XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0002 Gudaritzara deituak izan diran gudari sailletako jaupariak, eta, eurenez, euren burua atarako eskeñi dabenak osotuten dabe GUDAL JAUPA=rLt=ZA.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 g) Edozertan, berekoikeri baga, langille lez eta bere burua ukatuaz jardun izango da, eta arreta aundiz begirako dau bere egitekoak edo itzak jaupariari yagokon andizurea laidotu eta illundu eztagien.

3. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 h) Bere lei guztia gudarien gogoarekiko onik aundiena izango da, orretarako bere burua bear bestean ukatuaz eta osorik guztientzat izanez.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 - Au entzunda, eulikume txikitxu batek bere buruari dirautso: Nik, ba, bein eztia dastau izan dot: gozo gozoa da.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Amarr agindu oneik bitan dagoz: Jaungoikoa beste ezer baño maiteago ta geure geida (projimua) geure burua lez maite-izatean.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zu zara utsik aukeratua
Izar guztien artean,
Illuntasunen usainik bere
Ez daukazuna soiñean,
Illunpe danen jayotokia
Daukazu mende mendean,
Zeuri ikutu baño lenago
Sortu ziñean unean,
Zeuntzalako zuk artu bakarrik
Bere burua oiñpean
.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0167 - Burua, ankak eta
baita bere miña
ta echera bearko
zenduan mutilla
.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Zenbait lore bildurik
zure inguruban,
uztai bat ipindu det
aldetan moduban;
nik ere zu onratu
nairikan munduban,
koro chatar au jartzen
dizut gaur buruban,
Jaunak para deizula
eder bat zeruban
.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Josetxori, joan orduko esan eutsan amak: - Josetxo, Eladigaz ezkontza asmorik badarabilk, aldendu biok burutik.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Gizonak zerbait zarela uste dozue gero! Ai andren burua! Non zara?.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Orren burua ta biotza ta yasa ta adorea ta ganorea ta igurdizia!.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 - Viñasek buruko astunez, zer esan ezekiala, begiratu eutsan.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Txokolok, begiak txillotuta, diru txartela azpi ta gan ondo ikertu dabenean, buruari atz eginda: Txo esan dautso urren eukan mutillari, nik esku-idatzia, batez be erderazkoa, etxakiat ondo irakurten.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Barruko aginkadak ezin igarorik, bere burua erailtia erabagi eban.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Galtzorijan ekusan Bertolda'k bere buruba, eta txistuba baño ariñago kolkotik erbija aterata, txakurr-ai jaurrti eutsen.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0176 (...) bakarrik esango dogu, garbitasunaren kaltez oben egiteko oitura zantarra beragandu daunak, bere buruari lorrik asko ekarri dautsola.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 5. Nai-ta-ez egin-bearrekoak: Latari edo lege-gizon batek itandu eutson beñola Jesus'i: Irakasle, zer egin bear dot betiko bizitza jadesteko? - Jesus'ek erantzun eutson: Zer dago Legean idatzita? Zelan irakurten dozu? - Latariak esan eutson: Zure Jaungoiko Jauna biotz-biotzez, gogo-gogoz, adore-adorez ta adin-adiñez maite egizu; zure lagun urkoa, barriz, zeure burua-aña.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Bularra ta burua... biak be eztaukadaz txarrak gaur-artean... Baña... ¿ezteritxo au kantatxu au apur bat guzurtitxua dala?.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 Baña, Betokertxu noiz ikusiko ete dodanezko zeragaz, eztaukot burua geyagotarako euki be ta...... bat bakarrik esango dot....

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Orduan Jesusen Ikasleak ¡alkondara ta gona zuri almidoi ta burdin beroagaz gogortu ta leunduak jasten zituen soñean! Buruan barriz oraingo Eliz-Artzain edo Obispoak eliz-jaietan erabilli oi daben antzeko txapela eruatebien, ¡paper zuriagaz egiña!, oial-estu edo zinta gorriakaz apaindurikoa Eguen Donean, da oialtxu baltzagaz Bariakuan....

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Eurak ziran emakume agirakari guztien buru ta nagusi; agiraka egitea zan euren poza; nasan batuten zireanen artean gogorrenak eta gaistoenak izatea euren arrotasuna.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Ta deadar, garraxi ta txillioak egiten, ¡orretantxe ziran ba eurak mutillak... edo emakumeak! Utza bear izatebien aserratzeko, ta aserre egozanean, entzutekoak izaten ziran euren destañazko esanak... edo ez entzutekoak, ikusgarria euren gorputz, buru ta eskuen eragiñ aukerazkoa.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Mañasi zan itaunle, berak nai eban aritik eruateban jarduna, ta aiñ buru-ta-biotz arlotu zirean euren autuan eze, ezeri be jaramon barik, ez bide inguruko burdin lantegi ketsuai, ez Ibaizabalgo ontzite ugariai, ez gora ta bera oso astiro eroiezan gabarra astun beteai, ez edonun agiri ziran gizadi zamatzalleai, ez burdi barrukoen barregarrizko esanai, ez Bilboko sarreran egozan jauregi barri ederto apainduai; ezeri begiratu barik, ezer ikusi barik, uste baño lenago eldu zirean zalpurdia geldituten zan kaleraño Indianoa ta Mañasi.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 (...) ezperen, bere epai ta etsipena jan, edan, iruntzi egiten dituala ta, beraz, jaten doguna gure odol biurtzen dan legez, deungaro jaunartzen dauanak, bere buruaren etsipena beragan daroala.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Norbait biozkoiago datzakonez Jaungoikoa'ri, ta Jauna'gazko gogotsuago ta jareiago agertzen danez, are jareiago ta eskuzabalago izango dau Jauna beragazko, ta Jauna'ren eskar ta arnari bereziak artzeko gertuago ta adiñonago izango dau bere burua, diño Iñaki deunak.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Baña oben egikeran, lege ori ausi ta geure naikeri ta griña txarrak legetzat artzen doguz; azpikoz gora jarten gara, menbekoa buru ta burua menbeko.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 (...) len baño astunagoetan jausi ez gaitezan, geure buruari asarre-egunerako arri gogorra batzen dautsogula.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Batzuk lekaide etxietan euren buruak eskutauta bizi izan diranak, besteak, Noe'ren antzera, gizarte gaiztoaren erdian zintzo ta garbi burua zaindu izan dabenak.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Bere aulkeria indartu begi, buru-bidez bizi izanda.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Onela, norbere buru aurka diran obenak, astunenak dira; gero, guraso, senarr-emazte, anai nagosi... maitasunaren mallaz.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 b) Obendi edo pekatari aldetik, norbait buruz arrgiago edo obena egikeran oarrmentsuago, ta obenaren errudunago izango da.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Bildurr orreik, ba, ez dauskue geure buruaren jabetasuna kentzen.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Are geyago, euron burua gexo zaintzeko opaltzen dabenak.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Baña gure Jaunac ain bat eguin zan gugaz, cein da burua gorputzagaz, eta errazoe orre gaitic gura izan eban gure erruac bereac balira leguez deitu eta artuac izan leguiozan, eta alan pagauac bere izan cedizala, ez bacarric bere odolaz, espada bere desondra eta lotsariacaz.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Guizonen batec gaiztaqueria lotsarizcoren bat eguiten dabenean, jazo oi da bere senide eta adisquideac ez ezagun eguitea, eta azturic ichitea, eta nor bait aurquituten bada ain adisquide cintzo edo gurazo antzecoa bere mecedez pausoren batzuc emon guraco dabezana, asten da beti gauza ori guztiz gaizqui eguiña dala esaten eta garrotauten, eta bere burua ataric gordetan eta garbituten.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Orre gaitic bada otsan otsan ichiten zan mespreciadua izaten; eta eroapen eta sendotasun andiaz egoan jooca eta colpeeca erabillenacaz; ez eutsela gorputza alboratuten, ez arpeguia biurtuten; cer gaitic icusi eroian gaizto areen escuz eta aleguiñez, bere Aita Beticoac bere buruan, auqueratuen ispillu eta moldetegui bat ereguiten ebala.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Izan leiteque onelan, pentsamentu orreec gaitic Pilatosec gogoa artu ebala castiguetaco aren errua, eta aguinduteco guero soldaduai erreiñoaren irudiacaz burla eguinda, osatu eioezan bere pentsamentu zoroac, eta bide batez eriotzaric aguindu baga, itzali judeguac eutsen gorrotoa eta baquetu batera bere burua eriotza orre gaitic, areec emoten eutseezan arduretatic; cer gaitic uste eban azote eta burla areen ondoren ezzala Jauna egongo erreguetaraco, ezta orren asmuric artuteco bere.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Andik Erroma'ra ta gero Paris'era domakatarren buru zanak eroan eban, eta toki onetan Alberta Nagosia eritxon yakitun andia bere irakasletzat emon eutson.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 Batzuetan ez dauca biar dan eruapen eta pacienciyaric gauzaren bat oquer yatorcanian; beste batzuetan nastetan da bere gauza oneetan, bere buruaganaco amodiyo bidebagacoren bat, edo gogua yuaco beste gauzaren batera; edo aurquituten da astun, narras eta nagui.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 2. Bidaliak, ziñopak, aitorrtzalleak, neskutsak eta Kisto'ren aztarrnetatik ibilli nai zuten enparau guziak ¡zenbat eta zenbat lorr yasan zituzten! Beren buruak biztaldi aunetan gorroto zituztelako, betiko bizitzan eukitzeko.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Nere ikaslea izan nai ba-dezu, buruari uko egiozu.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0081 Lengo egun baten Bilboko Goyenkalen ikusi neban Peru ori, ta ikusi ta beingoan, Peru dok buruari esanda, beraganantz yoan nintzan.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Euskaldunak euskaldunagaz iardu ta erausteko, buruan argi andirik euki ezarren, biotzeko garra dau naikoa.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Txili gaisoari bitartean, gorputzaren arintasunak burua ia zorabiatuarte astundu eutsan.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Yan, yan; mutillak buruan be estiak eukitten dabez-da.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Bere burua jakintsuenatzat daukana.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 Goizero-goizero Jaungoikoa'ri esker egin eta geure buruak Berari eskiñi.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0009 6. Gotzon edo aingeruen Buru Mikel deuna izan zan; goteungiena, Luzbel edo Argitsua.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 9. Baña Jesus'ek bere Jaungoikotasuna agertzeko egin eban alatzik arrigarriena, bere burua biztutea izan zan.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 I. Ura botiagaz edozeñec, aldala burura, ta esaten dala bautizetaco intenziñuagaz: Nic bautizetan zaitudaz, Aitiaren, ta semiaren ta Espiritu Santuaren izenian.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Baña jaquin bedi: a) Eztirala olango caltiac beguitandu biar erraz, batez be autor-entzuliari jagocon aldetic, lendic norberen buruan icusi ezpada gach ori; eta olango aldijetan, al izanezquero, beste autor entsule bat billatu biar dala, berari guztija aguertu daguijogun.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0010 Zenbat aldiz gaiztakerizko lezara amildu ete-dodan nere buru au!.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0019 Batta zeure burubarengatik negarr-egiteko gaya bai-dozu, Josu'ri alako oñaze bizija zeure obenak damotse ta.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Ikastaldietan ukondoari sakatu ta ekiten mutila zan eta, berez be buru argikoa zan da, ikaskizunetan aurrerakuntza aundiak egin zituan.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0041 E. Emoten yaque capitalen icena cegaitic dirian beste bicioen buru, iturri ta sustrayac leguez; ez yatorque barriz ain ondo mortalen icena, bada ascotan benialac baño ez dira.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Ura ezarriaz albada burura; ezpabere gorputzeco zatiric andienera, ta esanaz ura botateco denporan Jesucristoc iracatsi euscuzan berba onec: Nic bateatuten zaitudaz Aitearen, ta Semearen, eta Espiritu Santuaren icenian .

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 ZAZPIGARREN YARDUNA Erdel-yaubearen idazti yatorretik, yardun au osoa kendu dot eta neure buruz ordaindu, edonoren eskuetarako irudi etxatalako.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Kritikuak begirapena zor ei deutsoe yaubearen idazti yatorrari; nik ostera begirapena zor deutsot neure buruari ta irakurle euskaldunari.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 NEURE burua ornidutxuago ikusi nebanetik, Salamanka-errira itzultzea erabagi neban, Tormes ibai-ertzera, yayo nintzan tokira.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Bein bano geyagotan il-agiñian bere buruba ikusi eban.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Bazkunaren buruba arrotza edo errbestarra dala, bertan arrotzalekerija edonun zabaltzen da.

64. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

65. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0085 Buruban, burdin-gurutzia.

66. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Ez dakit onddiño selango azazkundia emongo dautsedan idazkun onei, baña beti ixango dira, bilddurr barik, Euzkadi-mattetasunaren inddarrez neure buruban sorrtu ta errniak.

67. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Ereslarijen lotsabakokerija ikusita, Kepa Deunak bere buruko ule banakak atara biarr ebazan, lotsa bako areik andik zelan bidaldu asmau ezinda.

68. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 -¿Zer-ete da, ene irakurrlia, zeure buru-gañian dakutzun oyal zabal oztin ixarrez josija? Ortze edo zeruba deritxogu: beragan dau gexuak atsedena, nekatsubak atsegiña, txiruak itxaropena ta gaiztuak epallia.

69. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 ¿Au gizartekeria ete-da? Au langilleak euren buruen ardurea eukitea baño besterik ezta-ta, sozialismoaz zer ikusirik eztauko.

70. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Sendiko, familiko buruari beste enparauak laguntzea ondo dago; baña ama ta umeak lantegira joan bear izatea, txarto.

71. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Guztien buru, omen eta entzutez beintzat, VanderVelde, beljikarra dala dirudi.

72. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 Orregatik guk artuko diñagu erabaki sendo bat: Jainkoaren aginduak zearo bete, oiturak zintzotzeko; ta sinistu ezaidan, urte gutxiren buru, gure gaurrko nayak ondore pozgarriak izango dizkin.

73. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 Ire asmoa buru, Euskera biziko den sendo, luzaro ta Euskalerri guzian.

74. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 MAKOL, - (Ezkuetan, batean lurra, bestean karea; besoen gaiñean adar lodi bat eta buruan ostozko buruntzi-antzeko zerbait dituela ta gora begira): ¡Aaup, aaup! (Zintzurra garbi beza) (41).

75. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 (Jarri beza Dardarizo makinari begira; burua alde batera erortzen zaiola ikustean, zuzen jarri bezaio; bi edo iru aldiz ori bera egin bezate) Alperrik dek....

76. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 ERRE.: Orainchen ba gizona, orainche... Gora burua; begira onuntz... (Dardarizok bat-batean alcha beza burua indarrez, ta ao-zabalik gelditu bedi) Irten du.

77. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 TOMAS: Ia ba Ni kalegarbitzallien buru naiz, ta kuadrilla guziarekin erretratatu nai nuke.

78. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: Gure Joakintxo, buruz argiya izan bear dula, nai ta naiezkoa da; beztela, atzetorkia ¿zertarako lizake?.

79. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Orixe bai; buru galanta baldin badu ere, premiyan dago.

80. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bizartegian sartu ala esan dit bere burua itxura onean jarri nai lukeala: alegia bizarra zearo kentzeko.

81. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Buruko illea berriz, neronek eginiko ukendu batez beltzago gelditu zitzaion ikatza baño....

82. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 (Oso era irritsuan eta zalapartan Bizargilleari, orrazi guaraize, zurdaki ta abar eramanik) Ez dezu zere bururik ezagutuko.

83. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - (leiotik burua aterarik) Lapurrak! lapurrak!, emen!, atozte! (naigabeak emanda alki batean esertzen da).

84. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 (egiñal onen ondoren kemen guzia aitu zaio ta ostera bere burua eser-leku gañean erortzen uzten du).

85. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Kol. - Beronen buruari naigabeak ekarriko dizkala....

86. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai jauna, tilifono edo... tiligrafo edo... (buruan atz egiñaz) telfinoro edo... ez dakit nola deitzen zayon ere... Beñepein onera etortzeko esan didate, Azpeiti'ko nagusiaz itzegin dezadan, oni enkargu bat eman nai nioke-ta.

87. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 Atoz, jarri zaite emen, eta onoko istrumentu au arzazu... neronek ipiñiko dizut buru ta belarrian.

88. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. (Buruan jartzekoari begiratuaz) Nik ez det istrumentu onen bearrik.

89. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 Atoz, jarri deizudan berriz ere buruan onoko au.

90. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Adízkide maitia: Nik agindutako abeslaria ezinliteke juan gaur;... zergatik bigar goizian degu Eliz-jaya... (Buruari eragiñaz) bañan itz ematen dizut orreratuko dala zuben meza nagusiyaren garairako.

91. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Beñere ez dute Ugarte'tarrak, beren buruak, eguzkiaren argira agerrtzeko, lotsa izateko ezer egin.

92. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Mañu: Ezaguturik egia, Garbiñe'ri neskatxa'ren izen garbia biurrtu bearr zayola burua estaltzen dion zapi lotsagarria kendurik.

93. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 Ez ba aiz ishiltzen ikusikodek ire burua kartzelan.

94. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 Jaunagandik
Beragandik
Zu zerade autua,
Oinpetzeko
Zapaltzeko
Luciferren burua
.

95. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Guk gere buruak Jaunagandik aldendu gere okerrakin, eta Jesus'ek gure okerr oyek zuzendu.

96. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Ez dakit zerr egin nezakean onen laburr eta gaiztoa zurekin nazala oroitzeak ematen didan nekepetik nere burua ateratzeagatik.

97. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Bertatic eguzquiyac
Zinduen apaindu,
Illarguiya oñetan
Zitzaizun prestatu,
Zure burua izarrac
Zuten coroyatu
Zeru-lurreco galac
Zugan ziran bildu
.

98. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

99. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

100. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 Argui dizdizari ta odei me garbiyen artean, aurretic gudari asco zecarzquiyola, aguertu zitzayon zeruco gudariyen buruba, ta bere arpegui gurgarri santuba eracutsiyaz bacarric, dragoi belz gaistoari igues eraguin ziyon ta ezcutatu zan bereala Teodosioren beguiyen aurretic.

101. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 ¡Zer gozatasuna sartuco zan orduban bere buruba añ estu icusi zuan zaldunaren animan!.

102. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Kalbario mendian bezela emen ere Jesukristo gure Jaunak bere burua gure onerako Jainkoari eskeintzen dio, Mezak esan aldiro.

103. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Aldareko Sakramentuban guganako maitetasun barru-barrutikakoz irazekiya, bere indarr-laguntzak gure biyotzetara ixurtzeko zaletuba, guri bere buruba eman eta Jaun'artzean gure biyotzetan sartzeko gur bizitan dagoan Biyotz Jainkozkoaren ondonai sutubak ¿orrenbesteko eskergabekeri ta zintzoez irabazi al du?.

104. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Nere Askatzalle maitea! Ni egin eta nigatik zure odola ixurtzea gutxi balitz bezela, nigatik zure buruba egunean-egunean aldarean eskintzeko erarik somariyena asmatu zenduban, alde-aurrez ikusi ta orain Sakramentuban egiten zaizkitzun bidegabeak artzeko bidean jarriyaz.

105. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Agonian daudenai ongi iltzen lagunzerakoan esaten diran otoitz, ta erreguak gau artan il bear bazenduke bezelako arreta eta berotasunarekin irakurri, eta irakurtzen dezuna, buru, ta biotzean erabiltzea, orduan egiten diozun zere animaren eskeintza edo rekomendazio arek eriotzako ordurako balio izan daizula Jaunari erregutuaz.

106. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Itz labur gozo, jakulatori sutzu batsuek zuzendu Jesus, Maria, Jose, Aita San Prantzisko ta gañerako zerutarrai: Ur bedeinkatuarekin zere burua, oia ta inguruak busti, deabrua uxatzeko, bere tentazioetatik obeto libratzeko: bada urbedeinkatuak indar aundiak ditu etzai onen kontra.

107. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Iru asmo santu abek omen zeuzkan beti bere buruan biotz, eta mingañean: Jainkoa asko maitatzea; anima asko salbatzea; eta bera santa ta santa aundia len-bait-len egitea.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Plazak ba'zeuzkan buru ta oñak, Plazak ba'zeuzkan urdalla (lukainka-usaia nabaritu) ta Plazak ba'zeukan biotza, biotza arkupetan.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Siñestatu zion mutilchuak, eta onek bere belarria zezenaren ondoan jartzean, jarri zion ichuak eskua buruaren gañean eta iñondiko kaskatakua zezen deabru arren kontra jo-azi zion.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Orra arria, bere burua edertu-bearrez, aitzurdin (marbre) biurtu....

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 - Alegia: intxaurrak ezpaitu pagoarenaren tankerako ostotzaz bere burua jazten; ta ez-eta enarak kabia zozoak alakoxea egiten; alatsu, giza-enda - giza-era, giza erri -bakoitzak eder-era berezia dakar ta, ondoz, erti era berezkoa.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Eri zaar ortaz senda ditzagun geren buruok, osa dezagun urte joanen utsa, euskeldundu gaitean asmoz ta jakitez....

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Nere buruko ume ayek ementxe, zeron artean, Aramayon bizi izan ziran.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Gizon asko ta asko dira beti mutil diruditenak: gorputz larria gaztetxotatik azita, burua umotu-orduko, zuritzen zayenak.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 ¿Nola izan diteke, beraz, pirri bat bezela, zirikatu egin zutela-ta, beraren burua zaintzen jaso ta jarki ta esetsi nai izatea?.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Badaki, ordea, noizean beinka, itsaso zabal mugatu gabeak bezela, burua goratu ta ugin (olatu) gaitzez arrantzale gaixoak galdu-gordean erabiltzen.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Uste dan baino maizago, sarriago, ikusten dute burua musikalariak, beren izen ona zaindu-bearrean.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Igaro dan astean oraindik, an, Euskalerriaren beste buruan dan nere jaioterri Zubero-ko probintzian; nere begiez nakusen Caius Valerius Valerianus zeritzaion gudari erromatar batek mendi gora batetan altxatu zuen arrizko mai eder bat.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 1851'g. urrtean, Bravo Murillo'k, Madrid'tik España'ko gauzak zuzentzen dituzten jaunen buru zanak, gure Lege zarretan zerr edo zerr berritzeko asmoetan zebillenean, euskaldunak Olano'ri deitu zioten, bere iritzia jakin eta laguntasuna eskatzeko.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Biyotzak egin ziyon mogida Luchi-ri neurtu eziñezko pozarekiñ, aundiya izan zan, bada, len zoriyontsua zala bere buruz iritzirik zeguelarik iruditzen zitzayon eskeñi naikidatsu orren osatzeakin, aberatstasun aundiyak bereganatu zitubela.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 ¿Nola ez bada, bere intziri guztiya ortaratua bazeukan? Etzan gauz aundi bearrekua bere burua zorionekotzat ezagutzeko.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Ondo bazaude buruti
Arriskutikan urruti.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Orixe ere gizonaren burua dek.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Beti ezkutuan eukiteko gauzak be ez dira-ta, kristiñau guztientzat ain atsegintsu ta pozkarri dan egun onetan, geure gogoak jaso, biotzak idegi, barrenak zabaldu ta zeruko Ama atsegin eta gozo oni geure eraspen eta maitasuna, geure eskarron ta zaletasun laztana agertu ta erakutsi bearr dautsaguz; geure buruak eta geure gauzak, batez be geure gogo-biotzen landara ta kimuak diralako maiteen doguzan gauzak; geure gogamen, asmo ta gurariak eta oneik azaldu ta adierazteko darabilgun geure euskerea, zeruko Ama laztantsu orren eskuetan ipiñi bearr doguz.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Alako batean, Endok burua ernaitu zuan ta Urrundari esan zion: - Urrunda, esanak esan, ta zintzo ibilli zaitea; egun garratzak eldu zaizkigu-ta.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Adittu du gizon arek Jaungoikoaren Semetzat daukala bere burua, eta esaten dio gogor itz egiñaz: Jaungoikoaren Semea ba aiz, jetxi adi gurutze ortatik, eta jetxi gaitzak gu ere, eta azkatu gaitzak gure iltzalleen atzaparretatik.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Etsayaren mendean eroriak ezagutzen zituzten eren buruak.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Eta, egia esan, onixe nere buruan jira ta bira nabil goizetik gaubera.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Gogoz eta buruz eta zaiñez indartsua, zailla, gogorra.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Baña oek jakiñarren Errkizia'tarrak etzeukaten bere buruaz ze zitekenaren bildurr antzik ere.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 NAPARROKO txoko polit batean, zuzen eta eder bere buru gogorra jasotzen du gaztelu oroigarri batek; orain laregun urte dirala, antxe jayo zan Jorrailaren 17'an, 1506-garren urtean, Xabier Deuna, Japon ta Inditarren Mixiolari ospetsua.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Au Onela uste eztuena, eta jabe edo bururik eztuelakoan dagona, zentzungabe bat besterik ez da.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Aize utsezko burua daukan gizona eta kaska-ariña bakarrik arrotzen da; eta onek bakarrik uste du: iñoren agindupean eztagola eta mendiko abere bat balitz bezela lasai lasai nai (...).

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Biotzik eta adimenik badaukate dei au entzuten dutenak beren buruak lanerako emango dituztela, gogora ekarri.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Eta lenengoak zuztarrez gora aldatu zituan azak itsatsi omen zuten eta izugarrizko buru ederrak egin omen zitzaizkien.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Pralleak, beren buruai zegokiena, onez eramaten zuten; baño, Jaungoikoaz eta Andre Mariaz esaten zituan, biraoak ezin eraman zituzten eta Prantzisko Deunari esan zioten zer gertatzen zan.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Zenbat eta erriak geiago goratu eta ospatzen zuten, ainbat eta beragotzen zuan Prantzisko Deunak bere burua.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Ain maite zuan beartasuna ta bera baño beartsuagoren bat ikusten bazuan, negar egiten zuan, eta besteak estaltzeko bere burua biluzten zuan.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 (...), Uzkurtz gaietan jakin bear duana da, norberari dagokion argitasunez, bere burua olentzatzeko (salbatzeko) bide bearrez bearak diran Erlijio'ko mirariak (jakitea) eta gañera Eukaristi'ko Ogia egunerokotik eta gorputzaren ogitik bereztea, era onetan Eukaristi donera urreratu dedin bere adiñari dagokion jaieraz.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Ba dun sorgin zar bat Taven, Baus'ko mendietan; lilluratzaile dun; beso bat ur bekokiari ezarrita eguzki-izpiak lilluratzen ditin, eta buru goritik basoaren barnera sartzen ditun kristalean barna.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 - Beartsu izatea izurriren bat al da? esan zun Bikendi'k burua yoka.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Askotan aipatzen zun lenengo karlista-gerraren joera: Marotoren saldukeria; Bergarako besarka edo laztana ta olakoak, ezin burutik uxatu; gabez lorik ezin egin Esna-aldi oietan zertara joko, ta apaiza Merino gerrariaren bizitza irakurtzera jo zak.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Bitartean errira baño len buruzagiak aldegin zuten, eztakigu nora ta nola! Karlista-mutil bizkor aiek amorruak artu zitun, beren buruak nagusirik gabe ikustean.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Aldareko zapiai elduta zegoala, ta burua, illeak moztuta, soil soil ikusirik, Jaungoikoaren mirabetzako artu zituan bideetatik ezin aldendu zezatekiela ondo etsita biurtu ziran.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Prantzisko, berexkuntza aundi au eman ziolako, bere eskerr ona agertzeko ustez, buruaz agurr eginda, aldentzera zijoan Aita Santuak esan zionean: ¡O tolesgabea! nora zoaz, ta zer agiri daramazu Barkamen ori eman zaizula siñetsi-eraztekon ? - Aita Santua, zure itza naikoa da neretzat: baldin Jaungoikoarena bada Berari dagokio berea dana agertzea: Ama Maria izan bedi papera, Jesukristo idazlaria ta aingeruak testigu; nik ez det beste agiririk ez beste buldarik nai; ori naikoa det.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Bidaldi ontan erakatsi zion Leon anaiari, egiazko alaitasuna ez dagola ez miragillea izaten, ez onbidetsu ta ona izaten, norberak bere burua ukatuta, Kristogatik miñak, ezezpenak, laidoak eta bearrik gorrienak alaiki eramaten baizik. (1)Loratxuak, 22-25 orrialdeetan.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 Gezurr ontziren izena nere buruari batu eta ainbeste nekeren buruan ¿nere irabaziak atzera biurtu?.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 Eta ba dakit ziur,
zer egingo duan;
Aizia buruan ta
ibilli munduan.

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Amar amabi urteko ume taldearen betaurrean gabeukatz erabilkia azaldu ezazute, eta ayen artean igitz gogal eragin-eragindurik iñor ba da, azterkatu naiagatik, galdetzeko zentzutasunagatik eta ikustatzen dagon egiña ulertzeko erraztasunagatik, bertatik burua erazagutuko duala eskier eskier da.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 ¡Hura zan etorria! ¡hura erraztasuna! Itz guztiak Jainkozko maitasun-garretan irtetzen zitzaizkion; eta gu, zerutiko gar onen artean, geron buruaz ampacirc;ntziak (aztuak) bezela geunden adi.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Ausse da ondo arguiro San Pablo Apostoloac eracusten duana; bada Comunio Santuaren gañean Corintotarrai itz eguitean, esaten die: Esamina beza bacoitzac bere burua eta guero urreratu bedi misterio sagraduetara.

155. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Emen beldurtu eta icaratu zan guizon doacabe ura, eta zoroaren antzera, igues eguin zuan Jesucristoren aurretic eta juan zan, echeac zuan basterric illunenean bere burua ezcutatzera.

156. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Kontu andia izan zaiozu gero zere buruari, esan zidaten; ez al zaitzu zuri ere olako zoritxarrik gertatuko.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 - Isidro Anaiak, bere buruari poliki eragiñez, ola zion: Ostu dizkiguten mandoen gaiñean eramango gaituzte, eta patxada ederrean joango gera.

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Beingoan, nere zaintzaleak bizkarrean jotzen nau azkarki, ta oiu egiten dit gogor: Ots, aurrera! lasterrago ibilli! - Burua iraultzen dut, nere jotzaleari auxe esateko asmoan: Zuk agindu egin dezadakezu, baiña jo zergatik egiten nauzu? Baiña nere burua iraultzean, nere arrimena! Zer dakuste nere begiak? Kaputxino aundi gaitz bat nere aurrean!.

159. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Igartzen diat: ez ago i ondo emen; eure etxe barruan atzerritarra dirudik, jazkera ta izkeragatik baño buru ta gogoagatik geiago, bada ire buru ta gogoa erdalerriko irabazian dauzkak.

160. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Eure burua goratzeagatik, apika.

161. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Lipar baten, tximista bezin agudo, Martiñi lepotik eldu, simaur lindinga jo erazi, ta bere gañean luze, zintzurretik estutzen zuala, zapladaka ezin aseaz, buru, musu ta okotzean ukabilka, txautu ta zukutu zuan etsai likitsa, artzanorak mendean daukan otsoa zukutzen duan bezela.

162. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Gelarako gurutzea, sartuerako jantzia, bururako lore-uztaia, eskurako argizaria....

163. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Sugeari lenbizi esan zion: Ori egin dezulako, beti madarikatua izango zera, arrastaka ibilliko zera, zu ta emakumea asarrebidean ipiñiko zaituet, eta azkenean onek burua zapalduko dizu.

164. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 Ta gudari saldo osoa bildurik, 17 soñean txabux gorri bat, eta buruan arantzaz eyotako buruntz bat ezarri zioten.

165. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 19 Ta seska batez buruan zerauntsaten, ta ttu zegioten, ta belaunikaturik, makurrtu egiten zitzazkion.

166. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 23 Otoi ta baru egin ondoren, zarrak eliz bakoitzean buru yarri zituten, ta siñestun egiñak zitzazkion Yaunari, gorantzi zizkioten (23) Otoi ta baru... Baruak, berez, yan edateko urritasuna izanda ere askotan, otoyarekin diyoanean, edozein laztasun ta ildura esan nahi du. Otoi ta barua alkar lagun izanik, emen Bidaliek, ta beti Eliz Ama deunak agintzen ditu arazo estuetan. Emen daukagu benetan ardurazko arazoa: esku-ezarrtzez (gerkeraz cheirotonéasantes) Paul ta Barnaba'k egindako gotzai ta apaizen auteskundea .

167. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Osoa irabazten duenak bere burua ateratzen du zituen zorren artetik.

168. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0351 Aita Errukitsua! Zure Seme maitea arantz zorrotzez bere burua gogorkiro estali ziotenean artu zituan oñaze ta miñak Zuri eskeñirik, Purgatorioko animen alde ar itzazula umilki, eskatzen dizugu.

169. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Ia Batxi, ortxe az ba esan notsen neure burueri ta lau besakadatan, egin kontu, eldu nintzen euren urrera; must egin da must-uger sartu nintzen euren artean.

170. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Naicoa zan Jesus ona, ez ni bacarric ececic, bai ta munduco guizon eta emacume guztiac santutzeco, Sacramentu orretan ipintzea zure Gorputzaren zaticho bat, baña ez, jarri nai izan cendun cere Gorputz guztia, Zure burua, zure beguiac, zure belarriac, zure auba, zure mingaña, zure pechua, zure biotza, zure escuc eta oñac, osoro gucia, aditzera ematen didazula onela, zure bizacaya edo miembro sainduequiñ, santutu nai dituzula nere bizacayac, eta sendatu nere guizatasun gucia.

171. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 - Bereala cere buruari galde: ¿cer asmo iduqui zuen Jaincoác guci au utsetic ateratzean?.

172. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa bere buruari amorio aimbat becatuari gorroto dion santutasun eta zucentasun mugabaguea, aimbeste becatari gaizto infernura amildu dituena, eta bear bada gaiztaquerian zure lagun izan ciranac ere; eta zu eciñ gueyagoraño gaitzquille gaizto biurria.

173. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Ceruticacoa, edo graciaren laguntzarequiñ piztueracia, eta fedeac aguertu dituen motibo edo bideetan oñ artua, eta ez mundu onetaco motiboetan, nola liraquean, bere buruari eracarri dion desonra, lurreco ondasunen galera, arrapatu dan heritasuna, edo leguéac ipintzen duten castigu edo penaren beldurra.

174. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Gazte onen buruan arguiro beguietaratua dago, Jaungoicoaren escutic aimbeste on, eta bérac alacóac, eta batez ere gracia eta Bérac bere semetzat iduquitzea artu dituelaric, becatu eguiñaz eragozpengabe bicitzeagatic, ceruco bere Aitagandic urrutiratu zan becataria: bada gazte onec bere ondasun guciac ariñquerian eta atseguiñ-contentu loi lizunetan ondatu, eta iru calte edo galera chitezcoac batean artu cituen; Aitagandic urrutiratzea, senipartea ondatzea, eta bere burua arinqueri gucietara ematea.

175. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

176. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Guci au cere buruari egotzi zayozu, cere artean pensatuaz, cembaterañocoa zure gaitzegoquia izango zan, zure Aita amoriotsua ofenditu cenduenean; eta miseri ceñ negargarria zu aberasteco eta apañtzeco bere escúac eman cizquitzun gañeraco doai preciotsuaquin batera bere graci eta adisquidetasuna galtzea, zori gaiztoan infernuco etsayaren atzaparretan eroriaz.

177. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Santa Jertrudis'en argiketa edo errebelazioetan irakurtzen degu, Salbatzalleak eskeintzen duala bere burua, iñork ulertu edo entenditu eziñ lezaken bezela.

178. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ezkondu zan 1791'ko Done Peru egunean Catalina von Dacheroede emazte on eta oso azakarrarekin; danok dakizue urte aietan sekulako burruka eta errietak zeudela Frantzian, burua ebagirik azkenengoz Luis 16 garrenari, orduko erregea.

179. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Argatik iruditzen ba, niri, itz oek egin diotela baten bati imurtzi txiki bat; ez baita beste liburugille guzien buru-buruan, Mendiburu ipiñiko ez duan Guipuzkoar argiturik, Euskaldun Zizeron dala esango ez duanik.

180. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Ala uste zuen beintzat Elizanburu'k eta ala zion berak, bere buruagatik:
Etxetik kanpo zait iduritzen
Nonbait naizela galdua.

181. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Jesuiten artian iztunle trebienetakotzat asaldu zan, guchik bezela zekiyen entzuleen biyotzera ta burura irixten bere itz eder apainakin, bere arrazoi sendo ta jatorrakin.

182. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Farran-farran aria iruten zuen gizon emakume yantziak Nadie orren ordez Yo mismo artu zuen izentzat: euskalkiren batean nihaur, besteren batzuetan nerau... niaun buru ... neu.

183. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 - Erorrek erorren burua erre badun, or konpon, or konpon, esanda alde egin zioten Lamia deadartiari bere lagunak.

184. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 XIV. Lamiengandik burua gordetzeko urin irakin au baiño geiagotan beste gordebide medios de defensa batzuk erabiltzen zituzten lenagoko euskaldunak: biderik ezagunenak gabonaria ta kurutzea ziran.

185. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Lenagoko euskaldun auek orain mila, bi, iru mila sei mila urte, Basondoko bizilagunen batzuk oteziran? Neronek ere ezagutu ditut beren buruak Lamiengandik gabonariz gordetzen zituztenak...¿Zer zan gabonari au? Bizkaieraz Gabon du Gipuzkoako Eguberrik bere izena.

186. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 (...) burutik, berari gogora etorri zitzaion gauza bat egiteagatik, ez: agindu ori lege zarretan ipinia zegoen.

187. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 Bakoitzak bere burua ezagutzea gaitza dala esan oi da.

188. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Almueda. - Burua oian zertxo bat jasota eukitzeko artillez betetako zorroa.

189. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Palankana. - Buru-eskuak garbitzerakoan ura eukitzeko ontzia.

190. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Esku-trapu = Esku-oiel. - Buru besoak legortutzeko oiala.

191. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Bainan artzailea o denean z orrek besteakin bezela aurreko aldea bear luke, bainan erritar batzuen ezpainetan eta idazle batzuen (batez ere Mendibururen) eskuetan o ori, aurretik gelditzen da ta ki gaixo errukarriak bere burua ka itzulita ikusten du.

192. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Eta Aita Santu guziac izan dute engañatu eziñ izate ori Elizaco buru bezela, fede eta oiturai dagozquien gauzetan? È. Bai, aita.

193. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Jesus'ek bere gain artu nai zittuan min oiek eta eriotza gertu edo prestatu ta eman zizkioten Judas Bialdu edo Apostolu zikoitzak eta Juduen Buruak, Eskribak, Fariseoak eta Apaizak.

194. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gañera berarrek erakutsi digu zer bidez gure ta besteen buruak aberastu.

195. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Zure agurraldi orrek poztutzen du zerua, garbitzen du zure burua utsegin txikietatik, eta zure eske arrek idikitzen dittu batentzat zeruko atariak, Garbittokiko galdak itzaliz; edo baitta ere lurraren azkeneko baztarrean zegoan baten animaren zorrak barkatu dittu, bere anima garbittu du.

196. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

197. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 pensamentuz edo egitez bere buruarekiñ loikeriyak illian sei-bat bider egiten, dituanak, loikerizko oitura dauka.

198. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 Sugea esan orduko baderitzaigu ikusten ditugula borobil borobil eta burua tente tente dutela.

199. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 Zuek bezelako mutil-koskorra nintzanian arkitu nuen ezponda batean zegoela burua tente zeukan suge gorri bat; eta mizto zorrotza erakusten bai zuen, ez nuen izan iges egiteko ausardia baizik.

200. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

201. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 ¡Ze kaltea ezdezute zuen buruari egiten ardurabagetasun onekiñ!.

202. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Ez ohartu etcheko buru batek umea egin duela?.

203. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Guk besoz bezala, hoik buruz ditek jokua.

204. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Mariluzenean sartu zeneko, Pantzuna gauza bati ohartu zen: han, Mariluz deusik etzela, gathuek zutela manatzen! Eta bere buruari erran zion: Gathuak hemendik zerbeit gisaz urrunduz geroz, Pantzunak ere nahi duena eginen din! Beraz, Pantzuna, antola hadi atso tzar horrek egun batez mana dezan gathuak eta lauak Errobian Errobia da Uztaritzen gaindi doan ibaia ederra. Erdaraz, la Nive ithotzea, zaku batean sarturik...

205. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 - Zer dute nere gathuek? - Ez dire gathuak! - Lotzen ari zaitzu burutik? - Ez, anderea, zure gathuak ez dire gathuak: debruak dire.

206. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Nai duenak nai duena erran beza, baño ortara jo bearko dugu zerbeit onik egiteko eta nai dugun ura erdiesteko Orduan, euskaldun buru andiko bezain biotz oneko norbait sort baledi, orduan ginezke bide erditan.

207. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Dohakabea! Eta nolako soinekoekin! Alde guzietarik zilhatuak: athorra galtza iphurditik ageri: lehengo chapel turruta luze irri-egingarri hetarik bat buruan.

208. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Frantchoa zenak, Duzunaitzeko erretor sainduak ez ziozkan hiru michterio printzipalak buruan oraino sarrarazten ahal, eta Piarrek, jadanik, bere aitari ikasirik, bazakien: makila saheska emanik, bere buruaren gerizatzen; azpitik goiti, chimichtaren pare, makila haren firurikan erahiltzen; gainetik beheiti, makila harekin, marroaren kopeta porroskatuko zuen kolpean emaiten.

209. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Oren laurden baten buruan, boneta begietaraino sarturik, chamarrarekin bere burua kukuturik urrundu zen... aita, semea nausi utzirik, han, Antchicharburuko oihanean!.

210. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Zer esku-muthurrak eta ukaaia, zure makilaren buruan Ñakero!.

211. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Halere bada zerbeit finka ditakeena: aurthen Ziberoko aldetik etorri dela andanarik handiena, Constantin Ataratzeko jaun mediku jakintsuna buru, hiruzpalau beribil gothorretan.

212. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Horrengatik, nihork ez du handik mugitu nahi izan Passicot jaunaren mintzaldia mintzaldi laburregia! bururaino entzun gabe.

213. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Haatik, gure aldetik, erdi aise konpreniarazten ginuen gure burua, saltsa bat egiten baiginuen español, kaskoin, frantses eta eskuararekin; saltsa horrekin zonbait kheinu, nola ez ginuen bada elgar adituko?.

214. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Berac condatzen zuen nola egun batez bidean heldu zelaric bere arthaldearekin bethi bezala ilhun eta triste, bat batean bozcario handi batec gainditu zion bihotza; haren izialdura eta beldurcunde guziac ezeztatu ziren eta hain handia izan zen haren zoriona, non ahantzi baitzitzaizcon bere arthaldea, bere burua bera eta batere ohartu gabe buruz yuan izan baitzen bide bazterreco harrasiaren contra; han zen berebaitharatu.

215. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Behar bada ez dakite ongi zer kaltea dion bere buruari eta Haurridegoari egiten, eta zer zorigaitzera erortzera doan.

216. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Ikhus ditzagun hemen egun huntan egin dituzkegun bekhatuac, bai Jaincoaren, bai lagunaren, bai gure buruaren contra; geldi gaiten bereciki maicenic egiten ditugun hutsetan.

217. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Eztia dena bakean bizi da bere buruarekin eta bertzekin; jende coleratsua aldiz maiz eta ardura barnetic kechu da, maiz eta ardura bertzekin gerlan.

218. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Orduan ikaragarrizko su batek burutik zango puntetarat hartua, eta nere laguneri deus erran gabe, mainhatzerat joan nintzen.

219. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Salbaiek Anamitak batere ez dituzte maite, eta buru hortarik zerbeit ikusirik gaude segurki geroni.

220. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Orduan debruak ereman zuen hiri saindurat, han eman zuen temploaren gain-gainean, eta erran zion: Jainkoaren Semea balinbazira, aurdik-azu zure burua.

221. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Eta erraiten zioten: Nere ondotik jin nahi duenak, bere buruari ukho egin dezola, bere kurutzea har eta niri jarraik.

222. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Ezari zien ere haren buriaren alde gaiñian haren heriotziaren sujeta izkiribaturik zoiñ beitzen: Hau da Jesus, judioen erregia.

223. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Igaraiten ziren orok blasfematzen zien haren kontre, buriak igitzen zutielarik, eta zioielarik: s. Eia bada hik Jinkoaren temploa desegiten, eta hirour egunen burukoz arraberritzen diana, solta ezak hire buria: Jinkoaren semia bahiz, jaits hadi khurutche hortarik.

224. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 c. Ber gisan Aphezen printzek, Eskriba eta zaharrek trufatzen zielarik, zioien: s. Bestiak salbatu dutu eta bere buria ezin salbatzen du: Izraeleko errege bada, jaits bedi orai khurutchetik; eta hortan sinheste harturen dugu:.

225. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Gehiago dena, zuhau izanen zira zure buruari pochelu, eta bizkitartean ez duzu zure burua ezeztatzen edo arintzen ahalko, bainan Jainkoak nahi dueno jasan beharko.

226. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Norat-nahi joan, kurutzeari ezin ihes egin: non-nahi, zure burua zurekin baderamazulakotz, zure burua duzu bethi kausituren.

227. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Beha zure buruari eta ikus zer kargua eman dautzun aphezpikuak, bere eskuak zure gainerat hedatu dituelarik.

228. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Guziaren buru bada, Bilzar-Lagun eta Euskaldun Anaia maiteak, gogoari emateko badiogu, guk ere, euskalzaleen izena dakharragunek, zeinek gure tokietan egiteko, eta baitezpada egiteko dugula, J.Bte ALTHABE, gure lagun lasterregi zenduak, eta Don FREDERICO BARAIBAR-ko, behiñere baino distirantago denak, zeinek bere moldez, molde ederrez, egin dutena: hori da, guk ere, dela gure lan artetan, dela beharrezko gure harahunatetan, egin dezakeguna: bazter eta zokho guzietarik, euskal-hitz arroztu eta arrozterat emanak direnen artha handiz eta handienez biltzea, eta bilkhurarat ekhartzea: bide hortaz eman dakiontzat, gure mintzaira zahar eta maiteari, eman dakioken iraupen, hedamen eta distiradura guzia, Euskalzaleen-Bilzarrak halaber, bozkariagarri bezain goresgarri dukeena.

229. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Lenengo, nere biotz biotzetik agur bero bat egin bear dizutet, emanaz zuei, Biltzarkide guztiei, esker ugariak zuen buru izateko gaur izendatu ta aukeratu nazutelako.

230. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Krisma (eczéma) balinbadu zure haurrak buruan, hau ez zaio demendrenik artatu behar.

231. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Nik ere, hala naukan lehenbizian nere buruarekin, bainan geroztik osoki segurtatu naiz, delako salda hori ez dela ontsa bazkaldu eta asmatuko hetarik, bainan egiazki zintzurra behera joaiten diren hetarik.

232. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Gero horien segidan eta ondotik zohazin beldurrez eta beren buruak nolazpeit salbatu beharrez edo ustez, horiek bezala, nahiz gogoz kontra, egiten zutenak.

233. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Bereziki etche guzietako buruek behar zituzten, nahi edo ez, zoin beren gora beherak agertu: nondik kontra edo alde zitezkeen.

234. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Denek behar zuten eman edo Frantziatik ihes egin, nun ez zuten burua hirriskatu nahi.

235. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Baño nondik ekin? esan nion nere buruari.

236. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Sorginak airetan ibiltzen zirela, haurrak beren sehaskatik ebasten zituztela, deubruekin ezkontzen zirela eta holako zorokeri batzu, nehork ez ziozkan burutik aterako.

237. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Beraz, de Lancre etorri zitzaikun, dena espantu eta dena kar, Jainkoaren esku-makila zela, bere buruarentzat goraki erranez.

238. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Ez da ezagut-errechagorik bere buru eta lepho larrutuekin.

239. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Guzien buruan zer gertatuko den ikusi nahiz eta ere horren gatik ez duela erreka joko bere baitan eginik, delako bortz liberakoa gorde lekuan uzten dio gure gizonak.

240. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 - Zer dik horrek mokoan, dio nausiak bere buruari? Zer zuen? Ori, ebatsi bortz liberako hura!.

241. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Irakurtzen dugularik, ezin adituarekin askotan buruan min emaiten dauku.

242. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Eta Eskualduna irakurtzen bizkitartean igande guziez! Eta katixima euskaraz ikasiak bizkitartean, astean bietan, bizpahiru urtez! Zerk egiten du bada ez baitzeie barnago kokatu buruan, mihian, erien puntan, beren aitamen hizkuntza?.

243. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Eztulak kitzikatzen ditu noiztenka; burua jasangaitz dakarte.

244. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Beharko da bethi garbitu eta irakitarazi bulhar eman aldi guzien ondotik: ttuttu zikhina edo ez aski ongi hazi gaichtoetarik garbitua bethi lanjeros da; ttuttuaren burua ere beharko da irakitarazi aldi bakhotch ontsa garbitu ondoan.

245. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Buru hori tétine arras argal edo chimpletarik aski duzue, kautchu gorriz, errechki itzul ditakena garbitzeko.

246. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Bien izen eta itchurak ditut gogoan atchikiak bakarrik: Kapitain, zakur larri bat, zuri beltz, arrunta, bainan indar handikoa; Garibaldi, orotako maiteena, begi ederrak baitzituen, erneak, ilea labur, margoz kanela iduri, bai eta bere beharri zabalak buruaren bi sahetsetarik dilindan osto batzu bezala higituz bazerabiltzalakotz.

247. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Nere buruari gogor eginez, lotzen nintzan bizkitartean lanari.

248. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Choko batean gorderik dago Joanes Garaztarra, dakigularik orok nork duen izen alegiazko hortaz itzaltzen bere burua.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Lengo egun baten, orretantxe ebiltzala Rhondda Valley deritxon aldian, txakurrak atara eben azeri bat, aurrian artu eben, eta azerija, bere burua larri ikusirik, mendi egalian dagon etxe batera sartu zan, areto edo salara sartu be, txakurrak itsu-itsuan bere atzian; etxe gustijan ibilla ziran añeketan, ausika ta zarataka, traste gustijak aidian erabillezala;

250. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Unamuno'k diño izpar onek min andija eragin dautsola berari... ¡bai ba! berak bere buruba españartzat dauko ta...

251. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Amaikatxo naigae berenagatu zitun euskera-maitasuna bide zarra, Tolosa'ko Corazonistas deritzaien lekaidetxeko buru zalarik.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bere buruari Marques titulua egotzi dio ¡alajaña! ¡pozik da ori, txantxetan bada ere marquesa danian!. EZ-BILDURR.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Au bai ixango litekela guztiz ederra, umetxo guzti orrek zuriz apaindurik, aingeruak dirudijela, abes gozo bijotz-samurgarrijak euren abo orbanbakuetatik donokirantz bialtzen, abo orreik beti erabilten daben elez, ta beraz bijotzetik eta ez burutik urtendako abestijak.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Erri onetan amarreko aldra bat batu da Euzkel-Laguntzarako, Onaindia'tar Ander buru dala.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 BEREZ ALA IÑOK IL? Atzo eldu zan izparra Von der Goltz doixtar generala, Turkijan gudarijen nagusi aspalditik ibilli dana, buruko darijo batek edo artuta il egin dala beste zertzelada barik.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Erri gustija urten yaken geltokira Udala buru zala bere ikurriñagaz.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bertoko biztanle Zaballa'tar jaun diputau barriak autarkia emon dabetzen guztiari apari on bat, bera buru dala, emoteko asmua dabela entzun dot.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Erriak, barriz, abagun larri atan, ¿burua zelan maldatu? Jainkoari babezpean, anaidi sendo zintzo bat eratuta.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Umien artetik yoan ezkero, barriz, ogeta bost urte buru, geure ele zaarraren lorratzik be ez.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Iñoz Sendatza emoterik euren jauretxietan ikusi ez da, Gotzain euzkeldunik bez, ta bijotzez egiten ixan dautsezan itxeikixunak eta euzkeraz ixan be ta, entzunda, biztanle gustijen buru ta bijotzak beraganduta eruan dauz.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Itxartu, euzkotarrak! ikusirik Madrid'ko agintari eskertarrak ez diotela jaramonik egin nai gure eskabide ta eskabidieri, bada Pi y Margall'en jarraitzalleak dirala esaten duten oiek ez-dute elkartzale buru zan arrek euzkotarrentzat eta euzko-laterriarentzat adierazi izan zuan eskubide ta azkatasuna ukatzeko eskubiderik.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzko errijak eztau iñoren buztarririk jako gura, naiko dalako bere ekiñen buru ta jaube ixateko.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Egi osua ez dala, gauzak diranez jakin barik izten gauzan ezketiño, geure burubak gaizkatzeko biarra jakin egibarik eta zutunik iraun-azoteko eustazpi onik barik loka.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Oldozpenetan jarri naiz galdetuaz nere burubari: Orain bultziko ordurarte ¿zer egingo ote det ¿Goikoetxea ertilari ospatsu eta abertzale sutsua ikertuko ote det? Ez ezin dezaket ori egin, urruti xamar dago-ta...

265. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urteko gora-berak ikeragarrijak ixan dira ta burutik ibili garan-edo, gustijok ba.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Edurrezko estalkija buru ganian dakarre.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Ixutu egin zan Eneko agurrketa orretzaz; eta emai iges, buruba eskatau ta buru-ilkuntzeari nai-aña ekiteko, Manresa ondoko zulura jun eta an biztandu zan.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Miren deunaren ondi aurrean auzpeztzen da ta bere burua Jangoikuari ta zeruko Amari negar-zotiñez eskintzen dautse, aurrerantzean seme zintzo izateko erabagi sendoz.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Egijak ixan-da be apaltasuna erabilli biarr dogunak, arerijoen burubak eske ibilli gara.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lege orren bosgarren agindubak, ez iñorr iltteko diñosku, eta zegattik ba katolikuak gabiltzaz iñoren burubak eske?.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eta gure iru emakume areittariko batek, astiro-astiro buruba jaso, gottik bera begiratu-ostian, erantzun eutson: -¿Euzkeraz ez al-dakixu?¡Ixildu zan bai, bilbotarr a! Tautik ezeutson jardetsi, baña euzko-emakumiak zurr-zurrak diralako-edo, baserritarr arek jarrattu eutson: Bai, geuk, be, errderaz itz-egitten ba-dakigu, baña nayago dogu gure izkuntzea.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Txori-Erri osua... Zetarako geyago ixentau? Gustijen buru Getxo, Ondarreta-Algorta! Bilbao'k beste ija-ija.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Uri-zañak gustija ulertu eben eta bere buruba oean aurkitu egijan, lagundu eutsoen.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Etzeuden bertan-berakoak hau neskatxa aiexek automobillean beren buruak tajutu-eziñik.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Aien gelditu-eziña; aien buruari ikutu-bearra aien....

276. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Baño, beren buruak ere ez zituzten izkutuan eramateko.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ainbeste alderdi, bakoitza bere buruarekin.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Buru bakoitzak ainbeste ordeko, elkarrekin burrukan geienean.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mendekoak, zer esanik ez, buru ta burukote oiekatik gorriak esan eta zabaltzen.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Txina'n jentillak eta España'n
masoiak buru nai dute,
ta orrelako buru gabeak
Jainkoa ez dute maite.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Lixtan ainbeste bazkide abertzale izenekoak, eta itzaldira ain gutxi juateak ¿zer esan na du? Agiyan ¿ain ajola gutxi al diote gizon oieri aberriaren gauzak? Edo beren buruak ain jakintzutzat aldauzkate, zein ezer ikasi bearrik ez daukatela uste dute?.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Miñ ori bidezkoa dan edo ez, bakoitzak aztertu dezala, bere barrenen, baña geiegi azaldu gabe; geiegi azaltzen dunak ez du bere burua goratzen, makurtu baizik.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Kate onek lau buru antzera egitendu.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Euskal Orria irakurtzean askotan galdetu oi diot nere buruari: ¿Bizkaia'n ala Gipuzkoa'n ote gaude? Asi Saski Naski Pospoliñeko iragarkiak jartzen dituana ta ango jaien berri daman izperkariaren idazkiztatik errietako izperkarietarañoko guzik, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar ari zaizkigu beti ta ez dira gogoratzen Gipuzkoa'n aurtxo, gaztexo, Mirentxo, Josetxo, Maritxo ta Katalintxo esan izan dala ta esan bear dala ta ez Bizkaia'n bezela, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gogorapen zikin bat, lañu-matasa beltz bat bezela, sortzen zazu zure buruan... lenbailen uxatzen sayatu bearra daukazu, utzegite astunen bat egin nai ezbadezu....

286. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bide ori nondik den ikusteko, argi emagun; neskatxa geienak zori direnean ezkontzeko, egin aalak egiten dituzte, bere burua aalik eta ederrena agertzeko.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Bukatu bitez Euzkadi`n euskaldun oiri gertatzen zaizkigun lotsagarrikeriak! Gure buruatzaz jabetzen asi! Ta ori dana araudi alde autarkia emanaz.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Baña ori bai, euskalduna jolas aldian, jolas betean murgiltzen da, bere burua oso-osorik jolasari emanaz.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Nere etxeko tellatupian, eun gutxi etorri barru asi ziran egiñal guztian beren kabitxua antolatzen, ta gaur bigarren jarri aldiyan dituzte bost txito, ta ikusgaiak dira, beren gurasuak etortzian janarekin, nolaz azaltzen duten beren buruba ta irikitzen duten beren mokua ayek ematen dioten jana artzeko.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Pio Amaikagarrena, Austria'ko burua zan Dollfussen eriotzak asko naigabetu du.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Berdintasun ta zintzotasun ori etzuten iñoren menpeko edo jopu izateko, berdintasun ta zindotasun ori, guziak beren buruen jaun ta jabe zirala betetzen zuten gure aurrekoak.

292. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Bazkideak! ez geuren buruari bakarrik errepatu, jendiak au edo ura esaten dubela ta, edo geitxoago azaltzen bada abertzale bezela asarretu egingo dirala, edo ezin ikusiak izango dirala maketo oien aldetik; ¡ez! erakutsi bizi eta garbi zuen joku garbia, ez lotsatu, eta beltz oiei gogor egin bada oek geuren aberri maite eder au zatitu eta porrokatu nai dute-ta, guk berriz zaitu egin bear diogu.

293. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ezbaita izan bear gizonak gizonarentzat otsua eta gauba illuna baizik eta arkume otxana eta argi egi erakuslea zabalduitzazute zuben beso maitekorrak erri guztiyetara eta erakutsi gure gazhasi, beren buruaren gogo zatarraren morroi izateko, bañon gauz goragarrietarako eman diyola Jainkoak gizonaren izaera.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Egia billatu ondoren bera maitatzeko eta maitasuna zabaltzeko jarri dizkiotela Jaungoikoak lepoaren gañian buruak.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Baño erantzun bearrez bere burua garbi gelditu dedin, egitekoa betea izan ote dan jabetu bedi.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Burua izatekotan.

297. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Burua; onek, itzegin dezake, autorkirik eman ez ordea; eta Uri-Etxagilea, onuemalle bezela.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Joan-da ere, zer ikasi dezaketen, ez da errez igartzen. Irakurtzen eta idazten ikasten dutena, etzaye berialakoan buruan gelditzen.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Rekete ta palanje otsokumeak ez dute sekulan garbituko oben lazgarri ori; ta Arrasate'ko apaizen odol donea buru gañera erori bear zaie.

300. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Markiegi ta Arrasate'ko beste apaiz lagunek, Arin erretor jauna agurgarria buru zutela, langilleak Elizako magalean ezitzen saiati ziran, beti beargiñen alde jokatuz eta kristau langilleen alkartasunai laguntasuna emanez.

301. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Euskaldun den gizon orok alcha beza buruia !

302. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Orregaitik, Frantzia aldeko eskualdunek badakite zer egiten duten Front Populaire horren kontra buru ta biotz ari direnean, eat guk errespetatzen dugu heien uste, goguo, ta egintza.

303. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Gaiztakeri hoik, izitu zuten jende guzia ta oroen buruetan etzen bertze gogo ta pentsamendurik, ahal zitekeen obekien eta azkarren (fiteen), defentza bideak eskuratzea baizik.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ez diyote oraindik alperrari buruko mototzik ebaki, ta urteak urte ta aroak aro, beti geon artean liteke euli-mando aundiya.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Done Lorentzo egunian, au da 10'garrenean amarretan Meza nagusia Barzelonako gotzai agurgarri eta euskaldun garbi Irurita'tar Imanol buru zala.

306. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Onetzaz gañera gizontxu onek buru ariña dauko Atzerritik etorri zañian eta Gazteiz'tik Madrid'era igarotzean euzkotarrari itz labanakaz gauz asko eskiñi euskun eta gaur agirian daukagu onek gugaitik egin dauna.

307. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Batetik bere buruba, bestetik datorrenarentzat ere gertu egon bear du.

308. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta burua ¿zerekiñ estali?.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Diputadu atera bazuten ¡atera zuten!; beriala, bere burua Kongresuan azaldu zuan gizon argi, azkar, bulartsu ta ausarta bezela.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun zenatur horren arabera, ez gare Errepublikan jarriak, gure buruak hola zelatatuak ikhusteko.

311. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Hoben dute buru orotarik: edo chuhurki derabilate guti bildu dutelakotz, eta hortan dute huts egin, azken aldian erran dugun bezala.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ah emazte egiazko buru mehia! hoyek eztirade belhagiliak, bena bay arra ezkontzale zombayti egiten tien destordiak.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Holako tzarkeria bat ez zelakotz aski, huna oraino zer egin duen berak: gobernamenduak zor dioten paga khendu diote aphezpiku hoitarik hiruri, hiru hoik bertzeen buru zirelako estakuruan.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Beldur horrekin beharbada nahi ditu igorri Frantziatik urrun bere buruari bertzela ezin fidatuz.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Superphosphates deithuen indarra aldiz erroetarat ari da, ez belharrerat: gero, lastoa azkartuz, ariko da bururat.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bizkitartean janen duen izarian da azkar helduko neguaren burura: eta negutik lekhora duken indarretik doake haren geroko gora behera.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta erroz azkar delakotz, joanen da azkar lastoz; ez baita buru onera heltzeko bide hoberik.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Aiphu dugun ongailuak bururadino jarraikitzen dako bere indarra ogiari.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Lasto azkarretik da heldu buru ederra; eta buru hura lasto azkarrak du chuchen atchikiko ongi zohitu artean.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Burua ukhundoaren gainerat emana, gogoeta egonik bolta handi bat, azkenean berezi zuen, zer har.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Igande ala astelegun, goiz ala arratsalde; ala elizetan ala merkhatuan ala non nahi, emazte guziak bethi ez buru has, bai buru has; mantilla beltch, labur, arin, argalño bat buruan, Orok bardin, ez baita batere itsusi, eta onhest baita; oraiko hemengo chori ohantze ñimiñoak baino pullitago eta onhestago bi tantoz.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Españolak bethi gauza guzietan gibela direla biziki; bereziki egungo egunetan asmatu gauza eta tresna berrien eskuratzeko, bertzen ondotik dabiltzala; deusetako kasik ez dutela zainik, ez bururik, beren ohiko hatzetan tente egoiteko baizik... joan, joan ikhusterat, sinhesten ez duena, nehor bezen aitzinatuz (...).

323. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Mandoaren burua baino gogorrago aragonesarena.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bricht, bricht bidearen erditik zoan, bere buruarekin irriz.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Aldarterik hoberenean jin zako uria; buruaren egitera zoalarik.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Horra zertako anhitz ondok buru baten orde biga dakharzkiten: eta batekin gelditu direnek eder erakusten duten hura.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Orai lehen bai lehen behar dazkogu khendu buruaz gainak, kapetak, edo kukulak.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gaineko lilia harrotu den ordutik alferretan dago han buruaz goitikoa: ezen ordukotz gaineko lilia eroria da buruko bizarraren gainera, zer gabe ez bailezake bihirik egin arthoak.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Arthoko lili arra gain-gaineko hura da eta emea burutik jauzten den bizar hura.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Geroztik beraz egina du bere lana, khen diteke buruari kalterik egin gabe.

331. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Alde baizik ez duke buruak khen dakion gain hura: ezen harat doan indarra azpian geldituko da eta erran gabe doa hartuko duela buruak hartarik berea.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Arthoari aldiz kalte baizik ez dezakokete egin, itzal egiten baitakote buruari eta bai ere hezea han begiratzen.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Egia da ere erditan edaten ditugula: buru hortarik bailiteke irabazi bat, baldin edaleak balaude ohiko izarian.

334. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Adinak burua flakatu bide dio; ezen hasia da bere aldeko ez dituen gizonik aiphatuenen preso emaiten eta hil-arazten.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Beren baitharik ez litazke diren bezen bihurriak; ez nahasiak, ez nahasleak; ez eta beren buruez hartuak, ikusten dituzten bezala.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hortakotz, edo zoin herritan bere buruari zu erraiteko zuzena duketen lehenetarik dela daukat herriko errienta, karguaren bethe gizon delarik, edo hurbil.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zor zaio, berak lehenik bere burua ohoratzen duelarik eta errespetatzen.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan ezta hatik aski burua goitituz eta beheitituz erraitea: Jaun Errienta, orok berehala onesteko: ez dena badela, Bada jaun eta jaun.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Arrazou du seigurki? hobeki maithaturik izanen da herrian, hola hobeki bere buria ezagut-eraziz.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Mekanika harek badu buru batian sargia bat.

341. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Oren erdiaren burian, cherria jelkhiten da mekanikaren beste burutik, ez sarthu zen bezala, dena tripot, lukainka, ourdaki-althai, ourdazpi, ourin, gantchigor, eta nik badakita zer eta zer zathitan.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eztaki, gizoun harek, noun koka bere hogei-otchinekouak; burian ezarten ahal luke zoumbait; han behar du ukhen, arauez, lekhu hutsa ausarki.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Fededun hoieri erraiteko dituzkedanetan, ez daukat nere burua nehoren azpiko, Aita Sainduaren eta Jainkoaren baizik.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez zinuten ikhusten ez zinutela hortatik deus irabaziko, bainan on baino kalte gehiago eginen zuen burueri?.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jauzi batez bera jaiki; beztitu, belhaunikaturik kofesatu; meza entzun, kominiatu, othoitz egin kartsuki eta umilki; bere burua ichil-ichila utzi estekatzerat; urhatsa chut eta fermu joan tresna lazgarriraino, nehork lagundu, ez eta herrestatu gabe; aizkoraren ikusteak egin-arazi gibelerako oldar labur bat...... alferretan.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ohe baten egiten ari zirelarik, izigarriko kalapita piztu dute: batek aurdiki dio burutik behera bertz bat ur erakitu bere etsaiari, eta gero bere burua urkhatu mokanes batekin.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hiriko auzapeza eta bertze aintzidariak oro eskualdun boneta buruan agertu dira pesta hoien lehen egunean.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nombre handitan presentatu dituzte behiak gure laborariek eta izan dire primaturik 11 buru.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Kasik berehala ateratu dute, bainan ordukotz hila zen, burua arraildurik.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Alamanen esku dorpea lerratu da heien buru gogorraren gainean, nehor lehertu gabe, gehieneri kaskoa apal-arazi gabe ere.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Errana daukute bihotz handikoak direla, badakitela burua gora atchikitzen.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Burua tente euki nai du, baño ezin; bere gaitz larrien pixutasunak makurrerazten dio.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Siñesmenaren ustai barruan sartzen ezdiran bitartean, edo beren buruari gogoraldietan mugarik jarri nai ez dioten bitartean eztago onik.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Nork eztu ikusten nola sartzen dan narrastari au zuku-zuku, maltzur maltzur, ixilik ta sasipez sasipe batzuetan, bestetan berriz ausarki ta burua jasorik, enderri arteko arazoetan, joan-etorrietan?.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Nora dijoaz Europa'ko buruen egiñalak, lukainka zatirik aundiena beren eltzean sartzera ezpada?.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Batzarra iriki zuten Aita Santuaren Ordezkoaren eskutitz edo karta ederrak lenbizi, gero Barzelonako alkatearen itzaldiak eta azkenean Batzarr onen buru zan Gazteiz'ko Gotzaiaren itzaldi bikainsutsuak.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ortarako eman zizkigun buruko argimena eta lanerako gaitasuna.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Galdera au egin dezakio umeak bere buruari.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Eta amaika-amabi urte betetzen dituanean ez ote dio bere buruari galdetuko: Nork daki geiago, nere amatxok ala erakusleak?.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Eta goraintziak aldizkingi onen gogo ta buru dan Labayen'tar Andoni jaunari.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Entzun ba:
Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

362. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berriz ere irakurriko dizkizut Gotzai edo Obispo jaunen itzak: "Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 ¿Nok esan zenbateraño samindu zan onen biotza euren Irakaslea ikusi ebenean gaizkiña balitzan lez epai-pera eroiela, ixeka ta burlaz lotsatuten ebela, arantzaz burua zulatu, zartada gogorrakaz gorputz guztia urratu, ta kurutzan esegitta eraill ebela?

364. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Gaurrkoz, ama askok Sinporiano dontsuba eguan egokeran semia ikusi ezkero ?ez ete leuskioe tamalez edo lastimaz esango: semia, ez, arren, eriotzara juan; ez aolako buru biderik; bizitzian lora-loran etzaitez il, gero be zerua an dago?

365. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Baña ¿zein bide artu aberrira eltzeko? ¿zein uin (olatu) asarratuen bitzartetik bere burua atara ta izpasterrian bere maitiak laztantzeko?

366. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Jakingai gustietan buru; andiki gustien irakasle, Erroma'tarrak bizi zala egin eutsoen gizonari ludi ontan legikion omenik aundiena: bere irudia uriko zeyan ipiñi.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gizonak, barriz, bere aldetik, bere adimena Jesukristo'ren aintzarako menperatu ondoren (1), eta bere borondatea Jaunaren buztarrian loturik itxita, eta Jaungoikoaren egiari siñismenari bere burua besarkaturik, ezin esan leike zelako indarra ataraten daben siñismenaren egi sakonetatik: siñisteduna pozik dago beti miñik latzenak eta odol-ixurterik andienak eroateko ta, bear bada, siñistea ukatu baño lenago bizitzia bera emoteko.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Baña agindu estu oneik guretzat emonak ezpalitzaz be, ¿uste dozue besterik egin giñaikeala gure buruak egiaren yabe, egi katoliku guztiaren yabe ikusita?

369. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Bosteun eta larogei ziran, euren buru Besson yauna laster kardenal egingo dabena izan zan.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Oneik urten da bereala 1.000 bidezti aleman eta 200 Austria'tarrek ikertu eben, aldun eta langille bazkunetako buruak zuzendaritzat ebezala.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Orrilla'ren 14'n, 1.600 langille pantzetarrak ikertu eben, Maurin eta Lienari kardenalak buru ebezala.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Egun atan bertan arratsaldeko seiterdietan, Liverpool'eko Gongotzaña buru ebela, eun ingalandar bideztik ikertu eben.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Orrilla'ren 17'an, azkenez, 150 bidezti españatarrak, gure bazkide ta Valenzia'ko Gotzain-lagun dan Lauzirika'tar Xabier yaun agurgarria buru ebela.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Gizonak, bere biziaren yabetasunik eztauko, bizia eztau berea Jaungoikoak arduraz ebalteko emona baño: au dala ta iñok eztauko bere burua ilteko eskubiderik.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Lanik aldanik eta gitzien egin, alik eta ondoen yan eta edan, gexoak bertan bera itzi... lotzabakoenak buru.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Jaungoikori keztagola ezpaibarik balekie askok (ziur-ziur dakigu gagoana), lelengo besteak eta urrengo euren burua ilgo leukiez.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Eman ziren beraz harriaren herrestatzen, ez ordean herrirat buruz...

378. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Pernando buru argiko mutilla zalako bere bigarren guraso oneik emoten eutsezan ikasgayak berialaxe zeatz eta meatz ikasten ebazan.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Doipurua (Aita Santua) kistar guztion buru ta biotza danez, guztion aita be ba-da.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Indarketan, r darabiI Uzkudun'ek; jolasketan, Españian beintzat buru dira ; jakinduritan, naiz ta ez izan emen oraindik Ikastetxe nagusi ortarakorik, iñork ez dio irabazten, egunetik geiago berak baño, karrera gizonak ateratzen; erlijioko kontutan berriz, munduan ez, danak bat, sinismen onean beti irauten, bera bezelakorik.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Donostiko etxerik geienetan onalako gizaseme buru bat jarrtzen dan egunean, t'itxuraz lasterxamarr ura izango dala eguna...

382. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egalité delako legian den gezur handi hori iretsirik, uduri zaie, behar diela zozietatia pialaz goratu, ororen hountarzuna batetara ezari eta ororen artian zathikatu, gero zozietate berri batetan, batere bururik edo aitzindaririk gabe (oro bardin direnez gañian) bizitze moulde berri bat ororek eraman.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Hirour egunen burian arraphiztuko niz.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Su emailiak theiutzen du bere kountzentzia, ez burduñazko tresnak (bombe), zapartatziareki, bazterrak erhaousten dutian thenore hartan, bena mitchari su emaite hartan berian, mitcha erra dadin, ala buriala heltu gabe suia hil dadin.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Ezta estonatu behar, holako gizonak Frantziako egitekoen buru direlarik, Judiouek, Framazouek, Zozialistek, Dreyfusi, zazpi gerlako ministro errepublikeñez eta bi tribunaletako jujez traidoretako ezaguturik eta kondenaturik izan denari, saldu zutialakotz Alamaniako emperadoriari goure armadako izkiribu segretu elibat, ardietsi balinbadere bere kondenazionetik chahaturik izatia, eta bere kondenazioniaren aitzinetik zian gradoa beno gorago batetara igaraitia.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Berak Aitzgorri tontorreko elurr zuri garbia bezelaxe burua ipiñi dio.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 -Zuk lengo lepotik burua oraiñ ere.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Gezurrik ez diozu, ez. Gaurko gaztediak burua uts-utsik daukala ere sinistu dezakegu-ta.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Ez bagabiltza pakian
Gere buruen kaltian;
Bestela sartuko gaituela,
Kartzela illun batian.

390. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 Lûr lilizia Provenzako, zampucirc; hanko hume zira;
Zure bûriari so nago, ezin assez begia,
Hanko ekhi bero-argiac, zohitzen dampucirc; gaztia!
.

391. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Guzurrezko lekuko edo testigu izan al naz? Guzurrik esan al dot? Txarto esanez iñoren izena baltzitu? Besterentzat txarto esanak pozik entzun? Ixil gordeak zabaldu edo guzurrezkoak asmau? Eritxi txar ariñik edo zaio txarrik egin al dot neure buruan? Norbaiten eskutitzik irakurri jaubearen baimen barik?.

392. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Beraz, zegaitik garbitu dot nik nire biotza,
baita nire eskuak be errubagetasunetan?
zegaitik eutsi ta eutsi egun osoan,
eta goiz guztietan neure burua zigortu?
Areik lez egin bear dot berba esan ba'negi,
zure semeen jatorria ukatuko neuke
.

393. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Bedeinkatu eixuz, ba,
gure gurasuak,
Abade jaunak eta
erriko Buruak;
bedeinka txiki ta andi
sano ta geixuak,
bedeinkatu baserri,
solo ta basuak
.

394. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Bere burua goratzen eban idazlearena.

395. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Urliak Esopo'ri idazki txar batzuk
irakurri eutsozan. Idazkiokaitik
lartxo goratu eban ark bere burua.
Zarraren eritxia ezagutu nairik:

396. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Nik neuk ondo be ondo deritxot zerorren
burua orrenbeste goratu-naiari.
Bestela, bein bere ez yatzu gertatuko
beste iñorengandik lortutea ori.

397. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Jaungoikozko soiñuz, gure belarrien
gozagarri, kanta onak atarako
ebazan. Olantxe alperrik galdu oi
dira, zoritxarrez, buru argi asko
.

398. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 gaztetako moduan daukozu buruko ule ederra
ezpadaukozu be lenagoko irribarrerik ezpanetan
araba-zelaiko
semeak
bertanbera
itxi
zaituelako
zu
.

399. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Eta orduan zarrak makilladaka apurtu egin eutseen burua gazteari.

400. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Zigortzea etzan nahikoa; nere buruari bide batez kalterik ez ekartea be beharrezkoa zan.

401. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Igelak, egur aren otsaz bildurtuta, potzu barrenean gorde ebezan euren buruak; azkenez, egurrak ez egiala zirkiñik konturatu ziranean, ur-azalera igon eben barriro; eta enborra ain geldi ta bare ikusiaz, saltuka asi ziran aren gaiñetik, ezelango lotsa bage bizkarrean be ezarri ta kili-kili egiten eutsoela.

402. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Bein baten, beera etorren orma oiñean lugiña ikusirik, ara joan yakon egazka, ta gizonari, buruan lotuta eukon zintea kendu eutson erpakaz.

403. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0009 3. Bere nekaldi-ostean be, Bere burua bizirik argibide askoz erakutsi eutsen , berrogei egunez arei agertuz, ta Jaungoikoaren Erriaz areikaz jardunez.

404. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0033 Esaten dan legez, hegopean burua estaltzea.

405. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Osaba haren bizitza-lerroaren zati honeexek, lorratz sakona egin eutsan bihotzean eta kolkoaren hondarretan, eta haren buruak argiro gorde ohi eban, batez bere, umezaroko urte-sail luzean.

406. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Artean, Nikanorrek, uragaz arpegia ta buruko uleak busti zituan, ta dirdiraz jarri eban burua, lehenago legor ta erdi nahastaurik eukazan buruko uleai orraztu antza emonaz.

407. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 Ta, argi barik gelditu zanian, ukalondua dornu gañian arrimau-ta, ikubilla okotzian ebala, buruari eusten, geldi; kiñara eitxeko baño alperrago gelditu zan.

408. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Bitartean Batzar garrantzitsu bat egiten zan Lisboan Dn. Antonio Mendes Belo Kardenala buru zala.

409. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Euren buru egiten eban txakur andi bat, ¡uau-uau! izketan egoala, entzuletariko batek uzkerra yaurti yoan, eta buruzagiak amaitutzat laga yoan batzarra, areik-eta lotsagabea nor izan zan igarri arte.

410. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Beste baten txapela oñean eta zapatea buruan ebala urten eban kalera.

411. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 3. Itxi burua - Jaunari eta - egizu on, luze bizi ta - beti baketan - zaiten egon.

412. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Jesukristok bere agindua deitzen dau geide maitasuna; onela osotu eban goimaitasuna: besteak maite izan, ez geure buruak lez bakarrik, Berak maite gaituan lez, Berak maite dituan lez baiño.

413. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Ez doguz ipiñi bear begiak gerok geure buruari dautsagun maitasunean geure geideari antzeko maitasuna izateko; gorago, Kristoren Biotzeraño jaso bear dogu begirakuna, ta Berak gizonai dautsen maitasun amaigea ikusi geure geideaz doguzan artu-emonetan agertzen alegindu gaitezan.

414. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 10. Pekatuan bizi diranak, berriz, euren buruen aurkako etsaiak.

415. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta bere burua lurrian ikusten ebala, beste lagunagandik umezurtz, beittu eban bere jiran ia inguruan aterperen bat ete zan, eta nekez t'abar, eldu zan narrazka txarri-kortarañok.

416. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Eta aurretik igaroten ziranak, buruari eragin eta birao egiten eutsoen, eta zirautsoen: Jaungoikoaren etxea lurrera eratsi ta iru egunean barriro zutuntzen dozun orrek: zeure burua askatu egizu.

417. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Bardin iñoen abade-nagusia, agintari ta erriko zaarrak be, irrika alkarri zirautsela: Besteak jarein (askatu) dauz, ta bere burua ezin askatu.

418. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Gudariak be irri egiten eutsoen, urreratu ta ozpiña eskiñiz, ta zirautsoela: Judarren Errege ba'zara, zeure burua gaizkatu egizu.

419. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Ta Aregaz batera gurutzean eskegita egozan lapurretariko batek be, irri egiten eutsan, esanaz: Kristo ba'zara, zeure burua ta gureak be gaizkatu egizuz.

420. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Baña Ludija poz ixan bedi
Eguzkija urten dalako:
Argitzeko gixonen burubak
Eta bijotzak suzteko
.

421. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Bere buru gorri ta guzti be
Patxi Etxeno-Goikue (bis)
Aren parien jantzan eiteko
Benito Goitikue (bis)
.

422. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Zaitegi'k aldizkingijaren arrtezkarija danezkero, nire idazkayaren azpijan olako uarrak jarrtzeko bere-buru ta bere-esku da.

423. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Ormaetxea be, bere-buru ta bere-esku da nire idazkayari erantzuteko, baña nire idazkayaren azpijan jarrtzeko ez ainbeste.

424. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 Lampadion, biajin talde baten buru.

425. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Ez, ba, burubaik larritu, zer jango, zer edango, ala zegaz jantziko ete-garan-esaten; oneik gustijoik, ba, atzerritarraik billetan bai'tabez eta gustijoyen biar zaraela bai'taki zuben Aiteak Matai legezko Goizparra VI 31 32 irakatsi euskunian, ez eban bere buruban Lautze ta Buda'ren antzeko irakasmenik; Josu-Kisto jaunak irakatsi gura lebana ardura larregikerija ez dala ona ixan zan.

426. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Onela txinarren burubetara ekarri eban gixon jagi edo gixon goratubaren irudija.

427. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Ludi onetan bixi garan gixaseme oro Adan'gandik obendari garala egi-egija da Adan`etik ona ixan diran gixeme gusti-gustijak Adan beraxe dabe lenengo burutzat.

428. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Urrezkoa; zugatz orlegia ta iru otso baltz, ibilkoi, zubil-orpoan zearretara ezarrita; Liliori gorri bi buruz (b).

429. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Okendo'ko (Araba) Bengoetxea'tar Pedro Luis'en ingizartegian mazmarro au agertzen da Zamudio'ko Abona abizenarentzat: Urrezkoa; zugatz orlegia ta iru otso baltz, ibilkoi, zubil-orpoan zearretara ezarrita; zugaitzaren buru-gaiñean, izar urdiña buruz [b].

430. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 3. Ez bata ez bestea ez ba'daukazu, barriz, isuri egizu ura buru-gaiñera iru bidar, Aitaren, eta Semearen, eta Espirituaren izenean.

431. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 6. Jainkozko agerpenagaz, Jainkoak bere burua ta gizonen gaizkakundearekiko bere betiko naimenaren erabagiak azaldu ta agiriko egitea gura izan dau, giza-adimenaren almenaz gaiñetiko Jainkoaren ondasunen barri emoteko. Batzar Doneak auxe darabagi: Jainkoa, gauza guztien asiera ta elburua, giza-adimenaren izatezko argiagaz ezagutu leiteke, ziurtasunez, irazakietan oinarria arturik; alan be, Aren agerpenari auxe egotzi bear yako.

432. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0089 Ez dau begik ikusi, ez belarrik entzun, ez giza-biotzak asmau, gaiztetsiak, Jaungoikoa maite izan-ezaz euren buruai batu dautsen lako lorrik.

433. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0089 Naizta aukerarik larrienean gure buruak orain aurkitu, larrialdi au igaroko danaren itxaropena dogu; edota, txarrenean bere, eriotzaz amaituko da, edo ezaguera ta sena galduaz, edo beste zelanbait gure atsekabe-aldia amaitu ta arnasa izango dogu.

434. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0089 Barruko oiñaze ta biotz-miñai iagokenez, aldia dogu errukibere; aldiz, edo arindu, edo burua konkortu, edo zelan-edo-alan gozatzen ez dan zauririk ez da.

435. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Txirla-arrizko burestuna izango dabe buruan eta gurenda-abarra eskuetan, eta bere eskuz egindako gauza guztien buru ipiñiko ditu Jaungoikoa'k.

436. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Orduan agiriko da zuurra izan dala emen bere burua Jesus'gaitik erotzat ta ezereztzat eukana.

437. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Jauregiaren aztarrenik be ezta ozta-ozta, baratza esitzen eben 15 tarteko burdin-sare luze dotorea ta ate bi, burdiñezkoak oneik be, ta jauregiak aurrekalde erdian eukan armarria, gaur be orma-ate baten gaiñean egokitua, bere buruaz lotsaturik lez dagoana, kendu ezkeroz.

438. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Menpetasun osoan, Bere burua Aitari opalduaz, deabru zitala Beregandik jaurti eban....

439. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Bere burua eriotzarako opalduten dau, arerioen eskuetara Bere gogoz doa; baña Bere ikasleai kalterik ez egiteko agintzen dautse.

440. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0186 Bere burua, orren argal nabaitu ebanian, gal zori jakon etxe aretatik alde egin ba'eban... baña ez; etxe barrura doa ta jausteko zori andiagoan sartu zan.

441. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Bere buruagan ezin bakerik idoro....

442. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0309 Errukarriak! Ikasle ta adiskide oneri, Bere buruaz zer jazoko zan sarri irakatsi eutsen....

443. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Lur-ganean Bere buruagan artu eban egitekoa ondo burutu dau....

444. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Nire buruan alan da.

445. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Ta ortarako, jakiña, buruz osatu bear pixka bat. (ARGIA'ren Egutegia, 1934, 81 orr.).

446. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0157 Neure buruatzaz diñodan au, beste izaki guztiei berebat iagoke.

447. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0584 - Aldi onetako Eleiz-jakitunak, Akino'tar Toma buru ebela, aldeztu eben Aita Santuaren utsezintza.

448. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 a) Jesukisto'k agintzen dauskulako, Geidea zeure burua bezela maite izango dozu.

449. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Geu koldarr ta bildurrti agertu ezkero; burua kementsu ta lotsabako egin oi dabe, baña gu sendo ikusi bagayez, ollo epelak lez igesi oi dira.

450. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Izena Deunaren aintzaz arrtzen dogu, beronen babespean gure burua ipiñi ta berau eredu dogula, izenkide gareanok, oitura ta bizikeran be, alkarren antzeko izan gaitezentzat.

451. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0046 Jakinaren gainean esan ditekeen bakarra hau da, inoiz ez direla falta mila klaseko elsoak, eta hauek kontua harcen dute ongi entera gaiten gure inguruan urrikariak egotea ez zaigula komeni, haiei sokorricea gure buruei ere sokorricea dela, haiei ziztacen dieten elsoek gure bizicea ere galcera eman dezatela eragoctea dela.

452. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Eta nik, nire buruaren gainean aldarriok enzuten ditudanean, haur asko eduki nahi nituzke nire inguruan galzorian dagoen herri honetako guztiak, bihoc-ukiturik, bihoc-harturik, esplika dezaiedan: Agur egiezue, gauza haundi bat iragaten baitda zerutik.

453. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 Franciatik ez datorrena (gezurra!), Ingalaterratik ez datorrena, ezpada haurzarotik ingelesei eta francesei baino bider gehiagotan buruaren gainetik eta aldarri gehiagorekin irago zaiguna.

454. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Arrazoi duzu. Ori bera esaten nion nere buruari. Pentsa!

455. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Nere andre on orrek, nik bezela egin: ez deus sinetsi, ez iñori fida, ez zere burua aizez betetzen utzi...! Ez periodikorik erosi!

456. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Igon - Burua liburutan nastua niñan. Aren otsa kezketan galdu unan.

457. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 IRU IKASLEAK - Nor bere buruaren alde mintzatzea lotsagarri al da bada?

458. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 (Mutikoa `ri) Jarri zazu (zak) burua gure beso gainean.

459. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 MEDEIE'K - (Etxe barnetik) Ene! ene! Igaroko al da nere buruaren alderen beste ortziko tximista!

460. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 ABESLARI-TALDEKO BURUAK - Asmo ori iakinerazi diguzun ezkero, zerau lagundu nairik eta gizarteko bezala onarturik, oiek egiterik gebendu egiten dizut.

461. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 ABESLARI-TALDEKO BURUAK - Baina zure sabelak sortua ilteko biotzik izango al duzu, emakume?

462. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 ABESLARI-TALDEKO BURUAK - Zu berebat emakumerik negargarrien gerta zintezke.

463. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Lurralde ontatik alde eramango ditut nere aurrok! Oien aita gaitzetan murgildu bearrez, zergatik ito bear dut nere burua bi bider aundiago diran gaitzetan? Neronek ez beintzat.

464. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Buru gainean koroia ta soinean txirikona dituelarik ilten dago erregina ezkon-berria: ori argi ta garbi dakit nik.

465. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0376 (Gero abestiak txoraturik baleuka bezela eskuak biotzera eraman eta buruaz goxotegiko abeslariak zuzenduko ditu. Eta abestia bukatzean, goxotegiko atera joan eta APALLU'ri zuzenduaz, besoak zabaldu ta buru-gerriak makurturik agur egiten dio. Beriala goxotegira sartuaz).

466. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0376 (APALLU Isekazko parrea egiñik, burutik ondo eztala adieraziko du).

467. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 (Poxpolin buru dutela seiko nexka taldea agertuko da lenengo eskui aldetik. Euskel jantziz eta lau lagunen arte, Jesus'en-Jaiotza txaboltxoa dakartela. Era berean, DON PELLO ta DAMA JUSTA beren etxetik atera ta aurrez-aurre ikusten dira nexka taldeaz).

468. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 KOIPE - Zer...? (Burura eskuak eramanaz) Ai, ene!!

469. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Ori buruz argal izateak egiten dizu. Neri, berriz, Madrid`era atzo etorri nintzala gogoak ematen dit. Atzo! eta ogeitabost urte aundi joan dira geroztik. Zaartzen noa. Auxen da miña! Ai!!...

470. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Baiñan... (begiratu eta eskutik eltzen diolarik). Baiñan, Lutxi, nere pitxi, nun den min?
Lutxi (begiak zerbait idikiaz) - Ez den ezer. Buruko txorabioa.

471. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Gaizki ba dator aski dezu medikuarengana joatea. Ori dezu onena. Zoaz bada lenbaitleen. Ni lanez buru gain nago ta jendea zai daukat; beraz...

472. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Zuri orrek, erregeren burua nampacirc;stu du.

473. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 URDASPAL:
Zer zan ori? ametsa al-zan?
buruko ille danak zutik ditut...
Zer zan, baña?
Ezurretara izua, ikara, sartu didan ori, zer ote-zan?
Gure Erri maitearen kalteren bat?...
...Il zitzaigun Gartzea;
ta aren seme Santxol oraindik ume da;
aren inguruan, berriz, Erio dabil,
beletzar antzera,
sarraski-billa...

474. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 GUZTIOK: (Leon Donearen burua argitzen astean)
Don Leo...
Lapurdun'go Gotzai Don Leo...
Don Leo'ren burua...
Ara! Itz egin nai digu!
Ene! Don Leo'k itz egin!
Entzun dezayogun adi-adi.

475. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Neskatxik on eta egokienetakoa Izaskun; eta buruz argia.

476. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Gure buruak era errukarri ontan ikustea ere! Nork esan! Bañan (lagunai) Ez estutu. Oso lasa egon giñezke, kontzientzi barruntea garbi bait daukagu ta beste gañerantzekoa, ez da ezer!

477. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Egia ta arrazoia ditugu gure alde ta iñoren aurrean burua gora jasota azaldu gaitezke.

478. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0159 Sat[ur] - Eskerrik asko. (Izaiña'ri) Itzetik artzen zaitut. Argi-izpi bat piztu zait oraintxe buruan: zergatik etzera Zurrun andrearekin ezkontzen?

479. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Sat[ur] - Nik al dedan bezela gordetzen det nere burua. Ni, emakumeengandik urruti, pake-pakean bizi nintzan, eta ikusi du sendagillearen alabarekin zer gertatu zaidan.

480. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Zurr[un] - Geiago oraindik. Ameriketatik itzuli diteke. Ez al-dezu aditzen?
Sat[ur] - Aditzen det. Orretan, nere burua il dezadala, nai du orrek?

481. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Gurtu dezagun Jesus,
Eukaristian apal daukaguna
Gogoratzen beti maitasuna.
Euskaldunak auspez makur burua
Ta guk ere maita zagun benetan
ikasbide au, arren, zabalduaz
Ill arteraño alde guzietan.

482. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Baiezkoa esango digutenak nun-nai arkitu genezazkike bide-ertzetan ere: eden edo pozoia eran-da, edo pistolaz edo beste nolabait beren buruak ildakoai galdetu bestela.

483. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Ordaintzekorik ez duanak urka beza bere burua ta kito.

484. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Argatik, erriaren alde bezala, bere buruaren alde ere opariak eskeiñi bear ditu pekatuengatik.

485. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Maita adiskidea zeure burua bezala.

486. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Esk. Zabiltzate maitasunean Kristo bezala; maitatu baigindun eta bere burua gure alde eman baitzun, Jainkoarentzat usai gozoko eskeiñi ta opari.

487. 1940-1968 gipuzkera poesia erkiag 0303 Maitasun ogia egingo artatik
buru zediñean,
ordun, uztaillean...

488. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0017 Deia
Lendik zetorrenan deia:
Aizak, iii!...
Burua ikasketan
nastua niñan.
Aren otsa, kezketan
galdu unan.

489. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Asperen bat nik. Ik: gaxo al-ago?
- Burua astun diñat. Ez diñat geiago.
Itz-egin nai unan: baña sorgiñ batek
alda ziñan ire itza. Aidean lañoak zeudek.

490. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 (...) Bide guztiak arkitu zitun
elur zuriz estalirik,
mendi tartean ikusi zuan
bere burua galdurik.

491. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Bigarrenak, berriz, oialez estali,
ta burua itzulka, zinkuriñez asi.
Neskatxa, or zaude, zerraldo beltzean,
eten gabe maite izango ziñudan.

492. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Aldez aurretik jakin oi danak
zer ajola dio? Deus ere ez,
baldin nork bere buruan ezpadu
ikasten: orduan zentzadura.

493. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 Gero,
uzta garaian,
buru mardulezko
lasto bellegi,
ta, urregorrizko alez,
irin txuri,
ogi mami...
Iaungoiko Berbera
izatera,
iritziko dan
Betikotasun Mirari!!

494. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 ale,
gari ale txiki-txiki bat,
besterik ezertxo,
ezertxo ere etzan...
baña,
txikia nintzan,
aundia nintzan...
Maiatzean,
burura nintzan

495. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Eskuk bildu zituan bular-aurrean, bere izate osoa buru eta biotz Jainkoaren otoitz biurtu bait-liran.

496. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Eta bere buruakin onela ari zan: artzai onak, zuek zerate nere lagunak! Zuek lagunduko diozute bai nere semeari Orreaga'tik anka egiten.

497. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Bazijoan Gartxot, zaldia beste lagunik ez ondoan, semea buruan, aita-maitasuna biotzan.

498. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Soñeko beltzez jantzia, makur zekarkian bere burua....

499. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Erakutsi zaidazu, ori irixteko bidea, arren bada, eta juango nauzu orretarako nere burua iltzeko zorian ikusi bear ba'det ere.

500. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Jaungoikoari egin zion bere buruaren eskeintza latz onek, ezin esan aiñako pakea sortu zion biotzean.

501. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Gutxien gutxienez gauza bat gertatzen da orrelakoetan: gauza onak eginda ere, irabazirik gabe gelditzea, gure buruaren maite geiegiz eta arrokeri utsez egiñak oi diralako.

502. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Gogoan artu ori, ausnartu ta aintzat euki; bein da berriz eta askotan esan zure buruari: beti-beti!.

503. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Ai!... trikornio azpi aietatik zeletaka zauden ezten-begiratu zorrotz aiek buruak barrunda al'ba'lituzteke!....

504. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Tira bada; sukaldeko alki oietako batzuek ekarri ditzagun... (Malen alki batzuen billa ba dijoa)... eta gero oieko buruko bi, alki gañetan jarrita ederki, bat bera exeritzeko eta bestea aurrean zangoa jartzeko... (berekiko bezela itz-egiten ari da)... eta gero beste bi alki gutzat berarekin izketan aritzeko... eta sukaldeko mai txikia emen...

505. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 (Txomin'i) beste bi alki ekarri ditzak... (Txomin ba dijoa laxterka)... (Malen'i) oe gañetik bi buruko ekarri bear ditun...

506. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 MALEN.- Bi buruko?
AITA.- Bai, bat bera exeritzeko eta bestea aurrean zangoa ipintzeko... ez al den ulertzen...?

507. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Asiera artan zuentzaz deten eskertasun aundiak zekarkien gauz bat ote zan uste izan nuen, bañan arras sakonagoa dala laxter ikusi det, barren-barreneraño, biziaren sustraietaraño, sartua daukat, nere buruak baño indar geiago du eta oso bere mendean arkitzen naiz...

508. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Uzkurtu zanik ez esan, ordea; Apaizpuruengana yo, bere burua galurrenetan yarri, atzerrietan barna siñestunak esetsi ta zigorkatzen zitun odol-zale ura uzkurtu?

509. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Illortz izena bere buruari ezartzen ba'dio, beste Bidaliak Yesu'ketz izan zuten sabelaldi neketsurik gabe, garai baño len yayo zala, besterik ez du esan nai.

510. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Multiplika zazu arin, bestela makila honekin burua apurtuko dizut, eta honela nigan egin zenuen bidegabea pagatuko duzu!

511. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 Eta gizonak bere makulua altzatzen du buruaren gainetik. Gero kolpe izugarri bat ematen du. Baina Eztebe oraindik oso gaztea da, eta alde batera makurtzen da. Makuluak atearen kontra jotzen du, eta bi zatitan erdibitzen da. Egin duen indarraz lurrera eroritzen da gizon errena, eta han geratzen da mugitu ezinez.

512. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 Gogo lotu-ezin bat formatzen zaio bihotzean Ezteberi, beste makulua gizon eroriaren buruaren gainean apurtzeko. Baina haren begiak ikusten ditu, eta negarrez beterik daude. Haur inuzent baten begi ikaratuak dira, bildurrez eta herabez beterikako begiak. Irauli egiten zaio bihotza Ezteberi, begi haiek Petri Motzen begiak ekartzen dizkiotela gogora.

513. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Burutik zintzilik, bizkarra estaltzen ziola zaku zar bat zeraman; egindakoan zer kolore zuten iñork igerri ezin zezakean petatxoz betetako galtzak; buztiñez zikindutako abarka aundi batzuk; aitzur bat eskuetan...

514. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Azkenez, egun batean, Herkules izena zuan erraldoi batek ill zuan arranoa, urrezko azkon batekin; eta Prometeo'k bere burua aske ikusi zuan.

515. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Dik'eri, odol guztiak burura jo zioten eta ez zekian ez nor zan bera, ez nun zegoan.

516. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 3) Jesus maitea, zure burua koroitu zuten arantza zorrotzagatik, Garbitokian arkitzen dan anima aztuenaz eta andik beranduen atera bearko luken animaz erruki zaitez.

517. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Nere buruarekin edo besteenbatekin, abereekin, gauza zikiñ ta aragizko pekaturik egin al det?

518. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Baña Kardonak buruakin ezezkoa emanaz, saminki izketan asi zan, bere baitarako geiago, Yangorentzat baño: - Ezer ez degu egin eriotz orrekin!

519. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Agilar'k burua jokatzen zula jakiñik, sartu zun eskua zorroan: - Eskerrak ekarri nituana - esan zun irriparrez -.

520. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Danen buruan zegoan noski, D. Jose'ren bizialdia aien artean etzala betikoa izango.

521. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Buruan eta al izanik biotzean ere bai.

522. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (26) Ez ordea zuek; ostera, zuetan aundien dana, gazteena bezela bedi, ta buru dana, morroi bezela.

523. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 Negarrez makurtu zan obira; ta bi Aingeru ikusi zitun zuriz jantziak, (12) Jesus egon-tokian eserita, bata buru aldean, bestea oñetan.

524. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0074 Bedayo'n aurrenengo motots dunak atera giñan: alegia, buruko ille luze dunak.

525. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Baña, Engraxi'k, buru arin xamarra berriz ere bere liztorra lanean ipiñiaz, Ander'i, zuzendu zitzaion: Bai.

526. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0140 Bi buruak alkarganatu ta neskatxaren gorputza gogortzen ari dala konturatzen da, ala ere urduri izketan ari zaio.

527. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Buru-buruan Amabirjiña beera, itxas-ontzi ondora begira, bular gañean esku-tolestatuak, gañean jantzi urdiña aize-kulunkan.

528. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Izket-orpoa beren buruen arriskua izan zan puska batean.

529. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Juana'k bere ama zeraman aurrena buruan.

530. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Beraz, naspillik bildurgarrienean sartu zuan bere burua.

531. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Salbazioko bidetik beti-betiko aldendua ikusten zuan bere burua.

532. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Txakurtxoa, nere aurrez-aurre atzeko anka bien gañean eseri oi-zan, eta burua apurtxo bat aldenduaz, bere bi begitxo gaztain-kolorezko bizi-biziaz, neri begira jartzen zitzaidan; ni mintzatzen nitzaion eta berak, obeto aditu nairik-edo, belarriak piskatxo bat jasotzen zituan; ixiltzen nintzanean, ibiltalditxo batzuek egiten zituan martin-saltokarien atzetik, edota gorpuzkera aldatzeagatik soil-sollik.

533. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Bidean, sei geldi-aldi gutxienez egin genitun, pixkat prexkatzeko asmoz; eta txunditurik nago orain, eta ezin ulerturik ere bai, zenbateñoko zoroaldiak eman zigun bioi orduan, margarita-loreak biltzen aritu baigiñan batek besteari buruan ipintzeko.

534. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 An urte ta erdiraño iraun nuan, ta beste urte-erdian, munduan zear nere etxetik kanpora banabillelako, nere etxeaz ta an utzitakoaz uste nuan baño maizago gogoratzen asi nintzan; leendabizian, sukaldean jarri oi zidaten oean sartzen nintzanean, gero beste ordu askotan, ta azkenez egun batean alako erri-miña edo morriña La Coruña'n ala deitzen zioten gorputzean sartu zitzaitan, gure bide-gañeko txabola artan nere burua ikusi artean, onik ez arkitzeraño.

535. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Antton gizajoak berriz, naiko lan izan zun bere buruari lo ar-erazten.

536. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0057 Goraintziak piztu ta itzali buruan zebiltzikiola, ara nun sortu zitzaion batbatean argi-izpia.

537. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 2) Geure burua Jainkoari eskeñi bear diogula, siñesterik bizienaz eta goimaitasunik sutsuenaz.

538. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Irugarren giza taldearen buru, ostera, Peisander Are'ren laguna jaurri zan, Maimal'en arikoa.

539. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Ikurdia ikurdiakin bat egiten zan, burukoa burukoakin, gizona gizonakin.

540. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Ta guda gizonen buruko zaldilleak, makurtzerakoan, elkar ikutzen zuten atal argiekin.

541. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Danen aurrean buru gizaseme bi jaurri ziran, bularroskolez estalirik, Paterokel eta Automedon, iñolaz.

542. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Bañan ez-dautsot Troar andiputzen erailketari jaregingo, euren guterri nausiraño guztiei bultzatu baiño leen, eta Ektor'en aurka nire buruaren neurria artu baño leen, biotariko nor garaille geratuten ote dan.

543. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0102 Berek dute itzuli bear eta Zu billatu, beuren biotzean baitzauzkate, aitortzen zaitutenen biotzean, beuren buruak Zugan egozteko, ta, bide makurrak utziz, Zure altzoan negar egiteko.

544. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Ene begiek artzen dituten antzetatik ene buruak iduripenak artzen zitun; eta au egiteko doaia ez nekusan alakoa ez zanik.

545. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Or itxas zear Pigmalion zekenaren ondasunak, eta emakume bat dugu egiteko ontan buru.

546. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Gero, saioka, buru jaikiak ukalditik atzeratu, eskuak eskuz nastu ta burrukarako aizeatzen dute alkar: ura, obea oin-zirin eta gaztezaro tinkoz; au, soin-enbor eta mukuluz guntsu, baiña zarrez belaun-sor ta dardarati, arnas gaitzak soin lotura nasaiak zartatzen dizkiolarik.

547. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Turno, len, ogei zaldizko auta lagun, zaldun sail nagiaren aurrean egaz bezela zioana, orain uri aurrean aurkezten da alde batera; traziar zaldisko zuridunak darama gain, eta urrezko oskola jazten du buruan, egats gorriekin.

548. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Asarreak era ontan sutazten du Errutuldarra ere, uriko ormak eta guda mutillen etzauntzak ikusiz; miñak irakin dirakio ezur latzetan, eta bere buruari galdetzen dio nolako kako-makoz sarrerara joko dun, zer bide artuko dun teukrotarrak gorde-lekuetatik aizatu ta lau agirira eramateko.

549. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Arratsalde batean, Jesus'en Gurutzeko josketa, arantzazko koroia buruan ezartzea, zigorketa eta beste zenbat oñazen berriak mojak ain ondo erakutsi zizkidan, errukiaren errukiz, atsekabearen-atsekabez buruko miñak eman-eta, egun osoz, oean egon bear izan nuan.

550. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0127 Sendatuta negola laister antz-eman nion nere buruari.

551. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 Oneka'k, ezpaiñetan irriabar ezti bat zuela eta bere begi gozoen ahalmen sorgingarriaz baliaturik, diosala xume bat egin zion buruarekin Olaso'ko galai gazteari.

552. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0166 Dena dela, Abendañotarrak beren buruak bi su artean ikusirik, zearo nahastuta, kemengabetuta eta biotz-autsita gelditu ziren.

553. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Malkor gaiñetik ederki ikus zitezkean etorkiñak beren buruak gordean eukirik, ezkutune onak baitzituen penditz arek.

554. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Mirestekoa da zure amak zenbateraiño ilduratu (14) Mortificar duen bere burua gure zorionbide malkortsua lautzeko.

555. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Ordaiña Jaungoikoa'k ematen du, ezpaitu uzten sekula samintasunean itotzen urkoaren maitasunez bere burua ilduratu duen serbitzaria; aitzitik, zuzen-egarriz bere burua ukatu duen arimari atsegin-gozorik aundienak eman oi dizkio.

556. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 19. Gure burua zuen aurrean astiro zuritzen ari gerala deritzakezute.

557. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Bere etxe guzien buru zan etxean, Somaskan 1537'garreneko otsaillaren 8'an il zan.

558. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Chantal'en alarguna oso osorik Jesus'ena zan: eta ori aitortzeko, Sales'i ezer esan gabe, egun batean, biotz gañean burni gorituz, Jesus'en izena bere buruari itsatsi zion.

559. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Nagusiak San Inazio'ko mixioaren buru jarri zun.

560. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Ikatz gorituak gorputz-zati bigunenetan erabilli zizkioten mingaña eta aoa surtako ikatzak aoan sartuta erre zizkioten; ezten gorituaz gorputz osoan dana zulatu; buruko larrua bizi-bizirik kendu, oñak moztu eta ankak, ezurrak ikusteraño larrutu... aragi zati puzkak nun-nai ebaki, erre eta jan zizkioten...

561. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Aizkoraz azkenean burua jo, eta il zan.

562. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Zurekin ohean igaren ditudan gauak higuintzen ditut, eta zu gabe igaran ditudan egunak, eta zu ezagutu zindudan eguna, eta ni jaio nintzen eguna. Nire denporako egun eta gau guztiak higuintzen ditut, eta zuk eman didazun haurra, eta emanen ez didazun senarra. Eta batez ere nire burua higuintzen dut. Madarikatuak izan gaitezen biok, zu eta ni, eta mundua, eta Jainkoa, amen!

563. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Yudutarrak oro biotz biotzean zauritu zitun, Yerusalen'go yauretxe agurgarrian, Guren Gurenean, bere buruaren kolpos-irudia yartzeko Kaisar'ek agindu zunean.

564. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Berri lazgarri ori yakin-orduko, ezin zenbatu ala yudu, zurdatzez yantzi ta buru gañean errautsa, eriosuar bildu ziran: erriko nagusi, gizon, emakume ta aurren tirlu izugarri bat atsekabez illun, eriotzarako gerturik zeuden, yauretxea narriotzen utzi baño len.

565. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Bere burua galurren yarri, ta, Kasar'ari erri aren eskabidea aurkeztea itz eman zun.

566. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Buruz ta adimenez egiztatu-eziña dugu, beintzat.

567. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Aurtzaroz gero, an dira, aztal-lepoak uzkalduta, tokiz ezin aldatuz, ta aurrekoa besterik ezin ikusiz, buruari atzera eragitea kateak eragozten baitie.

568. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Izadiaren berezko indarren ezaguera sakon, ta erabateko nagusigora zeraman bidea lenik erakutsi zuten gizon iakitunen aurrean itzalez gure txapela kendu ta burua makurtu bearren gaude.

569. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Zenbakiarekiko egiak dituzu aldi ta aldeak zear neurriaren benetako lege ta arau: edonon ta edonoiz aurkez aurke ditugu ta buruan ditugu, ta buruan iraultzen dugunaren noraezeko zerkia (elementu) dugu, Kant'en iritziz.

570. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Berez bere, gure buruengandik alde ari da zer dalako ori.

571. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Txingika edo dirdaika agerterazten omen zuen aren buruak bere iakintzaren berri.

572. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Bere burua ez zun egiten iakitun, iakin-zale baizik.

573. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Gogo-aldaketa bakan ori beste ustekizun are bakanagoakin elkarturik ageri da, gure buruen gain zabaltzen dan ortziakin, alegia.

574. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Emen bean, musika orren oiartzuna aditzean, nork bere burua ezi ta araupean irauteraztea iritsi zezakean.

575. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Yainkoari zion maitasunaren alderako zerbait egin al izaten zulakoan, zori onekotzat izan bear zun bere burua.

576. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Barne-zimikoz larri ta atsekabe omen zioan Saul, Damasko'ra bide egiñez: bideak nekatuta, egikizunaren arduraz artega, bere buruarekiko gorrotoz, ekurugaitz.

577. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Gero, buruarengo zorabioz sorgor, aldi bateko begi-lausoz gelditu ei zan.

578. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ezariezarian, berriz, Saul'en burua atzeman zuten aien esanak, ta Yesu Nazaretarra, agindutako Mesia izan zitekela uste izan zun, bere erriaren yareigille ta atzerrien itxoikizuna izan ere.

579. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Egin-egiñean ere, bere buruari gogor eginda, Yesu berpiztua ikusi miña bellakaturik omen zan.

580. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Gizonak beti eraman omen du, barnean, bere buru eder erixteko griña.

581. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Ordea, galdu ote da usarioa, nork bere burua laudatzeko oitura.

582. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Geienez ere, norbere burua askatzearren alegin desesperagarri bat da.

583. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Balio dutenak eta lezaketenak egin bear ezpadute, artakoak eztiranak saiatzearekin eztute ezer aurreratuko. Zenbaitzuk berriz, bertsoak jartze ori edozeñek egin lezakena dala uste dute, ta alakoak ateratzen zaizkiote ez buru ta ez ipurdi.

584. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Itzok entzundakoan, aulki bizkarran bere burua irozo Santxo'k, eta alako osalariari zorrozki begiratu zion, eta abots gogorrez galdetu nola zeritzan eta nun ikasi zun.

585. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 - Bera egidun ba dugu esan zun gizonak ta nik nire burua aspertu ta indargabe daitort eta zorroa kentzeko ez aña: ta askatu zun emakumea.

586. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Gaur ere Jerusalem'go Universidadea mundu guziko sionismo-mobimentuaren buru jarri da.

587. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Beste aldetik, berriz, kasko-zorroan du oroimenak lantoki aukeratua; gero eriotzean, buru-barruan zebillen motorra, bizidun orren ezer izatea dator.

588. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Auek eriotzarekin izkutatzen diranez, ondorio bearrekoz, buruko motorraren bizia, azken agurrakin, uts biurtzera, deseindutzera dijuakigu.

589. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Buru, naimen, zentzuak eginkizun oiean urtutzen dijoazkie.

590. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Dakigunez, aurrak, gorputzez, buruz, animaz, aulki, eskutzean datozte lurrera.

591. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Buruak lan nekezik egin gabe, errex proba dezakegu, eguneroko esperientzia baidugu maixurik seguruena.

592. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Urtetan aurrera, gorputzez sendotzen, buruz argitzen doazen eran, semekiko gurasoen eskubidea aultzen dijoa.

593. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Ez uste egiñala oiek alperrikakoak izan diranik, umeen buru zoroan esamesak prest antolatzen baidira.

594. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Amazazpigarrengo mendean Aro-Erdiko zaldunen eraz egipen ausar, kemen ta izukoitzak egin bear zitula bere buru txoroan jaio zitzaiolako.

595. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Ez zuten izan aberriaren aurkako lagunik eta orrela biek beren buruak il zituten.

596. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Norberaren gaitzaz atsegabetzea, ordea, ez da adiskidea maitatzea, beraren burua baizik.

597. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Erri batzuetan uste dutenez, Herensugek zazpi buru ditu, beste batzuetan diñoenez, bakar bat.

598. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Ezpeletan diñoenez, suge au, zazpigarren burua sortzen zaionean, garretan iartzen omen da eta Itsasgorrietara egaldatzen omen, etzaldera alegia, an murgiltzeko.

599. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Oitura oien taldekoa da Donibane bezpera gauez etxe-aurrean eta bidegurutzetan suak pizteko ekandua ere: aipatu suaren gaiñetik iauzi egitekoa, azaleko eritasunik ez ukaiteko; senide guziak batuta suaren inguruan erloiu-orratzen ariora ibiliz otoitzak esateko oitura; su aietan piztutako belar pilloak arloetara eramatekoa, iratxoak aizatzeko eta uztak izurri ta erietatik gordetzeko; Donibane-arbola enparantza erdian landatzeko ekandua, iabeak iñola ere eskatu ezin dezakena naiz ta aren gogoaren kontra lapurtua edo artua izan; Donibaneren ermita batzuetara ioaten diranek izkaroz (erromeruz) ta lili-pitxiz buruak inguratzekoa; aritz-enborreko akaletik, etena dutenak sendatu ditezen igarotzekoa ta abar.

600. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Une artantxe bertan azaltzen da, bere seme Martin, eta onek, bere aita alako tankera itxusian ikusteak guztiz lotsatu balu bezela, negar-doñuan eskuak burura eramaz, esaten dio aitari: - Ai, au lotsa!

601. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Nolako begi idikiez arriturik begiratu ote nien ordun nere ondoan turuta jotzen ari ziran koloredun jantzi arrigarriez jantzitako ta burua ille zuri-luzez beteriko gizon aiei!

602. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Iru argitaldi mende terdi buruan.

603. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Bazkun orren buru izan dira, alkarren ondoan, Dr. Geley, Dr. Osty eta René Warcollier khemikaria lan asko egin ta egiten dutenak.

604. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Diranak oro, beren buruaz beste mugarik dute.

605. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Ez diteke ezer bere buruaren begira-muga izan.

606. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Zertako, zeiñentzako egin ditu? bere buruarentzako.

607. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Zergatik? - Bere buruari atsegin emateagatik.

608. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Gizonak bere onerako nolako edo alako onerako egiten du edozer lan: jateko, era obean bizitzeko, bere buruari atsegin emateko; ez lanarengatik berarengatik.

609. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Bere burua jo-muga edo begira-muga dunik ezer ez da mundu ontan, eta ez diteke izan.

610. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Guziei beste zerbaitek eragiten die, bere buruaz bestek.

611. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Izatekotan, Jainkoa bakarra liteke bere buruaren jo-muga; ez ordea bestek eraginda ari dana, ez baita eraginbea ta aldabera gu bezala.

612. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Gauza bat bere buruaren jo-muga dala esatea sasi-pilosopia da, edozeiñek esana bedi.

613. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Agur au, ez litzake osoa izango, azkenik, ez ba nieke emendik diosal bero-bero bat zuzentzen, Iztunde ikastolan lanean darraitenoi, Andre Maria Dolores Agirre argia buru dutelarik.

614. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Ez jakiñen artean buru bezenbat aburu arkituko dituzute.

615. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Larogeitasei urte ditu, baña burua argi oraindik beste zenbait urtetarako.

616. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Bai ikasbide ederra berea, beren buruak kutuntzat ospatzen dituztenentzat, itxurati ta otsandiz bular jotzen dutenentzako, besteen gañetik agertu nai dutenentzat, norberen izenaren oso zaletsu diranentzako.

617. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Zerbait ikasten asitzeko ordua Iturriaga'ri etorri zitzaionean, apaizgaientzat ikastetxe bat bazegoan Andoain'en; uste degunez ikastetxe artan asi zan Iturriaga jakintasunez bere burua ornitzen, eta Andoain'en bereganatzen asi zituan ikaskizunak Oñati'ko Ikastetxe-nagusian osatu zituala esatean, egitik gertu nabillela uste det, egi-egitan ori azalerazitzen duan berririk ez det ikusi baño.

618. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0014 Egiten zituzten batzarretan, bakoitzak bere iritzia agertu ondoren, eztabaidak laister azaltzen zuten burua, ta bakoitzak bere usteari gogor eusten zion.

619. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Ainbeste ikasi ta alako lagunak zeuzkan gizonarentzat, Gipuzkoa'ko beste geienen aurretik jartzea etzan gauza zalla izango, baña Iturriaga apala zan berez, buruan etzeukan arrokeririk.

620. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Ez egin naiago nuan, bañan emandako itza betetzea gizonena omen da ta nere burua gizontzaz ikusi nai nuke.

621. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Paracletora itzuli zan Argenteuil-go lekaimeeri etxe bat inguruan jaso eta Eloisa bere emaztea Buru jarririk.

622. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Animaren bizitzaren egontokia buruan zegoela, zion.

623. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 Zer zebillen nere buruan, Zutzaz aztuta zebillenean?.

624. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Eta mariñela gau illunean, itxas asarretuaren erdian, olatu porrokatuekin burruka dabillen bezela, zu ere era berean zure buruarekin burruka bazabiltza, bear bada etsita, zerurik zuretzat ez dagolakoan, artu eskuetan eta irakurri Margaritaren bizitza.

625. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0038 Zortzi zutarri edo pillare sendoak burugañean eusten diote Elizgañari.

626. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0096 Egun artan izan ziran irrintzilariak, aurrentzako idazteko ta irakurtzeko esamiñak, nekazarientzako sariak, tobera-jotzalleak, emakumeen korrika-apostuak suilla bat ur buruan zutela, zezen-suzkoa, ta abar.

627. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Aste bi aiek milla pentsamentu ta buruauste ekarri dizkiote nere buruari.

628. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Argatik noski, iñundik ere, ainbeste urteen buru, gelditu zaigu bizi-bizirik gure errietan alako esaera jakin auxe: BERTSO BERRIAK, XENPELAR'EK JARRIAK.

629. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Arpegia, beltzerana; begiak, biziak eta biurri-xamarrak; burua, erne ta azkarra; gañerakoan, gizon elizkoia ta atsegiña, kristau jatorra, ta langille paketsua.

630. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0032 Ez dakit bertso auen otsa noraño zabaldu zan Gipuzkoa'n, baña, orain ogei ta amarren bat urte, ba-dira Altzo'n, baserritar agure buru-argidun bateri Xenpelar'en bertsorik ote zekien galdatu, ta bertso auexek kantari asi zitzaidala.

631. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Xenpelar'ei Jaungoikok eman zizkion buru argi ta bertsoetako bat-bateko etorri arrigarri ua, Iparragirre'k izan bazituan, beste Iparragirre bat izango zuan Euskal-Erria'k.

632. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Erabat, noski, antze geienetan gizonik iakitunena baitzera, beinola, zeian, dirularien mai-ondoetan zerorren iakite andia ta opagarria erakutsirik, arro-arro zeure burua andi egiten neronek entzun zinudanez: soinean zenituenak oro zeuk eginak zenituelarik, Olimpi'ra bein ioan zinala esaten baitzenuen: lenik, zenaraman ereztuna ortik asten baitzinan zerorrek egina zala, ereztunak xixelatzen baitakizu; baita beste zigilua ere zeuk egina, ta zaldi-orrazia ta oliontzia ere zerorrek eginak: gero, zenituen oinetakoak ere zerorrek iosiak zirala esaten zenuen, baita txartesa ta txirikona ere zeuk eunduak zirala: ta guziei bitxien eta iakite andienaren erakusburua zirudiena auxe zan: esaten baitzenuen, zeneukan txirikon-gerrikoa Persi'ko andre andikienen bezalakoxea zala ta zerorrek txirikordatua, izan ere.

633. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Ala ere, Santutasuna Elizan buru au etzegoan ain ondo egiña; ta apostolutza-lanetara loturik oi dauden laikoak ere, buru au oso laua, arruntegia ta ala-olakoa zala esan zuten, beste ikusbitartez begiratu ezkero biozkarri ta suspergarri badadi ere.

634. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Baiña, beti ere, aztu gabe ta kontuan eukiz Paulo Bidaliaren itz areik: Yainkoa bat bakarra da; eta Yainkoaren ta gizonen arteko Bitartekoa ere bat bakarra: Yesukristo gizona alegia, bere burua gugatik eskeiñi ta eman zuana.

635. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Neurri au bera, zentimetrotan jarria dago Ipar-Ameriketako idazti batean, eta jakin-miñez eta gaurko gazteen burua eta lana errexteko, emen jartzera noa.

636. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Pertsonaren asmamena, bere-bere duen asmamen hau, probabilitate ta adurreren indarretatik bere burua jaregiteko duen asmamena murriztu, deuseztu egiten du era huntako sozial egoera batek eta aglutinante errez batzuen mende uzten du gizona (propaganda, konsumoa...).

637. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Sendituz aurretik aztertu baiño lehenago zerbait dagoela somatuz problemak aurkitzen dira eta nekatuz eta ahaleginduz, senditu dan hori gizatzen edo adimenaren bidez atzematen saiatzen gera gero, besteri, eta geure buruari, adimenduaren arabera azaldu ahal izateko.

638. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Nik neuk, egia aitortzeko, azkeneko artista askoren obrak ez ditut oraingoz senditzen, ez dute nere barnea iñarrosten, eta txapeltxikitzat daukat nere burua.

639. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Baño izatez Oñatiko erria bera zan, kofradi-izenpean, an zebillena, Kondearen morrontza astindu ta bere buruaz jabetu nairik.

640. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 1909'tik 1915'ra Probintzi guziko Buru izan genun.

641. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0103 Bañan zere burua zoriontsu egitea, zeruratzea, orra erabateko garrantziduna zuretzat.

642. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 Zergatik itzegiten dezu zuk, zure burua poztearren edo zuritzearren?.

643. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Aurra Kredoa esaten ari da: erdera etzaio buruan egosi, ta ain poliki ere, auxe esaten du:... padesió bajo el JODER (onelaxe) de Ponsio Pilato.

644. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0020 Ionesko'k uste du berriz ere bultzada onuragarri bat eman beharrean gaudela teatroaren eboluzioari, eta lan hortan eskuartu nahi luke berak ere: (teatroaren billakaera horren) langille apalenen artean gura nuke nere burua ikusi.

645. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Orrela beraz, au onela dala; eta gerana gerala, baiña gutxienez, gure burua euskalduntzat baldin ba'dugu, gure izkuntza onen alde gogo beroz lan-egiteko asmo sendo ta bizi bat artu bear dugu lenbailen; eta euskeraren etorkizunari arretaz beterik so-egin, gure izkuntza txirotu ez dedin.

646. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Urte batzuez onuztik bere burua azaldu naiean zebillen problema bat. Euskera ta teknika-izkuntzan.

647. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 Ikus zer esan zion A. Ledochowski'k, iesuita guzien Buru izan zanak, gure A. Olabide'ri: Euskera Akademikuan ari omen zira; io zazu ortik, ori irakurriko baitute geienik, azkenean nere erri Polonia'n gertatu dana.

648. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Ez da zure erruz; zuk agindua, burua makur, egin bearra ukan duzu.

649. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Bigarren txandan Orio'k, Zarautz'ek ta Zumaia'k ekin zioten ta lenengo arraunketatik nabaitu zan Orio'tarrak aldi onetan jabe zirala ta amaitzean ikusi zan danen buru zala amaika segundo gutxiagoan egiñik bere joan-etorria.

650. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Zazpi urtetan Mexiko aldean ibilli ondoren, Guatemala'ko yesulagunen ikastetxean nagusi egin zuten, ta bertako buru iraun zun 1767 garren urterarte.

651. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Itzaurre luzexko onen urren dator Eguiateguy'ren obraren irugarren liburua (), zenbait buru edo berecita-n banatua.

652. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Biek kopia-gisa azaltzen dute burua: leenak Frankfurt'en ikusi zuen argia, 1785'gn. urtean; besteak, berriz, Paben, 1782'an.

653. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Ez ote dute iñoiz buru argiagoko gizonik erotzat jo?.

654. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Oraingoz beiñipein, gure izkuntza estutasunetik atera ta bere buruaz jabetzen asi dedin arte!.

655. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 Orain, jakiña, lengo almen oiek joan zaizkio, baiña ala ere zoli ta argi dauka burua.

656. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Esan nai det buru otzez eta erruki gabe salatzen dituala gure akatsak, euskaldunak eta bereziki gure agintariak kultur-gauzetarako erakutsi duten ajolakabea ta girorik eza.

657. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Oen buru dan B. Koltxetob'ek, erdipurdikako idazle baiña polemikan oso bizkorra bera, bere arerioak Partiduaren areriotzat jotzen ditu.

658. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Askotan galdetu izan diot nere buruari zer dala-ta euskaldunak Gloria Patri otoitza latiñeraz egin bear duten.

659. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Dagoneko ezagutzen al duzu edonork bere burua laztanago duena, urkoarena baino (batzuk zuzen eta bide noski, bestetzuk ordea, irabaziaren ederragatik), baldin aitak ezkontza-atseginagatik oiek laztan ezpaditza?.

660. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Au guzi au' zerak berak áutortu zidan, alegia, fabrika-arazo ortan buru izan zan neure adiskide on-on batek (adiskide au' gaur ere garbi-zale purrukatu agértzen zaigu).

661. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Obe luteke orrela itzegiten dutenak, lepuan gañian burua baleukate.

662. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Buruz azkarra, jakinduri agirikoa, onbidetsua, etorri aundiko iztuna ta euskaltzale benetakoa, Gerriko Gipuzkoa guzian txit ezaguna ta maitea izandu zan.

663. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Don Pío el impío izendatzen zun Baroja'k bere burua.

664. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Ez jakiñeri bai; baiño kalterik aundiena noski bere buruari egin zion Pio Baroja gizajoak....

665. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Kezuloak garbi nai dituela, eta, ala ez badaude, etxekoai burua mozten diela, Elduain'en.

666. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Larraun'go errietan olentzaro'ren iduria kezuloan zintzilika egoten da, igitaia eskuan eta txapela buruan, gauerdiko mezaondorarte.

667. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Azkeneko hauek zabalduriko Pake ta Fueroen kanpaña, erabatekoa gertatu zen gerlaren amaitzeko ta Bergarako Elkartea osatzeko (2) Euskal erdi-liberalak, karlista-gerlan, Junta bat osatu zuten Baionan, Conde de Villafuertes ordiziarra buru zutela. Ahaleginak egi zituen Junta hunek Fueroei eusteko.

668. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Niketz, kontu auxe eskatzera noa nere buruari, danon aurrean, emendixe.

669. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Ta buruak, nere leku obea itxasmiñez (mareaturik) zetorren emazteki dotore bati eskeintzea, eman zidan.

670. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Bi illabete buruan, 4.000 ale salduak.

671. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Jacques Maritain, bere buruaz mintzo da, 1954-ean, bere Carnet des notes-en sarreran: Zer naiz ni neroni? Profesore bat? Ez dut uste.

672. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Europa-ko pentsamoldeak lur segurua behar zuen tinkotzeko, Hegel-etik asi eta, positivismoa zear, vitalisten sistema eta Bergson-en (honen diszipulu ain zuzen Maritain) lur-axaleko pentsamenturaiño, bere burua birrintzen gainbera zetorren filosofia oiñarritzeko.

673. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Bestalde, Maritain-ek laiko xahar-tzat dauka bere burua.

674. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Ta hontan, Maritain-ek zintzo jokatzen du bere buruarekin eta bere obra osoaren funtsezko oiñarriekin.

675. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0047 Detxepare'z bestelaz, Sarako etxe-deun-buruak itz lauz bere lana eratu zigun, al izanik beraz, alako egikizunari zegokion besteko itz azkatasuna erabilli.

676. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Euskaldunak bakoitzak bere izena iarteko erabeegi geralako geienbat, ez-izenez estali oi dugu gere burua eta gero gerokoak....

677. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Lengoa... bakoitzak bere lepotik burua.

678. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Pentekoste egunean bertan, Kepa buru, bidaliak oro Goteunez gañezka Ierusalem'eko kale ta zeietan barreiatzen dira galut edo diasporatik bildutako iudar guztien aitzinean Kisto bipilki aitortu ta aldarrikatuz.

679. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Idazlana borobillago ta beteago zedin ez dio bere buruari nekerik ukatu idazle argiak.

680. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Argatik batzuetan nere buruari esaten diot nere arbaso zarrenak ez balute beren izkuntza galtzera utzi, ez nuela ainbeste lan egin bearko euskeraren ikasteko.

681. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Bañan ez bait-dira Bizkaian bertan iritzi ortakoak danak... or zutitzen zaigu bat-batean, larogei urteko aiton bat, euskaldun-berri bera, ama-aldetik eusko-odoldun, bañan aita-aldetik ez; aiton, bañan adore aundikoa benetan bere larogei urtetan; eta burua gogor astindurik, ola dio: Zer berrogei urte, gero? Berrogei urte? Ara: emeretzi billoba daukadaz neuk.

682. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Sakatzez bere burua Yainkoa zala uste izan zun Kaligula'k.

683. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Elade'tik yainko-iduri aipagarrienak erakarri ta ayen ederrari ta yaurespideari yaramonik egiteke, burua kendu ta aren ordez berea ezartzen zien.

684. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Bere buruari yauretxea eraiki ta bertan beredin opari eskeintzen zituten yaupariak.

685. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0106 Koche.- (Bere buruarekin). Hum! Uste dut orai ez dutela ene beharrik! Urrundik ikusiko dut! (gordetzen da).

686. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 - Berritz jartzen da... Arnozorta bat bere buruari zerbitzatzen dio....

687. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Bertzenaz, ez zaitela estona ikasten baduzu, hemendik jali-eta, Egiaphalek bere burua urerat aurthiki duela....

688. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 (Engrazi bera gelditzen da sukaldean eta entseatzen da berriz bere buruaz jabetzerat).

689. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 (Ichilik, duda tzar batez hartua, emazteari begi ezkinez behatuz, Etchahunek bere burua zerbitzatzen du eta edaten....

690. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Illegorri.- Eta orain ze bear? Ene burua?.

691. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Begibeltz.- Ez ire burua ito arte (Lotzen dire borrokan, gauaz, urrundik behorren arrabots eta irrintziak aditzen direla).

692. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Begibeltz-ek joko Illegorri xispakin buruan.

693. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Illegorri.- (Burua altxatuz) Ez nauk il ba!.

694. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Iakes.- Ez naiz ni nere burua gordetzen ibiltzeko sortua.

695. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Eta lanak, uxatu zizkidan gogoeta beltzak burutik; lanak eta neukan fedeak.

696. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Mayi.- Zearo utzia al daukazu burutik?.

697. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Frantzina.- Zer nai zenduke, erretore jauna? Burua zut sar dedilla?.

698. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Erretorea.- Burua zut, ez... Bañan ezta zakur zatitua bezela ere.

699. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 Gu maite gintuelakotz, utzi zuen bere burua hola gurutzefikatzerat.

700. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 Familiako bilkura izaki-eta, norbeitek espres egiten badu ez etortzea, erakusterat ematen du, familia ez duela maite eta ez dela bere buruaz baizik orroitzen.

701. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Burua gibelerat uzkalirik, zintzurra zabaldurik, ari zen kantuz.

702. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0083 Egun hartan, gizon batzuek, saindu zirelako ustean, beren buruak gora baitzauzkaten eta bertzeak DEUS GUTI.

703. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0012 Otteka haur bat jostetan
Putzundeko pentze ordokian,
Eta emazteki ttipi bat
Belar undarren biltzen
denborarik galdu gabe
Hiru gizonen ondotik:
Xapela buruan
Bokanesa lepoan
Izerdi trenpan.

704. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Bere altzoan pausatu zikan
Ene gazte gorputz gordina,
Bularren kontra tinkatu
Ene buru iluna;
Bere hatsaz berotu
Ene harpegi hoztua
Eta bere begiez xukatu
Ene begi bustiak...

705. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Burua akhitua
Ikastea utzia.

706. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 Etzakiat zoin den hire ama-hazlea,
Da ari bere buruarekin belea,
Bainan aski joria hizela bazaukaiat nik,
Eta hiri esker eginen diat ase onik!
.

707. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bazoan zango eta buru gora altchatuz,
Bere pampalina pimpili-pampalinatuz!
Bai, bainan etsaia agertu zenean,
Hau urhearen ondotik baitzabilan,
Dirudun mandoari zen beraz jazarri
Eta hura zuen arindurik ezarri...
Ostikoka,
Ausikika,
Gure mandoak bere karga nahiz zaindu,
Pampako ederrak ere zituen bildu...
Intziraka,
Hasperenka,
Hantche zagon erroz gora lurrean etzana:
-Etzauntan nausiak holakorik hitzemana!...
Fitsik ez diotela egin ene lagunari,
Eta ni hementche, dohakabea, hiltzen ari!
Laguna beretik ihardoki zion:
-Kargutan izaitea ez duk bethi on!
Izan bahintz hi ere eiherazain baten mandoska,
Ez bide hinduten gisa hortan umatuko joka
.

708. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Badoa gero timoiaren gainerat,
Handik zunkako on baten emaiterat;
Gero berriz farra farra
Ellanden sudur puntara;
Batean hunat, bertzean harat, griñatsu,
Iduri egiazki nonbeit duela su!
Eta khechu bertzeak ez direla deusik ari,
Bakarrik uzten dutela guzien akulari:
Apheza mar mar mar othoitzean liburutik!
Zer sanfreta haatik! Horrek badik burutik
Gazte bat aldiz kantuz, kobla eta errepika!
Uste du kantuz ariz joanen dela mekanika?
Andereño Uli badoakote aldizka
Beharri-ziloan jotzerat bere chirrinka.

709. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Artzen dira hor, ixilduz,
Besoz, bainan ere buruz,
Xedeak untsa gordetuz,
Besten nahiak asmatuz,
Xuxen lekian agertuz,
Nun-nahi pilota bilduz,
Makur guziak jasaituz,
Jukutriak ez barkatuz!.

710. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Gizaizoa!... Gapelua buruan, docha barnean, chamar labur batez aphaindua, zinta gorria gerrian, espartinak oinetan, lurrezko pipa motz bat ezpainetik dilindan, mokanes bat, zerbeit barnean akhiloa bezala, espalda gora zaukan makhilaren puntan korropilatua, agerrarazten zuten jostagailu guzietan, bai kampoan, bai barneetan, denen irringarri.

711. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Makaiako Ganichek, erran dezagun garbiki, Euskualdunak derama Aintzinekoek erabili bizi modua, urrats, lan, mintzaira, ohitz beretan eta berekin, saila buru beretara.

712. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 @-" Hauche da bada jeinde horien buru haustea!, du, irri aire batekin, erasten bere buruari.

713. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Bazter guzietan gapelua barraiatua da, urguluzki, handiek ala tikiek, buruan ekharria.

714. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Begia zorrotz eta burua zut, herriko-muthilari erran zion: Goazen!.

715. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Eta etchalde bat azkar atchikitzeko edo emendatzeko, ez da aski aurhide bakotchak han hemenka zerbeit lan purruchken egitea, bakotcha bere alde: behar da ororen manatzeko eta gidatzeko buru bat, eta oroz gainetik elgarrekilako amodio eta laguntza.

716. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 (...); eta zer zion bere lagun gaztiaren lanaz: buria eta guziz begitartia bere samurrian ezin gehiago xuxen atheraiak ditu Aldudeko orhoitmenak; eskuairia herritar soldadoarena du, nola soinekoa, nola soinaren beraren gudurako jarria: eskualdunagorik etzitaken.

717. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Gizon horiek izan ziren puska bat burua hartua eta jarri ziren lo, posta hartako guardianoak.

718. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 Aita batek, bere buruari zar iritziz, seme azienari esan zion: - Miguel Premin: ni ta etxeko andrea zartu gathuk eta bizi gerala etxeko andre bat ikusi nai diagu.

719. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Bere buruak etzion orretarako biderik ematen eta atso azti batengana yoan zen.

720. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Ontsa baino hobeki egon zira meza-artean, eta nehork ez dakike zuk bezala bere burua atxikitzen edo gobernatzen.

721. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Nere buruaz ahalge niz.

722. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Menturaz nihaur naiz bestetarik urruntzen ari, nihaur nere buruari harrika.

723. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Dena den, beti pentsatu dut gizonak on duela behin edo behin irri egitea gauza larrienen kontu, eta batez ere, bere buruaren.

724. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Beharrik zinezko Jainkoaren Bildotsa jautsi da gu ganat, ta kurutzean bere burua eskaini, bere odola azken chortaraino ichuri.

725. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Izraeldarrak etsaien peko ziren, heien esklabo; Esiptarren esku-makil, ahalgeak hurtuak, aspaldian beren buruaz jabetu nahiak ere, nolaz ez.

726. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Ontsa zozo beraz, nork bere burua estekan den zakur baten aisikietarik zaintzen ahal ez duena!.

727. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Ez balinbaziren soberarik akort, orduko kazetek diotenaz, orthografa horren churru-burru guzietan, eskuararen alde lan egiteko haatik bat egin zuten denek berehala, su berak baitzarabilzkan, eta buruzagitzat segidan hautatu zituzten: Adéma kalonjea lehen buru, Arturo Campion eta Sabin Arana Goiri bigarren buru, Martin Guilbeau idazlari, J.-B. Daranatz apheza idazlari-lagun, Léon Hiriart diru-zain, eta horien aldean jarle edo lagun: Arbelbide eta Azkue aphezak, Broussain, Carlos Guerra, Serapio Mugica eta Lagaz Iruñako aphez bat.

728. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Jean de Witt-ek elizak nahi zituen bere meneratu, bera erresumako nagusi eta buru bakhar gelditzekotan Hortakotz, Holandaren laikatzea zitzaion bide egokiena.

729. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Itxuren arabera, bere burua hertsatu du, bai har-emanetan bai bihotz-urhatsetan, bere gogoaren bizia oso-osoa begiratu beharrez.

730. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Adorazione batetarik, ilhunpean, sartzen zen batez bere buruari erran zion: Zer ari naiz, ezta hori nik amestu bizia fraidetu behar dut.

731. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Bere buruarentzat garratza zen, bainan bihotz zabalekoa.

732. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Burua bortxatu zuen eta gogoa Latsaberriko erreka iduri bilakatu zitzaion.

733. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Jesus'ek lanari eman dio bere balioa: lanean ariz eta lanari esker, ezdugu bakarrik guhaun burua hazten edo familia bat altxatzen, bainan ere Jainkoa ohoratzen, goresten, xerbitxatzen eta munduaren apailamenduan parte hartzen.

734. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Ezdu beste arrangurarik, igorri duen eta harekin dagon bere Aitaren nahiaren egitea baizik: Ene burutarik ezin dezaket nik deusere egin.

735. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Ni eznaiz ezen ene burutarik mintzo, bainan ene Igorle Aitak daut manatu zer erran eta zertaz mintza.

736. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bakhar horrek badu askitto goratasun; sorbalda ta kankak zabal, besoak luze, esku ta zangoak handi, kopeta hertchi, burua chabal, biloak nasai eta leun, larrua churpail, begiak ñabar, sudurra chuchen ditu.

737. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Ez-axolek eta funts-gabeko-ek gogarako dituzten gezur urhetsuez eta aments hutsez bere burua atzipetu nahi ez duenak, ordea, aithortu behar du hala ez dela.

738. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Irlandarrak bere hizkuntza Gaedhilge deitzen du, eta bere burua Gaedheal.

739. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Zer nahi den, beren burua Erromaren influentzari emanagatik eta Latinnen ganik ikasi ba zuten ere zer den kultura, beren hizkuntzan dute Irlandarrek kultura hori mintzerazi nahi ukhan, Europako nazione errandelako argituek asko berantago segitu behar zuten bide bat erakhusten zutelarik horrela.

740. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 Ene Jainkoa, maite zaitut ene bihotz guziaz eta gauza guzien gainetik, zeren baitzare guziz ona eta osoki maitagarria: maite dut halaber ene laguna, ene burua bezala, zure amorea gatik.

741. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Bergson-ek mihi puntan du askotan arbolaren itchura: Bere jitea argi eta garbi daukanarentzat, izeitea, aldatzea, aldatzea, ontzea, ontzea, baratu gabe, bere buruaren egitea.

742. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Orhoitzapenak kokatuak ditugu buru barneko muiñan.

743. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Den gutieneko zalantzarik gabe erran dezakeguna, hau da: nun ere baitzen ikasten egon Axular gaztea, gogoaren betheko hazkurri ona zuela bildu han; latin eta grekaren mamirik gozoenak beretu zituela, eta barna; buru onekoa zela osoki, eta bihotzez oraino hobea.

744. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Salbatzeko, ez da aski untsa hastea, iraun da behar, eta bururaino heldu.

745. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Bizkitartean bururaino irauten duena da bakharrik salbatuko.

746. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Dudarik gabe anhitz munta du untsa hastea, eta untsa hasteak aintzina jarraikitzeko esperantza emaiten du, hala da; bainan salbatua delako segurtamena, bururaino heltzen denak duke bakharrik.

747. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Zu, Maria, untsa hasi zinen, eta hala hala iraun duzu bururaino.

748. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 7. Goizean goizik argia baino lenago, ta mantila beltza buruan duela beltzez beztirik esposatzen dute gaizki bizi izan den emazte berria.

749. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Lau ta bi sei diran bezin egia, noski. Lepo gañean bururik daramanak uka ez lezakena.

750. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Alemanak joan diren astelehena, egun orhoitgarria! Hek itzali orduko, zer loria karriketan, zonbat bandera leihoetan. Arratsaldean gerlari ohi eta herriko gizonak buru, jendea joan zen lerroan, gerlako hilen harrirat.

751. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Joan dira ederki. Haatik pilota partida zen miresgarriena Andre dena Maria eguneko hura... Zer partida pollita! lau herriko hoberenen artean; lauak soldado-geiak, gazteenak 16 urthe, Jean Urgorry, bi urthe gabe bere burua aipharaziko duena.

752. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Azken gerlatik hunat, gaztiek adio mutz batekin utziko zutie; eta hanitch igaranen zaitzie khantian, deus ere erran gabe, buria tzut tzuta, ukhul elibat bezala.

753. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Burhasoeri bereri hitz erdi bat behin edo bertze erran bazioten, munduko gorena! Sudiakre egin ondoan zabaldu zen aitari, eta huna aita girichtinoak nola ihardetsi zion: Haur maitea, osoki buruari emana nion, hemen apheztua hemen egonen zinela, sor-lekhutik hurbilisko, eta zure alderat bilduko nintzela, hiltzeko. Ametsak! Deus ez dut egin nahi hartu duzun chede handitik zu urruntzeko: Jainkoak urrunerat deitzen zaituneaz geroztik, zoazi: sekulan deusek etzaitzala gibela. Badakit goldeari lotzen denak hildoa bururaino ereman behar duela; bururaino gibelat behatu gabe.

754. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 KOLEJIOA.- Igaran ostiralian kolejioko haurrak etcherat buruz hegaltatu dira begiak zohardi, halaber bihotza, noun ere beita.

755. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Jalitzen da. Adiorik ez! Nehori galdatu gabe badakigu denek deus handirik ez duela egin. Ba, arras ederki ebili da, jo harat, jo hunat, Angleterran eta Ameriketan bere burua deskantsatzen zuela. Joan-jin horiek are gure sakelaren gostuz, gure zintzurrerendako probetchu joririk gabe.

756. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Han ethorri zaio Ravitaillement horren buru ezartzen zutelako berria. Jakin-eta berri on hori, bertze kezeta egileak bildu ditu, eta erran diote:

757. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bainan gobernuari litake, bere zerbitzuen buru, burua duten gizonen ezartzea: denen gainetik hura hobendun.

758. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Gerlaz geroztik, Ravitailement delakoaren buru, ezagutu ditugu hainitz Gamelin.

759. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Igande goizean jaun Misionesten kaperako aldi. Kolejioarekin betan, urkhaitarrek hor zuten Ama onaren ikhustea. Beren jaun erretor maitea buru, hor zien gutiz gehienak. Aratsaldean, bezperako jende ostea hurbil berriz bildua zen Ama onari gorthe egiteko Lekhumeko juntarat. Besoak airean, gogotichko khantuz ari ginen denak, gure erdian ginintuela. Bordarrampe, katedraleko jaun aphez nagusia eta Narbaitz jaun kalonjea, diosesako obren buruzagia.

760. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Plaza gehienak arrastatuak dire; galde zonbeit egin nahi lukeenak, ichkriba dezala Pentsioneko superiorari. Erran dezakeguna da esku onetan emana dela obra hori eta denek begiak zerraturik, konfientzia osoena ematen ahalko dutela eskola horren buru izanen den Tolosako gobernioko eskola handienetan, lehenetarik iragan izan den serorari.

761. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ezker eskuina bezenbat badu, aise dabila pilota, aire segurra, adina emendatzearekin eta bizkarra zabaltzearekin, bere burua aiparaziko du araino.

762. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez da harritzeko mementoa, komunizmoaren umetarik zonbeit lotsa beltz batean sarthu badira: mundu hunek ez duela ez burururik, ez buztanik eta bethikotz etsitzeko dela, gauza guziak ifrantuz direlakoan.

763. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Demborari so ari zen, sasouaren arabera: idorte luze bat lehenik ountsa gozatzen; gero, negiari buruz edo dembora tcharra sendi zianian, hasten zen erraiten ebia zouela, bi hilabeten burukoz berautena...

764. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Buru batin, ipharraldian, Shasta-ko mendiak eta Sacramento uhaitza, bere hourte lanjerousekin. Gainti hortan, hour sobera... Beste burian, Tahachapi-ko bortia, bere uhaitzarreki, San Joaquin delakoua.

765. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1. Gauza bat da bakarrik baitezpadakoa: langileria ororen nagusi eta buru jarri behar da. Hortarat heltzeko, denak on dira. Bainan horri buruz chuchen chuchena jokatu aitzin, jakin behar da ingurika eta azpiz okasione guzietaz baliatzen.

766. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Deputatu bakotchak bazuen bere aburua: buru bezenbat aburu.

767. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Haatik Angles-ek (aithortu behar da) burua hotz daukate, eta begia chorrotch. Ikhusten dute deus ez dezakegula egin Amerika gabe... Apazegatzerat ari dira Pineau jaunaren, hau, bere ezin bertzeaz khechu, ari baitzen dena elhe minkor eta uztarkeria Amerikanoen kontra!

768. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Alde batetik pleini dira bazterrak. Aleman soldado guttiegi dela. Bainan bertze alde pleini dira ere, badirela soldado sartuak Waffen S.S. ohi batzu, gerla denboran zer nahi izigarrikeria eginak, hortako kondenatuak, eta merechi ez luketenak soldadoen buru jartzea. Asko presoner ohi, asko gerlan hilen burhaso, asko judu dei egin diote gobernioari ez dezan onhart Waffen S.S.-ik izaitea alemanen armadan! Ez dira batere fida jauntto hoien chederi!

769. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Narbaitz jaun kalonjeak hitz batez erran du zer behar ginuen pentsatu oraiko beila huntaz: Baionako diosesa kontent da bere buruaz! Alo! Hobe! Egia erran, bazen gizonketa ederra, eta izan da othoitz eta kantu!

770. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ama Birjinak erraiten diote ez dituztela beren jaidura guziak segitu behar, bainan eginbide dutela ongiaren hautatzea, beren buruari gogor egin beharrikan ere. Ama Birjinak erraiten ere diote gudu hortan ez dagozkela bakarrik, eta horra zertako othoitza arthamendatzen deeten, erran nahi baita Jainko jaunarekin junt egoitea, othoitza ez baita funtsean deus bertzerik, graziarekin bat egitea baizen!

771. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Presentzale guziek, bere karga buruan, bide guzia oinez eginen badute, dendaria, etche sartze guzietan, yarria dago orgen gibelean, miraila bat tente eskuetan: bere burua haren gibelean gordatzen duela...

772. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bietan errenarazi gabe, presentzalek zalhu burujik yeusten dituzte beren zareak saldari buruz mahayan, plantatzen direla; atsean, azkar azkarra, gain gainetik mainaturik kontu eta irbintzinetan etcheko alderat abiatzeko

773. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Kondaire hunek badu erakaspen... Urriaren edo zilarraren gutiziak ez duela deus onik eta gure buruaren ontzeaz behar dugula achola ukan.

774. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Gipuzkoa'ko Diputazio edo Konseillu nagusiaren buru Asuero R. Arkaute izendatu dute.

775. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Amabost egunez ez da bertze solasik entzungo guzioi buruan min egin artio.

776. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Hemen foltsua azkarrago ari da eta jakintsunak ohartuak dira hamar minota horietan gure kaskezur barnean eletrika geiako badela: Horrek erran nahi du gure burua lanean ari dela, erran nahi baita amentsetan ari dela.

777. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Menturaz sukarra badugu, menturaz nunbaitik min... Etzaterat joan aintzinean sobera buruz lanean hartzeak zure lo kontsolagarri hura aizatuko du.

778. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Esperientzia hori amerikano sabantek dute egin jakin nahiz gero ilargirat eta izarretarat igorriko dituzten gizonek nola duten ihardokiko lo eskasari, zonbait egunez lorik egin gabe beharko baitute ta ibili gain horietan. Esperientzia horrek du erakutsi ez duela gizonaren gorputzak galdegiten loa bainan bai haren buruak.

779. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Segur gira gauza hoien buru direnek ez dutela huts eginen. Denbora berean arrakesta gehiago emanen diote bestari eta Aramburu jaun aipatua ohoratuko.

780. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eta aithortu behar dut, nihaur ere galde bera ene buruari askotan eginik nagola auzia abiatuz geroz.

781. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hala da; bainan andereño horrek bide ditu bere kasketaldiak! Erraiten dauku: l, r, t, eta n bustiak hizki doblez behar direla markatu eta izkiriatu: ll, rr, tt eta gn, nun ez diren tilet batzu buruan emaiten

782. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Holako gazte-aldea duen herria ez da beldur geroari buruz burua gora abiatzeko, herri gutitan baita holako gazteria mememento huntan.

783. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Salan jenerala ihesi joan da Parisetik Espainiarat. Ez bide zuen bere burua atherbean kausitzen Parisen.

784. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eta horra nun gobernuak nahi duen Algeriaka auzia churitu heien buruen gainetik. Badaude ez othe dituzten buluzi nahi beren esku-bideez.

785. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Larunbatean goizean-goizik hedatu da berria Challes jenerala hiru lagunekin jazarkunde baten buru jarri zela aitzineko gauean, eta arrotz parachutista errechimendu batek, Alger-eko gobernu-etche guziez jabeturik, hango buruzagi frantsesak arrestaturik ezarri zituela, Gambiez jenerala eta Morin gobernadorea barne.

786. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Diotenaz, paper batzu hedatu dituzte berri faltsuekin, jendeen buruen nahasteko. Eta beldurra barreatu beharrez plastikariek emendatu dute larunbat aratsean beren lan tristea hilak eta kolpatuak gainez hobengabeen artean.

787. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Denen buruko, Billotek jakin-arazi du cherka dezaten bertze norbait, Alger-eko alki irriskutsuan nola nahika jarri nahi duenik.

788. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Asko kintze arras pullitak ikusi ditugu bainan irabaztunek, denen buru, frango aise finkatu dute beren nausitasuna eta ez ditake erran auzia hain samurki joan dela.

789. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ori, anderea, erosazu chapel hori, choragarria zira hori buruan. Iduri du guretzat egina. Lore eta izar dichtirantenek esker guti izanen dute zure aldean.

790. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Hamar urthez bederen gazteago eman zautzu hori buruan!

791. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Behengaray-en eskualdea nausitu denen buru tanto batez, 50 eta 49; bizkitartean galtzaleak ziren lehenik helduak 49-etarat, bertzeak 46-etan zirelarik oraino...

792. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Buru, menbroek algar enthelegatzez, bezagn laguntzez, Eliza saintiak barna eta chuchen phikatuko du ildoa, Monttiot zounbat nahi mazi izana gatik.

793. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gorputza bildu dutelarik, burua moztua aurkitu diote.

794. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Eskualde hortarik ere behar othe dugu auzi bat ikusi? Aintzin hortako erakaspena ez othe zautzu aski? ala nahi duzu funtsik gabe tribunaletan herriko dirua igorri? ala nahi duzu erakusterat eman, jujek nahi edo ez, herriko buru gisa, herritarren ontasunen jabe zarela?

795. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bainan orduan zertako ez jabeeri aipa, zertako ez heiekin antola, zure buru alde ari gabe? Zertako ez? Ala elgar aditzea baino nahiago duzu elgarren arteko saltsa?

796. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Nere gogoeta guzia lanari emanikan ere, ez nuen geroztik haren itxura begietarik kentzen ahal: gutien ustean nere izpiritua airatzen zitzaitan gizon gazte haren ganat; ahantz orduan amets horietarik ateratzen nintzenean, nere burua harrotzen nuen, beizik eta zer nintuen manera horiek, bainan bihotzaren zolan atxikitzen nuen esperantza berriz ere gizon gazte eder hura etorriko zela nere ganat.

797. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Tresnak baditu berekin radio batzu, lurrerat buruz zer nahi argitasun eta fotografia ere bidal dezazketenak.

798. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 - Bizikletadun edo txirrindularietan, Gimondi Italianoa nausitu da denen buru Espainiako itzulian, bederazka eta denbora-arauka egiten den haitadan ederki finkaturik bere nausitasuna.

799. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Beren buruak begiratzen zituzten ixtudiant gaztek jandarmer botaz eskuratzen zituzten gauza guziak eta su emanez karriketan ziren otomobileri.

800. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ahatik baratu behar zirela nahasmendu guziak, bazterrerat utzi buru muntatzale ixtudiant edo nunbaitik jin gazte ergel batzu eta serioski lanari lotu.

801. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Txekozlobakian buru diren jaun horiek ez ditzazke Rusiak begiko zikina baino gehiago sofri.

802. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Sortzez alamana, bere herrian zen egun hotan eta horgo ikasleen buru ere jarri da Francfort hirian egin duten manifeztazione batean.

803. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Badakia ez erraiten bere buruari?

804. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Libertate ainitz ba omen dute, sobera berdin; bainan bere buruari ba erran araztea beti pestarat joaiteko, libro izaitea dea? ala esklabo izaitea?

805. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Ez ote diozu sekulan nehori aditu erraiten suge bat kalitu duela? Kalitzea da kali ukaldi batez buruaren lehertzea.

806. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Penitentziak ontara eragiten digu: pekatua gorroto izan ta ez geiago egin ta egiña ordaintzera; ildurak, griña gaiztoai gogor egitera; beartasunak, biotza, gogoz beintzat, ondasunetatik askatzera; garbitasunak, gorputzeko atsegin-zalekeria ezitzera; apaltasun edo umiltasunak gure buruari bear dan neurrian eder izatera; mendetasunak (obedientziak), nagusiaren mendean bizitzera.

807. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Gañera aditu zuan Jaungoikoak eskatzen ziola Ebanjelioko esan ura betetzeko: Norbaitek nere ondotik etorri nai ba du, bere burua ukatu, bere gurutzea artu ta nere ondotik etorri bedi.

808. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Irugarrenean: Nere ondotik etorri nai duanak bere burua ukatu beza.

809. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Langille guziak txikienetik asi eta Buru Nagusiraño alkartasunean akzioak badituzte.

810. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ta, konturatzen bada beren burua garbizaletzat dutenen neolojismudun izkera dala, laster esango du: Euskera rrarua.

811. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Sozialismo utopikoak ere asko itzegiten du justizi ezaren gaiñean, bere sortzailleak asko mintzatzen dira erriaren sorte txarraren gaiñean, baiñan lehendabizi egiten dutena theorian gizarte ideial bat sortzea izaten da, buruan ordea eta ez errealitatean.

812. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Orregatik zenbait estudiante ta bere burua pentsalaritzat daukatenak liburu oietan sozialismoa zer den ikasi dutela pentsatzen dutelako utopikoen antzekoak izatera irixten dira.

813. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Baiñan alderdi auetarako zenbait pentsalari ta estudianteak bere artean asko eztabaidatzen dutelako, liburu asko irakurri dituztelako ta guztietzaz gaizki mintzo diralako bere burua sozialista jatortzat dute.

814. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Orregatik askoren artean alako gezurrezko irispide bat jabetu da iru Elkarteok bear baiño berago jetxiaz gizonen buruetan.

815. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Egunero aietatik dijoan jardunak ainbeste buru zuzentzen ditu.

816. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Aiek orrela jokatzen ba-dute, guk zergatik ez? An, protestanteak geiago diran lurraldetan Elizak alako eskubidea ta Erakusbidea ba-du; emen, onen katoliko, geron burua egiten degunok, ezin al-degu bideren bat arkitu gure arteko elizak beste onenbeste egin dezan?

817. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 44 ilabethez sei ehun langilek Seine ibaiaren gainetik eraiki daute diringazko zubi bat gaitza: buru batetik bertzera, 608 metra, dena bat, azpitik harroin bakar bat gabe, untziak pasa ahal diten urean deus trabarik gabe.

818. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Bat bertzearen buruan emanez hari hoik ba omen litake hogoita-lau mila kilometrena; enpleatu omen dituzte zazpi ehun milu itze: hor sartu dela diote hemezortzi mila tona altzeiru, eta hiruetan hogoi-ta-hamar mila metra kuba beton. Bazen zonbait etcheen altchatzeko ekeia!

819. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Halaz ere, adarrak ekartzeko diruditen frantzitarrek, igarotakoak aazturik, biotza burua bezin utsik daukan militar horri dei egin diote berriz ere, berak sortu zuen gaitzaren osagarria emango dielakotan eta naiz zenbait damutzen asiak diran dagoneko, ba dira oraindik haren aurrean auspez etzanik daudenak, jauresleak iduri, arabitar zaarrak ka'aba zelako jainkoizunaren aurrean zeuden bezela...

820. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Asmo ta xede ori aldatu eziña da, geren burua aldatu ezik.

821. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 ¿ Ezin ete geinkez aldatu era bi auek? ¿ Ezin ete geinke Aberria ganako maitasuna geure buruaren, sendiaren, zartzaroko lasaitasunaren aurretik jarri?

822. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Nola nai ere, benetako oparia eskeintzen ari dira ta guri ere geure buruaren eskeintza eskatzen.

823. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Ero ta zoro aundia zara, lurreko suan ordulaureneko miñik igaro nai ezdaben seme alabak aberats istearren, zeure gorputz eta arima galtzeko eta zeure burua betiko sutan erretako zorian ipinten badozu.

824. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Onezaz gañera, lurrak bere buruz, beste bira bat dagi berengain ogei ta lau orduren buruan: ipar-burutik ego-burura ardatz bat ba'leuko lez, ardatz orren gañen jira osoa dagi: jira orri eguna deritxogu.

825. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Azkenez, amamatxu maratz, garbi eta bizkor arek autua bein amaitu nayez-edo, zuzendu zan geugaz buruantzo ebillen Garbi-nai euskalidazleaganatz eta leun-leun gozo-gozo eta bape berotu barik, esan eutsan: - Ara, jauna: Zeurea txanpona eta neurea etxea, eta leinbaizen adiskide

826. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Goitik beera: 1. Bermeo ta Mundaka bitarteko atx punta bat.- 2.Oilloen familiako egazti bat. Erri.- 3.Gazi ez dana. Daukot.- 4.Eguraldi ( atzekoz aurrera ). Buruan daukogu ( atzekoz aurrera ).- 5.Konsonante letrea. Bokal letrea. - 6.Leku baten izan. Odola ibilten dan lekua.- 7.Ordaindu bearra.Garbi ez dana.- 8 Bizitzea kendu ( atzekoz, aurrera ). Arantzazuko eleiza barria egiten daben arkitektu baten apilledua.

827. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Buru argiko gizon onek, konseju asko emon izan deutsoz, bere lagun zaarra eban Wiston Churchill'eri.

828. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Euskeraz idaztea ez dakitela esanda zuritu naiko dute bearbada beren burua.

829. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Danak txapel aundi bana, lepoan milla koloretako buko pañueloak, blusa aundi bat batzuk eta besteak kaikua.

830. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Orain Ama gaxo dago, Sorgiñaren urrea euskeraz, eta Unamuno y el Vascuence irakurriaz, ozen esan dezakegu Amerika'n sortu zaigula, oso gora ta urruti joan dan euskal idazle euskaldun aberats, baiñan adimenez, buruz, jakitez eta erri-maitasunez urri zetozen aietakoa.

831. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Or dator gure gaztedi berria buruak zut, eta ikurriñak goi.

832. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Kartagotarren buru zan Asdrubal il zutenean, Anibal aukeratu zuten oñordeko.

833. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Erromatarrak.- Erromatarrak, Publius Kornelius buru zutela, Kartagotarrak Iberia'n zuten almena zapaldu, ta gero Euskalerria'ren jabe egin nai izan zuten.

834. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Geldi zaitez euskera, eutsi zerorren burua amiltzera zoazen, malda irristakor orren egian!

835. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Urtiak luze egiten jakuz
Burua astun, ixerdi larriz,
Bustita sarritan galtzak
Batzuetan bero larregi
Bestietan barriz otzak,
EUZKO-DEI onek poztuten ditu
Sarritan gure biotzak
.

836. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Triste baita euskaldun agure zarrarentzat, Eguberri eta Gabon iritxi, eta bere erritik kanpora bere burua basamortu gorrienean bezela arkitzea.

837. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Oien aurka laguntzik gabe ikusten zun bere burua.

838. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ori galdetu bear omen zien beren burueri izadi menpeko gizon aiek.

839. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Odei-estalgirik gabe, ahal-eginak egiten zituan eguzki disdiratsuak seien buruen kiskaltzeko.

840. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Burua burdin artetik sartzen hasi zan, bainan etzegoan belarrientzako tokirik.

841. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Izerdiz bethe betherik, burua azkatu orduko ia negarrez zegoan.

842. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Hutsunetik zabalena hautetsi ta handik errex iragan zan burua.

843. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Ezer ere erantzun gabe, Juantxuren leihoa zeatz zeatz aztertu, igon, burua sartu, eta gela barnean arkitu zan Patxi berehala.

844. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 IZAR.- Diruz?
KAPI.- Anka bidun animalien sentzunez eta buruz jokatu neban.

845. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Eta usteridunak be buru-gañian eskuba ezarri ta esan eutson mutillari: - ¡Jagi zadiz!.

846. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Janzki ederrakin apaindu ta buruban burestuna ta eskuban urrezigorra ezarri eutsoezan.

847. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Urte askotan eta asko ikasi bear da orretarako... eta zure buruak ainbeste ikasketa iraun ezin badauz, umetxu?.

848. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Ni yauregitar nozu burutik beatzetaraño, eta zure arazoari an aurrera naiz atzera eragingo dautsana izan be; orrazkero, zure arazoa iragarteko agintzen dautzut.

849. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Ak berak bakarrik eztau yasango buruk asmau leikenik gordinena eta apenak idoro leikenik mingotsena: baita aren senideak be, berrogei belaunaldi urrin aurkituarren, eskegitzallearen bendean yausiko dira: eta ori guzti ori errukarri ta negargarri izanarren be, bearreko da.

850. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ez ete dago ezetariko asmorik onako au ari burutik ateratekorik?.

851. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 SURR. - Oben gorri ori, zure geiagokeriak ostu eutsan negarrez dagon lurralde oni Buckingham zindoa, nire aitaxea; zu zeu eta, zure zerik onenakaz batera, kardinal guztiak, zure anaiak, etzinien aren buruko ule bat lain be.

852. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Orretariko gatxa dauen alaba bat dau Kelon'ek, neskato egina, ezkontzeko be gei dana; Piloten deretxo neskato oni, eta gure ipuin au idatzi ebenak segurutzat dabe, beti Marine'kin egon gura izaten ebala: baña naiz neskato onek atz luze, bedar, eta esnea baxen zuriz seda-ariz irun; naiz, orratz sorrotzez surzapiai ertzak artu, ta zulatuago sendoago egin; nai, kitarraren otsera abestu, ta oraindik be alakatzeraño gautxoria ixilduazo; naiz, idazlan eder eta zintzorik askoz bere ugazabandera Dine'ri bere bendekotasuna iragarri; Piloten onek bere burua Marine oso-beteaz bardindu gura izan arren, orraitiño be olango leiarik izatea ta beleak bere egaki edo lumak Papo'ko usoarenak bestean zuritzat euki dagiezala gura izatea bat litzateke.

853. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Ez egizu iristu ta ondatu zure burua naibagearen naibagaz: zure iñude nozu ni.

854. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0114 Aituko zendun esan dodanez
Jaungoiko zale nazela
buru argiko gizon guztiak
izango diran bezela
.

855. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Ain bakarrik nere burua ikustean kale-argi batekin izketaratu nintzan: - Iñor ikusi al duzu ingurumari ontan? Nundik diran bai al dakizu?.

856. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 - Lenengoz zergatik ikusten zuan bere burua ain triste?.

857. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Gogoratu eta idatzi zure burua bakarti ezagutu duzuneko une ura.

858. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 - UNE BATZUETAN, LANERAKO GOGO GUTXI IZAN (ZENDUAN) ARREN, ZURE BURUARI GEIAGO EGIN ZENIOLAKO.

859. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 - Ezan ori Fufi eta Mitxinek atsegiñaren atsegiñez bizkarrak konkortzen euezen Serafiñen buru gaiñetik.

860. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 Itsasoko ekaitza baretu eban eta, batez ere, bere burua berbiztu eban.

861. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Lehenengo burua kendu eta iruntsi eban eta ondoren gorputza.

862. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 Irakasle baten aurrean, ikasle barri izango zana han egoan, amaren ondo ondoan, burua makurtuta, baina noizean behinka burua apur bat jaso, ta begiak ezker-eskuma bizkor erabiliaz, barriro be lurrera begira jarteko.

863. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0010 Lehenengo zerean, bere burua bakartadean ikusten eban.

864. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0044 Ikerren burua, ostera, argitzen joian, eta bere lehengusu lehengusinekaz totonuaren erbien eta txorien autuak erabiltzen ebazan.

865. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Jainko itzalgarri...! - otoizka auspeztu zan jaupari nausia ateetan bertan, burua lurrera makur eukala zeukala.

866. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Baiña Izarñoren burutik ur garbitzailleak jario ziran eta izen barriko argiak ñirñir egien zegien bateo uretan.

867. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Eta, aintziñakoak: Zenbat buru ainbat aburu.

868. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 229 Agelao.-.Mentor! Ez zaizala zuritu Odis'ek bere itzakaz, senargaien aurka jokatuz, berari lagun zakiozala-ta; nik uste dot, bada, asmoa onela amaituko dogula: aita ta semea, biak il dagiguzanean, zureak be laster egingo dau jauregian egin nai dozuzan gauzakaitik: zeure buruaz ordaindu bear dauskuzu.

869. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Lengo egunean, buruan laztan bat egin eustan, eta zorionez ilteko zorian nintzala uste izan neban.

870. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Orretan, beste langille askorekin batean, batez be itxas lantegietako arotz eta tresnagillekin batean, txalopako buru izango ziranak ekin bear izaten eben, euren erara ontzia eta bertako arazoak eratzeko.

871. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Danok zarie bardin, eta danok buru bateko.

872. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0156 - Burua makur, erdi negarti, brixak urtenda... eskutatu zan Madalen nai ta lenengotan sututa madarikatzen asiko ete zan itxura erakutsi.

873. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Ogetaka urteetan, neure burua ezagutu ezin izan ba'dot, ze eskutuki gara gizonok?.

874. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0135 Bere dendatik itsu-mustuan urten, ta sarri lez, soiñekoak aldian, zapatarik be kendu barik, uretara dsanga egin eban, uraren ubilla ikusten eban ingurura, musean ibili ara ta ona, ta arnasa beteterakoan ur azalera burua atara eta kezkaz beteta, ittotasunari eutsi ezinda, barriro ondora sartzeko arnasa luzea artzeko astirik be barik, deiezka ta arrenka: Nun dago, nun?.

875. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 IRU ESTUDIANTE
Gure ipuiñetako estudianteak oker, alper, buru zorrozdunak izan oi dira guztiak.

876. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 Zuen batzarretan buru diran iruk, bakoitzak atzamar biña sartu dagiela lapiko bien barruan, baiña lapikoak guztiz agertu barik, eta barrukoa agoratuz.

877. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Gero ene burua laztanduz,
- Ez-al-yakik gauza bat, Kanelo? Ba-naroiek osasun-etxe batera.

878. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Galtzerdi zuriak eroiazan jantzita, txarolezko oiñetakoak eta txori ori ta aundi bat buruan.

879. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Amak, goiz aretan, buruko txori ori ipiñi eutsanean, txori orrek gozokutxatil-korapilloa dirudi, esan izan eban Santi'k.

880. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Santi poz-pozik joaten zan egunoro Ateneora, burua beti txapelaz estalduta, bere nortasuna agertzeko.

881. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Irakasle ta ikasleen artean Santi'k, zelanbait, euskotarren irudi lez artzen eban bere burua; ikasle ona ba'zan, enparadu euskotarrai buruz be eritzi ona izango eben, eta ikasle txarra ba'zan, eritzi txarra.

882. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Ume baten buruan edo zoritxarrez gizon edo andra burumakalaren barruko joerek eta asmoek ez deuskue gehienbat halango erakarpenik agertzen ez zirikadarik eragiten.

883. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Nun hori, guzurrezko izan arren; noiz hori, idazlearen buruan eratua gerta arren.

884. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Haizeak putz egin dau eta Gurbiz jaunak bere buruko kapeleari eusten deutso, bolada barriren batek eroango ete deutson bildurrez.

885. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Pedro apostoluen buru lez agertuko da beti aurrerantzean; batzarretan be berak itz egingo dau lenengo, berak gauzak ebatsi, berak ebatsi orobat Judasen ordezkoa aukeratzeko zer egin bear dan.

886. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Buru lez ikertuten ditu eliza guztiak baita beste apostoluak sortutakoak be.

887. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Mundu osoko buru lez jartzen dau bere jarlekua Alejandrian, Jerusalenen, Antioquian eta azkenez Erroman.

888. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Au gogoan-da ez da arritzeko Batikanoko Lenengo Batzarrak erabagi ebana; Norbaitek ba'diño Kristok ez ebala egin Pedro apostolu guztietan aurren eta Elizaren buru agiria, edo ez ebala artu Kristogandik egizko almen-eskubidea edo almen au omenezkoa bakarrik dala, birao alakoari.

889. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0132 Kristo da gorputz onen buru.

890. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0132 Gorputz au Eliza da Bera (Kristo) Buru dalarik.

891. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Erri-gizonak, Jainko-errian bilduta ta Buru bakar baten menpean Kristoren Gorputz eginda, Elizaren zabalkundea ta santutasuna gogo-gogoz billatu-bearra dabe.

892. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Etenbako errezkadea zan, baña gauza onik egiteko antz gitxi eroiela ziraustan neure buruak.

893. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 (...); batzartutako guztiai burura begira, erio-zantzu lez, euren burua ta samea erpakaz urraturik, eta eskumarantza artu eben etxeen gaiñez eta urian barrena.

894. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Izkilluak eskuraturik, arkaitz ondoan iraungo ba'zendu, bildur naz, bigarrenez zure aurka amildu ta bere buruakaz gizaseme zangarrak indarrez kenduko ete dautzuzan.

895. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Zazpi bei-saldo dira, eta beste ainbeste artalde eder, aldra bakotxa berrogetamar buruk osotzen dauala.

896. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 Nik diñodana beteko-da: Odis jainkotiaren jauregira ba'loake, gizaki arein eskuak aren buru gaiñera botako leukiezan alketx askok ikutuko dabez aren sorbaldak.

897. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 Orduan Odis'i, ari eraso ta bizia kentzea otu yakon, eskuan eroian makilleaz kendu be, edo-ta zerbait gorantza jaso ta burua zatitu bearen kontra.

898. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0009 Gutariko altuenak burua atara eban oholen tartetik, lotsati, aramusare imajinario bat zapuzteko bildurrez.

899. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Askotan, estu ta larri ikusten eban bere burua umearen ezbaiak uxatzeko, orain gertatzen zan lez.

900. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0033 Txito prestutzat izango dot neure burua orain eskeiniko deutsuedazan madari gozoak hartu badegidazuez.

901. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Zhu Erdan-ek Xiaoming 1 Birrizena: Behin hogei urtetara ezkero nok ber buruari jarten eutsan izena zan eukan birrizentzat eta Ling Yang 2 Taiping-eko distritua (Anhui-ko lurraldea)-en bizi zan.

902. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 - Zure ezpata hain zorrotza dala esaten da, eze kolpu bakar batez ebagi daike gizon baten burua.

903. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Lapurra gerrariaren ondorik joan zan urkamendiraino Gerrariak ezpata biluztu, hazatu eta begi itxi-iregi baten moztu eutsan burua.

904. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Burua jira eta bira joian eta bueltaka ebilan bere ahotik honako au atera zenean: Ezpatearen zorrotza!.

905. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Gelako atea idegi ebanean egur geigo sartzeko, edur-gizonkillaren bular eta burua gorri-gorriz margotu ziran.

906. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Tximista baizen arin, Uzi elur-gaiñean iraulkatu zan, ozka mingarritik jareitzearren, etsaiari amorru itzelaz jarkitzen zitzaiola; baiñan lepotik atzitua izanik, ezin zezaken burua bere aukeran erabilli bestea zauritzearren.

907. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0103 Alabaiñan sasitako naaspil batean gordelekua ozta-ozta aukeratuta, ara non berak ongi ezagutzen zuan eztul batek burua biurterazi ziola.

908. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0103 Gaua elduta, oi bezela eizari emango ziokean bizitzari eustearren, baita alboan zetzakion begi urredunen laguntxoa janaritzeko ere, Urrebegi gaixoa bere buruarentzat eizatzeko gauza ez zan-eta.

909. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0080 Bidenabar, Alkarteko burua bera ere, Herbert Wadopin jauna, jai dagienakaz alkartu oi da.

910. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Buruko uleak be tente jarten dauskuezanak baiño.

911. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Ondo dakit nik, zelan ez, aren sorbalda gaiñean nire burua egon zana, bere esku zaintsu ta apurkorrak estutu nebazala, aren agoa sarritan mosutu nebala, baita ordu luzeetan aren arnas ots gozoa entzun; baiña guzti orreik zer darakuste?.

912. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Ez egizu barrerik egin, ez buruari eragiñik; ez erantzun, ez baietzik esan arren.

913. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Bazenki neure burua, zenbateraiño ezeztuten dodan eta neure arimak zerbateraiñoko nazka damostan?.

914. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Batek bakarrik arrotzen nau noizean bein, neure buruaz dodan egi egizko ezespen sakon onek.

915. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Horati aundiaren irakaste ori erri-aulkian jarri erazotea beti egin yat ziñisgatx eta bayeztu-eziña; erti ta elerti-arazoetan erri-oiturea errtilarien buru-goitik jartzea; erri-oiturea ele-ixakerea aztertuten dabiltzanen goitik erabiltzea; erri-oiturea jakitunak baño argitsuago ereistea.

916. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0254 Arte-lana gizonaren atsegiñerako egiña da, ta atsegiña buruak baiño geiago biotzak artzen.

917. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Gero, 1931.ean, Bilbon La Junta de Gobierno de euskerazaleak, Bizkaikoa egin zan, eta Nazario Oleaga, Lehendakari edo Buru aukeratu eben.

918. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Beraren buruaz kezkaturik ibilten zan.

919. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Eragin guzti horren pintorerik berezietakoena eta famatuena Aurelio Arteta izan zan, baina aurrelarienetan Iturrino zan buruetako bat.

920. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Euren burua egokitu barik dauke.

921. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Antza dagoanez, berba egin bearrak lortzen dau burua egokitzea.

922. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Osagilleak alegin aundiak egin ebazan ume basati au gizarteratzeko, bere kirioak bizkortzen, beregan bear-izan barriak sortzeko, berba eragiteko eta burua argitzeko.

923. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 (...), bere biotz-beratasun arrigarritik, bere buruagazko neurri sendo ta iraunkorretik, bere gogo-ausnar goitikotik; itz batean, berak goitik artutako grazi, doe ta eskerrai emon eutsoen erantzunetik, au da, otoitzerako gertaua ta aberatsa zan arima batek artutako goi-indarrari emoniko erantzunetik....

924. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 1. Eun urte bete dira, Aita Santua utsik ezingina ta gotzai guztien buru dalako siniskaia, I-nengo Batikano Batzarrak erabaki ebala.

925. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Siniskai orrek auxe adiarazoten deusku: Aita Santuak, Elizaren buru danez ta aren izenean, sinismenari ta ekanduei buruz, irakasten deuskunean, ezin dagikela utsik egin ta gotzai oroen gaindiko lendakaritza, be, beregan daroala beti.

926. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0030 Ta Batzorderen buru ta artezkari Walshs gotzai jauna izendatu eban.

927. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Baina benetan itaun bat egin gura dot dautsat neure buruari: egia ete da euskera gauza inportantetzat jotzen dogula danok Euskalerrian?.

928. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Edo euskalkiak ez badira monumentu gordegarriak komeni jaku jakitea, alperrik denpora eta burua ez galtzeko.

929. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Azkue ta bere inguruko euskalzale jatorrak izan ziran Euskaltzaindia sortu ebenak eta Azkue bera izan zan bizitza guztian erakunde onen lendakari, zuzendari edo buru.

930. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Eta zer esan landara bigun diran umeen, ez txar eta ez on dabezan buru utsak irakatsi onakaz betetzean?.

931. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0035 4. Ur otzezko oialak buruan azarri; izotzik badago, izotza.

932. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0035 BURUKO ODOL-ALDIA.

933. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0035 Odola neurriz gain burura batzeari esaten jako buruko odol-aldia.

934. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0035 Nasaitu gerriko ta soiñekoak, eta burua gorputzenborra baiño beerago dauala ipiñi.

935. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0084 Neskatil Juda'tar baten oial *oial: velo, mantilla berarizkoak estaltzen eutson burua, sorbaldatik zoragarriro jantziaz.

936. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Zeure semiak
zenduzan atzo
zeure buruba
zaintzeko.
Arerijuak
oraindo
eruaten
dautzuz galtzeko.
Eta, etzara il ondiño.

937. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Tamaiñu aundiko burua dozu geienez, mamintsua, jateko ona, sukaldeko berbetan orri izena artzen daben kosko berakatzatalen antzekoz esitua nunbait.

938. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Or dator gure gaztedi berria buruak zut, eta ikurriñak goi.

939. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 - Jazoera honegaz Espiritu Santuaren etorreragaz apostoluak aldatu egiten dira, ezbardinak sentitzen dítue euren buruak.

940. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Feriara Esatejuan len se neuk enejuan esautu baiña selan astukin jutesien batzuek injjarra eruten, beste batzu` sagarra, al eben modun, buruen da astutan da... eurek oiñes, ortosik, al eben modun, euren txanpontxu`k etxe`a ekarta` da...

941. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0011 Don Manuel Lekuonak 1970 g. urtean buru zan bileran harako kontu ematea egin ebala, baina egokion aldizkarian ez dala argitaratua izan.

942. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0011 Bestalde, Liturgia euskeraz egiten hasi zireanean, Lekuona gertatu zan Batzordeko buru, ta Iparraldeko norbaitek, Orduen Liturgia lanetako euskereaz salakuntzea egin eban.

943. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0052 Bere bizitza laburra ez zan izan besterik, egunerik egunera bere burua iltea baiño, eta azkenengo unean, antza degoanez, bat batean bete eban zeregin ori.

944. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Bere eriotzea 1967'ko ekainillaren 27'an izan zan, 47 urtekoa zala eta, antza dagoenez, edanda egoan une baten pozoia artuta, bere burua il eban.

945. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0053 Eta Palauk bere buruari badiñotso Paulo apostoluak esan ebanez: Jaungoikoaren itza ezta lotuta egotekoa, eta bere erabagia artuko dau: Karlisten menpean andik ur egozan lurretara alde egitea.

946. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Berebiziko zartadaz, Alemania-ko zoria bere burdin-eskuetan eban gizona ondo gordetako espetxe ingles baten giltzapetuaz eta Nazismoa buru barik utziaz, nagusi anker orren inguruko laguntzailleak (Keitel, Bormann, Himler, Goering, Jodl eta gaiñerakoak) umezurtz lez geratuko ziran.

947. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Hitler bunkerean ezkutatuaz, errusitarren eskuetan bizirik jausi baiño leenago bere burua iltea erabagi ebaneraño, Europa'k jasan bear zituan jazoera izugarrien ibilbidea zearkatzea leikena zan.

948. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Laster esango dau Rose'k bere Oroitzetan bear izanak estutu eta Elise'k goiz baten esan eustan: zortzi egun barru etxe-bizitza aberats baten jaube izango zala, zaldi, kotxe eta pitxiz beteta... edo bestela bere burua errekara jaurtiko ebela.

949. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Onetan, erritar mugimentuaren buru zan Jakob S. Coxey'k gudaroste bat antolatu eban lanik ez eukenen artean, Washington'era zuzentzeko asmoz, lan-eskeko ibillaldi ikaragarri baten.

950. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Alde batetik, gorago esan danez, autore honek bere burua aldikada labur baterako baino ez eban ikusi literaturagile moduan.

951. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Lehenengoa 1541.ean izan zan eta Perez de Quesada eta Hutten izan ziran buruak.

952. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Inguruan inor ez egoan, eta gauza ha zilarrezko burua eukan, orratz bat zan.

953. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Ai!, ahozkatu eban mutilak, eskerrak horregaitik, baina zelan nahi dok, neure buruarentzat beste irabazten ez dodala, emazte bat mantendu dagidala?.

954. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Nafarroako edota Gaztelako erregeak ez dira inondik inora be lurralde honen jabe, inoiz be menperatu ez ebelako, eta ezkontza bitartez be haregaz loturarik izan ez ebelako, horraitino herritarrek onartuak izan ziran, bertokoen buruakaz hitzarmen edo egiuneak zertu ondoren.

955. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Burruka metxea 1872 urteko udaberrian barriro ixiotuten da bigarren karlista gerratea, ez da hor Zumalakarregirik, bai horraitino soilik eusko baserritarren eta artzainen sail etsitua, anartean hiru Aldudietan foru-zuzia biztuta dauken jauntxu karlista banakak buru izanik.

956. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0105 TAKETETIK AIDEAN. Burutik arin samar.

957. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Berandu zan, baiña; Naparroan, Araban eta Gipuzkoan egiñaren ondoren eziña zan burua makurtzea.

958. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Urte bitik urte bira, Bizkaiko Aldundiak, euskeraren alde lanik gehien buru izan dauanari emoten dautson saria.

959. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 ADIMENDUA-ZUHURTZIA
- Oro bertzeentzat kontseilari on
- Asko balio du indarrak, gehiago buru azkarrak
- Baginaki, baginuke; baginu, baginakike
- Alferra hizlari eder, mihi luzeak eskua labur.

960. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ez duenak buru zendako hainbertze liburu?
- Dakikanetik begira hadi, ez dakikanetik Jainkoak begira nezala
- Nahiz zahar ta jakintzu, zuhurrak hartzen du abisu
- Orroitzapenik gabe jakitaterik ez
- Besteentzat badaki eta beretzat ez.

961. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Bururik ez ta xapela nahi
- Bururik ez duenak zangoak behar
- Txapelik haundienak ez buru hutsik estaltzen
- Ikasiak balaki, frogatuak hobeki
- Balaka gazteak, baleza zaharrak
- Ikasi du zaharrak, erakutsi ta beharrak.

962. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Eroa gomitzaile, zuhurra jale
- Erosiz ere, bakea on
- Ez on bati botz, ez gaitz bati hotz
- Ez daiteke makila bi buruetarik atxiki
- Ibili ta ibili ta azkenean erori
- Jokaria beti galtzaile
- Irri ainitzek, nigar guziek
-Itsaso guziak igaro (igaran) eta bazterrean ito
- Nahi duelarik altzoan ura; nahi ez duelarik ez ferretan ere
- Nun gertatu, han ostatu
- Untzia galdu ezkero, guztiok (guziak) pilotu (gidari).

963. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurrari xuxent lehenik zentzua, gero bete burua
- Etxeko andrea nolako, etxeko aldea halako
- Ama: geroaren orratzailea
- Aitatxik sagardoia landa, semetxiak sagarrak bil
- Alaba ezkont-ezak nahi duenean, semea ordu denean
- Haurrak hazi, nekeak hasi
- Alabaduna beti artzain
- Haurrak ez badu nigarrik, ez dik edanen titirik.

964. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0055 Etenaldia egiten du: PEDRO.- Bai, konturatzen naiz lanean ari zarela... Ezetz ez nagoela edana... burutik, izan liteke....

965. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0067 Buru makur dago hau, irakurketak lotsatua.

966. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0088 Ohe buruan irrati txikia dago, eta hainbat liburu.

967. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0088 Berriz azaltzen da, burua lehortzen.

968. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 LURDESek burua atera egiten du.

969. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 PEDROk arbuioz begiratzen dio bere buruari.

970. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Xabier @- Ez, ez, ez, ez zait ondo iduritzen baina zuk bere burua mantendu dezan dirua dirua bidaltzen badiguzu, guk ikusten badugu, ikusten dugunean emango diogu, bitxiak eskatu dizkiogu, baina entzun, poliziari egin diozuten salaketa erretira zazute, kartzelara eraman ez dezaten.

971. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Gabon pasa (Eztulka geletako atean sartzen da. Xabierrek buruarekin zinuak egingo ditu. Sukaldea pizkat jasoko du).

972. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 AMA - Antton, isil hadi. Horrelako ideia bat ez zaidak sekula burutik pasa ere!

973. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Ez arranoa! Hori gainera, hiru egunean ezer jan eta edateko eman ez zidatela. Aurrez, bapo jan eta edan banu, ez nuen bakar bat ere zutik utziko. Etsaiak!... Perretxikoak bezala ebakiko nituen nire ezpatarekin beltz guztien buruak!

974. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 Bai herkideok, Txapela arriskupean dago gaur egun, hiltzorian esango nuke, orain artean bere burua haren jabetzat euki dutenen ajolagabekeria dela medio.

975. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Momentu horretan LAU, eskilaratxo kaxkar batekin sartzeko asmotan dator baina muturra azaldu bezain laister megafonoa erortzen zaio buru gainera.

976. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Altxatzen da ondoren BAT taldeko norbait, afalkideetan zaharrena, eta edalontzia buru parean jarriz, mozkor ahotsaz, zotinka, zenbait hitzetan trabatuz, hizketan hasten da.

977. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 (Atean buru bat agertzen da. Ikastolakoak haruntz begiratzen dute. Gizon gazte bat da, eskuan kartera bat dakarrela. Oso berritsua ta alaia).

978. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0278 (Andereñoa jezarrita dago, paper batzuk aztertzen. Gizonak burua agertzen du).

979. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 ANDEREÑOA - (Bizi). Euskera ez da eragozpenik, laguntza baino. Hara. Zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, hobe. Burua, adimena, hainbat eta argiagoa.

980. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 BEATRIZ - Zure zalantzari bidezkoa derizkiot: neure burua zuritu beharrean nago. Hona hemen bion adiskide diren lau pertsonaren gutunak; hauetariko bat gure Bankuko Presidente jaunarena da. Sinadurak ezagutzean sinetsiko duzu (Pantaloni ematen dizkio lau gutunak; begiz irakurtzen ditu).

981. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 KLARISA - Zurearekin ez bada, bestearekin ere ez da ezkonduko! Ez nago zure aurrean neure burua gutxiesteko.

982. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Berak badaki zergatik natorren, eta nik, agure honek, ni baino zaharragoa den beste batekin ezarri dudan ituna: abarragei heldu eta oreinkume larruak jantzi eta burua huntzosto adaxkaz koroatzea.

983. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 Atera ezazu bere senetik eta sarreraz iezaiozu zoradura lizuna, burutik on dagoen bitartean ez baita emakumezko jantzirik jarri nahiko, baina bere senetik at jantzi egingo du.

984. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0069 AGAVE - Ekioni eman zenion nire burua, diotenez, herensugearen hortzen uztatik jaioa.

985. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0069 KADMO - Eta norena da bada besoetan duzun burua?

986. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0157 Buru eta indarrak, osoki,
nago Euskal Herriari,
Orain bizi eta sendo
begira diezaion geroari.

987. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - Oh, maitea, badakit maite nauzula. (Mahaitik pikagailua hartzen du maskarilarekin eta buruan ezartzen dio).

988. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Ordura arte, ene adiskide prestua, hausnartu hau: Brutok nahiago luke baserritar izan Erromaren semetzat bere burua eduki baino, garai honek itxuraz ezarri nahi dizkigun baldintza gogorren azpian bizi baino.

989. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 KLITO - Lehenago hilko nuke neure burua.

990. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 ROXALI - Bai Anderea! Begiak burutik jaliz...

991. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - (bakarrik eta apal) Begiak burutik jaliz...

992. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - Inglesaren zuri erakasteko, deituko dugu, gure adiskide Timoleon... Baina nork du gure pentsatzen? Denetaz ahantziak gaitun... (geldi) O! ez dinat sekulan nere burua hoin bakar sentitu... Biziak izitzen nin. Biziaren beldur nun... Baina hik, Roxali, ez dezaken hori konpreni...

993. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 MAIALEN - Uste dun besta eginez nere arrangurak ttipituko direla? (geldi) Ez nun hiri huntan laketzen... Jende arrotz hauen artean, ez dinat nere burua gustuan sentitzen...

994. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 MAIALEN - Ez dakinat. Ez dinat gehiago ideia xuxenik. Nahasia bizi nun... Bizi behar delakoan... Nere burua hutsa sentitzen dinat... Hitzak eskapatzen zaiztan eta askotan ez dine deus erran nahi... Beldur nun jendek, ez ote nauten zoro batentzat hartzen...

995. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0039 (Azken hitz horiek erran bezein laster oihu batzu entzuten dira eta Roxali lasterka agertzen da oihuka: Anderea! Anderea! Anderea! eta Ttittuk segitzen du, bere gau-atorra gaizki jantzia... Eta orduan hazten dira tira-birak... Roxali jo huna, jo hara, Ttittu ondotik, azkenean Roxali, Dorothée-ren gibelean dago, Ttittu aldiz aintzinean, buruak mugitzen dituzte... Lasterka abiatzen da Ttittu, Roxali ere bai, Dorothée oihuka ari da): Ttittu, geldi zaite, Ttittu! Geldi zaite. Nere maitea! Ttittu geldi!

996. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0037 BEZERO 1 - Ezkontza egunean?. DON AFROD. (Haserre burua altxatuz). Zer ari zara esaten?

997. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0056 IÑAKI - Mesedez, ez iezadazu horrelakorik esan. Burua bueltaka ari zait.

998. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANDRE MARI - Gehiegi gogoratzea ongarri ez bada ere, burua zora eta nahas ez dakigun, noizik behin ausnartzea mesedegarri zaigun naiz Iatsutarrak, naiz Azpilikuetarrak nor izan garen orain hamar urte arte eta orain nor garen ohar gaitezen. Horrela, garaia denean, gure aurrekoen lotsarik gabe jokatzen jakingo diñagu. Zuen aita, Joanes nirea, erbestean hil huen, Ihoan eta Katalina gure Errege-Erregiñei jarraituz eta zerbitzatuz. Zuek, ene seme-alabok ere, ideia hortan bizi eta hiltzea beste nahirik ez diñat.

999. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0041 MITXEL - Entzun, eta herorrek esango didak. 12.000 oiñezko, 800 lantzadun eta 29 kañoi izango dizkiagu aurki, eta guzti hoien buru André Foix, Asparrots'eko jauna jarriko duk.

1000. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 LUKUZE'KO - Egia diok, baiña, hala ere, burua lehengo lepotik zeukat. Zuek, adiskidego tratuaz lotuak zaudete nire etsaiarekin, eta nire etsaiaren adiskide dena, ene etsaia duk.

1001. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0063 BERETERRETXE - (Bertrand'i). Eman zure ezpata Olhaibi'ko etxeko jaunari. Oraindanik zure burua preso konsidera ezazu.

1002. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0063 BERTRAND - Lehenago hil nire buruaren jabetasuna galdu baiño.

1003. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Harritzen al zara? Ni honelakoa naiz Linda... begiak etorkizunean jarrita, burua lepo gainean beti urrats sendokoa naiz. Marketinga zehatz-mehatz ezagutzen dut, ez dago engainatuko nauenik... eta Floridako hau bezalako negozio borobilak egiten ditut.

1004. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0079 ALLAN - Astakeriaren bat egingo du!... Dick oso pertsona sentibera da! Akatu egingo du bere burua. (Tartea)... Hiri zer egingo ote dian pasa al zaik burutik? Ez al duk sekula Mandamentuen berri entzun?: Inoren andrerik ez duk desiratuko... Oso nortasun bizikoa da Dick, eta uste dut amaren aldetiko birraitona, italiarra zuela.

1005. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0213 ALBINUS - Eta nire buruaren gaineko prezioa? Nola konponduko dugu hori?

1006. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 INAZIO MARI: Ez horrela bizita behintzat... Bizimodu erosoagoa behar du kristauak ondo ibiltzeko. Eta buruarekin jokatuz gero, amorratuta lanean ibilita baino diru gehiago irabazi.

1007. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JUAN ANDRES: Ni ere Iñazio Marirekin nago gehienbat. Neri ez dit ardura egun dena burua jaso gabe lana egiteak, ez nago erraztasunari begira baina bai ondo irabazteari. Badaude hor eta hemen banaka batzuk argi jokatu eta aberastu direnak... Haiek aberastu badira, zergatik ez neu? Beti larri antzean ibili beharrean ez zen ba gaizki egongo dirua irabaztea, lana gogor eginda egin behar bada, baina ondo irabazita eta ez hemengo moduan... Baserriko etorkizuna jakina eta ezaguna da!

1008. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Bide luzea egin ondoren. Beltz haien hatzaparretatik ihes egitean, ez ninduen inork harrapatuko. Ezta zaldian izanda ere! Ez arranoa! (Zutituaz eta ezpata bat eskuan izango balu bezala). Zazt lepoa, ni zaintzen zegoenari... Zazt, besteari... Hirugarrenari berriz, burua erdi bi.

1009. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Izadiaren liburutikan
burua zuela jantzi,
bertsoen bidez eskaini zigun
nahi dutenentzat ikasi.

1010. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Espainiako Delegazioaren buru bezala joan izan da Estatistikako Batzordearen eta Europar Estatistikarien Konferentziaren hainbat bileratara, hauek hurrenez hurren New York eta Genevan dituzten egoitzetara.

1011. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Aukera bat denez, beste bat baino hobetzat edo komenigarriagotzat jo da, baina inola ere ez da dogmatismoan erori, hots, ez du bere burua balore unibertsal bezala edo Hezkuntza Bereziko irtenbide bakartzat jotzen.

1012. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0081 Bailaretako lehiaketa hauez gain, Lehiaketa Probintziala egin zen Hernanin ekainaren 26an, zeinetan probintziako liburu genealogikotan inskribiturik dauden umetarako 90 buru hautatuk hartu baitzuten parte.

1013. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0081 Sariketa hauetara 361 buru aurkeztu dira.

1014. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0024 - Irakasle-Batzarraren bilkuretako buru izatea.

1015. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 Xedapen Derogatzailea Eskumenak Osasun eta Gizarte Ongizate Departamentuko Zerbitzuko buruengan delegatzen zituen 1985eko azaroaren 14eko Foru Agindua (Er. 153) derogatu egiten da.

1016. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00079 Azken berdintza bere buruarekin eskalarki biderkatuz, ondoko hau aterako da:

1017. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Egia da, bai, jaiotzerakoan berekin dakartzitela haize tresnak; beren burua gorde eta besteren aurka burruka egiteko sena ere badute; hankak, hagin gogorrak eta, askotan, pozoia ere izan ohi dute.

1018. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Eta buruan laztana eman zionean, orratz buru-beltza buruan josita zuela ikusirik, atera egin zion.

1019. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00013 Izadiaren osagai garenez eta aurrera bizitzeko haren beharra dugunez, geure buruaren aurka jokatzen dugu izadiaren aurka gabiltzanean.

1020. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00036 Orduan nire buruari esan nion:

1021. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00093 Bestalde, El Paisen artikulu batek ondo zioenez (33) UCD puntu honetan kontraesan huts-hutsez mugitzen da, zeren eta bere Euskal Herriko ordezkariek ahal duten guztietan Kontzertuetan duten sinismena lau haizetara zabaltzen diguten bitartean, UCDeko buruak pribilegiatutzat jotzen duten formula fiskal baten aurrean uzkur agertzen dira.

1022. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 Horrelako batuketa batekin V multzoa talde trukakor bat da, eta bere elementu neutroa 0 da, 0 puntu honek A puntua bere buruan aplikatzen du.

1023. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00370 Baina ondo ulertuta, azken hauek matematikari edo fisikarien buruan bakarrik daudela.

1024. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0001 b) Bestea, bere buruko bi belarriak haundi-haundi margotuz, lehenago eta arretaz dei guziak entzun nahi dituela adieraziz.

1025. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0001 Zuk, hiru zentzu hoietatik, arreta beharrik haundiena duzula eta hobeto saia nahi duzula adierazteko, zere burua nola marraztuko zenuke?

1026. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0016 1. NORBERE BURUAREN IZATEARI BEGIRATUZ, AZTERKETA.

1027. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 Bilketa: Jaungoikoa beste ezer baino maiteago maite izatea, eta gure lagun urkoa gere buruak bezela.

1028. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0007 Sagarroiak arriskuren bat somatzen duenean, burua gordetzen du, gorputza borobiltzen du eta alde guztietatik arantzaz inguraturik gelditzen da.

1029. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Aurrekaldean mantala jantzi
eta buruan txapela,
denon artean egin dezagun
gaur bazkaltzeko pastela.

1030. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 Han zegoen lurrean etzanda bere burua altxatu ezinik.

1031. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 Horrelaxe ikasi zuen Aitzolek txapela bururako zela eta galtzak hanketarako, baina bi hanketarako.

1032. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Balearen zati bat, burutik buztanerainoko bizkar-zatia erregeri eman behar zitzaion, Zarauzko foruak 1237an dionenez.

1033. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0055 Harriak jasotzen harrijasotzailerik onena hangoa zen; idi probetan, idirik indartsuenak heurek zituzten; astorik handiena eta astorik txikiena, belarririk luzeenak eta txikienak, ilerik luzeena eta bururik soilena.

1034. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0016 Honek eraginda idazten du gizakiak artearen historia bere burua gehiagotzeko ekinaldi batean.

1035. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0090 Aries Martxoaren 21-etik Apirilaren 20-ra. Burua ondo daukazu.

1036. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Espainiar Estatua monarkia da; beronen burua don Juan Carlos I de Borbón erregea da.

1037. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0023 Badira lurmuturrak eta badiak, buruak itsasoan barrena sarturik eta itsasadarrak, beraietatik itsasoa ibaien bokaleetan barrena sartzen delarik.

1038. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0014 Buru desarmonikoa (garezur luzea eta aurpegi zabala), nabaritasun guttiko begizubiak, sudur herstua, irteera guttiko masailezurrak eta okotza oso irtena.

1039. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0022 Apaizak, haurraren buru gainera ura ixurtzen du, esanaz: Nik bataiatzen zaitut Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Santuaren izenean.

1040. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0050 Urpeko harri koxkorrak agiri dira erreka garbian; ixpilu batean bezala, neure burua ikusten dut ur axalean; neure buruaren gainetik dizdizka ikusten dut eguzkia zeruan Ura garbi dago; zerua argi.

1041. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0036 Gure gorputzak edo soinak hiru atal ditu: BURUA: Soinaren goiko aldean.

1042. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0036 Xabier eta Luken ez dira gauza beren buruz uretara joateko, eta amak berak eraman behar ditu, amak, beraz, bere burua ere mainatuz.

1043. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 633an Toledon ospatutako IV. Kontzilioaren buru izan zen eta Espainiako disziplina liturgikoa batu zuen.

1044. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Agirian aztertzen dena, Erregeen izaera da: Erregea Jainkoaren ordezkaria denez, bera da Erreinuaren buru, eta, ondorioz, Erreinuko gizon guztiek zor dizkiote obedientzia eta zerbitzua, Jainkoak ezarri dizkion betebeharrak gauzatu ahal izateko.

1045. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Eta esan ere egin zuten, noski, jakintsuek, ezen Erregea zela Erreinuaren burua, eta nola burutik jaiotzen diren gorputz-atal guztiei eragiten dieten zentzumenak, horrelaxe behar dute Erregearengandik sortzen den mandatuaren arabera ibili eta harekin akordio bat egin, hura bait da Erreinuko guztien Jaun eta buru, hari obeditzeko eta Erreinua babestu eta gorde eta zabaltzeko: zeren hura da Erreinuaren arima eta buru eta haiek haren gorputz-atal (ALFONTSO JAKITUNA: Partidas).

1046. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Alfabetoa letra bakoitzaren buruan sartu dugu, berorretaz errazago jabetzeko, letra bakoitzak alfabetoan betetzen duen lekua azpimarkatuz.

1047. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Errotatze-higiduran Lurra bere buruaren inguruan biratzen da, ziba baten moduan.

1048. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Lurrak bere buruaren inguruan bira osoa egiteko egun bat behar du.

1049. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0038 Burua mugitzerakoan likido horrek egiten dituen mugimenduek sentimen-zelulak aktibatu egiten dituzte eta dagokion nerbioaren bidez informazioa bidaltzen dute garunera.

1050. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0045 Garunaren erdipareko ebaketa epifisiaren kokamendua erakutsiz (A)/ Area / Burua / Gorputza / Isatsa / Guruin paratiroideen multzoa / Timoa / Tiroidea / Intsulinaren ekintza fisiologikoa / Glukosa / INTSULINA / Glukogenoa.

1051. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Buruan, belarrien antzeko bi adar ditu.

1052. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0007 (...) poliketo zulatzaile batek duen burua eta narraztari batena ez dira batere berdinak; halaber, poliketo harrapatzaileek behar duten zerebroak eta iragazleenak, guztiz desberdin izan behar dute.

1053. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0007 Zefalizazio hau igartzeko, buruko egiturak ikustea izango litzateke nahiko, baina honetaz geroago arituko gara.

1054. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0071 Mekanismoa lehen esandako gemazio-prozesuari dagokio: atzeko lakainek epitokoa garatzen dute, eta burua osotuta dagoenean, atokotik banatzen da, epitokoa itsasoko azalera abiatzen delarik.

1055. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0091 Buruan brankiak dituzte, hoien bidez elikadura ahora daramatelarik.

1056. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0091 Ez dute buruko apendizerik.

1057. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Ikuspuntu tekniko huts batetatik, eguzkitiko energiak nahikoa du bere burua biharko eguneko munduko eskaera energetiko guztiak asetzeko.

1058. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Hori horrela, editorial bat baino gehiago kontsultatu zen, posible zela ikusi ere bai, eta diruaren aldetik geure buruari zama izugarria ezartzen geniola oharturik, bertan behera utzi behar izan genuen.

1059. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0051 - Pila bat, lanpara bere buru eta guzti eta kable mehea.

1060. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Osasun pattal samarrekoa, bere burua arretaz zainduz bizi behar izan zuen.

1061. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Sorginak zireneko akusaziopean sua eman eta erre egin zuten jendea izan bazen, bere burua sorgin aitortu zuenik ere ez zen falta izan.

1062. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0027 Ba, hantxe, topatu zuen idia gurdiarekin, baina bruxa batez burua tapatua.

1063. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 4. Gure buruetan ibili den helburu obsesiboa hau izan da: euskararen berreskurapena.

1064. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0329 Ohitura dutenez lerro batetan dabiltza, baina, buruak edo, bota du oihu bat eta, denak nahasturik jarri dira, ordenik gabe.

1065. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Nortzuk dute ile beltza? (nik dut, nik dut... guk dugu), nortzuk dute jertse gorria? (guk dugu) ba, zuek begiak itxi (jertse gorridunak ekintza bete); nortzuk dituzte begiak itxita? (guk ditugu) ba, ahoa ireki (ekintza bete); nortzuk dute ahoa irekita? (guk dugu), ba burua belaunetan ipini, e.a.

1066. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Pertsonaia ezberdinak azaldu, aditz hauek erabiliz: Hau erregea da; koroea du buruan eta jaten ari da, e.a.

1067. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Honelako ariketak egin ondoren, ikasleek bere burua edo bere lagun batena azalduko dute, hiru aditz hauek erabiliz.

1068. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Neskari neska bezala, eta mutilari mutil bezala euren buruak onartzen lagunduko die irakasleak.

1069. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Eskolaurrean lantzen hasitako zentzumenen hezkuntza sakondu egingo da, eta horretaz gainera, haurra bere buruaren jabe egin dadin jazten, erazten, orrazten, hortzak garbitzen, jaten, bainatzen...... ikasten lagunduko diogu.

1070. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Bere buruarengan eta lagunengan nabari ditzakeen gorputz aldaketak somatzen lagunduko diogu (hazi, gizendu, ilea luzatu, ilea moztu, indartu, ahuldu, nekatu, tristetu, puztu......).

1071. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0127 Adibidez: adineko pertsonei igotzen lagundu, eserlekua utzi, pipazalak lurrera ez bota, leihotatik kanpora ez bururik atera....

1072. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0151 Haren ustez, zientziaren betebeharra, nitasunetik errealitatea ondorioztatzea zen; errealitatea derrigorrez gizonarengandik izan da sortua, gizakiak bere burua beste gizakiengandik aldentzen duena zer den ezagutu behar duela, alegia, horrela, gizadia gizaki bakar bat bezala ager dadin.

1073. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Halere, gakoa honako arrazoietan bila dezakegu: 1) Arbolez ugariak ziratekeen lurraldeetatik aldegitean, eta lurralde lau eta ezberdinetan bere buruak aurkitzean, tente planta hartu zuten.

1074. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 4) Burua tente jartzean, hortzak ere aldatuko zaizkio eta buruhezurra handitzen.

1075. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Kapitalismoaren aurkako programa batetan sinetsi zuen alderdiaren sektore hark, berehala ordainduko du iruzurkeria bere buru eta politikan eta behin baino gehiagotan fisikoki ere eliminatua izango bait da.

1076. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Proletalgoak talde politiko independiente bezala antolatu behar du bere burua.

1077. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Lurjabe handi hauek, Aristoi bezala izendatzen zituzten beren buruak, hau da, onenak edo bikainenak ziren.

1078. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Santuak esaten die
buruakin ez, buruakin ez, buruakin ez
Zergatik lehenago akordatu ez
orain batere ez, orain batere ez.

1079. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 Joxe Migelek barre bere buruari egiten dio lehenbizi.

1080. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Atzipen-denbora funtsean hiru zatitan bana dezakegu: kokadur denbora, buruen selekziorako denbora eta bira-denbora.

1081. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Kokadur denbora, buruek, pisten gainean jartzeko behar dutena da.

1082. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Denbora hau oso aldakorra da; buruak bilatzen ari diren helbidearen (pistaren) gainean badaude ez dute higitu beharrik, baina bilatzen ari diren helbidea (pista) diskoaren beste muturrean baldin badago kokadur denbora maximoa izango da.

1083. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Buruen selekziorako denbora, besteekin alderatuz arras laburra da.

1084. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Buru-multzoa kokatuta dagoenean, informazioaren gainean dagoen burua aktibatzeko behar den denbora da.

1085. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Bira-denbora, burua aukeratu den unetik irakurri behar den informazioa azpitik pasatu arte pasatzen den denbora-tartea izango litzateke.

1086. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0010 Kapelu luze bat ipini zioten haurrek buruan, eta aterki beltz, zahar bat besapean.

1087. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0046 BESTEREN BURUKO ZORRIA IKUSTEN DU, ETA EZ BERE LEPOKO ZERRIA.

1088. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0078 Elkarte hauetan bazkide guztiek eta bazkide bakoitzak, denen izenean eta elkarte-izen baten pean, eskubide eta eginbehar berdinetan parte hartzeko, haien buruak behartzen dituzte ados jarriko diren proportzioan.

1089. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0061 a baino handiago eta b baino txikiagoak diren zenbakiez osaturiko multzoari, burutzat a eta b dituen tarte irekia deritzogu.

1090. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 Neure burua zoriontzen nuen bidaia hura egiteko erabakia hartu nuelako...

1091. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Antxetak bere buru gainetik pasatzen dira, beti bezala zoro oihuka.

1092. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 1.- Ba dakit nor den buruan harriaz jo nauena.

1093. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Tortsioaren ondorioz sorturiko desabantailarik larriena, uzkia buru gainean ipintzea da, horrela, brankia eta zentzumen-organoetako ura uhertu egiten bait da.

1094. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Gorputza biguna dute eta hiru atal bereizten dira: burua, errai-masa eta oina.

1095. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 - Burua gutxiago ala gehiago garatu eta ezberdindurik egon daiteke, eta horrek bizitz mota higikorra ala geldikorra izatea baldintzatzen du.

1096. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Zefalopodoengan igeriketara moldaturiko organotan eraldatzen da, organook burua inguratzen dutelarik.

1097. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0111 1. Beha ezazu igelaren burua, zeintzu sentimen-organo ditu?.

1098. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0057 Ariketa honen denboraldian ondoko pauso hauek eman behar dituzu koadernoan, kanpora egin duzun irtenaldian jasotako animalia bakoitzarekin: 1) Animaliaren izena: 2) Buruari buruzko oharrak (bururik baldin badute): - buruaren luzera.

1099. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiak, bere bizitzan zehar, behar asko sentitzen du: jan, lo egin, jantzi, ikasi, etab.; honengatik, nahiz eta beharrak nahiko erlatiboak izan, bizitzeko eta bere burua hobetzeko behar hauek asetzen saiatzen da.

1100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0049 Haserako jarrera: Zangoak banaturik, eta besoak buruaz gainetik.

1101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Jendea zain zegoen Beltzingok noiz uretatik burua aterako.

1102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Bainan nola aterako zuen bada burua, igerian ez zekien eta? Glu, glu, glu, putzuaren hondoraino joan zen.

1103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Ormaren ondoan zaudetela, zoluaren gainean ipini behar duzue burua, eta jaso gero zangoak, bizkarrak ormari dautsola.

1104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Horrela, geldi geldika ohituko zarete, hankaz gora egoten, ezkuez eta buruaz bakarrik zoluari eutsirik.

1105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Bere buruari mila galdera egiten zizkion: - zergatik hil du armiarmak hain tximeleta polita?.

1106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 - Nor dabil hor? dio hagitz, bere buruari adore eman nahiz.

1107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Burua tximista bezain aguro itzuli du eta orduan, gauza luze eta beltz bat nola datorkion dakusa. .

1108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0075 kirtena / gorputza / sarrera / burua / lepoa / P /Q ebakidura / M /N ebakidura / eraso aurpegia / jaulkitze aurpegia / 6.18 irudia.

1109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 - Gidarien paralelotasun kontrola (2.14 ir.) Adibidez, karraskatzeko makina baten buruaren gidaria eta mahai gainaren arteko paralelotasun kontrola egiteko, konparagailua buruan muntatu behar da eta mahaia haztatzen daa-tik b-raino.

1110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0079 Hiru zati ditu: burua, enborra, eta sorbatza.

1111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0079 2.1. Burua.

1112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0079 Ebakidura hautatu ondoren, forjaz ematen zaio buruari, enborrari eta sorbatzari forma egokia.

1113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Pasadiozko interesa besterik ez duen historio honetan bi elementu dira bere egituraren azterketan aldatzen ez direnak: xakea gizon bakar batek asmatua ote den ustea eta asmakizun honegatik eskatu zuen saria, zeinaren helburua gizon horren buru argia eta zolitasuna (errege berarena gainditzeko kapaz izan baitzen) azaltzea baita.

1114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Lehenengoa, borondatezko muskulu-mugimendu bat da, burua eta begiak soinuaren iturrirantz zuzenduz eta gorputza zerbaiti erantzuteko prestatuz.

1115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0024 Bai laster ohera sartu eta izara artean beren buruak ezkutatu ere, arnasari eutsi ezinik, eta tuku-tuku bizkorrez kikilduta.

1116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Elefanteak bere buru handia nahiko hurbildu zionean, honela esan zion kokodriloak: - Elefanteak ere gustatzen zaizkit eta berehala bere ahotzarra aho handia zabaldu zuen.

1117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Elefanteak burua atzeratu egin zuen haserre.

1118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 Buru gainean ekarri behar zenuen hori.

1119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 Jonek zekorra hartu eta bere buru gainean jarri zuen.

1120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Baina ba al zenekien edota burutik pasa al zitzaizun inoiz gizaki horiek euskaldunak izan zitezkeela? Bada, halaxe da.

1121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Ideia bat zebilkion buruan: ikusia zuen Edgarrek eman zion liburuan helbide bat, Boston zeritzan herriko kale batena, liburua argitaratu zuen argitaletxearena zen hain zuzen.

1122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Albanyn ikusitakoa nahiko txundigarri izan bazen, hura perspektiba guztien aldaketa izan zen beretzat: kale luzeak begiratu eta zorabioa sartzen zitzaion eta etxeak burura eroriko ote zitzaizkion beldurrez ibili zen kale estuetatik.

1123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0038 - De Rijke jaunak moztu zuen Vanhamme-k maiteegi zaitu zutzaz hitzegiteko aukera gertatzen zaionean bururaino ez baliatzeko.

1124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Orduan Buruzagi Handiak gerrako aizkora hartu zuen, besoa zuzen-zuzen altxa bere buruaren gainetik eta horrelaxe mantendu zuen goian, inolako balantza eta dardararik egin gabe.

1125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Zentsura zorrotza zegoenez arlo guztietan, kantariak izan ziren egoera hori salatu eta aldatzeko mugimenduaren buruak.

1126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 Kontaketarekiko ikuspuntuari dagokionez, aukera ugari du narratzaileak: - Istorioan bere burua azaldu edo ez.

1127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Zenbaitetan exhibizionistatzat agertuko du bere burua eskolan, bainan bere espontaneitatea galtzen doa eta ahalke handiagoa du.

1128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Honen bizitzaren ardatza independentzia da, eta bere burua aurkitu du.

1129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Bere burua egitan aurkitzera iritsi den gizona mugigaitza eta suntsiezina da.

1130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Era berean egingo da familiaren kritika eta hiriarena; zinikoek kosmopolita jotzen dute beren burua.

1131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0487 e) Goiz batean, amets nahasi baten ondotik itzartzean, Gergor Samsak, ohean zetzala, bere burua intsektu izugarri bat bihurtuta ikusi zuen.

1132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0487 Bizkar aldeko kaska gogorraz etzanda zegoen, eta burua pixka bat altxatzean, bere sabel ilun irtena ikusi zuen maskor borobilez aseta; bai, oso irtenak, ohe gainekoa nekez sostengatzen baitzen han eta behera linburtzen zen gutika.

1133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak