XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0030 Autorrtza ondo egiteko, bost gauza bearr dira: azterrketa, biotzeko damua, onduteko asmoa, aozko autorrkuntza ta txarrto egiñen ordaña.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0030 Damua zer da?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0030 Egindako obenen gorrotoa ta geyago ez egiteko asmoa arrerazoten dauskun biotz-samintasuna da garbai edo damua.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 ¿Ceinbat errazoe andiagoaz aguertuco ez eban bere damuari eta ezauguera Jauna curutzean egoanean? Icara eguin eban lurrac eta arriac bringau cirean eta ezagutu bear gure oinpeco criatura onec bere Eguillearen escu eta indarra ainbat gloriaz garailari pecatu, inpernu eta eriotzatic urteten ebanean; eta diabruaren catigariotic ascaturic ta irabaciric bere erria erruquitasun eta aleguin indartsu bat eguinda, eroian curutzeco bide bacar eta solletic ceruetaco bicilecu zorionecoetara, beti an biciteco ascatasun oso eta arrizcu bacoan.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 I.¿Zer da contriziñozco damua?.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 I.¿Zer da atriziñozco damua?.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 I.¿Eta zelan artuten da contriziñosco damua?.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 I.¿Eta zelan artuten da atriziñozco damua?.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 Baña ez da iñoz pecaturic chicarrena bere parcatuten damu santua baga.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Barriz beste batec icusten dau bere pecatuacaz josi eguiñ dauela curutze baten bere aita baño aitago dan Jesucristo gure Jauna, biguntasun eta erruquitasun uts-utsa; ta gorrotatuten dau pecatua, bere aita ain maitegarrija curutzian il dauelaco; auxe da contriziñua edo maitetasunezco damua.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Baña sarritan egon oi dira damu bitsuoc batera.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 Eguizu aitiaren abade jaunagaz batera, ta icusiric zelan dagoan altaratic apur bat aldenduta, lotsarren, eta bere ta erri guztijaren pecatuacaitic parca escatuten, esaizu zeuc bere, Ni pecatarija zeure pecatuen damu bixijagaz, Meza Santuco grazija ugarijac galerazo eztajezan.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Ona ni beintzat, Jesus, siniste-ausle (ereje) ta kristau gaiztoen eskuz egin zaizkitzun txarkeri ta done-auste (sakrilejio) en damuz beterik zure oñetan.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 ¡A Jesus! Orren gaizki erabilli zaitudalako damuz errdira balekit biotza!.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Biotz guztien jabe banintz, diranak ekarriko nituke zure oñetara utsegin dutelako damuz urratuak.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Zuri eman zaizkitzun naigabeen eta Zure Semeak aldarean ikusi dituen txarrkerien damuz beterik bizi naizen arrtean ibiltzeko asmoarekin nago.

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Antziñaco liburu zar batzuec diyote, Teodosio Goñico apaizaren aguinduba eguiñaz, san Marziano-apezpicoagana joan zala Iruñara ta apezpico santu onec, guertaeraren arrigarritasuna icusi zuanean, edo Teodosioren damu ta umiltasuna ezaguturic, aguindu ziyola joan zedilla Erromara, Aita Santubaren oñetan auspeztu, ta bere escubetatic, arc bear zuan miñariya artu zezan.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0244 (...) eguin nuen aitortzetic orain arteco gogoz, itzez ta eguitez eguindaco oquerrac, eta lagundu deguidala Espiritu Santubac, lotsic gabe ta eguizco damuz, aitorturic irabazi dezadan egun batian zure aurrean aguertzea, ez zure zuzentasunac condenatu nazan, baicic zure ontasunac aurrez erabaquiric eta barcaturic naucala Sacramentu onetan.

19. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Jauna, nere itxukeriya orain ezagutzen det; Zuzaz oso azturikan bizitu naizela, ta zure Biyotz Doit-Doitsuba asko ta asko bider bidegabetu dedala aitortzen det: bañan orrenbeste txarkeriyaz egiyazko damu artzen det, eta garbai-garbaiturikan diyotsut:
Nere Jesus gozo-gozo (...) (153-garren orrialdiyan).

20. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 ¡Jesus-en Biyotz Doitsu! Zure neurrigabeko ontasuna orren bidegabetuba ikusi-ta ¿damuz iltzen ez naiz?.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Egindako obenaz benetako damua det, Yauna, eta azketsi izkidazu.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Andra Maria, obendioen (pekatarien) Ama, nere obenak ondo aitortu nai ditut, eta onetarako zure laguntza emaidazu, obenak ondo ezagutu, benetako damua izan eta geyago ez egiteko.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Zenbait aldiz, pekatuaren damuz biotza erdibitzeraño bezela etorri diranai, Jainkoak pekatuaren zor guziak pekatuarekin batean, barkatzen dizkie.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Zure eta Zure Seme Jesusen maitasunean sartu nadin, nere pekatu guztiak damu aundiz eta ondo konpesatzeko lagun zaidazu.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Eguia da, iñorc berezco indar eta eguiñalaz eciñ muda lezaqueala biotza, len maite zuena beñgoan gorrotatzeco punturaño; baña bere aldetic dagoen gucia eguiten duenari, fedeco gauza da, lagunduco diola Jaungoicoác bere graciarequin, mundu onetan becatariari eman lizayoquean onic andiena, au da, damu eguiazcoa emanaz.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Ezagu guenzaque gañera cembaterañocoa dan araco examiña eguiteaz contentatu eta damuaz contu guchi daucaten, eta oso onduac gueratzeco bularrari colpe batzuec ematea ascoco zayela uste duten ayen enganioa.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Au ezta esatea, indarca, borchaz eta estutuaz ateraeraci bear dala negarra, eta mingarri eta penagarri izan bear balitzaye becela damua, heriotza edo munduco beste ez-bearrac dirala bide guertatzen dan becela; ceren orañ diogun damua, borondatearen eguite edo lana dan, eta dago, ez beguíac negar asco issurtzean, ezpada biotzác becatuen gorrotoa artzean, gauza ciertoa bada ere, iñoiz ugari ematen dituela biotzac negar oríec.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Guziaz ere piztu erazi bear da damu au, eta sayatu bear da bear becelacoa izan dediñ, edo confesioco Sacramentuaren gaibear eta premiazcoac becela bear dituen gauza gucíaz ornitua izan dediñ, al gucia eguitera, eta onetaraco bear dira: Andia izatea.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Damia lazpabost ehun liberatara heltzen da.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Augustiñ'ek mutikoaren zindotasunaz autortu eutsozan bere gaiztokeriak, eta damuz emon eutson ordurartian erabilli zituan bide galduen barri.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Burutzeko dena eta hartara heltzekouak ez direnaz geroz bazterrialat eizten ahal, damu izigarri eta hersdura ezin ematuzko bat gabe, burutze houra eta hartara heltzekouak, ezin hounkizkouak dira; zuzen hen kountre, ezda zuzenik.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Eta zoure Deputatu geia ezbada haitaturik, damurik ez izanik ere, zoure bekhatia ohikoua duzu.

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Labur, nere gaizki egin guztien benetazko damua artu bear izaten nuen otoitzean sartu aurretik; eta uts oiek Jainkoari aitortu, eta, al zala, aren ordezko dan apaizari ere bai.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Ona Andra Marik egindako eskari batzuk: Gizonak damu edo penitentzia egin dezatela dio bein baño geiagotan.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Bañan olako batean Benardatxo zutiturik ta begiak malkoz bustiak ditula jende-taldera zuzentzen da iru itz esanez: Damua, damua, damua.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Damu ta apaltasunaren ezaugarri ori Benardatxo'gan oraindik etzan ikusi.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Nik ezpadot ikusten
Ta banas itsua
Begirik ezpadaukat
Ezta nire errua
Zelan jat etorriko
Barrura damua
Ezpadot ezaututen
Nire pekatua?.

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0224 Il denaz oro mintzo damuz alkarrekin;
naigabeak jorikan, ezbearrak eragin.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 5.- Pekatuen damuak, Jainkozkoa edo supernaturala izan bear dau.

41. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Euskera piztutzeko aleginak egiten dituzten euskaldun zintzoak orotan arkitzen ditugu, bainan, tamalez, beste euskaldunak ere, eta damu gaitzez ez dira gutxi, Euskeraren Egunean eta beste okazioneetan itzez bakarrik euskera goraltzen dutenak.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 5.- Egia. Gure pekatuen damuak, Jainkozkoa edo supernaturala izan bear dau. Jainkoa ofendidu dogulako atsekabea euki bear dogu biotzean. Bestela, gure damua naturala izango litzake. Esate baterako: noredonor ofendidu dogulako edo bere aurrean izen ona galdu dogulako edo onelako beste errazoi gizonezko bategaitik damutuko bagintzaz, Konfesiñoko Sakramentuak ez leuskiguz pekatuak parkatuko.

43. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0026 DAMUA: Damua ta BIOTZ-BARRITZEA gauza bat eta bera dira, ots, Jainkoa ta urko laguna barriro maitatzea.

44. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0026 Egiazko damua daukagunean, pekatuak gorroto izango ditugu, ori bai, baiña berariz eta beste ezer baiño lenago auxe egin bear dogu: Jaungoikoaganatu, Beronen salbamen-asmoak aintzat arturik, eta urko laguna maitatu.

45. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0026 Autortu aurretik edo autortza egite orduan damurik izan ezik, alperriko litzake pekatuak esate ori, parkamenik elitzakigu emongo-ta.

46. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Baina nik ez nuen ezeren damurik eta ez nengoen Ormaetxebarria jaunari barkamena eskatzeko prest.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0095 Izan ere, euskara baldar honek lanak ematen dizkit, eta abiatuaren damua ere sortzen zait batzutan.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Denbora joanez gerozko damua.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Kartusiarrengana ez joatearen damurik ez zuen inoiz agertu.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Nola edo hala, bizarra sendotzen hasten denean, berriz, hasierako pozaren ondotik damua etorriko zaio.

51. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0009 - Egia da, Jauna, ta ba`det orren damu.

52. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 Zezakeneraiño eskertu zuen ezagutu berri zuanezko emakumea, ta beste arantzarik etzuen bere baitan, egin zuena aurrenengo egunean egin ezaren damua baiño.

53. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0245 Beraz, hasieratik, aztertu dezagun gure bizitza, eta eukaristia hasi aurretik, gure bekatuen damua lortu zagun.

54. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0123 Garai haietan beretan haren inguruko Eskalerrian, ikaragarrizko zorigaitzak gertatzen ziran; Akelarre batzarretara elemeniaka omen zoazin aldi artan jendeak, eta orduan gertatu ziran Pierre de Lancre (de Rostegui izenekoa, damuz) epaikari zela, sorgin dohakabeen erretze deitoragarriak.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Kritikak argiturik, nire artikulo haren irakurleen aurrean, neure hutsegitea lotsaz eta damuz aitortzen dut, eta neure okerra zuzentzeko asmoz, agirian jartzen dut: Joera batzuen adibide gisan eta alusio bidez aipatzen dudan pasarte hortan, bestek emandako informazioetan gidatuz, informazioaren zuzentasuna egiaztatu gabe ta orijinala esku artean eduki ere ez nedukala, testuingurutik moztuz eta GAIZKI eta FALTSUKI eta jatorrizko ESANAHIA BESTETARATUZ aipatu nuela GAZTE aldizkaria, arinkeriaz uste faltsu bat zabalduz, informazio lege ororen kontra jokatuz eta ahotan hartu nuenaren kaltez, bai jendearen eta bai gauzaren.

56. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Artez dabilena ez da inoiz damutuko, eta ez euki inoiz artez ibilienaren damurik, oker dabilena lehentxuago edo gerotxuago agirian lotuten da eta gero zure fama eta kredituari eperdian mun egin iezaiozu!

57. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Aitzitik, koldarkeriak behartuta bizirik mantentzen zaituen hatsa eusteari baderitzozu egokien, jakin ezazu alferrikakoak izanen direla gero damuak.

58. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0199 - Eta okerrena, Emilie arduratu behar da haren aita zaharraz, damuak ito-beharrean baitzegoen, eta haren bizitzako azken egunak leunago egiten saiatu.

59. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0027 Eta zure aitonak ez zuen ukatu bere errua eta ez zuen erakutsi damurik, orduantxe pozez, harrotasunez eta beldurrik gaberik, atera baitzitzaion egun-argira barruan gorderik zuen judutarra.

60. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0020 Berandu iritsi zitzaion damua, eta besterik ezean mutilzaharretan mutilzaharrena hartu zuen senartzat, emakume galdu harekin ez ezkontzeko esango zion ama, arreba edo izebarik ez zuen Benantxio, Benantxio Sudurmotza herrikoek deitzen zutenez.

61. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0069 Damurik ez

62. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Geltokia atzean laga bezain azkar, motxila galdu izanaren damua piztu zitzaion Horaziori.

63. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Damua ordea, nahiz beti ondoren, ez beti berandu...

64. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0107 Nire azken damuek hanka dagite, -bekaizkeriak eskaleentzat, etoientzat, herioaren lagunentzat, era guztietako atzeratuentzat.

65. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0128 Gerra egin ez izanaren damua bezalaxe, berdin hiltzea ala ez.

66. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00016 Arraina baraualdietan jateak damua esan nahi zuen, nekaldia, Kristok jasandakoaren imitaziozko pairamena. Oso goiz jo zuten arraina barau-egunetarako janari erakotzat; Niceako Kontzilioaren ondoren (325.ean bera) barau-egunak baraualdi bilakatu ziren, Garizuma hain zuzen, berrogei egun haragirik gabe.

67. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00291 Bestela erranik, barneko kausa baten ideiak lagun daraman Poztasuna Norberarekiko kontentua deituko dut, eta horren kontrako Tristura Damua.

68. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Eta halaxe egin dut, lotsaz, baina damurik gabe azken batean, urtetik urtera denon artean hobetuz joan gaitezkeelako.

69. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0130 Damuz, itzaltzen ari zaigun ahots bat bada hor Zarautzen, Errezilen sortua, Basarri ezizenez ezagutua, behin eta birritan txapeldun izana.

70. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Egiazko damuaren adierazgarri.

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0187
bihi
bikain
bikario
bike
bikor
biku, piko
bil-, ik. bildu
bilatu
bilau(n)
bildots
bildu, bil-
bildur, beldur
bili-, ik. birigarro
bilo
biloba
bilur
biluzi
bihortz/tresna
bihotz
biper
bipi
bira
birao
biribil
birigarro, bili-
birika, biriki
biritxi
birjina
birla
birtute, bertute
biru
bista
bitarte
bitika, pitika, pitina
bixika
bitxi
bihur
bihurri
bihurtu
bizar
bizi
bizio
bizkar
bizkor
bizpahiru
biztu, piztu
bola
bolada
boltsa
bonbil(a)
borda
borla
borondate
borrero
borrai(n)a, borroina
borroka, burruka
bort
bortitz
bortxa
bortu
bost, bortz
bostehun
bota
botoi(n)
bo(t)z, poz
boz(a)
branka
breska, beraska
brida
buha
buhame
buhatu
bular
bulkatu, bultzatu
burasoak, gurasoak
burdina, burdin-
burla
burruka, borroka
burrunba
burrunzali
buru
bururdi
buruzagi
busti
butz, putz
butzu, putzu
buztan
(b)uztarri
buztin
damu
danba
dantza
daraturu
dardai
dardara
dardo
dastatu
deabru
debeku
dei
deiadar
deitura
denbora
denda
desegin
desiratu
desohore
deus
dilindaka, dilindan
dina
diru
distira
diti, titi
doha-/baina doan, doarik, dohainik/
dohain, doe
doe, dohain
dobera
doi
doilor
dolare
dolu
done
dorpe
dorre
dotore
duda
dupa
dupina

72. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0061 Gero esnatutzean
izan nuen damu,
ai, amets orretan nik
beti jarrai banu!

73. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. agirreazaldegi 0002 Bestalde, ez dakit zuk irratirik entzun eta egunkaririk irakurri duzun, baina uste dut nik nahiko garbi azaldu dudala gaizki eginaren damua, eta beste behin gehiago ez daukat arazorik Xenpelar sariaren antolatzaileei, Ereintza Elkarteari eta epaimahaiari barkamenak eskatzeko.

73 emaitza

Datu-estatistikoak: