XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Jardun luze bat eginda, esan nion: -Tira, Juan Joxe, ia orain Arantzazuko Ama Birjiñaren bersoren batzuek.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0296 Berak esanda bezelaxe jarri dittut batere orraztu ta beste ikuturik egin gabe, naiz-ta berso batzuek txanka motzak, beste batzuek anka luzeak ta danak erderakadaz josita izan arren.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari (poampeuml;te) lauen, erri olerkarien neurtitz edo bertsoak; (...).

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari auen, erri-olerkarien neurtitz edo bertsoak; pozaldiak yaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; yazkera; makillan, kutxan, argizai-olan erabilli izan dun zur-apainkera; bizi-tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 ... Egiaren erraiteko, lantu du bertze orduz bersu hoberik, nahiz hok ere neurtuak diren chuchen, labur, eta bat bederak ondar hitzean joite ona duen.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Enbeita be juan zan ara, ta bere bersoekaz gora-goraketan ipini ebazan ez bakarrik euzkeldunak baita euzkeraz eztakijenak be.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Txistulariak ta dantzariak izango ditugu, baita ere Agate Deunaren egunerako antolatzen asi dira bi edo iru talde, danak mutil sasoikoak, ta orretarako, zu, Luzear bialdu Gereta'ri agindutako bertsoak lenbailen (1).

8. 1940-1968 bizkaiera bertsoak j.g. etxebarria 0033 Aurreko oltzan zazpi kantari
ta millaka begi tinko.
Batzuk bertsoak bota, besteak,
sari legez, barre pranko
.

9. 1940-1968 bizkaiera bertsoak j.g. etxebarria 0033 Ekitaldia aurrera doa.
Bertsoen mamiña ausnartzen
dago jendetza. Azkena da ta...
Iraungo al dogu! Amen
.

10. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 MEZA BARRI BATEKO BERTSOAK.

11. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 IXURTZAKO EZPATADANTZARIEN BERTSOAK.

12. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Markos Gerediaga Ganboa, nere amaren lengusuak, ainbat bidar berba egin deusta Ixurtzako ezpatadantzarien bertsuen ganean.

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Nere aitaitaren denpora-ingurukoak ei-ziran bertsuok, ez dakigu nork atarata.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Alan da guztiz be, naikua gogoratzen da, eta Ixurtzako abade ta nere adiskide ona dan Jose Antonio Mallonak eta bion artean paperian ipinita bialdu deustaz bertsuok.

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Agertuko ez baleitzatekez bertsoak, emen gelditzen dira M. Gerediagaren gogoan gorde diranak.

16. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Bildu dira eta 1964 otsaillaren 28-an egin duten batzarrearen ondoren au da ao batez jakinerazi nai dutena: Lendabiziko saria Gillermo Albizu Tolosa-koari ematea erabaki dutela amalau bertso Txarrikume bati jarriak dituen papel bategatik.

17. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Apaldia laukoa ba'da, lenengo bi bertsoak irudi-ereduarentzako dira; zortziko ba'da, asierako lau neurtitzak.

18. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Iruko apaldietan bat, edo geienean bi bertso, bear izaten ditu irudiak bere izakeraren eder erakusteko.

19. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Bertsoari bizitasuna, sotiltasuna dakartso onek.

20. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Bertsoen azalari gagokiozala, neurkera edo itzak neurtzeko ekandu au ez dakigu nundikoa dogun.

21. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Izkuntzarena ezta, beraz, bertsoetan darabilgun itz-neurtze ori; beste nunbaitetik dator.

22. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Zar ta gazte kezkaz; azkenik, jakin-nai bizi ari ezin eutsirik, kanpokaldeko ate-burutik gora mutil koskor bat bialdu eben; egiñalak egiñik, eldu zan balkoi ertzeraiño, eta andik ederto ikusi al izan eban barruan jazoten zana: tresna bat eukien maitxo gaiñean, eta tresna orren bitartez bialtzen ebezan bertso areik.

23. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Askok uste dau bertsolariai txalo jotea txakur-amesa lez dala, ta oneik txirristaka ta laba-labaka lez jardun arren, lau puntuko bertso baten iru besterik sartu ez arren, askotan jo oi dautsez entzuleak sekulako esku-zarta biziak.

24. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Gernikako. - Ona Bizkai'tik artu dugun eskutitz baten zatia: Muxika-n ango bertsolari zaar eta gazteekin bertsotan goizeko laurak arte bezperan izan, eta urrengo goizean Severo Altube jaunari Gernikan egin zion bisitan, bertsolari berri batek, baiña usario zaarren zalea danak, berriketaldia izan aurretik kantatu zizkan bertsoak.

25. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Azkeneko bertsoa bota eiguzu, Gartxot.

26. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Iainkozko neurtitzak, olermenez aulagoak dira noski, mistika utsezko bertsorik nekez erabiltzen baitu, baiñan, olakotsuetan ere etzaio goi-arnas aundirik nabari.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0047 Gu gaubean, amarrak aldean, atera giñan etxe aldera, eta artean ere an gelditu ziran danak zeñek baño zeñek bertso ederragoak kantatuaz.

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0078 Gu, umeak, apaizak ikusi ta bertso oyek kantari asten giñan.

29. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0155 Ta bertsoa botatzeko esan omen zion gure aitari, ta auxe bota zion:
Zelebria zerade
Patxi Herrerua,
ardua erateko
badezu gogua,
orrek ematen dizu
naiko endrerua,
jeniyo orri utzi
ezpazera erua.

30. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Napar kutsua ezagun du bertso jator onek.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Ba-dira aotik aora bertsolari trebe ta iaioak diranak, paperean bertsoak jartzen ainbat molde ta taju eztutenak.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Lenere beste bein, Arantzazu onen orrialdetan eskeñi nizkitzuten bere bertso batzuk.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Ori zala ta, ara zer bertso moldatu zuen Teodoro Mujika'k: .

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Jaunaren deia esan nai dute kanpai eder oien otsak. Zar eta berri, lengo ta oraingo, millaka bertso irakurria naiz baiña oso kontatuak dira Mujika bezin atsegin zaizkidanak bertsojartzalle bezela.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Bederatzi puntuko bertsoak eskeintzen dizkio; bertsolari artean erabiltzen dan neurririk zallen eta gaiztoenean.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Bein da berriro auxe aginduko nioke bertso auen egilleari; ekin dion arloari aurrera jarrai dezaiola.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Balio dutenak eta lezaketenak egin bear ezpadute, artakoak eztiranak saiatzearekin eztute ezer aurreratuko. Zenbaitzuk berriz, bertsoak jartze ori edozeñek egin lezakena dala uste dute, ta alakoak ateratzen zaizkiote ez buru ta ez ipurdi.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Aotik aora trebea ta entzungarria zala; adierazteko, Domingo Kanpaila'ri bat batetan botatako bertsoa jartzen digute ixpillu bezela. Ain biribilla ta ederra da izanere!

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Santa Clara ere erizten die erri batzuetan Ondarruako bertsu ezagunaren gisara: Zeu zara Santa Clara, euskeraz, argia.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0149 Bere bertsoak rimadun prosa uts omen, ez giar, ez gazi-gezik, ez bizi txinpartik...

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Sei bertso laudun ditu ta bi irudun, aiek azken-bukatze gabe ta auek itz berdiñez amaituta.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 J. Vinson jaunak dionez, XVI ta XVII'garren gizaldietan egindako neurtitzak, amabost oiñeko bertsoz daude, 4, 8 ta 12'garrenean etena dutelarik.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Oraindik ere ezagun dugu zortzikoaren antzeko beste neurkera berezi bat, alegia, maite-olerki ta zear-bertsoetan erabili oi dana: zortzi bertsoko ahapaldia; banakoak zazpi piko dituzte azken-berdintze gabe, ta biñakoak sei, azkenean berdin bururatzen dutela.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Gure erriak badu sen berezi bat bertso jasotzeko, ta bertsolari ez uste beretzat nornai danik; ez dauka artakotzat ahapaldi batzuk buruz ikasi ta abesten dakiana; beste zerbait bear du: asmamen zorrotz, berezko etorri, esaera txingartsu.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Liburu ortan baditu Jainkozko zenbait poesi, baita maitekantak ere; batzuk bear bada gordintxoegiak apaiz batentzat; gero, Bearne'ko presontegian, zion gabe antza, giltzape sar zutenen kontrako bertsu minkorrak; ta azkenez, dantzarako bi abesti euskal-ele zarra mundua zear jauzkari ikus nairik.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ba-ditu banaka-banaka bertso gogor samarrak, baiña mamiz aberats, gartsu ta sakon zaigu beti.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Bere liburu oso ezaguna Egia Katolikak (1686), guztia bertso arin gozoz egiña.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Gizonak alkia eseritzeko egiten du; lur-lana, jateko, bertsu, kanta ta beste eder-lanak, atsegiñerako, naiz opor dagola naiz lana-bitartean nekea arintzeko.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Bertsoak egitean bertsoak egitea asmo? Ori ezer ez da.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Edozein xorta eder osatzeko ale polit apartak bear baditugu, zorionean arkitzen da oraingoan gure Kuliska Sorta Otañoren bertsoak argitaratzekoan.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 PEDRO MARI OTAÑO-REN BERTSOAK

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Irakurleak bearbada esango dit oneskero Pello Marik ez dula beste bertsolarien etorri azkarra, idatzi bear izan bazitun bere bertsoak; eta orrek asko esan nai du bertsolariaren aurka.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Aurrerago eskeintzen ditugu Ameriketatik etxerakoan osabari esandako bertso aiek.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Bilintxen semea ezagutu zuanean aotik aoz esan omen zion bertso au:
Zu Bilintxen semea
zera nerekiko
Ez baziraten esan
Enun igarriko.
Gu aren aurrean gaude
Beti belauniko.
Emendik joan zan baña
Ezta beñere ilko.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Bigarren au amonak bere osasunaren berri emanaz biali zion illoba maiteari Ameriketara; ezta beraz zuk eta nik egiteko moduko bertsoa...

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Garai artan ez omen zan Guipuzkoan Joxe Bernardoren bertso gabeko pestik.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Zerorrek aurrerago irakurriko dituzu bere iru bertso eder Pello Mari'kin alkar izketa izendatu artan, baña beste au ere argitaratzera beartua arkitzen naiz, galdu egingo bai litzake bestela beste ainbesten bidetik.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Ordukoa du Joxe Bernardok bertso au.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Bertsorik geienak eta ederrenak Ameriketan idatziak ditu Pello Marik.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Bertsoak zitun bere naigabe, urruti-miñ atsekabeen izkuntza maitea; or uzten zitun bere barru-gogamen biotzekoenak.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Otañoren bertsoei itzaurre au ematerakoan Pello Mari'n familian barneak geiago sartu ta aztertu banitu utsune asko beteak zenituzke, eta berri jakingarri batzuek arkitu ere; baña betarik ezak jardun au argitara arazi nau.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Izan ere Pedro Mari'n bertsorik ezdakien benetako euskaldunik ez det uzte izango danik, baña bere berri-erditxo bat jakiteko ia ia Zizurkillen Errekalde baserriko sukaldea usmatu bear izan degu.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0151 Saria eman ta gero, alkateak esan zuen Gazteluk Reginori bertsoa bota bear ziola, Reginok Gazteluri erantzun ta kito; urrena Txirritak Pellori, Pellok Txirritari erantzun ta kito.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0151 Azkeneko bertsoak ez baitu ordañaren bildurrik.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Argatik dira bazterretan ain ezagun oraindik ere, ta ain aztu-eziñak, aren ateraldi azkarrak, eztabaida parragarriak eta bertso xamur ta borobillak.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Aren bertsoetako berezko iturria, aren edozein gaietaz eta itz-neurtu zaillenez mintzatzeko erreztasun arrigarria, geroztik ere bertsolari gutxigan arkitu izan ditugun doai bereziak dira.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Iñundik ere orrengatik, Xenpelar'en bertsorik pranko, entzun oi dira gure egunetan ere ainbat bazterretan, eta Xenpelar-izenaz alako oroipen maitekorraz gure agure baserritarrak, oroitzen dira.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Orren urte gutxi bizi, ta arlote beartsu bat besterik bere bizitza osoan ez izan, eta alare Xenpelar'en Bertsoak, baserri ta kalean, oraindik ere askok oroitu ta kantatzen dituztenean, izango dute zerbait, beste bertsolarien bertsouk ez dutena.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Ezagutu zutenak esan digutenez, 12 urte zituanean, bertso jatorrak botatzen asi omen zan.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0032 Gaur ere bertso auek, buruz dakizkiten amaikatxo errenteriar jator arkituko dituzu.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0032 Ez dakit bertso auen otsa noraño zabaldu zan Gipuzkoa'n, baña, orain ogei ta amarren bat urte, ba-dira Altzo'n, baserritar agure buru-argidun bateri Xenpelar'en bertsorik ote zekien galdatu, ta bertso auexek kantari asi zitzaidala.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0033 Xenpelar'ek jakin, eta bertso auek bota zizkan:(Maritxu nora zuaz... bezela kanta zenezake).

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Xenpelar'en bertso parregilleen artean, BETROI BATI XENPELAR EK JARRIAK dituzu, ospatsuenak eta baliotsuenak.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Ba-dute bertso auek, erderaz esan oi dan sátira, gatz bizia, umore goxo ta irudi ugari.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Errenderi'n gazte-denboran entzun nuanez, bertso oien kondaira auexe da, noski.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Oraindik ere ez dira aztu bertso auek gure baserritar eta beste euskaldun jator askoren artean.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0134 Bere bertsoak ba-dute sentipen xamur baten asnasa eta euskal-biotzak goxoki ikuitzeko indar aparteko bat.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0134 Ba-ote-da euskaldunen bat bertso auxe kanta ez duanik noizpait beintzat?.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Xenpelar'ei Jaungoikok eman zizkion buru argi ta bertsoetako bat-bateko etorri arrigarri ua, Iparragirre'k izan bazituan, beste Iparragirre bat izango zuan Euskal-Erria'k.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Au dela-ta, Arrese-Beitia'ren bertsoak datozkit gogora, zuzen edo oker:

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Gure aldera aldatu nai nituzke orratik bertsook, neurria lasaixeago artzea zillegi bazait: .

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Ona emen entzun genituen bertzo batzuek:
Enbeita semeak.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 Oraindik ba-dira gure baserri eta auzoetan beren barruko sentierak bertso egokietan adierazten dakiten gizonak.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 - Zein izan zan zure lenengo bertsoa, edo zelan asi ziñan bertsoak egiten?.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 - Nire lenengo bertsoa goixean etxekoei diadar egiteko egin neban.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 Ezagunak dira auzoan ari bein atera zizkion bertsoak: .

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0294 Ara nolako bertso ederrak bota zizkien ango joan-etorria egitera zijoazten batzueri: .

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Ba-du bere adiñeko lagun bat, bera bezalakoa, beti ortarako prest zegoana. Bion zaletasun ori salatzen digute onako bertso auek: .

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Oraingo asmaketa berriak beste bertso eder au atera erazi diote: .

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Ondo ausnartuak ditu ark gure fedeko egiak, onako bertso auek erakustera ematen duten bezela: . Onelako gizonak egin dituen ezpala eztedilla sekula igartu!

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0041 Bertso ta kantu zarretan geienean, izenaren atzetik erabiltzen da bi numeral au: , eta abar.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Laguntasun: Ba-dio norbaitek (Arturo Campion'ek, oker ezpanago) Aita José Arana jesuita, bertso-berri papelak biltzen ibillia zala, ta beraz, naiko pilla aundia inguratua; baño ez dala bertso oien arrastorik gelditu, or nunbait bazterren baten egongo dirala galduta.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Ortik asi nintzan bertso geiagoren billa, mordoska bat bai inguratu ere laister.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Antxen arkituko ditu mota guzietako olerkiak, bertsuak, poemak izkera arroenen aitzinean bat ere lotsa gabe aurkeztu ditezken poesi zoragarriak.

95. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Orain gizaldi erdi ta geiago, dardar jarri zitun bazterrak bertso giar ta gartsuz, ta ezin iñolaz ere aantzi aren era giñaren zauskada sarkorra.

96. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Irudi oiñean utzi zun bertso sakon zurra, urteetan antxe agiri izan zan, San Bartolome zeritzan ortu santu aipatua puskatu zuten, arte.

97. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Gaur ere, ura gogora ekarriz, bertso giar aiek aditzen ditugula iruditzen zaigu, Gipuzko Aldundiak euskal jaiak eratu poz-eztitan geudenetakoak.

98. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Geroago, 1865'an, Sara'n ere egin zituzten bertsuetako saioak, eta eztira iñundik ere baztertzekoak, eliz-jai aietan ohorezko sariz omendutako neurtitzak.

99. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Ez, etzan egoki ta ez dira egon iñoiz ere kantari garai onen bertsoak autspean, esku-maite zain, beste askorenen antzera.

100. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Guztira, 27.000 inguru bertso.

101. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Ojala ikusi banu - onen eriyua,
alkarri eskatzeko - barkaziyua,
animak irabazi - dezan premiyua,
eindako gaitz guztiyen - erremediyua,
utzi jeniyua
ta inkurriyua,
gure salbaziyua
da oraziyua,
erreza dezayogun - errosayua,
au da katolikuen - relijiyua
. (1) Itzaldi ontan sartuak dauden bertsoak magnetofonoz eman ziran. Nere eskerrak artarako bear zan lana bere bizkar artu zuteneri: Manuel Ugarte, José María Tomé ta José Antonio Iturrioz. Geroztik entzun dedanez, dudan jarria nago ez ote zuen bertso au Pello Errotak botako. Xenpelarren eriotzakoan.

102. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Itzaldi ontan, aitatu nai nituzke lendabizi iru bertsolari, gero relijiozko bertsoen motaz mintzatu gaitean.

103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Bertso biltzeari ekin nion orduko asi zitzaizkidan etortzen relijiozko bertsoak, bañan banaka.

104. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Paper artan zeuden bertso danak edo geienak arkitu ditugu gero moldezko bertso paperetan, ta alde guztietatik ezagun du zarra dala oso.

105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Agian norbaitek gustokoak izango ditu nik emen aitatutako zenbait bertso.

106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Gogoan artu ezazute ere berriketaldi au Urrillean moldatu nuala, ez emen esateko egunaren bezperan; au da, udaran bildutako bertsoai ezer gutxi begiratu gabe.

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Au ere gauza da gero: Bertsozko eskuz idatzirik aundiena ezker batek egiña izatea.

108. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Kantadu gura deuat
Amabi bertsotan
Zek bultzatu ninduan
Olango bidean
Aldapa latzagorik
Etxagok mendian
Mendi altuagorik
Etxagok munduan.

109. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0129 Oneik bertso garratzok
Julioko zortzian
Gabrielek Iñakiri
Kantadu eutsazan
Motzak direalako
Aspertu giñean
Zerbeza bat edaten
Tabernara joan.

110. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Nun ere behar beita Jainkoa goretsi eta kantatu... Nun ere behar beita giza-semeen bihotzetan amodio xorta bat ixuri... harat goatzi bihotza alegera eta bertsoa ezpainetan....

111. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Heldu nitzaizue bertsoa ezpainetan eta amodioz kantari....

112. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Egun, goraki aitortzen dautzuet zuen bertsoek dautela piztu ene barne gordean Eskual-Herriaren eta eskuararen alderako amodio beroa.

113. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Aditu dute mintzaldi bat, labur eta ona, Eskualdunak maite duen bezala, pertsuak berak bezein argiz eta kantuz bethea, egunari osoki zoakana, Moulier jaun aphezarena.

114. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 Ikus zer bertsu politak konpondu ditudan, etorkizunari begira, nahiz-eta Mirande bezainbateko poeta nuantza-zalea ez naizen: Agur, nere biotzeko amatxo maitea,
Ez naiz behin itzuliko, ez zaitez kontsola.

115. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Hitzak eta bertsuak ez ditazke erran norenak diren.

116. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Huna zer pertsu bota zioten Chirritak:

117. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Hau ohartu zen, behin, Chirritak bi athorra soinean bazituela, eta hortaz trufa egin zion pertsu batez....

118. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Noizpait, Chirrita ernatu zen eta, chutiturik, huna zer pertsu zion eman bere kitzikariari:

119. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0067 Huna bi pertsu, elgarri eman ziuztenak: lehena, Chirritak; bigarrena, Pello Errotak.

120. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0068 Hortako, haren izaria hanitzena baita, gehienek Chirritaren pertsuak gostukoak dituzte.

121. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Ikasi zun kordiona yotzen, agitz ongi gañera, eta yotzen zun egunero yendia ekartziagatik, eta bertsuak ere kantatzen zitun.

122. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Aitak yotzen zun kordiona, eta kantatzen zitun bertsuak; nere amak oso ongi kantatzen zun, naiz euskeraz, naiz erdaraz ta naiz prantzesez, ta oraindik ere ala kantatzen du; nik yotzen nitun pianua eta klarinetia; ta nere arrebak pianua.

123. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 Ta Iruñe'tik Lesaka'ra eldu zirelik, Modestok erran zion paratu bear zitula Lesaka'ko iñauteriari bertsuak, ta bertso orien doñua izan bear zela Lesaka'ko zortzikoren bat.

124. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 Ordun, eldu zirelik bidian, gogotu zaizkion gure aitari bertsu ok, ta an bidian bertan kantatu zion iru edo lau, berak momentuan egiñak.

125. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 Urrengo egunian deitu zion Modestori bere ostatura, eta kantatu zitun denen antziñian bertso oriek.

126. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0038 Mattin
Edozein gaia ibiltzen baita
emen gaurko egunean,
nik iru bertsu botako ditut
silloia orren gainean;
hori egin duen arotzak
ondo badaki lanean,
nai nuke ura bizitzen balitz
nere etxearen urrean.

127. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0145 Uztapidek
Auxen da gai polita
orain neregana
alboko lagunendik
etorri zaidana,
bertsoak bota bear
emen iru bana,
ortan esango nuke
nik naitasun dana
beste ze esanik ez ta
esanikan: ama.

128. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lehenik.- Bertsulari guziek bizpahiruna bertsu emanen dituzte, berek nahi duren airean, eta barek hautatu gaiaz.

129. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bigarrenekorik.- Bertsulari guziek bizpahiruna bertsu emanen dituzte berek nahi duten airean, bainan jujariak emanen dioten gaiaz.

130. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Laugarrenekorik.- Jujari batek hasiko du bertsua berak nahi duen airean, eta bertsulariak beharko du jarraiki eta dobladura berrekin bururatu, aire berean.

131. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Nola jujatuko duten. -Jujatuko dute kasu eginez hiru ponduri: 1ampdeg; ) bersularien gogoeta eta sendimendueri: hots, heien izpiritu eta bihotzari; 2ampdeg; ) bertsularien eskuarari, eta eskuara garbia eta aberatsa duten; 3ampdeg; ) bertsu edo neurthitzen moldeari ea chuchen heldu diren eta abilki eginak.

132. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Politika horrek izena zuen erdaraz: politique de l'équilibre européen. Horren arabera, Europako erresumek hein bertsua atchiki behar, denen kukuluan egon zadin Angleterra. Orduan, Angleterra Frantziarekin eman-eta, denek beharko zuten heien aintzinean belhaunikatu: ez zuen Nasser batek balentria haundirik eginen, edo ongi gostako zitzaion denbora hetan.

133. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Hamarretarik bederatzi filmek gora-behera bertsuak: dauzkate potretez bezenbatean, eta hunela egin ditake heien bilduma:

134. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bide batez, Euskadi'ko Lendakari zena Jose Antonio Aguirre eortzi berria bai-zen, pertsulariak eskeini zioten omenaldi sentikor bat. Una Xalbador'en pertsua:

135. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Agur orrek osperik aundiena izan zezan, Louhosoa'n batu ziran egun artan Heskual-Herriko pertsulari onenak: Gipuzkoa'tik, Uztapide, Lazkao-Txiki, Mitxelena eta Garmendia. Bizkai'tik etorri ziran Aspillaga eta Mugartegi, orduko txapelduna. Pertsu ederrik entzun genitun.

136. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Jendeketa bertsua bildu da bi partidetarat: 25 mila ez baian batean eta bertzean, urririk sartzeko zerbeit arrazoin bazutenak bertzalde...

137. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bertsu gaiak orotarik, hunkigarriak eta irri egingarriak.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Aratsean, zortzi orenetarik harat, afari bat hauta, bertsu eta kantuekin; denen gidari: Beñat Galtzetaburu.

139. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Orregaitik ikusten ditugu romantikoak illargiari bertsoak jalkitzen, andregai kutunari bezela.

140. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0111 Bertso kantari natorkizu gaur
gauza bat azaldu guraz,
zelan munduan ibilten garan
beti kezkaz ta arduraz .
.

141. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0254 Gordinkeriz betetako bertso traketsak tabernetan be ez dagoz ondo, ta askoz gitxiago agirian, erriaren aurrean esanak diranean.

142. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Bertsoa, poesia bear du euskaldunak, bere lur-arte zoragarriak eskaintzen diona baiño geiago bear ere.

143. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0182 7. ahapaldian ironia bertsoaz jabetzen da: Jahveri zuzendutako bertsoa da: .

144. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Igazko udagoienean Xabier Amuritzak, beste bertsolari biren laguntzaz (Azpillaga eta Lopategi) bertsozko molde barri bat azaldu eban euskal entzulego aspaldion erdi-gogaituaren artera.

145. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Xabier Amuritzaren asmoa, behar bada, asmo berbera izango da, bertso jarrien berbultzapena, baiña era barri baten: bat bateko bertsoekin konbinatuz eta plazan kantatuz, gaiñera doiñu-tresnan ots goxoaz lagundurik, plazarako izan ere Amuritzak berebiziko dohaiak ditu-ta, abots aldetik berariz.

146. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Euskeraren gaiak iraungo dau bizi bertsoetan, antza danez, urtenbide gatxdun arazoa da euskerarena eta.

147. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Bertsozko mitinak, edo burruka-bertsoak, informazio bideak nasaituala, galdu egin dabe euren lillura.

148. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Politikaren desengaiñu girotik urtenaz, Euskalerria bazterrik bazter arakatuz, Amuritzak lekuan lekuko prolematikan billatu gura leuke entzulearen eta bere gozamena, bertso landu eta ondo biribilduen bidez.

149. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Amuritzak, irudigileak harri bat bezelaxe, astiro eta biribil landu oi dau bertso bakotxa; puntu aberatsez, euskera ederrez, Bizkaian bizkaieraz eta enparauetan batuaz, zirikada zorrotz ugari tartean dituelarik.

150. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Bat bateko bertsoetan goi maillakoa dalarik, bertso jarrietan agertu dau nausitasuna.

151. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0059 Izadia barru-barruko sentimentu legez agiri da bertsoetan.

152. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0059 Tremendismo kutsua ba dabe bere bertsoek: .

153. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Bat bateko bertsoak izan oi dauan freskotasun eta guzti ere, barriztakuntzarik izan ez daualako, edo gero ta entzulego gertuago ta modernuago bati datorkion prolematika osoari erantzuteko, bat batean kantatzea naiko ez dalako.

154. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Zirikadeaz aparte, bertsoak mamina behar dau, entzulea asetuko dauan ardatz sendo bat, tematika trinko bat.

155. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Bat bateko saioak bultzatu ta promozionatu beharra dago: eztabaida edo desapioko gaietan, zirikada ta barre eragitekoetan, eta batzuetan gai bat zeaztu orduan ere, bat bateko bertsoak entzuleagan entzun-min aundiagoa sortueragiten daualako, bertsolari ona bada behintzat.

156. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Funtzionatzen ez dauan mikrofonoari bat batean adar jotezko bertso bat aterateak beti eukiko dau grazi aundiagoa aurrez landutako saio batek baino.

157. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Bertsoak ontzerakoan, ez ditu suster barik ontzen.

158. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Ontzen ikusten dogun bertsoak diño Donazar'ek, bere garaikoak diñoskuenez, bideetako ibillia edo-ta komentuetako bizi-ibillia bizkor-azteko dira.

159. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Eta gero bertsoari lotua, aspertu barik....

160. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Zezenlari antzo sarri atera eben lepo-gain be: ainbesteko barren-su ta irrika esnarazten eben aren bertso ta ahapaldi aberkoyak.

161. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Gaiñerakoena, ingurukoen egoera, zer-pentsa eta zer-esan, era bateko nai besteko ospakizun eta abar, bertsolariak kantuz esan eta gerorako be gogoratzeko egin zituen bertsoetatik atarako dauz irakurleak.

162. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Ez dago aparteko trabarik bertsoak egiteko:
Eldu naz gueldi gueldi
Ta bacar Deustura
Neure arreba maite bat
Vici dan lecura:
Eta elduta bertatic
Denpora apur baten
Vertzutan imiñi dot
Entzun dodana len
23 Santo Domingoco Isliaren Españara biurreriari...... 185-192.

163. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Eusebio M.ª Azkuek idatzitako bertsoen barianteak ikustean, era bitako azalpenak emon izan dira: batzuk Resurreccion M.ª Azkuek aldatu ebazala dinoe orduko bere eritxi linguistikoei jarraituz 34 beste batzuen ustez 35 aitak berak bertsio diferenteak itxiko ebazan eta ganera semearen zuzenketak aitaren euskera hobetzeko baino ez ziran izango.

164. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Egundaino argitaratuak izan diran bere bertso guztiak argitaratzailearen erizpideen arabera heldu jakuz: batzuk gitxienek manuskrito autografoaren transkripzioa baino ez dabe egin; beste batzuk grafia gaurkotu egin deutsie; azkenik, grafia ez eze, hitz eta egitura batzuk aldatu dituanik ere izan da.

165. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Hau dala eta, ezin izan da jakin luzaroan zelan idatzi ebazan Azkue aitak bere bertsoak.

166. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Jokaera berbera izan dogu bertso guztien aurrean: lehenengo oinarrizko testua aukeratu eta gero, honen ganean, erkaketaren bitartez ikusi diren aldaketak azpian jarri ohar gisa.

167. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0051 Adierazgarriak dira iturriko medailoietan agertzen diran euskerazko bertsoak.

168. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Berak bialduta ipinten ditugu emen bertso orreik.

169. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Bertso orreitan esaten dana egia ete dan jakiteko, sasoi aretako Eleizako liburuetan begiratu dogu ta an agiri da gausak bertsoak diñoen moduan gertatu zirala.

170. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Berak gogoratzen dabenez, eta ingurukoak laster konturatu giñan lez, Manuel Lekuona jaunak agertutako Literatura oral Euskérika liburuan, bertsoen alboan dakarren erdal itzulpenean, lenengo bertsoa ez dago zuzen lekututa.

171. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Izan lei Lekuona berberak batutako bertsuok beste norbaitek orraztuta emotea, onelako gauzak garratzak eta minkorrak izaten diralako.

172. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Jardun bitartean, neure eritxiaren arauz, bertso onak marka gorriaz eta ez ain onak baltzez bereizten nitun.

173. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0167 Euskal Herriko lur maitea,
guretzat leku aukeratua,
Hemen zoriontsu bizi garela
atsegin dugu esatea;
Eta denok elkarrekin berriz
bertso bat ematea.

174. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Lehen saria Jon Tapiak eraman zuen Amonaren azken bertsoak paperarekin.

175. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Droga zen bertsuen izenburua eta bertsoen barneko mezua ere.

176. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Amonaren azken bertsoak Doinua: limosnatxo bat.

177. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Barneko kezkak, xut!, diostate,
amona, jaso gogoak!,
ez zaitezke hil azaldu gabe
malura hoien erroak,
egi gardena jakin dezaten
heda itzazu bertsoak!

178. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Bertso mikatzez azalduko dut
kinka honen zergatia,
nondik datorren, hain zuzen ere,
daramaten desgrazia.

179. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Esker onez (Doinua: Santa Jenobeba bertsoena).

180. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Badakidanez nik gizon horri
askotxo diodala zor,
oraingo hontan, ordaindu asmoz,
bertso kantari banator.

181. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Izadiaren liburutikan
burua zuela jantzi,
bertsoen bidez eskaini zigun
nahi dutenentzat ikasi.

182. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Zein aberatsak izaten diren
bertsolari iturriak,
sakontasunez nolakoa zen
seinale oso garbiak,
agindu eta jende aurrean
bapatean ezarriak,
alargunaren arroparenak
bertso gogoangarriak.

183. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Amodioa gauza tristea
esanez hasi kantuan,
era ederrez azaldu zigun
penazko sentimentuan
zenbat alditan murgildu naizen,
goibel nintzen momentuan!
bertso horien kantu isila
sendabidea orduan.

184. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Sortetxeari zor omen zion
izana eta izena,
bere hitzetan garbi dakusgu
benetan maite zuena
Nere guraso oroi saminez
betetzen bazait barrena,
bertso horiek dira haientzat
dudan eskaintza onena.

185. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Lehen bertsotan esan bezala,
badizut ere hainbat zor,
ezin bestean neurri apalez
nere omena hara hor.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Zipristin 2 liburua olerki, ipuin, kontakizun, fabula, bertso eta hitz-joku politez osaturik dago.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Aho-hizkuntzako atal hauek lantzeko, hizkuntza herriaren izpirituaz kutsatzeko eta edergintzarako sena haurrei itsasteko zenbait baliapide herrikoi eta aberats erabiltzea ere oso gomendagarria da: olerkia, bertsoa, abestia, esaera zaharrak, hitz-jokuak, aho-korapiloak, txisteak, antzerkia, txontxongiloa...

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Zubereraz idatzirik daude eta pastoralen antzeko bertsoak dituzte.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Bapatekoa diogu, bada, bertsolariak kantatzen duen unean bertan, abestu ahala sortzen duelako bertsoa, aldez aurretiko prestakuntzarik gabe.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Jendaurrekoa, publikoa diogunean, berriz, entzulegoaren ezinbestekotasuna aipatzen da, bertsoak entzun, interpretatu, eta batzuetan epaitzeko.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Entzulegoak neurtu eta erabakitzen du zeinzuk diren bertso bikainak, gogoangarrienak buruz ikasiz eta belaunaldiz belaunaldi irauneraziz.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Bertsolariak, bertsoa kantatzera doan unean, nolabait momentuko prestakizun bat egiten duela esan daiteke, dena segundu batzuen mugan.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0158 Bertsolariek bertso ederrak kantatzen dituzte.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Bertsoak.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 - Bertsoak egin.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Bertsoen bidez asko aberasten da hiztegia.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 - Bertsoak.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 3.- Guri irakasleei buruz bertsoa abestea ahaztuko balitzaigu, zuei ere ahaztuko litzaizueke.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Irakatsi / irakasle
Sua hil / suhiltzaile
Lore / Lorategi

Hitz hauetatik / Beste hauk jaiotzen dira / Hitz hauetatik / Beste hauk jasiotzen dira Ikasi / Kanta / Bertso / pilotari / idazle / haizkolari / Josi / Mendi / Lana / denda / sagardo / liburutegi / erosle / Arrantza.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 - Bakoitzak zer egin aurrez ikustea komeni da: marrazki, ipuin, bertso, txiste, hitzjoku, asmakizun, artikulu...

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Honetarako zenbait atal ezberdin aurkituko dituzu liburuan:
Ulermena
Birkontaketa
Olerkiak, bertsoak eta esaera zaharrak
Egiturak izeneko atala (antzeztuz egin daitekeena)
Ahoskera, hitz-jokuak eta aho-korapiloak
Antzerki, txontxongilo, elkarrizketa etab...

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Atal honetan saiatu gara Olerkia, Bertsoa, Antzerkia eta literatur-sena lantzen eta esnatzen.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 1989ko Txapelketa Nagusian, Laudioko saioan, I. Lazkano eta J. L. Eizmendi Loidisaletxe II-nak honako bertso hauek kantatu zituzten gai hau jarri ondoren: Baserriko kea eta fabrikako kea, hor goian egin duzue topo: Doinua: Mutil koxkor bat.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 TESTUAREN INGURUAN Bertsoa ondo irakurri ondoren kantatu ere bai, agian, lan itzazu hurrengo alderdiak: Edukina Azter itzazu banan-banan hamalau ahapaldiak eta osatu gidoi gisako bat.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Gidoiaz baliatuz azaldu bertsoaren argumentua bospasei lerrotan.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Espresaera Zer espresaera darabil Elizanburuk bertsoan zehar?. Zure eritziz, zer lortu du teknika hori erabiliz?.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Neurria eta errima Azter ezazu bertsoa neurri eta errima aldetik.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Adierazpide bereziak Nola aurkezten edo deskribatzen ditu zahatoa eta kuia bertsoan zehar?. Nolako adierazpideen bidez?.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Balioa Zure eritzian, zertan datza bertso honen balio nagusia?.

210. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Beti gertatu ohi omen den bezala, erbesteratuek literatura ugari sortu zuten, sail berezi bat osatzen duelarik, eta bai kanta ezagunak nola Lo Castel de Vilambard, non kontatzen zaigun nola Anne de Lur-ek herioa maiteago izan zuen etsaien eskuetan erori baino lehen, bai dragoi misiolarien kontrako bertso asko idatzi zituzten, nola Bost-ek biltzen dituenak: .

211. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 5.3. Erronkariera 5.3.0. Normalean, eta baita Mitxelenak ere bere euskalkien sailkapenean, azentuaren arauera (ik. An. Sem. J. de Urquijo, 1972); eta lehenagotik L. Bonaparte Printzeak funtsatutako irizpideari jarraituz ere (alegia: erronkariera, gaur suntsitua (nahiz Uztarrozen oraindik pertsona zahar bakarren bat atxematea posible izan, jatorki xamar mintzatzeko gauza), Erronkariko eskualde menditsuan erabili izan den hizkera batetik, eta Zuberoaren aldekoa bestetik, gauza bera, edo bertsua bederen, dira azentuaren aldetik.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0053 @- Ba... begirada goxoak eginez eta hitz potxoloak esanez... eta gustoko neskatxari Bilintxen maitasunezko bertsoak kantatuz.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0061 Aitonak bertsoak botatzen dituen bitartean, amonak panderoa jotzen du.

214. 1969-1990 euskara batua poesia lmuj 0153 Erdi giputz, erdi nafar,/ maite izan duzu gure herri,/ bertso sendoen egile / (hitzez soil, arimaz eri)/ lelo gozoen andanan / kantatu eme Euskal Herri,/ mistika eta fedea / Barne-Muinetan miretsi / (ah, aintzina egungoaz / etentzea ezin etsi),/ amona Mariaxintxi-k / zinduan euskaran hezi,/ hau onartu, bestea utzi,/ hangoa, berriz, ezetsi / berrikeriei, batzutan,/ mila arbuio zuk ta gezi,/ Uitzi-n ta Orexaldean / ondu zenuen poesi,/ hutsa, argia, sinismena / mintzo izkutuetan senti,/ euskara damaren zale / herria ere maitemin/ beste guztiak utziaz / osatu ezkontza berri,/ San Joan Gurutzekoa,/ Teresa, Frai Luis (besterik?)/ zure mintzagai garaien / neurri ta lagunkide egin,/ joan zinen euskal hatsa / itzaltzea ikustezin,/ oraina eta geroa / beude betiro zurekin!.

215. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0056 KARMEN AGIRREREN BERTSOAK (Erregina esklabuen diario batetarako bertsoak).

216. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0012 Bertsoaren begietatik,
ezpataz, eman nahi izan dio
haitzurlariari lurra.

217. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0017 Horra,
bertso gutxiko
poetaren
itzal gabeko
zazpigarren errainua.

218. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0325 Ezpainak nolanahi higi, itxura egin eta bitartean bertso bat asmatu, zergatik ez....

219. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0043 Bizitzaren arrazoia
arrastaka kaletan
aurkitu du poetak:
Erantzun zatarra,
erabaki tristea;
soberatzen zaizkion
bertsoak
.

220. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0086 23) Gure enparantzetan, jai denean, bertsolariek botatzen dituzten bertsoak.

221. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0019 Bestea bost urte beranduago etorri huen, ilegal, legez itxi bait zen inmigrazioa, bestaldera joan eta handik etorri huen; hau beti ibili izan duk batetik bestera, artalde tikiekin, mendirik mendi; artzai arloteak deitzen omen zietek amerikanoek horrela ibiltzen direnei; orain Elko-n bizi duk, erdi-india batekin esposatu huen eta urtean behin bere bertso batzuk bidaltzen zizkiguk, ez dik gizajoak itzultzeko esperantzarik galdu: Jinko-Jaunak emaiten badit neri behar den indarra, duda gabe ikusiren dut nere sort-leku xaharra.

222. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Bertso biribila zen irribarrez erantzun zion Txorrotxok.

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 Esnatu orduko halako alaitasun argi batek piztu ninduen eta bertsoka hasi nintzen, bata bestearen atzetik, bertsoak erruz ateratzen bait zitzaizkidan.

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Eta bertso hauetan begibistan dirudien baino asmo gehiago zegoen.

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0281 Erlijiolariak latinezko bertsoak esanaz karraka bati eragiten zion.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Bertsolari batek bere bertsoak kopista bati kantatzen dizkio honek transkriba ditzan.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Bertsoak idatziak gertatu dira, baina bertso hoien funtsak ahozkoa irauten du.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Poeta batek, alderantziz, bere bertsoak idatzi egiten ditu, eta hoien ahozkatzeak ez luke inoiz bertsolariaren bat-batekotasuna irabaziko.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Adibidez bertsolariak inprobisazioaren denbora-gabeziarekin konposatu behar du; poetak nahi beste denbora du bere bertsoa osatzeko: gauza antzekoak esanda ere, bi bertsogileen esanahiak testuinguru desberdinetan daude.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Idazlearenak berriz bertso fijatuak dira, denboraz eta redundantziaz josiak.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Kopiatzen diren testuak baliozkoak direnean, kopistaren lana beharrezkoa da, baina azkenik, bertsoak plazakoak eta bizitzakoak bertsolaria dute heuren autore, ez kopista.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Bertako Udazken ala deritzanetik zazpi lerroko bertso bat jaso zuen Watson Kirkconnell-ek European Elegies (Ottawa, 1928) olerki bildumarako hautatu eta ingelesera itzulia bertan argitaratu zuen.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Bera baino lehenagoko bertsogileen (vulgares versificatores deitzen dituenen) bertsoak paratzeko tankera ez zuen gogoko eta bere garaiko erdal hizkuntzen frantses, italiano eta gaztelaniaren eta areago, bere garaiko baino aurreragoko erdi aroko latin hizkuntzaren metrikaren legeak eta arauak ezarri nahi izan zizkion euskal bertsogintzari ere.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Hau esatean ez gara iritzira ari: berak diosku asmo horrek eragin ziola bertsoak neurtitzak ontzera.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Bertsoak nola egin behar diren ari zaigu, maisu gisa, irakasten.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Ni ere ez nintzatekeen, noski, lan honetan barrena abiatuko lehenik Etxepareren bertsoak neurtzen aritu eta horren ondoan Oihenartenek ardaila eta neke berezirik ez zutela konturatu ez banintz.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Bigarrena: bertsoak erdian edo erdi inguruan bertsoa bi zatitan, bi hemistikiotan, ebakitzen duen etenik edo zesurarik baldin badu, eten hori zuzen gordeko duela, zuzen gordetze hori zertan datzan esaten ez badigu ere.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Hutsegite hauexek egozten dizkie, hain zuzen, behin eta birritan bere aurreko poetei, Etxepare ere artean dela - gure ustez, oker Oker, alegia, alde batetik, Etxepareren bertso guztiek behar adina silaba, ez gehixeago ez gutxixeago, baitituzte. Ez, ordea, bestetik eta Oihenarten ustez, Etxeparek ez baizituen beti haren lege-arauak bete elisio eta sineresi direlakoetan; zesuran ere elisioa ontzat ematen du eta hiruzpalau bider hala egiten, Oihenarten aginduz kontra.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 Hauxe esan nahi dugu: bertsoa behar bezalako neurrikoa gerta dadin, ez da inoiz ere berak idatzitako h-rik ezdeustzat jo beharrik; aitzitik, fonema bizia da eta bi silaba bereizten ditu beti, Etxeparerengan inoiz edo behin gertatzen ez dena.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 c. Oihenartentzat eman dizkigun olerkietako lerro bakoitza bertsoa da eta bertso bakoitzaren buruan eten osoa gertatzen da.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 Hots, buka daiteke bertso bat vokalez eta hurrena vokalez has; ez du haatik bata bestearekin inoiz elkartuko Eta ordez ta behin bakarrik idatzi du, oker ez banago, gure poetak eta, hain zuzen, bertso baten hasieran, aurreko bertsoa vokalez bukatua delarik: 16,36.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 Zortzi silaba behar ditu, beste ahapaldietako bigarren bertsoek erakusten digutenez.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Eta Barkoxeko plazan ez zena gehiagokorik gabe barrika baten gainerat igan meza ondoan apezari bertsuen emateko!.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Nork ez du ezagutzen, hamar bertsutan, Larramendiren Ordenua, bere bertsularitzako kezka eta kontseiluekin: .

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Otxalde bertsularia Bidarrain sortu zen 1814ean eta han berean hil zen 1897an, baina bitartean ainitz ibilirik eta ainitz bertsu eginik.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Handik ditu Mendiaguek bertsu ezin ahantzizkoak bialdu, eta hemen denek kantatu dituzte.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Luhusoko zen berriz Larralde-Panpale, herriko arotza eta pilotaria; Lapurdi eta Baxenabarreko herri gehienetan ibili da kantatzen; Mattin Aheztarrak Saran zuen ezagutu eta bere lehen bertsuez atakatu ere!.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Azkenik, bego hemen Eizmendi-Errexil Errezildarra, izenak dioen bezala eta Urruñan bere bizia bururatua, familia haziz eta bertsu ainitz eginez eskuin eta ezker.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Ene ustez, Pello Errotaren bertsoak eta Urkizuren Sekulorun Sekulotan sail berean sartzera behartzen duen klasifikabide bat ez da euskal liburugintzarako pentsatua izan.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Ez jakin ere, bat-bateko bertsularia zenetz, aintzinetik deus apailatu gabe ar zitakena, ala pausuki, astiki ari zenetz bere bertsuen lantzen eta ontzen, jenderi kantatu baino lehen.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Bere koinataren etxean apairu txarra eginik, bertsuak ez ziozkan etxeko andereari lekuaren gainean adi-arazi.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Aizinaxka preparaturik, aise dira haren bertsuak hain bildu, tinko eta beteak; hitz alfer guti, luzagai gutiago; eta ateraldia tiroa bezala heltzen bere jo-bururat.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Hil-hobiko lauzak Etxahunen bertsu hau ekartzen du: .

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0066 Gai berezi bati buruz, euskal kanta, bertso eta doinuak alegia, denok gogoan dugu Azkuek, J.M. Barandiaranek, M. Lekuonak, Aita Donostiak, Aita Lertxundik, Aita Zabalak, Basarrik, gaurko kantari eta bertsolariak, eta beste askok egin eta eragin duten lan gaitz eta ederra, bainan halaz ere zenbat eta zenbat kanta eta bertso oraindik gaur bazterretan inork jaso gabe, eta erabat hiltzeko zorian.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0067 Kanta honen zenbait bertso ezagunak dira Ataundik kanpora, adibidez Ziordian (ikus Azkue, Cancionero popular vasco, 1968 II, 914 z., 3 bertso doinu eta guzti); Andoainen (Anuario E.F. 1924, 64 or.); Itsasondo-Urkian (Lekuonatar Manuel, Idazlan guztiak 1, Aozko literatura 439-441 or.; Ibai-ertz, Gabonetako Kopla zaarrak Zeruko Argian 616 (1974)).

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0067 Bertso batzuk 1. doinuz kantatzen dira, beste zenbait II. doinuz eta III. doinuz koplak.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0068 Bidanian kantatzen zen bertsioa osoagoa da (24 bertso) eta lehenagokoa ematen du (ikus Anuario E.F. 1922, 43-47 or.).

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0068 Juan Arinen paperetan lehen bertsoa Ogeita laugarrena... hitzekin hasten da, Bidaniko bertsioa eta beste zenbait bezala.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0068 Bainan Ataunen ezaguna da beste bertsio bat Goazen goazen guztiok bertsoak hasten dena, eta lehenengo hiru bertsoak bereziak dituena, eta laugarren lekuan Ogeita laugarrena...

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0068 Ataungo bertsioak merezi du bai hemen argitaratzea, Bidanikoarekin alderatuz bertso berri batzuk bait ditu (lehenengo hiruak) eta zenbait bariante egoki, adibidez, 9, 12, 13, 15. bertsoak.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0068 Artillako Felipe Bazterrikak gogoan ditu beste lau bertso, baina ez dakigu kanta honenak diren ala Berri onakin gera kantarenak.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0069 III.- BERRI ONAKIN GERA. Juan Arin euskaltzale bizkorrak aitatzen du Gabon kanta hau eta lehen bertsoa eman ere bai, baina besterik ez.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0069 Nik hauei entzun diet: Saarteko Jose eta Iñaki Arratibel anaiei; Artillako Felipe eta Itzateko Santi Bazterrika osaba ilobei; eta Tellazpiko gazteek, berriz, paperean eman zizkidaten bertso gehienak.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0069 Amorebietan ere ezaguna da Gabon kanta hau (ikus Anuario E.F. 1922, 87-89 or.: bertso batzuk berdinak, besteak ezberdinak).

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0069 Azkuek badakar lehen bertsoaren bariante bat, Ultzaman jasoa (ikus Cancionero popular vasco II, 781 z., 85 or.).

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0069 Eta Gurutzebideko kanta bat dela adierazten du, eta hala da, baina nire iritziz bertso batzuk falta zaizkio.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0016 Orduan, adiskide giroan azaleratzen ziren gazte-kezkak oihartzuna izan ohi zuten besteengan eta hortxe dute sorburua hainbat herri-kanta eta bertsok.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Gure bost dama hauek, Ozaetako Santxa, Butroeko Gomez Gonzalezen alaba, Alosko Usoa, Lasturko Miliaren ahizpa eta Peru Gartziaren arrebak, esatekorik izan zutenean, bertso ederretan esan zuten, orduko dama askoren moduan.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Eta funtsean gorago aipatu ditugun baldintzetan gertatuko litzateke transformazio hori: alegia perpaus txertatuko sujetoa PRO denean eta aditza iragankorra (21) Hala ere, hemen arazo bat dugu. Gaztelaniaz eskatzen dituen baldintzak ezagunak ditugu jadanik. Baina zer pasatzen da, adibidez, Xenpelaren bertso haiekin: . Perpaus hauek ontzat ematen badira, esan nahi du euskaraz gauzak ez direla hemen agertzen ditugun bezala, zeren, bertso horietan, nik ulertzen ditudan bezala behintzat, badirudi ez dela objetoa igotzen sujetoa baizik. Alegia, badirudi sakonean honelako zerbait dugula: gu umiltzea IS / gaitza da AS eta ez PRO-k gu umiltzea IS / gaitza da AS. Arazo bat.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0141 Bertsolari zahar gutxiren izenik eta bertsorik dakigu, konprenigarri denez.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0141 Magnetofonorik ez zegoen eta bertsoak ez ziren idazten oraindik.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0141 Konparazio baten ondoren, hona bi puntu gogoangarri: 1.2.2. Pernando Amezketarraren eskolan (Zavalaren sentidoan) debió ser más o menos frecuente el empleo de la estrofa de nueve puntos o rimas; Beñat Mardok badirudi maizenik hiru puntukoa (XVIII. mendeko bertso eta kantetatik Hegoan ere ezagutzen duguna), gehienik ere laukoa (orain ere korrientea) erabiltzen zuela, (...).

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0152 Beila eta ikuskizunotara ez zuten agian gonbidatuko herriko moxkorra, bertsolari vulgarra, deskuidatu orduko eskandalo bat sortuko ziena eta bestela ere lagunarte fin hartan kabitzen ez zena: baina bertsoak (koplak) ez ziren halere beila eta festaotan faltatzen, bertsolari hoberenaren tamainan eginak gainera.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0160 Kopla. Bertsoa hondu (huntu), konposatu, ezar(r)i, egin, esan, kantatu, koblatu, bota, paratu, atera, jarri, ipini...

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0160 Eta hori, bertsoa zer den, zerk mugatzen eta definitzen duen, zerk ezaguarazten (historian zehar aldatuz joan daitekeena), ez aztertzeagatik.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Amaitzera zijoazela, ustekabean, non etxe barrengo norbaiten bertsoak entzuten dituzten.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Leenengo bertsuen atsegina aserrean biurtzen da bereala.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Asierako bertsoekin ezer ikustekorik ez zuten urrengoetan, gau madarikatu batean gerta zitzaizkion zoritxarrak bota zituen onela esanaz: etxeruntz erdi moskor zijoan gau artan erori eta nola mankauta, bizkar ezurra auzirik gelditu zen.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Ez da bada arritzekoa gure Barberu minduak bere eskuz jipoi bat, ausartari, eman nai izatea bertsoak botatzen ari zenean.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Orregatik, apika, aserrearen urren Maisu Juanen ateraldia: iraina aaztu eta ordi batek alako bertsoak egin eta ain ondo botatzeaz arritzea.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0138 Bere luzean begiratuta, Pizkundea, gerra, gerraosteko berrastapenak, poesia kultoa eta bertsoa, herri-kultura eta euskara kultoa, hainbat adar eta lore ageri zaigu, hainbat lan eta pena, ekinaldi eta frakaso, lorpen, Lizardi, Lauaxeta, Aitzol, itzulpenak, literatur kreazioa, ikastoletarako testugintza, Euzko Gogoa, Eskola honen elkar-laneko emaitza nagusia...

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0117 Dena den, 35-49 urteetako asko urtetan sarturik bertsoetan hasteak badu esplikazio bat nahikoa ona: bertsolaritzak 1980 ondoren izan duen susperraldi eta loraldiak ekarri dituen aukera berriei esker animatu direla (herri arteko txapelketak, bertso-eskolak, etc).

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Ba al dakite entzuleek bertsoa zer den?
Askok bai
Dexentek bai
Gutxik
Oso Gutxik
Eskualdeen arabera
Denetarik
Besterik
GUZTIRA.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Zertan esanik ez: horretarako, bertsoa ezagutu, ulertu, bizi egin behar da.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Entzulerik gabe ez dela bertsorik, esan dezakegu, irakurlerik gabe ez dela libururik esan ohi den zentzuan.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Bertsolari gehienentzat (% 69) entzulegoak dexente edo gehiago ezagutzen du bertsoa zer den.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Optimismo honekin ez dago ados ia lauetatik bat (% 24,4): hauentzat jendeak gutxi edo oso gutxi ezagutzen du bertsoa.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Eta arazo teknikoa zen bestea: zein mementutan azaldu puntuazioa, bertsoz bertso, saio ostean, amaieran edo geroago.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hitz neurtuak silaben kontu jakina baldin badu demagun hamabost dituela begiratu batera silaba gehiago dituen lerroa ere hamabost silabatara ekarri behar da, haren egileak ere, poetak alegia, itxuraz silaba gehiago idatzi badu ere, hamabostez baizik ez bait zuen bertso hura irakurri eta ahoskatu.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Baina hitz horiek berak hamabost silabatako bertsoz eginiko poemaren batean baleude, modu berean idatzirik agertu arren, bost hitz horietarik biren ahoskera aldatu egin beharko litzateke nahi eta ez, poetak berak ere aldatzen zuela aitorturik; hots, videzco eta bidezkweta eta nobleari noblyari ebakiaz.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Lafonen eritziz, beraz, herri osoarentzat, ez jende ikasi landuarentzat, egina zen latinezko kristau poesiatik sortu ziren euskal bertso horiek; hots, Erdi Aroko poesia ritmikoa deritzanetik, ez antzineko poeta klasiko erromakoek egin ohi zituzten silaba luzez eta laburrez hornituriko bertso landuetarik eta Erdi Aroan berean ere jende eskolatu gutxi batzuek, apaiz, fraile eta gainerakoek, egiten zituzten eta ritmo kuantitativoa zuten bertsoetarik.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Baina, berriro esan, aspaldi galdutako bertsogintza zen hori; eskoletan ikasiek eta antzineko poesiazaleek bakarrik zekiten, gaur ere oraindik bakarren batzuek dakiten bezalaxe, lanez eta nekez era hartako bertsoak egiten.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Hirugarren edo laugarren mendeaz gero, ordea, latinez mintzo zirenek silaba luze-laburren bereizkuntza galduz gero, beste bertsogintza bat sortu zen, ritmikoa deritzana, silaba kontu jakinez eta bertsoaren azkenean puntu edo rimaz hornitua.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Elizak antzinadanik landu zituen eta herriak kantatzen zekizkien bertsoen tankera dute, beraz, Etxepareren bertsoek.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Esan dugu, gainera, Etxepare ez ezen garai hartako euskal poetarik gehienak halakoxe hamabost silabatako bertsoz baliatu zirela.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Etxeparek eta bestek badute bestelakorik ere, hamaika silabatakoak (Uztašu hurrancera amore mayte dioela hasten den Xgarren Amorosen disputa, esate baterako) eta abar; baina gehienak, ehunetik laurogei eta hamar, hamabostekoak ditu, eta guztion antzekoak aurki ditzakegu Erdi Aroko latinezko bertsoez ari den edozein esku liburutan, Sueziako Norberg-enean, esate baterako.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Ez dut, beraz, hemen berriro gai hori ukituko, bai, ordea, hauxe esango: ritmoa beti dute bertsoek, behar bezala eginak baldin badira.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Gehienez ere bertsoen gure irakurraldiak ez du agian ritmorik izango (?), bertsoak behar den bezala eta poetak bere baitan irakurri zituen bezala irakurtzen ez baditugu.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Horretarakoxe da, hain zuzen, bertso haien eta besteren azterketa: poetak berak nola irakurri zituen asmatzeko.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Irakurleak, nonnahiko irakurleak, ez bait ditu bertsoak komunzki ritmoa (indar azentua duten hizkuntzetan beretan ere) gehiegi nabarmenduz eta mailuz ingudean joaz bezala hitzak irakurtzen, hitz laua bailitza baizik.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Horrezaz gainera, fonetika aldakuntzak ia beti bertso gutxitan gertatzen direnez gero gertatzen ez diren baino gutxiagotan bederen, ritmoa beti gailentzen da eta somatzen, honako bertso honetan edo harako hartan (fonetika aldakuntzak egin gabe irakurtzen bada) hain nabarmen ez bada ere, irakurleak belarria erne eta zoli samarra baldin badu behinik behin.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Etxepareren lehen lau bertso hauetan, esate baterako.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 bi lehenbizikoetan elisio-sinalefarik egin behar ez izanak berak, dauden daudenean ere bertso horiek hamabost silaba baizik ez bait dituzte, darama irakurlea hirugarrenean bereyrudi batetik eta gur'arima bestetik ebakitzera, ahoskatzera, hamabost silabaz, alegia, bi lehenak eta laugarrena bezalaxe, eta hainbestez ritmo eta doinu bera belarrian somatzera.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 21. Zerk ematen dio, beraz, bertsoari ritmoa?(...).

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Adieraztera noa, bi bertsotan, atzo gertatu zitzaidana.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Bertso librea darabil gehienbat.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Arestik ez du agian beste batzuk bezalako bertso fina.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Bere garaian poema honek Harri eta Herri arrakasta handi ukan zuen, batipat zekarren berritasunagatik, gaiaren berritasunagatik; Euskal Herriko langileen arazoak, gizon zapalduen marjinazioa, beretartzen zituelako, eta baita ere hor zekarren hizkuntza funtzionalarengatik: bertso librea eta gauzak modu errezean esatea.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Gure ohiduretan, bertso edo kantuetan, emakume ixilak, plegatuak, fededunak, haurrez kargatuak guti aipatzen dira.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Adibidez, 1918 urteko Eskualduna Baionako astekarian bildu bertso kroskante hauek uzten dizkizuet: .

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0087 Egoera bakoitzari (beti bertsuak heldu dira) mintzamolde egina-prest bat dagokio eta pastoral egilea ez da handik kantitzen.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 ERITZI KRITIKOA Etxahunen bertsoek fama eta ospe handia hartu zuten sortu edo agertu zirenean.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 Agian, hainbeste sufritu izan ez balu, haren bertsoek ez zuketen izango halako sentipen garratzik, hainbesteko samintasun-jariorik eta hitz ozpindurik.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 Bere minaren marru gorriak agerian jartzen ditu bere sentimendu guztietan; haren bertsoetan indarra, zorroztasuna, garraztasuna nabari dira.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0008 Poesia ona egiteak, poesia bezala, eta bertso bikainak egiteak ere, bertso bezala, ez du lehenagoko oihartzunik: txalo ta arrakasta gehiago du gaur zerbait eskasago baina sozialagoak.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0014 Euskadin, bertsolaritza, transmisio-forma konkretu bat, weltansclung konkretu bat izan da, beti irakaskuntzaren instituzioetatik kanpo egonik (Karlistadetan izan ezik) eta beste aldetik, maila formal batean (errima eta bertsoen aukeran, eta doinuekin harremanetan) ezagutzearen arketipo batzuek (erlazionatzeko formak, oroimen-tipo, etab...) historikoki sostengu bezala erabili dituzten egitura logikoak ikasteko tresna bat da.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0065 Eta gaur daukagu joera esateko: kanta epikoak ez dira bertsolariak, horiek literaturaren historiara; koplak, horiek ez dira bertsoak, folklorea dira; erromantzea, hori ez da bertsolaritza.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0065 Bistan dago andere noble batek eta guduetan kanta bat egiten zuenak beste eskola batekin, beste giro batetan eta beste entzuleentzat egiten zuela bere bersoa eta zer esanik ez plazan, edo ez dakit nori burla egiteko bertsoak jartzen zituen profazada edo lotsagabe batek.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0065 Beraz, bi giro sozialetan zegoen bertso diferentea eta entzulego ere ezberdina.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0092 Zenbaterainoko afizioa duen, kanturako zer moduzko eztarria eta belarria, bertso zahar asko al dakien bertso idazten, lotsa, bapaterako azkartasuna eta guzti hau, beste edozein ahalmen gisan landu eta ebaluatu daiteke, noski.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0119 Gainera, azken aldian bertsolariak beraiek antolatzen dute txapelketa, beraiei galdetzen bait diegu zenbat bertso kantatu behar diren, zein era eta doinutakoak eta ia dena eurak aukeratzen dute; baina gero, txapelketa ondoren, sortzen dira istiluak.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0119 Izan ere txapelketak bizitasun haundia ematen dio bertsoari.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Erreflexionatzen hasten zara eta hau bertso bat da, oso antzekoa da Juanitoren liburua ikusi eta, hainbeste doinu dago?.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Ni gogoratzen naiz Amurizaren bertso batzurekin maiatzeko egun batez; doinu hori, oker ez banago berria da, hau da, aldrebesko prozesua: bertso bati doinu berria ipini, sei puntukoa.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Beraz, doinu hori bertso bezala lehenengo aldiz erabiltzen zen.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Amurizaren bertsoekin; kasualitatez, Amuriza dago tartean.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Egia esan, berak asmatutakoak eta berak egindako bertsoen gainean asmatutako doinuak daudela... Imanolen diskoan dagoena: Mendian gora aritza... entzun duzue kanta hori?.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Berria da. Bertso aldetik ateratako doinu berria.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 - Solas erritmikoak egokiak dira haurrek ongi ikus dezaten bertso batetik bestera dagoen aldea eta aldi berean nola dauden elkarturik frase musikal bakar bat osatuz.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 Klasea bi taldetan banatzen da eta talde bakoitzak bi bertsoetarik bat errezitatzen du.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 Azkenik, bi taldeek frase artikulatua errezitatzen dute, bi bertsoen arteko batasun puntua destakatuz.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0061 Ahokorapiloak eta olerkiak
Aiton zaharra hasi da
bertsoak botatzen
eta amonatxoa
panderoa jotzen
.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0030 Beraz, pastoralak antzokia leku ideki eta zabal batean alde batetik duelarik, lehen eta azken pheredikia, bertsoa, musika, dantza eta poesia loturik doazela, satanek hartzen dutela koroaren funtzioa, eta beste zenbait detaileengatik Greziako antzerkia oroitarazten du nahitanahi ez.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0091 Amadeo erregearen aurka bertso batzuek idatzi zituela eta agintariek haserreturik Iparraldera joan behar izan zuen.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0126 Hura atzeman zutenean, Gabrielek bertso hunkigarri batzuk egin zituen, eta ba da haren memorian egindakorik Euskal Harrian ere.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 1970. urtean Auspoa liburutegiko sortan Goierriko lorak, bere bertso bikainenen bilduma bat argitaratzen du.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 Zenbaitetan bertsoak gehiegi arragotzen ditu dagokien berezkotasuna galerazi arte; hala eta guztiz ere, gipuzkoar euskalkia maisuki erabiltzen du.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0154 Bertsolari eskolan, berriz, bertsoa kantatzeak halako silabismo modulatura behartzen du neurkera, ia nota musikal bakoitzari silaba berezi bat dagokiolarik.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0023 Orduan oilarra hegan hasi eta Pelloren abotsarekin bertsoak kantatu ondoren bere bigarren kukurrukua kantatu zuen.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0140 Lehen, abertzaleen artean ere oso zabaldua zen erdaraz euskararen alde hitz egitea; baina denborak joanaz, orain, heldu gara berriz Klaberiak XVII. mendean zuen uste berdinera, Ziburuko Etxeberriren ohorez egin zituen bertso haien funtsera, Garibaiez eta Etxabez burlatuaz, Zenak mintzatu baitire Erdaraz Eskaldunez.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0025 Honelakoa da bapateko bertsogintza, beharra abilidade bihurtzen dela: nahi den lekuan, nahi den orduan eta nahi den bezala, hitzak aldez aurretik gertatu gabe, bertsoak han bertan eta orduan bertan sortzeko eta kantuz eman ahal izateko trebetasuna (6) M. LEKUONA, Literatura oral vasca, in Idaz-lan guztiak, Kardaberaz Bilduma, 22 z. I t., Aozko Literatura, Gasteiz, 1978,268 or. eta hurrengoak. Oharra: egile honentzat edizio hau erabiliko dugu beti, besterik esan ezean.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0124 Jendaurrean ari denak bapatean egingo ditu bertsoak, musika-doinuaren arabera taxutuko ditu esaerak, eta jende-talde baten aurrean hotsegingo ditu bere poemak.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0196 Bertso hauen balioari begiratzen badiogu, ba dirudi urteek eta erbesteko giroak makaldu egin dutela bere etorria eta jarioa, trakestu teknika, antzutu emankortasuna, kaxkartu hizkuntza.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0196 Eta maite-kantuak eta farzak alde batera utziz, autobiografikoak ez direnez (edota ez behintzat kokaleku historiko jakin bat eskatzen dutenak), beste bi multzoen bidez ikus daiteke erbesteak moztutako poesigintza dela Iparragirrerena, emankizun ugari eta indartsua topikozko bertso baldarretara bihurtzen duela.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0225 Eta poesian egin ohi denez, musikaren eta erritmoaren arteko harremanak, imintzioaren eta mugimenduaren artekoak, eta ibileraren eta dantzaren artekoak, markatzen dira; eta poesiaren oinak eta neurriak ere, ez dira antzes-lekuan ibiliz eta dantzatuz ematen ziren pausoen zenbakiak baizik; eta kopla bat edo bertsoa bukatzean itzuli egiten da (strofe), eta lehengo lekura bihurtzen (antistrofe).

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Adibidez bertso errazak lantzen hasi gara maila honetan.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Harritzen nauena, formaren arintasuna da: bertsorik itxuraz sinpleenean, anekdotatxo banal batzuren azpian, sakontasun hondogabea; arimaren purifikazio historia zail eta luzea... (...).

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0282 Zer huskeria da, bestela, hain garrantzizko bertso hura? .

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Orain arte inoiz argitaratu gabe zeuden bertsoetatik aparte, argitaratutakoak ere oso osoan ematen dira lehendabizi, eta hainbat zuzenketa eginez gainera.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Zoritxarrez, Iparragirreri buruz kaleratutako liburuen artean eta asko dira Bibliografian ikus daitekeenez bertsorik gehienak errataz beterik argitaratuak izan dira, eta kantatuak ere bai.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Belaustegi, Salaverria, Arrillaga, Castresana eta beste, bertsoen testuak behar den bezala ematen ez dira arduratu.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Gu gaurko honetan lan hori burutzen ahalegindu gara: hitzak, bertsoen puntuak, neurriak eta abar zuzendu eta aldatu egin ditugu Iparragirreren hizkuntzara eta bertsogintzara heltzeko asmoetan.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0115 Azurmendiren metodologiaren ardatza hau izan da: euskeraz idatzitako testu literario, eta bertso, errefrau, eta ipuin bildumak arakatu.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 4. Azurmendiren inbentarioa testu literarioetatik jasoa dago gehienbat, hau da, idatzita dauden ipuin, errefrau, bertso, sermoi, poesia, etabar.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0129 Ez genituzke gutietsi nahi bestalde apez-etxe edo komentu zokoetan aurkitu izan diren bertsu, gutun edo prediku oso ala puskatuak.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0132 Azkenekotz Nafarroatik piska bat urrundurik ere ez ditugu zeren ahantz 1489an, Bretainia-ko Vannes hirialdera, Gipuzkoar itsasturiek egin zuten gerlaren karietara, Velez de Idiaquez jaunak Salinas-ko kondeari Zestoa-tik bidali zizkion bertsuak, A. Olazuk, 1975ean argitaratu zituenak (FLV, XIX.); gure euskal testu literarioak ere gerta daitezkeela gure Herriko historiaren lekuko hoberenak oroitarazteko, gure mintzaira jakin gabe gure historia egin nahi luketen historialari askori, ez dira gaizki heldu.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0291 Artistak zuzen eta ohartuki irakurri du poeta mistikoaren bertsoa.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0301 Konposizioaren erritmoak, diagonala, etorri, aspiratu eta korrika egin aditzek, bai eta bertsoaren dei-tono orokorrak erakarria da.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Bertsoaren banakoa, alegia, ez da silaba, ictus direlako piko edo takatekoak dira.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Eta, jakina, bertsoen egileak horien arabera ontzen baditu bertsoak, zer esanik ez bertsoen neurtzaileak ere nik kasu honetan, alegia modu berean neurtu behar dituela, silabak kontatzen ibili gabe.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Laburki esan: erritmoa euskaraz ez datza bertsoa osatzen duten hitzen barneko ezertan ez azentoan, ez pikoan, ez oinean, baizik hitzetik edo hitzetatik landa dagoen zerbaitean; hots, isilaldietan, pausaldietan, neurri jakineko banakoen ondoren betiere gertatzen diren etenaldietan.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Etxepareren hamabost silabatako bertsoei bagagozkie, esate baterako, erritmoa honetan datza: hamabost silabaz behin ez ezik, horietako lehen zortziez behin, eta zortzi horietako lehen laurez behin, bai eta beste zazpietako lehen laurez behin isilaldia edo urradura gertatzean, eta ez beste ezertan.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Har dezagun lehen bertsoa: Nora zaitut kuku.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Har dezagun bigarren ahapaldiko lehen bertsoa: Arditegitik larrera, guretzat lehengoak adinaxe silaba behar lituzkeena.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Orobat gertatzen da beste bertso askotan ere.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Horra orain agirian, zergatik ez dudan bere itzulpenaren bertso bakoitzeko silaben kopurua seinalatu ahal izan eta are zergatik, esan bezala, berak galerazten digun lan hori geure gain hartzea.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0453 Titulu edo idazpuruaren alderaketa honetatik bertatik nabari zaigu neurri bateraino itzultzaileek hartu duten jarrera dinamiko eta interpretatzailea nahiz eta ondoren ikusiko dugunez alde nabarmenak egon beraien artean bertsoaren formari dagokionez eta jatorrizkoaren ordainak ematekoan egiten dituzten hitz eta egiturei dagokienez.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0453 Bertso batzuen azterketa alderatua 1. bertsoaren azterketak G-ren itzulpena ematen digu zehaztasun semantiko handienekotzat eta LA-rena alderdi formalari dagokionez jatorrizkoari lotuentzat.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 Gogora bedi hasteko E.ren bertso herrikoiak kanturako zirela eta kantuaz tradizionaltze prozesuan abiatzen direla egiletasuna ezabaturik.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 Ahozko igorpena ez da inola ere I.-E. auzi hau konpontzeko asmakeria ad hoc: ezagunegia da XVI eta XVII. mendeetan oraindik horrela agitzen zela E. bezain herrikoi ez zen poeta anitzen poesiarekin (Gongora barne!) ere eta gure artean Etxeberri Ziburukoak edo Gasteluzarrek badute herri kantutegietan bildu bertsorik, kantatzeko ontzen bait zituzten ondu ere.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 Aspaldi ohartu ziren ikertzaileak haien eta E.ren bertso batzuen antzaz; Azkuek hitzak zaharrak dira esanaz ez zuen zein zeinetan bilakatu zen ebatzi.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 - era erregulatuan han egon beharko luketen puntuak ezabatuz, honetan Lizardirekin kidetasun bat aurkitzen diogularik; - bertso libreak erabili izana, nahiz eta ez diren asko.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 Beraz, era askotako prozedurak ditu Elorri-k bertso erregulatuen monotonia hausteko, eta estrofaren tankalaren gainetik hitzen eta esaldien joerari jarraitzeko.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0018 - arintasuna: estrofen lotura sor eta tuntuna hausteko, puntuen zama arinduz, bertso libreak tartekatuz, puntuak aldatuz, hausturak ugarituz.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Ondoko bertso hauetan donostiar eta getariarren artean gertaturiko borrokaz egiten da trufa.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0080 Oharpen hau ongi dator bi lehenengo bertsoei dagokienez, baina beste biek diotenez, Espainiatik itzulita gero ere laguntza eskatu zion semeari eta honek ukatu egin zion.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0080 Jakina, Haritxelharrek bi lehendabiziko bertsoez dio hau, eta bi bigarrenez honela mintzo zaigu: .

378. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0048 - Zuen aitona soldaduak il zien! Soldaduak ardik jaten, eta arpegi eman zielako, tiroz bota zien, eta gero Txirritak bi bertso bota zizkion.

379. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0048 Ta Txirritaren bertso oiek, gu beti aitonarenak ziralakoan egoten giñan; alegia, gure aitona il zuanari kantatuak.

380. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0068 Arena da bertso au, bein batez etxera berandu erretiratuta-edo:
Goizian seitan etxera juan da
ollarra ttutturrukuka,
burua tente jarritzen zigun
tontorrian ikuituta;
zorigaitzeko edari onek
mendian artzen gaitu-ta,
ni're etxera ementxe nator
txanpon guziak aituta.

381. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Sagardoa edanta bertsoak kantatu.

382. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Jende-puska bat ere biltzen zan da: - Ea, Txirrita, bota bertsoa! Bertsoa bota, Joxe Manuel!.

383. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Astigarraga'ko Begi-Txikiya, segan jokatuta ura, ta arek orduan bertsoak jartzeko zitun, da bertso aiek jartzeko neroni (Sebastian) bialdu niñuten billa.

384. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0585 IDAZLEAK, (firme) - Lorkaren bertsoek, Goyaren margoek ta Buñuelen filmek duten gogo biziko heroe erri ain arrigarri onek, gerra anker ontan bere bihotza ta sufritzeko duen adorea erakusten du, eta...

385. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0059 Errezil aldetikan
datozkit berriak,
artzai bat dala bide
dira etorriak;
eskumiñak zizkidan
andik ekarriak,
ordañez bertsoak nai
baña neuk jarriak.

386. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0059 Asiko ez nintzana
iñoiz nere gisa,
abisu au dala-ta
sortu zait peskiza;
bertsoak jarritzea
egingo det aixa,
baña bertsoz nork ase
On Jesus apaiza?.

387. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0106 Zeure denboran amaika bertso
zoragarrizko egiña,
zuri entzuten egotea zan
guretzat poz, atsegiña;
baiña egun batez sortu zitzaizun
geiago kanta eziña,
naiago nuke beste ezer baiño
berriz asiko baziña.

388. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0106 Manuel maite, zure bertsoaz
ni bai poztutzen naizela,
ikusten baitet erri-muiñean
bizirik dijoazela.

389. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0138 Arrantzatikan bizi diranak
dabilkiten zorigaitza,
aspalditxoan estu ta larri
sendi askotxo dabiltza,
ta bertsoetan agertuko det
arrantzalien bizitza.

390. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0120 Orra beatzi bertso
uste gabe tira,
farrez egoten nazu
askotan begira;
ezta nolanaikua
oriyen mugira,
noizbait e txandakuak
azalduko dira
.
alboan beste au abiapuntua dago: denboraz oiek ere eroriko dira

391. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0141 Bertso bat edo beste
nai nituzke jarri,
ta eman Aiete'ko
jai-aldien berri;
baldin iñor badago
pestaren egarri,
biotzak alaitzera
onera etorri.

392. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0054 Bazan umorea ta bertsoa.

393. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0087 Lizaso ta biok bertsoetara joanak giñan; baña ez gendun tarterik izan.

394. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0126 Galtzaundi`ren bertsoak jarri zituna gaur begira balego, zer erretolika aterako ote luke?.

395. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0156 Lenbizi joan giñanean, Basarri ta biok giñan; alkatea lodia zan da Basarrik esan zuan alkate jauna goratu bear genduala, bertso batean; da nik esan nion atzera, astuna zegoala ta etzuala uste bezin errez jasoko.

396. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0156 Ori orretan pasa zan, da nik kopeta beltza larri ote zuan bai, baña gero or aditzen det geiago ez nuala bertsotara joan bearrik Aiara, ura alkate zegoan arte.

397. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Laurok gai ortantxen egin genduan bertso-saioa, iruna bertso, eta orretan bukatu zan gure auzia.

398. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Bina bertso bota giñuzen, eta gero, lau puntuen atzenak emanda, beste bertso bana.

399. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Gero gaia emanda iru bertso.

400. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Bota ditut iru bertso oiek, eta beste iru botatzeko esaten dit Irigoienek: santuren bat bertsolarien patroitzat izendatu bear det, eta aiek ere bota ditut.

401. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0071 Txirritan eta Bilintxen eta Pedro Mariren bertsoak orain goxo, orain garratz, mendiko iturriak ura bezelaxe aterako zaizkio.

402. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0052 Alkarri illea artzen aritu giñan ta anaiak esan: - Jarri izkak bertso batzuk, ola ta ola.

403. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0052 Anaiak, berriz, Iñaxiok, afizio aundia, zuan bertsotarako.

404. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0052 Bañan bertsotarako ez. Bestela bai.

405. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0085 Urrengo bertso auek, Pirineos mendi oietan jarriak izango dira.

406. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0085 Ogei ta bi urte esaten du bertso batek; eta nik Martxoan kunplitu nituan urte oiek, or Apirillean sartu giñan, ta liteke ori ere.

407. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0149 GAUR ERE BERDlN Bertso au gau batean lantokian jarri nuan.

408. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Orixe, salmoak puntu edo rimadun bertsoz ematen dituela, eta Iratzeder bide estuagotik, rima eta neurri berdiñeko bertsotan.

409. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0091 (Badago gai oni buruz jakingarririk pranko: itzak, esaerak, aditz-jokoak, gramatika-puntuak, arrantzaleen izen-goitiak - Donostikoenak, jakiña -, itxas-muturren izenak, bertso politak e. a.

410. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0009 Ari buruz gure aurrekoak atera eta orain bildu al izan ditugun bertsoak, onoko liburu au osatzeko aiña izan dira beintzat.

411. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0009 Bertso batzuek, garai artako bertsolariak jarriak dira; baiñan beste batzuek gizon eskoladunak paratu zituzten.

412. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0010 Bertso auek ondo ulertuko baziran, gerra artako berri ikasi bearra zegoan.

413. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0010 Ta, urrena, zenbait atal berezitan eta bertsoen aurretik ere bai, ikasitakoak al bezin argien idatzi ditugu, irakurlea bertso guzien esan-naiaz nekerik gabe jabetu dedin.

414. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Joan Kruz Zapirain, Errenderiko bertsolariak, ondutasko poematxoa, eskolarik batere gabeko bertsolari batek egiña, emazteak arratsean Jenobebaren bizitza irakurri ala, gabaz oean senarrak bertsotara aldatua.

415. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Urrengo egunean, senarrak bertsoak kantatu ala, emazteak, paperera aldatzen zizkion, bizitza guztia osatu arte.

416. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0031 Egun guztian, ardi zai zebillela, bertsoak kantatu besterik ez omen zuan egiten, eta itzegin ere bertsotan itzegiten omen zuan.

417. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Bertsoaren joku ederrean, troxu neurtu bat itzulian dabil, salbo-ta soroan goldean ari diranak itzulean ibiltzen diran bezela, orain gora, orain beera, ibilli simetrikoan.

418. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Orra, beraz, zertan dagon bertsoaren izaera.

419. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Hebertarren bertsoetan (psalmoetan) itzulean pentsamena ibilli oi zan: pentsamen bat-bera bi aldiz, salbo-ta, ots bat-beraren oiartzuna bait litzan; ez itz-formula bera, pentsamen-formula bera baizik.

420. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Zer da, ordea, bertsoaren barruan neurtzen degun ori?.

421. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 II IKASGAIA GURE BERTSOEN METRIKA

422. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 Euskerazko bertsoetan lenengo-lenengo ikusten deguna, bertsoen metroa da, metrika; bertsoen rima , puntua , eta ritmoa, ibil-neurria.

423. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 Olerkiaren axaleko gauza, bañan bertsoaren izaera jatorrean garrantzi aundia duana.

424. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 Metrika klasikoak ordea Grekoen eta Latinoen Metrikak bertsoa ez du neurtzen silabaz; oñez neurtzen du.

425. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0169 Gauza orrek beste gauza bat esan nai bait du bertsoaren neurritzat silabak artzen baditugu, ezin izan liteken gauza bat: silaba bat geiago gora-beera bertsoa berdin izan ditekeala, oñak berdin; badira; lege ori, ordea, klasikoen legean bakarrik betetzen bait da: klasikoen legean, iru silabako daktiloa bezain oin osoa da, bi silabako oin espondaikoa; eta alderantzira, bi silabako oin espondaikoa bezain oin jatorra, iruko daktilikoa: .

426. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0179 FESTA-BIARAMUNA Ikustagun beste eredu bat, neurri arrunt oietatik puska bat baztartzen dana; eta baztartu, musikaren indarrez; musikaren indarra ritmo-kontuan oso gogoan euki bearreko gauza bait da musika, musikaren konpasa, naiz-ta bere izaeraz, musikaren kunpasa ta bertsoaren ritmoa, beti-beti ta oso-oso alkarrekin ados ez ibilli -.

427. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0119 Gero Gazteluri erakutsi zioten bertso ori, ta onek, urrena alkarrekin gertatu ziranean, kantatu egin omen zion; bañan Itxaspe asarre ta ixil-ixilik gelditu omen zan, ezer erantzun gabe.

428. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0119 Ta onek bertso au kantatu zuan bein batez: Lenguan emaztiak
esan ziran neri:
Manuelek ekartze`ula
iñorkiña lori,
azkar ekartzen diyo
falta duanari,
mutil prestua dago
gizarajo ori.

429. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0145 Bein batez, golua edo kolatxa deritzaion gaitza zuten ardiak galdu zizkioten nunbait artzairen bati, eta Joxe Mari onek, jenero txar au berari sartu izan bazioten bezela, bertsoak jarri zituan.

430. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0145 Onako bertso auek, Errikotxiaren alaba Maria Joxepak (Andu, Orio) zekizkianak dira:
1 / Parra egin legiyoke
ardi txar dunari,
begiratu ezkero
nere jardunari;
batzuek iltzen zaizkit
beste asko eri,
ezin segiturikan
bere lagunari,
orra libertitzeko
nai aña komeri.

431. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0012 Ta arek onela esaten, zion oni: - Prantxisko, zuk gurekin etorri bear dezu bertsotara!.

432. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0012 Ta bertsoak jarri ta paperetan zabaltzen, lan asko egin zuan.

433. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0013 Orregatikan, bertsoak paperean jartzeko, besteren laguntza bear izaten zuan.

434. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0016 Bertsoak ezagun dute.

435. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0016 Bertsoa, errezoa ta lana, etzuan besterik.

436. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Beharbada, hainbeste sufritu izan ezpa`lu Barkoxtar koblariak, haren bertsoek elukete izango halako sentipen garratzik, hainbesteko samintasun jariorik eta hitz ozpindurik, iñori barrenak kordoka-erazteko eragiñik.

437. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0348 Ohartu naiz izkiriatzen nion Etxahun`en bertsoetan zear fonetikak zûk ematen duela, baiñan bestalde zure sortzen dela.

438. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0348 Hainbestean bukatu dugu herriaren aboz heldu zaizkigun Etxahun`en bertsoekin.

439. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0348 Jean Haritxelhar euskaltzaiñak estudio luze eta sakon bat egin zuen Bortian Ahuzki (2) Mendi toki edo Axular`ek esango zukeanez mendi agerre honen izen osoa Ahunzki da eta zalantzarik gabe ahuntzetik dator kantuaz eta beronen egilleaz, Gure Herria aldirokoak Etxahun`i eskeiñ zion zenbakian (3) Ikus: La chanson Bortian Ahûzki et son auteur inconnu, Gure Herria aldirokoa, 2-3 zenbakiak Maiatz-Ekhaina, 1962. haren heriotz-ehunurrena ospatzeko eta Baigorritar irakasle saiatuak garbiro probatzen du etzela izan Barkoiztar koblaria bertso polit hauen egille.

440. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0309 Ez da arkitzen haien bertsoetan erderakadarik, ez aldrebesko itzik eta esakerarik.

441. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Onek azkenengoz Ameriketara joateko, 1898-1-26`an, Pasaiko kaian ontzia artu zuenean, an zan Txirrita ere, ta ari agur egiterakoan bota zituen bertsoak bai samurrak!.

442. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Gaia? Orduan, sagardotegi ugari zan Gipuzkoa`n eta Bizkaia`n, eta olakoetan abestu oi zitun, eztarria legun ta barnea dardar, bere biziko bertsoak.

443. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0020 Olerkariaren biotz Jainko-zalea bertso jorietan bizkortzen da, galburu eldua iduri.

444. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0341 1920'gn urtean, zoritzarreko Look aut egunetan, gizarteko zuzengabekeriak zalatzeko, bi bertso sail aundi jarri zituan: Lehengo bertso sailla ogeita zortzikoa, zortziko nagusian; eta bigarrena, Ogei bertsokoa, zortziko txikian.

445. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0341 Bertso oietan, gogor salatu zituan aldi artako kapitaliste jauntxoak, agintariak, guardia zibillak, justizi egilleak, eta abar... Urkiolegi bertsolaria, bai gai aldetik eta bai neurri aldetik, rima aldetik eta euskera aldetik, jator ibilli zala, esango nuke.

446. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0341 Beste bertsoak a) Baserritarraren bizitza zer nolakoa dan adierazteko (1921).

447. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0341 Amasei bertso oietan, baserritarraren bizitza latza aurkezten digu.

448. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0341 b) Emazte gaiarengandik despeira artutako mutil gazte batek... jarrirazi zizkion bertsoak.

449. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0341 Baiña, Manuel Txiki, anai arteko borrokan (1937), Asturias'en il eta osabaren bertsoak, betirako galdu ziran.

450. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0103 Huna kantuz, emanak
Nik zonbait abisu,
Konprenditzeko badu
Jendeak askitsu;
Gero-re izan dadin
Kantu eta pertsu,
Jauna, zuk otoi zerbait
Zerutik egizu,
Gure behar orduen
Berri baitakizu.

451. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0085 Pertsu hauk bururatzean,
azken finez orroitzean,
emanen naiz otoitzean:
Etxea, noizbait utziko zaitut
aunitz pena bihotzean;
Jaunak, zure babesean,
nola bainintzan sortzean,
naukala heriotzean.

452. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0109 Ez dela harritzeko, errex da ageri,
pertsutako gogoa sortzen bazaut neri.

453. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0123 Aldude'ri begira lorian nago ni,
hartakotz dazkot egun pertsu hauk eskaini,
hartakoz dazkot egun pertsu hok eskaini,
nola dagon izaite bizi bat iduri
Sorogain'i begira, bizkarrez Baztan'i .

454. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0317 Neure herrian eta herri auzoetan
etzen gusto haundirik ene bertsoetan;
abots hau galduko zen mendi basoetan,
hartu ez baninduzu zure besoetan.

455. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Hanitz molde ba dira idazkintzan, denak berdin baliosak zoin bere sailean: bixtan da Topet-Etxahunen mintzaire kaldatsuak ez duela zer ikus Dibarart-en bertso baketsuarekin; ez eta Diharassarry-ren idazkera argi adimendutsuak Arbelbide-n ospearekin, are gutiago Hiriart-Urruty kalonjearen ele jori jauzikariarekin edo Etchepare midikuaren hizkuntza aberats apainduarekin.

456. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Hunek bertsoetan, bere zorigaitzak kondatzen ditu, eraberik batere gabe, eta bere etsaieri, apezak ere barkatu gabe, olerki minkor eta ausartak kantatu zien.

457. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0115 Kristina erreginari, Don Gaspar de JAUREGUIC bere anai euscaldunei zortzicoetan, 12 bertsuko poema bat dedikatu zion.

458. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0006 Haren lehen bertsuetarik ditazke.

459. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0011 Ontarazten diote Bere bizitzearen kantorea, 49 bertsutan; Mundian malerusik berriarazten, Desertuko ihizik bilakatzen baita; eskatzen diozkate berset pollit batzu Ernest Legouvé Pariseko idazlari famatuarentzat.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0096 - Lau oinak emanik bi bertso osatu talde bakoitzeko bertze batek.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0096 Gartzelako lanean bi ariketa ziren: - Azken puntua emanik bertsoa osatu.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0096 - Gai bati hiru bertso nahi zuten doinu eta neurrian.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0008 Ni izan arren bertsolaritzan
gaztea eta eskasa
gutxienikan ez al dadukat
bertsolari baten traza?
bertsoetako jolasa,
urduri nago zuen aurrean
estua daukat arnasa,
ongi etorri bihotz-bihotzez
bis {eta egun on bat pasa.

464. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0008 Zuek guztiok gure bertsoei
jarri iozue arreta
ta ea aurten nork irabazteun
bis {bertsolari-txapelketa
.

465. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0032 L. Txapelduna zein ote den
oindik ezin jakin
A. nahiko lan izango da
zortzikotearekin
L. Erne ibili behar
juraduarekin,
A. hala ere bertsoari
behar zaio ekin.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0097 Bein da berriro bertso batzuek
egoki ipiñi naian,
orain, PELOTA, EUSKAL JOKOA
irakurri dedan gaian.

467. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0039 Iri.: Onelaxe dio gai onek, iru bertso doñu eta neurri librean: Arrantzaldia egin eta txalupa portura eldu danean, Enbeita, zure senarra falta da.

468. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0052 Iri.: Lau oñak orain Ion Enbeita'ri, zortziko txikian bertsoa egiteko: zozo, gozo, oso, auzo.

469. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0098 Iri.: Azkenengo gaia. Bederatzi puntukoan bertso bat, Euskalerriari.

470. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0098 Enb.:
Orregaitik ez gera
gu asiko oska;
bertsoak bota ditut
buru ta biozka,
ematen zaion arek
merezia dauka.

471. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0105 Lar.:
Ditugun danak eman ditugu,
gurea ola juan da,
beste urte baten izango al deu
geiago eiteko txanda;
egia esan, ni onen zale
lendik jarria nintzan-da,
orain agurtu nai det emendik
denori esker emanda,
bertso barruan pozik aundiña
neretzat aurten izan da.

472. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0105 Etx.:
Larri-aldiak pasa zaizkigu
bañan etzan ain erraza,
lagunak eta nik orain artzen
asiak gera arnasa;
gaizki gendukan burua eta
geure bertsuen konpasa,
ez asarretu gure langintza
azaldu bada eskasa,
eskerrik asko, anai-arrebak,
agur agur eta gabon pasa.

473. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0356 Ez zekiat bertsorik
nola jarri dukan
ni gutxinez linboan
gordeko nindukan.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0020 24 Zeberio.
Egun honetan pozikan nator
berriro zuen tartea
oroitutzen naiz lendabizikoz
hemen kanta nun urtea;
herritxo honek zabaldu zidan
bersuetako atea
hargatik nai det Idiazabali
gaur eskerrak ematea.

475. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0054 Hiru bertso, Peñagarikano, nahi duan doinu eta neurrian.

476. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0139 Hiru bertso doinu eta neurri librean.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0139 Xanpun: kantak dioen bezala, zer eskatzen du herriak. Hiru bertso.

478. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0023 Doinua: Uso xuria Mañukorta.
Herri jator bat Tolosa,
bertsotako aproposa (bis)
zuen aurrian kantatutzeko
Mañukortak badu poza,
bertso ta txalo egun jator bat
ia eiten degun goza.(bis).

479. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Klarita delakoari jarritako bertsoak paperetan zabaldu zituzten eta kantatu ere bai, aspaldi hartan bezalaxe.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Euskal Herriko onenetarikoak izango dira Baionan bere bertsoak botatzen, egun horretan.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Bertsolari hau aspaldi honetan herriz-herri dabil bertso kantatzen eta eskolaz eskola bertsoak nola egiten irakasten.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Halere, idatzitako bertsotan batpatekoetan baino neska gehiago aritzen da.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Aurtengo ekoizpenen erakusketez gainera, bertso txapelketak eta Lete, Valverde eta Lertxundiren kantaldiek hartuko dute lekurik nabarmenena. Gorka Arrese / Donostia.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Penak arinduz saiatzen gera gu bertso batzuk idazten, ongi ba-dakit goiko maillara ni ez naizela irixten.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Urrengo urtean berriz biltzeko izan dezagun osasun baita bertsoak jartzeko ere gaur degun aiña gaitasun.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Bazan soiñu, bertso eta dantza.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0001 Oien bitartez zenbat bertso ta abesti goxo, zenbat trikitix edo soñu, ta beste zenbat kontu entzun ote ditugu bestela iñoiz entzungo ez genituenak?.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Saiburu (III)Gaur Saiburu`k aoz-ao kantatutako bertsoekin osatu nai genduke gure lantxoa.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Ikusi bezin azkar onoko bertso au bota omen zion Saiburu`k: Gure basotik ostutzen dituk sagatsak eta urritzak, eskatu eta emateko`re ez gaituk aren murritzak.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Ezagutzen zutenek, ura, alako bertsorik botatzeko etzala gauza esaten bai zuten.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Baiña, bein eta berriz auxe esan bear: amaika bertso bikain izango dala aizeak eramana.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Bere naigabea azalduz bertsoak jarri zituan Saiburu`k.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Eta, aurrera jarraitu baiño leen, geroxeago datozen umorez betetako bertsoaz zerbait esan nai genduke.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Bertso oiek, Joxe Garmendia eta gure auzoko Domingo zeritzan mutil-zaar zelebre batek kantatzen zizkigunean, parrez leertzeko zorian egoten giñan.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Auspoa sailleko Altzako bertsolari zarrak izeneko liburua azaldu baiño ondotxoz leenagoko kontuak dira, eta esan egingo zuan bear ba`da, Domingo`k norenak ziran, baiña esan bezela, liburua eskuratu arte, ez genekien bertsoak Joxe Garmendia`renak ziranik.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Guk, ordea, irugarren bertso bat ere ikasi genduan Domingo`rengandik eta gogoan daukagunez, jarri egingo dugu.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Serio bear zanean serio, baiña umorea eta ironia faltik etzuala ere garbi adierazten dute bertso auek.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Oraingo honetan, beste bitan Arrantzaleak eta Nekazariak lanei esker sari hau jaso duena Ez jakinen jakinduriari buruz luzatu da 26 orritan zear, sei lantxotan bere jaiotetxean hainbat aldiz entzundako kontakizunak txukundu eta bertso eder bihurtuz.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Baina, bai batean, bai bestean, bertsoak dira Martin Iturbek aukeratu duen espresio bidea.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Saritua izan den lan honetan, Iturbek bere bertsoak osatzeko erabili duen puntuak txalo franko jaso du.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Bertsotan ere ibilia naiz, bota nituen sei bertso Lasarte eta Uztapiderekin, baina ez naiz ni horretarako jaio.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Lazkao-Txiki, Murua, Mendizabal, Zeberio I, Iraola, Goiburu, Igartzabal, Zeberio II, Altzo eta Begiristain bertsolarien 126 bertso biltzen dira bi disko hauetan.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bakoitzaren jatorria, biziera, lanbidea, ingurua eta abar nabarmentzen dira bakoitzaren bertsoetan.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bertsoak kantatuz entzun nahi dituenak paperean idatziak dauzka.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Musikaz izan arren bertsoek ez dute beren nortasuna galtzen, musika bertsoen zerbitzari bait da.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Horregatik ez dira abesti izatera iristen, bertsoak dira, hitzetan dute grazia.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Musika bigarren mailan geratzen da, bertsoaren entzuera arintzeko argitzen du Joxemari Irazustak.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Bera harrituta egon ohi da nik aspaldiko bertso irakurri nahiz entzunen erreferentziak egiten ditudanean; baina berari ere ez zaizkio hain erraz ahazten beraren pareko gauzak.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Orain dela hilabete batzu nik idatzi nuen bi esaldi bait banarekin eginak elkarren segiran baldin bazeuden eta bigarrena bertsoaren azkena baldin bazen, bertso hori ez zegoela ongi bukatua.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Ez zeukala errematerik eta bertsoa kolokan bezala gelditzen zela, asenturik gabe bezala.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Eta hor non topo egiten duen lehengoan, txapelketako bere bertsoak errepasatzen ari zela, bait horrekin egindako bi esaldi segirakoz bukatzen den bere bertso batekin.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Hutsa ez omen zuten balio kantatu zituen bertso haiek.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Horrelakoxe etsipenez zegoen gure bertsolari gaztea nik salatutako hutsegite bat bere bertsotan bilatu zuenean.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Loiola irratia: lehen orain eta gero gaiaz egin behar dira bertsoak, gehienez 12 eta gutxienez 8.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Aukeratutako zortzi hoberenen bertsoen grabaketak irratiak beretzat gordeko ditu, eta hesteak jabeari itzuliko postaz.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Hain arrakastatsua izan zen azken txapelketaren distira, bertso kaxkar eta saio aspergarri askoren tapaki suertatu da.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Nahiz eta herren samarrak kantatu, bertsoa erraz eta grazi ederrean kantatzen duten eta ezteietara, lagunarteko bileretara eta herriko festetara ordainduz eramaten diren bertsolariak ere badira.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Hala kontatzen digu bere bertso batean:
Mendi hortantxe artaldetxo bat
guke izaten genduan
gazte denbora hor pasia naiz
ni aitonaren onduan
leku hoberik zenikan ere
oroitugabe munduan
geroxiore askoz hobe nun
bertan iraun banun
.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta mendi hortantxe aritzen zen Paulo Txikia bertsotan bere gisa: asko kantatzen nuen orduan eta gozatu ere bai, bertsoez pentsatzen.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bertsotarako afizio haundia dut.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Bertsolariak nor eta zer diren jaiotzez, ikastez, ogibidez eta abarrez erakusten du inkesta honek batetik; eta bestetik zer pentsatzen duten bertso, bertsolaritza, bertsolari eta txapelketaz.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 1960an txapeldun izan zen Jon Mugartegik, gozo eta erraz kantatzen du bertsoa, baina epaimahaiaren galbaheak zulo estuegiak ditu bere bertso-moldearentzat.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Gainera txapelketako bertso hoberenaren saria ere berarentzat izan zen.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Argitaratzen diren Manuel Urbietaren 20 bat kantek, Xabier Leteren 10 bat kantek, gaurko zenbait abeslariren kantek... eta atzoko bertsolarien bertsoek merezi zuten izenen eta norberaren ekintzen aipamenik.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Apirilaren 30ean, Bertsoaren egitura, Agirre, Gorrotxategi, A. Larrañaga, S. Lizaso eta I. Lazkanok parte hartuz.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Eta begira nengoela bapateko bertsoa bururatu zitzaidan aurreko egunetan zehar hartutako marfundiak ematen zidan muki-katea sudurtzuloetatik aldentzen saiatzen nintzen bitartean:
Udalbalkoian kolore asko
hauxe bai da umorea
bakar-bakarrik faltatzen zaigu
Vaticanoko morea
hantxe zintzilik gure ikurrina
ta besteon banderea
Caesar-ek lehendik esanda zeukan
hor bakoitxari berea
gorri ta gualda euskaldunontzat
sudurzapi dotorea
.
Prontxio.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aztertu ondo Azkue-k berak ondoren egiten duen aitormen leial au: Ni, neroni, aita zana bezelaxe bertsoak osatzen arituko nintzan noski, Bonaparte aundiak ikasketarako, estudiorako sua piztu ezpalu nigan.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Nahiko bertso entzun ondotik, hamaiketan biar igandean, hilaren zazpian, goizeko zazpi t'erdietan, ibilaldi neurtua; bederatzi t'erdietan, tiroplatoa, probintzi mailakoa; ondoren, II toka eta txinga txapelketak.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0002 A.- Konposaketa teknikei dagokienez, ugaritasuna da nabariena: hitz-jokoak, bertso libreak, prosa, tipograria desberdinak, collageak....

530. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0002 Joxe Agirreri, Baldan egin zitzaion omenaldian kantatu zituen bertso bikain batzuk Izarraizpeko kattagorriaren omenetan.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Bertsotarako erreztasuna entzun-gozoa ahotsa, edozein gaitaz kantatutzeko / ez dana inoren lotsa.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Bi urte eta bi txapelketa ezberdinetakoak dira Abelek puntuari erantzunez kantaturiko bi bertsook.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Bertsoa, gaztetxoen martirio Xabier Euskitze.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Denak bertsoz josiak eta orduko pasarteak gogoratuz eginak.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Laugarren pundua, eta eremuak zabal dauzka, kulturaren sustatzea, izan bertsu, kantu, soinu, dantza, antzerki, prentsa, irrati, hots, izan idatzizko ala ahozko euskal giroa gure artean azkartuz (indartuz) joan dadin.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 LENGO BERTSOLARI ZARREN ATERALDIAK Bein batean, Prantzes-Txikia ta beste lagun bat Goizuetara joan omen ziran bertsotara, da erriarekin tratua egin Akordioa egin omen zuten bertsoak dana dirutan pagatzekotan, da jaten egiten zituzten gastoak ordainduko zituztela aparte berak.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Txirrita, berriz, joan omen zan Billabonara batean bertsotara bere lagun batekin.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 BAT
Goizean goizik jeiki ninduzun
doinua harturik lagun,
bertso alaiak aire tristean
ea moldatzen ditugun
Gauzak serio eta sakonak
esaten gau eta egun...
Gizarte triste ta ilun hontan
far ere egin dezagun

539. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 HAMAIRU
Zer arraio da orduan mundu
honetako ondasuna?
Bertso hauetan aurkitu dugu
egitazko erantzuna
Gure gorputza nola ondatu,
da gure eginkizuna,
gero begiak zerura jaso
eta eskatu osasuna
Antton Cazabon.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bertsu hunkigarri batzuetan, berak salatzen dauku, presondegian hartu zuela Erromarat joaiteko xedea:
Gaztelin nintzalarik
biziak etsitûrik,
Promes bat egin neion
sendo nahiz Jinkoari:
Kitatûren nûtila
hunak eta uhuriak,
Mûndû huntako plazerak,
haurrak ta emaztia,
Bai eta segitûren
zelilako bidia.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arozena 0001 10`30tan: Itsas Mendi salan D`Abadi d`Arrast Iparraldeko eskolarteko bertsu idatzi lehiaketaren sari banatzea.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 BERTSU Donostian, 1968-ko otsailaren 11-an, Xalbador zenak kantatu bertsuak.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bertsua maite dutenek ukanen dute zer jasta.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Bertsoak Mogel`en Peru Abarka`tik jasoak eta doiñua Zubiaurre jaunak ezarria, Garai`ko margolari ospetsuen aita zanak.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Baina erlejinoa, zelan ez, parra parra edozein bertsotan:
Holantxe zan Jaungoikoaren egunean,
apirilaren ogeitabatean:
Armadá ta Erria alkarturik doa
bere elbururantz*,
eta argia eskuan, guztien aurretik.
apirilaren ogeitabateko kaudilloa.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Gainera, eta hauxe da behinená, juezak emoten zituen puntuei begiratuaz, bakoitza kontsekuentziak ateratzen asten zan: bertso honek zegaitik puntu gehiago edo gutxiago behar ote zituan beste harek baino...

547. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. aierbe 0001 Eta nik dakidanez, TXAKURRA MINTZO izeneko bertsoak ez ziran ARGIA aldizkarian argitaratzeko asmotan bidaliak, zuek igaz eratutako ARGIA BERTSO LEIAKETARA bidaliak baizik.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Adibidetzat, ona emen 1975`go Gabonillaren 13`go alean argitaratu zituan bertsoak.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Horietan nabari den elkarri ziri sartzeko modua, estiloa, esateko era; bertsoa taxuz osatuala ideiak girotu, pizkarria kargatu eta azkenean ziria sartu.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bazkaria bi orenetan Baigorriko ugarte edo islan eta han berean kantu, bertsu eta elgarrekilako ahusamendua hasiko da plaza haundian bururatzeko.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Badirudi haren bertso sakonen ondoan azken bertsorik nagusiena bere Isiltasunean heriotzea bera zela izatekoa, egunen batean espero zuen eta dugun heriotzea, eta hain zuzen ere, atzo gertatu zitzaion liburuaren azken firma bezala utzirik, ez baitzuen gure artean bertso bat bakarra bera ere egun osoan bere ahoz kantatu.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Bertsulariak azkeneraino gorde izan ohi duen bertsu borobila, jantzia, bihotzean koropilatu zaizu, oraikoan, eta trenkatu du zure biziaren hari samurra.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Ala berak eraman zaitu? Ez ditut jendiak eskertzen ahal, jaso zuen zure emazteak, eta poto egin zenuen biziko azken bertsuan: zuk ez zenuen esker ona jaso eta pozez bizi besterik egin behar.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Zeuk esanda dakit hamabost urtetan egin zenuela lehenbiziko bertsua.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Zuk entzun eta leihotik bota zenien zeure bertsua.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Ezkonduari biziak prolema asko sortzen dio, aitortu zenidan zeuk eta bertsutako astirik ez.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Bata bertsoetarako, bestea txiste eta ateraldi xelebreetarako. Euskaltzaindiak Xenpelar eta Fernando Amezketarra sariak iragarri ditu

558. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Euskaltzaindiak Xenpelar Saria iragarri du bertsoetarako eta baita Fernando Amezketarra izeneko sari berria ere, ateraldi xelebre eta txisteetarako.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Gutxienez zortzi bertso bidali behar dira, azken batean nahi adina bertso bidal daitezkeelarik.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Hitzlauz idatzi behar da, baina tarteka bertso batzu sartzea ere badago.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Azpillagak eta Lopategik ere gatz-piperdun bertsoak kantatuko dituzte.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Aurreko batean zerbait esan nuen bezela, nere ustez bertsolariak berak asmatu behar ditu bere bertsoak.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Baiña KAZKAZURI zen bezelakoa izatea genuke gutxiena (horrelako jende asko, ezagutu izan dugu), berak izate hori guztia bertsoen bitartez, eta filosofatuz, eman izan ez bazigun.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Eta poeta-filosofo izatearekin, Kazkazurik bere etorkizuna salbatu egiten du gaur bere bertsoak estimatzen eta gogoratzen baititugu, eta ez bere bizitza epaitzen.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Hona hemen, argibidez, Kazkazurik bere bertsorik onenetan esan zizkigun gauza arrigarri eta bereziak:

566. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sendagile maltzurra eta beste 0001 Nork ezditu bertsu hauek neskatxa horri entzun? ...gero, kapitainak neskatxari: .

567. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Herri-festetan blusaz jantzi, Deun Agate egunean lau bertso ikasi (ene ustez diruagatik kaso gehienetan), eta larunbat gauetan burua ongi berotuez gero, dena eginda dagoela eta kunplitu dutela uste dabe.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Ostatuan bada umorea, kantu, bertso eta dantza.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Badakigu ez dala garairik onena arratsaldeko 8ak bertso batzuk entzuteko, baina biharamunean, arratsaldeko 9etan euskal abeslariak jarri eta jende guztia ixildu, heuren ekinaldia gogotik entzuteko.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Bertsoa botatzen hasten danean, jendea bla bla bla hizketan.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Nafarroa eta Ipar Euskal Herriaren euskaltasuna goratuz, Detxepareren zenbait bertso aipatu zuen.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Gogoragarriak, adibidez, Amuritzak San Mames zelai honetan, Madrilgo porterian sartu behar dugun golaz egindako bertsuak.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Hona hemen lekuko gisa eta bukatzeko Amuritzak botatako zenbait bertso: .

574. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Ona emen, adibidez, neska ta mutil arteko maite-miñezko bertsoak:
NERE
Uste gabe sartu ziñan
nere biotzean,
tximista laño artetik
sartzen dan legean.
Arrazkero ezin naite
bizi ni pakean:
aztu eziñikan nabil
¡oi, nere kaltean!
Biotzak ez du legerik
maite dauanean.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 PEÑAGARIKANOK ETA EUSKITZEK BERTSO HAUEK BOTA ZITUZTEN, 199O. III. 11.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Ikus Odolaren Mintzoan abar tzar batek begian jorik ukan zuen ixtripuaren ondotik egin bertsuak: . Eta sendi azken bertsu hau dabilan bizi oldarra: .

577. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Ezaguna da gure herri honen bertsoetarako zaletasuna.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Gainera Andaluziak ere badu bertsoetarako tradizioa eta, zentzu honetan, bi herri zaharren tradizioak uztartuko dira.

579. 1991> bizkaiera bertsoak a. legarreta 0057 Bertsoak edo kopla zaarrak ez dira egundo be irakurten, abestu baizik.

580. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Hau holan bada, zergaitik hona ekarri bertsook edo kantuok hain berriak izanik?

581. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Berdintsuak dira guretzako ume-umetan erabilitako errezitadu soilak eta portuko kantuak, poesia narratiboetatik datozen testu-hondarrak eta bertsolarien erara onduriko bertsoak.

582. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00157 Zeanuri non dan esaten noa
nire lenengo bertsoan,
erri au dago Araba eta
Gipuzkoaren auzoan,
Arratiaren buruan eta
gure Bizkaian altzoan,
Gorbei mendiko egalean ta
bere babespe gozoan.

583. 1991> bizkaiera bertsoak urte h. fiebrea 0054 Ta bost bertso hauekin
eta euren rimekin
bukatzen dira ahapaldiak
agurtzen gara bertsolariak
agur bero ta haundiak.

584. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Bertsoak be izaten ziran.

585. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Alan, jantza asko ez zan izaten, baña bai kantuak eta bertsoak ugari.

586. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00003 Imanol Enbeitaren bila euskal literaturako liburuetara nahiz bertso eta olerkiz ari den entziklopedia ezberdinetara joz gero, nekez aurki genezake Imanoli buruz gauza aipagarririk.

587. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00104 - Loiola Herri Irratian beste pausu bat emoten da: disko, bertso eta sermoiez gain... euskeraz eginiko irratsaioak emititzen hasten dira 1961ean, eta apurka-apurka euskal irratsaioak ugaritzen joan ziran.

588. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Bazen bertsorik onenaren sari bat eta horretan ez genduen dudarik izan Xalbadorri emon behar jakola, ez dakit konbikzinoz ala desirainez.

589. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Oso gogoan daukat, jaztegietara erretiraturik, erabagia hartzen ari ginela, zelan Itzainak behin eta barriro zinoen bertsorik onenaren sariak irriaren bertsoarentzat izan behar ebala.

590. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Ez geuntson jaramonik egin eta alde batetik ulertzekoa zen, txistuen ondorengo bertsoak, ateraldi jeniala izanaz ganera, eguna betiko markaturik itzi baiteban.

591. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Dana dala, neu behintzat ez nengoen irriaren bertsoaz jabeturik eta ez neban ulertu Itzaina zegaitik tematzen zen haretan.

592. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Txistuen arrazoiaz edo desarrazoiaz jabetzeko, arrastiko aurreko saiotik, Itzainak behin eta barriro aitatzen eban irriari buruzko bertsoaren bila jo neban.

593. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00371 Bertso eskola gehienek bertso inguruko ekintza asko antolatzen dabe.

594. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0069 Esaterako, Milla Euskal-olerki Eder liburu bikainean, olerki-lanen ondoan bertsoei eta bertso-idazleei ere leku egin zeuntsen; beste horrenbeste egin izan dozu zeuk zuzentzen dozun OLERTI aldizkarian ere.

595. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0069 Era guztietako bertsoak aurkitu nituan, bai olerkarienak eta bai bertsolarienak ere.

596. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0069 Eta azkenez, Jainkoak ere honelako gauza on eta ederretarako beti laguntzen dau eta, Ustaritzera joan nintzan Laffite-rengana eta harek erakutsi eustan honako mordo handi bat, ia metro bateko mordo handia, olerkari eta bertsolarien bertsoz berak batutakoak.

597. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0072 Enbeita zaharraren bertsoz osoturik liburu bat egin neban orain dala urte asko.

598. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0072 Haren bertsoak ia danak batu nituan; gero ere agertu dira banaka batzuk baina.

599. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0018 S. Muniategi'k bertso batzukaz amaitzen zan idazlan txiki bat idatzi zuen 1935'ean.

600. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0018 Emen idazlanaren azken zatitxoa ta amaieran datozen bertsoak:

601. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0023 Bertsoa eta elkarrizketa

602. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0009 Bertso honek halako harrotasunak eta barne pozak eraginda dirudi; ordura arte inork egin gabea gauzatzera zetorrelako kontzientziaren adierazle da.

603. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0064 Beste azpijenero batzuk, berriz, amankomunak dituzte: ipuina edo bertsoa bere zentzu zabalean, nahiz eta gauzapen txit desberdinak izan batean eta bestean.

604. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 Jendeak bertsoak idazteko erabiltzen naute
eta liburuetan gordetzen banaute ere,
ahoetatik ateratzen naiz
eta airean galtzen
.

605. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 - Olerki, bertso, ipuin eta saiakera laburrak gelara eramatea izango da lehen urratsa.

606. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Mezu berriak bizitzako arlo askotan ager daitezke: aplikazio tekniko zuzenik ez duten olerki, ipuin eta bertsoetan, baina baita begibistako eragina duten emaitzetan ere.

607. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Olerki, bertso, saio labur, ipuin, tresna berriren baten deskribapenak... talde bakoitzak bere emaitza eskaini beharko du ebaluapen bukaeran.

608. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0064 1.2. Xenpelar bertsolariaren Ia guriak egin du horren erakorik ez da ohi bapateko bertsoetan.

609. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0064 1.3. Elizanbururen bertsoak, berez, lauko handiak dira (10+8), azken bertsoa errepikatzen delarik.

610. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0069 Lehenengo ikasi nituen bertsoetan, Orain tren eta tranbi eta automobil, / hitza ere noranahi alanbrean dabil kantatzen zuen aitonak herriko mesfidantzaren lekuko.

611. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0034 - Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

612. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0034 - Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

613. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0034 - Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

614. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0040 - Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

615. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0040 - Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

616. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0052 - Bertsoaren adierazpide erritmikoa.

617. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0052 - Bertsoaren adierazpide erritmikoa.

618. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0056 - Bertsoaren adierazpide erritmikoa.

619. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0056 - Bertsoaren adierazpide erritmikoa.

620. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0059 - Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

621. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0063 - Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

622. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0063 - Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

623. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0067 - Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

624. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0073 - Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

625. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0073 Bertsoaren adierazpen erritmikoa.

626. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0055 Hauei bertsoak deritze eta mota desberdinetakoak izaten dira.

627. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0341 Unitatea bertsoa dela esan dezakegu, bertsolaritzan hitz horri ematen zaion zentzuan, zortziko txiki ezagunaren metrika jarraitzen baitute:

628. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0111 Euskal Herriko Ondarea (Kondaira, hizkorapiloak, mitoak, atsotitzak, bertsoak, kantuak, olerkiak).

629. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 Baina gaurkoan ez dizkizuegu Txirritaren bertsoak ekarri, bere bizitzako zenbait gertakizun edo pasadizu baizik.

630. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0128 Osatu bertsoa hitz bakoitza berari dagokion lekuan idatziz.

631. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0170 Osatu bertsoa hitz bakoitza berari dagokion lekuan idatziz.

632. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0130 Hasiera batean ipuinak, istorioak, esaerak, kantak, bertsoak... ahoz aho pasatzen ziren belaunaldi batetik bestera.

633. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0257 Honi, noski, bertsoak musika instrumentalean txertatzeko eskaintzen dituen aukerak gehitu behar dizkiogu 63 Rock musika eta bertsolaritzaren arteko elkar topaketa honen adibide baterako, ikus RODRIGUEZ, F. (1992): RAP, Trikitrixa zein bertsolaritza Georges Lapassaderen esku. Bertsolari, 7.zkia. 12-18. orr..

634. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00007 Uztapide eta Basarri bikote banaezina izan zen, baina hirurogei urte pasatxo zituela...Uztapide mutu geratu zitzaigun bertsotarako eta orduan Aita Zavalak aprobetxatu zuen idazten jartzeko, Euskal Herriari halako mesedea eginaz.

635. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00077 Bertsotarako afizioa eta bertsolari lagunak

636. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00077 Gaurko aurrerapenik ez zen garaian oso erraz sortzen zen bertsotarako afizioa edo ipui kontalariarena.

637. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00077 Arbasoengandik hartutako altxorra ondorengoei pasatzen zitzaien bertsoen bidez, ipui bidez edo kontu-kontari gertaera gogoangarri asko haur eta gaztetxoei esanaz edo kontatuaz.

638. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00077 Batzuk harrigarria zuten eta egun osoan egon zitezkeen bertsoak edo ipuiak abesten edo kontatzen.

639. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00077 Ikusi Uztapide bera nola oroitzen den gazte denborako bertsoetaz.

640. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00099 Eta han, zerbait hartzen edo mostradorean geundela, hitza atera zuen gazte haietakoren batek, ia bertsotan egiteko gogorik ba al genuen; gazte bat bazegoela han afizio piska bat zeukana, eta harekin bertso batzuk botatzeko, nekatuta ez bageunden behintzat.

641. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00099 Berriz ere guk jarraitu genuen eta haren faltarik ez zegoen, eta gure bertsoari erantzunez.

642. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00099 Launa edo bosna bertso bota genituen eta ixildu ginen, baina geurea gogoan genuela.

643. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00105 Geroztik ez genuen izan bertsoak kantatzen ikusteko zorionik.

644. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00136 Liburu atsegina, orrialde guzietan eta pasarte askotan uste gabeko apainkizunez josia: bertsoak, ipuiak, konparaketak, esaera biribilak.

645. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00025 Nire bertso sonak handitzen eta zabaltzen zihoazen, eta, gure bailarako mugak pasata, Donostiaraino heldu ziren nire bertsoen oihartzunak.

646. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0030 Kazkazuriren bertsoak kantatzeko pizarren bat, baina hortik aurrera gutxi.

647. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0057 -bi-
Aita maite bihotzekoa:
ni ez naiz zu bezalakoa,
eta alde batetik, lastima!,
hobeto bideratuko bainituzke, bestela,
bertso hauen neurri eta errima.

648. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00063 Bertsoak kantatzeari utzi zion handik aurrera; gogoetan jarduten zuen.

649. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00049 Hori baino gehiago, oraintsu pago baten azal berdean idatzi eta kanturako markatu ditudan aldizkako bertso hauek saiatuko ditut: gero agin iezaiozu Amyntasi lehiatzeko.

650. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00081 Has itzazu nirekin, ene txirula, bertso menaloarrak.

651. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00081 Has itzazu nirekin, ene txirula, bertso menaloarrak.

652. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00081 Has itzazu nirekin, ene txirula, bertso menaloarrak.

653. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00081 Has itzazu nirekin, ene txirula, bertso menaloarrak.

654. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 (...) eta lagun diezaiotela honi koru denak eta lagunek, algaraka, eta dei diezaiotela etxeetara, deiadarka, Ceresi; eta ez diezaiela inork igitaia galburu helduei sar, haritz bihurritu batekin lokiak inguratuta Ceresentzako mugimendu araugabeak eman eta bertsoak esan baino lehenago.

655. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00043 Bertsoari puntua eta okela erreari chimichurria.

656. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0274 Bertso bat irakurri eta hitzak irudi bihurtzen saiatzen nintzen alferrikako ahaleginean, eta iruditako apurra birrindu egiten zitzaidan logika faltaz.

657. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0191 Ez da zaila imajinatzen Panerok Paveseren memorian eginiko bertsoak dituela gogoan; adibidez, Biharamunean Cesare Pavesek ez zuen gosaririk eskatu, gau-mahai gaineko pilula txikiez eta uraren basoaz mintzo diren haiek.

658. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Lehen bertsoa baizik ez zekien, baina gogoz ahalegintzen zen bere ezagupen urriei atarramendua bilatzen.

659. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Bertsoa errepikatu zuen, behin eta berriz, ameslari-keinuz, baina ausarki eta ozenki; norbaitek neskatilari bertsoa goraki bi mila aldiz gelditu gabe errepikatu ezetz apostu egin ziola iruditu zitzaion gazteari.

660. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0008 DBI objektu musikal bat den neurrian plazerra hutsezko irakurketa egin ondoren, J. Keats-en bertsoetako azken ahapaldiak dion bezala, mezuaren bila joan beharra dago bihar, ziurki, azalduko den mezua goiz edo beranduago enigma argituko dugulakoaren esperantzan, zeren obra poetiko bati, diskurtso razionala ez izan arren, zentzua funtsezkoa zaio, gaur egun ahaztuxea dagoen arazoa,(...).

661. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00031 Bitxia benetan, ezta, ama bati hika hitz egitea? Bada, are bitxiagoa da esaldi horren atzean dagoena. Hurrengo lerroetan ikusiko dugunez, beste asko bezala, bertso horiek ere aurrez argitaraturik zituen Barbierek. Aurreko argitalpen horretara joaz 68 Erreferentziak aurreratxoago emango ditugu., beraz, hona zer dioen bertsolerro horrek:

662. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00036 Bereizirik utzi ditugu goian liburuan zehar solte agertzen diren zenbait bertso. Horiek, baina, ez dira besterik gabe hariarekin inongo loturarik ez dutenak. Datorrena iragarriz kapitulu hasieretan batzuetan eta momentuko gertaera laburtuaz bestetan, gerraren inguruko bertsoak dira. Hain zuzen ere bereizi eta loturarik gabeko diruditen bertso horiexek dira, kontaketaren haria daramatenak.

663. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00036 Bertso horiek ez dira solteak, Barbierek aurrez argitaraturik zuen sorta bateko bertsoak dira. Gure Herria-n 1926ko kantuen eranskinean 129-133. orrialdeetan, Gerla Handiko kantuak izeneko bertsoak argitaratu zituen Ibarnegarai diputatu soldaduari eta soldadu euskaldunei eskainirik 79 Ibarnegaraik, Gerla Handian egindako lanagatik, soldadoen artean, eta orohar euskaldunen artean ospe handia lortu zuen. Eskualduna aldizkarian ere maiz aipatzen zituzten haren balentriak. Bertsoak ez ezik, liburu hau berau ere Ibarnegarai eta soldado euskaldunei eskaintzen die.

664. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00036 Bertan jartzen duenez 1920ko urtarrilean idatzi zituen bertsook, ez dakigu 1926a baino lehen argitaratu zituen. Berauetan, 1914ko abuztuaren bian kanpai hotsek gerrarako deia iragarri zutenetik 1918ko San Martin egunera bitarteko gertaerak biltzen dira. Gerraren laburpen gisa ere balio dutelakoan, irakurlea aurrez koka dadin, eta nobelan zehar datozen bertsoak bere osoan irakurri ahal izan ditzan, nobelaren hasieraren aurretik jarri ditugu bertso horiek 80 Edizio hartatik liburura pasatzean Barbierek egin zituen aldaketa txikiak, berriz, oharretan eman ditugu liburuan zehar. Handiagoa den 16. bertsoko aldaketa, berriz, aurreko sailean aipatu dugu.

665. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00036 Bertso horiez gainera, guk jakin ahal izan dugunez, beste batzuek ere aurrez argitaraturik zituen Barbierek. Guztiak aurkitzerik izan ez badugu ere 81 Horrek ez du, baina, esan nahi aurrez argitaraturik ez zituenik besteok ere, aurkituak ditugu horrelako zenbaitzuk.

666. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00036 Udazkenari buruzko bertsoak, esate baterako, 1912an Donibane Garaziko sariketan irabazle gertatu zirenak dira 82 Hiru lehenengo sailkatuen lanak bertso paperetan argitaratu ziren 1912an Doniane Garaziko bestan, neurtiz gudua izenburuarekin. Hirurak dira udazkenari buruzko bertsoak. Bigarren eta hirugarren sariak Joanes Garaztarra (poeta honen eta gure pertsonaiaren arteko erlazioaz goratxoago mintzatu gara) eta Pierre Dibarrart Baigorrikoak jaso zituzten.

667. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00011 D.- Eta azkenik eta zutabe inportanteena eta beste biak baino zaharragoa eta kementsuagoa Bertsolaritza da. Pentsa zer motako bertso giroa egongo zen Donostiako bailara honetan. Alde batetik Xenpelar, Bilintx eta hainbat garaiko bertsolari.

668. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00023 Haren segidakoa izan nahi du gaurko honek, non entzungo baititugu, besteak beste, 2garren Karlistaldiaren txinpartek Loiolako bailaran sorrarazi zituzten bi alderditako bertsoak, Loiolako etxearen goiti-beiti beltza eta Gipuzkoako gerra-egoera, lekuko batek bertatik bertara ikusiak eta gero kontatuak.

669. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00046 V.- Gaztetxoek, kantuz, dantzaz eta bertsoak errezitatuz, Santa Ursulari adioa ematen diote.

670. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00119 Bertso martxari dagokionez ere badakik zenbateraino den eragingarri. Bertsoa hain duk sorgina! Jabetu al haiz gutariko bakoitzari desberdin eragiten digula begiak biltzearen kontu horrek?

671. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00158 Barregarri samarra duk. Egingo al dugu aproba nork dakien gehiago nekazaritzako berri? Edo euskararen baliabide zahar gehiago nork erabiltzen duen? Edo tradizioan txertatze-kontua bada, bertso eta kontu zahar gehiago nork dakien?

672. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00185 Ilupe azaldu natzaik oso. Ez duk hainbesterako. Txakalaldia baino ez duk izango, garai bateko baso-mutilen siesta-eskubidea bezala maiatzeko Santa Krutzetatik iraileko Santa Krutzetara iraungo duena. Halete, egoera aprobetxatu nahi izan diat erraiak lasaitze aldera, bertsoari diodan maitasun bitxiaz bertsoak jartzeko.

673. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00221 Ia-iako bertsoaren antzekoa duk; itsas-ertzean, badia zabala magal, kale ondrosoak, etxe txikiak... baina azken kolpea falta zaiok.

674. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 Idazleen artean, ofizio guztietakoak ditugu. Epaimahaiei buruz esan, izan zela istilu bat baino gehiago, partaideen kexak horren lekuko ditugularik (horra adibide gisa Etxahunen bertsoak). Literatur sariketa hauetan, opariak Antonek berak eskaini eta emanak izaten ziren: urrezko ontzak eta makhilak (balio ekonomiko eta sinbolikodun sariak beraz).

675. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00070 Zein zen epaimahaiak Iraolaren bertsoez zuen eritzia? Polita da amaikagarrena; baiña berba bat edo beste daukaz izkindeari eztagokion erara. Onezaz ganera ezta aiñ euskaltasunez betea, eztoa euskaldunen biotzak euren erriarentzako maitetasuna sutu ta biztutera.

676. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00255 Erriberako DANCE edo PALOTEADOa izan dugu ikusgai: dantzariez gain, zenbait pertsonaia ere agertzen dira (el Mayoral, el Rabadán, el Diablo edota el Angel) eta errezitatutako bertsoak ere baditu.

677. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00255 Saio eta bertsoetan tartekatuta dantzatu egiten da; makil-dantzak ez ezik, zinta-dantzak ere dantzatzen dira. Joan den mendearen azken aldera Tuterako merindadeko herri askotan zirauten bizirik Paloteao edo Dance izenekoak. Herri horietatik guztietatik tradizioak batean baino ez du bizirik iraun gaur egun arte eten nabarmenik gabe, Kortesen, hain zuzen.

678. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00048 Poeta honek, guztiek ezagutua, guztiek gurtua, ez zuen inoiz gaztelaniazko bertsorik egin; bere aberriaren dialektoaz maitemindua, Lamas Carvajal eta Serafí Pitarra bezala, bere konposizioak euskaraz dira asmatuak eta idatziak; haienak bezala, poesia bakoitza pitxi bat da idatziak dauden hizkeraren edertasunak dastatzen dakitenen guztientzat; guztientzat esan dut, eta oker nago: beraiek ez dute konprenitzen idazten dutenaren balioa.

679. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00096 Baina, hala ere, poemaren bertsoak, eta irudiak eurak, ondo landuta daude, erritmoa nagusitzen da testuetan, hitzek silaba kopuru bera mantentzen dute musika bat osatu arte, azken batean musikaren garrantzia behin eta berriro aipatzen da, eta, dirudienez, kanta edo disko baterako pentsatuak omen dira hemengo zenbait lan.

680. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00108 Nabarmenki bi dira, eta kontrajarriak, sonetoetan erabili izan den tonu zaindu, klasikozale, eta, nahi bada, hotza, eta bertso libreetan erabilitako, tonu surrealista (surrealismo xumea), poetaren nitasunean oinarritua, edo, neurri baten, puztua.

681. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00081 Baditut bertso batzuk xelebreak, oso adiskide egin nintzen familia baserritar bati eginak.

682. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00081 Hortik harreman txiki batzuk izan genituen, eta bertso batzuk eman nizkion, ea zer iruditzen zitzaizkion.

683. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00020 Datuen eta testuen aldetik, XVII. gizaldiko Juan de Beriain idazlea, XVII. gizaldiko Urdozko salaketa bateko hitz batzuk (Satrustegi 1987), Izarbeibarko XVIII-ko Utergako dotrina bat (Ondarra 1980), Garesko Bonaparteren inkestako emaitzak (Ondarra 1982), Obanosen agertu diren bertso batzuk (Ondarra 1993e), Oltzako Bonaparteren inkestako emaitzak (Ondarra 1982), Ororbiako 1758ko testu bat (Satrustegi 1987 eta Ondarra 1995), Oltzako Iberoko guruzpideko otoitz bat (Arraiza 1988), Joseph Markotegi Goñikoaren Olloko XVIII-ko predikua (Knô*rr 1992), Goñiko Bonaparteren inkestetako emaitzak (Ondarra 1982), Bakaikuko ikertzaile Ondarrak berak argitaratu Goñerriko testu zahar eta lokalizazio arazoz beteak eta Olloibarko Ollon mende honen hasieran Eusebio Etxalarkoak Erizkizundi Irukoitzerako bildu emaitzak baliatzen ahal ditugu.

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00122 XIII. mendeko Yalal al Din Rumi poeta handiak ehunka bertsotan izaki maitatua (lapurra gauerdian bezala heltzen dena) bilatzea deskribatu zuen.

685. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. zubizarreta 0158 Denontzat hain ezagunak diren Fray Luis de Leónen bi poema famaturen hasierako bertsoak dira, ez dago esan beharrik zein zeinetakoak.

686. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0431 Unamunok plaza honi eskainitako bertsoetatik aparte, gogora dezagun, artearen munduan, 1890.eko abuztuaren 31an plazaren erdian kokatu zela Mariano Benliurek Diego Lopez de Haro-ri egindako brontzezko estatua, 1896an orain dagoen tokira eramana.

687. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Testua euskarri izan gabe kantuaren bidez zabaltzen ziren bertsoetatik liburua euskarri duten hauetara dagoen aldea ez da hutsala.

688. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Lehiaketa literariotan saritutako bertsoak kantatu edo errezitatu egiten dira, bertsopaperak kantatu...

689. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Lehenbizikotan poema-sortak aurkitzen ditugu, bigarrenak ez dira igarotzen banakako bertsotik, ez dago sortarik, multzorik.

690. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Bada mailakatze bat, baina letra ahozko munduaren zerbitzutan jartzeak lotzen ditu: neurri tradizionalez, prozedura narratiboz, jakinekoak diren metaforaz... ehotako bertsoak dira.

691. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Orain, XIX. mende honetan, eta bereziki, bere bigarren erdian ugaldu egiten da bertsoa, maila, handi batean Lore-joko eta Euskal Festak eskainitako babesari esker.

692. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Ugaltze honekin batera bertsoarekiko zaletasuna zabaldu egiten da eta hedapen-testuinguru honek emandako emaitzak ez dira uniformeak: bada alderik Karmelo Etxegaraik arbuiatzen dituen bertso-paper eta Jean Baptiste Elissanburu edo Antonio Arzaken hitz-neurtuen artean.

693. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Bertsoaren loraldi honek ez zuen ekarri poema-libururik, batasun baten azpian paratutako poema-sailik, ez zen egon gairik poema luzeren batez harantzako irudimenik sortu zuenik,...

694. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1207 Hala ere, zirrara eragin zion kopla zahar baten bertsoa argitaratu zuen bere liburu hortan.

695. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0982 Eta, euskaraz den bezainbatean, ez da horretarako Meilletek eta, uste zuten bezala Etxepareren bertsoak mundura jalgi arte itxaron beharrik.

696. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Hain libreak ezen gai izan zen bertsoen neurrietara lotuz ere itzultzeko.

697. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0033 Horrela ulertu behar dira goiko bertsoak: zorigaiztoko herria dela, hots, kontzientzia galdutakoa eta bere buruagandik alienatua dela, tabernak eta futbola maiteago dituena (bere) kultura baino.

698. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Alde hortatik, aski argi dago Oihenarten xedea: nahi izan du ahal bezanbat aitzindaritik urrundu, ezpaitu behin ere erabili ez hamabortzekorik bertsu osoan, ez eta hamekakorik ere (dakigularik ohituenak direla olerkari jendetiarretan!).

699. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 3. Bertsuan (berak kobla edo kopla deitzen du), ikusi denaz, urruntasuna ttipitzen da, bereziki delako kopla zaharraren erabiltzetik.

700. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Balaiteke menturaz hemen ere lehen begi ukaldiak ezterakutsan berdintasun edo bederen iduripen bat: Oihenartek, nahi izan ditu kantu molde zenbait bertsutan itxuratu, bere errepika ageriekin (I, XXV), edo bi neurtitz berex emanez (VII, XXIII), bainan bertsu guzietan.

701. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Jakinez, alta, hunek aitzinekoaren olerki egituraren ondoan (edo kampoan) zauden kantu ereduak, nahi izan dituela bertsuan berean, bertsuaren barnean eman.

702. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Neurtitzean, aldaketa osoa errana da: erditik egin du Oihenartek hamabortzeko luzea zortzikorat ttipituz; bainan ere berdintasuna ezberdindu du: laueko bertsu zuzena lehenean, bi neurtitzeko erranaldiak bi, hirur, laur, bederatzi eta hamargarrenean, eta neurtitz bakar bat arteko bortz, sei, zazpi eta zortzigarrenetan.

703. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0025 Linok gaitasun aparta erakutsi zuen bertsoak euskaratzean.

704. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0025 Bertsoak euskaratzen parerik ez zuen (Egunkaria, 243. zenb., 23. orr., 1991-IX-18).

705. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0007 Bertsoaren osagaiak asko dira: errima, neurria, doinua, gorputz adierazpena, bukaerako arrazoia, bitarteko literatur-baliapideak... asko.

706. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0007 Eta gainera, gauza sorgina da bertsoa.

707. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0007 Esku artean duzun hau bertsotarako tresna baino ez duzu.

708. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0007 Errimak ez dio bertsoaren formari bakarrik eragiten.

709. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0008 Halaberean beti izanen da holako edo halako lekutan aditu bertso borobil hori hemen agertzen ez dela eta zergatika hasiko denik.

710. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0017 Saio bakoitzaren ostean, biltzaileak erabakitzen du zein bertso transkribatu eta kasu honetan, 1.300 bertso transkribatuetatik, Iñaki Agirresarobek egindako 600 bertsotako emaitza da eskaintzen dena.

711. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0017 93. urtean bapatean kantatutako bertsoak ditu oinarri eta ez dira barne sartzen, Nafarroako Txapelketa edo Txapelketa Nagusiko bertsoak, ez eta eskolarteko edo bertso jarrien alorrekoak.

712. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Lehena, bertsoaren barne prozesu erritmikoa da; bigarrena, azken errima, puntu bakoitzaren oinak edo hoskideak alegia.

713. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Bertsoaren prozesu erritmikoa, oin-kopuruan eta konbinazioan oinarritzen da.

714. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Bertsolariak, aipatu prozesu horren muntaia bizkorra melodian barneratuz osatzen du, musikaren erritmoak eraman dezan utziz, horrek markatzen bait dio bertsoen barne-prozesu erritmikoa.

715. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Bertsolariak, bere bertsoak tokatzen zaion edozein konpas edo erritmotara egokitzeko gai izan behar du, bapatean, era irreflexiboan eta axolagabeki.

716. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Une horretan, bertsolariak bapatean lau hitz aukeratu behar ditu errimatzen dutenak gero bertsoan dagokien tokian sartzeko, azkena delarik hitz edo oinik zorrotzena, egokiena eta entzulegoaren irribarrea edo txalorik beroenak sortuko dituena.

717. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Punturik zorrotzena azkena jarriz egiten den bertsoaren muntaia hori hain garrantzi handikoa da, non gainontzeko hiru puntuen errima edo hoskidetasuna ahapaldi edo bertsoaren azken puntu horren menpe dagoen.

718. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Horrela bada, inprobisatzaileak buruan aurrena sortu behar duena bertsoaren azken puntua da.

719. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Ez da ahaztu behar elkarren aurkako bertso-saio batean, lau errimen muntaia guzti hori azken erriman oinarrituta egin behar dutela; segundutako gorabehera da; izan ere, lehen bertsolariak bere bertsoa bota orduko bigarrenak erantzun egin behar bait dio.

720. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Zerrenda horretatik, unean uneko bizkortasunaz, beharrezko hoskideak hartuko ditu eta bertsoaren hasieratik aplikatu; beti ere, nagusiena den amaierako puntuarekiko jarraipen logikoa zainduz.

721. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Batzu, aipatu teknikari jarraitu gabe, bertsoa besterik gabe kantatzera jotzen dute eta bertsoa lehen puntuko errimarekin amaitu.

722. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Halaxe ipuinak, historiak, esaerak, kantak eta bertsoak sortuz, paregabeko tresna den hizkuntzarekin jolasten zuen idazkera asmatu baino askoz lehenago.

723. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Literatura honek bere bereiztasunak dauzka, idatziak ez dituenak; ipuin edo bertso baten entzulea, hartzailea beraz, emaile bilakatuko da ipuina edo bertsoa kontatzerakoan, jakintzaren katean funtsezko eginkizuna beteaz.

724. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Bereiztasun honek entzulearen oroimena azkartzen, sendotzen zuen; hameka bertso ezagunak ditugu behin bakarrik, bapatekoan, esanak izan zirenak jende aurrean eta entzuleek gogoan atxikiz gerorako gorde izan zituztenak.

725. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Folklorezaleak, literatura hau jasotzen hasi zirelarik, buruz ehundaka bertso esateko gai ziren eskola gabeko pertsonak aurkitzerakoan, harritu egiten ziren.

726. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Halakoa zen, adibidez, Ataungo (G) Maria Josefa Barandiaranen kasua; amonatxoa izanik, orduak ematen ahal zituen kantan, bertso bat ere errepikatu gabe.

727. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Dena den pertsona hauek ezin zuten bertsorik oroitu kantan baizik; hau ahozko literaturaren beste adierazgarri bat da: doinuari atxikirik egotea.

728. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Bertsoaz gain, gure ohizko literaturan ipuinak, asmakizunak, hitz-jokoak, esaera zaharrak edo atsotitzak eta kantak aurkitzen ditugu.

729. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0018 Halere, buruz bertsoak ikasten edo bakarren bat osatzen saiatu izan da.

730. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0018 - Bertso-saioetara joaten direnean bertsoak entzunez gozatzeko, ongi pasatzeko izaten da, lagunarte giro berezian denean batez ere.

731. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0040 Bertsoak entzutea positiboa da, baina entzulea hezi beharko litzateke: bertso onak eta txarrak bereizten lagundu, bertsoen meritua non dagoen erakutsi, neurri eta doinu bakoitzak ezartzen dituen aukerak eta mugak azaldu, e.a.

732. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0047 Bertsozale batzuk bertsozale amorratu bezala definitzen diren bitartean, beste batzuk bere garai eta neurrian soilik entzun nahi dituzte bertsoak.

733. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0047 Batzuentzat, bertsolaritzak euskara eta euskal kultura sustatzeko bitarteko bat izan behar duen bitartean, beste batzuentzat bertsoa bera du helburu.

734. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 4506 1928ko uztailean oraindik Hondarribin zela, komentu barruan ondu zituen Done Bonabenturaren omenezko Guadalupe-bidean bertsoak.

735. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 4506 Gutxi landutako bertsoak dira haiek, gaztearen hasierako lanak.

736. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Herri txiki bateko zein apaizek adieraz zitzakeen hobeki bere bihotzeko ilusio eta grina Xalbadorrek bertso horretan baino?

737. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Badu besterik ere, ordea, bertso horrek, urepeldarraren beste askok eta askok bezala-bezalaxe.

738. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Bertsoa betetzeko modua da beste hori.

739. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Ederki dago, hala ere, Xalbadorren pentsamendua, hala dena edo hala beharko lukeena aldarrikatuz eta bertsoari oinarri zabal-zabal bat emanez, gero gainean pentsamendu mugatuagoak eta hurbilagokoak ezartzen dituela, azkenean punta-puntan bukatzeko, zugatz bat bezala.

740. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Guztiz berea du bertsoaren egituraketa hori Xalbadorrek.

741. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0069 Garrantzia zuen zerbait zen hori harentzat, eta despeirako bertsoaz baliatu zen entzulegoari hori adierazteko.

742. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 (...) sortako 12 bertsoetatik bost ekarri ditu eta laugarren jarri duen ahapaldia, berriz, saritutakoetan agertzen ez den bertso bat da 83 Kasu honetan ere edizio batetik bestera egon diren aldaketak oharretan jarri ditugu. Ohar honek hurrengo aipatuko ditugun bertsoetarako ere balio du.

743. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 Biba, biba Frantzia izenburupean ematen dituen bertsoak, berriz, dirudienez, gerra bukatu zen egunaren biharamunean 84 1918ko azaroaren 12an, alegia idatzi zituen.

744. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 1924ko Gure Herria-n (517-520. or.) aurkitu ditugu, berriz, eztei bazkariaren ondoren Frantxuak kantatzen dituen bertsoak.

745. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 Gure Herria... Gure izenburu beraren azpian argitaratu zituen aipatzen duenez urte bereko abuztuan idatzitako bertso hauek.

746. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 Aurrez argitaratuak izateaz gain, aipagarria da Piarres-en lehenengo liburukian etxea erostera etorri den arrotzaren pasarteak eta bertso hauek duten antzekotasuna ere.

747. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 Bere begiz egiaztatu gura duenak erka bitza Piarres I-en 68-69. orrialdeetan kontatzen dena eta bigarren honen akaberako bertsoak.

748. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 Aurrekoaren antzeko erlazioa da liburu honetako X. kapituluan Verdunen Joanes Garaztarrak egin duen balentria kontatzen duen pasartea eta 1922ko Gure Herria-n 702-703. orrialdeetan Barbierek berak argitaratu zituen bertsoak lotzen dituena.

749. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 Verdun-eko Irrintzina izenburua daramaten bertsoek granadak jaurti ondoren garaztarrak 85 Bertsoetan ere, izenik aipatzen ez duen arren, garaztarra da granadekin pilota jokoan jardun duena egin duen garaipen irrintziaren berri ematen digute.

750. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 Ikus, esaterako, bi lerro hauen eta testuaren arteko antzekotasuna 86 Testuok hobeto erkatu gura dituenak liburuko pasartearen ondoan, oharrean emanak ditu bertso horietako lehenengo hirurak ez beste guztiak:

751. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 1. Bertsoak noizko elurtean paratuak ote ziren

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Elurte ikaragarri hark bota omen zuen lurrera Leitzalarreko Aritz Aundi sonatua ere, honako bertso honek ederki azaltzen duen bezala:

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Bertso hori, Miren Irurtiak egina, hantxe dago erori zeneko mendeurrenean plaka batean grabatua, Leitzalarreko Aritz Aundi haren ipurdiaren neurrira inguruz inguru para ziren harrietako batean.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Honatx Miel Barriola Yoantzarkoak kantatu didan bertsoa, gertakari latz hura oroitaraziz:

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Bertso honen zainak, hagitz zabalduak dira.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Bertsoa, bakar ageri da, eta ez du inolako argitasunik ematen Antonio Zabalak.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Leitzalarreko artzaiaren bertsoak lau puntukoak dira.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Gauzak horrela, bistan da Leitzalarreko artzaiaren bertsoak 1888ko elutean ez baina, lehenagokoren batean paratuak direla.

759. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0132 Kontuak hola, 1895etik 1897ra bitarte hortakoak behar dute bertso horiek.

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 Bi urteren okerra goitibehiti, aitona xahar haretxen ahotik jasoak zituen Leitzako kantak Aita Modestok, eta nago patxadan hartu izan balu, horiez gain beste bost kanta 1 Ikus beste bat Leitzalarreko artzaiaren bertsoak izeneko sailean. eder ere kantatuko ez ote zion.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 1 Ikus beste bat Leitzalarreko artzaiaren bertsoak izeneko sailean.

762. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 1. Pellipen Joxemartiñi botatako bertsoa (1885)

763. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 Bertsotan ederki aritzen omen zen, baina, ziztatzaile samarra izaki, bertso mingarriren bat medio, haserraldi gogorra izandu auzoko batekin eta, ez zuela santa sekula bertsorik gehiago botako egin omen zuen yuamentue, eta baita bete ere, ageri denez.

764. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 Joxemanelek ez bada ere, Lesakolorretako Joxemiel Arregik ongi gogoan hartua dauka Bordaberriko aitonaren bertso ziztagarri hura:

765. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303
Gaizki etzaidek artu
Joxemartin Larrea:
deustako gauz eztena
artu dok andrea,
muturre zimurre ta
lepoa arrea;
Uztarlekure yoaten tzak
launekin bale(r)a.
2 Mikela Astagaitzakoak ere aipatu izan dizkit bertso honen kontuak: Ikus Koloreak Euskal Usarioan, 240. orria. Erein, 1992, Donostia. 3 Usario haundiko haur josteta baitzen bale izenekoa.

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 Hura ordu eta hura muga, ez omen zen bertsorik atera izandu gehiago Joxemiel Bordaberriren ahotik.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Hizketarako, bertso kontuetarako, pasadizo eta zelebrekeriak berritzeko, eta arrazoi zorrotzak edo umorekoak usu emateko, trebetasun eta grazia berezia izan dute Mikonetarrek.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0198 Baina estetikokoki esanguratsuak dira behin eta berriz bertsoetan azaltzen diren metafora zirkular eta zerutiarrak (zirkular, altu eta zabala den zeru hau).

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0207 Bere ama hil zitzaiolarik, bertsoak eskainiak zizkion Herria-n 2. J.P. Curutchet, De Monzon jaunari bertsuak. Herria, 28.10.65.

770. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00128 Aita Larremendiren ohoretan egindako beste bertso batzuk ere ezagutzen ditugu. Besterik ez da oraingoz eskuratu ahal izan.

771. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00027 Irekia da poema askok are gehiago, bertso askok irakurketa ezberdinak eta inoiz kontrajarriak izan ditzaketelako G. Markuletak. Han izanik hona naiz liburuari buruzko erreseinan, Sarrionandia anbiguetatean maisu dugula zioen (1993: 2). eta, halaber, poema oso batek askok irakurketa literalaren ondoan eta berarekin batera irakurketa metaforikoa ere ametitzen duelako Horregatik, hots, lan honetan zehar interpretazio bat aurkeztearekin batera poemok irekita utzi nahi zutena ixten ari naizelako, beharrezkoa zait aurkeztuko dudana poemak agortzen ez dituen irakurketa posible bat besterik ez dela azpimarratzea. Bidenabar, irekitasunaren eta komunikazio bikoitzaren (komunikazio literala eta, aldi berean, metaforikoaren) alderdi hauek Metafora literatur kritikarako lanabes gisa: B. Atxaga. J. Sarrionandia izeneko ikerlan zabalagoan aztertuko ditut, bestelako hainbat alderdirekin batera. (ikus, adibidez, Ezagutzen duzu negua?, Zaurituarekin lubakian, Solas meteorologikoa, Untzigintza, Gereziak jateko sasoia iritsi da eta Iluntasuna nehurtzen).

772. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00040 (Marinel Zaharrak-en aipatu bertso horien ondoan poetak zioskunez, zoriontsuak balira bezala, haririk astunenaren azpian, 37. or.).

773. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00040 Gartzelako poemak-eko bertsook era ezin argiagoan salatzen dutenez, arazoa ez da egiten digutena baizik eta / egiten digutenaz egiten duguna (89. or.).

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0441 Honako bertso solte hau dakarkigu hemen argigarritzat:

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0441 Erabat hamarna silabatako bertso hauek, ez onak eta ez txarrak, baizik hainbestekoak iruditzen zaizkio.

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0441 Horko bertsoak oso arinak dirudite, baina lerro bakoitzean lau intentsitate-azentu bezala daramatzate.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0441 Horregatik, bertso hauek zaldien laugaina gogorazten diote.

778. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0538 7. Bertsoak eta kantua:

779. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0110 (...) eta hauek ematen dituzten fruitu urriak ekarriz dator hirugarren bertsoa:

780. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0111 Jadanik lehen bertsoan poetak sinbolizatzailea deskribatu digu bere barne nahien adierazle fisiko gisa: neure / ainbeste naien lakoak [119,3-4]; korrespondentzia analogikoa garbiro azpimarratua dago hor.

781. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0102 Paratzaileek gogoak eman bezala aldatu dute jatorrizko testua, bai axalez eta bai mamiz, eta hori, Mitxelenarentzat ezin onartuzkoa da (79) Horregatik zirtatzen ditu tarteka hobetu, zuzendu eta antzeko aditzak: Argitaraldi berria, osoa ez bada ere, lehenbizikoari darraio, ez geroago agertu zen edizio zuzenduari. (1957f:94). A! Bertsoak, jabedunak eta jabegabeak diren direnean daude, ezertxo ere aldatu gabe. (19601: 144). ...oraingoa, behar bezala, lehenari darraio, hurrengoetan agertu ziren hobekuntzak orrialdeen behe aldean bazterturik. (1962s:82). Eta, horrexegatik txalotzen du, esate baterako, Auspoakoen jarduera: Diodan gai hauek egileak utzi zituen bezalaxe, batere orrazketarik gabe, argitara dituzte Auspoakoek. Arras txalogarria da jokabide hori: gai biluzkorriek dute hor axola, ez horien apaindurak edo apaindurarik ezak. (1961j:55).

782. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Haren lanen ikuspegi orokorra eman nahi nuke batetik eta ahozko literaturari eta bertso eta olerkiei dagokiena bestetik.

783. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0684 Honen oihartzuna egiten duen bertsoak, Fortunate senex, hic inter flumina nota... (I, 51), itxura hau hartzen du:

784. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0043 Entzun al'dezu, Aitor, umetxo orrek abestu duan bertsoa...?

785. 1991> gipuzkera bertsoak usarraga 0128 Zure ur-askan ase nuen nik
aurtzaroko egarria,
ta ziur nago zu zeradela
bertso auen iturria.

786. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0038 Zu zera bertsoaren
oiñarri ta abe,
naiz bitartean pasa
amaika naigabe.

787. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 Bertso hauek jartzia
ez inor arritu,
larri dauden baserrik
nola ez larritu.
Ez dira irabazik
le(he)n ere neurritu,
kaleko herri xe(he)a
nahi nuke argitu.

788. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00059 Ormetan bertso batzuk, santaren goralpenerako. Arrosen miraria aitatzen duanak onela dio:

789. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00020 Ona nola dion bertso batean:

790. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00020 Milla ta bosteun bertso baiño geiago ikusi nituan, bakoitzak bere zenbakia zuala.

791. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00021 Jakin dezagun: Ama Birjiña
bertsolaria genduan,
aingeruakin bertsok kantatzen
autsi egiten zituan
.

792. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00021 Baiña 1.532 bertso launaka banatuta, 383 orrialde ematen zituan.

793. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00021 Bertsoak bi zutabetan jarri ote zitezkean probatzen asi nintzan orduan.

794. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00021 Orrela, zortzi bertso sartu aal izan ditugu orrialdeko, liburuaren loditasuna erdiraiño jetxiz.

795. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0008 Orregatik, bi aldeetako bertsoak ditugu, naiz eta ego aldekoak askoz ere ugariagoak izan.

796. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0008 Emen bildu aal izan ditugunak baiño bertso geiago jarriko zirala dudarik ez da.

797. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0008 Sail bakoitzaren ondotik, bertsoak ondo ulertu ditezen eta olakoetan egin oi degunez, kondaira-liburuetatik bildutako argitasunak ematen ditugu.

798. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0008 Bertso auek ez dute oraintxe asko falta, berreungarren urtera irixteko.

799. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0009 Xenpelar, Udarregi, Pello Errota, Gaztelu eta Txirritak, adibidez, gisa ontako bertsoak jartzen zituzten, gure iritzirako beintzat.

800. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0009 Ez al zituan bertsoak ugaldu arazi?

801. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Gero, arratsalde guztian, pilarmonika soñua, dantza, bertso, naiko edari...

802. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0093 JENDEAREN AURREKO AZKEN BERTSOA

803. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0093 Bañan gero, eliz atarian, gazte oiek ainbeste gazte estudiante zan kantatzera etorria atzeneko bertso bat botatzeko eskatu zioten.

804. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0093 Ta gure aitak bertso au kantatu zien:

805. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0093 Bañan, nik gogoan detala, kanpoan etzan izan, eta jendearen aurrean atzeneko bertsoa ori kantatuko zuan.

806. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0093 Oiartzungo Lexotik, gaurko Lexoti bertsolariaren aitonak, Pelloren bertsoa bestek kantatuta aditu zuanean, beste onekin erantzun zion:

807. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0133 Bertso auek La Voz de España egunkarian agertu ziran, 1976-ko abuztuaren 22-an, Dedicado a los veraneantes izenburupean eta aurretik argibide au zutela:

808. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0133 Antzuolatarren enkarguz moldatuko zituan bertso auek Pello Errotak.

809. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Ogei ta lau bertso auek Errenteriko Enrike Elizetxea zanaren bildumatik artuak ditugu.

810. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Bigarren izenburua guk erantsia da, lenengo bertsotik artuta.

811. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Bertso auetan, mutil batek bere familiaren naigabeak kontatzen dizkigu: iru anai izan, irurak soldaduskara joan eta zer ixtillu gorriak ikusten dituzten; danak gaizki eta bigarren anaia il.

812. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Zazpigarren bertsoak gerra zikin bat dabillela esaten du.

813. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Nungo gerra dan, zortzigarren bertsoak adierazten du: Filipinetakoa.

814. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Bigarren anaiak, emeretzigarren bertsoak dionez, gerran urte ta laurden pasa du, ta beste ainbeste andik etorri eta gaizkituta.

815. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Txeetasun oiek danak kontuan artzen baditugu, joan dan mendearen bukaerako bertsoak dirala dudarik ez da.

816. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Bertsoak ez dute iñor izendatzen, bañan izen-abizen guztiak ere atera ditugu.

817. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Bertsoen ondorako uzten ditugu oiek danak.

818. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0293 Sabinak aditu ta leiotik bertsoa bota zien, bere semeak pintatua zala esanez.

819. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0293 Orduan, gazte aietako batek, emakume batek bertsoa botatzearekin arrituta, onela esan zuan:

820. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00161 Gutxitan nabaitu izan nuan bertsotan; baina kantatzen asten zanean, bertso sakonak edo egi biribillak zekian esaten.

821. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0050 Enparantza gizasemez bete betea zegoen; belarriak bersoetan txintxilik jarrita zeuzkaten, den denak barrena lasaitzen.

822. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0013 Bertsotarako deia zuenean, askotan beste norbaitek joan bear izaten omen zuen bere ordez.

823. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0013 Ala ere, tamalez, ez det uste bere bertso asko idatzirik gelditzen danik.

824. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0013 Joxe Bernardoren bertsoak aitortzen digutenez, Pello Errota, Udarregi eta Txirrita izango ziran berekin geienbat parte artu zutenak.

825. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0013 Joxe Bernardoren ateraldi eta bertsoren bat edo beste, zuen gogozko izan ditezkelakoan, emen dijoazkizute.

826. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak in: arzak, alberdi: idazlan-sorta, 9-29 0013 Bertso bakarrekoak ere bai batzuk, pentsamentu edo sentimenturen bat azaltzearren papereratuak.

827. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 Ni ere Birjina naiz ampsup27; Gogorra da erasoa. Jadanik DSA 4ko 26-31. bertsoetan, birjina izatea Jaunaren emaitza bezala prezatuagatik, neurrian neurtzen du. Beste adibide askoren artetik, ik. TO 3.!

828. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0828 Berriz errepika ampsup29; 1897ko martxoan Teresak igorri zizkion Bellíere jaun apezgaiari beste olerki batzuekin, Mikael Arkanjeluak Satani bota dizkion hiru koplak eta Aingeruen azken kantua, honi eratxikiz bertso hau: Nola aspaldi Maria Birjina umilak
garaitu baitzuen Santan harroa
hala zure bizi laburaren apaltasunak
leherturen du sugearen burua.
.

829. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00157 Apezak alegia deus ere egin zuen, bizpahiru pikoetan sartu zuen bere mezua. Bertsua bekatua da. Eskuara Jainkoak eman hizkuntza bada haren xerbitxuko egon bedi.

830. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00157 Bertsuen egiteko dohaina duten horiek Escualduna kasetan iskiria dezatela.

831. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Henriette Aire baten pertsuek ez diote nihorenei zorrik.

832. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00059 (Irazuk bukatzearekin batera hasi zen Egaña bertso hau kantatzen)

833. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0119
Horko partetik Agiñakoa
erdi haserretan dabil,
gure bertsoa ez dala joan
oso zuzen ta biribil;
Zarautz aldean galdetu dugu
non kristo dagon Usurbil,
eta guztiek esaten zuten:
Agiñatik oso hurbil

834. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0022 Garai bateko bertsolariak
Oiartzuna etorrita,
gau eta egun aritzen ziran
bertsoa eta zirika.
Ta gaur hara bost neska
marka makala ezta
piztuko balitz Txirrita,
berriro seko legoke bela
sustuakin erorita (bir).

835. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0032 Aspaldidanik esan zenidan
zuk ni maita ninduzuna
bertso batean eman nahi dizut
mutikoa erantzuna
entzun zaidazu hemendik ozen
eingo dedan oihartzuna
beste mutil bat maite det eta
harentzat det maitasuna.

836. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Bertso idatzien alorrean 1.700 parte hartzaile inguru izaten dituzte, eta bat-batekoan 70-80.

837. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Luzaide-ko Anjel ainziburu-k kantatu ditu Amuritza-ren hiru bertsu, gogoz atxikiak, eta beste lau hor berean berari gogoratua.

838. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Ez dea atsegin haudia olerkari batentzat bere bertsuak beste norbaiten ahotik entzutea? Badea goraipamen goraipamen ederragorik?

839. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00040 Goian Bedi. Euskalerri osoan ibilia zen bertsoak kantatzen eta gure alderdian ere bai.

840. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00085 Bertsoetara joanda, gauz bixi asko ezagutu izan ditugu eta Arano'n ere bai; alkarte eder bat badaukate; taberna bat ere bai denda eta guzti, eta an saltzen ez dagon gauzik nekei billatuko da beste lekutan ere.

841. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00085 Urte bateko Santio egunez bertsotara goazela, nai ordurako ez giñan iritxi; txirrindulari karrera zan eta beste gaiñontzekoantzat kamioa itxita zegolako.

842. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Zepai errezildarrak, Idiazabalen, Etxegarateko aldaparen hasieran jarri zuen taberna, bertsotatik bakarrik bizitzerik ez zuenez.

843. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Egia haundia, noski, nahiz eta Uztapidek, erdi elbarririk ere, sasoiko askok baino bertso hobeak idatzi.

844. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Mendiluzek neurri txikiko bertsorik onenaren saria jaso eta plakaren testua irakurtzeko betarik ere ez zuen izan atzo Anoetako polikiroldegian jokatu zen finalaren buruan, aulkian eseri zenerako bere izena aldarrikatu baitzuten txapeldun gisa.

845. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Elorzak bere lehen potoa egin zuen hirugarren bertsoan, saioan zehar behin eta berriz egingo zuten bekatuan eroriz.

846. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Nere haurrarentzat ez nituzke nahi amaren maniak esan zuen Iñakik lehen bertsoan eta ume mukizu eta mimatu baten ama ez dut izan nahi hirugarrenean.

847. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Bertsoak ez ziren patal horietakoak, baina jaialdi eta saioetan hain poto gutxi egingo zituen bertsolariak bi egin zituen segidan.

848. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Bigarren bertsoa Esan zidaten eta neuk ere abiatzeko gogoa hasi zuen eta bosgarren puntuan berriro baina aspaldi galdua nuen behera joateko gogoa errepikatu zuen.

849. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Hiru bertsoak borobilak atera zitzaizkion.

850. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Irazu poliki aritu zen, ariketa honetako bigarrena izan zen beharbada, bigarrengo bertsoa batez ere oso polita atera zitzaion.

851. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Destakatzekotan kartzelako gaian azken puntua emanda Mendizabalek egin zuen bertsoa destaka daiteke.

852. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Azken honek zera frogatu du, motzean behinik behin, txapelketa batera joan eta dozena bat bertsoko saioan, beterano gutxik egin diezaieketela itzalik.

853. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Horien bertsoek (plastikopeko igaliek bezala) ez dute zapore bera izango, baina estimazio hobea izango dute hala ere.

854. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0042 Geroztik milaka bertso bota ditu Mendiluzek, baina herenegun bota zituen hamahiru bertsoak izan ditu emankorrenak, Gipuzkoako txapela jantzi baitiote.

855. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0042 Joanjo Uriaren bertsoeskolan hasi zen bertsoa lantzen eta Andoainen segitu zuen Sorozabal eta Oiartzabalekin, poliki-poliki bertsolari egin zela ohartu zen arte.

856. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0042 Urte batean atletismoan apuntatzen zinen, hurrengoan futbolean eta bertsoa ere gisako aukera bat izan zen hasieran, baina denborarekin aukera hori erabateko bihurtzen da.

857. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 7 Eskale taldeak Bertso berriak pobreziari jarriak izenburuko musika ikuskizuna eskainiko du heldu den ostiralean, gaueko 10,30etan, Beteluko polikiroldegian.

858. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0062 Haurrak bertsoen mundura erakartzea du helburu.

859. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Kafe Antzokian jokatu zen sariketa horretako finala eta saioak Bizkaiko bertsolaritzak geroa ondo segurtaturik duela frogatu zuen, handiek edozein bertsolarirekin parez pare jarduteko moduan daudela erakutsi baitzuten, akats batzuk gorabehera eta txikien mailan ere oso bertso politak entzun baitziren.

860. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Bai, ni ere ohartzen naiz noiz kantatzen duten ondo edo gaizki, esaten zuen, bere alaba txikiarekin bertsoak entzuten ari zela.

861. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Bertsorik politenekoa ondorengoa izan zen.

862. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Hemendik 20 urteko Euskal Herriari bertso bat botatzeko agindu eta honako hau bota zuen: Nik ikusten dut Euskal Herria euskalduna ta apala
estatu espaniar inperialista alboan utzi duala
kaletan zehar jendea pozik, kezkarik gabe bezala, utopia bat dirudi baina, esan behar ikusi ahala
etorkizuna eguneroko borroka baino ez dala
.

863. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Handien bertsoak hautatzen hasiko bagina, ez genuke bukatuko, maila oso txukuneko saioak egin baitzituzten gehienek.

864. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Hontaz ikusi koktelarena ez da izan zalaparta hasi zuen bertsoa eta honela bukatu zuen: Kolpe batean bi euli ditugu orain hiltzeko aukera
Sabin Etxea eta BBK, gauza bera dira eta
.

865. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Handien saion gisako edo antzeko bertso txukun asko entzun zen.

866. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Pierre Topet Etxahun berak bertso batzuk paratu zituen txapelketa horri buruzkoak susmoak zirela eta.

867. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Antza, epaimahaiko apez horiek bertso batzuk moldatu zituzten, bere lagun ziren beste apez batzuei pasa zizkieten, eta haiek gero saria erdietsi zuten.

868. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Sariketa literarioen aurka liburuak, aldizkariak, poema, bertso eta teatro saioak proposatzen ditugu.

869. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 1995 osoan zehar izandako 46 saiotatik ateratako bertsoak dakartza liburuak.

870. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Besteak beste, Lazkao Txikik jendaurrean kantatutako azken bertsoa dakar.

871. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Urte hartako Bertsolari Egunean bota zuen bertso hori.

872. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Beste batzuen azken bertso publikoak ere aurki daitezke, hala nola Basarri eta Manuel Lasarterenak.

873. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Baita orain oso ezagun diren bertsolari gazte batzuen aurrenekoetako bertso batzuk ere, esaterako Unai Iturriaga, Jesus Mari Irazu eta Igor Elortzarenak.

874. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Bertsoaren muina bukaerako arrazoi kolpea da, orain ere

875. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 NAHI duenak nahi duena esango du, baina bertsoaren izatea, orain ere, bukaerako arrazoi kolpean datza.

876. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Bertsoak, noski, alderdi teknikoa ondo betetzen badu, askoz hobe; eta horrez gain, erregistro egokia erabili eta bertso barneko diskurtsoa koherentziaz josia bada, orduan bertsoa perfektua izango da.

877. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Demostraturik dago entzulegoari graziarik gehien egiten dion bertso klasea azken kolpe fuerteko bertsoa dela.

878. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Bertso onak (teknikoki) bakarrik ez du azken arrazoi zorrotzekoak adinako txalo zaparradarik eragiten.

879. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Eszenategian jaulki ziren ordena berean komentatuko ditugu txalorik ugarienak jasotako bertso batzuk.

880. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Amurizak ere agurreko bertsoan izan zuen ateraldi ederrik?

881. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Horixe gogoratuz bota zuen lehen bertsoa: ... pesimistenek esaten dute hau bazihoak lurpera; biaje horrek ez dit ardura urtero bizten bagera.

882. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Baina bertsoaren tartean bota zuen; seguru gaude hori amaieran esan izan balu, beste eragin bat izango zuekeela entzuleengan.

883. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Saioaren beste momentu batean, noizbait nonbait kantaturiko bertsoaren azken puntua eman zien bertso berria osa zezaten, baina puntu horrek azken aurrekoa izan behar zuen oraingoan.

884. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Bertso hori lige baten ostean Azpeitian kantatua da.

885. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Noizbat kantaturiko bertsoaren amaiera hau da: Azken arnasa eman nahi nuke itsasoari begira.

886. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Amaitzeko, Maddalen bertso bati buruz hitz bi.

887. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Proiektu horren kontra mintzatu ondoren, egin zitzakeen txikizio eta kalteak sinbolizatzeko hain zuzen, zentzu biko amaiera hau eman zion azken bertsoari: Ikusi ere ez dugu egingo, baina sentituko dugu.

888. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Orduan irratirik-eta ez zen bertsoak entzuteko ere, eta lozorroan bizi nintzen; baina ordurako afizio izugarria neukan.

889. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 - Esan izan da bertsolariak bertsoa atzekoz aurrera osatzen duela, aurrena bukaera pentsatuz.

890. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Bertsoa ondo, hasi egin behar da, gero bukaera ona izango baldin bada.

891. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Hori izaten da batek kopiatu baldin badu besteren baten bertsoa.

892. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Nik hari, bertsoaren erdirako antz ematen nion noratsu zihoan.

893. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Eta halaxe denbora izaten nuen nire bertsoa prestatzen hasteko.

894. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Besteren bertsoak jasotzearen arriskua

895. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 - Gogoratzen al duzu Uztapideren bertsorik?

896. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Horrek arrisku bat izaten du: besteren bertsoak jasotzen hasi ezkero, gero norberak haiek ere kantatzekoa, usterik gutxienean.

897. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0017 Hasi hiru urteko umetxoak eta mailaz maila goraka hamairu urte arteko guztien lanak datozkigu bertan, bertan marrazki, asmakizun, bertso eta ipuin, elkarrizketa eta horrelakoak ikus daitezke bertan.

898. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Antolatzaileen ustez bertsoen munduak hedatua eta zabala behar du izan, ez gune garrantzitsu batean kokatu beharrekoa.

899. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Egia esan, modu guztietako lagunak aurkitu ditugu, ikasleak, pilota eta bertso txapeldunak, ijitoak...

900. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0030 Ikastolako haurrek ere, bi mutiko eta bi neskatiko, bertso bana eskeñi zidaten, berek eginiko bertsoak eta aski ongi emanak.

901. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0048 Iparraldeari buruz oker aundiak izan ditugula ez dago zalantzik; gure ontan ikurriña galerazia zegon garaietan an aske zegolako, zerua juzkatuko gendun Iparraldea; etzan ala ordea Mattin'en onako, bertso ontan esango digun bezela:

902. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0048 Mattin'ekin eta Xalbadorekin prankotan egokitu nintzan; aiek gurearen zaletan bizitzen ziran Bertsoetako soldatik geienak ere gure ontan irabazi zituzten.

903. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0018 Xenpelar'en betroiaren bertso sonatuak ere, Ernani'n ostegunero izaten zan ganadu-perian dute sorrera:

904. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Nik beintzat orixe erabaki det: urtearen amaierako alaitasun pixka bat zabaltzearren, ondoren datozen bertso auek eskeintzea, norbaitek irakurri edo kanta nai baditu.

905. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Bertso hauek ez dute abendua eta abenduko jaiekin zer ikusirik, joan dan udaberrian erri txiki batean bazkal ondoren, etxekoandre batek bere senarrari buruz konta zizkigun gertakizunek grazi egin zidaten ta andik sortu zitzaidan buruz bide au.

906. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Dana dala gutxi gora bera emakume arek kontatuak dira bertso oietan jarriak.

907. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Guztira 12 bertso diralarik bi alditan jarriko ditut.

908. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. agirreazaldegi 0002 Ezer baino lehen aipatu nahi nizuke asko harritu nauela saioan izan ez eta bertsoak entzun gabe kanpotik jaso dituzun iritzietaz soilik baliatuz idatzi zenuen artikulua idatzi izanak.

909. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0012 Musikan ere, Andoni Egañak osatu duen bertso musikatuen diskoa nabarmendu da.

910. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ez ote gara eske bizi Euskaltzaleak azkeneko aspaldi honetan? Edozein sail abia dezagun, ikastola, gau-eskola, antzerki, irrati, bertso, dantza, kantu, lanpostu-sortze, eske joan behar dugu erromes batzuk bezala.

911. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Antzerki eta bertsu

912. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ondoko larunbatean, apirilak 17, Bertsuzaleek ez dute huts egin nahiko Xabier AMURIZA Urepeletik bi urratsetan, Aldudeko zinegelan emanen duena Xalbadorren bertsuetan finkatu ikusgarria.

913. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Euskalduntasuna ere era bitxian bizi dute, gatazkarik gabe, folklorikoki: Nik bertsoak, aizkora eta pilota, ez dut bertze deus nahi! izan ziren Esteban Goñi Mugairiarraren hitzak.

914. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Elkon nengoela jakin nuen bazela Leon Bereau izeneko Lesakar bat, artzai joandako euskaldunen aferak kontatzen zituzten bertso batzuk egin zituena, ordu erdi beranduago jakin nuenez, bezperan Alfontsoren etxean ezagututakoa zen Leon: bertsoak atzenduak ditut, aspaldiko kontuak dire hoiek.

915. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Leonen bertsoak ez ikastearen pena ere Euskal Herrira bueltan ekarri nuen.

916. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0016 Gaztetxe bakoitzeko partaide batek bertso bat abestu eta txiste bat kontatu zuen.

917. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0062 Aurtengo omenduak nortzu ziren kontuan izanik, hauei buruzko argibideak eta bertsoak tartekatzerakoan oreka ongi zaindua da ene iduriz.

918. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0062 Bertsoen kalitate aldetik ez du batasunik liburuak.

919. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0062 Bestalde, bertso asko eta asko txapelketakoak izanik, ez dago gehiegi eskatzerik.

920. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0062 Guztiarekin ere, ez da falta bertso ederrik; ezta barre darizuela utziko zaituzten Narbarte zenaren ateraldirik ere.

921. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 Bertso hau Lopategirena da.

922. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 Egungo txapeldunaren bertsoa dugu hau, beraz.

923. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 Lau partetan zatituko nuke nik bertso hau.

924. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 Bertsorik gehienak bezala, zortziko handian dago.

925. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 Ironia da bertso honek duen azpimarragarriena: ...eta ez diot inoiz galdetzen jana nondikan dakarren.

926. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Nola ez aipa haatik, Maulen igande aratsean, 800 lagunek prezatu dugun Muskildiarren Ikusgarri xarmanta, horko pertsu eta kantuak, Bertzaiz anaiek ontuak, dantzari gazteen itzul-inguruak, soinulari ta argilarien talendua, hots obra guzia, laster Donostiarrek ikusten ahalko dutena eta beste batzuek ere, hala nola Lapurtar zenbaitek, entzun ta ikusi behar luketena, Muskildiko artzainen axuriak sortzen hasi baino lehen.

927. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Rikardo Ciervide Nafarrak berriz adiarazi digu argi eta garbi bagenuela oraino zer ikus eta zer ikas argitaratu gabe dauden Oihenarten 17000 latinezko frantsesezko gaskoinezko edo euskarazko paperetan, hor baititugu ez bakarrik haren pertsu ta olerki frango, bainan dokumentu balio handikoen kopiak ere, hala nola Frantziako eta Nafarroako Luis XIII erregeak hartu zuen erabakia Donapaleuko auzitegi gorenean euskara onartzeko eta juje euskaldunak hor ezartzeko; haietarik bat Oihenart bera.

928. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. loidi 0019 Simonak lotsarik gabe begiratzen dio kamarari, eta Petrak, sonbreroa albora okertuz, bere herriko bertso moduko batzuk kantatzen ditu:

929. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00008 Eta hemen/ hauetan ere zer pasa da, ba, azken hilabeteotan? Ezer ez eta festa: IHESa EEBBetako laborategietan sortu zela jakin da, Galindoren eskuin-eskua narkotrafikoan nahasia, zipiak poltsikuak berotzen alkoholemi-ziztadekin, telefono mugikorren eta atake estadistikoen gehiegikeria, mundu-bukaeraren anuntzioak (Nostradamus txoroaren bertso ulertezinen interpreta-penak, Rabaneroaren propaganda itzela eta txolina -gurean bi Arantxak, Urretabizkaiak eta Iturbek, eta Jasone Osorok ederto kunplitu dutena; beste zer esanik ez ote emakumezko euskal idazleok?)...

930. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 BERTSOETAN

931. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Onez gain, ezkontza egunean aialdekoek senargaia bere emaztegaiaren etxera laguntzen eben eta bertso batzuk abestuz emaztegaiari aurkezten eutsoen.

932. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Eta abestuko zen kanta edo bertsoei, psalmos, salmo, juxtu.

933. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Bertsoak - salmoak

934. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Bertsoak, abesteko dira, ez da?

935. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Horregatik dauzkagu euskaldunok, adibide baterako, horrenbeste doinu bertsotarako baliozkoak.

936. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Hitz jakin batzuekin, bertso konkretu batzuekin, musika ere lotua eta zehaztua, uztartua gelditzen delako.

937. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Baziren gure artean Brabanteko Genoveva-ren bertsoak goitik beheraino zekizkitenak.

938. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Xenpelar, Iparragirre edo Txirrita, beren bertsoetatik ezagutzen ditugu.

939. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0019 Hori bai, beti zentzu erlijiozko finenaren barruan eta, baita, bertso eta kantaren aldetik, altura eta dotorezia literario ongi zaindutako eta artetsu batez baliatuz.

940. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Saioa sagardotegi batean zela ulertu nion eta jendaurrean kantatzeko gai izango ez ote nintzen beldurrez, kakalarritu xamartuta nonbait, sagardotegian girotutako dozenaerditxo bat bertso idatzi eta ikasi nituen, bapatean gelditzea suertatuta ere.

941. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Noski, nere bertso haiek ez zirela alferrikakoak izan, oraindik ere tarteka gusto haundiz irakurtzen bait ditut, baina momentu hartan ez zen agurra besterik salbatu.

942. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Bertso eskola batek aurrera egin dezan eta batipat bertsolari berrien iturri gerta dedin bertsotarako metodologia egoki bat eta batez ere ikasleen anbizio eta seriotasun minimo bat behar beharrezkoak badira ere, bertsolaria trebatu ahala jendaurrean jarduteko eta era berean trebatzeko aukera izatea posible egiten duen dinamikotasun bat ere ezinbestekoa da, hori sarri bertso eskolaren esku neurri bateraino bakarrik badago ere.

943. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0008 Alegia, mozorroa, jantzia, dantza, mugimendua, soinua, bertsoa eta sermoia osagile funtsezkoak dira antzezkizunotan.

944. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... s. mitxelena 0007 BOTA BERTSOA

944 emaitza

Datu-estatistikoak: