XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 c) Bere GUDAL-JAUPARIEN aldentzeko baimenak jakin bear dauz, geiegi ugaritu ezdaitezan, eta beti, aldendu danaren ordezkoa jarriaz.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Bai zergatik? - Atsegin diran gustiak ez diralako beti onak izaten.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0019 Len lez orain, beti ta amaibako egunetan.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Zure anayak lagun
egiñaz alkarri
zaituzte illunpetik
argira ekarri;
au etzaio egiten
edozeiñ chankarri,
zure ama To'osak
leku ortan jarri
zaitu, zure onran ta
beti apaingarri.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0676 Gazteak beti dabiltza lerden
Baña zaarrak ez ordia,
Ni ere orain nakuselarik
Zaarren bidean jarria,
Bialdu dauste bide laguntzat
Makila txukun berria
Gomutaki au pozez artzen det..
Milesker Gure Herria
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Naiz ixan uda, naiz negu baltza
argi ta ederr zu beti,
ederrak dira zure txokuak
gustija zara ikusgarri
.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Aitorr'en didarr zoli bat baxen
ernai ta sendo goi-goyan zagoz
bijotz-esnabe zara zu,
beti ederr ta barrdintsu
.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Jon Mikel errkabeak besterik eztiñotso.
Bere itxak eskaratzan nausikiro ots-dagije.
Illobea, buruba makurrtuta, ixil dago,
baña aitonaren itxak goguan, beti legez,
sendo irarri dirala, arrpegijak diragarr.
Gero janzki-zorrua arrtu, ta basetxia
begirakun itunaz begiz-jo, ta bat-batez,
bertotik Jon gaxua arrapaladan diges
.

9. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Jakizu zelan obe dan umildadea;
Modestak modu onaz bendau badau aita,
Prantziskak aserratu oi dau agiraka,
Agaitik Juan Antonek laztan alabea
Beti dau, eta zurrau oi da emaztea.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 (...) eta senarrak izan daisten gorrotoa? Zer egin dau Eladitxok, gisa orretan beti naibagepean erabilli daien? Nire jatorria, au dala, ori dala ta bestea dala? Ai zein burutasun gaiztoak! Nun ta nogandik jaio zirean Ermoken ta emaztea? Entzutea daukadanez, bata, portuko jausten egoan etxe zar baten jaio zan; bestea laba ondoko, artoz beterik egoten zan gela zikin baten; biak nekezale onen umeak.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Alagalako akiakuleak eta nire gizabidea ondatu gurako asmoak darabillez nire arerioak! Baiña Jaungoikoa dago beti bitartean, ta berak erabagiko dau zer gertauko dan Eladigaz ta nigaz, lurbira onetan igaroteko daukaguzan egunetan.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Au da beti itxastarraren bizi izatea: noizbait etxean, ekatx, lauso, ontzi ta itxasertzetako atxen bildur baga, ardura barik lo egiten, ta gero itxasketan, txitean-pitean arriskupean, eriotzea begien aurrean dabela.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Noizik beiñean Izarora joatea, egun bat igaroten, ango ikusbide iruderrera ta aize gozatsuetara, beti izan zan Mundakako neska-mutil guztien ekandua ta guraria.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0039 Zure bitartecotasun maitegarrijaren egapian, Andria, oraindisec batu eta gordetan nas, emen, bertatic gueijago ez urteteco, neure abijia eguingo dot, emen, nire arimia diabruaren atsamarretatic urrinduta baquesco lo eta atseguinian beti bicico da.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Ik beti ixan biar betikua.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 - Agur, neure andra ona; aginddu dazu beti; nik lagundu aldotzudan gauzetan.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0128 Jesucristoc emon eutzan bere Ama chit gurgarriyari, ugaritasun andiyaz, zeruan ta lurrian berari emon jacan al guztiya, ta al-au dauca Mariyac zeruan muga baric, bada orretaraco esaten da: Jesucristoc bere Ama entzun ta erantzutia, batizan dirala beti, beragan: Bai, Mariyac zeruan daucan al ta escubide onec, beti izan dira emon deutzazan Jaungoicuaren duiñac.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Edo gizkarbitasuna (birjiñidadea) galduarren, aurrera beti garbi izateko eskiñia Jaungoikoa'ri eginda, ezkondu barik, euren etxietan bizi diranak.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Bego beti zintzo siñestean eta aginduetan.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 d) Obenaz garrbatu (damutu) ta Jaungoikoa'gana biurrtzea beti ¡gero! eriotz aldirako lagatzen dabenak, itxaropen aurrka geyegiz oben egiten dabe; itxaron bearr eleukiena, itxaroten dabelako.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Guizonen batec gaiztaqueria lotsarizcoren bat eguiten dabenean, jazo oi da bere senide eta adisquideac ez ezagun eguitea, eta azturic ichitea, eta nor bait aurquituten bada ain adisquide cintzo edo gurazo antzecoa bere mecedez pausoren batzuc emon guraco dabezana, asten da beti gauza ori guztiz gaizqui eguiña dala esaten eta garrotauten, eta bere burua ataric gordetan eta garbituten.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 ¿Ceinbat errazoe andiagoaz aguertuco ez eban bere damuari eta ezauguera Jauna curutzean egoanean? Icara eguin eban lurrac eta arriac bringau cirean eta ezagutu bear gure oinpeco criatura onec bere Eguillearen escu eta indarra ainbat gloriaz garailari pecatu, inpernu eta eriotzatic urteten ebanean; eta diabruaren catigariotic ascaturic ta irabaciric bere erria erruquitasun eta aleguin indartsu bat eguinda, eroian curutzeco bide bacar eta solletic ceruetaco bicilecu zorionecoetara, beti an biciteco ascatasun oso eta arrizcu bacoan.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Ondiño ikasle zala, beti ixillik ibilten zalako, gaitzizenez idi mutua deitzen eutsoen.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0016 (...) adorauco dozu aimbat itzal ta erreverenciyaric andiyenagaz: eta esquintcen deutsazuzala berari ceure arimia, ceure, eguilla eta Jauna leguez, ceñegandic artu dozun izatia ta daucazun guztiya, esango dozu humiltasun eta ustebetiagaz erregu labur au: Neure Jaungoicua, neure eguillia, neure Aita guztiz maitetzallia: arguitu eguizu nire adimena ceure, argui errañu bategaz, ezagutu daguidan ondo ondo, zure aurrian euquitera noian meditaciñuan, buruan erabiltera noian eguiya santua: issiotu eguizu nire viyotza viciteco beti, zure espirituac eguiyaatan eracusten deustan era ta moduan.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 Baña eztok mirari ik ori guzur ori esatea, ba beti izan az i guzurtia.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 - Ik beti orrelangoxe detua ta ekiña.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Mendi gaillur oneitan beti dator gosea jatordua baiño askoz len: lanean iñarduteak darakar gose ori.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 1. Jaungoikoa beti izan ete da?-2. Nok irazan ditu enparau izakiak? Zer esan nai dau irazan itzak? 3. Zeinbatzuk egun edo ekiñalditan izan-azo ebazan Jaungoikoa'k zeru-lurrak? -4. Zer egin eban Jaungoikoa'k lenengo egunean? 5. Zer bigarren egunean? 6. Zer irugarren egunean? 7. Zer egin eban Jaungoikoa'k laugarren egunean? 8. Zer egin eban Jaungoikoa'k boskarren egunean? 9. Zer egin eban Jaungoikoa'k seigarren egunean? -10. Zerbait egin ete eban Jaungoikoa'k saspigarren egunean? Egunok gureak lako egunak ete dira?.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta irugarren goxean ura garbituteko ta ura edateko gizonaren alabearen aurrean; emakumearen alabearen aurrean barriz, esnea garbitzeko ta ardaoa edateko; ta onan yazoten zan beti aurreko egunetan .

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 E. Gorroto izatia pecatua bere esaintasunagaitic, edo bere bidez zeruraco escubidea galdu dabelaco, edo infernuan beti erretan egon biarco dabelaco.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0018 Apaldasun-bidez beti ibillita, ezetsija ta irauna gogo onez arrtu dagidazantzat, eta onelan, Zeure atsegiñezkoa dan bideaz, Zeuri jauste-nekea arinddubaz, Donokiko atsegiñetara iragi nagizuntzat.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Eta bere Ama beti izan zan Donzella eta garbi?.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 E. Bai jauna, beti.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 E. Trinidade gustiz Santaco bigarren Personea, edo Aita Eternoaren Seme Jaungoicoa, guizon eguitean Ama Birgiñaren sabel garbian, ez guizonaren bidez, ezpada Espiritu Santuaren bitartez ta birtutez; Ama beti gueratuten zala Birgiña garbi, Semea jayo baño lenago, jayoqueran eta jayo ezquero.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Esquerrac, eta alabanzac emoten deutzuguz Jauna, orain ta beti eguin deuscuzuzan mesede guztiyagaitic.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Nik yan-neurri au nai ta ez erabilten ddoat beti, ta zoritxarrez erabiliko bere bai, bizi guztian.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Arrezkero dana zan bilddurra, dana naspilla, izkillubak arrtu ta areyo-billa juan; areyuak, baña, beti iges-egin eban bestiak eldu-aurreko.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Ordutik aurrerantzan alkarrekin ebiltzan beti, ezetara bez aldendu-barik.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Beti gauz arrisku orretan.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0593 Lenengo atalaren azken-izki gelditzen direanean, d beti t -egiten da: g be geyenez bai; r biguna, sarri l.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0593 Gediña ulduaz azken-izkitzat gelditzen danean, d beti t egiten dala esan dot.

43. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Ez dakit onddiño selango azazkundia emongo dautsedan idazkun onei, baña beti ixango dira, bilddurr barik, Euzkadi-mattetasunaren inddarrez neure buruban sorrtu ta errniak.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Bestetarako ezer ezgarenon onu au artu egixube olerkari matte orreik, sasijan jayo arren larrosea beti da eder-eta.

45. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Zuk, laztantxu orrek, mattatu beti euzkerea, euzkerea ez iñoz aiztu eta euzkera-bittartez, eta euzko-eraz mattatu beti gauza gustijen gottik, zeu matte zauzan Urrtzi Jauna.

46. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 Onetarako beti ordu batian etzun eta jaikitia da onena, onetan beti ordu batian lua etortzen dalako.

47. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Alperrik eundijen gora-berak erri gustijak nastauko dabez mugak lurrera jaurtirik; jayoterrijak esne bardiñegaz beti semiak aziko dittu; gaimelurratzak beti orijo mia jarijo dagijela, bere bularr indarrtsubak egingo dabe.

48. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Izneurlarijentzat beti maya gertauta eguan eta apari-ostian tenson, joc partic, edo olakoren bat atzalduten eben.

49. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Eta bere aizkide barruko izan zanak diñonez, Uriarte abaren gogoak, umetxoaren ederrtasunak beti agertu ebazan, eta ikusten eban bakotxean, Joubert'en itz oneik gogoratzen ei yakozan: Olerrkariak, biotz aunditasun, eta adimen zerutarrdun umeak dira (Penséss).

50. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Bere biotz ta miña, beti alkarrtuta ebizen, tolesgabea izan zan bere barruan eukana esateko.

51. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Españarrak orduban eta gaurr, beti españarr....

52. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Ondasunai buruz, artzea baño emotea zoriontsuago zala esan eban Jaunak: baltsazaleak iñorena artzeko beti dagoz prest; eurenik emoten ondiño eztabe ikasi, eta Jaunaren Irakaspenak euren alde dagozala esateko, benetan lotsa gitxi bear da.

53. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Oneik eztendunak diralako, nagiok errez zapuztu daroez eta bizirik edo illik erlauntzetik kanpora jaurtiten dabez; baña sozialistak ekarri nai dauskuen estadu bitxi orretan, errizain eta gudariak, iskillu edo armen indarra, agintari ta enpleauen alde legokez eta negu gorria nai gosetea etorri arren be, eurak beti nagusi.

54. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Ogasun-jabetzea aldi ta erri guztietan ¿beti bardiña izan ete-da?.

55. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gauzen jabetzea be ezta izan beti bardiña: erri batzuetatik beste batzuetara onetan be alde anditxuak egon dirala edesti edo istoriak diñosku; baña erabilliaz amaitzen eztiran gauzaen batzuen jabe izateko eskubidea, azke dan gizonak berezkoa dau-ta, gizon azke bakotxaren eskubide ori erri-legeak be edonon eta edonoz ezagutu ta sendotu dabe.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - No; gazteok gaitun etorrkizunaren itxaropidea; guk, emen urbildu gaitunok, oraindañoko erruaz damuturik, ¡guziz gain Euskera piztu nai diñagu! ¡Euskera beti itzegin! ¡Euskeraren usai gozoaz Euskalerri guzi-guzia atsegindu! ¿Guk nai badiñagu ¿nor guri auezka jarri?.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 OARPENA: Joxpantoni beti Euskel-erriyan bizi da, baña Gergori Prantziyan zenbait urtean neskame izanik, ango dantzak gogoan gelditu zaizkana da.

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Izan ere nere Tomax, To-ma-xi-to gajua... zoratu bearrean dabil bere lanakin, gizajoa oso lanpetua beti; etxeratzen danean ordea bere lan latzen ordaña jasotzen du.

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Jauna, ni beti zure mende.

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Zure tokian ba'nengo beti igeltsu ta kare tartean, bizarra zikinduta, onuzkero arpegia aspaldi garbitu nuen.

61. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Aun. - Emakumezkoak beti ametsetan bizi zerate.

62. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Atzian, atia beti ichiya, goiko aldian zintzarri bat zintzilik daukala.

63. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 ¿Eta zergatik?... Arrebak esan ziran ezkeroztik Julian, alkatiaren semiak, nere alabari begiratzen ziyola, sartu zizaidan biyotzian poz aundi bat eta, zergatik ez dakidala, esaten nau beti ixil-ixilik ezkontza ori egingo dala.

64. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Ibon: Beti gogoan idukiko zaitugu.

65. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Lide: Beti zutzaz oroituko gera.

66. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Ta guzia zan, ereztuna beti nerekin zalako.

67. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Jus. - Beti aldarte oneko.

68. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Gorgo. - Ba'dakizute: gu lengoak izango gera beti... lagun zarrak....

69. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Etxegain-baserriko ateak zabalik dituzute beti.

70. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Artu-emanetan beti zintzo, zuzen, zorrotz.

71. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 KLOLKO - Leñargiak, ospetsuak, itzal aundikotzat, beti, ezagutu izan dituzte.

72. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 Amabi euskaltzain ta zortzi urgazle bederen, beti izan bearr dira, yayotzez ta izkuntzaz euskaldunak oro.

73. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *382. G. Beti izan al-degu katolikuok elizkizunetarako ta elizgizonentzako laguntza eman bear au? E. Bai jauna, katolikuok beti izan degu elizkizunetarako ta elizgizonentzako laguntza eman bear au, bañan ematea bera ez da beti berdin egin izan.

74. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Ez dira beti Euskaldunak gentzatsu ta aberatzak izan: Beren artean maiz azarre (ta berenez lasai ta apalak artean, gutxi bañan gogorrak izaten dira azarreak); eta gudalari bikañak izan dira:.

75. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 Mila aingeru
Zure inguru
Pozez soñu gozu
Ta alabatzen
Beti daude zerua
.

76. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gauden, bai euskaldunak
Txit ernai Fedean,
Ibill-gaitezen zintzo
Jaunaren Legean:
Jesus nai degu izan
Beti biotzean,
Jesus beti maitatzen
Bizi ta ill gaitean
.

77. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Jesusen Biotz gozua
Munduaren erdian
Errege koroiatua
Ikusi artian,
Gerra beti, gerra bizia
Bere etsai gogorrakiñ,
Su ta gar badatoz ere
Imperuk beltzakiñ
.

78. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Kristo izango da, Kristo izango da
Beti bai!
Euskaldunen Erregea,
Gure biotzen Jabea,
Beste Jaberik ez degu nai.

79. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 Atsegiñ artzen dezu
Anima onetan;
Gorde bada gu garbi
Gorputz animetan,
Erori ez gaitezen
Pekatu saretan,
Etsaiak zabaldurik
Beti dauzkanetan
.

80. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 Jakiñic zerala
Errukitsua,
Zabaltzen da gure
Biotz gaixua:
Bai! guzaz izan
Beti errukia,
Ama maite
Birjiña Maria
.

81. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 ¡Oh Ama esaten
Dizugu pozez
Zureak gerala
Biotz-biotzez:
Zu izan beti
Gure Jabia,
Ama maite
Birjiña Maria
.

82. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0033 Agur Erregiñ
Goyen-goyena,
Poz bikañena
Guretzako,
Zu zera beti,
Ama maitea,
Zuzenbidea,
Zerurako
.

83. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Ondo dakigu, Ama maitea,
Errukitsua zerana,
Orregatikan datoz gazteak
Pozez kantari zugana:
Zorioneko kongregantea
Zuk anparatzen dezuna,
Itzul itzatzu beti errukiz
Zure begiyak gugana
.

84. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Zorr diodan maitasunagatik Jesus maitatzen dudala beti bizitzeko asmoarekin nago.

85. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Indazu, ¡arren!, nere asmo onetan beti irauteko laguntasuna.

86. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Zurequiñ Maria,
Gure Ama maitia,
Nai degu bizi
Beti-beti
.

87. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Betico zureac
Izan nahi degu,
Zure Biyotz onac
Artuco gaitu
¡Oh Ama! beti Zu
Maiteco zaitugu
Beti-beti...
.

88. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Jaquiñic zerala
Erruquitsua,
Zabaltzen da gure
Biyotz gaishua:
¡Bai! guzaz izan
Beti erruquia
Ama maite
Birjiña Maria
.

89. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 ¡Oh Ama! esaten
Dizugu pozez
Zureac guerala
Biyotz-biyotzez:
Zu izan beti
Gure Jabia
Ama Maite
Birjiña Maria
.

90. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Entzun da Amaren deí ederra
Euscaldunac, euscaldunac nere aldera
¿Nola erantzun ez gure biotzac
Euscaldunac guazen aurrera?
Guazen, bai, biotzaquiñ batian
Mariari gueran guztia ematera
Zeru-lurrac pozturic esanaz:
Euscaldunak, Ama, beti zureac guera
.

91. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Fedian sendoturic
Amorioz suturic
Guerraraco bezela
Beti benetan,
Etsayac bildurturic
Icaraz larrituric
Beguira gaitzatela
Zure oñetan.
Mariaquiñ, euscaldunac,
Mariaquiñ danac batera, ¡¡¡Aurrera!!!
.

92. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 ¡Aurrera! Mariaren semiac
Euscaldunac, euscaldunac, beti aurrera:
¿Nori bildur gurequiñ badator
Maria guri laguntzera?.
Viva Maria, Viva Maria
Gure Erreguin, ta Ama maitia!
.

93. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Juratzen dizugu danac, bai,
Ama, zure banderac alai
Jarraitzia beti zintzuac
Zure euscaldun soldaduac;
Ta nai badezu juratzia
Biziya ere guc ematia;
.

94. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Ama Birjiñac zeru goitic
Bere mantua zabalduric,
Gordeco ditu gure erriac
Beretzat beti chit garbiac
.

95. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Aimbesteraño
Nazu maite,
Biotza esqueintren
Beti zaude:
Jesus maitea,
Bai nic ere
Zuri erantzun
Nai nizuque.
Oh Biotz gozo...
.

96. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Biyotz ori dago
Beti zabalic
Pecatarientzat
Ichi gaberic
.

97. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Goazen beti danac
Goazen emendic
Zerura gaitean
Biyotz Santutic
.

98. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0064 Inazio or dago
Beti ernai dago
Armetan jarriya
Dauca Compañiya
Chispaz armaturic
Bandera zabalic
Gau ta egun guc
Guztioc paquia dezagun
Beti gau eta egun
.

99. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0064 Inazio
Bildu dezu munduan
Arritzeco moduan
Jendia.
Fede biziz betia,
Jende jaquintsua
Eta indartsua
Beti dabillena
.

100. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0065 Ara onuntz ezagun,
Dabiltza gau ta egun
Europan, Asian
African, American
Legorrez ta ichasoz
Dijuaz ta datoz
Dabilltza nequian
Indio tartian
Edo Erregue-echian
Jesusen izenian
Beti pelian
Bizitzac dirauen artian
Beti beti pelian
.

101. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0023 ¡Jesusen biotz biguña! Betico Aitac aguertu zigun entzungo zituala beti gure otoizac, esanaz: Escatu zadazu Jesus nere maitearen biotzagatic; biotz onegatic entzungo dizut eta escuratuco dezu escatzen dezun guztia.

102. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0112 (...), eta erri artaraco bidean bizia bertan galtzeco gogoetan jarri zala: baña gaitz gogor batec joaten utzi etzion, ta bere martirioco gogo ura biotzean beti gordeaz Errumaniaco Mendi Paulora joan zan, an bere gorputza barau ta lan gogor eta nequetsuz minberatzera.

103. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

104. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 ¡zenbat ere etziñan poztu, beti zurequin zeucazula Jainco bera, icusiyaz lurrera erortzen Ejipton guezurrezco Jainco-iduriyac!.

105. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0284 ¿Eta nic, berritubaz
Nere gaizqui eguiñac
Berritzen ditut beti
Jesusen samiñac?
.

106. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0314 Gogo guztiyaz esango degu
Lenengo misteriyoa,
Zuzen gaitzazu zerura beti
Birjiña biyotzecoa
.

107. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 Orduan, orañ eta beti lagun zakizkit, Arantzazuko Ama errukiz betea, eguiazko kristau on bat izaten (...).

108. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Asieran zan bezelaxe, orain eta beti, gizaldi ta gizaldietan. Amen.

109. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Zure biotzeko ontasun onegatik, arren egidazu nere eragabeko gogo gaiztoak zuk nai dituzun eran zuzendu ditzadala, eta iraun dezadala nere gaizkiegiñen damutasunean; gurutza, beti, zure ondoren gogoz eraman da, lurreko nekeen bidez, zeruko atsegiña irabazi dezadan.

110. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0367 Nolakoa da betiko bizitza? Betiko bizitza, onentzat zorionekoa izango da beti zeruan, eta gaiztoentzat zorigaiztokoa beti inpernuan.

111. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 Baña gure gaitzerako balitz iritxi nai deguna, zuzendu gure eskariak zuk beti zure nairik bizientzat iduki zendun Jaungoikoaren aintzarik aundienera. Amen.

112. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Maite zaitut, ta beti maite nai zaitut.

113. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Egun onetan lenago artutako asmo santuak berritu, Santokristoa, Ama Maria, Aita San Jose ta San Prantziskoren iruditxo edo estanpak, eta urbedeinkatua beti zure oiaren aurrean edukitzeko asmo erabakia artu zazu....

114. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Bada, gure Aitaren antzera, bere seme-alaba guztiok eduki bear ditugu beti begien aurrean Jesusen nekaldi, samintasun ta atzekabeak, bere Pasio ta gure pekatuakgatik, beti negar egiñaz, iritxi ditzagun Jesusen errukia ta gure pekatuen azkezpen, edo barkamena.

115. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Isabel beti izan zan anima ona, sotilla, apala, eleizakoi ta Jaungoikotia, gurasoen eta konfesorearen esanetara apal ta umilki jartzen zana.

116. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Iru asmo santu abek omen zeuzkan beti bere buruan biotz, eta mingañean: Jainkoa asko maitatzea; anima asko salbatzea; eta bera santa ta santa aundia len-bait-len egitea.

117. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bada batetik komentuko guztiak zeukaten, lendik eta beti, birtute aundiko mojatzat, santatzat; eta bestetik il aurretxoan, agoniako unean, ikusi zuten extasi batean bezela, korde gabetua egon zala denpora pixka batean; eta bitartean, estu-larrian dabillen bati bezela, kolore mudatze ta beste estutasunaren señale batzuek ezagutzen ziozkatela bere arpegian.

118. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Gertaldi ura ikustean jaun aien biotza eta bizierak jira edo buelta osoa eman zuten, goikuaz bera jarri ziran, ordura arte mundutarrak izan ziran, mundua maitatu zuten, baña andik aurrera beti Jaungoikoa bakarrik maitatseko beren jauregi eder ta gauza guztiak utzirik, komentu artan bertan sartu ziran Fraile, Santuaren onduan beti zerura begira biziaz, azkenean, zeruratzeko, santu egiteko.

119. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Olerkariak, maita nau;
eresgilleak alaber;
ta zoritxarrez eneka
dagon biotz gaxo-lander
kupigarriak ere bai noski.
Oientzat ni beti eder
.

120. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0138 Urretxindor, ipar aize,
orein, itur, izar, lili...,
atsegin-emale oiek
gure lagun dira beti
.

121. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Ez, arrantzalia beti izangoda
arraunkalari trebia,
lanteri klase oyetarako
iñon parerik gabia;
orrengatikan festa eder ori
berritzia da obia,
batzuben gustoz ez bota aztutzat
zapuztutako kabia
.

122. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Nere biotzak ichirik dauzka
lurreko pozai atiak;
eta daudela beti orrela,
igaro bitez urtiak,
nere biotzak poz gezurtiai
dauzka belarri ichiak,
eta ez det nai nere penari
pillotu negar berriak;

123. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0300 Ez du alperrik Jainkoak egin
ama naiduen semea;
biotz nerean berak jarri du
beti usaidun lorea,
nere amaren naitasun dena,
argatik naiz ni berea
nola amacho, zeñari eman dion zeruak echea.
Goitikan dator ume zurtzaren
atsegin poz emallea....

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Aidean, bai aurrera bai atzera, bira osoa egiten daneko salto ura, ala ere, beti atsegiñena izan zuana zan, garbi egitekotan.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 ¡Gora, gora Kristau-Eleiza!
Gora, gora Kristau-fedea!
Gaurr ta beti ¡gora ta gora
Jaungoiko gure jaun maitea!.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 Kristotarr zintzoak betiko
Antoniotarrok, gera gu;
gure biotz-asmo ederra:
Jesukristo beti maitetu.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Txerrtatu indisagarr edo menbrilluan udarea: udare txerrtuak, zuaitz ederr egiñik, lore ta igali ederrak emango ditu, baño indisagarr sustrrai edo ondoa an dago beti, ia lurren sarrtua, enborr madarikatu antzera lora ta igalirik beñere emango ez duala.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ichuak bazkaltzeko picharacho bat ardo bazuan beti, ta mutilchuak noizean bein musu ixill-ixill batzuak ematen zizkion ichua oartu gabe.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Eta ura suaren berotasunak urtzean, aoz-gora jarri-ta beti bere edan-aldia egiten zuan.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 ¿Zerrgaitik, orrdea, euren jarrdunetan euskerarik eztarabilte...? ¿Zer dala-ta ez dute euskel-ingi, izparringi ta idaztirik irakurrten...? ¿Zerrgaitik ez dituzte euren idazkiak euskeraz idazten...? ¿Zerr dala-ta euren semetxoeri beti errderaz itzegin...? ¿Euskera maite dutelako ote?.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 ¿Euskera maite dutelako ote darabille errdera baserritarr neskatillak...? Auek uste dute erderaz itzegin eta beti, errdera erabilli ezkero beste munduko gauzaren bat bai-dagitela.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Adimengabeak, onakoak itsuki, arakoak olde utsez, guziak Egillea'ren arauari lotuta, erti lana dagie; aiena beti da bat eta alda eziña.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Gizon asko ta asko dira beti mutil diruditenak: gorputz larria gaztetxotatik azita, burua umotu-orduko, zuritzen zayenak.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ulertzea zein gauza aundia dan guda batean etsaiaren itzaira jakitea: orixe izan da beti gudari onenen señale edo agiripena.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Olano'k zekiana, Olano'k egin al zezakeana, beti Euskalerria'ren alde zegoan.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 Orren agudo juaten badek beti, arrikoxkor bat jotzia naikua izango dik, zazpi milla puska egiteko automoillea ta bera.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Zu beti berdiñ.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Beti ezkutuan eukiteko gauzak be ez dira-ta, kristiñau guztientzat ain atsegintsu ta pozkarri dan egun onetan, geure gogoak jaso, biotzak idegi, barrenak zabaldu ta zeruko Ama atsegin eta gozo oni geure eraspen eta maitasuna, geure eskarron ta zaletasun laztana agertu ta erakutsi bearr dautsaguz; geure buruak eta geure gauzak, batez be geure gogo-biotzen landara ta kimuak diralako maiteen doguzan gauzak; geure gogamen, asmo ta gurariak eta oneik azaldu ta adierazteko darabilgun geure euskerea, zeruko Ama laztantsu orren eskuetan ipiñi bearr doguz.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Bizitza onetan Jaunarenak eta zeureak izan gaitezan eta gero betiko zoriona jadetsi daigun, orain eta beti lagun zakiguz.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 oartu, geixo itzeetik zaletutzen direnak ta gizartek ere, ekin aldietako moteltzen direla ta bizitza (gaur beñepein) dakizute ez da adimen arrazoi utsez bizitzen, gero ta geigo naimen bizigoa bear da; lana pen betik bere izardiekin irabazi bearra izan badu gizakumek ogia, oraingo izardia minkor aitukorragoa da, zaiñ biziña da ta.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 Mundu onetan bizi diranak, euki zatela au, beti, beti, goguan.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 ¡Bai! euzkal biyotzak, beti joan nai du ikustera, bere sorterriko mendiyak.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Oraiñ ikusten ditutan bakoitzian, Indi-gaztañak lorez beterikan, nere Maritxo maite, legun atseginª, etortzen zait, beti, gogoan.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Olashen bada, jayotzetik, nere aurreneko maitetasun, legun, biguñ, goshua, izanda beti, Mariyá.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Beti eroritzen dan ur thanthuak, zulatzen ditu arriyak.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Eliza Ama Santa, ordea, beti izan da errukiorra.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 Ollorik iñun gutxitzen zanik etzuen iñork esaten; geitzen zanik ere ez; baiño orduantxe ere, geitu baiño gutxitu obeki egiten ziralako errezeloa... baiño...¡bai zera!...¿Errezelua?¡ka!... Auntza beti mendira; baiño ijitoak; eztu aldaparik igo nai.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Badakizute euskaldunen Aita eta Zaindari onen seme jesuitak, batez ere loyolakoak, gere biotzetan erabilli bearr ditugula beti gure Aitaren errkideak.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Oso buru-azkarr eta arrgitsua zan berez ikas-lanetarako; ta ikaste iraunkorraren bitarrtez, azkarrtasun ori landuaz eta landuaz jun zan beti aurrera.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Bitartean eta beti gora dezagun euskaldun guziok biotz biotzetik Errkizia'tarr Domingo O. P. Aba Agurrgarria! Gora Ernio baño sendoago Errexill'go seme jatorra! gora Japon'darren mixiolaria! gora ta gora Jesukristoren ziñopa arrigarria!.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Xabier'ek esan oi zuen: Ludi guziko giza-seme okerrenak dira; beti maltzurrak eta egirik ez dute inoiz esango .

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Askotan esaten didate: Zuk guk baño geiago dakizula beti aitortzen dizugu; egiazko Jaungoiko bat bakarra dala ere badakigu, baño nola utzi gurer Jaungoiko gezurrezkoak, auek gure janari ta ogasun-bide ba dira?.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Aintza Berari oraiñ eta beti.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 (...) eskandalosoak ere bera ilda gero ere, zabaldutako gaizbideen ondoren samiñak beti dakarzki.

155. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 ¡Zein izugarriak izan bear duan zure kastiguak! Ainbeste anima garbi zure itz eta egibide madarikatuz pekaturatu dituzu; Goi Jaunaren maitetasunetik aldendu, ta zerorrekin bat ondatuak beti izateko zoriyan ipiñi dituzu.

156. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Aita Santuak Prantzisko Deunari, bizi zan arte guzian, bere Anai guztien nagusi izatea eman zioten; baño Prantzisko Deunak beti guztien menpeko izan nai zuan.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Ur bedeincatuaz baliatu bear da beti asmo onen bateraco, ta guero sobratzen dana, ez da beste zereguiñetan erabilli bear.

159. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Arren, indazu, Jauna, zeruraco auqueratuen, siñalea dan, Ama erruquitsu onen eguiazco, debozioa, ta maitetasun irazequia piztu ditezela nere biotzean, Zu ta bera, orain ta beti-beti amatu zaitzatedan: eta Bederatzi-urren onetan escatzen dizudan mesedea, Zure gloriraco, Santuaren onraraco, ta nere oneraco baldin bada.

160. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

161. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

162. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Itzuli iozute begi-argia, Santak, beti itzala ta itzala, eriotza baiño okerrago da ta.

163. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Eriotza beti zure ondoren dabil, zuk ustegabe, zuri gogoa lapurrtzekotan; ta orregatik goizean esnatzean, ez dakizu, arratsalde aretan eguzkia yoan baño lenago zu ere lurretik yoango ote zeran; eta gabean oeratzerakoan ez dakizu, urrengo goizean eguzkia ikusiko ote dezun.

164. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0018 3.en Ordenan sartuak oidiran eskapulario chiki ta kordoia soñean erabilli bitzate beti; bestela emandako eskubide ta grazien jabe eztira izango.

165. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Ori da ba nik beti esaten dedana.

166. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 Zuma ederrak ba daude ibetondoetan saskiak egiteko: astoren bat edo beste ere moztuko degu; bostekoak ere ez-titugu beti lo idukiko ta, jan ariñian nola gabiltzan, ez-tegu asko bear, puskatxo bat zerrepelzeko.

167. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 Gure arraza dana
Ugaria umez,
Eta txakur gosiak
Beti artua ames.

168. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 - Ai zazu, Joane:¿zein dira beti alkarrekiñ dabiltzan gizon oiek?.

169. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 -¿Beti alkarrekin eta bai errietan dabiltzan oiek?.

170. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Bi Erri oien, eta bi Izate-modu oien diperentzia, edo-noiz eta edo-zertan agértu izandira beti.

171. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Beti Agur Mari! edozer gauza dala-ta, Ama Birgiñarengana!.

172. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Gañerako otoitza ta goizeko lanak beti bezelaxe.

173. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Beti bezela, nere mando gaiñean ninjoan ni; ingurumari guzi aietan ezaguna da nere mando ori; biurri xamarra, baiña txintxoa ta pixkorra.

174. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Ez litzake bat ere arritzekoa izango; ainbesteko galbidetan sartua dago beti Kansu-ko misiolaria, eta nork daki, Sanxelipu-ko ondamenaren ondotik ondamen andiago ta odoltsuagoak ez ote diran etorriko? Misioak orduantxe bearko ditu Isidro Anaiaren antzeko lagunak.

175. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

176. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 - Ixillik, beti ixillik! Ito egin bear det beraz nere gogoa.

177. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Anai Leonek erantzun zion:
- Ez erruki izan bakarrik, bere eskuetatik ezin zenbatu ala eskarr arrtuko dituzu; goraldua ta aintzaldua izango zera beti, beratzen dana goratua izango dala idatzirik bai dago: ta etzaite nekatu Aita; Jaungoikoa nere abotik izketan ari da bai, ta nik ezin nezake besterik esan.

178. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Jakintzarik aundiena beti on egitean dago, on-egiñetan jardunaz, pekatutik eta okerretik aldenduaz, eta beti Jaungoikoaren asmoak gogarrtuaz.

179. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Sugeari lenbizi esan zion: Ori egin dezulako, beti madarikatua izango zera, arrastaka ibilliko zera, zu ta emakumea asarrebidean ipiñiko zaituet, eta azkenean onek burua zapalduko dizu.

180. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Meza edo elizkizun barruan, arretarikan gabe egoten dira, beti izketan, alde guztietara begiraka, ogia jaten, josta-gaiak alkarri erakusten....

181. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Ori guztia ¿zergatik? Arestian esan degu: etzaye irakasten eta ezin ikasi; ta ondo dabiltzala edo gaiztakeriak egiten dituztela, gurasoak beti umeen alde... ¡Nola ikasi! Ez dira ordea guztiak orrelakoak izaten, ez umeak ez eta gurasoak ere.

182. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Beti kezka ori izango genduke, ta ori lagun txarra da.

183. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 23 Otoi ta baru egin ondoren, zarrak eliz bakoitzean buru yarri zituten, ta siñestun egiñak zitzazkion Yaunari, gorantzi zizkioten (23) Otoi ta baru... Baruak, berez, yan edateko urritasuna izanda ere askotan, otoyarekin diyoanean, edozein laztasun ta ildura esan nahi du. Otoi ta barua alkar lagun izanik, emen Bidaliek, ta beti Eliz Ama deunak agintzen ditu arazo estuetan. Emen daukagu benetan ardurazko arazoa: esku-ezarrtzez (gerkeraz cheirotonéasantes) Paul ta Barnaba'k egindako gotzai ta apaizen auteskundea .

184. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 12 Ayen erriko olerrkari batek esan zun: Keretarrak beti gezurrti, piztitzarr, sabel-nagi.

185. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 Len jarri degun era naiz onenetako bat izan, al guzian Apaiz berak esaten ditun otoitzak diralako, baña beti oyek esanian, erreztasunean, zer esaten degun eztakigula gerta giñezke. Ona bada noizean beingorako beste era batzuek.

186. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0408 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut eskatzen,
Bost misterio pozez beteak
lagun zaiguzun kantatzen;
Gogo guztiaz esango degu
Lenengo misterioa,
Zuzen gaitzatzu zerura beti
Birjiña errukitsua
.

187. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 - Mari Andres beti izen dot nik Balentzieko laranjak lazkoxie: azal-mingotsa ta barru-gozue.

188. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Istingetako ura beti legun, beti ezti, beti geldi, beti baketsu ikusteaz ¿nor arrituko da, ez kiskurtu ez azkortu ez arrotu ez iagi eziña dala iakiñezkero?.

189. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0040 1.a Beti eguitecoa Jaungoicoaren nayera.

190. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0040 2.a Beti egotecoa bataturic Jaungoicoarequiñ.

191. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0363 O nere Jesusen sayetseco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, eta ortic issuri ciran odol eta uragatic, bai-ta zure Ama guztiz santaren naigabezco itsaso ondo gabeagatic, erregutzen dizut nere Salvatzalle maitea, oraiñ eta beti, zuen bien biotzecoac izateco, zoriona eman zadazula.

192. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - Eta guci oríec eguiteaz gañera beti eta utsaldigabe irauneracitzen die, eta puntu oro oriec ematen diardu bere escu onguilleaz eta aspertzen eztan onguinayaz.

193. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 3.ª Aragi-koipe edo orren antzekoz janariyak kutsutzea beti zillegi da.

194. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 4.ª Arrautz ta esnekiyak jatea zillegi da beti, baita barau egunetako gozari ta apari txikiyetan ere.

195. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Umeak dira beti etorkizunaren eratzaille.

196. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren errukia:
Grazi bitartez Jesus
gure Errege beti.

197. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Ta Prantziskotarrok beti errizale gaituzulako, txalo bero beroak jo bear olako gizonai.

198. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Aurrerantzean gugaz au jaso ez dedin, maite daigun euskera; beti euskeraz itzegin dezagun; euskera asko irakurri ta idatzi dezagun.

199. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Zuk ondo dazauzuz Elizanburu'ren neurtitzak: neurtitzen egillea ere ezagutu ezazu bada, maite ditugunak ezagutze gauza pozgarria da beti-ta.

200. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Euskeraz idatzi duten neurtizlariak aitatzean, beti entzungo zenduan Elizanburu'ren izena onenen artean: nik beintzat ala ipintzen det.

201. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Argala bada, apaña bada, zarra dala, berria dala, baserria izan, jauregia izan, bere etxea maite du euskaldunak, eta arretaz begiratzen dio beti.

202. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Gure jaioterria ere maitedegu euskaldunak; urrutiratu ezkero beti gogoan ditugu gure erriko eliza, kale, bide, ibai ta gauza guztiak.

203. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 ¿Ez aldute bada oek errenkada berexi bat merezi, beren ekiñ aldi gaiñ gañekoagatik? Nik ditutan gayak amur ematen badute, esango det beti esan oi izan deguna itz guchitan; guztiz yayuak dirala kantaritzako gai neurketa guztiyetan eta Teatro Lírico-n aditu zituzten chalo ugari atsegingarri ayen apaingarritzat, nere baliyo guchiko oen otsa, adi dezatela; bada nik au baño geyago ez nezayoteke ezkeñi.

204. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Beti zion naitasun aundiya gure euskera ederrari.

205. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Orrela bazabiltzate beti garailari izango zerate.

206. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 Gizajaxoak semetxoei ere kutuntxo edo maitetxo esan bearrian txakurtxo deitzen die beti, ta nik ez dakit onegatik ala zergatik baña bein batian etzaola ondo sukaldeko treznak zer zuen nai esan adirazoteko, lau aizpil edo plater miaztutzen ipintzea tzakur bat, eta Txina'ko jaun batek oitura ori kendu nai izan zielako asarre erantzun zioten, ajolaz ibiltzeko, ta txakurrak ziela egitan euren etxetako kaiku, lapiku eta treznak garbitzen zituzten neskamiak eta.

207. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Badira bai, Euskaltzaindian, gizon jakintsu asko; bañan ez dute jakintsuak beti mai ederrenetan jan bear:.

208. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Etorri naiz, asko maite dedan Zumayara: beti, ernai, itxasondoan, bizi-bizi, aparra bezela, irazartzen dan erri maitera: Euskalerriko itxas-bazterrean, ondar biguñaren gañean, apatx eta apatx urte ta mendeetan zoriontsu bizi dan urira, ta Euskaltzaindiaren izenean, agur maitetsu bat dagerkiyot.

209. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Ta iñoiz, edo beti, argalduta, erorita dauden erriak alkarri eskua luza bear diote.

210. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Lege zarrak euskaldunentzat indarr aundia izan du beti.

211. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Auñemendi'ko lorea'tik Garoa'raino Agirre'ren doai ederra beti aunditzen zijoan.

212. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Adizki baten ki maizenik artzaile-ezaugarria da ta lagun bat bear izaten du orretarako: t, k, n, o.. ta abar: datorkit, datorkik, datorkin, datorkio, datorkigu, -kizu, -kizue edo -kizute ta datorrkie; beti bera aurretik.

213. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Z orren urren kit, kik, kin, kigu, kizu ta kizue datozen guztian orixe gertatzen da gipuzkeraz beintzat: etorri zaizkit, zaizkik, zaizkin... beti z aurretik.

214. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Etorri zaizkit, etorri zaizkik, etorri zaizkiñ... auek bai, beti orrela; baina etorri zaizkio-ren ordez Mendiburuk zaizko edo zaizka daki erabiltzen.

215. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Erriak naama, on daikala, daukat, nao esanarren, berak beti narama, on dagikala, dadukat, nago idatzi oi zuen.

216. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Mendiburuk beti dabil, dabilke, zabiltza, balebil.

217. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Ta gizon aretxen doai berezia! nundik edo andik beti sortzen zuan nor etorri arazi zuen aurrera, edozein gaiz euskeraz mintzatzera.

218. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Gure erria beti langille izan zan.

219. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Argentina'ko Teatroa egundaño gauza utsa izan da, Etxague kritiko aipatuak dionez, beti konpadrito, gautxo ta pulperia artean .

220. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ezaguna da, Yosuren Biotzarenganako izan zun zaletasuna; beti-beti bere biotza Yainko-Biotzarekin bat eginda euki eta erabilli zun.

221. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Au izan-ezik, oldozkoyetan beretan oso aldatze gutxi egin ditut; itzetan berriz asko, baña beti-beti Kardaberaz aundiari zorr zayon begirunea, arduratsuki zaindurik.

222. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Arrek erakutsia egittea naikoa degu, ba, iturri oiek beti jarioan egoteko ta nai ainbat aberasgai beroietatik bakoitzak artzeko.

223. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Eta Eleizak beti naikoa ba-du esku zabalez guziori ugari emateko.

224. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Au beti biotz guziz ordaintzen saia-erazi bearr gaittuan zor gozoa da.

225. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 Bildurtiak iges egiten du beti; ta ez dio ez orduan sugeak arrapatuko.

226. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Badira batzuek ezpata arraiak oso paketsuak dirala esaten dutenak eta gaiztoak ager-erazi ezkero bakarrik dirala; dana dala, ez det uste askok esaten duten bezela ain atun etsai amorrotua danik; bada atunak urpean dabiltza beti; ta ezpata-arraiak berriz ur gañean.

227. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ara zergatik ekiten diogun aspertu gabe, Maria Birjiñak dituan alderdi onak adierazten, ta mingaña legortu artian ariko baguiña, ere esan-ala esanagatik, beti legoke graziyazko ichaso orretan ze esan eta ikasi.

228. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Pakea, pakea, diyote gaiztoak, eta sarri aubian dabillkitelarik, beti falta zaye biotzian: Cor impii quasi mare fervens quod quiescere non potest Is 57.

229. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Mariak berekiñ zituan zeru-lurrean zabaldurik zeuden animako aberaztasun guziyak; gurutzearen oñean goibeldutako Siongo alaba garbi sortua, zeruaren esanak: beti eguiñaz bizituagatik, urkamendiyan, seme gurutzetuaren onduan oso naigabetua daukagu.

230. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Guk gure ama onari zerbait eskatzen badiogu, ez digula lagunduko siñistu al dezakegu? Zerbaiten bearrean gaudenean jo zagun beti Beragana; guri lagundu naian dago-ta.

231. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Jai-egunetan egin bearr dana txikietatik ikasi degu; egin zagun ba beti; ta onela kristau onak izango gera.

232. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Ori egin bearr da beti; bestela gaizki ibiltzen bai da.

233. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Ez aztu elizan esaten zaizkigun esan onak eta ematen zaizkigun ikasbideak guk baño askoz geiago dakien Jaunarenak dirala; ta Jaunaren itza dan sermoia entzutera kristau asko etorrtzen badira ere, guk kristau zintzoen eraz entzun zagun beti.

234. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

235. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak ez baditu bere lur - soro landak sasoi sasoiean, ez dezake erein ezertxore; eta guk ere ez badegu gure biotza Jaunaren itza entzuteko sasoi onean jartzen, ez dezakegu bertan gauza onik erein; eta ereiten badegu ere, etzaigu ale onik aziko; geroztik Jaunaren itza, gauza bikañena dala ta, munduan ereindako ale ta azi guziak baño irabazi aundiagoa ematen digula ta, gorde bear degu beti biotz-biotzean.

236. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Txalogarriak dira beraz estu aldietan eta iriskoetan beti Jaunagana jotzen dutenak.

237. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Guk esango giñioke orri: Goian daukagu beti gure aldez dagon Jesus Jaungoikoa; oso errukitsu ta ona da.

238. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guk baño begi zorrotzagoak ditu Jaunak; bada guk azala baizik ikusten degun bitartean Jaunak azala ta barrua batean dakuski; ez dago beraz Jaunarentzako illuntasunik, toki leku eskutaturik, illunik, ez da basamortu ixilik ere; erne bai dago beti; bere begiak eguzkiak baño argi geiago dariote ta.

239. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 PIARRES,- Hortan ba beti bat ederra.

240. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 PIARRES Il s est leve a son tour, - Hik beti miga antzua ernaritzat saldu niri.

241. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 GANTZUME,- Ba, bazakitek beti hoik berena ongi.

242. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Zer, basuak beti beteak ditutzue-eta! Il sert à boire.

243. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 PIARRES,- Emaztekiaren meneko balinbahaiz, gizon ttipia haiz beti.

244. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 GANTZUME,- Zuen azienden arabera balinbaduk beti, ez bide duk sobera gizen.

245. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 GANTZUME,- Hire idiak ez beti.

246. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Biba bethi mama gorria!.......

247. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Nun eta ez zituen, arte hortan, biga behar, lau gathu zaharrak zirela kausa! Sehiak ziren bethi hutsean: gathuentzat behinere etzuen erratekorik etcheko-andereak.

248. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 ¡Zer beldur! Egiaren ondoan eta egiarekin batio bizi nai du beti.

249. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Hurbildu nahiz ba arizan athekan, bainan han bethi zerbeitek gibelatu!.

250. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 BERRIKITAN, Gure-Herria'k ilabete oroz haurreri demaioten sailan, irakurtu dukezue galde hau: Zer da?: Lau andere, jaun bat erdian, bethi elgarren ondotik lasterka eta elgar behin ere ez hatzemaiten.

251. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0247 Bainan bethi bezala, lanak emaiten zuen berea.

252. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Izerditan biak bainan, bethi berdin trempuan; eta lehembiziko zarrasta edo aztaparkatzerik arineina elgarri oraino egitekoa!....

253. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 - Ez dakit, Ñakero, berantchegi ez nizanez bethi jeikiren hortako....

254. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Berdin ahul orduan, ala berdin azkar orai, ez othe da bethi berdin izaitea?.

255. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Egin dezatela irri, egin dezatela trufa... eta Eskualzaleak goazen bethi gure bideari erdarazko hitz zuhur hauk gogoan: les chiens aboient et la caravane passe.

256. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Chedea hartu ordutik, gogoa bethi Erroman gaindi zabilan,ezin gehiago alegera, azkenean ikhusiko ginuela bada, hoin aspaldi lehiatzen ginuena, Jesu-Kristo gure Jaunaren bikario edo ordain saindua.

257. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Bethi goitiago goazi gure beribiletan; gu gorago, eta chutago gerenda, barnago ere ba: amilka eror baginte, ekaitz batek bota balitza han-hemenka kasik dilindan dauden etcheño batzu, zer itzulipurdia leize behererat!!!....

258. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 3. Hainitz ongi eginen duzu ortzirale oroz, edo nahiago baduzu bertze asteko egun batez zerbeit penitentzia gehiago ofreitzea, edo barur, barur erdi, mehe, edo bertze zerbeit zure osagarriaren eta kondizionearen arabera, edo othoitz, arrosario, kurutzearen bide, kofesio, komunione, edo mortifikazione, beti chede beretara, bekhatuen erreparatzeagatik eta Elizaren garaitia laster ardiesteko.

259. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 JESUSEN Bihotz eztia, egizu maita zaitzadan beti gero eta gehiago, (100 Eg).

260. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Ezin daitake erran aphezaren solas horiec nola ilhundu zioten Micheli bihotza: ez zuen gehiago loric ez janic lethi lehen cominionea gogoan: gaicho haurrac senditzen zuen bere bihotza Jesu Cristorentzat dena amodioz bethea, eta casic iracutsi zioten Jesus zela Yainco bat ikharagarria eta harentzat lehar zela izan amodio baino beldur gehiago.

261. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Berac condatzen zuen nola egun batez bidean heldu zelaric bere arthaldearekin bethi bezala ilhun eta triste, bat batean bozcario handi batec gainditu zion bihotza; haren izialdura eta beldurcunde guziac ezeztatu ziren eta hain handia izan zen haren zoriona, non ahantzi baitzitzaizcon bere arthaldea, bere burua bera eta batere ohartu gabe buruz yuan izan baitzen bide bazterreco harrasiaren contra; han zen berebaitharatu.

262. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Haurra bethi eta orotan usatua zen aitari obeditzen; ez zen beraz menturatu deusen ihardestera: ichilic gelditu zen eta eman zen othoampiuml;tzari, bere chedeari ukho egin gabe.

263. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Yaun erretor errespetagarri horrec sainduki atchiki zuen bethi bere ordena eta biziaren galtzeco menean egon zen bere populuaren artean.

264. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Bainan diosesaco biarno aldean, bethi bizi bizia dago Aita Chirou, Larrouy, Perguilhem, Carrerot, Casau, Vignau, Vignolle, Higúere eta bertze ascoren orrhoitzapena eta yendec badakite erraiten zenbat lehiarekin seculan akitzen ez balire bezala, bazabiltzan herriz herri predicatzen, cofesatzen, hitz batez arimen zeruco bidean ezartzen edo aintzinarazten.

265. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Bainan, nola bethi ohean baitzauden, kechaturik, erran zioten berriz ere nausiak: hean jeiki gogo zutenez, bai ala ez?.

266. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 - Hek bethi baietz, jeikitzera zoazila....

267. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Jende gaicho hek bokata churitzen hasi, eta bethi athera, bethi athera, arrats arteko lana izan zuten, eta arratsean, mendia bezen gorako oihaleria bazuten, ez baitzakiten gehiago nun koka hura guzia.

268. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Itsasoan uhainen ondotik uhainak bezala, hilen ondotik bethi heldu biziak; eta oro, Jainko beraren oinetarat, lerro lerro gaki, gauza eder heien guzien egilearen ganat!....

269. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Nor harri orduan, ikhustean san Frantsesek baztertzen dituela Heren-Ordenako armadatik, jite gaistoko giristinoak, jende nahasi eta hitzuntziak, bethi liphista keta dabilzanak, nehorekin ongi ez doazinak.

270. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Muthil eta neskatchazko dantza bethi lanjer bat da, izan dadin etchean ala plaza agerian, ahaiden artean ala atzekin batean.

271. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Bethi garbiki behar da mintzatu eta ez mundutarrak bezala, zer nahi erasiz batzuez eta bertzez.

272. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0076 Ene haurra, diote Liburu Sainduec, izan zaite beti eta zernahitan ezti, eta obraric handienac, gauzaric miresgarrienac egiten bazinitu baino maitatuago izanen zare jenden artean.

273. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Entzun dezagun beraz beti meza saindua Mariarekin batean, Mariari galdeginez hartaraco behar dugun laguntza.

274. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Nik baino lasterrago hasi zituen lan berriak: bainan, orduan eta gero, bethi elgar lagunduz egin ditugu gure urhats guziak.

275. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Komunione aitzineko eta ondoko othoitzek, bethi egin behar dute.

276. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Ez egon behinere osoki alferrik, bainan ar bethi zerbait, edo irakurtzen, edo idazten, edo othoitzean, edo guzientzat on den zerbait lanetan.

277. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Kurutzea beraz bethi chutik dago eta bethi zure bidean.

278. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Norat-nahi joan, kurutzeari ezin ihes egin: non-nahi, zure burua zurekin baderamazulakotz, zure burua duzu bethi kausituren.

279. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Egin beza zure graziak maita zitzatan eta gorets, nere biziak dirauko eta bethi.

280. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Helduta berehala, neska-muthilak, bethi bezala, solasan ari zuten bozkarioz.

281. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Andera ezkonduaren lehenbiziko beharra da... bere senharra bethi bozkario atxikitzea....

282. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 - Eta orduan Edurrnetxo, emeki-emeki, irribarra espanetan zuela, erran zuen: - Bainan... beharr bateri berrtze beharr bat zorr: eta, orobat, gizon ezkonduaren lehenbiziko beharra da... bere anderea bethi bozkario atxikitzea... Ivonne d'Harispe.

283. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Zorionez, zure bokataren egiteko bethi baduzu mariñeletan bat edo bertze!.

284. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Eta zuk ez bada bethi nahi zinuena...... harek badu nahi zuena!.

285. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Aurthen ez dugunaz geroz deus zeingehiagokarik saristatzeko, egin dezagun orai, eta egin dezagun oraidanik bethi indar bat, geroago eta gehiagokoa, guzien arabera ahuletsiz dohan Euskararen begiratzeko, erran nahi da, eskutartean dugunaren eta biltzerat dohakigunaren emplegu bat ahalaz baliosa, behartzen balitzauku ere dathorren urthetik hasi, luis bat edo bertze gehiago bakhotchak ematen.

286. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 256. - Lehenian barkha. bigarrenian urkha [BNC], (Bertze orduz, ikhastetxe bateko buruzagiak, bere menekoetarik baten lehenbiziko hutsean, erraten omen zuen: Hanbat gaixtoago neretzat! Eta barkhatzen zioen. Eta haren beraren bigarren hutsean: Hanbat gaixtoago harentzat! erranik, kanporat ematen omen zuen. Gutartean, elgarri bethi behar diogu barkhatu.

287. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 266.- Ikus eta sinets, [C], (Gutarteko gauzetan, ez bada ere bethi, maiz egiteko gindukena).

288. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Hargatik, bethi egiari dohakonaren emaiteko, erran behar dugu oraino Eskualdun guti sarthu zela delako bilkhuretan eta hek ere ez biziki beroak edo khartsuak.

289. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Gehienen ustea zen lehenago, eta egun ere hala dago, Iberotarren seme direla Eskualdunak; aspaldiko mendetan hedatuago izanik, heien odola zabilala beti nahastekatuago bertze tokietan, Eskual Herrian bakarrik zagolarik garbi egungo eguneraino.

290. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Lengo erri aundi baten oroigarri izanik, bere inguruan erri aundi ta erridiak purrukatzen ikusi dittuen eta ekaitzaldi gogorrenari beti aurrpegia eman dioten Sorkaldeko Piramide zentoi antzeko aiek bezalaxe dela gure izkuntza.

291. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Gureaz ez othe ginezake zerbait egin, beti eske ala ebasgoan ibili gabe?.

292. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Ederki eginen zinuteke beti zuen sakelan ibiltzen bazinute pichka bat.

293. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Mihi tzarrak orduan urte multcho batentzat ichildu ziren, bainan orai, egundaino bezala kalaka abiatua zen, beti gauza beraren gainean.

294. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Bainan egundaino aita sainduek ez dute beren gain artu, orduko jendeak sorginen indarraren baitan zuen sinhestea, eta, sorginkeriari jazartzeko moldetan, beti zuzentasuna eta eztitasuna bilatu izan dute.

295. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Zertako othe? Lehengoek ere uste othe zuten egiazki berri tcharren mandataria dela edo, Harriet apphezak bere hiztegian dion bezala, hola deitzen othe zuten bethi gauaz dabilalakotz, den gutieneko harrabotsik egin gabe, Akhelarrerat heltzeko sorginek ohi duten bezala?.

296. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Bertzalde hain zikhina da belea, mokoa bethi lurrez edo haragi ustelez estalia! Hain karranka itsusia du! Eta horien gainerat, ohoina mokoaren puntaraino! Nunbeit ohart dakiola dirdiratzen duen zerbeiti, laster eta laster ebatsiko du eta gordeko.

297. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Aphur baten buruan, horra belea nausiari buruz airean heldu, bethi karrankaz ari.

298. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Egiozu beleari munduko ongi guzia, belea bethi bele, egun batez kampoa hartuko dautzu.

299. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Hola egitekotz hargatik, bethi begia atchikiko du chakur edo oilo edo bertze edozoin hegaztin ongi-egile ez dadien pozoina.

300. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Frantses aipatu baten erran zahar hori beti zuhurra daukagu.

301. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Batzuek ahoa beti idekirik daukate, sudurretik aski aire ezin bilduz, ahotik baderamate garaitikoa.

302. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Beharko da bethi garbitu eta irakitarazi bulhar eman aldi guzien ondotik: ttuttu zikhina edo ez aski ongi hazi gaichtoetarik garbitua bethi lanjeros da; ttuttuaren burua ere beharko da irakitarazi aldi bakhotch ontsa garbitu ondoan.

303. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hau behar da bethi libro eta hortarakotz ez da behar ttuttu-burua sarthu barnegi ttuttu puntaren inguruan.

304. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Esne haziz gabetua beharko da bethi atchiki toki fresko batean, etcheko freskoenean.

305. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hola ttuttua ezarri eta prest behar diren izariekin, epheldu beharko da bain-marie delakoan haurrari eman aintzinean, bethi ephelik eman behar baitzio.

306. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hola anhitz dembora irabaziko da eta esnea ez duzue zikhintzen bethi eskuetan ibiliz.

307. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Hau erraiten dautzuet nahiz kompreniarazi haurra ez dela bethi molde berean hazi behar, bainan bai, duen jitearen arabera eta kaskoz ari behar zireztela hortan ere haurraren gostuari behatuz; ez choilki hargatik, hunen beharreri ere begi eskuak emanez.

308. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Hastetik ez balimbadu jateko batetarik baizik nahi, eman hartarik, ez choilki eta ez bethi.

309. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Harek ematen du elizetan aldare aintzinean bethi erretzen ari den oliva.

310. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Arnoa utziz aldatu ondoan, ezar barrika bunda sahetserat arnoak bethi bustirik atchik dezan.

311. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Orretan, euzkeldun mendigoizaliak egin leikiena da, erdeldunari ezer esan gura ba'dautso erderaz esan dayola baña euzkeldunari itz egiten dautson gustijan euzkeraz egin dayola; naiz ta erdeldunak aurrian egon, Euzkeldunak euzkeldunari, beti euzkeraz, edonor aurrian egon-arren.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Poz aundiz esan bear dizut, nere uritxoan euzkera beti erabiltzen degula; zein da udaldian, bertora etorten diran kanpotar neskatxekin batian, ekizkizun banakaren batzutan izan ezik; ostian beti euzkeraz; eta zer gauza egoki eta ederragorik euzkeldun Miren-Alabak beren ama euzkeraz aintzaltzia baño?

313. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bai badakigu baña, zoritxarrez euzkeldun utsak diran uritxo batzutan (oso gutxitan Jauna'ri eskerrak) Miren-Alabak beti erderaz abesten dutela; eta au Billera'ko agintari diran neskatxak erdaltzale diralako beste ziyo gabe.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Zorionak lagun. Beti zintzo, Abertzale oso beti.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Amaika eroitzapen zar astindu zizkidaten ene baitan. Mixioak euskeraz ¿nola ordea? Ez baita atzo goizekoa. Gabero, gabero, alajaña, zazpi-zazpitan eleizaratuz gero, Jainkoa'ren itza gure elez entzun... Eta, beti, zaarrez zitzaidan iduri oroimena.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Eta beti, eleizan, ene Aberriko mintzoa entzuten nualarik, atsegin poz ugin artean, bi izen nenkuzkidan: Iruarritzaga'tar Jerbasi. Lizardi'tar Xabier.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Igandero batzen ziran baserritar erderaren izpirik ez zekitenak euren arrautza, sagar, udare, ta abar saltzera emen berriz erostera batzen ziranak beti erdera zurrumurrue egitea gutxi iruditzen zaienak, bata neskame egon dala, besteak Madrid'en izan dirala, enparantzan galde egiñaz ?a como la docena?, (...).

318. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Beti abestuten dabe umiok jaunartuten amaitzen dabenian, ta ¿ezin liteke lortu euzkeldunen txadonetan euzkeraz egitia?.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Au bai ixango litekela guztiz ederra, umetxo guzti orrek zuriz apaindurik, aingeruak dirudijela, abes gozo bijotz-samurgarrijak euren abo orbanbakuetatik donokirantz bialtzen, abo orreik beti erabilten daben elez, ta beraz bijotzetik eta ez burutik urtendako abestijak.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Or Arriandiaga aldian be uste dogu beste aldra bat batu zeinkiala; ia ba mutillak, ez egon beti lo, egin agur bat euzkerien alde.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gaur, Ostiral Deuna, egualdi ona bada egingo da ibilkunde aundija, bertan juango dirala uriko biztanle gustijak beti lez.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ordurarte, Bilbao'ko itxasontzi-jabiak eta enparau aberatz ola-jabiak alde batetik, eta Gobiernuak (Alba ministruak batez-be) beste aldetik erabillen auzijan, aldiz-atako zergak (contribución extraordinaria) zirala ta etzirala, izparringi ori beti agertu zan su ta gar Gobiernua'ren aldez ta emengo eukidunen aurka.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Aurrera ba beti bide eder orretatik, bota gura ba'doguz lenbailen errin dagozan belarrimotzak.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Jaupa ondoren etxaideko ermandadiak ozte guziari eman zion beti bezela aragi piskabat ogi zati batekin.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Eskier eurai eskar edo mesede dagion notiñak, bai jan-edana, emonaz, edo aterpe bat damotsen sendiak, egun luze ta zoruntsuak beti igaro izan dauz emen ludian bixi ixan dan artean, Jaungoikoa'ren saria eztalako zimeltzen, ezta txikituten be.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 ¡Elorrio'tarrak! beti-beti, ordurarte beintzat, biotz onekoak ixanik, ¿eztakusabe txiro bat indarge dardar nori joko ateak?.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Emen inguruan atean-atean emaitza artu ezarren otoitz beti eingo eban txiroak oin etzan ezeren jabe, kalearen erdian etzan biar zan gau zorrotz axetsu artan, urtendako lekura atzera juan gura ezpa'eban.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Baña gauzatxo bat entzuixu; oin arte gautu nazan etxe geyenetan beti-beti ixan da arrigarrizko gauza onen bat.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 3- Zeru-lurren jabe beti zalako
Jesus Bakalduna;
Artu nai izan du gurutzerako
Arantz-burestuna.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Beti bizitu gera jauntxuen mendean, beudek egiten dituzten deabrukeri gustiak ontzat arturik.

331. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bazkal-ondorian etorri ziran Batzoki-aurrera iru edo lau gizajo leporaño ardoz beteta, ujuka beti bezela; etziran beren gogoz etorri, baizik liberal jauntxu izatia nai luken batzuk, arrija bota eta eskuba gordetzen dutenak, bialdu zituzten amaiketako ederra emanda.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Zuri ere etorriko zaizu ordua egun orretan zerbait egiteko, beti prest egongo zerala jartzen dezu ta.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Gaur bigarko, bigar etzirako, beti utsi ta utzi... orrela bukatu zait igesko urtia.

334. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Beti bezela, batzoki-areto edo saloya aundia dan arren ordubete aurrez gonburuz dana bete zan.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Dagiela ori barriz, estu alkarturik agiri diran gurasoak; laster aldatuko dira gauzak. Beti? Eztakit. Sarri, bai.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Beti atxipepean edo engañupean bizitzeko jaiuak ote-gera euzkotarrak?.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Ernai, euzkotarrak! Ikaragarrizko ezezpenak bidean ditugu! ¡Ernai, euzkotarrak! Beti-bezela orain ere gure eskari eta egipenak begirapen onik ez dute izango-ta!.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Begiratu bestela beren orain arteko egintzak nolakuak izan diran, eta ortan garbiro ikusiko degu beti euzko-arazoen aurka jeiki eta leiatu izan dirala!.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Katolikuben gurenda goraldu ostian, beti euzkuak ixan dirala Españia'ko uzkurtzaren zaindarijak diño, ta España biartu badaguala onei lagundutera.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Ahora izparringijak bere yakia aldatu dau, len bakalduntar orain erkaldar, baña beti baldar.

341. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Augaitik, Euzko-Araudija Uzkurtzalez zuzenetsi dauanak Uzkutz osua bere banango biarkun eta gusti adiraldu beti: Euzko-Araudijak eskatzen dauan eta aurrerantza eskatzeko idegiten dauan bidez Aberrija ezagutu ta maite ixan bedi, ta orduantxe bai bakotxak bere uste, eritxi gardijari eustazpitzat egija, baña egi osua jarriko dautsa, beraz eustazpi gogorra sendua, iraunkorra ta euzkotarrok, loka-barik, garanez ta yaokunez Uzkurtzale ta baita euzkotar be iraungo dogu. Tabiratarra.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Goikuari eskarak euren lenengotariko euzkel-usañagaz darraitse, erdel-zaliak diran umetxuben artian be, abestijok euzkeraz abestuten dira, ba, beti.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Etxean beregain jarrita duan apaizak, badu naiko lan: irabaziyak neurtuak dira, eta eman-bearrak beti geitzen.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Bai, eta gure siñismena eragotzi nai-digute beti itzetik ortzera darabilkiten libertad eta democracia izenarekin.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Baña aldakuntza oneitan beti geure Aberrijari egon gayakoz.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Edurrak beti zuri, ta lañua beti bardin goyetan.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Gixonak ostera beti aldakor.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Txiro ta bearrtsuakaz batez be maitati, onbera, errukioz eta esku-zabalak izan ziran beti.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Txabier'tarr Pantzeska andija irabazi leban bertan, bata Fabro'tarr deunari dei egiskiazu bai zeure ta bai aberrijaren lorraldijetan, zaindarija dozu-ta eta Iñaki deunak letz eta bera eredu, Jaungoikua'rren eta aberrijarren jokatu beti.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Autarrki gurenez geure Abendearen antziñako Laterrijaren jatorrizko agintarijak Bizkai'ko Zaindaritzat aukeratu eben Loyola'tarr Iñaki deunaren jayegun urbilean, Arana-Goiri'tarr Sabin'ak sakonkiro berrpiztu leban gogo zarrari dagokijon zintzotasuna erakusteko abagune egokijena beti ixan da.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Josu-Kisto gure Jaunaren Attea dan Urtzi'k beti onetsi beike, bai-daki guzurrik eztiñodana.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jauna: zeuri deskeintzugun opari onek beti bizkorrtu ta jabongo al gauz.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ziñeskañak egin ebazan egunean, lekaideki zala baizen zindo, zintzo ta gartsu beti izateko erabagia artu eban Ander`ek eta bai zearo bete be.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bein baten, egiñen orretan ziarduala, Andera Miren agertzen yako ta diñotso: Zu nire otsein zindoa zara ta ni zutzaz illarrainduko naz beti.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gabon gabaz Meza emoten egoala, igarri eban, Jaunagana biurtu zanetik beti gogoan erabillan eriotzea, ba-eterkiola.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Nik beintzat, umetxuba nintzanetik asitta, Agate Deuna'ren aurreko egunan eta gaban beti entzun ixan dodan abesti au abestutiari eneukijo utzi gura:
Santa Ageda, Ageda,
bijarr da, Santa Ageda.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Beti distraiduta bixi dan bidazti batek ottura on bat dauko.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Neskatxa lotsatia ederra ta maitagarria beti, begiak bete bete egiten ditu, biotzak bereganatuaz.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Euskeraz, beti euskeraz

360. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Auek beren artean, beti beren izkuntzan nabaituko dituzute.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gure asabak au... ta gure asabak ura... izan zirala, ta beti gure azabak goratuaz, aiek malda beran utzitakoa, iya apurtuan darabilgu guk gaur.

362. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Goi-goien dago elburna,
beti gora begira,
atzekoak aztu,
ta ekin, ekin.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Jesus maiteak guztiok-gatik
odola zuan ixuri,
eta guk beti Bera maiteaz
lagun deiogun alkarri.

364. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bizi dirala biotz okerrak
zuzenduko al dituzte,
bestela oyek beti inpernuan
bizi bearra daukate.

365. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¿Ez al gera beti egitekotan izango?.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Baña noizbait oartu gera beste eginkizun geigo ere badirala, ta beti lo egon gabe esnatzeko garai dala.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Euskal Orria irakurtzean askotan galdetu oi diot nere buruari: ¿Bizkaia'n ala Gipuzkoa'n ote gaude? Asi Saski Naski Pospoliñeko iragarkiak jartzen dituana ta ango jaien berri daman izperkariaren idazkiztatik errietako izperkarietarañoko guzik, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar ari zaizkigu beti ta ez dira gogoratzen Gipuzkoa'n aurtxo, gaztexo, Mirentxo, Josetxo, Maritxo ta Katalintxo esan izan dala ta esan bear dala ta ez Bizkaia'n bezela, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gipuzkoa guzian donea esan izan da beti, Bizkaia'n bakarrik deuna, gañerako Euzkadi guzian ere donea.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Naiz da berriketak sortu, eta batzuk mindu, jo ortik bildurrik gabe, egia beti egia da, eta uste det garaia dala numeroa utzi eta kalidadeai begiratzekoa.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Bañan... maite beti euskera, españar itz zikin oyek ez dute tokirik izango ta zure biotzean.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Nik ez dakit izperringi orretako irakurle guzi-guziak gogo onez irakurriko dituzten or goian ipiñi ditudan oldozpen sakon eta eder oiek, baño bildur eta ikara pizka bat ematen baldin badute ere, ukatu ezin litekeana da geroko orrek indar aundia izan duala beti gizona bere neurrian eukitzeko.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera, gaur agintzen dutenak, lenago beti mendeko izanak dira, ta auek egiten duten guzia len agintzen egon diranentzat oso txarra izan oi da.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egikizun auxe oartu oi-degu beti edo geyenetan españar socialistaen erriketa-arazo agirikoetan; eta gauza ori bera oartu degu aurrerago aitatu degun arazo garrantzitsu orretan ere.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aundinaikeri ta arrokeria beti gorrotatu dute euskaldunak.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Arek, mendigoizaleak zirikatu ainbat gar egin zituzten; guk, gure biotzetako aberri-maitasun garrak, igandeko egunean ez bakarrik, egunoro eta beti berotu ez ezik, lanera lotu ta indartu bear gaitu.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bertatik, anaiok, ikurritzaren bi zatiak aurrera eta beti betetzen alegindu gaitezen.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Beti bezela gure Pelix ganatuta EL DIA eskatu nion, eta... ¡EL DIA eman zidan bai, baña ¿nolako EL DIA?.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Iru txiki beti bezela! Danak ala zioten eta sinistu egin bear.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Begi onok ikusten ditugu Bazkunen alegin oiek, eta beti bezela gure laguntza osoa izango dute.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta guk arazo aztun samarrak ikusi izan ditugunetan beti berengana jun gera aolku eske.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Domusantu ta arima-egunetako eleizkizunak beti bezela ederrak izan dira; ibilli da elizaldetik jendea ugari.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Pradera ere irrisku aundian arkitzen baitzen, joan zen JEL-zaleen ganat, !berak beti ainbertze herra ta gorroto agertu zienenganat, gorde-toki eske !

384. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 ¡Eta Queipo beti ari da, canalla marxistak gezurti añenak direlaka!

385. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Irakurgai hortan, Bernoville-k, madarikatzen ditu, garrazki, gerla huntan gorriek egin tzarkeriak; eta eskual-maitatzailea ere, damu-minak, barren arrak, joko duela beti (erraiten du), lagun tzar hoiekin bat egin duelakotz.ampquot;

386. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Urte batetan, beti bezela, San Blas besperan, Basondoko eliza-zainak (sakristanak) egin zituen eliza-garbitze ta apaintzeak, ontsa ta cheetaaun guziez miraila (ispilua) bezela utzi zuen eliza.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bazter guzietan eriotza zabaltzen dute, Jinkoan izena beti aboan darabilkiten etsai anker oiek, ta gero, euren izparringietan diote, eurak, maitasun aundienakin jasotzen dituztela gurasorik gabe gelditutako umeak.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Markiegi ta Arrasate'ko beste apaiz lagunek, Arin erretor jauna agurgarria buru zutela, langilleak Elizako magalean ezitzen saiati ziran, beti beargiñen alde jokatuz eta kristau langilleen alkartasunai laguntasuna emanez.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Beti euren zeregiña izan da, euskelduna ta euskeria ondatutia ¿zelan gura dozu arek ontzat daukena, niretzat ona izatia?

390. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Euz. Errderia be, badakije izkuntza ori egiten dan errijetan, alan da guzti be, asi erriko ikastegian ta gora beti errderia ta erderazko idaztijak erakusten deutses.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Orain arte beti entzun dot, geure elia bakarrik dakijenen artian beintzat, gastañedi dala castañal.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Beti izan naz y orren arerijoa.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Espiritu Santuak ere, ala diyo: Omnis piger in efestate est: nagiya beti beartzu, ostatzu ta mirrixka.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Berak itz egingo du, berak beti zuzenpidea, asmo ederra ta elburu zoragarriya, bañan zu azkenian emalle, bera beti eskale.

395. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ez diyote oraindik alperrari buruko mototzik ebaki, ta urteak urte ta aroak aro, beti geon artean liteke euli-mando aundiya.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Aspaldijan izpar barik itxi dot neure asteroko maite au ta berandu xamar bada be beti daukat berarentzako zer edo ze.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Au gertatu ez dediñ, aukeratu beti algodoia, odolkiak lotzen ibilli oi dezuten ari zuri eder ori.

398. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Esan behar degu, arro-arro, gure diputaduak aldun abertzale euskaldunak, lan ortan ederki lagundu ziotela, ta lagun diotela, beti, Eleizaren eta batera Euskalerriaren eskubideak zaindurik.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Beti ernai ta adigarri egon giñezke, naiz etxean txibotik izan ez.

400. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Beti ortan ari gera, bañan ez digute aintzakotzat artzen barrengo oyu auxe.

401. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 - Angleterran, bethi soldado eskasa dute Afrika zolarat igortzeko.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ez da ez naski hortako emplegatu bat gutiago izanen, minixtro nausiak atzemanen baitu nonbeitik ororen atchikitzeko dirua; bainan bethi deputatu gehienen aithormen hori zerbeit bada.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Solasa zuten Humbert direlako ohoin handiez, bethi ezin atzemanak baitire.

404. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Galda zozuete bada bereri, eia hori egia den ala gezurra! eia ez dauden bethi beren aitzindarien aitzinean ikharan, hoien nahi guziak egin beharrez, beren karguaren atchikitzeko.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Okhaztagarri zaiku bethi mintzatzea Combes horren itsuskeriez; bizkitartean ez gauzke hau oraino erran gabe.

406. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Izkiribatzen ari denak laket du irakur dezaten: hortako da eta ari lan hortan, ez baita bethi gochoa ez eta errecha.

407. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez duelarik neguaz handira artean ogiak belharretan joaiterik, halere jan behar du bethi bizitzeko eta hotzari ihardokitzeko.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bethi zerbeit ahanzten baita, ez gira orhoitu erraiteaz, ostatu batean ikhusi dugula sua, supazterra, bere khe-bide eta zer guziekin, ez sukalde bazter batean, bainan erdi-erdian; hala non neguko arratsetan jendeak alde orotarik inguruan jar baititazke, zangoz suari.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Igande ala astelegun, goiz ala arratsalde; ala elizetan ala merkhatuan ala non nahi, emazte guziak bethi ez buru has, bai buru has; mantilla beltch, labur, arin, argalño bat buruan, Orok bardin, ez baita batere itsusi, eta onhest baita; oraiko hemengo chori ohantze ñimiñoak baino pullitago eta onhestago bi tantoz.

410. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Españolak bethi gauza guzietan gibela direla biziki; bereziki egungo egunetan asmatu gauza eta tresna berrien eskuratzeko, bertzen ondotik dabiltzala; deusetako kasik ez dutela zainik, ez bururik, beren ohiko hatzetan tente egoiteko baizik... joan, joan ikhusterat, sinhesten ez duena, nehor bezen aitzinatuz (...).

411. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta nahiz dohakabeak urean itzaliak ziren jadanik; nahiz ura bethi samur handitan zagon, halere, hiru gizon berthuteko horiek gal-bidetik athera dituzte bai Bruno eta haren semeak, bai ere chalupa.

412. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bethi zaphan, bethi hersturan, gero-ta hertsikiago.

413. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon demuntrea! bethi irriz ari da, bestalde, Zereko zapetaina! Ez jakin, oraikoan; zortzi egun lehenago Pettan bere adichkide ihiztariari egin zion truka batez orhoitu eta, irriz zagonez.

414. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gezur edo egia, hau erran daukun berriketaria ez baita bethi ebanjeliotik mintzo dena, erosi bezala saltzen dugu, berdin-bei.

415. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ilhargiaren iragaite hori hola iguzkiaren sudurraren parrean ez baita bethi bardin gerthatzen: aurthen guretzat egunaz, bertze aldian gauaz; hemengo arratsaldean, harantcheko goizean; jaz holako tokian ilhun kuku, aurthen argichago; ia bezen chuchen eginak baitira khondu guziak oro, hamar, hogoi, ehun urtheak aitzinetik.

416. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan berentzat eta bolako zikhinkeria batzuentzat, bethi nombeitik atzemanen dute.

417. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Oraiko gizonen alde boz biltzen eta hoieri bethi ahalaz indar emaiten ari direnek, erranen dautzuete: zer nahi duzuen horien kontra ariz; hainbertze laguntza bardin hoitarik behar, bertze nehondik ezin ukan, eta zertako jazar, indarretan direnaz geroz?.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egia zion jaun ministroak, katholikoek bethi gogo bera dutela lege tzarreri buru egiteko; bainan gezurrez mintzo zen, sinhets-arazi nahi zuelarik zozialistak urrikituak direla orai arte ibili dituzten nahaskeriez.

419. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egun zortzi solas ginuen: Euri lan: Ez ahal du bethi euria eginen.

420. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bethi badu laborariak, zeri joka, demborarik galdu gabe Egun hautan zer nahi beterraba landatu duzu; han daude gozo, tente, chutik, lehen iguzkiari irriz zabaltzera prest.

421. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bethi goitituz joaitekoak dira.

422. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ba bainan atzemaiteak baitzituen lanak: jauzika, zalapartaka, lehoina bethi aintzinean, landetan barna; azkenean, bertzela jokaturik, inguratu dute eta tiroz kalitu.

423. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ajaccion bi sehi, etche berekoak, bethi bat bertzearen kitzikan ari ziren: bi emazteki, jada berrogoi urthez goiti juanak.

424. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bethi bezala, beren ontasunak agerian dituztenek, lurren eta etchaldeen jabeek.

425. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Medokeko familia, lehen eta orai, bethi familia orez estimatia izan da.

426. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gu bethi gaizkigo lehen, eta oneko azken.

427. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Holako batekin Léon Dongaitzek ez dezake aitzineko here joko bihurri hura egin, pilota beti urrun baitabilka.

428. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Oro ontsa joan dira, bakharrik beti zerbait izaiteko, zombaitek erretira hori berausko.

429. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez etcheko anderea hori ez duzu hola; ura bethi ur da; ura aski balute, urdek ala bertze kabalek haunditzeko ala gizentzeko, ezinduke biziki nekatzerik, hek ezin asez.

430. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Diote zombeitek ere tourteau-ak urdeer bereziki barnea idorarazten duela; ez nuke erran nahi hori ez dela egia; zombeit aldiz hala gerthatzen dela diot; bethi ez ditake izan; tourteau-a izan aitzinean batzen lehen ere eritasuna.

431. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez egin urden bazka ez tourteau-az bakharrik; jendeak ere zombat nahi janhari ona izanik ere, dembora pochi baten buruan hastiatzen du janhari hura; kalte egiten dakola ere erranen du, barnean bethi halako phizu bat emaiten dakola.

432. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hola beren apezak, fraideak eta serorak, atchiki dituzte beti hein berean, Frantziatik berechtean zituzten zuzen berekin.

433. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orrengatik dabiltza beti elkarrenganako susmo edo goganbearrez beterik, auzoari ziria sartu nairik, baño nor-berari sartuko dioten bildurrak.

434. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Agipen guzietan, gutxi gora bera, beti bat dakusgu, bat bera darakuste: Goikoarekin dabillenaren laguntzale Bera dala.

435. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Argiroki dakusgu agipen ontan beti goguan iduki biar gendukeana: Goikoaren bakaldiaren-erreinuaren billa dabillenari osterontzekoa Berak dakarkiola.

436. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ikusten dek bada abertzaliak beti aurrera ta aurrera guazela, ta batere uste gabe Euzkadi ta euzkera indartzen ta sendotzen ari dala.

437. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Beti onela izan biar ote degu?.

438. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Kirten.- Nik beti intigristak entzun izan det.

439. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Utzi dezagun izketa au, Beste batean egongo gera, Ni beti nere Gayuaz oroitzen naiz.

440. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 ¡Ai, Gayo-gayotxuba,
Pil-pil zuretzako
Nere biyotza beti
Gau ta egun dago:
Neurketan banebillen
Erenegun-atzo,
Noiz izan ote nuben
Naitasun geyago
.

441. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Potxoloa, begiak beti dantzan; kopeta zabala; geldi ezin egona.

442. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Tisiko dagon gaxoak, ez du beñere txisturik lurrera bota bearr, txistu legorrtua autstutzen danean arrnasarekin uste eztegula arrnasten degu, eta biziro kutsukorra da, eta ori gerrta ez dedin, tisikoak berekin, beti txistu-ontzi berezi bat ibilli bearr luke, txistu-ontzi orrtara bakarrik txistu eta karrkaxak bota ditzan.

443. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Beti sendatzen du ori egiteak, gezurrezko garrotilloa izeneko gaitza izaten danean.

444. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Bein bata, bein bestea, Gipuzkoa'ko onenak izan dira beti ta aurrerakoa pixka batean, ala izango ere.

445. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Iru gauza iragarri eutsezan Jesusek ikaslai itz onekaz: andik laster ezingo ebela bera ikusi (kurutzan yosia, illa ta lurperatua ixango zalako), ta alege (triste) aurkituko ziala bera barik; baña puskatxo bat geroago (iru egun barru berbiztu zeitenean) barriro bera ikusita poztuko zireala; eta azkenez euren poz au beti iraungo zala.

446. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Curent... ut puritas fidei... conservetur in populo... Gogorra izan da beti, ta izango be bai, Jesukristo'k eta Satanas'ek gizonen gogoak eurakanatu bearrez alkarrekin dakarren burrukea.

447. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

448. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Leize illun baten argi baga sartzen dana, bat yo ta bestea yo, emen yausi ta an yagi dabillen lez, alantxe dira siñismenaren argi barik bizitza onetan ibilli nai dabenak be: alkar ezin aiturik dabiltzaz beti, eta euren adimenak, emen yausi ta an yagi, azkenean bein betiko antxe yausten dira iñoz be urtengo ez daben zulo sakonean.

449. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Aita Jaungoikoak ezkutukiak azaldu ta Testamentu Zarreko Liburuak emon; bere Seme Jesukristo'k zeruetako Erreñua irakatsi, bere Ebanjelioko Barri Ona emon eta gure Ama Eleiza sortu; baña ez sortu bakarrik, sortu ta apostolu ta mixiolariz ornidu eta erakusleen yakituriz ta birjiñatxoen garbitasunez ta autorlen santutasunez ta iztunen ta apolojistaen liburu ederrez sendotu, zabaldu ta apaindu; baña batez be beti ta eunki gustietan mirari arrigarrien silluz ziñatu.

450. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gizonak, barriz, bere aldetik, bere adimena Jesukristo'ren aintzarako menperatu ondoren (1), eta bere borondatea Jaunaren buztarrian loturik itxita, eta Jaungoikoaren egiari siñismenari bere burua besarkaturik, ezin esan leike zelako indarra ataraten daben siñismenaren egi sakonetatik: siñisteduna pozik dago beti miñik latzenak eta odol-ixurterik andienak eroateko ta, bear bada, siñistea ukatu baño lenago bizitzia bera emoteko.

451. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gotzain egiten gaituen egun berean, antxe esaten yaku gure gotzaingintzako eleizkizun andi artan: Abundet in eo constantia fidei, egon bedi beti sendo siñismenean;veritatem diligat, neque eam nunquan deserat, aut laudibus aut timore superatus: Maite izan bei egia ta ez bei bein be itxi, ez berba leunez limurtuta, ez itz gaiztoz izututa. (1)

452. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Egiak lotu egiten dau adimena, ta egiaren yabe dala uste dabenak ez dau naikoa berak egia eukitea; zabaldu egin gura izaten dau, bestiai be erakutsi gura izaten dautso, ta guzurraren illunpeak argitu gurarik ibilli oi da beti.

453. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Aremaitekoaz amaitu zan egun bietan tuntuna, emen beti oitu dan lez:

454. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Gure harotzak ez dire beraz maiz aberats; bainan ere ez dire bethi lanean ari.

455. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Eta Aita Santuak, bearrizan estuan dagozan onein aita dala, sarri, geyago, beti agertu izan dau.

456. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Bai ba, guzurrek buztena beti oker dauko-ta, azken onik ezin izan.

457. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Bai; esusen ordez munduan agintzan duanari eskuan mun eta Kristau zintzo beti izauteko indartu.

458. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Indarketan, r darabiI Uzkudun'ek; jolasketan, Españian beintzat buru dira ; jakinduritan, naiz ta ez izan emen oraindik Ikastetxe nagusi ortarakorik, iñork ez dio irabazten, egunetik geiago berak baño, karrera gizonak ateratzen; erlijioko kontutan berriz, munduan ez, danak bat, sinismen onean beti irauten, bera bezelakorik.

459. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Aurrera beti, zuek gipuzkoatarr euskaldunak, aurrera, españa maite dezutenak.

460. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Ur ustela dagon putzu loitsuan, arrgi errañu printza batetik bestera zikindu gabe sarrtu ta ateratzen dan bezela, alaxe berrdingabeko gaztien zaindari gure Luis Santuak, errege ta aundizkien arteko ustelkerietatik loitu gabe eta bere zipristiñen kutsuetatik, zutik eta liraiñ, eze ta marrdul, txukun da garrbi beti gorde zuan, usai gozodun lili txuriya, garbitasuna.

461. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Behin batez, iratziak, khaparrak, elhorriak, gardiak, errebollta bouiltabatez hasi ziren oihuz : Fuera fuera haltzak, bagoak, lecharrak, haritchak ! Gu noumbre handiagoan girelarik, haien itzalian bethi ithorik bezala gira : fuera, fuera, orok dugun ukhen bardin aire, argi eta itzal ! Ordian ordian ageriko eta ezkirenez oro bardin izanen gisa oroz !

462. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Itzal egin zien orano ere iratzer, khaparrer, elhorrier eta gardier, hoik bethi aitzinetik bezañ tchipi eta ez deus baratu beitziren.

463. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Gaiza bizirik ezdian eta izpiritiaren, eta horietarik bataren eta bestiaren intresen artian, eta halaber, zozietate laguntzalen eta intres hen artian, bada gehiengoua eta menpekotarzun bat zouintan arrazoukuntiak behar beitu bethi aitzinian ebili, bihotzkuntiak oundotik.

464. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 3ik Hartakotz, botzak behar du bethi ountsa eman; zeren botzik eman gabe baratziak laguntzen du, usian, galthazale gaichto, Erlijioniaren etsai baten haitaturik izatia.

465. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Eta arren, zer nahi agiturik, botzik batere ez emaitia, bere beraren nagikeria eta oundouramen pheziez, bethi gaizki da.

466. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Baita azkarrtasuna ere! Aundikiek ordea: opill goxo asko, otarro, txurrut geiegi ta milikakerietatik erruz jan oi dute-ta... gero... beti argal, beti ziztriñ eta beti moko-igarr daudela! ¡ Ala bearr! ¡ Jakiña !

467. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00034 Beti ez-asiko bai-asiko ba'gaude, ? gureak egin du!

468. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 - Aingerutxo polita
Zeruan ze berri?
Zeruan berri onak
Orain eta beti
.

469. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 BERNAT - Hite beharra ukanen diagu, Pettan, nik ha ez diat komprenitu barda, Hoteleko nausiak zer erraiten zuen hura bar, bar, bar, Pariseko frantses tinke batian... eta nik bethi ui, ui, ui.

470. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Eta beti bizi zan bera euliyekin, bierrik be ezeban egiten-da.

471. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0010 Batzuk:
Aita Santuak euki bei beti
Jainko Jaunaren laguntza!
Gizon guztiak zerura-yasoz
Aurrera dedin Eleiza!
.

472. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0012 Danak:
Ostian bizi zara
Gau ta egun nigaitik
Maiteko zaitut beti
Biotz biotzetik
.

473. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0014 Zugaz bizi nai dot, Jesus ona,
Zuk berotu daizun nire biotza
Illun nago beti Zugaz izan Ezik,
Ez dot gura beste maitetasunik
.

474. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0014 Nere biotzera eldu zaitez,
Biok alkarrekin bizi gaitezen
Bete naizu beti Zure Gorputzakin,
Atsegindu naizu Zure Odolakin
.

475. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0015 Ai! Noz ikusiko Egun argi:
Zeru ederrean Zu nire eguzki,
Begira ni Zuri, zorioneko beti,
Biok beti maite Zu eta ni
.

476. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0335 2. Baña beti bizi ta diraun egiagana itzultzen ba-zara, doan edo ilten dan adiskideagaitik etzara ittunduko.

477. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jaunaren legea bikaiña da,
eta arimaren atseden;
Jaunaren erabagia zintzoa da,
eta ez-ikasiaren jakituri;
Jaunaren aginduak zuzenak dira,
eta biotzaren pozgarri;
Jaunaren agindua gardena da,
eta begien argi;
Jaunaren naia garbia da
eta iraunkor beti;
Jaunaren aginduak egi dira
eta guztiz zuzenak;
urrea baiño ederragoak,
urre bikaiña baiño geiago;
ezti-orraziari darion
eztia baiño gozoagoak
.

478. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Orregaitik, nire erria arekana biurtzen da
eta arein berbak edaten dauz.
Zelan jakin Jainkoak?, diñoe areik;
jakitun egingo da, ba, Gorengoa?
Orrelakoxeak dira gaiztoak:
beti nasai, aberastasunak pillatzen diardue
.

479. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Ni, barriz, zeugaz egongo-naz beti,
zeuk oratzen daustazu nire eskumako eskutik,
Zeu zaitut aurrelari zure burubideetan,
eta Zeuk naroazu zori argitsura
Ez zaitut Zeu zeruan?
eta zeugaz, zer daust lurrak?
Nire betiko atal dan Jainkoaganaka leiaz
geroago ta itzungiago dodaz biotza ta aragia
.

480. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zegaitik gaukazuz, Jainko, beti bertan-bera itxita?
eta zure artaldeko ardien kontra zure asarrea erreten?
Gogoratu egizu antxiñatik zeuretzat artu zenduan lagunartea,
zeure ondoretzat erosi zenduan jatorria,
zeure bizitokia jarri zenduan Sion-mendia
.

481. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Eskiñi doguzan oparigaiok garbitu gagiezala, Jauna, ta guganako zure errukia emon daiskuela beti.

482. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Artu dogun Eukaristi onek, Jauna, garbitu gaizala beti gure pekatuetatik, eta zaindu gagizala gaitz guztietatik.

483. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Eiguzu, arren, Jaungoiko alguztidun orrek!: geure argaltasuna ezaguturik, zeure indarrean itxaroten dogun ezkero, zure errukiak poztu gaizala beti.

484. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 Gaur ospatzen dogunaren bitartez, beti indartu gagizuzala eskatzen dautsugu.

485. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 - Efren zure autorle ta irakasle doatsuaren jakintza miragarriz ta bizikera santuz Eliza argitu zenduan Jaungoikoa: bera bitarteko dala, zeure laguntzaz guzurraren eta gaiztekeriaren aurka beti gorde dagizula eskatzen dautsugu.

486. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Amatxu maiteena,
emoiguzu arren,
Zu gogoz maitatuaz
bizitzea emen,
iltzen gareanean
zerura gaitezen
Zeugaz an izateko
beti, beti.

AMEN.

487. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Emen daukagu gure aurrean
gure aitatxu laztana
bere bizitzan beti izan dau
sobra ta gañezka lana
.

488. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 bere
jaioterri
naparroa
maitean
bizitzea
gure
dau
beti
.

489. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Iru idi beti alkarregaz ebiltzan beresian.

490. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0033 Beti miñen bat, sarritan negarrez.

491. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Eta hemen, eta hor, eta han, beti prolemak.

492. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Baiña beti prolemak, buruausteak.

493. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Plaentxia-ko Sagar-errekakua, ez ordia duakua; beti izanda asko kostautakua plaentxiatarreri trukautakua.

494. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Sarrera ziaro itxita egon biar zan batian, eldu ziran emakume bi, beti bezela duan sartzeko asmuetan.

495. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 Baña, uezaban begiak beti gañian izaten zitxuan.

496. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Bere etxekoen begi zan-da txukun-txukun agertzen zan beti ule orraztu, yantzi garbi ta oñetakoakin.

497. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 Auxe bear gendun nire urteakaz iñoan Maria Errosak Luziari agirika: Egia esaten irakatsi dautset beti neure seme-alabai ta orain ume onek guzur onegaz urten.

498. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0125 Ta Martok berari: Alkate yaunak dei-dagiskunean beti etorriko gara ona, baña bidekoa emoten ba-dausku eskerdun izango gayakoz, danari begiratu bear dautsagu-ta.

499. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Esan dozu berrogei bidar Siñisten dot, berbizkunde egunetik gaur arteko berrogei egunen gorantziz? Eta mutiko bakotxak bere amari zeatz zeatz arratsalde aretako jazoera dan danak esan eutsiezan, baita ama onak erantzun be: Seme, bigun, oneko izan beti, ez gizonari ta ez abereari ez kalterik egin iñoiz be.

500. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Ama, erantzun eutson zotinka, guzurrik inoiz be ez esateko agindu daustazu zuk beti, ta Koldok esan daben lapur kontuori dana da guzurra, berberak asmaurikoa, guzurra da.

501. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Asko poztuten naz barri orrekin; neu be ia aspertuta nengoan beti kanta ori entzuten!.

502. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Beti begiak zur eurek bear edo nai ebena egiteko.

503. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0119 Karmengo Amari eskarrona agertu ta geure egite onakaz ere antzekoak izan eta Bera beti goraltzeko, Eskapularioaren bitartez Beraz eginda daukagun alkartasuna gogoratuko dogu.

504. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 3. Itxi burua - Jaunari eta - egizu on, luze bizi ta - beti baketan - zaiten egon.

505. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0254 6. Antxiña zan lez - eurentzat aintza - izan bedi, orain ta gero - beti beti.

506. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Nik al dakit zergaitik, baña beti andrak dozue kulpia; Mejiku'n be gizoneskueri txarro deitzen detse ta emakumieri txarra.

507. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Kaxlkurrio ta bere andria, bata zu ta bestia ni, beti zebizen eztabaidan.

508. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Jesukristoren bizitzan atsekabeai ta nekeai aintzak eta zorion-dirdirak jarraitzen dautse beti.

509. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 BIDE BIAK Munduan gaitza ta ona beti - Bide oneitatik bat aukeratu bear - Gaitz-bidea - Asieran gizona ona zan gero deabruak atzipetu - Gaitzaren ezaugarriak - Kezka-onoimenerako nagia - Sorkunak - Diru-zalekeria-andizuren-naia-arrokeria - Gaitzak peketura garoaz - Gure eginbearra - On-bidea - Ezeugarriak - Gure egin bearra.

510. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Munduan gaitza ta ona dirala ezin ukatu; beti izan dira mundua mundu danetik.

511. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Gizona berenez ona da; Egilleak ona egin eban eta beti on irauteko menak emon be bai; alan be biotza gaitzez daben gizon asko ikusi oi dira.

512. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta jarraixan ziñuan Zerura begira: Jauna! Zergaittik eiñ zenduan gizakumia aiñ ariña eta itxua, eta ez nere Maittian txakurtxuan antzera, biurririk gabia, beti zintzua, iñoiz bere leixaltasunari utsik ez dabela?.

513. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Ezin geinke beti kijoteak izan ta ezin geinke erriaren fede-onean uste izan eta bere eroapenezko irribarretxoaz poztu.

514. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 6'g.- Zu azarrtuten zara esaten Arana-Goiri beti ote-oteka ibilli zala.

515. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Urkiola beti da zoragarria, bai negu gogorrez ta bai udan.

516. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Gixonak aurrerantz egin biarr dau beti ezertxorik sutsuegi artu barik eta ezertxorik be iguiñez ezeztu barik.

517. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 (...), aldiz, lau ebangeriak idatzi zituen, ordurako idazkiz edo itzez zabal ebiltzan gai ugarietatik batzuk aukeratuz, beste batzuk laburpenetan bilduz, edo Eleiztarren batzai begiratuta azalduz, aldarrikatzeko era beti be bat gordeta, Josukristo'ri buruz guri beti egia zintzoki agertuz.

518. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Bere gorputza nekatu daroanak poz geiago izango dau orduan, beti ariguritan az dauanak baiño.

519. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Ta kate orren oboetan, antxe diraue beti Andra Maria'ren semeak, otoitz-bizitzan errime murgilduak.

520. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Euskera gartsu ta jatorra erabillen beti.

521. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Ondo ekian euskeraz, eta beti errikoi jarduna dogu.

522. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Beti Zeure antzeko izan nai neuke.

523. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Zeure aginduak ondo bete ta Zeugaz bat-eginda beti bizi nai dot.

524. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0062 Ene Jesus: Zeure gomutapena beti neugan bego.

525. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0062 Neure barruan beti bizi zaite.

526. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Beti beroni daragoyo.

527. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Gauza bat kontacen baitdute hegaztina ibiltari hauetaz, beren bidajeetarako bilcen direnean, konseilu harcen dutela elkarrengandik, luzaro konseilacen direla elkarrekin, eta batzuk zelatan geracen diren bitartean, beste batzuek, hux egiten dutenei, beti esistitu ohi duten exa-zikoiniei deicen dietela, eta hegaztina libreen bidajean ez abiaceagatik, oso gaicki tratacen dituztela.

528. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Ez daukat kejatzerik beste zenbait gurasok bezela. Beti, eskubete atsegin eman oi izan digu.

529. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA -Zibilizazioa beti aurrera doala esan diteke. Beti aurrera errialde guzien laguntzari eskerrak.

530. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Ez da beti ala gertatzen, baiñan berdin da. Arestian ari nintzaizun esaten petroleo ta kandelaren denborako gauzak. Orduan sos batekin arraultza zenduen. Ez geiago ta ez gutxiago.

531. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - (Beti atetik nor sartuko zai ara dijoa LETRADU jauna agertu ala). Sar zaite Letradu jauna. Zurekin bazkaldar guziok osatu zerate. (Agurturik) Ongi etorri. Nai duzutenean bazkaltzen asiko gera.

532. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Etzaidak galdetu. Ailperrik uke.
Eztik iñork galdetzen,
zenbat ur-tanta ditun itxasoak.
Ailperrik dek, izarrak zenbat diran
kontatzen astea.
Beti zegok, zeru beltzean, arutzago...
beste bat gordea!

533. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Egia, ama; beti gauza batzuek josten aspertu naiz. Orrela ez degu irabazten, ez ikasten, ez. Zerbait geiago nai litzake. Erroxali'ren soñekoa bestelakoa da. (Amari erakutsiaz) Modista aundiak nola lan egiten duten ikasteko gogotan nago. Ez naiz beti emen sarturik egongo. Ikasi nai det, irabazi, aurrera atera...

534. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Gero ere jostunak ez dira aberastuko. Lan asko zorretan uzten bait-dute.... Ez derizkiot gaizki, ikastea, kanpora ateriaz. Nere ondoan nai ziñuzket beti; baiñan ez det alaben etorkizuna galerazi nai. Nork zaitue bada amak aiña maite?... (malkoa dariola).

535. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Kasilda - Beti gerri-eder! Kopla oiek ezkongaietan izaten dituzte. (Galdezka) Zer eman nezaioke jaten? Zer derizkiozu?

536. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Begira Puljentzi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik bat ezurrak konpontzen ditut, ezur zarrak noski. Baiñan ezur berriekin ez det sartu nai. Arazo ori ez da beti salda garbia izaten, beraz ¡or konpon! ta zoaz emendik...

537. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 BITTOR - Iñaki'k esan digulako... Eta, ba-dakik: orrek esaten dikena beti onena dek.

538. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 BATEK - Beti, ori esan oi da!

539. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 AGIAR - Ni ez naiz emendik joango, zu Txina'n sartu zeran ala ez jakin arte. Itxasoan egongo naiz, beti, zure zai, nerekin etorri bait-ziñan...

540. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Eskarrikasko! Agiar jaun ori! Beti, zure nagusi Pereira'ren zordun izango naiz.

541. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 GIZASEMEAK:
Guazen, guazen, guazen, beti gora, gora
ez dakigu nora...

542. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 TALDEA:
Azkarrak gera gudatean;
gaitezen gizon orain, pakean.
Mendiak sortu ginduan bein;
mendiak beti babestu.

543. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 Gure jatorri garbi onek
oberikan iñun ez du.
Mendiko ur onak bezela
bizi gaitezen garbi beti, eta indardun,
gaudela orain ta beti
euskaldun.

544. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ez dakit bada. Joatekoan beti zerbait esaten dit, zirikalaria bait-degu; ta gaur ezta arratsaldeon ere!

545. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Bai, bai, aren laguntza pozik artuko degu. Emen beti pozik ikusten ditugu onelako gazte zintzo ta etxekoiak.

546. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Zure guraso ta senideak onik izango dira beti.

547. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Zuri galdegin bearrik ez dago. Ain alai ta zoriontsu beti.

548. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Izaiñ[a] - (Pipertuta) Ni asmo onez ezkondu izan naiz beti. Gauzak okertu ba-zaizkit, nik zer egitea nai zenduten?

549. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Lutxi - Bai, ala da. Ta Xatur ez ezik Erroxali ere beti ari zait Madrid'era joateko. Moda-etxe apain batean sartuko naula...

550. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Tranposo batzuk ibiltzen dira
beti iñusente billa,
gizarajua ondo esanaz
adiskide izan dedilla,
igarri gabe emango diote,
berak ezer ez dakila,
karameluak muturretik ta
bizkarretikan makilla.

551. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 Beti batuak iraun dezagula, gure arnariak ugariak ditezen.

552. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Guztialdun eta betiko Jaungoiko: Zure Eliza beti aur berriz ugaltzen dezun orrek: geitu ezazu gure kristau-gaien sinismen eta ezaguera; Bataioko iturrian jaio-berrituta, Zure seme-ordekoen sallean sartu ditezen. Zure Seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jaungoiko ta Errege bizi bait-da... Amen.

553. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Gurtu dezagun Jesus,
Eukaristian apal daukaguna
Gogoratzen beti maitasuna.
Euskaldunak auspez makur burua
Ta guk ere maita zagun benetan
ikasbide au, arren, zabalduaz
Ill arteraño alde guzietan.

554. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Bigar urez joan bear
Urez, bai urrutira;
¿Berriz etorriko ote-naiz
Nere jaiot-errira?
Etortzen ezpanaiz
Oroi zaitea,
Beti zure nauzula
Amatxo maitea.

555. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Aberri berri artara
Iristen naizenean,
Esango diot Amari
Nere bakardadean:
Amatxo maitea,
Zu zaitut lagun;
Gorde nazazu beti,
Gorde gau ta egun.

556. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Lanaren sari, erio
Zugatz baten ondoan...
Bakardade larri artan,
Ama, euki gogoan.
Jaunak egin nindun
Mixiolari;
Aintza beti zeruan,
Aintza, bai, Jaunari!

557. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Orixe da nere illeroko arloa, ta dotriñean beti edertasun berriren bat arkitzen det.

558. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Osoa baita guretako Aren errukia; ta Jaunaren errukiak beti dirau.

559. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Maiond. Artu dugu, Jauna, zure maitasun neurrigabea beti oroitarazten dun Eukaristia: egizu, arren, San Paul'en merezimentuz eta aren antzera, urrupa dezagula, betiko biziraño jauzi egiten dun Zure iturri ortan (...).

560. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0015 Ez zaidan galdetu.
Ailperrik uke.
Eztin iñork galdetzen
zenbat ur-tanta
ditun itxasoak
Ailperrik den
izarrak zenbat diran
kontatzen astea.
Beti zegon zeru beltzean,
arutzago,
beste bat gordea.

561. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Maite-galdaz sortu itunan
amaika olatu nastu.
Ur-mendietan iraulka beti,
galdu niñan nere zentzu.

562. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Zer kinema det, beti aldatzen barnean?
Zubi ezkutu-bitartez, oro
atxi oi-det arin: baña zer det idoro?

563. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 2- Jainkoa beti kupitsu danez
eman zion sendakia,
urte aietan sortu bai zuan
gaitz oien sendagillia.
Prantzia'ko Reims uri aundian
ikusi zuen argia,
gero betiko izango zana
irakaslen zaindaria.

564. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 3- Bere gurasok kristau txit onak
et'aundizki ospetsuak,
begi aurrian jarri zizkioten
Kristo'ren lege zintzoak.
Deunen bizitzak irakurrita
indartu zitun asmoak,
jarraitu bear zitula beti
santu oien ejenpluak.

565. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Erenak, ostera, burusia astiro
kenduz, ezpain illak ezpainka dizkio.
Beti indudan maite, orain ere maite,
ta maiteko aunat, betiraunderarte.

566. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Egunero zugan pentsatzen nabil,
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

567. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Biotza gazte dut,
Kanta-kantari.
Txoriak bezela
Goiz-argiari,
Beti Kanta zuri,
Ez beste iñori.

568. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Egunero zugan pentsatzen nabil,
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

569. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0047 Izatez apala,
Gogoa garbi,
Zugandik bekaitza
Dabil urruti.
Izketa gozodun,
Beti far-irri!

570. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0047 Egunero zugan pentsatzen nabil?
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

571. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Ain zoro diardun
dantzari, beti zut.
¿Geitxo egin al-dun
ezkutuan zurrut?
Izan ere, erreka
ta ibaiak bota-ala,
edan den ozenka.
¡Ezten lan makala!

572. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 beti berri beti zillarrezko
ez ikutu dion kartel batekin
eta zaindurik
eztio ajola nun
gizonaren urkamendian beti ere
gurutz bat eta oroigallu orra or zu bakarti

573. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Urrundurik beti... zeruko mandatariak itz egin zun arte....

574. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Korapillo gabea aizela egi borobilla dek... baña beti aurrera joatekotan.

575. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Ni, ordea, Phebu'k maite nau; ene baitan beti arkituko ditu Phebu'k nai lituken emariak, ereñotz eta iakintu gorri leunak.

576. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Erramon beti izan zan elizkoia ta sinismen bizikoa; eta eriotza begiz-begi gudako su-lerroetan ikusi-ezkeroztik, areago.

577. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Beti ametsetan amaren biotza!.

578. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Izan zaite beti goi zabalean dabillen txori egalaria; ta ez beti lokatz-artean arrastatzen dan narrasti zikiña.

579. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Bizitzako ibillaldian zure lagun dezun aragi argal eta ezerezak anima onaren aintzaldiak eta zorionak jaso behar ditu, borroka ta nekeetan ere beti arekin ibilli-ta, santutasun-bidean ere lagun egin zion ezkero.

580. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Zer euki dezake ta zer maita, Jaungoiko beraren zoriona beretzat beti-betirako izateko egiña danak?.

581. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Beti-betirako!.

582. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Beti txapelakin ibilli oi zan gizona, kaskutsik zegoan.

583. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 (...); beren ixkilluak apuntatzen zorroztutako ezten-begiratu aiekin beti zerbait zulatzeko zai.

584. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Zer egitera? Berriz ere len agindu didana agindu dagidan, eta erlojo bat eraman ta bestea ekarri, erlojuaren pendola bezela beti atzera ta aurrera ibiltzera.

585. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0029 84- bere almen osoa
egiz ta benetan
beti-betikotuz
zeon esanetan;

586. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 TXINPA.- Zuek olakoak ziñatenik ez nuan xinixtuko... zuek gure aldekoak izan zerate beti... zer aldaketa da au...?

587. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Zure semea hil nahi duzu?
- Bai, Hernando. Bestela, nola hasiko genuke gure bizitza berria? Haur horrek beti separatuko ginduzke. Hura ikusiko duzun bakoitzean nire bizitza pasatuaren akordua eginen zaitzu gogoan, eta azkenean gorroto eginen zenidake. Gure artean ez da hamiltegirik egon behar. Gure unioa bortitza izanen da. Eta gaurko gure bidegabe hau gure arteko lokarri fugerte bat izanen da.

588. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Beti esan nuen: Zorriek eta arratoiek janen zaituezte! Eta azkenean gertatu da! Arratoi batek zuetatik bati jan dizkio sesuak!. Alegratzen zela zirudien. Pistiak haurraren fontanelatik sartu zuen musturra, eta haurrari jan zizkion sesuak! Gobernuak nola utzi zuen etxola zikin hoek egin zenitzatela ez dakit!

589. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Alabaiña, izkuntza beti darabil gotor, txairo, iori.

590. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Nork egin du sermoia?
- Zaarrak, beti bezela.

591. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Apaindu edo ez apindu, tximua beti tximu.

592. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Aurrera, bada, beti bide ortatik agintari maiteak!

593. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Baiño nolako atsegiña izan ziñuen alaber, Jainkoa bera beti zurekin idukitzeaz eta Ejitoko jainko gezurrezkoak aren aurrean lurrera erortzen ikustean!

594. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Zure atsekabe-atsegiñ oiengatik erdiets dezaiguzu: infernuko etsai gaiztoa guregandik urrun iduki dezagun, pekaturako bide galgarrietatik leku gaitezen, lurreko naitasun eta griña makurrak gure biotzetik onda ditezen; eta beti Jesus eta Maria serbitzatuz, oientzat bakarrik bizi eta doatsuki il gaitezen.

595. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Umeak beti bazuten zer edo zer apaizari esateko.

596. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Beti bezela andre berritsu bat baño geiago igarle biurturik agertu ziran.

597. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 - Bañan, enetxoa, nola esan dezakezu ori ni beti nere Jaungoikoarekin bizi naiz ta?

598. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Orduan, zintzoak beti ondo, ta gaiztoak beti gaizki ibilliko dituk mundu ontan?

599. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Ez beti.

600. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Ez al dira berri guziak beti gaiztoak izango.

601. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Beti asten!

602. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0044 Jauna, zu ere beti asten...

603. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Eta beti gure Manexek aul-aire bat izan du: ni ez ikutu esaten genion txikitan: ain zan minbera eta sentikor...

604. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Gaiñera, bego beti etxea, eta bego erria.

605. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Gogorra zan umetan, gaztetan eta beti gure Joakina eta askotan bere anaiak ere mendean eduki nai, arek agindutakoa egin bear, ura nagusi eta besteak morroi baliraxe.

606. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Jakiña, etzan beti Joakinak esandakoa onena eta errexena.

607. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Mixiolariak Mariaren babesean ibilli bear du beti Apostoluak antzo.

608. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Bein da berriz, eta iñoiz aspertzeke, ari zan Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari... otoitz labur au esan eta esan; eta batez ere bigarren ahapaldia ebakitzean (Asieran zan bezelaxe, orain eta beti, eta gizaldi eta gizaldietan. Amen), ezin esan alako pozjarioa sumatzen zuen erraietan: Jainkoak bere bere eta betidanik duen ezin galduzko gloria gogoratzen baitzitzaion.

609. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Bere kabuz edo bere aldetik Sorazuk beti nai izan zuen bide arrunt eta apaletik ibilli, etzituen gauza arrigarri eta nabarmenak desiatu ta ez nai: ori ere garbi agiri da bere bizitzan.

610. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0078 Arrezkeroztik, beti kezka orrekin ibili nintzan nere gerra-denbora guztian: ia nere anai ori nunbait arkitzen ote nuan ilda, erituta edo prisionero eginda.

611. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0109 Gu beti, pixkabanaka, arbola baten paretik bestera aurrera joaten giñan, bañan berak etziran atzera joaten.

612. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Ala ta guziz ere, arrantza gizon-jolas txikitzat jo izan nuan beti, ta geienetan nere oporraldiak, eizarentzat izan oi-ziran; errian eiztari trebearen ospe pixkat eman zidaten, eta arrokeririk gabe esan nezake, oso oker etzegola eman zidana.

613. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Banuan eper-txakurtxo eme bat la Chispa erdi-kaxkar, erdi-basati, baño oso bat beti nerekin zetorrena; berekin juan oi-nintzan goiz askotan Charca'raño, erritik legua ta erdira, Portugal'eko muga-aldean, eta ez giñan iñoiz utsik etxera itzultzen.

614. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Etxerontz biurtzerakoan, txakurra aurreatzen zitzaidan, eta gurutze-bidean beti nere zai egon oi-zan; bazan antxe arri borobil eta zapal bat, alki apal baten antzekoa; arri oni nere baitan gordeta diotan maite-oroipena, edozein pertsonei añakoa ba-da; askori dietena baño aundikoa, inundikan ere.

615. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Andik alde-egiterakoan, beti zergatik ez nekiela, arriruntz begiak biurtu bear izaten nituan, agur egiteko-edo; egun batez, orratik, andik abiatu-ostean, tristurak eraginda noski, berriz bertara itzuli bear izan nuan, eta berriro bertan eseri.

616. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Nik bere naia bete nuan, ortan ezpainuan iñorentzat kalterik ikusten, eta gañera ildakoen borondateak betetzen beti izan naizelako saiatua.

617. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 7. DENA JAUNARI
bazaude beti
zu osoki,
Jaunari esker
zu iñoiz iñork
ezin unki.

618. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 14. Uzta badute
zaar ere,
beti mardul ta
bizkor dire.

619. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 ampamp3. (Esteban donearen Jaian)
Jauna, gu baitan
beti bizi,
Zu biotzean
gu nork izi?

620. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0310 2. Beti zerate
zuek ari
Aren etxean
serbitzari.

621. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0310 4. Gu Jaunak bere
gauzka-eta,
Israel ez beti
du arreta.

622. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Ez dezu iñora lan billa juan bearrik; atoz beti neure soroetara, eta eraman aal dituzun galburu danak, bildu egizuz.

623. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Jainkoak gizona salbatzea erabaki zuan ezkeroz, beti gogoan euki zuala, bere asmo lenenetakoa ta berarizkoena bezela, Andre Mari'ren irudia.

624. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Bitartean, esan oi dana, beti ba-dugu guk Mezaren luzagarria.

625. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Nagusia betik indartsuago bai-dozu, azpiko batekin aserre danian.

626. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Zori gaiztokoen igarketa baltza dok betik biotz atsegingarri.

627. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Argeyar'ek, orratio, ez-ziran beingoan untzi beltzetara itzultzen, Are ta Ektor burnori jazkiduna oldarka ari ziralako, ezta beingoan ere burrukara aurrez aurre ez-ziran jauzikatzen; ori ez ezen, beti atzeraka zegiten, Are Troar'en artean zebillela, entzun zuten arrezkero.

628. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Zeru izenez ez zun adierazi beti Iainko aurpegiari so dagon sorkari gogakoi edo adiduna; ez eta lur izenez gai eitegabea ere.

629. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Bizia ematea, ordea, ez dago beti nor-beraren esku.

630. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Lenago esan dugun bezala, Abendaño'ren alderdiko alkate Arrasate'n Jaun Otxoa Artazubiko zen eta gizon au beti txit leiala izan ba-zitzaion ere Abendaño'ko etxeari, Lekutiarrak bere alkatearen jokabideari kontu egiteko mandatu egin zion Baraxuen'go zaldunari.

631. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Ene amak beti bere semearen zoriona eta obebearra billatu du berearen gaiñetik eta urrats au eman bearra nekagarri izan ba'zaio une batean, pozgarri gerta bekio ondorenean.

632. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Eta onek esan nai zuna beti oso osorik bete izan zun; alegia, Kristo'ren emazte zintzoa eta maitalea izan zan, zorameneraño maitale.

633. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Euskaldun danari euskeraz beti; eta gaur, nola esan ez nekialako, gauzaren bat esan ezin badiot, gogoan artu beste baterako, pentsatu, galdetu eta ikasi, eta ez esan euskeraz ezin esan ditekenik.

634. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Emen edo an, etxean edo kalean, nunai, beti: EGIN.

635. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Alare, aberatsak beti izan bear dirala ba-zekin, ezin ukatu.

636. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Beti ibilli dabillena betiko egonean billakatzen da.

637. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Demagun: turtubeak irten zun tokira, Akileu elduko ba'litz, beste nonbait litzake turtubea, ta gero, Akileu bertara eldu baikoz, turtubea beste nonbait litzake, ta onela gertatuko litzake beti.

638. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ori ezarrita gero, itz egin beza, erantzun bekit sakerre bikain orrek, Ederra beragan danik ezpaitu sinisten, ezta ederrarekiko idearik ere, beti berarengan diraunik, gauza ederren samalda besterik ezpaitu onesten ikuskizunzale orrek, ederra bat bakarra, zuzena bat bakarra dala ta orobat beste tasunetan esaterik ezin bait-du iasan.

639. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Iñola ere ez, esan zun, bat bederak biak batera izango bailituke beti.

640. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Irraida orren erdi-erdian omen zegon sua: bereonelatsu Elade'ko etxearen erdi-erdian zegon sukaldea, ta erri-udaletxeko erdi-erdian sua zeukaten beti garretan.

641. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Dagon tokia bera gizakume guzien biotz-betegarri izan da beti.

642. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Gizonak beti eraman omen du, barnean, bere buru eder erixteko griña.

643. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Beti klase bat ezta komeni,
tartean zerbait mudatu,
Ona naiago degula danok,
ezin diteke ukatu.
Otzak etorri badira ere
eztegu zertan kejatu,
Garaian garaikoa eginda
artaka guziz kontentu.

644. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Zenbat euskaldun galdu ote da
zorigaitzez, itxasoan?
Naiz eta ori asko ez pentsa
ontzia artzerakoan.
Arrantzalea biziarekin
ibiltzen dala jokoan,
Auxe gogora dezagun beti
arraia jaterakoan.

645. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Gaxoak eta aulak badakite ongi artuak izango dirala beti; itxaropena galdua dutenak, an arkituko dute.

646. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Ez beti ondo, ez beti zuzen, baiñan, gure ustez behintzat, honela eman ez danean, guk eman duguna bezalakoa ez zalako ez da, ezen eta zenbait autorek zuzenez beste erabili zutelako eta oraindik ere, noizik behin behintzat, gaizki erabiltzen dugulako.

647. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Ez bide gera ohartu, orain arte beti, fonetika legeek horrela galdeginik, zala.

648. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Bitez eltze ustelak Gotzaien aolkarientzat edo ikastetxetako zuzendarientzat edo nekazarien ezteyetarako; eta aske utzi begizkigute Yaurlarien maiak, eder oro ta politasun oro izan bear diran aek; ta zioa dugu beti eta nonnai sendakintza utsak, askarrak baiño ederresten diralako; utsetan makurra ez baitda kokatzen ta askarretan bai, osotuta daudeneko gaikiak okertu ezkero.

649. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Beti izango da egia esaera ura: Alkartasunak indarra dakar.

650. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Admisioa: Admisioa ia beti gratis, duan, izango da; ikasleak, berriz, kriterio zorrotzekin aukeratuak.

651. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Astokeri ere ezta euskera jatorra, euskaldunok beti astakeri esan edun baitegu.

652. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 ¿Zergatik ogei urteko mutilla ez esan, euskaldunok beti esan degun bezela?

653. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Ontan ere' beti bezela' erriari ikasi egin bear diogu, ez irakasi.

654. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Baiña beti erdal-idazleen gauzak irakurriaz orretara jotzea ezta arritzeko: ; badirudi erriak izketan ere eztakiala.

655. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Euskalerrian ez: euskal-idazlerik onenek ere erdera besterik etzuden irakurtzen, eta orregatik' ayen idazkiak irakurtzean' beti bildurr izan bear degu, alegia euskera jatorrez ari bearrean erderaz pentsatutako ta gaizki euskeraztutako gauzak esaten ote dizkiguden.

656. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Euskeraz ditugunak beti erabilli; ezin bada euskeraren errotik artu, ezin bestean kanpokoak.

657. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Baiña beti gogoan euki bear duguna:(...).

658. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Bañan ertilana gizarte lanaren produkto edo frutua izan arren, aro baten ertilana da beti.

659. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 XII. 44.- Au izan dedilla, beraz, adiskidetasunaren lenbiziko legea: adiskideai gauza bidezkoak eskatu, ta adiskideengatik bidezkoak egin ditzagun; ez gauden ere aien arrenen begira; beti tukuz, ezmezean iñoiz ez; ausartu gaitean aolku ematera zabalki.

660. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Siñesten diet, ere, lurralde ontan bizi ta, orain eroria, baiñan ordun orrilloan zegon Elade Aundiari, aien arau ta ikasgaiez irakatsi zioten aiei; bai ta Apol'en goi-eranzunak guziz yakituntzat yo zun ari; ark, gai oni buruz, ez zun gauza geienetan bezela, orain au, orain ori esan, beti bat baizik: giza-gogoa yainkozkoa da; gorputzetik ateratzen danean zerura da berriz, ta arin-arin, guziz on eta zuzentsua izan dana.

661. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Arbasoen arimen tegi edo bilgune dalako, arimai, etengabe, argia eskeintzen zaie, oitura zar batek agintzen dunez; supizguan, berriz, beti bizi gordetzen dute txingar bat illei lazto txiki batez bederik argi egin bear zaiela-ta; leiotako erlatzetan, iakiak ezartzen ditute zenduentzat eta ezkaratz edo etxeko sarrera nagusiak eguzkibegiruntz itzulita egiteko ekandu zarrak ere orixe erakusten digu.

662. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Tolosan eta Arantzazun bakarrik ikusten degu beti Ubillos.

663. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Ori bai'dugu, ez bakarrik parapsykhologi, bai psykhologi guziaren auzi zar beti gorpiztu bat: gogo-burmuñen edo arima-soiñen arteko ondoretasuna.

664. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ba-ditu banaka-banaka bertso gogor samarrak, baiña mamiz aberats, gartsu ta sakon zaigu beti.

665. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ugaritasunaren seme ere baita, bizkorra, ausarta, setatsua da, beti, on billa ta eder billa dabil, azpikerian eta asmakerian yaioa da, gezur-zuria, lilluratzaille ta zoragarria.

666. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Bijoa gero jakingaien edertasunera, beti eder garaiagoaren billa, ez baten menpeko geldituz, edertasunaren itsaso baztargabean barneratuz, eta olako jakite ugariz unitu ta indartuki, begizta beza jakite bakarra, eder-jakitea bere baitan.

667. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Edertasun au, izan beti da, ez da jaiotzen ez iltzen, ez urritzen ez ugaritzen, ez da aldez eder ta aldez itsusi, ez bein eder ta gero itsusi, ez batzuen aldean eder ta besteen aldean itsusi, ez emen eder ta an itsusi, ez batzuen ustez eder besteenez itsusi.

668. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ez dezakegu asmatu beste gauzetan datzala ere, esaterako bizidun batean edo lurrean edo zeruan edo beste nonai; bere baitan da ordea, beti erabateko, ta beste gauza ederrak ari darionetik dira eder, eta guziak jaio naiz galdu, ari ez zaio ezer erasten ez kentzen, eta ez da ezertxo aldatzen.

669. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Aurpegiak ez du beregana begiratzen, beti besterengana, zuzen begiratzean beintzat.

670. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Ba du asmo beti, askotan baitaratzen ez ba da ere.

671. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Eta guzion gañetik Toribio Alzaga, Akademia orren zuzendari ta il artio beti eragille bikor eta argia izan zana.

672. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Ez diru gosez, baizik beti musu-truk egiten dutena.

673. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Hautatze hau egitea ez da beti gauza erraza izango.

674. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Beti kasu denetan zein hautatu behar den erabakitzea ez da erraza izango; baiña dexente aldiz bai.

675. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Eztezagun aaztu izkuntzen eriotza, beti betiko eriotza izan oi dala.

676. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Beti bera irabazten.

677. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Segur nago, nunai ta beti Pedro Mari Otañoren bertsoak apain berezi bat emango diotela Kuliska Sorta'ri.

678. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Sarri, diot, plazan, ez beti.

679. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Bilintxen semea ezagutu zuanean aotik aoz esan omen zion bertso au:
Zu Bilintxen semea
zera nerekiko
Ez baziraten esan
Enun igarriko.
Gu aren aurrean gaude
Beti belauniko.
Emendik joan zan baña
Ezta beñere ilko.

680. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Aundi izango da eta Goikoaren Semea deituko dute, ta Jainkoak berorren Aita David-eren errege-aulkia emango dio; eta beti izango da Jakob-en etxean errege, eta berorren erreinuak ez du azkenik izango.

681. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0006 Zu Sagartzazu izan zera beti.

682. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Sagartzazu, neretzat, orixe dala, orixe izango dala beti eta zu ere bai, adiskide Klaudi: Sagartzazu - gerezitegi; gure txikitako gerezitegi.

683. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0011 Bataiatzerakoan izen oek jarri zizkioten: Agustin, Ignazio, Maria; baña gero berak, lendabizikoari Paskual izena ezarri, ta Agustin Paskual esaten zuan beti, beste izenak alde batera utzita.

684. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0014 Jakiteko, ikasi nai izatea da naikoa, ta beti ikasi liteke.

685. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Asko zekian, eta zekiana beti jolasean bezela ta arpegi alaiarekin esaten omen zuan; ez beste askok bezela arpegi illun eta itz zorrotzakin.

686. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0016 Berez atsegiña, alaia, ta eskerrak egiteka beti gerturik zegoan gizona zan Iturriaga.

687. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Irakasteak jardun-bide jakiña darabilte beti.

688. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Beti gauza bat juezari erantzuten zion: Jesusen Konpañiara Jainkoak deitu dit, eta dei oni jarraitzea da nere erabaki ta asmo bakarra.

689. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Millakak dira beti bira ontan ibiltzen diranak, edozein lurralde ta errietakoak; eta guztien aoetatik etengabe abots bat bezela enzuten da: Ave, ave, ave Maria.

690. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0024 Eta egiz, aingeru bat izan bear du beti Zuzendari orrek zuretzat.

691. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0056 3. Batez ere, gogora ekarri ezazu inpernuaren betikotasuna; oñazetan; eta beti-beti; zein ikaragarri dan betikoa izate ori!.

692. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0072 Eta Zugana, nere Jaungoiko biotz-bera ta samur orrengana itzulirik, asmo sendo bat artzen det, eta bein betiko erabakitzen det, zu Jaungoiko on ori maitatzea eta zure agindupean beti-beti ibiltzea; eta ala izan dedin, eskeintzen eta ematen dizkizut nere adimena eta nere anima bere almen eta indar guztiekin, nere biotza bere maitetasun guztiarekin, eta nere gorputza bere zentzu guztiekin; agintzen ere dizut, bene-benetan, nere izate ta egiteetan ez naizela batere, batetxo ere, zure legepetik aterako.

693. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0072 Beñere ez damu izateko eran, beñere ez atzera egiteko eran, zure legepean jartzen naiz, leialtasunik aundienarekin, beti zure gogoa egiteko.

694. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0015 Beti laguntzeko gaituzu, zure mirabe zintzo ORDEZKOA.

695. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Bai naigabe ontan, ta bai beste edozer premietan laguntzeko, emen dezu beti zure agindupean.

696. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Mikel, beti bezela, eskribitzeko ailper xamarra dabil, eta orregatik neuk aurrea artu diot.

697. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Biotz-biotzean zaituzte beti zuen alaba kutun.

698. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0177 Oraiñik ere badirala parrokoak, laikoen ekintzarik laket eztutenak; ta laikoak beti eskupean euki nai dituztenak: esanak egiten ta kito (2).

699. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Beti egurrezko sardeak erabilli, burnizkoak arrixku aundikoak bai'dira.

700. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Kordelakin egiten dan neurria, ez da beti xuxena; bei edo txala, gizena edo argala, luzea edo motza izan liteke; eziñ ba neurri berean, pixu berdiña izan.

701. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 B3'an, hirugarren belaun-aldian, lore gorridun landareak beren artean nahastu ezkero, beti lore gorridun landareak izango ditugu.

702. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Berdin ondorengo belaun-aldietan: beti lore gorridunak.

703. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Baiñan hau ez da gertatzen iñolako bizidun moltzotan: mutatzailleen sailla beti urri geratzen da proporzionalki.

704. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Bere eskutik artu izan ditudan ondasun guztien alde, eskerrak ematen dizkiot, eta emango ere bai beti gure Jaun orri.

705. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Maitasun eta uste osoz eska zaidazu; eta, otoitzerik ez utzi, ordu, garai, lan, toki, eta inguruko lagunengatik ere; zure animaren aintza eta santutasunerako bear dezuna emateko beti gertu naukazu-ta.

706. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Beti oi-zituan lagunak artuta, il orren 23'an, Donostia'ra joan zan, an bustialdiak artzeko asmoz.

707. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Bañan ezespen eta ekaitz artean bera beti aurrera; kanpotiko eta barruko neke-samiñak igaroaz.

708. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Alabak alkarrekin topo egiterakoan, buru-zirkin txikiz agur egitea nai izaten zuan; Amalenak irripar gozoz beti egin oi zuan.

709. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0047 Oñatiko kondeak, ordea, bestelako asmoak gordetzen zitun (1) Arantzazun betikoa izan da auzi ori: nun bear zukean elizak, alegia, ¿agerlekuan bertan ala, santuario ia danetan izan oi danez, beste toki erosoagoren batean?. Aurrekoen sentierari ta elezarrai jarraituz, kondearen bizkar botatzen det emen bigarren irizpidea, kondairak ere berebat diolako. Baña jakin bear da e'tzala kondea bakarrik irizpide ortakoa. Jendearen eta prailleen artean, gerora, beti izandu dira iritzi bat eta bestekoak, Irudiaren aldaketetan ederki somatzen diranez. Aita Lizarraldek alde bat eta bestekoai ezagutzen dizkienean norberen arrazoiak, badirudi batean batekoakin dagola ta bestean bestekoakin. Ikus 92'ko orrialdean: . Eta 102'ko orrialdean, berriz, lenbiziko ermitatxoan Irudia nai zutenen alde luzeki esaten du: .

710. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Eliza txikia zala, edo ostatuak gutxitxo zirala, edo galtzara zabaldu bear zala, edo komentuari puska bat eta bestea erantsi bear zitzaiola, edo suak dana erre ta txigortu zuala... Arantzazuko elizagintzak ez du izan atsedenik, ez lanik gabeko tarterik, udaberriko osto-loraketa miragarria an etengabekoa ezagutu izan dute gizaldi guziak, ezagutu eta aurrera eraman, aurrera alegin guzian nekerik barkatu gabe, beti geiagora, arkaitzak autsi-bearraren bildurragatik edo amildegiaren arriskuagatik beñere kukildu-gabe, bi besoak ditun fedearentzat ezinezkorik ez ba'litza legez, Birjiñaren ermitatxo bat eidazu ua ta urrengo nerea izango zera zu ua gure aurreko bakoitzari esana ba'litza legez, etxegite bati bukaera eman orduko beste eginkizunari asiera emanaz.

711. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0199 Adimenak esaten dizun eta biotzak agintzen dizun bezela jokatuko bezendu, lurrari aoz josita biziko ziñake beti, eta ar zikin itxusi ta nazkagarri baten antzera auspeztuta, ainbeste jasaten zaitun Jainko orren aurrean.

712. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 - Billa ezazu ezespenetan zure poza; merezi baiño gutxiago egingo dizkizue beti.

713. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Lan txiki arrigarriak Jainkoarentzat; eta, oitukeriz kutsutzen ez badira, emankorrak ere izango dira, Maitasuna beti emankorra dan bezela.

714. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Igarle oietako batek Belen'era begira, ikusten du an jaioko dala, eta beste aldetik beti betitik Aita Jaungoikoagandik jaioa dala.

715. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Beste batek oartzen du Ama beti birjiña, neskatxa garbia, izango dala.

716. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Nik beti guzien aurrean itz egin izan det; eta ixillean ez det ezer irakatsi.

717. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Beti otoitzean ari ziran, eta zerurako egarri bizian zeuden.

718. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Galdetu atsegiñetan dabiltzanai, eta ao batez esango dizute, zer egarri daukaten beti, eta egarri ori eziñ ase, edo ase orduko, berriz ere egarri biziago, amorratuago... Eta aien biotzak goibel, triste, utsik.

719. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0404 E) Asieran zan bezelaxe, orain eta beti, gizaldi ta gizaldietan.

720. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0020 Lehen eta orain, hala gertatu da hori beti.

721. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Iritzi honen arabera, teatro-modu zahartu honen aurka jarri beharko du vanguardiagilleak beti, askatasunaren aldetik: ezin baidezake dogma ta larderiarik onartu; ta berritasuna duelarik lege: edozein kopiatzeari gorroto bizia diolako.

722. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0044 - Danak agurtzera joaten al-naiz, edo beti arekin edo onekin (gizon edo talde jakiñakin) gelditzen naiz?....

723. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Bañan, aurrenekoa zaitugu itsago ortan igeri egiten, eta gaizki egiten dun argandik ere zerbait ikasi egiten da beti.

724. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Axpe Jauna an zegon beti gertu poza emateko, bakea zabaltzeko eta animak alaitzeko lepradun artean.

725. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Eta adaptazio edo egokitze oiek egiteak beti ematen du min, eta kosta egiten da.

726. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Eta gizonen artean beti gertatzen dan bezela, azaldu dira oraingo ontan ere neurriz kanpoko geiegikeriak eta seta txarreko alderdikeriak.

727. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Ba-du bere adiñeko lagun bat, bera bezalakoa, beti ortarako prest zegoana. Bion zaletasun ori salatzen digute onako bertso auek: .

728. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Eta azkenik, kristau zintzoa izan da beti gure Mitxel.

729. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Erromako Eliza beti izan dala susmoti eta aiher, dio, latiñaz beste izkuntzarik liturgian onartzeko.

730. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Beti talo ta esnea jan da jan, gertatu oi dana: zenbait idazle ta ertilari errusitar nazkatu egin zaizkigula.

731. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Gizona beti gizon, esan oi da.

732. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Bai, biotza beti biotz, baita errusitarrena ere.

733. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Oraingo idazleak parre egiten dute lasai zenbait zensore zorrotz eta ipurterreen lepotik, beti arpegia gogor, irripar-loretxo bat bederen ezpaiñetan loratzeko gauza ez diran gizon oien lepotik, alegia.

734. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Eta au dana egi gerta dedin, guztion onaren eta zeruratzearen maitale Jesus! zure grazi eutsieziñaren indar ori betor beti goitik, askoren biotzetan dei ixil dedin lenik, benetako baiezko bat gero, eta azkenik iraupen zure morrointzan.

735. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ona: Gloria Aitari ta Semeari ta Espiritu Santuari, asieran zan bezela orain eta beti gizaldi ta gizaldietan.

736. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ba-da beste bat garbiagoa: Aintza Aitari ta Semeari ta Gogo Deunari, lendanik orain eta beti gizaldiz gizaldi.

737. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Eibartarren euskera' gramatikaz, garbi eta jator izán da beti; gaur ere bai; baiña iztegiz' mordoillo fama emáten diote askok.

738. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Zoratu egiten nau beti gau izartsuak, eta maizago ezin ikusteak nazkatzen nau.

739. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Beti orrelako gertaerak Japon edo Sangai'n gertatzen dirala mintzatzen diranentzat, erantzun ederra; emendik arrikada batera baitago....

740. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Dirua bear eta nork aurreratu ezin iñon arkitu; baimena bein da berriz eskatu ta, beti itxaropen onak, baña beñere eltzen ez; dirua ta baimena erdi-eskuratutakoan berriz, lan guzia erderara aldatzeko agindua....

741. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Gizartean beti jator ta zentzudun azaldu zanak idazkietan ixuri zizkizun, agian, bere griña txarren beazun gaizkilleak.

742. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Donostiako liberalak, komerzio-interesak medio, Fueroen etsai izan ziren beti.

743. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Axular'ek ez du beti Idazteuna itzultzen, berortan dionaren mamia damaigu soilik.

744. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Aldizkari errebista etatik, EGAN eta Euzko-Gogoa oso osorik irentsi oi ditut; Anaitasuna ta Zeruko Argia-tik ere geientsuena beti.

745. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Ortik aurrera, tajuzko ezer gutxi: eskutitzak eukaldunai beti-edo euskeraz; irakurri-ahala, esaera eder eta itz txorrotx asko bildu; berebat lagunekiko itzaspertu eta jardunetan.

746. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Didaskalia'k dionez:
Zer aitzaki eukiko ote dute Jaunaren aurrean, Igandez bizigarriro Itza entzun eta beti-betian irauten duan janariz ase ditezen alkartzen ez diranak? (La Maison de Dieu 68 or).

747. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Kristo ori beti gugan dago eta gugan diardu, batez ere Liturji-ospatzean.

748. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Orregatik ez da errex esatea beti olerki onenak aukeratu ditun ala ez.

749. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Beti esan oi da gure erritarrak sinistun dirala, aien sinismena ordea, ez dala bear bezin sendoa, liburu deunen ezaguerarik urrienean bizi diraloko.

750. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Beti atsegingarria zait gogoratzea neronek zenbat zor diodan olako irakasleari.

751. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Beti erakarri nau euskeraren aztertzera.

752. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Aspergarri bilakatu dira beti alderdi beretik begiratzeaz.

753. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Antze ta erti-saillean jardun dutenak, dizditsuen agertzen dirala nik uste; auek barne samur agertu zaizkigu beti, ta auek berez ditugu eder ta begiko.

754. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Beti galdezka ari zitzaien bere Lagundiko Anaieri, baita sehieri ere, au nola esaten da?.

755. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Beti idaztortza eskuan, eta bosgarren aldian gauza berriak arkitu nitun, lengoetan itzuritakoak.

756. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Gure auzoko agure zaar batek esaten zidan bein: Goiko erloju ori beti dabil zuzen.

757. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Eta besteak beste, argumentu onen bidez urbildu izan zaio beti gizona Jainkoari.

758. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Jakituriaz eta Filosofiaz mintzo geran guztietan, beti ara jo bearra dago ta, auzi ontan ere ezin gindezke egon Greziako lurralde autatua eta bere filosofuak aipatu gabe.

759. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Euria beti ongarri balitz, eta aziak sekula ere ustelduko ezpalitu, obe al litzake?.

760. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Koche.- Bethi bezain gibel izaiteko! ¡Ez uzte izan bihar artio cherkatzen ariko girela!.

761. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0303 FATURRA - Eta, Benat, bethi ondotik ibilki zautzia?.

762. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 JAKES - (Marrumaz bethi, jalitzen da).

763. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 PATURRA - Ba, erhoez bethi mesfidatzeko da....

764. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Bethi aintzinat bizi zira, ni tronpatuz!....

765. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Zure ejenplua beti or izango da ikasgarri, zure eretian arkitzen diranentzat.

766. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0061 Maisua.- Neroni ez naiz erlijio-zale, bañan apaizari beti errespetu izan diot.

767. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0085 Adela.- Bai, zu beti apaizaren alde.

768. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 4- Katichiman zer nahi dauku erakutsi apezak? Apezak erakutsi nahi dauku, beti uros izaiteko, zer bear dugun jakin eta egin.

769. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 5- Apezari nork erakutsia dio, beti uros izaiteko, zer bear den jakin eta egin? Jesusek.

770. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 Ikusiko dugu, erakutsi dauzkula, niork erakusten ahal ez zauzkun gauzak, eta beti egia erraten duela.

771. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Bainan, bethi, nehondik, deus ez ageri.

772. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 BATEK.- Sinesten dut Izpiritu-Saindua baitan;
DENEK.- Eliza katoliko sainduan; Sainduen partaliertasunean; bekatuen barkamenduan; haragiaren phiztean; bethi iraunen duen bizitzean.

773. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Jainkoaren Ama
Errepika
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona,
Zaitzagun maita, bethi, bethi

(berriz).

774. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 1- Guk gure amatzat hartzen zaitugu,
Bethi zu maitatuz bizi nahi dugu;
Azken hatseraino kantatuko dugu
bethi, bethi.

775. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 2- Hemengo hersturak ikusten ditutzu
Zoin den lotsagarri bizitzea dakizu,
Beraz zure haurrak hemen beirazkitzu
Bethi, bethi.

776. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 3- Gure flakeziek zure bihotza
Dute erdiratzen, samurra baita
Gutaz izan zazu oi! urrikalmendu
Bethi, bethi.

777. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0009 BATEK.- Sinesten dut Izpiritu-Saindua baitan;
DENEK.- Eliza katoliko sainduan; Sainduen partaliertasunean; bekatuen barkamenduan; haragiaren phiztean; bethi iraunen duen bizitzean.

778. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 BATEK.- Jesus beraren gatik, Jesusekin eta Jesus baitan,
DENEK.- Ohore eta loria zuri, Jainko Aita,
BATEK.- Ohore eta loria zuri, Jainko Izpiritu-Saindua,
DENEK.- Ohore eta loria-orotan eta bethi.

779. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 Ararteko dugula Maria Jainkoaren ama saindua,
lorios eta beti-birjina,
bai eta zure Apostolu Jondoni Petri eta Paulo,
Andres eta Saindu guziak:
eman, Othoi, zure bakea oraiko egunetan.

780. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 Zure bihotz onak lagun gaitzala,
libra beti bekatutik
eta nahigabe guzietarik begira.

781. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 Jaunaren bakea
dagola beti
zuen baitan.
Eta zure Izpirituan.

782. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0071 4. Hemengo hersturak, ikusten tutzu, Guzien beharrak, badakizkitzu, Beraz zure haurrak, hemen beira-zkitzu, Bethi, bethi.

783. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0016 Ara Jesusen Biotz gozoa amoriyuan suturik, Su ta gar beti erretzen dago txingar bizi bat eginik.

784. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 IZAN ZAITEZ BETI

785. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 IZAN ZAITEZ BETI, JESUS MAITEA,
NERE BIOTZAREN JAUN TA JABEA.

786. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 2.- Biotz ori dago beti zabalik
bekatarientzat etsi gaberik.

787. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 2.- Neregandik bazaitut ain urruti,
ezin nitekelako lurran bizi
zure zai gau ta egun nago beti.

788. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0129 Baña egun baten deitzen badeuste
Erria defendietan
Prest arkituko nabe ni beti
Euskerearen aldean
Armarik eztot artun egingo
Egundo nire eskuetan
Nire plumea nire izerdia
Eskeintzen deutsat benetan.

789. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Besoak zabal joan bethi, ez bizi erdizka.

790. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0010 Arazki gordeturik
Pinpin aphalean legez
Gogoa
Bethi ninikatzen zaie.

791. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bazoan zango eta buru gora altchatuz,
Bere pampalina pimpili-pampalinatuz!
Bai, bainan etsaia agertu zenean,
Hau urhearen ondotik baitzabilan,
Dirudun mandoari zen beraz jazarri
Eta hura zuen arindurik ezarri...
Ostikoka,
Ausikika,
Gure mandoak bere karga nahiz zaindu,
Pampako ederrak ere zituen bildu...
Intziraka,
Hasperenka,
Hantche zagon erroz gora lurrean etzana:
-Etzauntan nausiak holakorik hitzemana!...
Fitsik ez diotela egin ene lagunari,
Eta ni hementche, dohakabea, hiltzen ari!
Laguna beretik ihardoki zion:
-Kargutan izaitea ez duk bethi on!
Izan bahintz hi ere eiherazain baten mandoska,
Ez bide hinduten gisa hortan umatuko joka
.

792. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0349 Zapa gutizia
Galdatuz grazia:
Atchik dezagun bethi bihotz garbia.

793. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Alere gu, Iauna, zureak gaituzu
beti zure morroi ta menpeko.

794. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Ialgi hadi berriz kanpora, Heuskara,
Heuskara zahar bai, baina beti guri!
ager hadi garai, errege iduri,
gure mendi, zelai, hiri, herritara.

795. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0406 Bethune-ko hirian sartu gindelarik,
Erdi hilak, zikinak, eta bethi preso,
Bazen andereño bat, karrika-hegitik,
Ogi bat eskietan, eni so eta so...
Jauzika neskatoa da gure lerrotan,
Irriz, ta esku batez sispak bazterturik,
Bere ogiarekin pott bat eman zautan,
Alemanak zanpaka, ken zadin bidetik.

796. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 1944-1964 Jende xehe zonbaitek, espanturik gabe,
Bihotzaren bidia bethi dute hartzen.

797. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0351 Herrietan, gizon koxkor,
Nagusi, mutil, Erretor,
Eskutan pilota gogor,
Pasoak dutenak idor,
Begi zorrotz, beti pixkor,
Eta irriz edo mokor,
Bainan ez emaiten amor...
Hola gaztia, jo-zak hor!.

798. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.j. labeguerie 0222 Entzuten da kantatzen zure gaztelutan,
Uztai harri xaharren erreberietan,
Santxo-ren hil hobitik ilun nabarretan
Beti jalgitzen diren hasperen trixtetan.

799. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Kantituz araber
goi-eskolara irritsan beti zen ager.

800. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Gastatu duena
diru ta alegina
beti bedi aina:
dezan ondorio ona.

801. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Preseski, zeren, acholarik gabe, dagon bethi hein berean du, Ganich Makaiakoak eskarniatzailer irriak sarrarazi ohartu direlarik, ordu zuen, Euskualdun tontoa egiazki norbeit dela, ez dela nor nahi, munduko zoko barneetarainon duela bere omen ona hedatu.

802. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Eskuara, ene Amak haurrean erakutsi eskuara, ene mintzaira, zu zaitut beti hobeki eta osoki maitatu....

803. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Orduak edo aroak jo dueneko, hor daude bethi eskerren bihurtzen; ukhan dituzten dohain eta edergailuekin Nausia bethi goresten dutela.

804. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Nundik dute gure iduriko diren bainan guk ez dugun errechtasun bat, dohain bat daukaten gizon horiek, gai baitira orenak eta orenak zoin gehiagoka hartzeko hi bahiz ni banuk joari emanez errefera den gutieneko durduzarik, duda mudarik gabe, behar ozkan bethi, eta kantuari doakon izarian, hitza badariotela geroago eta garbiago, geroago eta aberatsago... nundik dute holako jakitatea?.

805. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Egon bethi iguzkiak argitzen duen mendiari so.

806. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Hortako buruzagia izan dadiela berechkuntzerik eta borthitzkeriarik gabeko, aita familiako on baten pare; ez ohore-gose, ez baliatzaile; begi oneko bezain bihotz nasaiekoa; urrun eta gora ikusten, eta hurbileko aphalenak maite; geroaren moldatzaile oraikoa utzi gabe; gazteen entzule eta ez kasko-gogor; eta oroz gainetik bere lanean laguntzaketari eta ordainketari, ez beti gider-bereko eta gider-bakharreko.

807. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Izendatu zaizkitzien herritarrak, itzaliak badira ere gure artetik, bethi bizi dira eta biziko gure baithan.

808. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Khar berak dezala behar ordian, eta ahalaz bethi, ibilaraz gu baithan odol bera.

809. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Frantzian gerla, Espainian bakia; hemen griñarik baizik ez, eta bertzeen meneko, bethi lanjerian; hortxe, mendiez bertzaldian, libertatia, deskantsia, irabazpidia, familiaren noiztenka bederen, nahiz ixilka, ikusteko zoriona.

810. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Hortakotz, bethi izanen dira gudiak eta gerlak, eta herritar bakotchari doako bere herriaren zaintzia bere ahal guziaz, oroz gainetik noiz eta ere jazarria baitzako zuzen kontra.

811. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Eta ama han zagon bethi bere haurrari lotua.

812. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Euskaraz h'rik ez jartzeko usantza duenari, h dun euskal idazti bat ikustean, lehen kolpean bertze hizkuntza arrotz dela-edo gogoak emaiten derauko; eta horrenbertze ezpada ere, bethi gaitz eta beregisako bihurtzen zaio.

813. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0040 1. Huna zonbat maite gaituen Jainkoak: gurekin nahi du egon beti.

814. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Behar litaike izan beti libro eta alegera bakantzetan bezala.

815. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 - Manatzen zitzaion oro egiten zuen, egia erraiten zuen beti, soinekoak garbi atxikitzen zituen, irris-puddingak gozagaintxoak izan balira bezala jaten zituen, bere leitzioneak ezinago hobeki ikasten, eta adeitsu zen bere maneretan.

816. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 - Hain zen ona - jarraiki zuen ezkongabeak -, non ona zelako medaila batzu irabazi zituen, beti ere iskilinbaz loturik bere jauntzian zekarzkinak.

817. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Noizean beinka: - ¡Arre, astoa!-, esan ta aurrera zoain beti.

818. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Ainbertze besta bada! Eta gu beti besta gose.

819. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0041 Eskolarat johan zelarik bere arreba handiaren eskutik, beti gelditzen zen salgei ziren pusken aintzinean, bainan sekulan ez zuen ikusten behar zuen etxea.

820. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Beren lanerat bazoazin bethi bezala; elgarrekin zituzten ibiltzen beren solasak eta aiphatzen zerutikako segeretu handiak.

821. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Zernahi sofritu zuen, bainan bethi pazientzia osoan, hitz berak zituela ahoan: - O nere Ama Birjina ona, o nere Ama Birjina ona.

822. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 1917 eti harat bethi goiti ari da.

823. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 Salazar katolikoa da agerian; 1928 urtheaz geroztik bethi mana-toki berean da.

824. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Aseak ziren bethi gauza beren ikusteaz.

825. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Eta harek maite ote nu beti?.

826. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Bethi goizean goizik abiatu, akhuluaz ernarazten dituela, malin eta ildoari hasteko lotsa diren, idi adar haundi, ezin iratzartuak.

827. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Zure chichtuak, besta goizean jauz erazi behar du mendi zilhoetan lokharturik dagon oiharzuna, bizia ez baita terren-kenten bethi berdin, kirets eta atsegin gabekoa.

828. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Pentsaera horrek beti sasi-abstraktutik konkreturat egiten du bide, behin ere ez kontrako alderat.

829. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Mirande -k beti pentsatu bai du erriek elgarren kontra gogor ekin behar dutela ta haren itzak erabiltzen ditut, erri basa, borthitz eta handiek, otsoek, guduzaleen spiritu aristokratikoa dutenek, zanpatu behar dituztela ahulagoak, bildotsak, bakezaleak eta hauzo onak.

830. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Dena den, beti pentsatu dut gizonak on duela behin edo behin irri egitea gauza larrienen kontu, eta batez ere, bere buruaren.

831. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Aire xaharrek badute beti errekesta, egia da.

832. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Jainkoak orduan mehachu; Erregea bethi bere hartan.

833. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Bethi Esiptarren peko, beren Jainkoaren othoizterat ere ez aizu, azkenekotz Izraeldarrak heiek bezain errebes bilakatu ziren, heiek bezain pagano, ez tzarrago, ez hobeago.

834. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 (Zaarrek beti Eluete erraten zuten, eta ez Elvete oraikoek bezala).

835. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Erran dezakegu beraz Eskualzaleen Biltzarra egiazki Hendayan sorthu balinbada 1901 ean, lehen bilkura handia Ondarrabian izan duela ondoko urthean, eta han finkatu diotela geroztik bethi atchiki duen izena.

836. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Mende erdi bat iraun duenean hola, dohala orai berriz bertze mende erdi bati buruz, Eskual Herriaren, Eskualdungoaren eta Eskuararen alde bethi gero eta gehiago lan eginez!.

837. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Haren omena ari da bethi hedatzen, berak ez duelarik bada hauskorik erabiltzen.

838. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Bizitegia bethi garbi, bainan fraile-gela bezain bakun eta buluz.

839. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Soinekoak bethi muntto-munttoa, bainan deus edergailu ez gurikeriarik gabe.

840. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Bethi lehen sariak ardietsiak ditu.

841. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Entzunaren arabera jujatzen dut eta ene jujamendua zuzena da, ezdutalakotz ene gogoan egitea bilatzen, bainan bai ene Igorlearen gogoa (5,30); Ene Igorlea enekin dago alabainan eta eznu bakarrik uzten, haren gogoa egiten dutalakotz beti (8,29)(...);.

842. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bizkitartean askok diote Eskualduna, zuhurra dela, etchekoekin aita edo senhar serios, seme amultsu, lagunekin josta gura, arrotzekin gorde ta hots, hastean segurik, auzoentzat aise bekhaizti, laneko edo gerlako zaila, bethi bortchaz ekale, etsai mendekios eta herratsu, adichkide hiltzekoa.

843. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Erran gabe doa Irlandarak ezer ez zuela irabazi erlisioneko joku hortan, ezen orain Engelandarrak hasi ziran Irlandarren egiaz gorrotatzen, bertze sinheste bateko zirelakotz bethi gerthatu ohi den bezala eta halaber Irlandarren berezgarriak oro higuindu zituzten: jaunzkera, ohidurak eta ororen gainetik hizkara.

844. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Harek zituen plantation delako jende-aldatzeak asmatu eta obratu: Irlandarrak ohildu zituen beren sorlekhuetarik eta heien ordean Engelandarrak edo Eskoziarrak azarri, horrela hustu zuen bertako jendeez izaroko Iphar-sorthaldeko eskualdea, Irlandako mytho zaharretan bethi lehen zen Uladh (Ulster) hospetsua.

845. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Ta beti agitz ongi bizitu gera.

846. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Gure etxian izaten zen beti umore ona.

847. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Nere aitak etzun nai ni beti deus ere egin gabe egotia; beti erraten zidan: - Nik beretzi urtetako an ibiltzen nauken aitakin mendian eta lanian, beraren laguntziagatik, ta sosa irauzten (...).

848. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Ordun pentsatu nun: Lesaka'n badira bi edo iru kordionista, ta oriek agitz ongi bizi dira, beti bodatan, bataiotan eta bestetan.

849. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Etortzen zen beti neregana aditzera nola ari ziren ikasten kordiona mutillak eta neskak.

850. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Sinesten dut Izpiritu-Saindua baitan; Eliza Katoliko Sainduan; Sainduen partaliertasunean; bekatuen barkamenduan; haragiaren phiztean; bethi iraunen duen bizitzean.

851. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Kofesatzen nitzaio Jainko Aita botere guzia duenari; Maria bethi Birjina dohatsuari; Mikael Arkanjelu dohatsuari: Joanes Batista dohatsuari; Petri eta Paulo Apostolu Sainduei, Saindu guziei (eta zuri, ene Aita), zeren egin baitut sobera bekatu gogoz, hitzez eta obraz; ene faltaz, ene faltaz, ene falta handiaz.

852. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0009 Hortakotz othoitz egiten diot Maria bethi Birjina dohatsuari, Mikael Arkanjelu dohatsuari, Joanes Batista dohatsuari, Petri eta Paulo Apostolu Sainduei, Saindu guziei (eta zuri, ene Aita), egin dezozuen enetzat othoitz gure Jainko Jaunari.

853. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Iduri zaiku gizon zainhart lerden bat zela, gozoa bere herritarren alderat, fede handikoa, eskuzabala, begiak erne haatik eta bihotza bere sinestearen alderat khar bizi batez bethi sutan.

854. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Aingeruaren hitzak ez dituelakotz sinhesten; ordean Aingeruari galde hori egiten dio jakiteko gauza hori nola gertha ditakeen bada, bethi birjina egoitea hitzemana duenaz geroz.

855. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Bizkitartean erakatsi zautaten egia berezien horiek, bederen Errelijioneko hirur misterio handienetako egiak bethi gogoan atchiki behar direla, edo ez dela salbatzen ahal.

856. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Eta Ama Birjinak bihotz hunik saminenarekin ikhusten du Judu horiek bethi Jesusen kontra direla.

857. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Horiek aldiz bethi bardin itsu bethi bardin bihotz gogor zauden.

858. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0087 Hortakotz nago ere bethi bera.

859. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Eta ez har-uzka, bainan behinere gibel behatu gabe bethi zure sailari jarraiki zira, eta orai hor zaude zure Seme Jaunaren eskuinean, eta bethi gure ararteko.

860. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0023 Zer eginbide dugu gure Aingeru begiralearen alderat? Behar gare orhoitu Aingeru begiralea gurekin dela bethi.

861. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0066 Sinesten dut bethi iraunen duen bizitzean, hitz horiek zer erran nahi dute? Erran nahi dute bizitze hunen ondotik hasiko dela bertze bat, sekulan bururatuko ez dena.

862. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Jainkoak entzuten ditu bethi gure othoitzak? Bai, bethi, ongi eginak balin badire, ez bethi guk galdatua emanez, bainan gure arimarentzat hobekienik dena.

863. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Galda dezazkegu mundu huntako gauzak ere? Bai, bainan Jainkoaren nahia onhartuz bethi.

864. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0186 Gure bekatuek zer egiten diote Jainkoari bethi eta lagunari batzuetan? Jainkoari egiten diote laido bethi eta lagunari batzuetan kalte.

865. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Agian bethi, atsegin lukete Ama Birjinak eta Eskualdun guziek.

866. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Ba, naski, eta agian bethi.

867. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Zer izanen da beraz haur hori delarik girichtinoa, eta Ama, ez adinetako emazte bat, berdin urrun bizi edo hila dena, bainan, bethi eta nun nahi, sekulan bezein botheretsu dagon Birjina Maria?.

868. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0083 Armaden aintzindari zelarik, Petainen omena beti hedatuz zoan.

869. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Bañan nola pecatuac berequin duan beti barrungo quezca eta ancia, irten zan guztiz zorabiaturic, nun cegoen, nora cijoan eta cer eguiten zuan etzequienac becela; eta orra nun topatcen duan Elizatarian emaztea, bere erregu aldia Jaungoicoari eguindacoan echera dijoala.

870. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 D) Orduan dirurik aldean eztaukana, beti txiro (gabe, lander, pobre) izango da.

871. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 8. Oilo-ezur bat, bularrekoa, neskato ta mutiko batek yostetan eskuetan hartzen dute, bakotxak bere aldetik; eta beti indarrez tiratuz zatirik handiena baratzen (gelditzen) zaiona, hura lehenik ezkontuko da.

872. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 6. Beti auzitan dabilen bategaitik, eskribaua ezpada bampecirc; a ilten danean aizeak ibiliko dira esaten da.

873. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Komeni da ta saiatuko gera, al dan neurrian noski, azterketak egiten: batez ere soziolojiazkoak, literatura, erlijioa, ekonomia, politika. Erriaren egoera ta abar, beti alderdikerietaz kanpo, gizona osotasunari begiratzen diogula. Ontatik atera kontu irakurle Arantzazu'ko gazteak zer lan artu nai dituzten bizkar gañean.

874. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Gai sakonak beti dute nekea. Jakindarrak garbiro dioten bezela, eztago euskal tradiziorik len aitatutako gaiak erabiltzeko. Beldur dira, lan askotxo astun eta gordin agertuko ote diran.

875. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Prozesioak galerazi bearreko zerbait ote dira? Prozesioak oso onak dira berez. Gorputz eguneko prozesioak beti zan dira izen aundiko. Aurten galerazi egin dira Kataluña'ko egal batzutan.

876. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Maulen, partida bera: Laduchek irabazi, azken hamazazpi kintzeak lerroan eremanik; Dongaitz unhatua zen. Miarritzeko trinketean, Garmendia-Sein, 50; Vivier-Damestoy, 39, hauk bethi gibelean joanik. BEHARIA

877. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Bainan gerlak bethi lege latzak; gutarteko ezbaiak utzi bazterrerat, gerlaren bururatzeari ez dohazin zalaparta guziak trenka eta jo lanari.

878. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Bekhaitzgotik sortu zen herra eta herrak ez du egundaino gerlate hazia baizik erain; herra izan da bethi su gaichtoaren itchindu pitzle eta hedatzaile.

879. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Maura-ren tehenta.- Maura komunichten misionesta da. Herriz-herri dabila hemen predika eta han predika, eta bethi orroaz. Kazeta huni biziki aiher zen joan den larunbatean. Gizagaizoak ez dauku irakurle hainiz khenduko bere oihu hutsekin! Egia erran, uste dugu berdin zaion, bere mintzatzale saria emaiten dioten ber. On dakiola!

880. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Doué-la-Fontaine hiriak ez baditu eremu handiak, ikastegi bat badu bederen hauta. Harat igorri zuten Theophane Venard, apheztu nahi zuela erran zueneko: han bururatu behar zituen bere eskolak. Hartze onekoa, bethi lagun guzien aintzinean ibili zen orotan.

881. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Oro orok baino hobeki egin nahi zituen. Hainbertzetaraino nun diosesako Aphezpikuak batere ez baitzuen gordetzen Theophane Venard baino lore ederragorrik etzuela diosesako baratze handi guzian. Eta halere ichtudiant gazteak bere chedea gordea zagokan bethi: etzion nihori eta nihori salatua indarrak urrun, han nunbeit, higatu nahi zituela jende-basen artean.

882. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Deputatu berri eta gazte baten lehen egimbidea da, etchea, ezagutu artian ichilik egoitia, eta begien zabalzea. Begiak zabaldu ditut eta erran nahi dautzuet ikhusi dituztanak ez direla bethi zuek eta nik ikhusi nahi ginduzkenak. Zuek hautaturik hemen gira Parisen zuen eta Prantziaren zerbitzuko. Eta badakigu zer nahi duen Frantziak.

883. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Oro libertate pochi baten galdez eta sekulan baino gehiago hersatuak, libertatia segur orotarik aiphatua bainan bethi gehichago ostikatua.

884. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Moisen demborako afera batzuen gainean debatean buhami batzu bezala, elgarri zer nahi erranka: Comunichtak bethi patriotes handiak, bakharrak egiazko frantses eta errepublikano; bertze guziak traidoreak, salduak, cagoulard edo nik dakita zer.

885. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez ziren bakarrik ari lagun bana bazuten, hok gaztiak, pilotari plantakoak eta egin ahala egiten dutenak bethi.

886. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Partida pollita, hastean Aguerrek bazuen abantil poz bat, bainan bertzek berdindu eta bethi berdintsu edo makhur ttipian joan dire.

887. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Dongaitz bethi berdin, besoa foltsua bezain chuchen. Garmendia eta Aguer ere arizan dira hanbatean.

888. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aita-amen abisurik ez da onhartu behar: burhasoak bethi estimu gaitza dute beren haurrez eta zer nahitako kapable dauzkate, biziki gauza guti izanik ere. Mediku batek ez du sekulan onetsiko semea karrika-garbitzale ezar dezoten. Beraz ez sekulan galda burhasoen abisurik.

889. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Holako chederi lotzeko ez du nehork sobera bihotz behar eta hein batean on du etsimendu pochi bat. Erlisioneak bertze mundu baten esperantza emanez, hiltzen du baitezpadako etsimendu hori, eta horra zertako behar den erlizionea kendu. Zerua hil-ondoan ukan ustez, gizonak ez dira entseatzen ere mundu huntan dohatsu izaiterat. Balekibale bizi dira, herrestan, eta horra zertako hain gaizki doatzin oro, bethi eta denetan.

890. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Parabisua jakitateari esker. Gizona borrokan ari da inguruan dituen gauza itsuekin, jateko, beztitzeko eta gozoki bizitzeko. Borrokan ere bere lagunekin, ezin elgar adituz. Ez da bethi hola izanen.

891. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bai ala ez? Beren balentrian lurreko parabisua erakutsirik eta hitzemanik, komuniztak ez dira ohartzen ere eskain eta eskua gibelarat egiten daukutela. Alde batetik gizonek bethi mendiari gora doazi, kaskorik ez duen mendi bati gora, sekulan ez delakotz bururatuko goiti iragaitea. Bestaldetik: jo aitzina, diote, kaskora hel-eta bethiko phausua ukhanen duzue.

892. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Amiketako elgetan, lur achala ezinago mehats da: lehen, oro bazkagia zien eta ordian belharzaiñek lurra aidatzetik edo lerratzetik baratzen. Bena orai, alde hetako aize gaitz eta basek aitzinian otsemaiten dire eta erhausten lur erabili arhin houra... deuse hebenko itsas-aiziak. Landes-etako hariña bezala! Hala hala Indes-tan eta African, desertia bethi antzina badoua, gaiza ororen bereizez!

893. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta lurra, holachek, bethi gerougo haboro flakatzen eta galtzen ari den bere demboran, zer ikhousten dugu? Asie-an eta African, hilak zinez aphartu dira: diroienaz, Indes- tako bizizaliak ehun miliounez emendatu dira azken berrogeita hamar ourthe horietan!

894. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jaliak soberatu nahiz arrazoueki ez dea hala! eta janharia bethi chuhurtzen... oranokouan lurrak baizik ez baitu haatik halakorik emaiten!

895. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Anamitak lorietan dagozi... tezefakoak bederen. Lang-son bethi heien eskuetan da eta egonen ere Frantses guzien gatik.

896. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ja agertu dugu bere jokoaren egiteko ez dutela komunichtez ez familiez eta ez herriaz den gutieneko acholarik. Bethi laneko chederat heldu beharrez, itsuski trahitzen dituzte batzuen eta bertzen dretcho eta zuzen guziak, gezurrari egiaren itchura emanez eta berek ja eginikako guziak arbuiatuz.

897. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Espagnolak samur.- Ainhoako aldean, jendea kechu bide da. Orok dakiten bezala, Dantcharineko aldean jendea badabila bethi muga bazterreko espagnolen baithan erospen zerbeiten egiten.

898. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ithurrat-ek, Dantcharian mugaz harateko aldean sortua, ez du pipatzen, hainan, arek ere mama gorria maite du, Eyheralde Pierre, Baampiuml;gorriarrak, betti omore una du eta lagunekin biziki ontsa joan da. Espel, Esquiule-koa, radioekin dugu eta ezdu oraino bere herriko postarik atzeman.

899. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Guri iduri zaiku ez dela bake-bide bat, bethi gisa hortan elgar tirokatzea: herrak ez dira sumintzen eta gaizkontzen baizik.

900. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Esk.- Ez da beti Bazko.

901. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Mihikuaren eginbidea: ahalaz sendotzea, maizenik soleitzea; beti bizitzen eta hiltzen laguntzea.

902. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Etchechuriko dendaria ez zen gazte gaztia, mainkhu aire bat ere naki bazuen... thiraka eta phusaka altchazen dute bere lekhurat, gorrasia bat egiten duela.( Emaztek estakuru gutiz bethi oihua ).

903. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Izugarri doa beti gora, jatena, jantzi ta gañerako guzia.

904. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Ene arreba Jeaninnek (medikuak ez ditu ikusi nahi ere) erran daut jakintsunek hobeki eginen zutela nechkatoak nola beti gazte atchik pentsatu balute goizetako erreveillaren tirrinta okastagarria baino.

905. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Peter Tripp amerikano bat da, dizken gainean chehetasun emaiten ari dena jendeari. Bortz egun eta erdi egon da lorik egin gabe eta beti gaitzeko aldian.

906. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Arraza bizi halere beti: jaz ere, Errepublika Laugarrenak, azken hatsetan izana-gatik, sortu zuen Bostgarrena. Bizi bedi! Hanitz urtez!

907. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Kalapitan ari izana zen Khrouchtchev, Amerikano aireko espiun bat hatchemanik, alegia-eta espiunak ez dabiltzan ertohil-ostikoan, toki guzietan eta bethi!

908. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bethi egia: nolako burhaso, holako haur. Zioten: ikhusiz gure bizi moldea, erran ditakea girichtino girela? Jainko legean behar ditugu finkatu gure urhats guziak.

909. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lehenik jaun aphezpikua mintzatu zauku sakramenduaren indarrez eta nola behar giren bethi, nun nahi eta edo zoin kasutan Jainkoaren lekhuko, Kristoren soldado agertu.

910. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Adoste bakar bat da izan, bedera! Handik harat, Zugasti eta Etchart bethi aintzinean joan dira bainan behinere abantail handirik hartu gabe.

911. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 4) Gidari, chenda erakasle dateke artzagna eta ez meste d'ahas idor bat, akhulia bethi bandan.

912. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bere izate bereziaren ukatziak, beti populu bat ttipitu du eta egin hartaz dégénéré ondar bat.

913. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Horra beraz nere planta, nere manera trixtea; ez netzazke kasik deklara nere bihotzean ibili ditudan borrokak, artu dutan kolpadura beti zauritan baitut.

914. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Eta ez da biziki pollit arrotzak ihizitzat hartzea. Tiro eta ihizia maite ditazke, bainan bethi gizonak maiteago!

915. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ostalerek beharko dituzte fakturak beti prest atxiki, ageriki ezarriz ea zerbitzua barne den.

916. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 BETI BERETIK

917. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Irugarren gaua iragan dut, beti xutik, kolpe batzu hartuz, deus jan eta edan gabe.

918. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Beti gauza bera da..., Han biltzen gira... Egun bat galtzen dugu... Kotisa pagatzen... Prefetari motion bat igortzen... Eta hortan fini, beste urte artio.

919. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bainan txarraren ondotik beti ona eldu da, har kuraia, artzainak!

920. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Herri huntan ere, bertze ainitz lekutan bezala, izan da zer nahi nahasmendu eta beti ixtudiantek muntaturik.

921. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Libertate ainitz ba omen dute, sobera berdin; bainan bere buruari ba erran araztea beti pestarat joaiteko, libro izaitea dea? ala esklabo izaitea?

922. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Eta beti berdin... eta beti gose...

923. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Jaungoiko Aitarenganako nai xamurrak berriz, lurrean Bera bakarrik nai izatera, aurtxo baten eran Beragan uste osoa jartzera ta Berak eman da bialduarekin beti alai egotera eragin zion.

924. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Angostoko Ama errukiorrak bere seme-alabai mesede ugariak ixurtzen dizkie beti; legor-aldian euria, guda edo gerra-aldietan pakea, biziera eta erri-oituretan kristau-fede sutsuena.

925. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Eibartarrok arroak izan bagera ere, beti gutxi-etsi izan degu gure euskera.

926. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Sozialismo itza ta sozialismo dotriña osatu bat ezagutzen ditugun ezkeroztik, au da, emeretzigarren gizaldia ezkeroztik, bi eratako sozialismoak bereiztu izandu dira beti.

927. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Beti da interesantea jakitea zer pentsetan daben gure izkuntza, gure kultura ta gure folkloreari buruz bere etorreran parte artu al leikenak.

928. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Beti kanpora begira bizi gera.

929. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Holako hitza ez da ttipigarri, bainan gizon omenaren apaingarri! Zonbat hori aurdiki-eta ez dira itzali urrunaren hedoi beltzean betikotz? Gagarine aldiz itzuli da. Harentzat ikus arte ez da izan bethi arte! Munduaren esku-zarta, alegrantzia, ohore, oihu, oro zor zitzaizkon nasaiki.

930. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Alabainan eskuintarrok ez dira faxistak, zenbaitek hala aldarrikaturik ere, bestela De Gaulle bezelako gizon bat sekula ez zuten onartuko betidanik militarista amorratuak dituzute ta gertu daude beti kepis baten aurrean belaunikatzeko, kepis horren pean, maiz gertatzen denaz, bur-ezur asko bainan bur-muin gutxi ba dago ere, humorista batek zionaz...

931. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Baiña beti ta guztieri euskeraz: Adiskide ta enpaiduen artean euskalzaletasuna sartzeko bide egoki ta errezena auxe dalako.

932. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Nik neuk, idatzi bearra edo idatzi gurea izan oi dodan adiskide, senide ta artekoei, beti idazten dautseet euskeraz, euskaldunak izan ezkero, euskalzale dirala naiz ez dirala, ta usterik gitxien izan neban guztiak erantzun oi dauste geure berbeta maitagarrian egokiro idatzi be.

933. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Amets bai, baño zutik eta erne beti.

934. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Atsegingarria izan da neretzat benetan, zenbaki au irakurkeran nik beti nai izan ditudalako idazlan batzu arkitutea.

935. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 ¿ Ta zer da ABERTZALE izatea? Irakasle berak esan zigun: ONDASUNA, BIZITZA, NEURE GURARI TA DAUKADAN GUZTIA Aberriari emona daukat eta, neure ONDASUN, OSASUN ta DAUKADAN GUZTIA GALDU ARREN beti izango dautsat gaur dautsadan maitasun ber-bera?

936. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Berpizkundea da! Egun orretan Kristok Erio garaitu zuen, orduraño ta arrezkero beti garaile izan dan Erioa bere oinpean zapaldurik.

937. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta orduan bai, Euzkadi azke izango da eten gabeko Aberri-Egun batean euzkotar guztiok beti bizitzeko!

938. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Egia nun-nai agertzea ta batez ere Kristo gure Jaunaren erakutsiak garbi azaltzea izan oi da beti Eleiz Amaren zeregiña.

939. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Egoki izango da etxeondo bakoitzean kipula ta berakats arlotxoa eukitea beti be.

940. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Ilberan egitea beti dator egokiago.

941. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Sagarra ta madaria.- Oneixek dira gure artean ondoen beti zaindu diran igali zugatzak.

942. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Errezagoa da izan zugatzari bertan bera asten iztea, baña lan egiteak beti dakar ondorengo saria.

943. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Ezbear au zuzenduteko amaikatxo alegin egin ebezan baña beti, egun larregi edo gitxiegi emoten eutzezan urteari, eta iñoiz ez 365 bear dan lez.

944. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Onetara, Urtarrillaren l'go eguna beti bardiña izango litzake, esaterako, igandea; bigarrena, beti astelena, eta abar.

945. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Mendi gaiñetara urreratzen ba'zan, trumoi-zarataz eta oiñaztarri biurkorrez inguratuta etorren beti.

946. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Eta orrelaxe izango zan beti; gizonak, bada, bakarrik ezin eikean ordaindu pekatuaren zorra.

947. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Zer izango ete ba bitartean erlejiñoaz? Aztuta baztertuko ete dabe? Ez; lenengo mallan beti erlejiñoa.

948. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Arerioak eurek be agoan darabille beti.

949. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Gure Euskalerria beti zan da fededun eta aurrerantzean be fededun izan daiten alegindu gaitean bere semeok.

950. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bat eginda errezetan daben familia, beti bat eginda biziko da.

951. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Otoitz egiten daben familiak, bizitza zoriontsua izango dau beti.

952. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bost, amar miñutuan, arazo orretan jarduten daben bitartean, aztu egiten ditu eguneko lorrak, toton egin barik azkeneraiño eltzen da, noizik bein gauza barriren bat ikasi, ta ia beti kurutzegramea oso osorik igarri dabela-ta pozezko agokada bat ke botetan dau irribarreka.

953. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Danori gustetan jaku apostu egitea, danori galdu-gordean jokatutea, batez-bere arazo orretan ardurazko ezer galdu barik, beti zerbait irabazten badogu.

954. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 ANAITASUNAren irakurleak, atara beti kurutzegramea.

955. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Gau baten baiño geiagotan abiau zan animali maltzurra egazti areeri atomadea egitekoatan, baiña bere maltzurkeri guztiekin ibai ertzean geldituten zan beti, beste aldera igaro eziñik.

956. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Illargi zuridun gaba, eguna baizen argia dala esango deusk baten batek. Ez orixe. Eguna beti argiago.

957. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Eta kristiñau fedea ausi daben hereje guztiak, Eleizako Agintarieri mukerrak erakusten asi zirean beti.

958. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Nik dakidan batek bein bere adiskide bati erderaz idatzi zion alkarren artean beti euskeraz mintzatu oi ziranarren, eta idazkia artu zuanak onelaxe erantzun zion:

959. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Beti euskeraz alkarrekin yardun izan gera.

960. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Arrezkero bi adiskide oien artean amaika idazki joan dira batagandik besteagana, ta beti euskeraz, euskera obexeago edo tarxeagoan alik onenean baña BETI euskeraz.

961. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Beti beren artean euskera besterik egiten ez duten asko dira, geienak esango nuke, abertzaleen artean ere, idazten yarri ezkero erderaz egin bear dala uste dutenak edo ala uste ba'lute bezela egiten dutenak.

962. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Gu gara gexo larri ta mingotz au osatuteko osakairik eder ta onena.Irakatsi euskeraz gure seme-alabai, gure seme-alabaen biotz ta barrenetan irazi aberrien maitasuna eta beti alengindu kenduten arrotz zaletasuna.

963. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Ez gaitezan beti negarrez egon, ezpa be alaitu biotzak ez bildurtu espetxiak, ez arrotzak eta gitxiago jopule baltzak.

964. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 !! Jagi, jagi, ta aurrera beti, euzko emakumiak!!

965. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Beti gutxiagotua izan da, etxeko ta familiko eginkizunetatik kanpora, ezer egiteko gauz ez balitz bezela.

966. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Dionez, oztopo auek etxeak eta familiak sortzen dituzte: beti gizon bateri ta semeeri lotuta egon bearrak, etxekoandre izan bearrak.

967. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Beti aurrera, gizadien aldaparen gora zerua ikututeraño.

968. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Baña erria beti euskaldun, fededun.

969. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Egunez eta gabez amesetan beti, noiznai gerora begira.

970. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Gizadiak gaur, asko bear dau; bañan ez beti ametsetan ekiteko, bere zalantzak bizitzeko baizik.

971. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Leiotik begira ta amets. Eleizan otoitz beroan ta amets.Gauerdian oean ta amets. Amets, eta beti amets!

972. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Ez dot egingo beti amesetan.

973. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Beti izan ditut adiskide onak Eibarren eta ederki ezagutzen dut aien euskera bikaiña eta aberatsa; aien euskal-arima sendoa, aien euskal-jabetasuna.

974. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Eta ortan irrista egin eta erortzen da Ugalde'k argi ta garbi ta beti zentzuz erakusten digunez.

975. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ribera'ko etxe zar artan arkitzen nuen beti, leize-zulo beltz batean galduta bezela.

976. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Iñor gutxi agertzen zitzaion orduan gizon aundi ari, alare antxen zegoen bakartasunik aundienean, beti lanean euskeraren alde, aspertu gabeko ekiñean.

977. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Bai, ume, ta biziro aberatz izango zera beti.

978. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Askok, txiki-txikitik onera etorriak, beste batzuk ( gero eta geiago ) emen jaioak; jakiña da, aberriaren urrun, ume oiek denborarekin gure elle eta oiturak galtzen ari dirala; gure eginbide aundienetako bat da aieri erakustia beti euskaldun bizitzea.

979. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Baña su ama zera ta ama izan bear duzu beti.

980. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Eta zure seme txiki auek aundituko zaizkizu; baña gizon egiñik ere, zurea izango da beti geron biotza, bizi artean.

981. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Geron barnean ukan ditzakegun ahalmen guziak bat egiñik, zin dagizugu, ama, zureak izatea, beti!

982. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Bizkai'tik urrun bizi gerala
Ementxe Amerike ' tan,
Gure lana ardi-zaintzia
Azkenengo urtietan
Zer jazotzen dan jakin gurarik,
Beti gure errietan
Oso ederto etortzen dira,
EUZKO-DEI'ko orrietan.

983. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Euskaldunak beti ditugu pakezko gogorakizunak.

984. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0060 441 Erbia duenak eraikitzen ezdu bethi berak hiltzen El que hace saltar la liebre no es siempre el que la mata Duvois in 116.

985. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Baña bakhetu zaite irakurle, neuk, sakonki ezagutzen dutan hunek, benetan erran dezakezut: beste gauzetan akats batzu bazituan ere, Patxi katoliko zintzo bat izan da bethi Jaungoikoari eskarrak.

986. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Ronkari lerdoietan
argia, ullunik...
bigotzak, elurretan...
Keben, zer otz betik!.

987. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Beti, gitxi gora bera, oneta: - Zu, Joxepa, ba-dakizu jentiek zer dabillen ago miñien...?.

988. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Berari gustau jako beti beintzet soiñue, triki-trikixe, eta bai, zer ba! maitxetasun gora-berak, neska-mutillen alkar arpegi ikustiok, eta euron itz bero aldixok.

989. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Ez beti lurraz burruke eten barik.

990. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Beti arnasa estu eztul baten, eten bako eztul trakada baten bizi zana.

991. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Beti bankoi banko, ez zelaiko bankuetan, beste bankuok, kristel-takilladunok baiño.

992. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Baiña, diru laiñuen beti....

993. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Egun erdi baten, etxera eldu eran, Don Errapal'ek, beti lez, begitxu dau bastarreko sillo aundire....

994. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Beti bere begirakuna bigunena, samurrena eta maitxiena aretxi, lasto marragako sillora.

995. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 Bai, euskaldunen tarte beti izen da eta izengo da trabesa, drogie eta etxe inguruko aldrebesa.

996. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 Bizitzako adarrak, eta ez beti zuzenak.

997. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Maria.- Beti egia esan daustazu semetxu eta zergaitik orain zeure biotz orretan zerbait estalduten daustazu?....

998. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Santi.- Lenengo edo bigarren izan naz beti ikastolan eta nire irakasliak azkarra nazala diño beti.

999. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 Santi.- Ez beti gauzarik txarrenak gogoratu.

1000. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 Errosa.- Jaunari eskarrak, badatoz danak, beti entzuten dausku guri, gure Amak.

1001. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 KAPI.- Nun zendun semea, nik libre ezagutu ba zindudazan, beti? Nun?.

1002. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Orretariko gatxa dauen alaba bat dau Kelon'ek, neskato egina, ezkontzeko be gei dana; Piloten deretxo neskato oni, eta gure ipuin au idatzi ebenak segurutzat dabe, beti Marine'kin egon gura izaten ebala: baña naiz neskato onek atz luze, bedar, eta esnea baxen zuriz seda-ariz irun; naiz, orratz sorrotzez surzapiai ertzak artu, ta zulatuago sendoago egin; nai, kitarraren otsera abestu, ta oraindik be alakatzeraño gautxoria ixilduazo; naiz, idazlan eder eta zintzorik askoz bere ugazabandera Dine'ri bere bendekotasuna iragarri; Piloten onek bere burua Marine oso-beteaz bardindu gura izan arren, orraitiño be olango leiarik izatea ta beleak bere egaki edo lumak Papo'ko usoarenak bestean zuritzat euki dagiezala gura izatea bat litzateke.

1003. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 TENIENTEA.
Deitu eiozu, Bizkor! (Badoa Mariño) Beti errua aurrean ez dagoenak, beti gauza bera...(Badoa).

1004. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0111 Bertso kantari natorkizu gaur
gauza bat azaldu guraz,
zelan munduan ibilten garan
beti kezkaz ta arduraz .
.

1005. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0111 Alde batetik bildur aundia
bestetik beti lilluraz
mundu ontako gauza ederrak
eiten dauskuen zarraraz
.

1006. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0112 Ni beti lenen, danen aurretik
mundu ontako gauzetan
.

1007. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0005 Malko-isurki dariola al zagoz beti ala negar egiten dozun bakoitzean bakarrik isurtzen jatzuz?.

1008. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Leioratu nintzan eta berebillak beti bezela zebiltzan, jendea batera ta bestera zebillen.

1009. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 ETA ORAIN, BETl-AURRERA EKINTZA JARRAlTZERA GOAZ!!!.

1010. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Astiro-astiro doazanak... Beti presaka dabiltzanak... Leihoetatik neskatilei loreak botatzen deutsieezenak... Edo ta beste automobil baten emakume bat ikusiz besterik gabe, atsoen itxurazko hortzak erakusten dituenak.

1011. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0029 Beti bezela, urteerea egin baino lehen ondo antolatu behar da eta itaunketa egoki bat prestatu.

1012. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0041 Beti bezela hemen izango dozuz itaun lagungarri batzuk.

1013. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0102 Ur hau ez da beti lurrazalean egoten, hainbatetan lurrean iragazi eta azpira joaten dalako.

1014. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Mozoloa barriz, ez da bere betiko txokotik larregi mogidu, dirudienez; inguruetan jarraitzen ei dau beti bezela.

1015. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0034 Lehengusuak eskolara joaten ziranean, basetxeko ume koskorragoekaz eta aititagaz amama hil zanean, abadeak eroan ebela ez jakon sekula ahaztuko eta osaba izekoekaz egoten zan, baina beti be edo sarri behintzat, hara goiko bidezabalera begira, lehengusu lehengusinak eta auzoko basetxeko neskatiko politak be, noiz etozan ikusguran.

1016. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0038 Orduko txakurraren izena Kanelo zan, gaztaina kolorekoa haren ulea; guztiz olgetaria zan, mutilekaz jolasean eta igurtzietan ibilteko beti gertu.

1017. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0044 Iker zer honezaz konturatu zan: - Gizon totonuaren basetxea hantxe, hur-hurrean, aldapan goratxuago egonik, eta lehengusu lehengusinak beti auzoan bertan bizi izanik, zelanik ez eben sekula be ez txoririk, ez erbirik... ikusi edo susmau?.

1018. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Goiz jagiten zan beti eta gelarik gela ibilten zan etxeko bazter guztietatik.

1019. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Hau beti ebilen lekurik leku Emily'ren bila, baina gehienetan Londres'en.

1020. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0147 Abesti zantzo
irrintzi eta
euskal doñuen
oiartzun
menditik mendi
zelai arrotan
entzun bei beti
ta nainun
.

1021. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0160 Mutil mardul argia
bai burudun beti,
txiki txiki giñanok
bai zugan lagunik
.

1022. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Maitasun askatzeak
gerra dau ekarten,
beti ez dira bakez
erriak izaten;
lagundu egiari
bidea eruaten,
bakea nai badogu
lortu egun baten
.

1023. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Kanpoko lurrentzako
mixio indarra
urrunean da beti
gogor zoritxarra
eta geure errian
zotin ta negarra,
ez al daukagu emen
mixio bearra
.

1024. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Erri maitale jator
aurrelari izan,
nundik nai eta beti
egi utsa esan.
Kristo lez askatzaille
biurtu gaitezan:
gu askatzeko bera
kurutzean il zan
.

1025. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0060 Udazkena da euzko semea, neretzat beti,
beti bizi naz negarrez;
neure semeak nigaz aztuta euren erritik,
jaurti ninduen indarrez
.

1026. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Ibillizko munduan gabiltza gu be, ta gauzak aldatzen dakusguz aldibera, apur-apurka, ia oartu barik baiña, ala da; jazkerak, oiturak, oldozkerak... ta, gizonaa beti ari da gauza barriak asmatzen, bere argitasun arabera gauzak egin eta desegiten.

1027. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0007 Orain eta beti orretan natza.
Ezin neugandu or dakusdan dana,
ta aituz naiz siñistuz ainbesteko ona,
siñistea damint aurre-laguntza
.

1028. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Udazkena agertzean beti beraz oroi naz.
Zer dozue, arrasti gozo, bete orbelez,
izarren argi oneik berriz ere biztuaz,
kabien epeltasun au, ta ago oneik lorez?
.

1029. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0099 Olerkiaren oñatz, abestia, izan bedi,
lurrarenganako maitetasun billaketa,
zaingorrizko sustrai sakonen ukututzea;
zeru-alde ezkutuen azi argigarri
ta, onbidezko gogaietara aurkeztea,
beti, zindoro, maitasunez aurrera beti
.

1030. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0099 Eskuak begoz beti ernai ereintzarako
gogotasun eraginkorrez prest lanerako;
maitetasunezko ibilbidez begoz beti
gerturik aurrerazko mundu barrietarako
baldin bada, negar ororen arintzerako
.

1031. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 ¡Ai au azkengabeko
gorroto zistriña!.
¡Noiz amaituko ote dek
onen pipermiña!.
Batzuek beti zeudek
edaten ozpiña.
¡Auxen dek baiña
amorró piña
kendu eziña!
.

1032. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Apaiz bat omen-degu
oso separatista:
apaiza beti apaiz da
ez izan arren fatxista:
gezurzulo ori ez ote-da
biotzez komunista
.

1033. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 222 Melanti.- Ondo dakusgu orain be, ziztrin batek beste ziztrin bat daroala eskutik, jainkoak bada bakotxa bere kidekoaz batu oi ditu beti.

1034. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Bere jokabidean ez dago ezer orrelakorik bururatu daikedanik, baiña beti egoten dira bitartekoak, eta bere inguruan onelako gertaera asko batzen dira.

1035. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Ziur nago niretzat zintzo izan dala beti; biotza ler egingo litzakit iñoiz zorotasunen baten sartuta ibili dala sinistuko ba'neu.

1036. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Danekin ondo egotearren, ez ekian bere eritzirik agertzen, nai, ta beti betozkoz eta zorrotz, tente egoten ekian gizon lez agertu.

1037. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Or billatzen dozue beti santuen bat bere gain botateko egurra.

1038. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Ekin beti iñori kulpak emon eta mingaiñetatik tengadaka.

1039. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Moda barri billa zatoze beti.

1040. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0127 - Beti izan zara gartsu.

1041. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Gizona, bai mundu onetan eta bai bestean, beti ei joak aurrera.

1042. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Urtebeterako joateko, ta ikusteko ze giro aurkitzen daben, diñotsat beti.

1043. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Nire gurasoak, iñoiz ez dira izan eliztarrak; elizara joaten ikusten nebazanak, batez bere gazteak, ni baño zoriontsuago zirala uste neban beti.

1044. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Gosea Vitori'ra lez, beti nengoan urrunekoei begira.

1045. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 I, beti ago geroari begira.

1046. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 (...), bere asmoak jakin, ezer ordaindu bear ba zan be eskiñi eta danen artean batu eta emon, eta beti be ziurtada bat artu, bakerako ba zan danen mesedean eta ezin konpondua ba zan bakoitzak bere neurriak artzeko.

1047. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Baiña askok esan eben, orrelako bat, beti be, norbere eskintza bat egiteko zala, eta orretarako ordua etorriko zala.

1048. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Urigueneko auzia zehatz-mehatz ulertu gura baleu, ausaz euskera ikasi eta herritarrei galdetu eikien, beti gure salatzaileen traduzianoari eta traizinoari jara egin barik.

1049. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Santi poz-pozik joaten zan egunoro Ateneora, burua beti txapelaz estalduta, bere nortasuna agertzeko.

1050. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Santi beti Claude'gaz eta Helene'gaz biurtzen zan Fleury'ra.

1051. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0039 Zer dala ta, ba, alkar ikusi eziñik ibilli gu beti?.

1052. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 - Ez da izango baiña, beti bide bardiña ere gogaikarria da.

1053. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Pedro apostoluen buru lez agertuko da beti aurrerantzean; batzarretan be berak itz egingo dau lenengo, berak gauzak ebatsi, berak ebatsi orobat Judasen ordezkoa aukeratzeko zer egin bear dan.

1054. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0085 Diakonoak beti be pekatuak parkatzen ebezela diño, baiña Gotzaiaren izenean.

1055. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Elizak arrizku ta estualdi-zear doalarik, beti izan dau Jaunak agindu eutsan Jainko-graziaren indarra ta aragi-makaltasunean ez dau galtzen bere zintzotasuna, ostez, bere Jaunaren emazte diña lez darrai ta eten gabe barriztuz doa Espiritu Santuaren indarrez arik eta Gurutzaren bidez iñoz itzaltzerik izango ez dauan argira eldu arte.

1056. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Beti zaindu izan ditu Sinistea ta Aginduak.

1057. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Ondo konpondu giñan beti.

1058. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0050 Apaltasunez, baiña adoretsu eruan dau beti bere kristiñau eta euskal bizitza.

1059. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Eta zerutik jatxi dan illezkorren bat ba'litz, zeozer gertatzen dauskue jainkoak; gaur arte, ba, beti agertu yakuz argi be argi guk ilketa bikaiñak eskintzerakoan, eta geugaz jan oi dabe jarrita, geuk jan daroagun lekuan bertan.

1060. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Baina egunero eta momentu bakoitzean, beti, mundu zabalean, batzuk alai dagoz eta besteak triste.

1061. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Ezin gara beti triste egon, ortan zurekin nago.

1062. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0085 Ikuskozu zelan: hemen edozein bentanilla baten, nahiz ayuntamentukoa, nahiz elektrizidadeko konpañiakoa, nahiz butanokoa, nahiz gobernukoa dala, Francotxu bat topetan dozu beti.

1063. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Zergaitik ikusten doguz beti dardar...?.

1064. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0178 (B) Ekhia zenean sartu
bethi ere maitatzeko
bertzerekin zen hitz hartu
Gertaera justifikatu eta denporaren joatea errepresentatzen
.

1065. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Horrez gain, originalaren idazkera moldatu egin dau, gaurkotu, beti idazleagaz beragaz kontatuz.

1066. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Ipiñi olioa berotzen ta berotu ondoren ia geiena kendu, jarri or arrautzak (olio gitxikin obea izaten da opilla) ta beti oi dozun erara asi zaite opilla egiten, ia egin danerako aurretik gaztuko dozun gaztai-gurin nastea ezarri ta zabaldu, emon danori azken beroaldia ta etara.

1067. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Beste ontzi baten ebagi biribilletan ziztorra ta koipe berotuan erretzen ipiñi, laister odolostea ezarri (azala kenduta areik eta au) ta danori eragiten dautsazula astitxo baten erre, gero arrautza irabiatuak ezarri ta, beti lez, arrautz-opilla osotu.

1068. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Horati aundiaren irakaste ori erri-aulkian jarri erazotea beti egin yat ziñisgatx eta bayeztu-eziña; erti ta elerti-arazoetan erri-oiturea errtilarien buru-goitik jartzea; erri-oiturea ele-ixakerea aztertuten dabiltzanen goitik erabiltzea; erri-oiturea jakitunak baño argitsuago ereistea.

1069. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Gure aurreko jakitunenak beti, ibili ziran bardintzeko gogotan eta lanean.

1070. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0254 Beti ta nainun lotsa ta gizalegea zor yakoz entzuleari.

1071. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0254 Ona beti on; ederra beti eder.

1072. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Ederra beti da guragarri, edonorentzat.

1073. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Edozein gauzatan, erti-lanean diñot, beti daukagu gogai bat, gurari bat, egite bat, gai bat; onexek dira erti-lanaren zatiak alkar eioten dabezanak.

1074. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Izadia ederrez blei-blei daukagu beti be.

1075. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Gerona'ko probintzian, Santa Coloma de Farners'en jaioa izan arren, umetan Arenys de Mar, Mediterraneu itxas-egalera aldatu zan, eta gaur, Barzelona'n bizi izanik be, Salvador Espriu'k beti abestu izan ditu umetan ain maitekor bere altzoan artu eban itxas-bazterreko txoko pertxenta.

1076. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Gurasoen erakutsia, beti eder.

1077. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Beti arin, eder, ezkututsu.

1078. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Beti galdetzen ibilten zan euskera zaharra zelakoa zan Donostiara joaten ginenean: hau zer da? Zeanuri, zer da? Oleaga, zer da? Zein izen da hau? Beti galdezka.

1079. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Aurreragotik, beti gurekin izaten zan Nazario Oleaga jauna (...).

1080. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Resurrección M.ª de Azkue be berbatsua zan eta beti gai bat.

1081. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0191 Eta zegaitik H-dun euskalkiak ez euren artean, ez bakotxean, ez dabe H ori tink eta beti era batean erabilten?.

1082. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Iparraldeko euskalkiak beti euki dabe egoaldean sartzaira andia, ex bakarrik lenengo Renazimentoan, bigarrenean ere (Echepare; Leizarraga); bardin frantzezak, provenzalak gure euskal-yakitunetan indar andia euki eben (agirietan zarrenenetan, Refranes y Sentencias 1956 eta).

1083. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Amaierak bibranteak dira beti.

1084. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Asieran aurrerapen naikoa aundiak lortu ebazan: Zutunik ibilli, berba batzuk eragin, idazten ikasi be bai, baiña seksu-jokabideetan ez eban aurrerapen aundirik lortu, emakumeen aurrean beti artega aurkitzen zan.

1085. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Suagen dunbotsak mendietan eta erriak goibel, albiste txarren bat noz elduko, beti artega, bizikera larria egoan errietan.

1086. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Aspalditik egoan Gernika-inguruko errietan egunen baten egazkiñak erasoko eben bildurra gogoetan sartuta eta astelen atan etziran joan izan, merkatura beti joan oi zirean guztiak, egun atan zeozer txarra jazo leitekean ustez.

1087. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Siniskai orrek auxe adiarazoten deusku: Aita Santuak, Elizaren buru danez ta aren izenean, sinismenari ta ekanduei buruz, irakasten deuskunean, ezin dagikela utsik egin ta gotzai oroen gaindiko lendakaritza, be, beregan daroala beti.

1088. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0030 9-garren Pio Aita Santua, siniskai bi areik oinkatu zituana, Erroma`ko Kaputxinoen elizan dago lurperatua; ta beti dauko bere ondoan argia piztu-ta eta lore barriak ipini-ta, erriak dautson jaieraren ezaugarri.

1089. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Beti iraun eben ondo, naiz ta alango erabakiak artu batzarretan.

1090. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Eta bai laikoek, bai abadeek ta bai gotzai ta kardenalek, ao batez, adiarazi eben, ez ebela gura Erromatik alde egitea, Erromagaz beti bat izatea ta beti batean bizitzea baino.

1091. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Funtzionatzen ez dauan mikrofonoari bat batean adar jotezko bertso bat aterateak beti eukiko dau grazi aundiagoa aurrez landutako saio batek baino.

1092. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Beti bardin ez, baiña aldi baten oroentzat bardin bai.

1093. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Etorkizuna itxaropentsu agertzen yaku ta beti Eleizaren erakutsien bidetik eleiza zuzenago ta egizaleago ta garbiago bat lortu bearra dogu, berak daualako Kristo'ren egi osoa, bakar-bakarrik, Gizadiarentzat guztiz onuratsua dan egi ta bidea.

1094. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Ez gaitezen, ba, larritu ta samindu, baikortasunez beterik beti kementsu aurrera jo baiño.

1095. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Teresa elburu batek erabillen beti.

1096. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0031 G:... Urte baten, eguraldixa nahiko bada ez badakua euen... eta jantzitta geukan bai San Migel ta bai Apostoluok, baiña baserritarrak be asko euzen eta beti be urteten ebeiñ kanpora denporiari begiraketara eta Gaur eh, prozoziñua egiñ barik biharko dau esaten ebeiñ.

1097. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Eta mutil koskorrari geyen eder yakozanak pelota-jokua ta bertso-paperak ziran; olango paper-ingiren batzuk beti ekazan etxera.

1098. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Garai atan eskekuak, kitanuak, ijituak eta gañontzekoak etorten ei ziran olango kanta-paperakaz; eta gure Kepa amari arexek erosteko diru-eske beti.

1099. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Ta Kepa'k kantari ekiten, lan bitartean; txoriai begira, ipar-aixiaren intziriz, beti abeslari gozo ta bulartsu, azoka-egunetan Gernika'n saltzen ziran paperetatik ikasitako euzkel-bertso txanbeliñak....

1100. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 - Ni beti txunditu nauana auxe: baserrian lanik asko da urte barruan; alan be, zelan burutzen ebazan Enbeita'k bere olerki-lanak?.

1101. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 - Bere izenez izenpetzen ebazan beti?.

1102. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Gure erraza misterio uts dogu beti; gure izkuntza, barriz, ezkutu biurri.

1103. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Ama orrek, jakiña, beti artzen zituan, eta gaur be artzen gaitu, bere Seme Salbatzailleagaz batera, txeratsu ta maitasunez gaiñezka.

1104. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Lanok, ba, sentikortasun pizkaten jabe ba'zaitut, kritika oparoa baiño baliotsuago izango yatzuz: azterketa sakonegia ez yaku beti gogoko.

1105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Eta, ain zuzen be, mikrobio edo xomorro orren egonlekua, geienik beintzat, surra ta eztarria dira; prest dagoz beti, ta, giro ona aurkitzean, laster dagie salto birikietara, gure umezaro ta zartzaroan batez be.

1106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Leenago bedar bat besterik ez zenduana ortuari biurtua daukazu gaur; dala bedarra, dala ortuaria, beti aintzakotzat artua izan dala aurtortu bear: euskal soloetan be, XVI'garren gizaldian asita, piz-eragille ta lizun-irrits bizkortzaille lez euki eben bedarki au; gerora, XX'garren mende onen leenengoetan, ospe aundia jadetsi euskun, frantses osalari batzuk beronen onura, garrantzi ta on-gaitasunak zabal-azo zituezanean.

1107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 1631-ko iraillaren 24-an, Gernikan batu ziran, beti lez, Bizkaiko Batzar Nagusia osotuko ebenak; baiña zarraparra ikaragarria sortu zan alkartu ziranekoxe.

1108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0126 Bakean eta nasai bizi zan Juan Jose Intxausti Arbazegin, bere erri maitagarrian, berton eta inguruetan ospe onekoa ta zintzoa beti agertzen zala.

1109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0126 Diru-etxe ta gizarte maillan, batez be txiro ta maiztarren artean, maitagarriago agertzen zan, beti euren alde egiten ebalako.

1110. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Gauza guztiak barri egiten ditut; hau da, Jaungoikoa beti da leiala; ez deusku huts egingo; agintzen dauana, bete egiten dau.

1111. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Ez eban bere bizitzan ezik ikusi, diru aldetik beti ondo ibilli zan, bere etxekoak aberatsak ziralako.

1112. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Alan be ezta Kataluñan guztiaz osoa izan beti Aita Palauren zoriona.

1113. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Bera zaintzeko Irlanda'k etzituan iñoiz euki, txarto ezitako (izkillu-arloan), kañoi-bako, metralleta gitxi, eta beti izkillu-orni ezeko 3.000 gizon baiño geiago.

1114. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 Egia da, jazokun arrigarriak edestu ta azaltzea eder jakola, onek egotzi bait eutson jaso eban entzuterik geiena idazle barrutian, baita egia da, beti ezkertar saillean, lan batzuen egille dala ideia pisu aundikoz jantzia.

1115. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Ipuin-esale gaztetxoen artean ipuinak beti daukate esakera bat, beti berdina, asteko, ta beste bat, berdina au ere, amaitzeko.

1116. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Ni beti oso harroa izan naz.

1117. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 HABE.- Historiak oso ondo tratatu dau beti Ursua.

1118. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Ez daukat astirik, zeren hori ikasi askok egingo leuke neugaz ibilita, baina neugaz ibili beharko leuke beti basora eta.

1119. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 Gero, neuk ere ezingo neuke beti beragaz egon.

1120. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Harrez gero, gertakizun hau beti ebilen mutilaren pentsamenduetan.

1121. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Basoa beti isilik, eta ez zan neskarik azaltzen.

1122. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Abarrak batu eta kargea lotu ebanean, beti legez, bere jatordua jaten jarri zan.

1123. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Urrun geratu dira gizaldi ilunak, zeintzuetan, Batzarrek demokrazi arauz zaindutako kontrolpean beti, aspaldiko ekandua Foru idatzi bihurtu zan.

1124. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Autonomi oldar hori atzeratu egin behar zala uste izan eben, antza, eta zergabideko onura handiagoak lortu ahal izatea be bai, eta hurrengo aldaketak gertuteko, euskaldun jatorriko ez ziran bilakari ta eskola handikoei euskalerriaren historia aztertu egiela eskatu eta monarkiaren menpe beti iraun egian ezarpena indartuteko jardun, monarkia astur-leondarra, nafarra zein gaztelarra, bardin da.

1125. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Uren barruko fluktuazioak bazter batetik bestera garoaz beti bitarteko espazio moduan geraturik; 1. Illich-ek dantzearen sigi-saga artikulatorioan eta berbea bere mogimendu hezoan deskribatzen dituan eran.

1126. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Urak, esandako eran, beti lortzen dabe jatorrizko esangura sortzaile genesiako eta ugaltzailea holan bilakatzea genesieran adierazorik: (...).

1127. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Etxebarri beti izan da bere jaubetasun osoko eleiz-atea (anteiglesia): Etxebarri'ko san Andres, edo ta gure denporetan Ander deuna.

1128. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0055 IPARRA, BALTZA, FINA NAI GORRIA, BETI IPARRA.

1129. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0055 Iparra, batera nai bestera deitu, beti dala gogorra.(Eguraldia).

1130. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0075 MALMETIDUTEN DANA BETI KAKALARRI.

1131. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0075 Estutzen dana, beti estu.

1132. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0085 NEGUA.
Esaerak:
Arrantzale errukarrien negua beti izaten da neketsua, baiña neguan iñoiz baiño neketsuagoa. Txomin Agirre.

1133. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0095 POPAKO TXINTXURRE BETI GOGOR. Erramulari onagaitik esaten da.

1134. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0105 TALAIXERURIK ONENA, ANDRE ALARGUNA, BETI ITXASOARI BEGIRA. Andre alargunak ezin kendu itxasoa begi aurretik.

1135. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0105 Origaitik talaixeruak lez beti itxasoari begira, esaten da.

1136. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.a. pradera 0407 Eta bigarrenez, katedra barria lortzeko ahaleginak egiten ebiltzanean Resurreccion jaunaren eta Miguel jaunaren artean egon zan lehia, kondailari eta periodistak maneskeriz azaldu dauskuela beti.

1137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.a. pradera 0407 Unamuno beti jo da nunahiko euskotartzat, Azkue,