XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Asmo sendoa arrtzen dot ez geyago pekaturik egiteko, Zu irainduteko bide guztietatik alde egin, autorrtu ta oben-nekea betetako.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Obenik geyago bein be ez egiteko ta obenerako bide guztietatik aldenduteko erabagi sendoa, da asmoa.

3. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, bizitza onetako bidia igarotakuan, aingeruen soñuak entzun eta zeruko argitasuna ikustera juan gaizala.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0676 Gazteak beti dabiltza lerden
Baña zaarrak ez ordia,
Ni ere orain nakuselarik
Zaarren bidean jarria,
Bialdu dauste bide laguntzat
Makila txukun berria
Gomutaki au pozez artzen det..
Milesker Gure Herria
.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Aspaldin nengon orretan baña
ezin ixan naz etorri
negua zan-da... bidiak txarrak...
azketsi Gorbea-mendi
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Gustijak baña soilik ziran zeure urratza!
Zelan gabiltz ikusi ezin zaitugula
zeugana juateko argizko bidiak
gauza danak badira?

Udalen ta lorak.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Miñezko bideetan lorr batek narabil,
iratzartu baitat lotan zan gogua.
¡Samiñaren miña! orain ernai nabil;
begitatik juan yat betiko lua,
begizkun leyora baiyagert gogua
.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Lo-eguan eta loitu neban oro:
Errota ebillan, etxia lausoro.
Lo-aldi orretan egin dodazanak
lepalduko daustaz gogoen Jaun danak?
Barnak zabaldu dau barruko leyua...
Oro argi dakust soña dago ba ixil.
Miñezko bideetan lor batek narabil
Iratzartu baitat lotan zan gogua
.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Orregaitik uste dot, Masima ta senarrak landuten dabezala euren gogoaren kaltez doazan bidea.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 (...), Andra Isidorak Epikoganako bidea artu eban.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Ereñozti, alderdiko gizonik andienak izenbakotu ebanean, amurruarren yagi ta iñori ezer esan bagarik, agertu zan bidampecirc;tan bampecirc;ra, ostendu ta urrundu zan.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Andixe bidetik; zer zuaz egiten?.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 Eta ik, ze bide daruak?.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Ez, ez olakorik mutil; onena ixango dok jarraitutia bakotxak bere bidiari, eskatu Jaungoikua'ren ixenian ogi zati bat baño ezpa'da, ta ia elduten garean ni neure etxera ta i lana aurkituko dokan lekuren batera.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Larri eguan baña gure Baserre, Errege ta enparaubak au ta ori ta bestia igarri egijala-ta asiko yakozala, ta bide onetan laster jausi biar ebala ikusten ebalako.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Noz-edo-noz, senar-emazte batzuk edo irutzuk batera yoaten dira, alkarren auzokuak diralako edo bidian bat egin dabelako; orduan bidia igarri barik egiten dabe, etengabeko barriketa pozkor gozuaren bitartez.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Norberen ugazabari bijotzez men egittiaren ni legez ibilli dabillena, ezta iñoiz nekatuten; baña norberen gogoz ugazabari men egitten eztautsona, nekatu egitten da, naiz-ta astiro ibilli eta batta bape igittu ezarren be, gogua eta gurarija nagi ta neke dittuzalako ak bidian asi orduko.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Barriro parkeskatzen dautsubet, eta zuben baimenaz ba-nua orain neure tresnatxubak gertuten bidian asteko.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Lengusuba agertu zaneko astu intzanan nigaz ta niri eskiñiriko berbakaz: berberdichu bat-be ezeustanan esan lengusubaz ezkontzeko asmuak artu eunazanian, eta gizabide orregaz, Jaungoikua'ren bidietatik aldenduten danak, geyenean idoro oi yon zoricharra; aberaztasunaz arroturik, aldendu intzanan bide onetik; baña ikusi don, Jaungoikua'k zeatzen dauzala egitte charrak.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Andik gerotxoago, loak artuxe, bere ondotik yoyazan gizon biren berbaroak iratzari eben; erriko abade aberatsari urre-zidarrak ostuteko zein bidera yoko ete-eben autuka etozan.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yardetsi eutsan Kalistrok: Maipatxo, etzenduan olangorik egin bear; ¡guriñez bidea igurdi ta gaztayak bilinbolaka menditik bera yaurti! ¡Onangorik!.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Bai, Kalistrotxo, alantxe izan bide da; baña lendik esan bear zeunstan.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yoan zan, ba, atzera Mari-Pepa eta bidean iñoan bere kolkorako: Kalistrok zeozer geyago gure yon yateko; guriña ta gaztayak, barriz, etxautsen ainbeste be begia beteten; orregaitik zorro bete urr eta upeltxo bete ozpin ekarriko yautsanat edateko.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Baña bide okerretik gabiltz gu be, aurki, ordu onetan, gura eztogula bada bere.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Mañasi zan itaunle, berak nai eban aritik eruateban jarduna, ta aiñ buru-ta-biotz arlotu zirean euren autuan eze, ezeri be jaramon barik, ez bide inguruko burdin lantegi ketsuai, ez Ibaizabalgo ontzite ugariai, ez gora ta bera oso astiro eroiezan gabarra astun beteai, ez edonun agiri ziran gizadi zamatzalleai, ez burdi barrukoen barregarrizko esanai, ez Bilboko sarreran egozan jauregi barri ederto apainduai; ezeri begiratu barik, ezer ikusi barik, uste baño lenago eldu zirean zalpurdia geldituten zan kaleraño Indianoa ta Mañasi.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jatorrizko obena kendu ta seintxoak zerurako bidean jarteko, ugutza bear bearrekoa dan ezkero, ta ugutzera, bateatzea, orren erraza, ta jaio-parrien ilteko zoria ain urrekoa, kistar orok gazte-gaztetxotatik ikasi bear genduke ugutza emoten.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Zarra ba'da, gaztea ba'da, ezkondua ba'da, ezkongea ba'da, gurasoa ba'da, umea ba'da, aberatsa ba'da, txiro edo beartsua ba'da, gaxoa ba'da, osasuntsua ba'da, aundikia ba'da, nekezaria ba'da, ekandu txarrekoa ba'da, obenerako bide-urrean bizi dana ba'da... bakoitzari dagokionez.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Bide oneitatik guztietatik joan izan dira kistarrak zerura.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Baña eragiozu ba elayari oñez, edo zaldiari egaz edo arrañari leorrez, ta bakotxa bere senetik eta bidetik atara ezkero, danak alperrik galduta ikusiko dituzu.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Amaibako egunetan Zeugaz bizi ta Bakaldun dan Jesukristo gure Jauna bide dala.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Nagosien obena, umeena baño gaiztoago; kistarr diranena, ez diranena baño astunago; jaupari edo abadeena, osterantzekoena baño errudunago; guzti oneik obenaren gaiztakeria jakin eta oarrtzeko, besteak baño zio ta bide geyago daukeelako.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Cer gaitic Pilatosen echetic urten zanean, guizon orregaz aitu cireala badezpadan esatea, au da, bere premiñaric bide onetan izan leitequeneraco, ez dirudi gauza errez sinistutecoa, contu izanic Bera atsecabetutearren eroien amorrua, eta ez ebenez uste ez asmuric atseden aldiric emotearenic, icusi ez ebeeneraiño lurrean jausita eta pausuric eziñ emon al izanda.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 ¿Ceinbat errazoe andiagoaz aguertuco ez eban bere damuari eta ezauguera Jauna curutzean egoanean? Icara eguin eban lurrac eta arriac bringau cirean eta ezagutu bear gure oinpeco criatura onec bere Eguillearen escu eta indarra ainbat gloriaz garailari pecatu, inpernu eta eriotzatic urteten ebanean; eta diabruaren catigariotic ascaturic ta irabaciric bere erria erruquitasun eta aleguin indartsu bat eguinda, eroian curutzeco bide bacar eta solletic ceruetaco bicilecu zorionecoetara, beti an biciteco ascatasun oso eta arrizcu bacoan.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Guztiz egoqui izan zan bide ori Ber-berac iracurri eian presondegui orrec edeguiteco, eta guero preso egozan areec ascatu, justu orreec Bera euren aurrez aguertuaz glorificadu eta bere garaitzaren irabaste areec beretzat batu eta beretu eiazan.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0094 Guizonen arteco atseguiñac, dira errecachu chiquiyen antzecuac, ceintzuec gueldituten dituzan edocein eragozpenec, eta beste bide batetic yuan eraguiten deutse, eta azquenic pisca baten ibilliric, agortuten dira; baña Jaungoicuac bialduten dituzan gozotasunac dira, goitic bera indarragaz datozan ur corront, ecec guelditu ecin leiquezanac eta euren yatorriya ez da iños agortuten.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0174 Ez euqui, ene semia, chiquitzat gauzaric, zucenduten danic Jaungoicuaren gloriyara, edo zure salbaciñora: alan bada, ardura andi bat imiñi biar dozu gordetan Jaungoicuaren legueco mandamentu santuac, Elessa santiarenac, eta ceure guraso eta nagusiyagûen aguinduac, erantzuten arin ceruco dei ta arguitasunai; ez galduten eraric chiquiyenic ceure arimia aberastu eta, ceruco bidian aurreratuteco; arimaco areriyuen esetsiyai, eta ecandu charrai asieran yarqui eta gogor eguiteco; beguiratuten deutsezula gauza oneei baliyo andicuai leguez.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Ni naiz egin bearr dezun bidea, ziñetsi bearr dezun egia, itxaron bearr, dezun bizitza.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Ni naiz biderik zuzena, egirik gorena, bizitza yatorra, bizitza zoriontsua, irazan ez dan bizitza.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Nere bidean ba zaudeke, egia dazaukezu, ta egiak yareingo zaitu, ta betiko bizitza iritxiko dezu.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Gurutz-yopuak bakarrik zori onerako ta argi utserako bidea didorotelako.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 3. Yosu Yauna, zure bidea mearra ta giza-begitan nardagarria dala-ta indazu gizakeriak nardatzen Zuri yarraitzeko eskarra.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Geroago ta ariñago ioazan, alkarren leian eritxi baten, baiña bera konturatu baga: Auria-ko bide medarretik Arrupaiñen zear, Leako zubitik irago bear izan eben Oleta atzean isteko; eta aingiratako toki arek beren etxeko zurkuluak baizen ondo iakiñarren, ezeban ezautu ez etxerik, ez ibairik, ez zubirik, ez olarik.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Barriro parkeskatzen deutsuet, eta zuen baimenaz banoa orain neure tresnatxuak gertuten bidean asteko.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0072 Beñola, pilistindarren uri batera joyala, legoi gasteak bidera urten eutsan eta bertan txikitu eban.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Urrten eutson bidera Arolda'k beste gudarozte aundi bategaz; arrkitu ziran Hastings deritxon tokian eta gudakuntza gogorr bat egin eben; baña Arolda'k galdu eban gudea ta bizitzia bere bai (1066).

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Itz gogorr batzuk esan ebazan bere otsein batzuen aurrian Gongotzayaren aurrka, ta onek beriala Kantorrberiko bidia arrtu eben jaupari deuna ilteko ustiagaz, ta alan egin eben bera otoi egiten eguala (1.170).

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0007 Ekuszu, nekez ta oñazez lerrtutako Bildots otzan-otzana dan Josu'k, zelan Gurutza Deuna arrtu ta besarrkatzen daun; begira zenbateko apaldasun eta emetasunez arrtzen dauzan Josu onak zigorrtzale aen iraun eta ukaldijak; eta zeu, ostera, ziñezko garrbayaren Gurutzatik iges-zabilkez, Gurutza-bagarik, zeruranzko biderik ez dagola gogaltzeke.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0014 Eskarrik geyenak Zeuri, orrenbeste irabazpide ta Zeugatik nekaltzeko ainbeste bide emoten daustazuzalako.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0018 Apaldasun-bidez beti ibillita, ezetsija ta irauna gogo onez arrtu dagidazantzat, eta onelan, Zeure atsegiñezkoa dan bideaz, Zeuri jauste-nekea arinddubaz, Donokiko atsegiñetara iragi nagizuntzat.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0026 Esku ta oñak zaurittu dabezan untzeak neure obenak izan diran ezkero, Zeure mattasun eta beldurra neure girñak azpiratzeko bideak izan bediz, Zeukin ludijan untzauta bizi-izanda, Zeukin Donokiko atsegiñetan bakalduna izatera eldu nadintzat.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Kristoren jazokunak gomuteteak asko irakasten dau done-bidean yarraituteko sendotu, ta irabaziak ugeritu egiten dauz.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Eztok bada gaur egunean, luzaro bizitzeko, gitxi yatea lako biderik.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Yainkoak argi egin eustan, eta bide obean ipiñi ninduan, itsu kaskarr-autsia nik arri-mutil-aurrean ipiñi neban baiño.

55. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 - Oben ilgorrak baltzittuta badaukazu zeure gogua, ainbat lasterren, bide gustijetatik, alegin-egixu bera garbittuteko, autorrkunde edo konpesiño onaren bittarrtez.

56. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 ¡Donetsija benetan bere Amearen onez nekatzen dan semia! Ezetsi ta gaiztetsija barriz, Amea gexorik ikusiarren, jaramonik egin barik bere bide ziztriñetan aurrera jarraitzen dana edo darraña! Ez gadixan geu onetarikuak eztan be ixan.

57. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Bide egoki, zinddo ta arrtezena aldentzeko oben nagositik, ardura andijaz, aldentzia oben txikarretatik da.

58. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

59. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Getari aldera ziarka doyan bidian norbait eguraztuten Zuloaga'ren etxe aurreko ondartzan gaztetxu bi agiri ziran.

60. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Orrek jarratu eban bidetik ibiltten badira lasterr geure ele onetan idazti gurenak agerrtuko dira.

61. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 -G azken igidina bein be ez dalako nai ta ez aldatu bearr zan; baña -d-, ren bideari jarraituaz, geyenez -t zegaitik, egin dan ez dakit eta ezin esan negi!.

62. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Zeozer ondo eitteko, beste biderik eztago.

63. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 Berak argittaltzen dautso doniari adimena ta sendotu biotza, bide onari darrayontzat.

64. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Eskubetan edestija dogula esakun orreri bidera urten dagijogun, mintzo orrek len eta orain zoririk naiko ixan dau-eta.

65. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Au bide dala amabigarren eundijan olerkariz nausi zan Rose inguruba.

66. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 ¡Zenbetek arro biderik-bide lili-urdiña eta txirritta ginbalan erabili ete ebezan!.

67. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

68. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Gizon bakotxak beretzakotu dauzan gauzen jauntza ta jabetzeak be, gizarteak berak ipiñitako legeak baño beste oñarri ta eustazpirik eztauke, sozialisten eretxiz; baña legeok ipiñi dituan gizarteak, orreik kendu nai aldatzeko eskubidea be badaukala ezin ukatu; augaitik ondasuna ekarteko gai ta bide diran gauzen jabetzea, iñori bidegaberik egin barik, gizon bakotxari kenduaz, beragandu ta beretu daike gizarteak.

69. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Ondasuna ekarteko gai ta bide diran gauzen jabe izateko eskubidea, gizonak berezkoa, jatorrizkoa dau gizonaren izatean erne ta jayo da; gizonari eskubide ori bere izatetik datorkio ta gizartea baño lenagokoa da.

70. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Ondasunak irabazi ta eskuratzeko bideak, aldi ta erri guztietan eztira bardiñak izan, ez gitxiagorik be.

71. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gizarteko matazea arildu ta auzia ebazteko, bide txarra; a da ori.

72. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Eta Euzkadi'n, Sabin ixan zan lako irakasle bat, biarr-biarrekua zan, ilddegira bidian zan euzkera gaxua, gure ele garbi-ederra gaizkatuko ba'zan.

73. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Guk ordubata t'erdiyan belatu genikan, eta bide erdiraño oker oker, auuu... etorri gindukan.

74. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Ugarrte-zarr: Laxterr zure bideari jarraituko diot.

75. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 (Begiratzen du zugaztiko bide aldera)... ¡Ene!... Andre Joxepa dator... Gorde dezadan idazkia.

76. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 d) ikasgoan idatziz oi diran gutun, lauko, bilkin-izen, txartel ta edotariko ikaspideak euskeraltzeko urgazia guziei damayeke; berebat, eleiz ta erri-agintariei ayen argitarakizunetan; baita edonori ere, izparringietan, bidetan ala gutunetan ageri oi diran saleroste-iragarrki, naiz yai-deyak, edota idatziz nabari nai luken edozertarako ere bai.

77. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Lugintza ta bere aberasgai alde naikoa entzun eta ikusi dezute: orain, Gipuzko ta Bizkai olkintz-tokietara eldu baño lenago, nundik eta zer bidez olkintza datorkigun adiraziko dizuet.

78. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Or piztu ziran Legazpi, Okendo
Lizardi, Antxeta ta Elkano;
Or euskaldunen Patroi aundia
Loyolako Inazio.
Or beroturik alai joan ziran
Zuk deitutako bidetik
Zure bandera eramatera
Etsai guztien artetik
.

79. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Ezta zeruraco
Beste bideric
Jesusen Biyotza
Bezelacoric
.

80. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Nai dezu, cristaua
Sartu bertatic
Zeruraco ez dago
Bide oberic
.

81. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Era orretan, lenago alcarrequin anai guda gaiztoetan bizi ziran jenteac beste bizi izateco guisa bat artu zuten, ta ordutic aurrerantzean, guztiyen cristautasunari bacarric beguiratzen ziotela, zaldun ba coitzac bere sinistea ta bere sorterriya escudatu zituan; ta sorterriya ta sinistea izan ziran, besteric gabe, biyotza berotzen ziyoeeten sugar ongarriyac, eta beste laguntzic bear izan zanean, Jaungoicoac ecarri zuan bere bide zuzenetatic danen artean auqueratutaco zaldunic zaldunena.

82. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0112 (...), eta erri artaraco bidean bizia bertan galtzeco gogoetan jarri zala: baña gaitz gogor batec joaten utzi etzion, ta bere martirioco gogo ura biotzean beti gordeaz Errumaniaco Mendi Paulora joan zan, an bere gorputza barau ta lan gogor eta nequetsuz minberatzera.

83. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 Zure naigabe ta atseguin onen izenean, irichi zaguzu laguntza urrutiratzeco gugandic inpernuco etsaya, batez ere igues eguiten degula pecaturaco bide guziyetatic, aldendu dedin gure biyotzetatic lurreco gauzetaraco zaletasun char guziya, eta Jesus ta Mariya laguntzen lurreco egunac igaroaz, abentzat bacarric bizi ta zorionean il gaitezen.

84. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0256 (...) jarri naiz zeruco bidean; andic aldendu nintzan pecatuben bitartez: gorrotatzen ditut biyotz guziz nere pecatubac eta itz ematen dizut eztedala berriz pecaturic eguingo.

85. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0285 Sorbaldan dualaric
Bere gurutzea,
Jesusec artutzen du
Golgota-bidea
.

86. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0285 ¿Ez aldagoquit neri
Orri jarraitzea,
Nere bide oquerrac
Gaurtic zuzentzea?
.

87. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eguiteko santu au bukatzeaz batera, ichas-aldetik jaikitzen ziran odei moltso lodi-illunak; eta kristau zorioneko ayek, gordairurik aberats eta estimagarriena billatu duanaren pozarekin eta euria laister zetorrelakoan, artu zuten echeko bidea.

88. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 Eta zuri agur eguinda guero, echera biurtzen naizenean, eta bidetik, basotik, menditik edo nagoan tokitik, nere neke-aldietan eta estu-larrietan nere biotzeko zispuru eta deiak mendi-oste onetaraño bialtzen dizkitzudanean, ez ¡arren! ukatu niri, ene Ama laztana, zere esku onguille orren laguntasuna.

89. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0078 (...) aaztuko banintz legue orrezaz, eta oraindik okerrago dana, bera ausi ta oñazpiratzeko ausardia izango banu, onela, nere anima gassoa pekatu ilgarrien ichaso aserrean betiko ondatzeko arriskuan jartzen naizela; orduan, Ama maitea, zere esku biguna luzatu, eta zere laguntzaren ontzi seguruan sartuta, konfesio on baten bitartez Jaunarekin pakeak eguitera eta aldareko sakramentu chit santuan nere anima makal eta auldua sendotzera, eraman nazazu, an indarrak artuta, zeruko bideari, aspertu eta guelditu gabe, jarraitu natzakion.

90. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Zure adiskidetasona utzi-ta Zugandik aldegingo banu ¿errukitasunerako biderik izango nuke ba?.

91. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Jauna! Egizko jakintasuna, au da, Zerurako bidea ikasi; orren asipena, au da, Zuganako bildurr osasungarriya iritxi; ori bera besteai irabazteko era, nere esan-egiñaz emango diyedan bide ona galdu ez dezaten: orixe oyen bitartekotasunaz iritxi nai nukeana da, ta Bederatziurren onetan eskatzen dedana, nere onerako izan bear badu. Alaxen.

92. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zure arima gorputzatikan irteten danean Aingeru-Saill aundi-ederr-zoragarriya bidera irten bedi; danen kontu-artzailleak diran Apostolu-Samalda zu artzera betorr; Odol-emaillien talde garailariya, zuriz jantzirik bidean jarri bedi; Aitorle-Saill dirdiratzailleak (1) resplandeciente, liliyak (2) lirios eskuban, inguratu zaitzatela; Nesk-autsikabe-garbi taldeak kantari artu zaitzatela; ta Aitorr zintzoen arteko pake gozoan sartu zaite; Jesus-en arpegi gozo-atsegin-pozkidagarriya zure begiyen aurrean agertu bedi, ta Beretarren artean toki eman begizu; deabrutegiko izugarrizkeriyak ikutu etzaitzatela, ez ango garretan daudenen ortz-karraskak, ez eta zoritxarreko ayek izaten dituzten neke-oiñazeak.

93. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zerurako bidean aurreraka, ala atzeraka zabiltzan ondo ikusi, utz egite guztien damutasun benetakoa artu, eta datorren illean obea izateko asmo erabakiak artu, bildur izanaz bera izango ote dezun askenengoa.

94. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 ez det nai pozik, izate arren
ostera nere begiak,
barren barrengo malko samiñak
irtetzen diran bidiak
.

95. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0138 Askotan bidegin arren
elur-izara gañean,
nere oñatzik ez dago
ibilli naizen bidean
.

96. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Aurra jarriya zeukan,
siaska xarrian,
gozoro lo zediyen
leku itzalian;
ostozko estalpian
guztiz epelian,
maitatubaz aizecho
bigunak bidian,
aurchuari agurka
pasatzen danian.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Zelaian Andoain-dik Irun-erako bide zabalaren ertzean zegoan zelaian jendea askotxo ibiltzen zan eta baita Santa Katalina-eguraztokian ere.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Oñatetik asita egin zayo 9.3000 m. dittuan bide zabal eder bat, geyena arkaitz gogorrean ebakia.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Bide onen erditik asita Arantzazuraño jaso zaizkio Ama Birjiñari amabost txadontxo capillas agurtzako amabost misterioen izenean; Lekaretxe convento aundi ta zabal bat eta lau jatetxe.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Bederatzi edo amar urteko mutiko bat gidaritzat artu zuan ichu batek, eta bidean zijuazela mutikua arriturik geldittu zan zezen iduriko arri bat ikustean, eta esan zion ichuari ikusten zuana.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ichuak etzun moskortzeko biderik.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Bidez galdu ta zabiltzanen bat zera zu, iñolaz ere, diyo astazayak; Ez andria, diyo Luisachok.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Ludian zer oro ba da edertzale arria, zuaitza, aberea nola ez bide litzake gizona?....

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Gizona, ordea, jare baita, buru aalmenen jaurbidea bere esku baitu; ertigintzan ere, gañerako egintzan-bideetan ainbat, oarrez, asmamenez ta Rorago ioranez diardu, jaiotzetik il-ondoraño bizitza erti-lanez eztitzen, seaska eresia leenen dala ta obi arria azken....

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0120 Prrale indarrtsu bati Elosu-gañean lapurr batek, bidera irrtenda, esan zion: - ¡Alto! Poltsa, ta bestela bizitza...

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Apurrka, apurrka, aurrera zijoan Olano bere bidean.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 Palta andirik ere etzidak egiten, eta dijuala eun legua bidean, bere usai eta kiratsarekin.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Bideok konponduko lituzkete.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - An etorri ukan bañu-etxe bateko Madrilltar emakume mordo bat, beren miriñakiakin bide guzia artuaz, eta arrikoskor guziak ere tatarraz zeramazkitela.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Izan be, entz, maite: gure euskera zampacirc;rr, garbi ta ederr au, Jaungoikoagana joateko bide, Jaunaren eta Maria`ren seme zintzo izateko jagola ta lagun izango yakula deritxogu: geure siñestean sendo, geure oitura onetan garbi irauteko berariz lagundu gaikezala uste dogu, ta au uste dogulako, euskal-jai oneik amaitu baño len, geure asmo ta lan oro, Uribarri`ko Amaren eskuz, guztioen jabe dan Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu nai izan dautsaguz.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 (...); baña asaben siñestean sendo ta ekanduetan garbi irauteko, eurakin estu ta ertsi lotuta, gogoz eta biotzez bat-eginda egotea baño oberik ete dago? ¡Ez!; orretarako biderik onena asabak eta euren gauzak biotzean ondo barrendu ta eurakin gogo ta biotzez bat-egitea da: augaitik, geure asabakin lokarri biziz lotzen gaituan geure euskera onek aen siñeste ta ekanduetan irauteko, berariz lagundu gaikez.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0049 Noraño dan gogaia altasuna adiratzteko, esan oi da t'egiz, berak gogaiak izadi edo gizadia beñepein zuzentzen dula; bai ziñez, gogaia da ontzi-buru edo zaindari erne askarra gizadi onentzat au itxasoratzen badu oarkaspen ontziñ ta bere bultzkin edo igizale, oarkaspen mendeko sinismeñ egizko zorrotza ba da, baña ez du biziro ondo zuzenduko, ondatuko da ugarri baten aurka juanik, alegin teman zailtzen ba da irudimenak iasotako ontziñ ta begirada gotargi utzes dabilkiñan beartzen ba du gizadi au itxasoratzea edo beintzat, bearren gertako da zaindari ori ontziñ aurreko aldea okertzea, leengo zaindariñ bidea artzea, aurrea joan nai ba du t'orrela oker suge eran ibiltzeekin, naiz ori bai batzuetan burrundara aundi artu, alperrik ikatz onda atzera gero egiteko, gutxi aurreratuko du.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Egunen bat kanen bidarteak aldendurik izango zan irichi nai zukean baserritik eta alak aitu zitzaizkalako edo bideko zingirak bitarte leizatsua ipiñi ziolako gelditu bear izan zuan.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 -¿Zurekin? Nere urteak bide legunagoa nai luteke eskintzen didazuna baño, Endo.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 ¡Agur! esanta abiatu zan Endo etorri zan bidean zear joaten, berari begira, Lot'en andriaren ekantza zirudiala Urrunda zarra lagata.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Bein batean, Pernando amezketarra bazijoan ba bide batean barrena, ta gizon ondo jantzi bat, orain baskuentzez kaballero deitzen dan oietako bat, bere zakurrarekin arkitu zuan.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 - Orregatik, noski, ez da arritzekoa, deuntasunerako bidean, kristau asko ta asko baztertuta gelditzea.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 @- Benetako kristau bezela jokatuko baluteke, ez lirake bide ortan baztertuta geldituko.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Ontarako bide bat besterik etzekiena.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Karlos lenangoari Españako bakalduntzarako bideak zuzendu ziozkan.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 - Eta begira - san zion Andre Errosak - ¿ez al zenduten arkitu bidean oraingo aeroplano oietakorik?.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Eta badakizute nola eraman bear izan nuen Lesakaraño bi aietako bat, iru ordu bidean? Lepazamarretik eskuz oratuta.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 - Aizazu ¡Santos gizajoa! ¿Bazegoan bide artan uso-ezurrik?.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Bada Tolosa'tik Azpeiti'ra bidean (erri ontatik amarr kilometro) Gipuzkoa'k ditun txoko zoragarrienetan zoragarrienetako bat.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Berak beste txalo ta lore ederragoak irabazi nai zitun gudakoak baño; gizon jakintsu ta ospetsua izanaz ondasun eta aberaski asko bereganatuko litukela ta, beste bide bat artu zun.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Indazu, Aita, lagun urkoa iñoiz okerbidera ez eramateko laguntasuna, onela itzez eta egitez Jaunak ipiñi nauen bidean zure antzeko izan da, zure lagun izan nadiñ betikotasun guzian.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Gauzak berezko bideetatik atera nai dituzute.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0031 Baña kristaua ¿gorputzaren atsegiñak inpernuko bidetik anima badaramate, gorputza ere bertara juango dalaz, etzera iñoiz oartu? Baldin anima galtzen badezu, (...).

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Pedro Bernardo etxetik atera zan batean andre Pikak bere semeari atea zabaldu zion eta azke utzi zuan, artu zuan, bidetik ibili zedin.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Jaungoiko gure Jaunak etzuan Asistar Prantzisko Deuna gizonak bakarrik onbiurtzeko biali lur onetara; emaztekiai ere eratu bear zien deuntzeko, santu egiteko, bidea eta gizartea bera ere berritu bear zuan.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Eta ¿nundik dauka Aita Santuak eskubidea arauketa auek jartzeko? Aita Santuak Eleizako diru guztien gain agintaritza ta ornilaritza (administradoretza) dauka ta bide txarretik egindako diru oiek gaizki egin ditunak bere jabe ta nagusiari biurtzeko beargaia (obligazioa) dauka ta jaberik arkitzen ez duanak eleizarentzat eta beartsuentzat eman bearrean arkitzen da ta orregatik Aita Santuak diru oien agintza daukanak arauketa ori egiten du, ukar (limosna) txiki ori bakarrik ematera beartuaz.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 (...), Uzkurtz gaietan jakin bear duana da, norberari dagokion argitasunez, bere burua olentzatzeko (salbatzeko) bide bearrez bearak diran Erlijio'ko mirariak (jakitea) eta gañera Eukaristi'ko Ogia egunerokotik eta gorputzaren ogitik bereztea, era onetan Eukaristi donera urreratu dedin bere adiñari dagokion jaieraz.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Pello, amona ta zayak irittxi ziranean, oraindik etzuten nai aiña guztiak egin; atarian batzuek, eta eskaratzean besteak, ttxanda ittxoiñez zeuden: bañan nagusiya sartzera zijuala igarri zutenean, bi zatitan jarrita, erdian bidea utzi ziyoten; bide estu artatik, Pello, iriparrez, ta itzez guztiyak agurtuaz, amonarekiñ iragan, da sartu zan.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Bakoitzak bere bideari kuzkur zekiok, neke edo atsegin.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Itzai, zion nagusiak, gurdia gaitu, ardatza igurtzi, bei Beltxa uztartu, berandu duk eta, bide luzea diagu ta Gurdi negartira igotzen da Yoana Mari, ta aizea sekulako zinkuriz eta aienakaz betetzen du.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 Atso zar nazkagarri ark iñolaz ere, aitzulora sartu zunean, bere ontzitik iretsiazi bide ditio irazkai ta zital.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzi berari ere entzun bear diogu, ta arek esaten dunetik igarriko diogu zer bidez eta nola ari izan zan karlistaldian.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Euskalerria ez da osotara il, baiña ba derama bide.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Pakea nai zun Euskalerriarentzat, errekara bidean ari zan Euskalerri gaixoarentzat.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Bidean bi jendarme Prantsesekin topo egin zuten, eta ezer etziten egin, ezpaitzituten ezagutu.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Prantzisko, aitaren esanak aintzat artu gabe, bere esku zabala agertuaz, apañago ta dotoreago jantzita, bere bideetan aurrera zijoan, geroago utsa ta aldakorra dala ezagutuko duan munduko gloriaren billa.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Aldareko zapiai elduta zegoala, ta burua, illeak moztuta, soil soil ikusirik, Jaungoikoaren mirabetzako artu zituan bideetatik ezin aldendu zezatekiela ondo etsita biurtu ziran.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Porziunkulako bidea artu zuan bere lagun zintzoarekin.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Epaillean Aita Santu egiña izan zan IX-garren Gregorio izena artzen zuala; Prantziskok egindako mirariak egiazko mirariak ziran ala ez aztertzeko berealaxe agindu zuan, ta lan au bide onez eramanda, santuen izendegian ipintzeko 1228-ngo.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Esaten zion: Yauna, nere alaba azkenekotan dago; baña atoz, zure esku gañean yar zaiozu (2) Zure eskua gañean yar zaiozu. Bide ortaz sendatzen zituen Yesusek eri asko, ta orregatik egiten dio Yairo-k eske ori, ta sendaturik biziko da ".

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Yaiki zan bada Yesus ta bere ikaslekin aren etxerako bidea artu zuen.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Gizalde aundia yoan zitzaion atzetik eta bidean estutzen zuten.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Beren itzaldiak jarraitzeko indarkatu bearrik ez dezute; bide zelaian zabiltzatela, eta itz dagianak, zuen igarotzean darkizkizuten (arkitzen dituzuten) gauzak garaiz uarreraztia baña eztagizutela dirudi.

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Gaur zortzi, goizean goiz, emendik orrerako bidea artuko degu.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Erri ori, Kingyang uri sendotik 18 kilometroko bidean dago, Kansu deritzan Txinako probintzian datza, aren eguzki-aldean, Lungtung ibarrean.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Bidean ez nuen oi-ez-bezelako gauzarik bat ere aurkitu, naiz bazter guzi aiek ispiaz, ixil-berrikariz beteak egon.

155. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Illabete bat aurretik ibilli nintzan bazter aietan, eta banekien ongi zenbateko bidea dagoen araiño.

156. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Euskaldun-itxurako txinatar aiei begira, baninjoan nere bidean.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 (...) ta iñok baño lenago ikusiko zuan, goi aldetik, odei tarteko arranoaren ibillera apaña edo ia gizon danentzat estaldurik zegoan izarraren kiñua, ta lur aldean, lokatz bigunetako abere oñatza, bide ondotik joan ziran eperren aztarna, sasi mardularen ertzeko erbi-oi zapala, arkaitz zuloetako egazti arraparien kabia, ta an bebeian agiri zan urlia erriko orduari (1) orduari: reloj zar ta illun samarra.

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Donetasun aundikoa ta Jaungoikoakin jarrduteko oso arrtetsua zalako, maite-maite zuan Marigñanotarr anai Masseokin beiñ Aita San Prantzisko Porrziunkulako komentuan zegoala, alako batean anai Masseo irrten zitzaion bidera, ta San Prantziskoren apaltasuna humiltasuna azterrtu nairik aserre antzean esan zion:
-¿Zer dala-ta zuri? ¿Zer dala-ta zuri? ¿Zer dala-ta zuri?.

159. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Berealaxe San Prantziskok anai Leoni ta anai Masseori deituta esan zien:
- Nere seme maite anai Rogeriori bidera irten zaitezte, besarrkatu ezazute, nere orrdez agurr egiozute, eta esaiozute munduan diran praillien arrtean geien geiena maite dedana bera dala.

160. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Mandatariak joan ziran ba, eta bidean anai Rojerio arrkitu zutenean besarrkaturik San Prantziskok esandako guztia edestu zioten, eta alako poz eta atsegiña bere biotzean nabaitu zuan, korrde gabe geratu zitzaien; eta Jaunari eskerrak egiñaz San Prantziskogana joan zan.

161. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 San Prantzisko, anai Rojerio eldu zitzaiola nabaitu zuanean, gaxo egonarren, jaiki ta bidera atera zitzaion, eta besarrkaturik esan zion:
- ¡Ene seme Rojerio! beste praille guztiak baiño geiago maite zaitut.

162. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 - Begira zuetako bakoitzak iru aldiz Aita gurea esan beza; eta pekatari ori bide onera ekarrtzeko Jaungoikoari eskatu bezaio.

163. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Bein askotan bezela, egurr-zama galantakin basotik zetorrela, andre bat bidera atera zitzaion, eta onenbestez edo ainbestez erosita, anai Gili etxera eramanazi zion: baiña praillea zala ezagutu zuanean, askoz geiago eskua zabaldu zion.

164. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Jaungoikoaren izkintzariak, erriaren bide-aurreko, ispillua ta arrgia izan bearrdu.

165. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 ¡Zorionekoa besteak bide onetik zuzenduta bide beretik dijoana!.

166. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 33 ¡Sakonak, bai, Yainkoaren aberastasun, yakintza ta adiña! ¡Zeñen ikerrgaitzak Aren erabakiak! ¡Zeñen ulerrgaitzak Aren bideak!.

167. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Ez nik geyago pekaturik! Ezta pekaturako biderik ere!.

168. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 ¡Ai Jauna, ze eriotzea! Iñauldurizka ebillen lurrean abade eske, baiña danak soinei gora egiten eutsen; eta arerioa ganean etorkuna legez, bidean itxi bear izan zan, non ill zan arik lasterrena.

169. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa bere izatez ontasuna bera, on eta mesedéac eguitez aspertzen eztana, oraindaño zure gaiztaqueriac icusten ezpalitu becela estali dizquitzuna, on eta mesedeen indarrez bide onera eracarri eta salbatu nai zaituena; eta zu añ esquergabe eta desleyal leguebaguea, nun Bera ofenditzeco ausardia izan dezun.

170. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Ceruticacoa, edo graciaren laguntzarequiñ piztueracia, eta fedeac aguertu dituen motibo edo bideetan oñ artua, eta ez mundu onetaco motiboetan, nola liraquean, bere buruari eracarri dion desonra, lurreco ondasunen galera, arrapatu dan heritasuna, edo leguéac ipintzen duten castigu edo penaren beldurra.

171. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Eguia da bere barrunari gogocoago citzayola bacardadea eta oracioan eta contemplacioan bere Ait Eternoarequin aoz-ao hitzeguitea, ceren ónena au dan; baña nola gucioi ceruco bidea eracustera mundura etorri baitzan, ematen da predicura, eta animai eracusteco ta oyec salbatzeco bearguintzara.

172. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

173. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Mundua nampacirc;stu ta ondatu edo osatu ta bide zuzenera ekarri izan duten gizon aundiak, munduarentzat zerutik jetxiriko argi diztiratzaille bezela izan diran gizon entzutetsu arrigarriak ere, lenago ume izan dira.

174. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Ez da diruagatic
Ponpac gaitic bere ez
Zuacena igaroten
Vicitzia nequez:
Ezpada biurtzera
Jaungoicuagana
Infernuco bidian
Aurquituten dana.

175. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Bijaramonean igo zan Iturriotze'ko bentara eta gero jarraitu zuan Asteasu eta Villabona'ra, sekulako bide gaitza.

176. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Gure jaioterria ere maitedegu euskaldunak; urrutiratu ezkero beti gogoan ditugu gure erriko eliza, kale, bide, ibai ta gauza guztiak.

177. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Erri txikia dala?¿Zatarra dala?¿Eliza zarra ta etxe beltzak dituala?¿Bide estuak dirala angoak?¿Ta zer, ala ere, gure erria bada?¿Ez aldakigu ba, nolako poza ematen duan gure erri txiki, zatar, beltza ikusteak? Zoaz, zoaz urte batzuetarako urruti, ta atoz gero; ikusiko dezu biotzak zer esaten dizun.

178. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Bi illabete igaro zituzten jesuita biek Erroma'tik Azpeitia'rañoko bidean.

179. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Emendik A. Iñazio'ri bideko berriak emanaz egin zioten eskutitz bat, eta esaten zioten: Duke Jauna eta beste danak atsegin aundia artu dute lurr oek, ikusi dituztenean; batezere emengo jende aiñ bedeinkatuak asko poztu dituzte... Segura'tik Azpeitia'ra juan ziran, emendik Bergara'ra, eta Bergara'tik Oñati'ra.

180. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Agustin'darr moja lekaimetxuak ere txit ederrki apainduta zeukaten beren Eleiza, sarrerako atean txukun txukun: Ad Majorem Dei gloriam esaten zuen lore ta apaintasunez betetako esaerarekin; baña Gotzai Jaunak, sarrtzeko astirik etzegoala ta, bidetik eman zien Aita S. Iñazioren onespena.

181. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Auxe ere, asieratik bide zuzenetik dijoa erri xea irabazten.

182. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Gipuzkoa-ko erri chiki Albiztur-en gañean, sortegi-aldetik, Gorostidi eta Intsurbia deritzayoten baserriyen ondoan, Tolosa-tik Erniora bidean, ttente-ttente dago mendi tontor borobill bat, gaztelu antz oso-osoa dubana, ormatzar gogorrez eta murrubaz inguratuba, ezagun-ezagun dubala gizonen eskubak ibilli diradela an noizbait.

183. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Gauz orregatichek chit askok uste izan dute sorgiñ lekuba dala lurruspe ori, eta bertatik zakabanatzen diradela arratsetan, ojuka ibiltzeko eta lixiba jotzeko ere bai, Albistur, Tolosa, Bidani, Errezil eta Aldabako erreka zuloetara; eta sorgiñ oyek berak ere diradela gaubaz bide izkiñ ta bazterretara irten diradenak jendea izutzera, edota gaitz egitera ere bai onenean.

184. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Bidean zoazen bezala eilalamiak emaginari erran zako: Beira, saritako etzanala eskatu txarrantxa baizik.

185. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Errota-baltsara ellegatu zirenean ura lekutu ta bidea idortu zue eilalamiak eta biak iturri-begiko zilora sartu zire.

186. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 XIV. Lamiengandik burua gordetzeko urin irakin au baiño geiagotan beste gordebide medios de defensa batzuk erabiltzen zituzten lenagoko euskaldunak: biderik ezagunenak gabonaria ta kurutzea ziran.

187. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Bermeotik Mundakara bidean aldape andidun aran bat, zelai bat, dago: Lamiaran du izena.

188. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 ¿Ezoteda or laminerrekaren batean, gizakirik bizi ezten basamorturen batean, ezoteda bat edo bestetxo gelditu? Entzule zaituztedanon artean euskalzalerik adinbat mendigoizale ezotezerate? Neronen susmotxo au egiazkoa baldin bada, laminerreka-zale ere egin zaitezte ta orrelako toki bakar biderik ere eztuen batera yoan ta gerritik gora emakume ta gerritik bampecirc;ra arrain den izaki bat ikusi dezazutenean, zatozte neregana berri ori ematera.

189. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Baña illuna izan arren, euskaldunak, iluntasun aien arrtean ekaitzakin burruka egiñik, itsaso orren gañetik urrutietarako bidea arrkitu zuten, berentzat eta beste askorentzat.

190. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Gurasoak joan diran bidetik dijoana gurasoak onak, diranean, ori jakiña da ongi dijoa.

191. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Bide berrietatik asi baño len, obe izango da lengo bide zarrak nolakoak ziran bene-benetan ikastea.

192. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Uste izan genezake bere azken-idazki au eiñ bat aurreratua zala, berak aspaldiz geroz aitatzen zigun-eta, biok Zumaya'tik Getaria'raiñoko bide ikusgarrian izketan bagenenbiltzalarik.

193. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Agirre'k, itzaltzean, guri euskaldun idazle ta batez ere irakurrgaikiñeri jarraitu biarr diogun bidea erakutsi digu.

194. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Luz-eletrika =(Tximistargi). - Etxean nun-nai argi-egiteko tresna edo bidea.

195. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Zer bide daucate erlijioso eztiranac, mandamentuac errez gordetzeco? È. Beren estaduarequin ondo datozen conseju ebangeliocoac gordetzea.

196. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. Eta ¿badago beste modutaco graziaric? È. Bai, eguintzazcoac, laguntza edo inspirazioac deitzen diranac, zeñac gabe eziñ dezaquegun ez asi, ez jarraitu, eta ez bucatu ezer ere zeruraco bidean.

197. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Ogeitik gora salgai jarri zitun ta bearrezkoa da aurrerantzean bide ortatik jarraitzea Izarra sallak gure Antzerki-zaleentzako landare berriak, antzerki zar ta sortu berriak argitaratu ditzan.

198. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ori dasa, gure Nekauste ederr onek aurrez-aurrez dakarren, esakerak: Jesuchristo Gure Jaunaren Pasioa Eusquerazco versoetan Jesusen beraren Biotz Maitetsuari Biotzarequin batera ofrendatzen dio A.S Ignacio Loyolacoaren Seme (1) Christavren Bicitza 568g Orrian Iruñan (1760); baña orri ori 368g. izan bear litzake: ez zun bere izena ipiñi; baña bere biotzaren bide, izena eta gizona ongi agertu zitzaizkigun.

199. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gañera berarrek erakutsi digu zer bidez gure ta besteen buruak aberastu.

200. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Baño batzuek gelditzen dira aberastasun oiek irabazteko biderik gabe.

201. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Nere Kristau biotzekuak; bizi-bearrak lanik asko ematen digu; animako etsay zitalak larritzen gaituzte utzik eguin gabe ibilli bear dagun zeruko bidean; ikara ta beldurra datozkigu biotzera, ordu charrian eguinda daduzkagun charkeriyak gogoratuaz beste gabe; animako illuntasun, gorputzeko gaitz, ta beste larritasunak ikutzen gaituztenian, oroitu gaitezen maite-maite gaituan Ama Maria-kin.

202. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Eguiyazko atzeguiñ oso-oso ta guzizkoa izango degu zeruratzen gueran bezin laizter, eta erbeste ontan izan leikean poz-kontentua arkitzen da zeruruntz dijuan bidean, kristauari dagokiyon bizitzan.

203. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Arestian entzun dezute irrisko ta etsaiez betetako bidean ibiltzeko lagun on, leial, zintzo bat aukeratu bearr dala; ezperen (bestela) beste itxu bat zuzentzen duen itxuari gerrtatutakoa gerrtatuko zitzaigula-ta.

204. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Gure bidean zuzen juan gaitezen baditugu eliz-agintariak; garratzak izan arren ala ere egiak garbi-garbi esaten dizkigutenak.

205. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Agustin pekatuetan leporaño zebillela ta Jaunaren itza entzun da pekatutik iges egin zuen; Madalena emakume kaskariña zala ta Jaunaren itzak on-bideratu zuen; Paulo kristau etsaia Damaskoko bidean kristau arrapaketan ari zala ta Jaunaren itz deiak ere Jaunagana biurtu izan zuen.

206. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Harek larrean ume hila bota bide dik.

207. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Yes, hauche duk bampacirc;ampacirc;ampacirc;... To, badakik, Manech, nor ikusi diatan bidean?.

208. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 GANTZUME,- Zuen azienden arabera balinbaduk beti, ez bide duk sobera gizen.

209. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 ZER beroa! Erre nahi zuen Donazaharreko bidean.

210. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 Aire izpirik ez, eta lurretik halako bafada bat! Uf! Ellande gaizoa bazoan bide berriaren sahetsetik, beroak setiatua, bere aitzinean zeramazkala bederatzi nafar asto ederrak.

211. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Manuel, pintaño bat arno, eta zalhu! Chutik ez niagok, eta bideko errauts guzia, hortchet kokatua diat, zintzurrean.

212. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik, ala nai nuke gisa guzietara jokatu, ori bai da gizon zintzoen bidea: gauzak diren bezela ikusi eta ezagutuez geroz, obeki bideak berexi.

213. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik, onerako bidetan bide egiteko, nere barnekoen berri argi eta garbi jakin bear dut.

214. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Ala balitz, gure izkuntza bear bezala maitatzeko ez giñuke bide bat baizik: aldez edo moldez euskara erabili.

215. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Baldin orrela jokatzen ezpadugu, ez da guretzat elbururik eta ez bide egiterik, baizik bide erdian gelditzea, gogoa erori eta asperturik.

216. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Nai duenak nai duena erran beza, baño ortara jo bearko dugu zerbeit onik egiteko eta nai dugun ura erdiesteko Orduan, euskaldun buru andiko bezain biotz oneko norbait sort baledi, orduan ginezke bide erditan.

217. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0249 Eta etzaut iduri pikaren azken umea zela gure papillotaduneri piko hau zemakotena:
Destenorean hantche, daudezi lorian,
Gau ilhunak ez ditu lotsatzen bidian
.

218. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Behin bizkitartean, gauaz, Anchicharburuko gaztenaondo handien artetik, zokorik ilhunenean, gizon bat jali zitzaion, jauzian, biderat....

219. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Eta horra non, han nombait, Ahatsaho bidean, bertze irrintzina bat eraikitzen den samina....

220. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Bainan erregetzeaz bertzerik bazuen gaur Ñakerok gogoan, eta irrintzinaka bazoan beraz, Ahatsako bidean....

221. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Egin dezatela irri, egin dezatela trufa... eta Eskualzaleak goazen bethi gure bideari erdarazko hitz zuhur hauk gogoan: les chiens aboient et la caravane passe.

222. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Piaia bat gostukoa egina dugunean, lakhet zauku guzier hartako chehetasunez orhoitzea, eta gero izkiributan ezartzen baditugu bideko gora-behera guziak, berriz gozatzen dugu piaia hura eta batzuetan piaia-denboran baino gehiago.

223. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Manua ukana dugu garan, zalhu-zalhua askaiteko eta, aphur bat sudur punta garbiturik, bideko ikhatz purruskak khen eta, Jondoni Petriren Elizan kausitzeko zortzi orenetan, Aita Sainduak berak emanen baitu meza, Frantziako Erroman direnentzat.

224. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Gerla aitzinean lauzpabortz aldiz probintzietan ibilia nintzalakotz, zoin urthez ez nakike orai chuchen, lehen beribilean jarrarazi ninduten bidearen erakusle, jabe gidariaren eskuinetarik.

225. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Bide ona da bizkitartean, eta askitto zabala; erreka hertsiaren bertzaldeko mendi handiek gozatzen ere dauzkute begiak, oihanez estaliak ikusten ditugulakotz, ostotsu, gordin, phagoen abarrak aire hoxpil batek farrastatuz xaflatzen dituela xurruntxa ezti batekin.

226. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 3. Hainitz ongi eginen duzu ortzirale oroz, edo nahiago baduzu bertze asteko egun batez zerbeit penitentzia gehiago ofreitzea, edo barur, barur erdi, mehe, edo bertze zerbeit zure osagarriaren eta kondizionearen arabera, edo othoitz, arrosario, kurutzearen bide, kofesio, komunione, edo mortifikazione, beti chede beretara, bekhatuen erreparatzeagatik eta Elizaren garaitia laster ardiesteko.

227. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Berac condatzen zuen nola egun batez bidean heldu zelaric bere arthaldearekin bethi bezala ilhun eta triste, bat batean bozcario handi batec gainditu zion bihotza; haren izialdura eta beldurcunde guziac ezeztatu ziren eta hain handia izan zen haren zoriona, non ahantzi baitzitzaizcon bere arthaldea, bere burua bera eta batere ohartu gabe buruz yuan izan baitzen bide bazterreco harrasiaren contra; han zen berebaitharatu.

228. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Bainan diosesaco biarno aldean, bethi bizi bizia dago Aita Chirou, Larrouy, Perguilhem, Carrerot, Casau, Vignau, Vignolle, Higúere eta bertze ascoren orrhoitzapena eta yendec badakite erraiten zenbat lehiarekin seculan akitzen ez balire bezala, bazabiltzan herriz herri predicatzen, cofesatzen, hitz batez arimen zeruco bidean ezartzen edo aintzinarazten.

229. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchec non nahi eman dute umiltasunaren, eztitasunaren, mortificazionearen etsenplua; nihorc ala Biarnoan, ala Escual-Herrian ez ditu aphezac eta misionestac hobeki lagundu Yaincoren obran, eta segurki, heyeri esker hainitz eta hainitz herritan hain laster yaincozco bidetarat ziren itzuli arimac, eta dute geroztic bide beretan iraun.

230. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0216 Eta hirichka batzuetarik kampo (sehiak han gehiago ere badituztelakotz), hola bide da Eskual-Herrian, goizarekin jokatzen diren partidetan.

231. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Behar bada elhe on bat askiko da bide makhurretik haren atheratzeko.

232. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Bainan egin ahal guziak egin ondoan, haurride hobenduna thematzen dea bere bide makhurrean?.

233. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I. Jaincoac creatu gaitu eta eman mundurat haren ezagutceco, maithatceco, cerbitzatceco, eta bide hortaz bicitce eternalaren merecitceco.

234. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Zoin da Perfeccionerat heltceco bideric laburrena eta chuchenena?.

235. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Nun othe zen Aita Fontaine nindagon, barnetik oihuka hasi zaukularik: Ni jaun handiegia naiz zuen biderat ethortzeko: zuek zatozte hunaraino!.

236. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0095 Zeruko erresumak iduri izanen ditu hamar birjina, beren lanpak harturik, ezkont-berrien biderat joan zirenak.

237. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0095 Bainan gauerditan oihu bat aditu zen: Huna ezkont-berria nun heldu den, zoazkiote biderat.

238. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Bidian gaistoareki ehadila abia; hire gaiñ ezar eztezan berak egin gaizkia.

239. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Bi bidetarik doana ezta irouski heltuko.

240. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0176 Hori da salbatzeko dugun bide hoberenetarik bat.

241. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Kurutzea beraz bethi chutik dago eta bethi zure bidean.

242. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Guziaren buru bada, Bilzar-Lagun eta Euskaldun Anaia maiteak, gogoari emateko badiogu, guk ere, euskalzaleen izena dakharragunek, zeinek gure tokietan egiteko, eta baitezpada egiteko dugula, J.Bte ALTHABE, gure lagun lasterregi zenduak, eta Don FREDERICO BARAIBAR-ko, behiñere baino distirantago denak, zeinek bere moldez, molde ederrez, egin dutena: hori da, guk ere, dela gure lan artetan, dela beharrezko gure harahunatetan, egin dezakeguna: bazter eta zokho guzietarik, euskal-hitz arroztu eta arrozterat emanak direnen artha handiz eta handienez biltzea, eta bilkhurarat ekhartzea: bide hortaz eman dakiontzat, gure mintzaira zahar eta maiteari, eman dakioken iraupen, hedamen eta distiradura guzia, Euskalzaleen-Bilzarrak halaber, bozkariagarri bezain goresgarri dukeena.

243. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Eta bideari nihor ez da ohartzen.

244. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Beraz, bertze bospasei egunen bidea egin behar da, itsasoaz begiak kasik ase arte, bertze urarte batzu urrunean ikusteko: Bermudes deitzen dituzte.

245. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Lehen marrasoa ikusi ginueneko, nere lagun gazteari erran nion, bideaz asetzen hasia baitze: Lagun, altcha bihotza! Seinale ona duk marraso horren ikustea. Ez ahal gaituk Habanatik hain urrun!.

246. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 246.- Salbatore, baba lore [L], (Aroa bide onez dohala adiarazteko) 247.- Azken hilak, paga zorrak [BNC], (Besta egiteari, huts egin nahi ez duenaren hitz bat, - bere gisan zuzena; azken hilaren gain izatekoak direnaz geroz, aintzineko guzien hartzekoak, (Voir le nampdeg; 67).

247. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 260. - Errak, haurra, aita zer hari zen?. - Kartak nahasten. - Ez bide zikan irabazten [C], (Eliza atheko solas bat).

248. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Ditake mundduan erresuma chumeagorik; ez bide bakekariagorik.

249. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0205 Hamahirugarren mendean, Gaillard, Akizeko aphezpikuaren eta Amanieu, Amikuzeko diakre-nausiaren baimenarekin, Piarre-Arnaud II Lukuzekoak ibar-pea eskaini zion Nicolas, Lehuntzako abadeari, ibar-gaina beretzat idukitzen bide zuela.
Ibarra bi zathitan ezagutu othe du Landibartar zaharño hunek?

250. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Horietarik hirugarrena herriko ume eta Haramburuko seme bide zen, Henri IV-gerrenaren aitzindari nausi baten odoletikakoa.

251. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Hogoi-ta-hamar bat urthez, zeruko bidean bidatu zituen bere herritarrak; eta Borge, Arbutiar bikarioari utzi zion Jaundozteyko eta Azkombegyko erretorgoa.

252. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Gizaki horren mintzaian ez du nihola ere nahi eskualdun kutsurik ezagutu; hitz batzu baitira, Baigorri, Iliberri eta bertze, eskualdun begitartea daukatenak, dio Philippon-ek ez direla den gutienik ere eskualdun; ez dute beraz deus ikustekorik elgarrekin eskuarak eta iberotarrak; ez dira bat bertzearen seme, ez haurride, ez ahide; erro berezietarik sortuak, bide berezitan dabiltza.

253. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Ahide dira beraz iberotarra eta eskuara; bizkitartean mendez mende aldakuntza handiak jasan ditu iberotarrak ala eskuarak, bertze asko iturritan edanik baitago bere bide luzean, latinera heldu baino lehen: ezen orduan lehen auzo zituen, edo etche bereko lagun, alde batetik ligurotarra, bertze aldetik keltotarra; bat ala bertzearen kutsua hartu duke guk ez jakin neurri batean.

254. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Ez naute izutu bide luze edo zakarrak.

255. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Diogu bakarrik: 1ampdeg;) Alemana, eskuara bezala, bertze mintzairek ausikitzen eta zikintzen ari dutela gero eta gehiago; eta etsai bereri berdintsu behar gitzaizkotela jazarri; 2ampdeg;) Askotan batere elgar-aditu gabe bi mintzairek bide berberak hartzen dituztela, hitz berri beharretan direlarik, heien egiteko: Alemanek nahi izan zakotenean izen bat eman beren sortherriari, Deutschland deitu zuten, hitzez-hitz Aleman-herria (Deutsch Aleman; land herri) guk gurea Eskual-Herria deitu dugun bezala, eta zonbat holako!.

256. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Eskualdunek berek emeki-emeki laburtuko dituzte gure hitz larriak eta ez beharbada guk uste dugun moldean: ezen duela lau mende eskuarak maite zituen bideak eta bidechkak eztitu egungo egunean denak onhartzen eta gure ezpainak (zorionez ala zorigaitzez erdararen truskilkerieri oharturik) eztira gure arbasoenak bezain... minbera.

257. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Bainan erraiten daukutenean zendu gaichoak Eskualzaindiko jargia baztertu zuela bertze eskualari batzuen etsai ez nahiz, ez bide daukute erakusten elgartartean duketen behar ez bezalako hisiarik?.

258. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Bainan cho! itzalik gabeko ichkilinbarik ere ezta, eta bertzalde ez bide doako chochoari belearentzat beltz-ka artzea.

259. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Bidean zazen bezala, eilalamiak emaginari erran zako: Beira: saritako etzanala txarrantxa baizik eskatu.

260. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Errota-baltsara ellegatu zirenean ura lekutu ta bidea idortu zue eilalamiak eta biak iturri-begiko zilora sartu zire.

261. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ttuttuan badira bi arrailachka: batto punttan esnearen bide; ez da behar largoegi, haurrak behar baitu egoskitzea bortchatuz egin; bertzea, zolari hurbil aireari lekhu egiteko.

262. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Ainitzek uste dute manobra ttipiak egiten ahal direla berek nahi duten bidetan.

263. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Ez dautzuet deusik erranen elgarretaratzeko hartzen dituzten bideez: auzapeza ezarriz ararteko, haren aitzinean zin eginez, halaber apezaren oinetan, hunen othoitzen gerizan orozbat jartzen direlarik, emaiten diote sartzera doazin sailari halako zerbeit garbi eta azkar, bertze deusek eman ez lezokena.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Ortik, gure uste koitauz, España'rentzat kaltia etorriko da, ta galanta, ba España'ko lurrian artzen dan etekin asko Parantze'ra eruaten da, ta arako bidia sarrata ezkero, diru gitxiago etorri da.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bigarrena ezin lei ezetara be laketu. Mendijetara zuazenian eta dantzan asi ta batebatek dantza oratua eiten ba'dau... makilla bategaz ?jo! burutik bera bape erruki barik; eztot uste bide obarik dagonik orrelako lotsagarrija ziatz ebagiteko.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Amaikatxo naigae berenagatu zitun euskera-maitasuna bide zarra, Tolosa'ko Corazonistas deritzaien lekaidetxeko buru zalarik.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Onek garbitu bai zitun gerorako bideak.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Eta laxter izango al da tolosar euskaltzale oron nai bizia, gorosarre bat bide, lenengo euskerazko gogo jardun eratzallea aipatu ta goratzea.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Jun-etorri (5 kilometro bide) egin eban 17 miñutuan.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

271. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Itxaroten gagoz gogo gustiaz noiz ixango dan, entzunagaz jakitun gelditu gaitezen euroen bide on eta biarrekoekin (eurak diñoenez).

272. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bada, gelditu zan Areitio-Urtena'tar Domeka'ren gain, eta zer egiteko dan ezin neike esan, eztakidalako. (1) Misterijo andijek yarabillezak Ortu-Santu orregaz. Ba, jakin biar dogu zetarako ixan dan erremat ori, ta iñundik al bozu jakin eikezu, ta esan; bestelan beste bide batzuk artu biarko doguz, onetara ezin gindekez gelditu ta.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Aurrera ba beti bide eder orretatik, bota gura ba'doguz lenbailen errin dagozan belarrimotzak.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Zorijonak, eta ekin danok bide orretatik.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Orretarako ekin gogor lanian, bakotxak bere aldetik eta bidetik, atzo Gazteiz'kuak egin eben lez.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Elgoibarr Abertzaletasuna.- Uri onetan indar aundia artzen du aberri-maitetasunak; gastien artien batez-ere; baña biarra da irakastia gaste oyei ta gañerakoei zer dan abertzaletasuna, ta orretarako Batzokiko Bazkintza Artezkariak artu biar ditu bideak gaste, gusti oyek bilduta irakaste ori egiteko.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ALKATE JAUNARI.- ¿Emen Olaso'rako bidean (kanposanturakoan) ezin liteke argirik ipiñi beste bideetan bezela? Uste det egokiya dala eskatze au, ta ontzat artuko dala.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orain baña guziz ernaitu dira Soraluze'ko abertzaliak ta aspaldin euki duten nagikeriya jaurti eta aberri-aldez lanean gogotik asi dira idazle berri onen zirikadak dirala-ta bide, ta ez degu beste biderik berari esker bereziak eman baño.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Zorionak Dris-Dras ta jo gogotik artu dezun bide ortatik: Jel-gaitik eta Jel-aldez.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Alkartasuna bear, ba, sendo ta gogoz ekiteko; izkillu altsua, lege-arauzko bidea agiri-agirian erabilli litekena Vae Soli! diñosku Idazti Deuna. Gizon bakartua, gixajoa.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ori da, geure ustez, biderik artesana Euskel-erriko ontasuna lortuteko, eta bide orretatik jarraitu bear geunke euskeldun guztiok, iminirik erri danetan orrelango ikastolak.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Elexatik ur, Algortako bide barrian, zapaldu eban belbil edo automobil batek, eginik sauri andi bat bekokiyan.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bidian iragi eutsoen makuan ezpatadantzarijak euren ezpatakaz beste maku bat eraldu ta bijen azpitik, tanboliña aurretik zala igarotian, Gotzañari irribarria urten eta burua makurtu eban.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Ernai, euzkotarrak! Ikaragarrizko ezezpenak bidean ditugu! ¡Ernai, euzkotarrak! Beti-bezela orain ere gure eskari eta egipenak begirapen onik ez dute izango-ta!.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Euzkotarrak! Aurrera, bada, guziok dide onen-aldez; eta igandean ez-dedilla iñor gelditu Euzko-Araudi au aldeztuko duten euzko-seme jator oiek aldun ateratzeko alegiña egin gabe.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eskumatearen aurka gogor dago auteskirik eztabelako emon gura ixan Sanchez Guerra jaunak uste dau berak eztabela atzerarik egin biar, lengo bidetik jarraitu baño.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Betiko okerra yaku, bakotxa bere bidetik ibiltia guztijan onari, barik bakotxarenari gagozala.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, egi-jabe gauzak diranez dakiguzanian baño ez gara, diranez jakinda, ta dakiguzanez maite ixan da, gu zutik eta eustazpi onez oka ixan barik irauteko bide-bidian gara.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Eta oldozpen abetan ari naizela bat-batera gogoratu zait aspaldiko esagun eta aizkide detan don Miguel riojano atsegiña ikertutzia geltokira bidean daukadan ezkero, ta belaxe sartu naiz bere etxe eder eta ospatsuan.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Nik illea artuaz esan diyot ez duala beste biderik erkaltzale zintzo bezela langille alproja oyeri laguntzea baño, ta sekulako istilluakin erantzun dit:

291. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Mendijetan edurra dago ta bidiak zuri-zuri agiri dira.

292. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Bide orreitatik juango eta gara? Baña nora joko dogu? Lurraren ganian ixara zurijak dagoz eta zugatzik be ezta ikusten.

293. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urte-barri egun onetan eztogu bide-zuri orreik-ziar juan biar.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Aberrijaren gaizkundia ta geure anditasuna benetan maite badoguz, bide bat-baño eztaukogu.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Bide ori erakusten dausku urte onek.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aton eta Senen, Deki'ren aginduz, gogorr arrtu ebezan gudariak, eta bide luze aretan ez eben gitxi jasan bearr izan.

297. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zeuk ezarri zeuskuzun ene biotzetan gurasoak ganako maitetasuna baita aren izkuntza, eskubide eta ziñiste kistarra maite izaten, eta bide orretan naidogu jarraitu.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jazarrka aundija sorrtu leutsan bere egikera onek, gixon ikastebakua bide ain ixiletaz zuzendari ixan zanarren, a leku a etzala beretzako ulerrtu leban, eta oñetako autsa irarrdosirik, beste leku batera, Paris'era, jo leban.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eure bidiari lotu nire oñak, labandu eztattezantzat; adi agokit, eta entzun nire itzak; eure errukijaren aundija erakuskek, eugaz uste diranak jaregitten dozakan Jaun orrek.

300. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ire aitak eta nik alak egin yoaguz bide zuzenetik erabilteko; baña gure alegiñak alperrik izan dozak: lagun gaiztoekin batzandu az eta gaiztakeriak egiten ikasi dok.

301. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Izpirik be etzan larritu; bestera ezteguetara bai lioan, ardura zoliz gertu zan Ander eriotzara 1373`garren urteko urtarrilla`ren 6`an il zan, betiko bizitzarako ate ta bide yakan eriotzea, aizkide auzo, arrpegi alaiz artzen ebala.

302. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uzkurrtzak aginduten dauskun lez, geure arerijuei asketsi eta bide onera ekarrteko, okerreko bidian gabixala uste dot.

303. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gauza gustijak ekarri leiz bide onera eta geure eskubetan euki dogu katolikuak, makurrtasuna eta errukija erakutsijagaz.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Baña Jaunak geure eskubetan itxi dausku geuk geure lanakaz bide onera ekarri dagiguzan.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Bide bat esarri euskun eta bide orretatik arrtez-arrtez jarrattu biarr gara.

306. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eta bidez-gora giñoiazan emakume batzui begira geratu nintzan.

307. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bermeotarr arraintzale samindubak, euren zoritxarra bide dala itxasuari ankerra dala esaten dautsoen bittarrtian, Laida ta Laida-antzeko ondarrtzetan itxas-uin jolaslarijen-arrtian jolasian diñardubenak, itxasuari abegi onez begiratuten dautsoe, ta osasungarrija dala, ta abarr, esanaz, anei itz goralgarriz goraldu.

308. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ez dago bestela biderik.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eguzkia, illargia alizar, izar beltz... guziak elkarren antzik gabeak, naiz neurri, naiz argi, bai abiadura, bai bide, ta abar.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Zuaitz ostorik ere Jaunaren baimen gabe erortzen ez bada, gure mutualdi onek bere... zera izango zuan, bai, ta oraindañokoa alde batera utzi ta len baño ere kementsuago utzitako bideari eldu dezaiogun.

311. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bukatu zuan itzaldia esanaz, bide zuzen ontatik jarraitzeko eta bildurrik gabe lan egiteko Euzkadi gure aberria azke ikusi arte.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Aurtengo urte berri eguna zoriontasunez betea izan zan, tresna olako nagusiaren omen-aldia bide zala.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Ori gazte bikañek, aurrera, bire ontatik zuzen guaz ta!.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Nere gogoa litzake abertzale guztiena bezelaxe, urte berri onetan ez jakin daudenari erakustia, bire okerretik dabiltzanak zuzenera ekarriaz, tamalez gure aurka dirala ta, asmo berdiña ezdutelako, alkar ikusi nai ezik eten gabeko burrukan ibiliaz.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gizonak egintza bat egiten, ekin baño lenago, zer gai dauzkan jakitea bide.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta etxe ta bidetan agertutako lauburu ta idazkunak dirala ta botatako multak, ordainbidera eraman dituzte.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Irurzun ondoan erdaldunek deitzen duten Las dos hermanas, euskaldunek deitu zuten Axarte eta erran nai du foz edo mintxate bezala, peña arteko bide ertsia.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bide ori nondik den ikusteko, argi emagun; neskatxa geienak zori direnean ezkontzeko, egin aalak egiten dituzte, bere burua aalik eta ederrena agertzeko.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bide edea, zuzenago, zilegigoago; bide ortarik bilatzen duzuen mutila, zintzoa dela bertatik agertzen du.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bide ortari kerdiesten dena, egiazki ona delarik.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bide ortarik ibiltzeko, zuen soineko edergailluak erakutsi eta edertu dezazkezue, baño, garbiki, gizona baitan den arra ernatu gabe, kilikatu gabe.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Orgatik, aragiaren nabarmenak ez dira bide onezkoak.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baserritarra: aukeratu bidea orain; gero negarrak alperrik.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Nik uste, ekin geniokela beste bide batetik, euskera nola edo ala gaur bertan izan leikela giza artekoa.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Naiz ekaitz ta denbora txarrak artu birietan, ayek illaren amabosteako gure errietan dira.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Dienen artian eramaten dituzte gaztiak ta onelaz erakutsitzen diote biria beste udara aurrenian etorri ditezen jayo errira, beren aitak ta amak egiten duten bezela.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Jarrai dezagun bide oietan barna.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Atzo arratsaldean, Asteasu ta inguruetako erromesak iru ta erdiak inguruan Benedicta ta azken-agurra ospatu ondoren eta Aita Leon Madariaga'k egin zien itzaldi ederrean Maria gure bizitza, gozotasuna ta itxaropena degula ikasiaz, bazijoazen bidean bera pozez kantari.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bañan orrekin ez det esan nai batzokian ezin litekela zurrutik egin ¡ez! (bide orretatik ere iturri bat dut aurrera ateratzeko) baizik egun batean jokuari utzi eta zerbaitetan lan egin, borondatea erakutsi, ez lan guztiak bazkide batzuen gañean utzi, danorentzako lana badago ta geure batzoki ontan.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Baita ere bera orren eder ta maitagarriak ikusirik jopu, otsein dala oroitzeak barru barrutik abesti aberkoiak irten arazten dio: Goazen danok Jel-aldez
Uri, baso, mendi!
Goiko bidetik azke...

331. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Goguan edukiko dezute noski Ugartetxeak esan ziguna: abertzaletzeko biderik onena euzko-antzerkia zala.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Kareen laguntza, ildegietarako arandia... lur eta bideak, zugatzak eta abar dirala-ta Aldundegira (Diputaziora) 27 idazki.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Araudi berezi batek zuzentzen ditu laguntza onen bide ta izatea.

334. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza abek sortu erazi ditun legeak eta gaur indar duten gañarantzeko lege aginduak ezartzen dizkioten bideetan ibilliko beraiek.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Ondoren, erabaki abek artu ziran: Urgoiti'tik Ubidea'ra bidearen 155'garren zatia arri-txeez urnitu dualako, Zabala'tar Iñaki'ri 12.498,46 laurleko ordaindu.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bideko lokatzaik eta kenduta garbi zegoen dana areiaz estalia.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bide zuzenian zabiltza.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan langile gorriak, asarre ta amurruz baitziren, agertu ziren deputatu jauregi aitzinean, eta beren fusil ta bertze armak altchaturik, eskatu zuten garrazki, bidea libre utzi zitaietela, barnean sartu eta Carrasco buruzagia ta hunen lagunak iltzeko.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Alde artako bide guziak betetzen zituztela, an zijoazten, batuek berebilletan, besteak oñez, al zunak al zuan bezela.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bide guziak, ildakoez eta zaurituaz beterik daude: ama batek, eure aurra ilda ikusiarren, besoan artuta berakin darama eurak illobiratu naiean.

341. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Urrengo egunean, gabez izanarren, berdin berdin agertu ziran etsaien egazkiñak ta argontzi (faroak) eder batzuekin bideak ongi argitu ondoren, aurreko egunean bezela jardun ziran euren lan izugarri ortan.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Euzkaditarren egitatea bide da, Espainiako saltsa hortan, gauzarik deithoragarriena. Egiaz, alainan, gauza deithoragarria ez den, batzuen ametsa gatik, zombaiten itsumendua dela kausa, munduko eskualde ederrena, Eskual-Herriko choko aberatsena itsuski baita erhautzia, odol eta sutan emana?

343. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Orregatyik berari ta beste eleri ba-dagokijuez itz bat-eta-beste, norenak diran itz orrek epatyeko beste biderik eztaukogula, eukityia edo eukipena dogu bidia; bijok badauke, ezedo-dau noski zarrenak gastiagandik arrtun ixango, ostera baña, gastiak zarrenagandik arrtun ixango eban.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Bide orregaz, baleitye euskeldunak errderia ariñago ikastia, errdaldunak euskeria baño.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Errderiak daukezan birao ta añenak, ereiten dituen ekandu txarrak, bakarrik dauke guretzat zakarrkerjja ta eskerako bidia, alanbe errderiari ta erdaldunari begira zagos.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Baña auxe'gaitik: Batzokijetan batzendiralako jelkidek, imiñi biarrdogu arrdura andija, ¡ta andija gero!, Batzokijak eroatean bide onatik geure ikurritz deuna zabaltzeko.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Ondiño bere bay dagoz ibilliteko beste bide batzuk, onak alegiñen irigiteko geure anaien begijak egiako arrgira.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Ara emen zeintzuk dira onek bideak, guztiz onak: batzuk dira neguan ibilliteko, beste batzuk udan ibilliteko.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Zenbaitzuek joka ere asi bide ziren eta batzokira bildu ziren eta batzokira bildu ziren oiuka eta beraka, baño etziren etxean sartu; unela egon omen ziren iru ordu laurden edo, Goardia zibillak etorri bitartean eta gero tiroak eta lasterkak; oiuak eta arrukaldiak.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Baño, agintariak ¿noren alde daude? guk, esku zuzenik ezpadugu, argi esan dezatela: ibiltzeko, bideak jakin bear dire.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Itxaropen andija euki genduban len baña gaur badakigu zein dan geure bide errezena.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Geure aldunak ezango dauzkube zein dan bide ori egun gutxi barru ta bien bitartian jaso dauguran gure besuak gure Jaungoiko ta Lagi Zararren aldez Euzkotarrak Euzkadi'rako ta Euzkadi Jaungoikuarentzako.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aurrez, ama izateko bidian zaudena, ara emen zer egiñ bear dezun zeurekiñ.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ondoren eta ur irakiñdako epelarekin eta lenago esan degun jaboiakiñ garbitu sendo eta bere bidean zear bialduko dezute koipe estalgarri ori eta zeiñ garbi, azal gorri ederrakiñ ikusiko dezuten aurtxoa!.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Or, emen, nun nai on egiten bere bizia igaro zuan, eta andre arrek utzi duan bidean beste andre jarraitzalleak izan bitez.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gil Robles, berak nai bezela agintzera oraindik ez ba'da iritxi, gobiernoan Lerroux'en radikalekin nastuan bait dago, ezin uka lengo okerrak zuzentzen eta Errepublika bide zuzenera eramaten leiatzen dana.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Obe arrapatuko balituzte, bein da betiko orrelako ta bestelako lapurketai bide ta txiurrak kentzeko.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Urak hartzen ditu eta baderamatza berekin gain behera; bidea baldin halako hatzemaiten badu, jauts arazten ditu ogiaren erroen hel mena baino beherago.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ginion, untzi hoien ikhusteak izituren zuela naski Turkoen emperadorea, eta hori zitekela makhurraren lasterrenik antolatzeko bidea.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Turkiako emperadoreak hitzeman ditu oro; eta berehala, minixtroen manuz, gure gerlako untziek utzi dute Mytilène delako leihorra, eta bidean dire Frantziarat buruz, joan-jin labur bat eginik.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Erran badugu iraurki biltzea dela negu hasteko lanik beharrena, hola mintzo ginen orhoituz iraurkia dela ongarri egiteko bidea.

362. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Iraurki chuhurrean gaizki etzanik dago aberea; eta hunek uzten dituen huskinak, iraurki hura aserik, badoatzi bidea hatzemaiten duten lekhurat; ala lurrean barna, ala airerat.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta erroz azkar delakotz, joanen da azkar lastoz; ez baita buru onera heltzeko bide hoberik.

364. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ongiarentzat bidea libro, zabal zabala: zer gauza ederra, zuhurra, ona!.

365. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bricht, bricht bidearen erditik zoan, bere buruarekin irriz.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bat batean, bigarren erbi batek jauzi egiten du bidera, eta badoha chuchen chuchena lehembiziko erbiaren koskatzera.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bezperan samurtuak bide ziren, phentze berean sobera trefla janik.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Huts eginik eman dauku kazeta egile langileak: izitu bide direla zakitenak.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hortzarentzat bederen emanen bide dute nasaiki itchura guzien arabera.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez da hori ogiaren merkerat ekhar arazteko bidea.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizagaizoa ukhaldi onik izana omen da, eta gorphutz gehiena uspelduchea bide du.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hola gertatuko da bai naski; ezen gure oraiko gobernamendua arras zozialisten beldurrean bide da, eta zozialistak holako langileen sustatzaileak dire.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hortaz mintzatu ondoan, huna zer nion ondarrerat: deputatuen solas edo manu hori latza bide zitzaiotela jaun ministroeri.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Adinak burua flakatu bide dio; ezen hasia da bere aldeko ez dituen gizonik aiphatuenen preso emaiten eta hil-arazten.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Buruzagiak dituzte bide chuchenetik gibelatzale eta urguluz hanturik dauzkan haize gaichtoaren buhatzale.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eta ethorkiz behar bezalakoak izanik ere, zer nahuzue bilhaka diten, bide horri lothuz geroz?.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Joan-jinak du nor edo nor lotsatzen; ala Maule-rik ala Donajoane-rik, ala Atharretze-rik Ahuski-ra bada bide, Ahuski bortian da, ez bortu zolan, bena hantche, bortu goran!.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ez da zeren lotsarik ukhen; bidia, zombait nahi den luze, goustian egiten da kharrouchaz eta mandoz.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Areta Aranolatze-rik eta hegiala bada bide.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi den, guardak, nontipaitik doi heltu dira Askoz-en ardien atzamaiteko; eta Ochagavia-ko bidia har-eraziren zeren, jabia huillañian ez balitz khausitu.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Lakharrarrak ere bai, bide chuchenian daudelarik.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ba othe da biderik zerbeiten egiteko, gisa hortan gerlako ministroak zure galdeari ez dionean ihardetsi zure zuzenaren arabera.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Bidean galduak omen zituen.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Mando horren ibil arazleak etzirela ohartu bidean zer galdu zuten?.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Pilotari zaharrer ez bide zaiote hambat partida ederra iduritu; lehenago bazabilkaten pilota gorasko plaza buru batetik bertzera eta zombat aldiz, hutsik egin gabe! Doniandarrak hamabi joko-aratuak eta Saratarrak hortzetan zauden; orduan atzarririk egin zuten salto bat zortzi jokotaraino: bainan hartara geroz bortz joko baino bat egitea errechago baitzen, Doniandarrek eta Itsasuarrek sartu hamahirugarrena.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Nun dago gurutzera joateko bidea?.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Sur aldera dijoan burni-bidearen gelditokia aldamanean dauka, arriz jositako bide zabal ederra etxe aurretik igarotzen da; Santiago uri nagusitik ordu batera ta Rancagua uritik orduterdira arkitzen da.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Arritzekoa da nola biltzen zaizkion igandero, meza bitartean bere itza aditzera, ortarako egin bear duten bide luzeagatik ikaratu gabe.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Laister ordea artu zuan Judarako bidea.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Etorri dan bidetik itzuliko da.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Ona biderik zuzenena.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Gaur gauza bat, biyar bestia, ta aitzenerako bideko txakur aulen zaunkai oraindaño lez jaramonik egin gabe jarraitzen badegu ¿zeñek asmatu noraño iritxiko geran?.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Baita ere ikusi genduan alkar maitatzeko bide bakarra nun dagoen.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bejondeizutela mutillak, jarrai bide ortatik, alkartasun edo anaidadea ortik dezutela.

395. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Bein baten, bidian aurrkittu zan, gozez etorren eskeko aguratxu bategaz; ta onek esan eutsan:

396. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Olan jarraittu eban bidiak ziar, ta eldu zan ondorengorik ezeuken etxaguntza eder batera, bera lako errukorrak ziran senar-emastiakana.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Gaurrkoz, ama askok Sinporiano dontsuba eguan egokeran semia ikusi ezkero ?ez ete leuskioe tamalez edo lastimaz esango: semia, ez, arren, eriotzara juan; ez aolako buru biderik; bizitzian lora-loran etzaitez il, gero be zerua an dago?

398. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Gero bere eskuak igurtzen ditu, ?amaitu dozak! esaten lez, ta bere bideari jarraitzen dautso.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Norantz juan bai zekian; ez ekian baña Jainkoa'gana eltzeko bidia.

400. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Baña ¿zein bide artu aberrira eltzeko? ¿zein uin (olatu) asarratuen bitzartetik bere burua atara ta izpasterrian bere maitiak laztantzeko?

401. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Gogo kezka ta zalantza gusti onek Sinpliziano'ri agertu, ta beronek erakutsiko eutson bidiari jarraitzeko erabagia artu eban.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Augustiñ'ek mutikoaren zindotasunaz autortu eutsozan bere gaiztokeriak, eta damuz emon eutson ordurartian erabilli zituan bide galduen barri.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Lege orreik zelan betetan diran ikusi ta eurok betetako biderik egokienak eta ziurrenak aututeko, noizik-noizera, egiten dira, an edo emen, batzar andi batzuk.

404. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Eta ez al da mesede aundia izango guretzat, Jaungoikoak opa dauskun siñismen-argia? bere errañuetan ikusten dogu-ba, an yausi ez gaitezan, pekatu egiñaz irabazirik daukagun inpernua, eta gure eginkizunetan indarra emon bear deuskun zerurako bidea.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Siñismenaren kurtzelu au barik, gizonak gau illunean lez ibilli bearko leuke zerurako bide luzean.

406. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Eta ze txukuntasun ederra gu zeruko bidean ipinteko Jaungoikoak sortu dituan gauzetan!

407. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Aita Santuak itzaldi ederraz erantzun eutsen, eragospen gustiak azpiratuta, ain bide luzeak atzera egin barik euren Aita ikertzen etorri ziralako.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Bi egun bidean emanik, eta barrots deithu barkuz, ibai edo urhandiz bidea eginik, heldu ginen Manobos-tarren herrirat.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00140 Mendanaren ondoko itsasturu edo itsas gizonek, galdu zuten irla hoitarako bidea, eta, handik bi menderen buruan, Bougainville izatu zen, bide horren atzemaile zorionezkoa.

410. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Haro ikharagarri hura guziari esker, higitzen da eta bidean ematen harria, bainan haratchago oihu, builla, deihadar egundainoko: beretarat erortzeko.

411. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Bezperako bide bera egin-arazi zioten, eta jarri zuten, atzemana izatu zen lekhuan, eta aintzineko itchura berean.

412. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Norat daramazkate? Ikusi nahi dut bederen, noratko bidea har-arazia zaioten.

413. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 Badut manua, eta fraideak emanen dire bidean galur.

414. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Hanoitik bi orenen bidean, bada leproseria bat, bortz ehun eri banabertze atherbestatzen dituena.

415. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Baña Jaugoikua'ren bideak beste batzuk ziran.

416. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'ren aita (gizon bat eraill ebala-ta) salatu ebenian, Paduan aurkitzen zan; bere aita guzurrezko ziñaldari batzukgaitik bizitza galtzeko zorian egoala jakitean, baimena eskatu bere Nagusia'ri ta Lisboa'rako bidea arturik, berialakoxe baten Lisboa'n bertan aurkitu zan goi-indarrez eruanda.

417. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Erriak Andoni eroyela jakin ebanian, bidera urten eutsan; baña lekaideak, arenbeste lagunen artean ittoko ete-eben bildurrez, bidean aurkitu eben lekaretxe batera eruan ta antxe eleixakuak oneraspenik aundienaz artuta O gloriosa Domina esan ondoren 1231'ko Bagilla'ren 13'an 26 urtegaz il zan.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Bai, argiro agertu dausku bera dala Bide, Egi ta Bizitza danaren Ordezkari).

419. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Gero bidean Jone eritxon auzoko beste neskato bat batu yaken.

420. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Gurekin batera Erromara beste bide batzuetatik ere lerruan dijua gazteria.

421. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Deustoko ikastetxekoak gure bidetik beste tren baten, Andaluzia eta Kastila aldekoak bide luzeagoan.

422. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Kale bira danean leio guziak loraz ta oial txuri-urdiñ-ori gorriz jantziak; bide guzian gizon t'emakumeak bazter danak ler egiteraño betiaz, ikustearren mutill ayek etxafuegoak ortik t'emendik tiroka, txanboliñ aurretik dana arinduaz, bi musika soñu atze aurretan, eztarri lirañeko berreun ta geiago kantari bi pilletan.

423. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Bai zuek ere, Luistarr gazteak zuen Jaun- arrtzetan ikusi, somatu ta ukitu dezutena erakutsi dezute eliz-gai ontan zuen JVNIOR'ean esan dizutedana; gazte asko beste bidebatetik dijuatz gana, Epikuro, t'aragi griñen bidean.

424. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Bide artatik juan ziran Neron bere ama, emazte, arreba, eskola maisu ta aurtxotarañokuak illerazo zituana, ta beste bere antzeko guziak.

425. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Baditeke bide ortakoak beñ edo beñ zuen aurrez aurre jarrtzea.

426. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Jarraitu zuek Luis dontsuaren bideari.

427. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Luis donearen antzera egiten dezutena izango da, berak egin zuana ber-bezela, errien bikaintasuna ta gazteen zuzen bidea, Arrats artan Donostiko etxe guzitan etzan beste konturik; bigarko-re ikasbidetan zintzoenak, oitura onetan txikitandik eskontzeko urtetaraño indartuak; eskonduta gero-re bide orri jarraitzen diotenak.

428. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 BERNAT - Hauk bideak! gibelako minaren sendatzeko! zerbait onik ere badik dudarik gabe delako Bichy harek?....

429. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Zeruak Jainkoaren aintza iragarten dau,
izartegiak Aren eskuak egindakoa azaltzen dau;
egunak egunari iragarten dautso mandatua,
eta gauak gauari emoten dautso albista.
Berba egin bagarik, itzik-esan bagarik,
Aren abotsak durundirik egin bagarik,
Aren iragarteak lur osoa artzen dau,
eta Aren izkerak lurbiraren mugetaraiño.
Antxe jarri eutsan bere txabola eguzkiari;
senargeia ogetik urteten dan antzera urteten da bera,
pozik, ariñeketalari bat lez, bere bidea egiteko.
Zeruko ertz batetik urteten da,
eta aren ibillera beste zeru-mugara eltzen da:
aren berotik iñok ezin iges egin daike
.

430. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Bideetan jana izango dabe, ta ibar guztietan larra ugari.

431. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Nire mendi guztietan be zidorrak zabalduko dodaz, ta nire zidorrak bide biurtuko dira.

432. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 -Ps. Zoriontsu, gaiztoen asmoetan sartu ez daiten gizona, pekatarien bidean ibilli ez daitena ta gaizto-artean jesarri ez daitena.

433. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0022 Ba-joian gizon bat ezkutuko bide
batetik soloan zear. Entzun eban
agur ta apur baten lotu. Baiña iñor
agertu ez eta aurrera bidean
.

434. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Gero, izar-islatan, zerura begira:
Bizi! Erio! Zuen puskak onek dira!
Ezin ak lokia aska... Ta bide mukerrez
Doa pentsati... Ene! oin-lokak top larrez!
.

435. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Oinkada arin eta, itxaropenez,
- bai bide zabal eta, bai bide txiorrez -
zelairik zelai,
ai, ze eguzki
ta, aize garbi!
Nerekin nintzan bai, nere
inguma eta, txoriakin;
egada goikorretan,
nerekin nebillen bai,
izatekotan, izan...
nere bidezko bide
eta, ametsik ederrenakin.

436. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Lilluraz nebillen bai,
nere bidezko eguntasun garbiz;
bai enara irriztariz
eta, bai zerupe argi
ikara pozgarriz...
Bideak neraman bai,
nerez-nerezko eguntza
eta, aize zoragarriz
.

437. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Eta, soin arin,
nere lillura,
nere ametsakin...
iritzi nintzan iritzi,
errotatxo baten ondora
eta, an lotu nintzan bai, geldirik,
abots ezti, pozgarri bat entzunik...
ai! antxe lotu nintzan
bideari iarraitu eziñik!
.

438. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0051 daukat
eta pozik noia,
ibilte ariñean
baño pausu astiroan obeto,
ume txikiak ait-amen esportzuan
txoriak bere egazkadan
nik danon egillearen egian
danok sinistu ta itxaroten dogu,/ gu / geu / be / konturatu / ez-arren / gauza / orretan,
itxasoan uger edo aidean egaz / bardin da / neuretzako,/ aurrerantza ta aurrerantza / bultzatu naubenaren bidetik
urten barik banoia,
eta / ezetz eta ezetz,/ ezta ori,/ eztala diñoustazuna,/ diñoutsudana baño
.

439. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Izan zaitez, bai, arria bidetik alboratzen dauana; bardin, biotzetatik gorrotoa ustu, edo auziaren eragozpenak lautu bear ba'dira be.

440. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Eta joan zan, ostietatik, Etxetorre'ko zaldi baltza bidean arrapauta.

441. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Bidean joiala, esan eban berekautan: - Jatekuegaz batera berenue emoten badeutsiet, diru guztiyek izengo die nietzako.

442. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Berehalaxe iritxi zuan tokiaren azkena, eta bidea hunela ebagia arkitu zuanean harrituta gelditu zan ergel baten moduan.

443. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Izatez epel ta gelbera zan zikoitz bat, urrezko leoia bidean aurkitzean, onela asi zan esaten: - Zer egin orain?.

444. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Zingira sakonean bizi zan ugarazio bat, bidetik aldendu samar; beste bat, aren auzokoa, bide egaleko osiñean.

445. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0098 Behin batean, kamioiarekin nijoala, bidean norbaitek gizon bat zapaldu eban eta iges egin.

446. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Bide zabalaren erdira heldu ziranean, beribil astunen bat ala idi-buztarriren bat ete etorren begiratu ostean, iragarri eutsan Nikanorrek:(...).

447. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 - Pekatariak bide onera ekarteko errosarioa errezatu te ukoak egin bear genduzala esan euskun Andra arek eta auxe daukat buruan; orain errosarioa errezatu daigun; Agur Maria ta Aita Gurea osorik esan dagiguzan.

448. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0162 Urrillaren 12'n Fatima inguruetako bide guztiak gizoztez yosita egozan.

449. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Asierrek ez eban ezertxo be erantzun, baña biak etxerako bidea artu eben ixil ixilik eta esku muturragaz negar malkoak legortuaz.

450. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Aurreratxoago bertatik bidetik etorren txakur amorratu bat bitsa eriola eta zaunkaka, baña Itxiaxtxogana eldu aurretxuan laño zuritik urten eban arri baltz ikaragarri batek eta zarata aundiagaz jausi zan txakur maltzurraren oin aurrean.

451. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Ama Birjiñak bide asko daukoz gizonak betiko zoriontsuak egiteko ta Karmengo Eskapularioa ezbairik barik egoki ta bikañenetakoa.

452. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 5. Zure geroa - jarri Jaunaren - eskuetan, Bera izango - dozu bideak - atonketan.

453. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 9. Bota egizu - su ori ta itxi - gorrotoa, pekaturako - bide eztakizun - zure sua.

454. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 4. Salbatzallea
gutzat eguzki,
aren bidea
daigun ikusi
.

455. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Noz edo noz bai euren gogoan gogoratzen dabe, pentsatzen dabe, Jaungoikoagan be bai, baiña laster aienatzen da pentsamentu au ta lengo bidera barriro; zeruak baño lurrak indar geiago dau eurekan eta au dala-ta Jaungoikoagan barik lurreko gauzetan dabe pentzamentua, biotza.

456. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Zerua lortzeko bide ona da ziñez bizitzako atsekabeak ixilean eta eroapenez sufritzea.

457. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Jaungoikoak agindu dauskun zorian gogoratzea be bide ona da.

458. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Ta Jesukristok jarritako talanta alegia be gogoratu; artutako eskerra geldi ezin euki leiteke; emaitzak ekarri-erazo bear jakoz eta onetarako ez da bide ona epeltasuna.

459. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Bidean joiala tximistak jota lurrean zan beingo baten.

460. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 BIDE BIAK Munduan gaitza ta ona beti - Bide oneitatik bat aukeratu bear - Gaitz-bidea - Asieran gizona ona zan gero deabruak atzipetu - Gaitzaren ezaugarriak - Kezka-onoimenerako nagia - Sorkunak - Diru-zalekeria-andizuren-naia-arrokeria - Gaitzak peketura garoaz - Gure eginbearra - On-bidea - Ezeugarriak - Gure egin bearra.

461. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Munduan bide bi dira: on-bidea ta gaitz-bidea, ta berenez ona dan gizonak gaitz-bidea artu ba'dagi on-izatea ausi daroa.

462. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Aingeru onak Jauna gozartzen bizi dira orain; beste egoerarik ezin artu leikie; ez dagoz bidean; euren betiko zorion-etxean baiño.

463. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Aingeru txarrak euren gaiztakerian diardue; oneik be ez dagoz bidean euren betiko zoritxar-etxean baiño.

464. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Gizonentzat be ez da biderik eriotz-ondoren; edo betiko zoriona zeruan edo betiko zoritxarra inpernuan.

465. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Munduan garean bitartean bai ostera bidaztiak garean bitartean gerok aukeratu bear doguz bidea ta geroko bizitza.

466. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Oraindik bidean gara.

467. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Beste bizitzarako bide bi bakarrik dagoz; bi bakarrik: on-bidea ta gaitz-bidea ta bakoitzak mundu berezira daroa.

468. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Bide bietan ezin ibilli batera.

469. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 On-bideak Jaungoikoagana daroa bide ontan bere legea betetzen da-ta; gaitz-bideak inpernura daroa Jaungoiko-legea ausi dagi-ta.

470. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Errez-errez igaro daiteke bide batetik bestera.

471. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Bide onetik txarrera igaroteko pekatu aztun bat naiko da; bide txarretik onera igaroteko Jaunaren laguntza bear.

472. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Gure geroko zoriona edo zoritxarra bide biok aukeratzean dagoan ezkero ikusi ta ikasi dagiguzan.

473. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Egiaren bidetik ibilli daitena, barriz, argitara dator, aren egintzak Jaungoikoagan egiñak izan dirala agertu daiten.

474. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Bidean joiazala, Jesus erritxo baten sartu zan erritxo ori, Jerusalem'dik kilometru bi ta erdira egoan Betania zan, eta Marta izeneko emakume batek bere etxean artu eban.

475. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0250 Eta itandu eutsoen: Irakasle, ba-dakigu egizale zarana ta Jaungoikoaren bidea egiz irakasten dozuna, ta iñoren ardurarik ez dozuna ez dozu nor nor dan begiratzen-eta.

476. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Auxe azaltzea gura neban oar onetan gauzak bere lekuan ipintearren, zuzenezko bidetik bakoitzari berea emonda.

477. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Orretarako Donosti ta Bilbo'n urte buruan saioaldi batzuk eratu, txapelketa antzera, ta urtero-urtero, edo urte birik bein, taldientzako sariak erabagi ta emotea bide egokia litzake.

478. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Bein lanian asi ezkero, nire ustez egoki izango litzake, orain, urte bitik bein Alzaga sariaz aupatuten dan teatro-lana, Euskaltzaindiaren ustez yayo ta tajuz egingo leuken talde baten gain uztea, berari bideak emonaz Euskaltzaindiaren ardurapean lan ori Bilbo'n eta Donosti'n beintzat agertu eraziteko.

479. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Irakasleak nai dabe errialde bakoitzaren edesti ta geografia, edesti ta geografi nagusi edo generalean ezartzea, erriko kulturaren gaikiak (abesti, esakun, t. a.) programa ofizialetako gaien artean sartzea, ta batez be errietako izkuntzari bideak zabaltzea.

480. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Auxe dala, uste dot, legezko bide zuzenean ibiltea.

481. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Oraindik aurrera, Urkiolako amabi etxietan ilten diranak eztabez eruango Abadiano'raño, Atxarte bide luzez-ziar, elexatik berreun neurkiñera euren ildegia daukelako.

482. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Orain, Bagilla'ren 13'an be, egunian bertan etorten dira datozenak, ainbat beribil aundietan, berriro arrats-beran lengo bidia artuaz.

483. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Ori bai: egun onen aurregunian, 150 baño geyago ijitu ta eskeko zenbatu nebazan Urkiola'ko areitz ta pagopietan, eta 13'an an egozan bide-ertz guztian, bide-gurenetik asi eta elexaraño, dirua eskatzen Por amor de Dios y de nuestro Padre San Antonio.

484. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 - lurrinkatzeko bidea dauke (intsentsua bedeinkatu, ez).

485. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 - BIDE BARRIAK? DIAKONADOA, APAIZTASUNA.

486. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Erriketa-gayaik erabilli ta bere aberrija goralduteko bidiaik gura ebazan nai onaik nai okerraik zirala.

487. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 NAI DOKAN ELBURURAKO BIDE BAT AURRETIK TINKOTUTIA ALA ALDERDI BATERI EUSTIA KALTEGARRI DOK diñosku Konpulze'k beste toki baten.

488. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Au be lenenguaren antzez Machiabelli-bidia da.

489. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Edozein bedez, onez nai txarrez elburura jo gura ixatia ez da zuzen Bide oker eta gaiztuaik ezin gegikez edo legikeguz ontzat artu.

490. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Azken ona gura daunak bide zuzena autetsi ta bide zuzenez ibilli biar.

491. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Geroko ta goiko gauzetzaz Konputze'k eban ardurezak baskalkeri edo komunkerijari bidia leundu ta zabaldu egin dautso.

492. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Jarraitu dagiguzan ba, bide orretaz eta lehen-lehengoz Asia bertan sorkalderantz jo ta Persia edo antxina ta gaurr barriz Iran deritxon lurraldietan lotu ziranakin egotalditxu bat dagigun.

493. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Norbaitek milla baten bidean beragaz joateko beartzen ba'zaitu, lagun egiozu alakoari milla bi egiten.

494. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 1. Eriotzako bidea, barriz, auxe da: Lenengo ta bein, bide txarra ta biraoz beterikoa da: eriotzak, ezkon-naasteak, zalekeriak, aragikeriak, lapurretak, sasijaungoiko-gurtzak, sorginkeriak, aztikeriak, indarrezko ostuteak, guzurrezko autorrak, azaluskeriak, biotz bikoitza, iruzur, arrokeri, dongakeri, arropuzkeri, diru-gosea, berba gordiñak, ikusi-eziñak, ausarkeria, aundikeri ta ustekeria.

495. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 ERIOTZAKO BIDEARI JARRAITZEN DAUTSOENAK.

496. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 2. Onak aurrean darabillezanak jarraitzen dautsoe bide oni, baita egiaren arerioak, guzurraren maitatzailleak, zuzentasunezko saria ezagutzen ez dabenak, ona danaren eta epai zuzen-zaleak ez diranak, onaren zaintzailleak izan bearrean txarrarenak diranak be bai; otzantasunetik eta eroapenetik urrun dagozanak, uskerien maitatzailleak eta sari-zaleak, txiroaren erruki ez diranak, atsekabetuari buruz naigabetzen ez diranak, euren Egillea ezagutzen ez dabenak, euren semeen iltzailleak, Jaungoikoaren izakiaren galtzailleak; beartsua bertan bera izten eta naigabetua estutzen dabenak; aberatsen bitartekoak, txiroen ebazle zuzenbageak, pekatu guztietan jakintsuak.

497. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 1. Begira, gero!: ez zagizala iñok Ikasbideko bide onetatik aldendu, alakoak Jaungoikoagandik kanpora irakasten dautsu-ta.

498. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 (...), egunetik egunera sakonago ta argiago ulertu ebazan bideok, erriai zabalkiroago eroanaz.

499. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Au ez da, baña, Jaungoikoa ikusi ta so-egiteko bide.

500. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Ain zuzen, onen alderantzikoa dogu bide ori, ta osoro alderantzikoa izan bere.

501. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Bide ori dogu lurrean gauzak adimenez aztertu, adialdu, alkarregaz erkatu, orraztu, gogaldu ta ulertzeko bide bakarra.

502. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Zertarako begiak, ikusteko biderik baldin ezpalitz? zertarako belarriak, entzun al izateko otsik ezpalitz? ta biriak zertarako, arnasa artzeko aizerik ez izatekotan?.

503. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Jaungoikoa ez eban ezagutu al izango Bera-Beragan, ez eban, ba, onetarako ez almenik, ez biderik; izaki bidez bano; (...).

504. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Ene Jesus ona: Gizasemientzat bidea, egia ta bizitzea Zeu zara.

505. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0186 Gal-zoritik edo arriskutik alde egiten-ez ba'dau, lenengokoa bigarrenerako bidea zabalduteko izango da....

506. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0309 Iaungoikoaren asmoak eta gizonenak ez dira bardiñak; ezta Bere bideak ta gizonenak be, Isai igarlearen bitartez irakatsi euskunez....

507. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Oetan olerkariak buruan darabilzkin asmoak eten gabe arrigarrizko irudiz yantzitako bidetik amaiara daramazki.

508. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Lagunarte batean batutakoan edo orrela, oso egoki dago alkarren arteko ziriketa ori, parra eragiteko ta iendea gozatzeko oso atsegiña dalako Baña... gaur-gaur bezela, beste bide bat artu bear dute bertsolariak.

509. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0240 Baiña gei ta langilleok elburu batera joten dabeen legez, baita izakiak bere, bakoitzak bere bide ta eraz, elburu batera joten dabe.

510. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0240 Etxegiñak, bakoitzari bere elburua ezarri ta elburu orretara eltzeko bidea gertetan dautse.

511. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0240 Ardurapena.- Onezkero Ardurapena zer dan esan gengike: Izaki bakoitzari bere elburua ta elburu ori jadesteko bide egokiak ezarri, edo Boeki'k iñoanez:(...).

512. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Deunai egin gengioen omenik gogokoena, orixe da: Euron antza artu; euron irakatsiak ikasi; euron usteak gure ustetzat euki; ta eurok erabilli eben bideari jarraitu.

513. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Hau eginda gero, artez egiten dutela gora, bidea kausicera;(...).

514. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Aurrerapenaren bidea... Lenago, antziñan gizonezkoak leiza-zuloetan bizi oi ziran ardi larruz jantziak eta elkar jaten zuten... goseak, otzez...

515. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Izarren bidetan Ekiñaldi bakarra - Lenengo agerraldia

516. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Kati - Bideak, larrak artuak dauzkagu; maitasuna, zauriz urratua; loreak, arantzez itoak; eztaiak, eriotz larriz minduak.

517. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MAISUA - Zoazte aurrera! Ez geldirik egon, bidea jarraitzea erabaki dezuten ezkero (Iru ikasleak geldirik oraindik).

518. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MAISUA - Bidea jarraitzea erabaki duzute bera emen utzirik.

519. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Gurasoen etxea bertan bera utzi nuenean, makur egin nuen, Iainkoa lagun, zuzen eta bide larrutik ordaindu bear izango duen elendar gizon baten esanetara etorrita.

520. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Alabaina zoritxar gorrienaren bideak barna bainoa, ta oraindik zoritxar gorriagorik aiengana bidaliko dudan ezkero, aurrei itz egin nai diet.

521. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Bai: eta zer?... Jainkoa'k beste bidera deitu al-du?

522. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 Sor Paule - Ez naiz arritzen. Gañera etxetik ateratzeak ez lioke kalterik egingo. Tokiz aldatzea, gogoz aldatzea bait-da, Jainkoaren bideak dira guziak.

523. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Bai, Baina pentsa dezagun zer pasatuko zen baldin eta Aita Eternalaren asmoetan kabiera eduki balu Birjina Jesukristo baino lehenago hilen zenaren asmo konpreni-ezinak. Jesusen sorbalden gaineko karga astunagoa eginen zen, eta hiru bider beharrean, lau bider eroriko zen, Kalbariora bidean zoalarik. Baina Jesusek, horregatik, etzion Haren pasio dolorosoari ukorik eginen, inola ere.

524. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN - Etzen beste biderik gure lotsakizunari lur emateko, baiñan, jende arroputz oiek ontzat artu etzuten ezkeroz, guk, eskubide guziz, beste bide bat aukeratu dugu.

525. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KONTXESI - Zer bide?

526. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Zerbait esazu, beintzat... Ia mutilzar purrukatu au nolabait bide zuzenean sartzen degun.

527. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Sat[ur] - Ori al-da guzia?
Mark. - Gutxi al-deritzazu? Zure jokoari igartzen diot; baiña bide ori ezta zuzena, ta gaiñera arrisku aundiak ditu.

528. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Ai, kazkarin! Bide okerragorik ezin ar zenezakean. Otsoaren agiñetan sartzen ba-zera, ez al-dakizu zer gerta diteken? Aoa istea naikoa du, zu barruan arrapatzeko. Ez al-da ala, Izaiña? Ildakoa baiño ixillago zaude.

529. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 JAUNARTU ONDOREN: Eskatu zagun eukaristi onen bitartez gure bizitzako akatsak izkutatu ditezela, eta Jaunak eraman gaitzala bere bideetan.

530. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 Ps. - Bai zoriontsu, bide garbitik Jaungoikoaren Legean dabiltzanak!

531. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Aien on izateak erro sakonagoak bide zitun.

532. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Jainko-bildur dana ongi jokatuko da, ta zuzenari eusten dionak, ba-duke zugurtasun, eta au bidera aterako zaio, ama agurgarri bezala.

533. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Damu dugu aiek egiña: eskerrak, ifernuko bidetik atera gaituzulako; maite zaitugu, Jauna.

534. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Zutitu da Jesus bideari jarraitzeko.

535. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Jesus altxatzen da bigarren aldian, bere bidea egiteko.

536. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Arratsaldera Euzki anaiak,
bide luzez aunatua,
mendi gallurrei agur dagie
emanik azken-musua:
urretxiñolak bialdu dio
iñularreko doñua,
eliz-kanpaiak aidea urratuz
jo du Abemarikua.
Txapela jaurtiz, oiu dagiot:
¡Agur, Jainkoaren sua!

537. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Gabak zabaltzen ditun
izarren bidetan,
zure irudi maitea
dator emesetan.

538. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0005 6- Aurki ikusi zun bear bidea
animak zeruratzeko,
mutil-kozkorren gaiztakeriak
ben-benetan zuzentzeko.
Kristau-eskolak jartzen asi zan
dotriña erakusteko,
maixu batzuen neke bitartez
gazteak eskolatzeko.

539. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 (...) Bide guztiak arkitu zitun
elur zuriz estalirik,
mendi tartean ikusi zuan
bere burua galdurik.

540. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, goi, bidari taldeak duazten bitartean,
arnas billa, biderik bide... bai, ondarreta,
zelai, errekondo, itzalpe atsegiñetara,
eguzki ta aize billa duazen bitartean,
ni ere, nereak narama bai, zerbaiten pozez
tantai urtetsu, larre, soro ta, baserriakin
unea, uneka gozartuz, bideari galdetuz,
bideak narama neretua, bere oñots ezez...

541. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 T'itxaropenezko egungiro barneminduz,
(igeskorra izanda ere gure etorria)
garo-usai oiantsu, bidondo itzalgarriz
begiak argiz bete ta, biotz-oñak arinduz
alako, betiratze sakon, geroko munduz
emai intziritsu bat, betimiñez dabilgu,
zerbaiten kezkaz, bizitzako bide estuan
muin-muiñetaraño arima dana zirkinduz.

542. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0040 Bidebera, bizia arinka, lasterrez
apur-apurka, ibai ertzetan emanaz...
O!, ze gauzak esaten ditun urak,
xurrumur gozoan eta, bertanbera
ze, bidegai, ezkutuak agertzen ditun,
aizearekin aopekotan eskuz-esku,
gau-egunezko zerupe aldakorrez,
itxas aundia besarkatu baño len!

543. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0059 Goiz-arratsetan
bideari iarraituz
bearrezko dan,
biotzondo
ta, kemenez,
bitarte alai, zabalez...
noizbeinka,
arira datorkiguzan baikortasun
maite-eguratze eder, ernaikorrak;
gure eguzki egunetako bide,
bizi-aupada goitarrak!

544. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 neolitiku-lañopeko Agiña gañean
berde narean
bukoliar-ametsezko, janbaz, iragarle-zantzoz
bide-ertzean, bide guzien ertzetan
Elkanoren itxas-lorratzean, Gagarinen lurbirabirundan

545. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 1643'ko uztaillean Axularren Gero atera zan urtean bertan Agredatik pasatu zan Zaragozara bidean, eta ikustaldi bat egin zion Sor Mariari.

546. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Betlehem'go bidean, otoitzerako garaian, Maria munduko gauzetatik aldendurik gelditu zan.

547. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Mastiak, olio zuaitzak, bidea.

548. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Egunen bidean, agiriago eta adigarriago zitzaion bere seme izango zanarekin bat egiteak zekarkion zoramena.

549. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Bidean esnatu ordea....

550. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Goizeko laurak ziran zalditik jetxi zanekoan, artean ordu erdiko bidea semearenaraño.

551. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Jende artean idiki zan bidea.

552. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Elurra zerbait urtu zanekoxe, Elkorreta-bidean dituzu Zamainburu ta Arpide alkate jauna, Garrotze aurretik zutela.

553. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Bein batean, Orrillako arratsalde eder bat zan, ama-alabak areistian aitatutako kerizpean zeudela, andre-Muskin zeritzan sorgin ezaguna bidetik igaro zan.

554. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Sorgin gaiztoak, ostera, parrez eta algaraz, bere bideari eman zion.

555. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Erakutsi zaidazu, ori irixteko bidea, arren bada, eta juango nauzu orretarako nere burua iltzeko zorian ikusi bear ba'det ere.

556. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Orretarako eztaukak bide bat besterik: kontuz eta arreta aundiz ibilli bearrekoa, baña segurua.

557. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Eta Jaungoikoa'ren aintzak, urko lagunaren onak edo gure animaren bearrak ala eskatzen ez ba'digu, naiago izan bear degu bizitza ixilla, eginkizun apala, bide ezkutu ta gutxi ibillia.

558. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Tranbeko zentralaren aurrean bi bagoi jarri zituzten bide zabalean zearka, ta barruan eizeko eskopetekin dozena bat gizon zai.

559. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Goia'neko, Zuñiga'neko, Garagorri'neko, bizi-lagun guziak beren seme-alaba, txakur eta gañerakoekin, oñez, beko plazatik ziar, kale berritik barrena, Ernani edo Lasarte bidean igesi....

560. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Eta ala, ba'zetozen, tapa-tapa, Billabona bidean.

561. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Bere belar meta tenteen indarra nabaitu gabe; pil-pil eltzeak irakin arazten dituan suaren kea zerura bidean nola zijoan ikusi gabe.

562. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Bai: iturria, zubia, bide berria ta eztakit zenbat gauza geiago.

563. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Ez?
- Ez: bestela or ibilli bearko dezu monimento kontinoan; eta bidian kukurruku egiten badizu....

564. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Pello?
AMA.- Bai, emen izan degu... noizik-bein etortzen dala ba dakizu... bada, nere kezka ikusita Malen zuen bidealdera joateko jarri danean emen zegoan eta berari lagundu nai zion...

565. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 MALEN.- Bai, berak bideak ederki dakizki eta gabez ere mendiko oitura ba du... bañan aitzekia bear zuan...

566. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Orra korapillo askatzeko oi dugun bidea, Idazteunaren uts eziña ere onarturik.

567. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0173 An, auzo erriak, irurogeita amabi edo larogeitalau kilometro bidean daudenak dira, ta Don Lucas egun-sentian erten zan bere etxetik zaldi-gañean.

568. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Auen esanez, Etxepare'k, jendearen abotik jaso ondoren, geieneko ere apaindu, txukundu edo orraztu egin bide zitun.

569. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Ibar'ek diñonez (1) Ikus:Genio y Lengua, 120'gn. orrialdea, Aita Larramendi'k euskeraren alde irauli zun indarrik geiena itzaldi bero antzutan eta alperrikako eztabaidetan txautu zitzaion eta Astarloa'ri bide bertatik jarraitzeko atea zabaldu zion eta zorigaitzez, Astarloa'ren eragiña, naiz-ta era apalagoan Arana-Goiri'ganaño eldu zen.

570. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Aurrera, bada, beti bide ortatik agintari maiteak!

571. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Zure atsekabe-atsegiñ oiengatik erdiets dezaiguzu: infernuko etsai gaiztoa guregandik urrun iduki dezagun, pekaturako bide galgarrietatik leku gaitezen, lurreko naitasun eta griña makurrak gure biotzetik onda ditezen; eta beti Jesus eta Maria serbitzatuz, oientzat bakarrik bizi eta doatsuki il gaitezen.

572. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0063 5) Jesus maitea, Kalbario bidean zure Ama Birjiñarekin elkar ikustean, biak izan ziñuten samintasunagatik, Ama Birjiñaganako jaiera berezia izan zuten animak Garbitokitik atera itzazu.

573. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Liburu zikiñak irakurri edo begiratu ote ditut? Nere jantziak pekatu bidezkoak izan al dira?

574. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Misterio baten berri emango ba'zenida, jakingo zenuke nere izena, eta orduan joango giñake biok bide ortatik.

575. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Bide izkutua! - erantzun zion inditarrak -.

576. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Bide izkutua erakutsiz, gudari-maillaren bat igo arazi lezaidaken anderetxoa samindu? Orixe bai ez!

577. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Ogeitalau orduan joan ta aspertu ere gabe iritxi; beste ainbeste bidean joango lirakenean!

578. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Ikusi giñuzenean bidera irten zitzaigun eta etxetik kanpo izan dan nagusiari txakurrak egiten dion arrera egin zikun.

579. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 Emengo bizitza gerokoaren bidea besterik ez dun.

580. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Ni Enbido'ko malkorran bizi naiz; eta maiz ikusten dut bai, arako bide artan... - Erbi'k.

581. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (23) Baño aldi artan Jaunaren Bidea zala-ta, ixkanbillak sortu ziran, eta ez txikiak sortu ere.

582. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Onek eramandako berriakin, etzan iñortxo ere liluratuko, Ameriketarako bideak artzeko.

583. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Kamiñuan behera motorrean zijoazten anai-arrebak, atsegiñez nabaitzen zuten, bidean arkitzen zituzten ezagunak, nola atzetik begira geratzen ziran...

584. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Eta, errira iritxi baño lentxuago, Itziar'en senargaia, bidean gora zetorrela arkitu zuten.

585. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 Burruka bide onetik eramango dula, itz ematen dio osabari.

586. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Zeruan izarra, lurrean illuna eta gaztearen biotzean galdera batek kabi: Nundik det nik bide?

587. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Orretzaz gañera amar aldiz irakurri zuan arako ura bururatuko zitzaion Teresalinari: iru praille bidean aurrera zijoazela nola ero batek arrika eman zien eta nola bata bestearen aurrean jartzen zan arria zetorrenean.

588. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Beste bi bidean zetozen.

589. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Etzan berdiña aruntza ta onuntzako bidea.

590. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Ogetaka urte aurretik Ameriketaruntz atera ziranean, beste errukarri asko bezela, gelarik merkeenetan egin zuten arako bidea.

591. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Andik aurrera, etxe artako gauzak bide onetik zijoazen.

592. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Beste aldetik, tentazio gogor bat gertatu zitzaion garai artan: Jainkoaren bidea utzi eta munduko txorakerietara biurtzeko tentazioa.

593. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Salbazioko bidetik beti-betiko aldendua ikusten zuan bere burua.

594. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Ortan, jakiña, Jainkoak bakar-bakarrik du esku, eta Berak eramaten ditu arimak nai duen bidetik.

595. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Naiz fedearen bide arrunt eta jakiñetik joan, naiz beste arrigarri eta autatu ortatik, danok ditugu, ordea, eginbide berdiñak eta Jainkoaren graziari erantzun-bear estua.

596. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Bere kabuz edo bere aldetik Sorazuk beti nai izan zuen bide arrunt eta apaletik ibilli, etzituen gauza arrigarri eta nabarmenak desiatu ta ez nai: ori ere garbi agiri da bere bizitzan.

597. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Jainkoak berak sartu zuen bide ortan, eta ori bere eskuan dagoan gauza da.

598. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Ezteietako guziei zegokitan begirunea azaldu ostean, eta aukera izan nuan bezin laister, nere beorraren gibel-aldean nere andrea jarririk Bizente jaunak prestatu zizkitan apainduraz dotoretuta neukan beorra ta pausoz-pausu, lurrera eroriko ote-zitzaitan beldurrez bezela, sartu bide-zabalean, ta Mérida'raño eldu giñan, eta antxen pasa genituan iru egun, nere bizitza osoan igaro ditutan iru egunik zoriontsuenak, noski.

599. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Bidean, sei geldi-aldi gutxienez egin genitun, pixkat prexkatzeko asmoz; eta txunditurik nago orain, eta ezin ulerturik ere bai, zenbateñoko zoroaldiak eman zigun bioi orduan, margarita-loreak biltzen aritu baigiñan batek besteari buruan ipintzeko.

600. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 An urte ta erdiraño iraun nuan, ta beste urte-erdian, munduan zear nere etxetik kanpora banabillelako, nere etxeaz ta an utzitakoaz uste nuan baño maizago gogoratzen asi nintzan; leendabizian, sukaldean jarri oi zidaten oean sartzen nintzanean, gero beste ordu askotan, ta azkenez egun batean alako erri-miña edo morriña La Coruña'n ala deitzen zioten gorputzean sartu zitzaitan, gure bide-gañeko txabola artan nere burua ikusi artean, onik ez arkitzeraño.

601. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0128 Arengana joateko mendian gora igo, Bulano baserritik pasa ta mendian beste aldera jetxi bear izaten zuan, ordu pare bat baño geyagoko bidean.

602. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 11. JOANERAZ BIDE
zuzenean
etsaiengatik
ni, Jainkoa.

603. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 12. Bidea jarri
aintzinean
malda, trabarik
gabekoa.

604. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 2. Zure bidea
mundu guziak
ai! baleki,
Zugan baleki
salbamendua
nolaz arki.

605. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 56. Igorria du
miñ eta gaitzen
aingerua,
asarreari
bidea dio
zabaldua.

606. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 9. Gaztea nola
bere bidean
egon garbi?
Zure itzari
jarrai bedi.

607. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 14. Zure bidean
geiago badut
pozkario
zillar-urretan
nuken baiño.

608. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 15. Zuk agindutaz
egon nai dut nik
gogoetan,
Zure bideai
begi eman.

609. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Zarautz'tik Zestona'ra bitartean, ez du bideak aldapa-une aundirik eta asitako neurrian pirritatu ziran gurpillak araño, bideko arkoskoetan labainduz.

610. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Aizarna'ko bideari eraso ziotenean, aurki geldiagotu zuen aztaka bizkorra, eta, maldarr-erdiraño eldu ziranean, patsetan blai- eginda zijoazen atsanka ta lurrun-jario.

611. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0238 Errekondoko itzalpe batean egona degu orainarte, bideetan bildutako artxintxarrak oñetan atera dizkoen erremiñak uretan ezkotzen.

612. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Bide asko zeuzkan Jainkoak, galbidean aurkitzen zan gizona jaso al izateko.

613. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Bere Seme Bakarra aragi egitekotan ere, euki ba-zeuzkan Jainikoak biderik asko.

614. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Len Bartzelonara zoan ustez, ontziau, baiñan orain bidea aldatu du.

615. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Emen bero bero asi dira lanerako bideak egiten.

616. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0102 Berek dute itzuli bear eta Zu billatu, beuren biotzean baitzauzkate, aitortzen zaitutenen biotzean, beuren buruak Zugan egozteko, ta, bide makurrak utziz, Zure altzoan negar egiteko.

617. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Asarreak era ontan sutazten du Errutuldarra ere, uriko ormak eta guda mutillen etzauntzak ikusiz; miñak irakin dirakio ezur latzetan, eta bere buruari galdetzen dio nolako kako-makoz sarrerara joko dun, zer bide artuko dun teukrotarrak gorde-lekuetatik aizatu ta lau agirira eramateko.

618. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea ere, ez gutxigo, geziak nagierazi belaunak noiztenka ibillia eragotzi ta oiñatzarri izanagatik, Turno'ren jarrai doa, gori ta adoretsu astoratuaren oiña bere oiñez zapaldurik: eiza-txakur batek iñoiz, ibai-ertzak geldiazia edo egats gorrizkaren ikaraz esituriko oreiña aurkitzean, ibilli bizkor ta zaunkaka erasoten dio ari; oreiña, jakiña, lakio ta ur-ertz goenez ikaratua, igesari emanda milla bideetan zear itzuri nairik ari da, irteiera billa; unbriar biziak, ordea, ao-ortzak erakutsi ta kirriskatuz arin bai arin geldiazten du; oratu ba'lu bezela, masail-ezurrekin kurrizkatzen ere bai, ziria sartzen baiña koska utsalak.

619. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Abendaiño'ko jaunak, Arexola'ko gaztelarrari ez besteko ahalmena eta eskualdia eman zion Garaitarrari Aramaio'ko eta Arrasate'ko auzi-gaietan, Lekutiarraren begikotasun bereizi onegatik, Jaun Iakue aspalditxoan bekaitza artzen asi zitzaion bere zinkide izandakoari, oarturik baitzegoen zeiñen makurki jokatzen zen aren naitasuna irabazteko eta ikusten baitzuen ere bidebatez Jaun Petri Urtiz'i biderik biurrienak eta arreenak zillegi zitzaizkiola bere aundi-goseak agindutako elburura irixteko.

620. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 16. Emariek bidea zabaltzen; eta, aundizkiengana sartzen dute.

621. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 Ez ote-gera gogo batez ta bide berberatik biok ibili?

622. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Bideak erakutsi, besterik ez.

623. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Baña berriz ere ekaitza bidean zan, eta ez urruti.

624. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 Pellok bide pixka batean lagundu zioten.

625. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Pozik aterako nintzaioke bidera, eta bere soñeko polita, ri-rau! kenduko nioke, au neretzat, arrayo esanaz.

626. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Halaber, ondo banator, ez dabil bide hortatik Konzilioa bere Aitorpenaren idazburutzat hauxe dakarrenean: personaren eta giza-taldeen eskubidea gizartetar eta herritar askatasunerako, erlijio-gaietan.

627. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Joan bearra zeukaten, baiña biotza Urbiara bidean dagon Erroitegi inguruko arizpean zeukaten, noski, antxe baigeunden gu, elkartasunik xamurrenean, belar biguñaren gaiñean eta pago mardulen itzalpean.

628. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Ekin eta yarrai bide ortatik.

629. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Elkar zirikatzeko bide bat izango da.

630. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Kaligula'ren agindu zantarra, berriz, apen asperraren bide izan zan.

631. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Bearrik, agindu ori zeraman itxasontzia belutu egin zan bidean, ekaitz gogorra egokitu zitzayolako.

632. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Orixe duzu, nik uste, biderik lasterrena gizakume aragikoiak onbideratzeko.

633. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Adibidez, Yerusalen'nen bertan, Mark zeritzan Yon'en ama Mari'k etxea berea zun; Mnason kipertar ikasleak ere Kaisarai'tik Yerusalen'erako bidean beste bat zeukan; Yope'n Simon larrugiñak berea, baita Basauntz zeritzan andre guziz ongille ta ukar emalleak ere.

634. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Ukuziak izan arren, yauretxerako bidea ez dute aztu: zarragokoen irakatsi ta ekanduei eutsiz gogoangarri zitzaien etxe ura.

635. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 (...), beste irakasle ospatsu baten bideak barna io zun Platon'ek: Parmenide, Elea'ko irakasle bizkorraren bideetan barna, ain zuzen ere.

636. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Zearka ta bidez beste aldeztu zun Parmenide'ren irakatsia, ab absurdo, alegia.

637. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Aren irakatsien zain eta muiña auxe bide duzu: ikusi edo somatzen ditugun gertariak berez-bere dirala esatea ezinkizun litzake erabat.

638. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Elea'ko iakintzale-ikasguaren adierazle oberena bide duzu.

639. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Atzekaldean, ta zertxobait gorago su irazekiak diz-diz dagi; su ta atxilotuen tartean goi aldera bide bat doa; bidearen barrena arresi txiki bat iduri ezazu, txerpolari itz-iarioek euren ta ikusleen bitarteko eraikitzen dituten olen antzera ta oien gaindik beuren izukariak ikusten uzten ditute.

640. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Izadiaren berezko indarren ezaguera sakon, ta erabateko nagusigora zeraman bidea lenik erakutsi zuten gizon iakitunen aurrean itzalez gure txapela kendu ta burua makurtu bearren gaude.

641. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Musika-zale porrokatua genun gure Pitagora zarra ta aren ikasleen biotz-ikara ta lerak zirikarazi ta legun-erazteko bide zabala zun.

642. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Bazuten, gaiñera, beste bide bat berroroitzapen ori nolarebait adierazteko: gogoaren ezilkortasuna, alegia: beingoan, egonalditxo bat egiten du, eten bait-litzan, orixe duzu eriotza; eriotza ostean biriaiotzen da, aurrerantzean iñoiz ere austua ez izateko.

643. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Platon'ek idurimenez, begiz bezelatsu, ikusi bide zun.

644. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antza dunez, bertan goizik sartu ziran bide berriaren lagunak.

645. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Arrezkero, bideak erasanda, goseak aulduta, ta atsekabeak erabat akituta zeukan, zerbait yanda zuspertu zan.

646. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Barne-zimikoz larri ta atsekabe omen zioan Saul, Damasko'ra bide egiñez: bideak nekatuta, egikizunaren arduraz artega, bere buruarekiko gorrotoz, ekurugaitz.

647. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Germani'tarrok ez bide dute giza-gogoa ezagutzen.

648. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Adimenaren bide bakarraz barna, Yainkoaren egia arkitzea oso luze ta mingarri izaten da, zenbait onbideratuen atzeak erakusten dunez.

649. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Gu ere, itz oek bide, sikolojia bat eratzen ari gera.

650. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Geienetan, elkarrizketarako bide normaleri trabak jartzen dizkiogunean, orduan sortzen dira garraxiak.

651. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Azaroaren emezortzigarren egunean, Pasaitik zortzi millako bidera, De Jesus izeneko itxas-ontzia irentsi zuen barrenen zeramazkien amabi gizonekin. Zenbat olako eraso zakar urteen buruan!

652. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Ez bide gera ohartu, orain arte beti, fonetika legeek horrela galdeginik, zala.

653. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Beste aldetik, mundu guzian orain arte Europa'ren magalpean bizi ziran erriak, eldu egin dira eta bere esku izanik, bide berrietatik doaz.

654. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Europa-konzienzia sendotzeko, berriz, Ikastetxe ta Universidadeak baño bide egokiagorik ezin arkitu.

655. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Gaitasuna izan bear du ikasleekin adiskidetasunez tratatzeko eta aolkatzeko, aien ikasketak eta jokabidea zuzentzeko, baña aien izakerari ez dagokien bideetan bultzatu gabe.

656. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 M-U-ren bete bearra, bideak eta metodoak E-U-ren antzekoak dira: Nazioak klase guztietako laguntzaz sostengatuko dute M-U.

657. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 5. Nik, egia esan, lehen bidea hartuko nuke arras ikasientzat bakarrik ari bagina, baina ez da horrelakorik gertatzen.

658. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Aspaldiko esana in medio consistit virtus, erdi bidea bide zuzena.

659. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Bizitzaren bide luzeetan topatzen dira amaika kezka-eragilleak, ots, naigabea, illunaldia, ezbeartasuna, larrialdia, t. a.

660. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Bidea, egia ta bizia ni naiz (Jon XIV,6).

661. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Ez dago beste eskupeko bide ezkuturik edo gezur-estrata legekorik...

662. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Ez da zeru urdiñean, ez da munduko bazter zirrikuetan beste aukerako biderik.

663. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Ertilana eratuaz, ertilariak (artistak) erakus nola gizonak moldeatzen duen mundua eta bat-batez, bere izakera ber-bera, bere lan bidez, bere aktibitate irazarkunakin.

664. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Ez du esan nai ere ekonomiku oñarri bat aldatzen danean eta oneri jarraitzen gizarte erakunde zaarrek beste berriei lekua uzten ba diete, simultaneki edo bat-batean literatura ta ertiek bide ori artzen dutela.

665. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Ortan dago euskal kultura gaizkatzeko (salbatzeko) bidea.

666. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Izan ere, gauzak doazan bidean, uste dut ori gertatuko dala egunen batean.

667. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Euskal-asmoen barrutian eguzkiak daukan gurentasuna bide dala, ez da arrigarri indoeuroparren arteko eguzki-mitologiari dagozkion siniskizun eta aunitz oitura, eguzkiari buruzko euskaldunen uste ta itzetara ere aldatu balin badira.

668. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Etxe, eliz eta illerri arteko bide santuek ere, argi asko erakusten digute zeiñen elkarturik dauden iru tokiok zentzu mistiku batean bilduta; bide oriei elizbide, gorputzbide, ilbide, kutzebide, errebide, andabide t.a. deritzate, erri bakoitzaren ariora.

669. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Arimen bideak, lurpe-eremuak etxeekin elkartzen dituten bide izkutuak dituzute.

670. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Euskalerriko zenbait artzulo ta leize arimen bidetzat dauzkate.

671. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Elezar batzuetan bide auek sukaldeetara dioaztela ere badarasate antxinako etxeetako sukaldeetara batik bat: Arberua'ko Gaztelura, Ezpeleteko Eiheraxaharre'ra, erri bereko Jauregi'ra, Elduaiengo Sales ta Ermitatxiki'ra; Ataungo Andralizeta'ra, Aizarnako Egaña'ra, Bergarako Agorrosin'era e.a.

672. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Aipatu etxeotako sukaldeak arima ta iratxoak biltzen diran artzulo ta leizeekin bide izkutuz lotuta omen daude.

673. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 ABESTI-ERESI-KANTA. Ona, itz berri au, abesti, alegia, burugabe tajutua, baiñan, errikoitu bidean. Gaur, gure bertsolariak ere erabiltzen digute. Tajugabea izanarren (abo-eres-ti), uka ahal genezaioke bizitzeko arnasa?

674. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 NINDUZUN-NIÑUZUN, ZINDUTAN-ZIÑUZTAN, NINDUTEN-NIÑUTEN. Gure idazle zaharretako literatura-formak lenengoak dira eta erriak darabilzkienak bigarrenak. Nire itzulpenean bietakoak erabiltzen nituen, baiñan, ahal dugularik tankera guzietan idazkera batera jo bear dugu eta batasunerako biderik egokiena eleder-zaharra dugun ezkero, gure idazle zaharren formak onartzea erabaki dut, ots, ninduzun, ninduen, zinduten... Euskaltzaindia mintza bekigu ontan ere.

675. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 Euskaltzaindiak, berak oi duen zuhurtasun eta jaiotasunez bide illun oietan argi egingo al-digu, sastraka, lar, osin eta belar gaizto guztiak garbituz, euskal-landarea jori, eder eta mardul azi dadin gure eleder-baratzean.

676. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Tolosatik Donostirako bidean, Gipuzkoako alderdirik ederrenetako batean, agertzen zaigu Villabona erria.

677. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Yakintzaren bideetatik, Geley yauna eltzen da Sorkalde ta Sarkaldeko Oitura Zarrek (batezere India ta Keltia'koek) eta Platondarraioek iritxi zuten ustekizun berera: palingenesis dalakoa.

678. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Bañan urrutiago yoan gaitezke bide ortatik: esan dezakegu edonor, medium ez izanik ere, bere soiñaz eta azaleko nortasunaz ezaxoltzen dalarik, bere egiazko nortasunera biurtzen dala, gogo utsezko izanean: alanola, lo dagolarik.

679. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Liburu onek baditu bere akatsak, baita zenbait obari ere; akatsak: izkera baldan ta urria, luze-zale ta garatu gabea; obariak: neurgintzan erreza, barnea agertzen zintzo, erri-maitale ta bide berriz doana.

680. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 (...); oiñutsik eta berotzeko su bage dabil, lurrean lo egiten du, karriketan, bideetan.

681. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Bertolt Brecht bera, bizi izan ba'litz nork daki zer bide artuko zituan.

682. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Azken aldera bere zenbait politika ideia ta estetika asmoak alde batera utzirik zeuzkan eta teatrogintzan erdiko bidetik joko zuala esan diteke.

683. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 BIDE BERRIAK BAI, BAIÑAN EZ OKERRAK

684. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Eta okerrak dira nere irudiko oraingo dramagille batzuek aukeraturiko bideak.

685. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Ataka txarrera daramaten bide makurrak.

686. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Beraz, lehendik datorren abiadura huni eutsi eta jarraiki: hori da bidea.

687. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Bide horri jarraikiz indartu eta finkatu zan frantsesa.

688. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Murrizte lan huni beharrezkoa derizkiot, ezpaita hemen beste biderik ikusten.

689. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Idatzi bai ta itzegin ez, ori da eriotzako bidean sartzea.

690. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Zerorrek aurrerago irakurriko dituzu bere iru bertso eder Pello Mari'kin alkar izketa izendatu artan, baña beste au ere argitaratzera beartua arkitzen naiz, galdu egingo bai litzake bestela beste ainbesten bidetik.

691. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 BIDEAK Ba-doa aurrera iru urte iraungo duan bizitz ibiltaria.

692. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0178 Naiz ta geienetan Laterkide danen baimenakin jardun bearra izan, ala ere Tratatuak Laterri batzuentzat, ondore larriko erabakietan, ausikuntza batzuek izendatu ditu, adibidez: kapitalen askatasunak Laterri bateri ondorio gaiztoak ekarri dezaizkiote ta orduan Laterri oni esku ematen zaio Komisioarekin batera neurri aiei eusteko bidea artu al'izateko; berdin sartu-irtetzen diran ondasunen ordeinketari buruz, benetako egokitasunean irauten ezta txantxetakoa izaten ta auzi onen laguntzan Komisiokoak, situazioa aztertu ondoren, larrian dagonari aolkuak ematen dizkio ta baita ere beste Laterkidei laguntza eskatu ta lortu al'izango du; Laterria gaizki ta laguntzaripe arkitzen ba'da eskubide osoa du Komisioa ta Konsejuaren begirapean bear ditun neurri guztiak artzeko ta ala galpidetik irten.

693. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Eta etengabeko garaldian aurrera egin dezan, programa zeatzetan ezarri asmo ta xedeak, bide eta eskuarteko medioak.

694. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Bide okerretik ibiltzea oso gerta ditekena da, ala ere lan au egin egingo det, orrela urruna besteren batek gai auetzaz itzegiterakoan jakingo du nundik ez duan ibilli bear, eta nola egin ez dan.

695. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Ikasle on bezela, geienean Ugo-k irikitako bidetik dabil.

696. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Filolao jakintsuak izartari genun iñork baño lenago jakin bide zizun ludia etzegoela Gauzadiaren erdipuntuan.

697. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Emen ez bide zuten danak arrasto berdiña jarraitu.

698. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Baño asiera ta amaia arteko tarte ori ausnartu bear zenik, ez bide ziran konturatu.

699. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Utsa, ezerez bai-da, bestela zaitu bidean zegokean.

700. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Bide berdiñetik jarraituki, tartearen kizuna ere ukatzen du.

701. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Nous-ek ez bide du beregan iñungo zerkien naasketarik:Reliqua partem omnis materiae contint intellectus vero nulli rei est admixtus (ib 7).

702. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ta askok, jaiotzak neurriratzeko asmatu dituzten bideak ontzat ematen alegiñak egiñik, bai ezkonduen maitasuna, bai aitasuna bere egitekoari buruz eskatzen zaion ezaguera atxakitzat artu dituzten ezkero, ezkontzako bizikerari dagozkien bi egi aundi auek, nai ta ez, zeatz mugatu ta argi-azi bear dira.

703. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 Gañera, Eunurteko jaialdietan ez dezakegu Maria gure Ama samurrarentzat ezer atsegiñagorik egin, Gurutzeko grazi-askan edan eta edan baño, egunero bere Seme bakarrarekin geiago elkartuz, ori baida gizaseme guztientzat bidea, egia ta bizia (Jo 14 6).

704. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Elizpe zarraren ataritik bide bat okertzen da Espeluguez mendi aldera; bide ori Gurutzbide egin dute.

705. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Amabigarren egonaldia mendi tontorrean dago; beste biak goiti berako bidean.

706. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Bidea Agertoki aurrean gelditzen da.

707. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Orobat, ona, on utsa izan zan Jesus'en Biotza Damasko bidean Saulo'ri ots egin zionean: Saulo, Saulo nere aurka zergatik zabiltza?.

708. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Oi! zein ongi artzen zituen bere eskariak; azkeneko egunean jakingo da zenbat anima jarri zituen zuzenbidean! zenbat pekatari bide onera itzuli zituen!(...).

709. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Bederatzi urte loikerizko pekatuan egin zituen; bitartean askorentzat pekaturako bidea izan zan, eta onelaz jarraituko zuan noski Margaritak bere bizitza guztian, beñere pekatuaren azpitik atera gabe, Jaunaren esku erruki-errukiorrak atera izan ezpalu.

710. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Baziran elizaraño bi ta iru orduko bidea zutenak.

711. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Beste biderik elegoke.

712. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Zuzenbidea zertan dagoen, erririk bikainena zein litekean, norberaren gogoaren azterketa nola daitekean, benetako iakintzalea nor datekean, erritarren arteko aldaketak zein legetara ta bideetara gertatzen diran eta abar.

713. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 23-garren Yon il zanean, baziran or-emenka surmurruak, Aita Santu berriak etzuala bide berdiñetik yarraiki nai izango, bear bada.

714. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Ala ere baziran beste ezagupide batzu, bide berdiñetik yoatea nai izango zuala, uste izateko.

715. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0177 Beste alderantzako bidetik baizik, Elizan, alegia, klerikalismo geiegi dagoala, esan oi zuten bidetik.

716. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0295 Baiña, gaur egunean ideiak arin-arin baitabiltz ta arin-arin baitoaz, igazko batzarralditik oraingora bide aundi ta luzea egin da, ta arin-arin gero.

717. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0295 Ta igaz ameskeria iruditu zitzaiena, eurten berriz, guda uxatzeko ta urruntzeko, bide bakarra iruditu izan zitzaien.

718. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0295 Ta alkartasun orrek leterri bakoitzaren, baita ere guztien gaindiko agintea izan bear du; ta agintearekin batez, baita ere gudak galazteko bear diran bideak, esaterako gudaloztea, iskilloak, t. a..

719. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Ikustalleak gañera, baserrian esnea nola erabiltzen dan, bidean nola eramaten dan, eta artzalleari banatzeko nola gertatzen dan ere, ikusi bear du.

720. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Egoismoa batzuk besteen behar gorri dugun gizarte huntan, espezializazioa (teknikan eta intelektual bizitzan) nahi-ta-ezkoa dan gizarte huntan, eziña ta txorakeria da norberak bere baitan itxirik bizi nahi izatea ta bere osakuntza bakardadezko bidetik iritxi ahal izanen duela ustea.

721. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Masifikazioak ere Eboluzio-artxiboetan ba ditu bere prezedenteak: zelua-eratze bidean gelditu ziran sustantzi mineralak: elkarrekin interferitu ta osatu beharrean, koaleszentzi fisiku hutsean, molekulapillatze hutsean gelditu ziran: kristalizazioa, kristaltzea.

722. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Guk guziok, eta nihaurk noski, dugun eskuintasuna, ez bide da ezer gizonaren aberetasuna baizik.

723. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Adimenduaren eskasiak (edo denboran barrena ahultzeak...) sortzen bide du gure eskuindartasuna; berebat ere bihotzaren eta sendimenduaren gortzeak.

724. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Azkeneko au, aizpa zarrenaren bideetatik ibilli ondoren, Salamanka'ko Nobiziategian 1954'garren urtean il da.

725. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Asi dezun bidean, lasaikeriari tarterik ez utzi;(...).

726. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Eta, bidean arkitzen ziran ikastetxe eta lagunak ikusi ondoren, Tolosa'n zan berriro Dagonillaren 11'garrenean.

727. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Erositakoa saltzeko bideak gaur bertatik egingo ditugu.

728. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Bide ontatik eta erakunde onen argira eta arira bakarrik jabetu gindezke, Sakramentuen eragin-indarra zenbateraño dan alkarte-barruko eliz-indar.

729. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0103 Eta ikaragarriago oraindik, askotan!, nere bidetik okertzean, neronek ere Barrabas! deadar egin dedala, ta gaiñera, Kristo'ri zer?...Crucifige eum! erantsi diodala.

730. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Santuak zorionekoak ote dira mundu onetan? Ez ta oietxek ere: gurutzapean bai daude, bide gorrian gora bai dijoaz, eta oñak minberatuta, nekatuta, jota gorputzak... Izatekotan, zorionekoak izateko ustean dijoaz, baña oraindik ez dira.

731. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0507 Liburu ori idaztiaz zer asmo zuan' berak agertzen digu: euskera, jakintza guzietarako gai egin bear degula zion, eta jakintza-gaiezko liburugiñai' gaur gaitz duketen lan ori errezagotzeko bideak argitú, arindu.

732. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Okerrezko bidetik doaz, aurretiaz baidute holakoek askatasuna kateaturik.

733. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0044 - Dirua biltzeko era edo bideak, nola...?.

734. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Beraz, Euskalerria'an eginkizun dauden len-lendabiziko bi eginbearrak, auetxek dira: Euskaldunen artean euskal-kultura zabaldu, euskaldunak euskaltzaletu al-izateko biderik bakar eta oberena dan aldetik, euskal-kulturari ekin bear diogu.

735. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Beraz, euskaldun geranok euskeraren zoria ta bere etorkizuna aintzakotzat artu bear dugu, gure zori ber-bera dala-ta Euskerara io bear dugu, beraz, Euskal-Erri'aren nortasuna alderuntz dijoan bidea iritxi nai ba'dugu eta gure izkuntza dan euskerak berak eta ez beste inork gure Erri'ari bere nortasuna biurtuko dio.

736. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Bide ori jarraitu du Zaitegi'k bere arloan.

737. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Eta berak sortu-ezti gozoa, beste orori bezelaxe eskiñi dio Euskaltzaindiari ere Eta bide zuzena derizkiogu benetan.

738. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Maxioz literatura esaten dioten ortatik bai bide du aski.

739. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Ez irabazlerik eta ez garaiturik ez da; oinbeste bide ondoren orko sei, zazpi edo amabi segundon gora berak ez du alde aundirik.

740. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Emengo idazle zarren artean aipagarriena bide duzu.

741. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Azalez soil-soillik, ordea, ezpaita ageri biok zentzuz berdintzeko biderik.

742. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Emen dijoakiguna auxe da soil-soillik: Lahovary jauna eztabillela bide ezagun orietatik, berak gogoak eman-ala autatzen dituen bide eroso eta erraxago batzuetatik baizik eta bide oriek, gaiñera, linguista guztien edo geienen ustez, eztutela denbora alferrik galtzea beste atarramenturik.

743. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Urruzuno ta Lardizabal bakoitza bere bidetik zijoazen.

744. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Baiña, betoz orain indarraren aldeko lege-jartzailleak, erriak darabiltzan euskal-izkerak naspillatzera ta biurrikatzera, erriari bereak ez ditun bideetatik bultzaka joan-arazi naiean.

745. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Baiña bidea, erregebidea, or degu: Konzilioaren dokumentu argietan.

746. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Alderdikeri gabe, baiña Elizak agertu digun bideari kaso egiñez.

747. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Eta oraindik, goiz edo berandu, neurriak artu bearko dizkie, Elizari kaso egin gabe, beren bidetik ibilli nai dutenei.

748. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Ze idazle izan dituan euskerak, beren liburuak, beren ideiak, menderik mende idazteko moldean izan diran goraberak: guzti ori jakitea, gure mintzoa sustraitik menderatzeko eta berari ospea emateko ere bide on bat izan ditekela errez ikusi leike.

749. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Liburu onek, irakurle, Proust, Joyce edo Faulkner'en bideetatik urruti xamar eramango zaitu.

750. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Garbi ikusten degu beste biderik ez balego ia eziñezkotzat jo bearko gendukela gure asmoa.

751. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Eskerrak gaurko egunez gure ibilkai ori Illargiruntz dijoan garaian ikasi degu, radio onda bidez, nai degun eran zuzentzen, ots, bere ibill-lerroa bide aukerakora ekar arazten.

752. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Dagoneko ezagutzen al duzu edonork bere burua laztanago duena, urkoarena baino (batzuk zuzen eta bide noski, bestetzuk ordea, irabaziaren ederragatik), baldin aitak ezkontza-atseginagatik oiek laztan ezpaditza?.

753. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 Dirudiena ezta gertatzen ta eztiruditenen bidea idoroten du iainkoak.

754. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Ortarako' beste bide bat járraitu dute, alegia, aukera zuten bide bakarra, onako auxe: kanpotik-eta zetozkien gauza berriak` kanpoko, izenarekin berarekin artu, au` batzuetan; beste batzuetan` ongi zamar zerizkien euskal izen zaarrak edo zar-berrituak ézarri.

755. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Baditugu, zer ortan, euskaldunon bidea jarraitzen duten erri aurreraturik asko.

756. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Salamanka'ko ikaslanak datorren urtean amaiturik ere, bost urteko bidea eman bearrean naiz oraindik.

757. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Baña zillegiago bide da gaur onela pentsatzea.

758. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Geiago ere esan bide biteke: (...).

759. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Kontrako aldea ikusiko dugu orain; bideak, gora ta aurrera egin beharrean, behera ta atzera egiten du.

760. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Hunek esplikatzen bide-du euskaldun gehienak karlismoaren alde burrukatzea ere.

761. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Fueroen arazo huntan funtsezkoa izan zen 1820-tik 1823-ra bitartean liberalek urratutako bidea.

762. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Ala ere oartu bear gera, naiz gai berdiña izan, era askotara erabilli ditekela; ta gañera gauz bera beste bide batetik zuzendu ditekela, guztiok erraxago ulertu ta bizitzeko.

763. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Arnold'ek erantzun ederra ematen digu idazti ontan; aldatu bear dana ez da ainbeste erakusteko era; baizik erakusten dana aldatu bear da beste bide batetik zuzenduz.

764. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Ta ara bidea: gure osasun bakarra Kristo da; beraz, Kristo izan bedi gure elburu bakarra.

765. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Ez-bide zun aukerako eusko-itzulpenik eskuartean izan.

766. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Bide-ondoan mutil-gazte bat, zelaiko larrebeiei begira.

767. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Aldi berean, eta gogor antxean, lehengoa baiño makurrago den modernismo berri bat salatzen du, Maritain-ek gaurko aldiaren ezaugarrietan somatu bide duena.

768. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Berrikuntza, dio, mundua eta bere problemak ezagutzeko hideetan; aldaketa intelektual lanetan, egi egarri sakonez; berrikuntza, fedea, otoitz eta kontenplazio bizitza at utzi gabe.

769. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Gure idazlerik bikañenak, aspaldi ta gero, apaizak izan ditugu geienak: aentzat, bada, latiñezko yakintza, euskera lantzerako lagundu bearrean, eragozpen larri izan zitzaien, bide medarretik dijoazanai datozenak zairen antzera.

770. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Jakintzak laister billatuko bide ditu materizko zatirik txikerrenak.

771. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Metalak, meatzak ez dira bide horretatik ibilliak; errezago izanaz gogorturik datzaz beren itxuratasun handiosean.

772. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Baiña biziak bide zabalagoak nahi ditu.

773. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Aurreraldakuntza bide eskasetik joan da, alborako bidetik, ez goranzko bide argitik.

774. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Autu nauen jakindun batzarrari iduritu bide zaio euskerarentzat bestalde egin dedana aski zala.

775. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Gizartearen edapenak badarama izkuntz bearrezko bide batean.

776. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Orain ogei ta lau urte sartu nintzan bidean ekiñez, uste det, Jaungoikoak nai badu, lan onuragarri egin dezakedala euskeraren begiratzeko eta argitzeko au bedere biotz-biotzetik opa det.

777. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Oin alperrotan ez dugu asperkundearen bide betikoetatik irtetzeko adorerik.

778. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Izenez, ez bide-ziran aipatu Batzarretan.

779. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Bere guraso Ander ta Tomase argiak, bide zintzo ta artezez biltzen erakutsi zioten gaztetatik; amairu urtearte uriko ikastetxean ikasi ondoren, jatorriz zekarren mendu onari ta berezko barne zaletasunari erantzunik Gazteiz'era bialdu zuten marreztiera edo dibujoa ikastera.

780. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Euskera, gure asaben izkuntza; berau dogu, arein ekandu garbiai iraun-erazteko, biderik onena.

781. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Mendez-mende ikusten dugu gizaldia bide orretan sartua.

782. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Jainkoaren aldea babestu nai zuten, baiña ortarako bear etzen bidetik jo zuten.

783. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Jainkoaren indar sortzaillea eta beronen bide arrigarriak ez al dira ontan beste edozein gauzetan bezin ondo ikusten?.

784. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Orain, ordea, ari yarki kukurruku egiteko, biderik bakarrena, errege izena irixtea zuten.

785. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 - Telefonaz, inguruko bideak trabaraziz, arrasta dezakete....

786. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 ETCHAHUN.- Ha, zer ditutzue? Aingeru begiraleak nahi bideko?.

787. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 ETCHAHUN.- Gaicho apheza, bide din lana zuen irina eiheran pasatzen.

788. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Egia dea, ez ditugula entzun behar gehiago
Zure hitz sustengatzaileak? Ez diot sinets oraino...
Egia dea, zure eskua lohartu dela bethiko?
Etzaitugula hor gehiago, bidea-erakusteko?.

789. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Harri kozkorretan kolpatuz, ote sistetan larrutuz, atheratzen da biderat.

790. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Norbaitek, sekulan hatcheman balitu bidean!.

791. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 1.- Ez da zerurako beste biderik
Jesusen biotza bezelakorik.

792. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0070 Etxerat barurik igortzen baditut, bidean alditxartu-KO DIRA, baitira zonbait urrundik e-TORRlAK.

793. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Kantadu gura deuat
Amabi bertsotan
Zek bultzatu ninduan
Olango bidean
Aldapa latzagorik
Etxagok mendian
Mendi altuagorik
Etxagok munduan.

794. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Jesukristoren Lege Santuak
Danok agindu gajozak
Bere neurrian pentsaduteko
Esaten ditugun gauzak
Osterantzean fede barikan
Debekatuta gagozak
Beste biderik ezegijagok
Ementxe gizonarentzat.

795. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Kadera biak zoru ganean
Ipiñi nebazanean
Eskola-maixu erronkosoak
Elexarako bidean
Illada luze batzuk egiñaz
Danok eroan gajozan
Mataderura doiazan artxo
Errukarien moduan.

796. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Esango deutsat, Danok dakigu
Sententzia bat emoten
Kontuak artun gura deutsudaz
Inpernuratu baño len
Zelan enozu ipiñi beste
Bide zelaiago baten
Nire arima legoke orain
Zure oñetan ondoen.

797. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bi mando bazoatzin
Bidean elgarrekin,
Batek zeramala olho eta belhar,
Bigarrenak aldiz urhe eta zilhar.

798. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bazoan zango eta buru gora altchatuz,
Bere pampalina pimpili-pampalinatuz!
Bai, bainan etsaia agertu zenean,
Hau urhearen ondotik baitzabilan,
Dirudun mandoari zen beraz jazarri
Eta hura zuen arindurik ezarri...
Ostikoka,
Ausikika,
Gure mandoak bere karga nahiz zaindu,
Pampako ederrak ere zituen bildu...
Intziraka,
Hasperenka,
Hantche zagon erroz gora lurrean etzana:
-Etzauntan nausiak holakorik hitzemana!...
Fitsik ez diotela egin ene lagunari,
Eta ni hementche, dohakabea, hiltzen ari!
Laguna beretik ihardoki zion:
-Kargutan izaitea ez duk bethi on!
Izan bahintz hi ere eiherazain baten mandoska,
Ez bide hinduten gisa hortan umatuko joka
.

799. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0406 Bethune-ko hirian sartu gindelarik,
Erdi hilak, zikinak, eta bethi preso,
Bazen andereño bat, karrika-hegitik,
Ogi bat eskietan, eni so eta so...
Jauzika neskatoa da gure lerrotan,
Irriz, ta esku batez sispak bazterturik,
Bere ogiarekin pott bat eman zautan,
Alemanak zanpaka, ken zadin bidetik.

800. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 1944-1964 Jende xehe zonbaitek, espanturik gabe,
Bihotzaren bidia bethi dute hartzen.

801. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 - Ez eskarnia Euskuara edo ez duzue bidea idekia izanen!.

802. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Bide handiek ez dute jotzen.

803. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Ez kiski-karka edo kasailan ariz, kasaila baita ardura herrako bide, sekulan laneko eta amodioko bidea.

804. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Etzitzaukun heldu ohointzalat bekoz beko, bainan ba zeiharka, eta bide gutienik nekeez.

805. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atheratzen zaio bidean atcho bat.

806. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atchoak erran zion: Zure bidean, atchemanen dituzu hiru gizon; galdetuko darotzute eian norat zoazin eta laguntzarik behar duzun...

807. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atchoa atcheman zuen bidean eta galdetu zion eian piaia ongi egin zuen....

808. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Orthographiaren bateratze hunen egiteko, bide plaun eta zabala, berriz, Euskaltzaindiak onetsi eta gomendiotan eman duen izkiribatzeko moldeari jarraikitzea dela erran beharrik eztago.

809. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Hauzi hunen erabakitzeko bertze bide onik eztut nik ikusten.

810. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Izpiritua gidari hartzen duten guziak Jainkoaren Erresumarako bidean dira.

811. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Gure aitzinean iragan zen ehortzeta, bide handitik goiti hil-herrirat buruz.

812. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Atso orrek zortzi egun barru bide ori erakutsiko ziola esan zion.

813. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Gizon bat olio saltzen Getariatik Donostiara zoaiela, bidean egarriturik, tabernara, barnea bustitzera yoan zen.

814. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Ordu laurden buruan berriz bidean asi zen, len baino beroxeago.

815. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Otoa harturik abiatzen naiz, bidea segitzen dut, joanen naiz eremanen nuen lekurat.

816. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Oren bat badu bidean naizela banaki norat noan!!!.

817. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Karlos haatik ez zen batere trenpuan: alabainan bazkariak ere munduko bertze gauzek bezala bere bidea behar.

818. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 - Alportxak? Preseski bidean kurutzatu dut alportxadun bat....

819. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Aurdikitzen ditu sasirat, eta hor berean gelditzen du bideari beha, eskuak belaunari.

820. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Biharamunean, andereak erran tenora ari zelarik hurbiltzen, ezin erranezko indar batek hartu nintuen eta bidean abiarazi.

821. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Sortzez gutarteko presuna bat da, bainan Jainkoaren hautuz, Jainkoaren ama da, gure ararteko botheretsua, Jesusen bihotzerat heltzeko biderik laburrena eta seguruena.

822. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Neska gazteak etzuen ihardetsi eta bere bidean joan zen.

823. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Hango ustegoen gogoratzekotz ez da bide bat baizik: mundua eta gizonak antisemita amorratu baten begiez ikustea.

824. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 7. Elgartasun berri bat ere muntatu, bide horietatik egitekotz euskararen alde.

825. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Bainan, zinez uste ahal du Mirande-k euskaldunen artean aurkituko dituela bide hartarako lagunak?.

826. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Nola bihurtu erdalduntzeko bide hori?.

827. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 Ez bide ditu Axular-ek berak ordenu hortan ager-arazi.

828. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 b) Ifernurako bidea zerurakoa baino nekeago da (XLVIII);

829. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 Bainan cho! Beharrirat erraren dautzugu, gure iduriko, bigarren zathia, parte segurik, ez dugula batere galdua; itchura askoren ara- bera, Axular-ek ez bide du berak (chaharregiz ala nik dakit-a?) bere liburua argitarat eman: ilobak ala bertze norbaitek hartu dituzke eskuz eginikako gai guziak, lehen partekoak eta bigarrenekoak, elgarretarik berechi gabe, eta nolazpait bildurik ager-arazi.

830. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Bekatu zailenak eman dauzku eskutan dugun liburu ederrean; bainan ez bíde zen lau bekatu hoitan gelditzekoa: ohointzaz bederen bazukeen kapitulu-alde on baten gaia.

831. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Jean de Witt-ek elizak nahi zituen bere meneratu, bera erresumako nagusi eta buru bakhar gelditzekotan Hortakotz, Holandaren laikatzea zitzaion bide egokiena.

832. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Ixiltasunean iragan dituen urte horiek ezdira ez urte hutsak: Jesus'ek nahi ukan dauka erakutsi lanaren haunditasuna eta erakaspen gisa utzi dauku lana izanen zela gure bizian gure saindutasunerateko biderik hertsiena.

833. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Beste obra berri bati lotzeko, jin da tenorea... Jesus behexi da hoin maite zituen etxekoetarik eta hartu bidearen lehen bihurgunean ikusi duke bere etxea emekino gordatzen, bihotzean halako latz batekin....

834. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Jesus abiatu zelarik Paleztina'ko bideetan, hautatu eta deitu zituen lehen dizipuluak.

835. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Donaphaleutik, Garazirat, Orreagako bide aiphatuari jarraikiz, Nabarrako zelhai ogitsuetarat heltzen gira.

836. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 German hoien kulturaren influentza gehienetan uste den, eta Irlandarrek berek aithor duten, baino askoz zabalago eta sakonago izan bide zen; heiek zeraukoten lehen Latinez Hibernia edo Scottia, eta bertako mintzaraz Eriu deitzen zen herri horri orain emaiten zaion izena ibeni: Irlanda, h.d. Ireen herria.

837. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Druidak izaroetan ere ba ziran, Britannian eta Hibernian, eta heiei esker beren oguzko kultura bat zedukaten Goidelek; gainera, enda guduzale batentzat egoki den araura, epopeia eta kantu heroiko andana bat belhaunetik belhaunera heleraziak ezagutzen bide zituzten.

838. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Zer nahi den, beren burua Erromaren influentzari emanagatik eta Latinnen ganik ikasi ba zuten ere zer den kultura, beren hizkuntzan dute Irlandarrek kultura hori mintzerazi nahi ukhan, Europako nazione errandelako argituek asko berantago segitu behar zuten bide bat erakhusten zutelarik horrela.

839. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 Ordun, eldu zirelik bidian, gogotu zaizkion gure aitari bertsu ok, ta an bidian bertan kantatu zion iru edo lau, berak momentuan egiñak.

840. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Bide luze eta anitz biurgune; dena mendi, zubi txiki eta botiga; egunaz kalme eta gauaz erne, badakizue orai zer den Luzaide.

841. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Erreka aundiko xoriak bezala oihan zabala dute luzaidarrak maite eta, traba guti nahi bidean.

842. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Zer debru ez zitakeena iragan ororen bidetik?.

843. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Bakan ikusten ere da oraino, guziz herri ttipietan, adimenduaren athe-leihoak zuhurtziarako nola erlijionerako biderat holako khar jakintsuarekin zabaltzeari darraikon erretorik.

844. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Zombatak untsa hasirik, bidean gelditu beitira!.

845. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Ordean ez; untsa hasi ondoan, zombat aldiz etzaut dolutu? Zombat aldiz ez niz bidean gelditu?.

846. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Zer da ontasun baten jabe zuzena? Hura da bere ontasuna bildua duena edo lanaz edo ondorioz edo bertze edozoin bide zuzenez.

847. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Bide handia ere hetsia, hesola batez.

848. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Mehaindarrak bidera joanak ziren, tenor chuchenari aintzinka.

849. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Itzuli handian, ez bide zirezte azkenak.

850. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Dena bildua da, Ama Birjinaren biderat atheratua.

851. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Zuen fede azkarraz, Saratarrak, kontent bide da Ama Birjina.

852. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0149 Ermita-inguruan bazkaldu ta gero Seguran barruna beren uriratu bear zutenean, arratsaldeko ordu biak-Aldean Segurako alkatea bidera irtetzen zitzaien axeriai (Axeri da, Seguran beintzat, Idiazabaltarren gaitzizena).

853. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0026 Mitxelenak
Errita txarrak ein dizkidazu
litaken bide danea,
ni ez-jakiña nola bai naizen
mintzatu nazu onea,
bañan eskuan artu du gerriyan
zedukan zigor bat mea,
nik pentsatu det berau ez dala
Euskalerriko semea.

854. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0112 Mikela, ez ahal zaizu dolutu
bart egin duzun ertera?
hobeko duzu hemendik goitik
etxean egoiten bazera,
zurea pasatu zen eta
hola ibiltzia kalte da,
zugur baduzu berriz ez jalgi
amoros baten bidera.

855. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Geroari begiratuta, ale gauzetan batutzeko asmoa dute, ta erabaki zan Andorran itzaldi batzuek eratzea. Españik gari gogorra ereingo omen du ta Frantzik gari-lastoa. Fruta eta leke produzioan ere alkartzeko asmoa artu dute, orrela Españiko produzioa berexike videa zabalduko zaie Europako merkaduetan.

856. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Jakin irakurgaia ezta edozeiñentzat egiña. Erri xearentzat lan astun eta neketsuegiak. Zerbait ikasia ta preparatua izan bear du Jakin'eri kutsua ateratzeko. Ikasiak eta landuak bear ditu euskerak bide berriak urratuko badira.

857. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Bide berriak urratze lanak jakiñekoa du au guzia. Etsi etsian egon bear asterako. Sozioloji, ekonomi, erlijio literatura ta politika gaiak, gazteleraz ere ( kastellanoz ere ), irakurle jakiñak dituzte; arazo oietzaz ondo xamar jantzirik dauden irakurleak.

858. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Rusian, Stalingrad hunkitu ondoan, bertze hainbertze bide ez othe dute perdek gibelerat kurritu?

859. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Iduri luke gelditzea hobe luketela, gerla ezin irabazia dutenaz geroz! Bainan nork daki zer daukaten gogoan? Beren etsaien arteko zerbait makurren haiduru othe dauden, heien eztabadez baliatzeko? Zer nahi den, nahiz ez diren oraino azken hatsetan, erran ditake hiltzerako bidean urhats handiz doatzila.

860. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Hemendik goiti emaztek ere boz-emaitea dukete. Emaztek legeak jasaiten dituzte gizonek bezala. Zuzen da lege hoitan parte har dezaten. Europa guzian zuzen hori uzten diote. Ordu da Frantzian ere bide berari jarraikitzea!

861. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Gure minak gure, bada saminagorik: gerla bizi da oraino; gure mugetan sua; Alemania barnean bi miliun bederen gure gizonetarik, preso, langile, presoner: heiena da zorte lazgarria; hek behar dira lehen bai lehen ateratu etsaiaren aztaparretarik; hortakotz ez ditugu bi bide; gerlari buru egin behar.

862. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Hitz, urhats eta lan, mendekuz jokatzen denak bakearen bideaz bertzerik hautatua du.

863. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Gizona den gizonak, Eskualduna den eskualdunak ez dezala bertze legerik onets, ez dezala bertze biderik har.

864. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Pierre Larrue Elizabidekoaren suhia, mediku gisa Frantzia barneko armadan sarturik heriotzea atzeman du Riberac hiriko inguruan. Alemanak frantses jauntzian bide gainean kausitu: tiroz sabelean kolpaturik hil da ospitalean. Haren koinata, Pierre Larrue Elizabidekoaren semea ere kolpatu zuten, bainan hunen berriak hobeak dira. Sendatzeko bidean dago. Galtze handia, holako bi gizon ezin baliosagoak eta maitatuak.

865. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Ohointzan tropan.- Zembeit etche bazituzten arroatuak; batzu agerian maskaturik joanik. Poliza ibilia zen debaldetan. Ez dakit demboraren buruan zerk ezarri dituen bidean. Sei badituzte preso altchatuak; bi baiones eta hemengoak lau. Hotan, guziak sudurretik zabiltzana, emazte bat, Madeleine Peyronnet, 47 urthe, villa batetako etche zaina. Zer nahi on zaioten; mubleak berdin etche hutsetan. Ebats eta ichilka sal. Bi pauzuer bordelesak joanak ziren bichtatik, naski zerbeitez beldurturik.

866. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bainan estazioneak nola ez aipha? Ez da egiazko beilarik, nun ez den gogoan emaiten zer pairatu duen Jesusek gu guzientzat. Lurden erran ditake Andre-dena-Mariak Jesusen ganat geramatzala eta kurutzearen bideak zerurat.

867. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Aita errienta zen: herriko haurreri harek erakasten ziozkaten othoitzak eta katichima: haizu zen orduan eta Frantzia batere etzoan gaizkiago: orobat jaun errientak zaintzen zituen igande guzietako meza bezperetan bere ikasle ttipiak eta bakea zen elizan. Amak etzuen hain osagarri ona: elizako urhatsetarik kampo, guti, arras guti ikusten zen bidearen gainean eta hauzoen athe-leihoetan.Theophane Venard bera? Haur erne eta bichi bat, arras jostakina.

868. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan haren ikasteko errechtasunari bezen ohartuak ziren, jada nausiak haren othoitzeko kharrari. Odol beroskoa omen zuen haatik oraino, Theophane Venard ez bide da beraz gero ezagutu dioten eztitasunera! bere jitea ongi eta ongi zapatu gabe heldu!

869. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

870. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 AMA BIRJINA HERRIAN.- Nehok etzuen asmatuko holako mundu izigarria juanen zakola biderat gure zeruko Ama Onari! Igandetako arropan bezti, frango unthutsik, besoak airean, nolako fedearekin ari zen jendea othoitzean eta khantuz. Ba eder zen, lau mila hurbil jenderen khantu orroaren aditzea. Etziren denak herritarrak, baziren frango auzo herrietarik jinak.

871. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Arku, aldara, tore eta berdura, zeru-lurren erregina iragan den bide eta karrikak, ezin ederkiago aphainduak ziren. Hots, denek ohoratu dugu gure Ama ona eta ez da dudatzeko, gure jaun erretor onak eta Ama Birjinarekin dabilan jaun misionestak erran daukuten bezala, zeruko graziek ez daukutela huts eginen holako fedea erakutsi duten herritarrer.

872. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jo aitzina! Mundu huntako itzulia eta gauzen kanbiatzea ikhusi-ta iragan mendeetan, zer erran ditake? Marx, komunizten profetak hatzeman du gizonen goiti-beheiti guzien gakhoa eta itsu-mandoka, batzu besteen ondotik goazin bidea argitzen dauku: haren arabera gizonak onthaz doazi.

873. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orduan, gizonak batzu besteentzat bildots eta mundu guzia beren azpiko, orduan izanen da lurreko parabisua. Parabisu segura, ez eta erlisioneak hitzemaiten duen beste nunbeiko zerua. Guk ez dugu ikhusiko lurreko zorion hori, ez baigira bidean baizik; banian oruan bizi direnek gozatuko dute.

874. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Espagnolak samur.- Ainhoako aldean, jendea kechu bide da. Orok dakiten bezala, Dantcharineko aldean jendea badabila bethi muga bazterreko espagnolen baithan erospen zerbeiten egiten.

875. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Duela hamar urthe, 1936-ean, komunicht buruzagiak ohartu dira bidez trompatu zirela: mundu berri bat zuten hitzemaiten, eta hogoi urtheren buruan sekulan baino gibelago ziren... Emazte gaichoek frogatu dute bazakitela sofrikarioan eta nahigaben jasaiten; haurretarik eta familietarik urrun behar izan zaiote bizi molde salbai bati lotu, eta nork daki chuchen zer pairatu duten gobernuko lantegietan...

876. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Minichtroen biltzarrean Gérard Jacquet-ek eman ditu Lacoste jaunaren partez zonbait berri on Algeriaz: 1ampdeg; Armadak biziki estatu hobean dira ondar denbora hotan: azkarki jarriak daude beren tokietan; soldado moltchoen arteko bideak segurtatucheak dira; hazkurri eta letra, arma eta tresnak, denak chuchen heldu zaizkote bana bertze; etsaien arak ere orai ezagutzen dituzte eta badakite nola ihardok.

877. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ba, bainan Aleman gehienak ez omen dira hain beroak soldadogoan luzaz egoiteko. Eta heien chederi jarraiki gobernua! Legeak laburtzen diote soldado-denbora! Irakurlea, erranen bide duzu: hobe heientzat! Ba! Haatik halako griña batek hartu ditu bakearen adichkideak. Badaude, Aleman armada ahulago izanez, ez denetz muga... chilo bezala geldituko!

878. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Biarnes horiek askotan pagano hits batzutzat baitauzkagu, aldi huntan etsenplu ona eman daukute. Nabarrengose bazterretarik oinez egin dute zonbaitek Lurderako bidea, 40 kilometra eginez lehen egunean. Hori da, hori, penitentzia egitea!

879. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 c ) Astoarekin bidean joanezkero ( edo: joanez geroz ) ez dago ezeren ( edo: deusen ) beldurrik, astogainean Jesukristo ibilli zalako.

880. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 - Astoz bidean joan-ezkero, bizkarrean gurutzea daukalako, ez dago ez ortzi ez debroen beldurrik.

881. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Saturio Deuna ildakoan, gure Prudentzio'k lekaro aren bakartasuna utzi zuen, Jainkoa'k berriz deitua; eta Kalagorri'ko bidea arturik, ara joan zan, kristau-fedearen eragintasuna eramanaz.

882. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Errotegirat heltzeko biderik segurrena eta gozoena ostatutik iragaiten da.

883. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Chingarazpia da, Etchechuriko familiaren presenta bertze guzien aintzinean bide luze hartan ibiliko dena, Basterretcheko athean lehenik sarthuko dena.

884. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Presentzale guziek, bere karga buruan, bide guzia oinez eginen badute, dendaria, etche sartze guzietan, yarria dago orgen gibelean, miraila bat tente eskuetan: bere burua haren gibelean gordatzen duela...

885. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ah, oraikuan ez dugu deus eskas. Ba zieztea?... zaude! ahariari baso bat arno, airoski egin dezan bidea, eta yauzi zembaitez ohora gitzan plazan phosatzean.

886. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Egun batez, kunkur gichakoa badoa bere bidian eta lamina andana bat atchemaiten du.

887. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Pesetak frankoaren bidea darama.

888. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hala da; bainan andereño horrek bide ditu bere kasketaldiak! Erraiten dauku: l, r, t, eta n bustiak hizki doblez behar direla markatu eta izkiriatu: ll, rr, tt eta gn, nun ez diren tilet batzu buruan emaiten

889. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bideari ere pasaldi bat ona eman diote juanden larunbat atsalde guzian han gogotik arizan diren gizon andana batek.

890. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Sobera zalhu dabiltza, ba eta ez aski kasu egiten bidetan eta bihurgune eta patarretan; bainan, bide itzuli batzuetan, hesi eta bidehegietako belhar eta hostoilak moztuak balire, biziki elgar joite gutiago litake.

891. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bideak eta ibiltzeko dretchoak aski khario baitira, iduri luke bide itzuliak bederen, garbichago ukhaitearen dretchoa badutela, oto eta motodunek.

892. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Salan jeneralaren gaztigua bidean

893. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Salan jenerala ihesi joan da Parisetik Espainiarat. Ez bide zuen bere burua atherbean kausitzen Parisen.

894. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Inperadorea sartu da hala-hala Bresil-etik airez-aire, eta hura harat-orduko, nahaste buruzagiek ihes egin dute. Erran behar da jadanik atzeman zutela ihardokitzale hainitz beren bidean.

895. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bainan bakotchak egin behar dituela bere karkulak, ikusteko nun den bide hoberena, zuzenaren alde eta bakearen alde.

896. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Bi urthe huntan Gaston installatia da garateko bidean den garagea batean Donibanen.

897. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jendeketa lodi bildu da gaztelu zaharraren parrean, eta gazteak Chaluteraino joan dira biderat beren bizikleta loredunekin.

898. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 De Gaulle-k hitz du martcho azkeneko chaharrek jin bidiak altchaturik dutukiela.

899. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Deja, Nafarrak bide handi bat egin gei du Baionan artino, hantik bere potaza aberatsaren kanpo erresumetarat igortzeko.

900. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Espainian debekatuak baitira, gobernuko ez diren zindikatak, krima bat da zindikat girixtinoeri iarraikitzea. Hola dio Francok: Bera dela katolikotasun guzia eta berak eman bidetik ez dabiltzanak, direla: komuniztak.

901. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lendakari maitagarria
ari izan zira lanian
eskualduntasun amodioa
barreatzeko denian
Orai zu goitik juan zira
gu gelditu be-aldian
bainan zintzoki jarrai gaitezen
utzi gaituzun bidean.

902. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Esperantza bide zuen Labéguerie jaunak, horiek guri esku emanez, zerbeit ardietsiko ginuela eskuararentzat...

903. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Izkirio horiek ziren tinduz edo gudronaz. Baziren nunnai: Bidetan, murrutan, bazter arroketan.

904. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lurpeko bide horrek hameka kilometra eta sei ehun metra badauzka.

905. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Azken hunek eskuratu izan du Madriletik español Mérite civil delakoa, hain funtski lanean ari delakotz Aldudetik Iruñerat doan bide berriari buruz.

906. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Karia hortara bada urte guziz erakuste haundi bat Santiagoko beilariez, heiek hemendik gaindi baitzuten beren bidea duela zonbeit mende.

907. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ez nuke minik egin nahi, bainan egiari behar da eman bere bidea.

908. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 2. ILDURA EDO MORTIFIKAZIOA JAUNMAITETASUNAREN ( KARIDADEAREN) ETSAIAK GARAITZEKO BIDE BAKARRA.

909. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Bigarren aldian au agertu zan: Biderako ez ezer eraman.

910. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Mitxel lasa zegon bere zapata beriakin, baña zor zuana ordaindu gabe, ta ara non ateratzen zaion Pedro bidera... Mitxel, papertxo au zuretzat...

911. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Edozein euskalkitan mintzatzen dan euskaldunak, biderik geiena egiña du euskeraren batasunerako.

912. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Eta gorako bide onetan, eztegu ezer aurreratzen.

913. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Iru Elkarte auek, bakoitzak bere aldetik urratu du pakearen bidea.

914. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Ezta gutxi gizonok ontaraiñoko bidea urratu al izana.

915. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Aiek orrela jokatzen ba-dute, guk zergatik ez? An, protestanteak geiago diran lurraldetan Elizak alako eskubidea ta Erakusbidea ba-du; emen, onen katoliko, geron burua egiten degunok, ezin al-degu bideren bat arkitu gure arteko elizak beste onenbeste egin dezan?

916. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bainan ez da haren parrekoa Khrouchtchev: hedaduraz nagusi dago Rusia, Frantziak ez nahiz esku eman Europako haurrideri. Zendako gauza ez aithort den bezala. Egia, bideko argia!

917. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zubi horri esker Caen-etik Habre Graziarako bide 102 kilometraz laburtua da: ez da guti.

918. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Baiña beti ta guztieri euskeraz: Adiskide ta enpaiduen artean euskalzaletasuna sartzeko bide egoki ta errezena auxe dalako.

919. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Etorkizunean bide zabalen bat arkituko dugun uste oso ori itxaropenaren arnari pozkarrio da.

920. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Bide bat baño ez dugu ba gure asmoak mugara eraman al izateko.

921. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Asmo bakarrean iritzi bat baño geigo ditezke; mendi gallurrerako bideak bat baño geigo izan ditezken bezelaxe.

922. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Mintzo bat oiuka basoan
Yaube'rentzat bidea gertu
Aren zidorrak berdin itzazute
.( Is.40, 3 ).

923. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bestetan, berriz, bear bezela agertzen ez dutelako, Jauna'rentzat biderik gertu nai ez dutelako.

924. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Olan bere, gure gizonak atzerarik ez eban egiten, bein bidean jarri ezkero aurrera egin bear zala-ta.

925. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Euria goyan-beyan zala bideak igaroten ikusita, bere emazteak esan eutson:

926. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Senarrak baña, emaztearen esanari entzun da gor eginda, bidean barriro be aurrera egin eban, atsuen esanak zietz egitea gauza zalla zala ta.

927. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Bidean, laugiñean joyazala esaten eben:

928. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Bide txarreko ondasun eta aberastasun aundi-ugariak batua zan bere bizian, eta osatu eziñeko gatx batek jo eban.

929. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Urrean eukan eriotzea; orraitio, bide txarrez egiñiko ondasunik ezeban biurtu nai.

930. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Zelan baña gurtu Jaungoikoa erlejiñorik barik? Erlejiñoa zerutar azia da.Jaungoikoa bidea, egia ta bizitza da.

931. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Bidea dan aldetik legeak emoten dautsez erriari, bere aginduak eta legeok beterik gizona zeruraño eltzen da; argia ta egia dan aldetik mundu ontako gau illuna argitzen dautso zeruko bidetik okertu barik ibilli daiten; eta bizitza dan aldetik bere maitasuna emoten dausku Beragaño eldu gaitean.

932. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Eta orretarako biderik onena, errosario santua da.

933. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ardi galduak Kristoren artegira atzera ekarteko, ez egoan antza beste biderik: eurakana joan, eurekin batera lan egin, euren premiñak urre urretik ezagutu, euren bizimodua eroan.

934. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ori dala-ta, Aita Santuak, gauzak ondo ezagututa gero, ez deutsa ondo eritxi abade langilleen bizimodu orreri; ta igaro dan urtarrillean, Frantziko Obispoen bitartez zera agindu deutse, oraiñarteko bidea itxita, beste bat ainbat ariñen artu daiela.

935. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Erregutu daigun euren alde, lenbailen bide onera biurtu daitezan.

936. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gizalegearen aurka ote dago ordea aitatu degun aolku ori? Norbait bide okerretik dijoanean bide zuzeneratzea edo bide zuzena non dagon erakustea ere gizalegezkoa dala uste nik, eta okerreko bidean ikusita une bateko atsekaberik ez ematearren edo okerrera yo dualata ez lotsaraztearren arpegi alaia ipiñi ta bere artan yarraitzen uztea baño gizalegezkoago nere ustez.

937. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Ba-liteke egikera zakar xamarra izatea baña euskaldun zabar askoren ajolagabekeriz gure izkuntza galdu nai ez ba'degu, itz leunak eta eztikeriak alde batera utzi ta benetan euskera gaizkatzera eramango gaitun bideetara jo bearrean gera.

938. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Erderaz egiten dizutenean ez erantzun, edo ez artutzat eman, ez dakit erderaz eta datorren bidez atzera biurtu edo orrelako zerbait egiñaz.

939. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Kultura orrek gaurko egoeran ez dauka benetako euspen edo defensarik bide egokiak galazita dauzkalako.

940. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Izkuntza orrek eskola ofizialik edukitzeko biderik ez badauka, laixter asiko da ondoko izkuntza monopolistaren bultzadapean zimeltzen eta ezkutatzen.

941. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Izkuntza oien sozial-bideak ez dira ajolagabetu bear, konkretuan ikusi nolako bearra daukaten beren bizitza zabaltzeko ta giroa egiteko emigratuen artean ere, auek izkuntza edo euskera ori asimilatzeko bide egokiak izan ditzaten.

942. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 1954-XI-12'an orduan informazioko ministro zan Arias Salgado berberak azaldu zun Españi'ko prensa-lege onen aldaketa bearra; baña, zoritxarrez ez dakigu ze eratako trabakin topo egin zuan bidean...

943. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Eta ain zuzen ere, auxe da kristau izenez deituak izatea nai dugun guztiok jarrai bear degun bidea.

944. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Eta galdera: komeni ote da emakumea lan auetan sartzea, ala ez da komeni? ondasun geiago aldakarkigu, ala ez? edo, ez aldu bidezkoa? ez aldu eskubide bat?.

945. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Gauz guztietan bezela, bide erditik lasai-lasai joan bearrean ertzetara dijoaz erantzun billa, bide guztia berea duelarik.

946. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Bat-batean bide guziak galduta, bi uren erdian gelditzeko arrixkuan arkitzen da kritikoa.

947. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Edozeiñ baten lojikan Unamuno ibiltari eroa da, bide jakiñik gabekoa; bere pentsamentua, berriz, bizia, egon-eziña ta batez ere, anarkixta.

948. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Zu, aitona, goazen gatxin emendik olatoak bidea zarratu baño leen.

949. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bigazti nauk, eta bizi-barnean zer nijoak.Ibilli natxebillek, bidea lagun.

950. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Goizik-goiz urten zuat gaur, lo zoroa utziaz, biderako irritsa soiñean dudalarik.

951. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bidazti, beste asko bezela; bañan ni nere bidean.

952. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Gaurko bidea ere ibilli bear zuat, eta orretarako, nere biziari eragiñik, emen aurkitzen nauk, zearka-zearka, biziaren bidean.

953. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bidea lagun...

954. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bidean nijoalarik, gauzak esnatu egin zaizkidak; eta bat-batean beren zipriztiña nere begietan sentitu zuat.

955. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Ibilli natxebillek, bidea lagun dudalarik.

956. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bidetik erten, bidea galdu... bañan biderik bai ote da gero...?

957. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Zartatuak, lertu ta egatuak izan dirala esaten zidak bizitzak.Nere umetako bidea bukatu zuat nunbait.

958. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Mundu berrian izuturik, ez eidak galde geroko bideatzaz; biderik etzegok, bidea ibilliaz egin oi dek.

959. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 bidazti,
etzegok biderik.
ire pausoen señalea,
bidea
ta besterik ez
.

960. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Ezta lorezko bidean ibiltea, arantzartean baizik.

961. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Etorkizunerako nai ta naiezko, derriorrezkoa da euskeraren batasunean leiatzea Azkue maisuak erakutsitako bidetik.

962. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Gure erria eta erriarekin batera euskera gaikatzeko eztaukagu beste biderik: EUSKAL IKASTOLAK EUZKADI GUZTIAN SORTU.

963. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Eguberri alderako ordea Avenida Bolibar deritzaion bide zabal ederra Silencio'tik Conde alderaño irikia izango degu noski ta orduan bai, erri aundi itxuraz jantziko da Diego de Losada'ren Caracas au.

964. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ilda zegoala uzte zuten guziak, bañan bide erdian piztu egin zan.Jaikirik esan zion lurperatzera zijoanari:

965. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Alabaña ez begitan artu zure seme oker oiek; apika, adu txar batek, bidean abiatu ziranean, norabide txarrago eman edo zien, eta bidekatu bear.

966. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Esan dizaigukezu, adu onak ere gurean bizi izan dirala, bide zuzena erakutsi duten adimen zoliak be, bai ta eginbide nagusiena zein dugun adierazi diguten biotz azkarrak ere.

967. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Benetan, asmo txit ederra, eta euskera bizkortzeko bide egokia!

968. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Lanok aztertzeko erabilliko dan arauak, bide oneik iarraituko dauz: a ) Elerti gaitasuna. - g ) Zuzkidatz osotoa. - k ) Itz-ioskera garbia. - y ) Itz ugaritasuna. - j ) Esakera iatorrak. - x ) Edozein euzkelgi batasuneruntz zuzendua.

969. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Auxe degu ba itxas-edestian gertakizunik gogoragarriena eta goralpenak bidez okertu ziran.

970. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Azkenean, bidea galdetu, ta Institutoruntz hasi giñean.

971. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Bide aurrera hasi ziranean beraz, ordu bethe ta erdi zeukaten oraindik.

972. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Eskarrak bide ondoko zuhaitzei, euren adarrak, horriz ornituak, ezker eta eskumatik erdiruntz maiteki zabaldu, ta galazo egiten zutelako eguzkiaren asmo gaiztoak.

973. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Nahiz ta ostoen gerizpetik eta zuloetatik zehiar iragan, indar kaltegarri guztia galtzen zuten bidean diztirek.

974. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 CHARRITON: Bideak ez dira trabatu behar.

975. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Askotan... zaharrak bideak trabatu dituzte.

976. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Zeri egin dezake Euskaltzaindiak? gidaritza edo... bideak erakutsi... zuzendaritza edo... batasun-ekintzak ortara jo dezan.

977. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Arira etorriaz, bi bide baizik ez daude batasunerako: edo H dutenak utzi, edo ez dutenak artu.

978. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Nik, bigarren bidea artu dut... uste dudalako... gaur ba dala indar berri bat H nahi duana... eta bide ortan zerbait erakutsi nezakeala uste dut... orregatik sartu naiz auzi ontan.

979. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Konsonante oklusiben ondoren ezezik... beste konsonanteen ondoren ere kendu... bide laburrena.

980. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0109 Bestobaten be esatenauen, besto baten be, Ereñoti etorri bera gau beten, d'an Gabeardatz esaten dotzun Olarreko selaiti, andi bieti gora, gaubilunabarra, ya ilunabarra, da, ilunabartute, gaube ta, kaballo bandea kaballo bandea alboti, segidu iten iotzen, segidu, segidu ta segidu, burriña sagatea, burriña sagatea ta, kaballoak, irrintzarik eta.

981. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 Konbentzidu nai zaitut, kontura ekarri, atsegiña izan ba nitzan be... besteak be ezagutu ninduzala bide bardiñean.

982. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Manu.- Ez aren bildurrik izan, iñork baño obeto ezagututen dauz arek gure mendietako bide ta baster guztiek.

983. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 DEIME.- Edo ta urtendako kupoien baten zenbakia or dagola ta jendeari erakusteko bidea billatu ba dautsa akulariren batek?.

984. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 Barriro lengo bidera jo ezkero, ez ninduen bildurtzen biziodun gizonak.

985. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Olangorik bagarik aldarrikatu egik, Westmoreland, nire gudarostea zear, alde egin dagiala burruka onetarako biotzik eztauenak; egin eta emongo yakok bidari-agiria, eta biderako dirurik be bere ziskuratuko yakok: ez geunkek il gura gugaz batera ilteko bildur dan gizonegaz batera.

986. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Nire zabarkeriarena, nire ardurabakoarena! bide egokia bera dala-ta, bertan ergelak yausteko!.

987. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ez ete dago onako au osatuteko biderik?.

988. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ba-dakit onako onek ari zarraztada gogorra egingo dautsala; bai, ba-dakust bide bat, bera ondo erabiliazkero, zoriak besterik egin gura izan-arren, estukura onetatik ondo aterako nauena.

989. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Zarraikieze zuon gorroto-bideai, gizon gezto-okerrok; kistarren bidea da ori, urrean, eta, bai ba, egunen baten artuko dozuez zuon sariak.

990. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Etxebarrik ezkerretik eskumarako bidea egiten dau, astiro astiro, militarren eraso sinbolikua guardasolaz atertuz, beste lagunak dagozen lekuraino heldu arte).

991. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Han Gonzalez hartu, aterkinaz babestuz, alderantzizko bidea egingo dute ateraino ateraz, militarren bigarren erasoa jasoa).

992. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0112 Ikusi daigun geure sentzunez
zein dogun bide lenen-lenena,
mundu ontatik igarotzeko
zein bide egokiena
.

993. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 ... GOAZEN BERAZ BERE BIDERA.

994. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Eta, era orretan, bidean topatzen nituan gauza guztiekin izketatzen nintzala, joan nintzan.

995. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Taldean sartzeko bide batzuek iriki ere bai ta orain, danen artean, bat geiago egin dute, gaiñera geien jolasten danetako bat.

996. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 Orain, gauean ere, joan leike bide aietatik ankak urratzeko bildurrik gabe.

997. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 Urrengo fitxan aurkituko dituzute zuen iker-lana erreztuko dizuten bide batzuk.

998. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 - Laister, gaiñera, orain zortzi illabete elkarrekin asi genduan zer-gertaera bidea bukatuko da.

999. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 Ona emen taldeka burutuko duzuten lan au egiteko bideak: 1.) Leenengo, lan ontarako ondo etorri daitezkean argazkiak jasoko ditu talde bakoitzak.

1000. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 119 Salmua izango da otoitz onen asiera:
Zeuk eman dituzu zure aginduak,
zeatz-zeatz beteak izan daitezen;
egongo al da sendo nire bidea,
zure aginduak betetzeko!
.

1001. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Erakutsi zaidazu, Jauna, zure legeen bidea.
Irakatsi zaidazu zure naia betetzen,
eta biotz-biotzez gordetzen
.

1002. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Bide zabaletik ibilliko naiz,
zure aginduen billa.
Gartsu maite ditudan zure aginduak
izango dira nere atsegin.
Zeugana jasoko ditut nere eskuak,
zeure aginduak esanez
.

1003. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Idatzatal auek ondo pentsatu itzazu zeuri dagokizun ortan eta urrengo ariketa auek egin itzazu:
1.) Ikastaro ontan, garrantzi aundiko egi bat agertu zaizu argi: GUK KRISTAUOK ETA ZEUK, AIN ZUZEN ERE, EGIN-BEAR BAT DUGULA: JESUS'EN BIDEA JARRAITURIK ETA KRISTO'K EMANDAKO INDARREN ERAGIÑEZ, MUNDU OBEAGO BAT EREGITEKO ARAZOA.

1004. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0087 Bi bide dituzu: 1.ª Aldizkarietan aurkitzen dituzun igaliak moztu ta kartulina beltz baten gaiñean zeure erara erantsi.

1005. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Nire lagun batek, emakumea bera, hainbat urte dirala lortu eban txofer karneta eta makinatxo bat kilometro eginak ditu bideetan zehar ordurik hona.

1006. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Miren eta Jabi aleizpetik plazaraiño bidea ereiten joan dira, kolore eta mamin guztietako gozokiak, vivan los padrinos! deiadar egiten euen umeek.

1007. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Zein da bide honen helmugea? Helmugea, gure Aita Jainkoa da.

1008. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Bide hau ez dogu oinez egiten, ikastetxera edo etxera joaten garanean bezela, gure egiteekaz baino.

1009. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 2. Jesus bidea da.

1010. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Jesus ez da bakarrik gure Aita Jainkoarengana joateko bidea ezagutzen dauana, Bera da bidea.

1011. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Bere hitzak oso argi esaten dabe hori:
Neu naz bidea... Ez doa inor Aitarengana, nire bitartez ez bada (Jn 14-6).

1012. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Bera da bide bakarra.

1013. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Gizakion eredu da eta gu argitzen gaituen argia da Jainkoaganako bidean.

1014. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 Aurten ere igazko bideari jarraituko deutsagu.

1015. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0022 Mutilak Urrategi auzorako bidean gora jo eben.

1016. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0028 Etxerakoan, bidean behera, mutiletarik batek esan be bai: - Hau dok kalekoari ziria sartzea!.

1017. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Kultura zaharrak bide berriez
Aurrerantz' eroango gaitu;
Katigatuta gelditu ba'rik
Askatasunez jarraitu
.

1018. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Sustrai zaharretik bide berriak
Zabal zabalik ditugu:
Zer izan garen ahaztu bagarik
Gaurko egunez jabetu
.

1019. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Mila bederatzireun eta
Hirurogei ta hamabost;
Eskualdun denon batasunean
Bide berri bat nahi dot
.

1020. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Bide berri bat nahi dut eta
Zubi berri bat eskatze'ut;
Zubi berri bat eskatze'ut eta
Bide berri bat nahi dut
.

1021. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Zubi berri bat nahi dut eta
Bide berri bat eskatze'ut;
Bide berri bat eskatze'ut eta
Zubi berri bat nahi dut
.

1022. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Arin banandu giñan
arturik bide bi,
baña laster nigana
eldu zure barri
.

1023. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Zuen atzetik dabil
naikoa eiztari,
baiña uxoak jarrai
zeuen bideari:
juztizizko egiaz
zaiteze gidari,
guztia zor dautsagu
geure erriari
.

1024. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Maitasun askatzeak
gerra dau ekarten,
beti ez dira bakez
erriak izaten;
lagundu egiari
bidea eruaten,
bakea nai badogu
lortu egun baten
.

1025. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0053 TAMALGARRIA
Giza-uoldea dator
baso-bideak behera,
saguak lakiora lez,
kale-bizitzaz lillura
.

1026. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0054 ... Eta, basoak illetaz
jazten diran bitartean,
berein baserritar doaz
guzur-amesen bidean
.

1027. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0063 Eta gaxoak bere esku tximur-zimel ta latzaz
malko bi kendu zituan;
ta ixil-ixilik lengo bidetik mendian-gora
negar ta negar zan juan
.

1028. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Aukeratutako bidean biotza ereiñez, argi izpiak nunbaitetik jasotzen diran bitartean.

1029. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Baiña, gizonki, bere bideari jarraituz.

1030. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Zu ez ziñan ernea
lur latzaz egiña; ez bedi oar
oker daula bidea
beste edozein oker-txar
beragandik kentzen dauana oldar
.

1031. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0057 Azpikeriz niardun bein,
asmoak ezkutuz gorde
bear eta aztarrenak bil.
Baiña ainbeste txalorekin
bide onean bai nabil, (...)
.

1032. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0083 Antxiñako bidez noa,
bide ostro ta bedarrez,
betea, zapalbako, gauz
zar ezbaikoen usaiñez
.

1033. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0099 Zenbat aldiz dakusgu gure azal, narrua,
bekaizkeri illunkorrez jo ta urratua;
zenbat bider erraiak minduraz odoletan
baiña, gogoz daruagu geure elburua
zati bat itxiarren an bideko arantzeran!
.

1034. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Oroipen zarretan murgil ta, birbiziz aurtzaroa
nire baserritar sorleku maitearen magalpean,
ni izan nintzan mutikoaren ibillietara noa,
ainbat bizi-eskeintz, amets gozo aurkituz bidean
.

1035. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Gaur norbaitzuek ovniek ikusten dituzten bezala
garai artan ere, tximiztadun arrats illunetan,
Anboto'ko Dama sorgin ori, sugarra zeriola
igarotzen ei zan, Oiz'tik Gorbea'rako bideetan
.

1036. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Araxe, usoa bezin uso, poz-pozik, iauzika,
landa-zelaiez, itxaropendun begirada argiz,
aldi artako bide barruz, ederrik, atxikunka,
igarotako gauzak barriro neurtu ta ikusiz
.

1037. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Eta arako bidean idiak esan eutsan, nork berotuko dau gure seintxua gau luze ta otzetan...?.

1038. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Toba alargun geratu zanean, lengo bideak eta ibillerak gogoratuz, Antoni Mari'gaz eukitako maitekeriak kimatzen eta txingarpetik arrotu eta aizetuten asi zan.

1039. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Iñok baiño ariñago argia egiteko garrez, erreta gelditu zan poliziko kotxeak ze bide eroan eban jakin ordurako, bazter guztiak inguratzen asi zan zurkulorik txikienak arakatzen.

1040. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0127 - Igarri barik okertu, bide zuzena galdu eta dotriñatik urten daben oiturak.

1041. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Irugarren zatia, bigarrenean aitatutako mugaetatik asi eta ontzitegi edo Astilleruko errekarteraño zan, eta andik Madrideko bideari jarraituz, Burgoko gaztañadian sartu arte, ta goratxoago, Burgoko saroetik Mutrikuren mugan sartu arte.

1042. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Lekeitiotik Ondarroara etorran bide nagusiaren egalean asi eta portura doan errekatxoari jarraituz, Barrenetxeako gaztañadiak arte, eta goragotik, Kapitelegi izendun tokitik Oruetatik Beleukira doan bidearen inguruko mugarrirarte, eta andik Aulikizko mendia jo artekoaren barruan gelditzen zana.

1043. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Bata, Ondarroa eta Bizkai errien lurrak banatzen ziran Azkarra izendun tokitik asi eta Lekeitioko bideari jarraituz, Urkiaga baserriko bide nausian dagon karobitik igarota, Asterrika ingurutan dagon beste karobiaren ertzean, mugarri bat ipini eben; emendik mendiaren lepora jota, beste bat; emendik Arbiaska izeneko lekura doan errekatxoaren gañean beste bat; eta andik berantza, Ondarroaren mugetara eldu eta Errenderiko lurraldetan sartuaz, Goitiako etxearenetan finkatuz, bestea.

1044. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Urdakondegi izenez ezagutzen dan Lekoia mendiko tokian egoan mugarritik, Etxanoko bideari jarraituz bide berbertan mugarri bat ipini eben eta emendik bera joanaz, Lekoiatik Bidazurietara doan bide-txindorrean beste bat, eta emendik Goikoetxe baserriaren Urea deiturako tokira doan errekatxoari jarraituz, beste bat.

1045. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Ez nago bide au artuaz damututa.

1046. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Amerika'ko bide zabal onek, ez ete ninduan zoriontsu egingo?.

1047. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0074 Eta, esateko neunkatsuna, atzo patiorako orduan, hara bidean ginoazela, nik neure euskalkidea bilatzearren-edo beste barik, neure euskaltasuna adieraztearren, baina neu konturatu barik, Bili-bili, bonbolo abesten hasi nintxatzun.

1048. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Lenengoak zaragi bat, norbaitegandik lortuta, urez beterik ebala, ardantegiko bidea artu eban.

1049. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 - Ona, Joanes, onegaz egin bear dana: ez zabaldu bidean lapikook, gauza bizia daroe-ta.

1050. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Konturatu nintzaneko, berebilla bideko okergune batetik ostendu zan.

1051. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Gaiñera, ez zan arazo zaillik, bidean ondo itsasia egoan berebillaren usaiñagaitik, eta olan uts egin barik niñoan.

1052. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Gasteiz'en, Pruden kamioi bete lursagar banatzeko eukala, nire begira egoan, eta biok bideko errietan lursagarrak banatuz, onaiño eldu gaiatzuz.

1053. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Baiña gaur aren amak ikusi-ez egiten dau Santi, onek oiñetakoak bideko osintxo guztietan amorruz eta gurata sartzean; eta maleta txiki biak eroiazan aitak aurrerantz begiratzen eban, nora begiratzen ez ekiala.

1054. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 292. Egun baten, bidean yoiala, etiopiar andiki bat aurkitzen dau.

1055. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 - Ez da izango baiña, beti bide bardiña ere gogaikarria da.

1056. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 - Jarraitu, ba, jarraitu zeure bidetik, pozik bazoaz.

1057. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 Nik ez dot nai orrelako biderik.

1058. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 Eta agur esanaz batean, urten egin dau autoak bidetik, eta barranku batera jausi da.

1059. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 Tren zaarra mendipeko tunelera sartu da, ta aurrera doa bere bidean.

1060. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 Urten dau tuneletik trenak eta, txaka-txaka txaka-txaka, aurrera doa bere bidean.

1061. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Beste alde baten: Kristau guztiak diranak dirala izan dira deituak santutasunera; bakoitza bere bidetik eta ainbeste bidek indartuta.

1062. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Naizta danak ibilli ez bide batetik Elizan, danak dira santutasunera deituak eta siñesmen berbera lortu dabe Jainko-zuzentasunagaitik.

1063. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 - Zertan, baiña?
- Gazteen biotzetan amesa ixuritzen; gabaz galdu diranai bidea erakusten; kuman dagozan umetxoai lo eragiten; mutil zarrai adorea emoten; bildur diranai kemena eioten....

1064. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Eta, beingoan, bultzia artzeko joranez, danak artu dabe arako bidea.

1065. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Gaiñez gaiñ
Gizon txeratsu ari ta enparau guztiai samurkiro agur egiñaz, bidean jarri dira zintzo-zintzo, oraindik joanalditxoa burutu bearra dabela-ta.

1066. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0050 Basileren besoetan joan jakun mundu onetatik Abarrak-en egillea, bide zuzenetik ibili diranen bakean.

1067. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Igeskariok Prantzia'ko mugarantza egiñalean yoiazan, batez be La Panne eta Bry Dunnes'en zear, itxasalderengo bideak onetxek ziran-da.

1068. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0252 Biar yoango gareala bidezkunde-baltzura esan daust, ia Suezia'rako bidea zabalik dauken, eskier yakin al izan daigun, eta geroxe eskatuko dogu yoan dan aspaldian basterreratuta dauken nire Suezia'rako eskabidea.

1069. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0252 4.29- Suezia'rako bidea zabalik.

1070. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0252 Suezia'rako bidea zabalik dagoala esan dauskue American Express'n, eta Suezia'tik New York'erako ontzi-bidea be eratu dabela-ta, Garilla'ko aurreko egunen baten dala urteteko lasterrengo ontzia.

1071. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Gaur España'ko eleizgizonak, batez be ganerengoak, ointsuko urteoi atzeruntz eragin al ba'leutse, besteriko bidetik ibiliko litzakedazan ezbaierdirik eztot neuk.

1072. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Ez dot ba jakin bage iragarten, ondo jakiñaren gaiñean baiño; eta ziur diñotzuet, nik azaldu neutson guztia bete yako gizurenari, argibotarrak Ilion'erako ontziratu ta Odis asmotsuak be areikaz batera arako bidea artu ebanean.

1073. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 209 Bide malkartsua egin ondoren, uritik ur samar aurkiturik, maitagarri aratzen iturrira eldu ziranean, Itako, Nerito ta Poliktor'ek egiña zan berau; ingurumari eukan ezotasunetik janaritzen diran eltxun sail aundia; goitik jausten zan ura, ozkirri-ozkirria, arkaitz baten gaiñetik; goiko aldean, antxiña baten, ondi bat jaso eben maitagarrien omenez, eta bidazti guztiak antxe eskiñi oi ebezan euren oparigaiak, eta emendixek artu oi eben uritarrak bear eben ura, eurokin aurkitu zan bidean Melanti, Doli'ren semea, bere saldoko auntzik ederrenak, artzaiñak jarraitsoela, senargeien aparitarako eroiazana.

1074. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 237 Orrela esan eban; eta, urreraturik, ostikada bat emon eutsan ipur-txuntxurrean, zoro antzo; baiña ez eban bidetik jaurti al izan, gizurenak tinko be tinko berean iraunik.

1075. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Guk, zuk eta nik, bildurra eraginda edo nik zer dakit zer arrazoi bide dala, lanera sartu gara eta ez dugu gure bizibidea galduko, baina beste horiek?.

1076. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0129 Biharamon goizean Pont Saint Jean deritxan zubitik Garonne ibaia atzean itzi ta Paris'ko bidetik sartu ziran.

1077. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0039 Atso lodien pauso baldarrak nire bidea oztopatzen ahalegintzen ziran, eta nahikoa ez balitz, barazkiz betetako boltsek laguntzen eutseen lanean.

1078. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0075 Itsas aldeko auzo esteiariari suertatu jakon lehena izatea, hango emagalduek asko lagundu bait eutsoen izurriari bere bideak urratzen.

1079. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Ezin egikean ezelan be, Jaungoikoari eskiñitako semea kendu, eta au otu izatearen oldozkun soillak lotsaz beteten eban, eta bere aukeran eban bide bakarrari, au da, otoitzari, buru-belarri emoten eutsan.

1080. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Kuo taldeagaz jarri zan, gehienak literatuak ziran, eta hasi zan etxera joateko zer bide hartu behar eban itaunka baina batek esan eban:
- Hi haz izatekoa! Etxera bihurtzea ardura deuk eta ez haz konturatzen gau honetan daukagun irargi ederraz.

1081. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0113 Hasiera baten amak bere alabeak bide deungaren bat hartu eban susmoa euki eban baina ondo pentsatu ondoren ezinezkoa zala konturatu zan.

1082. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Bidean beera margo gaztainkarako gauzatxo bat urbiltzen zan.

1083. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0103 Elkarrekiko atxikitasuna era berean galdurik, kume bakoitza bere bidetik joan zan, eta Pirri'k barrutiko sortaldea bizilekutzat aukeraturik, Gorria basoko sartaldean geratu zan....

1084. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Beste lagunek ere, Katxo'ren esanari eutsi zioten, baiñan dana alperrik, Kotu'k bere artan iraun zuan, eta noizbait baserrirako bidea artu zuten.

1085. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Ez ete dira obispuak konturatu euskera batuaren garrantzi eta inportantziaz, eta batez be, azken urte honeittan Euskal Herrixak, Euskaltzaindiaren gidaritzapeian, bide horretatik egin dittuen pausoez?.

1086. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Uste hori dagoela ba dakigu, baina, eliz-gizonak esaten daben lez, aurrenian dabiltzanak jakin bihar dabe zer dan gauza zuzena eta zer dan bidezkua, eta, gauza honeik kontuan eukitta, jentia bide horretara eruaten ahaleginddu.

1087. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Beste bide obeago bat, gaur errian indar artuz doana, aur-zaingoak guarderiak enpresa barruan eukitea da; eskolak be oneitan fabrika ta lantegi barruan dagoz ipiñita.

1088. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 SUTONDOAN bildumak ere badaukaz beste proiekto batzuk bidean, epe laburrean kaleratzeko asmoaz.

1089. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Aunditu ta ugaritu bidean dagozan lurraldeak, munduko gizon eta emakume guztien artean, euneko irurogetamabi bat osotzen dabe; baiña oneik euren jentea eskolatzen gastatzen dabena, besteak gastatzen dabenaren ondoan % 11 baiño ezta.

1090. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 1964-67'an, azi ta borobildu bidean lurraldetakoak, ez ebezan euren gudari (militar) gastuak lantegiz orniduak dagozan laterrien ein eta neurrian eroan.

1091. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0061 Geyenak dagiena egin bear ba'dogu, geyenak eredutzat artzen ba doguz, geyenak derabillezan gal-bideak erabilli bear ba'doguz, geyenak euskerea ostikopetuten dabela-ta geuk be ostikopetu bearko; geyenak ontzat artzen ez daben ziñismena guk be ukatu bearko, geyenak gaiztoki-bidean jartzen ba'dira gu be bide bertantxe jarri bearko....

1092. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0061 Ezer ba'da itz egitean askori okerrez alboratu ta josi yakena, ori ez da izkera-lagitzat edo bide ontzat artu bear.

1093. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Egiz, nire bidea ori ez da.

1094. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Erriko jendearen artean ta urteen joan-etorri ta bizitzako gora-berak bide direla, euskera giartsu ta jakintsua erabili da euskaldunen artean, probintzi batetik besterako alde ori bitartean dala.

1095. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Olerkariak biderik asko ditu irakurleagan atsegiña sortzeko.

1096. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Ze bideetatik jatsi leiteke gure euskal ume ta gaztetxuengana ortze ta odei artetik mara mara gure zelai, baso ta urien barna jatorkun sirimiri erakaitz aterrigabeko baten antzo, eziketa jator, sakon, errikoi ta dotoretsu bat?.

1097. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Gu Donostiara joaten ginenean, hilean behin edo, bidean ez ginan ixilik joaten.

1098. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Ume umetatik arteetarako iratzartu zanak pizturik zeroian gar hori, urteak aurrera gurasoak ez eben euki beste erremediorik semea bere gogozko edo berezko bidean libre itxi baino.

1099. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Joan zan mendean Regoyos, Guiard eta Guinea-rekin hasita, Antonio Maria Lekuonak Bilbon eukan pintura eskolaren inguruan artelarien iraultza piztu zan, eta Euskal Herriko pintoreak laga eben Madrid-eko San Fernando Akademiako bidea eta Paris-era jo eben.

1100. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Bide hau lehenengo hartu ebana Iturrino izan zan.

1101. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Honegatik, lehen batian fauvismoaren joeratik abiatu ziranak be, oinarri horretatik hasita bere bidea jarraitu eban, bakotzak bere nortasuna landuaz eta zainduaz, eta hemen dare Eskola horren balioak.

1102. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0050 Espainiako Akademiaren bide itxieri uko eginaz era barriak ekarri zituena, artista bakotzaren libertadea erakutsi ebana.

1103. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Baiña gertakari orreitan bat, giz-arimearen arrigarriak erarik ikustekoenean agertu ta guztietan ulertzeko errezena, maitasuna da; onek biotzaren unerik sakonenean ospatzen ditu bere askotako adierazpenik beteenak; azkenez be, alkartea deitu bearko dautsagun maitasuna, auxe baita indar guztiaz gora igoten saiatzen dan giza-maitasunagaz aurkitzera jatsiaz doan Jainko-maitasun gaiñez egiñaren bidera urtetea; lur onetan bizi dan arimeak Jainkoagaz euki leiken batasunik barruko ta sendoena dozu; ta argi biurtzen da, jakituri biurtzen da: jainkozko gauzen jakituri, gizonen gauzen jakituri.

1104. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Ori dana bide dala, igaro-barri dogun II-garren Batikano Batzarrak ain luze, ain sakon ta ain arretaz ikasi ta aztertu dau gotzaien gaia, au da arein eginbidea ta mailla Kristo'ren Elizan.

1105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0034 5. Aita Santuaren bideak.

1106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0034 Eta Tito bera, leterriko Nagusia, laster Erroma'ra etorriko bide da, Aita Santuari begirune-ikerraldia egitera.

1107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Behar bada, horrexetan dago Amuritzaren azertua: epe bat amaitutakoan, barri bati bideak zabaltzean.

1108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Geroak argitu bei obeto egindako bidearen gorabehera guztia.

1109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0054 Plangintza oneik arazo bat daukie: maileguz artzen diran berbak itz barriak sortzeko iztegia aberasteko eta beste izkuntza barruko eta izkuntza arteko garbizalekeri forma batzuetarako sartu bear litzakez bide onetan bai ala ez?.

1110. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 Orduan elebidun girorako erabiltzen diran metodo eta bideak bearrezkok ditu euskerak bere normalizapenera irixteko.

1111. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Beste batzuk, bide batzuk zabaldu dituzte eta ondorio onakaz.

1112. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Gauza bat biotzeko bajaku bideak ipintzen ditugu ori lortzeko.

1113. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Au bai benetan batasunerako bidean lan txalogarria ta illeziña!.

1114. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Asmau ete leike batasunerako bide ederragorik?.

1115. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Gizon aundi ta euskaltzale jatorreren bidea au be.

1116. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Gaur be kontuan artu bearreko bidea, geroago esango dogun lez.

1117. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 22. Euskaltzaindia sortzea itxaropen aundi bat izan zan batua egiteko bidean.

1118. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Idazle euskaldunak eta gai onetan lan egiteko gertu dagozanak alkar artu, eta, elerti-izkuntzarako egokiena litzaken euskalki bakarra aukeratzea, bide egokiagoa ta ziurragoa izango litzakela uste dot.

1119. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Burruka onekaz bateon batzuk larregiko erabagiak edo bideak artu dabezala ta eleiz-gizonen usain ona galtzeko arriskuan dabiltzala esan bearrean gagoz.

1120. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Etorkizuna itxaropentsu agertzen yaku ta beti Eleizaren erakutsien bidetik eleiza zuzenago ta egizaleago ta garbiago bat lortu bearra dogu, berak daualako Kristo'ren egi osoa, bakar-bakarrik, Gizadiarentzat guztiz onuratsua dan egi ta bidea.

1121. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Umeak maitasunagaz guk nai dogun bidera eroatea gauzarik errezena da.

1122. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Berak, Jerusalen'en asita, bein baiño sarriagotan, Paulo Aita Santuagaz alkartasunaren bideak lautu ta leunduteko, alkar-izketak izan ebezan.

1123. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Ontzen ikusten dogun bertsoak diño Donazar'ek, bere garaikoak diñoskuenez, bideetako ibillia edo-ta komentuetako bizi-ibillia bizkor-azteko dira.

1124. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 Aldaketa sistema honek dakar San Pedroren erreskadakuak Kristo izatea aillagaitteko bidia daukoilla, eta San Pablorenak berriz Ama Birjiñaren oiñordekuak dirala.

1125. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0046 Bidian lau altare euzen: bi Kale Zaharrian, bata Ortizenaren etxe parian eta bestia botika aurrian, hirugarrena Enparantzako arkupeien parian, gaur egun Oñati tabernia dauen lekuan, eta azkena Iturritxon, Urrutxu etxiaren aurrekaldian.

1126. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Auxe da gauza ziur-ziurra: FEDE BIZIZ ETA BIOTZ ZINTZOZ Mezea eskeintzea, Jaungoikoagaz eta urkoagaz adiskidetzeko BIDE EGOKI-EGOKIA dogula.

1127. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Bere olerkien bideak aztertzerakoan, bere garaian aurrelari bat izan zala aitatu beharra dogu.

1128. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Bein, diñoenez, Gernika'ra joyala oñez juaten zan orduan, bertso-papel saltzalle bat aurkitu eban bidean, eta beingoan alako paper bat erosi eutson txakur andian.

1129. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 BIDEETAKO EZBEARRAK.

1130. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0051 Bideetako ezbearretan laguntzea, guztion eginbearra da.

1131. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra