XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Jaungoikoaren legean debekatuta dagoan zerbait, norbere guraz esan, egin, gogoratu, edo nai-izatea, naiz aginduta dagoana ez egitea, da oben edo pekatua.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 ¿Barauac eguin dozuz, edo egun debecauetan oquelaric jan dozu? Eztauque obligaziñoric barauric eguiteco: 1. EZIN DABELACO: gaixuac gaixonduan, edo beste edozelaco macaltasun bat dauquenac.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 (...) ta gañera, griña gaizto, zuzengabekeri, uste oker, eta gezur guztiak debekatu ta gaiztetsi ditualako, ditu Eliza Katolikuak orrenbeste etsai.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Arako Combes, kristiñau izenaren arerio zital eta amurratuak 1903 garren urtean, Franzia`ko agintzari zala, Euskalerriko eleizetan itzaldiak euskeraz egitea debekau, eragotzi ta galerazo egin eban eta ori zala-ta, bere lagun eta aiskideak, oro gure siñestearen etsayak, txalo andiak jo eutsoezan.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0234 (Pekatu dan zerbait zin eginda agintzea, debekatua dago.)

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 - Jaten degu, erantzun zion Evak; erdian dagoan orrena bakarrik debekatua degu; ikutu ere ezin egin degu, ilko gera-ta.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0362 O nere Jesusen ezquer escuco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, ¿eta orretan eraman cenduen oñaceacgatic, aitortu ondorean Dabidequin: nere gaiztaqueriac igo ciraden nere buruz gañetic eta carga pisua becela astundu ciraden neregan, erregutzen dizut nere Salbatzallea, iracequi ondorean ni caridade eguiazcorequiñ, barca zaizquidatzula oraindañoco nere itz, pensamentu eta obra debecatu guciac.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0127 Obe ziñuteke gizon emakumeak igandetan lan debekatuetan egongo baziñekete dantzan baño: bietan pekatu egiten dezute, baño gutxiago siñez egingo dituzute, lan debekatuetan, dantzan baño.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Hastetic behin, Jaincoa ezagutu zuten eta adoratu Sethen ondocoec; bainan gero hec ere, Jaincoac debecatu ezcontza batzuz, Cainen ondocoekin nahasiric, hauc bezalacatu ciren; eta mundu gucia gaichtatu cen.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Bigarren Manamenduaz Jaincoac debecatcen daizcu: errespeturic edo beharric gabe egin Cinac; Cin faltsuac; Blasfemioac, eta Botuen haustea.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bakoitza, gure uste guzien gain, Jaungoikoa'gana zuzendu bear gera, ori bai; baña Jaungoikoak gure uste ori zuzena danean, ez digu debekatzen bear bezela aldeztea; eta auxe da neskatxa euzkeldunak, obeto esateko abertzaleak, egin bear deguna; geurea aldeztu; bear bezela, baña aldeztu; bein da berriro, eta makaldu gabe.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gaur, bi illabeteko mutualdi ondoren, itzegitea debekatu zigun erabakia beste agindu berri batek autsi ta atzera zuenganontz gatozkizuten pozak zoratu bearrean giñalarik, negarbide berri bat iriki digu gure berpizte-egunak.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Kristauak gerra, ta gure erlijioak ori debekatzen bai digu etzaigu zillegi beñere gobernuaren kontra jasotzea.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Saragosako gobernadore batek debekatu zuen arbolarik, ez hesirik moztea, ez chararik jalitzea.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Aragia debekatzen ez dan egunetan, naiz baru izan, nasi ditezke bazkaltzekoan arraia ta aragia.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Aragia ta aragi-salda bakarrik debekatzen da Garizumako ostiraletan, lau Temporetako ostiraletan eta Pentekostes, Andre Maria edo Agoztuko Ama-Birjiña ta Eguerri aurreko egunetan edo bezperan.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Egunero Jainko gabeko eskoletan ibilliko dira: jakinduri asko ta gauza asko aitatzen entzungo dute ta Jaungoikoaren izen donea... erakusle edo maisu katolikoenak berak Uzkurtza edo Erlijioa erakustea debekaturik dauka.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bañan orain agintari ditugun jaunak debekatu egin die eta baton-bat espetxera eraman, bereala berriz aske utzi arren.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Badakizute, azkatasuna ibaietako urak bezin ugari degula-ta, debekatu zuela Gobernadoreak arpide edo zuskrizioa irikitzea berak emandako multak ordaintzeko..., bañan (ixilik eta belarrira) oso, guztiz txiroak gera, diruakin oso aserre gaude eta ixilka bada ere artuko ditugu eskupekoak, nai aña.

20. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Nik ez dizut debekatzen.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Bai izkutu zaudela goi orietan ixil, aundi bakar zeran Iainko, lege aspergabez lizunkeri debekatuen ordain kastiguzko itsumenak barreiatzen!

22. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Jesukristoren Lege Santuak
Danok agindu gajozak
Bere neurrian pentsaduteko
Esaten ditugun gauzak
Osterantzean fede barikan
Debekatuta gagozak
Beste biderik ezegijagok
Ementxe gizonarentzat.

23. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Irlandako Engelandarrekin, Helladaz jabetu ziran Erromarrekin bezala, eta izaro garhaitua bere garhaitzaileen bere meneratzekotan zela, ezen garhaitzaileok irlandaraz hitzegiten hasi ziran bortxaz, beren eskupekoek ulhert ahal zitzatentzat, bai eta irlandar neskak hartzen baitzituzten emaztetzat eta, areago dena, Irlandarren bizimoldearen araura bizitzen; hala non azkenean London-go gobernuak, baitzekhusan garhaipenaren fruktuak galtzera zoazela Irlandan egoitez zegozen Engelandarrak bai hizkuntzaz, bai ohinduraz, bai sentimenduz osoro bertakoturik, negurri latzak hartu behar ukhan zituen heien joera horren kontra, batez ere Irlandararen ikastea Engelandarrei debetatuz.

24. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0105 Zer debekatzen dauku Jainkoaren hamargarren manamenduak? (...).

25. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Deabruac gure lenengo ama Eva engañatu zuen becela, Paradisuan devecaturic cegoan sagarra berac jan eta Adani janeracitceco, ecarten cituala onequin gaitz guztiac mundura, aldi onetan Teodosio ere engañatu zuan, eraguiten ciola pecatu izugarri ura, nola zan bere gurasoac illcea.

26. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunichten, zozialichten eta radikalen alde boz-emaitea gaizki da konzientziaz. Konzientziak, erlisioneari behetuz, ez dauku debekatzen Petit-en alde edo Chevigné-ren lichtaren alde boz-emaitea.

27. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zonbaitek erran baitute Jaun Aphezpikuak debekatzen duela Petit-en alde boz-emaitea ez da batere egia. Jaun Aphezpikuak erraiten du bakharrik, ez dela De Chevigné-ren lista erlisonearen izenean kondenatzen ahal. Nehork jakitekotz zer nahi duen erlisoneak, harek dakike. Girichtino gisa haren erranari gaude. Ez ahal gira Eskual-Herriko bakharrak.

28. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ? Daukat U.R.S.S.-ek diruz, ontasunez eta ahalez abantail handiak ebaki dituela bainan gainerateko guzietan gobernioetarik hori dela gehienik gibel dabilana. Orok badazkite hor diraien hertsutasunak: 1. Langilek debekatua dute asaldatzea ez aski pagatuak izana gatik; 2. Langilen zindikatek deutsik ezin egin bulego nagusien permisionerik gabe; 3. Langilea bortchaz lekhu berean egon behar lanean preso ez badu altchatu izan nahi; 4. Langile haurrer debekatua etsamina eta eskola handietarat presentatzea, Soviet bulegoetakoener choilki haizu; 5. Han ere batzu haurretik oberats, aita eta ametarik izaiten dutelakotz.

29. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orai duela ilabethe, Londres-eko komunetan, erran nahi baita deputatuteian, Mac du fagorez laborantzako minichtroari, debeka dezan merkatuetan, cherrien markatzea, beharriak sakituz eta hozkatuz.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 3ampdeg; Errana zuten, ogi-biltzeak felagek ezin baitzituzten trabatu, mahats-biltzeak debekatuko zituztela. Bainan mahatsa bildu da bakhe-denboran bezain trankilki. Beraz etsaia ez da hortan ere mendekatu ahal izan. Jendeari jabaltzen zaizko etsimendu aldi chaharrak, eta berriz hartzen du konfientzia.

31. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Gure herriko eremuetan, errearoaren 10-a arte, soldado angles eta frantses batzu ariko dira malobretan. Jendek ez ditzatela debeka beren lanetan. Eta soldadoek egiten badute behar ez bezalakorik, abisa jandarmeria.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Gobernuak goresmenak egin diozkate bai poliza-gizoneri, bai armadako soldado gehieneri, beren buruen jabe egon baitira, eta zibilen arteko sarraskiak ahal bezain batean debekatu eta trabatu dituztelakoan.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Gobernuak asaldu-legea jalgi du nahasmenduen debekatzeko.

34. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Prefetek ukan dituzte botere handiak: lanjeros iduri zaizkoten jendeak aparta ditzazkete, biltzarrak debeka, karrosak geldi-araz, eta, eta.

35. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Espainian debekatuak baitira, gobernuko ez diren zindikatak, krima bat da zindikat girixtinoeri iarraikitzea. Hola dio Francok: Bera dela katolikotasun guzia eta berak eman bidetik ez dabiltzanak, direla: komuniztak.

36. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Zenbait errietako agintariak ere bein baño geiagotan debekatzen dute ikastetxeetan krista-ikasbidearen zabalkundea, beren sozial-ikasbide ta Jainkogabe'ko morala eragin nai-ta.

37. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Beko egoitzan zauden gela biak, ikastetxeko baratzaren ondoan, Burdin sare batek debekatzen zuan kanpora irtetea.

38. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 LAGUNA.
Huts bat: soldaduek debekaturik daukiek guardasolik erabiltzea... Soldaduak ez darabil guardasolik! Soldaduak ez dok guardasolik!.

39. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 3. Zer debekatzen dau bostgarren aginduak? Norbere bizitzeari edo bestearenari, hitzez, egitez edo gogoz kalte-egitea, debekatzen dau bostgarren aginduak.

40. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 5. Zer debekatzen dau Jainkoaren legeko zazpigarren aginduak? Inori bere ondasunetan kalte egitea debekatzen dau zazpigarren aginduak.

41. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 8. Zein da Jainkoaren Legeko hamargarren Agindua; zer agintzen deusku, eta zer debekatzen deusku? Hamargarren agindua hauxe da: Inoren ondasunen gurari bidebakorik ez dozu izango.

42. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 Jainkoak emon deuskuzanekaz eta zuzenbidez irabazten doguzanekaz pozik egoteko agintzen deusku, eta bidegabeko aberastu-nahia eta besteen ondasunen eroan-ezina debekatzen dau hamargarren aginduak.

43. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0085 Eliz-Barrutietako Batzar batzun on-iritxiz, baiña Poitierko Eliz-Barrutiko Batzarrak debekatu egin eban 1280'garrenean.

44. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 - Egungo saihesbidean debekatuta geldituko da bateriako aparkalekuen kokapena.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Komertzioa ere babestu zuten: produktoen eraman-ekarria bertako merkatariek egin zezaketen artean, debekatua zuten atzerritarrek lan horretan ihardutea.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Etxe-tresna zaharrek honelako matxura ugari izaten dituzte eta aspertu ere egin zintezke hainbeste aldiz indarra kentzen dizula ikustean, baina kontuz: ez ezazula ken inolaz ere tresna hori, ze, debekatuta egoteaz gainera izugarri arriskutsua ere gerta dakizuke.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0073 Gasolindegietan debekaturik dago tabakoa erretzea.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 - Lege eta administralgo: lege (legem), jende (Gens), populu, estakuru (obstaculum), seguru (securum), gaztigatu, zigilatu, sakratu edo sagaratu, alokatu (adlocare), frogatu, debekatu, mendekatu (vindicare)....

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 EZ ERRE, DEBEKATUA IRAKURTZEN DA AUTOBUSETAN, BAINA ALFERRIK DA.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Debekatua dago erretzea baina gezurra dirudi.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Debekatuta dago bai baina inork ez du lege hori betetzen.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0158 Akzio-mota hau debekaturik dago Espainian.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0209 Baina gobernuak sindikatuen federakuntza hau debekatu egin zuen.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Adibidez, Washington-eko Aireportu Nazionalean debekaturik dago erreakzio-abioien trafikoa gaueko 11etatik goizeko 7etara bitartean.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Gezurra, lehen pertsona nagusiek debekatzen zutelako txarra zena, 10 urte ingurutan lagunekiko konfidantzarik ezaren frogatzat hartzen delako kondenatzen da.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 Egilea: Irmgard von Maydell / Heinz Vogel 1977 Heinz Vogel Verlag Braunschweig(1/1981) Liburu hau osorik edo zatika berrargitaratzea debekaturik dago.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Beraz praktiketako ikasleei debekatu egin nien emakume erditu-berriak aztertzea.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Beraz, debekatu egin nien emakume erditu berriak aztertzea.

59. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Artzai protestanteen kasuan bezala, mediku eta botikariei ere beren ofizioak eragozten eta debekatzen zitzaizkien, denei katolikotasunaren txartela eskatuz, Bordeleko parlamenduaren agindua betez.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0156 Eta tarra-ta-ta-ta egitea erabat debekaturik dago!.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0094 Beraz, leku hura debekatua zen.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 Gorkak, bere lehengusuei gora igotzea debekatu egin zietela pentsatu zuen. Oso bakarrik sentitzen zen.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 Martinek burua makurtu eta hau esan zuen bere kolkorako: debekaturik dago negar egitea, debekaturik dago negar egitea....

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 Pena da andereñoak baimenik gabe barre egitea debekatzea, oso gaizki pasa bait genuen aguantatzeko.

65. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0056 ITZULI aditza aipatzean autorretratoa kamerinoko ispilua berriro errekorritzen hasten da
perpausa diot unhatuki
poltsa zabaltzen dut eta
desordena zehatzean zeuden argazki batzuei erreparatzen diet
bai, argazki batzuetan
izan nahi dudanaren luzapena naizateke
desorekan dagoen sokaren bigarren zatia
nire balizko bahiketari buruz galdetzen diet begiei
baina hauek laino-mordoak zamatzen dituzte
aduanei buruz galdetzen diet ezpainei
baina hauek kopa debekatuetakoak direnaren irrifarrea egiten didate
behatzak parke-ertzak gogoratzen ditutzen malenkoniaz mugitzen dira
ihes egite artegatsuan
jantziak desegokiak zaizkit eta
zaila zait aurkitzen neurriko zapatarik
bisita-aretoetako apaindura artean
non gauzen atzekaldeak desafiorako gonbidagarri diren
naufragio experimental baten gisara
.

66. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0157 Hain zuzen
amets egitea ez da zilegi
uste izatea ere
debekatua dago total.

67. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0036 Ene paradisuetan
zuhaitz asko debekatuak daude
paradisu guztietatik
jaurtikia izan naiz,
ez naiz borrokalari bat
borroka guztietan
sartzen naiz,
ifernu guztiak irabazirik.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00102 Garai hartan Zeanurin baltzeoa debekatua da.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0086 19) Eta Euskararen arerio guzti hauek erderaz irakasten, debekatzen, hobenesten, agintzen, oihukatzen, aholkatzen eta aldarrikatzen dute.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Karlisten zalditeriaren zati batek hiriko atera heltzeko aukera izan zuen eta hantxe bertan bataila gogorra eman zen, baina kristinoak indartsuak izanik, eta kainoikadek karlisten errefortzuak hurbiltzea debekatzen zutenez, erasotzaileak erretiratu egin ziren handik lasterrera.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0080 Munduak ez bait zekien zer punturaino heldu ziren nire gaueroko hausnarketa goibelak, nire azkartasuna permititua ez denaren mugak urratzen ari zela, debekatuaren eremu fantastikoetan sartzen ari zela...

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Lagun haietarik laguntzaile zerbitzuan sartutakoak debekatua zuan oiñez ibiltzea, eta ez zekian tiratzen: egun hartan harek dik lanik ederrena egin, granada aurtikitzea doi ikasirik.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Gaur, etxeari loturik den abelkume tegian, kortxelan bi arkume, bi axuri sortu berriekin lo egin... etxeko ate bakarra hor dago, azpitik neguko aize hotza sartzen... Egunaz barrenean egotea debekatua... kutsua badut.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Haste hartan, burrasoek manatua da ontsa, burrasoek debekatua gaizki.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Oso debekatua genuen hara joatea.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0187 Jarraian debekatu ziotelako (zehatzagoa da, Xaxi) inudearen ditiketa.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0009 (...); jendea zain dago, ezagutzen duzu herria, eta besteei egin erazi diedana zeuri ere, itxuraz behintzat, bete erazi behar; eta itxuraz aparte, nik, neuk, epaileak, zuri, herriko seme horri, esan behar dizut untxiak tirokatzea debekatua dagoela debekaldietan... Porfirio isilik; bere ezkerreko paretan zintzilikatua dagoen laukiko militar prestua Porfiriori zorroztasun handiz begira-begira...

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0096 Dona Maria Kofradian egotearekin loturik zeuden gure amodio debekatu horiek.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Edonola ere, zeure buruarentzat nahi zenuena, debekatu egiten zenion hari; zeuk aske behar zenuen, baina besteak zure harrapakinak prest egon behar zuen zure esanetara, zuk hartaz baliatu gura zenuenerako.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Sortaldetik sartaldera ibilbide zabal batek zeharkatzen du: Chang`an; eta haren erdi-erdian, Beijing-go zentroan, Txinako bihotz-bihotzean, Gu Gong, Hiri Debekatuaren sarrera; Maoren erretratuak seinalatzen duena eta Tian`an Men-go plazara begira, bertan zaindari dutena.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0076 Neskatxari ez zioten etxeratzen utzi, debekatu egin zioten auzora joatea, bere kontaktoak gaitzen bat kutxatuko balu bezala, bere presentziak atzerritarra ekartzen bait zuen gogora eta hori gutxienez laidogarria zen.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Ez dira gutxi honen aurka agertzen diren jakitunak, emakumeek ikastea debekatua dutela argudiatuz eta Kama Sutrekin ere ez dutela egin behar esanaz.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Babesgabetuen Arroka bakar bakarrik geratu zen ur debekatuetan, bera ere babesik gabe balego bezala.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 - Hain azkar ibiltzea debekatu behar liekete.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Orduko Arana Goiri-zaletu zenak Euzkadi egunkaria, Konpainiako ikasle-egoitzan debekatua, erosten zuen eta Garate atezainak sartzen uzten.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0150 Hala ere, ahozko erantzunak lortzea beste maila bateko arazo teknikoen aurrean jartzen gaitu eta galdera ireki edo erantzun librezko ariketak esparru debekatua dira oraindik teknologia honentzat.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Berlin-en bertan ere ez zan posible izan hango Alderdi Komunistarekin (Berlin-go lurralde federalean ez zegoen debekaturik, Alemania Federal guztirako baimena eman aurretik ere) batasun benetakorik.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0025 Arras-ezkerreko ziren lau kazeta debekatuak izan dira.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0027 Jakina, hortarako, errepresioa, kartzelak, kazetak eta organizazione politikoak debekatu behar dira, eta militanteak presondegira eraman...

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Horrela jaiotzen zen haurrari, bortea deritzo Nafarroan, eta hango Foruak debekatu arren, hainbat haur izaten ziren bertan-behera utziak.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Hainbeste mendez esan zaiguna nola-hala sinetsi egin dugu eta ez gara debekatu izan zaigun zenbait alor jorratzera ausartzen.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0174 Kanalean zehar petrolioaren eta hondakin nuklearren garraioa debekatzea eta untzien tamaina maximoa 50.000 tn-ra mugatzea proposatzen du.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Gogo gaiztoz ere pentsa diteke salaketa bat eskutatzen dela: debekatuak zituzten errezetak egiteko zeramazkiela.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Beste aldakuntza asko bezela hau ere Mosku-k ez badu debekatzen, Urrila huntantxe Txekoslobakia Federazio bihurtu da; eta bi erresuma federatu eta bi gobernu izango ditu aurrerakoan: Praga-n bat, Bratislaba-n bestea.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Bertako aiton-semeei, aleman aiton-semeak nagusitu zitzaizkien; bertako nekazariei lurrak kendu, eta germandar puntuzkoei eta Eliza-ri banatu zitzaizkien, horrez gainean egundoko zergak bertakoei ordainaraziz; txekera debekatua izan zan, eta alemanera hizkuntza ofizialtzat jarri: (...).

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Gauza bera Eslobakia-n: 1874-ean, esate baterako, bigarren irakaskintzako ikasgu guziak hetsarazi zituen Budapest-eko gobernuak; eta 1875-ean eslobakieraz liburuak argitaratzeko baimena zuen erakunde bakarra (1862-an sortua) debekatua izan zan.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Hori, Greziako agintariak. Hauek, gainera, klasikoak, Greziako idazle zaharrak, debekatu egin zituzten hasieran.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Azkenean, urteak joan -ala, egia ximplenaz jabetzen dira, hots, bere bizia debekaturik gertatzen zaien lasaitasun eta atsedena horien bilakuntza izan dena eta izanen dena, haiek nahiko luketen bizitza ez dutela urrun bilatu behar, baizik eta egia hori aurkitu duten toki berean kokatu eta hortik bukaerarik ez duen bidea jarraitu, inora joaten ez dena, norberaren arteren bidea, arnasa hartzeko baliogarri dadin errealitatea sortzen saiatuz.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0040 Areago, hainbat tokitan debekaturik dagokeen ezkontza modu bat bestetzutan agindurik dagoke.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 Ni ate nagusi aurrera ordurako, delako emakumezkoa ebanjelio aldetikako bide ertzera iritxia zegoen, bide ikur poste baten ondoan (bide zentzua debekatzen duen horietariko baten ondoan, alegia).

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Horren arabera, jatorriko bekatuaren sinboloa da sagarra; Ebaren eta Adanen bekatua debekaturiko sagarra jatea izan omen zen. Ik. Jatorrizko bekatua.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Ardoa kanpora saltzen da, zeren Islamak alkoholdun edariak edatea debekatu egiten bait du.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Eta urte batez, bere xantrea errijent izan baitzen, kominiatzea debekatu zion!.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Ez zen artzen hau debekatua zela, hori artoski egiteko eginbidea zela eta holako.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 Andikan gutxira, Estrasburgo`n 1983`ko Martxoaren 14`tik 16`ra, Pompidou taldeak, au da, drogaren abuso eta debekatutako sal-erosketaren aurkako burruka gaietan lankidego taldeak, toxiko-zale aundieri eman bear zaien giza-laguntzaz Simposio bat ospatu zan.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0061 Sei egun barru Irailaren 19-an, nahiz eta toki hori kondizio onetan zegoela aitortu, debekatu egin zioten sagardotegia montatzea.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0345 Bide berriak zulatzen zituela eta, aspaldi debekatu zitzaien baserritarrei zurezko gurpildun gurdiak erabiltzea, gurdibideetan ezik, eta horregatik gaur gurpilak gomazkoak izaten dituzte.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Donostian bertan, arbola bat erretzen zen San Juan bispera gauean, eta kontzejuak debekatu zuen, 1912an, haurrei exenplu txarra ematea zala usterik, baina ohitura zahar zaleen eskariz, 1916an, botoetara joaz, berriztea erabaki zen.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0003 Pozten natxiok ikusmena zuzpertzen ari haizela jakiteak, nahiz eta gau debekatuak irakurtzen igarotzen dituan oraindik, ohitura txarrak galdu ezinik.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0133 NAFOko 3M aldean (Flemish Cap famatua), debekaturik dago bakailao-arrantza 1988an; hor bertan, igaz, 2.000 tonako kuota izan zuen Espainiak.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0119 Ameriketan, legez debekatua zegoen urrea edukitzea 1933tik 1975 arte.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0119 Roosevelt-ek, urrearen jabetza pribatua debekatuz, beren baloreak dolarrekiko ganbio-balore zaharraz ganbia zitzaten eskatu zien.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Adibide bat emango dugu: 1793an aleman hizkuntzaren erabilera debekatzen da Altsazian (14).

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Baina zanpatuak gertatzen ziren langileen elkarteak debekatzeko, lehen aipatutako teoria erabili zuten: Estatua eta indibiduoaren artean legitimitate propiorik duen elkarterik ez da, langileen erakunde espezifikoak naziotik bereizten dira, kontrairaultzaileak dira (24).

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0223 Honela, esate baterako, euskararen azpiko aurkezpenean *#sp- (hitz hasieran h. d. inguruneari lotua) hots bilkura edo /v/ (edozein ingurunetan, h. d. inguruneaz landakoa) debekatzen dira, nahiz eta gizakion ebakera ahalmenen barruan egon (beste hizkuntza batzuetako kontsonante laringaletuak edo klikak bezalaxe).

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Shurek lau etapa igaro zituzten: Lehengoa, 1979ko otsailetik (altxamendua bete-betean) urte bereko abuztura bitartean (lehenbiziko errepresio bolada, erakunde ezkertiarren eta egunkari aurrerakoien debekatzea, militarren eraso gogorrak Kurdistanen, e. a.).

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Shurak, gobernuaren aldeko izanik ere, debekatzen dira, formalki.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Renan-ek arrazoi bazuen behintzat, berdin berdin egon omen gindezkeen mithrikoak: Konstantino Kaiserrak debekatu egin zuelako eta administrazioaren erlijio ofizialtarako kristautasuna hobetsi zuelako izan ez balitz, Mithra-ren kultua izango omen bait zen Inperioan bere kisa goititu izango zena, eta europarrok mithratarrak bilakatu izango ginen.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0049 (...); eta badirudi, mundu honetako zuzengabekeria guztiak konpondu eta gizaki guztiak berdin-berdin jartzen ez diren bitartean, debekatua dagoela alaitasun guztia.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0053 Iparraldean, akanpada librea debekatuta dago ofizialki, baina batzuk bide hau hartzen dute, lurraren jabeari baimena eskatu ondoren.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0161 Re, Sol eta La notetan berriz, inola ere ez, debekatuta dagoelako.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0161 Mi eta Si notetan debekatuta dago.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Alboetan geratzen ziren irtenguneak mentsulen gainean hegalduriko hormabularrekin geratzen ziren mugaturik (32) , baina sistema hori gehiegitan erabili zenez debekatu egin ziren, Donostiako Ordenantzetan agertzen den bezala.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 Debekatua dago kanpina eta su egitea Vedado de Eguarasko babestutako perimetroaren barnean.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0329 33. Ez aparka eta ez geldi, debekatua / Aparkatzeko eta gelditzeko debekua.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0329 43. Ez aparka lehen hamabostaldian, hilaren 1eko 9etatik 16ko 9ak arte, debekatua.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0329 44. Ez aparka bigarren hamabostaldian, hilaren 16ko 9etatik 1eko 9ak arte, debekatua.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0329 46. Ez aparka ordubete eta 15 minutu baino gehiago, debekatua.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0329 48. Ez aparka 1etik 15era, debekatua.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0329 50. Ez aparka geziek mugatzen duten zonan, debekatua.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0329 51. Ez aparka 30 metrotan geziaren norantzan, debekatua.

132. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0058 70- Zer debekatzen du boskarren aginduak?.

133. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0058 Nork bere biziari edo besterenari, itzez, egitez edo gogoz kalte-egitea, debekatzen du boskarren aginduak.

134. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Dirudinez, zakur arek ez zuan uste etxekoandreak ipiñi zion jan-legeak zaldun inglesen atzekoaldea jatea debekatzen zionik.

135. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 Orregaitik, Brownny Lolette onek bere ezkontze-asmo guztiak ondatu ez zezaizkion, erarik goxoenean eman zion agindu zorrotz au: - Ez, maite, ez. Zearo debekatzen dizut iñor iltzen astea.

136. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Ugaritze ori galerazi bearrak bizkortzen ditu oraingo beste alkar-izketa batzuk, nuklear leerketa guztiak debekatzeaz diardutenak, alegia.

137. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Asmoa auxe da: nazio askoren artean, nuklear bonben leertze-saioak debekatuko dituan itun bat burutzea.

138. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Ori dala-ta, Sobiet Batasunarekin beste itun batzuk eztabaidatzen jardun degu, kimika-izkilluak egitea ta gordetzea eta radiologi izkilluak asmatzea ta zabaltzea debekatuko duten itunak.

139. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Beti ere gogoan eduki behar da eztela hitzez-hitz hartu behar ezteiliarrak maian jarri zirenik, Etxahun`ek dion bezala, elizkizuna debekatu ondoren ezpaitzen iñor maiera hurbilduko.

140. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0315 Orregatik beraz, debekatzen dugu sokaz kaleetan zezenak korrikatzea gabaz naiz egunez.

141. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0094 Argitalpen bi auek, azkenengoak batez ere, iskanbil larregi atera zuen eta 1903`ko bagillean Bilbao`ko Udaletxeko abertzale ziñegotziak ken-erazi ta abertzale-usaiko argitalpen guztiak ere debekatu zituzten.

142. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Baiña arrazoi bat bear zuan ortarako, eta billatu zuan, teologialaria izaki, arrazoi edo arrazoi-antzeko zertxobait: Itun Zarreko liburu batek, (Le 18 16), anaiaren alargunarekin ezkontzea debekatzen zuala.

143. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 Aipatu bearrekoak ditugu, beraz, lorategi edo baratza... zugaitza... sugea... debekaturiko igalia....

144. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0062 Debekaturik zegoan arren, kristau asko egon ziran begira.

145. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Kalahorra`ko Gotzaitegitik bere mende zeuden apaiz euskalduneri berdin-berdin agintzen zaie ez-eta pakea aitzakitzat artuta ere eta gogorki debekatzen die Errepublika gobernuko arazoetan sartzerik.

146. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0064 Tobera auek alargun baten ezkontza isekatuz, burlaz, adierazten zuten, eta 1765 ko iraillaren 27 ko zedula baten Karlos III-ak debekatu zitun.

147. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0120 1531 garrenean Iruñan izan zen Eliz-biltzarrak, eliz-barneko bazkariak debekatzen zitun.

148. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0120 Gipuzkoako Lege-Zarrak elizkizun eta lur-emateko bazkariak debekatzen dituzte.

149. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0140 Seminarioak, itxiak; apaiz-sagaraketa berriak debekatuak; jauretxeak, Laterriaren jabetzara eramanak.

150. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0151 AMA: Bizkitartean debekatua ginautzen!.

151. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0090 Berek galdatzen bazuten ere, buruzagieri debekatua zitzaioten, baimenaren emaitea.

152. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0019 Baita ere biligarroa eta egokitzen zen guztia, naizeta debekatua egon.

153. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0048 Baiñan etzegoen tiro bat botatzerik, oso debekatua baizegoen.

154. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0165 Zimendua, loriagarria: munduko liburu zaharrena eta egiazkoena; eta Mahomet-ek, berearen iraun-arazteko, haren irakurtzea debekatu badu, Moisek aldiz, berearen iraun-arazteko, irakurtzea manatu diote deneri.

155. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0055 Eta gaur, gizonen legeez debekatua zait neri, hemengo muga trebesatzea, nere amaren familikoak ikusteko.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Debekatuta daude aire librean burutzen diren iharduera produktiboak eta material metaketa.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Baldintza hau betetzen ez duten itxiturak debekatuta daude.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 Industriatik datorren eta bere usaina bertan edo inguruan bizi diren edo lan egiten duten pertsonentzat nabarmenki egozkarri gertatzen den emisio oro debekatuta dago.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 Ondorioz, gisa honetako emisioak ezin ekidin ditzaketen industrien finkamendua debekatuta dago.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0012 Eraikinetako euri urarentzako zorrotenak erregulartasunez lotuko zaizkio sare honi arkatilen bidez, debekatuta geratzen direlarik sare publikorako isurketa zuzenak.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Debekaturik dago bertan edozein motatako eraikuntza auxiliarrik burutzea, behin-behinekoa zein iraunkorra.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 5. - Esleitutako lursaila, hasieran banatu ezinezko osotasun bat bezala hartzen da eta, ondorioz, esleipen-hartzaileak debekaturik dauka bertan zatiketak edo bereizketak egitea Aldundiaren baimena gabe, zein bidezko arrazoiengatik bakarrik emango den.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 5.- Esleitutako lursaila, hasieran banatu ezinezko osotasun bat bezala hartzen da eta, ondorioz, esleipen-hartzaileak debekaturik dauka bertan zatiketak edo bereizketak egitea Aldundiaren baimena gabe, zein bidezko arrazoiengatik bakarrik emango den.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Juzgaduz ezkondu gabea elizaz ezkontzea debekatua badago ere Frantziako legeetan, hamaika ezkontza egina da Pierre Lartzabal Zokoako elizan, bikoteei Euskadirentzat gudari asko ekartzeko aginduz.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0001 Haurtzaroan handiak izan nahi dugu, debekatzen zaizkigun gauza guztiak egin ahal izateko.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Bostgarrena.- Baimendua izan den ihardueraz bestelakoan ezin erabili ahalko da ez jarpena ezta lurraldea ere, berrakura debekaturik geratzen delarik.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - 21. eta 22. Areen bermugapena posibilitatzea bien arteko koordinazio lortzearren, ezaugarri fitxetan adierazirik erresidentzia, probetxamendu, etxebizitza kopuru eta behe oineko merkatal erabilpenari buruzko xehetasunak lotesle izango direla, gainerako antolaketa orientagarria izanik, aurrikusitako PERIk beren aldakuntzaren ondorioetarako, eta 22. Arean onartu den erabilpen komertzialerako behe rasantea debekaturik.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Kongreso honetatik pasa diren jakintsu guztiak hizkuntzaren normalizazioaren helburua elebitasunean kokatzen zuten, eta ez hori pentsatzea debekatua dagoelako, baizik eta, gure ustez, Jaurlaritzak une honetan defendatzen duen tesiaren aldekoak diren jakintsuak bakarrik ekarri direlako, beste jakintsu askok jokabide hau okerra dela pentsatu arren, Euskal Herriko beste aditu askok bezalaxe, ez dira inoiz bertatik azaldu, edo ez dute horretarako gonbiterik jaso salatu zuten.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Halere, horra laburzki aste bi honetan gertatua: gose greba hogeita hamabost lagunek eramanik hogeita hamalau egunez; errefuxiatu bat tirokatua izan da Miarritzen; aldiz, gure manifestazioneak debekatzeaz bestalde, Administrazioneak ez du deus esan, ez entzutearena egin du luzaz.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Ezin daiteke gizartean berrintegratu, gartzelan debekatu zioten askatasuna orain ere berdintsu eta are krudelkiago, debekatzen baitiote.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Hori dela eta, Ministroen Kontseiluak, El Al airekoetan ari direnei lan egitea debekatu zien, shabat delako hori den-denek errespetatu behar dutela eta.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Agintariek neurriak hartzerakoan, lehenik plaken numeroen arabera debekatu dute ibilgailuen ibilera.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Zenbait erreforma berriren bitartez britainiar Gobernuak debekatu egin zuen Bengala eta Madras Estatuetan.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Egitaraua ondorengoa da:
8tan: Goizetik Gobernuak debekatzen ez badu erlojuko kanpaiak 8 aldiz entzungo dira.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Nahiz eta orain 19 urte debekaturik egon DDT erabiltzea eta beste zenbait 16 urtez legez kanpokoak izan badirudi itzalgaizka erabili egiten direla.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Beste horrenbeste 1986koaz: besteak beste MCA, Muvimentu corsu per l`autodeterminazione (UPCren hauteskunde aliatuak, Unita naziunalista koalizioan) debekatu zutelarik orduan.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Madrilgo gobernadore zibilak egun haietan bertan oroitgarrizko egintza nazi-falangista debekatu zuen hain zuzen madrildarren sentsibilitatea hausten eta probokatzen zuelako; baldin hori onartzen bada ezin zaigu buruan sartu nola ez den ulertzen Gernika birrindu zeneko 52 urteak gogoratzeak suposatzen duen eskandaloa eta zergatik antolatzen den errejimen suntsitzaile horrekin hain harreman handia izan duen baten izendapen zeremonia akademikorik garailena.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ori ere, ordea, debekatu egin diote Madril`dik.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Eutanasia mota hau guztiz debekatuta dago; besteak, berriz, Vatikanok berak ere onartzen ditu.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Frantzian, Giscard d`Estaign-en garaian, debekatuta egon ziren eta poliziak lana izan zuen emisorak ixten.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 INGALATERRAN DEBEKATUTA DAUDE

182. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Ingalaterran debekatuta daude.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Antolatze saria galdegina ukanen zaio jabeari eta hemendik goiti debekatua ukanen da kamiuner eta otokarrer barne hortan jartzea.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Primo de Rivera jeneralaren Diktatura pean (1923-1929) debekatua izan zen gure ikurriña, bainan euskaldunek noiznahi ta nonnahi agertzen zuten, beren atxikimenduaren seinale.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 1937an Franco-ren lehen erabakietarik bat izan zen ikurriñaren debekatzea: ez zen haizu ez agertzea ez ukaitea ere ikurriñarik.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Amerikak debekatua dako Japoniari gisa hortako tresnen saltzea kanporat eta oroz gainetik Rusiari.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Sei urtez debekaturik egon ondoan jakintza mailan bere hutsunea beteko du.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Urduliz'en omenaldia laikotua izan zan, bateon-batek laprastada ikaragarria egiñaz, kanpoan egitekoa zan Mezea debekatu, baiña or konpon Eleizako arduradun eta erantzuleak! Aztutzea obe.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0002 Nigarrez irakurri genuen Russôren Min`yaku-Ron, idatzi zuen gazte haietako batek txinatarreraz idatzitako poema batean; garai hartan bertan, prefektuak debekatu egin zuen bere Departamentuan Rousseau irakurtzea.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Artxibategietako zuriguneak garbitzeko lehenago debekatuta zeuden liburuez baliatu behar dugu.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Eta egun batez, laneko harat-hunatez mintzo ginelarik elgarrekin, erran zaukun: Bainan, errazue mutikoak, ene gostuko, zuek, lantegietan, arrunt errautsiak atxikitzen zaituztete! Partikulazki gazte horiek! Bainan, zuek zirezte, hemen, gazten ordainak! Badituk lege berriak, langilen alde! Paterra bezala behar dituzue ikasi lege horiek. Eta zuen lagunak behar dituzue debekatu. Ez dituzue utzi behar lehertzera. Eta gero, egun batez, dudarik gabe gizonduko baizireste poxi bat, behar duzue Zindikatetan sartu, eta Zindikataren buruzagi...

192. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Ikasi ginuen gure lagunen debekatzen, bai eta ere nagusier buru emaiten, hori denboran, batere ez baitzen gauza errexa!

193. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0158 Parisko erregek zuen
Mendekoste debekatu,
Su-gar berria zen piztu,
Bihotzak ditu sustatzen.

194. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00080 Oneik, txarto ibili bear dira adostasunean gizon eta errien esku-bideakaz, nai lau aizetara aldarrikatu, gure merezimenduaren saria eskintzen ba dabe zigorraz edo ez-merezitasunaz; Euskadiri, berak daukazan indar bereziakaz argitu daien, debekatuaz.

195. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0066 Sobera gisakoak dira, gero gasa botatzen dute, alabainan, defendiatzeko, bainan ez diete debekatzen saihetsetik hatsa hartzea.

196. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 Engainabide izan daitekeen edozein eratako publizitatea egitea debekatuta gelditzen da, engainabide izan daitekeen publizitateaz honako hau ulertzen dela: Edozein eratara, aurkezmodua barne, haientzako deneko edo haiengan eragina dueneko pertsonek gaizki ulertarazteaz aparte, engainotasuna duenez, horien portaera ekonomikoarengan eragina izan lezakeen publizitatea hain zuzen.

197. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00063 1. Guztiz debekatuta egongo da ibilgailu edo garraiobide publiko guztietan eta pribatu osagarri guztietan erretzea.

198. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00308 Hala, hizkuntza, ohiturak, folklorea, tradizioa eta, oro har, euskal kultura debekatu egin ziren eta jazarpen izugarriak jasan zituen Euskal Herriak (Galiziako, Kataluniako nahiz Espainiako beste hainbat komunitateko kulturen kasuan ere halaxe gertatu zen).

199. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Honen kausa izan liteke, segurki, juduen tradizioak Jainkoaren irudia errepresentatzea debekatu izana, baita Jesus sasoi hartako jainko paganoekin ez nahasteko gogoa ere.

200. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 2.1 Ez da komeni gehiegi hitz egitea - 2 Debekatuta dago hor sartzea - 3 Lagunak izatea gauza ona da - 4 Itsas bazterrean pasiatzea gustatzen zait - 5 Medikuak debekatu egin dit kirolik egitea - 6 Ez dago ate hori irekitzeko modurik - 7 Goiz jaikitzeak ez dio kalterik egiten inori - 8 Banuen zu ikusteko gogoa - 9 Txarra al da eguzkia hartzea? - 10 Goizeko hamarretatik gaueko hamarrak arte irekitzea erabaki dute -

201. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0022 - Autoek sarrera debekatua duten kalerik ba ote dago?

202. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0235 -Jainkoak debekatu digulako!

203. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0235 -Jainkoak debekatu duela?

204. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0235 Bera bezalakoak izan ez gaitezen debekatu digu frutu horretatik jatea...

205. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0235 Bai eta ez, ez eta bai, jan egin zuten azkenean frutu debekatutik eta orduantxe hasi omen ziren gure neke eta pena guztiak.

206. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Gizarte guztietan ageri da sexu-portaera hau, eta alde batetik debekatua baldin badago ere, beste batetik toleratu egiten da.

207. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00149 Espainia aldetik ere ez zetorren albiste hoberik. Austriarrak lehenago eta Borbondarrak geroago, biziki saiatu ziren euskarari zirrikiturik ez zabaltzen. Adibide gisa, 1766 urtean, debekatu egin zen Loiolako San Ignazioren bizitza euskaraz argitaratzea. (Argazkian ageri den liburu-azala oso adierazgarria da).

208. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00136 - Gustura sartuko nintzateke -atsegin izatearren gazteak- baina Pizzas of the loomen arautegiaren zazpigarren artikuluak dioenez, Guztiz debekaturik dago bezeroen bizileku barnera sartzea. Inolaz ere ez da onartuko barneratze hau. Aipaturiko eginbidea ez betetzea hileroko soldata murriztuz zigortua izango da

209. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00074 - Zer!! nork debekatzen dizu bada???? -Mariek.

210. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00056 Mendira joatea laket zitzaion Jennyri eta, debekatuta zuen arren, agian han egongo zen.

211. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00107 - Horrek begia betetzen dit. Gorputzeko zigorrak debekaturik al daude?

212. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00046 Gure tela fabrika handi hartan debakatuta geneukan erretzea, batez ere sua benetan arriskutsua gerta zitekeelako oihal fabrikan.

213. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0006 Ez dago leku debekaturik hizketaldirako, plaza zein eliza, ospitale zein taberna, arraindegi (...)

214. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0033 Kronikak dioen hurrengoa da Bizargorrik debekatu egin zuela zati haiek, geratzen ziren apurrak, itsasora botatzea edo lurperatzea.

215. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0078 - Debekatu egin ziguten aspaldi.

216. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0043 - Hauxe bakarrik falta genian, gaisotzea ere debekatuta egotea.

217. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0023 Ondoren juduen dietetika legeen arabera egiten ziren animalien erritozko hilketak debekatu zituzten.

218. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0049 Kanpoko bizitzarekin harremana, nahiz irratiz, nahiz telefonoz, nahiz egunkariz, erabat debekatua zegoen.

219. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0087 - Ahizpak esan zioan amari Ijito Maitalea mutil bati telefonoz deitzen ibili nintzela, eta dei egitea debekatu zidatek, barkamena eskatzeko izan ezik.

220. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0021 Alaba madarikaziotik babesteko, erresumako ardatz eta goru guztiak erretzeko agindu zuten eta berriz halakorik erabiltzea debekatu.

221. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Debekatuta zegoen, hormak erortzear zeuden eta. Baina nitaz ez zen inor arduratzen.

222. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0010 Amatxok debekatuta dio Anarosa Pettersson-ekin ibiltzea.

223. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0155 Zortea dute, ez bait dute inor aurkitzen bidean gelditu eta esaten dienik debekatuta dagoela txirrindu berean bi ibiltzea.

224. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0075 a) Esan diot etxean denek Joseba deitzen didatela eta berak ere nahi badu hala deitzeko, baina ez jendearen aitzinean, kalean euskal izenak esatea debekaturik dagoelako.

225. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0120 Guk gure burua ez-aiher egin behar dugu, ez gure azken helburura jotzeko ala ez jotzeko, baina agindu edo debekatu ez zaizkigun gauzak hartzeko ala uzteko, eta horrela ez dugu aberastasuna behartasuna baino nahiago eta gogoago izan behar eta azken helburura garamatzan hura bakarrik nahi izan eta aukeratu behar dugu.

226. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00090 Espetxeari argazkia atera nahi diot debekatua beti desiratua, eta bizpahiru kilometro egin ditut kibbutzetik oinez, asfalto lehorrean eguerdiko bero sapan.

227. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00090 Debekatua dago erabat.

228. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00178 Mutu egin behar dute otoitz andreek, hitzerdirik egin gabe, emakume ahotsaren sentsualitatea oztopo baita otoitzerako, eta debekatua dago.

229. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Eta, zer esanik ez, elefanteak akabatzea guztiz debekatuta dago.

230. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00055 Geroztik, debekatuta dago bai Araratera, bai beste edozein menditara igotzea.

231. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00055 Tentsio eta urduritasuna lasaitzeko atsegina izan da Parachut ezagutzea, baina ezin dugu hemen gelditu, debekatuta dago.

232. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00034 - Zurekin hitz egitea debekatu didate ia-ia -esan zion Elenak.

233. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0008 Patiora ematen duten lehiatilen bitartez ziegetan zigortuta daudenei kaferik edo bertzelakorik pasatzea debekatuta dago.

234. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0040 Baina hizkuntzak iraun zuen irmokien, azkenean ahanzturaren ukenduz nolabait ikurtzat zuhaitz debekatu batean bakarrik baitzirauen beldurrak.

235. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0026 Debekatua dute bizikletek barrura sartzea

236. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0079 Gai hura ere debekatuta zegoen gure artean, eta orain, pentsatzen hasita, aurkitu duten honetan, ez dakit berak ez ote zuen nahiago izango mendian betiko geratzea, kanposantuko zulo triste horretan baino.

237. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0076 SOLDADU-TALDEAK EZUSTEAN IRISTEN ZIREN ESKUALDE BATERA, 14 ETA 50 URTE ARTEKO GIZON ETA EMAKUME GUZTIAK ATXILOTZEN ZITUZTEN (NAHIZ ETA BERAIEN LEGEEK HORI DEBEKATU) ETA ILARA LUZETAN LOTZEN ZITUZTEN.

238. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0019 - Debekatuta daukazu marrubien negutegira joatea -esan zuen izebak, gaia aldatuz.

239. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0019 Izebak egiteko asko zeukan arratsalde hartan, baina bizpahiru ordu eman zituen alferrikako lorazantza-lanetan, paradisu debekatuko bi ateak arretaz zainduz.

240. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0120 Harantzago ikusten den txarro hartan berriz, hartzitutako * hartzitutako: hartziduraren eraginez eraldatutakoa. Fruitu ezberdinen zukuak, eta hartziduraren eraginez, alkohol bihurtzen dituzte beren azukreak eta edari alkoholdunak sortu. Islamdarrek debekaturik dituzte hartzitutako edariak, alkoholdunak. edaria daukazu.

241. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0136 Haurrak ere ez dira joaten jolasera, baldin eta gurasoek ez badiete espreski debekatzen parke zaharrean ibiltzea.

242. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0021 Zentzuak limurtzea, garrazki debekatzen dio.

243. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0089 Elkar besarkatu ondoren jakin nahi izan nuen zer ari zen irakurtzen eta galdegin nion ea zerbait sekretua ote zen, niretzako debekatua izango zena.

244. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 (...) bestetik, agindu berri batek edozein eratako gutun trukatzea debekatu egin zuen, kartak infekzio bide bilakatzea eragotzi asmoz.

245. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Hiriarteko telefonozko komunikazioak, hasieran baimenduak, debekatu egin zituzten hainbat egun pasa ondoren, halakoa izan bait zen izan ere kabina publikoetan eta lineatan sortutako nahaspila, eta zorrozki mugatuak ondoren larrialdietarako, hots, heriotz, jaiotz eta ezkontzetarako.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00001 Emakumezkoak debekaturik zeuden, bai parte-hartzaile eta baita ikusle bezala ere, Demeter Jainkosaren emakumezko apaiza izan ezik. Orokorrean gazte aberatsak eta gorpuzkera indartsukoak izan ohi ziren partehartzaile; iraupeneko lasterketetan salbu, hemen hiri batetik bestera zebiltzan mezulari langileak ziren korrikalari: K.a. 490. urtean Maratoi hiritik mezua ekarri zuena, adibidez.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00001 Txinako Iparraldean negu minetan oinak berotzeko jolas bat asmatu zuten, non eskuak erabiltzea debekatu zegoen.

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Kristau-kutsutik oso gutxi zuten bilera edo batzarraldi horiekin kezkatuta, eta horiek debekatu eta desagertarazi nahian Pierre Delancre inkisidoreak ehundaka lapurtar jazarri zituen, eta tortura luze eta epaiketa faltsuen ondotik, sutan erretzera kondenatu zituen, sorginkeria akusaziopean: 1609. urtea zen.

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00016 Giza mailak, zeinek bere tokia handitasunez, sabeldarraiokeriaz eta jakien garestitasunez neurtzen baitzuten, berdindurik geratuko ziren horrela: denek arraina jan behar zuten. Behiki, ardiki, zerriki edo ehizakia jatea, handitasun seinale, debekaturik zegoen.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 Indiako Konstituzioan, 1947an Parlamentuak bozkatua, debekaturik gelditu ziren kastak. Baina praktikek eta pentsaerek indarrean jarraitzen dute erabat.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 - Jaiotzetik beretik, Indiako gizon-emakumerik gehienek desberdintasunik gogorrena jasan behar dute. Kastak eta azpikastak hierarkizaturik daude (3.000 baino gehiago dira azpikastak). Ezkontzak debekaturik izaten dira kasta ezberdinen arteko kideen artean (eta kasu askotan, debekaturik baita harreman soila ere). Kasta baten kide izatea oinordetzaren bitartez transmititzen da.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00079 Horrela gertatu zen Denboraldiko igande hartako batean baina Banda Touringen pasodoblea jotzen ari zenean antza denez zaletuegia ez zen bandako partaide bati zer bururatuko eta bapatean ereserkiaren letra aldatu eta ekipoaz trufatzea. Aipatu gertaera horrek Zuzendaritzaren kritika zorrotza eragin zuen eta Bandari Touringen ereserkia jotzea debekatu egin zitzaion.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Elkarbizitza-arauak ikastetxearen funtzionamenduari buruzko erreglamenduan ezarrita daude: hala ere, batzuetan, onargarritzat jotzen den jokabideari buruz eztabaida daiteke (esaterako, arropak elkar aldatzea erreglamenduaren arabera debekatua dago, ingurune itxi batean botere-harremanak susta ditzakeela pentsatzen baita; aldiz, praktikan onartu egiten da, elkarrekin bizi diren neskalagun hurkoen artean edo ahizpen artean ohikoa baita).

254. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00154 Geroxeago, 1838ko abuztuan, garbiro adierazi zuen Aldizkarian argitaraturiko artikulu batek zein zen hark bete beharreko helburua eta, horrenbestez, guztiz debekaturik zeudela alderdi politikoen iritziei bide egingo zieten artikuluak.

255. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00061 Ez bakarrik ez du izan nahi, baizik ezin da izan historian interbenitzeko ekintza-teoria bat, debekatu egiten du interbenitu gura izatea.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00018 Hiru urte pasatu ondoren errepresioak eman zion bukaera saio horri eta samuraien istorioei buruzko filmak ere debekatu zituen zentsurak, agintarien ustez ohiko klase-sistema arriskuan jartzen baitzuten.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00110 Gasteizko Apaizgaitegian debekatua zeukan sarrera: Ni harrituta nengoen.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00196 Polinesiako pukapukek debekaturik dute hilotzari begiratzea, baina onartu egiten dute hildako emakumearen lehengusuak bere atsegabeak eraginik gorpua bortxatzea.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00196 Columbia Britainiarreko bella-koolek oraindik orain debekatu dute gizonak dolu moduan bere emaztearen hilotzarekin kopulatzeko antzinako ohitura.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00242 Elikagai horiek guztiak afrodisiakotzat hartzen dira eta lehen hirurak hinduek ofizialki debekaturik dituzte.

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00088 Erdi-mailako emakumeak, apurka-apurka, lanbide liberaletara sartuz joan ziren, duela oso gutxi arte debekatua izan zuten sektorera hain zuzen.

262. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0008 Egun osoan hemen erdara debekatuta dago eta euskaraz hitz egin behar duzu.

263. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0075 Erdi Aroan arrain asko jaten zen, beste arrazoien artean, elizak urtean 140 egunetan gutxi gorabehera haragia jatea debekatzen zuelako eta, ondorioz, jendeari ugaria zen arraina jatea besterik ez zitzaion geratzen.

264. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0069 Errex da ikustea alde batetik Etxepareren anderen izengabetasuna bertzetik aitzinean erran den zerrenda: Garaztarraren andre eder jentila izengabea da, segeretukoa delakotz, maitasuna debekatua.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0084 Ezkondu baino lehen, ezkongaiak elkar ikustea debekatua zuten.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0029 Musulmanek debekatua dute ardoa edatea eta txerrikia jatea (zakurra bezalaxe animalia zikintzat daukate).

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0029 Halaber azareko jokoak, eta lukurreria ere islamiar moralak debekatu egiten ditu (lukurreria Erdi Aroan kristauen elizak ere bai).

268. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0029 Bestela esan, gaur egun maileguen interesa esaten dena debekatzen du eta ondorioz bankuetako iharduera.

269. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0087 Baina lasaitasunak ez zuen luzaro joko, irailaren 12an agintariek Euskeldun Batzokija itxi arazi zuten, eta berarekin batera Bizkaitarra aldizkaria debekatu, horrez gain, bertako 110 bazkide auzipetu eta Batzorde Zuzendaria giltzaperatu zuten.

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0111 Primo de Riverak agintea eskuratu bezain laster, abertzaletasunaren aurka jarriko da eta honela bost egun geroago, hots, irailaren 18an dekretu baten bitartez, aktu ofizialetan gaztelera ez den beste edozein hizkuntza debekatuko du, bai eta Espainiako bandera ez denaren erabilpena edo jarrera abertzalea izan zezakeen guztia.

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0017 Itzuli labur eta interesgarria, usoa ehizatzeko garaitik kanpo egin beharrekoa (Urriaren 1etik Azaroaren 15era arte debekatuta daude bide hauek).

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0020 Usoa ehizatzen den garaian (Urriaren 1etik Azaroaren 15era arte), debekatuta dago Lizarrietatik haruntza gandorretik pasatzea.

273. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 nola nahi ere, apezei behin ta berriro aintziñako gotzainek (apezpikuek) sendagintzan ibiltzea debekatzen zieten alferretan XIX. XX. mendean eliza-gizonek, bakean herri-sendagintzan ihardungo dute.

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0022 Horrelako zigor motak daude: isunak eta antzeko diru-zigorrak, baimenak deuseztatzea, salgaien merkaturatzea debekatzea, diru bermeak gordetzea, kreditoak gehi interesak itzultzea, diru laguntzak kentzea, laguntzarako edo kuotak banatzerakoan zerrendetatik kentzea.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0030 Babes-kategoria guztietarako kontutan hartu behar da animaliak hil, harrapatu, eraso edo asaldatzeko iharduera guztiak debekaturik daudela, baita animalia horien larba, kume eta arrautzak ere.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0030 Halaber, debekatuta dago hauek suntsitzea: animalien habitata eta, bereziki, habia, ohatzea eta ugaldu, negua pasatu, atsedena egin, elikatu edo migratzeko eremuak.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0030 Era berean, debekatuta dago landareak hondatu, mutildu, moztu edo lurretik ateratzea eta horien habitata suntsitzea dakarren baimenik gabeko edozein iharduera.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0079 Orobat, autoktonoak ez diren espezieak sartzea erabat debekatu edo, gizakiaren kontsumorako edo larruaren ustiapenerako basetxe industrialetatik ihes egin ez dezatela zaindu beharko litzateke.

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0123 Debekaturik egotearekin bera konforme zegoen, jendeak osasuna galtzeko moduko sustoak hartzen baitzituen.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0103 Eztabaidagai da beti zerria: herrialde askotan erlijioz debekatutakoa da, beste batzutan zikintzat eta kutsakortzat daukate hirugarren batzuk asko estimatzen dituzten bitartean.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0013 Horretarako lege gogorrez oro debekatuz: elizak, kristau eskolak, aldizkari eta liburu, apaizak, etab... dena gaitzetsi.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0142 - Droga guztiak izan daitezke arriskutsuak, bai legezkoak (alkohola) eta bai debekatuak.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0127 Nik berdintasunari egozten diodana ez da gozamen debekatuen atzetik jendea arrastaka eramatea, gozamen baimenduen bilaketara erabat bideratzea baizik.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Debekua adierazteko ezin izan, debekaturik egon, zilegi ez izan eta horrelako formak erabiliko ditugu.

285. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00058 Azken honen arabera, legedi guztia bermatzen saiatzen den eskubide horren barruan, eta Konstituzioaren 14. artikulua (berdintasunaren oinarria aldarrikatzen duena, edozein bereizketa mota debekatuz), eta 23. artikuluko aurrikuspenek errespetatuz, erkidego autonomo bakoitzean ofiziala den hizkuntzaren ezagutza bertan lan egiten duten funtzionarioei erraztea ezinbestekotzat jotzen da lanpostuaren arabera (jendaurrekoak batez ere, besteak ahaztu gabe).

286. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00060 Lagunen bisitak debekatu egin zizkiguten, vis a vis-ak kendu eta gutunen interbentzioa jarri ziguten indarrean.

287. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00060 Irratia eta telebista edukitzea debekatu egin ziguten, baita familiaren bidez egunkariak edo aldizkariak jasotzea.

288. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00060 Hilabete batzuetan El País bera erostea debekatuta izan genuen, Herrerako torturei buruz artikulu bat kaleratu zuelako.

289. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00060 Harremanak ere mugatu egin zizkiguten. Preso lagunekin hitz egitea bera ere debekatu egin ziguten, patiorako ezartzen zizkiguten bi lagunekin izan ezik.

290. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00060 Telefono deiak eta vis a vis-ak pentsa ezinak ziren. Bisitak debekatu, ez zizkiguten debekatu. Baina kabinako atzekaldean bi edo hiru funtzionari izaten genituen mehatxuka politikaz edo barne bizitzaz ari ginelako edo euskaraz egiten genuelako.

291. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00060 Kartak idazteko baimena eman ziguten: astean karta bat idazteko baimena geneukan, beti ere guraso, senide edo emazteari zuzenduak eta orri bateko luzerakoak. Eta gaztelaniaz. Euskaraz idaztea debekatuta genuen. Jaso ere, etxekoen gutunak jasotzen genituen....euskaraz heltzen zirenak salbu.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 Handik bost urtera Eliza Katolikoak zalantza gutxiago izan du, liburu debekatuen Indexean sartzeko haren obra guztiak.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0057 Azkenik, 1982an debekatu egin zen horrelako hondakinak itsasoratzea.

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0059 166 Prohibido bajo multa: Debekatuta. Isuna ezarriko da

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 10. Aita Sainduak, Espainol soilen gain utzi ahal izan du Indio barbaro guzien konbertitzeko eginbidea, eta beste kristau guziei debekatu ez bakarrik haiei predikatzea, baina ere bai haiekin salerospenik izatea, kristau erlisionearen hedapenak hori eskatzen baldin bazuen.

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 12. Barbaroek ordea, hauen buruzagiek edo herriak berak debekatzen baldin badute Ebanjelioaren aldarrikapena, nola Espainolek bortxatzen ahal dituzten eskandalurik eman gabe jakina?

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0197 Estatu Batuen eta Kanadaren arteko akordioak, adibidez, energia berriztagarri nola eraginkortasunerako subentzioak debekatzen ditu.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0260 Parekoaz behetik harpidetzea erabat debekatuta dago (47. art.); egia esateko, eragiketa hau egin ahal izango balitz, egoera ekonomiko defizitarioa ekarriko luke, ondare garbia kapital soziala baino txikiagoa izango litzatekeelako.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0260 Lehen ere azaldu dugunez, debekatuta dago karterako akzioak edukitzea sozietatea eratzen denean.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0155 Konstituzioak espreski garantizatzen du batasun hau aipatu 139. atikuluan, espreski debekatzen baitu edozein agintarik neurririk hartzea, Espainiako lurralde osoan pertsonen zirkulatzeko eta egoitza jartzeko askatasuna zuzenean edo zeharka galaraztearren.

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 kalostra. iz. 1. (Ipar.) Monasterio batean, kleriko ez direnek sartzea debekatua duten alderdia.

302. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0115 Erori zen ere epaileak bertzen gibelean gorderik zaduzkanen gainera, zalduntzako gaietaz mintzo-eta debekatuak ziren bi liburu izanki: bat Amadis de Gaula eta bertzea nonbaiteko Primaleon, Greziakoa naski.

303. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00004 Salbuespen bat egin dugu historian: Nemesio Etxanizen olerki erotiko bat kaleratu genuen, debekatuta zegoen olerki bat.

304. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00004 J. M. T.: 1969an Fraga Iribarnek debekatu zuen, baina aurretiaz ere pare bat urtetan egona zen ilunpean, 1961etik 64ra.

305. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11700 Eusko Jaurlaritzak eskumena du, halaber, pertsonen osasunerako arriskutsuak diren kirol-jarduerak debekatzeko.

306. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Irungo zigiluak p .L.T. eta King Mafrundiren lan berriak kaleratuko ditu maiatzean, eta ekainean Debekatua taldearen lehen diskoa.

307. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 News edo niozue hauetan debekatuak daude iragarki komertzialak, adibidez.

308. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00003 Alde batetik, Frantziako kode penalean mundu osoan aitzindaria den doping-a kirolean arautzen duen legea (1989an onartua); lehenengo aldiz lege batek kirolariei debekaturiko substantziak salerosi, gomendatu edo ematea galarazi eta zigortzen du, txirrindularitza profesionalean dabiltzan zuzendari, sendagile eta tekniko guztiek arras ongi ezagutu beharko luketena.

309. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00003 Bestaldetik, kirol gehienetan amankomuna den araua, kirolean debekaturiko substantzia eta farmakoen zerrenda.

310. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00003 Epaileek aurrera daramaten ikerketa honek estalkia altxatu du, aski garbi utzi du txirrindularitza profesionalean kirol araudian debekaturik dauden zenbait substantziaren erabilpena nahiko zabaldua dagoela. Era berean, oso garbi utzi du zein bizkor dabilen doping-aren mundua, Tour-ean ez baita positiborik izan.

311. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00003 Ikerketa honek estalkia altxatu du, aski garbi utzi du txirrindularitza profesionalean kirol araudian debekaturik dauden zenbait substantziaren erabilpena nahiko zabaldua dagoela

312. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Debekatutako erabilerak: Beste guztiak. Bereziki, aldi baterako edo izaera iraunkorreko etxebizitza erabilera, finkoa nahiz mugikorra, hala pabiloietan nola lurzatian erakusketa gisa ezarri daitezkeen etxe-prototipoetan.

313. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Debekatutako erabilerak: Beste guztiak. Lehengaiak gorde eta biltegiratzeko lekuak, bizilekuak eta antzeko elementuak.

314. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Debekatutako erabilerak: Beste guztiak.

315. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Debekatutako erabilerak: Beste guztiak.

316. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Debekatutako erabilerak: Beste guztiak.

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0067 Italo Calvinoren Antologia di racconti fantasticitik, hain zuzen ere. William Austin-en Peter Rugg, the Missing Man ipuineko istorioa azaltzen du Calvinok halako batean: Kondena misteriotsu batek aita eta alaba kalesa batean ibiltzera behartu ditu, hurakana atzetik eta atseden hartzea debekatua dutelarik, kontinenteko geografia izugarrian zehar.

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0032 Hamahiru urte izan arte debekatua dago borrokatzea.

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0006 1. Industri-eraikinetako sotoak bilketa eta garajezko erabileretara bakarrik erabili ahal izango dira, norbanakoak berton luzaro egotea eskatzen duten jarduketa denak debekatu egiten direla.

320. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0009 Lurzatiari esleitzen zaion erabilera gizartezkoa (bere edozein eratan ulertuta) izango da bakarrik, gainerako guztiak debekatuta geratzen direla.

321. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Pentsatzen dut legez kanpoko izan beharko lukeela, eta gobernuek, legebiltzarrek, estatuek eta abar debekatu beharko luketela.

322. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Espainiako Auzitegi Gorenak legaltzat jo du urtegia, baina debekatu du 512 metroko kotatik gora ura sartzea, hiru naturguneren babes-eremua ez hondatzearren.

323. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 2. Debekatutako isurketak.

324. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 Debekatuta dago hondakin urak biltzeko sare orokorrera E.E.E.ko araudiko 1. zki. taldean barne hartutako substantzia kutsatzailerik eta, edozein kasutan ere, jarraian era ez-exhaustiboan eta elementu kidetasun edo antzekotasunaren arauera taldekatuta adierazten diren osakin eta materia guztiak isurtzea.

325. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8678 Debekatutako materialeek, zerrenda ez-exhaustiboan, ondorengoak barne hartzen dituzte: koipeak, animali tripaki edo ehunak, simaurra, hezurrak, ileak, larruak edo larrupea, erraiak, odola, lumak, errautsak, zepak, hareak, kare gastatua, harri edo marmol zatiak, metal zatiak, beira, lastoa, txirbilak, zopizar ebakinak, trapuak, garauak, lupulua, paper zaharrak, egurrak, plastikoa, mundruna, hondakin asfaltikoak, erregai edo olioak prozesatzearen hondakinak, lubrifikatzaileak eta antzekoak, eta, oro har, edozein dimentsiotan 1,5 cm.ko tamaina baino handiagoa duten solidoak.

326. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0002 Erbiaren ehizak debekaturik iraungo du honako hauetan:

327. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0002 Urriaren 11tik urtarrilaren 31ra bitartean, espezie honen zelatako ehiza debekatuta dagoelarik aldi baliogarrian zehar.

328. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0002 Tiralekuak, banakatuak zein lerrokadan jarritakoak, finkoak izango dira eta nahitaez mendikateetako gailurretan edo maldetako goikaldeetan egon beharko dute kokaturik, eskopeta mugigarriak debekatuta daudelarik, baita tiralekuetatik kanpo, armak zorrotik kanpo eramanez, ibiltzea ere.

329. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0003 1.5.2. Otsoa (Canis lupus).- Beronek ganaduari gaitzak sortarazten dizkionean, Nekazaritza Sailak hura kontrolatzeko arau egokiak zehaztuko ditu, bestelako egoeretan otsoa ehizatzea debekatuta dagoelarik.

330. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 c) Erabat debekatuta dago edozein txori mota akatu eta emerik ehizatzea.

331. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 g) Debekatuta dago honako baimen honen bidez harrapatutako txori espezie hauek merkataltzea.

332. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 1.7.- EEE/409/79 Zuzentarauarekin bat etorriz, aurreko ataletarikoren baten barruan ez sartutako espezie guztien ehiza debekatuta dago.

333. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 Ehiza daitezkeen espezieei dagokienez, debekaturik geratuko da hazlekuak eta habiak suntsitzea, kumeak eta habiak urteko edozein sasoitan biltzea, baita aldi baliogarritik kanpo ehizatu, harrapatu, edonola jarraitu eta gordetzea.

334. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 Debekatuta dago holakoetan ehizan egitea:

335. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 Era berean, debekatuta dago horrelakorik aldean edukitzea ehizan iharduten den bitartean.

336. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0005 Modalitate hau balaz bakarrik egingo da, debekaturik egongo delarik horrelakorik aldean edukitzea ehiza xehean iharduten denean.

337. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0005 2.6. Debekatuta dago ehizan egitea untzi mota guztietatik.

338. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0005 2.7. Elur eta ekaitz egunetan debekatuta dago edozein espezie ehizatzea.

339. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0005 2.8. Gebenaldietan debekatuta dago edozein ehiza lurretatik ibiltzea, su armarik aldean eramanik, baita ere haize konprimituz zein bestelako gas batez eragindakoak, baldin eta baimen egokiaren jabe ez bada.

340. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0005 2.11. Debekatuta daude ehiza mota guztiak hurrengo mugok dituen Mundakako Ibaiko Ehiza aterpean:

341. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 2.14. Halaber, Santurtzi eta Abanto eta Zierbenako udalerrietako Serantes mendian ezarritako Aterpean ehizean egitea erabat debekatuta dago.

342. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 2.15. Debekatuta daude ehiza mota guztiak Garaiko Aterpean, ardatza Arrotabeiti baserrian izan eta 500 m-tako erradioa duen luze-zabaleran.

343. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 Debekatuta daude, baita ere, ehiza mota guztiak, oilagorrarena izan ezik, ardatza aipatu baserrian eta, hurrenez hurren, 1.000 eta 500 m-tako erradio nagusia eta txikia duen luze-zabaleran.

344. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 2.16. Aldi berean, debekatuta dago Zeanuriko udalerriko Saldropo eta Undurragako Aterpeetan ehizan ihardutea.

345. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 2.17. Era berean, debekatuta daude ehiza mota guztiak Lea ibaiko ibaiahoko Aterpean, hurrengo mugok mugaturik: Iparraldean: Kantauri itsasoa.

346. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 2.18.- Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 6ko 57/1990 Dekretuaren bidez horrelakotzat adierazitako Aixolako Babeslekuan ehizean egitea debekatuta dago, haren mugak izen bereko urtegia inguratzen duen basobidearen kanpokaldeko ertzak seinalatzen dituenak direlarik.

347. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 Debekatu egiten da erabilitako kartutxoen azalak edozein lurretan eta, bereziki, hegazti migrarien ehizalekuetan uztea.

348. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Batetik, apirilaren 5, 6 eta 7an, autoak aparkatzea debekatua egongo dela Herriko plazan, Taia eta Dikeko pasealekuan, ikastolako zabalgunea eta autopista azpia egokituko direlarik horretarako.

349. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Ez ditut behin ere euskaldunak sublimatu: arrakero xarmagarriak badagozela muslarien keinua; manomanisten atxikia; atzerantz begirada zestapuntan, pilota zestaren barruan dagoen bitartean; behi gatzatua ardiaren bailitzan eskeini; porkojones kaladero debekatuetan arrantza eguneroko gogaitasunak gatz pixkat har dezan.

350. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 A) - Debekatuta dago golde lanak edo antzekoak egitea 50 cm baino gehiagoko sakoneran, gasodiaren zuinketaren luzetara eta 4 metro zabalerako zerrendan 2 metro hodeteriaren ardatzaren alde bakoitzera .

351. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 B) - Debekatuta dago zuhaitzak edo enbor altuko zuhaizkak landatzea, gasodiaren ardatzetik kontatzen hasi eta 2,5 metro baino gutxiagoko tartean, ardatzaren bi aldeetara.

352. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 C) - Debekatuta dago etxeak edo eraikuntzak jasotzea, baita instalakuntzen iharduera ona kaltetu edo nahasi dezakeen edozein obra edo ekintza mota egitea ere, zuinketa ardatzaren 10 metro baino tarte txikiagora, bai alde batetik zein bestetik.

353. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Erakunde polizial berezi batzuk ere debekaturik geratzen dira sinatutako akordioaren arabera.

354. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0005 Debekatuta dago, baita ere, arrantzan hasi baino lehenago nahiz arrantzan ibili bitartean uretara beitak jaurtikitzea.

355. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0005 6.10. Sopuerta eta Zallako barrupeetan, debekatuta dago beita naturalik erabiltzea apirilaren 19an hasita, harik eta denboraldia amaitu arte.

356. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0005 6.11. Balmasedako barrupean debekatuta dago beita naturalik erabiltzea denboraldi guztian zehar.

357. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0005 Aldi berean barrupe honen Siderurgika enpresaren ondoko zubian hasi eta Burgoseko probintziarekin duen goiko mugara arterainoko tartean, debekatuta daude beita mota guztiak, eulia eta amu bakarreko zalitxoa izan ezik.

358. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0006 7.2. Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Arrantzu Sailburuaren 1990.eko irailaren 25eko Agindu batez (1999.eko urriaren 3ko 199. EHAAn argitaratua) debekatuta dago mota guztietako ibai karramarroen merkatalpena Euskal Herriko Autonomi Elkartearen Lurralde osoan.

359. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0006 Debekatuta dago izokinaren arrantza Bizkaiko Herrialde Historikoko ibai guztietan.

360. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0006 Ebazpen honen II. ERASKINean zerrendatuko diren tarte gebenduetan debekatuta daude arrantza mota guztiak.

361. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0006 Debekatuta dago Herrialde honetako uretan egindako harrapaketatik datozen amuarrain arrunten merkatalpena.

362. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 1991. urteko gabonetan hasi zen arazoa herritar mendizale batzuk bertatik igarotzen saiatu zirenean, beti bezala, nagusi berriak debekatu zuelarik.

363. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 Nik sei seme-alabak ditut eta zer jaten duten ardura handia eragiten dit eta ahal izango banu hanburgesa eta prestatuta saltzen dituzten janarien moda hori dekretuz debekatuko nuke.

364. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0008 Gaztelania ez beste hizkuntza guztiak debekatuak eta zigortuak zeuden.

365. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 EHIZA DEBEKATURIK Sarrio bat zelaian.

366. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Egun lindano izurrilkariaren ekoizpena debekatuta dagoen arren, aurreko urteotan, ingurugiroa zaintzeko presiorik ez zegoela eta, onartuta zegoen Europan.

367. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Nahiz frantses demokrazia argituak (?) ere berdin berdina egin zuen Enbata mugimendu guziz legezkoa debekatu zuelarik. Beharrik badituztela Hegoaldean gaur, guk ez bezalako indarrak ihardesteko!

368. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00029 Senideak-ek Askatasuna debekaturik duen pertsona orok dagokion zigorra bere inguru familiar eta sozialeko espetxean betetzeko eskubidea du izenburupean aurkeztutako mozioak, Udalbatzak ahobatez onartu zuen. Ppko zinegotzia ez zen izan udalbatzan.

369. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Hau debekatuta dago, testu liburuak liburudendek edo saltzeko lizentzia atera duten merkatalgune handiek baino ezin baitituzte saldu.

370. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Esan bezala, hauteskunde publizitatea jartzeko tokiak ere zehaztu ditu Udalak, ondorioz udalak ezarritako kokagune eta lekuetatik kanpo pintadak egitea edo publizitatea jartzea debekatuta dago.

371. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Debetatuta dago ere faroletan kartelak zintzilikatzea.

372. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Banderatxoak, zintak eta horren bezelako beste elementuak trafiko seinaleetan edo hiri seinaleztapeneko beste elementutan eransgailurik ezin daiteke jarri. Esku-paperak botatzea ere debekatuta dago.

373. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Momentu honetan, autoan eramateko eta normalean debekatuta dauden lekuetan autoa utzi ahal izateko agiriak prestatu ditugu.

374. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Galdegiten dute lehen bai lehen xutik emana izan dadien uhasteen debekatzeko plan bat PPRI deitzen dena.

375. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Filma hau 16 urtez petik direneri debekatua da.

376. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Iparraldean kontrapasa debekatua dago, baina hegoaldean, berriz, lehen debekaturik egondu zen ehizi mota hau berpizten ari da orain.

377. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Arazo larri honen aurrean, Organbidexkak zera eskatzen du: usategien %20a desagertaraztea, astean bi edo hiru egunez ehiza debekatzea, kontrapasa behin-betikoz galeraztea, eta azkenik, berunaren ordez kartutxoetan altzairuzko perdigoiak erabiltzea, beruna arras kutsagarria delakoz.

378. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Organbidexkak zera eskatzen du: usategien %20a desagertaraztea, astean bi edo hiru egunez ehiza debekatzea, kontrapasa galeraztea, eta azkenik, berunaren ordez kartutxoetan altzairuzko perdigoiak erabiltzea.

379. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Eusko Autonomi Erkidegoan ere debekatuta daude produktu transgenikoak.

380. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Mendian ardo pixko bat edatea ez dut uste debekatu behar denik.

381. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0005 Iparraldeko itxierako piboteetan, debekatutako norabidea adierazten duen ikurra jarri da, baina eskolorduetarako bakarrik.

382. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0005 Honez gain, posteetan, txirrindu eta motorren joan-etorria debekatzen duten seinale batzuk jarri dira.

383. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Lehenik polizak ditu debekatu holakoen egitetik.

384. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Laugarren mendean, alde bat debekatuak izan ziren haatik, apezpiku batek galdaturik, sobera lizunkeria bazela joko horien karietarat eta arrunt pagano jokoak zirela.

385. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Pertsonen aurkako lurreko minak guztiz debekatzeari buruzkoa, Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Legebiltzar Taldeak egina. (Tramitera onartzea) (05/11.02.01.0218)

386. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Mahaiak, 1997ko azaroaren 25ean egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea pertsonen aurkako lurreko minak guztiz debekatzeari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

387. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Eusko Legebiltzarraren Araudiaz baliatuz, Juantxo Domínguez López Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Taldeko parlamentarioak ohore du ondorengo legez besteko proposamena aurkeztea, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, pertsonen aurkako lurreko minak guztiz debekatzeari buruz.

388. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Joan den irailean, Oslon, Pertsonen Aurkako Lurreko Minak Guztiz Debekatzeko Itunari buruzko Konferentzia Diplomatikoa egin zen.

389. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 1997ko otsailaren 25ean, Diputatuen Kongresuan, aho batez, legez besteko proposamen bat onetsi zuten, Espainiako Gobernuari eskatzen ziona, hain zuzen ere, luzamendu gehiagorik gabe minak osoro debekatzeko lege-proiektu bat aurkez zezala.

390. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 1.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Estatuko Gobernuari eskatzen dio ezen, Pertsonen Aurkako Lurreko Minak Guztiz Debekatzeko Nazioarteko Itunari dagokionez, luzamendu gehiagorik gabe minak debekatzeko legea aurkez dezala Diputatuen Kongresuan, otsailaren 25ean Parlamentuak hartutako erabakia betez, erabaki horretan aipatzen diren pertsonaren aurkako ondoriodun arma-klase guztiak barne.

391. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 2.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Estatuko Gobernuari eskatzen dio sina dezala Ottawan Oslon erabakitako testua eta berehalakoan berretsi dezala Pertsonen Aurkako Lurreko Minak Guztiz Debekatzeko Nazioarteko Ituna.

392. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Islamistek deituak zituzten beren kidekoak Alger-en manifeztaldi alimale baten egiterat: Gobernuak debekatu du manifeztaldi hori eta erakusteko etzela lotsa, herrian beharrezko estatua ezarri eta, armada barreatu du Alger-ko karrika eta xoko guzietan.

393. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Gisa guziez deusek ere ez zuela holakorik debekatzen frantses legeetan beretan.

394. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Beraz, jakinaren gainean eta printzipiozko arrazoinengatik deliberatu du Gorteak, euskara debekatu behar zela auzi horretan.

395. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0023 - Zakurrak debekatuak dira igeritokian! oihukatzen du zaindari batek.

396. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Duela urte batzuk Poliziak debekatua zuen unibertsitatean sartzea (...).

397. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0014 Nikolas Xamardo irakasleari bisitaldiak egitea debekatu zaio

398. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0014 UPVko irakaslea den Nikolas Xamardori Jose Mª Zumalabe Makirriainek, hots, Ikaslegorako Errektoreordeak Instituciones Penitenciarias delako erakundearen izenean helarazitako gutun baten bidez preso dauden ikasleei bisita gehiago egitea debekatu zaio.

399. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0014 Handik egun batzuetara, Xamardo irakaslearen harridurarako, arestian aipatu gutuna ailegatu zitzaion, gertatutakoaren ondorioz bisita gehiago egitea debekatzen zitzaiolarik.

400. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 - Gogora ezazu: bandera gorria dagoenean debekatua dago bainatzea.

400 emaitza

Datu-estatistikoak: