XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 Ia Gurutze zelan egiten dozun?.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0004 Ia egizu Aitearen?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0018 Ia esazu Gloria .

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Ea berorrek zer deritxon.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Don Biribilek, otu oi ekiozan barregei apur ezerezai ezekian barruan usteltzen izten; orduan be barregei anditzat eukan zerbait ezpanetatik atara eban, itz onek zoli-zoli Ereñozti adierazleari zuzenduaz: Agustin, itandu egiok orri ea mozkorti ilustrearen izena zein dan.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 - Ea ikusi diru ori esan eutsan markaidarrak.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eldu dira gaberdiko amabiyak; or dogu urte barriya ate joten; ia mutillak, ¿nun dira prestau doguzan opariyak?.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Ez, ez olakorik mutil; onena ixango dok jarraitutia bakotxak bere bidiari, eskatu Jaungoikua'ren ixenian ogi zati bat baño ezpa'da, ta ia elduten garean ni neure etxera ta i lana aurkituko dokan lekuren batera.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 - Ia alde-egiten dozun, esan eban, Mister Kick'ek.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Ia zelan ori, ta ona emen bere zegaitia: - Gizona: kapia ta ostantzeko jantzi sendo berogarriak ¿zetarako ipinten doguz neguan? Gure gorputzeko berua igezi juan eztaiten eguratzera (atmosfera).

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Ia; zabiltze arduraz, miñik eragin eztagijozuben.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Ta ¡ia... egiten deutsegun polito polito!.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 ¡Ia bera kapas bada!....

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 ¡Ia ona amar ogerlekook!.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Ia, ba, alabatxu, eskarrak egin Goiko Jaunari euzkeraz be autorrtzeko egokerea Paris'en aurrkittu dozulako Jaungoikua'k ederrto attuten dau euzkerea, bai, eta zuk niri euzkeraz egitten daustazun letz, neuk be euzkeraz egingo dautsat Goiko Jaun onari zeure aldez.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Orretara aztermen apurrtxo bat egin ezkero, topau lei bakotxak ia erri zaintzean errudun dan edo ez.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Ia ba, ia, zenbat dituzun.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Eta... enetxua! merkiak daude ba oraintxe arraultzak nolanai alperrik galtzeko, lau peseta t'erdi dozena! lau peseta t'erdi... ezin diteke bizi! guziya goitik dabil, oso goitik... ia ba: dozena arraultz lau peseta t'erdi, libra xerra amabi errial, esnia lau txakur aundi litrua, porru-perrejil txorta txiki bat lau txakur aundi, aza-burua erriala, olioa iru peseta litrua, ogia ogei xentimo opilla, legatza iru peseta libra, bixigua, atuna, baratxuri, tipula, azanayo, azukre, piper, irin, babarrun, urdai, ardo, cafe... o...!

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 Ia erakutsi zaidazu....

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 TOMAS: Ia ba Ni kalegarbitzallien buru naiz, ta kuadrilla guziarekin erretratatu nai nuke.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Ea, ia bada, gizarajo orrek.

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Abotzak - Esan amari ea perexil pixka bat daukan.

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 AZP. Ia bada ordu bete bera ere orren zai emen dagoala.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 (Urrutizkailariak, apur batean entzun beza) Ea; nagusiak Azpeiti'tik dio jar zaitiala telefonoan; eskerrak oni, bestela zuk eman bearko zenituen sei errealak.

25. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0019 Atraka. - Ia, nola egiten dekan.

26. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 NIKASIO - Ua azkar, ia zer egiten duben, bañan ez akiyokala esan On Braulio-ri zein dan.

27. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Baña, ea!, baserritar bati ez dagokio biotz zimikorik... ezta ere, negar muxintarik....

28. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Ea, ea!; obe degu etxera lenbailen joan.

29. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Ea, esazu Gloria? .

30. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Ea esazu Gloria euskeraz? Aintza Aitari ta Semeari ta Espiritu Santuari.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Bere gela pobre ta illunian, eta bere pobreza, laztasun eta penitenziak ezagutzean esan zioten ia nola bizi zan ain bakarrean, alaitasun geigo gabe?.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Jardun luze bat eginda, esan nion: -Tira, Juan Joxe, ia orain Arantzazuko Ama Birjiñaren bersoren batzuek.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eta asten dira ia zein dan a itzaren itxorrkuna ta g itza nundik datorren.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Euskera piztutzeko euskerazko albistari bat nai genduke; baño ¿nork egingo al digu? ¿Non daude iskillu ikaragarri ori, eguneroko albistari ori egingo lutekenak? Ea arkitzen ditugun.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Gaba igaro zuben Luisachok al zuben bezela; eguna argitziakin bat, topo egiñ zuben baserriko echekoandriarekiñ, zeñak galdetu ziyon, ia zer zebillen garai artan eta inguru ayetan.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Ea esan orren elburua....

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - Zoaz, ume, jostunangana, eta esan zaiozu Prrantxiska'ri pixkanaka orrdaintzeko soñeko bat erosi nai niokela, eta ia noiz egongo dan bakarrik, iñork jakiterik ez nukela nai-ta.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - Amak esan dit pixkanaka orrdaintzeko soñeko bat arrtu nai liokela, eta ia noiz egongo dan bakarrik, iñorrk jakiterik ez lukela nai-ta.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Ea ba mutill.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Ia, galde egiok automobillean datorren orri, testamentua egiñ eta sakramentuak artu ote dituan.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Ta jendiarengana biyurtu ta esan emen zuben: emen nik nai nituzke ikusi, par egiten duten oyek berak, ia nola erantzuten duten? Ta mutill oni parra egiten diyozute? Jakin zazute bada, mutill au gero ere gizon on bat izango dala.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Gure maitasun utsagatik egon antxen, ea noiz berarengana joko degun, eta pekatari asko ta askok antxe burla egin, atsekabetu egin bere Biotz samurra.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Orregatik galdetzen nizun ea sartu leiken ala ez.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Gauza txikia aldirudizu bakartasun artan irurogeita amar milla persona biltzea, danak goruntz begira, ea noiz agertuko Jaungoikoaren Ama, gugandik zer naiko ote duan, Beraren eta Bere Seme Jaungoikoaren borondate guztiz deuna osorik eta zeatz betetzeko gertu? Baña orrezaz gañera ikusi ta adittu dittut beste gauza jakingarri batzuek.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Zuk nai dezu jakin ea zein daan nere iritzia.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Baña itxodon dezagun ea ze esaten duan Eliza Ama Santak bere agintarien bidez.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Zuk jakin nai zenduana da, ea nola izan ditteken Espiritu Santua gurekin izatea.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 - Ia beste konseju bat.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 Ia berriz... oraingoan...¡rau! Ederki motell,¡lenengoan!.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 (...) ari era au, ainbeste on ba dakarzkio? ia ba! Kristau maitea, artu liburutxo au, irakurri bein eta bi aldiz, eta emen esaten dana egin ezazu; ainbeste Santu egin ditun otoizkera au zuri ezagutu-erazitzeko al egiña egingo du ta.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Orain galdegin zadakezu: ta ¿zertarako erri-ertiarekiko batzarre bat?... Ea esan orren elburua....

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Ia onuntz, pipa artuaz, itz alditxo bat egitera.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Etsi det, gaur, nere txabolatik alarauak entzuten negoala; baño Txuri eta Bustamotx ate ondoan ikusi ditutanean, berakin batera ia mutillak! eragin diet ankari laguntasuna billa.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 - Zoaz eta ia gizon gogorr orrengandik limosnen bat ateratzen ote-dezun alegiñak egin itzazu.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Ia Batxi, ortxe az ba esan notsen neure burueri ta lau besakadatan, egin kontu, eldu nintzen euren urrera; must egin da must-uger sartu nintzen euren artean.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Galdetu zioten, ia nundik zetorkion pozaldi miragarri ura (...).

58. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Ea nongoa zen (Bayonaldekoa, erantzun zidan) - Ze izen zuen (Izena ampacirc;ntzi dut)-¿Oni nola esaten diozute?(Sungurra, erantzun zidan).

59. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 1. Giputz-aditza alik osoroen biltzeko, eguberri-aurreko batzar baten, eritzia eskatu nizuten batzarkide maiteoi: ea, onetarako, Irun-Oyartzun-Ondarribi alde orretako adizkiak alkartzea bear bearreko lana edo beintzat egokia zeneritzazuten ala ez.

60. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingerua agertu zitzaionean bere galderari ea Jaungoikoaren ama nai izan ote zuen Ecce ancilla Domini, Jaunaren neskamea naiz erantzun zuela badakizute-ta.

61. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Gaixo au zuen arrdurapean uzten det; eta ea sendatzen ote dezuten ba.

62. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Esan zaiguzu arren: Zer deritzaizu? Zillegi al da Cesareri zerga ordaintzea ala ez? Etzioten ez galdetu ea on- ote zitzaien Cesar agintariari zergak ordaintzea.

63. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Bakarrik galdetu zioten ea zillegi ote zan.

64. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Al badezute bildu itzatzute donokian (zeruan) dauden santu guziak: eta ea nolatan zeruratu ote diran berai galdetu ezkero, erantzungo liguteke: Jaunaren itza gogoan eduki ta.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Galdetzen al du orain norbaitek ea atsegin ote zaizkion Jaunari santuai egiten dizkiegun eskari, arren otoiak?.

66. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 PIARRES,- Ean orhoitzen naizen?... To, sekulan ez diat ahantziko nola behin jaten parioa egin-eta, gu biek garhaitu baigintien bi Hazpandar jalerik haundienak.

67. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Bainan, nola bethi ohean baitzauden, kechaturik, erran zioten berriz ere nausiak: hean jeiki gogo zutenez, bai ala ez?.

68. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Irriz ihardetsi zautan: Zaude, adichkidea: ikusiko dugu eia sei ilhabeteren buruan horren aise eginen duzun oraino jauzi zuk ere!.

69. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 Bena bestek zioien: Zaudezte, dugun behin ikhous eia Elia jinen zaionez libratzera.

70. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Hea sukharrik baduen; ezarrozue termometra 38ampdeg; 38, 5 guti.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 ANTZEZLARIJAK.- Igandian zortzi uste det asiera emango zayola neguko antzerki-lanari, Maria eta Txibiribiri antzezki politekin, eta jai ori baliteke Apirka'n aurkitxen diran gure erriko anayen aldez ematia. Ia ba, antzezlari zar ta berriok, jo gogor.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 egin ei-dau berak ia ori zergaitik dan, eta erantzun ei-dautsoe, eztabezala gura ango ostatu-etxietan, guzurti batzuk diralako.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Euzkadi'tzaz itxartu ta sendaro lan egiteko alagalakua, ia amaitu aurretik jasoten dogun geure uri politean Jel-Batzoki ederra. Mendiondo.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ermu Lenguan idatzi neban erremata egin zala emengo Ortu-santu zarrarena; ta esaten zeustan zeuk, Kirikiño, ia noren gain gelditu dan edo zertarako dan.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ALOGER EDERRA Birminghan Ingelanda'ko Irakastetxe nagusijan, laterea edo latin irakasten daunak ointxe isten dautso bere lekuari, ta berau betetako deya egitea dabe, ia nok ixan gura daun ango latel-irakaslia.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Kirikiño, errizain batek galdetzen dit ia cuarta tempora nola dan euzkeraz (1) Ori euzkeraz lauren aldiya da; baña erderazko itz bi oyekin ez dute ori esan nai, esan nai dutena da abade barrijak egiteko aldija, ta urtian lau bidar ixaten dalako esaten dute cuarta edo lauren.- Kirikiño.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EKITZ'EN.- (Alan ipinten dogu, euzkel-ixen bat eldu yakulako esan barik nungua zan; eta guk egun aretan uartu-arren izparringitik, ia nundik a bialdu euskuen, eztogu geyago azterrenik artu, ta eztakigu nungua dan orregaitik diñogu): Ekitz'en,1.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Arpideduta ezpa'zagoze, irakurri zegikie batzokijen baten, esaterako emen Centro Vasco'n, eta ia zer deritxozuen.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ia ba, Amez eta beste euskel idazlariak.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ia mutiltxuak kuntzurrak bigundu, azurrak leundu ta lañuetaroñoko jaulkiz ta artazi bikañez ta artezitsuz zuen ixen ederra goretsi.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Ija isten dogun Ollarra bakian.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Talde onetako bazkide guztiai arren eskatzen zayote, nola datorren ostiralean batzarra dan, etortzeko Batzoki'ra 8 1/2'etako Garrantzi aundiko erabakiak artu bear dira ta ia ordu ortarako denak biltzen geran.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Ia ba lenengoa lenbailen izaten den jendea zaleturik dago ta Euzko antzerkiyak entzuteko.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta ia era ontan, euskera, guzien gogoko egiten asmatzen degun.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Kontuz or Aberrikin, eta, ia potxolo-potxolo eginda, zuen gurasoetara biurtzen zeraten.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ia zatoztenerako bixiguren bat bidaltzen diguzuten.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Antzerki-jai bat, danian ba, abertzale guztiok bildu bear gera, eta ea datorren igande ontan dan danok ikusten zaituztegun, antzerki-jai eder auxe ikustera etorrita.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Utzi, utzi akiok, gero makiñabatek galdetuko dik eta, ia onek zer egin duan .

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Yo arazi zazue kornetiña ta ia zenbat baserritarrek segitzen dizuen atzetik.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia motellak jo gogor igandian....

93. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba alegiña egite ote dan zabaltzeko eta ezagutuazteko elkarte goragarri au artu dezaten erri askok bere ikasbide onaren bitartez, Jainko zale itxura puskatxo bat geyago, denbora geyagon ibilli gabe amiltzen aldapa bera, ez jakiñ laño illunpean, gorrotoaren su ganetan eta oitura lotsagarriyetan.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta alkar-artuko ez baluteke, Endoreak, Batzordearen on-iritziz, bi trebeei eta zer-ikusia dutenei dei egingo die, ea alkar-aditzea lortzen ote dan ikusteko.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Ea noiz akituko dan gerra ? Ez det uste asko iraungo duenik.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ta ez altzerate oroitzen Erniyo muturra aitatu gendula ia bada gertu, artu makillak, txorrostu idazkortza, ta entzun gure deyari; erabakiya dago eguna, datorren illaren amairua, ta iñori eguna aldatzerik gogoratzen bazayo idatzi dezala lenbailen.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ia azkar sendatzen zeran.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gil Robles azkenengo auteskundetan ateratako diputaduekin, gaur, ea, gobiernoaren jaun eta jabe izatera eldu da.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beiratu du alde orotarat, ikhusteko eia Europako erresumetan ez zen bat bederen higituren edo oihuka hasiren, gure ausartzia gaitziturik.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Monteil prefetak zelatariez bethea duela eskualde guzia, jakiteko, ez bakharrik kargudun eta emplegatuentzat, bainan oraino bertze hainitzentzat, ere eia elizan ibiltzen diren, zein eskoletan dituzten beren haurrak, non eta norekin dabiltzan heien andreak.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Badakizue nola, Frantzia guzian, mia ziloetan lanean ari diren langileek bozkatzeak zituzten, erraiteko eia orok bethan lana utzi behar duten, ala ez.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Galda zozuete bada bereri, eia hori egia den ala gezurra! eia ez dauden bethi beren aitzindarien aitzinean ikharan, hoien nahi guziak egin beharrez, beren karguaren atchikitzeko.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ikhus ea nor dituzten aitzinekoak; ea paperño heiek ez dutenez framazon usain bat.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Haurrak eta haurrekilakoak eguerdi ondoan mahainetik chuti eta bazkaria gathuei utzirik, bazoazin ikhusterat, ea noiz hasten zen gerthatu behar zelakoa.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Noiz eta ere azken boza eman izan baitute, jakiteko eia lege-gei hori, jadanik puskaka onetsia zutena, bere osoan onesten duten, izan dire hiru ehun eta berrogoi-ta-bat boz alde, eta berrehun eta hogoi-ta-hamairu kontra.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eia atzemanen duzuen zeronek.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Afera horrek argiturik izatia merechi du eta zoumbat nahi urhats eginik ere horren gordatzeko, behar dugu jakin eia justiziarik bate ere badenez.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Orai gure hemengo jaun aphezpikuari jazartzen baizaizko, sariantaz galdatua diotenaz geroz ager dadien, helduden astelehenean, Baionako jujeen aitzinerat, ikhusiko dute eia izi araziko duten.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hea beraz Painlevé zar horrek zer achola zuen gure soldado maitez.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Gañezka dagon biotz betea mingañaren bidez ustutzen baldiñ ba'da, ¡ ia orr ttirriki-ttarraka datorren auzoko amonatxoak eta biek nolako alkarr-izketa egiten duten !

111. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Belarriak luzatu bada, ? ia zerr dioten !

112. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Aiñ berandu ¿ zerr gabiltz ? ¡ Ia aulki ortan jarri ! ¡ Nekatuko ziñan eta !

113. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Bost txakurr-aundi tori, ta, txapela bete lotsa 1? ia azkarr-azkarr ekarrtzen diazun !

114. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 PETTAN - Montluçon! Heia, nehor hunat jin gabe, har dezagun chorta bat?.... (...).

115. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0019 GANICH - Utzik bere gisa, mota hori lanjerosa duk! Hea, paliza horiek hunat....

116. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 PETTAN - Heia... jar ziezte hemen.

117. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 PETTAN - Zauzte trankil! Hea mokanes gorri hori hunat... Taakoa maite dukala erraiten ahal dakota, Bernat?.

118. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Ta preguntau eutsen ia an ikusi ete eban alako arbola aundirik edo.

119. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Eta ordun Euliskik esan eban ia berak euliyek jan zittun lekuen igual jan ein ixango ebala arbola andiyori; eta orduan asi zan beran bierrak egiten eta an asi zan arbola andiyori urteten.

120. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Saguzar batek urriñetik entzun eban aren kanta-soiñua; urreraturik itandu eutson ia zergaitik egunez ixillik egon eta gabaz abeska ekion.

121. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Arta'ko har-zilhoak ikusteko asmoz, galdetu zuan arratsaldean eia zein ordutan atheraten zan autobusa hara joateko, eta oraindik denbora pixkat zuala, ta gauza batzu erosi behar zituala Barcelona'ko adiskideei eramateko, ta denda batean sartu zan.

122. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Geldi geldi zituan begiak kajoiari so, eia kanbioak noiz atheraten zizkion.

123. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Hasi zitzaion pharmazi'ko gizona eia kanpotarra othe zan, eta bai, siku siku.

124. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Jende asko ethorri zala bezperako huntzian Barzelona'tik eta eia bera be han ethorri al zan.

125. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Eman hogerleko bat, eta bestea kajoia zabalik utzi ta eia lehendik egona othe zan ugartean, eta ez! asarretuta bezela kajoiari begira.

126. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 2. Gizonetara - adi da Jauna - goyetarik, iya ageri dan - Jaungoikozale - zur zintzorik.

127. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta bere burua lurrian ikusten ebala, beste lagunagandik umezurtz, beittu eban bere jiran ia inguruan aterperen bat ete zan, eta nekez t'abar, eldu zan narrazka txarri-kortarañok.

128. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Neskamiak, ikusi ebanagaz izututa, laguntasun eske urten eban atera, eta Dukiak entzun ebanian diadar estua, kezkaz beteta, sartu zan gelara, eta ikusirik ango agiri errukarrixa, Zalduna jaso gura izan eban, ia bizixa gorde zeikion al zana eitteko; baña dana alperrik izan zan, bata-bestiagandik eskatu baño len arnasia amaittu jakon.

129. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Irakurri egizu bere idaztija: Origenes prearios del pueblo vasco, ta gero esan ia zuzen ala okerr dagon.

130. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Urrengoan ia ematen dugun onen berri.

131. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 MAISUA @- Ala bearko du. Ez dizuet ezetzik esango. Baiñan bidezkoa derizkiot gaxotu danari galdegitea, ea beragatik guziok atzera itzuli bear dugun. Gizarajoak min aundia ematen dit biotzean. Berarengana noa alik eta leunena gauza gertutzea.

132. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 IRU IKASLEAK. KORO-SAIL AUNDlA - Galdegin nai diogu (Galdegin diote) baldin ea eskatzen duan berarengatik atzera itzultzea. Baiñan eskatu ala ez, guk, ez dugu itzuli nai (Ez dute itzuli nai). Baizik bera emen utzirik aurrera jarraitu.

133. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MAISUA - (Mutiko'rengana I Gelara joanez) Entzun zak ongi!. Gaxo ago ta aurrera ezin joan intekenez, emen utziko augu. Baiñan, alare, zuzena duk gaxo dagonari galdegitea ea beragatik guziok atzera itzuli bear dugun ala ez. Eta oituren arabera gaxo dagonak erantzun bear omen dik: Ez zaitezte itzuli.

134. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Bañan, Lutxi! Nundik atera bear dezu astia? Ea berriz ere gaixotzen zeran. Ez du balio lanean lertzeak.

135. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - (Iskanbilla sortzera dijoala ikusirik, paketsu) Ea, Ea! Osasuna ta pakearengatik, D. Justo, eskatzen dizut ez dezazula auzi ori aurrera eraman. Zuk ez uste arren, Petrikillo sendalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak senda naiean? Eri diranetatik eta ezln konta añakoak dituzute nork ez du senda nai?... (isilunea). D. Justo, zure alaba ere, txonkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petrikillo'rengana etorria da sendatzera. (Aitorkizun orrek zarztada aundia sortzen du).

136. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Gaurko Diojenes berri baten modukoa naiz ni, Matilde. Eskuan bihotz bat daramadalarik, andre baten bila nabilena. Orain arte eztut aurkitu. Beraz, puta-etxe batera etorri naiz, hea hemen aurkitzen dudan, etxe prestuetan aurkitu ez-nuena. Eta barka hitzagatik, baina oso gogorra naiz nire mintzaeran.

137. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Zuen etxea ez dago urruti. (Ateko zintzarria entzun bedi ta guziok ateruntz begira ipiñi bitez).
Gurutze - Ea bera dan!

138. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Sartu aurrera Izaskun. Ea komunidade osoa itxoiten daukazu-ta.

139. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Zerbait esazu, beintzat... Ia mutilzar purrukatu au nolabait bide zuzenean sartzen degun.

140. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0005 7- Aberastasun guztiak utzi
ta beartsu izan nai zun,
Jesus'en antza oso-osoa
ia beregan jartzen dun.
Garai artako gosete baten
ondasunak eman zitun,
naiago zuan jateko billa
kalez-kale eskian jun.

141. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Aita joan zanean, sapaldatik artu nituan, lau zatiko kataleju luze aiek belaunetan jarri ta atsalde oso-osoa mendi gallurrera begira egon nintzan, ia aita an ikusten ote nuan.

142. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Beste guardiazibilla (ez bai dira oiek beñere bakarka ibiltzen) zutik geratu zan; zai, ia beste alkiren bat ustutzen ote zan.

143. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Ordu erdi baño len etorri zan nagusia eta galdetu zion Pernando'ri ia zer nai zuan.

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Jan-da-edan majo egiñ zutenean dendariak esan zion:
- Ia, atera ezazu bada urre puska ori, oraiñ ikusiko degu zenbat balio duan da.

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Aitak esan zion:
- Ia, zenbatu itzak ia, zenbat iltze sartu ditukan.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Ia, adiskide, arjentinar zintzoak paperak dituzte ezaugarri.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Bañon nik laister galdetu nien, lengo eguneko neskatx mardula, ea beren adiskidea al zan.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Beste batekin asi bearko, ia samurrago egiten zitzaion....

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0078 Arrezkeroztik, beti kezka orrekin ibili nintzan nere gerra-denbora guztian: ia nere anai ori nunbait arkitzen ote nuan ilda, erituta edo prisionero eginda.

150. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Dirua eskatu nuan gero ordaintzekotan, irixtea kosta zitzaitan, bañan azkenean, beste gauzak oi-diran bezela, ekiñaz eta aleginduaz, bear nuan lain eskuratu nuan, ea ara nola egun batean, nere laguntzaille guziei danen aurretik Apacha'ri, agur egin-ostean, nere etxera biurtzeko ibiltaldiari asiera eman nion; nere txango au zorionekoa izango zitzaidalakoan negoan, eta alaxen izango ere zan, deabruak nik ezertxo ere ez nekiela bere trastekeriak nere etxean eta nere andrearekin egin ezpazituan, ni kanpoan egon nintzan bitartean.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Baiña ea askotan errezagoa ez dan gauzak berak egitea konpontzea baiño pentsa dezagun....

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Trento-ko kontzilioan batzarkideak jarri ziran puntu garratz au erabakitzera: egia jainkotiarrak ia nundik artu bear zituen Elizak.

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Zaldunkeri liburuak nai zitun, baña arkitzen etzituztela ta, Kristo ta Santuen bizitza ekarri; ea auek irakurriaz, Jainkoagana biurtu zan.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Ia noiz joaten geran ire aingeru berri ori ezagutzera.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Sokrate'k.- Zoaz, ba, Ipia, orobat iakite guziak barna, onetara, ala, bestetara ea ote danentz aztertzen.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 - Ea aurkitzen dezun lurbira osoan, orren esku-zabalkiro ordaintzen dakianik.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 (...): ia zer erakutsi zion erriari bere itzaldietan, eta zeñ ziran eta nun zabiltzan aren ikasleak.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Inguratzen ari dira, Ia gazteak!...

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0033 Ea berok, eleizgizonak, euskeraren galeraren errudun nagusienak ez-ote diran gero....

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Ea emen bertan, auen ezpañetan piztu ta berriz lore biurtzen detan!.

161. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 Hea zertan giren?....

162. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Arrestelia bizkarrean,
Urrats pizu batean,
Ama jin zitziakan ondoraino
eta hartu eskutik:
Hea haugi etxerat erranez.

163. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Noizpeit eta nolazpeit gainean zen karrosa,
Eta uliak berehala: - Dugun har hatsa!
Eta orai niri esker baitzirezte hemen,
Heian! Heian! Zer sari dautazuen emanen?
Saria Ellandek zion eman berehala,
Chaflako batez lehertuz, zorria bezala!.

164. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Azken afarian Iesusek orori
erran digu berdin: Ea, ogi ori
ar zazue ta ian, nere gorputza da.

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Hainbestetaraino nun, bere kaskoaz eta bere besoez, gizona teknikaren jabe dagola, orai bizi giren mundu huni behatuz, beldurtzeko beita hea, ororen buruan, teknika bera gizonari eztenez ote oldartuko eta nagusituko?.

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Beldurtzeko beita hea teknikak, gizona bere gogo bihotzetan, eztuenez ote emeki-emeki hustuko bere gizontasunaz eta gizona hazten duen Jainkozko biziaz?.

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Beldurtzeko beita hea gizonak teknika berrian bere sinestea eztuenez ote ezarriko, berak asmatu teknika hori bera baino azkarrago, indartsuago aurkituko duelakoan?.

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atchoak erran zion: Zure bidean, atchemanen dituzu hiru gizon; galdetuko darotzute eian norat zoazin eta laguntzarik behar duzun...

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atchoa atcheman zuen bidean eta galdetu zion eian piaia ongi egin zuen....

170. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Erraten dio ofizialeari eian gau hartako leiorra emanen dioten, ilhuna duela.

171. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Errege erne egoki bere esposarekin eian noiz ethorriko zitzaion Kartutch tiratzen diozka Kartutchek agertu manuari bi tiro.

172. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0026 Ekarri ziotenean, erregearen emazteari esan zion berak: - Ea, andretxo: zoazi pixko bat oinez.

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Ikusiko dugu ea bizkar-hezurra ene makila bezain azkarra duen!.

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Hala ere, hunat eldurik artikulu huntan, gogoratu zait ea ez den nere irria halako kirrizka batekin ateratzen.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Yoan nintzen etxera, sartu naiz aitaren kuartuan, ta asi naiz bere trajerik obenian billatzen bolsetan, ia zerbait ere arrautzen nun.

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Bein batian artu zun kordiona prueba egiteko ia ikasten al zun oraindikan pianozko kordiona.

177. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Partida horietako idabazdunak, chapeldun gelditzen dira urthe batentzat; hea ez duztenetz denek zazpi ahalak eginen nagusitzeko.

178. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Horra ideia onak hor. Ean nork obratuko dituen da dena.

179. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Frantziaren alchatze, lan gain gainetik ederra ea laster egin-beharra! Ezen hainitzentzat bihar berantegi izanen da. Bainan holako jana ez da nehola ere bururatzen ahal, ez badute frantses guziek elgar atchikitzen, batasun oso batean, lanari lotzen garrazki geroago eta gehiago, bakhotcha bere lekhuan, ordrea ezarriz bazter guzietan.

180. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Alo! Alo! Hea! hortik.

181. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Nola jujatuko duten. -Jujatuko dute kasu eginez hiru ponduri: 1ampdeg; ) bersularien gogoeta eta sendimendueri: hots, heien izpiritu eta bihotzari; 2ampdeg; ) bertsularien eskuarari, eta eskuara garbia eta aberatsa duten; 3ampdeg; ) bertsu edo neurthitzen moldeari ea chuchen heldu diren eta abilki eginak.

182. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lana eta herra. Munduko gauzen eskuratzea baliatzeko, lanaz egiten denaz geroztik, lana du gizonak bere erregetasun bakharra. Lanaz kampo, gizonak ez du baliorik. Eriak ea zaharrak deusetako on ez direlakotz, besteen artetik aski dira khentzea.

183. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Enplegatuak kasu egiteko lukete ea laborariak ez duenetz bereaz gehiago atchikitzen, esneaz eta arroltzez bezenbatean.

184. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez dakit bada ea urus izan ditaken nehor, korda lepotik!

185. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gazteiz'eko inguruetan dauden errixka askoren arteko bat, Armentia izenaz ezagutzen duguna, aintziñean, gaur baino aundiagoa omen zan, eta Gazteiz'etik bortz kilometrora zegoen, bainan egungo egunean, ea Gazteiz'en bertan sartuta dugu.

186. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Urtean azkenean langille ta beste alogeradunok irabazitan izan obikuntza ea suntsitua da.

187. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ostalerek beharko dituzte fakturak beti prest atxiki, ageriki ezarriz ea zerbitzua barne den.

188. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hea, hea, gauza onak maite dituzten Hazpandar horiek?...

189. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Mozkuko akordioak behar dituzte obratu Txekozlobakiako buruzagiek, eta Rusoak hor dituzte, hurbil, ikusteko ea hitzemanak atxikitzen dituztenez.

190. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Etxeko nausia aserretxen da eta emazteari esaten dio: Or etxe-ondoan dagon mozkor orreri... nere makilla bota bear diot, ea jota ortik joaten dan mozkor zikiñ ori.

191. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Ikusi ea ondo datorkizun...

192. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Ba, ementxe, ia mutiku oneik dotore bialtzen doguzan.

193. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Ekarri egizu beste katillu ori, ia oingoan argiago yokatzen badira nere lagunok.

194. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Ongi ethorri, jauna; agian luzaz egonen zira gutartean. Ezagutzen zaituztenek salhatu daukute, Hazpandarrek behar dituzten guziez dohatua zirela; hea etzitugunez jadanik begikoa.

195. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zubia entseatu dute uztailaren 2-an: Hiruetan hogoi kamiun mila tona pisu zutenak elgarren artean, igorri dituzte emekiño iragan ziten lehen aldikotz: pentsa injeniurak ez zirenetz bazter guzietarik barrandan, ikusteko ea nunbait zerbait kraskatuko zen. Bainan, oro ongi joan.

196. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Bai, urrengoarte. Iya berriz ere alkar ikusten degun.

197. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 LEC.: Asi gaitezen bada; ea Mitxelena jauna!.

198. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da abadeak esanotzen ba: Esaiosu ia ser deseetan yakon.

199. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 LlNE.- Etorri te begiratu daizkula, ia iñok emon daben ori esateko biderik.

200. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 KAIS. - Egoki be egoki da lenen alkarrekin itz egitea: eta orrexegaitik bidali doguz idatziz, gure aurretik, gure asmoak: eta asmook buruan erabili ta ausmer egin ba'dozuz, dakusagun ia orreik lekaratuko dabenentz gogara eztagon gure ezpatea, eta Sikili'ra eroango dozunentz atzera gazteri adoretsu ori, ostantxean il egin bearko dau-ta.

201. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 TENIENTEA.
(Sartuala) Irrati hori! (Etxebarrik amatau) Ea zer diran fotokopiok, erakutsi niri gero!.

202. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 SARGENTUA.
(Ikaraturik). Zure esanetara, nire teniente! Ea fotokopiatxu batzuk atera daikedazan, hiru lau baino ez....

203. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 ead>TENIENTEA.
Ea zer dan! (Eskutik kentzen deutsoz) Ez, hamaika aldiz esan dot fotokopiagailu hau ez dala gauza partikularrak egiteko. Ez....

204. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0016 Ea hori kopia hori laster aurkitzen dozun gero....

205. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0016 ead>ETXEBARRI.
(Ebakiz). Ixi apur baten, ea irratiak zer dinoan...
Irratiak.- .

206. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Zure ingurraztian erantzun ezazu ea nola beteko dugun arazo au, baiña mundu ta gizonekin elkartze, artu-emanetan eta elkartasunean bizi izanik.

207. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 - Ea txiki.

208. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Ea zalan erosi einkeen aren txakur-kumeetariko bat, etxean euskera zaindu bearra eukeela-eta....

209. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Ea zer gertatzen jakon gure urtxintxa pitxintxeari!....

210. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Lehenengo aukeratu dogun pertsona horri itaunduko deutsagu ea alkarrizketatzerik nahi dauan, noiz eta non.

211. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Baiezkoa emoten badeusku itaunak prestatuko doguz:
- Zein dan bere lana.
- Noiz hasi zan lan horretan.
- Zenbatek lan egiten daben.
- Zer egiten dauan.
- Zelan egiten dauan.
- Ea, irabaziak zelangoak diran.
- Bere produktuak non kontsumitzen diran.
- Bere lana gustatzen jakon.

212. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0102 Konparatu kolorea, ea daben solidorik suspentsioan, ea usainik daben, gardentasunik daben...(zaporea ere dastatu daiteke ur edangarriak badira).

213. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Etxean ere itaundu ea zeintzuk diran eskualdeko ibai eta errekak.

214. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0061 Lurrera izotz-seaskatik
ager eta illobitik
zoazen gizonok, ea
nola antzeztu. Egillea
begira dago zerutik
.

215. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 Ba nua, ia besterik atrapaten ete dodan.

216. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0135 Boskarren etxoin edo pisuko andra zartxo bateri, betiko antzera, etxeko zakarrak balkoitik uretara jaurtitera eioala, eskuetatik laprast egin eutsan paketetxoak, ea kalera jausiko yakolakoan, andik ebiltzan kaletarrei kontu eukiteko esan nairik urten eutsan et-et-et... dei urduri eta larri arek.

217. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Gizona arrituta, ia orrek zer esan nai eban, itandu eutson etxekoandreari.

218. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0168 Bien zarata-otsak entzunda, etorri zan beste gudari bat, eta gizakera legun, txukunaz ia zer gerabillen itandu euskun.

219. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0252 Biar yoango gareala bidezkunde-baltzura esan daust, ia Suezia'rako bidea zabalik dauken, eskier yakin al izan daigun, eta geroxe eskatuko dogu yoan dan aspaldian basterreratuta dauken nire Suezia'rako eskabidea.

220. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0107 Berrehun pezta besterik ez? Ia, erakutsi ia?.

221. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0145 Gobernariak herri haretako magiztratuari itandu eutsan ea lapurretarik egon ete zan.

222. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Alfer, S.A. lantokian beste honeek ere egiten eben lana: Zuzendari Orokorrak leihotik begiratzen eban ea ehizarako eguraldi ona noiz etorkion jakiteko, Zuzendari Teknikoak egunkari guztietako gurutzegramak betetzen ebazan komunean eserita.

223. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Atea kas-kas jo, ta San Pedrok urten eustan, ia zer gura neban.

224. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0026 Gizon pobre-pobre batek bazuen anai arras aberats bat, eta arto buruschkak bildu zituen pobre harek, eta gan zen bere anaia aberatsaren ganat eian gaitzina prestatuko zion bere arto buruchken negurtzeko 2 or.

225. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 - Ea paperok, Mendixa.

226. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 Ea Lizardi, bota ezak hire olerki horietako bat.

227. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0037 FLYWHEEL: Ea, ba... 900 eskeini duenak 1100 eskeiniko luke orain? Eta 700 esan duenak? 500 esan duenak, 500 esango luke orain? Eta 300? Eta 100, Eta 10? Dolar bat?.

228. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0043 FLYWHEEL: Ez dakit hortik zerbait izango dudan... Ea ba... (Kromoak atereaz) Zapatari, berunkari, botikari, kantari, sermolari, arraunlari, salatari, igerilari, andramari....

229. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Zer dinuek horko hire lagunek? Iñigo - Ia ba, punturik ez galdu orain, kontuan ibili.

230. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0115 KONTESA - Hea zuek Txordon Pilota nun topa dezaketan esaten didazuen. Hura konsolatu nahi det. Eta batez ere gerra zaletasuna kendu nahi diot. Ez dut nahi bera mendirik mendi gerran ibilli dedin. Alperrik izango da. Gabon-Eder ez da orregatik beste mundutik berriz etorriko. Bere maitasuna galdu du, eta nire kontsolamentua eskeñi nahi diot.

231. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Ondo da. Besteak, betikoak, zetan esan ez nun egon leikezan. Gareanok, emen gagozan guztiok, ia aurten ikasitakoaren zerbait gogoratzen dogun. Aitor, zutik.

232. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Zer ez dozu eukiten zuk, zer ez, liburuei ez begiratzeko? Ia buruz, zerbait. Egin kontu: Zure aitak, atzo, sei lebatz, lau Besigu, amar txitxarro eta bost breka ekarri zitula. Zenbat arrain ekarri zitun danetara?... Ia, zenbat? Ez dakizu?

233. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Emen eskolan gagoz eta ez itxasuan. Ia, zenbatu, kontatu...

234. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Kari - (Loreri lora bat eskiniz). Ia zer urteten dautsun. Mojan ala ezkondu? Puts!

235. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Lore - Ia zuk. Ezkondu ala monja?

236. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 GIZONA - Ea, umeak. Erakutsi zelako boligrafoak dituzuen.

237. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 ANDEREÑOA - Ea, amaitu arin. Esan behin betiko zer nahi duzun.

238. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0276 GIZONA - Nire izena Ander da. Ea, zeintzuk dira boligraforik onenak?

239. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0276 ANDEREÑOA - Blokeak be? Tira, atara daukazun guztia, ea amaitzen dugun.

240. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 BRIGELA - (Aparte) Zer ari naiz ikusten? Zer da hau? Hau ez da Federiko, Beatriz anderea, haren arreba baizik. Ea zeren bila dabilen azpijoko honekin.

241. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 PANTALON - Tira, ea konpontzen dugun hau! Neskatila honek ezkontzeko gogoa du. Emaiogun batari zein besteari.

242. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0147 Haitxandi.
Herriko zelatariek diate
egun guztietan zelatatu,
ea etsaien aitzin ikerleek
zein bide duten hautatu.

243. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - (Aparatua ezartzeari bukaera emanez). Ez egin oihurik, ea zer pentsatu behar duten auzokoek. Ixo! (isilerazteko zer egin ez dakielarik, etsita, serbileta bat sartzen dio ahora). Ea horrela isiltzen zaren! Ene bada, Antonio, urdintzen ari zara... Ai, txepela naiz ni gero, zulo guztiak itxi dizkiot-eta. Nola hartuko du arnasa, bada? Zer jarriko diot serbiletaren ordez? (ingurura begiratzen du).

244. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0022 D. F.- (Pentsati). Esan?. Ea... A, bai!. Igo dadila atezaina.

245. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0037 Hemen, gaizkile bi... (liburua bilatzen jarraitzen du), kiminal bi zaituztegu. Batak ez du pagatu nahi, eta besteak gehiegi kobratu nahi du. Beraz, lapur bi zarete. Beraz, delito bi aztertu behar ditugu... (Liburu bat hartzen du). Bueno, ea... artikulu... ea, artikulu... bai, hemen dago, ehun eta hogeigarren artikulua. Ea zer dioen... ezkontza egunean...

246. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0056 Nola nahi duzu apostua irabaztea, probak egiten ez baditugu?. Ea, goazen aurrera. Eta, jantziak?. Bueno, jantzietan ezin izango ditugu gauza handirik egin. Telak oso garestiak daude.

247. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0056 IÑAKI - Bai, bai, bai. Horrelakoak!. Eta ea noiz bukatzen duzun.

248. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 ERROSA - Ba, badaezpadan, aurrera egin baino lehen ikus ezazu ea egia den.

249. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 IMANOL: Ondo dago, ama. AMA: Gero arte... Eta ea antzen bat ematen dioan igandeari, egun dena hor etzanda egon gabe...

250. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Imanol naiz eta ba, ea zer berri zabiltzen. Joan zen larunbatetik ez dugunez elkar ikusi. Ondo gabiltza edo?... (Segur oraingoan, zuzen doa telefonora. Zenbaki guztiak markatzen ditu baina berriz utzi. Urduri, pentsatzen. Berriz doa eta oraingoan markatu ondoren bertan gelditzen da)

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00085 Eakoak gara. Ea herri txiki eta polita da eta Bizkaian dago.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Pentsatuko duzu zenbat aldiz partetik, eta esan iezaiozu andereño berria askoz ere maiteago dudala, ea zer esaten duen.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 Ea hurrengoan galtzak esnatuta eta ondo janzten dituzun, alproja alena!.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Sesio eta istilu gogorrak ere izan ziren portu bateko eta besteko arrantzaleen artean, ea nork ikusi, nork zauritu lehenik eta nork hil zuen.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Ea ze bidai prestatzen duzuen.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0109 ead class="negr">IKERKETA (2) Proba ezazu, ea honako irudi hauek egitea posible den lehenengo ariketan erabilitako metodoarekin, eta horretarako, hurrengo orriaren puxkak erabil itzazu.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0055 Hor ditugun bi irudiak identikoak dira, eta zera galdetzen dugu: ea posible ote den batetik bestera pasatzea, simetria bat bakarrik aplikatuz (Atik Ara hasi).

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0075 Esaiozu zure ondokoari, bektore bidez, hara joateko bidea; ea aurkitzen duen leku izkutua non dagoen.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0048 1. Zelako tratamendua egingo dugu elementu bakoitzerako? Karaktere bat irakurtzen dugunean ea TA karaktere-bikotea ageri den jakiteko aurreko karaktereari buruzko informazioa behar dugu, hain zuzen ere, ea aurreko karakterea T karakterea izan den.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0048 Beraz, karaktere bakoitzerako bi aldagai eguneratu behar dugu, bata TA karakterea bikotearen agerpen-zenbakiarena (azken irakurritako eta aurreko karaktereen arauera) eta bestea AURREKOAT, zeinean azken irakurritako karakterea ea t karakterea izan den gordeko baitugu, hurrengo karakterearen tratamenduan erabilia izateko.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0077 Lehen galdegiten genuen ea hiru miloi bizilagun asko ala gutxi zen.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 Beraz, lehengora itzuliz, hauxe izan behar dugu kontutan: ea atal guztiak adierazpide mota berdin batez gauzatu dituen ala mezua aldatu ahala espresaera ere aldatu egin duen.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0329 Ea bakoitza bere lekuan jartzen dugun.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0191 Arazoa da ea zeinek erantzuten dion hobeto euskararen barne egiturari.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 - Irakasleak, umeek haien artean galderak egiteko, aginte hau erabiliko du: Patxi, galdetu Ainhoari ea zer duen buruan, Zu, galdetu Elena-ri ea zer dagoen mahaian, e.a.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 Galde egiozu ea nolako eragina duen klimak bere lanbidean, bizitzan, ohituretan...

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Ea aurpegia pixka bat zuritzen zaion.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0145 Ea nork eramaten duen lasterren, esandako oztopoak edo guk asmatutakoak gaindituz.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Ea tupustekorik egiten ez duzuen!.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0170 Berriz ere hazi egiten zaiola irakurri genuen liburu batetan, eta ea egia den ikusteko moztu.......

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Ea gauza ezagun baina orijinalak agintzen dituzuen! Lehenago lekuaren posibilitateak aztertu beharko dituzue.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 - Edozein neurketa egin aurretik, ikusi ea konparagailua euskarriarekin ongi lotuta dagoen.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 - Ea txintxo ibiltzen zaren!.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 Ea hurrengo batetan... Eta zuk zer daukazu niretzat?.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Gidaliburu honetan aurkitu dituzun adibideei dagokienez, ez ezazu jarri fitxaren izenburua berorren goreneko aldean eta egizu kontu ea eremu guztien izenak sartu dituzun: Enplegatu-zenbakia, Kontratazio-data, Izena, Kalea / Plaza, Hiria, Probintzia, Posta-kodea, Kargua eta Soldata.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0603 1. Kontu egizu ea Writing Assistant programa dagoen azpikatalogo berean al zauden.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 Ikasgai honetan puntu hau sakondu nahi genuke: ea gizakia beste animali espezietatik zertan bereizten den eta zertan ez.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Ea beste hitz batzu ere idatzirik dituzun, begiratu ongi zure Hiztegitxoan.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Urez bete, eta aprobak egin, ea urak gorantz egin dezakeen.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Ez? Ea ba! Galdetu eta ikertu egingo dugu arazoa, zerrenda bat prestatzeko.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Ea ikastaldeko guztien artean zenbat tresna lortzen dituzuen!.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Ea bakoitzari buruzko fitxa bat prestatzeko gai zareten!.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0148 Ea ba! Jostailu-asmatzaile bihurtuko zarete.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0073 N: Inkesta bat? eta nongoa? L: institutukoa, gu institutukoak gara eta... N: A beno, ondo dago, galdetu, galdetu L: Ia ba!.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 - Lasterketa egingo dugu, ea korrika nor heltzen den aurrena, ni bide luzeenetik joango naiz eta zu bide laburrenetik esan zuen otsoak.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 6. Begira iezaiozu gaur hasi den telesaio berriari, ea zer deritzozun.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 Esan zien: Zatozte eta jarraitu... Aurrera joan ea beste bi anaia ikusi zituen, Santiago... eta Joan....

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0035 3. Hauteman ezazu ea badagoen beste tren moeta bat aipatutakoez gain.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0081 Iker ezazu. 6. Galde iezaiezu zure guraso edo aitona-amonei ea ezagutzen duten pezetak baino balore gutxiago daukan txanponik nahiz eta ez erabili. Marraztu eta idatzi beraien izenak.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0075 Iker ezazu. 8. Iker ezazu ia zer den iragan-sariko autopista.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0116 Arazo hau aztertzeko esperientzia batzuk egingo ditugu eta behaketak eginez ea zein ondoriotara iristen garen....

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0116 Utzi denbora batez eta egin gero honako behaketak: - Ikusi ea denak berdin berotzen diren.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Ea zuk ere egiten dituzun behaketa sakonak eta ondorio egokiak ateratzen dituzun....

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Gai hau oso interesgarria denez, ea zuen artean adibide gehiago bilatzen dituzuen aztertzeko, kezkak eztabaidatzeko eta ondorioak ateratzeko.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Elkarrizketaren ondoren, behaketarekin jarraitu eta mapa batzuen bidez ikusiko dugu ea non egiten diren goian aipatutako elikagai horiek.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0093 Ontzi batetan ezko solidoa jar ezazu (hau da, ezko hotza) eta gainean berunezko bola bat, egun batzu pasa eta gero aztertu ea bolaren posizio aldatu den.

297. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0180 Han bertan esaten genuen bezala atal honen helburua zera da; ea Udal Batzorde horietan, nahiz Batzordean osorik nahiz zinegotziak banaka harturik, zenbatek ezagutzen duten euskara eta batez ere zenbat erabiltzen duten bai Udal Batzordeetan, nola hitzez hala idatziz, eta bai herritarrekin harremanetan.

298. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0152 c) ampgt;yamplt; eta %gt;v%lt; letrak: ea, alegia, motozykleta, vektore, dynamita, vitamina, systema, zivilizazio eta abar idatzi behar den, ala motozikleta, bektore...

299. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0002 Txalupa bat zuen gizonak eta egunero itsasoan ibiltzen zen, ea harrapatzen zuen arrainik jateko.

300. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0002 Andreak orduak eta orduak ematen zituen josteko makinaren aurrean, ea txanponen batzuk irabazten zituen.

301. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 - Ea, tira, zaude isilik eta jan lukainka!.

302. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0008 - Jakina, andrea, neuk ere nahi nuke lukainka madarikatu hori agertu den bezalaxe desagertzea; eta ea ez digun gehiago adarrik jotzen!.

303. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 - Zoaz sukaldera merkrominaren bila ea sendatzen diogun zauritxoa Ebarixtori.

304. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0028 - Ea! Ikas dezala! diotsa belarrira herensugetxoak.

305. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0088 - Ea, utzazkidazu...- eskatu zion Patxik.

306. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Beste ezer baino lehen, ea arriskurik dagoen ikusi....

307. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0069 Amak zurekin hitzegin nahi du, ea atean nor den ikustera noan bitartean erantzuten duen.

308. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0187 Badaezpada ez gara hemen geratuko, ea Arabelena gaitz kutsagarri bat den; auskalo.

309. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 Ea lehenbailehen jaikitzen zen.

310. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0069 Osaba Gerhardek eskuak igurtzitzen zituen: - Ea, pio-pio superiraunkorra fabrikatzen dugun - esaten zuen.

311. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Karramarroak eta era guztietako gauzak esan zuen Ardiak: aukera zabala, aukeratzea besterik ez duzu. Ea, zer erosi nahi duzu?.

312. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Beste egun batean pinu asko zegoen mendi sail batera iritsi ziren, eta oso egarri zirenez, Juan Hartzak honela esan zuen: - Ea egia den egiten omen dakizuena.

313. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 Momoren ehizak iraun duen bitartean, erabilgarri zeuden ia gure agente guztiak erabili ditugu.

314. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Bikarioak Migeltxori egin zion lehenengo galdera: - Ea Migeltxo, nor sartu zen zeruan aurrena, San Juan ala San Pedero?.

315. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 - Ea ba zu, Xabier, zuk jakingo duzu ba nor sartu zen bietatik aurrena zeruan?.

316. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 - Bueno, ea Proxpero, nor sartu zen aurrena, San Pedro ala San Juan?.

317. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0038 - Erakuts orain zure oinak, ea nork duen arrazoi.

318. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0029 - Eta orain goazen ea zer den ikustera.

319. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 - A, ez, errazegia litzateke haurtxo errugabeekin sartzea... Ea nirekin ausartzen zaren....

320. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 - Aizue esan nien batean, hau luze samar joan hunan atzo eta, gaur ezkuta dadin baino lehen, zergatik ez dinagu Maiderri Joxe beltzak esan diona egiten? Txanoak kokotzeraino sartu, ea....

321. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 - Ea, zer...?sinesgogor Estitxuk.

322. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Atreyuk ez zekien ea hitz horiek galdera bat ziren.

323. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Ihi haiek, aidean erabat malguak eta ia bigunak baziren ere, lainoan zuzen jartzen ziren, bera baino arinagoak eta gainean flotatzen zirelako.

324. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Hiru laino-itsasgizonek esaten zutenaz, gau hartan bertan itsasoratuko zirela atera zuenean, galdetu zien ea ezin zuten eraman untzimutil moduan.

325. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0008 Zerbitzariari galdetu zion, ia ba ekien gaztelu hura, han zegoela.

326. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Orduan lur apur bat hartu zuen geranioaren potetik eta ilarrak flaskoaren barruan landatu zituen ea aihenbelarrik sortzen ote zen.

327. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0009 - Ea, emadazu segituan.

328. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0058 Jo du zeruko atea, eta San Pedro irten. Ea zein zen galdetu zion San Pedrok. - Patxi errementaria - erantzun zion.

329. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0009 Baina hala ere erraldoiari, bekokia zimurtuta, zorrotz egiten zion: Ea zertarako akabatu zuen herensugea, berak mingainetik itsatsi eta, bizi-bizirik zekarrela, behar zen lekura eramateko asmoz eta.

330. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Han zihoazen batzuk ea nor zen galdetu omen zioten.

331. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Ea zertarako zuen uso itsusi hura esaten omen zion.

332. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0056 Lazkaotik behera Senpe baserri aldera zihoala, gizon zahar bat topatu omen zuen, eta honi ere galdetzen omen dio ea gizona al den.

333. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0044 Behin zera galdetu zioten lagun batzuk, ea nola joan zen haruntzaino.

334. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0006 ... Zumarraga... Urretxu... Antzuola... Bergara... eta EIBAR! Leihatiletatik begira hasi ziren, ea Euskaldunak ikusten zituzten edo.

335. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Etxeratzen zarenean, galde iezaiezu ea nolako lana egiten duten eta ea gustora dauden.

336. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Ea, gutxienez, lehenago kontatutakoren bat ez zen.

337. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Beharko egon! - Ea, ba.

338. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0112 Lorea: Ia! Horrek balioko du! Orain makila bat... Kirkil: Baina zer ari zara bilatzen!.

339. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 - Ea nor den nere esanetara ez datorrena!- oihukatu zuen printzeak. - Neu.

340. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0112 - Ea nor den erasotzaileen kapitan hau.

341. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 SORGINA: Zer, dena jan al duzu? Ea, erakutsi zure besoa...(makila).

342. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0098 JAKINTSU: Ideia bat! Erregeren dirua irabaziko dugu! Goazen! JAKINTSU: Erregeren gaztelua hemen ondoan dago. Super-entzule, ea zerbait entzuten duzun... INDARTSU: Zerbait entzuten al duzu? JAKINTSU: Ez al dute zerbait esaten? ENTZULE: Bai.

343. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0112 BAT: Goazen hastera! AMA: Ea nola moldatzen zareten.

344. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Azken finean asto bat Amezketako lehen xirularia. Alajaina! - Nik ere egingo nuke asto horrek egin duena. - Ea!.

345. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 - Ea, lagungarri gerta dakiguken ireltxoaren ideia.

346. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0066 Halako batean teilatu baten gainean bihotz bat marrazturik daukan leiho txiki-txiki bat ikusi dugu eta Soniak dio: - Ea leiho itxia den! - Zoratuta zaude - erantzuten diot nik.

347. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 Orain beltz haietaz arduratu zaitezte: neska etxera, besteak beltz guztiekin batera. Ea azkar!.

348. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Baina honek erantzun zion: - Ea, iritsi da ordua.

349. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0009 Bai, Joxemaloren astoa bahituko diat eta ikusiko duk ea gauza naizen ala ez naizen.

350. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0047 Orduan kanpoko batek zera esan zuen: - Ia, zer egiten dugun? - Bila dezagun!- beste batek.

351. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0042 Norbaitek, mukizuren batek, zerbait esana zion, ze zuzen-zuzenean honelaxe hasi bait zen irribarrez: - Ia, Lierni, zer da sorginen historia hori? Konta iezaguzu denoi eta horrela denok izanen dugu barre egiteko aukera.

352. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0079 Bihar goizean bertan ekingo diogu eta ea martxan jartzeko gauza garen...

353. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 - Ea! - esan zuten guztiek bere ingurura hurbilduz.

354. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0020 - Ea, edan ezazu, honek ausardia emango dizu eta.

355. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Umeak narrazioren baten bidez isiltasunaren bibentzia beren baitaratzera estimulatu: Bazen behin alkate bat... alkatea pregonariarengana joaten da eta esaten dio: - Ea, Paskual.

356. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Alegia, ea nork irauten zuen luzaroen isilik.

357. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0084 - Ikus dezagun, ikus dezagun, eta ez hasi berriro ere istilua harmatzen! Aitu? Ea, ireki ezazu ahoa, gehiago.

358. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0084 - Ea, Mary, ekar iezadazu sedazko aria atera diezaiodan.

359. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0048 Zati bat bai, ea irakurlea kabreatzen den: Bizitzaren ari monotono luzean, a ze poza eta alaitasun emozionatuz itxaroten duen buru argi eta gazteak festaren hurbiltzea.

360. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0124 - Gau ilunen batean joango gara hara, ea irekitzen dugun nolabait.

361. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Uxuek bere tokitik aldendu eta beste ertzera jo zuen, ea Txepetx ikusten zuen.

362. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 Ea zer egin behar zuen berriz ateratzen bazitzaion.

363. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Noizean behin, arazoa zer moduz zihoan eta ea arrastorik aurkitu zuen galdetzera etortzen zitzaion Etxeko Jauna.

364. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Harria larruan jarri, ongi tiratu tenk jarri arte eta gomak luzeenean zeudenean utzi, ia batera egiten zuten.

365. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 - Agur, Stik andrea, zaindu ondo Edgar! Agur, Mutur-Beltz, ea mutil jator bat egiten haizen.

366. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 - Agur, Zikin, ea bainu eder bat hartu eta garbitzen haizen!.

367. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Beno, ea egun paketsu eta atsegingarri batzu izaten ditugun orain!- komentatu zuen Maribelek -.

368. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 Ea nork hartzen dituen arrautzeak belea kabitik mugierazi gabe.

369. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 - Orain, bata bestearen ondoren, islandierazko letra hauei gure hizkuntzan zein dagozkien esango dizut. Ea zer ateratzen den.

370. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Gizon azkarra eta oso elizkoia. Ia zertan laguntzea nahi duen galdetzera nihoakio.

371. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 Klasean sartu garenean, ea ondo pasa al duen galdetu dio andereñoak Txotxori.

372. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0126 - Bai arraroa!- zioen Blédurt jaunak -. Joan egin behar genuke ea zer gertatu den ikustera.

373. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0162 Adierazi diot nola etxetik aldegin dudan eta ea nirekin etorri nahi zuen galdetu diot.

374. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Aurkitu, alegia, ea, ditekean gauza ote duen gizakiak, bere burua prolema, zailtasun eta sufrimen horietatik ateratzea.

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Gure auzoari, berriz, itzali egin zitzaion bizitza, hori esaten zuen behintzat gure amak, eta horregatik aldegin omen zuen Antonio gure anai zaharrenak hamazazpi urte doi zituela, esaten omen zuen hemen zer eginik ez zegoela, etsita zegoela bere jaioterriarekin, eta ea Jainkoak mixeria hura nahi al zuen berarentzako, ea zein Jainko klase zen hura.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Behera joatea erabaki nuen, eta han zegoen ondoko Peio Mariri ea zer gertatzen zen galdetu nion.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Eta hik haurraren arpegia erakusten diok, eta hura arpegia ere bestearena haurrarena ikusterakoan, eta hik lasai egoteko esan, eta berak harridurazko lehen mementuak igaro ondoren ferekatzen hasi, eta hik detaile guztiak kontatzen dizkiok, eta berak ea zer egin zezakeen, eta hik ba beno handik piska batetara janariarena tokatuko zitzaiola, eta berak ez zeukala ezer egiterik, eta esne apur batekin aski izango litzatekeela, eta berak isilune labur baten ondotik ikusiko zuela ea zer egin zitekeen.

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Denek komentatzen dute bezperako erasoa zein gogorra izan zen, uste baino gogorragoa, eta zein suerte txarra zortzigarren komandoarena, bizirik ateratako bakarraren animoak ikusi besterik ez zegoen, erabat lur jota zirudien mutikoak, fusila arrastaka zeraman kasik, eta norbaitek esan ere esan egin zion ea nahi zuen laguntzaren bat, bainan berak ezetz, berdin zuela, eta haiei bost axola noski.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0075 Alperrikan izango zen orduan ezagututako gezur bat sinistu, eta zai egon, ea noiz iritsiko ote zen gure salbatzailea, zapi zuri eta garbi batez sudurreko mukiak kentzeko.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 - Zer egin digun? Garia ohostu! Garia ohostu, ergelok alahenok! Ea! Har itzazue aizkorak eta harrapa ezazue mutiko hori, gure menditik alde egin dezan baino lehen.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0066 - Tira, ea, esan azkar.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 Zuritu nahi al zara? Ea, Labazomorro, Labazomorrotxo, mintzo, Joantxok agintzen dizu eta! Zer dago ostatuko atean?.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0102 Gaur gauean ezkutatuta geratu behar dut, ea zer den ikusteko, erabakia hartu zuen sukaldariak.

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Ea amak Martin belargile harengana zertara eraman ote zuen pentsatzen zuen Asunek.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Gure aitatxok gehiegi erretzen du, medikuak eta amak eta jende guztiak hainbeste ez erretzeko esaten diote, ea zergatik erretzeari ez dion uzten.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Aitak asko hitz egiten du normalki, baina orduantxe, medikuak eta amak eta jende guztiak ez zigarrorik erretzeko esaten diotenean, eta ea noiz utziko duen, orduantxe isiltzen da bakarrik, mutu geratzen da eta orduan gure anaia Ixidro ematen du.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0084 Batetik, bera ikusteko irrikitzen egoten naiz, ea noiz iritsiko den bera ikusteko une gozosua, berataz pentsatzen esperantzaz gainezka egoten naiz beti, gau eta egun.

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 - Ea, esan zeintzu diren.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0012 Aber nora joan naizen orain edo ea nundik natorren.

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Amari galdetu behar diot, ea zergatik halaxe nagoen: - Zu, Iasmina, betidanik txarra, eria, gaixoa izan zara.

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Toyota'rena erabaki aurretik, hillabete batzuk pasatzen uzteko eskatu zion Luc'ek, ia arazo berria zertaratzen zan; eta huntan gelditu ziran: 1960-eko Urteberrian egoera berriz aztertuko zuten, eta deliberoak hartuko.

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Liburu bat edozein hartu eta irakurtzen hasteak, ez baitzuen ezer asko balioko berriz eta berriz ere noizean behin edo luzaro miseriozko lurralde haiei begiratzeko ea zer besterik ikusi zitekeen itxaropenez, baina beti lehena berriz pasatzen bezala ikusten zen landa sekain hura, oraintsu beste herritxo bat zen lekua harpilo eginik.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Sekula inoiz bestetan pertsonari ezer opa izateko baino borondate hobez eskertzen zen jende hura, eta bertantxe egiten zen galdera bat norbere baitan, ea alegia hispanutarren la envidia está flaca y muerde hura non sortzen zen, ala bai landa triste hartan pobrea zelako edo hiriko gizon poderetsuaren bihotz ustelduan jaio eta gero bere abusoz patria oro pozointzen zuelako, eta batipat, bere herrietako señoritoen medioz gizon landatarra.

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0118 Stop. Apar lehertuak plai ertzeko hondarrean lagatako itsasbelar, konpresa, plastiko eta lata hutsak, Neptunoren opari; berotasunak arintzearren zihoazenen eta freskatu zirelakoan zikinago zetozenen harat hunat aspergarri eta funtsgabea; salda goritan kiskaltzen ari zirenen izerdi, neke eta hitz alferrak; ezer egin gabe ari nintzen galtzen denbora, ea berriro heltzen nion: .

395. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0032 - Ea zer moduz zegoen... Gehiago ez zekiat eta!

396. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0035 Ea nolako bihozkada egiten dizuen!

397. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 Ea nortzu ziren komandoko kideak, izenak emateko.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0031 Haren tamainako eskeletorik ez zutela sekula ikusi, eta ea hura ez ote zen Luziferren eskeleto berbera bururatu zitzaien.

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 Nik ez nekien zer erantzun eta hasi nintzaion buruari galdezka ia zer egingo ote nukeen horrelako hegaztiren bat izan banintz.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0099 Miarritzako bidean doazela ikusi du gizon gazteak Cambo-les-Bains dioen errotulua, orduantxe bururatzen zaiolarik beste anaiaren egoera eta galdetzen dio ia honez gero Joakinek lanen bat aurkitu duen.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 - Ia hauxe ezagutzen duzuen.

402. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 - Tira, bollitok, olgetan bakarrik ari nindunan -, Ixabelek berriz ere -, ia ikasten duzuen noizpait gure kontrako bromak ere onartzen.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...) eztulka hasi zen Manuel aho guztia letxuz beterik eta eztulari buelta eman zionean jaikitzekoa egin zuen baina tenienteak bere beso luzea beste mahaikaldera eraman eta eserarazi egin zuen Manuel besotik heldu eta behera derrigortuz, zaude oraindik, ez nator gerra bila, ea zertara zetorren orduan, hitzegitera, esan dizut, karta guztiak eskutik baldin bazituen deteni zezala hantxe bertan, eta tenienteak ez da hori kontua, ezagutzen al duzu Pexegueiro?, ez zuela ezagutzen, baina jakingo duzu haren berri, ezta? baietz, baina zer ikusteko ote zuen Pexegueirok guzti hartan, tenienteak bixigu trontzo zurixka eraman zuen ahora eta beta luzea hartu zuen erantzun aurretik, etzazue Madrileko partiketa hori egin.

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0071 Antxonen hitzak aitarengana zuzentzen dira: begiak, berriz, leihora, atariko atera, baserri inguru guztitara ea bezperako neska noiz agurtuko, ea bezperako neskari irrifar urduria noiz eskainiko.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0071 Antxonek ea beste egunen batean tratua itxiko al duten eta aitak ezetz, orduntxe bertan itxi behar dutela tratua edo, bestela, etorritako bidetik aldegiteko.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0111 - Oraintxe gogoratzen naiz - esan zuen bainu gelatik irtetzean - nola Fanny Crownek nahi duen jakin ea non aurkitu zenuen lehengoan erregalatu zeneutan larru berdezko kartutxontzi polit hau.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Ea gaurkoa azkena dugun.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Alarmen arteko unetan, ikasgelan geundelarik, inoiz, irekita zegoen leihotik barrena benetako tiro hotsak entzuten genituen; eta guk, izuturik, lehiorantz begiratzen genuenean, Brûhl irakasleak ea ba al genekien zer zen hura galdegiten zigun.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Zigarrorik gabe geratu nintzen eta neure buruari galdetzen nion ea Marieri eskatzerakoan besterik gabe hartu edota ordaindu beharko ote nituen.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0006 - Ea, Martin, ez hadi haserretu eta egizak nik esandakoa, oraindik ere itsasoratzeko garaiz hago eta.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0015 - Ea, lanera alprojak. Mundu guztia branka eta eskotara azkar!.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0081 Solasik epelena ere lortzen duzula, galde, erreka iskinako kontrabando zaharrez, ea egia ote den handik hainbeste eta hainbeste egin izan denik; aipa, erdia ere ez daitekeela gertatua izan zure ustetan... Ikusiko duzu bat-batean, bi begietan ezezik arpegi osoan ere, piztu dela han pindar berexiren bat; ikutu duzula solaskidea mamienean eta... konfidantza izpirik sortu badiozu behinipehin, bazter bilduren batera eraman nahiko zaituela.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0118 - Bihar goizean etor zaitezke, ea bukatzen dugun....

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0015 Esana ziola, behin eta berriro, etxetik atera baino lehen, gure Ixidro ttikia oso txikia zela halako bidaje luzea egunez egiteko, eta begi bistakoa zela oso nekatzen zela eta ea zergatik ez zuten ibilaldia gauez egin, berak esan bezala, gauez egin izan balute orain denok egongo ginela erosoago, egokiago zatekeela, eta horrela orain Ixidro ttikia bera ere lasaiago egongo zela lotan eta isil isilik, deskantsu ederrean.

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0015 Ea ez al zekien oraindik ez zeukala gauez kotxea eramateko ohiturarik, eta berak agintzen zuenez ez zuela kotxea gauez gidatuko eta berak esandakoa onartu eta egin behar zela han eta isilerazteko behin betikoz ume mukizu hori.

416. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 (...); kontua zera da: egunero bezalaxe Fisikako ariketa aspergarri bezain nazkagarri batzuk ari ginela egiten, noizbehinka hormako erlojuari begiratzen genion bitartean ea klasea noizpait amaitzen zen....

417. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0056 - Ea zer gertatzen den behi horrekin - esan zuen elefanteak eta tiraka hasi zen.

418. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0069 Goizean goiz ea zerbait harrapatu zuten ikustera joateko zirenean, armiarmak bere semeak bildu zituen eta bakoitzari jazki berezi bat jarri zion, gero sastraka artean gorderik jarri zituen eta esan zien: - Ezer harrapatu badugu, birritan eztul egingo dut, orduan zuek irtengo zarete banan banan gauden lekura agertuz.

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 Bazekien bera eginkizun handia egiten ari zela eta ea zein zen bere jakinduria galdetu zion lehoinabarrari.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 Orduan anaia zaharrenak esan zuen: - Ikusi nuen nik irten zenean. Gogoan dut bide hartatik joan zela. Jarrai ditzagun haren urratsak, ea zortea dugun.

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 - Tximino anaia. Ibiltzen ere ez dakizu zuk... jaitsi zaitez hona, ea nor den gehiago bion artean gauzak ondo egiten.

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0055 Bazen gizon bat, bada, ziudade hurrinera bidaian zihoana eta, abiatu orduko, emazteari galdetu zion ea zer nahi zuen handik ekartzeko.

423. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0055 Emaztearen amak, alabagana hurbildu eta, beste andere hori ea nor zen galdetu zion.

424. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0211 Orain egin behar zuena pertsona hura Donard kapitaina zela segurtatzea zen, eta horren ondoren, bijilatu, ea egunero toki berera joan ote zen frogatu, han lanordu normalak bete ote zituen jakin.

425. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Hark, jarri zituen bere mokasinetan, eta esan zien bere lagunei: - Igo nire bizkar gainera, ea irristagune hori igarotzen dugun.

426. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0063 Handik gutxira, kanpamendutik ehizera irtenda zebilen ehiztari batek otso saldo bat ikusi zuen, eta haien artean gizonezko bat: Hurbildu zitzaien, ea ezagutzen zuen, baina gizona zela besterik ezin ikusi ahal izan zuen.

427. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Lehen-lehenik jakin nahi izan zuenetako bat zera izan zen, ea hegazkin borobilak bueltan etorri ziren.

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Jakin nahi nuke ea atzo goizeko hiru txapelgorri eta goardiazibila oraindik han, Arbizan, dauden, gaur goizean han ikusi dituzun....

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Bospasei emakume isil, eserita, mundutik edo gure mundutik behintzat kanpo baleude bezala... sarritan pentsatu dut ea haiek ere jasan beharko duten hain aspergarri egiten zaidan denboraren iragate hau, eta nola haien aurpegietan inolako sentimendurik igartzeko gai ez naizen, ez dakit gure denbora, gure bizitza eta gure mundua bost axola ote zaizkien.

430. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Ez, baina pixkatxo bat itxaroten baduzu, joan eta galdetuko diet lagun batzuei ea zerbait dakiten.

431. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 - Ea, esnatu!- oihu egin zion Peterek. Bristolen gaude orain.

432. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Eta ez hadi pentsatzen hasi ea beste ezer badagoen ala ez egiteko.

433. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Tartekari gehienez ere, ea ulertzen dugun hemen ez dela ezer gertatzen, eta era horretara zertan jarririk ez dagoela.

434. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 - Urari irtenbide piska bat ea egiten diodan. Ondo.

435. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 @- Ezin al diagu denbora piska bat hartu hitzegiteko, baina gelditu gabe, eta ea zer akordiotara iristen garen ikusi?.

436. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Arratsalde batez, nirekin hitz egin nahi zuela bizkor eta ea libre ote nengoen galdetu zidan larri telefonoz.

437. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 - Ea Krokodiloa ikusi dudan?- galdetu zion berehala bikolore eta harrietako Suge Boak destaina keinu batez - Eta, zer galdetuko didazu ondoren?.

438. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Kurtzetan lehendabiziko aldiz entzuten zen aparatoa ekarri zuten kanpotarrek: txanpona zilo batetik sartuta musika eragiten zuena, denentzat txokantea eta Felipe berak galdetu zion bisitari haietako bati ea kantari non zegoen ezkutatuta, honi ezpainak zabalduaraziz, (...).

439. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0070 Hurrengo egunean kutxatila hartu eta alde guztietatik begiratzen dute ea inondik izenik agertzen den.

440. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0070 Handik irten ondoren, dendaz denda doaz ea inon lagunarena bezalako lepokorik aurkitzen duten.

441. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Auzoko mutxurdin batek esan zuen behin ea ez ote zen zoroetxetik aldegin eta apaizez jantzirik etorritako norbait, baina jende gehienak txolintzat jo zuen andrea.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Behin baino gehiagotan azaldu behar izan diot ene seme honi, ustekabean galdetu izan didanean ea non dauden nere aita eta ama, non bizi diren eta zergatik ez dauden gurekin batera bizitzen hemen, Helsinkin, esan bezala, azaldu behar izan diot Euskalerrian geratuak zirela eta Euskalerria oso urruti dagoenez, seguru asko denbora luze batez, ez genituela gehiago ikusiko.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Beste erronda bat edatera egin omen zien gonbite eta bapatean, ea bitako norbaitek neska errusiar batekin nahi zuen ezkondu diru kopuru baten trukean galdetu omen zien, besterik gabe.

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Blumek oso odol hotzez jokatu zuen bere krimena burutzean; geroago galdetu ziotenean ea Schô*nner ere berak hil zuen, galde bezala moldaturiko erantzun lotsagarri bat eman zuen: - Bai, zergatik ez hori ere?.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0027 17`45ak aldera arazoa sortu zen ea itaunketa jarraitu ala moztu behar zen, ea Blum libre utzi behar zuten ala gartzelan sartu.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0056 Une honetan atera zituen boltsikotik EGUNKARIAren bi aleak, eta galdetu ea Estatuak horrela esan zuen berak ezer egin zezakeen zikinkeria honen kontra bera babesteko eta bere ohore galdua leheneratzeko.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0086 Beste zerbait neukan nik pentsatuta... pentsatzen nuen ea ezin joan zintezkeen zeu hara, Kohlforstenheimera esan nahi dut, nire abokatu bezala, nire interesei kontu egiteko.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0086 Ea berogailuko termostatoa behar bezala jarrita dagoen, kristalik hautsita, edaritegia behar hainbat hornituta eta izarak hezetasunik gabe?.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Denak, bata besteari bultz eginez, ea nor lehenengo heldu Presidentearen agindua betetzera.

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Ea azken momentuan emakume zantar harengatik....

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Eztabaida hori, nork nor bijilatuko duen, zozketa bidez erabaki dezakezue... Ea, norbait gehiago ikusi duzue?.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Horregatik, puska baten ondoren nire aitaginarrebak eskatu zidan joan nendila beste aldera begiratzera ea abere hori aurki goian genuen ala ez.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0097 Ustegabean harrapatua, bera ezin izan zela joan murduskatu zion Gerryk, eta gero galdetu zion ea, txiripaz, ba al zekien Cliveren helbidea.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Lan hau egin eta irakurri ondoan, urtarrilaren 10ean, El Correo Español-EL Pueblo Vasco Bilboko egunkariak juez jaun batekin eginikako elkar hizketa zekarren eta bertan ea Arantza ipini ote daitekeen Aranzazu formaren partez galdetzen diotenean diminutiborik ezin ipin daitekeela erantzuten du.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Hemendik diotsat ea diminutiboen kontu hori non dion legeak eta diminutiboa zer den beretzat hori balio, zeren euskal munduan apurtxo bat bakarrik sarturik dagoen batek ezin esan baitezake Arantza formak balio adierazkorrik duenik edo berak nahi duen bezala diminutibo baliorik, hori izateko euskaldun askoren artean Arantxa behar baitu gutxienez.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Badiotsat gainera ea zergatik ipintzen dituen eskatzen diotenean Paulino eta horrelako izenak, (...).

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Edozein atso daukazu telebista aurrean, Aita Santua edo Rodriguez de la Fuente dela eta ea por supuesto-k zer esan gura duen galdetzen.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. iturpe 0043 Italiko Autonomia operariako teoritzaile honek emandako eduki sail hauen aurrean gauza bat espero genezake (ia egia den aunitz esaten dena): irakurle bat irakurketa berezi bat dela.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Ea norbait animatzen den.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Ezaugarri hori alderdiak daraman politik eta ideologik pratikaren analisia zehatzean frogatu daiteke bakarrik, ia benetan hala den ala ez den jakin ahal izateko.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0055 ead class="negr">KOBLARIA Orai, irakurlea, nahi bide duzu jakin, Ziberorat itzuliz geroz, ea koblaka berriz hasi zenetz Topet-Etxahun.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Ez jakin, nola Etxahun hasi izan zen koblaka: ea Barkoxeko xahar batzuek eskolatu zutenetz (eta zoinek), ala bere baitarik lotu zenetz, ohiko kantu ezagutueri ohartuz, heien arabera bereen moldatzeko.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Ia euskal Orduen-otoitz liburu berria argitaratzen danean euskaldunok ere orrelako zerbait argitaratzeko almena eta kemena izaten ditugun.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Lehenengo urtearen bukaerako azterketari kontrajarriz, kasu honetan ez da izango ikastaldiaren bukaerako azterketa soila; oraingo honetan, argi eta garbi egiztatu nahi da ea azterketara doanak erdal hizkuntzan gaitasun maila jakin bat lortu duen.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Ea nola konpontzen diren gauza horiek zer eta zertarako diren aztertu eta ondorioak ateratzeko.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0018 Denak aurretiaz esanda, e!: Gero etorriko gara ta ea egoten dan lekua.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0626 Galde daiteke, hala ere, ea D'Intronok gaztelaniarentzat seinalatzen dituen baldintzak derrigorrezkoak diren euskaraz.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Baita moralistek ere planteatzen zuten auzi hau: ea zilegiak ote ziren sermoe-liburuen jabetze edo erdi lapurreta hauek, baina nola diru konturik ez baitzebilen tartean, eta, beste aldetik, guzti hori Jainko-hitzaren zabalkundeagatik zen, aski lasaiak izaten ziren honetan.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0082 Baina diferentziak ere nabarmenak dira: haurra izatean eta Marijori baja bukatutakoan, Marijo lanera itzuliko zela eta, Josek: ea zer-nolako ama zen; eta Marijok: neskamea hartuko zutela.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0204 Eta, batez ere, auzigai handi bat dago, guzti honetan erabakizun: ea, alegia, sorreraz aski iturri diferentetik datozen hitz-andana ihartuak ere konposiziotzat hartu behar diren.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0332 Eta prozesoaz jakin behar litzatekeena hau da, ea prozeso horren lokarriak ze elemento lotzen dituen eta nolakoak diren elemento horien arteko harremanak.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Ia denon artean Salbatoreren pertsona hobeki ezagutzen, argitzen eta konprenitzen dugun.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0028 ead class="negr">Koperatiben egoera ekonomikoa Hemen, nahi-ta-ez, sortzen zaigu galdera bat: alegia, ea nola sortu edo aurkitu ahal ukan duten koperatibek ekintza hori eratzeko behar den kapitala.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0162 Ez dio ardurarik elikagaiaren bizia suntsitzeak, baizik eta ia horrela bere kontserbaketa, garraioa eta almazenaketa errazten dugun.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0337 Gure aurrean gertakizun edo esankizun bat azaltzen denean, gure galderak ez du, inoiz ere, honelakoa izan behar ea nor den hori esaten duena, edo ea nori gertatu zaion hori.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Emakume idazle batekin solas egiten denean, ez zaio kasik sekula eskatzen hea emakume bezala bizitzen duen bere idazkera, edo idazle xoil bezala.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0059 Orduan, ikasle bat ateratzen (17) atera: salir da ikasgelatik eta ea irakaslea ikusi duen galdetzen dio bedelari.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0059 Pentsatu orain beste egoera (19) egoera: situación honetan: manifestaldi batetan gaude eta ea ikusi duen polizia galdetzen diogu bati.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0206 1) Bai edo Ez erantzuna espero dutenak hiru forma hauetara adierazten ditugu:
1.- Ba dakizu aprobatu dudaN?
Ez didate esan garaiz (6) garaiz: a tiempo etorriko deN
2.- Ba dakizu ea aprobatu dudaN
Ez didate esan ea garaiz etorriko deN
3.- Ba dakizu aprobatu dudaNENTZ (dudaN ala EZ)
Ez didate esan garaiz etorriko deNENTZ (deN ala EZ)

Hiru moduak nahiko antzekoak (65) antzeko = similar dituzu: 1.- Aditz laguntzailean -N partikula jartzen dugu.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Oihuak adituta hango andre ta gizon eta monjak ere lasterka yoanik Josengana bildu dira eta denak harriturik erraten zutela ea haur hura nork ekarri ote zuen eta basakeri hura ama batek egin ote zezaken.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0104 Ideologiak abstraktoan hartu ordez, begira ditzagun horien joanetorriak oraintxe Euskal Herrian batetik prosan eta politikan eta bestetik poesian, ea nola agiri diren.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Beraz, diruaren teoria dela eta ez dela,Judu arazoaz eta Kapitalaren artean ahaidetasun harremanik edo filiazio zuzenik ezarri aurretik, behar da galdetu ea Marxek beti zintzo eta leial eutsi zion Feuerbachen problematikari.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0136 Autobusa ondoraino hurbiltzen naiz, eta bertan zutik, kalean, dauden emakumezko eta gizonezko heldu heldu biei galdetzen diet ea egitarau osoa emango didaten.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0137 Bidean, Eduardok esaten dit ea alderdi guztietako egitarauak biltzen ari naizen.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0025 Abariztia. Bada eztabaidarik ea abariztiak landaredi klimazikoak diren ala artearen atzerakada-seriea soilik.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 Alde batetik ziurtatu nahi dute drogaren komertzioa kanal normaletatik doala; bestetik, aurrenengo aldian, eta beti geroztik, zera galdetu izan didate, ea zein diren Parte Zaharrean politikan eta piskat mugitzen direnak.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 Ea zein den hau edo zein bestea.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0234 - Ez, ea egia den ipotxak perretxikoetan bizi direla....

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0030 Baina ordukoa ala lehenagokoa ote pastorala? Ea zer dioten ikertzaileek.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Ea guk gaiaren muiñean joten dugun.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0105 Urre mea baten gain eseririk, ea lur gorrizka horrek liliak landatzeko balio ote duen analizatzen, esango nuke nik.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0154 Politikalaria ez zenez gero (276) Behin, Pope Rodriguez pentsalari marxistak ea zergatik defenditzen duen Euzkadiren pertsonalitatea galdetu zionean, erantzun guztiz politiko hau eman zion: , harek esan zionean, besteak berriz ere bota zion: ez zuen ezelango partidu politikok ere defenditu.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0156 5.10.1. Gibela liseri-aparatuarengandik banandu, eta saia zaitez ea behazun xixkua eta bere urinak jariatzeko hodiak identifikatzen dituzun.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 ead>B Ulerkuntz praktika
1. Esan ea ondorengo esaldiak egiazkoak diren ala ez.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 Hala ere, projektu pilotoak ezin argitu izan du ea marko hauek egokienak kontsidera daitezkeen kontsumitzailearen heziketaren orientaziorako.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0207 Sarreren erabilera produkzio-sistemaren eraginarekiko independentea ez denez, kontsumitzaileak oso gutxitan saiatzen bait dira produzitzaileen gain eragiten, zalantza dago ea sarreren erabilera ekintza-parametro bat bezala kontsidera desakegun.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0036 - Geure taila aurkitu badugu ere, oraindik erabaki egin behar dugu ea gustatzen zaigun nola geratzen zaigun eredu hori.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Galdetu haurrei ea inoiz ukitu duten ardirik.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Gero galdetu ea ikusi duten artile-izpirik landare edo hesiren batean katigaturik.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0095 Giza asistentzia osoa bere eguneroko sufrimenduen mehatxupean, graziaren epe horretatik bizi da: Utz zazu, Jauna, aurtengoz, ea aurrerakoan fruiturik ematen duen.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0127 Gauza hauk denak kontutan hartuaz gero, galde dezakegu ea zuzena den ala ez gaur egun autodeterminatzen hontaz teorizatzea eta nazio zapalduen irtenbide egokiena balitz bezala teoria hau onhartzea.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0018 Ea Mikel, nolakoa da?, non dago?....

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Beste biderik ez da. Eta berau ondo urratuta ere ikusi egin behar ea Arrasate bihurtuz goazen Mondragón eta ea Euskal Herria osatzeko gauza garen País Vasco edo Euskadiren ordez.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Denborapasa honetan burdina zati txiki bat hotzean hartu eta txingure gainean mailukatuz ea zeinek denbora gutxiagotan gorritu eta zigarroa berarekin piztu, jokatzen zen.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Hau oso interesgarria da eta sakondu egin beharko zen, ea nafartarrak jartzen zareten lan horretan.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Setioan, San Martingo eraikuntzak, Miserikordia eta Ospitalea zena, suntsiketa serioa pairatu zuen, berriro zalantzan ikusi zelarik instituzio hauen iraupena berriro jo behar izan zuten emaitzetara, eta Udaletxeak ipin zitzakeen zergetara, ea nolabait aurrera egin zezaketen.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0011 Nicaragua geldierazi behar dugulako ideia ez da debateetako topikoa Estatu Batuetan, baina batek galde egin lezake ea debatea litzatekeen garbitasun izpi bat gordetzen duten zirkuloetako berezko erreakzioa.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Liburuaren 77. orrialdian dator, eta Vargas Llosa, Enzersberger, eta beren pentsamendua aldatu duten gainerakoei buruz ari da idazlea mintzo, noiz pentsamendua aldatzea ondo iruditzen zaiola dioen, baina... arazoa ez omen da pentsamendua aldatzea, baizik eta ea argudioetan engainurik dagoen jakitea omen da... ea bakoitza zeren zerbitzuan dagoen ezagutzea.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0076 Argibideak: Deitu bus-geltokira eta galdetu ea Donostia, Gasteiz eta Bergararako autobusak zer ordutan diren.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0008 Ea, komunikabideak askotan ez bezala, ijitoei buruzko gure ikuspegia zabaltzen eta zuzentzen laguntzen digun. SEVE CALLEJA.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 Egia esan, ez gara profesionalak baina saiatuko gara dakiguna azaltzen, ea denon artean gehiago osatzen dugun.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Benetan interesgarria izango litzateke, ikuspegi honetatik, aztertzea ea zergatik mende honetako lehendabiziko urteetan ematen den, mundu osoan zehar, beherapen bat osasun-arloetan.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0178 - Ea egoera ezberdinak antolatzeko gogoa azaltzen duen.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Ulermen-ihardueretan irakaslearekin interakzioa erabili izan da estrategia modura, ea ikasleak irakaslearen laguntzarekin bera bakarrik baino aurrerago heltzen den ulermen-lanetan.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0103 Esaidazu ea nahi al duzun, edo posible den.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Ea hitz egiten duzun berarekin.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Ea egunkariek zenbateraino nahasten zuten egia eta leienda.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Telletxea jaunarekin jarriko zaitut ea berak duen denuntzia horren berri.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0161 Azken nota horietan zera galde daiteke: ea sostenitu batzuk aplikatuz debekua alboratzerik dagoen.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0072 Gizakion artean daltonikoak dauden bezala, pentsa genezake ea ez ote diren erleak ere koloreak bereizten ez dituzten animaliak eta beraz, mundua tonu desberdinetako kolore grisez baino hautematen ez dutenak.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0095 Galdera gehiago ere egin daiteke, adibidez, ea loreen koloreen berririk ote duten erleek erlauntzatik irten aurretik.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Begiratu ea aurreko zabalgunetik trenbideak edo ibaiak bereizten duen eta lehen aurkitu duzun kale nagusitik urrun dagoen ala ez.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0027 Argibide desegokien ondorioa zera izaten da, zuzentzaileak ezin duela zehaztu erantzunetatik, ea ikasleak eskatutako trebetasuna lortu duen ala ez.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0027 Hemen ere baliagarria da testa zenbat denboran erabiliko den erabakitzea, eta ea zenbat aldiz errepikatuko den ikustea beharbada test-serie bat liburuxka itxuran molda daiteke eta.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0013 Aurrera jarraitu baino lehen, ea ulertu dizudan.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0084 Galdetu ea gamuzari orbaina ken diezaioketen edo antzeko zerbait.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 7 Hau egin ondoren, ipini argazkiak hormetan, eta eskatu ikasleei begiratzeko ea zein dagokion ondoen bakoitzak erabilitako zerrendari, eta ipintzeko beren paragrafoa eta hitz-zerrenda harekin batera.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0107 Ikus ea bere iradokizunek baliorik duten zuretzat.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0014 Eta zeintzuk............ ba asmakizun horreek? Lehenengoa, ea zer.......... munduko gauzarik indartsuena eta azkarrena.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Ea nola ematen dien orain lehengo igandeko kokolo hark.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Izan ere, superstiziozko praktikak sinodo horietako disposizioetan edo Dumio-ko San Martin-en (907) edo Arles-eko Caesareus-en (908) izkribuetako pasarte seinalatu batzuetan salatzen diren bezalako tankerak hartzen dituenean, berebat VI. mendean fanu zaharretara joan ohi direnei aipamen garbiak eginez, dei egiten zaie baso eta uretako numenei, aditzera ematen dutelarik, bestalde, santutegi eta aldare zaharrak badirautela oraindik, eta arbola eta arkaitz sakratuak beneragai direla, batek badu eskubiderik de terminis eztabaidak alde batera utzi eta gutxienez ere bere buruari galdetzeko ea noraino iristen den kristau-fedearen aitormena praktika horiekin batera erabiltzen dutenen baitan eraginik uste den metanoia (909).

532. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Jende-puska bat ere biltzen zan da: - Ea, Txirrita, bota bertsoa! Bertsoa bota, Joxe Manuel!.

533. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 Ia noski ni nor naizen oi ezer agintzeko!.

534. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 YOHN.- Baniak ni ea Epaitegiko berririk jakiten diadan.

535. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0308 ANTXON - Ea, ea txorakeriekin, errespeto geixago zuen anaiari.

536. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0311 ARGIÑE - Ea erriko lapur-koxkorren bat izan dan.

537. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0317 ZOZOA - Irukote au nere kabira etorri bai-zan ea erraztuna gorderik neukan ikustera.

538. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 AITOR - Poliki! Ea honek zorte bikainagoa ekarten didan.

539. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 ead>ALTZATE`ko BASERRIAN JAUN - Ea, mutillak! Edan lasai ta egin dantzan.

540. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 - Ea, mutillak! Edan lasai eta egin dantzan, gure bizialdia laburra duk, eta ez gaituk betirako gazte.

541. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0034 Kapitana - Preso zaudete! Ea, zuen diruak!.

542. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0045 Jaun - Arri, egia ala gezurra dan bost ajola! Ia ia! Zer berri Altzate`n?.

543. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0219 - Ea ikaratuta agindutakoa egiten du. Zirt edo zart!.

544. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0114 Bertakorik etzegon
aurten aldartean,
azken egunez iñor
ezpaizan tartean;
naiz eta ez iritxi,
etzan apartean,
bearrezkoena da
sartzea partean,
ia lortzen dezuten
datorren urtean.

545. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0024 Nere adiskideak berak ere begira dauzkat, ni noiz eroriko, onela esanez: Ea labaintzen dan eta erortzen; orduan emango diogu bere ordaiña.

546. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0030 Ikusi dezagun orain, ea zu-zeuk nola eregiten duzun mundua: zure ikastolan, zure etxean, zure jolasetan eta zure lagunekin.

547. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Leenbiziko txapelketa laisterketa zan: ea nor laisterka aurrena izan.

548. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0050 Ea dana txukun ote dagoan begira dabil.

549. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 Martxela, nik zurekiñ eskondu nai neukela, eta ia zuk nerekiñ nai al dezun.

550. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 - Ea, anaiok! Egin dezagun indar batera!; Bat, bi, iru! Eeeeup!.

551. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 - Ea, ba! - Bampacirc;...... bampacirc;...... sinismenari-buruzkoa zan sermoia, eta... gaiztakeriari-buruzkoa ere bai.

552. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 Andik aurrera, Dardar eskaxenaren urbil xamar ibilliko zan, ea ezer ikasten zuen.

553. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 - Ea demonio orrek ortarako utzi zuen kontrabandoa!.

554. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Uraxe zala eize ikusgarria eta ea salduko zien, imi bat bete urrearen alde.

555. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0074 Ea mutillak, eun ta bat milla gaituk,
arri baten paltan gaituk.

556. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Ea gustatzen zaizun.

557. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0133 Andresek, Jorje puesteroa ea nun dagoen galdetu dio Pacheco`ri.

558. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0037 - Ea, orrela, egindako zerbait ordaintzen dizuetedan.

559. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0036 - Ia, Patxi - esan zion semeari -, artu dultzaiña, ta atera izkotzu ots batzuek.

560. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0105 Ea ba, lenbailen sendatu!.

561. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0147 - Ia, ia! Esaiozu buelta bat egiteko neregana, ia nik animatzen dedan!.

562. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0145 - Maite nazunagatik! Ia, ia zure anai Joxanton ez bezelakoa zeran...

563. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0029 Jendea pozaren pozez zoratzen zegoen, baiñan Gessler'ek onela galdetu zion Tell'i: ea zergatik artu zituan bi gezi.

564. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Urdaillean, urdaillean! Zanpa indar guztiz urdaillean! Ea botatzen duan agotik, amari bularretik edoski zion esnea bera!.

565. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 - Ezetz? Ea, gure mutillok - agindu zieten beren jopu beltzei -, ea, bi eme basati auek ezitzen dituzuten.

566. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 - Ea, gizabidea erakusten diezuten!.

567. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 - Goazen lorategira ea an argi geiagorik aurki aal dezakegun!.

568. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0185 Ea emendik aurrera ere segitzen degun bide ortatik.

569. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Eta or dator azter-lana, ea non eta zertan diran bateko eta besteko kulturak berdin edo ezberdin, ea zertan dan batetik besterako aldea, ez zertan datzan gurearen berezitasuna.

570. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0031 - Ia, aita! Ia, gutxi palta da ta!.

571. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Jokalari ez diran aiek ere bai, ea zer ikusiko-edo.

572. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0354 Ea, zuek, esku kaldi bat... hunat!.

573. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0355 XARLEX - Ez, jauna, batere. Ea, belauniko...
ORO - Agur Maria... Aldizka: Jainko maitea, beira aita eta ama; Senda otto Beñat eta ttantta Mari; Kontsola penetan direnak; Emozute jaterat gose direneri: Purgatorioetako arimak zeruan har-aitzu; Egizu gaixtoak on diten eta maita zaitzaten.

574. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0355 XARLEX - Ea orok gau on jaunari!
Aldizka - Gau on, jauna...
GIZONA - Errak, puttil, emadak izkiriatzekoa: paper mutur bat eta kraiuna....

575. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 Guria - Ez ote? Ea, hurbil hunat...

576. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0024 Hara zu ganat daukatela
Gizon makurrek arranbela:
Bihotz gabiak ea nola
Ixil ixila jo ta zila.

577. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Eliezer: Gizon bat bada bi metra et-erdiz goragokoa, Filistarren artetik agertzen dena: ea Israeldarrik baden oldartuko eta nausituko zaionik.

578. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0015 Utz ditzagun pasatzera ea nor den xapeldun aterako! gero ikusiko! ai, urdeak ez besteak!.

579. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0151 LANGILEA: Uste nikek. Hean ba, has gaiten.

580. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Oinez ez baduk nahi, badie makina
Heian otelerua, ez denez zuzena.

581. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Iautsi nitze ederki, ekendu nitio sokak eta egon nitze ixtenpat ia etortzen ze bearra; baño nior etze eldu.

582. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0027 Eta hura irriz, ohea egiten bainuen denbora berean, bere gorputzaz mintzo zitzautan Ea, Fr. Rafaampeuml;l, behazu morroko hauk erreak diren?.

583. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0166 Ez dakit eia ongi diampecirc;gampecirc;tzen dudanz.

584. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0161 SANTXA: Berhain nik neuk ere neure bihotzari eskatzen deraukot, bertze bihotzezko arrazoinez, ia zergatik nola zuk ezkondu behar zukeen ala Amaiakin ala nirekin, eta berhain ez zara ezkondu ez batarekin ez bertzearekin... eta hemen mundu guztiak gutariko baten senharra izanen zinela konsideratzen zuen.

585. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0028 Koino! Ez diat ezagutzen ahal zer den bidez bestaldean: ea, okindegia? Ez, hori beherago duk mutikoa, zer ari haiz; hor seguraz ere CREDIT AGRICOLEren agentzia dukek; egun, dena nahasten zaidak buruan!.

586. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0066 Armadako berriak galdatu zauzkitan, hea orai nola zen.

587. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Lapur-talde bat zen aberats baten etxetik zatorrena, ihizi-gabeko ihiztari batzu bezein triste ta gose... Fraideari hasi zaiote: Ea ba ote zuen: dirurik? eta batek, galdea funtsezkoa zela erakusteko, tiro bat igortzen du zeru-alderat.

588. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0007 Neguan nere aitak eskalapuin aski egiten zue eta ateratzen zitue ezkietatik eta beti galde egiten nio ia zur ura ze zuaitzetaik atera zuen, eta erraten zira ezkitik.

589. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Beha eta beha egon naiz miletan putiko kozkor tipieri jakiteko heia Freud-ek dituenez gauzak ongi agertu.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0008 Zuek guztiok gure bertsoei
jarri iozue arreta
ta ea aurten nork irabazteun
bis {bertsolari-txapelketa
.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0032 Gipuzkoarrak saia
jokatuaz trebe;
auzoan ona dana
etxerako obe,
ia egiten geran
txapelaren jabe.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0023 Doinua: Uso xuria Mañukorta.
Herri jator bat Tolosa,
bertsotako aproposa (bis)
zuen aurrian kantatutzeko
Mañukortak badu poza,
bertso ta txalo egun jator bat
ia eiten degun goza.(bis).

593. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0264 Doinua: Amaren bularra Peñagarikano.
Pazientzia hartu
ezazue arren,
hemen urduri dago
majina bat barren,
lana amaitu nai det
al danik azkarren,
nor ote da lenengo?
Ea nor zortzigarren?(bis)
Len haina lagun nai det
azkena egin arren.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizpartean eta arratsaldean Lazkao Txiki eta Agirre bertsolariek ihardungo dute eta eguerdiko 12etan Plazan jarriko den tantai gainera ea nor igotzen den ikusteko aukera izango da, asto karreraren aurretik.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Bihar, igandea, Oreretan jokatuko du Touring-en aurka, ea ezer lortzen duten Hirugarren Mailako talde beterano honen aurrean.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Hizketan hasi eta ea euskaraz egitea nahi genuen esan zigun.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Agur, San Prudentzio! Agur, Uranga`tarrak! Eutsi anaitasun orri! Ea urrengo urtean talde osoa biltzeko zoriona izaten degun.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Gainera, egunetik egunera eskutitz personalak, ez-profesionalak hain zuzen, pro eta bakanagoak, exotikoagoak egiten den bitartean, zuzendariari bidalitakoak dira, ia, espresabide honen adierazle bakarra.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Jun nintzaion beregana, galdezka, ia nungotarra zan eta esan zidan Donosti`ko Loiola ballarakoa zala.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Bere ondoan eseri nintzen eta sarea konpontzea ea zaila zen galdetu nion.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Kaieko guardiari galdetu nion ea ezagutzen zuen han egoten zen gizon zaharra, eta baietz esan zidan, kaieko etxe txiki batetan bizi zela eta berak egiten zituela bere lan guztiak, etxea, erropa-garbiketa eta den-dena.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Fishman irakasleak zezenaren adarrak non dauden adierazi du. Ea nork heltzen dien.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Ea erremate eder bat ematen dioten Bizkaiko bertsolariek beren txapelketari.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sudupe 0001 Ea, laster, euskal liburuak burua altxatzen duen.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Semaforo periferiko batek zera galdatzen zuen, alegia, behin jartzen hasiz gero, ea zergatik ez duten kilometroa jartzen.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Baina, behin eta berriz esan dudan bezala, Petrolioaren prezio igoketak ia gure Mario enteratzen den behingoz ez du krisi ekonomikorik sortuko, ez orain eta ez lehen, baizik ekonomiaren zenbait birrestrukturazio ekarri, egun oso garbi ikusten den bezala.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Nork ematen du gehiago? Orain Katalunian botuen prezioa jaso omen dute, ea jendea, zintz egiteari utzita, plazara animatzen den.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Jakina, halaz guztiz ere mina hor baldin badago, medikuarengana jo behar da, ea harek zer esaten duen.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Ba, ea, behin betikoz, ulertzen duzuen, zuen eskutitza erdaraz soilik zuzentzea iraintzat jotzen dugula.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Ea noiz daukagun herrialde horretan herri kirola sustraitua ikusteko ahalmena!.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gustokoago ditut haatik Getariakoak, hilaren 6ean datozkigunak ea bixigua monton badagoen!.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Euskera egunero egunkarietan ikusiaz, eta irratibidez entzun izanik, ia nolabait, gure kaleetan euskera dakitenak euskeraz elkarrekin izketan eta oiuka entzuten ditugun!.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Eta gai ori izan da, alegia, ia antzerkia zer den, edo ametsa edo bizia, eta ori jakitera joan ta, bide ortatik aurrera egin genezken pausoa izan leike gure barrenera bertara, au da, ia zer geran gu geok, ia izakerak edo ia ametsak.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0003 Ea ba hortaz jabetzen diren eta direktiba osatzen duten Iñaki Aramendi, Mikel Aranburu, Manolo Mugerza, Antton Elorza, Tomas Martija, Ibon Alzelai, Borja Abasolo eta beste 30 bat lagunen lan egiteko gogoak eskertzen dieten.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Azkenean ia hotel España non zegoen galdezka.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.m. v. de mendizabal 0001 Eskutitza irakurtzen jarraitu eta zuek ikusi ea posible ote den aurtengo eskariari erantzun zuzena ematea.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Guztiz ilundu aurretik komeni da etxeratzea, besteekin batera telebista behatzera, ea atentaturik suertatu den.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Ea noiz hasten naizen guzti honetan sos batzu ikusten bere ametsa egia bilakatzen ari da.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 G.- Ai Manuel, Manuel, ez zenuen ba zuk asko mejoratu beharrik... Ta, ea Manuel, gauzentzako eta pertsonentzako juzku Eritzia, ustea. Juicio hain ona duzun horrek, esaidazu, Jainkoa eskertzeko orduan, askotan eskertuko zenuen eta, ziur naiz hortaz, esaiguzu, zergatik eskertu eta oniritzi ohi duzu sarrien?.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Gero aurreko balkoiko emakumea loreak ureztatu dituenean, begira geratu zaidala konturatu Ohartu, jabetu naiz, eta orduan erlojuari begiratu diot, ea, horrela ba, norbaiten zai nagoela ulertzen ote zuen.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 ead class="negr">BAT
Goizean goizik jeiki ninduzun
doinua harturik lagun,
bertso alaiak aire tristean
ea moldatzen ditugun
Gauzak serio eta sakonak
esaten gau eta egun...
Gizarte triste ta ilun hontan
far ere egin dezagun

622. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Ea bidaietan argazki asko egiten duen galdetu diogu.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Eta bapatean Aquilesen taloian kausitu ninduten, ea beste bat ba al neukan idaztearen aparte hauteman saiatu zutenean alegia.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Orain polemika sortua da heia normal denez itzulpen bat presentatzea.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 0001 Ea, Imanol, noiz argia ikusten duten.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Ea, datorren urtean, aurten egin dan ekitaldia obatzea lortzen dozuen.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Eta ea nor datorren Barcelonatik Galiziara, txakur txiki bat barik! Autostopean nok artuko ote dau itxura txarreko mutil bat autoduna bihotz onekoa izan arren? Batek baino gehiagok ez ote deutso esango autobusa artzeko edo dirurik ez badauka, lan egiteko? Eta bitartean mutila guri hau esaten: bere errian ba eukala lana; baina gizon harek lan obeagoa eskaintzeañ, erritik urten ebala.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Ea zirkula ezazue esan dizu ondotik euskara garbian, Hertzainak.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Apaiza harriturik, ea nola iritsi den egoera horretara gal-egiten dio.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 - Ea nola euskaldundu Eskola Nacionalak eta aparte Pribatuak!.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Baten bat baino gehiago hasiko da orain eztabaidan, ea zer den egokiago, euskarazko produzio gehiena urtean behin argitaratzea, abenduko azokan, edota denboran deszentralizatzea nahiz eta udaberriko azoka testuliburuen arauera antolatua izan.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Bagoaz ba, Doñana aldera ea han zer aurkitzen dugun.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 - Ea horrela akordatzen zaren gauzak non gordetzen dituzun!.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Jakin nai nuke ia zenbat diru ematen duten bear ez diran gauzetan.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Ea ba datorren udazkenean zar aueri berebiziko pozaldi bat ematen diegun.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Argatitxek eztut susmo onik egiten; ea zintzotasunak eragiñik ez ote dituzun jaurti itaunok.

637. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Eta ixildu egin bear, egonaldi baten ondoren, ea ostera arnasbiderik lortzen genuan ikusteko.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Egoera horrek beharturik, eta Jaurlaritzak betetzen ez duen hitza guk ez botatzeko geure buruari aitzakirik eman gabe, lau irakaslek lanpostua utzi eta langabeziara joan ziren ikasturtearen hasieran, eta bi bakarrik geratu bertan, ikasleek ikasturtea behintzat bukatu dezaten eta ea horrela, gastu horiek kenduta, Hezkuntza Sailak Eskolari eskeintzen zion diru laguntza urriarekin ahalbideratzen zen Eskola eta urtebetean iraunarazten zitzaion.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Rafael Castrok oso gertutik bizi izan du obra honen adaptazioa eta ea zergatik galdetzerakoan zera erantzuten du konposagile honek: nik idatzi dudan obrarik interesgarriena delako.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Era berean, baldin herri txikietatik eta zenbait lekutatik poliziak erretiratzea pentsatzen badute, ea zergatik Euskal Herritik ez diren hasten galdegiten dute, kentzen diren polizien ordez ertzainak jarriz.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Laster jabelduko zaizko, ea ez dituen gaulixtak saltzen bere lehengo lagun gorrien fagoretan.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Medikuak dudan izanik heian behar zakotenetz moztu, orduan hatxeman penizilinari esker salbatu zakoten zangoa, bi erri moztuz bakarrik.

643. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Luzeegi laiteke bixtan dena dena xeheki aipatzea, merezi bailuke alta punduz pundu ikertzea baina beharrena ez ote da ikustea berritzapenik izan denez, ean loturak nola eginak diren eta zer gogo edo molderekin ari diren batzu ala besteak.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Deputatu talde bat izendatu beharra dute, zozialixtek galdeginik, miatzeko zer den gertatu xuxen, ea gobernuak ez duenetz bere hobena hoinbertze espiun sartu balinbadira gobernuko enpleatuen arterat.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Etzitaken hobeki eror... Galdegin zakotenean hea jin gogo zuenez berriz Miarritzerat, laster baietz erran zuela... Eta horra orai 6 urte gutartean dela.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Hori egin eta, ikusiko dute ea molde berean politiko lokarriak ere tinka ditazkenetz.

647. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Ea nola dabilen jende hori.

648. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Ea nor mugitzen den orain! Militar españarrei, 23-Fko epaiketatik beren galoien irrifar hotzean duten inpunitatearen arrokeriarekin atera diren berberei, ematen zaien berrespen internazionalarekin, Gobernuak kaki itxura handiagoa hartzen du eta instituzionalizatu egiten da tankeen inperioa.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Ea Piriniotan jarraituko duten edo-ta Ceuta-Melilla edo Canarias-etara eramango dituzten, hauek Afrika izeneko kontinentean kokatuta egonik ere orain Europako zatitxo bat izango baitira.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Bihotza bigundu egin zitzaidan egunkarian honako berri hau irakurtzean: Pilar Miróri RTVE-ko zuzendaritza eskaini aurretik, Felipe Gonzálezek haren medikuari egin omen zion kontsulta, alegia, ea Mirók ez ote duen osasunaren aldetik eragozpenik halako kargua bere gain hartzeko.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Gauza hauek ez dira hortik zehar esaten aritzekoak, baina nere sospetxa da zera jakin nahi zuela Administrazioak, ea emakume horiek haurdun zeuden ala ez.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Kontu txatxu horiek alde batera utzi eta ea noiz ohartzen garen agintariek oso gaituztela maite, eta erabat prest ditugula naturak jasanerazten dizkigun ahulezia eta makalaldietan, gu, gajooi, bizkar gaineko karga eta kargua arintzen laguntzeko.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Aholkuz eta barne hizketaz beterik dator gure gaurko kolumnatxo hau, garai hartan tirorik bota ez genuenez, ea oraingoan laurgain inguruko oilagorren bat dastatzera gonbidatzen gaituzten.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Egunak aurrera joiazan eta an gengozan ea zer erantzun elduten jakun.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Nire errian ea zer irabazten neban itandu ei eutsan enbajadoreak Ixidor'eri.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ia datozen urteetan ume gehiagok joaterik duen, zerbaiten beharrik badago-ta haurrontzat abiada ikaragarrian hazitzen ari den Herrera honetan.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Bere ekitaldia gogoz espero genuen eta beti bezala ea Gernika kantatuko lukeen zain.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Hau idaztean oraindik ez dugu HABE alerik ikusi, eta beraz ezin dugu esan ea zerbait aldatu ote denentz.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 - Ez, gizon, ordua ez, ea erbiren bat ikusi duzun pasatzen.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Gazte batek gauza bat jakitea nai eban: ia bardin ete dan Mezea Eleizan entzun ala telebisiñoan entzun.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Abadeak berari itaundu eutson, ia bardin dan bazkari eder bat jaten telebisiñoitik ikustea ala norberak bazkari eder orretan esku artzea.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Eta iñoiz kanpotarren batek itaundu be bai, ia ori zergaitik dan.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Ea ba, segi aurrera... eta on egin!

664. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Denbora asko eztala, jai-besperan abadeak umeai itaundu eutsen, ia urrengoko egunean ze mezetara etorteko asmoa eukien.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Bereala iru andratxo joan ei jakozan, ia ondoezik ete egoan itaunka.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ia nun egiten daben, urte biten gizonezkoak aurreko jarlekuetara ta andrazkoak sepulturara etorten; seme alabak euren denbora guztian gurasoen alde Mezak ataraten; aurrekoen gauzak ta esaerak umeai erakusten.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Lur azaletik buruak artega jasoten dauez ea nor datorren ikusteko, gero ez ikusia egiten daue, lur azalaren antza janztean.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Helburua: Ahalkera aditz forma lantzea Zertan datzan: Irakasleak honako egoera hau emango die ikasleei: EA NORK BOTATZEN DUEN ASTAKERIARIK HANDIENA.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Ez dira ulertezinak, benetan! Menperatzen dituzunean egiozu gure historiari begiraldi bat eta ea esanikoa gezurtatzen ausartzen zaren.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Zoaz edozein entrepresara, galde edozein etxegileri, ea non edo nork jaso dituen soldatak ehuneko hamar baino gehiago.

671. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0146 Haitxandi
Herriko guaitazalek die
egûn oroz kukuxkatû
Eia etsaien argizaliek
zuiñ bide diren haitatû.

672. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0025 ALDURAN
Igaran gitin triate hortara eia ihure ageri denez
sator ziluetan sartu dienez ikaran gure beldurez.

673. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0052 1. Begiratu eizu etxe inguruan ea inurririk dabilen arineketan harantz eta honantz.

674. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0137 Talde guztiak euren iritzia adierazo eta gero jaso guztiak eta begiratu ea iritzi bakarra atera dozuen ala desbardinak atera diran; halan izan ezkero ikusi zein iritzi dan aldeko gehien dauana eta zeintzuk bakar batzuenak.

675. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0074 Begiratu ea honeen artean dagoan ala ez bilatzen gabilzana.

676. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0060 -Ea, Begoña, gaur gauean sasoiz oheratu beharko dogu, bihar zortziretako trenean Bilbora joan nahi badogu.

677. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00099 Etxeko andreak, ateetara urtenik, nozik bein etxe baten esaten euskuen ea txixa egin barik gengozan; ezpabe, ez joiala limosnarik emoten.

678. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00052 Dozena erdi metro gora eginda, zuhurtasunak halan eskaturik, argi egon nintzan tarte txiki baten, ea eleizan hotsik aditzen neban.

679. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00063 -Ea ulertzen duzun... -ez zan nire asmoa, baina azalpen bat emotea beharrezko iruditu jatan, nire berbak ulertzeko gai izango ete zan zalantzea neukan-. Ez dakit zelan

680. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Tomas oso zaharra zala, ea aititek lagundu eikion.

681. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0109 Gure lagun batek, baten, Dimeko aguazilari preguntau eutsan ea ze zaintze eukan neska-mutilakaz.

682. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0177 Baña batek ezagutu ninduan, eta esan eustan ea gure neban Bilbora etortea.

683. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0211 Ez, soldata artu orduan, lelengo egunean dana bota, eta gero auzoari begira, ea zer emongo daben.

684. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00216 KOLDO Txo.- (Hasarre.) Beno, Txantxa alde batera utzi eta ea irtenbide bat aurkitzen duzun.

685. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00020 Ea nolako bista daukadan. Ea...

686. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00030 Ea, mediku jauna, egin proba hori.

687. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00095 Ea arazoa konpontzen duzuen.

688. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00130 TIMO: Ea ba.

689. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00130 Ea horrela den.

690. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00130 ROMU: Ea, Gerbasio.

691. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00078 Bota kartak ea zer dioten.

692. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00087 Ea zer diozun orain. (Taniari karretea eskainiz, pelikula kanpoan dagoela).

693. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0208 Ea, ideia bat daukat, dei egin diezaiogun, ea, ea... Baina nola? Mmmm.

694. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0208 Ea ba.

695. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0210 Maialen: Ez dakit zer egin dezakegun, ea, ea...

696. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0212 Ama: Bueno, nik ere joan beharra dut, ea nire semea aurkitzen dudan...

697. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0214 Ea, ea... Badakit, detektibe bat kontratatuko dut.

698. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0214 Txirrina joko dut, ea nor azaltzen den.

699. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0215 Detek. moz.: O! Bai, egia, oso itxura ona dauka; ea, ea...

700. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0039 KOKOLO.- Ea...

701. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0108 KOKOLO.- Ea ba!

702. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0109 KOKOLO.- Ea.

703. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0123 BEZ.2.- Ea...

704. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0059 Ea zer dioen liburuaren hitzaurreak.

705. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0034 Txominek. - Eta beldur hintzen ea aitaren maitasuna kenduko ez ote nian.

706. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0027 Aktoresa nintzela esan eta zera galdegin zidan, ea seguru ote nengoen errenta ordaindu ahal izango nuen.

707. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0116 TXARO - Ea, ba

708. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0146 Noski... ea kartak nork idatzi dituen, esateko hari, eta... beno, txoro-kontua hemendik eta txoro-kontua handik...

709. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0029 IRAKASLEA. - Ea, Baldomero maitea.

710. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0058 Ea, jauna!.

711. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0058 Ea, orain altxatu ezazu eskuin besoa.

712. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0066 Ea, gero, Tribunaletara eramaten zaitudan!.

713. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0082 Ea, zutitu eta eseri zaitez hara begira.

714. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0082 Ea...

715. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0130 Ea ihes egiten digun!.

716. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00096 (Ea noiz hasten den). Denak heriotzaren arrazoia jakin nahian daude, eta beren iritzia azaltzen dute.

717. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Urrezko Haraneko biztanleek orduan, bisitariari galdetu zioten bisitariari ea nola esan zezakeen hura hain seguru.

718. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00260 Diferentzia (Mean difference - diferencia de medias = 1.5434) ez da txikia, baina kantitateak nahikoa handiak direnez, ikus dezagun ea zoriaren ondorio izan daitekeen eta ea bi taldeak, ikasketa-ohiturei dagokionez, homogeneotzat har ditzakegun.

719. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00064 Eta ea etortzen zareten ni bisitatzera!

720. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00090 Batzuetan, ea ura nork lehenago atera borrokatzen gara. Atzo ni izan nintzen lehena eta gaur, berriz, nire laguna izan da. Duela denbora gutxi arte, behiak ura edatera hurbiltzen ziren istil batera joaten ginen ura hartzera. Baina ponpaketa sistema hau dugunetik, herrian ume gutxiago hiltzen da. Amak esaten duenez, Rudra, nire anaia txikia, aurrera aterako da".

721. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00141 Irabiatuz gero (zera galde geniezaieke ikasleei, ea erabilitako energia zein motatakoa den) errazago disolbatzen da gatza, eta iragazketaren bidez kortxoa banantzen da.

722. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00004 Mirentxu pentsa eta pentsa ari da, ea nola konpondu izarrarena.

723. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028 Ea asmatzen duzun zein den.

724. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0021 4- 0rri honen azpikaldean zirkulu bat daukazu; galdegiozu zeure irakasleari ea zer zenbaki idatz behar duzun hor.

725. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0135 Europako esperientziari ekin genion. Hizkuntza ez zuten ezagutzen, baina inork ez zigun galdetzen ea zergatik egiten genuen euskaraz. Madrilen eta Zaragozan, berriz, bai. Alemanian, Frantzian edo Suitzan ez digute horrelakorik esan.

726. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0059 Zeuen buruak martxan jarri eta ea zer asmatzen duzuen!

727. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 Gero informazio ezagutu ondoren, ikusi ea zuen hipotesiak egokiak ala okerrak ziren.

728. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 - Beno, hurren arte, eta ea orduan lasaiago egoteko aukera izaten dugun.

729. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 Ea egoera eta esaldi barregarri eta xelebreak asmatzen dituzuen.

730. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0048 Marrazkiak talde ezberdinen artean trukatu eta marrazki bakoitza deskribatuz ea asmatzen duzuen zein pertsonaia mota asmatu duten beste taldekoek.

731. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0144 Ea nola osatzen duzun edo luzatzen zerrenda hau.

732. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0008 Ea hau ulertzen duzun: ezin dugu zure pozik gabe bizi!

733. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Zalantza daukagu ea objetiboak garen, ea benetan baloratu behar duguna egiten ari garen...

734. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 Zenbait posibilitate ezabatuz joan daiteke, adibidez, bart ezteiak zituzten esaldian, ea bart inoren izena ote den galdetuz (ez, noski, singularrean baitago, edo pluralean ez behintzat), edota leku bat ote den (ez, noski, bestela...).

735. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0020 Ipuina birpasa dezagun, ea ondo jabetu zaren.

736. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0080 Ea orrazia gustatzen zitzaidan galdetu zidan eta nik baietz erantzun nion eta niretzat izatea gustatuko litzaidakeela gaineratu nion.

737. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0099 - Ea ba, ea egia den! Ezin dut sinestu - esan zion neska txikiak, maleziaz.

738. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0130 Berandu izan arren, Mikelek telebista piztu zuen ea bere programarik gogokoenaren zati bat ikus zezakeen.

739. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0033 Gelaraino sartu da, ea lagunekin jolasean jarraitu ahal zuen baimena eskatuz.

740. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0033 Gero ea zurekin geratu naizen galdetu dit eta nik baietz esan diot, baina egia esan, egindakoa eginda, gogorik gabe natorkizu...

741. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0170 - Ez, gaur libre nago eta ea bueltatxo bat emateko libre zeunden jakin nahi nuen.

742. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0054 5. Zuk onomatopeia berriak asma ditzakezu, baina ongi dauden ala ez jakiteko, konproba ezazu ea zure lagun guztiek gauza bera ulertzen duten zure onomatopeia bat irakurtzean.

743. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Galdetu diozu ea baduen surik?

744. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0011 Ea nola moldatzen zaren!

745. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0047 Begiratu ondo eta ea erleen beste zenbait produktu dauden.

746. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0062 Elkar zaitezte taldeka eta aztertu ea erliebeko zein elementu diren zuek ezagutzen dituzuenak.

747. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0050 Koldok, dena dela, azterlari eta miatzaile ona zenez, belarria ipintzen zuen, aldizka aldizka, burnibidean, ea ezer entzuten zen.

748. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0050 Koldok, dena dela, arakalari eta miatzaile ona zenez, belarria jartzen zuen, noizean behin burnibidean, ea ezer entzuten zen.

749. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0065 Ea bingoa egiten duzun!

750. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0127 Ea ezagutzen dituzun kale, enparantza eta edifizio garrantzitsuak.

751. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0141 - Ea kalabazatzarren bat ernetzen zaizun!

752. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0272 Ea aurreko antzerki motzean besterik aurkitzen duzun.

753. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0193 Ea nor iristen den lehenago 10 metroko distantziara.

754. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 Ea, ea, Jontxu, azaldu hori... eskatu zioten lagunek.

755. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0044 Horretarako, bila ezazu informazioa eta ea osatzen duzun eranskinetik kanpo egin daitekeen beste zerrenda bat ere.

756. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0063 Jarduera eta gaiarekin hasi aurretik eman iezaiozu begirada bat ikas-norabideari eta aztertu ea zer dakizun edo gogoratzen duzun han agertzen zaizkizun gauzez.

757. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 Hasteko, irakur ezazu arreta handiz ondoren datorkizuna eta ea energia hitzaren esanahia zerbait argiago ikusten duzun.

758. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0029 Enkargutara doala eta ea lagunduko diodan.

759. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0066 Ea irabazten duzun hori ere.

760. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0066 Ireki ezazu, ea gustatzen zaizun...

761. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0021 Atal berri honetan abiatu aurretik pentsa dezagun pixka bat ea unibertsoaren tamaina nolakoa izan daitekeen.

762. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Galdetu amari ea nolakoa izan zen zure erditzea eta zer gertatu zen.

763. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Galdetu gurasoei ea zu jaio eta aurreneko hilabeteetan negar asko egiten al zenuen.

764. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0196 Beherakoaz dagoena ere larri dago, ea kakagura etorriko zaion zaparradaren erdian.

765. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0101 Amak harriturik ea zer egin duen galdetzen dio.

766. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0201 1. Begira ezazue ea txangoaren dokumentazio guztia egina duzuen:

767. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00021 Berrikus ditzagun orain lehen atal honetan ikusi ditugun kontzeptu nagusiak: posizioa, desplazamendua, distantzia, abiadura eta higiduraren adierazpen grafikoa. Ea horiek aplikatzen dakizun.

768. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00035 Ondorengo bi ariketa horietan azelerazioari buruzko arazo batzuk planteatzen zaizkizu. Beren helburua planteatzen duten arazoaz pentsaraztea da. Ea nola moldatzen zaren!

769. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00023 Eman zartada bat beste bati, ea zer egiten duten. Je, Je!

770. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gonzalez 00263 Zozketa egiten ari ziren ea zein jarriko zen patata guztien gainean patata frijitua izateko.

771. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00040 Biok bakarrik eta, ez zitzaidan ezer hoberik bururatu proposamen hau egitea baino. Aitak itsasontzia libre zuenez, ea itsasora hiru egun haiek pasatzera aterako ginen galdetu nion.

772. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00021 - Horixe behar genuen! Taldeko liderra, suplente. Eta hori ongi irudituko zaizu zuri? Ea hasten zaren berriro behar bezala entrenatzen, e! Orain dela gutxi ez zenuen beste gauzarik buruan. Txapeldunak izango zinetela ere esan zenidan.

773. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00028 - Zuk, ea noiz egiten duzun amets berriren bat, ez aurrera eta ez atzera beti amets berarekin gelditu gabe. Bada garaia eta.

774. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 - Eta orain bai, ea, kontaiguzu, kontaiguzu! Ihesik zatoz!? -Itauntzen dio Klaudik.

775. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00096 - Txio, txio! -deitu nuen berriz ere, ea norbaitek entzuten zuen nire deia.

776. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00029 -Joan zaitez zelaira, Patxigana, eta esaiozu belarretan jezartzeko, besoak gurutzatuta. Horrela ikusiko dugu ea benetan mezu bat emateko gai zaren!

777. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00158 Bigarrenari, hirugarrenari... oratu eta gauza bera gertatzen zen: barrualdetik norbaitek ea ordua zen galdetzen zuen, eta morroiak guztiei gauza bera erantzuten zien: ezetz, oraindik ez zela ordua iritsi.

778. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00020 -Ea, goazen. Saloian egon behar diagu etortzen denerako -esaten du Paulek, alkandora gorde, eta ilea, oso kixkurra izaki, harrotu ostean.

779. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00051 Hoa orain ea tipularen bat edo azenario batzuk aurkitzen dituan, eta nik geratzen diren azken masustak bilduko ditiat.

780. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00134 - Zuen katua? -galdetu zien alkateak. Zuen katua esan al duzue? Nire katua da eta ez dago giltzapetuta. Hantxe sartu dut ea zintzotzen den behingoz!

781. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00015 - Tira mutiko esan zuen erraldoiak, eser zaitez eta ea ematen duzun delaware baten irudiari dagokion neurria, antza denez tribu horretan hezia zara eta.

782. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00084 - Ederto, Ray, bide zuzenetik goaz, lagun! Ea beste metro bat... bat, bi eta hiru... orain!

783. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00025 Gu, ekin eta ekin, ea noiz joango ginen eta noiz joango ginen Eurodisneyra.

784. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00031 Igorri ere horixe bera aipatu nion eta ea euskaraz ala erdaraz amesten dudan galdetu zidan.

785. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00053 Ea zer egin behar dugun oporretan galdetu digu andereño Itziarrek. Nik baneki! Ikasten jarraituko al dugun esan duenean bekokia tximurtu zaigu denoi.

786. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00102 Guztiaren gainean bainu-poltsa ipini eta berriro uhal elastikoak lotzerakoan, bainu-poltsa ere miatzeko irrika piztu zitzaidan, ea sekretu pentsaezinak gordetzen zituen.

787. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00012 Oraingoz gorantz handitu zaio, baina nola ezin zaion gehiago luzatu, beharbada zabaldu egingo zaio eta orduan ikusiko dugu ea non aurkitzen dituen kamisetak burutik behera sartzeko moduko zuloarekin.

788. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0014 Azkenean, izarrei begira geratzen da, ea pixka bat inspiratzen den.

789. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0016 Ur pixka bat jarri nion eta begira-begira egon nintzen ea zer egiten zuen, nola mugitzen zen.

790. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0044 Hala ere, aurrera egin nahi nuen, ea nola arraio egin zitekeen egien ditxosozko gurutzaketa hori.

791. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0023 Eta berak, ea ni txoroa nintzen, ea nola demontre eraman behar genuen uralita haraino... makila luzeak trabeska jarriz eta plastikoaz estaliz sabaiarena konponduta zegoela.

792. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0027 Eta txio-txio horiek imitatzen ere aparta da, ni ahozabalik uzten nau bederen, eta gogora ekartzen dit behin ingelesezko irakasleari esan ziona: ea berak zertarako ikasi behar zuen ingelesa basozaina izan nahi bazuen.

793. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0081 Ea zer esaten digun gaur.

794. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0074 Amak galdetu zien ea joan nahi al zuten berarekin azokara, eta erantzun zioten, axolarik ez baldin bazion, nahiago zutela Pippirekin joatea.

795. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0063 - Edo, hobeto oraindik, joan dadila irakasleen gelara Txintxetarekin hitz egitera, ea ongi baten ordez bikain jartzen dion.

796. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0043 - Piztu zinta, ea zer gertatu den bigarren saioan.

797. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0128 Ea ba maskurra non nuen galdetu zidatenean oinean nuela erantzun nuen, eta maskurra erretzeko likido bat eta harri zuri bat eman zidaten.

798. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0012 Hobe! Ea horrela lehoiek atzera egiten duten!

799. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0016 Adi-adi adi egon: estar atento zeuden ea zerbait entzuten zuten.

800. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0026 Eta eskuetako minez nigarrez etxeratu nintzen egun hartako eguerdian, bazkaltzen ari ginela, ea askatu genuen txoriaz gogoratzen nintzen galdetu zidan aitak.

801. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0030 - Ea, Anttonio, ba al dakizkik Jaungoikoaren hamar mandamentuak?

802. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0018 Bere osasunaz galde egin nion lehendabizi, eta ondoren, zertan ihardun ongi ez jakinik, ea G. tenienteak kakalardoa itzuli zion ala ez.

803. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0024 Tuliparbolaren oinera iritsi ginenean, Legrand Jupiterrengana zuzendu eta ea zuhaitz haren puntaraino igotzeko gai sentitzen zen galdetu zion.

804. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Hau horrela izan daitekeela frogatzeko beha dezagun ea 8 hori bikoiztua agertzen den ingeleraz nahiko arrunta bait da letra honen bikoizketa -hala nola honako hitzetan: meet, speed, see, been, agree, etab.

805. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Gogora, ordea, ingeleserazko hitzetatik arruntena the dela; beraz, beha dezagun ea ez ote dauden hirunakako ikur multzoak, hirukotearen bukaeran 8 ikurra izanik.

806. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0042 Baina geroztik ez dit hotsegin zereginak dauzkala eta ea Beñaten bila joango naizen...

807. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0096 Izan gaitezen txintxoak, eta ea lehen bait lehen aldegiten duen.

808. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0058 Han datoz bezeroak banan-banan neskaren mahaira, bere ile kiribilduak ukitu, bizkarrean maitekiro jo, ea gustatu zaion udalekua galdetuz, halare uste dutela Vienan aitaren ondoan bezain ongi inon ere ez duela pasatuko.

809. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0146 Ea gertu zauden hartzeko.

810. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0039 9.3. Mutil guztiak banan-banan aztertzen aritu gara, ea gure bandan sartzeko modukoak diren eta Ali da oraingoz sar litekeen bakarra.

811. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0175 Hala ere, beti galdetzen zion Ama Birjinari ea kontrako zerbait ba ote zuen eta honek ez zion ezer esaten.

812. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0031 Badakizu, Anjelmari gaixoa neka-neka eginda dago eta Tomasek itsasora gonbidatu du, ea pixka bat bizkortzen den.

813. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0031 Ea...Sesamo, ireki!

814. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0050 - Ea zure itxura zertxobait disimulatzen dugun esatearekin batera zakua bizkar gainean eta txapela buruan jarri zizkion gizonak errinozeronteari.

815. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0080 Ea zein herrian dagoen ez dakien galdegiten dio Elvisi.

816. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0080 Torstenek, bera egondako herri-zerrenda bat esan eta Elvisi galdetzen dio ea horietako bat ez den.

817. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0105 Amonak galdetzen dio ea nahi duen amatxori ezer esatea, baina berak ez dio fitsik.

818. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0009 - Ea ba, Beñat, tarte honetan asko ikasten duzun.

819. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0102 Ea bihar berarentzat kaxa bat erosteaz gogoratzen naizen.

820. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0125 Azkar-azkar, bere ingurura begiratu zuen, ea norbait konturatu ote zen.

821. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0026 Ea etxe santu hartan zer demontre gertatzen ari zen galdezka hasi ziren saguak (...).

822. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0074 Ea zergatik jan duten dena?

823. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0010 Ea lagunok, zer iruditzen?

824. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0072 9 Zentzudunek erantzun zieten: Ea ez dugun nahikoa denontzat; hobe duzue badaezpada dendara joan eta erosi.

825. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0015 (...) etortzen nabaritzen duenean, ez diotela ere espiritu ezberdinek eragiten, asko galdetu behar dio ejertzizioez, ea egiten al dituen, erabakitako aldietan, eta nola; berebat, addizioez, ea arduraz egiten al dituen, eta gauza hauetaz banaka kontu zehatz hartu behar dio.

826. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00095 Auzoko mutikoek Gotzonek eta gernua burutik behera ezezik harrika ere egiten zioten puntuan behin, on beharrez esango zion Gotzonek poliziari, ze amak berak ere ondo merezia zuela esaten baitzion alabari behin eta berriro, ea behingoz espabilatzen zuen, lela arraio horrek!

827. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00009 Lerro hauek irakurritakoan, baten batek esango du gainera, ea zer kristodemonio ardura dioten inori nire ibilerek, baina, zorionez, lehendik ere ohituta nago kritiketara, ez alferrik deitu zidan behin gure kritikari bakarrenetako batek, pailazo, pailazo eta pailazo, egiten niharduen lan bat amaituta ikusi baino lehenago.

828. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00222 (Ea, ulanook: orain, zuen txanda, tronpetak, tronboiak, perkusioa: bat, bi...)

829. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00073 Ea ez den fijatzen irakaslea.

830. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00073 Ea zer galdetzen duen.

831. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00073 Ea ez naizen akojonatzen.

832. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00056 Arranopola, eta gero niri esaten zidan, hau eta bestea, Aliziak baino fantasia gehiago neukala buruan eta ea zertarako janzten nituen bota pisutsu haiek lurrari atxikita egoteko baliagarri ez bazitzaizkidan.

833. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00054 Baina laster, zurito bat hemen zurito bat han, lagunak pixka bat bizkortu eta harrotzeko moduko gauzak esaten hasi zitzaizkidan: ea neska barnetik kanpotik bezain eder zegoen, ea zertan ibili ginen, ea gauerako geratuta geunden...

834. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00033 - Ea, ekarri Eta dendariari erakutsi zizkion.

835. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00084 Ea. Geldi-geldi lehen puntada.

836. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00084 Ea. Bizkorrago bigarrena.

837. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00084 Ea. Takarradan, hirugarrena.

838. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00032 Behin eta berriro errepikatzen nion hau neure buru gogorrari, ea ikasten zuen.

839. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00137 Ea bizi nintzen. Esateko bere partetik Errekalden ez dutela inor jaten.

840. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00137 Ea bion arteko kontu hori bertanbehera utzi behar genuen.

841. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00159 Ea ongi azaltzen dizudan.

842. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00220 Ea berriro noiz ikusiko galdetu diogu elkarri, alde egiteko asmoa agertu diodanean.

843. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00034 Ea autograforen bat sinatzen digun!

844. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00291 Ez egin ilusiorik, estra moduan gaude kontratatuta, izozkiak saltzen pasatuko gara pantailatik, ea noiz hiltzen gaituen gaiztoak, edo onak.

845. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00017 Ea, zer ez dun nahitaezkoa...

846. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00100 Azalduko duk. Goazemak trenerantz, ea behingoan abiatzen den.

847. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00300 - Hau da hau ezustekoa, ea, ea, pentsa dezadan nondik ezagutzen dugun elkar...

848. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00051 Handik gutxira amaginarrebaren galdeketak hasi ziren: ea zer moduz moldatzen zen janaria prestatzean, ea etxea txukun ote zeukan, ea zenbat gastatzen zuen hilabetean...

849. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00051 Aldatzen den, ia gauza bakarra, da ea nora joan behar duten bazkaltzera: aita-amarengana edo amaginarrebarengana.

850. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00118 - Ikusiko duk ea kartak behar bezala jokatzeko gauza naizen ala ez naizen.

851. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00193 Zer Kristo, neroni joango naiz ea nolakoak diren ikustera.

852. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00072 Orain, ordea, aitari galdetuko lioke, ea zer konponbide aurkitzen dion egoera honi.

853. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 Ea ez didan igartzen, behintzat, erdi mozkortuta nagoela.

854. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00067 - Ea, gorde txilibitua eta etorri gurekin, mesedez. Eta ez zipriztindu, kontxo!

855. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00067 Ea ez nauten kale borrokaz edo antzeko ezertaz akusatzen; bestela akabo, bolada luze baten ez ostegunik ez ostiralik ez ostiarik.

856. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00080 - Ez joan, eee! Ea, eman musutxo bat aitatxori alde egin aurretik...

857. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00044 Ergel funsgabe bat zela errepikatzen zuten behin eta berriz marmarka, hostaleko sarreran geratura, eta ea ez ote zegoen modurik horrelako ergel funsgabeen elkarrizketak saihesteko.

858. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00075 Galdetu zion Mariari ea azken tragoa bertan hartzeko asmoa zuten eta baietza jaso ondoren, hemen izan behar derrigorrez, Vigon hiruretarako dena itxita baitago", aldageletara abiatu zen ziztu bizian, gainerakoen adostasuna lortu asmoz.

859. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0015 Sartu, sartu, gazte, ea nik baino zorte hobea duzun, esan zion ondotik pasatzean eta segidan bere golkorako Erromatarrok erotuta daude.

860. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 - Simon, ea utzi pakean jendea!

861. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 Zerbitzaria zirikatu nahi zuen bateon batek oihu galanta bota zion ustekabeko tenoreari: Hi, Pavaroti, ea urrengorako besteren bat ikasten duan, hau buruz zekiagu denok-eta.

862. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0041 Lehenbiziko bereiztasuna da, nork bere buruaren eta ahaltasunen jabe izatea, hau da, bere gizarteari buruz gogoeta egitea: ea bazter zale den, lagun kontrako den, etsaikor den.

863. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0041 Eta galde egiten ziotenean ea zeren bizi zen ikaraz edo zergatik barnetik jausten zen: Barnetik jausten dut zeren ezagutzen baitut (...)

864. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0011 Baina nik bere eskuarentzat tresna izan nahi dut, nire gorputzez frogatu ea bere artea benetakoa den ala ikasketa luzearen ondorio tekniko hutsa; ea Josu Triki Headek ba al dakien fereka sutsuek emakumeoi loditzen digun arnasotsaren ondoren musika barnekoi eta trinkoagoak iragazten.

865. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0177 Kontu bakarra zen ea giltzak balio zuen.

866. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0108 Goiz horretan Mmusok emazteari galdegin zion, ea semeak hirira lagunduko ote zion.

867. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0109 Etxean begiratu zuen, ea Mmuso iritsi ote zen bera lotan zegoen bitartean.

868. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0171 Ea nik erabiliko nukeen idazteko.

869. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0038 Behin, hitzaldi bat zuen ematekoa kultur etxean, eta Laura jendez ondo baino hobeto inguratuta ikusi nuen arren, hurbildu, eta ezjakinarena egin nuen, ea Ingalaterratik etorritako arkeologo ospetsu hura bera ote zen galdezka, eta bere iharduna ze ordutan zen.

870. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0044 -Ea zer dudan sakelean bila ibili ondoren hiru dolarreko txartel zimur eta hamar xentimoko txanpon bat atera zituen.

871. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0135 Zain geratu ziren, ea kaboak hobera egiten zuen, eskainitako aukerari helduta.

872. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0068 Galdetu diot ea normala den hain triste egotea, gu gauden bezala.

873. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0206 Dendako nagusia, gizon oso lodi bat, espaloian zegoen eserita, haizemalea erabiltzen; ondotik pasa zitzaionean, nagusiak galdetu zion ea beretzat nahiko bero zegoen, eta Elizabethek zerbait esan eta usainez gainezka zegoen denda ilunera sartu zen.

874. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0242 Beste apur batez itxaron nahi zuen, ea Jainkoak hitz egiten zion.

875. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0183 Isilik geratu ginen; ni zain, ea galdetu gabe goizean akordeoilariarekin izandako enkontruaz zerbait esaten zidan, baina alferrik.

876. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0368 Gainerakoek, berriz, beti amarrako izan dela erantzuten diote, eta ea nondik atera duen hamarreko hori.

877. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0368 Eta argudio nagusia, hamarreko, euskaraz, hamar bazen, ea zergatik amarrakoak balio zituen bost puntu.

878. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0410 Hori esaten dio, eta ea ez al duen ulertzen, hobe lukeela, badaezpada ere; ez duela deus galtzekorik, alegia.

879. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 Ea zerbait duen kanpoan.

880. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 Azken zorigaiztoko kopa hargatik edo, Jesukristonak izan dituk uneoroko hazkurea eta kaka egiteko mina, hainbeste non serioski planteatu diok heure buruari ea benetan merezi ote duen kaka egiteak, eta bigarren edo hirugarren aldiz ordu laurdeneko sofrimendu pairaezinaren ostean ezetz erabaki: aurrerantzean ez duk sekulan kakarik egingo, eta hortarako ezagutzen duan erremedio bakarra jarri duk praktikan: jateari utzi, (...).

881. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0029 Maite zaitut, Piotr, ea ulertzen duzun, gertatzen dena da urruti zaudela eta ezin dudala ausentzia hori jasan, zera, ezin zaitudala horrela gehiago jasan.

882. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0072 Esaiezu, adibidez, nola arraio den LUZE laburragoa LABUR baino, AMA beranduago jaioko zaiela, hiztegiari jaramon eginaz, ALABA baino; gure hizkuntzan numero perfektoenak BI eta BEDERATZI direla, bi eta bederatzi letrez osatuta daudelako; galde egiezu animalia guztiak zelai berean bazkatuta ere, zergatik irteten zaion ilea behiari, zergatik artilea ardiari, zergatik lumak oiloari, zergatik daukan leuna eta hain gorrixkara bere larrua zerriak; erakutsi iezaiezu nola lojika modu oso desberdinak dauden eta alfabetoaren ordenuaren esanera gure zenbakiak ordenu honetan esan beharko genituzkeela; bat, bederatzi, bi, bost, hamar, hiru, lau, sei, zazpi, zortzi, esaiezu imajina dezatela alfabetoa bera ere ordenu alfabetikoan ea zer nolako porrua irteten zaien; historia piskat ere erakutsi beharko diezu (...).

883. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0010 Ea haiek ere dokean, sokan eta sakatan jolasten duten ikustera.

884. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0053 Xerazadek esan zuen: jakin ahal izan dut, errege zoriontsu eta ahaltsu hori, hirugarren jekeak bere istorioa bukatu bezain laster efritak mandoari berari galdegin ziola ea gizon hark zioena egia zen ala ez.

885. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0107 Arrotza bere buruari galdezka zebilen ea hura ere ez ote zebilen, bere antzera, norbaiti trankart egin nahirik.

886. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0013 Luze jo zuen eta nik noizbehinka galdetzen nion lankideari ea aurrerapausoren bat eman ote zuten, eta berak ia haserre erantzuten zidan: (...).

887. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0074 Kotxetik deitu ninduen ondoren (ordurako ekarria zuen bere herritik autorako telefonoa) ea prest ote nengoen jakiteko eta ordu laurden barru hemen izango nuela adierazteko.

888. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0023 Ea ba: bota berri pare bat emango diet Gabon guztietan.

889. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0061 - Ea!...

890. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0026 Ea noiz helduko den nerea, eta ez dakiela.

891. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0044 Drogarik ea kontsumitzen dudan, ea trafikatzen dudan.

892. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0044 Ea diruarekin trafikatzen dudan.

893. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0044 Ea zein den nere lanbidea.

894. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0044 Ea non erakusten dudan.

895. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0104 Izeba Cissie agertu zen portxeko mailen buruan, eta Yvetteri dei egin zion ea goiz-te hartatik katilu bat hartu nahi zuen.

896. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0104 Jakin nahi zukeen ea ijitoa konturatzen ote zen han zela; ikusten ote zuen sutondoan aulki motzean eserita; jasoko ote zuen burua (...).

897. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0096 Ea horren ondoren atseginago diren elkarrekin, azkenengoetan beraien eztabaidatxo horietako batzuk izan baitituzte.

898. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0044 (Arabeen presentzia eta kultur ekarriaren adibidetzat Bucceccha xakelariaren kasua aipatu nionean, nola 1266. urte inguruan han aritzen zen Signoriako plazan desafio-erakusketan, berak taulatuari begiratu gabe buruz jokatuz, esan ez zidan, bada, ea nora joan nahi nuen haur batek ere asmakeriatzat joko zuen mairu kontu horrekin...)

899. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0054 Kanpoan ibili ondoren etxera itzultzen naizenean, lehendabiziko gauza, instintiboki, ea dena bere lekuan dagoen begiratzea izaten da.

900. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0141 Ea gogortzen zaian ni bueltatzerako.

901. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0089 Begirada bat bota nuen nire ingurura, ea nire laguna aurkituko ote nuen, eta Teokle! deituz iratzarri nintzen.

902. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0089 Elkar besarkatu ondoren jakin nahi izan nuen zer ari zen irakurtzen eta galdegin nion ea zerbait sekretua ote zen, niretzako debekatua izango zena.

903. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0122 Orain, bada, jakin nahi baduzu ea gure laguna, benetan eta zinez, azken teologo hauen artekoa den, bere hipotesien ondorioei begiratu beharko diezu.

904. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0122 Ikusiko duzu ea espekulazio hutsean geratu beharrean ekintzara daramaten.

905. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0363 Ondoren emaztea nigana etorri eta esan zidaan senarra etxetik alde eginda zebilela eta kezkatuta zegoela, eta ea bilatu eta etxera ekarriko nuen.

906. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0120 Kontua da jakitea ea bi gehi bi, bai ala ez, lau diren.

907. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0120 Bizia arriskuan jarri zuten gure hiritar haiek, erabaki beharra zuten ea, bai ala ez, izurritean zeuden eta ea, bai ala ez, haren aurka joan behar ote zuten.

908. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0101 Mesedez, esan zuen gizonak, utzidazue galdetzen ea bihotzez barka diezadakezuen.

909. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0147 Eta gero galdetzen dio lagunari ea musu eman nahi dion.

910. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0193 Ea, idatzi egin dut, baina uste dut gogoan dudala.

911. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0071 Ea noiz etortzen haizenan lehengo paraje zahar hauek bisitatzera.

912. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0155 Beno ba, ea kontuan izaten dunan hire idolo xaharraren esana.

913. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Andre Enriqueta beti galdezka ari zitzaidan ea zerbaiten kutixi berezirik al nuen.

914. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0110 Galdetu nion gero ea zergatik ez zuten haurrik nahi eta erantzun zidan haurrek dena alferrik galtzen dute eta suhiak ez ditu nahi.

915. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0162 Ea sendagileak esan zion hori galdetu nion, eta berak erantzun zidan birikak leizez beteak zituela jakiteko ez zuela sendagile beharrik, eta umeei musurik ez ziela eman nahi, gaitza ez kutsatzearren.

916. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0162 Ea sendatuko zen galdegin nion, eta berak erantzun zidan, zeuzkan urteekin tamaina hartako gaitzak bizi guztirako zirela, leizeak gero eta sakonago egiten baitira eta birikak bahe baten pare zulatuta dauzkazunean, odola noraezean eta non pausatu ezin jakinik doanez, ahotik ixurtzen zaizu, eta hireak egin dik orduan, hasi hadi zerraldoa prestatzen.

917. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0210 Atearen goardiako soldaduari galdetu nion ea zer egin nezakeen mamiñun Agatharen berririk jakiteko.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00081 Orain mintzatuko naiz hobeki ezagutzen dudan medioaz, Telebistaz. Oroipen berezia dut ADOS? izenburuko eztabaida programa bat, Maddalen Iriarte moderatzaile, ETB batean eman zutena duela hiru bat urte. Erditzeaz aritu ziren, galdetzen zen ea zer zen hobea, erditze naturala edo ospitalean laguntzarekin... gai horrek ia bi orduko eztabaidarako beta eman zuen. Ezein gizoni ez litzaioke behin ere bururatuko horrelako eztabaida bat eratzea. Gizon bat ez litzateke seguru aski konturatu ere egingo alargun gelditu den emakume batek senarra zenak zeukan tailer txikiaren ardura bere gain hartu eta horrela enpresa eta lanpostuak onik atera izanaz.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 1975ean, Allan Wattsi galdetu ziotenean ea zer motibu zeuzkan budismoaz interesatzeko, erantzuten zuen berarentzat senaren bulkadetatik askatzeko eta orainera erabat zabaltzeko metodo bat zela; eta iragarpen bat bota zuen, zeina parte batean bederen egiaztatu egin duten geroztik pasatako hogeitik gora urteek: 2000 urte inguruan, Estatu Batuak herrialde nolabait budista izatera irits liteke. Japonia, Txina eta India, aldiz, amerikanizatuta egongo dira (...) Ekialdeko morroiak negoziogizonez jantziko dira, saltxitxak jango dituzte eta autopistetan zehar ibiliko dira. Garai hori iristen denerako, Amerika asetuta egongo da eta ilusioak galdutako zenbait lama Tibetetik etorriko dira budismoa Chicagoko Unibertsitatean ikastera.

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00032 Gai garrantzitsuak guziak Jose Inaziorentzat: San Inazioren bizitza, gainerako eskuzkribuak eta artxiboa; iparraldera lehen bere aurretik Teologia ikastera joan ziren besteak bezala joateko eskua eta baimena, d'Abbadie eta gainerako euskalzale eta idazleak ezagutu edo agurtzeko, baina batez ere, zuzenean galdegin gabe (varia indirecta), berak teologia bukatu eta apaiz izan nahi zuela, sendatua zirudiela, urteren bat atzeratu zela eta ea nola zegoen arazoa.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00016 Egun horien multzoa, ortodoxia indartu ahala, ugalduz joan zen, eta urtero 150 eta 170 eguneko izatera ere iritsi zen. Denbora gehiegi, noski, barazkiak eta arraultzak janda bizitzeko. Eta berriro ea non agertzen den arraina, berez eta geografiaz mugak dituen janaria.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00234 Hemen, dirudienez, oztopo bat sortzen zaigu, gaindiezina balitz, gure arazoari irtenbide guztiak itxiko lizkiokeena berau. Izan ere, argitu beharrekoa dugu, ea guk, egiazki Kristo nahiz kristautasuna bera delakoan gureganatu dugun hori, Kristok benetan adierazi eta bete nahi izan zuen huraxe ote den...

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00158 Aretxabaletan anaia Aitor eta hirurok egin behar dugun emanaldian kantatuko ditiagu, nik otsoarenak eta hik otsokoarenak. Ea nola funtzionatzen duten.

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00009 a) Mutilak ea non egon diren oporretan galdetu die. Eurek erantzun diote hamabost egun Iparraldean egin dituztela eta beste aste bete Nafarroako Pirinioetan igaro dutela.

925. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00009 c) Batek ea zer egingo duen arratsaldean galdetzen dio eta besteak etxean geratuko dela erantzun dio.

926. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00009 e) Lagunek galdetu diote ea eurekin jokatuko duen partidua. Berak, lana amaitzeko, beste ordu pare batean geratuko dela erantzun die.

927. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00068 Baina Escherri xafla horren kontra sudurra ipini genezala gustatuko litzaioke, ea konturatzen garen han ez dagoela esferarik eta guztia elementu laua dela. Eta hala, goialdea atzerantz eramaten du eta ustezko esfera horren azpian emaitzaren marrazkia egiten du. Baina oraindik hiru dimentsiotan ikusten dugu marrazkia: esferaerdia estalki batekin ikusten ari gara.

928. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00046 Lucienne Bloch, garai hartan Riveraren laguntzaile zenak, honela gogoratzen du Ezin du Barbizon Plaza hotela jasan, igogailuko gazteek aberatsa ez dela ikusi eta muzin egiten diotelako. Lehengoko batean ahardikume esan zion bati. Gero, ea berba zuzena aukeratu zuen galdetu zigun.

929. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00054 Eta ikasleek esan zioten: Ikusten ari zara nola jendeak estutzen zaituen, eta halere esaten duzu: Zeinek ukitu nau?. Eta inguruan begiratzen zuen ea nor zen hori egin zuena.

930. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00066 A.-Baina nik ez dakit ea noizbait lanposturik izango den...

931. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00066 M.-Gutxiengo bat gero eta boteretsuagoa izatera eta gehiengoa gero eta zorigaiztoagoa. Argi dago. Arazoa da ea nola gehiengo hori, gero eta langabetu gehiago, gero eta lehenengo lanik gabeko gazte gehiago, ea horiek nola ez diren batzen zerbaiten inguruan. Nik nire lanean ikusten dudanez gazteak gero eta zaharragoak dira.

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00160 Arriskutsua da, hala ere, bi maila horiek teorikoa eta praktikoa, dena eta izan zitekeena nahastea, erreferentziarik gabe gera baikaitezke, eta dabilenaz gainerako euskal Babel itxuragabe batean zein bere aldetik setatu. Jakina, sistema alternatiboek beren ajeei ere begiratu beharko liekete, hasteko, ea ez duten gaitza gaitzagoz erremediatu nahi.

933. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Horretarako, 1993ko ekinaldian zundaketa mordo bat egin genuen, harresitik hasi eta ia tontorreraino, mendiaren magalean, ea etxeen aztarnarik aurkitzerik ote genuen.

934. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00110 Mario Bungek Alfabetatze kanpainen ostean ea zer gertatzen zen galdetzen zion bere buruari, ikasitakoa kondukta kultural berrietan finkatzeko eta praktikan jartzeko orduan, normalean azalekoa eta inefikaza egiten baitu alfabetatzeko ahalegina 43. Bunge, M. Después que terminó la campaña de alfabetización: in En favor de L'Alfabetizació. Generalitat Valenciana. 1989, 61-62 orr..

935. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00045 Eta gehiago xehatzea ere eskatu zigun; besteak beste, ea azalduko genuen zer izango diren zehaztapen-mailak.

936. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00081 Hortik harreman txiki batzuk izan genituen, eta bertso batzuk eman nizkion, ea zer iruditzen zitzaizkion.

937. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00087 Ez naiz oroitzen besterik, bakarrik Ajuriagerrak galdetu zigula ea zer bide ikusten genuen guk alderdiarentzako diru batzuk biltzeko.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00083 Marco (Etcheverry) baloiaren jabe haizenean buruz burukoan saia hadi, ea eslalonen bat ateratzen zaian.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00083 Ramallo ez zentralei itsatsi, hegaletara eraman itzak, ea atzetik jarraitzen zaizkian, leher eginda bukatuko ditek, eta ez ahantzi, zernahi gertatuta ere, berdin segituko diagu.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00132 Euskal Hizkuntza eta Kulturari buruzko Katedra sortu zutela eta ea nik hartuko nukeen ardura.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00146 - Ea datorren urtean etortzen haizen. Bisita ederra. Segi ondo. Eskerrik asko.

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00065 Nik ez dut orain aztertuko ea nobleen eta herri xehearen arteko herentziazko bereizketa hori egokia den ala ez gobernu batean, edo beharrezkoa den monarkian; ezta egia denentz nobleziak erdiko botere bat osatzen duela, bi muturren gehiegikeriak mugatzen dituena; edota, litekeenagoa, bere buruaren eta besteren esklabo den gizatalde bat osatzen duela, konfiantza eta itxaropen isuri guztia esparru txiki batean gordetzen duena, Arabiako basamortu hareatsu ikaragarrietan nabarmentzen diren islatxo alai eta oparo horien antzera

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00051 Lagun eta hurreko jendearekin usatzen zen aldetik, jauregi osoa erakutsi zion gonbidatuari; sukalde eta aberetegietatik iragatean, bi zerrikume ikusi zituzten, eta aztiak, ea haztekotan ziren ala jatekoak, galde bide zion etxeko jaunari.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 Leku orotan otoitza zen nagusi, nahiz jendeek elkarri so egiten zioten, eia herexe edo papisten artean malurak noiz hasiko ziren.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Ez du neurtzen, ordea, ea botere harremana aldatzen ari den ala ez.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Honek aukera emanen liguke aztertzeko ea egiten diren definizioak aldatzen ari diren eta ea desagertzen ari den horietako feminitate edo maskulinitate joera.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Esate baterako, emakumeen bularretako minbizia detektatzeko neurriak nahi zirela esaten zen, baina ez zen esaten ea 10.000 emakumeengana iritsi nahi zuten ala 20.000rengana, ala zenbatengana.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Nahiz eta adierazle guztiek erakusten diguten, lehen aipaturiko arazo teknikoak eta guzti, emakumeen egoera nola aldatzen ari den, berez ez digute azaltzen, ea aldaketa horiek, politiken eraginez eman diren ala beste faktoreen eraginez.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Politikariek, argitaletxeetako idazleek eta hiritar arruntek zeraz eztabaidatzen dute, sarritan oso sutsuki eztabaidatu ere, publikoaren arreta duten kasu handietan, epaileek aldarrikatzen duten zuzenbidea aurkitu ala asmatu egiten ote duten, eta ea zuzenbidea asmatzea estadistaren abilezia ote den, ala tirania bat.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00235 Izan ere, bera hain osoa izan arren, non ezer ez baitzaio falta gauza bat bere barneko determinazio guztiekin pentsatzeko, dena dela, izateak honekin guztiarekin ez du zerikusirik, baizik galdekizun honekin besterik ez: ea halako gauza bat guri emana zaigun bere hautemapena adigaiaren aurretik etorri ahal izateko moduan.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00384 Hala ere, izadiaren enigma hori horregatik baztertu nahi baduzue, orduan era berean ulertu ezin dituzuen oinarrizko antolaera sintetiko asko (oinarrizko indarrak) baztertzera behartuak izango zarete, eta oro har aldaketa baten ahalgarritasuna bera eskandalugarria bihurtu beharko zaizue. Izan ere, bera benetan dela esperientziaren bitartez aurkituko ez bazenute, orduan inoiz ezingo zenukete a priori pentsatu ea nola ote den ahalgarria izatea eta ez-izatearen segida etengabea.

952. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Badakit, mendizale berriek abentura itzelak korritzen dituztela Urbia txiki honetako maldetan gora eta behera; arnas estu eta izerdi tartean, ea nor heldu lehenago iturrira.

953. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Horretarako, 236. atalaren arabera Estatu Partaide baten gobernuak edo Batzordeak Ministrarien Kontseiluari proposamena aurkeztuko diote; Kontseiluak Parlamentuari (bai eta kasu batzutan Batzordeari ere) aholkua eskatu eta gero bere iritzia azalduko du ea aldaketak zehaztearren Estatu Partaideen gobernuen Konferentzia berezi bat antolatu behar den eta azkenik, aldaketak baliozkoak izateko Estatu Partaideek erratifikatu beharko dituzte haien konstituzioen arabera.

954. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Ea adibide batekin hobeto ulertzen den esan nahi dena: astekari bat ateratzeko, nahiz eta lan ugari egin behar eta burukomin handiak pasa, egiten den lana begibistan gelditzen da, dirua lortzea (Udaletxetik, publizitatetik, etab.) errazagoa da, ez duzu inor zirikatzen, bertan egiten den lana oso publikoa eta esker onekoa izan ohi da,...

955. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Galdatzeko da orduan hea egitura hori eztetika hutsezkoa denez, ala ere baduen zer ikus gogo xede zenbaitekin.

956. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0019 Gauden testuingurua kontutan hartuz eta gai honen irakasle naizen neurrian, ohartaratua nago, ikasle zein irakasleen artean, koloreari buruz dagoen ezjakintasun bikoiztuaz: alde batetik gaiari berari dagokiona (fenomeno hau zer den, nola sortzen den, ea bizidun oroengan hedatuta dagoen,...) eta bestetik, euskaldunak eta euskal kulturan partehartzaileak garen heinean, kolorearen alde kulturalari dagokiona, hots, euskal kulturak berezko hautematea (izan) duenaz ohartzea / ohartaratzea.

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. muruaga 0005 Ea asmatu dugun.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0007 Ea egia den!

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Eman dezagun, amaitzeko, Jose Ortega y Gasset-ek esaten duena, ea baliagarria den, besterik ez bada, kontzeptualki.

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0023 Orduan, orain arteko aldaketak ea gorde egin behar diren galdetzen du ondoko elkarrizketa-leihoaren bitartez:

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0025 Dena den eta hauxe da nire galdera jakin nahi nuke, ea legeak berak zer dioen honetaz, hau da, ea ba ote dudan lana aldatzeko eskubiderik, eta, hala balitz, zein baldintzatan aldatu ahal dudan gaur egun egiten ari naizen lana.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0038 Bada, neu ere lan bila nabilelako, ea unibertsitate amerikar batean hartuko nauten nere literaturkeriak irakasteko.

963. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0057 Umeei ea inoiz lore horiekin egindako erramurik ikusi duten galdetu.

964. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0012 Jakin nahi duguna, hain zuzen, zera da: ea euskaldun jendeak, bertsozale nahiz ez bertsozale, bertsolaritzarekiko zer-nolako iritzi, jarrera eta balorazioak egiten dituen.

965. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0052 Galdera da ea produktu batzuen publizitatea egin behar den ala benetan horien beharra dagoen.

966. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0052 Dena dela ere, pentsa dezagun ea publizitateak dena esan behar al duen, baita txarra dena ere, edo egia osoa esateak ez ote duen histeria kolektiboa ekarriko osasuna eta forma fisikoa dela eta.

967. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0023 Hain zuzen, talde baten palmaresa ona edo nolakoa den aztertzean, ea zenbat Kontxa dituen irabaziak esaten da.

968. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0167 Filmea ikusten ari zaretela, adi egon zu zeu, edo laguna, bera bada ingelesez dakiena, ea desberdintasunik dagoen ingelesez mintzatutako eta gaztelaniaz idatzitako testuen artean, eta halakorik aurkitzean lagunarekin komentatu, euskaraz.

969. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0034 Erabat aditu gabea ere ez da, horratio, zientzia bat luzaro landu ondoren, eta bat harriturik dagoenean, ikusiz, zenbat aurreratu den bertan, azkenean bateonbati halaxe otu eta galdetzea, ea halako zientziarik posible ote den eta nolatan ote den posible.

970. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0170 Alabaina jakitea, ea adostasun horren oinarria den, natura bezala, berez fenomenoen edo hauen iturri den sentsibilitatearen mendean ez egotea, edo ostera natura sentsibilitateak adimenarekin duen harremanean aurkitzea, holaxe adimen-usaera unibertsalaren batasuna, erabateko esperientzia posible bat (sistema batean) egiten denean arrazoi honi bakarrik toka dakioke, adimena arrazoiarekin harremanean badago, eta beraz, esperientzia mediatuki arrazoiaren legegintzaren mendean baldin badago;

971. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0203 baina nireak bilatzen duen bakarra da, ulertzea, ea nola den posible guk esperientziako objetuak a priori ezagutzea; (...)

972. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Uda garaian Kalamua, Aitzketa edo Urkora igotzen zaretenean, begiratu badaezpada ea han dabilen eta, zorte pixka batekin, aurkituko duzue.

973. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0166 Lehen ikuspuntu honetatik, hiru arazo planteatzen dira, beraz: estruktura diametralen natura; estruktura kontzentrikoen natura; eta ea zein arrazoirengatik lehenetariko gehienek estruktura asimetrikoa aurkezten duten itxuraz kontraesanean beren naturarekin,

974. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0264 Gure artean, ikertzekoa da, Bengoetxeak dioenez, epaileen jatorri nazionala ere bai: ea Euskadin diharduten epaileak euskaldunak diren, euskaraz dakiten, Euskadin ikasi duten etab.

975. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00229 Badirudi fondo hitza banka munduan aski sartua dagoela eta bildur izateko da ea funts bezalako bat onartzeko prest egongo ez ote diren.

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0031 11. Aztertzera noa abstrakzioaren doktrinaren alde argumenta daitekeena, ea aurkitu ahal dudan zerk makurtzen duen espekulazioaren inguruko jendea zentzutik hain urrun dirudien eritzi hori besarkatzera.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0093 (...) kasu partikularretako iharduna dela bide, dakusagun ea ideia hau gure gogoaren eragiketei buruzko gogoetatik datorren eta barne-inpresioren batetik kopiatzekoa izan litekeen.

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0025 Ea bereizten dituzun ongi egindakoak eta aurki apurtuko direnak.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0013 Gabriel Arestik sari nazionala irabazi zuenean, olerki mailan, ministroren batek, bere liburua gustaturik, galdetu zion ea zergatik ez zuen idazten gazteleraz, jende gehiagok irakurriko zuela eta.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0187 6. Ikasle talde batek egiaztatu nahi du eroale metaliko baten luzerak ea eragina duen korronte elektrikoaren igarotzeari azaltzen dion erresistentzia elektrikoan.

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0067 Ikus dezagun, kasuz kasu, ea arazoak noiz agertzen diren:

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 7. Espainolek, bakezko baliabide guziak erabili ondoan, ez baldin badute beste segurtasun biderik aurkitzen, Indio barbaroen hiriez jabetzea eta haien beraien menperatzea baizik, ea zilegi zaien horren egitea, hots haien hirien eskuratzea eta haien beraien menperatzea?

983. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 Segur aski, irakurleak galdetuko dio bere buruari ea lan honetatik zer atera daitekeen.

984. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0089 Samariar emakumeak Jaungoikoa ea mendi horretan ala Jerusalenen gurtu behar zen galdetu zion (Jn. 4, 20).

985. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0684 Ustez Octaviano denaren ahoan jartzen den lerroak, Pascite ut ante boves, pueri; summittite tauros (I, 45), honako gehiketa hau erakusten du: Ia, gaztiak! basoratu zeuen beyak, buztarrtu idijak, eta bixi zaiteze, nai legez, zeuen lurretan;

986. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0445 (Atal au, Olazar'tar Martin Euskerazaintzako Lendakariari irakurtzeko emana dut, ea gizon jakintsu orrek akatsik aurkitzen ote zion;

987. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0117 Ea bukatzen dekan mesedez beste erdi ori.

988. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0153 Donostira joan nai zuala ta ea ogei duro emango zion.

989. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00073 - Nun eraman bear ditut? Ea bizi-lagunak marmitarik daukan libre.

990. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00113 Galdetu nion ea egia al zan baserri ortan ganaduak saltzeko zeudela, eta:

991. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak j.m. azurmendi 00049 Ea ostatuik emango zion gau artako, galdetu ementzion.

992. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00017 Dana dala, gasolina ez omen da merkatuko beintzat, eta argi-indarra, telefonoa eta oiek garestitzera omen dijoaz. Ez danak batera noski, baiña poliki-poliki, garestitzera. Ea guk antzik eman gabe egiten diran igoera oiek.

993. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00094 Epaille, lege gizon, oien idazkari, gizon armadun eta abarren erdiak ez luteke lanik izango. Eta zenbat luzatu ote liteke gai au, ariari tira egiten asi ezkero? Ea, penizilina arkitzeko pulmonia bezela, lapurrak ere bearrekoak diran batzuek ogia jan dezaten? Polita izango litzake...

994. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00116 Ea urte on bat izaten duten gure arrantzaleak.

995. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00131 Ameriketatik etorri eta gero, Esparza Donostiako kontratista sonatuaren deia izan omen zuan Bernardok obran enkargatuaren eginkizuna betetzera ea joango zan, eta baietz erantzun omen zion.

996. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0211 Fite: ea nun den Mattin Bihotzhandi. (bi haurrak badoatzi lasterka)

997. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0211 Ea, Xelet, hail ondotik: ea zer dioten.

998. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Orduan sasoin bat osoa egiten bazuten ederra zen, ardura ba ziren kanbioak sasoin artean ere, eta zer nahi izanik urte oroz urriaren lehenean beti erakustun berri bat heldu zen, eta gu airean egoiten ginen heia nor etorriko ote zen, heia kantua maite ukanen zuenez eta holako!

999. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Ikasteaz baino hobeki axolatua izaiten nintzen ni segurik heia erakustun alegera izango ote zenez, mintzatzeko aiseta?

1000. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Lehenbiziko hotzak hasi zituelarik andereinoak galdegin zautan heia sua piztuko nuenez eta, bixtan dena, nik ez nuela bertzerik nahi; sua berehala piztu nion, eta handik aintzina egun oroz pizten nion.

1001. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Karkulan ari bainuk hau ixkiriatzeko denboran ari nuk pentsatzen hea xerriaren azpi eta artekiak berdin kontserba ditaizken xerria odol hustu gabe.

1002. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0052
Nere alboan guztiz minduta
ikusten zaitut hain ilun,
barkatu baina horrelakorik
guk ez dugu behar inun,
joan gaitezen hemendik eta
jokatu zintzo ta txukun,
beste txabola bat eginda ia
zenbat iraun dezakegun!

1003. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0024 Garbi uzteko izan behar da
kontu hontan nahiko kemen,
eta hargatik orain zertxobait
esan nahi nizuke hemen,
ordularian kontu honetan
ea ados jartzen garen,
seguru nago ez dakizula
zein ordutan bizi zaren (bir).

1004. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Ea benetan 1998 urtea, Espirituaren urte gertatzen zaigun!

1005. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00021 Ez du, hala ere, sarketa ezbaian jartzen: Kontua da ea emakumezkoen orgasmoa edo plazerra ezinbestean sarketaren bitartez lortu behar den; sexu harremanen menuan aukera bat besterik ez da sarketa.

1006. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00021 Eredu gabeziaren arazoari erantzunez, liburuak argazki eta irudi argigarri ugari du, liburua irakurri gabe azaletik begiratu zuen ezagun batek ea liburu pornoak egiten hasi ote naizen galdetu zidan, aitortu zuen txantxetan sexologoak.

1007. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00025 Alderdi abertzalearen esanetan, Gipuzkoan egiten den iruzurra ia bildutakoaren adinakoa da eta hiru alderdiei ea zer ezkutatu nahi duten galdetu zien.

1008. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Ea udazkeneko haizea kostaldetik harantz joaten den eta zenbaitzuen burmuina freskatzen duen.

1009. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Gai hauek ateratzen direnean, EAJk eta EAk zalantza bat bururatzen digute beti: ea beren buruzagiek gai hauek hauteskunde garaiko kontsumorako planteatzen dituzten, ondoren Espainia autonomikoaren ontasuna berriro onartzera itzultzeko; ala egia ote den, behingoz, autodeterminazioaren alde borrokatzeko prest leudekeela, ETAk tregoa bat burutuko balu.

1010. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Ea harrapatzen dugun garbi modeloaren alderdiren bat, bat baino ezpada ere, probetxuren bat ateratzeko jardun honi.

1011. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Motzegia izan da, dio Igartiburuk; ea hurrengo urtean beste bat dagoen, Landak.

1012. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pa. zabaleta 0054 Etsaiak ez baitira hasetzen! beranduago, frankoz ere beranduago, Azpilikuetako Martin, Nafarroako Doktore ospetsuak, Erroman zerion, ixuri, bere kexua: Nongoa naizen galdetzen didatenean, ea Espainiako ala Frantziako Erregen menpekoa ote naizen jakin nahi lukete, baina nafarra izaki ordea eta....(...)

1013. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0055 Eta han geundela, Bergarako gizon batek, antolatzaile ibiltzen zena, esan zidan ea joango al nintzen beste egun batean hara.

1014. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Lehenbiziko gauza, zizen salneurria jakitea zen, joan zen asteartean estrenatu bait ziren aurtengo azoka ekitaldietan, eta ea zerbait merkexeago topatu ahal ziren, baina ez, itxaron beharko da zeren joan zen asteko 12.000 pezetatako salneurri berbera errepikatu bait zuen kiloak.

1015. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Gaur berriz okupekin aritu gara berriketan, ia zein zen bere iritzia jakiteko.

1016. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Itunei dagokionez, hauteskundeen ostean ikusiko dugu eta edonola ere, hauteskundeen ostean herri bakoitzeko taldeak erabakitzea nahi dugu, ea herri horretan eta udaletxe horretan zer nolako akordioa den egokiena.

1017. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 EAEtik Mexicora etorritako kazetari taldeko partaide batek kanpo harremanetarako konpetentziarik eza dela medio ea lan egiteko posibilitate gutxiagorekin sentintu den galdetu zioenean, Ardanza lehendakariak zelaiari mugarik ezin zaio jarri esaldi ezaguna esan ondoren honen prestakuntzan eta burutzean aurkitu dituen diplomatikoen profesionaltasuna goraipatu zuen.

1018. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Ura aren pelajea
ta ura makillajea
bistan zuela leku illunak
diran parajea
zintzilik zeukan ejea
bañan bazun korajea
galdetzen zuen ea nun dagon
onen garajea.

1019. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0050 Galdetu nion ea uzten zidan bakarren bat irakurtzen eta lehenengo gainbegiradak adierazi zidan idatzitakoaren balioa.

1020. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Beti egiten den galdera da ea izango al den guztiontzako jana lurrean, ingurunea bera betirako hondatu gabe azken zukuak lurrari kendu nahiean.

1021. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Zintzilik dagoen beste galdera alderantzizkoa da, alegia, ea ingurunearen geroz eta gehiagoko hondamenak ez ote dizkion populazio-hazkundeari bere mugak ezarriko dio Aizpuruak.

1022. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Salhaketak bost galdera zuzenduko dizkie Euskal Autonomi Elkarteko alderdiei, beren jarrera ezagutzeko asmoarekin: transferentzien bidez espetxeak, presoak eta beren eskubideak zainduko diren; ea orain arte bezala erregimen itxiko kartzelek jarraituko duten edo beste bide alternatibo batzuk hartuko diren; kartzelako zigorrarekin soilik jarraituko den edo beste herrialde garatu batzuetan egin den bezala zigor alternatiboak bilatuko diren; ea bergizarteratzearen gaia politikoki erabiltzen jarraituko den; eta azkenik, kartzeletan HIESAk jota dauden presoen eta hiltzear dauden eta hiltzen diren presoen aurrean begiak hersten jarraituko den.

1023. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Hagitz zaila ikusten dut, baina saiatuko gara. Hilabete exkax falta da eta hain ongi gaudenez, egurra emanen diogu fardoari, ea hogeitabigarrena egiten dugun.

1024. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00005 Orain abenduan egin nahi den bilera horren esperoan gaude, ea Gobernuak hori aitzinera ateratzerako konpromisoa hartzen duen.

1025. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0011 Txirikiletan, tortoliska, elabi-elabika... ea berriro lehenagoko jolasak berreskuratzen ditugun!!!

1026. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0013 Ea diaboloarekin moduan, herriko plaza neska-mutilez bete eta txirikila txapelketa antolatzen den.

1027. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0024 Ea txapela ekartzen duen.

1028. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Horrela, gure bankuko txartela erabiliz, ea iruzurtzailea den ala ez jakin dezakezu.

1029. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Bai, jasotzen ditugu, baina ez da batere zaila ea nor den jakitea.

1030. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Normalean telefonoa erabiltzen dute, eta konpainia telefonikora deitzea besterik ez dugu, ea nondik deitu diguten jakiteko.

1031. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0037 Ea mozkorra pasatzen zaizun.

1032. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Zer bilakatuko zen URSSeko armada, horra miatu behar zuten pundu premiatsuena, ea orai artio bezala behar zenez atxiki buru baten meneko, ala errepublika bakotxak beretzat ukanen zuenez bere partea.

1033. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Ea noiz argitaratuko diren aspaldiko paper horiek?

1034. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Sorbalda aterata daukat eta minez nago. Lasaigarriak eskatzen ari naiz, ea mina desagertzen zaidan, baina... ez dakit.

1035. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00034 Aldizk.- Ea, ea, Antonio. Esaiguzu zer den butroia.

1036. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00034 Ant.- San Migel hilberan beti. Eta esango dizut zergatik. Eztia urte sasoi horretarako erleak onduta edukitzen duelako. Ezti ona izaten genuen. Hara, lurrezko ontzietan (kankarro handiak), oraintxe bezalaxe edukitzen zen gurean eztia. Tapa txukun bat ipiniz gero, ez da arazorik izaten. (Kristalezko ontzi batean duela 17 urteko eztia dauka hertsiki itxita. Harrez gero ez omen du ontzi hura ireki, ea urteetan nola kontserbatzen den ikusi nahi nonbait). Dasta ezazue nire eztia beste lurrezko ontzi hauetako batetik.

1037. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bachoc 00001 Ikusiko dugu ere ea lege-programaren asmoa aitzinatuko denetz.

1038. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0010 Zuetako norbaitek, ea zergatik jarraitzen duten galdetuko dio bere buruari.

1039. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0023 - Ea, zatoz...

1040. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0023 - Ea, jauzi egizu...

1041. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0027 Ea, erna gaitezen, ez dugu berandu iritsi behar!

1042. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0005 Honen ondorioz, faktore ezberdinetako garrantzia azpimarratu egin da: haurraren bizitzaren lehenengo urteak, testuinguru estimulatzaile, ama eta haurraren arteko harremana, etab.; baina, bestalde, inkietude edo angustiaren bat sortu da zenbait familiarengan, galdetuz ea haurrarekiko urruntasuna edo amak lana egiten duelako, edo haurra haurtzaindegira eramaten delako geroko garapenerako kaltegarria izan daitekeen.

1043. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0016 Bigarren Munduko Gerraren ondorengo leherketa demografiko horrek galdera bat ekarri zuen: ea munduko ekonomia eta planetako ekosistema hori jasateko gauza ote ziren.

1044. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0001 Hauetan sortzen den arazoa pertinentziarena izaten da, hau da, ea benetan erabileremu bateko termino trinko diren ala hizkuntza orokorreko hitz arruntak diren erabakitzea.

1045. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0002 Terminoa behin bakarrik azaltzen bada edo autore bakar batek bakarrik erabiltzen badu, merezi du egiaztatzeak ea ez ote den autore horren hapax bat, hau da, autore horrek une konkretu batean zituen premiei (normalean itzulpen-premiei) erantzuteko asmatua.

1046. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0014 Olentzerori bizikletan ibiltzeko kasko bat, eta Erregeei errope eta ia eurek beste zeozer ekarten deuren.

1047. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0049 Ailande, prefosta, nahiago da
heltû den lekûtik arrajoan
eta galdû haren begien aitzinetik,
taigabe bûrûa ûtzûliz
ea jinen zaionez gibeletik.

1047 emaitza

Datu-estatistikoak: