XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0024 Ilteko arriskuan autorrtzeko erarik ez daukana, al-dala gero autorrtzeko asmoz, maitasun-damuz damutu bedi.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Damutu eta onbidetu zan andik aurrera.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 d) Obenaz garrbatu (damutu) ta Jaungoikoa'gana biurrtzea beti ¡gero! eriotz aldirako lagatzen dabenak, itxaropen aurrka geyegiz oben egiten dabe; itxaron bearr eleukiena, itxaroten dabelako.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Poz eta atseguin andiaz cecusala bere odolaren frutua, eta pecatarien conversiñoco lenengo lorea, eta eguiaz damuturicoen confesiñoraco onpide ain umilla; Jaun orrec, Erregue izatearen gañez-garri Sacerdote nagusiarena eucanac, parcatu eutsazan curutzean egoan lecutic, bere pecatuac parcamen osoaz, bere erru guztiac garbituten eutsazala, (...).

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 Asarreak amaitu, auziak erabagi, errudunak damutea lortu eban eta bertako kistarr txarr bateri ezarri zigorra parkatzeko Paul deunaganako bitarrtekotzat autu eben.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - No; gazteok gaitun etorrkizunaren itxaropidea; guk, emen urbildu gaitunok, oraindañoko erruaz damuturik, ¡guziz gain Euskera piztu nai diñagu! ¡Euskera beti itzegin! ¡Euskeraren usai gozoaz Euskalerri guzi-guzia atsegindu! ¿Guk nai badiñagu ¿nor guri auezka jarri?.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Ondo damutu, bada.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 Jauna, oyetako bat ni naiz; baña zure Biyotzaren errukitasun samurrari esker-txarrez erantzun diyot, eta damu-damuturikan nago.

9. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Zure errukitasun ugariyai begiratu-ta, ondo damuturik daudenen obenak barkatu, ta beren okerkeri guztiyen kutsu-aztarnak barkamenen bidez garbitzen dituzun Jainko errukitsu-gogobera! Zure mendeko oni N. ondonaiz begiratu, ta bere oben guztiyen barkamena iristeko egiten dizun eskariya entzun.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Gizasemea bigarren bizitzara iritxi zanean, Anita-k ala esan zion anaiari: - Ez zitzaizun joana damutuko, e...?.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Etzaizu damutuko.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Eta besterik gabe, damutzen da bere bizitza guztiko gaiztakeri ta oker guztiakatik, eta esaten dio Jesusi: Zure agintzan sartzeen zeranean, gogoratu zaittez nitzaz.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 ¡Bai sarrerako mallak damutu ere! Emakume geiago jetxi dendara sesioa berdintzearren.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 ¡Arritzekoa! prailleak apaltzetik oraindik etziran jaiki, eta gure gizon ori dana damutua komentura eldu zan, eta San Prantziskoren oñetan negarrez jarrita praille guztien aurrean bere obena ta itxutasuna aitorrtu zuan.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0350 Damutuak baño gaude, Jauna, eta guregatik eman ziñuzten atsekabe oyek berak Zuri eskeñirik, gu eta Purgatorioko animak erruki gaitzazula eskatzen dizugu.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Guk era berean al daukagu? Noizpait pekatuan erortzen bagera, bereala damuturik pekatutik atera egiten al gera? Erori orduko, Jaunagana barrkazio-eske al goaz? Pedro deuna gogoan edukiko bagenu! Gixaxoak pekatu egin zuela oarrtu ta bereala, negarr-malkoz beterik, Jaunagana jo zuen; eta Jaunak barrkatu zion.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Bere jarraile zintzoai Jesus gure Jaunak esandako itz auek: zuek ere nor naizen erakutsiko dezute, guretzako esanak bezela arrtu bearr ditugu; ta gai ontan al-añako lan-egin ezkero, ez uste izan damutuko zaigunik.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Etxatzu or damutuko, Kolestin.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Uste eban baño beranduago zan urtean, bada damutu yakon iru bidar bai gure anai maite oni.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 -Eta orain damutu al zera? - Bost duro eman zizkidaten ta.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Esan leike orduan, kataluniarrak ez daudela Araudiarekin damututa.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gezurrak irten dik! A Kayo, Kayo damutu bear zaik! Zorionak eman izkizutet baña ezik mezi dekalako.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 2.ª Pekatuan ba-geunde, artaz biotzetik damutuz.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Autortu ondoren, mutil gaztia garbai ta damuturik etxera biurtuta, gela baten sarturik anka bata ebagi eban.

25. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Erria damutu zan; negar-egin eban Jaunaren aurrean.

26. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Zuti gaitezen gu ere pekatuaren erorikotik, damutuz, aitortuz, eta Jaunaren laguntzarekin asmo sendoa artuz.

27. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Ez ote gera gu kupituko Ama Semeetaz? Ez ote zaigu damutuko gure pekatuetaz?

28. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Eliz-alkitan egondua naiz
Oben guztiyak oroitzen,
Egiñ ondoren sayatu nitzan
Biotz-barrendik damutzen.
Zeruko Aita eta Amari
Laguntza diyet eskatzen,
Lagundu bada nere obenak
Bear bezela aitortzen.

29. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Pekatariyak izanagatik
Ez gaitezen ikaratu,
Goiko Artzayan ardiyak gera
Eta danak maite ditu.
Ardi galduak bagera ere
Ziñez bazaigu damutu,
Bizkar-gañetan artu ondoren
Pozik eramango gaitu.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Jesusek erantzun zion: Nik erabakirik neukan pekatarientzat zu sare izatea, inpernuko sugarretan erori ez ditezen; pekatuaren gau illunean bizi diranai argi egitea; etsita daudenai itxaropena ematea; damuturik daudenenzat berriz goizeko lanbro gozoa bezala izatea.

31. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Halaz ere, adarrak ekartzeko diruditen frantzitarrek, igarotakoak aazturik, biotza burua bezin utsik daukan militar horri dei egin diote berriz ere, berak sortu zuen gaitzaren osagarria emango dielakotan eta naiz zenbait damutzen asiak diran dagoneko, ba dira oraindik haren aurrean auspez etzanik daudenak, jauresleak iduri, arabitar zaarrak ka'aba zelako jainkoizunaren aurrean zeuden bezela...

32. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 5.- Egia. Gure pekatuen damuak, Jainkozkoa edo supernaturala izan bear dau. Jainkoa ofendidu dogulako atsekabea euki bear dogu biotzean. Bestela, gure damua naturala izango litzake. Esate baterako: noredonor ofendidu dogulako edo bere aurrean izen ona galdu dogulako edo onelako beste errazoi gizonezko bategaitik damutuko bagintzaz, Konfesiñoko Sakramentuak ez leuskiguz pekatuak parkatuko.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Sultan ibilketa hartan ez ekartea erabagi zutenean, erdi negarrez gelditu zan zakurra, ta ia damututa hasi ziran muttikoak X'eruntz.

34. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Jantzi zaitez bildurraz-
erabez, arako Anaxarate'n
jazoaz. Bere ezetzaz
belu damutu bai zen,
gogo-atxurdiñak daukaz erretzen
.

35. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Ez nago bide au artuaz damututa.

36. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0085 Pekataria damutu zeitean eta Elizagaz bakea egin diñoe geienak.

37. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Bein baiño sarriagotan, burura etorri izan yakon, mintegiana abadetza laster beteko leuken bere seme Andoni'ri etxera dei egitea, baiña gero damututa, uxatzen eban oldozkun ezegoki au.

38. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0026 Pekatu egiñaz damutu bearra daukagu, ta pekatuok barruko illun-aldia ta negargurea be emon daikeguez.

39. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Bere emazteari maitasun bizia erakutsi eutson batez be azken-gexoaldian:
- Bedite, ene maite iñotson, damutu zara iñoz nigaz ezkontziaz?
- Ez, senarra.

40. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 KALAMAX - Nik ere baietz egin hori, esan nion komedianteari; eta gero plazako jendeari: Ekar ezazue herrian den arraultzerik handiena, eta ahoko zulotik sartuta, atzekotik (gibelekotik) atera baietz neuk ere. Ekarri zidaten, gezurrik esateke (esan gabe), kalabaza baino handiagoko arraultzea, eta orduantxe bai damutu nintzela neure oilarkeriaz. Larritasun hartan izerdi tantoak ere atera zitzaizkidan. Baina, jende guztia begira nuen eta zerbait egin behar lotsagarri geldituko ez banintzen. Begiak itxi (hertsi) nituen, eta gehiago begiratu gabe, zapla! sartu nuen oso-osorik eztarrian barrena.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00036 -Beteko dizut, ba, gutizia hori; baina zihur naiz, laster damutuko zaizula eskabide hori egina.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 - Baina Jainkoa ona eta bihotz bera da: Damutu eta Berarengana joaten bagera, Berak barkatzen digu.

43. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0208 Musika entzun eta koloreak ikusi izanaz damutu egin zeneko mementuak ere heldu ziren.

44. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0112 - Zoaz, baina gogan izan: hiru egun barru Inglaterratik alde egiten ez baduzu damutuko zara.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 Atsegin zitzaion aholkua, baina barnean zeraman lotsa, kentzerik ez zegoen: - Zertara etorri naiz gaur mendira? - zioen damuturik.

46. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Esan zuena ez zuen benetan sentitzen ama batek ezin zezakeen senti eta berehalaxe damutu zen bere hitz haietaz.

47. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0118 - Dena dela - esan nion - ni ez naiz damutuko.

48. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 - Ai, berriz, jaioko banintz...! Baina orain berandu da damutzeko eta pazientzia hartu behar!.

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0137 Orduan, beren bekatuez damuturik zeudela aitortzen zioten denek Jainkoari eta Joanek ura isurtzen zien gainetik hibaian (eta garbi-garbi uzten zituen).

50. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0181 Galaia damutua izango diagu edo dama amodio berritara prestatua.

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Seguru nago orain guztiz damututa dagoela.

52. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Jeneradorea itzaltzea joan zenean ia damuturik sentitzen zen, kras, kras... katiuskekin elur berria hausteaz.

53. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0083 Ez zen damutzen Cafe zurail haietan emandako urteetaz.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Gosea galdu, maietik altxa, benetan damutua itxuraz beintzat eta, Peruren gomendioz, erriko apaizaren bidez ordaintzak egin asmoz, denak agurtu eta zegoen eran, jantziak alda gabe, atera zen baserritik bere etxe alde pausoak zuzenduaz.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Esperantzarik gabekoa diot, eta berehala damutu naiz.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Damutu, esperantza (utopia bezala) iraultzaren parte bat delako.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0088 Poliki-poliki emakumetzen ari zen Rosa, eta gero eta gehiago hasi zen lagunartean eta mutil artean egoten; bitartean, alkoholak betetzen zituen Pakoren ordu bakarti eta damutuak.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0007 Ez zera damutuko.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0037 MAGDALENA DAMUTUA (goian) Georges de la Tour-en estilo berezia agertzen du (1693-1652).

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Hori ari dira egiten Frantziako komunistak, damutu gabeko stalinista zital horiek.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 Jainkoak agertzen digun maitasun hain haundia azpimarratu behar duzue: Jainkoaren maitasuna gizonen bekatua baino haundiagoa da; eta damutzen bagara eta aldatu nahi badugu (bihotz-aldatzen bagara), Jainko Aita pozez betetzen da eta jai egiten du.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0065 Baina bada alderdi nagusi bat hemen nabarmentzen dena: Aitaren erabakia: Bera da mutilaren bidera ateratzen dena; eta pozez betetzen da eta jai egiten du, semea damuturik eta aldatu nahian ikusten duenean.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0103 - Zuk idatzitako amodiozko gutun horiek irakurtzeko aukera bazenu, lotsatu egingo zinatekeela uste al duzu? Eta damutu?.

64. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0068 - Emen naukazu mutilzar ta benetan, ez ezkondua izatez damutua.

65. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0053 Entzun, Jauna, abesti-otoitz motx au:
Jauna, zugana gatoz
guztiz damuturik,
zure aurrean gaude
pekatuz beterik.

66. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0013 Beragaz hitzegiten dut eta seme damutuak dioena idazten dut: Bai, altza eta neure aitaren ondora bihurtuko naiz.

67. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0015 Damututa, Iruñako gotzaiarengana joan zan, barka eske, eta arek Erromara bidali zuan Aita Santuarengana.

68. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Nere oparia, Jainko, biotz damutua: ez duzu arbuiatuko, Jainko, biotz damutu ta murgildua.

69. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0103 - Erriko agintarieri egingo diegu dei, euren aurrean zin egiñaz, izar onen jabe egin dedin, damutu baiño leenago.

70. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0164 Baiña nik uste det damutu zitzaiola berari ere neri itz aiek esana.

71. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0164 Nik uste det arek gogoan zeukala neri esandako arrazoi txar ura, ta damutua zegoala neri ura esana, eta obe gaiñera.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Damutuak ere ez dira oraingoak.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Euskal Herriaren aldeko burruka honetan ez gara errenditzen, ezta damutzen ere.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Ez ginen damutu noski, luzeagoak ere, nik uste, egin ditzakegu eta egingo ditugu.

75. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Artez dabilena ez da inoiz damutuko, eta ez euki inoiz artez ibilienaren damurik, oker dabilena lehentxuago edo gerotxuago agirian lotuten da eta gero zure fama eta kredituari eperdian mun egin iezaiozu!

76. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Ba dirautsuet, era berean, zeruari be jai andi bat egingo dala damutu daiten pekatari bategaitik.

77. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0049 Egin dezagun aita batek bi seme esantxarreko eta bihurri dituela, eta hauek zigortzerakoan, seme bat dardarka hasi eta beregandik urruntzen ikusten duela, bihotzaren sakonean benetan zigortua izatea merezi duela agertaraziz; haren anaia, ordea, aitaren besoartera hurbildu eta honi atsekabe emateaz damutzen dela diotso, maite duela eta hori horrela dela agertzeko, aurrerantzean ona izango dela.

78. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0026 Damutuaren jokoa egitea hautatu baitute, Urrikal juje eta holakoen kantatzea.

79. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0150 KIKILI.- Ez zara damutuko.

80. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0058 Seguru deitu eta damutu egingo naizela.

81. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0030 Ohean hiltzorian zegoelarik hauxe esan zien azken agurra esatera joan zitzaizkion aitonen semeei: Damutzen zait zuengatik nahi nukeen beste ez egina: bizi izan ditugun sasoi latzek galerazi didate.

82. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0113 Mikel, espazioan zenbat denbora igaroko zuten jakin ondoren, lagunei kaso egiteagatik erabat damutu zen... eta honela adierazten du:

83. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0113 - Guztiz damututa nago etortzeaz.

84. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0113 Inoiz ezertaz damutu al zara?

85. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0113 Zeharo damututa zaudete!

86. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00048 Zergatik ez zidan erantzuten? Benetan nik inposatu ote nion nire presentzia eta bera damuturik zegoen? Ala ez ninduen han nahi?

87. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00044 Eta egia zen. Ez nekien zergatik, ez bainaiz normalean aita-amekin gezurretan ibiltzen. Ni neu ere harriturik nengoen eta pixka bat damuturik ere bai.

88. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00031 Ekipoa nola geratzen zitzaion ikusi nuenean damutzen hasi zitzaidan berdina aukeratu izana.

89. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00080 Ez pentsa damutzen nintzenik, hantuts nenbilen ordea. Giro horretan, nire galmendia izango zen Jauregi sasizirujauaren ezagutu nian. Honen antzeko taberna-zulo zikin eta ilun batean topatu ninduan.

90. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0094 Txikitan Ixabelita Katekistari entzundakoak zetozkion gogora, damutu Jainkoaren aurrean, eta hobeto sentituko zarete.

91. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0094 Beraz, damutu izanagatik ezin zion hari guztiari aurre egin.

92. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0060 Goseak eragiten dit hori, argitu zuen Txokoloskik damututa.

93. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0110 Damutzen ari zitzaidan hara joan izana.

94. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0026 Baietz erantzun nion, ez zitzaidala askatu izana inoiz damutu, ondo ikusi eta ikasia nuela txoriek askatasunean bizi behar zutela.

95. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0006 Damutuko zaio Norteko Indar Argien jerenteari prentsa eta telebista ere gonbidatu izana zeremonia honetara.

96. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0033 Hobe duzue berehala hemendik askatu, bestela damutu egingo zaizue!

97. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0069
Halaere, ez naiz zuei amore,
atsegin
edo bakea ematearren ezertaz edo
ia ezertaz damutuko.
Ez naiz damutuko ez untziak
eraikitzez,
ez untziak suntsitzez, ez loreez
ez labanez,
ez polboraz ez andere biluziez,
ez begitako euriez
ez ene ahapaldi aldrebesez, ez aldean
daramatzadan zauriez.

98. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00041 Non nengoen ohartu eta pixka bat esnatu naizenean pentsatu dut: Gurasoei zerbait gertatu zaie!, edo bestela: Orain ez zitzaion ba damutuko largabista niri ematea!.

99. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00264 Eta damutu ere bai, ezin dudalako ulertu nola ez nuen ospitaletik atera, nola onartu nuen tortura hura.

100. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00221 Damutuko zitzaizkizuen orduan esanak...

101. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00040 Biziki damutu zitzaidan, ez bainuen Angulo geldiarazterik izan, bere kabuz bidali baitzuen txostena.

102. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00173 Batzuetan bai, ulertzen zuela esaten zuen eta hala zirudien, ulertzen zuela bakarrik egon nahia, baina berehala hasten zen esaten bere ondotik alde egiten bazenuen damutu egingo zinela eta senarrarengana joango zinela.

103. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0011 Baina berehala damutu zitzaion aipamen oker hura, mutilaren sumina lehertarazi baitzuen bat-batean.

104. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0079 -Eska ezazu, ez zaizu damutuko!

105. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0165 Penaz eta damutuak utzi zituen, eta elizan sartu zen ostera Pirata.

106. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0010 -Damuturik ote zaren nago batzuetan esan zion mutilak.

107. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Damutu naiz hagitz ongi; hagitz ongi bai!

108. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Larrutik damutu naiz, Mitxel eta Añete.

109. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0143 Trenean damutu egin zaio dena ez edana.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00081 Ordutik hona denetarik izan da, pozak, eztabaidak, zorionak, hankasartzeren bat edo beste... baina, egia esateko, inoiz ez naiz proposamen hura onartzeaz damutu.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0198 Eta ez dira damutu.

112. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00021 Alaitasunarekin
nahi badezu bizi,
gure erromeriak
ez itzazu utzi,
ai, gaztia,
ez itzazu utzi,
damutu ez zaitean
bihar edo etzi.

113. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00180 Kartzel kanpoan sortu izan dezu
makina bat enbarazu;
gure artera sartu izana
majo damutuko zaizu!

114. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Astean bi ostiral eta ttirriki-ttarraka lan egiteko urteak heldu zitzaizkionean damutu zen.

115. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Bazan nora joana agoztuaren 8'an; guk Igaratza'rako bidea artu gendun, eta etzitzaigun damutu.

116. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Politika utzi eta jasotako komisioaren garrantziaren arabera une batzuetan kargu publikoak betetzeko debekua litzateke damututako errudunei jarritako zigorra.

117. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00005 Gehienetan auzoko herrien onetan bada ere damutzeko gauza: TICEM, Eskulanak, Antton, Klinika.

118. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0011 K.J.- Beno, gauza guztietan pasa ohi dena, eskatu maizegi eskatzen dizkiate; gero ordaintzeko garaian damutu ere ez badira egiten... zail egiten zaie.

119. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. amilibia 00029 S.A.: Animatzeko. Sartu ez gero ez direla damutuko. Eta jendeari jaramonik ez diezaioten egin, ez baita indarkeriazko kirola.

119 emaitza

Datu-estatistikoak: