XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Eta barriz eztitara yoanda, bertan oratuta itto zan.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Geruago, barriz, eragokunok irudirik begiratzeka egin biarrko dabez umiak; eta azkenik, edozein ittaun bakarri erantzun.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 7ª Nire osabearenian, barriz, senarr-emastiak eta amamea ta 6 seme-alaba dira.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 Gero, barriz, ameak beste 3 emon daustaz.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 1 eskerreko erreskadean imiñizkero, barriz, erdikuan baño amarr bidarr geyago: amarr amarreko, edo eun garau....

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0060 Iruron urtiak zenbakettuzkero barriz, 24 egitten dabe.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Zeñek sarritan eutsan amari itauntzen:
-¿Zergaitik dau Modesta jenteak maitetzen?
Juan Anton bere aita guztiz da okerra,
Prantziska ama barriz zital ta mukerra,
Senarrak egunero au badau zurretan,
¿Zelan dau alabea oso alabetan?
-Zitaltasuna baño bai, ene umea,

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Osabak barriz ez bakarrik joan ezagaik, ezpada baita eurenera baño len amaindarrabanera joatia be eleuskiyoe lobari parkatuko.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Liburu santuetan iaiotzako eguna baiño obea dala eriotzakoa irakurri-arren Vos homini illi per quem Filius hominis tradetur Mat XXVI 24 iaiotzako egunari begia argi egiten iako kristiñauen euren etxeetan be, eriotzakoari barriz arpegi illuna, goibela, sotilla, mukerra ta negartsua.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 - Bertoldin yako ixena, ta amari, barriz, Markolbe.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Zurea barriz garratza da; zu otsoa zara.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yoan zan, ba, atzera Mari-Pepa eta bidean iñoan bere kolkorako: Kalistrok zeozer geyago gure yon yateko; guriña ta gaztayak, barriz, etxautsen ainbeste be begia beteten; orregaitik zorro bete urr eta upeltxo bete ozpin ekarriko yautsanat edateko.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 5. Nai-ta-ez egin-bearrekoak: Latari edo lege-gizon batek itandu eutson beñola Jesus'i: Irakasle, zer egin bear dot betiko bizitza jadesteko? - Jesus'ek erantzun eutson: Zer dago Legean idatzita? Zelan irakurten dozu? - Latariak esan eutson: Zure Jaungoiko Jauna biotz-biotzez, gogo-gogoz, adore-adorez ta adin-adiñez maite egizu; zure lagun urkoa, barriz, zeure burua-aña.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Orduan Jesusen Ikasleak ¡alkondara ta gona zuri almidoi ta burdin beroagaz gogortu ta leunduak jasten zituen soñean! Buruan barriz oraingo Eliz-Artzain edo Obispoak eliz-jaietan erabilli oi daben antzeko txapela eruatebien, ¡paper zuriagaz egiña!, oial-estu edo zinta gorriakaz apaindurikoa Eguen Donean, da oialtxu baltzagaz Bariakuan....

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Ondasun onein ordez, barriz, eskerrak zor dautsoguz.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Maalen guriak barriz, ez aiztia dodalako baiña biyotza iñok ez lakoxia dauko; ta sakela edo ziskua edo diru-zorrua... ikusi nai neuke zeiñ arpegi ederdun berbaldunek dauken ugariyagua.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Onek barriz niri, atzo baiño lenagoko egunian, arto-zatiya kolkotik ostu neuri ta yan gero.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Urabillak barriz euki izan baleuz Kose-ren maltzurkeriak, Kose-lako lauri arpegi emon al izango eutsen.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Poza ta alaitasuna erakusteko, barriz, inguruko baso bi edo iruri su ezarri eutsen eta izan eben bai zegaz asebete euren bizitza baretsu ta gentzatsu garaitirako.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0009 4. Aingeruetatik batzuk Jaungoikoa'ri menbetasuna ukatu egin eutsoen; beste geyenak, barriz, Jauna'ren esanera jarri ziran.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Urrengo goxean neskato biak yagi zireanean, gizonaren alabearen aurrean esnea egoan arpegia garbitzeko ta ardao gozoa edateko; emakumearenean barriz, ura garbitzeko ta ura edateko.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta irugarren goxean ura garbituteko ta ura edateko gizonaren alabearen aurrean; emakumearen alabearen aurrean barriz, esnea garbitzeko ta ardaoa edateko; ta onan yazoten zan beti aurreko egunetan .

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta bere ikusi-eziñau indartu baño etzan egiten alabordea ederra ta maitagarria zala, bere benetako alabea barriz iguingarri ta itxusia zala ikusiaz be.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Purrgatorio'ko animak, berriz, gure lagun urrkoak dirala, esan biarrik eztago.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Bada alcartasun deunga orren anaitasuna, da guizonaren maitetasuna guizona dalaco, Jaungoicuari ta bere laguijari jaramonic eguin baric; bacocharen zeindasunai, eta gueyago araguijarenai, beguiraturic, eta entzute, aberastasun eta azaletico ziricagueyai: maitetasun au, barriz, lurrecua, jauscorra, ta araguicoya da, gueure oraingo izaqueriaren baldintasunian deungaqueri ta gach ascotara jaurtiten gauzana.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 Txarra izan ezkero barriz betiko nekeetan inpernuan egon bearko ebala....

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0041 E. Emoten yaque capitalen icena cegaitic dirian beste bicioen buru, iturri ta sustrayac leguez; ez yatorque barriz ain ondo mortalen icena, bada ascotan benialac baño ez dira.

32. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 ¡Donetsija benetan bere Amearen onez nekatzen dan semia! Ezetsi ta gaiztetsija barriz, Amea gexorik ikusiarren, jaramonik egin barik bere bide ziztriñetan aurrera jarraitzen dana edo darraña! Ez gadixan geu onetarikuak eztan be ixan.

33. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Barriz beste batec icusten dau bere pecatuacaz josi eguiñ dauela curutze baten bere aita baño aitago dan Jesucristo gure Jauna, biguntasun eta erruquitasun uts-utsa; ta gorrotatuten dau pecatua, bere aita ain maitegarrija curutzian il dauelaco; auxe da contriziñua edo maitetasunezco damua.

34. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 Esan leique ezcontzia atseguin utsezco jauja bat dala, Erligiñua barriz arantza ta atsecabez josirico bixibidia.

35. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Oneik edestiko jakingarri gustijok, barriz, urrilan 2'garrenai jaokan orritxubaren atzekaldian irakurri doguz; aurrekaldian, ostera, beste au: 1823.- Bizkai'ko Diputaziñoe españarrak Gobernubari eskatuten dautsoz: 1.a Deun-Pantzeska'ren Komentuba gertu dedin gudari-etxetzat; 2.a Gurutzekua, irakastolatzat. ¡Bizkai gaxua!.

36. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0187 Bilbao'ko Euzko-Idazkaltza-Buruba'n, Ibañez de Bilbao, 16'garrenan, barriz, pillotxuba erosten daunari euneko amarreko irabazija emongo yako.

37. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Onelan ba, gaurko gizartearen gaxoa zearo osatu al izateko, zuzenbidea ta karidadea osoro bearrak dira; zuzenbidea lenen eta beste oroen oñarri; karidadea, barriz, aren nai ta naiezko geigarri.

38. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Arista ori, barriz, 824'tik 852'ra ixan zan bakaldun.

39. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Ziltzalliak, barriz, deunak oguzi-itxai eldu dautse.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Illunabarra da, barriz, ta lekaretxera egin biarr.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Euzkereari bixi-indarr betia emoteko, barriz, naiko eztira.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Jakintza-gayak euzkeraz erabilteko, berriz, euzkel-irakastetxiak nai-ta-ezkuak doguz.

43. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 guzi-guziya goitik dabil, oso goitik, etxe-errenta berriz zer esanik ez... gurea seigarren bizitza baita...!.

44. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 NIKASIO - Gero jakingo dek (Chomin Braulio-n gelan dan bitartian jasoko ditu Nikasio-k len Karnaba-rentzat ekarri ditun gauzak eta ura berriz agertzerako joango da sukaldeko atera eta andik esango diyo).

45. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MADALEN - Gure Euskera den lasakampecirc;ntzat estutxoa; lotsagabampecirc;ntzat, berriz, begirune geitxoduna, ta oraingo berrikeri galgarrien etsayik agiriena.

46. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - ¿Eee...? ¡Zera berriz...! Ez da urre-galoiak balira ere ¿Zerr pentsatzen dezu zuk, trrapu zarr oekatik bost erreal eskatzeko? Ez, ez.

47. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - (Arrpegira botaz) Oton, eta nai baden komodan sarrtu itzan. ¡Zerr da berriz jende au...!.

48. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 MIK, - ¿Komodan? Ara berriz... Zuk ere obe zenduke komoda orrtatik edukazio pixka bat atera jende-arrtera ekarrtzeko... ¡Baña trrapu-biltzalle bati zerr edukazio eskatuko diogu...!.

49. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Emengoak berriz
begirapen guziyarekin,
alkarri agurrak
bein eta milla bider egin.
Ez den,
ez den dudikan gabe
euskalduna ango dantza likitxen zale!
.

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 (Letainia oyu eginda bijoaz itxasaldera, geroago berriz agertzeko).

51. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: (¿Zein degu au berriz? Moskortuta dago au...).

52. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE.: ¡Au dek ona berriz!.

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE.: (Konkorra, Moskorra ta Ichua sartzen ikustean) ¿Ta zuek zertara zatozte berriz?.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Berriz, berriz irakur zaidazu; aditzez aspertu eziñik naukazu.

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 Nere senar gizarajoa, izokitara berriz joan bear izaten dezunerako kontuz ibilli zindezke.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 LESM.: ¿Ni berriz izokitara? Egun ori ikusirik ez daukazu.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Buruko illea berriz, neronek eginiko ukendu batez beltzago gelditu zitzaion ikatza baño....

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Mi. - Gaizto, pikaroa! Ez nazute berriz berealakoan arrapatuko emen.

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 (laisterka leiotik bestalderaño joanaz atea giltzaz itxi beza) Jainkoak lagundu nazala! (Berriz leiora itzuli ta oiuka) Onera! Galdua naiz! Aguro, aguro! Atozte!.

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 J.-Ig. - (Barrendik berriz) Dan! dan! dan!.

61. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 J.-Ig. - (berriz atea joka) Atea zabaltzeko.

62. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Malen. - (Abestia amaitzean txaloka) Bai polita!... Berriz, berriz, nik ikasteko!.

63. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. Ai beza, ai beza... Bego, bego (Beretzat) Au dek lana... Neri nagusiak esan dit telefonora etorri ta andik esateko arren enkarguagatik erantzun didatena... Orain onek berriz zeladoreari esanta kartzelan sartu bear ninduteke... Au izango litzake polita.

64. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Sei erreal berriz? Arrayetan... orrela baguaz laister dira nere diru guztiak beorrentzat.

65. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 (berriz jarriaz) Tira, onoko zulo onetatik itzegiozu.

66. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Gu, berriz, zuek baño nekezago irten arren, laja zuek atzian, eta erriya bixtatu zenuteneako, bi puntetan gindukan.

67. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Batzuetan kristabak pittin batez aurrera egiten dute, Aprikatarrak ego aldera bultzeaz; bestietan berriz, oek aurreratzen dira, kristabak atzeratuaz....

68. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Egurrtza: Iritxi ordurako esan didate, izan dezun galera negarrgarria, ta izan al dedan laisterrena, etorri natzazu: lenbizi zure samintasunean laguntzera, ta... bigarren berriz... zuri... eskari bat egitera.

69. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ibon: ¡Eta izkuntza berriz eztitsugoa du! ¡Ikusiko ba'zenduke!.

70. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Barto. - Kaletar...? Um!, Kaletar izateko berriz jayo bearko diagu, Gorgoni.

71. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - Ara berriz!...; indianoari ongi-etorria egitera joateko.

72. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0006 Agirikoak, berriz, Euskaltzaindiak eragindako leyaketan garaitzalleei sariak eman bearr zazkienetan.

73. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Itxasoak ere, era berean, toki zakonak ba-ditu eta onela, be-bean (len jan dezuten otarrañak bezela) estalki gogorra dutenak, bai ta itxuak diran edo berez argia daramatenak bizi dira: itxas zakon errdian, beste arrai arin, aundi ta ugarienak; eta itxas azalean berriz arrai txikiak.

74. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Ona emen, or be'ko sorotik ekarri dan lurra (5) Emen diona, esan ala egiñez, adiraziko du: 1.000 aztaki edo kgr. batekoa da: burni-gorrizko ontzi batean sartu dezagu gero ontzia goritu arte berotu ta aldan bezela iraulkatu, lur guztiak, erori gabe, burui goria ikutu dezan; onela; ta ontzia luzaro iraulkatu ondoren oztutzen badegu eta berriz iraulkatuaz aizezten bada arindu zaigu noski; eta ara, lurrak, aztakiñak dionez, 900 aztaki bezterik ez ditu: ¿zergatik ote? landakutsua erre ta auztu zaigu, ta autza berriz, aizeztu degunean aldendu da.

75. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Orduan jardun gaitezen: ur kutzutu ori, pizkabana ontzi ertzetik arduraz botako degu ta gelditzen dan gaiñerakoa beroz legortu ta berriz aztatu.

76. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 B'k berriz, gai berak saldu ta era berean, eundik amabost (15%) atera nai lituke.

77. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

78. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Sortzez garbia deitzen zinduzten
Gure antziñako legeak,
Sortzez garbia deitzen zaituzte
Euskaldun zar ta gazteak.
¡Oh Ama! berriz bildu gaitzatzu
Mantu orren tolespian,
Biotzak berriz piztu ditezen
Amoriyo ta Fedian
.

79. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Gure Ama Birjiña
Gaur dago Belenen
Aurcho jayo berriya
Pozaz eracusten,
Eta artzayac berriz
Jesus adoratien
Alacosheco soñu
Pollitac cantatzen
.

80. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Iru toqui abec oso egoquiyac ziran gudetarako ta iruretan alchatu zuten salbatzallearen gurutze santuba, ta bere itzalpean asi ziran, nolatan jaquin gabe galdutaco erriyac berriz irabazten, umantasuneco gudic gogorrenaren bitartez.

81. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0256 (...) jarri naiz zeruco bidean; andic aldendu nintzan pecatuben bitartez: gorrotatzen ditut biyotz guziz nere pecatubac eta itz ematen dizut eztedala berriz pecaturic eguingo.

82. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 ¡Ama Birjiña arantza-gañean!... Euskal-erria zan arantza hura: euskaldunen arteko gorroto, ezin-ikusi ta etsaitasun amorratuak berriz arantzaren punta zorrotzak.

83. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 Gorde nazazu zere mantu-magalaren azpian, pekatuaren lokatzarte zikiñetan eta deabruaren atzapar izugarrietan berriz erori ez nadin.

84. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Damu det, Jauna, biotz biotzez
Zuri min eman izana;
Ez dizut berriz miñik emango,
Nere Jaungoiko laztana
.

85. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 ¿Ta ezta nizaz errukituko? ¡Aitak egin, Semeak erosi, Espiritu Santubak berriz doitu (1) santificar ninduten!.

86. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 Zure Biyotz kupidatsurentzat berriz esker-txarreko ez izateko bear bezelako argitasun eta laguntza indazu.

87. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 Berriz zure kaltez asiko banintzake, Zure barkapenerako esku-biderik beñere izango ez nuke.

88. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Berriz barkatuko didazulako ustean lengo obenetan astea, izenik gabeko ausardiya (1) osadía, atrevimiento izango litzake.

89. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 ¡Uso ixill-garbiya! zure kabiya Jesusen biyotzean egin dezu; ta arako ujol-ondoko usoa Noe-ren kutxan sartzen eta irteten zanez, beste ainbeste egiten dezu, zauri batetikan sartu, bestetikan berriz irtenaz.

90. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 ¡Jauna! Zu bear bezela ezagutzeko argitu nazazu: ta argitasunaren argitasunaz, zure gogokoa eztan guztiya erre, zure goretsirako dan ura berriz geitzeko, maitetasun garbi-pizkorr bat Aitorr Serafindarr orren bitartekotasunaz indazu.

91. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 ¡Anai maite! (edo arreba, aizpa maite,) Jaungoiko guziz Altsuagana bidaltzen zaitut, eta egin zindubanaren eskutan jartzen; Adanen ondorengo bezela ordaindu bear dezun zorra eriyotzaren bidez kitotu-ta lurraz egin zinduban Jaunagana berriz biyurtu zaitean.

92. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Gure erri onetan indarkatu ta galduak izan ditezela oitura txar, pekatu ta bizio guztiak, eta zure bendizioaz indartuak berriz oitura on, birtute eta santutasuna.

93. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

94. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 Ortzea argitzen da, badator eguna.
Oi, naiago berriz ailitzait yoana
.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Gipuzkoan eta Araban Aide-Nagusiak burruka eta gudaketa gogorrak zebiltzazkien, Nabarrakoak berriz Agramont eta Beaumontarr alderdietan banakaturik, eren Erri ederra ondatzeko zorian.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Gaiztoak berriz eta txarrak bazter guztiak goraberatu bear izaten ditu, eta gizaldi guztien aditzera eltzen da.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eurei berriz, ain maite duten errdel-itz batek zerr esan nai duan itandu, ta zerr erantzun ere ez dakite: ta beste errdel-itz erraz-erraz baten itxorrkuna eskatu ta agoa zabalik geratu oi dira.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Leena berriz oroituz abaraskaz erleak darakusan ertigintasuna alegia esan genezake: gure gogaien eztitzeko nor gere izkuntza degula abaraskarik oberena; erle gogatiaren eztia nor-bere abaraskan ainbe ezti eztitekela, iñorenaren txuloetan ixuri-ezkero.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 Bein batean Txomin oñetakoak egiñ-aztera joan zan, eta oskitegira (zapategira) etorri zan bezin aguro, berriz laisterrka irrten zan.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 Etzekiat, baña, ikusten danez, jan gabe iñorr gutxi iltzen dek; janta berriz, danak.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Zuk dakizuna Ama Birjiñarena izango da ta, ark dakiena berriz santu guziena.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Jatekoak gaitz egingo ote dion beldurrez, erdi-gauzik jan gabe; edan berriz, ura bakarrik; otz badago, oera; bero badago, bañura; aize apur bat badago, etxetik irten gabe....

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Joango nitzake zuri laguntzeagatik asaben obietan otoi azkena eginta jayot-seaska laga bear banuke ere, baña, berriz diyotzut ez nazula kalterako baño izango.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Azkenik zerbait osasunian moldatu ta gogortu, ta berriz bere lagunetara biltzeko garaya etorri zitzayonian, Magdalenako gaisotegiyari agur egin ziyon San Inaziyok, Paristik ekarri zuben zaldi zamari koskor ura Magdalenako gaisotegiyari uzten ziyola.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Ez zan errez, ondo izkutatuta zegon-eta Aurraren seaskan, lastaian sartuta zeukaten; aurra berriz negarrez seaskan eta Pernando'ren emaztea kantari, seaskari eragiten.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Guri berriz etxaiguk iñork begiratzen.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Emen aurrean daukagun oztetza onek berriz, guztiak zeukatek birauren bana edo isekaren bat edo begiraka izuturen bat Nazareno onentzat.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Guri berriz etxaiguk iñork begiratzen, ez zuzen, ez zearka.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Jesusek, berriz, erantzuten dio: Gaur nerekin izango zera Zorionean.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ezkioko Udal orrek berriz dauka bee-aldean, Zumarragatik Ormaiztegira dijoan bidezabalaren ondoan, auzaande bat Anduaga izenarekin aspalditik ezagutzen daana, eta auzaande ontan arkitzen da elizatxo bat Luzia deunari donkitua.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Eta goazen berriz gure jardunaren arira.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Alde batzuetan aundiak, beste batzuetan ez orren aundiak, beste batzuetan berriz txikiak.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Gobernuak berriz, onak ziranean, bakean uzten zien eliztarrai eren ondasunak antolatzen eta banatzen.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Ni berriz asi nazaizut esaten kristau benetakoak izan nai badegu Espiritu Santuaren zaleak izan bear degula.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 - Beldur naiz ba, esanta ere, premian arkituko ez ote dan berriz esateko.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 Ara, orain dijoa ezpata sartzera...¡eup!¡kale!... Berriz... tira tira...¡e... up!...¡uts! Gizajua izarditan dabil.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 Ia berriz... oraingoan...¡rau! Ederki motell,¡lenengoan!.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Manila'ko ikastetxe nagusian irakasi zun Jakintza (Pilosopia), guzien txaloak beretzat, nai ez izan arren, irabaziaz, eta izlaritzan berriz, Manila'n ziran izlarietan bikaiñ eta garrtsuena zan.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogo-jardunetan egiten dan jardunik onenetakoa, berriz, gogartea da.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mendira, egunotan, igo baldin ba-zera, ikusiko al zenitun, negu-muñean, aritza adar utsetan; otea loretan; untza, berriz, igali dariola... Ederrago al-leritzaizuke, lurreko landare guziei, ostotzerako, loretzerako, umotzerako, egun yakiñak, egun bakarrak indarrez ezartzea; esate baterako: Santa Kutze'tan lorea, igalia San Yuan bezperan; ta oietatik aurrera edo atzera egiteko ausarta litzakena, errotik atera ta kito?.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0031 Kontzienzia aztertu, ta ogen larririk arkitzen badegu, bereala aitortu beardan gertueraz; arkitzen ezpadegu berriz, lenagokoak biotz guziz gorrotatu.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 ¡Aien lotsa ori gertatuko balitzaie! Orrez gañera lengo adiskideak, beste alabak, asarretuko litzaizkie ta Miren-en alaba berriz izateko, orrenbeste igandez penitentzi-kandela eskuetan egon bear izaten dute.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Sareak, berriz, lepo-sarrera onetan egon oi dira, zugatz orien eta onuntzkoen arteko aizebidean.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Abereentzat berriz aritz, pago, gaztain, arte, ta oien antzeko beste batzuek ematen dituzten aleak, ezkurr ederr, abereentzat jan egokia.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Esan da egin: amona soñeko berriz jantzi, ta besteak ere bai ttxukun, da alkarrekin geldi-geldi beko baserri aldera jettxi ziran.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Bestetan, mastiak saldu bezin laxter, ttxandaka ta zatitan alderatzen-ziran; egun artan berriz, gertaera oroimengarri bat ikusi beart-zutela geyenak aditu zuten, eta au ze izango ote zan jakin nayean, zeuden.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Don Carlosek euskaldunetaz baliatu nai zun Errege-alkian eseritzeko; euskaldunak berriz, artaz, Fueroetarako, ta biek musu uts gelditu ziran.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, ta guria berriz besten gauzai geldi geldi uztea.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Oni etzion bere gaxo barririk Garatek esan; besteak berriz, ezta nabaitu ere, ta an gelditu zan ate ondoan, Garate bazkaritara joan zalakoan.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Nik irriparre batez erantzun nien; baiña ura irriparre gogoangarria! Andik bi illabetera arte ez nituen berriz ikusiko nexka gaixo aiek; eta bi illabete aietan, gizonik azkar eta sendoena ere onda dezaketen neke gaitzak eraman bear nituen.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Gorriek berriz; aurreko gauean egin zuten betekadaz gaiñera, jateko ugari zeramatzaten: ezti, aragi, ogi, azukare, patata egosi ta abar gizon zuur, erneak izaki aiek.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 (...) baldin onek arrpegi ona jarrtzen bazion, eta, oi zuanez, kutunki itz-egiten bazion, Jaungoikoaren errukitasuna iritxiko zuala uste zuan, bestela gerrtatzen bazitzaion berriz etzagoala gauz onik, Jaungoikoak bere eskutik lagata zeukala.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Onek berriz, ezer ezpalitz bezela, patxadan-patxadan, Gurutze santuaren egin-da, otsoari onela itzegin zion: Ator, nere senide otsoa, ator.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 34 Izan ere, Nik igarrle, ikastun ta yakitunak bidaltzen dizkizuet; zuek, berriz, ayetako batzu il ta gurutzatuko dituzute, ta zuen sinagogetan batzu ebaindu ta iriz iri esetsiko dituzute, 35 gañera datorrkizuen lurr gañean ixuritako odol zindo guzia, Abel zindoaren odoletik asi ta yauretxetik opamairako artean il zenuten Baraki'ren seme zan Zakari'ren odoleraño.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 13 Zergariak, berriz, urrutian zegola, begiak ortziruntz ez zitun yaso ere nai, ta bularr-yoka zion: Ene Yainkoa, ogenlari onetzaz erruki izan.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 14 Ba-dasaizuet: au etxera itzuli zan zindotuta; bestea ez; goratzen dana apaldua izango da-ta; apaltzen dana, berriz, goratua izango da.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 3 Yesu'k, berriz, dan dana Aitak eskuetara eman ziola, ta Yainkoagandik Bera irten ta Yainkoagana yoateko zala yakiñik, 4 aparitik yaiki, bere txabuxa erantzi, ta miesa bat arrturik, gerrian yantzi zun.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 30 Beñola zuek Yainkoaren esaneko ez izanda, orain ayen biurrkeriagatik errukia iritsi duzuten bezela, 31 ayek ere orain, egin zaizuen erruki au dala-ta, Aren esaneko ez dira, errukia berek ere berriz iristeko.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 20 Auek idaztean, berriz, Yainkoaren aurrean yarrita, gezurrik ez diot.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 22 Yudai'n, berriz, Kisto'ren elizei ez nintzayen ikustez ezaguna.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 Amalau urte buruan, berriz igo nintzan Yerusalen'a Barnaba'rekin, Tit ere gurekin arrtuta.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 3 Ayek, berriz, ez zioten nere lagun Tit'i, elendarra zala ere, erdainbearrik egotzi.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 15 Garbientzat, dana garbi; zikin ta siñesgabeentzat, berriz, ezer ez da garbi; kutsututa dago, ordea, ayen gogo ta biotza. 15 Beg. Baru-egunak ez dira Elizean, yanari batzu berez zikiñak diralakoan aginduak; ayetatik beste garbai-nekeetatik bezela, yaso ditzakegun obari ederrengatik baño.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 Suk, berriz, ikasbide onari dagokiona irakatsazu.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 Txakurrak oka, ta ara millizka; ta: Txerri ikuzia, lokatzetara berriz.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 7 Orain, berriz, ortzi-lurrak itz berberak zaituta daude gaiztoen epai ta itseseguneko sutan erretzeko.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 Entzun ta ikusitakoan, berriz, zerakusazkidan aingeruaren oñetara auzpeztu nintzan, bera yauresteko.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Jauna! Jauna! Zu zera nere Salbatzalle ta zoriona! Guztiz ona zeralako, nere pekatuaz damu naiz, Jauna, eta Zu berriz ez ofenditzeko asmoa artzen det.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Gaitz nazcagarri onetara etziña dagoanac berriz, nun nai azaltzen du bere galguiroa, ala echean, nola auzoan; ala plazan, nola carrican; ala basoan, nola celayetan; ala lurrac layatzean, nola artoa ereitean, edo sartzean.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0570 Eskeiñi zaiozu, nere Jesus, zure Aita zerukoari, nere pekatuen ordaiñsaritzat, Jesemani'ko baratzan egiñ zenduan otoitza, ta indazu beñere berriz pekaturik ez egiteko grazia.

152. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Ilunpean genbiltzan,
orra orain argi;
animaz ilda geunden,
orra berriz bizi.

153. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Maria bide dala
da Jesus etorri;
aren bitartez gugan
berriz jaio bedi.

154. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Ibillaldi andi orrekin len pixkat euskera eta Euskalerria ikasteko gogoa balin bazuan, izugarri anditu zitzaion gogo ori eta lagun bat arturik (Bockelmann) etorri zan berriz onera Orrilla, guzia emen emanik.

155. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Ontarako lenbizikuak idatzi zitun Erakuzaldiak, bigarrenak berriz Otoigayak .

156. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Franzesak emendik berriz irten da gero 1798-garren urteko ilbeltzaren 2-an iriki zan ostea Bergaran kolejiyua au, joanik beren clase, katedra edo eskoleta dan esaste bakarrik.

157. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Eta an S. Iñazio'ren seme batzuek ikusi eta ezagutu zitunean, berriz eskatu zituan Euskal-errirako Jesuitaren batzuek: bertako izkera (euskera) dakitenak izan bitez zion A. Iñiazio'ri bada bestela ez dago an Euskalerrian ezer erakusterik.

158. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Sorkunde egunian, berriz, bai Jaunartze eta bai gañetiko ibildeun eta elizkizunetara, ez dago zer esanik, etorri zirala izugarrisko jende talde aundiak, erakutziaz, orrela, an barru-barruan ¡oraindik ere! daramaten maitetasun bero eta zintzoa Ama aundi eta Sortzetik Garbia Danari.

159. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 Iñaki Aba deundatu (kanonizatu) zanean berriz, Tolosa'n, batzarr nagusian beste asmoen arrtean auek arrtu zituzten: 1) Gipuzkoa`ko erri bakoitzak bere Eleizan santu berriari aldare bat eskeiñi zezaiola; 2) udal bakoitzak udal-etxean santuaren irudia ipiñi zezala; 3) Iñaki izan zedilla Gipuzkoa`ren zaindari lenena; 4) Jesu Lagundiko Aita Nagusiari eskatu zezayola santuaren zakiñ (errlliki) bat, eta Loyola'ko etxea eleiz biurrtu zezala; 5) Diran eta izango diran Jesu-Lagundiko bazkideak Gipuzkoa'k semetzat arrtu zitzala.

160. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 - Txinoak arpegiz parregariak dirala diote, baña izketan geiago izan bear dutela uste-det nik; misiolariai berriak ba'dira, zeinbat urte dituzten galdetu bearr izaten die, ta ze urtetakoa esan bearrean, ze aberetakoa zaitugu galdetzen die; ba Txinan urte guziak abereen ixenak daramazkite, ta argatik esaten dute ni txarriana, ni barriz astoarena ta orrela abarr ta abarr....

161. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Etxeko-andria apeza bearr bearrekoa zala ta, bidali zun bere billa neskamea Juanikok berriz iriki zitun begiak, eta erdi negarrez begiratu etxeko-andreari ta ezan zion: - Zuk dezu nere naiezan erru guzia, etxeko-andria!.

162. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Artsaldian berriz, irurak aldian ostera eleizara, ta besperak amaituta, itzalditxo bat, Jauna agerrtu ta Jaun onetsia edo bendizioa.

163. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Jaurrieta, idatzi ezkero, Jaurka berriz aboz.

164. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Beste batzuben iritziyan berriz Mendikota-ko eskulan oyek mairubak España-n egon ziradenekoak dirade, lasterkako joan etorriyak egiten zituztela Euskalerrira ere.

165. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Zenbaiti berriz entzun izan diyet orañ eun eta berrogei urte bezela, edo geiago, Españako erregeren esanagatik (Karlos irugarrena ote zan bada), edota onek sari aundiya eskañi zubelako, abiatu ziradela mendi zulo orretan sartzen bost gizon alkar loturik eta ichargi irazeki bana eskubetan zituztela, galdu etzitezen alabaña, bata-bestearen berri jakin zezaten eta alkarri lagundu ere bai beartzen baziraden.

166. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Geigarri onetan berriz eun ta ogeita amalau adizki ageri dira; eta !¡arritu gaitezen, gizonak!! 134 auen artean lau soil-soilik, lau dira Mendibururenak: egidazu, egiguzu, egiozu ta egizkitzu.

167. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Argi-bearra gutxitan izan da; garbi-bearra berriz, sarri baño sarriago: batean itzetan, bestean itzen elkarrtze, yoskera eta izloturetan, beiñ edo beiñ (oso bakan edo gutxitan) baita oldozkai beretan ere.

168. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Au izan-ezik, oldozkoyetan beretan oso aldatze gutxi egin ditut; itzetan berriz asko, baña beti-beti Kardaberaz aundiari zorr zayon begirunea, arduratsuki zaindurik.

169. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Gipuzkeraz berriz bereala (urtea izendatu-gabe) bereala ipiñi zula Kardaberaz-tarr Abak, dasaigu Uriartek.

170. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 21.- Ara emen ikusbide batzuek: Lenengo ikusbidea: 2garren zazpikoan, zazpigarren lerroan, dakusgu: Besteric egun illuna: gipuzkeraz bestetik esaten da; bizkayeraz berriz besteric esaten zan len; eta oraindik ere toki baten baño geyagotan esaten dute -ric, Gipuzkoako -tic-en ordez....

171. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gure Jauna artzeak, Meza entzuteak edo beste eginkizun on edozeiñek ba-du indarra zeruraño iritxirik an atsegin eta poza berriz sortzeko; pozaldi orren ondotik Garbitokia alaittasunez betetzeko zerutik dakarren Jaunaren barkazioak eta oraindik lurreraño jetxirik gure edo bearrean dagoan edozeiñen animaren zorrak ateratzeko.

172. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 2) Grazi laguntzalliak zer dira? Animaren bizirako Jaungoikuaren laguntzak; bizidun izateko gizon-korputzak Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du; bizidun irauteko janari, asnas-gai, eguzkiyaren beroargi ta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu gizonak, bestela bizigabetuko litzake ta; onelatsu, animaren biziya dan grazi santutzallia bereganatzeko, Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du gizonak, berak eziñ irichi lezake-ta: animaren biziyan irauteko berriz borondateko berotasun, ezagumeneko argi, animaren janari eta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu; laguntz abetako bakoitza grazi laguntzallia da.

173. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 Ausartiak berriz baliteke jakitea agudo zer nolakoa dan suge-pozoiak ematen duen eriotza.

174. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Eta ¿non uste dezute daukala sugeak indarra? Idiak eta kopetan dute; zaldi, mandoak berriz anketan; leoiak, kata motzak eta atzaparretan, miruak, arranoak eta mokoan; eta sugeak? -¿Mizto zorrotzean? -@!¡Ez!! gorputz guzian; eta orregatik sugeak gorputza goma antzekoa dauka ta-bere urdail sabelean piztien bat sartu nai duenean gorputzakin inguratu ta estutu egiten dio; ta piztia arnasa ezin arturik dagola il egiten du.

175. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Badira batzuek ezpata arraiak oso paketsuak dirala esaten dutenak eta gaiztoak ager-erazi ezkero bakarrik dirala; dana dala, ez det uste askok esaten duten bezela ain atun etsai amorrotua danik; bada atunak urpean dabiltza beti; ta ezpata-arraiak berriz ur gañean.

176. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Eguraldi epela zegoen; itxasoa berriz bare-bare.

177. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Basurde billa gabiltzanean eperrak gozoak eta azaltzen zaizkigu; ta eper, istingor eta ollagor billa ari geranean berriz orra nola atera zaigun basurde ori.

178. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Ollagorra dirudi egaka dijoan egazti arek; andik atera da; ta ¡gñe! guk berriz ikusi izan ez?.

179. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 ¡Ura gizon gaiztoa! Gizonai ta gorroto aundia zien, ¿zaldiai berriz?.

180. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 - Eta gaubelak] edo estrabillak? ¿Urrezkoak edo? -¡Ez! bolizkoak (marfilezkoak) baizik; lepokoak berriz bitxizkoak (perlazkoak) ziran; azkenean beste tresnak purpurazkoak.

181. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Adan eta Ebagandik sorrtutako guziak jatorrizko pekatupean sorrtu egingo dira; Zu berriz ez; ez paidago orrelako pekaturik zuretzako.

182. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Pekatuganatu ginduena Ama Eba zan; Jaunaganatu gaituena berriz Andre Maria.

183. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Eba izan zitzaigun inpernu bidea, Andre Maria berriz zeru-bidea.

184. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Bi nagusiak! Begira ta ikasi zein diran: alde batetik Jaungoikoa: ta bestetik berriz mundua; ez ordea nolanaiko mundua, baizik atsegin-lasaitasunez txuritutakoa ta ontz -urrez aberastutako mundua.

185. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Jaungoiko gure Jauna utzirik, mundu-aldera joko al degu? Jaunaren ederrtasunari jaramonik egin gabe, ontz-urreak daukaten burrni-dirrdira aukeratuko ote degu? Oarrtu gero Jaungoikoa betikoa dala; ontz-urreak berriz igeskorrak.

186. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gizonak gaur diotena biarr ukatu egiten dute; aldakorrak bai dira; Jaunak diona berriz bete egiten da; Jaunaren esana Bera bezin iraunkorra da ta.

187. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Testimonia tua dilexi nimis, esaten zuen berriz Dabid erregek: Ori bera esan bearr degu kristauak ere.

188. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Lurrezko azi-aleak lurrezko irabaziak dakarzkigute; Jaunaren itzak berriz zerukoak.

189. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Lurreko ale-aziak ustelkorrak dira; beraz ezin eman gauza iraunkorrik; Jaunaren itzak ordea ustelkorrik ezin eman; iraunkorrak berriz bai.

190. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 ¿Eta zer esan berriz santuetan uste dutenaz? Deun edo santuak Jaunaren adiskide lagun aundiak diranik ez ukatu, n. a. m..

191. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Eta ikustean berriz Jesukristo gure Erredentore maiteak, Jaungoiko ta gizon egiazkoak, erampetu zituan atsekabe ta mezprezak, bere biotzeko amorioa, biguntasuna ta pekatarianako errukitasuna, saiatu biar gera bera irudikatzen edo imitatzen ta bera bezela mansoak ta humillak biotzetik izatera: Discite á me quia mitis sum et humilis corde Math c XI v 29.

192. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Hoik berritz, non-nahi agertzeko on tuk-eta.

193. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Ez naik ez ni estekan
nior atchikitzen;
Nausirik ez jaberik
Ez diat ni baizen;
Ire bizi moduak
ez naik tirriatzen:
Adios oianerat
berriz nauk itzultzen
.

194. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Eta badoazi berriz, Lakharrara buruz.

195. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Zer eskerrak bihurtu ziozkan Micheriak berritz etcholan sartu zitzaionean.

196. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Papillotak berriz? Demuntren den, gure amachoek iruteari zemoten arta guzia egungo alabitchiek badaukate papilloten egiteko? Zer lana duten goiz guziez kopeta bazterrak eta matel hezur gainak moda-eran ezin apainduz!.

197. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Piaia bat gostukoa egina dugunean, lakhet zauku guzier hartako chehetasunez orhoitzea, eta gero izkiributan ezartzen baditugu bideko gora-behera guziak, berriz gozatzen dugu piaia hura eta batzuetan piaia-denboran baino gehiago.

198. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Nola baitugu itzuli bat egina, ez bakharrik gostukoa, bainan maithagarria, biziki usu gogoan duguna, berriz eginen dugu hemen, Gure Herria agerkari eder hunen irakurtzalekin batean, chehe-chehea emanez joan-jin hartako berri.

199. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Erreka gaitza, diogu berriz orok batean, gain-behera begiz ikher baitezakegu bigarren aldikotz, kasik Arnegiraino.

200. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 - Jesusek berriz: Ene hitzak izan dezala podore!.

201. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Jesusek berriz: Ene hitzak izan dezala podore!.

202. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Eta berriz lothu ziren pilotari, errabia gorrian.

203. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Nehor gehiago zeruan sartzekotz, orai bi mila urthe bezala, Jainko-Semea igorrazu berriz munduaren salbatzera.

204. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 - Jainko-Semea berriz igor mundura? O hoi, gauza handia, bai zinez handia aiphatzen dautazu, eta gogoeta handienak galdegiten dituen gauza bat.

205. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Orduan Jaincoac chedea hartu zuen, gizon gucien suntsitceco uhalde batean, begiratuz bakharric Noe, bere familiarekin, berriz lurra jendez bethetceco.

206. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Lurra bethe cen berriz gizonez eta animalez.

207. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Bigarren egonaldi bat egin du geroztik hemen gaindi Aita Fontainek, bainan berritz eriturik Frantziarat sartu behar izan zuen.

208. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Bainan berritz errepikatzeko, bana bertze Banharrak maiteago ditu misionest frantsesak.

209. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Debruak ereman zuen berriz mendi gora baten kaskorat.

210. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 Hainbestereki, Jesusek oihu handibat berriz egiten zialarik, azken hatsa eman zian.

211. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 Ez niz ichilduko, ez othoitzetik baratuko, zure grazia berriz itzuli arte ni ganat eta zu nere bihotzari mintzatu arte.

212. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Partida hori berriz jokhatu zuten Donapaleun, Hazpandarrak haizu beren herritik beste baten hartzerat; hartu zuten Jean Amespil Munichtako semea, plekari hauta.

213. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Bainan, zorihonez, urrengo udean ethorri zen berriz Donibane'ra.

214. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Oren bat edo biga, loriatua, hari beha eta beha han zaude, begiak bertzalderat itzulirik ere, berritz harat, ekharriak!....

215. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Eta orduan berritz beha zazu eskuin eta beha zazu ezker, ez duzu bethi eta bethi ur eremuak baizik ikusten.

216. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Oren pare baten buruko, edo menturaz lasterrago, deus etzen berritz ageri zerua eta itsasoa baizik, salbu ur-eremu zabalean han-hemenka gizaurdi (marsouin) andana batzu, jauzi eta jauzi untziari buruz heldu, norbaitek zerbeit besainka igorriko ziotelako inguzinan.

217. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Goizeko sei orenetan, bere hirur marruma handiak berritz eginik, gure untzia sartu zen Habanako portu ederrean.

218. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Orain berriz guretzat legeak erbestean egiten dituzte, ta esan liteke gure adimena galtzen goazela, euskualdunak gerala ere ia astu zaigu.

219. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Bear degu bada euskera sendotu ta zabaldu; galdu dan tokietara eraman berriz, ta mintzatzen dan tokietan maitetasunez inguraturik gorde, zain dezatela.

220. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 269.- Urdia hil eta kurrinka bizi, [BNG], (Erosi balinbazen gero pagatzekotan; edo (metaphorice), gauza pagatu baten saria, berritz galdetzen bada).

221. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bigarrena da berritz olio pochi baten sar araztea beharritik.

222. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Berriz Musde Jauretchek Tarbesen izan zuen lephua moztua eta nola horren osabak gorde nahi izan baitzuen, hura ere hil arazi zuten Paben.

223. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Lehen aldi batez barkhatu zioten, bainan Monestier Pariseko otsoak ez zuen uztekoa eta arrazoin gehiagorik gabe Baionarat berriz igorri zuen eta han Pinet-ek tiroz hil arazi.

224. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Ondoko urtean ihardetsi zioen Schuchhardt-ek Vinson ûber iberisch und baskisch 1908, urhatsez urhats zarraikolarik, eta berriz argitan zemalarik bi mintzaien ahidetasuna.

225. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Alta Euzkerea- koek aitasoegi daukatelarik Euskalzaindia, guk ausartegi daukagu; bertze batzuek berriz gu gauzkate garbiegi.

226. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Nafartar onak atzarri ziren: bainan ez ote berriz lokartu?.

227. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Ama berritz, bacher lanetan ari da, artean hasperen batzu entzun-araziz, doike itsasoan den gizonaren orhoitzeak eginarazten diozkanak.

228. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 Gero fareak xo ta Viva Errege, Viva Errege; fareak berriz ilarrosi ta Viva Erregina, Viva Erregina oiu egiten da.

229. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Bainan baitzakien nun zuen beleak bere gorde-lekhua ebatsi arau, guziak berritz etcherat biltzen ziozkan.

230. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Amaren belaunetan ikasi zuten hura, berriz ikasi ukan balute eskolan, barnaxago danik betierekotz gogortu zitzeieken, segur buru muinetan.

231. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Ez da deus buru muinetan barna sartzen ez kokatzen han, irakurgeia beiratuz baizik, ondoko egunetan bizpalau alditaraino berriz irakurtzeko xedearekin, osoki jakitu artio.

232. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Iruña'n berriz, S. Zernin deitzen dioten elizan, solas-aldiak euskeraz egiten zituen, Garizuma'ko iganderik geyenetan, euskaldun utsak ziren morroi ta neskameendako.

233. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Nahi badugu haurra errechki hazi, gastu gehichagorekin, bainan berriz hasterik gabe, eros ditzagun haurrak egunean beharko dituen ttuttueriak; beraz, haur behi esnez choilki hazia denarentzat, lehenik zazpi, gero 6 eta gero bortz.

234. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Utzazu lehenik geldirik jan gabe zombait orenez; gero emozue noizetik noizerat ur hotz chorta bat kullirka; ontsa erran dut, ba, ur hotza ezen ur beroa emaiten badakozue, goiti eginen du berriz.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Igandero batzen ziran baserritar erderaren izpirik ez zekitenak euren arrautza, sagar, udare, ta abar saltzera emen berriz erostera batzen ziranak beti erdera zurrumurrue egitea gutxi iruditzen zaienak, bata neskame egon dala, besteak Madrid'en izan dirala, enparantzan galde egiñaz ?a como la docena?, (...).

236. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Bestea, berriz lengo elurte ontan bota nion bide basterrean ikusi nuan zozo bati, eta esku-makilla au ere, Lourdes'tik ekarria bera, erditik ausi ta pirrintzaturik geratu zan.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Txonitza berriz oso ederki Aranguren'tar Martin txaunburubak.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bere artean iñoala berriz: Ezin aterpetu ardandegi baten gaurko gabaz, ez jan-edateagaitik, gabaz iñori enbarazurik ez emotearren baño.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ¡GORA GU GUTARRAK!
Seme zintzoak
Altxatu dira
Orru-irrintzi
Egiñik...
jauntxuak berriz
Murmurka dabiltz
Arpegi illuna
Jarririk.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Gero berriz itz egin zigun Zaldua'tar Bernarta abertzale gaste pizkorrak; esan zigun Euzkadi zer izan zan ta nola dan, abertzaletasuna zer dan; ori samurtasuna itz egiteko, asko ta ondo.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gaur barriz, zerbait lortu daitekenian; agintariak eurak ona begira dagozenian, Cateluiña, Galizia, España guztia bizikera barriaren billa asi danian, emen txitik be ez.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Erriak, barriz, abagun larri atan, ¿burua zelan maldatu? Jainkoari babezpean, anaidi sendo zintzo bat eratuta.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Umien artetik yoan ezkero, barriz, ogeta bost urte buru, geure ele zaarraren lorratzik be ez.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Dagiela ori barriz, estu alkarturik agiri diran gurasoak; laster aldatuko dira gauzak. Beti? Eztakit. Sarri, bai.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ¿Noiz izango ote degu berriz? GOITARRA.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gixonto orreik gura dabena eurak, egin nai dabe, bestiak barriz buru gauxa erail dabe, demokrazi ixenian ixilik ezpadagoz arri bategaz jo.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Bananduko ordukoxe galdutak dira barriz errijak, bat egiten diran orduban ostera, iñork eztauz oinpetuko.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Josu'ren esakunez be ondartzean iragitako etxia edozein axek darijola jarri ta iraul dagike, atxarri ganian iragitakua barriz, axe erauntsijenak, uin apartsubenak jota be zutik geldituko da, zirkiñik barik ixango da.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 España orrek berriz txuntxur gorako bat egin dau.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Egiten dogun ona, barriz emen geratuten da.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Batzuk jausiko gara, beste batzuk barriz neketuta geratuko dira.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Eguberdijan, barriz, Erespatzak bere zeregiña amattu ondoren, ezpatadantzari-gorularijen dantza ta jolas-erakusketak ixango dira.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Españako bakaldunaren aldez, barriz, Nabarra'ko sasi bakalduna zan bera, arretxe buru ta zaintzale Iñaki, edo oeto, Eneko, jayotzez, ba, Eneko leban ixena-ta.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Etzan, baña, etxe atan edestixun-idaztirik agiri; ta bai, barriz, Josu-Kisto'ren eta deunen bixizparrak.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ostantzian, barriz, edozetzaz iñor illarraintzekotan, neu be illarraindu natteke.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Illarrainduko ba'nintxake, be, eleuket erokeririk jaukiko, egija lesakedalako; eztot nai, barriz, nigan ikusi edo nitzaz entzun daun baño ariagotzat iñok etsi enaiken.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Alegija esandakuan, barriz, onan oyu-egin leban: Entzuteko belarridunak entzun bentzuke.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Lurr apatzetakuak, barriz, bijotz zintzo ta zuzenaz entzuten dabe itza; bata, jabon eta galburubak ekarri, be, egonarri.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Lurrak landu ta azijak lurreratu barik arnaririk etxeratuko daun lugiñik ezdezagu barriz.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gaurr, barriz, aren aintzazko abestijak abestuteko eguna.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Abestu, barriz, gogotsu abestuten eben areik, eta bai errikoi be.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Beste ari, barriz, Ibarkolea.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lauk euzkeraz egingo geban, euzkeldunak bai-gintzan, bakarr batek errderaz baño ezekijan, barriz.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zorijona ta zoritxarra barriz, bata-bestiaren jarrai dabiltz.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eguna, barriz, bat ixan da, bijentzat bat.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bardintze au, bata-bestiaganako mattetasunetik sorrtu biarr dana da, barriz, eta ez bardinttasun-zaliak eta abarr gura daben lez, gorroto-bidetik.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Neska lotsagabea baño izaki zaztar, iguingarriagorik berriz ez da.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¿Baña erriko juzgauan irabazitako auzia, audientzian galdu ta supremoan berriz irabaztea gertatu ez da ba? Ta au tarteko guziak zintzoak diralarik.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gu mutu geundela ikusi ditugu berriz, ementxe, Donostia'n bertan, lotsa gutxikin idatzitako orri nazkagarririk asko.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Bai ederki! Ez dakit berriz izango duten ainbeste txalo.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Urdanetan berriz Unanue'tar Iñaxio, bertako Otaegi'tar Joxepa'rekiñ.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Bigarren jaupada berriz Zinkunegi'tar Joxe Mari ta Uranga'tar Nikolasa'rena.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Lenengoa berriz Altuna'tar Joxe Joakiñ ta Zabaleta'tar Maria'rena.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ezagutzen bazenun gerriz, an izango zaitut, irakurle, ezta ala? Lizardik lengoan zion bezela, ezpaitzan ura ezaguturik maite etzuan lagunik.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Apaiztegiko Almanda Jose berriz Zaragozara osalari gai au ere; ikasi gazteak ikasi.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 Beste batzuek berriz Tapallara, eta ¿nun da txintxiña orrenbeste erromeri egiteko?.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Jaungoiko benetakua dala Jesukristo, aitor erazten dizu zuri zure Uzkurtzak; mahometarren iritziz berriz Jesus gizon bat besterik etzan.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gure Uzkurtzaren oparia berriz Jaupa (Meza) Donea degu, Jesus'en Gorputz Odol, biurtzen dan ogi zatia.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Txitxarro ta Berdela berriz ba dirudi Joxe Migel en batela artu ta viaje de boda egitera itxasoz auntz joanak dirala.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Zuei berriz Diputaziyoan edo Gobiernuan eizerako pasia edo eskubidea kobratu ta gure soroetan ibilli.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 eskuan ta aren zai jendea
lurrera dariola aoko lerdea,
lena berriz esaten, patxadan ordea,
begiak zabal-zabal, argal ikustea
naskagarri datzit orlako urdea .

283. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Besteak berriz gure izkuntza ikasi ta txikiai erakutsi egin bear dala! ¡Ura zan noski itz egitia!.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez, ez esaten badik berriz, eguzkia bera ere ipurtargi ez.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Bederatzi ta erdietan berriz kanpaiotsa! Bai, aurreko egunean etorri oi diran erromesak Ordu Santua egiten dute Arantzazu'n amarretatik amaiketara: argatik izan zan gaueko bederatzi ta erdietako kanpai-ots penitentzi-usaiduna.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Bazkideak! ez geuren buruari bakarrik errepatu, jendiak au edo ura esaten dubela ta, edo geitxoago azaltzen bada abertzale bezela asarretu egingo dirala, edo ezin ikusiak izango dirala maketo oien aldetik; ¡ez! erakutsi bizi eta garbi zuen joku garbia, ez lotsatu, eta beltz oiei gogor egin bada oek geuren aberri maite eder au zatitu eta porrokatu nai dute-ta, guk berriz zaitu egin bear diogu.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Oyartzuarrak irabazi egin naiko dute txapelketako finala joka dezaten eta zarauztarrak berriz igarotako igandeko deskuidoa ornitu egin naiko dute eta an izango dira ixtilluak; bi parejak irabazi nai eta batek bakarrak irabazi bear.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Eta premioak berriz tirada aunditan bezela baldin badira?.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 - Oek berriz Ordizi'ra dijoaz, badaramate beren zeregiña.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Meza Nagusi ondoren, 11 1/2 berriz, Urumea pelotatokian, pelota jokaldirik atsegiñenetakoa.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baña jakin, pelota plazan bertan jarriko dian alkiak gure mezetara juaten diran poxpoliñentzat dirala, ta palkoak, berriz gure ongilleai eskeñi dizkiegula.

292. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ta eguardian berriz, bazkari berezia, gure jaia ospetu dezaten.

293. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Oietako ogasunak atzerrian eta atzerritar Diru-Etxetan gorderik badaude, berriz, Euzko-Agintaritzapean dagon lurraldean arkitzen dan jartzalleari dagokio beroiek ematea.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Ogasun paperak badira berriz, dagokien Laterrian artuemanak egin ziran egunean indar zuan truke-arauz.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta onek, berriz, Bizkai`ko Etxagilleen Lendakariari, Elkartekoa dan trebe bat izendatu dezala eskatu.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Zelaya'ren saku olafabrikako langilleak, egun gutxi onuztik astean dituan sei egunetan lau egiten zeuden, orain oztera berriz iru egunean lan egiten dute.

297. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan, utzi dezagun Queipo hori bere gezur eta naaskeriekin, eta jo dezagun berriz Bernoville-n irakurgairat.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Itxorrkuna erazua ixanda bere errderaz itz idiak ezpa-dauko itxorrkuna, Euzkerearena da bera; geyago be, bai-daukola errderaz, ta ez, nasaya beintzat, Euzkeraz, baña, gauza ikurrija geure erri- jaldekua dala, beste ixenik ezpa-daukogu, itxa Euzkerearena da; errderatikua, barriz, Euzkeraz beste itxa ba-da. (Ikusi EUZKADI, ser. 2, n. 1, p. 15-16.)

299. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Barris gauzarik onena zan ta da neure semiari euskeraz erakustia ta zuk diñozuna gero.

300. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Barris esdozu besterik egiñ errbesteko txarrak ikasi ta onak ikusteko gagos ikasi badozus be esan leike esdozusela egiñ.

301. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Falangistak (geienak anarkistak) eta rekete guziak berriz, trompatuak esaten zuten : Pour tuer les basques, euskaldunak iltzeko goazen Euzkadira : ta Euskalerrian il izan dituzte gutxienez ogeitamarren bat apaiz eta fraile.

302. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Guk pakea, pakea, pakea nai dugu : Frankotarrak, alemanak, italianoak berriz, guerra !, guerra! guerra! !

303. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Bestela sartu ta so-egin ; aberats eta konserba-duros guziak Frankoren aldez daude : probe-guzi-guziak berriz gobernuaren aldez.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zuk, umia zeorrek azi naiko dezu eta zure bular puntak azal mea dute eta etorriko zaizun aurrak berrik bere aua oso latza.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jakiña, sendagillea etxeratu da, eta laister bere billa zoazte berriz, ikusi dezute ta aurtxo gaixoa odol ustutzen ari dala bere zilleko zauritik.

306. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Or arkitzen dizkiogu Gil Robles'i akatzak, Euskaldunen oso adiskide ez ote dan diote; besteak berriz begi onez ikusten gaitula.

307. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Adios arren, adios berriz arte....

308. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez dire berriz elgarretarat bilduko, helduden urtharrilaren hamahiruan beizik.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bertze ostatu batean berriz, jaun lodi bat, ederki emana, bazkaldu da guri hurbil, mahainez auzo; biranazka, launazka baikinen, mahain ttiki batzuetan.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Iruñen berriz....

311. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta berriz hiri berean hauche, kasik ezin sinhetsizkoa.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Landarazi zituen gobernadoreak berriz anhitz arbola.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Berriz aphaintzen ari dira phentzeak, uztaila erditan iduri baitzuten erretzera zoatzila.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Anhitzek ebaki ere dituzte beldur hortan: ez dira gaizkienik hek helduko, ezen berriz lumatzen ari zeiezki phentzeak, eman nahi balute bertzala hirurgarren ebakaldi bat.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Joan den egun horietarik batez gerthatu da hauche numbeit, aiphagarri baitzaut hemen, erakusten duelakotz edanaren sariaren emaitera baino erneago direla anhitz nundik berriz edan haitzemaitera Oihu egina zen holako garan bazela arnoa hirur sosetan pinta.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Erraiten nautzuen azkeneko aldian, zer ihardetsi izan duten deputatuek, noiz eta ere beren lagun judu batek galdatu baitiote, lehenago galdua zuen kargu batean berriz sartzea.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez dauzkitzuet hemen guziak berriz emanen; bainan ez nagoke zenbeit bederen errepikatu gabe: Elizako buruzagi bezala, Eliza guziarekin batean mintzo nitzaiotenean ene diosesako fededuneri, ez dut onhartzen zuen azpiko izaitea.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Huna zer ihardetsi dion galde horri Briand ministroak: ez ditekela barkhamendurik berriz hasteko gogoa dutenentzat, eta badakiela arras ongi katholikoak chede hortako direla.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Goizeak bat menturatzen bada jorra pochi baten entseatzera, euriak arratsaldeko berriz lurrari loth-arazten ditu langile gaizoak erroz gora ezarri belhar tzar guziak.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 ZERGA BERRI (Beretik berriz)

321. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Deputatu churi horien ondotik, berriz Blum.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Eta orai, hain atsegin handirekin berriz frantses bilakatu ondoan, lehenagoko gudu berari behar garela lotu! Lotuko gare chede berekin, khar berarekin, erraiten diotegularik gure etsai agertzen diren buruzagi hoieri, ez dutela deusik ardietsiko.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Frantses berriz bilakatzean, hori ginuen gure beldur bakarra.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Nork eztu ikusten nola sartzen dan narrastari au zuku-zuku, maltzur maltzur, ixilik ta sasipez sasipe batzuetan, bestetan berriz ausarki ta burua jasorik, enderri arteko arazoetan, joan-etorrietan?.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Naiz Euskalerritik ainbeste Misiolari etorri, ala ere Misiolari bear aundia dago naiz Arjentinan naiz Txilen: bertako apaizak oso gutxi baidire, lantegia berriz oso zabala.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Il onen 8-an berriz ipiñi zen Txilen beste Kaputxino Apaiztegi berri bat jasotzeko lenbiziko oñ-arria.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Lenbiziko arri ipintzerako kristau talde aundia bildu zen: Buin, Hospital, Linderos, Aculeo, Huelcan eta beste inguruetako erriak ustu ziren; Santiago uritik berriz sugurdi berezi bat bete-betea joan zen.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Beste Buldak berriz beartsuak edo berdin dana, Bulda oiek damazkiguten (ematen dizkiguten) eskubidetaz aberastu nai duten guziak.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orain bertan milla bat ari dira, gure siñismena artzeko, dotriña ikasten; mixiolariak berriz ezin guziai, bear bezela, begiratu.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Nere izena berriz....

331. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Ukale-z esan nai nizun apostata, guziya edo geyena ukatzen dubena; auste-z berriz, guziya ez ukatu arren, sinispeneko egiren bat edo beste bazterrera uzten dubeda, orrela fedea ausiyaz.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bañan orain agintari ditugun jaunak debekatu egin die eta baton-bat espetxera eraman, bereala berriz aske utzi arren.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Oste edo jendea ugari, eliza bederatzi egunetan bete-beterik eta bi ordu lenagotik ostea joanaz toki berezia izateko, pelota tokian berriz, ia-ia ukabilka gizonak bertan sartzeko....

334. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bigarren-irugarren zenbakia berriz, Lizardi'tar Xabier (Agirre'tar Joseba Miren) idazlari trebearen Laño ta Izar kutun-kutuna.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Berriz irakurri zazu.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Zugan bakarrik dago
zorion-eztia,
Zu zera-ta Zeruko
zorun-iturria...
Zugandik urrun berriz,
itxaso nasia...
Asetu Zuk, ¡ai! gure
Zorun-egarria
.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Era orrtara garrbitu ta, ez dira orrdoitzen eta orrdoi asko daukaten tokien bat baleukate, kendu aldan ondoena, eta pintura pixka bat orrdoia zeukan tokin eman ezkero, berriz orrdoitu gabe luzaroan iraungo du.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Batian Jaizkibel ta itxas ertzetik dagon Ondarrabi erri jatorrean; urren Oiartzun gure erri kutunean, gero Leitza'n; igandean berriz Elizondo ta Astigarragan ta abar.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Abestu barriz lenguak, baña geruago ta gogo obaguagaz, eta etorri ziran albo errietakoari, beste ainbeste euren errietan be egiteko guraria bistuagas Abestu zituen Pange lingua.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Gazte zintzuak, barriz, amaren esanaz adoretuago eginda emoten dau sendaro Kristo'gatik bere bizitzia, ta egaz dua gora betiko atsedenera bere arima ederra.

341. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gizonak, barriz, bere aldetik, bere adimena Jesukristo'ren aintzarako menperatu ondoren (1), eta bere borondatea Jaunaren buztarrian loturik itxita, eta Jaungoikoaren egiari siñismenari bere burua besarkaturik, ezin esan leike zelako indarra ataraten daben siñismenaren egi sakonetatik: siñisteduna pozik dago beti miñik latzenak eta odol-ixurterik andienak eroateko ta, bear bada, siñistea ukatu baño lenago bizitzia bera emoteko.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gora Kristo Errege!, ziñoen, atzo ondiño, A. Prou'k eta Sylva Melgarejo gazteak Mexiko'n il baño lentxuago; zorionekoak gu -ziñoen barriz gazte bioen aitak alkar besarkatuta- zorionekoak gu, Martiri banen gurasoak gara-ta.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Gustiz eun etxe ta eleiza inguru, Malaga'n barriz izan diran geyenak bat edo beste izan ezik.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Bigarrenak barriz, yabetasuna laterriak (estaduek) bakarrik izan leyela diño.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 Banoha berritz komenturat, eta galdetzen dut Comesari Polizakoarekin mintzatzea, ez denaz geroz jaun hori den gutiena komentutik aldaratzen.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Norbaitegaz biok yaubetu badira, barriz, igalirik umotu ta ederrenak ekarriko dabez euren garayan.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Lau zeregin oneik zintzoro betetan dakian andrea, etxerako pozik artu leike Eurok ondo betetako eztana barriz, etxerako baño auzorako obea da.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Indarketan, r darabiI Uzkudun'ek; jolasketan, Españian beintzat buru dira ; jakinduritan, naiz ta ez izan emen oraindik Ikastetxe nagusi ortarakorik, iñork ez dio irabazten, egunetik geiago berak baño, karrera gizonak ateratzen; erlijioko kontutan berriz, munduan ez, danak bat, sinismen onean beti irauten, bera bezelakorik.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Donostiarrak berriz, Luistarrekin batera beste gazteri guziak ere alkar arturik, danak baño beruago.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Danak, Arana diotenen ostatura jo zuten afaltzera, lotara berriz bakoitza bere lagunakin donostiarr Luis'tarren baten etxera.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Mutillak berriz, eliz-kizunetan beziñ gogotik maiko lanak, ta txanboliñ soñuanak.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Umeak berriz, ikastolan.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ¡ Jakiña ! ¡ Berriak bearr ! Baserriko soñekoa aldatuaz batera berriz, lotsa galdutakoena aukeratu.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Biar da Santa Ageda;
Gaur, berriz, aren bespera.
Santa Ageda'k biali gaitu
Bere kanpanak jotzera
.

355. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0019 GANlCH - Hauk hatsantzia! Ez nihauk berriz jautsirik! Hor duka moltsa? Bernat? Arrazoin duk, hau ez diagu galdu behar... moltsa gabe deus ez gituk alde hotan!...(...).

356. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 barriz:
Gure biotza
eta bizitza
Zeuri, Jesus, eskeintzera
.

357. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 Batek: barriz:
Iturburuak
otzez ikara.
gure biotzak su-garrez.
Zugana gatoz
Jesus maitia,
Zu jatearren poz pozez
.

358. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 barriz:
Zu barik, Jauna
ezer ez gara
Eldu gugana, Maitasun
Gure biotzak
eskarrez bete,
izan guretzat Goiko-Jaun
.

359. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0014 barriz:
Biurtu zara
janari bigun,
guretzat zara dan-dana.
Egin gagizuz
Zure maitalle,
Eldu gaitezan Zugana
.

360. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Ni, barriz, zeugaz egongo-naz beti,
zeuk oratzen daustazu nire eskumako eskutik,
Zeu zaitut aurrelari zure burubideetan,
eta Zeuk naroazu zori argitsura
Ez zaitut Zeu zeruan?
eta zeugaz, zer daust lurrak?
Nire betiko atal dan Jainkoaganaka leiaz
geroago ta itzungiago dodaz biotza ta aragia
.

361. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 Maria'k, barriz, gorderik eukazan itz guztiok, bere biotz-barrenean ausnartzen ebazala.

362. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Aragia gogoaren aurka diardu-ta; gogoaren gurariak, barriz, aragiaren kontra: alkarren buruz-buru dagoz, eta, orregaitik, ez dozue nai dozuenik egiten.

363. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Len letxe dirautsuet orain be: orrela bizi diranak, ez dabe Jaungoikoaren erreiñurik jadetsiko: Gogoaren frutuak, barriz, onexeik dira: maitasuna, poza, bakea, eroapena, biotz-zabala, otzantasuna, sinismena, eratasuna, neurribidea, ta garbitasuna.

364. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 - Gizonaren errukia bere lagun-urkoarentzat da; Jaunaren errukia, barriz, gizaki guztientzat.

365. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 Errukia egin ez dagiana, erruki bagarik izango da epaitua-ta; auzitan, barriz, errukia nagusi.

366. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Zorian seme au. Arek,
barriz, begiak albora.
Beraren aita galdezka.
Semeak erantzun, ara:

367. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Baiña, ene Jaun ona! Aitu zan gau batez
Aren bizi-argia! T'estal eusten lurrez...!
Nire biotz-miñaren mergatza geroztik!
Nok a barriz altx-azo erio-lurretik?
.

368. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Berriz eskatu behar dizut atzera ethorteko nerekin.

369. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Azkenean, dardara guztiak amaitu ziranean, hartu phalotea berriz eta gelditu gabe, bostgarren zerrendea, seigarrena, eta zazpigarrena bukatu nituan, eta tortxak horma gainean eutsirik, dizdira eskas batzu bota nituan barruko irudiarengana.

370. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Joan zan basartera, ta leoi bat aurkitu eban an txala jaten; bildurraren andiz, eskuak gorantz jaso ta ots egin eban: - O Zeus altsu!, len, lapurra aurkitu ba'nengian, aume bat eskiñiko neutzula agindu neutzun; orain, barriz, leoiaren erpetatik iges ba'dagit, zezen bat lepo egingo dautzut!.

371. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Berriz bai, bainan orai kopet ilhun ilhunekin.

372. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0024 32. Sinistedun-taldearen biotza, barriz, bakarra zan, baita gogoa (arima) be; ta areitako iñok be ez iñoan ezer berea ebanik; gauza guztiak guztientzat ebezan, ostera.

373. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 12. Mutikoa, barriz, bizirik-eroan eben, eta pozez bete ziran.

374. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 13. Gu, barriz, ontzian sartu ta itsasoz Asson'era etorri gintzazan, Paulo'ren zain egoteko: berak arelaxe agindu euskun-eta, berak bidaldia oiñez egiten eban artean.

375. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 25. Nik, barriz, eriotzarako gairik ez dautsat ezer be idoro.

376. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 Mendexa'ko alkatia barriz, odol-berritu bat lez joan zan errira, etxekandreak, bere ontzakoa gorde ondoren emon eutsozan lau ontzakoegaz.

377. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 Ni barriz, osakai saltzallea izanik, botikarioa nazalarik, zer erabili daiket droga orreikin?.

378. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Mero eritxonari barriz, Fariseo bat gizondu edo iduritu bear ebala agindu eutsen.

379. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 9. Zu, barriz, ume,- Jaun Goikoaren - oyulari, bide apaintzen - joango zara - Jainkoari.

380. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Gure pelotaria berriz, anken gaiñian ostostan eguan, baña, ala ta guztiz be, geruago ta joko sutsuagua ekarren.

381. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Gizonak zerbait edan be eitxen eban-da; bestiari berriz axaxa emoteko ezertxo be biar ez.

382. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 20. Eta Aingerua zanak berriz aindu zetsan: - Nik zuzen eruango dot zure semia eta osorik itxuliko detsut.

383. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 10. Pekatuan bizi diranak, berriz, euren buruen aurkako etsaiak.

384. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Berriz, batelarixa ez zan orretarakua; baña fraille marduok nekerik ez ebenetik arraunian, ez uretatiko otzik eta ez andrakume zintzuan ezetzan lotsarik, pentsau eben indarrez biurtzia euren asmora, bildurturik batelarixa uretara jaurtiko ebela ta.

385. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Potolua, berriz, bere mamiñ astunegaittik ez da gauza, salto eiñ biarrian, jausi zan artoz betetako zorro bat bezela eta ausi eban iztar bata.

386. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Dukesiak berriz, andra zuzena ez zanetik, senarrak zetsan maitasuna ez eban naikua eta maitetsu ospatzen zetsan guztia, eta Zaldun apaiñ aren ondoren erabiltzen zittuan begixak.

387. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Aregan sinistea dagiana, ez da galdua izango; sinistu ez dagiana, barriz, galdua da, Jaungoikoaren Seme bakarraren izenagan sinisterik izan ez daualako.

388. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Epaia, barriz, auxe da: lurrera argia etorri da, ta gizakiak Argia baiño illuna maiteago izan dabe, arein egintzak okerrak ziran eta.

389. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Gaiztakeria dagien guztiak, argiari gorroto dautse-ta; ez datoz, barriz, argitara, arein egiñak gaiztetsiak ez izateko.

390. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Egiaren bidetik ibilli daitena, barriz, argitara dator, aren egintzak Jaungoikoagan egiñak izan dirala agertu daiten.

391. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Onek, Mari eritzan aizta bat eban; eta au, Jaunaren oiñetara jezarrita, Aren itzak entzuten ziarduan; Marta, barriz, ardura aundiz etxeko arazo guztietan.

392. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Arlorik onena Mari'k aukeratu dau, ta ez yako kenduko Marta'k aukerako aldia eban orduan Jesus'ek iñoana entzuteko; ta Jesus'ek, une ori alperrik ez galtzeko adierazten dautso, Mari'k barriz, arazo obea artu dau, Jesus'en irakaspenak entzuten diardu-ta.

393. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0250 Baiña Jesus'ek, arein gaiztakeria ta maltzurkeria ezaguturik, esan eutsen: Zer dala-ta zirikatzen nozue, azalutsok? Ekarri egidazue txanpon bat, ikusteko txanpona ekartzen dau, erantzuna arengan indartzeko, arrisku aundiko erantzuna: baiezkoa esan ezkero, judar erri osoa aurka jarriko litzakeo; ezezkoa esan ba'dagi, barriz, erromatar agintariak eskua ezarriko dautsoe... orrela iñoen pariseotar areik.

394. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Baiña beste lapurrak, erantzun eta asarre egin eutsan, esanaz: Zu be, orren oiñazetan egonik, ez zara bildur? Guri, egiz, oiñazeok artez yagokuz (dagokiguz), gure egiñen bidezko ordaiña artzen dogu-ta; onek, barriz, ez dau ezer oker egin.

395. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Orain dagon kanpai-torria barriz, 1870-urtian iragi zan, Manaria'ko aitz-arriaz.

396. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Agari ta abeak zocalos y columnas, Mañaria'ko kararriaz edo aitz-arriaz egiñak dira, baña beko alde guztian ura darioe noizian-noz; beste arri landua barriz, Oka, Orobio ta Iurretakua ebillen Asuntzeko kantera ugaria aurkitu arte,eleizatik iru aneurkin edo kilometrora.

397. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Nik, barriz, txarto, zatarto ta gauza itxusia deritzat orreri: batzuk, bestien lepotik bizi gura dabelako, biarrik egin barik, eta bestiak txiro-etxietan egon biar leukielako: gauza bat da goi-maitasunez ta anaitasunez txiruari laguntzia, ta beste bat alperkeria ta nasaikeria geitutia.

398. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Gaur, barriz, zurrumurru aundiak dabiltz errialde batzuetan.

399. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Jarraitu dagiguzan ba, bide orretaz eta lehen-lehengoz Asia bertan sorkalderantz jo ta Persia edo antxina ta gaurr barriz Iran deritxon lurraldietan lotu ziranakin egotalditxu bat dagigun.

400. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Libro de Armeria de Nabarrak, barriz zortzi ta urrezkoak.

401. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Zuek, barriz, maite egizuez gorroto dautsuenak, eta ez dozue areriorik izango.

402. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Bearrizanik izan bagarik, artu egiten dauanak, barriz, zegaitik eta zetarako artu eban erantzun bear izango dau.

403. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 1. Eriotzako bidea, barriz, auxe da: Lenengo ta bein, bide txarra ta biraoz beterikoa da: eriotzak, ezkon-naasteak, zalekeriak, aragikeriak, lapurretak, sasijaungoiko-gurtzak, sorginkeriak, aztikeriak, indarrezko ostuteak, guzurrezko autorrak, azaluskeriak, biotz bikoitza, iruzur, arrokeri, dongakeri, arropuzkeri, diru-gosea, berba gordiñak, ikusi-eziñak, ausarkeria, aundikeri ta ustekeria.

404. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 2. Jaunaren buztarri guztia eroan ba'daikezu, zindo-zindoa izango zara-ta; guztia ezin eroan ba'daikezu, barriz, egizu al daikezuna.

405. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 3. Ez bata ez bestea ez ba'daukazu, barriz, isuri egizu ura buru-gaiñera iru bidar, Aitaren, eta Semearen, eta Espirituaren izenean.

406. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 Bateatua izan bear dauanari, barriz, egun bat edo bi lenago barau egin dagiala agindu egiozu.

407. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 2. Bere anaiari buruz eztabaidarik izan dagian edonor, barriz, alkarregaz adiskidetu arte, ez bedi zuekaz batu, zuen oparia loitu ez daiten.

408. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Beronen agintea, barriz, Josukristoren izenekoa.

409. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Gaizkakunde-arazoa, barriz, idazle doneak aldez aurretik iragarrita, azalduta ta adierazoa, Jainkoaren egiazko itza bezela dager Itun Zarreko idaztietan.

410. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Idaztiak oro, berriz, gure irakaspidetzat idatziak dira, idatziok zuzpertuta, egonarriz itxoin dezagun.

411. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0062 Ludiko pekatuen astunaren andiz gurutzepean Jesus jausiten da barriz.

412. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Egunero jauretxean (eleiza-nagusian) zuekin izan nazanean, barriz, ez ninduzuen atzemon eta lotu.

413. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Beste gauza bat berriz, gai exkax gatz gabekoak.

414. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Jaungoikoa'k, barriz, gorputz bizitza kendu ondoren, gaiztoki surrtara jaurrti gaikez.

415. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Batek baki barriz, askotan, nortzuk ete-ziran gizon orreik! Ta Deunak baño beñago egin...!.

416. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Ortan gora-berak dituzu. Orain berriz gora aldera goazela dirudi. Lengo utsuneak betetzea ez da ordea errez izango.

417. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Erri txiki batean bizi nintzan. Otz zanean eguzkitan berotu bear izaten genuen, neguan; argia berriz petroleozkoa, egia da orain baño merkexeagoa zala, ta askotan kendelak piztuta ere bai.

418. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Gizataldearen etorkizuna gerora datorke... landare ta abereena berriz, aitzitik, kontrakoa.... Ez uste, ordea, makiña deus ex machina danik, Jainkoa ta aurrerapenaren ordez, jarriko dana gure alegiñik gabe. Guziz bestaldera da, andre.

419. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - Ta guk guziok botoa zure alde eman genduan... (Ukalondoarekin PRAISKU joaz isil dedin. DIPUTADUA, INJENIEROAREN gana biltzen da eta bitartean BENTURA berriz ateruntz eldu berriari ongi etorri egitera dijoalarik). Atoz barrura, gazte! Emen daude geienak... Ia azken zera Zenon!

420. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 (Berriz basoak beteta oparo edan bezate gero ta algara ta alaitasuna sorturik. Ontan daudela MARTIÑE, sukaldetik, arnas estuka ager bedi otsegiñez).

421. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Neurriaren izena bera garaile baita, lehena esateko, ta ilkorrei beste ezer baino askozaz obe ta onuragarriago gertatzen zaie; geiegikeria berriz, eztakieke ilen umeei egoki gerta: zoritxar andiagoak dakartzi ordea, etxe baten aurka iainkoren bat aserra dadinean.

422. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Nerau berriz senera oraintxe etorri naiz, barbar baten etxetik eta erritik zu Elendarrenera ekarri zindudanean ezpainengoen senean.

423. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Neri berriz nere zoritxarraz negar egitea dagokit: eztit eztei berrien oeak onik ekarriko, ezta sorterazi ta inutu nituen aurrei ere eztiet bizirik diralarik itzik esan al izango, galduak baititut, izan.

424. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 APALLU - (EZTI'ri) Ik, berriz, nere ate ondoan guardia egin ire erregiñari (Bizartegira joaten da).

425. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Ori buruz argal izateak egiten dizu. Neri, berriz, Madrid`era atzo etorri nintzala gogoak ematen dit. Atzo! eta ogeitabost urte aundi joan dira geroztik. Zaartzen noa. Auxen da miña! Ai!!...

426. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Orrek ez du ezer esan nai, amatxo. Amonaren denboran berriz errealka kontatzen omen-zuten. Zuenean pesetaka; gaur duroka eta laister millaka.

427. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Lutxi - Ezin diñat. Gorakoa egingo zidan (Berriz burua albora makurtu ta begiak itxiaz).

428. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Okerrena, ez daukadala batere gogorik lantegira berriz joateko. Andre Maixtra orrekin aspertuta natxion. Ikasi bear nuana, ikasi ninan noski. Sendatzean, naigo diñat errira edo Donosti'ra itzuli ta berriz nere kontura lanean asi.

429. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Ba al dakizu zer gertatzen dan, aizpa biotzekoa. Bada, gu monja sartzekoan, guzia utzita joan bear izaten degu: etxe, guraso, senide, ezagun, lagun, abar eta abar. Komentuan, berriz, besteren esanera gaude: ez borondate ta ez diru.

430. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Munduan, berriz, pozago gaudenean, orduan eta larritasun geiago datorkigu. Alabak azi ba'ditut, laister ezkon bear ditut...

431. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Bai eta ez berriz nigana etorri kontu oriekin.

432. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 MATILDE - Utz koplari; berriz ez, gizona. Badirudi burutik egin zaitzula. Gezurra dirudi zu bezalako gizon ezkondu eta guraso bat holako txantzakerietan eta haurkerietan ibiltzea. Noiz etorriko zaitzu zentzua? Noiz zentzatuko zara? Egun batean eskarmentu galanta hartuko duzu, kanore gabe horrek.

433. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 URDASPAL:
Zer zan ori? ametsa al-zan?
buruko ille danak zutik ditut...
Zer zan, baña?
Ezurretara izua, ikara, sartu didan ori, zer ote-zan?
Gure Erri maitearen kalteren bat?...
...Il zitzaigun Gartzea;
ta aren seme Santxol oraindik ume da;
aren inguruan, berriz, Erio dabil,
beletzar antzera,
sarraski-billa...

434. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0072 SORGIN:
... ta erria, berriz, gure.
Jainko Thor! laguntzalle bizkor!
Lagun zakizkit zerutik une onetan,
Jainko Thor! laguntzalle azkar ta gotor!

(Urko'ri)
Urko:
zeruen kutuna!
Nik dakidan maitagarrik maite duna...

435. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KONTXESI - (Irripartsu au ere) Ni berriz, goizean eldu naiz Deba'tik nire aizpa maitearekin eguna pasatu ustean eta berarekin kalean arkitu naizelarik, esan dit oraintxen zentozela txangotik. Dakuskezunez, gure kunplimentua ezta neurriz gaiñerakoa, neurrikoa baizik... Ta txango ori ondo egin al-duzu?

436. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 Noraezean ibiltzeak, berriz, bere arriskua zeukan, urreratu bearrean erabat aldendu baiditeke eta orregatik eguna argitzen asi arte zai egotea erabaki geniñan. Gaur goizean atxeman dizkiñagu iru gizonak neke aundirik gabe, baiñan, zorigaitzez, gorputz besterik ez itunan...

437. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Gero esango dizu. Berriz itzultzekoa baita. Oso iraduz bait zioan.

438. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - Ni berriz gutiziatzen. Zerbait jakingo al degu, ta gosari ematen ote digute. Gose naiz.

439. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Eta berriz, omenez, biziak eta illak epaitzera etorriko da: ta aren erreinuak ez du azkenik izango.

440. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Bigar urez joan bear
Urez, bai urrutira;
¿Berriz etorriko ote-naiz
Nere jaiot-errira?
Etortzen ezpanaiz
Oroi zaitea,
Beti zure nauzula
Amatxo maitea.

441. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Pekatari danak, giza-bizia bakarra du; esker donetzallea duan kristauak, berriz, giza-biziaz gain, jainkozko bizia du beregan.

442. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Jainkoagana biurtutakoan, berriz, Jauna, Zu zera nere atsedena -esan nuan.

443. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Iñork ez du, berriz, gain ori berez artzen, Aaron bezala Jainkoak deitua ez ba'da.

444. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Morroiak, berriz, ardien jabe ez danak, otsoa datorrela ikustean, ardiak utzita iges egiten du; ta otsoak artaldea sakailtzen du ta sakabanatzen.

445. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Itxaron ontan, berriz, lotsaizunik ez, Gogo gurenak eman digun Jainkoaganako maitakuntza gure biotzetan ixuria baitago.

446. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Juduak mirari eske dabiltza, Elendarrak jakite eske; guk berriz, Kristo Gurutzekoa adierazten dugu, Juduentzat oztopobide, bai, Elendarrentzat, berriz, zorakeri; deituentzat, ordea, naiz Judu naiz Elendar, Kristo Jainkoaren indar eta jakintasun.

447. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Oraingoak berriz, Aranzazu, Karmel, Zeruko Argia ta abar deitzen dira.

448. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Ba-du pozak iturria:
Baña maiz etetzen zait aria.
Samiñak, etxe zabala:
atsegiñak berriz, oso meia du azala.

449. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Amatxo goitik bera begira
Aurtxoa betikan gora
Amak festa ta festa dagio
Umiak berriz algara
¡Biyen arteko gozotasuna
Musu ta besarkada!
Ama ta seme zeruan daude
Ludiyan Zerurik bada.

450. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra siaskan ostikotxuaz
Estalki danak botatzen
Amatxo berriz maitetasunaz
Ura berriro estaltzen.
Lantegi ontan ama semiak
Luzarotxo ziarduten
Ama gaxuak otzan beldurrez
Besotara da jasoten.

451. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Pozaren-pozez esturik dauka
Amak aurtxoa gerritik
Umiak berriz bere amari
Eldutzen diyo lepotik.
Biyok daukaten barren-izketa
Biotzera biotzetik
Arriturikan entzuten daude
Aingeru danak zerutik.

452. 1940-1968 gipuzkera poesia mde 0002 IGELAK
Ainziko urerat
illargi-laurden bat erori zan
zuri, yori
gauko zitu zori:
igelak yan dute, igeltxo igeldariek.
Orain, berriz,
intzirika daude igel, igeltxoak
igel, igeltxo xoroak...
Gau-miñean
aintziko igelek dute ai ei!
illargi-min.

453. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 8- Ba-nago, banago,
artu dut aria,
berriz itzuli zait
siñeste guria.
Azkenik, aztu zait
aldien aldia,
eta betierak
nauka idukia.
Betikor senti naiz
Yainko-iduria.

454. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Bigarrenak, berriz, oialez estali,
ta burua itzulka, zinkuriñez asi.
Neskatxa, or zaude, zerraldo beltzean,
eten gabe maite izango ziñudan.

455. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Aita ta bi semeak, praille sartu ziran franziskanoetan; ama ta bi alabak, berriz, moja.

456. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Izarrak berriz aleak lez zeru zear dute abia.

457. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Atzenean berriz... ona eguna atetan.

458. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Lurperatu zazute semea; aita berriz lotu, esan zuan aietako batek.

459. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Otxaburu berriz Mikelot'en ondora....

460. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Leoiama betokerrak otsoa billatzen du, otsoak, berriz, auntza auntz lizunak erratz-loratua eta Koridon'ek Alexi: bat bederaren atsegiñak garamatza.

461. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Zuk, berriz, esaidazu zer baituratzen duzun nerekin burrukatzeko.

462. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Neri berriz, oldez datorkit Aminta nere mingarra; gure zakurrek Delie baiño ezagunago dute dagoneko.

463. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Amak bere gauzatxoak eraman nai; aita, berriz, beranduegi izango ote zan kezkarekin, biak asarretu ziran.

464. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0011 16- Izkuntz-mena berriz
ez zendun agertzen;
ainbeste aldi igaro,
ta ez ziñan mintzatzen...
.

465. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0021 56- Nere odola berriz
edango duanak...
aoz nere soña
jatera eltzen danak
,

466. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 TXINPA.- Bada, gu orren eske etorri gera eta gure eginkizuna bete gabe ez gera berriz itzuliko... gutxienaz gurekin eraman bear degu...

467. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Itsutu zanean, beriz, Yainkoaren erruki indartsua ikusi zun.

468. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Azkenaldira, Timote'ri beraren egitamua azaltzean, orixe aurkezten dio: Zu, berriz, zaude zurt orotan; yo lanera gogor; Berri Ona zabaldu ta zure egitekoa bete ezazu.

469. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Paul berriro Asia`ra etorri ta berriz ikusiko du Epeso.

470. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Josepek arrazoia ematen dio:
- Bai, ba dakit, gau haretan etxetik joan nintzen, eta gaurdagino ez naiz atzera berriz azaldu. Baina egun Joana etxetik joanen zela berria eman didate, eta berehala oldartu naiz honera, holako astakeriarik ez dezan egin!

471. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Arpegia gorritu zitzaion; bereala zuritu; gero urdindu; begiak berriz betzuloetatik iges egin naian zeuzkan; aoa zabal-zabalik; beatzak dardarka...

472. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 Gero berriz, karta ura...

473. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Ni berriz aberatsa jayoa naiz, eta ezkondu nintzanean diru mordo ederra eman zidazun arren, ni atzeraka nijoa, urtean baño urtean diru gutxiagoren jabe naiz.

474. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0013 Ona berriz azkenean bere euskal-kezka ta maitasunaren agerpena egin: Liburutxo au atera zan, ez bakarrik animen onerako, baita apaindu, azi, gorde eragin edertu ta zabaltzeko euskerea; ta laguntzeko euskaldun ikasle barriai (1) Añibarro'ren Geroko Gero. Itzaurrea.

475. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Ez ezkontzetik berriz, zorigaitzik aundienaren alboan mixeririk gordiñena gaiñeratu zitzaion.

476. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Baiño ainbatenaz geiago poz-atsegindu ziñan gero, neke oien bidez ezin konta ainbat anima berriz piztu eta zerurako zirala ikastean.

477. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Ejitotik berriz itzultzean, zure poza Arkelao erregearen bildurrez goibeldu zan.

478. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 - Nik esnatuko zaitut - esan zion berriz Kardonari -.

479. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Lenago gure artean sutondoan egiten zun lo; orain, berriz txabolan, eta ez du lagunik nai izaten, ezta zure alaba ere.

480. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Ta begiratu gabe eman zizkion paperak berriz.

481. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Sakabanatzea miñ zaie, ezkontzako lokarriak berriz zearo izutzen ditu.

482. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (31) Simon, Simon, begira: Satanas'ek eskatuak zaudete, garia bezela baiean garbitzeko: (32) baña Nik otoitz egin det zure alde fedean utsegin ez dezazun; zuk, berriz, zuzpertzen zeranean, sendotu itzazu zure anaiak.

483. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Atzo egindakoa gaur berriz egin bear.

484. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0044 Eta amabost egunetik amabost egunera egin bear diranak, berdin: gaur lixibako oialak bildu, gero astindu, gero errekan garbitu, gero legortu, tolostatu, plantxatu eta jaso... gero berriz zikintzeko... gero berriz asteko!

485. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0044 Orra non argi arrigarri batek argitzen duen berriz nere biotza...

486. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Amabost urteren buruan, berdin maizter ziran, eta goseak ez iltzeko, bear izan zuten mendira berriz itzuli, besteen morroi.

487. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0140 Octavio Augusto'k lurralde bearsu au bereganatzeko ez du berriz gudaririk bialduko.

488. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Ni, berriz, bi alderdietakoa izan, eta bai batzuen eta bai besteen maxiatzeak entzun bear izaten nituen.

489. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0078 Eta bapore batean sartu eta Frantzia-ra joan omen ziran, eta anai Saturninoren etxean egon ziran denbora puxka batean morroi bezela, gero berriz andik Españi-ra etortzeko gerra bukatu zanean.

490. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Andik alde-egiterakoan, beti zergatik ez nekiela, arriruntz begiak biurtu bear izaten nituan, agur egiteko-edo; egun batez, orratik, andik abiatu-ostean, tristurak eraginda noski, berriz bertara itzuli bear izan nuan, eta berriro bertan eseri.

491. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 (...), eta asteazkenetan, berriz, eztakit nor il-zualako, gizajoak astearen erdia deusere jan gabe bere borondatez igarotzen zuan; au dala-ta, laister zearo argaldu zan, ezur utsetan gelditzeraño; nere ustez, etzuan urkatzalleak lanik asko egin bear izan, bi tornilluak zintzurraren erdian arkitu zitezen.

492. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0078 Bikarioa, Lakatxe, Sorabilla-ko semea zan; Endaya koadjutorea zan, ta, irugarrena, berriz, garai artan Zizurkillen bizi zan praille zar bat.

493. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0078 Astiasu ta Zizurkilko apaizak, berriz, kamioz pasioan etorri ta Konporta etxeko atarian billera egiten zuten.

494. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0021 Pernando'k berriz, parra suelto.

495. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Antton gizajoak berriz, naiko lan izan zun bere buruari lo ar-erazten.

496. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Oso gutxi baitira itsaso egiazkoan ondoratzen diranak; danok, berriz, ondoratu oi gera geure barne-itsasoan.

497. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Xabier illa zala antzeman nuen berriz, eta eroaldi betean nenbillela.

498. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Ezin berriz lorik egin ordea gau asaldatsu artan.

499. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 14. Illobi zabal
dute zintzur,
mingaiñan, berriz,
zurikeri.

500. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 19. Aik zeudenean
berriz eri,
negar-miñetan
nintzan ari.

501. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 47. JAUNARI BERRIZ
esaten zitzaizkon
marmarika,
Israeldarren
Jaun santuari
asaldaka.

502. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 53. Maastietan
bota du arri-
abazuza,
aitzetan berriz
bai orma eta
bai izotza.

503. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0238 Galeperrak galsorotik pospolinka; saraspetik kirrinka latzez txitxarak; ego xirxirka kirkirak belarditik; rraka-rraka, berriz, igelak osirialdetik.

504. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Orratio, berriz, arnasa ozta artu zun, alboan Bore aizearen putzaldiak arnastutzean, illurren dan gogoa susperrarazten du-eta.

505. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Oraiñ, berriz, Troar'ek ere lasai zori gaitzaren axolakabe arnasturen dituk, auntz beekariek leoi bategaiti bezala, ihorregaiti hizu ikheran ari zitukan-eta.

506. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Odise igunkari aipatua, berriz, bakarrik geratu zan, Argeyar bat ere ez bai zitzayon aldamenean gelditu, denak igesi beldurrez izutu ziran eta.

507. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Beste Danaotar danak, barriz, Koronkumiak igexi izuarazi yozak.

508. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ibaya, berriz, ernarazten da, ta orroza dario uiñ azpitik.

509. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Bizirik dirautenak, berriz, bere urondo ederreko magalean artzen ditu, ta zoko barren zabaletan babesten ditu.

510. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ur bolara, berriz, ariñ ariñ aldape beera irristatzen, eta ur zayari aurreratzen omen zayo.

511. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Ark, berriz, onelan jardetsi: Ezta, ez bildurra, txalo-min edo dirdai-naitik saiestu nauna; odol izoztua, baiña, zabar dabilkit zartzaro aulean ta otza sartu zait soin-indar aituetan.

512. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Dare bera duzu geienik arritzen dana, ta bein ta berriz muker da burrukarako; biotz aundiko Enea'k, berriz, arat-onat darabil azta astuna, lokarri biribil neurrigabekoz ornitua.

513. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Bestea, berriz, uri garaiari gudutresnaz erasotzen dionaren antzera, edo-ta gaztelu menditsu baranoan iskilluzainpe dagonaren gisa, gartsu ari da oratu naiean; ara ta ona joera guztiak marruz ta antzez zaintzen ditu, baita jazar-azi ere, naita maiz eraso alperrikakoz.

514. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea berriz, iñork zirkiñik baldin ba'dagi ete-eteko eriotzaz keiñatu beste aldetik eta, uria zeatz soilduko diotelako zemaiz, izukoi daudenai latzikara biotzeratuz, naiz-ta zauritua gaiñera doakio ari.

515. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Sendagarri-sal-erosketan berriz, danak bera bezin zuzenak eta zintzoak ziralakoan, agiri gabeko zor-dun asko ta asko.

516. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Aureli andreak, Jema'ren amak, etzizkion erakutsi alabatxoari santuenganako eraspen edo debozio asko; Gurutzeko Jesus'enganako maitasuna, berriz, biotz-barruan josita, ezarrita, utzi zion.

517. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Guk berriz, zer egingo? Ixilik egongo? Onbide onen berri eman gabe, Jema'ren santutasun arrigarriaren alderdi bat bakarra ezagutuko genduke.

518. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 12. Biotz-arrokeria, ondamenaren aurrelari da; apaltasuna, berriz, deduarena.

519. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 14. Adoreak, gaitzaldian gizona irozotzen du; aul-makiya, berriz, nork yasango?

520. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 12. Bidalitzat narakusten agiriak, berriz, edozer yasateko egonarria ta goiko indarrez zuenean burututako zantzu ta alatzak dira.

521. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 15. Nik, berriz, zuen gogoengatik nere dana ta gañera naizan au pozik eralgiko ditut.

522. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 Dana, berriz, maiteok, zuei on egiteko.

523. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 21. Orrezkero, berriz, zuetara ni itzulitakoan, Yainkoak ausaz zuenean lotsaraziko nau, ta ogen egin duten askorengatik negarr egin bearrko dut, beren loikeri, izorrkeri ta zantarrkeriaz garbai ez diralako.

524. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 2. Bigarrenez orr nintzala, ogendun izanei ta beste guziei esan niena, orain ere urrutitik dasayet: orrera berriz ba`noa, ez dut iñor asketsiko.

525. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 Kisto, berriz, ez da zuenean aula, indarrtsua baño.

526. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Judari berriz (Iskariotegandik bereizteko edo), Tadeo izengoitiz deitu izan zaio.

527. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Mesopotamira bere apostolu-lanetan jun zan; Simon berriz Ejiptora; gero biok Persian alkartu ziran.

528. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 I berriz etxeratzeako ez ama ta ez ni ez gaituk biziko.

529. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Lurralde ontan, nere zarpak gizonezkoak ba-dira onbre-txaparo deitzen didate, eta emakumekoak badira, berriz, andre-txaparo.

530. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Kaligula'ren agindu zantarra, berriz, apen asperraren bide izan zan.

531. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Oyek, berriz, izpidean daude, Kaligula'k yardesten zien, aragi geza baidu.

532. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Onela, ekaitz aldi artan ere Eliza, berriz, Yudai osoan ta Galilai'n ta Samari'n nare zegon, azten ziyoan, ta Yaunaren beldurrez ari zala, Goteunaren urgaziz zabaltzen zan ".

533. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Siñestunak, berriz, guzi bat ziran, ta guzia guziena zuten.

534. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Geroago berriro atsegiñez oroiterazten dizkigu Luka'k orduko elkar-maitakuntza eta eza: Ainbeste siñestunen biotza, berriz, bakarra zan, baita gogoa ere; ta iñork ez zion beretakorik ezer bere zunik; guzia guzientzat zitzayen, ordea (IV,32).

535. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Bestalde, Yesu'ren agindu nagusiaren zaiña ta muiña bere egiñik zitun Luka zindo ta samurrak; ta osotara betetzen zutela lenengo siñestunek tutulurik ikusten zun: orain guziak bat ziran (44) dio; gero, berriz, ainbeste siñestunen biotza... bakarra zan, baita gogoa ere (IV,32).

536. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Biotz-gogoz baturik oi danean, berriz, guzia guziena izatea errez da.

537. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0023 Otordu atsegiñean berriz aipatzen du Orixe Uitzi'ren izenpean: .

538. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Platon'ek berriz, zirrikitu bereziak zear ludia ikusi nai izan du.

539. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Orain, berriz, (Politeia'ren VII'gn. idaztian dionez) gure gizatasuna, gizabideak argitu izan ala ez, irudi onen arauz iduri ezazu: arpe antzeko lurpeko tegi batean zenbait gizon iduri itzazu; argiari irikitako ataria, aurrekalde luze osoan zabaltzen da.

540. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Orain, berriz, zenbaki zeatz ta argiei zegozkien tarteok.

541. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Lurra azpil zapal baten iduriko egin zuten zarrek; Anaximander'ek, berriz, arratz edo dunbat baten iduriko.

542. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Pitagora'k, berriz, lurra borobilla zala esan zun.

543. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Guk, berriz, ernebizi ta lankoi bear dugu izan.

544. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Damasko, berriz, bertan dago buruzut, lirain eta zoragarri, beraren aberaskiz ta salerosketaz inguruko errien andregoi nagusi bezela.

545. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ezariezarian, berriz, Saul'en burua atzeman zuten aien esanak, ta Yesu Nazaretarra, agindutako Mesia izan zitekela uste izan zun, bere erriaren yareigille ta atzerrien itxoikizuna izan ere.

546. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Oien arrosak eztira gero
arantz gogorrik gabeak,
Peseta batzuk edukiarren
ondo kostata gordeak.
Gu berriz sarri, mar mar bizian
nolabait jardun zaleak,
Esker obea merezi dute
emengo arrantzaleak.

547. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Balio dutenak eta lezaketenak egin bear ezpadute, artakoak eztiranak saiatzearekin eztute ezer aurreratuko. Zenbaitzuk berriz, bertsoak jartze ori edozeñek egin lezakena dala uste dute, ta alakoak ateratzen zaizkiote ez buru ta ez ipurdi.

548. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0013 Bigarrenetik, ots, Jaunak Bidalieri eman zien depositum gratiae edo ortatik berriz, esker zerutiarra damaigu, baita ere bataioa, etortzaren bidez gure erruak barkatzeko aitortza eta apaizgintza ere bai.

549. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Neskatxa balitz berriz, seme bezala deklinatuko genuke: eta abar.

550. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Politikan, berriz, Imperium Romanum, Karolus Aundiaren Erresuma eta Germanicum Imperium Sacrum Romanum: Gurutze bat eta Ezpata bat.

551. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Europa-konzienzia sendotzeko, berriz, Ikastetxe ta Universidadeak baño bide egokiagorik ezin arkitu.

552. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 XIX'garren gizaldia nazionalidadeen formazioarena izan da; XX'garrena, berriz, superestaduarena.

553. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Admisioa: Admisioa ia beti gratis, duan, izango da; ikasleak, berriz, kriterio zorrotzekin aukeratuak.

554. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Sortaldean, berriz, anima ta izatea.

555. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Nere ustez' itzak papereratzeari eskribitzea edo izkribitzea esan genezayoke, ta gogapenak itzez adirazteari berriz idaztea.

556. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Beste aldetik, berriz, kasko-zorroan du oroimenak lantoki aukeratua; gero eriotzean, buru-barruan zebillen motorra, bizidun orren ezer izatea dator.

557. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Ordutik, Jon deunak erakusten digunez, Kristoren ezaupidean dago betiko bizitzaren oiñarria: Betiko bizitza, berriz, au da: Jainko ziña bakarra zeran ori ta bidali duzun Jesukristo ezagutzea (Jon XVII, 3).

558. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Jesus, berriz, edo Jesusen siñistea, eriotzaren atzaparretan bertan, bizitza ez-ilkorra ernearazten duen zerutar intza ta pekatuaren esi illuna jo ta birrintzen duan argi dizdira.

559. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Paul Emili gogoan nun; Gal ikusia nun; auek, ordea, aurtxoak galdu zituten; Kato'k, berriz, gizon egiña ta ezaguna.

560. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Nitzaz, berriz, onezkero bioekin mintzatzen bainaiz, auxe duzute nire gogamena: 11.- Eskipi'ren galtzeagatiko lorrik ez dudala ba' nio, jakintsuek lekuskete zuzen ariko nintzan ala ez, baiña gezur nesake, noski.

561. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 11.- Ari buruz, berriz, nork uka lezake zorionekoa zan dala? Illezintasuna nai izan ezez, ta ori iñola ere ez zun uste, gizonek bidezki opatu ditzakenetako zer ez ote zun iritxi? Aurra zalarik, itxarobide aundienak yarri zituten arengan erri-lagunek; gaztarora orduko aiek gainditu zitun bere eragite ziñesgaitzaz.

562. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Eriotza, berriz, ez zun nabaritu; ain lasterra izan zan.

563. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Siñesten diet, ere, lurralde ontan bizi ta, orain eroria, baiñan ordun orrilloan zegon Elade Aundiari, aien arau ta ikasgaiez irakatsi zioten aiei; bai ta Apol'en goi-eranzunak guziz yakituntzat yo zun ari; ark, gai oni buruz, ez zun gauza geienetan bezela, orain au, orain ori esan, beti bat baizik: giza-gogoa yainkozkoa da; gorputzetik ateratzen danean zerura da berriz, ta arin-arin, guziz on eta zuzentsua izan dana.

564. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Arbasoen arimen tegi edo bilgune dalako, arimai, etengabe, argia eskeintzen zaie, oitura zar batek agintzen dunez; supizguan, berriz, beti bizi gordetzen dute txingar bat illei lazto txiki batez bederik argi egin bear zaiela-ta; leiotako erlatzetan, iakiak ezartzen ditute zenduentzat eta ezkaratz edo etxeko sarrera nagusiak eguzkibegiruntz itzulita egiteko ekandu zarrak ere orixe erakusten digu.

565. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 Inperativoan nire ustez bigarren pertsonetan bakarrik: egin zak ik. Subjuntivoan, berriz, bigarren pertsonan ere erabilgarri ote den eztakit... Erlatibu tankeran, berriz, indikativoan ere arbuiagarri derizkiot, bigarren pertsonan izan ezik, ots, ik ikusi dekan etxea. Zokoak obeto arakatuz makiñatxo bat korapillo geiago sortuko litzaizkidake; baiñan, ainbestean aski dugu.

566. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Beste batzuk, berriz, maiztasun handikoak.

567. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Gu, berriz, ibilli gera iñun diren hitz bakan eta ezezagunenak berpizten eta zabaltzen eta lan hori egin da guztiok ezagutzen ditugun hitz nagusien kaltetan.

568. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Ama Birjiñak berriz, gauza bat nai duanean, eskatu, orixe da egiten duana.

569. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Osaba, berriz, Joxe Bernardo Otaño.

570. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0043 Jokabide soillean si onek agiz gertaera dio; eratxikian berriz baldiñezkoa: si vis pacem, para bellum = pakea nai ba'duzu guda gertu ezazu (emen alare latinez baldiñezkoa da berez, si velis); si hoc dixisti erravisti = au esan ba'duzu, utsegin duzu (au esan duzunean utsegin duzu); si hunc librum leges, laetabor = liburu au irakurr ba'dezazu, poztuko naiz (irakurriko ba'duzu ez ongi euskeraz).

571. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Esaterako, Pilosopia Aristoteles-en idaztitik edo Boezionetik, Teolojia berriz Idazti Deunetik edo Pedro Lombardoren Sententiae liburutik.

572. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Eloisa berriz, Argenteuil-go lekaimetxea sartuarazi zun.

573. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 3.- Aristoteles-ek egigai orokorrak izakietan dirala zion; Platon-ek berriz, izakietatik kanpo.

574. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Abelardo-k, bi iritziak egi dirala dio: gauzen egi-gai diranez aietan omen daude, in quantum designant formas; zerbait diolako berriz aietatik kanpo, in quantum designant.

575. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Pilosopiaren alde ez du Ugo-k aiña egin, mistika lanetan berriz Bitortarren artean izenik aipatuena iritzi du.

576. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Bestetik berriz saiatzen da, Anselmo donea bezela, fedea adimenez argitzen, askotan ordea izkutukiak argi ematearren arrazoi edo bururakizunak geiegi beartzen ditu.

577. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Eleatarrak, berriz, aurka jeikiko zaizkio.

578. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Arrazoia ertzeratzean, berriz, narraxkeria datorkio.

579. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Jende-taldea plaza erdian gelditu bitartean, Jauna dakarren apaiza, apaiz-laguntzailleekin gaixoen aurretik pasatzen da, gutxi badira banaka banaka bedeinkatuz, asko badira berriz sailka.

580. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Ni, berriz, mundutarrei itz egitera nijoakizu; munduko artu-eman eta gora-beratan erabat sartuta bizi diranai; oso-osorik munduan sartuta bizi, eta ala bizi bearra dutenai; auek ere, beren bizi-bideari utzi gabe, eta munduko iskanbilla oietan, Jaungoiko-zaletasun bero-beroan sartu eta bizi ditezkela erakutsiz.

581. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Pablo berriz Jesukristoren etsai aundia izan zan.

582. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Eskubian berriz, Iñazio zutik, burutik oñetaraño gudari jantzian, begiz joko degu.

583. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Ezurrak gaizki zeudela-ta, berriz askatu bear zirala-ta, azkenekoetan egon zan.

584. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Zure biotzarena berriz, ama zeranez, nork neurtu?.

585. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Ni berriz, geroago ta neska zar zimelago egingo naun.

586. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0032 Eta Xenpelar'ek berriz:
Ziri bat sartu dit neri
orain bestea berari:
abillidade gutxi dedala
ez esan iñori:
azala daukak ik lori
mamirik ez duk ageri,
ezur igarrak austen zailla duk,
ba-zekiat ori.

587. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Baina, Teeteta, edo Faidro, edo Politeia' ren zazpigarren idaztia irakurri duenak, berriz, beste au badakuske, ots, itzen bidez oldozpenik sakonenak azaltzeko kemena: eskuz aztatu ezinak, eta gauzarik soilduenak eta garbalenak malgu-bera, beratz eta bigun mamiturik aurkezten mutila duzu, arranotan.

588. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Gero, berriz, gizarte osoa astiro-astiro ibili dabilela balizkatzen du, zuzenbidetik edo okerbidetik aitzin-gibel, ezker-eskuin ibili ere.

589. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Jesusek erantzun zion: Nik erabakirik neukan pekatarientzat zu sare izatea, inpernuko sugarretan erori ez ditezen; pekatuaren gau illunean bizi diranai argi egitea; etsita daudenai itxaropena ematea; damuturik daudenenzat berriz goizeko lanbro gozoa bezala izatea.

590. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Andre-Mari berriz, zerutiar Bitarteko bakar orren aurrean, gure bitartekoa dala.

591. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Goizeko 3-rak baiño geroago (Ipar-Ameriketako gaueko 9 ta erdiak), 6-garren Paul berriz egazkinlandara, Erromarako itzulia egiteko.

592. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Eta Aita Santuak berriz itzalditxo labur bat egin zuan, arei danei eskerrona agertuz egin zioten arrera e-derr-e-de-rra-ga-tik.

593. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0295 Ta igaz ameskeria iruditu zitzaiena, eurten berriz, guda uxatzeko ta urruntzeko, bide bakarra iruditu izan zitzaien.

594. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Obeto gordetzeko, gure baserritarrak gatz puska bat botatzen diote eta erbestean berriz, bear bezela azkar gazitzeko, milla kiloko 30 kilo melaza nasten diote.

595. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Bigarren belaun-aldian (B2), berriz, lore gorrien artean txuriak ere ikusten ditugu.

596. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Aita, Juan Migel; ama, berriz, Maria Jesus biak Andoaindarrak.

597. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Len berrogei milla erreal eman zizkion andre batek, aiek berriz itzultzeko eskatzen zion.

598. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Gazteiz'ko Gotzai jaunaren baimenez, Bilbao`ra eskera joan zan; eta, orrillaren 18'tik 22'ra arte ibilli ondoren, bildu zuanarekin Tolosa'ra berriz itzuli.

599. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Bataioan, berriz, urez ezkotu-ta gelditu zerate.

600. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0047 Oñatiko kondeak, ordea, bestelako asmoak gordetzen zitun (1) Arantzazun betikoa izan da auzi ori: nun bear zukean elizak, alegia, ¿agerlekuan bertan ala, santuario ia danetan izan oi danez, beste toki erosoagoren batean?. Aurrekoen sentierari ta elezarrai jarraituz, kondearen bizkar botatzen det emen bigarren irizpidea, kondairak ere berebat diolako. Baña jakin bear da e'tzala kondea bakarrik irizpide ortakoa. Jendearen eta prailleen artean, gerora, beti izandu dira iritzi bat eta bestekoak, Irudiaren aldaketetan ederki somatzen diranez. Aita Lizarraldek alde bat eta bestekoai ezagutzen dizkienean norberen arrazoiak, badirudi batean batekoakin dagola ta bestean bestekoakin. Ikus 92'ko orrialdean: . Eta 102'ko orrialdean, berriz, lenbiziko ermitatxoan Irudia nai zutenen alde luzeki esaten du: .

601. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Jaso berriz, kaperan bertan bizi oi zan-ermitauak jaso izan zun bibietan, erriagandik bildutako diruz.

602. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 1903'an moldatu zan, berriz, Errota-izeneko baserrian, elektriku-indarrola.

603. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Aloña-gañeko gurutze burnizkoak, berriz, 1901'an tinka zutenez, aurten ditu urrezko eztaiak.

604. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Bazkal ondoan joan zan Jesus lantegira berriz.

605. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Eta, Euskalerri'ko erdel-lurraldean bizi diran erdeldun euskotarrak berriz euskeraztatu.

606. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Itzulpena, berriz, zuk egin duzun gogorrena.

607. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Biek kopia-gisa azaltzen dute burua: leenak Frankfurt'en ikusi zuen argia, 1785'gn. urtean; besteak, berriz, Paben, 1782'an.

608. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Larrañaga jaunak beste artikulu batera garamatzi, Aita Salbatore Barandiaran euskaltzale gartsuak Arbor-en aurtengo Martxoan azaldu duenera, eta Aita Barandiaran'enak, berriz, Lahovary jaunaren iker-lanetara: , Larrañaga jaunaren esana itzez-itz aldatzeko.

609. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Nik eztet bear gorri ori iñondik iñora ikusten; eta ain gutxiago berriz sumatzen nondik nora antola diteken gramatika-lege-zaleen eragiñez, erriak aintzakotzat artuko duan euskal-izkera berdindurik.

610. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Atzo batzuentzat arria zana, gaur besteentzat zuria da, ta bigar berriz denentzat beltza izain da, gero gorria, gero oria gero... ezer ez: oiñik eztaukatelako.

611. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Mixiotarako Zuzendaritza Nagusiak berriz Mixiolari ospegarri diplomaz goraldu zuan Villa Mercedes'en (Arjentinan) 77 urtegaz 1962'gn il beltzaren 22'an il zan.

612. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Orain, berriz, artu-eman estuak dira gizonen artean, eta errialde guztiak alako batasun batera daudela abiatuak esan genezake.

613. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Beste batzuk, berriz, Aita Santua baiño Aita Santuago izan nai lukete: ots, Konzilioa bera baiño aurrerago ta urrutiago joan nai dute.

614. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Jakiña laster txikiagoa artzen badu, Illargira juan bearrean, berriz Lurrera jausiko da, bañan ez dezagun uste laster andiagokoarekin nai deguna lortuko degunik.

615. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Illargiak berriz 28 egunian egiten du bere orbitan inguruitzuli osoa, beraz ordu batean bere diametru osoa bañon geixeago urruntzen da.

616. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Zuk berriz euki itzazu al daiten bazterrenean eta etzitzazu ama etsituarengana urreratu.

617. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Astronomiaren datoak dato dira; teoriak, berriz, aztergarri.

618. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Dirua bear eta nork aurreratu ezin iñon arkitu; baimena bein da berriz eskatu ta, beti itxaropen onak, baña beñere eltzen ez; dirua ta baimena erdi-eskuratutakoan berriz, lan guzia erderara aldatzeko agindua....

619. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Batzuek geigi aipatu dute idazlaria, besteak berriz makurrtu.

620. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Lesaka'n, Leitza'n eta Arakil'en berriz leio batean jartzen dute.

621. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0168 Ullibarri-Ganboa'n eta Argomaniz'en berriz.

622. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Besteak, berriz, erdi-liberaletan.

623. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Pazko gaietan idazki ederrak badira; bañan, apaizak ez dakite kristauei nola erakutsi, eta auek berriz, erakutsi au nola bizierazi ezin asmatu.

624. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Aberastasuna, berriz, Jainkoaren doai bat zan I.Z.'ean; bañan, Berrian, lurkoia dalako gaiztetsia ta madarikatua izan zan.

625. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Guzia amaitu orduko, berriz, Idazteunetatik eratxitako txatal oriek beste euskalariek nola itzultzen zituzten ikasteko gogoa etorri zitzaidan.

626. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Beste batzuk, berriz, lendik euskerara itzulitakoak baño, nor-berak asmatu nayago izan dituzte Itun Berria aipatu bear zutenean ere.

627. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Orduak ba-doiaz, baita egunak eta illak eta urteak ere; bañan igazitako denbora sekula geiago ez itzuliko; etorkizunari antzematerik berriz ez dago.

628. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Ea emen bertan, auen ezpañetan piztu ta berriz lore biurtzen detan!.

629. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Idazleak, euskel jauregi biziak eraiki zizkiguten: itz-bildariak, berriz, jauregi oietako arriak banaka ta lerrokatu.

630. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0209 Geitzen dio, idazleak esan nai duna eskierragoa baidugu latiñezko idazti aurrean: gutxiagotzen dio, berriz, itzulariaren euskel yakintza al aña zabal eta agertu ezin dalako, itzulpenari lotuta dagola.

631. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Ez dala oben larria esango du norbaitek... Nik berriz emen aipatzen diran olerkari (?) eta olerki asko, ez nitun ainzat artuko ezta bilduman ezarriko.

632. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Geienak ez dira berriz argitaratuak.

633. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Izkuntza, berriz, ez bait-dute osatzen itzak, itz sollak, itz sortuak, itz artuak, itz sartuak baizik, erriak beretzakotutako itzak baizik.

634. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Gauzak berriz bere lekuan jarri arte.

635. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Jainko ordenatzaillea mundu aunditu ta zabaldu onen gaiñean errege bezala berriz agertu dedin arte.

636. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Ark, yaurri zun Galilai, berriz, Kaligula'ren adiskidearen mendean yarri zuten.

637. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 - Berritz jartzen da... Arnozorta bat bere buruari zerbitzatzen dio....

638. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 JAKES - (Marruma-orhoaz berriz sartzen da).

639. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 FATURRA (Jalitzen da). Laster hemen naiz berriz.

640. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 ETCHAHUN.- Zerentako ez? Ala... Ez joaitea gaizki egiten bainuen, oroi berritz joaitea gaizki eginen duta?.

641. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 (Engrazi bera gelditzen da sukaldean eta entseatzen da berriz bere buruaz jabetzerat).

642. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 (Emaztea berriz agertzean, bortizki jazartzen zaio).

643. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 Eta lanean ari nintzalarik... Errazu berriz ikusteko!.

644. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 Sudur zikina, berriz erraiten daiat.

645. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0297 CIRILO - Banua, banua (zolatik atheratzen da erranez): Eta lan guziak nik egin beharrak ditut berriz, hemen.

646. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 Maialen.- Aurrak izaki oino ta... zu, berriz, lehen bezin latza ta zakarra.

647. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Asiera artan gure Jaunaren kontrako jazarkunde batzuek etortzen zitzaizkidan: zergatik zuzen dabillena gertatzen dan ola zatitua, eta oker dabillena, berriz, mesedetua.

648. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Mayi.- Aita, oraingotik, oso berezi dala izeba Adela'rengandik, eta (Keñu egiñaz) berriz amarengana biltzeko gertu dagola, amak ondo artu nai badu.

649. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 1- Jainko maitearekin makur dena, lur huntan deno, berritz Jainkoaren haur on bat bilaka ditake? Lur huntan dena, ba, berritz Jainkoaren haur on bat bilaka ditake.

650. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 2- Zer egin bear du, barkamendua izateko? Berritz Jainkoaren haur on bat bilakatu nahi izan bear du.

651. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 Bear du, Jainko maitea ofentsaturik pena izan eta berritz ez hasi nahi izan.

652. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Polliki polliki choria berriz kantuz hasi zen, aphal aphala, bere lagunarendako.

653. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Choriak dio berriz Bethi danik dut aditu zure begiak direla munduko ederrenak eta heien behakoa dela denetan eztiena.

654. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Goizeko ihitza edanik, iguzkia hasi zen azkar berotzen, sugea berriz etsitzen.

655. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Orduan, ez othe du merezi, gaichoak, bizia? Ez othe du merezi aditzea iguzkiaren aintzinean berriz charamelan kantuz hasia den errechiñoleta?.

656. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Aitatchirekin berriz etcheko zakur begi eztia zen, iheska bezala, izana; haren begiek ez zuten sekulan holako gauza ederrik ikusi eta bere tegiaren zolan, amentsetarik zuen arbola miresgarria ikusten.

657. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Errepika
Zeru gorenean
ikusiren zaitut

berriz.

658. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Jainkoaren Ama
Errepika
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona,
Zaitzagun maita, bethi, bethi

(berriz).

659. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0012 Trinitate Sainduari othoitza (Apheza aldare erdian da berriz).

660. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0070 Bainan, Kristorekin hil balinbagira, sinesten dugu Harekin ere biziko GIRELA, baitakigu Kristo hiletarik piztua ez dela be-R=rLz= HILTZEN: herioak ez du geihago eskurik Haren GAINEAN.

661. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Dena urrats, dena esku-ukaldi
Lokartu orduko berriz jeiki behar;
Holaxet egun batetik besterat
Gauik ezagutu gabe...

662. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0371 Lau zaldi
Izerdi,
Lehertuak, hats-bahi,
Ahal bezenbat ari,
Abia eta geldi, berriz lot eta bara,
Karrosaren eremaiteko gain hartara!.

663. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Badoa gero timoiaren gainerat,
Handik zunkako on baten emaiterat;
Gero berriz farra farra
Ellanden sudur puntara;
Batean hunat, bertzean harat, griñatsu,
Iduri egiazki nonbeit duela su!
Eta khechu bertzeak ez direla deusik ari,
Bakarrik uzten dutela guzien akulari:
Apheza mar mar mar othoitzean liburutik!
Zer sanfreta haatik! Horrek badik burutik
Gazte bat aldiz kantuz, kobla eta errepika!
Uste du kantuz ariz joanen dela mekanika?
Andereño Uli badoakote aldizka
Beharri-ziloan jotzerat bere chirrinka.

664. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0003 Ni berriz ero au lo egon nai alfer,
ez landu ta zaindu nere lur gizena;
etsaiak soildu dit artean den-dena,
bere azi txarra iraurriz or leher.

665. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Ialgi hadi berriz kanpora, Heuskara,
Heuskara zahar bai, baina beti guri!
ager hadi garai, errege iduri,
gure mendi, zelai, hiri, herritara.

666. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Iaiki hadi, Heuskara, gazte lirain lerden!
iauntzi ederrenez aphaindurik, ienden
aitzinera orain ialgi hadi berriz!.

667. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Beha zak, Andoni,/ orai bortz aste,
Beloke xuritzen / ari zarezte;
Eta xuritzeak / - nundik ez ote?-
Sortuko dautzute / berritz sineste.

668. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Eta berriz, tinki-tanka,
Pilota harat-hemenka,
Jokolariak indarka,
Iduri dute, noiztenka,
Debriak zalapartaka...
So-egiliak oihuka,
Gogotik esku-zartaka,
Batzutan irrintzinaka!.

669. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Biziak errirantza berriz eragina,
ingurubil zun ospen bildu zuena,
orok miretsirikan arek zekiena.

670. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Argi-urratzean berriz, gorde direneko izarrak, ihitz nigar chortez pentzetako liliak eztiki bustirik, iguzkiaren phereka ephelari idekitzen eta zabaltzen dira lili horiek: churi, hori, urdin, gorri... bazterrez bazter dafaila bat ezin ederragoa hedatzen daukutela: gure begientzat atsegingarri.

671. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Bertzeak egin zion; Etsaien bonbak haiza batez berritz botatuko diozkatet bereri beren gainean....

672. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Hirugarrenak berritz erran zion etsaien dorre zitadela guziak botako ziozkatela lurrerat.

673. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Galerianoak erran zioten, berritz; Ai, zer laguna, hogoi-ta lau urthe eta bichta on!.

674. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Berritz goan ziren goiti, eta beren mihisia falta....

675. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Orthographiaren bateratze hunen egiteko, bide plaun eta zabala, berriz, Euskaltzaindiak onetsi eta gomendiotan eman duen izkiribatzeko moldeari jarraikitzea dela erran beharrik eztago.

676. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 R samurr erraiten den guztietan, berriz, r bakunaz idatzi: paper, nor, erakhutsi, ur bedeinkatua.

677. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Jesusek barkatzen dauku eta berriz bere amodioan ezartzen.

678. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Jesusek hitzemaiten dauku berriz etorriko dela gu berekin hartzeko.

679. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Leku bat prestatuko dautzuet Aitaren etxean, eta berriz etorriko naiz.

680. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Jaunaren berriz etortzea prestatzen dugu.

681. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 BERRIZ ETORRIKO NAIZ, ZUEK ENEKIN HARTZEKO, ZUEK ERE AITAREN ONDOAN IZAN ZAITEZTEN.

682. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 3 Egun batez Jauna berriz etorriko da.

683. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Jainkoaren Populua, beha dago, Jauna noiz etorriko den berriz.

684. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Hil eta piztu zirela, Jauna, Zu berriz etorri arte, Hau dugu hau berri ona .

685. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Gure aitzinean iragan ziren bi hil-gurdiak eta hilen aita, gizon xahar, bilo urdin bat; bigarren gurdiaren atzetik bakarrik zoana bi anai baitziren hil izan ziren mutilak; gero Apezpikua eta apez andana bat, gero gizon gazteak eta haien ondotik, berriz, neska apain talde bat, emakumeek erakutsi ohi ez duten gudari antz zutenak eta gure aurretik zebiltzalarik, Sean Padraig O'Raghallaigh neri buruz inguratu zen eta erran zidan: Emakumeen Batasuna.

686. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Gazte-lagunak ikusten ditu berriz, bihotzaren begiak berpizturik.

687. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 Andik laster berriz bidali zuen etxekoandre bila.

688. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Berriz alkar ikusi zutenean, aztiak: - Zoaz komentu orretako nagusiarengana eta iru galdera auek egin zaizkiozu: Lenbizikoa, zenbat denboran eman dezaket nik munduan itzuli osoa?.

689. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Ordu laurden buruan berriz bidean asi zen, len baino beroxeago.

690. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Berriz beste bat lurretik yaso ta astoari yarri zion.

691. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Eta berriz abiatzen naiz.

692. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 Katolikoak elgar aditzen dute eta erlisionearen alde agertzen, kampo joanak ziren apezpikuak berriz diosesetarat biltzen.

693. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 Aita Sainduarekilako solaseri berriz lotzen da erresuma.

694. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Ez bada hegaldatzen berriz, denbora txarra!....

695. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Eta orai berriz haste!.

696. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Berriz hunat itzuli beharko, beste batzu bezala?.

697. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Lazkanon zuen azken hatsa emaiten, bainan frantses-muga berritz ideki orduko, haren hatsak, nola aize-hegoak larre sua, piztuko zuen, azkarturik eta zabaldurik, Belokeko eskual-gain saindua.

698. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Belokeko haitzak, fruitua nasaiki zabaldu-eta, ari dire berritz muskiltzen eta loratzen.

699. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Egungo egunean berritz edozoin eskual-agerkaritan, ikusten ditugu horko izenak: Beltchu, Fraide, Otto Apeza, Aita Tchi, J. O. eta bertze....

700. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Batek hasi ditu, bertze batek segitu, multxo guziak berriz hunkitu eta landu.

701. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0009 Aita Zarauz'tarra du gazte gaztedanik Elizondo-n kokatua, eta ama berriz Elizondoarra.

702. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Mende erdi bat iraun duenean hola, dohala orai berriz bertze mende erdi bati buruz, Eskual Herriaren, Eskualdungoaren eta Eskuararen alde bethi gero eta gehiago lan eginez!.

703. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Den bezala ere, liburu ederra da, joria, aberatsa, jakitate handikoa, eta nahi ginuke lehen-bai-lehen norbaitek berriz ager-araz baleza girichtinoen eta eskualzaleen onetan (1) Hitztegi batean (Biographie générale F Didot MDCCCLXI tome III) hauche erraiten dute Axular handiaren Guero-az:.

704. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0067 Chirritak Pellori ohoin bat zela, eta Pellok Chirritari: Hi berritz mozkor bat!.

705. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Hamalaueko Maiatzaren 31-an Daranatzek berritz Aita Javieri: hiztegi berri baten behar handia badela Eskual-Herrian.

706. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Mundurat igortzen du bere Semea, gizon guzien salbatzeko, zeruko atearen deneri berriz idokitzeko.

707. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0041 G. Zer diozu Kontrizionerik gabe egina den Kofesioaz? I. Diot, Kofesio hura tzarra dela eta berriz egitekoa.

708. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0106 Batzuek azkar samar nolatan
zaizkigun jantziz belztutzen,
bañan neroni berri aldiyak
sekula etzaizkit aztutzen;
euskera iñoiz ilko danikan
onek eztu sinistutzen,
jantzi beltz ori kendu, aurtxua,
berriz asi da piztutzen.

709. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0049 Mattinek
Jakin beauzu ni haur oiekin
arras kontentu nagola,
eta nai nuke luzaro bizi
segur oino hola-hola,
ta gero ere zabalduko da
Mattin gaizoaren odola,
eta hau berriz zertarako da
fruitu gabeko arbola?.

710. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0098 Arozamenak
Berak eman dirate
zerbait kantatzeko,
ni emen nago berriz
ikunplitzeko,
bixigua ekarri
usaya artzeko,
piper eta oliyo,
ederki jartzeko
oi guri neurtzeko,
inbirin sartzeko,
gero oztutzeko,
baña ez galdutzeko,
giro ederra dago
orain bazkaltzeko.

711. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0112 Mikela, ez ahal zaizu dolutu
bart egin duzun ertera?
hobeko duzu hemendik goitik
etxean egoiten bazera,
zurea pasatu zen eta
hola ibiltzia kalte da,
zugur baduzu berriz ez jalgi
amoros baten bidera.

712. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Orregatik ez degu esango ez ditula egin, baño bai, oso presaka egin bear izan ditugula, ebi bildurragatik. Beste aldetik berriz oso ondo etorri zaie zelaieri ur au.

713. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Joan.- Berdiak joan zitzaizkun... eta oraikoan bethikotz. Denbora batez itzaltzen ziren ba gure hiritik, bainan gero burrustan berriz nunbaitik agertzen, sortzen... Orai ez dugu holako lanjerrik! Zer bakea! Ez gestaporik, ez bota-klaskarik karrikan.

714. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Bainan egundanik hasteko, bi hitz bakharrik gure atseginaren erraiteko bi azken urthe hautan ikusirik eskualdun gazte moltcho bat alchatzen gure arbasoen mintzaira et ohidura guzien berriz phiztarazteko.

715. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Eskual-Herri guzian nork ez ditu ezagutzen, omenez bederen, Biarritzeko Olaeta-dantzariak? Halaber Uztaritzen, Hazparnen, Kambon, Milafrangan, Itsasun, Baigorrin, Larressoron eta bertze asko lekutan, danza eta kantu zaharreri berriz eman dire gazteak.

716. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gizon gehienak izituak daude ondar urthe hauiek ekharri nahasmendu guziez. Cherka dabiltza zerk sortu dituen, ez bailukete nahi berriz holakorik ikusi. Mundua berritzera doa, ez da dudarik. Bainan ez jakin nork nola berrituko duen.

717. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Munduaren bihurgune huntan eskuararen boza berantetsia ginuen. Huna nun entzunen dugun berriz. HERRIA sorthu da.

718. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etcheb 00001 Berriz haste...

719. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Gure lehenagoko dantzak, kantuak eta jostetak nahi lituzkete berriz pizku. Hala-hala erakutsi gogo dute nun-nahi agertzeko on ditezkela eskualdun dantzak. Parisen Salle Pleyel delakoan jadanik arrakesta gaitza ukan dute Oldarratarrek. Segur gira Donaphaleutarreri ere gustatuko zaizkola.

720. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Aratsaldean jokatu dire berriz, pala-ko eta chistera haundiko bi partida. Lehenbizikoan, kontradioak ziren, alde batetik Alzate eta Couartou, Hendayarrak; bertzerik berriz, Etcheverry eta Carricaburu, herritarrak, Hendayarrak aintzinean jarri dire, bainan gureak urbildu 36 eta 38.

721. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Bigarren partida jokatu da, chistera haundirat, Pauetarren eta Mauletarren artean. Nahiz haunitzek uste zuten azkeneko hauk behar zutela idabazi, Paueko pilotariak dire nagusitu, gutiz haatik: 60 eta 58. Azkeneko tantoan berdintzeko zirelarik, Mauleko sakariak falta egin du. Paueko jokatzen zuten, Martinez, Estibotte eta Loustaudine-ek; Mauleko berriz, Bisquey, Recalf eta Aguer-ek.

722. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Astelehen aratsaldean jokatu dire, plaza berean, chistera laburreko eta haundiko bi partida; lehen bizikoan, kontrarioak ziren, Saratarrak eta Camboarrak; lehenbizikoek idabazi dute. Chistera haundirat berriz, Mauleko eta Donibane Garaziko gazteak. Mauletarrak nagusitu dire huntan.

723. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Indochina berriz beretu nahi luke Frantziak. Trumanek ez du gaizki kausitzen, bainan halere hangoen libertatea hobeki segurtatuz orai artean baino. Hala-hala Angleterrak eta Chinak badukete beren hitza erraiteko. Funtsean, Trumanek ez du halere hitzeman Frantziaren laguntzea edo lauzkatzea. Beharbada zerbait eginen du, paradak emaitearekin.

724. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Mundua izitua zen, nola finituko ziren tira-bira horek oro, eta ez othe zenetz azken mila-buruan gerla berriz piztuko.

725. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan ondoko otsailaren hogoita zazpian, belhauniko aitaren aintzinean, misionest-geiak gogo handiz egin zuen halere sakrifizio hori. Eta aitak berriz benedikatu zuelarik, nigarrik gabe ihardetsi zion: Aita, etzaitut gehiago ikusiko lur huntan. Halere, ikus arte,... bainan ikus arte... zeruan!.

726. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Pharteliantek behar zien bost aldiz Barragarri-ko unguria egin gero Donaphaleun gagnti, Larzabatejo, sarthu Maulen eta, berriz, hirour aldiz unguratu.

727. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Lehenik gerla madarikatu hunek egin dituen zauriak sendo arazi: ez bakarrik gure etchetako edo lurretako zauriak, bainan ere gure arimetakoak. Berriz frantses guzieri eman beren erresumaren baithan konfiantcha.

728. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Igande goizean jaun Misionesten kaperako aldi. Kolejioarekin betan, urkhaitarrek hor zuten Ama onaren ikhustea. Beren jaun erretor maitea buru, hor zien gutiz gehienak. Aratsaldean, bezperako jende ostea hurbil berriz bildua zen Ama onari gorthe egiteko Lekhumeko juntarat. Besoak airean, gogotichko khantuz ari ginen denak, gure erdian ginintuela. Bordarrampe, katedraleko jaun aphez nagusia eta Narbaitz jaun kalonjea, diosesako obren buruzagia.

729. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Donibanen hautatu zortzi pertsulari hoberenak berriz bilduko dira Hazparnerat, jakiteko nor izanen den aurthengo chapeldun.

730. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 27-an, ilhunnabarrian, lekhu hori berriz gure eskuko zen: bazter guzietan Anamitak ihesari emanak ziren; eta gerlako choriak, mirua chitoekin bezala, Anamiten ondotik zabiltzan bere tresna guziez su eginez, gerlako untziak Suffren, Dumont d'Urville, Chevrevil, Savorgnan de Brazza manubretan bezala bidekurutze eta zubi guzien obuzez zilhokatzen ari zituztelarik.

731. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aratseko sortzi orenetako hiri guzia berriz gure zen: bainan zer desmasiak: bi kartier arras deseginak edo erreak; ospitaleak kolpatuz betheak; hilak metaka karriken erdian usteltzen ari, iguzki, samin baten azpian...

732. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Pilotaz.- Eguberri egunean jokatu behar omen da gaitzeko pilota partida, gure trinketean Kontrarioak izanen dire: alde batetik Laduche eta Harambillet; bertzetik berriz: Garmendia eta Frederic Dongaitz. Hauche da partida!

733. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Diario Basco Donostiako kasetak berriz Frantziarat heldu diren espagnol guziak preso altchatuak direla eta galeretan ezarriak. Aski flakatu artio sangraturik behar den hazkurria gabe, lan bortitzenetan ararazten ditugula eta holako.

734. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1935-eko legek berriz finkatu dute aita-amen poderea beren familietan; atzo kalte egiten ziotenak egun on egiten diote: alabainan huntan da komunichmuaren bilduma: ez da ezin hunkituzko legerik. Atzo ba bihar ez! Egun, churi, bihar suko pindarra bezain gorri! Atzo emaztea familiatik kampo, egun aita-amak batasunean bizi.

735. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bakotchak gure herriko colia ukan dugu eta eskermila gutaz oraitu diren-entzat. Orai uste dugu, fitesko gure herri alderat itzultzia; ez baita goizegi izanen, emen denak eneatuak baigira. Zuen berriz laster ikusteko esperantzan, emengo eskualdunen partez gorantzi.

736. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 3ampdeg; Errana zuten, ogi-biltzeak felagek ezin baitzituzten trabatu, mahats-biltzeak debekatuko zituztela. Bainan mahatsa bildu da bakhe-denboran bezain trankilki. Beraz etsaia ez da hortan ere mendekatu ahal izan. Jendeari jabaltzen zaizko etsimendu aldi chaharrak, eta berriz hartzen du konfientzia.

737. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Saturio Deuna ildakoan, gure Prudentzio'k lekaro aren bakartasuna utzi zuen, Jainkoa'k berriz deitua; eta Kalagorri'ko bidea arturik, ara joan zan, kristau-fedearen eragintasuna eramanaz.

738. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Handik erortzian, doa bizkarraren gaineat, Chuen chuena han berian zen lehen kunkurrak utzi tunturra eta orai hori lotzen zaio berriz bizkarrean. Horra hau orai bi tunturrekin...

739. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Kristau liturji berriari arabera Aranzazu'n Polifoni eskola onena dute; ta gregoriano kantua maite dutenak berriz Lazkoa'ko beneditanoak.

740. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Nahiz, berriz erran, bero gogorrak egin dituen. Mokoa zabalik daudezke, hatsa ezin hartuz. Nondik kantatzeko kalipua?

741. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Han berriz, mutiko kozkor batek, gibeletik jinik, ichil, ichila, pétard bat bota daut zangoetarat...

742. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mendekoste biharamuneko beliari buruz Ainhoarrek Arrantzeko kapera teilatu berri batekin ezarri dute, murruak churiturik, galbarioan haizeak botaia zuen ohoina berriz chutiturik bere kurutzearekin.

743. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bainan behar bada De Gaullek berriz bilduko ditu.

744. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 ALGERIAN BERRIZ JAZARKUNDEA...

745. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Eratchiki du Evian-eko solasak berriz hartuko dituztela, De Gaullek irabazten badu jeneral oldartuen kontrako auzia.

746. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Hogoi bat egun etchen pasaturik Jean-Baptiste Etcheverry Ibiakoitzean partitu da berriz Algeriarat.

747. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Kasu ahatik! Egun, sobera hil, eta bihar zu biphil! - Gainerat xori kolpatua ez da eskualde gaixtoetarat berritz irriskatzen.

748. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Horrela segitzen badute: inbido - berriz inbido - hiru gehiago - lau gehiago, gero eta gehiago berotuz, nork jakin norat eremanen gaituzten!

749. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Astelehen aratsaldean, berritz ibili nute zanpaka.

750. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Elgarretarat bildu giren gazte batzu mintzatu gira laster berritz ukanen dugun Eskualtzalen Biltzarraz.

751. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bainan meleruski, helduden igandean berriz haste dugu.

752. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Sorbonako buruzagiek berriz hetsi zuten eskol-etxe hori eta haren zain ezarri poliza-gizonak.

753. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Horiek oro arras gaitzitu zaizkote ixtudianteri, eta ortzirale aratsaldean eskoletako kartierean berriz bildu dira milaka, han zituztela ere beren eskolemaileak eta lizetako ikasle gazteak.Pariseko polizaren nausiak harat igorriak zituen jandarma andana bat, zer gerta ere.

754. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Kanpoan zen Pompidou lehen minixtroa.Ebiakoitz aratsean Pariserat jin delarik, gobernuko bere lagunak eta Errepublikako Presidenta ikusi ondoan, telebixtan mintzatu da, laburzki bainan fermuki, erranez astelehen goizean berriz idokiko dutela Sorbona, eta legeak ahala eman bezain laster libratuko zituztela preso ziren ixtudiantak.

755. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Uda ari zauku bururatzen, udatiarrak ttipitzen ari dira eta Eskual-Herria berriz sartuko da ixiltasunean, bakartasunean.

756. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Beharbada gazte zonbaitek nahiko dute berriz piztu.

757. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Jaungoiko Aitarenganako nai xamurrak berriz, lurrean Bera bakarrik nai izatera, aurtxo baten eran Beragan uste osoa jartzera ta Berak eman da bialduarekin beti alai egotera eragin zion.

758. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Irugarrendarrak berriz, pamili ugarietan, unibersidadetan, auzitegi edo tribunaletan, gerraetan, errege-aulkietan beren eginbearrak zatz beterik praileen erara bizi ziran.

759. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Gogo au 1208'ko apirillaren 16'an berriz sendotu zitzaion.

760. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Ardo-etxetik atera eta zuzen ibilli bearrean oker joaten; zuzen joan nai eta bide-bazterreraño; lenbizi ezkerrera, gero berriz eskuira, eta gero berriz ezkerrera eta gero... lurrera.

761. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Bata sozialismo utopikoa ta bestea berriz zientifikoa.

762. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Zientifikoa behetik gora dabillela esan diteke ta utopikoa berriz goitik behera.

763. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Zuek barriz, ziriñetan sartu dozuen atzamar ber-bera miezkau dozue.

764. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Su eta ujoldeen yoalea entzun orduko berriz, gau beltz eta bildurgarri ayetan, soinean zituzten jantzi laburrekin, erriko biztanle geienak, urduri karrikaratzen ziran euren laguntza beartsuei eskeintzeko.

765. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Egunen batean, ordea, azkatasun eguzkiaren argitasuna Euzkadi zear zabaldu danean gaur lozorroan diruditen euskotar asko adore berriz indartuko dira erri aldez ekiteko.

766. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Abadeak, barriz, ango larrialdi ta estutasuna ikusi ebanean, berbalditxo baten bidez, arrentza edo errogatiba bat egiñaz, santuaren billa joatea ondo izan zeiketela adierazo eutsen.

767. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Dimatarrak, barriz andik ille batzuen buruan, Pedro deunaren irudi barri eder-eder bat ekarri eben.

768. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bestetan, berriz, bear bezela agertzen ez dutelako, Jauna'rentzat biderik gertu nai ez dutelako.

769. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 - Barikua danez barriz, ekatxagaz batean bestaldeko mutikoak or-orrenbaten urduri ibilliko dira ta...

770. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Eta orduan be praka-gorriak beste eskua lotu eutson.Irugarrenez dantzan asi ziranean barriz, ujujuka ta didarka pozarren ibilli ziran, labarpeko gizonak Aitearen barriro ezingo ebala egin eta.

771. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Zoraturik nagoala, barriz?

772. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Bisiesto urteetan barriz, onezaz gañera beste egun umezurtz bat garagarrilla ta garillaren bitartean.

773. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 ( Bein baño sarriago oetik jagi goizaldian eta bioz-ikaran eta begiak malkoz lausotuta, abestu lendun, beste nuegaz bizi zan gernikar batek eta biok: " Urrundik ikusten dot ikusten mendia, Bearen gibelian dauket nik erria... " Beste aldetik, barriz, erri txiki, zuri eta txukun askoren artian: Getari, Bidart, Ilbarritz, Biarritz, eta, asago, Aya ' ko atxak eta Naparroako mendi zorrotzak...

774. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Euren eritxiz, Kristoren buztarria ariña da; Eleizearena, barriz, astuna.

775. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Edozeiñ baten lojikan Unamuno ibiltari eroa da, bide jakiñik gabekoa; bere pentsamentua, berriz, bizia, egon-eziña ta batez ere, anarkixta.

776. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Unai-kantak ( Bukolikon ) eta Alor-kantak ( Georgikon ) Ibinagabeitia'tar Andimak itzuli ditu, Enearena ( Eneida ) berriz, Aita Onaindia euskal alorreko langille nekatu eziñak.

777. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Itun barriko liburuak beintzet, era bitara emon dauskuz; lenengoz, lau ebaingeriak batuta, oinguan barriz, lau ebaingeriak banaka, liburu batean bilduta.

778. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Gudu-ondoko urteak ziran, illun, itun eta astunak; gosea garai, malkoa non-nai, beldurra berriz, biotz guztietan ernai, salatariak ari baitziran espetxeak errugabez eta illobiak illotzez betetzen.

779. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eskola barik ezer gitxi egin al izango dogu, eskolarekin barriz, dana!

780. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Dana euskeraz. Ain poliki, ain egoki.Umeak xoratuta, gurasoak berriz, lilliratuta.

781. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Oñez bazoaz, iru cuadra orduko aspoa estu ta izerditan blai zaude; autobusean sartu bazera berriz, sartu bazera or nunbait!, baña colan toki artu bear badezu, ene Jaungoikoa!

782. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Bai jauna.Gure Mañaxi'k berari barkazioa eskatzen diola uste du; nik berriz beste gauza bat uste det.

783. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Urtiak luze egiten jakuz
Burua astun, ixerdi larriz,
Bustita sarritan galtzak
Batzuetan bero larregi
Bestietan barriz otzak,
EUZKO-DEI onek poztuten ditu
Sarritan gure biotzak
.

784. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Xabier'ko Prantzizko Deuna berriz 1.506'garrenez etorri zan mundura eta Urdaneta 1.508 gnez...

785. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Euskaldunak, berriz, kristianismoa beren lurraldetara etorri arte eta geroago ere oso primitiboak ziran.

786. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Illargiak, berriz, emetasuna.

787. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Alemanentzat berriz, otza, seriotasuna, arpegi legorra baizik etzien erakusten.

788. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Berriz aldare nagusi aintzinetik iragan zanean, Patxi negarrez zegoan.

789. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Goseak akulatuta negarrez hasi ta amaren bularretik lotara, goseak berriz esnatu arte; huna bere zeregin guztiak.

790. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Karrika batzu igaro ta berriz itauntzen genuan.

791. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Neska orrek ikusi eran señoritxuau dardar-dardar plantau jaku, eta dardara geixa barriz, entzunez:(...).

792. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Itemisaesten barritz, paparreko do, esan daian, eztuleko do da guzti.

793. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Ni berriz parrezka ta besarkadaka.

794. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 Gertaera auek irakurtzen eta entzuten dituzten gizonak, berriz, gertakizun auen LEKUKO biurtzen dira.

795. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 4) Taldeka egindako lana amaitu ondoren, berriz elkartuko gera guztiok; talde bakoitzak bere lana irakurriko du eta talde guztien laguntzaz RADAR-GIZON orren irudia osotuko dugu gure ingurraztian.

796. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Lan ontan, berriz, auxe ikusiko dugu: Zeuk eta kristau guztiok bizi dezakegula, gure anai diran beste gizon guztiekin batera, Jaungoikoak eman digun egin-bearra; eta onela egi biurtuko ditugu, aurrerago Elizari buruz esan ditugun auek: ANAIARTEKO ELKARTASUNA, BIOTZ ETA GOGO BATEKO FEDEDUNEN ELKARTASUNA, FEDEDUNEN ELKARTZE, ARTU-EMAN ETA ELKARTASUN LEKUA.

797. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 7. Ondasunetan, inori kalte egin deutsienak, zertara dagoz behartuta? Ondasunetan inori kalte egin deutsienak, ostutakoa barriz jabeari bihurtu eta norberaren erruz egindako kalte guztiak lehenbailehen ordaintzera behartuta dagoz.

798. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0052 Martitz eta Jupiterren artean agertzen diran harrikoskor antzeko horreek barriz, asteroideak dira.

799. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Mozoloa barriz, ez da bere betiko txokotik larregi mogidu, dirudienez; inguruetan jarraitzen ei dau beti bezela.

800. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0022 - Nik, barriz, oinestua ikusi dot.

801. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0139 Egia da gure artean
ez dala zuzenbiderik
ez be egi
zintzotasun
ez ez ta askatasunik
barriztu ba
era barriz
gizonaren egokera
baña jakin
egiz dala
zuzen biziteko era
Jaungoikoak
emon dauskun
maitasuna goren bera (...)
.

802. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0035 Bartola, ez izan zaputz,
emen zagoz-eta. Barriz
ez ni galetu; illik naz
zure begiok ikusiz
.

803. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Jakintza ta matematika-gaiak ez yakozan ezer be atsegin; istorian, latiñean eta literaturan, barriz, nota oso onak lortzen ebazan.

804. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Santi'k, barriz, andik urten eta jarraian Fleury'ra joan bear izaten eban, Fleury jaunaren aginduz kalean miñutu bat be ezin zeitekean geratu-ta.

805. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0252 - Zure senditarren eñaren larriak biotz-minduta nauka; ta zu olan ikustea, barriz, samingarri yat esan daust Geznariak.

806. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Gizurentasun eta ziñopatzearen zerbait dauan onako olde barik, ezin giñei gurendarik lortu; ezago, barriz, opa dogun gentza.

807. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0019 Bularra barriz bendaz lotuta.

808. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Kaixo, Mariño, berriz al zatoz?, esan eutson barrezka Begoñak.

809. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 Eguraldia ozten zaigunean, eztia jaten diñagu gure soiñek eultza bero dezaten; eta berriz, beroegia ba'den, egoak astintzen zetiñagu oztearren.

810. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0037 Musika sailean berriz, KORAL ELKARTEAK, ogeita amar urte onetan zer egin duan badakigu.

811. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Japon'ek, barriz, eskoletan gastatzen dau soldautzan baiño lau bidar geiago, eta Kanada'k, bi bidar geiago.

812. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Guk, berriz, bertsolariak... Eta olerkariak... Ez ote?.

813. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Nazaret, barriz, ondo dakizuenez, Amabirjiñaren erria da.

814. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Aurtengo udabarrian, Kultur Kontseilaritzan arteari buruz egin behar izan neban lehen lanetariko bat, gerra ondoren Bermioko Batzokitik hango Ertzilla-torrera eroan eben Uzelayren obra handi bat berriz Batzokira itzultzeko jestioak egitea izan zan.

815. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Orduan esan nebanetik zerbait hemen barriz gogoratu gura dot.

816. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Gaur, gaur norbatzuen asmoa H ori esakeran (pronuntiation) eta idazkeran (eskritura, ortografia) barriz sartzeko, nire lantxo au irakurri dabenak erabaki begi.

817. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Egintza mistikuaren jatortasuna arimeak ditun jazoera zoli, samur eta nastuenen artean aurkitzen da; jazoera oneitan, barriz, eragille asko sartu daitekez, eta ikuslea edo oarlea ardurarik zorrotzena artzeko beartu.

818. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Txilio ori, barriz, benetako olerkari danak itz giarrez, solas aukeratu ta esan-nai aundikoz jantzirik, biotzondo gori-gozoz ornidu oi dau.

819. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 Aldaketa sistema honek dakar San Pedroren erreskadakuak Kristo izatea aillagaitteko bidia daukoilla, eta San Pablorenak berriz Ama Birjiñaren oiñordekuak dirala.

820. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0031 Saria ipiñtterakuan lehengo San Migelen arpegixak zahar itxuria emuten otzala pentsatu ebeiñ, eta izatez berriz San Migel gaztia, liraiña dala.

821. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0046 Dantzarixak berriz, belaunikaitterakuan bost aldiz adoraitten ebeiñ Sakramentu Santua, bata Parrokixatik urten alaz eta beste laurak horretarako ipinitta euzen altarietan.

822. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Eta dantzarixak, abixaran eta ixa bata bestiaren gaiñian arittu arren, nahastu barik urtengo daue berriz salamalatik zirkulu zabala osatuz azken erreberentzia egitteko.

823. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0228 Bigarrena, barriz, zatika eginiko poema luze bat.

824. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Emen, barriz, zu ikusteko dagon garramura norañokoa dan etzenduke siñistu be egingo.

825. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Olabarrikuak, barriz, zetan esan bez, alaba, suin, Sebastiana eta enparau, sendi kistar-eredu aunek zu emen ikustiaz poz andija artuko dabela.

826. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Odol-galtzearen arriskua, barriz, ez da izaten ainbestekoa.

827. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Puzlak urten badabe, barriz, ez dira zaztatu ta ustu bear, ezta pomadarik emon ere.

828. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Gure erraza misterio uts dogu beti; gure izkuntza, barriz, ezkutu biurri.

829. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Ez da errez igartekoa lenen, otz-ikara lez asten jatzu-ta; gero, barriz, bat-batean egiten dautzu bere lana.

830. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0153 Lur onean ereindakoa, barriz, hitza entzun eta ulertzen dauana da.

831. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 6. Beraz, uretara arekaz jatsi ziran eta barriro igo ziran; baiña, oneik bizirik jatsi ziran, eta bizirik igo ziran barriro; oneik baiño leenago jatsi ziranak, barriz, illik jatsi ziran, baiña bizirik igo ziran.

832. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Idazkari teknikoak, barriz, gosaria, kafea, hamarretakoa, hamaiketakoa, aperitiboa, kafe konpletoa, ogitartekoa eta zerbeza eskatzen eutsozan egunean zehar Anselmori.

833. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Izan, dirausku berak, sustantivo absoluto da, eta ukan, barriz, sustantivo relativo.

834. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Arek barriz beste arazo andiago batzuetara zuzendu oi dabez.

835. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Barruko aldea nahiko menditsua da, halan be goienak ez dira hain latzak edo larregizkoak (Bizkaiko goibehe ertaina 125 metro da, eta tontorrik gorena barriz, Gorbeia mendia da, 1.475 metro erpinean).

836. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Lehenengo kasuan ura ctónica da, lurrari lotuta dago, sakona da; bigarrenean, ostera, ura haizeaz lotzen da eta agirian sortzen da; putzuaren kasuan, ura lurrean edo lurpe ilunean bizi da (ilargia), iturriaren kasuan, barriz, ura argitan sortu eta zabaltzen da, eguzkitan.

837. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Gerra aurrean barriz bizkortu zan iturgintza sailaren barririk ez dakigu, halan ere; holan ba, kako bitartean jarri behar dogu aldi hau, iturrien eboluzinoari dagokionez, daturik ezean.

838. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Ustara au, barriz, Larra'ko jauregia erosi ta laster gexotu zan, eta inguru au bere osasunarako etzala egokia ikusirik, jauregia saltzeko erabagia artu eban.

839. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.a. pradera 0407 Unamuno beti jo da nunahiko euskotartzat, Azkue, berriz, baserritartzat.

840. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0088 Berriz azaltzen da, burua lehortzen.

841. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Eskuturreko zainak ebaki zituen bere gelan, eta paper bat idatzia utzi zuen esanaz: Oraintxe bularra hartu du, berriz lauretan berriz tokatzen zaio.

842. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0115 KONTESA - Hea zuek Txordon Pilota nun topa dezaketan esaten didazuen. Hura konsolatu nahi det. Eta batez ere gerra zaletasuna kendu nahi diot. Ez dut nahi bera mendirik mendi gerran ibilli dedin. Alperrik izango da. Gabon-Eder ez da orregatik beste mundutik berriz etorriko. Bere maitasuna galdu du, eta nire kontsolamentua eskeñi nahi diot.

843. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0010 MALEN - Garai honetan euria ezezik txingorraldi ederrak egiten ditu askotan. Elurra ere berriz guk nahi baino gehiagotan.

844. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0083 Zenegaz.
Eta nik, berriz, Zuberoa
ezarriko dut hankapean;
Bere harrokeria utzirik,
apal dadin zure menpean.

845. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0167 Euskal Herriko lur maitea,
guretzat leku aukeratua,
Hemen zoriontsu bizi garela
atsegin dugu esatea;
Eta denok elkarrekin berriz
bertso bat ematea.

846. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 EPAILEA - Bai, bai, berriz ez dizugu hitzegingo hartaz. Eta istripuaz, zer duzu gogoan?

847. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 ROXALI - Habil beraz Euskal Herrira! Segur nun, hire herrian diren mutil zaharrak kontent litazkeela hire berriz ikusteaz.

848. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 MAIALEN - Aise mintzo haiz Roxali! (geldi). Baina bizi hau bitxia dun... Nola hirira jiteko beldur bainintzan, beldur nun orain berriz hara itzultzeko...

849. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 MAIALEN - Ez hainbeste ez... Zer nahi lan badiat... etxeko seme ttontto horren gatik... eta etxekandrea berriz beti oihuka, nagusia, ahal den pilda, beti nexkatxen ondotik... bai! ederki nauk!...

850. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 MAIALEN - Arrazoia duzu aita... Baina zorigaitzez mementoan arras nahasia naiz. Ez dakit gehiago zer egin... Berriz kanpañara itzultzeak izitzen nau... Arrunt galdua naiz!...

851. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 BETTIRI - O Maialen, bahaki zer pena egiten dautanan.... Ez Bakarrik hemen gelditzen haizelakotz, baina hire begitarte triste hori ikusiz... Hola segituz, erituko haiz... Gaixo haurra... Gaixo Maialen... (geldi). Baina ez balin badun berriz itzuli nahi, zer egin dezaket nik... Ator, zonbait egun bederen... on eginen daun...

852. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0103 GRAZIAN - Tristan Bereterretxe nire gudarien buruzagi edo kapitaina duk. Hi, berriz, nire katigua eta gizon-hiltzaille bat besterik ez haiz.

853. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 MARITXU - Joan aitzin berriz ikusten ahalko zaitut bederen?

854. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 JEAN-PIERRE - Etorriko naiz berriz.

855. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0101 MAITE - Eni, berriz, ba dakizue joan den igandean zer gertatu zaidan? MIRENTXU - Zer ote?

856. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 ANTTON - Zergatik ez zara berriz ezkondu?

857. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 (Berriz ere aulki jirakorrean esertzen da. Publikoari begiratzen dio eta jaikiz erdieskubitik doa. Allanek arraunari ekiten dio berriz eta segundu batzutara, argien biziagotasunaz batera, atzera etxeko livingean aurkitzen da).

858. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 Hauxe behintzat ez nuen espero! (Berriz telefonoa).

859. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 - 1814/1822: Berriz Unibertsitate, lehen bezala.

860. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 Jan nahikoa, hori bai, ondo bete arte, baina lo egiten hasi orduko berriz lanera, nekatu arren, iluntzeraino. Zerbait afaldu eta ohera... Eta hurrengo egunean berdin, egun dena zelaian, eta hurrengoan!... Ez da erraza gure bizimodua, ez!

861. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 (Imanol berriz etzatzen da egunkaria hartuta. Gero aldizkaria. Jarrita, pentsatzen orain. Halako batean, kaliputsu jaikiko da eta listinean begiratu ondoren telefonora doa. Baina lau zenbaki markatu ondoren berriz utziko du. Agertoki erdian zutik, esku bat belarri ondoan duela bera bakarrik hasiko zaigu...).

862. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Amaia etxean dago?... Jarri liteke mesedez?... Ez, ez, ez... Arratsalde on, Amaia etxean dago?... Jarri liteke mesedez?... Arratsalde on Amaia, zer berri? Imanol naiz... Imanol naiz... Imanol naiz... (Alde batera eta bestera dabil, pentsatzen. Erdian berriz)...

863. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Imanol naiz eta ba, ea zer berri zabiltzen. Joan zen larunbatetik ez dugunez elkar ikusi. Ondo gabiltza edo?... (Segur oraingoan, zuzen doa telefonora. Zenbaki guztiak markatzen ditu baina berriz utzi. Urduri, pentsatzen. Berriz doa eta oraingoan markatu ondoren bertan gelditzen da)

864. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 LUIXA - Neure istorioak, ordea, zentzuzkoak dituk eta herrian bertakoak; hireak berriz, zentzugabeak eta Jainkoak daki nongoak. Beraz, utz iezadak, otoi, neure esanbeharra bukatzen... Zera esaten nian: alegia, baldintza xelebre hori jarri ziotela, Salamanca-ra joatekoa, bestela ezkontzarik ez zela izango. Pello jaunak, ezin bestean, amore eman zian. Horretxegatik esaten nioan Joxepa-ri, horiek azpikeriaz dabiltzala, txarkeria hutsez, zapokerian...

865. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 A. KATTALIN - Espero dituztenak inoiz jasotzekotan! Lehenengo hogei milak eman baldin badituzu, emanak daude; baina, ez dezazula itxoin (itxedon) berriz ikusterik. Galetsi ditzagun, beraz.

866. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 PAULO - Aurreneko eskea zen eta ezin uka; baina, berriz eskatzen badidate, adituko dituzte berenak eta asto beltzarenak.

867. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 PAULO - Galtzairua bezain gogor bihurtuko naiz, bada. Uste okerretan dabiltza koipelustreok nerekin. Ez didate berriz ziririk sartuko (iruzurrik egingo).

868. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Bide luzea egin ondoren. Beltz haien hatzaparretatik ihes egitean, ez ninduen inork harrapatuko. Ezta zaldian izanda ere! Ez arranoa! (Zutituaz eta ezpata bat eskuan izango balu bezala). Zazt lepoa, ni zaintzen zegoenari... Zazt, besteari... Hirugarrenari berriz, burua erdi bi.

869. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 Beldur gabe dirua gastatzeko... Gero, gerokoak! (Egon ondoren). Tira gizon, edo osaba deitzea nahi baduk osaba... Aurkitzen haizen tokitik mirari bat egiteko era baduk, neretzat ere dirua iristeko era egin zak agudo. Egunero kandelatxo bat piztuko diat horrelako laguntza ematen badidak. Kandelatxo bat bakarra gutxi dela iruditzen bazaik berriz, berdin piztuko dizkiat egunean dozena pare bat...

870. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 E.E.E.ko Estatu kideei buruzko datuak EUROSTATen argitalpenetatik datoz, hirugarren herrialdeei buruzkoak, berriz, jeneralean, Nazio Batuen Estatistika-Bulegotik.

871. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Pertsona batek bere okupazio nagusia erreferentziako astean zehar zein establezimendu, enpresa edo bestelako unitate ekonomikotan ematen duen, horren iharduera-motari dagokio, edota, lehenago lan egindako langabeen kasuan, berriz, beren azken enplegua zein enpresa edo establezimendutan izan duten, horren iharduerari.

872. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0020 Ezaugarri hau, pertsona batek lan egiten duen enpresarekin hartzen duen laneko harreman-motari erreferitzen zaio, edota lehenago lan egindako langabeen kasuan, berriz, beren azken enplegua izan zuten enpresarekikoari.

873. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 b) Ikuspuntu ekonomiko-produktibotik begiratuta, berriz, produkzio-prozesuen eta ondasun eta zerbitzuetako baliabide eta enpleguen arteko orekaren errepresentaziorako.

874. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0020 Adarrei dagokienez, berriz, ondasun eta zerbitzuen, produkzioaren eta ustiapenaren kontuak, denak input-output taula baten parte osatuz elkartuta ezartzea aurrikusten du S.E.C.ak.

875. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Hizkuntz eredukako banaketa, berriz, hauxe:
%67 A Eredua
%9 B Eredua
%16 D Eredua
%8 X Eredua

876. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Hizkuntz Ereduka berriz, honako hau:
%82 A Eredua
%2 B Eredua
%3 D Eredua
%13 X Eredua

877. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Gainerako sektoreetan, berriz, Ehundegi, Liburutegi eta papera eta Hainbatenetan, 1984ean baino portaera desfaboragarriago bat eman zen.

878. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Galdara, makina eta tramankulu mekanikoen kapituluan, berriz, 1.000 milioi pta.ko balioez azpiko oso produktu-kopuru handi batean banatu ziren inportazioak, horien artean handienetik txikienera seinala genitzakeelarik: informazioaren tratamendurako makina automatikoak eta beren unitateak (84.53), 875 milioi pta.tan; beste gaietan sartu gabeko makina, aparatu eta tramankulu mekanikoak (84.59), 746 milioi pta.tan; metalen tratamendurako makina erremintak (84.45), 730 milioi pta.tan; kanileria eta antzeko artikuluak (84.61), 723 milioi pta.tan; metalak, etab. galdatzeko kaxak, moldeak eta maskorrak (84.60), 577 milioi pta.tan; eta makina erremintentzako piezak eta akzesorioak (84.48), 449 milioi pta.tan.

879. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 II. kapituluan, berriz, zenbait Foru Dekretu eta Agindu jasotzen da, zenbaitetan osagarriak izango bait dira.

880. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Eltxarrak, berriz, jaio ordurako hasten dira lanean.

881. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Gorako ordena, maila txikienetik hasita mailen segida gora doa, beherako ordena, berriz, maila altuenetik hasita, mailen segida behera doa.

882. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00008 BIOTOPO-ak eta BIOZENOSIS-ak osatzen duten multzoari, berriz, EKOSISTEMA izena ematen diogu.

883. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00009 Ur sakonetan, berriz, arrainak eta hegazti igerilariak.

884. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 Beltzek, berriz, beren dama errege zuriaren eskuineko lauki zurian jarriko balute ().

885. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00070 Ez. Egun baten berriz konpondu, garbitu, pintatu eta apaindu zuten.

886. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00158 Bigarren kasua berriz, matematikoki zertxobait zailagoa denez, oraingoz behintzat alde batera utziko dugu.

887. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00394 Fruktosa berriz, bere izenak dioenez, ezti eta fruituetan dago batez ere.

888. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Estatutuaren textuan berriz, Diputazioei ez zaie konpentsatzen gopuru batez haien eskutan gelditzen diren zerbitzu publikoen hornikuntz gastuengatik, baizik eta Euskal Herria da Estatuari konpentsatuko diona, Komunitate Autonomoaren eskutan gelditzen ez direnengatik.

889. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 Horrela biderkatzaile bat konputagailu batzutan zirkuituen bidez egiten da (HARDWAREaz), beste batzuetan berriz, batuketa-segida batez egindako programa baten bidez (SOFTWAREaz). Beste kasu batzutan ez dago oso garbi elementu bat edo gehiago hardware-ari edo software-ari dagozkion eta FIRMWARE kontzeptua sortzen da.

890. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 Kanpo-Memoria S/I unitatearekin lotuta dago eta Memoria Nagusia berriz informazioa CPUrekin zuzenean lotuta dago.

891. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Aginduek konputagailuak momentu bakoitzean bete behar dituen eragiketak adierazten dituzte, datuak berriz, eragiketa horien eragigaiak dira.

892. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00149 Teklatu batzutan karaktere bakoitza sakatu ondoren karaktere hori konputagailura bidaltzen da; bestetan berriz teklatuan memoria txikia bat dago, buffer edo indagetzaile deritzana, non bete arte karaktereak biltzen bait dira eta bufferra betetzen denean automatikoki bertan dagoen informazio guztia konputagailura bidaltzen da.

893. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00149 Lehenengo kasuan euskarria linea da bigarrenean berriz bufferra.

894. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Alexandriako jakintsuek, berriz, greko klasikoaren gramatika baten beharra zutelarik, analogiak aztertu eta paradigmak osatzen saiatu ziren.

895. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00137 Baldintza konposatua, berriz, erlazio bat baino gehiago batera kontutan hartzen dituena dugu.

896. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0015 Uda garaian, berriz, ostatu eta beste zenbait etxe udatiar jendearentzat egoitz bilakatzen da.

897. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0097 Eta inurri txikiak:
- Ni berriz inurritxo naiz,
inurririk txikiena;
hozka eta hozka hasten banaiz
laster da zure azkena.

898. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Aurrerakuntza, doktrina eta gizarte honen ardatza bezela agertzen da; etengabeko mogimenduaren eta etorkizunari begira dagoen gizartea dugu hau, lehengo gizarteak berriz, gordetzaile eta konserbatzaileak ziren eta oinar oinarrizkoak ziren bi ezaugarri hauk.

899. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0045 Aurrerakuntza, doktrina eta gizarte honen ardatza bezala, agertzen zaigu, etengabeko mogimenduan eta etorkizunari begira dagoen gizartea dugu hau; aintzinako gizarteak berriz gordetzaile eta konserbatzaile ziren eta oinarri oinarrizkoak zituzten bi ezaugarri hauk.

900. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 ERRONKARI ESKUALDEA Burgi da lehenengo herria eta Belagua, Isabako auzo ezaguna berriz azken bizilekua.

901. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Erronkari haran guztiak 1970. urtean 2.377 biztanle zuen eta Erronkari herrixkak, berriz, 399.

902. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Artzainak berriz neguan Nafarroako Erriberaraino jaisten ziren, batez ere Bardeak deituriko lurralde lehorretara, Euskal Herriko transumantziarik luzeena eginez bidenabar.

903. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0016 Orfeoiak eta Gaiarrek ihardunaldi bat egingo zuten; Orfeoiak zekizkien abestirik ederrenak kantatuko zituen, Gaiarrek berriz Madrilen ikasiriko erromantzak.

904. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0018 Harriturik bezala gelditu ziren entzuleak... abestiaren lerdentasun eta egiaz; hotzikarak joak, berriz, gertakariaz ohartu zirenean.

905. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0016 Emeak berriz, azken urteetako umeekin bizi dira.

906. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0122 b) Azal ezazu, zure ustez, zergatik elementu askori latinezko inizialak jarri dizkioten ikurtzat, eta beste batzuri berriz, ez.

907. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0051 Eskuminak guztiei eta zuri berriz musu potolo bat.

908. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0109 Lantegi berri eta haundiak, berriz, ugazabak edo nagusiak sortu zituzten.

909. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0109 Industria garai honetan, berriz, gizon bakoitzak lanaren pusketatxo bat bakarrik daki egiten.

910. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0122 Hara, berriz, tximistak ortze-zehar irakaldika jolasean, suzko suge bihurriak bai`lira.

911. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 eragileak, berriz, bi gurutze ezabatzea

912. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0129 Egoera hau aldatzeak suposatuko luke, Estatuen ekonomi politikak aldatzea eta bateratu nahi izatea; hau berriz, izugarrizko pauso erabakiorra izango litzateke Europa batzeko.

913. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Aurki zeuk:
Urte horretan uzta ona izan bada, bietariko zein sistema da onena nekazariarentzat?
Eta uzta txarra izan bada, berriz?
Argi ezazu bi adibidez.

914. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0023 Itsasadar nagusienak, berriz, Orio eta Debakoa (Gipuzkoan) eta Mundaka Plentzia eta Bilbokoa (Bizkaian).

915. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Irakurgai aspergarri eta elkorrak ematen badizkiogu, berriz, haurrak ez du interesik sentituko, gogorik gabe arituko da lanean eta aurreratzen duen bidea dezakeena baino askoz ere motzagoa izango da.

916. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Eskolara hasi eta nota txarrak ekartzen genituenean aitak ipurdia berotzen zien nere anaiei; ni, berriz, lasai geratzen nintzen.

917. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 - Esan berriz hori! - Horixe lasai lasai iritsi berriak.

918. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0013 9. Txokoketan Hauek, berriz, txokoketan jolasten ari dira.

919. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0025 Hegazti batzuk, berriz, taldeka elkartuz, toki babesgarriagoetara abiatzen dira udazkenean milaka kilometro eginez.

920. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0029 Besteak, berriz, mamitsuak dira, hau da, zukutuz gero ura ateratzen zaie: mahatsa, sagarrak...

921. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0040 Baina guk, ikusten dugunez, IKUSMENA badugula esan dezakegu: Gizonak......... ez du, mutikoak, berriz, badu.

922. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0040 Guk, berriz, dena entzuten dugunez......... badugu.

923. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0050 Eta sagarrondoak, berriz, ezingo lirateke Poloan hazi.

924. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0050 Txikiagoa denean, berriz, HERRIA.

925. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Herri batetan bizi gara, batzuk herri txikitan, besteak berriz handiagotan.

926. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Batzuk itsas ertzean daude, besteak baserri ugariz osaturik eta beste batzuk, berriz, lantegi handiak dituzte.

927. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0056 Gure etxeetatik irteten den ur zikina, berriz, beste hodi batzuren bidez, DEPURATU ondoren, ibaietara joaten da.

928. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0007 Beste inoiz, berriz, zerbait berria asmatzen zenean jendea jakinaren gainean jartzeko.

929. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0018 Garraioak Lehenengo argazkiko haurrak oinez doaz ikastolara, besteak berriz, autobusak eraman ditu.

930. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0018 Burniak, berriz, lehenengo trenak eta azkenik kamioi batek ekarri ditu zubiraino.

931. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0032 Sanjuanak berriz Udaren hasiera ospatzeko dira eta su handiak egiten dira gau honetan.

932. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0033 Beste herri batzutan, berriz, gehiago aldatu dira.

933. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Benetan igeltsero ona dugu enara! Beste txori batzuk, berriz, zuhaitzetako adar ezkutuen artean egiten dute habia, beroa eta biguna.

934. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0014 B multzoan, berriz, Euskal Herriko mendi batzuk.

935. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0077 Ondorengo ekuazio-sistemetan, matrizeen errenkadak E hizkiz adieraziko ditugu, zutabeak berriz Z-z e. b.

936. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0043 Kobrezko tutuaren trakzio-tentsioa, honako hau izango da: eta altzairuzko tutuko konpresio-tentsioa berriz: .

937. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Erlijioarentzako errespeto handiz jantzia zegoen eta ohituretan aita ez-bezalakoa zen oso, zeren aita erlijiogabea izan bait zen eta guztiz gerrazalea; hau, berriz, jaieratsua zen fedeaz eta ospetsua bakeaz.

938. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0033 45 urte baino gehiago baditu berriz, eta bere antzinakotasuna 5 urtekoa baino handiagoa bada, 4 egun gehiago izango ditu.

939. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 Testua, berriz, ondoko lerroan hasiko dugu.

940. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 - Eta hemen, berriz, hipopotamo eta jirafak daude - diotso Asierrek.

941. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0073 Ordena baxuenen kasuan, berriz, Nu nahiko handia izanik, errua txikiagoa gertatzen da.

942. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0179 (l6) .a Gauss-en legea da; hau, berriz, Coulomb-en legetik sortaraz dezakegu.

943. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Batzuk ura berotzeko, beste batzuk, berriz, sateliteetan energia elektrikoa sortzeko.

944. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0087 Eskubiko irudiak berriz banda energetikoen eredua agertzen du.

945. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0087 Kasu batetan, V zutabeko elementu batek elektroiak sobera ematen ditu, eta bestean berriz II zutabeko beste elementu batek ez ditu nahikoak ematen, beraz hutsarteak sorterazten ditu.

946. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Beste batzutan, berriz, Suezia eta Zelanda Berrian bezala, produkzioa askoz handiagoa da energi-kontsumoa baino.

947. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Gainera, gauza bat da hiztegi arrunta, eta bestea, berriz, hiztegi zientifikoa.

948. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 - Liburuaren lagungarri eta osagarri izan daitezkeen hauek bezalako aspektuak aurki ditzakegu: - Argazkiak: Urrutiko gauzak aurkitzen lagunduko digute; batzutan textu baten lagungarri bezala agertuko zaizkigu, beste batzutan berriz, horren ordezkoa egingo dute, dena den, beti da interesgarria horien komentarioa eta deskribapena egitea.

949. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 Textuak hasieran doazenean gaian murgiltzeko elementu eragile bezala balio dakizkiguke, beste batzutan berriz, bere zeregina gaia osotzea izango da.

950. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Beste batzutan, berriz, multzoka ikusten ditugu, auzoak osatuz.

951. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Itsas-portutik hurbil egiten den arrantzari baxurakoa deitzen zaio: antxoa udaberrian, atuna udaran, eta urteko azken eta hasierako hilabeteetan, berriz, itsasaldeko atuna, txitxarroa, sardina eta beste arrainak harrapatzen dira.

952. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Horren ondorioz harrapaketak asko jaitsi dira: 1976. urtean 26 miloi kilo harrapatu bazituzten, 1981. urtean, berriz, 9 miloi baino ez zituzten harrapatu.

953. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 Beste batzu, berriz, burdinoriz eginak: ekaizkoltxabalak lehenik, gero hegalmakurrak, koskatuak eta zulodunak; gezi mutur hegaltxodunak edo gabeak, esku-uztaiak, eztenak, orratzak, belarritakoak, etab.

954. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Ez-tradizionala litzateke, berriz, bertsolaritza, bapatekotasunean oinarrituriko testuez osaturik dagoenez gero, testua bera ez bait da gehienetan transmititzen.

955. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Jendaurrekoa, publikoa diogunean, berriz, entzulegoaren ezinbestekotasuna aipatzen da, bertsoak entzun, interpretatu, eta batzuetan epaitzeko.

956. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Hots, objetibotasunez erretratatu nahi izanez gero elementu objetiboetan oinarritu beharra dago; subjetibotasunera joz gero, berriz, pertsonaiaren edo berarekiko edozein xehetasunek berebiziko garrantzia izan dezake.

957. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0007 Narrazioaren denbora aurrera doa progresiboki, baina fikzioaren denbora batzuetan narrazioarenarekin batera doa, beste batzuetan arinago eta beste batzuetan, berriz, mantsoago.

958. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Idaztankeran, berriz, erdira jo zuen T.Agirrek.

959. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Politika mailan, berriz, fueroen azken aztarnak galtzearekin, historian zehar hain gartsuki gorde eta defenditu zuen bere nortasuna galdu zuen.

960. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0069 - Erresultanteak osagaiekiko norabide paraleloa du eta norantza berriz, osagairik handienarena.

961. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0276 Likido eta solido batzutan berriz (ikatzean adibidez), txikiagotu egiten da.

962. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Energia zinetikoa, masa bider abiadura ber bi zati bi da, eta lana berriz, indarra bider erresistentzia gaindituz egindako distantzia.

963. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0117 Eta beste batzu, berriz, ametitzen ez dutenak nork sintagmarik: etor, joan, ibil, saia....

964. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0191 Eta bi forma hauen arteko desberdintasuna honetan datza, hots: egin lezake [+ ahalezkoa] dela eta egingo luke, berriz, ez.

965. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0344 Subjuntiboa, berriz, nekez.

966. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Zaharra berriz, Hezkuntzaren praktika giza bizitzan aurkitzen dela esatea, baina berari buruz sortutako teoriak, zentzu zientifikoan, noski, mende eskasa besterik ez du.

967. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0090 Aldi hau ere hirutan banatzen da, zeinetarik azkenekoa erromatarrek mendebaleko probintzien konkistarekin batera gertatzen da, eta hauen limes delako lerroaren goitiko eskainabiar edo europar erdiko herrialdeetan, berriz, kristautasunarekin batera.

968. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0101 Jokabide hau konprenitzeko, on da ohartzea, erromatarrak Ebro garaiara heldu zirenean, zeltibero jendea zutela guduka inguruan baskoinek, eta kantabroak, berriz, autrigoinek.

969. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Era honetako nazionalismo mota bat bultzatzen duten taldeak ez datoz bat finantzetako kapitalarekin eta Estatu faxista batetan, berriz, finantzetako kapitalak du politik adierazpenaren esklusiba.

970. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Nilo-ren ur-etorria gorabehera handikoa da: ugariena, udan; urriena, berriz, udaberrian.

971. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Hori gorabehera, kristau-herriak erro sozial zabalak ditu, eta belaunaldi gutxiren buruan esanahi handiko pausoak eman ahal izango ditu: 312. urtean, Milan-go Ediktuak erlijio-tolerantzia onartuko du (= Elizarentzat bakea), eta 380ean, berriz, Teodosio-k Inperioko erlijio ofizial bakartzat aitortuko du kristautasuna (= Elizaren nagusitasun ideologiko-politikoa).

972. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Azken hauek betiereko zigorretara abiatuko dira, zuzenak, berriz, betiereko bizitza. (MATEO: Ebanjelioa).

973. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Erroma-ko Estatu esklabistaren herentzia da, berriz, goi-botere baten ideia.

974. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0198 Bestalde, Europako hainbat lurraldetan gari-produkzioa gainbehera zihoan; nekazaritzaren beste adarrak, berriz, (ardoa, oihala, abereak) hazten, hauek errentagarriagoak bait ziren.

975. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0224 Eskumenezko pribilegioak, berriz, ez dira eskasagoak (Gorteak bakarrik juzga ditzake, haien zin-hitza nahikoa da lapurreta-salakuntza altxatzeko).

976. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Degurixa, berriz, nahiko ezezaguna da oraindik.

977. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Bolatokia, berriz, guztiz bitxia da.

978. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0114 Formato hamartarren artean berriz, formato paketatua zonaduna baino laburragoa da.

979. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0090 Basajaunek, berealdiko abiada hartu eta, erraz baino errazago saltatu zuten; Sanmartintxiki, berriz, indar gutxi hartu nonbait eta, gari pilaren erdira erori zen, eta baita katiuskak gari alez bete ere.

980. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0143 Euskaldunok, berriz, gaur bertan hartu behar dugu gure mendiak sagarrez, intxaurrez, gaztainez, eta abar, betetzeko asmo sendoa.

981. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0130 Mileko hori kalkulatzeko, berriz, tarifa minimoak kontutan hartu behar dira eta, beraz, hiri bankagarria, hiri erdibankagarria edo herria den ala ez kontsideratzekoa da.

982. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 4. Kapitalak: Zor-zutabean ezarpenak idatziko dira, hartzekoan berriz, ateratzeak, eta saldo-zutabean, azkenik, eragiketa bakoitzaren emaitza.

983. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 6. Interesak: Zordunak zutabean, beti ere, ateratzeari dagozkion interesak idazten dira; hartzekodunak zutabean, aldiz, ezarpenei dagozkienak, saldoarenean, berriz, zeinu berdineko eragiketen batura eta, baita ere, kontrako zeinukoen kenketen emaitza.

984. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Horretarako, eskalaz deituriko aurre-sailkapen bat egiten da hots, eragiketak mugaegunaren arabera ordenatzen dira eta ez dira ordenatzen, berriz, data kontableen arabera.

985. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0175 Aminak, berriz, erraztasun handiz hidrolisatzen dira (14. 35). .

986. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0202 Ikusi genuen bezala, sistema karbonilikoetan adizio nukleozale eta ordezkapenaren artean gatazka sortzen zen, C=C sistemetan berriz, adizio eta ordezkapenaren artean talde deskokagarriaren (ia beti protoia) izaerak ez du zerikusirik, baizik eta lotura bikoitzaren desagerpenak kausa dezakeen lekutze elektronikoak.

987. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0224 Bigarrena, berriz, jadanik existitzen den konposatu baten sintesian datza.

988. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Eta hori berriz ez dun krimena.

989. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 1974. urtera arte egiaztapen-balantzeen eraketa ez zen beharrezkoa; orain, berriz, gutxienez hiruhilabetero egin behar dira.

990. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0170 Hemen, berriz, egin ditugun kaiolatxoak geure zootokirako direla adierazi gura dugu.

991. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Ondoko baserri batetan, berriz gizon batzuk txerri bat hiltzen ziharduten.

992. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Hori bai, Natura hondatu gabe. Tankera honetako joko eta jolas ugari egin dezakezue mendian. Elurra balitz, berriz, zer esanik ez.

993. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 Gaur sagar egosiak, berriz.

994. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0173 Oharra: Gogoan ukan, zein atzizkik egiten duen izenlagun, eta zeinek aditzlagun. Izenlagunak izenari lotzen baitzaizkio; eta aditzlagunak, berriz, aditzari.

995. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0075 Azkoinari haria emateko ardatzak erabiltzen dira, eta torlojoari haria emateko berriz, terrailak.

996. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0074 Elkartzut badago berriz, hortzaren punta piezatik urrutiratu egingo litzateke (ikus 13.35 irudia).

997. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0053 Piezei aplikatuz, launak aurpegi zeritzala esan zen eta beraien ebakidur lerroari berriz, ertz.

998. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0038 Beraz, zuriek beren Dama erdiko lauki zurian jarriko dute eta beltzak, berriz, erdiko lauki beltzean.

999. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Inguruaren gaineko linea zuzenek, berriz, erremintak mekanizatzerakoan jarraitutako ibilbideak.

1000. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Teknologian, berriz, teknologi datuak kalkulatzeko automatizazio-mailak definituko du metodo bakoitzaren ahalmena.

1001. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Irteera-seinale hauek ez dira irteera-unitateraino bidaliko sarrerako prozesu-irudiko erregistroak informazioa berriz kargatu arte (ikus 107. irudia).

1002. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Luzeena, berriz, seinalea programaren agindu hori landua izan bezain laister heltzen denean.

1003. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Erdi Aroan gunea Jaungoikoa zen, kultura teozentrista izango da, orain berriz gunea gizona da, berpizkundea antropozentrista da.

1004. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Laster izango nauzu berriz hemen zibilekin!.

1005. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 Handizkako prezioak, berriz, produkzio-kostutik ateratzen dira, azken horri mozkin-margina normala eransten zaiolarik.

1006. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Errenta-elastikotasun apaleko ondasunak produzitzen dituzten industriak, beren produktuen eskaria geldi-geldi hedatzen dela konturatuko dira, eta errenta-elastikotasun altua duten produktuen industriak, berriz, oso bizkor hedatuko dira.

1007. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0166 Kostu aldakorrak, berriz, hasieran nahiko azkar igotzen dira, ondoren mantxoago hazteko, halaber azkenean berriro ere arindu egiten da hazkundea.

1008. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0166 Kostu finkoak berriz, berdinak izango dira edozein dela ere produkzioa.

1009. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0350 Herrialde atzeratuetan, berriz, kapital gutxi, lurraren prezioa apala, lehengaiak merkeak eta alokairuak arras baxuak zirenez gero, batezbesteko irabazi-tasa garaiagoa zen eta kapitala, hori ikusiz, herrialde atzeratu hauetara jotzen hasi zen.

1010. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Ez dira egokiak azaldurikoa berriz errepikatuz egiten direnak, ezta garatutakoa biribildu gabe uzten dutenak ere, idazlanari zerbait faltatuko balitzaio bezala.

1011. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Formaren aldetik, berriz, aurrekoak baino sinpleagoa da, irakurlegoarengana aiseago heltzeko asmotan.

1012. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Elea-ko Eskolak (Parmenide) eta Efeso-ko Heraklito-k, berriz, k.a. VI. eta V. mendeetan, Physisean hutsegiteke den hori, izaki hori, aurkitzen du, hots, Logos edo diskurtsu arrazoitua eta Nous edo adimena.

1013. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Beste batzutan, berriz, motibazioen mailan aurkituko dugu hutsune hura.

1014. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0142 Kargatzen ari denean, berriz, aipaturiko magnitudeen baloreak 11 v eta 2 A dira.

1015. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0161 Partikularen abiadura denean, eremuak egiten dion indarra da; berriz, abiadura denean, indarra da.

1016. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Karlisten Diputazioa, berriz, Gernika aldean zegoen.

1017. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Kotoi lana, berriz, Minho haranean edo Lisboa aldean hazi da.

1018. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0269 Mendi horik, berriz, erosioak agortuta geldituz zihoazen neurrian, herzyniar ondoko lautada bihurtu ziren.

1019. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0293 Ardatz-mutur konikoenak, berriz, kanpotik hariztatuak direnentzat DIN 1448 arauak finkatzen ditu eta barnetik hariztatuak direnentzat DIN 1449 arauak.

1020. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Helegiteetan, berriz, forma hausteagatik helegiteak aurrerabiderik lortuko ez balu, lege-urratzeagatiko helegitea aurkezteko asmoa dagoela adierazteko erabiltzen den idazki-zatia, honela helegite-pilatzea lortzen da.

1021. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0023 Zauritua, berriz, tokiz kanpo asmatutakoa.

1022. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 I. Lazkano Ni izan neike aingerutxo bat eta zu berriz mamua gure arteko diferentzia garbi utzitzera nua: Nola arraio zabaltzen dezu horrelako benenua usteldu dezu zeru sapaia zula dezu Ozonua diru iturri zerade baina etzera gauza sanua.

1023. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 10. Gorkari ikusi nion, bai; zuri berriz ez zintudan ikusi.

1024. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 Ez iezaguzu berriz egin, arren!.

1025. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0021 Gaztela-Leon Komunitate handienetakoa da. Burgos du hiriburua. Industria garrantzizkoa da Valladolid eta Burgosen; turismoa, berriz, Salamanca, Leon eta Segovian.

1026. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0115 Horregatik, berriz, bero-kantitate berdina denbora berdinean onartzen duten bi hauspeatze-ontzietan, 100 eta 5 ml ur ipiniko ditugu hurrenez hurren, eta Bûnsen metxero berberaren bidez berotuko ditugu.

1027. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Hirugarren nobelan, berriz, Elsa Scheelen (1968) nobelan alegia, aurrekoetan hautatu zuen bidea utzi eta bide klasikoari lotzen zaio.

1028. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Beste batzuk, berriz, ezteus eta desegokitzat, eta hauen artean sartzen du euskara.

1029. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0203 Ertaroan berriz, Guido d`Arezo fraileak eskala musikala antolatu zuen, nota bakoitzari izena ezartzen ziolarik, eta XVI. mendean osatua gelditu zen erabat eskala musikala.

1030. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Ospitaleko beste sailean, berriz, gaitz hori harrapatzen zuten emakumeen portzentaia ez zen %1era iristen.

1031. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Ba, aire beroa gora joaten delako eta han hoztu eta behera egiten duelako berriz, konbekzio-korrontea sortuz eta dena hoztuz.

1032. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Hospitaleko beste sailean, berriz, gaitz hori harrapatzen zuten emakumeen portzentaia ez zen % 1era iristen.

1033. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0133 Eta igerilarientzat, berriz, txarrak, gehiago kostatzen bait zaie ur hauetan aurrera egitea eta errekorrak lortzea.

1034. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 Neskatilengan, berriz, baginaren sarreran.

1035. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0049 - Despeñaperros mendatea pasa ondoren berriz, zeharo behera egiten dugu.

1036. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 Zure herrian 12 pertsona gehiago eta auzokoan berriz 23 gehiago daudela esan genezake, zenbakiak garbiak dira.

1037. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 - Artatxikia berriz zein kontinentetan da ugariagoa?.

1038. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0037 Eredu batek azalean, mantoan eta nukleoan banatzen du. Besteak berriz, azala eta mantoarentzat litosfera, astenosfera eta mesosfera proposatzen dizkigu.

1039. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0065 Muga suntsitzaileen ezaugarri interesgarri bat beraien forma da, dorsal ozeanikoak itxura konstante duten bitartean, beraiena berriz; plaken arteko erlazioan parte hartzen duen azala motaren arabera desberdina da.

1040. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0065 Sakondunekoak berriz, konpretsioko lurrikarak dira, hondoratzen den plaka eta hondorapen honi kontrajartzen diren materialen talkadan sortzen dira eta (48. irud.).

1041. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 Tentsio ebakitzailea berriz, erloju-orratzen norantzaduna denean positibotzat hartzen da eta alderantzizkoa negatibotzat.

1042. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Hegel`ena, berriz, nolako azterbidea den jakiteko, egoki baino beharrago izanen da, hotsaundiko hitz horren zenbait alde ta azpegi adieraztea.

1043. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Ameskeri hortan, berriz, zabarturik dihardugu, alde guzietatik izkirio baten parrezko ezpain okerra gure lepotik isegita daroagula.

1044. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Halako batean, berriz, etika mailara aldatzen da, igoten da, itzultzen da.

1045. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Beste batzutan, berriz, ordi bihurtzen da adimena bere irudikizunetan, bidea galtzen du, ta ez du Korapilorik azkatzen.

1046. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0356 ESKUARKI, berriz, horietxek dira aldakuntzak; eta Euskara Batuari buruz ontzat eman daitezkeela dirudi.

1047. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0359 Eta hirutakoekin, berriz, .

1048. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0360 5.2. Baldintzazko ba-, berriz, AZENTUAREKIN agertzen bide da maiz euskalki guztietan.

1049. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0361 5.3 Bait- delakoari dagokionez, berriz, KLITIKO agertzen denez geroz, LOTUTA idatzi behar litzatekeela dirudi; oraingoz Euskaltzaindiak atxekitzen duen bitasuna moztuz: baita (eta bait da gaitzetsi) bailuke (eta bait luke gaitzetsi).

1050. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0362 Aldez aurretik, berriz diot, azentua non den jakin behar da. Eta hala da.

1051. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0185 Baztango bazter haietan bildutako formetara berriz itzultzen baldin banaiz, zenbait gauza konpondu beharrean aurkitzen dut nire burua.

1052. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Lehenengo baldintza baitan, oso sarri agertzen da oinazea, eta bigarrengoen baitan, berriz, ez da hain bakan.

1053. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0016 Besterik, berriz, espero duten silaban ez dute hautematen; baina projektatu egiten dute beren pattern-aren arauera.

1054. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0016 Gaurko irizpidearen arauera, berriz, fonologi alderdiak gutxietsiak izan zirela iruditzen zaigu.

1055. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Maiztasunen aldetik, berriz, normalean bederen, podatus delakoaren orokortasuna azpimarratu zuen: edozein unitatetan, maiztasun-emendio txiki bat nabaitzen da lehenengo silabatik bigarrenera, Altube-ren ustez.

1056. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0381 Eta ekialdean, berriz,
(34) a. etxea erosten bagenu, ordain genezake
b. burua erakusten balu, ikus nezake.

1057. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0441 Alde batetik, inesiboan doan aditz izena dago; bestetik, berriz, egon aditz trinkoa.

1058. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Barneko zerbitzuetarako erabiltzen diren inpresoetatik, berriz, %9 besterik ez daude bietara idatzirik, ia dena gazteleraz bakarrik idatzirik dagoelarik, %91; ikusten dugun bezala ez dago ezer ere euskaraz bakarrik idatzirik.

1059. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Sailka begiratzen baditugu datuak, berriz, bi talde bakarrik agertzen dira bataz besteko orokorraren gainetik euskara mintzatuaren erabilpena eta euskara idatziaren erabilpenean.

1060. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Aurka, berriz, argi eta garbi nabarmentzen da Ingurunea, Urak eta Saneamendu saila, egoera hau %23,3 mantentzen bait du.

1061. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Herritarrekin ari direnean, berriz, euskara gehixeago erabiltzen dute dena, baina askoz gutxiagok zerbait.

1062. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 C eta g fonemek latinean bustidura progresibo bat jasan zuten e/i bokaleen muturrean, h, berriz, mutua mantendu zen gehienetan, eta bost deklinabideen soiltzeak, besteen artean, bukaerako m/n fonemen galketa ekarri zuen area askotan.

1063. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Gaskoineran konkretuki: (frantzesez. berriz, aions.

1064. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Egin duen bidean, lur azalera atera aurretik eta gero, ibaibidean, era askotako materialeak disolbatu ditu, eta disolbaezinak berriz eraman.

1065. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0011 Hurrengo egunak, berriz, ez ziren Pegatina Sargentuarentzat Juanekin igarotakoak bezain zoriontsuak.

1066. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 Beste finta pare bat, eta: - Jotzen badut, berriz, bekainean, hor hasiko da kakainean!.

1067. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0028 Orduan bultzatzen du berriz Ludwig-ek.

1068. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Joiko herria eta basamortua Leo Oihanak banatzen ditu, Joi eta Lur Hotzak berriz, Izerko Depresioak.

1069. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0028 Eta berriz bileterik gabe harrapatzen bazaituztet poliziaren aurrera joan beharko duzue zeuen gurasoekin.

1070. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0012 Batean bi ordu gimnasia gehiegi zeuzkan, hurrengoan hiru ordu hizkuntza falta zitzaizkion, gero berriz matematika ordu bat.

1071. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 - Zer gertatzen da, berriz, orain?- galdetu zuen Seibmannek.

1072. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0069 Beni antzerki gehiegi iruditu zitzaion guzti hura... Annarentzat berriz dena oso dibertigarria zen.

1073. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 - Izan ere leka-gizakiak bi hanka didu, eta barazkiek, berriz, ez dude hankarik ".

1074. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 Askoz aurrerago joan baino lehen, arraunetariko baten pala iltzaturik geratu zen uretan eta ez zuen berriz askatu nahi izan (Alicek geroago azalduko zuenez), eta ondorioa izan zen eskutokia kokotsaren azpian sartu zitzaiola eta Alice gajoak ai, ai, ai! txilio batzu bota arren, esertokitik atera zuen zuzenki, eta ihi metara igorri.

1075. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Hèrraboc-eko abadeak, berriz, ez zuen katalanez tutik ere ulertzen.

1076. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Geroxeago, Lur eta azeria berriz eguzki epelean eserita zeuden, Taligvak-i begira, mutilak kutxilo batez txakur baten hortzean figuratxo batzuk lantzen zituelarik.

1077. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Proxpero berriz hantxe banku zahar hartan, kieto.

1078. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0102 - Eta hire kakalarria dela eta ez dela berriz esnatzen banauk, joango haiz leihotik behera hire puro eta guzti.

1079. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0041 - Latinak, berriz, neure onetik ateratzen ninduen.

1080. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 - Orain, zoaz berriz ohera, amatxoren espiatxo hori.

1081. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 Ile adatsa horail kolorez bezala, badu izan ere, gorputz mamitan urrearen pixua; buruak, berriz, haizea ematen dio edozein astakeriatarako... Hortik, beraz enbatarena!.

1082. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Gu laurok, berriz, deabruzko etxe madarikatu hura eta Zelinaren sorginkeriak atzera utziak genituela eta ez gindoazen haserre.

1083. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Txakurtxo baten antzera, arnasestuka, zuhaitz baten zuloan jezarri eta tarte batez hausnatu zuen, handik berriz agertzen eta arrokaren bestaldera begiratzen ausartu aurretik.

1084. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0026 Tresna egokiena, berriz, baltsa zuen.

1085. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 Gaztela aldeko ardi batzuek, hemengoek baino ile zakarragoa dute; merinoek berriz (merinoak ardi mota bat da) hemengoek baino ile goxoagoa.

1086. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 ardiaren ilea oso polita da
nabarra: gris kolorea
ohial: tela
ostera: berriz
.

1087. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0013 Lehen umea egiteko dagoen ardiari ARKAZTE deritzaio; eta lehen umea egindakoari, berriz, BEHINARDI.

1088. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0017 Beste batzuk berriz, azkarrago gizentzearren, txabolan utziko ditu bi-hiru hilabete egin arte amaren esnea edanez: amaren esnea baita janaririk egokiena.

1089. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0020 Zaldiek, berriz, korri egiten zuten: korri arratsaldeko bostetan, korri arratsaldeko seiretan, korri arratsaldeko zazpi, zortzi eta bederatzietan.

1090. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0020 - Niri berriz errita egiten didate azkena ailegatzen naizelako!- Esaten zuen zaldi pintto batek begirada tristez.

1091. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0029 Gasteizko sarreran
Donostiako irteeran
Altsasuan berriz,
sarreran, erdian
eta irteeran.
Zer da? ALTSASUA.

1092. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0115 Loturik badabil.
Aske, berriz, geldi
.

1093. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0006 Etxea ezin ondo erabili eta, jantzi beltzak kentzeko eguna heldu zitzaionean, berriz ezkontzeko asmoa hartu zuen.

1094. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0022 Bi emakume horiek berriz, beti otoitzean ari dira eta....

1095. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0014 Ez Yackak eta ez basahuntzak ez dituzte berriz ikusi panda misteriotsuak.

1096. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Egunez eguzkia irtetzen da. Gauez, berriz, hilargia.

1097. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Elurra zuria da, belarra, berriz orlegia.

1098. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0059 Beste batzuk, berriz, lagunekin ibiltzen dira beti eta elkarrekin jolas egitea atsegin zaie.

1099. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0061 Itsasoz ibiltzeko, berriz, itsasontziak.

1100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0051 Bagoneta, berriz, aurrera zihoan kablean zehar.

1101. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0068 Hirugarren untzia, berriz, ekaitzaldi gogor baten ondoren hau ere, kaira iritsi egin zen, baina oihal eta egurretan txikizio askorekin, eta merkantzia bera saltzeko gauza ez zela.

1102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Erbiak, berriz, jateko nahiz lo egiteko, baita kantatzeko ere aski beta izanik, utzi egin zuen dordoka izan zedila lehenengoa irteten, ohorezko iruditzen bait zitzaion, gainera, zerbaiten abantaila ematea ere.

1103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Txakurrak, berriz, goseak bait zegoen gajoa ere, arrenka hasi zitzaion astoari.

1104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Amona Karliri buruz ari zitzaion eta Frau Wendelin, berriz, azken gudatean bizia galdu zuen bere seme bakar hegazkilariaz.

1105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Beste batzu, berriz, barrez ez ziren isiltzen edo bakarrizketan ari ziren.

1106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Hi, berriz, asko sentitzen diat baina, igo nahi ez baduk heure kaskagogorkeriak galduko hau.

1107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 Era berdinean, eta izandako eta izateko gaitz guztietatik sendatuak utzi, berriz, bederatziak Azerik.

1108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Usoa animalia apala eta otzana da; otsoa berriz, basatia eta zakarra.

1109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 - Hala ere, jakinerazi nahi dizut nire osaba krisian gelditu dela eta zure anaia Eugene berriz...

1110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Egin berriz! - Ez. Ez ditut alferrikako frogak egin nahi.

1111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0114 Besteak berriz, sokatik tiraka.

1112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0132 Beraz, gutxiena uste zuenean, berriz otsoak ihesari eman zion. Eta Buck atzetik.

1113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0120 Zuri, berriz, lasaitasun-hasperenak ihes egiten dizu.

1114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Hurrena berriz txoixoaren atzetik hirurok.

1115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Komunera lagundu didanaren aurpegi larria antzeman duenean berriz tratu bat proposatu dio.

1116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Uda iritsi orduko, berriz, han izaten zen festa, han! Txorien txioak beharko itzal zulo izkutuetan isildu... Izan ere, a ze algarak neska-mutilenak: - Pasaidak pilota, Mikel! - Ane, baietz 30 segundutan erreka igaro! - E! Ez nazazue honela uretara bultza, oraindik ez ditut galtzak erantzi eta!.

1117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Udaberria, berriz, aurreratua zetorren eta gerezi nahiz sagarrondoak loretan zeuden ordurako.

1118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Uda joan zen, udazkena gero... baita negua berriz etorri ere.

1119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 Halakoren batean Asierrek eten zuen isiltasuna: - Berriz deitu beharko dugu; behin honaino etorriz gero ezin joango gara musuhuts behera.

1120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0054 Otsoak, berriz, kanpoan. Gero eta ugariago.

1121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Beste batzuk, berriz, alboko herrira joan ziren, itsas portua eta arrantzaleak bait zituen herri honek.

1122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Uxuek, berriz, ez zuen ezertxo ere esan.

1123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 Ea zer egin behar zuen berriz ateratzen bazitzaion.

1124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 - Eta berriz iratzartzen banauk itsasora botako haut ohe eta guzti.

1125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Ilunpetara ohitu zenean, paretaren ondoan egundoko erreseldun ohea sumatu zuen Haizegoxok, eta beste aldeko paretean, berriz, bi ohe txiki.

1126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Izkiluz tiro itxura egitean, berriz, ppgggg egin ohi zuten ahoz.

1127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Hauzoan batzuk, zoratu egin zirela zioten; norbaitek, berriz, burruka beroagoan ere ikusi nahi zituen, eta heuren etxetako gehienek, berriz, ez zuten berri handirik.

1128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Zutenek, berriz, ez zioten garrantzi izpirik ematen gertakizunari.

1129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Ahoko usaina, berriz, ura edanez kendu behar noski eta SOROBURUTARA heldurik, gogotik edan zuten bertako iturritik.

1130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Besteak, berriz, zai egonen ziren bi hauk etortzeko, eta beraiek kontatzen zituzten berriak ahozabal entzuteko.

1131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Besteari, berriz, sagar asko jana zen nonbait eta, inork ez zion ezer antzeman.

1132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0113 Fotbalean berriz, MONTXO, LOPE, PERU, LANDER, IURGI, TXOMIN, TXATXU eta MATTINEk.

1133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0075 Ane kurrixkari * kurrixka: deiadar eutsi ezinik zegoen eta harritzekoa, Tim, berriz, isilik.

1134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 - Agur! Stik jauna! Ez ezazula berriz neskatorik sekuestratu.

1135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 Gorkak, berriz, Timek gizonak nola uxatu zituen eta aldegitea nola lortu zuten kontatu zuen.

1136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 Gorka eta Tim zigortzearen errudun sentitzen zen eta Roland jaunari buruz hark zuen arrazoia eta berak berriz hanka sartu zuen.

1137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0108 Haren arpegi beltzaranak berriz, halako jauntasun eta lainargitasun disdira zerion.

1138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0088 Poliki-poliki giroa berriz baretzen joan zen.

1139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Zituen ezagupenei esker bera bakarrik zen lurralde haietan gal ez zitekeena, bere despisteren batek berriz, Pazifikora eramango zituen beldur baziren ere.

1140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0066 Txoriak izuturik zihoazen aidean eta zaldiei, berriz, ura leporaino zutelarik, azkarrago joatea ezinezkoa zitzaien.

1141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0082 O`Moore-ren emaztea lady Elena eta Mariaz arduratu zen eta mutikoek berriz armak eta motxilak kentzen lagundu zieten bidaiariei.

1142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0127 Emakumeak, noizbehinka, untzi gainera igotzen ziren; gizonek berriz, alde batetik bestera pasatzen zuten denbora, lurra noiz azalduko itsasora begira.

1143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0142 Minutu batzu geroago jarraitu zuen berriz: - Orain badoaz. Kai-Kumun kanoako gizonekin (...).

1144. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Hemezortzi hilabete zituen eta batzuetan, arrastaka zebilen dordoka bat zirudien; besteetan, berriz, zutik jarri eta ahaleginak egiten zituen pauso batzu emateko.

1145. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 - Besteak beste, ez nau udako beroak eta neguko hotzak ardo garraioan berriz harrapatuko.

1146. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0061 Osaba, berriz, bira eta bira zebilen ahobarrenean.

1147. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0061 Osabak, berriz, hitzik ere ez zidan egin egun guztian.

1148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Ur gaziak, berriz, txiki txikitatik egin dit kilika.

1149. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0018 - Argi ibil hadi eta ez ezak berriz txorakeriarik egin; bestela igerriko diok!- ohartu zion kapitanak.

1150. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Espainiarrek filibustarieri, hobeki esan, Morgani leporatu zioten errua; hauek, berriz beraiei bota zieten hondamendiaren errua sakailketa gera arazi eta ketan itoarazteko asmoz.

1151. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 - Ai, berriz, jaioko banintz...! Baina orain berandu da damutzeko eta pazientzia hartu behar!.

1152. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Ez al naiz zintzoa, ba? - Ezta pentsatu ere! Mutiko onak esanekoak dira eta zu, berriz... - Nik inoiz ez dut obeditzen.

1153. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Hirugarrena berriz, zubi haren ezkerrerantz abiatu zen.

1154. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0108 Berriz edan eta, maltzurki, zera erantsi zuen: - Adiskideok, zer moduzko senargaia nagoela iruditzen zaizue?.

1155. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0188 Sheriffak, zoraturik bezala, eraso zuen berriz.

1156. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0254 - Rikardo tronoan berriz ez esertzeko, zerbait egin beharra dago - oihukatzen zuen Bellamek suturik -.