XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Eta barriz eztitara yoanda, bertan oratuta itto zan.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Orrela, ezti-gañean, ebillan eulia, bertan itto zan.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Barrdinbe, argitara urbilddu zana, bertan erre zan.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Bertan sartu ta Yatabera yoango gara biok alkatearen eske.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Egun onetako arratsaldian illunabartu deiyenian, isten dabeez echeko atiak (kanpora urteteko ate nagosiak), eta batzuk baita paper gorri bat bertan inkau be, au apurtu barik, atia idigi ezin leitian lez.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Adoraziñoi au amaitutakuan, isten daus bertan kandela biyak eta iru usain zotzak biztuta; eta beste enpaiduak eroaten dauz osterabe barrura.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Ai ene Jaungoikua! Juane koitadue! Nok uste ixan biar olakorik? Bigurtuko zara bertara barriro?.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Alantxe, berak uste ixan eban lez asi yakozan, eta Peru'k bere larri-aldijan urteyera polit bat asmau eban; Errege'ri sermoitxo bat zuzendu eutson, bertan beste gauza askoren artian iñotsola: - Gogoratu egikezube, jauna, nik neurez ezin ixan dodala euki indarrik edo virtute'rik egin dodazan gauzak egiteko; gogoratu egikezube, Jaungoikua`gandik euki dodala indar ori, eta Jaunak biarrixana danian bakarrik emoten daula bere eskarra edo grazija, ta ez gixonen jolaserako; ez Josu Gure Jaunak ez bere jarraille ixan diran santubak egin dabe iñoz miraririk munduaren jolasgarrirako; enaz ni santuba, baña ori gorabera, santuben bidez mirarijak egin dauzan lez, ni pekatari onen bidez Jainkuak berak egin dau zubek nigan ikusi dozubena, ta orain jolasbidian igarkixunakaz asten ba'gara, Jainkua zirikatzia ixango da, ta pekatu lotsagalduko ori egin baño len, obe ixango da ni neure etxera juatia, berorren baimenaz.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 Mister Kick be, demontrien jeniñokua da, Rabbitown'en bertan bixi da berau be, 36'garren kaleko 2.748'garren etxian, 27'garren oñian.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Orregaitik eldu ziran Logroño urira egun sentiyan, eta bai yoiazan kalerik-kale uriya-ziar igaroten, bertan gelditzeko uste barik.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Yaungoikoari eskerrak esan eban ementxe emon ñeinkek gaba; ta bertan etxun zan.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Guzurtia orain dana edozeñek daki... edo beintzat edozeñek ikusi lei, bertara arto-sasoyan yoan ezkero...... urtaro txarren bat izan-ezean.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 (...) yai eder bat egitea gura izan dau erriko zelai nagusian, bertara erriko jente guztia batuta, gazteai an sardana-yantzea egiteko dei egiñagaz; Azaña udal-etxeko balkoitik eurai begira dagoala, Azañaren ondratzako euron sardana-yantzea izan zeitean.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Asquenez ipinita dago Escontzia, araguizco atseguin loyac quentzeco, euquiric guizonac bere emacumia, ta emacumiac bere guizona; ta au daguana leguez laquetuta guisonaren argaltasunari, ez dozube, gura izan biar atseguin utza escontza santuan, ez billatu bere atseguin au beretic campora, ez da bertan bere, sacramentu santu onen asquena galazoten dogula,(...).

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 - Ementxe bertan, aurreko etxe onetantxe.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 51'garren urtean Paul'eri Yerosolym'era lagundu eutson; beldu edo apostoluak bertan egin eben batzarrean izan zan; eta Yosu-Kisto'ren 56'garren urtean bertako auzi ta kistarren artean sorrtu ziran asarreak zuzentzeko Korinto'ra bialdu eban.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Kurril deunak yasokun arrigarri onen barri Konstantzi bakaldunari idazki ederr bidez emon eutson, bertan adiraziaz ariotarr ziñausleak gogorr ebizela.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 ¡Zeñen gogorr, giriñak ezteko, ayen burruka!... Zeñen uts ta arrtez Yainkoaganontz euki zuten asmoa! Egunez lanean, eta gabez otoi luzetan ziarduten, lan-arrtean bertan gogo-otoirik iñoiz ere uzteke.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0072 Beñola, pilistindarren uri batera joyala, legoi gasteak bidera urten eutsan eta bertan txikitu eban.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0031 Al-egin bat ementxe egikezu; il-obi deunaren aitziñan auzpeztu zadiz, ta bertan zeure bijotza josi egizu, negarr samiñaz Jaun illari auxe esanaz.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0051 Laugarrena, une edo instante atan bertan Jaungoicoaren Semeac artu cituan beragan, batuaz gorputz eta arimea, ta len Jaungoicoa zana gueratu zan guizon eguiñic, Jaungoicoa izatea galdu baga.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta gaixoai eleizakoak emoten geuntseezanean, bertan dagozanai abadeak errezetako agintzen deutsenean, batez bere azken-igurtzi edo oliatzean, enintzan ni laburrena otoitz egiten, eta biotz biotzez eskatzen neutson Jainkoari, ez noski berari egokion tokira artu egien, esan oi dan lez, baiña eroan egiala mundu onetatik.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Alde batetik onura asko erakarriko dautse arrantzaliai, bertan sarrtuzkero.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Bertan sarrtuteko aberrtzaletasuna ataz itxi biarr.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Bazkunaren buruba arrotza edo errbestarra dala, bertan arrotzalekerija edonun zabaltzen da.

27. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Bertan, esamiña edo astermena egiteko daukazan itaunetan, laugarren aginduko itaunen azkenengo bastertxuan diño: Botua emon deutsezu Erlijiño ta uriaren alde geyen egingo dabenai, Aita Santuak diñoan lez; begiratu barik nok emongo deutzun diru geyago, nori zor deutsazun mezede geyago zein dan adizkidea, zein ausokoa, ta alanguak?.

28. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Aurrerantsian, Jaungoikuak gura ba-dau, ixan leike noxian-beñ zelan-alango idazkunen batzuk euzkeraz edo errderaz idaztia, EUZKADI'n bertan argittaldu dedixan, bere arrteskarijak orretarako duñak dirala esten ba-dabez.

29. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Arrittu zan baña Kepa Deuna, berak ezekijala, ain txukunik eukan aretuan ereslarijak durundotsian iñardubela susmau ebanian, eta jazoten zanaren barri jakitteko beriala eurakanatu zan, eta nortzuk ziran ikusi ebanian, ikaratuta dardaraz esan eban: ¡Ene badatxuba; musikuak zeruan, eta Goiko Jaunaren Bakaulkijan bertan, artezkarija!....

30. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 -¿Zelan, baña zelan, Paul? -¡Txonitz garratz bat bertan egiten asita!.

31. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 Au mundu onetan bertan dauquen desbarditasun.

32. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Icasten daguanian, jocuan, ibilten, jolasian, mayan, gabian irazarric daguan aldijetan, egunezco zereguiñetan, bacartadian, lagun-artian eta Eleixan bertan, altaren oiñian bere, loiqueritsua, onic onenian bere pecatua goguan dabela dago.

33. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0085 Bertara urreratu ta, orr-emen jarritta, zurezko gurutziak agiri dira.

34. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Bertan bixigu bat zakatzetik zintzilik.

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Besteak - Bai, bai! (ezkerreko atean Ixidor agertzen da, bertan geldituaz).

36. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 Oker oyek ordaintzeko, ta geyo chorakeririk egin ez dezazun, bigar bertan joango zera Bikariyuaren echera paper billa... Mantonirekin ezkontzeko... (Braulio-ri.) zuk nai badezu.

37. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Zeruan bertan ere, ez da ura baño aingeru ederragorik izango.

38. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 Askoz obia egongo nitzake errubeko olluak, ijituak ostutako ayek bertan baleude.

39. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 4. Artarakoxe Sail onek, aots-ikerrtallu ta itz-biltzerako lantegiak atonduko ditu; bere lanbidearentzat dogozkiokela leritzazken lankide, irakasle taikasle guziak bertara atotsi ditzakelarik.

40. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Ostatuan geldi egon ezkero, azpertu bear zuten mutillak; nolanai ere eguna igaro bear... eta tximist gurdia bertan artu litekela ta bereala Aldundi Jauregiko estalpetan azaldu ziran eta garaiz bat artuta antxen juan bear izan zuten.

41. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Emen bertan, ba, Jesusen salmena eta etsaien eskueratzea dakarren ebangelioa irakurtzen zan.

42. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Nork asmatu nola naigabetzen zituan kristau aiek toki santu aietan bertan orren nekegarrizko gauzak ikusteako! ¿Nor oroigarri onen begira jarri, begiak negarrezko iturri bi egin gabe?.

43. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Emen bertan apostoluak bildu ta, nork bere aldetik Jaungoikoari erregutzen zeudela, aize bolada baten antzeko ots bat aditu izan zan: ots onen ondore bereala airean agertu ziran zuzko mingaiñ antzeko batzuek eta bakoitzari bere gañean jarri, ta guziak Espiritu Santuaz bete egin ziran.

44. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

45. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Emen berrtan JESUS'EN BIOTZAREN DEYA'N oroitzen genituen igaz Jesus'ek bere maitatzalle zintzo Alakoke'tarr Marrgarita Mari Doneari esandako itz ayek:.

46. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Eta beste iñora juan bearrik gabe, Euskalerrian berrtan eta gure euskera maite eztitsu onetan erakutsi ziguten nola Jesus-Biotzari lagundu geure eta gizon guztien zorrak ordaintzen.

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0112 (...), eta erri artaraco bidean bizia bertan galtzeco gogoetan jarri zala: baña gaitz gogor batec joaten utzi etzion, ta bere martirioco gogo ura biotzean beti gordeaz Errumaniaco Mendi Paulora joan zan, an bere gorputza barau ta lan gogor eta nequetsuz minberatzera.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0095 Oben-zorrak Aitormenaz kentzen dira; oben larriyak artu bear lukean azkengabeko zigorrara aikor (1) temporal egiten da; damutasuna geroago ta aundiyago, arima Jaungoikoaren adiskideago egiten da ta on-bideak bertan sartzen dira; zeruko atea zabaltzen da; barruba (2) conciencia pake ta lasatasun gozoan atsegin aundi-aundiz geratzen da; Jaungoikoa ez bide-gabetzeko erne ta zintzuago, ta deabrubaren zirikapen (3) tentación eta erasoaldiyai (4) acometidas gogorr-egiteko azkarragoak egiten gera; biziyak dakazkiyan ezbearrak erraz eramaten ditugu, ta damu-zaleak neke-lan oyek naita billatu ta artzen dituzte, Jaungoikoari gozakai-en bat emateko.

49. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gure Aita Franzisko Doatsua, gurutzebide ori ikustera ta egitera jun zan ara, Lur Santura bertara, Jesusen pasioko pauso guztiak berak egin zituan lekuan bertan egitera: Jesusen odolizerdien gañera bere negar malko ta izerdia botatzera.

50. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Eta orduan bertan zerua zerua sesanaz, estasi gozo batean korde gabetua gelditu zitzaioten.

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Gertaldi ura ikustean jaun aien biotza eta bizierak jira edo buelta osoa eman zuten, goikuaz bera jarri ziran, ordura arte mundutarrak izan ziran, mundua maitatu zuten, baña andik aurrera beti Jaungoikoa bakarrik maitatseko beren jauregi eder ta gauza guztiak utzirik, komentu artan bertan sartu ziran Fraile, Santuaren onduan beti zerura begira biziaz, azkenean, zeruratzeko, santu egiteko.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Geyenen ustez, urte ortan bertan; batzuen ustez urte bat lenago, baste batzuentzat urte bat gerogo.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Auek erabaki zuten basatxonotxo bat jasotzea irudia agertu zan tokian bertan.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Berealaxen asi ziran euskeldunak oneraspen aundiarekin bertara urbiltzen.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Gaurko egunean bertan badira Amerika, Ozeania ta Asia'tik euskeraz idazten dutenak.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Euskaltzaleaki laguntza eskatuz, Erri-estia'rekiko batzarrearen itxigarritzat, Bergara'n bertan, Agorra (Iralla)'ren 7'gnean., aurtengo Euskeleguna egitea erabaki du.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 - Bai, bai, i etorri aizen trrenean berrtan etorri dek.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bildurrez ote norbaitek andik kendu ta eraman zezan, ango jabe-nagusiak etzuten utzitzen, Jesusen Biotzaren euskal-kondairatxo ori, edozeiñen eskuetara; baña baimen berexia norbaiti emanezkeroz irakurleak bear zuen gela artan bertan geratu, bere aurrian liburutegiko morroi bat zaukala begira eta zai.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - ¿Zertan? Lenian bertan.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - ¿Automobillean dabiltzan danak, bertan ill bear al dute?.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - ¿Nor zijoak bertan?.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Au esanta, Endo, buru makurturik, besoak bular gañean kurutzatuta egon zan une batzuetan, berari begira, bere minkaiztasunaren errukiz, bertan jayua bezela, ozpelkiro Urrunda zeukalarik.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0008 Magdalenako gaisotegiyan sartu ta urrengo egunian berian, San Inaziyo etxez etxe eskian asi zanian, Domingo Beriztain izena zuben jaun baten etxian eskatzen asi ta antxe bertan, Teresa izena zuben etxe artako andre zar batek ezagutu.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Egun ontan bertan, Emparan kalian beste emakume batek ere ezagutu zuben San Inaziyo, Egibar-ko Kataliñek.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0016 Ta begira, Magdalenako elizatxo ortan bertan, San Inaziyo umiei dotrina erakusten, ari zala gertatu zan jazoera.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Martiñ au abade egin, ta Azpeitiyan bertan abade ta konfesatzallerik onenetakua izandu emen zan.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Magdalenako gaisotegitik eta Azpeititik San Inaziyo irten eta andik amasei, ia amazazpi urtera, 1552 garren urteko Ilbeltzian, beste jesuita napar batekin, Otxoatar Aita Migelekin, Borjatar San Franzisko etorri zan Magdalenako gaisotegi onetara bertara, ta ortxe igaro zuben egun bat, San Inaziyok jaten zuben mayian berian jaten zubela ta San Inaziyok lo egiten zuben gela berian lo egiten zubela.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Egun ori Eliza Ama Santak donkitu dio Jesusen Biotz laztanari, ta kristau zintzoak, jaunartu ondoren, egintza ederrak egiten diozkate bertan Jesusen Biotz maitagarriari.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Xabier'ek esandako egun, ordu ta garai artan bertan, portugaldarr ospetsuak beren etsaiak menperatu zituztela aguro jakin zuten danak; eta Xabier'ek ori gertatzen ari zanean, ikuspen arrigarri batez ezagutu zula.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0031 Baña kristaua ¿gorputzaren atsegiñak inpernuko bidetik anima badaramate, gorputza ere bertara juango dalaz, etzera iñoiz oartu? Baldin anima galtzen badezu, (...).

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Nere emaztea iñoiz baño itzaliyago dabillela dirurit; oraindaño aitu etzitun egiyak aitu ditu; ez du bat ere xuxen baimendu, bañan zearka bai nere esanak ukatu nai zitunean bertan; ayetatik asko arritu naun bat igarri diyot.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 - Ez izan orren beldurrik; biar bertan aizatuko nik Crau'tik asita Arles'ko mugaraño dabiltzen otatxoriak.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Eta ara, amabi urte aietan odol-yario gaitza zuen emakume bat bazan bertan.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Beste lagun askoren artean elizgizon iakintsu bat bizi da bertan, Erregiñak sarri itaune asko egiten dautsazana.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa, Bera ofenditu cenduen unean bertan castiga cintzaquean, guciraco escu neurrigabea daucana; eta zu eciñ gueyagoraño aul, erbal eta erorcorra.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Seme maitea bere aurrean dacus, ez orduan despreciatua, itsustua, eta zauriz estalia, ezpada arguiz, edertasunez, betico bicitzaz eta gloriaz jantzia, malla gucietaco aingueru, eta orduan bertan bere escuz limbotic atea cituen patriarca, erregue, profeta eta berarizco pribilegioaz egun artan piztutaco Santu ascoren animac berequin cituela.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Siena'ko erlijiosa, Pasidea zeritzan batek, gaixotegi bat ikustera juanik, arkitu zuan bertan, agonian zegoan emakume gazte bat.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Amargarren Pio Aita Santuak, 1904-garren urteko Bagillaren 17-ian, agindu zuan, bere aurrekoak agindutako otoitz oien ondoren esan dedilla iru aldiz (1) Argitaratu zan aginte artan bertan eztu esaten iru aldiz egiteko erregu laburtxo ori, baña bai Acta S Sedis, deitzen dan, eta Aita Santuaren aginte ta beste berriak azaltzen dituan paper edo errebistan, 1904-garren urteko Orrillaren 23-ean ondorengo erregu laburtxo au: Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis.

79. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 4.garren Lan bakoitzak ekarriko du barrenen paper-bilgo ichi bat, ipiñirik bertan izkribatzallearen izen eta izengaña edo lonbrea, non bizi dan agertzen duela.

80. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Sartu zan urte ortako (1799) Urrillako 11'an Bayonan eta bertan gelditu zan 11, 12 (Pilarreko eguna) eta 13'an ikusirik Biarritz eta egiñik ortaz soneto eder bat.

81. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Gero pasatu ziren Madrid'era, bertan denporale batean egonik eta ainbat andiki ezaguturik.

82. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Tumpada aditzeko ordua etorri zan Eroma'n; eta berialase S. Iñazio'k tumpadalari bikañ ura Gipuzkoa aldera, gure mendietara bialdu zuan Jaunaren izenean ots egiñaz gure mendi eta uritarrak zeru bide zuzenean ipini eta bertan zaindu edo zaitu zitzan.

83. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Apirill edo Jorraillaren irugarren egunean sartu ziran Gipuzkoa'n, Alsasutik bazkalondoan irten eta Zegamako mendietatik arratsalde arrtan bertan eldu ziran Segura'ko errira.

84. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Urrengo igandean, illaren 18.an beste jai ta jolas arrtean Meza nagusi ederr bat abestu zan Santurrtze'n bertan; eta gure amazazpi garailariak, Kristoren guda-mutill bizkorrak ziruditela, aldare inguruan egon ziran zutik da, zuzen eskuetan arraunak ixkillu (arma) tzat zituztela.

85. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Entzun dituzte Gipuzkoarrak Ermu'tik asi ta Berriz, Elorrio, Abadiño, Durango, Zornotza, Arrati ¡Arrati oraigarrian!, Galdakao, Bilbo-ate-errietan, Bilbon bertan, Begoñan, Mungi, Bermeo, Mundaka, Gernika, Lekeitio, Ondarru ta erri guzti guztietan Aita Iñazio Deunari egin dizkioten jai ederr guztiz ikusgarriak.

86. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Jakin nai nuke nondik ote datozen emen bertan Zumaya'n: Txotxa-apaindu, Urtaingoa, Kaldes ta Tantanenekoa.

87. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Tokizenetan bertan naikoa sortzen zayo Euskaltzaindiari.

88. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Mendikota izendatzen da esan dedan tontor borobill ori, eta urrutitik begiratzen bazayo zorrotz-zorrotza ematen du, bañon bertara ezkeroz osoro da toki zelaya, baitare naiko zabala.

89. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Mendi onetan ikusten dan murruba eta bertan eraztutako gaztelu irudiya, askoren iritziyan erromatarrak emen zebiltzanekoak dirade.

90. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Nolanai dala, ospatsuba da, ikusten danez, Mendikota deritzayon tontorra, noiz edo noiz, lenxeago edo geroxeago, ibilli, ziradelako bertan guretarrak egiñala guziyan jende arrotzak edota atzerritarrak gure artetik biraltzen.

91. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Askori entzun diyet eze lengo denboretan iñork ausardirik etzubala bertara joateko, ara joaten zana bertan geratzen zalako.

92. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0112 Emen berrtan Trramana ta Brrix'en krrixketa-krrixkitiñak aditu ditutzue.

93. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Agirian jarri digu emen berrtan, gure asaben oitura zarretan, gure nekazari, arrtzai, arrantzaille, langille, aurrtxo, neskatxa ta agureen urrats edo pasoetan, ta gure Euskalerria'ren mendi, landa, baso, ibarr, erreka, basetxe, ola, igarr eta.

94. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kazo. - Salda, esne ta jaki bustiak eltzetik artu ala bertara botatzeko burnizko zalia.

95. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kazuela. - Eltzetik maira janariak ateratzeko, ala bertan janariak gertatu ta maian erabiltzen dan erratilloa.

96. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Leku ontan bertan, areto ontantxe, antzerki-talde sariketa ospatu zan.

97. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Oartu XVII-gizaldi arte, euskera ez zuala inork landu dakigula beintzat; ezta bertan iduki nai izan.

98. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Orain urte batzuek emen bertan irakurri nuen lantxo bat Euskel-Antzertitzaz ta Euskal-Esnaleak argitaratu zuan.

99. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Bizkayeraz (Uriarte-tarr Abak dasanez) 1777garren urtean bi aldiz Bilbaon, eta uri artan bertan, baita 1863garren urtean ere.

100. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 12.- Gañera, (ni yakitera eldu naizenez) Bizkaiko euzkeraz agertu zan Durangon 1909garren urtean; eta lenago Bilbaon, edo (idaztiak berak dakarrenez) Bilbon lenago 1855garren urtian A Depont en Imprentan, Olaechea-tarr Bartolome Yaunak egindako Cristinauben Dotrinia-n; baña azkoz ere lenago Bilbon bertan ezaguna izango zan, libruchu ori urte artan amargarrenez reimprimidua zan-eta....

101. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 14.- Au, oitura ederr au betikotu egin du, Goyan Begon Agirre-tarr Domeka, Yaupari euskeldun eta euskelzaleak, Kresala deritzan bere, irakurrgai goragarrian. (I) 4garren atala 41garren orritik 43garreneraño (...). Idazkera guztia idaztian bertan dagonez utzi det.

102. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Gaur bertan ere, ez dakit ze igaroko litzaikegun emen gauden batzuei, errugabeko ama laztana bitarteko ez bagendu; bear bada, orainche bertan sulezean guiñake, Maria guztiz santubak gugatik ez erregutzera.

103. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak ez baditu bere lur - soro landak sasoi sasoiean, ez dezake erein ezertxore; eta guk ere ez badegu gure biotza Jaunaren itza entzuteko sasoi onean jartzen, ez dezakegu bertan gauza onik erein; eta ereiten badegu ere, etzaigu ale onik aziko; geroztik Jaunaren itza, gauza bikañena dala ta, munduan ereindako ale ta azi guziak baño irabazi aundiagoa ematen digula ta, gorde bear degu beti biotz-biotzean.

104. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Bertan biltzen ziran gurasoen-gurasoak, Laburdiko onaren alde beren erabakiak artzeko.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta uste dot eurok eztirala ixango nire errijan asmau ta bertan bakarrik erabillijak, bai zera, ipuin ok batek-baki nundik norakuak diran; orregaitik beste erri askotan be ibilliko dira eurok eta iñok jakiten ba'dauz ta esan ba'dauskuz, pozik artuko geunkijoz.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Atzo, emengo Euzko-Etxeako irakur-gelan sartu giñan euberdi-ostian, artu gendun Madrid'eko izparringi Nuevo Mundo ta bertan ikusi gendun Unamuno'-tar Mikel txotxoluaren idaz-lan bat, eta diña Belgika'ko Lieja uri ospatsura ludiko alde gustijetatik gastiak juaten dirala euren ikaskuntzak egiten eta eurentzako an ostatu-etxe asko dirala, eta onetariko ostatu-etxe askotan uarra ipiñita dagola: eztirala ostatuan artzen españarrak eta gerkarrak (grieguak).

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 -Domu Santu egunian egin ziran emango txadonetan eleizkixun ederrak, aldra andijak bertra juanik.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gaur, Ostiral Deuna, egualdi ona bada egingo da ibilkunde aundija, bertan juango dirala uriko biztanle gustijak beti lez.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Aurrian daukagu lengo asteko Eskualduna, Bayonako izparringija, ta bertan dakusku: - Donibane-Garazi (Saint Jean Pied-de-Port), Naparra-beko urijan, arrautza amabikua saldu zala amar txakurrian; eta Atarratze (Tardets), Zuberoko urijan bederatzi txakurrian.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ija urtebete da Lusitania ondoratu ebela mila baño notin geyago errubakuak bertan galdurik; ordubantxe Wilson'ak Kaiser'ari agiñak erakutsi biar eutsozan eta oraingo aukerea ipiñi: edo itxi errubako notiñak iltiari, edo gustijon artian lotuko zaitugu.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Iragarriko degu bertan egingo dan jai-aldiya.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Amaitu zan, eta danok juan giñan bakotxa bere etxera jaten; oker diñot, gelditu ziran lau-bost erroskera, ta eskola-maixua, bertan bixi dalako.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Neke apur bat berekin ba'du ere ezin egon giñanez Erniyo mendiko kurutzetik jun-etorri bat egin gabe, bertan, Zelatun, Iturriotz'en eta abar, izan giñan lengo igandian, nunai notintza aundi eta alaitsuak ikusten genituela.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Berau zan emen bizi zan Fraile'tar Kandida, eta emengo ibayian arazo ortan zebillela lengo larunbat gabean, esparbera zabaltzeakuan onekin batian erori zan ta, gizajua, itota geratu zan, bere seme ogei urte ingurukua bertan zala.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Euzko abendaren elez Zaratamo Gaur, 26, emengo elexan meza bat emon da Arana-Goiri'tar Sabin zanaren eta enparau abertzale ildakoen gotaldez, bertara eldurik erriko jeltzaliak.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Eta igandian duaz bertara gure alkate Uribarrena'tar Andoni, Arozena'tar Todor, Garai'tar Joseba, eta Jel-Batzoki'tik gaste aldra eder bat.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 MERKATUBA.- Bertan ixan diran saneurrijak: Arrautzak, amabi, 3,25 laurleko. Olluak, bi, 5 ta 6 laurleko. Ollazkuak, bat, 7 ta 9 laurleko. Gaztaya, kilua 2 laurleko. Milikitoyak, amabi, 1,20 laurleko.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bada gizonak, ori esaten dunak egia esango du, ez det esaten gripekin il gerala Jaungoikuari eskerrak, bañan bai alper aundi batzuk gerala, eta emendik aurrera alperkeriari utziko diogula uste det, entzun detanez ba emendik aurrera jartzen da bertan izperkari bikain bat.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Gastetxuok gogor be gogor egin biarko dozue alde orretan, ba erbestetik bertara etorrita dagozanak gustiz dira txarrak.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Aspalditxuon estu dabilz emeko Ventosa deritxon auzotegiko biztanliak, eztakit zelako jentia ango jauregira datorrela ta; bertan orain arte bizi diran langilliak at bialdu ta apaindu dabe jauregi ori.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ENTZUN GUSTIAK.- Laister idekiko degu Batzokia, euskotar zintzoak bertan jolastu ta lan egin dezagun aberri-alde.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 AZPEITI'TIK BILBOKO ROTATXERI Jauna, nola gabiltza? Zuk Bilbon illaren 7'garrenian biraldu zidazun eskutitza illaren 22 garrengo arratsaldean artu nuan zuk bertan eskatzen dezuna igandian J. I., beteko det. Agur.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Lendabizi idatziz, urrena urrutizparrez eta gero bertara, Madrid'era junik eskatu zuten elebitz-ikastaroa Euzkadiko Ikastoletarako Euzko-Ikaskuntza-k, Euskeltzaleak-k Jaungoiko-Zale-k Euskaltzaleen Biltzarra-k Euzkeltzale Bazkuna-k, Grupo Baraibar-ek eta Acción Popular Vasca-k. ¡Ez alperrik!.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baña guztiak etziran eretxi orretakoak: mirari orretan kistarren Jangoikoaren ala ekusen askok: bere otseñen aurrean basapiztiak orrelan otzantzen ekian Jangoikua, aintzat artzekoa zala ziñoen ikusle askok: zurrumurru ori zabal ebillan ikuslen artean, eta baten batzuk antxe berrtan kistarr agerrtuko ete-ziran bildurrez.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Txabier'tarr Pantzeska andija irabazi leban bertan, bata Fabro'tarr deunari dei egiskiazu bai zeure ta bai aberrijaren lorraldijetan, zaindarija dozu-ta eta Iñaki deunak letz eta bera eredu, Jaungoikua'rren eta aberrijarren jokatu beti.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bai Erletxue zu lako olerkari txoriburuak,(zorionekoak zuek) ba-dabiltz, baña alperrik ez ete-da gero? Obeto egingo dozu Izpegi'ra joan ta bertan atseden.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gu mutu geundela ikusi ditugu berriz, ementxe, Donostia'n bertan, lotsa gutxikin idatzitako orri nazkagarririk asko.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Euskaldun zibilizatzeko, bertan gelditzea obe dala esango nuke.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mus txapeltza ere laister asiko da, nai duenak bertan sayatu, izena eman beza azkar.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gazte gaztetandik aberriarenganako maitetasuna nabaitzen nuen neregan, eta nere etxe benetakua bera zala ikusirik, bultzada batez nere izen abizenak eman ditut bertan.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Larunbatean abertzaleak izan genun batzar bat, bertara bazkide asko eldurik.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Izkia ere (geiago alegia) bialduko dizuet gaur bertan - Luzear.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Nik uste, ekin geniokela beste bide batetik, euskera nola edo ala gaur bertan izan leikela giza artekoa.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Bertara atsedenan billa inguratu da; ¡nekatua baidago lanezko geiegikeriagatik! ta gañera bizkarrean 78 urte dituala egiñ bear da kontu.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Bertan jokatzen dan pelota jokaldia igarotako igandekoak ainbat garrantzi edo inportantzi badauka... eta guztiok dakigu zenbaterako garrantzia izandu zun partido arrek.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gu ez gera beintzat arritzen esan número ori biltzea, Errenderi'n bertan orrenbeste bada-ta kanpotik etorko diranak?.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Larzabal'ko zelain bertan egongo dira salgai.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Igaz, Epaillean bildu giñan ementxen bertan.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 26 auzi eraman ditugu bertara ta 25 irabazi.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Orain bertara eramanik 8 ditugu, ta, eskuartean, gertutzen, beste 4 Auzi bakoitzak zeregiñak ematen ditu: ba, auziak irabaziko ba-dira, Tolosa'ra bi edo iru aldiz joan bear izaten da, eta baita baserriak ikustera ere.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baña jakin, pelota plazan bertan jarriko dian alkiak gure mezetara juaten diran poxpoliñentzat dirala, ta palkoak, berriz gure ongilleai eskeñi dizkiegula.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Goizetik euskotar espetxeratuak meza ta jaunartzea izango dituzte gañera, kartzelan bertan.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Guadariak.- Egun orretan bertan etorri ziran gudarien nagusiek eta kalerik kale ibili ziran mundrautar guztien esker-onezko txaloak artzen.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Guadalupe'tik ekarrita, amaseien bat nastaile aietako Casa del Pueblo osteko ortuan erabili zituen bi jaun aiek zer ta nola il zituzten lekuan bertan esan eragiten.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Bañotarak, ¿zertako egin
Orren jantzi itsuziyak?
Atzerrikusi begiratu ta
Bertan badira asiyak,
Telak osoro laburrak eta
Gañera gaizki josiyak
¡Zer aurrerapenak ekarri ditun
Nazkatu asko ikusiyak!
Nazkatu eta gelditzen dira
Begira dauden guziyak.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bera donostin Hotel Londres Ostatuan udarako neskame arkitzan zan, ta zori txarreko gaitz ori bertan sortu zitzayon.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Astelenean ospatu dira bere alde elizkizunak gure eliz nagusian, bertan Mariaren alaba asko ikusi zan.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Baleite baratza izena sortuta gero, bertara eroatia madarija ta beorren antzeko gauzak, ta baratza aurreragokoa izatia.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Egubeldi ederragaz egiñ ixandira Errega'tar Deun Erroka jaxak goizian goiz asizan jentia Erregatzera umore onagaz, amarretan jaupa abestua txonitzagaz eginzan txadona guztiz gintez beterik egonzan gero guztia zugatz azpixetara toki billa ibilli zirian bertan bazkaltzeko arratzaldian erespotz soñuan ondo aixian eiziran gaztiak.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Bertan agurtza deuna amayeran Salve ederra abestuaz notintza andixak erantzun eban Saleari eta.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Lagungoak bertan emanik izatiari esker, suia bertan ehorik izan da.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jaun aphez horik atrebitzen bazaizku katichima egitera eskola artian, entzunen die bertan: .

155. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Beren pheredikietan Istoriaa eta halako zerbait aiphatzen badie, edo hitz-erdi bat erraiten goure haurren eskolalat igortetik gibeltzen ahal gutiana, entzunen die bertan:

156. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Hutsian khausitzen badutie, Hour-juntako gaiski-egiliak beno bertan-ago bilduren dutie itzalialat: .

157. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jentiak, gutiz bestiak, bertan barreiatu dira: artzañak bortialat, Larraintarrak Larrañe-rat.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Bertan ondo agiri zan Asistarraren Euskalerriko azitegi ortan azkeneko ogeitabost urte auetan sortutako landareak nola ugaritu ta zabaldu diran laterri guzietan, Ozeanian, Asian, Ameriketan....

159. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Prantzitarrak edo Amerikarrak ere, gure artean dagonean Bulda arturik, bereganatuko ditu berexkuntza oiek, bertan jaioak bezalaxe, Bulda oiek artuz gero.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orain bertan milla bat ari dira, gure siñismena artzeko, dotriña ikasten; mixiolariak berriz ezin guziai, bear bezela, begiratu.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Biyar, etzi, gaur bertan
¿Nola ote nago?
Ontanxen egin ditut
Sayorikan asko
Geroztikan gerora.
Nai dizut geyago
.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Askeneko aste ontako egunetan, batzun-batzuek joanak izan bear dute Jesus'en Biotza'ren irudi aundi ta ederraren aurrera bertan otoitz egitera.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Oste edo jendea ugari, eliza bederatzi egunetan bete-beterik eta bi ordu lenagotik ostea joanaz toki berezia izateko, pelota tokian berriz, ia-ia ukabilka gizonak bertan sartzeko....

164. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Baita zenbaki ortan bertan beste berri batzuek zekarzkin, beren artean 1931-1932'ko negu aldian eusko antzerkiak non azaldu ziran, guretzat, LA CRUZ'etzaz gogora izanik.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Arimazain ona zan, eta euzkeldun bikaña, ta ondiño gomutan eukiko dabe bere lagunak, Gazteizgo Abade ikastetxean euzkeraz eta euzkeraren aldez egin eban itzaldi sutsua, bertan ikasle zala.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Gure lendakariak itzaldi ederra egin eban bertan.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Egun atan bertan arratsaldeko seiterdietan, Liverpool'eko Gongotzaña buru ebela, eun ingalandar bideztik ikertu eben.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Egun atan bertan Ungaria'ko 400 bidezti eldu yakozan, Seredi kardenal eta Gotzain-burua artezkari ebela.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Casti Connubii, idazki sakona urrutidatzez (telegrafoz) Erroma'n argitaldu zan egun atan bertan Ipar Amerika'n euki gura izan eben lez, Quadragesimo Anno idazkia be, egun atan bertan urrutidatzez bialdu dabe.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 11'tan, Eleizan bertan, azterketan txapeldun gelditu ziran umien burrukaldia.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'ren aita (gizon bat eraill ebala-ta) salatu ebenian, Paduan aurkitzen zan; bere aita guzurrezko ziñaldari batzukgaitik bizitza galtzeko zorian egoala jakitean, baimena eskatu bere Nagusia'ri ta Lisboa'rako bidea arturik, berialakoxe baten Lisboa'n bertan aurkitu zan goi-indarrez eruanda.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Lurdes! Nor ezta bertan, bein-edo-bein, izan?

173. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Baña bertan izan ezta be, gure aberrian ba-dira, or-emenka, aren irudi ta arkaitz antzak.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Burut baleze ere zozialistek ororen bardin ezarteko dien ametsa, arimako eta khorpitzeko dohañez ezik ere, berere lurreko hountarzunez, elizatekia bertan ageri aitzineko ber desbardingoa ?

175. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Gaurko arratsaldean bertan olloentzat zaperoa egiñ, aste osorako baba leka igarrak jaulki, biarr goizean billobak errotara eraman-aña artaburu aletu..., ta etxezai txintxo-txintxo dago gañera.

176. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta durangarrak, erdiyak baiño geiago bertan iltte itxitten zittuen.

177. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

178. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Bertan bijak bakarrik,
Eureik, letrak eta ixarrak.
Izketan amaigabe,
Zorijon-maitasunak
.

179. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Palma'n bertan igaro zuan gaua.

180. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Hauxe, behar bada, okerrago bestea baino, hurrago ta bertarago eukielako.

181. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0125 Barrerik naiko egin eben bertan ziranak Martoren esakerakaz.

182. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Danen artean aurretik erabagi au arturik: illun abarra baño lentxoago ostera be zugazti onetan bertan danok alkartuko gara.

183. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Gauero igoten zan bertara, ispilluak azaltzen eutson arpegia ikustera.

184. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Bertan begitu zanean: - Pentsatzen neban, nere senarraren gora-beratan, emakumeren bat izango zala bitarte!.

185. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Oker baten lekuan bi izan ebazala uste ebanean, orra, guztia aldatu bapatean: Egazkiña lurrera erori zan, eta bertan yoiazan guztiak kixkaldurik lotu.

186. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 20. Sugarra agertu - zan an bertan, txarrakaz lagun - egin ziranak - erretako.

187. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 26. Berau jarri zan - bitarteko, Ez eizan Jaunak - asarrez bertan - jo ta apurtu.

188. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 29. Berak zin egin - dau orduan, mortuan bertan - dituala, bai - ondatuko.

189. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Egundo ez dabez jasoten begiak zerura bertan bizi dan Aita agurtu ta ikusteko.

190. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Eta egun aretan bertan, berbizkunderik ez dala uste daben sadukeotar batzuk urreraturik, itandu eutsoen, esanaz: Irakasle, Moiges'ek auxe itzi euskun idatzita: Semerik bagako anai ezkondua norbaiti il ba'dakio, aren anaiak beretzat alarguna artu ta anai zanari ordorengoa sortu begio

191. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0285 Altube'tar Sebero (G. B.) zanaren omenez Euskaltzaindiak Gernikan egiteko asmoa eukan batzarrerako gertatu neban au, Egia Sindikuari egin zion au 1823'an beste eskutitz bat gertatu neban bertan irakurtzeko Ulibarrik Altubeko Peru jaunari egin ziona 1830gnko Bagillaren 27an beste eraen batean argitaratuko dogu.

192. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Eta bertan, nik idatziriko Idazki agirija argitalduba ikusi dot.

193. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Orain bertan Gandia edestillari ta elestillari ospetsubak ontzat arrtzen dauz Arana-Goiri'ren usterik geyenak, euretzat esanaz: Ellas no obstante revelan una admirable intuicion y penetracion.

194. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Aneikak (millakak) dira urtero, egun bat edo beste bertan egin-eta, juaten diranak.

195. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Onen toki ederrian egon arren, zaletasun gutxi-edo leukakie bertarako, bertako elexan Andoni Deunen irudiak ezpalegoz.

196. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Au dala-ta, 1899-bagillaren 13'an asi ziran lanak, eta 1915-urtian aldara nagusi ingurua gerturik egoan, eta bertan meza nagosia esanagaz, Gazteiz'ko Gotzain jaunak.

197. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Orain, Bagilla'ren 13'an be, egunian bertan etorten dira datozenak, ainbat beribil aundietan, berriro arrats-beran lengo bidia artuaz.

198. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Lautze'k Indietako irakaskintza lerabillan, Konputze'k Txina bertan eta bijotzbarruban txiñarraik lerabillena.

199. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Konputze'ren illobija ikertera jun zan eta bertan txarri bat eta ardi bat eta txala eskeini leutsazan.

200. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Gixadijaren seaskan bertan agertu be agertzen dira Tigiris eta Eupartes ibayaldian.

201. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Gixaldijak bere seaskatxu bertante ixan lebazan azikera-bidiak aztertu doguz.

202. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Batzuk onuntz edo Europa'rantz Kereta-ugarte-bidez, bestetzuk Asia bertan ona ta ara landatu ziran.

203. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Jarraitu dagiguzan ba, bide orretaz eta lehen-lehengoz Asia bertan sorkalderantz jo ta Persia edo antxina ta gaurr barriz Iran deritxon lurraldietan lotu ziranakin egotalditxu bat dagigun.

204. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Goteunaren goi-argiz dagoz bertan jarriak.

205. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Gaiñera, bertan daukagu gure salbazioaren ezkutukia.

206. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Kristo il, biztu ta zeruratu ondoren be, bertan jarraitu eben askok; beste batzuk, Apostoluen lagun, mundura zabaldu ziran, Kristo'ren fedea leia biziz giza-biotzetan erein bearrez.

207. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Karmeldarren kontra be, laster naspillazi ta jausi ziran euri-jasa biurriak, Karmel mendian bertan.

208. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Kanpotik: 1) Kutuna artu, komentuko nagusiaren eskutik; 2) Andra Maria'ren jaietan autortu ta jaunartu; Karmen'go Amaren egunean, Larra'n bertan burutu bear ziran baldintza biok, arratsaldeko eleiz-birara etorriaz; 3) al izanik, illaren irugarren domeketan eleizkizunera etorri; eleiz biran, gizonezkoak gurutzearen atzetik ibilliko ziran, abadeak prailleakaz naste ta andrazkoak onein ostean; 4) anaikide bakotxak bere barruak diñotsanez gauzak egingo dauz,(...).

209. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Gaur sekulakorik geienen kaukaso aldeko izkuntzak ikasten saiatu dira euskeragaz idetuteko; berrogei ta amar bat izkuntza dira bertan.

210. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Olerkariaren goi-arnasak iraultzen ditun tokian, bertan gozo egiten dute apaldi oiek.

211. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Uri onetako iokalariak, nai pelotariak direala, nai palankari nai osterantzekoak direala, eredutzat edo legetzat artuta dauke: iokalari onak iokoan bertan baiño iokoa bera ipinten geiago nekatu bear dabela.

212. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Erri atan bertan, aurreko gaberako ta abar, twist, rock and roll ta olakoak eurrez jo ebazan orkestina bat eukien kanpotik ekarrita; onei ordaintzeko dirua ba'zan, zergaitik ez bertsolariai ordaintzeko?.

213. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Bigarren sariketa, 1959'garrenean, axola ta gora geiagoz egiteko, bost zatitan banatu zan Bizkai osoa, toki bakotxetik txapeldun bat atara ta azkenez onein artean, Bilbao'n, igazko lekuan bertan, saio nagusia egiteko.

214. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Zez. - Orra bertan itxura gabeko trastea! (Eresia bizi-bizi...).

215. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ni naiz maisua. Irian eskola bat dut; eta bertan ikasle bat aita illa duana. Ez du ama besterik zaindari. Orain aiengana joan nai dut agur egitera, laister mendira txango batera bait noa (Ate joka). Sartu al niteke?

216. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Nun bizi dan ba-dakizu; ez ta ala?
Erroxali - Besterik ez! Gure etxetik bertan. Telefonoz ere deituko nioke, bañan obe det metroa artu ta (...).

217. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Orduan lekua izango zenuke Lutxi'rentzat ere...
Xatur - Ez det izango bada? ¡Pozik artuko nuke gañera nerekin! Gaur bertan jardun degu orretzaz. Ez al-da ala, Lutxi?

218. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MIREN A. - Zer da, ba? Ik ez al unan onik izan bertan?

219. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Izaskun - Neregatik ez dit ajolik. Aterako naute. Zuek ordea.... Bartko tiro ots eta garraxiak entzun al dituzute? Oso bertan ziran. Eraildako gaxoak zeintzuek ote? Iltzalle andurrak! Zure txanda noiz izango beldur naiz Gotzon. Oi! (Begiak eskuaz estalirik).

220. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - (Adi-adi) Orain ere oin-otsak entzuten dira berta zamar. Onuntz ote datozen gañera...
D. Martin - Bai! gure atezaiak ez ba dira... kanzerberoak! (giltza soñua entzun bedi).

221. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Uj[entu] - (Berriro atzeko atetik) Beste bi andre zurekin itzegin nairik, nagusi. Nik eztakit zer egin ere. Berorrekin itzegin nai omen dute. Oraintxe bertan, gaiñera.

222. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0394 PERU - Emen bertan edo sagardotegian.
MARIXA - Enazak zai iduki, e?
PERU - Ez, ez, ez. Goiz etxeratu bear degu.

223. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zuk, ugaldean bertan, lurreko gaiztakeriak garbituaz, ura, bizitza berriaren iduri egin zenduan, uraren izaera ber-bera arrigarriro gaiztakerien ondamena izan zedin, eta onbideen iturri.

224. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Gau batean etxe batean pekatu larriak egin ondoren, bat bertan geratu zan eta bestea etxeratu egin zan.

225. 1940-1968 gipuzkera poesia lab 0006 Urrutira begira,
So-egin bertara
Illargi ta izarrei
Baso ta basauntzei
.

226. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 1643'ko uztaillean Axularren Gero atera zan urtean bertan Agredatik pasatu zan Zaragozara bidean, eta ikustaldi bat egin zion Sor Mariari.

227. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Erriraño gaur joateko ez nauk gauza Billatuko diat inguru ontan zuloren bat eta bertan loak artuko natxeok.

228. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Arren, Gartxot, Elkorreta etzazula iñolaz ere aukeratu, goseak ilko zaitu, errian bertan gelditu, zion jendeak.

229. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 - Burutsu ta ausartsu jokatzen ba'dek ire eskuetan dituk gaur bertan ontzakurre gorri oiek.

230. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Lurrean bizi; baño, bertan bizi ez ba'ziña bezela; zurea izan, zurerik ez ba'zenu bezela; bertan lana egin; baño, besterako egingo ba'zendu bezela.

231. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 - Bai, bai, erantzun ziyon zillargilleak: orañtxe bertan emango dizkitzut bost milla pezeta, saldu nai badidazu.

232. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Saul'ek, ordea, Yesu'ri ostikoka zeragoyon; beraz, gogor egin zion, onbideratzean bertan: Yaunak esan baitzion: Lan gogorra dakartzu eztenari ostikoka (XXVI,14).

233. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Bertan, Yesu berpiztuaren egiztabide berria arkitzen du Krisostomo Yon deunak (In acta XIX, 3garren zenbak.).

234. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Bertan auxe bakarrik ageri da: kate ta nekeak.

235. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Andereri berdin dio:
- Nire berdin dit. Ez da hori nire ardurakoa. Famili-biltzar bat egin nahi ukan duzue, eta bertan aitonaren, aitagiharrebaren eta aitaren presentzia beharrezkoa omen zen; baina nirea baino askozaz beharrezkoagoa zen amaren, erranaren, emaztearen eta arrebaren presentzia. Joanarik gabe ez dago biltzarrik; edozer gauza erabaki dezakegu, baina harek onartzen ez baldin badu, gure erabakiak ez dirudi gauza garrantsiakoa. Beraz ni ere biltzar honetatik aldenduko naiz. Eztebe...

236. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Bertan jente asko ikusiko dugu, lan haundietan sarturik dagoena.

237. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Ezkerreko eskuan benda bat darama, bertan zauriturik balego bezala.

238. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Bertan agertzen dizkigu zoragarriro Gipuzkoa'ko ixtori, oitura, bizikera, jazki ta euskeraren berri zenbait.

239. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Au esan ala, muñ eman zion, berak esan zionez bere bizia zeukala esan zion esku-azpiko sakon-une artan bertan.

240. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Eta... ai! bertan naiko jana aurkitzen ez ba-zun... aren ojuak ordun!

241. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Biar bertan noa Erko mutil martzal orrengana gauz eder guzi oyek obeto jakin nayean.

242. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Atzo bertan jan bait zituzten alkarrekin, Txitxi-burruntzikoan, arkume-gazta ayek; eta jan-edan bitartean, lengoak oroiturik, euren asmo zitalak berritu.

243. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (14) Au esanda, itzulirik, Jesus ikusi zun bertan zutik, bañan ez zan konturatu Ua zanik.

244. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Baña bertarako sarrera, garai artan, emen etzuten dirua jasotzen.

245. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Gabriela antxe bertan tiroz il zuten.

246. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Andik alde-egiterakoan, beti zergatik ez nekiela, arriruntz begiak biurtu bear izaten nituan, agur egiteko-edo; egun batez, orratik, andik abiatu-ostean, tristurak eraginda noski, berriz bertara itzuli bear izan nuan, eta berriro bertan eseri.

247. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0112 Bere ametsean, oraintxe, errietatik eta batez ere tabernetatik urrutiko mendi legorren batean edo naiz desertuan bertan zebillen.

248. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Besteentzako ezer etzan gertatzen; baña bera an bertan, uriaren, erdian, ito egiten zan bere ondoratze izugarri eta eguneroko artan.

249. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0057 Urrengo egunean ere toki artantxe bertan egin zun mutil arekin oztopo.

250. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0053 Gure etxekoandrea New Orleans'en da alaba zaitzen gaixoetxean, eta gaur bertan galdetzen diot zer iduri zaion.

251. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Gaur bertan be, Danaotar'en artian igarketan ari azela, nik Keriseide neskatxaren ordez erosgarri asko jaso gura ixan ez-yuadazalako, ik esan dautsek, Apolon uztaijabiak mintea erakarri yautsekala.

252. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Alabañan, hementxe bertan diñostat, Heriotze ta Abe beltza nihunek dakarkikeadala; ta neure astakillo azpian meneratuta, eni gorabidea, Aide, zaldi ospetsuari, ostera, atsa emanen digukala.

253. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Bere eskuak ere garbitu zitun eta ardo beltza ixuri zun bertara.

254. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0102 Ez dakite, ez, nonai zaudela, tokiak etzaitula mugatzen, Zu bakarrik zaitutela bertan Zugandik urrunduak ere.

255. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 25. Beste batek au esan ba'leza: eitegabe ta nahas-mahas au zeru-lurren izenez adierazten dala; mundu ikuskari au artatik egiña ta biribildua baita, bertan ageri diran sorkari guziekin?

256. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 10. Au dala bide, Kisto'rengatiko eri, irain, bearraldi, yazarrpen ta elkaitzetan poztuta nabil; makal naizanean bertan, sendoa naiz-ta.

257. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Napoles'en bertan, eta erreñu artako beste erri askotan.

258. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0024 67- amabi Ikasleeri
esanaz: ARTU... JAN...
AUXE NERE SOÑA...;
bereala bertan

259. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0033 101- bertan aurkiturik
jainko-indar guztia,
batez ere beaien
BERPIZMEN-AZIA
;.

260. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Orra nun bialtzen dizuegun zenbaki ontan bertan orritxo bat bizpairu galderakin.

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Egia esan: Yesu Kisto'ren ikasleak berebat beste Isrrael'darren gogaide ziran yauretxe gurenari buruz, oraindik bertan otoi egin oi baitzuten.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yerusalen'dik alde ez da orrelakorik ikusten: an bertan ere, ezarie-ezarian, ekandu ori galdu zan.

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Adibidez, Yerusalen'nen bertan, Mark zeritzan Yon'en ama Mari'k etxea berea zun; Mnason kipertar ikasleak ere Kaisarai'tik Yerusalen'erako bidean beste bat zeukan; Yope'n Simon larrugiñak berea, baita Basauntz zeritzan andre guziz ongille ta ukar emalleak ere.

264. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0023 Geroago idaz-lan bertan: (Itz-lauz, 41-43'grn orrialdean).

265. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Demagun: turtubeak irten zun tokira, Akileu elduko ba'litz, beste nonbait litzake turtubea, ta gero, Akileu bertara eldu baikoz, turtubea beste nonbait litzake, ta onela gertatuko litzake beti.

266. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Bere-onelaxe, zakurrek edo zaldiek zeruetara begira al izango ba'lute, bertan zakur baten, edo zaldi baten irudia egotziko lukete.

267. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Alde berezietan aldi bertan ikusi ta entzun omen zuten.

268. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Bertan zenun Esparte.

269. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Izkera bera sortzez gurasoengandik ondarez iasotzen dugu ta bertan ditugu mamiturik gure asmo ta bulkoen erdia baiño areago: gurasoen ekandu ta ele-ederra gure egiten dugu ta gerok eraiki ez ditugun etxeetan sortzen gera.

270. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Kistarren askena gero ta bertago, gero ta ditekenago dakus.

271. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Damasko, berriz, bertan dago buruzut, lirain eta zoragarri, beraren aberaskiz ta salerosketaz inguruko errien andregoi nagusi bezela.

272. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antza dunez, bertan goizik sartu ziran bide berriaren lagunak.

273. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Saul'ek, ordea, Yesu'ri ostikoka zeragoion; beraz, gogor egin zion, onbideratzean bertan: Yaunak esan baitzion: lan gogorra dakartzu eztenari ostikoka (XXVI, 14).

274. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Bertan, Yesu berpiztuaren egiztabide berria arkitzen du Krisostomo Yon deunak (...).

275. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Jesus, berriz, edo Jesusen siñistea, eriotzaren atzaparretan bertan, bizitza ez-ilkorra ernearazten duen zerutar intza ta pekatuaren esi illuna jo ta birrintzen duan argi dizdira.

276. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Dirudinez, antxiña, etxean bertan egiten zan ori, Zuberoa'ko ekandu batean ageri danez; an, etxeren baten morroi sartzen danak, iru bira egin bear dizkio supizguari tegi berrira oitutzeko (12) Eusko-Folklore LXX zenb. 35-36 orrialdetan.

277. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Kristautasuna zabaldu baiño len, ordea, etxea zan illobia eta il-opariak ere bertan eskeintzen ziran, gorago aipatu ditugun zenbait aztarrenek darakustenez.

278. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Andik eraman bear dira gorpuak elizara ta illerrira: bertan, batez ere bide-gurutzetan, zenduaren oe-lastaia erretzen dute, elizan il-elizkizunetan ari bitartean; bertan, zenduaren etxe-aurrean, sua pizten dute eta aokikoak, illotzari lur emanda illerritik itzuleran, aren inguruan biltzen dira otoitz egiteko.

279. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkai'ko legean bertan agintzen zan: ez merinu, ez bestelako agintaririk, ezin zitekela lau beso baiño areago etxe batera urbildu iabearen gurarien aurka, eskribau edo idazkariarekin izan ezik, eta ar(tu)-garri zitezken ondasunen kopurutza iasotzeko soillik.

280. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Eta Zimitoio artan bertan, zenbat ildako gurputzei Eliza'k, beretzat, endakiz guziak berdiñak izanik ildegira eraman aurretik azken-agurra egin izan zien In paradisun conducant Angeli maitetasunezko abesti biguñaren bidez.

281. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Une artantxe bertan azaltzen da, bere seme Martin, eta onek, bere aita alako tankera itxusian ikusteak guztiz lotsatu balu bezela, negar-doñuan eskuak burura eramaz, esaten dio aitari: - Ai, au lotsa!

282. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Filosofi-liburu orren bigarren zatia 1758'garren urtean argitara zan Donostian bertan eta zati ortan ordurako Lector jubilado zala adierazten digu.

283. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Amaikatxo euskaldun irakurleek irakurri izan dute ta bertan kristau dotriña ikasi.

284. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Ia arrigarriago dana: emen bertan Diputazioko liburutegian izan nauzute egun batzutan Ubillosen liburua aztertzen, ementxe baitdago Ubillos beraren eskuz liburua idatzita ta Urkixo Jaun argiak berak zekian ajola ta maitasun ederrez gordea.

285. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Ta Vinson'ek Ubillosi buruz itzegiten duanean, bertan ematen du Urkixo jaunak liburuak izan ditun beste argitaldien berri.

286. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Urte batzuen buruan gure Teatroa koskortu zan, eta Erriko Etxe ontan, bildurik gauden toki ontan bertan, ain zuzen, eta indar emateko Donostia'ko Ayuntamentu txit agurgarriak Euskal Iztunde Ikastola zeritzana, Deklamazio Eskola sortu eta eratu zuan.

287. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Eta Euskaltzaindian bertan ere denak etziran iritzi ortakoak.

288. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0009 Edozein esankizun (proposición) erantzuna antzo jo dezakegu, ta bertan itzak galderari dagozkion toki berean, urrenez urren ezarri bear ditugu.

289. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0219 Naiz eta elekzioetan botu asko atera, gutxi dira bertan, partiduaren barruan izena emana daukatenak eta bere batasuna sozialistena bañan aulagoa da.

290. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Egun orretan Aita Guardianari benaz eskatu zion, Komunio Santua artzeko baimena, ta onek oparo eman zion, eta egun orretan bertan juezak aizken epaia eman zuan, aditzeratuaz Agustiñen bokazioa egizkoa zala.

291. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Emen zeruko Erregiñak bere oñakin ikutu zun arriari muñ ematen zaio eta eliztar zintzoak bertan erositako oroigarriekin arkaitz ura ikutzen dute.

292. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Ez da bearrezko norberak bañu-jantzia eramatea, ez dunari bertan ematen diote.

293. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Atari bertan bi irudi dauzkagu.

294. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0013 Ildakoak ere bertan obiratzen zituzten.

295. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Bertan zenbat otoitz, zenbat negar gozo egin ote zitun Iñazio deunak!.

296. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0245 (l) Onela kontatu zidaten Goizuetan ori ikusi zutenak. Txirritaren illobak bestela kontatu zidan: Lengo itz oyek esatean, tabernan bertan, lagunak ikusi omen zuten erortzera zijoala ta eldu egin zioten, bestela lurrera baitzijoan.

297. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0016 Onen-onena, zure alabarekin bertara etortzea izango dezu: ta orrela beraren begia geien bete dezana, auxe eraman al-izango dezue.

298. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Ta bertan, gure bilbotar sakerrak, eriotzazko gogarketa ain gogoko zaion gure pentsalari gizajoak, betiko bakartean bere baitaratuz, kolkoari itauntzen dio: Europeiarra al naiz? modernua al naiz?.

299. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Bein leizezuloratuazi ezkero jo ta bertan akabatuko luteken basauntzari antzo erasoten digute lau aldetatik oska eta ozka:(...).

300. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0221 Badugu bertan auzi ederra; ta zoritxarrez, bazterrerazi egin oi da, eskuarki, auzi au.

301. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Bertara bultzatu zuena hauxe izan zan gehienbat: herentziaren mekanismoari buruz zuen ideia.

302. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Jakiña dugu karbono-molekula bat estadio osotuago ta aurreratuagoa dala atomo bakarra baiño; baita ere, zelula, konplejoagotze-kontzientziratze parametro huntan bertan, osotuagoa dala molekula bakarra baiño; berdin Metazooa zelulabakarrarekin alderatuta, ta orain, kontuan hartuta, alde batetik, Naturen gertatutako prezedenteak, hots, gu baiño mailla beheragoko abereek sinbiosiarako ta sozializazioarako izan duten joera perfekzio-ezagugarria dala, ta, bestaldetik, gure Gizarte huntan bertan aglutinazio baterako dauden seiñale argi ta garbiak (munduaren limitazioagatikako giza-koaleszentzia, hunek dakarren gen eta kultura konberjentzia), uko eginen ote dugu logikaz elkarganatu ta besteekin batera lanabanaketa bat egitera garamakien joera? Gizaki dintasunaren nehurria ez da indibidualismoa, personalizazioa baizik: Persona kolaboratu egiten duena da Teilhar'entzat.

303. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Ez luke ark besterik nai: guzia bertan laga, eta gu emendik joatea.

304. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0047 Oñatiko kondeak, ordea, bestelako asmoak gordetzen zitun (1) Arantzazun betikoa izan da auzi ori: nun bear zukean elizak, alegia, ¿agerlekuan bertan ala, santuario ia danetan izan oi danez, beste toki erosoagoren batean?. Aurrekoen sentierari ta elezarrai jarraituz, kondearen bizkar botatzen det emen bigarren irizpidea, kondairak ere berebat diolako. Baña jakin bear da e'tzala kondea bakarrik irizpide ortakoa. Jendearen eta prailleen artean, gerora, beti izandu dira iritzi bat eta bestekoak, Irudiaren aldaketetan ederki somatzen diranez. Aita Lizarraldek alde bat eta bestekoai ezagutzen dizkienean norberen arrazoiak, badirudi batean batekoakin dagola ta bestean bestekoakin. Ikus 92'ko orrialdean: . Eta 102'ko orrialdean, berriz, lenbiziko ermitatxoan Irudia nai zutenen alde luzeki esaten du: .

305. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Jaso berriz, kaperan bertan bizi oi zan-ermitauak jaso izan zun bibietan, erriagandik bildutako diruz.

306. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Abi-gaitezen, lenbailen, euskeraren alde lan-egiten, ez utzi biarkotz, gaur beratan egin bear duguna, eguneroko lana dugu euskerarena eta.

307. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Arantzazu'n bertan ederkitxo azaldu da egoera ori.

308. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Bertan, iñork etzidan ziririk sartuko.

309. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala zarrean oraindik ikusi dezakezu Landibarren belaunetxea: bertan, umetandik ikasten asi zan geroko olerkari goragarria.

310. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Urte artan, yesulagunok Españi'ko bakaldunak bere alderdietatik yaurti zitun: Landibar atxilotu ta Omoa'ko izturira eraman zuten; bertan, noraezean itxasoratu zuten.

311. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala uriburu berriaren iparraldean txoko ikusgarria duzu; txori ta liliz beterik ageri dira bazterrak; senar-emaztegaiak illunabarrean bertan dute batzarre, baratzen ederrak erakarrita, ta ixillean txutxumutxuka ari dira maitari berriok.

312. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Eliza zaku aundi bat da, eta bertan aise ta eroso kabitzen dira errialde guztiak, beren ondasun eta doai bereziekin.

313. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Gaiñera bertan adierazten zaio nun arkitzen diran jakingarri geiago jasotzeko iturriak.

314. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Gai arruntak, errexak, betikoak bertan erabilliak: bakardadearen zuloa, izadi edo naturaleza ioriak ateratzen digun aaaa! arrigarri, luzea..., maitasun-kilimaren goxoa..., eriotz-zirrara beltza....

315. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Bertan ageri danez eta geok dakigunez, auxe aurreratu dezakegu argi ta garbi: errusitar irakurleak, erriak, idazleari goiko jauntxoak eskatzen dioten kontrakoa eskatzen diola.

316. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Arriz zotz-eginez ari izaten diran eta zaharrenak eserten diran Peirene'ko (9) Peirene, Korinto ondoko iturri baten izena, egun Dragonera deritza ur gurenaren ingurura bertara urbildurik, ez-entzun eginda, urlia auxe esaten entzun nuen, ots, Korinto'ko lurraldetik amarekin batera aurrok erbestetzeko omen da Kereon, eskualde ontako nagusia.

317. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Galaxian bertan geldituko giñake alarik ere.

318. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Bada gaur, Gipuzkoa`n dauden piñuen erdiyak gaztañak balira, ta len aitatu ditugun morroyak lanian jarri, aberastasun izugarri ori, bertan sortu eziñik ez legoke.

319. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Eta Gipuzkoa'n bear dan, eta kanpotik datorren txerriki guztiya, bertan sortu.

320. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Azken-nai artan, Elizondo etxea bere baratzarekin Azkoiti-ko Jose Antonio Arrue'ri utzi zion, eta egun da geiago Meza, Mutiloa'n bertan, Arantzazu'n da Lazkao'n bere animaren alde ateratzeko, agindu zituan.

321. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Olaeta'n urtezarrez, apalondoan, sunbilla sutatik ikulura eramaten dute eta bertan utzi, abereetatik gaitzak aldendu ditzan.

322. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0172 Beraz orain esan gentzake aspaldi, 1922'n urtean, gai ontaz azaldu genduena: Olentzaro'zaz Euskalerrian dabiltzan sinismen eta oiturak, antziñako erligio baten aztarnak direla: batzuek indoeuropatarren unkitzez emen sartuak; besteak bertan aziak.

323. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Ea emen bertan, auen ezpañetan piztu ta berriz lore biurtzen detan!.

324. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Pentekoste egunean bertan, Kepa buru, bidaliak oro Goteunez gañezka Ierusalem'eko kale ta zeietan barreiatzen dira galut edo diasporatik bildutako iudar guztien aitzinean Kisto bipilki aitortu ta aldarrikatuz.

325. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Eta lehenengo egunetako alegiñen zoroaldia igarotakoan, aulkiren batean exeri ta bertan abandonatzen dugu arima.

326. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Bañan ez bait-dira Bizkaian bertan iritzi ortakoak danak... or zutitzen zaigu bat-batean, larogei urteko aiton bat, euskaldun-berri bera, ama-aldetik eusko-odoldun, bañan aita-aldetik ez; aiton, bañan adore aundikoa benetan bere larogei urtetan; eta burua gogor astindurik, ola dio: Zer berrogei urte, gero? Berrogei urte? Ara: emeretzi billoba daukadaz neuk.

327. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Eta gertatu zena izan zan, mundua begirada berri batekin ikusi zela, eta etzela bertan ikusi makiña eskerga bat besterik.

328. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Bere buruari yauretxea eraiki ta bertan beredin opari eskeintzen zituten yaupariak.

329. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Evak fruitua artu ta ian zuen bertan,
itsurat iarraikiz aren erranari:
zorigaitz guzien azpiko zen iarri,
Iainkoa bezainbat izan bearrean.

330. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ta nik fruiturik ez!
Orduan aserre zuk aingerueri zorrozki agindu:
Bertan motz-azue, xeha, sutan erre!
Itxoin, Iauna, itxoin oraindik apur bat,
itxoin aurten ere!- Nereak egin du,
gaurgero fruiturik ekar ezpadezat.

331. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Ta erran zidan: - Gaur bertan yoanen gera!.

332. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 Ordun, eldu zirelik bidian, gogotu zaizkion gure aitari bertsu ok, ta an bidian bertan kantatu zion iru edo lau, berak momentuan egiñak.

333. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0013 Ez badira ere denak bertan sortiak, bai amultsuki atxikiak.

334. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Cer naigabea izango zan Teodosiorentzat, an bertan icustean debruaren engañioa eta ustez oyan ilda utci zuan emaztea aurrean jarten!

335. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0149 B) Seguran bertan oraintsurarte beste erri-yai polit au ospatzen izan da.

336. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Eta datorren igandean Jaungoikoak ala nai ba du Zabalegui'ko Eskolan ikastaroko azken funzioa izango da. Bertara, Bereixki deituak izan dira ikasleen gurasoak.

337. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Zalantzik gabe, bela aztuko ez duten eguna izango da, eskolan egingo dan jaialdia, aurten bertan ikasi duten neska-mutilleri Eskolaridadeko Liburua emango zaie.

338. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jakitatia, gaiza ederra, gizounaren eta Jinko Hounaren zerbutchari delarik... Bena Jinko Hounaren ahantztiarekin, gizounak bertan kabaletzen... eta harien jakitatia ordian ertzokeria handirenen bazkazalia!

339. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gazteiz'eko inguruetan dauden errixka askoren arteko bat, Armentia izenaz ezagutzen duguna, aintziñean, gaur baino aundiagoa omen zan, eta Gazteiz'etik bortz kilometrora zegoen, bainan egungo egunean, ea Gazteiz'en bertan sartuta dugu.

340. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Prudenzio'k Saturio'ren gorputzillari lur eman zion, biok penitentzi garratzean zazpi urte bete egin zituzten lekaro artan bertan.

341. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Urte gutxi buruan, Prudentzio Tarazona'ko Gotzai edo Apezpiku egin zuten; eta Tarazon'n bertan bere bizitzaren urteak bukatu zituen, eta Jainkoa'k dei-egin zion.

342. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bertan jokatu zen Xalbador eta Mattin'en arteko azkena.

343. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Egun artan bertan, pertsularien arteko bilkura eder artaz baliaturik, Lekuona D. Manuel jaunak egin zigun itzaldi balios bat pertsularietzaz. Bereziki aipatu zitun Elizak izandu dituan pertsulariak, Ama Birgina'gandik asi ta...

344. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 ALFAN lan egiten dutenak milla ta eun dira (1.100): Eibarren bertan bederatzireun (900), eta gañerakoak alkartasunaren ordeko lekutan banatuak.

345. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Etor zaitezte Angostoko Amarengana
Eta an bertan, gure Ama maitekorra
Jesus Aurtxoarekin gure zai egoten dala,
Ikusiko dugu gure Ama dala-ta
.

346. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Gure Xabier aruntza eldu zanean, etzegoen bertan Don Juan, eta aren ordez, beraren Idazkariarekin alkartu ta oni galderak egin zizkion.

347. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Gogoan izatekoa da ere, NAZIO ELKARTUEN Etxean, alde guzietako ordezkariak aurrean zirala, New York'en bertan egin zuan itzaldia.

348. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Ezta ortan gelditu alkarren arteko artu-emana, Urte ontako Apiril erdi aldean, Paris'en bertan, UNESCO'ren Etxean, Aita Santuaren ordezkari zan monseñor Benelli'k eraginda, Billera aundi bat eratu zan, UNESCO TA ELIZ-BATZARRA izpide artuaz.

349. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Bertan dago argi ta garbi etorkizunaren ugala gaztediak artu biar dabela, alegia: Por eso hay que lograr una juventud vasca patriota, pues de ella depende evidentemente Euzkadi.

350. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Oarra. - Buztintza'tar Errose anderaiñoa, Kirikiño euskal-idazle ospetsu izan zanaren loiba, Maiñari'n (Bizkaia'n) jaio zan 1899'garren urtean, eta bertan il be 1953'garrenean.

351. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Orrenbestegaz Geretako etxaguna ikeratu zan; eta ekaitz andiaren erpeetatik iges egiteko, bertan egoan labarpe batera juan zan.

352. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Onetan, San Martin ermitako artzulotik urten ziran zarata batzuk, Mikel Anton bertara begira imiñi eben.

353. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Zer ete jagok bertan? Egingo neukek... bestaldeko mutikoak dagozala bertan... Onako demoniñoik...!

354. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Bertan autortu, bere arimako gauzak zuzen jarri, iñori osturikoak eta egiñiko kalteak osatu eta sekulako baketan il zan, gorputzekoa ezpazan be arimako osasun osoa lortzen ebala.

355. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Bertan embarkatu zirean fraille dominikano bi, zuri zuri jantziak.

356. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Irlandan bertan lau milloi t'erdi. Baiña asko dira erbestean bizi direanak. Gure aberritik gente askok urteten dau kampora. Atara kontuak: emeretzigarren gizaldiaren asikeran, bederatzi milloi giñean Irlandarrak; eta orain, orren erdiak bakarrik. Gaur egunean, emigraziñoa da Irlandako gobernuaren problemarik aundienetarikoa.

357. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Geienak Inglaterrara bertara. Gero Canadara, Ameriketako Estadu Alkartuetara ta Australiara.

358. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Nire aitita batek, bertan galdu eban bizia.

359. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ori gero erbestean egin digula iztegi ori; zer-nolakoa izango ote zan Eibar'en bertan, lekuaren gainean, egin izan baligu?

360. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Egin garbia esateko, euskaltzaletasunaren pizkunde au nabaitzen da Mexiko'n ex-ezik, baiñan Amerika'ko beste laterrietan, eta Euskalerrian bertan ere.

361. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Egiaz, txit jakingarriak dira bertan dauden; idazlan guziak.Caracas'ko abertzaleak EUZKO ETXE aundi bat eraiki dute eta an sarritan biltzen oi dute jai jatorrak ospatu eta euskeraz elkarrekin itzegiteko.

362. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Zergatik ez dira zarautztarrak saiatzen oroipengarri bat sortu erazteko? San Pelayo auzoan bear luke oroipengarri onek itxasoari begira edo itxasoan bertan; auzo ontan itxasoratu bai zan lenengoz Victoria 1.515 ' garrenez...

363. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Itz oiek irakurtzen dira erderaz bertan: Auxe dezute Elkano'tar Juan Sebastian kapitan famatu izandakoaren illobia; Getari ko semea zan eta Victoria bere itxasontzian munduari lenengoz bira eman.zion gizona izan zan.

364. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Geroko utzi gabe, barnea hustu behar zuan, eta etzan ausartzen ikas gelan bertan zama handia uzten.

365. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 - Konporme, bixer bertan ekarriko'tzut aideko diabrukerixok atrapatzaillie...!.

366. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 (Egal baten gelditzen dira, astiro astiro bertara juan ondoren).

367. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Oxinian bertan eguan urre orizko txinddija.

368. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Bai, ba-dau... eta narrua eratsi bear litxakio ari bizirik: gero eztiz igurtzi, erlabiotegi-ganean iminita; eta gero an yarrai erdi-ilik gelditu arte: gero ugorkiz, espirituaz biztu, ugorkiz naiz beste edari beroz: gero, aragi bizitan dagola, eta aurreztik iragarrita dagon egunik beroenean luterrezko ormeari deutsala iminiko da, egoaldetiko eguzkiak bete-betean yoten dauela, ta ara euliak burrundadaka doakozala bertan ilik itxi arteño.

369. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Nire zabarkeriarena, nire ardurabakoarena! bide egokia bera dala-ta, bertan ergelak yausteko!.

370. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0019 (Etxebarrik izu aurpegia jarri, bertan doa tebeoa eta).

371. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Atean bertan, bigarren aterkin bat agertu eta hartuko dute).

372. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 Ikas-gelan aurkituko duzun izparringia artu eta billatu itzazu bertan gertaera bi:
- Bata, pozez betetzen zaituana; zeuretzat eta gizon guztientzat ongarri iruditzen zaizun gertaera bat.

373. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Kartel andi bat bertan: Gora Euskal Txakurlandia.

374. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Uriko guraso asko etorten yakeezan bertara Mireni eta Iñakiri Perla ameaz galdezka.

375. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Eta orain nigana etorri eta bertan akabatuko banindu?, pentsatzen eban bere kolkorako.

376. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Zure eskualdeko mapea osotzen joateko jarri eizuz bertan ibaia eta ibai horrek zeharkatzen dituan herriak.

377. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0044 Iker zer honezaz konturatu zan: - Gizon totonuaren basetxea hantxe, hur-hurrean, aldapan goratxuago egonik, eta lehengusu lehengusinak beti auzoan bertan bizi izanik, zelanik ez eben sekula be ez txoririk, ez erbirik... ikusi edo susmau?.

378. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Jainko itzalgarri...! - otoizka auspeztu zan jaupari nausia ateetan bertan, burua lurrera makur eukala zeukala.

379. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Arratsean trumoi eta guzti askatu ziran goiko iturriak, orri zaarrak, orbel izateko bildurrez, zuaitzetan dardar egien zegien; azken sagar umatuak sagarrondoan bertan likindu ziran, beratuaren beratuz, eta aizetako indarrak deslai, edozeri kalte egiteko baimenaz ebiltzan zebiltzan.

380. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Antzineko ostatu zaharrera heldu gineanean, jaitsi ta bertan geratu nintzan.

381. 1969-1990 bizkaiera poesia zubk 0057 Zu itxasora joango zara
bertarako jaio ziñalako,
t'azken loa be bertan egingo
zure legea ori dalako
.

382. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0061 Egillea.-
Nire andirako doa-
ta jai a, bakaulki ontan
jarrita, ikus dagidan,
nire eguna betikoa
bertan, nire lagungoa
.

383. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Oraintxe bertan aingeru bi emen egon dira, eta seintxuari gur egiten eutsoela, batak besteari auxe esan dautso: Au bai sein ederra...!.

384. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Urrengo gabean, astoak idia barriro iratzarri eban onetaraxe:
- Aizu, aizu...! Aingeru bat emen izan da oraintxe bertan, eta Yoseba'ri esan dautso....

385. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Antoni Mari be an ebillan, gertakizunetan, gero bertan kontramaixu lez joateko.

386. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Negar muxinga ta inkesaka, otzakil, eskutxuak aizetara erabiliaz, jaio barri bat billatu eban bertan, zapitxo baten batuta.

387. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0074 Aske? Aske esan beharko espetxean bertan nagola.

388. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Iru kosk-kosk emon pagoari eta, bapatean, jauregi eder bat sortu zan bertan.

389. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Berebillaren aztarrenak antxe bertan amaitzen ziran.

390. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Erranbideren etxean bertan ere bazan kantu ta algararik ugari.

391. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Bertara dareanekoxe, epotx buru-biribil bat daukie afaria zerbiduten.

392. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 - Or gaiñean etxe bat Txomintxok Maxin'i; iñor bizi ete da bertan?.

393. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 1947'an, alan be, bea jo eragin yakon etxe orri, beste ederrago bat bertan jasoteko asmuz.

394. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Orduantxe yakin genduan zelan doixtarrak Luxenburgo'tik zear igarota, Prantzia'n barrura Sedan'era urreratuez yoiazan; ta Beljika'n bertan zear be aurreko zaindokiak birrinduta, bizkor egiela.

395. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Pontonoo'k, ardo gozoa nastazi ta bertan aurkitzen ziran guztien artean banandu eban, asikiñak txoletan eskiñi ondoren.

396. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Eta zerutik jatxi dan illezkorren bat ba'litz, zeozer gertatzen dauskue jainkoak; gaur arte, ba, beti agertu yakuz argi be argi guk ilketa bikaiñak eskintzerakoan, eta geugaz jan oi dabe jarrita, geuk jan daroagun lekuan bertan.

397. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Baina oraintxe bertan gure lagunak (gure fabrikakoak eta ez munduko beste puntakoak), hestualdi haundi batean dagoz.

398. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0027 Ez zan ausartu atean bertan itxaroten, baiña bai atea ikusten zan leku eskutu baten.

399. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Egun aretan bertan, urrengo egunean abelgorria-ta, etorriko litzakezalaren mezua igorri eutsan Pruden'ek.

400. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0045 Xuan De-ren sasoian, gortean puri-purian egozan kirkil burrukak 2 Kirol honek txinan euki eban zabalkundeaz jabetzeko nahikoa da jakitea baegoala liburu bat xomorro horreen ganean idatzia, Kirkilen liburua. Bertan, besteak beste, honako kirkil mota honeek aitatzen dira: Triparrastrari horia, Haginzuri berdea, Kalamuburu berdea, Datilazurra, Liztor antzekoa, Hegoluzea, Tximeleta antzekoa, Kanpaitxoa , Laute hegoa, Okaran hegoa, Jantzia eta abar eta herri xeheari xomorro honeek emotea eskatzen jakon zergatzat.

401. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Azkenean eskua ganean jarri eutsan baina bertan zapaldu eban.

402. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Leio-barren guztia itxi eben eta lorontziak uts-utsean bertan aurkitzen ziran.

403. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Oialezko bere begitxuak gela atsegingarri aretatik ez ziran aldenduten, gaba osoan bertara adi-adi egon zan.

404. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Il ezak oraintxe bertan.

405. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0080 Arrautz-opillezko bokau bi ta janari bero bat ume-zaingoan bertan emoten jakez, an daukien sukaldean gertauta.

406. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0080 Amak eurak be sarri bertan geratzen dira euren seme-alabakaz bazkaltzen, urte-betetze ta antzeko jai ta jazoeretan batez be.

407. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0096 Topin baten, gaimela ta guriña berotu, bertan oillaskoa gorritu.

408. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0061 Geyenak dagiena egin bear ba'dogu, geyenak eredutzat artzen ba doguz, geyenak derabillezan gal-bideak erabilli bear ba'doguz, geyenak euskerea ostikopetuten dabela-ta geuk be ostikopetu bearko; geyenak ontzat artzen ez daben ziñismena guk be ukatu bearko, geyenak gaiztoki-bidean jartzen ba'dira gu be bide bertantxe jarri bearko....

409. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Gaur bertan, Txirapozun bizi da Uzelay eta han gordetzen ditu belaunaldiz jaso dituan arte ondasunak eta agiri zaharrak.

410. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Hortik sortu zan Euskal Herriko Artisten Elkartea, Bilbon bertan, eta horren inguruan Euskal Pinturaren Eskola deritzaiona.

411. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Handik itzultzean, 1950. urtean ideki eban lehen erakusketa Bilbon bertan, Galeria Arte delakoan.

412. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0193 Bertan ere diño zelan Italian (Toscanan) errikosemeak esan ordean, esaten dabela....

413. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 Gertaera hau adierazteko gertaeraren momentura bertara eroaten jaku:
- Oraina erabiltzen dau gertaera kontatzeko; lehenaren barruan sartuta gagozala sentitzen dogu lehen hori.

414. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Iragana kontatzeko oraina erabili (momentuko ekintza bertan sartuaz irakurlea).

415. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Goiz atan bonbak jaurti ebezan, ba, Aiangiz eta Mendata'ren bitartean dagoan Marmiz auzo-unean be eta Gipuzkoa-aldetik igesita egoan emekume bat il eben, bertan, ingurukoeri bildur-ikara aundia sarturik.

416. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Bestetik, bertso jarriekin agiriko saioak egiteak erreztasun baten jaustera bultzatu leikeala bertsolaria; eta bertsolaritzak daukan berezitasunik bitxiena, unean bertan asmatu eta botatzea, galbidean jarriko litzatekeala.

417. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Baina Diputasino bakotxak badauka monumentu bizi bat bere lurraldeetan, bertan erabiltzen dan euskalkia.

418. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Orain Madrid'eko batzar orreri begiratu ezkero, ba, bertan batzarkide geienak aurrerakuntzeari baietza emon dautsoe.

419. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Orain ba-ditugu bertan meza ta beste eleizkizun batzuk ere euskeraz.

420. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0035 6. Anbulantzian toki batetik bestera eroan bearrik badago eta sueroa bertan euki, erredurak izan dituenekin lez jokatu.

421. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 3. Berebilla sutan badago, itzaltzeko (amatatzeko) tresnarik bada bertan, tresna orren bidez amatau.

422. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Ori une aretan bizi eta estropada berberaren gertaera, autu-mautu eta erakundean, bertarako diru batzen eta ainbat zeregiñetan ibili zan Blas Iturriza, Kofradiako kantulariak argi eta garbi idatzita itxi eban, ondorengoen eskarmenturako edo geroagokoen jakingarritzat.

423. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Gogoan daukat, baita, ain zuzen alkatea bizi zan etxearen bigarrenean jaio ta bizi nitzalako, erri guztia zelan batu eta alkartu zan bertan, etxe aurrean, erramulariekaz batera goraka, txaloka eta kantari, eta alkateak estropaden irabaztea erriaren poza zala eta poztasun ori nasai agertzeko sei eguneko jaiak egiteko baimena emon ebala.

424. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Donostiako estropadak, an bertan guk ikusi eta ezagutu gendun itxas-otsoen larritasun eta kezkatik gain, errian geratu ziran atso-agura, etxekoandra, gaixo eta abarren ordu larriak be gogoratzen dauskuez.

425. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Estropada ordua zala pentsatu ebenean, eleizatik iñok zirkiñik egin barik, etenbako errezu luzeak egiten asi ziran, oituraz illeta eta beste gertaeretan errezatzaille ekiten eutsen batzuk be ba egozolako bertan.

426. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0022 Abertzale batek eta eusko-abertzaletasunaren sorreran bertan egiñak dituzu olerkiok.

427. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0126 Beronen egunetan ipiñi eben bertan etxean Estankoa 1887 urtean, Bizkaian lenengoetaikoa izan zana.

428. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Itaunei emondako erantzunekin, grafiko bat egin daiteke, umeentzat jakingarrienak diran erantzunak bertan jasoaz.

429. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Izan be, Jaungoiko bakar bat dago, zeru-lurrak, itsasoa eta bertan dagoan guztia egin dauana; eta Kristo bakar bat, Aren Seme Bakarra.

430. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 - Ontziak, karel gaiñean sartuta eukiten daben egur ziria, estrapua bitarte dala, erramuak bertan eutsita erabilteko.

431. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 - Lau zati edo listoikin egindako lauki bat, aparixuak bertan batzeko.

432. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Txalupa baten bertara eldu eta atxaren barruan an dau zokondorik ezkutuena bere bakar-bizitza eta otoitzerako.

433. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Kurutze mingarria ipiñi deutso Jaungoikoak bere errian bertan, Aytonan.

434. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Bein, orraitio, Aytonan izurriteak gogor jo dauan baten, aita Palau bertan dala, erriko agintariak geixoen alde eskea egiteko, berari eskatu deutsoe sermoe bat egin deiola erriari, erriko abadearen sermoiak iñor berotzekoak izaten ez zirala-ta.

435. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Iñoren etxean sartu eta datibo-aurreko KI izkia edo morfema bere etxetik jaurti eta, aren ordez, berak bertan ostatu egin.

436. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 Zorionez oneitako bat Indre-departamentuan bertan, Hitler-ek egun birako ostatu artzera joian egoitzatik naiko ur egoan bat-bateko bedar-leku bat.

437. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Frantzi-n egozan SOE-buruzagiak, mundu guztia arritu leikean egiketaren oztopoak tokian bertan ikertzea erabagi ebazan.

438. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Hitler-en egoitzatik britaniar egazkiñaren eskillara bertara zenbat denpora emongo ete zan ziurtatzeko saio batzuk egin zitun Aurre-Ekintzako kamioi batek, eta erlojuak 17 minutu gora-bera erakutsi eutsen.

439. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0020 Kontatzaileak ipuinean esana egiia dela sinesteko bera bertan egon dela dino.

440. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Geo andra gazte orrek gertaizo guzie kontau zônampecirc;n, atso zampacirc;r sorgiñ re, erriko plazampacirc; eaman-da, bertan erre emeutzoampecirc;n (Barandiaranen Obras Completas II) 327 or.

441. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 Eta bere emazte, seme bi eta arreba bat bizi dira bertan.

442. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 Gaur Domingo Erkiaga eta Irene Arregi dira jaubeak eta bertan bizi dira iru semegaz.

443. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 Norberto Zabala da jaubea eta bertan bizi da emazte, seme alaba, alabaren emazte eta lobakin.

444. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Liburuan bertan irakurten da zegaitia: Urtarrillean mandazaiñak etorten ziralako olioa ekartera.

445. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Kristautasunean bertan ere Jainkotasunaren urezko sinbologia nabari da, amai eta neurribako Pielago moduan harturik.

446. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Itun Zaharrean bertan, Jainkoaren espiritu gizonezko-andrazkoa uren gainera makurtzen da, holan bere izakerea materialdurik eta ugalkor edo sortzaile izatea lorturik.

447. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0051 Edozelan ere, hango marreztaria, Francisco de Echanove, gizon aurreratua zan; bestela ez eban zutabea burutuko bertan 1923 arte egon zan ontziaz.

448. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 1988 Jose M.ª Mandiola eta Josefa Egidazu, senar emazteak eta etxeko jaubeak bizi dira bertan, Mari Karmen alabeagaz.

449. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 3 lagun bizi ziran bertan: Jaio-Unamuno senar emazteak eta 9 urteko alaba.

450. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 1988 Martin Solozabal eta M.ª Arrillaga senar emazteen izenean dago jaubetasuna eta bertan bizi dira Ana, Juan eta Fernando semeekin.

451. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 Azken au Koro Salegi'gaz ezkondua da eta Janire alabeagaz bertan bizi.

452. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Bertan errenteru lez, Jose Andres Arrieta eta Agustina Agirre bizi dira.

453. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Aulestia etxetxua.- 1704 urtean Migel L. Bengoetxea, abadea, bizi zan bertan.

454. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Maria Olabe, San Franziskoren ordenako beata monja antzekoa bizi zan bertan.

455. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Jauregi etxetxua.- 1704 urtean Pedro Azorin abadea bizi zan bertan, eta beragaz Martin Retolaza abadea.

456. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Zubieta etxetxua.- 1704 urtean, Franziska Imitola, Karmengo beata bizi zan bertan.

457. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Arratsalde ortan bertan zaurituta aurkitu eben; berba egiteko gauza zan ta Eleizako danak artuta, andik egun bira il zan.

458. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Harik laster, udazkenean hori be, ba da ba, betan gertatzea Koldo Mitxelena, egokitasun berekiko eritxi ezbardina ebana, joan jakun.

459. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 Atzerantz botatzen du pixka bat PEDROri begiratzeko, oraintxe bertan erreparatuko balu bezala han dagoela.

460. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 TXOMIN - (Unetxo batetan antzeztokia inor gabe izan ondoren, agertzen da ikuslearen eskuin aldetik, makila bat eskuetan duela). Hementxe egon behar dut bestetan bezala Ana etorri bitartean. Aurki da hemen... (Begiratzen du etorri den aldera). Han dator... (Txistua jotzen du bertara begira eta esku bat jasorik kasu egin).

461. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0107 Xûbûrû.
Hegoaizeak osoki
zorabiatua duk;
hortxe bertan, bakar-bakarrik
bazter utzi behar diagu.

462. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0095 BALENTIN - (Sakeletik larrutx-idazki bat atereaz). Honetxegatik! (Zamaltzaiña zurbil eta mutu geldi bedi). Nik bezain ongi dakizu larrutx hau nun zijoan. Ez duzu gaizki pentsatu. Zagi baten barruan, jaunok! Bere soiñean ezer ageri ez zenean, zagi barruak arakatzea eman zidan buruak. Eta horra, xagua bertan agertu.

463. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0103 GRAZIAN - Ez duk horretarako betarik izanen, zakur horrek. Oraintxe bertan ordainduko baituk Otsoa'ren eta Antso Arhantzeta'ren heriotza.

464. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Ah!... zeuk segurtasun falta?... Esplikatuko al dizut gaur zer gertatu zaidan? (Lindak ez dio kasorik egiten). Gaur goizean bertan Floridan hamar mila metro lursail erosi ditut, leku aparta, zoragarria, eta azkenik ehuneko larogetamarra zer eta lur labainak ziren... Pentsa ezazu zer nolako aurpegia jarriko duten akzionistek honen berri dutenean! Lurra golf-zelai batetarako nahi zuten... Zer iruditzen?... Munduko zulorik handienekin egiten ez badugu... Eta hori neri gertatu behar!, konpontzeko milaka arazo dudan momentuan bertantxe!

465. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Imanol naiz eta ba, ea zer berri zabiltzen. Joan zen larunbatetik ez dugunez elkar ikusi. Ondo gabiltza edo?... (Segur oraingoan, zuzen doa telefonora. Zenbaki guztiak markatzen ditu baina berriz utzi. Urduri, pentsatzen. Berriz doa eta oraingoan markatu ondoren bertan gelditzen da)

466. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Nire kateak horrek apurtu? Baita zera ere! Nik askatu nuen bera, nik... Ez beste inork! Hobe nuen bertan utzi banu horrelako txorakeriak esaten ari bada. Ikusi egin behar zenuen, delako Martin hori, kateak askatuta gero ere pauso bat eman ezinean... Kaka egina zela zirudien!

467. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Xede horrekin, zentsu-fitxategiak hustiatzeko plan zabal bat prestatu zen eta bertan organismo desberdinetatik eta bereziki Foru-Diputazioetatik eta Eusko Jaurlaritzako Sailetatik zetozen iradokizun desberdinak jaso ziren.

468. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 X batez markatuko dute:
P (presente): batekin dagoen koadrotxoa, herrian bizilekua duten eta 1981eko Martxoaren 1.ean BERTAN ziren pertsonek.
A (ausente): bizilekua herrian duten arren, egun hartan zerbaitegatik bertatik KANPORA aurkitzen ziren pertsonek.
T (transeúnte) beren bizilekua herrian EZ duten arren, 1981eko Martxoaren 1.ean bertan aurkitzen ziren pertsonek.

469. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Zentsu-ondorioetarako, etxebizitzatzat hartzen da, egituraz banandua eta independentea den edozein barrunbe, bertan pertsonak bizitzeko bururatua dagoena, eta horrela ez balitz, zentsua egiteko datan benetan habitatua dagoena.

470. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Mugikorrak, erdifinkoak edo improbisatuak direlako nahiz hasiera batean bertan bizitzeko bururatuak ez direlako, bizitokitzat hartzen dira etxebizitza familiarraren definizioan sartzen ez diren baina zentsua egiteko unean pertsona baten edo gehiagoren egoitza nagusia eta ohizkoa osatzen duten barrunbe guztiak.

471. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Etxebizitza kolektibo bezala kontsideratzen direnak honako hauek dira: aginte edo erregimen orokor baten menpeko eta interes eta helburu pertsonal orokor berdinez bildutako eta familia osatzen ez duen pertsona-talde bat bertan bizitzeko zuzendurikoak, zentsua egiteko unean gutxienez pertsona baten ohizko egoitza nagusi direnak.

472. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Alabaina, nekez jarrai dakioke aholku horri praktikan, zeren eta, benetako unitatea, jeneralean, bertan hainbat iharduera batera ematen diren establezimendua bait da, eta ez da beti hain erraza gertatzen bananketa hori egitea.

473. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0046 1. Lehiaketa, lehiaketa-norgehiagokoa edo norgehiagoka-bidez bertan modu iraunkorrez zerbitzu egiten ihardutzeko izendatu, horretarako lanari-erroldetan sartuta egon eta Erakundearen diruegitamuen pentzutango lansari edo diruizendapen finkoak eskuratu ditzatenak izango dira OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuko berenezko lanari.

474. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Instituto Nacional de Estadística-ko Lehendakari izan zen 1977tik 82ra, hau da, Laginketako Ikastaro Trinkoak hasi zirenean hain zuzen, Etxebizitz Inkestetarako Aplikazioekin, eta Iberamerikara zuzendurik, eta bertan burutu ziren baita zenbait iharduera metodologiko eta zientifiko ere Institutu horretako Zuzendaritza-Kontseiluan.

475. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Lehenengoa.- Udalen Egitamuketa Lur-Jaurpidearen eta Hiri-Antolaketaren Legearen Eraberritutako Idazkeran agindutakoari egokitzeke egon dedin artean, landalur gisa zermugatuta dagoen lurra, Dekreto honi dagozkionetarako, lehenengo Ataleko lehenengo zatian esandako lur-sailkaketen balio berekotzat joko da, Araupidetza hau bertan erabilgarri den lurtzat beraz.

476. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Gure probintziarako destinoarekin inportatutakoen kapitulurik garrantzitsuena, esportazioetan gertatzen den bezalaxe, Burdinurtua, burdina eta altzairuarena da, eta bertan gailentzen diren erosketak dira: txatarra (73.03), 37.267 milioi pta.tan, kapitulu guztiaren %87,6 suposatuz; altzairu aleatuak eta karbono-altzairu fina (73.15), 1.316 milioi pta.tan; beroan edo hotzean ijeztutako burdin edo altzairu-xaflak (73.13), 738 milioi pta.tan; eta burdina eta altzairu arabastatua eta totxotan (73.07), 735 milioi pta.tan.

477. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Honen funtzionamendua ez da berez aski garrantzitsua den kultur etxea izatera soilki mugatu; bertan, horretaz aparte, komunikazio-egintza asko egin dira.

478. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Funtzio honetarako duintasunik badu eta, bestalde, ekipamendu teknikoaren aldetik gaituago dago, bertan bait daude mintegi eta prentsako aretoak, hizkuntza desberdinetarako bapateko itzulpena, projekzio-sistemak, telebista zirkuitu itxian, kuadrafonia, etab.

479. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Erakundea osatzen dutenek partehartzen dute bertan.

480. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Bertan, kontutan hartu beharrekoak diren eta jatorrizko testuan eta jorraturiko gaiarekin loturik dauden xedapenetan izan diren aldaketei buruzko ohar zenbait jasotzen dira orri-oinetan, orientabide gisa erabil daitezen.

481. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0015 Beraz Foru Arau honen onarpenak Gipuzkoako Lurralde honetako Batzarre Nagusiei dagokien arautze autonomia ahalmenaren erabiltzearen adierazpen bat da, bertan autonomia horri aurrez aipatu arauan Kontzertu Ekonomikoak ezartzen duen muga errespetatu delarik.

482. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0525 e) Enpresan bertan fabrikatu edo eraikitako ibilgetuen kasuan, aurrekontu zenbatekoa azalduko da.

483. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 c) Banku, Aurrezki-Kutxa, Zerga-babespeko Kooperatiba eta hoiei berdinetsitako Erakundeen zorpidezko eragiketekiko dirusari eta gainontzeko ordainak, eta bai beste ezein mailegu edo dirubidetza-erakundetan egindakoak ere, egiketa hoiek euskal mugartean egin eta, bertan dauden erakundeek ordaindu ditzatenean.

484. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Zenbaki errealak eta, batez ere, limitea eta segidaren edo funtzioaren jarraitasuna definitzerakoan, hurbiltasunaren (hots, distantziaren) idea azaltzen zen bertan.

485. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00089 Oilarrak kukurruku bere orduan jo zuenean, jentilak, izara hartu ezinik bertan utzi eta, hasarre gorrian joan ziren.

486. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Une hartan bertan, basoko uso zuria, lehengo etxeko-andre gazte, ederra izatera bihurtu zen, eta etxeko jaunak bere egiazko emazte maite, kutuna zela ezagutu zuen.

487. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00006 Planeta hau urez, airez, lurrez eta bertan bizi diren izakiez osatzen da.

488. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 A Ez dago hutsik, beraz planoa bertan dago.

489. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00446 Honen ondorioz, ura hedatu egingo da izozterakoan, botila bat bertan zegoen ura izoztearen ondorioz puskatzerakoan ikus daitekeenez.

490. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00014 Edozein moduz ere, pribilejioaren eztabaidagai hau bertan utzi baino lehen, batzutan hau existitzen dela agerarazteko erabili den metodo bat salatu nahi nuke.

491. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00149 Teklatu batzutan karaktere bakoitza sakatu ondoren karaktere hori konputagailura bidaltzen da; bestetan berriz teklatuan memoria txikia bat dago, buffer edo indagetzaile deritzana, non bete arte karaktereak biltzen bait dira eta bufferra betetzen denean automatikoki bertan dagoen informazio guztia konputagailura bidaltzen da.

492. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00010 Ikusten denez, zenbat eta tenperatura altuago izan, argi-etekina altuago da, 6500ampdeg;K-taraino, bertan guttitzen delarik.

493. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00029 Euskarri hau zeharo kolorgea eta gardena da, eta bertan, suspentsioz, beste partikula ttikiak daude, hauk ere gardenak eta kolorgeak (berun, zink edo titanio oxidoak).

494. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Dantzen ondoren beste erle batek alde egiten du, etorri, polena ekarri eta honek ere dantza egiten du; denbora labur batean, ehundaka erle joan da altxorrera eta bertan bildu.

495. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Dantza bakoitzaren esanahia ere aurkitu da: zirkulutan egiten denak elikadura erlategitik bertan dela adierazten du, ehun bat metrotako erradioan; besteak (wagging-dance), alde batetik urrutiago dela adierazten du, ehun metro baino gehiago, sei kilometrotaraino, eta beste aldetik norabidea ere seinalatzen du (zortziaren ardatzaren bidez).

496. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 Horregatik, hain zuzen, LOGO lengoaiaren barruan bi parte bereziko ditugu: a) =sLn=TAXIA: bertan lengoaia eraikitzeko erabiltzen diren oinarrizko legeak aipatuko dira; b) LEXIKOA: zati honetan lengoaia horren hiztegia aipatuko da, hitz horiekin batera bere esanahia agertuz noski.

497. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Ordenadorea itzaltzen denean, lanarloan dagoen informazio guztia galtzen da eta berriro pizterakoan jatorrizkoak dira bertan aurkitzen den informazioa-mota bakarra.

498. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00113 Kapitulu honetan bertan, hurrengo atalean metodologia agertuko da.

499. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Kontsidera dezagun plano arrunta, eta bertan puntuak geometria arruntak kontsideratzen dituen eran.

500. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00263 1. Kontsidera dezagun edozein zuzen bat, O puntutik doana, eta bertan, jatorria 0 puntuan duten bektore guztien multzoa.

501. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Zenbaki errealak eta, batez ere, limitea eta segidaren edo funtzioaren jarraitasuna definitzerakoan, hurbiltasunaren (hots, distantziaren) idea azaltzen zen bertan.

502. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00042 Erreferentzi sistemak adierazteko, nahikoa da, triedro bat ematea eta bertan behatzaile bat kontsideratzea.

503. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00074 (...) sisteman geldi dagoen behatzailearekiko partikula bat v abiaduraz eta a azelerazioz higitzen bada, partikula horrekin batera eta paraleloki higitzen ari den beste erreferentzi sistema bat kontsideratuz, bertan doan behatzaileak, bere inguruko mundu osoko partikula guztiak, duten higiduraz gain, -v abiaduraz eta - a azelerazioz higitzen ikusten ditu.

504. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Era bertan filosofia eta pentsamentu munduan aldaketa biziak ematen dira.

505. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0003 SORTERRIRAKO ITZULIAK Urte oro itzultzen zen sorterrira, bertan udaldia pasatzera.

506. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 GAZTETXO BAT ARTZAIN Baina etxeko lur eta haziendak ez bait ziren nahikoak senide guztiak bertan gelditzeko, hirugarren semearentzat ez zen tokirik Erronkariko nekazalgo eta artzantzan.

507. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 Euskal Herriak beti eman izan dio mundu zabalari bertan haziriko hainbat seme eta Gaiarre ere horietakoa izaki.

508. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0016 Eta laster, 1869 urtean, Milano-n bertan izenpetuko zuen Gaiarrek abeslari bakarkako bezala lehen kontratua.

509. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0018 Elixir d Amore operan bada erromantza ezagun bat: Una furtiva lágrima; bertan Nemorino antzesgileak maitearen galtzea negartzen du.

510. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0022 Euskal Herrian bertan, egun ez dago 47 ugaztun mota besterik eta hauetarik 17 karraskariak dira.

511. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0026 Orain bertan nik idatzi dudana, zu irakurtzen ari zara.

512. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0123 Bertan egunero ikusten eta zure beharretarako erabiltzen duzun substantzia bat, bere elementu osagaietan bereizten saiatuko gara.

513. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Nola faltako zitzaion, bada, han bertan janariak egiten zituzten eta?.

514. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 XVII. mende inguruan, Martin Sopite, Ziburuko kapitain batek asmatu zuen balearen gantza untzian bertan urtu eta kupeletan gordetzeko teknika; beste askotan portura heltzerako usteldu egiten baitzitzaien.

515. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Kontu izan ARIKETAK sailak zerbaitetarako balio duela, baldin eta norberak burutzen baditu bertan agertzen diren lantxoak.

516. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Azkenean, nekaturik, bere herrira itzuli zen eta bertan hil zen 1861ean.

517. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Bi bide daude, gutxienez, lan hau aurrera eramateko: a) Elementu bat aukeratu eta hasieratik abiatuz, eta ikurren esanahia errespetatuz, bere aparkalekua bilatuko du; b) Bide bat segitu, bertan definitzen diren ezaugarriak kontutan hartuz, aparkaleku bat topatu arte; ondoren, horreraino ailegatzeko jasotako ezaugarriek esango digute toki horretan zein ipini.

518. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Bertan gauza desberdinen salneurriak ikusten dira, ikasleari eskatzen zaiona zera da: erosketa desberdinetan gastatu den dirua asmatzea.

519. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Bertan eginak dauden marrak, tresna prestatzean unitate desberdinek sorturiko deformazioek eginak daude, eta neurria aurkitzeko nahikoa da marra horien esanahiaz jabetzea.

520. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Etxebizitzan bertan ala edifizio osoko beste guztiekin batera kontadorea duzu kontsumoak neurtzeko.

521. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0061 - Extraktoreei eta suburuei kendu bertan ezartzen zaien koipea.

522. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 b) Industriek, hiri-barnean eta etxabizitzaz; inguraturik daudenean, bertan jarritako makinez sortutako zaratak.

523. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Lurra besterik, laboratzeko gai hauskor eta maiz hareatsuari ere esaten zaio, bertan haziak erein eta landareak landatzeko egokia.

524. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Estatutuan esaten denez, Euskal Herriak Parlamentua izan behar du, bertan legeak egiteko, eta Gobernua ere bai, Lehendakariak eta Kontseilari edo Sailburuek osatua, lege horiek beteraziko dituena.

525. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0025 Adibidez, txolarrea eta hontza bertan geratzen dira negua ahal duten bezala pasatuz.

526. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0056 Baina gu ez gara joaten ur bila ibaietara, aski dugu etxeko txorrota irekitzea, eta ura bertan daukagu.

527. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Hau da, liburuak proposatzen dituen gauzak egiteko, ez dago liburuan bertan bila ibili beharrik eta ezta ere han jartzen dituen gauzak buruz ikasten.

528. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0174 Gogoan atxikazu, hortaz, funtsean bertan ZIRKUNFERENTZIAK ETA ESFERAK duten ahaidetasun sakona.

529. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 Bertan honoko desberdintasun hauek ikus ditzakegu: azalera sektorearen azalera azalera.

530. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 Bertan ardatz horizontalean hartzen dira luzapenak eta dagozkien tentsioak OBCD kurbaren ordenatutzat jarririk daude.

531. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Bertan datozen hitzak haurren hizkuntzan zenbat aldiz errepikatzen diren oso kontutan hartuta hautatuak izan dira.

532. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Bertan dago Pirinioetako zirkurik ederrena.

533. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Bertan, elurra eta izotza.

534. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0060 Bertara joan eta riki-raka ilargi pusketa bat jan du.

535. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0065 Bertara inguratu nintzen eta hura bai zela gauza harrigarria.

536. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0030 b) Hodian gelditzen dira, bertan elikatuz.

537. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Honelako arro batean logikoa denez (goiko arroa baita), elementu metalikoetango edukiak txikiak dira, normalean, Lemoa-Igorre eskualdean salbu, bertan, arro honetako industriak kokatzen baitira.

538. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 Lagin honen Fe-edukia 8,43 mg/l da eta wealdientseko materialeetan agertzen da, bertan, lehenago aipatu dugunez, pirita-multzoak ugari direlarik.

539. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0074 Erresistentzi hau beheratzeko zelula eguzkitiar batetan, azaleraren 10% bat estaltzen da gutti gorabehera; eta honek zera esan nahi du: zelulak ez duela hartuko, bertara heltzen den argiaren 10%-a.

540. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Honela lortutako motoreak nahiz errendimendu ona izan aire kualitate txikia da eman dezaketena, eta toberan bertan fluxu aldakorrakin errendimendu txikia lortzen denez, motore honek ez zuen arrakasta handirik izan.

541. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0122 Langileek soldata baten truke egiten dute lan fabriketan; langile batzuk fabrika bertan produktuak alde batetik bestera garraiatzen aritzen dira, besteak makinetan, eta beste batzuk bulegoetan.

542. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 - Gelan tamainu naturaleko mapak jartzea proposatzen dugu, modu horretan edozein leku, aspektu fisiko edo ekonomiko aipatzean bertan egiazta ahal izango dugu eta.

543. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Fabrikak baserritik hurbil egonez gero, gizonezkoa bertara joan ohi da lanera.

544. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 - Bertan egiten diren lan moetak.

545. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 - Bertan bizi diren personak.

546. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0162 Herrietako eta elizaldetako ordezkariak bertara joan ahal zitezen, dei egin behar zitzaien.

547. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0162 Ez ziren epe finkotan ospatzen eta bertara Bizkaitar guztiak joan zitezkeen.

548. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0162 Auzoek aukeratutako ordezkariei idatziz egiten zitzaien deialdia eta bertan eztabaidatu behar ziren gaiak adierazten.

549. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Barnealdeko lautadak horiak dira eta bertan laboreak hazten dira.

550. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Bapatekoa diogu, bada, bertsolariak kantatzen duen unean bertan, abestu ahala sortzen duelako bertsoa, aldez aurretiko prestakuntzarik gabe.

551. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Europan bertan, keltiar kulturako zenbait herrik (Gales, Bretainiak...), eta Mediterraneoko beste zenbaitek (Andaluzian eta Ibizan) praktikatzen dute bapateko bertsogintza oraindik ere.

552. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0295 1. Gisele aurkeztu aurretik, geltokia deskribatu du lehenengo eta, ondoren, protagonista bertan kokatu.

553. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0295 Ixiltze izeneko ipuinaren zati bat da eta bertan lurralde baten deskribapena ageri da.

554. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Ez ditugu hona bertan gertatu guztiak ekarriko, baina... majo afaldu ondoren eta bederatzi afaltiarrak ere hiru emakume eta sei gizaseme bero bero zirelarik, katu bizi bat bota zuten ur irakinetara, eta gero jan egin zuten handik ateratako zapero gozoa.

555. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0131 Mikel Zarate Lezaman jaio zen, 1933ean, eta bertan hil 1979ean.

556. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 3.11.- Ibai bateko urak 5 m /s abiadura darama eta bertan dabil 10 m/s abiaduraz higi daitekeen txalupa bat.

557. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0187 3.- Hirugarren partean naftalina likido bilakatu da osorik eta bertan tenperatura igonez doa etengabe berriro.

558. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0197 Eredu hau oso intuitiboa zen: atomoa esferikoa zen, karga positiboa uniformeki hedatua izanik eta neutralizazioa lortzeko, elektroiak bertan sarturik egon behar zutela suposatuz.

559. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Eta bertan kokatu behar da, neurketak eginen dituen behatzailea.

560. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Erreferentzi sistemak adierazteko, nahikoa da, triedro bat ematea eta bertan behatzaile bat kontsideratzea.

561. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0103 Puntu hori indarren zentrua deitzen da, eta gehienetan bertan kokatzen da ardatzen origena.

562. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 In situ-ko elektrizitatea bertan produktuak manufakturatzeko, itsas hondoko meatzaritzan, ura desgazitzen, hidrogenoa uretik ekoizten eta abarretan erabil daiteke.

563. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0002 Bertan, Ernioko sinklinal esekia, eta Gazumeko antiklinala ditugu.

564. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0005 7 irudian harri eta hondarren arteko transizio-zona bat ageri da, eta bertan bi barbarin.

565. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0013 Azken urteotan, herrian bertan nahiz inguruetan muntatu den industria ugariagatik haziera demografiko azkarra izan du, eta beraz, urbanistikoa ere, nukleo zaharra inguratua gelditu delarik.

566. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Horretarako gela, jolastoki, idazkaritza eta gaineratiko zerbitzu,guztiak bixitatuko ditu, eskolako espazioa dominatuz, bertan norabide dadin.

567. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Espazioa menderatu ondoren, bertan lan egiten dutenen eta bakoitzaren funtzioak ezagutzen hasiko da haurra.

568. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0055 Gelara ekar daiteke eta haurrek bertan obserba ditzakete aldaketa guztiak.

569. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Adibidez: sukaldea; bertan ogitartekoak, banderilak eta janari egoki batzuk gertatu.

570. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Aurreko gaian egin dugun lan estadistikoa hartu eta bertan zenbat egun euritsu, haizetsu, eguzkitsu, lainotsu igaro diren ikusiko dugu.

571. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0037 Untzitalde laguntzaile hauek garraiorik funtsezkoena segurtatu zuten garia (Sicilia, Hego Italia, noiznahi Ifar Afrika), gatza (Ibiza, Cartagena), artilea hiri eta eskulan zentru handietara, eta hori kontutan hartu gabe askoz urrutiragoko joan-etorriak, Apuliara eta are Ekialdera adibidez, Tamerlan-ek Tana harrapakatu zuenean, bertan, Azov-ko itsasoko azkenaldean, euskal mariñelak aurkitzen ziren.

572. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Atena-n bertan esklabutza lotsagarri bati loturik nagusi beldurgarrien menpean zeudenak ere askatu egin nituen.

573. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Bertara iristeko, lehendabizi Durangora jo behar duzu.

574. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Bertan hasten da Anbotorako bidea.

575. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Araoz nahiko famatua da bertan Lope de Agirre konkistatzailea jaio bait zen.

576. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Araozen bertan ez dago aparteko gauzarik.

577. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Delako iragarkiak honela zioen: Bilbo inguruko herrietan eta hiriburuan bertan, negozio handi eta herrikoia aurrera ateratzeko familiak nahi ditugu.

578. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0036 Akelarrea, sorginek, ilargi bete zenean, mendietan egiten zuten batzarre bat zen, bertan deabrua adoratzeko asmoz.

579. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0143 Euskaldunok, berriz, gaur bertan hartu behar dugu gure mendiak sagarrez, intxaurrez, gaztainez, eta abar, betetzeko asmo sendoa.

580. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0115 Erreakziobidea zera da: erreakzioa hasi eta bukatu arte, bertan parte hartzen duten molekula guztien baitan gertatzen diren aldakuntzen multzoa.

581. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0127 Kasu batetan autore ospetsu batek Hollywoodko saltsak publikoari salatu zizkion eta ni bertara joan nintzen produktora entrebistatzera.

582. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 Bertako jendea oso apala eta zerbitzaria zen; gustora egon nintzen bertan, baina ez nintzen ni Italia ikusi gabe geldituko, hori ez.

583. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 Portu bat ere bazuen eta bertan Siziliarako itsasuntzian sartu nintzen.

584. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0135 Hona zergatik: leku oso sakona ez denez gero, eguzki izpiak eta beroa sartu eta itsaspeko landaretza oparoa hazten da bertan.

585. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Produktuak bizi ziren hirian bertan saltzen zituzten.

586. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Arrainek ura hartuz arnasten dute: ura zakatzetara eramaten dute eta bertan odolak, hemoglobina izeneko pigmentu gorria dela medio, uretan disolbaturik dagoen oxigenoa hartzen du,COsub2-a uretan askatuz.

587. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0024 Gure organismoan sartzen ditugun janariek, probetxatuak izateko, aldaketa-multzo oso bat jasaten dute, geroxeago unitate honetan bertan ikusiko dugun bezala.

588. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0027 Dibuja ezazu alboko koadrotxoan 2. Gidako liseri-aparatua eta seinala itzazu bertan testuan agertzen diren liseri-aparatuaren parteak.

589. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Bertan, zeuen adierazpide mimikoa batez ere landuko duzue.

590. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0200 Ekipoa konektatzerakoan, piztarazgailuaren orritxoen artean deskarga elektriko txiki bat sortzen da, bertan duen gasa dela medio orritxoak berotuz eta elkar ukitu arte okertuz.

591. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0019 Erreakzioa adibidez, gas-egoeran gertatzen bada, bertan molekula-kopuruaren aldaketa gertatuko delarik, presioa neurtu besterik ez dugu kontzentrazioa jakiteko.

592. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0147 Aste hartan bertan, portuko portu: mendi bidetik behera jaitsi zen hartz hori eta jendea etxeetan sartu zen beldurrez.

593. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0166 Horregatik, gau hartan bertan Ali Babaren etxera ostatu eske merkatari bat etortzean, berehala susmo egin zuen Zobeidak.

594. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Gainera kontutan izan behar da Euskal Herrian bertan ere bazela arazorik.

595. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Honek nahiko desgogora desgogora: gogoz kontra eta arku-geziak bertan uztera behartu ondoren sartzeko baimena eman zion.

596. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0038 Joan bai, joango naiz; baina haseran bertan moztuko dut edozein gauza.

597. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Datozela oraintxe bertan!.

598. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0259 Behin fitxategi bat sortu delarik eta bertan informazioa gorde delarik, fitxategi horren zati bat, edo bestela bere ereduzko fitxa bakarrik, kopia daitezke beste fitxategi batean.

599. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0263 Dakigunez, guk kontsumitzen ditugun artikuluak ez dira guztiak hemen bertan egindakoak.

600. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0337 Bertan, argi ikus daiteke nola populazio txiroenaren ehuneko 20ak urte osoko nazio-errentaren ehuneko 4-5`5 jasotzen duen, eta bitartean, sarrera gorenak dituztenek, adibidez, populazioaren ehuneko, 5a hartuz, nazio-errentaren ehuneko 16-17 eskuratzen dute.

601. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 Bertan, ikastunitate baten didaktika pausoz pauso saiatu gatzaizkizu azaltzen.

602. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 Bertan ere, bigarren atal batetan, ikastunitate bakoitzari dagokion egitaraua, soluziobide eta elementu osagarriak aurki ditzakezu.

603. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Bertan, bere aulkia marraz dezan eskatzen diogu.

604. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0502 Talde bakoitzak ikusi, aztertu eta sakondu duenaren berri emango du, bertan.

605. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0227 Leibniz-ek De arte combinatoria liburuan, bere asmo hau lortzeko zein bide segitu behar zen markatzen du: a) Characteristica Universalis (ezaugarri unibertsala) sortzea; bertan kontzeptu bakoitzari zenbaki bat ematen zitzaion.

606. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0227 b) Arte combinatoria sortzea; bertan kontzeptuen elkarketa eta deribazioak ordezkatzen ziren, beren tokian zenbakiak jarriz.

607. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0343 Haize-mota hau berau da Troposferako goiko mailetan dagoena, eta gainazaleko goiko latitudeetan ere egon beharko litzatekeena, bertan Coriolis-en indarra handiagoa delako.

608. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Plaza handi bat zeukan buztin gorriz inguratua eta bertan minarete kurioso batzuk ostruka-arrautza bitxiz apaindurik.

609. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Antigoala, karabanatan gameluek beren pausaje mantsoarekin bideetan zehar garraiatutako produkturik desberdinenak biltzen ziren bertan.

610. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Egungo bizimoduaren ardatz bihurtu da hiria, bertan biltzen bait dira garraio-zentruak, iharduera ekonomiko garrantzitsuak, era askotako zerbitzuak, zentru politikoak eta ingurunea itxuraldatzen duen guztia.

611. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Nahikoa zaila da hemen norbait sartzea, izan ere eskultore asko dira barruti honetan ibiliak, baina zeharo sartu edo bertan gelditu gabe.

612. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Koba kultura zentralak, bada, Kantaurian finkatzea lortu zuen; gainera Los-Husos kulturari bortizki eragin zion, Santimamiñen bertan ere nabari da eraginik ukan zuela, eta zerbait gutiago, baina baita Halliade kulturan ere.

613. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Hego Euskal Herriko kultura piriniotarrak koba kultura zentralaz harremanak ukan zituela ere irakatsi zuen; Santimamiñeko koban bertan froga daitekela ere berak esan zuen.

614. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 5.- Publikapenaren oinarrizko lurraldea Hego Euskal Herria da, bai bertan lan egiten zuten pertsona eta irakurlegoaren aldetik, baita idazlaritzara azkarrenik eta seguruenik iristen ziren berriengatik ere.

615. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Bertan 800 bat adjetibo eta 1.500 bat hitz berezi agertzen dira, esanahi eta guzti (esanahia euskaraz, noski).

616. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Bakarrik zerbait berezia bertan egiteko esaten denean idatziko dute haurrek liburuan.

617. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Sardina edo atuna Algarveko kosta inguruan bertan harrapatu ohi dute, baina makailo bila urrutirago joan ohi dira.

618. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Bertan, Bilboko merkatarien ordezkaritza zegoen.

619. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Esklabuei eta beltzez nahasketa duten libreei ere, ez diete uzten, aski lakarrak diren bertan egindako jantziak baino besterik erabiltzen.

620. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0203 Horretarako eredu batzu prestatuko ditugu, bertan aprobak egiteko.

621. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Bertan, projektu horien ikerketan aurreratzeko eman daitezkeen pausoak adierazten dira:
- behaketa
- datuen jasoketa
- aldagaien azterketa
- hipotesien lanketa
- eztabaidarako galderak...
.

622. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 Orain, ahalik eta informazio gehien adierazi behar duzue bertan (ibaiak, iturriak, bideak, herriak,...).

623. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0148 Bertan ematen dira planuak eta muntaia egiteko behar diren ohar guztiak.

624. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0204 Bi makina hauek elkarrekin uztartzen ditugunean, funtzionamendu-puntua bi kurba horien gurutzaketa-puntua izango da; bertan haizagailuak eskatzen duen momentua eta motoreak eman dezakeena berdinak dira eta.

625. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0204 Biak elkarrekin konektatzen direnean, lehen bezala, funtzionamendu-puntua bi kurben gurutzaketa-puntua da: bertan, sorgailuak eman dezakeena eta kargak behar duena berdinak dira.

626. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Dakizuenez, eliza hau haitz puntuan dago eta bertara igotzeko 200 eskailera inguru igaro behar dira.

627. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Aldaketa honen egilea San Juan bera zela ulertuz eta eliza hantxe kokatzea nahi zuelakoan bertan eraiki zuten.

628. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 Loidisaletxe II Hori dala ta nere kontutan ez nihoa ezertara zer asmo detan azaldu nahi det gainera hemen bertara: Iritsitzen naiz haizearekin goiko leku danetara sartu behar det jende artean ahaztuko ez den ikara udara negu bihurtuko det eta negua udara.

629. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Autobusean nentorrela, gazte batzuk konbidatu naute eta bertara heldu garenean, hura zen izatekoa! hango kafe-makina elektronikoa, hango txanpon-tramankulu automatikoa, hango argi diztiratsuak!.

630. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 14. Esan diogu Ikasketa Buruari ere, gu ez garela bertan egon eta ez dakigula nor izan den.

631. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 3. Hormirudi bat egingo dut bertan Jesusen adiskideak familia handi batean bezala ikusi ahal izateko.

632. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0013 Bertan zehar ibilgailuak ibiltzen dira.

633. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 9. Kopia ezazu zure koadernoan grafiko hau eta zure eskualdeko ibaien luzera ikasi ondoren, ipini itzazu bertan.

634. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Oihala bertan murgiltzen zen.

635. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0005 1.- UNITATEAREN HELBURUA Artezteko makinen oinarrizko funtzionamendua eta bertan buru daitezkeen eragiketak ezagutzea.

636. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0013 Ebaketa-abiaduraren balioa tauletan aurkitzen da, bertara adierazitako faktoreen bidez sartzen delarik.

637. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0005 Era berean barailak torlojoen bidez makinaren mahaia ongi atxikirik geratu behar du bertan irrista ez dadin.

638. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Bertan, bere barnean aberriaren sua irakiten sentitzen duen gazte baten ibilerak kontatzen dizkigu.

639. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Bertan erabiltzen den hizkeran ez dago ez ironiarik eta ez zeharka esandako gauzarik.

640. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Berau irakurtzen baduzue, gauza batez ohartuko zarete: zenbat hitz berri dauden bertan hitz-elkarketa bidez Azkue berak eratuak.

641. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0031 Batez ere urak eta bertan urtutako gaiek osatzen dute, hala nola, mineralek, molekula organikoek, e. a., eta zenbait organoskak.

642. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 Irakurri dugun irakurgaian Agirreren pasadizo hori, bertan egoera bizi izandu zuen batek kontatzen dio bere semeari.

643. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Okulareko hautsa, puntu beltz gisa agertuko da eta puntu beltz horiek bertan iraungo dute porta mugituta ere.

644. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 Garezurra hautsi duen pertsona edo animalia bertan hil edo betirako elbarriturik gelditu ohi da, garuna mindu egin delako.

645. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0194 Denon artean leku zoragarri hauek, eta bertan agertzen diren bizidun guztiak, errespetatu eta maitatu behar ditugu.

646. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0009 - 1:10.000 eskala duen mapa baten aurrean, jakingo al zenuke nola moldatu benetako neurriak ezagutzeko mapan bertan neurriak hartuz?.

647. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Ariketan bertan proposatzen dira azterketarako zenbait puntu, baina zuek aukeratutako beste edozein ere landu ditzakezue.

648. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 - Hirugarren mundua bezala ezagutzen den taldeko estaturik bilatuko al zenuke taula bertan?.

649. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Bigarren solairua ere etxebizitzatzat erabili ohi da, bertan logela gehiago, bat bisitarientzat izendatua egoten dena, eta famili bileretako egongela batez osatzen da.

650. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Goian teilatupean ganbara kokatzen da, biltegi bezala erabiltzen dena, bertara ere eskailera arrunt batez iristen delarik.

651. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0095 - Jainkoa bertan zegoen.

652. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0095 - Altxorrak bertan gordetzen zituzten eta limosnak han ematen ziren.

653. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0037 2.- 18. irudi bertan, plaka bakoitzak dituen mugen arteko konparaketa egin ezazu.

654. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Atzo, 1898ko apirilaren 24an, Estatu Batuek Espainiari egindako gerra-deklarazioa dela eta, bi nazioek Kuban duten gatazkaren ondorioz, manifestazio patriotiko bat egin zen Bilbon, jende multzo andana bildu zelarik bertara.

655. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Sabino Aranak esan du jarrera hauek agirian uzten dutela espainolisten izaera intolerantea, baina ez dutela beldurtuko, ez atzeratuko aurten bertan egingo diren hauteskundeetan diputatu postua lortzeko duen helburuan.

656. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Arrazoi hauek direla medio, ESKOLAKO LABORATEGIAK garrantzi haundia hartzen du Goiko Ziklo honetako ikaslearentzat, gogoan izan behar bait da Erdiko Zikloan oso gutxi erabili zuela edota horren ordez ZIENTZIEN ZOKOA zeukala ikasgelan bertan.

657. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0069 - Nahi bada, kartoia kendu eta lapitz lodia erabil daiteke dilatazioa kontrolatzeko markak hodian bertan egiteko.

658. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Saint-Cyran-ek Lancelot gramatikariari idatzitako gutun batean Silvain Pouvreau euskal idazleaz zioen, berak giristino on egitea lortu ez zuena Baionako apezpikuak apaiz eta arimen artzai bihurtu zuela; eta berak, antza, ongi ezagutzen zuen Pouvreau, bere etxean zerbitzari egon eta bertan euskara ikasi baitzuen.

659. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Baina esan dugun bezala, errebokazioaren ondoren gauzak oraindik gehiago gogortu ziren Baiona aldean bertan, Ducéré-k berak esaten digunez.

660. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Ingalaterrak XVII. mende bukaeran eta XVIII. mende hasieran, esan dugun bezala, zientzia gizon jakintsu eta ospetsu asko izan zituen, eta bere harrera onagatik kanpotarrek ere beren fruituak bertan eman zituzten.

661. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0011 Guermonprez irakaslearen serbitzukoa bera, bertan lan egin bait zuen bi urtez autore honek.

662. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0051 Gogoan hartu beharrekoa da filmatzerakoan egiten den eremua; eremu honetan bertan ipini behar bait dugu, geroago, irudien tubo bizigarria, alderdi hori filmatu behar dugunerako.

663. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Belokeko erizpide-sortan eta sailkapen-saioan oinarrituz, eta adibidetegiak eskaintzen duen informazioa kontuan izanik, 18 elkarte-motetarik bost landu dira bertan: Beloken erabaki bezala ustez erosoenak gerta zitezkeen bostak, hain zuzen; hots, sailkapen-zerrendako XIII, XIV, XV, XVI eta XVII.ak.

664. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Plentziako jardunaldietara talde eragileak gai horietaz aurkezturiko txostenak dira, funtsean, hemengo material hauek (1) Salbuespen bakarra XIII. elkarte-motaren (bikoiztapenen) bigarren zatia da: Plentzian ezin aurkeztu izan zen material hori; eta ondoren, bertako hainbat erizpide Talde eragilean galbahetu ondoren, prestatu da bikoiztapenaren atala osorik eman ahal izateko: bertan jasotako beste hainbat ohar, ahozko zein idatzizko (2) idatzizkoetan bereziki aipatzea merezi dute, alde horretatik, ondoko txosten hauek: - A. Irigoienen " hitz elkarketaz " izenburukoa: geminatu semantikoak (hemengo terminologian tautologiazko dvandvak) eta Peru Abarka elkarte-mota lantzen dira, batez ere, txosten horretan. Bigarren idazkuntza osatu eta egina ere du, Plentziaz geroztik, egileak. - T. Uribe-etxebarriaren idazkia, sinbolismo fonetiko eta hots-uztarduraz. - L. Otaegik Astaputz moduko hitz-elkarteez aurkeztutakoa., kontuan hartu da noski azken idazkuntza hau prestatzerakoan.

665. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Laneko gai hauetaz ari direla herritarrekin oraintxe bertan esan duguna gertatzen da.

666. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0180 Han bertan esaten genuen bezala atal honen helburua zera da; ea Udal Batzorde horietan, nahiz Batzordean osorik nahiz zinegotziak banaka harturik, zenbatek ezagutzen duten euskara eta batez ere zenbat erabiltzen duten bai Udal Batzordeetan, nola hitzez hala idatziz, eta bai herritarrekin harremanetan.

667. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 5.- Diptongapena. Latin diptongapenak halako eragin erlatiboa dauka gureganatutako mailebuetan; bainan, bere intzidentzia ikusi aurretik azter dezagun prozedura latinean bertan (80) Cfr M. C. Diaz. El latin de la Península Ibérica 160 or. - K. Brugmann.

668. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 Alabainan, kontutan eduki behar da, latin arruntean bertan hasi zirela monoptongapen joerak, cauda/coda austia/ostia gisakoetan.

669. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0048 Kapitulu honetako IV. atalean helduko diogu honi bertagotik, irentsi gabeko maileguen arazoak aztertzerakoan.

670. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Hiria txikia bada, ur hauek ibaira edo itsasora isurtzen dira: bertan, bakteria izeneko mikroorganismo batzuek deskonposatuko dituzte hondakinak eta ura garbitu.

671. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0019 Han bertan....

672. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0017 Bertara sartu eta doministikun egin arazi zigun usain samina zuen hauts arraro batez inguraturik aurkitu ginen.

673. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0025 - Gure erresuma bihar bertan erasotzea nahi dutela entzun dugu.

674. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Behar bada, bertan lo egiten utziko digute, eta bihar, egunez, etxerako bidea aurkituko dugu.

675. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 - Oraintxe bertan noa basora, eta ikusiko duzu zein egur mordoa ekarriko dudan.

676. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0006 Baina Ludwig, haren atzean jartzen dena, egun hartan bertan hasi zitzaion tripontzi deitzen.

677. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 - Nola heldu ziren bertara?.

678. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0041 Oso leku egokia iruditu zitzaion, kaminoa bertan, iturria ere hurbil zeukan, zabalgune polita bere etxetxoa egiteko, toki lasaia....

679. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Ez da oso altua, teilatua bertan dagoelako, baina egundo ez dut bertan koskorroirik egin eta ez naiz horregatik baxua.

680. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0088 Elizetako irudi zaharkitu eta baztertuak ere bazeuden bertan pipiak jota eta koadro asko ere bai.

681. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0035 Orduantxe bertan....

682. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0036 Te orduan, Arabel haurtzaindegitik etortzen zen eta bertan zer egin zuen kontatzen zion eta gurditxo gorrian eramaten zuen.

683. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0088 Arabeli Biltzarre Areto ikusgarri haien irudia etorri zitzaion burura, horma gorri haiek eta zintzilik zeuden mahats mordo urrekarak eta bertan, jende guztia dantzan ganorarik gabe bere jantzirik onenarekin.

684. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0221 Mikazko leihatilan sartu zuen burua eta haserre sutan begiratu zion Bridget erizainari bertara hurbildu zenean.

685. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Eskilarak, upelak, eta auto zahar bat ere bazegoen bertan.

686. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Bertan, gainera, zurgin-aulki bat ezarriko zukeen...

687. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0142 Oraintxe bertan aterako dut nik hemendik neska hori, Majestate! esan zuen dontzeilak.

688. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0048 Eta aitak urte gehiegi eman ditu bertan.

689. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 -Baina zer gertatzen zaion galdetuko diot gaineratu zuen ertzean bertan geldituz.

690. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Bere deiaz etorritako foka bati arpoia sartu zion Taligvak-ek eta hura ateratzean jendea irriz hasi zen, hura zatikatu zuten eta bertan jaten hasi, baina Taligvak-ek han segitu zuen, beste baten zain, eta beste bat harrapatu zuen, eta jendeak pozarren negar egiten zuen, ez bait ziren gosez hilko negu hartan!.

691. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Sabunyuma gizon zahar bat zen, hainbat lan egindakoa, eta egun batean sastraka moztu behar zuela erabaki zuen, bere kanpamentua egin eta bertan bizitzeko.

692. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Herriko jendeak ez zezala horrelakorik egin aholkatu zion, baina berak baietz, bertan geldituko zela.

693. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0121 Denak bertan utzi eta martxa behetik gora beste aizkoraren bila.

694. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0156 Jendeak lan pixkat ematen zion herrian bertan: txekor bat eramatea zela, egur bila joatea zela, ahuntzak ekarri behar zirela... Baina beti herritik atera gabe.

695. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0028 - Bertan gelditu beharko duzu lotan.

696. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0011 Hau dela-eta, 1596-garren urtean bertan Tarbesko apezpikuak apez ordenatu ninduen 40 urte nituelarik.

697. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0111 - Zeren Euskaltzaindia ez baita instituzio katoliku konfesionala, eta ideolojia guztietako jendeek har dezakete parte bertan.

698. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0044 - Jaitsi oraintxe bertan hortik, afalordua ere joan zaiguk eta!.

699. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 - Gaur goizean bertan ikusi ez dut ba arratoi bat nik! Korridoretik korrika zihoan, sukaldean sartzeko!.

700. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0163 Leku egokia zen hura eta nik aurrera egin nuen, apalean zehar, hutsik zegoen zopontziaren parera iritsi arte, bertan zerbitzatu behar bait zuten zopa.

701. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 Aurrena Pantxoren roulotterantz abiatu ziren, baina eritziz aldaturik edo karpa aldera jo zuten; azkenik, bertan sartu gabe jira-biran ibili ziren, toldoei eusten zieten sokak lurrean ondo iltzekaturik zeuden begira balihoaz bezala.

702. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0123 Behin batez, Continentaleko ilusionista ospe eta diru bila telebistara joana zela eta, Zirkoan mago bila zebiltzala jakin eta bertara aurkeztu zen.

703. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0145 - Falta zaiana azkar ikasi beharko duk: bihar bertan hasiko haiz Pantxoren lekuan.

704. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0022 Horrelakoetan beti gertatu izan da zorigaitzen bat etxean bertan edo inguruan; etxe horretan ostatuz dagoenari orainartekoan beti ere, gainera.

705. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0022 Vinazako Konde Jaunak jaso erazitako jauregiaren historia, lehen ez-eta, orain badakizue, baita bertara andereño-inude gisa behinola etorritako Zelinarena ere.

706. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 Pantikosan bertan bizi omen da.

707. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Hiru laino-itsasgizonek esaten zutenaz, gau hartan bertan itsasoratuko zirela atera zuenean, galdetu zien ea ezin zuten eraman untzimutil moduan.

708. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0022 Basora joateko adorea hartu eta ogroak lo zeuden zuhaitz ondo batetan, bertara igonez harriak botatzen hasi zen, estrategia pentsatuz: - Bakoitzak, besteak molestatzen duela pentsatuko du, eta nola hain harroak eta hirakorrak diren, irainduko dira eta kolpez amaituko dute.

709. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0007 Asto bat hypodromoan Lasartevich-eko herrian belar berde berdeko hypodromo bat zegoen, eta munduko zaldi karrera politenak egiten ziren bertan.

710. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0036 Izan ere, branka beste aldera begira jarri eta zenbait aukaz... zera... ilar landareaz koltxoneta bat egin ondoren, bertan etzan zen gorputza kabinaren barruan eta zangoak eguzkitan zituelarik, horrela gosea baretuko zitzaiolakoan.

711. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Hurbiltzeko hirrika ezin menderaturik, bertago jo zuela-eta, azkenean erreparatu egin zuten.

712. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 - Hara!-, errepikatu zuen bertan zebilen eta handixeago ematen zuen beste batek.

713. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Jarzak bazkaria edo afaria esanez gero, mahai hark bazkaria edo afaria bertan prestatzen zuen.

714. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Eta mahaiak bertan bazkaria prestatu zuen.

715. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0009 Erraldoiak, bere laguna herensugearen hortzetan hala ikusi zuenean, mailu batez jo buruan eta bertan akabatu zuen herensugea.

716. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0052 - Ez zarete bakarrak, baina tira, oraintxe bertan dei bat egingo dut telefonoz eta zurekin nago berriro - eta beste gela batetan sartu zen.

717. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0007 Bost minutuz geratu zen bertan begira-begira, bere adarrei eskuinetatik ezkerretara eraginez.

718. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0054 - Bai, noski. Oraintxe bertan joango gara.

719. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Inoiz ikusi al duzu Xuberoko dantzik? Zaldi bat ere agertzen da bertan.

720. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 Bertara trenak iristen dira noizbait.

721. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 Ibilaldi luzeak direnean, jendeak trenean bertan jaten du eta baita lo egiten ere.

722. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0111 Biharamunean, goleta bat iritsi zen Japoniako herrixka batera eta bertan lau marinel eta marinako goardia gazte bat utzi ondoren, itsasora irten zen berriro.

723. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 - Bai ume mardula! Sendaturik gerta dadila oraintxe bertan betiko.

724. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0016 Norberak egin behar ditu saioak eta ikerketak nahi dituen material guztiekin, gaia menperatzera eta bertan gustora egotera iritsi arte.

725. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0024 Eta ez bat eta ez bi, urdaiazpikoa bertan utzi zuen eta txabolara itzuli zen.

726. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0030 Baina santuak ez zuen tutik esaten eta Juan oihukatzen hasi zitzaion: - Emaidazu dirua oraintxe bertan! - Behin eta berriz errepikatu zion, baina alferrik.

727. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0066 Bertan, desafioa ez zutela onartzen eta hurrengo goizean hilko zituztela Zedrik eta beste lagunak adierazten zen.

728. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Bai, han nintzen, han bertan - zioen kukuak.

729. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Bai, han nintzelako, han bertan.

730. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Bai. Han nintzelako, han bertan.

731. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Onez libratzen banaiz kuku horrek hartu behar dituenak... Kristorenak eta bost! - Bai, han nintzen, han bertan!- txibatoak hori besterik ez zuen errepikatzen - nahita eta gogoz bota zion begira intxaurrondoko intxaur ale mardulena.

732. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0006 - Auzia aitak erabaki zuen esanez: - Maria, hau zen alaba gazteenaren izena - gatza aita baino beharrezkoagoa baldin badun, bihar bertan joan haiteke etxe honetatik, ikusiko dun aitarik gabe nola bizitzen haizen.

733. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Hainbesteko hotza egiten du bertan, ezen arnasa izoztu egiten baitzaigu, eta hitz egitean lurruna botatzen dugu ahotik, pelikuletan bezala.

734. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Ibai ertzean etxetxo bat zegoen eta bertan sartzea erabaki zuen gauzak zehatzago jakitearren.

735. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0024 Ez badu gura, doala pikutara, oraintxe bertan egingo diagu gutuna izeba Damianari bidaltzeko, eta arratsalderako bahitura eskuetan edukiko diagu.

736. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0048 Bertan geratu zen, kristalean beherantz laban eginez, eta bertara aho zabalik begira ere mutil guztiak.

737. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0119 Victoria aldeko bidea hartu zuten, hain zuzen enbuskada prestatuta zegoen leku bertara.

738. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0079 Bihar goizean bertan ekingo diogu eta ea martxan jartzeko gauza garen...

739. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 Pasatzen hasten bada, bertan xehatuko dut nere riflearekin.

740. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 Ez ba zuen errenditu nahi, bertan akabatzeko prest.

741. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0032 Baina une hartan bertan, Minnehaha neskatoak matxete bat bizkarretik sartu zion koronelari gogorki.

742. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Kum joan zen etxera eta bertan geratu zen.

743. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 Hartu eta bertan hasi zen pastel zoragarri hura jaten... Poliki eta gusto handiz... Bukatutakoan, saltzaileak esan zion: - 25 pezeta dira... - Ez daukat batere dirurik - erantzun zion Prontxiok patxada handiz.

744. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0144 - Oraintxe bertan! Oraintxe bertan eraman ezazue Samuelson herriko mugetara! Eta etorri zen oihanera itzul dadila! Lotsagabe ankerra!- oihukatu zuen agureak udaletxe barruan sartzen zelarik.

745. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0069 PETRA BELARTZELAITARREN ezaguna zen eta une hartan bertan KANTILAZPIKO atso batekin hizketan ari zen.

746. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0091 Inguruko artasoroa ikusi zuen TXOMINek eta horrela zion LOPEri: - Adizak! Artasorotik sar gintezkek errazena eta irten ere, bertara irten, artoa handia dagoenez.

747. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 Hantxe bertan utzi zuen urontzia ere.

748. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 - Uste duzu oraintxe bertan irten behar dugula?- zioen Stik jaunak zalantzan -.

749. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 Aurkitu zuten Stik-tarren txalupa eta bertara igo ziren denak; Zikin ere han sartu zen, pozik, Tim-engandik urrutiratzen zelako.

750. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0177 - Zingira lehortu, bertan kale eta etxebizitzak eraiki eta lainoa ezkutatzen denean, nire untziek ez lukete oharkabean sartu edo irteterik izango (...).

751. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0112 Seymur-en erosi zuen gazeta bat ere erakutsi zien bertan Ben Joyce-gatik dirua eskainiz; poliziaren deia azaltzen bait zen.

752. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0158 - Bertan Zelanda Berri-ko ekialderako bidea har nezan eskatzen zenidan.

753. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Oraintxe bertan egingo dugu saioren bat.

754. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Lagunekin lotzen ninduen haria bertan nuen. Errekatxoa. Urari jarraitzea besterik ez zegoen.

755. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 Bertan izugarrizko mukurru bat jaiki zen uretatik eta berriz ere urperatu egin zen.

756. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0072 - Morrisek, orain untziaren buru denak, ba dakielakoan nago, eta berehalaxe jaitsiko da bertara untziak heldu diren ala ez ikustera.

757. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0028 Handia naizenerako klase bat erosiko dut, bertan bakarrik jostatzeko.

758. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Egun hartan bertan, Reinauld pregoia zabaltzen hasia zela jakin zuen saxoniar arkulariak.

759. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Talde bat, buelta handia emanez, eskuinerantz abiatu zen bitartean, beste bat han bertan, zain geratu zen.

760. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0294 Gero, han bertan lotu eta ahoa estali zieten.

761. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0031 Sei urtetan zehar egona zen bertan, indar hartzen.

762. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 Bertan, lehenago igarotako herrixka guztietan jazoriko gauza berbera jazo zuen: Ivan Vasilievich tsarraren burdinjantziak diz-diz zegien eguzkipean eta denak liluratuta geratzen ziren haren disdiraz eta argitasunaz.

763. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0079 Baina utz dezagun bertan.

764. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0020 Milaka bialtzen gaituzte,
Handiki zikinok!
ondoegi konprenitzen ez dugun
mundu honetatik nora goazen ere
jakin ezinik...
hantxe bertan
denok berdin garenik
sinestu izan nahi gaberik.

765. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0033 Hemengo enparantzan zen hura,
lehenengo udaletxe zaharraren ondotxoan,
ia sarrera gisa dauden eskaileretan bertan.
Hantxe.

766. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0017 Egun batean, udarako arratsalde batean, Izadur, askotan
bezala, harkaitzak osatzen zuten xoko gozo hartara joan
zen; bertan etzan eta egun eta betirako itsasoari so geratu zen.
Bere buruaz beste egin zuen, udarako arratsalde batean
eguzkia itsasoan sartzen zen mementuan.

767. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00060 Nola edo hala hark bertan jarraitzen du.

768. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Azken buruan, Gatsbyren festako informaltasunean bertan ere, mundutik erabat urrun zeuden posibilitate erromantikoak baziren.

769. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0036 Nahiko lukete mutil horiek ni bertara joan eta beraiei galdezka hastea.

770. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0161 - Nire lagun batek, Larry Crowley, prentsa agentea da, Jorgensen ikusi zuen atzo arratsaldean, Seigarreneko bahitura-etxe batetik ateratzen, Berrogeitaseitik bertan.

771. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Azaroaren bostean udaren hasiera alde haietan, eguraldia oso lainotsua zelarik, harkaitz bat begiztatu zuten marinelek, untzitik kable erdiko tartera; baina haizea hain indartsua zenez, zuzen-zuzenean bertara eraman gintuen, eta berehalaxe zartatu untzia.

772. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Zer gertatu zitzaien txalupako beste lagunei edo harkaitz gainean edo untzian bertan geratu zirenei, ezin dut esan; baina galdutzat jotzen ditut guztiak.

773. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Zertarako behar da Ibaia, ez bada abereak arratsa baino lehen bertara eramateko?.

774. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Eseri egin ziren, lamarengandik ez oso bertan, eta, piska batean entzuten egon ondoren, nargile bat pasa zuten: Day and Martin botila zahar bat zen uraren ontzia.

775. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Haren gainean bertan bota zuten morroia, odol eta guzti, eta esan nion Leeri: Jainkoarren, zu ere mozkortuta al zaude?.

776. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Ate ondoan bertan egon nintzen barruan.

777. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Gizonak ez zuen sastatuko bertan zuen gazelaren lepoa, leunki laztanduko baizik, eta gazelak, gero, zilipurdika erantzungo zion gizonari bere kidetasuna agertuz.

778. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 ... Eta zerak, artzainak, zera erantzun zion: - Bai, oraintxe bertan ikusi dut hizketan egiten duen asto madarikatu hori!.

779. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0010 Ba, hantxe, zuhaitz multzo haren bestaldetik zegoen kokaturik historio hontako baserria, eta hantxe bertan bizi izan ziren aipatutako amona eta bere bi biloba hauek.

780. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0034 Eta bertan gelditzen ziren ilupak, patxadan, epel eta beldur.

781. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0034 -... Zergatik ez esperientzia berritu, baina geuk eta hemen? - ni nion bertan neri begira zegoen oilo multzo eder hari.

782. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Bertara joatea mila aldiz hobe baina, horretarako dago literatura, prezio gutxiagoz liburuak-bokazioa, aukera bat egin ondoren orijinala guztiz errespetatuz zuen eskuetan ezartzen ditugu amodioa egiteko zenbait jarrera.

783. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Irudimenean ditugu, bertan dantza eta dantza, bizitzaren musika amaitu arte askok pentsatuko luketen bezala, baina ez, zeren musika hori betierekoa bait da.

784. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Bertara joan nintzen, hantxe zeuden, Morfeoren erreinuan barna lo.

785. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Orain dator egiaren unea: oraino hamar-hamabost pausu hurrengo faroleraino, arnasa sakon hartuz, bihotza bere onera ahalik eta lehen etor dadin desiatuz; gelditu; eskuineko eskua lepora eraman, hatz bat zainaren bila (sistole eta diastoleen kontrazioek engaina zaitzakete eta hobe lepoan bularrean bertan baino), anartean ezkerra begietara hurbildu, erlojuari so eta segunduen harian taupadak kontatzen hasi: bat, bi, hiru...... bihotza eroturik, pausatuago behar luke.

786. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Oinak ia lurretik altxa gabe, saltoka ez baina ia tarraska, pausuan bertan ahal den indarrik gutxiena eginez.

787. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Irten duk neska azkenik, eta bertan utzi hau bakarrik, pareten miseria ez begiratzeagatik haurraren arpegia begiratuaz.

788. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Fusila bizkarrean ipini eta kargadorea poltsikoan sartu ondoren, hor abiatu dira berriro soldaduak, soldaduaren hilotza bertan utziaz.

789. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Ni, aldiz, hantxe bertan gelditu nintzen. Iratin.

790. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Eta gero han bertan idekiko zuela botilla, eta denon artean edango genuela, eta ateratzeko urdaiazpiko piska bat berak konbidatzen zuela, eta han eseri ginen denok mahaian, ttikienok ere bai, eta oso rato ona pasa genuen bere kontuk entzunez, nola salduko zuen alambretako kobrea eta non jarriko zen bizitzen, eta argiz beteta egon ginen denok patxada ederrean.

791. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Astean behin herrira jaisten ginen anaia eta biok, tierrak emandakoa edo zekorren bat saltzera, eta bertan bazkaltzen genuen, ederki asko bazkaldu gainera, eta gauarekin etxeratzen ginen.

792. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Osteguna zenez, ez nengoen hain desmoralizaturik, asteburua bertan zegoelako eta, azken batean, asteburuak ziren nire dibertsiorako esperantza bakarra, Durangora jaitsi eta lagunekin ibiltzen bait nintzen.

793. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Nikosia-n bertan bilatu zuten hotela eta jarraiko orduetan lo besterik ez zuten egin.

794. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Karlisten zalditeriaren zati batek hiriko atera heltzeko aukera izan zuen eta hantxe bertan bataila gogorra eman zen, baina kristinoak indartsuak izanik, eta kainoikadek karlisten errefortzuak hurbiltzea debekatzen zutenez, erasotzaileak erretiratu egin ziren handik lasterrera.

795. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Orain nire desio bakarra hauxe izango litzateke: harekin berriro elkartzea (infernuan bertan bada ere) haren gorputz-arimak neure mendekuz markatzeko.

796. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Gero, larrua bertan lotu zion hariz.

797. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0121 Kasukoren abokatuak kolpea prestatu du: Gizon guzti haiek, biziek eta hildakoek, 1945ean bertan gauza erraza zuten islatik alde egitea.

798. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0004 Sar kotxea garajera eta utz bertan, esaten du Portuk.

799. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0059 Bere begi polit eta maitegarritaz pentsatu nuen: ORAIN begiratuko banindu, bere begitarte ona; begietan bertan geldituko litzaioke berarengandik ez litzaidake fitsik nereganatuko.

800. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0043 Geuk, kuadrilako lagun guztiek daukagu gure ajenda sekretua, horregatik ezin zaio besteari erakutsi norberak bertan idatzitakoa.

801. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Ohe gainean etzaneraziko zaituzte, patatazakuren gisan, eta bertan kieto egon behar mugitu gabe hogei minutu edo ordu erdiren bat.

802. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Neri, hogei minutuz baino gehiago iruditzen zait hogei orduz egon behar naizela bertan etzanda, (...).

803. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0052 Bartzelonara heldu baino lehen bururatu zitzaion gau hartan bertan egin behar genuela buelta.

804. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Corok ez zuen orduan bertan umea ukitu.

805. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 (...) eta euria hasi zenean teilatu ertzetako ittuzureetan behera erortzen elurrak urtuz zihoazen eta ni kanpora atera eta elur baltsan ibili nintzen jolasean hankakin plisti-plasta eginez, elurra xuri zegoen lekuetan kristoak egiten nituen bezala; baina haritz haundi bateko zepetan trabatua, bertan erori nintzen hortzaz gora ziplo.

806. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Herritxoa ez zegoen oraino aski populaturik, baina astero familia berri bat edo bi etortzen zen bertara.

807. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Yeusik ez... ohiturazko tranpa horietako bat... biak bertan ezereztu ditut...

808. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Zergatik ez hator enekin bertan elkarren bitasuna batasun bihur dezagun? Lekua egoki dun oso.

809. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Scheelen jauna pozik zegoen: Elsa'ren beraren ahotik entzun baitzuen azkenean aste hartan bertan joango zala De Riemaker lege-gizonarengana, eta dibortzio-eskabidearen gorabeherak ahalik eta laisterrenik prestatuko zituela.

810. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0047 Mandatariak esan zion: Poztu zaiztez, Maria, Jaunak bedeinkatu bait zaitu eta zurekin dago orain bertan!.

811. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0113 Heldu zion lepotik hestu, ia-ia itotzeko juxtu: Ba dakik hagola zorretan, itzul dirua oraintxe bertan.

812. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Eta hantxe bertan, argiz jantzitako eliza hartan, han zegoen Iker bere seme zaharrena, Donostiako notari entzutetsua, hiri hartako diruaren gorabeherak inork baino hobeki ezagutzen zituena.

813. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Bertan emakume eta gizon batzuk solasean eta edaten.

814. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0007 Etxe aintzinean lorategia hazten da, arriberara begira; bertan sasoi batean bideak marrazten zituzten ezpel soilduak gaur egun erruz zarbaturik dira.

815. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0056 Abiatzearen egun bezperan, madame Listomere-k eskeini zuen dantza-festa batean kausitu nintzen, bertara era berean, hainbat espainiar huren handi etorria omen zen.

816. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0077 Hezurrak bertan laga nahi al dituzue?

817. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0077 Gelditokian bertan bizi dira Simon ta Demetria hamabost urte hauetan.

818. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Leiho bat zen, han alturetan, eta bertan, enmarkatua bezala, emakume bat zen.

819. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0094 Urrun egonagatik bertaregi zirudien bihozkabeen herriak.

820. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0094 Hartzaren ehiza bertan utzi eta ez ginen haruntzago joaten ausartu.

821. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0065 Ondo handia zen, baina mendeetan zehar etxeratutako trasteek eta traste horien gainean pilatutako hauts usain hezeak bertara sartzea galerazten zuten.

822. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 - Eta zer sentitzen zenuen? - Zer sentitzen nuen? Ez dakit nola esan, ezin dut hitzez azaldu, benetan gogorra izan zen, laburra izanagatik segundu bakoitza jasangaitza zitzaidan, hantxe bertan akabatuko nindutela uste nuen, basati horiek!...

823. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Dena dago oso ilun, baina gure ustez goardiek bota zuten ibaira, bertan ez zegoelako, Gurutze Gorrikoek zehatz-mehatz aztertu zuten dena (...).

824. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0031 Bertan gelditu? Baina deabruek, agian, herria irentsiko zuten...

825. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Eta besteak, zeharo ahaztuta, Plaza de España edo leku horretan baleude oraintxe bertan nere zai?

826. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Orain pittin bat beldurraren ukidura, zirrara nabaritzen zaio aurpegian eta badaezpada ere bertan kieto jarraitzea, esperoan, dagoen bezala, erabakitzen du, adiskideak berehalaxe ailegatuko zaizkiolakoan, gainera ez bait dio seguru irizten hiriaren erdiraino joateari.

827. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Gauez gertatu zen istripua eta marinel gehienak kamarotean zeuden lotan, itsasuntzia erdi hondoratuta geratu zen eta marinelak, berriz, kamarotetan sortu zen aire boltsa batean harrapaturik, aitak maiz kontatua zion gertatua Tomaxi eta hau gau bat baino gehiagoetan esnatu zen harrez geroz garraixika, Tomaxen aitak parte hartu zuen marinelak salbatze lanetan, aizkora bat hartu eta zuloa egin zioten kaskoari, ura arrapaladan sartu zen kamarotetara dena txikituz eta zazpi marinel ito ziren bertan, egunak bota zituen aitak gonbitoka, (...).

828. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...) eztulka hasi zen Manuel aho guztia letxuz beterik eta eztulari buelta eman zionean jaikitzekoa egin zuen baina tenienteak bere beso luzea beste mahaikaldera eraman eta eserarazi egin zuen Manuel besotik heldu eta behera derrigortuz, zaude oraindik, ez nator gerra bila, ea zertara zetorren orduan, hitzegitera, esan dizut, karta guztiak eskutik baldin bazituen deteni zezala hantxe bertan, eta tenienteak ez da hori kontua, ezagutzen al duzu Pexegueiro?, ez zuela ezagutzen, baina jakingo duzu haren berri, ezta? baietz, baina zer ikusteko ote zuen Pexegueirok guzti hartan, tenienteak bixigu trontzo zurixka eraman zuen ahora eta beta luzea hartu zuen erantzun aurretik, etzazue Madrileko partiketa hori egin.

829. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Isil bertan ere, baina lagunekin egotekotan egoki gertatzen zen abagadune bakoitzean kantari.

830. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Ordu bi sartu genuen bertan, eta zortziak aldera elkarri agur esanda, Josemari eta biok geltokirantz, Santurtzirako trengeltokirantz abiatu ginen.

831. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Hainbeste entzunda nengoen etxean, eta orduan konturatu nintzen zergatik, Erandioko osaba Felipegatik, nahiz eta ez gutiago etxekoek abertzaleen artean zeuzkaten hartueman eta lagunengatik, alderdi nazionalistaren paperak saltzen zizkietenak edo beraiekin Santurtzin bertan edo Bilbon, hau dela edo bestea dela egoten zirenak, ikastola, edo elkartea, edo gudariren eguna (aitagaz Areatzeko Jondone Nikola elizara joan nintzen egokiera hura ez baitzait inoiz ahaztu, etxerantz beldurretan itzulita polizia jendea jotzen ikusten nuen lehen abagadunea izateagatik), edo ardotan ibiltzeko, erdaraz egin arren azkenean gogoz eta ahots goraz agur esan ahal izateko, norbera, hain zuzen, abertzale zelako marka.

832. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Eta bertan gaude, astoen antzera beti aurrera egin beharrean, zama hartu, utzi eta berriro hartu, inoiz, astapiztiak ezbezala, bideko zuloren batetan jausten ez bagara eta azken arnasa egiten.

833. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Une hartan ez zegoen Emilia bertan, erosketa batzu egitera joana baitzen.

834. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Denok geunden txundituta, baina baita belarriak tente, zeren guztiz isil eta apal portatzen ari baitzen; agian, esaten genion elkarri, hileten egunean bertan goizean Don Emilianogaz gertatutakoagatik.

835. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 - Hi, txikito, zer dion? Ez daukan lotsarik hire gizona bertan hilik daukanala?

836. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0071 Antxonek ea beste egunen batean tratua itxiko al duten eta aitak ezetz, orduntxe bertan itxi behar dutela tratua edo, bestela, etorritako bidetik aldegiteko.

837. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0212 Azotean bertan errezibitu zituzten (Inspektorearen gomendiozko kartak eragin magikoa baitzuen) Nagusi Teknikoak eta Giza Elementuko Zuzendariak.

838. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0187 Haserako agintzaria beranduagoko zina ere kausituko zen (apezaren alde) Hodei, herabetixe, begitandu zitzaion orduko (Hodei ez bazen nekeak eragin begitako lausoa zitekeen, baina Okhi itzalduz ote zihoan iruditu, egia) haztear zantzutu bait zuen jauregiaren aurrekaldean, okolu, sotilduriko bi artadunak (ezertara, inora, ezeinen aurka igorri beharrik ezean bertan zirautekeela, ospearen euskai), zein bere gerizako sotoaren edukina.

839. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0309 Itzulerako bidaia hartan, Artxipelagoan barrena joan ginen; berriro izan nuen izurdeak ur urdinetan jauzika ikusteko aukera, neure bizitzako azken aukera, noski; behatu ere egiten nuen, baina inolako aurre-zantzurik igartzeko asmorik gabe behatu gero, batzutan, atseden hartzeko, itsasontziko zubiaren gainean pausatzera etortzen ziren hegazti migratzaileen hegada luze patxadatsua; dastatu ere egiten nuen giza azalean hedatzen zen kresal- eta eguzki-usain gozo hura, bertan bizitzen gelditu nahiko nukeen baina, zoritxarrez, ukitu ere egingo ez nituela ondotxo nekien irla haietatik zetorren lurlastan eta lerrinezko lurrin hura.

840. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Luzaroan egon nintzen obraren tajuak elkarrizketen tankerakoa izan beharko lukeela pentsatuz, bertan garaiko ahots guztiei hizpidea utzi beharko niekeela-edo hausnartuz.

841. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Orduan, Oliamenditik Oliamendi: Ikus Mk 11,1 oharra toki hau Jerusalendik bertan dago: kilometro bat eskas kilometro bat eskas: Hitzez hitz: larunbateko bidea... Jerusalenera itzuli ziren.

842. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Idatzia bait dago Salmo-liburuan: Haren bizilekua hutsik geldi bedi eta ez bedi bertan inor bizi.

843. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Eta oraintxe bertan ere, ikusi gabe harengan sinesten duzuelako, esan ezin ahalako pozez eta gozamenez jauzika zaudete, zeuen sinesmenaren helburua, zeuen animen salbamena alegia, iritsiz.

844. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0114 Historia-plegua deritza, eta bertan jar-arazten dira eraikintzan construcción nabaitu diren gora-behera guztiak.

845. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Esandakoa arretaz entzuten zuten, eta elkarri ongi ulertzeko hizkuntza egokia edo berbera izan bagenu, bertan kristau bihurtuko ziratekeen.

846. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Izan ere, On Rafael, bi Chinchillatarrak eta Janiche, denek Nela zuriaz ezagutzen zuten Manuela Chicaren umearen gaubeilara zihoazen, arratsalde hartan bertan zizare sukarrez zendu bait zen.

847. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Berria eman zidatenetik, gauero, eta denboraldi batez, amets gaizto berbera izaten nuen: zango luze, argaleko eta moko handi, zorrotzeko hegazti txuria hegan zetorren bide luzea egiteko prest etxerako bidean, mokoan maindire zuriz egindako fardela zekarrelarik eta bertan, nire Batman.

848. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Sukaldetik aulki bat hartu eta sehaska ondoan jarri ondoren, bertara igo nintzen.

849. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Emazteek baditek, ordea, zer egina bihar bertan.

850. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0112 Zergatik, biziak, zerbaitenganainoko ateak zabaldu eta bertan uzten nau ateak ixtearen geroan?.

851. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Ba, orduantxe bertan izan da den-dena ikusi dudanean: hantxe zeuden, izkina batean, erdigordeta eliza ondoan musika kioskoak zertxobait ezkutatzen zituela.

852. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0085 - Gérard Domain, Dantec ospitaleko medikua, hil egin nahi dute oraintxe bertan. Ulertu duzu ondo mezua?.

853. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0043 Ireki zuten eta bertan ehuna ikusi zuten.

854. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0060 Bere etxera sartzean, bertan zerbitzariak eta jendea aurkitu zituen.

855. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0024 Armiarma lapikotik irten zenean sartu zen tximua eta bere familia osoa bertara.

856. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 Momentu hartan bertan itzal bat agertu zen zeruan, eta arrano bat oldartu zen beherantz, harria balitz bezala.

857. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0030 Katilukada bat ur fresko hartu, bertara fruta bota eta eseri egin zen, bere eguneroko ohiturari jarraituz.

858. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0064 Bertan zegoen zain ezkutaria.

859. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0081 Gabuluku belar luzea zegoen zelai batera joan zen zakur batekin eta bertan lotu zuen.

860. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0045 Hemen bertan hil nahi dut.

861. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Dortokak, bere burua aske ikusi zuenean esan zion: - Entzun, Rinozero anaia. Zuk, nik baino askoz hobeto betetzen duzu zulo hori; gera zaitez bada bertan... ni neure eginkizunetara noa....

862. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 Eta konta ezin ahala tribu bildu ziren, eta amaren aldetik zituen anaiek eta bertan zeuden guztiek zazpi egunez suzko zaldi jolasak egin zituzten bere ohorez.

863. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0019 Kopaka bana ez, bina ere hartuko nizkinake oraintxe bertan pentsatu zuen Madame Kontxexik, ez zuela zitarik egitea lortuko etsita.

864. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0019 Baina ez zuen aditzera eman amorraziorik: - Noiz, orduan? - Oraintxe bertan.

865. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Aurkeztaileak esan zuen informazio gehiago zegoela hirian gertatutako atentatuari buruz, hemen Derry-n, gau hartan bertan.

866. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Horren arrazoi bakarra hau izan zitekeen: alarma kamuflatuarena jakitea, eta orduan arrazoizkoa izan zitekeen erabaki bakarra hartu zuela: ez atakatu eta hirian bertan, laguntzaileren baten atxean ezkutatu.

867. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Haien erriertaren lotsarizoa ezin eramanik, semeak lasterka ihes egin zuen bertan ondotik.

868. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Egun batzutan, neguko eta udako eguzkiaren hasera, izokiaren etorrera edo gereziak loratzen direneko jaiak zirenean, tribuan gau osoko ospakizunak zirenean alegia, zazpi mutikoek, kontseiluko batzarrearen ondoren, lurrean zanga bana egin, haietan sua piztu, zotalez estali alde banatan zulotxo bana utziz suak arnasa har zezan, bertan etzan eta hantxe geratzen ziren lotarako.

869. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Jaia gau hartan bertan ospatu zen.

870. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Eta han urrutira, jende multzo ikaragarri hura agortzen hasiko balitz bezala, hurbilegi antzeko jende lokatz ugari hura desegiten hasia zen, eta noizbait entzundako mirari sinisgaitza, gizon olatuen gainean, inguma edo fantasma luze bat ikusten zen, eta orduantxe bertan ataka ireki izan balute bezela jendea barra-barra hasi zen itsaso zabaleruntz eta legun-legun, legor-legor, tutik ere busti gabe beren bidean jarraitzen zuten....

871. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 - Bihar bertan etorri zintezke nire etxera gauzarik beharrezkoenak ekarriz.

872. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Ongi zekien Itziar-ek berandu etxeratu zela eta jazkiak aldatzeko betarik gabe abiatu zen sukaldera, ama bertan aurkituko zuelako uste osoan.

873. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Pozik alde egingo zuen une hartan Itziar-ek sukaldetik, bertako ate zuloa ia zeharo betetzen zuela Benito izan ez bazen bertan, baina lortu ezinezko nahia alde batera utzirik, ekin zion lanari, aurreko amantal bat gerrian loturik.

874. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0036 Gure mendietako bati Narayama izena ipini eta zaharrak bertan abandonatuko bagenitu, gauza bera lortuko genuke, baina odolik isuri gabe...

875. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Hala eta guztiz ere, handik urte batzutara bertara itzultzen bazara, lurrikara gertatu zen leku berean jende eta herri berriak ikusiko dituzu.

876. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Bihar bertan joango da barkamena eskatzera - esaten zion izebak, ni defendituz.

877. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Lurpeko aparkaleku baten ahoa topatu zuten eta ibilgailuarekin jeitsi ahal izan ziren bertara.

878. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Gainera haize korrontea zegoen bertan.

879. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Kanpotik borobil antzekoa zen eta irakurketarako zaletasuna zuen jendearena izan bide zen, ulertzen ez zuten hizkuntza batean idatzirik zeuden hogeitabost olerki liburutik gora aurkitu bait zituzten bertan, eta eskuizkribu bat, itxuraz bukatu gabea; baliteke beraz bertan olerkariren bat bizi izatea.

880. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Horrelakoetan, jeep-a hartu eta Bartzelonaraino joaten ziren, han atoiuntziratu eta azkenik kala bereziki erakargarriren batera abiatzen ziren, arrats erdirarte bertan geratuz.

881. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0037 Harri handiz eraikitako espigoian ibaia zaintzen zeudela iruditu zitzaizkidan kainaberak hizketan ari ziren, hitz-apal, hor aspaldidanik desagertuak diren izokiak ez izutzeko ahots-galga aproposa, eta neu ere zaratarik gabe eseri nintzen harri gainean; behin batean goardiazibilak ilunbe gorrian nindoala linternargi baten fokoak aurpegiratzerakoan bertan: , esan zidan inguru berean, hain xuxen.

882. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 Joxek hartzen du eskutik eta irteterakoan atxekitzen du beste eskuz kotxetxo urdina eta berria, eta malda gora abiatzen dira hirurak, emakumeen marmar alarmatua atzetik dutela, eta gizona beti hor, bertan geratu da, isilik, txukun jantzita, hirurogeiren bat urte, ez du gertakariak hunkitu; bestalde, leiho batzu ireki dira kale nagusian zaratarik gabe, ikusmiran; hirukotea eliza baino lehentxeago dagoen atarira sartzen da, uzten du harakinak kotxea atarian eta eskailerak igotzen laguntzen dio neskari.......

883. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0121 Baina, hori bai, gaur bertan edo bihar beranduen irten behar genuen, goiz hartan heldu zen autobusean.

884. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Rodrigok, azkenean, argitasun izpi bat nabaritzen du, bidea zabaldu egiten da ia ohartzerik gabe, haiztoak desagertu egiten dira eta heizazuloaren sarreran aurkitzen du bere burua; ibai azkar bat eskeintzen zaio han, eta ez dauka bertan sartzeko aukera besterik, ez bait dago beste irteerarik bere aurrean.

885. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Txalupa arin bat dago han prest eta Rodrigo bertan sartzen da.

886. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 Eta garai hartan bertan, baita ere, bere urte beretsuak izango zituen batekin asko ibiltzen hasi zen; Jesus Mari zuen izena.

887. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 - Beno, zer erantzuten didak? - Etorriko al haiz nirekin? Hortxe bertan beste bat egin behar diat.

888. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 Hobe diat mugitzea, zioskan berekiko, bestela bertan izango diat elurra ostatura iritsi baino lehen.

889. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Bordara ez zen argindarra iristen eta jeneradore baten bitartez lortzen zuten bertarako argia.

890. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0111 Hemen, mahai honetan bertan, bere aita zegoen, zerri halakoa!.

891. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0190 Aulki estu-estu bat proposatzen zidaten, ozta-ozta bertan exerita egoteko modukoa.

892. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Arratsaldean bertan izan zen hileta.

893. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Markosen arreba hil zen astean bertan, kasualitatez enteratu ginen ez zela hil, hil egin zutela baizik.

894. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Aurrez aurre zeuden gaztelua hartua zutenak eta hartu nahi zutenak, bertan eroso bizi zirenak eta izerdiaz mantendu behar zutenak.

895. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Etxola baten leihotik argi xirrinta iritsi zen eta bertara jo zuten berehala.

896. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 Hegala bailitzen Mamuak bere aurrean hedatu zuen beztidura iluna, eta gero aldendurik, gela bat utzi zuen agerian egun argitan, eta bertan ama bat ikus zitekeen bere seme-alabekin.

897. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Arratsak bere estalkia zabaldu zuenean hiriaren gainetik, aurkitu nuen habia eta bertan gautxoria.

898. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0053 Orduan pitxer hori ekartzeko agindu, bertan ni atxilotu eta berunez zigilatu zuen, Gorenaren izena inprimatuz.

899. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0126 Baina Allahen irabaziak zerbaitetan preziatzen badituzu, arren, altxa zaitez oraintxe bertan eta zahagiez zamaturiko mandoa sartzen ikusi duzun alderdira gida nazazu.

900. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0032 Egun ugari pasa zituzten laisterka, eta halako batean, zuhaitz eta sastrakak eta geriza irregular, hildaskatu eta jaspeztatuak baino ez zeuden oihan basati batetara iritsi ziren, Bertan ezkutatu ziren.

901. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0052 Itxoegizu gehixeago hazi arte guda kontuetan sartzeko, etxean bertan ere nahiko gudu baduzunez gero: baduzu bai maite-gatazkarik asko zeure bihotza asaldatzen.

902. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Puntalen bertan genuen hurrengo eta azkeneko arazoa: Prantziko partean xendarmeak nola?, bada halatsu karabineroak; eta emakumeontzat, matronak.

903. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 - Juana Mari orduan ezagutu nian aitortu zidan Xixariok eta Migeltxok ere, harremanak lehenagotikan bazizkitean ere, biltzar hartan bertan ikusiko zian aurreneko aldiz.

904. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Egun hartan bertan, handik alde egiteko planak egin genituen.

905. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Sortaldetik sartaldera ibilbide zabal batek zeharkatzen du: Chang`an; eta haren erdi-erdian, Beijing-go zentroan, Txinako bihotz-bihotzean, Gu Gong, Hiri Debekatuaren sarrera; Maoren erretratuak seinalatzen duena eta Tian`an Men-go plazara begira, bertan zaindari dutena.

906. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0315 Aterpean, elurretatik babestutako zoko bakarrak halakoxeak dira, eta bertan jaso dugu, nola edo hala, Sarkisek ekarritako kanpaina-denda.

907. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0037 Inular gorrien antzekoak ziren, ikusgarriak, lekutuak, baina pairatzen ziren bertan baleude bezala.

908. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0037 Buzo urdinak eta fusilak zituzten bertan iritsitako gizonek, guztiak sasoikoak.

909. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Leku horretan zulo handi bat egin eta zaldia bertan lurperatu.

910. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0071 KOSMOS jatetxea arras ezaguna zen hiri osoan bertara artistak, politikariak, kazetariak biltzen zirelako.

911. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0071 Ziotenez homosexualen biltokia ere ba omen zen jatetxe hura, eta gau hartan bertan ohartuko zenez August bera ere horietako bat zen inoiz Kepari gisa hartako proposamen edota eskakizunik egin ez bazion ere.

912. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Eta suertatu omen zen, bertan, Marja hau erruso batetaz, maitemindurik geratzea.

913. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Eta hala zeudela, zerbezak edanez, errusiar gizonezko bat inguratu omen zitzaien mahaira eta bertan eseri.

914. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0101 Era berean edukiko ditu bertan, belardi usaindua, andropogon choenanthus eta miricatus landare usaintsuaren hazia.

915. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0086 - Bertara, Kohlforstenheimera dei zenezakeela, iruditzen zait.

916. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0007 - O! Agian horrela izango da, bai erantzun zion amak; baina berdintasunak ez du larunbatetan sagar-pastela labean erreko... ezta pastel hori epel gordeko ere oraintxe bertan ez bada mahaira eramaten. Beraz, bizkor!.

917. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Zigzag marrak ageri dira, zuen sukarra adierazteko erabiltzen den txartelean bezalaxe, eta zig-zag horiek uharteko bideak dira, nik uste, izan ere Inoiz-Ez lurraldea kolore ikusgarrizko zirriborroz margotua dago; handik eta hemendik, bertan ageri dira koralezko arrezifeak eta itsas handiko untzi baten antzeko zerbait, eta harzulo bakarti basatiak, iratxoak, gehienak jostuanak hauek; eta kokak, barrenean zehar ibai bat dutenak; eta sei anaia zaharrago dituzten printzeak, eta gainbehera eror zorian dagoen etxola bat, eta atso zahar sudurroker bat.

918. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Guyon-ek atean bertan azken ahalegina egin nahi izan zuen.

919. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0154 - Oraintxe bertan eduki nahi genuke - erantsi zuen Chickek.

920. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Aita urtebetez ni mantentzeko prest zegoen eta zenbait luzamenduren ondoren Ekialdera etorri nintzen hogeitabiko udaberrian, bertan geratzekotan, ustez behintzat.

921. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Egokiena aterpea New Yorken bertan bilatzea zen baina urtaro epela zen, eta nik belardi zabal eta zuhaitz atsegineko lurraldeak utzi berriak nituen, eta hala, bulegoan gazte batek aldirietan etxe bat erdibana alokatzea proposatu zidanean, idea bikaina iruditu zitzaidan.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Haren izena, orduko, ezaguna zen: 1917an bertan argitaratua zuen Bilboko Idearium aldizkarian Vinson-en lanaren itzulpena, Contribución a la obra de la bibliografía vasca. Revista general de los estudios vascos de 1906 a 1912, nahiz moldiztegi huts askorekin.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Honegatik jo genduen bertara, tokiaren xehetasunak, neurriak eta gainerako oharrak jasotzeko.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Bertan gora, atzekaldean ditugun karaitzezko mendi gailurren altura erdia hartu inguruan, mendebaleruntza bihurtu, Haitzabalek dituen jarraipenezko bizkarrak bukatzen diren lepo aldera, eta hau igaroaz, bideak, urratsik galdu gabe eramango gaitu aintzinako kaltzada bateraino.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Lan hau egin eta irakurri ondoan, urtarrilaren 10ean, El Correo Español-EL Pueblo Vasco Bilboko egunkariak juez jaun batekin eginikako elkar hizketa zekarren eta bertan ea Arantza ipini ote daitekeen Aranzazu formaren partez galdetzen diotenean diminutiborik ezin ipin daitekeela erantzuten du.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0067 Zelulaok emandako korronte zuzeneko elektrizitateak satelitean bertan mikrouhinak sortuko litutze eta radar antena moduko batez Lurrera bidali.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0036 Ikusiz nola dagozen hirugarren munduan borrokak, garbiki esaten du nazional arazoa ez dela bukatuko sozialismoarekin, bainan bertan hazkunde osoa esagutuko duela.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak enseiucarrean 1986 0001 Haatik, artikuluak jasotzeko gutxienezko baldintza batzuk jarri ditugu aldizkariaren kontrazalean, bertan nora bidali behar diren argitzen delarik.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0125 Bilera hau gure Teologi eta Pastoral Institutoaren iniziatiba izan da, berehala Jesusen Lagundikoei jakinerazi zaiena, bereiziki E. U. T. G.-ri, izan ere, Jesusen Lagundia bertan egon gabe, Rahner-i buruzko edozer Donostian egitea, barka ezinezko begiramen-falta izango zen.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 GURE GAURKO EGOERA Telebistako hizkuntzari bagagozkio, hiru maila desberdin nabarmen ditzakegu: - Kanpoan erosi eta euskarara itzulitako filmeak edota bertan egindako aldez aurretikako produkzioak.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Orain bertan ere betetzen du Jakin-ek funtzio hau, baina orain baino lehen askozaz gehiago: 30-45 urte bitarte horretako idazleetan bada makina bat bere lehen urratsak Jakin-en eman dituenik! Zenbat?.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Robustiana Mujika Egaña, Tene, Deban bertan munduratua zen 1888.eko maiatzaren 24.ean.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Bertako Udazken ala deritzanetik zazpi lerroko bertso bat jaso zuen Watson Kirkconnell-ek European Elegies (Ottawa, 1928) olerki bildumarako hautatu eta ingelesera itzulia bertan argitaratu zuen.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0071 Beraz, hirietako ur-isurki ugari kontzentratzen da bertan.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Gaur arte, eta gaur bertan, Ofizioa edo Eliz-otoitza esaten dutenak praile-mojak eta apaizak bakarrik dira.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Sikologoak aspaldi erabaki zuten margoen gora bera gure barruko egoeran bertan.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Eta ludiko gertaera guziak une bertan zabaltzen or degu urrutikuskin edo TV ere.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 Auxe eskatzen zan bertan, ots, argitara zedilla eliz-musikazko kantutegi errikoi bat eliztar guztiek, aurtzarotik asita, Parrokiko liturji-elizkizunetan eta bestelakoetan, eskuan liburua dutela, gogoz euskuar dezaten.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0094 Donosti-ko apaiztegiak ere, bertan ospatu zan eliz-barrutiko liturji-asteak bide emanda, 1958-ko urtean MEZA SANTUKO ABESTIAK bilduma argitara eman zuen, eta kanta-xorta berria zan ezkero, asko erabillia izan zan eukaristi ospakizunetan.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0068 Hasiera honetan bertan gero erabiliko dugun terminologia zehaztea iruditzen zait onena.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0625 Izan ere, horrela irakurtzen dugu Mitxelenaren delako txosten horretan bertan: , eta orobat Villasante (ik. Euskera XXII,1977,220 o.): .

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Hiztegiaren gauzatze materialaz hitzegin aurretik, azpimarkatu nahi dugu ez dugula inolako grinarik gure iritzi pertsonalak bertan ezartzeko.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Ohar-lan hori errazteko, aleen orriak bi zutabetan moldatuko dira, bata beterik eta bestea hutsik, hitz bakoitzari dagozkiokeen oharrak gure proposamenaren ondoan bertan egin ditezen.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Joxe Azurmendik Euskaldunari benetan lau izarreko hitzaurrean dioen bezala (eta ez bedi harri irakurlea Zorion ustela-ko Herria, euskara, literatura eta horrelako batzuk artikulua funtsean hildo beretik doala ikustean), gure helburua euskal nazioa da, eta horrek, delako hitzaurrean bertan adierazten denez, kultur estrategi programa oso bat suposatzen du, bere ondorio guztiekin.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Erizpide honekin: mugimendu etniko bakoitzaren egiazko ekintza, hau da, mugimendu hori herrira bertara iristen den ala ez, eta bere buruaren defentsa antolatzeko gauza den ala ez azterturik.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Berlin-en bertan ere ez zan posible izan hango Alderdi Komunistarekin (Berlin-go lurralde federalean ez zegoen debekaturik, Alemania Federal guztirako baimena eman aurretik ere) batasun benetakorik.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Baina Amerika-n bertan ere M. baino lehenagotik sartu ziran ezker berriaren intelektualen artean Paul Goodman eta C. Wright Mills-en iritziak.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Horrela, lehen-faszismoaren bideak jarraitzeko asmoak indartu egiten dira eta benetako problemak bertan gelditu, ahantziak edo...

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Urrutira joan gabe, izpiritu kritiko honen desirkundeak, zenbaitetan haurtzaro kutsukoak erranen nuke, ANAITASUNA-n bertan hatzemaiten ditugu.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0030 Bestalde, aldiz, eta mundu honetan bertan, euskal proletargoa organizatzeko baino areago saiatu da (eta honela ezin izan euskal langileriaren banguardia, hemen batzuk beren burua horrela bataiaturik badute ere) burges-ttipi erradikalari dagokion politika mota bat lantzen.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Tendentzi honen ustez, kapitalismoa zuzen-zuzen eta erremediorik gabeko krisis gogor batetara zijoan, eta krisis hau bitarte dela, langile masak burrukan sartuko dira, bertan sozialist kontzientzia hartuaz eta modu honetan sozialismora iritxiko dira.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Antzokian bertan ikus dezakegu banaera manikeista, gure kulturan erabat erroturik dagoen kolore-topikotasunak lagundurik: ate gorria (gaiztoena), ate zuria (zerutiar pertsonaiena), ate urdina (kristauena).

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Mustran bertan, esaterako, gaiztoak (tûrkak) eta Khirixtiak (jabe gaitezen izen bereizketaz), bi giza lerrotan doaz, nahasi ezinik, ikurrin eta ikurrinlari gorri eta urdina (nork berea) buru daroatzatela; jokularien beraien koloreak ere jakina, gorri eta urdina dira.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0067 Ataunen kanta honekin erabiltzen den doinua hemen bertan ematen dugu.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0068 Ataunen bertan ezagunak dira beste bariante batzuk eta horiek ere hor ipintzen ditut kantaren bukaeran.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0069 Ataunen oso herrikoi izan da kanta hau eta behar bada bertan sortua da.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0069 Haren sarreran bertan esaten den bezala azkeneko puntuotan aipatzen den jeneraltasun horretara, mezu hartzaileari buruz duen erizpideagatik bakarrik ez baina hizkuntzaren beraren ezintasun bategatik iristen bait da.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Britania Handian bertan filmatu den spot horrek, ondoren etorriko den ikasgaiaren elementu funtsezkoenetariko bat irudikatuko du eta iruzkin ozen baten bidez programak duen gaiaren edukia aditzera emango zaio ikasleari oso hitz gutxitan.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Estudioa Gaiaren aurkezpenaren ondoren, estudioan eginiko sekuentzia bat emango da, bertan bost aktoreko talde batek estudioan antzeztu duen sketch baten bidez hizkuntz funtzio berezi bat irudikatuko duelarik.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Britania Handian bertan filmaturiko sekuentzia laburrak dira hauek eta ikasgaian aditzera eman nahi den hizkuntz funtzioa irudikatzen dute.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Nola egin:
1. Ikasleek telebistako emanaldia ikusiko dute beren etxean;
2. ikasleak ikasgelara etorriko dira lehendabizikoz eta ikasliburuarekin eta kaseteekin bertan lan egingo dute;
3. ikasleek ikasgaiarekin zerikusia duten idatzizko lanak egingo dituzte beren etxean (irakurketa eta idazketa);
4. ikasleak ikasgelara etorriko dira bigarren aldikoz; magnetoskopioa erabiliko dute eta emanaldiaren bigarren zatia landuko;
5. ikasleek telebistako emanaldi berbera berrikusiko dute etxean;
6. ikasleek irratiko emanaldia entzungo dute beren etxean;

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Adibidez, zeren izenean har daiteke hormirudiko egoera bitxia oinarritzat eta egoera bakartzat hau honen ondoan dago eta antzekoak lantzeko orduan, han, ikasgelan bertan hormirudian baino elementu naturalagoak, erosoagoak eta ugariagoak daudenean?.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Euskal Herria BAT ez zela izanen? Gure Herriaren Nortasuna, kulturaz bederen, ONUN bertan ere ezagutua eta onartua izanen zen, dudarik gabe!.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Bertan aurkituko duzu, nonbait, egiten ari den euskara batuari buruzko aipatutako filosofia.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Europan bertan ere, nahiz eta hizkuntza standarrak izan, hor jarraitzen du zenbait dialektok bizirik eta indartsu lurralde zabaletan.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Aurkitu ere, gaur egunez, euskaldunok kanpotik gure artera etorritako jendetza eta bertan jaioak izan arren erdaldun ditugunak, euskaldundu beharrean aurkitzen gara eta.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Kasu honetan, testuaren itzulpen teatrala baizik ez litzateke izango antzezpena: aldez aurretik testuan bertan osaturik eta erabat dagoen zentzua emango litzateke antzezpenaren bitartez.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Testua bere xehetasun eta fidelitate osoz gorde eta errespetatu behar da, testuan bertan argi eta garbi bait legoke teatroaren edo antzeztearen zentzu osoa.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0056 Guk, aurreko lan batzutan, teatroari transposatu diogu irakurle inplizituaren kontzeptu hori eta, beraz, ikusle inplizituaz mintzatzen gara, antzezpen baten ikusle ideala edo antzezpenean bertan marratua gertatzen dena adierazterakoan.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0056 Hori ere, teatroaren alderdi teatralean bertan jokatu behar dugun joko, saiatze eta ekintza dugu.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Jakina, hemen, harrapatuta nago: hitzaurrean bertan esaten bait zait, falta diren izen batzuk, esate baterako, ez direla falta zabarkeriaz edo olbidoz, Landak halaxe eritzi diolako baino.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0170 Arestirekin hasi eta bertan ateratzen zaizkigu haren abertzale izatearen ala ez izatearen, proletaritzaren ala ezaren istiluak.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Jaioberria da oraindik Jakin eta hara, bigarren zenbakian bertan expreski planteatzen da kultur hitzen arazoa.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Diktaduraren ondoren ere eskola horiek nolabait alda zitezkeela sinetsiz bertan parte hartu izan dutenak eta horietako plazen jabe egiten saiatu direnak beti izan dira eta geroari begira irakasle euskaldunak ugaldu eta plaza horien jabe egiten saiatu behar zela aldarrikatu dutenak beti izan dira.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Apropos ekibokoak sortzea ematen du, garbitasuna inon bainoago behar denean (goiz honetan bertan, soldaduzkaren aurkako manifestariak tiroka sakabanatu dituzte).

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0209 Liburuan bertan seinalatu gabeko besterik ere seguru badela, baina guk ezin jakin.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Badakit, ohartzen naiz, zenbat falta zaigun eginbide horretan bertan, baina hutsune hori hutsaren hurrengo da bestetan eskas dugunaren aldean.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Gaien aukera egiten hemen abia gaitezke eta orain bertan hasiko bagina erabakitzen zein litzatekeen aurrean ditugun auziak aztertzeko eta eztabaidatzeko modurik erosoena, ez genuke astirik galduko.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0215 Hala ere, orain hogei edo hogeitamar mendeko kultura bateko textuen itzulpena egin nahi denean, derrigorrezkoa da kultura hartako zenbait alderdi itzulpenean bertan eta zuzen-zuzenean ezin argitu izatea eta bestelako azalpenen bidez adierazi beharra.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Ingalaterran bertan, Emily Brontek berrogei urte beranduago horrela argitaratu zuen lehen nobela.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Noski, kuttun izate honek baditu alde tentagarriak: lekurik hoberenean esertzeko ahalmena duzu eta orain bertan, inolaz ere mezpretxatzen ez dudan moda baten eraginaz, agian edozein gizonezkok baino eragozpen gutxiagorekin argitaratu dugu emakumeok eta merezimendu eskasekin Euskaltzaindiak hitzaldi bat emateko aukera eskainiko dizu.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0600 Bertan aipatzen diren lanak ez direla lehen mailakoak uste du berak eta Diputazioko batzordekoekin harremanetan jartzea eskatu zaio.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Bertan erabiliko diren Dialektologia gaiak aipatu ditu gero J.A. Letamendiak.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Apirilaren hamarrerainoko epea eman dute, bertan parte hartu nahi dutenek izena eman dezaten.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0613 Duela zenbait hilabete aditzera eman zidan Egillor jaunak Goitiak bi anaia zirela eta paper guziak bildurik zeuzkala eta nahi nuenean joateko bertara.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0613 Bertan, egileak, esaera jatorrak biltzen ditu, gramatikazko ariketa batzuren inguruan ikasteko eran.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0614 Larramendiri jaramon egin zion adibideak lehen liburuxkan bertan aurkituko ditugu.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0614 72tik 75. orrialdera bitartean euskarari buruzko zenbait eritzi ematen ditu eta bertan egiten duen aipamen batean honako hau aitortzen du: .

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Azalean bertan datorren ohar batean dio: .

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0618 Orduandanik hil arte Loiolan bertan jarraitu zuen.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0445 Horregatik, bertan idatzi zutenetakoak ditugu, besteak beste: Arzak, A. Arana... euskaraz lanak argitaratu zituztenen artean, eta erdarazkoetan: A. Trueba, Iturralde y Suit... Bonaparte printzea... eta abar.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Aipatutako hiru erakunde hauez bestalde, L. Mitxelenak zuzentzen duen Orotariko euskal hiztegia taldeak ere bertan izango ditu langelak.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Bertan zeuden Apraiztarrei eskerrak emanez hasi du E. Knô*rr, Arabako ordezkariak bere hitzaldia, mahai buruan zegoen margoa eskaini bait diote Euskaltzaindiari, Pantxo Cosio-k Odon Apraiz gazteari egindako irudi estimagarriarekin.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 Azaroaren 6an heldu zen hiri horretara, Ataungo Aita Bonifazio bertan aurkitu zuelarik.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 1937.eko Otsailaren 11an Azkainera doa Urreta jaunarekin ezkondua den arreba Maria ikustera, lau edo bost egun bertan familiarekin egonez.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 Azken lan hau irakurtzeko Abuztuaren 19an Parisera joan zen, bertan 23tik 28ra II Nazioarteko Folklore Biltzarrean parte hartuz.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0289 Eta bertan dioenez, komentu hauek ez ziren urrutiko lurraldetara Misiolariak bidaltzeko sortuak, baizik eta bertako herrietan Misioak emateko; guk geuk ezagutu genituen Misio haiek herriz herri emateko, alegia.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0291 Komentuan bertan zeudela, beren gelako bakardade santuan, sermoiak euskaraz idazten ere baziharduten.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Gauzonerako beranduegi aritu ziren, eta gainera Estaduaren parterik gehiena frantsesen menpean zegoen garaian, ezinbestean, eta ondorioak laster ikusiko ziren aski abandonaturik aurkitzen zen Amerikak independentziaren alderako jarrera hartuz eta Penintsulan bertan gerra zibilak pizteaz.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Han bertan idea desberdinetako gizonak, neurri handi batean elkarri amore emanez gizartea berpizteko lege berriak sortzen, Habeas corpus oinarri.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0092 Honetan ere, Feyman-en liburua dugu salbuespen nagusietarikoa; bertan, paradoxa bat ebazteko, eremu estatiko baten momentu angeluarra erabiltzen da.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0251 Oinarrizko heziketa Logroñoren ondoan dagoen Oion herriko eliz-eskolan egina izango zutela pentsatzen da, zeren bi anaien aita bitxia zen Jose Antonio Zabala eta Olalde bertan bizi bait zen, eta denbora haietako ohiturari jarraituz, bere besoetakoen heziketa intelektual eta moralez arduratuko zen.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Erregeari bidalitako gutun hori aipatzen dudanez, ezin dut utzi abagunea bertako parrafo bat berridatzi gabe, zeren oso adierazkorra bait da ikusteko zer nolako ikas-giroa zegoen Bergaran sasoi haietan; honela dio Bergaran lor daitezkeen ezagupenak ugariagoak, sakonagoak eta azkarragoak dira Parisekoak eta beste ikasketa tokitakoak baino, zeren bertan ez dute ikasleek beste horietan azaltzen zaien ikasketak uzteko tentaldi anitz.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Irakaskuntz lokarrietatik aske izanik, Espainiako Gobernuak Hungria, Saxonia eta Austriara igorri zuen, Born-ek landutako zilarra aberasteko metodo berria ikastera bertan, (1786-1788).

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0266 Ubideen eraiketak, estratuen ikerketak, fosilen bilketak eta klasifikazio sistematikoagoak ahalbidetu zituen Europan bertan, honela, lehendabiziko mapa geologikoak sortu zirelarik.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Hori alde batetik; bestetik XVIII. mendearen lehenengo 60 urteetako bizkaitar idazleen (Arzadun, Urkizu, Barrutia, Olaetxea, batez ere) testuak bizkaiera zahartzat jo behar direnetz eztabaidatu gabe, (1) Dakidanez ez da berba hori mugatu ez bere ezaugarrien aldetik ez eta denborazko mugetakoenetik ere, praktikan halako consensus bat izan arren gutxienez 1700 baino lehenagoko testuak bertan sartzeko. Ez dago garbi, aldiz, Barrutia, Arzadun, Urkizu, Olaetxea eta besteren kasuan zer egin beharko litzatekeen, ez dut lehenagoko mendearekin eten nabarmenik batez ere lehendabiziko hiruretan aurkitu, eta haien jarraipen gisa ikertu beharrezkoak iruditu zaizkit arkaismooi zegokienez.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0045 Hor dira azken honen lekuko lan honetan zehar behin baino gehiago agertuko diren Marijesiak; inor ez bide da konturatu Mendebaleko hainbat herritan, eta Gernika aldean bereiziki, oraindik ahoz aho bizirik dirauten balada erlijioso honen aldaerek Hegoaldeko literatur zaharra, teatroa batez ere, aztertzean izan dezaketen garrantziaz (3) Beste leku batetan () aritu naiz euskal teatro zahar edota klasikoa deitu ohi denaren Arestiz geroztik, bereiziki deitura hain desegokiaz; propioki teatrotzat har dezakeguna Barrutiaren obra dugu, besteak gabon kantak edota operak dira. Alabaina, eta Azpiazuk (vide ) argitaratu gogo zuen baino ez zuen obra ezagutzen ez dugun bitartean, bertan markatzen den bezala, bada beste biderik egiazko teatro zahar hori zer izan zitekeen nolabait antzemateko Marijesien azterketa sakon batez hain zuzen ere. Ikus hurrengo oharra.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0108 Baina, biolentzia errepresiboa estrukturalak sostengatzen badu (instituzioek polizia), biolentzia estrukturalari azkenean eusten diona, legitimazioa eta emanez, biolentzia historikoa da; alegia, oraintxe bertan instituzioen egiazko aldakuntza batetan sinestea oso gaitz bihurtzen digun biolentzia historikoa, politika nazional batetan linea bilakatua, traiektoria eta lege: eta konzientzietan, tradizioetan, hots, politika bizitzan, oinarrizko instituzio sekreto bihurtu den biolentzia historikoaren kontra jaiki zen Sabin, biolentzia estruktural eta errepresibo berezirik berak pertsonalki jasan izan aurretik, Euskaldunen aberria Euskadi da oihuka.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Kutun santu haiek gurtza beti izan zezaten, apaiz edo klerigo bat bertan jarri nahi izan zuen, baina seguritate haundiagoaren bila ibiliz bere lur horietan lekaide bat jartzea asmatu zuen, lekaidetxe haundi baten menpean.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 1841.ean A. Tomas Tobalina agertzen da bertan Cura servidor izenarekin.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Zauriak ikusi ondoren esan zieten eskerrak Barberua bota zutela inpernua antxe bertan ikusi ez bazuen nai.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Pasmo belarra, pasmoa eragozteko eta orma belarra alboa gozatutzeko jarriakin, egun gutxi barru senda eta indartua arkituko zen itza eman zion; ala gertatu ere astean bertan.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Hor bertan ere maila irrazionala present dago, bainan noski, A eta B mailen arteko giltzadura fisikoa askozaz hurbilagoa eta onartuagoa da (tradizioaren poderioan) ile gorria eta urrearen hortz zuriak eta perlen artean...

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Orain arte azaldutakoaren arabera, esan dezakegu komunitate baten hizkuntza bloke handi bat dela eta bertan multzo oso desberdinak aurki daitezkeela.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0066 Eta korapiloa orduan eta askagaitzago bihurtzen da: zeren eta, Ertamerika geografikoki kokaturik dagoen lekua kontutan harturik, Estatu Batuek beren laugarren mugatzat hartu bait dute; eta bertan, munduari ezezaguna zaion militarizazio-prozesu beldurgarria gertatzen ari da.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Euskal literaturaren azterketaz arduratzen naizenez gero, eta gure etorkizun literarioak kezkaturik, ez nuke etxean bertan dugun idazle handi baten irakaskuntzak erakutsi eta azaltzea besterik nahi.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0145 Munduko narratibarik gorenean gaur bertan erabiltzen ari diren teknikarik modernoenak aurki daitezke gaur egungo edozein nobelagileren edozein nobelatan, baina oso kasu gutxitan sorrerazi du nobela bikain bat ezaguera tekniko horrek.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0133 Argia, dirudienez, poliki-poliki egin zen, bururik argienetan bertan ere.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0023 Estaduak inkautatu zien komentua Bilboko Aduana bertan jartzearren, monja bakoitzarentzat biziarteko pentsiotzat pezeta bat ordainduz (17) .

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0079 Orain, ordea, produkzio literarioan bertan beste problematika bat dabil: beste modu batetan planteatzen da kritika ere.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 Folklorea nagusi Praga-ko Parlamentoan bertan!.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0272 Ikuspegi algebraiko batetik, ondoko ekuazioak plano errealean adierazten duen kurbari konika esaten zaio: edo, laburzki, ; bertan, matrizea errenkada-matrize bat da, hain zuzen x zutabe-matrize iraulia, eta A edozein matrize erreal simetriko.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Ardatz hauen arabera, Fsub1-ek (-c,0) eta Fsub2-k (c,0) koordenatuak dituzte, eta hiperbolaren ekuazioa da, bertan izanik.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Bertan honako flesio hauek irakurtzen dira: dacarcat, dacarcot (47 horr.); daroacat, daroacot (59 horr.), dericho, dericha (62 horr.).

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 -1.500 lanpostu plan hori bizkortzeko, elkarte berri bat sortzen da 1980an bertan, CERSEB deitzen dena.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Hemen lortzen zen burdina, alde batetik landu gabe, totxotan, exportatzen zen eta bestetik bertan lantzen zen, armak, lanabesak, etxetresnak etab. egiteko.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Haizeolak Burdina lortzeko prozedurarik zaharrena mendian egurrez eta egurrikatzez sua egin eta bertan burdinmea, urtu gabe, kiskaltzea zen.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0184 Bertan aurkitzen dugu IX. mendean Leodegundia erregina zenaren eztai-kantua.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0184 Lehenengo musiku baten izena bertan Iruinean ezagutzen dugu:Jose Anttonena (Anchorena idaztietan,1.436 urte inguruan).

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Asko zen bertara heltzen zen lehenengo jokalariak jazkiren bat (jerse bat) jokolekuan uztea: adibidez, atetzat egiten duen harri baten, kontatzeko baztertxo baten...

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0238 Gogora ekar dezagun Prudentzio laugarren mendearen azken aldeko latin-idazle kristaua, Kalagurri hiriari oso lotua eta agian bertan jaioa.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Bakarkako dantza-sailok gizonek bakarrik dantzatu izan dituzte ohiki, nahiz eta inoiz, Ahunte-dantzan kasu, emakumeek ere bertan parte hartu.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Loira ibarreko nekazaria da Lucien Allard hau eta militar jatorriko errepertorioa duena; eta bertan Txakolinek, La Polichinelle izena hartzen du.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Honi buruz aztertzen hasten garenean, behin eta berriro ispilu bertara begiratzen dugu: Suediako idazleen egoera.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0126 Han bertan, orduan, herri bakoitzak bere tirada-eskabidea egingo du, salmenta 1986ko haseran abia dadin.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Baina beste batzuk goimenditara igo ziren, bertan kondizio berdintsuak aurkituz.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0034 Oñati errekak bigarren mailako arroa osatzen dio, bertara Arantzazu, Araotz eta Urkulu erreken urak baturik.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0317 Hori zen kalitatea aparte bizkaitar burdingaiak zuen abantaila bat: ibaia bertan eta itsasoa gertu.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0139 Batzorde honen barruan bertan sortuko da ere azterketa eta goi-antolabide edo arbitraje atal bezala Begiraletza deritzatekeena.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Batzoki honen berezitasuna, marxista ez direnek bertan parte hartzea da.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Eta horrexegatik beragatik, Alderdi Komunistak ez du batere interesik kristau iraultzaileak solaskidetzat edukitzeko, gutienak direlako eta kristau herrian bertan ere onartuak ez direlako.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Donostiaren haunditze harrigarria, urtearen luzea bertan bizimodua ematera atzerritar eta bertakoen etortzeaz erraztua; Pasaiako badiak hartutako garrantzi aparta, ez bakarrik portua Kantauriko babes eta seguruena delako, baizik eta merkatal ikuspegitik gaur egungo mugimenduak toneladak milakako askotan neurtzen dituelako; eta azkenik Errenteriako industriak lortutako garapena, eskulan eta fabrikaziotan, horiek elkarkidetu dituzte hiru herriak eta bakoitzaren interesak besteei hain lotuak egonik, elkarren artean distantziak gutxitzea egunetik egunera premiazkoago gertatu zaie.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 Bat bakarra hartu zuenak, berriz, lurrean zuloa egin eta bertan gorde zuen nagusiaren dirua.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 Botoemaileak, herrian bizi eta bertan enpadronaturik dauden 18 urtetatik gorako, eta behar hainako ahalmenezko herritar guztiak izanen dira.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0130 Zer egin? Bertan geratu negarrez?... Nereak ez daki etxera joaten, bainan pentsatu du zer egin: jendeari galdetu.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Zer ordutan helduko da? Bihar bertan hel daiteke.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Hemen bertan. ik. hementxe.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 hementxe, non adb. Hemen bertan.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 ingude, iz. Oinarri baten gainean finkatzen den burdina altzairatuzko masa gehienetan prismatikoa, bertan metalak eta berezki burdina lantzeko erabiltzen dena.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0009 Epe bakoitzeko produkzioa estudiatzeko, bertan argitaraturiko liburuak hartu ditugu soilik kontuan.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Alkate soinua entzunaz, inbitatuak parrokiara sartu ziren eta bertan Danzas de Euskalerri monografiaren egileak eman zuen Meza, hots, aita Barandiaranek, sermoia euskaraz emanaz.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Segidan jarraigoa Iztueta-eneara joan zen, koreografo famatuaren jaiotetxera, ertilanez landuriko kare-harrizko plaka bat bertan estalgetuz, eta folklore irudien artean hitz hauk ezarriaz: .

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Arratsalde horretan eta Berrondon bertan, kontatu zigun Orozkoko (Zubiaur auzoko) Pablo Azkoagak Jentilen (Euskal Mitologiako erraldoiak) aipamenekin lotutako gertakizun hau: Jentilak jentil-zulon bizi ziren, Anguro auzotik (Orozko) gertu dagoen kobazuloan.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 c) Bestalde, kale hizkeran bertan egungo hiztunaren baliabideak arras murrizturik daude.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Eguneroko gai arruntetan solasaldirik ez dedila erderara bideratu, maila hortan bertan ere euskararen baliabiderik ezagutzen ez delako.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0150 Gazteentzat zine bat, bertan antzerkiak eta beste moetatako ekintzak antola daitezen.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0079 Euskal Herrian gaurdaino ezagutu ditugun abelgorriak, bertan Neolitos Garaian gure mendietan ibili ziren betizuen ondorengoak dira.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0059 Poloetan tenperatura 374ampdeg; C-z azpitik gertatzean, bertan ur likidoa agertuko zen, baina une horretan ekuadorrean ez zen urik egongo,(...).

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 (...); han bertan jaten zituzten jaki fresku eta osasuntsuak eta sukaldaritzan eta gorputza kontu zerbaitez tratatzen erakusten zuten.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0145 - Noiz hasi zinen euskaraz ikasten? - Aspaldi, eta Suizan bertan.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Euskera zaitzeko biderik ederrena erderaz idaztea dela uste duten zenbait horiek, hona bat, euskaraz ere idazten baitute: zenbait horietatik hiruren idazlanak orrialde hauexetan irakur ditzake U. jaunak eta horietatik baten lan luze bat Euzko Gogoan bertan, bere purrustalditik ez oso urruti.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Joan ziren haurrak kaiara eta zer ikusiko bertan eta balea beltz, izugarria zegoen kaiaren orma ondoan, lasai-lasai.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Larramendik euskaraz idatzitako textu-apurrak harrigarriak dira bestalde ez direlako bertan hiztegian sartzeko asmatu zituen laborategiko hitz bitxiak erabiltzen.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0014 Honek eta jogailu bat azaltzeak suharri-lanketaren zati bat aztarnategian bertan egin ahal izan zela erakusten dute.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0041 Kareharrizko harlauza txiki batzuk (bertan ez dago horrelako harririk) eta ganbararen barnekaldera okertuta dagoen basaltozko harlauza handi batek osatzen dute hau.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Urtean zehar egindako salmentak eta zorrozketak apuntatzen zituen bertan.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Kinkuajesima Igandeaz aurreko ostegunean Urdelardero Eguna ospatzen da eta neska-mutikoak eskean ibiltzen dira, makila bana eskuetan daramatela eta bertan sartzen dituzte txorizoa, urdaia eta pikoak.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0104 Sar gaitezen bertara giltza gabe.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Esan dugun hau frogatu nahi balitz, aski genuke esatea, alegia, Europan Erdi Haroak XV. mendean sartu arte badirau (zenbait tokitan XVI.aren hasi arte), Italian XV. mende hontan bertan mugimendu berritzaile bat sortzen da, mendebaldeko eta Europa Zentraleko herrialdeetan alaikiro jarraitua izango dena.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 Ez zen bertan langileen klase burrukaren aipamenik egiten.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Bertan landu gabeko petrolioa lurrun eta tenperatura gogorrekin meneratzen da, dorreetara igoz gero.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Urte hortan bertan Mau-Mau deituriko erakunde armatu batek iraultza piztu zuen Kenian.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0052 Sistima horien asmatzaileak klase arteko kontrastasunaz ezin hobeki konturatzen dira, bai eta gizarte domeinatzailean bertan ari ziren elementu ezereztaileez ere.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0073 Honen eskubiko alderaino iritxi, eta bertan aldarera begira gelditzen naiz.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0136 Autobusa ondoraino hurbiltzen naiz, eta bertan zutik, kalean, dauden emakumezko eta gizonezko heldu heldu biei galdetzen diet ea egitarau osoa emango didaten.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0144 Egunkaria erosten, 10:05 Atarira urtetzerakoan, gure etxebizitzaren aldamenekoa, emakumezko adina, berriki alargun gelditua, atean zegoen penazko hotsak eta hitzak esanaz atearen ezkerreko aldetik (kaleratzerakoan begiratuta) basura poltsa bi, plastikozkoak, bata beltza eta bestea berdea, oraindik bertan zeudelako.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0479 Beraren oinplano laukizuzena, bertan udal-baskula jarri zen geroztik, bi aldetatik murriztua geratu zen.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0527 Kobetako kaleak parroki elizaren atzekaldekoak ez du trazadura erregularra, zerbait anarkikoa baizik, eta bertan gehienbat oin bakarrekoak diren eraikinak altxatzen dira, isuri bakarrekoak eta, kalearen izenak berak adierazten duen bezala, kobak edo ardandegiak estaltzen dituzte.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0583 Goiko auzoan bertan La Pila kalea aurkitzen da; trazadura labur eta estukoa da eta bere ibilbidean bi etxe interesgarri gordetzen dizkigu: XVIII. mendekoa bat eta XV.ekoa bestea.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0636 Hala ere, bertan altxatzen da Oiongo eraikinik hantustekoena, Jauregia izenez ezagutzen dena; horko lehen egoileek Condes de Bureta titulua zeramaten.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0717 Honen aldamenean beste etxe bat, bertan bere teilategaletako zurgintza-lan ona nabaritzen delarik.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0762 Plaza kaleak, Iturria kalearekin batzen denean, lekune ireki bat eratzen du, bertan interes gabeko etxe bat duela; gero berriro kale bihurtzen da alde banatara etxeak dituela.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0091 Beraz: beste erreferentzia sistema nazional eta historiko batzuetatik etorririk, hemen bestelako sistemak dauzkagula, ezagutu, bereganatu, eta bertan positiboki situatzen denak, Euskadi egiten du.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Non ote dago Mutrikuko arrantzaleek txalupa txikitatik urperatutako gurgila trauskil haiekin Alcolea muturrean bertan 3 kiloko otarrainak jasotzen zituzten garaia?.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Lehiaketak indarrak neurtzeko aukera eskaintzen dio kirolariari, eta honek ahal duen emaitzarik onenak lortzea bilatzen du bertan.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Sintoma hauen intentsitatea oso loturik dago zera hauekin: alegia entrenamendua zeinen intentsiboa eta zabala izan den, lehiaketak zenbaterainoko garrantzia duen, (e. b., txapelketa baterako kualifikaziokoa), entrenatzaileak, kirol-lagunek, adiskideek eta publikoak zenbateraino bertan parte-hartzen duten eta kirolariaren izakera bera nolakoa den.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0123 Entrenamenduan bertan ematen zaio hasiera prozesu honi, kontrarioaren puntu sendoak eta ahulak zein diren aztertzen direnean (lasterketa erdiluzeetan e. b.).

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Garai hartako euskaldun mundua bizi bizirik azaltzen zaigu bertan.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Adibidez, Open University Hau Britania Haundian dagoen UNED gisako zerbait da, eta bertan telesaioak osakin inportanteak dira. (Itzultzailearen oharra) delakoan izaten diren Case study telesaioetan, non ikusleari zera eskatzen bait zaio, ikusten duena nola hautatu, elkartu, eta eman den ikusiz, berak atera ditzala igorri zaion mezuaren ondorioak.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Orobat, mugak modu zehatz batez adieraztea zaila izaten da: batzuetan, deserrirapen-areak daude, marjinalak direnak, non espezieko aleak aurki bait daitezke, bertan ugaldu ez arren; beste batzuetan, area nagusitik deslotuta dauden area periferikoak existitzen dira, iraunkorki okupatuak.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Gaur bertan ere haien ondorengoak bizirik ikusten ditugu.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Osteko urrats ebolutibo batetan, lurraren superfiziea irabazi zuten berriro, eta bertan loratu, espezie-ugaritasun handia sorturik.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 Hauetako batek Cadizko probintzian hogeita gehiago familiak eratu dutenak, 250 hektarea okupatzen ditu eta algodoia, garia, erremolatxa eta patata ereiten dituzte bertan.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0306 Bloke honen jatorria inguruan dugun espazio fisiko eta bertan kokaturik dauden gauzetan aurkitzen da neke askorik gabe.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0043 Abestiak
- Behin batean ihes ikastolatik nintzela
- Txaka txaka txa trena zubi gainetik (Xirula mirula 1,106 or.)
- Pello Joxeperen doinuan kantatzeko:
Hondarribiko aireportura
joan gara gaur goizean
abioi pila ikusi dugu
hegan ta hegan aidean
etxera gero abiatu gara
sartuta autobusean
eta bertara iritsi gara
txintxo ta formal gauean
.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Apur batean bertan gelditu ziren.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0236 Aitonak burua laztanduz erantzuten dio:
- Gaur bertan prestatuko dizut makila nirekin perretxikotara joateko.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Jainkoak hartua
Mistikoen bizipen-motatako bat adierazten da horrela: bertan Jainko misteriozkoaren indarrak eraginda eta hartua dagoela nabari bait du gizakiak, Hari jarki ezin izateraino.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Horrelako zerbait gertatzen da, orain bertan, Hego Afrikan eta arrazistak diren estatuetan.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0145 (...); Frantzian bertan hor daude okzitanoak, kortsoak eta bretoiak egunetik egunera suspertzen ari direnak; batipat lehendabiziko biak.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0145 Egungo erresumetako indarrak ikusi ondoan, oso zaila egiten zaigu Europa sozialismora biratuko ote den denbora asko barru pentsatzea, bertan dauden langileriaren indar guztiak sistiman integraturik aurkitzen baitira; gainera, proletalgoa lozorroan sartuta daukate beren terminologi iraultzaleen bidez eta beren parlamentukeriarekin; nahiz jakinik egon kapitalismoaren legepetik sozialismora itzultzea utopia bat besterik ez dela; ikus bestela Txile eta Espainiako etsenpluak.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0011 Lehen testoak, ordea, ez zaizkigu iritsiko Erdi Aroko amaierarte, eta lehen bertsolariak emakumeak zirelaren frogatzat jo dezakegu ere XV. mendeko Usua Aloskoaren kanta eta Milia Lasturkoaren eresia, bertan nola-halako dramatikotasun bat sortzen delarik bertsolarien artean.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0091 Bertan oholtegi ttipi bat margoztaturik zuen bere antzezkizunetarako gure Don Marzelinok (bera ez zegoenean, Shoroa).

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0148 Hauen artean 1983. urtean Azpeitin eratu ziren Lehen Euskal Antzerki Topaketak, bertan hamar taldek parte harturik.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Bertarako bidea oso nekosoa da; lurpeko aintziretan zehar ibili behar da, eta katabide estuak eta erlaiz arriskutsuak pasa behar dira.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Hamabi zaldi, bi bisonte eta pare bat ahuntz daude bertan.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Baina, 1962ko urriaren azkenetan, Aranzadi, Migliaccio eta Vicuña, hirurok Arantzadi Zientzi Elkarte-kideak, Oriotik hurbil dagoen haitzulo batetan sartu ziren, bertan hasiak zituzten topografi lanak jarraitzeko.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0238 Alderdi hauek, besteak beste, arkitekturgintza haundia damaigute hor, ñabarduraz betea, bertan izpiritu intelektualak, hots, antidogmatikoak gauzaki bat sortzen duelarik, bertan juntak bezalako erakundeen egiazko esentzia betikotzeko eta beren esanahian agertzeko.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0071 (78) Lib. b. 5 or.
Herri narratiban... gertakizunak kontakizun kontatuaren zati dira, iraganean moldatuak eta beraien esanahia batik bat entzulegoan bertan sortua.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Klimaz aldatzea nahi du jendeak askotan; beste batzutan, berriz, leku patsadatsua hortxe bertan egunak lasai igarotzeko.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Jadaniko Alemaniako erromanikoaurrean aurkitzen dugun bezala, irudien buruak goierlieben daude, xaflari soldatuta, eta gorputza xafla horretan bertan lantzen da.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Baziren indiano mexikotarrak ere beren semeak ikastetxe honetara bidaltzen zituztenak; Jovellanos-ek Asturigasko gazteak bertara bidaltzea gomendatzen zuen.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Gero bigarren irakaskuntzako Institutua izan zen eta azkenaldion bertan aurkitzen da Euskal Herriko Unibertsitatearen U.N.E.D. delakoa.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Meza entzun ondoren, Arnegira (Naf. B.) bisita bat egiten dute eta gero Luzaidera itzultzen dira, duten dantza-zerrenda osoa bertan dantzatzeko.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0010 Euskaldunentzat ere Larrason edo antzeko jainkoak eziren zerugoien baten, Olimpon bezala, zeuden pertsonaia ikusgarri batzu, bertan larra edo beste horrelako bat suspertzen zeuden jainkozko indar batzu baizik.

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0107 Java-n ere arroza loratzen denian senar emazteek bertan soroan elkarmaitatzen dute.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0139 Alegia, sorginak (emakume eta gizonak) aidean akelarrera joaten zirela; bertara ailegatzean deabrua (aker baten itxuran) isaspean (buztanpean) emandako musu batekin agurtzen zutela; meza beltza ospatzen zutela; deabruak meza eman, sermoia egin eta jaunartzea (ogi eta kaliz beltz eta mingots bat banatzen zuelarik) zuzendatzen zuela.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Burujabetza politiko eta erlijiosoa Barandiaranek erakusten digunez (16) JMB I,86 orr. (ETXE): Beraz, euskal etxe tradizionala erakunde ekonomiko, sozial eta erlijiosoa da, bertan bizi direnek eta heuen aurretik bizi izan zirenek osatua.

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 (...); bai bertan eztabaida sutsurik eta muturjoka borrokarik sortu ere; aurkezleak ziotenez, iritzi hainbat muturreko izan zen.

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Gaztetxo zelarik Bilbaora etorri zen familia eta bertan biziko da sarritan atzerrirako joan etorritan badabila ere.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0114 1.1. ETBren PROGRAMAZIO-EREDUA
ETBko arduradunen burutan eta hitzetan eredu hori zer-nola ulertu behar den jadanik ikusia dugu idazlan honetan bertan, ETB eredu eta definizio bila sailean.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0069 Hitz horrekin ipuinetan azaltzen den erako funtzioen katea edo elkar-ondorena adierazi nahi du: Hitz horrekin funtzioen elkar-jarraipena (sucesión) esan nahi dut, ipuinean bertan ageri denaren arauera (4) Op. cit. 63 or.: .

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Ez du horiengan federik. Ezta Idazteunean bertan ere ez luke federik izan behar.

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Hitzak aztertzeak arazoaren muinera bertara bideratu gaitu.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0068 Ilabete honetan bertan, Gabrielek eta Melik bigarren alaba izaten dute: Guria, irailaren 19ean jaio zena.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0016 Telebistaren pantaila berdintsua da eta bertan untziak puntu distiratsuak bezala azaltzen dira.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Honela, hiria giza-kristalaren igurtziaz dardaratzen da, eta adimendu estetikozko eta arrisku bizizko komunio bat somatzen da hiriaren eta bertan bizi den gizonaren artean.

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Ezer ez zitzaigun axola, ezpada harri horren hitza, itzal baten hasperena, edo egun batez karrika hauek ibili zituzten eta bertan betiko oraturik gelditu ziren urratsen oihartzun erreala.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Udaletxearekin batera Foru Aldundia jaso zen: bertan, ia oroigarri bezala, antxinako foruen aztarnak gelditzen ziren.

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 Fase honi ninfosia deritzo, eta bertan aurkitzen den intsektuari ninfa esaten zaio.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0256 Erregearen borondate onean sinesturik, Tyler harengana mantsoki joan zen; baina, traizionatua, hots, salatua izan zen, eta nobleek ezpataz jo eta hilda utzi zuten han bertan.

1132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Eta osapen hortan haurrak historia, tradizioa, organismoan bertan jasotzen du.

1133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0183 Horrelakoentzat hipermerkatuak bi alderdi on ditu: dena bertan daukazu eta prezio merkeak izaten dira.

1134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Eta hantxe bertan, argiz jantzitako eliza hartan, han zegoen Iker bere seme zaharrena, Donostiako notari entzutetsua, hiri hartako diruaren gorabeherak inork baino hobeki ezagutzen zituena.

1135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0051 Metodo bat aztertzea, beraz, bertan dauden programazioaren osagaiak aztertzea izango da, neurri handi batean behintzat.

1136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0077 Bertan euskarazko bederatzi metodo garrantzitsuenek eduki hori nola lantzen duten ageri da.

1137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0077 Fitxa honela ordenaturik dago: Ezkerreko zutabean, bederatzi metodoen zerrenda; erdikoa hiru zatitan banatua dago: liburua, ikasgaia, orrialdea; bertan metodoan eduki bakoitza non agertzen den erakusten da.

1138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0077 Bertan ariketa analitikoak bakarrik aurkituko dituzu, noizbehinka irakurgai bat edo beste agertzen bada ere.

1139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 EREDUAK ETA EGITUR HITZAK
Errekalde kaleko 87an bizi da
Bertan jaten du
Bertara joaten da
.

1140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Errekalde kalean lan egiten du?
Bai, bertan lan egiten du.

1141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Zuek Ulibarri euskaltegira zoazte?
Bai, bertara goaz.

1142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu