XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Aitorr'en didarr zoli bat baxen
ernai ta sendo goi-goyan zagoz
bijotz-esnabe zara zu,
beti ederr ta barrdintsu
.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Aldija bai-da. Aranan txadoneko joliak
zortzigarren orduba diragarr. ¡Jole orrek
iñoz-iñoz jo eban gaurr baxen ankerrkiro!
Alde ein biarr! Jon Mikel zutintzen da ta diño:
-¡Illoba: alde-egiteko aldija dok! Luzaro
berrentzungo eztokan txadoneko juale
otsenok une ertuna eldu yokala yigarrk.
Gure besuetatik ataretan bai-abe;
makalaguak eta indarrge gozakala,
eurai ezin eragon. Gure eskubide zarrai
jaramonik etxake, gu gozakan aulduben
bildurr eztozak-eta
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Onelan ba-dagikek, eu-asabaen duña
ixango az, ta gero, gudalgintza amaituta,
ta nire gorpuzkiñak lurrpian, ta aitearen
ulia edurr baxen zuri ixango dokala,
elduko dokanian, basetxe zarr onetan
etxaguna ixateko bai-az ixango duña;
ixerdiz beretzako beñolako zoruna
jaritxiko dok, eta guk onetsiko augu
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Jesukristo gure Jaun berberari eskuak ezartea bezin irainkorra da deungaro Jaunartzea.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Ekin-da ekin, gero be Santson'ek esan eutson: Ara, egundo ez dauste niri ulerik moztu, gastearotik Jaungoikoa'ri opalduta nago-ta, ulea moztuko ba'leuste, beste edozein gizon bezain makal geratuko nintzake.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 ¡Baña etziran otso arek bere laguna baxen ixukorrak!.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Garrasta baxen andija zan bere gorputza, gustiz inddarrtsuba, azal gorriduna, ule-luzia, begi-zolija, ipuin zarreko Baso-jauna lakua.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Urijaz aiztu zan, eta azkenez, bere etxian baxen pozik eguan.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Ai zan:
nik ikusi dizkiñat
eskalaproi gaberik
dantzan prantzes ariñak:
bals eta polkak,
baita rigodoyak,
ez al ditun euskel-dantz auxen bezin piñak?

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Nai t-ez
aitortu bear diñat
asko tokitan dantzak
ez dirala garbiyak:
alkarri eldu
katez bezin estu,
onela ibiltzen ditun an neska-mutillak
.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Ire andriak aña ogi ez diagu bada zor, zuek bezin lotsagabiak ez geralako.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Elizako otoitzak egin bezin laister, Jesus lurperatu zuten obian zegoen elizan elkartzen ziran, eta emen Apaiz batek Judasen saldukeria irakurtzen zuan... Gure andre onek dionez, jendeak negarrari ematen zion.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Zerrtako da, Jesus, gu bezain eskerrgaiztoko bat zuekgatik odolezko nekez eta izerdiz beterik bizitzea?.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Askok baño geiago zorr diodala, ez naiz ni, besteak bezain laburr Jesus onarekin ibilli?.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 - Ala da, Jesus, ala da; ta ori da odei beltzez estalia dagoen gaba bezaiñ illun nere biotza dadukana.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Jesus-en Biyotza bezin prestu ta emankorragorikan ¿non arkituko dezu?.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Goguaren aldetik begiratzen badiegu orduko Euskeldunei, ikusiko degu, etzebiltzela alde ortatik ere bear zittekean bezin zuzen.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Or dijoa gure Prakas aizea bezin bizkor ta balea bezin zuzen bere batel ta ingles, Santa Klara aldera.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 Bein batean Txomin oñetakoak egiñ-aztera joan zan, eta oskitegira (zapategira) etorri zan bezin aguro, berriz laisterrka irrten zan.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Ontasun abetzaz gaiñ, edertasunezko gai aundiyak ere berekin zeuzkan; aren begi eder mintzakitsuak baziruditen mingañari chandarik eman gabe itzegiñ nai zutela; ¿bañan itzegin ere nola? Ama batek aurra bularrean daukanean beziñ xamurkirotsu eta atsegintasun aundiyan.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 ¡Ai! ayek guzti-guztiak, bukatu, ill, austu ta aztu ziran, bañan ¡zu! arritxo, txiki, borobil, txuri, pollit maitea, denbora ayek baña lenago jayotakoa, emen zaude, orduban bezin txuri, pollit ta gogorra, nere eskuetan, gure Tolosa'ko zumardi ederrean, nere gaztetasuneko jostaketako toki alai ontan.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Ezkio bezin laixter aitatzen didazu Anduaga.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Altzetako artzaiari bere zelayak eta ardiak arrapatzea bezin oker aundia iruditzen zait orixe, Maixu.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Antonio, zan bezin luzea, edo geiago, etzanda; korderik gabe zegoan oraindik.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Merke ta doaitxotzat diyozu? ¡Alajaña! Ez gera zuek beziñ aberatsak izango; bañan oraindik doangi bearrik ez daukagu: ez, enetxo; ta etzatzu etxe erre ori merke saldu dezutela esan: eun da amar milla peso etxe arren ordez geyegi dirala uste det: nik beiñepein enizkizuten larogei baño geyago eskeñiko.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Bestetan, mastiak saldu bezin laxter, ttxandaka ta zatitan alderatzen-ziran; egun artan berriz, gertaera oroimengarri bat ikusi beart-zutela geyenak aditu zuten, eta au ze izango ote zan jakin nayean, zeuden.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Bigarren ataltzat, eresiaren bigarren ampacirc;paldia esan zigun, paperetik irakurriz:
¿Obeki nun Jesusen besoetan baino?
¿Nun, or bezain zoritsu, pakez eta alai?
Jeiki, jeiki ta ator pozik artegiraino,
Artzain-deyari gaur erantzun: Jauna, bai
.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Lipar baten, tximista bezin agudo, Martiñi lepotik eldu, simaur lindinga jo erazi, ta bere gañean luze, zintzurretik estutzen zuala, zapladaka ezin aseaz, buru, musu ta okotzean ukabilka, txautu ta zukutu zuan etsai likitsa, artzanorak mendean daukan otsoa zukutzen duan bezela.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 ¡Arrigarria! San Prantziskok ori esan bezin laxter zirikaldia aiendu zan, iñoiz ezaugarririk eman ezpalu bezela, eta anai Rojerio oso atsegindua geratu zan.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 San Lorenzo Justiniano'k esaten digu ori bera: Eztago Mezako sakrifizioa bezin probetxugarri, andi ta Jaunaren gogoko dan Sakrifiziorik, bada emen eskeintzen zaizka berriro gure Bitartekoaren merituak.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Pasidea, belaunikatu zan beziñ laster, gaisoa bat batean etorri zan bere ezaguerara.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Euskal-muiña, euskal-izakera, euskal-anima Azkue Jaunak bezin sakon ta maitetsu gutxik aztertu izan dute.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Garai artan, guchik idazten zuten euskeraz, Aita Mendiburu'k bezin garbi, apain ta egoki.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 Eta, ¿ez alditut aipatu bear banakako kantari eder, errechiñola beziñ goxuak diran Remijio Peña ta Karmen Florez?.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 ¿Ez ote zuen edozein euskaltzaiñek, nik bezin eder ta goreski itzaldi-erantzupen auxe moldatuko? Baita ere.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Goian, lañoa ta odeia dena estaltzen zuelarik ezerr ikusi etzedin: bean, ura irakiten bezela, ekaitzak arrotuta, bere gañean arrtzen zuen ontzia, alde batera ta bestera, gora ta bera, lasto txiki bat bezin erraz, erabillirik.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 Eta Uolbach eri sinistu bearr badiogu, 2.700 urrtez Krristo baño lenagotik txinoak, Fung txori arrigarriak bezela abesteko ereskiñak bazituztela,¿zerrgatik sinistu bearr eztegu, gure aurreko euskeldunak, beste edozeiñ beziñ biotzdun, alai ta ereslari izanik beren baso-mendietako txoritxu berritxu ta erretxiñol abeslari arrigarriak bezela abesteko beren ereskiñak izango zituztela?.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Erriak tokirik geienetan adizki-barneko n suntsituarren, berak ez; oso osorik eta arauz erabili oi zituen adizki pollit auek: Adamen ondoren nenbillenean I. 134-37, zure eskolan bagenbiltza I. 209-28, obe lizake bakarrik bazenbiltza I. 40-5, nola genbilzke gu gabiltzan bezain eskergabeak III. 283-2.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Gregorio Santuak diyonez Zenbat pekatu datozen emendik; ura esaten dan beziñ errez pekatuak egiten dira-ta!.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Eguiyazko atzeguiñ oso-oso ta guzizkoa izango degu zeruratzen gueran bezin laizter, eta erbeste ontan izan leikean poz-kontentua arkitzen da zeruruntz dijuan bidean, kristauari dagokiyon bizitzan.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gizonak gaur diotena biarr ukatu egiten dute; aldakorrak bai dira; Jaunak diona berriz bete egiten da; Jaunaren esana Bera bezin iraunkorra da ta.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Ez dituk hireak bezin gizen?.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 MANECH,- Nere idiak, nere idiak, hireak bezin azkar dituk.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Goizean bezin fresko.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Otsoa mear bezein
zakurra lodi zen.
Otsoak erran zion:
nolaz aiz oin gizen?
Irakuts diezanak
zertaz bizi aizen;
Bainan ez niri erran
egiari baizen
.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Gizon gaztea azkar zirade irriz zaude biziari:
Ene adinian hil daitekea? duzu eman gogoari.
Zu bezen azkar ikusi ditut lotzen zombait urtheari,
Aspaldi hilik emana dute beren gorphutza lurrari.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Haria bezen luzea.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Mendiko haizea bezen chorrotcha.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Phika bezen aho churia.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Nai duenak nai duena erran beza, baño ortara jo bearko dugu zerbeit onik egiteko eta nai dugun ura erdiesteko Orduan, euskaldun buru andiko bezain biotz oneko norbait sort baledi, orduan ginezke bide erditan.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 - Zer duzu, Ñakero? eta bere makila han zuen orduko Piarrek, Ñakeroren, makilari trebes emana, burdin palanga bezen bihurri....

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Dena den egia errateko, orai arte etzuten Eskualzaleek Donazaharreko meza bezen ederrik ikusi, hoin prediku gustagarririk aditu horrek ez baitu batere erran nahi orai arteko mezak etzirela ederrak ez-eta predikuak gustagarriak.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Etchepare jauna bezen aise mintzo da Passicot jauna: huni ere ithurritik ura bezala heldu zaio elhea.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Itsasoa ere urjin-urjina dago, mahaingain bat bezala, geldi-geldia, phutzu bat bezain maltso, aphaindura berezi batez beztitzen dituela itsas ondoetako hiri, herri eta choko guziak.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Jende gaicho hek bokata churitzen hasi, eta bethi athera, bethi athera, arrats arteko lana izan zuten, eta arratsean, mendia bezen gorako oihaleria bazuten, ez baitzakiten gehiago nun koka hura guzia.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 bertze asko muthiko zozok bezala, mando-aho alimale bat hirriz kirrikan idekitzeko orde, Piarres jazartzen zitzaion berehala; ez oilar-chalaparta bat bezala, bainan mendi-pareta bat bezen hazkarreko hartza bezala.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Oi, Oi, Katalin, zer dira hauk? Zain handia bezain zailak iduri dute; hertze luzea bezambat luzatzen ere dira.......

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Annameko aphezek berek aise balukete itzal hori: horra zertako ez diren gu bezen begi onez ikusiak hemen gaindi.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Guziaren buru bada, Bilzar-Lagun eta Euskaldun Anaia maiteak, gogoari emateko badiogu, guk ere, euskalzaleen izena dakharragunek, zeinek gure tokietan egiteko, eta baitezpada egiteko dugula, J.Bte ALTHABE, gure lagun lasterregi zenduak, eta Don FREDERICO BARAIBAR-ko, behiñere baino distirantago denak, zeinek bere moldez, molde ederrez, egin dutena: hori da, guk ere, dela gure lan artetan, dela beharrezko gure harahunatetan, egin dezakeguna: bazter eta zokho guzietarik, euskal-hitz arroztu eta arrozterat emanak direnen artha handiz eta handienez biltzea, eta bilkhurarat ekhartzea: bide hortaz eman dakiontzat, gure mintzaira zahar eta maiteari, eman dakioken iraupen, hedamen eta distiradura guzia, Euskalzaleen-Bilzarrak halaber, bozkariagarri bezain goresgarri dukeena.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Ez dauzkitzu, ez zure athorrak ehurra bezen churi itzuliko naski, bainan saria ere araberan ematen diozu.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Handik goiti, harritzeko da zenbat arrain ikusten den: hainitz ttipitto, choriek bezen ongi airean, beren hegal motzekin, ehunbat metra egiten dituztenak, bainan marraso biribil (requin) frango ere bai, ahoa zabalduak, norbeit eroriko delakoan untziari jarraikitzen direnak.

64. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Haur batzu harra bezen biluz-gorri hantche ikusi gintuen, sos baten eske gure ganat ethorriak.

65. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Societé de Patriotes deithu ziren lehenik; eta egiaren erraiteko, den bezala, gure tokietan ere hasi zirela Nahasmendua bezain laster.

66. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 - Comitè de surveillance hori, formatu bezain laster, hasi zen jo eta jo, zalapartan, alderdi guzietarat, 1793ko Urriaren lehen egunetan.

67. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Gaintiarrek ichil bezain, petiarrek liphiztari ukhanen dituzte erretorak.

68. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Ondikotz, bihotzez bezain gorputzez nasai zen eta, Landibarreko harat-hunatehtzat, gantza soberakinak deus ez du balio.

69. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Arana-Goiri zenaren chito orai oilhartuak ditugu Euzkerean oihulari eta bazter-atzarle Goizetik hain ederki ari zaizkunak egun luze bezain ederrai dagozke.

70. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Bai ilobatchiak bere osaba Artzaphezpiku famatuaren omena mintzaire bakun bezain beroan erakusten dauku, bozkarioz ez baitagoke irakurlea holako Eskualdun begitarte larri baten aitzinean.

71. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Eskualdunek berek emeki-emeki laburtuko dituzte gure hitz larriak eta ez beharbada guk uste dugun moldean: ezen duela lau mende eskuarak maite zituen bideak eta bidechkak eztitu egungo egunean denak onhartzen eta gure ezpainak (zorionez ala zorigaitzez erdararen truskilkerieri oharturik) eztira gure arbasoenak bezain... minbera.

72. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Herri batetako sorgin gertakariak, haizea bezin laster, bertze herritan edatuak ziren.

73. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Deusik etzaio ardikia bezen on.

74. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Kankanoterik ez da hau bezen maiz hemen gaindi ikusten denik.

75. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Hori zeren gure bularrek, irautekotz nahi baitute barnerat aire heze eta berritua; zeren ahoak ez baitezake nehondik sudurrak bezain garbiki eman aire bularrek galdegiten dioten heze ala beroa.

76. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ez dut bada azketsik zer eskatu, nere lantxo au, jai oni ta Mendiburu bezalako gizon bikain bateri dagokion bezain ederr ta sakona ez delako.

77. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Azkoitiarr aundiki batek, orren predikuak entzun ondoan zionez, ari entzun ezik, ez omen zitekean sinets, orren gauz sakonak, ark bezain poliki eta egoki, euskeraz erran zitezkenik.

78. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Eta orain erran zadazute, ez ote-den arritzeko, orrelako mende ayetan, ikusi duzuten bezain garbi, txukun ta ederr Mendiburu'k bere idaztiak egitea.

79. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Bada bertze mota bat hau bezen gaichtoa erdaraz anémone pulsatille deitzen dena.

80. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Lurrak chukhatu bezain laster, erain ogia, olhua, garragarra, taakua, zekalea.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Onelakoak, eta beren artean euzkeltzale dan neskatxaren batek euzkeraz abesteko naya agertzen ba'du, agitz erantzun bat dute: Zuek elizara ere politikakin zatozte, eta Ama Birgiñak euzkeraz bezin ederki erderaz ere entenditzen du; eta nola euzkeraz ez degun (onelako edo alako) kanta erderazko bezin politik, ba erderaz kantatuko degu.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Geigo Bilboko, aren jun-etorriñ berri ez dakit, baña bai Ezkiora etorri beziñ azkar galdetu ziona sendakiñari bai altzekiñ merluza nun, saltzen, edo, nun izaten edo nun arrapatzen dan.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Osasuna ta zori ona ixan dagilla bere anai Erri ta garaitiko laurak zein-baxen-zein abertzale sintsuagokaz batera, Aberriaren alde gogor ekiteko.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Uzkurtzale zintsoz zuzenetsi dabenak be baña, berau baño beste zijorik ez dabela, eustazpitzat azpi erdi lokea autetsi dabe, beraz, ez biar dan baxen sendua, gogorra ta iraunkorra.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Agate Deuna'ren aintzaz abestu ta ukarra batzen etxerik-etxe ibiltteko otturea, antxin-antxiñatik datorrena da; gure attitta zarraen aldijan be, ottura onek, ontxe baxen jori jarraitzen ei-eban, ba.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gutxi bezin gaizki asko ta askok.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Egun batzuek gure artean igaro ondoren, Bergara'ra biurtu da, goizeko ostro gañeko intza bezin alaya zan Urkiola'tar Karmele, neskatil gaztia.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baño preskua e? Txitxarro ta Berdela bezin prexkuak ez ordea.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Eskumak orrek eta besteak ez? ¿Urraka ta beziñ eskumak ez aldira azaldu Leizaola bat eta abar?.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guretako asko Eusko Nekazaritan eta baita kalean lana egiten degun baserritarrok Eusko langilletan sartuak gaude, eta zu bezelako lege gizonak izan ez arren, zuk bezin ongi dakizkigu zeren arteko eskubideak, ta baita zeren egin bear ta gañerako bete bearrak ere.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ebaki zati bat, ur irakiñetan eduki berekiñ eduki ditzaken zikiñak kentzeko, legortzen utzi eta gero, garbiro eskubak ibillita, zorrotxo orretan sartu eta itxi bera, baldintza edo kondizio batekiñ, bera sendagilleak edo aurgintzan izan oi dan emakumiak bakarrik irikitzekoakin, umia jaio beziñ laster.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Urrengo egunez ordia, len bezin beltz goizeko ortzipea.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Uritan erori urari ez zako beraz hain errech halako lurrer bezen ongailuen ebastea.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Erran behar da, zerbeit bat makhurtua izan zaiotela chichpa hoieri barnean, ez dezaten tiro egin lehenago bezen urrun; bainan, orai diren bezala ere, hil dezakete gizon bat hiru ehun metretan.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bainan gaurgoitik ezagutzen duzue jaun hori nik bezen ontsa, eta segur naiz oro harrituak zintezketela, irakurtzen bazinute holako balentria bat egin duela.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Españolak bethi gauza guzietan gibela direla biziki; bereziki egungo egunetan asmatu gauza eta tresna berrien eskuratzeko, bertzen ondotik dabiltzala; deusetako kasik ez dutela zainik, ez bururik, beren ohiko hatzetan tente egoiteko baizik... joan, joan ikhusterat, sinhesten ez duena, nehor bezen aitzinatuz (...).

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ilhargiaren iragaite hori hola iguzkiaren sudurraren parrean ez baita bethi bardin gerthatzen: aurthen guretzat egunaz, bertze aldian gauaz; hemengo arratsaldean, harantcheko goizean; jaz holako tokian ilhun kuku, aurthen argichago; ia bezen chuchen eginak baitira khondu guziak oro, hamar, hogoi, ehun urtheak aitzinetik.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ezen ez da deus suak bezen biphilki garbitzen duenik.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Beren baitharik ez litazke diren bezen bihurriak; ez nahasiak, ez nahasleak; ez eta beren buruez hartuak, ikusten dituzten bezala.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ilhar anhitz egizu; kozinan bezen on da saltsan.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bai ausiki samina egina zeie hor titulu gaichoeri! Beren goiti-beheiti izigarriekin, goiti baino gehiago beheiti, zorigaitzez, azken urthe hotan, beren irriskuekin, etchetikako beren gal beldurrarekin, nago jendeak eginen othe deienez hemendik aitzina lehen bezain begitarte on.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Eta Askoz bezain arraheiñki ardier jarraikiten den artzañik ez ahal da bortian.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Lekhiak bezain, erran bat merechi lukeie ontsa moldaturik.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Den bezen izigarri delarik gillotina, ez dea mirakulu, nola den, nola ditaken oraino, horren beldurrarekin ere, den bezenbat gizon-hiltzale?.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eta hor hasten zaura Briand, sugea bezen legun, deputatu zar guzien alde, eta gaizo zaharraren kontra.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Duela egun zombait, solasean nindagon eskualdun batekin: Haur bat banuke, zautan erraten, ikastegirat igorri beharra, bainan ikastegi horiek odola bezain kario dira.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hau ez da haratik bertzea bezain janhari aberatsa; bainan gerla aitzinean bertzea baino ezagutuagoa zen; huna zertako: Alemanek erosten zauzkuten gure tourteaux d'arachides guziak, gezurra ziotelarik: Kabalen dako etzela on.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Lurdeko Ama Birjinak begi onez behatu dako, ezen bortz mirakulu igorri ditu, batzu bertzeak bezain espantagarriak!.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Beraz ihardokitzeko heinean gare behinere bezein azkarki.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Beren musuak geresi onduak bezin gorri nai lituzke, baño oriztak dira.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Orduan agur kezkak eta samintasunak, Euskalerria len bezin kristau edo obea izango litzake.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Badakizute, azkatasuna ibaietako urak bezin ugari degula-ta, debekatu zuela Gobernadoreak arpide edo zuskrizioa irikitzea berak emandako multak ordaintzeko..., bañan (ixilik eta belarrira) oso, guztiz txiroak gera, diruakin oso aserre gaude eta ixilka bada ere artuko ditugu eskupekoak, nai aña.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Artzain onak ardi galdua bezin maitekiro abetaldu eban Sinpliziano'k Augustin.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Nor arrituko da, beraz, guri Obispo gareanoi, gure Ama Eleizak agintzen deuskuna, egiten deuskun bezin arretaz agintzeaz?

117. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'k au jakin ebanian, mutil tentelaren atzetik juan eta aurkittu ebanian, alako lelokeriagaitik agirika gogor samar eginda gero, anka ebagia eskatu eban; ekarri eutsoenian, artu ta lengo lekuan ipiñiaz bakar bakarrik beste ankia baxen gogor eta osasundun geratu zan.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gipuzko bazterra toki txiki, menditsu, lurr me, diru gutxi, t'erregatxo geiegiz betea izango da, euzkiak baño euri ta bisutzak geiago kutundua; ala-re gizonez baditeke beste bat beziñ ederki t'obeto jantzia.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gotzai jauna-re gazteri maitagarri onen elizkizunak oso eztituta, asten da izketan sekula bezin bero ta gartsu, oroituaz duan Ebanjelistaren itzak azken afarian, Jesus'en biotzaren ondora etzanda ezagutu zuana aitortzeko:

120. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Mutillak berriz, eliz-kizunetan beziñ gogotik maiko lanak, ta txanboliñ soñuanak.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Ourthe bat, biga igaran orduko, zuhañen erroetarik zuhañ berri elibat abiatu eta altchatu ziren, emeki emeki handitu eta lehenekoak bazañ gora heltu.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Itzal egin zien orano ere iratzer, khaparrer, elhorrier eta gardier, hoik bethi aitzinetik bezañ tchipi eta ez deus baratu beitziren.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Ezta estonatu behar, arren, deputatu berriak, juntatu bezaiñ sarri, hasi badira hitzartzen lege abio batez, aspalditik zozialisten gogoan dena, eta, haren arabera, Frantziako hountarzunak oro, ala lur, ala etche, ala kabale, ala diharu, ala bestiak, oro, boti ezaririk beitirateke eta Errepublika eginik beitate Frantziako jente ororen amañou !

124. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Bere onduan norbait...
Gotzon bat letz garbija,
Itxas-axia arnasa,
Goxak baxen gastia
.

125. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Bego argi errana bezain ongi ulertua etzuala ikusi ezer nigandik nere gorrotoa igarteko, etzuala eduki nik esandako edo egindako gauza bakhar bat ere, oso ondo maite ez nuala susmatzen ahal izateko.

126. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Bainan heldu bezain laster denda batean sartu zan egunorokoaren erostera, ta ehun pesetako bat eman zuan ordaintzeko.

127. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Gaztiak ez dakie zarrak bezin ondo berbak alkarri josten, ezta biardan moduan erabiltzen be.

128. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Baña, argixa au, bestiak bezin zazkarrak, erabilli eban buruan zer eiñ, eta batelarixorrek esan eban astorautako lagun bixentzako errazoi au: - Ez naiz ni zuek uste dozuen bezin ezigabia; baña gauza biren baimena biar neuke aurretik, zuen aukerara biurtzeko.

129. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 ERGALAIK SENDUBAIK BAÑO INDARRTSUBAGO Au zan Lautze'n beste esakun bat eta berau lenengua baxen oker danik ez leuket neuk esango.

130. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 APALLU - Kukurrukua botatzen asi ta kukurrukuak irten. Baña ez adi estutu. Ollarraren Mezatara, kukurruku botatzeko eran joango nak eta ollarrik onenak bezin kukurruko zolia botako diat.

131. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Izaskun - Ez e? Ez ditu nik bezin ondo ezagutzen.

132. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Zure kazkar ortan argi pixkat sortu nai nuke, ordea. (Izaiña'ri): Esaizu benetan, Izaiña; ardi galdu onek uste duan bezin txarra al-da ezkontza?

133. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - Ori galdetzea ere... Praisku nere morroia errian dugun biltzallerik onena dugu. Ez ditu iñork ark bezin ongi perretxikoak ezagutzen.

134. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Jenaro - Ez daukat ezer azketsi biarrik; eta orain, zure aitorpenaren ordañez, nik ere, beste aitorpen bat egin biar dizut. Zu ikusi bezin laister, zutzaz txoraturik gelditu naiz. Ez diot begiratu zure gorputzeko korkoxari, ez; zure animako xamurtasuna, eztitasuna, azaldu didate argiro zure begi mintzakorrak.

135. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Esk. Eskeintza Offertorium Zintzoa, palmondoa bezain lerden egiten da, ta Liban'go izaia bezain tantai.

136. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Eta gainetik, Palestain'go zerua bezain urdin, soineko kapa luzea.

137. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Nola itz egiñ ote zion atso gaizto bezin azkarrak gure mutillari, ezta adieraztea gauza erraza.

138. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 - Ama, esan zion bat-batean, oetik jeiki ta ikusi zuan bezin laister, amatxo, nik aitatxongana jun nai det.

139. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Au gogoratze utsak arindu bear dizkitzu lurreko neke guztiak eta simaur zikiña bezin nazkagarri biurtu, emengo atseginkeriak.

140. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Agurea altxa zan bezin laixter ezker-eskubi bi ukalondoko eman eta antxe exeri zan bat.

141. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Eta trena burnia bezin ajolakabe, Xabale'ren erriak ikusi gabe.

142. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 Ezkontzeko egiñ-erazi ditut zapata berriak, eta zapatariak, nonbait diru zaletxoa izanik, eta ez berorri beziñ ondraua, askotxo eraman dit zapatakgatik, eta urrengo egun batean eman bearko diozkagu amar errealak.

143. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0014 26- Egin ere itz-egin
egiten du ederki...
amak bezin ongi...
aitak baño obeki...
.

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Noizik-bein aita-semeak azoka-perira erri-nagusira joaten dira, bei edo txekorren bat saldu edo erosi bear dutela aitzeki artuta, edo olako lanik ez izanda ere aizkora-apustu edo beste antzeko demarik baldin bada, esaten duten bezela oraingo aizkolari gazte oek aspaldiko Santaageda ta Atxunberri bezin onak ba ote diran ikusi bear dutela-ta.

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Kaliforniara eldu bezain laister oartu zan, ordea, urrutitik urrezko diran gauza franko, urbilletik lurrezko dirala.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Ez da makala, oreinkumea bezin azkarra, bañan iges-egiterik ez.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Gorde zan auzi au, iñoiz bearrean arkitzen ba aiz, Idoya bezin adoretsu jokatu zan.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Sutsua'n eskuak Lartaun'en artean biotza bezin bero dira.

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Bañan zure urre-ille bezin ederrik ez det egundaño ikusi.

150. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Eguerdi-eguerdian Jerusalen'go eleiza-tellatuan eguzkiak jotzen duanian bezin oria dezu ille sorta.

151. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Ezteietako guziei zegokitan begirunea azaldu ostean, eta aukera izan nuan bezin laister, nere beorraren gibel-aldean nere andrea jarririk Bizente jaunak prestatu zizkitan apainduraz dotoretuta neukan beorra ta pausoz-pausu, lurrera eroriko ote-zitzaitan beldurrez bezela, sartu bide-zabalean, ta Mérida'raño eldu giñan, eta antxen pasa genituan iru egun, nere bizitza osoan igaro ditutan iru egunik zoriontsuenak, noski.

152. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0103 Ekiñala bizian zalapartaka oldartu zan zakurra gainbera tximista bezain azkarr eta arek gibelaldetik egin zion erasoari eusteko beste ez izan da sasiartean txinbulika erori zan Zito zakurraren aginpean.

153. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bat-batean, dio idazle batek tximista bezain igazkorrak baiña eguzkia ere baiño diztiratsuagoak oi diran, goiargi oietariko baten bidez, garbi agertu zizkion, noski, Jainkoak, nolako atsegiñak eta nolako atsekabeak artu bearko zituan, Jesukristo'ren Ama izaterakoan.

154. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Itzuri doa, bai, Euro bezin azkar, gider ez-ezagun ura ta bere eskuiña iskillu gabe ikustean.

155. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Sendagarri-sal-erosketan berriz, danak bera bezin zuzenak eta zintzoak ziralakoan, agiri gabeko zor-dun asko ta asko.

156. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Onek ikusi bezin laister, itzik ere egin gabe alde egin du.

157. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Bai, oso goiztar, ezaguerako urteetara bezin laister, ez gurutzeari begiratzen bakarrik, santutasun-mami gozoa ateratzen ere erakutsia zeukan, Galbario'ko lore ta aingeru izan bear zuan aingeru au.

158. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Baiñan, aditu orain ene esana: Ihoane Zaharrak'k Otsandio'n egin zuenaren egia jakin nuen bezain laister, zu zeu aiña sumindu nintzen eta Ihoanes Abendañoko'ren eta ene aitonaren basakeri ikaragarria gaitzetsi nuen.

159. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Bizkaitarra izanik, bizkaieraz idatzi zitun, aipaturiko euskal-liburu ospetsu aiek: baiña euskal-gaietan guztiz jakituna zalarik, bizkaieraz bezin egoki ta jator idatzi ta itz egiten zekien naiz gipuzkeraz, nai naparreraz, naiz lapurteraz ere.

160. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Soña, gutxik bezin liraña.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Eskualde gorri ta soillaren erditik irtenda, paradisua bezin begi-betegarri azaltzen zan goizerriko izararria.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Beste Bidaliak bezain egitan Yesu'ri itz egin ziola, egia da: baita Bera ikusi ere.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Jaunaren deia esan nai dute kanpai eder oien otsak. Zar eta berri, lengo ta oraingo, millaka bertso irakurria naiz baiña oso kontatuak dira Mujika bezin atsegin zaizkidanak bertsojartzalle bezela.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Physice konsideratuta, iñoiz ez dira egon Europa'ko nazioak gaur bezin alkarturik.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Al dan bezin erreza bear dula izan, uste det, euskera.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Alai bezin laiste, itun!

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0044 Bai ote-da Gipuzkoa guzian irudi au bezin ikusgarria danik?

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Ta gero, Euskaltzaleak bazkunak bultz eraginda geien bat, izarrak bezin ugari ditugu olerkariak, eta askotxo bikain-kikaiñak, Urkiaga, Lontzi Aba, Erkiaga, Onaindia, Zidorra, Erletxue, Batiz, Atutxa, Muniategi, Goiria, J. Manterola, Gerrika-Etxebarria, Aurraitz, Artega, Mañariko, t. a.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Idazleok eztakigula euskera erriak bezin arin, txairo ta errez erabiltzen: .

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Bigarren neurtitzean: gûtuzûn=gaituzun. Irugarren neurtitzean: agitzen (agitu)=survenir, arriver Lhande'ren itzulpenez. Laugarren neurtitzean: bestila baiko=bestera orduko. Lhande'k eztakar baiko, baiñan bai baikoz=sitôt que. Jin baikoz=à peine arrivé, iritxi bezain azkar, iritxi orduko.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Mirande jaunak emandako itzulpenaren arabera, nerea onela osatu bear da: Baiñan etxekoak iñork ez (ditu) izan nik (izan dituan) bezain gogorrik.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Izan ere Otaño bezin erriaren biotzeko bertsolaririk naiko lan izango zendun arkitzen.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 - Eskerrak, aitona; urteak erakutzi dizuten jakituri urtetsu bezin baliotsuak, a ze liburu lodi ta jakingarri bete lezaken.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0006 Bañan, olako olerki-xorta batentzat Itzaurre bat egiteko, zu bezain olerkari bear nuke nik izan.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Or dagola iñoiz bezain kementsu, agian areago.

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0096 Pausoa, guk uste beintzat, etzuen egingo festetarakoan bezin bizkor.

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Gogoaren osin sakonak inork bezain sakon so egin zituen, eta itz borobilez, lilura arin, uste uts eta bururakizun ikusgarriak erein zituen irraidaka.

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Politeia ganoraz eta iasez darabil Platon'ek, elkar-izketa erabili oi zuen senaz eta antzez, ain zuzen: gai batek berez dakar bestea, gauzak dakarrenez, eta luze bezain zabal, gai asko azaltzen ditu.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Ganadu bakoitzak bear duan janaria, ia metruakin bezin ondo neurtu legike.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Ba dago, estadistiketan ezin sarturik ere, bigarren mundua: beste planeta bat, beste izate-mailla bat: Olerkiarena, Arterena, Trazendentziarena bestea bezin egiazkoa, bestea bezin errealista.

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Basa-mortuan arkitu zuan larakiko (lur landu gabeko) bakarte-oiu artean; bere begi-ninia bezain maitekiro artu eta argitu eta zaitu zuan.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Ah! Zure aundi-nai, zure panparroikeri ta zure atsegiñen alde saiatzen zeran bezain benetan... Jainkoaren morroitzan saiatuko baziña...!.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Euskal-arlo gutxi baitira, oso gutxi ere, au bezain ernagarriak.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Luzear zana bezain goxo, ta ua bañon askoz aberatsago.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Eskual Herri osoa bezein zabaleko bihotza izan dezagun guziek.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Baiña zein giputzek etzuan batarena bezin errez ulertzen bestearena, bana izanagatik?.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Erria ez da zenbaitek uste duten bezain tontoa.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Baserritarra, edozein bezin buru argi, ta biotz onekua da.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Rafael Sanchez Mazas idazleak oso egoki esaten digu, Baroja'ren euskal agerpenak baso belarraren lurrun bustia dariotela,... gure sukalde zaarretan elur aroan ikus oi diran sagar mardul usatsu pitzatuak bezin goxo-gaziak diradela....

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Liburu ontan ikusi dezakete, oraindik ere ortan badiraute, gure erriak beste iñungoak bezin egoki maitasuna kanta izan dula, eta bear bada besteak baiñon barrenago nabaitu dula maitasun-ziztada.

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Ar dezatela Onaindiaren bilduma aberats au eta or ikusiko dute olerki zelaian edozein erri bezin buruzut agertu ditekela Euskalerria.

192. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Ez dute nai euskera aberatsegi, beren izkuntzak bezin oparo agertu dedin.

193. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Zaitegi'ren Bidalien Egiñak gai auetaz euskeraz egin lenengo lana duzute, ala ere beste edozein izkuntzaz argitaratuak bezin okitu ta aberats nai izan du.

194. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Guzia da: Euskaltzaindiak ori nik bezin badaki.

195. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Euskerak ortarako Griegoak bezain erreztasun ona du.

196. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Itz berriak sortzeko Griegoa bezain bizkor dala, alegia.

197. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Jainkoaren indar sortzaillea eta beronen bide arrigarriak ez al dira ontan beste edozein gauzetan bezin ondo ikusten?.

198. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Izadiaren lana danez, beste edozein lan bezin arrigarria dugu au.

199. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Koche.- Bethi bezain gibel izaiteko! ¡Ez uzte izan bihar artio cherkatzen ariko girela!.

200. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Santsin.- Ba, ba, hemen nuchu, eder eta fresko, saltsa bezain aphaindua, ikusten duchun bezala!.

201. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 - Dominika, ez dut nehun zu bezain andere charmantarik aurkhitu!.

202. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 Maialen.- Aurrak izaki oino ta... zu, berriz, lehen bezin latza ta zakarra.

203. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Jeiki bezain laster, errabian, igortzen ditu zinka samin batzu choriaren begietarat eta itsutzen du.

204. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 Arrentza da hemen iñun bezin latza:
bikun egin behar egun oro otoitza;
Urtzi'ri jaurespen, Andrane'ri andrane andre done: Bizkaiko itz zaharra aintza.

205. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0346 Ondikotz ez baitzen delako bidotch karana
Behialako gasna hura bezain arina!
Eta bertzalde, iduri larreko sasia,
Ilea hain zuen lodi bai eta nahasia
Non beleak bere aztaparrak han sartu
Eta ezin baitzituen handik atheratu,
Artzainak errechki zuen beraz eskuratu
Eta, bere haurren jostagailu, kaiolatu.

206. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0224 Baiki da gogomin
bakanetan bezin.

207. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Euskual-Herriko herri batetan bizi zen, noizbait, zurgin bat deitua Ganich, santsusi bezen alegara.

208. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Aditu dute mintzaldi bat, labur eta ona, Eskualdunak maite duen bezala, pertsuak berak bezein argiz eta kantuz bethea, egunari osoki zoakana, Moulier jaun aphezarena.

209. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Heineratu ziren bezain laster, gure bi gizonak hala gelditu ziren nola baitziren abiatu... biak batean, bata bertzeari josiak, lothuak izan balire bezala-bezala.

210. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Hortako buruzagia izan dadiela berechkuntzerik eta borthitzkeriarik gabeko, aita familiako on baten pare; ez ohore-gose, ez baliatzaile; begi oneko bezain bihotz nasaiekoa; urrun eta gora ikusten, eta hurbileko aphalenak maite; geroaren moldatzaile oraikoa utzi gabe; gazteen entzule eta ez kasko-gogor; eta oroz gainetik bere lanean laguntzaketari eta ordainketari, ez beti gider-bereko eta gider-bakharreko.

211. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Buruzagien deiadarra aditu bezain laster, abiatu ziren halere bertze aldudar andana batekin, utziz orok beren sor-herria, beren familia, beren ontasunak, beren lana.

212. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 - Ez zuetarik bata bezain pollita - erran zuen ezkongabeak -; baina ona zen ikaragarriki.

213. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Ikusiko dugu ea bizkar-hezurra ene makila bezain azkarra duen!.

214. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Bi kosta hezur moztu ziozkaten, eskua bezen handiko zilo bat idekiz bulhar sahetsean.

215. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Elhea khea bezain arin, zirimolakor, itsutsale.

216. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Iphar aldeko belarrak bezain ferde, arbola pizkor, eta belhar gordailez beztitua.

217. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Ego aldeko eremuak bezain distirant, iguzkiaren zilhar argiaz, gain gainetik aphaindua.

218. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Zure irhintzinak, chut-chuta iragan behar du, haur ttipiaren begiak bezain miko, gau belzean ñirñir so dauden izarreri buruz....

219. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Bizi-molde eta hitzak, jausten badira gure herriaren gainerat-euri ephela bezain eskiki, orduan agur lagun auzoeri!.

220. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Beraz dioke bake-zale hauzo-on gaixoren batek, esan bezain ahal-men izugarria balin ba dute oraingoan, zer gatik ez dituzte juduek askoz zanpatzenago beren etsaiak?.

221. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Bethi Esiptarren peko, beren Jainkoaren othoizterat ere ez aizu, azkenekotz Izraeldarrak heiek bezain errebes bilakatu ziren, heiek bezain pagano, ez tzarrago, ez hobeago.

222. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Prinzipe berak dionez, iñork etzion Echenique-k bezain zeatzki gomendatzen ziozkan langaiak bururatu.

223. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0025 Laburzki erranen dugu beraz nolako irakaspenak ekartzen dituen, eta gu baino jakintsunago bati utziko diogu, haren mintzaire eder bezain gozoaz zerbaiten aipatzeko lana.

224. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Gainerateko berriak horriek bezain egiak balinbadira, Biographie hori surat aurdikitzen ahal dute}.

225. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Bizitegia bethi garbi, bainan fraile-gela bezain bakun eta buluz.

226. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Itsas-hainditik entzun dugu Argentinan, Chilen, Ternuan, Kanadan, Kalifornian, Afrikan, Rusian, dauden anaien boza: Ez gitzazuela ahantz zuek bezenbat edo geihago bagira, zuek bezen Eskualdun: Gure pilotari, pertsulariak baditugu.

227. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Mende hartan, Sara herri on bat zitaken orai bezala, ez haatik orai bezain aberatsa (...).

228. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Zer izanen da beraz haur hori delarik girichtinoa, eta Ama, ez adinetako emazte bat, berdin urrun bizi edo hila dena, bainan, bethi eta nun nahi, sekulan bezein botheretsu dagon Birjina Maria?.

229. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Manua ukan bezen laster, puska guziak pruntki moldaturik badoa aiphatu hirira.

230. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Biziki laket zaio soldadoekin mendian ibiltzea, heien aintzinean, hek bezen zalu eta azkar.

231. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Oroz lehen nahi du atakadak ontsa preparatuak izan diten eta etsaia bezen azkar edo azkarrago izan dadin gure soldadoa.

232. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0119 Xalbador
Ohea bezain zer baliatzen
ote da gure bizitzan?
leku pausakor obeagorik
nehon ez ditaike izan;
andik kanpora ertetzen gira
egin-bearren peskisan,
astia izanez goizean ere
geiago egonen nitzan.

233. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Lau ta bi sei diran bezin egia, noski. Lepo gañean bururik daramanak uka ez lezakena.

234. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Efifiak. - Zer izen pollita eman dioten berehala Eskualdunek, nunbeit norbeitek sasipekoak deitzen zituen gudulari gazte biphileri! Efifiak! Bada, Alamanian ere nahi omen lituzkete orai efifiak, Amerikanoen oldarra Berlinerat gabe hausteko. Himmler horri buruz ari da lanean. Bainan ez othe zautzue orori Alamana, pisuegi iduritzen egiazko eta behar bezalako efifiaren egiteko? Efifia, izena bera bezen arina eta zalhua da, egun hemen, bihar nunbeit, etzi debruetan barna joana, harrabotsik gabe, jauzika, irriz... eta ez da holako Alamanik!

235. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Haur elhe eman dio izena Oxobi-k bere liburu berriari. Hau ere Le Livre baithan ezarria dute saltzeko. Kobla charmantak dira eta alegia batzu, maltzur bezain jostagarriak, gocha ditazke.

236. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Mgr Théas, Montaubon-ekoak hiru ilabethe eman ditu presondegian, letra bat ederra bainan eder bezain idorra aleman aintzindari bati igorririk, heien salbakerien kontra. Alemanak joan direlarik, Frantzian utzi behartu zaiote bertze sei ehun presonerekin. De Gaulle jeneralak aireko bat eman dio etcherat itzultzeko. Ezin ditake erran zer ongi ethorria egin dioten fededunek eta fedegabek ere!

237. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Benoit d ' Arcangues, Miotzeko nausiaren semea, gizon bat maitagarri bezen jite handikoa, Normandiako gudu borthitz hartan kolpatu zen eta azken hatsa Le Mans-eko ospitalean eman du. Bere eginbidea baino gehiago egin nahiz, ororen aintzinean zen etsaiaren harat hunaten berri emaiteko. Hura zen St-Cyr eskolako aintzindari gaztetan lehena Afrika jo zuena. Baditu lau aneia, oro soldado, bia gerlako untzietan, aintzindari bertze bat Afrikan, laugarrena Frantzian.

238. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan haren ikasteko errechtasunari bezen ohartuak ziren, jada nausiak haren othoitzeko kharrari. Odol beroskoa omen zuen haatik oraino, Theophane Venard ez bide da beraz gero ezagutu dioten eztitasunera! bere jitea ongi eta ongi zapatu gabe heldu!

239. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Kolejioko jaun aphez geihienak pherediku bat egin du mamitsia bezagn hounkigarria, zoumbaiti nigarra jauz erazi diana.

240. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Holako besta gochoak aphezteko ideia phitz eraz dezala Mauletar zoumbaiten ezi arimentako apheza ekhia lurrarentako bezagn baitezpadakoa da.

241. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Dongaitz bethi berdin, besoa foltsua bezain chuchen. Garmendia eta Aguer ere arizan dira hanbatean.

242. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Batere gogoetatzen delarik, gizonak arrangura berak ditu: bizitzeko ogia bezen baitezpadako du egia. Egia hori nahi du galde handi batzuen gainean. Zer ari gira eta norat ari? Zerk geramatza?...

243. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Beren ustez, komunizten ebanjelio berriak egia emaiten dauku, harrokatik ura bezen garbi.

244. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Geroago eta abilago, gozoago, ususago. Ura mendiari heldu den bezen segur, gu patarrari goiti ari oldar horrek, gizonak direno, eremanen ditu mailez-mail, hatsaren hartzeko.

245. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna nundik ageriko den: Rusiano nagusi eta aintzindariek orai Hitleren manera eta arak dauzkate gobernioko gora-beheretan eta hura bezain idor eta gogor dira, bere kideko empleatuiez kampo, bertze guzientzat.

246. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta hartaratua da Staline eta horren muthilen kambioa nun ainhitzek horien gobernioa zoin nahi bezain bourgeois eta réactionnaire baitaukate.

247. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1935-eko legek berriz finkatu dute aita-amen poderea beren familietan; atzo kalte egiten ziotenak egun on egiten diote: alabainan huntan da komunichmuaren bilduma: ez da ezin hunkituzko legerik. Atzo ba bihar ez! Egun, churi, bihar suko pindarra bezain gorri! Atzo emaztea familiatik kampo, egun aita-amak batasunean bizi.

248. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 3ampdeg; Errana zuten, ogi-biltzeak felagek ezin baitzituzten trabatu, mahats-biltzeak debekatuko zituztela. Bainan mahatsa bildu da bakhe-denboran bezain trankilki. Beraz etsaia ez da hortan ere mendekatu ahal izan. Jendeari jabaltzen zaizko etsimendu aldi chaharrak, eta berriz hartzen du konfientzia.

249. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Frantsesek Angleterra maite dute, noiz nola: edo izpi bat, edo haundizki, edo arthoski, edo erhoki, edo batere ez. Heien amodioa goiz-haizea bezain aldakor. Elhe eztienak behin charamelatu-eta, berdin fera-futro bota lezakete ondoko egunean, iduri zakhurrentzat ez dela on.

250. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ahanzten Frantziak bazuela munduko erresuma gehienek bezain nasaiko armada.

251. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Orduan bezain ahaldun eta azkar izaiteko, behar ginuke jarri elgarrekin, ez bakharrik Frantziak eta Angleterrak, bainan Europa guziak. Aldiz bazter daude ba Alemania, ba Italia... Bazterka eta kasik gibelka dago Espainia... Nola detzazkegu erasia? Utzi ditugu gure batasunetik moztuak: ez dezakete bere gain har, heienak ez diren arrangurak.

252. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 - Mendia bezain zahar.

253. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Etchea bera elhurra bezen churi! Alhorrak aphaindurik, bazterrak prunt.

254. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Athorra, Besta Berriko aldare mihiseak bezain churi baitzuen, galde egin diot, nork zaikon hoin ongi garbitua.

255. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bertzeak bertze, gauza bat gustatu zaiku guziz Urruñan: garaztar horien eskuara gordina: mendietako harroka bezain zorrotza, hango bereko itur-hotxa bezain garbia.

256. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zoin aise derabilkaten mutikoek eta neskatxek berdin beren mintzaira aberats bezain arina.

257. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Plumagaineko nagusi norbeit den bezein norbeit nahiak, Bordachurik preso altcharazi du bere seme Piarres eta Galeretarat kondenarazi, iduriz hobendunez baino gehiago jelosiaz...

258. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Buru, menbroek algar enthelegatzez, bezagn laguntzez, Eliza saintiak barna eta chuchen phikatuko du ildoa, Monttiot zounbat nahi mazi izana gatik.

259. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Urustasun hortan pasatu nintuen zenbait ilabete, ez zitzaitan iduri bazela munduan bertze bat ni bezain ongi zenik, ez erreginik ez printzesarik, segur ez bainintzen hetaz jelos.

260. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bihotza desir onez dut betea eta zuk egin dautazun kalte bezeinbat ongi desiratzen dautzut; munduan ni malerus bezain, zu urus izan zaiten.

261. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Nork ez du ezagutzen usoari edo pekadari tiro egitea? Pekadaren hegaldera, ximixta bezen zalhu eta sigi-saga.

262. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Urthean behin ideia guzietako Eskualdunen biltzea eskuararen ohoratzeko, ez bada ere aski gure mintzaiaren salbatzeko, daukat gauza ederra dela, eta ez zuek diozuen bezain lan alferra!

263. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Izkirio horiek agertu bezain laster, prefetak igorri du manua herriko etxe guzitarat, lenbailen horien kentzeko.

264. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Kanpoan zen Pompidou lehen minixtroa.Ebiakoitz aratsean Pariserat jin delarik, gobernuko bere lagunak eta Errepublikako Presidenta ikusi ondoan, telebixtan mintzatu da, laburzki bainan fermuki, erranez astelehen goizean berriz idokiko dutela Sorbona, eta legeak ahala eman bezain laster libratuko zituztela preso ziren ixtudiantak.

265. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ikusten dituzue udan nik bezain ontsa murru xoko guziak pesta erreklamaz beteak.

266. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Makila horrek bazituzken metra bat eta hogoi zentimetra; aintzur giderra bezain lodia zen, bainan behera lodixagoa, guti edo aski kakotua, eta behereko kako hori suan gogortua.

267. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Halaz ere, adarrak ekartzeko diruditen frantzitarrek, igarotakoak aazturik, biotza burua bezin utsik daukan militar horri dei egin diote berriz ere, berak sortu zuen gaitzaren osagarria emango dielakotan eta naiz zenbait damutzen asiak diran dagoneko, ba dira oraindik haren aurrean auspez etzanik daudenak, jauresleak iduri, arabitar zaarrak ka'aba zelako jainkoizunaren aurrean zeuden bezela...

268. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Amets urdin baten goxoari kolko barruan tokitxo bat opa ez diozun oietakoa baldin ba' zera obe duzu ez jarraitu; lerro auek txorakeri uts deritzaizkizuke; tximinitik gora gaitzen dijoan kea bezin uts.

269. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Guda zioz, itxuraz, guzia galdu bagenuen ere, barruan, len bezin kementsu gera.

270. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Azkenez, amamatxu maratz, garbi eta bizkor arek autua bein amaitu nayez-edo, zuzendu zan geugaz buruantzo ebillen Garbi-nai euskalidazleaganatz eta leun-leun gozo-gozo eta bape berotu barik, esan eutsan: - Ara, jauna: Zeurea txanpona eta neurea etxea, eta leinbaizen adiskide

271. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Zergatik beraz mintzatzean euskeraz ta idaztean erderaz? Txarki egingo degun beldurrez? Ez degu noski Eguskitza'k edo Olabide'k, Lizardi'k edo Lauaxetak bezela idatziko eskolan ikasi ez gendulako, baña ala ere utsegitez betetako euskera obeto datorkigu Cervantes ek bezin ondo erdera egitea baño.

272. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Labur bearko, emen ezpaitugu zabalunerik nai genukean bezin luze berriok emateko.

273. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Uxa ta aiza ditzagun itz ederrok oraingo berrizaleek darabilzkiten romanerazko itzak bezin eskubidedunak dira-ta.

274. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ezta errexa lagun biren artean Eibar bezin toki zabal eta aurreratu batean erabiltzen diran itz guztiak gogoratzea.

275. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Txatxana, kutuna bezin bat da Bizkaiko toki askotan eta ori txatxanduta dabil ere esaten da maiteminduta dabillela adierazteko.

276. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Badira gure errian arri zar pranko, eta gure basoetan arriak bezin iraungarri diran aritzak.

277. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0260 Cazuela Litxora bezin gormanta goloso como la grasera (cazuela) L get Diccionario.

278. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0260 Cierto Eskuko bortz erhiak diran bezen segur (BN L S), eskuko bost beatzak bezin segur G tan cierto como los cinco dedos de la mano Dic.

279. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Jaio ta berehalaxe, iñork erakatsi gabe, hau da handia! gizon haziek bezain ongi zekian piz egiten.

280. 1940-1968 zuberera poesia l. ligueix 0184 1 Goiz-aldi ulhun batez ari zen lantzerra;
Arhin bezain aphalik zabilan ainhera.

281. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Orretariko gatxa dauen alaba bat dau Kelon'ek, neskato egina, ezkontzeko be gei dana; Piloten deretxo neskato oni, eta gure ipuin au idatzi ebenak segurutzat dabe, beti Marine'kin egon gura izaten ebala: baña naiz neskato onek atz luze, bedar, eta esnea baxen zuriz seda-ariz irun; naiz, orratz sorrotzez surzapiai ertzak artu, ta zulatuago sendoago egin; nai, kitarraren otsera abestu, ta oraindik be alakatzeraño gautxoria ixilduazo; naiz, idazlan eder eta zintzorik askoz bere ugazabandera Dine'ri bere bendekotasuna iragarri; Piloten onek bere burua Marine oso-beteaz bardindu gura izan arren, orraitiño be olango leiarik izatea ta beleak bere egaki edo lumak Papo'ko usoarenak bestean zuritzat euki dagiezala gura izatea bat litzateke.

282. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0155 Neska txiki polita
txori bezin alai
amai barik olantxe
egunero jarrai
.

283. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Olerkari gozo eta samur bezin idazle ona: amaika eleberri, antzerki eta gaiñontzeko idazlan gogoangarrien egillea.

284. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Araxe, usoa bezin uso, poz-pozik, iauzika,
landa-zelaiez, itxaropendun begirada argiz,
aldi artako bide barruz, ederrik, atxikunka,
igarotako gauzak barriro neurtu ta ikusiz
.

285. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0117 Berea bezin aundi da zure errua, Lore.

286. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Berak urrea bezin maitetsu gordeta eukan kuadernotxoa erakutsi dausta.

287. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0052 Pasiatzen genbiltzan baten, konturatu nintzan ez zala gurekin lehen bezain kontulari agertzen, goibel, urrundua baino, pentsamenduak haizearen menpe eukiko baleuz legez.

288. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 Solingen-en jaio nintzan ni, Max Niebel, etxe arrunt bezain estu baten, Spierplatz eritxonean, eta han bizi nire izeko Ulrikerekin, lurralde honetara etorri nintzan arte.

289. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Momentu horretan LAU, eskilaratxo kaxkar batekin sartzeko asmotan dator baina muturra azaldu bezain laister megafonoa erortzen zaio buru gainera.

290. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 BEATRIZ - Badakit: sesio batetan garbitu omen ninduten. Jainkoari eskerrak, zauritu besterik ez ninduten egin eta, osatu bezain laster, Veneziarako bideari heldu nion, aspaldi erabaki genuen bezala.

291. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Zesar bezain libre jaioa naiz ni, eta zu ere bai: biok berdin janarituak gara, eta biok gara hura bezain gai neguko hotza jasateko.

292. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Batera idatz itzazu: zurea horrena bezain ona da: entzuneraz itzazu, ahoari berdinak gertatzen zaizkio: pisa itzazu, eta pisu berekoak dira: araoak egin itzazu beraiekin, eta Brutok Zesarrek bezain laster erakarriko du espiritua.

293. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 Eta orain Oktavio, gauza handiak entzun: Bruto eta Kasio indarrak biltzen ari dira. Berehalaxe eman behar diogu aurre; geure elkargoa egin bezain laster, geure adiskiderik hoberenak bildu, bitartekoak prestatu eta goazen berehala kontseiluan bilera egitera nola arazo sekretuak ager daitezkeen erabakitzera eta arrisku nabariak modurik hoberenean eragotziak.

294. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0039 (Azken hitz horiek erran bezein laster oihu batzu entzuten dira eta Roxali lasterka agertzen da oihuka: Anderea! Anderea! Anderea! eta Ttittuk segitzen du, bere gau-atorra gaizki jantzia... Eta orduan hazten dira tira-birak... Roxali jo huna, jo hara, Ttittu ondotik, azkenean Roxali, Dorothée-ren gibelean dago, Ttittu aldiz aintzinean, buruak mugitzen dituzte... Lasterka abiatzen da Ttittu, Roxali ere bai, Dorothée oihuka ari da): Ttittu, geldi zaite, Ttittu! Geldi zaite. Nere maitea! Ttittu geldi!

295. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0095 BALENTIN - (Sakeletik larrutx-idazki bat atereaz). Honetxegatik! (Zamaltzaiña zurbil eta mutu geldi bedi). Nik bezain ongi dakizu larrutx hau nun zijoan. Ez duzu gaizki pentsatu. Zagi baten barruan, jaunok! Bere soiñean ezer ageri ez zenean, zagi barruak arakatzea eman zidan buruak. Eta horra, xagua bertan agertu.

296. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 Baina egun gutxitako kontua izanen dela, eta jaso bezain laster ordainduko omen didate.

297. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 PAULO - Galtzairua bezain gogor bihurtuko naiz, bada. Uste okerretan dabiltza koipelustreok nerekin. Ez didate berriz ziririk sartuko (iruzurrik egingo).

298. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 m) Ahalmenak ematea jakineko pertsonei, egitekoa betetzeko eta baltzu-zuduen aldezpena egin ahal izateko eritzi diezaion bezain zabal, Legeak eta Araudi honek jartzen dituzten mugen barruan.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Arazo horiek hor daude; baina, aldeak alde, eta alderdi kuantitatiboa alde batetara utziz, erlazio gramatikalak eta fonologikoak ere oso konplexuak direla onartu behar da; eta, batez ere, fonema eta morfemen erabilera jakinetan gertatzen diren aldaerak hitz baten adierak bezain ugariak izan litezkeela.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Badakigu bestalde, dependentzia hau ez dela beste batzuk bezain hertsia edo perfektua; ez behintzat serie bidimentsionalen kasuan bezala: zirkunfererentzia baten luzera eta bere erradioaren arteko erlazioa.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0015 Eskulangintzaren ageri zahar bezain ederra.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0016 Zuk, ondoren beste batzu idatzi, zuretzat egokien derizkizunak: - JESUS, ZUK BEZALA, NERE ONDOKOAK BARKATUZ, GEHIAGO HASI NAHI DUT! - JESUS, ZU BEZAIN ZINTZO AITAREKIN IZANAZ, ETXEA ZORION-ETXEA BIHURTU NAHI DUT!/- JESUS, ZU BEZALA BEHARTSU ETA EMAILE IZANAZ, BEHARTSUAK ZORIONEZ BETE NAHI DITUT! - JESUS....

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0021 HORTIK IKUS Bidaiak ez ziren garai hartan orain bezain erraz, orain bezain aise egitekoak.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0016 Zaharrak galdu bezain laster, ernetzen zaizkio berriak eta Uztailerako guztiz haziak egoten dira.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0116 Ez ezazu pentsa konposatu bat osatzen duten elementuak bereiztea zuk egin duzunaren bezain erraza denik, zeren eta HIPAZ izeneko hori ez bait zen elementuen konbinazio bat, NAHASTE bat baizik (babarrunak, lentejak eta arroza elkartuko bagenitu bezala).

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0051 Gurutze andereñoari eman iezazkiozu eskuminak nire ez da zuena bezain ederra.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 Eta halaxe egin zuen, eta handik aurrera ia fabrikan bezain ongi bizi zen Rakrak.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0015 Bazkaldu bezin laster, itsasburuan ikus-toki egoki bat hartzera joan nahi zuen ba, apustuko goraberarik galdu gabe hasieratik azkenerarte dana ikusteko ustean....

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0073 Lanean... gizonezkoak izango al dira! Itxuraz ez beintzat: begiak ikatzak bezin beltzak, kopetatik beera txirrian darieten izerdiak egindako arrasto nabar batzuekin; begiak gorri-gorri, bi txinpart.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Irudimena gainezka ageri da orrialde guztietan eta euskara erraza bezain aberatsa da.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Handiagoa egin nintzen eta lehen bezain tonto jarraitzen nuen.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 Galderak
1. Gizon isila eta apala zen Pantxo?
2. Zer egin zuen Pantxok zezena aurrean ikusi zuenean?
3. Zer eskaini zion gobernadoreak Pantxori?
4. Nor inguratu zitzaien Pantxori eta lagunari?
5. Zer galdegin zion iritsi berriak Pantxori?
7. Nola konpondu nahi du Pantxok arazoa?
8. Txartel berdina hartu zuten biek geltokian?
9. Bezperan bezain harro dago Pantxo?
10. Zergatik ez zuen besteak joan-etorriko txartela hartu?
.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0051 Nere bataio egunean bezain bihotz garbiko izan nadila beti, Jauna.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0032 Baina noiz sortu ziren Ihauteriak? Ba... badirudi artzantza bera bezain zaharrak direla.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0082 Pailazo sudur gorria
zapata bat zaharra
bestea berria
elurra bezain zuri
dauka aurpegia.
Batzutan nigar bestetan irria
ijilijiji ajalajaja
indartsu dauka eztarria
alaitu nahi duelako
Euskal Herria.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Katua bezain trebea da, saguak harrapatzen.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Berehala ekin genion, plangintza baten ondotik, textu liburuak moldatzeko bideari, baina lan honetan ari den edonork badaki ez dela pentsatu bezain erraza asmoak burutzea: textua egokitu, marrazkiak egin, liburua moldatu, eta azkenik, inprimatu.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Gero, ez dugu gaiak agortzeko eta sakonki bezain hedatuki emateko pentsamendurik erabili.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0162 Baina imajina dezakezunez garai haietan ezin ziren abisuak eman gaur egun bezain erraz.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Hala ere, herri hauen gaur eguneko bertsolaritza maila ez da Euskal Herrikoarena bezain garaia, eta esan dezakegu gaur egun, Europan, Euskal Herria dela bertsolaritza indar-indarrean eta bapatekotasun jatorraz gordetzen duen herri bakarra.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Hona hemen, amaitzeko, Bartzelonatik 1884.eko abenduaren 19an bere izebari idatzi zion gutuntxo interesgarri bezain kuriosoa: .

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Beti bezain eraginkor den ildotik Nietzsche-k hezkuntza eta kulturaren arteko mugak erakutsi diskigu.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Textua, bera bezain polemikoa.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0072 Ikuspegi hau aberatsa bezain berria delako ulergaitza dukegu, baina beste guztiak baino irekiagoa da, ezen ez baitu azalpenaren orokortasunean sinisten.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Baina, otoitz egite horrengatik apaiz guztiak ordena batean zeuden arren, haien artean ekonomikoki, soziopolitikoki, alde sakonak gertatu ere: batetik eliz hierarkia goi nobleziaren mailaz batera zihoala, eta bestetik, apaiz eta monje asko sarritan koilazoak bezain pobre zireIarik.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Degurixa, Urbia bezain polita.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Baina Urbia bezain polita da, dudarik gabe.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0038 Bitaminak bezain beharrezkoak dira.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Eta gizontxoak zaldiko-mandiko jira-biraka hasi bezain laster hura zoramena! Aguretxoa, bapatean, Cesenatico-ko etxeorratzaren parean zegoela konturatu zen eta bere zalditxoa arrapaladan zihoan, zuzen hodeietara.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Midas erregea, pozaren pozez saltoka, bere autora itzuli zen; baina autoko atearen kirtentxoa ukitu bezain laster urrezkoa bihurtu zen auto osoa: urrezko gurpilak, urrezko kristalak, urrezko motorra.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 7.- Aprobatuta dauzkadan gaiak, suspendituta dauzkadanak bezain inportanteak dira.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 8.- Josita dauzkazun galtzerdiak urratuta dauzkazunak bezain exkasak dira.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 9.- Bustita dauzkagun prakak lehortuta dauzkagunak bezain zarpailak dira.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 10.- Jantzita dauzkazuen jertseak esegita dauzkazuenak bezain dotoreak dira.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 11.- Jonek puskatuta dauzkan jostailuak konponduta dauzkanak bezain politak dira.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 12.- Gurasoek erosita dauzkaten panpinak opari eginda dauzkatenak bezain apainak dira.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 1.- Nik hobe nuke behin baino gehiagotan zu bezain pilotari ona izango baldin banintz.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 2.- Zuk hobe zenuke maizagotan, ni bezain igerilari ona izango baldin bazina.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 3.- Patxik hobe luke sarriagotan Zamora bezain futbolari trebea izango baldin balitz.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 4.- Guk nahiago genuke zuek bezain korrikalari azkarrak izango baldin bagina.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 5.- Zuek nahiago zenukete gu bezain aizkolari sendoak izango baldin bazinete.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 6.- Irakasleek nahiago lukete ikasleak bezain dantzari famatuak izango baldin balira.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 7.- Niri, besteei laguntzen zu bezain trebea banintz, aurpegia alaituko litzaidake.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 8.- Zuri, atletismo egiten ni bezain azkarra bazina, koipe guztia joango litzaizuke.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 9.- Gu gelak atontzen zuek bezain garbiak bagina, irakaslea pozez azalduko litzaiguke.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 10.- Zuei, azterketak betetzen gu bezain txintxoak bazinete, irakaslea pozik jarriko litzaizueke.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 11.- Anari, jaialdiak antolatzen mutilak bezain zaratatsua balitz, buruko mina etorriko litzaioke.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 12.- Arrebei, muralak margotzen Gotzon bezain zikinak balira, ama haserratu egingo litzaieke.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0114 Zotz eta zirien ahalmenak erabili eta esperimentatzean datza gakoa; erabiliaren erabiliz zurezko ziriok norbere hatzak bezain ongi erabiltzera ikas dezakegu, bai eta bakoitzaren izaera ezagutuz, bakoitzarekin zer nolako ondorioak atera daitezkeen berehalaxe nabaritzera ere.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Zuzendariak erropuntu bat aipatu bezain laster, izendaturiko puntu hartarantz abiatu behar duzue azkar jokalariok.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Burua tximista bezain aguro itzuli du eta orduan, gauza luze eta beltz bat nola datorkion dakusa. .

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0053 - Pieza arbastatuak ez marmolatu, ahalik eta marmola ez marratzeko bezain leun jarri arte.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Luzeena, berriz, seinalea programaren agindu hori landua izan bezain laister heltzen denean.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Honelako bati eragin bezain azkar, programak bere martxa normala baztertu eta sarrera honi dagokion programa-zatia landuko luke prozesadoreak, honekin bukatu bezain azkar lehengo agindura itzuliz.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Zenbakien asmakuntza aspaldikoa da; zenbait ikertzailek dioenez, matematika gizona bera bezain zaharra da.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Hor daude beti, goiko zeruan, gauez bezain diztiratsu eta egiazko egunez ere.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Bada, ez ziren eguna eta gaua bezain desberdinak eta aurkakoak Hung-Wu eta Ching-Fu? Biharamunean, Ching-Fu eta Su-Tao ez ziren azaldu Jauregira.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Inork ez zuen sekula Erresumako Nagusia horrenbeste mesprezatu, inor ez zen egundo Ching-Fu bezain axolagabea izan Enperadorearekiko.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0171 Beste batzuk, ostera, sorterazten dituzten bezain laster botatzen dituzte (hau da, esatebaterako, giltzurringainekoen azalaren kasua).

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 Honek har ditzakeen jarrerak bezain desberdinak gertatzen dira ekintza berbera azaltzen duten narrazioak.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Erroma edo Palestina bezain ospetsua zen garai hartan Galiziako Santiago, eta hara joateko bideetariko batzu gure herritik igarotzen ziren, Orreagatik edo kostaldetik muga pasatuz.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0045 Matematika harrigarria bezain miresgarria dela sinetsita zaude honez gero.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Morfologian, euskal lexikoaren sorbideak arakatzen dira, erizpide segur bezain argiaz.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 20,33etan, fase osoa bukatu bezain aguro gure satelitea pixkanaka ohi duen edertasun eta argitasun osora nola bueltatzen den ikusiko da.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0007 Horretarako, lotzen hasi bezain laster plastikozko mailu batez kolpe batzuk ematen zaizkio.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0069 Hauxe egin ondoren bigarren bikotea hasiko da, baina, hasi bezain laster, bikotearen partaide bat kenduko da, bestea konturatu barik, hortaz, bakarrik jardungo du.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Behatze hori ordea, ez da orain lehen bezain ZUZENA eta bere mugak asko zabaldu dira, horregatik, jite eta funtzio diferentetako tresnak erabili eta fenomenoak berregin beharrean aurkitzen gara, horiek hobeto aztertu ahal izateko.

368. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Ipar Ameriketan bale arrantza zela alde batetik, gero Ameriketako deskubrimendua zela bestetik, eta beti bere itsasontzi flota ugari bezain trebeari esker eta honek merkataritzaren bitartez zekartzan ondorio ongarriekin kostaldeko herriek hiri dotore eta apainak eraiki ahal ukan zituzten.

369. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Halere, hainbat eta hainbat bide eta bitarteko ezarri arren, ez dirudi Eguzki Erregeak nahi zuen bezain azkar lortu zuenik protestanteen erlijio aldaketa, ezen abokata gehienak ere hugenotak izanak zirelarik eta bere eskuetan zeudelarik ofizioen gorabeherak eta paperak, hauek ahalik eta gehienik atzeratzen eta luzatzen saiatzen ziren.

370. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0143 Han ez da kontutan hartzen BE Araua, orduan, beharbada, ez zegoelako gaur egun bezain hedatua.

371. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0143 Honetan, esan daiteke, gaztelaniaren joerakoa da euskara neurri handi batean, nahiz eta goranzko diptongoak gaztelaniaz bezain ugari agertzen ez diren.

372. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0237 Baztanen ere, jakina, erabilera berezia du eta ez da zuketako aldakiak bezain hedatua gaur egun.

373. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0351 Bata zein bestea aginduak bezain irrealak dira, aginduak egiten ditugunean ere ez baitugu inolako segurtasunik guk agindua beteko ote den.

374. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0017 Zaku haundi baten, gu biok ondo sartzeko bezain haundian, gure regalizaren antzeko, eta indar gehiegirik gabe altxatzeko moduko garaun beltz batzu zeuden.

375. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0017 Bilatzen jarraitu eta ehun zati izugarria, erregejauregiko gela nagusia estaltzeko bezain haundia.

376. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0004 - Zuk ozenki eskatu bezain laster emango dizkizut, bata bestearen ostean.

377. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Baina krokodiloak, Pipiren buztana sentitu bezain laster, ahoa itxi zuen, eta zapla!... hozkada soil batez, ipurdi ondo-ondotik moztu zion garbi-garbi.

378. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 Ilundu bezain laster, Argizarik, arazorik eta estualdirik ez izatearren, atea badaezpada itxi, sua eta argiak itzali, eta oheratu egiten zen.

379. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 Palaziora iritsi bezain laster, enperadorea jangela handian oso ongi prestaturiko mahai batean eseri zen.

380. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 Pipi gajoak enperadore bihurtu bazen ere, bazeukan jangura bat gosearen biki-bikia izan zitekeena; baina ezin baretu ahal izan zituen bere urdailaren urrumarrak (1) urrumarrak zarata, izan ere gozoki mota guztiz beterik ekartzen zizkioten bandeja guztiak, mahairatu bezain azkar, inguruan zeuzkan bazkaldiarrek hustu eta irensten bait zizkioten.

381. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0011 Hurrengo egunak, berriz, ez ziren Pegatina Sargentuarentzat Juanekin igarotakoak bezain zoriontsuak.

382. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0014 Eta oroitzapen gazi-gozo haien ondorioz: - Aita zena bezain xinplea irten haiz heu ere, txolin petrala!.

383. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0142 - Madame, ihes egin du donostiarrak!- hasi zen oihuka Ebarixto esnatu bezain laster.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0032 Beste gainerakoan ere dena tinta bezain urdina zen.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0074 Handik aurrera Jantsch txikiak izatea zeukan nahi zuen bezain gaiztoa, lotsagaldua eta barrabasa: ez zuen inolaz ere haserratuko Effenberger jauna.

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0088 Haien larrua beti bezain gogorra zegoen.

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0009 Hura kupoiak kantatzen ikustea, bere bastoiaren kolpeak lurrean joz hurreratzen sentitzea edo bere parean pasatzerakoan Lintzeri lepagaina igurtzitzen ikustea, elizdorreko erlojuaren kanpai-hotsak aditzea eta hamabost minutuero autobusak pasatzen ikustea bezain gauza arrunta zen.

388. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0045 Baina haren hotsa entzun zuen bezain laster, ikaratu eta etxean sartu zen ziztu bizian.

389. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0067 Juttak eskuztatu egiten du, panpina bera bezain biguina da.

390. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0105 Interesatzen zaizkidan gauzei ihes egiten uzteko bezain tentela ez naiz.

391. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0016 Eta gogorra izan zen bai borroka, ni zakurra naizen bezalaxe! Gure etsai kaskagogorrak zain zeuden, sardintzarrak bezain zuzen, izkina berean.

392. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Bukatu bezain laster, Benek galdetzen dio ahapeka: - Aizu, Holger, zer da maitemindurik egotea?.

393. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0120 Oso polita daukat. Erratza bezain lau eta oso distiratsu.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 - Bandersnateh bat gelditzea bezain zaila da!.

395. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Sasanka oso pozik jarri zen, goxokiak eman zizkion, baina Landoxkak eta Diewonkak bezain gutxi zekien.

396. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Ile luzea zuen, oinetaraino luze, eta elurra bezain txuri.

397. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Horrela egin zuten. Aiene batean Pinuerauzleak mendi guztiak gorri-gorri utzi zituen, gero Mendiberdintzaileak ipurdiarekin lurra zapaldu zuen, alde hura eskuaren ahurra *ahur: eskuaren barrengo aldea bezain laua utzirik, eta orduan Juanek zazpi arroatako borra altxatu zuen eta kolpe bakar batez lurrean putzu sakon bat ireki zuen.

398. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0067 DENA HERRIARENA Konfesio gaietan bezain torpea ez zaigu azaltzen gure Proxpero neska kontuetan.

399. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0102 - Aita, bigarrengo honetan ez zen purorik, salda bezain mehea egin baitut.

400. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0112 Hondarribia: Ez diat, bada, asmorik eta horregatik heu bezain gizona nauk edo gizonago, zeren esaera zaharrak dioen bezala: jokoa ez da errenta, hobea oiloa erreta.

401. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0088 Sorgin Handiak kanta ikaragarri hura amaitu bezain laster, txaloka eta oihuka ekin zion entzulegoak, burua galdurik: - Harrigarria! Liluragarria! Miragarria! Zu zara zu, jenioa, Sorgin Handi Bakar Hori!.

402. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 Behatz koskoez atea jo bezain laster don Giusseppek zabaldu zuen, eskuan oilasko ixtar bat zuela, eta halaxe esan zion mastikatzen zuen bitartean eta aurpegira oilasko gustoko txistua botatzen ziola.

403. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Enborrak, dorreak bezain lodiak, karrankatu eta kexatzen ziren.

404. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0017 Eta promesa betetzen laguntzen badidazu, lehorreratu bezain laster zurekin ezkonduko naiz - oihu egin zion Lontxo Lakak.

405. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0036 Oraingo honetan Lurra agerian deiadar egin zuen, urrutian hondartza bat ikusi bezain agudo.

406. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0005 Hura ikusi bezain laster, Kinkilimarro deabrua tximini atzean ezkutatu zen; erregea bere parera heldu zenean, bizkarrera salto egin zion katu batek bezala eta koroa lapurtu.

407. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Dendan sartu bezain azkar, esan zion jostunari: (...).

408. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 LU-k alaitasuna hitzaren esanahia ezin zezakeen jakin, baina mementu hartatik, hosto bat bezain arin sentitzen hasia zuen bere burua.

409. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Hain izan zen handia LU-ren poza, jauzi batez adar batetaraino iritsi zela, eta handik beste batetara, eta beste batetara, haren adiskideak bera bezain arin atzetik jarraika zuela.

410. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0075 Milaka anaia ditut
ni bezain hori,
bizia ematen diogu
erein gintuenari.

411. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0006 Alabarenganako zuen maitasuna bezain handia zen alabordearenganako gorrotoa eta ikusiezina.

412. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0034 Arburukoa etorri bezain laster, Gartziarenak: - Asteko gaztak ostu zizkidatek - esan zion.

413. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0007 Zergatik ez ote zion jendeak pakean uzten bakarrik ibili arren alai bezain libre sentitzen zen neskatila musugorritxo hari?.

414. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Ba, Nikaxio, loreak barrura sartu bezain azkar, parkera abiatu zen korrika.

415. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0014 Abarka zahar batzu jantzi ohi zituen oinetan, bera bezain zaharrak.

416. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0003 Bi pandek, lerro-lerro, ia hura bezain trebeak dira saltoka.

417. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0020 Hartz nabarra eta mutur-soila esaten diote, eta gaiztoa bezain handia da.

418. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0015 Gehiago ere esango nuke gainera, xaguak elefanteak bezain inportanteak garela.

419. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Kontuak kontu, epaileak irteteko keinua egin zuen bezain pronto, dordoka tipi-tapa hasi zen aurrerantz irabazteko uste handirik gabe, egia esan.

420. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0026 - Begira - esan zuen batek animalia basatia, zen bezain luze etzanda ikusi zuenean, laguna gelditu eraziaz -, ikusten al duk hori.

421. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Bihotz oneko zuhaitza pozik geratu zen baina... ez lehen bezain pozik.

422. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0035 Etxeratu zenean, galdetu zion amak: - Zer moduz? - Baa! Hemen bezain ongi ez.

423. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Instantean tontolapikoak urdaiazpikoa bizkarrean hartu eta plazara joan zen, baina urdaiazpikoaren usain gozoa usnatu bezian">bezain laster, inguruko baserrietako txakurrak handik agertu ziren; zaunkaka eta saltoka ari ziren.

424. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Hainbeste diru ikustean, ama pozarren jarri zen eta bere semea ez zela berak uste zuen bezain leloa pentsatu zuen.

425. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0016 - Agur benur!, adios Paris!- oihuztatu zuen Nikolasak gutunak zekarrena ikusi bezain azkar.

426. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0048 Eta orduantxe gogoratu zen Amaiak eman zion edari bitxi harekin; benetan Capitan Trueno bezain azkarra bihurtuta bazegoen, hura zen egiaztatzeko aukera aproposa.

427. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Eta ez dik balio ere egun bete t`erdiz Capitan Trueno bezain kementsua izateak.

428. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0045 - Raoul, ongi ezagutzen al duzu gaztelua? - Neure esku-ahurra bezain ongi - erantzuten dizu.

429. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Cabestani bizikletan abiatzen den bezain prestu irten zen ohetik, aurpegian oraindik izarren zimurrak nabari zitzaizkiolarik, esneontzi bila sukaldera, oin hutsik eta oheko beroa zabalduz pasiluan zehar.

430. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Baina, premisen egiaztasuna aztertzen hasi bezain pronto, neure kristau kalitateaz, graduaz, egoeraz, galdetzekotan gelditu nintzen neure buru geldoari.

431. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Galtzak, besteak bezain egoki ez gelditu arren, behintzat txukun dago gizona eta behingoz kontentu ikusi dugu komunetik irtetean.

432. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Burdinazko ate bikaina erdi-erdian, errekatxoa atzekaldean, eta aurrez-aurre lorategia, lantegia bera bezain zabal.

433. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 Begiluze eta beste amak beren ahaide maiteen aztarnak lumartean ote zeuden begiratzen ari ziren bitartean, haizeak oihukatu zien: - Hor duzue aproba, nahikoa al duzue?- eta etorri zen bezain laster joan zen bere lana jarraitzera, eskerrak entzuteko ere atsedenik hartu gabe.

434. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0032 Abiatu bezain laster, berriro mendilepoan tiro zaparta haundia entzun zen.

435. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0111 Seirehun eta berrogeita hamar dolare zilar, ez dira putza bezain arinak.

436. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Ez dute adarrik eta ez dira oreinak bezain azkarrak.

437. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Gaua bezain beltza zen eta guztien nagusia zela ematen zuen. Baina, nola harrapatu?.

438. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Gona luze eta zabala, koilare eta pultsera ugari, belarritako distiratsuak eta masaila erdian ilea bezain iluna zen peka handi bat.

439. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0077 Ilargirik gabeko gau bat zen, bikea bezain beltza... Konturatu nahi izan zutenerako, HAIEK gainean zituzten.

440. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 Gozotegia ireki bezain laster, sartu eta han zeuden pastel handien artean, txokolatezko lau pisuko pastel handi-handi bat eskatu zuen.

441. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Egurasten * ibili ondorean joatean bezain gose itzuli ziren ardi horiek etxera.

442. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 - Jakia emaiozu puskatik eta ikusiko duzu txakurra bezain prestu zure ondotik.

443. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 Eta horrelaxe aitortu zion Haizegoxok: ez zela berak uste zuen bezain jakintsua, alderantziz baizik, gauzak eta jendea ikusteko zuen era hura nahiko axalekoa eta inozoa zela.

444. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Bera bezain isiltsu ibiltzen zen norbait izango zen, aldi berean, bera bezain maltzur eta arretatsua ere izanik.

445. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 JOXE, noski, begira egona zen garartetik ke itxurako zerbait ateratzen ikustean, baina ardagaiak itzali zituzten bezain laster, irudipenen bat izan zuelakoan edo... aldegin zuen.

446. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0028 Bide ondotik tximista bezain laster zerbaitek irten zuen eta autora salto egin zuen.

447. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 - Ez diat Bloken aurrean hitzegingo, nahi ez baduk, baina pareta bat bezain gorra dela ziur egon.

448. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0133 - Egikizun labur bat bete dezazun gura nuke eta amaitu bezain laster joan zaitezke Aberasturi-ra.

449. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0133 - Zer gertatzen da ba? Zer egikizun nahi didazu bizkarreratu? - Zelataritza menturatxo bat (178)Aventurilla de espionaje: dozena bat gudamutil hauta, zangar bezain zuhurrak (179) Tan valientes como prudentes eta gainera odol-hotzak eta Clichy-runtz atera zaitez ahal duzun lasterrena.

450. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0022 - Ongi da adiskide, jakin ezazu Patagoniako biztanleak ere indiarrak direla eta Andes mendikatea Himalaya bezain garrantzitsua dela.

451. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0096 Hirurak ezkutatu bezain laster, galdegin zion Ayrton-ek Mac Nabbs-i: - Harrapatu al dituzte trenaren erasotzaileak * erasotzaile:asaltador? - Ez oraindik, baina gaizkileek beti ordaindu behar izaten dituzte beren gaiztakeriak.

452. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 Iban ez zegoen Lope bezain haserre.

453. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0128 Hoztu bezain laster bizkarrean hartu eta badoa irudigileak santu guziak txukun ezarriak zituen plazara.

454. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0253 Baina zalaparta hasi bezain bizkor atertu zen.

455. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0048 Espainiarra irten bezain laster, Carmaux leihoa ireki eta behera begiratu zuen.

456. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0044 Bizarra tinta zirriborro bat bezain beltza zeukan eta kokotsetik lurrerainokoa.

457. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0048 Haren atzetik, mugitu ezinik eta bera bezain farregarri, soldaduak zihoazen.

458. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Pentsa ezinezkoa da inguru haietan nolako mugimendua zegoen; isiltasun huraxe bera bezain handia.

459. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 Horietako bat, nik bezain ondo dakizu, oso mesedegarri zait...

460. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Gazteek ezagutzen dituzten apaizen bizikera eta Ebanjelioa zabaltzeko apaizek egiten duten lana ez ote dira gazteen barruan ukitzeko bezain erakargarri?

461. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0145 geldi geldi
lainoz jantzi haiz heure baitan sor dadin
isiltasuna
urrutian da
hark bere esku enborgainera luzatuari begiratzen dion lekua
eta mosu ematen dio
eta laztandu egiten du bere eskumutur dizdizaria
hire gogoa osoan hartzen din orain
haren gelditasunak
baina haren jarrera hiregana
lanbrotan heltzen zain
haren sorbalda hamaika angelukoak bakarrik du
ahots garbia
eta atzera egiten dun burua
Distantzia bere jantzia bezain amaiezina da.

462. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 Metro bat zabal
kontzientzia
ta zulo honetako rejilla bezain estu
bihotza

463. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0017 Koruak:
IHIAREN azalean,
ura bezain leunean,
lazdurarik ez zuen ikusi nahi.

464. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0074 Epaileak entzun omen
haren hitza
egilearen defentsa.
Entzun bai
baina ulertu ezin:
haren balantzaren ezpata
sorra baita
judizioaren egia
bezain.

465. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0074 Baina poetak
ihiaren azalean,
ura bezain leunean,
lazdurarik ez zuen ikusi nahi.
Ametsaren lautadan,
lautada aberatsean,
harririk ez zuen ikusi nahi.
Nekatuari ibilian
lauxak zizkion oinpean
ipintzen, eror ez zedin oinazera.

466. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0120 IZUTU da Zerbantes Kixoteren airez:
Berriz abia zaio abentura-bidez.
Arraio Apeza ta Bizargilea ez
ohartu Diario paperak erretzez,
Kabaileriakoak bezain putz izanez.

467. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0120 - Norat hoa? diotsa gogor bezain larri
A. EFEk entzumena zurtu dionari.
Santxok, ez galdetu ta ez pentsatzen jarri,
itsumustu bizian darraio jaunari,
nola herri santxoak txandako bluffari.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0167 Tomek etengabe hitz egiten zuen, harrotuta eta farrez, baina haren ahotsa kanpoko espaloiko buila edo buru gaineko trenbideko zarata bezain urrun zegoen Jordan eta biongandik.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 - Beti bezain zoroa?.

470. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 - Ahal duzun bezain azkar etorri - gero joan egin zen.

471. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 - Nik bezain ederki dakizu nor zen - esan zuen Leamasek nekatuta.

472. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0220 Ilea gizon batena bezain motza zeukan, eta emakume sobietarrek eraman ohi dituzten tunika klasea zeraman, iluna eta funtzionala.

473. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Handia izatera jolasten harrapatu duten umea bezain lotsatuta zirudien soldadu zaharrak.

474. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 Esaiozu erregimendua arduratuko dela zutaz eta zure... zera, gizonik gizonena bezain jatorra bihurtuko zaitugula.

475. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Lotario gure jauna galdezka hasi zitzaionean, umea bera ere gu bezain harritua geratu zen.

476. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Lepazamarretik helduz, altzairuaren gisakoak baina hotz eta aluminioa bezain arinak ziren behatz haiekin lepoa estutu zion Popeyek.

477. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0149 Baina apaizgaitegira iritsi eta gelara sartu bezain azkar, aitak oparitutako El Grecoren koadroarekin topatzerakoan, Rosaren irudia tartekatu zitzaion berriro, arteriak eta zainak adrenalinaz gainezkatzen zitzaizkiolarik.

478. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Ez zaude gaur atzo bezain alai.

479. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Gaur, triste esnatu naiz, laguna, triste, eguna bezain goibel, Hodeiek betetzen dute ortzegoia eta haietan zehar senti badut ere, ezin dut neure Artizar ikusi.

480. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Bidean gora abiatu dira, amona-bilobak, gazteak aurren eta zaharra, gaixoa, arrastaka ondotik, ahal zuen bezain agudo, hirurok ere larri, purra eta purra etengabe.

481. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Hau tentetu bezin pronto txistuaz bustirik aluan barneratzen du.

482. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Ez ninduen ezagutu, arrotza nintzen berarentzat... baina kiñu bat egin zidan beste haiek gelaren txoko erdilunera paper batzuek edo aztertzera joan ziren bezain laster.

483. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Tiroen hotsak eta balek eginiko ziztuak gutxiagotuz gero eta begirada mementu batez lurretik altxatu bezain laster, kale batetako espaloitik bestaldekora pasatzen dira soldaduak.

484. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0095 Hogeitabat hire gorputza ukitu bezain laster odolez zikindu den izera zuri bat gainetik botatzen diatenean.

485. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0032 Hori zen bere problemarik handiena, berak nahi izan balu garai hartan bereziki herri honetan idolorik handiena izango litzateke, baina frontoian pertsonaia bat bazen, erraldoi bihurtzen zen pertsonaia bat, zurizko arropak etxean utzi eta kalera bezain laster lotsati bilakatzen zen.

486. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Bakoitzak, laban ederrena bezain zorrotz ditu haginak; aurreko hatzaparrak pala bezala erraz erabiltzen ditu; atzekoak igerirako onak ditu: behatz artean larru bat baitu, arraun zabala taxutuz.

487. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 - Nortzuek? - Hik nik bezain ongi dakik gure gizartean makur asko dagoela.

488. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Nigan akatsak bilatzeari ekin zion, baina, dentistek aginetan zuloak bezain sutsu.

489. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 Igeri egizu beti, igeri egizu, hor datoz oiloak bezain handiak.

490. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Ur-eritasunak itsusitutako andere batek, gaiso-etxeko gorputz hilen gordeguan ikusi nuena bera, bere aurpegi borobil eta atabal larrua bezain legunaz begiratzen zidan; irripar zegidan batzutan, eta berehala, bere behatz ur handituekin, sabelean zeuzkan mantxa berde batzu erakusten zizkidan.

491. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0089 Baina Maikila ordea, umoreko bezain serio mintzatu zitzaien: - Ez; hamarrekoa osorik askotxo dot.

492. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Gaixo amona, adiskide bakarra... agian nik bezain beste, nik haina min ezagutua ez omen da zaharra, baina dena zimurtua dago.

493. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0052 Boltsa ohe gainean jarri bezain laister ulertu nuen ez nuela alde egin nahi.

494. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Baina lastoak presentatzen zuen lepoa ikusi bezain laister lasaitu zitzaion.

495. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Bai ba! Hor duten ileteria zikinarekin, hura nazka! Orangutaneme bat bezain iletsuak ditun hor.

496. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0144 Aintzinako Eptasoma A hura baino mila bider eragileagoa zaiku hau eta hartzen bagenu guregan ere aldakuntza nabari eta arin bat lortuko litzateke, eta gure ondorengoak gorenkiak bezain argiak edo eta are argiagoak ere izanen lirateke.

497. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Esdras izan zen, hain zuzen ere, zaila bezain garrantzizko eginkizuna betetzeko Jainkoak aukeratu zuen gizona.

498. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0070 - Ez ezazu hori egin, Jainkoagatik! - esan zuen Vasiak, zigarro paper bat bezain zurbil.

499. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0011 ATARIKOA
Haurrok,
hona zuen liburua.
Zuentzat idatzia da
eta gustatuko zaizuela uste dut.
Mundu miresgarri bat eman digu Jainko gure Aitak.
Baina ez hori bakarrik.
Jesus, bere Semea, eman digu gainera,
gure maisu eta gure adiskide izan dadin.
Gaur ere entzun ditzakegu
Jesusen eta bere ikasleen kontakizunak,
gure belarrientzat beti bezain atseginak.
Gain-behera irakur ditzakezue orrialdeok
zeurok bakarrik, edo, sailean bildurik, ozen eta goraki;
baita horietako zenbait gertarazi (antzeztu) ere
.
Izan ongi!

500. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0139 Ikaratu zen, hark zekusan bezain urritua zekusala berak hura jabetu zen eta, eta ez zuen uste hori jasateko hark barruan berak bezainbat maitasun izango zuenik.

501. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0014 Irudirik gabeko ipuina, ordea, ez da hornitutakoa bezain ederra, eta horrexegatik, bakoitzak marrazki batez edo biz borobil dezan, lagun marrazkilariei ipuin bana emango nieke.

502. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0014 Niregatik balitz, egin arte zain egoteko esango nizueke, egin bezain laister bidaliko dizkizuedala.

503. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0118 Begitartea aldez alde zeharkatzen zuen irrifarre zabalaz galdegin zenidan: edo antzeko zerbait, ingelesaren ezagutza latinarena bezain urri eta kamutsa baitut, baina latin hitzari erreparatu nion, eta sinpatia edo komunikatu nahi zuen farre eta poztasun kontajiatuaz Yes erantzun nuen ahoa zabal zabal eginda.

504. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Bere esku zurbil eta argalak, Haizgorriko elurra bezain zuriak luzatu eta bularretikoak ematen zion sensibilitate minberaz samurturik, zotinka besarkatzen ninduen, nire musua bere adats ugarietan lotu nahian.

505. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Gaumahaiko argia piztu gabe goizeko lehen argizpiak begiei Drakulari argia bera edo kristau-gurutzeak bezain gorrotagarri zaizkie eta, haztaka-maztaka, Anton jaiki egiten da eta badaezpada tentazioari ez makurtzeko kaobazko armairu gain-gainean ezarrita duten tramankulua ixilerazten du.

506. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0067 - Beti bezain konten, beti bezain polit...

507. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0141 Zoritxarra, ezinen bait zuten pentsa bezain garaiz etxerik altxa.

508. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0069 Donatus marinelari behin baino gehiagotan esaten zioten edozein portutara iritsi bezain fite: deabruari ez egiok kasu gehiegirik.

509. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Behin eta berriro irakurri du Martin Joxek gutun hori, eta Tetuanera iritsi bezain pronto Plaza de España horren galdezka hasi zaio bati eta besteri lehen bait lehen iristeko.

510. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 - Bu bu bu bu -, Inmak Ixabeli honek txistea bukatu bezain aguro -, popatik hartzera joan zaitez, txatxu hori...

511. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0041 Ezin nuen eztula menderatu, bizitza, mundua, taberna itotzen ari zitzaizkidan biriketatik eztarrira bitarteko pasadizoan, ez naiz ezertaz oroitzen, hospitaleko maindire zurien artean hogei bat egun, senarrak ez zion inori adierazi nora eraman ninduen, haren bisitaldi aspergarri bezain laburrak bakarrik izan nituen, besterik ez, hogei bat egun eta etxeratu ninduen berriro, itsas ondoko etxera eraman ninduen, (...).

512. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 Altua, argala, baina ardatza bezain tentea, zuzendaria salan barrena abiatu zen.

513. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0111 Prekauzio hauk, beraz, begien itxi-irekia bezain automatiko eta derrigorreko zitzaizkion.

514. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Batera jalgi ziren denak, gainera (usu hauek), hortarakoxeak diraka (gurutzeak alegia) indartuz zure elurra Lur duk elurraren jabe, ez ni urtzera, zure sua amata ezin zezakeen zuritasuna biguntzera eta gero erresuma berezia bezain ezberdin bat trinkotzera.

515. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 Besterik ba da, halaber, zuen habian, zuen etxategian: zeren goizeroko egunetariko zazpigarrenean (domeka deritzote bekaizti hauek) otoitzak gorantz igortzen zituztenkal, edo zuen aurkako eraiki batzar berri horietako eskilek ukitu bestez barrura belaunikatu haragi arolen antzutasuna igarri orduko; nahiz otoitz malgu gezurtien berneirrikek hitzez hitz amatatu aiherrak sotanapetik ilkhi bezainez eta oihartzun gurentzen diren bakoitzean, ziur, oihu bat sortzen bait da, oihartzunaren zintzat, Ortzi goibeltzen duen deihadar itsu bat.

516. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0159 Hura ez zen beste guzti hauek diren bezain erreala sikiera eta.

517. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Segurasko ez zen aurrerantzean lehen izan zen bezain nardagarria izango?

518. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Munduan nekez aurkituko da ni bezain ongi zaindutako gaisorik.

519. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Ez ezazu, hala ere, bestelakorik pentsa: oraindik ez nago beldurraren irudipenei amore emateko bezain ahula, itxaropenaren irudipenak bezain absurdoak bait dira berauek, eta, zalantzarik gabe, askoz ere lazgarriagoak.

520. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Ezin izan ditut oroitzapenok, neure oroitzapenok, erabili, harik-eta niretzat II. mendekoak bezain urrunak gertatu zaizkidan arte.

521. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Hiria laukia zen Hiria laukia zen: Laukia bete-betetasunaren sinbolua da, eta sortutako munduaren irudia ere bai, luze bezain zabal.

522. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Sei hilabete baneramatzan gaztelu komentu honetako harresien barruan, eta aitortu behar dizut, irakurle pazientziatsu horri, otsail aldean hona etorri berritan bezain noragabeturik nengoela.

523. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Ni bezain larri zegoen, ni bezain herabe, ez zuen haserre zegoenik ematen, oso serio bakarrik, eta eskua kafeontzia luzatu zuenean dardara egin nuen, ez handia baina nabarmena.

524. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Une batez lehenengo karlistadan bezain gazte begiztatu zuen andrea.

525. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Mikel eta Joana bertze guziak bezala zirela? Segurki ez ziren arras hala, biak, bat bertzea bezain onak ziren: ona jendentzat, erran gabe doa, ona aberentzat, ona oihanean edo mendian bizi ziren guzientzat.

526. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0053 Haurraren negar oihuak zirela konturatu bezain laster, bapatean eta salto batez, ohetik altxatu eta etxeko zapatilak jazten denborarik ere galdu gabe, korrika abiatu nintzen anaitxoaren sehaska aurkitzen zen gelara.

527. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 - Honunzkoan ez dik, noski, ipurdia harunzkoan bezain airoso dantzatuko, arraioak ez baditu!.

528. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Galdetu honi eta galdetu hari, begiratu hemen eta miatu han...... piztia nolakoa zen jakin nahi zuen, nork ikusi zuen, esaten zuten bezain handia al zen? ahotik sua jaurtitzen al zuen, ala kea besterik ez...?.

529. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0015 Orduan, hori entzun bezain laster, aitatxo haserretu zen izugarri.

530. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0037 Urtero bezalaxe jarri dira, ailegatu bezain aguro, plaza erdian danborra eta turutarekin abisua emanez.

531. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 (...); kontua zera da: egunero bezalaxe Fisikako ariketa aspergarri bezain nazkagarri batzuk ari ginela egiten, noizbehinka hormako erlojuari begiratzen genion bitartean ea klasea noizpait amaitzen zen....

532. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Aurkikuntza honen ondoren, asmakizuna askatutzat jotzeko bezain baikor nengoen; enbor nagusia zazpigarren adarra ekialdera esaldiak ezin bait zezakeen zuhaitzean buruhezurrak zuen kokapena besterik adierazi, halaber bota hildakoaren buruko ezkerreko begitik esaldiak ere esanahi bakarra izan zezakeen, ezkutatutako altxorraren bilaketari zegokiona.

533. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0034 Ataria pasa bezain laster, zezena tximista bezala ihesean joan zen.

534. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Mahaian jarri zen bezain laster, dortokak esan zion ahots leunez: - Barkatu, gonbidatu maitea, baina lurralde honetan kaleko arropaz jantzita mahaian esertzeko ohiturarik ez dugu.

535. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Dortokak berehala proposatu zuen: - Denek dioten bezain ausarta bazara benetan, jaso nazazu eta bota nazazu hara gora.

536. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0066 (...) eta horregatik eman diot sobre hau, nire maitasunaren haundia adierazi ezin duen gutun hau, zu aurkitu bezain laster nire berriak izan ditzazun lehendabizikoak.

537. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0140 - Ongi da, ongi da...- John Waynek txirrin urduria bezain urduri. Eta atea ireki zuen.

538. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 Gau argian, ilargiaren itzala eguzkiarena bezain nabarmen agertzen zenean, ez zen batere harritzekoa otso-aulia urruti batean entzutea, eta bestez-beste etxetik kanpora ateratzea gogoratzen bazitzaion, hau ikusten zituen saguxar hegalariak beren gomazko hegalekin, karraxi bizian, beren buru gainean bueltaka....

539. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0130 Ez zitzaion ez hitzik ez hizkuntzik beharrezko (poliglota handia bazen ere) zeren eta zentzazioak (ormigoizko murru bat bezain erreala) hizkuntza ordezten bait zuen pontu baten moduan hasten ziren pentsamendu intuikorrezko nahasketa batez, hizkuntza konbentzionala ezabatzen zuena.

540. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0130 Jauzi egin zuen eta haren gorputza puskatu egin zen eta ba zirudien izarren aurka joko zuela eta gaua zela puskatu egingo zena eta ez Y.-ren gorputza, orain geldi-geldi zegoena, lurrean haragitza bihurtuta, balkoian kalera begira aurkitzen zenean bezain geldi (ba dakizue, kasik hiltxoa zenean bezala baina oraindik ez zela).

541. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0040 Eta atea ireki zion bezain pronto, diosalik gabe galdetu zion amari: Zergatik ez zenidan esan Joe di Martino aita zela? Zergatik? Zergatik ez didazu behin ere hari buruz hitzegin?.

542. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Automobila ikusi bezain laster igerri zuen zer esan behar nion.

543. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Luzea izango zenez hilabete batzuk beraien ustetan, sagar zimurrez betetako bi otartxo, urdaiazpiko bat, egoera onean ziruditen kontserba lataz betetako kaxa bat, zakutxo bat arroz, beste bat babarrunez betea eta gazta borobil bat, ia Benauratik ihes egiteko erabili zituzten gurdien gurpilak bezain lodia eta oso gogorra, sartu zituzten itsasontzian.

544. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 LAPURRETA Bakarrik dago, askotan gertatzen zaion legez; orain, argi berotan gozo-gozo; bi edifizioren tartetik udazkeneko arratsaldetan eguzkiak aurkitzen du aulki honetarainoko bidea, eta Benitatxo bere amaren sabelean bezain gozatsu sentitzen da, loak hartu ez hartu, kuluskan.

545. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 Ez dio inork erantzun, baina somatzen du makur bezain emeki hurbiltzen ari zaiona; etor-berriak ipurdizko arraunean segitzen du geldi-geldi, eta hor iratxekitzen zaio azkenean nahi duen txis-muki kiratsa.

546. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta Bonga menperatzeko horietako bat izan behar nuela etorri zitzaidan burura, hodeietan zehar filtratzen ziren ilargi izpiak bezain argiro.

547. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Marken etxea handia zela jakinaren gainean egon behar duzue; eta garaiko sedaoihal merkatariak egungoak bezain handiki ez zirenez, astero honenbeste ordaindu behar zuten zenbait pertsona paketsu eta zuzenei goiko gelak alokatzeari ekiten zioten zalantzarik gabe.

548. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 John eseri egin zen berriro, baina eseri bezain laster, atea zabaldu eta zutik egoteko esan zioten.

549. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Erantzuna uztailaren 31an heldu zitzaion, San Inazio egunean, Rosa Bilbotik itzuli zenean: - Beste horrelakoren bat gertatzen denean esan zion neskak, hornimendu handiaren eskaria hartu bezain laster, Adam delako batek informatu egin beharko du berehala.

550. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 - Lasai, Antton! Turistak dittuk!... - Eta soiñu jolia? Euskaraz badaki, guk bezain ongi... - Hala duk, bai; baiña... badakik!.

551. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Jaio nintzen herrira heldu bezain azkar artile merkatari txikiei zuzen Artile Biltegi Nagusira hurreratu barik erosi genien merkantzia, baina ez zen nahiko izan, euskaldun asko baitzegoen Burgosen artilea erosteko asmotan.

552. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Tiroaren zarata entzun bezain fite botatzen zuten arma eta korrika zihoazen bestelako norabiderantz.

553. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0041 Dena alferrik! Heldura hura, nahiz eta emakume eskuarena bezain biguna izan, ez zen kontra egin lekiekeen horietakoa.

554. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 Ezer ez dago mundu honetan ezedukia bezain gorrotagarririk, ezta ondasunak lapurtzea adina zigortzen denik.

555. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Zein? Ni bezain handia den hura?- galdetu zuen gaztetxoak.

556. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Horma aldean zazpi ohetxo zeuden, elurra bezain maindire zuriekin.

557. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 - Zer da hain bizkor mugatzen den hori? jarraitu zuen neskatxak; eta ardatzari heldu zion, eta berak ere ardaztu egin nahi izan zuen; baina ukitu bezain laster, sorginkeria egi bihurtu zen, eta behatza zulatu zuen.

558. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0022 Eta bukatu bezain laster, Rod Stewarten martxosoa jarri zenuen.

559. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Baina egun batean, ohi bezala, goizean zure patrikara eskua sartu bezain bizkor, zuk bileteak hartu eta zati-zati eginda erabat asaldaturik, lurrera bota zenituen puskak, onetik aterata.

560. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Ni saiatu naiz ilargia berrosatzen eta izarrak beren gakoetara itzulerazten, baina beldur naiz ez dela ortzea lehen bezain sendo eta eder geratu.

561. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Jabea ikusi bezain laster hasi zen hura isatsa eragiten, uzkerrak zaratatsuki botatzen eta leku guztietara korritzen zoraturik egongo balitz bezala.

562. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Bere emaztearen partaide guztiei eta hauzokoei dei eragin zien eta denei kondatu zien gertatutakoa, sekeretua errebelatu bezain laster hilgo zela esanez.

563. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0081 Bere zorabiotik sukaldari beltza itzuli zenean, lau arrainak erreak zirela ikusi zuen, eta ikatza bezain beltzak zeudela.

564. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0081 Eta arrantzalea bilatzeko agindu zuen, eta arrantzalea azaldu bezin laster, esan zion: Nahitaezko gauza eta lehendabiziko aldiz ekarri zenituen bezalako lau arrainekin zu itzultzea.

565. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 Sartu bezain fite beheko sua eta haren ondoan pilatutako egur mukuruaz ohartu ziren.

566. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0013 Dantzan ari ziren bitartean, atsoa limosna eskatzen jardun zitzaien han bilduei, eta, taula gainera harriak joan ohi diren bezain ugari zetozkion eskura zortzirenekoak eta laurdenekoak; edertasunak bai bait du karitate lokartua esnarazteko ere indarra.

567. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0013 Egia diotsuet: biziki aipatua da, eta, batalloiko buruzagia kapitan ohi den bezain benetako poeta batek asmatua.

568. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0026 Ijito-neskak sartu ziren bezain laister, suzia argi apalagoen artean agertu ohi denez azaldu zen Zoramenen dizdira beste guztien artean; beraz, laisterka joan zitzaizkion denak: besarkadan lotu zitzaizkion batzu, besteak so geratu; bazen bedeinkazioka hasi zenik, bai goraipalerik ere.

569. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0052 - Zaude isilik, jauntxo erantzun zion Zoramenek, egin otoitz Jainkoari, dena ongi irtengo da eta; begira, nik ez dakit diodana egia den ala ez: isildu gabe jarduten naiz esamesaka, eta ez da harritzekoa izango zertan edo hartan asmatzea; nik, ordea, aldegin ez ezazun, zuri argudioak ekartzen asmatu nahi nuke, bihotza baretu eta gurasoekin, hauei zahartzaroa gozatzen, gera zaitezen; ez nago, egon ere, batere ados Flandes-ako joan-etorri horiekin, batez ere zu bezain adin gazteko mutikoek egin behar dituztenean.

570. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0065 Ez dago arranorik, ez eta hegaztien arteko beste harraparirik, harrapakina daitekeen harenganuntz guk bezain bizkor jauzi egiten duenik; itxumustuan joaten gara, zerbaitetarako balio duela adierazten digun hari heltzera; eta azkenik, bizimaina ateratzeko trebetasun handia dugu: kartzelan, abeslari; zigor-mahaian, mutu; egunez, langile; gauez, lapur.

571. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0104 Orduan, bizkor bezain amorrazio handiz eraso zion (...).

572. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0117 Zera erantzun zion hark, lotsakor eta begiak lurreruntz eratxirik: bere burua ijitotzat zeukalarik, don Joan de Carcamo bezain zaldun habitudun handizki batekin ezkontzeak etorkizuna hobetzen ziola, eta, hain izaera onekoa eta zintzoa zela nabarmen ikustean, behin edo beste begi jaieratsuz begiratu izan ziola; baina, nolanahi ere, esana zioenez, ez zuela gurasoek nahi zutekeena besterik ezer egiteko gogoetarik.

573. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0116 Kurtzetan ez da jende asko geratzen, zahar batzuez landa, baina han haizeak lehengo moduan jotzen du eta alde guztietatik eta Otamuno lehen bezain gorria agertzen da, ikusi nahi duenarentzat.

574. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0103 Eguna argitu bezain laster, elizara doa eta otoitz egiten hasten da.

575. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 - Paristar emakumeak bezain polita?- galdetu zion koketeriaz.

576. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 - Parisen ez dago zu bezain emakume politik.

577. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0127 Tutti Fruttesa han zegoen, beti bezain xarmanta eta polita.

578. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Denok barruratu bezain laster, haizeak itxi zuen atea gure ostean.

579. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0052 Beste aldetik, ordea, kakarraldo bat izateko handiegia zen; gainera sei oin baino gehiago zituen, eta nire koinatu Idiskok hankaz ukitu bezain laster, bapatean atzeraka ibiltzen hasi zen!.

580. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Eseri bezain laster, Kasketa andrea, Margaret eta beste sei emakume etorri eta koilareak banatu zituzten.

581. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Peter salto batean zutitu zen, txakur bat bezain erne, eta deiadar eginez besteak iratzarri zituen.

582. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0201 - Lehen bezain erremindurik, laztana.

583. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Isurkia arraia zuzenean ateratzen zen, baina laugarren makinaren pareraino iristen zenean desagertu egiten zen, eta haizkorakada bat bezain garbi nabarmentzen zen txorroaren etena.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 Hemen ere, gure kantari bohemio hura ikusteko era bereziak zituen, bereziak bezain bereak, zeren berari ere bizitza aski bohemioa gertatu zitzaionez, guk baino ere egokiagoz begiratzen daki artista hoiei buruzkoa.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 Hoietara bezain Euskal Herriaren alde grinatua zegoen gizona, 1976ko martxoaren 15ean hil zaigu.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Iruineko parte zaharreko San Nikolas elizaren ondoan eta manifestatzaileak aldarrika hasi bezain laster, grixen baimen eta babes guztiaz beste jende talde batzu hortxe sartu ziren.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Egun osoz ekiten ziguten erdaraz, Don Kixote ez zenean, Cara al Sol kanta araziz, baina eskolako atea atzean utzi bezain laster, joangozak txori habiek koiten esan eta hankotsa.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Julio Cortázar bezalako idazle bat hiltzen denean arriskua bait dago, laudorioak mereziak dituen ala ez zalantzan jartzekoa, urteroko gurpilak harrapatzen dituen beste hainbat eta hainbaten itzalaren pareko jotzeko arriskua bait dago, eta horrelakoetan bait dira beharrezkoak orain arte bezalako preanbuloak: Julio Cortázar-ekin gaztelerak XX. mendean eman duen idazle haundienetarikoa joan zaigula adierazteko, gizonaren limite-egoerak Julio Cortázar-ek bezain ongi inork ez dituela jaso esateko, ipuingintzari maila literario bete eta autonomoa eskaini diola aldarrikatzeko.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Nobelak ez bezalako erritmo etengabe, juxtua (100 metrotako korrikaldiaren eta maratoiaren artean dagoen tartea bezalatsu), hizkera zehatza, makulurik eta abaloriorik gabea, kontakizunetako limite-egoera indefinitu bezain beldurgarriek sortarazten diguten zirrara....

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Orregatik ere ez da beste otoitzik au bezin bikain eta baliozkorik.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Bat bestea bezain indar handikoak.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Lehenik, Cordoba, al-Andalus musulmano erreinuaren hiri nausi loriagarri bezain ikaragarria.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 - Iduri luke harria bezain azkar erreinu berriak betiko iraun behar lukela.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Dena den, Iñigo Arista hil bezain laster, ordu arteko adixkidantzak ahulduz joanen dira.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Orduko fisikalarien ustetan, argia ispilluan pilota bat orman bezelaxe islatzen zen, sartu bezain saihets atereaz.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0042 Zarata baten ozentasunaren neurria emateko asmoz hauxe egin izan da: entzule batek 1.000 Hz.-etako zarata-presio ezaguneko tonu bat bezain ozen entzuten dituen maiztasun desberdinetako tonu sinpleen zarata-presioak neurtzea.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0043 Adibidez, 60 db-etako makurkiak erakusten digunez, 100 Hz.-etako dB-etako maila 1.000 Hz-etan 60 db-etakoa bezain ozen da.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Egunak ibili ahala, jesuitak ere beste edozein bezain inteligente bihurtu dira, gure heroiak bezain inteligente, esate baterako, eta utzi egin dute euskararen enpresetan eskua edo hanka sartzea.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0623 Hori, hiztunek ortografia berria kontrarik gabe onartuko luketeela suposatuz: behinola Eleizaldek, eta gero hura aipatuz Villasantek, azpimarkatu duten bezala, kultur hizkuntzetan hitz baten idazkera bere soinua bezain garrantzitsua, esanguratsua eta adierazkorra gerta daiteke.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0100 Inon gutxitan ikusi dut elebitasunaren arazoa Jakinen ihardukian bezain ongi planteaturik eta erresolbiturik.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Langilerismo edo interes-monopolio barik, ideiena bezain sakratu aitortu da interesen pluralismoa.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0027 Lehen bezain zapaldua bizitzen dela; hori bai, ez dira atzerrikoak izanen gure zapaltzaileak, ez, bainan bertakoak, herritarrak!.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Kazeta orain egunerokoa bezain aise irakurtzen da.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0292 José Guillén-ek erromatar hiritarren bizimaina zabal bezain zehatz aztertu digu Urbs Roma izeneko bi liburukietan.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Motibazio instrumentala duenak agian ikasteari utzi egingo dio, helburu jakin baterako aski dena ikasi bezain laster.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0016 J. C. Barojak, emakumeen harremanez zera diosku, gutxi gorabehera euskarara itzulita: Neskatilak erlijio giroko antolakundetik landa, ez dira mutila bezain talde finkoetan bildu izan.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0232 Asmoa? Arestian aipatu dugun zenbaki eta orrialde berean dago erantzuna, laburra bezain mamitsua: hizkuntza basati horri kultur-mentua txertatzera datoz.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Irakasleen joera, nahiz ezkerrekoak eta nahiz eskubikoak, askatasun osoa nahi izatea da eta ezkerrekoak bezain sutsuak dira honetan eskubikoak.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Bestetik, gurasoen lekua irakaslegoarena bezain inportantea dela deritzogu.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Batzuek eta besteak irakurri ondoan, komeni litzaiguke eztabaida bizi bezain baketsuren bat izatea.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Hemen ditu Lafittek bere aitzinekoek ez bezala gauzak garbi jartzen: Lafitte, edozein euskaldun fededun-zale bezain fededuna da: Jainkoa bere politikaren asentu eta zimendutzat hartzen ere du eta ez bakarrik arbasoek hala egiten zutelakotz, bainan arrazoinez.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0095 Prozesuaren erritmoa gure kasuan, erradiazioa, atzerapena eta efektu erlatibistak arbuiatu ahal izateko bezain txikia dela suposatuko dugu.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Demagun ezen, dipoloa jatorrian dagoelarik, karga infinitutik eta OZ ardatzean zehar daukagula eta beronen abiadura, , konstantea eta hurbilketa ez-erlatibista onartu ahal izateko bezain txikia dela.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Urte horretarako Larramenditarrak jadanik nagusituak ziren baina oraindik larramenditasuna neurtzeko gehiegitan erabiltzen diren larramenditarkeriak ez ziren mende erdi beranduago bezain hedatuak, ez gutxiago ere.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Izan ere badirudi bi talde horietako partaideen ikergaiak eta ikermetodoak aski bereiziak izan direla euskal ikasketetan, beren fruituen berririk dugun lehendabiziko unetik bertatik eraman dituzten bideak bat bestearen albotik (baina gurutzatu gabe) bait zihoazen; salbuespenak Azkueren kasuan bezala inoiz garrantzitsuak izan arren ezin dute ekandu zahar bezain txar hau estali.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0045 1. BIR honi aurrizki bezala ahalik eta zabalpiderik gehien eman behar zaio, aurrizki esankorra bezain emankorra delako.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0141 1.2.1. IPAR EUSKADI-n, nolanahi ere, ezagutzen dugu Pernando Amezketarra bezain bertsolari zahar bat, Zuberoan hain zuzen, Beñat Mardo, Barkoxe Basabilako, ez noiz jaio zen eta ez noiz hil garbi dakiguna, baina XVIII. mendetik XIX.erako bueltakoa hura ere.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Ala gerta: borrerua etxetik kanpora bial bezin askar, auzo erri bateko andratxo on eta errukior bat ekarri zioten.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Beren gora-beherak izanen dituzte geroan ere, bertsu zahar batek aditzera ematen digun bezala: zeren eliza dorre gaineko oilarrari konparatzen du Garat anaia batek, hura bezain aldakorra delakoan.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Eta heterodoxi mamu ikaragarriaren beldurra gaindituz gero, ez omen da Baroja euskal nobelaren eraberritzea argitu eta bideratzeko bezain moderno.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0151 Honetan, Barojarekin bat etortzea ez etortzea bezain bidezkoa dugu, jakina.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0088 Ikasketak utzi bezain agudo, mekanika-tailer txiki batean hasi zen beharrean eta tailerreko hoberen, nagusia salbu, bihurtu zen, abilezia handia erakutsiz.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0356 Donostiako kuartelak errenditu bezain laster, hots, kalean tiro perilik gabe ibil zitekeenean, gure aita lanera joaten hasi zen Telefonu etxera normalki.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Harpe-zuloan ilunpean preso egon denak bezain nekez du gizonak egiaren argia jasaten, baina egiaren argia zinez maite duen filosofoak edo egizaleak oro garaituko ditu eta agian noizpait Herriak bere aitzindari ezarriko du.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0239 Dudarik ere ez dago izkribuetan ere erabili izan balitz erromatarren debekuaren indarra galdu bezain aguro ekilibrioa bere alderago eroriko zela.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0014 Gaztelumendiren lan isila bezain baliotsuak geroz eta estimazio haundiagoa zuen eta 1948an omenaldi bikain bat eskaini zitzaion (eta 1939ko urriaren lehenengoan beste bat dedikatu zitzaion Urnietan, entitatearen Ohorezko Batuta berari emanez).

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Kontaketa bezain funtsezkoa zuten ordenamenduaren beharra; ordenamendu hau burutzeko zenbaki arruntak erabil daitezke, eta egin ere horrela egin da aspaldiko garai horiez geroztik.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0161 Elkarrizketa hauetan luzeena, liburu batean bildu du Helmut Gumnlor kazetariak, sarrera luze bezain interesgarri batekin: Guztiz Bestelakoaganako irrika, Hamburg 1970.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0066 Bizimodua lehen baino hiru aldiz garestiago dago, soldatak berriz lehen bezain eskas edo eskasagoak.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Eta bi lurralde hauen artean: Ifarmendebaldekoa, zeina murrizketa latzak jasan arren Espainia bezalako sei aldiz handiago bait da, eta Yukon Lurraldea, herrialde hori bezain zabala dena.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Dantza Iskintxo, leherdura, airezko jauzi, itzulinguru dotore eta musika erritmura gorputz zabukatze neurtua den dantza, gizona bezain zaharra da.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0051 Ez dute arreta handiaren beharrik, eta horrek garrantzi handia du gaurko lorazainarentzat; baina arriateko bere ahaideek bezain kolore distitsu eta gozorik ere eman dezakete.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0008 Eta infernua diodala, zera galdetuko nieke zeru eta infernuaren ideologoei, eta bereziki J. M. Lekuona eta J. Antonio Artamendi ene garai bateko maisu beldurtiei: 33 intelektualek zinaturiko gutun lotsagarrian parte hartu zenutelarik eta geroztik isiltasun lasai bezain konplizean zaudetela, ahantzi al duzue niri irakatsitakoa?.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0008 Hitzaren eremua mugaezina dateke, mugaezin bezain mugagabe.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0145 Ni, gainera, Humboldt eta Schuchardt-en jarraituna nauzue, biak jakintsu bezain euskaltzale.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0145 Horrexegatik, Etxebarriak eskatu bezain laster eman nion Humboldt-en Prûfung ezagunaren itzulpen berrirako nahi zuen hitzaurrea.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Burrundara bizian etorri da erasoa, baina zaparrada atertu ondoan lehen bezain lasai ari dira ardiak belarretan.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Giza-barrunbearen miatze hontan, ametsak sinboloak bezain adierazgarri zaizkigu.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0079 CGT frantsesa baztertzen badugu, eta beste salbuespen batzuk ere bai esan beharra dago salbuespen hauek ez direla uste den bezain gutxi, sartaldeko demokrazietako sindikatoak, bai teorian eta bai praktikan, autonomoak dire alderdi politikoen barne.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Tubaldar tradizioa defenditzeko Larramendi Erdi Haroko historian oinarritzen zen eta hori etimologia bezain desegokia zen.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0048 Errege koroa hartu zuen bezain laister, Jesukristo aurretik 360. urtean, bere indar guztiez ejerzitoa organizatzeari heldu zion eta mazedoniar falanje ezaguna kreatu zuen.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Inork ere ez zuen giro nahastu hartatik Gisako dukeak bezain garaipen emankorragorik jaso, herrian oso ezaguna egin bait zen haren izena eta ospea.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0068 Larramendiren asmoa, erdal jakintsu horien aurrean euskara beste edozein hizkuntza bezain landua eta goi-mailakoa zela azaltzea izan zen.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 Etxahun eskola gutxikoa genuen; baina, haren olerkiak beste edozein poeta eskolaturenak bezain onak dira.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Borrokan, praksian, bilakatzen da langileria, talde ta sail ezberdin ugari duena, klase eta klase bat; konzientzia da hortarako baldinkizun bat, eta konzientzia bezain beharrezkoa hori ere errealitate jakin bat oinarrian, langile errealitatea.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0091 Etorri, nora etorri den batere axolatu gabe lehengo sistemetan tinko jarraitzen duena, ordea, sentitzen dut esan beharra, baina lehen eta beti bezain espainola da, bere lan indarra Euskadin eta euskal burgesiari saltzen badio ere.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0091 Euskara nola dagoen egon, esate baterako, badakigu ezker espainolistek bezain ondo.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0083 Materiala, egurra alegia, ez da burdin-xafla bat bezain uniformea; aldiz, adabegi eta zartadurak, une bigun eta kofagune izkutuak ditu.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0083 Hemen, untzi baten urgain aldea untzipea bezain bustia dago.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Jauzilaria airean den bezain laster, hanka bat aurreratuz eta bestea atzeratuz bertikalean jartzen ditu biak.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Eta helburua bait da honetan konda lauroinka luzaz ibili, piskanaka gero jaiki, eta bere giharrak eta zainak ongi eskuratuz ibiltzen hasi balitz bezain ongi eta ziurtasun berberean ibiliko ote da modu horretara hazita?.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Barry, haurra ikusi bezain laster, hurbildu zitzaion, milizkatu eta ondoan jarri zitzaion berotzekotan.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 Bestela baserria New York edo Chicago bezain natural edo antinatural da.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0078 Eliza erromanikoen ezaugarri guztiz ezaguna, abside-aldeak edo aldare nagusi aldeak izan ohi duen danbor-forma da; diogun bezala, erromaniko-garaian tenpluaren alde honen eraikuntzak izan ohi zuen tankera ederra bezain tipikoa, orohar.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0033 Gizonak gu bezain ongi pentsatu du beti:... (6) 255 or..

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0068 Arestiren personalitate bortitz bezain ironikoari aditzen gelditu zaio jendea.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0186 (Osterantzean, artikulo bat ere idatzi zuen, gai horretaz, baina, ANAITASUNAren edizio batetarako prest zegoenean, telefonoz ots egin zigun, erretiratzeko aginduz. Artikulo arrazoitsu bezain poetikoa zen, giputzen arrazoi soziolojikoei botatzeko modukoa, eta bakarra) (355) ANAITASUNA-n izanen dena, aurki.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Giza-askatasuna eta gizonak bere aukera pertsonal edo kolektiboetatik sortzen duen obraren aurpegia bezain bizia den zerbait gogoaren elaborazio batean sintetizatu nahi izatearen arriskua da.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 LUMEN edo este zokunean baldintza kimiko egokiak aurkitu bezain laister konektatu eta funtzionamenduan jartzen dira.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0006 Datoak eman bezain laster ikusiko ditugu kritikagiroak azaltzen dituen planteamenduak.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Erdararen interferentziak
Azentu eta doinuen arazo nahasi bezain ukigaitzetan sartu gabe ere (intuizioa baliatuko ahal zaigu!), maila sinpleagotan, fonema soilen ebakeran ere, izurriaren disimulo eta geldigaiztasun berberaz ari zaizkigu hedatzen erdal ereduzko fonematismoak, eta beharbada letra idatziaren erreferentzia mantentzen delako edo, ez ditugu erreparatzen edo txikikeriatzat dauzkagu.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Kolonizatuaren bizimaila den bezain apala izanik, harremana bera ia-ia ezinezkoa da.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Maila hau lortu bezain laster, gauza guzti hauetaz hitzegingo duzue berarekin eta zergatik hautatzen duen material mota bat eta ez bestea galdetuko diozue.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Marrazkian zer gertatzen den ulertu duten bezain laster, asko gozatuko dute bertan ageri diren mekanikariren batzu balira bezala jardunez.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0046 Nornahiren esku egon ahal izateko bezain antzezko soinatal merkeak egin nahi lirateke.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0097 Konputailua laster telefonoa (ikus Telematika) edo idazmakina bezain tresna arrunta izan daitekeenaren itxurak daude.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0157 Kapitala arnasa bezain beharrezkoa zaio.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0041 Mendabal-aizea bezain joaldi ugariak egiten ez baditu ere, askotan jotzen du ego-aizeak gure lurraldeetan.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0034 Eta errepublikazale garbi hauk, herriaren aurka indarrez abusatzeko bezain zital ziren orain beldurti, ikarati, koldar, eta bere errepublikazaletasuna eta lejisladore eskubideak eusteko ezgai Ekintza botere eta monarkizaleen aitzinean.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0074 Gainera, gauza bitxia bezain polita iruditzen zaio hori gaurko gustuari.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0074 Lehenengo, Miranderen sentiera artistikoa, bizitza eta giza portaera eta gizarteko harremanak ulertzeko ikuspide estetikoa, zure edo nire erlijioa bezain sakontasun errespetagarriko eta seriotan hartzeko gauza da.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0074 Beste edozeinena bezain begiragarri den, Miranderen era sakona da, nork bere burua ulertzeko.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0116 Miranderi, eskolastiku metafisikariak bezain desgogoko zaizkio materialistak zein positibistak, adimen jauresleak oro.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0106 Gaizto bezain maltzurra izanik, Napoleonen azkena somaturik, enperadorea saltzeko gertu zegoen bera salbatu ahal izateko.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0022 Bere gelan sartu bezain fite lotu zitzaion lanari, hortzez eta haginez.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Foru-legea, lege orokorra bezain korapilotsu eta dudazko.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0107 XIV-gn. mendean Erdi Aroko pentsamenduaren bi joera hoiek politikaren teorian, eta jardunean, filosofian bezain indarra izan zuten.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Beste laurdeneko botilek ardoaren koartillokoek, muturreko konoa aldrebeskoa dute, edo gehienez zilindro formakoa, eta hauek, sagardoarentzat, ez dira besteak bezain ondo tajutzen.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Zabalero haundia hartzen dute besteok, eta beltzen zinaurritegi batez topo egin bezain laster oldartzen zaizkio.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Bere ahizpa txikiak eta anaiak ikasten duten eskolaren aurretik ere pasako da; eta ikaskai duten alfabetoa ez da hain zuzen gurea bezain ikasterraza: hogei-ta-sei letra izan beharrean, milaka ideograma ikasi behar dituzte.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Esku trebeetan hauk, elektronika-karkulagailua bezain azkarra eta segurua izan omen daiteke sistema hau.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Orain azpian zeukan adarra ez zen hazi Sinuk uste zuen bezain sendo; hautsi zen eta airean aurkitu zen Sinu, errekara erortzeko zori zorian.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Zuzendu zen ahal zuenik eta azkarrena eta igari hasi; baina Asuri ihes egiteko bezain azkarra ez zen izan.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Ahateetan ere arrak dio laguntzen emeari habia egiten, baina emea xitatzen hasi bezain laster abandonatzen du beste ar bakartien gana biltzen delarik.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0206 Eta hori, baserritarra, ganaduzale aparta denik, ofizioa ondo dakiena, alegia; zail da, berak bezain ongi lan egingo duen ordezkarik topatzea, eta horrexegatik, noski, sortzen da, hainbeste esne eta haragi gure artean.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0304 Makinarekin elkarganatu gaituen analogia modernoa baino askoz ere atseginagoa da analogia animatsu hura eta, dudarik ez, ikerketa sozialak gaur asmatzen dabiltzaten mekanismo-metafora bezain egiazkoa. Hala nik uste.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Ipuin honek erakusten digunez, hegan egiteko gogoa gizona bezain zahar da.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0003 Heldu zitzaidan hire azkenbigarren gutuna bilatu diat orduan: okotza izterrak bezain leun geratu zaiala eta bizarrik gabe mutil koskor bat dirudiala idatzi hidan.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0009 Ikuspegi hau tradizio luzekoa da, eskolaren erreformaren inguruko mugimendua bezain zaharra (Claparede, Ferriere, Montessori, Decroly, Freinet, etab.).

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0118 Ingalaterran printzipio liberalak sistema politikoaren ardatz izatera iritsi arte prozesu luze bezain korapilotsua eman zen.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Honekin zera adierazi nahi da: talde etnikoak biltzen dituen elementua, objetiboa bezain subjetiboa dela eta talde etnikoa, batik bat, identitate komuna daukan taldea dela.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0076 Guk, berriz, kritika literarioak irakurri behar izan ditugu, eta ez da bestea bezain atsegina.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Baina arazoa, egungo auzia berriz, ez da orain esan bezain sinplea.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0178 Zergatik ez? PNV, EA, EE, HB horiek, abertzale deritzenek berek, onartu nahi ez badute beren arterako, Alderdi eta jende abertzaleagoa eta gutxiagoa egotea, abertzaletasunean, zergatik ez onartu horietako edozein bezain abertzaleak direla PP, CDS, PSOE?.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0178 24. Bakarrik, iluntzean, telebista ikusten nago berriro, eta programa bat da, elkarrizketa bat politikoen artean, mendearen azkenburu alde honetan arras gaindituta nola omen dagoen, ezker-eskuin diferentziapena, XIX. mendeko zarpil-hondakin tipiko bezain zentzugabea....

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0178 Zergatik ez Ernst Jûnger, gehienak bezain demokrata, progresista, liberala, independentea eta edozer gauza, kontsideratu?.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Rebuschik errol nagusia izan du eztabaida honetan, bere artikuluetan datu eta aztergai ugari bezain interesgarri eskeini baitizkigu.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Ez naiz, ziur nago horretaz, idazlea bezain didaktikoa izango, ez eta nahi ere, baina didaktismoa eta lehen aipaturiko enziklopedismoa esku beretik doaz liburu honetan, eta helburu garbi baten atzetik gainera, gure kritikan edo ez al gara dagoenezkero hortaz, agian, mintzatu? garbi ikusiko den bezala.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Ez eta polifonismo hori definitu eta, piska bat aurreago dioenez, literaturak beti duen ideologian ere: Ideologiarik gabe... dialogoa eskegirik geratzen da anfora grekoa bezain utsik.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Urumeak daramana esnea ez dela bezain ziur al dakigu, jakin, arrazoiak ezin gida ditzakeela gizarte-harremanak? Arras konplexua da mundu-konponketaren arazoa.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Behar bezala jokatzen badugu, ez da Unibertsitate ofizial hau orain dugun bezain etsai izango, makurrenean ere.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 Ahozko igorpena ez da inola ere I.-E. auzi hau konpontzeko asmakeria ad hoc: ezagunegia da XVI eta XVII. mendeetan oraindik horrela agitzen zela E. bezain herrikoi ez zen poeta anitzen poesiarekin (Gongora barne!) ere eta gure artean Etxeberri Ziburukoak edo Gasteluzarrek badute herri kantutegietan bildu bertsorik, kantatzeko ontzen bait zituzten ondu ere.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Baina kazetaritzan, kontalari-izaera bezain garrantzitsua da zerbitzari-izaera.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0089 Azalpen honen ondorioz ezberdintasun nabari zenbait ikusten da Popper eta Lakathosen teoriaren artean: a) Lakathosen kritikak ez du teoria Popper-ek uste duen bezain azkar deusezten.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0213 Hori bezain gogoz onartzeko prest egon behar genuke ordea, eta ez dut uste hala gaudenik, aspirina bat hartu ordez aspirina bi hartzea nekez izango dela benetako konponbidea, ez eta konponbide zertxobait hobea ere.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Oraindik ikusteko gaude nagusi edo ugazaba bat gartzelan sartzen bere langileek jasandako istripuen erantzunkizunagatik; jendilaje horrek, sozialistekin ere betiko joku berbera egiten jarraitzen du lasai asko: istripuei aurre emateko xentimorik ere ez gastatu eta langileren baten gorpua burdina tartean txikituta geratzen den bezain pronto, beste baten bila joan eta hor konpon mariantton.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 A) Euskaldunok mandatari zuhurren beharrean gara, gure ttiki eta ñimiñoaren nabarmenak eskatzen duen zuhurtziaz barne-muinetan tinko iltzaturik dugun gogo xotil bezain ernagarria mundu zabaleko lau haizetara banatu eta jakinaraziko duten mandatarien beharrean: - Herri bat garela eta izaten jarraitu nahi dugula.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Hau da beraz, labur-zurrean esanik, zoazten herrialdetara zoaztelarik euskaldunon berri jakin nahi luketenei azaltzeko ematen dizuegun mezu apal bezain bihozkorra.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Homo sapiens bera bezain zaharra dela, esan genezake, hortakoz, homo sapiens horren zezenarekiko postura ehiztakor-deboziozko berezia.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Inor gutxi baitzen, izan ere, Azkue edo baztertuz gero, hizkuntzaren ahozko nahiz izkribuzko ondarea eta aberastasunen berri hark bezain ongi ezagutzen zuenik; (...).

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0031 Izan ere, Arana baino Aranago ziren haien garbizaletasun amorratua bezain higuin eta hastio baitzuen Orixek bera bezain euskara landuzale ez zirenen erraztasunerako joera.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Ulermenerako hizkuntzaren jabekuntza bezain garrantzizkoa da irakurleak gaiari buruz duen informazioa (Smith, F. 1983).

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Euskalduntasunaren ikerleen artean gauza onartua da euskal literatura beste ezein herriko bezain aberatsa eta ugaria dela, exotismoa eta nortasunagatik oso estimatuak diren beste kultur lurraldetako literatur agertaldi ugari gure artean ere ematen dela, eta ahozko literaturak azalarazten duela gure kultur balio sakonena.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Azkenean aingeruak bezain zuri eta ilehori den gazte xarmant bat, lotsa aurpegitik ezin kendu duela, plazara irten da eta bi laguntzaileak albo banatan dituela dantzarien aurrean jarriko da.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Bere enpresaren arrakasta segurua izan dadin guztia aurrikusita eta prest duen Jose Javier de Barbachanok proposatutako titulua Correo Cantábrico zen; horren bitartez eragileak adierazi nahi du frantses paperetan bezain albiste beroak komunika ditzakeela postagatiko galerarik gabe, mugako herriaren egoera pribilegiatuari esker.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0015 Honek itsas munstroa (balea, dakigunez) ikusi bezain laster berarengana jo zuen eta eskutan zeukan arpoia, indarrez, balearen gorputzean iltzatu zuen munstroa hil arte.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0247 3. Eta hirugarren aldiz, Eusko Kontseilu Orokorra sortu zen une berean, Boletin Ofizialak elebiduna izan behar zuela erabaki zen bezain laster, izan nuen Karlos Santamaria jaunaren deia.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Guretzat, soinua gutxienez irudiak bezain garrantzitsua da eta, horrenbestez, munta handia du ikasleen arreta esaten denera ekarreraziko duten iharduerak asmatzeak.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0441 Hau gertatu bezain laster igeriketan landare bateraino iristen da, bertan kistatuz (metazerkaria egoera).

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 Esternoiak, saihetsezurrek eta bizkarrezurrak osatzen dute bular-kaxa honek bihotza eta birikak bezain organo delikatuak babesteko balio duelarik.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Ekaingo zaldiak bezalako kalitate handiko obrak aurrez berorien estudiorik egin gabe burutu izana nekez esplika liteke, baina egia da baita ere irudi horien konplexutasuna ez dela lehen ikusian dirudiena bezain aberatsa.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0351 Bata zein bestea aginduak bezain irrealak dira, aginduak egiten ditugunean ere ez baitugu inolako segurtasunik guk agindua beteko ote den.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Kalitxabelarra izenarekin ere ezagutzen da, oso ona delako garatxen kontra, eta baita ere maskur eta antzekoentzat, kendu egiten bait ditu, baina ez dermatologoek prestatzen dituzten medizinak bezain azkar.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0026 Batzutan ez da bere gainetik agertzen den hidrantea barnean izateko bezain sakona Haleciidae.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Ugaritasuna, traineruen martxa zailtzeko bezain haundia izan daiteke.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 Proiektu honi forma emateko lana Jose Antonio Sistiagari eskatu genion, gure garaiko euskal artistarik koalifikatuenetakoa bait da bera, bide luze bezain ezaguna eginda daukana, bai bere herrian eta bai atzerrian.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 - Maskorra zabala bezain altua. Zilbor haundia.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 153- Maskorraren kanpokaldean ildo bertikale bat erakutsiz, aurrez-aurreko ertzearen atzean, aurreko aduktorearen marka ez da lotailua bezain luzea.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 - Ildorik gabekoa, aduktorearen marka lotailua bezain luzea edo luzeagoa da.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0336 Txapelaren pean orri txit lodi eta bakanak agertzen dira, sabeldu eta sendoki muxarratuak, hankatik ia askeak, txapela hezea bezain marroi burdintsu kolorekoak eta azkenean esporen eraginaz okre kolorez zikindurik.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 Aspaldiko kontua izan da AEK erakunde - AEK koordinakunde eztabaida zahar bezain zakar hau, azken Mintegian nabarmendu zen argiro kontraesanak ia konpartezinak zirela.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0033 Induzituriko magnetismoa, ahula izan arren, efektu diamagnetikoa gainditzeko behar den bezain intentsua dugu.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Urarte pasa bezain laster, ezkerreko bidetik hartu behar da Saseta aldera, bertara 3 kilometroren buruan iritsiko garelarik.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Bertara hurbildu asmoz baso txiki bat zeharkatu ondoren, konturatuko gara Iparraldeko Ertza ez dela oinetik ikusita pentsa zitekeen bezain delikatua eta jabetuko gara ere Mendebaldeko Korridorea, harritzaz estalita dagoena, ez dela igarobiderik egokiena eskubitik inguratzen duen karaitzezko nerbaduraren aldean.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0009 Eguzkia da. Hemen negua ez da Mendebaldean bezain latza.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0017 Belaunaldi berria Mendebaldetik etorri berria, Tripolitik ekarri duen itsasontzitik lehorreratu bezain laster, harrituta geratzen da kristauak eta mahometarrak elkarrekin pakean bizi direla ikusirik.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0042 Monastegietako abadeak bezala bizi da eta gogoan du hemengo bere eginkizuna gudakoa bezain erlijiokoa dela.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0019 Ekintza sozialaren testo-inguruak Ekintza sozialaren muina erakartzera igaro bezain laster aldi berean beti present dauden lau testo-ingurukin aurkitzen gara.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Oso gizon sentibera, baina ez emaztea bezain praktikoa.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0059 3 Esan ikasleei berriro irakurriko duzula istorioa, baina oraingoan geldiarazi egin behar zaituztela beren txarteletan duten hitz baten parafrasia entzun bezain laster.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Orain bezain ugaria ez bazen ere, atzerriko gizateria haundia zen Errepide berriaren inaugurapenak, 1847.ean, zatika bada ere, bidaiaren gogorra leundu egin zuen, diligentziak herrian sartzea baimenduz.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0184 Izan ere, faltsu bezain abstraktua zen eta eguneroko egiazko errealitatetik erabat kanpo zegoen.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0057 Itzuli zen sultana jakin bezain laster, eta bere eskuz hiru erantzulerik nagusienei lepoa ebaki zien.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0009 Bere tximak, urtxintxaren ileak bezain gorriak, Erik Gorriaren goitizena eman zion.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0034 Elurrerren isiltasunean Balea bezain urria, eta bera bezain beldurgarria da hartz zuria.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0049 Urrengo idazkera ere untzi-kronika bat bezain zehatza da.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 Beste zenbait gaztek, pentsatzen zuten bezain trakets ez direla ikusi dute.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Bizarraren arazoa bezain hedatua ez badago ere, ez dago gizonen burusoiltasuna ahazterik.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Eta zuk, ama, beti bezain ondo jartzen al dituzu txipiroiak?.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Orain jatetxe ederretan jaten dut, esertzeko ere laguntzera datozkizun horietan, baina benetan diotsut, ez dudala inoiz zuk bezain ondo prestaturiko txipiroirik jan.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 Baina, aduana-batasuna ipini bezain laster, E-ri (hots, munduko ekoizleen artean batezbesteko ekoizte-kosturik apalenak dituenari) erosi beharrean, B-ri erosiko diote.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Loreak bakarka edo zima pauzifloroetan, estututa, adasken puntan, pedizelo laburrekoak,1-5 mm, eta brakteen barnean bilduta; sepaloak ia-berdinak, lantzeolatu-akuminatuak, ia petaloak bezain luzeak, trinkoki ileluzeak; korola 3-4 cm-koa diametroz, kolore arrosa bizikoa; estanbre ugari eta estiloa haiek bezain luze.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 Hostoak aobatuak edo eliptikoak, 5-8 x 3-5 cm, ertzean krenatu-zerratuak edo ia osoak, pitin bat iledunak hasieran; pezioloa batzuetan orria bezain luzea.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0342 Estandartearen atzazala kaliza bezain luze edo luzexeagoa; glomeruluetan 4-8(15) lore, 8-14 mm-koak... .

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Infloreszentzia guruindun-puberulentua, nahiko lasaia, edukiz pedizeloak kapsula bezain luzeak edo luzeagoak; brakteak lantzeolatuak, non lotuta dauden adarrak bezain zabalak edo zabalxeagoak; sepaloak deltatu-obatuak, ia-zorrotzak; petaloak luzangak, zilioetan listuak, izanik hauek sarritan orriaren zabalera bezain luzeak.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 Aquinoko Santo Tomasek bere garaian esaten zuen, sinesmena ez dela ezagumena bezain ziurra, sinesmen egiek gizakiaren ezagumena gainditu egiten bait dute .

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0027 Erlazionaturik dauden bi kontzeptu horiek, paradigmarik gabe (edo bederen lehen aipatutako motatakoak bezain hertsiak eta aldaezinak ez direnekin) ikerketa zientifiko mota bat egon daitekeela oharteraziz argituko ditugu bereziki.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0207 Berrikuntza berez, zientzietan ez da beste esparru sortzailetan bezain estimagarria.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Izan ere, puntu horretan badago izar txiki-txiki eta urdinska bat (nano zuri izateagatik espero zitekeen bezain beroa).

760. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0023 Txiki - Ona emen Pertxeta! Aingeruak bezin arin dantzan egiten dun jostuna.

761. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0045 Olazabal - Kastatik kondea. Aita ere, bera bezin maltzurra ziñan.

762. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0133 - Nere otoitzak ordea ez dira zureak bezein xamurrak izan....

763. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Pizti au bezain begiko danik eztugu.

764. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Guk dakigula, ez du etsairik; baño arrisku susmoa nabaituko duen bezain azkar, artaarra, biribiltzen da, sagorroia bezala.

765. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Ikutu bezain azkar izkutatzen dituzte beren lau ankak: buruak ematen du abakondorenaren antzekoa dala.

766. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Aundian ere ez dira, noski, berdiñak: hititarrenak edo ejiptoarrenak etziran, emen zearka ebakia ikusten degun au bezain gore altuak.

767. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Bizi dira, baita ere txirlarriak bezain disdizari diran arantzez estaliko trikuak.

768. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0021 Ar ezazue besarka; ez dago ezer bera bezain gozorik.

769. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0043 Azokara eldu bezin laster, asi zan inguruan begira, eta gizon zaar bat ikusten du, antzar bat saltzeko zuela.

770. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Iritxi bezin laster, an ikusi zuan gizon bat, oillar bat saldu naian.

771. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Eldu bezin laster.

772. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0224 Adibidez, diruak Barkapenaren kutxaren barruan tintin egin bezain laister ateratzen zala anima bat garbitokitik.

773. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0088 Pistolari izan zaneko garairik onenean bezain lasa eta odolotz gelditu zan, galzoriaren aurrean.

774. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Ni izango naiz bere aita-ponteko eta nere izenez ezagutuko dute lurralde auetan, Jul ertzaiña bezain bulartsua izango dalarik.

775. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Ez zan zalla gure eginkizuna, etxol ua bere andrea bezain zarra ta erdi-usteldua bait zegoan.

776. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Ez da emengoa bezain zelai eta berdiña.

777. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Txoria bezain arin igo zan, jauzi izugarri batez, Mr. Freddie Widgeon Gaztea, arasa edo armario aundi baten gañera.

778. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0089 Ez nerea dalako, baiñan au bezain ongi eraikiriko etxerik ez duzu aurkituko errian.

779. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0104 Irukotea irten bezain laister agertu zan biurgune batean Lamont, bere maletatxoa eskuan zuelarik.

780. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Andrea izkutatu bezain laister agertu ziran nere bi zaindariak, eta, aidean artuta, gelatxo txiki batean itxi ninduten.

781. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Londres`ko jatetxerik apaiñenean zeuden arratsalde artan Sherlock Holmes eta bere betiko adiskide ta laguna: ludian bera bezain ezaguna dan Watson sendalari ospetsua.

782. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Askotan aditu nuen ez dala probintzian beste erri bat au bezin alkarturik, eta egiaz, ala izan bear du.

783. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0021 Herri osoan ez zegoen Urdaneta-baserria bezain egoki eta txukun antolatutakorik.

784. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0052 Baita gabiroia ere tximista bezin azkar aren bizkar gañera, eta ni parrez lertzen begira.

785. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0040 Itxurak agertzen zuten bezain sendoak ziren ala ez ziren ezagutzeko egokiera izango zuen aitak.

786. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0060 Bañon gau illunean trumoi otsarekin batera, nerean sartu zanean bezin azkar, gozatu zitzaion biotza, ta aragia.

787. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0157 - Ni iltzen naizen bezin azkar, ebaki ezazu nere bularra ta kendu biotza.

788. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0021 Sakon bezin loitsua alabearrez.

789. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Aundizki ta aberats oiek bezin minkor ta minbereak dituk oiek ere, eta Jaungoikoaren aurrerako maitagarriagoak agian.

790. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0058 Biok izketan ari geran bezin ziur zekigu guk, ez dala Joxe orko lapur iltzallea.

791. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0147 Nere Aitaren naia betetzailleak, alegia, aide oiek bezin aide ditut.

792. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 HEINI`ren arpegia sua bezin gorri zegon eta bere eskuei eragiñez zegon, baño bereala baretu zan.

793. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Ta oien esanetara, ospea ta fama edatu zutelarik bazijoazten araruntz, bere ezpartzin ta alkandora edurberri bezin zuriak soiñean zituztela, makilla esku batean ta bestean, zenbaitzuk, jana sortuko ote edo beldurrez, bere kaxuelkada upar-zabalak.

794. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0145 Len bezin kopetillun arkitu zituan gurasoak.

795. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Alaxe, goruntz jarraitu genduen eta Washington Heightsko zumardi batera eldu bezin laster jextea erabaki genduen.

796. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Baumgarten'en ixtorioa entzun bezain laister, etsi-etsian ontzian sartu zan, igeslaria beste ertzera eramateko prest.

797. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Ez bait zuten, Txeiene Urian, ura bezain mutil ederrik ikusten!.

798. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Kostako zaien, neska, Prusi'ko mariskal guztiei, askapenik gabeko korapilloak askatzeko i bezain trebeak izatea!.

799. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Soiñez, printzes bat bezain txukuna, apaiña, pinpiriña, moñoña; Ipar-Amerika'ren Egoaldeko beste neskatil dotore aiek bezalakoa.

800. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 - Lege-gizona ordea, au bezain tiratzaille yayoa duk-eta, utzi dezagun lege-gizonaren erailketa beste egun baterako eta beste era baterako, - pentsatzen zuan bere-baitan.

801. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Ez dakit sinistuko didazun, baiñan nik ez dut sekulan Miss BBB maitatu, ura bezain neska ederrak nai ditudan aiña, nere arroztegi ontan bertan bai bait ditut.

802. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Beltzarana, Lolette, orailla baiño borroketan oituagoa da, naiz indarrez bestea bezain bizkorra izan ez; orregaitik oraillak, Dorotty`k, jaso du jipoirik aundiena.

803. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0106 - Orixe esan zenion nere osabari, - oiuka eta ura bezain asarre erantzun zion Jenny andereñoak.

804. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0042 Etzuen noski Joxepak bezin dotore egingo.

805. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Irlanda benetan katoliko izan da, nazio gutxi bezain sutsu izan ere.

806. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Aitorpen au ere ez ote da bestea bezin polita eta jasotzekoa?.

807. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Jainkoa ukatzea bezain makur litzake gizakia ukatzea; gizakia bere dintasun borobillean onhartzea aldiz ez ditekena da Jainkoa aitortu gabe.

808. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0030 Gordon Pirie, bere leiaketa bizitzako une bikaiñenean bezaiñ ondo ta era onean, arkitzen da gaurko egunean.

809. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0206 ELIZ OTOITZA Eliz-otoitza (Officium Divinum) berritzearen lanak, nahiz ez askoek nahi luteken bezain azkar, ba`dijoaz aurreratzen.

810. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0169 Gauza orrek beste gauza bat esan nai bait du bertsoaren neurritzat silabak artzen baditugu, ezin izan liteken gauza bat: silaba bat geiago gora-beera bertsoa berdin izan ditekeala, oñak berdin; badira; lege ori, ordea, klasikoen legean bakarrik betetzen bait da: klasikoen legean, iru silabako daktiloa bezain oin osoa da, bi silabako oin espondaikoa; eta alderantzira, bi silabako oin espondaikoa bezain oin jatorra, iruko daktilikoa: .

811. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Esan ere ezin leiken bezin laidogarria, eta gutxiago oraindik egin leikena da, beti euren antziñako jantzia eraman duten Bizkai-ko andre aundi eta odol garbikoak, buruan manteliñak jartzea.

812. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0130 Eta D. Migel gure jakintsu aundi bezin kaskaillua aipa dugun ezkero beste onoko au ere esan zuala ez da aaztutzekoa: (1) Soliloquios y Conversaciones Ed Austral Madrid.

813. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0011 Aurre-susmo geurekiko xamar oek noski, egiztatu aal izan giñuzen ordea etxekoandrea ta alaba bat agurtzean, sartu bezain laister.

814. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0063 Arantza nafar-uria ikustatzeko Igantzi-ko Bentan uzten degu erregebidea, eta etengabeko aldapan gora zazpi kilometro zearka-mearka igaroz gero, erri-bildu ortara dijoan bidea utzi ta bestea artuko degu, lengoa beziñ biurria, eldu-asmo genduen erriko enparantzara zuzenean garamazkiña.

815. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0193 Holako prozesuen berri zehatza emanez gero, makiña bat orrialde beteko nuke Xelebreak bezain jakingarriak ba dira ta!.

816. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0201 Danak aipatzerik ez dedalako, bitez bi gizon oiek esaten ari naizenaren lekuko, gutxik ezagutuko bait dute inork ezagutzen ba`du gaur gure izkuntza bi oiek bezain ederki.

817. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Millaka ta millaka zugaitz zaar bezain mardul ondotik eratxiak izan ziran.

818. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Aurrerapen auek guztiak, beraz, pozgarri bezain aipagarriak dira.

819. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Alkandora bera bezain zuria da lepoaren biran daramaten tirilla.

820. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Korredore, jokalari ta azken orduan eldu ta bisigurik gabe gelditu diran baserritar ikusleak bezain urduritsu agertzen dira saltzailleak.

821. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Eta zenbait gaitz edo usain gozoa bezain kutsakorra da leitasuna.

822. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Gañera gidaria ezin obea genuen bertako semea, gaztetxo garaian artzai ibillia ta bazterrak eskua bezin ondo ezagutzen zituna.

823. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0094 Arana'k berak idazten zuen ia geiena, ta Bizkaitarra ta Baserritarra bezin zirtolari zetorren.

824. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0010 Modu orretan iritxi oi gara gauzak arrunt bezain errez adierazteko bidetik ibiltera.

825. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Pasarte oiek, bakarka eta bereziki arturik, ez dute bearbada orrenbesteko pisu edo indarrik, baiña bildu ezkero, argi egiten diote elkarri, eta Jesusen barrena, orain arte aztertu diren aitorrera ospetsu oiek bezain garbi salatzen digute, garbiago ezpada.

826. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0062 Martin, bere oiñaze izugarrien artean, zerura begira egon zan, begirik kendu gabe, miñik nabaitzen ez bazuan bezain kementsu.

827. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Beren ikurriña bezain beltza dute pentsakera ere.

828. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Baiña, zer? Bat-batean, bere buruko ille ederra ikusi nion eta nere txanda etorritakoan ala esan: - Zeñek izan dezaken zuk bezain ille ederra?.

829. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Len bezain ederra ez ba'zan, oraindik ere bikaña zuala erantzun eta pozez beterik gelditu zan.

830. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Naiz eta aragia bere larruarekin eman, beiñere ez muxindu; aragia bere emazteak ain ondo jartzen dakian bezain ona ez dagola esatearekin bakarrik, urrengoan, zuk nai dezun erara maniatua jarriko dizu.

831. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Baiñan, bi arkaitzen artean Pasai'ko sarrera extu medarra gaur bezain arriskutsua bait zan orduan ere, Txingudi'tik egiten zan Oiartzun'go meakien itxasoraketa.

832. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0027 Kantariek:
Grazia ixur bihotzari,
garbiz nadien elur xuria bezein xuri.

833. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 Errege jaun bat gelatik bezein lorioski,
Bidean bozik baita joaki.

834. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0010 Bi anai
Hain ederrak
eta bat
bestea bezain
ederrak
ziren.

835. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. zamora 0024 Gorputza du
perfeita bezain besarkagarria,
gau eta egun,
eskuetan daukan
palmera abartxo batekin
ari da erakusten
haizearen bidea...
edo... ez naiz segur...
haizeari bidea.

836. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 Etziren herriko nexkatxak gutietsiz johaiten, bainan nexken berri ere fitsik etzakiten, nexka arrotzendako etziren herrikoendako bezain ahalge... nola esplika?!.

837. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 Ostatu aintzineko egongietan mutiko bilo-luze zikin batzu, begiak berinak bezain idor eta zorrotz, hitz bat etzutela ateratzen: filper-jokoan ari ziren kopetak beltzurian, eta soñu-untzi batetarik karrankaz ari Yé-yé bat.

838. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0068 Gauza hauk entzun zituenena, hala jakin zuen andreak beste zenbait dama bera bezain zuhur, bazirela, nahiz eta noizean behin inor behaztopatzen baldin bazun, eta gogara defendituko zuen bere hitz ederrez Herkulanoren emaztea; baina besteak maiseatzen baldin bazituen bere ongira etorriko zela oharturik, honela hasi zen mintzatzen: Halaxe da mundua! Andre horren santutasuna ez da laudatzekoa!.

839. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0027 Fraide bihirik ez da hura bezain goxoki hil denik.

840. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Kotoinezko hedoi lagun mugikorrak ikusten dituen aldi oroz, beti margo bera heldu zaio gogora obsesione bat bezein temuntzia.

841. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Baizik eta, satorrek, laborantzan makur haundiak egiten dituztela: lurra xehatzen, landareak errotik jaten, eta kasu, lapina bezain fite bizia eman eta hedatzen zirela!.

842. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0008 Zinez, Eliza bezein zabaleko bihotz batean gozatu dugu, egun hartako bozkarioa.

843. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Eta hil den pondutik ene otoitza da: Jainkoari, bere zorionean, Dominitxe har dezan; eta Dominitxeri, lagunt nezan, lagunt gaitzan bera bezain zuzen bizitzen.

844. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Lapur-talde bat zen aberats baten etxetik zatorrena, ihizi-gabeko ihiztari batzu bezein triste ta gose... Fraideari hasi zaiote: Ea ba ote zuen: dirurik? eta batek, galdea funtsezkoa zela erakusteko, tiro bat igortzen du zeru-alderat.

845. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Atxikitzen naikolarik ttantta gaixoari, bihurtzen zautan kexu: Hi izanen haiz auzapez bat xuria, Agerrebehereko Mariaren atora bezain xuria.

846. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0102 Ezen, lehen legeen principes ezagutza, hala nola badela eremu, denbora, moimendu, nombre, gure arrazoinamenduek emaiten dauzkiguzten guziak bezain fermu da.

847. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0228 San Agustin etor baladi egun, eta haren begiralek bezain eskubide guti balu, deus ez lezake egin.

848. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Gure eguneroko lo goxo bezain lanjeros hortarik (a! letargiaren leuntasuna!) jalgi araztea ipurdian ostiko handi bat emanez!.

849. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Oroit gaitezen, etsenplu famatu bezain arbitrario batzu hartuz, Vermeer-en margoetan dauden eguneroko gauza xumeen presentzi hartaz, tapiza, pitzar, baso, petenta, oihal eta beste, oroit gaitezen ere Van Gogh-ek pintatuzko kadera hain hunkigarri hartaz, eta gureganik hurbilago, ba margolari, ba zizelkariek nola gure eguneroko errealitatean kokatzen diren kontserba boata, garbitzeko errauts paket, ala auto hilikiei (ikus adibidez Arman zizelkari frantsesaren akumulazioak) erregetza ematen dien.

850. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0040 Ni bezain txikitxorik
ez dago munduan
orain ikusten ditut
txoriak zeruan
bis {eguna pasatzen dut
lagunen onduan.

851. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0020 Neska gaztea ere hor dago behari,
pilota bera bezain bihotza jauzlari,
esku-zarten artetik otoizka Jaunari
garraitza eman dezon haren maiteari.

852. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0056 Eskual jokorik ederrena da, hori ez diot apalik;
lasterkatzaile miresgarria, ez dauka bertze itzalik,
xoria bezain erne badoa, alta ba ez du hegalik.

853. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Maiatzaren 15a bitartean iraungo duten jaialdiok, Euskal Herriko hiriburuetako nahiz eta herri eta auzo mailako espektakulu bikainak bezain galantak bilakatuko direlakoan gaude, hau honela izan dadin ahalegin bikaina burutu duelarik Bateginik kanpainako jaialdietarako batzordeak, etxeko izen gehientsuenak batetik eta atzerriko talde ospetsuren bat ere (UB-40 Britania handiko taldean hain zuzen) bilduz guzti honen burutzeko.

854. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ez zaio lanik falta alemaniar talde honi; orain, Donostian bukatu bezain laster Bretaina Handira joango dira, geroxeago Tailandiara abiatuko delarik.

855. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Kurrilloak bezin lepaluze eta ziraunaren liraintasunaren pare nor ez giñan?.

856. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Ikusi bezin azkar onoko bertso au bota omen zion Saiburu`k: Gure basotik ostutzen dituk sagatsak eta urritzak, eskatu eta emateko`re ez gaituk aren murritzak.

857. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Harrigarri bazirudien ere, atsegina iruditu zitzaidan, azalezkoa bezain ederra.

858. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Baina bi batetan biltzen direnez argia egin zen azkenik, eta hurrengo orduetako arazo bakarra Obabakoak bezain izen traketsa zuzen ahoskatzea izan zen.

859. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Holly Golithly pertsonai nagusia bezain erakargarria den idazkera.

860. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Hau ba, ez dagoela munduan, Euskadi ezik, bere telebistaren jaun eta jabe den Gobernu autonomorik, eta ez dela inon, herrian hitzegiten den nazio-hizkuntza eta telebistak darabilenaren arteko proporzioa Euskadin bezain nabarmena hizkuntza nazionalaren alde.

861. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Argiak hasi dira pizten; neketsu bezain pozgarri; ez da oraindik askatasun eguzkiaren egunsenti-aurrea besterik, baina hasi da zabaltzen zenbait alorretan.

862. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Zer da emakume liberatua izatea?
-I.E.: Arketipo ideala, gizon liberatua izan zitekeen bezain ideala, baina emakume izateari dagozkion liberazio eta askatasun bereziekin.

863. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Rolls-Royce kotxea gidatzen zuenak eta Foreing-Officeko beste batek, bala hotsa aditu bezain azkar, martxa bizian jarri zuten kotxea.

864. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Eskuaz heldu bezain pronto ahora eta hortik barrura; eztarria ere hor dago eta, ez aurrera ez atzera, ito beharrean.

865. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Dena bere lekuan, profesionalak bezain, ondo.

866. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 - Eta erraza bezain merkea al da ikasketa hau?
- Segun eta nola begiratzen den.

867. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Estatutoak aldatu bezain laster sekulako dimisio multzoa gertatu zen PQ barruan: alde batetik, prestigio haundia izan zuten ministroek, hala nola Panizan (ekonomian), Saurin-ek eta abarrek.

868. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Oso projektu ona da, baina ona bezain garestia.

869. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Elizak ez du politikan sartu nahi, ez baita hau bere eginkizuna, baina Honduras den bezain pobrea izanik, pobreziatik sortzen diren arazo sozialez arduratu gabe ezin dagoke Eliza Katolikoa, esan du gotzai berak.

870. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Arkaitza bezin sendo Artetxe bere sinismenean.

871. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ez du, bear bada, egile beraren Garoa bezin errez irakurriko edo ulertuko, baiña ez pentsatzen duen ainbateko alderik aurkitu ere.

872. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Itxastarren izaera dan bezin gordin agertzen duen liburua da Kresala.

873. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Lehendakaria goizeko hamar t`erdietan heldu zen zirkuitora eta txartela jaso bezain azkar bideari ekin zuen.

874. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Guzti hau agertu bezain laster, Antonio Camposek, Gipuzkoako Ikastolen Federakundearen lehendakariak, idei hauekin bat datorren jende guztia gonbidatu zuen hurrengo igandean Errenterian egingo den Kilometroetan agertzeko.

875. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0002 Hauen kasuan barkagarri bezain ulertzekoa dena haienean ez barkagarri ez ulertzekoa ez da oldea.

876. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0002 Joseba Zulaikak rito iniziatiko gisan hartu duen kaki koloreko zirko horretan badira beste saltinbanki batzuk karrerako militarrak bezain galgarri: heldu berriak domatzeko beti prest agertzen diren beteranoak.

877. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0002 Ume eta asto ez ezik inozente konpletoak diren soldadukide hauekiko gorrotoa ere sortu bezain azkar ahaztu ohi da eta bistan gehiago ez ikustearen aldera barkatu egiten diegu gure kristau kulturari amore emanez. Lastima.

878. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Analisi teknika zehatz bezain sofistikatua den gaskromatografiaz baliaturik esnearen baitako pestizidak bilatu dira eta txantiloien %90an agertu dira.

879. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Hemen banketxe bat izan daitekeen bezain neutrala.

880. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 AZTERTUA bezain eztabaidatua dugu aste honetako gaia, eta aitortu behar ez dagoela batere argi oraindik, eta okerragoa dena agian, burukominaren tratamendua ere ez dela orohar oso egokia suertatzen, edo behinik behin kasurik gehienetan arrakastarik gabekoa izan ohi dela.

881. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Erabaki ausarta Setien, Larrauri eta Larrearena; ausarta bezain arriskutsua.

882. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Kontakto sekretuen giropean, Zaragozako koartela hankaz gora atera eta hurrengo egunerako, negoziaketa eta elkar hizketaz mintzo ziren urgentziazko pastoral batean, Madril-Hego Euskal Herria enfrentamenduari irtenbide egoki bezain zuzena bilatu asmoz.

883. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Orain arte konponbidea bi aldeen artean zegoenean eta konponbidea baketsua bezain zuzena izan behar zuenean Joxe Arregi hil zutenei kontsentsu zabalak berriro ere, ez horregatik zuzena zigor ez-etiko bat ezarri dienean.

884. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Eta zarata, irakurle lagun, eguratsaren edo ingurugiroaren kontaminante bat da, bestea bezain arriskutsua edo arrisku handiagokoa gainera.

885. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Hori ja bagenekian denek ere, baina hor bezain argi behinere ez genuen esana.

886. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Kontrabandoa eta honek berarekin duen klandestinitate mundua lanbroa bezain euskaldunak dira eta ez da harritzeko tarteka untziren bat hondoratzea edo Goardia Zibilaren eskuetan erortzea.

887. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0002 Boliviako El Beni probintzian 21 apaiz ari dira orain lanean eta infernu busti baina bero horretara itzuliko da berriro Manuel sorbaldako humeroa sendatzen zaion bezain pronto.

888. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0003 Sendatu bezain pronto El Beniko infernu bustira itzuliko da berriro, bertakoak bezala biziz, bertakoei laguntzera.

889. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Arzallusek Herri Batasunaren aurka ez duela ezer esango adierazi bezain pronto, bai bere alderdiak bai gainerantzeko guztiek egunkarion titularrak betetzen dituzte HBren aurka Ardanzak Akitaniara eginiko bidaian ikusi.

890. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Hazparne ondoko herrietan ez baitira lehen bezain usu ari, Hazparneko kartierretan aldiz, igande guziz elgarretaratzen dira birlariak, basoño batzu pariatuz elgarren artean.

891. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 0001 Latxaga idazle bezain ibilkari ezaguna ta biok or gabiltz, alkar asko ikusi gabe, baiñan geienean bide berperatik, leen noizbait gure izan zen eta gaur ere nola edo ala zertxo bat gurea den Errioxa, batipat Garaia, gurenganatu naiean.

892. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Baiña ori bezain pozgarria da, A. Mujika bera lanean ari dala aspergabe.

893. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Eta bukatzeko, ezin laga diteke aipa gabe liburua edergarriz ornitua datorrela Erentxun senide ta ertilari diran marraski politez eta Iruña`ko Aranzadi etxe-argitaldariak garbi bezin apain gutun zoragarria.

894. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Kasu hau ez da bakarra, hor dago esate batetarako Ene Jesus argitaratu berria, edo oraindik berrargitaratu gabe Arantzazu, Hiru gizon bakarka, Santa Kruz apaiza, Joan eta Ane zigarro bat erretzen, Leturia-ren egunkari ezkutua... argitaratu bezain laster salduko liratekeen liburuak alegia, baina euskal irakurlegoak sutan jarri beharrean, mantso-mantso jasaten du argitaletxeen jokaera.

895. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Gurasoen etxetik aldegiteari begiratzen badiogu, ez bata ez bestea ez zaio batere falta: irratietan eta egunkarietan noiz nahi aurkitzen ditugu etxetik ihesegindakoen kasuak, eta estatistikak garbiak bezain kontundenteak.

896. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. zabala 0001 Mexicora iritsi bezain laster lanean hasi ziren eta hurrengo urterako, 1940. urtean, aldizkari baten ahotsa ateratzen zen Mexicoko kaleetara.

897. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Lau ordutan zehar, hondartzatik, haremunen artean, faduretara inguratuz, eraman gintuzten; telebistan bezain haundia ez, baina abere kopuru polita ikusteko aukera izan genuen.

898. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Doñanatik piska bat aldendu gara baina alderdiak lehen bezain lasaitsu eta guretzat ezberdina dirau.

899. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Txalupatik jeitsi bezain laister... argazkiak atera, hondarraren kalitatea (txirrinduaz ibiltzeko) konprobatu... martxa.

900. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. izagirre 0001 IRAKURRI dizut El Paisen abokatu horri gertatuari buruzkoa, zeure gainerontzeko guztiak bezain zorrotza, arantzaduna, Rosa.

901. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Baiña esne guda naiz ta bukatu itxurak artu, asi zan beziñ oker dagola Mondragon baiña goixeago ere badakite.

902. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Onelakotzat ote dauzkatzu zuk, AMATIÑO, Euskaltzaindiari jaramonik egiten ez dioten euskaltzaleak? Ezta siñistekoa, ez beintzat zure burua bere tokian baldin ba`dago. Zuk eta nik bezain ongi baitakike edonork, dalako Gotzai orren oraintsuko esanekin bat eztatorren euskaltzale izeneko iñor ez daitekela izan euskaltzale are gutxiago sutsu oietakoa, ez katoliko zintzo ere.

903. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 HASI`koek bezain argi HASI zer dan ez dakitenek, beti oi dute bere aotan komunistak izan ezkero ez dirala abertzaleak edo-ta, abertzaleak direnez ez dira komunistak izango, beraz komunisten billa ibiltzea fantasman atzetik ibiltzea bezelaxe da.

904. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Leen bezain gartsu ta areago arturik, gogoz eta irrikaz irakurriko duten uste osoan gatoz.

905. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Hala ere, eta bukatzeko, ez nago, agian, Joxe Lizarralde bezain ezkor gure literaturaren panorama ikusita.

906. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Mezak latinez eta intsentsuz egin beharrean euskaraz eta arloteagoak (herritarragoak esaten zitean), aspergarriagoak gertatzen ziren, bizimodu desordenatuan erorita eta mezatara ez joanda tia Asunek ez ninduen gosaltzen gonbidatzen, Plaza Berriko kioskoa eta palmerak bota zituzten, ganbak hain karu ziren gero, igandeetako bazkaria ere beste egunetakoa bezain arrunta bihurtu zen, foballan egiteko indarrak ahuldu, pelikuletan lizunkeria baino ez dago eta gainera zerbait onik denean ezin Intxaustirekin fidatu ere...

907. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Horregatik, igazko udaran Hondarribian ikusi nuen plaentziar batek Txingudi aldera begira esaten zidan: - Kointzo, Kointxo! Badakit zer pentsatzen nagon, Plaentxia bezain paraje onak badirela munduan.

908. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Parlamentuko mahaiak lehendakaria izendatzeko sesioa datorren ostegunera, hilak 26, aplazatzeko hartu duen erabakia ezagutu bezain laster, deuseztu egin zuen atzo Ikasleen Koordinakundeak gaurko deiturik zuen manifestazio nazionala eta hilaren 26ra bertara aldatu du.

909. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Bide ederra dabila itzul eta mitzul, zaldarestatu mandoa bezain erne, mendiaren apal guneak, ezin hobeki ezagunki.

910. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Granereau apezaren iritziz, behar zen eskola horietan ikusi jandarmago baino konfiantxa gehiago, erakaslen nausitasun baino burrasoen partaliertasun gehiago, bestalde eskola bezain aintzina ezartzen zelarik gogo-bihotzen moldatzea.

911. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Bizkitartean larrua beltza bezain, gorriak dituzke gogoetak.

912. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Berekin harat eremana du de Lipkowiski arrotz herriekilako minixtro ordea, eta Copenhague-n egin den Europako minixtroen bilkura bururatu bezain laster, heieri juntatuko da Jobert frantses minixtroa.

913. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Beha dezagun ontsa, ez dira gauzak lehen begi-kolpean behar den bezain barna ikusten, kasu aise mintzo direner.

914. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Eta erranen dautate finak direla Paristarrak! Hek bezain astoak eta salbaiak dira Ingalaterratik etorri diren gazte edo ez hain gazte futbolzaleak asko gauza xehakatu baitute Parc des Princes futbol zelaian eta hango inguruetan.

915. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Hiru partida, bat bertzea bezain xarmantak jokatu dira finala konduko gure plazan.

916. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Beti bezain nahasiak ziren joan den astean bazterrak Hego-ko Afrikan.

917. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Zakur eta gatua bezain adosak dira biek axalezko pereka erakusten badute ere.

918. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Gerla horretan parte hartuko du Johañe Rekalte gazteak, 12 garren konpainian, bera bezain gaizki apailatuak dituen lagunekin.

919. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Antzerkia bururatu bezain laster bigarren gaterat pasatu naiz La vie interrompue deitzen den emankizunaren azken partearen ikusteko.

920. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Polizak setiatu bezala du delako enbexadoretegia, Gordji handik jalgi bezain laster, har eta jujearen ganat eremaiteko.

921. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Xalbador gizona zen oso osoan barreneko ezur muinetarik kanpoko ileetaraino, eta gizontasun horri ez diot inolako kalifikaziorik eransten, gizona izatearen ofizioa bera ez baita erraza gertatzen mundu bihurri honetan eta bereziki gure Euskal Herri eder bezain tristagarri honetan.

922. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Egia da giroa ez dela besteetan bezain itxia, baina horrek ez du ezer aldatzen, errealizazioaren kalitateari dagokionez.

923. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Filme ilun bezain nahasi hau dela eta, badute oraingoan A. Christie-ren elaberrizaleek non gozatzerik.

924. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Azkenean, balantzearen orduan, eguzkia eta euria bezain beharrezkoak direla onartzen da.

925. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Alda eziñezkoa, zala zirudien gure Elizak gauza guzietan; ezeri ez zitzaion ikutu bear; teologia eta moral aldetik leengoari beti eutsi bear zitzaion; Teologolari berri-zaleen aurka mintzatu zan amabigarren Pio; Batikanoko Kuriaren esanetara zeuden lur guziko kristau taldeak; guzia Erroman bildu eta zentralizatua zegoan; Ebangelioak bezin balio zuela zirudien Derecho Canonikoak, Kristoren ispiritu askatzailleak itota zegoen kristauen biotzetan ainbat eta ainbat Eliz legeekin.

926. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Hitzaldiak, lortu izan diren gauzen agerpena, aurrerantzerako dauden asmoak eta abar ez daude sobran baldin eta egintzak hitzak bezain ugari azaltzen badira.

927. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Gure Olentzerok ere, beste hoien antzera, eguzkia bezain argi zen laino distiratsua ikusiaz jakin ahal izan zuen Jesus jaio zela.

928. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Orduan bere burua ispillu batean bezain argi eta garbi ikusten du (gauza zailla).

929. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak z. andonegi 0001 Otsaillaren 24ean, Parrokian eta Meza Nagusi bitartean, bataio elkartearen elizkizuna ospatu zen, beti bezin aundikira.

930. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Ona beste alderdi bat lehengoa bezain beltza.

931. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 Courrèges-ek, nahi duen erara jazten den fama du. Zamarra eta fraka hori-kanarioak erabili ohi ditu, fraka oso motzen azpitik bota zuriak oso aurrerakoi dirudite; beti polo zuriak eraman ohi ditu edo gorri-amapola kolorekoak... Zure ideietan jantzian bezain ausarta ahal zara?

932. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Nazio arteko diru krisisa, europatarrek, bakoitzak bere gisa konpondu dute, edo konpontzea nahi dute, Bretaina Handiak, Merkatu Batuari lotu zitzaion bezain laster, bere diru-libera Mendebaleko sistema parekatzailearen baitara eman ordez; diru korronte orokarraren uhin gainean utzi zuen.

933. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Baina, txoko polita bezain lan bikaina egun libretan han burutu den lana.

934. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 Ekonomia aldetik klub gehienak dabiltza horrela baina gu bezain txarto inor ere ez.

935. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Bertrand, marmola bezain zuri, bere senera itzuli orduko anka egin zuen.

936. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Gorputza arroxa kolorekoa eta ilea letxua bezain berdea duela esango banu, eta are gehiago, burua, oinak eta besoak direla bere gorputza, hala ere, ezin agertu izango nuke haren izaera.

937. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Eta orain ere......... xomorro... esango banu trapu horiek bizirik badutela, horien bizia kixoterena bezain erreala dela erantzungo luke norbaitek.

938. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Santxoren kopetean behera izerdi tanta potoloak nabaritzean, alboko bonbilatxo hori Mantxako eguzkia bezain beroa bihurtu da.

939. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 Nola da posible Europatik kontsumo ondasunak, armak eta kultura apurrak inportatzea, eta aldi berean, irina eta azukrea bezain garrantzizkoak diren printzipioak inportatzeari uko egitea?.

940. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r. idiart 0001 Baditake: itxura guzien arabera, apezak ez dira lehen bezain ûzkû-zuri (Xiberuan erraiten den bezala).

941. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Gau hori beldurrez bezein bizi nahi oldarrez ibilia zen.

942. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Zergatik izar hori haundituz joan da neretzat, zergatik horren distira, nizan adineko gizonean, nere haur erreinu hartan bezein argi ote dago?

943. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Horretaz konturatu bezain laster jakin nuen zer gertatzen zen.

944. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Ez esan nai onekin ordea Afrikako egoera ez dala Latin-Amerikakoa edo-ta Asiakoa bezin larria.

945. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0002 Baina lasai, Herri Batasunekoek esaten duten bezala, hemen ez da ezer aldatu, zakur guztiek toki berean lepoan dituzte koilareak, mundu guztiak zekien orain dela aspalditik Garaikoetxea izango genuela lehendakari, eta gauzak aldatuko zirela baina udaberria beti bezain majo, indartsu eta argi etorri zaigu, ai, Euskal Herriko udaberriak!, hondartzara joaten hasi behar dut olatuek betiko martxa bai daramate, liburu bat hartuko dut eta ez dut irakurri beharko atzekoz aurrera liburuak ere beti bezala egiten jarraitzen baitira, bikinia jantziko dut eta lerde batzuk eroriko dira, beti bezela, Kontxako barandilatik, hemen ez baita ezer aldatu, pazientzi falta haunditzen ari dela ez bada, hemen ez baita ezer aldatu juramentuen ugaritasuna ez bada, hemen ezer ez baita aldatu pinu gehiago ez bada, hemen ezer ez baita aldatu.

946. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Eta holaxe, dudarik ez, Katalan herriaren mobilizazio bero bezain txalogarria, milioi t'erdi katalanek Diadan protagonizatu zuten manifestapen ahaztezinaren bidez.

947. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Erorikoak zola jo bezin laster, goraka bizia hartu zuen berriro egitateak, baina muga hestuagoekin arkitu zen mendebaleko ekonomia, eta, beharrez, baldintza horietara moldatu behar.

948. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Ekaitze eta enbataldi beldurgarri bezain gogorra bizi dugu.

949. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Ez zu bezain jakitun edo ni bezain eleketari; baina behargin bezala ez dute aitzakirik.

950. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Madrildar futbolariak irten ziren aurretik eta belardira heldu bezain laster, bi lerrotan jarri ziren, donostiarrak erditik igaro zitezen.

951. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0002 Atotxako belardia Bernabeukoa bera bezain laguna eta zaundia zegoen atzo.

952. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0052 A. d'OIHENART
Amets bat bezaiñ llabûr da
Mûndû huntako bizia.
Enia dûzû ûrhentzen,
Orai da ene aldia!

953. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0117 Iñigo
Tudelarik hunat dûgû
Uskal-Herria orotan,
Ziek bezaiñ bestek die
borogatûren frankotan.

954. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0187 URTHE BERRI HUN ALGER-EKO ESKUALDÛNER
I- Nathabitatek lekhû eginik heltû zaikû urthe berri
Bortiak xuriz bezti dira zilhar fina bezaiñ argi
Aize hegua imur goxo bat mañû ephel bat udûri
Afrikatik jin zaikû agurrez Ama Eskual-Herriari.

955. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0139 Burgos-tik Baionara irrintzi berdina,
Mendia bezain zutik, makila egina!

956. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 Txigorea baxen sarri erdu da bidaria bidarienagaz, eta bai batek eta bai bestek zuk erregerriaren alde eginiko oldargune andiaren gorapenak ekarrezan eta Erregeren aurrean eralgi.

957. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00113 Adiskidetasuna honela ulerturik, etenbako ahalegina egin beharra dago zailtasunak gainditu eta besteagazko hartuemonak aberasteko; adiskidetasuna landu eta zaintzen ez bada, sortu bezain azkar ezabatu daiteke bestela. Hona hemen erronka zoragarri bat.

958. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0049 Lehenengo semeaz ez diotsut ezer, ene neba maitea, ulertuko duzu aitak bigarrena bezain maite izango duela eta erruki berberaz tratatuko duela (TG 258).

959. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00216 KOLDO Txotx. (Guztiz hasarre azaltzen da.) Zure anaia, eh, zure anaia, zure erruarengatik hemen dago zuek bezain kuzkurtuta.

960. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00033 Hodeiren tunika zerua bezain urdina da.

961. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00087 Hitzontzi bezain tripontzia, alajaina! Nire irakurketari adi egon beharrean, zu lozorroan.

962. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0120 Ez ote zara gaztetxo hauek bezain ausarta?

963. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0239 Ez bi hauek bezain txotxoloak, noski, egiazko piratak, ankerrak, beti lapurretan eta gezurretan zihardutenak.

964. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0041 FRANCK: Ba, nahi niken sinets nazan, ez dinat batere senditzen, hau ez dun bestea bezain sineskorra.

965. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0041 ANNE-SOPHIE: (Gerezia bezain gorri)

966. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0029 Honuntz etortzeko gomendioa jaso bezain laister hasi nintzen Bordelen bertan, Lapurdiko Herriaz ikertzen eta zalantzarik ez dut hemengo gaitz guztien iturburua zein den: sorginkeria.

967. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0043
Burua bero, aurpegi zurbil
eldarnioaren lorratz
jazotakoa ez da ahazten
oldozten den bezain erraz.
Noizbait ernetu ziren suharrak
lanbro artean badoaz,
nola goiza, hala arrats
sentimenak nahas-nahas,
esentziaren beharraz.
Itsumustuan maitemintzea
bihurtzen da guztiz garratz
amodioak piztu behar du
astiro urratsez-urrats.

968. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00022 1. Horretarako, sail bakoitzeko organo arduradunak 1995eko martxoaren 10eko akordioan jasotako organoen osoko bileren zein organoon laguntza organoen bileren dei, gai zerrenda eta aktak bidaliko dizkio Europako Gaietarako Zuzendaritzari, sailak jaso bezain laster.

969. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00164 Oro har, nor eta zer izenordainetatik eratorritakoak (inor, ezer, edonor, edozer, nornahi, zernahi...) haiek bezain izenordain dira. Hala ere, badira zer hitzetik eratorritakoen erabilera bereziak, izenari laguntzen.

970. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00408 Biziaren sorrerari buruzko eredu klasikoak gero eta eztabaidatuagoak dira. Azken urteotan buruturiko ikerkuntzen arabera, Lurraren hasierako atmosfera ez omen zen Miller-ek pentsatu bezain erreduzitzailea. Beraz, galdera honako hau izango litzateke: non gertatu ziren Miller-ek laborategian eratu zituen molekula organikoak bezalakoak eratzeko behar diren erreakzio kimikoak? Erantzuna honakoa izan daiteke: itsaspeko sumendien ahoan. Sumendiek botatako gasetatik NH3, eta CH4tik) abiatuko zen, eta ez atmosterako gasetatik, edo agian jatorria are eta urrutiago egongo zen. Horrela, hasierako salda egon ez arren, sintesia egin ahal izango zen.

971. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 Gidariaren ilobak, aitonak bezain maitea zuen trena eta behin, honela esan zion: - Aitona, zergatik ez dugu jai handi bat antolatzen trenaren omenez? Lortuko dugun diruarekin balazta berriak erosiko dizkiogu.

972. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Bazkaldu bezain laster, aterpeko igerilekura joaten ginen lagunekin bainatzera. Bainatu eta berehala, kartetan jokatzen genuen eta galtzen zuenak prenda bat egin behar izaten zuen.

973. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Goizean ardiak landara ateratzera joan nintzenean, han ikusi nuen bera, gaua bezain ilun, ikatza bezain beltz, arkume jaio berria. Beldurtu egin nintzen.

974. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Laugarren lana. Hamabi hilabetez, Zerina eskualde guztian zehar jarraitu izan zion Herkulesek orein bizkor bezain bitxiari: urrezko adarrak eta brontzezko apatxak zituen. Azkenean, gure heroiak oreinaren akidura aprobetxatuz, harrapatu eta bizirik eraman zuen Mizenasa, Euristeo zain zeukan lekura, alegia.

975. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00151 Erroman. - Erromatarrek konbentzitzeko bide bezala erabili zuten hitzaren artea. Erromatarren oratoria ez zen greziarrena bezain erretorikoa, baina adierazpena eta bokantza lantzea zen heziketaren oinarrietako bat (ikus 47. orrialdea).

976. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00077 Eta horren arrazoiaren bila, biziak berak zerikusia izan duela hartuko dugu lan-hipotesitzat; izan ere, bizia bera bezain aspaldikoak diren prozesu batzuek, arnasketak eta fotosintesiak, gas-trukaketa etengabea eragin dute mila milioika urtetan zehar.

977. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00141 Erregailuarekin egindako lana bukatu bezain laster, ahaztu gabe, itzali egin behar dela esan beharko diegu ikasleei (lankideen segurtasuna jokoan baitago).

978. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00004 Orain Mirentxu zuhaitza bezain handia da eta zuhaitzaren puntan jarriko du zeruko izar urdina.

979. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 -Bizkaitarrek eta nafarrek egin gabe dutela beraien gramatika eta gipuzkoarrek ere hala egongo zirela, Larramendi trebe eta ausartak gure hizkuntza preziatu bezain zokoratuaren alde lanik egin ez balu.

980. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00149 3. Hautaketa hau egin bezain azkar formatu-kopiaketa egiten da, saguaren erakuslearen brotxa desagertu egiten delarik, baina gelaxka-multzoak hautatuta segitzen badu, klik egin beste gelaxka batean eta formatu-aldaketa nabarmenagoa izango da.

981. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0024 Zaldien hanketako muskuluak mahai baten hankak bezain gogorrak jartzen dira geldirik daudenean eta, gainera, ez dira nekatzen.

982. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0027 Grisak bezain mekanizagarriak dira.

983. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0014 Zientzian kontzeptuak eta legeak ulertu eta aurkitzea bezain garrantzitsua da hauek ondo azaltzea, besteek uler ditzaten.

984. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Lan guzti honetan, ikasle bakoitzarentzat zehaztutakoak bezain argi izan behar ditugu Administraziotik etaparen bukaerarako planteatzen diren helburuak.

985. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0118 Tximino berri honen lanak aurrekoarenak bezain arruntak eta pobreak ziren.

986. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 - azkarra: txapligua bezain azkarra

987. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 - lodia: upela bezain lodia

988. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 - zuria: elurra bezain zuria

989. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0007 3. Txikiena sugandila bezain iheskorra dugu.

990. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0054 Hurrengo batean... atea zabaldu bezain laster, elkarren antza zuten bi erloju agertu ziren, biak mezu ezberdinez.

991. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0054 Erlojuen orratzak handiak bezain bereziak ziren.

992. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0067 _eldu bezain laister telebista piztu zuen.

993. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0080 Niri Mari ezagutzea tokatu zitzaidan eta benetan liburuek esaten duten bezain ederra zen.

994. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0080 Marik Sugoiri egindako bisita aprobetxatu nuen handik orraziarekin ihes egiteko, baina kobazulotik irten bezain laster, orrazia zur itsusia bihurtu zitzaidan.

995. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0033 Betikoa! eskolatik irten bezain laster, etxera abiatu aurretik erosketak egin behar izan ditudalako!

996. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0055 Jon - Beno, ez jarri horrela, neuk jarriko ditut 500 pezeta horiek, dena den zuk erdia eduki bezain pronto, nire itsulapikoan sartu, zor didazu eta...

997. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0115 Nola izango zara aita bezain handia...

998. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0133 And. - Ez dakit zakarrak diren, baina ni beraiekin neskekin bezain ongi sentitzen naiz...

999. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0011 HARI
GORA
EURI
EGIN
IZAR
BIHURTU
KISKALI
MESEDEZ
ATSEGIN
TOLESTU
ASKATU
BEZAIN
LUZARO
IKATZA
BERRIA
KRASKATU
JAURTIKI
ETENGABE
EZKUTATU
IKUSTARI

1000. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Zabaldu bezain laster, Jon oihuka hasi zen:

1001. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0186 Ireki bezain laster, honako legenda hau aurkitu zuen:

1002. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0010 Itsasertzeko hondartza ukitu bezain pronto tahitiarrak hurbildu zaizkigu eta halaxe gaude: lepotik zintzilik loresortak ditugula.

1003. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0010 Ainhoaren memoria eta hitz-etorria ez dira Itziarrenak bezain onak.

1004. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Oskola kanpoko paretatzarako eta teilatutzarako *paretatzarako eta teilatutzarako: paretaren eta teilatuaren eginkizuna betetzeko behar zen bezain gogorra zen.

1005. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0208 b) Ithurralabaren kondaira ez da beste batzuk bezain erraz kontatzen.

1006. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0208 d) Beste zenbait istorio bezain erraz kontatzen denez...

1007. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 Hemen gara orain ere zuei irratsaio polit bezain entretenigarri bat eskaintzeko asmoz.

1008. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 Abesten hasi ziren, andereñoarekin batera, baina biraguneak hasi bezain laster, haur batzuk zorabiatu egin ziren.

1009. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 Eskolak amaitu bezain laster, herrira goaz esan zuen Iñakik.

1010. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0041 Hemen, eguraldi ona egiten du beti eta lau urtaro dauden arren, negua ez da beste leku batzuetan bezain hotza izaten.

1011. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 Bizia da, Lurra bera bezain zaharra ia eta gure planetako atmosferaren eraketaren erantzulea.

1012. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 Amaitzeko, bitxitasun bat, egunean 100 tonelada material meteoritiko sartzen dira Lurrean, hauts-moduan gehiena, eta gure planetan meteoritoek utzitako ehun krater konta ditzakegu gutxienez. Duela 600 milioi urte Merkurio bezain kraterizatuta zegoen Lurra.

1013. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0078 A) Zerriak bezain zikinak.

1014. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0105 1. Zatikizunean banatu zifra kopuru bat, kopuru hori zatitzaileko zenbakia bezain handia edo handiagoa den zenbakia lortuz.

1015. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0082 Afasikoen hizkuntz berreskurapenerako elementu horiek ondo ezagutzea, neurologikoki jasandako kaltea ezagutzea bezain inportantea izan daiteke.

1016. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0113 Bateratasun asmo horren barnean, hizkuntza bakarra ezartzea, politikan legedi bakarra ezartzea bezain funtsezkoa zuen.

1017. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. fontetxa 00021 Hurrengo egunean umeak agurtu eta Donostiako geltokira abiatu zen. Donostiara heldu bezain laster geltokirik ez zegoela konturatu zen, dena zegoen apurtuta.

1018. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. fontetxa 00021 Nagusiak hori entzun bezain laster lokomotora txikiari deitu zion.

1019. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00055 Arrazoia hauxe da: oporrak hartu bezain laster, bere gurasoek, nahiko notizia txarra eman zioten.

1020. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00055 Gainera, beti bikain eta 10 ateratzen zituen. Gurasoak, bera bezain arro zeuden. Baina handik denbora batera, atarira jeitsi ziren, 4 klase eduki eta gero.

1021. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Nire bordako behi agure bezain jakintsu hark ia egunero errepikatzen zigun kontu harrigarriaz gogoratu nintzen une latz haietan, mundu honetatik at omen dauden izar argitsuak ikusteko gai izan bainintzen; aste bateko sufrimendua jasan behar izan nuen, entzuteko beste ere gauza ez nintzelarik tramankulu hark nire bi belarrietan sortutako burrunbada zela eta.

1022. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00073 Baina momentu haietan burua izotza bezain hotza mantendu beharra nuen, hondo-hondoan izkutaturiko adorea azaleratu eta nahi nuen tokitik indarrak lortu, zerbait egin behar bainuen gizakiaren maltzurkeria sorburutzat zuen arazo hartaz ahalik eta lasterren libratzeko, zerbait segurua bezain fidagarria...

1023. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00074 Aste bete inguru oinezean jardun ondoren, lehenago inoiz ikusigabeko ur-putzu izugarri bateraino heldu nintzen, benetan itzela, handia, hitz batean, ikaragarria; nuen egarriarentzako aparteko asegarria zen aukera nuen nire bi begien aurrean, baina aurreneko miazkada eman bezain pronto... Buuuaaaajjjj!!!!!!!! Zapore mingotseko likido arraroa zen hura, ohizko uraren itxura izan arren, konparaziorik ere ez zuena; gainera, etengabeko joan-etorrian ziharduen.

1024. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00074 Ikara galanta igaro ondoren, eta zorabiatu egin ninduten monstruo haren mugimenduak behingoz amaitu zirenean, posible izan nuen bezain laster hanka egin nuen bertatik, bide batez, inoiz ahaztu ezingo dudan gizakien Jainkoak eginiko putzu handi hura atzean utzi nuelarik.

1025. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00012 Zera zen kontua, mandoak xaxatu, antzara zegoen alderantz arrapaladan abiatu, hara iristean makurtu eta lepo bihurri bezain irristakor hura harrapatzen saiatzea. Ez diot erraza zenik.

1026. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00050 Burdinazko katea bezain gogorrak zituen eskuak. Beldurrak akabatzen nengoen.

1027. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00087 Makila bat bezain tente jarri zitzaion lepoa Slathers jaunari.

1028. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00040 Zaldi basatiak saltoka zirauen, ni bezain urduri agian. Baina berehala lasaitu zitzaion gizon hari animalia. Bazirudien oso ondo ulertzen zutela elkar, eta begiak harriturik ireki nituen.

1029. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00044 Trankil zegoen, lasai; ni, ordea, durditurik bezain beldurturik. Oso gainera.

1030. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00158 Lehenengo zahagia ukitu bezain laster, bere barrutik zetorren ahots batek itaundu zion:

1031. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00022 Viveiroko gure topaketa beti bezain atsegina izan zen.

1032. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00035 Gamelua zirudien behor argal baten jabea zen, bizkarra meloi zatia bezain okertua zuena, eta beronen gainera ezin zen igo eskailera batez baizik.

1033. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00240 - Arrazoi duk! -oihu egin zuen Narraski-Saski andreak. Primeran. Etxera iritsi bezain azkar hasiko nauk lanean.

1034. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00067 Baso kontuan, berriz, oso aberatsa: lizarra eta horrelakoa, dena bertan sortzen zen; eta makala eta panpano eta horrelakoak, berriz, lurrean jartzea falta izaten zen; hango erreka aldeetan sua bezain agudo etorriko ziren.

1035. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00053 Azken esaldi horretan motel antzean mintzatu zen, eta mutila emakumeen izakera ezagutzen iaioagoa izan balitz, hanken mugimendu berezi hartan antzeman behar ziokeen neskatilaren jarrera ez zela berak adierazi nahi izan zuen bezain hotza.

1036. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00092 Oso bestela baizik: egingo nuke apostu kolonia osoan ez dagoela inor gu bezain atrapaturik.

1037. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00123 Deerslayer bat-batean isildu zen. Hetty Hutter laku aldetik zetorren, beretarren arteari balebil bezain lasai.

1038. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 - Mingoak beren anaiarengana hurbildu ziren, erasotzaileaz erabat ahazturik, eta honek, hango nahastea aprobetxatuz, basahuntza bezain arin ihes egin zuen.

1039. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 Halako batean ehiztaria ikusi zuten gailurrean, estatua bat balitz bezain tente.

1040. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00039 - Har ezazu gorri horietako bat. Baina itzuli bezain laster, dentistarenera, entzun duzu, Jim, laztana?

1041. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00099 - Beste muturra non lotu, kanpoko atea zabaltzen den bezain laster ikusiko dugu.

1042. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00126 Orduan ere eguraldiak ez zuen barkatu, beti bezain hodeitsu ageri zen zerua, bizitzak ezarritako azterketan eragin handia izan zuen euriak gelditu gabe jarraitzen zuen; gustua hartua ziola zirudien.

1043. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 00012 Sakarramin munstroa dorre bat bezain altua da eta pertz bat eramaten du arrastaka; gauean zehar lan eta lan ibiltzen da hodei taldeak zaintzen, hodeiei kotoia ateratzen.

1044. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Patrikan txanpon bakarra nuela itzuli naiz (merke-merke zegoen larruzko jaka dotorea izan baita xahututako diru guztiaren errudun) eta portaleko atea irekitzen saiatu bezain pronto jabetu naiz neure memoria negargarriaz.

1045. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00111 Jakina, ahazturik nuen ikatza bezain beltza naizela esatea.

1046. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 - Hori esan bezain laster hezurrak disdiratzen hasi ziren alde batetik bestera mugituz, Gaulist izeneko tokian gelditu arte.

1047. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00017 -Ilobatxo esan zidan amamak gauzetan sinistea inportantea da, baina hori bezain inportantea da sinistu gura izatea.

1048. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00102 Aurkitu nuen bezain ordenatua uztea zen arazoa, eta ez nengoen horretaz hain seguru. Uste dut gutxi-gorabehera lan fina egin nuela eta edonork ikusi izan banindu arropaz oso neska arduratsua nintzela pentsatuko zuen.

1049. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00064 Adar jotzeak ez zuen asko iraun, laster, anaia zaharrena bezain trebe bihurtu baitzen bera ere.

1050. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00064 Don Matias, herriko erretorea, upel bat bezain handia eta urdaia bezain koipetsua.

1051. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Atea zabaldu egin zuen. Hantxe zegoen bera, beti bezain ederra eta erreakzionatzeko astirik izan zezan aitzin,

1052. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Demetrio bezain aberats edo gehiago da orain, baina ez da herrira iraileko andramarian itzuli zaldi dotorez.

1053. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00089 - Lasai motel! Txakurrak hik bezain gutxi maite ditiat.

1054. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0002 -Seme edo alaba bat nahi dut, nire hatz-muturra bezain txikia balitz ere esan zion emakumeak.

1055. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0007 - Badakizu esan zion Kekatak haizea bezain librea da Pocahontas...

1056. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0026 - Hiri bat eraiki behar dugu hemen; zubiak, zuhaitzak bezain eraikin garaiak eta ganorazko etxeak egingo ditugu zuentzat.

1057. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 Eguzkia bezain ahaltsua zela zioten, izar guztien artean erregea.

1058. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Gure etxeko sukaldea ez zen lehen bezain goxoa.

1059. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Nire ama, beti bezain ederra zegoen, beti bezain irrifartsu.

1060. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Ama nuen gogoan momentu horretan, eta itsaso zikinean, zirriztu bat ireki zen ur gardenez, eta ama ikusi nuen islaturik, beti bezain laztan, beti bezain irrifartsu.

1061. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0025 Laugarren solairuan atzeko gela handi batera iristean (atea barrutik giltzaz itxita zegoenez, behartu egin behar izan dute zabaltzeko), hango ikuskizunak izuturik bezain txundituta utzi ditu bertaratu diren guztiak.

1062. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0062 Zurrumurruaren berri izan bezain laster, hiritar guztiak Bolunba Balabako enparantzara begira zegoen Selmaren gelako leihoaren azpian bildu ziren, ehun urte baino gehiagoko zuhaitz erraldoiaren itzalpean.

1063. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0019 Eta aldatze kontu horrekin ez dakit oso ondo zer esan nahi duen, agian ez naizela lehenago bezain babalore eta sentibera,

1064. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0009 - Dituen arriskuak ere ez dizkizuet ezkutatu nahi: nik bezain ondo dakizue Bidaiari zenbait ez direla sekula itzuli.

1065. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0045 Une hartan, Javierrek ni bezain moztuta egon behar zuen.

1066. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0074 Eta oraingoan eztenkada bat bezala sartu zitzaidan, baina sarrera azkarra izan ohi den bezain luzea eta hotza izan zen hots hark sortu zidan samin latz eta pairaezina.

1067. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Hura atetik sartzen ikusi bezain azkar, gitarra desentxufatu eta, goian jasoa zuela, mutilarengana hurbildu zen apaiz zaharra:

1068. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0074 Azkenean egurtegian aurkitu zuen kapela, errotarria bezain handia.

1069. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0049 Tobi karea bezain zuri jarri zen.

1070. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0071 Jule bezain gaiztoa zara ia!

1071. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0223

- Buruz dakit Emiliek azken gutunean esandakoa: Hala ez balitz, eskutitzok nirea bezain garai ero eta hutsalean agertuko balira, orduan zera eskatzen diot kutxa aurkitu duenari: bere lekuan utzi dezala berriz kutxatxoa.

1072. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0223 - ...nirea bezain garai ero eta hutsalean errepikatu, eta hasperen egin zuen.

1073. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0010 Ingurugiroa usnatzen zuen, eta hezetasuna erabat urrinztatua ailegatzen zitzaion usna-ildoetara, udako zaparrada baten ondorenean bezain ezagukarri.

1074. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0063 (...) hasi bezain laster, nerbioen menpe, negarrez hasi zen gaixoa, eta malkoak masailetan behera zituela, mukiei zintz eginez segitu zuen, Txintxetak gelditzeko agindu zion arte.

1075. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0098 - Zer dela-eta behar dut gernikarra! erantzun zidan, oso seguru bere hitzez, lau hanka zituela bezain seguru.

1076. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0060 - Nik ezagutzen nuena ez zegoan hi bezain segail eta ez zeramatzaan horrelako antiparrak, gainera.

1077. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0074 - Nik ez diat neure burua ikusten plantxa bat hartu, putzu horretan sartu eta lasai-lasai irteteko bezain ausarta esan zuen Silvik.

1078. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 Katua bezain arin, adarbakarrak buelta eman, eta bikote pisutsuaren atzetik hasi zen.

1079. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0003 Haserrekorrak ziren eta, holakoetan, berehala lehertzen ziren, amorruz zaparradak, eurijasak nahiz uholdeak isurtzen zituztelarik, oztopoa salda bat bezain blai utziz.

1080. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0012 Zazpimintzoren gorputza, lurruntsua, berdeurdina, haizea bezain arina, azkar eta zirraraz beterik doa, gauean argiturik urrutian antzematen den ametserantz.

1081. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0012 Dena gerta daitekeen lurralde magiko honetara heldu den bezain laster aldarte ona itzultzen zaio bat batean.

1082. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Ez dakit han jaio nintzelako edo, baina, ene bidaiari bizitza luze eta bukaezin honetan ez dut sorterri hura bezain leku miresgarririk ikusi.

1083. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Beste herri handiago batetan instalatu ginen, ez zen gure sorterri ttipi eta bizi hura bezain polit eta abegikorra, guretzat, baina ez zegoen txarto.

1084. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Zolua zertxobait umel zela somatu nuen eta gora begiratu bezain pronto ikusi nuen itogin sotil bat.

1085. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0079 Atera bezain laister eguzkia ere gure kontra ipini zen bere errainu indartsuak gure barrura bidaliz maltzurki.

1086. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0079 Geratu bezain pronto amak zer zuen ikustera joan nintzen gurdira.

1087. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Ume bat baino ez zela, Kristobal Kolon'ek oihaldegitik ihes egitea izango zuen gogoko, zalantzarik ez, itsas portura abiatzeko; eta merkantziaz betetako untziak herrialde urrun bezain exotikoetatik heltzen zirenean kaietako jende zeregintsuari begira emango zuen denbora.

1088. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0015 Haizeak ordea, ez zuen beraien alde jotzen eta itsasoratu bezain laster berriro porturatu behar izan ziren.

1089. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0048 Izan ere, hegaztiak mundu osoan barreiaturik zirenez ez zen lehengo aldian bezain erraza izan guztiak biltzea.

1090. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0048 Ez zen aurrekoa bezain laburra suertatu.

1091. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0023 Hartu bezain laster, ordea, zizta! zulatu eta lo seko geratu zen.

1092. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0038 Bera bakarrik iritsi zen ate aurrera: segiziokoek ezin izan zuten, printzea pasatu bezain laster berriz ixten baitziren arrosa eta abarrak.

1093. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0078 Beti uste izan dut auzoa inork ez duela nik bezain ondo ezagutzen, eta kale, kalejoi, kantoi eta pasabidetatik korrika bizian joan ondoren, azkenean despistatu egin nituen, edo ni baino lehenago nekatuko ziren, ez dago jakiterik.

1094. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0030 Don Fran-fran berriz han uzten zuen silari itsatsita zer esan ez zekiela, hasarre bezain mutu.

1095. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0068 Behintzat, ohartu bezain azkar, galgoa bezala han joan nintzen korrika Tomasengana, Hau oso modernoa eta munduan ibilia duk eta seguru honentzat ere baduela erremedioren bat, nirekiko pentsatuz.

1096. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0014 Bera nitaz ni berataz bezain etsia nengoen.

1097. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 Hartu aurretik bezain gaizki egoten zen hartu ondoren.

1098. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0042 Paperaren antz handia zuen eta hasieran halaxe zela pentsatu nuen, baina marrazten hasi bezain laster konturatu nintzen larruki oso mehe baten zatia zela.

1099. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0006 Hitza hartuko du, eta ez du jerenteak bezain luze jardungo, (...)

1100. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0024 Edade batetik aurrera karta ustelak bezain erraz etortzen baitira urteak.

1101. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0077 Ipurdia gaztetan bezain harro kulunkatuz jiratu zaio Rosita señorita Metxari.

1102. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0085 Shangai eta Buck Mandarino biak bakarrik geratu ziren, eta ez besteak bezain pozik.

1103. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0098 Orduan, hauxe zen erantzuna: inbasoreak planetatik alde egiteko prestatzen ari ziren, aurrean inbadituriko planetetatik aldegin zuten bezain azkar.

1104. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0035 Lotte txikia hona heldu bezain laster, bere datoak jaso eta Luisarenekin gonbaratu nituen.

1105. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0058 Han datoz bezeroak banan-banan neskaren mahaira, bere ile kiribilduak ukitu, bizkarrean maitekiro jo, ea gustatu zaion udalekua galdetuz, halare uste dutela Vienan aitaren ondoan bezain ongi inon ere ez duela pasatuko.

1106. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0123 Haurra gelara sartu bezain laster hara zer agintzen dion emakumeak bere zerbitzariari:

1107. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0020 Baina ez pentsa benetan sudur txikia zutenik; aitzitik, piper morroa bezain handi eta gorri zuten batak zein besteak, eta hortik zetorkien txantxetako izena.

1108. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0066 Apoteak lehorra ikutu bezain laster hanka egin zuen eskarmentaturik, txerritegian hobeto jendilaje honekin baino.

1109. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0088 Karta guztiak bukatu bezain laster, sartu ziren Gaudeo eta Pinpernela.

1110. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0013 Mesedez, itzuli bezain laster, gogora idazu neure medikuari deitu behar diodala.

1111. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0036 Lehendakariarekin umezaina izan zen bezain gogorra zela orain ere zioten batzuk.

1112. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0105 Lehentxoago ia oso-osoan burusoila zen, buruaren alde bietan bakarrik elurra bezain zuria zen ile apur bat zuelarik.

1113. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0057 Hosto berde batean egonez gero, zuri jarri eta borobiltxo gorriak ateratzen zaizkio; horma zuri batean egokitzen bada, kolore guzti-guztiak hartu eta Gabonetako zuhaitzak bezain dizdiratsu bilakatzen da.

1114. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0032 Eta gutako bi bere amarengana joan ziren eta ama akuilu eta guzti abiatu zen zakilberde haien bila (zeren bere ama itzain baten emaztea izateaz gain, marimatraka samarra ere baita), eta haiengana iritsi zenean Joxemartini joka ari zitzaizkion gure txabola non zegoen jakin nahi zutelako, eta ama eta batez ere haren akuilua ikusi bezain laster tximistak egiten aldegin zuten babu halakoek.

1115. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0014 Baina, ondoez haiek eta guzti, neure ametsetako emakumea gizonezkoen komunetan barneratzen ikusteko bezain besteko abildadea izan nuen, eta poztu egin nintzen hagitz anderearen despistetxo tontoarekin, harexek ematen baitzidan parada, aitzakia, beregana hurbildu eta erlazio luze bezain sutsua izan bide zenaren lehen hitzak zuzentzeko.

1116. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0028 Traste hartatik jaitsi bezain laster ahaztu zituzten, ordea, hegaldiko estuasun eta asperraldi guztiak, hantxe bai baitzeuzkaten, zain eta tink, bi misiolari eta bi indigena beltz horzgabetuak.

1117. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0041 Funtzionari hotz bezain fidelak mahairatuko zuen auzia dramatismorik gabe:

1118. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0063 Halako oldarrik hamaika ikusi arren, zin dagit ez dudala inoiz joan den egunekoa bezain horzkada anker basatirik ezagutu.

1119. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0036 - Bada esango dizuet, luze filosofatu ondoren, nik deskubritu dudana: maitasuna jatea bezain inportantea dela gizakiarentzat, edo inportanteagoa agian...

1120. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0084 Josiek nonbait irakurria zeukan meningitiak sukar handia eragiten duela, eta jendea hiltzeko bezain gaisotasun larria zirudien.

1121. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0112 Bezeroren bat alde egiteko jaiki bezain laster, zutik zain egondako beste batzuek hartzen zuten haren lekua.

1122. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00132 Heriotza bezain indartsua da maitasuna 8, 6-7

1123. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00132 Irar nazazu silu antzera zure bihotzean,
silu antzera zure beso gainean.
Heriotza bezain indartsua baita maitasuna;
hilen egonlekua bezain gogorra maitemina.
Su-txinparta da,
jainkozko su-garra.

1124. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00551 1 1 Nik, Simon Petrik, Jesu Kristoren zerbitzari eta apostolu naizenak, zueri izkiriatzen dautzuet, gure Jainko eta Salbatzailea den Jesu Kristoren salbamen-indarrari esker gurea bezain fede baliosa ukan duzueneri.

1125. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0039
EURIA gustatzen zaio kantoiko
itsu loteria saltzaileari.
Goitik behera euria adokin zimelduetara, eta zeharka
arratseko zintakin. Goroldioa egunen atzekaldean hedatzen,
euria maitasun onetsiak bezain lehun lurrean irristatzen.
Sapaburuak balea izateko ametsak
borobiltzen.
Euria ari, hormako zorion marrazkia ezabatuz eta teilen
kolorea hurrinera arrastatzen. Euria, artesau hatzamarren doinua,
suge erorketa, hitz erorketa ikaragarria munduko hiztegi guzietarik.
Nobelatako dontzeilak leihoetan euriaren laztan eske, euria
beren paineluak hartzen, beren bihotzak tipitzen,
beren ezpainak umeldu eta isilerazten.
Euria, eskaleek bizturiko suak amatatu eta haien erraietaraino egarria lez
hedatzen. Jendea artean haztamuka doa aterri denean baino jantziago.

1126. 1991> euskara batua poesia batx erregina 0021 ERREGINA TTIPIA
ERREGINA ttipia bezain goibel, oh bad dandelion
lehiatzen da primula (eri gartzelatua) salako lehiorat
eta esan zenezake: ez naiz aienaturen ekiaren zantzutik
ez zarela lerraturen itzal bioleta horretan pausatzeraino
baina zu ez bazatoz (oh bad boy) hilen da bakardadean
kikara xurian prisioner, bere petaloak binaka bildurik

1127. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00095 Baleuzkan, gerri koipeak bezain guriak garunak, tonta akaberabako horrek!

1128. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00052 - Galdua naiz, ihardetsi zion gezurka, eta ez naiz zuk uste duzun bezain txukuna.

1129. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00018 Konponbide bakarra daukak, Nikolas, lan hori lagatzea. Nire aburuz, ez zagok beste irtenbiderik, jaurti zidan, gaur egunean lana aurkitzea eztul egitea bezain erraza bailitzan.

1130. 1991> euskara batua literatur prosa l. fernandez 00010 Eta agian beste batzuk hori bezain balekoak izan litezke (hobeak ere bai).

1131. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Geltokia atzean laga bezain azkar, motxila galdu izanaren damua piztu zitzaion Horaziori.

1132. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00117 (...) ibarreko burdinola eta eihera gehienetatiko errenten eta zergen kobratzaile eta beste hainbat kargu irabazpidetsu bezain gozoren jabe izanak ziren Gazteluzar-eko nagusiak, Ugarte aitonenseme-familia alegia, erabat gainbehera jausiak omen ziren XVI. mendearen erdi alderako.

1133. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00117 beste bat, Juan zeritzana, Espainiako Gortera joan omen zen, nobleziako dama guztien aitor-entzule bide zen osaba fraide dominiko batek deiturik, baita, itxura denez, karrera argitsua burutu ere, Erresumako Eskribau eta, beranduago, hilhurren zegoelarik, Koroari eginiko zerbitzu ugari bezain ongarrien saritzat, bere leinuarentzat Villanueva-ko Konde titulua erdiesteraino iritsiz;

1134. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00278 (...) nola estreinatu zen, Fraga Iribarne kabroi zerri bezain inmortalaren gestio eraginkorrei esker seguru asko, orduan ere España Imperialekoeko Ministro de Información y Turismo -edo horrelako zerbait bai baitzen, nola estreinatu zen, alegia, Badiaren, Gazteluaren, Moilaren, Igeldoren, Palazio Realaren eta marco incomparable osoaren iluminazio-sistema berria: ohooo, berriro ere.

1135. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00070 Orain zailagoa izango zen harrapakina ezustean harrapatzea, hurbildu orduko, bere eskuaren itzala sumatu eta oihuka has baitzitekeen, giza presentzia sumatu bezain prest, piztia ttiki, ilun eta beldurgarri hura.

1136. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00027 Egurraren pindarrek baino gehiago, kanpokoen algarek urratzen zuten sukaldeko isiltasuna, eta haiek jo eta jo dabiltzan autoen alarmak bezain jasanezinak egin zitzaizkidan.

1137. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00041 Eta baietz erantzun bezain agudo, Said tximistaren pare desagertu eta prismatikoak ekarri dizkit.

1138. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00054 Baina laster, zurito bat hemen zurito bat han, lagunak pixka bat bizkortu eta harrotzeko moduko gauzak esaten hasi zitzaizkidan: ea neska barnetik kanpotik bezain eder zegoen, ea zertan ibili ginen, ea gauerako geratuta geunden...

1139. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00098 Orduan asto herren bat zaldi lasterketa bat irabaztean bezain pozik sentitu naiz.

1140. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00098 Atarira herrenka agertu bezain laster, haur bat, gero beste bat eta beste bat aromika inguratu zaizkit eta nekez isuri ahal izan dut barnean bildua nuen txizerreka.

1141. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 Haizea ibiltzen hasten den bezain laster, edo itsasoko urak, astinduta, puzten hasten dira eta, mendi handietan, abarrots lehor bat entzuten, edo urrutira erantzuten duten itsasertzak nahasten hasten dira eta oihanen marmarra areagotzen.

1142. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00144 Hala ere, badira argitasun izpi bat edo beste denbora-oihal mugagabea bezain hilkorrak direnak.

1143. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00097 Isilaren buhada izpiritualak bortizki blaitu ninduen bezain pronto entzun nuen nire atzean ate lodi larruz forratuaren kolpe belaxka.

1144. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00140 Edozein serorari zor zaion ospe eta begirunez ordenadorearen erraietan utziko ditut han barreiatu ziren hainbat eta hainbat zirto eta ditxo anker bezain lotsagarriak.

1145. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00183 Bizitza harmoniko bikain batez gozatzeko, zientziak eta filosofia bezain nobletzat kontsideratzen zitean gorputzaren beharrak asetzea.

1146. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00271 Ferminen mintzamolde gogotsua bezain barregarriak, erdarara pasatzeko grina patetikoa sortu ohi zuen.

1147. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00093 Heriori atzaparretatik gizon haren bizia zelan kendu nion ekarri izan nahi nuen gogora eta ez nuen besterik lortu ene baitan baleen berbaroa aditzea baino, baleak bertan banitu bezain ozen aditu ere.

1148. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Ez zen kontua huntzak zuhaitzean gora bezain astiro igotzea, ezta aingira eskuan bezain irristakor ere; tentuz eta kontuz igo beharra genuekan.

1149. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00084 Haizea bezala urrundu zen salatik, erle bat bezain arin, ahalik eta isilen.

1150. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00229 Ez zuen ikusi elektroshocka nola eman zioten, aita erizainen eskuetan utzi bezain laster, komuna non zegoen lotsagorrituta galdetu eta erakutsi zioten aldera abiatu baitzen ia korrika.

1151. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Zortzietan puntu-puntuan doña Luisak jo zuen, kas-kas, nire logelako atean: Bisita duzu, esan zidan eta atea zabaldu zenean Marijo azaldu zitzaidan, beti bezain alai eta irribarretsu.

1152. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00015 Ez pentsa, kolpe guztiak ez ziren Iruñeko Katedralekoa bezain gaizki atera.

1153. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00116 Eta bata onuragarri bezain kalterakoa zen bestea.

1154. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00221 Eta bekainak ere biribilduak ziren, sahatsak, labur bezain beltz eta ile-sarriak.

1155. 1991> euskara batua literatur prosa