaldu da jardun barri ori...?.

985. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Gero, ganbarako bere lo-gelara joan zan, eta burusi ta izara barriakaz atondutako oera sartu aurretik, antxiña baten egin oi ebanez, leiatillan zear baserrien argiakaz zipriztindutako Gernikalde'ko zabaldi ederra begiztatu eban.

986. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Ain zuzen be, Intxalde'ko morroia biurtu zanetik, Martiñ'ek kemen barri bataz berpiztuta zirudian.

987. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0013 Barri au Jaurlariaren belarrietara arin eldu zan.

988. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eguzkiak bere izpi gozo ta alaikaz egun barri bateri argitasunara eragin eutsanean, bere gorputza, enperadorearen gorputza, alai, pozez, indartsu osasun osoaz aurkitu zan.

989. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Zenbait urte leenago, txikia zalarik, bere taldean berri jaiotako izurde-kume bat marrazo odolzale batek il eta iresten ikusi zuan.

990. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Edizio barri honek aldaketa batzuk ditu lanaren gaurkotasun eta osotasunaren alde.

991. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Lenago esan gendun patata-errabunak era barrietan zelan ipiñi, baita bildotsa be.

992. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Gertaera ori arrigarria ta bakana da; barria ta bakarra bear bada.

993. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Au olan dalarik, olako eskuetan dagon izparkari baten egin dan pentsabide barriaren zabalkundea, iñoz, ezin aitu izan dot.

994. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Teoloji barri ontan ez nengoan sartuta.

995. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Aize barriak, ta gero kanpokoak etxera sartu ta etxekoak lantzarrean zear ei doaz.

996. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Bizitza barriak bultz eragin bear deusku geure bizitzaren izate onetan.

997. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Pozgarria da Euskaltzaindiarentzat lenen aldiz etxebarri edo egoitza barri honetan sartzea, eta berton jarlekua hartzea.

998. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Ilargi zaharra barri bezala; zaharra eta barri, barri eta zaharra.

999. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Ondoko aldakuntzetan Paris-ko estilo barriak izango ziren hemengo artisten iturri.

1000. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Arte honen berezitasunak inpresionismo eta postinpresionismo giroak berakin ekarren argi, kolore eta teknika barriak zituan ezaugarri, eta hemen, hemengo semeak, bertako gaiak, gai herrikoiak oinarri.

1001. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Eskola honetara errenditu zan D. Vazquez Diaz bera be eta hemendik eroan ebazan haize barriak Madrid-era.

1002. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Ekintza horretatik aldi barri bat sortu zan pinturagintzarentzat.

1003. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Guztiak joera barrietatik zetozen, kolorez eta gaiez ber bertako joerak sortuaz.

1004. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Hau da, errealismo berri bat, gaur egun modan dagoana, baina Uzelay berrogetakak urteak aurreratu zana.

1005. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0050 Espainiako Akademiaren bide itxieri uko eginaz era barriak ekarri zituena, artista bakotzaren libertadea erakutsi ebana.

1006. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0178 Etorkizunarako (dukegu) irudi barriaren bila: diztirant, eguerdi (aurreko irudiaren kontrakoa).

1007. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Bizi izan diran giroan naikoa zoriontsuak izan dirala dirudi, baiña gizartera ezin dira egokitu bizitza barrian zoriontasun ori lortzeko.

1008. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Antxiñako gizaldietan izan ziran gizonak ez dausku itzi olako aurren barri zeatzik, zientzi-giro baten barruan beintzat, baiña gizaldi orreitako mitoak aztertzen asi ezkero, errez aurkitzen doguz olako kasuak.

1009. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Osagilleak alegin aundiak egin ebazan ume basati au gizarteratzeko, bere kirioak bizkortzen, beregan bear-izan barriak sortzeko, berba eragiteko eta burua argitzeko.

1010. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 lgaro barri dogun II-garren Batikano, I-nengo Batikano-ren jarraipena izan genduan, 23-garren Jon Aita Santuak, Batzarraren asikeran, ain argi esan ez ba euskun bere.

1011. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Ori dana bide dala, igaro-barri dogun II-garren Batikano Batzarrak ain luze, ain sakon ta ain arretaz ikasi ta aztertu dau gotzaien gaia, au da arein eginbidea ta mailla Kristo'ren Elizan.

1012. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0030 9-garren Pio Aita Santua, siniskai bi areik oinkatu zituana, Erroma`ko Kaputxinoen elizan dago lurperatua; ta beti dauko bere ondoan argia piztu-ta eta lore barriak ipini-ta, erriak dautson jaieraren ezaugarri.

1013. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0030 Paperetan etorri jakun barri orrek gogora ekarri deuskuz barriro danoi, an Txina'n dagozen iru edo lau milloa katolikuek zelango neke-lanak ta minak ta atsekabeak eroan bear izan dituzten ta eroaten dituzten, Mao-tse-tung agintzen asizanetik.

1014. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0034 Baita egun oneitan barri au dator egunkarietan: Aita Santua, datorren urtean, Lourdes'era joango dala, ta andik Polonia'ko Crestokowa'ko Ama Birjinagana.

1015. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 XABIER AMURITZA: BERTSOGINTZA ESPERIENTZIA BARRI BATEN LEKUKO.

1016. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Igazko udagoienean Xabier Amuritzak, beste bertsolari biren laguntzaz (Azpillaga eta Lopategi) bertsozko molde barri bat azaldu eban euskal entzulego aspaldion erdi-gogaituaren artera.

1017. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Berak, irratiz zein prentsaz agertu ebanez, ez ei zan gauza barria berea, ostera.

1018. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Xabier Amuritzaren asmoa, behar bada, asmo berbera izango da, bertso jarrien berbultzapena, baiña era barri baten: bat bateko bertsoekin konbinatuz eta plazan kantatuz, gaiñera doiñu-tresnan ots goxoaz lagundurik, plazarako izan ere Amuritzak berebiziko dohaiak ditu-ta, abots aldetik berariz.

1019. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Ekitaldi bakotxa, astiak emoten dauan heinean beintzat, disko barri bat grabatzea legetxe, txukun eta kontu aundiz landuaz.

1020. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Gizarte faktore batzuk egoera aldatu oi dabenean, giro barri honetara moldatu beharra dago, mundua baizen aldakor da gizonaren ekintza ere ta.

1021. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Behar bada, horrexetan dago Amuritzaren azertua: epe bat amaitutakoan, barri bati bideak zabaltzean.

1022. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 3. Izkuntza moltso barri bat sortzen da.

1023. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 Nire iritziz euskerak bearrezkoak ditu azterketa metodo barri eta zorrotz orreik.

1024. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Izar argi barri dirdiratsu bat ikusi dogu Eleizaren ortzian.

1025. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 Beraz, aintziñatasunari jarraittuz, pertsonai ohorezkuenak Kristo edo Ama Birjiñia dittugu, titulodun barrixenak San Migel eta Banderaduna izanik.

1026. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0031 Zela lehenguak oso zahartuta euzen eta barrixak egiñ bihar ziran... gure abare honi gauzak egiñ baiño Iehen buztiñakiñ modelua egittia gustaitten xakon, eta handitxek etaratako eguak dira honeik....

1027. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 Mogel dogu lehenengoa (ondoren etorriko dira Juan Jose eta Bizenta), baina berari buruz ez daukagu barri zehatz askorik.

1028. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Zergaitik? Lauaxetak, bere sasoirarteko literatura idatziaren erak alde batera itxita, Europan zehar ebilzan aize barrietara jo eban, batez ere sinbolismo eta parnasianismora.

1029. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Saltzalleak orduan, aren bertso-zaletasunaz arri ta zur, dubarik emon ei eutson beste paper barri bat.

1030. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Gasarik urrean ez badago, izara naiz beste oial garbitu ta plantxatu-barria erabil daiteke.

1031. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Liburu orretan, Rafael Ossa Etxaburu bere egille ondarrutarrak kontaten dau, berari Ramon de la Sota eta Aburto'k Biarritz'eko Etchepherdian, 1968'ko Abenduaren 10'ean au agertu eutsala: Sota, ontziak egin-ala, eurentzako izen barrien billa ebillan.

1032. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 L'K- Angosto'ko jakingarri batzuk bear dodaz eta esan dot ba, neure artean: Nor obarik Aita Jeremias nire adiskide ona baiño olango barriak emoteko?.

1033. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Gatzaren auzia 1631-koa, ta 1633-ko otsaillaren 15-koa bestea, Korrejidore barria aukeratzekoan.

1034. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Or dator gure gaztedi berria buruak zut, eta ikurriñak goi.

1035. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0153 Gordailu hori aurkitu egin behar da, bizitza bizitzeko era barri hori aurkitu!.

1036. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Gauza guztiak barri egiten ditut; hau da, Jaungoikoa beti da leiala; ez deusku huts egingo; agintzen dauana, bete egiten dau.

1037. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Jainkoaren Berbeari buruzko alkarrizketa labur horrek itaun barriak sortuko ditu; katekisteak batzen jakin behar ditu edo, sortu ez badira, sortzen, taldean hausnartzeko:
- Hemen, lurrean, ez gara inoiz ere guztiz zoriontsu izango?.

1038. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Eta abadeak beste munduko bere ibilleraren barri guztiak emon ondoren, hasarre gorritan, jarraitu eban: - Berastegiarrok! gaiztoak zaree, eta Jainkoaren pasentzia agortu dozue.

1039. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Txomin`ek arrotasuna nun egon leiken adieraztean au diño: Oial barri ederrekaz euren gorputza apaindurik daroenen biotzean legez bizi da arrotasuna txapel zar koipez da ezkata edo eskamaz betetakoaren azpian....

1040. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Iraultzen egitekoa, bere indarra galdu duten aspaldiko itxaropenen ordez, itxaropen berriak sortzea da.

1041. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0057 Orregaitik 1844n karlistak Kataluñan barriro armetara joteko asmotan ziralako barriaz kezkaturik, bakardadea itxita, Frantzia goienera doa Karlos errege-naiaren aurrera, Jaungoikoaren izenean ari esateko: Kendu egizuz, arren, asmo zorook zeure burutik.

1042. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0057 Kataluñan barriro: salaketa barriak.

1043. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Berak bide barriak dakaz kristiñau-ikasbidea irakasteko.

1044. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Gotzaitegiko Boletin-ak eta beste egunkari batzuk be zabaltzen dabe ango irakatsien barri.

1045. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Iare jokatzen eben oneik euren Lege-Biltzar barrian.

1046. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 1943.go azkenengo astean Frantzi-n ziardun SOE-k Londres-era Gau-Txoriaz bateatu izan zan egiketa arrigarriaren leenengo barri ofiziala, bialdu eutsen.

1047. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Dotoretasun aitzindari, lotsa barik autortzen eban ezin ebala begirik itxi jantzi barri bat agertu bear izaten eban bezperan.

1048. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Bestea: Geroztikako berririk eztakit nik.

1049. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Gotzain barri eta oraintsu izentatua zan.

1050. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0039 Mendeja'n or dagoz oraindik zutik, nai eta antxiñako anda bidetzako nortasuna kotxeen eta bide barrien erreztasun eta egokitasunaren mesedean laga.

1051. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0015 2. BARRI LABURRA BERE LANAZ 6 Bere lan poetikoaren barri zehatzago eukiteko, ik. beherago sarrera honetako 7. atala (Edizio honetarako erizpideak) eta bere olerkien argitalpenen zerrenda.

1052. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Era bitako barriak aurkitu daitekez honen ganean.

1053. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Tarte horretan erregearengana joaten zan, barri batzuk komentatu, haren enkarguak jaso eta atzera ohera.

1054. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Ehizea urritu egin da eta izadiko ondasunak batzeko modu barriak asmatu behar, geratzen diran gai gitxiez kilikolo elikatu ahal izateko, eta horregaitik hazurbakoak eta itsas-atxetako bizidunak be, jaten hasi dira.

1055. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Aldakuntza barri honek gizarte eraketa barria dakar; talde indartsua ta esku handikoa eratuko da apurka apurka, eta aberastasun ezaugarri, daukezan abereen mordoa izango da.

1056. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Orain Carta Magna deritxaguna (1526 g. urteko Foru Barria) idatzi zanetik Borbondarrek 1700 g. urtean agertu arte, Bizkaian politika adin urretsua gozartuko dabe, eta Elias de Tejada kondairagileak idatzi dauanez, bere jaurkintza tresnea sortzea lortu dau, eta bere foruak lurreko erregerik ahaltsuenek begiramenez aintzat hartu dabez.

1057. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Haren brankeak ez dau foru baztertzerik izentauten, ostera, berraldaketa zuhurra bai, Herrian ekonomi ta banakaritza uberka barriak sortzeko buruzpidea, alor honetan benetako autonomia ziurtatu egiana.

1058. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Gero ta ertz zorrotzagoz agiri da egoera barri bat esan dabe zuhurkiro Larrea ta Mieza irakasleek: foru jaurgoaren politika edukiak alde bat laga, ekonomiakoen mesedegarri.

1059. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Dakarrezan barrien artean irakurri izan dogu Grimuak (gure Zuhatz Bilobeak) 19 urtekoa izan danean hamaika metro ta gehiago luze, eta astunean tonelada bi ta erdi izan dituala, eta beraz, bere toki barrira aldatuteko gindax sendo bi erabili dabezala.

1060. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 (...): zentzu honetan hizkerak, ur arrazoieran, hil eta biztu egiten dau (urtu eta gatzatu) errealidadea, alde guztietarako hartuemontasun barria emonez.

1061. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Hizkeraren eta uraren izakerea bautismala da, hau da: gauza, pertsona eta erakundeei izen eta estatuto barria emotea.

1062. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Larri aldiok gaindituata badirudi uri berbizkunde antzeko bat sortzen dala Bizkaiko herrietan eta Bilbon euren artean; bata bestearen lehian ekin ei eutsien herri saneamendu eta ur hornidura lanetan; oso aberatsa da kanposantu, iturri, garbitoki, okeldegi eta antzeko zerbitzu barrien katalogoa 1850aren aurreko eta osteko hamarkada bietan, hau da Isabel erreginearen denboran.

1063. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Don Tello Bizkai'ko Jaunak 1.355 urteko Maiatzaren 6'an Markiña'ri uri izateko nortasuna emon eutsanean, garbi zeaztuten zan ortako agirian, Markiña uri barria, Aspiltza deitzen dan lautadan jasoko zala, eta Alzobi eta Alzelai deiturako lurraldetan, bai eta Zuminaga'koan, eta Darretai deiturako solo bitan, eta Barrenda'ko beste bitan, eta Olaegi'n eta Murua'n.

1064. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Danetara amar lurralde orreitan oinarrituko zala uri edo erri barria.

1065. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Berriz'tik Ondarroa'ra bide barria egiteko asmotan ebiltzanean, au da, 1857 urtean, Ondarroa, Berriatua, Xemein, Markina, Etxebarria eta Zenarruza'ko udalak batzar bat egin eben Markina eta bere merindadeko eskribadu zan Emeterio Baskaran'en etxean.

1066. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Etxebarri'k ez eukan une aretan bide barriagaz zer ikusirik, baiña bide orreri Etxebarrirarteko luzapen bat emotea be ba egoan asmoen artean, eta origaitik sartu zan besteekin batera.

1067. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Lenengo puntuan au esaten zan: Ondarroa'k kanpoko ardau eta aguardientea saltzeko, ezingo dau saltzeko toki barririk ipini oraintxe daukazan kaletatik kanpora, orañarte txakoliñagaz dagon oiturea jarraituz.

1068. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Bigarren puntuan:
Bide barria egitean, esandako tabernetakoren bat bidetik kanpora geldituko ba litz esandako Ondarroa'tik Berriz'erako bidean eta gero Etxebarria'ri egin leikion luzapenean, bidetik kanpora geratzen diran tabernen ordez beste barri bakar bat egin leikie, bide barriaren egalean, eta lengo zarraren parean, tabernak euren artean gaur dauken bitartea zainduaz, eta taberna barria eskatzen dauan erriaren lurretan.

1069. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Irugarren puntua:
Etxebarria'k pentsatuko ba leu taberna barri bat zabaltzea bere parroki ondotik Urkaregi'ra bitartean, orrek mesede geiago emoten dautsalako, beste erriak ez dauke eragozpenik taberna ori jasoten lagateko, beti be araudi onetan izentatzen diran ordainbearrak ardauari saltzean ezarrita, bideak ordaindu al izateko.

1070. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Jabe barri onek, ostera, bere eskubideak zorrotzegi zaindu gura-ta, eztabaidarik naikoa izan eban, eta azkenik, gogaituta, osorik, berak erosi eban lez, bere koñatu Rikardo Ustara'ri saldu eutson.

1071. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Jauregiaren barruak egokitu ziran ortarako, baita atzekaldean ikasleentzako logelak eta ikas-tokiak barritik egin be.

1072. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Batzorde au, alan be, iraunpen laburrekoa izan zan, 1936-ko urrillaren 7-an guzti ori Eusko Gobernu barriak bere pentzura artu ebalako.

1073. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.a. pradera 0407 Eta bigarrenez, katedra barria lortzeko ahaleginak egiten ebiltzanean Resurreccion jaunaren eta Miguel jaunaren artean egon zan lehia, kondailari eta periodistak maneskeriz azaldu dauskuela beti.

1074. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 K.- Kritika aldetik, zer barri gure artean? Eta propaganda aldetik, zer?.

1075. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0097 Lur emate baten zeremoniak amaitu berri dituen TALDE batean erreparatzen du.

1076. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Xabier - Larrebaratza andrea, Jaungoikoak homosexualentzat ez zuen lege berririk edo ezberdinik eman, bere legeak denetzat berdinak dire, denok berdin zaindu behar ditugu.

1077. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo @- Hi, bigar etorri hadi, berri interesgarriak dauzkagu.

1078. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 (Unetxo baten ondoren). Egun batzuk igaro ziren eta nagusiaren berririk ez, guztiak zalantzan baginen ere.

1079. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Eta gure askatasunaren garantia eta zutabe bakar-bakarrak diren gizon-emakumeoi txin-txin hau eskeintzearekin batera abesti berri bat erakutsi nahi dizuegu: lehen, Gora Txirri-Txarra! esaten genuenean Gora! izaten genuen erantzuna; orain ordea irrintzi hori pixka bat aldatuz, berrindartzearren egindako bertsio berria entzuteko aukera izango duzue.

1080. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0022 MALEN - Sinistu edo ez sinistu... Nik al dakit? Aitonak ordea, ez du berehalakoan salduko aker hori! Bestaldez, entzun dut baita ere, sekulako bilerak edo batzarrak egiten zirela Zugarramurdin, aker beltz horietakoeri eskainiaz sekulako opariak. Akelarre izeneko batzar edo jaialdietara joaten ziren itxura denez inguruko sorginak, beren lanen berri azaldu eta gurketa izugarriak egiteko.

1081. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 PANTALON - Harritzen nauzu!... Pozten naiz bizirik eta osasunez ikusteaz, berri txarrak hartuak bai ginen. (Doktoreari isilka) Jakizu oraindik ez dudala sinesten.

1082. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Taldean etorririk aitzinako
jai zaharra adi jarraitzera
abiatuko ere gara
zerbait berririk ikastera.

1083. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0127 Etxeberri.
Santagaraziko herria
hain dugu maitagarria
Hori da nere gogoan
hausnarrean ari zaidan berria.

1084. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 BRUTO - Beste oihu bat egin al dute denek? Txalo horiek, esango nuke, Zesarren gain metatzen ari diren ohore berriak direla.

1085. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0030 MOUTON - Berri eder bat ematera natorkizu: Barne Ministrariak atzo deitu ninduen eta Lan Eskeintza Iragarkien esklusiba guri ematea pentsatzen ari zela adierazi zidan.

1086. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 ANTTON - Zerbaitxka bai... Akabo harentzat ez? Eta hi, gustatzen haiz leku berri huntan?

1087. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Eta berrogoi urtez lanean karraskan ari izan ondoan, gure etxaldea azkartzen eta zabaltzen ikusteko partez, gure etxaldea intzirika-intzirika hasi da gero eta gorago; hori entzutean eta ikustean zer gertatzen zitzaigun, beldurrak hartu nau baina ez dut segidan amor eman. Oroit zaitez... hortzez eta haginez lotu gara eta bermatu, egiten ahal genituen guztiak egin ditugu, baina gero eta garbiago senditzen nuen debaldetan zela eta hondatzera gindoazela. Murruak non-nahitik arrailduak eta makurtzen ari, teilatu puska bat lurrera joana eta itaizurak oheraino...Alta anitz urtez, betatxu eta betatxu ezartzetik ez naiz gelditu, baina betatxuekin ez bait da inoiz berririk egiten...

1088. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 DICK - (Bankuan dagoen telefonorantz). Honaino nago lanaz. (Keinu). Oraintxe erosi berri ditut Tenesseen 50 lursail eta erradiaktibitateak kutsatuta daude... izugarrizko deskalabroa! (Markatzen du).

1089. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Amaia etxean dago?... Jarri liteke mesedez?... Ez, ez, ez... Arratsalde on, Amaia etxean dago?... Jarri liteke mesedez?... Arratsalde on Amaia, zer berri? Imanol naiz... Imanol naiz... Imanol naiz... (Alde batera eta bestera dabil, pentsatzen. Erdian berriz)...

1090. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Imanol naiz eta ba, ea zer berri zabiltzen. Joan zen larunbatetik ez dugunez elkar ikusi. Ondo gabiltza edo?... (Segur oraingoan, zuzen doa telefonora. Zenbaki guztiak markatzen ditu baina berriz utzi. Urduri, pentsatzen. Berriz doa eta oraingoan markatu ondoren bertan gelditzen da)

1091. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0012 Eganeko argitalpena hil da betiko, era berriari sortze ematearekin.

1092. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 Praktikan, Euskadiko Udalak astirotxo ari dira hauek betebeharrok beraganatzen, batez ere joera historiko berriagatik, zerbitzuen bultzapen eta gestioari dagokienez (dirurik irabazteko helbururik gabeko elkarte pribatuen ekinbideen edo entitate publiko supralokalen nagusitasuna), joera horrek zerari lagundu diolarik: Udalak gaur egungo asistentzi sarean ez sartzeari: Hala ere, azken urteotan egitarau berri batzuk garatu izan dira eta hauek ohizko iharduketa-bideak aldatzen ari dira.

1093. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0005 OHARRA: Azaltzen diren datu eta berri guztiak, Juan Urrutia Sailburuak agertu zituen 1984eko 14ean Irailaren 14ean eskeinitako prentsaurrekoan.

1094. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Testuinguru honetan, interesgarria da Sailak gai honetan egin duen ahalegina ezagutzea, ikasturte berriari begira.

1095. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Hezkuntz Sistemaren bilakaerak zera eskatzen du, bai kualitatiboki eta bai kuantitatiboki, dauden giza baliabideak Sistemaren behar berriei egokitzea.

1096. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 2.) Curriculumen berrikuntza tematiko eta metodologikoa, eskola esparruan teknologia berriak txertatzeaz gain.

1097. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 Batxilergoa izango da, gerora ere, Unibertsitaterako bide naturala: Irakaskuntza Tekniko eta Profesionalak L.H.-IIren ordez ezarriko dira, honen espezialitate zaharkituak baztertuz eta hirugarren eta laugarren sektoreei (gaurko L.H.-IIak erantzuten ez duena) dagozkienak eta teknologia berrien karga handia daramatenak bereganatuz.

1098. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Erreforma honez gain, sistema osoaren berrikuspen prozesua eta iniziatiba berrien ezarpena behar dira.

1099. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 2. Curriculumetan teknologia berriak sartzeak ahaleginik eta interesik handiena eskatzen digu.

1100. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Industria-iraultza, hiritartze-bidea, politika-bizitzaren korapilotsua, ekonomia-iharduna arrazoizkotu beharra, horra hor aldakuntza nabarmen izan eta Kondaira-egoera berria dakarten aldaketa nabarmenak hori, bestalde, Kondaira-Lurraldeen berenezko Lege-jaurpideei egokitu behar zaiela.

1101. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Janarien sektorean, salmenta-adierazleen eboluzioa, bai aurreko bihilekoaren aldean eta baita urtebete lehenagokoaren aldean ere lehen aipatu sektoreen antzekoa izan bait da, ez da aski izan normaltzat emandako mailaren aldean atzerapen berri eta arin bati itzuri egiteko.

1102. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0017 Industria berriei nahiz handitzeari dagokion inbertsio kopurua Gipuzkoan, aipatu urtean, 3.684 milioi pezeta igo zen, hots, 41.068 Kw.-ren hazkundea eta lanpostuko 1,643 milioi pezetako inbertsioa.

1103. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0059 Amaiturik ditugu ere Teleprozesu sistema berriaren azterkuntza eta programaketa, eta orain arte Mezu Prozesu programen oinarri erabili SOFTWARE prozedura horretatik guztiz diferentea den beste batetaz baliatuko gara hemendik aurrera.

1104. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0059 - Bezeroen oinarrizko datuen formatu berria.

1105. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Gainera, pertsonalaren lana, bide tekniko eta material berri batzu aplikatuz, hobetu egin da, zeren, etengabe eguneratuz joatean, Institutua osatzen duten lagunen iharduera gaituago bilakatzen bait da.

1106. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Ondoren berehala, hitzaldi-areto berean, Batzarre Nagusiaren aparteko bilera bat egon zen Erakundearen estatutu berriak onartzeko helburuarekin batzartua.

1107. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Onartutako estatutu berrietan egon diren aldaketarik nabarmenenak, legezko xedapenetik datozenak, Gizarte-Ekintzetako Batzordea eta Balantzea Berrikusteko Batzordea desagertzea eta Kontrol-Batzordearen zereginak indartzea dira.

1108. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0015 Hala ere, Arauaren testuak berritasun garrantzitsuak agertzen ditu beste lurraldeetan indarrean daudenekin parekatuz, lege xedapen berrien ondorioz Zerga honen errejimenan sorturiko funtsezko erreformak kontutan izan bait dira, (...).

1109. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Agindua, Herrizaingo Sailaren 1988.eko otsailaren 21ekoa, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Ertzaintzaren plantilan destino batzuk deuzezten zituen eta Egitura Funtzional, berria onartzen zuen 1988.eko Urtarrilaren 18koa (otsailaren 2ko 21 zbk.-dun E.H.A.O.-ren alea) zuzentzen duena.

1110. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988ko Maiatzaren 10eko AGINDUA, Saileko hornidura Kontratazio-Mahaiaren osakera berria ezarriz.

1111. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 152/1988 DEKRETUA, Ekainaren 21ekoa, Enpresa-sortzaile Berrientzako laguntzak antolatuz.

1112. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 3. Egitarau-arteko bestetarakotzeak. II Atalburuko diruizendapenen artean beharrezko izan daitezenak, diruizendapen horientzako egitarau berri bat sortaraztea barne, eta zernolako beretako VI Atalburuko diruizendapenen artean, Sail berekoak izan daitezenaren baldintzapean.

1113. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 Beharrezkoak izan daitezenak: a) Sail beraren barruan, diruizendapen berriak egin dakizkiekeela: 1. II eta IV Atalburuen artean.

1114. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 2. Arduralaritza-birrantolapenei erantzuteko, beharrezkoak gerta daitezen diruegitamu-Sailak, Zerbitzuak, Egitarauak eta Zertarakoak sortaraziz, eta diruizendapenak egitura berriari egokitzeko birrantolatuz.

1115. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 h) E.E.E.-ko baltzekin batera dirubideratutako egitasmoak egiteko zuzendutako diruizendapenak emateko eta, horrela balitz, egitarau berriak sortu ahal izango dira, eragiketa hauen berri Eusko Legebiltzarrari emanik.

1116. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 - F sektorean aurrikusitako ordenaketa birkontsideratukoa, eraiketa berriaren multzoko ikerketa bat eginaz eta etxebizitzetarako sarrera errodatuaren irtenbidea ere birkontsideratuz.

1117. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 2. Nahiz eta 51.1 artikuluari idazkera berria eman, bidezkoak diren ondorioetarako, Barne-Zorpideen Konpentsaziozko Zergaren eta Esportazioari egindako Zergabidezko Zorgabetzearen ziozko sarrerak eta ordainketak kontutan hartu beharko dira.

1118. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0594 Ezin izango da urteko berriaren aurrerakinik eskatu, lehen eskatu izan zen aurrerakinari dagozkion obrak eginak izan ez badira.

1119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00133 2. Bila ezazu 2x-y=0 zuzenaren ekuazioa, ardatzak A(1,3) jatorri berrira eramanda A-ren inguruan 60ampdeg;-ko biraketa egiten denean.

1120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 Baldin (9.4) ekuazioa (9.2)-rekin konparatzen badugu zera ikusiko dugu: ekuazio generaletik ekuazio laburtura ardatz-translazioa eginez pasa daitekeela, jatorri berri moduan C zentrua hartuz (2.irudia).

1121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00018 Ondorio bezala gaitz berriak sortzen zaizko pertsonari eta zenbait abere eta ladare mota desagertu egin da.

1122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00037 Eta leihotik gerizondo berri gazteak ikusiko ditut eta haiekin hitz egingo dut.

1123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00037 Izpi berri hauei izpi kanal izena eman zitzaien eta honako ezaugarriak dituzte:

1124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00446 Aurretik zeuden lotura kobalenteek eta osatu diren hidrogeno-lotura berriek egitura berezi bat osatzen dute.

1125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00146 Horretarako, Kontzertu berriaren negoziaketarako burututako istudioari jarraituz, sarbideak bi sailetan bereiztuko ditugu: a) Sarbide deserdiragarriak: EHko erakundeen eskutan geldituko direnak; b) Sarbide ez deserdiragarriak; Estatutuaren arabera, Estatuaren eskutan geldituko direnak.

1126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Aurreko pasartean azaldutako kontzeptu berriak aztertuko ditugu, Alegiazko Memoria eta Spooling-a alegia.

1127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 ERA ZUZENA: era honetan bidalitako aginduak betetzen ditu ordenadoreak, baina ez du egindakoaren berri bere memorian gordetzen.

1128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 PROZEDURA-ERA: era honetan lan egiten denean, bidalitako aginduak betetzeaz gain, egindakoaren berri memorian gordeko du ordenadoreak.

1129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Baina hauetaz landa, beraien antzera joka dezaketen prozedura berriak ere defini daitezke.

1130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Hona hemen prozedura berri bat:

1131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Proz. berria - Jatorrizko aginduak

1132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Baina hau ez da prozedura berri bat definitzeko era bakarra.

1133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Proz. berria - Prozed. + Jat. agind.

1134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00137 Kapitulu honetan garrantzi handiko egitura berria sortu dugunez gero, BALDINTZA delako egitura hain zuzen, guztiz beharrezkoa ikusten dugu algoritmoari eskainitako atal honetan egitura honen izaera eta aplikazioak aztertzea.

1135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00277 Baldin oinarri honetan M puntuak () koordenatuak baditu, bila itzazu koordenatu berriak lehenengo sisteman.