XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zure ondoan ¿zer da eguzki
Gaba egundutekoa?
¿Zer idargia bera bajatzu
Oiñen atseden lekua?
¿Zer dira bere gabez izarrak
¡O! Izar berarizkoa,
Danak guztiak goiti beti illun
Aurkitzen bazan mundua?
Zu sortu arte bazirudian
Onek linbo bat itsua?
.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Eguzkijaren dizdiz alayak
lasterr dautsue mun-eitten,
udabarrijan lora bikañak
goiz zattube agurrtuten
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Aldentzeko aldija eldu da, bai. Eguna
urdin, argi-eragotz, aztun, gangoduna da.
Eguzkija goibelan eskutuka diñardu;
mendi-gallurrak laño-arrtian galtzen dira;
arana lexa ondo-bagian begikatu
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Nik esan neutson neure aizkidiari: - Zuek be Idazkariena entzun ezkero, kapa andi batzuk eskatuko zenduezan euzkirik-euzki ibilteko.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Luziper, Jauna'ren mendean egoan bitartean, eguzkia ta izarrak baño argiago ta ederrago zan.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Ni, jauregi onetan, izar txikien artean eguzkia baizen diztikorra naiatzu.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 7. Laugarren egunean, eguzkia, igitargia ta izarrak egin ebazan Jaungoikoa'k.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Askotan, eguzki odoltsuba mendi-ostietan jasten zanian bere azken-izpijak ibarr-sakonera bidaltzen, geure artzaintxubak begizten ebala, otoi samurra bere ezpanetatik Goiko Jauna'gana igoten zan, bere guraso-aldez eskatzen; eta sarri, otoi-egijala ulu uzuba entzuten zan, eta lasterrtxe otsua agirtzen zan antxe.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ARTZAB, - Eguzkiaren guar aurrenak zurituko dizkigu ire ernamuiñ beltz ori. (Izarretara begira luzaro).

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 Eguzkiak udan majo berotzen dik (Parre Poliren aldekoak) ta ezin diat gau illun beltzez deusik ikusi (Parre berriz ere); ongi etorria, amona gorria.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Beñere ez dute Ugarte'tarrak, beren buruak, eguzkiaren argira agerrtzeko, lotsa izateko ezer egin.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0032 Agur Jesusen Ama
Birjiña maitea,
Agur itxasoko izar
Diztiatzallea,
Agur zeruko eguzki
Pozkidaz betea,
Agur pekatarien
Kaya ta estalpea
.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Bertatic eguzquiyac
Zinduen apaindu,
Illarguiya oñetan
Zitzaizun prestatu,
Zure burua izarrac
Zuten coroyatu
Zeru-lurreco galac
Zugan ziran bildu
.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0315 Miñen ondoren, Ama maitea
Icusten dezu pizturic,
Illen artetic zure Semea
Eguzqui eder eguiñic
.

15. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Goizeko izarra irtendakuan,
esnatutzean goizean,
eguzkiaren erreñu puxkak
nere gelara sartzean,
alako poz bat banatu arren
nere barren barrenean,
ezta osua nere poz ura:

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Pikuak beste edozein zugatzek baino goizago pipildu edo ninikatzen dira: ale txikiak, garagarrilerako biribilduta, uda guztian ikusten ditugu: anditzeko, odeyai ur-eske; biguñtzeko, eguzkiari berotasun-galdezka.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ala ere altxa zan, eta España'ko izlari onenak atzera utzi zituan; arerio guztiak zapaldu egin zituan, ta eguna zabaltzean, gauarekin asarre gogorra izan da gero eguzkia txoko guztiak arrgitzen garailari gelditzen dan bezela, Olano ere, an burruka gogorra bukatzean garailari gelditu zan, arerioak oinpean zituala, ta Euskalerriko baztarr guztiak itxaropenaren arrgiz betetzen zituala.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Eguzkiyak bere iraultza egin zuben garayan, bere egun guztiko lanak buka ondoren nekearen aztuntasunakin elbartua bazegokien bezela, sartu zan echian Anton, eta aizkora bere lekuan usteko betarik gabe, galdetu ziyen zer berri zeramakiten Donostiyatik.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Eguzkiak bira eginta bere argiez lurra laztan berritu zunean, agertu zuan ekaitzak egin zuan lan zitala.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Baña gero izankutzaren itsuskeria alaitu nairik, eguzkiak orei aldrak banatu zituan ta gizonen bizlekuetara irriñartetatik zear sartu zan.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 Ezarri ziztan nere sorburuetan bi ego txikitxuok, eta esan zidan: atoz nerekiñ, asi giñan biok egaka, ta laster eldu giñan illargia, eguzkia ta izarrak baño're gorago.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Ta izan diran, orain bizi diran eta izango, diranen ondoan zer ote naiz? Lurr guziaren ondoan txindurri bat dan aña? Ta lurr, eguzki izar eta diran guzien ondoan zer ote naiz? Eta Jainkoaren ondoan beste gauza guziak eguzkiak legortzen duan intz-tanto bat bezela ba'dira zer ote naiz Bere ondoan? Utsa, ezer-eza.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0205 1 Agur Jesus'en Ama
Birjiña maitea,
Agur itxasoko-izar
Diztiatzallea;
Agur Zeruko Eguzki.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Alakoetan guztiak batean ilda eroriko balira, lurra zurituko lukete; aidean dijoazela askotan gerizpe itzala sortzen dute eguzki-azpian.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 - Agian, esan zuen Bikendi'k, eguzkiak gaitz egin din.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 - Ez, ez, esan zuen neska ederrak: eguzkiaren beroak ez ditik ikaratzen Crau'ko neskak... Baño zergatik ez esan? barrena lertzen zedukeat eta.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Egun eta eguzki ari nadin musuz betetzen!- Bikendi, ori pekatu itsusia duk, esan zion Mirei'k, eta otatxoriek eta gorribeltxek zabalduko ditu bezela maiteen ixil-gordea.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Maite-aroa elldu zaitenean, loreetako bat gañera ateratzen dun irriz, eta eguzkiari eskatzen zion pinpina zabal dezaion.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Alaba eder, Crau'ko legartza, ondartza zabal guziek, i ere bai, eguzki dirdaitsu, lagun zaizkote nire alabari, igatzen ari da ta.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Eriotza beti zure ondoren dabil, zuk ustegabe, zuri gogoa lapurrtzekotan; ta orregatik goizean esnatzean, ez dakizu, arratsalde aretan eguzkia yoan baño lenago zu ere lurretik yoango ote zeran; eta gabean oeratzerakoan ez dakizu, urrengo goizean eguzkia ikusiko ote dezun.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Kardenalak beren eritziz Jerusalengo ta Erromako Pedro ta Paulo deunen elizetako barkamenak asko galduko zutela-ta, oi-ezbezelako baiespen ori indarrgabetzeko alegiñak egin ondorean, Aita Santuak erabaki zuan Porziunkulako Barkamen au Dagonillaren lenengo arratsalde erditik urrengo egunean eguzkia sartu arte Toties quoties irabazi zitekela, aitorkuntza besterik egin bearr gabe.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Ainbat aldiz anaiaren izen gozoaz agurr egin zionaren eguna goratzeko disdira geiagoz ta garbiago azaldu zan egun artan eguzkia.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Jorje Deunaren elizak, ama bat bere semearen garaipenak goratzeko bezela apain-apain eginda, bere barruan artu zuan Jesukristoren Ordekoa, ta onek jarleku ederr apain batean eserita, obispoen ta jende guztiaren aurrean, biotzak pozez pil-pil egiten ziela, Prantziskoren goreskia asi zuan itz oekin: Lañu artean goizeko izarrak, ta illargi beteak eta eguzkiak argi egiten duten bezela, onek ere argi egin zuan Jaungoikoaren elizan. (2) Cel I 197 gn orrialdean.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Eguzkia baño argiagoa.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Eguzkia Beizamako mendi-tontorretan bampecirc;ra apaldu zanean, Tolosalderako igitu ginan.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Ta ara bapatean euria atertu, eguzkiak odei artetik kiñu ta zeru-zati urdin bat agirian! Amonatxo ta gaiñerako guztiak eleizara.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Aita Prantzisko Donea Italia'ko erri-abeskeraren ta erri-olerkigintzaren aurrerazle bikaiñena ez al genduan izan? Beste guztiak olako gauzetan latinez ari ziran aldi artan, ark erriko izkuntzan eman zigun Eguzki anai jaunaren eresia.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Siñestatu nion gizonari, baño nere bildur pixka barruan nuan, geroxago atera zan eguzkiak, bere aurrean artu-ta baleramazki bezela, odeiak ondatu zitueneraño.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 2) Grazi laguntzalliak zer dira? Animaren bizirako Jaungoikuaren laguntzak; bizidun izateko gizon-korputzak Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du; bizidun irauteko janari, asnas-gai, eguzkiyaren beroargi ta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu gizonak, bestela bizigabetuko litzake ta; onelatsu, animaren biziya dan grazi santutzallia bereganatzeko, Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du gizonak, berak eziñ irichi lezake-ta: animaren biziyan irauteko berriz borondateko berotasun, ezagumeneko argi, animaren janari eta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu; laguntz abetako bakoitza grazi laguntzallia da.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeruan ez dago eliz berezirik, Jaungoikua ber-bera ertz-gabeko eliza da-ta; argiya izateko eguzki-illargiyen biarrik ez dago, Jesukristok oyek baño biziyago zerua argitzen du-ta.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guk baño begi zorrotzagoak ditu Jaunak; bada guk azala baizik ikusten degun bitartean Jaunak azala ta barrua batean dakuski; ez dago beraz Jaunarentzako illuntasunik, toki leku eskutaturik, illunik, ez da basamortu ixilik ere; erne bai dago beti; bere begiak eguzkiak baño argi geiago dariote ta.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0387 Laudeta kantaz doa chuchen iguzkira,
Erlea loretara, handik kofoinera,
Haur izitua, hura, amaren altzora...
Ni, Jesus, zure bihotz onaren chokora!
.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Eta Ellande badoa kampora; ez du gehiago iguzkiaren beldurrik; zangoak tontochago menturaz, barnea ere berochago, bainan larrua zoin fresko! Arri!...... Astoek behatzen diote ilhunik.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Iguzkiko orena aitzinatu zaukuten oren batez.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Gu abiatu orduko, iguzkiak suntsitua zuen lurraren sapak gauaz airatu langarra: zerua gora zagon, urdin zuhail; bazterrak ederki argitzen zuen, beroa sartzen zitzakolarik eztiki gain-behera; menditik hurranduago eta betheago zitzaikun agertzen, zelaietan, uda minari jauzten ohi zakon indar ugaria.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Iguzki guti begietan Sempereko plaza ederrean, goizeko hamekak eta erdietan; bainan, itzal ere arras guti, pilotariek bederen.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Jada iguzkia zeruan gora.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Eta zer zati ederra, eta zoin arina, Amikuze! Zola batzuetan herri andana bat beren etxe xuri bilduekin, eliza orotarik agerian, lurrak hurbil; gainetan, mahasti zahar batzu, hostoak iguzkiak erreak, azpitik belartsu mulkoak oso eta beltz, ontzen ari oraino, eta ja Lapurdin perderik bilduak!.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Atheratzen bada erle tropa bat, iduzkiak berotzen duen egun batez, behar dira barnean geldituak higitu, hek ere athera ditezen.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0187 Eriari, zoin nahi izan dadin, laketago zako bertzalde, iguzkiko berogiaren pereka gochoa, ezen ez ipar haizearen chichtua; gehiago dena, aire bustia, hala nola baita toki uspeletan, kalte du.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ¡Gernika'n laño dagonian be zuen errijan eguzki ederra egoten da! ¡Gure erritarrak kaletarrak ixan arren eztira asko aispertuten, zuek baserritarrak zarie baña zeuen buruen jabe zarie!.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urrunean ezta ikusten laño ta ixotza baño, eguzkija motel dagolako.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 - Zer? - diñotse Baleren jaurleak: eguzkia, gure asabak antxiñatik jauretsi daben eguzkia, Jainkotzat ezagutu ta gurtzea ¿zorakeria dala uste dozue? - Bai; eguzki ori iñok egiña da ta egindako edozein gauza Jainko etsi, Jainkotzat euki ta gurtzea, zorakeri garbia dala uste dogu.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Deki'k asarrez diñotso: Eguzkiaren jauregira eroan egizuz ta nai ta ez, aren irudiari kedatza eskiñiazo egiezu.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Eroan ba daroez; baña Aton eta Senen'ek kedatzaren ordez txistua jaurtiten dautsoe eguzkiaren ekantzari.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gorpuak oñetatik lotu ta eguzkiaren ekautz aurrera narraz eroateko agindu eban, bizirik gurtu nai izan ez eben ekantz ori, il ta gero nai ta ez gurtu eragin bearr eutsela-ta.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta lenenguarentzat ederra ta alaya ixan dan eguna, ta bigarrenarentzat ittuna ta zoritxarrekua, egun bat ixan da, eguzki bakarr batek argittu ta berotu ixan daben uda-egun eguzkitsu bat.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Egun ori argittu ixan dauan eguzkija be, bat, bijentzat bardiña.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eguzkia, illargia alizar, izar beltz... guziak elkarren antzik gabeak, naiz neurri, naiz argi, bai abiadura, bai bide, ta abar.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez, ez esaten badik berriz, eguzkia bera ere ipurtargi ez.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Orain izango degu ordea, eguzkiarena baño ederragoa.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi sosetan egin ditake, gocho gochoan bideño hori, Sant Izpirituko zubian iguzkiak erre gabe, edo belhaunetan gora ichtilez bethe gabe.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hala bada eta ez bada norbeitek erran dauku iragan astezkenean Beskoitze izena duelako herrian, behi bat ikhusi dutela plazaren erdian zoratua, iguzkia ilhuntzearekin; so eskuin, so ezker goiti: zer othe zuen iguzkiak?.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ilhargiaren iragaite hori hola iguzkiaren sudurraren parrean ez baita bethi bardin gerthatzen: aurthen guretzat egunaz, bertze aldian gauaz; hemengo arratsaldean, harantcheko goizean; jaz holako tokian ilhun kuku, aurthen argichago; ia bezen chuchen eginak baitira khondu guziak oro, hamar, hogoi, ehun urtheak aitzinetik.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 ZER ETA ZER IGUZKIA KUKU

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bi hitz erran ditugu azken aldian hemen iragan astezkenean zortzi eguerditik biak eta erdi artean izan dugun ikhusgarriaz: iguzkia ilhargiaren gibelean gordea, kasik dena.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ilhargia gorapen beherapenetan pochi batez bertzea kuku baitago, halaber egunaz iguzkitik ezkinaño bat baizik ez ageri.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon argituak, nola uste duzue zaudela, begiak churiturik, tresnak eskuan, egunari, orenari, azken minotari beha, ez bakharrik iguzkia ilhun ikhusteko, bainan ikhusgarri horri datchikola, gero ikhusi ondoan, beren karkulen egiteko; pilota plaza paretarik zabalena eta gorena anhitz aldi chifrez osoki estaltzerainoko karkulak egiten baitituzte holakoetan, izar neurtzale jakintsun handiek.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bethi badu laborariak, zeri joka, demborarik galdu gabe Egun hautan zer nahi beterraba landatu duzu; han daude gozo, tente, chutik, lehen iguzkiari irriz zabaltzera prest.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Iraupen-senaren (instinto de conservación) eskumakilla artzen du, baño eztaki non ezarri; eskuiñ aldean jartzen asirik lokatz higuin lodi-lodia arkitzen du; ezkerrera begiratu ta lezea dauka; atze aldera bira eman ta amildegia agiri da; ta ¡gauza arrigarria! eztu ikusten begi aurrean goiko eguzkiak ikuturik, dizdizka dagoen arkaitz sendo gogorra, au da, Elizaren erakutsiak.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Esan degun bezela garrbitutako gela ta etxeak, eguzki ederra dagoen guztietan zabal zabalik egon bearr dute, ezta eguzkia eta aizeberritzea bezelakorik gañerako gauzak egin ondoren da.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Zuek nire seme maite-maiteak, zuek, zorionean, siñisten dozue Jaungoiko gure Jaunak agertu dauskun gusti-gustia; siñisten dozue Aitaren Itzak, Berezko gogamenak, Aitaren Aitzaren Errañuak, Betikoaren Aintza bizia danak, Egiak, Egiazko Eguzkiak, mundu onetara datorren gustiai argi egiten dautson egiazko Argiak erakutsi dabena, eta gure Ama Eleizak egitzat emoten dauan gusti-gustia.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Bere bizitze luzea iguzki sor alde huntan sakrifikatu zuten, populu guziaren, eta pertsekutatzaile hek beren onetan, eta arbuioz erematen dituzte, zerbitzatu duten eskualdetik kamporat, gaichtagin batzu bezala.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gipuzko bazterra toki txiki, menditsu, lurr me, diru gutxi, t'erregatxo geiegiz betea izango da, euzkiak baño euri ta bisutzak geiago kutundua; ala-re gizonez baditeke beste bat beziñ ederki t'obeto jantzia.

75. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0015 Ai! Noz ikusiko Egun argi:
Zeru ederrean Zu nire eguzki,
Begira ni Zuri, zorioneko beti,
Biok beti maite Zu eta ni
.

76. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Zeruak Jainkoaren aintza iragarten dau,
izartegiak Aren eskuak egindakoa azaltzen dau;
egunak egunari iragarten dautso mandatua,
eta gauak gauari emoten dautso albista.
Berba egin bagarik, itzik-esan bagarik,
Aren abotsak durundirik egin bagarik,
Aren iragarteak lur osoa artzen dau,
eta Aren izkerak lurbiraren mugetaraiño.
Antxe jarri eutsan bere txabola eguzkiari;
senargeia ogetik urteten dan antzera urteten da bera,
pozik, ariñeketalari bat lez, bere bidea egiteko.
Zeruko ertz batetik urteten da,
eta aren ibillera beste zeru-mugara eltzen da:
aren berotik iñok ezin iges egin daike
.

77. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Izerdiz beteten dira Jaunaren zugatzak,
Berak jarri ebazan Libano'ko zedruak.
Antxe egiten dabez txoriak euren apiak,
antxe gaiñean egiten dau etxea amiamokok
Aitz-zorrotzak auntzentzat dira,
atxak kirikio-gordeleku
Illargia egin zenduan bere goraberakaz,
ezagutzen dau eguzkiak bere sartzaldea
.

78. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Eguzkia sartzen danean, iges egiten dabe,
eta euren gordelekuetan etzuten dira;
gizona bere lanetara urteten da,
bere solora arratsalderaiño
.

79. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Bekar egun barriak itxaro gozua
Izadira bezenbat leun nire barnera.
Bigo ene arnasa egazka ortzera,
Eguzkiaren muiña baizen galdatua
.

80. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Oinkada arin eta, itxaropenez,
- bai bide zabal eta, bai bide txiorrez -
zelairik zelai,
ai, ze eguzki
ta, aize garbi!
Nerekin nintzan bai, nere
inguma eta, txoriakin;
egada goikorretan,
nerekin nebillen bai,
izatekotan, izan...
nere bidezko bide
eta, ametsik ederrenakin.

81. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Baiña eurek be ez eben urrengo goizeko eguzkia ikusi, mundu onetan beintzat.

82. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Eguzki goriak kiskalduten ebazan.

83. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Dana da ixiltasuna, txoritxoak be zugatzetako gerispeetan gorde dira eguzkiaren berotasuna pizkabat bigundu arte.

84. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Guztiz illundu zanean laño zuriak eguzkiak berak lez argituten eban bide txiorra eta orrela Itxiartxo osasuntsu eta bakez eldu zan bere basetxeraño.

85. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 4. Salbatzallea
gutzat eguzki,
aren bidea
daigun ikusi
.

86. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Seiretatik bederatziak arte eguerdiko irurak arte lur osoa illunetan gelditu zan; eta eguzkia illundu egin zan.

87. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Baña Ludija poz ixan bedi
Eguzkija urten dalako:
Argitzeko gixonen burubak
Eta bijotzak suzteko
.

88. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 2) Arana-Goiri'k euzko eguzki'tik datorrala esan eban; eta txarrto ala ondo, itxorrkun ori zutik dago, iñok orain arrte eztaula obiagorik emon.

89. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eguzki'tik eztatozala? Nundik ete-datoz, ba?.

90. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 4. Bost otoitxu bost jaungoikoixunai: eguzkijari, illargijari, Mitra'ri, urari eta subari.

91. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Arein arpegia eguzkia baizen argitsu ta arein soiñekoak edurra baiño zuriago izango iatzuz.

92. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0012 Bakarrik zoan, geldi, bularra eguzkiak gorriturik, ortuxik, oinetatik odola zeriola; herriari aurpegi ematen dion mendiska batetik zoan, zerutik lurrera mugicen zituela besoak.

93. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Onelako gurdia eman baitigu Eguzkiak, aitaren aitak, alegia, etsaiaren eskuarekiko malda bezala.

94. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Ta nerau aurrik bage utzita, ondatu egin nauzu! Ta ori eginda gero, eguzkia ta lurra begiratu egiten dituzu egitekorik dongeena buruturik.

95. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0132 URDASPAL:
Seme bat nuan nik eguzkia bezelako;
seaskan gizon onek il zidan...
bañan barka diot....

96. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Zer gerta zaio argi-bonbillari? Eguzkia bezelaxe argi-dun egin dala.

97. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Eguzkia sartuta gero, nolanaiko gaitzez makalen bat zuten guziek ekarri zitioten, eta Berak, bakoitzari eskuak ezarririk, sendatu egin zitun.

98. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 EGUZKI ANAIA

99. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

100. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Gabaz mendiak oro beltz zeuden
aitzulo illun iduririk,
sasi ta iturri Basajaun beltzak
zeuzkan zearo arturik.
Orain Euzkiak millaka margoz
utzi ditu ederturik,
basarri txuriz, tellatu gorriz,
zelai orlegiz jantzirik,
Euskalerriko ikurrin argiz
mundua txiprizkindurik.

101. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Arratsaldera Euzki anaiak,
bide luzez aunatua,
mendi gallurrei agur dagie
emanik azken-musua:
urretxiñolak bialdu dio
iñularreko doñua,
eliz-kanpaiak aidea urratuz
jo du Abemarikua.
Txapela jaurtiz, oiu dagiot:
¡Agur, Jainkoaren sua!

102. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Izar guzien aizpa zarrena,
or da Illargi zerura irtena.
Eguzkiaren emaztegai da,
ta gaur du eztai-eguna.
Ozkarbi zear bidari ixilla,
maitez dar-dar Eguzki-billa:
senargai berak argiz jantzi du,
ontzako urre borobilla.

103. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Aizpa txikiak eztai-soñuan
Illargiaren leñuruan,
biribilketa asia dute.
Izar-dantza da zeruan.
Zeru illuna dantzari txuriz
galtzen doa goizeko argiz:
Eguzkiaren etzan-lekura
jo du Illargiak maite-irriz.

104. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Maite! Eguzki eder,
eguardi beteko argia!
neke-miñen artean
nere zorion-iturria.

105. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, goi, bidari taldeak duazten bitartean,
arnas billa, biderik bide... bai, ondarreta,
zelai, errekondo, itzalpe atsegiñetara,
eguzki ta aize billa duazen bitartean,
ni ere, nereak narama bai, zerbaiten pozez
tantai urtetsu, larre, soro ta, baserriakin
unea, uneka gozartuz, bideari galdetuz,
bideak narama neretua, bere oñots ezez...

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Ikus: idiek goldeak daramazkite uztarritik eskegita, eta eguzkiak, etzaterakoan, aunditzen ari itzalak bikoizten ditu, ala ere ni, maitasunak erretzen nau: maitasunak ba ote duke iñoiz neurririk gero?.

107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Orduantxe eguzkiak mendi-tartetik azken-izpiaz argitzen zuan Jauregi-berri basetxea; txoriak txio-txioka beren kabietara zetozen....

108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Eta or, udarako eguzki ori-gorria mendi tontorrean luzatzen asi zan garaiean, ikurrin bat eldu zan gain-gañera; ikurrin gorri-ori bat!.

109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Jaungoikoak denai opa ziek eguzkia ta euria.

110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Aterako din bai datorren aste ontan eguzkia...

111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Eguerdi-eguerdian Jerusalen'go eleiza-tellatuan eguzkiak jotzen duanian bezin oria dezu ille sorta.

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 1. Gure baitan gaur
piz eguzki,
ezer etzagun
egin gaizki.

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0238 Goizeko argiurratzeari ezetzik, eguzkiaren etziteari ere azken-agurr ozen dagioe bizidun geienak.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bat-batean, dio idazle batek tximista bezain igazkorrak baiña eguzkia ere baiño diztiratsuagoak oi diran, goiargi oietariko baten bidez, garbi agertu zizkion, noski, Jainkoak, nolako atsegiñak eta nolako atsekabeak artu bearko zituan, Jesukristo'ren Ama izaterakoan.

115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Koron'ek, ba, biziro agindu zizun, Troar'en alde yardutzeko eta horrei laguntzeko, ighuzkia arratseko illhuntze beranduan sartzen daneño, ta illhunbe beltza Iurraso yoriaren gaindi edatzen daneño.

116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Goizeroko eguzki berriak poz eman bearrean, barrua illundu besterik etzion egiten.

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Jaun on orri, Belengo Aurtxo eder orri ez diozu orregatik biotzez esango: Jauna eskerrak, biotz biotzez, Zuk nere animako Eguzkiak urte osoan argi egin didazulako!?

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Eguzkia mendiak gora zioan: bederatzi bidar yauretxe gaiñeko sapailloetatik turutak ots egiten zuten, apaizek, Israel onetsi bitartean, ziotelarik: Yaunak onetsi ta yagon zaitzatela.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Ezteietan emaztegaiaren amak zuzi bat sutan artu ta etxe-berriko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua eramaten zutenez, erdiko sutzar ortatik iesaiten omen zun eguzkiak, ta lur ta opolur ta illargira igortzen omen zitun: ta gaudi osoa suzko erestun batek inguratzen omen du, gerrikoa bailitzan.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Gaitz baten ordaiña Persepone'k iasotzen dunean, aren gogoa eguzkira itzultzen du bederatzi urte ondoren.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antiliban mendiaren oñean yarrita, eguzki-alderuntz zabaltzen dan ordeka aberatsaren gain, antziñako erri zarren bide-buruan dago.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Eguzkiak yandako ordeka goritik itzalpe ozkirrietara igaro-ala, nonbait, sukar galgarriak yo omen zun ta zorabioak artu.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Bere izape edo izate-mamia bere lanetik, bere alegiñetik sortu bear du, loreak bere zumo gozoa artzen duen bezela enborra edo muskilletik, onek aidetik, eguzkitik eta lurretik bizigarriak artzen ditun bezela.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 47.- Ori yakintza ederra! Adiskidetasuna bizitzatik kentzen dutenek eguzkia ortzetik kentzen dutela iruditzen zait; betiko yainkoek ez baitigute eman ezer oberik, ez atsegingarririk.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 VIII.- EGUZKI-NUMENA (28) .

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Eguzkiak baditu euskeraz zenbait izen: eguzki Tolosan; iguzki, iuzki Saran; eguzku, Erronkarin; ekhi, Liginagan; iki Bardosen; euzki, Bizkaiko erririk geienetan.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Ataunen euzki deritza eguzkiaren argiari eta euzkibegi izarrari.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Beraz, eguzkia, lurraren alabatzat daukate.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Mañariko inguruetan Andre Mari dala diote eguzkia, ots, Amabirjina.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Berezko zenbait almenez gaindi, eguzkiak badu beste bat, gauez lurgainean dabiltzan iratxo kaltegarriak bere argiz aizatzekoa.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Sorgin mota zenbait, balin eguzkiaren argiak euren lanbide ezaugarriez erantzi gabe ukitzen baditu, zurrun gelditzen dira.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Lamiña atzetik zioakion maldaz bera, bere orrazia eskatuz, esku-eskuan zedukan ia, osertzean sortzen ari zan eguzkiaren leen-izpiak artzaiaren iantzia ikutu zunean.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Euskal-asmoen barrutian eguzkiak daukan gurentasuna bide dala, ez da arrigarri indoeuroparren arteko eguzki-mitologiari dagozkion siniskizun eta aunitz oitura, eguzkiari buruzko euskaldunen uste ta itzetara ere aldatu balin badira.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Izan ere, udaburuko iai batzu eguzkiaren benetako kultu edo iaurespidearen agerkizunak dituzute.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Donibane goizean eguzkia dantzan ieikitzen dala diñoe; goiz artako bustialdi ta garbiketak onak omen dira urte osoan eritzeke irauteko; elorritxuri, lizar abar, ira-loratua t.a. leio ta ateetan ezarri ezkero, tximistarekiko babesgarririk ziurrenak omen, baita Donibanez atarian iraurtzen dituten belar eta loreak ere.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Euskalerriko arri-lanetan maiz agertzen dira eguzkia irudi diruditen ikur zenbait, eguzkiaren kultutik sortuak agian; ikur oriek obo bakarrak, erdibaten inguruko obo askoak, lerro zuzen eta kakotuzko gurpilla, bosertzeko edo pentalfa, suastikak, arrautz-iduriko ikurrak, larrosandiak e.a. dituzute.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Naizta edesti-garaian aipatu ikurrak apaingarritzat, soilki, erabili izan, noiztanka eguzkiaren iruditzako ere erabili ditute gaur egunean ere.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala darakuste baratzetan, eta etxeetan ere, iartzen dituten ereiñotzek; elorri-txuri, lizar-abar, donibane-lore eta eguzkiaren irudi dan, kardu-liliak; mitiku-almenak dituten aizkora ta igitaiak.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Bi eguzki oien biran dabiltza beste auek ere: Miguel Sueskun jakituna (1625); S. Pouvreau, Doktrina kristiana (Paris, 1656) idatzi zuana; K. Harizmendi, Ama Birjinaren ofizioa (1658) bertsoz euskeratu zuana; Argaikaratz, [Deboten Brebiarioa'ren (Baiona, 1665) egilea.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Olatsu gure elertian ere; igi-bizkortze bizi bat sortu zan, onera-naia, leia zuzpergarri bat; ta argia eguzkiari bezela, abandotar ari zor diogu obera-bear orren astapen eragilea.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Argatik eskatzen die Jainkoak Bera edertu dezatela: Aingeru, zeru, gizon, ur, eguzki, illargi, izar, euri, intz, su, otz, izotz, elur, gau, egun, argi, illun, tximist, odei, mendi, muño, azi, iturri, ibai, itsaso, arrai, egazti, eize... bere osperako egiñak baititu.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 NEKALDIA Jesusekin bide bazterretako aizeak artuaz, mendiartetako usai gazia- eta naranjadietako urrin mardula arnastuaz, eguzkitan edo euritan bidegiten, gabez eta egunez, egarrik eta goserik, begi txarretan eta begionetan, Maria Jesusen itzal ixilla izan da.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Eguzkiak, atera orduko betaz-beta jotzen duan baserri ondo ezarria.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Etzizun berealakoan bururik makurtuko, naiz eta eguzkiaren dirdira baño argiago egon auzia.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hitz eder eta unkigarriak! Nork ez du gauez, noiz edo behin, izartegiko illunari so jarririk, Teilhard olerkariak horren egiazki azaldu digun bakardade-txorabio hori senditu? Pilloturik gabe dirudienez, nora ari da gure Lurraren untzia? Nora ari da mendeetan zehar, eten gabe itzulika eta jiraka Lurraren egazkin borobil hau? Eguzkiaren ingurutik zertarako? Eguzkia ere jiratzen eta aldatzen da zeruan.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Eguzkia sartu zan.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Etzatera doan eguzki motelaren argitan, bi txori ozkarbi barna doaz.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Galaxia delakoan dago gure Eguzkia, eta beste izar guziak bezela jiraka ari da ere.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Ba al dakizu apika zenbat urte bear dituen gure eguzkiak bere urte-nagusi ori egiteko?.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Eguzkia bezelako izarrak millaka ditu, milloika; eta auek ere, seguru asko, izarbelak lagun mugitzen dira.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Ara Justino'k:
Eguzkiaren egunetan alkartu oi gera, lenengo eguna bait-da Jainkoak izadia illunpetatik atereaz mundua sortu zuanekoa; eta Jesukristo egun ortan berpiztu bait-zan illen artetik. (Martimort'ek dakar LA MAISON DE DIEU'n, 57 (1959) 64 or).

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Baiño, Batzarraren ikuspegi au Itzaren entzutea San Justino'k dakarki obekien:
Eguzkiaren eguna deritzaion ortan uri eta auzoetan bizi diran guztiak toki batean alkartzen dira: (...).

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Molekulean artean badago bat eguzkitiko argiari eskerrak meatz eta organikotasun bagako molekuletatik organikotasuna egiten dakiena.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Eguzkiak ematen zien argiaz meatza organikatzen zuen klorofillak.

155. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Gain hartan: ematen dauku iguzki ederra, izan dezagun argia eta beroa... izarrak eta ilargia gauaz ez dadin hain ilun izan... hedoiak, guri uria emateko.

156. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Erregen erregeri, diot iguzkiari.

157. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Iguzkia bilha dabila oihaneko arbola gorenaren eta ederrenaren, adichkide berri horri etche eder bat eskaintzeko.

158. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Zonbat aldiz ez zion iguzkiari jakin-arazia harekin bi solasen egitea plazer lukela!.

159. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Eta hura agertu orduko, iguzkia ihesi, sekulan ezin elgar ikus.

160. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Eta iguzkiak berari ahal bezain urbil atchiki nahi?.

161. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Holakorik ez! Galdegiten du bere mezularia, haize chirrinda biphil bat, eta igortzen erregearen ganat: Zoaz, othoi, eta errakozu iguzki ene adichkide maiteari ene amodioak hau manatzen dautala: haren abisatzea errechiñoleta hartaz trufatzeko ari zela kantuz.

162. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Iguzkia sartzen da hasarre itsusi batean.

163. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Nehorek ez zuen amenstu, egun hartako euria zela iguzkiaren nigarra...

164. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Iguzkia jeiki baino lehen bazituzten bilduak, ihitzez beterik, lili eder batzu eta kantatu ondoan denek elgarrekin edanen zuten hetarik.

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Goizeko ihitza edanik, iguzkia hasi zen azkar berotzen, sugea berriz etsitzen.

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Orduan, ez othe du merezi, gaichoak, bizia? Ez othe du merezi aditzea iguzkiaren aintzinean berriz charamelan kantuz hasia den errechiñoleta?.

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 Kalostran txoriak ari dira abeska,
joka direlarik ostorat leyaka:
ara Iguzkiya ixil ta dirdirka.

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Iretargi barriak
Eztauko argirik
Ez gauberdiko
Eguski otzak
Berorik
Ezta egongo
Bizkai maitea
Iños penadu
Bagarik.

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Iruzkia mendi haundien gibelean
Gorde orduko
belarrak bildu zireztean.

170. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Erauntz ezak, erauntz hileta-zurdatza,
ioan duk ¡agian betiko! ekhaitza,
zeruan ageri eguzkia dizdiz.

171. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ni zaintzeko esi sendo ta garaia
ezarri zenidan inguru osoan,
zerutik igorri zein bere aroan
iguzki ta bero ta euri nasaia.

172. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Iruzkia distiratzen,
Matelak oro gorritzen,
Atorrak larruan lotzen,
Esku hantiak erretzen,
Oinak errautsan ibiltzen,
Espartinak fundikatzen,
Gerriko batzu zabaltzen,
Bonetak aldiz airatzen!...

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia x. lazkoz 0042 Gizonari itendio
Yinkoak laguntzen,
egunez iguzkia
zeruan edertzen;
ona ta gaixtoari
berdin du argitzen
eta illundu orduko
izarrak agertzen.

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Udako arratsalde gozoetan, iguzkiaren argia itzaltzera doalarik, eta gauari buruz, ortzaldean, milaka pizten direlarik izarrak, chori beltcharan bat, bere zuhaitzeko hostopean gordea, lotzen da kantuz othoitzari.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Argi-urratzean berriz, gorde direneko izarrak, ihitz nigar chortez pentzetako liliak eztiki bustirik, iguzkiaren phereka ephelari idekitzen eta zabaltzen dira lili horiek: churi, hori, urdin, gorri... bazterrez bazter dafaila bat ezin ederragoa hedatzen daukutela: gure begientzat atsegingarri.

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Egon bethi iguzkiak argitzen duen mendiari so.

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Lurra, oihanak, etxeak, iguzkia, izarrak eta zerua baizik etziren ageri heietan.

178. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Eta badakin Kattalin gorri bat erhiaren puntarat iganarazten badun erranez: Kattalin gorri-gorri, bihar iguzki gorri! eta hortik hegaldatzen bada, biharamunean denbora ederra izanen dela.

179. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Oixtian halako zeru ederra eta halako iguzki samina!.

180. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Bi gazteak harat hurbildu ziren eta han gelditu iguzki ephelaren eztitasunean.

181. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 - Goxo dik iguzkian, zion Etxebarnek.

182. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Hara zergatik, harri hedoia zalaparta, edo ez zalaparta, Eskual-Herria berdin ferdail dagon, iguzki samurraren hats pean....

183. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Ego aldeko eremuak bezain distirant, iguzkiaren zilhar argiaz, gain gainetik aphaindua.

184. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Emen iruzki delarik, an itzal....

185. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0115 Herri pollita da Azkaine, lore bat iduri iguzkiari idekia, mendien maldan.

186. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Ortzi erauntsien ondotik iguzkia. Gerlaren ondotik bakea. Ez gerlaren on; ez gerlaren ondorio; ez eta ere gerlarien uzta.

187. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta fedea, orotan iguzki, Lurden.

188. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jaun zerukoak eman dezaukula aste hortan iguzkiaren distira ederra!

189. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jakitatea gidari? Ez da ukhatzeko gizonak abilduz doazila: Jainkoak hortako eman dakote izpiritu bat. Eman dezagun ere egun batez gizonek aski jakitate ukhanen dutela segeretu guzien jabe izaiteko eta gauza guzieri manatzeko: iguzkia nahi den tenorean jeikaraziz eta uretik arnoa eginez!

190. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aratseko sortzi orenetako hiri guzia berriz gure zen: bainan zer desmasiak: bi kartier arras deseginak edo erreak; ospitaleak kolpatuz betheak; hilak metaka karriken erdian usteltzen ari, iguzki, samin baten azpian...

191. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Duela lau ilabete partitu gira Eskual herritik, aski pena baiginuen etchekoen uztia. Algerian barna ibilirik, orai gaudé Marokan, etchalde haundi baten zain. Leku calmian gira, bainan iguzkia dugu partidarik handiena eta chahakoa usten zauku frango usu. Fordin André, Uhart-tarrak, arduna du eskietan eta tinka aldi unak emaiten dazko.

192. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Paeta gainean, iguzkiari buruz, Patar gainean, iguzkiari buruz han dago etchealdea.

193. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Arratsaldean beraz Ama Sokorrikoaren kaperarat proosinoa, Ama maite horrek nahi zuen, egun osoa egun eder baliosa izan zadien: goiz aldetik eman dauku egun bat gochoa; iduzkiak ere berotzen baitzuen memento batez, Urruñako xoko guzietarik mugi-arazi du jendea; eta auzo-herrietarik ere zer jende-aldea etzen proosione hortan!

194. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Lur guztia bizi berri batek artuta zoriona eskeintzen ari zaigu: zelaiak lorez beterik, zuaitzak osto orlegi-leunez jantzita kantari, eguzkia bera arpegi alaiagoz datorkigu bestetan ez bezelako errañuak dariozkala.

195. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Egunez, eguzkia urre-bitzetan eder ta atsegin dakusgu.

196. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Mundua, eguzkiaren inguruan dabil iñoiz gelditu gabeko biraka: eta bira ori osotuten daben une bakoitzean, urtebete igaro dala esaten dogu.

197. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Olan ba, urtean jira oso bat egiten dautzo lurrak eguzkiari eta lurragaz batera lurgañeko guztiok be bardin.

198. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Lurraren eguzki-inguruko bira 365 egunekoa osta-ostan ba'litzake Sosigenes orren erabagia (...) obea izango zan eta betirañokoa.

199. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Era onetan gabiltza gaurko egunerartean eta patxadan, eguzkiaren urteagaz batera ibilli be.

200. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Oraintxen dijoa eguzkia mendi tontorretatik agur egitera.

201. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Eguzkiaren azkenengo dizdiz motelak ederki argitzen die arpegia.

202. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Avila mende gallurra lañu mordoxka artean izkutatuta dago; zerua goibel; batzutan azaldu, bestetan gorde, eguzkia jolasean dabillela dirudi.

203. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Aizak, Pello.Zer dek izar ori.Eguzki ala illargia?

204. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Eguzkia bezela argidago itzezko maitasunak ez duela euskera gaizkatuko.

205. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Greko eta romanoentzat, adibidez, eguzkiak gizontasuna eta kemena adierazten zitun.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Alemanak, ostera, beste erara ikusi oi zuten bai eguzkia bai illargia.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Alemanentzat eguzkia izaki maitagarri bat da.

208. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Lanuz eta otzez okitutako Iparraldeko egun luzeetan, eguzkiak gure izate osoa goxatzen du.

209. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Alemanentzat eguzkia die Sonne da, emakume antza du.

210. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ordu arte eguzkia, esate baterako, etzan ez emakume ezta gizakume ere.

211. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Euskaldunentzat atzo eta gaur, eguzkia, illargia, loreak, izarrak... ez dira ez ar ez eme.

212. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Odei-estalgirik gabe, ahal-eginak egiten zituan eguzki disdiratsuak seien buruen kiskaltzeko.

213. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Eskarrak bide ondoko zuhaitzei, euren adarrak, horriz ornituak, ezker eta eskumatik erdiruntz maiteki zabaldu, ta galazo egiten zutelako eguzkiaren asmo gaiztoak.

214. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Eguzkija ostendu zanian negarrari emon eutson.

215. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Manu.- Eskarrik asko Josepa entzun gure abesti polit au (Abestuten dabe-abesti au 1.- Gabon gaba laster dator / ez da izan gau bardiñik / gau erdian eguzkiak / urtengo dau zeru goitik // 2.- mirari au ikustian / aingeruak arin arin / datoz Jesus estaltzera / maite arnasa ta egoekin // 3.- Beleneko uri dana / argiturik argi deunez / poztuten da gaur gabian / bai benetan barru pozez // 4.- Emen gatoz gazte danok / abeslari ta poz-pozik bete egizuz gure otzarak / biotz onaz, gabon sariz.

216. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 ESKU-MUT. - Yaun zindo, zindo ori, oindiño gau bat naiz bigaitik asketsi, parkatu nagizu, arren; eta ori ezean, eguzkia sartu-arteño; eta izan be, zure osagilleak agirian agindu dauste oraindik eztodala zure oeratu bear, zure lengo gatxera berrien-barri yausi etzaitezan: ba-ditxarot nire buru-zuritze au ontzat artuko dozula.

217. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AUT. - Bai, ba-dau... eta narrua eratsi bear litxakio ari bizirik: gero eztiz igurtzi, erlabiotegi-ganean iminita; eta gero an yarrai erdi-ilik gelditu arte: gero ugorkiz, espirituaz biztu, ugorkiz naiz beste edari beroz: gero, aragi bizitan dagola, eta aurreztik iragarrita dagon egunik beroenean luterrezko ormeari deutsala iminiko da, egoaldetiko eguzkiak bete-betean yoten dauela, ta ara euliak burrundadaka doakozala bertan ilik itxi arteño.

218. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Tira, tira, goazen! Goraturik dago eguzkia, eta eguna alperrik galdu baño eztogu egiten (Alde dagie).

219. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0052 Eguzkia eta eguzkiaren inguruan biraka dabilzan planetak marraztu ditu hor marrazkigileak: Distiratsuen agertzen dana eguzkiaren irudia da.

220. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0052 Lehen esan dogunez, eguzkia beharko eukean baino neurri txikiagokoa marraztu da, baina hori nahitanahiezkoa izan da, bestela ez zalako kabitzen marrazkian.

221. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0099 Eguzkiaren beroaz urtu egingo jaku, jakina.

222. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0022 Maiatzeko domeka hatan eguzkia min-min etorren eta mutikoei goiz sargoritsua luze egin jaken, batean herriko erlojuari begira, hurrengoan hodei txikiei ta gero hodei moltzoei begira.

223. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0022 Eguzkiak hodeipean zeharo kuku egin eban eta haize errea kiribil dantza gangarrean ebilen, orbelak eta zaborreria batzen.

224. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Eguzkiak burura igon ete eustan zidan ba?.

225. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Esango daunat diñat, uretan barik, eguzkiaren koloreetan murgildurik nengonan: suzko bola gorria diatanan zitzaidanan asieran, gero arrosa, gero beilegi, urdin, ubel....

226. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Biurrikerien bat ere gogoratu nendunan nuenan anartean: Enri, Enritxo, eguzkiaren tukurik ez daukak, ezta? Zelorik esan gura daunat diñat....

227. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Batera eta bestera irabiatzen nintsonan niñunan, eguzkiak berak baiño, barruko sumiñak areago erretzen nindula....

228. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Eta eguzkiaren erreinua joan zonan unan eta jendearen zurru-murrua aienatzen yoanan zijoanan.

229. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0069 Euzkiak goitik zeuntzun ikutu
Ta zuk muin zuriz lernai biotza;
Ez dakit zelan, barren bikoitza
Zendun edegi zorten ta kimu
.

230. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Oartuko dot zelan euzkia agertu oi dan
mendi-ostean goizean;
zelan diztira ederrak galduz estaldu oi dan
geldi-geldiro gabean
.

231. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Zelaiak ikus bere maitea. Nik aur-aro...
Gaur leioa urreztatzen daun eguzki minduak
maite-edurtzako nardok usaintzen dauz berriro.
Goizeko eguzkitan artzen eustazan berak!
.

232. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Udagoien ituna! Lore bako gogaldi,
aldez besteko uda-barri, euzki aul, amets-
lilluragarri, zertan maitasunok irauli?
Udabarriz il ziran, urrezko egun batez!
.

233. 1969-1990 bizkaiera poesia olerti 1985 0256 Mintzatu al zenduan alperrikan?
Ez eiki! Eguzkiak ortzonduan
illuna txautzen dun era berean,
EGIAK ERE, ororen buruan,
gutxien itxadoten dugunean,
dirdir egiten du bere orduan!
.

234. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Udabarriko garaian,
bedar ta landa orlegiz,
lora-usaindurapian
intzezko ur-tanta bitxiz
euzkia datorrenian
zelaietako zabaldiz
.

235. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Betiko eleiza andiaren keriza bustia egualdi usteletan edo ta eguzkiaren izerditan.

236. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 Mutil kozkor bi asi ziran jolasean aren kerizpean, eguzkiaren igesi, eta intxaur-ale bat aurkitu eben.

237. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Eta izadiaren orfeoi nabarmena Erranbideren bikien jaiotza ospatzen asi zan milla abesti bateratsu kantatuz eguzkiaren zuzendaritzapean.

238. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Jenteak egiaz esan oi dau, gu errekondoetan egoten gareala orraztu ta orraztu, eguzkiak lurrari sartu-urtenez agur egitean. Orrela da.

239. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Maxin'ek aitz-zuri gaiñean ezarria, bere begi lausoak zorroztu dautsez gazteai, esanaz:
- Ederto gagoz emen, zume malguak aizetan lez; baiña, eguzkia apalduaz doa-ta, joan bearra daukagu.

240. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Eguzkia beerantza, Serante mendi ostean, ia itxasoan murgiltzen, Pagasarri ta Ganekogorta azken-izpi artean laztanduz.

241. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 132 Geroago Trinaki ugartera elduko zara, Eguzkiaren bei ta ardi ugari gizenak larratzen diran lekura.

242. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0009 Eguzkiak begi minez agurtu ginduzan, eskuarekin estaltzera behartuz.

243. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0075 Begiradea altxatu ebanean, eguzki hilkorraren azken izpiek ninietan jo eben, eskuaz estaltzera behartuz.

244. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Eguzki goiztiarraren geziek kristalean klisk deika, amesgaiztotik askatu dabe Milos.

245. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Urrutiko eguzkiak dira.

246. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Iñoizkorik adoretsuen egun guztia lan onetan emon eban, eta eguzkia Errigoitia'ko mendien atzetik ostentzen zanean, sail guztia moztuta agertzen zan.

247. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eguzkiak bere izpi gozo ta alaikaz egun barri bateri argitasunara eragin eutsanean, bere gorputza, enperadorearen gorputza, alai, pozez, indartsu osasun osoaz aurkitu zan.

248. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Olan eguzkiak euren begitxuetan ez dau joko, umetxuak esan eban, ama-ordezko maitagarri batek bezela.

249. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Ez eban zuzen ibiltea lortu, ogia ta ura baiño beste janaririk ez eban artzen, eguzkiaren argia ezin eban jazan eta usaiñak be kaltegarri jakozan.

250. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Biharamunean, eguzkia oraindik ezkutaturik egoala, urte eban Txeng-Txuk egunero legez, baina iturri ondoan gelditu eta zain egon zan hantxe denbora luzean.

251. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Eguzkia sartu zan, eta ilargia hasi zan zeruan argitzen.

252. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Hareen guztien arteko ahaltsuenak, bere erreinuetan eguzkia etzuten ez zala benetan esan egian harako Felipe II garrenak, beste Jaunek ez ainean lotsea gorde eutsen bizkai aukeramenei, kasu bakotxean foru arauak zehatz bai zehatz bereak izan eitezela begiztatuz.

253. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Gaur eguneko eguzkia eta ura hartzeko modea eredu mistotzat hartu geinke, uraren zeregin bikoitza berreskuraturik; itxasoa bainera kosmiko eta ia amatzat hartzen badogu barriztatzeko helburuan, bainua haize zabalean eta eguzki-aitaren aurrean egiten da.

254. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Espiritutik (eguzkia) uretarako (ilargia) mogimendu bikoitza aipatu geinke hemen, sortzeko, eta ilargi uretatik eguzkira, lurrunduz edo sublimatuz; Cirlot-entzat ura eta haize-suaren arteko zirkulazio mogimendua da, hau da: ama-seme (ilargia) gaitik aita-ar eguzki gaira (arrazoia).

255. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Aurrekaldea eguzkira begira dauko; erdian, iru leio zabal balkoidun; goian, lau leio txikiago, erdiko biak balkoiakaz; eta onein azpian patroien ezkutu andia; sarrera bi beian, burdinsarez itxita, albo bietan zaloi okulluak ditula.

256. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurzaroan (haur denboran) ikasiak zaharzaroan orroit
- Haztura txarrak sortzetik hiltzeraino
- Amaren sabeleko kutsua (jaidura)
- Iguzki epelean hazia: gastatua
- Odola: ehun idi pare baino azkarrago
- Hoiek dituzu mailu beraz joak!
- Senide (haurride) urrunekoa baino hobe auzo urkoa (hurbilekoa)
- Bizia laburra da bainan zorigaitzek luzatzen.

257. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0010 ANA - Nire aitona ez da hoinbesterainokoa! Neguan behintzat eguzkia ezkutatzen hasten den ordurako etxeratzen da. Gaurkoa da benetan harrigarria!

258. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Hau udaberriko arratsaldearen ederra! Zerua oskarbi, eguzkia kristalei su eman beharrean: jendetza lasaia, jantzi argiak soinean dituela Champs Elysées-etan gora eta behera, ilunabarreko argiak aurpegiak leunagotzen ditu. Ondo da, pozten naiz (Ahozabalka). Egitekoen zerrenda?

259. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 LUIXA - Gizona itzalik gabe? Ja, jai! Eguzkirik ez denean, noski!

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00006 Ura, airea, lurra eta eguzkiari esker bizia gertatzen da planeta honetan.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Ez dakizue ondo zein goxo egoten nintzen eguzkiaren argitan.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Eguzkiak egiten zidan kilikilia asko gustatzen zitzaidan.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00010 (Eguzkiaren azalaren tenperatura hori da, gutti gorabehera).

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Jakintza estralinguistikoak izendapena mugatzen du (horrela, eguzkia, ilargia, izendapen indibidualak dira, gure ingurune naturalean eguzki eta ilargi bakarrak ezagutzen ditugu eta); baina zentzuarekin du zerikusi nagusia. Ipuin baten hasieran honelakorik irakurriko bagenu: Bigarren eguzkia zeruan zen jadanik. Bangek bost begiak ireki eta..., jakintza unibertsala dela medio, badakigu ipuin fantastikoa dela hori.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00042 Higidura hau eguzkian dagoen sistematik () eta lurrean egonik -ren paraleloa den sistematik () aztertuko dugu.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00175 Berdinki azter daiteke Eguzki inguruko sistema planetarioa edo eta hidrogenoaren atomoa (Mekanika Kuantikoan sartu gabe).

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0015 Ikusgarria zan, agian, eguzkiaren dirdaietara, jendetza ugari haren ibilia! Baserritarren jantzi ilunen ondoan, begien ziztagarri ziran neskatxen soineko zuri-gorriak.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0122 Ekaitz-ostean, odol-kusku ikaragarria bezelaxe azaldu zan eguzkiaren uztaia uztaia: arkua hodei urratuen artetik.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0033 Termometroak kanpoaldean ezarrita egon behar du, baina Eguzkiaren izpiak zuzenean hartzen ez dituen tokian.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0057 Eguzkiak energi kopuru handiak bidaltzen ditu Lurrera, argi eta bero moduan.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0050 Urpeko harri koxkorrak agiri dira erreka garbian; ixpilu batean bezala, neure burua ikusten dut ur axalean; neure buruaren gainetik dizdizka ikusten dut eguzkia zeruan Ura garbi dago; zerua argi.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 - Eguzkiak egiten duen itxurazko bidaia behaketaz frogatu:
Eguzkia nondik irteten den zure herrian
Non egoten den eguerdian
Non aurkitzen den arratsaldean eta non ezkutatzen den.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 - Beti leku berdinetik begiratuz, marrazkiak egin urte-garai desberdinetan Eguzkiaren mugimenduak aztertzeko.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 2. Lurra Eguzkiaren inguruan dabilela frogatzeko: - Ikus SAIOKA 3 Projektuak eta gaiak.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 Hor adierazten denez, antzeztu daiteke lurraren bidea Eguzkiaren inguruan, biratze-mugimendua ere era berean egiten denez.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 Irteera hau aprobetxatuz: Eguzkiaren mugimenduak behatu.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 Ikus daiteke batzuk Iparraldean hezetasun handiagoa dutela, batzutan goroldioa, Eguzkiak gutxiago jotzen bait du Iparraldetik.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Lekualdatze-higiduran Lurra Eguzkiaren inguruan biratzen da.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Lurrak Eguzkiaren inguruan egiten duen bideari orbita esaten zaio.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Eguna eta gaua Errotatze-higidura dela eta, Lurraren puntu guztiak Eguzkiaren aurrean egotetik atzean egotera pasatzen dira.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0189 EGUZKIAK BEROA eta ARGIA ematen die landareei.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0205 Eguzkiak berotu egiten du itsasoa. Beroaren eraginez, ura lurrundu egiten da. Eta hodeiak sortzen dira zeruan.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Zuhaitz zulo eta etxe zaharretan bizi da Eguzkia sartu orduko hasten da ehizean: saguak, txoritxoak, tximeletak... oso osorik irensten ditu; eta gero, lixiripena egin ondoren, haien hezurrak, lumak edo eta ileak kanpora botatzen ditu ok eginez.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 Eguzkiaren irradiazioa neurtzen duten neurgailuak, normalki ez daude behatoki guztietan; aldiz, gutxitan aurkitzen dira.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0014 8. adierazten den muntaian, beltzez pintatuko xafla batek eguzkiaren argia absorbatzen du.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0027 2.2.4 Eguzkitiko beroaren aplikabideak.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0027 Tenperatura handiagoak lortzeko, superfizie delektiboak erabili behar dira, edo eguzkitiko argia kontzentratu edo eta bilgailuak orientatu egin behar dira.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Eguzkitiko energiazko zentral termodinamikoek hurrengo puntu hauk beteko dituzte:.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 - Eta azkenik, eguzkitiko argi zuzenaren arazoa ukituko dugu: kW bakoitzeko kostea eguzkitiko argi zuzenaren gutxipenaren arauera igoten da.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Xl taulak eguzkitiko argi zuzenaren orduak azaltzen dizkigu 44o-tako latitudearen kasurako eguraldia eta garaiera kontutan harturik.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Beraz, eguzkitiko energiazko zentral termodinamikoak garaiera handiko lekuetan kokatzea, oso interesgarria izango litzateke.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 Etxe Zuriaren mendebaldeko eraiketaren ur beroa eguzkitiko energiaz baliatzen da, eta Carterrek Kongresoaren aurrean azaldu duen asmoa hauxe da: l985. urtea baino lehen 2,5 milioi etxe amerikarren ur- eta etxe-beroztapenak eguzkitiko energiaz baliatuko dira.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 Hirugarren Munduan, Estatu batzu eguzkitiko energiari zuzenki lotu zaizkio.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 Gainera lurralde hauetan, eguzkitiko energiak aplikazio ugariagoak ditu: laboreen edo tabakoaren lehorketarako aparailuak, uraren ponpatzea, zentral elektriko txikiak eta abar... Uraren ponpatzea aplikazio arruntenetariko bat da.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 Ponpa honen funtzionamenduaren hastapena zera da: eguzkitiko hartzaile laun bati behe tenperaturako motore termikoa eransten zaio; motore honek honela funtzionatzen du: hartzaile launean berotutako urak fluido bat lurruntzen du (butano edo freon), eta lurrun honek ponpari eragiten dio.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 1978. urtean Delhi Berriaren konferentzian, 52 estatu bildu ziren, eta han Hirugarren Munduko ordezkariek beren bildurra azaldu zuten, eguzkitiko energia ere multinazionalena bihurtzen ari zelako.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 1980. urterako Amerikako Estatu Batuek 750 milioi dolar destinatuko dute eguzkitiko energiaren ikerkuntzarako.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Energi-fluxua bereziki, hiru iturritatik datorkio lur azalerari: - eguzkitiko erradiazioa.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Has gaitezen lehenik eguzkitik datorkigun erradiazioa aztertzen.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Konstante hau honela definitzen da: Eguzki eta lurraren erdibidean izpiei perpendikular zuzenduta dagoen eta unitate bateko azalera duen superfizie baten zehar pasatzen den batazbesteko eguzkitiko energi fluxua.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Lurrak eguzkiari agertzen dion planoak 1.275.1014 msub2 dituenez gero; hemen jasotako energia guztia 1.73.1017 watt da.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 EGUZKIKO ENERGIA

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Sarritan entzun dugu etorkizuneko energia eguzkitiko energia izan daitekeela.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Bestalde, aspalditik ari dira zenbait pertsona edo erakunde, inoren laguntzarik gabe, eguzkitiko energia transformatzeko tresna berriak asmatzen.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Eguzkitiko energiaz

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Ikuspuntu tekniko huts batetatik, eguzkitiko energiak nahikoa du bere burua biharko eguneko munduko eskaera energetiko guztiak asetzeko.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Alabaina, besoak gurutzaturik eta eguzkiari begira ez dugu zailtasunik gaindikatuko.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0011 Eguzkia, sutan gori-gori den borobil handi tzar bat da; eta argizagi handi bat.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0011 Distantzia gaitza dago lurretik eguzkira: 150 miloi Km., eta Lurra baino miloika eta miloika aldiz handiago da.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0011 2) Lurrak, baita, eguzkiaren inguru ere egiten du itzulia.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Ongi hazteko eguzkia, euria eta tenperatura moderatuak behar ditu.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0041 Higidura hau eguzkian dagoen sistematik eta lurrean egonik -ren paraleloa den sistematik aztertuko dugu.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0082 Aproximazio hau oso ona da, zeren eta beren galaxiaren zentruaren inguruan duten azelerazio zentripetua guztiz arbuiagarria da ( ordenekoa, eguzkiaren kasuan).

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0082 Eguzkia bera ere, izar bat den aldetik, azelerazio oso ttikiz higitzen da galaxiaren zentruarekiko.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0148 Berdinki azter daiteke eguzki inguruko sistema planetarioa edo eta hidrogenoaren atomoa (mekanika kuantikoan sartu gabe).

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Baina, zer da higidura? Ortzeari begiratzen badiozu, berehala konturatzen zara hegazkinak, txoriak, eguzkia etab. higitzen ari direla, hau da, lehen eta orain duten posizioak aldatu egin dituztela; posizio-aldaketa gertatu dela denboran zehar, alegia.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Konturatuko zarenez 20 mende igaro zuen gizakiak eguzkia eta planeten higidura zehazteko.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 - Irtetzen denetik sartzen denerainoko eguzkiaren mugimendua marraztu, eta honen arabera orduen aldaketa.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Klasean franelograma bat jarri, eguzki, hodei, elur eta hostoak eguraldiaren arabera josteko.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Marrazki ezberdinak jarri: egun eguzkitsua, haize eta hotza egiten duen eguna, ... Bakoitzaren aurrean: eguzkia (al) dator?, euria (al) dator?, e.a. galdetu.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0035 Adibidez:
astelehena / euria
asteartea / eguzkia
asteazkena / haizea
osteguna / elurra
ostirala / ..............
.
- Eguraldiaren aldaketak eta atmosferan gertatzen diren fenomenoei buruzko esperientziak egin.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0035 Adibidez: lehorteak, uholdeak, haize boladak, txingorrak, euriak, eguzkia....

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Eguzki, ur eta aireak duten garrantziaz jabetzeko eta aldi berean hizkuntza sortzaile baten desarroiloa lortzeko era honetako idazketak egin ditzakegu:
Urik ezagutzen ez zuen herria.
Gauez bakarrik irtetzen zen eguzkia.
Aire guztia iresten zuen erraldoia.
Ilargira bizitzera joan zen mutikoa.
e.a.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0086 Koperniko-rentzat adabaketak eta bortxaketak zirenak, moldaketen eta hedapenen prozesu naturala ziren bestearentzat, aurreko garai batetan erabili den prozesuaren antzekoa, bi esferatako unibertso barruan, eguzkiaren mugimenduaz, hasieran Lurrarentzat eta izarrentzat pentsatuta.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0010 Elurrezko gizontto gizarajoa! Bai bizitza laburrerako deitua zegoela gure gizonttoa! Denbora guttira, eguzkia irten zen doi-doi hodei artetik.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0064 Hurrengo goizean, diruz betetako kutxa bat aurkitu zuen eguzkia argitu baino lehen.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Arratsalde osoan egon zen Peilokilo bere aitarekin, eta eguzkia mendien artean ezkutatu zenean, aitarekin, idiekin eta astoarekin etxeratu zen.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0160 Une honetan, zein izango da eguzkiaren gorapen-angelua.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 Bero kiskalgarria zerion eguzki hari.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 Vesubio sumendiak irensten zuen eguzkia, hala zirudien behintzat.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 - TRANSLAZIO mugimendua: Lurra Eguzkiaren inguruan ere biraka ari da.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Lurrak Eguzkiari birak ematerakoan egiten duen bideari orbita deitzen zaio.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Lurra biraka ari denean, alde batek Eguzkitiko argia hartzen duen bitartean, beste aldea ilunpean gelditzen da.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Eta lehen esan dugun bezala Lurra Mendebaldetik Ekialderantz ari da biraka; horra zergatik ateratzen den Eguzkia Ekialdetik eta ezkutatzen Mendebaldetik.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Industriek, motordun ibilgailuek eta etxeko iharduerek airearen poluzioa sortarazten dute, horien ondorioak hiri handietan antzematen direlarik, batik bat: Eguzkitiko argia gutxitu egiten da argitasuna % 50era jaitsi daitekeelarik zenbaitetan, eta horrez gainera, minbizi eta arnas eritasunak sortaraz diezazkiokete biztanleriari.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Horregatik egiten dira hemen Eguzki ugari behar duten laboreak: zerealak, mahatsa, olibondoa, etab.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Mundura jaitsi den eguzkiaren lehen printzak naturaren zatitxo bat argitzen du.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Eguzkiak hibai eta iturriak ere argitzen ditu.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Han zeuden zuhaitzek eguzkiari ere ez zioten pasatzen uzten.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Bestela ezin zitekeen izan eta, behin batean, gehiago itxaron gabe, larruzko jazkirik dotoreena ipini eta kanpamentutik aldendu zen eguzkiaren printzek oraindik baso zabalak urreztatu ez zituen udazkeneko egunsentian, inor ohartu gabe.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Eguzkiarena beste gauza bat da, noski.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Nola aldatzen den dena gauez! Ia ez da ortzi bera! Askotan Eguzkiak Ilargi apalagoari uzten dio bere tokia.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Egunez ez ditugu ikusten beren argia ahulegia delako eguzkiarenaren ondoan.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Ezkutatzen ari da jadanik eguzkia, begira ezazu, eta burruka eginen dute egunak eta gauak, eta bietarik bat baino ez da geratuko.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Azkenean, gure arbasoak bizi izan ziren moduan bizi beharko: gainazaleko ur garbiaren energia, haize indartsuen energia, eguzkiaren energia, biomasaren energia...... eta beste gehiago Planeta honetako emakume-gizon jatorrek asmatzen ikasiko dituztenak BIZI ahal izateko.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0016 Hauek dira izadiko izaki berezien bezala gure artean ospatzen direnak neguko itzulmugan, edo urtezar-urteberri aldaketan: A) URA. Haserako ur handiak Egileak bi zatitan erdibitu zituen: eguzkia eta lurra sortuaz.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Eguzkiaren argi izpiak leihotik sartzen zaizkit gelara.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0165 Eguzkia, loreak, koloreak, argitasuna, erritmua, zenbait elementu fisiko, hainbat zibilizazioren ondorentasuna, hauek guztiok osatzen dute herri honen izaera.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0165 Kale hestuak, eguzkiaren babespe, etxe barruko patio eta patin zoragarriak, dantza eta janzkera deigarriak, janari bereziak, hauk ere dira herri baten adierazpen eta arima.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Lurra. Eguzkitik hasita Eguzki-Sistemako hirugarren planeta.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Birpasatu egingo dut pentsatu, hitzegin, irakurri eta idatzi dudan guztia: Sorkuntzari buruzko marrazkiak egiten jarraituko dut eta hau idatziko dut: Eskerrak ematen dizkizugu eguzkiarengatik. Ilargiak eta izarrak, bedeinka ezazue Jainkoa.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Neure esker ona agertzeko bi atal izango dituen marrazki bat egingo dut: Paisaia alai bat eguzkiarekin. Paisaia triste bat eguzkirik gabe.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Eskerrak, Aita, argia, bizia eta beroa ematen diguten Eguzkia, Ilargia eta izarrengatik.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0103 Klima, paisaia eta bizitetxea Klima beroko kostaldeetan etxeek orma meheak dituzte eta zuriz pintatuta daude eguzkitik babesteko.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Jakina denez, ilargi eklipsea Eguzkiaren eta ilargiaren artean Lurra kokatzen denean gertatzen da, gure satelite natural bakarra Lurrak espazioan proiektatutako itzal konotik pasatzen denean, hain zuzen.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 Ilargia Eguzkia eta Lurraren artean jartzen denean, Lurrean itzal zonalde handiak agertzen dira.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0111 Argiaren fokua / Oztopoa / Itzala / Argitzala / Pantaila / Itzala eta argitzala / Eguzkia / Ilargia / Lurra / Eklipse osoa / Eklipse ezosoa / Eklipsea.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Eguzkiak igortzen duen energiak ez du modu uniformean eguratsean airea berotzen.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Hitz laburretan, haizearen energia eguzkitiko energiatzat har daiteke.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Eguzkia egunsentian edo laino artean ateratzen denean, ez du lehenbizi mendi tontorra argitzen, eta gero maldan behera ixuri erreka bailitzan.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Landare berdeek eguzkitik datorren energia erabiliz, glukosa izeneko substantzia eratzen dute (azukrea, azken finean), airetik eta ura lurretik hartuz.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Ba eguzkiaren energiari esker.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Hori da Eguzkiak gu berotzeko erabiltzen duen modua.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Kometak eguzkiaren inguruko bira-periodoa oso handia duten gorputz zerutarrak dira, euren orbitak eguzki-sistemaren zona urrunenak hartzen dituztelarik.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Hurbildu eta Eguzkitik gertu pasatzean, milaka kilometrotako isats luzea uzten dute atzean, eguzkiaren beroak gas bihurtutako partikulek osatua.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0268 Marratxo bakoitzak hitz bat ordezkatuko du: (eguzkia) (nora) (zapiak) (hara).

367. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Halere, hainbat eta hainbat bide eta bitarteko ezarri arren, ez dirudi Eguzki Erregeak nahi zuen bezain azkar lortu zuenik protestanteen erlijio aldaketa, ezen abokata gehienak ere hugenotak izanak zirelarik eta bere eskuetan zeudelarik ofizioen gorabeherak eta paperak, hauek ahalik eta gehienik atzeratzen eta luzatzen saiatzen ziren.

368. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0012 Eta eguraldi busti harekin erabat nazkaturik, esan zuen: - Eta hegoaldera joango banintz? Han eguzkiak asko berotzen duela esan didate, eta ez hemen bezala....

369. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0016 Baina laster konturatu zen igela eguzkiarekin bakarrik, euririk gabe, azala lehortu egiten zitzaiola eta ezin zuen hartu berak nahi zuen bezalako itxura.

370. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Eguzkiaren beroaz, lurrindu eta igo egiten da, zeruan ikusten dituzun hodeiak sortuz.

371. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0003 Orain dela urte asko, eguzkiak gogor jotzen zuen ekialdeko herrialde batean, kaniketan zebiltzan ume batzu goizean goizetik....

372. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0011 Egun amaigabeak pasa zituen itsasuntziaren kontra joka zebiltzaten olatuen burrunda besterik entzun gabe, eta orduan bai, menditako ibilaldiak, eguzkia, txoriak eta bere burdinen drak-drakak burura etortzen zitzaizkion.

373. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Ikusitakoak oraindik ere txundituago utzi zuen: egunak argitu zuen, baina ilargiak zeruan jarraitzen zuen, eguzkiaren parean, eta Joiko kaletako ikuskizuna Taoganek oroipen eta historia guztiak eraman zituen eguneko berdina zirudien.

374. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0045 Matxinsaltoak bereizten zuen pinpilinpauxaren hitzegiteko era; eguzkiak itxutu egiten zuen, eta pentsatu zuen horregatik ezin zuela ikusi.

375. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0067 Eguzkia agertzen hasi da dagoeneko eta belarra finagoa ikus daiteke orain, txikiagoa....

376. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Bihar goiz-goiz abiatuko gara eta eguzkia atera orduko Espainian izango gara.

377. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Geroxeago, Lur eta azeria berriz eguzki epelean eserita zeuden, Taligvak-i begira, mutilak kutxilo batez txakur baten hortzean figuratxo batzuk lantzen zituelarik.

378. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 Beste leku batera joan zen, baina alferrik; orduan esan zuen: - Nola azalduko naiz Vladimir, Eguzkiaren Errainuaren aurrean, nire agindua bete gabe? Dnieper-aino arriskatuko naiz; agian han izango da zisne txuriren bat.

379. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0134 Gauez hotzaren eraginez gogortutako lohi eta urak, eguerdiko eguzki ahul eta horiak urtu ezin.

380. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0064 - Izarrak gure esanetara ditugula eta hiltzen bagaituzte, eguzkia Betunlandian erortzeko agindua emanen dugula, bertako jende eta bazter guztiak kiskalduak geldi daitezen.

381. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0064 Berehalaxe deitu zituzten errege ta aztiak, eta ahots lodi ta aginkorraz honelaxe mintzatu zitzaien: - Zuek, kaikutzat jo gaituzue, baina jakin ezazue zeru-lurren jaungoiko garela eta gutako bati zedozer eginez gero, ortzean ikusten duzuen eguzki hori Betunlandia gainera eroriko da gure aginduz eta zuetakorik inor ez da geldituko haren garrak kiskaldu gabe.

382. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0026 Gogor lotutako enbor batzuez dago egina baltsaren zorua; zoruaren gainean estalki bat du, euriaren eta eguzkiaren gogortasunetik babesteko.

383. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0038 - Arratsaldeko bostetan ilundu? - Bai... gobernariak zera esaten du, eguzkia enpatxatuta dagoela!.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0038 Mauriziok astronomia pixka bat erakutsi zien: - Ilargia eguzkiaren eta Lurra planetaren tartean jartzen bada, eklipsea egiten da.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0038 - Ilargiak tapatu egiten digu eguzkia, eta hemen gau egiten da! Horixe neukan nik kalkulatua!.

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Baina inork ez zion jaramonik egin deabru harroskoari eta han joan zen behetik gora hodei, eguzki eta izarren gainetik.

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 Bai, makina bat eguzki bero hartutako gizona huraxe! Bere hiru haurrak jolasean eta Kaskarintxo lo utzirik, gizon harengana zihoan emakume beltza.

388. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Goizean, eguzkiaren argiak eta txorien abestiek esnatu zituzten.

389. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Eguzkiak gogor berotzen zuen.

390. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0001 Egunero, eguzkia irtetean basoko kainaberak eztiki banatzen dira eta bi panda betardi guri eta erdilotan, agertzen dira.

391. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Ondoren eguzkiari begiratuz burua luzatu eta AUUUuuUUuUuUUUU oihu luze bat bota zuten bost otsoek.

392. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Antzinako euskaldunek poematxo hau esaten omen zuten hurrengo goizean ere eguzkia irten zedin.

393. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Egunez eguzkia irtetzen da. Gauez, berriz, hilargia.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Beti ikusten al dugu eguzkia? Beti ikusten al dugu hilargia?.

395. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0059 12- Eguzki amandrea Herrikoia. Hau ere antzinakoek kantatzen zuten hurrengo egunean ere eguzkia irten zedin.

396. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0059 Eguraldi ona denean eguzkia ikusten dugu.

397. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 Eguzkik Aitorri makila bat eman zion; sorgina engainatzeko... gero sorgina sartu zen.

398. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 Eta zu dantzara! Dantzatu! Dantzara esan dut! Neri dantza ikustea gustatzen zait... Dantzatu! (Eguzki eta sorgina dantzan), Ja, ja, jaaaaa!.

399. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 EGUZKI: Sokorro! SORGINA: Ixo! (mutikoari) Besoa! Uuuuyyyy! Bai beso mehea oraindik... Berdin da! Gaur jango zaitut! (labana probatu eta apalean uzten du).

400. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 Lapiko bat behar dut... Lapikoan sartuko zaitut... Patatekin... kin, kin, kinkin... Lapiko haundi bat... (Eguzkik labana hartzen du).

401. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 Lapiko haundi bat behar dut, je, je, je! (Eguzkik zartagiarekin jotzen du).

402. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 EGUZKI: Giltza! (giltzan kentzen dio, kaiola irekitzen du).

403. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 - Gaur eguzkiak lurrari bere indarra emango dio horregatik piztuko dituzte suak eguzkiari bere laguntza eskatzeko.

404. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Uda!
Uda etorri da!
Txistua...
Danbolina...
San Juanen zortzikoa...
Betiko ohiturak...
Uda etorri da!
Eguzkiak, oso pozik, lurbira berotuko du.

TXIKIA: Bai polita dala uda!.

405. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0011 Bela Kabela herriko plazan zegoen batean: ai eguzki gorriki, zenbat izerdiki hiri kulpatiki!... ai eguzki gorri, zenbat izerdi hire kulpagatik esan beharrean, noski.

406. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0132 Inguru haietatik orduak eta orduak korri zuten, eguzkia zeru gainean ipintzen zen bitartean. Buck pozik zegoen.

407. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Eguzkia sartu baino ordubete lehenago iritsi zen berak lehen helburu jo zuen herrira.

408. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Eguzkia gora doa zeruan.

409. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Laxapen-giroa behin ENTZUMEN-HEZKUNTZAKO orrian proposatzen den EGUZKI POLITENA ariketa burutu ondoren.

410. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 Eguzki gozoak gorputz osoa berotzen zion.

411. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Elurra zegoela zirudien, eguzkiak itsutu egiten zuen.

412. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0096 - Lurralde hau lehorra izanik, hostoek eguzkiari ahal den gutxiena begiratu nahi diote, horregatik soslaiatzen dituzte eguzki-izpiak.

413. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0061 Baina eguzkirik ezean, ez zegoen biderakuslerik.

414. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0061 Egun hartan ez zuen eguzkirik atera.

415. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0061 Hilaren 26an, euria eta elurra egin zuen; eguzkirik ez, eta osaba bere onetik irtetzeko zorian zebilen.

416. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Eguzkia irtenaz batera, marinel denak agertu ziren.

417. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 Eguzkia ezkutatu zenean, kainoiak berriro durundarazi zituzten, lehorreko gizonei dei egiteko eta txopako bi argiak biztu zituzten.

418. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0065 Maiteago dut
nire Herri kaxkar honen ikurrina
azken eguzkiraino hedatzen den bandera baino...

419. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0079 Izarrak erori zaizkie ta eguzkia
udako parrillan kixkaliz sabeleko ileak.

420. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0154 Eguzki zimurra.

421. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0156 Ekaitza, tximistak, trumoiak
ura, euria, elurra, kazkabarra,
odeiak, izarrak, eguzkia,
oinak, belaunak, ipurdia.

422. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0161 izar hitzak
eguzki hitzak
ilargi hitzak
odei hitzak
argi hitzak
ludi hitzak
da
poesia

423. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0164 Beltxa edo oria
nesken ileak bezelakoa.
Ilargia eta eguzkia
eta izarrak.

424. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0017 Egun batean, udarako arratsalde batean, Izadur, askotan
bezala, harkaitzak osatzen zuten xoko gozo hartara joan
zen; bertan etzan eta egun eta betirako itsasoari so geratu zen.
Bere buruaz beste egin zuen, udarako arratsalde batean
eguzkia itsasoan sartzen zen mementuan.

425. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0021 Ene etxeko pertsianak goratu ditut
negu luze hontan
eguzki amandrearen erreinu dizdiratsuak
xoko guztiak berotu ditzadan
txoriak, etxeko leihotan
habia aurkitu dezaten.
Pakearen haurtxoa
pakearen kaiua
ken eidazue
nere gorputzetik
beldur beltz hau.

426. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0029 Ximeletaren tunika urdinez jantzirik
Eguzkiak beroturik
elurrak hozturik
sena galdurik
dantza sendo bat
dantzatuko dugu.

427. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0051 HARGINAK erdibitu dio harkaitzari
euriak eta eguzkiak eta hotzak
kolperik gabe eman
zioten forma.

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 Mendiskaren behekaldean hareazko orbain batek sakan baten bi hegiak erdibitzen zituen, eguzkiak jotzen zuen pareetan diztiragune sail batean bihurrituz.

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Era honetan, eguzkia ez zen haientzat ortzean zehar zebilen bidazti anonimoa, egunsentiro beren arimetan lehertzen zen zerbait baizik; ilargia emakumearen odolean ernaldutako hazi miragarri bilakatuko zuten....

430. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Eguzkia altxatzen ari lehioan; itzalak, abokadua, apaiza, soldadoak kartzelan bortizki agertzen zaizkio; kanpoan, sei harma tiroen oihartzunek gorputz bat eskatzen, bilatzen prestuki bilakatzeko edo pareta batean punpatzeko.

431. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Hasi ahal izateko iluntasuna behar zenez, eklipse bidez amatatu zen zegoen argia, planeta, satelite eta eguzki guztiek eklipse egin zioten elkarri eta iluntasun sakon hondogabean koloreaskotako izarlokek, ostarriek, tximistek, eguzkiek, izar kiñulariek eta gainerako astroek paregabeko emanaldia eskaini zuten, inoiz Lurrean ikusi gabeko kolore eta forma asko ikusi nituelarik, eklipseekin batera gau artifizial hura bukatu zen arte.

432. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Hasieran korrikalari guztiak pare-pare zebiltzan baina laster izarlokak, bakoitza bere aldetik aldendu ziren norarik gabe, izar arinak pixkanaka-pixkanaka ahitu egin ziren, Herensugeari ahoko sua itzali zitzaion eta Orga Handia aurrea hartzen hasi zen eta lehena heldu ere, Orga Txikia, gure Eguzkia eta gainerako astro guztiak oso atzean utziz.

433. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0011 Itxurazko mundu hau;
amodio negargarria,
eguzki desbideratua:
Eta gu
hondoan
sufritzen.

434. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0041 Erniopeko
haran orotako
druida,
azti
eta gizon zintzoek,
bizar eta ile zuri
luze artetik
otoitz
egin diote
eguzkiari:
Hiltze eta jaiotze,
gurpil baten erdi bi:
Hau konpreni dezanak
zoriontasuna duke.

435. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0059 Mendeku usainez,
zaldi zuria
irrintzika hasi da
euskal mendien
kontra,
bibotedunei
zigorra eskatuz,
lotsagarrikeria hori
garbi dezaten
eguzkia desagertzen ez den
erresumatik
.

436. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Baina, baina...... ez haiz konturatzen ala!! Ez diagu eguzkirik!! Goizeko zortzirak eta gaua oraindik!! Zoratu egin behar nauk!! Jaungoikoak zigortu egin nahi gaitu!! Erruki Jauna!! Barkaiguzu!!, oihuka ziharduen agure zahar batek Peio Marirengandik gertuan.

437. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Zuhaitz bat bere hosto berdeekin, ikusi nuen txoko argi batetan, nere izena izkribratuta zuen eta izenaren erdian iltze buru haundi haundi bat sartuta zuhaitzaren odoletan, bihotzeraino, ikusten nuen guztia bihurtu zen berde eta koloretsu, loreen eta tximeleten dantzan argi, eguzkiaren eta mendiaren edertasunaren osasuna, belar heze berdeetan etzan nintzen, zuhaitzaren adar hostodun berdeen itzaletan.

438. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Jubilatuek eguzkiari itxoiten diote beren aulkietan.

439. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0025 ; (...) artean segi zitezkeen begiz umeen korrikak plazan; artean antzeman zitezkeen eguzkiaren zantzuak gaikaldez gaikalde.

440. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0025 Zantzuetako batek bete betean ematen zion kanposantuaren aldameneko aran arboladiari, eta argitasun hura zela eta, kolore are eta horiagoa hartzen zuten hemen mordo bat, han beste mordo bat purpuratzen ziren fruituak; eguzki nimiñoak ziruditen kasikan.

441. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Manu Zatak heriotz beltzaren erraietatik eguzkira bizturiko arima zirudien.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Abilezia handiak zituzten xaldun horiek: gauza ziren mendiak zehar ikusteko ere, eta edozer gauza zekiten egoki egiten, eguzkiaren argia ezik.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0026 Gainera, eguzkia dago, eta ez dut eskolara joateko gogorik.

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Bero handiegia egiten du eta zuriaren zuriz eguzkia ez da ia zeruan ikusten.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0088 Moktar -ekin luzaro hitzegin dugu... Eguzkia ere polliki jaitsi da... Azokan dilindan zeuden azken ahariak saldu egin dira... Azoka barreiatzen da: neguan iluna, goiz da.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0008 Baina egia hutsa da Ulian pasa genuen udazkeneko arratsalde hura arte ez zuela sekula eguzkirik egin.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0036 Arratsalde beroa zen eta eguzkia dir-dir zegoen zeru-sabaian.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Bere lozorroan ezin zuen asmatu zergatik esnatu behar zuen berak eguzkia atera baino lehen eta bestetan baino askoz goizago.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0029 Iguzkia agertzearekin, bike hori guritu zen eta bike horri zitzaion lotu lipua.

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 (...) haurrak etxeetan zeuden, eta momentu batetik bestera esna zitezkeen, zeren eguzkia Joxemiren ile nahasien punta errubiaskak kixkurtzen zituena teilatuetatik gora zebilen.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0054 Misteriozko gizon haren lapurtzulora sartu, goi eta beheak miatu eta auzi izugarri haren barne muinak, andrakila baten barrenaldeak bailiran, eguzkiaren argitara atera.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0129 ZIGAKO LOREA Uztaileko eguzkia bere gingan Iruñeako Karlos III kaleko galipot lurrintsu gainean mugitzen diren bizidun guztiak gorrotorik bizienez sastakatzen.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Nahiko mutil indartsua zen, altu baino gehiago bajua, soin onekoa, buru handi gorri-argia zenbait ile errubioekin, aurpegia eguzkiak beztua eta haizeak gorritua sudur-belarrietan batez ere, bekain hori hertsiak, begi urdin nekatuak baina sakonezko diztira batek piztuak, sudur luzea masail zabaletan, aho fin isila, kokotz tinko, lepo sendo, beso luze, zango arin.

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Giro ezin hobea izanen zuten afaritako; eguzkiak, indarrik gabe baina, kolore politez estaltzen zituen mendietako belardiak eta bide bazterreko lore sortak; orobat, horma batzu xuri-xuriak agertzen ziren oraindik, nahiz eta gehienak gerizpe atseginean zeuden.

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0031 Bestalde, gizon haiek ilargia, izarrak eta, batez ere, eguzkia su antzeko ikusirik, zera pentsatu zuten, munduko elementu garrantzitsuena sua zela, eta horrela, Lurra noizbait ere su hutsa izan zela.

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0031 Eta hau egiztatzeko, bai ahal dakizu nola deitzen zioten gure arbasoek Lurrari? Eguzki hotza! Hau da, Ludia eguzkia bezala zela, baina hoztutakoa. Hortik atera kontuak...

457. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0204 Pello Oilarrak noizbait eguzkiaren higidura aldatzeko ahalmena izan bazuen ere, denbora iraganak ziren horiek.

458. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0204 Orain, Erromesenek, eguerdian, eguzkia goienean dagoenean bakarrik jasotzen ditu izpiak.

459. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0113 Eguzki beroak eta printze liluragarriak lotu zitzaizkien gero eta tenteagoak, gero eta biziagoak ziren sugarrei.

460. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Hiriak ez du argitzeko ez eguzki ez ilargi beharrik, Jainkoaren aintzak bait du argitzen eta bildotsa du kriseilu.

461. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Huancavelica, Huancayo, Abancay... eta Cuzco, inca lurraldearen hiriburua, eguzkiaren sabeletik sortutako lurra: nola ez gogoratu Andesetako mendi mazelez osatutako Jose Maria Arguedasen poliedro itxurako gorputz hautsiaz eta haren jadanik sufrimendua inon kabitzen ez zitzaioneko suizidioaz, indiarragotzat zuen bihotz hura ezpata zuriak iragana, Limako espazio goibel hertsian kondorearen hegalada mugagabea berraurkitu nahi eta ezinean, Tupac Amaru-ren hilobitik sortzen ziren dei erdiragarrietatik ezinezko ametsak gorpuztu nahian, zumbaylluaren antzera, ezerezaren inguruan etengabeko zirkuluak osatu nahiz jirabira desesperatutan ibili zena.

462. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Berria zabaldu zenean, zerutik etorrita eta Iguzkiaren semea nintzela zioten, eta gai horretaz galdeturik, keiñuen bitartez zeruan Iainkoa deitzen diogun gizon bat bizi dela anitzetan esan diet, zeru-lurren sortzailea; eta kristauok Aita prestu ohorezkotzat daukagula eta berak agindutakoa zintzoki betetzen dugula; eta bere eskutik gauza on guztiak datozkigula; eta beraiek ere horrelaxe eginik, zoriontsuagoak izango direla.

463. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0124 VII Eguzkiaren izpi goiztiarrak leihoa zeharkatzera ausartuz sartu dira. Egun berri bat datorrela oharraraziz.

464. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0011 OSAGILEA: Ez dago beste biderik. Udazkeneko eguzki eta hezetasun hauek kalte asko egin dakiokee zeren, liburuek esaten duten bezala: Itomen, larritasun, dardara, larumin, eta abarretan,...

465. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0011 OSAGILEA: Ez, ez; Haizea eta eguzkia....

466. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Distiratsu zegoen eguzkia eta zerua garbi.

467. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0022 Athenaseko eguraldi giroa atsegina zen oso, eguzkizko egunak asko izaten ziren, eta gozagarria zen aterpean kiroletan aritzea, edo, besterik gabe, atleteen mugimenduei begira egotea.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0013 Eguzkia kristaleko garoaz bestaldean agertzen ari da erle multzo bat bailitzen.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0019 Bihar arratsaldean bueltatuko da nire charter hegazkina Eguzki Jaio Berriaren Hiri Nagusitik.

470. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0109 Eguzkia ezin zitekeen ikusi arbola handi eta kamuflaiarengatik, baina sentitzen zen haren eragina, kiskali egiten zuen.

471. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Egun batzutan, neguko eta udako eguzkiaren hasera, izokiaren etorrera edo gereziak loratzen direneko jaiak zirenean, tribuan gau osoko ospakizunak zirenean alegia, zazpi mutikoek, kontseiluko batzarrearen ondoren, lurrean zanga bana egin, haietan sua piztu, zotalez estali alde banatan zulotxo bana utziz suak arnasa har zezan, bertan etzan eta hantxe geratzen ziren lotarako.

472. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Eguzkia lurraren beste aldeko mugetaraino iritsi zen egunero ohi zuen bidea eginez, eta iluntzen hasi zuen Gaueko Zerua.

473. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Biharamun goizean, eguzkiak eguna esnatzeko lehen errainuak piztu zituenean, arranoa geratzen zen hegalari bakar, nagusi eta pausatua, zeruko sabaitik hurbil, bere kemen osoaren jabea.

474. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Eguzkiak bere bidearen erdia egin samarturik zuen, arranoa nekearen dei urruna sentitzen hasi zenean.

475. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Eguzkia zulo bat da sabai horretan; horregatik ageri da argi.

476. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0084 Eguzkia laugarren aldiz jeiki berria zenean, animalia handi konkortu batekin topo egin zuen.

477. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 Gau argian, ilargiaren itzala eguzkiarena bezain nabarmen agertzen zenean, ez zen batere harritzekoa otso-aulia urruti batean entzutea, eta bestez-beste etxetik kanpora ateratzea gogoratzen bazitzaion, hau ikusten zituen saguxar hegalariak beren gomazko hegalekin, karraxi bizian, beren buru gainean bueltaka....

478. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0131 Eta sartzen ari zen eguzkiari begiratu nion leihotik, galtzen ari zen gandor gorrixka batez horizonte lerroan eta Bixente etorri zitzaidan burura.

479. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 Argazkiek, eguerdian, eta eguzkia non aurkitzen zen kontutan harturik eginda, aurpegikera erabakiorreko neskatxa alai bat erakusten zuten, shorts batzuekin soilik jantzia, titiak estaltzeko brusa bat jaztea ez bait zitzaion bururatu, eta izu antzeko aurpegia jartzen zuen mutiko nerabe begi handi eta azpegi zehatz-zehatzeko bat.

480. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0144 Eta buruan bueltaka erabili behar zuen, zeren hurrengo egunean, eguerdi aldera, denborak atzera egin eta berriz uda minean baleude bezala berriro erre egiten zuen eguzkiaren pean axolagabeki itsasoan aurrera zihoazelarik, esaten du: (...).

481. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 LAPURRETA Bakarrik dago, askotan gertatzen zaion legez; orain, argi berotan gozo-gozo; bi edifizioren tartetik udazkeneko arratsaldetan eguzkiak aurkitzen du aulki honetarainoko bidea, eta Benitatxo bere amaren sabelean bezain gozatsu sentitzen da, loak hartu ez hartu, kuluskan.

482. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Arrastiriko oskorriak eguzkiaren joatea azaltzen zigunean, dantzak hasi ziren berriro ere, eta hauekin batera nire lankideak amodio beltzaren bila joan ziren.

483. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Jadanik ilargi ederraren argizpi apalagoek eguzkiarenak ordezkatuak zituztenean, gizon zuri gehienak ihutika zebiltzalarik, eta beltzak, hala dantzan, nola ipurdi zuriei barrez eta jakinguraz begira zeudelarik, (...).

484. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Behe aldean, mendebaldean, eguzkia sartzerakoan, une batez basamortu hura argituz marra gorri sutu bat uzten zuen, begi zimurtua bailitzen, gero eta beherago, beherago, beherago oraindik, gau beltzaren ilunpe itsuan sakon galdu arte.

485. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0023 Gero lo egin zuten, eta hurrengo egunean, eguzkiak iratzarri zituenean, zortzi zaldiko kotxe batean sartu ziren.

486. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0011 Nire ortzean hodeitzar beltzak edo zeru gris monotonoak bakarrik ageri ziren egunero, eta ez nuen bizitzaren iturri den eguzkiaren berorik sentitzen aspaldian.

487. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Hau esan zuen soilik: - Uluuuuuuu! Eta Parsiak opila berehala askatu eta palmondo baten gainera igo zuen Eguzkiak dirdiratzean Ekialdeko bitxirik ederrenaren argia ere estaliko zuen burukoa eramanez, soil soilik.

488. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0026 Tenientearen emazte Klara andereak jasoa zuen ijito-neskak haren etxera joatekoak ziren albistea; eta, bera, bere mirabeak eta etxekoandreak, agure erkindua eguberriko eguzkiaren irriki ohi den eran, zegozkien zai, auzoko andere baten etxetiarrekin batera; Zoramen ikusteagatik han bildu bait ziren denak.

489. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Eguzkiak molestatzen zion, antza, gure Alicanteko turroiari.

490. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0024 Lorezko koroiez horniturik zegoenean eta belazeetan eguzkiak dirdira egiten zuenean, moztea beharrezkoa zela esanaz poztu egiten zen.

491. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0024 Gaueko izarrari eguzkiak hartzen ziok txanda.

492. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0115 Baina eguzkia berriz ezkutatzen denean, gorputz osoa pozez betetzen zait.

493. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Agian, eguzkiaren desagertzeak beroa bigundu egingo zuen geroago.

494. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0073 Eguerdia zen. Eguzkiak sortutako beroa izugarria.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Gizakiok orain arte kontsumitu dugun ia energia guztia eguzkitik etorri zaigu noski.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Ikatza, petrolioa eta gasa aspaldian eguzkiaren energiari esker hazi ziren landare eta animalien hondarrak baizik ez dira.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Itsaso, hibai eta aintziratako ura lurrinduz eguzkiak euriaren zikloa hasten du, gero ur horrek metatu duen energia potentziala zentral hidraulikotan elektra energia bilaka dadin.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Eguzkiaren energia nonbait meta dadin zai egotea ez zaigu jadanik posible; eguzkitik datorkigun energia ugaria zuzenean probetxatzen ahalegindu behar dugu.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Berogailuok eguzkiaren energia jasotzeko hodi ilara batzu izaten dituzte eta ahalik eta erradiaziorik gehiena hartzeko beltzez pintatutako metalezko xafla mehe sail bat.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Multzo hau beiratan edo plastikotan sartuta eta hego aldera begira ipintzen da eguzkirik gehiena harrapatzeko.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Ispilu paraboliko baten edo ta lente aproposen bidez eguzkiaren izpiak kontzentra daitezke tenperatura handiagoak lortzeko.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Itsasoan azaleko ura beroago egoten da azpikoa baino, eguzkia zuzenago hartzen duelako.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0066 Eguzkirik ez dagoenean ere lanean jarrai lezake sistemak itsasoko tenperatur diferentziak horregatik ez bait dira aldatzen.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0067 Beti eguzkia hartzen duela ibil daitekelako noski eta Lurrean ipiniko balitz, berriz, ez.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l.m. bandres 0030 Gure inguruan dauden gauzak begiratzen baditugu, guztiak eten gabe higitzen ari direla ikusiko dugu: Lurra, Eguzkia, Ilargia, e.a.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0103 Euria, eguzkia, uzta ona, osasuna, zoriontasuna, oparotasuna, trumoiak urruntzea, legortetik eta uholdetatik libratzea.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0103 Euria eta eguzkia ez dira lantegian hain beharrezkoak.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0200 Eguzkiaren erradiazio termikoen eraginak faktore nagusitzat hartu behar dira, berauetatik babestu gabe dauden animalien tenperatura, ingurunekoa baino gradu batzu altuagoa izan daitekeelarik; esate baterako, Patella vulgata-ren kasuan, desberdintasun hau, 1-18ampdeg;C izan daiteke (DAVIES, 1970), Actinia equina-ren kasuan, 11,2ampdeg;C (GRFFITHS, 1977), Anthopleura elegantissima-ren kasuan, desberdintasuna 13ampdeg;C-takoa izanik (DAYTON, 1971).

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Makila gurutzatuetan badirudi eguzkiaren sinbolismoa dagoela presente eta lau puntu kardinalak ere bai.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0285 Ordu horietan musukatzen omen zituen iruzkiaren ikutuak.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0162 Elikagaiak kontserbatzeko erarik onena sikatzea da, hori dela eta airez, eguzkiz sikaturiko fruiten kontsumoa gomendatzen da (piku sikuak, mahaspasak, muxikak).

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 5. Ipuina sakontzea Beraz, Jainkoak egindakoa gizonak batzutan hondatu egiten du: - noiz gustatzen zaizue gehiago izadia: eguna argitzean... udako eguzki argi-argia dagoenean... hilargi denean...? - zer sentitzen duzue mendira joan eta zakarrak eta zikinkeriak lurrean ikusten dituzuenean? Baina gure eginkizuna ez da bakarrik mundu ederra zaintzea.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0027 Hara! Eguzkia mendi-tartetik ateratzen ari zaigu! Egun argia, bizidun guztiari alaitzera datorkigu.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Une desberdinen arauera, matematikoki neurtutako pausoak ematen zituzten dantzariek, eta zirkunferentzia, elipse eta parabola erako jarrerak hartzen zituzten; izar iheskor baten pasea oroitarazten zuten irudiak deskribatzen zituzten, kometa baten agerpen txinpartatsua, eguzkia eta hilargiaren eguneroko irteera, gaua eta eguna eratuz.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0020 Hemengo bi kalendula hauek urtekariak dira eta eguzkia behar dute.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0011 Filolaoren ustez, Unibertsoaren erdian su handi bat zegoen eta honen biran, lehenengo Lur esferikoa, eta gero Ilargia, Eguzkia eta garai hartan ezagutzen ziren bost planetak (Merkurio, Artizar, Martitz, Jupiter eta Saturno).

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Eguzki-mantxa horiek behatuz, Eguzkiak errotazio mugimendua duela jakin da, eta bere periodoa neurtu.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Badirudi fakula horiek mantxak baino Eguzkiaren kromosfera alderago daudela, hots, mantxak baino maila goragoa dutela.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Zer dira hauek? Eguzkitik ehundaka mila kilometrotara altxatzen diren gasezko hodei handi eta melarrak dira.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Normalki Eguzkiaren esferarekiko okertuak igotzen dira (ikus II. irudia).

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Kromosfera eta Eguzki-konkor hauek, oso nabarmen ikusten dira Eguzkiaren eklipse osoetan teleskopioz begiratzean.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Normalki ez da ikusten, baina oso nabarmena da Eguzkiaren eklipse osoetan, Unibertsoa erabat beltza geratzen denean.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Koroearen forma ez da beti berdina, eta asko aldatzen da Eguzkiaren aktibitatearen arabera.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0057 Beroak ala hotzak ote? Solidoak ala gasezkoak? Eguzkitik zetozenak ala Unibertsoan zegoen beste materiale batzutatik formatutako partikulak ote?, e.a.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0057 Honentzat, Eguzkia, haseran gasez eta hauts kosmikoz osaturiko masa handi bat zen (nebulosa bat), eta Unibertsoan biraka zebilen.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0057 Sistemaren erdigunean Eguzkia formatu zen, eta inguruan geratu ziren gas zatietatik planetak formatu ziren.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0057 Teoria honek suposatzen duenez, garai batetan Eguzkiaren ingurutik izar bat igaroko zen, eta erakar indarraren ondorioz, izar horretan gasezko olatu handiak sortuko ziren.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 34. irudia Negua / Uda / Eguzkia / Negua / Uda

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 Eta zergatik esaten dugu M jarreran dagoen gizonarentzat uda dela, eta ez N jarreran dagoenarentzat? M jarreran Eguzkiak nahiko bertikal jotzen dio gizonari (buru gainean), eta N jarreran ez dio hain bertikal jotzen.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 Hori dela eta, lehen frogatu dugunaren arabera, tenperatura handiagoa egongo da paralelo horretan gizon hori Eguzkiarekiko M jarreran dagoenean, N jarreran dagoenean baino.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 Bestalde, hego hemisferioan kokatua dagoen gizonari, P jarreran Eguzkiak ez dio oso bertikal jotzen (negua da), eta R jarreran nahiko bertikal jotzen dio (uda da).

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 Hau dena, eta Lurrean dagoen gizon batentzat, Eguzkiak zeruan urtean zehar daraman mugimendu aldakor batetan bilakatzen da eta mugimendu hori ipar hemisferioan, 35. irudian ikus daiteke.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0107 3) Lurrarekin batera Eguzkiaren inguruan egiten duen mugimendua.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0107 Ez dugu ahaztu behar, Ilargiaren faseak (eta hauen artean Ilargi betea), Eguzkiak, Lurrak eta Ilargiak espazioan duten jarrera aldakorraren ondorio direla, eta konkretuki kasu honetan, ez dugu ahaztu behar Lurra, Eguzkiaren biran dabilenik.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0107 Eguzkia, Lurra eta Ilargia, lau berean daude (konjuntzioan daude).

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Lurra landu eta eguzkia ekarri, euskaldun poetak obra eta irakurlea sortu bear ditu.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0141 Eta hor gaituzu berriro eguzkiaren gainean lauhazka; eta berotasunean azaltzen da dena.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Irlatik itzulian, medikuen esanak betez, Argenteuil, Argel, Montecarlo eta Suitzan zehar ibili zen, hara eta hona, eguzki bero bila.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0119 Iruzki zoragarria zegoen azkeneko gerban.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0061 Eguzki amandrea
badoa bere amagana
bihar etorriko da
eguraldi ona bada
.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 Badakigu nola, Elizak Jesus-en Jaiotza ospatu orduko, Erromatarrek Sancto Deo Soli edo Invicto Soli, hau da, Eguzki Jainko Santuari edo Eguzki garaitzaileari Neguburu eguna eskeintzen zioten.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 Elizak, egiazko Eguzki garaitzailea Jesus zela ta Jesusen jaiotza Neguburu ordez ospatu behar zela erabaki zuen eta Udaburu bezala San Juan-en jaiotza.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Larruazalak babesten ditu barneko ehun minberak txoke, kolpe, bakteri infekzio eta eguzkiaren radiazio ultramoretik.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0180 Denboraren iraganean galtzen zaigun gizon hori Arrolamendin ehortzia zenean, harri artean ekialderantz begira iraganbide ireki bat uzten zuten; Larrunarrirantz, bizitzaren hastapen, naturaren bizitasun, urteroko aldien iturria den eguzkiaren irteerarantz begira.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0017 Egunaren bukaerako eguzkiak, lurraren koskak eta irten-guneak duten itzala, egun-sentiko argiak baiño gehiago luzatzen du.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0097 Hamaiketan, atakerako aukeratu zuen ordutik bi beranduago, eguzkia zeruan da eta Napoleon bere soldaduei errebista pasatzen.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0033 Zer uste duzu itxaron dezaketela irrikaz eta gogo biziz? Dutxa? Janari beroa? Aire garbia arnastea? Eguzkiaren argia ikustea?.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Zerk ematen du beroa? (Eguzkiak, agian pospolo-aleak).

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Eguzkia naiz: Landareei hazten laguntzen diet, baina kontuz... (erabat ihartu ere egiten ditut).

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0023 Azken honek alkate hautatzen bazuten eguzkia mendebaldetik aterako zela agindu zuen, hau esaterakoan oilar mutuak bere lehenengo kukurrukua abestu zuen.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0023 Hauteskunde eguna iristerakoan, Pellok esan bezala, eguzkia mendebaletik atera zen.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0082 Bere alderdietako batetan ez du inoiz eguzkiak ematen.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Bapatean azaltzen dira lurraren gainera; eguzkia agertu orduko lehertzen bezala dira apirilean, eta uda osoan lore berririk tai gabe ematen dute.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Zertarako?... eta eguzkiaren argia hobeto zupatzeko.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Beti berde dirauen mundu honetako bihotzerako bidaia honetan, denboraren iragana neurtzen duenik ezer ez dago, ezpada ibaia eta zerua ia-ia ikusgaitz egiten dituen eguneroko euri jasa; edo-ta zeru azkengabean eguzki kiskaltzaileak egiten duen erronda.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0022 Egunez, Eguzkiaren laguntza; izarrena, gauez.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0022 Esan nahi du zerbait denborari buruz duten zentzu ernetasun honek, Eguzkiaren edo izarren mugimenduaz gisa horretan balia izateko, eta itzul-inguruka ibili arren, funtsean norabiderik ez galtzeko.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Eguzkia, sua eta arbolarekin batean, eguzki aldaketetan aurkituko dugun naturalezaren beste elementu ezagun bat, ura da.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Erromeriak itsasoz edo iturrietara, eguzkiaren irteran, San Juan goizean, oinhutsik belardiko intzetan ibilaldi bat egiteko edo ibaian sartzeko ohitura, bigarren hau inoiz biluzik.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Toki soil batean aipatu ditugun erarik gehienen lorratza agertzen da: eguzkia, sua, arbola, ura.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Mugimendu bikotea du Lurrak; bere ardatzaren inguru bat, eta Eguzkiaren inguru burutzen duena.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Makurdura hori dela eta Lurrean zona klimatiko desberdinak ditugu, urte sasoi desberdinetan, zeren globoko zati guztiek Eguzkiarekiko jarrera berdina bait daukate.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Lurreko zenbait zatitan Eguzkiaren izpiak zuzen erortzen dira eta honegatik, bero handiagoa ematen du orduan, aitziti, beste tikietako biztanleak hotza izan ohi dute, Eguzki izpiak zeharka bezala igarotzen bait dira.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Lurraren zentroan dagoen tenperaturak 5 500 metro gradu C guti gora behera ditu, Eguzki gainean dagoena bezala, hortze nonbait.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Gorputz hauetariko asko multzotan pilatzen dira, edo hobeto esateko; Lurrak Eguzkiaren inguru dagien jirakoan aldizka aurkitzen ditu puntu jakinetan.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Tresna berri hauetaz baliaturik, Ikaro hegan hasi zen, eta gehiegi igo zelako, eguzkiak hegetako argizaria urtuta itsasora erori zen.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Abenduko 25a, eguzki berriaren festa, jai gorena urte guztian, orain Jesukristo-ren jaiotegun bezala ospatzen duguna, Mithra-ren jaioteguna zen, hari kendu zion eguna kalendarioan kristautasunak, hau ofiziala bilakatu zenean agintean.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 hegoalde iz. (1847; egoialde *1745, 1847). 1. Odaiertzeko lau puntu nagusietako bat, eguzkia eguerdian dagoen aldeari dagokiona. Ik. .

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Lurra Eguzkiaren eta Hilargiaren ama da, Euskalerriko herri askoren esanetan.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Larte-ko mendietan ere (Berastegiko elizaren aurrez-aurre) bai omen da lurpeko altxorra; berdin, Udalatz-en (eguerdiko amabietan eguzkiak zuzen-zuzen jotzen duen lekuan), Ereñusarre-n (Ereño), Goikogañe-n (Arrankudiaga), Igozmendi-n (Aulestia), Iruña-n (Erromatarren garaian herri izana), Aralar eta Ariz-en (Leiza).

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Itxasu-ko artzai batek orrazea arrapatu eta iesi joan zen laixterka batean; Basandere atzetik; baiño ia eldu zionean, eguzkiaren lehenengo izpiak irixten ziran une berean, ikutu zuen artzaiak arkaitz bat.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Orduan Basandereak artzaiari: eskerrak emaizkiok eguzkiari.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 5. Landareek Eguzkitik hartzen duten energia piramide ekologikoaren goi mailetako kideenganantz iragaten da.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0109 Eta orain ere askotan izan zituela bisioak, batez ere gorago esandakoetakoak, Kristo eguzki bezala ikustearena, etab.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0109 Eguzkiaren beroak lurrindu egiten du itsaso, ibai eta aintziretako ura, ur-bapore bihurtuz.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0109 b) Eguzkiak berotzen eta lurrintzen ditu ibai, itsaso eta lakuetako urak.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0109 Badakizu... uraren zikloa lapiko handi baten antzekoa dela? Eguzkiak berotuta egonik, estalkia edo tapa hozten zaio.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Eguzkiaren inguruan ere ibiltzen da biraka Lurra.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Ibilaldi honek iraun bitartean, inklinazio ezberdinez iristen zaizkigu Eguzkiaren errainuak.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 UDA ekainak 21 / NEGUA abenduak 23 / EGUZKIA.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0167 Teoria heliozentrikoaren oinarriak sortu zituen hau da, Lurra Eguzkiaren inguruan biraka dabilela, gaur guztiok dakigunez.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0227 Geruza hau, biosferaren gainetik dago eta Eguzkitik datozen izpi ultramoreen gehiegizkotik babesten gaitu.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0227 EGUZKIA / IZPI ULTRAMOREAK / OZONO GERUZA / Atmosfera / LURRA

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Goyazen diote, haria maskaltzen aritzen dela bere Murumendiko etxe atarian, batezere eguzkia ateratzen denean eta zeruan ekaitz lainoak azaltzen diranean.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0224 * Tontortxikiko (Eguzkitako Gaña) mendebaldeko hegaleko zabalgune batean, 50 m. ezkerretara eta pista gainean 600 m. Orioko Bentetara iritsi aurretik.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0082 Bestalde Maringdarren kasua lekuko, lehen denborateko nekazaritza aldakorrak, Euskal Herrian baino bi edo hiru bider handiagoko euri-kopurua eta eguzkitiko energi kopuru ia bikoitza jasotzen duten tokietan, 20 pertsona/km2 mantentzen dira.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0009 Eguzkia da. Hemen negua ez da Mendebaldean bezain latza.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0029 Oholezko egal batzuk osotzen dute babesa. Harresi eta dorreak zaipean hartzen dituzte hegal hauek; gizonentzat ere estalpe izango dira eguzkia eta euria direnean edo jaurtikiak botatzen dizkietenean.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0033 Eguzkiarekin batera Abere bat zatikatzen ari dira harakinek.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0033 Krac-eko jendearentzat lanaldia eguzkiaren irteerarekin batera hasten da eta eguzkiaren sarrerarekin batera amaitu; edozein arotan hamabi ordu ditu egunak eta gauak ere bai.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Eguzkiaren antzeko masa duen izar batentzat fase honen iraupena 20 milioi urte inguruko da, hau da, Eguzkiak behar izan zuen denbora protoizarra eratu zenetik piztu zen arte.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Eguzkia ere fase honetan dago, 22. irudian zehazten da bere posizioa.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Eguzkia joanda egoan eta oraindino ez ninduen aurkitu.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0243 Pentsa dezagun, Eguzkian, Ilargian, Martitzen eta Lurrean Kopernik aurretik eta ondoren; erorketa askean, pendularrean eta higidura planetarioan, Galileo aurretik eta ondoren; edota gatzetan, aleaziotan eta burdin sulfuroa eta karraskautsen nahastean Dalton aurretik eta ondoren.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 1543.ean bere heriotzaren egunean argitaratutako liburu batean Unibertsoaren zentrua Lurra ez eta Eguzkia zela proposatu zuen.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 Sistema heliozentrikoan (Helios-ek eguzki esan nahi du grekoz), Lurra eta planetek Eguzkiaren inguruan jiratzen dute eta gizakia sostengatzen duen materia solidozko masa izugarria espazioan dabil, bera (gizakia) konturatzen ez delarik.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 Eguzkia ez litzateke planeten artean egongo eta zentru higiezina izango litzateke.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 Bestalde, Ilargia ez litzateke besteen moduko planeta izango, zeren eta sistema heliozentrikoa izanik, ez bait luke Eguzkiaren inguruan bira egingo; Lurraren inguruan baizik.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Eguzki bera ere, gorrixka jartzen zaigu gugandik ihes ez doanean.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Eguzkia altu dagoenean modu honetan barreitatutako argi-kantitatea ez da nahikoa argiaren koloreari modu ikusgarrian eragiteko.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Hala ere, Eguzkia horizonteari hurbiltzen zaion heinean, uhin-luzera laburreko eskualdearen zatirik handiena barreiatua izaten da, argiak zeharkatu behar duen hautsezko atmosferaren zatia lodiagoa delako.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Gelditzen denak gorria du kolorea (23) Ilunabarreko Eguzkia egunsentikoa baino gorriagoa da, jeneralean egunaren bukaeran aireak hasieran baino hauts gehiago izaten duelako.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 1930.eko hamarkadaren hasieran, Eguzkiaren bizia 100 eoikoa dela azal zezakeen eskema onargarri bat plantea zitekeen.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Eguzkiaren energi hornikuntzak jatorria hidrogenoaren heliorako fusioan zuela esatea, ez zen aski.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Eguzkian dauden baldintzak hidrogenoaren fusioa gerta dadin egokiak diren ikusi behar zen.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Zer esan dezakegu Eguzkiko baldintzei buruz?.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Eguzkiaren gainazala da guk ikus dezakegun zati bakarra eta hau bero dago dudarik gabe.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0640 Zalduendoren zezenkoak hil zituzten, itzaletik ikustea 2 pezeta eta eguzki aldetik 1`5 pezeta kostatzen zen nobillada hartan.

609. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Aizea ta eguzkia bitez ire adizkide bakarrak, osasunaren kontu egille zintzoenak eurak dituk eta.

610. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0167 - Gauaren-ondoren, eguzki garbi zeok, nekearen ondoren zoriona....

611. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0041 Eguzkiak jotzen ez duen mazustaren kolorea.

612. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Euskalerriko mendi-gaiñetan
eta mendi-magalean,
pagoz jantzitzen saia gaitezen
danok luze-zabalean,
maitasun ori sortu dezagun
baserri eta kalean;
eguzki beroz joaten bagera
jota erdi makalean,
orduan pozik zein ezta jartzen
pagoaren itzalean?.

613. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0022 Zugaitzak loretan, larreko belarra, eguzkia eta mendiak, ibaiak eta iturriak ikusten dituzte.

614. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia arrapatu ba lu, arrapatu, berreun zati egingo zuan! Urrengo egunean, eguzkia aitz gaiñetik azaldu zanean, Tartalo`k nai ta naiez, ardiak belarra jatera atera bear izan zituan.

615. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Ondar-gaiñean ipintzen dituen arrautzak berotzeko ardura, eguzkiaren esku uzten du.

616. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Eguzkiaren indarraz baliaturik, azi ta osatzeko bear dituan azkurri ta bazka guziak berak atontzen ditu.

617. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Auetan batzuek leiatsu ibiltzen dira eguzki-billa, ta eguzki-aldera jasotzen dute burua, orma eta zugatz-enborretan gora igoaz.

618. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0117 Eguzkik ez emen lurrean dun garra.

619. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0034 Eguzki eta illargi, bedeinka ezazue Jauna;/ zeruko izarrak, bedeinka ezazue Jauna.

620. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Odei illun ta laño artean ere
oraindik eguzkiak argi dagi
ta, izarrak dira agiri;
oraindik ibarrak ibar dira bai,
ibaiak ibai, zelaiak zelai
ta, landaz-landa, muño zear
gure baso ta oian artean
mendiak mendi dira bai;
ta, beste ainbeste ta ainbeste,
Gorbea, Aitzgorri, Aralar
zut-zutik ta goi, zerupean,
ezetasunik ederrenean,
erriaren izate ta gogo,
erriaren oñarriak dira bai.

621. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 - Besarkada sutsu batean aurkitu zituen eguzkiak, sortaldeko mendi-tontorrean agertu zanean.

622. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 - Eguna zabaldu, mundua beroturik eguzkia itzuli dezaigun (erantzun omen zioten).

623. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0045 Bere baitan ametsak egiten asia zegoan Aintzane aur berria zetorkionerako; amets-irudimen onetan, kaleetan zear eta itxas-ertzean aruntz-onuntzean ikusten zuan bere burua aurtxo bat eskutik eta bestea besoetan zuala, bi aingerutxoak eguzkiaren besarkada goxoari eskinka.

624. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Itsas-ertzean eguzkia sartutzeko mugan ekin diogu guziok mendia beera gure bildeari, egun on bat igaro-ondorean.

625. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0079 Ostiralez, goizeko eguzkiarekin batera igo zen teillatu-gaillurrera.

626. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0330 Trena ere antxe ikusiko dezu luze-luzea, subea dirudiala; eguzkia beroa danean sube amorratua bezela, gerri-bigunka, jendeak alde egiten diola ura datorrenean, sube gaiztoari bezela.

627. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0330 Ango pagadi eder aiek! Aien azpitik eguzkirik etzan agiri, eta ango ixiltasuna! Zer zan ura? Ango pakea!.

628. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0325 Egualdi ona eta eguzkia bazegoen, beroak erretzen; eta, euria baldin bazan, berriz, goitik ura sartu eta betik ateratzen zitzaiola, zanko erdirañoko loitan, bada ainbeste ganadu zebillen lekuan aguro egiten zan lokatza.

629. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Mendi ospel aldean ez bakarrik, bide baztarretan ere, eguzkia sartzen ez zan baztarretan ere oraindik goizeko intza dir-diraz betea azaltzen zan arripitxizko dir-dai ta edertasun emanik belar buru ta osto gazte garbiei.

630. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0010 - Badakizute eguzkiari ere iges egiten.

631. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0040 8.- Eguzkiak bere azalean, 6.000 grado zentigrado ditu, eta Lurrak, Eguzkiak ematen duen berotasunaren bateko 2.200.000.000`eko zati bat besterik ez du jasotzen eta kilowatio neurritan, kilowatio bakoitza pezta bat ordainduta ere, segundo bakoitzeko milla milloi pezta balioko luke.

632. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 Mendiko eguzkia ta aizea bikaiñak dira; baita itxasoko kresala, yodo ta abar ere, ederrak dira osasuna zaintzeko.

633. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Leenengo aleak oritzen asten diranean, osto batzuk kentzea komeni da, aleok eguzkia eta aidea errezago ar dezaten.

634. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0060 Ez da ezer berririk eguzki-azpian esan zuan aspaldi errege Salomon zaharrak.

635. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Eguzkiak odeiak zulatzen dituanarekin batera, millaka ta millaka lagun ondartzara bidean jartzen dira.

636. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Baña eguzkiak ematen duan beltzatzea udara garaiean bakarrik ematen dualako ta bere eguzki-printzetan gizakien osasunerako kaltegarriak izan ditezkelako, eguzkirik gabe beltzarazten dituzten okenduak aspalditik sortuak daude ta baita gezurrezko eguzkiak ere.

637. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0256 Fonetika aldetik, gure jaioterriko itz eta mintzoak adibidez, eguzkixe, illargixe, mendixe, ibaixe:... t.a. entzuleen artean, irriparrea sortzen zuten.

638. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0352 Kaiolok goizaldera eta arratsaldera ipiñi bear izaten dira, ginga beroko txolartetan, albaitanez, erabat ez kentzearekin beintzat, itzalean, eguzki gorritan burniariok erretzen iartzen bai dira eta erleei egalak xixkarratutzen zaizkie.

639. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0024 Dabid erregea, iguzki-aldeko jaun handien patxadan, erdi-jarririk eta erdi-etzanik dago kutxoin ederren gainean, bere gorteko gizon batzuez inguratua.

640. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 Han eman dio iguzkiari egon-toki,
Dadien handik beti jeiki.

641. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 Mundu guzirat igortzen baitu, zoin nasaiki,
Bai indar eta bai iguzki. Zu beti, jauna,...

642. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0022 Gisa hortan, lehertua, iguzkiak errea den arrotza, bere mintzairak salatzen duen judu hori, bihotz barnen berri dakien profeta bat da.

643. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0010 Hedoi beltzek eguerditan
Iguzkia gordetzean
Hila dela ezin erran.

644. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
laugarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
iguzkia dirdiran:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

645. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0040 KOPLAK:
Zuk emanik dugu bizia,
Zuk emanik iduzkia.

646. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0009 Bakearen eguzki
Ene
zuhurtziaren
berotegian
libertatezko
landare batzu handitzen
ari
dira.

647. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0009 Libertatezko
landareak
nitarik
bihar
sortuko dira
bakeaz
xoratu
eguzkiaren
jastatzeko.

648. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. zamora 0024 Ilargiaren puda hotzek
iduzkiaren erretzeko beroek
ausikiz
emeki emeki deramate berekin.

649. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. arkotxa 0008 Abar maza, denborak zilatua duen aurpegia
Kantu bat bezala da
Han, urrun urrunean...
Iduzkia zimurtzen denean
Eta bihar atzo bilakatzen denean.

650. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Atzetik gorri dizditzen zuen eguzkia ausita geratzen zan nire itxura aurrean, neregan bait zuten oztopoa aren erraiñuak aurkitzen.

651. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 - Zuok galdatu ez-ta ere, neuk aitortzen dizuet, emen ikusten duzuen au giza-gorputza dala; orixegatik eten du lur gaiñean eguzkiaren argia.

652. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Egun bat iruzkiz betea zela, eta ni sortu nitzen etxea ordu berean artu zuelaik.

653. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0199 Etzen gaztigu ttipia, hango iduzkiaren pean lanean ari denarentzat....

654. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Biharamunean iduzkia sortuko.

655. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0051 Miarritzeko hiria aldiz, sahets batetik, ongi bustia eta bestetik ongi berotua: urte guzian, itsasoa eta iguzkia bere bi lagunen artean, goxoki bizi dela dirudi.

656. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0005 Itsutua ere baitzen, hiltzeko bezperagoan ari zen, iguzkiz betea zuen bere gelan: Zer gau luzea!.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0056 Goizean goizik eguzkia da agertua arrabotan,
haize hegoa ere epelik, guzien goxatzekotan;
amets ederren egin arazle izana zira askotan,
gure haurñoak ere zugana etortzen dira pilotan,
ta zuk emanik zoin amultsuki pilota hartzen besotan.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bigarrenean: kalendera (Otsail, Bedatse, Ekain, Agor, Larrazken eta Eguberri), enblematika (Artizar, Eguzki, Ilargi, Hodei, Tximist, Atarrabi, Bereterretxe, Axular, Berdabio eta Barandiaran).

659. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Harria jasotzeko giro polita, nahiz eta eguzkiak nahiko gogor jotzen zuen.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Nola goiztiar? Hobeko litzateke esatea ez-gautiar dela: eguzkia mendien gainetik apaldu orduko, guztiak etxera eta lotara.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Berdin da eguzki edo txingor, haize edo barealdi.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 - Ah, bai? Eta zer dago Senegalen?
- 10 hilabetetan zehar lehortea, eguzki ugari, ta ni bezalako larru beltzdunak zenbat gura.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Eguzkiaren argia ezik, ura ere bearrezkoa du landareak fotosintesia, au da, argi-eta-ur bidez landare barruko gunak sortu eta indartzeko.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Ur geiago eguzkiak ordu askotan eraso ekiten duan lurretan....

665. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0001 I. Soldadu ekarri naute herri arrotzera eguzkia ezaguna ez den laiotzera

666. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 26. Izerdi patsetan, eztarria lehor, eguzkiaren errainu ziztagarrien azpian presaka doa gizakumea edaritegira, edari salbatzailearen bila.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Eguzkiak gogor jotzen du eskaratze honen parean, eta esertzea erabaki dut ondoren.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Nire esperantza eguzkirik gabeko gaua zen.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Basauriko Ekologia Tailerra - EGUZKI.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Xapelak begiratzen zuen euritik eta iguzkitik; kapa behartzen zitzaion neguan, bereziki mendi-alde hauetan; makilari bermatuz aiseago kurritzen zuen; kuiattoan zeraman edateko ura; otoitz egiteko esku menean zituen arrasorioak; arrain-beharri edo kokilla aldiz zen Konpostelara zoatzinen ezagutgarri berezia.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Segur eguna ezitaken ezin hobeagoa izan, ibilaldiaren ontsa iragaiteko: iguzki eder bat, hegoa ez sobera azkar, eta gainerat mendi, oihanak larrazkeneko sasoinak emaiten duen edergailuez estalia: kanpo itxura berak ez zuen ongi etorri hobeagorik egiten ahal artzain horier.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Inguruak loretan, txoriak abeslari, kukua eskolan ondo ikasitakoari ekin ta ekin, eguzkia dizdizka, biotzak pilpil... Orrelakoxeak izan oi dira Orrillari buruzko amesak.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Eguzkia be baserritar-zalea ete dogu? Egun orretan argi ta arro agertu zan, jantzirik ederren ta dizditsuenekin.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Eguzkiaren antzera kaleratu jakuzan alboetako baserritarrak be: alai, nasai, garbi, apain ta patxada aundiz.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Eguzki ederra, kolore asko.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 Azkenik, koheteetañ sarturik, eguzkirantz bidaltzea pentsatu da.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Bukatzean, justu, han urrutian eguzkia ari zen sartzen Doñanan; lehen basoa zena orain lautada bihurtu zaigu.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Goiak argi: eguzkia indarrean.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bikote bat jaio da eguzkiaren argitara eta ez horregatik lurra hondoratzen.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Eta horregatik ez da itsasoa asaldatzen, ez du munduak dardararik sentitzen, ez eguzkiak bere biderik erratzen.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Bi herriek arras ados iduri dute gehien artikuluetan: oraiko diruaren goiti-beheitian nola Europari buruz, nola ere iguzki aldeko eta India-Pakiztanetako eztabaderi buruz.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Argazki horiek erakusten dute iguzkia arrunt kexu, suzko adar ikaragarri batzu bezala botatzen.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Aspaldian badakite funtsean jakintsunek iguzkia ez dela argi geldi bat gure begiek ikusiari fidatuz karkula ditaken bezala, bainan erakitan dagola eta batzuetan izigarriko zartatzeak izaiten direla iguzkiaren barnean.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 IGUZKIA, ON ALA KALTE?

685. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Nahiz iguzkiaren sasoina badoan, badira iguzkiaren alde ta kontra ari direnak osasun mailean.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Bixtan da osasunaren laguna dela iguzkia.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Badira ere kasuak, iguzkiak erromatismak eztitzen baititu.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Jauntziak erabil arinak udan, eta ahalaz xuhailak, xuriak gibelerat igortzen bai ditu iguzkiaren arraioak, iresteko orde.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bizkaia-rentzat asmatu baitzen behin, eskualde horren koloreak hartu zituen: kurutze xuriak adiarazten zuen Sabinoren arabera, gure Lege zaharren kristau itxura, bai eta ere lehengo euskaldunek iguzkia baitan zuten sinestea.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Horiek hola, Alamanek estimatu dute ere Mitterrand presidentak eman baitakote segurtamena gisa guziz ez dela frantses nuklear mizilarik eroriko sekulan alaman lurretan, erran baitiote ere Gorbatchev-en oraiko borondate onaz behar dela baliatu Iguzki aldearekin hobetzeko politiko haremantzak eta lankidegoa.

691. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Plaia horietan ibiltzen denak badaki han dela jende erlumea egiazki metatzen: iguzkiak bere irriñoa zabaltzen dueneko.

692. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Ximinea gabeko etxeak behingoan, ez baitute supazterrez axola, baizik iguzkiko aire epelez paristarren izter zuri mehakailek.

693. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Azkenean, balantzearen orduan, eguzkia eta euria bezain beharrezkoak direla onartzen da.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. landajuela 0001 Berrogei urtetako ixiltasunari abotsa etorri jakonean, eta illunaldia eguzkiaren izpiz zulotua izan danean, pitean-mitean doguz aulako ta alako batzarraldiak leenak gogoratzeko, gorantzi zarrak barriztatzeko, lagunarteko bazkari ta abar egiñaz.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Gilman Point deritxon tontorrean gagoz, amabostok!, 5.748 metrotan. Gure zoriona! Eguzki goxoa artuaz, jesarri egiten gara. Liburutxoan gure izenak ezarri ta argazki asko atera. Zerbait jan eta edan...

696. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Lehenago lainopean zeuden gauza asko orain eguzkiaren argiak begi bistan ipini dizkigu, ikusi nahi duenak eragozpiderik gabe ikus dezan.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Gure Olentzerok ere, beste hoien antzera, eguzkia bezain argi zen laino distiratsua ikusiaz jakin ahal izan zuen Jesus jaio zela.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Eguzkiaren argi printzak bildu nahi ditu Frantziak eta indar bihurtu.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Ene ustez, koloreak alaitasuna eta bizia adierazten du, bizitzan bilaka ari garen guztia. Haur batek nahiago du, beti, zuriz jantzia dagoen pertsona. Lurrari indar egiten dion eguzkia ere koloretan da zabaltzen: zuria, urdin argia eta gorria... Horregatik, gizonak (ez gizona den bezalakoak baizik nik nahi nukeenak) beti kolorez jauntzi behar luke.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 Eguzkiak, ahaztuz gizaldiak itzaliz, bizia gure eskuetatik ihesi doala?.

701. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Santxoren kopetean behera izerdi tanta potoloak nabaritzean, alboko bonbilatxo hori Mantxako eguzkia bezain beroa bihurtu da.

702. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Goibel dago zerua... Berak, Mantxatik datorren gizonak bezala, eguzki beroa espero zuen.

703. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Eguzkiaren azken errainuek argitzen dute Paris.

704. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Eguzkia eta itzala kontrajarrika eta elkar topaka ari dira.

705. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Haurra nintzanean eta berdin orai, bera hor ez dugula, arpegi horrek iratzartu ditu ni baitan gauaren mixterio nasai nahasia eta ber denboran, iguzkiaren argi distirant eta garbia.

706. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Eguzkia bera be atari gorritik sartzen hasia zan.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Euria, eguzkia beroa batipat ditu etsairik handienak, gaizto eta gogorrak, hoien aurka ez du kemenik, ez eta zer eginik.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Eguzkia, zeru gaineko izar zuri dirdiratsua, gure lagunik onena da, neguan batez ere.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Mendien ospela dau gogoko, gerizpea eguzkia baiño maiteago.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Denak eguzki bila, freskura bila, pake bila.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Lehen ezkerreko aldetik zituen gizontxoak lagun, eta orain aldiz, eguzkiak dir-dir dariolarik emakumeak haurrak eskuetan dituztela ibaiaz batera dihoaz beherantz, eskuinetik.

712. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0161 eta emen ifiñi olan, arrixe, joteko eta jo kamaran, emen sabaldu berotuteko, berotuteko garixe denpora onaas, emen sabalduten gendusen eta kamaran jo., metak beroagas, ondo meta andixek in, eta gero beroa etor sanien, berote gixen egune, ba sabaldu siketako ta berotuteko, eguskixeas, beroagas bai.

713. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 Eguzkia ikustez be asperturik nago eta mundua ankaz-gora yausiko ba'litz gurago neunke.

714. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00117 Eguzkiak lez urruturikan
ekaitz gaizto eta laiño,
maitasunaren berotasunaz
dator Jesus geuganaiño.
Onek diñosku Jaunan grazia
badogula oraindiño,
serbitzariak garan ezkero
zer era obe au baiño,
gure otoiak joan daitezan
zeru goienetaraiño?

715. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00009 Etorri ere etorri zan hurrengo goiza eta geure barausiok egin eta gero, han ginoiazan Txomin eta biok itsasorantz goiz erdiko eguzkipean.

716. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00105 Altamirarako bidean, eguzkia sartzamendian sartu jaken eta Izaro gainean ilargia bete-betean ikusi eitekean, arto-urunezko taloaren antzerakoa.

717. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00021 Zerurantz begiratu eta eguzki tristeak, artean nahiko altuak, arratsaldean nengoala adierazo eustan.

718. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00042 Eguzkia hodeiertzean galtzera joiala, ikareak guztiz ahulduta ninduala, heldu ginan ibarrera, galdutako Ataunera.

719. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Argi ikusi bear dogu gaur gure EUSKALERRIAN, itz onen esaera aldetik nai ta sarituak izanda, zeozer geiago egin bear dogula, ainbeste arazo eta ostopo basterrean alboratzeko, gure NORTASUNA Argi eta Dirditsu agertu daiten; orrela bakarrik ikusi gaituelako gure inguruko erriak, eta konturatuko dira, Eguzkiaren azpian, beste Norbaiten errañu edo gerizpea dagoela, uts edo uko ezin-jakona egin.

720. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0001 Eguzkia: 7,38'tik 17,0'ra - Illargia:

721. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0003 Eguzkia: 7,31'tik 17,24'ra - Illargia: 1,52'tik 12,15'ra - Illargi barria: Akuario'n 30'an

722. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0010 EGUZKIA TA ITXASOA

723. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0010 Ura eta eguzkia
alkarri begira dagoz,
nor ete dan ederrago
argi ta ur pozkarioz.

724. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0010 Eguzkia biotz zabal
doa ortzetik urera,
bere nori-nai guztia
ixuriz ur urdiñera.

725. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0017 Eguzkia: 4,46'tik 19,49'ra - Illargia: 3,42'tik 18,28'ra - Illargi barria: Kanzer'en, 28'an

726. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0019 Eguzkia: 4,58'tik 19,43'ra - Illargia: 22,41'tik 10,43'ra - Ilbera: Aries'en 19'an

727. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0021 Eguzkia: 5,17'tik 19,23'ra - Illargia: 16,30'tik 1,35'ra - Illargi betea: Akuario'n 10'an

728. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0023 Eguzkia: 5,38'tik 19,52'ra - Illargia: 9,1'tik 20,30'ra - Ilgora: Sagitario'n 2'an

729. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0025 Eguzkia: 5,59'tik 18,18'ra - Illargia: 0,45'tik 15,7'ra - Illargi barria: Libra'n 24'an

730. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0027 Eguzkia: 6,20'tik 17,43'ra - Illargia: 18,50'tik 8,2'ra - Ilbera: Kanzer'en 16'an

731. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0031 Eguzkia: 7,10'tik 16,52'ra - Illargia: 7,50'tik 18,0'ra - Ilgora: Piscis'en 29'an

732. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Eguzkiaren argi barik itziko genduke herria.

733. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0455 Eta goizaldean, eguzkia urtetean, hilobira heltzen dira.

734. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0025 Goizeko eguzkiak bristadak jaurtitzen ditu horma eta zutabe gardenetan zehar.

735. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0140 ALKATEA.- (Pantailan alkatearen itzala ikusten da) Eguzkiaren desagerpena fenomeno bitxia da benetan.

736. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0140 ALKATEA.- Eguzkia tar tar tar tar iluntasuna tar tar tar tar bizitza tar tar tar bero eta argia tar tar tar tar zerbait egin beharra dago tar tar tar tar.

737. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0140 Eguzkia ez da egunero bezala atera.

738. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0159 Beroepeletarrak izanik, Eguzkia zuen senidea non dagoen jakinen duzue, ezta?

739. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0190 AMA - ETA PARKEAN ELKARTU GINENEAN, NIK USTE NUEN, MARIA TERESA, MAITETXU, EGUZKIA BERRIRO BERE PRINTZARIK GOZOENEKIN AGERTU ZELA.

740. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00205 Imajina ezazu Eguzkiaren argiak ur-depositu bat berotzen duela.

741. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00205 Eguzkiaren energia metatu dugu bero gisa.

742. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00205 Eguzkiaren argiak bertan sortzen den energia gureganaino garraiatzen du.

743. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00029 Erdigunean lur-esfera zegoela pentsatu zuen eta planetak berorren inguruan, eta Eguzkia eta Ilargia ere tamaina desberdinetako zirkuluetan higitzen zirela jarri zituen.

744. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00029 1500. urtearen inguruan, Koperniko astronomilari poloniarra, sistema ptolomearraren irregulartasun askoren arrazoia esplikatzen zela konturatu zen, baldin eta Eguzkia Unibertsoaren zentrotzat eta Lurra planeta soil gisa hartzen baziren. Sistema horri, heliozentrikoa deritzo.

745. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00029 Hasiera batean Eguzkia galaxia honen erdigunean zegoela pentsatu zen, baina aurrerago egiaztatu ahal izan zenez, gure astro-multzoaren kanpoaldeko besoetako bateko izar bat gehiago besterik ez da.

746. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00077 Baina aldatu den bakarra ez da atmosfera izan, Eguzkia ere eboluzionatzen joan da, eta gaur egun sortu zenean baino % 30 beroago dago.

747. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00202 Eszena deskribatzea. Ezkerreko irudian ... ikusten da; goian Eguzkia distiratsu ageri da... Eskuineko irudian ... ikusten da 2, 3 edo 4 desberdintasunetako konposaketak asmatzea.

748. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0018 Egunpasa lagunekin joatea edota etxe inguruko zelai edo parkeren batean meriendatzea aitzakia polita da une atsegin bat pasatu eta eguzkiaz eta haizeaz gozatzeko.

749. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 elurra / euria / eguzkia / haizea / gradu / hodeiak / ekaitza / itsasoa / udaberria / uda / udazkena / negua / aspergarria / ederra / euritsua / txarra / ona / garaia / bero / hotz / haserre / pozik / etzanda / zutik / zenbakiak / (1-100)

750. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 bidaia / safaria / argazkia / hondartza / hegazkina / bainujantzia / kanpalekua / agentzia / maleta / eguzkia / igerilekua / txartela / lasaitasuna / gero / bihar / etzi / bustita / lehor / datorren astean / bapatean / primeran / prestatu / zapaldu / erosi

751. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0006 Oharra: gogoratu gure ordularien eguerdia eta eguzkiarena ez dela momentu berean izaten.

752. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019 Bere ardatzaren inguruan egiten duen biratze mugimendua izango balitz Lurrak egiten duen mugimendu bakarra, Eguzkia egunero-egunero puntu beretik agertuko litzateke.

753. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019 Baina biratze horretaz gainera, Lurra Eguzkiaren inguruan ere mugitzen da, elipse baten irudia duen ibilbidea deskribatuz.

754. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019 Aipatu dugun mugimendu hori kontutan izanik, har itzazu berriro ere lur-globoa eta lanpara eta antzez itzazu Lurraren biratzea eta Eguzkiaren inguruan egiten duen translazio mugimenduak.

755. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019 Kopernikoren aurretik pentsatzen zuten bezala, pentsa ezazu zuk ere, une batez, Eguzkia Lurraren inguruan biraka dabilela.

756. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019 Zer gertatuko litzateke urtaroekin, Eguzkia teoria honen arabera mugituko balitz?

757. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0099 Nik eguzkia baino gehiago maite zaitut.

758. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0099 Txiki-txiki egin zenean, ezin izan zuen eguzkia estali eta eguzkia irten zen berriro.

759. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Kaleak gero eta estuago bihurtzen dira, eguzkia ezkutatuz, nekez iritsi baitaiteke bideraino; milaka eta milaka lagunek lan egiten dutenez gero, autoz betetzen da kalea; insegurtasuna sortzen da, etab.

760. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0037 Mendian eta kalean elurra egiten du eta ez dago eguzkirik.

761. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0037 Eta nik eguzkia maite dut.

762. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0037 Eguzkia eta euria,< Erromako zubia.

763. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0037 Esan, marigorringo, bihar eguzkia ala euria egingo?

764. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 Hurrengo goizean, eguzkiak elurra berotzen du eta elurra desagertu egiten da.

765. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0052 Lurrak Eguzkiaren inguruan ematen ditu birak.

766. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0052 Horregatik Eguzkiak lurrazalaren erdia baino ez du argitzen, orduan eguna izango da eta ilun dagoen tokian gaua.

767. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0186 Eguzkirik gabe animaliak, landareak eta gizakiak ezin izango dira bizi.

768. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0083 Zeure eguneroko bizitzan erabiltzen duzun urak historia luzea dauka: aintzina itsasoko ura izan zen eta lurrindu egin zen Eguzkiaren berotasunagatik.

769. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Eguzkiaren, ikatzaren eta petrolioaren energia termikoa erabiltzen dugu.

770. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Ikatzetik, petroliotik, sustantziak desintegratzetik edo Eguzkitik ere elektrizitatea lortzen da.

771. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0034 1543 Planeta guztiak, Lurra ere bai, Eguzkiaren biran dabiltzala dio Koperniko poloniarrak.

772. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0034 Eguzkia, Ilargia eta planetak Lurraren biran dabiltza.

773. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0021 Kantuak eginak zizkieten arrainei, itsaso harrotuari eta itsaso bareari, argiari eta ilunpeari, eguzkiari eta ilargiari, eta kantu guztiek Kinoren eta bere herriaren animan jarraitzen zuten, jakinik edo ahazturik.

774. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Kalabaza haien paretetan euriak txirrist egiten zuen eta eguzkiari eta haizeari eusten zioten, isolatzaileak eta aerodinamikoak bait ziren.

775. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0341 Gustura sentitzen da, barru isil horretan bake gozoa aurkitzen duela; kanpotik, baina, eguzkiaren dei erakargarria sentitzen du.

776. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Arazoa egutegiaren oinarria diren eguzki-ilargien ibileran datza.

777. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Antzina ilargiari loturik zegoen egutegia zen erabiliena; geroztik eguzkiarekikoa nagusitu da.

778. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Edozelan ere, eguzkiak ez du egun kopuru zehatz bat betetzen bere ibileran eta horrek, historian zehar, egutegi desberdinak egotea eragin du: egyptiarrek 360 egunekoa erabili zuten; greziarrek 365ekoa.

779. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0140 Itxuren arabera, eta ikerlariek diotenez, eguzkia izan daiteke bere baitan jiraka; eta zori onaz, hau da, zorte onaz erlazionatzen da.

780. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0461 Beste parte bat, eta eguzkitiko energia dela medio, lurrindu egiten da atmosferara bueltatuz, baina lurrinketa hau landareen transpirazioarekin batera gertatzen da.

781. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0127 Horrela gertatzen da, esate baterako, atmosferako hezetasunarekin, edo eguzkiak lurrazala lehortzen duen kasuetan.

782. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0235 Kopernikoren hipotesia zuzena zela esan zuen Galileok, Lurra ere mugitu egiten dela, alegia, eta eguzkiaren inguruan jiraka dabilela.

783. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0217 Taula honek planetetatik Eguzkiraino dagoen distantzia adierazten du.

784. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0217 Paper milimetratua erabiliz eta taulak adierazten duena hartuz, kokatu zuzen bertikalaren gainean planeta guzti horiek Eguzkirainoko distantziaren arabera, unitaterik egokiena aukeratuz.

785. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0217 Eguzkirainoko distantzia (milioi km-tan)

786. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0018 Ekaitzak gaua zekarrela zirudien, baina eguzkiak izango zuen denbora eguna alaitzeko.

787. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0021 Zer egin bi izarren arteko distantzia, Eguzkia eta Lurraren artekoa edo bi planeten artekoa neurtzeko?

788. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 EGUZKIAREN ERRADIAZIOA

789. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 EGUZKIAK BEROTU EGITEN DU LURRAZALA ETA HONEK ERRADIAZIO INFRAGORRIAK IGORTZEN DITU

790. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0073
1) Zein ibaik zeharkatzen du Paris?
2) Non dago Isuntza plaza?
3) Nongo ihauterietakoa da Miel Otxin erraldoia?
4) Donostiako zein zinetokitan ospatzen da Nazioarteko Zinema Jaialdia?
5) Zein planeta dago hurbilen eguzkitik?
6) Non entzuten ditugu atseginez Txotx oihuak?
7) Nor izan zen munduari bira ematen lehena?
8) Zein euskal musikatresna dago kainabera, zur eta behi-adarrez egina?
9) Non jaio zen Balentziaga jostuna?
10) Zenbat gizonek osatzen dute trainerua?

791. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0017 Eguzkia!

792. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0017 Hau bai eguzkia!

793. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0017 Eguzki honekin...!

794. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0132 Lurra, Martitz, Venus, Jupiter eta beste planeta batzuk Eguzkiaren inguruan ibiltzen dira. (83. or.)

795. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Ortzeko gorputzak ez daude geldirik, Eguzkia, Ilargiak eta izarrak higitu egiten dira, eta gizakia antzina-antzinatik ohartu zen fenomeno horretaz.

796. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Eguzkia eta Ilargia erraz bereiz daitezke zeruko gainerako argietatik, baina argi horien artean, askoz zailagoa da izarren artean planetak zein diren bereiztea.

797. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Nola ohartu zen gizaki hura, Eguzkia eta Ilargiaz gain, ortzeko argizko bost puntu distiratsu haiek, gainontzekoen arteko finkotasuna apurtu eta hilabetetan zehar beren kasa bezala higitzen zirela gaueko zeruan?

798. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00017 - Lurrak eguzkiaren inguruan bira bat emateko behar duen denbora (12. orrialdeko taulan daukazuna) ezagutuz, kalkula ezazu planetaren abiadura.

799. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00017 - Marraz ezazu zuren koadernoan Lurraren orbita eta Eguzkiak bertan duen kokapena.

800. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00145 - Azkenik, termosfera dugu. Horko tenperatura Eguzkiaren jardueraren gorabeheren araberakoa da, eta gehitze termikoa erradiazio ultramorea zurgatzeari zor zaio.

801. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00153 Izaki autotfofo gehienek gai sinple edo inorganikoak (karbono dioxidoa, ura eta gatz mineralak) gai konplexu edo organiko bihurtzen dituzte, hala nola gluzidoak, lipidoak eta proteinak, fotosintesiaren; bitartez, hau da, Eguzkiaren energia erabiliz.

802. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00091 Eguzkia gurtzea ohikoa izan da erlijio asko eta askotan historian zehar.

803. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00091 Egia esan, Eguzkia energi iturri oparoa da, eguzkiaren erradiazioa eraldatuz gero energia nuklear kantitate ikaragarria lortzen baita.

804. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00091 Egiptoar baxuerliebe honek Akenaton faraoia irudikatzen du Eguzkiaren izpiak jasotzen; ondoan ditu bere emazte Nefertiti eta euren sei alabatako bat.

805. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 Lurra eguzki-sistemako hirugarren planeta da, Eguzkitik hasita.

806. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 Lurraren orbitaren eszentrikotasuna 0,016koa da, alegia, elipseko fokuen arteko distantzia Eguzkiaren eta Lurraren arteko batezbesteko distantziaren %3koa da. Soilik Artizarraren (0,0068) eta Neptunoren (0,0086) orbitak dira orbita zirkularretik hurbilago daudenak.

807. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 Lurrak 330 kaloria metro karratuko hartzen ditu Eguzkitik segundoro.

808. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0058 C) Eguzkia nora eta zapiak hara

809. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0117 Zenbat minututan ikusi ahal izan dugu eguzkia egun honetan?

810. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Zerua: eguzkia, hegazkina, txoria, hodeiak, jausgailua

811. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. fontetxa 00021 Eguzkiak gogor jotzen zuen eta umeek lanean ziharduten; azkenean meriendatzeko ordua iritsi zen eta ume guztiek bokadiloa hartu eta lanean jarraitu zuten.

812. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00010 Ekaina iritsia zen, eta berarekin eguzki beroa, egun luzeak eta urduritasuna, benetako oporrak (opor totalak) heltzeko egun gutxi falta direla jakiteak sortzen duen egoneza.

813. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Egunak eta asteak igaro ahala, amaren inguruak uzten hasi nintzen, natura-legez noski, eta kostata izan arren, esnea hartzeari utzi nion, behi eta zezen helduen antzera eguzkiak eta euriak hazitako larreetako belar orlegia jatera igarotzeko.

814. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00066 Eguzkiaren argiak ondorio miragarriak dituela egia handia da, zeren orain, lerro hauek idazten ari natzaizunean, ia ez bainaiz oroitzen bart gaueko sustoaz eta faxak helarazi zidan mezuaz.

815. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00122 Gau madarikatu hartan ez zen entzun hontza galduen ulurik, eguzkiaren lagun zen ilargiak eta honen lankide ziren izarrek, ez zuten argirik egin, dena ilun geratu zen bi lagunek bizia galdu zuten gau hartan.

816. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00109 Eguzkiak, zeruko erregeak, negua gerturatzen doan heinean, indarge, bere izpiak ahulago igortzen ditu.

817. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00110 Eguzkia urrezko maindirean etzatera doanean, zaunka hotsak nire pentsamenduetatik atera eta hankak mugiarazi dizkit.

818. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00110 Goizaldera, eguzkiaren lehen irriarekin batera esnatu naiz.

819. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00038 Eguzkia irten berri zela, gizontxoa, nekaturik, belar gainean etzan zen.

820. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Eguzkia horizonteko tontorrik altuena lamikatzen hasi zen une bertsuan, gailurreraino iritsi zen Zahara.

821. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Ur epelak dardarazi zuen, hotza bailitzan. Osorik murgildu baino lehenago mendien gibelean ihes egiten ari zen eguzkiari so egin zionean, orduantxe, ikusi zuen ontzia.

822. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00020 Plazaren erdian horiz pintatutako harrespila zegoen. Honen ertzetik etxola guztien atariraino lauza horiz eginiko galtzada iristen zen, Eguzki Jaunaren irudikapena, hain justu.

823. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00030 Heu palmondo baten gerizpean hago, eguzkiak buruan kalte egiten baitik.

824. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Txahal jaio berrien poztasuna. Udaberriko loreen uholde koloretsua. Ilunabarretako eguzki gorri lasaigarria. Eremu hark poztasun-uneak ere eskaintzen zituen.

825. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0096 Bazekien, eguzkiaren printzen babesean epeltzeko ez zitzaiola asko falta.

826. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0096 Eskuetan du argia, topatu du eguzkia, gaua egun bilakatu da, ametsa errealitate bihurtu da.

827. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Oh, Ilargi, Ilargi, horrenbeste maitasun sutsuren testigo, ez negarrik egin Ilargi, ez ezazu negarrik egin; iritsiko bait da zure eguzki laztanarekin elkartuko zaren eguna.

828. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0049 (...) eguzkia zeruan mantendu nahi genuen, baina natura gure garra baino boteretsuagoa zenez, eguzkia itsasoaren barrena errainu ahulak jaurtikiz ezkutatzen zen.

829. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0049 Ama lurra, itsasoa eta eguzkia naturaren hiru amandreak izan ziren gure sekretua gorde zutenak, naturan isladatu zen gure amodioa.

830. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 Eguzkia bezain ahaltsua zela zioten, izar guztien artean erregea.

831. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 Eguzkiaren pareko izar berri bat agertu zen, baina beste bat desagertu egin zen; Johan indartsuaren izpiritua.

832. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Ez zen, ba, batere harritzekoa eguzkia sartu eta gero ere, haize hotzetan, Pippi jardinean hara eta hona ikustea.

833. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0049 Udaberriko eguzkia, birigarroa, Pippi eta Nelson Jauna... aski ziren ikasleek arreta galtzeko.

834. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 Zaparradak bata bestearen ondoren heltzen ziren, tarteka eguzkiak labur jotzen bazuen ere.

835. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0067 Une hartan, eguzkia agertu zen.

836. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0067 Eta teilatuek ñir-ñir egiten zuten, ispiluek bezala, eguzkiaren izpiak isladatuz.

837. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0003 Garaiera ezberdinetako zazpi mendi, oso maldatsuak, eta oinarrian estuturik egoteagatik eguzkia ozta-ozta heltzen zen haran bat, hauxe zen Herri hartako lurralde guztia.

838. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0012 Hemen ilargiarekin batera hasten da egunsentia eta eguzkiaren eskutik heltzen da arrastiria.

839. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0079 Atera bezain laister eguzkia ere gure kontra ipini zen bere errainu indartsuak gure barrura bidaliz maltzurki.

840. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0011 Luzaro jolastu zuten elkarrekin harik eta eguzkiaren errainuak indargetu eta ilunsentiarekin batera lo egiteko etxeratu ziren arte.

841. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0066 Zeruan gorri koloreak nahastu egiten ziren: tonu batzu labeen argitasunak zeruan osaten zuen islada; beste batzu, atera nahian zebilen eguzkiaren lehen iragarpena.

842. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 Gortxinga gaitza zegoen, eta txapela erantzita gustora nengoen eguzkitan gar-gar, txapelpe elutsa èlutsa: eguzkiak jotzen ez duen lekua eguteran jarriz, etxe aurreko edaskaren èdaska: etxe aurreko ur aska arrimoan.

843. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0109 Lanera bere bizikletarekin joaten zen egunero, uda eta negu, hotz eta bero, eguzki edo euri.

844. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0015 - Ezin diat, eguzkia lainoen atzetik ari duk ezkutatzen; eta presaka ibiltzen ez banauk, Sabbath-a (1)Zapatuaren jai-ospakizuna ostiralean hasten da eguzkia ezkutatu orduko. hasia izango duk ni etxeratu baino lehen.

845. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0030 Elkarrizketa honetan ari ziren bitartean ezin zitekeen Jupiterren altaltxorik ere begiztatu, baina orain, jaisten ari zen neurrian, kakalardoa hari muturrean agertu zen eta urre gorriz apaindutako globotxo baten antzera diz-diz egin zuen oraindik gu geunden muinoa argiztatzen zuten arrastiriko eguzkiaren azken izpi gorrien eraginez.

846. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 Eguzkiak jotzen zuen arren airea oraindik freskoa zen eta gorputza motelduta genuen.

847. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0023 Lurreko neskarik xarmantena, zerupean hegan egiten duen usorik arinena, eguzkiak laztantzen duen lorerik politena, zer gehiago...?

848. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Lotan eta ametsetan: momentu horretan Afrikako sabana zabalean zebilen, belarra jaten; eguzkiak goxo-goxo (...)

849. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0030 Musika, eguzkia, amatxoren itzala gelako horman.

850. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Eguzkiak dir-dir egiten zuen zuhaitzetan eta erreketako uretan.

851. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Itzalak itzal=sombra gero eta handiagoak ziren, eguzkia mendien atzean ezkutatu ahala ahala=segzn, a medida que.

852. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0056 Kanpoan gupidagabe jotzen zuen eguzkiak.

853. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0009 Uda bero,
alaia bai gero!
Eguzkiaren belauntzian
aingeruak ero.

854. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0125 BEHE-LAINOAREN mihisea urratuz,
koadroaren edergarri,
eguzkiak basoa sutan du jarri.
Argiak eta itzalak nahastuz,
kolore batek beste bat du sortzen:
udazkenaren pintzela ez da agortzen.

855. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0137 BIHOTZIK ez duelako,
ezetz esan du haltzak.
Eguzkia estali du
ilunaren garratzak.
Errekaren bestaldean
negar dagi sahatsak.

856. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00119 Mendietan ateratzen den eguzkia bezala, etxearen argia da emate onaren ederra Sir 26, 1-3. 19-24

857. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00119 Dohainik onena, emakume lotsa onekoa,
ez du ordainik emakume bihotz-garbiak.
Jaunaren mendietan ateratzen den eguzkia bezala,
etxearen argia da emazte onaren ederra.

858. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 40 Iguzkia sartzean, eriak zituzten guziek, edozoin gaitzetakoak,...

859. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00650 T.B.ko garaian egunak hamabi oren zituen, iguzkiaren ateratzetik sartzera arte (Jn 11,9); beraz, urtaroen arabera, egunak iraupen desberdina zuen.

860. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0165
EGUZKIA, spot-ligth itzel hori,
desentxufatuta dago,
hilargiak errauts azala du edifikzioen
gainean.
Iparraizeak mutuaren kantua egiten du
mugak ezabatzearen alde.
Galipota, herdoila, amets trafikoa: gauak kortxo
erreak lez beltzitzen gaitu...

861. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0193
Abiatzean ez zuen lorratzik utzi baina
ezagugarri batzu azalduko dizkizuet:
eguzkiaren aldean sortu zen eta argiak
mendetan pindaturiko kolorea du.
Orein sortu beharrean, andereen bi diti
eta bi izterrekin sortu zen,
eta halaere oreinaren begirada
garden galduarekin.

862. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0193
Larruaren kolorea eta begiena aski ez bada
beste xehetasun batzu:
eguzkien argia, lainoen hezea eta munduko
ezpainik ederrenak ditu.
Ene lagun zein etsaiok, esaiozue
datorrela bere musikarekin honuntz,
harrokeria guziak erantzi ditudala,
filosofiarik ere ez dudala.

863. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0018 LAUGARREN ZALDIZKOA
infin che'l mar fu sovra noi richiuso DANTE
LAUGARREN zaldizkoa, hondartzaren erdian gelditu eta,
itsaso gorriari begira egon zen, luzaz. Irrikaitz bat
ezpainetan. Denetan hilotzak. Laugarren zaldunaren
zaldi berdastak burua apaldu zuen legarrean usteltzen
ari zen zakur baten hilikiaren usaintzeko.
Nehork etzituen entzun, nehor etzagon haiduru.
Mendien zerumuga gibeletik etorri ziren, nehork
ezagutzen etzituen misteriozko eremu haietatik.
Xaharrak orhoitu ziren orduan nola haien guraso eta
amatxiek kondatzen zieten, lehen, nehork etzakien noiz,
izigarrizko gauzak gertatu zirela han. Etzazuela ahantz,
zioten, etzazuela ahantz.
Bainan bizia zarion. Gauen gibeletik, beti
bazetozen egunak, iduzkia etzen beltzten eta bazakiten
Nurembergen 1503an erori zen odol erauntsia itsas belar
gorri ñimiño batzuengatik izan zela.
Egunak jin, egunak joan, nehork etzuen gehiago
argizagien mugimenduei kasurik ere egiten, nehork
etzuen gehiago iduzkiaren jalgitzea agurtzen eta ja nehor
etzen zuhaitzen hizkuntzaz kexu.
Hain ziren eternitateaz segur.

864. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0035 Marinak haurrik eztu. Haur bat nahi du. Nahi.
Marinak negar egiten gogotik euriak kukutzen baitu.
Marinak ñiniak ikusten dituelarik oihu egin lezake.
Karrasi.
... Bertze argazki bat. Neska ttipi loriagarria. Aingeru
bat. ahoz goiti. Hila. Begiak ez arras hetsiak. Hila...
Hotz du. Eztu Gernikaz orhoitu nahi. Eztitu
Gernikako haur hilak ikusi nahi. Iduritzen zaio erotuko
dela. Laster egiten du hondartzan. Eztezakezue deus
haren kontra. Deus. Fitsik. Laster egiten du.
...Zerutik ere etor daitezke. Zerutik ere. Zerutik etorri
ziren Gernikan. Zeru eragotzia...
Marina ezpondaren bide hertsira ailegatu da. Gaur
ezta iduzkirik ikusiko.Xirimirri. Euri erridaua.
Hezurretaraino sartzen den horietakoa. Gaueko
altzairuzko oihuak, kristalezko karrasiak, nabal
xorroxtatuzko oinazeak egunsentiak eztizkio goxatu.
Euri erridaua. Hondarribiko argidorre distirantak itsaso
iluna argitzen du aldizka. Eguna oraino egun eztenean.
Marinak gatzaren gusto mingarria senditzen du
zintzurrean.
...Apirilaren hogoitaseia zen. Astelehen arratsalde goxo
batez, marrats-lore pikor ubel argista usaintsuak
zabalduak zirelarik. Primaderan...

865. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00063 Arrats zoragarri batean eguzkiaren erortzeari begira ari zela, puntu bat antzeman zuen infinitoan.

866. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00027 Baina ni bakarrik utzirik ospa egin zutenean berriro ere galtzaile sentitu nintzen, eta hasiera batean besoari eragiten nion bidetik oihu egiten zidatenean, eta ez nien begirik ere kendu harik eta, eguzkiaren antzera, mendiaren bestaldean desagertu ziren arte. Adio..

867. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00211 Beste batzuek itsaso itsuak zirikatzen dituzte arraunekin eta burnira oldartzen dira, erregeen areto eta ataburuetara sartzen dira; honek suntsitzeaz mehatxatzen ditu hiria eta penate errukarriak, harri bitxian edateko eta sarrar purpuran lo egiteko; besteak ondasunak ezkutatzen ditu eta lurperatutako urrearen gainean lotaratzen da; hau, zurtuta, rostretan harritzen da; beste hau txaloek utzi dute aho zabalik, plebearen eta aiten jarlekuetatik bikoiztuak; poztu egiten dira anaien odol isuriaz eta etxeak eta ataburuak aldatzen dituzte erbesteratzearen truke eta beste eguzki baten pean datzan sorterri bat bilatzen dute.

868. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00273 Baina iturri gardenak eta goroldioz berdatzen diren aintzirak hurrean izan daitezela eta zelaietatik ihes egin dezan erreka mehar bat, eta palmondo batek edo basoliondo handi batek gerizpe dezatela ataria, aldameneko urbazterrak, udaberrian behar den legez, errege berriek erlekumea lehenengo aldiz gidatzen dutenean eta aberasketatik irtendako gazteriak jolas egiten duenean, berotik aldentzera gonbida dezan eta zuhaitzak, bidean, bere aterpe hostotsuetan eduki ditzan; erdira, nahiz ura geldia izan nahiz ibili, sahatsak bota itzazu zeharka eta harri eskergak, geldi ahal daitezen zubi sarrietan eta hegoak zabaldu udako eguzkira, baldin agian Euroak zipriztindu egin baditu atzeratuak edo, oldartua, Neptunon murgildu baditu.

869. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00074 Eguzkia itzali egin zen.

870. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00114 Furgoneta eta kamioneten errenka luzean joan gara, eguzkiak idorturiko bide zartatuan triki-traka, Jerusalem aldera: bide batean abiatu eta, ibilgailuak bueltan datozela jabetuta, atzera egin eta beste bide batetik sartu.

871. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 - Eguzkiak goizeko lehen herena egin du, adiskideek; atseden egiteko tenorea da esan zuen maisuak, eta han utzi gintuen, biok bakarrik.

872. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Erlojurik gabe zekien jakintsu hark orduaren berri, eguzkiaren okerdurari erreparatuz igarrita, besterik gabe.

873. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00245 Eguzkia itsasmarran gora ekartekotan zen goiza ni Armadara joateko egun handikoa izango zen.

874. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00050 Leihotik begiratu eta eguzkiari erreparatzen zion, eskola bukatzeko zenbat falta zen asmatu nahian.

875. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00050 Eguzkiak ez zuen bere ibilbidea ortzean burutzen; ez irakasleak berea, batetik bestera gelan barrena.

876. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00015 Mundua laua dela eta eguzkia jeiki, igon eta sartzen zela begibistakoa zen, mundua borobila delako ideia halako broma bat baino ez zen izango orduan, harik eta zoro batzuk munduari itzulia eman zioten arte.

877. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00243 Gorputzaren edozein ataletako larru-azalean sor daitezke, baina normalean eguzkiaren argitan erakusten diren ataletan sortzen da aurpegia, belarriak, lepoa, buru-azala....

878. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 Lu Phaken bezalaxe, jendea handia da eta bostehun urtez bizi izaten da, baina euren aurpegiak eguzki gisara moldatuak dira eta abere mota asko daukate.

879. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00353 Eta eskimalek esaten dute haizeak ilentiari ateratzen zizkion txinpartak zeruko izar bilakatu zirela; neskak zeraman ilentia eguzki bilakatu zela, eta mutila gau, eta bere aurpegi beltzaren garbigune apur haietatik sortu zela ilargiaren distira apala, zikindua bezala.

880. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00353 Eta geroztik eguna beti gauaren atzetik datorrela, eguzkia beti ilargiaren atzetik dabilela, (...)

881. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00119 Jakina, uda partean ez dago irudiak gordetzerik, baina saiatzen naiz eguzkiak erre ez ditzan.

882. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00084 Eguzki aldera begiratu zuen Patxik... Hamabi t'erdiak laster...

883. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00108 Aiako Harrietatik begiratzen du eguzkiak goizean.

884. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00108 Baina Oiartzungo herrian pausatzen dira eguzkiaren begiak, gertuago duelako zoko berde hura agian, lotsagabe berari so.

885. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00108 Aiako Harrietako mendian behar baino denbora gehiago egiten du eguzkiak.

886. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00108 Astronomoek diotenez, eguzkia urtaroen ezjakin da.

887. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00030 Zalantza superstizioso batek egiten zion ausiki kontzientzian irudikatzen zuenean eguzkia ibaiaren gainean zegoenean biztanleek lo jarraitzen zutela bere erruz, eta, bat-batean iratzarririk, argiak zorabiaturik, galdetzen zutela oihuka non zegoen behar zen orduan bere deiadarra egin ez zuen almuedanoa, errukiberagoak esango zuen.

888. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00349 Artean eguzkiak berotu egiten zuen, airean halako gainbehera-kutsu bat nabari bazen ere.

889. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 Eguzkiak indargabetuta, Tomi dardar egiten zioten hanketako giharrek tarte lauetan.

890. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 Sorbaldak, gorrituta zeuzkan jadanik, eta alkandora jantzita zeraman eguzki izpietatik babesteko, baina eguzkia ile artetik bere buruko azala erretzen sentitzen zuen, zorabioa eta goragalea eraginez.

891. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0051 Oihanaren argigunean eguzkiaren urre-galgarak sakontasun malenkoniatsuz janzten zituen hala erdiko zingira gardena nola uraren inguruko zuhaitzak; asko baitzeuden.

892. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0009 Ez zen munduko ikuskizunik gogokoena, baina Normanek begiak txitxildu zituenean, kasik ikusi zuen eszena: gerlariak tropelean, pintaturik eta biluzik, denak batera bihurka-mihurka eta zibu-zabuka, eguzkiaz, bainaturiko basa-zeruaren azpian, eta sorgin zaharra haien aurrean kukubilkaturik, etengabe doinua joaz gorpuaren sabel handi-hanpatuan.

893. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0072 Eskuetatik helduz Axun esan nionean, bere begietan eguzkiak beroturiko natura argi eta jorira eramango nindukeen bide oparoa ikustearekin batera, bidea asmatu ezinik zebilela igerri nion.

894. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0080 -Eguzkia bera baino argiagoa duzu etorkizuna, eta bizkarra erakutsi nahi diozu.

895. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0080 Munduan ez dagoela batere eguzkirik gabeko bazterrik...

896. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0302 Udaro, uztailak egun eskasak zituela, aitonamonekin uzten gintuzten gurasoek, Izurkizen, hegoaldeko eguzki gotorra eta giroaren lehorra bete-betean sartuta geundeneko hazi garai hartan onuragarri zitzaizkigulakoan.

897. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0302 AMONA JAIKITZERAKO, hegoaldeko eguzki harroputzak, anpurutsu, bere bidearen tarte handi bat ibilia zuen jada, eta herriko plazara jotzen zuten leihoetako zirrikituetatik jostakor labaintzen ziren izpiak, estaziotik noiz iparrak noiz hegoak ekartzen ziguten metalezko melodia ezagunaz nahasirik trenek ez zuten atsedenik hartzen(...)

898. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0015 Eguerdi aldera eguzki distiratsuak esnatu zuenean, egun osoz ezkutatzea erabaki zuen Dannyk, persekuzioa saihestearren.

899. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0045 Eta orduko hartan Pilon mintzatu zen berriz ere, bihotz-erdiragarri, habia epelean eguzkiak baliorik izateko adinako altura hartzen duen garaia arte emandako goizez.

900. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0168 Buru gainean zuen eguzkiak eta oinen azpiko lurrak jiratzeari utzi zioten; urak, milioi bat gaztigu-ahots bezala, plisti-plasta egiten zuen alboetan zeramatzan ontzietan; eta bere amak, bera zapaltzen ari zen lur asaldatuaren azpian, begiak altxatzen zituen, etengabe.

901. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0029 Biharamunean, domeka, gozamenezko goiz atsegina argitu zuen eguzkiak eta itsasoa hain zegoen bare non Sevillako ibaia begitandu zitzaidan.

902. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0072 Astokillok behin egin omen zuen bezala: bero handiko egun batez, ikusirik eguerdiko eguzkiak arbolpeko keriza bereganatzen zuela, hala esan omen zion Astokillok lagun bati:

903. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0072 Eguzkia bera ere itzal bila zebilek!

904. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0014 RUNEK, IZARREI, EGUZKIARI ETA JAINKOEI ESKERTZEN ZIZKIETEN BERAIEN CHACRA OPAROAK, UZTA UGARIA, LUR EMANKORRAK, CHACRAREN FRUITUEK ESKEINTZEN ZIETEN ETORKIZUN SENDOA.

905. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0026 LANDAREA, EURI, EGUZKI ETA LURRAREN ELKARLANAZ ELKARREN BEHARRA DUGU; ERNALTZEN DA...

906. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0028 LURRAK GORDETZEN ZUEN EGUZKIAREN BEROA GAUEZ ASKATZEN ZUTEN KLIMA EGOKITUZ, ERA HONETAN HAZKUNTZEI ETA BIZIMODU GUZTIEI ON EGINEZ.

907. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0040 Eguzkiaren izpiak dira.

908. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0024 Bapatean, ordea, beste hodei gris batek estali zuen Eguzkiren gorritasuna.

909. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0051 Eta iruditzen zitzaidan Bera iristen zenean beira-leiho baptista bati so egotea bezala izango zela: eguzkia koloretako kristaletan zehar bete-betean sartzen denean bezain ederra, hain distiratsua non ez bait zara iluntzen ari dela konturatzen.

910. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0051 Eta eguzkia bete-betean sartzen zen koloretako beira-leihoa izan da hori, oso sentsazio misteriotsua.

911. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0063 Baina orduan eguzkia desagertu zen, eta paisaiako kolore laranja eta arrosa desegin ziren, gris eta goibel geldituz.

912. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0063 Itxaropen bakarra etxera eguzkia sartu orduko heltzea zen.

913. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0063 Trenetik jaitsi zenean, taxi bat hartu zuen, eta geldi-geldiro eraman zuen ilunabarreko eguzkiak gorriztaturiko bideetan zehar.

914. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0010 Baina hain gora hegaldatu zenez -eguzkiraino ia-, urtu egin zitzaion bere hegoak itsasten zituen argizaria.

915. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0008 Oihanaz gogoratzean irribarre agertu zen eguzkiak belztutako aurpegi gaztean.

916. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0008 Eguzkia horizonterantz hurbiltzen ari zen.

917. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0049 Eguzkia mendebaldeko mendi zorrotzen tontorren atzetik ezkutatzen ari zen.

918. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0022 Eguzkiak bere ile urdinei ukitu laranja ematen ziela eta dudamuda askorik gabe gaugiro aparta iragartzen zela, hantxe sentitu zuen bere estraineko zorabioa.

919. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0079 Kantoi kirestuetan nenbilen bazterrik bazter eta, begiak hertsirik, eguzkiari, suzko Jainko horri eskeintzen nintzaion.

920. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0026 Eguzkia sartu berria zen.

921. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0009 Elurtzan isladaturiko eguzkiak ekarri ohi duen kolorearen eragina da.

922. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0071 - Mesede galanta egin heutsoan kausari - eguzkiak urezko garau apur batzuk baino ez ditu utzi lurrun bihurtu gabe Luisen azalean.

923. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0119 Une batez kontrolik gabe, eguzkiak begietan artez jo dio.

924. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0104 Garai horretan tea hartu, etxera sartu, oraindik eguzkia zegoela?

925. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0140 (...) guztia, arratsapalaren hori-moreen ñabarduretara, eguzki sartu berriaren zantzu iraun-nahi eta hodeien higidura nagira, haietan antzeman nahirik, hain zuzen, erromatar zirko izandako hark megafono erraldoi baten gisa zeruratzen zuen musika handiosaren eraginik.

926. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0140 Divak bularretiko do mardul hura ematean argi-mirariren bat gertatuko ote egon da une batez, baina eguzkiaren azken keinu hark bere pentsamentuak baino gutxiago iraun du, bai eta nota eutsiak baino gutxiago ere: ez, ezin zen hain erraza izan.

927. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0171 Karnetak ere hala moduz, baina diruaren faltarik ez dagoenean aurkitzen zaio eguzkiari hozpela.

928. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0026 Atzean gelditu da bihurgunea eta malkarreko soroaren ederra, eguzkiak behar lukeen alderantz etzanda dagoen belar beltza.

929. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0043 Eguzkia arrama gorrietan geratu da bihurritua, eta ez da erortzen, zu bezala.

930. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0043 Eguzkia tarratatuta ari da hiltzen.

931. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0110 Bere senitartekoak, guraso zahartuak eta anaiak emazteekin, bere andre-alargun gaztea, egunero etortzen zitzaizkion ikustaldi bat egitera, eta euria egin eguzkia egin, orduak eta orduak ematen zituzten tente, isil-isilik, begiak hormaratuan josirik.

932. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0009 Carlosek, sofan areago etzanez, egunaren azken eguzkia jasotzen zuen leihoari bizkarra emanez egokitu zuen bere gorputza.

933. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Doktorea gizon lerdena zen, sorbaldak zabal eta aurpegia eguzkiak zurratua.

934. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0216 Dagoeneko zezinaren itxura du, baina are eguzki gehiago nahi du.

935. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0210 Eguzkiak zikindutako baldosen aurrean gelditu nintzen, balkoiaren ondoan.

936. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0158 Eguzkia haien lurraldeetan atera eta sartzen dela diote; baina esan beharra dago ere bere bidea egiten duelarik ez duela soro suntsitu eta landa desertuak baizik aurkitzen.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00047 Toki honetan gaizkile arruntak hiltzen zituzten. Diotenez, izen handiko portudaldar batzuk lekuz aldatzeko eskatu zioten Terezawari. Hark onartu egin zuen hauen eskakizuna eta garia ereindako zelaia izan zen aukeratua. Eguzkia zegoen arren hotz egiten zuen goiz hartan.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00090 2. Eguzkia sartzerakoan zama eta zamaldarik gabe atera zituen negua igarotzen bere menpe zuen legioa eta ahal izan zituen zaldizko numidiar guztiak (...)

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00021 Hildakoen orientazioa bezalaxe (burua mendebaldera eta oinak ekialdera) trikuharriak ere eguzkiari buruz kokaturik daude: mendikoek ekialdetik dute sarrera, eta bien bitartean hegoaldetik korridore deituek. Ertaroko kristau kulturak bereganatu egin zuen eguzkiari buruzko ohitura hau eta nola gorpua ehorzteko jarreran hala garraiatzerakoan, eta berdin elizen orientazioan zehazki errespetatzen zuten delako orientazio sakratua.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00017 Behin landareak bilduta, buruz beheiti zintzilikatu behar dira toki airetsuan. Eguzkiak eta aireak gainerakoa egingo dute. Leku egokirik ezean, beti lehortzen ahal dira labean, minimoan jarrita, nahiz eta modu horretan landareek beraien printzipio aktiboetarik batzuk galtzen dituzten. Etxean lehortutako landareak urte batez gorde daitezke. Aldi hori iraganez gero berriz bildu eta lehortu.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00051 Tenperatura altuak ondoezak jarri ditzakete sarri-askotan, baina badute osasunarentzat ondorio onik ere. Oso ezagunak dira saunaren eta lurrun bainuen ondorio onuragarriak (nahiz eta gomendagarriak ez izan tentsio apaleko jendearentzat): tratamendu mediko batzuek beroaren aplikazioa eskatzen dute sendatu beharreko gorputz zatietan; eta, azkenean, eguzkiari esker izerditan aritzea gure organismoak eskertzen duen garbiketa da.

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00070 Estrofaz-estrofako azterketa sakonegia delakoan, ezaugarri aipagarrienak adierazi besterik ez dugu egingo: orainaldian emana zaigu istorioa, kontatu egiten zaigu, oso da narratiboa, dramatikoa esango genuke (antzezteko aproposa). Aipatzekoa da lan honek naturarekin gordetzen duen lotura: mendi, harkaitz, gerizpe, txori, ur, eguzki, belartxua,... hitzak darabiltza Iraolak.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00073 Eta hemen argiari buruzko gaiaz luze jardun nuen, eta ondo astiro azaldu nuen zein zen eguzkian eta izarretan aurkitu behar zena, eta nola zeharkatzen zituen une batean zeruetako neurrigabeko espazioak eta nola planetetatik eta kometetatik lurrerantz isladatzen zen.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00018 ZERU urdinaren gardetasunean isladatzen zen Río de la Platako itsas-isatsaren zilueta nire salatik, leihoak kaletako kafetegi, Maldonado kasema eta Obserbatorio aldera zuela ikuspegia; une hartan, hain zuzen, eguzki-errainuen ibilbidean zegoen beirategiko zilarrezko baxeren distira sordina (ze egunkariari errepaso bat ematearren eseri nintzen, eta berriro eguzkiaren isladak whiskyz beteriko kristal biselatuzko edalontzian); baxerategiko flasko, botila-brandy, ontziteria metalikoetan ere antzeko argi-jokuak.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00020 Gizakiak izarretan du jatorria. Izarrak eta planetak duela 20.000 milioi urte gutxi gora-behera hasi ziren formatzen. Izar kontaezinak eratu ziren Eguzkia eta Lurra sortu aurretik: beste asko gaur bertan ikus daitezke ortzian formazio-periodoan.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00266 Hauen arabera, Eguzkiaren eta izarren barneko ikaragarrizko tenperaturetan, elementuen arteko zuzeneko bilakaera dago; baita materia energia zuzenean bihurtzea ere.

947. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak s. mendarte 00010 Elika-sareen eta energi-jarioen arabera, bizidun fotosintetizatzaile autotrofoak eguzkitiko energia erabiliz eta karbono dioixidotik eta gai inorganikoetatik abiatuta gai dira mantenugai organikoak sintetizatzeko.

948. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00026 Geroxeago, Espainia eta han eguzkia sartzen ez den Inperioa mundu zabalean, Frantziako Errege Eguzkia, Ingalaterra inperiala..., behetik gora beti, txandaka, lerro xuxen-xuxenean.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00009 Neri zer ajola,
neguan eguzki ta bero ta lora?
Nere mendi busti
lañuaz yantzita, nai nituzke ikusi!
Nik ez artzen poza
neguan, ez badet euri ta aize t'otza...
mendietan elur,
auzoraño otsoa yetxiko dan bildur,
ta bideetan loia,
baserritik kalera naguan banoia...
Zugaitzak, osto-utsik,
ez al du, bidean, aitonaren antzik?
Ene Negu maite...!
zure magalera nik igesi arte,
eguzki onen min
osatu zaidazu Lañu-oroitzakin...

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00007 Elurrak, urak eta eguzkiak tajututako paisaia da, emeki emeki janzten dena, bi alde, eskuarki gozoena, zenbaitetan basatiena, agerian uzten dituen bidaian.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00019 Sakonera gutxikoa zenez nire itsasoa, ni inguratzen ninduen itsasoa, egunez beti jasotzen genuen eguzkiaren gozotasuna bere baitan bizi ginenok;

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 Agorrilaren 18an iduzkia zeruerdian zeno, berari so egon zen hiri osoa, delarik eliz barrenetik edo etxe baitako leihoetatik.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 Deusek iragarri gabetarik, iduzkia hasi zen alde batetik hiltzen, ageri-agerian zen belzgunea, iduzkia janen bailuen, handiagotuz zohalarik.

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 Oboe beltza iduzkiaren orde ezarri zenean, txoriak gordatu ziren beren habietan, suge eta muskerrak joan ziren lurpeko beren zuloetara buruz

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00337 eguzki errealak etenik gabe erretzen duen bezala, itxuraz bakarrik gauaren altzoan murgiltzen den bitartean:

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00337 horregatik, baldin eta gizaki batek heriotzari beldurra badio bere suntsierari bezala, hori zera pentsatzea besterik ez da, eguzkia arratsean honela kexa litekeela: Ai ene! gau betikoan galtzera noa.

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00337 Lurra egunetik gaura kulunkatzen da; banakoa hil egiten da: baina eguzkia bera etenik gabe erretzen da eguerdi betikoan.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00100 Zaldiak lehertzeko gai dela, eguzki errukigabeak gogorren jotzen duen orduetan mendi malkartsu eta zailenetan entrenatzen omen da, beti, oinutsik.

959. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. aizpurua 0001 Baina eguzkiaren eraginez atmosfera primario hau desagertu egin zen eta elementu oxidatuak zituen beste geruza bat osatzen joan zen.

960. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. aizpurua 0005 Izan ere, 1975-1986 epeko eguzki-zikloa azken 250 urtean izandako ziklorik intentsoena izan da, hau da, eguzkiak normala dena baino iharduera handiagoa izan zuen epealdi horretan.

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0005 Ez dut Ameztoy artista bukoliko edo pleinairiste bezala jarriko. ez horixe, ezta ipar herrietako paisaia margolarien gisara ere - arima ilargizko, saturnistazkoaren paisaia, eguzkiaren alaitasunaren argitara batere jartzen ez direnen gisara.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1044 baita eguzkia (bera) ere

963. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0038 Absidean, Ekialdera, eguzkia irteten den lekura begira, bi leihate fin eta arrosatxo bat nabarmentzen dira.

964. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Bienabe Artiak, inpresionistak bezalatsu, denboraren iragankizunak naturaren gainean duen eraginaz kezkaturik, sarritan isladatua du argiaren aldakortasuna motibo bat eta beraren interpretazio-serie ezberdinetan, ingurugiroaren efektuez jabetzeko bere sentiberatasun fina frogatuz: honen lekuko ditugu Isla de los Faisanes (1960 eta 1964), Muelle de Fuenterrabía Bidasoaren gainean (1953ko bertsioak) edo Itzeako dorretxea, elurrez, eguzkiz edo itzalez, Bidasoako Beran.

965. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0107 Hala ere, Lurraren inguruko Eguzkiaren itxurazko higidura adierazteko Platonen zikloak erabil zitezkeen (sistema astronomiko hau geroago Hiparkok eta Ptolomeok garatu zuten) nahiz eta dirudienez, Platonek berak, bere zahartzaroan, higitzen zena Lurra zela esan.

966. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0134 Hiparkok honako hau esan zuen: Lurra zentrutzat harturik, Eguzkiaren, Ilargiaren eta planeten itxurazko higidurak adieraz daitezke, baldin eta hauetako bakoitza zirkunferentzia (epiziklo) batetik joaten bada, eta zirkunferentzia hori, bere osotasunean askoz erradio handiagoko beste zirkunferentzia baten inguruan higitzen bada.

967. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0134 Eta edozein momentutan Eguzkiaren, Ilargiaren eta planeten posizioak jakin ahal izateko taulak eraiki ziren.

968. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0046 - Irakasleak, arbelean, e letra idatziko du eta ez hasten diren gauzak margotuko ditu: eguzkia, erlea...

969. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 Jon, ordea, pentsa eta pentsa geratu da, galdetu arte: Eta denok Ilargira edo Eguzkira oporrak pasatzera joango bagina?

970. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Ibarretan Basabûrûko Ûhaitz, basa uretan eta ondoetan lur lanerako egoki diren elge txiki batzu daude, bestelan lurra belardirako baizik ez da on, eta oihanerako, ere: Ekibegi-tik (eguzkiruntz) etxalde gehienak eta Itzalaldetik oihanak.

971. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0018 Gurea bezalako egutegia zuten, matematikan zeroaren kontzeptua garatu zuten, eguzkiaren eta ilargiaren eklipseak aurrez iragartzen zituzten eta Artizarraren ibilbidea urteko 14 segundoko akatsaz markatu zuten.

972. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0078 Eguzkiak gogor jotzen duen garaian gizaki eta animaliek biaoa (gaila deitzen dutena) egiten dute itzalean, bestela deshidratatu egingo liratekeelako.

973. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Batzuk kanguruaren ondorengoak dira eta beste batzuk ilargiaren edo eguzkiaren odolarenak.

974. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0102 Eguzkiari, Marietaren laztanei eta bere altzo epelari esker, egun batean Silvanek lo sakon hartu zuen.

975. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0139 Eguzkiari, Ilargiari eta Suari antzina egiten zitzaizkien kultuekin harremana izan dezakete.

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0048 (...) enuntziatu zehatza egingo dugu: Unibertsoa infinitua balitz, uniformeki banatuta leudekeen argitasun konstanteko izarrez beteta balego eta geldikorra balitz, ortzia Eguzkia bezain argitsua izango litzateke norabide guztietan.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0124 Izan ere, A. Comte (1798-1857) filosofoak, 1930.ean, Eguzkiaren konposaketaren azterketa zientziaren arloko problema ebaztezintzat planteatu zuen.

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0124 Denok ezaguna dugu Eguzkiaren espektroan helioa, lehenengo aldiz, nola aurkitu zen, gero bere existentzia Lurraren atmosferan egiaztatu bazen ere.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0194 baino masa gutxiago duten izar guztiak, Eguzkia barne, nano zuri bihurtuko direla.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0194 Hots, Eguzkiak duen adinako masa milaka kilometro batzutako erradioko esfera batean sartuko da.

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0194 Eguzkiaren masa berdineko izar batez ari garenez, bere dentsitatea 2 edo 3 milioi g/cmampsup3;-koa izan behar du.

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0265 Hori dela eta, multzo bezala hartuta, erreferentzitzat erabili dira Eguzkiaren higidura aztertzeko, lehenago ere esan dugunez.

983. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0223 BUHAMESAK: Bai zuri ere, eguzkiaren ziztarria.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0086 Horregatik pentsatu izan da jende haiek eguzkia jainkotzat zeukatela eta heriotzondoko bizitzan sinesten zutela.

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 Ez dabiltza haiek eguzkiaren inguru.

986. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Alabaina, hain urruneko hondamendien ideiarekin ikaratzen den filosofoak bere burua kontsola dezake pentsatuz beldur goibel horiek, Lurra eta Eguzkia bezala, gogoak hutsetik sorrarazitako mundu gorpuzgabekoaren parte besterik ez direla, eta azti zoli horrek gaur deitu dituen fantasmak ezabatu egin daitezkeela bihar.

987. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Arratsaldea da, eta Via Apiako mazela luzea igo ahala, Albano mendietarantz, atzera begiratu eta ortzia oskorritzen ikusten dugu eguzkia sartzearekin (...)

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0104 Ikuspegi hau aukeratu izanak, ekialderantz begira, uretan isladatutako egunsentiko eguzkiaren argi distiragarriaren bidea harrapatzeko aukera ematen dio.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0104 Haesen eragina begibistakoa da, bai ikuspuntua goizeko argi disdiratsuaren aurrean aukeratu izanagatik, horrela zeruan eta itsasoko uretan eguzkiaren argiak egiten dituen joko aldakorrak adierazteko aukera izanik, bai okre, urdin eta berdez osaturiko sare itxiaren barruan nagusi den erabilitako kolore nabarragatik.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0005 Hor amaitzen da landare-bizitza, ezen eguzkia ezin baita sartu sakonera hori baino beherago eta ondorioz animaliek arazoak izaten dituzte elikagaia aurkitzeko.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0089 Bestalde, tenperatura oso altuen eraginpean jarritako materia, Eguzkian dauden tenperatura-baldintzetan adibidez, ez dago atomoz osatua, plasmaz baizik (atomo-nukleoz eta elektroi librez, alegia).

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0097 Gizonek uste izateaz bakarrik eguzkia, ilargia, (...).

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0052 Riss glaziazioa (beste guztiak bezala Lurraren ardatza ziklikoki aldatu egin zelako, Eguzkiaren inguruko eszentrikotasunagatik eta abarrengatik gertatu zen) hotz handiko denboraldia izan zen.

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0092 - Haziak ateratzean lurretik ateratzen diren zurtoin eta hostotxo berde batzu ikusten hastean jarri ontzia lehio batean eguzkia jaso dezan.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0157 Eguzkia sortu eta lehen milaka milioi urteetan, planetek eta sateliteek beren orbitak eta gaur egungo forma ezarrita utzi zituzten.

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0157 Planeta-hondakinak zeuden; Eguzkiaren inguruan biraka ari ziren objektu txikiak.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0157 Frogatu ahal izan zuenez, kometak Eguzkiaren inguruan ez zuen planetak bezala orbita zirkularraren arabera biratzen; luzera handiko orbita eliptikoaren arabera baizik.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0157 Mutur batean Eguzkira nahikoa hurbiltzen zen eta bestean ezagutzen ziren planeta urrunenak baino urrutirago igarotzen zen.

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0157 Jan Hendrik Oort astronomo holandarrak eta beste zenbaitek diotenez, Eguzkiaren inguruan eta gutxi gora-behera argi-urte bateko distantziara hodeia osatuz horrelako ehun mila milioi gorputz egon daitezke.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0194 Han gizakiek eguzki gorri erraldoiaren beroa kiskali gabe jaso dezakete.

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0194 Plutondik, eguzki Erraldoi gorriak gaur egun Lurretik baino askoz handiagoa ez du emango.

1002. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0194 Eguzkiaren heriotza etorriko denean, seguraski gizakumearentzat kanpoko espazioko hiri artifizialek sekreturik ez dute izango.

1003. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0042 Eguzkiaren lasterketako hirugarren etapa erabakigarria izan zen.

1004. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0016 Objektuaren tamaina Eguzkia baino hiruzpalau aldiz handiagoa zen, baina bere distira leunagoa.

1005. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0039 (...) leherketak onddo baten forma zuen, distira handia ikusi zioten eta gero Eguzkian xaflaren antza zuten hodeiak ere ikus ahal izan zituzten.

1006. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0199 Orain dela urte gutxi inork ez zuen sinesten 4.000 metroko sakoneretan bizia egon zitekeenik, hara Eguzkiaren energiak heltzerik ez duelako eta, beraz, fotosintesirik ez dagoelako.

1007. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0027 EGUZKIA ETA PLANETA-SISTEMA

1008. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0027 Astronomia, astroen fisika (astrofisika) eta geologia oinarrizko zientziak izan dira gaur egun Eguzkiaren eta planeten sorrerari buruz dakiguna jakiteko.

1009. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0045 Eguzkia erraldoi gorri bihurtu eta erakarrita irentsi baino lehen Lurraren bizialdia guztira 12.000 milioi urtekoa dela kontsideratuz, Lurra planetan bezala bizia sortzeko probabilitatea oso handia da.

1010. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0058 Asko eztabaidatu ondoren, mendebaldea izendatzeko bi hitz eman zizkidaten: ekhisargia (hitzez hitz sartzen ari den eguzkia) eta ekhi-itzalgia.

1011. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1141 Neurri txikiagoan bada ere, hodeia, tximista eta ekaitza eguzkiaren eklipseak eta lur-ikarak bezain fenomeno harrigarriak dira eta azalpen baten eske dauzkagu.

1012. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0110 Oso ospetsuak dirak berak egindakoko itsaso azpiko filmeak: Le monde du silence (Isiltasunaren mundua) eta Le Monde sans soleil (Eguzkirik gabeko mundua).

1013. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0035 Eguzkia, ilargia eta izarrak benetakoak dira eta han kanpoan segiko dute erreparatuko dien gizon emakumerik ez egon arren ere.

1014. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 Eguzkia apenas izan dugu bidelagun goiz parte osoan; laino mehe batzuen gainetik indarge pasatu du eguna.

1015. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0325 (...) zerk permititzen dit uste izatea, beroa sentitzen duen Nia eta eguzkia ikusten duena batbera dela?, etab.

1016. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Eguzkiaren muxurik ere artu ez duten loreak...!

1017. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0105 Sendi batzuek ikuitu ditu
eguzki beltzaren printzak,
baiña oriek berekin ditu
mundu ontako bizitzak.

1018. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00059 Bat-batean, santutegia aurre-aurrean, muiño baten gaiñean, goizeko eguzkiarekin argi-argi.

1019. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00061 Urteak eta eguzkia

1020. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00061 Denbora aldi bat kanpoan pasata, barru-kolore ori-zuriaren ordez eguzkiak ematen duan osasun itxura ederrarekin pertsona eldu asko ikusten da.

1021. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00127 Ipar aize pixkabat badabil, baiña laiñoen izpirik ez da agiri zeru urdiñean, eta eguzkia indartzen asia egonik, egun alai eta atsegingarria gaurkoa, bat baldinbada.

1022. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00191 ZARATEGI baserria Donostian, Altzako Intxaurrondo baillaran zegoan, eguzkiak eta aize garbiak gogoz maitatzen zutela, leku alai eta patxaratsu batean, kamio ertzean zutitua.

1023. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00037 Jon erna! Berdinak dira bi hauek. Eguzkia. Trenkatu behar da: tailleur berdea. Ez gara sekulan eguerdiko han izanen.

1024. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0115 Jalgitzean, iguzkiak jo-eta, gapeloa etxean ahantzi zuela ohartu zen Agirre.

1025. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Euskalerri geientsuena lañopean zegoen, ebi-jasa galanta Naparroa'ko ekialdean berriz, eguzkia, naiko beroa, izadia irriparrez, aire pixarra atsegiña.

1026. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Batez ere umeei begira, eguzkiarekin kontuz ibiltzea komenigarria dela azaldu zuen, ozono kaparen murriztea dela eta, inmunologia-sistema guztiz osatua ez dutela kontuan hartu behar baitugu.

1027. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1995 0013 Europar zaharrak aspalditik zetozen gurera, gure hondartzetara, ardo, eguzki eta flamenko.

1028. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Udaberrian gaude, eguzkiaren izpiak behar ditugu eta komunikabideek planeta honetako tokirik beroenak hautatzen dituzte.

1029. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0001 1.2. Ehizarako ordutegi baliogarria, eguzkia sortu baino ordubete lehenagotik sartu baino ordubete lehenagora bitartekoa izango da, ordutegiok egunsenti eta ilunabarren egutegitik hartuta.

1030. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Hilan ehorzketa
Apirila da hilik krudelena,
Lur hileko lilak hazten,
Oroimena eta desira nahasten,
Zain iharrak euriz hezatzen.
Neguak bero mantendu gintuen,
Lurra elur ahanzkorrez estaliz
Bizitz apurra ñiñiku galduak jaten.
Udak ustekabean harrapatu gintuen,
Euri zapar baten ailegeran, eta
Gero eguzkiaren argian segi genion.
(...)

1031. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Orain ez dago esaterik: Inglesak ez dute eguzkirik ikusten.

1032. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Uztaileko ferian eguzkiak saltzaile eta erosleak kiskali bazituen ere, badirudi oraingoan euria lagun izango duela San Migeleko feriak.

1033. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0004 Egun argiko orduetan arrantzatzea baimendutako motak direnean, ordu horiek eguzkiak irten baino ordubete lehenago (egunsentia) eta gautu eta handik ordubetera (iluntzea) bitartekoa izango direla ulertu beharko da.

1034. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0014 Ondoegi ikustea oso kaltegarria gerta daiteke hondartzan, eguzkiak erretzea baino kaltegarriagoa.

1035. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0016 Aietan berotzen dun eguzkiak berotzen du gurean ere, eta argi ibilli gindezke.

1036. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0036 Eguzkia/Lainotua/Estalia/Euri zaparrada/Euria/Ekaitza/Kazkabarra/Elurra/Itsas barea/Itsaskirria/Itsaskia/Itsas handia/Denboralea/Haize leuna/Haize gogorra/Ekaitz haizea/ITSASALDIAK (Portugaleten)/Itsasgora/Itsasbehera.

1037. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00003 Hori bai eguzkia ateratzen zenetik gorde bitartean eskulanean aritu behar zuten motozerra 60. hamarkadan sartu zen, astelehenetik igande eguerdira.

1038. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0009 Guk zoriontsu izateko ez dugu ezer askorik behar: goizean eguzkia nola irteten den ikusi..., eta euria ari badu ere pozik, bizirik gaudelako.

1039. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. erauskin 0024 Eguneroko arazoak kajoian gordeta eta Eguzkia dagoela? ba, goazenan kalera, mendira, hondartzara.

1040. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Atzean utzi ditut borreroak eta orain eguzkiarekin topo egiten dute nire begiek.

1041. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0110 Ordukotz sartua zinen, Manex, betiereko eguzkian.

1041 emaitza

Datu-estatistikoak: