XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Josetxo, bere lagun Saturningaz joan zan Gernikara, Eladiri agur egitera; lengoan lez bazkaldu eben Atanasi ta Eladigaz, ta arratsalde erdian agur eginik emakuma biai, artu eben mutillok etxera bidea.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Euretariko zarrenak alboko etsean agiri ziran emakumeai begira Marselina, Marse esan eban, griteis que hable Floren Andraka; lo demás perder vamos a haser, seguro, seguro, perder.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Que hable Floren Andraka deadar egin eban Martzelinak lenengo, Florenen lau arrebak eta sapaillo atako emakume guztiak gero, bost edo sei bidar.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Zerutarrak alde-eginda gerotxuago, agertu zan nundik-edo-andik emakume aren bigarren senarra.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Asquenez ipinita dago Escontzia, araguizco atseguin loyac quentzeco, euquiric guizonac bere emacumia, ta emacumiac bere guizona; ta au daguana leguez laquetuta guisonaren argaltasunari, ez dozube, gura izan biar atseguin utza escontza santuan, ez billatu bere atseguin au beretic campora, ez da bertan bere, sacramentu santu onen asquena galazoten dogula,(...).

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 ¿Noiz eztagoz itxas ertzetako emakumeak guraso bat edo seme maiten galtzeko zorian?.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Donean agertuten dira emakume batzuk Jerusalengo Alabak diralata; lau edo zortzi gizon Erromako gudarien antzera jantzirik; beste bat, errian danik onena al bada, Jesusen gisara kurutze astun bat sorbaldan daroiala; beste bat Zirineo laguntzaria legez kurutzeari eutsika, ta eztakit nik zenbat olango Kristoren Eruankisuneko gogoragarri biziak.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Eurak ziran emakume agirakari guztien buru ta nagusi; agiraka egitea zan euren poza; nasan batuten zireanen artean gogorrenak eta gaistoenak izatea euren arrotasuna.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Ta deadar, garraxi ta txillioak egiten, ¡orretantxe ziran ba eurak mutillak... edo emakumeak! Utza bear izatebien aserratzeko, ta aserre egozanean, entzutekoak izaten ziran euren destañazko esanak... edo ez entzutekoak, ikusgarria euren gorputz, buru ta eskuen eragiñ aukerazkoa.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Betozan ordurako, kaleak betean, Berrituko gizon morroskoak eta emakume galantak, bularren gañean Antiguako Amaren irudiak zituela; agertu ziran gero Markiña, Jemein, Goibar, Etxebarria ta Zigarrotzakoak; igoeben danak, aldizka aldizka, Antiguaraño, soñu gozoak joaz, Ama Mariari ikuste bat emotera; ta guztiak agur biguna egieutsenean, eldu zan Mariaren irudia errira jasteko ordua.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Estualdian be, jaupari ta eleizgizonak, eztiranak baño len dira; gizasemea emakumea baño lenago; ta beste edozein, gurasoak baño len.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Baleiteke nozbait, edo garbiago ta eratzuago dalako, edo obeto dakialako, emakumeak gizasemeak baño egokiago ugutzatzea.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Edo gorputzeko ta biotzeko osotasunaren eskiñia (gizkarbi edo birjin-eskaiña) Jaungoikoa'ri eginda, gorputz ta arima, oso ta garbi, lekaidetzan (erlejiñoan) sartu bagarik, bakoitza bere etxietan bizi diran gizon eta emakumeak.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Edo azkenez, garbitasunaren eskiñirik Jaungoikoa-ri egin bage, Jesus'en maitasunarren ezkontzeke ta garbi euren etxietan bizi diran gizon eta emakumeak.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Zure alaren indarrez gauza guztiak ezer-ezetik sortu dituzun Jaungoikoa: asieran gauza guztiak atondu zenduzanean, Zure antzera egindako gizonari, emakume-gorputzari giza-soiñetik asiera emotearren, utzi-ezindako emakumearen laguntza emon zeuntson, Zeuk batetik sortuak ezin banandu leitekezala irakatsirik: ezkontz-batasuna, Kristo'ren eta Eleizaren alkartasuna iruditzeraiño donetu zendun Jaungoikoa: Zeuk batu izan dautsozu emakumea gizonari, ta gizabatzetatik lenen au, ez jatorrizko obenaren zigorrez, ez euri-jasaz bere, ez ondatzeko onespenez ondu zendun Jaungoikoa: begiratu errukiz zure mirabe oni, ezkontz-artzean, ba, zure babespean jarri gura dau: maitasun eta otzantasun bustarri bekio: zintzo ta garbi ezkondu beite Kristo'ren gogoz, ta emazte deunen antzeko iraun begi: Errakel baizen maitegarri izan bekio bere senarrari, ta Errebeke baizen burutsu, ta Sare baizen urtetsu ta zintzo: gaiztoak ezpegi ezertxo bere beregandu onen egintzetatik.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Lekaidetzarako asmoak burutik kendu eragitearren neke asko igaro eragin eutsoezan, eta orrez gañera emakume gaizto baten bitartez txarrbideratzen alegindu be bai.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Baña, gaste garbizale onek itzak ezertarako etzirala ikusirik, ilinti bategaz bere aurretik emakumea kendu eban.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Emakumiari biyotzera begiratu biar yako.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Emakumak txilioka, txakurrak zaunkaka ta arnasa-oska auskari biak ziarduela, atarietara erdi-iantzita urten eben auzoak.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 - Matasa bat azkatutea baizen gatxa edo zailla izaten da auska edo burruka bat adierazotea, batez bere tartean emakumarik badabil.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Emakume maltzurra zara, orraitiño.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 18. Orduan, Santson lotan zala, ulea moztu-azo eutson emakume dollor arek, eta pilistindarrak etorri, ta lotu, ta begiak atara, ta astoa bai litzan, errotarriari eragiten ipiñi eben.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Gizon eta emakumez bete-beterik zan jauretxea.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Bere emaztea il yakon gizon bat bizi zan, eta bere auzoan senarra il yakon emakume bat.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Eta gizonak alaba bat eukan; baita emakumeak be beste bat.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Emakumearen etxean egozan egun baten esan eutsan emakume alargunak gizonaren alabeari: - Entzun: esayon aitari beragaz ezkondu gurako neunkela; ori izatekotan goxetan esnea garbitzeko ta ardaoa edateko izango indukezan.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Bere etxeratu zanean ba, neskatoak esan eutsan aitari emakumeak agindu eutsana.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Neskatoak esan eban letxe zala ikusi ebanean, yoan zan beste barik emakumeagana, eskatu eutsan eskua ta ezteguak be andik laster ospatu zirean.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Urrengo goxean neskato biak yagi zireanean, gizonaren alabearen aurrean esnea egoan arpegia garbitzeko ta ardao gozoa edateko; emakumearenean barriz, ura garbitzeko ta ura edateko.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Bigarren goxean ura garbitzeko ta ura edateko, bai gizonaren alabearen aurrean bai emakumearen alabearen aurrean.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta irugarren goxean ura garbituteko ta ura edateko gizonaren alabearen aurrean; emakumearen alabearen aurrean barriz, esnea garbitzeko ta ardaoa edateko; ta onan yazoten zan beti aurreko egunetan .

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Emakumea bere alaba-ordeaganako bekaitzez ta ikusi-eziñez yanda egoan ta egun batetik bestera geroago ta matxarkeri andiagoak egiten eutsazan.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Alango baten negua zala ta baster guztiak lei-gogortuta ta mendi-ibarrak edurrez zurituta egozala, emakumeak papelezko soñeko bat egin eutsan alabordeari, dei egin eutsan eta esan eutsan: - Tiron; imini yantzi au, oa basora ta ekarstazan otzaratxo bete mallugi, euroen bearra yonat-eta.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Jesucristoc eracutsi eutsan munduari guizon guztijen anaitasun eguijazcua; bacalduna (edo erregue) ta menbecua, zurija ta baltza, aberatsa ta abelguia, jaubia ta otseña, guizona ta emacumia, zarra ta gaztia, guztijoc gariala neba-arrebac eta anai-aiztac, Jaungoicuac sortu guenduzalaco, Adan eta Ebaren seme-alabac garialaco, eta aintzat Jesucristoc eta bere Amac artu guenduzalaco, eta, cristotar onac garianezquero, Elizamaren seme-alabac garialaco.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0019 Hierosolyman'eko emakumien negarra arintzen dau Josu'k.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0019 Hierosolyman'eko emakume negarrtsubak Josu'k atsedendu ebazan lekuba daurrkeztu otoi-gai onetan.

39. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Ez estutu, emakume; igon zeu bultzi-gurrdi onetara: egija da ingelandarr orrentzako bereztuta dagola, baña zu ez estutu, lasterr aurkituko dautzut toki on bat zutzako.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 - Bai, emakume; euzkelduna gogo ta gorputzez, eta emen ikusiko dozu zelan eztan alperrik euzkerea.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Ola ta lantegietan emakume ta gaztetxuen lanari mugak ipiñi dautsaz legeak ori dala-ta, ugazabak nai leukien guztia ezin dabe egin.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 ¿Au gizartekeria ete-da?- Ez, jauna!- Ugazaba batzuk ezegaz be ezin ase izan dira: euren lantegietarako emakume ta gaztetxuak billatu dabez, gizonezkoai beste lan eragin eta aloger gitxiago emon dautse, eurak geyago irabaztearren.

43. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Nere Tomax'i ziririk sartuko dion emakumerik ezta.

44. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 Geroago emakume asko ta arrantzaleak badiatik atzera.

45. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 (Emakume batzuek urreratu bitza).

46. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 (Emakumeak garrasiz ta intzirika).

47. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 ARTZABALEK, - ¿Zoraturik alzaudete, emakumeak?.

48. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 EMAKUMEAK, - (Arinka sartuta).

49. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 LAITZ, - ¿Zer dezute, emakumeak?.

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 EMAKUMEAK, MUTIKOAK ETA GEROAGO TXILI.

51. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 EMAKUMEAK ELIAN, - Goazen.

52. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: ¡Ta... ta... ta! Ez emakumea, ez, ori ez da.

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Bai, emakumea; argi egiten dun indarra.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 ¡Ai nere ollandaren errukaria! Baña emakumea ¿zeri begira egon zera?.

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Bi. - Aizu, aizu! - Igesi joango zera ba emakume.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Gorgo. - Ez, emakume.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Barto. - Nik?... Ez det ezer, emakume.

58. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0143 Ibillaldi luze bat eguitera zijoan emacume batec, burnibideco chartela galdu zuen.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Emakumeak, batez ere, auzoko kontuak izaten zituzten: zereko zeraren ezkontza, ainbat baserrietako morroienak eta alako neskak onenbeste edo orrenbeste eramango ote zuan.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Txerpolarien tegia aundi xamarra zan, oialez osorik estalia, orduko emakumearen gerritik beerako gonaren antzera.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Arako emakume lodi ura, zaldiarekin ari zana, ez zitzaion oso atsegingarria Xanti-ri.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Onen iritziz dantza baño egiteko egokiagorik ez du emakumeak.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Beraz, emakumea dantzaria atsegin Xanti-ri.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Semeak laja dute beren ama euskera, jakintsu ta jakingeak yaurrti dute urietatik, errietatik, batzarretatik, ondo jantzi edo apaindutako iru gizon edo emakume dauden toki guzitik.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Luisachok ill berri au jakitera irichi zanian, senarrari adierazi ziyon guztiz xamurkiro, zor aundiya ziyola emakume gaixo ari, zeñari ordaindu nai ziyon ordaintzen zalla zerizkiyon mesede aztezkor ura.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - Galdetu nioan bide zaitzalleari: ¿Ez aldiezu muntarik kentzen emakume oiei?.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Andikan une labur batzuek iraganik, basobidean barrena zetorkiola emakume adiñatsu bat agertu zan ibilkera pizkorrean.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Zuekin ez dute etsayak ezbairik naiko; emakume ezteus batzuek ez ditu aditzekotzat artuko.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Egun ontan bertan, Emparan kalian beste emakume batek ere ezagutu zuben San Inaziyo, Egibar-ko Kataliñek.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Esan bearrik ez dago, bi emakume abek jakin ezkero aurki jakingo zutela ere Loyolako etxe-nagusiyan, Azpeitiko kalietan zein zebillen eskale.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 Emakume aren abotik ez zuen itz bat entzun.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Konbentuetako bizilagun asko, gizakume ta emakume, jaikitzen, dira, ez ostegunetan bakarrik, baizikan gaubero gaubero, ordubeteko edo bi orduetako otoitza egitera, eta orrela atzeratzen dituzte bestela mundura etorri bear luketen zigorkada asko.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 Goien-goienian ageri zan jargoi, izan diteken ederren bat, emakume bat, an jarria, aingeruak baño're askoz ederragoa, ta aingeruz inguratua.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Ikatz-gilletzat, errementaritzat, perro-karrilleko makinistatzat ona zitzakiala, eta onelakoxe esamesak zebiltzan bere lagunen artean; baina ¿zergatik? Zergatik zan esan bearrik eztago; emakume artean zebillen guzia, eta Simonak antziña ikasi zuan zer zan inbiria.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Igande hatean, itzaldia egiten zegola, ixiltzen da; ta bere esku ta begiak donokiruntz (zerurontz) jasota bere itzaldiari jarraitzen dio osanaz: Zuen artean arrkitzen dira bai beren senarrak illak diralako ustez, sorrginkeriak egiten dituzten emakume batzuek.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 ¡Bai sarrerako mallak damutu ere! Emakume geiago jetxi dendara sesioa berdintzearren.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 1. Klara Deuna. Prantzisko Deunak emakumeak deuntasuneratzeko Bigarren Ordena, Aizpadia, asmatu zuan, eta arazo onetan Asis bereko aundizkietako gizalaba argi bat izan zuan lagun: Klara Deuna.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Etxe oietan ez dira albistari txarrak ikusi bear, ez irudidun ez eta irudi gabeak ere; emakumeen begirunea urratzen eta ondatzen duten soiñeko arin-zipolariak, gutxiago; gauaz berandu edo era txarrean etxeratzen diran giz-emakumeak, zer esanik ez dago; etxean kalamatrikan edo auzokoen ganako gorrotoan egoten diranak, orobat; etxean edo etxekoen barrutian billera edo jostatzeko leku nazkagarria jartzen utzi, ez ta gogoratu ere.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Orduan Eba emakumea bere aurrean ikusi zuanean, Adan'i itz auek erasan zizkion: Hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 -¡Alajaña! emakumeak itzala bezelakoak dirala igarri dezu, Pello: argiya aurrean badaramazu, itzala atzetik dijuakizu: jartzazu argiya atzean eta aurrean itzala daukazu.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Ortan nago ni ere, eta gizon bat emakumeak orrela gorrotoan artzea errukigarriya dala esan leike.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Nai ta nai ez; onak daude garai oyetan gizonak beren artu-emanetan guri sartzen utzitzeko: emakumeak sukaldean, eta albalitz eltzean nere senarrak, diyonez.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Etxera ziranean, nagusia aldegiña zan, eta an zeuden emakumeai, aren garbitasunak edo paperak ateratzeko agindu ziten.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 - Lau eguneko epe edo plazua daukazu, emakumea.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Eta ara, amabi urte aietan odol-yario gaitza zuen emakume bat bazan bertan.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Beste berdintza bat esan zien: Zeruko yaurgoak iduri du orantza, emakume batek artu ta iru neurri iriñetan, ore guzia asti (yaiki) arte sartzen duen orantza . (1) Orean sartzen dan orantza-puskak ore guzia ixkutuan asti-arazten, yaiki-arazten du Elizak ere, mundu onetan agertu zanetik, nola aldatu ta bestelatu dituen, ez arian bezela, gizonen animak!.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Guzi ori Apostoluai esan zieten emakumeak auetxek ziran: Maria Madalena ta Yoana ta Yakoboren ama Maria ta beste zenbait.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Emakumeak aldegin ondoan, zaintzaletako batzuek irira yoan ziran ta agitu zan guzia iragarri zieten Apaiznausiai.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Beren otsa entzunta, sukaldeko bost emakumeok txaloka, eltze ta kazpel, burruntzi ta brisela sutan, aingeruen ardurapean, utzita, leyoetara irten ginan.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Etxekoa degula, eztu Jainkoak agintzen beste emakumek giltz auek erabiltzea.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Felipe Ederra Erregue zala, emacume pobre, cristau batec, premi estu batean, eman, zituan prendatzat bere erroparic onenac Jonatas zeritzaion judio baten echean.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Aguindu zion emacume doacabeac ala eguitea, eta cumplitu zuan aguindua.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Sartu zan jendea eche artan, eta nola echeco tresna guziac icusi zituzten Odolez bustiric, belaunicatu ziran Ostia santuaren aurrean; eta Ostia au, Odola zeriola, juan zan bera bacarric emacume debota batec zeucan baso batera eta onec eraman zuan bere alasse urren zegoan Elizara, au da San Juan Grebe-coarenera, eta an iraun zuan Ostia santuac laureun urtean.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Borrokarien oiuetara beingoan inguratu ziran sukaldeko emakumeak, eta gallen ikusi zuanari eman zizkon Ana Josepak, atxur kirtenaz, iru edo lau zartateko, galantak baña.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Jaunak eta ura emakumearen itz jario ta arautu bearra!.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Sugeari lenbizi esan zion: Ori egin dezulako, beti madarikatua izango zera, arrastaka ibilliko zera, zu ta emakumea asarrebidean ipiñiko zaituet, eta azkenean onek burua zapalduko dizu.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Sendatzailleak etzuan itzik ere geyago esan; bañan emakume ayek, guztiak batera, eun eta bere aldikoak ama txatxu ari esan zizkaten.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Emakumea dan aldetik iakinguratxua da a bere ta itandu eutsan elizgizonari zer zan kotorra arek esanikoa.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 - Zeuk nai dozunezkero (lotsatu ta makurturik ekiñ eban elizgizonak) ona emen egaztiak esan dabena:
Tira aurrera, emakuma zaar itsusi ori Go along, you ugly old woman.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 Emakumea ereslari edo kantari bat egoan Inglaterrako uri baten.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Naicoa zan Jesus ona, ez ni bacarric ececic, bai ta munduco guizon eta emacume guztiac santutzeco, Sacramentu orretan ipintzea zure Gorputzaren zaticho bat, baña ez, jarri nai izan cendun cere Gorputz guztia, Zure burua, zure beguiac, zure belarriac, zure auba, zure mingaña, zure pechua, zure biotza, zure escuc eta oñac, osoro gucia, aditzera ematen didazula onela, zure bizacaya edo miembro sainduequiñ, santutu nai dituzula nere bizacayac, eta sendatu nere guizatasun gucia.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Beste iñori baño poz-eracutsi andiagóac eguiñaz beregana artu eta laztantzen ditu aurrac: persona gaitz-gabe eta pobrechuac nayen eta maiteen ditu; becatariac biguñ eta ondo artzen ditu, fariseoac dioten guciari izpiric beguiratu gabe; eta onen aguiria emacume Samariatarrac, Zagucoc, Madalenac, Mateoc, andre adulteroac, gorputz-animetaco gaitzetatic mirariz sendatu, eta demonioaren escupetic atera cituen beste ascoc eman dute.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Siena'ko erlijiosa, Pasidea zeritzan batek, gaixotegi bat ikustera juanik, arkitu zuan bertan, agonian zegoan emakume gazte bat.

105. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 I.ko BERREUN TA BERROGEI TA AMAR PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, otseztiaren laguntzan gizon ta emakumeak batean kantatzeko moldaerarik onenari, gipuzkoar izkeran itz-neurtuetan agerturik lana-k dituen edertasunak.

106. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Begiak lurrera beiñere biurtzen ez dituan emakumea, ez da ordea lurrean bizi izateko jaio: gizon ameslarien irudimenean bizi izateko bakarrik.

107. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Mendietako alaba, gure baserrietako emakume langille, txukun, polit alai, ariña zan Maria.

108. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0155 Azkenekoan izango ziran egunen bat gizaseme ta ia bost egun emakume.

109. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0127 - Mutil ta neskatxen, gizon ta emakumeen arrtean egiten diran dantza lotuaz, Santuak zer dioten: Basilio Santuak.

110. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Kristautasuneko amasei-garren eta amazazpi-garren gizaldiyetan osoro siñisten zan sorgiñetan, edota Deabrubarekin bat ziraden gizaseme ta emakumetan.

111. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 @- Gerriti gora, emakume; gerriti bampecirc;ra, arrain.

112. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 ¿Ezoteda or laminerrekaren batean, gizakirik bizi ezten basamorturen batean, ezoteda bat edo bestetxo gelditu? Entzule zaituztedanon artean euskalzalerik adinbat mendigoizale ezotezerate? Neronen susmotxo au egiazkoa baldin bada, laminerreka-zale ere egin zaitezte ta orrelako toki bakar biderik ere eztuen batera yoan ta gerritik gora emakume ta gerritik bampecirc;ra arrain den izaki bat ikusi dezazutenean, zatozte neregana berri ori ematera.

113. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Apaiz idazleak iñarrdetsi zion: - Ta zuk, emakumea,¿jakiñ nai al dezu, ez santu, ez jakintsu baña bai oso errgela dan beste baten izena?.

114. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0112 Orra: Eztaietako tuntuna ta gurrdien soñua aditzean, sorolanetan zeuden auzoetako nekazariak, gizon ta emakume, beren besoak atxurr-kerrtenaren gañean toleztatuta, begira gelditu ziran danak, (1) Agirre'ri, beste idazle askori bezela gogoratu etzitzayon danak ori, guztiak esatekoan makurrki jarria dala. Bat baiño geiago diranian esan ezin leike danak, diranak edo ziranak itzaren orrdez urruti aldetik.

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Gure ama da, zeruak beste iñor ez bezela apaiñdu duan emakume kutuna; berekin ditu, guk bear beste ondasun, ta bear degun guziya irichiko digu, Jesus-ek ezercho ere ukatuko ez diyon Mariak.

116. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Kristaubak, nik estakit nola illda guelditu etzan gurutzearen oñean semeari beguira zegoan emakumerik biguñena.

117. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Emakumea, guri zer ote dagokigu ardorik ezpadute? Ez da oraindik nere aldia etorri.

118. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Emakumea itz onek, juduen arrtean, ez du gogorrtasunik; juduen arrtean; emakumea itz onek gure izkuntzan enetxoa, maitetxoa, kutuna bezela esan nai du-ta; beraz arr zazute onela esan balio bezela: Enetxoa, guri zer ardorik ezpadaukate ere?.

119. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Emakume aiek etxetik oso goiz atera omen ziran.

120. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Emakume aiek goiztarrak izan ziran.

121. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Agustin pekatuetan leporaño zebillela ta Jaunaren itza entzun da pekatutik iges egin zuen; Madalena emakume kaskariña zala ta Jaunaren itzak on-bideratu zuen; Paulo kristau etsaia Damaskoko bidean kristau arrapaketan ari zala ta Jaunaren itz deiak ere Jaunagana biurtu izan zuen.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Emakumea eta aberria

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Agur ene maitea: Orrillean, izadia, argiz, margoz, eta alaitasunez jantzitzen dan illean; Miren Ama Neskutsaren zale dan gogoa, yoran berri garbi eta jauntzalez ernaitzen dan illean, emakumea eta euzkereatzaz asi naizen ontan zer aipa neikizu Ama gozo oni Lore-il ontan zuzentzen zaizkiyon abestiak baño egokiago?...

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Ara emen emakumeok zertzaz dezakegun baita euzkera-aldez lan ederra. Zer esanik ez dago Miren Neskutzaren aintzazko elizkizunetan, bere billerako neskatxen gain abestiak egon oi dirala.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Biy-artorako emakume bat geiago.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Aurreskua egin eban Patxi'k eta ekarri eutsien emakume galanta.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 IXANGO DA BURRUNDADIA Bilbao'ko Josla-Bazkuna'ko emakumiak Sopelana'ra duaz etzi, larunbatian, erri polit artan eguna pozik igarotzeko asmoz.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 AGIÑAK ZORROTZ Atzo Basortu'n emakume bik alkarregaz asarratu ta burruka asi ziran, eta batak bestiari aginka egin eutson... ankatik.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Emakume bat etorri zait erdi negarrez ta esan dit: ¿Zuk ez zenuan esan nere semerik etzutela eramango soldadu, bizkaitarristak gogor zebiltzela au kentzeko ta?.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Nik erantzun nion emakume oni: ¿zer gero, zure senarrak nori voto'a eman zion?- Nere senarrak? ba, piperpotieri.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Orduan esan zidan emakume onek etziola utziko geyago bere senarrari voto'a ematen piperpotieri, gaurtik aurrera bizkaitarriztai bakarrik; eta esan nion: ori danak egingo balute, elukete emendik soldadurik eramango.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Geure ondoz pasauten ziran gastiak, emakumiak eta gixonezkuak euzkera garbija erabillen.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eta bidez-gora giñoiazan emakume batzui begira geratu nintzan.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gixon eta emakume gusti arein abuetan auxe zan: Arratsalde on.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Olako baten eleiz-aldetik etorrzan emakume apalai, be, ittaun auxe egin eutsen.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eta gure iru emakume areittariko batek, astiro-astiro buruba jaso, gottik bera begiratu-ostian, erantzun eutson: -¿Euzkeraz ez al-dakixu?¡Ixildu zan bai, bilbotarr a! Tautik ezeutson jardetsi, baña euzko-emakumiak zurr-zurrak diralako-edo, baserritarr arek jarrattu eutson: Bai, geuk, be, errderaz itz-egitten ba-dakigu, baña nayago dogu gure izkuntzea.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Emakume arexek legez beste euzkotarrak egingo balebe geure euzkera gaxo au lasterr litxake goiko malletan.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 -¿Aberrtzalia al zera?, ittaundu eutson emakumiak.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakume abertzaliak entzun: Aurretik jakiñan gañian zaudeten bezela eta igande goizian emango diran orritxoak agertzen duten lez, igande arratsaldian elizkizun ondoren izango degu gure batzokian aurreneko batzarra.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Oyartzun'go emakumiak! Zuen zañetan euzko odola damakizuten ezkero ez ukatu, ama Euzkadi'ri zuen laguntza.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakumeak dituan doaietan ederrenetako bat lotsa da.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakumearen edergailurik bikañenetakoa ere lotsa da.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakume Abertzale Batza zala ta gure artian izan bai ditugu.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakume ta neska gaztea udaran eltxua baño ugariago izaten dala esaten da, bañan antzerki orretan Romualdo mutil-zarrarentzat andregaia bilatzen naiko lan izango dute gure Mai Krux eta bai Miel-Mai jatorrak ere, bestela esan dezala Joxpa-Akiñak.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakume Abertzale Batza

146. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Emakumeak, oraindik izena eman ez dezutenak, ez geroko laga, lenbailen eman izena! Ondarrabi'n, Emakume Elkartea iñun ez bezelakoa izateko.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakumeak ere etzaituztet laster asarre izango, emen inguruan erle antzera dabizkiten arreba oen laguntzaz.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Entzun eta irakurri ditut, Kareaga andereak, Altzeta trebeak eta Monzon bikain ta eztitsuak, Euzkadi`ko emakumiai azaldua; asko, entzun ona egin da, lanian asi dira; nik ere ez nuke entzun gogor egin nai; nik ere, nere aldetik nere ondar alia ekarrita, beartuak gauden bezela, zerbait egin nai det.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gizasemeak orrela aurretik dijuaztela, ez gaitezen emakumiak atzera gelditu; batu gaitezen berakin, Batzoki ortako bazkide egiñaz, Euzko Etxe orretan egiten diran batzar ta itzaldiakin guztion biotzetan Abertzaletasuna sendotu ta Jaungoikuaren ta Aberriaren alde lan egiteko.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaurko egunian Relijiyuak ta Aberriak danori eskatzen digu laguntza, gizoneskuai ta emakumiai; ikusten ditugu albo errietan zein gogotsu ari diran lanian, eta gu Itziarko emakumiak ez degu atzera gelditu biar; bildu gaitezen danok batera ta beste erriai jarraituaz, antolatu dezagun guk ere gure Emakume Abertzale Batza, orrela bata bestiaren leyan, lana obetuago egiteko.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bazirudin Orio'n emakumea besterik ez dala.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orregatik uste det guk, emakumeok, ain abertzaletasun beroa daukagula dirudin ezkero, alegindu bear degula bakoitza bere etxeko gizasemeak lo-zorro orretatik esnatzen, berak ere aberri egiaren iturri garbi eta gardenean edanaz ase dezaten gizon guztiak nabaitu bear luken jakin egarria.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ba orregatik gure euskerari eusten alegindu bear gera, bai gizon, ta bai emakume.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Oso derki egon ziran danak, batez ere emakumeak ta txaluak ugari entzun zituzten.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gizoneskoantzat bakarrik zan arpide ori baña Garbiñe'k biali duana oso pozik artu dute emengo emakumeak.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Abertzaletasunaren txinparta piztuaz eratu da nolabait Buru Batzarra, emendik sartu dira Eusko Elkartea ta Emakume Abertzale Batza, ta igaro dan azkeneko igandez egin dan jaia, gogoangarri izango da batzuentzat, naiz mingarri artu norbaitzuk.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emakumeak bene benetan lagundu digute ta oiei zor zaie aipamenik bereziena.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Oraindik geigo; bere etxean eman du toki ederra Emakume Abertzale Batzarentzat.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ikaragarrizko abertzale taldea, zar eta gazte, gizon eta emakume, Gipuzkoa'ko Aldundia'ren aurrean bildurik zegola, eta erkalako (errepublikako) erkaltzain (ministro) Prieto'ren aginduz, Aldundi'ko sepailo (balkoi) nagusira aurkestua izan zan eusko ikurriña; eta nere ustez, orixe, egikun orixe izan zan ostegun eguartean Donostia'n gertatu zan gauzarik aipagarriena eta aundiena.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emakume Abertzale, Mendigoizale Ernani eta Gaztetxu Batza'ren zabalkunde eta beren ikurriñen onespena ospatutzeko eratu diran jaien EGITARAUA.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ondoren, Emakume Abertzale, Mendigoizale eta Gaztetxu Batza ikurriñen onespena.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emakume Abertzale Batza'ren bizi lekubaren onespena, Josu'ren Biotza irudia esarriaz.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Aberriak, Emakume Abertzale eta Mendigoizaleak eskartuko dizute.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orduberdi geroago Doberak, antziñako doberak, orain ogei urte arte emen eztai arratsean jotzen ziradenak; Eusko Gaztedi eta Emakume Abertzale Batza'ren eztayak bai ditugu ba; urrengo egun batean azalduko det zer nola diran Doberak.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Luze ta bikañak, atera dituzte uriko gaztiak, bai gizasemiak ta bai emakumiak.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Abek emakumiak.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Emakumearen edertasunaz, euskaldunek uste izan dutena, zuur itzetan ikasi dezakegu.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Orai aldi untako emakumen gaitza gizondu bearra (feminismo) da, nik uste.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Izaitez; emakumeak arra den alderako igidura, kilikadura edo galdea, ez da orren sendoa nola gizonek emearen alderakoa.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskotarra abeslaria da, maiteari, etxeari, idi eta arto zarri, moskorrari ta emakume berritsuari, ezkongaiari ta neska zarrari abestiakin ekiten dio.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emakumiak ere egin dute beren batzar nagusia.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Lotsagarria den lagun, i bezelako emakumeak, euskotar abertzaliak izatea....

173. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - Itxura ederra! Emakume Abertzale Batzako Artezkari Batza'koak Zarautz'ko kaletan.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Jayetako salneurriak: Gizakumeak, 1,00. Emakumeak, 0,50. 15 urtetik berakoak, 0,25.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bañan emakume ta zarrak eskola ta eskola diyote; ez dala beste alderdirik gure koxkorrentzat, ta bayezkoa esango niyeteke, baldin mausu onen tajua bikain agertuko balitzaiket.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Erri dana, gizon eta emakume, Jaunartzen izen zan goizean goiz; zortziretako mezetan, abesti ta abar, eleikizun polita egin zan umetxoen lenengo jaunartzea zan-eta; gure ikastolako mutiko txiki batzuek ere ikusi nituan Erriyo leio ta sapailloak apainduta egon ziron kolgaduraz.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Emakume buru ariña
Basterr guziyak nazteko,
Oraindik gaizki dabillenikan
Berak ere ez du usteko;
Edaderikan onenian ba
Eropa orrla mosteko,
Beldur da auka trabatu eta
Erori edo austeko;
Gotzai jaunak oju egin du
Itxura obez jazteko.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Badakizute guziak edo geienak, Bilbo txurien mende erortzeko arrizkuan zegoalarik, agintariak aginduta, an bizi ziran emakume, agure eta neska mutillak, erritik irtetzen asi zirala Santander aldera.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Emakume batzuek euren aurrak magalean zaramazkitela, besteak atzetik amari ezin jarraituaz, ta guziak, euren etxeko goxotasunak utzita, eskutan edo bizkarrean eraman al zituzten etxeko treznak edo arropak, erdi arrastan zaramazkitela.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ote guzi au orrela igesi zijoala, azaltzen dira ortzean etsaien egazkiñak (avion) ta emakume ta aurretzaz batere errukitu gabe, ekiten diote lergaiak (bonbak) botatzen ta lergai oiek sartzen duten bildurrakin, emakume ta aurrak ero antzera laxterka asten diran garaiean, nora edo noruntz joan ez dakitela, orduan berriro ekiten diote euren izkilluazkarragaz (ametralladora) ta iñork sinistuko ez luken ainbateko erailketa izugarria egingo dute.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Jaupa-bitartean, baña, Abertzale Batza'ko Emakume txalogarriak, euzkel-abestiak abestu izan dauskuez, Arrizabalaga'tar Koldobika apaiz-geyak txauneskiñuan lagunduta.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ama izen ederra beretzat laister izango duan emakumiak, antolatu egiñ beardu bear dan eran une onetarako.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ebaki zati bat, ur irakiñetan eduki berekiñ eduki ditzaken zikiñak kentzeko, legortzen utzi eta gero, garbiro eskubak ibillita, zorrotxo orretan sartu eta itxi bera, baldintza edo kondizio batekiñ, bera sendagilleak edo aurgintzan izan oi dan emakumiak bakarrik irikitzekoakin, umia jaio beziñ laster.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 A! zer nolako matxua ematen dion bere umiari emakume onek.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Urte batzuk ba-dira emakume ura ezagutzeko zoriya izan genduala.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Emakume aren biotz zabal eta biguña, laguntz arretan zerbait nabaitu nuan.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Urrengo egunian gizakume ta emakumak Jaun artzia.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Emakumea seingintzan alege aurkitzen da, ordu larrija datorkolako, baña seiña eginda gero; munduan gizon bat geyago dagoalako pozak, aiztu erazoten deutsoz iragoriko estutasunak.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Udaleko gizon gustiak euren aulkijan egozan, eta txadona gizon eta emakumaz beterik.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Amalau urtedun zala Bernardetxu uretan iñude izan eban emakumeagaz egoan Bartres eritxon errian.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Eurotariko batek, Alemaniako emakumen oiturak onangoak eta alangoak dirala-ta, andrazkoak noraño sartu bear daben, luzaroan ekin ei eutsan.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Kale bira danean leio guziak loraz ta oial txuri-urdiñ-ori gorriz jantziak; bide guzian gizon t'emakumeak bazter danak ler egiteraño betiaz, ikustearren mutill ayek etxafuegoak ortik t'emendik tiroka, txanboliñ aurretik dana arinduaz, bi musika soñu atze aurretan, eztarri lirañeko berreun ta geiago kantari bi pilletan.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Edo obeto, lotsagabe arreri emakume baten apaingarririk ederrena etxe bazterrean ampacirc;ztu ez ote-zitzaion. ¡Baietz uste det!

195. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 Semeak jagi ta zoriontsu dala autortzen dabe; senarrak be goretsi egiten dau, esanaz: Emakume askok ondasunak batu dabez; baiña guztiak baiño geiago zuk.

196. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 Jaunaren bildur dan emakumea, axe izango da goratua.

197. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Bainan laster laxatu ziran bien arteko maitasun-lokarriak eta Lopez edo Martin jauna zanak, beste emakume baten besoetan bilhatu zuan bere emazteak ematen etzion berotasuna.

198. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Sarrera ziaro itxita egon biar zan batian, eldu ziran emakume bi, beti bezela duan sartzeko asmuetan.

199. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 Antoniok ostera garrantzirik ez eutsan emon emakumeen ipuiak zirala-ta.

200. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0125 - Ez yauna; emakumeen ipuñak baño ez dira.

201. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Bertan begitu zanean: - Pentsatzen neban, nere senarraren gora-beratan, emakumeren bat izango zala bitarte!.

202. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Bekokia lurrean ebala gurtu eban Eliasek Jaungoikoa ta ikusi eban edertasunaz lilluratuta lez egoan-da... auxe erabagi eban: pralle batzuk irasi edo fundau Emakume andi-arrigarri a gizaldirik-gizaldi goraltzeko.

203. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Eta, emakumiok parkatu oin be zuek txar laga biarra.

204. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Nik al dakit zergaitik, baña beti andrak dozue kulpia; Mejiku'n be gizoneskueri txarro deitzen detse ta emakumieri txarra.

205. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Au zan, eriotza baten kerizian aldian, askokin pekatu gorrotuzkuagua zalako orduan, senarra bizirik eban emakumiagaz tratua izatia.

206. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Zaldunak, zuzentasuna baño ez ekixala, ezin eban aittu emakume aren esan-guria, ala be, aiñ zorua zanetik; eta aren aitzen emon gura guztiak ez eben beste ondorenik Zaldunori asarre jartzia baño.

207. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta beiñ, andra gaiztua aiñ urriñ eldu zan eze, azturik emakumia zana, erregutu biarrekua erregutzalle ibilli barik, Prinzesa jasua senarra gandik, jaso biarrekua bere azpikua Dukian lurretan, etsi-etsixan eiñ eban gauzia erabagitzeko asmua.

208. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Bidean joiazala, Jesus erritxo baten sartu zan erritxo ori, Jerusalem'dik kilometru bi ta erdira egoan Betania zan, eta Marta izeneko emakume batek bere etxean artu eban.

209. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 6) Gixon bi eta emazte bat baño geyago dira Euzkera ta Euzkadi Euzko-Gogoan idazten dabenak: Urrutia'tarr Gotzon, Argarate'tarr Erraimun, Sabindiarr-batza, Emakume batek (Errazti'tarr Karmele) ta Jadarrka (Jemein'darr Keperin), edo bost gitxijenez.

210. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Nik eztaukat baserri bazterrtu onetan EUZKO-GOGOAren txorta, baña, buruz, nik iru gitxijenez gogoratzen dodaz: gixon bi ta emakume bat.

211. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Alejandria'ko Klemente'k, apostoluekaz joaten ziran emakumeak aipatzen dauz, Jauna'ren dotriña andrazkoei irakasten eutsienak.

212. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Beraz, au oartzen dogu, au dogu nabari: - emakumeak mixio-apostolutzan parte artzen dabela; kerygman eta katekesisen, alegia.

213. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 - batez be, emakumeen artean eta komunidade batzarretik aparte.

214. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Profezia (Apostoluen garaian, emakumeak ministerioan parte artzearen bigarren alderdia).

215. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Beste toki batzuetan, San Pablo'k berak diñotse emakumeai ixilik egoteko eleizan.

216. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Orduan, Pablo deunak diñoanez (Tim. 2,8-9), ba-dau emakumeak eskubidea otoitz nagusian parte artzeko.

217. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Itziko leuke bere Eleiza'k, abade parroki baten, komunidadearen otoitza zuzentzea, emakumeak liturji-otoitzetan parte artzea osoki tradizionala bait-da.

218. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Eta emakume batek Abeslari eginkizuna betetzea, lengo Profeta aiena bezela edo litzake.

219. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Eta emakumeak mixio-ministerioetan parte artu ba'dabe, orain ere parte artuko dabe Eleiz bakoitzaren ministerioetan.

220. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Bai gizonen aldetik, bai emakumeen aldetik, ba-dirudi eleiz bakoitzaren ministerioak nagusitu egin yakezala mixio-ministerioai.

221. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 2) Gaxo dagozan emakumeai ikustaldiak egin.

222. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 3) Etxe partikularretan, emakumeai erlijiozko gaiak irakatsi.

223. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 2) Andrazkoen ministerioa ta Gotzai ta abadeai emondako laguntza, emakumeen artean agiria izan da batez be.

224. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Monjaen abestietan euki du jarraipena, emakumeak otoitz nagusian parte artze orrek.

225. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Orduan, Ordena Txikien eginkizun guztiak bete ditu emakumeak.

226. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Aldi artako gizartean, emakumeari zelan begiratzen yakon gogoan artuta, asko esan nai dau ta indar aundia dauka orrenbeste eskubida emateak.

227. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Guztiak dakizue, noski, zelan 1958-9-27'gn Suezia'ko luterotarren eleiz Batzarrak, baietza emon eutson emakumeak abadetasunera irixteari (aurreneko urtean ezetz esan eben).

228. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Ba-dakizute, baña, katolikoen aldetik be izan dirala eskariak - Suiza aldetik alegia - emakumeen apaiztasunerako.

229. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Gero, gure arerioak emakume antzekoak dira.

230. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 ABESLARI-TALDEKO BURUAK - Baina zure sabelak sortua ilteko biotzik izango al duzu, emakume?

231. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 ABESLARI-TALDEKO BURUAK - Zu berebat emakumerik negargarrien gerta zintezke.

232. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Emakume gutxi izaten da (askoren artean bat idoro zenezake nonbait) Musarekiko arrotz.

233. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 IASON'EK - Gorrotagarri alen ori! Iainkoentzako, neretzako ta gizakume-leinu osoarentzako emakume biraogarrien ori!

234. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Izan ere ezta Elendar emakume bat egundaino orrelakorik egiteko bekokirik izan lezakeanik, eta oiek baino lehen etsi zindudan, emazte zerau ar zintzadan, zerau ezkontide gorrotagarri ta galgarri neretzako, leoi-eme bat eta ez emakume bat, etortez Tirreni'ko Eskile baino basatiago zeran ori! Eskile, Sikili-atakako itxas-bidutzia: aitz-arteko arpean bizi omen zan, Tirreni itsasoa ikuspegian izaki.

235. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 APALLU - Pantxika Lanpernax'i abestu bear al diok?
EZTI - (Isekazko parrez) Ja, ja, ja...! Pantxika Lanpernax'i nik abestu?
APALLU - Zergatik ez? Ondo emakume bikain askoa zeok.

236. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Ain zuzen laguntza billa natorkizu bada. Emakume gazte bat daukat aurregiteko ta asiberria dala-ta larri dabil... eta nabil. Zuk ikustea nai nuke.

237. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 EMAKUMEAK:
Gora biotz oyek!
Ez degu bildurtu bear ola.
Goyan dago gure Jaun ona...

238. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 EMAKUMEAK:
Gora biotz oyek!
Goyan dago gure Jaun Ona.

239. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0049 Andre Kaxilda - Tira emakumia, lore oyek jarri itzazu beren tokiyan; mugi zaitia, korri, salto...

240. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Izai[ña] - Jakin ezazu, ba; emakumeak ez nautela izutzen.

241. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Zurr[un] - Atozea onera, gizajo ori (Eskutik eltzen dio). Zu oso gaizki zaude orrela, orren bakarrik. Emakume bat bearrekoa dezu. Loretxo, neurri-neurrikoa degu zuretzako.

242. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Sat[ur] - Nik al dedan bezela gordetzen det nere burua. Ni, emakumeengandik urruti, pake-pakean bizi nintzan, eta ikusi du sendagillearen alabarekin zer gertatu zaidan.

243. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Ta emakume bategandik gordetzearren, eun emakumeren artean sartzen zera. Nork antzematen dio kontu oni?

244. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Sat[ur] - Zer atera det buruz jokatzearekin? Ezkongai pakean bizitzeko, emakumeengandik iges egitea alperrik ba-da, emakume tartean sartuta, ikus dezagun zer gertatzen dan.

245. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Sat[ur] - Nik ez diat ezertxo ere, andre oiei esateko. Konpon adi al-dekan bezela beroiekin. (Ba-dijoa Ujentu). Job santua ere bere onetik ateratzekoa da au! Ezin diot emakume bati begiratu, jendea botikara kontu eske etortzeke. Andre oiek guziak, neregandik itzen bat edo begirasunen bat artu duten beste ainbeste neskatxen amak dira. Aurrean jarriko ba-litzaizkit, itz gogortxoak esan bearko nizkieke. Naiago det iñor ez ikustea.

246. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Berak erne-indartu beza, Bere grazi ezkutua naastuaz, gizonak jaio-berritzeko eratu degun ur au, santutasunean sorturik, jaungoikozko Iturri onen sabel garbitik, jaio-berrituta eta zerutar eginda atera ditezen, eta, gizon ta emakume, zaar ta gazte, izaerak bereizten dituan arren, guztion ama dan graziak berdindu ditzan guztiok aurtzaro berean.

247. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 ¿Loikerizko pekaturik egin al dezu? ¿Bakarrik? ¿Beste norbaitekin? ¿Zeñekin: gizon, emakume, ezkongai edo ezkonduakin, edo persona ez danakin?

248. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 VI`GARREN EGONLEKUAN Emakume batek Jesus`i aurpegia txukatzen dio.

249. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Beronika zalako emakume bat atera omen zitzaion jendearen artetik, aurpegitik zerion izerdia txukatzera.

250. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Eta Berak, aldamenean zutik, sukarrari agindu egin zion, eta sukarrak emakumea utzi zun, eta berela jeikita mirabe-lanetan asi zitzaien.

251. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Aingeruak, etxean sarturik, au esan zion: Agur, eskertsu, Jauna Zurekin: doatsu Zu emakumeetan.

252. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Esk. Agur, Mari, eskertsu, Jauna Zurekin: doatsu Zu emakumeetan, eta doatsu Zure sabeleko Semea.

253. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Emakume onek beronek jasoa da, gaiñera.

254. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Bere gurasoen etxea izandako hura komentu izateko ez zan oso egokia, eta emakume ark, Agredako erriaren kanpoaldera beste komentu berri bat, aundia ta galanta, egiteko burubidea artu zuen.

255. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Onek ere sentitu zuen barrenean, emakume aren tirakada.

256. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 - Utzi zazu dana, emakumea, bi edo iru eguneko kontua izango da ta!....

257. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Sugur-motzaren aurrean pasatzerakoan, txapel oker-beltz arren dirdir-ixpilluan ikusi zuan nonbait bere arpegia emakumeak, eta alako naska arpegi bat jarri zuan.

258. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Anoeta'ko geltokian aurtxo bat besoetan zekarkian emakume gazte bat igo zan.

259. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Zerbait esan bear da:
- Billabona'ra al zoaz galdetu zion sugurmotzak emakumeari.

260. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Emakumeak oso bildurtuak ziran.

261. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Agurtuko ote genduke gaur emakume bat, Detxepare'ren itzekin.

262. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Ba dira gizonezko batzuek, lotsor edo lotsatiagatik izanik, emakumeenganako narda edo destaiña-kerrua izaten dutenak.

263. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Emakumeak ezagutzen ez ditudalako ez da, eiki.

264. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Emakumearen gogoak ez du niretzat misterio ta zador geiegirik, uste dut.

265. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Esan nai nizun, emakumeen gogoa ezagutzeko, urte asko ta asko bear dirala entzuna naiz; eta zuk, ez duzu ainbeste urterik.

266. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Ez du ezagutzen iñork emakume arek baizik.

267. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Ez dezu eman nai emakume aren izenik?

268. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 - Matilde emakume maite-mindua da...

269. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Baditugu emakume mixiolariak eta ziur gaude ama izaten asiak dirana.

270. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (13) Emakume, esan zitoen, zeri negar egiten diozu?

271. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Baiña leen-ostiraletan izan ezik, emakume bakar batek nola utzi bere lanak astegunez?

272. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Eta guk, emakumeek, zer esango degu?

273. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Bai suertea ere... gaurko egunean, Arantxa bezelako emakumea etxera eramaten badu!

274. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Auzoan ez ezik kalean ere, oso ezagunak dira emakume auek.

275. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Ara, ara, emakume orren iztar meak.

276. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Zaldizko esne-saltzailleen zarata alaiz betetzen ziran kaleak eta gaucho berri aiek emakumeen begietan oso edertuak agertzen ziran.

277. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Munduko txorakerietatik irtetzen lagundu zion emakume ura, orain erdi aserre zebillen berakin, kofesorea zala ta etzala.

278. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 (...), eta eguardian bere langilleak ikustera etorri zanean, Ruth ikusirik, morroi bati esan zion: - Aizu, nor da anako emakume ura?.

279. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 - Emakume ura, Moab'tarren lurraldetik, Noemi alargunarekin, etorri dan erraiña da, - erantzun zion morroiak.

280. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Eta azkenez, Ruth'en zintzotasuna, eta bere amagiarrebarenganako maitetasuna ikusirik, emakume au, Moab'tarra zan arren, asko gustatu zitzaion Booz'eri, eta berakin ezkondu zan.

281. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Orra nola, ene neskatxoak, Ruth gaxoa, txiro-txiroa, bere senar zanaren ama zaarra mantentzeagaitik, eguzki galdatan, garagarra ebakitzera, jun zan emakume biotz-bigun eta ona, Booz, gizon on eta aberatzakiñ ezkondu zan.

282. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Milla bider bedeinkatua Zu emakume guztien artean!

283. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ta norbere odolaz gorritutako lur gañian ustelduten dok, eta egazti okelajaliak emakumiak baño geyago ibilten dozak aren ondoan.

284. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Or itxas zear Pigmalion zekenaren ondasunak, eta emakume bat dugu egiteko ontan buru.

285. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Kristautasunez jantzi-jantzitako emakume arek ezerengatik ere etzuala nai onelako izenik bere alabatxoarentzako.

286. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Sendalariak ziotenez, artrosinovitis traumàtica zan emakume onen gaxotasuna.

287. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Askotan lotsagabekeri ederrak entzun bearrean izaten zan, gizon pordillak eta emakume lizunak arpegira botatzen zizkiotenak...

288. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Bera, obispo Jauna, Lekaidi berri bat asmatzen bai zegon emakumeentzat, eta areaxeko deia egin zion.

289. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Lurralde ontan, nere zarpak gizonezkoak ba-dira onbre-txaparo deitzen didate, eta emakumekoak badira, berriz, andre-txaparo.

290. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Berri lazgarri ori yakin-orduko, ezin zenbatu ala yudu, zurdatzez yantzi ta buru gañean errautsa, eriosuar bildu ziran: erriko nagusi, gizon, emakume ta aurren tirlu izugarri bat atsekabez illun, eriotzarako gerturik zeuden, yauretxea narriotzen utzi baño len.

291. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yesu'k eta Bidaliek, alabañan, zizku bakarra zuten eta emakume on aiek bere zituten ogasunetatik laguntzen zien.

292. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Geroago, garako emakumea egitean, orribiko eginda agertuko zaigu, baitik bat, Aristotel'en garaian.

293. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Bitartean Saul'ek, Yaunaren ikasleen aurka oraindik zema-sarraskiak zeriotzala, apaiz nagusiarengana yo, ta Damasko'ko sinagogentzat idazkiak eskatu zizkion, lege ontako iñortzu idoro ezkero, guziak, gizon ta emakume, lotu ta Yerusalen'a ekartzeko (1-2).

294. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Atera agindu zion ta emakumeari, zegonez, emateko: gizonak bete, dardaritsu: emakumeak artu zun: eta ango guziai zurikeri aneika egiñaz, ta zurtz beartsu eta neskutsaen onari orrela begiratzen zion yaurlariaren bizitz-osasun alde Yainkoari otoiaz, auzitegitik pozik irten zan, zorroa esku bikin eutsita zeramala... len baña, zillarrezkoak ote ziran barruko txanponak begiratuta.

295. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Irtenda bertantxe, Santxo'k, malkoak yarion eta bere zorro atzera begi-biotza yoan zitzaizkion abeldunari esan zion: - Gizon on: emakume aren billa zoaz, zorroa nai ta ez kenzaiozu eta ona berarekin biur.

296. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 An zeudenak oro, arriturik auzi aren amaya zitxaroten: ta ordutik laster, giz-emakumea itzuli ziran, lengo aldian baiño elduago ta atziago: emakumeak gona yasota eta magalean zorroa ipiñia ta gizonak kentzearren liskartuz: ezin zezaken, baiña, emakumeak zaitzen zunez, oyuka zesala: Yainko ta gizadiaren zuzena!

297. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 - Nola kendu? yardetsi emakumeak lenago bizitza niri kentzen utziko nuke, zorroa baiño.

298. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 - Bera egidun ba dugu esan zun gizonak ta nik nire burua aspertu ta indargabe daitort eta zorroa kentzeko ez aña: ta askatu zun emakumea.

299. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Ordun Yaurlariak emakumeari: Aurkeztu, zintzo ta kementsu, zorro ori.

300. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Izutu zan emakumea ta yoan burbei ta muturr.

301. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Eta lengo bost aiekin deitzen zuenari, manetofoi-zintan jasotako emakume baten itz oekintxe erantzuten zioten: Marka itzatzu sei numero, marka itzatzu sei numero.

302. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Emakume oiek, Klemente'kin eta beste nere lankideekin batera jardun dira nere aldamenean Ebanjelioa zabaltzen.

303. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Igarlema edo profeta zan emakume bat ere urbildu zitzaien: Ana zuan izena eta Aser-en jatorriko Fanuel-en alaba zan.

304. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Emakumeen tokian neska batzuk eta gizonenean mutillak esaten dute zer eta nola egin bai ta ere jator asko lagundu.

305. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0096 Egun artan izan ziran irrintzilariak, aurrentzako idazteko ta irakurtzeko esamiñak, nekazarientzako sariak, tobera-jotzalleak, emakumeen korrika-apostuak suilla bat ur buruan zutela, zezen-suzkoa, ta abar.

306. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 9 EMAKUME LAGUNARI

307. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0016 - Utz itzazu emakume kaxkarin eta ume sostorren keiñu ta loxintxakeriak.

308. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Adan'gandik asi, eta azkeneko il zan gizon edo emakume on guzien animak an zeuden.

309. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Antxe ainbeste eta ainbeste Igarle, eta gizon on eta emakume santu: Judit, Esther, Errakel... Azkeneko denboretan an sartutakoak ere bazeuden: Iru Erregeak, Simon zarra, Zakarias, Elisabeth, Juan Bautista... eta guzien artean santuena, eta maiteena San Jose, antxe ura ere.

310. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Atadi-aldean, itzal-babesean, emakume bat zapi-konponketan.

311. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 ! Noiz bukatuko ote-zaizkigu eliz-gizon eta emakumeen eskoletako bidegabekeri auek!.

312. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Emakumeak kendu dira lur lanetik; zarrak ez dute lanik egiten, ta zartzaro sariya badute.

313. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 An ageri zaizkigu lenengo orrialdeetan, Ierusalengo Mandio artan, Amabiak, Emakume gurenak eta ikasle samalda Goteunaren zai.

314. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Gure aitzinean iragan ziren bi hil-gurdiak eta hilen aita, gizon xahar, bilo urdin bat; bigarren gurdiaren atzetik bakarrik zoana bi anai baitziren hil izan ziren mutilak; gero Apezpikua eta apez andana bat, gero gizon gazteak eta haien ondotik, berriz, neska apain talde bat, emakumeek erakutsi ohi ez duten gudari antz zutenak eta gure aurretik zebiltzalarik, Sean Padraig O'Raghallaigh neri buruz inguratu zen eta erran zidan: Emakumeen Batasuna.

315. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0026 Beste zerbaitez gainera, au ere ikasi zuen: emakume aur egitekoak noiz alaba egin bear zuten.

316. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Don Teodosio Goñico Zalduna edo caballeroa, vici zan Goñiko errian, Doña Constanza de Butron andra emacume on eta doi ederracquico arequin ezconduric.

317. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 8. A) Emakume aur egin berriari zingirinak bularrak ez arrapatzeko, baratxuria ta gatza jo jo eginda zapi txuri batean sartu ta medalla (domina) bezelaxe kolkoan sartuta iduki bear da.

318. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ezkerretik eskumaldera: 1.Armusua jan. -2.Palaz jokatuten daben Naparroako anaia bi. Seme-alabadun emakumea.- 3.Auntzaren arra ( atzekoz aurrera ). Esanekoa ( obedientea ).- 4.Dimako auzotegia.B okal letrea.- 5.Konsonante letrea. Numerua ( atzekoz aurrera ).- 6.Bateoan ipiñi euskuen. Leku aretara.- 7.Merke ez dana. Jakob patriarkearen seme bat.- 8.Gauza bateri pixua arindu. Bokal letrea.

319. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Seiña eginda gero, ilteko zorian egoan emakume errukarria.

320. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Joan zan ariñeketan abadea emakumearen jauregira.

321. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ezin eiken iñok siñistu, emakume ain gaztea, ain zoriontsua ta ordurarte ain sendoa ilgo zanik.

322. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Soldadu geienak, Inglaterrara biurtu barik, geure artean geratuten zirean, geure verbetea ikasi, Irlandako emakumeakaz ezkondu, eta azkenean bertokotu egiten zirean.

323. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 EMAKUME BAT.

324. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 EMAKUMEA GIZARTEAN

325. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Emakumeak len giltzapetuta zeukaten muga zarrak lurperatu ditu, eta denbora batean iñolaz ere amestu ezitezken eginkizunetan arkitzen dugu, ordun asmatu-eziñezko azken batera bideratuta.

326. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Emakumea ibiltzen ez dan lan-klase bat bakarra ere, ezin dezakegu ia-ia arkitu.

327. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Era guztietako iritziak arkitzen ditugu gai ontan; alegia, emakumea, bai sozial gaietan eta ekonomia ta politikan, bai injenierotzan eta bai ta ere medizinan edo arte gaietan arkitzen dugu.

328. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Eta galdera: komeni ote da emakumea lan auetan sartzea, ala ez da komeni? ondasun geiago aldakarkigu, ala ez? edo, ez aldu bidezkoa? ez aldu eskubide bat?.

329. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Zalantzarik gabe, ziurtasun osoakin diot, emakumeak asko lezakela gure gaureguneko munduaren auzietan.

330. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Komeni da, bai, emakumea gizartearen auzietan sartzea, baño, zuzen ulertu dezagun.

331. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Ara nun dauden bide-ertzetara dijoaztenak.Komeni litzake, lenen bere emakumezko eginkizunak betetzen baditu, bere emakumezko nortasuna galdu gabe.

332. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Auen ustean emakumeak orain arte bezela jarraitu bear luke.

333. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Baño orain arte ez da emakumearen alizana ondo neurtua izan.

334. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Beauvoir'en ustean, emakumeak individuo izan bear du, eta azken au irixteko oztopo guztiak kendu bear ditu.

335. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Au dana emakumearen nortasuna ta askatasuna zapaltzen dituzten korapillo batzuk besterik ez dira; eta emakumeak korapilloen bearrik ez du, guztietatik askea izan bear du.

336. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Itxuraz etziok gaizki... Baña emakumeetan itxurak baño geiago balio dik bere zintzotasunak, etxe lanetarako trebetasunak, sendiaganako maitasun garbiak.

337. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Alemanentzat eguzkia die Sonne da, emakume antza du.

338. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Romanoentzat lorak emakumearen lilluragarriak gordetzen ditu.

339. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ordu arte eguzkia, esate baterako, etzan ez emakume ezta gizakume ere.

340. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Praaa! praaa! egiten zuan ijito batek tronpetiaz, eta euretako emakume batek pun! pa, pun! pa, pun! pa...... joten zuan bonboa.

341. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 PlE.- Esakera bat? Eta ain zuzen be... or aurrean dabizan emakumiak, atzapar lodia luze luze gure begira ipinita? Sekula konpesatu dau berorrek ondarrutar andrarik?.

342. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 Ez begiratu, baiña egalean dagon emakume a, zuri begira dabil tarterik tarte.

343. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 KAPI.- Emakumeak emakume ederrak, gazteak, liraiñak, yazekoenetan aukeratuak, sortu lez, narru gorrian, billoitz billoitzik etorten yakuzan janaririk atsegiñenak eskintzen, euren mamiñen ikutuekaz gure gorputsak berotuten.

344. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 BEGO.- Gaixo edo okerren bat? EZTI.- Gurean kontuan jausita gengozan, aitaren odoleko emakumeak, zigorra lez eukela sortu al ez izatea.

345. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 EZTI.- Ez da errez bein orrela bastertutako emakumearentzat.

346. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Oraindik otzik dagon zure yakinkidetzea ez al da berotuko, zure biotzean maitasuna sortu ta txerakor izateko; ezta errukiak be, emakumek eurak be ortik zear egotzi daben errukiak be, ez al dau urtuko zure biotzeko leia, zure egikizuna burutzeko gudari gogor izan baño.

347. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Emen dator bera, berak maite eban emakume bakarraren eriotzeagaitik negarrez.

348. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 Gero, jaso zuten edo atera zuten diruz beren auzo-inguruan bizi zan emakume zaartxo bati lagundu zioten.

349. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Emakumea txofer.

350. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Zahar eta gazte, txiro zein aberats, gizon ta emakume, danak saiatzen dira zorioneko edo zoritxarreko gaitasun txarteltxoa lortzen.

351. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Astiro-astiro doazanak... Beti presaka dabiltzanak... Leihoetatik neskatilei loreak botatzen deutsieezenak... Edo ta beste automobil baten emakume bat ikusiz besterik gabe, atsoen itxurazko hortzak erakusten dituenak.

352. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Esan beharra dago, izan eta ere istripu txikietan puntarengoak dirala gure emakumeak.

353. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Nire lagun batek, emakumea bera, hainbat urte dirala lortu eban txofer karneta eta makinatxo bat kilometro eginak ditu bideetan zehar ordurik hona.

354. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Beharrezkoa zan bere eskuetatik urrun ipintea kutxiloak eta gauza arriskugarri guztiak, eta emakumea giltzapetuta eukitea.

355. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Sarri ikusi neban gabaz, oso berandu, oraindino etxera joan barik egozan emakume eskasen arte bila ta bila, aurkitu gura ebana euren artean topauko ete eban bildurragaz.

356. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Nik ezin onartu al izango neuke emakume bi batera maitatzen lebilken gizonik.

357. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0156 - Antzututako emakume galduren batek lenago sortu ta ekarriko leuke beste semeren bat!.

358. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Eta besteak, emakume aingeruak edo aingeru emakumeak?.

359. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0005 Jenteak udako arropa alaiez jantzita, gizonak arkondara zuriakaz, emakumeak kolore argiko soinekoekin eta umeak zuriz, kaleko alde biak betetan ebezan.

360. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0019 , egin eban emakume baten bozak.

361. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0081 Vanderbilt Baltzuak, Konpañiak, 375 emakume langille daukaz, eta onein seme-alabak errez egokitzen dira bertoko ume-zaingoan.

362. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Emakumeak.

363. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Bakartadearen mendeko ezagunenak, ariñen jausten diranak, adiñekoekaz batera, emakumeak dira.

364. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Eun lagun bakartien artean, irurogeitik gora, zeatz esanda % 62, emakumeak dirala irakurten da.

365. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Eta bein 45 urtetik gorakoetan, gizonezko bakoitzeko, iru emakumeak izaten dira.

366. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Bakartadean ariñen jausten diranak, emakumeak.

367. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Aunditu ta ugaritu bidean dagozan lurraldeak, munduko gizon eta emakume guztien artean, euneko irurogetamabi bat osotzen dabe; baiña oneik euren jentea eskolatzen gastatzen dabena, besteak gastatzen dabenaren ondoan % 11 baiño ezta.

368. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Asieran aurrerapen naikoa aundiak lortu ebazan: Zutunik ibilli, berba batzuk eragin, idazten ikasi be bai, baiña seksu-jokabideetan ez eban aurrerapen aundirik lortu, emakumeen aurrean beti artega aurkitzen zan.

369. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0012 Egunero berba-egiten eban, Sevilla irratitik, Queipo de Llano gudalburu edo generalak eta auxe, guzur nazkagarri auxe, esan eban: Emakume eta umeak gura nai gura ez sartuazo elizetan eta euzkotarrak, eurak, emon dautse sua elizari.

370. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Goiz atan bonbak jaurti ebezan, ba, Aiangiz eta Mendata'ren bitartean dagoan Marmiz auzo-unean be eta Gipuzkoa-aldetik igesita egoan emekume bat il eben, bertan, ingurukoeri bildur-ikara aundia sarturik.

371. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Santa onen izena, aundi ta berezia, agoz esatea bakar-bakarrik, toki onetan eta une onetan atan be, ainbat eta ainbat gogapen biztu-azoten ditu gure gogo barruan; eta lenen-lenen Teresa'ren irudia dakarsku gomutara: geure aurrean daukagu, bai, besterik ez lako emakume lez, lekaime lez, apal eta lau, penitentziz jantzia, inguruan zabaltzen dauala bere giza-bizitasunaren eta gogo-kementasunaren sugarra; orrez gaiñera, Ordena zar argi baten sortzaille ta barriztatzaille lez agertzen yaku, idazle asmotsu ta goitar, arima bizitzaren irakasle, barru-zale bardin bako ta eragille bizkor.

372. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Baiña ez egon zuek orren zain: momentu onetan ez dautsuego Jesus'en Teresa nor zan eta zer egin eban esango; ortarako, bada, santuen auzietan ardura dauan gure Eliz-Alkarteak ain arretaz gertautako liburuan batu dauan bibliografi bikotxa, Santa onen bizitza ta edestia, naikoa litzakez, bai orixe!, oneik itz laburpean egokitu nairik lebilken edonor kikildu ta lur-jorik izteko; emakume arrigarri onek, izan be, sartu gura genduken zeatz-eite ta bereizgarri guztietatik gaiñez dagiala dirudi.

373. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Lenengo gogoan artu bear dana: Emakumetan Avila'ko Teresa deuna da Eleizeak Irakasle (maixu) titulua emoten dautson aurrenena, ta au Paulo deunaren itz zorrotzok aztu barik: Emakumeak begoz ixillik eleiz batzarretan (); eta onek esan nai dau, gaur be, emakumea ez dagoala Eleizan erakutsi ta ardurazko egitekoetan esku artzeko deitua.

374. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Egi-egiaz ezta irakatsizko jerarki egitekoak beragaz daroazan titulu bat; baiña era berean nai dogu, onek ez dauala ezelan be adierazten emakumeak Jainko-erriaren altzoan daukan arlo gain-gaiñekoa ezetsi ta aintzat artzen ez dogunik.

375. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Eta fede atontze orretan, emakumerik asko, gaillur gorenengoetara elduak dira, euren aotiko itzak eta idatziak neba-anaian argi ta zuzendari izateraiño eldu be.

376. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Emakumearen eleiz-arazoa.

377. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Ba-dakigu Uri txiki bat gareana munduko besteen artean; berau, alan be, ospetsu egin izan dabe, naiko ospetsu, askatasun sozio-politikuek ikurra dan Zugatzak lenengo eta gero, aipamen triste ta negargarriz, gaur gogoratzen dogun bonbaketa anker-basatiak; ainbat gizon eta emakume errubakok euren aragian ixil-gordean eroandako bonbaketa gaiztoa, artean be oraindik bizi diranen bakeoiu lez illezkor egiña.

378. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 1934'an ezkondu zan Iparrameriketako antzezlaria zan Jan Gabrial emakumeagaz eta sei urte iraun eban ezkontza onek.

379. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 Irlanda'ko Errepublika'ren Bein-beiñeko Jaurlaritzak Irlanderriari:
Gizon eta emakume Irlandarrak: Jainkoaren eta gure asabengandik aberri-izana jaso dabenaren izenean, Irlanda`k, zuen bitartez bere ikurriñaren inguruan batu ta bere askatasunaren alde burrukatu dagien bere semeei dei egiten dautse....

380. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 Bidari-Etxearen zaintzeaz gaiñera, Poloniar gizon bategaz ezkondutako Markievicz-Kontesaren gidaripean, Uritarren Gudaroztea eritxon beste gizon eta emakumeak Dublin'go Zelai Nagusia menderatu eben.

381. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Olan ba, Pearse jaunak beste agiri baten bidez, bere errikide gizon eta emakume guztiei emondako laguntzagaitik eskerrak emonaz, Irlanda'ko Errepublikak pot-egin dabela autortzen dau.

382. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Millakak izan ziran espetxeratuak, euren artean irurogei emakume.

383. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Oitura arin baiño labanagoko emakumea da, atorra lez aldatzen dau bere maitalea.

384. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Alde batetik hondobako putzuko ur bizigarrien ikuspegia, gizakiak putzu horretara joko dau bere egarria asetzeko: eszenarik adierazgarriena Jesusena da, Samariako emakumearen putzuaren ondoan; bere inguruan antolatuko dau ebanjelioko diskurtso handia: ur Jainkoaren bila joten dauen gizakiaren egarria asetzen dauen ura.

385. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 (EMAKUMEA sartzen da; Chinatowneko puten jite eta itxura oso-osoa.)

386. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- Ostias! Lizardi. Non izkutatu haiz azken aldiotan?.

387. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- (Laztanka hasten zaio) Nere muttiko gaixoa. Ta zer izan duk bada?.

388. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- Eta, osatu al haiz?.

389. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- Hori duk eta! Ateraiok honi kopakada ederra patxaran, eztula sendatzeko hoberik ez zegok eta.

390. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- Nola ezetz? Gizonak edan egin behar dik.

391. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- Jesus! Hori duk hori gizonaren fina! TABERNARIA.- Poetak.

392. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- Gutxi gure Lizardi bezalakoak.

393. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- Nola lotsa? Ez al gaituk hire lagunak?.

394. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- Ez, ez, ez, beste bat. Hori ezagunegia duk eta.

395. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 EMAKUMEA.- Badakit, badakit: zeru azpiarena!.

396. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 LIZARDI.- Oso kaskarra da eta! EMAKUMEA.- Ez dik ajolik.

397. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 EMAKUMEA.- Baina euskara ederrez egina, jantziz.

398. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 LIZARDI.- Hala nahi baduzue... (Umearen eta amarena keinu eta ahots aldaketez adieraziz, LIZARDI konturatu gabe EMAKUMEA eta TABERNARIA farreak lehertzen dauden bitartean): .

399. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 EMAKUMEA.- Etzak segi, Lizardi, negar eragingo didak eta.

400. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 EMAKUMEA.- Eta hire mintzoaren xamurra ere... Oh Lizardi, dantzan egin dezagun.

401. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 (Bernardo Atxaga-Mikel Laboaren, Lizarditangoa entzuten da eta EMAKUMEAk eta LIZARDIk dantza egiten dute txit ongi.)

402. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0117 ITZIAR - Agur, Euxebi! ANDONI - Agur! ITZIAR - Ez da emakume txarra horixe.

403. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 BAUTISTA - Sorginkeriekin gehiegi sinisten ez banuen egun horretara bitartean, orain esaten dituzten guztiak egiak ez ote diren izango pentsatzen hasia nauk... Goiko zelaiaren ertzean zen emakumearen algarak, zer dela eta bestela? Urduri nauk benetan eta gaueko zarata txikienak ere loa galduarazten zidak.

404. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 BEATRIZ - Zer? Ez naizela emakumea uste al duzu?... Horrela delakoaren frogak emango dizkizut.

405. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 DIONISO - Emakumeok, gizon hau sarean erori da; bakanteengana joango da eta han merezi duen moduan hilgo da.

406. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 Emakumez jantzita hiritik eraman dezadanean, haren aurreko mehatxuak izanda, zeinekin izugarria agertzen baitzen, barregai izan dadin gura dut.

407. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 1425'etik 35'erako bitartean agramontesak eta Lukuzetarrok, Joanes de Foix bitarteko genuela, egin geniken hamar urteko bake-aldia ere etziken errespetatu. Noiz-nahi, bere gizataldeek nire jendea hiltzen, bazterrak sakailtzen, etxeak sutzen, emakumeak galtzen ziarduten. Bake-ituna amaituz gero, gure etsaigoa biziago eta gordiñago billakatu duk, eta elkarrenganako gorrotoa eta odol-egarria duk gutarteko bizilege bakarra.

408. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 ALLAN - Zure emakumea da eta bazenekiela suposatu nuen.

409. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Egon zaitez lasai emakumea! Guztia antolatua dut eta neurriak hartuak, ni kanpoan naizen bitartean ezer palta ez dadin etxean. Begira... (Esertzen da lehengo tokian). Berehala agertuko dira hiru gizonezko honuntza, morrontzan etxeko lanak egin ditzaten.

410. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 XIII. BALTAXAR eta KAXPAR KAXPAR: (Agertzen da etxe barnetik jazkiak egokituaz). Moteilak! Ez duk sasoi txarrekoa emakume hori!

411. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 BALTAXAR: Emakume txoroa!

412. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 BALTAXAR: (ANAren eran). Gaur iluntzean, zuretzat izango nauzu... Zuretzat, oso osorik! (Bere eran). Kaka zaharra! Hitz gozoak eta hortik aurrera ezer ez! Emakume txoro horren aitak jokatzen duen eran jokatuko banu, belarririk gabe, besorik gabe, hankarik gabe...

413. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 TXOMIN: Hori ez da ezer emakumea! Toribioren dendara joan zaitez eta aukeratu zazu jazkirik egokiena. Esan zaiozu berari, nik bidali zaitudala eta geroago azalduko naizela ordaintzera. HAUNDITASUN AMETSAK.

414. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 2. Elkarte-hazkuntza, emakumea.

415. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Ia ezinezkoa da ziklo bakoitzaren edo iharduera bakoitzaren aipamen zehatza egitea; hala ere, argigarri izan bide daiteke horietako batzu aipatzea, hala nola: Euskomusika, gaurko musika eta bertsolaritza zabaltzeko pentsatua; Gitarraren Nazioarteko Astea, herrialde desberdinetatik etorritako partaide gazte baina kontsagratuk emana; Psikologiako Ihardunaldiak, gizartearen gaurko arazoak aztertzeko egina; Beste medikuntzak zikloa, horietan garrantzitsuenak direnen deskribaketari eta azterketari buruzkoa; Emakumea, gizartea eta kultura zikloa,(...).

416. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Bi lehoik zeramaten karroza batetan zutik zihoan emakume eder bat zen .

417. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Berriro begiak irekitakoan emakume hura ez zegoen han.

418. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00007 a) Bai , gerta daiteke itsu guztiak emakumeak izatea.

419. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00007 d) Ez, euskaldunak gehiago bait dira emakumeak baino.

420. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Renoir-ek, emakumea, jantzirik edo bilutsirik, pintatzeko bere era bereziari hedatuko dizkio teori berri hauk.

421. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0015 Arrantzaleak ezezik, erne zebiltzan egun hartan Getari-ko eta Zarautz-ko emakumeak, eguerdirako etxeko zereginak burutzen.

422. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0103 Nor izan ote zen, ileak lehen aldiz orraztu zituen emakumea? Ala gizonezkoa izan ote, zen?.

423. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Emakumeek eta pertsona helduek baratza landu eta abere batzuk zaintzen dituzte, baina lur zati handienak pinudi bihurtzen ari dira.

424. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Ez ditugu hona bertan gertatu guztiak ekarriko, baina... majo afaldu ondoren eta bederatzi afaltiarrak ere hiru emakume eta sei gizaseme bero bero zirelarik, katu bizi bat bota zuten ur irakinetara, eta gero jan egin zuten handik ateratako zapero gozoa.

425. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 Michel D`Abbadie zuberotarrak Irlandara jo zuen ihesi eta bertako emakume batekin ezkondu zen.

426. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0001 Guztian mailaka hartzen badugu urrats batzu eman behar ditugu: a) haurdun dagoen emakumearen jan neurri eta bizimoduaz arduratzea.

427. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Emakumeak esandako kalean ezker eta eskuin aldeko balkoiak ia ukitu egiten dira.

428. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0143 1927.ean jokatuz zen emakumeen munduko txapelketarako lehen lehiaketa.

429. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0143 Maia, 20 urte, munduko emakumeen txapelduna, sobietarren txapelketaren lehiaketa azkenaldia jokatzeko klasifikatu zen, lehiaketa aurretiko batetan bigarren geratu zelarik.

430. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0143 Bere aberriko titulo handienean parte hartzen duen lehen emakumea da historian zehar.

431. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0105 Kangurinak behera begiratu zuenean, lurrean etzanda kordegabeturik kordegabeturik: sentidurik gabe zeuden emakume guztiek alfonbra bat osatzen zutela ikusi zuen.

432. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0020 Gelaune edo konpartimendu hartan hiru pertsona zihoazen: ahizpa bixitatzera Arezzora zihoan emakume bat, Boloniara zihoan negoziari bat eta gaztetxo bat.

433. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0020 Emakumeak hau esan zuen: - Bai katu polita, mix, mix, mix... Nora zoaz bakarrik? E?.

434. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Azkenean, gure arbasoak bizi izan ziren moduan bizi beharko: gainazaleko ur garbiaren energia, haize indartsuen energia, eguzkiaren energia, biomasaren energia...... eta beste gehiago Planeta honetako emakume-gizon jatorrek asmatzen ikasiko dituztenak BIZI ahal izateko.

435. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Gizon-emakume guztiak berdinak dira, bai; baina ba dira desberdintasunak, pertsona bat non eta noiz bizi den begiratuz gero.

436. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Emakumeak arduratzen ziren semeen ezkontzaz; noiz eta norekin ezkondu amak eta arrebek erabakitzen zuten.

437. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Emakumeei berehala igartzen zitzaien ezkongai, ezkondu ala alargun ziren, diferente jantzirik eta apaindurik ibiltzen ziren eta.

438. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Emakumeak sendo eta indartsuak ziren eta lurgintzarako erabiltzen zituzten lur alor guztiak hauek laboratzen zituzten.

439. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Oraingo honetan, emakume bat dugu dromedari talde bat zaintzen.

440. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Maria, emakume zoriontsua.

441. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Maria da, nagusiki, Israel herriko emakumea, promesaren herrikoa.

442. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 1. Maria promesaren emakumea

443. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Ez bitxikeri huts modura, Israeli zuzendutako promesa betetzen duen emakume herritarra baizik.

444. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Maria, historia eta bizitza barneko emakume bezala, edozein fededunen modura, ez zuen hazkuntza beste biderik izan; bilaketa; garaiko gertaerei adi egon eta beraien esanahia jasotzen jakin.

445. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Guztiz herabetia zen eta ia behin ere ez zuen hitz egiten: emakumeekin inoiz ere ez.

446. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Ignaz Semmelweis bere sailean erditzen ziren emakume askok, %10ak, heriozko gaitz bat hartzen zuela konturatu zen; erditze ondoko sukarra.

447. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Ospitaleko beste sailean, berriz, gaitz hori harrapatzen zuten emakumeen portzentaia ez zen %1era iristen.

448. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Horrela, gehienen ustez, A saileko hilkortasun altuaren arrazoia, medikuntz ikasleek sail horretan praktikak egitean emakumeei egiten zizkieten arduragabeko azterketak ziren.

449. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Beraz praktiketako ikasleei debekatu egin nien emakume erditu-berriak aztertzea.

450. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Bera eta bere laguntzaileak, autopsi gelan ebakuntza egin ondoren iristen ziren A sailera, eta eskuak ur eta jaboiarekin besterik gabe garbitu ondoren bisitatzen zituzten emakumeak.

451. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Ignaz Semmelweis konturatu zen bere sailean erditzen ziren emakume askok, % 10ak, heriozko gaitz bat harrapatzen zuela: erditze ondoko sukarra.

452. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Hospitaleko beste sailean, berriz, gaitz hori harrapatzen zuten emakumeen portzentaia ez zen % 1era iristen.

453. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Horrela, gehienen ustez, A saileko hilkortasun handiaren arrazoia, medikuntzako ikasleek sail horretan beren praktikak burutzean, emakumeei egiten zizkieten arduragabeko azterketak ziren.

454. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Beraz, debekatu egin nien emakume erditu berriak aztertzea.

455. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Bera eta bere laguntzaileak autopsia gelan ebakuntzak egin ondoren iristen ziren A sailera, eta eskuak ur eta jaboiarekin besterik gabe garbitu ondoren bisitatzen zituzten emakumeak.

456. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 4. Emakumea birbaloratzen du: - zein egoera zuen emakumeak?.

457. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Hiztegia: baztertuak, bekatariak, gaixoa, emakumea.

458. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0004 Badakit dena: euria egin behar duen... ala eguraldi ona... auzoko emakumeak etxe aurrea garbitu behar duen... ala arropak zabaldu behar dituen....

459. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 - Noski ezetz! lehertu zuen emakumeak, amaideak jasan arazitako alditxarra norbaiti leporatu behar bait zion.

460. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 Senarrak erasoaldia jasan zuen, burua makurtu eta totelka esan zuen: - Ez zaitez horrela jarri, emakume.

461. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0109 Honela esaten zuen emakume baten ahots eten bat entzun zen: - Uuuuuu! Uuuuuu! Nor da?.

462. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0109 Oso emakume zahar batek ireki zion, adatsa bere inguruan haizeak eraginda dantzan zeramalarik.

463. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 Ebarixtok lasaitu egin nahi zuen emakumea eta bare hitzegiten zion zer egin zezaketen galdetuz, baina Madamek berdina errepikatzen zuen gero eta ozenago: - Gerra!.

464. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Bi emakumerekin maitemindurik zegoen gizon baten historia zen.

465. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0028 Bi emakume ari dira erosten, eta Tammen andrea salmahaiaren atzean dago.

466. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0028 Oso luze jotzen du, harik eta emakume batek erosketak egin arte.

467. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0028 Emakumeak ordaindu egin du.

468. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0122 - Zergatik joan dira hain goiz Jones senarremazteak?- galdetu zuen arropazaindegiko emakumearen lehengusinak, Finney andreak, patata frijituak eta sagardo kopa bat eskainiz.

469. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0146 - Emakumeak - esan zuen marmarka Keesek.

470. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0016 Eta martxan jarri ginen, gure erabaki sendoz, emakume jatorraren etxerantz.

471. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Bat, bi, hiru, lau, salbu! Zakurraren hitza ematen dizuet, ahal izan banu, kaka pila bat egingo niela behetik begirik kentzen ez zidaten emakume hari eta gizon haiei.

472. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Munstro hark egunero gizonak, emakumeak eta umeak jaten zituela... ez zen zaila horretan sinestea!.

473. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0142 Buruan kofia zuri bat zeraman dontzeilak gara erdiko emakumea erreakzionatu zuen lehenik.

474. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Nire lagun guztiek, edo gehienek, zergatik gordetzen nion pazientzia guzti hura galdetzen zidaten: Baina, emakumea, bakarrik bizi zara, (...).

475. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0069 - Eta emakumeek... janzten zituzten... gauza asko bata bestearen gainean... pitxiak eta belarritakoak eta painueloak buruan. Zuk bezala.

476. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Bordan sartu, eta zazpi pertsona aurkitu zuten afaritan: hiru gizon, emakume bat eta hiru ume, zaharrena hamabi bat urtekoa.

477. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Bera, mutila - zer izena duzu?, galdetu zion Lurrek, eta mutilak: Copil dut izena-, emakume haren semea zen, eta txikitatik entzun izan zuen amaren ezpainetan Huitzilopochtli bere osabaren ekintza txarraren kontakizuna, eta bihotz barnean beti izan zuen mendekatzeko grina, eta baita noizpait egingo zuenaren ziurtasuna ere.

478. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 Nagusiaren galde eginik, emakume batentzako aukerako erregalu baten bila zebilela esan zion.

479. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0044 - Amona, joan al da emakumea? - Ze emakume? - Eskularru beltzak zituena!.

480. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 - Ez zara serio ari, emakume...- esan zion zuzendariak.

481. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0126 Kontatu nion nola emakume guzti haiek sartu eta eseri ziren, eta nola eszenategian azaldutako emakumetto hark bere maskara kendu zuen.

482. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0126 Eta kontatu nion nola beste sorgin guztiek ileordekoak, eskularruak eta zapatak kendu zituzten, nola burusoil pikortsuz jositako itsaso hura ikusi nuen, eta nola emakume haien eskuek atzaparrak zituzten eta haien oinek behatzik ez.

483. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0007 Gauatorrez *gauator: kamisoia jantzitako emakume batek oihu egin zion balkoitik: - Deitu suhiltzaileei, Augusto.

484. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 Eta Ulises azkarrak esperimentuaren helburua argitu zion, eskilarako laugune guztietatik, emakume zein haurrek eszena jarraitzen zuten bitartean.

485. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0117 Ia denek tarta puska handiak zeramatzaten beso azpian: emakumeak senarrarekin gogoratu ziren; haurrak, aiton-amonekin, txakurrekin, katuekin eta kanarioekin.

486. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0117 Eta hara non datozen soldaduak, suhiltzaileak, udaltzainak, poliziak, euren zatiaren bila, emakumeek etxera zeramaten altxorra erakutsi eta dastarazi ondoren.

487. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0016 Aintzinetan, emakume hau hobeto bizi zen eta ezer ez zitzaion faltatzen baina alargun gelditu zenean, pobretasuna agertu zen eta harekin lehengo luxoen eta erosotasunen gogoa ere.

488. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0019 Emakumeak alaitasun ohiu bat bota zuen: - Ba daukagu janaria egun batzuetarako! - esan zuen-.

489. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0020 Eta emakume irritsuak, urrezko arraultzea ikusi zuenean erdi zoratuta pozakin ipini zen: - Aberatsak gara, semetxua! hots egin zuen, alai.

490. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0022 - Esaten nizun nik, semetxua - hots egin zuen emakumeak, ikusi zuenean, aberastasuna egunen baten helduko zaigula!.

491. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0007 Emakume panpoxek beren soineko gorriak jazten zituzten, eta gizon serioak bizarra txukunduta ateratzen ziren plazara.

492. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Beste emakume bat ere, haiek bezalaxe han zain zegoena, joan zen.

493. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Baina gizonak berehalaxe pasa zuen emakumea.

494. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Bainu-etxean ura hartuta zetorrela, gizonak topo egin zuen emakumearekin.

495. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Eta emakumeak esan zion: - Gizon, erraz irabazten didazu, eta gauden piska batean kontu batzuk esanaz.

496. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Baina emakumeak, apustua irabazi nahirik, lo-belarra ipini zion gizonezkoari.

497. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Orduan, emakumeak gizonak betetako ontzia hartu, eta bere hutsa utzirik korrika abiatu zen Madrilera.

498. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Eta hazia noiz ernetzen zen hotsa aditzen zuen gizon hark, emakumearen pauso hotsa aditu zuenean, esan zien: - Ez diagu gauza onik, emakumea zetorrek aurrena.

499. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Ea bada nola zitekeen, ume haren ama halako emakume gazte eder bat zela eta....

500. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0006 Bigarren emaztetzat bere aurrean lehenengo agertu zen emakumea hartu zuen.

501. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0022 Sakristauak behin eta bi eta hiru aldiz esan zion berak ez zuela behin ere konjurorik egiten ikasi eta berak egitekoa bi emakume haiek ere egin zezaketela.

502. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0022 Bi emakume horiek berriz, beti otoitzean ari dira eta....

503. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0022 - Arren, zatoz!- esan zion emakumeetariko batek.

504. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0022 Laurak elizara heldu ziren; bi emakumeak otoitzean eta sakristaua atze-atzeka zebilela, apaizak, Aitaren, Semearen... egin eta, nekez bazen ere, sarraila zuloan giltza sartu zuen.

505. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0022 Sakristaua lasterka eta emakumeak garrasika zihoazen, apaizak hitz hauek esan zituenean: - Luziano, hator hona! Ifernuko etsaiak narama!.

506. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0007 Besaburuak gora jasoz harridurazko keinu bat eginez aurrera jarraitu zuen emakume berritsu hari kasorik egin gabe.

507. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 Bai, makina bat eguzki bero hartutako gizona huraxe! Bere hiru haurrak jolasean eta Kaskarintxo lo utzirik, gizon harengana zihoan emakume beltza.

508. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Emakume guztiak joaten ziren moilara arrantzaleen bila.

509. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 Emakumeak lehenago erakutsi dion Renaultaren ondora joaten da, eta imintzio bat egiten ari den gizontxoa margotzeari ekiten dio. Marradun gizontxoa.

510. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 Boskarren gizontxoa egiten hasi denean, pekadun emakume gaztea hurbildu, Rikardok egin duena begiratu eta zera esaten dio: - Mozkorren antzera ari dira horiek dantzan.

511. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 - Marradun emakumerik egiten ba al dakizu?.

512. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0074 Berrogei urtetik gorako emakume bat apalategi aurrean dago, hogei edo hogeitamar bat soineko zintzilikaturen aurrean.

513. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0074 Emakume hori pertsona gaizto bat besterik ez da, pentsatzen du Robertok.

514. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0074 Emakume hori, ari da gogoetaka, ez zen edozein emakume.

515. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 Eman zioten emakume hari, sakelean zeramaten janari apurra; zuzendu zuten mugarantz eta beraiek, axanpak eta larritasunak eraginik, herrirantz jo zuten lasterka.

516. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0017 Emakumeak hur ale bat eman zion eta Mari Xorrek hautsi zuenean, aurreko egunean baino ere dotoreago jantzita geratu zen.

517. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0017 - Gaur ere dantza egin maiorazgoarekin - esan zion emakumeak - eta iluntzean hona etorri atzo bezala.

518. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0017 Emakume xaharrak lanak eginda zeuzkan eta aurreko egunean bezala esan zion Mari Xorri, soineko hura ondo ezkutatzeko.

519. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Ez zen ahaztu hainbeste lagundu zion beste emakume xahar hartaz ere eta, behin azaldu zitzaionean, enpeino handiak egin zizkion egun hartan bere ondoan ikusi nahi zukeela esanez.

520. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Baina emakumeak erantzun zion berak ez zuela mundu honetako eztai beharrik, bere egitekoa bete zuela eta gehiago ez zitzaiola azalduko.

521. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Emakume xahar hura Ama Birjina zen eta, esan bezala, Mariari ez zitzaion gehiago azaldu.

522. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Biek zerbait apaldu zuten eta kanpotik etorritako emakumeak honela esan zion besteari: - Zu ohera joan zintezke nahi baduzu, nik hementxe bazter batean egingo dut lo.

523. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 - Nagusia herrira joan zait zaldi eta kotxe bila - erantzun zion emakumeak - eta bero handia egiten duenez, ni hemen geratu naiz itzalean, bera etorri arte.

524. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 - Honez gero laister etorriko da - erantzun zion emakumeak.

525. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 Emakumeak ez zuen inolaz ere nahi, baina neskame hark poltsikotik orraze bat atera zuen eta, haizeak banatuta zeuzkala eta, ilea orrazten hasi zitzaion.

526. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 Halako batean, kolkoan zeraman orratz handi bat atera eta... zasta! buruaren erdi erdian sartu zion emakumeari.

527. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 Emakumea uso eder bat bihurtu zen eta hegan aldegin zuen handik.

528. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 Neskameak emakume eder haren soinekoak jantzi zituen eta eserita jarri zen gizonaren zain.

529. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0016 Zer kua-pasatzen ote kua-zaio emakume kua-honi?, pentsatu zuen animaliak ingurutatik pixka bat apartatuz.

530. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0017 Baina ez zuen harrapatu: emakumea izkutatua zen jadanik pasilutik barrena.

531. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Emakumeak ere triste jartzen dira, leku hura espiritu gaiztoen zelaia dela esaten dietenean.

532. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 Aterbe miserable haietako jendea orduan zetorren lanetik: arlote jantzitako gizon eta emakumeak, akituak, oinak arrastatzeko ere indarrik gabeak.

533. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Karrerilla inpultsoa... eta emakumearen metro eta pikoa, gainditu dut.

534. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Guk katiluka bat edan ondoren, emakumearen txanda ailegatu da, magalean gelditzen zaizkion ogi apurrak nahiz beste edozerrenak (gazta, urdaiazpikoa, txorixo, ardo tantak, izerdiarenak, ile bakarren batzu... mantal honetantxe bada aukera!) bota ditu katilura, ahoak ematen dion guztian zabaldu eta irentsi.

535. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 - Horiek ari dinate jatea. Emakume horrek etzeukan ba edaderik bere buruarekin jokatzeko. Gero tentsioa eta zikina!.

536. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Autobusaren geltokiko emakumeek ematen diotela beldurrik gehien mihi zorrotza dutelako, baina gainantzekoek aitona zaharren utzikeriaz hartuko dutela praketan putzua eta ez direla berarekin sartuko.

537. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0076 Emakumeak aieneka zeuden eta haurrak negarrez.

538. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0070 Emakume guztiak hala esaten zuten: - Hori, bai, mutila, ez gurea, hori da urrezko mutila.

539. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Emakumearen oihuak entzun zituztenean, goardia zibil talde bat etorri eta Kum atxilotu zuten.

540. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Emakumeak bi umeak ikustean honela esan zuen: - Ume hauek Numitor erregearen semeak dira!.

541. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Numitor erregea asko maite zuten eta emakumeak oso ongi zaindu zituen bi haurrak.

542. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Bide batez, emakume potola haren adina asmatzea gauza zaila izango litzateke, hain pintatua bait zegoen...

543. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Behin ere ezagutu ez zuten ikara kolektiboa: - Eroturik al dago ala?- zioen emakume batek.

544. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Erre usain kezkak zituenari, garbi-garbi ez bazen ere, zerbait somatu zioten eta etxeko gizonezkoek, artabixar, ardagai eta abarrez adarra jotzen zioten artean, emakumeak, zer, nondik eta nola ezin aterarik zebiltzen.

545. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0127 Emakumeak, noizbehinka, untzi gainera igotzen ziren; gizonek berriz, alde batetik bestera pasatzen zuten denbora, lurra noiz azalduko itsasora begira.

546. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0142 Gizonezko indijenek harriduraz begiratzen zieten, baina emakumeek garraisi egiten zuten.

547. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Etxelaguntzaile lana egiten zuen eta emakume gazte eta txukuna zen oso.

548. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Emakume gaixoa, txaloka hasi zen eta bere alaitasunak pozikago jarri zuen Iban.

549. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 Ibanek, orduan, emakumeen maitasun agerpenak gehiegizkotzat jotzen zituen.

550. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 - Kotxetik jaistera goazela eta ilunpe beltz horretara sartzera, isil-isilik eta oso kementsu sartzen ari den emakume bat ikusten dugu.

551. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 Ikusi orduko, Miss Noris, hemengo emakumeak zein gaizki jazten diren komentatu ondoren, algaraz barreka hasten da.

552. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 - Ba emakume ingelesek ere jantzi kontuan... - jarein zion Ibanen amak.

553. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 - Misterioak eraginda, guzti hori oso harrigarria bait zen, kotxetik salto egin genuen eta emakumeari jarraitu.

554. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 - Alboko gelan dagoen bonbila batek emakumea sartu den gela argitzen du.

555. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 - Sartu berri den emakumea gela barrenera doa eta gizonezko ahots batek nola dioen aditzen dugu: - Gabon!, Miss Noris.

556. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Gizon, emakume eta haur izeneko izaki haiek ugariegi ziren eta denek zarata egin eta haserreraztea baizik ez zuten lortzen, zakurrak ez aipatzearren, beti gatazkan * gatazka: burruka, tira-bira eta elkarri hortzaka ibiltzen bait ziren, iskanbila eta nahaspila sortzen.

557. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 - Isil zaitez behingoz!- oihu egin zuen Scottek ilunpetan -. Emakume bat baino okerragoa zara!.

558. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 VI.- Emakume batek Jesusi aurpegia garbitzen dio Ilunetik argia atera bedi esan zuen Jaungoikoa, Hark egin du argi gure bihotzetan, guk ere argi egin dezagun, Kristoren aurpegiari darion Jainko-haunditasuna ezagutzera emanez " (2 Kor 4, 6).

559. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0161 hitzak gizon
hitzak emakume
hitzak amorante
hitzak ume
hitzak morroi
hitzak langile
da
poesia

560. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0163 antomoilen zurrumurrua
erlojuaren kolpeak
emakumen marmarioak
joko dute
gaurko musika klasikua
egunerokoa

561. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0019 Emakumeak
herriko desherriatuak
garenok gara!

562. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Emea
emakume bihurturik
haurrak
panpinak
kopinak
maramak norentzat?

563. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Emakumearen burua bete
eta
sabela hustutzen denean.

564. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0038 Harkaitz sendo bat naiz
deskansurik gabeko lanarekin
emakume bihurtzen ari dena.

565. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0038 Itsas ertzeko harkaitz sendoa
emakume bihurtzen diharduena
heldutasunaren
sendotasuna izango ote?

566. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0054 Emakume batek
txakoliña eran du
eta paradisua galdu du.

567. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0055 O! Erroma
emakumeak ez gara konkurso hortara prestatzen.

568. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0168 BAINA gizona galdu egin zitzaidala
ohartu nuen.
Hainbat ginen gizon eta emakume!
Eta gizonaren dimentsioa ere
galdu egin nuen:
Multzo ibilkor bat zen,
kolore asko zuen,
eta, animale fluido gisa,
mila tokitarantz mugitzen zen.

569. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00046 - Ez al zara lotsatzen? galdetzen dio emakume batek.

570. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00046 - Hara, emakumea.

571. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00102 Zenauriko emakume batek azukre koxkorrak erosten ditu.

572. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00102 Emakumea azukreak bildu eta errekara doa.

573. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00103 Emakume batek kandela bat erosten du.

574. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0061 Guildek burua mugitu eta esan zuen: - Oso emakume jatorra da, Charles jauna.

575. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 Gizon handi lodi hartaz, Sparrow deitu zuten hura, eta emakume handi ilegorriaz informazio gehiago eduki nahi nuke.

576. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Neure tamainako emakume bat aurkitu nahi zidan Erregeak, espeziea zabaldu ahal izan nezan; baina uste dut nahiago izango nuela hiltzea, neuk utzitako ondorengoak kanari domestikatuak bezala kaiolatan gordeak izan eta agian geroago erresuman zehar bitxikeria gisa handikiei salduak izateko zoritxarra jasan baino lehen.

577. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Nondik datorren, Polidoro Virgiliok (28) Italiar klerigo bat, bizitzaren zati handi bat Ingalaterran eman zuena eta Ingalaterraren Historia (1534) idatzi zuena halako etxe ospetsu batekoei buruz esaten duena: (29) Ez gizon indartsurik ez emakume garbirik.

578. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0220 Berrogeitamar urte inguru zituen, begiak txikiak eta emakume betiluna zen.

579. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0220 Ilea gizon batena bezain motza zeukan, eta emakume sobietarrek eraman ohi dituzten tunika klasea zeraman, iluna eta funtzionala.

580. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 Hala bada, maisu, Kuluko emakume horrekin egon, eta ez apartatu ni etorri arte.

581. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Bazen fakir bat Taksaliko Ateetan dohain horixe zeukana: dirua ateratzen zuen hartatik, batez ere emakume ergelak madarikatzen zituenean.

582. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 Apal batetik emakumeak postordainez erosketak egiteko katalogo bat hartu eta orri batzuk kendu eta Templeri eman zizkion.

583. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 - Ikuilura, bai - esan zuen emakumeak.

584. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Mugitu gabe, burua okertuta eta eskuak magalean zituela, emakumeak, zikloi baten ondoren hondakinen gainetik zutik ageri den tximiniaren gelditasun ahitua zeukan itsatsia.

585. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Era honetan, eguzkia ez zen haientzat ortzean zehar zebilen bidazti anonimoa, egunsentiro beren arimetan lehertzen zen zerbait baizik; ilargia emakumearen odolean ernaldutako hazi miragarri bilakatuko zuten....

586. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Zu, noski, ohartuko zinen galdu samarra zebilela emakumea hasiera hartan, baina laketuko zuelakoan zineuden, eta bitartean ekin egin zenion egunoroko lanei (lanak hor bait daude, egunoro, egiteke), zeure kasa, bere egunean bizilaguna zuregana bilduko zitzaizulakoan.

587. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Oraindik ez zuen etsi emakumeak, baina itxaropena itzaltzen zihoakion egunaren argiarekin batera.

588. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Bere hirurogeita hamazazpi urtetan gisako kinlarrai franko pasiak zituen emakumeak, eta zutik zirauen oraindik.

589. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emakumea buruz gora etzaten da, ohe ertzean, hankak bular pareraino jasoz.

590. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Gizona honen erdian kokatzen da, buruz behera, eta emakumearen sabelean sostengatu neke handirik eman gabe.

591. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Amoranteak besoez inguratzen du eta desio eta zoriontasun guztiz estutu ere; emakumeak mingaina atera, eta ezpaina eta bularretik arnasa estu eta sakona atereaz batera beraien ahoak bat egingo dira.

592. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Berriro ere emakumea buruz gora jarriko da, eskuak buru azpian ipini, hankak bular gainean tolestatu eta parada honetan geldituko da.

593. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Leunki sartuko dio, ondoren emakumeak aldakak jasoz zakila barnerainotu dadin.

594. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emakumea gora begira etzaten da, baina, ezarrera graziosoa harturik, hanka bat bestearen gainean ipiniz du.

595. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Honen ondorioz joku maitagarriari ematen diote hasiera eta, emakumeak hunkigarritasun handiz bere begiekin so egiterakoan, ikara sakon batek guztia mugituko.

596. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emakumea gizonaren altzoan eseritzen da bere bitartea irekiz.

597. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emakumea eskubian kokatzen den bitartean gizona, berriz, ezkerreko aldean ezartzen da.

598. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Gizonak, atzean kokatuz, bere belaunak emakumearen artean sartzen ditu.

599. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Gizonak, bere belaunak emakumearen izterren artean, barneratu egiten dio.

600. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emakumea belauniko jarririk gizona atzetik iritsiko zaio eta eskuartean heldu; orduan, andereak aurpegia bueltatzerakoan, musukatzeari ekingo diote.

601. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emakumea zutik aurkitzen da, ukondoak eta burua hormaren kontra eta bernak bananduak.

602. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Batak bestearen soina sentituz, gizonak ahal duen lekuan jartzen du zakila, emakumeak begiekin adore ematen dio zutitzea gertatu arte; ondoren, bien artean barneratuz goren mailako plazerra sentituko dute.

603. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0095 Hogeitabost minutu. Ez duk ikusten heure betazalak herstera aurreratu den emakumearen eskua.

604. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Predikatzaileak etortzen zirenean, adibidez, aurka egiten zien arrazonamendu zorrotzez, eta haik Marlene Bietrix edo honelako izenen bat zuen emakumea etsaia berbera zela ziotenean, tira tira ez esan astakeriarik erantzuten zien, eta mixiolari bizarluze haik poto eginda gelditzen ziren.

605. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Emakumea almendro artean desagertu zenean kamareroa errestaurantera abiatu zen lasterka.

606. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Irabaztekoa zuen, Primo hori bloof bat baizik ez baitzen, baina borrokaldiaren bezperan hiru emakume bota zizkioten ohera, eta jakina, han hustu zen, han galdu zituen indarrak, ez zion igertzen tranpa baldarrenari ere.

607. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0010 Emakumeek guk gizonok baino sena haundiago diate.

608. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0066 Adele emakume sendoa da, morena.

609. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0121 Marinelen batek benetan emakumeren bat nahi bazuen, bazituen beste islak.

610. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0037 Svenek, ordea, ez zuen emazte bila handik inora joan nahi izan, printzesa hura baino emakume ederragorik ez zuen inon ikusi eta.

611. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 Jo, eta emakume batzuen ondora bota zuen.

612. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0026 Horrela ikusten zituen Karraspiok emakumeak kalean.

613. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0075 Ehun bat preso ba zen patio hartan, emakume, haur eta agure zenbait tartean.

614. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0054 Orduan Karin bere ondokoekin fijatu zen; bereziki goiti-bai-goiti mintzatzen ziren hiru emakume adintsurekin.

615. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Baina holakoetan emakumeek ez dute irriparrik egiten.

616. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 De Gaullek zuen orduan agindu Olibondo-lepo inguruko aduar guztiak lurretik ezabatuak izan zitezen: gizon, emakume, haur, etxe ta abereak galeraziz.

617. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Sekula umerik izango ez duten emakumeek batzutan sentitu dezaketen bezala.

618. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0034 Poliziaren kriminal brigadák oraintsu eman duen informearen arauez, antza, 28 urtetako emakume gazte honek, Hospitalean ginekologi sailean lan egiten zuenák, edari alkoholdun bat neurri demasetan hartu ondoren, botila hautsiaren kristal batez baliaturik, bere lepoan ebakidura sakon batzuk egin zituen jugular zainak moztuz.

619. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Ordubietan, emakumeen etxean izango naiz eta handik Yulian Mastakovitchenera joango... Gero arte.

620. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0122 Behin lehengoan esan zenidanez zure senar-ohiaren gutun mamitsu eta nabarmen bat aurkitu zenuen, hain zuzen, beste emakume batekiko bere maitasuna eta hartu-emanak aipatzen zituena.

621. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0080 Handik ez oso urruti, emakume batzu zeuden, Jesusi beharretan lagundu izan zioten emakumeak.

622. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Baina Errosario zenaren hiletara bildu zen jendetza ez zen emakumearen oroimen hutsez etorri.

623. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0040 Emakumeen zimak! Orduan nire emazteari ezer ez emateko asmoa hartu zuen.

624. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0040 Ba dakizu, emakumeen gorrotoak ez dira horren sakonak eta iraunkorrak izaten.

625. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0040 Emakumeen bihotza biguna da; bular azpian dute eta.

626. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Donostian barna ibiltzen ohituxe zen, begiak, beti ere, emakumeen atzetik emanez.

627. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Bertan emakume eta gizon batzuk solasean eta edaten.

628. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Emakumeak sarritan tokiz aldatzen ziren, batera eta bestera zabiltzatela.

629. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0050 Emakumeak ez zuen oihurik jalgi, baina hertsi eta xaxaturiko piztiaren modura dardarka nabari zitzaion eta izerditan blai zegoen goitik behera.

630. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0097 Alejandrina Cervantes, zeinari buruz esan ohi genuen behin bakarrik lo egin beharrekoa zela eta, orduan, hiltzeko, ezagutu nuen emakumerik dotoreena eta samurrena izan zen, eta ohean zerbitzurik onena prestatzen zuena, (...).

631. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0125 Badirudi San Román generalak hitzez-hitz hartu zuela semearen borondatea, zeren ez baitzen horren bila abiatu, aldiz emaztea alabekin bidali zuen, bai beste bi emakume larri ere itxuraz bere arrebak.

632. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0006 Jakina, egundoko bizkor pasatzen zen kobratzailearen ondotik aurrera bonobusa pikatikean ezarri eta segurora, ze bestela baldin deskuidoan gelditu bazitekeen inor busaren atzeko sarreran, aj, oj, eta uj!, arnaska eta furriada bat beraren abantzaraz barruratzen zen jendea tropeleka, aterkiak erristrean bezala zirelarik, edo zenbat emakumek boltsoa zilborrean bermatuz, eta anderea txiki samarra bazen zerbait beherago, inor eskalabrotzeko zori hobean.

633. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Leiho bat zen, han alturetan, eta bertan, enmarkatua bezala, emakume bat zen.

634. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Beraz, eta erritmoa utzi gabe atsoa konpainia onean uzten zuela prozesiotik aldenduz, emakume harengana abiatu zen.

635. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Emakume gurina zen Francoise, eta begi alai tximista.

636. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Begiak eta belarriak ondo irikiz gero, argiro ikusi zitekeen hango egoera: udaletxearen aurrean, hurbilean, zanpaketaren aldeko jendea, emakume asko, adinekoak ugari, bai, eta ondo jantziak.

637. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Lau hilabete dira, emakumea, berehala pasako dira, lau, ulertzen?, besterik ez.

638. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Itsaso, erdi-sekretuan horrenbeste maite zuen emakumeak, bere gela berean lo egin zuen; bi litera zeuden eta bera, Joxemi, goikoan zegoen, eta orduan Itsaso heldu zen eta eztitasunez biluztu zen eta behekoan sartu zen, eta Joxemik jeitsiko al naiz? eta ez eta beharbada... pentsaketan denbora oso goxo iragan zuen; zerbait horrela izan zen behintzat, gaizki akordatzen bait zen.

639. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 - Oso emakume isila zara.

640. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0035 - Emakume bitxia Lady Tsai hori!- esan zigun Julenek asteartean, jaialdira gindoazela.

641. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0035 Atarian emakume lirain, arrotz, garai bat zegoen zutik, ikusgarri jantzita.

642. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0035 Baina, emakumearen harrigarria, zinez!

643. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Emakumeekin, ostera, Iñaki mutil serio, goxo, maitagarri zen.

644. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Hauxe harrigarriena! Emakume irakasleek nahiko lan izaten zuten eskola denboran diziplina jartzen, hazitxoen artean, batik bat.

645. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Iñakik bere ahalegin guztiak egiten zituen, emakumeen larderia sendotzeko.

646. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Emakumeek, berriz, biziki maite zuten.

647. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0129 Horra hor on Julian, 40 urtetako gizon segail, kolore osasuntsua. Apeza, apeza, apeza. Emakume, emakume, emakume.

648. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Argigarria da dena dela Danimarkako emakume forenseari zenbat oztopo jarri dioten ikustea, eta hamalau mila baino autopsia gehiago egin du, lau mila tortura kasuetan, beraz esperientzia handia dauka.

649. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Emakume desiragarria naiz, Naturak eme atsegingarria sortu nau (...).

650. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 Gogoratuko zara nola, orain direla urte batzu, elkar hizketa bat izan genuenean, zure leinuarentzat egokia litzatekeen emakumearekin ezkondu zintezela gomendatu nizula.

651. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 - Bai, eta puntu hori ilun geratu bazen ere, ulertu nuen zuk maite zenuen emakumearekin ezkondu gabe geratu zinela.

652. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 - Zuzen ulertu zenuen, Fidel... Ba, orain, aspaldiko erabaki hura apurtu egin dut eta horra non emakume harekin gaur ezkondu naizen, Dunixe nire dontzeila nagusiarekin.

653. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 Jainkoak daki zenbat sufritu dudan urte guzti hauetan emakume hura nire alboan edukirik harekin senar-emazte bezala jardun ezinik.

654. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Gorri txapeldun, hirea zegok goxoa, hire ondoan nagoelako esaten duk, jakina, jotzeko beldur ala?, ez ez zinez zioat, hobe zenuke ezer ez esatea, sinistuta egongo da gero, eta egunak pasatuko ditu lelo horrekin, noiz egin dizut horrelakorik esan?, nik esaten dizkizudanak ez dituzu ez gogoratzen baina besteen kontuez asperturik naukazu, lehengoan esaten nian ez hadi ezkon umorea galtzerik nahi ez baduk, honek ez dizu ulertzen ezta ulertuko ere burua gogortxo du-ta, garaian zaude hobeki pentsatzeko, ez nintzateke zurekin joango, zer uste duzu buru gogorra nahiago kaskarina baino, buru gogorra fidelago izaten da, oker zaude emakume, bibote hoiekin gainera ze nazka, ondo egingo lizukete bada kilikili, tori sagardoa, neuk egingo diat kilikili matrail hezurrean emaztekia bakean uzten ez baduk, (...).

655. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Bidearen bi aldeetan zeuden etxeetako leihoetatik agertzen ziren emakumeei agurra ematen zien, apain jantzitako umeei zimiko egiten zien ipurdi-lepotan, txakurrei xixtuka, eta denek erantzuten zioten.

656. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0157 - Bai, bai... oraindik badira batzuk gure herrian ere emakumeok agintzen dugula diotenak, baina joan zaitez bila, azkenerako beti geu, inozook, gara beti irteten galtzaile, eta bestela zure aurrean duzu lekuko begi bistakoa.

657. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0012 Mostradorearen bestekaldeko emakumeak zerbeza atera zionean boteilen apalen arteko ispilu zabaletik ikusi zuen Tomaxek Hilario zetorkiola baina ez zen harengana jiratu zerbeza baten eske hasi zitzaionean.

658. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0094 Hilariok zigarro bat biztu zuen, Pilarrengana hurbilduz eta txiskeroa modu agerian astindu zion, seko nabarmen, gasa eragin asmoz baino gehiago emakumeari joku hura amaitua zutela adieraziz: - Eta ez dadila kezka: ez nuela aurpegia ematen ez dakitenen kastakoa zenik uste.

659. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Amak kontrolaturik lar berba egin ez zezan, aitak larunbat batetan atari an kondatu zigun menturaz gogoratzen nintzen hoberen, orduan ohartu bainintzaion Josemariren izekoa zela emakume jator hura.

660. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Eta arrazoia zuten gizonek hala ere, guk emakumeek berdin pentsatu arren joaten segitu baikenuen.

661. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0055 Etxadi guztiko emakumeak erreparatu zituen: ipurdiaren neurriak, isurki posibleen usainak, jirabiren beroak eta atzekaldeak paseatzeko moduak aztertu zizkien guztiei eta jazkiaren neurri eta usainarekin konparatu.

662. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 - Eta nik ba zezaguzkinat emakume horiek?

663. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0163 Emakume odoljarioduna eta Jairoren alaba (Mt 9,18-26; Mk 5,21-43)

664. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0163 Ba zen han emakume bat, hamabi urte haietan odoljarioz zegoena.

665. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0163 Orduan, emakumeak, bere burua ezin zuela gorde ikusi eta dardaraz haren oinetara eroriz, jende guztiari aitortu zion zergatik ukitu zuen eta nola bat-batean sendatua gertatu zen.

666. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Guztiok, emakume batzurekin eta Jesusen ama Maria eta anai-arrebekin, bihotz batez otoitzari emanak bizi ziren.

667. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Emakumeak garrasi izugarria bota du.

668. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Hemengo garrasiak apenas gainditzen duen itxas orroerik, emakumea.

669. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Emakumeari ez diot gehiegi begiratzen, baina ez da nolanahikoa.

670. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Gauetan, inoiz ordu erdi batean isilunea gertatuez geroz, etengabeko oinotsa entzuten zen: guda-gatibu italiarrak (eskolan esplikatu ziguten zergatik italiarrak ez ziren gehiago burruka lagunak izango, baizik eta gurean, gatibu bezala, lanean zihardutenak; alabaina, gaur arte ez dut nik horren zergatia ulertu), guda-gatibu errusiarrak, emakume gatibuak, soldadu alemanak; oinotsak gau guztian zehar.

671. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Menopausia pasa duen emakumea ezin dun haurdun geratu.

672. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0145 Emakumeturik zegoen; baina emakume eder eta bikaina benetan.

673. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Peruko altiplanoei buruzko erreportaietan agertzen diren emakume bat izan zitekeen, aurpegiz.

674. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Ateburuan barne jantzitan emakume bat azaldu zen, sorbalda bilutsien gainean erortzen zitzaion adats naharo eta beltza harroturik.

675. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Bagoieko emakume lotsatiek, arpegiak, mokanes usantsuaz kukutzen zituztenean, gizon tripazuriek: - Ze miseria!.

676. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0081 Hortik zoazelarik, eta ustekabean-edo, bertako gizon nahiz emakume larririk aurki bazeneza, jar ezazu hizpidean, aipa iezaiozu zernahi.

677. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 - Jakin, ez? Tira, emakumea... Parisko irratiak ere zabaltzen din nirea!.

678. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 - Erraz egiten ditek emakumeek egunargiko lana. Hori bat duk.

679. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Garbiketako emakumeak piztuta utzitako suari egur gehiago bota zion Malcolmek.

680. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Oturuntzetan, gizonezkoek bakarrik hartzen zuten parte: zeuden emakume bakarrak, esklabuak, dantzariak eta musikalariak ziren.

681. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Hiri handietan ikusitako emakumeen berri kontatzeko eskatu zion amak Shaneri.

682. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Hiri handietako emakumeek hegal zabaleko kapelak eramaten zituztela esan zion.

683. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Niri barregarri iruditu zitzaidan gizon bat horrela aritzea emakumeen modei buruz.

684. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Aurrera jarraitu zuen Shanek, amari emakumeen jantzi eta kapelen moden berri ematen.

685. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 Hura ikustean, emakumea eta gizona nola libertitzen diren ezin esan, barre algaraka zeuden.

686. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0045 Irrigarri geratu naiz emakume fulbetarren aurrean.

687. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0045 Orduan emakume guztiak putzu ondora etorri eta honela esan zioten Gossiri: Gossi, irten zaitez. Herriak ez dauka putzu bat besterik.

688. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0066 Etxe santu horretan ez ote dute lorik egiten pentsatzen ari zenean, Miss Rosa O`Klabelin ez zen beste emakumeren bat jarri zitzaion telefonora lehendabiziko txirrin deiarekin batera: Ez, etxe horretan ez din inork lorik egiten.

689. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 - A ze zintzilikario polita!- eta Prudentxiorengana inguratu zen emakumea.

690. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Mutilak esku bat eraman zuen belarrira, Madame zintzilikarioaren jabe egingo ote zen beldurrez, baina emakumeak, butanoaren ondoan zegoen ogi muttur bat hartuz eta paellan sartuz: - Zaude lasai, gizona, ez dizut eta zintzilikarioa kenduko.

691. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0095 Ez zituen gustukoak emakume haren bizimodua, eta ezta izakera ere.

692. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0140 Mutil hari zerbait gertatzen zitzaion, baina emakumeak ez zuen betarik.

693. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0155 Baina argibideak ez zuen asetzen emakumea.

694. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Emakumeak eskuak eraman zituen burura ikaratuta, baina irudia esan zuenean Oldena seinalatu zuen, bizarrarekin eta betaurrekoekin zegoena, hau da, atentatuak egiteko karakterizazioa zuena.

695. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0063 Otso nagusiak zioenez, bere ordainetan norbait bidali behar zutela, emakumea bisonte barrenkietan bildu eta otsoei utzi behar zietela.

696. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0073 Izan ere ikusi orduko konturatuta zegoen emakume hark bilobaren baten beharra zuela.

697. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 Nolako txakur itsusi emakume horrena: hartz inurrijalea dirudi-eta.

698. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0131 Bazela gizona maite zuen emakume bat, esan zigun behin Bixentek, emakumeek bakarrik maite duten eran maite zuela gizona (...).

699. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 Baina orain ez zen berdin; garai bateko umea, emakume batekin lotaratzen zela ongi asko zekien gizon heldu bat bilakatzen ari zen eta sarritan desio gorde batekin ikutzen zuen, liluratuegi haren azalaren berotasun eta emakume gorputzaren eztitasunarekin bere laztanak oraindik amarrugabeak, errugabeak, ez izateko.

700. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 Marmarrean dauden emakumeak kanporatzen ditu: alde orain!, banator..., eta ixten du atea.

701. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 Bitartean, begiak lausotu zaizkion neska gaztea emakumez inguraturik, dardarka dago.

702. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 Joxek hartzen du eskutik eta irteterakoan atxekitzen du beste eskuz kotxetxo urdina eta berria, eta malda gora abiatzen dira hirurak, emakumeen marmar alarmatua atzetik dutela, eta gizona beti hor, bertan geratu da, isilik, txukun jantzita, hirurogeiren bat urte, ez du gertakariak hunkitu; bestalde, leiho batzu ireki dira kale nagusian zaratarik gabe, ikusmiran; hirukotea eliza baino lehentxeago dagoen atarira sartzen da, uzten du harakinak kotxea atarian eta eskailerak igotzen laguntzen dio neskari.......

703. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Bospasei emakume isil, eserita, mundutik edo gure mundutik behintzat kanpo baleude bezala... sarritan pentsatu dut ea haiek ere jasan beharko duten hain aspergarri egiten zaidan denboraren iragate hau, eta nola haien aurpegietan inolako sentimendurik igartzeko gai ez naizen, ez dakit gure denbora, gure bizitza eta gure mundua bost axola ote zaizkien.

704. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Badago benetako txakurra ez dela esaten duenik, baizik eta mamu, izpiritu edo ez dakit zer, eta gizon, emakume, haur edo abereak edo haien pusketak, hobeto esateko oihanean zehar sakabanaturik aurkitzen diren bitartean, nire Departamentuko jakintsuek, txakur horrek herriko sineskeria eta aintzinako ohitura batzuekin zerikusi handia duelakoan, (...).

705. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Emakume bitxia zen.

706. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Baina oraindik emakume dotorea zen.

707. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Bai, bai, sinesten ez baduzu ere badirudi gizon eta emakume beltzak eta gorriak daudela....

708. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0075 Atean dagoen emakumea nahiko heldua da eta bere lodiera izugarriagatik ez balitz, ile zuriska izango litzateke lehen lehenik somatuko nukeen gauza. Baina ez.

709. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0015 Txirrina jo nuen behin eta berriz, atetik hurbil emakume baten ahotsa entzun arte: - Banoa! Banoa!.

710. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0111 Emakume bat zeukan ondoan eta elkarri musuka ari ziren.

711. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Rogelio Cedrún kapitainak hiru restaurante bisitatu zituen jadanik Somera kalean Nekane Baraibar delako emakume bati buruz galdezka, ondorio onik gabe.

712. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Jokin-en begirada zorrotzak beste hau ere ikusi zuen: Riquelme kapitaina aretoan zehar mugitzen emakume ederren bila.

713. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Izkina batean dendari batek oihal ezberdin batzu zeuzkan erakusgai emakumeentzat.

714. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Horren ondoan, irribarreen artean emakume gazte batzuk bizarginaren lekurantz so.

715. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Eta momentu honetan gauza bat aitortu beharra dut: emakume gazte hauek beste sexuaren interesa kutsatu zidaten; neure barruko zerbait itzartu zitzaidan, agian ernatu esan beharko nuke.

716. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Honez gero, dendei, zapatariei, ehuleei...... behatzeari utzi nion emakumeak examinatzeko, goitik beherako xehetasun guztiak, higidurak (...).

717. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Hor zeuden erostariak, negar egiten duten emakumeak, hildakoarekin harremanik ez izan arren, familiarengandik zerbait jasoko dutelakoan, edo besterik gabe, besteek beraiengandik espero dutena egiten.

718. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Orduan, Markos, bere baitan gelditutako amorrazio osoa askatuz, emakumeengana amildu zen, hiletari guzti hauek tenplutik marrezan izugarriaz botatzen, Kristok tenplutik merkatariak egotzi zituen era berean.

719. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0096 Patuak nahi izan zuen Tomas eta biok, Portugaleten aspaldiko emaztegaiak genituenok, Urduñan bi emakume ezkondurekin ibil gintezela, konpromezugabeko Fermin Iza ezkongabe batekin aritu zen artean.

720. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0096 Oso gutxitan aritzen ginen horretaz hizketan, baina seguru nago, emakume haien ezti goxotik urrundutakoan Tomasek niri sartu zitzaidan damutasun zentzazio berbera sentitu zuela.

721. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Buztin eta harrizko horma gurutzaturik, su beroaren inguruan bilduta lagun talde alai bat topatu zuten: gizon eta emakume zahar-zahar batzu, bere seme-alabekin eta haien seme-alabekin, eta beste belaunaldi bat gehiago oraindik, denak jai egunetako jantzitan eta pozik.

722. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 Etxe ilun eta hutsean etzanik zegoen, gizonik, emakumerik edo haurrik gabe, zertan on gertatu zitzaien edo zein kasutan hitz maitakor bat esan zien gogorarazteko.

723. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Sukaldariak gatza bota eta egosi zuen bihotza, eta emakume maltzurrak jan egin zuen Edurne Zuriren bihotza zelakoan.

724. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Orduan jende guztiak esan zion emakumeari: Hala Allah zure gainetikan!

725. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Orduan nire emakumea etorri, eta esan zidan: Zure anaiak dira.

726. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0023 Emakumearen ahotsak larritua zirudien.

727. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 Emakumeak apal batean zeuden gauzak errepasatu zituen.

728. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 Emakumea beheko suaren ondoan makurtu zen eta koñak botila bat atera zuen zokotik.

729. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 - Zer egin behar duzu? Emakumeak ezentzunarena egin eta egurra pilatzen segitu zuen.

730. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Bukatu zuenean emakumea oraindik jaten ari zen eta Max begira geratu zitzaion.

731. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Emakumeak ia mastekatu gabe irentsi zituen piper gorriak.

732. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Emakumea koñaka hartzeko zutitu zen, botila sutara gerturatu eta garren artean pasatu zuen.

733. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Emakumearen joan-etorriak somatzerakoan zabaldu zituen begiak.

734. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Emakumea beregandik metro erdira zegoen.

735. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Beheko suari albo emanez bi emakume zeuden sukaldean, bat artazuritzeari utzi berria, galtza pare bati adabakiak josten bestea.

736. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Puntalen bertan genuen hurrengo eta azkeneko arazoa: Prantziko partean xendarmeak nola?, bada halatsu karabineroak; eta emakumeontzat, matronak.

737. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Eraman nazazu emakumeen zelai horretara! - errogatu zion gizonak.

738. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Badago idatzita ez dagoen lege bat eta horren kariaz gizona emakumeari jarraitu behar zaio zerbait edo norbaitek bereizten dituen arte.

739. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Ondoren, emakumearen zapore eta haragia probatu nahi izan zituen.

740. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0015 Emakume batzu beren aulkitik altxatu eta epailearen ondora doaz.

741. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0015 Epailea pixka batez isiltzen da eta orduan emakume batek honela esaten du: - Beldurgarria da! Naturaz kanpokoa dirudi! Ez dugu inoiz ere soluziorik aurkituko!.

742. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0015 Epaileak emakumeari begiratzen dio eta esaten dio: (...).

743. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0026 Epailearen esplikazioa Emakumeek adi-adi entzun dute epailearen istorioa eta orain beldurrez dardarka daude.

744. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0037 Mahaitik altxatzen da eta esaten dio ezezagunari: - Jauna, esango al didazu zergatik begiratzen diezun horrela emakume hauei? Ez begiratu gehiago, mesedez!.

745. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Teresak ilea aldatu eta tindatu egin zuen, orain itxuraz emakume edadetuago bat ematen zuela.

746. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Baina Yrjô*-k, oraindik Osmo baino askozaz hordituago, baietz erantzun zion erruso hari, diruaren truke bazen baietz, lau mila markoren truke ezkonduko litzatekeela Errusiako emakume harekin....

747. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0130 Okerrena hala ere, hirugarren gauean suertatu zitzaidan, biok ohean geundela, sekretu bat aitortu behar zidala esatean: nik sinistu ala ez, lehen aldia zela, bere senar-ohiak alde egin zionetik, halako zerbait egiten zuena eta ez pentsatzeko, arren, edozein emakume erraxka eta kaxkarinek bezalaxe jokatzen zuenik....

748. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0043 - Emakume bat.

749. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0043 Arthur-ek etsipena simulatuz esan zituen hurrengo hitzak: - Sentitzen dut, baina emakumearen deskripzio zehatzagorik ezin diezazuket aurkeztu, txador beltz zabal eta luze batez jantzita agertzen delako, eta aurpegia beloz estalita.

750. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0043 Emakumea salbu, noski....

751. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Emakumeak jarraitzen zuen inolako azalpenik eskaini gabe.

752. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Emakumea ezkerreko kaletik sartu zen.

753. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Emakumea arte baten alboan geratu zen: - Hemen egingo dugu lo.

754. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Emakumeak aurpegia estaltzen zion beloa kendu zuen: - Bihar egiazko norabidean jarriko gara.

755. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0118 Ondoko isiltasuna, txanda jarraituz, emakumeari tokatu zitzaion apurtzea, baina isilik zirauen.

756. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 Haren jantziak berde esmeralda kolorea zuen eta gerriaren fintasuna eta bularren irteera markatzen zizkion emakume zoragarriari.

757. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 - Paristar emakumeak bezain polita?- galdetu zion koketeriaz.

758. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 - Parisen ez dago zu bezain emakume politik.

759. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Ez dira gutxi honen aurka agertzen diren jakitunak, emakumeek ikastea debekatua dutela argudiatuz eta Kama Sutrekin ere ez dutela egin behar esanaz.

760. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Baina Vatsyayanaren eritziz objekzio horrek ez du oinarririk, zeren emakumeak ezagutzen dituzte iada Kama Sutrak praktikan eta aritze hori Kama Sutretatik edo kamaren zientziatik eratortzen da.

761. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Eta, gainera, guztiok dakigu, geure experientziaz, zenbait emakumek, hala printzeen, beren ministrarien eta emakume publikoen alabak oso direla adituak Kama Sutretan.

762. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Ondorioz, emakume batek ikasi egin behar ditu Kama Sutrak edo, gutxienik, bere ataletako batzuek eta beren praktika laguntsa minen baten erakutsiz.

763. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 1. Emakume bat, narrazti bat zuhaitzari lotzen zaion bezala gizon bati itsasten zaionean, eta burua gizonarenaren aldera aurreratzen duenean musu eman asmoz eta, sutt sutt hots arin bati ihes egiten utziz, besarkatu eta amoroski so egiten dionean, narraztiaren lotura deituriko besarkada da.

764. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 2. Zuhaitzera igoera deituriko besarkada gertatzen da emakume batek bere hanka bat amorantearenaren gainean jarririk eta bestea iztarretako batean, besoetako bat giltzurdinen gainetik pasa eta bestea bizkarretik, ahapeka abesten badu besoetako haurra balu bezala, eta zuhaitzean gora igotzeko zeinua egiten badu gizonarengandik musu bat lortzeko.

765. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 4. Gizon bat eta emakume bat bortizki maite direnean eta, mina eta oinazea elkarri eragiteko beldurrik gabe, gorputzek elkar zulatu nahi balute bezala besarkatzen dira, bai emakumea gizonaren belaun gainean eserita badago, edo bere aurrean edo bere gainean berdin, besarkada honek esne eta ur nahasketa du izena.

766. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Atseginerako gelan, lorez apaindua eta usainez lurrineztatua, gizonak, bere adiskide eta morroien zerbitzuan, bainatu eta galak jantzi ondoren agertuko den emakumea hartuko du.

767. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Azkenean, emakumea bere guraria eta irrikia eutsi ezinean jartzen denean, gizonak mundu guztia agurtuko du, eta bakoitzari loreak, ukenduak eta betel hostoak opari egingo dizkio.

768. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Gero, lehen zeuden lekuetan eseriko dira berriro, betel hostoak mastekatuko dituzte eta gizonak sandalo ukendua eta beste esentziak emango dizkio emakumearen gorputzari.

769. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Hemen amaitzen dira emakume baten animo egoeraren azterketak.

770. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Gizonak izan behar du aurrena emakume batengana hurbildu eta elkarrizketa hasten.

771. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Lehenengo elkarrizketan bere maitasuna kanpoko zeinuekin nabarmentzen duen emakumea lortu erreza gertatzen da.

772. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Era berean, amoroski mintzatzean berehala maitasun handia adierazten duten hitzekin erantzuten duen emakume likitsa aurrez irabazitzat jo daiteke.

773. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Emakume guztiak, direla zuhurrak, sotilak edo fidakoiak, beren maitasuna agertzen badute, lorpen erreza gertatzen dira.

774. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 IV. ALKABOETA BATEN EGINBEHARREI BURUZ Emakume batek bere maitasuna edo nahia zeinu edo gorputzaren mugimendu bidez adierazi bazuen eta, gero, denbora askoan edo inoiz ikusten ez bada eta ezagutu berria den pertsona bada, gizonak alkaboeta batengana jo behar du hura eduki ahal izateko.

775. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Alkaboetak, emakumearen konfidantza bere egokieren arabera irabazi ondoren, senarra gorrotatu edo mezprezatu dezan saiatuko du, horretarako berarekin elkarrizketa esanguratsuak edukiko dituelarik, haurrak izateko botikez hitzegingo diolarik, auzokoei eta beste emakumeei buruz esames guztiak kontatuko dizkiolarik, aldi berean edertasuna, argitasuna, zuhurtzia, borondatea eta dotorezia ospatuko dituelarik.

776. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0153 Azkenik, bere ajenteen bidez, bere iraunkortasunean eta maitasunean konfidantza osoa sor eraziko dio eta, emakumea bera bada ere dirua hartzen duena, gai honi buruzko bere amarekin eztabaidatzea aldenduko du.

777. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 d. Acharyen esanera, trapa bispinosa, kasurika, jazmin toskarra edo erregaliz ale edo zuztarrak aletzen badira kshirapoliarekin batera eta hautsa su motelean irakindako esne azukretuarekin eta gheekin nahastuz ateratzen den jarabea edaten bada, hori egiten duena zenbatu ezin ahala emakume dastatzeko moduan aurkitzen da.

778. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Taxizale batek aitortu zuen gerora berak Schô*nner jekez jantzia andaluziarrez jantzitako emakume gazte batekin baso horretara eraman zuela.

779. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Mutil zaharrari, emakumeak, haien bizkarretik txisteak egiteko atsegin izaten zitzaizkion baina, zirudienez, ez gehiagorako.

780. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Ba zeramatzaten bi egun Petronila izeneko emakume haren etxean.

781. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Arraultze eta patata prijituak jateko eta ura edateko ziren nagusi emakume alargunaren etxean.

782. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 - Gizon horren fitxa - erantzun zion emakumeak haserre.

783. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 - Eman orduan - exijitu zion emakumeak eskua luzatuz.

784. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Ea azken momentuan emakume zantar harengatik....

785. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Emakumea ez zen konformatu: - Goian, non!.

786. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Erantzun harekin emakumea une batez noraezean bezala utzi zuelaz baliatuz, Kikilik laguna besotik hartu eta kalera joan ziren urrats azkarrez.

787. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0111 Han ere emakume bat garbiketak egiten ari zen.

788. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Emakumea zutitu egin zen: - Banoa Clodomiro-rengana.

789. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Erantzuna Kokolok eman zuen: - Emakume polita da....

790. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Zer emango lukete emakume zoragarri haiekin dantzan egiteagatik!.

791. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 - Istripuan zauritutako emakumearen senarra.

792. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Emakumeak azalpen hori sinetsi bazuen ala ez, bost axola.

793. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Emakumearen eta bahitzaileen arteko kontaktoa ez zen egiten, agerian behintzat.

794. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Horrela entretenitzen ziren, nahiz eta entretenimendu eskasa izan emakume haiek pertsonalki tratatu ordez irudietan ikusteaz konformatu behar zirelako.

795. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0127 - Eta zuk ba dakizu horretaz zerbait, ezta? - galdetu zion Kikilik ironiaz emakumeari.

796. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0015 Manuelek botila oratu zuen gotorki, sendo, emakume lerden baten pantorrilari helduko balio bezala.

797. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0096 Bere gorputzaren alabantzak egiten hasi ziren emakumea tabernatik ezkutatu orduko, eta emakumeen bideo eske hasi zitzaizkion Manueli.

798. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0096 - Bai, goazen lagundu zion Segundo Canelak badaukat aspaldiko partez emakume bat narru gorritan ikusteko gogoa!.

799. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Arreta handiz jaitsi genuen hiriko zekorra, eta hurrengo saiorako hiriko emakumeak ere ekarri nahi genituen.

800. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Eseri bezain laster, Kasketa andrea, Margaret eta beste sei emakume etorri eta koilareak banatu zituzten.

801. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0007 - Emakumeon Liberazioa, hori esan dut! Gaur egun ez dago lehengo konturik.

802. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0007 Gizon eta emakumeok berdinak gara; ez daude arau batzuk horientzat, eta beste batzuk ezberdinak guretzat.

803. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 - Gizona jarraitu zuen Wendyk, Darling jauna zen, eta emakumea, Darling andrea....

804. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Beste emakume bat etortzen da, hau goizetan.

805. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 - Zein izen du emakume horrek? - Alice. Gehiagorik ez dakit. - Ondo.

806. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Behin besterik ez naiz Marcel-ekin dantzatoki batean egon, baina ba dakit nola portatzen den horrelako tokietan emakume batekin.

807. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Lotsatia emakumeekin alde batetik.

808. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Guyon jota geratu zen han pistan, emakumea nola aldentzen zen begiratzen.

809. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Emakumea txal beltza eta esku kartera hartzen ari zen.

810. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Besoaz gerritik hartu zuen emakumea eta hitz egin zion tonuera bigunduz: - Alice.

811. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Ekintzaren arrakasta emakume kementsu bati zor diogu.

812. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0047 Joan den astean emakume bat ekar erazi nuen oinak txukuntzera eta eman zidan kontua ikustean apendizitisa kendu zidala uste nuen.

813. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0047 Zer izen zuen emakume horrek? galdetu zuen Mrs. =mCk=eek.

814. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0077 Bostgarren Etorbidean gora oinez nindoala jendetzatik emakume erromantikoak aukeratu eta minutu batzuetan haiekin harremanetan sartuko nintzela eta inork ez zuela sekula jakin edo gaitzetsiko imajinatzea gustatzen zitzaidan.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0055 a) Umeentzakoa. Emakume haurdunei eta 15 urte baino guttiagokoei dagokie.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0074 Horrela, eta emakume horren lanari esker besteren artean, noski zabaldu eta indartu da APETI.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Gutunen bidez, emakume abertzaleen eginkizunak zer ziren adierazten zuen.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1024 1975. urtean, Emakumearen Nazioarteko Urtea ospatzean, Euskaltzaindiak bere ohorezko izendatu zituen Julene Azpeitia, Madeleine Jaureguiberry eta Tene Mujika, hirurak joan zen mendean sortuak, euskararen irakaskintzan eta idazle bezala hainbeste lan egindako emakume ohoragarriak zirelako.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Baña ortarako zinearen gogamenak gizon edo emakume biurtzen dira eta beren bizi, egintza ta esanen bidez zineak dio bere irudietan berez egon ezin leikean dana.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0041 Entzun dezakegun maiztasun haundiena, gure entzumenaren eta zarataren intensitatearen baitan dago. EMAKUMEAK / GIZASEMEAK.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0016 Gaur, emakumeen arteko harremanak eta zenbait pasaizu aztertuko ditut.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0016 J. C. Barojak, emakumeen harremanez zera diosku, gutxi gorabehera euskarara itzulita: Neskatilak erlijio giroko antolakundetik landa, ez dira mutila bezain talde finkoetan bildu izan.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 C. Baroja-gana bihurtuz, beste xehetasun jakingarri hauek ematen dizkigu birjintasunaz, emakume ezkonduen giza-harremanez etab.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Emakume ezkondurik nekez agertuko da dantza eta gehiegikeriak diren tokietan, haren duintasuna orbandurik geratuko bailitzateke.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0021 Ezkondua izateak asko urritzen ditu emakumearen giza-harremanak.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0021 Emakume ezkonduak etxe barruko katigutasunean ematen du denborarik luzeena.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0021 Nafarroako Baztanen, adibidez, ihauteri aurreko hiru ostegunetatik lehenengoan, emakumeek gizonei egiten diete goratzarre eta Izekunde deritzo horri.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0021 Bigarrenean, berriz, alderantziz: gizonek emakumeei eta Andrakunde edo Emakunde esaten zaio.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0072 Gizon-emakume borondatetsu eta porrokatsu horiei zor omen diete lortu den hizkuntzaren berbizte hori.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Hastapenetara joz gero, XV. mendera iritsi behar dugu, inprimategiak martxan jarri aurretik literatura egiten zuten emakumeengana.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Gai hauek landu izan dituzten gehienek aipatzen dituzte Erdi Aroko emakume olerkariak, baita goraipatu ere.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Batak bestea dakarrenez, XV. mendeko bost olerkari ezagun haien lana aipatzeak ahozko literaturaz aritzera garamatza, eta hemendik zuzenean, bertsolaritzara, baita ahoz aho iraun duen tradizioan emakumeak izan duen garrantzia aipatzera ere.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Erdi Aroko emakume haiek ez zuten idatzi; baina iritsi zaigunetik, zera esan dezakegu: benetan bikaina izan zela beren emaitza.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Joxe Azurmendik ere aipatu izan ditu (Jakin, 14/15. zk, 1980: Bertsolaritzaren estudiorako) XIV. mendetik XVI.era bitartean bertsotan aritu ziren emakumeak: .

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Mugaz honantzaldeko emakume askok hartu zuen parte aldizkariaren inguruan eratutako ekintzetan, bai idaztien bidez, bai hitzaldiak emanez.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Hirurok izendatu zituen ohorezko euskaltzain Euskaltzaindiak 1975ean, eta hiru idazle hauen ohoretan eskaini zuen Luis Villasantek, urte bereko ekainaren 27an, Emakumea euskal literaturan hitzaldia.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Gabriel Aresti hil ondoko lehenengo batzarrea zen orduko hura, eta Aresti zenaren eskariari erantzun egin zion Villasantek, hil-berriak proposatu bait zuen hilabete batzuk lehenago, Emakumearen nazioarteko urtea zenez gero, Euskaltzaindiak emakumearen ohoretan zerbait egin zezala.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Gizarte-aldi konkretu batean, emakume haiek betebehar konkretuak eman zizkieten beren buruei, eta halaxe erantzun.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Ikusi ahal izan dugunez, maila ahulez lotutako katea finak zeharkatzen du XX. mendea emakume idazleei dagokienez.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Gehienbat, 1950 inguruan jaiotakoak izango dira gerra aurretik ari zirenekin batera, hamarkada horretan eta ordutik hona idatziko duten emakumeak.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Mende-hasierako emakume haientzat, idaztea izan zen zerbait egiteko aukera bakarretakoa.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 EMAKUMEA IDAZLE Izenburu batean emakume hitzaren atzetik kultur izen bat jartzen den bakoitzean, zerbait errebisatu nahi dela adierazi nahi da, disziplina bat beste ikuspuntu batetik aztertu nahi dela.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Emakumea eta historia, emakumea eta antropologia, emakumea eta literatura.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Emakumeok duela hamar edo bost urte sortu izan bagina bezala.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Eta gizartearen maila batean horrela da: gure gizartean oraintsu hasiak gara emakumeok pertsona heldu izateko dugun eskubidea erreibindikatzen.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Bistan da, gauza bat dela literaturaren historia (eszepzio eta guzti, gizonezkoek egindako literaturaren historia) eta beste bat, literatura eta emakumea, gaur lantzen tokatu zaidan gaia.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Bat, tentazioa haundia bada ere, ez naiz ahozko literaturaz mintzatuko, ezta emakumeok (zenbaitek behintzat) musa inspiratzaile bezala izan dugun paperaz.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Emakume idazleaz mintzatuko naiz, bakarrik.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Ipuin liburu hau argitaratu zen momentuan, hemeretzigarren mendearen hasieran, jaio ziren Ingalaterran emakume nobelari famatuenak, Bronte ahizpak, apaiz baten alabak.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Lehen aldiz idazle-bileretara azaltzen nintzenean (hamar urte baino gehiago pasa dira) ez nuen barkaziorik eskatu behar bertako emakume bakarra izateagatik.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Emakumeak gara; beraz literaturaren barruan beste zenbait alorretan bezala ez gara pertsona normalak.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Noski, kuttun izate honek baditu alde tentagarriak: lekurik hoberenean esertzeko ahalmena duzu eta orain bertan, inolaz ere mezpretxatzen ez dudan moda baten eraginaz, agian edozein gizonezkok baino eragozpen gutxiagorekin argitaratu dugu emakumeok eta merezimendu eskasekin Euskaltzaindiak hitzaldi bat emateko aukera eskainiko dizu.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Bizenta ez da, noski, euskal letretako emakume bakarra.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Kontu batean behintzat badugu euskal literaturan ari garen emakumeok Europako idazleekin paretasunik.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Emakume gutxi izatez aparte, ez dago gure artean Detxepareren, Lizardiren, Arestiren edo Saizarbitoriaren maila betetzen duenik.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Baina gure inguruko literatura guztietan emakume gutxi baldin badago, gurean are proportzio eskasagoan aurkitzen dugu.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Bestalde, Europa gehienean emakume idazleak gizartearen goi mailetatik atera dira, gizonezkoak baino gehiago.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Eta mende honen hasieraz ari baldin bagara, idazle gehienen giro hiritarraz mintzatzen bagara, aipatu beharra dago Euskal Herriko industrializazio motak ez diola emakumeari oso berandu arte lanik eskaini.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Sinplifikazio gehiegizko batez esanda, textilgintzak edo ehungintzak burdingintzak baino lan gehiago eman dio emakumeari.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Virginia Woolfek esan zuen bezala, emakumeok gela bat eta bizitzeko haina diru lortzen ez dugun bitartean, ez dira idazle asko sortuko.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Emakumeak dira, soldata bat jasotzen dute eta euskara menderatzen dute.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Esplikazioa baliagarri da, baina pedagogiaren premiaz aparte, badago denbora jaten digun beste zerbait, andereño izan ala ez: gaur egun etxetik kanpo lan egiten dugun emakumeok ez dugu horregatik etxeko lanak gutxitzerik lortu eta egunak hogeitalau ordu ditu.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Nola lortu ahal du emakume batek idazteko denbora lortzen lagunduko dion gizonik?.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Eta emakumea kontzeptu orokor bat bezala kontsideratzen dugunean, ez dugu gaur ezgaitasun hori onartzen.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Eta gure handicap guztiak kontuan izanda ere, geroak beldur honen kontua eskatuko digu idazteko sena dugun emakumeoi.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Kalidadea behar dugu, emakume idazle onak nahi ditugu.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Villasantek, berak, 1975-ean, frase horrekin bukatzen du Emakumea euskal literaturan artikulua.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Bi egun t'erdi azentuaren jardunei emanez, larunbat arratsaldean egingo da Bizenta Mogel zenaren mendeurren ospakizuna, ahal bada, emakume urgazleek parte hartuz.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 (...): emakumeek emakume izateagatik uler dezaketen bidezidor bakarretik.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Emakume eta gizon asko hezitzeko balio handiko hazia.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 Astelehenean filme bat eta emakumeen koordinakundekoekin mahaingurua.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Guk proposatzen dugun eskemak, lehenago beste idazlan-pare batean ere aurkeztu izan dugunak, kontutan izan duen eta bereizten duen bakarra izan da: bakarkako eta taldekako izatea, gizonaren edo emakumearen, edo bien, partehartzea, dantza-modua nolakoa den kontu, dibujo edo linea koreografikorik elementalena eta, kasua denean, tresnarik edo erremintarik erabiltzen den ala eza.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Bakarkako dantza-sailok gizonek bakarrik dantzatu izan dituzte ohiki, nahiz eta inoiz, Ahunte-dantzan kasu, emakumeek ere bertan parte hartu.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Gizonek izan duten distira koreografiko, suntuario edo musikalaren aurrean, maila apalago batean agertu izan da beti ere emakumea.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Egoera honek fondo arkaiko bat dauka, non gizarte tradizionalak segmentaturik agertzen bait dira gizonei eta emakumeei zeregin desberdinak esleitzen eta bereitzen zaizkielarik.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0148 Domingo berori behin zeluloidean, nahiz egile beraren eskutik izan, ihar, serio, luze, Lazkaoko eta emakumeentzat dastagarri bilakatzen da.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0014 Pubertaroa heltzean gure gorputzaren berezko instintoak ezberdintzapen sexuala gehiago garatzen du; gizonezkoek beraien kanpoko ezaugarri ezberdintasunak hartzen dituzte eta berdin gertatzen da emakumeekin.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 Emakume haren begiradak liluratu zuen.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 Emakume liluragarria.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Gau batez Maiortuko (Orozko) baserri batetara joan ziren jentilak, erditze minak zituen jentil andre bati haurra izaten laguntzeko emakume bat nahi bait zuten.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Emakumea beraiekin joan eta erditzen lagundu zion jentil andreari.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Afaltzerakoan ogi zuria atera zioten, eta afaria bukatutakoan mahai gainean zegoena mantalaren poltsikoan gorde zuen emakumeak.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Ez al da ogi puxketaren bat izango? - Bai, hala da - aitortu zuen Maiortuko emakumeak.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Orduan, liburu bat osoa eskainiko dugu emazteen, edo hegoaldean dioten bezala, emakumeen idazkintzari.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Bigarrena: emakume batek nabaritzen ote du zerbait berezitasun idazten ari delarik?.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Emakume idazle batekin solas egiten denean, ez zaio kasik sekula eskatzen hea emakume bezala bizitzen duen bere idazkera, edo idazle xoil bezala.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Emakumea ohoratua da, haurrak ongi zainduz, bere senarrarekin egoten bada...

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Gure ohiduretan, bertso edo kantuetan, emakume ixilak, plegatuak, fededunak, haurrez kargatuak guti aipatzen dira.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 II EMAKUMEAK IDAZLE IDATZEKINTZA Zer da idaztea? Idaztea, gorago esan dugunaz, gizakiarentzat ez da gauza hain normala eta naturala.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Mito berdina gizaldi guzientzat! Zuk aldiz emakume bezala bizitzako gauza xoilak aipatzen badituzu, musu edo fereka, abian zutitzen dira esanez: Apez batek diona da hori...

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Zatiketa ideologiko hauen gatik daiteke euskal literatura, eta bereziki emakumeen idazkintzan hain gaizki ezagutua euskaldunen artean...

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Ordea, orain arte, irakurtu ditugun emakumeen obretan zerbait berezitasun marka nabaritu dugu, eta saiatuko gara ahal bezain argiki pundu horien aztertzera.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Esaten dutana bitxia agertzen bazaizue ere, biguntasun horren baitan badabiltza emakumeak.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Halere ongi analisatzen bada diretasun horren atzean emakumeak mintzatzeko edo idazteko duen beldurra, herabea, behar bada ahalgea, agertzen da, gizonen hein berera heltzeko gutizi hori...

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Azkenean, emazteen idazkietako perpausek beste ritma bat daukate, ez baitute hats neurri berdina emakumeek eta gizonek, inguruko aire fresko bera bularretan sartu arren.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0023 Barbara Walter-ek, horrela zuen izena emakumeak, Españako pintore gazteak ezagutu, eta gero, non eta Manhattan-go bihotzean, ireki behar zuen galerian promozionatu nahi zituen.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 (...); hoteleko gela batetan aurkitzen bait da, bakarrik, eta hauzoan emakume bat bait dago.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0053 Badirudi egilearen asmoa emakume baten gora-beherez eta pertsonalitateaz aritzea zela.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Sexua kontutan hartuz, bizitzeko itxaropen handiagoa emakumeak dute, berezitasun genetikoagatik.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0050 6.- Tuberkulosisa edozein adinetan jasan daiteke baina talde batzu minberakorrak dira:
- haurrak
- haurdun dauden emakumeak
- zaharrak
- Zokoratuak: alkoholikoak...

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Talde berezian aritzen ziren eskean mozorro zatarrak edo emakumez jantzitako mutilak.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Mariano Estornés Lasaren Oro del Ezka ohitura-nobelan irakurtzen dudanez, Isabako Amandizarko emakume erraldoia makilaka eta erratz-kolpeka desegiten omen zuten, Herriko Etxetik alboko batera zihoan soka batetik zintzilik egon ondoren.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0088 Lehengo igandez, bi edo hiru emakumeei ikusi nien, denak adinekoak, horietariko bi korupe ertzean, ebanjelio aldetik, dagoen horma kontrako banku siladun hiruretariko bitan elkarren ondoan zeudela.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 Orain, berriz, belauniko denbora guztian egon den burukodun (gazezko moratuzkoa) emakume hori kaleratzen da, epistola aldetikako sarrera nagusitik zehar.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0016 Egoera aurkeztu badaezpada: Igarle batek bere etorkizuna iragartzen dio emakume bati.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0065 Ofizialki, beraz bertsolari emakume hauek burla bertsoak egiten dituzte.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0069 Mundu sekularizatu honen zehar bizirik, Jainkoren bila ta berarengana iritsi nahiez hizkera molde berrien bila dabiltzen hainbeste gizon ta emakume, zahar eta gazteen egarria dala-ta aurrez aurre galdetuak sentitzen gara.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0164 Emakume biak elkarri begiratu eta zuti jarri dira.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Jainkoaren bakea
Erdi Aroko * araubidea zen, elizgizonak, emakumeak eta umezurtzak gerrateetako indarkerietatik atera nahi zituena. Ik. Jainkoaren tregoa; Bakea.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0011 Lehen testoak, ordea, ez zaizkigu iritsiko Erdi Aroko amaierarte, eta lehen bertsolariak emakumeak zirelaren frogatzat jo dezakegu ere XV. mendeko Usua Aloskoaren kanta eta Milia Lasturkoaren eresia, bertan nola-halako dramatikotasun bat sortzen delarik bertsolarien artean.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Hondoan, arkupearen eskuinetara, arku ojibalen pean eta estilo erromaniko berberan Kristo Linbotik arimak ateratzen ari deneko eszenak ikusten dira eta, bigarrenean berriz, Kristoren ehorzketa eta emakumeak Hilobian.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Neskameari esaten dio, noski, Aita Santua ta emakumea bazkaltzen zauden mahaia azpitik neurtzeko zenbat luze eta zenbat zabal zen.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Neurtueran gurutzea egin zuen eta berehala emakume-deabruak alde egin zuen.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0139 Alegia, sorginak (emakume eta gizonak) aidean akelarrera joaten zirela; bertara ailegatzean deabrua (aker baten itxuran) isaspean (buztanpean) emandako musu batekin agurtzen zutela; meza beltza ospatzen zutela; deabruak meza eman, sermoia egin eta jaunartzea (ogi eta kaliz beltz eta mingots bat banatzen zuelarik) zuzendatzen zuela.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0139 Meza ostean akerrak emakumeekin, gizonekin eta baita haurrekin ere edukitzen zituen sexu harremanak hemen berridazterik ez du merezi.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0020 Bertako irudiak dira populua, nekazaritza, oparotasuna, ugaltasuna, emakumeak, e.a.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0020 Eta funtzio honetako irudiren bat aldez aurretik neutroa izan badaiteke ere (eta areago, ona ere) horren erabilpen edo ondorio txarrak azpimarratuko dira: Honela, urrea jendea usteltzeko erabiliko da, oparotasunak gazteen moteldu eta biziatzea ekarriko du, nekazaritza lanbide baju eta zikina izanen da, eta emakumeak ahuleziaren irudi ikusiko ditugu.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0122 - Aipatutako publizitatea osatzen duten elementuak, banaka nahiz ororki, behatu eta aztertu, honako gauzaok sakonduz: hain letra haundiak erabiltzearen zergatia, euskal grafiaren erabilera, eskuz eginak dauden itxura eman nahia, zenbait koloreren nagusitasun hori, emakume bat erabiltzea, erasokortasun hori, aberastasun itxura hori, inolako zerikusirik ez duen iragarki batetan kirol-argazki bat erabiltzea, e.a.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Emakume luze, ile zuridun bat zen, ongi egina, mehantza eta osasuntsua.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Haren hankaje eder eta ibilera bizkorra! Aspertzeke, heriotzako ordurarte lanean ari izandako emakumea zen hura!.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Ez zen Donostian emakume haren bihotz on eta eskuzabala ezagutu ez zuen kofradi, errukietxe edo ongile-elkartasunik.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Baina Errosario zenaren hiletara bildu zen jendetza ez zen emakumearen oroimen hutsez etorri.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Hona hemen, datiboan jar daitezkeen beste hitz ezagun batzu:
aeroneska
mekanikari
emakume
mutil
erizain
neskatila
esnesaltzaile
polizia
etxekoandre
postari
ileapaintzaile
taxista
.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Jan zutenak, bosten bat mila gizon ziren, emakumeak eta haurrak gabe (Mt 14, 15-21).

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0120 Nik ez dakit San Bizente Ferrer-ek bere garaian zer predikatuko zuen Arrasaten, bost mende igaro ondorean aipagarria izateko; baina, dena dela, orduko mondragoarreri kostako zitzaien hamabosgarren mendean ezagutu ziren emakume ereslari haiek bezalakoen abots eztia eta egoki agertutako esaldiak entzutea.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0209 - Azpiestruktura, biltokiak, kultur etxeak, haurtzaindegiak, etabar herrian ipini emakumea ta gazteentzat bereziki, adina eta seksua askatasun biderako oztopo bat ez dedin izan eta honela gizarte zatitzaile, segregazionista eta arkeri honen barruan autoemantzipazio propioagatik erakundetu ahal izateko.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Emakumeek zapi batez estaltzen dute aurpegia, gizonen begiradatatik gordetzearren.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 g) gizaseme edo emakume izatea.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Gero arraina azokara eramateko erabiltzen diren zurezko kaja-egileen haroztegiaren aurretik pasako da Yukiko; sareak konpontzen dituzten langileen aurretik; eta, aldi oroz kimonoak desjosiz, gobara ibaian egiten duten emakumeen aurretik.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0089 Emakumearen sinboloak jakinak dira: urzapala, izarra, lorea, usoa edota mendi-usoa.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0070 Bestalde, hegoaizea eta emakumearen gogo-nahastea ere ezaguna da gure artean; hara hemen, besteak beste, gauza bera salatzen duten esaera zaharrak: Goiherrin: Hegoaizea emakumearen haizea; harraizea gizonena (87,792) Lapurdin: Emazte zonbaiten gogoa, iduri hegoa Nafarroan: Egoa, andren gogoa (21,1.142).

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Superlatiboa superlatiuo, superlatif, superlative Alderaketak egiten direnean, bi mailatan egin daitezke: 1. berdintasunean 2. desberdintasunean Desberdintasunean, berriz, goreneko mailari superlatiboa deritzo: Emakumeetan ederrena; Ardorik garestiena.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Mateoren jatorri-zerrendan, gainera, lau emakume aipatzen dira: Thamar, Rahab, Rut eta Uriaren emaztea.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Dena den, hor daude, emakume bekatari, gizon bekatari askoren artean: Jesus gizadi bekatari batetatik datorrelako seinale.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0038 Imagina ohe bigun batetan gustoko emakume batekin zaudela.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0063 Lehen egunetan, elizetan preso sartuak izan ziren eta gero Frantses Estatuko hego-mendebaldeko bost departamentutara desterratuak izan ziren, gizon, emakume, gazte, ume ala zahar: Lot, Lot-et-Garonne, Gers, Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 6. emakumeen aurkako diskriminazioaren amaiera.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 1979ko otsailetik aurrerako kronologia: Otsaila-martxoan: militarren, kurdoen, turkmenoen eta emakumeen manifestazio handiak, eskubide demokratikoen alde.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Arruti Jaunak dioenez, barruan medikuntza areto bat zegoen gizonentzako, 19 ohez, eta beste bat emakumeentzat 16 ohez.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Halaber, bazeuden bi kirurgi gela: bat gizonezkoentzat, sei ohez, eta bestea emakumeentzat, zazpi ohez.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0224 Eman dezakegun beste garrantzizko datu bat, hilkortasuna ez dela altua da; batez ere, 70 urte baino gehiagoko pertsona adintsuak hiltzen zirelarik, eta datu berezi moduan, 1849.eko ekainaren 24an, Donostiako emakume bat 103 urte zituela hil zen.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Beren burua perspektiba berri bat urjitzera mugatzen dute, eta adieraztera ezen nazioarteko ekonomi orden berri batek mentalitate berridun eta ikuspegi zabalagodun gizon eta emakumeak beharko bait ditu, orobat garapen prozesu bat non gizon-emakume horien kapazitateak bete-betean loratuko diren.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 JAIOTZA-ORDENA Emakume baten ume guztien sekuentzia kronologikoaren barnean bizirik jaiotako batek okupatzen duen postua da.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Mithra-ren erlijio hori gizonentzakoa bakarrik zen, emakumeak ez ziren sartzen, eta legionarien artean errotu zen gehiena.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0045 Medikuak guztira / Medikuntza Orokorra / 0-14 urteko biztanleria / Pediatrak / 0-7 urteko biztanleria / Pediatrak / Kirurgia Orokorra / Traumatologia / Otorrinolaringologia / Oftalmologia / Urologia / Emakumeak / Ginekologia / 15-49 urteko emakumeak / Tokologia / Estomatologia / Arnas eta Zirkulazio-Aparatua / Liseri-aparatua / Dermatologia / Endokrinologia / Analisi klinikoak / Erradiologia / Errehabilitazioa / Psikiatria / Bestelakoak.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0045 Erizaintza / 16-49 urteko emakumeak / Emaginak.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Auzoko baserrietara ere gonbidatuak ailegatzen ari dira; alkandora zuriz jantzita gizonak, garbi eta dotore, berriz, emakumeak.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Ikusgarria da nola edozein aldetatik erromes guztiek, San Martzial inguratuz eta nolabait babestuz dagoen gaztainadira jotzen duten, ez da gutxiagorako nola elkartzen diren gizonak, emakumeak eta umeak familiaka edo lagunarteka belar berdearen gainean korroan eserita, gero etxekoandreek kontu osoz prestatu eta saskietan sartu dituzten janari gozoak jateko.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Inkestatutako emakumeei beren historia demografikoa egin dezatela eskatzen zaie.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Jasotzen dira baita, inkesta familiarraren bitartez, emakume horien datu sozioekonomikoak eta, kasua denean, beren senarrenak ere.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Indize esanguratsuen kalkulua, hala nola, emakume bakoitzeko seme-alaben batezbesteko kopurua, adinen araberako ugalkortasun-tasa, etab., sinplifikatua dago, iturri estatistikoak berak hornitzen dituelako zenbakitzaileak eta izendatzaileak.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Adinez aurreratuagoko emakumeek izan ditzakete zailtasunak datuak gogoratzeko orduan, hala nola, beren seme-alaben jaiotzako data, ezkontzakoarena edota, baita, seme-alaba guztien kopuruarena ere, zeren eta emakume horietako parte on batek ez bait ditu kontatzen adin goiztiarretan hildako seme-alabak.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0045 Emakumeak haurrak mundura ekartzen dituzten klinika berezi horietako batean hor non dabilen gizona han hemenka irteera aurkitu ezinik.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Hala ere, Baionako egunkariak dira (hala nola Etats Géneraux, Marchena eta Rubin de Celis-en Gazeta de la Libertad y de la Igualdad eta, geroago, Luis Gutierrez zen esklaustraturiko fraideak idatzi ohi zuen Gazeta de Comercio, Literatura y Política de Bayona de Francia bezala) barra-barra sartzen direnak, bai postaren bidez, bai egunero muga zeharkatzen duten emakumeek edo merkatariek hamaika eratan ezkutatuta.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0092 Frago doktoreak eta erromesak biek etxea ikustera joan nahi izan zuten, eta gauza hartan asko zekien emakume bat eraman zuten, eta, hark, etxean sarturik, izurritea zela esan zuen.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0045 Irudiak naturalizatzeko joera ikusiko da, eta, eskulturgileak eta pintoreak, gizonaren / emakumearen hunkimenduez eta sentimenduez interesatzen hasiko dira.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0095 Ebro bailarako hilobirik konplexuenetako batean bakarrik aurkitu izan da pieza bat, J. M. Barandiaranek idolo bezala izendatu zuen emakume buru eta busto bat (XII, 5. irudia).

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 17 urterekin hasi nintzen, Emakumearen Jasokundea izena zuen sailean, 65-66 inguruan.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 17 URTEREKIN HASI NINTZEN EMAKUMEAREN JASOKUNDEA IZENEKO SAILEAN.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0144 - Huni atxikirik gainerako giza auziak doazi eta elkar onartze eta oreka, berriz ere, denetan agertzen da: herri eta gizarte mota guztien arteko egoerak eta emankortasunak egiazki ahalbidetuz, gizon eta emakumeen artekoak propioki parekatuz, beste bizikidelako artuemanak eta egoerak obekituz, eta abar.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0018 Populazioa neurri egokietan mantentzeko hainbat praktika eta ohitura erabiltzen dira: Haurrei titia ematea 3 edo 4 urte arte, harreman sexualen aurkako tabuak titia ematen ari diren emakumeentzat, haur galtzeak, eta infantizidioa, besteak beste.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0018 Janariaren %70 landarediatik ateratzen dute, emakumeek biltzen dituzten fruitu, perretxiko, urra eta sustraietik.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0013 Fraideak, apaizak, emakumeak, haurrak, zaharrak, artesauak, nekazariak eta ditugu euren artan.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0121 OHARRAK: 1. Hona hemen harremanetan jartzeko moduko erakundeak:

UNICEF
Gazte Zerbitzuak
Eskautak
Merkataritza-Ganbara
Gurutze Gorria
Umezurtz Etxea
Emakumeen Babes Etxeak
.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 Talde bateko ikasle batek argazki hau aukeratu du, aldizkari bateko iragarki batetik ebakitako xehetasun bat: emakume baten urdail aldeko azala ur-tantekin distiratsu; haren esku ondo zaindua urdail gainean dago, zilborraren gainean; urrezko kale fin batek inguratzen dio urdaila.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 Ikasleak hitz-zerrenda hau idatzi du, argazkiak iradokita:
hatz
azal leun
bainu
azkazal gorriak
emakume
kate
urdail
ur
jolas
ile
zilbor
.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 Beste taldeko ikasle batek paragrafo hau idatzi du, hitz-zerrendak iradokita: Emakume bat bainuan etzanda zegoen.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 Haur-lana, amaigabeko lanaldiak, destajuak, emakumeen lana, gizonezkoen erdipreziotan... behereneko soldatak zirela eta, guzti hori eta gehiago jasan beharrean aurkitzen ziren langileak, (...).

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Horrela ikus dezateke emakumeek, ikusiak izan gabe.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Argi dago otomanantarren onaldia: Kristo-k, harem-eko emakumeek lez jantzitako aingeruari, ile mototsetik heltzen dio.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0049 Sarritan ahazten da harema, itzal haundia zuten bi emakumeren egoitza zela, sultana kutuna bat, sultanaren ama, kaisel-herriko bigarren pertsonaia; eta lehengo kadin bestea, sultanaren lehen emaztea.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0049 Itxaropen eta ametsen erdian
Irendu beltzak zaindutako haremean 300 emakume bizi ziren, neskameak barrenduz.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0049 Maila goiagoko emakume batek zuzenduriko oda (multzo) bateko kide zen neskatil hauetariko bakoitza... Jana, janztekoa eta dirua hartzen zuen.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0049 Izan ere harem-eko emakumerik gehienak ez ezagunak ziren, ahaztuak, eta beren egunak Serrailo saharrean amaitzen zituzten, adibidez, malkoen jauretxean.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Bertan, Txillardegik engainaturiko emakume baten historia kontatzen digu.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Hamaseigarrenean aidanez-en historian, esaterako, senarraren heriotza emakume bakarti batek jasan behar duen beste zorigaitz bat baino ez litzateke; baina senarraren heriotzaren deskribapena atzeratu egiten zaigu analepsia, jakin mina sortzen da gure baitan eta bortxazko heriotza nobelaren gune bihurtzen da; nobelan azaltzen diren gainerako heriotzek, gainera, honi bidea zabaltzeko funtzioa dute orain, amaren eta haurraren heriotza, hil nahi duen gizon baten heriotzerako prozesuaren argigarriak direlarik.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Esperantzarik eza azpimarratzeko, ostera, Txillardegik arindu egiten du nobelaren erritmoa eta bat-batean, ia abisatu gabe, Luc beste emakume batekin aurkezten digu.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0012 (emak.): emakumezkoari dagokion hitza.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0021 Emakumeek lanari ekiten diote sutegien inguruan.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Batipat, emakumeak beste gizon batekin ibili zirela adierazteko balio zuen formula horrek.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Azkenerako zer pentsa ez dakiela jarri da apaiz gazte hori eta joan da alkatearengana, esanez: adiskidea, kanpusantuko bide hori konpondu beharko duzu, emakume guztiak kexu bait dira hor erortzen direla eta.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Emakumeetan, gero eta zabalduago egon arren, ez da hain arazo larria.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0170 Orduko historia tristea gogoratuz, sinbolo gisa, Sor Benediktaren eta Auschwitzeko torturatzaile Rudolf Hoessen arteko kontrastea ikus dezakegu: sinesmen katoliko bizia zuten gurasoengandik sortua zen eta hezia, hiltzaile gogor hura; kristau sinesmenik etzuen judutar familian jaioa eta hezia zen, berriz, oso gutxi bezala emakume argi-zuhurra eta ona izan zen monja hura.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 1869. urteko urtarrilaren 10ean, Madrileko plazan Joana Berikoetxea (Berakoetxea izango zen) emakume arabarra aurkeztu zen zaldi gainetik burtziak sartzera.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Batzuek diotenez, Nikolasa zuen izena burtzikari eta pikatzaile gisa lanean aritu zen emakume hark.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Garai hartan izan ere emakumeengan toreatzaile edo burtzikari izateko joerak indar hartu bait zuen.

987. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0585 FANCHOU - Komunean zegoela eskonbropean atera ezinik geldi zen emakumearena kontatzea nahi al dezu? (Tarte bat) Ez al litzaizuke gustako?.

988. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0585 Abioien durunda. Bonbardeoa. Bitarte ontan eskubitik ezkerrera, eszenan zear emakume bat pasatzen da bere alabatxoarekin oso asarre ta ahalezin itsuran (ikus Picassoren margoa).

989. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0590 Bitarte ontan eskubitik ezkerrera emakumea pasatzen da bere alabatxoarekin.

990. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0603 - Emakume aundiki direnak egiten dute.

991. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0100 - Alako emakumerik iñoiz bere besoetan erabili etzuela pentsatzen zegoelarik... KRAK!!, lurrera erori zan Mike, buruan eman zioten danbatakoaren eragiñez.

992. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 - Maistra egin dan ezkero oso emakume egin zaiguk eta....

993. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0398 II MIRABEA - Isillik zaude emakumea! Erritan, guri egingo digu, goiz guztian ez degu lanik egin eta.

994. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0056 Oraiñ moda berriya
emakumiana:
illia moztutzera
barberuengana;
bañan oi zeñek ondo
egiñ? Ai au lana!
Erdiko kalera juan
Nikolasengana!.

995. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0042 Elizak, Jesus`en izenean, gizon eta emakume batzuei dei-egiten die eta mixiolari bialtzen ditu, erri guztiak salbamena ezagutu dezaten.

996. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0090 Eta bedeinkatu zituan Jaungoikoak gizona eta emakumea, eta onela esan zien: - Azi eta ugaritu zaitezte, bete ezazute lurra, eta menperatu. (Genesis 2,13 ta I,28).

997. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0090 Eta Jesus`ek erantzun zien: - Ez al dezute irakurri, asiera-asieratik Egilleak gizaseme eta emakume egin zituala, eta esan ere, onela esan zuala: Orregatik, gizonak aita-amak utziko ditu, eta bere emaztearekin elkartuko da, eta biak aragi bat izango dira?.

998. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Eunka milla langille, gizon eta emakume, ari dira munduan, fruita bereizi, tajutu ta pardeltzen, urtearen buruan millaka ta millaka tonelada biltzen ditutela.

999. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0084 Andre sorgin onetaz kondaira asko daude: Batzutan emakume gaizto eta zitala agertzen ba dute ere, geienetan sorgin on eta maitagarria izan da, gizakiari beti laguntzeko prest.

1000. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0012 Emakumea urdaia erretzen, eta agure zaarra aingeruaren gisa, neri begira.

1001. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Burua etsaiari istikatu zion, Asiera'n irakurtzen dan bezela: Ire ta emakumearen artean, ire ta aren ondorengoaren artean, etsaigoa jarriko diat; onek burua zapalduko dik eta ik orpoa ziztatuko diok.

1002. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Emakumeak istikatuko du sugearen burua, neskatx batengandik, Adam'en antzeko ura sortzen danean.

1003. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Oraindik garbiago eskutitz berean: Baño epea (garaia) bete zanean, Yainkoak bere Semea, emakumegandik legepean yaioa bidali zun.

1004. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Izan ere, etsaia etzan benetan garaitua izango, garaitu zun gizona emakumegandik jaio ezpalitz.

1005. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Emakumearen bitartez menperatu zun gizona asieran, bere burua gizonaren aurka jarriz.

1006. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0899 Emakume senargabeak eta neskatxak Jaunaren gauzetan du ardura, gorputz eta anima Berarentzat izateko.

1007. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Bertako kostituzio-paperetan emakumea jarei dala agertuarren, ezin esan oraindik turkiar emakumea osorik aske bizi danik.

1008. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Zenbat dendatan ez genduan emakumerik arkitu, naiz-eta emakumeentzat lan-toki egokiak zirala antzeman.

1009. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0087 - Emakumearen begiari ez dio ezerk aldegiten, maitasun-gaietan, Dorothy.

1010. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Laisterka iritxi zan une artan emakume bat.

1011. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Barra-barra izan oi nizkian emakumeak, sasoi nuenean, eta orain... zakurraren putza....

1012. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Emakume aren edertasunak edonor lillura zezakean.

1013. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Mari Smith deritzan emakume bat ezagutzen al duzu?.

1014. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Orduan nabaitu zituen ertzaiñak emakume aren edertasunak.

1015. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Ura neskatxa... Bere besoetan lotu eta emakume zoragarri aren ezpaiñ ezkoak oxkatzeko gogo bizia sortu zitzaion, baiñan garaiz eutsi zion bere biotz-indarrari eta galdegin: - Zure laguntza, zertarako ote zuen Mary`k?.

1016. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0046 Bainan ez zen ordu gogorapen its horiek ala zitzan; orain haren poz aundiaren ordua zen, gorputz polit horren ikusiz eta ikertuz gozatu bear zuen ezinagora artean, azturik biaramoneko egunak zer ekarriko zion gizonezko ta emakumeekiko aspertasun, ez-ontsa ta zorigaitzik, ez pentsaturik Theresaren gela utzi ondoren edariak emango zion mozkorraldi motz eta laburregiari.

1017. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0089 Oraindik edertasun-izpiak berekin zituen emakume luze eta me bat irten zan saltokitik eta Lamont`i begira gelditu, au ibaiko zubian zijoalarik.

1018. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Legunki-legunki, zan guzia iriki zan ispillua, eta emakume bat irten ispillu arek estaltzen zuan ate izkututik.

1019. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Emakume atsegiña zan. Ogeitamabosten bat urtekoa?.

1020. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Miss Pomppy edari batzuen billa irten zanean, itz auek jalki zizkion belarrira bere lagunari Watson sendagilleak: - Esaten nizun nik, Sherlock, auzi onen azpian emakume bat egon zitekeala.

1021. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Aurkitu dugu emakume ori.

1022. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Emakume onengaitik il zuan Mac Kharron`ek Zakary Thonthon, arerio biurtutako laguna.

1023. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Lagun ori, Zakary Thonthon, emakume onen maitalea zalako.

1024. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0069 Emakume osatua buruz.

1025. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Irurogei ta bederatzi egunez peleatu ziran portizki, ogei ta amasei milla oñezko, lau milla zaldisko, asko sutumpa beldurgarri eta ontzidi aundiaren kontra, erri barruan zazpireun soldadu besterik ez bazegoan ere, baño lagundu zien bertako guison errutsuak eta emakume pizkorrak.

1026. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Zortzi-hamar lagun, emakume gazteak gehienak, han ari ziren kaxka eta koxka, beren idaz-tresnen atzean eserita paper-orriak zikintzen.

1027. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0163 (Emakumeak, orrenbeste presakin, amoniako inguratu berrean, pattarra ekarri zuten eta Ponpollo`n usaimenak bereala igarri...).

1028. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0092 Askotan egiten dik bueltatxo bat gazteekin eta etxeko emakumeekin.

1029. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0133 Andres prest dago eta emakumeak astintzera joan da.

1030. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0133 Bañan ala ere emakumeak ezin etxetik atera, retoque batzuk egin gabe.

1031. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 Zezakeneraiño eskertu zuen ezagutu berri zuanezko emakumea, ta beste arantzarik etzuen bere baitan, egin zuena aurrenengo egunean egin ezaren damua baiño.

1032. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0147 Zorionekoa ZU ekarri zinduan sabela eta edoski zenitun bularrak (Jo. XII, 27), emakume batek esan zion.

1033. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Ara: ankako miña edo-ta giza-soiñaren edozein atalekoa, gorputz guziak sentitzen du, bakar bat osatzen bait-dute gorpuzki guziek eta txurmioko miña buruak ere artzen du, onek eragiña ez izan-ta-ere; olaxen, senarrak ere beregaiñ artzen du emaztearen laidoa, onekin gauza bat-bera egiñik bait-dago; eta, munduko laudorio ta laidoak aragi ta odoletik jaioak izanik, olatsukoak noski emakume galduarenak, senarrak ortxe jaso bearko du bere tokamentua, ta, ez jakiñik ere, bere izen ona galdu-ta geldituko da.

1034. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Au olaxen da, baiña nere oraingo gaitz au, emakume batzuek izan oi dutenaren antzekoa da: lurra, ieltsua, ta ikatza, eta gauza zikiñagoak, jateko gogoa egiten zaie (...).

1035. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0147 Etxe-jabea emakume ezkongai bat zan, au da, etxeko andrea, eta onengana joaten ziran errenta pagatzera baserri artako senar-emazteak.

1036. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Iya danak ongi aukeratutako abeslariak, gizaseme naiz emakume; danak abots bikañekoak.

1037. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Kristabak bestetan baño geyago ta apañago, batez ere emakumeak beren zapel ikusgarriekin.

1038. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0030 Ezkutaturik zegoan lekutik beeko aldean, emakume gaixo bat zegoen bere aurrekin, Gessler'en zai.

1039. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0030 Emakumeak bidea itxi zion eta bere senarrarentzat errukia arrenka eskatu.

1040. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0030 Emakumearen eskabidea nola ukatzen zuan ikusteko naiko astia izan ondoren, Tell'ek jauntxoari bularra aldetik aldera zulatu zion bere geziaz.

1041. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Emakume gutxi, eta aiek inditarrak geienak, oso dotore jantzirik agertzen ziran andre eta andereño bakar batzuk izan ezik: Jaun aberatsen emazte eta alabak, ezpairik gabe.

1042. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 - Alabatxo! Gizon ori emakume orrekin ba`dator, emakume orrekin ezkondurik dagoalako izango da, noski...

1043. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0089 Nagusiak ordea jakin aal izan omen du, Astrong Koronela inditarrei Felicity Valley'ko lurralde guztia kentzera joan zela, eta egitera zijoana iñork jakingabe gelditu zedin, Felicity Valley'ko inditarrak danak, gizon, aur, eta emakeme, danak iltzeko agindua eman ziela bere gudariei.

1044. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 Oartu da neska, emakume beltz aundi arek zerbait kezkagarri badarabilkiala barruan: - Zer ote da gaurko gau ontan nere amatxo laztan au kezkatzen duan gauza.

1045. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 Izan zuten itz goxorik beren ametsetako emakume atseginkor arentzat.

1046. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 Ez beintzat emakume bezala.

1047. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 Esan ere esan nentzake, emakume bezala ez ba'da ere, alaba bezala asko ta asko maite izan dedala nik, zure aita jator ori.

1048. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 Esan bearrik ez da, nolako eraso beltza sortu zan aren barruan bere maitale maitea beste emakume bati, belaunetan eserita zeukan beste emakume bati, ain sutsu laztanketan ikusi zuanean.

1049. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Matthew P. Monroe'ren aurreneko asmoa emakume aiek bereiztea izan zan.

1050. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 - Emakumeak ezitzeko ez da zartaillua baiño gauza obeagorik, - esan zien gure neskatillei bi tabernari aietako batek.

1051. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 - Eta arrazoi zuala zirudian. Bost minuto geroago, apal-apal irten bait ziran txabol artatik, egoki eziak izan ondorean, bi emakumeak.

1052. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0096 - Emakume au zer iruditzen zaizu, Watson? - galdetu zion Sherlock Holmes'ek Londres arroztegitik irtetzean.

1053. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0096 - Emakume ona dala esango nuke nik, au ere primerako komediantea ez ba'da, Joansendo gure adiskideak esan oi duanez.

1054. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0096 - Ordu laurden bat baiño askoz geiago, noiz nai egiten dute emakumeek komonean.

1055. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0006 Or margoztuko ditu garai artako gizon eta emakume ospetsu askotxo: Goulue, Valentin-le-Désossé, Jane Avril eta abar.

1056. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0007 Aserretu zan pintorea ere ta ba-zijoan anka egitera... baiña une artantxe, bat-batean, alako burutapen diztirakor bat etorri zitzaion burura emakumeari: - Itxoizu... itxoizu... Nik lanean lagunduko ba`nizu, zenbatean jarriko zeniguke?.

1057. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0060 Lau urte beranduago, Jaurlaritzako batzorde bat Gaizkille-Legedia aztertzen ari ta aldaketa batzuk sartzerakoan, Macdougal andereñoaren lan bikañaren berri jakiñik, erri aundietan, berak egindakoen antzeko lanetarako, emakume-ertzañak izendatzea eskatu zuten.

1058. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0060 Emakume-ertzain aiek iñor espetxeratzeko eskubiderik etzuten eta beti ertzain jazkiekin jantzitako gizonezkoekin ibilli oi ziran.

1059. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0060 Emakumeak ertzain salletan sartu arren, urte askotan mutillekin, gaztegaizkille ta emakume-iltzalleekin bakarrik lan egin zuten.

1060. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0076 Eta gizarte horren barruan, izenik gabeko gizon eta emakumeak bizi dira, alkar ezagutzeko betarik gabe eta egokitasunik gabe.

1061. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0011 Irakurri ondoren, utzi beza mesedez or sarreran dagon emakume gazte orreri.

1062. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0011 Zazpigarren bizitzako ate batean deitu eta emakume gazte bat agertu zan.

1063. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Lau kilometro, emakumeak eta ogei ta bat urte bete ez dituztenak.

1064. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0023 Chateau de Belloy Eun bat lagun Paris`ko oteletan edukitzeak kastu aundiak zituen eta Zabala izeneko ego-amerikar emakume aberats batek Saint Germain en Laye`n berea zuen Chateau de Belloy duan utzi ziela-ta, antxe antolatu zuten Eresoinka`ren egoitza bikaña.

1065. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0305 Etxean ondarrutarrez itz egiten degu; lantegian, geienak, Ebro`tik aruntzago jaiotako emakumeak nituen lagunak eta kalean bakarren bat edo beste noizean bein berriketaldiren bat egiteko.

1066. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Ta euskera ikasi ta aztertu ziarduela Hondarrabia`ko emakume batekin ezkondu baizan, beste iñungo izkera baiño emengoa ikasteko aukera obea izan zuen eta ala egin zuen.

1067. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0111 Oso emakume piña, langillea ta saiatua omen zan.

1068. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0033 Ez dezagun aaztu, ordea, Andre itz orrek bere jatorriz esan nai duana: gaur edozein emakumerentzat esan oi dan arren, jatorriz, Andreak, ez edozein emakume, Señora baizik esan nai duala ¡Sí Señora esateko, Bai, Andrea esaten bait da, Sí Señor esateko, Bai, Jauna esaten dan bezela; eta, neurri ortan, Etxeko Andrea, Etxeko Jaunaren pareko da.

1069. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0033 Andrea, emakumeen malladian mallarik gorenean dagon itza da; mallarik, kategoriarik gorenean.

1070. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0055 - Ementxe aritu oi zan gure ama zana, emakume agurgarri ura!.

1071. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Saraitzu-ko gizonezkoak, ez ditu bere galtzak Erronkari-koak bezela lotzen, belaunen azpitik baizik; ez eta Saraitzu-ko emakumeak bere gona kanpo aldera tolestu ere Erronkari-koak lez.

1072. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Esanaz gaiñera, izen txarreko emakumeak baldin badira burutsik dabiltzan batzuren batzu, eta ez neska garbiak, orduan euren lizunkeriagatik buruak estaltzera beartuak izaten dira Bizkai-an.

1073. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Baita ere neskak, beste emakumeak bezela burua estali-ta ibiltzetik, ezertariko onik ez jarraitzeaz gaiñera, errez nabaritu leike zer nolako gaitzbideak etortzen diran; bada emakumeak, arpegiak estaltzean kiñu eta beste orrelako aieru motzak egin aal izateko eran gertatzen dira.

1074. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Bestaldetik, berorrek dakarkin Paulo Donearen aginteak emakume ezkonduak dauzka elburu, eta auek denak betetzen dute, aipaturiko errian, esandako agindu edo aolkua, bada guztiak eraman oi dituzte estaliak kaskoak euren burukoekin, nabaria danez.

1075. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Gaiñera zentzugabea da emakumeak, euron buru-estalkien gaiñetik mantoi edo manteliñak jartzera beartu nai izatea.

1076. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 - Ta nundik jakin du ori Semeno-k...? - Emakumea beti ao-jario ta mingaiñ-luze....

1077. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0090 Leize-zuloan bizi ta animalien itxuran azaldu: emakumea izan arren, tarteka, auntzen ankak eta saia-renak artzen ditu; beste batzuetan, berriz, zaldi, zezen, ari, putre, suge edo beste piztien irudi osoak.

1078. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0165 Oitura onen aztarrena, emakumeak agirian, jendearen aurrean, ez edateko gizarte-legean daukagu noski.

1079. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Gaurko gizon ta emakumeak aurtzaroak etxe guztietan entzuten zuten.

1080. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0044 Euskalerrietako emakumeak erabilli oi dute bularren gogortasunen kontrako bezela.

1081. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0103 Andre itxusia izango zan, bearbada, Jone Valoistarra; baiñan bazan benetan emakume ona eta zintzoa, otoizlari zugurra, eta karitate-egille eskuzabala.

1082. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Sabel-aldeko oñazeak arintzeko batez ere emakumeen illeroko-oñazeetan jinebra edaria edatea ona dala diote; ez da ala; askoz obea da, arin xamarreko soinketa edo sabel-aldiko soinketak ejerzizioak egitea.

1083. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Zer gertatu zan? Emakume zar ura, etxean bakarrik bizi zala, maitasun pixka baten bearrean zan eta bere odolekoek ematen ez eta bere odolekoa ez zan illobak begirune pixka bat agertu zionean, bere esker onez, Packard berebil eder ura, opari egin zion.

1084. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Alderantziz, beti, zure emaztearen bereiztasunak goraipatu itzazu eta etxekoandre zabalaren doaiak bere edertasunarekin iñor gutxik bezela alkartuta dauzkan emakumearekin ezkonduta zaudelako, bere aurrean zure burua zoriondu zazu.

1085. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0063 MAIDER: Hunela izanaz... zer dadukagu euskal dantzez? eta euskal balett deitzen denaz: hemen bethi estampak populatxokeriaz betheak eta vulgariak ditugu... eta hor agerten diren emakumeek bethi eduki behar dute neska onen aidea... baserriko neskatto ttonttoak, subdesarroilatu izaiteaz, moralkiro hobeak bailiren.

1086. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0028 Nafarroan emakumetako bigarren karneta nue nik.

1087. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Gaurko gure hilen artean, badugu emakume bat: Blanca.

1088. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Emazte gaixo horren heriotzeari pentsatuz, ez nauke orroitu gabe, gure emakume euskaldunek, zer saila harrigarria deramakaten gure askatasun gudukan.

1089. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Eta gure gizonek ez dute erraiten nere emakumea, bainan nere andrea...

1090. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Amazônak' Birgalan bezala, lehen ere Ilion-Zaharraren inguruetan emakume gudulariek gubernatzen herri bat ziren.

1091. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Antxe, Uri Batzarreko lendakari Jan Xabier Iturriaga-Etxebarria eta beste burukide batzu aurretik zirala, ango emakume trebe ta finak, eguerdi aldian onartu ginduzan, Boni txistularia danbolina eta txistua jotzen zegola.

1092. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Eskerrak milaka zeueri, emakume abertzaleok, Begoñako eme zintzoak.

1093. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Gure batzoki danetan alako emakume eskuzabalak ba daude eta daneri Batzoki danak omenaldi kutuna egin bear leuskie, eurekiko jeltzale danok zor aundia dogulako.

1094. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Zuk esaten dozu Meza Santuan emakumeen alde ez da eskatzen, Gizon berba erabilten dalako.

1095. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Ala ta guztiz be gure Eleiza osoak eta baita be Euskadikoa emakume eta aurren alde otoitz egiten dau dudabarik ganera.

1096. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Aipatu dozu bere erligioek emakumeen aurkako duten jokaera garratsa.

1097. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Beste erligioen jokaera ez dautzut komentatuko baia esan behar da kristau erligioan dagola emakumeak lortu dauen bardintasunaren ideologia: danok gara bardinak Jaunaren seme-alabak baikara.

1098. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Naiara Anasagasti diputatu nagusia eta bere lan eta laguntzaile taldea be guztia emakumez osoturik.

1099. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Zazpi emakume Gaur arratsaldekoa John Ford zinegile ospetsuak zuzendutako azken filmea izan zen.

1100. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Opera kantatzen du emakume honek.

1101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Donostiako Gipuzkoa Aretoan egin den Artista Gazteen arte erakusketa erakutsiko da eta astero Durangoko merkatura biltzen den Garaiko emakume bati elkarrizketa egingo zaio.

1102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Estatu espainoleko gartzelak ezagutzen dituenari ez zaio zail gertatuko asmatzea zenbatekoa den Euskal Herriko beste gizon eta emakumeekin batera borrokatzeko daukagun gogoa.

1103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Garai artan ateratako emakumeen modako jazkera artu zuen gaitzat, Joxe`k: Bostetako mezara dijuaz jaietan, aste-egunian berriz oyian seietan.

1104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Nagitasuna utzirik, ausartkiro, 600 emakume borrokatzeko prest dauzkagu, bere eskubideak defendatzen, anai, osaba edo lehengusuen kontra, amoremate gaberik, erabaki osoz, gupidagabeki.

1105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Baino beno, hauxe bakarrik falta!, emakume alu horiei pentsio bat eman behar edo bestela baliteke zuen buruak atxiloturik ikustea... hori gainera!.

1106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Jakina eta definizioz, badakigu errua emakumeena denik, hain eskergabeak bait gara!.

1107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Euskal historiak erakusten al digu ezer emakumearen nondik norakoaz?.

1108. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: Emakumearen historia edota, hobeto esan, emakumearen soziologia, hasi besterik egin ez duen egitasmo berria da Euskal Herrian.

1109. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Hau da, botere politikoa emakumeen esku dagoenean.

1110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Ez dira egiazko frogak eta are gutxiago frogatzen dute emakumearen botere politikoa.

1111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Tximinoen artean bezalaxe, gizakien artean ere milaka eta milaka urtetan haurdun gelditzea eta ondoko erditze eta titi-ematea emakumearen lan bakarra izan da.

1112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Emakumeak ez du inolako ondasun edo jabegorik izango eta, ondoren, ezta zer esanik ere merkatu-ekonomian.

1113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Azkenik, legeek ere emakumeen baliogabetasun tradizional hori bereganatu zuten eta lege bihurtu.

1114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: Bizkaiko eta Nafarroako foruak dira emakumeari buruzko jurisprudentzia aberatsena dutenak eta zertxobait agertu agertzen da.

1115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Ezkontzeko gizonezkoak ordaindu behar izaten zituen arrak edo emaztea senarrarena eta ez beste inorena izatea, emakumearen indibidualitatearen ezaugarri dira.

1116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Era honetako pribilejioak praktikan jartzea oraindik ere oso zail gertatzen zaio emakumeari.

1117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Zer da emakume liberatua izatea?
-I.E.: Arketipo ideala, gizon liberatua izan zitekeen bezain ideala, baina emakume izateari dagozkion liberazio eta askatasun bereziekin.

1118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Eta, emakumeak, nora joan ez duenez gero, ez du infernu horretan aguantatzerik baino.

1119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Lege aurrean salaketak egiteko ezezik, lagunartean bere egoera kontatzeko ere bildu da emakumea.

1120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Emakumeak ere bere aurrekontu publiko bereziak behar ditu.

1121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Emakumeak ministeritza, sail edo departamendu berezirik izan behar al luke?.

1122. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Emakumeak %52 gara eta euskal administrazioa ez da gutaz enteratu ere egiten.

1123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Alde batekoak zein bestekoak, berdinak dira, feminismo hitzak bildurtu egiten ditu, eta emakumeak arduratu izan ez zaien arloa garenez gero, ez gaituzte kontabilizatzen, ez dugu esistitzen.

1124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Guk uste dugu, ordea, emakumeok ere zergak ordaintzen ditugula eta, beraz, geure presupostu bereziak behar ditu.

1125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Deustuko Unibertsitateak, berriz, ez zuen emakumeentzako matrikularik ireki 1959 arte.

1126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Egoera horretan nekez sortu zitekeen emakumeen arteko eliterik.

1127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Gainera, gizonezkoek emakumeen berri ez dakitenez kargu publikoak, politikoak lantaldeak etab. osotzerakoan ez dute postu horietarako emakume aukerakorik dagoenik ere pentsatu.

1128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Hala ere, ezin uka emakumeak hainbat urrats jorratu izan duela azken urteotan....

1129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Eta galdera ezin bestekoa da: Emakumeak, gizonezkoaren aurkako lehia irekian, oposizio bidez lortu beharreko lanpostuetan horren lorpen haundiak bereganatu baditu, zergatik ez da ondotxo frogatutako maila eta gaitasun hori hatzamarrez izendatutako karguetan sumatzen?.

1130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Urola bailarako emakumeen heziketaren eskolak honako ohar hau bidali digu argitaratzeko: abenduak 16, asteazkena, arratsaldeko 3,30etan hitzaldi bat izango da, ondoren bere elkarrizketa, eta galdera erantzunekin.

1131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Astearte gauean eta Parisko zentroan, ehundaka emakume manifestatu ziren, neska asko bortxatzen dela eta protesta egiteko.

1132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Manifestatzaileek, gehienak 15-20 urtekoak, emakumearen problemei buruzko telebistako debate bat aprobetxatu zuten.

1133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Erredakzio oso emakumez osaturiko aldizkari bat agertuko da laster.

1134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Sonia Sgambatti delako emakume juez batek egin zuen legea ezabatzeko deia.

1135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Deihadar batzuk botatzeagatik emakume edadetu batzuk egurtzen ikusi genituen poliziak.

1136. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Peri erotos
Gizonak eta emakumeak.

1137. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Filmean zehar eta inongo loturarik gabe gizon eta emakume arteko harremanen topiko guztiak azaltzen zaizkigu.

1138. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Filme hontako zinegileek, bi bait dira eta bakoitzak bere zatia egiten du (gizonak gizonarena eta emakumeak emakumearena), esan nahia aberastu izan nahi dute eta sinbolismo aspergarrian erori dira, filmea Shere Hiteren informearen zine bertsio txarra eginaz.

1139. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Emakumeak, banaka dira.

1140. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Talde bakoitza sei gizon eta bi emakumez osaturik egongo da.

1141. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Komunikatuan diotenez, badirudi PSOE emakumeak etxean umeak zaintzen gelditzearen aldekoa dela.

1142. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Guzti honen aurrean, Udalak, edo haurtzaindegiaren kontra dauden indar politikoek, zerbitzu hau, oso garestia dela eta klase akomodatuenek erabiltzen dutela dio, baina gurasoek ez dute hala uste, eta emakumea etxean, lanik egin gabe mantendu nahi duen jokabide hau salatzen dute.

1143. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Komunikatuan adierazi dutenez, krisi garai hauetan emakumeak ateratzen dira galtzaile.

1144. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Elizaren babespean, eta euskararen aldeko keskarekin sortu ziren taldetxo txiki batzu, sei edo zazpi umerekin emakume batzu ez zirenak ez irakasle eta ez ezer, pixkanaka pixkanaka martxan jartzen.

1145. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1990 0001 Eta, halaxe, zenbait europar zuzendari gazte Ameriketara joan zen: esaterako, Dorrie alemaniar emakumea eta Parker britainiarra.

1146. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1990 0001 Haren ondoan, beste emakume bat, bere buruarekin batere segurantzariarik gabea.

1147. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Gidoia taldeko bi emakumeek idatzita dago, eta hauen ikuspegi ezohizkoa eransten dio orain arte egindako antzerkiari.

1148. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Burdinazko kutxa bat da, emakumearen itxura duena, barruan gizaki bat zutik kabitzeko modukoa.

1149. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Pelikulek azaltzen ziguten irudi tipiko eta topikoa masajista indartsuaren eskuak emakume ederraren bizkarrean gora eta behera gaur egungo kamiletatik urrun Urruti, aparte dago.

1150. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Gizon baino emakume gehiago joaten direla beregana azaldu zigun Jose Miguelek.

1151. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Badirudi emakumea gizona baino gehiago arduratzen dela bere gorputzaz: gizona gehiago kezkatzen da eta ez du ezer egiten.

1152. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Bestalde, adin jakin batekin menopausiaren aurretik emakumeak aldaketa hormonalak jasaten ditu eta gehiago zaindu behar izaten du.

1153. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Gero aurreko balkoiko emakumea loreak ureztatu dituenean, begira geratu zaidala konturatu Ohartu, jabetu naiz, eta orduan erlojuari begiratu diot, ea, horrela ba, norbaiten zai nagoela ulertzen ote zuen.

1154. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Ludi materialista alde batetik: konsumoko gizartea, telebistak, kirol leiaketak, emakumeak, beribil berriak.

1155. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Lantegian arnasa, arnas zikiña gaiñera, artzen dezun gizon orri, futbol zelaieten edo emakumeetan ibiltzen zeran orri, telebistan ordu galduak igarotzen dituzun orri, agintzea gustatzen zaizun orri, diruak menderatzen zaitun orri, berebil berria edukitzea dela bizitzea uste dezun orri, zuri galdetzen dizut.

1156. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Gizon eta emakume ikasien artean batez ere.

1157. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Kronika hau amaitzeko, azken puntu bat: antzerkilari legez, ez da emakumerik agertzen Pastoraletan.

1158. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Ba dakigu, Larzabalek egindako Pastoral barrietan, emakumeak ere agertzen dirana; baina Zuberoan, errian, ez dira sekula agertzen.

1159. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Eta, beste gauza batzuen artean, Pastoraletan emakumeak zegaitik agertzen ez ziran itaundu geuntsan.

1160. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 - Nere emakumearen puzkarrak jasantezinak baitira...

1161. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Gure gaurko emakumeak baserriari dion maitasun-eza beste nunbait billatu bear dala, uste degu.

1162. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Eta erri artan sortzen diran zenbait problema emakume auen iritzi ta alkarteko jardunarekin konpondu bear dira.

1163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 3. Kaleko bizimodu ta lanarekin baño egokiago osotu leike emakumea, baserrian ondo erartutako lanarekin.

1164. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Ez lan gogorregirik, ez lan desegokirik emakumearentzat.

1165. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Mendiak, loreak, lurrarekiko artu-emanak, izadi garbiarekin tratau bearrak... emakume oni kultura berexi bat eman egingo diote.

1166. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Gorputzez, buruz eta espirituz baserriko bizitza era-berritu batekin gure emakumeak gustatu ditezen.

1167. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Baserrian bokazio on eta atsegingarri bat arkitu duten oietxek ta obe eurak ere emakumeak baldin badira egin bearko luteken lana da ori.

1168. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Gizaki bakoitzarentzat, emakumeentzat, umeentzat, ikasleentzat, nekazarientzat, langilleentzat, irakasleentzat, gurasoentzat, ezitzaileentzat, idazleentzat... buru-jabetza nai dugu ta orren alde gatoz.

1169. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Herenegun Gipuzkoako Polizi Nazionalen Emazteen Elkarteko lokaletan entzerratu ziren emakumeek idazki bat eman zuten atzo ezagutzera beren senarren trasladoa eskatuz.

1170. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Emakume horiek koltxoi eta guzti sartu ziren elkarteko lokaletan egunak bertan egin asmoz.

1171. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Emakume horien ustetan, Euskal Herrian dauden poliziek ez dute bertakoek mespretxua bakarrik jasaten, kanpokoena ere bai, zeren eta Gobernuak, esaterako, zezenak barreratik ikusten baititu.

1172. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Gaurtik aurrera ez dugu gogorkeriarik erabiliko errepikatu zuen Militarren Militarrak, eta, gure asmo honen froga bezala, hara gaurko desfilea! Desfile hontan herri osoak hartuko du parte: langileek, oposizioko politikariek, emakumeek, umeek, sindikatuek, alderdiek... Guztiak desfilatuko dira, bai eta oposizioan gure kontra urte luzetan burrukatu dutenak ere. Bakea nahi dut, bakea gura dugu!.

1173. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Emakumeaz dio: .

1174. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Izan ere, Felipe Gonzálezek egunero izan behar duen buruhauste pilaren artean tartetxo bat hartzea emakume gajo horrek halako zama astuna bizkar gainean eraman ote dezakeen jakiteko, ez duzue esango ez denik txalogarria.

1175. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Gauza hauek ez dira hortik zehar esaten aritzekoak, baina nere sospetxa da zera jakin nahi zuela Administrazioak, ea emakume horiek haurdun zeuden ala ez.

1176. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak </