XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Diru-paperak erreten diran bitartian botaten dabez chupiñazuak asaben onran.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 An, edo lurrian edo mai baten ganian imini oparidun bandejiori ta ixetuten edo piztuten dauz kandela biyak eta iru usainzotzak, erreten dauz paper ori zatiyak, bota chupiñazuak, eta belaunikoturik opa izan edo emon Zeru aitaita zarrari urte barri atsegintsuak.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eta bitartian ¡bota mutillok chupiñazuak!.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Alako baten zabaldu zan leyo bat, eta agua va didar-egiñaz bota eben kalera parrastada bat mutillen urtxo.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Onetan, beste leyo batetik agua va didarragaz atara eben ontzi sakon eta me bat, eta bota eben bertatik kalera parrastada izugarriya.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Begiratuik jesuitak aste onetako chequean zeinbat milla peseta bota yeuskuen lengo astekoan baño geyago.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 Maurak berak berbea lodi bota dau.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 ¡Tira! Bota dau Maura orrek berorren diskurtsoa, ez beingo-beingoan baña.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Bera gaitic escribiduta egoana: Et super dolorem vulnerum meorum addiderunt esan gura dabena; Nire peneen gañe gueiago bota ebeen.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Onelaco burla modua eguin eutsan Jaunac eriotzari, bada uste ebanean Jaunari bere atsamarrac ezartea, berari Jaunac bere escu altsua sendo ezarri eutsan, eta ichi eban aurrerantzean iñori calteric ez eguiteco egoaroan; cer gaitic curutzean guztiz gora jaso eban ezquero bere indarrez, bota eban andic eta ezarri eban lurrez contrara guztia zatitutera guiño; alanche esan eban aurreztic Isaías Igarleac.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 I. Ura botiagaz edozeñec, aldala burura, ta esaten dala bautizetaco intenziñuagaz: Nic bautizetan zaitudaz, Aitiaren, ta semiaren ta Espiritu Santuaren izenian.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Ibiltaldietan (paseoetan) eskuak eskapulariopean ebazala ta begikunea alde guztietara bota barik yoango zan, baña buru makurtuta be ez, kokololapiko egiten.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Ura ezarriaz albada burura; ezpabere gorputzeco zatiric andienera, ta esanaz ura botateco denporan Jesucristoc iracatsi euscuzan berba onec: Nic bateatuten zaitudaz Aitearen, ta Semearen, eta Espiritu Santuaren icenian .

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Pertzaren atzetik sokea ez botatearren gaxoak epaia bete eban, nekez ba da bere.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 MIK, - ¿Erreal bat? Naigo det surrtara bota.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Zuri eman baño naigo ditut ibaira bota.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 MIK, - Ara, ikusi. (Parrdela botaz).

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - (Arrpegira botaz) Oton, eta nai baden komodan sarrtu itzan. ¡Zerr da berriz jende au...!.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Orrela izaten dirala? Gañez egiteko guchi bear diat ba orainche... Danak ankaz gora botata joango neok, eta or geldituko zerate etorriko diran alproja guziak erretratatzen.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 LESM.: Euskeraz, palangria esaten zayon aparejua bota det.

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Aun. - (txistua botiaz) Ez al zenun txikiagorik?.

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 And. - Eta asta-otarretan zeuzkan gauzak bota egin ditu....

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 And. - Baburrunak lurrera bota... lokatzetara....

25. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Anton. - Nor da? (Antton patiñako atean azaltzen da; uste gabean Atraka jotzen du ta basua botatzen diyo).

26. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Ala dek, bai! Nik, alare, zuen txalupa arrantzako baporia zala uste nikan, ire pipak botatzen zuen kiakin.

27. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0019 Anton. - Dakikan bezela bota zak.

28. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 (Izketan) !¡Ez, da ez, da ez!!... (Lurrera botatzen du idazkia amorruz)....

29. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Gelditu zaigun lurrari ur garbia botatzen ba'diogu eta al dan ala erabillian naztu-azten badegu, ur garbia, ori gorri jarri arte zikinduko da: ikusi zazute egia dan edo ez: ¿baietz?.

30. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Orduan jardun gaitezen: ur kutzutu ori, pizkabana ontzi ertzetik arduraz botako degu ta gelditzen dan gaiñerakoa beroz legortu ta berriz aztatu.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Alper alperric inpernuac
Botaco ditu bere suac:
Cristoren fede garbidunac
Izango guera euscaldunac
.

32. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

33. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gure Aita Franzisko Doatsua, gurutzebide ori ikustera ta egitera jun zan ara, Lur Santura bertara, Jesusen pasioko pauso guztiak berak egin zituan lekuan bertan egitera: Jesusen odolizerdien gañera bere negar malko ta izerdia botatzera.

34. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Ez, arrantzalia beti izangoda
arraunkalari trebia,
lanteri klase oyetarako
iñon parerik gabia;
orrengatikan festa eder ori
berritzia da obia,
batzuben gustoz ez bota aztutzat
zapuztutako kabia
.

35. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Entzuten zan aurraren
karrixi samiña,
baña nola etzegon
artian egiña,
kalderintik ke-bollan
botiaz lurriña,
etzuben nai galtzia
noski irakiña
.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Errotako Antonio gizon ona zan, baña itzetik ortzera parragarrikeri asko botatzen zituan.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Botako du....

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Lenbailen alde ayetatik botatzen ezpadira ondatuko ditute bazter eta ondasun guziak.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 Bizi-illen Epalle zorrotzak itanduko dizu eriotz-orduan: ¿nun dira nere zañetako odolez erositako ardi maiteak?¿Nun, nere jarraile zintzo ziran anima gaxo ayek? Eta zuk deabru bera baño arego egiñik, gaiztokira bota badituzu, Jaunaren arpegi asarretuari,¿zer erantzun bear diyozu?.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ardo txurrupa bat artu ta jarraitu zuan: -¡A, neska gaxoak! Mutil batekin alkar artuta bein ibiltzea naikoa dute Miren-en alabetatik botatzeko.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Beste gixaxoak, dantzatu nai lutekenak, or egoten dira botako dituztelaren bildurrez.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Berialaxe Yainkoak Atsetegitik bota zitun, eta galdutako zuzendasungabe, bere bizitz osoa lan eta neke askotan ta garbai-neketan igaro zuten.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Adan'ek eta Eba'k oben bat egin eta Yaunak Atsetegitik, eskerrik gabe, adimen yabetasunik gabe, bota zitun, eta ni ez nau gaiztokira bota?.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 - Ara; egun batian, zaldia perratzera joan eta jarriazi zizkan perratzalleari bere botetan ere baña oker; au da, atzekoaz aurrera.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 - Berak zionez, bota gutxiago urratze arren.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Botatzen du Ostia sutara, baña an dabill gora ta beera, garren gañean, deseguiñ gabe.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Desesperaturic judioa, artzen du bere escuetan eta botatzen du, perts batean dagoan ur iraquiñetara, eta ur guzia biurtzen da odolaren coloreco, eta orduan aguertzen da an Jesucristo;¿baña nola? Judioac gurutzean ipini zutenian zegoan bezela.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Zer egingo diet ba?, ura bota, bear duten guztian, erantzun zien.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Guk ere botatzen diegu ba, baña ez dira orrela azten....

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Ara ba; ura botatako guztian, agur Mari bat errezatzen det.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Birauka ta gaizki-esaka nai zituan laidoak egiten zeukan bere atsegin guztia, eta lasaikeri ta lizunkeri guztiak boteaz minduratzen zituan.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Eskumendeak duan irabaziz joan zan ba anai Andres ori, eta ainbeste isitu zuan, oneraspenez baiño geiago ondotik kentzeagatik, txakurr bati bezela urrutitik botarik, ogi puska bat eman zion.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 5 Gero aspil batean ura botata, asi zan ikasleen oñak ikuzten ta gerritik zekarren miesaz legorrtzen.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Azpiratuak izan giñan; baiña esesteak gelditu bear ebanean, Prantzi ta ni zauri barik gengozala, azkenetan egoan Españiatar batek dunbadea bota eban bide egal batetik, eta bularra baterik bestera igarota Prantzik io eban lurrera.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Irtenic Elicetic or botatzen du milagroz lau isquiñeco arri icigarri bat; eta guelditzen da bertatic Santu aundi onen bidez osoro sendaturic.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Castigu justu eta bidezcoa; Aitaren uztarri añ ariñ eta biguña centzugabe bota zuena, serbitzu añ lotsagarri, gogor eta charrean gueratzera etortzea.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Jaungoikoak eman dizun eskubideaz bota itzatzu infernura Satanas eta gañerako espiritu gaizto, animak ondatzeko, munduan dabiltzanak.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Baña Palben deuna, erregearen aizkidearen asarrearen asarreak ez zuan bildurrtu, ta gotzai batzarr bat egiñik Kirsapi-ren aide izan arren, Eutikes ziñauslea siñismenaren kaltez zebillelako gaizetsi zuan, eta orduan Eutikes-en aizkideak baturrik, Palben deuna bere tokitik bota naiez, bere gañera oldarrka yausi, zigorrtu, ostikada ibili, ta zaurituta gero, Oigitora atzerrituta bidali zuten.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Etsayei ostera, bere zigorra eman zien, Kirsapi-ri batez ere erregek bere albotik bota eta lotsagarrizko gaitzaz il zan-ta.

61. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Eta... Aita Aizpuru`ren itz sutuak entzun; biotz biotzetik !¡gora!! batzuek bota... Iñazio gure Patroi aundia sarreran bezela abestu ondoren, bere biziko burrundararekin....

62. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Baldin adimen barrenak aztertu balizkit, xarrantxa lepondoan jarri-ta, atariyan lotuko ninduen, edo bekañeko galanta jaurti-ta, satsetara bota.

63. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kazo. - Salda, esne ta jaki bustiak eltzetik artu ala bertara botatzeko burnizko zalia.

64. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Mitxeleta abek Uztan agertzen dira ta emeak beeko adarretan jartzen dituzte arraultzak, gero berak botatzen duan lerdearekin estaltzen dituala.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Jaio berritan zuzenean joaten dira ostoetara jateko; ordea, lenbiziko berak botatako ariekin bil-bil egiten dituzte.

66. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Artu zufrea bat, bi igeltsoa eta beste bi kedarra, oiek nastu ta auts ori landareak egon bear duteneko tokira bota.

67. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Ar beltza iltzeko saiatu arsenikodun urak alpalpari botatzen, baño kontu euki gero alpalpa ori ganaduari ez ematea aalik-eta ur ori bota zanetik berrogei egun pasa arte.

68. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Baño bai al-zekin ziur edo beraz? Bere ustez bai; oartua zegoalako, alako aizea, ta alako odeiak, alako goizgiroakin zetortzenetan etzuala euririk botatzen.

69. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Artzai ura, berak oartu zuanaz eta igarritzen zionaz zegoan etsirik eta siñetsirik, etzuela euririk egun artan botako.

70. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Barrengo pozoyak sendagayez korputzetik botatzen dituzu, barrengo gaitzak, edo zañetik ebakita, edo sendagayez korputzetik ateratzen sayatzen zera, ta oitura charra animatik ateratzeko, ¿zer egiñ dezu? oitura charra kendu biarrian, grina charra azitzen zer zabiltza?.

71. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 -¡Pum! Bota zioten tiro bat; baño etzioten jo; ala ere ikusi zuten goitik bera bi egazti erori zirala.

72. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Harek larrean ume hila bota bide dik.

73. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Bethi goitiago goazi gure beribiletan; gu gorago, eta chutago gerenda, barnago ere ba: amilka eror baginte, ekaitz batek bota balitza han-hemenka kasik dilindan dauden etcheño batzu, zer itzulipurdia leize behererat!!!....

74. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Mandibourok chortea botarik hila zela delako anderea.

75. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 17.- Errege bezpera-gabean etxekoen artean botatzen tuzte kartak: gizonendako errege urrea, emaztekiendako bateko urrea.

76. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Otsailako lanak Landetan - Iraultzeak akhaba; arrhea, ruleua phasa hazien bothatzeko.

77. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Ongarria botha landetan.

78. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Botha ongarriak, lur ustelak, onkailuak, hautsak, phosphate, scories, super phosphate.

79. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Mindegietan haziak botha.

80. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Garbi arbolak eta kisu ura botha.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Bestea, berriz lengo elurte ontan bota nion bide basterrean ikusi nuan zozo bati, eta esku-makilla au ere, Lourdes'tik ekarria bera, erditik ausi ta pirrintzaturik geratu zan.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Aurrera ba beti bide eder orretatik, bota gura ba'doguz lenbailen errin dagozan belarrimotzak.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bazkal-ondorian etorri ziran Batzoki-aurrera iru edo lau gizajo leporaño ardoz beteta, ujuka beti bezela; etziran beren gogoz etorri, baizik liberal jauntxu izatia nai luken batzuk, arrija bota eta eskuba gordetzen dutenak, bialdu zituzten amaiketako ederra emanda.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Bigarren, Bitoria jaunak igurautako antzeslari-aldriak La agonía de Colón bota zuan.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zeanuri'ko mendigoxale
gaste bulartsu zinduak
zer dagizube ikertu-barik
Zigoitia'ko auzuak?
Aupa mutillak, bota nagijok,
ezeuki ekaitz bildurrik!
Gaurr zuon biarr diran anayak
ez itxi laztandu-barik.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ara emen diru zillarretan zer nolako neke karga bota duten: 22 milloi t'erdi kilo dira zillarretan.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Ergobiko andre gazte batek Donostiko La Verdad denda auditik erosteko zeukan oyala dendariari muturrera botata iges omen du, abertzalientzat txakurrenak esaten eraso ziolako; ¡dendari egokia parrokianuak ugaritzeko!.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta etxe ta bidetan agertutako lauburu ta idazkunak dirala ta botatako multak, ordainbidera eraman dituzte.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ainbeste abertzalei botatako multa guziak onela kobratzen diran jakitea on izango litzaiguke, bai, ta arren bialdu zaiguzute, nork bere erriko multen berri, ementxe azaldu ditzagun.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Madrid aldetik irrati bidez (radioan) entzun ditugun itzaldiak, ezkumak egiñak, ez dute katoliko usai aundirik beintzat; eusko-gorrotoa agoak betian bota dituzte.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ontan, bekozkoa illun, sudurra luze, eskuak gora ta aots lodiakin, claudicavit bota zidak aldamenetik adiskide motz batek.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Oroitzen al aiz, ire anai Gobiernora eraman zutela ta, nola etorri itzanen nigana begi bietatik malkua darionela español guziak Zurriolan bera bota bear genitukela esanaz?.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ote guzi au orrela igesi zijoala, azaltzen dira ortzean etsaien egazkiñak (avion) ta emakume ta aurretzaz batere errukitu gabe, ekiten diote lergaiak (bonbak) botatzen ta lergai oiek sartzen duten bildurrakin, emakume ta aurrak ero antzera laxterka asten diran garaiean, nora edo noruntz joan ez dakitela, orduan berriro ekiten diote euren izkilluazkarragaz (ametralladora) ta iñork sinistuko ez luken ainbateko erailketa izugarria egingo dute.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Gorintzolo baserriyan ostiral gabean lapurrak sartu etxe barrenera ta ollo lapurretan asi ziran, etxe gizona oartu zanean lapurrataz, zerbait esaten asi zitzayen ta lapurrak laister erakutsi ziyen berak zirala nagusi etxe artan, tiro bat berari botiaz.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bestela, agian, bere alki goxo oitatik botako zituzten da....

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bat hori ere ene botzeko duzu.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Herriot ministro nausiak lehen bota.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Berekoikeriak agintzen duan bitartean, goimaitasuna (karidadea) tarteko eztabillen bitartean, Europa'ko pakearen giltzarria edozein aizetxok ankaz gora botatzeko zorian arkitzen da.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Barcelona'ko Batzar eta Erakusketa onekin azi ederra bota da biotzetan eta ez da noski alperrikan galduko; Aita Santuak bere ume guzien biotzetan ikusi nai luken Mixiotako zaletasuna aunditzen juango da noski, katoliko guziak mixiolariak izango diran egun ederretaraño, katoliko bakoitzak mixiolariai nolabait laguntzeko asmo sendoa artuko duen zorioneko eguneraño.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Aldiz-aldiz liburu gaiztoak biltzen dituzte sutara botatzeko; azkenengo aldian 8.000 ta geyago bildu dituzte.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 III.- Zu al zera Joxe Motx, kantari aundia?
- Aundia enaiz baño, ni naiz kantaria.
- Bota, ba, kantutxo bat, biotz pozkaria,
Lasai aukera zazu nai dezun airia
.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berak matxinada egin dute, berak erregea bota zuten, berak egin dituzte lege deabrutar asko: sinismenari gogor egin diote.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Tisiko dagon gaxoak, ez du beñere txisturik lurrera bota bearr, txistu legorrtua autstutzen danean arrnasarekin uste eztegula arrnasten degu, eta biziro kutsukorra da, eta ori gerrta ez dedin, tisikoak berekin, beti txistu-ontzi berezi bat ibilli bearr luke, txistu-ontzi orrtara bakarrik txistu eta karrkaxak bota ditzan.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurrean sarrtzen diran zurak, baldoak, zutikakoak edo tutoreak, eta abarr, gerrtu gabe, soil-soil sarrtu ezkero, busti-legorrean errex eta laxterr usteltzen dira, eta ori gerrta ez dedin, begira zerr egin liteken: Su aro aundi samarreko bat egin, eta su orrtara bota, lurrean sarrtzeko asmoan dauzkagun baldo ta gañerakoak azala kendu ondoren, eta surrtan euki, aliketa lau edo bost milimetro bezela erretzen diran arrte.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Illarrak lertzen asten diranian, salda pixka bota biarr zayo, ta uretan nastutako iriñ-apurr bat, gatza ta abarr; azukre erre pixka bat ere bai.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Piper-zuri pixka bat bota, ta irakiñaldi bat eman.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Bere eskua barriro sakelean sartzen dau, ta apur baten zerbait oldozten lez egonda, beste txakur txiki bat atarata, eskekoaren kapelara botatzen dau.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Gaiztokeri gorriaren errudun egiten zala, jainko-izunai opariak eskintzeko lotsatu ez-ta Jainko-Semiak egindako Ikurtonak (Sakramentuak) artzeko lotsa ba'zan; lotsagarria zala Egia ezagutu ta jarraitzeko kemenik ez izatia-ta, bat-batian, lotsia bota ta kistar egiteko asmoaz, esan eutson Sinpliziano'ri: -Tira, guazen Eleizara, Kistar egin gura dot eta.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Baña itxasoko ur nastuen erdian ankorea botata, zugatza baño senduago dagon ontzia lez dira siñistedunak; siñismenaren ankorea daukan adimena bere lekutik atarako dauan ur-nastu ta olaturik, ez da.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Sahets batek ahoa badu, hatsaren kampotik hartzeko, eta muthurrean moko biribil bat badu hatsaren zorrozki sutegiari botatzeko.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gjaur 00011 Odeya Albiña'n agertu, Etxaguen'go atx ostetik zear, arrikada galantak bota, ta Urkiola'runtz sartu zan.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gjaur 00011 Bidez, or-emen or-emen arri banakak bakarrik bota ebazan lañoak: baña ¡zelako arriak bota be!

113. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Ibaian arri batzuk botateko eskatu eutsen lagunai; orrela oñetako ta gusti igaro leitekean. Arek, baña, jaramonik ez.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Osoan, Jauna. Jan ostean bakarrik ketu edo pumetako agindu zeunstan, eta benetan ekin dautsat eten barik, gosaldu ondoren baskarirarte ekin eta ekin, baskaldu ondoren aparirarte kea barrura ta kea kanpora, ta apaldu ezkero be oeratu arte kea atera ta iruntzi, aotik sartu ta zurretik bota.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00034 Ao batez guzti-guztiok deadarr egiñ : ¡ Errbesteko oitura nazkagarrien lokarriak puskatu ta gugandik euren uztarria bota dezagun (2).

116. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Urre gorrizko bizarra
Ziller labratuz espalda:
Erreal bikoz egiña zeukak
Eleizarako galtzada...
Guri orretxek botako ziguk
Bear deguna poltzara
.

117. 1940-1968 bizkaiera bertsoak j.g. etxebarria 0033 Aurreko oltzan zazpi kantari
ta millaka begi tinko.
Batzuk bertsoak bota, besteak,
sari legez, barre pranko
.

118. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta durangarrok asi zienien mordo andiye, erdiyek inguru edo gitxi gorabera, asi zan Euliski bere agotik, berak barruen eukezan azurrek ametralladorak balire baiño be indar andiyagoaz eta zorrotzago botaten.

119. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Artu ta bota beran lepora esku bataaz, eta jun zan atzera elizondoko zelaira, bera lenago egoten zan lekure.

120. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Orduz-gero, zotin-uts, bota dau adia,
Bakotxak dogun barne-zokora jatsia:
Jainko! Jainkoa! - diño -. Ene Aita guren!
Oker ba'diardutzut, azkets nire oben
.

121. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Hezurrak khendu eta alboetara bota, ta kareorrea eta pillo handi batean harri pikatuak agertu ziran.

122. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Azkenean, dardara guztiak amaitu ziranean, hartu phalotea berriz eta gelditu gabe, bostgarren zerrendea, seigarrena, eta zazpigarrena bukatu nituan, eta tortxak horma gainean eutsirik, dizdira eskas batzu bota nituan barruko irudiarengana.

123. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Azeriak bota eutson: - Oba, zuk biziak barik illak txikitzea, jainkoak nai ba'lebe!.

124. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Bota tamalezko begitadak itxaropenbako eraile gaxoari eta danok Poirot handiari begira jarri giñenean berriro, egi guztia bere ezpainetatik jakiteko gurariagaz.

125. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 Mikel-eri, kolpe bat emonda, karabinerua uretara botatea bururatu jakon.

126. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Maskuelok, begirakuna bat bota zetsen goitik bera, ta esan eban: - Zozo iñori! Biriarruok!....

127. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Artu eban Kepak pitxartxo bat uragaz ta eskua dardara ebala ur pizkabat bekokitik bera Kepari botaten eutsola esan eban (...).

128. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Prosesiño Santuarentzat begiramen bageko yokaera orrek arritu euzan eraltzalleak eta an yoan yakozan, ¡arren! txokorra bota eiala aginduz.

129. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Baña egun baten gure Apartxuk eskutitz edo karta bat artu eban erriko alkateak botata.

130. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 9. Bota egizu - su ori ta itxi - gorrotoa, pekaturako - bide eztakizun - zure sua.

131. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Dana dala, euskalariak euren arazoari kobru emonik, euskerearen aide kutsuak jarrugi nairik izardiak bota dabez; alan be, orainarte beintzat, esatekorik aurreratu bage.

132. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Naiz-ta belu samar, jenteari plaza inguruan eusteko asmuz edo, balkoi batetik asi ziran noizbait altabozak arrantza bizitan; ondoren, bertsolari batek bota ebazan bereak eta bost.

133. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Gaur dana dagigu diru-truke; baiña geure ekandu zar ta gauzai eusteko emoten dana, ez dot uste errekara botariko dirua danik.

134. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 APALLU - Kukurru... (Oso parregarri bota ezinda geratzen da).

135. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 APALLU - Kukurrukua botatzen asi ta kukurrukuak irten. Baña ez adi estutu. Ollarraren Mezatara, kukurruku botatzeko eran joango nak eta ollarrik onenak bezin kukurruko zolia botako diat.

136. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 ATAUN - Lanpernax'ek illetatik eldu ta lurrera bota duala.

137. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 APALLU - (EZTI zirrikitotik begira dala, atea bat-batean iriki ta puxikadun ontzitik usaidun ura botatzen dio fu! fu! egiñaz).

138. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - (Lutxi eserita dagon alkira joanez eta eskua bekokian ipiñirik) Ez dezu bada sukarrik. Oztu egingo ziñan. Ez da batere berorik emen. Manta au botako dizut gañeti (berogarrian ondo bildu beza). Sua ere piztuko dizut, eta zerbait bero artu bear dezu.

139. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 Personak sartzeko eta ateratzeko, eztago aterik, gortina hoek altzatu beharko dira, eta azpitik pasatu. Gortinen gibelean, argi more edo gorri batek gurutz haundi baten irudia botako du iruditegiaren gainean.

140. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Jenaro - Ez nekiyen ordia, onera etortzerakuan, ori gertatu zitekenik, eta... zure asmo bera izan nuben. Begira... (Korkoxa atera, ta botiaz).

141. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Uj[entu] - (Berriro atzeko atetik agertuaz). Don Satur! Don Satur! Txilibistro'nekoak eztu joan nai! Gaiñera or dituzu Intxaurraldenekoa ta Etxaluzenekoa. Biak lenbailen zurekin itzegitera etorri dira. Oiek ere, kontuak garbitzera. Zer egingo det orrenbestekin? DDT autsak botako al-dizkiet?

142. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Sat[ur] - Botaitzak kalera! Errukirik gabe. Kalera ortik denak! (Ujentu ezkutatzen da agertu dan atetik).

143. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Berriz ere Gurutzearen zamak bota du lurrera.

144. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra siaskan ostikotxuaz
Estalki danak botatzen
Amatxo berriz maitetasunaz
Ura berriro estaltzen.
Lantegi ontan ama semiak
Luzarotxo ziarduten
Ama gaxuak otzan beldurrez
Besotara da jasoten.

145. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 14- Salle'ko Jean'ek zabaldu zitun
bere eskolak uri artan,
beste maixuak au ikusirik
bizi asarretu ziran.
Arrats batian eskolan sartuz
bota zituzten pillatan,
barrungo alki ta mai guztiak
dana utzirik pusketan.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Azkeneko bertsoa bota eiguzu, Gartxot.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Orduan bai txaloa ugari, orduan bai plaza-erdiko tantaia lurrera bota, eliz-gizonak aupatu....

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Osasunez berdindu, makaltasuna bota, indarrak geitu, ta bapo zebillen mutilla anaiari baserri-lanetan lagunduz.

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 An zeukaten Nemexio kamioi gañean, tranbeko geltoki aurrean, etxetik urten zanean zamakizkian galtzak, apretak txiñalka ta barrengo elastikuaren gañean bota zuan txamartxo zar batekin jantzita.

150. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Txapel-gorria igo, ostiko bat eman eta kamioitik arto saku bat bezela bota zuan lurreraño, gizona.

151. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 Ezagun da lantzetaz erdi-erdian jo dedala, ainbeste zikinkeri botatzen duenean.

152. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 AMA.- Ez dezute botako... eta eramango ere...

153. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 TXIMP.- Nor zeraten jakin da kalterik ez nizuten egin nai... bañan oraintxe nazkatua nago, ta... kentzen ez ba zerate... onez-onean gure etsai ori ez ba didazute eman bear zuei botatzeko agintzera noa nere mutillei...

154. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Obeditu egiten du Terezak, baina orain ez bakarrik bihotza, gibela, urdaila, biriak, hesteak eta hestesobrea botatzen ditu kanpora, irainen eta gaizki-esanen indarrez:
- Maitatu zaitut orain artean, Josepe. Baina orain ez zaitut maitatzen, higuindu egiten zaitut. Zu higuintzen zaitut, eta zure aurpegia, eta zure izena, eta zure oroitzapen madarikatua. Eta zure etxea higuintzen dut, eta zure emaztea, eta andre horrekin eduki dituzun haurrak.

155. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Ikusten du bein itxu errukarri bat eskean, eta ziaro kupiturik, botatzen dio zillarrezko diru-mordoxka bat.

156. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Amaika aldiz ikusi ditugu, baztarrera botata, munduak lañotaraño jasotako gizonak!

157. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (13) Batean eta bestean, etsayak botatzen zituzten judutar batzuek ere, etsai-mendean zeudenen gañera Jesus Jaunaren izena deitzen zuten, esanaz: Paulo'k azaltzen duan Jesus'en izenean agintzen dizutet.

158. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Bein, gure aitak tiro bat bota gabe, Kapitanek erbia arrapatu omen zion.

159. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 I, Pello! Tori au; eta bota Aritzeta'ko Amari!

160. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0155 Ta bertsoa botatzeko esan omen zion gure aitari, ta auxe bota zion:
Zelebria zerade
Patxi Herrerua,
ardua erateko
badezu gogua,
orrek ematen dizu
naiko endrerua,
jeniyo orri utzi
ezpazera erua.

161. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Arrats artan Pernando'k sekulako gaugiroa bota omen zun, bere zorioneko zurrunkak auzoak esnatu bearrez.

162. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 53. Maastietan
bota du arri-
abazuza,
aitzetan berriz
bai orma eta
bai izotza.

163. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Au esanaz, bota zun lepotik izur biko txamarra ta bere gorputz lerdena erakutsi zun, ezur gordin, beso giar; gizaki tantai ura zutik; jarri zan ondartzaren erdian.

164. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Eta Jainkoak arutz ez zaitu bota; barkatu egin dizu...

165. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Jauna! zure eskuan zeneukan ni inpernura bota izana, eta ez dezu onelakorik nai izan.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Or-an-emen artaburuak urkultzera bota, ta, luzaroan guzien parregarri izan ondoren, Kaisar'i itz egitea iritxi zuten noizpait, landatxe batean.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Aotik aora trebea ta entzungarria zala; adierazteko, Domingo Kanpaila'ri bat batetan botatako bertsoa jartzen digute ixpillu bezela. Ain biribilla ta ederra da izanere!

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Zenbat alperrikako oztopo, oiñak nun botatzen ditun ezbadaki!

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0149 Sukaldaria bear neu baiño obea, janariari gatz eta bizigarria neurri-neurrian botako diona...

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Eta beste toki batean Baroja'k, botatzen asten danean ez da makala gure gizona, au dio: .

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Erderatiko itzak euskeratik botatzearekin utsuneak gelditzen dira.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0151 Saria eman ta gero, alkateak esan zuen Gazteluk Reginori bertsoa bota bear ziola, Reginok Gazteluri erantzun ta kito; urrena Txirritak Pellori, Pellok Txirritari erantzun ta kito.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0169 Gu bildu ta emen jarri ditugunak, ez dira danak urte berean botiak izango, bañan ondo aditzera emango dute nola ibiltzen ziran urtero gau artan kopla ta bertsotan.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Ezagutu zutenak esan digutenez, 12 urte zituanean, bertso jatorrak botatzen asi omen zan.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0033 Bein baño geiagotan, mutil-koxkorra zala, aitak esnea saltzera bidali ta txanpon batzuek bereganatzeagatik, ibaiko ur-txantxilla batzuek esneari botatzen bai omen zekien.

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0033 Xenpelar'ek jakin, eta bertso auek bota zizkan:(Maritxu nora zuaz... bezela kanta zenezake).

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 (...); ale danak elduta ere sartu liteke, bañan legorregiaren arriskoa dauka eta errexago zanpatzeko eta bear bezela irakiteko, ura bota bear zaio.

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Obeto gordetzeko, gure baserritarrak gatz puska bat botatzen diote eta erbestean berriz, bear bezela azkar gazitzeko, milla kiloko 30 kilo melaza nasten diote.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 bei batek adarka ekin zion, eta goruntz bota zuan.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0047 Oñatiko kondeak, ordea, bestelako asmoak gordetzen zitun (1) Arantzazun betikoa izan da auzi ori: nun bear zukean elizak, alegia, ¿agerlekuan bertan ala, santuario ia danetan izan oi danez, beste toki erosoagoren batean?. Aurrekoen sentierari ta elezarrai jarraituz, kondearen bizkar botatzen det emen bigarren irizpidea, kondairak ere berebat diolako. Baña jakin bear da e'tzala kondea bakarrik irizpide ortakoa. Jendearen eta prailleen artean, gerora, beti izandu dira iritzi bat eta bestekoak, Irudiaren aldaketetan ederki somatzen diranez. Aita Lizarraldek alde bat eta bestekoai ezagutzen dizkienean norberen arrazoiak, badirudi batean batekoakin dagola ta bestean bestekoakin. Ikus 92'ko orrialdean: . Eta 102'ko orrialdean, berriz, lenbiziko ermitatxoan Irudia nai zutenen alde luzeki esaten du: .

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Bi aldiz erroz-gora bota zuten ermitatxoa ta beste bi aldiz jaso.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Bota lenbizi, Prantziko matxinadaondoren, Españiakin gudu batean.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Ez bakarrik tronutik bota zutelako.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0151 Bai al-dakizu, arri bat urrutira botatzean egin dezakezun kaltea, begiak zapiz estalita badauzkazu?.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 Auzo ortan jaio eta bota du bere bizi guztia, nekazari lanetan.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0294 Ara nolako bertso ederrak bota zizkien ango joan-etorria egitera zijoazten batzueri: .

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 El País Vasco irakurri, (Baroja'ren idaztietan, gaitz-gabeko liburu bakarra auxe), emen ikusiko dituzu Donosti erriari eta botatzen dizkionak.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Idazte: Txuri egin det emen; sail exkaxa bota.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Leiotik mendira botea zuten nunbait.

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Iñoiz Duvoisin jaunak au bota eutsan: Hartzen denean zorziko bat, 10 eta 8'ko kopla, guzietan bardin egon behar, ez aldi batez hola ta bertzean 11 edo 12, eta zortzi behar denean 9 silaba.

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Ojala ikusi banu - onen eriyua,
alkarri eskatzeko - barkaziyua,
animak irabazi - dezan premiyua,
eindako gaitz guztiyen - erremediyua,
utzi jeniyua
ta inkurriyua,
gure salbaziyua
da oraziyua,
erreza dezayogun - errosayua,
au da katolikuen - relijiyua
. (1) Itzaldi ontan sartuak dauden bertsoak magnetofonoz eman ziran. Nere eskerrak artarako bear zan lana bere bizkar artu zuteneri: Manuel Ugarte, José María Tomé ta José Antonio Iturrioz. Geroztik entzun dedanez, dudan jarria nago ez ote zuen bertso au Pello Errotak botako. Xenpelarren eriotzakoan.

192. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Choragarria, charmegarria zuen bere tzat pensatzen eta sekulan baino gorago bere kantua botatzen.

193. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Harrietan jauzika doan urari edo haizean dantzan ari diren hostoekin ikasi kanturik ederrenak, arbola adar batean iguzkitarat jarririk zituen harenzat botatzen.

194. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Alegia lo hura ere, lo zurrungan zagon; bainan mesfidatu zen gure ohoina eta argiaren bizpahiru chorta bota ziozkan neskatchari bularren gainerat.

195. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Bertzeak egin zion; Etsaien bonbak haiza batez berritz botatuko diozkatet bereri beren gainean....

196. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Hirugarrenak berritz erran zion etsaien dorre zitadela guziak botako ziozkatela lurrerat.

197. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Zubi bat igarotzean, txamarreta lurretik yasota ibaira bota zuen, itz auek esanez.

198. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Begi-bazterrez behatzen dio Kixkili, begiak hesten, pilota eman ahala botatzen zurrungariari buruz....

199. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Harri kankaila, murru erhautsi, zabal-zabala dago, mendieri botatzen duelarik heiagora ezin agortua.

200. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Huna zer pertsu bota zioten Chirritak:

201. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Chenpelarrek pertsuka gaitzeko trufak botatzen ziozkan burutik behera.

202. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0093 Zertako ez dauzkigute botatzen beheiti jeusten ikusten ditugun pilota hetarik? Zertako? Ez zaiote balio jende nahasi eta izitu horren chehakatzea.

203. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0030 C) Ganaduak eztula daukanean, kortan elizatiko ur bedinkatua botaten da.

204. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0038 Mattin
Edozein gaia ibiltzen baita
emen gaurko egunean,
nik iru bertsu botako ditut
silloia orren gainean;
hori egin duen arotzak
ondo badaki lanean,
nai nuke ura bizitzen balitz
nere etxearen urrean.

205. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0062 (...) kontrabandista askok dauzkate
poltsak dirutan betiak,
geiago ere nik jakindu det:
ttuzte putzura botiak.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0112 Gero zonbaitek erraiten dute
orai ez dela sorginik,
huna ni zuer mintzo asia
pruebak ontsa eginik,
ez da, ez, sorgin horietan
Mikela orren berdinik,
bi arri ere botako nazkon
ilko nuela jakinik.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0145 Uztapidek
Auxen da gai polita
orain neregana
alboko lagunendik
etorri zaidana,
bertsoak bota bear
emen iru bana,
ortan esango nuke
nik naitasun dana
beste ze esanik ez ta
esanikan: ama.

208. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Milafranga.- Phesta eguna, Laduche Seinek kintzeaz joan dute Saint-Martin-Vivieri. Saint-Martin hasi da botatzen urrun zirelarik. Vivier ez baitzen aldi on onean. Partida ederra denen arabera.

209. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Miarritze, Plaza-Berri frontona, Aguer ez ontsaz Damestoy lagun Garmendiak, Harambillet-Barennen kontra, Harambilletek urrunagotik bota. Galdu ba Damestoyk 28-25, behin aintzinean joanik eta berdin izanik 24na, eta arizanik gootik.

210. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ikhasleek ederki egin dute beren lehen urhatsa luzeko chapelgoan. Bainan ez dezatela uste izan lana fini dutela. Boietik ala erreferatik aise oneratzen dute pilota, bainan botean aintzinean denak behar du indarrean marrari joiten trebatu eta pasa-mara zaintzalek behar dute chapelgoan bereziki ukhanen dituzten zanpakoeri oldartzen ahal bezenbat ausartasun bildu.

211. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gure Pierre Minjonnet arras bertzela litake. Bere-ber litake nehoren manupenik gabe, bere adimenduaz juja, bere nahiz bota, eta ez bertzen ondotik herrestan.

212. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Juanden astean, Haiphong jazartzeko ponduan, soldado frantses andana bat, Lang-son-eko hiri-ari hurbil, duela 18 ilabethe hilak diren sodadoen lurretik atheratzen ari ziren (460 baziren zilho berean, Japonesek botatuak) mehechi duten bezalako hil-hobian eremaiteko. Betbetan tiroka hasten zaizkote Anamitak harroka batzuen gibeletik.

213. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orai artio karabineroek kasu guti egiten zuten. Orai gaichtatu dira eta zinez gaichtatu eta tzartu. Jender kentzen dituzte Frantziarat ekartzen zituzten liranja, chikoria eta bertze guziak eta oro urerat botatzen. Arno untziak ostikoka hausten dituzte.

214. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Frantsesek Angleterra maite dute, noiz nola: edo izpi bat, edo haundizki, edo arthoski, edo erhoki, edo batere ez. Heien amodioa goiz-haizea bezain aldakor. Elhe eztienak behin charamelatu-eta, berdin fera-futro bota lezakete ondoko egunean, iduri zakhurrentzat ez dela on.

215. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 ... Adichkide edo ezagun zonbeiten orde, neska tzar batekin egin dut buruz-buru, ta harek... zafla, ahurtara bat konfetia bota begitarterat!

216. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Han berriz, mutiko kozkor batek, gibeletik jinik, ichil, ichila, pétard bat bota daut zangoetarat...

217. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Horiek behar luzke Espainiak aspaldi huntan gera-futro botatuak...

218. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bota zazu harri handia zipurat, eta harriak zipuari polt eman dion tegitik, ur mailak abiaturen dira zipuaren bortz alderdietarat.

219. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Nork ez du auhen botako Chilen, Australian, Chinan, Japonian, Ameriketan ur azauek kalitu dituzten jende gaichoekin?

220. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mendekoste biharamuneko beliari buruz Ainhoarrek Arrantzeko kapera teilatu berri batekin ezarri dute, murruak churiturik, galbarioan haizeak botaia zuen ohoina berriz chutiturik bere kurutzearekin.

221. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Loia eta Haizabea-ren arte hartan, asteazken goizean, arraintzari batzuek aurkitu dute andere ongi jauntzi baten gorputza itsasoak botaia.

222. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Nork ere uste baitu zerbait onik egin dezakela oraino Jaun Presidentak, bota boza bai.

223. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez da balentria ttipia hain urrun botatzea holako pilotañoa. Eta uste dugu balentria handiagoa dela oraino, radioz haren gidatzea eta hain urrundik hoinbertze xehetasun haren ganik biltzea.

224. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bainan ez bainuen deusere salatzen, asarreturik, bi okailu kolpe alimale eman dauzkit bisaian, izigarriko solas gaxtoak botatzen zituela, ber denboran. Sudurretik odola abiatu zaut orduan, eta apur batentzat utzi naute bakean.

225. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Behengaray ez zen batere fleitean aldi huntan.8 bota baizik ez du sartu, Zugasti-k aldiz 15.

226. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Orduan, manua ukanik, han ziren C.R.S. jandarmak hasi dira harri meta hetarik ixtudiantak haizatu beharrez, nigar eginarazteko grenadak botaz eta eskutan zituzten matoak baliatuz.

227. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Beren buruak begiratzen zituzten ixtudiant gaztek jandarmer botaz eskuratzen zituzten gauza guziak eta su emanez karriketan ziren otomobileri.

228. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Etxeko nausia aserretxen da eta emazteari esaten dio: Or etxe-ondoan dagon mozkor orreri... nere makilla bota bear diot, ea jota ortik joaten dan mozkor zikiñ ori.

229. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Ortik uxatzeko ura botatzea naikoa izango da.

230. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 - Pedrok ur-ontzia urez betea artu du; pozik dijoa mozkorrari botatzera.

231. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Balkoiko atea idiki du, oartzen du ondo non dagon mozkor purrukatu ura ta... ¡¡¡plast!!! ura bota dio burutik bera.

232. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Etche-alharzea uztearekin mariñelaren herabea! Leihorretik urruntzean ikus arte botatzen dugu, eta briu-brau itzultzen, oies bat begitartean! - Ikastearekin igaiteko orena zuela, ez omen du Gagarinek hitz bat baizik jalgi: Goazin!

233. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Ara, dirautso abadeak, zure aragi uslelaren gañera gizon bizi eta osasun oneko baten koipe-tantaka batsuk botata, eztozu besterik bear.

234. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Eztozuz zeuk ainbeste neke ta lor erabilli zeure bizian, eztozuz ainbeste izerdi bota, euren geroko ondo izanerako, eurek eraz eta aberats iztearren?

235. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bost, amar miñutuan, arazo orretan jarduten daben bitartean, aztu egiten ditu eguneko lorrak, toton egin barik azkeneraiño eltzen da, noizik bein gauza barriren bat ikasi, ta ia beti kurutzegramea oso osorik igarri dabela-ta pozezko agokada bat ke botetan dau irribarreka.

236. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Azkenik emen ditugu atarian: Eupa mutillak!!! Ori bai ori!!! Bota, bota bildurrik gabe.

237. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Zer egin diot nik gizon handi horri, ur hotza botateko? erraiten zuan Patxik bere kolkorako, garraisika hasten zalarik.

238. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Itxi alderdi batera segie, paiñolo urdiñaz bekokixe ziketu, putz galantak bota, eguzki argi beruari begiratuez, jarri mota kontrako sakon unan, da pentsa, pentsa ta pentsa.

239. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0102 Ure botaten yakon goitik, da gero ixerak ite sirean misasko ixerak, erriko misea esaten yakon, etzean auleruek telea itekoak.

240. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0102 D'orrik ixerok in bear ixiten sisan, ori esan dune, jabonau da errandonean igero, lelengo ur epela bota, gero ereñotzagas irikine eta usain gosoa artutauen....

241. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 Obeto egingo eban Santa Clararen bizitzia obeto ikasi ba eban ganoraz botateko.

242. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 KAPI.- Ondo etorriren bat? Bota egizu uretara.

243. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 PELI.- Bota aurretik...
KAPI. - Ixo! Egin diñotzudana.

244. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 Ba dakie nik apaixurik botaten ez dakidala.

245. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 KAPI.- Zu eta ni zimelegi gara sustrai barriak botateko.

246. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Guturittik bota nabe, ¿bai?, ta ezta iñor nigaz errukittuten.

247. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 TOBA.- Eztago gizonik barruan bein arra sartu ezkero botaten dakianik.

248. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Astiro-astiro doazanak... Beti presaka dabiltzanak... Leihoetatik neskatilei loreak botatzen deutsieezenak... Edo ta beste automobil baten emakume bat ikusiz besterik gabe, atsoen itxurazko hortzak erakusten dituenak.

249. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0099 3. Yogur potoko ura ontzi batetara bota eta sutan jarri irakiten hasi arte.

250. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0125 Lantegiak azaltzen jakuz alde batetik, lantegi horreetako hondakinak ibai eta erreketara botatzen diralako.

251. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Haizeak zugaitz asko sustraitik atara ta bota ebazan.

252. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Baiña nik atsegin jatan kantu bat dot gogoan
eta zuok androk baliteke ez aztu izatea:
Lili apurtu gaixoa, lora zimeldu gaixoa, diño nire kantuak.
Andra gaixook, larrosa espetxeratuak zaree zuok:
berba egikeran maldeziñoak botaten dozuez, eta botatean
Jaungoikoa ta infernua dagoz batera ugertuta abots gorri baten,
biotz uts txiki batetik autsa baizen gozo datorren abotsean.
Ez dago, olan dala, umerik biotz uts orretan?
.

253. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Zapo-lora espetxeratuak zaree zuok, basalora txikiak,
niretzat zuen abotsa ez da illuna
eta Jaungoikoa ez dago infernuagaz batera ugertuta.
Esaidazue, maiteok, egon daiteke Jaungoikoa infernuan?.
Zuek maldeziñoak bota arren, Ak zuen abots legorra gurin biurtzen dau
(poliziarentzat oindiño illuna izan arren)
Jaungoikoa zuen biotzeko atxillo egiten da, barre egin gura barre egin gura dautse epailleai,
barre egin gura dautso espetxeari,
Berak idatzi erazten daust kantu au
.

254. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Or billatzen dozue beti santuen bat bere gain botateko egurra.

255. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Gelditu berebilla ta bota txakur ori kanpora.

256. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 - Eta niri bota eban Txanton'ek bizarrari teink egiñez Urkiola'ra edo beste iñora joan bear dodanean kentzen daustazan diruak...!.

257. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0129 Takoi aundidun zapata batzuk erosi ditu Tximinok, takoi txikidun bota luze batzuk Tximinak.

258. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 Nik diñodana beteko-da: Odis jainkotiaren jauregira ba'loake, gizaki arein eskuak aren buru gaiñera botako leukiezan alketx askok ikutuko dabez aren sorbaldak.

259. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0030 Bere adinekoen antzera, istorio asko kontatzen euskun, Ameriketan pasatutakoaz, eta halan hiru emazte euki zituala enteratu ginan, zein baino zein maltzurragoak, errietan egin eta etxetik kanpora botatzen ebazanak; semerik ere euki eban, amaren odolekoak baina, eta horregaitik nahiago izan ebala irabazi guztiak jaioterrian ereinak izatea.

260. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0096 Bota gaiñetik ardaoa ta sua emon ta ezarri gero piparrautsa.

261. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0096 Azkenez, topiñean geratu dan saldeari paitarra ezarri ta barriz bere sua emon ta danori oillaskoaren zatieri gaiñetik bota.

262. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Opilla puztuko yatzu, etara ta gaiñetik gozokin zee geiago ezarri, baiña gozoegia nai ez ba'da, orren ordez paitar pizka bat bota.

263. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Egia da, lenengoan lan bi edo iru onartu eustezan; baiña, laster, beste bizkaitar askorenak bezela, lurpera botaten asi ziran nire lanak.

264. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0034 Matxinada egitera zoazenak laterriko lendakaria botatzea nai eben, ta espetxera sartuak izan dira.

265. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Bestetik, bertso jarriekin agiriko saioak egiteak erreztasun baten jaustera bultzatu leikeala bertsolaria; eta bertsolaritzak daukan berezitasunik bitxiena, unean bertan asmatu eta botatzea, galbidean jarriko litzatekeala.

266. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Ta Kepa'k, besteko barik, buruz bota eutsozan goizean erositako paperak ekazan gustiak; nai leukazala geyago be, baña txanponik ez sakelean.

267. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Iturraran Donostiarra eldu zan, eta andik egun bira deitu eban esanez ezin ebala dirurik jokatu, gipuzkoarrak bildurti egozalako, eta eroan zan dirutza ikusita, goitik botaten astea nai ebela jokatzen asteko.

268. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 - Jauna! esan eban gero, deadar haundiz, goietara begira Jauna! bota eizu su hori.

269. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 - Bota gehiago, Jauna - barriro ere abadeak.

270. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 - Bota gehiago - abadeak barriro ere.

271. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Gero batzuk ganbaran bota solte ta beste batzuk malutetxuas lotu te esei.

272. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Botatezuan urune, ein erdixen zulotxue da ur berue bota ara da ondo ibili.

273. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Eta ori naiko eztala, 1854-n Barcelona inguruko lantegietan langilleak opor egiten asi diranean, Aita Palauren katekesi-eskolari botaten deutsoe errua.

274. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Bata besteagaz ondo eztatozen salaketak diran arren, Barcelonako Gobernador Militar danak, auzia bestela konpontzeko gauza eztala, azkenengo salakuntza orri siñiste osoa emon deutso, eta eskoleari giltzak bota eta Aita Palau Ibizara erbesteratzea erabagi dau.

275. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Onen ondorioz eta latinkumeen eragiñez, zu (vosotros) izenordea, bere jatorrizko lekua itxi eta, lapurretan egiñez, i izenordearen etxean sartu zala, eta beroni ostiko bat emonez, kanpora bota.

276. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Gorago esan dogu zu izenordea, berez plurala dana, bere barrutitik urten eta iñoren etxera aldatu zala, ots, i izenordearen etxera, eta etxe onetan lapurretan eginda, bertako jabe ezin zala, eta an txairo-txairo bizi zan i izenordea kanpora bota ebala.

277. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 G.- Orduan zuk 3 hilabetetako epez esaten dozu zer denbora egingo dauan ala egun batetik besterako igarkizuna botatzen dozu?.

278. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Egun batetik besterakoa ere botatzen dot baina 3 hilabetetakoa ia errezago da antza emoten egun batetik besterakoa baino.

279. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 SARETAN. Erabide au, gaur ia galdua, illuntzean portutik urten eta gaba egitean sareak itxasoan bota, au da zabaldu, eta ordu batzuk itxaron, arraiñik sare maillatan sartzen ete zan.

280. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Zalla ta Balmatseda bitarteko Errera'n, Euzko Gobernuak lez, guk be egotaldi laburra bota dogu.

281. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 Ea Lizardi, bota ezak hire olerki horietako bat.

282. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 TABERNARIA.- Lehen ere bota duk bada.

283. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 Bota ezak beste zeozer.

284. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0031 (FLYWHEELek biak mahaitik bota eta telefonoa hartzen du).

285. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0077 PEDRO.- Latzago jokatzen genuen... olatuei eutsi arrokei helduta... hostia listuan botatzea komulgatu ondoren... ezkerretik gidatu....

286. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 Atzerantz botatzen du pixka bat PEDROri begiratzeko, oraintxe bertan erreparatuko balu bezala han dagoela.

287. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Aitor - Bat be ez jauna, atzo, eguraldi txarragaz kordarik bota barik etorri ziralako.

288. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Besteak - Ur geiago bota dagiela tabernariak ardauari, inpostua errezago ordaintzeko.

289. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Traidorea! Builosoa! Komunista! Txuloa! Diktadorea! Txotxoloa! Faxista! Mukizua! Kapitalista! Bazternahastatzailea! Burgesa! Listiloa! Apaiza! -eta antzekoak boteaz.

290. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - Hemen duzu, katilukada bikaina, bere jerez-txorrotada eta guzti. Sudurretik ala lepotik botatzea, zer duzu nahiago? Bai, lepotik hobe. Non ote da hoditxoa... Asmatuko ahal nuen... (Inbutua sartzen dio lepotik, gero uhala Antonioren lepoaren biran ezarri eta aulki-bizkarrari lotzen dio).

291. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 Orain emango dizut salda. (Inbutuan behera botatzen dio). Ez ikaratu, ez du erretzen. Jerez-txorrotada bat ere ipini diot, bai gozoa... Irentsi, irentsi, ondo etorriko zaizu. Baina... pisa egiten ari al zara, oraindik? Ah ez... salda darizula zaude frakatan behera... Ez dut asmatu hoditxoarekin! Tira, ez dio ardura, goazen gixatura.

292. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Besteak (Loreetara makurtuz). Gorrotoaren usain gozoa har dezagun (Hats hartuz). Bortitz, nahasi eta ustela da (Loreak aurkeztuz). Hona hemen arriskua (Zaintzaileek pistolak atera eta loreei apuntatzen diete). Ez tira! Mila burudun hidra da eta. Amorruak altxa erazitako mila buru kozkor, garrasika eztarria eteten zaizkien eta hil baino lehen beren kiratsa oihu bat bezala botatzen dutenak. Larrosa hauei pozoina darie.

293. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0049 (Timoléon beti inglesez... Dorothée-k hartzen du Ttittu eta Timoléon-ek eta Augustin-ek besoetarik tiratzen dute. Hinkili-hankala lauak jalitzen dira. Ttittuk botatzen dituela zonbait oihu eta karrasi:) Ez dut nahi! Ez. Ez dut nahi!...

294. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 BALENDIN - (Haserre). A, ba zerbait susmatzen badut, Iñaki kanpora botako dut!.

295. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0125 BALENDIN - Ez!. JON - Bai!. Bestela ez dago traturik. Eta gertatutakoa denek jakingo dute, zuk hain beste maite duzun familiaren izen ona hankaz gora botako dut.

296. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 SUSAN - (Inguruari begiraldi bat botatzen dio. Ez da inpresionatuegia gelditzen) Aha!...

297. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 SUSAN - Kaixo... Linda... LINDA - Zer? SUSAN - Zer bota duzu?, jazmina larrosa edo biak nahasiak.

298. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 DICK - Bota duzu ederra oraingoan ere! Aurreko astean, gainera, diskotekara lagundu nizuen.

299. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 Galtzagorri-k hori entzun orduko, Axular-en atzetik (gibeletik) beste norbait zetorrelakoan, atzaparrak rau! bota omen zizkionan; baina, besterik ezean, Sara-ko erretore jaunaren itzalarekin gelditu omen zen eskuartean.

300. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Jakinik jada bota nautela
desditxatuen askara,
oroipen beltzak soilik datozkit
krudelki jotzen aldaba,
gogoraziaz galdu ditudan
baserri eta alaba.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00373 Txanpon bat botatzean, aurpegi-kopurua eta gurutzeena berdinak izatea espero dugu; agian proba hori gutxitan egiten bada hori ez gertatzea posible da; baina txanpona botatzen jarraitzen badugu maiztasun erlatiboa 0,5 baliora hurbiltzen dela ikusiko dugu.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00373 Adibidea: Dado bat 100 aldiz, botatzen badugu eta emaitzak taula batean jasotzen baditugu, zera ikusten da: bi posibilitateen maiztasun erlatiboak 0,5 baliotik gertu daudela; baina 1.000 aldiz bota arte jarraitzen badugu, maiztasun erlatiboen balioak oraindik gertuago daudela ikusiko da.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00373 Txanpon bat botatzean aurpegi atera eta gurutze atera gertaerek posibilitate berdinak dituzte; zoriaren legeak dioenez, probabilitate berdinaren jabe dira: gertaera hauei ekiprobable izena ematen zaie.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00373 Adibidea: Airetara bi txanpon botatzen baditugu, zein izango da A= (bi aurpegi) eta B= (aurpegi bat eta gurutzea) ateratzeko probabilitatea?

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 Berriz ere txikia bete eta handia bete arte ura bota, handia betetzeko 2 litro erabiliz.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Bestela haizeak okertzeko arriskuan nengoen; baita lurrera botatzeko ere, hasieran oso makala nintzen eta.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Inurriek beren etxea nire sustraietan egiten bazuten, etorri eta kanpora botatzen zituzten.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00036 Guztiz zahartu nintzenean, Jaionen semeek ni botatzea erabaki zuten.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 Kotxeek kea botatzen dute.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00172 Zenbait minerale eta gai botatuz beira koloreztatuak lortzen zirela, aspalditik azaguna dugu, aintzinako elizetako leihoak erakusten digutenez, Gotiko Garaian beren inportantzia handiena zituztelarik.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00325 Hiru txanpon botatzearen saioan ateratako aurpegi-kopurua notatuz, probabilitate metakorren taula eta banaketa-funtzioen grafikoa eraiki itzazu.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00333 Bi datoak botatzerakoan () lortutako emaitzari, bere batura lotzen dion X aldagai aleatorio bat kontsideratzen da.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0014 Lurrak eta haziendak aintzinara joanarazteko edo aurrera egiteko behar dute nagusiek lantegietan bezala langaiak erosi, eta hori garesti maiz askotan eta sos handiak bota behar.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0079 ADITZA - Osa esaldi hauek lehenaldian: - Nik atzo haiek putzura bota NITUEN.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0012 Zer esaten didate, arretaz begiratzen badut?:
1. aiton zahar bat ikusteak:
2. ikastolako gelak ikusteak:
3. lurrean zakar bat botata ikusteak:
4. iturri bat jarioan ikusteak:
5. gaiso bat ikusteak:
.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Zoazte zuen herriko Udaletxera eta egin itzazue honako galdera hauek: Herriak bide berria edo autoestrata behar duenean, Udaletxeak erabaki al dezake, bere kabuz, horren eraikuntza? Herriak ibaiaren ura fabriketarako edota arregaketarako erabili nahi badu, edo ibaibidea aldatu nahi badu, Udaletxeak har al dezake erabaki hori ibaia pasatzen den beste udaletxeei ezer esan gabe? Batzutan monumentuak bota edota berreraiki egin behar izaten dira.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0252 Ibaira berriro botatzen diren urak zikinak eta kutsatuak egoten dira.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0252 Sarritan, ibaiak garbi ditzakeen baino substantzia kaltegarri gehiago botatzen da uretara.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Gainera laino itxi itxia bota zuen, eta aurrera jarraitu balute bizkar hezurra hausteko arriskua euki zezaketeen.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0059 Adibidez, zura (lehengaia) altzari bihurtzeko (produktu landua), lehendabizi zuhaitzak bota beharra dago, gero enborrak ohol bihurtu, ondoren ohola neurrira moztu, etab.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0043 10.- Automobil baten erradiadoreak 12 litro ur dauzka, zenbat beheratuko luke izozte-puntua 5 kg Etilen glikol botatzeak?

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 Pantxok, barneko kezka gorde nahirik edo, honela bota zion lagunari: -Kontxo, kontxo! Harunzkoa hartu duzu... itzultzeko asmorik ez, ala? - Itzuli? besteak irrifarrez, zigarro kea lasai eta sakon irentsiz.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0078 Jesusek berak esan zuen Ale onik ematen ez duen zuhaitz oro, ondotik ebaki eta surtara botatzen da (Mateo 7,19).

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0137 - Mugen ezarpena Beste alderdi batzuren azterketatik atera daitezkeen datuez osatuz problemari muga batzuk jarri behar zaizkio, esate baterako: zenbateko iraupen-denbora eman behar zaio objektuari? Erabili eta botatzekoa ala urtetako objektua behar du izan? Arrazoi ekonomikoengatik edo, erabili behar al da zati prefabrikaturik? Ba al dago ezagutu beharreko arau ala debekurik? Forma eta kolore edo merkatu exigentzia jakinik bai al du (esaterako, jaboi beltz bat gaizki saltzen da eskuak zikindu behar dituela dirudielako)?

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0081 3. A eta B ontzietan dagoen ura C ontzira botako dugu, zenbat ml. gehiago sar daiteke C ontzian?.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Horrela hauts birrina botatzea lortzen du.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0197 esperimentuak URA ETA LURRUNA Butano sukalde bat, lapiko bat eta ura. Ura botako dugu lapikora. Sukaldean berotu egingo dugu.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Zer egin daiteke satsuduraren aurka? Fabrikek ez dute horrenbeste zikinkeria bota behar eguratsera; eta horretarako ba dute konponbiderik.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0091 Pena handia hartu nuen nik
begiak neuzkan bustita
harria bota zuen mutila
zeukaten inguratuta
ondoan zegon piszinaraino
eraman zuten helduta
bat, bi ta hiru esan ondoren
uretara zuten bota.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Zuhaitz zulo eta etxe zaharretan bizi da Eguzkia sartu orduko hasten da ehizean: saguak, txoritxoak, tximeletak... oso osorik irensten ditu; eta gero, lixiripena egin ondoren, haien hezurrak, lumak edo eta ileak kanpora botatzen ditu ok eginez.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Ez ditugu hona bertan gertatu guztiak ekarriko, baina... majo afaldu ondoren eta bederatzi afaltiarrak ere hiru emakume eta sei gizaseme bero bero zirelarik, katu bizi bat bota zuten ur irakinetara, eta gero jan egin zuten handik ateratako zapero gozoa.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0079 - Zenbat urte botatzen dizkiozu Joanesi?.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Zaila benetan, baina hori gerta dadin sustraiak bota behar ditugu, honen oinarriak eskoletan sortarazi behar ditugu.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0329 Ohitura dutenez lerro batetan dabiltza, baina, buruak edo, bota du oihu bat eta, denak nahasturik jarri dira, ordenik gabe.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Botak jantzita dituzu eta noski, elurretan hondoratu egiten zara ia belaunetaraino; ohar zaitez bi magnitude fisikok eskuhartzen dutela fenomeno honetan, hondoratzean alegia; bata, indarra, zure 60 kp-tako pisua hain zuzen ere, eta bestea zure boten zoluaren gainazala, zeinaren bidez indarra ezartzen bait zaio elurrari.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Elurra galtzerdi eta bota tartean sartzen ari zaizu; honez gero zure oinak bustita nabaritzen dituzu eta gisa honetara ibiltzeko gogoa joan zaizu.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Erosoago ibiltzearren eskimalek erabiltzen dituzten arrabila antzeko bana ipintzen duzu zure boten zoluan.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Elurretan, ez zara hainbeste hondoratzen, arrabilak oso zabalak ez badira orkatiletaraino gehientsuenik; aurrerantzean ez zaizu sartuko elurrik botetan.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Jartzen dituzu eskiak zure botetan, eta zentimetro bat edo bi besterik ez zara elurretan hondoratzen.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Gonbara ezazu bota hutsez ibiltzen zinenean hondoratzen zinenarekin.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Indarraren efektua ukipen-gainazalaren azaleraren menpean dago. Sbota; Sbarrabila; Seskia;.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0233 Ad. burdina- apurren gainean kobre(II)-zko disoluziozko tantik botatzen badugu, burdina metalikoa burdina(II) ioia bihurtuko zaigu.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0127 Adibidez: adineko pertsonei igotzen lagundu, eserlekua utzi, pipazalak lurrera ez bota, leihotatik kanpora ez bururik atera....

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 Adibidez: lore bat urik bota gabe denbora luzean utzi, leku ilun batetan gorde edota kristalezko ontzi baten barnean gorde.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0046 Gogoan ditugu, adibide gisa Pestalozzi (1746-1827) eta bere eleberri pedagogikoak, oso garrantzitsuak hezkuntzaren inguruko giroa aldatzeko; Hegel-en ekarpenak Nurenberg-eko Instituto zuzendaria izan zenean (1808-1816); Kant-en Kô*ningsber-go Unibertsitatean Pedagogiari buruz botatakoak (1803) eta bere ikasle zen Rink-ek argitaratua (1804); Fichte-ren (1762-1814) obrak (nitasuna eta bilakaera) izan zuen arrakasta, eta abar.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Ordubete t'erdiko paseotxo honen ondoren, izerdia botatzeko sasoia heldu da! Karaitzetan gora igotzea ez da txantxetakoa.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0072 Gizonak, argitasun harez, beharbada, jabeak ikusiko zuelako beldurrez, madarikazio batzuk bota omen zizkion ilargiari, bere lapurreta argitan ipintzen ziolako.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0091 Gero, handik alde eginda, Sanmartintxiki bere etxera zetorrela, Basajaun bati bururatu zitzaion hark katiusketan gari ale pila zeramala, eta hartu haizkora ttikia eta, Sanmartintxikiri bota zion jotzera, baina ez zion eman; haizkora ttiki hura han inguruko gaztaina ipurdi batetan sartu zen.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0015 1.- Zer egin duzu ogiaz? Bota ala jan? Jan egin dut.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0097 - Produktu kimikoak: Sufrea (S). Burdina (Fe). Prozedura: Pisa itzazu balantzan 3 g sufre, apunta ezazu kolorea eta gero bota ezazu arragora.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0097 Ondoren pisa itzazu 6 g burdina, berorren kolorea apuntatuz, eta gero bota hau ere arragora.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0049 7.- Gorputza atzeko alderantz bota, ahal dezazuen bezainbeste.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Putzura botako dugu.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Plasta! Uretara bota zuten.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Kortxoaren gainera argizari urtua bota dezakezue, horretarako kandela bat erabiliz, eta horrela oso ondo hertsiko dira zuloak.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Aitak botatzen zituen hezurrak biltzen zituen saskira eta ez zuen txikienik ere galtzen.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Zigarrotxoa bota egiten du.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Lana bukatu aurretik, harria biraka utzi behar da, zentrifugoki ura bota dezan.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0024 Amak hori ikusi eta, zirikalari, deika: - Nora doaz mukizuok, nora zoro-zoro? Nora hain gangar? Ez duzue esaten, ba, aitak eta amak ipintzen dituztela erregaluak? Zer esaten duzue orain? Hortaz gainera, igartzen bazaitue lorik egin nahi ezik zabiltzatela, ez dizue ikatzik ere botako.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Batzuri lurrin gozoa zerien zerien: botatzen zuten; beste batzuk, ostera, kiratsa botatzen zuten.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 ALGOAZI.- Bart ere gehiegi edan zuen eta botatzekoa Filomenaren etxeko atarian bota zuela.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0171 Beste batzuk, ostera, sorterazten dituzten bezain laster botatzen dituzte (hau da, esatebaterako, giltzurringainekoen azalaren kasua).

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Kontsigna politikoak eta metafora sozialak abesten zituzten, eta jaialdietan jendeak Euskal Herriaren aldeko oihuak botatzen zituen.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0215 Demagun Tsub1 eta Tsub2 iturri beroaren eta iturri hotzaren tenperaturak direla, errespektiboki, eta Qsub1 eta Qsub2 parte hartzen duten bero-kantitateak, Qsub1 iturri berotik hartutakoa eta Qsub2 iturri hotzera botatakoa.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Baina Ferrolen zegoelarik, don Karlosen alde omen zegoela eta, bota egin zuten eta Iruineara jo zuen.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 1863an enperadoreak atzerritarrak bota egin zituen Japoniatik.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 Erantzun bezala, zinegotzi askok utzi egin zuen bere kargua eta beste zenbait bota egin zuten.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Hasiera batetan Inprimategia era guztietako inpresio gutxi-asko ofizialak botatzeko balio zuen, baina errealitatean agerkari honi, denen gainetik, lehentasuna ematen zitzaion bere bolumen eta denboraren jarraipenagatik (48).

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0306 90 garren zenbakiaren gaiari segituz, Jainkoaren aurka botatako blasfemietaz.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. uriarte 0020 Jokalari bakoitzak, txandaka, hiru dadoak botako ditu eta lortutako puntuen biderkadura aurkitu, gero dagokion zenbakia marratzeko.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Lurrera bota naiz izeian aspertzen naizelako. Gustiz bakarrik nago.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Eta bola gorriak bere lekutik Peiori irribarrea bota zion.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 13. Belarritik oratzen ziola, honako hau bota zion: Zuregatik kexa berririk badut, barnetegi batera bidaliko zaitut.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 1. Mendira joateko beharrezko dituzu botak eta motxila on bat.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 2. Horrelakorik gertatuko balitz gure herriko astakiloek ostikoka botako lituzkete.

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0101 Azal itzazu era berean, gertatutako energi aldaketak adibide hauetan: a. Saskibaloi-baloia igotzen ari den bitartean, partiduari hasiera emateko arbitroak botata.

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0101 c. Bilar-bola malguki baten kontra bota eta hau konprimatzen duenean.

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0319 - Bukatzeko: bota iezaiozu bere horoskopoa.

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Praktika honetan pastila eferbeszente bat uretan botatzen dugunean, masarekin gertatzen dena egiaztatzera goaz.

380. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 2. Bota ezazu pastila erlenmeyerrean eta berehala itxi ezazu honen ahoa globoarekin.

381. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Bi mende lehenago Galileok fisikan egin zuen bezala, kimikaren oinarriak ezarri zituen, eta bertan behera bota zituen kimikariek zituzten ideia zaharkitu eta okerrak.

382. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 - Jaioko ziren hebrear ume guztiak Nilora bota behar zirela agindu zuen Faraoiak.

383. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0328 Seguru aski, lanaren argitaraketa bere gain hartu zuen inprimategiaren lepora bota daitezke irregulartasun horiek; huts tekniko gisa, alegia.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0015 INGURUA BABESTEKO LEGEA
ZABORRIK EZ
ZABORRIK EZ
ZABORRIK EZ
ZABORRIK EZ
EZ BOTA ZABORRIK
FLOP!
ZABORRIK EZ
FLOP!
.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0009 Lurjausketak Aladino kobazuloaren azken sakoneraraino bota zuen!.

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0003 Han ekaitz batek gure bidetik kanpo bota gintuen, eta patuaren eskuetan utzi.

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0002 Sarea uretara bota eta arrain handietariko bat harrapatu zuela ohartu zen berehala.

388. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0005 Bapatean, beraiek hainbat beldur ziotena ikusi zuten hurbiltzen: zuhaitzak botatzen dituen gizonaren aizkora.

389. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0005 Eta, krask!, kattagorriak bizi ziren zuhaitza bota zuen aizkorak; inork ez zuen hura gelditzerik lortu.

390. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0021 Azkenean, gau batez, zuhaitza zeukaten pertsonek zakarrontzira bota zuten.

391. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0022 Bere sudur luze eta disdiratsutik su-balarik ez botatzea oso gogor egin zitzaion.

392. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 - Besteek bota dutena, hori da zuk etxera ekartzen duzuna! Hau lotsa, Ama Birjina, hau lotsa!.

393. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0014 - Ni faltatzen naizen bakoitzean, hor deitzen diozu zure adiskide poeta kaxkarrari eta gau guztia pasatzen duzue tontolaba edo bixigu bezalako hitz zailen errimak aurkitzen (1) Ikus Paris de la France-ko pateen kasua nobelako Poeta kaxkarraren kasua eta Bixentiko kaikua izeneko kapitulua, eta primeran ulertuko du irakurleak Madamek semeari bota diona.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 - A ze opor zoragarriak bota behar ditudan, banekien nik kasu berri baten aurrean nengoela, ez nau, ez, nire intuizioak engainatu....

395. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 Ostatuko jangela neurtzen ari zela zirudien Madame Kontxexik, atzera eta aurrera ibiliz eta amorru bizian mehatxuak botaz: - Gerra!.

396. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0028 Botatzen du airera hodeitxo bat eta pentsatzen ari da.

397. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0061 Hannoren jakaren sakelatik begiratzen du eta hodeitxo bat botatzen du airera.

398. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 - Behin batez, aspaldian, lurralde haren gunean espaziuntzia bat kokatu zen eta bertatik Eternitatetik, ez dakigu zein arrazoirengaitik, botatako hamabi tribuk irten zuten.

399. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Hala zebilela, leihoko lorontzi bat bota zuen eta mila puska eginda geratu zen espaloi grisaren gainean.

400. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0074 Amorru guztia joan eta aurpegiko kolore urdina galdu zitzaion, aurpegi ilun hura argituz... eta une batetik bestera izugarrizko algarak botatzen hasi zen.

401. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Bitan urratuz, adar usteko hura ireki egin zen eta kriskitinen hotsa ateraz ia-ia lurrera bota zuen Ludia.

402. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0028 Amorratuta, suak harturik, Rastapopoulosek neska-mutiko gaixoak lurpeko ziega ilun batera botatzen ditu.

403. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0024 Top Kapitainak, zutitu eta eztarritik lehertu beharrez, erasotzeko oihua bota zuen: - Karramarroari, mutilak!.

404. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 - Penagarria izan da zuk botila hori botatzea.

405. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0170 Zindy, Lindy eta Mindyk, leihatilatik azaldu eta txokolate txotxak jateari utzi zioten oihuka hasteko: - Kaixo Arabel! Berokiak, botak, txanoak, eskularru forratuak, gonak eta irristailuak dauzkugu, denak berri berriak!.

406. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0042 Lehenago dena bertan behera botatzen zuen Keesek.

407. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0016 Eta elkarrekin borrokan hasi aurretik, ehun hitz baino askoz gehiago balio zuten begirazun *begirazun: begirada luze eta esanahi handikoak bota genizkion elkarri: - Utzi pasatzen! - Geldi! Lurrean ageri ez den zakur batek guri erakusteko asmoa ote du?.

408. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0044 Lemari*lema: timoia begiratzen zion aska ez zedin, edo untziaren zuzenbidea frogatzen zuen, edo barruko ura itsasora botatzen saiatzen zen, edo arraunei heltzen zien itsasoko kolpe batez gal ez zitezen, motorra urez estalita bait zegoen eta arraunean itzuli beharko zuten....

409. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Arratsalde hartan, lana bukatzean, bere autora igo erazi ninduen, eta hiritik irten zenean, kilometroak eta kilometroak egiten hasi zen, eta halako batean, autoa gelditu eta besterik gabe, lepondotik heldu eta kanpora bota ninduen, berak, denborarik galdu gabe, autoan sartu eta aldegiten zuen bitartean.

410. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0013 Gero izugarrizko sermoia bota zien denei.

411. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0058 Holger begira-begira gelditu zen, lurrean zainak bota balitu bezalaxe.

412. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 Askoz aurrerago joan baino lehen, arraunetariko baten pala iltzaturik geratu zen uretan eta ez zuen berriz askatu nahi izan (Alicek geroago azalduko zuenez), eta ondorioa izan zen eskutokia kokotsaren azpian sartu zitzaiola eta Alice gajoak ai, ai, ai! txilio batzu bota arren, esertokitik atera zuen zuzenki, eta ihi metara igorri.

413. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Ihes egin izan ez balit... hainbeste gustatuko zitzaidakeen karramarrotxo bat etxera eramatea! - Baina Ardiak soilik barre erdeinagarri bat bota eta bere puntuarekin segitu zuen.

414. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Batzuek eman zieten ogi zuria, beste batzuek ogi beltza;
beste batzuek pastela eman zieten eta danborrez hiritik bota zituzten
.

415. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 Izan ere, nahikoa zaila izan zitzaion bere tokian irautea mintzaldia botatzen ari zen bitartean: hainbeste bultzatzen zuten bi Erreginek, alde banatatik, ia-ia igo bait zuten airean: - Eskerrak itzultzeko altxatzen naiz... - hasi zen Alice; eta benetan altxatzen zen hitz egiten ari zela, hazbete batzu; baina mahaiaren ertzari eutsi zion eta berriro lurrera jaistea lortu zuen.

416. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 - Zubiak egiten dituzte... Eta egunez egiten dutena, nik gauez bota egiten dut... Baina gehiago ezin dudala nago... Horra zergatik daramadan ur zikina....

417. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 - Soka bat bota eta ikusiko dugu.

418. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Pitxer bat besterik ez nian ormara bota, gainera, zegoenekoz, arrailadura bat zeukaan.

419. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 Eseri zen eta ke-hodei dentsoak bota zituen. Xuxurla asaldatuek, gela korritu zuten.

420. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0110 Batzuetan muturra berotuta zegoelako, eta bestetan egarriak zegoelako, noiznahi izugarriak botatzen zituen.

421. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0121 - Ni meta-gainean jarriko nauk eta hik niri belarra bota! Eta gure mutilzaharra, denak utzi eta Proxperorengana, txintik atera gabe bere esana betetzera.

422. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 - Dirubide polita, beraz?- botatzen dio Ozpinak zirika.

423. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 Azken orduko berriek diotenez, su-emaileek sendagile, monja eta enplegatu guztiak surtara bota dituzte,(...).

424. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0201 Hain bere lekutik aterea zegoen amona, batera eta bestera eragiten ziola bastoiari, eta bat-batean, txarro altu eder bat astindu eta lurrera bota zuen, mila puskatan birrinduz.

425. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0013 - Isilduko al zarete? bota zuen Aristidesek indartsu, Pantxoren ondotik handiena izateak ematen zion itzalaz baliatuz.

426. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 Behatz koskoez atea jo bezain laster don Giusseppek zabaldu zuen, eskuan oilasko ixtar bat zuela, eta halaxe esan zion mastikatzen zuen bitartean eta aurpegira oilasko gustoko txistua botatzen ziola.

427. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0007 Begirada bat bota zeruari eta bitan makurtu zen buruan kolpe bat eman baliote bezala.

428. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0018 Agian, ikusi egin gaituzte, eta lagunak izateko bota digute txokolatea.

429. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0029 - Baita urtebetekoa ere, nahi baduzu - bota zion Ritak.

430. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0040 Azeri, zaunka alaiak eginez, bere hanka tartera zetorren bitartean, Paolok beste begirada bat bota zuen zulotik eta larritu egin zen: Geppetto jaun misteriotsua zutik jarria zen bapatean eta, asaldaturik, belarriak zolitu * zolitu: zorroztu zituen.

431. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0062 Hitz batean, Rossi profesoreak diskurtso ederra bota zuen, baina hain luzea, lekukoak bere buruari galdezka hasi bait ziren: - Noiz bukatuko ote du?

432. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0084 - Indarrez botako zaitut tartatik.

433. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Atzeko ate ondoan ez dihoa, bada, askoz hobeto gure Asier G.; honek halere bota du eta gaitzerdi.

434. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0022 Basora joateko adorea hartu eta ogroak lo zeuden zuhaitz ondo batetan, bertara igonez harriak botatzen hasi zen, estrategia pentsatuz: - Bakoitzak, besteak molestatzen duela pentsatuko du, eta nola hain harroak eta hirakorrak diren, irainduko dira eta kolpez amaituko dute.

435. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0022 Orduan erraz izango dut, nire sarea botaz harrapatzea, zeren borroka ondoren oso nekatuak eta ia indarrik gabe egongo dira.

436. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0010 Zizpuru bat bota zuen eta leunkiro esan zion: - Oi printzea! Zenbat itxaron zaitut! Printzea, hain hunkituta zegoen, ezin zuela hitzik esan.

437. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0019 Emakumeak alaitasun ohiu bat bota zuen: - Ba daukagu janaria egun batzuetarako! - esan zuen-.

438. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0006 Arrantza-lekua aurkitu eta arrainei loharrerazten dien sustantzia batzuk botatzen dituzte.

439. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0007 Egun horretan jai egiten zuten Lasartevich-en: txapliguak botatzen zituzten zeru urdinerantz, eta musika banda kalean gora kalean behera ibiltzen zen gelditu gabe.

440. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0016 - Laster botako dik puzkarra!- bukatu zuen zaldi beltz eta orguilos batek, eta beste guztiak parrez eta algaraka hasi ziren bere alteraldiarekin.

441. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0041 - Kaixo, txorlitxua! Nola deitzen zara?- bota zion hitzetik hortzera txoriak Aniari.

442. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0006 Erregeak bere ezpatari heldu zion, baina deabrua azkarrago ibili zen; sekulako kolpea eman zion erregeari eta putzu sakon batera bota zuen.

443. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0039 - Ondo, FUTY -, bota zuen Aitonak hasperenka.

444. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0070 Atzera itsasora bota zuen bisigu hura.

445. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0045 - Horregatik, izugarrizko zigorra botatzera doa zuen gainera.

446. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0045 - Jauna!, bota su hori berastegiar gaizto hauek kiskal daitezen!.

447. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0045 - Bota gehiago, Jauna - deiadar egiten zuen apaizak.

448. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0007 Eta zulodunen bat tokatzen bazen, aldamenean zeukan zakarrontzira botatzen zuen.

449. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0026 Garrasi luze bat bota zuen eta begiak hertsi zituen segituan.

450. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0014 Itsasoa bera ere oso zikindua dago itsasontziek botatzen duten koipe eta petroleo hondarrekin batez ere.

451. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Otso beltzek hortz eta haginak erakutsiz zuhaitzen atzetik begirada goseti hura botatzen zutenean, Koxme prakatara kaka ia eginean jartzen zen dardara bizian nahiz eta medikuak ez uste izan.

452. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Otsoek dena ulertzen balute bezala erantzuten zioten Koxmeri ahoa ireki eta beren AUUuuUuUuUUU oihu beldurgarria boteaz.

453. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Ondoren eguzkiari begiratuz burua luzatu eta AUUUuuUUuUuUUUU oihu luze bat bota zuten bost otsoek.

454. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Xikerrek ere otsoek egiten zutena egin nahiez, oihu bat bota zuen eta denak algaraka hasi ziren.

455. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0059 Euskal telebistakoak ere han izan ziren guztia hartzen gero telebistan botatzeko: Gabon, ikusle eta entzule. Duela urte mordoska bat Sorozarretako basoan galdu zen mutiko begi-gorri hura, XIKER, gaur bere etxera itzuli da eta festa galanta antolatu dute.

456. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0061 Eta gurpilek? Eta bolanteak? Zergatik botatzen zaio gasolina? Nola gelditzen da autoa? Zertarako da azeleragailua?.

457. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0061 Aitonak bertsoak botatzen dituen bitartean, amonak panderoa jotzen du.

458. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0072 Mutilak pirika bota zuen bere kapelua.

459. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0068 Etxe bikain hura saldu beharra izan zuen, morroi-neskameak kalera bota eta jaiak besteentzako utzi.

460. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Pentsa orain nolako tresna izango zen, ogirinetara txita-luma bota eta bost mila megatoizko bonba lehertu zitzaigula zirudien.

461. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 Gainera bedeinkatua zegok eta pekatu egingo huke osorik jango bahu. Bota iezadak dagokidana.

462. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Erotu duk Azeri. Odolki bedeinkatu bat bota! Garbi nahi diat nere arima horrelako pekatutik.

463. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Ezta inola ere! Eskertzen diat bedeinkaturik zegoela garaiz abisatzea, erdia botatzera nihoan bestela eta.

464. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Pekatu horretaz neu egingo nauk kargu eta bota iezadak erdi hori.

465. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 - Bota iezadan beste bat.

466. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 Banan banan bederatziak bota zizkion amak bataiatzaile jakintsuari.

467. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 - Zer nahi duk esan? Jan egin dituk hik, maltzur horrek! - Nik?- bota zion muturturik -.

468. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0143 - Ai Jauna!- bota zion otsoak kolpetik -, justizia eskatu nahi nizuke, Ahaltsu horri.

469. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0224 -... Ba bai Jauna - bota zuen nola hala erdi negarrez.

470. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0224 Gero bi adarrak txiki txiki egin, lapikora bota eta bat... bi... hiru eta poliki poliki berreuneraino joan zen.

471. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0031 - Eta nola maiteko dut Itsasoa?- Zikinik bota gabe, behar dituzun arrainak baina gehiagorik hartu gabe.

472. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0016 Beti agertzen da parerik gabeko galtzetin bat kajoietan... ez ezazu bota! Oso txotxongilo atsegina egin zenezake!.

473. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0045 Eraso bizi batez, Idi Kopeta eta Athelstane lurrera bota zituen.

474. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0081 Gazteluko ateari haizkoraz erasotzen zioten bitartean, besteak goitik, beraien kontra zernahi tresna botatzen saiatzen ziren.

475. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0011 1. BOTADUN KATUA Behin batez oso gizon zahar bat bizi zen. Oso gaixo zegoen. Laister hilko zen.

476. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Nahita eta gogo txarrez bota zion intxaurrondoko intxaur alerik mardulena.

477. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Onez libratzen banaiz kuku horrek hartu behar dituenak... Kristorenak eta bost! - Bai, han nintzen, han bertan!- txibatoak hori besterik ez zuen errepikatzen - nahita eta gogoz bota zion begira intxaurrondoko intxaur ale mardulena.

478. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Hainbesteko hotza egiten du bertan, ezen arnasa izoztu egiten baitzaigu, eta hitz egitean lurruna botatzen dugu ahotik, pelikuletan bezala.

479. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Bere muturra gora begira jartzen omen du, eta aspaldi aspaldiko kantu ulua botatzen omen du: talde guztiaren abesti zahar, triste eta misteriotsua.

480. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0140 Gaztearen ziurtasunak zalantzan utzi zituen jarraitzaileak, baina Marks-ek, bapatean iheslariengatik hilik nahiz bizirik emango zioten saria gogoratuz, bere pistola atera eta esan zien lagunei: - Goazen mutikok; berdin da bizirik ala hilik atzematea, harrapatzea da kontua - eta George-ri bota zion tiroa.

481. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0140 Balak gaztearen sonbrailua bota zuen eta Elisak oihu bat egin zuen.

482. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Ez ziren Sanbo eta Kinbo, Legree berbera baizik madarikazioak botaz.

483. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0024 Hantxe zegoen txori gaixoa, kartoizko ontzian sartuta eta beldurraren beldurrez txiorik ere ez zuela botatzen.

484. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0038 Patxik begirada bihurri bat bota zion.

485. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0032 Patxi ahoa zabalik geratu zen, zer esan ez zekiela (ez bele mintzodun bat ikusteagatik, honek hizkuntzak zekizkielako baizik), eta bapatean beste ahots bat entzun zen: - Arsenio, Arsenio, non sartu haiz, alproja hori? - Mila luma ustelengatik!- bota zuen beleak - Atso arraio hori beti kontrolatzen.

486. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Bada, erasotzen badugu, tiroren bat bota dezake eta finkako norbaitek entzun ere bai.

487. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Ez diogu tirorik botatzeko astirik emango. - Hori zail samarra izango da, Sandokan. - Ez dut uste hain zaila izango denik. Ikusiko duzu....

488. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0120 Bapatean, bira egin eta zure izena botatzen du Kruptschek.

489. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Guk katiluka bat edan ondoren, emakumearen txanda ailegatu da, magalean gelditzen zaizkion ogi apurrak nahiz beste edozerrenak (gazta, urdaiazpikoa, txorixo, ardo tantak, izerdiarenak, ile bakarren batzu... mantal honetantxe bada aukera!) bota ditu katilura, ahoak ematen dion guztian zabaldu eta irentsi.

490. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Nire itxurari beste begirada bat bota diot, farregura pitin bat irudikatu dute nere ezpainek eta noraezean aurrera jarraitu dut.

491. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 - Berehala botako dugu! - esan zuen batek.

492. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0042 Ganbusiarrak irrifarre zital bat bota zion.

493. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0054 Eta nork zainduko du neskatxa: - Kanpora botako dugu - esan zuen Harrisek.

494. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Eta badoa pregonaria eta kalean bere roiloa botatzen du: - TARRAPATATAN, TARRAPATAN, PARRAN PARRAN PATAN.

495. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0039 Ikusi zuen hura Tomek, eta inguruan zeuden lokatz puska batzuk bota zizkion: di... da... Jim makurtu zen, amona ere inguratu zitzaion laguntzera.

496. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0039 Tomek botatako lokatz puskak Jimen matrail, matrail hezur, bizkarrak, denak harrapatu zituen, kupidarik gabe.

497. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0120 Aurreraxeago enbor erdi ustel baten gainean jarri eta bere labanarekin zulatzen hasi zen, konjuro hau botatzen zuen bitartean: - Hemen ez dagoena, betor. Hemen dagoena, gera bedi! Enbor ustelaren zati bat kendu zuen.

498. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0048 Irakurgai bat bota zuten. Jarriko al dut.

499. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Lehoia oso mutiko jatorra zen...; eta, nahiz laranja azalak bota eta tximinu bati bezala keinu arraroak egin, inoiz ez zen haserretzen.

500. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Kakahueteak eduki izan balitu keinuak egiten zizkietenei botatzeko...

501. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Lehenengo ikusi zuena Pankrazio piltzarkaria izan zen hain zuzen; honek, bere lanean aurkitzen zituen janari hondakinak botatzen zizkion kaiolara.

502. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Bota zuten egur gehiago baina ez zuten ezer lortu.

503. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 - Ez erre eta ez leporik ebaki ezin diogunez, itsasora botako dugu esan zuen epailariak.

504. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Itsaso barrura eraman zuten eta uretara bota.

505. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Batzuk lurrin gozoak ziruditen; beste batzuek, ostera, kiratsa botatzen zuten.

506. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Aiba! Hauek herriko agintariak izango dira eta herritik botako naute!- pentsatu zuen bere artean...

507. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 Agure zaharrak, begirada zorrotza bota zuen bere inguruan...

508. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 Gero sasitatik sudur zuloak agertuz aholku hau eman zien: - Bota zeuen buruak, bota, ibaira! Itoko zarete bai!.

509. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 Ogi puska bat bota zion muturrera emaztearen esanaz oroiturik, eta harek gogotik jan.

510. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 - Hau da, hau, egin dudana! Basahuntza iturrira etorri eta pikua bota burura! Ez beza mesedez inork jakin.

511. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 - Eta berriz iratzartzen banauk itsasora botako haut ohe eta guzti.

512. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Arnas-estuaz sudurretako korapiloak ezin askatuz botatzen zituen bideko ufadak * sentitzen zituen mutilak.

513. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Ohezurekin bota zuen talaitik itsasora.

514. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Itsu-itsura uhinekin * burrukan hondartza-aldera bota zuen urak.

515. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Hain zoriontsu zen eta hain harro zegoen bere seme-alabez... Hura bota baldin bazuen, une hartan buruan gogoeta beltzak zebiltzalako izan zen bakar-bakarrik.

516. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Baina Sofiak gogor botatzen zion errua bere buruari.

517. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 Burutsuk Haizegoxorengana zuzendu zuen begia: - Beldur eta kexu izatea baino zerbait gehiago egin behar da - bota zion gaitzetsiz.

518. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Nork lehen bota, asko balio zuen noski eta azkarren esalea zen garaile.

519. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Denek marra hartatik botako zuten eta gehien aldiz jotzen zituena (hiru zeuden) zen denen buru.

520. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Beste hamar harri ez ziren boteak izanen PRRRAAANNNNNKKKKKKK!... luze samar bat entzun zenean.

521. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0100 Aukera honen ondoren, eta etxetik inork ikus ez zitzan, ganbarako atzeko leihotik behera bota zuten.

522. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0100 Puntaz bota ere, printza ez zedin!.

523. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 - Ni zain negon eta hi? - Benetan interesgarria izango huke - erantzun zion Dik-ek, txilarrak konturatu gabe Tim-en gainera boteaz -.

524. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 - Atzo, nahi gabe, mahaian zeuden plateretako bat bota ninan eta puskatu egin hunan, justu-justu Bloken atzekaldean.

525. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Bere langelan begiradatxo bat botatzeak ez zeukan inolako garrantzirik.

526. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0034 Labetxo baten bidez berotzen zuen bere etxebizitza, labe honen tximini beltz-urdina teilatutik gailenduz, batzutan izugarrizko kea botatzen zuelarik.

527. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0051 - Eskola konplementariokoek Wawerka aukeratuko dute; eta nik esku bat nahikoa dut hori zerraldo lurrera botatzeko.

528. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0088 Azkeneko mamua oso handia zen eta poltsa batetan zeraman hauts zuri bat botatzen zien mutilei.

529. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0088 Begiak itxi ondoren, bere ohe ondoan kainoikadak botatzen arituta ere ez zen esnatuko hura.

530. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Orduan komandanteak tiro bat bota zuen pilora.

531. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0097 Gero, Manexek, burdintziria gurditxora bota zuen.

532. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 - Elkar ezagutzen joateko gure ohituren berri emango diagu lehenik: har ezak esku batekin diru zorroa eta bota guri. Bitartean hi ez mugi hortik.

533. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 - Dirua diru, sakelan ala zorroan. Bota nahi duan eran.

534. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 - Daudenak daudenean hartu eta bota, gure egitekoa duk biltzea.

535. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 Hartu eta lapurrei bota zien: - Zabaldu ongi lurrean eta horren gainera botako dizuet dirua, esan zien berak.

536. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 - Bota orain txintxin guzia.

537. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0030 Beharrezko zen noizean behin suari egurra botatzea maiseari * maiseari: zer ikusiko eta zer bilatuko dabilena ausart haiek aldendurik edukitzeko.

538. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0030 - Entzuna diet marinelei nola marrazoek atsedenik gabe jarraitzen dieten untziei - esan zuen Billek, berriro manta artera sarturik, sutara egurra bota ondoren -.

539. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Ilaia * ilaia ile multzoa (pelaje) laztu eta begirada gaiztoa bota zion tartean zegoen hezurrari.

540. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0118 Osabak pendula maiz botatzen du uretara.

541. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0018 Hegazkada haietako batek, Queequeg-ek astindutako mutila putzura bota zuen.

542. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0018 Izu hartan Queequeg belaunikatu zen eta kuxkurtuta trebetasunez ezpeleta azpiraino ziriki-zaraka heldu zen, soka mutur bat amulartean lotu zuen eta, bere buru gainetik pasa zen batetan, beste muturra ezpeleta gainera bota zuen eta kateatzea lortu zuen.

543. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Queequog-ek botatako arpoiak ikutu bakarrik egin zuen balea eta hau iheska urrutiratu zitzaigun.

544. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 On Rafaelek begirada galdetzaile bat bota zion, eta filibustarien barre algara jarraiki zitzaion.

545. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Harmaturiko giza destakamentu hura ikustean, dena lurrera bota zuten hobeki ihes egiteko; baina Pierre Pikardoa garaiz heldu zen haietarik bat gera arazteko.

546. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Espainiarrek filibustarieri, hobeki esan, Morgani leporatu zioten errua; hauek, berriz beraiei bota zieten hondamendiaren errua sakailketa gera arazi eta ketan itoarazteko asmoz.

547. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0108 Purua bota egin genuen; nik burua bueltaka nerabilen eta nigar egiteko gogo pixka bat ere baneukan.

548. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0162 Amatxori eta aitatxori izugarrizko tristura sortuko zaie; gerora itzuliko naiz, zaharrak direnerako, amona bezala, eta aberatsa izango naiz, hegazkin handi bat izango dut, auto handi bat eta alfonbra bat niretzako bakarrik, eta han tinta botako dut, eta izugarrizko poza hartuko dute ni ikustean.

549. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 Ametsetan ari zelakoan, ukitu egiten zuen, bueltak ematen zizkion eskuetan, eta musukatzen zuen bitartean, hau esaten zuen: - Eta orain, nola egosiko dut nik hau? Tortila bat egin bestela? Ez, hobe izango da platerera gordinik botatzea.

550. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 Esan eta egin. Txingarrez beteriko labetxo baten gainean ipini zuen kazuela; olio edo gurinaren ordez, ur pixka bat bota zuen kazuelan; eta ura irakiten hasi zenean, tak!, arraultze azala erdibitu eta kazuelara bota nahi izan zuen barrukoa.

551. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Baina Pinotxok, tximista baino azkarrago, hortzez eskuari heldu, hozkada batez moztu eta lurrera bota zuen.

552. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Mutiko zintzoak lana eta ikasketak maitatzen dituzte, eta zuk... - Nik alferkerian botatzen dut urte guztia.

553. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0144 Baina honek ihi * ihi: leku zingiratsuetan izaten den belar luze eta punta-zorrotza puska bat hartu eta eskuak eta hankak saltxitxoi baten gisa lotu ondoren, kaiku barnera bota zuen panpina beste arrainekin batera.

554. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0144 Irinez estali ahala, zartaginera botatzen zituen frijitzeko.

555. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 - O, Pinotxo gizajoa! - O, Metxa gizajoa! Hitz hauen ondoren isilaldi luze bat egin zuten, eta begirada isekariak * isekari: burloia botatzen zizkioten elkarri bi lagunek.

556. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Ekintza burutu behar zutenean ordea, ekaitz gogor bat etorri zen eta Lincolgo itsasertzeko arroken kontra bota zuen itsasuntzia.

557. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0148 Gezi pila bat bota zuten baina denak alferrik.

558. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0294 Jolastuz, geziak botatzen zizkieten eta soldaduek haien ziztua hain gertu sentitzean, dardara bizian jartzen ziren.

559. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Vaniak harri batzu bota zizkien, txakurrak uxatzeko egin ohi den erara.

560. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0145 Kondu brodatuek dirdir egiten dute haren bizkar gainean
liburu baten azkata ñimiñoek ere dirdir egiten diten
hire eskuetan:
Arrotz egin behar du inondik
hura bizindar huts denik pentsatzeak
eta hark nirnir egiten du
sumatzen dun aldameneko koartoan nola dagoen pilpiraz
hire gelditasunak paretak marrazten dituen bitartean
paretak
eta orain bere pisu guzia lurrera botatzen du kanpoan
oraindik entzun egiten duzu bere giltza
soinua zuregandik hain hurbil
itsatsita geratua
bere zelatan egotea hain da penagarri,
non lurrera baino lehen bere ile kilmin batzuk jaso ditudan.

561. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0048 Egiazkoa bere bizitza, egiazkoa bere heriotza
jadanik idatzitako liburuan jarri ezina
oin desitxuratua jadanik egindako botan bezala
.

562. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0106 Ta kamioi berderen bolketeak
pilaka eskaini dizkiote
su sakratuari
hildakoen hezurrak, ikatz eginak,
urtemuga bakoitzean
bota dezaten brindisa
bizirik dirautenek.

563. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0156 Hitzak palta direnean
ixildu
hitzik ez denean
hatzaparrak erabili
hatzaparrik ez denean
bota burua
bururik ez denean
amen

564. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0025 Beti gerran, beti galtzen
inoiz ez dugu ikasten,
soldadu garailearen botak digula
bake engainua ekartzen.

565. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 Bota egin zuen, beste bat atera, eta zigarroa piztu.

566. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Marineletako seik, neu izanik haietako bat, txalupa bota uretara eta untzitik eta harkaitzetik urruntzea lortu genuen.

567. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0277 Zeren eta,(esan zuen) bost yahoo artera berrogeitamarrentzat beste janari botatzen baduzu, bake-bakean jan ordez, elkar larrutzeko prest oldartuko bait dira gainera, dena beretzat hartu nahi izango duelarik bakoitzak; eta horregatik, morroi bat bidaltzen zela haien ingurura kanpoan jaten ari ziren bitartean, eta etxean zeudenak lotuta edukitzen zituztela halako tarte bat utzita elkarren artean; zaharrez edo istripuz akabatzen bazen behi bat, houyhnhnm batek bere yahooentzat hartu ahal izan aurretik, auzokoak taldean etortzen zirela harrapatzera eta, gero, nik deskribatu bezalako borrokaldia gertatzen zela, atzaparrez egindako zauri izugarriekin bi alderdietakoen artean, nahiz eta gutxitan izan elkar akabatzeko gai, guk asmatu bezalako heriotz tresna egokirik ez zutelako.

568. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0009 Portaekipaia ireki zuen, barruan begiratu, itxi, giltza itzuli, eta hogeitamar bat metro egin zituen Ekialdeko begirale alemaniar bakarti bat zegoen lekurantz, silueta makurtua, bota eta praka zabalekin.

569. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0177 Jende arruntak, esate baterako, gaizki osatutako seme bat izan eta zerritegiko aztakara botatzen zutela segidan.

570. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Parean jarri zitzaienean, ezpatak altxa eta lurrera bota zuten hamar mertzenarioen artean.

571. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0063 Zigarro mastrakatua bota zuen.

572. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 Gelditu eta orriak behin eta berriz tolestatu zituen; gero aurrera segi zuen makurtu eta ezkutuka begirada azkarrak boteaz ganbela hutsei.

573. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Haren gainean bertan bota zuten morroia, odol eta guzti, eta esan nion Leeri: Jainkoarren, zu ere mozkortuta al zaude?.

574. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0215 Dirua horrela botatzen kontuz ibiltzeko esan nian....

575. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Eskuak tinko heltzen zizkion Popeyek, beraz, honi txaketatik heltzeko bota zituen atzaparkadek behatz puntez ere ez zuten ikutu.

576. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Gelari gainbegirada bat bota zion Popeyeren sorbalda gainetik, aurpegi batetik bestera begirada arin txandatuz.

577. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Arratseko zortziak; afaria; logelan sartzen den gizonak hitz pobre batzuk botatzen platerak mahain gainean pausatzerakoan; presoaren marrazkiari begi ukaldi bat ematen dio zaintzaileak, konprenitu gabe; berak ez du sekulan ezer margotu, ez daki, inoiz ez ikasi; gauero bezala, jan aintzin, egiten ari den planoa erretzen presonerak, hautsontzia eta papelera begiraleari hutzi aurretik; bihar beste bat hasiko; irri hits bat dauka ezpainetan zaintzaileak; ez du ulertzen zergatik marrazkiak erretzen diren, botatzen dituen horrek arrats guziz.

578. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Aita, Errepublica batek bota zuen errege-jauregitik (1849) ta, azkenik beste Errege batek Vittorio Emmanuele-k, kendu zion erresuma (1859-60).

579. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0010 Ba, baserri hartatik ezkerreruntz ageri zen bada zuhaiztia, harizti eder bat, zuk esan bait zenidan zergaitik ez ginen joaten hara meriendatzera, amari oihu eginda, eta nik ezetz (futbola botatzen bait zuten zortzitan telebistan), amak ezin izango zuela malda haietatik ibili zapata takoidunez, eta bestalde berandu zela, berehala ilunduko zuela eta gero ezin izango ginela etxera itzuli, eta zuk sekulako seta hartu zenuela (izugarrizko kasketak hartzen dituzu batzutan, pottoka, eta hori ez zaio batere gustatzen aitari!); oroitzen zara guzti hortaz?.

580. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0034 Nik banekien, oilanda egina bait nintzen ordukoz, banekien, aditzez, nunbaitan etxaldeko abere guztiak elkartu zirela, eta gizakiak etxetik botatzera lortu, alafede! Banekien Inglaterran eman omen zela hori dena, Orwell-ek kontatzen digunez.

581. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Haize bolada indartsu batek atzera bota ninduen eta... Ez dut gehiago oroitzen... kolpe handia hartuko nuen... ohearen ertzarekin seguraski... handik hogei minutura, espazio bat mugatzearren, ez bait dakit zenbat denbora konorterik gabe egon nintzen, agian bizitza oso bat, apika!, Ekiden, Elizabetxo eta pertsonaia ezezagun batzuen artean, beraien erdi erdian, topa nuen neure burua.

582. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 - Gau erdirako herri osoa gure eskutan izango dela kalkulatzen dugunez, bihar goizaldera arte deskantsu har dezakek - bota zion bueltan kapitainak begiak mahainetik altxa gabe.

583. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0065 Baina txistua botatzen dit lasaitzeko hurbiltzen naizen bakoitzean... Hara!, odolezko malkoak dario eta begietatik!, behar ba da buruan zerbait trastornatu diot, jo diodan kaskarrekoarekin... Hau angustia!, erotuko bazaigu gure Santiago... ez bait da ixiltzen kondenatua.

584. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0047 Berriz ere gorputza atzeraka mutilaren beso gainean botatzen du.

585. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0095 Hogeitabat hire gorputza ukitu bezain laster odolez zikindu den izera zuri bat gainetik botatzen diatenean.

586. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 - orain jakitun sentitzen dira denak, eta izugarrizko erailketa eta lapurretak eransten dizkiote, bere lerde zikina botatzen diote gainera bera odolustutzen den heinean.

587. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Irabaztekoa zuen, Primo hori bloof bat baizik ez baitzen, baina borrokaldiaren bezperan hiru emakume bota zizkioten ohera, eta jakina, han hustu zen, han galdu zituen indarrak, ez zion igertzen tranpa baldarrenari ere.

588. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0008 Gerra hasi zenean, nik seminariotik hanka egin nuen, hanka beharbada ez da hitz egokiena, aurreneko egunean aita prefektuak arenga bat bota baitzigun, latinetik itzultzen genituen testu klasikoak nabariki imitatuz, memento guztiz apartekoak eta transzendentalak bizi genituela, hainbestekoak, non berak ordenaren sakramentu saindua ez balu, gerrari zaldun bihurtuko baitzen infidelen gurutzadan joateko.

589. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Ezer ez zioenez, gorantz ekin zion bideari tarteka-marteka beherantz begirada bizkor bat botatzen zuelarik.

590. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0102 Sorgina kanpora bota eta biali dut.

591. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0086 23) Gure enparantzetan, jai denean, bertsolariek botatzen dituzten bertsoak.

592. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Narruzko jaka (iduna gora jasoa), panazko galtza estuak eta bota punta zorrotz luzeak janzten zituen beti, belaunperainokoak, txorkatila aldean dibujo bitxi batzuekin.

593. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0009 Poliki zapia atzeraka bota, poliki, kontura ez dadin, mugimendu dantzalariekin, fermuki eta azkarki bere buru azpitik eskuak atera, ilarrak alderatu, eta ume txikiak erauzten diren eran, ilarrak zuritu.

594. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Ukabilkada batez bota zuen sarrerako harria.

595. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Nik ba dakit ez dudala bigarren ofizialea hil, eta honegatik zilegi zait pentsatzea norbaitek konspirazio antzeko zerbait eraiki duela niri errua botatzeko.

596. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 - Baina, zergatik hil behar zuen? Zuri errua botatzeagatik soilik? Hori horrela gertatu izan balitz, mendeku pertsonal baten aurrean gintezke, eta zuk esan beharko nork gorrotatzen zaituen horrenbeste, edo nor irten litekeen irabazle zure espetxeratze eta, agian, heriotze batez.

597. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0111 Uztailaren 16an berriro iskanbila: B29 bonbardero batek bonba pila bat botatzen du isla gainera, kokotero sail guztiak ametrailatzen ditu, eta bere itzal zabala itsaso barruan urruntzen da.

598. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 Gastatu samarrak ziren botak.

599. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 Han ikusi zuen bota zahar bat.

600. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 Jo, eta emakume batzuen ondora bota zuen.

601. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0106 Ikusmiran zeudenek pentsatu ere zuten San Juan Arri zutabearekin joko zuela, edo arrizko aulkiren bat bota behar zuela; zorionez ez zuen Behobiako bidea hartu eta laukoan jaitsi zuen aldapa.

602. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0043 - Berriro kargatu ta bota beharrean daude orduan? Zer erantzun pentsatuz gero, abots ilhunean esan zion: - Horrek bere denbora behar du, bai.

603. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0043 Tom-ek gorrotoz jositako begirada bota zidan, ailtxatu ta hauts pilara joan nintzenean: oinetakoekin ateratzen nituen hotsak hamorru bizitan jartzen zuten.

604. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0067 Besteak besoetatik heldu ta lur pean sartuko ninduken begirada bota zidan.

605. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0034 Judiziora eramanda, Joxe-Martini bizi guztiko gartzela bota zioten eta Perretzeneako Pellori hamar urtekoa, isiltzaile bezala, zeren hiltzaileak mehatxatua baldin bazegoen ere, salatu eta legeari babesa eska baitziezaiokeen.

606. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0080 - Orduan, legearen izenean ideki nahi ez badute, atea botako dugu.

607. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0054 - Probable da arratsaldez botatzea - esan zuen errubioz tintatutako ilea zuen batek.

608. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0084 Emaztea oso dotorea zen eta Fidelen begi trebeek trebe: habil 35 bat urte botatzen zioten. Seme-alabarik ez.

609. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Gure 12/7-arekin lan ederra egiten zuelarik, beste lagunak narrasta joan ta sasiak gaindi inguratuz, FMetara iritxi zituan hirurak granada botatuz, ixilarazi.

610. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0054 Halaz ere Frantzitik bidaldu soldadoek, fellaga gudarien itzal eta eskupetik ateratzeko etxetik kanpo bota gaituzte eta smala izeneko kanpoetan bildu.

611. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Bainan Añarrosaren orrazearen bila nindoan... Organoak, emeki, hots iraunkor batzu sudurretik bezalakoak botatzen zituen, eta berehala akordeak zirimolatzen ziren; edo, hots mehe dardarikatu akitu bakar bat zen, hazilaren arrats lainotsuetako Europako karriketan kantatzen zuten organoak oroit arazten zizkidanak.

612. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Gauza serioak zirela haiek txantxetan ibiltzeko, ez al nion bada bota, sarri baino sarriagotan! Alderdi horretatik badakit ondo ez dudala galbiderik.

613. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Eta harek, Hoi Anjelexek esan bihar dik bota zidan egun berean garbitu behar izan nuen nik.

614. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Baina ez, orduan ere, nere egonarri guztiarekin bota nion Anjelexek ez zuela ahoa ireki beharrik, ekintzetan nabarmena zela eta kitto orduan...

615. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0028 Eta bota su batean mahai gainera eta beste bat hartu zuen.

616. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0080 Gobernariak, Jesus eramaten utzi zien soldaduei, eta hauek masailekoak eman zizkioten eta listua bota.

617. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0113 Hi bai morroi txatxu! - bota zion.

618. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Amets txar bat? Ja, ja ja...!, ortots bat zirudien abotsez muturretara bota zidan ene aintzinean zegoen gizaki haundi batek.

619. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0077 (...), eta laister esnatuko da, laino mantak alde batera bota ondoren.

620. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 Soloa Txikik txapel gorria bota egiten du.

621. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 - Francoise! - bota zion hari lerroan zebiltzenetako batek.

622. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Azkenik, ezer onik ez zetorrelakoan, baietz egin nuen buruaz, tratua onartua nuela eta beraiek nire botak ukitu arte makurtu zuten dignitatea.

623. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0019 Joxemik Luisi heldu zion atorraren lepotik eta uretara botatzearen imintzioak egin zituen.

624. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0065 Zaharraren bakardadezko parreek Mehmet biziki harritu zuten, baina handik joandakoan Luisek hori duk tipo eroa! bota zuen, eta Mehmet konturatu zen, bere baitan ere, komentario arin hura bere sakoneko inpresioari nagusitzen zitzaiola.

625. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0054 Esamesa hauek eta beste askok barrideen irudimena sukarretan zeukaten eta dudamudek sukar horri jakinminezko eltzean asmakeria berriak egosteko nahi adina erregai botatzen zioten.

626. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Zotzak hartu, uretara bota eta arbasta batez harantzhonantz zuzentzen genituen, itsasontziak bailiran.

627. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0098 Intxaurrondon tutik ere ez nuen esan, aurretiaz ezer esatekotan gehiago torturatuko ninduten mehatxua bota zidatelako, gainera ez nekien benetan forensea ala goardia zibila ote zen, ez nintzen fidatzen.

628. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Dena dago oso ilun, baina gure ustez goardiek bota zuten ibaira, bertan ez zegoelako, Gurutze Gorrikoek zehatz-mehatz aztertu zuten dena (...).

629. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0067 - Bazekinat, bazekinat kanpotik ikusita xoragarria dela, baina nola esango dinat... bestaldean esate baterako, Etxek eta etortzen den besteren batek esan didatenez behintzat, lehen baino okerrago ez zegon, baina hemen, badakin orain ez dela asko zernolako anbientea genuen, gaztetan esaten dinat, bota ezan orain begirada bat inguruan eta esango didan honek lehengoarekin zerikusirik duen...

630. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0012 Hitzik ulertzen ez zitzaion purrustada bueltatu zion Hilariok, Tomaxek ezentzunarena egin zuen, bere zerbezari tragoxka bat botatzen zion bitartean.

631. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Gauez gertatu zen istripua eta marinel gehienak kamarotean zeuden lotan, itsasuntzia erdi hondoratuta geratu zen eta marinelak, berriz, kamarotetan sortu zen aire boltsa batean harrapaturik, aitak maiz kontatua zion gertatua Tomaxi eta hau gau bat baino gehiagoetan esnatu zen harrez geroz garraixika, Tomaxen aitak parte hartu zuen marinelak salbatze lanetan, aizkora bat hartu eta zuloa egin zioten kaskoari, ura arrapaladan sartu zen kamarotetara dena txikituz eta zazpi marinel ito ziren bertan, egunak bota zituen aitak gonbitoka, (...).

632. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 (...), normalean beren aurpegietan azerien maltzurkeria erakusten zuen jende guzti hark, ¿tú les entiendes? numeroari eta honek bizkarra jaso besterik ez, eta maldizioka sarjentoa marinel bat gurutzatu eta irrifarka zer moduzko gaua pasa dugu bart, sarjento, bota zionean.

633. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 Hogei urte botatakoa zen herrian eta hain denbora luzean lortutako begiramen guztia gau bakar batek desegin behar ziola pentsatze hutsak berritu zizkiola sarjentoaren sabelari gurutzatzen zitzaion jendeak entzuteko moduko kurruxkada gero eta saminagoak.

634. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0094 (...) eta hizjariora prestatu zen okasio guztietan Hilario, Manuel noiz agertuko, beti ere Pilarren xehetasunei jarraika baino itsasaldera jotzen zuen miradorearen etxekaldean Manuelen itzal eiharra noiz ikusiko bezala eta etxearen atzekaldean haren ihesa ikusiaren irudipena zuela eta lehendabizikoa kontutan hartuz boskarrena zitzaion bixitaldi hura izango zuela azkenekoa bota zion Manuelen emazteari.

635. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...), eta entsaladari ekin zion, Manuelek bere zigarroaz jarraitzen zuen bitartean, apetitorik ez, ala?, eta patroiak zigarroa itzali zuen amorruz hautsontzian, sotoaren jabeak ez lukeela hara tabakoa eramandakoen izenik botako, eta tenienteak tomate puska bat tenedorean zuelarik, hain ondo ordaintzen al diozue? baina Manuelek ez dut fiantza bat ordaintzeko ere kupidarik, tenienteak, berriz, harritu egiten nauzu, ez al zara, ba, Bilboko kargamenduan ere partaide?

636. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Eta joan zirelarik bera izan zen Bilboko antolakunde guztia salbatu zuena, beraren gizonaren hiru lagunak ikustera joan baitzen gaueko lauretan bertan behera alde egin zezaten, ageriko baitzen senarrak oinazez beraien izenak botako zituela.

637. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Zorionez, minbizia eta guztiz ere, harrez gero errai guztiak hartuta zeuzkana, ez zuen hatsik botatzen ohi den bezala, eta lana errazago gertatu zitzaigun.

638. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Eta orduan bota zien gogorrena, ondo pentsatu zuela eta ezetz, (...).

639. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0085 Esan ere egin nizuen lanaren inguruan botatzen dituzuen guzti horiek simulakro besterik ez dira, hitzak nireak balira bezala bota nizkizuen, ez nizuen beroaldi hartan Cortazar hil berriaren hitzak zirenik aitortuko, eta zuek nire esaldi gaiztotzat hartu zenuten simulakroarena, (...).

640. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0126 Hark bota zigun horoskopoari loturik goaz guztiok: zerbait doktrina emateko jaio gaituzte, nahiz Txuma eta beste zenbaitek plazer hartzeko ere bagarela erakutsi nahi diguten.

641. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0146 - Tradizio ez den guztia plagio da - bota zuen tertuliakide batek.

642. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0146 - Aibala!- bota nuen whiskyak aho sapaia loditzen zidalarik -.

643. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0169 Edo zer egin senarra nekatuta etorri dela lanetik eta emazteari botatzen dionean? (...).

644. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0181 - EZ HAKIOK TIRORIK BOTA.

645. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0181 - Tirorik ez botatzeko? Zergatik ez? Galeper ederragorik... Ez zaidak, ez ihesiko.

646. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0181 Eta ehiztariaren adiskideak, haizearekin bat egiten zitzaion ahots lehun, lasaiaz: - Ez hakiok tirorik bota.

647. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0274 Ah, halakoak ez zuen inongo ordainik; baina barkamena ezinezkoa baldin bazen ere, ahaztea zitekeena zen artean; eta erabakita zuen ahaztea, ostikoka kanpora botatzea, zapalduta txiki-txiki egitea, batek, kozka egin berri dion sugea, zapalduta txikituko lukeen bezala.

648. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Ikasleak Jesusengana joan eta bereiz galdetu zioten: - Zergatik ezin dugu guk bota ahal izan?

649. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Aitak ematen didan guztia Niregana etorriko da; eta Niregana datorrena ez dut kanpora botako.

650. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0696 Hasi zen aingerua igitaitzen; bildu zuen lurreko mahatsa eta bota zuen Jainkoaren haserrearen dolare haundian.

651. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Done-Santore Dome Saintu, Dome Santore, Domun Santuru, Domuru Santuru, Domine Saindorio, Domine Saindu... (=Todos los Santos) egunean lehendabiziko elurtea bota zuen Maidalena zerran Mendi-bizkarra, Sûstarri'ko lepoan eta Kaillatieta'ko eskualdean.

652. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Zorte on, Harrestein opatu diot kapitain sinpatikoari, neure artean; sinpatikoa, bai, zeren alemana izateak ez bait du derrigorrez nazia denik esan nahi: hura ere soldaduzka egitera bortxatua izaki, aizu, beste hainbat eta hainbat bezala..., zorte on; gure gaztelu-inguruko itsaspeak ikertzen jarraitu beharko duzu puska batean; kontuz ibili mina-barrutiekin, edo barrutiko minekin, gura dozun lez; amaituko da halako batean ditxosozko gerla hau ere, eta orduan denok joango gaituk nahi duan tokira sekulako juerga botatzera (nora diok, Harrestein?, Hanburgoko Sankt Paulis auzora?, ai ene, alproja, halako alproja hori...), agur, bur(u)kide.

653. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Emakumeak garrasi izugarria bota du.

654. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0177 Jaiki eta haserrezko begirada bota zidan.

655. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0055 Igandetan eta piper egiten genuen astegunetan, hondarretara joaten ginen; botak eta galtzerdiak kentzen genituen eta oinutsik ibiltzeari ederresten genion.

656. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0055 Iluntzean, arkakusotzarrak saltoka hasten ziren hondarretan, eta deituen Tekstuan: solen zulo borobilek haize puxikak botatzen zituzten olatu baten ur-maindire arina beren gainetik igarotzen zenean.

657. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0055 Bere gordelekutik aterazteko gatz pittin bat bota behar zitzaion.

658. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0065 Sototik hogeitamarreko sailetan ateratzen ziren, beren bide-zorroarekin, bale-txalopan sartzen ziren eta hondarretako areatza Tekstuan: arenal de la playa batera eramanik, braza bateko hondoa genuenean gehieneko, txinatar guztiak urtara botatzen genituen.

659. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Marta oihu erdiragarri bat bota zuen, eta Bitortxo mahai azpitik atera zen arnasa buelta ezinik. Lasterka aldegin nuen.

660. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Chinchillatarrak aurreruntz bota zuen Colt-aren zorroa, eta eskuaz kolpatuz, indiarrari zuzendu zitzaion: @- Kontuz! Badakizu. (...).

661. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Irekita ote zegoen, itxirik bazen hau nire atsekabea, baina nolanahi ere botako nukeen behera, nahiz eta zaila izan, ezerk ez ninduen gera araziko pasa nuena pasa eta gero.

662. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Itxaroteak, zortzi t`erdietan etorriko ziren horien zai, bakardadean botata laga nau. Bakardadea.

663. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Garbiketako emakumeak piztuta utzitako suari egur gehiago bota zion Malcolmek.

664. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Aurkikuntza honen ondoren, asmakizuna askatutzat jotzeko bezain baikor nengoen; enbor nagusia zazpigarren adarra ekialdera esaldiak ezin bait zezakeen zuhaitzean buruhezurrak zuen kokapena besterik adierazi, halaber bota hildakoaren buruko ezkerreko begitik esaldiak ere esanahi bakarra izan zezakeen, ezkutatutako altxorraren bilaketari zegokiona.

665. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Ulertu nuenez, bala bat edo pisuzko zera bat, ezkerreko begi zulotik bota behar zen eta erle-marra, edo marra zuzena beste hitzetan, tinkatu behar zen enborreko puntu hurbilenetik balan zehar, hau da, bala erori zen lekua zeharkatuz, eta berrogeitamar oin kanpokaldera luzatuz, puntu zehatza aurki zenezan; han behean gutxienez posible zen gordailu baliotsu bat aurkitzea.

666. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Kaxoiak zabalik zeuden, eta haietatik asko lurrean edozelan botata.

667. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0034 Gero zimaurra bota dut leiho horretatik eta egun osoan itzalpean etzanda eman dut.

668. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0034 Amaitu zuenean, zimaurra leihotik bota zuen.

669. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0034 Ez du gaur berriro leihotik zimaurrik botako pentsatu zuen honek eta.

670. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0034 Horregatik, leihotik bota zuenean zimaurra, hau juxtu juxtu aga-ren buruan erori zen.

671. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 Erregearen etxera heltzen dira eta honek dio: - Lotu harritzar bat zakuan eta bota urmahelera.

672. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0009 Animaliek barruan begiratu zuten eta berehala ezagutu zituzten hesteak, lehoiak amorruaren amorruaz orro egin zuen, oldartu zen armiarmaren kontra eta hatzaparkada bat bota zuen bere lepora.

673. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0045 - Untxiak jatekoa prestatu zuen, lapikokoari mandatarien haragia boteaz.

674. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0030 Bidali zituzten gudariak arma eta guzti zedroa bota zezaten.

675. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0030 Katilukada bat ur fresko hartu, bertara fruta bota eta eseri egin zen, bere eguneroko ohiturari jarraituz.

676. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0114 Bota zuen fardela eta beste biekin batera korrika hasi zen.

677. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0028 - Non da zure aita? - Urari ura botatzera joan da.

678. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0045 Gizonek mutur sendo bat lotu zioten sokari eta Gossiri bota zioten esanez: Lotu ezazu soka zeure gorputzean eta jasoko zaitugu.

679. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0045 Gora iritsi zenean, bere behatz artean zanpatuz akabatu zuen sugea lurrera bota zuen.

680. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Azkenik, Rinozeroa hurbildu zen bere adar bakarra tente zuela, zurrungaka eta lurra zanpatuz; honi bai, ziria sartzea lortu zuen Dortokak eta Rinozeroa jaitsi zen zulora, halako irain lotsagabea bota ziotelako oso haserre, burrukarako prest.

681. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Dortokak berehala proposatu zuen: - Denek dioten bezain ausarta bazara benetan, jaso nazazu eta bota nazazu hara gora.

682. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0110 - Ze asmakizun ederrak!- bota zuen gustura Madame Kontxexik.

683. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0110 Neurri hori hartu aurretik, nire amari deitu nion batean bronka ederra bota zidan... Eta, gero, hileko soldatatik kendu deiarena.

684. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 Pantailei begira bota zituen Madamek pare bat minutu, zerbait argituko.

685. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0140 Gezur txiki bat barkagarri da, egia haundi baten bila botatzen baldin bada.

686. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Abioiak ezin genitzakeen erabili, aireportua egiteak zuhaitzak botatzea exijitzen zuelako, eta hori ezin egin genezakeen, goitik pasatu zitezkeen atzerritar abioiek gure hiriaren existentziaz ohartu zitezkeelako.

687. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Zuhaitz batzu bota ziren eta mila metro karratutako belardia ikusi daiteke OVNIak ezkutatuta dauden tokiaren inguruan.

688. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Arranoak ikusi zuen birigarroak luma artetik nola aldegin zion, baina begirakune gaizto bat besterik ezin izan zion bota traidore doilorrari, ezin gehiagoraino bait zegoen ahiturik eta leher eginik bere azken hegada hartan.

689. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0054 Behin batean orein bat bota zuen.

690. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0130 Oso garbia ez omen zen hauzotar bat leihora irten, leku guztiak axolagabe ikustatu, eta ikusia izango ez zelakoaz ziurtuta, poltsa urdin handi bat bota zuen kalera Y.-ren gainean hain zuzen eroriko zelarik.

691. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 Ez du bi aldiz pentsatu beharrik, eginak ditu bere buruan erreflejo honen gurpilak, hartzen du eta botatzen poltsikora eta badoa gizonaren atzetik; gehiegi hurbildu gabe, ordea...... beste bat dirudi orain!... jaisten ari da lehen klaseko wagoi dotoretik apain asko, eta hor ditu neska gazte bat eta gizon bat bere zain, eta harrera errespeto handiz egiten diote... don Anastasio, esan dio lehen eskua eman dion andereñoak, exekutiboak dirudite beste exekutibo bati ongietorri egiten!... Hara gizon inportantea....

692. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 (...), eta jauzi handi batez bota du garrasia!!, arkume laurdena eskuetan, barrukoei beiraren bestaldetik erakutsiz, eta sartzen da esanez: hau ez da nirea..., baina orain ahapeka... gehiagorako kemenik ez duelako, eta okela bi besoen artean bere alabatxoaren haragi beroa bailitzan bularren kontra dakar lotua....

693. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 Joxe harakinak dagoeneko salmahaiaren gainetik jauzi bat egin eta kotxetxoa miatu du, haurra arkakusoa bailitzan, eta kalean gora eta behera bota ditu begirada luzeak...... gehiegi presatu gabe, eta dagoeneko ondoan duen Grazianari hartu dio besoetan dakarrena, uzten du salmahaiaren gainean, pasatzen dio emaztekiari besoa maitekorki bizkarretik, eror ez dadin!, eta esaten dio belarrira: Lasai, neska...... lasai....

694. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Bere ohean bota zen lasterka eta han gelditu zen, benetan geldirik.

695. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0067 Hitz hauekin, bi gudariek beraien lekua hartzen dute, gudari taldeek begiak bere gain dituzte; elkarrengana hurbiltzen dira, indarrez jotzen dute elkar, amorruz beteriko kolpeak; azkenik Rodrigo jota erortzen da, bere etsai ausartak hautsa jan arazten dio eta segituan bere gainera botatzen da.

696. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 - Bota! - Lehenengoa hasi zen Bob Steel astiro-astiro, gaur arratsaldean esan dizudan guztia egia dela.

697. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Biraoa bota zuen hori entzun zidanean.

698. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Galdarak betetzera joana zen, baina bota eta urrats luzeka etorri....

699. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0125 Besterik gabe ukabilaz aurpegian jo zuen, indar handiz, eta atzeraka bota zuen, estrapuzu egin gabe, eta bide ertzean zegoen zanga moduko batean erori zen.

700. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Oraingo honetan zaldunen parafernaliaz jantzita zegoen, beltza buru gaineko bisera, zuria alkondara estua, beltzak praka bonbatxoak eta gorriak alkondara gaineko jaka nahiz belaunetaraino iristen zitzaizkion larruzko botak.

701. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 Aspalditik erretzen al duzu? - Tira... eta ke ahokada bat bota zuen urtebete da hasi nintzela.

702. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0111 - Marthak zer zioen? - Era guztietako irainak bota zizkion, bere aita gorroto zuela esan zuen eta... eta... - Eta zer? -... eta... pozik hilko zukeela.

703. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Jokinek, beno Ferminek, begirada arin bat bota zien paperei: - Noiz hasi behar naiz lanean?.

704. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Begirada bat bota zion. Marrero komandantea!.

705. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Orduan, Markos, bere baitan gelditutako amorrazio osoa askatuz, emakumeengana amildu zen, hiletari guzti hauek tenplutik marrezan izugarriaz botatzen, Kristok tenplutik merkatariak egotzi zituen era berean.

706. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Tiroaren zarata entzun bezain fite botatzen zuten arma eta korrika zihoazen bestelako norabiderantz.

707. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Hau duk mutila hau!- bota zuen Scroogek.

708. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Baina egun batean, ohi bezala, goizean zure patrikara eskua sartu bezain bizkor, zuk bileteak hartu eta zati-zati eginda erabat asaldaturik, lurrera bota zenituen puskak, onetik aterata.

709. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Emazteak ere besarkatu zuen hura, eta orduan beltzak lurrera bota, ahoz gora, eta gozatu egin zuen.

710. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Jabea ikusi bezain laster hasi zen hura isatsa eragiten, uzkerrak zaratatsuki botatzen eta leku guztietara korritzen zoraturik egongo balitz bezala.

711. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0081 Hitz hauek entzutean, neskak zartagina lurrera bota eta sartua zen lekutik bertatik atera zen, eta sukaldeko murrua berriro itxi zen.

712. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0081 Eta arrantzalea urmahelera zuzendu, bere sarea bota eta lau arrain edukiz atera zuen, hartu eta visirrari eraman zizkionak.

713. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Ate atzean sarde herdoildu bat, eskuare bat, gomazko bota batzuk eta latoiezko linterna bat aurkitu zituen.

714. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Ortozik eseri zen belar mukuruaren gainean, oinak belarrez estali eta hatsa bota zien.

715. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Sumindura baretzen zihoala ikusterakoan gomazko botak probatu zituen.

716. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Zamarra eta botak kendu zituen eta manta artean sartu zen, ezkerraldean.

717. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 - Bota ezazu egur gehiago.

718. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Errinozeroak olioaren labetxoa muturraz jota bota zuen; opila hondarrean jausita geratu zen, berak adarrarekin altxatu eta instant batean irentsi zuen, ondoren Mazanderán eta Sokotora uharteekin eta Ekinozioko Mendiekin muga egiten duten barru aldeko oihan basati eta desertuetara abiatu zen patxada osoz eta buztana mugituz.

719. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0104 Egingo nuke zurikerietan hasiko zaigula, lapurreta egin duenik ukatuz, oiloa eskuetan duela harrapatu dugunarren; jasoko dik berea zuek guztiok galeretara bota gabe uzten zaituztenak!.

720. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0104 Gudari-hitza ematen dizuet: muturrean jo eta neure oinetara botatzeko irrikitan nago.

721. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0026 (Matxainek): beleek josta dezaten / errekara bota.

722. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0039 - Tira, gizona... Bota ezazu gurdia atzeraka eiako atera.

723. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0039 Gurdi zola ahalik eta txukunena kafe kaxaz bete zutenean ikatz zakuak bota zizkioten gainera eta, azkenik, dena lona tzar batez estali.

724. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 - Amsterdam!- bota zuen Xixariok ispirazio mementu batean.

725. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0102 Euria egiten zuenero triste jartzen zena eta bere katemea besoetan hartuta erretolika bera botatzen zidana, nire gelan sartuta.

726. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0059 Oso haserre jartzen da eta gonbidapen txartela mahai gainera botatzen du.

727. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0011 Horrela, kasualidadez, sekreto batez loturik aurkitu ginen, eta elkarrekin botatako arratsaldeak ez ziren esaldiaren esanahia aurkitzeko ahalegin isilak besterik izan, baina hasieratik kondatu nahi dizut gure maitasunaren dekadentzia, eta dekadentzia diot, zoriontasuna gero, beti gero iristen dela sinestarazi zenidalako.

728. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0027 Herdoilak lan handia egina zuen ontzi hartan-eta hiru aste bota nituen alkoholarekin diruak garbitzen.

729. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Egunak botatzen zituen animaliekiko mendekuak bilbatzen.

730. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Egia esan, Belandian ohitu ere egin ginen bere xelebrekerietara, baina mozkorra pasatu gabe bota zuen hilabete oso baten ondoren ausartu nintzen apaizkideei gutun hura idaztera.

731. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 (...), Paulinok azken asaltoa bota zuela uste zuen, baina heriotzaren aurresalara ailegatzea besterik ez zuen egin, azken asaltoek beti heriotzaren kuadrilateroan jotzen bait dute amaierako kanpanilla.

732. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 Bere bizitza guztian milioi bat osatu zuen Julianek, eta arratsalde ahaztezin hartako Paulinoren hitzak gogoratzen zituen, diruak bere zirkunferentzia osoan sortzen duen lintzura lizunari buruz, eta nola azkenean, zahartutakoan, pertsona karroña bihurtzen den, eta nola putre anitz biltzen den inguruan azken arnasa noiz botako duen itxarotera.

733. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Arbela zegoen tokitik, ikasle harrituei begira, Kokolo aurreko egunetan Argomedorekin ikasitako hitzaldi laburra botatzera prestatu zen: - Chiletar maiteak!- hasi zen esaten Pinochet omen zena.

734. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Gero, lasaiago, Kokolok bere hitzaldia bota zuen hutsik gabe, han bildutakoen artean txalo beroak sortuz.

735. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0015 Burua atzera bota zuen.

736. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0148 Ahaztu egin zitzaion zer jartzen zuen ere, eta zakarrontzira bota zuen.

737. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Gora!- hotsegin zuten denek, sonbrailuak gora botaz.

738. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Beste muturra murru gainetik zehar bota genuen.

739. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0126 Arratoizakur hori kosta ahala bota egin behar dugu hemendik. Kosta ahala kosta!.

740. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0005 - Gizonei sekula ez diezu ezer esaten beren eskuei buruz - bota zion amari.

741. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0170 Hauxe bai gizon ulergaitza! Heldua zen azkenik bere garaipenaren ordua, Peter Pan behin betirako paretik kentzea lortu bait zuen, eta gainerako haurrak atxilotuta zeuzkan untzi sotoan une batetik bestera uretara botatzeko prest.

742. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 - Zuk nahi duzuna niregandik alde egitea da - bota zion haserre Guyonek.

743. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Bere tresnaren atzerakadak bat lurrera bota eta ikusteko nahaspila sortu zen arte.

744. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Hauek gurditxo elektriko batean pilatu zituzten lau gorpuak eta Zabortegi Nagusira botatzera zihoazen.

745. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0249 Ferratutako boten soinu bat entzun zen solairu guztietan, eroriera askoren hotsa eta, txirristan behera agertu ziren bere bulegoan arma ajente hoberenetariko sei.

746. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0107 Beraz, ez dakit Gatsby Coney Islandera joan zen, edo zenbat ordu eman zituen bere etxea handikiro argitua zegoen bitartean gelei begiradak botatzen.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Eta tenperamentala. Saiatzen da Anaximandrok egun batetan aidera bota zuena betetzen: gizasemeak infinitotik bereiztuta egoteagatik penitentzia egiten du...

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0071 Konposatu organiko batzuk (detergenteak, hidrokarburoak...) ur naturalei botata, gainazal-tentsioa jaisterazteko eragin nabarmena dute.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0148 Spray botatzen zioten begietara eta ikaragarri erretzen zuen.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0007 Noiz bota behar dugu hankaz gora gizarte eraketa hau?.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0042 Zenbat eta txikiagoa hobe; botatzeko, berriz, tanta-kontailu bat erabil ezazu, edo disekzio-orratzaren punta.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Lehen, euskal kantari bati buruz idazteagatik, egunkari batetik (Donostian) bota egin zuten kazetari bat.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Eta diska baten kritikan esaten nituen gauza batzurengatik (grabaketa, Donostian egindakoa, txarra iruditzen zitzaidala), bota egin ninduten.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Instituzio burgesak ez dira gauetik goizera kolpetik botatzen, progresibuki baizik.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Orain arteko kondizionamendu historiko-zozial osoari ezezkoa eman behar zaionean, eta erabateko ezezkoa, M.-k nahi duen bezala (baina hemen ezberdintasun aunitz agiri da autoreen artean), indar arkaiko guztieri (alegia erlijioari, moralari, gizarte-erakundeeri, sexual-errepresioari, Estaduari eta edozein arau aurrez-emani) bota behar zaio ezezkoa ta ukazioa.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Azken ZABAL-en, Ramuntxo KANBLONGek, galdera hau botatzen zuen: Noiz bada hasiko gara, gu, Euskaldunak, unibersitarioak lehen lehenik, ikasleak, langile eta laborariak, serioski geure Herriaz arduratzen.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Botatzen dugun ideia hau da: Euskal Herriaren min haundiena, zinez haundiena da, bizi ekonomiaren hilikiarena; abertzaleok ez baldin badiegu problema ekonomikoeri erantzun bat ematen eta lan hori ez baldin badugu geure arranguren lehen mailean ezartzen lehen bai lehen eta ahal bezain laster, geure Borroka (eta honen izenean egiten diren ekintza guziak) zentzuz husten dira.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta hor zintzo jokatu behar dugu eta ez pasibitatearen erru guztia Udaletxeei bota, baizik eta onartu beharra dugu Administrazioko beste bi mailek ezinbesteko sektore hau bultzatzen laguntzeko premia; zerbitzu sozialen aldeko laguntza hau aholku eta finantzaketaren bidez emango litzateke.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Adibidez hain sarritan agertzen den zahar behartsuaren arazoan, ez da gutxitan botatzen haren zaintzearen erantzunkizuna bere familiaren gain.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Zergatik uste duzu bada baserritarrek (eta gehienbat oraino hiritar basajabeek) bota dituztela pago ta gaztaña ondoak eta bere ordez lerra edo pinuak landatu?.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0018 Prai Bartolo-rekin jarraituz, Euskal Errietako olgeta ta dantzen liburuan, esan daitezken madarikaziorik garratzenak botatzen ditu bigira eta sarauen aurka.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0613 Diego Goitia aulestiarra, XVIII. mendean bota zituzten jesuitetarikoa zen eta garaiagatik eta orduko beste zenbait jesuitak egin zituzten euskarazko lan bikainegatik bere lana garrantzitsua izan zitekeala iduritu zitzaidan.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Esan dezakeguna da garai honetan, nahiz eta bere egoitza ofiziala Mont-de-Marsan izan, denbora gehiago bota zuela Euskal Herrian.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Elizgizon osoa, Euskal Nafarroako pulpitu gehienetako hizlari izan ondoren, Chileko misiora bota zuten gerra denboran nagusiek eta han jarraitu zuen bere lana.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Zati honek ehunetan zenbait eraldaketa-prozesu pasa ondoren bi bide, bata zein bestea, jarraitzen ditu: CO2, NH4 eta gisako eskrezio edo iraitz-molekula moduan kanporatzen da edota zizareak lekuzaldatzerakoan botatzen duen lingirda edo mukia osatzen du.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0160 Kopla. Bertsoa hondu (huntu), konposatu, ezar(r)i, egin, esan, kantatu, koblatu, bota, paratu, atera, jarri, ipini...

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Asierako bertsoekin ezer ikustekorik ez zuten urrengoetan, gau madarikatu batean gerta zitzaizkion zoritxarrak bota zituen onela esanaz: etxeruntz erdi moskor zijoan gau artan erori eta nola mankauta, bizkar ezurra auzirik gelditu zen.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Au entzun eta bersolariak eman zion ostikoaz lurrera bota zuen etxe artan geigo sartu ez zedin.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Ez da bada arritzekoa gure Barberu minduak bere eskuz jipoi bat, ausartari, eman nai izatea bertsoak botatzen ari zenean.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Zauriak ikusi ondoren esan zieten eskerrak Barberua bota zutela inpernua antxe bertan ikusi ez bazuen nai.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Orregatik, apika, aserrearen urren Maisu Juanen ateraldia: iraina aaztu eta ordi batek alako bertsoak egin eta ain ondo botatzeaz arritzea.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Ez naiz ni inola ere gauza, hemendik ex catedra bezalako definizio ozen eta borobila botatzeko, literaturaz, ez euskal nobelaz.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Niretzat Mitxelenaren lehenagoko zenbait idazlanetatik oraingo honetara kontraste dexentea badago ere, gehien deskontzertatu nauena ez da hori, alderdi bakar hori hain masiboki bota badu ere oraingoan.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0116 Gainera Mitxelenak arazo pertsonalak ere baditu horiek: kritiko batek baino gehiagok bota izan bait dio, berak bere lan zientifiko guztia erdaraz egiten duela (horrelakoei buruz, errealismoaren eta prioritateen arazoak ere planteatuz hortakoz, eta arrazonatuz,1956,1960,1969,1974,1977,1980, gutxienez, ikusi dugu: Mitxelenaren apur bat ezagutzailearentzat ez zegoen, beraz, Zeruko Argia galduren bat misteriotsuki desenterratzen ibili beharrik, ridikuloa da).

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Leialtasunak garrantzia ikaragarria dauka, eta hau hausteak taldetik botatzea edo erdibitzea erakar dezake.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 San Pedroren irudi-ustekoarentzat izaten da eta itsasora botako dutelako keinua egiten zaio.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0019 Betebehar hauek eginik eta mekomioa (5) mekomioa izaki jaioberriek erauzten duten substantzia bota ondoren tximeleta hori prest egongo da hegan egiteko, elikatzeko eta ugaltzeko.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Praga eta Parisko 1968ko udaberriaren inguruan Alderdi barruan eta kanpoan zabaldutako istiluengatik,1970eko maiatzean errebisionista bezala Alderdi komunistatik bota zuten.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0285 Izan ere, mendez mende izan dituen kezka saminak zain haundiak bota ditu herrian; ogibide honek bere egitura eta kutsua itsasi dizkio gizonari, eta asmakizun nahiz esaera bereziak xertatu herri jakintzan.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0050 Hau egin ondoren, RINGER disoluzio bakoitzetik cmampsup3; bat ateratzen da; bakoitza 9 cmampsup3;-z betetako saio-hodi betetara botatzen da.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0054 Pertsona sanoa ibai garbi batekin konpara dezakegu, kutsatu gabeko ibai batekin; ibai horretara tinta tanto bat botatzen badugu, berehala igarriko dugu.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0054 Gaixo dagoen pertsona berriz, ibai zikin, kutsatuarekin konpara dezakegu; nahiz ibai horretan tinta balde bat bota, ez dugu igarriko.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 - Agindu ezberdinak eman, taldeka, binaka eta banaka bete ditzaten: zuek, eseri mahai gainean, Miren, zapata handia hartu, zu, bota gorria jantzi, e.a.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Heldu zion lepotik eta lurrera bota zuen.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0081 Eta uste honetan, Herriaren ontasunak, arma lantegietan edo armen salerosketan, botatzen dira.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0051 Arbustuak Landare iraunkor eta egurtsuak dira zuhaitztxoak baina arbolek ez bezala hondo hondotik botatzen dituzte adarrak eta ez dute enbor nagusirik.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Orduan Marianok, egina zuen bezerogoarekin, bere ikasle sutsu eta sartzeko asmoa zuten beste batzuekin, San Anton kaleko aretoa hartu zuen, horma batzuk bota, instalazio elektrika jarri, detaile zahar eta ederrak gorde zituen: eskaiola batzuk, zurezko gapirioak, griferia eta mainuntzia.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0058 Baina amonak hanka artean sagua sentitu zuenean, izugarrizko kurriskada bota eta aulki baten gainera igo zen, bihotza ra-ta-ta-ta hasi zitzaion eta saguak, zer gertatzen ote zen jakin gabe, ihes egin zuen handik badaezpadare.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0058 - Ikusiko du katu madarikatu horrek! - bota zuen baserritarrak.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0042 Eta bere etsipena, apaltasuna, ez da amor ematea eta harmak botatzea eta burua makurtzea: tirano honi ere buru egitea eta obedientzia ukatzea da.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 BARROKOA Ezaugarritzat forma konplikatuak dituen mugimendu honek Errenazimenduak ezarri zituen arauteriak hankaz gora botatzen ditu bapatez.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Gatazka latzak jasan ziren barruan, zeren armadako partaideek soldata handiagoak eta agintean zeuden ofizial belgak botatzea nahi bait zuten.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0056 Beren helburuak lortzeko, aldez aurretik, sozial ordena tradizional osoa gogorki bota behar dela lurrera, zabal zabalik proklamatzen dute.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 Agurra aldia. Apezak, iadanik jende piska bat kaleratzen hasia zelarik, abestu egin behar dugula esan digu, eta abesti hau bota digu .

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0141 Hori dena, Unamunok abuztuan botatakoen ondoren, Aranak irailean gordin asko berresana duzu.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Ondoren berriro portura, gurgilak hustu, beita zaharra uretara bota, pantxo eta lapentzat janari, eta berriro prestatu itsaso astindua eta ahal bada ilargigabea, gertatzen den gauerako.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Une berean oldar-hanka botatzen da aurrera bortizki.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Bere garrasiak inguramenduko garrasiekin ezkondu nahian, gorputzak eskaintzen dizkion aukerak eta soinu-bideak oro saiatuko ditu haurrak: mihiaren eta ezpainen mogida, hortzen karraska, arnasaren hartzea eta botatzea.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0172 Zer proportzio?. Numero batzuk botatzeko, zenbaki batzuk....

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0094 Txerri gaitza badela esango nion; tiroz botako dutela....

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0061 Ahokorapiloak eta olerkiak
Aiton zaharra hasi da
bertsoak botatzen
eta amonatxoa
panderoa jotzen
.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0062 Bota egin behar dugu!
- Bai gora! Gora!
- Oso kometa polita egin duzu Fermin! esan dio parkean dagoen aitona batek.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Behatza hartu eta errekara bota zuen.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0038 Alemaniaren kasua bezala, Hilferdinek dioen bezala, monopolio hauek estatu barruan indartuz eta sustraiak botaz joango dira, estatua laguntzaile jatorrena dutelarik (39) El capital financiero. Rudolf Hilferdinen liburuan aurki daiteke explikazio koherentea teoria honi buruz. Argitaldaria: Tecnos.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Txaleta
HONDARRIBIA (Gip.)
1863. urtean, Donostia inguratzen zituzten murruak edo murallak, lurrera bota zituzten.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Murruak bota ondoren, hiria haunditu eta zabaldu nahi zen.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Dantza honen goren puntua, makilariak bere makila ahalik eta altuen gora bota eta, beti biraka, berriro lurrera erori gabe eskuan hartzen duenean gertatzen da.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0041 Gero botatzen dute mutil gaztea haitz puntatik behera.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Eta harria gari soroetarantz zetorrenian, Axularrek zapata bata aidean bota zuen eta harriak atzera egin zuen.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0155 Ipuin batek dionez behintzat, behin baten Basajaunak Baigorriko artzain neskatila bat maitatu zuen eta Basandereak, espatsu zegoelarik, neskatila hura zuhaitz enbor huts baten sartu, zuloak zarratu eta ibaira bota zuen.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0090 Jentilek etxe bati botatako biraoak gizaldiz gizaldi irauten du indarrik galdu gabe, oraindik ikusi behar ditugu, zenbait adibideetan azaltzen denez.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0154 Politikalaria ez zenez gero (276) Behin, Pope Rodriguez pentsalari marxistak ea zergatik defenditzen duen Euzkadiren pertsonalitatea galdetu zionean, erantzun guztiz politiko hau eman zion: , harek esan zionean, besteak berriz ere bota zion: ez zuen ezelango partidu politikok ere defenditu.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0186 (Osterantzean, artikulo bat ere idatzi zuen, gai horretaz, baina, ANAITASUNAren edizio batetarako prest zegoenean, telefonoz ots egin zigun, erretiratzeko aginduz. Artikulo arrazoitsu bezain poetikoa zen, giputzen arrazoi soziolojikoei botatzeko modukoa, eta bakarra) (355) ANAITASUNA-n izanen dena, aurki.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0042 Bretainia Handian ikatz minerala erretzen zuten lehenengo lokomotorek, baina nola ke zikin eta beltz kantitate handiak botatzen zituzten, urte batzutan, haren ordez, koke moeta erabili zen.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Prozesu honetako hondakinak kanpora botatzen ditu aldizka gorputzak GOROZKI forman.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Eta egunero 250 gr. epiteli estalki liseritu eta botatzen ditugu.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0122 4.1. Saiodi batetan bota 2 zmampsup3; glukosa disoluzioa, eta ondoren 3 zmampsup3; Fehling-en erreaktibo kualitatiboa A eta B % 50-era.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0122 4.5. Saiodi batetan bota 2 zmampsup3; glukosa eta 4 cmampsup3; Benedit kualitatiboa.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0238 4.3. Honako ondorio hauek atera ditzakezu: -Espazio bera kurritzen zenbat eta denbora gutxiago bota, abiadura izango da.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0238 - Espazio bera kurritzen zenbat eta denbora gehiago bota, abiadura izango da.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0268 Bota bolak, lehen egin duzun bezalaxe.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0183 Iaz hipermerkatuan sartu zen eta Material Escolar saileko apalari begiratu bat bota zion.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0114 Sentidurik ez duen esakuntza bota ahal izateko, urrundu egin behar da egiatik eta errealitatetik, deslotu egin behar da inguruko baldintzetatik; eta afasikoa ez da hau egiteko gauza.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0084 4. Beste batzuk langileei botatzen diete errua, euren lanpostuak salbatzearren kezkatuta bizi bait dira eta lana alderatuko luketen teknika berrien aurka bait daude.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0009 (Potoak eta pintzelak garbitu, materiala gorde, hondakinak zaramontzira bota).

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Alde onak
Bidaiak bizkorragoak eta seguruagoak dira, geldiunerik gabe zirkulatzen bait da.
Herri eta hirien erdiguneak ez dira trafikopean blokeaturik gelditzen eta lasai eta arriskurik gabe agertzen dira.
Errazagoa gertatzen da hiri batetik bestera bidaiak egitea
.
Alde txarrak
Istripurik gertatzen bada, autoa asko erasaten du.
Autopistetatik hurbil bizi den jendeak ibilgailuen keak eta zarata jasan behar izaten ditu.
Batzutan eraikuntzak bota behar izaten dira lurrera autopista egiteko
.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Haizea naiz: Punpei eragiten dieten azpak mugitzen ditut... (baina bota ere egiten ditut).

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Hodeietan hegaka azaltzen da Sion mendian beren aulkietatik erregeak eta ahaltsuak botatzen ditu eta justizia administratzen du, edo bere ahozko suzko arnasez etsaiaren harmada deusezten du... honela mintzo dira apokaliptiko textuak, batetik.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0093 Kilometro amilduan atleta eta deraman material guztiak bloke bat osatzen dute: kasko, makil, bota eta tresneri guztia.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0094 Ondoan etxeren bat edo ikuiluren bat bada, agian ura ezingo da edan; orduan, edan nahi bada pastilla edo ttantta batzu botatzen zaizkio farmaziatan eros daitekeenak.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Inor agurtu nahi duenean, miau bortitz bat botatzen du; zerbait nahi duenean, eskabidezko miau bat; gaizki dagonean, miau gozo bat.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Solasak nora zihoazen ikustearekin, tiro bat bota zuen mahainaren gainera.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0040 (...); bestea, berriz, medizinaren problema guztiak diskursoak boteaz eta silogismoen indar miragarriaz konpontzen zirela uste zuen farsante galanta.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 2 Mantxa bat paper gainean egin, tenpera-tanta bat botaz, eta berau zabaldu behatzekin edo eskuekin.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Papera busti eta han margoa bota... Esperimentazioa eta saltsa.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Ez bota ba inoiz lanik.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Zipotza (kortxoa) presion sartzerakoan, zipriztinak botaz, kortxoa sagardoaren kontra gelditzen da, haizeentzako tokirik utzi gabe.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0078 - Adar bat botatzen denean, ez dela paper-muturren antzera abiatzen, baina berriz ere berehala erortzen dela.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0111 Badirudi hegalei eragitean, beheruntz botatzen duela aidea.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Aurkari guziak baztarrera bota dituenean, lore-girlandaz apaintzen da, adarren artean erregetasunaren ezagugarritzat jeits-aulki bat ezartzen zaiolarik.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0456 Iberduerok bere lepora bota zuenean liburuaren babesa hasi zen bigarren zorioneko aldia, laburra zinez, lasterketa baten azken metroak bezala.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Eta hori kaskoak, maskarilak, botak eta gainerako tresna pertsonal babesleak erabiliz lortzen omen da, eta ez legeak onartuz.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0053 Azken batean, euskara zela eta ez zela, euskararen bizkar botatzen zituztelako beren atsekabe eta nahigabe guztiak.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Azken hauek, inausketatik eta arrama mozketatik ateratakoa bakarrik gozatu zezaketen; jabearen baimenik gabe ez zeukaten errotik mozterik edo zuhaitza botatzerik.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 Zubitxo eta Izoztegi errekatxoek urak Oiartzun hibaiara botatzen dituzte, bokalean bertan.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Tiroa botatzera zihoazenean konturatu ziren hura ez zela piztia bat, gizasemea baizik.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0190 Kunhau-ek organojole-mota bat ez imitatzea aholkatzen du: ahal duten bakoitzean bapatean apaingarri-multzoa bota eta fantasia arrarozko sorta itxuragabea jotzen dutenena, hain zuzen.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0148 Bi eratara jokatzen zen: harria nork lehenago zulatu eta bestea palanka nork urrutirago bota.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Edozein motatako subproduktu industrialak kontrolik gabe botatzea are larriagoa da, ez bait da ezaguna nola egiten diren bat ziklo naturalekin.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0077 2. Lur, hormigoi edo beste material bateko tongada lodi gutxikoa, kofradura bat betetzean edo betelana egitean, etab.etan botatzen dena.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0157 Txorkoa. Landareei oinean eta bereziki zuhaitzei inguru guztian egiten zaien txokongunea, ureztatzerakoan botatako ura geraraziz landareek ur gehiago har dezaten egiten dena.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0020 Erlamandoak udazkenean botatzen dituztela esaten bada ere, Maiatzean bertan bota ditzakete giro txarra baletor.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0095 Hegalez bentilatzen dute eta atzerantz botatzen duten haize-korronte horrek zabaltzen du usain hori inguru guztian.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0069 - Meatzerik garrantzitsuenak ikatz meatzeak dira, izan ere gas toxiko eta sukoiak botatzen bait dituzte.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0119 - Nola prestatzen da giro artifizial bat? Bota harea kutxa hondoan, gainean lur hezea.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0144 - Uhin bidez hedatzen dira; uretara harri bat botatzean urazalean sortzen diren uhinen antzera.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Ontzi huts haien bidez, erresonantziarako ganbara bezala erabiliz, botatako soinuak anplifikatu ziratekeen izugarrizko orroak igortzen, era horretan haragijaleak (beren harrapakaririk harriskutsuenak) uxatuz; hori beste teoria bat da.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Jarraian illindi batzuk botatzen dituzte arto-soroetara eta etxeko teilatura, horrela egur horiek bedeinkatuak dirala, pentsatzen bait da, erre diran erramu adarrak bedeinkatuak ziran bezela.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Alzola-n, Semeola baserriko etxekoandreak konjuro hau botatzen zion ekaitzari: .

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Izen honek gertakizun bat adierazten du: ekaitz-lainotik botatako harri bat dela tximista.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Tximistak botatzen dituen irelua, ekaitz-laino baten tankeran azaltzen den Aidegaxto, Mari edo Odei da; (...).

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Aipatutako animalia hauek badute 6,6 dibromoindigoan oso aberatsa den isurki purpureoa botatzen duen uzki-guruin bat.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Aise xilatzen ahal da, beraz, baso eta oihanak ez daitezkeela halakoikala erauzi eta bota, neurri egokia gorde behar dela haien egitekoen artean; eta hau, puska haundi batean, mundu mailako eta lekuan lekuko afera da.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Garbituriko lurraldeetan, eskuz edo zur-zati batekin lagunduz eginiko zuloetan, hazia botatzen zen eta hurrengo hilabeteetan, uztaren bila joango ziren.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0029 Bien arteko tartea nahasian botatako mortairuz, harritxondarrez, makilez eta beste betegarriz betetzen da piskanaka eta trinko-trinko geratzen da.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0029 Oholezko egal batzuk osotzen dute babesa. Harresi eta dorreak zaipean hartzen dituzte hegal hauek; gizonentzat ere estalpe izango dira eguzkia eta euria direnean edo jaurtikiak botatzen dizkietenean.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0054 Bat batean zildatu eta tramankuluak ematen duen andarkaz berrehun metrotara botatzen ditu berrogei eta ehun kilo bitarteko jaurtikiak.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0057 Hamar urte daramatza burrukan atsedenaldirik gabe gurutzatuen aurka eta zin egina du kristau guztiak botako dituela eskualdetik.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0080 Hona euskara batuan: Bi urte pelegrin bezala ibili nauk Espainian, Hik dena ukatu ondoren, neure bizi beharrian; Orain natorkit laguntza-eske, miseri gorri-gorrian, Halere etxetik bota nauk tratatuz modu txarrian.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 3. Bota nahas-mahas (brain-storming eran) nora joan eta norengana jo komunitate baten galderen erantzunen bila.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Aldi berean, lanean ari diren ustiakuntza handiek egunean-egunean harkaitz tona asko zurrupatzen dute, eguratsera eta ibaietara inguruneak griseztatzen dituen hauts pila bat botaz.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0049 Azpikerietan ibiliak edo norbait gogaitu edo gozagaiztu dutenen hilotzak, ito ondoren, zorro baten sartu, eta serrailoko mintzulek itsasora botatzea gerta daiteke.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0057 Hegokoan, berriz, ipar-mendebaldeko haize tropikalak eta hego-ekialdeko alisioak botatzen ditu.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Bota behar du ederra!, dio jendeak bapateko iluntasuna ikusita.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0011 Ikasle askok hutsegitearen errua irakasleei, zirkunstantziei edo irakasmaterialei botatzeko joera dute, arrakasta edo hutsegitearen arrazoin garrantzitsuenak beraiengan ikusi beharko lituzketenean.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Hauxe da HaurBesoetakoa-n erakusten zaiguna (12) AZURMENDI, J. Mirande eta kristautasuna, 1978. 39. HB euskal pentsamendu tradizionalari sekula botatako desafiorik arradikalena zen seguruenik (euskaraz behintzat). Arradikalegia, euskaldungo arruntak orduan, eta gaur oraindik itxura duenez kritikoek alegia, ulertu ezezen, igarri ere egin ahal izan ziezaion, ezta barne-barnean zertaz ari zitzaionik ere zinez Mirande. Ezin erabaki-asmatu izaten da, horrela, obra hori zehazki nola juzkatu eta baloratu, perla literario eta eskandalotxo moral arteko zalantzan. Arestik berak, eta nobelak izan duen irakurlerik adienetakoa izan liteke, , idazten zuen (Anaitasuna 195, 1970, 10), . (Pederastak eta, ez zituela bereziki gogokoak, aspaldikoa zuen Arestik hori kontua). Baina geroxeago amaituko da. Laster berriro autozuzenduz: , ordea. Problema gutxiago izan zuen zentsura frankistak: (Exp. 12073/69, J. M. Torrealdaik pasatako informazioa).

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0049 Ertzera abiatzen dira, aingura bota, eta txalupa bat itsasoratzen.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Azken batean, ehorzketaren garaitzapena, fetxa batzuez geroztik santutegietako iturri termaletan botatako txanponen arrastorik ez agertu izana eta landako tenpluen gainean otoiztegiak eraikitzea bat datozenez, M. ROUCHEk dio bi alditan desagertzen direla praktika paganoen elementuak, belaxkaturik: zelaietan IV. mendearen erdialdean, mendietan IV. mendearen buruan(905).

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0185 Eta gatza gezatzen bada, zerekin gazituko da? Kanpora botatzeko eta oinpean zapaltzeko besterako ez da (Mt 5, 13).

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0061 Bolumen dinamiko nagusiak hauexek dira: a) FEV: (edo VEMS), b) Borondatezko aireztapen maximoa eta c) MEF 25-75 % (edo edukiera bital bortxatuaren % 25 eta 75 artean botatako aire-fluxu maximoa.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0252 Leherketa arruntak airera botatzen ditu zatiak bortizki, baina hauek Lurretik aldentzen direneko abiadura, erakarpen grabitatorioaren poderioz, txikiagotuz joango da.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Aurreko urtean, Isabel II.a erregina bere tronotik bota egin zuten irailean Prim, Serrano eta Topetek tropak altxatuta.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0751 Izan ere bere faenan ari zela zezenak airera bota zuen eta buruz behera erori zen.

884. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0048 - Zuen aitona soldaduak il zien! Soldaduak ardik jaten, eta arpegi eman zielako, tiroz bota zien, eta gero Txirritak bi bertso bota zizkion.

885. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Jende-puska bat ere biltzen zan da: - Ea, Txirrita, bota bertsoa! Bertsoa bota, Joxe Manuel!.

886. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0317 - Pekatu ori barkatzen zaizu, gauzik gaiztoena iñori ez duan errua botatzea bai-da.

887. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0290 GOÑI - Agur. Ba nijoa. Je, je, je... Lehendabizi eho eta gero zubitik behera bota... Je, je, je....

888. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0308 - Fusilez hil ez, bainan, hogei ta amabost urteko kartzela eta egun bat gañera, bota bizkarrera.

889. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0012 Jaun - Bai! Eta kontuz, ire itz sastar oietakoren bat bota!.

890. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0040 Joxe - Siñalia botea dago, eta ez du balio orain atzeratzeak...

891. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0338 (Guziok batera sutzen asiaz)
- Hori ez! Ordago botako diogu! Jota ke! Egin zaiogun lepo!.

892. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 Bera det nere posik aundiena... Beste seme-alaberik ez det... Neronek ere gogorra egin diot nere aurretik bota dedanean... Berotuta nengoen eta ez nekien zer egiten nuen ere....

893. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0043 Landare ederrik sortua zera
zu, Azkoiti`ko erriya,
oain urte batzuk bazendun beintzat
pelotan arrigarriya,
arek zituen anka azkarrak,
besoak eta begiya;
arbola zarrak bere zaiñetik
bota du kimu berriya,
Guipuzkoa'i goien eusteko
izan da zuen premiya.

894. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0146 Plaian juntatu ziran
juraduengana
suertia botzera,
au lenengo lana:
Bizkaiako Santurze
irten da aurrena,
Getariya bigarren,
Pasaya urrena,
Ondarrabiyakua
gero laugarrena.

895. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia zulotik irten zala Tartalo`k antz-eman zuanean, atzetik lasterka jarraitu zion, baiñan artzaiak estualdian atz txikia mostu, eta eraztun ta guzti itxaso sakonera bota zuan.

896. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0088 Este luzeko janari ondakiñak este lodira joaten dira, eta este loditik kanpora botatzen.

897. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 - Baso-mozleak botatzen ditu zugaitzak; egurgilleak, berriz, adarrak iñausten dizkie (dautsez) eta azala kentzen.

898. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Gabi-zainak, ontzi agaren gaiñetik, nere aizeztaritik ur-atsa ertetzen ikusi orduko, deadar egiten zuen: Or zeok pafaka! ta, bertan txalupak uretara botatzen zituzten.

899. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Naasteari karea botatzen zaio, geiegi daukaken fosforoa iltzeko.

900. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Ondoren, buztin-oria, su artean, txingar-sortak botatzen dituala.

901. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Arnas-artzekoan egiten danaren beste erako gas-trukatze baten bidez, txulo oiek egun guzian, eguratseko ikatz-gasa ats-artu, ta oxijenoa botatzen ari oi dira.

902. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Elur asko bota du bart.

903. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0074 Mundu ontako nagusia orain botako dute emendik.

904. 1969-1990 gipuzkera poesia i. berakoetxea 0094 Zuek uztaiak zeratu; zuen semeak uztaiak botatako gezi biziak bezela.

905. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0071 Atea itxita zegoan, baña, erdi-erdian burnizko leiotxo bat zuan, beti zabalik egon oi zana, eta andik ikusten zan Ama Birjiña`ren irudi politta, eta beti argitan egon zediñ, andik botatzen zituzten bidez zijoazenak txanpon batzuek.

906. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0071 Martxela belaunikotu zan arrizko malletan, leiotxotik begiratuaz otoitz egiñ zion Erruki`dun Amari, gonaren patrikaratik atera ta txakur aundi bat bota zun barrura, ta burua makurtu, ta Agur Erregiña esanda jetxi zituan arri mallak, eta bere bideari ekin zion.

907. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 Bukatu zuanean arnas aundi bat artu zun, larogei kiloko arria bizkar gañetik bota ba`leu bezela.

908. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Bañuetarako egiña izan zan etxola bat bota nai dut, eta osiña garbitu gañera.

909. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Ordubete baiño lenago lanean giñan, aizkora eta burni-agen bitartez etxolako abe ta zutabeak botatzen.

910. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Ormak botatzen asi baiño len, besoarekin bekoki izerdia legortuaz, zerbait esan nai zigula adierazi zigun Mixka`k: (...).

911. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Zer botako eta... katuak! Katuak botatzen dizkio orrek jendeari!!!.

912. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Katuak botatzen dizkin orrek! Zentzu guztiak galduak zeuzkan orrek!.

913. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Bai, alaba, Neroni, neroni bota dit bat aiztintxe!.

914. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Artzaiak bere anka bien erditik bota zituala ardi ta ardi-narru danak kanpora, ta baita mutilla ere ardia zalako, ardi-narrua lepoan zuan-ta.

915. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0083 Askoz obea zuten, bai noski, iruetako batek tiroa mutillari botatzea, baiña ez zuten alkarrekin izketan asteko denborarik izan, eta ez zan gaiñera iruetatik iñor mutillaz une artan oroitu.

916. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0083 Naikoa izan zuan onek, mutillak, bere iru etsaiek tiroketa artan galdu zuten astia, errezoak utzita gerritik bi errebolberak atera, ta bi tiro botatzeko.

917. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0115 Mitxelena`k ere bota zitun bere iritzi batzuk da oso pozik erten ziran mutikoak; eta gu ere bai.

918. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Bina bertso bota giñuzen, eta gero, lau puntuen atzenak emanda, beste bertso bana.

919. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Bota ditut iru bertso oiek, eta beste iru botatzeko esaten dit Irigoienek: santuren bat bertsolarien patroitzat izendatu bear det, eta aiek ere bota ditut.

920. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Da beste iru despeditzeko, ama gai detala, eta aiek bota nituan ta nik bukatu ditut lanak.

921. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0014 Kabitik bota egiten naute.

922. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Ikusleak ez dute au atsegin eta bota dituzte birao zatar batzuek zuzenlarien kontra.

923. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0076 Joxe Migelen bi anai gazteenak, ama ziraldoka botata, etxean sartu zitzaizkion (...).

924. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0157 - Bota arkaitzak beera, saiak irentsi dezaten.

925. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0124 Arteraiñoan oitu ez bezela, gabeko ordu astunenak, sarritan gau-giro makurrari aurpegi emanaz, utsean-putzean egon bearrak gogaituek noski, katu eiztaria sagu gose bezelatsu zebiltzan batekoz-besteko, edozein ordutan, eta edonori atzamarrak botatzeko amorruz.

926. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0027 - Ez, gizona, ez: korreoko kartak botatzeko lekua; ara, begira ezazu gure atera.

927. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0103 Bota ziteken, baña berririk jaso ez.

928. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Nere aita zanak ziona esango dit nik ere beti: lepotik arri konkor bana lotuta, itxaspera bota bear lituztekela gudazale guziak!.

929. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0024 Kaska-gogorra baldin bada, botaiok zema aundi bat! Aitu al dek?.

930. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 - Zuk gaiñera, ain tiratzaille bikaiña izanik, errez botako duzu ankaz gora maltzurkerirako ain trebea dan bezala, pistola erabiltzeko ain baldarra dan artilleriko kapitan ori.

931. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 - Ez, arren, ez! Ori ez!!! Bota nazazu itxasora.

932. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Neskak, errabiz, aurpegira listua boteaz erantzun zion.

933. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Urdaillean, urdaillean! Zanpa indar guztiz urdaillean! Ea botatzen duan agotik, amari bularretik edoski zion esnea bera!.

934. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Zorionez gorde zinduzan zu bizirik, West Indian Empireko beste ofizialak itxasora bota nituanean, - esan zion Matthew P. Monroe`k bero ta pozti borrokari begira egon zan ontzi artako sendagilleari.

935. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 Ia-ia tiro bat bota gabe artu zuan Matthew P. Monroe'k Pedernales, Santo Domingo'ko uriska.

936. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0106 (Nik ori ez nekian oiu egin zuan neskari arretarik egin gabe, aurrera jarraitu zuan Sherlock'ek): Izketan astean, erailketaren errua, Lady Gladys zure ezkon-izebari bota zeniozun.

937. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0106 Eta, azkenean, Mister Winter'ek, larrutik ordaindu bearko didak esanaz, zure osabari eriotz-zemaia bota ziola, zalantzarik gabe aitortzeraiño iritxi ziñan.

938. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0100 (...); baratxuri-ale bi bota eta tipula piska bat; eta olioa nola gustatzen zaien, gordiñik edo erreta; biekin ere proba egiteko; eta, al bazan, ur batekin egosi.

939. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0100 Apalondoan, kafea artu ta oi bezela kontu kontari egon da oieratzerakoan, amonak esan zidan zenbat babarrun bear zan jartzeko, eta amak erakutsitako moduan katilluan jarri nuan, da Juanitak beratzera bota zuan; da urrengo goizean, zenbat ur bear zuan jarriko geniola.

940. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0031 Aizeak bi bider bota du.

941. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0078 Palankaria abarantara-artzeko atzetik asten da txiba lez jiraka ta aspartzua bukatzen dan tokitik, indar guztiz, an botatzen du palanka bere alderik lodienetik lurrean sartu dedin.

942. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0078 Naparru`ko Erribera`n ere palankariak orrela botatzen dute, baña aiek ankak mugitu gabe espatzuaren gaiñean jarririk bota bear dute.

943. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0078 Bularrez, irurogei ta amabost beserdi; jiran, irurogei ta amar ta, anka tartean, berrogei ta amairu beserdi luze bota zuan palanka.

944. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0078 Albistur`ko plazan, amar librako palankakin ta berrogei ta amar beserdi ta atz batzuek luze bota zuan.

945. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0012 Gero, Españia`ko armarria lurrera bota, eta ankapean eta abar oso era itxusian erabiltzen dute.

946. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0013 (...); bandera altxa zuan batean, onoko desapio au ere egin ziela moroai: berriz bandera botatzen bazuten, urrengoan beren buruetan sartu ta altxako zuala; len olakorik etzala, eta artu-emanak ainbesteraiño garraztu baziran, Zeuta`ko gobernadoreak zituala erru guziak.

947. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0041 Beste kritikalari batzuk konturatuko dira bigarren itunak ez duala gogoan artzen, ibilli luzeko Minuteman gure misilak teorian beintzat errezago jo ta bota litezkela lurrera.

948. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0006 Ordez, Beltran jauna an zebillen Granada`ko eraso-aldian, aizken garaipena lortuta, mairuak Afrika`ra bota zituzten arte.

949. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0006 Zortzireun urteko burruka eta gerra mairuak Afrika`ra bota arte; ondoren turkoek erasoka Europa`n.

950. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0001 Goiz aretan, ene ametsarekiñ bakardadean, ene munduan, ene mundutik gizonak oro, aar-emeak oro, kenduta, botata, madarikatuta, Moersko parke aundi ederrean, maitasuna askatasunez egiten naturaren indarrez, usoak ikus nai nituan zuaitzetan, atak ikus nai nituan uretan, putzu ertzean, iturripean.

951. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0016 Bañan batez ere, Lasarte-Torre, orain Konbentuko Kapellau Jaunaren etxea dagon leku berean zegona, eta leengo gizaldian, karlistateren batean ez dakigu noiz galdu, erre edo bota zana....

952. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0098 1767`an, Karlos III`garrenak, Jesus`en Lagundia Espaiña`tik botatzea erabaki zuen; eta arrezkero, iru urtez, or ibilli zitzaugun alderrai.

953. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Bota ditu indartsuak beren aulkitik;
eta jaso ditu apalak;
ase ditu gose ziranak,
eta baraurik bidali aberatsak.

954. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0014 Beste batean, Zepai bertsolaria Iturzaeta`ren kuadrillarekin baso-lanean ari zan, pagoa bota, egurra txikitu, ola zerratu ta abar.

955. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Bestela, gaitz orrek jo ez dezan, ara zer egin bear dan: leengo leku berean berriz baina ereiteko urte batzutan itxogin; kare gutxiko lurrak badira, karetu; simaur berririk ez bota; errenkada tontorrean egin, edo landarea bete lurrez, zaiñaren inguruan putzurik egin ez dedin; landarea betetzen bada, goragotik berriz zaiñak botatzen ditu, eta zain berri auetatik zupatuz gaitzari gogor egin dezaioke lekak biltzeko garaira arte, eta ola fruitua eman egiten du.

956. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0112 Alere, ezin etorririk, ezin azirik dagoela ikusten bada, on da kilo bat amonitrato gaiñera botaz, bein ongarritzea.

957. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 6.5.5. ONDORENGO LANAK Landaretxoak 3-4 orri dituztenean, bakandu egiten dira, zulo bakoitzean bat bakarra utziz, eta orduantxe da, leenengo aldiz amonitroa botatzeko garaia; urrena andik 15-20 egunera botatzen zaio bigarren aldiz.

958. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 6.5.6. BELARRILKARIAK, IZURRITEAK, GAITZAK Azelgari botatzen zaizkion herbizidak berak, esaten dute, maaiko erremolatxari emateko, baiña ontan ez daukagu eskarmenturik.

959. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Emen sail txikiak egiten dira, eta oietan eskuz ateratzen zaio belarra, bakantzeko garaian eta bigarren aldiz amonitroa botatzerakoan.

960. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Sailla karetu berria ez bada, SOLUBOR bota bear zaio eta lur ortan urrena beste zerbait jartzeko boroa eskas duela kontuan izan.

961. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0033 Bi nexka kantuz suertea botata, pago gelditzen diranak exertzen dira lurrean, aurrez-aurre, bi oñak elkarren kontra dituztela; eta gañerakoak, illaran, saltoan pasatzen dira alde batetik bestera, exeritakoen oñak ikutu gabe; ikutzen duana, pago gelditzen bait da.

962. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0062 Eskuz botatzen dute pelota, larruzko eskuzorro sendo bat erabiliaz edo goitik zabalagoa dan egur baten bidez.

963. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Millaka lantegi-olak, beren kondarrak bota-ta-bota ari dirala-ta, ez dute gure ibaietan arrai alerik utzi.

964. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0018 Illunabar batean, lanetik atera ta artu du zaku ondar ori bizkarrean, eta tapa-tapa Irun`go Erriko-Etxe aurrera; an bota lurrera eta meriendatzera lasai ederrean.

965. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0018 Etxe au Oiartzun`dik Irun`go Landetxe`ra zijoan bide-bazterrean zegoen eta autopista egiteko bota zuten.

966. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0072 Batzuek goratzen dutena besteok lurrera botatzen dizute.

967. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0065 - Ura buztiñakin...? - Bai, ur ori erratz txiki batekin suari botatzen zaio, sua galdetzen asten danean, beren garrak tximiñitik gora juan ez ditezen....

968. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0133 Goizeko sei t`erdietan herri bietako agintariak kanpoan bilduta, iru bonba botatzen dira, lanari ekiteko seinaletzat.

969. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Leenago ikusi degu, nola, apaiz egindako MARI`ren semeak, anai gaiztoak egiñ nai zituan okerrak, konjuratu zituan: bere oñetakoa baratzara, botata....

970. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Konjuratzalleak bere oñetakoak, ostiko batekin, aidean botatzea, askotan aitatzen dan gauza da....

971. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Badaude, kobaetako usai ta kutsu geiago dutenak, koba-atzik galdu ez dutenak: Gatz-aleak sutara botatzea....

972. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0135 Mutillak bere burua arrixkuan ikusi zuanean, beatza ebagi ta eraztuna ta guzti, potzu aundi batera bota zuan....

973. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0135 Ba`dira Euskalerrian aitzaundiak, Sanson`ek mendi batetik bestera boteak... (Jentillen antzera, au ere, pelotari...).

974. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0135 Oietako arri aundi bat Aizkorri`tik Donostia`ra bota nai omen zuan Sanson`ek aballa aundi baten bitartez; baña, zimaurretan txirrits-egiñ, ta bide-erdian gelditu zitzaion arkaitza....

975. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0135 Sansonek egindakoa Erroldan frantzesari eantsi eta ba`ditugu arriak Erroldanek botatakoak ere....

976. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0037 Aldaketa ortan aurrera jarraitzeko bota zuten, ain zuzen, era lotsagarrian, Lendakaritzatik Lekuona zarra.

977. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Bein olagintza edatu zan ezkeroztik, arizti naiz pagadi osoak botatzen ziran, ikatz biurturik labe-aundiak pizturik edukitzeko.

978. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Zugaitza ondotik botatzeko ez-eze, adarrak soildu ta enborra larrutzeko ere, aizkora erabilli oi zuten bereziki.

979. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0076 1521 urtean mendi gaiñean zegoen gaztelua botatzerakoan, asko ondatu zuten eliza.

980. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Onek azkenengoz Ameriketara joateko, 1898-1-26`an, Pasaiko kaian ontzia artu zuenean, an zan Txirrita ere, ta ari agur egiterakoan bota zituen bertsoak bai samurrak!.

981. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0272 Bene-benetan txalotzen du Landa'ren liburua: Ez dakit nik zer jazoko dan dio nik Deba'ko arimazaiaren len-liburuari buruz eman dudan saio ta aburua, euskaltzale errukigabeak beren iritzi zorrotzaren galbai estutik igaro-aztean; baiña oiek beren iritzia bota bitartean, utz nazazute Euskerezko Landarak-en egileari, Gerriko, Astarloa, Agirre, Axular, Lardizabal, Untzueta, Iturzaeta, Mendiburu, Mogel ta beste onelako euskaldun maisuen artean, lekua ematen.

982. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Beste aldetik, uste zuan Aitasantuak, Erregearen griñen galda denborak itzali, edo motelduko zuala beintzat, eta orregaitik luzarorako bota zuan auzia, baiña bitartean, Birjaiotzako politikeria...!, askatu zion Erregeari, maitale baten aizparekin ezkontzeko Elizako legeak ipintzen zion eragozpena eta eman zion Ane`kin ezkontzeko baimena (...).

983. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Eta baita gauza zailla ere Elizaren altzotik bein sartutako gaitzak botatzea!.

984. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Onela egiten da: Artu leiarrezko ontzi edo botilla bat, bete salbia-lorez (estutu gabe), eta bota gaiñetik ozpin on bat, ontziko lorak estali arte.

985. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Eta jakin bearreko gauza da dindillak ez dirala nolanai ebaki ta botatzeko puxkak.

986. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Bizkar aldeko oñazea arintzeko bidea dezu onako au: apain-gelan dutxa-azpian, belaunak kuzkurtuta dituzula beian exeri, eta burua belaun-gañean dezula, 40 gradoan dagon ur-zurrusta indarrean, lepo, bizkar eta bizkar-gaiñera botatzeak berealaxe arintzen du bizkarreko miña.

987. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0112 Bein-batean konjuro onek bear zuan indarrik ez omen zuan izan, eta apaizak bere ezkerreko ankaren bota bota omen zuan Ezponda-laiño aldera, eta bai laiño ura bereala izkutatu.

988. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0518 Ondoren aztertu nai litzaken ezko puxka bota urbarnera eta kutsatuagoa eta uraxalerago igoko da, garbiagoa eta ondorago.

989. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0245 Gobernu guztiak erabilli zuten Alkarte Militarren indarra moztutzeko asmo sendoa, baiña gobernua baiño askoz indartsuagoak ziralarik, ez zitzaien Junta aiei gauza zailla gertatu, atsegin ez zuten Jaurlaritza oro ankaz gora botatzea.

990. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Lau karta ari dira hamabien kontra
Lagunak ere artetan gezur zonbait bota.

991. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0005 Nere
poeta harma
hartu dut
eta
herraren
ur hetsitara
nere esperantzazko
eta bakezko
mezua
botatu
dut.

992. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0044 Aita Sainduak, mozkorturik,
Lurreko media guzien aurrean
Eguberri on erraiteko orde
Kristoren gonbitoak bota zituen.

993. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0115 Aroa ere halakoa zen: Alemanak kanpora botatu-eta, libertate haize batek bazterrak inarrosten zituen.

994. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0165 Zuzentasuna eta bakea obra ditzatela; herri, arraza edo erlisionen arteko mugak lurrerat bota ditzatela.

995. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0004 Ontsa zauritu ondoan, presondegirat bota zituzten, ongi zaintzeko manaturik zaintzaleari.

996. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Aitatxi xahar-etxerat botaia denean, Kristo da bazterrerat emana eta eskergabez asea.

997. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Baño sendagileak ikusi ziolaik parte eman zuen edo salatu eta karabineroak bota zuzte gorputzetik eta eman ziote bertze zigorraldi zerbait.

998. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Aitak botatzen zitue bagoak eta gero ekentzen gindeko abar eta egur me guziak, eta zerra aundi batekin zerratzen gindue dena.

999. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0048 Beste egun batzutan, sagar-ondoak garbitzen aritzen giñen, ximaurra bota azpi ondoan, adar zaarrak kendu eta abar.

1000. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0048 Baiñan etzegoen tiro bat botatzerik, oso debekatua baizegoen.

1001. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0040 Zer xantza! Dudarik gabe, burrasoek libro uzten ditizkek, beren aitek seguraz ere, ez deitek deus erasiarik botatzen bazkalorduan, bestenez, ez dituk horrela ibiliko.

1002. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Bere erhi handiurrena aintzinera bota zuen eta erran, bere ama izendatuz: Hark.

1003. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Garbi gelako miraila puskatua zela ohartu ziren eta erizainak hipotesia bota zuen nola Reeves andereak, bere burua xoratzen ari zitzaiola senditu zuelarik, lavaboari aztaparrez lotu zela eta, hori ezin eginez, buruaz jo zuela miraila, eror araziz.

1004. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0019 Ixtant bat beha egon nindakion, eta kulleratra salda iretsi bezenbat murmurika botatzen zuela ohartu nintzen.

1005. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0084 Bi zangoez lurra joz, bota zautan: - Ago! Ago! Ezarriko hut ba nik beheiti so!.

1006. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0129 Ikaragarriko oihuak bota zauzkigun, eta bere harma bizkarretik hartu eta begixtatzen hasi zitzaikun.

1007. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0151 Azkenean, bi korroken artetik, doi doia entzun zitakeen Salve Regina kantatuz, jauzi batean azken hatsa bota zuen.

1008. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0162 Atzerritar horiek, beste izen berri batzuekin deitzen ditugunak, lan dorpe, hirriskugarri eta zikinen egiteko ibiltzen ditugu, gutti paga eta bota urrunago, hara bazterrera.......

1009. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 BOTA KREDO

1010. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Azkenean, mutiko gazte batek galerietarik, gora-gora: Aski hola! Bota Kredo!.

1011. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Bainan Bota Kredo hori, zer ateraldi ederra!.

1012. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Bota Kredo!.

1013. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Bota Kredo gure elizetan.

1014. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Bota Kredo bazter guzietan.

1015. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Urtarrilaren 3-an, harainotu denean, gau-erdi pasatua zen; eta, goizean, fraide batek bota dio: Nere ehortzetarako jiter zinen.

1016. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Botatzen ze bi pezta eta ogia, orduan.

1017. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Erramu igande goizean bedeikatzen dire erramuak edo elorriak eta hoien egurrekin gurutzeak egin eta belaietara eta alorretara Santa Kruz egunean juan, eta ur bedeikatue bota, Aitagurea errezatu eta gurutzea lurrean sartuik uzten da.

1018. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0023 Bezperak bota ginituen bozkariotan, bihotzak ezagutzaz hanpatuak bi egun hetako ibilaldiaz.

1019. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0052 Gar.:
Komona au nik ere
artu det gogotzat,
ta zertan egongo naiz
aitortzeko lotsak?
Barrundik entzute'itut
onen puzkar-otsak,
bañan egia esan
emen ditut pozak,
ezin baldin b'aiz egon
baratzan bota zak.

1020. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0098 Enb.:
Orregaitik ez gera
gu asiko oska;
bertsoak bota ditut
buru ta biozka,
ematen zaion arek
merezia dauka.

1021. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0356 Bota dit harria
bertsotan jarria
hau nire irria
gartzelan zorria
arkakusoak hartu
behar neurria.

1022. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0144 Gorrotxategi.
Hementxe bota ditut
horrenbeste marru,
bapo saiatua naiz
kanpo eta barru,
zertan dezu aurrean
hainbeste liburu,
hain baju izateko
puntuen kopuru,
bizkaitarra banintz ni
txapeldun seguru.

1023. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0315 Imanol Lazkanok batzordeko lehendakari bezala botatakoa.

1024. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Euskal Herriko onenetarikoak izango dira Baionan bere bertsoak botatzen, egun horretan.

1025. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Aitzaki horrekin Hazparnetik kanpora bota nahi izan baitzuten jauntxo batzuk langileen alde mintzatzen zelako.

1026. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Nire begiak erne zeuden haren eskuari so, pistola bat hartuko ote zuen, lehen tiroa berari botatzeko.

1027. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Benetan burua altxa eta bizi garen gizarteari begirada bat botatzen badiogu, erabat kezkaturik gelditu beharrean aurkitzen gara.

1028. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Lanpostuaren aldeko oihuak bota zituzten langileek eta Carlos Martín Plasencia, Gobernuaren ordezkariaren kontra hitz gogorrak izan zituzten; ez duzu lotsarik eta gobernatzea baino hobe zenuke arrantzan egitea.

1029. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Eibarren, hala ere, kexu da Josune, askoz gehiago egin zitekeen Teatro Amaya zena bota ez balute garajeak egiteko; lokal honek 1.200 jarlekutako aforoa zuen eta antzerkirako Gipuzkoan zegoen aretorik onena zen.

1030. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Orduan hasi ziren bertsolariak intelektualago eta arrazionalagoak izaten aurreko bertsolaritza azkarragoa bait zen, azkenengo puntuan izugarriak botatzearen aldekoak.

1031. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Jesuitek beren konpainiatik kanpo uzten dutenean 35 urtetako gizon larria da ez ume mukizu bat eta ordurako emana izan zaion hezkuntza Jesuitikoan suztarrak sakon botata dauzka.

1032. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Pirata thailandiarrek, Siamgo golkoan Txalupan sartuta ihes zihoazen ehun eta berrogeitahamar vietnamiar uretara bota zituzten bertan itoz.

1033. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Uretara bota aurretik bost aldiz biolatu zutela, eman dio aditzera poliziari.

1034. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gasolina bidoi bati eskua bota eta hantxe egon zen ur gainean.

1035. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Biolatu ondoren ekainaren hogeitalauean uretara bota zituzten.

1036. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Egun horretarako, aginagatarrak etxea lehiotik bota eta ondorengo egitaraua egin dute.

1037. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Nahi duzunean, eztabaida publiko batetarako eskua luzatzen dizut, bertan, botatzen dituzun argudio zital horiek banan banan desegiteko.

1038. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Tirorik botatzen ez dugunok abertzaleak ez garenez, eta gainera Alderdi Eguna geure Aberriaren eguna ez badugu, zer garen esango didazue.

1039. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Donostia`n, andre euskaldun bateri ain zuzen, kastellana batek galde egin omen zion bere semetzat eta etxekoandre ark, erdera mordolloan, erantzun au bota omen zion: .

1040. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Ikusi bezin azkar onoko bertso au bota omen zion Saiburu`k: Gure basotik ostutzen dituk sagatsak eta urritzak, eskatu eta emateko`re ez gaituk aren murritzak.

1041. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Ezagutzen zutenek, ura, alako bertsorik botatzeko etzala gauza esaten bai zuten.

1042. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Baiña Joxe izan zan larrutik ordaindu zuana. Ara nola: Enkargatuaren juzkua egin zuten; bera zala medio bota zituala nagusiak eta zotz egin zuten lauetatik nork erail enkargatua.

1043. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Honezkero hasi dittuk eskuak berotzen bota zuen hasieran elizaren atze atzeko eserlekutik ingurukoak entzuteko moduan.

1044. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Gure osaba Pedro zenak ez zuen egia txikia bota, ez horixe! Mundu honetan, bazegok, bazegon, nahiko lan!.

1045. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Toallan bota nintzen eta arearekin jolasean hasi nintzen.

1046. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Apostu hau mahai gainean jartzerakoan, ez du Ikastolek Elkarteak enbidoa beste edonorren teilatura bota....

1047. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Bertsotan ere ibilia naiz, bota nituen sei bertso Lasarte eta Uztapiderekin, baina ez naiz ni horretarako jaio.

1048. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Trapu zaharren kutxara bota nahi ez duguna zera da: Goi Urolan izan dugun arrera bikaina. Eta hori eskertzekoa eta ospatzekoa da.

1049. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Bideak berritze premian
San Gregoriotik Kaxeta bitartean, bide bazterrak txukuntzen hasiak dira, eta berehala, zoru berria botatzekotan omen dira.

1050. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Zor eta gastu guztiak ordaindurik, zazpi miloi inguru, hiru bat miloi geratzen zaie kaxan, eta pinuak botatzen hasi bakarrik egin omen dira.

1051. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Arinegia iruditu zaie talde eta mugimendu feministei, bota zaion hamar urteko kondena.

1052. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Aurrerak azkenaldi honetako partidurik onena bota zuen.

1053. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 AIREPORTU: Puzkarrak botatzeko tokia.

1054. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Zuen Alderdiak aspaldi honetan eman duen gizonik ospetsuena, nazkatu, mespretxatu, bota; eta, bota ondoren ere, maiseatu, zikindu, gartzelan usteltzen utzi, eta gizon eta burkide gisa merezi zuen hitzik ere esan gabe, hiltzen utzi duzuelako.

1055. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Detentzio ugariak, torturaren erabilkera etengabea, kontrolak, manifestazioetarako debekuak, kaleen okupazioa etab., eta azkenik UCD, PSOE, PCE, FN eta CD indarren laguntzarekin koalizio honetako parlamentariei bota zaizkien suplikatorioak, egoera honen ezaugarriak.

1056. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 John Hansen, jadanik John Glûckstadt, zakur deslai baten gisara heltzen da bere herrira eta beren lehen akto publikoan, mozkortzean, jipoitu egiten dute eta kale bazter batetan bota konorte gabe.

1057. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Polizi andana bat igorri zuten ate guztiak zaintzeko eta gu hortik kanpora botatzeko.

1058. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Gobernu monokolorea horixe da: dozena bat buru uretan sartu eta gero kolorantea bota.

1059. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Umea oso txikia baldin bada, heldu hankatik, jarri buruz behera eta bizkarrean kolpe batzu jo; seguru asko kanpora botako du.

1060. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Eginahalak egin eta gero botatzen ez baldin badu, deitu medikuari, honek hau edo hura egin dezan.

1061. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Itxasuntziak hondatu dituzte, hegazkinak bota dituzte, hilak ere badira mordo bat.

1062. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Deihadar batzuk botatzeagatik emakume edadetu batzuk egurtzen ikusi genituen poliziak.

1063. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Furgoi batetan sartu zuten eta lurrean luze luze bota.

1064. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Han ere joka segi zuten, bigarren detenitu bat ekarri eta gainean bota zidaten arte.

1065. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Han kabo primera batek furgoneta baten kontra bota ninduen eta buruan ebaki bat egin zidan, polizia zenbait !Viva España! deihadarka ari ziren bitartean.

1066. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 FIAPek lehenengo mailatik bigarrenera bota zuen zinemaldia.

1067. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Gaia aldatuz, eta mamian sartuz, gauza bat ekarri nahi nuke gogora, Euskal Herrian San Ignacio bat sortu ez balitz noraino helduko zuen Leizarragak botatako haziak? Kontrarreformarik sortu ez balitz, ez al ginateke libreagoak izango protestantismoaren liberalismoan hezita? Hi, baina ez al genion esan Constituzioari ezetz? Geurea ruptura zen, ezta? Zertara hator beraz Estatutoarekin?.

1068. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Zer gertatzen da orduan? Hemengo oposizioan dagoen partidu liberalak bere aldetik ere sekulako erasoak egiten hasi zen, oraingoan ez jadanik partidu (PQ) barneko oreka botatzeko, baizik eta gobernuaren oreka botatzeko, izan ere dimisio mordoa zela eta barne arazoak zirela, gobernua oso egoera txarrean bait zegoen.

1069. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Ondorioz, Levesque lehendakariak eta sektore abertzaleak berehala ikusi zuten partidu liberalak gobernua hankaz gora botaz gero, hauteskundeak egin behar zirela; eta prentsak eta komunikabide guztiek partidu liberala jotzen zuten irabazletzat.

1070. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ostiralero botako ei dute hemendik aurrera Kafe ordua, eta pasa den ostiralean ikusi genuen lehenengo saioagatik, zinez programa honek nolabaiteko oasis bat suposa dezakeela ETBk udarako eskeintzen digun desertu-itxuraren aurrean.

1071. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Barañaingo Haur Eskolaren aldeko taldeak komunikatu bat eman du argitara, herri honetan bizi duten egoera salatuz, nahiz eta haurtzaindegitik bidalitako langileek epaiketa irabazi zentro honek itxita jarraitzen bait du, Udalak bota ezin izan dituen langileak beste lanpostu batzuetan jarri dituelarik.

1072. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Zenbait kargu publikok galdera zehatzen aurrean botatzen dituztenak zelebrekeri bildu batean gordetzekoak lirateke, sakonean egoera nazkagarri baten adierazgarri ez balira.

1073. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Eta idatzi hau aprobetxatuz, adierazi nahi dugu baita ere, ez garela izan (ehiztari arteko zurrumurruak dioten bezela) ekolojistok, Ernio aldean uso paseko puestoak botatzen ibili garenak.

1074. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Une berean suziria botaz Txikiteo ofizialari hasiera emango zaio.

1075. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 3.1.1. Dagokion haizeberritzea eta ekintzapidea dela eta sortu daitezkeen keak eta usainak kanpora botatzeko bideak jarriko dira, hoiek hartu, modu egokian etxe-hegala baino bi metro gorago eraman eta han kanpora egotziz, auzokoei zarata, dardarizu edo usainegatikako nekerik jasanarazi gabe.

1076. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0002 Eta honekin ez dut esan nahi telebistako iragarki guztiak desegokiak edo antipedagogikoak direnik baina egunean zehar botatzen dituzten iragarkietatik portzentaia altu batean didaktikotasunaren aldetik nahiko pobreak direla.

1077. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0002 Ezin da jakin sekula haur txikiak gaur lo ondo egin badu ere bihar korroxkada soil bat bota ezinak atsedena galeraziko dion ala ez.

1078. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Horregatik jakinez gero dakigun bezala zein mailatakoa den gure adiskidearen konpromezu eta koherentzia etiko eta ideologikoa protestaren arduradun politiko eta antolatzailea haren bizkar bota nahi horretan abertzaletasunaren ordezkari eredugarri bat eraso eta zigortzeko maniobra bat besterik ez dugu ikusten.

1079. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 ETBko Ezbaian programan botatakoa, orain kasik urtebete, orain errepikatu egiten du elkarrizketa honetan, hau da, egunkaria sortzeko bidean 1986ko udaran sortu zuten subentzio bidetik kanpo uzteko arrazoia ARGIAk kioskoetan ez zenutela zabaldu nahi izan zela.

1080. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 PASTORAL guzti hauek idazten ziren bitartean, eta PSOE gobernu buru zelarik, hortxe ikusi izan ditugu, Estatuaren atzaparrak agerian uzten zituen GAL talde hiltzailea, Bakearen bidezidorra jorratzeko porrot egin duten ahalegin baketsu frango, Konstituzio espainiar honek dituen mugen aitormenak honen 10. urteurrena ospatzen zen bezperan, Setienek Siglo XXIean botatakoak eta Madrilen hainbeste hauts harrotu zituenak, Herri honen Askatasuna eta Bakea, bata bestearekin etorriko direla adierazi ohi duten mila baieztapen... benetako injustizia krudel baten adierazle direnak.

1081. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 Besteko, frentean nabari genuen lagunarte berezi eta min Kutuna, maitea, goxoa hura ere ez da atzenduta Ahaztuta, baztertuta uztekoa, orduan anaia baino gehiago gintzaion bata besteari... edo basoan pagondoak Pago, arbola zerraldo makurtzen Lurrera bota ginuzeneko neke eta momentuko ajeak Achaque... zein aukeratu?.

1082. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 G.- Bai, gizona, bota barrabarra Oparo, ugari, asko orduan gertatutakoak, ziur nago ez direla izango neskalaguntzan eta horrelakoetan jazotako pikantekeriak eta....

1083. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Leihotik kanpora botatzea ez da oso egokia,,.

1084. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Ipurterreek Egonezina, urduria, aldiz, ur bero-beroa botatzen dute kristaletan.

1085. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Gai honi buruz azken apuntea botatzeko, presidenteak herenegun bertan hitzegin zuela Barcelonarekin esan zuen, eta ez dut talde katalanaren egungo eritzia ezagutzen gehitu zuen.

1086. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Chernobyl sartuta dago eta botatzeko zeozer egin behar du.

1087. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Eta bi argi horiek... Bi begiek eni buruz bota, gezi horiek gogoa alan jartzen nie.

1088. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Efetu beldurgarri bat zukan: gauaren erdian, bizi hil batek botatu dei bat bezala!.

1089. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 Nahiz gauza berdinak izan antzerkiarekin, toberak kanpoan pasatzen dira, giro desberdina da eta beste molde batez, gauza larriagoak botatzen ahal dira.

1090. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Zumeta bota dute, 2 egun gabe, libre utzi baitute espainiako ausitegiek.

1091. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Eta Xalbador zenak hiru hauek ateratu zituen:
Horra, jaun-andre maitagarriak,
gure gezurren argiak;
zoinek haundiagoa botatzen
hasiak gera gu biak.
Ez det auzotik jakindua hau,
etxean tut ageriak:
goizean hogoi bat litro esne
eman du gure idiak.

1092. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 - Bota, ba.

1093. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Geure iritziak bota genduzanean, Villasante ta bere mutillak gora-goraka jarri jakuzan, eurak be euskalkien bizitza sendotzeko alegiñetan ebiltzala esanaz, alkar-izketetarako erriaren izkuntzea erabilliko ebela esanaz...

1094. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Txalo zartada ederrak entzun ondoren, Usaolak azken agur bikain bat bota eban, bere poza barrendik azaleratuaz.

1095. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Lehenengoan, kittano antza bota geuntsan, ekarren ule luzeagaitik batez bere.

1096. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Eta ez deutsat inori errurik bota gura, hareri jazo jakonagaitik, ez.

1097. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 Batetik, kanpoan dauden gorputz radioaktiboek izpi batzuk botatzen dituzte, eta izpi hauk* gure gorputzean barrena sartzen dira.

1098. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Zeren ez da inola ere legezkoa hamar milaka hitz erabakiren lana bost adibideren bidez hankaz gora botatzea ezta ehun adibideren bidez ere.

1099. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Beraz, beste zerbaitek bultzatuko zuen Mitxelena eritzi horiek botatzera, kritika konstruktiboa egin beharrean.

1100. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Baina ez gara gu bere erru berean eroriko oinarririk gabeko burutapenak botatzen.

1101. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1981 0001 Eta geuk ere gure keinua bota nahi izan dugu lorategi horretan.

1102. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 - Testigua? Pentsa!, nere emazteak puzkarra botatzen duenean, ohe gainean dugun Kristoak, beso bat askatu eta sudurra tapatzen du.

1103. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 P.C.ren barruko dokumentuak argitara atera dituen liburu biren egile mozorratuak bere eretzia botatzen du martxoaren hamazazpian: aurretiz itxaron bezala dio berak P.C.ren erorpen libreak aurrera segitzen du.

1104. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Aundiki andreak labadorarik ez zanean ere eskurik ez zuten bustiko lixiba egiten eta ezta izerdirik bota ere etxe solairuari dirdira ematen.

1105. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Ontan, arra agertzen da eta bere bizi-azia botatzen dio gaiñera arrautza oiek umatu ditezen.

1106. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Ikastola bat jasotzeko laguntza eske norbait dijoakienean, itz jario galanta bota ondoren, amar duro ematen dute karidade gisa, biotz zabalez.

1107. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Eta batasun ideia bat aurretik botaaz, erraz dute iñor baldin bada aurkako madarikatzen.

1108. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Biña milla duro bota zituzten jorraillaren emeretzian, eta zortziña milla duro loraillaren bian.

1109. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Ara emen ideologi maillako lotura PCE`koentzako Españia`ko errien askatasuna Erreboluzioak ekarriko du, burgesi zapaltzallea Estaduaren aparatoetatik botatzen duten une beretik.

1110. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Ezin degu gure askatasunik lortu, Madrid`eko burges Estadua botatzen ez degun bitartean.

1111. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0002 Baiña españolista dan estrategia bati laguntzen ba-diote, españolistak direla esan bear, Arana Goirik karlistei lagundu zioten foralista askori españolistak zirela bota zienean.

1112. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Adore haundiz hartu zituzten hurrengo proiektuak; 19 eta 20rako beste greba batetarako deia bota zuten.

1113. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Huts egin ondoren, sindikatuak agiri baten bidez Koordinakundearen aurkako salaketa gogorrak botatzen zituen: adibidez ikasle mugimenduaren batasuna edo sindikatoak egindako mobilizazioak hondatu nahi zituela.

1114. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Baina leku guztietatik SENen aurka bota dira salaketak; Jarraik, adibidez, gogor salatzen du talde eta interes espainolistek bultzatutako sindikatu mamua, horren bitartez PSOE eta UGTk euskal ikasleen mugimendu iraultzailea maneiatu nahi duela esanez.

1115. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Mezak latinez eta intsentsuz egin beharrean euskaraz eta arloteagoak (herritarragoak esaten zitean), aspergarriagoak gertatzen ziren, bizimodu desordenatuan erorita eta mezatara ez joanda tia Asunek ez ninduen gosaltzen gonbidatzen, Plaza Berriko kioskoa eta palmerak bota zituzten, ganbak hain karu ziren gero, igandeetako bazkaria ere beste egunetakoa bezain arrunta bihurtu zen, foballan egiteko indarrak ahuldu, pelikuletan lizunkeria baino ez dago eta gainera zerbait onik denean ezin Intxaustirekin fidatu ere...

1116. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Egoera horrek beharturik, eta Jaurlaritzak betetzen ez duen hitza guk ez botatzeko geure buruari aitzakirik eman gabe, lau irakaslek lanpostua utzi eta langabeziara joan ziren ikasturtearen hasieran, eta bi bakarrik geratu bertan, ikasleek ikasturtea behintzat bukatu dezaten eta ea horrela, gastu horiek kenduta, Hezkuntza Sailak Eskolari eskeintzen zion diru laguntza urriarekin ahalbideratzen zen Eskola eta urtebetean iraunarazten zitzaion.

1117. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Kereilan salaturiko bidegabekeriak ihazko abenduan gertatu ziren enpresa bat, Dueroko Konfederazio Hidrografikoaren aginduz, Riañoko etxebizitzak botatzen hasi zenean.

1118. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Behin indioilarra frijitu ondoren, saltsa bota daiteke gainera eta listo!

1119. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Behin karduak egosi eta gero, hirugiharre frijitua bota gainera eta ondoren bexamela.

1120. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Ali-oli fina (oliba, baratzuri erdia eta gatz piskat) gainera bota eta dena prest tenedorea sartzeko.

1121. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Ondoren, irina bota piskanaka piskana, masa gogortzen den arte.

1122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Armak salduz, dirua irabaziko dute zenbaitek, bainan hortako laborariak behar ote dira bota, trebeska diren puska tzar batzu bezala?

1123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ez da funtsean harritzeko, ezen gaineko plazako etxe andanaxka baten ixurkinak erreka hortarat botatzen dira eta uda betean erreka hori abantxu agortzen da.

1124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Argazki horiek erakusten dute iguzkia arrunt kexu, suzko adar ikaragarri batzu bezala botatzen.

1125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Azkenean, umildu dira ura burrustan bota baitiote gainerat eta ere jendea nigarrez ezartzen duen laspelki berezi hartarik.

1126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Ikaragarria FR 3 gateak egin duen inkesta xekatuz nola pasatu zen Bordeaux Vintimille-ko hiltzea, lau mutiko gazteek bagonetik bota zutela araba bat.

1127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Donibane Garazin, gauaz, larunbat arratsean, Bordales baten autoa dena funditua izan da, norbaitek barneko alderat lehergailu zerbait botarik.

1128. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Duela hiru mende gauza berbera gertatu zitzaion Moliere-ri, tauletan bota zuela bere azken hatsa ez baitzen izan orduan alegiazko eritasuna bainan egiazkoa.

1129. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Eta gauzak honetaraz gero, irtenbide hau besterik ez zaigu gelditzen: bota zaigun eskuzorroa, bihotza mindurik bada ere, hartzea.

1130. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Gurdien burdinazko kateek txinpartak botatzen plazako basaltozko zoluaren kontra.

1131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Galtzeko arriskuan dira egazti bakar batzu zaindu eta, ahal balitz, ugarituarazi nahian, ezin da toki hortan ihizirik tirokatu ez egaztiak astindu, ez surik piztu, ez ondarkinik bota, ez irrati tresna eta beste holakoekin hotsik atera.

1132. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Aita Zavala-k, arratsaldeko bertso saiora joan baino lehen, denak isilerazi zituen eta bertsotan hastera bultzatu ninduen eta bat bota zuen Uztapideri ikasirikako bozean, 1960 urteko Euskal Herriko azken txapelketa nagusian bertso sailerako erabili zuen bozean, eta erantzunik etorri ez zenez gero hori ez zait gertatu izan ordurarte beste bat kantatu nuen.

1133. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Zuk entzun eta leihotik bota zenien zeure bertsua.

1134. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Oilagorren garaia zela esan zidan nik apenas dakidan gauza hauetaz ezer eta ikusi ere ikusi genuen oilagor bat eta eskupeta jaso nuen begi parera tiroa botatzeko pronto: - Etzak tirorik bota! Hori Diputazioaren akotatua duk - esan zidan eta errespetoz obeditu nion.

1135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Eta tiro bakar bat bota gabe bueltatu behar izan nuen etxera.

1136. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Eskupeta begitaraino jasoa zuen baina, azkenean, bere erretserba eta guzti, tirorik bota gabe geratu da egun haitako tenplea galtzeke duela adieraziz.

1137. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Behin behineko ezetza bota izan balu ere, berdin omen zitzaion, itunak bere indar guztia izango omen zuen.

1138. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Geuk ere tiro hura bota izan bagenu, oilagorrik joko ez genuen bezalaxe.

1139. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Aholkuz eta barne hizketaz beterik dator gure gaurko kolumnatxo hau, garai hartan tirorik bota ez genuenez, ea oraingoan laurgain inguruko oilagorren bat dastatzera gonbidatzen gaituzten.

1140. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Botatzen utzi ez zigun tiroak balio du hainbeste.

1141. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Bota dagiogun begirakada labur bat gure ekonomiari.

1142. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Euskaldunentzat ain galgarria izango zan azia botata egoan.

1143. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Orain dela urte asko aurretik argitaratu, eta gaur berriz osatuago birrargitaratzen den liburu hori Josep Pla-ren lan osoen hogeitabosgarren zenbakia denez gero, oso ongi letorkiguke bai eta idazle horren nortasunari begirada bat botatzeko ere.

1144. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Horrela, berak ongi daki gauzak sortzea, lantzea, jasotzea, sendotzea zeinen eginkizun zaila den; eta desegitea, urratzea, ankaz gora botatzea, aldiz, zeinen errez.

1145. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Orduan hektareako 20 kilo auts D.D.T. % 10ean urari nahastuak abiotik behera botatzen dira piñudiaren gaiñera.

1146. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 Courrèges-ek, nahi duen erara jazten den fama du. Zamarra eta fraka hori-kanarioak erabili ohi ditu, fraka oso motzen azpitik bota zuriak oso aurrerakoi dirudite; beti polo zuriak eraman ohi ditu edo gorri-amapola kolorekoak... Zure ideietan jantzian bezain ausarta ahal zara?

1147. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Duela hamabost egun orrialde beronetan eta Irakurlea Mintzo izeneko sailean, Bergaran bota den Ozaeta etxea aipatu ahal izan genuen, irakurle baten gutuna agertaraziz.

1148. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Ez gara gu hemen inoren hauzitan hasiko, baina Bergarako alkate jaunaren iritziak irakurri ondoren, badirudi Yarza-Ozaeta etxea botatzeko erabili izan diren arrazoiekin Gipuzkoako beste edozenbat arte-monumentu ere erraz asko bota daitekeela katalogaturik den ala ez kontutan hartu gabe.

1149. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Bertsoa botatzen hasten danean, jendea bla bla bla hizketan.

1150. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Hona hemen lekuko gisa eta bukatzeko Amuritzak botatako zenbait bertso: .

1151. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Bukatzeko, hitz gutxitan, honela laburtzen digu agentziaren lana: hartu eta bota, pelotan bezala.

1152. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Agentziaren lana: hartu eta bota.

1153. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Erloju-dendan lan egin izan dut. Kanpora bota naute.

1154. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Atsegin izan dut bota nauten bezala botatzea, berdin berdin izan bait naiz joateko.

1155. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Umeak negarrez eta insomnioa ederrak jota beste guztiek, azkenean behera bota dute atea. Alferrik.

1156. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0002 Hala ere, ezin izan du ezer egin, kalera bota ezik.

1157. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Bota kanperak (Atezainei jotzeko potroetan).

1158. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Pista erdian jarri behar zara, txamarra bota, eta ahalik eta sexien dantza egin ezazu.

1159. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Zehatzago esanda, azaleko geruza epelagoak latitude altuetan ozeano hondotik azalera ur gazi eta dentsoa dakarren konbekzioa inhibitu egiten du, horrela azalera iristen den ura hoztea (atmosferara beroa botaz) eta ozeano-hondoko korronte hotzak eratzeko berriro hondoratzea oztopatuz.

1160. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Gaur egun, talde honek dioenez, botatzen den anhidrido karbonikoaren zati esanguratsua ozeano hondora doa eratu berria den ur-korrontearen bidez...

1161. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0003 Itsasora botatzea eta lurrazalean uztea izaten dira aukerarik erabilienak.

1162. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0004 Espainian, urtero zabortegietara 30 tona merkurio botatzen dela uste da.

1163. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0004 Hautsekin, aldiz, arazoa larriagoa da, hauek ezin bait dira inora bota.

1164. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0004 Jasotze honetan zaborra bi ontzi desberdinetara bota beharko litzateke.

1165. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 PEÑAGARIKANOK ETA EUSKITZEK BERTSO HAUEK BOTA ZITUZTEN, 199O. III. 11.

1166. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 Guk, herribeheretako jendeok, historiaren arrabaletako biztanleok (...) Mendebaldearen atzekaldeko atetik sartu garen mahaikide gonbidatu gabeok, (...) modernitatearen funtziora argiak itzaltzear dauden garaian iritsi garen intrusoak (Octavio Paz), inbidiaz eta kutiziaz beteriko begirada botatzen dugu besteren oroimenaren gainera.

1167. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Rilke`ren aburuz, bear-izan orrek norbaiten biotzean sustraiak bota ba`ditu, idazle bat daukagu or, eta doakabe litzateke idaztea iñok galazoko ba`leuskio: eriotzarako bidean legoke.

1168. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Gauean heldu nintzenean, han zebilen iratxoa, burua kea botatzen, zabalik utzitako leihoaren aurrean.

1169. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Erriko baserritarrak barre egiten eben, euren artean esanaz: ¿Zer uste juan ba orrek: artoa bota ta beste barik aberastuko zala?

1170. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Etorri nai dabenak, esandako paper zatia bota dagiela lenbailen.

1171. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. alberdi 0001 Bai horixe! eta gainera, badakik hik alferrik ari haizela ez-entzunarena egiten, bai horixe! badakik, ongi aski jakin ere, erdi txoraturik hituena auzoko neska guztiak, edo guztiak ez baziren, gehienak behintzat bai; kasurako, Karmenek lau haizetara botatzen zituen lore ederrak, edo Mariaren begirada zirikagarriak, edo... gaur arte, behin ere ez diat esan, baina hire begiek nire ahizpa bera ere zeukaaten ia-ia liluratuta, txorabiatuta... berak esana zekiat nik hori, ez bestek kontatuta; nobiotan bazebilen bat baino gehiago hire atzetik, jakingo ez diat, ba! bazeukat, ez pentsa, Anarekin gertatutakoaren berri, zee azken baten herriska hartan ez baitzegoen besteen ixilean ibiltzerik, ezta izkutuan jokatzerik...

1172. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hainbeste aldiz, urteetan ikusia dute; gainera bere gazte denboretan askozaz gehiago botatzen zuen goiko Jaunak.

1173. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Zu jaio zinen urte inguruan Bizkaiko beste poeta haundi batek oihu berbera bota zigun. Jokin OTAEGI.

1174. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975