XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 e) Gudariekin artu emonak izango dauz arein ederra euki eta euren bizikera jakin dagian (autualdiak, irakurrketak, lagunak, etab.), egiteko guztiak egokien atondu al izan dagitzan.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Goiz ederr-epela zan.

3. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Banekusan liburu ez gichi orretarako, ta batzuk euskerarik ederrenian.

4. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Esaizu iru bidar abade jaunagaz batera; ta gero, bizturik jaunarrtzeko gogua, esaizu beragaz jaunartu-aurrian egiten daben otoi edo erregu eder au: Neure duineztasuna gora-bera artu biar dodan zeure gorputza, ezteidala izan, Jesu-Kristo, ene Jauna, neure galdumendirako; ta bai, zeure errukitasuna gaitik, gorputz-arimen jagola, ta euron osagarria artzeko.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia gmant 0006 ANAYAK! izen eder, samurra
samurrik ba'da ludian
izen gozoa ta... bai samiña
bizi garan erbestean
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Agur, larrosa eder Jerikon
Arantza baga sortua,
Agur lirio zuritasunez
Edurra lotsatzekoa;
Agur ¡o! palma bardin bagako
Kadesen lenengokoa,
Agur oliba loraz ederren
Frutuz dontsuen dontsua,
Zure Frutua dalako gure
Osasun egiazkoa
.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Ortseko izarrak baño
ederrago zu,
zeruko aingerutxo
bat dirudizu
.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Oraindik dagoalarik
oso lo aundiyan,
gorde zana ari da
jartzen ageriyan;
azaldu bearra da
berriro erriyan,
beretzat moldatu dan
oiñ alki berriyan,
eder, bronzez janziya
zut zutik arriyan
.

9. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Gelditu gabe bere
gayean atzera,
Tolosa gaur dijoa
zor bat pagatzera;
bere seme Dugiols
onraz apaintzera,
ezkutuban zegoana
argitaratzera,
dorrecho eder baten
gañean jartzera
.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Zenbait lore bildurik
zure inguruban,
uztai bat ipindu det
aldetan moduban;
nik ere zu onratu
nairikan munduban,
koro chatar au jartzen
dizut gaur buruban,
Jaunak para deizula
eder bat zeruban
.

11. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Mendi andi ta ederrak dittu
Euzkadi'k egiz ziñetan
baña zu lenen Gorbea-mendi
nire bijotz-begijetan
.

12. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Naiz ixan uda, naiz negu baltza
argi ta ederr zu beti,
ederrak dira zure txokuak
gustija zara ikusgarri
.

13. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Aitorr'en didarr zoli bat baxen
ernai ta sendo goi-goyan zagoz
bijotz-esnabe zara zu,
beti ederr ta barrdintsu
.

14. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Ainbat aldi on pozgarri igaro
zure goyetan ni dodaz,
goi-alde luze ederr orreittan
amaikatxu jai ein dodaz
ta zenbat bidarr batta aurrkittu be
neke-aldittan zoruna
aldameneko itturri-onduan
atseden gozo estija
.

15. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Ua, ba, ua lasterr,
azkatasun ederra ludi-jaube eztok-eta.
Baña aldendu-aurreko onu batzuk entzuzak:
ire bijotz-bijotzan irarr-egijezala
nik gura bai-nayeukek, Anboto'ko atxetan
artzañak bere ixena irarrten dokan legez
.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Etxe onek eukazan eskaratz edo sukalde ona, iru logela nasaiak, berbaleku txikitxo bat, sabai ta goianengo zabalak eta korta eder bi, abelgorri ta ardientzat; baita etxe aurrean egozan laba-gela ta oillatoki onak euren teillatuakaz.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Esaik egia, ezin egon azala Mari Jesusen begi ederrak ikusi barik.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Eladitxo, portura agerralditxoa egin barik etzan egoten, txalupak etxeratuten zireanean; areek begi baltz ederrak ezin egon zirean Josetxo ikusi baga itxasotik etorrenean.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Zein biotz ederra Eladitxorena! Ez ebazan ikusten mutiko aren erropa zarrak, ezpada, mutikoa bera baiño!.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Nik ez dakit orain arte, guraso entzute andikoakandik, jauregi eder baten jaioa banaz be; baiña dana dala, orreek jatorriok, nire ustez, ez dabe ezer esan gura; gizabide ta egitasunak dira neurtu bear direanak, gizaseme ta gizalabetan.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Juana Marik, besartetu, ta emon eutsazan mosu batzuk, eta ganera, gosaritzat esne-sopa ederra.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Tamala da, Tomas, gure neskato eder au gizon ez izatea - zirautsan osabeak biak bietara gelditu ziranean.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Guztiz gustora atrapako leukeala Aitorren min ederra ta....

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Domu gitxitxoago baleuko... izan leite nik truk egitea, baia hmmm! bada ezpada ekardak ona ogerleko eder ori.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 Alaitasunez eta goi-eskarrez betetan dozuz zeure seme-alaben bijotzak Karmengo mendi deunian autu zendun lorategi atsegintsutik, maitasun ederraren Ama errukitsua zara-ta.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 Goiz baten eguraldi ederra eguala-ta, bijak urten ziran kalera batera-samar; bata, Mister Fist, errekaldera juateko asmuagaz, ta bestia, Mister Kick, mendialderako asmuagaz; eta beraz, bata berantza ta bestia gorantza.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotz onak betikotasun zoriontsua bere ondoren dakarr eta zeruko atea edegiten dauskun giltza dirudi: augaitik, bizitz zuzen eta errugabea egin daben asko ta asko, eriotzea urr ikusi arren, beste enparauak lez ez dira illundu ta larritu, alaitu ta poztu baño, ta gizaseme geyenentzat ikarakorr eta bilddurrgarri dan eriotz baltz ori, aizkiderik onena lez, abegi ta txerarik ederrenagaz arrtu dabe.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Tomas'ek arririk-arri igaro nai ebazan bere ardijak, eta arri baten egieban larrapastadiaz, jausi zan uretara ardi eder bat:....

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yoan zan, ba, aurrera Mari-Pepa bizkorra eta aspaldian bere zai eukan eta yateko gogo ederragaz Kalistro.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 6. On-onak izateko irakatsiak Mendiko itzaldi garai ta ederrean dagoz.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 (...) yai eder bat egitea gura izan dau erriko zelai nagusian, bertara erriko jente guztia batuta, gazteai an sardana-yantzea egiteko dei egiñagaz; Azaña udal-etxeko balkoitik eurai begira dagoala, Azañaren ondratzako euron sardana-yantzea izan zeitean.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Ondo begiratu-ezkero, arin ikusi be egin lei, Txitxun eritxian, ezin euki eikiela bigarren suerte eder au.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Ederra da!...¿Baña zelan geiagoko barik?.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Luziper, Jauna'ren mendean egoan bitartean, eguzkia ta izarrak baño argiago ta ederrago zan.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Gaizpidea lenen, arimearen kaltezkoa dalako: gero, erailtza, gizonari bizitza, ondasunik ederrena kentzen dautso-ta: urrengo, aragikeria, gaizki esatea ta ostutzea.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Morrmoxetarik ez egiteko arau ederra Salestarr Pantzisko'k damosku: Aomiñean darabilguna ona ba'da, erago nai doguneraño: onik esan ezin ba'gengike, ez txarrik be esan; ixildu ta kitu.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Jesus autem tacebat, et nihil respondit: Sendo egoan Salbaguillea ixillic egotean; egoqui bere ezzan guizon baten asserrearen indarrez eta bildurrez atzeratu cedin ixillic egoteco eguin eban erabagui ederrean.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 Bere lanak arnari ederak emon ebazan.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Kurril deunak yasokun arrigarri onen barri Konstantzi bakaldunari idazki ederr bidez emon eutson, bertan adiraziaz ariotarr ziñausleak gogorr ebizela.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 ¡Oh eriotzia! erdu, ta eracutsi eguidazu neure Jesus maitegarrijaren arpegui ederra....

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Biok dogu erri bat maite, erri ederra: zaarra dan aldetik, gurgarria; doaiz betea ta zintsua danetik, maitagarria.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Bai, egon ardura barik! Yuatia baiño eztago Doratio mandazaiñenera ardautan, surra ederra daukala norberak-eta.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Maalen guriak barriz, ez aiztia dodalako baiña biyotza iñok ez lakoxia dauko; ta sakela edo ziskua edo diru-zorrua... ikusi nai neuke zeiñ arpegi ederdun berbaldunek dauken ugariyagua.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Bai, txotxo, onek edozer iri; eu az, eder ori, arto-zatirik asko-ta.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 Laterri arrotza, Euzkadi'ren zapaltzallia, guda bidegabian Apirka'n eta gure euzko-gastedi ederra ango iraildegira darue, didarr gogorr bat entzuten eztala gure arrtian euzko-urijoloi legorrtu-erazoteko.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta bere ikusi-eziñau indartu baño etzan egiten alabordea ederra ta maitagarria zala, bere benetako alabea barriz iguingarri ta itxusia zala ikusiaz be.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 ¡Domingo Aba'k bai emoten dauskuz emen ikaskizun ederr eta yarraigarriak!.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0013 Erreguiña goratua eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe ederraren lenengo excelencija da, auquetua izan ciniala andra gustien artian Jaungoicuaren Ama zorijontzua izateco.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0032 Marija Virgiña maitegarri eta aingueruen Erreguiña eta andria, zure on izate guichitan entzun eta ain aundija gaiti, Trinidade nausi eta gustis Santuac aimbestian maite izan sindusana; lurrian iños entsun ez dan ain modu miragarrijan, zure dontsellatasunen lotza ederra galdu bagaric, betico Verbuaren Ama izan siñiana:.

51. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Egun onetan irakurri dot Jel'en zenbaki baten Arana eta Goiri'tareuzkozale barrdinbakuak idatziriko Conócete a ti mismo ixentzat daruan idazkun ederr ta bikaña.

52. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Euskeraren izpiakerari buruz, aspaldian ainbat lan ederr egin dira; baña sail au osoro azterrtu ta ondo ezagutu orduko, oraindik euskalariak ekiñaldi garratzak egin bearr izango dabez.

53. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Probentza'ko Omero ixentautu eben gixon ospetsu onek aberrijaren sustrayak idoro ebazan, eta bat egiñik errittarren ixate, siñizte eta beste gauza gustijakin, idaztirik ederrenak agertu ebazan.

54. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Arratsalde ederr batean Zumaya'ko kai punten jezarritta nenguan itxas zabalari adi.

55. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Verdaguer en Atlantida idaztijan idoroten diran elestijak baxen ederrak Calendau'n aurkittu dattekez.

56. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Vantur mendiko zugatzak ebaten doyan gazte aren indarrak, Marco-mal, Laverán eta onen lagunen bixitza zarpala, Gibal basoko neska ederraren bijotza eta Aiglun gazteluko biztalien lizunkerija margoztuta baxen argi agertuten yaku.

57. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Bestetarako ezer ezgarenon onu au artu egixube olerkari matte orreik, sasijan jayo arren larrosea beti da eder-eta.

58. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Erakutsi dagidan ba, Elu abixen ederraen itxorrkuna bazkarra dala.

59. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Bere aberri oni eutson maitasuna, idazki askotan agertu eban eta Etxegarai yaunak diñonez, beretzat eusko-erriko mendiak ludian ezautzen ziran ederrenak zirala esaten eban.

60. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Niretzat auxe da goralbenik ederrena.

61. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

62. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Baña bere idazti ederrak, iraizean baño ezpada be, irakurri dituanari, min emongo dautse, neuri min emon eusten lez, Oñate'ko Eusko-Yakidi-Batzarrean, izlari bikain bateri entzun neutsozan itz oneik: Gai onetzaz, eta naiz ta bat baño geyago arrituta itxi, neure aburu zintsoa agertu bearr dot: Gure erriko euskaltzaleen artean, ondiño be, Astarloa'k daukon eragipena, gure ikaskuntza, gelditu eraziteko ziotatik bat izan dala.

63. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Eta Euzkadi'n, Sabin ixan zan lako irakasle bat, biarr-biarrekua zan, ilddegira bidian zan euzkera gaxua, gure ele garbi-ederra gaizkatuko ba'zan.

64. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Moret'ek diñoskunetz, deun onetzazko asele ederra zabaldu zan Leire-aldietan.

65. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 MAD, - (Trrapu-pillo batekin) Ara emen nik trrapu ederrak.

66. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Orkaiztegi'tar Patirki Andoni Tolosa'ko Arzipreste izan zan euskaltzale bikain ta apaiz agurgarriak idatzi zituan olerki eder oek, bi nexka gaztek abestutzeko.

67. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Polkak,
rigodoi eta baltsak
badakin ez dirala,
Gergori, euskel-saltsak;
eder-garbiyak,
pollit egokiyak,
ditun, t'ezin ukatu noski, gure dantzak:

68. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Egiz
kantatu genezake
euskaldunak gerala
dantzik onenen jabe:
doñu eder au
len ala zan, ta gaur
doñu guziyen gain jarri bear litzake
.

69. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0007 (Oso larritua) E...? Ene... Tomax da... bañan zer gertatu ote da sukaldean...? (Gogoratuaz) A...! Krema erreko zan!! Ederra egin diat!!.

70. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 (Mendiriko kaya. Izartura ederra. Udaberriko goizaldea. Laurak inguruan. Agertoyala jasoeran, Txili ta lau ugarikadun ozta-ozta ikusiak izango dira agertokian, beren artean Artzabal, argiontzi bana eskuetan dutela. Kai-gaiñean, ikuslampecirc;n aurrez aur, barren-barrenean, arrizko kurutze andi bat agiri da).

71. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ARTZAB, - ¡Eguraldi onen ederra!.

72. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 Ezetza bada, (38 A) beste batek eramango du elizara nere neskatxa eder au.

73. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 ¿Zein gurasok ditu aur ain ederrak?.

74. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 NESKATXAK, - Atsegin andi degu ezkonberrien lagun izanez eta murko-loretxoz inguratuz kale lorerik ederren au (Mutikoak banan betoz).

75. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 LESM.: I... izoki ederra arrapatu det.

76. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Gizon ura ain gazte ta arin atera zan bizartegitik, nun andik amabost egunera jakin det ogeita bost urtedun neskatxa eder batekin ezkondu zala.

77. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Mi. - (milikaz) Orrek amaikatxo ni baño aberats eta ederrago aukeran izango ditu.

78. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - (Orduan ta karraxi larriagoak ateriaz) Jesus milla bider! Zer egin bear ote dit or barruan? Nere diruak! Nere kutxako jantzi ederrak! galak! (bat-batean) Ez da ba ortik irtengo.

79. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Osaba amerikanuak ekarri omen dio Mirentxu'ri ta orrengatik ain ederra... Neri aitatxok erosi dit osaba amerikanorik ez detalako, baña baleike urrengo baten izatea, ba Mirentxu'k ere len ez zuan eta etorri egin zaio... (poztuta) Arrek ekarriko didan kopiñak, oñez, begiak itxi ta irikitzen, eta negar egiten ere... Negar?... Ez! Aitatxok ez du negartirik nai!... Nik negar eginda ere, aserretuta jartzen da.

80. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Guztiok bera bezelakoak ba-giña, ludi au zeru ederr bat izango litzake.

81. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Egurrtza: Zuk dezun gauzik ederrena eskatzera natorrkizu.

82. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Zeruan bertan ere, ez da ura baño aingeru ederragorik izango.

83. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Kontxexi: Ona nun dakarrtan, Ibon, zuretzako erbia, gizen eta ederr askoa.

84. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 GORGONIO: Ez: ederra erbitarako.

85. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Ez ba... Nik esan diot betiko bezela: ¿Zer degu Gorgonio? eguraldi ederra baserri alderako!; ta berak, bai motel-motel esan da aurrera zijoan.

86. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 PACHI: ¿Zeiñ da kantari eder ori? Egun on echekuak (Atetik).

87. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 MANU: Lantegi ederraren jabe zera ikusten danez.

88. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 ANTONI: Lan ederra aitona.

89. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 MANU: Errezatzalle eder orrek esan dubenez nork pagatuba bada.

90. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 - Ara, ¿zertarako diozu? Abere, egazti, zuaitz eta landareak bizitzeko noski: abere batzuek, narru illedunez estaliak daude eta toki otz samarrak nai dituzte atsegin egoteko: zuaitz eta landare gogorrak ere bai: ¿arrano, gabiroi edo zapelatzik ikusi dezu Loiola'ko ibarrean? ¿otso ta artzik Alderdi-Eder inguruan?.

91. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Bidez, Gazteluko zei laurkitu ta ederra, baita ere Sarasate'ren izena dun zumardi egokia zerbait ikusiaz, erritik at juan ziran; urrutitik, illun samar arren, arresidun uria ikusi zuten eta Ega ibai aldera jetxi ta bera iraganaz, Billaba, Uarte ta beste erri txiki ugari nolakoak ziran igarri zuten bai, bañan ez garbi ikusi, illun zegon eta.

92. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 Amparu billa gatoz
Zure itzalera
Esanaz mantxa gabe
Sortua izan zera
Jaunak ikusirikan
Zure garbiera
Pozez dizu esaten
Guztiz zera ederra
.

93. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Berrogei ta amar orrialde dituen idazki eder bat.

94. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 380'garren urtean Españiko andre bat Jesukristok ibilli zituan erriak ikusi eta agurtzeko asmoetan Palestinako alderdi santuetara etorri egin zan, eta ibillaldi onen eguneroko gertaerak dakarzki idazki eder onek.

95. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Jai artan jendetza aundia batutzen zan: aur txikiak ere, oñak lurrean jartzeko gauza ez izan arren, beren amaren besoetan joaten ziran, eta bere esku txiki eder pollitetan erramu edo olibo ostoak zaramazkitela deadar egiten zuten Hosanna onetsia izan bedi Jainkoaren izenian datorren Israel-Erregea....

96. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Gertaera au irakurtzen zutenian, zer oroigarri ederra eta maitagarria an ziran zorioneko aientzat.

97. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Begira gure bandera,
Begira zeñen ederra!
Ez da iñoiz ikusi igualik
Zeru goitik beera
.

98. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 ¡Oh Erregiñ aundia
Zeru lurrekoa!
Emaiguzu birtute
Castidadekoa,
Lore ederra da ta
.

99. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0032 Agur, gure poza ta
Atsegiñ guztia,
Atsekabe danetan
Gozakai eztia:
Agur Birjiña eder
Txit zoragarria,
Ar zazu biotza ta
Torizu bizia
.

100. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Mendiburu'tarr Aita Jesu-lagun Oyartzungo seme ospetsuak Jesus'en Biotzaren jayera edo debozioari dagozkion ikaskizunak A. Karrdaberaz, Hoyos, Colombiere, Kroisset, eta, batez ere, Alakoke'tarr Marrgarita Maria Doneagandik arrtuta, garrbi ta egoki idatzirik utzi zizkigun JESUS'EN BIOTZ MAITEAREN DEBOZIOA deritzayon liburu guztiz ederrean.

101. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Zure coro ederrac
Ugaritutzeco,
Arren, escatzen dizut
Grazia eguiteco;
Atozte, bai, gazteac,
Zeruratutzeco,
Birjiña deyez dago,
Argana joateco
.

102. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Goyetaco izar argui
lausorican gabia,
Sortu ziñan momentutic
Jaunac doaiz betia.
Amorio ederraren
Ama maite gozua
Esperantza Zugan daucat
Confiantza osua
.

103. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Entzun da Amaren deí ederra
Euscaldunac, euscaldunac nere aldera
¿Nola erantzun ez gure biotzac
Euscaldunac guazen aurrera?
Guazen, bai, biotzaquiñ batian
Mariari gueran guztia ematera
Zeru-lurrac pozturic esanaz:
Euscaldunak, Ama, beti zureac guera
.

104. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Guztiz zera ederra,
Zenduen aditu,
Jaunagandic mundura
Ziñanian sortu,
Ez det bada erruric
Zuregan arquitu,
Adanen pecatuan
Etzera cutzutu
.

105. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Or-eduqui bitza
Bere aldetic
Zeru-eder orretan
Ondo gorderic
.

106. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0013 Jaungoicoac auqueratuba izatea baño beste gauzic etzuan bear ondorengoentzat, baña gauza ziurra da, orduco guertaeren condairatzalle guztiyac diyotenez, Teodosio de Goñi egun ayetaco zaldunic argitsuenetacoa zala, valle de Goñi (1) Goñiko Ibarra Iruñatic iparpe aldera lau legua inguruban arquitzen da, mendi tontorrez inguraturik eta Urbasa ta Andia izeneco basoen egûerdialdeco aldapa azpiyan erderaz deritzayon ibar ederraren jabea, ta laster erreguetasun berri ta berezcorrean jarri bear zuten sorterri maite orretan chit escubide andicoa.

107. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 Zuri, ichasoan galtzeco zoriyan dabiltzanen cai ederra eta cristauaren eguizco azcatasuna; escatzen dizut biotz-biotzetic, zure bitartez gorde nazazula, baita zure debotuetaco beste edozein, ichasoan galtzetic, eta bertaco ecaitz eta zorigaitzetatic, mundu engañacor ontaco lotze guzietatic, eta batez ere pecatuen cateetatic, eta onela irichi gaiteala zu Jesusequin batean arquitzen zeran beti-betico zorioneco cai ortara. Amen.

108. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0142 Onec, Antonioren zale zintzoa izanic, esaten zuen escatu zitezquela Jainco-laguntzaren ondasun ederrac, oyen galera munduco ondasunena baño senticorragoa dalaco.

109. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0203 Irichi zadazu Jesusgandic esquer eder au. Amen.

110. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0315 Miñen ondoren, Ama maitea
Icusten dezu pizturic,
Illen artetic zure Semea
Eguzqui eder eguiñic
.

111. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0315 Agur Mariyen amarreco au
Aita gureaz batean,
Birjiña eder maite berari
Esaten asi gaitean
.

112. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eta Ama Birjiña arantzaren gañean, Euskal-erriaren erdian, lirio churi-ederra sasi artean bezela
Arantza artean arantza gabe
Arantzan gora jaikia
.

113. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Batayo Santuban arima jantzi zuri-ederraz apaindu-ta geratu ziñatenak, orain zuben atsegiñ loi-zikiñetan sartu zerate.

114. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Batayo Santuban artutako soñeko zuri-ederra garbi-garbi ta zikiñik gabe eukitzea on izango litzake; bañan au egin eztezuten ezkero, itsasoko ekaitzen (2) tempestad batean tirabira (3) naufragio egin dubanak bezela, Aitormenak eskintzen dizun ola artu: eztago oben ain aundi ta larririk Aitormenak bein, birritan eta askotan ere ezin barkatu dubanik.

115. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zure arima gorputzatikan irteten danean Aingeru-Saill aundi-ederr-zoragarriya bidera irten bedi; danen kontu-artzailleak diran Apostolu-Samalda zu artzera betorr; Odol-emaillien talde garailariya, zuriz jantzirik bidean jarri bedi; Aitorle-Saill dirdiratzailleak (1) resplandeciente, liliyak (2) lirios eskuban, inguratu zaitzatela; Nesk-autsikabe-garbi taldeak kantari artu zaitzatela; ta Aitorr zintzoen arteko pake gozoan sartu zaite; Jesus-en arpegi gozo-atsegin-pozkidagarriya zure begiyen aurrean agertu bedi, ta Beretarren artean toki eman begizu; deabrutegiko izugarrizkeriyak ikutu etzaitzatela, ez ango garretan daudenen ortz-karraskak, ez eta zoritxarreko ayek izaten dituzten neke-oiñazeak.

116. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Erretiroko egun santuan aitatu ditugun gauza guztiak ezin badituzu, beretatik aldituzunak egin itzatzu, eta Jaunaren laguntza, ta bendizio ugariak zurekin izango dituzu, eta azkenian eriotza on baten bitartez zeru ederrean sartuko zera.

117. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Ara Jauna, artu bitza nere adimentua gomuta, gogo ta borondate guztia, berorren eskuetatik artuak ditut guztiak, berorrenak dira, eta ematen diozkat guztiz-guztiak, batere neretzat gorde gabe: berorren eskuetan uzten ditut guztiak, eta berorren besoetan etzaten naiz ni ¡Jauna! ¡Jauna! bakar bakarrik eta bene-benetan eskatzen diotana da, sortu dedilla nere biotzean berorren grazia, eta berorrenganako laztantasun eta onetzi ederra; berarekin bakarrik, aberatsa naiz; eta ez det bezterik bear, eta ez det nai ere.

118. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Gertaldi ura ikustean jaun aien biotza eta bizierak jira edo buelta osoa eman zuten, goikuaz bera jarri ziran, ordura arte mundutarrak izan ziran, mundua maitatu zuten, baña andik aurrera beti Jaungoikoa bakarrik maitatseko beren jauregi eder ta gauza guztiak utzirik, komentu artan bertan sartu ziran Fraile, Santuaren onduan beti zerura begira biziaz, azkenean, zeruratzeko, santu egiteko.

119. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 zabaltzen daki, munduak iñoiz
amak bezela besuak,
berarengandik laztan eder bat
arturik ume gaxuak!
daki arpegi eder gorrian
jartzen amaren musuak...
aztutze ez diran musu galantak,
barrendik irtendakuak!

120. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0052 Bañan... gaurko edertasun
distikor ori, ¿noiz arte
luzetuko da?
¿Nork itxi nere zauria,
zorun-emale ederra
ximeltzen bada?
.

121. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Olerkariak, maita nau;
eresgilleak alaber;
ta zoritxarrez eneka
dagon biotz gaxo-lander
kupigarriak ere bai noski.
Oientzat ni beti eder
.

122. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0459 Azko jakiña zeralarikan
eta orlako abilla,
agertu nairik ez dezu iñoiz
aunditasunaren billa
ezin esan dan ainbatekua
otsana eta ixilla,
pare gabeko donostiarra
eder ona ta umilla
.

123. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Moda berriko ontziya oyekin
dabiltz alfer alferrikan
ezdute emen astuaziko
lengo estropada zarrikan;
¿nork sortu treñerua dan baño
gauza ederragorikan,
xegara utsaz uzten baditu
guztiyak arriturikan?
.

124. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Ez, arrantzalia beti izangoda
arraunkalari trebia,
lanteri klase oyetarako
iñon parerik gabia;
orrengatikan festa eder ori
berritzia da obia,
batzuben gustoz ez bota aztutzat
zapuztutako kabia
.

125. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Eskeintzen daki mundu choruak
poza, pakea aurretik,
negar biurtzen dan pake otza
urre apaiñez jantzirik,
nola arbolak eskeintzen duen
bere ugaritasuntik
sagar ederrak, gorriak, baiñan
ustelak asko barrendik
.

126. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 Ederra da, ziñez, sugarren dirdira.
Zapartaka doaz txinpartak goitira
.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Uztaren galerarekin asiko zitzaizuten; batez ere sagarra izango zan gogotik ¡aren lore ederra! ta izotzak eta kaskabarrak guztia ondatu.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Alako txal guri-ederra ba'genuan, gaitzak jo ta galdu zitzaigun.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Bereala iduri ederreko gizasemea azaldu zan aren pareko eskaratzan.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 Kristotarr zintzoak betiko
Antoniotarrok, gera gu;
gure biotz-asmo ederra:
Jesukristo beti maitetu.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Gauza eder oiek kalean iñoiz agiri ba'dira, arako esnedunakin jeisten diran baserritar txakurren antzera ikusten dira: lotsaren lotsaz eta lagun gaiztoen bildurrez, buztana anka tartean dutela eta errenka, gizajoak.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0347 ¡Egun ederra bene benetan
Zuretzat gaurko eguna!
¡Begira, zuri begira dauden
Semien alaitasuna!
Gure biotzak beretzat artzen
Du zure gaurko ondasuna;
Eman deizula, Aita maitea,
Jaunak luzaro osasuna

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Aztu ta bazterrtzen dute ere erruz euskaldunak euren mintzo ederra, ta Jainkoak agertzen du bere asarrea, euskaldunak errgeltasunez beteaz....

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Badira amaika euskaldun euren mintzo ederra aztu dutenak, edo ez dakitenak, eta ez-jakite orretan atsegintzen direnak; eta ¿atsegin orretatik ergelaren ezpaiñetako adurr-jariora, zerr tarrte dago, irakurrlea?.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Sei milla urtean gure gurasoak mintzatutako izkuntza ederra, urrte orretan gure mendi lerrden eta ibarr alayak irrintzi edo abesti gozo bidez entzundako izkuntz berrdingabea, gaxo ta kupigarri dago gaurrko egunean.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Txerrtatu indisagarr edo menbrilluan udarea: udare txerrtuak, zuaitz ederr egiñik, lore ta igali ederrak emango ditu, baño indisagarr sustrrai edo ondoa an dago beti, ia lurren sarrtua, enborr madarikatu antzera lora ta igalirik beñere emango ez duala.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Neri ere atsegin atsegin izaten zait gure euskera ederrean irakurtzea.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Gipuzkoan eta Araban Aide-Nagusiak burruka eta gudaketa gogorrak zebiltzazkien, Nabarrakoak berriz Agramont eta Beaumontarr alderdietan banakaturik, eren Erri ederra ondatzeko zorian.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Toki guztietan eta alde guztietan gari ederraren artean agertu oi da zalkea.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Oñatetik asita egin zayo 9.3000 m. dittuan bide zabal eder bat, geyena arkaitz gogorrean ebakia.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ikustekoak izaten dira udaberritik negura artean, ardi txuri eta ederrez estalirik bezela.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Oneraslen obariakin jaso zan laixter txadon ederr bat, aldamenean lekaretxe aundi bat zuala.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Gauza ederrak ikusi nai badittuzu, irakurle ona.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 Euskera izkuntza ederra, garrbia, maitagarria da benetan; baña mingañaz au esan arren euren egitadak beste gauza bat darakusgute.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Prakas batelerua Donostiko uri ederrean arkitzen omen zan jakinduri aundiko ingles bat.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Zuaz, irakurlea, Euskalerri'ko iskillu-ola ederretara; ikusaldi bat egiñik, iskillugille guziak ez dirala ari lan berdiñean ikusiko dezu; ez du iñork ere iskillu baten lan guzia bakarrik egingo.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Eginde eder onek erakusten digu, gerorako kontuak ateriaz arkituko degula bizi gairik onena.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Len oi ederrian etzaten oitua izan arren, oirik gabe arkitu zanian, noratu etzekiyela zebillen, eta ikusirik baserri bateko echeordekuaren atia zabalik, gaba eztalpean igarotze arren sartu zan barrura, eta jaso zuben ogi zatiyaren erdiya janik, etzan zan gaixua baxtar batian.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Egun guchiyan egin zan, bere ontasunezko umilltasunakiñ, echekoandriakika borondatiaren jabe, non, andik illabete batzuetara, biyotzak bidiak idiki, eta maitasunera sarturik, ezkontzeratu zan echeko galayarekiñ, bizitzeko zoriontasun aundi pakesko eder gozuan.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Astu gabe zeukan Luisachok, andre Inaxik egiñ ziyon mesede bidez irichi zala, bizi malla eder goitsu artara; eta nola baitan gure biziera gora-beera aundiyetakua, gertatu zan andre Inaxi-ren senarra, eta semea, gaiso, egun guchiyan egonik, illtzia.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Egin eder onek jakiñ arazten digu, izan bear degula, onak, eta langille umilltsuak, lurdi ontan zoriyontsu bizi nai badegu, bearrean arkitzen danari lagunduaz.

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Aurten, tokiz, arri zaar ederrez jantzitako, Bergara'k du aldi; gaiez, Erri-Ertia.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Euskerari ele landuen artean toki txukun bat iadestea: orra guretzat egundoko ertilanik ederrena.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Arri eder bat jarri degu beraren jayotetxe onetan.

155. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Belarrietan durundika degun Te Deum eder ori aski dala uste det nolako musikalaria zan jakiteko.

156. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Meza-soineko ederrak ugari, kaliza, Misala ta eskuartetxoren bat ere onerakoxe utzi ditu.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Urte batzuek geroago, bera apaiz zalarik, arako euskal-jayetan, d'Abbadie jakintsuaren izenean nik, nere erria ere alde bat utzita, onera ekarrarazi nituen jai eder ayetan; larunbat-arratsaldez elizalde onetara eldu nintzanean, kalean sartuta, mendiak nik uste baino aundiago, ibarra medarrago, ezkerrean iruditu nituen auzotegiak eskubi-aldean ta gorengo-tzat neduzkanak kaletik urbil ikusi nituenean; nere adiskide Aramayoarra etorri zitzaidan burura: eta nerekiko esan nuen: Aramayo ura, Peru Matrakaren Aramayo, ezukan Aramayo; Aramayo egiazkoa au dek .

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Euskara ain ederki ta argiro zerabillen ark, euskarazko ainbeste kondaira apaindu zituen ark ¿ez ote dit, nere ausarkeriaz aserretu-ta, kenduko gogotik edo mingañetik emen gaur atera bear nuen itzaldi nastua? Ta denbora berean dirudit neretzat ospe aundi bat dala nere Aita Mendibururen jaioterri ta jaioteleiza txit eder onetan gaur nik itza adieraztea.

159. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 ¡Zeiñ atsegiña neretzat ikusi nuenian Euskalerriko liburutxo ori, an, ondo gordetu-ta larru ederrezko estalki aberats batez zintzoki jantzia!.

160. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

161. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Igaro dan astean oraindik, an, Euskalerriaren beste buruan dan nere jaioterri Zubero-ko probintzian; nere begiez nakusen Caius Valerius Valerianus zeritzaion gudari erromatar batek mendi gora batetan altxatu zuen arrizko mai eder bat.

162. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Batzuetan biotzetik jaiotako gauza gozoak esaten zitualako, beste batzuetan esaten zuana itz ederrez apaintzen zualako, asi ziran batzuek Olano'k ziona gogoz entzuten, eta bere itzaldian aurrera zijoala, geroz ta arreta geiago ipintzen zuten.

163. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Au irakurri ta gero, Olano'ren itzaldia ezin eta obea, ederren arrtean ederra, ospetsua izan zala ezin liteke ukatu.

164. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Au aditu ondoren edo jakin zubenian gurasuen asmo eder naikidatsu orren berri, diyo Luchi-k beregan.

165. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Ontasun abetzaz gaiñ, edertasunezko gai aundiyak ere berekin zeuzkan; aren begi eder mintzakitsuak baziruditen mingañari chandarik eman gabe itzegiñ nai zutela; ¿bañan itzegin ere nola? Ama batek aurra bularrean daukanean beziñ xamurkirotsu eta atsegintasun aundiyan.

166. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Gizon ederrak eta galantak badira beñepeiñ.

167. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - Bai, ta bazterren bat jotzen badu automoille orrek, idiakiñ eraman bearko ditek automoillea, eta onik onenean tortilla ederra egiteko gaiare izango dek.

168. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Izan be, entz, maite: gure euskera zampacirc;rr, garbi ta ederr au, Jaungoikoagana joateko bide, Jaunaren eta Maria`ren seme zintzo izateko jagola ta lagun izango yakula deritxogu: geure siñestean sendo, geure oitura onetan garbi irauteko berariz lagundu gaikezala uste dogu, ta au uste dogulako, euskal-jai oneik amaitu baño len, geure asmo ta lan oro, Uribarri`ko Amaren eskuz, guztioen jabe dan Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu nai izan dautsaguz.

169. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡O! zer ederr eta atsegin dan Belaunza errekan putxu-txuluan, arri koshkorr, aparr eta iya tartian, iturri belarrak biltzen ibiltzia, eta ur-me, garbiya, aparr txurik egiñik, Ibarrera jeisten ikustia, amurrai txikis betia.

170. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Arrats-aldean, esherita egoten giñanian nere ¡Aita! ta ni, Tolosa'ko zumardi-aundi, maite ederrian, arturik lurretikan nere eskuetan arritxo txiki borobil, txuri pollit bat, esan niyon onela nere ¡Aitari!, arritxuari beidaturikan: Goiko Jaunaren egintzak, emen gellditzen dira, gizonak egin ditun gauza guztiak, denborakin aztu, austu ta galtzen dira.

171. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 ¡Ai! ayek guzti-guztiak, bukatu, ill, austu ta aztu ziran, bañan ¡zu! arritxo, txiki, borobil, txuri, pollit maitea, denbora ayek baña lenago jayotakoa, emen zaude, orduban bezin txuri, pollit ta gogorra, nere eskuetan, gure Tolosa'ko zumardi ederrean, nere gaztetasuneko jostaketako toki alai ontan.

172. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 ¿Zenbat mirabe gazte ederrak, galdutzendu peseta-gatik, bere neskuntasuna, zintzotasuna, ontasuna eta osasuna?.

173. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 Ezagutzen ditut, baita ere, arkitzen dutenak peseta aiñ ederra, eta egokia, nola izan liteken, zeruko atia.

174. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Zure farratxo ederra gatik zeruba.

175. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Otoitz legun, laburrá, igotzen da laisterr, zeru erdi, ederrerá.

176. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¡Gauba dá! ezeren otsik ez da entzuten gauden tokian! itxasua ta lurá lo daude! ixillun aundi bat dago gure inguruan! ¡Gau ishill zoragarri ontan, eta bakartasun ederrian! iruritzen zait nagola, zeruan errdi-errdian! ¡Bai! Mariatxo! zure aldamenian!.

177. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Ta begira zalditxo onen adur ederra.

178. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Eta Zeruan jayaldi ederra izango zan ardi galdu uraxe arkittu ta betiko zorioneratu zaalako.

179. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Egun ori Eliza Ama Santak donkitu dio Jesusen Biotz laztanari, ta kristau zintzoak, jaunartu ondoren, egintza ederrak egiten diozkate bertan Jesusen Biotz maitagarriari.

180. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Emakumetalde ta gizatalde ederrak izaten dira gure Elizetan egun ortan, Jesusen Biotzari beren maitasuna agertzen.

181. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Guztiz da ederra ta zoragarria.

182. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ango ozte aundi arek bizkortuko zuan ziñesmena edo fedea eta artuko zuan andik aurrera kristau obegoak izateko asmo ederra.

183. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 Goien-goienian ageri zan jargoi, izan diteken ederren bat, emakume bat, an jarria, aingeruak baño're askoz ederragoa, ta aingeruz inguratua.

184. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Ikasle edo estudiantea omen zan, Ituiñdarra, au da, Ituiñ edo Ituren deitzen dan Naparroako erri batekoa; gizaseme gazte asko-asko ederragorik ikusi ere ezin diteken bezelakoa.

185. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Zenbat egon ote diran gaiñ artan, lorategi bat bañon politago diran mendi-babes ayi begira ezin asperturik! Errnio'z bera ta beste alde guzietan zugazti mardulak, pagodi, gaztañari, ariztegi ta era ugarizko zugatzak; garoleku ezeak, baso ta zelai, soro ta belardiak eta an-emen banaka-banaka, galdurik bezela, uso txurien antzeko baserri ederrak....

186. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 NAPARROKO txoko polit batean, zuzen eta eder bere buru gogorra jasotzen du gaztelu oroigarri batek; orain laregun urte dirala, antxe jayo zan Jorrailaren 17'an, 1506-garren urtean, Xabier Deuna, Japon ta Inditarren Mixiolari ospetsua.

187. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Berak beste txalo ta lore ederragoak irabazi nai zitun gudakoak baño; gizon jakintsu ta ospetsua izanaz ondasun eta aberaski asko bereganatuko litukela ta, beste bide bat artu zun.

188. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

189. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Zer eskatzen dizutegu gauz eder oiek egiten laguntzeko, zer, zeuen ta nere erria il eztedin?... Borondate on apurtxo bat eta eguneroko xentimoa!... Eguneroko xentimoa Euskalerria'ren alde ematea eskatzen dizutegu bai, zineari, ardandegiari ta yolasari ez bat baizik eun ere ematen diezuten garaion.

190. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0204 Ez ere itxasoetan
Pitxi ain ederrik,
Zure edertasunaz
Berdin ditekenik.

191. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0204 MARIA EDERRARI

192. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0204 Aintzal eta omenak
Neskutz ederrari,
Garbitasun osoaz
Sortutakoari.

193. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0205 Gatoz gaur Zugana;
Oso garbi ta eder
Zeralako dana.

194. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Eta lenengoak zuztarrez gora aldatu zituan azak itsatsi omen zuten eta izugarrizko buru ederrak egin omen zitzaizkien.

195. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Gorputzez oso liraiña ta ederra zan eta bere gurasoak beretzat ezkontza on bat eratu nairik zebiltzen.

196. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Ozteak etzuan asnasarik ere artzen: dorre eta arresi gaiñetatik auzoarte guztietakoak, guztiak bat egiñik, ari entzuten ari ziran, arriturik; guztien begietan egiten zuten disdis damutasunezko negar-malko osasungarriak; eta bitartean eskale goi-goitiko ura izugarrizko gauza ederrak esaten ari zan eta aren arpegiak maitetasunaz antz-aldatua eta odei argiz inguratua zirudian.

197. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Abereentzat berriz aritz, pago, gaztain, arte, ta oien antzeko beste batzuek ematen dituzten aleak, ezkurr ederr, abereentzat jan egokia.

198. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Tobias gazte onak eta Sara neskatxa zintzoak aingeruaren autamenez alkarrekin eskontzeko erabakia artu ta biak alkarri eskua emanaz batutzera zijoazenean, Sara'ren ama Rakel andre onbidetsuak Jaungoikozko argitasunez, gaur egunean ere eskontzerakoan Eliza Ama Doneak esaten dituan itz gogoangarri auek ixuri zituan berengan: Abraham eta Isaak eta Jakob'en Jaungoikoa izan bedi zuen artean, eta berberak batu zaitzatela ta bere bedeinkapen ugariz bete zaitzatela, era onetan itz eder auekaz aitorturik eskontzaren gizabide egoki ta biziera onbidetsua.

199. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Ala diyote gizonak berak nun nai dabiltzan bitartean: bañan berandutu zait, eta etxera nua:¿noiz ikusiko zaitut neregan, Zele ederra?.

200. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 - Ez, ez, esan zuen neska ederrak: eguzkiaren beroak ez ditik ikaratzen Crau'ko neskak... Baño zergatik ez esan? barrena lertzen zedukeat eta.

201. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Ai, erregintxoa! ain ederra izanik olako mintzo gaixtoa dun? esan zuen saskigilleak.

202. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Ain ederra ikustean, bestea ernatzen dun,¡ikustekoa! ta lagunarengana maitaro igeritan zoaien musu bat emateko bere aienak luzatuz, gorbelarengandik bereizi ta, txortena autsiz, bere eskuko, baño iltzear, eta muñ egiten zion bere ezpain zurbillekin, lagun zuriari.

203. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Alaba eder, Crau'ko legartza, ondartza zabal guziek, i ere bai, eguzki dirdaitsu, lagun zaizkote nire alabari, igatzen ari da ta.

204. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Zokoz zoko ur-yauzika doaien ixurkiak mendi-gaiñetako artzaia biotz-ukitzen dun bezala, Eliz-barrenetik erriaren kantua gora ziyoan, eta eliz osoan dardar egiten zun Donamaritarren kantu ederrak.

205. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Santa itsastar ederrak, zuen Eliza gorriaren dorrea ta dorre-ortzak eraikitzeko aintziradia aukeratu duzuten ezkero ¿zer egiñen du itsasgizonak ontzian itsasoa aserretzean, berela zuen egurats biguina bialtzen ez ba diozute? Zer egiñen du zuen laguntza bage itsu gaixoak? Ene! Ez da sobirik ez kirtangorririk, aren zorigaitza senda dezakenik, eta itzik egin bage egun osoa igarotzen du, bizitza illunean.

206. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok Masseo anaiaren ogiak berak bilduak baño aundiagoak eta ederragoak ikusirik atsegin aundia artu zuan, ta lagunari begiratuta esan zion: -¡O anai Masseo ez degu onelako ondasunik merezi! Itz auek berriz eta berriz esaten ari zala Masseok erantzun zion: - Aita, nola deitu dezakezu ondasuna gabetasun gorri au, bearr degunik ere ez degu-ta? Emen ez dago mampacirc;izapirik, ez labanik, ez azpillik, ez etxerik, ez mampacirc;irik, ez morroi ta miraberik.

207. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Jorje Deunaren elizak, ama bat bere semearen garaipenak goratzeko bezela apain-apain eginda, bere barruan artu zuan Jesukristoren Ordekoa, ta onek jarleku ederr apain batean eserita, obispoen ta jende guztiaren aurrean, biotzak pozez pil-pil egiten ziela, Prantziskoren goreskia asi zuan itz oekin: Lañu artean goizeko izarrak, ta illargi beteak eta eguzkiak argi egiten duten bezela, onek ere argi egin zuan Jaungoikoaren elizan. (2) Cel I 197 gn orrialdean.

208. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 -¡Gaurko sermoia bai izan dala ederra!.

209. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 Zuma ederrak ba daude ibetondoetan saskiak egiteko: astoren bat edo beste ere moztuko degu; bostekoak ere ez-titugu beti lo idukiko ta, jan ariñian nola gabiltzan, ez-tegu asko bear, puskatxo bat zerrepelzeko.

210. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 Atzera biurtu
Eta biurtutzeko
Ez pazaude gertu,
Ezingo zera zeru
ederrean sartu.

211. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Antze orotzallea duanak zeaztasun xearen antzea ere izatea ezta erraz; gotargi eder ta gorengoz bizi dan olerkaria, daneurtizti-adiyaltzien oitasun neurtunera nekege jarriko ez da.

212. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Eskupeko ederrak eman zituen, gainera, Patxiko ta mai-otseinentzat, zeinulari ta suziridunak ere poliki izan zuten.

213. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 ¿Erdaldunik battxo etorri oteda egungo jarduna entzutera? Eztet bat ikusi; lo bai, baserritar-mordo ederra.

214. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 - Orregatik ere quinque talenta eman diete lekaimeai ta bost doe orien artean euskera ederra ere artu dezute ta nere ustez....

215. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Egun auetan emen oyukatu diran itz ederrak dira auek, isiltxo gaineratu zuen iztunak.

216. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Tamala da, damugarria da, Aita Batizek arkaitz-gaineko txoritoki artan, oso-osorik, lan eder au ez idatsi izatea.

217. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Laztantxuk, arpegia, garden: zuri eta eder zúan; baiña, Amabirjiña Doloretakoak bezela, biotza zazpi ezpataz zulatua zeukalarik, begitartea, oiñaze mingoitzez, errukigarri markatua agíri baitzuan.

218. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

219. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Felipe Ederra Erregue zala, emacume pobre, cristau batec, premi estu batean, eman, zituan prendatzat bere erroparic onenac Jonatas zeritzaion judio baten echean.

220. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Galdetu zioten: Baña, Anai Garate, zer egiten diezu landara oiei orrelako ederr ta aundiek azteko?.

221. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 - Isidro Anaiak, bere buruari poliki eragiñez, ola zion: Ostu dizkiguten mandoen gaiñean eramango gaituzte, eta patxada ederrean joango gera.

222. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Azoka da, menditarrentzat, ez bakarrik salerosketako garaia, baita ere albisteak jakiteko era ederra, lagun arterako beta egokia, jan edanerako epe gozoa, atseden ordurik onen onena.

223. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Ederrak eman dizkigu! Ezkenduan asko uste....

224. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 ¡Sari ederra!.

225. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Aur jayo-berria elizan lenengo aldiz sartu baño lenago, Apaiz jaunak otoitz batzuek, luze-ederrak egiten dituala, ta gero aurra elizan batayatzen duala.

226. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Egun batzuetan esne ederra ematen zion, eta gosaltzean, etxekoandreak neskameari esaten zion: ¡Auxen da esnea! Lodi-ederra, koipe utsa.

227. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eguraldi ederra jarri zuan, eta Eiztariak bere etxera joan bear zuan.

228. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 27 Zuen zori txarra, idazlari ta parisaitarr azalutsok! azaletik ederr gizonei ageri ta barnetik illen ezurrez ta edolako satsez beterik dauden illobi zurituen antzekoak zerate-ta.

229. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 15 Garbientzat, dana garbi; zikin ta siñesgabeentzat, berriz, ezer ez da garbi; kutsututa dago, ordea, ayen gogo ta biotza. 15 Beg. Baru-egunak ez dira Elizean, yanari batzu berez zikiñak diralakoan aginduak; ayetatik beste garbai-nekeetatik bezela, yaso ditzakegun obari ederrengatik baño.

230. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0207 Onetsi bedi ta goitu
Zure Sortze txit garbia;
Bada Jaungoiko guztia
Zeran ederraz da asetu
.

231. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Agur Marien amarreko au
Aita gureaz batean,
Birjiña eder, maite berari
Esaten asi gaitean
.

232. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Gero Elizan egotaldi eder bat egin eben.

233. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Lenengo sartu zirean-ostatuan, iaubeak arrera ona eginaz, ian-edan eder oparoa ta naierakoa emon eutsen.

234. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Eremutarrak urregorrizko edontzi eder ikusgarri baten edan eban ardaoa.

235. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Etxe-iaubeak, edontzi a eskura emon eutsanean, berba onek esan ebazan: Eztago munduan edontzi eder au baiño naiago dodan gauzarik.

236. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Urrengo egunean, ostatutik urten-da gero, arrituta gelditu zan, arako aingeruan eskuetan urrezko edontzi ederra ikusi ebanean.

237. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Semie galanta, Altara nagosiko aingeruek lazkoxe berna-lodi, apu-gorri, ederra izengo dana jakiteko, Amari begiratutie baiño eztago; baiñe ez uste izen, au gora-bera umie ikusi eztodanik.

238. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Aur dago, ederrori, kuman batu batu eginde.

239. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Ejemplo eder oyec entzutean ¿nor guelditu diteque Aita San Josengana fede eta biotz onez zucendugabetanic?.

240. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Gucialduna danac, guizatasunaren utsatasuna, guztiz cearo-ta garbi ezagutzen dunac becela, ematen dizquio oni doañez, goratasun onean bici dediñ, bertute zoragarriac, batez ere deitzen diradenac jaincoquindecoac edo teologalac, ceñetatic lenengoa, au da fedea, dan bere jatorrriz edo jayotzat bertuteric ederrena, eta dembora berean guztiz bearrena: bada au gabe, ecin liteque bat bacarric ere salbatu.

241. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Au da eguiaz garbitasunaren maitatzallea izatea, eta Jaungoicoaren gogo guztizco bertute ura eguiten duna bat, ceruco izar dizdiratzalle ederra.

242. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - ¿Beraz norentzat eguin cituen guci oriec ezpada guizonarentzat? - Guci oriec aurrena eguin cituen, eta orrembeste gauza añ desberdiñ, ongarri eta ederrez betea eta ornitua cegoen mundua, guizona ecerezetic atera eta gucien gañeco escua berari eman, eta gucien jabe eguin zuen.

243. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

244. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Begira ondo, otoitz eder auen itzak zer esan nai duten, eta ezagutuko dezute, Espiritu Santuak adieraziak dirala.

245. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Baña Palben deuna idazki ederr aura ez zuan arrtu, egin zizkioten zauriak Oigoto-ra yoan orduko-ra yoan ordukotxe bizia kendu zioten da.

246. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Direla eun urte il zan Tegel'eko jauregi ederrean Jorraillako 8'an.

247. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Sartu zan urte ortako (1799) Urrillako 11'an Bayonan eta bertan gelditu zan 11, 12 (Pilarreko eguna) eta 13'an ikusirik Biarritz eta egiñik ortaz soneto eder bat.

248. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Bayona'tik kostatik ziar iritxi zan Zarauz'erañok eta ango Narros jauregi ederrean ikusi zuan Fausto Corral jaun soñuzalea eta ziñez onek eman zion Lelo kantuaren berri eta baliteke erakustea ere kopiaren bat, bestela ezlioke Humboldt'ek emazteari Getari'tik Orrillako 2'an auxe esango Tiene un tono propio de fuerza y es algo absolutamente nuevo.

249. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Bakarrik; esango dizuet gaur, gure Riev ederra irakurtzen dezutenori, an irakurtzen dituzuen Oihenart`en Atsotitzak Humboldt'ek billatu zituala Paris'eko Bibliothèque Nationale, iñun dagoan andiena.

250. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Orañtxe, nik nai ez nukeana, iñoren musu illunik, ukitu ditudalako uts bi oek, gere itzkera ederraren onetan, aiñ lan aundi eta zaillak egin eta egiten dituan Nagusi bikañaren liburuan.

251. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Baña entzen detanez, Elizanburu'ren neurtitz ederrak billatu, bildu ta batean azalerazteko arloa artu du norbaitek.

252. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Lan ederra izango da orixe; ederra ta bearrezkoa.

253. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Au da bada nik gure izkuntz ederrean egin nai detana naiz guztiyen gogokua ez izan.

254. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Lenengo jai aldi bart arratsekua, Asociación Wagneriana-k moldapetua izan zan elkartuentzat bakar bakarrik donkidatua; jaitze eder gaiñ gañekua gertatu zan ziñetan, eta oraindik Madrillen izan eztan bezelakua.

255. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Donostiyako kantaritalde ederrean arki diran gizaseme ta aurrak, Ama Euskeraren bularreko irañ gozo gozua edozkirik aziyak dira, ta beraren indarra bitarteko dala aunditasun osora mallatik mallara tontor, tontorreraño igua.

256. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Oek orla diyotenian,¿ez alda bada izango? Nere irítziya urri, ezereza baldiñ bada ere, egi billos au chinixtu gabe ez naiz geldituko, ta nere biyotzak ezkeintzen diyon pallakuzko bezarkada, beretzat eta bere talde ederrarentzat izan bedi luzarorako.

257. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 Eta, ¿ez alditut aipatu bear banakako kantari eder, errechiñola beziñ goxuak diran Remijio Peña ta Karmen Florez?.

258. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Orrengaitikan eskaintzen zituan urteko zari ederrak, beak jartzen, zituan gai gañean ondona lanak egiten zituanai.

259. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Gipuzkoan lenengo euskal jai-aldietan itzaldi ederra egin zuben Mondragoiko elizan; orduban ordia erderaz aitu zan, ta urrengo urtian egin zuben euskeraz Oyantzun-go erriyan.

260. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Beti zion naitasun aundiya gure euskera ederrari.

261. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Jesuiten artian iztunle trebienetakotzat asaldu zan, guchik bezela zekiyen entzuleen biyotzera ta burura irixten bere itz eder apainakin, bere arrazoi sendo ta jatorrakin.

262. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Zortzi egun oso-oso'etan, bada, egin diran elizkizunetara etorri da emen, eleiz nagusia bete bete egin arte jende, bai gizonezko eta bai emakumezkoak, eta euretan egin diran itzaldi eta gañetiko otoitz abesti eta eleiz jayak izan dira guztiz eder eta ozpetzuak, baño goren goren ipiñi biar diranak, aita Tirso'k egin digun itzaldiak, danak ederrak, danak egoki eta mamintzuak eta ain gozoro zartzen ziranak aditzallien biotzetara....

263. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

264. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bai goizian meza nagusiko garayan eleiz nagusian eta arratzian emengo lekaimen eleizatxoan, itzaldi ederrak egin digu, baita ere, Aita Gorri Pantzeskatarrak erderaz.

265. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Urrengo igandean, illaren 18.an beste jai ta jolas arrtean Meza nagusi ederr bat abestu zan Santurrtze'n bertan; eta gure amazazpi garailariak, Kristoren guda-mutill bizkorrak ziruditela, aldare inguruan egon ziran zutik da, zuzen eskuetan arraunak ixkillu (arma) tzat zituztela.

266. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Morroiaren erantzupen ederra.

267. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Entzun dituzte Gipuzkoarrak Ermu'tik asi ta Berriz, Elorrio, Abadiño, Durango, Zornotza, Arrati ¡Arrati oraigarrian!, Galdakao, Bilbo-ate-errietan, Bilbon bertan, Begoñan, Mungi, Bermeo, Mundaka, Gernika, Lekeitio, Ondarru ta erri guzti guztietan Aita Iñazio Deunari egin dizkioten jai ederr guztiz ikusgarriak.

268. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Entzun diyogu bere sarrerako itzaldi ederra, ta naiko txalo bildu ditu.

269. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 ¿Ez ote zuen edozein euskaltzaiñek, nik bezin eder ta goreski itzaldi-erantzupen auxe moldatuko? Baita ere.

270. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Badira bai, Euskaltzaindian, gizon jakintsu asko; bañan ez dute jakintsuak beti mai ederrenetan jan bear:.

271. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Maitetasuna dakart; jakinduri gutxi; txiki ta beltx ta erdi-urretxindor ikusi ninduelako, Euskaltzaindiak eman zidan, bere Jauregi ederrean bizi-izateko eskubidea.

272. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Senide diranak etxe batean bildu bear dira, ta etxe asko eragiten diranean, orduan igarri genezake, zenbat ataletatik sortuak diran tokizen eder eta egoki oyek.

273. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Bonifazio'rentzat jai eder bat gertu, degu, ta ontan etzuen Zumaya'k gibel ta zear egon bear.

274. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Ez daukagu azturik, orren anai Karmelo zanaren sarraldiya: Azpeiti'n izan zan jai eder ura.

275. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Itzaldi eder bat Karmelo'k egin ondoren, sutsu ta bizkor erantzun ziyon ainbeste maite degun Eguskitza gure lankideak, ta abegi onenaz, Euskaltzainkideak esku bigun ura estutu ziyoten.

276. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Guzira, GWALARNek liburu sail polita, errenkada luze, pilla ederra bildu du.

277. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 ¿Nón dun neré urrézko orráxe edérra? Ezpáldin badíran emáitten, kendúko dinªt armáiua, alásia ta baztérra.

278. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Iduritu zitzayon, lenago Villoslada'k bere Amaya omen aundikoa errderaz idatzi zuan bezela, berak ere euskeraz orrelako arrlo zarr eder bat bururatuko zezakeala, ta, Erriktruda donearen bizitza autaturik, arrgitaratu zuan bere Auñemendi'ko lorea.

279. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0112 Sorotik sorora asi zuten izketarrtea, deadarrka: ¡Ufa!¡Zenbat gauza ederr!¡Daukanak agerrtzen du bearr danean!.

280. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 (...) ta lo ederra, azkenez, oia arrapatu zutenak oian, ta Peru Odolki'k Goienetxe'ko soro-errtzean.

281. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Auñemendi'ko lorea'tik Garoa'raino Agirre'ren doai ederra beti aunditzen zijoan.

282. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Beste eletari eder ta adiskide maiteak, orain amabost egun itz egitsu ta bikañetan Mujika'ren arrigarrizko lana goratu zuten.

283. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Donosti'ko uri eder au, orain 60 urte arte ez zala Bergara, Azkoiti, Tolosa baño askoz aundiagoa ba-dakizute.

284. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Antzerkiak ez bai'dira onela bat-batean perretxikuen antzera ateratzen; kaskarrenak ere ordea ongarritzat egin dute gero landare eder usaintsuak emateko.

285. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ezagungarria, zabalgarria da, izan ere, Nekauste ederr ori; euskelzale eta euskel-yakintsu aundi batek egiña, eta antziñako aldi zoriontsuetan, Euskal-erriko eleizetan, ainbeste eta ainbeste bider gogoz abestua, pozez entzuna.

286. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ori dasa, gure Nekauste ederr onek aurrez-aurrez dakarren, esakerak: Jesuchristo Gure Jaunaren Pasioa Eusquerazco versoetan Jesusen beraren Biotz Maitetsuari Biotzarequin batera ofrendatzen dio A.S Ignacio Loyolacoaren Seme (1) Christavren Bicitza 568g Orrian Iruñan (1760); baña orri ori 368g. izan bear litzake: ez zun bere izena ipiñi; baña bere biotzaren bide, izena eta gizona ongi agertu zitzaizkigun.

287. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Alde onetatik ez du ez zuzendu bearrik Nekauste ederr onek.

288. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 14.- Au, oitura ederr au betikotu egin du, Goyan Begon Agirre-tarr Domeka, Yaupari euskeldun eta euskelzaleak, Kresala deritzan bere, irakurrgai goragarrian. (I) 4garren atala 41garren orritik 43garreneraño (...). Idazkera guztia idaztian bertan dagonez utzi det.

289. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 17.- Arranondon edo Ondarroan ain ederrki egiten zana eta ain ederrki egiten dana, Euskelerriko erri aundi eta erri txiki guzti-guztietan egin bearr lezake Asterik Aundienean, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean...; gure asaba zarren Nekauste ederr ori gogoz eta biotzez abesturik.

290. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 3) JAUNGOIKUAREN BA-IZATIA ZERU-LURREN EGOKITASUNETATlK = Uri alaitsuak, erri politak, eliz bikañak, eche lirañak, ol fabrika ederrak, makina egokiyak eta liburu aitatuak, badaude munduan: oyek ikusitakuan, ez degu esaten berak egiñ diranik, oyen puskak berak alkartu diranik, edo utsetik atera diranik, baizik egille burutsu ta trebia dutela aitortzen degu; askoz aundiyaguak, egokiyaguak, eta bikañaguak diran zeru-lurrak ikusita, egille obiagua ta burutsuagua badutela aitortu biarrian arkitzen gera; ¿nor ote da ori? Jaungoikuaren ordekoren bat edo Jaungoikua bera; bi aldietatik Jaungoikuaren baizatia datorkigu beraz.

291. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

292. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ta azkenez: Maria billatuakin, anima ederrean daduzkan doayagatik agur eguiñaz, aingueruak zeruan, ta Kristau onak lurrean oi duten bezela, izango degu bere ondoren dijuazenak iristen duten zeruko bizitza, baita, azkenian beñere bukatuko ez-dan zoriona ere.

293. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ni arkitzen naubenak, izango du bizitza ederra; nigana datorrenak izango du bere anima zeruratzeko bear duan guzi-guziya.

294. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Gissa ontakuak ziran Mariaren itzak, ta lembiziko agurra entzun zuten ama-semiak biziro alaiturik gueratzen badira, ze igaroko zitzayen Ama Mariak ondoren esan zituan gauz ederrakin?.

295. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Kristau garbiyak, Jaunaganako maitetazunak kizkaldurik daduzkan anima zintsuak, jardun ederrak, izketa dontzuak iduki oi dituzte beren ikustaldiyetan, Zorioneko Benito ta Eskolastika anai arrebak eguin oi zuten bezela.

296. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Andre Mari gure ama maitearen biotz ederra itz auek adierazten dute.

297. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Auek itz ederrak eta mamitsuak! Gure ama onarenak dirala ez aztu n. a. m..

298. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Munduak lenengo aldietan bere morroiak palagatu arren, azkenekoan ostiko ederra damaie (ematen die).

299. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 PIARRES,- Hortan ba beti bat ederra.

300. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Otsoa irriz zaio
asten zakurrari:
Errak, zer duk lepoan
ual eder ori?
Zakurrak errepusta:
Ez erran niori.
Unen estela autsiz
nauk unat etorri

301. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Neguko haize borthitzak arbolak ditu murrizten,
Oihan itzaltsu ederrak buluzirik hits ezartzen;
Nehoren amodioak ez daut gogoa berotzen:
Lore, haizeak hunkia, bihotza hasi zaut hesten
.

302. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 Aire izpirik ez, eta lurretik halako bafada bat! Uf! Ellande gaizoa bazoan bide berriaren sahetsetik, beroak setiatua, bere aitzinean zeramazkala bederatzi nafar asto ederrak.

303. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 - Bederatzigarren astoa? Bainan, arraila jina hitzaut beraz etcherat? Bederatzigarrena? Eta hire bi zangoen artean daukekan hori ez othe da astoa? Horra bederatzigarrena, hamargarrena eta ederrena berekin deramala bizkarrean! Bichtatik joan hakiat, hordi tzar, gizon galdu, arno untzi higuingarria!....

304. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Mariluzenean sartu zeneko, Pantzuna gauza bati ohartu zen: han, Mariluz deusik etzela, gathuek zutela manatzen! Eta bere buruari erran zion: Gathuak hemendik zerbeit gisaz urrunduz geroz, Pantzunak ere nahi duena eginen din! Beraz, Pantzuna, antola hadi atso tzar horrek egun batez mana dezan gathuak eta lauak Errobian Errobia da Uztaritzen gaindi doan ibaia ederra. Erdaraz, la Nive ithotzea, zaku batean sarturik...

305. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Neretzat behinere ez dut egiten, bainan zato, phiztuko dut su eder bat.

306. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Lasterka hurbildurik, prediku eder bat egin zioten Jesusek haur tzarreri eta etcherat igorri zituen, urrikia bihotzean.

307. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Eta gero, hitz dautzuet karbarien lana etzela lan gochoa, Arratseko hamekak irian hasten baitziren, erhauts ederrik behar zuten nahi-t-ez iretsi goizalderaino.

308. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0247 Oihal peza ederrik bazen gure etchetan.

309. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Eta orai, irri churi bat ezpainetan, etche-ogi garbia jaten duten hortz eder batzu kirrikan, ari ziren, ari!....

310. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Gero-ta ederrago doazi, urthetik urtherat bilkura horiek: aurthengoak aintzin urtheetako guziak aise-itzali ditu.

311. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Laphurditik, urthe guzietako keta ederra, Ezpeletar, Azkaindar, Sempertar, Urruñar eta guziz Donibandar.

312. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Dena den egia errateko, orai arte etzuten Eskualzaleek Donazaharreko meza bezen ederrik ikusi, hoin prediku gustagarririk aditu horrek ez baitu batere erran nahi orai arteko mezak etzirela ederrak ez-eta predikuak gustagarriak.

313. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Hari diote eskola eder bat zor hango giristinoek.

314. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Iduri zuen hastean herabe-zela holako munduaren aintzinean mintzatzeko, bainan aski aho pollita du nun-nahi beldurrik gabe agertzeko, eta esku-zarta ederrik aditu du, su bat begian, azkenekotz koplari baten oihu hau egin duelarik:
Bizi dadin Eskuara
orai eta gero,
Berma gaiten hortara
Eskualdunak oro....

315. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Jaun jakintsun eta mintzatzaile eder horrek erran dituen guziak hemen lerro-lerro emateko ez dugu astirik: hau erran nahi dugu bakharrik, Etchepare jaunaren ondotik: Eskualdunek baitezpada zerbeit egin behar ginukeela Eskuararen aberasteko.

316. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Choratuak zauden oro Ameriketako mintzatzaile ederraren solaseri, bazkaltzerat berehala joaiteko galdea ethorri, delarik salda hozterat zoala.

317. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Nola baitugu itzuli bat egina, ez bakharrik gostukoa, bainan maithagarria, biziki usu gogoan duguna, berriz eginen dugu hemen, Gure Herria agerkari eder hunen irakurtzalekin batean, chehe-chehea emanez joan-jin hartako berri.

318. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Hoinbeste aiphatua zen hiriaren ikhustea, Aita Sainduaren bekhoz-bekho ikhustea, eder eta hunkigarri zitakeela ez ginuen dudatzen.

319. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Treina badoa zalhu zalhua, kasik nehun gelditu gabe; ilhuna heldu zauku: adios kanpoko bichta ederra.

320. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Aro ederra ginuen.

321. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchen Igoneco Comentua hastetic hazi ttikitto bat bezala zen, bainan hazi ttiki hura arbola eder eta handi bat bilhacatu da; eta zenbat nescato gaztec ez dute causitu arbola haren adarren azpian itzal salbagarri bat, zenbat arbola haren pean ez dire izan beren familien, Elizaren eta herriaren ohoreac!.

322. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Mahasti-lerro batean, chocho eder batek, bere moko horia doi doi idekitzen zuela, Ganichi ikasi Phesta-Berrietako turruta aireak chichtu eta chichtu chocho lagun maite bati emaiten ziozkan.

323. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Itsasoan uhainen ondotik uhainak bezala, hilen ondotik bethi heldu biziak; eta oro, Jainko beraren oinetarat, lerro lerro gaki, gauza eder heien guzien egilearen ganat!....

324. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Ezkila errepiketan, atabal eta turruta soinuetan, kantu ederreretan, bazoazin beraz, karrika handian harat.

325. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Iguzki guti begietan Sempereko plaza ederrean, goizeko hamekak eta erdietan; bainan, itzal ere arras guti, pilotariek bederen.

326. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Eman dugun etsenplu onaz, ibiliz modeski eta bildutasunean, eginez othoitz bihotzez eta ezpainez, gu ikhusi gaituzten guziek izan die predikurik ederrena eta hunkigarriena.

327. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 2. - Sakramendu guziz eder hortan, Jainko boteretsuak errana behar duzu sinetsi, ez zuhauk uste duzuna edo itchuretarik iduri zaitzuna: beraz ikhara saindu batekin eta jauspenekin behar zira aldare saindurat igan.

328. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Mota zer den! Erran ditake odolean duela osoki pilotako joko ederra.

329. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Hemezortzi urthedun neskatxa zen Miren Edurne polit ederra.

330. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Behin, handiki baten etxean jai ederr-ederra zen, alhaba baten ezkon-deya emaiteko.

331. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Guziaren buru bada, Bilzar-Lagun eta Euskaldun Anaia maiteak, gogoari emateko badiogu, guk ere, euskalzaleen izena dakharragunek, zeinek gure tokietan egiteko, eta baitezpada egiteko dugula, J.Bte ALTHABE, gure lagun lasterregi zenduak, eta Don FREDERICO BARAIBAR-ko, behiñere baino distirantago denak, zeinek bere moldez, molde ederrez, egin dutena: hori da, guk ere, dela gure lan artetan, dela beharrezko gure harahunatetan, egin dezakeguna: bazter eta zokho guzietarik, euskal-hitz arroztu eta arrozterat emanak direnen artha handiz eta handienez biltzea, eta bilkhurarat ekhartzea: bide hortaz eman dakiontzat, gure mintzaira zahar eta maiteari, eman dakioken iraupen, hedamen eta distiradura guzia, Euskalzaleen-Bilzarrak halaber, bozkariagarri bezain goresgarri dukeena.

332. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Eta bihotzean ilhundura pichka-pichka batekin, gure Uztariztar lagunaren arintzeko, kantuz hasi ginen:
Ara nun diran mendi maiteak
Ara nun diran zelhaiak.
Basherri eder churi churiak
Ithurri eta ibaiak
.

333. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Santander, Gijon, Coruña, hirur Espainiako portu eder, karriketan sekulako olio usainarekin, bi egunen buruko ikusiak gintuen.

334. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Goizeko sei orenetan, bere hirur marruma handiak berritz eginik, gure untzia sartu zen Habanako portu ederrean.

335. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Hango loreen kolore min ederrak!.

336. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0005 Itzali zenean Izarra, eta aditu zirenean, don Jose de Eizaguirre Burulehen berriaren hitz, esku-zarta handiz saristatu zirenak, chutitu ziren Lagunak, errebote joko ederraren ikusterat abiatzeko, oihu bihotz bihotzetik eginik: Bizi bedi Euskara!.

337. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Ene chedearen bethetzeko, behar nuke eskas dutana, zaharren mintzaia garbi eta ederra: ezen Euskal Herriaren amodioa itchuratzen duzue, eta amodio hori ez litake agertu behar, urrezko hitzekin baizik.

338. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Ez zitut herri huntan, bakharrik nik ezagutzen; zure izena orok badakite, bazter guzietan hedatua da, zure egite ederrak guziek ezagutzen dituzte eta Eskual-Herri guzian izan da Maiteenaren aiphuia.

339. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Bertzalde, nork ez daki Eskual herriko eliza gehienek beren aphaindura ederrenak zure eskuietarik dituztela?.

340. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Euskalzaleen-biltzarrak aurtengo billera egiteko Ustaritzko erria aukeratu zuala ta ezin aukeratu zezakean toki ederragorik; gaur goizean bildu geran tokia baño egokiagorik ezta izango euskal-billera bat egiteko.

341. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Eta gauza onek, oldozkun onek, ekartzen dit burura egun eder, egun zabal, askatasuneko egun aien gogorapena, eta naiz-ez-ta ere ordungo euskalizaera eta gaurkoa alkarren aurrean jartzen ditut, eta zer negargarria ta zer illuna arkitzen det gaurko gure izatea, gaurko gure euskal-bizitza!.

342. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Gai onetzaz itzegitian gogoratzen zait xuberotarren kanta eder bat, bere itzetan esaten du: Txorinuak kaiolan trixterik du kantatzen, dialarikan zer jan zer edan kanpua desiratzen, zeren, zeren, libertatia hoin eder den.

343. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Lenengo beinzat, jaso bear degu gure mintzo ederra, gure euskera maitagarria; esan oi da, bere mintzoa edo izkuntza galtzen ezduan erria ez dala ilko.

344. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Zabaldu dezagun bada, Euskalerriko bazter guztietara euskalzaletasun au, guretzat ludi edo mundu guztian izan litekan gauzik ederrena bezela, esanaz alde guztietan euskaldunak gera.

345. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 265.- Zingili baba, bethor ilharra, surthengoz joan da maiatza, [BNam], (Bertze orduz, hanitz errepikatuzko zen solasa. Zingili [BN], zingo Lcote frontiere, zango bakharrezko urhats urria, baba gutituz dohala dioena. Bethorkigula hartarik lekhora, etxil'ar, il'arbiribil, magitxil'ar baliosa; halarikan ere, auhendatu gabe ezin ikusiz itzaltzen, loril, hostaro, eder eta maitagarri den hilabete paregabekoa).

346. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Kalitza eder da elizan, bainan ez da berdin, sortzen delarik esku gainean edo mazelaren erdian.

347. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Landibarrek aldiz biltzen heien sos churi-gorri ederrak... nun ez derauzkioten bere papertto urdin-machkaroak uzten!.

348. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Gure izkuntz ederra.

349. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Gure izkuntza zeñen ederra, aberatsa ta maitagarria dan ez dakien asko, arritzen ziran lengo sei illabetetan ainbeste jira-bira euskeragatik egitten ni ikusi-ta.

350. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Baño pitxirik ederrenak itsasoaren erraietan izkutatzen diran bezala, esanerarik pollitenak gure erritarren ezpañetan arkitzen dirala dakigunak, ezeretzat ematen dittugu gure neke guziak, zerpait berri arkitzen degunean.

351. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Euskalerriaren zati ederr ontako zelai, mendi ta errekak, erri eta ibarrak ibillirik dauzkat oraingoan.

352. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Arana-Goiri zenaren chito orai oilhartuak ditugu Euzkerean oihulari eta bazter-atzarle Goizetik hain ederki ari zaizkunak egun luze bezain ederrai dagozke.

353. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Anartean gure bihotza suhartzen da, mendiz haraindian ikusiz eskuararen ganako behin baino oldar ederragaoa: gogotikago jarraikiko gira hemen lan bertsuari.

354. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 ZULAIBAR, - Errotaetche jaunak Zornotzan agertarazi du, berak duela hiru urthe emanikako hitzaldi eder bat: Aita Zulaibar handiaren bizitze miresgarria (1753 1825).

355. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Gure tokian tokiko hitzak, elgarri josiz, ez othe litezke mintzaire jori eta erreberritu baten gayik edo ekherik ederrena?.

356. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Su eder baten ondoan, huna jarri-ta, amatchi, hiru lau haur inguruan dituela.

357. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Gernikan orampauml;i bortz urte Eusko-Ikaskuntzak eragindako Batzarre gandi gartan nire adiskide on batek Euskaltzale anitz ta Euskalari zenbampauml;iten artean azi eder bat erein zue.

358. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Eta zer zati ederra, eta zoin arina, Amikuze! Zola batzuetan herri andana bat beren etxe xuri bilduekin, eliza orotarik agerian, lurrak hurbil; gainetan, mahasti zahar batzu, hostoak iguzkiak erreak, azpitik belartsu mulkoak oso eta beltz, ontzen ari oraino, eta ja Lapurdin perderik bilduak!.

359. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Bada landa ederrik, bai eta oihana frango.

360. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Oren laurden baten lana, bainan hirietako zer guziak badira: etxe moda zaharreko eta aberats, botiga eder, kafe nasai eta garbi, paseatzeko arbola azpiak izen handi batzuekin, ostatu, lantegi, burdin-bide, ur handia mekanikazko eihera azkar batzuekin, bai eta ere, frantsesak erraiten duen bezala, des monuments.

361. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Geroxago euskara garbiak ernaraziko ditu frantses garbirat; hunen argia biziago baita, hala nola zabalago, laguntza handia badukete, jite onekoak badira, beren haurreko mintzaiari, eta orozbat urratser, jarraikitzeko bizi guzian, konparantzaz ikusirik zoin ziren bata eder eta bertzeak zuhurtziazkoak.

362. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ondo dakizute denok, batez ere jayen eraldari zeratenok, onelako gaiaz lan ederr baten egiteko, bearr den gerkuna.

363. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ez dut bada azketsik zer eskatu, nere lantxo au, jai oni ta Mendiburu bezalako gizon bikain bateri dagokion bezain ederr ta sakona ez delako.

364. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Ortaz gañera, bere aurpegi ederr eta gorputz lerden, lirain, egokiak bereganatzen zituen biotzak oro.

365. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Eta orain erran zadazute, ez ote-den arritzeko, orrelako mende ayetan, ikusi duzuten bezain garbi, txukun ta ederr Mendiburu'k bere idaztiak egitea.

366. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Orain berreun urte bezelatsu, Mendiburu, Larramendi, Zarauts-ko Pantzezkarr mixiolariak eta bertze zenbaitek, gure euskera ederr, goxo au goratzeko alegiñak egin bazituzten ere, lenagoko einean, iya deus ere aurreratu gabe, gelditu zen.

367. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Zer landare ederra eta zer lore pollitak dituen!.

368. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Liburuak ikhertzea maite dutenek badakite Adonis muthil gazte eder bat zela, Vénus jainko faltsoak maitatu zuena.

369. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Huna orotan ezagutua den lore gorri ederrari Eskualdunek eman dioten izenetarik bat.

370. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Bien izen eta itchurak ditut gogoan atchikiak bakarrik: Kapitain, zakur larri bat, zuri beltz, arrunta, bainan indar handikoa; Garibaldi, orotako maiteena, begi ederrak baitzituen, erneak, ilea labur, margoz kanela iduri, bai eta bere beharri zabalak buruaren bi sahetsetarik dilindan osto batzu bezala higituz bazerabiltzalakotz.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 EUZKEL-IXENA.- Atzo igandian ugutzau zan Deun Mariñe txadonan Barrenetxea-Arando'tar Kepa eta Azkargorta'tar Damene'ren alabatxua Garbiñe euzkel-ixen ederra ezarririk: aitama bitxiak izan ziran Azkargorta'tar Eukeni eta Argarare'tar Irrite.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Euzkerea garbi ta ziatz atsegin yakenak, izparringi onegaz aldi eder bat igaroko dabe, ta ganera, gure goguari yagokozan gauza on asko ikasi.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 ?ENTZUTE EDERRA!

374. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Ara emen emakumeok zertzaz dezakegun baita euzkera-aldez lan ederra. Zer esanik ez dago Miren Neskutzaren aintzazko elizkizunetan, bere billerako neskatxen gain abestiak egon oi dirala.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Poz aundiz esan bear dizut, nere uritxoan euzkera beti erabiltzen degula; zein da udaldian, bertora etorten diran kanpotar neskatxekin batian, ekizkizun banakaren batzutan izan ezik; ostian beti euzkeraz; eta zer gauza egoki eta ederragorik euzkeldun Miren-Alabak beren ama euzkeraz aintzaltzia baño?

376. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 -Domu Santu egunian egin ziran emango txadonetan eleizkixun ederrak, aldra andijak bertra juanik.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Odria, Txopitea, Garate, Amutxastegi, Laka, Azpiazu, Duralde, Trotiaga, Urteaga, ta Altzaga neskatillak abestu eben ikusgarrijan Euzkel-Agur ederra.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Euzkadi'tzaz itxartu ta sendaro lan egiteko alagalakua, ia amaitu aurretik jasoten dogun geure uri politean Jel-Batzoki ederra. Mendiondo.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Atsegingarrijak dira olako oitura ederrak, baña gaurko gastiak geyenak atzerri ekandu zaliak dira, batez-be, ola ta ibai-ertzeko landegijetan dabiltzanak.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Arako aragi txuri eta ederra ikustean galde zion jan-ipintzalleri, zer aragi zan ura, erantzunez ura zala merluza erderaz.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Umien Jaunartzea.- Txadon Nausian lengo larunbatean batu ziran emengo neska-mutil aldra eder bat ta jaupean ozteyan jaunartu eben.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Au bai ixango litekela guztiz ederra, umetxo guzti orrek zuriz apaindurik, aingeruak dirudijela, abes gozo bijotz-samurgarrijak euren abo orbanbakuetatik donokirantz bialtzen, abo orreik beti erabilten daben elez, ta beraz bijotzetik eta ez burutik urtendako abestijak.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Mañari Igaro dan astian euki dogu karmeldar lekaide bat eta egin dauskuz lau txonitz edo sermoi lau egunian, azaldu euskun zelan egin autorpena edo konpesiñua euzkera ederrian.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Eguben deunez urtero lez euki dogu eleizkizun ederra, ibildeuna edo prozeziñua egin gendule Kurutze Santu'tik, bitxabaletik, Ortu-Santu ostetik, eta gero egin euskun txonitz eder bat Kanpos'tar Gotzon jauparijak, Bariku deunez eleizkixunak lenengo ta gero Kurutziak, zeuk mutikotan, Kirikiño, egiten zenduzan lez.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Atzo, Ostegun Deuna, egin dira eleizkizun ederrak, itz-aldija egin eban ederto Salaberria'tar Pakunda jaupari onak; gero ibilkunde txikija egin zan egualdi ona etzegualako.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Geure agurrik samurrena eta urte asko atsegiñez igaroko aldozubez geure aberri eder onetan. GUDARI BAT.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eldu abertzaliak eta erosi idazti barri eder au. Andutz-Mendi. Orrilla 22.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eleizkixuna gustiz ederra, baña bai Larra'ko karmeldar Aba Polentzi'ren txoniz edo sermoya be; eztogu entzun txadon onetan euzkera garbijan aren ekarrija daukonik.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ¡Gernika'n laño dagonian be zuen errijan eguzki ederra egoten da! ¡Gure erritarrak kaletarrak ixan arren eztira asko aispertuten, zuek baserritarrak zarie baña zeuen buruen jabe zarie!.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EGUNEKUA Izparrak eta EUZKEL-IXENAK GAMINIZ (Plencia).- Ara uri onetatik etorri yakun idazkitxua: Uri onetako txadonan ugutzau dabe igaro dan larunbatian umetxu bat, Artatza'tar Jon eta Goya'tar Terese'n alabatxua Miren Edurne Susane euzkel-ixen ederrak ipiñirik.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Aurrera ba beti bide eder orretatik, bota gura ba'doguz lenbailen errin dagozan belarrimotzak.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Egualdiya ederra zala-ta ozte aundiya bildu zan basatxono onetan zar eta gaste.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Arratsaldian oso erromeri ederra egin zan gastediya gogoz dantzatu zala.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Entzutia euki gendun euzkeltzalia zala, eta alantxe da, txonitz ederra egin eban euzkera garbijan.

395. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Onen ganian emengo Udala'k azkenengo batzarrian erabagija artu eban jakiñen ganera ipintia Perea (gobernadoria) ekarri dayala Durangora garija, uruna edo ogija, errija larri-larri dagola-ta; jaramonik ezpadau eiten... ¡or konpon!! esanagaz etxera duazala kontzejal gustijak, dana bertan-bera itxita (1) Bizkai'rako dakarren garijaz egindako ogijak Santander'era bialtzen dabez Bilbao'ko ogi-ola jabiak, itxuraz gobernadorian baimenaz. Atzo orixe agertu eben emengo txinelak Basortu'ko geldokijan. ¡Joko ederra orixe! Arrayetan ba, ogijak uts egin ba`bai, geniño polita parau beiyakuk.- KIRIKIÑO.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Eta igandian duaz bertara gure alkate Uribarrena'tar Andoni, Arozena'tar Todor, Garai'tar Joseba, eta Jel-Batzoki'tik gaste aldra eder bat.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EGUNEKUA IZPARRAK ETA JEL GAZTEIZ'EN Jai eder-eder ta onuratsua egin zan atzo Gazteiz, Araba'ko uri nagusijan.

398. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Azi ederra erein da atzo Araba'ko zelayetan, erneko da, lur-ganian agertuko da, aziko da, ganetik aixe otz indartsuak iñoz joten ba'dabe landarea, lur-pian sustarrak ugaritu, zabaldu ta sendotuko ditu, ta gero ¡a zelako zelai ederra galburu aztun aletsuz beterik egingo dan!.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ALOGER EDERRA Birminghan Ingelanda'ko Irakastetxe nagusijan, laterea edo latin irakasten daunak ointxe isten dautso bere lekuari, ta berau betetako deya egitea dabe, ia nok ixan gura daun ango latel-irakaslia.

400. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bitxilorez (de margaritas) polito apainduta egozan zelaiak isera zuriz eztaldu yakuz; igeli-zugatzak (los frutales) margo pozgarrikaz darakusben (erakuzten eben) bizitza barria, baña il dira atzera; orlegi ederrez yantzi ziran solo ta solo-mugak (munak), eta illundu egin dira.

401. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 EGUNEKUA Arantzazu'ko Andra Miren'i ¿ARANTZAN ZU?...
1- Ederrenetan ederrena zera
Ama; ta ¿arantzan zu?...
Arantz baten edertasun ber-bera
¿Nola agertu zaigu?.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 Lorarik ederrena arantz-artean
Jaunak ipintzen du.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Barakaldo JEL-BATZOKI BARRIJA.- Erregato'n gogor diñardue ango gastiak Batzokija irigiteko; aspaldi onetan egon dira etxe barrija egiteko asmoagaz, baña eskarrak Ayo'tar Kasimir'ari berak emon dautse etxe polit bat, eta an dabilz barruko orma ta ostantzeko gauza kentzen areto eder bat ipinteko.

404. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ANTZOKI-ALDRA BARRIJA.- Emengo Euzko-Gastedijak asmua artu dau datorren Aratustietan antzoki-jai eder bat egitia, eta orratarako gabero asiko dira ikasten.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Aralar ondoko erritxo onetan ere batutzen gera iñoiz zenbait abertzale erritarrak, alkarri azaldutzera gure asmo ederrak, argitaratuaz nun nai ta prest gaudela erakusteko gerala zañak euzko-odolaz, beteta dabilkiguzanak.

406. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Baña gure asmo ederrak erori dira geyen poztu bear luketenen artean, 42'ko sutunpada batek baño dardar geyago sortuaz; eta jarririk eragozpen aundiak, euzkel-pesta ederra galerazitziagatik.

407. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oek izan ziran Alkain Urnieta`koa, Errauskin Ordizia'koa, eta bertako Primo Zarra, eta beren itz neurtu ederrak aditzen igaro giñuzten ordu luziak Arrese'ren ardotegian.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Alkartasun aundiak irurak kantatu zituzten itz neurtu bikañak, gogoratuaz antziñako gure oitura ederrak, alako moduan nun orduak igaro zitzaizkigun nai baño lenago.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Zaldibi'ko mondeju ederrak
Jaterako garayean,
Erri bereko abertzaleak
Jarriko dira goi-mallan,
Zeñetatikan gustiz ederki
Zabaltzen asiko diran...
¡Egi ederrak daude jarriak
Sabino Aranan dotriñan!

Pikuta.

410. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Eleizkizun ederrak egin genduzan; goizeko saspitan izan zan jaupa ixilla ta jaurnartzia; abertzale geyenok eta gure sendiak izan giñan; gero izan zan gure ikurrin ederra bedeinkatzia, amarretan jaupa nagusija, ta abestutzera etorri ziran Donosti`'o abertzaliak; emengoekin batian ederki abestu zuten.

411. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Egun ederra igarota denak pozik juan ziran.

412. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bazkal-ondorian etorri ziran Batzoki-aurrera iru edo lau gizajo leporaño ardoz beteta, ujuka beti bezela; etziran beren gogoz etorri, baizik liberal jauntxu izatia nai luken batzuk, arrija bota eta eskuba gordetzen dutenak, bialdu zituzten amaiketako ederra emanda.

413. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Baña asko ikaratu nitzan jakitean emengo bat, eta gustiak dakitena nor dan beste bi edo iru lagun arturik, juan zala alako pake ederrian lur-azpian zegoen txerria ateratzera.

414. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Txalo aundiakin goratua izan zan beren lan ederra.

415. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Lenbizi, Jel-batzokiko antzeslari-aldra berdingabiak Gabon antzesti eder ta parregarria antzestu zuan.

416. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Artzai-taldia bertoko abeslari onenen artian antolau zan eta zer esanik ez dago beren irteerak eta abost-soñu ederrak ikusle gustiak txalo ta ujuka ipiñi zituala.

417. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Talde gustiaren artetik Arostegi'ren bakar-abesti (solo) eder bat entzun zan txalo ugarien artian.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Uste edo asmu ederragorik ezin euki leike geure Aberri maitia goraldu eta aintzatuteko, eta ziur gagoz Getxo'ko abertzale eta euskalzaleak batuko dabela orretarako bear dan txindia.

419. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ARRASATE'TIK EUSKALTZALEAK DEUN IÑAKI`GATIK Erri dana jakitian Euskaltzaleak Arrasate ikertzera datozela, poz pozik jarri dira, ta batez ere gertau dituzten jai ederrakin.

420. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ¿Nortzuek jasoko ote dute txapelketako txol eder ura?.

421. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ane Deunaren ertxadonan, beste gauza eder askoren artian, Zumarraga'tar Jon Lekaide, Mexiko'ko lenengo Gongotzañaren aiteak bezuzaz emondako jaupajanzki ubela ederra ikusi eban, eta atsegin be atsegin ixan jakon.

422. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Garaija'n be ixan gintzazan, eta jai ederragorik asko geyago ezingo jakon iñun eraldu.

423. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ia mutiltxuak kuntzurrak bigundu, azurrak leundu ta lañuetaroñoko jaulkiz ta artazi bikañez ta artezitsuz zuen ixen ederra goretsi.

424. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ELGOIBAR EUSKO JAIA Elgoibar'ko Eusko Batzokia'k bere azkenengo batzarrian gomutau du datorren illan agostua'n iruan, Deun Laurentzi (San Lorenzo)-n eusko jai eder bat errietako abertzaliak aspaldi onetan gogo bizian arkitzen dirala bai egiteko, esnatu ba Azkoiti, Eibar, Soraluze, Bergara, eta Mendaro'ko abertzaliak, eta gertatu Deun Laurentzi'ra etorteko ezpatadantzari eta abar....

425. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 PELOTA JOKU EDER BAT Igande eguarditarten Goiko tokian ikusi eyuzkez Bereziartua ta Larrañaga, Larrañaga ta Azkue aurka.

426. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai, lagun ona, nere atsegiña izango zan datorren igande goizeko amarretan Loiola ibar ederrian danok lagundian izatea bada ordu ortan goien beian EUZKADI etxeko langille zintzoak beribilletik saltatuko dira, eta Gu gera ta gera oju egiñaz. Larunbat aldera arte. URREKO ZOROA.

427. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bigarren azaldu ziguten Morroi jatorre; lendabizikoa mamitsua eta erakusgaiduna bazan, Morroi jatorrak lez eragin zigun parrez; geldi aldietan mutiko talde batek, Karmentxok, Eginok eta Cuendek abestu zituzten euskerazko abesti goxo eta xamurra eta amaitu zan jai eder au txalo ugariakin.

428. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 DEUN IÑAKI EGUNEAN Eleiz nagusian Donostiyan Deun Bingeneko eleizan erretore dagon Barrena jaunak egingo du itzaldiya zenbaterañoko itzlari ederra dan agertzeko esan oi dute Kastelar erderaz bezela au dala euskeraz, beraz egun orretan entzutera jun gabe ez gelditu damu izan ez dezazuten.

429. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 MADALENA'KO ELEIZATXUAN Azpeitia'rentzat ainbeste oroimen ditun eleizatxuan Deuna onen eguna bezela izandu da 10 meza nagusiya itzaldi eder bat egiñik Madariaga'tar Modesta apaiz jaunak.

430. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ZURIKETAK Gogor ari da ostea baztarrak garbitzen, alberga ederreko ormak ere premiyan arkitzen dira ta tramankuluak erriyak euki ta ¿zertan gaude? ERLO MENDI.

431. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eta ¿zer egin orain? ¡Su ta gar jo, Euzko Araudi aldez, igandean aldu edo diputadu ateriaz Euzkadi'ko Udalen-Batzordeak gauza eder ori Madrid'en aldezteko aukeratu dituan jaun euzkeltzale ta katoliko prestuak: nai-ezpadute ere entzun dezaten Euzkadi osoaren dei edo irrintzi bizia bere etsaiak.

432. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzkoen gurendarik ederrana ixan dala igandeko jakiteko, eztaukogu Prieto'ren azalpenak irakurtia baño.

433. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Osagai ederra igandekoa.

434. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Egun oneitan izan dira sari ederrak emen agertu diran txekor, bei, eta mota askotako aberientzat, eta pozik gelditu dira gure baserritarrak.

435. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Sari oneik irabazi naian asko dabiltz erri ontan, da ez da arritzekoa izango, aurten gure errira etortzia sari eder oiek.

436. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Asmo ederra benetan, zure asmo ori; bada euzkera indartzeak ba'dirudi berekin daukala uzkurtzaren sendotasuna ere.

437. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Eta oldozpen abetan ari naizela bat-batera gogoratu zait aspaldiko esagun eta aizkide detan don Miguel riojano atsegiña ikertutzia geltokira bidean daukadan ezkero, ta belaxe sartu naiz bere etxe eder eta ospatsuan.

438. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Sartu naiz bada bere denda zabal-ederrean eta oartzen det bereala gure aldi bateko don Miguel-ek ez duala lenagoko riojano alai eta atsegin arren antzik.

439. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Onegan idoro doguz onoimenik ederrenak.

440. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Berokin ederra daukot eta otz-barik, naro nago.

441. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 ¡Orixe bai dala benetan ualku ederra! Deukonak eztaukonari, emon dagijola.

442. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Manresa'n ixan leuzan goraketa aretan iragorri ei leutsan Miren Ama Andereak Gogoiñarkun-idaztiño ederr bikaña.

443. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Kopla au ederrenetarikua ezta ixango, baña bai sarri entzunikua.

444. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Paris'ko Ederti-Batzak eta Anisman jaunaren babespian asi dira gixa irudi ederr bat egitten Saint-Sanes'en omenez.

445. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eguraldi ederraren deya entzun neban Joseba deunaren goxez,¿bai?, eta urrten nintzan beste adizkide birekin.

446. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 -¿Arako etxe ederr aren toki-ixena? Mintegiaga deritxa.

447. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Jazokun a ikusi-ostian iñoiz baño ederraguak idurittu yatazan mendijak.

448. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Iñoiz baño ederragotzat arrtu neban neure aberrija, baña ez errdera-utsez jositta dagona, euzkerazko ixenakaz apaindutik dagona baño.

449. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Aspaldijon iragarritta dagonez dagonillarako iñun diran euzko-jai ederrak eraldu dabez.

450. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Asi gadixan lenago geure Alderdikoakaz ortxe daukogu lan ederra-ta.

451. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gauza ederr bat egiteko asmoa: Euzkadi-Idazti-Alde.

452. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta au, egunoro ikusten doguna da: -¡Au egunaren ederra ta alaya!- batek esaten dau.

453. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta onetara itz dagijanarentzat, ederr eta alai begittandu ixan yakan eguna, beste egunen antzik bakua da: ederren arrtian ederrena, ta alayen arrtian alayena.

454. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta lenenguarentzat ederra ta alaya ixan dan eguna, ta bigarrenarentzat ittuna ta zoritxarrekua, egun bat ixan da, eguzki bakarr batek argittu ta berotu ixan daben uda-egun eguzkitsu bat.

455. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Au egunaren ederra ta alaya! -esaten eben, eta ¡ujuju! ta dantzan egin.

456. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakumeak dituan doaietan ederrenetako bat lotsa da.

457. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Neskatxa lotsatia ederra ta maitagarria beti, begiak bete bete egiten ditu, biotzak bereganatuaz.

458. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gañera, Jesus Erregearen irudi eder baten zozketa ere egin zan.

459. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Beretzat egokitu zitzaionean bere etxera pozik eraman zuan irudi eder ori Simona'k... ez dauka noski saltzeko.

460. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Izan ere nun obeto ango exeri-alki ederretan baño! Gañera, jolas-bide ederrak daude: ping-pong, kartak, irratizkiñ-tramankulua, eta abar.

461. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Juan dan igande arratsaldean, izan genduan Euzko-Etxea'ko areto politean itzaldi aberkoi eder bat, orain arte gure artean izan diranetan ederrenetako bat, onena ezpada.

462. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Artezkari jaunari ere, ezkatzen diegu itzaldi oek, al izatera beintzat, beranduxago, illundu ezkero edo antolatu bear lirakela, bada emendik aurrera jai arratsaldetan pasiarako giro ederra egiten du ta gorputzari ere zerbait eman bear zaio.

463. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Beren lan egite ederrez eta beren erakusbide ederrak zabalduaz alde guztitara, Jaunari eskerrak gaur gaztedi ederran jabe dira.

464. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 - Bezpera egunez kalerik kale emen ibilli ziran abesti ederrak abestu zituzten, eresbatzak atzetik lagunduaz.

465. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Lendakariak eman zizkigun urteko gora bera guziak ta asmo ederrak artu ziran oraiñ asi dan urte onetarako.

466. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaur ikusten asi geran loraketa eder onen aziak erein zituztenen artian arkitzen zan gure Garitaonandia jaun agurgarria.

467. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Datorren illetik aurrera goratada ederra egingo du Demokrasia ta Libertadia.

468. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Lagun asko bildu giñan, itzaldi ederrak entzun giñuzen eta pakeari erasan gabe bukatu zan jaialdia.

469. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Oraindik geigo; bere etxean eman du toki ederra Emakume Abertzale Batzarentzat.

470. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Betrako Euzko Gaztediak antolatuta datorren igandean 25'an, Euzko-jai eder batzuek egingo dira erri onetan.

471. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Goizean, bederatziterdietan, Batzokian bildu ta Eliz nagusira juango dira abertzale gustiak, ta meza nagusian bertako ta inguruetako abeslariak abestuko dute meza eder bat.

472. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Alako egunik! Santa sekula ez da ala bete gure enparantz ederra.

473. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Premiña ederra baidago.

474. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Alkate jaunari arri aundi batekin sayatzetako ederra eman zioten, eta alkate ordekoak ere beste antzerako bat artu du, eta idazleari ere masalleko ederra eman zioten, baita ere beste gizon kankallu, euli batek aña indar ez duan batek, Galdos abertzale zintzoari, beste masalleko bat eman zion.

475. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta esan detan bezela, itz ederrak entzuten ziran gizon auen aotik, baña ez noa zer esaten zuten ipintzera...... zorionez edo zoritxarrez ondo ezagutzen ditugu euskaldun guziok sujeto auek eta... Sarri esaten zituzten itz auek: Que no salga nadie pase lo que pase.

476. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Igandean eiztarietzaz zerbait azaldu genuen eta bai ixtillu ederra jarri ere beroyen artean.

477. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 III Andre ederra, etxean gerra.

478. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 IV Andrea eder ta aberatsa, edo ero, edo fanata (presuntuosa).

479. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 V Eder ahuer (alper).

480. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bide ori nondik den ikusteko, argi emagun; neskatxa geienak zori direnean ezkontzeko, egin aalak egiten dituzte, bere burua aalik eta ederrena agertzeko.

481. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Baño, eder agertzeko, ez dituzte gogo biotzen edergailuak jorratzen eta erakusten, baizik eta soinekoak; aurpegiarenak eta makurrago dena, gordetu bear direnak erakutsiz.

482. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Eta begiko neskatxa batek eder bati nagusitzeko, edergaiu guti aski du.

483. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Erdar idazle ipui egile omen andiko batek, ipui batean, mutil gazte bati bere maite maiteari unela mintzaazten dio, begi ederrez: tanto son hermosos tus ojos cuanto es más hermosa el alma que por ellos asoma.

484. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Antzerki-jai bat, danian ba, abertzale guztiok bildu bear gera, eta ea datorren igande ontan dan danok ikusten zaituztegun, antzerki-jai eder auxe ikustera etorrita.

485. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Nik ez dakit izperringi orretako irakurle guzi-guziak gogo onez irakurriko dituzten or goian ipiñi ditudan oldozpen sakon eta eder oiek, baño bildur eta ikara pizka bat ematen baldin badute ere, ukatu ezin litekeana da geroko orrek indar aundia izan duala beti gizona bere neurrian eukitzeko.

486. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta jakiña, orain errizai oiek guziak kataluniarrak izango dira, eta ara onura eder ta on bat Araudia dalako.

487. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Muturreko ederra arturik dira, ba, gezurrezko langillezale oyek jauntxukerizko Udal-barruti lege ezezte orrekin; eta ondoren datorkiote beste bat.

488. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 ¿Zer egin, adibidez, neguko egun belaxka oietako batean, aideak sentarteko jairen bat aitzeki artuta, ez det esango mai berexia, baña bai ondo jantzitako mai eder inguruan biltzen diranean?.

489. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Gure basetxetako jangela ederrean, mai aundiak erdi betetzen duan areto zabalean toki gutxitxo dago...

490. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emakume batzarreko
lendakari izanduari;
Poxpoin talde ederra
uri ontan dezu jarri.

491. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Enara, erriyan, da mota alaya, goizetik arratsera bere ega ederrian, dabillera elbita xomorro atzetik bira ta bira gora ta bera kalietan ta goizian goizetik bere kabi ertzetik banatzen danian bere abesti xamur ta eztiyak.

492. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Emmanuel Audisio deritzaion izparlari sonatu ospatsuak, gaurko Aita Santu agurgarri dan Pio Amaikagarranan itz aitortza eder, bikaiñ, ixpillutzat artu bear giñuzkenak agertzen dizkigu.

493. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Edonun eta bero-bero egun ederra eskeñi zaiola Aberriari ezin ukatu, izparringiak dakarkigun berriak irakurri ezkeroz.

494. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Atzo arratsaldean, Asteasu ta inguruetako erromesak iru ta erdiak inguruan Benedicta ta azken-agurra ospatu ondoren eta Aita Leon Madariaga'k egin zien itzaldi ederrean Maria gure bizitza, gozotasuna ta itxaropena degula ikasiaz, bazijoazen bidean bera pozez kantari.

495. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Amarretan Meza nagusi ederra izan da, Burgos'ko Gon-gotzai jauna mezagille, koruan Tertia abestu ondoren, T. Pfeiffer'en Fest-Messe durunditsua kantatu dute Arantzazu'ko abeslariak.

496. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 EL DIA APAIN TA EDER.

497. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ain eder ta dotorea ikustean ez nitzan atrebitu iru txakur txikikin erosten eta bada ezpada peseta txuriya eman niyon.

498. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Iru perrotxiki bakarrik kobratu etziran ba alako EL DIA ederra!.

499. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bestela ederrak ta bi entzun bear dituzute.

500. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - Itxura ederra! Emakume Abertzale Batzako Artezkari Batza'koak Zarautz'ko kaletan.

501. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Baña, zaudete ziur gure uritxo onetan egingo dala Aberri Egun ederrena.

502. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bero, beroan gauzak artu ta, bazkide guztiak batzokira ekarri azi, eta bizitza berri eder bat eman berari.

503. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Bazkideak! ez geuren buruari bakarrik errepatu, jendiak au edo ura esaten dubela ta, edo geitxoago azaltzen bada abertzale bezela asarretu egingo dirala, edo ezin ikusiak izango dirala maketo oien aldetik; ¡ez! erakutsi bizi eta garbi zuen joku garbia, ez lotsatu, eta beltz oiei gogor egin bada oek geuren aberri maite eder au zatitu eta porrokatu nai dute-ta, guk berriz zaitu egin bear diogu.

504. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Jokaldi ederrak bikañenetakuak datorren igandian egingo diranak.

505. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Zer jokaldi ederrak biak, batez ere Errenderi'n egin zana.

506. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Asmo ederra benetan.

507. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Aurtengo batzaldi au ondo irtetzen ba zaigu, datorren urtekoa ederragoa, aundiagoa, izango degu ziur egon.

508. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Baita ere bera orren eder ta maitagarriak ikusirik jopu, otsein dala oroitzeak barru barrutik abesti aberkoiak irten arazten dio: Goazen danok Jel-aldez
Uri, baso, mendi!
Goiko bidetik azke...

509. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baserri jabe eta maizter arteko Epaidiak (Jurado Misto de la propiedad Rústica), ainbat lan eman digu: baño oso atsegin zaigu lan eder ori aitatzea.

510. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Igakunde egunez Zumarraga'n egin gendun jai eder ura ere gorazi nai degu.

511. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Oyarzun'en ere leku billa dabiltza Alkartalaguntza eder bat ipintzeko.

512. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Donostiarrak ere ari dira asmo ori biribiltzen, eta uste degu, arategi ederrak laster tajutuko dituztela.

513. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Aita Kaputxinoen Eliza ederrean, sekulako meza nagusia izango degu.

514. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Meza Nagusitan eliz-jantzi berriak atera zituzten apaizak; oso ederrak dira; dana urrezkoak, eta Erresusta'tar Juana andre elizkoi zanak emengo egun gorri artan zozialistak il zuten D. Dagoberto'ren arreba zanak G.B.) ortarako utzitako diruz erosiak, Artxipreste jaunak esan zuanez.

515. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

516. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Domusantu ta arima-egunetako eleizkizunak beti bezela ederrak izan dira; ibilli da elizaldetik jendea ugari.

517. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Alabatxo eder batekiñ bere sendia aunditu du Osa'tar Juan'en emazteak.

518. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hor dugu, argi ta garbi, JEL-zaleen ontasun eta biotz-aunditasunaaren froga eder bat.

519. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Egi-aitortze, egi-deklaratze, eder hori, zor diogu Bernoville jaunari, eta esker aunitz emaiten dauzkiogu.

520. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Urrengo egunean, gabez izanarren, berdin berdin agertu ziran etsaien egazkiñak ta argontzi (faroak) eder batzuekin bideak ongi argitu ondoren, aurreko egunean bezela jardun ziran euren lan izugarri ortan.

521. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Gazteai zien maitasun bereziak eraginda San Luis'en bizitza deritzan liburu eder eta gozo bat argitara zuan.

522. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Bilbaon sartu nai dutela ? Ikusiko degu ! ! Jipoi-zigorkada ederrak eraman bearr dituzte oraindik.

523. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Oroigallu aren aurrean lora-burestun ederrik asko ikusi izan gendun.

524. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Guztietatik ederrena, baña, Getari'ko Hotel Itsasoan deritxon arroztetxean aurkitzen diran Bidaso anditiko euzko-abertzaleak opaldua izan zan.

525. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Gurutzaduna izan zan, ba, ta lora zuri-gorri-orlegiakaz egiña. A gauzearen ederra!

526. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Meza-bitartian, euzkerazko abesti ederrak be abestu ziran: Goizeko izarra ta abar.

527. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 A eleizkizunaren ederra, irakurle!

528. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Euzkaditarren egitatea bide da, Espainiako saltsa hortan, gauzarik deithoragarriena. Egiaz, alainan, gauza deithoragarria ez den, batzuen ametsa gatik, zombaiten itsumendua dela kausa, munduko eskualde ederrena, Eskual-Herriko choko aberatsena itsuski baita erhautzia, odol eta sutan emana?

529. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Orra, Amatxo laztana,
Zelai, baratzak,
Soro eta mendiyak...
Atzenik aitzak
Jantziyak dagoz
Lora ederrarekin
Ainbat nai margoz
.

530. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Alperra xofia da, iztun ederra, berritsu galanta. Alperraren aldean bazaude, ez da zure txandik beñere izango: entxunagoa, izango da, zu baño; ateak obego irikitzen dizkiyote zuri baño.

531. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Berak itz egingo du, berak beti zuzenpidea, asmo ederra ta elburu zoragarriya, bañan zu azkenian emalle, bera beti eskale.

532. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko Durangoko eliz ederra ta monjatxo'en komentua bonbakin txikitu ?

533. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Urtero bezala aurten ere illabete onen 10'garrenean Zigako errik egin ditu jai eder ederrak bere zaindari Done Lorentzoren omenez.

534. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Mutil dantza ederrak; txistulari ospetsuak Errazuko Joxe, Arizkungo Antonio eta gure txistulari gazte Imanol ez ziran jotzen nekatu.

535. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Bigarren egunian goiz eta arratsalde pillota jokaldi ederrak.

536. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Yokaldi ederrak egin zituzten naiz batzuek naiz besteak.

537. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Egubeldi ederragaz egiñ ixandira Errega'tar Deun Erroka jaxak goizian goiz asizan jentia Erregatzera umore onagaz, amarretan jaupa abestua txonitzagaz eginzan txadona guztiz gintez beterik egonzan gero guztia zugatz azpixetara toki billa ibilli zirian bertan bazkaltzeko arratzaldian erespotz soñuan ondo aixian eiziran gaztiak.

538. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Ama Neskuntz Igokunde aurre egunian Salestarren txadonan illuntzian eginzan eliz jai eder ederra.

539. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Bertan agurtza deuna amayeran Salve ederra abestuaz notintza andixak erantzun eban Saleari eta.

540. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Sestao'ko Naval deritxon ontzi gintza ola andixan uretaratzen dabe lengo astian Cabo Santo Tome lurrun ontzi ederra oraiñ erdakixe langiliak lurrun ontzi barririk egingo danik.

541. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Igandetik ona eguraldija oso ederra dago ta orduba be bazan alan egiteko.

542. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Lenbiziko tximist-gurdia, 1826'garren urtean agertu zan: petroleo-ren argia ere 1826'gn. urtean: lenbiziko txirringa Drais'ek sortuta, 1317-an: josteko orratzak, Inglaterra'n 1545'an agertu ziran: billar deritzaion jolas ederra, Prantzi'an, 1471-an: lenbiziko txauneskin edo organoa, Arkimedes jakintsuak sortu zuan, 220 urte Kristo jaio aurretik: ispilluak orain 1915 urte dirala darabilzkigu: alcohola Arabia'n lenbizi ezagutu zan 12'gn. gizaldian: burni-ari edo alambrea 1351'gn. urtean egin zan lenbiziko aldiz Nurenberg uri ederrean.

543. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ama izen ederra beretzat laister izango duan emakumiak, antolatu egiñ beardu bear dan eran une onetarako.

544. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Au gertatu ez dediñ, aukeratu beti algodoia, odolkiak lotzen ibilli oi dezuten ari zuri eder ori.

545. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ondoren eta ur irakiñdako epelarekin eta lenago esan degun jaboiakiñ garbitu sendo eta bere bidean zear bialduko dezute koipe estalgarri ori eta zeiñ garbi, azal gorri ederrakiñ ikusiko dezuten aurtxoa!.

546. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Orain izango degu ordea, eguzkiarena baño ederragoa.

547. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ongi apañak zeuden angoxe bazterrak; ateondoak loretsu: malladi ederra baratz egiña; mikeletiak tente; atzarri ta koipetsu etxeko senideak.

548. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Abegi ona egin zaye, ta etxerik ederrenian ostalaren dirau.

549. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Iruñako Katedralian gauzik ederren eta edergallu dirutsuenak ostuta eraman dituzte.

550. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bazekiten nonbait gauza ederrak bazirala.

551. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erakuspen ederra emaiten dauku hor gure jaun ministro-nausiak: norbeiten beharra denean, artha ongi eta lausenga; bainan haren beharrik gehiago ez denean, eman kamporat, piltzar bat balitz bezala, deusen acholarik gabe.

552. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hango bereko erromesak ez dire deusen eskasian; inguruna guzian badire eliza eta eskola ederrak, heieri esker eginak.

553. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jaun ministroa errenkura da, badirela, komentuko inguruan, herriak zorren azpian direnak, behar baino eliza ederragokoak egin dituztelakotz, komentutik ukhan dirua sobera berenetik berratuz.

554. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Lasto azkarretik da heldu buru ederra; eta buru hura lasto azkarrak du chuchen atchikiko ongi zohitu artean.

555. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zombat aldiz ez zauku heltzen ogiak lastoz eder jin eta, bai bederen luze, etzaten baitzauzku, bihiaren egiten ari direlarik; chimur gelditzen baitzeie bihi hura, ezin hazi dutelakotz behar bezala, lurrerat eroriz geroz.

556. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hek, hain toki ederrak izanak bertze orduz!.

557. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Artetan tisana gorritik zorta bat, eta gero, tiroa ederrago baizik ez joaiten.

558. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bat batean, hamabost hurratsetan, agertzen zaut erbi bat ederra.

559. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hitz ederra, hitz hori, ez dea hala? - Ba eta gauza ona, libertatea.

560. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ongiarentzat bidea libro, zabal zabala: zer gauza ederra, zuhurra, ona!.

561. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ona ba; zuhurra ba; ederra ba.

562. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Buruileko goiz bat ederra zen.

563. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zer nahi izanik, oihanchka batean sartzera zoalarik, ttapa, ttapa, hor heldu zaio hamar hurratsetan aintzinerat, begi handi batzuekin, beharri handiago batzuekin... erbi bat ederra, Donibaneko ihiztari batek aintzineko astean huts egina.

564. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Goizean goizik haurrak eta oro mintzo baitziren: agian aro ederra eginen zuela, haizeak zerutik hedoiak haizatuko zituela, eta holako.

565. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Horra zertako anhitz ondok buru baten orde biga dakharzkiten: eta batekin gelditu direnek eder erakusten duten hura.

566. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Beharrik ederrerat eman du laster aroak eta ernatu ere da jendea mitriola emaitera, hain ongi nun iduri baitu gaitzak galdu duela bere indarra.

567. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Burhasoek onhartzen dute, hek baino zerbeit gehiago izanen delako nahikariz; eta ja eder baitzeie eta hala baita: heien haurra bertzeak baino erneago, ikasleago dela entzutea.

568. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Eman diozuete Elizako buruzagieri parada bat ederra erraiteko goraki, zenbat trufatzen diren zuen legeez.

569. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ederrago jinen zautzu, eta pocholurik ez eginen arthoari.

570. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Uste balinbaduzu, etchekoz etcheko, edo kampotiar norbaitekin urthean hiru, lau aldiz pestachka bat egin ez ahantz haricot de Soissons, edo de Gampecirc;nes, delako zuri, larri, eder hartarik eraitea.

571. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Zer izan dien bilkhura eta phesta eder hek ez da errech erraitea zombait hitzetz, hortako behar liteke kazeta hau oso osoa.

572. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ongi-etorri ederra egin gogo diote gure Errepublikako jaun Presidentari, harat heldu beharra baitutte; ilabethe hunen hogoian, heldu den astelehenean.

573. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hiriak egin daizko Juanchuto jaun erretor zenari ohore batzu ezin ederragoak.

574. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Parada ederra emaiten daukute, uste gabean, Parisen bakea moldatu duten Jaun handi horiek.

575. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ortzegunean Parisen zen phesta eder eta hunkigarria?.

576. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eliza eder hori Frantzia guziak egina da Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan.

577. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hiruetan hogoi eta hamarreko gerlaren ondotik, Pariseko kardinale achaphezpikuiak botu egin zion Jainkoari, Frantzia beiratu zuelakotz eskerren emaiteko Jesusen Bihotz Sakratuari eliza eder bat eginen zakola.

578. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Zoin eder ahal zen!.

579. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Galdatzen daukute zertako joan diren hiru egunez Doniane-Lohitzunerat, Hazparneko, Camboko, Sempereko, Urruñako, eta Milafrangako plaza ederrak bazterrerat utzirik.

580. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bainan atsegin dugu ikusteaz zer egiten den, egungo egunean, gure Eskual-herriko joko bereziena geroago eta azkarrago eta ederrago bilaka dadin.

581. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zer pleka partida ikusi dugun, igande arratsaldean! Ikus diteken ederrena naski.

582. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bortzak ezin hobeki ari izan dire, beren fleita ederrenean ziren; ez ginakike erraiten nola hoitarik bakhotchak egin zezaken egin duen baino joko hobei Mondragones da plekari bat harrigarrizkoa; ez diteke asma ere hoberik.

583. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Arcé zen gibelean; ihardoki dio ederki, bainan hain urrundik ez zezaken pilota eder beizik egor.

584. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Eta eder heldu zitzaion pilota hartarik Mondragonesek egiten zuen nahi zuena.

585. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Oren batean ethorri dire Office agricole départemental-ak igorri Jaun batzu prima berezi batzuen emaiterat hazienda garbi eta ederrenari.

586. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Huna beraz: phesta ederrak, erran gabe doa, hemen ez baitakigu bertzelakorik egiten.

587. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida ederrak baziren; hainitz arrotz bazen ethorririk ikusterat; ikusi ez dituzkenek laket dukete zombeit chehetasun.

588. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Has giten hastetik: igandean eliza-phesta; ederrenetarik; eliza-phestak ez du plazakoaren minik Itsasun.

589. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida ederra; ez othe phestako ederrena?.

590. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Jendea beldurtua zagon naski Pellek eta Urriak irabaziko zutela, halako aantaila baizaukaten, bainan Goyetche zaharrenak bunpako finak emaiten, bigarrena ere plekari ederra; aantailak berdinduche dituzte.

591. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Pilotari zaharrer ez bide zaiote hambat partida ederra iduritu; lehenago bazabilkaten pilota gorasko plaza buru batetik bertzera eta zombat aldiz, hutsik egin gabe! Doniandarrak hamabi joko-aratuak eta Saratarrak hortzetan zauden; orduan atzarririk egin zuten salto bat zortzi jokotaraino: bainan hartara geroz bortz joko baino bat egitea errechago baitzen, Doniandarrek eta Itsasuarrek sartu hamahirugarrena.

592. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Oro alde izaiteko, Esteinou Hirigoin beherako jaunak egin dio gazteriari diru emaitza bat ederra.

593. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ergi baten, kasik bortako eder baten saltzea.

594. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Arthatzen dire ileak, goiti beheiti ederretan emaiten.

595. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zenaturretan izan den mintzaldirik ederrena Poincare jaunarena.

596. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Gaur esan dezakegu Apaiztegi orren kondaira ederrak beste orrialde bat ondo bete duela.

597. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Sur aldera dijoan burni-bidearen gelditokia aldamanean dauka, arriz jositako bide zabal ederra etxe aurretik igarotzen da; Santiago uri nagusitik ordu batera ta Rancagua uritik orduterdira arkitzen da.

598. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Rancaguako Gotzai den Lira Jaunak lenbiziko arria bedeinkatu ondorean itzaldi samur baten bidez agertu zigun apaiztegi berriaren bearra ta etorkizun ederra.

599. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 BULDA SANTUA
IGAZKO Agoztuaren amabostean eman zuan Aita Santuak Españar eta España'ko Agintzapeko lurraldetan bizi geran guziori dagokigun agiri ederra.

600. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Oraindaño España'n egin diran ederrenetakoa izan da noski Barcelona'ko Batzarr edo kongreso au.

601. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Batzarra iriki zuten Aita Santuaren Ordezkoaren eskutitz edo karta ederrak lenbizi, gero Barzelonako alkatearen itzaldiak eta azkenean Batzarr onen buru zan Gazteiz'ko Gotzaiaren itzaldi bikainsutsuak.

602. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Itz-egin zan batez ere mixioai laguntzeko Aita Santuak jarrita dauzkan elkartasun ederretaz: Sinismenaren Zabaltzea, Aurrtzaro Santua ta Pedro Apostolu Santuaren Lana.

603. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Beste gertaera ederra izan da Mixiotako Erakusketa (Exposición).

604. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 An ederki ikusten da gure mixiolariak egiten duten lan ederra.

605. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Barcelona'ko Batzar eta Erakusketa onekin azi ederra bota da biotzetan eta ez da noski alperrikan galduko; Aita Santuak bere ume guzien biotzetan ikusi nai luken Mixiotako zaletasuna aunditzen juango da noski, katoliko guziak mixiolariak izango diran egun ederretaraño, katoliko bakoitzak mixiolariai nolabait laguntzeko asmo sendoa artuko duen zorioneko eguneraño.

606. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Erriko agintariak liburu oyek enparantza edo plaza ederrenean erretzeko asmoak zituzten.

607. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orrenbeste urtetako lan aundi ta ederraz arrituak gelditu dira lepradun berak eta monjai nolabait agertu nai izan die beren eskerr-oneko biotza.

608. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Euzkera ederra dala, zarra ta biguña dala ta, euzkera ikasi ta zabaldu biar degula ta....

609. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Euzkeldun askok aintzakotzat ez dizkitek artuko itz eder oyek eta pitinkerik eta ezerezkerik dirala irudituko zaiskiotek.

610. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Gipuzkoarra'k Orrillaren 7'an 148'garren zenbakian, zekarren Morgades'en idatzi ederra irakorri badezute aski dezute.

611. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Mendi-aldera daramazkite bi mutikok; bada gabez giro ederra egingo du beiak bazkatzeko, Bei-eramalle, bi mutiko: Joxe Mari eta Martxel.

612. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Bai biotz ederra nabaitzen dala bere agintzak zear!.

613. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

614. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Onetzaz gañera, kanpai soñu ederrak adierazten zigun Jesus'en Biotza'ren oñetara urreratzeko, eskeñiaz Berari gure biotz osoa.

615. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Orobat, igandean, agustintar lekaimeak izan zuten beren elizkisun ederra Jesus'en Biotza'ren aintzarako, Mitxelena aita franziskotarrak itzaldi maitekor bat egiñik.

616. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Mordo ederra joan ziran emendik ere Bergara errira beren jai ospatsua igarotzera.

617. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Askeneko aste ontako egunetan, batzun-batzuek joanak izan bear dute Jesus'en Biotza'ren irudi aundi ta ederraren aurrera bertan otoitz egitera.

618. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Ori dala-ta, egunerokoak aita onen itzaldietatik zati ederrak ipiñi dituzte.

619. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Esan degun bezela garrbitutako gela ta etxeak, eguzki ederra dagoen guztietan zabal zabalik egon bearr dute, ezta eguzkia eta aizeberritzea bezelakorik gañerako gauzak egin ondoren da.

620. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Eta betiko elizkizun eder eta jolas artean juan zitzaigun uda-igande bat geyago.

621. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Erri ontako Lartaun Batzokiko bazkideak, Agirre jaunari, esku makil edo bastoi, eder eder bat, sariztatu edo erregalatu diote egun orretan Elizondon.

622. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Bilbao'tik etorri yaku ointxe irakurriko dozuen idazki eder au, ta oso-osorik argitaltzen dogu.

623. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Orain len baño azal ederragoa ipini dautsoe; ta saltzen da erriel baten.

624. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Eibarr'an, euzkel-erri uts utsa danarren, ez dakust gaurdaño ezetariko euzkel idazkunik baña aurrerantzian bai-dakuskegu; geure lagun on-on aldratxoko batek ikusirik euzkeldunai euzkeraz egitia gauza zuzena dala, bere anai-arrebakin naste erabagi eban, euraen guraso ildakuei illartitz eder bat egitiau idazkuna genre izkuntzan jarririk.

625. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Olan jarraittu eban bidiak ziar, ta eldu zan ondorengorik ezeuken etxaguntza eder batera, bera lako errukorrak ziran senar-emastiakana.

626. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bere bizitzako irugarren urtean sartu da, kistar-irakaskintzea euzkeldunei euzkeraz irakasteko Bizkaiko Abadeak sortu gendun bazkun ederra.

627. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Mezea abestu gendun gergorar erestiz, urteoro oi dogun lez; eta gure lendakari Eguzkitza jaunak egin eban itzaldi ederra, argiro ta errazto erakusten ebala biarrezkua dala Euzkeldunei Euzkeraz irakastia kristiñau-ikasbidea.

628. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Dagonillaren 26'an asi ta Irallaren 6'an amaitu zan erri onetan misiñoe ederra; izlarijak ixan ziran Jazinto ta Florentzio Karmeldar abak.

629. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 26'gneko. arratzaldian aba gurgarriak eldu ziran ta errijak Udala edo Ayuntamentuagaz, arrera eder bat egin eutzen ta gero egun gustietan erritarrok utzik barik eldu ziran txadonara, Aba arima zalearen itzaldi ederrak entzutera, oben loijak garbituteko gertatuagaz, gero Jaunaren adizkide egiñik, zintzo aurrera irauteko asmuakaz.

630. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Arratzaldian Aita Jakindak agur egin euzkun itzaldi ederrian aurrerako erakutzi osasuntzuak emonagas eta ondoren egin zan Gure Jaunagaz ibilkundia Magdalenako txadonatxora...

631. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Gaurko Goizparki au ondo aituteko yakin bear dozue berau dala Gaizkatzalleak azkenengo oparia eginda gero, nekaldia baño lentxoago, bere ikaslakin euki eban izketaldi samurraren atal bat. Irakurri daikezuez osorik deun Joanen Goizparraren 13,14,15,16 eta 17'g. atzalburuak, eder-ederrak, irakurgarriak dira-ta.

632. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Olango jasokun ederrak, ene irakurrlea, doistarr gudaroztean be ixango dozak, iñok ba-daki esan begisku, argitaltzeko.

633. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Europa 'ko baster guztietan eriotza, triskantza, ta negarra zabaltzen dauzan guda baltz, onetan, gustia ezta baltza, Kistar biotza poztuteko gauza pozkarriak be ba-dira; ta onetariko bat ementxe ipinten dogun jazokun eder-ederrau da.

634. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Gazte zintzuak, barriz, amaren esanaz adoretuago eginda emoten dau sendaro Kristo'gatik bere bizitzia, ta egaz dua gora betiko atsedenera bere arima ederra.

635. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Ara emen umetxu bat aberatz askori ikasgai ederra emoten dautzena (esan eban bere artean begira egoan gizonak; jarraitu dayogun.

636. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Eroan eban denda batera ta burutik oñera soñeko barriak erosi eutsozan, Mutikoa, alantxe izan bear ebala ta, ez zan arritzen: ta soñeko barria jantzi ebanean bere ongilleari eskua estutu ta bere begi ederrakaz begira-begira jarri esan eutson ¡Jainko ona, eskarrik, asko!

637. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Gastetxotatik Jauna'ren etxian sartuta, bere oitura ederren usain gozuaz jaupari jantzia ta egikizunak lurrundu zituan.

638. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Gure lendakariak itzaldi ederra egin eban bertan.

639. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Urrengo egunean, elizkizun ederren ondoren, umien jai ikusgarria: umeok euskeraz irakurten, abestuten, kristiñau ikasbideaz aztertuten.

640. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Eta nok neurtuko dau, neure Abade agurgarri ta seme maiteak, nok neurtuko ta bear dan bestean eskarrez ordainduko, Jaungoikoak siñismenerako egiten deuskun dei aundi ta eder au?

641. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Txikiagoa ete da guri gaurko eguneko okerrerizko ugalde ontatik atera-ta Eleizaren kutxa ta aterpe ederrera eroanaz egin deuskuna?

642. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

643. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Eta ze txukuntasun ederra gu zeruko bidean ipinteko Jaungoikoak sortu dituan gauzetan!

644. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Aita Jaungoikoak ezkutukiak azaldu ta Testamentu Zarreko Liburuak emon; bere Seme Jesukristo'k zeruetako Erreñua irakatsi, bere Ebanjelioko Barri Ona emon eta gure Ama Eleiza sortu; baña ez sortu bakarrik, sortu ta apostolu ta mixiolariz ornidu eta erakusleen yakituriz ta birjiñatxoen garbitasunez ta autorlen santutasunez ta iztunen ta apolojistaen liburu ederrez sendotu, zabaldu ta apaindu; baña batez be beti ta eunki gustietan mirari arrigarrien silluz ziñatu.

645. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Orrilla'ren 15.n, gizarte auziatzaz, XIII'n Leon'ek argitaldu eban ikazki zoragarri onen berroigarren urtea dala ta, ludi gustian yai eta itzaldi ederrak egin dira.

646. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Yaupa ta eleizkizun ederrak Batikano'ko eleizan egin ondoren, bideztiok Aita Santua ikertu eben.

647. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Langille auziatzaz beste idazki ederra Quadragesimo anno laster argitalduko ebala esan eutsen eta laburpen bat entzuleen artean banandu eban.

648. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Aita Santuak egin eutsen itzaldian beljikar zolien goralben andiak egin zituan, bideztiak agertzen eben eralben eder eta indartsua goralduaz.

649. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Bezuza eder eta asko Aita Santuari eskiñi eutsoezan.

650. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Onein ondoren 250 bidezti poloniatarrak, Gotzain talde ederra ta Polonia'ko Gotzain-buru Hlond kardenala gidari zala.

651. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Orrilla'ren 16'n Olandarren bidezkunde ederrak ikertu eban.

652. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Utretx'ko Gongotzañak egin eutson itzaldiari erantzunaz,. olandarren goralben andiak egin zituan, batez be mixiño arazoeton bikaindiro gaientzen diralako, eta enparau laterrietakoentzat eredu ederra langilletasunean sendo, kementsu ta trebeak diralako.

653. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Emeriko deun eta Ungaria'ko bakaldunaren gomutaz ospatu ziran yayen argazki txorta ederra eta ertitsu apaindua eskiñi eutsoen.

654. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Aita Santuak itzaldi ederraz erantzun eutsen, eragospen gustiak azpiratuta, ain bide luzeak atzera egin barik euren Aita ikertzen etorri ziralako.

655. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Irakurri XIII'grn. Lon Doipuruaren Rerun Novarun etaGraves de...idazki ederrak.

656. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Lendik esanda daukagu aurten Bermeo'n eta Gipuzkoa'ko beste erri baten egingo doguzala umien jai eder onek.

657. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Jesus'en igokunde egunian elizkizun ederra egin zan.

658. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Erakutsi ere bazautan lekhu bat, kapera baten egiteko den hoberena eta den ederrena.

659. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Erran dena bai, errech aiteke jendearen bathaiorat erakhartzea, bainan inola gero finka, hastapeneko khar eder haien iraupena?

660. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 1221'ko urtean Pantzeska Deuna'ren jantzi ederra artu, eta jantziaz batera bere izena be aldatu egin eban, Pernando kendu ta Andoni ipiñirik.

661. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Urte batzuk geruago Andoni Deuna'ren illobia aztertu ebenien bere gorputz edo aragiaren ondakiñik be ez eben aurkitu; bakar-bakarrik mina, ezerrtxu be usteldu barik gorri-gorri ta ederra idoro eben; min au Padua'n dago orain be.

662. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Norbaitegaz biok yaubetu badira, barriz, igalirik umotu ta ederrenak ekarriko dabez euren garayan.

663. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Baña aldirik eder pozkarriena, ziñez, Doipuruak zuzenduko urrutidatzia, ordezkariaren bidez, irakurri zana, izan zan.

664. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Arazo au atsegin eta eder ei yakon; bildotsak laztandu ta larra gurietara eruan ondoren, mokor ganean jarri ta Agurtza esaten ei eban.

665. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Argi eder dirdiratsuz dagerkion; etzan sorgiñe be, egiazko Andra, osotasun esan-gatxezkoa baño.

666. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 POLITO-POLITO apaindurik ibili nai eban Pantxike neskatilla lirañak kanako bost laurleko kosta yakon oyal (tela) eder bat erosi eban.

667. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 ¡Demontre! Makiña bat talo ta opill eder janda egoan gure aitaita...

668. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Erriko agintariak eta Gotzai jauna alako gazteri ederr eta sinismentsua nundik sortzen zan asmatu eziñik.

669. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Alako batean, ordu t'erdi bideak egiten igaro ondoren bi milla ta geiago mutil gazte kale guziak betean ogeitamar estandarte, San Estanislao, San Luis t'Ama-Birjiña lora artean orañao egindako jarleku txit ederretan launa aingeruk argi egiñaz, ondoren Loiola'tik ekarritako San Luis'en azur-puskak urrezko ontzian apaizak, bere ondoren Bitoriko Gotzaia ta erriko agintariak Santa Maria'ko eliz zabalean sartu ziranean, ¡ango kanta ederrak, ango sinistu t'on izan naia!

670. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Txanboliñek-ere ezagutu zuen iñoiz bada ordu artan bere soñu ederrak jo bearr zituala.

671. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Gure ezpañak Luis Gonzaga'ren izena esaten dutenian, biyotzak gazte on-ona, egokiya begien aurrian jarrtzen digu, arrgi diztikorra inguruetan zabaltzen duan pitxi ederra arrpegiyan daramala, bakan, oso bakan, ikusi oi dan garbitasunaren arri dizdiratsua.

672. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Aundizkietan aundienak, apañenak, ederrenak, aberatsenak, egokienak biltzen ziran tokietan kutsutu gabe igaro zan; etziyoten lurreko gauzak biyotza ukuttu; etzuan ezerrtxok ere erakarrtzen.

673. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Jakitatia eder erdireiten die, bena soldado houna egiten dian lotsa gabe eta ernetarzuna khorouaturik da.

674. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Lehenik haranthallaren IIan, gero agorrilaren 10an, igorri dutu letera ezinago eder eli-bat lege horren kondenatzeko eta goure abertitzeko katoliko izatekotz behar dugula begiratu, associations cultuelles deithu biltzarretan sartzetik.

675. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Edo obeto, lotsagabe arreri emakume baten apaingarririk ederrena etxe bazterrean ampacirc;ztu ez ote-zitzaion. ¡Baietz uste det!

676. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0034 Eder eskuan kaliza eta
Soñean sobrepeliza:
Elizarako okoitua dago
Etxe ontako Apaiza
.

677. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 Antxiñe esan neutzan
Ama seuriari,
Gorde sakidasala
Prenda eder ori.
Ai, ai, ai! etab.

678. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0308 Frantziako Provintzietan,
Jei eta igant' egûnetan,
Agertzen dira kharriketan
Xahar eta gaztien suñetan,
Ezinagoko, egindûraz,
Bai eta aphañdûraz,
Eder diren suñetakuac,
Muda zahar aspaldikuac
.

679. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0309 Hauxe dizugu anderia ikhus' garri ederra;
Pariseko zenampucirc; haundia, jauntsiric gaampiuml;ñ behera,
Sargiaz hersitto dûkezû, zure gaurko khambera
.

680. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0309 Bretaniako lûr zaharrac, hazten dû gazt'ederric,
Zampucirc; zirade dûdaric gabe, hetan bat berheziric,
Gure begien bazkatzera, uxkal herrila jinic!.

681. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 Alzazian ampucirc;men dirade, neskatil' ederrenac;
Bampucirc;r gañian bi hegal zabal,
auz haampiuml;dûrû direnac,
Hegaltotsez nûiz zampucirc; eraman, pharadûssû goralat!
.

682. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 8ampdeg;) L'Ossaloise
Hur Hun izeneko herrian, zu sortu izan zira:
Lehenekuen mud' ederra, dezazûla begira,
Pariseko atrika txarrez, erriz heben beikira!
.

683. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 BERNAT - Gizona! Zer baratze ederra!.

684. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 PETTAN - Zuek segituko duzue jestuetarik, ederrak egiten omen tik! eta behar orduan erranen dauziet ba zerbait!....

685. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Barinagako auzunean jasotako ipuin ederrak, euskal folklorearen pitxirik jatorrenetako batzuk ezagutzera eman zituen atzerritar jakintsu onek, Marquiña-inguruko euskeran.

686. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0015 Ai! Noz ikusiko Egun argi:
Zeru ederrean Zu nire eguzki,
Begira ni Zuri, zorioneko beti,
Biok beti maite Zu eta ni
.

687. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jaunaren legea bikaiña da,
eta arimaren atseden;
Jaunaren erabagia zintzoa da,
eta ez-ikasiaren jakituri;
Jaunaren aginduak zuzenak dira,
eta biotzaren pozgarri;
Jaunaren agindua gardena da,
eta begien argi;
Jaunaren naia garbia da
eta iraunkor beti;
Jaunaren aginduak egi dira
eta guztiz zuzenak;
urrea baiño ederragoak,
urre bikaiña baiño geiago;
ezti-orraziari darion
eztia baiño gozoagoak
.

688. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 - Zoaz aurrera apain, eder eta zoriontsu, Erregiña izatera.

689. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 Zoaz aurrera apain, eder eta zoriontsu, Erregiña izatera.

690. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 - Zoaz aurrera apain, eder eta zoriontsu, Erregiña izatera.

691. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 O ze politak diran
lore ta liliak,
gure zelaietatik
Zutzat ekarriak.
Alan be ederrago
arima garbiak.
Artu gurozuz, Ama,
Zeuretzat guriak?
.

692. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Goizez oro eder. Bekoki aratzen
Ames urdin goria izarretan dindil.
Lurrari emoteko poz-kezka ta iskanbil
Urruneko argiak dira zurrutatzen
.

693. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Auxe gauz ederra, esan eban. Baiña
gaizki atara yat, ez baitakit ongi
jotzen. Ikasia dan batek aurkitu
izan ba'leu lira au, zeñen ederki.

694. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Naiz-ta osin-loaren zeru oztiñean,
Naiz suete-ondoko zizaillu jagian,
Ikusi nai dau beintzat, eder ta zorakor,
Atsegin ebanaren arpegi maitekor
.

695. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 Benetako udaldi ederra zan bai,
eta, egunbera,
arratsalde argi eta, eguzkitsuz,
baserri bideai gozoro iarraituz
ibilliz-ibilliz,
arto-garitzaz,
belardi ezez...
nere soin eta,
biotz-begiak eder-kulunkatuz,
ai! ze nereratze pozgarri,
ipar aize biguna zala
egun garbiaren
arnas bizi!
.

696. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Oinkada arin eta, itxaropenez,
- bai bide zabal eta, bai bide txiorrez -
zelairik zelai,
ai, ze eguzki
ta, aize garbi!
Nerekin nintzan bai, nere
inguma eta, txoriakin;
egada goikorretan,
nerekin nebillen bai,
izatekotan, izan...
nere bidezko bide
eta, ametsik ederrenakin.

697. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0051 Ura andaparan
ta, abots zoli eder baten doñura,
antxe lotu nintzan,
antxe lotu nintzan bai,
geldi-geldirik...
Ai, ene biotz,
ez iakin zergaitik!!
.

698. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 IZARRIK EDERRENA.

699. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 O, ene maite-maitea!
O, biotz! Zure izena
gustiz eder-ederra da
.

700. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 Ederretan ederrena,
izarrak baiño gorago,
askoz gorago dagoana!
.

701. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Nere burura iduritxu bat
yatorkit une onetan:
lorategiak zelan direan
ederrak toki danetan
.

702. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0045 zoriontsu bizi ziñala, uste neban nik,
or zure urregorrizko gaztelutorre eder orretan
.

703. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 gaztetako moduan daukozu buruko ule ederra
ezpadaukozu be lenagoko irribarrerik ezpanetan
araba-zelaiko
semeak
bertanbera
itxi
zaituelako
zu
.

704. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Poztasun bat ba-da osasuntsu ta zuzen izatetik datorkiguna; baiña ba-da, batez be, morroi izatetik yatorkun atsegin eder, zabala.

705. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Lugin ezeinbatek beiñola arrano bat idoro eban sare-artean atzemona; eta guztiz ederra begitandu bai yakon, sare artetik jareginda, azke itxi eban.

706. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Zatoz ba, irakurle, nirekin, eta etzun gaitezan hor, belardi eder hortan, udako arratsalde beroan.

707. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 - Karta hau pentsau eban bere kolkorako, gerorako pitxirik ederrena legez gorde behar dot.

708. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Biramon-goizean antxe esango neban mezea; Kapellatxutik 10 metrora arte eder bat; arte onen azpian egon oi ziran iru umetxoak Ama Birjiña noz agertuko.

709. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Cova da Iriak aldakuntza andia izan dau 1917'garrenetik ona; orduan basoa besterik etzana erri andia da gaur kale ta etxe ederrakaz.

710. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Aita Domekarrak be konbentu ederra yaso dabe zerbait urrintxuago.

711. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Neskatotxu zoli-liraña zan ba Jazinta txikia bere soin-gorputzara begiratuta; barruz, gogoz askoz ederragoa.

712. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Bertatik ikusten dira Amboto, Aitzgorri, Intxorta ta beste euskal erriko mendi eder asko; ainbat eta ainbat zugazti, solo zelai ta baserri benetan ikusgarriak.

713. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Etxera eldu baño len biregarrokumea artu eben zugatz ondora eldu ta an ikusi ebezan birigarro aita amak txioka negarrez eta Txomintxuk esan eutsen: parkatu ta ez negarrik egin, ego eder ta ariñak dozuez eta zoaze arin Intxortarunz an aurkituko dozue zuen semea.

714. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Bere basetxe ta inguruko mendi zelai-ederrak ikustean biotza be urtu jakon, aita-amak eta nebarrebak ikusteko gogo beroagaz eldu zan arin arin etxeraño baña aita ta ama illak ziran.

715. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0119 Bere agintzarik eder eta onurakorrenak gogoratu doguz: gaiztoki ta garbitoki-agintzak; Karmengo Amaren ANAIAK izen aintzagarria; Ordenako irabazien banaketa ta beste parkapen eta eskar batzuk; azkeneko atzal-buru onegaz amaitu gura dogu gai au.

716. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 4. Zure ederra dot - bizia baño - gozoago, gogotik zuri - kantuz nago.

717. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Irudi eder bat ez da egiten sasi-tartean edo kortako bazter baten tresna zar-loi tartean ostonduta eukiteko; egite andiak, gorenak guztien zoragarri ta pozgarri izanda alik geien iraun dagien egiten dira.

718. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Jaungoikoak egin dauan egiterik eder, goren eta bikaiñena da gizona.

719. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Urten eban Urias'ek erregian jauregittik, eta opa eder batekin zeroyan bat bere atzetik jarraixan, etxian ari eskuratzeko.

720. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Antxiñan, beiñ baten, Burgoña Dukateko lurretan zan Jaun, Duke oso apal eta agintari on bat; alargun zala emazte andrakume bat artu ebana, aiñ ederra eze, bere edertasunak begixak itxutzen zetsazela aren ostiango izakera bada-ezbadakua ez ikusteko.

721. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Zaldunari besotik oraturik, makalikan Señora koittaua ukat eiñda balitz bezela, eruan eban sapaillu aldendu batera, eta bularra gorata bera, esan zetsan legunki: - Mira eiñda nozu, aiñ gaztia eta jatorra izanda zu, nola bizi zaran aiskideren bat zerbidu gabe, ainbeste andrakume eder artian iñor ez dozula ospatzen.

722. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Eta iñoana, guztiak ontzat artzen eutsoen, eta Aren agotik sortzen ziran itz ederretaz arrituta egozan; eta entzule askok, Aren irakatsiaz arrituta, iñoen: Nondik datorkio orri guzti ori?.

723. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Lan ederra eta bikaiña.

724. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Batentzako lan aundia, ordea, lan eder auxe.

725. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Euzkadi'ko Jaurlaritza eztala zuben s ederra kentzeko iñortxo diraustazu.

726. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eta gure z ederra kentzeko nor ete-da iñortxo?.

727. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Onen toki ederrian egon arren, zaletasun gutxi-edo leukakie bertarako, bertako elexan Andoni Deunen irudiak ezpalegoz.

728. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Ezkenengo au be, urtiakaz jausi biarrian aurkitu zan, eta diru asko-samarren bat-edo batu zanian, beste eleiz aundi ta eder bat egitia, erabagi eben.

729. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Lanak aurrera joan ziran eta 1928-bagillaren 5'erako eleizaren beste zati eder bat egiña izan zan.

730. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Txadon aundi ta eder au guztiz noz amaituko dan, batek ba-daki.

731. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Bere inguruetan, arrizko gurutz-bide eder bat egin dabe oraintsu, ta basatxono osteko orman Lourdes'ko AMA Neskutsaren arrizko irudi bat imini dabe aurten.

732. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Alan ba, ostatu, eder bat eta baita be tximistindarra egunez ta gabez, neguz ta udaz.

733. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Auxe bai argi ta ederra.

734. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Eurotan dager Jainkoaren jarduera bizia; eurotan Jainkoazko irakatsi ederrak daukaguz, giza-bizitzazko jakintza osasungarria ta otoitz-ondasun bikaiñak.

735. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Begiz-begi, arpegiz-arpegi, ezeren bitarteko bage, dan baizen eder ta maitegarri ikusiko dogu Jaungoikoa.

736. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Eder be eder ta aintzatsu agertuko dira zintzoak.

737. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Antxiña bateko eleizatxoen ordez, beste barri ederrago bat jaso dautsoe euren Amari, biotz-ikara gozoz.

738. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Zornotza magalean, erri osoa begipean daukan zelai eder bat dozu, erri-plazatik eleizaraiño doian antxiñako Kalbarioa aurrez aurre dauala.

739. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Andik lau bat urtera, jauregi ta baratz zarrean geratzen ziran ondakinak oro, prailleak eurak eratsi ebezan, ormetako arlanduak eta baratzeko zedru ederrenetaraiñoko guztia saldurik.

740. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Len aurrez aurre, eder ta zoragarri, egozan tegi biotatik, bata betiko suntsitua da, bestea gaur be Karmen'go Amaren etxe bikain dogu.

741. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Zeure Ebanjelio deuneko irakatsi ederren gomutapenak gaiztakeri guztien loturetatik azkatu nagiala.

742. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Zenbat eta zelako irakatsi ederrak damostazan.

743. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Iruko apaldietan bat, edo geienean bi bertso, bear izaten ditu irudiak bere izakeraren eder erakusteko.

744. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Onelako mailla irizten dutenak, egiz, dira gai-ederrez, irudi aratzez eta eredu sotillez aberatsenak.

745. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Ementxe daukagu gaur pelota-ikastetxea, iñungorik ederrena; eta pelotariak ugari mundu guztira zabalduta, beiñolako Erdotza anaien jarraille azkarrak nunbait.

746. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Autorpen ederra!.

747. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Euskaltzaindia'k eratu eban, batez be, asiera ederra izan eban txapelketa au.

748. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Oitura ederra ta etxe usañeko omena be bada, Gabon zarrez sendi askotan egin oi dana; urteko Deun izenak zotz-egin, eta urrteten yakona bakoitzak bere Zaindaritzat arrtu.

749. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA @- Ogerleko (duro) batean larruzko oñetakorik ederrenak. Oraingo gazteak ez dakite ura zer zan. Oraingo gazteak ez dakite ura zer zan.

750. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 DIPUTADUA - Berri ederra gaur guk perretxiko jatea egiteko. (BENTURA'ri) Nagusi? Egunkariak dakarrena entzun al duzu? Zuk bildutako perretxikoak segurutakoak izango al dira...

751. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Igon - Ustu lenbailen barruko illuna, ta eman leku argiari...
Kati - Zer ederragorik, al ba-nu?...

752. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 POXPOLIN - Asi gaitezen.
ESKALEAK - (Abesten asten dira)
Belen'go portalean
Arbola eder bi:
Bata laranja eta
Bestea madari.
Iriki zazu bada
Kurtiña eder ori,

(Txaboltxoak duan kurtiña zabaltzen dute)
Ikusi daigun bada
Gure Jesus ori.

753. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Salome - Ni ez noa D. Gabino'rengana. Lenago ere eman zizkidan ziztada ederrak... eta eztarriko zulotik sonda ¡Atx!

754. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Ala da! Bañan, IESU-Kist'k dio: Bizi au maite dunak, galdu egingo dula, eta Aren ederrez galtzen dunak, irabazi.

755. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 ZUNBELTZ: (Amorruz)
Ume bat det etsaya, nik ito bearra,
eta itoko dedana.
Oraintxe dek ordua;
oraintxe ordu ederra;
oraintxe gaberdi illun-illuna...
(Ikutuka) Seaska bat, seaska bi...
auxe, auxe...
(Labana eskuan) Nere labaintzarra! jozak! jozak!!
Or! or! Joo!! (Sar bezayo)
(Odola ikustean, izututa) Odola... odola
Aur baten odola! Aur baten odola...

756. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 TALDEA:
Gora gure Urko Buruzagi!!
Buruzagi bat ba'degu ederrik,
Euskalerrietan ez bait-du iñon parerik.
Arrikari ta makilkariak,
aizkolari ta pelotariak.

757. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 LEON DONEA:
Nere Erri! Erri eder! Erri maite,
benetan errukarri!
Etsaipean zaude;
bañan gaur Jaunak autsiko ditu kateak;
laister etsayak zure mendeko dituzu...
Nere Erri! Askatasun-eguzkia etorria dezu.
Erri eder! Erri maite!

758. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 (Naparroa'ko Zendea guztietatik, Errietako Ordezkoak datoz, Errege aukeratzera. Elkarri diosal, abesti eder batean. Ordezkoen artean, Andre Urrea, Urdaspal'ko Monastegiko Abadesa, aurpegia estalirik. Aren ondoan, Urko eta Urdaspal).

759. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 PERU JAUNA - Itxasoa bare eta eder dago. Atzo arratsean ez nukean esango gaur goizean arrantzara atera bear genunik.

760. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Aingeru ederra Paxkual sakristaua; egarik gabekoa!

761. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Jose Erramon - Gaiñ gañekua. (Ematen diyo beste umiari). Feriya ederra dago! Zenbat gauza, e? (Atzian dagon guardasol gorri aundi bati begira) Zer da araku artan dagon gauza gorri (y) ura?

762. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Sat[ur] - Leku ederrera dijoa iñor zirikatzeko. Izaiña onek izan duan zoritxar etengabeekin; iru aldiz alargundutako gizona, alajaña!

763. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 Orregatik, Jesusek ematen die erakaskizun eder ori: Artzai onak, ardi onak ainbat maite ditu ardi galduak, guztien Artzai dalako.

764. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Basatiar gaxoari
Jainkoaren izena...
Erakutsi leikioken
Izenik ederrena.
Baña arraixku asko
Baso-artean!
Babes nazazu, Ama,
Zure babesean.

765. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Ta Aurra azten eta bizkortzen ari zan, senez beterik, eta Jainkoaren ederra zedukan Berekin.

766. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Eta Aingeruak au esan zion: ez bildur izan, Mari; Jainkoaren ederra daukazu.

767. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0709 Maiond. Ixuri ezazu, Jauna, gure animetan Zure grazia; Aingeruak iragarririk Zure Seme gizon egiñaren berri izan baitugu, Beraren Pasio ta eriotzagatik, zeru ederrean pizturik sar gaitezela.

768. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0709 Ps Nere biotzetik eresi eder bat darit: Erregearentzat nere leloa.

769. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0022 Ama bat eman idaken, argi-uts.
Ni samintzeko, erio-mende,
biurtu uan ezur eta auts.
Zertarako niñukan erri baten seme?
Onen ederrez txora-ondoren,
eten nendin zori-gabe?

770. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 BEGI EDERROK

771. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Begiratu-utsez gozoro iltzen
nauzuten, begi ederrok:
begira-ezik, bizi gozoa
kentzen dezuten izarrok:
Zuen gozoak edo ukoak
berdin iltzen dit biotza.
Ukatuz, miñez; ta begiratuz,
maitez dator eriotza.
Nolanai iltzen nazun ezkero,
naiz gogorrez, naiz legunez:
begira, Jesus, atertu gabe:
ta il nadilla maitasunez!

772. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Maite! Eguzki eder,
eguardi beteko argia!
neke-miñen artean
nere zorion-iturria.

773. 1940-1968 gipuzkera poesia lab 0006 Oh begi zoridunak
ikusitako danak,
nola nai izan ba'zan
ain ederra izan zan
.

774. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Ozkirri ta argi tut ardo ta garagar,
alaba ederra, eortziren biar.
Tegi txiki baten mutillak sar-ala
zerraldo beltzean dakuste il-yantzita.

775. 1940-1968 gipuzkera poesia lasa 0004 Ederrena izanen zera, garbiena, egokiena,
zeure neurri justuan.

776. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Egun garbi eder batean, oñak bideratuz
Uzta-erditze ikusgarriz, eguzkibera,
ain emea dan goitasun, igarotze legunez
begiak egarbera, Iainko aztarna alaitsuz...
belardi, landa, baso, mendi, arnas berriz
Iparra bigun, gozoki dator bai, lurrera,
ur azaletako uin bereziakin itzegiñez,
alako... bizi-ausnartze, egada biotzgarriz...

777. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0040 Eta, ekiñaldi bakoitzaren argitasunez...
O, ze egonaldi eder, egada urduriak
norberetza betean eguna eskuratuz!
O, ze gogo-aizeratze, bioztasun garbiak,
goi-ikarazko geroratze ixil-ixillean,
betikoz-betiko, Izadiaren muin-barnez
Eleizpe aundienean Iaungoikoa aitortuz,
gorakunde bizigarri baten baitasunez!

778. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0059 Goiz-arratsetan
bideari iarraituz
bearrezko dan,
biotzondo
ta, kemenez,
bitarte alai, zabalez...
noizbeinka,
arira datorkiguzan baikortasun
maite-eguratze eder, ernaikorrak;
gure eguzki egunetako bide,
bizi-aupada goitarrak!

779. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 Ikus orain
lengo,
gari-ale txiki ori,
zein landara ederra dan;
ikus,
ain udaberritsu,
aizearen menera dabillen
ezetasun-itxaso,
burutza eder ori!

780. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 ez esan,
garitza bat
benetan begiko,
benetan ikusgarri ta, ederra,
eder-ederra eztanik!

781. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Etxe aurrean estatua eder bat ikusten da, bere omenez eraikia.

782. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Kutxa eder baliotsu batean sartua dago bere gorputza, konzezionisten habitu zuriurdinez jantzia.

783. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Nazareth'eko goizalde ubela, ederrenean.

784. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Ibai bat beze datozkio kinema argiz bere bizitz zoragarrizko egun eder aiek.

785. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Oi, aur eder! Ez uste larregirik kolorean ezar.

786. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Zatoz onuntz, aur eder! Onatx, Ninpak ere, zuretzako otarre-bete zitoriz.

787. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Garai ontan, soroak oro, zugaitzak oro erdi-miñez daude, oianak ostotzen ari dira; oraintxe urtearorik ederrena.

788. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 (Itz eder aietatik) zenbait eraman itzatzu, aize, iainkoen belarrietara!.

789. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Beste ezer baiño maiteago dut Philide; alde egin nuenean negar egin baitzun, mintzoa luzatuz esanaz: Agur, agur, Iola eder.

790. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Bein batean, Orrillako arratsalde eder bat zan, ama-alabak areistian aitatutako kerizpean zeudela, andre-Muskin zeritzan sorgin ezaguna bidetik igaro zan.

791. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Udako goiz eder bat zan.

792. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Gauza aundirik gabeko bizitza ezkutua ta ixilla, Jaungoikoaren begietan zein eder eta atsegin dan agertu nai izan digu, noski; nun da bere deiak, agiriko bizitzan lana egitera beartzen ez gaituan, beintzat.

793. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Baizik, alperrikako txaloen billa ez degula ibilli bear eta iñoren ederragatik bakarrik, ezertxo egin ere ez.

794. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Ez ezagun izatea nai izan bear dezu: ala dio Kristo'ren Antz-bidea liburu ederrak; eta ori bera erakusten dit Andre Maria'k Nazareth'eko bere bizitza ixil-ezkutuaz.

795. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 Bost duro eta bazkari ederra eman dizkigute beñepeiñ eta....

796. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0008 5- Aiñ itz eder oiek
zuk amari entzunik,
gelditzen ziñan gel
beti-beti ixillik...
.

797. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0015 32- Orrela, Jesusen
itz ederrenekin
(amatxoren eskuz
lore eder bilduekin)
.

798. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0015 33- Egin zun Mariak
idazti ederrena:
biotz barreneko
gairik bikañena...
.

799. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0025 71- Berak emandako
agindu ederrekin,
Jesus eukitzeko
betiko gurekin...
.

800. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AMA.- Ara! gure neska ere emen degu... oek ibillik e...! gaztetasuna eta sasoi ederra ba ditunan eta eskerrak orreri.

801. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Oraingo aldian euzko-pizkunde ederrean aizkeneko berrogei ta amar urte oietan egin diran lan aundiak, zearo galtzeko zorira ekarri dituzte.

802. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 - Eta haren bidegabe guztiak ikusirik, kristau elizak ugari erre dituela ikusirik, monjak eta fraileak hil dituela ikusirik, kalizak eta santu aberatsak ebatsi dituela ikusirik, hiltzera kondenatzen dut. Beraz, Gaztelako eta Aragoeko erregeak haren alde, fabore eta lagun etor ditezen baino lehen, sententzia kunplituko dugu. Fatima eta Zoraida haren emazteak, Naxerako komentu batean sartuko dira monja, Kristoren fedea besarka dezaten arte. Gero nire semeekin ezkonduko dira, hain lore ederrak ezin gal baititezke alferrean.

803. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Aurrerantzean Santutxuko bizi-leku eder batean biziko zera. Lau gela, eskaratza eta komun dotorea.
- Oso ederki, jauna.
- Taferna bat jarri nahi dut Santutxun.

804. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Josepek erregalo ederra utzi zidan.
- Bai, haurra.
- Niretzat, Hernando, haur hori bere aitaren oroitzapen bizi bat da. Ezin sufri dezaket. Negar egiten duen bakoitzean, nire eskuekin hilen nuke.

805. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Zezen-korrida ederrak egon dira eta jentea pozik dago.

806. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Zillartegiko nagusiak eraman zuan ba Pernando bere etxera eta bazkari ederra eman zion.

807. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 Eskaleak esan zion:
- Ze odolki ederrak; etxeko txerrienak noski?

808. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Ni berriz aberatsa jayoa naiz, eta ezkondu nintzanean diru mordo ederra eman zidazun arren, ni atzeraka nijoa, urtean baño urtean diru gutxiagoren jabe naiz.

809. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Ez nian uzte, ik onelako erakutsi ederrik emango idakenik.

810. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Ez al-dira gorputzeko gaitz guziak baño kaltegarrigo gure gaztedi ederra ondatu nai duten oitura txarrak?

811. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Antxe jasoko dezute zuek ere sari ederra zeruan.

812. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Batzuek ederra, zoragarria zala New-York, ederki ibilli zirala abioean, au egiñ zutela ta bestea gertatu zitzaiela...

813. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Olentzero-arratsaldearen ederra!

814. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Aritz, agure zarra, esku-makil eder bateri, aiztoz azkeneko ziristak ematen...

815. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Biar bertan noa Erko mutil martzal orrengana gauz eder guzi oyek obeto jakin nayean.

816. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Egia esateko, gauzak makur joan zitzaizkien: asieran, mendian zeuden bitartean, diru-mordo ederra egin zuten eta beren gain jarri ziran.

817. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Baita lilitegi ederra ere, milla muetako lore usaidunakin.

818. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Mutill ederra ta indartsua, kaskabarro zamarra izan arren, mutill ona da.

819. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Ogeitaru urteko baserri-neska ederra ta jatorra.

820. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Bearrena, gure Jainkoak jaietan egualdi ederra egitea den!

821. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 - Ze! Ederrak al'daude?

822. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Amaika euskaldun neska gazte eder ba zeuden, Burgos'ko akeitetxe ta jantokietan baña, mostradore aurrean eskatzen diogun ardoa ateratzen badigute... konporme geratzen gaitun.

823. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Bai, baña... bidezabal ederrak guk egin ditugulako!

824. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Lartaun'ek eskuak azkatu ta zugaitz artetik sartzen dan illargi ereñuari begiratuaz: -¡Illargiaren ederra!

825. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Gure aitaren ordezko izango danak, Lartaun'ek, ille beltza zun, bañan zurea azkoz ederragoa da.

826. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Bañan zure urre-ille bezin ederrik ez det egundaño ikusi.

827. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 - Auxe neska ederra ta bikaña aurreneko au!

828. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Ederra gero!

829. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0047 Kursaal-ean ederrak kantatu ziran, bañan an kantatu ziranak etziran batere txarragoak.

830. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0047 Gu gaubean, amarrak aldean, atera giñan etxe aldera, eta artean ere an gelditu ziran danak zeñek baño zeñek bertso ederragoak kantatuaz.

831. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0136 Joaten nintzan Euskal-Jai izeneko frontoira, eta antxen ikusten nituan iru partidu, eta arratsalde ederra pasa eta berriz ere ospitalera illunabarrean.

832. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0136 Bilbao inguruan zebiltzala gure soldaduak, bañan nere barrenak eman zidan buelta ederra ori entzun nuanean.

833. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Zabala ta zerbait zapaldua zan, eta eseritzen nintzanean, ipurdia barkatu pixkat beera irristatzen zitzaidan, eta patxara ederrean gelditzen nintzan, andik alde-egitea sentitzeraño; gurutze-bideko arriaren gañean jarrita, txistuka, eskopeta zanko-tartean nuala, ikustekorik zerbait bazan begira, xigarrotxoak erre ta erre, aldi luzeak pasatzen nituan.

834. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Berez arritzeko gauza etzan; nere andreak, artean ederra ta gaztea izanik, ta ain ez-jakiña gañera, bere senarraren bearra oartzea; nere igesa, nere pekaturik aundiena, ta Jaungoikoak, ez ote geiegizko gogortasunez, zigorkatu nai izan zuana...

835. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0128 Gure anayak lenengo emaztea emeretzi urteko neska eder bat izan zuan.

836. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0128 Ango neskatxarik ederrena eraman nai zualako edo, ingurumari artako mutillak gure anaya begitan artua zuten.

837. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Eta Jaungoikoa'k emanik izan zuten seme eder bat.

838. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Ludi ontako aberastasunak oinperatu egin bear dirala ta ontasunik ederren eta aintzagarrienak santutasuna ta biotz-onoimenak dirala guri erakustea nai izan zualako.

839. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Elizkizun eder onexen bitartez, uste baitzuan Aita Santuak, kristau erriak alde egingo zutela egun aietako lotsagabekerietatik.

840. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Bestela, gizendu naiz eta itxura ederra daukat, sekulan baiño obea, ta osasuna ere bai.

841. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ez-bai-legokek eder orrelakorik.

842. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Lagun yayoak, ordea, Tarpedon urtzidekoa Tzeu Jagole'aren gaza (pago) eder ederraren ipurdian egotzi zuten, eta aren Adizkide miña zan Pelago bulartsuak istarretik erauzi zion iguna.

843. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Sartu zan barrura ta kutxa eder polit baten gañeko estalkaya ideki zun.

844. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Antxe baita edontzi eder landu bat ere aurki zun, iñoiz bertatik iñork ere egundaño ardo baltzik edan ez zuna, norberak ez ezen; eta urtziekiko iñori, Tzeu aitasoari baizik, ixurketarik egin ez-ziona.

845. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Bizirik dirautenak, berriz, bere urondo ederreko magalean artzen ditu, ta zoko barren zabaletan babesten ditu.

846. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0102 Aien inguruan oro eder dira; beraiek itsusi.

847. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Ta ez al-liteke egunen batean nexka au izen ontako lenengo Santa izatea? Onetzaz ganera, zion, zeruan dauden Santu guziak, ez al-dira Jaungoikoaren koroieko arribitxi edo jema eder-ederrak?

848. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 Adatsa, bere soiñekoarekin txit egoki zetorren zoronga (13) Tocado de mujer batean bildurik zeukan, aurtasuna zerion arpegiaren ederra nabarmenagotuz.

849. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 - Olaso'ko jaunaren albisteak pozez bete dizkin ire guraso zaharren biotzak, baiñan, berri eder au ez daiteke gertakizun biurtu ire on-iritzirik ez baldin ba'diñagu...

850. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 11. Onezkero, ene seme, Yaube dagoke zurekin, gara ederra iritsi ta zure Yainko Yaube'ren izenari etxea eraiki dezayokezun.

851. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Egun orretan etxe artako Nagusiak au esan zun: Gure Lagundirako egun ederra gaurko au... Gaur santu bat bialtzen digu gure Jaunak.

852. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Askotan lotsagabekeri ederrak entzun bearrean izaten zan, gizon pordillak eta emakume lizunak arpegira botatzen zizkiotenak...

853. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Erlikiak Nabor ta Felix Deunaren elizatik Anbrosiorenera zeramaztela, mirari eder bat gertatu zan; ta au Agustin Deunak gogora ekartzen digu, bera ere antxe gertatu bai zan egun aietan.

854. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Apaiz ordentzen da; orrela aren lana ederragoa izango zan.

855. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Inperatore berria etortzeko zegon, eta ua etortzen zanean, lengo jainko zarrak eta oien alde zebiltzanak ongi izango ziran; errukarriak kristauak! etzeukaten etorkizun ederra...

856. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Jaun on orri, Belengo Aurtxo eder orri ez diozu orregatik biotzez esango: Jauna eskerrak, biotz biotzez, Zuk nere animako Eguzkiak urte osoan argi egin didazulako!?

857. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Nork ez ditu ezaguten ipui-eder eta irakaspengarriz arrigarriro jantzirik utzi zizkigun ABARRAK izeneko liburu arduratsuak?.

858. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0236 Bere egiñen esker-ordañez, txapela kendu eta AITAGURE sendo bat errezatu dezagun, biotz-biotzez, ongi merezitako ZERU EDERREAN atseden dezan, gozoki....

859. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Bildu ere mordoxka ederra bildu giñan: lau apaiz gazte eta lau apaizgai gazteago, iru Derio'koak eta bat Donosti'koa; bi Iosulagun, bi sakramentino, bi laterandar, beneditar bat eta gañerantzeko bostak Arantzazukoak.

860. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Ogeikote ederra!.

861. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 YAKIN'ek berak ez al digu ontan ikaskizun ederra eman?.

862. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Asko kostatako lana, baiña lan ederra!.

863. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Eta optimistak izan. Baiña denok! Ederra izango litzake guziok erabaki au artuko bagenu; guziok, YAKIN'en irakurle eta idazle guziok: denok euskera ikasten saiatu.

864. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0023 Donapaleu'ra yoan-etorria deritzan idazlan ederrea Uitzi gezur izenez estalirik agertzen du Orixe: (Itz-lauz, 40'gnr. orrialdean).

865. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Bere bide-lagun Elea'ko Zenon ikasle mamitsua omen zun: erakusmeneko gizon eder-eder ta atsegin atsegin onek, gizabidean ibiltzen bazekin, noski.

866. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ori ezarrita gero, itz egin beza, erantzun bekit sakerre bikain orrek, Ederra beragan danik ezpaitu sinisten, ezta ederrarekiko idearik ere, beti berarengan diraunik, gauza ederren samalda besterik ezpaitu onesten ikuskizunzale orrek, ederra bat bakarra, zuzena bat bakarra dala ta orobat beste tasunetan esaterik ezin bait-du iasan.

867. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Erantzuidazu, ots, adiskide on orrek, gauza eder oien artean ba al da bat, alde itsusirik ez dunik, eta gauza zuzen artean, ba al da bat alde okerrik ez dunik, ta gauza guren artean ba al da bat, alde gaiztorik ez dunik?.

868. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Auxe aurkitu dugu, bada, nere kasa: ederrarekiko ta beste antzeko tasunei buruz gizosteak dituten mota askotako ideak erabat zer-danaren ta utsaren arteko unean dabiltzatela, nolabait esateko.

869. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Kutxa biribil oien eresia lurbira osoaren antolaketa ta ederrean ageri omen da ta lendanik gogoek aldez-aurre aditua omen zuten.

870. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Ritmu orren iduri bikaiñak ziran Elade'ko mutil gazte iatorrak, ez ainbestean ango iainkoen iduriak: ango gezilari, utztailari, burrukalari, atxintxilari t.a. dituzu ederraren eredurik bikaiñenak.

871. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Guzien ustez, ordea, Esparte'ko alde gogorretan azi ta ezi ziran gazterik ederrenak: txilibitu baten zuloetan beatzak ezarri, aoz aize-eman eta soiñurik ederrenak ateratzen ditun bezela, gazteok, zangar eta eder zenitun.

872. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Aren ederra idazle ta bidazti guziak erabat goraipatzen dute.

873. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ziri eder au sartu nai zigun Renan'ek, etzun irudimen antzurik.

874. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Jaunaren deia esan nai dute kanpai eder oien otsak. Zar eta berri, lengo ta oraingo, millaka bertso irakurria naiz baiña oso kontatuak dira Mujika bezin atsegin zaizkidanak bertsojartzalle bezela.

875. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Aotik aora trebea ta entzungarria zala; adierazteko, Domingo Kanpaila'ri bat batetan botatako bertsoa jartzen digute ixpillu bezela. Ain biribilla ta ederra da izanere!

876. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Eman dugun deklinazio hau, 1964-eko agorrillaren 29-30-ean Baiona-n egin zan Bilkura ederrean bildu ziran euskaltzale guztiek edo ia guztiek onartu zuten.

877. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0159 Lafitte-ren gramatikak deklinazio berezi eta osoa duen numeroa bat bezala dakar bere gramatika ederrean.

878. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Ori orrela ba'dugu, ikus osalari orrek mai ontan dauden yaki orotako zeiñek onura geyago ta zeiñek kalte gutxiago egingo dit, ta yaten utzi bizat zardaikatu ezik, bada Yaurlariaren bizitzarren, ta onela euki Yainkoari eder datzakiola, gosez iltzen naizela, eta yakia niri ukatzea, osalari yaunak ez nai ta ere ta geyagorik esan gorabera, lenago izango da bizitza niri kendu, geitu bearrean.

879. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Bitez eltze ustelak Gotzaien aolkarientzat edo ikastetxetako zuzendarientzat edo nekazarien ezteyetarako; eta aske utzi begizkigute Yaurlarien maiak, eder oro ta politasun oro izan bear diran aek; ta zioa dugu beti eta nonnai sendakintza utsak, askarrak baiño ederresten diralako; utsetan makurra ez baitda kokatzen ta askarretan bai, osotuta daudeneko gaikiak okertu ezkero.

880. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Neskatx ederra nauzute: katu gaixo ta nazkagarri au baiño besterik bizarretara yaurti bearko zaizkit.

881. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Erakuspen ederra.

882. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Arima eder baten gordeleku gerala jakiteak, itxaropen magalera jaurtitzen gaitu.

883. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Baño Elorri olerki mistiku ori naiz askorentzat bitxi eder bat izan arren euskal literatura erriaren artean indartzeko ezer emango ez duelakoan nago.

884. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 47.- Ori yakintza ederra! Adiskidetasuna bizitzatik kentzen dutenek eguzkia ortzetik kentzen dutela iruditzen zait; betiko yainkoek ez baitigute eman ezer oberik, ez atsegingarririk.

885. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Gai onetan sakondu nai dezanak, ortxen dauka Urkixo'ren liburu ederra Menendez y Pelayo'ren ausarkeri eta arinkeriak salatuz.

886. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Gure idazle zaharrek, gramatikari dagokionez (eta bitxi da! gramatika legeak ongi ezagutzeke, anartean ezpaitzen gramatika estudiorik egin) guk baiño askoz obekiago eta segurantzi geiagorekin idazten zuten, erriaren iturbegi gardenetik xurgatzen baitzuten uneoro euskal-jarioa eta Bidasoaz besteko oraikaldiko gure anaiak, beren arbasoen akatsik larrienak bazterturik, guk baiño sakonago ta obekiago ezagutzen dute gure mintzaira eta guk ez bezalako graziz eta ederrez jazten dute euskal-literatura.

887. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 Euskaltzaindiak, berak oi duen zuhurtasun eta jaiotasunez bide illun oietan argi egingo al-digu, sastraka, lar, osin eta belar gaizto guztiak garbituz, euskal-landarea jori, eder eta mardul azi dadin gure eleder-baratzean.

888. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0044 Lasarte'ko Eliz-Nagusia'k duanik giza-irudirik (imagen'ik) ederrena ta begiragarriena, Ama Birjiña Errukitsua'rena-da.

889. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Euskal kanta eder ori nere izate osoaren barne-muiñetan sartu zutela esango nuke...

890. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Ta gaur ere, Gipuzkoako Diputazio jauregi ederrean itzegin bear detaneko ontan, ni orduko mutil, koxkorra praille ta apaiz egin-da zuen aurrean azaldu bear naizeneko ontan, euskal kanta uraxe datorkit gogora.

891. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Tolosatik Donostirako bidean, Gipuzkoako alderdirik ederrenetako batean, agertzen zaigu Villabona erria.

892. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Letra argi ta ederra berea.

893. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Ia arrigarriago dana: emen bertan Diputazioko liburutegian izan nauzute egun batzutan Ubillosen liburua aztertzen, ementxe baitdago Ubillos beraren eskuz liburua idatzita ta Urkixo Jaun argiak berak zekian ajola ta maitasun ederrez gordea.

894. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ta zabarkeri origatik, zenbat gauza eder gure edesti auts artean!

895. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Olerkari yaukal zuberotar au, ala ere, ederra jaso ta eskeintzen zekiana; narras antzo ibili arren iñoizka, Argia poematxoa, Joana bere emaztearen il-eresia, lau karbariena ta abar, ez dira nolanaikoak.

896. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ugaritasunaren seme ere baita, bizkorra, ausarta, setatsua da, beti, on billa ta eder billa dabil, azpikerian eta asmakerian yaioa da, gezur-zuria, lilluratzaille ta zoragarria.

897. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Maitasuna, Ona ta Ederra beregan idukinaia da, gizon guziek ere gogo dutena, guziaren izena maitasun-mota bati egosten diogun arren, edergintza-mota bati poesi (egintza) izena ematen diogun bezala.

898. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ba du ederrak alako erdi-bear bat, naiz gorputzari naiz animari dagokionez.

899. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Anima ilkor bat ez-ilkor biurtzen da, bateratasunean ernatuz ta sortuz; eta ederra ernaldiaren zaindari da, Parka ta Lukina bezala.

900. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Beregan ernal-min au daukanak, ta on-indarraren azia berekin deramanak ezagu begiak zabaldu orduko, izate ederren bat ernatu naiean dabil, eta itsutsitik berez aldegiten du.

901. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Maiteago ditu bada, anima eder eta aundikia inguratzen duten gorputz ederrak.

902. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Eta izaki eder eta maite orrekin bat egiñik bizi dala, animan daukan on-indarraren azia ernatzen du, ta argana derama, gurasoa semearengana baño maitatzarre itzaltsuagoz.

903. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ola ernatzen dira on-indar eta jakite-zituak: lanegin ederrak eta lege jakintsuzkoak, Likurgorenak edo Solon'enak edo.

904. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Bijoa gero jakingaien edertasunera, beti eder garaiagoaren billa, ez baten menpeko geldituz, edertasunaren itsaso baztargabean barneratuz, eta olako jakite ugariz unitu ta indartuki, begizta beza jakite bakarra, eder-jakitea bere baitan.

905. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Eta maillez mail oneraño ekarria danak, gauza ederrak urrenez urren ikusiz, maitasunaren izkutu barnenetara eldurik, betbetan ikusiko du edertasun arrigarri bat.

906. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Edertasun au, izan beti da, ez da jaiotzen ez iltzen, ez urritzen ez ugaritzen, ez da aldez eder ta aldez itsusi, ez bein eder ta gero itsusi, ez batzuen aldean eder ta besteen aldean itsusi, ez emen eder ta an itsusi, ez batzuen ustez eder besteenez itsusi.

907. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ta ez diteke asmatu edertasun au aurpegi eder antzera, naiz gorpuzki antzera: ez ta arrazoiketa edo jakintasun antzera.

908. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ez dezakegu asmatu beste gauzetan datzala ere, esaterako bizidun batean edo lurrean edo zeruan edo beste nonai; bere baitan da ordea, beti erabateko, ta beste gauza ederrak ari darionetik dira eder, eta guziak jaio naiz galdu, ari ez zaio ezer erasten ez kentzen, eta ez da ezertxo aldatzen.

909. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Onela, gorputz bat maitatuz asten dana, andik bi maitatzera igaro oi da, ta gero gorputz eder guziak, gero giza-jardun ederrak eta jakingai edo irakaskizun ederrak.

910. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Azkenik, ederraren beraren ikaskizunera iritxiko da, ta ezagutuko du edertasuna bere baitan zer dan.

911. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Ederra, begiratzea atsegin zaiguna zala esan gendun.

912. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Gizonak egin-ederra, antze-lana, atsegin zaigu begiratzea ta artan atsegiña ta atsedena billa nai dugu.

913. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Zaletasun eder au, Erri xehearen gogo bizi onek, erritasun-galeak eragozpen guziak garaituko ditu.

914. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Onen egitekoa, ederra nun, eta itsusia nun asmatu ta agertzea dugu.

915. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Edertasuneko apostolutza ere ba-dago: Kristo, eder eta txukun jantzi: elizetan argizaria emanez, kandeleroak auts txuriakin garbituz, zapi zikiñak aldatuz; alfonbrak astindu, eta batez ere Kristoren edo Ama Birjiñaren oiñetan lore garbiak ipiñi.

916. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Edozein xorta eder osatzeko ale polit apartak bear baditugu, zorionean arkitzen da oraingoan gure Kuliska Sorta Otañoren bertsoak argitaratzekoan.

917. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Zerorrek aurrerago irakurriko dituzu bere iru bertso eder Pello Mari'kin alkar izketa izendatu artan, baña beste au ere argitaratzera beartua arkitzen naiz, galdu egingo bai litzake bestela beste ainbesten bidetik.

918. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Bertsorik geienak eta ederrenak Ameriketan idatziak ditu Pello Marik.

919. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Osatuko al ditu baten batek emengo utsuneak Pedro Mari Otañori dagokion aiñako jardun berri eder osoa eskeiñiaz!...

920. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 - Ez bildurrik izan, Maria, Jainkoaren ederra arkitu dezu-ta.

921. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Eta Mariak, aingeruaren ederrera begia jasoaz, lotsati esango zion: - Nola gertatuko da ori, gizonik ez baidet ezagun?

922. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Bai ikasbide ederra berea, beren buruak kutuntzat ospatzen dituztenentzat, itxurati ta otsandiz bular jotzen dutenentzako, besteen gañetik agertu nai dutenentzat, norberen izenaren oso zaletsu diranentzako.

923. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0006 Bañan, ori bai, itzaurre-ordez beste uskeritxo batzuek esango dizkizut idazkitxo ontan, zuri ta zure lan ederrari buruz.

924. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Jaungoikoa'k eraman zituan, zeru ederrean kantuz jardutera, emen oi zuten zerutar jario ta etorri ber-berarekin.

925. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0010 Eta gaur, zure biotzaren opari bezela, Erriari, zure Erri maiteari, Euskalerri maite, errukarriari, zure lorerik, zure kantarik ederrenaz orniturik, sortatxo bat eskeintzea gogoratu zaitzu.

926. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Izan-izenaz gañera, nor-izena, adi-itz mugagabea (infinitivum) ta esankizun osoa ere jabe izan ditezke: Ipse est = bera da; negare vanum est = ukatzea alperrik da; dulce et decorum est pro mori = aberriagatik iltzea atsegin ta eder da.

927. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Baño akats auek landa, ez ote dizkigu eman beste pentsamentu eder ugari?.

928. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Alegindu ezean, alperrik genbilzke ederra ta ona idoro-naiez.

929. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Askok eta askok egiten dute Gurutz-bidea; zein eder dan Ama Birjiñaren erri ontan bere Semearen nekebidea gogoratu ta ibiltzea!.

930. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Ez da, ez, erreza; eta orretxegatik nai nuke, askok oi duten baño kemen eta arreta geiagorekin zuk gauza auek artzea; eta orretxegatik asi naiz liburu au egiten, gogo onez, lan eder oni ekiten dietenai, zertxobait bada ere, nere aldetik laguntzearren.

931. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Aspalditik zebillen nere zuzendaritzapean, Jaungoikoa ziñez maite ta naiko grazia Beragandik artu zuan anima eder Jainkoti bat.

932. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Orregatik eleizatxo onek dauzka Iñazio deunaren oroigarri ederrenak.

933. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Zizillu ederrean exerita, Loyolako ibarra begietan ta Izarraizpeko basarri zelai ta soroen pakea arnastuaz, Jainkoaren deya mami-mami betiko ezarri zayo.

934. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0204 Ta Txirritak: Ama zanak esaten zidan askotan, ez banintzan zintzotzen, zartzeran komeri ederrak ikusi bearko nituela, eta oraintxe ikustera noa.

935. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0016 Eztai-soñekotan ere, oso erakuspen ederrak ditugu; estalki edo belotarako gasa apartekoak, eta nik ezin esan ala osteuntzeko gauzetatik ere.

936. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Illoba mukizuren bat ondoren izango diñat, seme-ordez: ta gure elizako santuak ere, norbaitek jazteko premi ederra ba-diñate.

937. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Bederatzi maiko, ta zeñek baño zeñek jateko gogo ederragoa: ta aurten udazken ona egiten baziguk, amargarrena or izango diagu titi-eske.

938. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Aurtengo orbel onek ere, dentista bearrik ez dik izango, iñola ere: urte gutxi barru, lapikoari ortz ederrak erakutsiko zizkiok, Jainkoari eskerrak.

939. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Saltzalleak ziri ederra sartu zion; argal-xamarra izan arren, bei gaztea zala oraindik eta bost illabete ernari zeramazkiela, ta jaten ematen bazion gizendu ta egingo zion txal edo txokorrakin irabazi ederraren jabe egingo zala, ta engañatu zuan Permin gizajoa.

940. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Berak eundutako oiala, begiz ikusten ditugun kolorez edertua ekarriko digu: darabilzkien itz eta iduribide ederrak metafora utsak lirakela ematen du.

941. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Aren ari zear eta zuta ikusgarriak urrenez urren eta kirian kirian iarraitzea, kurtxoin tapiza osoaren irudi ederrak ikusi ta ulertu arte, ona emen, Platon`en elkar-izketak irakurten ditunaren barneko atsegina.

942. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Karmida irakurtean, giza-irudi bat, biribil eta ederra, arritik ateratzen ikusten duzula uste izango duzu.

943. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0221 Badugu bertan auzi ederra; ta zoritxarrez, bazterrerazi egin oi da, eskuarki, auzi au.

944. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hitz eder eta unkigarriak! Nork ez du gauez, noiz edo behin, izartegiko illunari so jarririk, Teilhard olerkariak horren egiazki azaldu digun bakardade-txorabio hori senditu? Pilloturik gabe dirudienez, nora ari da gure Lurraren untzia? Nora ari da mendeetan zehar, eten gabe itzulika eta jiraka Lurraren egazkin borobil hau? Eguzkiaren ingurutik zertarako? Eguzkia ere jiratzen eta aldatzen da zeruan.

945. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Kosmoa mirestean, betidanik (ikus Pascal'en hitz ederrak, esate baterako) izialdura darraio miresteari.

946. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Erromesa, gaur Arantzazura zatozen erromesa: ala ta guziz ere, ez uste gero, eliz eder-ikaragarrizkoa ikusiko dezunik gaur emen.

947. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Beñola jabetu zan-barealdia ta gañerako zertzeladak utzita, milizkatu dezagun otoitz orretxen ederra ta konfiantza.

948. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 ¡Ua bizitzaren ederra!... esan dizut len antziñakoenagatik.

949. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Ordun, ¡gure etorkizunaren ederra, ta zoriona, ta ezertarako kezka-bildurrik eza!....

950. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Ederra, baña zuretzat eta neretzat ez da izango....

951. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 A zer zeru ederra, baña orrela bagabiltza, ez da guretzat izango... Onetan ilko bagiña, ez giñake aruntz gora joango.

952. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Ejenplu ederra, irakaspen aundia euskotar guziontzat.

953. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Birtute oien eusle ta gordetzaille bikain' euskera ta euskaltasuna ditugu; oik galduaz' birtute ederrok ere otzitu ta galtzeko arrisku aundia degu...

954. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Atzo bidaiz (korreoz, alegia) poz aundia ekarri zidaten: Guatemala'ko euskal-aizeak, urteari asiera ederra emanaz, Zaitegi ta Orixe burukide ditugula, alajaña!.

955. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Umotzen asi zan, eta uzta ederra eman zezaken, luzaroxago bizi izan ba litza.

956. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Atzerritik lan geiago ta ederragoak agertuko dirala dirudit gure erritik beretik baño.

957. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Aipurik ederrena, ordea, semeak egotzi zion Landibar izenari: olerkari izaki, bazterrak arrotu ta arritu zitun.

958. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala uriburu berriaren iparraldean txoko ikusgarria duzu; txori ta liliz beterik ageri dira bazterrak; senar-emaztegaiak illunabarrean bertan dute batzarre, baratzen ederrak erakarrita, ta ixillean txutxumutxuka ari dira maitari berriok.

959. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Txoriak ere elkar maitasunez txorrotxioka diardute ta maitasunaren indarrez kulunka ari dira lilipitxi ederrak.

960. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Bitartean, jacaranda lore laru begi betegarrien artean, zutik dirau Landibar'en irudiak, burnizko biotz-begietan Guatemala ederra izaki.

961. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0079 Graci'k azaltzen dio Zuberoa'ren egoera negargarria: eztago ordikeria eta lapurreta besterik alde guztietan eta, are deitoragarriago dena, Xuberotarren dantza ederrak il-zorian daude, apezpiku berri baten obe bearrezko aalegiñak direla medio.

962. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Berri oriek, gaiñerako irakurleek ere gaiaz jabe ditezen, G. Larrañaga'k Aránzazu aldizkari ederrean (122'gn. zenbakia, aurtengo Abuztukoa) argitara duen idazlan batean ikusi dituzu: El euskera y el dravídico (Sugerencias de un articulo) deritzanean.

963. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Ene iritziz, bada, eta barka bizait Aita Barandiaran'ek, bagaudezke lasai leengo lo ederrean, Lahovary'ren lanak gora-beera.

964. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 IRATZEDER.
Eskuararen batasunari buruz lan egitea, eskual-idazlentzat egitekorik ederrena eta zailena...

965. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Azkoaga Aramaxo'ko auzo eder bat degu.

966. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Ta mendiz asetzeko toki ederragorik gutxi: Anboto, Asensio, Kurtzebarri, Tellamendi, Udala, Murumendi, Aloña eta abar ondoan bezela agertzen bai zaizkigu.

967. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Arratsaldeko bostetan bazan jentea ugari Azkoaga'ko enparantza ederrean.

968. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Arku eder eta apaiñ batek Ongi etorriak zion.

969. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Edozeiñ euskal jaietan bertsolariak paperik ederrena egiten dute eta gure euskerari arnasa ematen eurak dira lenengo.

970. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Aramaxa'ko Lagun-Artea deritxon dantzari taldeak euskal dantzarik ederrenetakoak agertu zizkigun.

971. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Berak esaten omen zuan: Lepradun gaixo auengan Kristoren Gorputz mistikoaren alderdirik ederrena ikusten det eta pozez txoratzen nago.

972. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Jend'arteko lokarriak sendotu egin dira, eta amets bat bezela bederen, danok nai degu gizadia anaitasun ederrean bizi dedin, bakoitzak bere lagun urkoaren eskubideak zaitzen dituela.

973. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Beste talderietan ere doai onik eta ederrik ba dala ikusteko, alako begi berri batzuen bearrean giñan.

974. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0294 Ara nolako bertso ederrak bota zizkien ango joan-etorria egitera zijoazten batzueri: .

975. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Oraingo asmaketa berriak beste bertso eder au atera erazi diote: .

976. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Tamala da benetan Elizak dituan otoitz ederrenetako bat txinkik ere ulertu gabe mintza bear izatea!.

977. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ezin al dezakete apaizak eta praileak otoitz eder eta labur au euskeraz erakutsi eta zabaldu?.

978. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1958 0003 Asmo onak eta ederrak bai, baña gizonak asmatu ta Jainkoak erabaki.

979. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Dagoneko ezagutzen al duzu edonork bere burua laztanago duena, urkoarena baino (batzuk zuzen eta bide noski, bestetzuk ordea, irabaziaren ederragatik), baldin aitak ezkontza-atseginagatik oiek laztan ezpaditza?.

980. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Ogeigarren sigloko euskaldunok eztégula, dirauskue, geure aurrai erentzi eder ori ukatzeko eskubiderik; ori egitea' ondamendi izugarrizko bat litzatekeala, ez euskaldunontzako bakarrik, baita sortzaldeko Europa guziaren kulturarentzako ere.

981. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0305 Euskal liburueri buruz Bibliographi-lan ederrak idatzi dituzte Allende-Salazar'ek, Landerretche'k, Ion Bilbao'k, Areito'k eta beste batzuk, batez ere Sorarrain'ek eta Vinson'ek.

982. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0307 Gauza ederra izango litzake Euskal-bibliographi-lan oneri jarraitzea, liburuen berri jakiteko laguntasun aundia, baita: Baña batek bakarrik egiteko lan astunegia da.

983. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Beti orrelako gertaerak Japon edo Sangai'n gertatzen dirala mintzatzen diranentzat, erantzun ederra; emendik arrikada batera baitago....

984. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0041 Gaur dan egunean, Orixe'n Urte Guziko Meza-bezperak deritzan liburu eder eta ezagunaren Sarrera'k, gipuzkeraz edo beintzat erdi-gipuzkeraz idatzia egon arren, idazpuru au darama: BI ITZ.

985. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Bestela bere agerpen garri, eder, zoragarriak, ikusmen sakoneraño azterle eztena aitortzen dute, eta irazlea bikañenetakoa.

986. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Kristauen arteko batasunera iritxi nai badegu, bearrezko zaigu, gauza askotan beintzat, gure pentsakera eta jokaera aldatzea; ontan asko lagunduko digu idazki eder onek, biotz zabaltasunez irakurtzen badegu.

987. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Pazko gaietan idazki ederrak badira; bañan, apaizak ez dakite kristauei nola erakutsi, eta auek berriz, erakutsi au nola bizierazi ezin asmatu.

988. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Ara emen idazti eder bat Idazti Doneen erakutsietan sakondu nai dunarentzat.

989. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Arnold'ek erantzun ederra ematen digu idazti ontan; aldatu bear dana ez da ainbeste erakusteko era; baizik erakusten dana aldatu bear da beste bide batetik zuzenduz.

990. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Beronek Bidalien Egiñak idazti eder-mamitsuan auxe dio 321 garren orrialdean: .

991. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Ortik aurrera, tajuzko ezer gutxi: eskutitzak eukaldunai beti-edo euskeraz; irakurri-ahala, esaera eder eta itz txorrotx asko bildu; berebat lagunekiko itzaspertu eta jardunetan.

992. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0209 Leizarraga'n era onek eta bezelako beste batzuk, eder ta jatorrak izan arren, egungo euskeldun gutxik ulertuko dituzte.

993. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Irakurtzea bukaturik, Lendakariak itzaldi bat zuzentzen du erakuspen eder oien neurriko aolku eta gaztiguak emanaz.

994. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Onaindia. MILLA EUSKAL OLERKI EDER.- Zarautz 1954 (1.198 orrialde).
Luzaro ez dala, bi urtebete gutxi gorabera, Aita Onaindia Paris'en izan zan eta ango zenbait euskaltzalei nik ez nun ikusi eskuartean zerabillen lan aundiaren berri eman zien, ots, milla euskal-olerki ederrenak biltzen ari zala.

995. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Euskal-zale (?) aietako batek, idiarenak bezelako begi andiak irikita, auxe esan zidan: Entzun al duzu? Praille ori milla euskal-olerki ederrenak biltzen ari omen da.

996. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Ordago ederra io die Onaindiak euntxo biltzeko ere gai izan ez diran oriei.

997. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Euskeraren oraingo etsaiak ederregi arkitu dute nunbait liburu berri au, eta saltzea galazo dute.

998. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Bañan, zenbat ibillera eder, zenbat atsekake, zenbat istillu ukan zituten Bidali ta aien ikasleek!.

999. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Bide dan bezela lan eder batzuek bere biotzeko izkuntzan izkiriatu dituztenak.

1000. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Egiaz iduritzen zait Académie Franšaise dalakoak aspaldi autu eta doitu zituela bizpairu gizon, naiz ez zuten lan ederrik edozer izkeraz izkiriatu.

1001. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Izkera eder eta agurgarri onen jatorria arkitu nai duenak bear ditu aztertu eta gogoz piztu aldi zarrenak, ez bakarrik gure basterretakoak, bañan Europa guzikoak, bai'ta ere Afrika eta Asia'koak.

1002. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Zer bixta ederrak gogoari zabaltzen zaioten?.

1003. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Lege oek azalduak dira Vendryes jaunaren liburu eder batean, Le Langage deitzen danean.

1004. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Nai ginuke Euskeldun guziak, bai aundiak bai txikiak, ezagutu zitzaten Euskal-erriko gai ederrak.

1005. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Azkenekotz, zenbat Euskeldun ezagutzen dute badirala liburu eder asko, euskeraz idazle aundi batzuek egiñak?.

1006. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Azken gerlan maiz gure soldadoak entzun nituen Nere etxea deitzen dan kanta ederraren kantatzen.

1007. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Alaz ere, Euskeldunak, ikastegietan orain diranak edo luzaroan izan diranak, ezagutzen ez badituzte Euskeldun idazle aundiak eta aen obra ederrak, zailki sinisten dute, edo ez dute sinisten, euskeraz gai aundi eta gorarik esan ditekela.

1008. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Bañan irakurtu badituzte euskerazko obra eder batzuek, adituko dute euskeraren ezagutzea gogoaren aberasgarria izan ditekela.

1009. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Ondikotz, obra eder oen ardiestea ez da orain erreza.

1010. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Dirugabea, paregabeko miña, bereziz euskera zarrezko liburu ederrak argitaratu nai dituztenentzat.

1011. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Irribarre mikatzez oroitzen naiz orain nolako abegi onez onartzen genituen Frantzia-ko ideiak, Alemania-ko liburuak... atzerritik etortzearen zoramena beste ederrik zuten gehiegi arduratzerake.

1012. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Guztiok iturri bakar batetik, maitetasun eder batetik sortuak diralarik, bakartasunean lan egiñez, gure iritziak beren-gisakoegi biurtu oi dira askotan.

1013. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Bakoitzak bere iritzia besterenekin kontrastatzeko egokitasun eder bat dira.

1014. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Hunmboldt batek, eta Bonaparte'k, Van Eys'ek, Schuchardt'ek, eta Ulhenbeck'ek eta Gavel batek Euskerarentzat izan duten ikasi-naia eta eman diguten itzal ederra, Euskera baserritar-izkuntzat zeukatenen aurrerako oso onuragarri ta goragarri izan zan XIX gizaldia zear.

1015. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0127 Maiburuko Euskaltzain batek, azkeneko Batzarrean ozenki ta bularretako indar guztiez oiukatu zuan iritzi ta irrintzi ederra.

1016. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Antze ta erti-saillean jardun dutenak, dizditsuen agertzen dirala nik uste; auek barne samur agertu zaizkigu beti, ta auek berez ditugu eder ta begiko.

1017. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Garai artan Euskal Erria'ren zuzendari zan Lopez Alen jaunak onela zion: Zartada ederra artu du orain ere euskerak, osagaitza noski.

1018. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Euskaldun zintzo: ederrak eder ta akatsak akats, emen daukazu liburu bizi, mamintsu mamitsu, bete-betea; emen daukazu euskera nun ikasi, dan lez jori, errez, gozo; emen daukazu, azkenik, biotza nun berotu.

1019. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Izan ere, munduak eskeintzen digu, eta ageri-agerian eskeiñi ere, ordena miragarri bat, egokitasun eder bat.

1020. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Ikusi degu nolako fede ederra gure erriak duan.

1021. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Ez ditut ere erabilli urre puskak balira bezela gordeta dauzkadan beste bi bertso mordo ugariak: Bata Bonaparte Jaunak bildu ta orain Chicago'ko Newberry Library'n dagoanaren mikrofilm ederra: lareun bat bertso paper izango dira.

1022. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Uste ederrok egi biurtzeko ziranean, ordea, erabat lur yo eragin zitun Erroma'ko Kaisar'ek burutaldiz ta apetaz.

1023. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Elade'tik yainko-iduri aipagarrienak erakarri ta ayen ederrari ta yaurespideari yaramonik egiteke, burua kendu ta aren ordez berea ezartzen zien.

1024. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Santsin.- Ba, ba, hemen nuchu, eder eta fresko, saltsa bezain aphaindua, ikusten duchun bezala!.

1025. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 - Egia erran, desbitcha ederra duchu barne huntan!.

1026. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 PARISTARRA - Ba... Egun hautan saldua dut azkena eta berri ederragoko bat manatua dut.

1027. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 DOMINIKA - Ba, achala sobera eder, barnea ez ustela izaiteko!....

1028. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 Iakes.- Baina gure artaldeko ardi ederrenari, Maialen diot izena emana.

1029. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Bañan zuk zure ikasbide ederrez erantzun diozu zer eta nola egin.

1030. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Amodioa esaten da... Bai: amodioa gauza ederra da; bañan urteak beste itxura bat ematen diote gauza berari.

1031. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Gain hartan: ematen dauku iguzki ederra, izan dezagun argia eta beroa... izarrak eta ilargia gauaz ez dadin hain ilun izan... hedoiak, guri uria emateko.

1032. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Emana zion biotz bat, bertzeak baino miletan ederragoa; eta denak baino maiteago zuen.

1033. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Jainko maiteak hainbertze maitatu dunaz geroz eta hain ederra denaz geroz, guk ere maitatu behar dugu.

1034. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Andre Dena Mariari, aingeru ederrenetarik igorri dio Jainko maiteak.

1035. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Ikusten duzue: meza familiako bilkurik ederrena da, Jesus ere gurekin izaten denaz geroz.

1036. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Bainan ez othe da pena bakotchak beretzat atchikitzea holako dohain ederra?.

1037. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Ez othe da zuzen, halere, lehenik oihaneko nagusiari entzun-araztea kantu eder horiek?.

1038. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Iguzkia bilha dabila oihaneko arbola gorenaren eta ederrenaren, adichkide berri horri etche eder bat eskaintzeko.

1039. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Harrietan jauzika doan urari edo haizean dantzan ari diren hostoekin ikasi kanturik ederrenak, arbola adar batean iguzkitarat jarririk zituen harenzat botatzen.

1040. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Iguzkia jeiki baino lehen bazituzten bilduak, ihitzez beterik, lili eder batzu eta kantatu ondoan denek elgarrekin edanen zuten hetarik.

1041. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Choriak dio berriz Bethi danik dut aditu zure begiak direla munduko ederrenak eta heien behakoa dela denetan eztiena.

1042. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Bai, errealki, zen arbola bat guziz ederra.

1043. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Nehork ez zakon jiteko errana, bainan amatchiren zaia luzen gerizan, ichil ichila zen sartia holako gauza ederraren ikusterat.

1044. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Aitatchirekin berriz etcheko zakur begi eztia zen, iheska bezala, izana; haren begiek ez zuten sekulan holako gauza ederrik ikusi eta bere tegiaren zolan, amentsetarik zuen arbola miresgarria ikusten.

1045. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Ez da egun guziez ikusten holako gauza ederrik etchean.

1046. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Zer orhoitzapen ederrak, teilatutik iguzkitarat dilindan edo soto ilhuneko zoko batean gorderik pentsaketa artzeko!.

1047. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 4.- Zer gauz ederra den komuniatzea,
zurekin gu Jesus bat egitea.

1048. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 Begira kalostra ederrez nola den:
erti gurtza, maite, erkidan elkarren:
¿Osokotan al da orrenbait edermen?.

1049. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Danak legez ibilten
Or asi nintzoan
Lelengo olgantza ederrak
Ortxe egin noazan
Zelango poz-ikarak
Etorten jatazan
Orain igoten dodan
Eremu baltzean.

1050. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Ume denporan gauza zantarrik
Begiak etxok ikusten
Neska mutiko eder gustiak
Izen polita jeukien
Iñok munduan erru bapere
Etxok egundo arkituten
Zantarkeria etxajoakun
Begietan agertuten.

1051. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0012 Udako atsalde eder batean
Beroak samin joiten beitzuen
Otteka nindabilen, haurra jostetan.

1052. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Oh... lenen aldikotz
Ohartu nindukan Amaren ezpaineri:
bi ezpain gorri,
Udako beroa beno beroago,
Eta biloek doi bat kukuturik
Bi beharri ñimiño
Bat zoin bestia beno ederrago.

1053. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Lehengo Ama
Betiko Ama:
Bi begi argi
Zeruko urdina beno urdinago;
Bi ezpain gorri
Udako beroa beno beroago;
Bi beharri ttipi
bat zoin bestia beno ederrago
Bilo petan gorderik.

1054. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Kurutzeari so'ta so:
Mila pentsaketa eder...

1055. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 Hantche larre baten aldean arthalde bat baitzen,
Itzuli-mitzulika dio gainez-gain behatzen,
Eta bildotch andana baten artetik
Batto badauka laster begistaturik:
Ederrena,
Gichenena,
Ardi gazte eta gothor baten ume lehena,
Hots artzainak herriko aphezarentzat zaukana.

1056. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0159 Igel batek ikusi zuen idi bat
Eta ederra baitzitzaion orobat,
Eta handia,
Eta lodia,
Bera aldiz ttipi eta mehar,
Arroltze baten bethe, oro har,
Gogoan eman zuen behar zela
Handitu, loditu hura bezala.

1057. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Hau bere kargaren ederraz nor-gira-guka,
Nehorekin ez baitzuen nahiko erdizka.

1058. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bazoan zango eta buru gora altchatuz,
Bere pampalina pimpili-pampalinatuz!
Bai, bainan etsaia agertu zenean,
Hau urhearen ondotik baitzabilan,
Dirudun mandoari zen beraz jazarri
Eta hura zuen arindurik ezarri...
Ostikoka,
Ausikika,
Gure mandoak bere karga nahiz zaindu,
Pampako ederrak ere zituen bildu...
Intziraka,
Hasperenka,
Hantche zagon erroz gora lurrean etzana:
-Etzauntan nausiak holakorik hitzemana!...
Fitsik ez diotela egin ene lagunari,
Eta ni hementche, dohakabea, hiltzen ari!
Laguna beretik ihardoki zion:
-Kargutan izaitea ez duk bethi on!
Izan bahintz hi ere eiherazain baten mandoska,
Ez bide hinduten gisa hortan umatuko joka
.

1059. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ta gu bai, Kristoren aragia ianez
ta Kristoren odol ederra edanez,
Iainkoa iduri bilakatzen gara.

1060. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Goiz goizik, bataio sainduari esker,
Iaunak erein zidan ariman barrena
lurrik onenean azirik onena:
onbide guzien anbat azi eder.

1061. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Iaiki hadi, Heuskara, gazte lirain lerden!
iauntzi ederrenez aphaindurik, ienden
aitzinera orain ialgi hadi berriz!.

1062. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.j. labeguerie 0222 Nafarra, oi Nafarra, Euzkadi lehena,
Ederra zen ametsa zure erregena.

1063. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.j. labeguerie 0222 Nafarra, oi Nafarra, Euzkadi lehena,
Nun da amets ederra zure erregena?.

1064. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.j. labeguerie 0222 Nafarra, oi Nafarra, Euzkadi lehena,
Ederra zen ametsa zure erregena.

1065. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0223 Euskal-oldargia
beitzen an joria,
Baztan zen lekûa
t`eder bazkagia
nun ere ali zeiken Xabier-mezûa.

1066. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Mintzatzaile ederra, izpiritu zorrotz-dun, guti zagon ichilik, nehork ez zezakion arrazoina hauts.

1067. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Ganich ohartzen da eskuan bazaukala makhil eder bat.

1068. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 - Ederra dela toki hura!, urreria, dena argi!.

1069. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Alderdi beretan aurkhitzen dire, erreboteak, bat bertzea bainon ederragoa.

1070. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Argi-urratzean berriz, gorde direneko izarrak, ihitz nigar chortez pentzetako liliak eztiki bustirik, iguzkiaren phereka ephelari idekitzen eta zabaltzen dira lili horiek: churi, hori, urdin, gorri... bazterrez bazter dafaila bat ezin ederragoa hedatzen daukutela: gure begientzat atsegingarri.

1071. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Eginbide duzue, eta eginbide hertsi, zer ere baita lur huntan on denik, garbi denik, eder denik, eta zer hura ahalik ederkiena, garbikiena, hobekiena gorestea, kantatzea.

1072. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Beraz, horiek guziak bat-eginez, elgar lagunduz, eta hola bakharrik, dugu zerbeit on eta eder eginen, Pilotaren alde.

1073. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0336 Herritar maitiak, Huna nun giren azkenekotz bildiak, bakian, Jeanne d'Arc saindiaren'egunarekin, gerlan hilen ohoretan egina dugun harrizko obra ederraren aitzinian.

1074. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Erakuspen eder, urrats miragarri, egiazko gizon egintza!.

1075. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Errebua, konpainia hartakua pasatzen hasi zirelarik, konpainiako ofizialia ederra atcheman zuen neskatchak, bainan soldadoa ederragokoa; eta, berritz ere erran zion aitari: Zer, aita, holako soldadoa, ez dezakezu bada graduetan altcha?- Eman zuen aitak general!....

1076. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atcho harek eman zion generalari behar zituen guziak, bai gerlaren irabazteko, bai familian ongi bizitzeko; eta, ordutik, ederki bizi izatu ziren eta famampicirc;lia eder bat hazampiuml; zuten!....

1077. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Behar bada eginen dugu bidaia eder bat.

1078. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0022 Jaun batek, apur bat beha egon ondoan, erraiten dio: - Zer soinu ederra egiten dunan! Baina nik beste harmonika bat, hobeagoa, emanen dinat....

1079. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Emazue orain mutilak, erran zuen, eta haren botz eder sakona entzun genuen goraki kantatzen: Gure aiten fedea, sineste zuzena.

1080. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Xaharrek eta gure ait'amek oraino atxikitzen dute besten handitasuna eta ederra, bainan guretzat, zer balio dute?.

1081. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Zer nahi izanik, jaun merak manatu zuen Murtutsen iduri eder bat; eta ihardetsi zioten baietz, maiatzeko hogoia gabe egina zatekeela.

1082. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Eguerditan chuchen, bertze aldietan bezala, chimista baten ondotik, agertzea han da, argi eder batean.

1083. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Eta haur gaixo hek nunbaitik jakina zuten mundua handiago dela, ederrago, ezin sinhetsizko gauzak badirela mendiaren bestaldean.

1084. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Eta haur gaixo hek nunbaitik jakina zuten mundua handiago dela, ederrago, ezin sinhetsizko gauzak badirela mendiaren bestaldean.

1085. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Eta badakin Kattalin gorri bat erhiaren puntarat iganarazten badun erranez: Kattalin gorri-gorri, bihar iguzki gorri! eta hortik hegaldatzen bada, biharamunean denbora ederra izanen dela.

1086. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Oixtian halako zeru ederra eta halako iguzki samina!.

1087. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Aski sos badut Mayalenekin egin ginituen xede eder heien obratzeko?.

1088. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Hortan dugu noski senda-gailu ederra dogmatizgoa guztien kontra, eta aurrera bidean eragile egokia.

1089. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Duela zonbeit denbora, eskualzale batzu ari ziren elgarren artean: Eskual-Herriak lehenago hoinbertze amodiozko kantu eder sorturik, zertako ez da hanbat kantu berririk eta berheziki aire berririk agertzen oraiko egunetan.

1090. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Hemen, frantses erakasle gisa, nahi nuke erran, argi eta garbi, hirugarren errepublikak egin duen lana, lan eder eta baliosa dela.

1091. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Nahi balimbadugu gure eskualdun eginbidea osoki bethe, aintzinekoek utzi daukuten ontasun ederrez behar gira baliatu, behar ditugu erabili.

1092. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Franzisko Lapitze idazlari ezaguna ere sortzez Arizkun-goa zen; eta bere liburu Bi saindu hescualdunen bizia, liburu ernagarri eta edertzat jotzen du P. Lafitte-k laudorio handienen artean.

1093. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Mila bederatzi ehun eta batean, buruilaren hamaseian, Hendaya hautaturik, dudarik gabe ororen helmenean zelakotz, bi erresumen artean jarria, bildu ziren zazpi probintzietarik jinik jaun andanachka bat: goizetik herriak gain-gainetik ohoreak egin ziozkaten, herriko soinuak zazkien aire ederrenak eman zituen, eta orduko auzaphezak, Vic jaunak, eskualzaleak errezebitu eta agurtu zituen, herriko etchea zabalik biltzarkiden eskuko ezartzen zuela.

1094. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Dena den, sail hori utzirik eta pilota partida eder bat ikusi ondoan, goizeko hogoi eta hameketarik hamasei gelditu ziren oraino arats hartan berean elgarretaratu zirenak, eta horra nun, orthografa aldi huntan bazterrerat utzirik, eta beharrik, erabaki hau hartu zuten: Eskuararen beiratzeko, zaintzeko eta haren alde lan egiteko, batasun bat eraiki behar zutela, eta berehala.

1095. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0025 Laburzki erranen dugu beraz nolako irakaspenak ekartzen dituen, eta gu baino jakintsunago bati utziko diogu, haren mintzaire eder bezain gozoaz zerbaiten aipatzeko lana.

1096. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Bekatu zailenak eman dauzku eskutan dugun liburu ederrean; bainan ez bíde zen lau bekatu hoitan gelditzekoa: ohointzaz bederen bazukeen kapitulu-alde on baten gaia.

1097. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Den bezala ere, liburu ederra da, joria, aberatsa, jakitate handikoa, eta nahi ginuke lehen-bai-lehen norbaitek berriz ager-araz baleza girichtinoen eta eskualzaleen onetan (1) Hitztegi batean (Biographie générale F Didot MDCCCLXI tome III) hauche erraiten dute Axular handiaren Guero-az:.

1098. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Aita Siwek Spinoza eta Pantheismoa deitu liburu ederrean argi eta garbi mintzatu da bi gizon hain desberdin horien arteko lokharriez.

1099. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Jesus etzauku sabant haundi batzuen gisa agertzen idazle haundi eta elekari eder!.

1100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Entzuleek zioten Sarako eskuara zela orotako ederrena.

1101. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Jesusen ondotik dabiltza, haren elheak ederrez, eta mirakuluak oraino ederragoz.

1102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0022 Zoin dire Jainkoaren kreaturetan ederrenak? Hek dire Aingeruak eta gizonak.

1103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0055 Eskual-Herriko herri eder batean, Bulogneko Ama Birjina errezebitzen zuten.

1104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Beauzeko gazteria ederra egonen da gau guzia Ama Birjinaren inguruan, kantuz eta othoitzean.

1105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Beauzeko gazteria atchikia da bihotzez Eskual-Herriko ohidura zahar ederreri, bazterrerat utziz hiriko josteta galgarriak.

1106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Bainan herri guzia hor da geldi-tokian arku eder batzuen azpian.

1107. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Zoin den eder ikustea herritar guziak, denak batean othoitzean.

1108. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Zer proosino ederra, gizon eta emazte, haur, gazte eta zahar.

1109. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0115 Holetako kartierak eginak ditu lan ederrak: arku, eta girlanda, lore andana, denak handienean emanak dira.

1110. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Bainan Petainek bere begi urdin ederraz so egiten diote, batere durduzatu gabe.

1111. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Don Teodosio Goñico Zalduna edo caballeroa, vici zan Goñiko errian, Doña Constanza de Butron andra emacume on eta doi ederracquico arequin ezconduric.

1112. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0098 Arozamenak
Berak eman dirate
zerbait kantatzeko,
ni emen nago berriz
ikunplitzeko,
bixigua ekarri
usaya artzeko,
piper eta oliyo,
ederki jartzeko
oi guri neurtzeko,
inbirin sartzeko,
gero oztutzeko,
baña ez galdutzeko,
giro ederra dago
orain bazkaltzeko.

1113. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Kanpoan sakabanatuta bizi diran euskaldunak etziran azkenengoak izango telebisioa zorontzen. Erruz gustatu da nunbait bazterretan, eta ain asiera onak jarraipena eskatzen du. Ain joko eder zoragarria izanik, pelota ezagutzen eztutenak milloika dirala sinisteak lanak ditu.

1114. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Usategieta gazteak eztu ganadu ederra urrengo kontrarioa.

1115. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Nahi du Frantzia on izan dadin bertze erresumen artean agertzeko. Hortako indar pochi bat behar du; bereziki armada eder bat on luke, eta soldadoen altchatzeari lotuko dira, arropak, bizitzekoak eta harmak prest direneko.

1116. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Buerkel. - Eskualdun guti da naski Buerkel nor zen dakienik: mozkor tzar bat, Alzaziano gaichoeri zenbeit urthe hautan ederrik jasanarazi duena! Alamana zen, erran gabe doa. Buerkeli konduen galdetzeko, etsaiek lekhuak hustu arte zaudelarik segur Alzazianoak, hil da buruzagi bihotzgabea, zenbeit egun labur eri egonik. Ez da hilik jujatu behar: ez dugu jujatuko. Hau erranen bakharrik: Jainkoa luzakor bada, ez dela ahanzkor...

1117. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Bertze aldi batez nasaikiago aiphatuko ditugu bi liburu eder hoik.

1118. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Mgr Théas, Montaubon-ekoak hiru ilabethe eman ditu presondegian, letra bat ederra bainan eder bezain idorra aleman aintzindari bati igorririk, heien salbakerien kontra. Alemanak joan direlarik, Frantzian utzi behartu zaiote bertze sei ehun presonerekin. De Gaulle jeneralak aireko bat eman dio etcherat itzultzeko. Ezin ditake erran zer ongi ethorria egin dioten fededunek eta fedegabek ere!

1119. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Bakea lore on, lore garbi, lore eder egiazko bakea ez ditake bizi gezurra, ohointza, bekhaitzgoa, herra izena duten lore pozoindatuen artean.

1120. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Phesta pollita zinez.- Saint-Etiennen zuten igandean herriko obra onentzat, Saint-Fiacre baratzezainen patroinaren egunean. Jaun Aphezpikua han zuten Elizan laborantzako tresna mota guzietarik. Arratsaldean orga andana biek itzulia zoinek ederrago beztiturik lorez eta chingolaz. Pollitenentzat baziren primak. Baratzezain, lore eta landare saltzaile, erle arthatzaile, eiherazain, etc., ofizio bakhotchak bazuen bere karroa.

1121. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Oraiko ustez, laraunbat goizean luzeko partida eder bat ikhusiko dugu hameka orenetan. Zer bi egunak pilotaren adichkidentzat!... aroa alde badugu.

1122. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Arrabot berria.- Zelhaiko pilota plaza doluan ginuen arrabota haizeak aurdikiz geroz duela lau urthe. Ordaina chutitzen ari daukute handi eta eder, oraiko herriko kontseiluari johan zakon bezala. Lurra, herriak erosia, herriak chutitren du, Celhaiko gazteria ederraren laguntzarekin. Eder da ikhustea gazteak bermatzen, urririk, aldizkatuz, harginen laguntzen.

1123. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Miarriztar Eskualdun alegerak dira, sort-herriko ohidura on eta eder guzieri atchikiak.

1124. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak