XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Saildi barrutik, Buruzagi Gallenak izentauriko GUDAL-JAUPARI Gorenak beronen lagunenganako zuzendari aginpidea izango dau, mallakeraz, sailburu dala, besteak talde-buru izanik.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Zer ete-da oba, beluti ala tinel izatea? Ikastolari uts-egitea ondo egiña alda? Uts-dagianak ezer ikasi al'legi? Ezer ez dakiana, ezertarako gauza izan al'ledi? Ikastolan zer egin dozu? Irakasleak zer egin dau? Zer, ostera, beste ikasleak?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Beste gauza bat orain.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Esastazuz beste egazti batzuen izenak {Epetxa, bustanikara, txantxangorria, kanarioa, galeperra, eperra, usoa, bela, mirua, saya, arranoa, ...}.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Guraso ta beste nagosiei itzal-izan.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0021 Bederatzigarrena, besteren senarr naiz emazterik ez gura izatea.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Amarr agindu oneik bitan dagoz: Jaungoikoa beste ezer baño maiteago ta geure geida (projimua) geure burua lez maite-izatean.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Beste zenbakijai 2 iradu (lasterrka) zenbakettu ta zenbakendu.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Iradu erantzun biarr-da, zenbat egiten daben baño besterik erantzuteka.

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 Beste egun baten zorrtziri su-egin, eta 3 baño eleuzan eratsi.

11. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 8ª Arkakaratz (larrosa) baten 5 bigi edo lora dira, bestian 3, ta irugarrenan 2.

12. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 Gero, barriz, ameak beste 3 emon daustaz.

13. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0060 Sagarrok Miren, Josebe ta Bittor neba-arrebaentzat ixango dira, bakotxak urtiak dauzan beste sagarr arrturik.

14. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0111 Anaztaki-erdi erderazko libra 1 beste da gitxi gora-bera.

15. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0111 Gabeukatza begittuzkero, gabeuki-laurenan beste 15 zatitxu agiri dira.

16. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Orretarako naikua da, jaunartzeko gogua eukitia, bizturik bere mesede andiak zeuganatzeko gurari bero-bero bat. Erarik onena da Meza-emolliak jaunartzen daben bitartekua; baña egin lei nun eta noiz-nai, baita zeure eguneroko zeregiñetan jarduten dozula be, ta orixe da gogozko jaunartze onek benetakuari egiten deutsan alde bata; ta bestia arrokeri barik, zeure albokuak berak eztakiala, egin al-izatia.

17. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 (...) ondio charrago dana, umiai nai beste errubako edo iñozentiai begirik argitu deutzesu? Asarratu zara? Bestien izakera (genio) charra eruan? Biraurik ezarri? Ilgo alzara, ta onakuak gogo edo intentzino char barik esatia, pekatu ariña baño ezta; baña ez esan, batezbe gurasuak.

18. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 ¿Atsegiñ charrik, jakiñen ganera artu dozu pentsamentuz, gurariz, berbaz edo egitadaz; bakarrik, bestiakin, eskonge nai eskonduagaz, edo personia eztanagaz? Esan ziatz lotsa barik, Jaungoikuari lez, bakocha zeinbat bidar, egunian, astian edo illian, gichi-gora-bera, iñor izentau baga.

19. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 Ganera autortu jazo jatzuzan beste argaltasun eta loikeri mueta gustiak entzutez, esatez (autu, ipuiñ eta kantak), ikustez (zeure edo bestien billoztasuna, estanpa, komedia, zinematografo); irakurtez (liburu, novela ta enparauak); dantza Naste-dantza edo baltsiua berez eztirudi pekatu, astuna beintzat.

20. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 Esan nai da, naste-dantzan egiten daben gustiak, egitiagaz bakarrik , beste zerbaitegaitik ezpada, eztala ziur pekatu astuna egiten dabela.

21. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Lagundu eguioezu Aita Santu, Obispo, Abade, erligioso, agintari'ta beste erligiñuari kalte nai on askok egin leyen gustiai be; bakochak bere egiñ-biarrak ondo beterik, bake santu baten aurreratu ta zabaldu dediñ gure erligiño salbagillia.

22. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Mesede andi onen ordez, ¿zer emongo deutzut, Jauna? Baña ¿zer daukat nik emoteko, Zeure eskutik artu eztodanik? Orregaitiño be bakit gauza bat gura dozula beste gustien ganetik: eztaidala geyago pekaturik egiñ.

23. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 -¡Aitalenik zoriontsuena beste gustien artian Jaungoiko gizonduaren Aitatzat auturiko San Jose doatsua Jesus-Umia allagiñako ezeukian jayoten ikusita artu zenduan atsekabia, laster biurtu jatzun zeruko poz, aingeru-soñuak entzun, eta gau miraritsu atako argitasuna ikusirik.

24. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Modesta zan neskacha guztiz moduzkoa,
Umill, leun, argi eta beiñ bere ez arroa;
Begiraturik bere arpegi menera,
Zirudian eukala aingeruarena;
Baña, beste neskacha batek inbidia
Eutsan, zalako danak ondo ikusia,

25. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Erdi-billoxik ba dago bere
Jantzi biogu Euzkera
Erabilteko txukun-txukunik
Alde batetik bestera.
Jauna'k geuretzat emon euskun-ta
Euzkeldun onak ba-gara,
Guazen jantzi ta indarrtuteko
Biarr daunaz laguntzera
.

26. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Jon'ak gertuta dauko bere soña. Apala da:
janzki-zorrua, zapi zurija txindijaz ta
aldatzak igon eta latsak arin jauzteko
makil gogorra. Igande-janzki apañaz dago,
goturira dua ta goturijan apaindo
jantzi biarr. Besterik mutillak eztarua,
beste gauza-biarrik eztau-ta. Ben-benetan;
bere goguak gura-daun dana ba'lerua
berakin basetxia ta basua yoyakez
.

27. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Jon Mikel errkabeak besterik eztiñotso.
Bere itxak eskaratzan nausikiro ots-dagije.
Illobea, buruba makurrtuta, ixil dago,
baña aitonaren itxak goguan, beti legez,
sendo irarri dirala, arrpegijak diragarr.
Gero janzki-zorrua arrtu, ta basetxia
begirakun itunaz begiz-jo, ta bat-batez,
bertotik Jon gaxua arrapaladan diges
.

28. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 Ez zindudan maite nai, Zeu maitatu ixanik
ezin nebalako bil beste maitasunik.
Obena egun yatan, gaba illargi bixi;
argijan itxu nintzan, gaban begi-zoli
.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Ganera etxaguntza onek eukazan sei solo lurlantzarako, ta basotxo bat, bedar, orbel, ota, ira, egur ta beste baso-etxean bear zirean gauzak zuzentzeko.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 - Ik uste ez doanean joango dok a Demikura, amorruagaz beste burrukaldi bat igaz egitera.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Joan orduko, batak eta besteak agur egin eutsen Mari Jesusi.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Txomin Txikik eta emazteak, beste ogikutu gazte bat artu eben eurai laguntzeko lan guztietan.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Josetxok, sendotu zanean, jarraitu eban len legez Txotxo Tontorren txalupan: goizean goizetik joaten zan egunaro txalupara, ta itxasora joan-etorria egin, txalupa garbitasunak eta beste arazoak amaituten ebazanean, etxeratuten zan; ikasi ebazan arrantzuko bizibidean egiten zirean arazo guztiak, eta ekandu zan itxasoan ibilten, eguraldi onakaz zein txarrakaz.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ez orretarako? Eutsozan ba beste zaplada bi, erantzupen orren nekalgarri!.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Auturik asko da gaurko, ta ixildu gaitezan, beste zaplada batzuk artu nai ez badozan.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 (...) eta senarrak izan daisten gorrotoa? Zer egin dau Eladitxok, gisa orretan beti naibagepean erabilli daien? Nire jatorria, au dala, ori dala ta bestea dala? Ai zein burutasun gaiztoak! Nun ta nogandik jaio zirean Ermoken ta emaztea? Entzutea daukadanez, bata, portuko jausten egoan etxe zar baten jaio zan; bestea laba ondoko, artoz beterik egoten zan gela zikin baten; biak nekezale onen umeak.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Noizbait joaten zan arrantzuan Murguako atxetara; bein lapatan, bestean mosillatan ta urrengoan karramarrotan.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Noizik bein joaten zan itxasora be, Txotxo Tontorren txalupan, egun bat itxasoan igarotearren, ta arazo onetan sarri etxeratuten ebazan, arrain, lapa, karramarro ta beste itxasoko janariak.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Au egiten eben, ta dabe, noizbait jolas egunetan jolastutea baiño besterik euren gogoan ez daben neska-mutillak.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Bere neskatilla lagunak eta beste askok, txera ta leunketa onakaz, egiten eben alegiña Eladi gogaldi onera aldatzeko, baiña gogo-illuna ta itzaltasuna etxakazan argituten.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Ermokeni bere ageri eutsen zer jazoten zan, ta eurak eta aide guztiak asi zirean Eladi billatuten, batzuk andik, besteak emendik; oneek itxasertzera, areek atxik atx ta leku guztietara.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Beste alderdikoak, Laraudo, Gangoiti ta lagunak, pozez ebilzan.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Rústicos oradores.. Inspiraciones del morapio... Contrabandistas de la elocuencia... Remachadores de la ignorancia popular... El Sátiro y el Juglar... ta beste iraun andiak eta asko ziran papertxo ak ekazanak.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Zeinbat bera arro ta irazegiago, ainbat txiki ta ziztrinagotzat eukazan beste enparauak.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Orduan etseko yaun abadeak sotanatik ten eginda Guri, mutil esan eutsan, onelango tokietan entzun ta barre ta txalotxo batzuk bai, besterik egitea etxaku eder egiten.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Bilbon egongo naiz ni, batean Goldaraz legegizonaren etsean, bestean Pedrantonegaz, arik eta onen yara egitea lortuarte.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 - Eta beste bien, Morrosko ta Epikoren, baiturampauml;a eskuratuarte be ondo izango da an egotea, Bekosolo.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Bere errukiz negarrez egozan beste errlejiosuak be.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Bonabentura deunak diñoanez, bere debotuai laguntzeko bialduten dau Mikel Gotzona beste aingeru askogaz, gero Jaunaren aurrera doiazanian be aldeztuteko, diabruak salatu dagizanian.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0033 Aurrerago doiaz beste irakasle deun batzuk, ta ziurr zeruratuten diriala Marijaren debotuek diñoskue, ta betiko galdu Marija maite eztabenak.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Guztiya prest daoenian, eche-jaunok deituten deutzee euren asabai (len eche-atako eche-jaun da eche-andra ziran Beste baten emongo deutzuet onelako sinisten barri arimai), maiya prest dagoala ta, etorri daitezala jaten.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Oiñ prestau biar dira gaberdiyan, Urtebarria eldu deitenian, Zeru aitaita zar junari eskintzeko opariyak: katillu baten ollokiya, beste baten charriki-okelia, irugarrenian arraiña; onez ganera, kandela bi, iru usainzotz pebetes odoríferos de olor acre, eta paper ori zatibatzuk.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Adoraziñoi au amaitutakuan, isten daus bertan kandela biyak eta iru usain zotzak biztuta; eta beste enpaiduak eroaten dauz osterabe barrura.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Baita gero alkarreri be zutunik dagozala bata bestieganantz zerbait makurtuta, bakochak bere esku biyak bular aurrian batu ta bekokiraiño jaso, ta mukurtueran bera jachita.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eta olanchik beste agintari guztiak be, menpekoak nagosiyeri egiten deutzee.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Orregaitik batzuk aldebatetik eta bestiak bestetik ibilten dira onetariko arazuetan.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Onetarako zabaldu eiguzuz Biotz andi gartsu orren ateak; bada ortxe bizi gura dogu ta eztogu beste maitetasunik gura.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Gure Eleiza Amak ontzat daukan liburu baten irakurten dogu Mesias etorri etezan ala etzanekoa izan zala lege-maisuen eztabaida au; ta Jesusek argi argi erakutsi eutsela zelan Mesias, Daniel-en da beste igarlen aurresanez, Belen-en urte batzuk aurrerago sortu zan.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0089 Jaungoikoak gizartean berariaz daukaz gizon batzuk bere ordez artuta, Berak berenez beste gizonai egingo leuskioezan gauzak eurak egin daioezan.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Mundutarren begiakaz begiratu-ezkero, eriotzea arerio andi bat da, beste guztiak baiño esku azurtsuetan indar geiago ta biotzean amurru geiago daukazana.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Zerutarren begiakaz begiratu-ezkero ostera, eriotzea Jaungoikoaren eskudun edo ministro bat da; betiraupeneko, beste munduko atezaiña.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 An ezta oi beste bixikerarik.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Ibilli nok Gaztela'n lan-billa, ta ozta-ozta gosiak ez ilteko beste aurkitu dodanian, Goikua'ri eskarrak; eta beraz, orain etxera nayuak.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Gastien eztabaidea garraztuten asi zanian, jagi zan alako baten zaldun ori ta begirune andijaz esan eban: - Iñok deitu eztaustan lekura nator, eta azartu naz orrenbesteraño, ustia dodalako parkatuko daustazubela, bada nik zuben aita ixateko beste urte dodaz, zer-edo-zer alkar ezagutzen dogu, ta neure bixitza luzian gauza asko ikusita nagonez, argi apurren bat ekarri daiket zubek darabiltzuben eztabaidara.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 (...) baña zer-edo-zer esan biar eban ta, eskatu eutson Erregiña'ri mesedez ibilli eitela alde batera ta bestera areto artan; ibilli zan ba, ta Peruk esan eutson Errege'ri: - Jauna, gauza zalla da igarten... enago ziur; aruntza doyanian mutilla iruditzen yat, onuntzakuan ostera neskea.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Peru'ren zorijonerako, andik iru edo lau egun barru Erregiñak ume bi egin ebazan, bata neskea ta mutilla bestia.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Larri eguan baña gure Baserre, Errege ta enparaubak au ta ori ta bestia igarri egijala-ta asiko yakozala, ta bide onetan laster jausi biar ebala ikusten ebalako.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Alantxe, berak uste ixan eban lez asi yakozan, eta Peru'k bere larri-aldijan urteyera polit bat asmau eban; Errege'ri sermoitxo bat zuzendu eutson, bertan beste gauza askoren artian iñotsola: - Gogoratu egikezube, jauna, nik neurez ezin ixan dodala euki indarrik edo virtute'rik egin dodazan gauzak egiteko; gogoratu egikezube, Jaungoikua`gandik euki dodala indar ori, eta Jaunak biarrixana danian bakarrik emoten daula bere eskarra edo grazija, ta ez gixonen jolaserako; ez Josu Gure Jaunak ez bere jarraille ixan diran santubak egin dabe iñoz miraririk munduaren jolasgarrirako; enaz ni santuba, baña ori gorabera, santuben bidez mirarijak egin dauzan lez, ni pekatari onen bidez Jainkuak berak egin dau zubek nigan ikusi dozubena, ta orain jolasbidian igarkixunakaz asten ba'gara, Jainkua zirikatzia ixango da, ta pekatu lotsagalduko ori egin baño len, obe ixango da ni neure etxera juatia, berorren baimenaz.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 Goiz baten eguraldi ederra eguala-ta, bijak urten ziran kalera batera-samar; bata, Mister Fist, errekaldera juateko asmuagaz, ta bestia, Mister Kick, mendialderako asmuagaz; eta beraz, bata berantza ta bestia gorantza.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 Alkar top-egin ebenian, Mister Kick'ek, bere eskumatik joyalako, ezeban utzi gura orma-aldia ta gelditu egin zan, bestiari begira-begira.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 -Iru izentau daiguzen ba; zuek bat, guk beste bat, eta irugarrena tabernerue izen daitela.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 Trenez baño ariñago ta merkiago egin ei da eruate ori, ta Asshead Bazkunak beste amar egaizkin eskatu ditu Pittsburg'eko egaizkin-lantegi baten.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Urkiola'tik urrin eztagozan Bizkai'ko errialde batzuetan ekandua dago, senar-emaztiak euren umiak Padua'ko Deun Andoni'gana eruateko txiki-txikiyak diranian, eta Urkiolako elexan Yaunartu, meza entzun, edo beste egipen on bat beteagaz batera, umiai bedeinkaziñuak artu-erazo.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Onetan, beste leyo batetik agua va didarragaz atara eben ontzi sakon eta me bat, eta bota eben bertatik kalera parrastada izugarriya.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Eta gero beste leyo batetik bardin, beste batetik be bai, eta beste batetik... alde gustiyetatik agua va entzuten zan, eta parrast ortik, parrast andik, bildur emotekua zan.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Burubegittalluba apurrtuteko aginddu dau, lenengotan esan eban lez, eta aren erdija beste andreari emoteko.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 Antza danez, ak andreak, zure aldez jaurrtiriko epaya okerrtzat arrturik, bakaldunagana jo dau barriro ta bakaldunak olako matrakalarik geyago ez entzuteko, zorijoneko burubegittallu ori zatittutia gura dau orain, bata ta bestia kittu geldittu zattezen.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 -¡A! Besterik ezin negixu nik esan, eztakit-eta.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Esan biarrik eztago: txakurrak, erbija ikusi ebeneko, bertanbera itzi Bertolda bake-baketan ta ¡ankok zetarako yuaguz? esanda, bata baño bestia ariñago aldendu ziran erbijaren atzetik alkarren leyan.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Andra zurra ta adimen zolikua dozu au, ene jauna; baña mutil onek eztirudi beronen amak ez beronen attak sorrtuba danik, zein bata zein bestiaren iruntzietarakua dozu-ta.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotz onak betikotasun zoriontsua bere ondoren dakarr eta zeruko atea edegiten dauskun giltza dirudi: augaitik, bizitz zuzen eta errugabea egin daben asko ta asko, eriotzea urr ikusi arren, beste enparauak lez ez dira illundu ta larritu, alaitu ta poztu baño, ta gizaseme geyenentzat ikarakorr eta bilddurrgarri dan eriotz baltz ori, aizkiderik onena lez, abegi ta txerarik ederrenagaz arrtu dabe.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 Alde batetik, zeure ogen eta dongakeri orrein samalda izugarria ta euren gaiztakeri ta ezaintasuna, bestetik lasterrtxe letorrkizun eriotz, epainkunde ta barrendiko sua: batetik, Jaun onak egin dautzuzan erruki ta mesede andiak, bestetik zeuk berari egin dautsazuzan laido ta irañak: batetik Jaunaren zugazko ontasun eta maitasuna, bestetik zure beraganako dollorrkeri ta eskarr gaiztoa gomutau ta auznarrtu egizuz: zeure dongakeri izugarriakin lotsaturik, Jaunaren aurrean auzpaztu zaite ta biotz-biotzez esan egiozu: ¡Erruki zakidaz, ene Jaun ori, nitzaz obendi eskarr gaiztoko aonegaz erruki!(Luc. XVIII, 13).

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0177 Beste edozein gatxeri lez, oneri be lenengotxuan osakaya imiñi bearr dautsagu, gatxak aldi luzeagaz inddar arrtu dagianean, osakai billa asteko beranduegi izaten da-ta.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Epeltasuna, berez, nagikeria baño gitxitxuago da; baña ia nagikeriak beste kalte egiten dauskuz eta Jaunak iguin eta gorroto andia dautso.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Neskatil aek beste bost zurrak lez, garbitasuna gorde eben; baña euren kurtzeluetan oriorik ez euken, eta kurtzeluak, biztu-ta bertatik, itzali yakezan, eta orioa erostera joan ziran bitarrtean, eztegu-etxeko atea itxi zala irakurrten dogu.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ai, Kalistrotxo, erantzun eutsan Maipak; guriñagaz burtxirrinkeak lur koitaueri egingo zauri ta zuloak ugurdi dodaz ta gaztayak errekara uger edo yoan dira ta laster etorriko dira; batak iges egin daust eta besteak atzetik bidali dodaz ekarri dayen.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 1. Jaungoikoa'ren Semea zala siñistu-azoteko, zer egin eban Jesus'ek?-2. Mirari edo alatza zer da?-3. Zer jazo zan, beñola, Jesus Kaparnaun'en zala?-4. Arein siñismena ikusiki, zer esan eutson Jesus'ek elbarridunari?-5. Zer iñoen idazleak mar-marka euren kautan?-6. Arein asmakeriak igarrita, zer itandu eutsen Jesus'ek? Zer ete da errazago, obenak parkatzea ala elbarritua bapatera sendatzea?-7. Beste alatzik egin ete eban Jesus'ek?-8. Zeinbat ildako biztu ebazan Jesus'ek?-9. Jesus'ek bere Jaungoikotasuna agertzeko egin eban alatzik arrigarriena, zein izan zan?.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 Zer egin eban Jesukristo'k bere azkenengo iru urtietan?... Jesukristo bera Jaungoikoa ta bere irakaskizunak Jaungoikoarenak dirala siñistu-azoteko, bere alatz arrigarriez gañera, ete dago beste agiririk?.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 Bitarikoak dira batzuk siñistu bearrekoak; besteak, egin bearrekoak.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 4. Egin bearrekoetan, batzuk guzti-guztiok, nai-ta-ez, egin bearrekoak dira; beste batzuk on-ona izateko bearrekoak.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Albornoz gizajoa ezta abadea ez eskekoa ta, eztauko beste zerik, gaur, Tribunal de Garantias erderaz esaten deutsien zer orretako presidentetasuna baño.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Ba bayakiat aste batetik bestera millaka peseta batzun aldea yagoana.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Entzun yoat kanta ori, baña ikusi ez yoat egiten euk besteagaitik esan deustana.

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Jaun Jaungoico-au da arimiaren oguiya, ta beste janariyac gorputzian eguiten dabiena, auxe berau eguiten dau ariman, biar dan guertutasunagaz artu esquero, beragaz bat eguiten da, berac daucana leguez esanda; da sua leguez, atarateco biyozetic, araguiyaren su ta berotasunac amatauco dabezan su garrac.

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Bere semiai emoten deutzan beste sacramentu bat, dauca Eleiza santuac, eta da Oliaziñocua: beste sacramentu guztiyac leguez, au bere da Jesu Cristo gure Jaunac ipiniya, ta bere eguitadia da, pecatu ariñac parcatutia, arimaco gachac osatutia, garbitzen dabela arimia pecatuaren orbanetatic, ta gorputzari emoten deutza osasuna arimiaren oneraco bada: emoten da au bizitziaren amayan.

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Ipiniya zan baita bere, esconduac bizitzaco naigabe ta zartzaroco argaltasunac eruaten batac bestiari lagunduteco.

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Eleiziagaz Cristoren batutasuna adierazoten daben escontzaco Sacramentuaren duintasunac escatzen dau, maitetu daguiyala batac bestia, Cristoc maite dabena leguez Eleiza.

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Betozen txalopak, betozen bata bestearen atzetik.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Illundu arterañoko guztian, da illunduta gero be bai, arrantzalien estualdia baizen beste auturik etzan ibilli Arranondon, bat ezpada beste txalopa danak etxeratu ziran baña.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Donean agertuten dira emakume batzuk Jerusalengo Alabak diralata; lau edo zortzi gizon Erromako gudarien antzera jantzirik; beste bat, errian danik onena al bada, Jesusen gisara kurutze astun bat sorbaldan daroiala; beste bat Zirineo laguntzaria legez kurutzeari eutsika, ta eztakit nik zenbat olango Kristoren Eruankisuneko gogoragarri biziak.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Oraiñ bat eta gero bestea esan arren ezeutsien ardura; guzurretan iñok artuagaitik etziran lotsatuten, bada deadar andiena egitebanak edo atzamarrik sendoenak eukazanak irabazi oieban auzia.

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Nik eztakit ze ordu inguru izango zan jarraitu eban beste olatu batek txalopea ta semea besartetik kendu eustazanean, eztakit zelan oratu neutsan ostera be txalopeari, eztakit zelan egon nintzan goizeko zazpi ta erdietan Getariako potiñ batek artu genduzan arteraño.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Benetan egoan ondo, ta neskame izatekotan, ezeukean egundo etxe atatik beste batera urtengo.

107. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Norbere lurretik kanpoan billatu ezkero, naiz da errian agurrik egiñ ez, arpegi ona ipinten jako erritar bati, ta alan, Mañasik eta Indianoak, guztizko arrera ona egieutsien alkarri, ta biak, bata itaunga ta erantzuten bestea, Arranondoko gauzen gañeko jardun luze batean asi zirean.

108. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Pantxoak ekazan batek; beste batek itxaskabrea, durdo bi ta iru karraspio: Indianoak, txangilla ta mustoa.

109. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Batak eta besteak Diputau edo orretariko agintari izan bear ebalata, erri guztia nastau dabie: jakingo zenduan.

110. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 - Arrañsundadun uri koskor bat zala ta... Amarrua egin deuskue guri... Erri au, beste edozeñ añakoa edo obea da.

111. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 - Garbitasunean da jaskera onean dago edertasunik erdia, ta auxe dagoan baño itxurazkoagoa beste bat aurkitutea ezta errez.

112. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Ni eldu nintzanean, Andre Maria ta Andre Maria baño beste auturik ezebillen erri atan.

113. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Estualdian be, jaupari ta eleizgizonak, eztiranak baño len dira; gizasemea emakumea baño lenago; ta beste edozein, gurasoak baño len.

114. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Donauste batzuk besteak baño gaiztoago dira.

115. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Gaiztakeri berezia dau, ba, oben onek; berezia, baita beste obenetatik be.

116. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Sarritako obenari, oiturazko obenari, beste batzuentzako jausipide dan obenari, eurai dagokioena.

117. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Gorputzagazkoa, baraua ta beste gorputzari mingarri iakozan neke ta zigorrak.

118. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Otoiagaz, autortu, Jaunartu, meza entzun, eleizak ikertu, agurtza esan, Jauna'ren aurrean belaunbiko egon, idazti onak irakurri ta beste onelarikoak adirazten dira.

119. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Batari gaitza ba'deritxo, bestea.

120. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Batzuk gizgarbiak, besteak ezkonduak.

121. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Batzuk lekaide etxietan euren buruak eskutauta bizi izan diranak, besteak, Noe'ren antzera, gizarte gaiztoaren erdian zintzo ta garbi burua zaindu izan dabenak.

122. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Bizi-bide guztiak onak izanarren, batzuk besteak baño obeak dirala ezin ukatu leike.

123. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Nagosien obena, umeena baño gaiztoago; kistarr diranena, ez diranena baño astunago; jaupari edo abadeena, osterantzekoena baño errudunago; guzti oneik obenaren gaiztakeria jakin eta oarrtzeko, besteak baño zio ta bide geyago daukeelako.

124. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 Beste oben guztiak baño astunago ta Jaungoikoa'ri irainkorrago litzakio oben auxe.

125. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Beraz deunai egindako eskaña, adibidez argi-zuziak, edo dirua edo beste zerbait emoteko eskaña, edo deunon eleizak ikerrtu ta abarr, deun-bidez Jaungoikoa'ri egin oi yako.

126. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Jesukristo'ren irudia; beste Kisto bat.

127. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Ezkutuan euki ez egiteko bestek errian ba'dakie, batez be barritsuak eta gaizki-esaleak: onela 1.000 laguneko errian ogei inguruk jakin ezkero, agiritzat emon legike.

128. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 4. Norberaren errian zabal dabilen utseitea beste toki baten jakin eragiñarren, ez da ospe ona austen, batzuk bestiekaz arrtu-emonik ez dauken lekaretxeren bat edo (konbentuen bat) ez-pada.

129. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Gogo-bearrizanetan, gexo aldiko akatz, utsegite, illeta, arrtegatasun, garrazi ta ayeneak ixillik eroanaz; eria gotasetu (atsegindu), Jaungoikoa'ren naitara etzun, ta besterik ezin danean, barriketalditxo bat, al dala, Jaungoikoa'gazkoa ta gazi samarra, gexoakin eukiaz.

130. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baita eracutsi euscun eztala gauza segurua berba onac izanda bere ocasiño orretan berbaz jarduntea, cer gaitic berba onen ondoren urteten dabeen sarri beste batsuc estutasunac edo bildurrac esanerazoten dabeezanac, eta alan ciurrena dala ixillic eta mututuric egotea,.

131. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 ¿Cer izango zan beste bere amodioaren ezaupide andiagoren bat emon baleutse? Eta eguin eban orrec, gaiztoeenac euren senetic atera eta itsuturic leguez ichi beebazan arguiaren indarrez ¿Cer sentidu eta eguin bearco dabee, amodio au sinistu eta ezagutu dabeen semeac eta adisquideac? Beronec bada urten eraguiten deutse euraccanic eta jarten ditu mirarituac eta surtuac, alaco euren barruan eta gogoan darabiltzezala, Jaungoicoac gauza escutu oneec aguertu, edo misterio andi orreec ezanerazo edo sentierazoten deutseezanean.

132. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Eta emen jatorcu beste errazoe bat aguertuten deuscuna, cer gaitic Salbaguillea bere Pasiñoco gau onetan, eta guizon gaizto eta billau aec eguiten eutseezan burla eta jolas-jocoen artean atseguiñez beteric egoan.

133. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Ecusan Jaunac bere biotzeco poz andiaz, Beragaz eguiten ebeezan gauzetan beste mundu barri bat eta arima espirituzcoen irudi argui bat; ecusan celan arima orrec gogoratutic cer euren Jaunac padeciduten eban, bere amodioan berotuco cirean, eta galdaturic leguez su orretan, bere antz eta irudicoac biurtuco cirean; gorrotu artuaz ondrai, munduac berari emon ezeutsazalaco; eta maitetuaz desondrac Berac maite izan ebazalaco.

134. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Asmu oneec izan cirean ain barri, atsecabetsu eta lotsariz beteac, ceinda diabruac ezpazan ez leiqueezan bestec asmau; eta eguiaz bere berori zan borreru oneen barruan sarturic egoana aleguiñac eguiten, nondic Salbaguillea gandic eroapen edo paciencian utseguiteren bat ateraco eban, eta ez dirudi beste bateri alacoric burura etorri leitequiozanic, Ebangelistac eurac ciatz contau ezpeebezan.

135. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Cer gaitic lenengo icusquisun burlazco onetara ez cirean batu amar edo amabi soldadu ezpada San Marcos eta San Mateoc diñoenez, batac besteari esan da cohorte edo compañia oso bat, ceñec guichienez eucazan eun da ogueita bost guizon.

136. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ondo daquit, Jauna, eta ezagututen dot, mundu guztiaren Jaubea bazara bere, eztala mundu onetacoa zure erreiñoa; eta alan nic ez deutsut escatuten mundu onetaco gauzaric, egonic ni curutze baten eta zu beste baten, bioc ia mundutic urteteco.

137. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Eriotzac icara eguin eban bicitziaren ain ur icusi zanean, eta asartu bazan bere Jaunari esexten; bere ondoan icusi zanean coldarturic eta arrituric guelditu zan, eta gogoa beeban bere beste guizonac leguez iruntsi eta deseguiteco, contrara jazo jacan eta bicitzaren ur corrontetan iruntsia eta itoa aurquitu zan Apostoloac esan eban au: Absorta est mors in victoria au da; iruntsia eta banatua gueratu zan eriotza garaitza ain miragarrian.

138. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 (...) eta tormentuetan egonic goruntz beguiratu ebala, eta icusiric Abraan eta Lazaro gurazo santuen toquian egozan denporan, Abraaneri escatu eutsala aren bialdu eioala Lazaro, bere arimaco sua cerbait otzitu al baion; eta Abraanec erantzun eutsala, ezzala ori izan al leitequean gauzea, eta beste errazoen artean esan eutsan au, lecu batetic bestera guztiz urrin egoala, eta bitartea ain sarratu eta bidebacoa nunda ezin leiquean iñor batetic bestera irago.

139. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0094 Guizonen arteco atseguiñac, dira errecachu chiquiyen antzecuac, ceintzuec gueldituten dituzan edocein eragozpenec, eta beste bide batetic yuan eraguiten deutse, eta azquenic pisca baten ibilliric, agortuten dira; baña Jaungoicuac bialduten dituzan gozotasunac dira, goitic bera indarragaz datozan ur corront, ecec guelditu ecin leiquezanac eta euren yatorriya ez da iños agortuten.

140. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 Batzuetan ez dauca biar dan eruapen eta pacienciyaric gauzaren bat oquer yatorcanian; beste batzuetan nastetan da bere gauza oneetan, bere buruaganaco amodiyo bidebagacoren bat, edo gogua yuaco beste gauzaren batera; edo aurquituten da astun, narras eta nagui.

141. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Ez dot besteric gura zure borondatia eguitia ezpada... ¿Cer gura dozu, Jauna, eguin daidan zugaitic? ¿Nai dozu aurquitu nadin larritasunez beteric? Bada ordu onian izan daitela, ta eguin bedi ceure borondatia... ¿Nai dozu nire bicitzia? Ceuria da, Jauna; ara emen esquintzen deutsut borondate osuagaz... Zure escuetan ichiten naz, Jauna, guztijau; zure escuetan ichiten dot neure arimia, neure gorputza, ta neure bicitzia....

142. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Beste izen batzukazko lan batzukaz batera, Zaparrada- izenagazko lanak dakaz eta... aorretxegaitik, ba... ZAPARRADAK ETA imiñi yako izena.

143. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 Eroan dabe lagunaren gelara, ta lagunari ze modu daun itanduten asi daneko, lagunaren ondotik beste batek urten ei dautso berbara.

144. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 - ¿Zelango seña? Emen eztago beste señik neu baño.

145. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Zuk modu askotara, ezin obeto ta sarri erakutsi dauskuzu Bidasoatik onanzko euskaldunoi beste alde orretakoak dauskuen maitetasuna; nik, ortikoai emendikook dautsegunaren ezaugarritzat, gaurrarte ezin ezer agertu izan dot.

146. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Arre Tordillo esan da alik ariñen besteen atzetiko bide ziorra iarraitu eban.

147. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Berak, lotorditatik itzartu-ta legez, aoa zabalik begiratu eutsan; alperrik esan eutsan bigarrenez besteak.

148. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Zelatean da adi geldittu zan ate-ondoan, giltz-zuloan batean belarria, bestean begia ebazala.

149. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Bakizu nor zarien zuek, batau ta bestiori? Atorra zaar da prakerre.

150. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 - Aor beste bat be.

151. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 - Baitta beste birrittan be, nai baldin badok.

152. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Kose Satika, Urabillak beste indar euki baleu, Urabilla-lako biren bildur etzan izango.

153. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0009 4. Aingeruetatik batzuk Jaungoikoa'ri menbetasuna ukatu egin eutsoen; beste geyenak, barriz, Jauna'ren esanera jarri ziran.

154. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Ekin-da ekin, gero be Santson'ek esan eutson: Ara, egundo ez dauste niri ulerik moztu, gastearotik Jaungoikoa'ri opalduta nago-ta, ulea moztuko ba'leuste, beste edozein gizon bezain makal geratuko nintzake.

155. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 7. Beste alatz asko be egin ebazan Jesus'ek: itsuai ikusmena emon, gorrai entzumena, gexoak bapatera sendatu, itxaso asarretua baretu, ogiak ugaritu ta illak biztu.

156. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Urrten eutson bidera Arolda'k beste gudarozte aundi bategaz; arrkitu ziran Hastings deritxon tokian eta gudakuntza gogorr bat egin eben; baña Arolda'k galdu eban gudea ta bizitzia bere bai (1066).

157. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Onegaz asten da beste sendi bat Norrmandotarrena.

158. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Anaya agerrtu zanian, gentzan egoan erria guda egiten asi zan, zati bat Endika'ren alde eta beste zati bat Erroberrta'ren alde.

159. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Eta gizonak alaba bat eukan; baita emakumeak be beste bat.

160. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Atzenean ez batera ez bestera ezebala ebazten ikusirik, erantzi eban bere onetakoa ta esan eutsan alabeari: - Artu egin azpian zuloa dauan oñetako au ta eskegin antxe agean agiri dan untze nausitik eta ixuri ura barrura.

161. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Ez, krristaua, ez: mundu onetako neke guziak bat eginda ere, Purgatori'ko nekerik txikiena beste eztira.

162. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 E. Da quenduten dabena pecatu originala ta bateatuten edo bautizetan danagan, aurquituten dan beste edozeiñ.

163. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

164. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Baña jaquin bedi: a) Eztirala olango caltiac beguitandu biar erraz, batez be autor-entzuliari jagocon aldetic, lendic norberen buruan icusi ezpada gach ori; eta olango aldijetan, al izanezquero, beste autor entsule bat billatu biar dala, berari guztija aguertu daguijogun.

165. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 d) Guero beste olango bultzagueiric ez agertuteco eztaucagunagaz autortuten (conpesetan) garian lenengo aldijan, esan biar dira asturico ta olango bultzaguei zuzenacaitic esanbaco pecatuac.

166. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 -3.ampdeg; Guei biarra dala, norbait eldu ezin bada erraz pecatu-laguna ezauna echacon autor-entzuliagana: batzuc diñue aguertu biar dala; beste batsuc ichi leitela eta ichi biar dala, pecatu-laguna ezautu-eragiten daben pecatuaren zerzelatasuna, beste autor-entzule bat aurquitu daiten arte (Busembau, Baller. P. etc.); orregaitic, ba, erechi bijoc daukezanezquero euren aldecor eta eusliac, olango pecatua nai esan nai ichi leite.

167. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

168. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 - Izen onec be, badaucaz bere alderdi bijac: bardiñac gara anaitasunian; baña ez ganeraco beste gueyenetan; ezcara bardiñac urte, indar, buru-argui, ondasun, onbide, sariguei, almen eta ganeraco gauzetan.

169. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Gure escubidiac bardiñac izango dira, bardiñac garian azcun edo susterraitic sortuten badira; baña ez beste ganeracuetan.

170. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Erraz aituco dozu alanche izan bear dabela: bada urlija da aita edo abadia; zendija lur-bazter edo bacaulqui baten jaubeguei; berendija autetsi dabe zereguin ataraco, edo onec irabazi dau saribat, eta era onetan beste guei ascotan bardiñezac gara, batari bai ta bestiari echagocazalaco.

171. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0031 Il-obija itzi zanian, zelako negarrak egingo ebezan Jon'ak, Madalene'k, beste emazteki gustija eta Josu'ren jarralliak gogaldu egizu.

172. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Yantokian, yan bear ebana geldiroegi ta ariñegi barik yango eban, besteen mosuetara begitu barik, eta irakurten zanari adi.

173. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 (Lekaidetxe edo konbentuetan eta abadetegietan yatorduan batek irakurri egiten dau besteak yaten dagozan artean).

174. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Dima'ko Elexa-nagusira goxetik eldu zan, eta mesa egin eban eta Geure Jauna emon guraso, anai, senide ta beste eleiztarr askori.

175. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Yurre'tik urten orduko gurasoai deitu eutsen eta beste leku batera yoyalako samintasunik iragarri barik, gurasoai esan eutsen seme-alabak Jaungoikoaren bildur santuan azteko.

176. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Jaungoicuaren legueco mandamentuac dira amar; lenengo irurac dagocaz Jaungoicuaren onreari, ta beste zazpirac progimuaren probechoari.

177. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Amargarrena, bestien ondasunic ez gura izatea.

178. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0041 E. Emoten yaque capitalen icena cegaitic dirian beste bicioen buru, iturri ta sustrayac leguez; ez yatorque barriz ain ondo mortalen icena, bada ascotan benialac baño ez dira.

179. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0051 Baña bacarric Semea gueratu zan guizon eguiñic; onegaitic Jesucristogan dagoz naturaleza, entendimentu ta borondate bi, bata Jaungoicoa dalaco, ta bestea, guizona dan aldetic.

180. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Orduan bateatu bear dau ondoen daquianac, ta ezpadago beste ondo bateatuten daquianic, gurasoac baño, bateatu leique onec eceren calte baga.

181. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Baita zai ta egur ta txarrantx burusi ta isara, galdu ebazalakoa egin oi eban, eta besterik ez ebanean, zaldizkoai perrak kenduten eutsezan.

182. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Abade ta praille, batak txiroai ostuten deutse, ta besteak etxetik atsotxuentzat ataraten dabe.

183. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta bere zikoiztasuna estaldutearren esaten eustan: Txo, abadeak yan-edanian gartxu izan bear ddoek, eta nik ez ddoat geiegirik egiten besteak lez.

184. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Baiña guzurra iñoan zikoitz arek, eleizkizunetan eta illeta-egunetan besteren llepotik otsoak lez yaten eban, eta amorratu batek baiño geiago edaten.

185. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Jarri nintzan mutur batetik eta a bestetik, eta oge baltza egin gendun.

186. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Egunokaz kanpotik yan doat, baiña aurrerakoan beste eraz yokatu bear ddoagu.

187. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Aguazillari lapurra esan eutson, eta besteak ari guzurtia.

188. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Atzenik, erritarrak, eurekaz bake-biderik ikusten ez ta, aguazilla ostatutik beste norabait eroatea erabagi eben.

189. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Arrezkero dana zan bilddurra, dana naspilla, izkillubak arrtu ta areyo-billa juan; areyuak, baña, beti iges-egin eban bestiak eldu-aurreko.

190. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Bein albo-urijetan baltzak bestietan baño geyago agiri ziran eta urikuak iges-eragitten urten ziranian, gottubak ixan ziran, apurrtu ta burrustuta bigurrturik.

191. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Antxe bertantxe, uri-goyeneko basetxe zarran, euren zoritxarra zala-ta barreka, gentzaz bixi-zan areyua, baltz-arrtian semia ebana, batta, susmetan ebenez, beste taldiari urrgazten eutsana.

192. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Beste aldez, baña, Bazkuna ezta ain ona.

193. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Arrantza-salletan beste edozeñek baño geyago edo-daki.

194. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Bata bestia-barik ezin egon.

195. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0013 Erreguiñen Erreguiña eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe donetsuaren bigarren excelencija da, izan ciniala apaindua Trinidade chit Santiagandic doe, privilegijo eta virtute ugari, neurri bague eta beste inoc izan eztituban moducuac.

196. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0019 Erreguiña gustis altzua eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe chit glorijosuaren amabigarren eta asquenengo excelencija da, eriotza absequintsu eta zoragarri baten bitartes eruana izan ciñiala cerura gorputz eta arima, contadu ecin leizan beste Aingueruen Coroen artian Trinidade chit Santuaren jarlecu edo tronuaren ondora, eguiten eta coronatzen cinduzala Trinidade Santiac berac izatia artu daben gauza gustien Erreguiña.

197. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Beste gertapena biar dana da urkua, ta lorrtzen da berau:

198. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Onen ganez, ni bestatariko araso nekez arrtian nabil, eta neure zoritxarrez, neure guraz ixan ezarren, ez daukat idaztirik onelango lanak biarr litxakian lez egitteko; baña onek eta orrek eta beste onango gauzeak be ez daustela guztiz eragotziko ustetan dot gixu laburren batzuk eskintzen neure Amearen pizkunderako.

199. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Ala betiko zorijonduna ala betiko zorigaiztua: ez dau beste bittarrterik....

200. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Beste enparauak alde batera itxirik, txosten onetarako iru igidin autu dodaz: d-g-r.

201. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Asko poztu nau, bere edozetariko beste idazkun danak lez, ta goguan sarrtu yat EUZKADI'ra bidaldutia neuk be aldi atan (Errdelerrijan ikaslari nintzala) idaztu nebazan iru-lau lerro, Unamuno barregarrijaren kaltez barre egitteko neure aberrkide ta euzkeldun batzukin.

202. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0593 R biguna ta l mingañetiko abotsak dira: r dardaraduna, 1 ainbakoa ta min-uyakin egiten dogun abotsa; baña abots bi oneitan lenen mingaña darabilgu-ta, bata bestera aldatzea ez da arrigarri.

203. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0097 - Eztakit ba. Politen antza euki arren be, beste enda batekoa dala deritxat.

204. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0097 - Alan da. Politetik ez dator; griegotarr beste berba batsuetik baño.

205. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Probentza'ko Omero ixentautu eben gixon ospetsu onek aberrijaren sustrayak idoro ebazan, eta bat egiñik errittarren ixate, siñizte eta beste gauza gustijakin, idaztirik ederrenak agertu ebazan.

206. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Neskatxak jantzan ibiltten direan legez ontzijak itxasuan agiri ziran Aitz gorri eta zurijak alde batetik ondartza gordetan dautsoela eta bestetik aurrez aurre ilargi erdi lakotxe izparrena dabela erri politta ikusten zan.

207. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Bestetarako ezer ezgarenon onu au artu egixube olerkari matte orreik, sasijan jayo arren larrosea beti da eder-eta.

208. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0594 Euskaldunak, lenengotan, itz biak osorik, bata-bestearen jarrai esaten ebezala dirudit: burdi-aga, begi-ule, gari- ondo ta abarr; baña gero, erabilliaz eta bizkorrago esatearren, lenengo atalari bere azken gediña kendu eutsen.

209. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Erronkarin-edo izan ezik (eta an be -d-, -r- ala besterik dan ziur ez dakigu) euskal-itzen amayan -d- rik ez datorr: -t, ostera, sarritan: augaitik euskaldunak, euren aboskiñen azturari jarraituaz beste barik, azken gediña kendu ezkero, gelditzen ziran -d oro -t izatera itzuli ebezan.

210. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Gediñaren ulketa barik, berez azken igidin izan ezkero, batzuetan aldatu da; beste batzuetan, ez.

211. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Batzuetan igidin biok alkarrekin egokiro batzen dira: beste batzuetan ezin alkarrtu daitekez.

212. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Itzaren bigarren atala s- naiz z- rekin asi ba-dadi, -d ta -g, lenengoaren azken igidin oneik, aurrerago aitatu ta azaldu dodan aldakuntza berbera egiten dabe: biak -t izatera itzultzen dira, ta aurrez-aurr daukezan beste orreikin alkarrturik, abots bakarra adierazten dauan ikurr bikoitz ori egin daroe.

213. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Gatseme au (u)gatz + seme dala-ta, aitaturiko beste gotseme ori be gatseme-ren aldakuntza baño besterik ez dala norbaitek uste izan daike.

214. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 R- naiz aldatu naiz ez aldatu, abots bateko ikurr bikoitza egiteko eran beste igidiñez ezin alkarrtu ta batu daiteke: baña ori ta guzti be, len aitatu dodan aldakuntza berbera dagi: bigarren atala gediñez naiz igediñez asi, aldakuntza bardiña egiten dauala esan nai dot.

215. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0598 -D- izan ezik, aitaturiko beste igidiñok, itz bikoitzen erdian sarri geikiak epentéticas izaten dira.

216. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Nezakuban -ordez, nezaguban edo nezauban ixan-biarr: portazun -ordez, poztasun: iñazduban -ordez, iñarduban: Lenengo ingoski erdijaren azkenerantz irakurri onela: Jai-eguna zala-ta, Ramuntxo'k, Eskarrdunaren neba Arrotxubak, jaupalburubaren laguntzalle dan jaupari gastiak, eta beste batzuk pelota-partiduba atonduten dabe.

217. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Lenengo ingoski berorixen beste errdijan makaltu -orrdez, makaltxu irakurri, iru utsuneta -ordez, iru utsune eta....

218. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Irakurri, ba, beste onela: Ezta ottura euzkotarra; beraz euzko-otturak erakutsi gura diranian, ezta ottura ori antzokira eruan biarr.

219. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Gero beste itz batzuk edo neuk idazkurontzijan itxi edo irarrki-ezarrlarijak ikusi ez.

220. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Beste utsune txikijaguak irakurrliak zuzenduko euzan.

221. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Beste lau edo bost be bai-dira Paris'en dabiltzan jaupari euzkotarr euzkeldunak.

222. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Batzuk zuzen Endaya'ra duaz, beste batzuk Lourdes'era.

223. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Bidezkunde-zuzendarija asarre da; andera kataluñarr bat estu baño estubago dabil, zein bultzitan jun eztakijala, zorrotua bultzi batan euki, beste bultzijan jun gara-ta.

224. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Alde batetik andera kataluñarrari on egittiarren, beste aldetik Lourdes'era uan bultzija, dana ingelandarrak artuta egualako, andera euzkotarr au, be, estutxu ebillan ingeles bai ekijala-ta be....

225. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Gernika'n be aldi baten, Elu abixenduna ba'zan; eta bera ereslarija, beste arazuen artian.

226. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Eta orrela beste gañerako geyago ta geyago.

227. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Toki ixen beñenak, bier dan beste azterrtuta.

228. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Zeozer ondo eitteko, beste biderik eztago.

229. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Poitiers'ko Guillema'k 1.090 garren urte ziarr lekaide baten gogo zintzuaz batzutan ta beste batzutan lizunaren aragikerijaz abesten ebaneko, argizerija baxen bijurra izkera ori zan.

230. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Galia togata, erromatarrak be esaten eutsoen toki orreri jakintza gauzatarako bestiak baño ittuaguak ziralako.

231. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aberrija, sinizmena eta mattasuna euren gayak ixan arren erriko beste gora-bera orotan be alde ziran.

232. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Asten da alarauca, bere aitari deiez, bijotz guztija erdibituta, bere aita maitia il dauelaco, presondeguiric, ez beste etorquizunic gomunta baric.

233. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Barriz beste batec icusten dau bere pecatuacaz josi eguiñ dauela curutze baten bere aita baño aitago dan Jesucristo gure Jauna, biguntasun eta erruquitasun uts-utsa; ta gorrotatuten dau pecatua, bere aita ain maitegarrija curutzian il dauelaco; auxe da contriziñua edo maitetasunezco damua.

234. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Bialdu eban nagosijac beste lagun bategaz, eta confesau eban gaixua, nescatilla bat.

235. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 ¿Barauac eguin dozuz, edo egun debecauetan oquelaric jan dozu? Eztauque obligaziñoric barauric eguiteco: 1. EZIN DABELACO: gaixuac gaixonduan, edo beste edozelaco macaltasun bat dauquenac.

236. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 Luzaro jan baric ezin egon dirinac, esateraco, seindunac nai bularreco umiac dauquezanac; eta esquecuac izan ez arren, barau eguneco jatordu nagosijan, baraua gordeteco biar leuquen beste jan ezin dabenac.

237. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 Eztauque obligaziñoric barauric eguiteco: nequezaliac, achurlarijac, arguiñac, ireltzeruac, arotzac, errementarijac, zapatarijac, oquiñ edo panaderuac, bidaldi luze bat oñez eguiñ biar dabenac, eta beste onen antzecuac.

238. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 3.en Aldendu gaixuetatic: Eztaquit Jaungoicuac berac bere zelan asmau leiquian gauza oberic gure gorputz-arima gaixoti onec osatu, ta aurrerantzeco beste gaixuetatic, batezbere loiquerijacotic, gordeteco, Jesu-Cristo gure Jauna bere Gorputz-arima santutasun eta garbitasun guztijen bixi-lecua danagaz, gueure barrura etorri, ta batzacuntzaric estuenagaz nastau ta bat eguitia baño.

239. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 - Igoten da guero altarara Meza-emollia, ta mun eguiten deutso bertaco santuen erliquijai esanaz: Erliquijac emen dauquezan santuen eta beste guztijen irabazijacaitic, escatuten deutzut, Jauna, parcatu daidazuzala neure pecatu guztijac.

240. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 Asijeria esan gura dau; ta Aitalen, Igarla, ta beste Legue Zarreco Santuac Jesu-Cristo gure Jauna icusteco euquen egarri bixija adierazoten dau.

241. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 Bestera eunetic bat eztozue aurquituco, erligiosuen artian gozaro bixi eztanic, Jaungoicuac erligioso izatera deitu eutsan egun dontsua onetsi edo bedeincatzen eztabenic.

242. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 ¿Eta batzuen eta bestien erijotzia zelacua da? Icusi dabenari itandu.

243. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Oneik edestiko jakingarri gustijok, barriz, urrilan 2'garrenai jaokan orritxubaren atzekaldian irakurri doguz; aurrekaldian, ostera, beste au: 1823.- Bizkai'ko Diputaziñoe españarrak Gobernubari eskatuten dautsoz: 1.a Deun-Pantzeska'ren Komentuba gertu dedin gudari-etxetzat; 2.a Gurutzekua, irakastolatzat. ¡Bizkai gaxua!.

244. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Mendi gurenak alde batetik naiz bestetik begiratu, danen arrtean gallentzen diran lez, Zumarraga goragarria, gauza gustietan gallentzen zan.

245. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Apostoluen egintzak deritxon liburuaren IV atzalburuan auxe irakurten dogu: Siñestedun guztien biotza bat eta berbera zan, gogoa be bardin: eukanetik ezer berea zanik iñok ez eban uste: bestera, gauza guztiak ziran guztientzat (32).

246. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Lenengo kistarren artean ondasunak guztientzat zelan eta zegaitik ziran, liburu orrek berorrek adierazten dausku, onelan jarraituaz: Aen artean lander edo beartsurik ez egoan iñor be, bazter nai etxeen jabe ziran guztiak, ondasunok saldurik, orrein ordaña ekarri ta apostoluen oñetan ipinten ebelako ta lander bakotxari bear eban beste, ortik emoten yakolako (34-35).

247. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 ¿Au gizartekeria ete-da? Au langilleak euren buruen ardurea eukitea baño besterik ezta-ta, sozialismoaz zer ikusirik eztauko.

248. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 ¿Au gizartekeria ete-da?- Ez, jauna!- Ugazaba batzuk ezegaz be ezin ase izan dira: euren lantegietarako emakume ta gaztetxuak billatu dabez, gizonezkoai beste lan eragin eta aloger gitxiago emon dautse, eurak geyago irabaztearren.

249. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Oneik gauzok ba-ete-dauke gizartekeriaz zer ikusirik? Sozialismoa irakatsi daben buruzagiak eta ori ikasi daben langilleak aspaldian be obari orrein billa ibilli dira; baña orreik bakarrik ez, beste geyago be bai.

250. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Sendiko, familiko buruari beste enparauak laguntzea ondo dago; baña ama ta umeak lantegira joan bear izatea, txarto.

251. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 Edozein gauzak ziñoan Marx'ek aldin edo balio bi ditu: dana dalako gauza orrek erabilteko daukan balioa, ta beste zerbaiten ordez truketako nai diru-ordez saltzeko daukana.

252. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 Gauzea berenez zetarako egiña dan eta aretarakoxe daukan egokitasuna: esaterako, soñekoak gorputza estaldu ta janzteko daukan berezko egokitasuna, valor en uso orixe da; baña soñeko orren jabeak, bere gorputza janzteko erabilli barik, bearragoa dauan beste gauza baten ordez trukau nai saldu be egin leike, eta soñekoak onetarako daukan balioari valor en cambio deritxoe.

253. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Onelan enderritarteko bigarren bazpatzari be ardatza ausi yakon, eta burdia luperian sartuta gelditu zalako, 1915'garren urtean beste bazpatz bat sortu ta irasi nai izan eben Suiza'n, Lenin eta Trotsky barruan zirala.

254. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Olako eskubiderik gizon bakotxari laketu ezkero, sozialistak ondasunei buruz gizartean ipiñi nai daben bardintasuna ankaz gora lioake, batzuk besteak baño aberatsago aldi laburrean egingo litzakez-ta.

255. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Gizon bakotxak beretzakotu dauzan gauzen jauntza ta jabetzeak be, gizarteak berak ipiñitako legeak baño beste oñarri ta eustazpirik eztauke, sozialisten eretxiz; baña legeok ipiñi dituan gizarteak, orreik kendu nai aldatzeko eskubidea be badaukala ezin ukatu; augaitik ondasuna ekarteko gai ta bide diran gauzen jabetzea, iñori bidegaberik egin barik, gizon bakotxari kenduaz, beragandu ta beretu daike gizarteak.

256. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Gizarteko legeak gizon bakotxak bere gauzetan daukan jabetzea ezagutu ta sendotu bai egin dabe, baña besterik ez.

257. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Errusi'ko baserritarrak zelan bizi diran jakitea, gazte orrei ta beste batzuri be ondo etorriko yakela uste dogu.

258. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gauzen jabetzea be ezta izan beti bardiña: erri batzuetatik beste batzuetara onetan be alde anditxuak egon dirala edesti edo istoriak diñosku; baña erabilliaz amaitzen eztiran gauzaen batzuen jabe izateko eskubidea, azke dan gizonak berezkoa dau-ta, gizon azke bakotxaren eskubide ori erri-legeak be edonon eta edonoz ezagutu ta sendotu dabe.

259. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Onelan ba, gaurko gizartearen gaxoa zearo osatu al izateko, zuzenbidea ta karidadea osoro bearrak dira; zuzenbidea lenen eta beste oroen oñarri; karidadea, barriz, aren nai ta naiezko geigarri.

260. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin baña etzan emen be geratu; etzan ba naikua arentzat, euzkotarren elia, beste iñok baño sakonago, txukunago ta osuago ikastia; ondiño geyago egiteko be almena ta kemena be bai ebazan Sabin'ak, eta irakasle egin zan.

261. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin'ak ondiño geyago be egin eban; Sabin'ak euzkel-gauzatzaz egin legiken gustija egin eban ba, beste iñor baiño euzkeldun osuagua ixatera eldu zan-eta.

262. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Ezta eguno Leire'n, ez beste iñun, alako txori abeslaririk entzun.

263. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 pañubelotxua
txuri txukun aterarikan,
ezti-ezti eman
muturrian muñ egiñikan...
non, non?
ikusi den, Gergori,
orren garbi beste dantzik... aitor zan ori!

264. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Ekarri, ekarri aguro, aguro ekarri; nik emango dizut dirua ugari beste berri bat erosteko.

265. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

266. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Tomax baño len zenbat izan nituen atzetik! Neronek ezagutzen ditudan amaika nexkatx badaude sukalde bazterretik atera gabe mutilIak begiratzen ez diotelako; nik beintzat ez nuen orrelako estuasunik izan,egunero bat edo beste banuen! mutillak... puf! nai aña, ostikoka ... (Beatzakin zenbatuaz) Josetxo, Juanito, Pako, Iñaki, Pello, Benjamin... Moexto, Anastasio, Goiko-errota'ko Patxi, Joxe, Sabin, Mikel... Zubiaurreko Joxe Mari, Mendizabal'eneko Anton... Urbaneta'ko Federiko... Jon indianua (Bat batean) o! au zarra zan, nere aitona izan zitekiena, izketan ere etzekien, Arjentina'ko gariyak gora, Arjentina'ko beyak bera, besterik etzuan asmatzen (Alai oroituaz) besteak......

267. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 Ezetza bada, (38 A) beste batek eramango du elizara nere neskatxa eder au.

268. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 ARTZAB, - Zortzi gizonetatik sei (2) ugiñak ondartzara ok egin zituen ta beste biok (8) zure illoba kementsuak atera giñuzen: il baiezik ni, Teles gaixoa illotzik (36).

269. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 ARROZP, - (9) Itxasgizonak kemenik ezpadu ¿beste nork izan dezake?.

270. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 TXILIK, - Laitiz aberatsa ta ni txiroa izan-bearrean, bestera bagiña, egun atantxe semetzat poz-pozik artu izango nuen.

271. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 Ortzuri, gatz au ta beste eskutxu orretan artzan, Ortzuri, ondar au.

272. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 MAKOL, - (Ezkuetan, batean lurra, bestean karea; besoen gaiñean adar lodi bat eta buruan ostozko buruntzi-antzeko zerbait dituela ta gora begira): ¡Aaup, aaup! (Zintzurra garbi beza) (41).

273. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 (Parrez itotzen-besteak) lalara lala (41), lalara lala (Txistuka Politarrak) lalara laaaaaa laralara.

274. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 ERRE.: ¿Baña zer diozu, gizona? ¿Beste baten erretratoa nola emango dizut ba?.

275. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 Baña gizona, ¿zure erretratoa ala besterena bear dezu zuk?.

276. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 ERRE.: Ta oiek beste batzuenak dirala ¿ez al dezu ikusten?.

277. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 Gizona, ez zazula orren beste astakeri esan....

278. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Orixe bai, bezteri ez bezelakua.

279. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Orixe; gure maixuak, bezte izenik ez dagokiola dio.

280. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 (Barrendik ikusi-ala igarriko zaio, nagusia, ez dala geiegi saiatzen ez lagintza batean eta ez bestean).

281. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 (Bestean ixpillu aundi bat ormatik isegita; onen pean, oso naste-borraste: bizar-laban, orrazi, guraize, zurdaki, ontzi ta abar).

282. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Kax.- Berrogei ta amairu besterik ez, gizona!.

283. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 (laisterka leiotik bestalderaño joanaz atea giltzaz itxi beza) Jainkoak lagundu nazala! (Berriz leiora itzuli ta oiuka) Onera! Galdua naiz! Aguro, aguro! Atozte!.

284. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Besteak. - Bai! bai! (zorroa mai gañean ipiñita zabaltzen dute).

285. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Eta zotz egin bear diran gauz guziaz beste moltzoka bat orain....

286. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Besteak - Ja, ja, ja!.

287. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Besteak - Bai, bai!.

288. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Dagoan bezela gordeko degu, ta Ixidor azkatzen dutenean, orduan banaketa egin (besteai) Nai?.

289. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Besteak - Bai, bai! (ezkerreko atean Ixidor agertzen da, bertan geldituaz).

290. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 URR. (sartuaz) Ba... Iru minutu igaro dira ta beste iru minutuan itz egin nai badezu eman bear dituzu beste sei erreal.

291. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. Lenago ere eman det nik ematekorik asko, orain beste sei erreal eman gabe.

292. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Mutil, pipa besterik ez zaik ikusten ta.

293. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Eta beste kalan?.

294. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Katillu, ez besteren katillu!.

295. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Gauz abekin astuta negoan beste eskutitzaz.

296. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 JULIANCHO - (¡A!! au lasaitasuna!)
BRAULIO - Beas Juliancho ¿e?... Bestiaren izena bera.

297. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 JULIANCHO - ¿Zeñena?
BRAULIO - Beste gaste batena... Nere ixilik eskutitzak egiten dubena.

298. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - ¿Nik?
KARNABA - Bai zuk. Ainbeste alegiñakin On Mateo-n bitartez ekarri gaituzu eta ¿zertako?... nere semiaren ordez beste bat jartzeko.

299. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - (¿Onen semia Mateo-n abeslariya? ¿Zein daba bestia?)
ALKATIA - Zer diyozu gauz aberi?
BRAULIO - Itz bat ez detala ulertzen.

300. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 Zergatik orren semia baldin bada Mateo-k bialtzen dirana, ¿zein da bestia?.

301. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 JULIANCHO - (Artu biar det nik oraindik beste kankarrekoenbat).

302. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Emaztea il eta orixen besterik etzait gelditu.

303. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Zer egin bear det nik, bere zoriona besterik! ¡Eta ain ona da ta!.

304. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Orrengatik etxean eduki nai det, besteak joan bitarrtean.

305. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Batzuetan kristabak pittin batez aurrera egiten dute, Aprikatarrak ego aldera bultzeaz; bestietan berriz, oek aurreratzen dira, kristabak atzeratuaz....

306. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Lide: Ibon... Nere aitak beste bati itza eman dio.

307. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: (Irtetzen da baserritik saski utsa esku batean eta zapia bestean daramazkiela).

308. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Amak maiteko zinduen nik baño geyago; beste iñork, ez.

309. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Kontxexi: (Ez balitzake beste gajo orrengatik).

310. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Iñoiz ez da nere asabengatik on besterik esan.

311. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 GORGONIO: Ta ¿besterik zer? (beregain) Gero etorriko da zaparradea.

312. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 (Gorgonio'ri) Ba... besterik... zukalde ondoko gelatxua nai genduke puxka bat txukundu, eskonberriaren bizitegia izango da ta....

313. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: ¡Jakiña ba!... besterik ez det eta....

314. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Eta besteak bizi diran tokin gu ere bizi gaitezkela, uste det.

315. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 MANU: Dala bat, eta dala bestia, oraiñ egingo dizkiagu kontuak.

316. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Ez zan beste onelako etxe bat... Eta, orain... Egun abetan ikusten detanik ez det nik egundaño ikusi.

317. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 KLOKLO - (Barrenen)
Sartu-atera bat besterik ez degu egin bear.

318. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 Baña urgazle kopuruari beste lagun batzu ere, erdaldunak izan arren, geitu datzazkioke, dedurako ala lanerako egokiak izatekotan.

319. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 Agintari ta beste Bazkunekiko azi-orrazietan Euskaltzaindiaren orde yardutekoa.

320. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Itxasoak ere, era berean, toki zakonak ba-ditu eta onela, be-bean (len jan dezuten otarrañak bezela) estalki gogorra dutenak, bai ta itxuak diran edo berez argia daramatenak bizi dira: itxas zakon errdian, beste arrai arin, aundi ta ugarienak; eta itxas azalean berriz arrai txikiak.

321. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Arrai aundiak txikia jan nai ta onek igesi jun bear izaten du; aundia atzetik dijuakio eta batzuetan bere bizi-tokitik al urrutiratzen dira; ta aldenduak, batean otzez, bestean beroz edo beren janari egokia ezin arkiturik, gosez kaskartzen asi, banakatu, ta aientzen edo iltzen dira.

322. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Ona emen, or be'ko sorotik ekarri dan lurra (5) Emen diona, esan ala egiñez, adiraziko du: 1.000 aztaki edo kgr. batekoa da: burni-gorrizko ontzi batean sartu dezagu gero ontzia goritu arte berotu ta aldan bezela iraulkatu, lur guztiak, erori gabe, burui goria ikutu dezan; onela; ta ontzia luzaro iraulkatu ondoren oztutzen badegu eta berriz iraulkatuaz aizezten bada arindu zaigu noski; eta ara, lurrak, aztakiñak dionez, 900 aztaki bezterik ez ditu: ¿zergatik ote? landakutsua erre ta auztu zaigu, ta autza berriz, aizeztu degunean aldendu da.

323. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Bidez, Gazteluko zei laurkitu ta ederra, baita ere Sarasate'ren izena dun zumardi egokia zerbait ikusiaz, erritik at juan ziran; urrutitik, illun samar arren, arresidun uria ikusi zuten eta Ega ibai aldera jetxi ta bera iraganaz, Billaba, Uarte ta beste erri txiki ugari nolakoak ziran igarri zuten bai, bañan ez garbi ikusi, illun zegon eta.

324. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Eta ¿zuk (beste Abari irakasleak galdetu zion) naiko al dezu?.

325. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Beste ola batzuek ikusi naiko ba-dituzute....

326. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Astelen eta asteartian etzan gauza berezirik egiten, gutxi gora bera garizuma bitartean egiten zana besterik ez.

327. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Illunabarreko zazpitan beste otoitz batzuk esaten zituzten.

328. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Pasko-egunaz eztigu andre onek ezertxore esaten, nunbait beste tokitan bezela egiten zan.

329. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Isrraeldarrak beste jai-egunen artean txit ardura aundiarekin gordetzen zuten Jainkoak Sinaiko mendian bere legea erakutsi zieneko oroipenean egiten zan Pentekostes-jaia.

330. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Kristo izango da, Kristo izango da
Beti bai!
Euskaldunen Erregea,
Gure biotzen Jabea,
Beste Jaberik ez degu nai.

331. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Baño geyenengandik ez ditu eskergaizto ta iraiñak beste ordaiñik artutzen.

332. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Eta beste iñora juan bearrik gabe, Euskalerrian berrtan eta gure euskera maite eztitsu onetan erakutsi ziguten nola Jesus-Biotzari lagundu geure eta gizon guztien zorrak ordaintzen.

333. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Baña ¡ay! zerrtan nabil ni besteren utsak edo txarrkeriak ekusten?.

334. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Ez naiz ni beste anitz (asko) bezela bizitu Jesus'i aldarean zorr diodaneren berririk ez banu bezela?.

335. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Askok baño geiago zorr diodala, ez naiz ni, besteak bezain laburr Jesus onarekin ibilli?.

336. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Oraindaño baño errneago ibilliko naiz nere aitortze ta Jaunartzeetan, meza entzuten edo beste edozein gauza on egiten dudanean; arrki ez dedin batean ere lenekoetan bezelako utsegite ta txarrkeririk.

337. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Ene Jesus! Maria'ren Biotz garbiaren bitarrtez eskeintzen dizkitzut egun onetako otoitz lan eta neke guztiak egiten zaizkitzun iraiñak ordaintzeko, ta beste zure Biotz deunaren asmoetarako.

338. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Ezta zeruraco
Beste bideric
Jesusen Biyotza
Bezelacoric
.

339. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

340. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Era orretan, lenago alcarrequin anai guda gaiztoetan bizi ziran jenteac beste bizi izateco guisa bat artu zuten, ta ordutic aurrerantzean, guztiyen cristautasunari bacarric beguiratzen ziotela, zaldun ba coitzac bere sinistea ta bere sorterriya escudatu zituan; ta sorterriya ta sinistea izan ziran, besteric gabe, biyotza berotzen ziyoeeten sugar ongarriyac, eta beste laguntzic bear izan zanean, Jaungoicoac ecarri zuan bere bide zuzenetatic danen artean auqueratutaco zaldunic zaldunena.

341. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0013 Jaungoicoac auqueratuba izatea baño beste gauzic etzuan bear ondorengoentzat, baña gauza ziurra da, orduco guertaeren condairatzalle guztiyac diyotenez, Teodosio de Goñi egun ayetaco zaldunic argitsuenetacoa zala, valle de Goñi (1) Goñiko Ibarra Iruñatic iparpe aldera lau legua inguruban arquitzen da, mendi tontorrez inguraturik eta Urbasa ta Andia izeneco basoen egûerdialdeco aldapa azpiyan erderaz deritzayon ibar ederraren jabea, ta laster erreguetasun berri ta berezcorrean jarri bear zuten sorterri maite orretan chit escubide andicoa.

342. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0022 Constanzac eramanpen andiyarequin jaquin zituan bata bestea baño samiñagoa ziran albiste biyac: bere leyaltasuna ezta-baidan jarri zuala Teodosioc: aita ta amaguiyarrebazar onbidetsubac beren seme Teodosioren escubarequin illac izan zirala.

343. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

344. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0043 Onen aurretic Naparroco Erregue VI.garren Garziac, V.garren Sanchoc eta Sancho Ramirezec, beste Infante ta jaun andiacquin batian eguin zizquiyten erregalo bicañac Aralarco Elizachoari; baña Pedro de Rodac eta Pedro Erregueac, guertaera miragarriyari anditasunic goyena emateco, artu zuten Eliz andi bat eguiteco asmoa, ezagutzen bazuten ere, esan degun bezela, eguiñquizun onec lan guziz andiyac emango zizquiyela.

345. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0053 Mirari onen aopena beste bi etsairen belarrietara irichi zan bazcaltzen ari zirala, eta oyec parrez artu zuten berri ura.

346. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 Zuri, ichasoan galtzeco zoriyan dabiltzanen cai ederra eta cristauaren eguizco azcatasuna; escatzen dizut biotz-biotzetic, zure bitartez gorde nazazula, baita zure debotuetaco beste edozein, ichasoan galtzetic, eta bertaco ecaitz eta zorigaitzetatic, mundu engañacor ontaco lotze guzietatic, eta batez ere pecatuen cateetatic, eta onela irichi gaiteala zu Jesusequin batean arquitzen zeran beti-betico zorioneco cai ortara. Amen.

347. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Irakurle maitea Bezperetara igande-arratsaldean juan baño len salmoak esan nai dutena ondo oartuz, irakurri itzazu eta gero zure erriko eliz-gizonakin batean, biotz guztiz Jauna goratu zazu, bera madarikatzen duten beste askoren ordez.

348. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Ozta zabaldu ta jakin ziran gauza oyek beste errietan, zeruko deya da au, esan zuten guziak, mirari ayen ezkutuko adimena barruntatuaz.

349. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 (...) arantza beraren ondoa azpian eta kampanchoa aldamenean dituala, eta iñork ikusi nai duanean, arguiak piztu ta kortina bi, bata bestearen ondoren, jasota, beguiramenturik aundienarekin aguirian ipintzen dala.

350. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

351. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0175 Oker edo gaiztoai dagozkien zigorkadak eman al dizkiezu? Beartsuai lagundu? Birau zaleak ixilduerazi, lapurreta, loikeri ta beste gañeretako oker bideak etxetik edo erritik aldendu al dituzu?.

352. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0286 Nobis quoque
Ta guri, zure erruki zabalean itxaropen osoa degun ogenlarioi, emaiguzu Joanne, Stephano, Mathia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia ta Anastasia zure bidali eta ziñopa ta beste Deun guzien sari-alkartasuna (...).

353. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zeintzuk dira Elizako goi-ondasunak? Jesukristoren, Andre Maria Birjiñaren eta beste Done guztien irabazkiak; Sakramentu, otoitz, eta gañerako egintza on guztiak, dira Elizaren goi-ondasunak.

354. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Ondo sayatu ezkero erraz etorriko zaizkitzuten gogoratze abek, eta aben antzeko beste batzubek, bear bezelako damutasuna sorreraziko dute: au Zeruko atea ta Aitormenaren iru zatiyetako lenengoa da.

355. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Ta alere, zintzotasun ain aundiren erantzugarrirako, goiberatze ta bidegabe besterik artzen ez du, bere Lege ta esanak sarri-sarritan oñazpiraturikan ikusten ditubala.

356. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Jesukristok erakutsi digun maitetasuna gogoan ez eukitzeak, ez bestek, zabarkeri galgarri au sortu-erazi dezake.

357. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Jauna ala uste det: bada, maite etzindudanean eta Zuzaz oroitzen ez nintzanean utzi ez banazu, Zu maitatu besterik opa ez dedanean ondo artuko nazula ziur egon bear det.

358. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 ¡Uso ixill-garbiya! zure kabiya Jesusen biyotzean egin dezu; ta arako ujol-ondoko usoa Noe-ren kutxan sartzen eta irteten zanez, beste ainbeste egiten dezu, zauri batetikan sartu, bestetikan berriz irtenaz.

359. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Egizko Jainkotasunaren iturri, nere Jaun-Jangoiko! Zugandik egi ta jakinde goi-ugariyak artu ta beste Aingerubai adirazteko, Aingeru argiyak (1) Aingeru mota bat egin zituzun.

360. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Jauna! Egizko jakintasuna, au da, Zerurako bidea ikasi; orren asipena, au da, Zuganako bildurr osasungarriya iritxi; ori bera besteai irabazteko era, nere esan-egiñaz emango diyedan bide ona galdu ez dezaten: orixe oyen bitartekotasunaz iritxi nai nukeana da, ta Bederatziurren onetan eskatzen dedana, nere onerako izan bear badu. Alaxen.

361. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 ¡Nere Jaun-Jaungoiko! Zure ezaupide bereziya, su erretzaille izatea da, ta su ortatikan Serafiñai besteai baño geyago eman ziyezun; orrela zure izatea argiyago ikusita, Zuganako maitetasunean sutu-suturikan egoteko.

362. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 España guztirako, baña, era berezi batean, Euzkal-erri ta batez ere gere erri onetarako lengo oitura zar onen iraupena: eta beste errietatik sartzen asi diran txarren galera.

363. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Eta ill batetik bestera.

364. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Ara Jauna, artu bitza nere adimentua gomuta, gogo ta borondate guztia, berorren eskuetatik artuak ditut guztiak, berorrenak dira, eta ematen diozkat guztiz-guztiak, batere neretzat gorde gabe: berorren eskuetan uzten ditut guztiak, eta berorren besoetan etzaten naiz ni ¡Jauna! ¡Jauna! bakar bakarrik eta bene-benetan eskatzen diotana da, sortu dedilla nere biotzean berorren grazia, eta berorrenganako laztantasun eta onetzi ederra; berarekin bakarrik, aberatsa naiz; eta ez det bezterik bear, eta ez det nai ere.

365. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bada batetik komentuko guztiak zeukaten, lendik eta beti, birtute aundiko mojatzat, santatzat; eta bestetik il aurretxoan, agoniako unean, ikusi zuten extasi batean bezela, korde gabetua egon zala denpora pixka batean; eta bitartean, estu-larrian dabillen bati bezela, kolore mudatze ta beste estutasunaren señale batzuek ezagutzen ziozkatela bere arpegian.

366. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Jaun aiek leiotik begiratuaz ezan zioten; emendik ezta ikusten orma zarrak bezterik, eta arra beteko orma zulutik zeru puzka bat bakarrik.

367. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Irakurle maitea; gauza abek irakurri ta berezaz oroitzean, berak eta bezte milloika anima oiek bezela komentu batean sartzeko asmorik artzen ezpadezu ere, beintzat kristau zintzoa, irugarrengo beroa izateko gogo benetakoa, asmo erabakia artu zazu.

368. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ama iltzan ta etzazutela
kantatu gure echean;
badira beste asko nor poztu
sayatu zuen lanean,
alaiturikan beren amakin,
bizi diranak pakean
.

369. 1900-1939 gipuzkera poesia j.m. anabitarte 0304 Jaungoiko gezurtiyak
ugari zeuzkaten,
gizon ta aberiak
jaungoikotzat zeuden;
ta egiyazko Jaungoiko
etorritakoen
gizona besterikan
etzuten ikusten
.

370. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Yoletan askoz guchiyagoda
kabitutzendan jendia,
¿gañera ayekin konparatzeko
nunda abillidadia,
arraunkalari bat bada aotza
zapaterua bestia
eta orrela milla ofiziyo
klasetan dena nastia?
.

371. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Itsasaldiak guztiak nastutzen zituan ta jo batera ta jo bestera, zankoen gañean biraka ateratzen ziran.

372. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Beste toki batean Toni Grice par-eragille ospetsua esaten zuten.

373. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Xanti-ri arte batean bizi ala bestean, ez zion ajol aundirik.

374. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Orduko txerpolariak ez ziran bestetakoak baño askoz obeak.

375. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0296 Berak esanda bezelaxe jarri dittut batere orraztu ta beste ikuturik egin gabe, naiz-ta berso batzuek txanka motzak, beste batzuek anka luzeak ta danak erderakadaz josita izan arren.

376. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0296 Beste gauzarik asko atera ziran Aitona aren aztu ezingo dedan jardun goxoan; baña beste baterako uzten ditut, gaur tokirik eztago ta.

377. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Txapela ta euskalduna bata bestearentzat diran bezela, euskera ta euskalduna, Jainkoak berak bata bestearentzat egiñak dira.

378. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Geyenen ustez, urte ortan bertan; batzuen ustez urte bat lenago, baste batzuentzat urte bat gerogo.

379. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Batez ere gipuzkoarrak eta naparrak alkarr etsaitzat arturik, batak besteari al zuan okerra ta kaltea egiten zion.

380. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Beste aldetik gora jarraituaz dauka Aloña mendi aundia.

381. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Arantzazu eta beste aldeko arkaitz tontorren bitartean dago Sortaldetik Iparralderuntz bezulo estu eta oso sakon bat.

382. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Inguruetan baditu beste ogei bat baserri etxe txukunak eta egokiak geyenak.

383. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Onelako agerkundearekin arriturik Jaunaren gauza zalakoan belaunikatu zan, eta errezatu zuan Agur Maria eta buruz zekitzen beste otoi batzuek.

384. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ordun mutilchuak beste gauz bat asmatu zuan.

385. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 Bein, bestetan baño ere gogorrago jo zuan.

386. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 Eta kale batetik atera-ta bestearen ertza itzultzeko zeudela, onen lendabiziko echeko pare-parean edo aurrez-aurre jarri zuan ichua, ta bat-batean gelditu-ta esan zion ichuari: -- ichua: emenche salto bat egin bearko dezu.

387. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 Beste asko aurrerago dijoaz: ez dute bakarrik euskeraz ez itzegin nai, ezta euren semetxoeri euskerarik erabilten utzi ere, errdera ikastia etekingarriagoa dala-ta.

388. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 Euskera izkuntza ederra, garrbia, maitagarria da benetan; baña mingañaz au esan arren euren egitadak beste gauza bat darakusgute.

389. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 ¿Euskera maite dutelako ote darabille errdera baserritarr neskatillak...? Auek uste dute erderaz itzegin eta beti, errdera erabilli ezkero beste munduko gauzaren bat bai-dagitela.

390. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Gaurko euskera eztala euskera: euskel-idazle ta beste euskeltzale ziatzen batzuek antolaturiko izkuntza berri bat dala.

391. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eurei berriz, ain maite duten errdel-itz batek zerr esan nai duan itandu, ta zerr erantzun ere ez dakite: ta beste errdel-itz erraz-erraz baten itxorrkuna eskatu ta agoa zabalik geratu oi dira.

392. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Egun guztiya igaro zuben Luisachok, ogi zaticho ura besterik jan gabe; len ondo oitua bazan ere, gaisuak ikasi zuben arlotetasuna zer zan.

393. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Oroitarriko beste bi berriok azaltzea izan bite nere saila.

394. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Orduan ikasi nituen emengo auzotegitxoen izenak: Gantzaga ta Barajuen, Arexola ta Etxaguen Azkoaga, mendiz beste aldeko Olaeta ta gainerakoak.

395. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Silberio Etxebarria apaiz gartsua, Durangoko zaldun Antonio Arginzoniz, Abandoko seme Arana-Goiri'tar Sabin, besteren bat eta nerau ginan Erle igarokor arri loretxo bat edo beste eskintzekoak.

396. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Gizonai arnari batzuena, fruta zenbaitena, gertatzen zaye: batzuek goiztxo eldu ta umotzen diranartean, besteak berandu edo inoiz eztira eltzen.

397. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Pikuak beste edozein zugatzek baino goizago pipildu edo ninikatzen dira: ale txikiak, garagarrilerako biribilduta, uda guztian ikusten ditugu: anditzeko, odeyai ur-eske; biguñtzeko, eguzkiari berotasun-galdezka.

398. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Atseginez alde batetik (beraren onerako baitzan), bestetik atsekabez ikusi zuen Lekeitioko uriak Goikoetxearen joakera.

399. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Gero Balladolid'en izango zana, gure urian izan genduen: elizako musikalarien zuzentzaile; eta sail onetan esker ona ta maitetasuna baino beste saririk etzuen izan.

400. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Tolosan urterdi-inguru igarota, Balladolid'ko batzaldira (konkursua) beste batzuekin agertu zan.

401. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Eritzia eman bear zuen maisuak bera soil-soilik autatu zuten, ternan besterik inortxo ere sartu gabe.

402. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 ¡Il guziak eriotza zorr! Beste batean oso asarre zegoan gure Antton.

403. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 Ik arrtzik bi ziñaldari (testigo) eta nik beste bi.

404. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 Jetxi zan bat trenetik eta Barrtolo'nera iritxi zanean an zegon bestea astoarekin zai jarrita.

405. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Bere gurasoak bat ekarri ta bestea ekarri ibilli ziran, baño Jabierrtxo'k bearr bezelakorik ez zan agerrtzen: aurrak bearr aña bularr zuan iñuderik ezin arrkitu zuten.

406. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 ¿Nolaz guk utzi ditugu galtzen gure artean besteok aiñ gartsuki billatzen zituztenak? Euskaldunak: zeiñ ez bestelakoa da zuen lilluramendu ta erokeria, ez goresten, ez goratzen dezutenean zuen guraso zarrak utzizko ilburuko ondasuna?.

407. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Igaro dan astean oraindik, an, Euskalerriaren beste buruan dan nere jaioterri Zubero-ko probintzian; nere begiez nakusen Caius Valerius Valerianus zeritzaion gudari erromatar batek mendi gora batetan altxatu zuen arrizko mai eder bat.

408. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Eien oiu, marraka ta birauak ez dituzte jo bi milla urtez-keroz gure mendietako oiartzunak; ta oiartzun bigun maitagarri abek besterik ezdakarkigute, baizik gure bildotsen dei-ikara ta gure artzaien xaramela.

409. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ta gure egunetan ere ¿ez ote dakusagu nola gudakarien gudari buru guztiok derasaten batak besten erdara?.

410. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Geroago, Araba'ko Aldundiaren Goarrpelari egin zuten, ta beste eginkizun guztiak bearr bezela ta zuzen egin zituan arek, Goarrpelaritza ere ondo ta guzien gogoak atseginduaz eraman zuan.

411. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Egin al zezakeana gogoz eskiñi zuan Olano'k, ta ala joan zan Tolosa'ra beste jaun batzuekin bilduta, guzien arrtean Lege zarren bitarrtez genduken auzia al zan era egokienean erabakitzeko asmoz beterik.

412. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Batzuetan biotzetik jaiotako gauza gozoak esaten zitualako, beste batzuetan esaten zuana itz ederrez apaintzen zualako, asi ziran batzuek Olano'k ziona gogoz entzuten, eta bere itzaldian aurrera zijoala, geroz ta arreta geiago ipintzen zuten.

413. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Orrduko idazle batek dion bezela, orrdurarrte Lege-zarren kontrra zeuden aiek, Olano'ren mendean zeuden orrduan: Olano asarratzean, asarratu egiten ziran; Olano'ren biotza poztean, poztu bestien biotzak ere.

414. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Euskalerritik urruti zegoan Olano, bakarrik denoen aurrean, beste erri guztietako gizonen aurrean; bere alde iñorr etzeukala.

415. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Olano'k etzuan gero beste itzaldirik egin; lenago ere ez.

416. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Ta zenbat neurrtitz idatzi ditu onak? Bat: Kontxexi, besterik ez.

417. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Etzan beñere gurasuen aginduz beste alderako egiteaz auzartzen, baizik chinchotasun aundiz aginde guztiyak osatzen zituben Luchi gaixuak, eta ala irabaziya zeukan bere guraso maitien borondate osua.

418. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 ¡Zer biyotz oneko damacho manchua! ¿Nola etzuten bada maiteko bere gurasuak umilltasun eta ontasunez besterik ez bezelakua bazan? Egun sentiyan choriyak pipirripika asten ziran garayan esnaturik, jeikitzen zan, aurreko egunetan bezela bere eginkisun naikidatsuetan guraso maitiai laguntzeko.

419. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Griñatsua zan guztiz, eta etzizayon iruditzen beñere bear ziran lan gai guztiyak osatzen zitubenik; egiñ naya geyago zeukan beregan egiten zubena baño, eta etzan beste zenbait diran bezela pallaku bearrekua ikusten zuben eginkisunari eltzeko.

420. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

421. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¿Nola ez bada, naiera guztiyak bear beziñ ondo osatu bazituzten? Nekatua zeguen Anton, bañan alaz guztiyaz ere, bera jechi zan ukullura, bei, eta beste abere guztiyak bazka araztera, eta ondoren igorik, afaldu zuten iru elkar maite ayek lotaratzeko urrengo egun senti arte.

422. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Nerau ez; bestek sartuko nauan, etzekiat.

423. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Nik ere eman bear dizut ba zuri beste bat.

424. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Bai; bata bestearen leian, zeiñ lenago, zetozek.

425. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

426. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

427. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Ez Urrunda, ez; inkisiziyuaren atzaparrak, arkaitz abek baño gogorragoak dira, ta ez daukat aldentzea beste gaizkapiderik.

428. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 Or dauzkat illobituak !lurrtutzen! Juanito, Elisabeth, Aita eta Ama!, baita ere nere biotzeko beste asko pushka, zuekin nik inguratu nai det, eldutzen danian, nere azkeneko eguna.

429. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Egun ontan bertan, Emparan kalian beste emakume batek ere ezagutu zuben San Inaziyo, Egibar-ko Kataliñek.

430. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0016 Au dana misiyuaren erdiya zan: beste erdiya, Azpeitira etorri zanetik, egunero, egunero, Magdalenako elizatxuan San Inaziyok umiei kristau-dotriña erakustia, izandu zan.

431. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Beste aldetik ere Martiñ au arpegiko itxuraz parragarri xamarra izaki.

432. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0024 Bai Loyolako bere señidiak, bai Azpeitiko bertako Jaun askok San Inaziyori egin zizkaten egiñalak egin beren etxietara ekartzeko, ta San Inaziyo iru illabete oso ayetan Magdalenako gaisotegitik bizitzera inora ere ez ateratzia, onetxek uste det nik beste ezerk baño geyago, azpeitiarren biyotzak San Inaziyori irabazi zizkala.

433. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Magdalenako gaisotegitik eta Azpeititik San Inaziyo irten eta andik amasei, ia amazazpi urtera, 1552 garren urteko Ilbeltzian, beste jesuita napar batekin, Otxoatar Aita Migelekin, Borjatar San Franzisko etorri zan Magdalenako gaisotegi onetara bertara, ta ortxe igaro zuben egun bat, San Inaziyok jaten zuben mayian berian jaten zubela ta San Inaziyok lo egiten zuben gela berian lo egiten zubela.

434. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Au da, ez batak eta ez besteak ez zioten egun onik eman.

435. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Bazkaritan asi dira, amorraiak ekarri dituzte, ta Pernando'k artzen du bat, eltzen dio isetsetik, buruz-bera jartzen du, belarriondora badarama, ta an dabilki batian gora, bestian bera, aro berian, begiakin, aboakin eta sudurrarekin imintzio mota guziak egiten dituela.

436. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 Egur moztutzen asi besterik ez zuen egin eta gazte-pilla bat agertu zan, eta esan zioten: - Pernando: ¿gaur dan egunarekin mendian lanean?.

437. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 Alako batean, Pernando'k berak erosi zuan beste asto bat, eta... ¡itxua ura ere!.

438. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 @- Ez, ez... Denbora askotxoan alkarrekin ikullu batean egon dirala ta... alkar ezin-ikusia, besterik ez.

439. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 Ori besterik ez baldin bada....

440. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 @- Besterik ez, ezin alkar ikusi....

441. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 Beste gizarajoak erosi zituan bi asto oiek, dirua eman zion Pernando'ri, ta amezketarra an joan zan pozik diruari txin txin eragiñaz.

442. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Isabelen biotzean ere bazegon beste pozezko gar aunditxo bat, bera Gaizkatzallearen Ama zalako.

443. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Gar aundiena beste garrarengana jun zan.

444. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Beste gauza bat daukagu guztiz egokia Jesusen Biotzaren atsekabe larriak biguntzeko.

445. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Lenago beste gela batean egoten giñan da.

446. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Gañera orain beste egin bear asko ere izango dituzu zuk noski, ta bururatu zait bear bada aize ozkirria artzeera bidalduko nazula.

447. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Gertatzen daana da leenago beste gela batean bizi ziñaala, ta eginkizunak ere orain ez dituzula leengoak.

448. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Gauza bat da Ezkio beste bat Anduaga eta beste irugarren bat Santa Luzia, iru izen oriek naastu samarrik arkitzen badira ere.

449. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Baña Anduaga auzaandea Ezkioko Udalaren menpean dago, eta Santa Luzia elizatxoa Ezkioko Parrokiaren laguntza bat besterik ez da.

450. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Gauza txikia aldirudizu bakartasun artan irurogeita amar milla persona biltzea, danak goruntz begira, ea noiz agertuko Jaungoikoaren Ama, gugandik zer naiko ote duan, Beraren eta Bere Seme Jaungoikoaren borondate guztiz deuna osorik eta zeatz betetzeko gertu? Baña orrezaz gañera ikusi ta adittu dittut beste gauza jakingarri batzuek.

451. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Emeretzigarrenean Lourdesen agertu zitzayon neskatilla baserritar bati, eta oraindik urte gutxi dirala Portugalgo Fatiman beste neskatilla baserritar bati.

452. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Orduan beste tokietan egin zuana egin dezake Ama Birjiñak Ezkioko Anduagan.

453. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Españan, beste tokitan bezela, Elizak bazituan bere ondasunak.

454. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Alde batzuetan aundiak, beste batzuetan ez orren aundiak, beste batzuetan berriz txikiak.

455. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Gizarajo aundi batzuek besterik etziran.

456. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Jesukristo gure Jaunak bezela, gizon guztien osasuna, poza ta zoriona besterik ez du nai.

457. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 - Ekarri ala? Jakingurea besterik ez, Maixu.

458. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Ontarako bide bat besterik etzekiena.

459. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0036 - Ba, egiñ ezazu bederatzigarrena eta orduan, eta ondo egiten badezu, prakak eta beste zerbait geiago're espero dezazuke.

460. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0036 Billa ezazute lenengo Jaungoikoaren erreinua eta bere justizia, eta beste gauza guziak emango zaizkizute geigarritzat dio Jaungoikoak.

461. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 @- Geienak gutarrak, Mañex, Pello, Batist, Errosa ta konpañia, eta beste ollo-zale eta lapiko zar zale asko.

462. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Baiña ala guziz ere bazuan Simona gureak arantza zorroztxo bat biotzan: ¿Zergatik berari deitu bear zion Simon eta Simon, Parrategiko Premiñek? Beste neskatx ergelak edozer gauza esanta ere, gutxi ardura zion, baiña Premiñek uraxe esatea... bai, eztakit... eztakit zergatik.

463. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 ¿Beste bastanga pikatuak zerbait esan ote dio? Biak ere gero nerekiñ kontuan ibilli ditezke.

464. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 - Ia beste konseju bat.

465. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 (Emen oso ixilik eman zizkion beste konseju batzuek ere bost edo sei miñutuan; baño eztakigu zer.)

466. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Loyola'tarr Iñazio, Xabierr'tarr Prantzisko, Japongo Martiri Aszensioko Martin Deunen, eta Berriotxoa'tarr Balentin Txina'ko martiri Zoriondunaren izkera samurr eta gozoa erabili zun umetan eta gaztetan beste mixiolari sutsu eta ziñopa (martiri) guztiz arrigarri batek ere: Guzman'darr Domingo Deunarnen seme zintzo Errkizia'tarr Domingo Aba agurrgarri Errezil'darrak.

467. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Zenbat egon ote diran gaiñ artan, lorategi bat bañon politago diran mendi-babes ayi begira ezin asperturik! Errnio'z bera ta beste alde guzietan zugazti mardulak, pagodi, gaztañari, ariztegi ta era ugarizko zugatzak; garoleku ezeak, baso ta zelai, soro ta belardiak eta an-emen banaka-banaka, galdurik bezela, uso txurien antzeko baserri ederrak....

468. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Entzuten zun egunero iltzen zituztela: asko ta asko, bereetakoak ere bai; bat surtan erreta; bestea ur irakiñetan egosirik; beste batzuk zatika ebakirik eta guziak oñaze beltzetan.

469. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Mixiolari ospetsu arek pozten zitun, eta kristau jatorr ayek, etsaiak etorri zai egon gabe, eurak jeiki ta lasterka juten ziran, Jesukristogatik iltzeko, besteak kixkaltzen zitun surtara.

470. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Oez gañera baziran alderdi ayetan diru egitera Jundako Portugal'darr asko, ta oek ere Erexil'go seme agurrgarria goraldutzen erabilli oi zituzten mingañak, esanaz, Jaungoikoa onetsi edo bedeinkatzeko zala mixiolari onen ontasun, donetasun eta biotz beroa, ta Errkizi'tarr Abak bakarrik beste lekaide (erlijioso guziak baño geyago egiten zula Japon'en).

471. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Eta bertantxe, bere ama Azpilkueta'r Maria'k erakutsi ta, gure euskera gozoan Aita gurea , Agur Maria ta beste otoitzak ikasi zitun.

472. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Berak beste txalo ta lore ederragoak irabazi nai zitun gudakoak baño; gizon jakintsu ta ospetsua izanaz ondasun eta aberaski asko bereganatuko litukela ta, beste bide bat artu zun.

473. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Baña bildurturik erantzuten zuten: Guk alako aldaketa egiten badegu, zer esango dute beste guziak? eta nundik aterako ditugu jan edanetarako bear ditugunak? Sabela ase naiak Jaungoikoagandik atzeratzen ditu.

474. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Au Onela uste eztuena, eta jabe edo bururik eztuelakoan dagona, zentzungabe bat besterik ez da.

475. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Ta izan diran, orain bizi diran eta izango, diranen ondoan zer ote naiz? Lurr guziaren ondoan txindurri bat dan aña? Ta lurr, eguzki izar eta diran guzien ondoan zer ote naiz? Eta Jainkoaren ondoan beste gauza guziak eguzkiak legortzen duan intz-tanto bat bezela ba'dira zer ote naiz Bere ondoan? Utsa, ezer-eza.

476. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Irakurle guziok... Nork esan dizu ori?... Zerorrek ere, Euskaldun bat orrek, atzera begiratu nai ba-dezu, ikusiko al-dituzu zu baño bampecirc;ragokorik anitz, bertsolari naturala besterik iristeko gauza ez dirana.

477. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Gure elertia beste errietakoa ez bezelako eraz azitzea nai zenuteke, ta oker zoazte ortan.

478. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

479. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Obeki etorriko zitzayon beste Santu askori lez, luma artzaz Maria'ren izen eztitsua idazteko eratzea.

480. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0087 Orduan ikusiko dezu zure kaltez bada ere, zenbat anima ondatu zituzten, zure ordikerizko egibide txar, izketa itxusi, birau madarikatu, zendiko biziera lotsagarri ta beste ezin zenbatu ala gaiztakeriak.

481. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0087 Urkoari galbiderik erakutsi badiyozu, zoaz Ama Birjiña'gana; berak eskuratuko dizulako, Abiño'ngo urian beste bati lez, gaizki egiñaren barkaziyua.

482. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0142 Asko eraz deitzen digu Goi-Jaunak bereganonz biur gaitezen; batzuetan, bekatuen gogorapenaz biotza minduaz; besteetan, inpernuko oñaze ikaragarriak begietan jarriaz; bein, adizkide leial edo kontuzko konpesoren baten ondo esanaz; bein, sermoi ta idazti onaz gure bizitza zuzenduaz; azkenik, guda, izurri eta beste naigabe ta nekeen bidez oartzen gaitu, egizko zoriona zeruan bakarrik arkitu ditekela.

483. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Ta alako zarata gogorra sortu zan iñork zein jotzen zuan ez zekiala; bada alkarrekin naspilduta kalte egiten zioten batak besteari, ta zartakoak ematerakoan bidalitako tokira iritxi ez ta tartean artzen zutena jo.

484. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Jausitako aulkiak oraindik ba'zeukan igidura ta berauxekin batzuek eta besteak estroposo eginda, aulkia zala-ta, baten batek arpegiarekin oñetakoak topatu zituan beerakoan.

485. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Batzuetan sermoiak, bestetan Miren-en alaben bazkunetan.

486. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Beste gixaxoak, dantzatu nai lutekenak, or egoten dira botako dituztelaren bildurrez.

487. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 ¡Aien lotsa ori gertatuko balitzaie! Orrez gañera lengo adiskideak, beste alabak, asarretuko litzaizkie ta Miren-en alaba berriz izateko, orrenbeste igandez penitentzi-kandela eskuetan egon bear izaten dute.

488. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Or utzi genituan biak bata bestea gabe ezin bizi.

489. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 ¿Zillargiñak parra beste lanik ez zuala egiten? Ezta deus ere.

490. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Dana-dala, gure bi gazteak iñori kalterik egin ezik (ajola zien besteengatik), politak eta zintzoak zitzaizkigun.

491. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Eta bete ama andre Pikak bialita edo, bazkaria eramaten zion, etxeko morroi batek beste iñork etzekien, aitzulo artan luzarosamarrean egon zan.

492. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Bere aita, gertaera orren berri izatean, amorruak artu zuan, eta, beste iñork baño geiago zeatu eta laidoturik, etxeko zoko batean itxi zuan gure Prantzisko gaxoa.

493. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Prantzisko Deunak gizon ura etsaiak artuta zegoala ezagutu zuan; eta aurrerakoan, beste Anaien, pralleen, ordez, berak zaituko zuala esan zion.

494. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 - Baño zer egingo didak ik besteak baño geiago? - galdetu zion (...).

495. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Baño Klarak beste asmo batzuek zituan eta emezortzi urteetan bere gizkarbitasuna erregeari eskeiñi zion.

496. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Ain maite zuan beartasuna ta bera baño beartsuagoren bat ikusten bazuan, negar egiten zuan, eta besteak estaltzeko bere burua biluzten zuan.

497. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Berealako batean zinkuri aundi antzeko zurmur, sorberria aditu zan: ozteak, arixtian burrukarako bezela, elkar jo zuten; bañan ez burruka egiteko eta alkar zauritzeko, bata-bestea besarkatzeko baizik.

498. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

499. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Baña ¿beste batzuek?¡Aien biotza ikusi (...).

500. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Etxean jan eta ezta erosi bear izaten; saldu, ta beste gauzak erosteko izaten da; ori guztia, zuaitzari lagundu gabe edo neke txikitxoa ematen duala.

501. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Abereentzat berriz aritz, pago, gaztain, arte, ta oien antzeko beste batzuek ematen dituzten aleak, ezkurr ederr, abereentzat jan egokia.

502. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0073 Ur santu orrequin berarequin bedeincatzen zituzten beren campo ta soroac, arratoi, jela, arri ta beste plagaetatic libratzeco; ta guertaerac adierazitzen zutela etzala alperricacoa beren sinismen eta confiantza; alaco eran, non, iñoiz guertatu izan zala, arriac jo ta laboreac oso galdu ziralacoan, ur bedeincatuaren bidez, sasoi onean jarri ta uzta ugariac echeratzea.

503. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 T... beste asco, atzo lurra eman zitzaienac, San Inazioren ura edan ezquero, cristau onac bezela prestaturic, chit ongui ill dira: oien artean ernegatu gaizto bat, bere famili guztia atsecabeturic zeucana.

504. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 11. Asco persona San Inacioren ura edan ezquero, il ziran coleraz edo beste eritasunen batequin; il ziran ordea eriotz, on santu ta zorionecoaz, Sacramentuac artu ta sosegu ta paque gozoan: eta cristauaren azquen ona bat edo batec gauza guchitzat baldin baleuca, gogoratu bear du San Pedro Claver-en esaquera oroigarria.

505. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Colera, Trancazo edo beste gaitz itsazcorren baten peligroa dagoanean, Trinidade chit Santuari ta San Inaziori erreguac eguin ondoren, goizean goizean ur bedeincatu piscabat edan diteque.

506. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Ur bedeincatuaz baliatu bear da beti asmo onen bateraco, ta guero sobratzen dana, ez da beste zereguiñetan erabilli bear.

507. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Nere Jesus guztiz ona, Zure Ama chit Santua, San Juan icasle maiteari, Gurutze gañetic gomendatu ziñionean, Zure ta gure Amaric onena onratzen, serbitzen eta amatzen, eracutsi ziñiguzuna: nic escaintzen dizut, Aita San Inazioren beste birtute guztien artean, arc Ama Birjiñari izan zion debozio guztizcoa, ta maitetasun paregabea; ta orregatic Ejerzizioetaco liburua escribitzean, Ama maite ori, eracusle eta guidaritzat iduquitzeco, zoriona izan zuan.

508. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Onez gañera Eskritura Doneak gogorazten digu beste gertaera pozgarri ta zerutar batean, eskontzaren bidetasuna ta berari zor diogun begirunea.

509. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Beste aldetik gizon askoren gaizkapena (salbazioa) errastutzen du.

510. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Azkenez kristau lauentzat ainbeste ajola ez duten beste aizkapide batzuek utzita, Bulda doneak beste aizkapide bat ematen du barau ta aragi-uzteak (bijiliak) bigundu ta gutxitzeko.

511. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 Egun batzuetan erakutzi ta gertu bitzate batak eta besteak.

512. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 Oroitu bitez gañera, auen ardura dutenak, zein ajola aundiko bearra dan, ume guztientzat egiten dan kristau-ikasbidearen azalpena entzutera beren umeak joaten ote diran begiratzea, ta au ezin bete al balezakete, eman bezaiote kristau-erakutsia beste eraren batean.

513. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Esan da egin: amona soñeko berriz jantzi, ta besteak ere bai ttxukun, da alkarrekin geldi-geldi beko baserri aldera jettxi ziran.

514. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Baserri ttxiki ura, angoak onbu deitzen diyezten zuaitz aundiz inguratua zegon; zuaitzpetan zaldi ugari adarretara lotuak; zuaitz bitarteko zelayetan gizon asko, mastiya saldu zutenak alai ta abeslari, besteak ttxanda ittxoiten: etzan beiñere ainbeste gizaldi zelai ayetan bildu.

515. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Bestetan, mastiak saldu bezin laxter, ttxandaka ta zatitan alderatzen-ziran; egun artan berriz, gertaera oroimengarri bat ikusi beart-zutela geyenak aditu zuten, eta au ze izango ote zan jakin nayean, zeuden.

516. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Pello, amona ta zayak irittxi ziranean, oraindik etzuten nai aiña guztiak egin; atarian batzuek, eta eskaratzean besteak, ttxanda ittxoiñez zeuden: bañan nagusiya sartzera zijuala igarri zutenean, bi zatitan jarrita, erdian bidea utzi ziyoten; bide estu artatik, Pello, iriparrez, ta itzez guztiyak agurtuaz, amonarekiñ iragan, da sartu zan.

517. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Au aitu zanerako ¡Polli! batek,¡Pello! besteak esanez, bi lagun maitetsu ayek alkartu ta laztantzen-t-ziran : eta bitartean lau zayak, indartsuak izan arren, laban da iskillorik gabe lurrean lotu, ta etziñak zeuden.

518. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 - Ez, ez, esan zion Mari'k; beste naigabek estutzen neok.

519. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Bi lore ditin, bata bestearengandik bereix, txapar bakitzetan, eta ibaiaren ondarrean.

520. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Ain ederra ikustean, bestea ernatzen dun,¡ikustekoa! ta lagunarengana maitaro igeritan zoaien musu bat emateko bere aienak luzatuz, gorbelarengandik bereizi ta, txortena autsiz, bere eskuko, baño iltzear, eta muñ egiten zion bere ezpain zurbillekin, lagun zuriari.

521. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 len alako bi egiñen dutela; gurasoeri lotsa dietala; gure biotzak bereizten ba ditute, betiko ixten dituela, ta biok beste alderdi bage, eortzi eginen gaitutela.

522. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Ta au onesten dun yauna zuzena al da? Bidezko al da nire bizian maite dudanena niri kentzea? Zergatik gara beartsu? Zergatik maasti ugaritik batzuk igali guzia artzen, besteek ordea ondar-mondar txigorrak?.

523. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Batzuena ta besteena entzun bearra dago, iritzi Zuzena emate eskeroz.

524. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Gaurko jakintsuen iritzi miritzi edo kritika, len esan dedan tolosar Jesusen Lagundiko A. Aristimuñoren bizkar utziko det, eta argitasun eta garbitasun oiek atzimurkatu besterik eztitut egingo egia begien aurrean daukadala.

525. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzen berri ematen dun liburua ikusi ezkero, erriak gogotik elduko diola nago, ta euskeraz irakurtzea zaila ba da ere, erdia asmatuz eta beste erdia alegintxo bat egiñez, oituko al dira euskaldunak irakurtzen.

526. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzek, bestek adin bat egin zun Fueroen alde, gure aspaldiko lege aiei eutsi-naiean.

527. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 ¡Ainbeste edertasun galdurik! Beste itzez esaten eziñ asmatu det liberalak eta karlista gaiztoak Euskalerriari egindako kaltea.

528. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Karlista gizagajoak mendiak eta baserriak zituten beren mende; besterik ez.

529. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Ez ordea Santa Kruzekin ziran Ernialdeko mutil batzuk eta beste bakar batzuk: oek Prantzira sartu ziran, Urruña deritzaion errira.

530. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Ta bizitz onetan aberats, aintzaz (gloriaz) beteta, soin eta gogoari nai zutena emanez bizi izan ziranak; aberaski, aintz eta atsedenak nun dituzte orain? Gaiztokian (inpernuan) daudenak beti-betiko negarra ta oñazea besterik ez dute orain.

531. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Ta oben larrian ba-zaude, ondo aitortu, bizi berria asi, ta beste zorrak, al dituzunak emen ordaindu, garbitokiko su ikaragarrian ez erortzeko.

532. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yosukisto-ren antzera, bada, Yainkoa-ren kaltezkoa ez ba-da, besteen agindua egin.

533. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yosukisto Yainkoa izanik, besteen agindua egiten bizi izan zan, guk, bere antzera, gure goikoen agindua egiten ikasi dezaguntzat.

534. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Batzuk ikasten, besteak lurra erabilli ta ereiten, besteak saldu-erosten eta abarr.

535. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Bizitzeko gauz asko bearr dira ta guziak bakoitzak ezin egin; ta orregatik nai ta nai ez, batek besteari lagundu bearr dio.

536. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Askok, geyenak, bizitzeko lan egin bearr dute, beste askori, bizitzeko ondasunak euki arren, lan egitea bearrekoa zaye.

537. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Beste tankera bat zan Pedro Benardonerena: semea beretzat eta lagunekiko ain esku zabalekoa ikusita, aserre egiten zion esanaz: diru eralkitze ura merkatari baten semearentzat baño obeto zegola errege baten semearentzat.

538. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Masseo anaiak alde batera jo zuan, ta Prantziskok bestera.

539. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok ordea, ezagutzen etzutenentzako ezer gutxi bai-zan, kaxkarra ta itxura txarrekoa zalako, etzituan ogi koskorr legorr batzuek besterik bildu; bestela Masseo anaiak, galanta, liraña ta dotorea zalarik, puska aundiak eta ogi osoak bildu zituan.

540. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Kardenalak beren eritziz Jerusalengo ta Erromako Pedro ta Paulo deunen elizetako barkamenak asko galduko zutela-ta, oi-ezbezelako baiespen ori indarrgabetzeko alegiñak egin ondorean, Aita Santuak erabaki zuan Porziunkulako Barkamen au Dagonillaren lenengo arratsalde erditik urrengo egunean eguzkia sartu arte Toties quoties irabazi zitekela, aitorkuntza besterik egin bearr gabe.

541. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Prantzisko, berexkuntza aundi au eman ziolako, bere eskerr ona agertzeko ustez, buruaz agurr eginda, aldentzera zijoan Aita Santuak esan zionean: ¡O tolesgabea! nora zoaz, ta zer agiri daramazu Barkamen ori eman zaizula siñetsi-eraztekon ? - Aita Santua, zure itza naikoa da neretzat: baldin Jaungoikoarena bada Berari dagokio berea dana agertzea: Ama Maria izan bedi papera, Jesukristo idazlaria ta aingeruak testigu; nik ez det beste agiririk ez beste buldarik nai; ori naikoa det.

542. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 (...), ta pozaren pozez alde batera ta bestera jauzka edo saltoka ibili zan. (1) Cel I 203 gn orrialdean.

543. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Jaungoikoak Prantziskoren donetasuna iragartzeko egin zuan lenengo mirari onen ondoren, beste mirari asko ta aundiagoak egin ziran Prantziskoren bitartekotasunez bere il-obi ondoan.

544. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0060 Don Pedroren eranzuera: Eleizara jun ta komulgatu, eleiza bisitatu, gañerako induljenziak irabazteko señalaturik dauden bezela lan guziak eguiten dituzten Anai Arrebak aimbat induljenzia echetik muguitu gabe irabazi ditzakete gaixo kroniko, edo eririk luzaro daudenak Irugarren Ordena beste kongregazioetan sarturik dagoalako, ta Bulda dualako irabazi ditzakean induljenzietatik bat bakarra ere galdu gabe.

545. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 Baña orain Erreglako punturen bat ezin gorde duanean Irugarren Ordenako bati obligazio au beste dezakean penitenzi batera mudatzera, ez tagokio konfesoreari; ezpada ordenako Direktore edo Bisitadoreari.

546. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, ta guria berriz besten gauzai geldi geldi uztea.

547. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Bai, esan zuan beste batek, sakelian (poltxikoan) ere eztute izango pisu andirik eta.

548. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Yairo izeneko gizon bat; sinagoga-burua zan ori(1) Sinagoga-burua. Izen ori ematen zitzaien sinagogan (yuduen elizan) buru egiten zutenai, otoitzak egin, Liburu sanduak irakurri ta beste olako eginkizunak beren kontura zeuzkatenai. Oietako bat zan Yairo ori.

549. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Beste berdintza bat esan zien: Zeruko yaurgoak iduri du orantza, emakume batek artu ta iru neurri iriñetan, ore guzia asti (yaiki) arte sartzen duen orantza . (1) Orean sartzen dan orantza-puskak ore guzia ixkutuan asti-arazten, yaiki-arazten du Elizak ere, mundu onetan agertu zanetik, nola aldatu ta bestelatu dituen, ez arian bezela, gizonen animak!.

550. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Gauza guziok esan zizkien Yesusek gizaldeai berdintzetan, ta orrelako beste berdintza asko esan zizkien, aien artzearen araura.

551. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet: Eztut gaurgero matsaren arnari onetatik edango, Yainkoaren yaurgoa etorri arte. (1){Bi aldiz adiarazten du or Yesusek, au dala berak lurrean egiten duen azken Pazkoa; baña alaber erakusten du, gero zeruan bere Aitaren yaurgoan yan ta edango duela beste Pazko bat, egiazko Pazkoa, esan-nai-da, betiko zoriontasuna.

552. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Guzi ori Apostoluai esan zieten emakumeak auetxek ziran: Maria Madalena ta Yoana ta Yakoboren ama Maria ta beste zenbait.

553. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Gai batean zurtasun gelgarriz gogaldu ta egiten duten, eta ostera beste batean ikasge ta baita baldar ta zoraraziak ere agertzen diran gizonai entzuten diegu.

554. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Baña euzkel-iztilariak besterik eraldu bitartian auekin jarraituko det.

555. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Aindizti= matemática; itz ori erderazko algebra ikurtzeko ibilli da; aindoatzaz itz-dagite batak eta bestiak baña algebra matematica'ren sail bat, agian nagusiena, da eta orregatik dustet, ura ikurtzeko aindiztiki itza gaizki ez dagola.

556. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 On zaizkigun jaki edakiak, oitura txarrez bigurritugeko edo gaxotasunez bestelatugeko tastamen ta usaimenari egoki datorzkio; eta gozo ta usai txarrak, usteltasunarren edo beste nolakotasunarren gaitz dagiguketen jaki eta edakiak zein diran iragartzen digute.

557. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Zai ba bata bestiaz aldatzeko; bi ume neurriz gañekotatik bi gizon lau-lauak daterazkitzuteke.

558. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 -¿Aragia gutxitan jaten degula?, gaineratu zuen beste norbaitek: ikusi izan ditugu ¡alegia! Ameriketatik itzulitako gizon aragijaleok ¿baina zer? oyek ere masailezurra, gure antzera, zorrotza daukate.

559. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Bik, sakonago jotzen dutelarik, gizazeinuak dirudite; beste biak, ots goi meagodun dirala, emaezkilak.

560. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Alako pozaldirik eztu ez nere ez besteren gogok, Leaburuarrenek beintzat, egundo izan.

561. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Belaun-buruetan indarra zuten Leaburuar guztiak Urkietan ziran (1) Bat ez, besteak. Isabel goiz-baxkari bat eginta, zeinuketa entzun zuenean, Gazteluko apaizaren etxera joan omen-zan eta Ibarrerako aldapa-bururagino geyentsuak lagun egin ziguten.

562. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Berarengana deituta eztigu beste zeaztasunik eskatuko, eztigu arpegi artuko euskeraz ari izan geralako naiz ezkeralako.

563. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Etxekoa degula, eztu Jainkoak agintzen beste emakumek giltz auek erabiltzea.

564. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Donostira iritxi ziranean, bi-tandu egín ziran iru lagunak: Laztantxu alde baterantz beste biak besterantz, bi oiek, bai-baitzekiten, Laztantxu lekuko etzutelarik, gauzak argiago kóntatuko zizkietela.

565. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Eta Gobernu orrek, Bilbo galdu zuanean, libre utzí zituan preso oik, eta, geiagoko gabe, iritxi ziran, guziok, Arrasturira Orduantxe jákin zuan, Dol. Apaizak, Arrasturiko iru Apaiz eta beste 40 lagunai, Francotarrek eman zioten eriotza izugarri ura.

566. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Arriturik eta izuturik jákin zuan, Dol. Jaunak, berri geizto ori: batetik, basatikeririk aundiena zerizkiolako; bestetik, Francotarren gorrotokeriaren aurrez-aurre, Euskal-Gobernuaren Kristautasuna ta gizatasun, garbi ta aundiki agertzen ziralako.

567. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Aiñ ondo daqui, ez zu eta ez besteric, comulgatzeco diña etzeratela, nun obligatzen dituan bere seme guziac, apaizac bera eta baita Obispoac ere, esatera comulgatu aurretic, ez beiñ bacarric, baizic iru alditaraño eta biotz guzitic: Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum.

568. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Jaietan ordea, (morroiaren itzak dira) goizean goizetik esaten genun agurtz ori; arratsaldean, beste morroi bat etortzen bai zan nere ordez, ta arekin beste bat esaten zun.

569. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Oni etzion bere gaxo barririk Garatek esan; besteak berriz, ezta nabaitu ere, ta an gelditu zan ate ondoan, Garate bazkaritara joan zalakoan.

570. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Orduan besteak, oeratzeko eta... jardun omen zion, baña erantzunez, bazkal ondoko-kanpaia garaiz bere ordez jotzeko eskatu zion.

571. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Igo zan agindu bezela bestea kanpaia jotzera, eta baita gaxotegira ere, Garateren berri gaxozaiari ematera.

572. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Sanxelipu errian atxitu ninduten soldadu gorriak, beste bi Kaputxino misiolari euskaldunekin batean.

573. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Mariaren Biotz Garbiaren Misiolari belgatarrak lau elizatxo goratu zituzten kristau oiei kontu izateko; bat Malin-en, bestea Sintxiajo-n, irugarrena Luixejo-n ta laugarrena Sanxelipu-n.

574. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Txapelak ez ditu belarriak estaltzen, ori egia da; baiña oiek erraz estali ditezke beste gisa.

575. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Oraingo au ordea besterik zan; ni ez nengoen ametsetan, eta etzan begitasun bat ere.

576. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Goizean etzidaten arako ogi beltz puska ura besterik eman izan, eta gaiñerako atxilloak baru utsik zeuden.

577. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 (...) onenbeste koltsoi, orrenbeste maindira, orko beia, ango moxala, goiko zelaia, beko iñaurkiña; eziñeike, badezakezu, eztaukagula, badezutela, eztanean ezta, nai danean alda; nondik baña, zenbat bada, geuk zer jango, nola biziko, besteai zer emango; aserre ta adiskide, azkor ta makal, ezetz ta baietz, atzera ta aurrera, gora ta bera; baño, azkenean ere, bein edo bein, Joanes ta Antonek alkar arturik erabaki ta korapillatu zan Mikalla ta Iñazio Mariren ezkontza.

578. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Geienez ere, ustegabe iñon topoz-topo egin bazuten, bata bestearentzat egokiak zirala irudituaz ta zerbaiten berri bazekitela aditzen emateko, parra-irri gozoz agurtu ziran, edo itz lotsati erdikaren batzuk esan zizkion mutillak neskatxari.

579. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

580. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Ik eta beste askok, aoan Euskalerria, Euskalerria; biotzean norbera, norbera! Ta norbera esatean, dirua esaten diat iri.

581. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Orrelako autuetan joan zitzaizten orduak Jose ta Pilliperi goizalderarte, batak bestea dendatzen edo bildurtzen, beti ere suari egurrak geituaz, beti ere alderdi guztietara begira, beti ere alkarri ixo-ixoka, andik edo emendik zarataren bat ote zalakoan.

582. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Aizan beste gauza bat. Moxolo esanda oroitu zaidan. Egia alden Peru Odolki ire atzetik dabillena?.

583. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Anai Leonek erantzun zion:
- Ez erruki izan bakarrik, bere eskuetatik ezin zenbatu ala eskarr arrtuko dituzu; goraldua ta aintzaldua izango zera beti, beratzen dana goratua izango dala idatzirik bai dago: ta etzaite nekatu Aita; Jaungoikoa nere abotik izketan ari da bai, ta nik ezin nezake besterik esan.

584. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 San Prantzisko, anai Rojerio eldu zitzaiola nabaitu zuanean, gaxo egonarren, jaiki ta bidera atera zitzaion, eta besarrkaturik esan zion:
- ¡Ene seme Rojerio! beste praille guztiak baiño geiago maite zaitut.

585. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 (...) beste Magdalena zirudin, eta zaleki esaten zion:
- Ene Jauna: nere pekatu guztiak azketsi zaizkidazula, eta zure Nekaldi Santuaren irabaziakatik eta zure Odolagatik zure maitasunera itzuli nazazula arren dagizut.

586. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Itz auek esanda bere onespena eman zien, eta besteak beren Aitaren aginduak betetzeko asmoz, beren geletara biurrtu ziranean, berau pago-ondoko gelatxora biurtu zan.

587. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Goizean goiz oneraspen aundiaz meza santua entzunda, Erromatik amarr amabi kilometro zegoan baso batera joaten zan, eta egurr-zamak eginda, ogi ta gañerako beste jan gauzen orrdañez saltzen zituan.

588. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Bein Plazan zegoala intxaurrak iñausteko norbait eraman nai zuan bat besten batekin ezta-baidan ikusi zuan; zuaitz aundiak eta luzeak zirala ta, etzuan joan nai nonbait.

589. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Besteentzat ikasteko zale geiegirik etzazu izan, beste guztiak baiño geiago, zerorrentzat bearr dezuna ta ondo dagokizuna euki ezazu begien aurrean.

590. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Askotan besteai laguntzeko asko jakin nai izaten degu eta gutxi geroni laguntzeko; Jaungoikoaren itza ezta ba esaten duanarena, ezta entzuten duanarena ere, egiz egiten duanarena baizik.

591. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 ¿Baldin zure eginkizunak ondo egiten ezpadituzu, besteenak nola onduko dituzu?.

592. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Besteren anima zurea baiño maiteago dezula ezta siñisteko.

593. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 ¡Zorionekoa besteak bide onetik zuzenduta bide beretik dijoana!.

594. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Beste zerbait ere egin, edo eman diozu.

595. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Ontasunari berari ori gertatzen bazayo ¿zer esango degu beste gauzaz?.

596. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Zartzaroan asko laguntzen ziola esaten zion, eta ondoezean ere beste iñork baño geyago.

597. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Orain, besteak bañon aurreago jarri bear zutela, ta ortako liburu berriak erosi bear zituztela.

598. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gezur galanta ori ere: piper asko egiten zituztelako, besteak adiña ikasten ez, eta Apaiz jaunak erabaki zuan, ayetako bi zarrenak berak baño txikiagoekin jartzea.

599. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Besteakin izketan asitzen zanean ¡aren kaikukeriak, entzun bear ziran! ¿Zer diot nik kaikukeriak?.

600. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Etxeko gauzak ikusteko iru, ta irteten ditukenean, beste biak bear izaten dizkitek: urrutira begiratzeko nonbait....

601. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Onek artzen duana bere inguruan banatzeko, urruti samarreraño, askok entzuteko eran, beste tresna bat, Altavoz esaten zayona, badago.

602. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Gaiak aitatu; besterik ez.

603. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 27 Ta Arekin lapurr bi gurutzatu zituten; bata eskui aldean, bestea ezkerrekoan.

604. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 9 Berak zintzo ta besteak ezer ez diralakoan arro arro dabiltzan batzuentzat alegi au esan zun: 10 Yauretxera otoi egiten gizon bi igo ziran; bata parisaitarr, bestea zergari.

605. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 11 Parisaitarrak, otoyaldian zutik, onela zion bere baitan: Ene Yainkoa, eskerr dagizut, beste gizonak edo orrako zergari ori bezela, lapurr, oker ta ezkontza-nasle ez naizalako.

606. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 14 Ba-dasaizuet: au etxera itzuli zan zindotuta; bestea ez; goratzen dana apaldua izango da-ta; apaltzen dana, berriz, goratua izango da.

607. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 Erabaki zan, zeraz, Yerusalen'a Paul ta Barnaba beste alderdiko batzuekin igotzea, bidali ta zarrekin auziaz yarduteko.

608. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 19 Bidalietako besterik ez dut ordea ikusi, Yakob, Yaunaren anaya kenduta.

609. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 15 Garbientzat, dana garbi; zikin ta siñesgabeentzat, berriz, ezer ez da garbi; kutsututa dago, ordea, ayen gogo ta biotza. 15 Beg. Baru-egunak ez dira Elizean, yanari batzu berez zikiñak diralakoan aginduak; ayetatik beste garbai-nekeetatik bezela, yaso ditzakegun obari ederrengatik baño.

610. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Barkapen batzuek osoak dira, besteak ez.

611. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Astero beren okerrak aitortzen dituztenentzat, asteko edozein egunetan barkapen osoa irabazteko, Jainkoaren grazian daudelarik, beste aitorketarik bearrekoa ez da; ez da ere egunero Jaun-artzen dutenentzat, naiz astean bein edo bi aldiz Jauna artu gabe utzi. (Pius X, 14 Febr. 1906).

612. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Bakoitzak, bere nayez, besteai barkapenak ezin eman lezaizkioke.

613. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 MEZA ENTZUTEKO BESTE ERA BATZUEK.

614. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 Len jarri degun era naiz onenetako bat izan, al guzian Apaiz berak esaten ditun otoitzak diralako, baña beti oyek esanian, erreztasunean, zer esaten degun eztakigula gerta giñezke. Ona bada noizean beingorako beste era batzuek.

615. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 Berebat egin beste Santuen egunetan.

616. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Eskola bateko ume, Jesus abezean dabilzanak, eztabe esaten goiz osoan, ni ikusitakoan esan zirean beste ene.

617. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 - Erdu koitaru ori, gurian, etxe probia ra ta, Kaungoikuen grazidxa baiño besterik eztago baiña.

618. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0135 - ¿Ikusi dozu, edo zuk ezarren zure mendeko beste bakartar buddistak ikusi dabe Bakartegi onetan Europar bat, istarra ausita dabela?.

619. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0135 - ¿Badakizu Thibet-ko beste Bakartegi Buddistaren baten egongo etedan Issaren Bizitzearen ganeko liburu ori?.

620. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Beste lagun askoren artean elizgizon iakintsu bat bizi da bertan, Erregiñak sarri itaune asko egiten dautsazana.

621. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Zeuk nai baldin badozu, andrea (erantzun eutsan besteak), naiago neuke esan ez.

622. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 - Eztaukat, gizona, tarjetarik; baiña edozein etorri baleike esatera, ezin agertu leike neu baiño besterik iñor dala erakustera.

623. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Gure Simon izan balitz beste asko lango epela, geldoa gitxitarakoa, etzan iñor arrituko beronen mentasunaz; bizia zan, odol-beroa, azkorra, kirioduna, irudi ezarren.

624. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Munduan bati ustegabeco mayorazqui bat, suertez iristeco esperantza norbaitec ematen badio, pozaren pocez ura nondic baño nondic errezago eta seguruago bereganatuco dun, une batean ere guelditu gabe catazca ibilli ori da, eta nic ez munduco egun batzuetaco besteric ez dan, mayorazqui chiqui eta uts bat, baicican ceruco mayorazqui beticoa, esqueintzen didazuna, orain zugana urbilduric, zure Mai sainduan bazcatutzearequin ¿nola utzi dezaquet mayorazqui gucien mayorazquie ontasun gucien ontasuna nereganatu gabe?.

625. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Gaur bada escatu nai dizut beste mesedequin batera, Birgiñen Birgiña dan gure Ama gozoac, Maria Jesus Agreda beneragarriari azaldu cizquen zure zazpi ontasun berecienetaric azquenecoa, ceña dan, gurasoac familien consuelaraco zugandic aurrac alcantzatzea, edo iristea.

626. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - Besteac osasuneraco.

627. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - Besteac neque-pénen aringarri.

628. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - Besteac gozaldiac artzeco.

629. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Au ezta esatea, indarca, borchaz eta estutuaz ateraeraci bear dala negarra, eta mingarri eta penagarri izan bear balitzaye becela damua, heriotza edo munduco beste ez-bearrac dirala bide guertatzen dan becela; ceren orañ diogun damua, borondatearen eguite edo lana dan, eta dago, ez beguíac negar asco issurtzean, ezpada biotzác becatuen gorrotoa artzean, gauza ciertoa bada ere, iñoiz ugari ematen dituela biotzac negar oríec.

630. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Beste iñori baño poz-eracutsi andiagóac eguiñaz beregana artu eta laztantzen ditu aurrac: persona gaitz-gabe eta pobrechuac nayen eta maiteen ditu; becatariac biguñ eta ondo artzen ditu, fariseoac dioten guciari izpiric beguiratu gabe; eta onen aguiria emacume Samariatarrac, Zagucoc, Madalenac, Mateoc, andre adulteroac, gorputz-animetaco gaitzetatic mirariz sendatu, eta demonioaren escupetic atera cituen beste ascoc eman dute.

631. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Ezta besterik baizikan apaizen Apaiza, Jaungoikoaren Seme bakar Jesu-Kristo, Aita betikoak berak ordendu zuana, apaiz betikoa, Melkisedek'en ordenaren erara.

632. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Esan zioten elkarri, ala batak nola besteak, zer egin zuten; biak ezagutu zuten, San Fernando'k egin zien milagro andia, ta bereala juan ziran bere kapillara, beren bitarteko altsuari eskerrak ematera.

633. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Onelako gertaera asko arkitzen ditugu Padua'ko San Antonio'ren kondairan, eta baita beste Santuenetan ere, ta berak aditzen ematen digute, nola santuak etortzen zaizkigun lagun egitera, auen onran Mezak ateratzen ditugunean.

634. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Amargarren Pio Aita Santuak, 1904-garren urteko Bagillaren 17-ian, agindu zuan, bere aurrekoak agindutako otoitz oien ondoren esan dedilla iru aldiz (1) Argitaratu zan aginte artan bertan eztu esaten iru aldiz egiteko erregu laburtxo ori, baña bai Acta S Sedis, deitzen dan, eta Aita Santuaren aginte ta beste berriak azaltzen dituan paper edo errebistan, 1904-garren urteko Orrillaren 23-ean ondorengo erregu laburtxo au: Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis.

635. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Ona emen beste mirari bat.

636. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 9.ª Aragi-Buldaren gallaldiyak Aita Santuak txiroei biyotz onez ematen dizte; ori artu gabe, ta beste egin bearrik ez dutela.

637. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 Onetarako, txiro aditzen dira, beren lansariz bizi diranak, naiz ta beste zerbait ongasun eduki.

638. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Bakoitzak bear duana egin ezkero, mundua ondo lebilke: elitzake besterik bear.

639. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Baiña amonatxori bear bearrekoa zana besterik ez egitea Jainkoaganako epelkeri aundia iruditzen zitzaion.

640. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Dunbadak bukatzean, eleizatik etxerantz atera ziranean, antxe zijoan suiña ere besteekin.

641. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 6.garren BERROGEI TA AMAR PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, 15-tik 30 urtera bitarteko neskach edo mutill euskal-irakurlerik onenari, Gipuzkoako izkeran eta Batzar-epalleak siñalatuko dion beste batean, ala itz-larri nola neurtuetan.

642. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 7.garren DIBUJATZEKO KAJACHO EDO GIS ONTAKO BESTE SARI BATZUEK, ordu laurden batean euskaraz ongiyena irakurri eta izkribatzen duten nesska eta muttillentzat; eta gaztelanitik euskarara eta ontatik artara biurtzarik onenak egiten dituztenentzat.

643. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Nola ez ordea? Aita Prantzisko Donearen seme alde batetik, Prantziskotar euskal-mixiolari jatorren ondorengo bestetik, oso begi atsegiñez ikusi bear guk olako jaiak.

644. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Aita Prantzisko Donea Italia'ko erri-abeskeraren ta erri-olerkigintzaren aurrerazle bikaiñena ez al genduan izan? Beste guztiak olako gauzetan latinez ari ziran aldi artan, ark erriko izkuntzan eman zigun Eguzki anai jaunaren eresia.

645. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Gure Wilhelm egin zan bereala lege-gizona eta sartu zan griego, olerki eta beste literatura gauzak ikasten egundoko erreztasunakin.

646. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Danok dakizute 15'an Done Isidro eguna dala eta basarritarrak jaia oi dutela Bilbao'n, beste toki askoren erara; jai ori ikusi zuan Abando edo Albia'n gure adiskide Humboldt'ek eta ango ipurdikoen berri ematen zion emazteari nere liburuan ikusi dezakezuen bezela eta (nere lana aipatu gabe) Txistulari'k ematen duan bezela.

647. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Luzetxo egingo litzaidake bere lanen berri ematen asiko banintz; gañera asmo ori euskeraz egiteko gogoa duena badago, lenago beste jakintsu batena egin zigun bezela; da legazpiar alemana, Baehr deritzona.

648. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0021 Eta len aipaturiko Leloren kantua berberak agertu zuan lenengoz Koenigsberger Archiv'en 1812'an, beste iñorek baño lenago.

649. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0021 Mesede asko zor diozkagu Humboldt'eri baña aleman bik dioten bezela, euskerak ere mesede andia egin zion berari, pixkat zabalegia zalako bere lanetan eta artan lanean zegoala bururatu zitzaiolako izketa asko eta asko bata bestea parean jartzea, Filologia comparada erderaz deitzen den gai xarmanta eta sakonaren lan zallenak gertaturik.

650. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Argatik iruditzen ba, niri, itz oek egin diotela baten bati imurtzi txiki bat; ez baita beste liburugille guzien buru-buruan, Mendiburu ipiñiko ez duan Guipuzkoar argiturik, Euskaldun Zizeron dala esango ez duanik.

651. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Nengoala bada ezin igarriaz nola Mendiburu batek egin zezakean orrelako utsa, oartu naiz, Lapurdi guzian eta Bajo-Nabarra'ko erri batzuetan, jendea orrelaxen mintzo dala; ez dala eskualde aetan besterik esaten, ezpada: begira gauz oni, begira gizon aei.

652. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Orain dakuskun izen orrek ¿besterik zeñ dauka berargana artua? Nik ori ere esango nuke, baldin baneuka On A. Kanpion`en jakiundea.

653. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Bear badu beraz esan batek eman diola gauzaren bat beste bati, ark esango du: eman dero, edo eman deo, edo eman do; edo oraindik izkindean jarri'ta dagoen bezela, eman deio.

654. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldun au berau errderaz itzegiten asi dedilla, ta Cervantes'ek baño obeto egiten badu ere, an basterren batetik, esakunen bat edo beste dala, berealaxe erakutsiko du ura bere amagandik lenen ikasi zuan izkuntza ez dala.

655. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Beste euskeldun bat idazkorrtza arrtu ta euskeraz idazten asten da.

656. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Etxetik urruti beste batzuek, bezela gera; ez gera gu gure izenean gabiltzanak.

657. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Euskaldunak maite du bere erria, maite du bere etxea, beste alde batzuetara ere zuzentzen du ordea maitetasuna.

658. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Elizanburu'k egindako neurtitzak, beste askorenak bezela, banatuta dabiltz bakoitza bere aldetik.

659. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Euskalerriko ereslarien neurtitz geienak or dabiltz banatuta, bat emen bestea an, alkarrengandik urruti.

660. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Ara zer diyoten El Liberal eta beste batzuek,1912-ko Urrilla-ren 27-ko igandean argitaratu ziranak.

661. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Ez da beñere orlako jai aldirik izandu Madrillen, au diyote El Liberal, El Imparcial, ABC, La Correspondencia ta beste izper Madrill-ko gañuntzekuak; baita ere esaten digute, ez dirala beñere aiñ egoki eta aunditasun geyaguan ekindu izandu La consagración de Gral Jardin encantado ta La escena de las flores, oek guztiyak zailtasun aundiz beteak, bañan guztiz arrigarriro ekindatuak, muttiko, nexkak eta orkestaren aldetik.

662. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Besterriko eta bertako maisu yayo franko igaro edo pasatuak dira eche orretatik.

663. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Besteak utsirik gogoratzen zaizkigu Proust, Chavaneaux, Luyard, Erro, Mas, Samaniego, Santivañez eta Forondan izenak.

664. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Jarraiturik lengo kondairan, esango degu, beste gaus batsuk utsirik bertaera onetan Bergarako Seminayuak naiko diru artu zebala Amerika edo Pilipiñ-aldetik.

665. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Ez geyagi nekasitzeagatik nere irakurleak bakarrik bialduak izan zirala Bergarako koleje maatzat 1.695.022 erreal, eta gañaz beste aldetik artzekoak zituala Seminayuak 737.000 erreal.

666. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Dena dala sartu ziran ere franzesak Bergarako errian, ete erre ez bazuten ere, beste erri asko bezela naiko pazatu zeban eta batez ere seminario-koa echeak.

667. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0314 Oraiñ beste zati batean jarraiko diogu Bergarako kolejiyuari Seminario de Nobles-en izenarekin.

668. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Bere lenbiziko maisutzat, beste donostiar asko jakin bat izan zuben: Bizente Manterola argidotarra.

669. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Bialdu beza... bada berorrek ere beste iñungo erriri baño geiago zordio Euskalerriari... Onela zion Kalahorra'ko Obispo egin zutenean.

670. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Emendik A. Iñazio'ri bideko berriak emanaz egin zioten eskutitz bat, eta esaten zioten: Duke Jauna eta beste danak atsegin aundia artu dute lurr oek, ikusi dituztenean; batezere emengo jende aiñ bedeinkatuak asko poztu dituzte... Segura'tik Azpeitia'ra juan ziran, emendik Bergara'ra, eta Bergara'tik Oñati'ra.

671. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

672. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

673. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bere ardiak nundik dabiltzan eta zer egiten duten ardura artu gabe bizi diran gurasoai, eta beste zenbat orrelako gaitzen erdian, mar-mar aritzen diranai bere urkoari izen ona lapurtu arteraño.

674. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 Iñaki Aba deundatu (kanonizatu) zanean berriz, Tolosa'n, batzarr nagusian beste asmoen arrtean auek arrtu zituzten: 1) Gipuzkoa`ko erri bakoitzak bere Eleizan santu berriari aldare bat eskeiñi zezaiola; 2) udal bakoitzak udal-etxean santuaren irudia ipiñi zezala; 3) Iñaki izan zedilla Gipuzkoa`ren zaindari lenena; 4) Jesu Lagundiko Aita Nagusiari eskatu zezayola santuaren zakiñ (errlliki) bat, eta Loyola'ko etxea eleiz biurrtu zezala; 5) Diran eta izango diran Jesu-Lagundiko bazkideak Gipuzkoa'k semetzat arrtu zitzala.

675. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Jesus'en Biotzaren Deya'n berri au ez ezik, beste bat ere agerrtu, zabaldu ta txaloka gora-goratu nai degu.

676. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Urrengo igandean, illaren 18.an beste jai ta jolas arrtean Meza nagusi ederr bat abestu zan Santurrtze'n bertan; eta gure amazazpi garailariak, Kristoren guda-mutill bizkorrak ziruditela, aldare inguruan egon ziran zutik da, zuzen eskuetan arraunak ixkillu (arma) tzat zituztela.

677. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Zapatak garrbitu? dio bestiak.

678. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Batez ere Ondarrutarren berotasun eta sugarraren txinparrtak eldu dira Mutriku, Deba ta beste errietara.

679. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 An daude Etxeberria'tarr Migel Apaiz-burua beste Apaiz Jaun guztiakin; baita Urrestarazu'tarr Joakin Alkate Jauna erriko agintariakin ere.

680. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Sarreran adarr-ayen-orri lorez egindako arku edo uztaia; Eleiz atean ere bai esaera auekin MOTRIKU`KO ERRIAK AITA S. IÑAZIO LOYOLAKOARI alde batetik, eta bestetik: Benedictus qui venit kurts in kurts nomine Domini.

681. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Txalo oyek ordea, dar-dar jarri naute: lausotu zaizkit begiyak: adimena ere zerbait itzali zait, ta emen nagokitzute, itxaso asarrearen erdian, margul eta ito-bear dabillen arrantzalea bezela: begi sutsu ta zorrotzez, alde batera ta bestera begira.

682. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Lurreko adatsetik zinzilik ez dauden izenak, gutxi dira: ta, gutxi abek, edo etxe edo gaztelu edo jauregi-en batean kabiya daukate: beste batzuek labe-ola-igara-tik sortuak datoz; beste batzuek Elizaren babesean goxo-goxo bizi dira.

683. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Arrezkero GWALARNek iru-ilebetez beingo emanaldiaz gañera, amaika lan bretoieraz argitarazi ditu: erti-liburu, ikaskintza idazti, beste edozein motako elerti-lanak dirala.

684. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gero etorri dira: izti, gramatika, irakurtzen erakusteko ta beste ikastola liburutxoak.

685. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Beste antzeko lantxo batek, Per ar C honik (Peru untxia) ipui polita au onek, arrera berdiña izan du gaztetxoen artean.

686. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Orain arteraño egindako lanik, besterik ez balu burutuko ere, Bretaña'ko jakintzari oñarri sendo-sendoa jarri diotela esan dezakete.

687. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Gure artean ez det uzte beste iñortxok egin ote dun Argiak aña.

688. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Beste batzuben iritziyan berriz Mendikota-ko eskulan oyek mairubak España-n egon ziradenekoak dirade, lasterkako joan etorriyak egiten zituztela Euskalerrira ere.

689. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Beste alderdi bat badu mendi tontor onek are ots aundiyagoa, askoz ere aomen geyago eman diyona, eta da bere azpiyan edo bean dadukan lurruspea.

690. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Zenbaiti berriz entzun izan diyet orañ eun eta berrogei urte bezela, edo geiago, Españako erregeren esanagatik (Karlos irugarrena ote zan bada), edota onek sari aundiya eskañi zubelako, abiatu ziradela mendi zulo orretan sartzen bost gizon alkar loturik eta ichargi irazeki bana eskubetan zituztela, galdu etzitezen alabaña, bata-bestearen berri jakin zezaten eta alkarri lagundu ere bai beartzen baziraden.

691. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Bañon eta ¿zer gertatu omen zan? Eldu ziradenean lurruspean aldare bezelako gauz arrigarriyak ikustera eta ots batzubek aditzera, izuturik beste munduko jendeakin topo egin bearko zutelakoan, mendi zulotik atzera irten omen ziraden ez nai beziñ aguro.

692. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Mainton, esan nion, beste zerbaiten ondorean; Mainton ¿zer dira Laminarriak?.

693. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Lamiak orrazi bila ibiltzen zirela Bizkaiko uri batzuetan orain ere badiote: Errigoitin, Gernikan, Galdakanon eta beste askotan.

694. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Farran-farran aria iruten zuen gizon emakume yantziak Nadie orren ordez Yo mismo artu zuen izentzat: euskalkiren batean nihaur, besteren batzuetan nerau... niaun buru ... neu.

695. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 XIV. Lamiengandik burua gordetzeko urin irakin au baiño geiagotan beste gordebide medios de defensa batzuk erabiltzen zituzten lenagoko euskaldunak: biderik ezagunenak gabonaria ta kurutzea ziran.

696. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Ijitoen ezpainetatik eztut besterik ezertxo ere nere urte ugari auetan ikasi: sudurra ijitoeraz.

697. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Goian, lañoa ta odeia dena estaltzen zuelarik ezerr ikusi etzedin: bean, ura irakiten bezela, ekaitzak arrotuta, bere gañean arrtzen zuen ontzia, alde batera ta bestera, gora ta bera, lasto txiki bat bezin erraz, erabillirik.

698. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Baña illuna izan arren, euskaldunak, iluntasun aien arrtean ekaitzakin burruka egiñik, itsaso orren gañetik urrutietarako bidea arrkitu zuten, berentzat eta beste askorentzat.

699. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Gure gurasoak au egiten zuten, esaten degunean, ezpañetatik ateratzen ez badira ere, gure biotzean beste itz batzuek sorrtzen dira.

700. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Zarauztarrak eta ketariarrak elkarren arrtean erabaki zuten, 1493'g. urrtean, batzuek arrpoiaz jo ta zetorren balea, besteak ez arrapatzea, lenengo jo zutenentzat izan zedin.

701. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Ketariarrak etzuten eskari au ontzakotzat arrtzen, ta batek eskatu ta besteak eman nai ez, auzi luzeak sorrtu.

702. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Emen bizi izateko bearr zana beste lurretatik ekarri, eta emendik eraman zitekeana beste lurr oietara eraman: ala ibilli ziran gure gizonak.

703. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Batzuetan goian geratu ziran, aiekin izan zituzten jazarretan; besteetan, menderatuta, baña laisterr berriro burua jasotzeko.

704. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Lenago bazuten beste bat La Rochellen.

705. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 (...) lenago, itzegiten asi naizenetik entzun dezutena berriro esan bearrik - Elkano eta Gebara, eta Zarrkizano eta Urrdaneta eta beren lagunak il ta gero ere, etzan euskaldunen kemenik galdu itsasoaren orroakaz, eta ezerr ikusten uzten ez duen bisutsagaz izutu gabe, ainbat eta ainbat gizon bularrdetsuren antzera, lurr berrien billa joateko, ontziak noranai eramaten beste edozein baño trrebeago izateko, itsas-jazarretan izen ona irabazteko, ontzidien buruzaritza alperrik eta duan ematen etziotela nori nai eta non nai erakusteko.

706. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Apaiz idazleak iñarrdetsi zion: - Ta zuk, emakumea,¿jakiñ nai al dezu, ez santu, ez jakintsu baña bai oso errgela dan beste baten izena?.

707. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 An zebilzkigun arrotz zarren egiteak, Txilperiko, Txildeberrto, Teodoriko ta beste perretxiko orienak gure baserritarren egitekoakiñ antzarik etzeukaten.

708. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0112 Orra: Eztaietako tuntuna ta gurrdien soñua aditzean, sorolanetan zeuden auzoetako nekazariak, gizon ta emakume, beren besoak atxurr-kerrtenaren gañean toleztatuta, begira gelditu ziran danak, (1) Agirre'ri, beste idazle askori bezela gogoratu etzitzayon danak ori, guztiak esatekoan makurrki jarria dala. Bat baiño geiago diranian esan ezin leike danak, diranak edo ziranak itzaren orrdez urruti aldetik.

709. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Iru gutun oriek arrgitaratu ondoan beste laugarren bat, Ni ta ni, idazten asi zan idaztorrtza betiko uzteko orrdua etorri zitzayonean.

710. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Amadeo Tardieu'k idazti ori beste izkuntzara aldatzean eta Estrrabon'ek diona arrgiago esan naian bezela'ara zerr dion: euskaldunen dantza edo alakoa.

711. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Ta gero, beste guzietatik gu bereziaz onela dio: Illargirik ez duten gabak otoi egiñaz eta dantzan igarotzen dituzte beren atarietan, Jaungoikoa'ren opaz.

712. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Naiz dala zenbait izen aundiko jauregietan, Kursaal, Kasino, Perla, Taberna-baska, ta beste edozein zulo itxi narrdarrgarrietan zenbat dantza kaltegarri azkeneko urrtietan sorrtu diran....

713. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 ¿Gure egunetan ikusi ez ditugu, fox trot Jazz band, ta beste oen erako soñu ta dantzak non da nola sorrtu diran?.

714. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Oek bezelako toki ta eran sorrtu ziran ba, baltzeo ta beste dantza lotuak.

715. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 (...) len aitatutako Euripides'en eresiaren aurrez-aurre gure beste eresi bat jarrtzen du.

716. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 Eta Uolbach eri sinistu bearr badiogu, 2.700 urrtez Krristo baño lenagotik txinoak, Fung txori arrigarriak bezela abesteko ereskiñak bazituztela,¿zerrgatik sinistu bearr eztegu, gure aurreko euskeldunak, beste edozeiñ beziñ biotzdun, alai ta ereslari izanik beren baso-mendietako txoritxu berritxu ta erretxiñol abeslari arrigarriak bezela abesteko beren ereskiñak izango zituztela?.

717. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Orra, ba, yaun andrreak, euskaldunak txistua beren ereskintzat arrtu badute-ta, ez-ta besterik, ez-pada beren oitura zarr-garrbi.

718. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Batzuek eta besteak beren tokian ipiñi bear ditudan ezkero, alik argi ta garbien jartzen saiatuko naiz.

719. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Beste batzuk etxe-ondoko legorpetxo batean.

720. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Beste tresnak nun-nai, ormetatik esegita, ala etxe-bazter edo berarizko kutxetan.

721. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kutxillo . - Janariak ta beste gauz asko ebakitzeko tresna.

722. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Gurutze. - Oe-ondoan eta beste tokitan jartzen dan Jesukristo gurutziltzatuaren irudia.

723. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Mendibururen adizkiak eta idaztankera (1) Lan au aspaldion amaitua nedukala, Euskaltzaindiak yakin, uo, yausi... ta auen antzeko beste edozein itz j aintzat artuz idaztea erabaki zuen: jakin.

724. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Baietz erantzun zenidaten, Bonapartek Goinapartzat zedukan izkelki ori beste Giputz askoren adizkiai gaineratzea egoki izango zela.

725. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Eta bata ta bestea zabalduz zarrak laster zion tokian berriak laister zedukala ikusirik, au itxi ta utzi nuen, zarra bakarrik irakurri ta aipatzeko asmoz.

726. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Gero bata ba bestea bein ta berriz irakurrita, gure egunotako elazketa impresion au ederki egina dela ikusi dut.

727. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Emen ere askotasuna adierazteko len erakutsitako ezmeza nabaritzen da: baten z darabil pluralidad objetiva orren ezaugarritzat, bestean zki ta tzi ere bai.

728. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 ¿Malurr au Axularren gerotikoa otezuen oyartzuarrak? Vos los traíais ere beste iru gisatara: zuk... zenekazkien asmo galduez de los malos proyectos que traíais II. 316-28; lurreko gauzetara makurtuak zeneramatziela edo zenekartziela III. 234-1; eskutartean zenekartzen gauzak II, 42-12. os traen adierazteko batean dakar.

729. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 zakartzie, bestean zakazte: zere ontasun andiak zakartziela III. 239-12, onara zakazten egitekoak II. 287-8..

730. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Askotasuna erakusteko Mendiburuk batean tza erabiltzen du, besteantzi ta noizbait z uts-utsik: inguruan darabiltza gau ta egun guziak I. 80-12, birtutez birtute garabiltzala III. 116-10; nik nere barren onetan nerabiltzan itzak I. 255-11, eguraldi gaistoak gaizki zarabiltza I. 217-9.

731. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Beste aditz baten adizkiak erakusten asi-orduko azter dezagun Mendiburuk dakarren erion-en adizkitxo bat.

732. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Askotasun - ezaugarriz gaineratzen zaienean, z onek ki- ren aurre-aldea artzen du: datozkit, datozkik, datozkin, datozkio... ta onela beste guziak.

733. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Bainan artzailea o denean z orrek besteakin bezela aurreko aldea bear luke, bainan erritar batzuen ezpainetan eta idazle batzuen (batez ere Mendibururen) eskuetan o ori, aurretik gelditzen da ta ki gaixo errukarriak bere burua ka itzulita ikusten du.

734. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Beste zazpirak irudimen bero baten garretan sortuak dira.

735. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Ondarreko onen uts-muts dirudite beste bi auek: ziarduketen I. 29-15 ta ziarduken I. 152-36.

736. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zerequin comparatzen dira Elizaren eta errien artean bear diran elcargoi edo relazioac? E. Guizonaren gorputz eta animaren artean bear diranequin, alaco moduan nun gorputzari dagoquionac ezteguiola calteric eguiñ animari dagoquionari, baizic bestera, lenengoa egon dedilla bigarrenaren mendean.

737. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Beste eletari eder ta adiskide maiteak, orain amabost egun itz egitsu ta bikañetan Mujika'ren arrigarrizko lana goratu zuten.

738. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Katalunya'ko Teatroa asieran, ta Serafi Pitarra garaiean, payes ta Barzelona bertako jende txearen artu-emanen autua besterik ez zun.

739. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Rhin ibai bestaldetik zetorren guzia, polita, atsegin liraña zuten.

740. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Argi-bearra gutxitan izan da; garbi-bearra berriz, sarri baño sarriago: batean itzetan, bestean itzen elkarrtze, yoskera eta izloturetan, beiñ edo beiñ (oso bakan edo gutxitan) baita oldozkai beretan ere.

741. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Orregatik kendu egin ditut itz oyek, beste batzuk ipiñiaz.

742. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 21.- Ara emen ikusbide batzuek: Lenengo ikusbidea: 2garren zazpikoan, zazpigarren lerroan, dakusgu: Besteric egun illuna: gipuzkeraz bestetik esaten da; bizkayeraz berriz besteric esaten zan len; eta oraindik ere toki baten baño geyagotan esaten dute -ric, Gipuzkoako -tic-en ordez....

743. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Madrid-ko agintariek nai luteke gu aiek dauzkaten arduradunen menpekoak izatea, aien laguntzaleak; ez gure arazoak guk nai bezela erabakitzea, baizik aieri ongi iruditzen zaioten neurrian, aiek baimena eman bear eta aiek jarritako mugaz beste ezin ibilli.

744. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Nekazaritzako kapataz berri abek 1935g. urtearen Orrillan (Mayatzean) asi ziran lanean, bat Beasain-en, bestea Bergara-n ta urrena Zarauts-en, erri abetatik aalik-eta Gipuzkoako lurralde zabalena ar zezaten.

745. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Alpalpa.- Landare onetan ia gaitz bat besterik ez degu arkitu, alpalparen ar beltzak sortua.

746. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Auen iruditua beste aldera atera diteke, ez ordea Jaungoikoana.

747. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gañera berarrek erakutsi digu zer bidez gure ta besteen buruak aberastu.

748. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Aberats aundia bada bat, au da, santu aundia baldin ba'da ta irabazi geiegizkoak ba'dittu arentzat, Eleizaren kutxara dijoaz bere geiegizkoak eta nola ainbat bai dira eleizaren umetan berentzat bearr duten baño askoz geiago irabazten dutenak, oien irabazietaz beste guziok aberastutzen gera.

749. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Guk gerok aberastu dezazkegu besteak, atera dezazkegu beren zorretatik, aien ordez guk Jaunari ordainduz.

750. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gure Jauna artzeak, Meza entzuteak edo beste eginkizun on edozeiñek ba-du indarra zeruraño iritxirik an atsegin eta poza berriz sortzeko; pozaldi orren ondotik Garbitokia alaittasunez betetzeko zerutik dakarren Jaunaren barkazioak eta oraindik lurreraño jetxirik gure edo bearrean dagoan edozeiñen animaren zorrak ateratzeko.

751. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Berari zorr diogu izatea, Ari gure bizia, gure lurreko ondasun guziak eta geiago dana Ari zorr diogu gu zerurako erosiak izatea, Elizaren Sakramentuak eta gure zeru biderako beste laguntza guziak.

752. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Beste zorr bat da guri kezka eman bearr diguna.

753. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Gure pekatu edo obenak deittu zittun Jesus'ek zorrak, oiek ordaindu bearr dizkiogulako Jaungoikoaren zuzentasunari edo bizitza onetan edo bestean (X-gr. Pio).

754. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 (...) mallaka jarraitu ezkero, irichiko gera orduan aurreneko gizoneraño edo etor-bururaño, au ¿nork egin zuen? Berak ez, bakoitzak bere izatia eziñ sortu dezake-ta; bestek ere Jaungoiko-gabe ez, Jaungoiko-gabe besterik eziñ izan litekealako.

755. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 1) Grazi santutzallez gañera, beste grazirik ba-alda? Bai laguntzalliak (aldizkuak, eginkorrak) izentatzen diran beste grazi batzuek ere badira.

756. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 2) Grazi laguntzalliak zer dira? Animaren bizirako Jaungoikuaren laguntzak; bizidun izateko gizon-korputzak Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du; bizidun irauteko janari, asnas-gai, eguzkiyaren beroargi ta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu gizonak, bestela bizigabetuko litzake ta; onelatsu, animaren biziya dan grazi santutzallia bereganatzeko, Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du gizonak, berak eziñ irichi lezake-ta: animaren biziyan irauteko berriz borondateko berotasun, ezagumeneko argi, animaren janari eta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu; laguntz abetako bakoitza grazi laguntzallia da.

757. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

758. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Oni begira: besterekiñ loikeriya urte osuan illero egiñ duanak, oitura charra beregan badauka jakintsuak diyotenez.

759. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Pekatu egiñ danian, kontzientziyak pekatuaren garrazkeriya adierazi du, pekatariyaren barrena imurtziyaz; oiturako pekatua egiten duanari ordia kontzientziya mututzen zayo; ta onen trabik-gabe, pekatu batek bestia dakar.

760. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 - Eta borroka egiten dutenean ¿zeñek irabazten du? - Batzuetan batek; eta bestietan besteak noski.

761. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 -¡Ene! esan zuen bereala beste batek.

762. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 - Eta gaubelak] edo estrabillak? ¿Urrezkoak edo? -¡Ez! bolizkoak (marfilezkoak) baizik; lepokoak berriz bitxizkoak (perlazkoak) ziran; azkenean beste tresnak purpurazkoak.

763. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Nere Kristau biotzekuak; bizi-bearrak lanik asko ematen digu; animako etsay zitalak larritzen gaituzte utzik eguin gabe ibilli bear dagun zeruko bidean; ikara ta beldurra datozkigu biotzera, ordu charrian eguinda daduzkagun charkeriyak gogoratuaz beste gabe; animako illuntasun, gorputzeko gaitz, ta beste larritasunak ikutzen gaituztenian, oroitu gaitezen maite-maite gaituan Ama Maria-kin.

764. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Gure ama da, zeruak beste iñor ez bezela apaiñdu duan emakume kutuna; berekin ditu, guk bear beste ondasun, ta bear degun guziya irichiko digu, Jesus-ek ezercho ere ukatuko ez diyon Mariak.

765. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 (...) da guztiya, araguizko jolas lasai, ibillera lizun eta irakastegui ontatik izentatu gabe usten ditudan beste zembait gauza, oyen atzeguiñ dana.

766. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Alkarren gana biltzen diran zembaitek, zeru-lurren-gatik gaizki-esaka jardutzia besterik ez dute eguiten.

767. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Semeak egarriya daukala diyo, ur-pisska bat erango lukela, ta amaren aurrean illtzera dijuan semiak egarriya daukala esatia, amari ura eskatzia beste da ta gauz erraz ontan eziñ lagundu izatia, ur eske zeukan semechuari ur apur bat eman eziñak sortuko ziyon larritasuna, gogorra izan bear.

768. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Berrogeikaroak (garizumak) zer esan nai ote digun? Orra oarrtu gaurrko Goizperrkia (Ebanjelioa) ta gure Jauna berrogei egun baru ta otoitzetan egon baizan, kristauak ere aro ontan (garizuman) Jesus onaren antzean bizi bearr degula besterik ez.

769. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Beste edozein garaietan bezela garizuman egon ezkero ez giñake Jaungoikoak nai gaituen erako kristauak izango; orregatik Jauna baru-egiten ikusten degunean, barua ona ta osasungarria zaigula esan eta ikasi bearr degu.

770. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Arestian entzun dezute irrisko ta etsaiez betetako bidean ibiltzeko lagun on, leial, zintzo bat aukeratu bearr dala; ezperen (bestela) beste itxu bat zuzentzen duen itxuari gerrtatutakoa gerrtatuko zitzaigula-ta.

771. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Ez dira txoro batzuek besterik, nagusi on batekin egon ordez, nagusi eutsia ta etxe zurra aukeratzen dutenak.

772. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Bi nagusiak! Begira ta ikasi zein diran: alde batetik Jaungoikoa: ta bestetik berriz mundua; ez ordea nolanaiko mundua, baizik atsegin-lasaitasunez txuritutakoa ta ontz -urrez aberastutako mundua.

773. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Galdera orrekin Jaunagana juan ordez, obe zitzaien juan balira beste onekin: Esaiguzu argi ta garbi nor ote zeran.

774. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

775. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Begira nola dagon mundua: ez da bazter guzietan zikinkeria besterik agertzen.

776. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¡O ichutasuna! esaten du jaunak beste toki baten: igarotzen dezute egunak, urteak ta bizitza guzia atsegiñ, egokitasun ta ondasunez beterik, eta ezdezute pensatzen laister bizitzatik eriotzaren besoetan eroriko zeratela, ogetik obira, maitik ta atsegiñ artetik infernuaren leiza zulora: Et in puncto ad infernum descendunt Job c 21 v 13.

777. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Arribiziak ezdu beste gauzarik egiten, esaniko gauzak berriro erantzutea baño: alan bada gure bizitza izan bada Jaungoikoagandik aldendutakoa, eriotza ere Jaungoikoandik aldendutakoa, izango da.

778. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Beste bulda bat dago komponzakoa esaten zaiona, zeñekin kompontzen dira modu charrian, edo bidebagetasunetik etorritako ondasunak, eta iñori egiñiko kalteak.

779. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Jakob eldu zanian jakitera zembaterañoko garien ugaritasuna Ejipton zegoan, beste aldera egonik gose aundia Palestinan, bera zegoan lurrian, bere semiari esaten zien: Quare negligitis Gen c 42 v 2 ¿Zertan zaude geldi?.

780. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Egunkari katolikoetarik landa, bestek ez zituzten aiphatu ere Erroman iragan behar ziren egun hunkigarriak, eta iragan ondoan ere, ichil-ichila egon ziren.

781. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Puyoko garan iragaiten dira Mauleko Semenario ttipiko gazte batzu; Paben beste andana bat eta hor bagoatzi airos Erromari buruz.

782. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0042 2n Juramenturik, arnegurik, bourhauik, maraditzionerik egin edo besteri eragin duzunez; gezurrian juratu duzunez; juramentuz hitzeman duzunez; hitza etcheki ala hautse duzun; botorik egin duzunez eta komplitu dutuzunez.

783. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 5n Protsimo-lagunari gaizkirik egin denez edo desiratu; houra hastio ukhen denez; aiherkunterik begiratu denez; aharratu denez; besten artian aharrarik phiztu; gaizki mintzatu; eskandal eman; gaizkirik bestez egin erazi.

784. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 6n eta 9n Chahutarzunaren kontre egin denez bekhaturik, gogoz, nahiz, elhez, khantuz, behatuz, sogitez, obraz; libru edo kaseta tzar irakourriz; bilkhura lanjerousetan ebiliz; amorio nahasi bihotzian artzera utziz eta begiratuz; besteri okasione gaistorik eman denez; ihouren gaizkialat biltzeko chederik ukhen denez; ezkountiek deus egin dienez ezkountzeko chediaren, santutarzunaren eta obligazionen kontre.

785. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Dembora berian, eta harekin, khurutzefikatu zutien bi ohoiñ, bata haren eskuiñeko aldian, bestia eiskerrekoan.

786. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 c. Ber gisan Aphezen printzek, Eskriba eta zaharrek trufatzen zielarik, zioien: s. Bestiak salbatu dutu eta bere buria ezin salbatzen du: Izraeleko errege bada, jaits bedi orai khurutchetik; eta hortan sinheste harturen dugu:.

787. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 Bena bestek zioien: Zaudezte, dugun behin ikhous eia Elia jinen zaionez libratzera.

788. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Badira galtzen dienak arima ahalkez, bestengatik gaizkia eginez.

789. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Partida hori berriz jokhatu zuten Donapaleun, Hazpandarrak haizu beren herritik beste baten hartzerat; hartu zuten Jean Amespil Munichtako semea, plekari hauta.

790. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Errana dugu arizan zela lau aldiz lagun sanjarekin; batean Goñi, bestean Larrenaga Modesto, gero Urcelay eta azkenik Dongaitz zaharrena, bainan debaldetan; Hazpandarrak Hazparnen errege.

791. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Guri ere orixe bera gertatzen zaigu, ba degu zer jan ta zer edan, bano euskaltasuna galtzen da ziaro, ta emendik urte batzuetara gauzak ola badijoaz, gure erri ontan ez da ezer euskaldun geldituko izena besterik.

792. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Erreboluzione handiraino, bi eskualdeek, beren saila, bereber daramakete, batak besteaz achola handirik gabe.

793. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Desmasia gaitzak bazituen delako Matchinadak egina bai arimetan, bai elizetan: ainhitz munta zuen, lehen-bai-lehen, batzuen nola besteen suntsitzea.

794. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Norr naiz, alde batera, onelako omena edo onra neri egitteko, ta beste aldera txarragoa dana, non daukat onelako eginbidea betetzeko bearr dan argittasuna ta jakinduria?.

795. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Onela zion Intxauspe Apaiz Jaunak, eta darrakio: (euskerazko aditza) bat bakarra da ta au da bere berezko edergarri aundienetakoa; bere bakartasunean ordea, ain aundia, ain emakoia, ain aberatsa, ain abarra da! beste izkuntza guzien gañetik dago, gure basoetako aritzak beren adar aundien azpian sortzen diran landaretxoen gañetik dauden bezala.

796. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Ixkuta liteke, egia da, txokoen batean oraindik besteen bat, baño ezta gauz aundirik izango.

797. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Orain, gexuaz asko esaten dabe; batzuk diñoe an Apirka'n gexo asko dagola, beste batzuk ostera diñoe ezetz. ¿Nori ziñestu?

798. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 ORRA BESTE BURUKOMIN BAT

799. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bai, beste burukomin bat agertu yako España laterrijari.

800. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 España'k eta Parantze'k alkarregaz euki dabez Egijunak eginda, bata bestiaren etekin edo producto'eri mugatik sarreran onenbesteko edo orrenbesteko ordain-biarra ipiñirik; tira, esan gura doguna da, sartu-ordain ori ixentauta euki dabela.

801. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta atzo Parantze'ren ordezkarijak jakin erazo dautso España'ko Gobernua'ri, alkarren arteko Egijuna gustijak, sal-eroste arazuetan, ausita gelditzen dirala, ta beraz, oindik aurrera, bakotxaren etekiñak bestiaren muga-barrura sartzeko eztaukela ordain ixentaukorik, kenduko yakela gura dan beste.

802. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bein sartu danian eurek gura daben beste, jaso sartu-ordaiñak, eta itzi ez sartzen.

803. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta uste dot eurok eztirala ixango nire errijan asmau ta bertan bakarrik erabillijak, bai zera, ipuin ok batek-baki nundik norakuak diran; orregaitik beste erri askotan be ibilliko dira eurok eta iñok jakiten ba'dauz ta esan ba'dauskuz, pozik artuko geunkijoz.

804. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bestia, mendigoizaliak dantza loturik eztabela egin biar.

805. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Euzkeldunak: Lieja'ra, edo beste edozein lekura juan biarra ba'dozube, ez esan españarrak zarienik, esaixube egija, euzkotarrak zariela, bestelan ostatu barik kaliaren erdijan gelditzeko zorijan zagoze.

806. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bai badakigu baña, zoritxarrez euzkeldun utsak diran uritxo batzutan (oso gutxitan Jauna'ri eskerrak) Miren-Alabak beti erderaz abesten dutela; eta au Billera'ko agintari diran neskatxak erdaltzale diralako beste ziyo gabe.

807. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Gure artean degu bat, Jainkoa'k aiztotxoan eraman digu bestea.

808. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Iruarritzaga'tar Jerbasi abarena, bat. EL DIA ren orritan azaldu ziran vecinos aietzaz jabetu zan euskaltzalearena bestea: Lizardi'tar Xabier zanaren (G. B.) izen maitea.

809. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Gure artean degu bat. Jainkoa'k aiztotxoan eraman digu bestea.

810. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Larragan abade jaunak atondu dauz txukun eta ederto alkar-izketa eta beste esaldijak.

811. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ezta entzuten alde gustijetatik itz zikin, birao ta abesti zantarrak baño besterik, eta zoritxarrez, lotsa-galduko euzkeldun askoren artian be bai.

812. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Baten batek esango dau: ori baño ezpada beste leku, batzubetan be orrenbeste egiten dabe, baña ¿egiten ete dabe juale-durundija edo kanpan otsa entzuten daben gustijan, txapelak erantzi ta otoi Miren-agurrak, eguberdi ta illuntzijetan, zenbat ez zelako notiñak diran begitu barik inguruban dagozanak, ardanetxia ixanarren? Ez, ori gora-bera lotsa gitxigaz oro egiten dabe.

813. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Augaitik ba ondo ixango litxake zerbait esatia guraso askori lar bigunegiak diralako euren semiekaz, baña beste baterako itxiko dautsagu lar luzatu barik.

814. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Igandero batzen ziran baserritar erderaren izpirik ez zekitenak euren arrautza, sagar, udare, ta abar saltzera emen berriz erostera batzen ziranak beti erdera zurrumurrue egitea gutxi iruditzen zaienak, bata neskame egon dala, besteak Madrid'en izan dirala, enparantzan galde egiñaz ?a como la docena?, (...).

815. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Zuk eta nik eta beste askok, dakigu Itxaso dagola Ezkio'ko erriari muga egiten diola alde batetik.

816. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Bestea, berriz lengo elurte ontan bota nion bide basterrean ikusi nuan zozo bati, eta esku-makilla au ere, Lourdes'tik ekarria bera, erditik ausi ta pirrintzaturik geratu zan.

817. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Aginkatza esan leike engranaje adirazteko, edo agin susterra dala beste onelako itzen bat.

818. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Baleike euzkeran egotea beste itzen bat egokiagoa bañan orain aldian etzait bururatzen.

819. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Euzkerazko beste itz oyek urrengo batean erderatuko dizkitzut.

820. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Euzko-abendaren elez Iurreta Aspaldian egualdi zatarrak egiten dauz, batian euki berua, bestian txingor ta edurra; onan jarraitzen ba'dau galdu biar dabe urtengo goi-igaliok.

821. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Or Arriandiaga aldian be uste dogu beste aldra bat batu zeinkiala; ia ba mutillak, ez egon beti lo, egin agur bat euzkerien alde.

822. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Tamal andia artu dogu, baña entzun dodanez beste gauza batzuk egiteko ustia daukala errien onerako. Tira ba.

823. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Laster, eurak diñoenez, beste izkaldi bat eukiko dabe euren aldetik.

824. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bada, gelditu zan Areitio-Urtena'tar Domeka'ren gain, eta zer egiteko dan ezin neike esan, eztakidalako. (1) Misterijo andijek yarabillezak Ortu-Santu orregaz. Ba, jakin biar dogu zetarako ixan dan erremat ori, ta iñundik al bozu jakin eikezu, ta esan; bestelan beste bide batzuk artu biarko doguz, onetara ezin gindekez gelditu ta.

825. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Esan ebenez, urdazpiko bi saldu ziran galantak: bata 22 killokua (ija arrua bi), ta bestia ta killokua.

826. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ordutik ona, baña, or ibilli dira, batak au esan, bestiak ori erantzun, eztabaida gazbakuan, eta bitartian ¡amaika erijotza bidebako egin dabe doixtarrok itxasoetan! euron itxaspekoetaz ta euron miñakaz.

827. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 BEREZ ALA IÑOK IL? Atzo eldu zan izparra Von der Goltz doixtar generala, Turkijan gudarijen nagusi aspalditik ibilli dana, buruko darijo batek edo artuta il egin dala beste zertzelada barik.

828. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ez ete dan garbitu gero turkotarren batek? Ezkintzakez ikaratuko onan balitz, ba Turkijan asarre andijak dabilz batzuen eta bestien artian.

829. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EGUNEKUA Jabia nora, txakurra ara Atzo irakurri genduan izparringijetan, Madrid'eko izparringi ezauna dan El Imparcial jabez aldatu dala, esan gura dot, lengo jabiak erdija baño geyago saldu egin dautsoela beste batzui, eta beraz oneik, erosliok, dirala orain jabe.

830. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Jabe barrijak beste oldozpen batzuk euki leyez lengoenakandik, eta onan ixanik (ixango dan lez) idazliei aginduko dautsie argitaldu dayela, adirazo dayela, autortu dayela, len argitaldu ta adirazo ta autortzen ebenaz beste.

831. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Baña ¿zelan egin lei gixonak ori? esango dozue, ¿zelan gixonak iruntsiko dau luzaroetan esaten eta irakasten ibilli dana? ¿zelan gixonak egingo dau, zintzotasuna galdu barik, gaur egitzat daukona bijar guzurtzat eukitia, ez berak alan uste daulako, beste gixon batek agintzen dautsolako baño?.

832. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ez, ori da guzurra esatia; edo ez guzurrik ez egirik ezautzia, bata zein bestiaren aldez egiteko ardurarik ez ixatia.

833. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ogija irabazi leike beste era askotara be, zintzotasuna zapaldu barik, erantzungo geunskijoe.

834. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Orixe jazoten da, txanpon txikija atarateko baño beste uste barik irasi ta sortzen diran izparringijetan, eta onek saldu ta erostekuak ixaten diranian.

835. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ordurarte, Bilbao'ko itxasontzi-jabiak eta enparau aberatz ola-jabiak alde batetik, eta Gobiernuak (Alba ministruak batez-be) beste aldetik erabillen auzijan, aldiz-atako zergak (contribución extraordinaria) zirala ta etzirala, izparringi ori beti agertu zan su ta gar Gobiernua'ren aldez ta emengo eukidunen aurka.

836. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Batian oni zaunka, bestian ari zaunka; ugazaba daukon txakurrak ori egin biar ba. Kirikiño.

837. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ¡Au da txori abeslari benetakua! Beste eun urtian eman daizula Urtzik bere eskarra aberriaren onerako.

838. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Euzko abendaren elez AjangizIgokunde (Asentzijo) Igaro dan 17'an goixeko seiretan erri onetako kanpayak bilin-bolaka ziraneko esan gendun beste urtietakuak baño gomutagarriaguak ixango dirala jayak.

839. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Aurreskua.- Meza-ostian ogeta lau mutil armatu jantzirik urten ziran aurreskua egiten; beste larogei-eun neska begira.

840. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 AGIÑAK ZORROTZ Atzo Basortu'n emakume bik alkarregaz asarratu ta burruka asi ziran, eta batak bestiari aginka egin eutson... ankatik.

841. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ¡Gora neskatx oyek! BESTE BAT.

842. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Guretan gitxi; iñoz banakaren bat agertzen ba'da, gazgekeri baño besterik eztakarrela esaten dabe.

843. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Beste onako gau bat eztot igaro ixango orraiti ogeita bat urteokaz.

844. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Beste alako nekazarien etxe bat etzan ordutik eunkien amayerarte emen Bizkaya'n. ¡Zorioneko etxea!.

845. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Deuna zan gastarotik, baña jakiñik Qui sanctus est sanctificetur aduc, oindiokarren geyo ixan bear ebala, gotzaña zala gerora urrutietan ziñopea gogor-gogorra igaro gura eban beste luditar asko donokia'n sartu daitezan.

846. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Egaizki edo egaiz-makiña bateko gixon bijak, erualia bata, artillerua bestia, goiko sualdi baten ilda gelditu ziran bakotxa bere zuluan.

847. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Eta orain beste iru onek: Olabe'tar Josu, Altzibar'tar Pantzeska, eta Aizpurua'tar Andoni.

848. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 TAMALA DA GERO AU.- Juan dan illean euki zuten zozkera edo sortiua gure Batzoki'ko sei bazkidek, eta iruri zenbaki edo numero txikia urten die, eta beste irurari aundia; eta baita emen zozkeratu zan eta atzo emen ikusi genduan Barakaldo'n bizi diran Korostola'tar Iñaki eta anaya, eta orreiri ere tamalez zenbaki txikia urten die.

849. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

850. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 - Bada besterik ez dezu merezi.

851. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ALKATE JAUNARI.- ¿Emen Olaso'rako bidean (kanposanturakoan) ezin liteke argirik ipiñi beste bideetan bezela? Uste det egokiya dala eskatze au, ta ontzat artuko dala.

852. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Baita beste gauza bat ere.

853. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oraingoan geratu gera itz neurtuekin, urrengoan oyen eta beste euzko-pestaren bat, eta gero... ixio....

854. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ¡Ai! bañan egun ayek bai-dijoazte, eta orain eldu dira besteak.

855. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Baitare epurditik atera batzuk ta autsi besteak, piñu-landara zuatz gasteak.

856. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

857. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Bai, argi dago; baña ori barrija ixango da, ezta? - Nik oin esango baneu, itz ori aurkitu dodala 1767'an batebatek idatziriko liburu baten, ziur nago zuk eta beste askok ontzat artuko zeunkiela itz ori, ta beriala artu ta eruango zeunkie zeuen iztegijetara; baña nik esan ba'dagit, orain asmaua dala, ta ganera, neuk asmaua dala... orduan be ziur nago, arexek eurek asiko dirala esaten: Ba, bestelakotsuak, ¿nortzuk dira orreik txotxoluok euzkerazko itzak asmetako...? ¡ut!....

858. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Eta abestu ta ate jo euren eztarri bigunak latzitu ta boltsak bete direanean, eleizpean bildu eta an izaten da zarata eta algarea batak baño besteak geyago eroan eztaizan.

859. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orrengatik ba, zuk gauz bat egingo dezu eta nik bestea, ¿ez da ala Txori?.

860. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Beste idazki batian esango dizut noiz izango dan antzerki-jai ori.

861. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Ori ikustean jaun orrek, on biarrez, esan omen zion beste bateri, zer gertatu zitzayon, gura bazuan etxera eraman eta jateko.

862. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Baña asko ikaratu nitzan jakitean emengo bat, eta gustiak dakitena nor dan beste bi edo iru lagun arturik, juan zala alako pake ederrian lur-azpian zegoen txerria ateratzera.

863. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Eta andik beste bi ordura, ardotegi batera sartzia gertatu zitzaidan eta errietan bezela ari ziranak.

864. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Piska bat beren aldera abiatu nitzan eta ala egiten zion batak besteari: Orra gizona, nola jarri leikien erriko jende guzia, gure eta bere gurarije ona zan lez eta ondo etorren lez, arrantzaliek ontzat artu eutsen eta bera gidari zala batu ebazan costa Cantabrica-ko notin gustiek. (jarraituko da). BIAR.

865. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Soraluze ASI GAITEZEN. (...). Ez bat ez bestea, Kirikiño.

866. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Alperkeri piska bat, besterik ez.

867. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orain baña guziz ernaitu dira Soraluze'ko abertzaliak ta aspaldin euki duten nagikeriya jaurti eta aberri-aldez lanean gogotik asi dira idazle berri onen zirikadak dirala-ta bide, ta ez degu beste biderik berari esker bereziak eman baño.

868. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Abertzaliak beren sendiekin eta abertzaliek ez diran beste gizon prestu asko ere antxen ikusi genduzen gure antzeski-jayetarako duten zaletasun aundiyagatik.

869. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gaur urrats bat, biyar beste bat, egunero oiñkadatxua urriñ agiri zana geure ganian dogu.

870. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai noski; baña eurotariko batzuk gai nasayagaitik, beste batzuk indargatuta edo bizi diralako, bazter guztietara ezin eldu.

871. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Eta Kistar-ikasteaz diñoguna, bai beste zer batzukaz be.

872. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ia ba, Amez eta beste euskel idazlariak.

873. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 SOKA-TIRAKETA Orain arte aldra bi agertu dira bata Musakola'ko Gaztiak eta bestia Itxaropena bañan entzutia daukagu Garagartza eta Uribarri, auzuan ere gogor ekiteko direla.

874. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ARIÑEKALARIAK Gaztiak ere gogotik dabiltz ariñeka oitutzen, onentzat txol (kopia)rekin gañera beste sari bi egongo dira.

875. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ane Deunaren ertxadonan, beste gauza eder askoren artian, Zumarraga'tar Jon Lekaide, Mexiko'ko lenengo Gongotzañaren aiteak bezuzaz emondako jaupajanzki ubela ederra ikusi eban, eta atsegin be atsegin ixan jakon.

876. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bidian iragi eutsoen makuan ezpatadantzarijak euren ezpatakaz beste maku bat eraldu ta bijen azpitik, tanboliña aurretik zala igarotian, Gotzañari irribarria urten eta burua makurtu eban.

877. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ane Deuneko ertxadonan jaibururako gertetaketan Deun Zaindarijari bederatzurrena illuntzijan ixaten da, ta bederatzurrenera aurten beste notiñ ez da iñoz eldu.

878. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Baita ere ikusi degu erriko etxepean Donosti'ko udalak eusko asteako jarri ditun iragarkiyak bañan an dagon inpernuko aspo jotzallien irudi ura baño gure ustez obetogo egongo zan danboliñ edo dultzaiña jotzalle bat pilarmonikero oyek goraltzen baño beratzen geyo alegindu bear gera kalte besterik ez dualako egin euskel oituretan.

879. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Baña lortu zer?... Alperrikako jardunak eta ibilliak egitea; ezer ez besterik.

880. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Elebitz edo bilinguismo arazua geron gain gendukala, nai-bagenduan artu, adierazi zuan egun batez Marcelino Domingo'k: eskatu ta artu besterik ez.

881. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Madrid'era ezeren eske jun emendik? Andik ezdago guretzat gauz-onik: itz-zuriketa ta eskea besterik.

882. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gezur utsa esaten digute, bada, elkartzale berritzu oiek, esaten digutenean, berak ere Pi y Margall'en antzera oldozten dutela Euzkadi`ko arazuetzaz, eta au orrela dala egiztutzeko ez daukagu elkartzale oien Euzkadiganako maitetasuna zenbaterañokuan izan dan, orain arte, ikustea besterik.

883. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Egunekua Euzkadi'tik Bergara'ko jazoerak Bergara'ko biztanliak okerrak dagoz Eibar eta beste erkiko eskertar lotsa galdukoen aurka.

884. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gixonto orreik gura dabena eurak, egin nai dabe, bestiak barriz buru gauxa erail dabe, demokrazi ixenian ixilik ezpadagoz arri bategaz jo.

885. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Begi baten ordez bestia, agiña agiñagaitik, goguak galtzen datorz eta.

886. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Beste arpide bat bere laster zabaldu biarko da.

887. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Batera ez bestera jo barik, erdijan iraun dau.

888. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Batzuk txarto jokatu daben arren, bestiak erakutsi ei dabe Españia'n gixontasuna goratu dala.

889. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Unamuno bestiakin batera egongo dabile ez uste.

890. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Onek au badiño, berak bestia esango dau.

891. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Lerroux eta beste batzuk legez millaka autarkijak artuko ebazala uste eutsun.

892. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Baita iraunkorra be ixan biar da; aldakorra dala, gaur batera ta bijar bestera ixanik, bere ganian zutunik jarri daben ori be, ixakeraz dan eraz iraun-azo barik, eustazpitzat dauan eraz aldatuko dalako.

893. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Eta atsegiña, txindja ta andikerija gogorrak, iraunkorrak dirala autortu dagiken gixarik ete da? ¿Ludijoen eskuartetik igaz errazago egiten dauan beste ezer bai al da?.

894. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gaur gukin ba'dira, bijar ez dira, gaur alde batetik ba'jatorkuz, bijar beste batetik zuzendu biar ixaten doguz, ta doguzala be, iraungo jakuzala eski errik iñoz ez dogu.

895. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Beste batzuk eutsinda, zutik diran artian laguntzalle ixango jakuz ta ondo esan dayegun.

896. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Uzkurtzale zintsoz zuzenetsi dabenak be baña, berau baño beste zijorik ez dabela, eustazpitzat azpi erdi lokea autetsi dabe, beraz, ez biar dan baxen sendua, gogorra ta iraunkorra.

897. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Uzkurtz-kaltezko axiak gaur bestetan tegiñezko axe erauntsi orrek Iparraldetik baño erauntsijago Egoyaldetik putz egiten dau.

898. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Arrasate'tik etorri zan Deun Andoni'ri agur bat egiten, gure adizkide maite dogun Dolara'tar Koldobika abade jauna, beste iru gizon beragaz lagun zirala.

899. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Onek esan zigun danok bat egiñaz juan bear degula geure aberriaren alde; beste gauza asko ere esan zituzan, eta bukatu zuanean ondo txalotua izan zan.

900. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ni beintzat urrengo egunean ezkuko miñez egon nintzen, ez ni bakarrik beste asko ere bai.

901. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Eta datorren igandean beste itzaldi bat eukiko degu Bergara'ko neska batzuek egin da.

902. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ez dakit izenik eta beste senbaki baten jarriko dodaz.

903. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Beste egunetan, bai soñu ugaria izan degula! Sortzi egunean dantzatu besterik ez dute egin emengo gaste ta zar gustiak.

904. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Leku batzubetan intxaurrak emongo dautseze; beste leku batzubetan ostera, sagar-zimelak.

905. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 ¡Baña au egunaren otza! Oge epelean beste atsegiñik zegon, baña arazuak barkatzen ez-duten ezkero, nagikeriyak astinduta irten egin bear....

906. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Or dago beste kontu bat.

907. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Beasain'en, beste apaiz bat lagun detala; eta izkuntza erakustea ezingo digute galerazi.

908. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Au esanda, alkarreri bostekua estutu ondoren, banatu gera bata batera, ta bestea bestera, Gazteiz'ko txaide zabaletan barrena.

909. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Izketa bizi-biziyan ari da beste vixera-dun batekin.

910. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Nik illea artuaz esan diyot ez duala beste biderik erkaltzale zintzo bezela langille alproja oyeri laguntzea baño, ta sekulako istilluakin erantzun dit:

911. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzko-errijak bere gogora jo dau, bestiak jausten dirala ikustian.

912. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Batzuk jausiko gara, beste batzuk barriz neketuta geratuko dira.

913. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Geu gara aldatuten garanak, besterik ez.

914. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Deundu-gureaz, Jerosolin eta beste leku deunak ikerrtu ta antxe biztandu, eta Josukisto bixi ta nekatu ixan zan leku aretan buru-ilkuntzeari ekiteko asmua arrtu leban gero.

915. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jazarrka aundija sorrtu leutsan bere egikera onek, gixon ikastebakua bide ain ixiletaz zuzendari ixan zanarren, a leku a etzala beretzako ulerrtu leban, eta oñetako autsa irarrdosirik, beste leku batera, Paris'era, jo leban.

916. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eta berak: Zubei bai-dagokixube Urtzi-alerrijazko egi ixillak jakittia: bestiai ez, alegittan baño, ikusten dabelarik eztakuskientzat, eta entzuten dabelarik, eztantzukientzat.

917. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Griña gaiztoen buztarripean jolas, zorakeri ta atsegiñak baño besterik ez erabillan Ander'ek gogoan.

918. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Beste norbait autesteko asmuz barriro batzandu ziranean, iru urteko umetxu batek deadar dagi, esanaz; Jangoikoak gure gotzain autetsi eban Ander, kartujotarren lekaretxean otoizketan dago.

919. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Lengo zurdatzari garri inguruan burdin-estuntza latza gañeratzen dautso; lengo otoizkaldiari beste bat; gorputzari astiñaldiak egunero damotsaz: mats-ayen gañean lo pizka bat egin ezkero, gauzik geyenean otoizketan diardu, egunaz barau egiten eban deun onek.

920. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Izpirik be etzan larritu; bestera ezteguetara bai lioan, ardura zoliz gertu zan Ander eriotzara 1373`garren urteko urtarrilla`ren 6`an il zan, betiko bizitzarako ate ta bide yakan eriotzea, aizkide auzo, arrpegi alaiz artzen ebala.

921. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Errderakada batzuk daukazan-arren, itz...
Esku batian, urria,
bestian lukaink-paria;
ta areik gustijak gitxi bai-liran
arrautzaz altzo betia.

922. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Beste musikari askoren onduan argi ta guren agiri da Bach.

923. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Bilbao, Donostia'ko eta beste irratizkin geyenak omenaldi onak egin dautsez.

924. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Sagarra, Ribas eta beste olerrkari onenak aurrkeztu ziran sari orren billa, baña gustijen ganetik Lopez-Pico'ri emon dautse.

925. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Irizpide sakon au Campion jakittunak onela egiztutzen digu: Euzkera'ren egittura (estructura) ain arrigarriya da eze diyo Campion'ek bere mintzatzeko eratasun-aberatsa, bere elizti edo gramatikaren gerden eta bidekotasuna (diafanidad y lógica) Europa'ko beste izkuntza gustiyen gaindik agerrtzen zaizkigu.

926. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

927. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eguraldi ederraren deya entzun neban Joseba deunaren goxez,¿bai?, eta urrten nintzan beste adizkide birekin.

928. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Beste ari, barriz, Ibarkolea.

929. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Elgoibarr'en asi eta Azkoitia'runtz doian aldatza-erdittik ikusten diran beste basetxe zuri, iñundik, be, eztaikeguz begiz-jo.

930. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Geu irurok, ostera, aberrtzaliak gintzan, geurekin etorrzan beste bijak bere bai.

931. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Emakume arexek legez beste euzkotarrak egingo balebe geure euzkera gaxo au lasterr litxake goiko malletan.

932. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Alde batetik berrogeta lau ordubak eta bestetik langillien alpertasuna.

933. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta orain beste izparr au yatort.

934. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gaurr beste sei etorriko diralakuan gagoz.

935. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euzkel-idaztija, euzkerea, zetarako? Gure gastedijak beste asmo batzuk darabillez.

936. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Txori-Erri osua... Zetarako geyago ixentau? Gustijen buru Getxo, Ondarreta-Algorta! Bilbao'k beste ija-ija.

937. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Alemani ta beste naziñuak dantzea gora ta dantzea bera eztabiltz ba?.

938. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zorijona ta zoritxarra barriz, bata-bestiaren jarrai dabiltz.

939. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta onetara itz dagijanarentzat, ederr eta alai begittandu ixan yakan eguna, beste egunen antzik bakua da: ederren arrtian ederrena, ta alayen arrtian alayena.

940. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Beste batek, ostera, egun berberian, beste naigabezko itzoik oguzten dauz: - Gaurrko egun au baño ittun eta zoritxarrekuagorik, iñoz eztot ezagutu ixan.

941. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta alan be, batak alai eretxi dautsanari, bestiak itxusi tta ittun eretxi dautsa.

942. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Beste batzubentzat, ostera, alaya.

943. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Beste batzubentzat, ostera, txarra be txarra.

944. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta ¡a alatza! Gabeukazkin batek egiñiko gabeukatzak; gai bardiñakaz egiñak eta ordu bat-batian euren lana asi ixan dabenak, ogeta lau ordu baño len, bata-bestiagandik bananduten asi dira: batzuk aurreratu, beste batzuk atzeratu, ta urrenguak erdijan geratuten.

945. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bardintze au, bata-bestiaganako mattetasunetik sorrtu biarr dana da, barriz, eta ez bardinttasun-zaliak eta abarr gura daben lez, gorroto-bidetik.

946. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Euren egin biarr bat egin baño besterik eztabe egingo.

947. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 España'ko agintarien indarrez, beste izparringi batzuekin batera EL DIA ere mututua egon dan bitartian euskel izen aben berri izan degu.

948. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Besterena, geyago nai degu nunbait gerea baño.

949. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bañan utsa, edo gaitz erdi beintzat litzake gure autziarren besterena ondo ikasiko bagenu.

950. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Nagon tokian nagolako orrelako eskutitz asko irakurtzen ditut, gogoan ura besterik ez badaukat ere.

951. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta atzerritarrak gure izkuntza ikasten ari dirala jakinda ere guk, gure izketaldietan besterena erabiliko ote degu?.

952. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Beste bat arte.

953. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gaur, bi illabeteko mutualdi ondoren, itzegitea debekatu zigun erabakia beste agindu berri batek autsi ta atzera zuenganontz gatozkizuten pozak zoratu bearrean giñalarik, negarbide berri bat iriki digu gure berpizte-egunak.

954. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Tximist, oñaztargi, turmoi, txingar, eudi, kaskabar, intz, guzia bata bestearen antzik gabea.

955. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Abenda, margo, neurri, arpegi, indar, jakinduri, abots, itxura, txastamen, urdail, asmo, griñak, osasuna, guzia bata besteakandik berezia.

956. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ondo egiña baña urria besteak.

957. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Urteak, trebetasunak, gaiak, irabaziak, lan motak ¿ez al gaituzte bata besteakandik bereizten?.

958. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Zerua goibel, odeiak geldi, txoriak ixil, euzko izadi osoa itun, eta beste zenbait garaitan, aberri edertasun abeslari nabai izan ditugun gure mendi mendiak, asaben irrintziak alaitutako mendiak, negar dagite.

959. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi gorputz jausi dira; bat betiko ill: bestea... eriotzakin naigabe larri artean guda astun gogorrean dabil.

960. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bizkai'ko Arboleda erritxoan aurreko astean apaiz jaun bat maltzurki tiroz il, eta beste bat iya illean utzi zuten berri negargarriak jakin genitun.

961. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Aurrak amabostean bein edo berai dagokien orritxoa arkituko dute, Jainkoak osasuna ta... beste zerbait ematen badizkit.

962. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Antzeslariak au ontzat artzen badidate, beste antzerkiren batzuek ere argitaratzera jarriko nitzake.

963. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Beste baterako ere gaia bear degu.

964. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Aupa euzkotarrak! Beste bat arte.

965. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emen, Itziarren, sutsuak daude euskalzale gizasemeak; egin digute, ain biarrekua zan Batzoki berriya; bera egiten asteakin bat, zabaldu dute besteetan ere, euren Abertzaletasuna, ta indarra artzen dijua guztietan Jaungoikuaren ta Euzkadiren alde lan egiteko gogua.

966. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaurko egunian Relijiyuak ta Aberriak danori eskatzen digu laguntza, gizoneskuai ta emakumiai; ikusten ditugu albo errietan zein gogotsu ari diran lanian, eta gu Itziarko emakumiak ez degu atzera gelditu biar; bildu gaitezen danok batera ta beste erriai jarraituaz, antolatu dezagun guk ere gure Emakume Abertzale Batza, orrela bata bestiaren leyan, lana obetuago egiteko.

967. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bazirudin Orio'n emakumea besterik ez dala.

968. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Azkeneko urtetan, lau milla milloi laurleko edo peseta zan Españi'ko artu-emana edo presupuestoa gutxi gora bera eta aurten beste bosteun milloi laurleko geyago erantzi dute.

969. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 33.300 aneurkin edo kilometro luze duruak bata beste ondoan jarrita, (iya ludi-munduari bira) edo.

970. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 2.250 aneurkin edo kilometro'ko tontorra, bata beste gañean jarrita.

971. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ludi-mundu guztia nola dagoan ikusita, lanikeza edo falta, ezin erosi-saldu, dirurik ez edo ezin iritxi, ta arinketa eman bearrian beste 250 bagoi (amar milla'ko bakoitza) zillarrez zergatzen gaituzte.

972. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gobiernuak jarriko ditu ziur, ondotzat edo aprobatuko da ta noski, eta ara nun, biztanle bakoitzak eman biarko dituan beste lau laurleko ta berrogei euneko edo zentimo, len baño geyago oraindik.

973. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Batzuk dantzak ikasten ari dirala, beste batzuk abeslari dirala, enparantzan txistua jotzen dutela bestiak, ereslari, izlari, idazle, antzezlari eta abar, guztiak asmo berdiña dutela, eta guztiak kaiola batera biltzen dirala.

974. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Beste era batez konpontzen dira gauzak, eta ez iñorenganako asarrez.

975. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gure irakasle Sabiñ'ak ziona, abertzaletasuna maitetasuna da ta, ez besterik.

976. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Au, jakiña nere iritzi kaxkar bat besterik ez da, negun aukerazko antzerkiak izateagatik beste asmorik gabe emana.

977. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Baditugu beste zenbat aztuta.

978. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Nik esaten diot izperkari edo korresponsal jaun ori erkal-izenean ateratako, oietatik bi, Primo Ribera zan denboran bat ziñegotzi edo kontzejala eta bestea Somaten izan zirala, eta Españan orrelako errepublikano asko dagola.

979. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Marx, Engels, Lenin ta beste batzuek esan dabe: Txinditasuna apurtu, ta Sozialismo ta Komunismoan langillearen zoriontasuna dagola.

980. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Besterik ez, baño azikera onekoak.

981. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Nere andregai Margaritak esan dit zuri esateko Altzean erregalua bakarrik artzen duala ta beste guziai milla esker.

982. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Geientzuk oituta geunden soroan edo basoan lan egin, al zanean txiki-erdiren bat ustu, jan eta lo egiten bakarrik, ukulluko gizentzen dagon abere baten erara gizonak beste zer egiñik ez balu bezela.

983. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Baña noizbait oartu gera beste eginkizun geigo ere badirala, ta beti lo egon gabe esnatzeko garai dala.

984. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urrena bertsolariak ta gero pelotan bi alegi'tarrak beste bi amezketarrai partido bat jokatuko dute.

985. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 Lentxeago beste boskarrena Pillipa Artzalus'tar Paustino eta Eujeniren semeari.

986. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 Beste batzuek berriz Tapallara, eta ¿nun da txintxiña orrenbeste erromeri egiteko?.

987. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Etxe bat ezin liteke aundia eta txikia batera izan! Etxe baten jabe bazera, eta zure semetxuei: ¿Nolakua da gure etxia... Aundia ala txikia? galdetzean, batek aundia, eta bestiak txikia erantzuten badizute, seme bietako bat okerrian dago....

988. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Edo bata edo bestia ez da egiaren jabe.

989. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Uzkurtz batek egi argitzat daukana, bestiak ukatzen du.

990. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Uzkurtz batek ontzat daukana, beste bati bidegabekeria deritzaio.

991. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gure Uzkurtzak dionez, Jaungoiko bat besterik ezta.

992. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Jaungoiko benetakua dala Jesukristo, aitor erazten dizu zuri zure Uzkurtzak; mahometarren iritziz berriz Jesus gizon bat besterik etzan.

993. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Opari bata bezela bestia ere, atsegin izango zaiola Jaunari al deritzaizu?.

994. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste gogorapen on batzuk zure burura ekarriaz, edo beste zeregin batera zure adimena zuzenduaz, nolabait alegindu bear dezu gogorapen zikin orri lekurik ez ematen Ain zuzena, ain txukuna, ain kutzu-gabia, izan bear du gure Uzkurtzak Jesukristo berberaren aginduz.

995. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Uzkurtz batek gogor eta zorrotz eragozten diguna, beste batek txartzat artu ezezik, Jaunari egin bearreko opari bat bezela artzen digute....

996. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gauzak orla dirala, ¿ba alderitzaizu, Jesus berak emen bizi izan zanian izendatu zigun Uzkurtza besterik, ona izan litekeanik? ¡Ez irakurle gazte ori, ez! abaldu itzatzu Uzkurtz gayak darabilzkiten Idaztiak, ikasi astiro, patxaran, gure Uzkurtz aldeko agiriak; bera sendotzeko egin izan diran mirariak, iñori baño etsai ugariago bere kaltian sortu izanagatik, bere iraute betikuari begiratu.

997. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Alkate jaunari arri aundi batekin sayatzetako ederra eman zioten, eta alkate ordekoak ere beste antzerako bat artu du, eta idazleari ere masalleko ederra eman zioten, baita ere beste gizon kankallu, euli batek aña indar ez duan batek, Galdos abertzale zintzoari, beste masalleko bat eman zion.

998. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¡Bai, abertzaleak izan balira!!! Orduan qué bien ... bañan oraingoan pareja batzuek bialdu beste ezer gertatu ez dediñ... eta paciencia y ésto se acabó señores...

999. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Bere senidetatik beste bik Jaungoikoari bere biotz garbiak eskeñi ta itxin bizi dira monja bizimoduan.

1000. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste berririk ez.

1001. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste egunen batean baleike gai ontaz zerbait esatea.

1002. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Uri ontan ere, bente askotan bezela 29'garrengo ataleko ziñegotziak genitun.

1003. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Atzo, Usurbil etzan abertzaliak besterik; baña gaur aizia pixka bat pozoitzen asia dago.

1004. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baña, ez estutu; pozoitzale oiek ez jakiñak dira; zilibokatuta dabiltza; gezurra besterik ez dute... ¿Baña, zein dira abertzaliak ez diranak?.

1005. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Oiek dira Usurbil'i, bere umien biotzetik Jaungoikua'ren izena kendu nai duenak; oiek (begira ondo) Usurbil'en itz egiten dan euskera garbia kendu, eta bere ordez erdera zital eta biraua besterik ez duena jarri nai digutenak.

1006. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste batzuk ziyoten egiyak zirala baño aurrerantzean ere oraindaño bezela ibilliko zirala.

1007. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Lapurretatzaz zerbait azaldu genuen eta orain beste era batera egiten dituzten kalteak azaldu bear ditut; guztiak ezpadira ere batzuk beintzat bai.

1008. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Guk antzerki edo beste edozein jolas tokira sarrera bear badegu zerbait ordainduta izaten gera.

1009. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Besteak ez du alakorik adiarazten; las dos hermanas ezpada zerbeit geiago erraten, iñok ez daki zer adiarazi nai duen.

1010. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Biotzez ona dena, besteen alderako ona eta laguntzale izatea: gogoz argia eta ikasia bada, eginen du bide.

1011. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Aste baten Eusko-araudia jokatu bear izan degu eta bestean Madrid aldera bealdu bear ditugun aldun edo diputatuak atera bear ditugu.

1012. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Eskumak orrek eta besteak ez? ¿Urraka ta beziñ eskumak ez aldira azaldu Leizaola bat eta abar?.

1013. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baña auentzat lege guziak dira txarrak, eta Araudirik ez daukaten España'ko beste alderdietan ere asko obeto ez daudela esaten diezunean, Bai, guzikoa da ta, esanda uzten zaituzte.

1014. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ori erriak ala nai zuelako, au da, autarki irabazi zutelako izango zala, baña agintzen dutenak gaizki egiten badute, bigar edo etzi, erriak beste batzuek autu leizkela.

1015. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zedula bat ikusi det, alde batetik katalaneraz eta bestetik españeraz idatzia.

1016. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baña or-emen Araudia amorratzen daudenak arkitzen dira, batik bat españarrak, eta oietzat beste batean itz egingo degu.

1017. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bestelako azalpen lotsagarri askoren artian, eta beren eguneroko El socialista zitalak beste gauza bat azaldu nai-ba'degu ere, agiriyan dago zeren tajuz jokatu duten Batzar-Guren edo Congreso'an orañago Udal-barrutien beren gogoko legedi berriyaren edo abolición de la ley de Términos Municipales arazoan.

1018. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Muturreko ederra arturik dira, ba, gezurrezko langillezale oyek jauntxukerizko Udal-barruti lege ezezte orrekin; eta ondoren datorkiote beste bat.

1019. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ikusi besterik ez dago jatordu ondoren zer nolako abesti sakon eta egokiak aukeratzen dituen.

1020. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Maiteari abesti taju bat emaztegaiari bestia... ta mozkorrari, jakiña, beste bat.

1021. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Beste urtietako eran aurten ere guztiz atsegingarriak izan ditugu Eguarri Urteberri ta Bakaldun jaiak.

1022. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egun oietan beste askoren artian emen izan ditugu, Sarasola'tar Andoni jauna, Saturraran'go apaiz gaien ikastolako irakaslar azkarra, ta Gaztañaga'tar Joseba Getaria'ko idazlari.

1023. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ume koxkorrak Bakaldun egunerako bezelaxen, beste poz bat ere bagenduan zera... zea, Bakalduna ere etorriko zala Eguarri jaietako turroiyak jatea; bañan, ez umiei erregaluak ekartzen dien oitakoa; ezbada zaldi zurian gañian aspaldian etortzeko dagoan ori.

1024. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ta onelaxe besteren batzuek.

1025. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Erriak baditu ordea beste dantzertu azalpiderik asko, ta txit jakingarriak gañera, eusko erritxo ta basetxeko izakeraren agerkai bizi baitira.

1026. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Gizonak bearrezkoa du jolasa, baña jolasa, atseden izatekotan, ezin diteke bizkera zati bat besterik izan: Ta orixe da dantza eusko gizarte bizkeran, zati bat.

1027. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Abestitxoren bat dezute aurreneko alaitasun azalgaia, bertsolariaren koplak datozkigu ondoren... ta ona azkenik, errekia maieratzerakoan, txistularia, Uxua'ren jauregia edo beste onelako asele zarren baten eresia joaz.

1028. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Bai beste geiagok ere jarraitu gure gizonari....

1029. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Besteak berriz gure izkuntza ikasi ta txikiai erakutsi egin bear dala! ¡Ura zan noski itz egitia!.

1030. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Maitatu zagun Euzkadi
soiñ biotz almen ta guzi,
Zati bat baita bestea ez
au da guziaren kaltez.

1031. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Biar bada guk gere artian itz egingo degu, baño ¡beste ortaraño iristeako ba daude bi oinkada...!.

1032. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Nik uste, ekin geniokela beste bide batetik, euskera nola edo ala gaur bertan izan leikela giza artekoa.

1033. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Beste gai asko ere ba dabiltz gure artean gira biraka ixkanbillan, gai egokiak oso pozik irakurri oi diranak.

1034. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zaizuri dala edo beste bat dala, ez luteke gaizki emango orain ere usai artako idaztiak.

1035. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Irakurtzeko, idazkaiak bear du bere xamurtasuna: psikoloji asko bear du idazleak; ariñ eta xamur idatzi bear du: arintasun eta xamurtasun oiek, naiz idazleak ez eman, Jolas gaiak berak dituzte: ontan daukate aldea beste gaiakin.

1036. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Udara azkenian, egun batian, biltzen dira dienak erri ta ingurukuak, pillatzen dira, igotzen dira aidietara ta jarririk bat guztien aurretik, an juaten dira beste elur epeletara.

1037. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Dienen artian eramaten dituzte gaztiak ta onelaz erakutsitzen diote biria beste udara aurrenian etorri ditezen jayo errira, beren aitak ta amak egiten duten bezela.

1038. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Banakaritza edo aministrazio gai batzutan ezpada, ez du beste bixitarik artzen.

1039. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Kalera irten orduko, beste lagun batek, aotik ortzera: Irakurri det, Luzear , ederki .

1040. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Zorionak emendik, ederki andik, ori dek batetik, aurrera bestetik.

1041. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gañontzean alaiñ modutsu ez diranak ere, karrera bat, edo beste enpliu goi antzekon bat bereganatu dutela, ta arrokerizko galaz asko ikus oi ditugu.

1042. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Nola ba langille txiro batzuk besterik ezpadira!.

1043. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Bata bestea baño aundiago ta gorago izaterik etzuten iñoiz ontzat artu.

1044. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gipuzkoa`ko Batzar nagusiak txartzat artu zuan bata bestiandikako aldaketa ori, ta ostera lenean gelditu ziran.

1045. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuek bakarrik eta kontrariok gabe, zuena beste periodikuak besterik etzan garai ayetan bezela bizi zeratela zinistuta bazaute, oker zaute.

1046. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ori, zuen gezur aundi ta biribil bat besterik ez da.

1047. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guri esan digutena auxe besterik ez da, Axurtxa, ta au ondo entzun: Aita Santuak dion bezela langilleak eta maixtarrak ondo bizitzeko añako jornal saria biar dubela bera ta bere familiyentzako, eta maixtarrak berak bizi diran etxe baserriyak jabe izateko aldiran errextazunak nagusiaren aldetik jartzeko, guztiok poliki poliki geren etxe bizitzaren jabe egin gaitezen, zeorrek zeratzeko naiko zendukean bezelaxe.

1048. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ortarako 15 edo 20 bat urte barru, etxe errentarekin batian beste zerbait erantzita urtero nagusiari ordainduaz bañan ez gogorrian, indarrez ta desapiyoka, baizik katoliko onak eta benetakoak bezela lagun urkoari lagunduaz.

1049. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Au da, eta ez besterik, nazionalistak beren itzaldi ta mitiñetan argi ta garbi denon aurrean esan digutena, eta guk jakiterik nai ez dezutena.

1050. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ortarako ez digute nazionalista oyek beren diruak, ezta ere besterenak eskañi, baizik gure begien aurrean jarri dizkigute ori irixteko egin litezkean, Kaja de Ahorros'en bitartez nekazariai lagunduaz, Kaja oyetako diruak geyenak nekazariak jarriak diralako eta gipuzkoarren onerako zabaldu biar diralako.

1051. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Ta aien ondoren, Antonio Donearen bederatziurrena emengo este eleizan euskal-abesti ta guzti eginda baita Zarauz'ko abeslari taldea ere.

1052. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Argitu zan azkenean 1936'ko garagarrillaren 6'garren eguna! 50 urte lenago euskal-semeak ain biotz pozez eta begi argiz agurtu zuten eguna ta gaur aiekiko gogo-batasunean onen aundikiro ospatu bear genduana! Bide zabalaren alde batetik bestera leiotik leiora tramankulu bat zintzillika jarrita agiri zan, erderaz ta euskeraz itz auek zeramazkiala: Arantzazu'ko Prantziskotarrak euskal-erromes arantzazuzaleai: Pake ta Zorion.

1053. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gero, bueltak artuta ura batera ta ni bestera.

1054. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Pernidatu egin dek gure Pelix nion nere artean, eta or ibilli nitzan diximulo guztiyakin bati galdetu ta besteari aterazi.

1055. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Beste gauza bat ere gertatu zan, baña... ez, ez; obe izango da ixilik egotea.

1056. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Izanikan batzokia erri onetan sekulan baño geiago abertzale guztiaren bearrean arkitzen dana, emengo bazkideei etzaiete gogoratzen zer edo nola egin bear dan batzokia altxatzeko, beste oldozmen edo pentsamenturik ez dute, batzokian sartu, jokuan jarri eta zurrut egin.

1057. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Beste gauzatxo bat ere esan bearrean nago batzokiko zuzendari edo diretibako bazkide jauneri.

1058. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Egun gutxitan azaltzen dirala batzoki aldera, eta gauzak itxura geiago dubela bazkide jaun abek maizago batzoki aldera etortzearekin, zergatik maizena azaldu biar lutekenak ez badira azaltzen beste bazkideak ere ikusirikan batzokiko oztasuna asi bearrean, oek ere utzi egiten diote batzokira etortzeari, ¿eta zer gertatzen da orduan?.

1059. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Ona iganderako beste kirol-jai bat.

1060. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Batzuek onak, besteak erdipurdikoak, kaxkarrak danetik, bañan ogeitamar pareja baño geio bilduko dira.

1061. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Beste gauza bat, kartutxoak danak berdiñak izango dira, naiz aurretik ala atzetik tiratzen dutenentzat.

1062. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Danon gañetik, egingo ditugu tirada auek, batian Errenderi'n, bestian,¿non?.

1063. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Datorren igandian GIPUZKO TXAPELKETAKO jokaldian aurretik ikusiko ditugu SEI JOKALDI zein baño zein yayoguak, ta emendik jarriko dira beste iru PORTAL'en izena tartian dala.

1064. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Batzuk galdu zutelako ta bestiak irabazi duelako ezin kabiturik daude.

1065. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Nola biar ainbat goratu beste erara bada ere Aita Errandonea batek Donosti'ko Luistarrarekin ereiten dun iraunde guztiko azi ona?.

1066. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Batetik igandez goiz jaiki bear dun ortan larunbatez goiz oeratuko da, bestetik ez da goiz goizetik ardandegietan sartuta bertako ke zikiñak irintziaz egono baizik aize osasuntzuaz birikak lasaitzen.

1067. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Asieran ollotegia zela uste genduan baña orain ikusi degu... iñork besteren ordez egin ez lezaken zera... egiteko emen da.

1068. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Batzuk bayetz, bestiak ezin leikela.

1069. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 BESTE URTE BAT

1070. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Aurten beste bederatzi Bazkun berri sortu dira: Zegama, Zerain, Ezkioga, Itxaso, Itsasondo, Lezo, Mutiloa, Bidani ta Eibar'en.

1071. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Esku artean, laister sortzeko eran beste lau.

1072. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Illeroko ordainkizunak egin dituzten bazkideak 4.523 dira, eta oraindik onera, Idazkaritzara, ordaindu ez dutenak eta bazkidetzeko txartelak eskatuta daudenak beste 800 inguru: guztira, ba, 5.300 (bost milla ta iruregun) bazkide gerala esan diteke.

1073. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Igaz ainbeste itzaldi ez degu eman aurten; batetik alako premirik etzegolako, bestetik Idazkaritzan lan aundigoa izan degulako: baita ere matxinada inguruan ezin izan dalako.

1074. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Begiratu besterik ez dago.

1075. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Zumaraga'ko jaia zala-ta, beste 18.

1076. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Udaletxeetarako 41 idazki gertatu ditugu eta beste 22 itzaldietarako ta Batzarretarako baimena eskatuaz.

1077. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Pozgarria da ainbat bazkide, beren arazoekin, egun batean eta bestean, bein ere gelditu gabe, emen, gure idazkaritzan ikustea.

1078. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta nagusi eta etxe jabien artekoa dala, arakiñarekikoa dala, zer edo zer erostea dala edo beste edozein arazogatik dala, beste 185 aldiz ere lagundu degu.

1079. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta Aldundegira, Udaletxetara, Gobernadorearengana, Haciendara edo beste agintari etxeetara 198 aldiz lagundu diegu bazkideeri.

1080. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Orain bertara eramanik 8 ditugu, ta, eskuartean, gertutzen, beste 4 Auzi bakoitzak zeregiñak ematen ditu: ba, auziak irabaziko ba-dira, Tolosa'ra bi edo iru aldiz joan bear izaten da, eta baita baserriak ikustera ere.

1081. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Epaldi ontara eramango ditugula esanda, beste 32 arazo erabaki ditugu.

1082. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta itzez, Alkartasunean, beste 35 gora-bera zuzendu ditugu.

1083. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Beren aldez alegintzen dira beste langille ta gizonak bezela.

1084. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Beste erri batzuetakoak ere ari dira nola antolatu ditzateken ikusten.

1085. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Arratsaldean, 3 3/4'etan, Victoria Eugenia antzokira jo bear genuke noski euskaltzale guziok, eta orregatik ez degu beste jairik eratu.

1086. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Jaurlaritzaren Burukidetza eta Goi-Agintaritza beste aginpideekin alkartze eziñezkotzea gai dun Batzorde Lege-onemallearen iritzia ontzat artua izan da.

1087. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta egun oietan ezezik beste zortzi geiagoan egokiak diran zuzen-eske edo oarrak egin al izango zaizkio Udalari.

1088. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Zortzi egun oietan ezezik beste zortzi geiagoan, erriko edonork sartu al izango ditu zuzen-eske edo oarrak.

1089. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Zortzi egun oietan ezezik ondorengo beste zortzi geiagoan zerga-ordaintzalle ta Bazkun arduradunak egokiak deritzaizkien zuzen-eske edo oarrak sartu ditzazteke.

1090. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 1934'gn. Epaillaren 16 garrenez aitatutako Batzordeari beste Batzorde bat erantsi zitzaion, lan asmoa mami biurtu zezan.

1091. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Bilbao'ko Kai Eraikitze Batzordearen izenean, ordezkari bat; Aldundiaren izenean beste bat.

1092. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Era onetan tajututako Batzordearen eginkizuna eta eskubidea eraikitze lanak, gai abentzat ipiñiak daudenak beste esirik gabe, zer-nola egin ditezken adieraztea zan.

1093. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Era berean, eragilleari beste lei bat iragartzeko agintzen zaio, baldintza au ezartzeko esanaz: erosleak alegia, ezin makinak bereganatuko dituala, guda-gaiak lantzen ari diran bitartean.

1094. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Beste berririk gabe Batzarra amitu zan.

1095. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bañan emakume ta zarrak eskola ta eskola diyote; ez dala beste alderdirik gure koxkorrentzat, ta bayezkoa esango niyeteke, baldin mausu onen tajua bikain agertuko balitzaiket.

1096. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Beste basetxe batera omen dijoaz inguruak dauzkagun auzoti maite-maite batzuek.

1097. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Moda-zalia oso itxusi,
Ateria da aurretik,
Nola dabiltzan ikusi eta
Beste batzuek ondotik;
Euli beldurrik ez dute izango,
Ibiltzen dira gogotik,
Gorputz geyena ageriyan ta
Ala etzaye inporrtik,
Gaztientzako ikasbide onik
Ez da etorriko ortik.

1098. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 IGANDEKOA.-USTE GABEKO ERIOTZA.-BESTE BERRI BATZUEK.

1099. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Aretxabaleta aldeko gaztien dantza lotuaren zaletasuna bestetik... autsak arrotu ditu gure lagun jatorrak.

1100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Laguna biar aldamenian jolasteko; itxas ertzeko lapen giza bata bestiari itsasita jolastu biar.

1101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Euzkadi'tikan etorri dira
lagun askotxo onera
eriotzari iges egiñez
estalpe bat bilatzera.
Negargarria bada guretzat
euskaldunen ibillera
andik irten da eskale antzo
erri batetik bestera
ibilli bear atzerrietan
ezin joanik etxera.

1102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937