XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Eta gero, ikastolara etorri naz.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Yardukizunak: Gabarrtean zer egin dozu? Noiz itzarrtu zara? Nork itzartu zau? Zer ikusi dozu lenen? Eta zer entzun dozu? Zer egin dozu itxarrtu ezkero? Zer da otoi? Zergatik Yaun-Goikoari otoi-egin? Zertarako? Nor da Yaun-Goikoa? Zer da goizaldu? Zergatik musu-emon dautsezu guraso ta anai-arrebei? Maite al-dozuz? Ikastolara zertara zatoz?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Gero, osabak Ameriketatik etorri zanean, bederatzi emon eustazan.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinisten dot Jaungoiko Aita alguztiduna, zeru-lurren, Egillea, eta bere Seme bakarr Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sorrtu ta Maria Birjiñagandik jayo zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana, inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana, zeruetara igon eta Jaungoiko Aita alguztidunaren eskumaldean jezarrita dagoana: Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana. Sinisten dot Espiritu Santua, Eleiza santu ta katolikua, Santuen alkarrtasuna, pekatuen parkamena, aragiaren biztuerea, betiko bizitzea. Amen .

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Zazpigarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO ZERUTIK BIZIAK ETA ILLAK EPAITZERA ETORRIKO DALA.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0015 Aita gurea, zeruetan zagozana, santifikadu bedi zure izena, betorrkigu zure erreñua, egin bedi zure borondatea zeruan lez lurrean be.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0017 Zuri deyez gagoz Ebaren ume erbestetuok: antziz eta negarrez gatorrkizuz negarr-erri onetan.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0027 Eta autorrtu-ta gero, azturiko oben astunen bat gomutara yatorrkonak, zer egin bearr dau?.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Autorrtu-ta gero, azturiko oben edo pekatu astunen bat gomutara yatorrkonak, oben ori autorrtu egin bearr dau, edo Jauna arrtu baño len edo urrengo autorrkuntzan.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia gmant 0006 ANAYAK... baña, laño baltz-baltza
datorkit une onetan.
erailtze anker, espetxe gogor,
neke-samiñaz gomutan
.

11. 1900-1939 bizkaiera poesia gmant 0006 Ordu onez ba zatoz ANAYAK
argi maitasun geznari,
anaitasun au sendotuteko
maitasunezko lokarri.

12. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Odeyak illun itzalak dabiz,
Ekatxa datorr errira,
Ama zarr batek tamalez diño
Jarririk oni begira:
¡Ene galduba, semiok nigaz
Gomutetan ezpa-dira!
Oñazez bere begi apalak
Itturri bigurtzen dira
.

13. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Aspaldin nengon orretan baña
ezin ixan naz etorri
negua zan-da... bidiak txarrak...
azketsi Gorbea-mendi
.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Ille bigarrenean, Karlosi begia oso sendatu orduko, etorri zan albistea, moroak sartu zireala Españan, ta ogeitik berrogei urtera bitarteko mutil guztiak, joan bear ebela gudura, aprikarrok, Españatik kanpora bidaldutera; Bizkaira arte etorri leitekezala, ta bizkaitarrak be joan bear ebela euren asaberria jagotera.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Etorri zirean Bizkaiko gudulariak mutillak batutera, ta eurakaz eroan ebezan Martin ta Karlos be.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Eladitxo, portura agerralditxoa egin barik etzan egoten, txalupak etxeratuten zireanean; areek begi baltz ederrak ezin egon zirean Josetxo ikusi baga itxasotik etorrenean.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ori da ama, nik egin dodan okerkeria guztia, zapladak merezi izateko? Zer egin bear dot ba, urte bitan kanpoetatik ibillita, etxeratu dan adiskide bat berbetara bajatort? Zoaz ortik erantzun?.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Zergaitik da ba deungekeria, nigana datorrenean, nigaz berbetan egotea?.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Zeure guramena egitearren, ez naz iñoiz joango berbetara Josetxogana, baiña bera badator neugana, ezin esan izango deutsat aldendu daiteala nigandik.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 -Zer? Ama? Ai neure seme laztana! mosu ta mosu, negar ta negar; ez intzala etorriko iru urtetan, ta zer jazo jak orren arin etorteko? - mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi bere ganeko gonea ta batu Josetxo lengo estalkiaren ganetik; mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi eragin neskameari ganeko gonea, ta estaldu Josetxo- eure etxe ondora ekarri au Jaungoikoak, eure aita-amen laguntasunaz gatxontzera - mosu ta mosu, negar ta negar; Txomin be negarrez, otseiña ta neskamea be negarrez; danak negarrez.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Eguerdian, arrigarrizko illuntasun bategaz etorri zan barriro ekatxa len baizen gogor, ta iraun eban biaramon illuntzera arte.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Ta orain loba, papu-yaube dan loba Morroskorentzat boto-billa dator, arlote, mastodonte, aginbako andi ori.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Gaur arratsaldean uriko astorik andienak, karlista saldu batek, ostikada batzuk emon dautsuzala yakin dot eta erdi-erritar ta adiskide ona zaitudan aldetik zeu ikustera nator.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Emagarri ori, bai, ondo letorkit.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Orain logarri bat, veronal edo zeuk dakizu zein ondoen datorkizun, logarri indartsu bat artu egikezu.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Ator ona, mutil.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 - Ator neugaz oraintxe Bekosolorenera ta antxe atonduko doagu.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Ordu lauren geroago Begi ta Anton Imaz Bekosoloren etsean egozan, etseko jauna Yatabelik noiz etorriko begira.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Pedrantonen billa etorriko dan kotxea ordu orretarako emen izango dala uste dot.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Bada-ezpada lentxoago bazentoz, oba.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Ta oba izango litzate ni andik biar goizean onaxe etortea.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 Zeure, oñetara natorrtzu itxaropen gozuaz Orrban-bako, Andra, miragarrija ta Karmeloko edertasuna zarian, ene Ama laztana.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 Egarri dana iturri garden ondora lez, ume maitaria amaren besartera lez, eta bijotz naigabetua adiskide zintsuagana lez, zeugana natorr ni, Karmengo Erregina, Zeure begi errukitsuokaz onetsi nagixun.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Orduan datoz su-lezako diabru gaiztuak lurra jo biarr daben etxe aren giltzakaz jaubetuteko, iñondiko jauspidiak arimiari ipiñita.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Martin Tours'ko Gotzain deunari agerrtu jakon izugarri; baña santuak kurutziagaz jaurrtin eban andik, zirautzola: ¿zetan atorr ona, pizti zikiñ ori? zerr arrtu eztaukok nigan.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Andres Abelino deunari amar mille diabru etorri ei-jakozan amorruz beterik eriotz aldijan, ta eurok emoutzien guduka gogorraz, aulduta ei-eguan, negarr baten, ikaraz darr-darr, arrpegia baltzituta.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Zorijontsua izango zara, kristiñaua, eriotz-aldijan Andra Marijaren zaindasuneko kate gozuakaz loturik bazagoz; betiko gaizkapena ziurrtuko dautzue estuntza maitagarrijok, ta betiko bake zorijonaren egun sentia izango jatsu aonelan zeure eriotzia; eta Marijaren otseiñ askok esan dabena autorrtuko dozu orrduan: Ikusi ezpaneu, eneban ziñestuko ain gozua zala iltea, Oe ondora etorriko jatsu Karmengo Ama Erregiña bere eskapularijua soñian badozu, eta bijotzez badirautzozu: Ene Ama gozo-gozua, lagun zakidaz orrdu onetan, zeuria naz, zeugaz ilgo naz.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 Jantzi bigaz etorri biar dabe bere opaz eskiñi daiguzan egintzak: gogo zintzua eta iraupena.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Guztiya prest daoenian, eche-jaunok deituten deutzee euren asabai (len eche-atako eche-jaun da eche-andra ziran Beste baten emongo deutzuet onelako sinisten barri arimai), maiya prest dagoala ta, etorri daitezala jaten.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Bildur aundiya eukidaroe egun oneetan berba gaiztorik esan edo entzutiaz, olakorik aurkituten bayakoe, datorren urte guztian charto ibilliko dirala uste dabe-ta.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eta geu nagosi garian lekuan bagagoz, kristiñauak etorten jakuz onetariko agurrak eiten.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 ¿Geure eske etorria etzara?.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Gure Eleiza Amak ontzat daukan liburu baten irakurten dogu Mesias etorri etezan ala etzanekoa izan zala lege-maisuen eztabaida au; ta Jesusek argi argi erakutsi eutsela zelan Mesias, Daniel-en da beste igarlen aurresanez, Belen-en urte batzuk aurrerago sortu zan.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Espetxe-nagositik etorran azeri zarrak laster igarri eban zelako lelantoni eukan aurrian, eta, badaezpadan, jarraitu eutson onen oker-aditziari.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Lelotzar ori! Bildurti ori! Ator neugaz, ta ezadi ezeren bildur ixan, neuk jabe urtengo yuat eta.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 Txarrik etorten ba'dok, esango yuat ik eztaukuala errurik, neuk dana ordainduko nebalakuan etorri azala.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Alboko mayan egoten zan zaldun urtetsu bat, ule ta bixar zuriduna, koronel zana edo ixana, morroiak esaten ebenez; ikaslarijak arpegiz ezauna eben eta agur egiten eutsoen bere maira etorri edo kanpora juaten zanian, akeitetxian auzokuak ziralako aspalditik.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Gastien eztabaidea garraztuten asi zanian, jagi zan alako baten zaldun ori ta begirune andijaz esan eban: - Iñok deitu eztaustan lekura nator, eta azartu naz orrenbesteraño, ustia dodalako parkatuko daustazubela, bada nik zuben aita ixateko beste urte dodaz, zer-edo-zer alkar ezagutzen dogu, ta neure bixitza luzian gauza asko ikusita nagonez, argi apurren bat ekarri daiket zubek darabiltzuben eztabaidara.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Mutillak kapelak erantzi ta euren erdijan jezarri eragin eutsoen esanaz: - Jauna, eztaukazu zetan parkamenik eskatu, geuk dagitzuguz eskarrak etorri zayakuzalako.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Esan ei-eutsoen ba, ia zoratu ete-yakon alako beruaz kapiaz etorteko; ta berak erantzun ei-eban, kapiaz ta kapeliaz eztalduta preskuago etorten zala.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Eta ona emen zegaitik ni, olako egunetan etorten nazan eleizara ta nai-nora neure kapa andiaz, astiro-astiro, al-dodan indarrik gitxien eiten dodala.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 -¿Zer diñostazu? ¿Bakaldunak aginddu dauala nire burubegittalluba austeko? ¿Berberak ez-ete-eban, ba, neri oso-osorik bigurrtuteko epaya jaurrti? Nire lepotik barre egin gura zatoz, oyez.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Eneuke gura nik, ba, txarragorik etorri dakixun.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Eta jauregira eldu zaneko, ara non yatorrkazan txakurr gustijak amurrututa, entzun ixan eban legez, barrutik iñok ezarritta berari aginka egitteko.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Jatzi egixube zaldi ganetik bera, oingotz gixagaxo orreri, era oretan ekarrtiaz, estiak be ija abora etorri yakoz-eta.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Ara, berau non datorren.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 Alde batetik, zeure ogen eta dongakeri orrein samalda izugarria ta euren gaiztakeri ta ezaintasuna, bestetik lasterrtxe letorrkizun eriotz, epainkunde ta barrendiko sua: batetik, Jaun onak egin dautzuzan erruki ta mesede andiak, bestetik zeuk berari egin dautsazuzan laido ta irañak: batetik Jaunaren zugazko ontasun eta maitasuna, bestetik zure beraganako dollorrkeri ta eskarr gaiztoa gomutau ta auznarrtu egizuz: zeure dongakeri izugarriakin lotsaturik, Jaunaren aurrean auzpaztu zaite ta biotz-biotzez esan egiozu: ¡Erruki zakidaz, ene Jaun ori, nitzaz obendi eskarr gaiztoko aonegaz erruki!(Luc. XVIII, 13).

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Ernai egon zaiteze, ba, diñosku Jaunak, zein egun eta zein ordutan etorriko nazan, ez dakizue-ta. (MATT XXV. I ET SEQ).

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Ordu onian etorri ziñian, ene alabachuba; egun batzuk geruago, ilda topauko zenduban.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - ¿Zer jazo yan Dorote, barriro gaztai-saltzalle jarteko? Nik uste nayonan aberatza zuala ire senarra; beñipein, Amerika'tik etorri zan lengusu aberatz bategaz ezkondu intzanala zan entzutia.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - ¿Benetan? ¿Etorten-don Ardibaso'ra?.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Bai, sarri etorten-dok.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0010 Neure Jaun ta Jaungoicua, neure eguilla ta salbaguillia: laquetu eidazu zure orbanbagaco Amaren ondran eguitera noian orrilleco jardunera edo ejerziziyo samurreraco diñaro maniau nadin, umill eltzen zure itzaltazun Jaungoicozcuaren aurrian misericordiya esque, zure laguntasun baga dalaco guizona caden ta argala, ta bisturic fedia, tasinisturic, sendo sinisten dodan leguez, onera guztiyac datozala zugandic; erregutu daidan, indazuzala Mariyaren bitartez, umil escatzen deutzudazan mesede guztiyac.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Gero etorri zan barriro aumeakana; taun-taun yo atea ta dein egin eutsen: zabaldu, ene kutunok; amatxo nozue ta emen dakatsuet guztioi zeozer.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Andik gerotxoago, loak artuxe, bere ondotik yoyazan gizon biren berbaroak iratzari eben; erriko abade aberatsari urre-zidarrak ostuteko zein bidera yoko ete-eben autuka etozan.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ai, Kalistrotxo, erantzun eutsan Maipak; guriñagaz burtxirrinkeak lur koitaueri egingo zauri ta zuloak ugurdi dodaz ta gaztayak errekara uger edo yoan dira ta laster etorriko dira; batak iges egin daust eta besteak atzetik bidali dodaz ekarri dayen.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Sinistu ta autortuten dot, Jaungoicuaren Semia guizon eguinic, Jesucristo gure Jauna derichona, dala Jaungoico ta Guizon eguizcoa, legue zarrian guri esquinirico Mesias eguizcoa, igarlac aurretiyaz icusiya ta mundura gure oneraco etorreric, ta Mariya Birgiña guztiz Santiagandic jayoric gure erozpenaraco, curutzeco eriyotzia igaro gura izan ta eguiz igaro ebana, nundic biziyac ta illac juzguetara etorrico dan munduaren azquenian, au da onai betico atseguiña ta deungai betico nequia emoteco.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Betozen txalopak, betozen bata bestearen atzetik.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Arratsalde baten, zaldi-mandoen indarrez burdiñ aritik ebillen burdian, Ondartzetatik Bilbora etorrela (oraindik tximist-indarrik ezegoan orretarako, Bilbon), Arranondoko gizon bizardun bat billatu eban burdi barruan: Indianoa.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 -¡Estabill ba urriñean...! Et... et...¡Zer naigabea! Apapuan, jausi egiñean, ia-ian zanean, bira ta iges itxaskabreak... Baña betorren, betorren barriro... Oraiñtxe, oraiñtxe...¡gora...! Bai, ¡gora!, baña utsa, ta jakia galduta.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 - Atzo, zalpurdi ondoan, da biotzetik espanetara jatorkozan itz egiazkoakaz.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Zeugatik, bai, zeu ikusteko gogo andia neukan da; baña beragaitik batez be etorri gara gu Bilboraño, bada bestelan ezkiñan gu Durangotik onuntz igaroko.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Bera egon jatan atzo, azken orduan, Bilbora ta Bilbora ta Bilbora etorteko jardunaz zuri esan deutsutana esateko.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Betozan ordurako, kaleak betean, Berrituko gizon morroskoak eta emakume galantak, bularren gañean Antiguako Amaren irudiak zituela; agertu ziran gero Markiña, Jemein, Goibar, Etxebarria ta Zigarrotzakoak; igoeben danak, aldizka aldizka, Antiguaraño, soñu gozoak joaz, Ama Mariari ikuste bat emotera; ta guztiak agur biguna egieutsenean, eldu zan Mariaren irudia errira jasteko ordua.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Baña Jaungoikoa egille ta jabe ta nagosi izatez gañera, ondasun guztien iturria be ba-da; on oro Beragandik datorkiguz.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Jatorrduan eske datorrenari jaten emon; lotsatiak diralako eskatzen ez dabenai, etxera eroan.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 (...) eta eguiaz eta izatez zala indar uts eta lapurreria, eta icusten eban leguez Jaunac an egozanai berba eguinda ezzala probechuric ateraten, erabagui eban ixillic egonda otsantasun eta umiltasunaren onpidea gu guztioi emotea, bardin an egozanai ceinda gueroago etorrico cireenai.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Eta emendic jatorque negarrez urtutea eta amodioaren anditasunez erretea; emendic martirioac opa izatea eta gaitzaldietan poztutea, iraiñacaz atseguindatea, munduac gorrotu dabezan gauzacaz laztandutea, eta azquenez Cristo gure Jaunac gura edo maite izan dabena gura eta maite izatea.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Eta emen jatorcu beste errazoe bat aguertuten deuscuna, cer gaitic Salbaguillea bere Pasiñoco gau onetan, eta guizon gaizto eta billau aec eguiten eutseezan burla eta jolas-jocoen artean atseguiñez beteric egoan.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Eta ¿Ce urteiera da au Simon aurquitu ebeena? Edo Gobernariaren echeetatic, edo uritic urten zanecoa, eta edocein bietaric izanda bere ez dator ondo escribatzalle arec diñoana, au da, eroanazo eutseela Simoneri curutzea epaiteguitic urten ezquero, berreun eta ogueta amazazpi garren pausuan, eta urico ate Judiciarira eldu baño lenago bosteun eta ogueta zazpi garren pausua baño lenago.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 San Marcosec contetan dabenetic bere gauza ori arguiro azco ateraten da; diño bada beronec: Et angariaverunt proetereuntem quempiam Simonem Cireneum venientem de villa: diñoana; Aitu cirean Simon Cirenetarra deituten jacon bategaz, bere echalde edo lur-lantzetic etorrenaz; eta onec naicoa emoten dau aituten, egozala aldi onetan uritic campora.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Cer gaitic urico genteac ez dagoz ondo jaquiteco nor, nundic datorren, edo uricoa edo bidezcoa dan, eta emen arguiro icusten ebeen lur-lantzetic edo campo-echetic etorrela.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Bere asmo deunak burutik kendu eragiteko arrebak etorri yakozan; baña berak biurrtu zituan; ludi gauzetzaz gitxiago arduratu eta gogo-arazoetan geyago arduratzeko erabagiaz bialdu zituan ba.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Erabilliric onelan ceure buruan eguiya onec, berez etorrico da borondatia, erabagui ta propositu onac eguitera; eta onetaraco da meditaciñua.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0094 Guizonen arteco atseguiñac, dira errecachu chiquiyen antzecuac, ceintzuec gueldituten dituzan edocein eragozpenec, eta beste bide batetic yuan eraguiten deutse, eta azquenic pisca baten ibilliric, agortuten dira; baña Jaungoicuac bialduten dituzan gozotasunac dira, goitic bera indarragaz datozan ur corront, ecec guelditu ecin leiquezanac eta euren yatorriya ez da iños agortuten.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 ¡Ay! Chimpart bat laster amatetan ezpada, erre leiteque eche bat, uri bat, baso bat: ituguin bat laster quenduten ezpada, demporaz etorrico da tellatua jausitera.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 Batzuetan ez dauca biar dan eruapen eta pacienciyaric gauzaren bat oquer yatorcanian; beste batzuetan nastetan da bere gauza oneetan, bere buruaganaco amodiyo bidebagacoren bat, edo gogua yuaco beste gauzaren batera; edo aurquituten da astun, narras eta nagui.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 Atsea datorrkien artatikantxe, sarritan min-nekea ere arrtzen dutelako.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Iñor mindu barik zeuri barreak eragiteko ta zeuri atsegin-aldi bat emoteko asmotan yatortzu, irakurla maitea.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 - ¿Eztotsut esan? Emongotsudaz datorren illean.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 Esan neutsan orduan etorri balitz, onezkero Elizan gengozan.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Mendi gaillur oneitan beti dator gosea jatordua baiño askoz len: lanean iñarduteak darakar gose ori.

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Baña pilistindarrok orroaka etorkiozala, suak bedar igerra legez, lokarriak austu, ta astoaren matrail-azurragaz mille gizon garbitu ebazan.

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 18. Orduan, Santson lotan zala, ulea moztu-azo eutson emakume dollor arek, eta pilistindarrak etorri, ta lotu, ta begiak atara, ta astoa bai litzan, errotarriari eragiten ipiñi eben.

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Au etorri zan Norrmandia'tik irurogei aneiko (60.000) gudarozte bategaz.

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 E. Da jayotzatic dacargun, ta gueure lenengo gurazo Adan ta Ebagandic jatorcuna.

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 E. Contriziñua datorrelaco Jaungoicuari deutzagun amodiyotic, ta atriziñua Jaungoicuari deutzagun bildurretic; contriziñuac parcatuten dabezalaco pecatuac, confesau baño lenago, ta atriziñuac absoluziñua artuten danian.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 Domingo'n gurasoai ondo letorkie bere semea dala-ta Tobias'gaitik esaten dana... ab infautiatime Deum docuit (I,10) Jaungoikoaren bildurra txikitatik irakatsi dotso.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Eta lauretarte onantxe egin eben, lauretan ba yentea autortuten etorren eta autorleak etortean, zaintzallerik ezan bear.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0006 Zeugana gatoz gu zizpuruz, sentimentuz eta negarrez, negarrezco erri onetan.

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0041 E. Emoten yaque capitalen icena cegaitic dirian beste bicioen buru, iturri ta sustrayac leguez; ez yatorque barriz ain ondo mortalen icena, bada ascotan benialac baño ez dira.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Zu gandic, gueure gañera etorri dan bendeciño ta mesede onegaitic mundu guztiyac alabau zaguizala. Amén. Aita guria ta Abe Mariya.

107. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Errbestetik etorrittako gixon aberatz batek irasi dau, berak esaten daunez, arrantzale gaxuen bixibidia obetuteko.

108. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Onetara udatia igazi zan, udagoya be bai, ta neguba etorri.

109. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0012 Uste ta icharopen onegas sendaturic, o Ama Dontzellia, nator arin aringa zu gana, eta macurturic neure pecatuen pisuaren aspijan negar erijuan etzuten nas zure oñetan.

110. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0027 Erri onec eztau damuric artu, su beré Aingueru jaola eta bitarteco nausitsat antu izana gaiti, zure escuti etorri eta artu izan dabezan ain mesede andijetan icusi izan dau, zure mempian ipini eta gueratutia erabagui ebanian, ez ebala erratu.

111. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Eta orain Jaungoico baten Amari jaocan ain al izate andija neurtu ecin leijana, ceruan atseguinduten sagosana ceugas batera, neure Ama postuten nas eta Aingueruen taldiagas batu eta espiritu nausiocas batera hordu oneco etorrija emoten deutsut, Jaungoicuarren erruquitasunesco guilsac ceure escuan daucasusala eta illcor gustijen betico bitartecotsat ipinita zacustadalaco.

112. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Etorriko da eguna, zeñetan itxiko doguzan geure senide, aizkide, otasun eta berau gorputz au bebai.

113. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Orrtik euzkereari etorriko litzakijon indarra elitzake txikija ixango, ta noizpait irakastetxietan erabilteko gertu ta egokittu egingo litzake.

114. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0097 - Alan da. Politetik ez dator; griegotarr beste berba batsuetik baño.

115. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Orren olerki bikañak mendiko artzañaren lorrak, unayaren bixitza azkia, otzaragilliaren juan etorrijak, arrantzalien arrizkubak eta lugiñen uzta-aruak atzalduten ditubez.

116. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Erronkarin-edo izan ezik (eta an be -d-, -r- ala besterik dan ziur ez dakigu) euskal-itzen amayan -d- rik ez datorr: -t, ostera, sarritan: augaitik euskaldunak, euren aboskiñen azturari jarraituaz beste barik, azken gediña kendu ezkero, gelditzen ziran -d oro -t izatera itzuli ebezan.

117. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Urrengo ori eztot ikusi gaur arte etorritta.

118. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Dublin'etik, an ixan zan Batzarr nagosittik etosan euzkeldun batzuk.

119. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Ni be geldokijan nintzan eurak etosanian.

120. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Egun batzuk dirala, aurrkeztu yakon Paris'en bizi dan jaupari euzkeldun bati neskametxu bat Jauna, euzkelduna zarala esan dauste eta zeukin (berorrekin, iñuan berak) autorrtzera natorr.

121. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Datorren urtiari, 1933'garren urtiari jaokan Egutegi Bizkattarra arrtu dogu, ta bai bere orritxubetara begiratu be.

122. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 Onetarako beti ordu batian etzun eta jaikitia da onena, onetan beti ordu batian lua etortzen dalako.

123. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Eundi bi-ziar atzerrittarrik ezan lur orren jabe egittera etorri, etxeko gudak ez eben itturririk gorritu odolez eta nausi gustijak salerosketak, elerrtijak gettuten alegindduten ziran.

124. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Mediterraneun ittxaso-ziar Elade'ko ontzijak idazti txukunakin, iko-landarak ereñotzak aztu barik, etorrten ziran.

125. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Urtiak juan urtiak etorri olerkari orren bixitza mostu egin zan eta osatuteko Isaura'tarr Kementze'k lora-jayak asmatu ebazan.

126. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Aita Ramirez, gueure Jesusen Lagundico misiolari entzutetsua, amaseigarren guixaldijan, Valenzian misiño bat emoten egola, etorri jacazan colegijora, gaixo bat confesateco.

127. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 3.en Aldendu gaixuetatic: Eztaquit Jaungoicuac berac bere zelan asmau leiquian gauza oberic gure gorputz-arima gaixoti onec osatu, ta aurrerantzeco beste gaixuetatic, batezbere loiquerijacotic, gordeteco, Jesu-Cristo gure Jauna bere Gorputz-arima santutasun eta garbitasun guztijen bixi-lecua danagaz, gueure barrura etorri, ta batzacuntzaric estuenagaz nastau ta bat eguitia baño.

128. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Dongaro eguiten diran conpesiñoe ta comuniñoric gueyenac loiquerijatic datoz.

129. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Otsoquerija, salduquerija, gach-bide ta lotsariric gueyenac loiquerijatic datoz.

130. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Sozialisten eretxiz, gizon bakotxari bere ondasunetzaz gaur daukazan eskubideok, gizartean erne ta jayo yakoz, gizartetik datorkioz, eta eskubide orrein iturri gizartea dalako, onek, gizon bakotxaren eskubideok, ondoen deritxonez ebagi, moztu ta aldatu daikez.

131. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Ondasuna ekarteko gai ta bide diran gauzen jabe izateko eskubidea, gizonak berezkoa, jatorrizkoa dau gizonaren izatean erne ta jayo da; gizonari eskubide ori bere izatetik datorkio ta gizartea baño lenagokoa da.

132. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Oneik eztendunak diralako, nagiok errez zapuztu daroez eta bizirik edo illik erlauntzetik kanpora jaurtiten dabez; baña sozialistak ekarri nai dauskuen estadu bitxi orretan, errizain eta gudariak, iskillu edo armen indarra, agintari ta enpleauen alde legokez eta negu gorria nai gosetea etorri arren be, eurak beti nagusi.

133. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Errusi'ko baserritarrak zelan bizi diran jakitea, gazte orrei ta beste batzuri be ondo etorriko yakela uste dogu.

134. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Baña irakastetxe orrek etorriko diran-arrtian be, euzkerea jakintzarako gertu ta gattuten lan andija egin geike.

135. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Iñaki, mutil bikaña... baño... arroxko xamarra, Josetxo dantzari ariñetan ariñena baño... parranderua, Moexto argiya ta pizkorra baño nexkatxen aurrean itz totel, Goiko Errota'ko Patxi... zenbat nexkatx ikusi ainbeste nai zituana, Benjamin... illundu ta gero bakarrik etortzen zan nere billa Anton Amerika jun zan Joxe Mari au bai zala mutilla baño ai jesuita sartu etzan ba?.

136. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (Besoa erakutsiaz) onenbestekua bai, a zer keak aterako dizkion Tomax'ek! Aurrerantzean etzayo aztuko ez gaurko egunez bere emaztetxoaren urte-betetzeaz gañera ezkontza-urteurrena dala... (Pozez zoratu bearrean) Laxter, laxter... eskalletan sartu ta oi ez bezelako usai gozoa nabaitzean o...! arrituta etorriko da... a zer poza ekarriko duen!.

137. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0069 MADALEN, - Etxera alegia? Etorri ezpagindunan ere, ez giñiñan ezer asko galdu izango....

138. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0069 Gaurko jayak ikusita ori dionanean... barkatu bearr didan, baño ganbara ortan zerrauts geitxo daukanala esateko gogoak zetozkidan.

139. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 Datorrela guzia: damasko, seda, terrtziopelo, frranela, baieta, oiala, marrazko jantziak, estrrañek eta pitxitxelak, arrpil eta zurrdeak... ekarri, ekarri, guziak onera... Trrapuak... trra... pu... .

140. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Zertako bals-polkak
gazte menditarren artian?
Erdaldetik datoz
oitura garbiyen kaltian.
Ez, ez,
emen ez dira jayo!
Euskeldunak euskel-dantzak ditu nayago!
.

141. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

142. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 Baña laxter bazkaltzera etorriko da ta eskalletan sartu orduko sukaldetik zabaltzen dan usai goxoak xudurrak kilimakatuko dizkio ta zerbait gogoratu arazi ere bai.

143. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 TXILIK, - (Kale-artean) Simon, ator Talayara.

144. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 Antonio Mari, ator Talayara.

145. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 Pedro Juan, Anton, Txanbolin, Juan Blas, Berdel: zatozte guztiok Talayara bizkor.

146. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 (Arrast bat irazeki beza). Galgot-aize gozoa arrast onen gar ezereztxo au itzalteko indar gabe dator.

147. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 ORTZ, - Aitagai maite, iragarle ori ¿egia alda ekaitza datorrela? (21,5).

148. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 MARI ANDRESEK, - ¡Biragoa! ¡Teles gaisoaren errukarria! (Badiatik betoz nasara arrantzale batzuek (30,3).

149. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 OROK, - (Igesi Makoliñi) (7) Biragolaria dator.

150. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 NESKATXAK, - Atsegin andi degu ezkonberrien lagun izanez eta murko-loretxoz inguratuz kale lorerik ederren au (Mutikoak banan betoz).

151. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Orrela izaten dirala? Gañez egiteko guchi bear diat ba orainche... Danak ankaz gora botata joango neok, eta or geldituko zerate etorriko diran alproja guziak erretratatzen.

152. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Zer? ¿Neri burla egitera etorri al zerate onuntz? Ikusiko degu ba.

153. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE.: (Konkorra, Moskorra ta Ichua sartzen ikustean) ¿Ta zuek zertara zatozte berriz?.

154. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: ¿Gero zer dator?.

155. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: Etorri dediñean arrera on bat egin bear diogu.

156. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Bi.- Intxaurra jauna! Paris'tik etorri dan azkeneko moda.

157. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - (leiotik burua aterarik) Lapurrak! lapurrak!, emen!, atozte! (naigabeak emanda alki batean esertzen da).

158. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 (laisterka leiotik bestalderaño joanaz atea giltzaz itxi beza) Jainkoak lagundu nazala! (Berriz leiora itzuli ta oiuka) Onera! Galdua naiz! Aguro, aguro! Atozte!.

159. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Apapara orain! (kopiña besoan duala bi edo iru bira ematen ditu) (geldituta) Taka-taka nai?... Bai!... Atoz taka-taka... (eskutxotik eldu, ta nolabait lurrean erabiltzen du) Ez dakizu ibiltzen?... ez dakizu?... Amatxok irakatziko urrengo baten! (ixil-unea kopiña besoan duala beroni begira) (beretzat) Denda berriko Mirentxo'ren kopiñak onez daki.

160. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Osaba amerikanuak ekarri omen dio Mirentxu'ri ta orrengatik ain ederra... Neri aitatxok erosi dit osaba amerikanorik ez detalako, baña baleike urrengo baten izatea, ba Mirentxu'k ere len ez zuan eta etorri egin zaio... (poztuta) Arrek ekarriko didan kopiñak, oñez, begiak itxi ta irikitzen, eta negar egiten ere... Negar?... Ez! Aitatxok ez du negartirik nai!... Nik negar eginda ere, aserretuta jartzen da.

161. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Datozela.

162. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Kol. - Etorriko dira nai baldin ba'dute; bestela, dabiltzala.

163. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Ima. - Gabon gaba kartzelan igaro igaro bear ote du Ixidor'ek? (Errukiz) Gizajoa! zertako egin ote du Andoni gaizto onen esana! Gurekin onara zuzen etorri ba'ziñaten...!
Iña. - Esaten dik iri irakasleak, orrelakoa izaten jarraitzen ba'dek, erri guziak ezetsiko abela.

164. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 And. - Ai, ai, ai! Amatxooo! (Norbaitek barrutik ojuka: Katalin!) Ai ene! Nere billa datoz! (Ezkutatzen laisterka eskuitik).

165. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Jon. - Ez du etorri naiko bildur da-ta.

166. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Iña. - (Arrituta baita) Nundik ator mutil?.

167. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai jauna, tilifono edo... tiligrafo edo... (buruan atz egiñaz) telfinoro edo... ez dakit nola deitzen zayon ere... Beñepein onera etortzeko esan didate, Azpeiti'ko nagusiaz itzegin dezadan, oni enkargu bat eman nai nioke-ta.

168. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. Bai, bai; telefonora etorri zera, Azpeiti'ko zure nagusiaz itz egitea; ¿ez da ala?.

169. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Pirmatzen jakin izan banu ez nitzan etorriko onera; karta batekin obeto esango nion tilifono edo instrumentu ortatik baño.

170. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. Tira, tira; berriketa guchirekin, eseri zaitez emen, eserleku ontan, eta itzegin zayozu nai dezun guzia; orretarako nik esango diot emen zaudela ta bereala etorriko da.

171. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. Ai beza; ni ezin negoke emen nagusia etorri arte; guchienez andik onera etortzeko bear ditu zortzi bat ordu.

172. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 ¡Arrayetan! ¡Banago emenche, nagusia etorriko dala-ta, zortzi bat orduan!.

173. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Ez du bada esan deitzera dijoala onera etorri dediñ?.

174. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. Ai beza, ai beza... Bego, bego (Beretzat) Au dek lana... Neri nagusiak esan dit telefonora etorri ta andik esateko arren enkarguagatik erantzun didatena... Orain onek berriz zeladoreari esanta kartzelan sartu bear ninduteke... Au izango litzake polita.

175. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 Atoz, jarri zaite emen, eta onoko istrumentu au arzazu... neronek ipiñiko dizut buru ta belarrian.

176. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Istrumentuan? (alde guztietara, arrituta begiratuaz) Baña Donosti'ra etorri bada, ¿zertako eman dit neri enkargua Goikoeche zenbatean saltzen dan jakiteko?.

177. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 Atoz, jarri deizudan berriz ere buruan onoko au.

178. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka. - Bai, jauna, bai; beriala etorriko da.

179. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Guk ordubata t'erdiyan belatu genikan, eta bide erdiraño oker oker, auuu... etorri gindukan.

180. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Eta bat batian kalma! Txapela bete aize naikua etxera etortzeko, ta, aguantian ler egiten etorri biar!.

181. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Atzoko karta. Orrengatik esan nau neri Nikasio-k bart etorri zala.

182. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 ¡A! badator... gorde dezatan... eta Jaungoikoak lagun egin dezaidala.

183. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 ALKATIA - Zaude ixilik lotsagabia ¿Zertara joan zera zu Eliza-ra? ¿Zertara zatoz orain onera?.

184. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 KARNABA - ¿Nolatan eraman dezu bada Elizara?
BRAULIO - Berak esan naubelako Mateo-n esanez zetorrela.

185. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 Datorrela, datorrela aguro. Nikasio.

186. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 (Urratz otsa malladian gora norbaitzuk baletorrzkie bezela entzuten da).

187. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Ez al du gora ekarriko! Diranak dirala, gora datoz ba....

188. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Ni an egon naizen sei illabetietan, ez degu ezer ere egin; eta asperrtua etorri naiz nere etxera.

189. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Egurrtza: Iritxi ordurako esan didate, izan dezun galera negarrgarria, ta izan al dedan laisterrena, etorri natzazu: lenbizi zure samintasunean laguntzera, ta... bigarren berriz... zuri... eskari bat egitera.

190. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Egurrtza: Zuk dezun gauzik ederrena eskatzera natorrkizu.

191. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Aspaldi ontan egunero natorrkizu, eta geyago ta geyago zu ezagutzen zaitudan bezela, zallago arkitzen det zu ikusi gabe egotea.

192. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: ¡A! ¿Ibon al da naspilla onen guzien korapilloa? Bereala egingo ditugu bada orrenak: lepazamarretik eldu ta, onera etorri bearrko du aidean.

193. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ibon: Ez nintzan oroitzen onera maiz etorrtzen dala.

194. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Bereala datorrela esan dit.

195. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 (Begiratzen du zugaztiko bide aldera)... ¡Ene!... Andre Joxepa dator... Gorde dezadan idazkia.

196. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 Mendiak bereganatzen du eta gordetzen du zerutik datorkigun ontasun ugariya (...).

197. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: ¡Booo...! Izango ez da ba!... zuk etxearen ardurea euki ezkero!... Ta berebiziko orduan etorri zera: zurekin egon bearra nuen, ta zu etorri ezkero deitu bearrik ere ez.

198. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: Ba... lengo illeko ekaitzak etxe gañeko tella zar guztiak zatitu zituen, ta euriya danian zapaitik bera parra-parra ura etortzen da, ta... nai genduke tellatua puxka bat berrizkatzea.

199. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 GORGONIO: Ta ¿besterik zer? (beregain) Gero etorriko da zaparradea.

200. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 JOXEPA: Juateko obia da etortzeko baño.

201. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 IZIARTXO: Ta ¿noiz etorriko da gugana?.

202. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 MIKEL: Ator onea.

203. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - Kokotz'eneko indianoa orain omen dator.

204. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Irene - Ta, indiano bat datorrelako zarata ori guzia?.

205. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - (Bi aizpai) Tira, ba; joan egin bearko degu... Ta, zuek ez al zatozte...?.

206. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Jus. - Apaitara noiz etorriko aiz?.

207. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MANU: Atoz gora.

208. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 MANU: (Mikela eta Jose-ri) Zuazte biyak alde-banetara, topa zazute probestua edo mikeletia eta datorrela (Joakiñi) Nik konponduko at oraiñ i.

209. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 JOAKIÑ: ¿Zertara dator? (Bildurrez) ¿Egiyetan al dabill? astu zitzayola uste nuben.

210. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 JOSE: (Eskaliakin datorrela ikusten ditu mikeletiak eta mutill preso egona; eta deadar egiten du) ¡Mikeletiak, mikeletiak! (Eskalia igesten da).

211. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 FELIXA - Braulio etorri da.

212. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 O. ROM. - A! Braulio! Datorrela, datorrela.

213. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Iritxi zanik ere ez nekien; baña berarekin egotea ez zait gaizki etorriko.

214. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 O. ROM. - Ez nekien etorri ziñanik.

215. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - (Aurreratuaz) Etxe onetarako garaiz etorri naizela uste det.

216. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 b) Iztegia atontzen ikerrkideei lagun datorrkieke.

217. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 h) Gure idazkun beñolakoak, argitara len etorriak eta beñere ez argitalduak, ayolaz bilduko ditu, ta ayetako egokienak argitalduko ere bai.

218. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *221. G. Zer eskatzen degu betor gugana zure erreinua esatean.

219. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 E. Agindu dezala Jaungoikoak gure animetan orain bere graziaren bitartez eta gero zoriona eman dizaigula, eskatzen degu betor gugana zure erreinua esatean.

220. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Lugintza ta bere aberasgai alde naikoa entzun eta ikusi dezute: orain, Gipuzko ta Bizkai olkintz-tokietara eldu baño lenago, nundik eta zer bidez olkintza datorkigun adiraziko dizuet.

221. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 Amparu billa gatoz
Zure itzalera
Esanaz mantxa gabe
Sortua izan zera
Jaunak ikusirikan
Zure garbiera
Pozez dizu esaten
Guztiz zera ederra
.

222. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 380'garren urtean Españiko andre bat Jesukristok ibilli zituan erriak ikusi eta agurtzeko asmoetan Palestinako alderdi santuetara etorri egin zan, eta ibillaldi onen eguneroko gertaerak dakarzki idazki eder onek.

223. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Aste santuko jaiak egitera kristauak urrutitik etortzen ziran.

224. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Jai artan jendetza aundia batutzen zan: aur txikiak ere, oñak lurrean jartzeko gauza ez izan arren, beren amaren besoetan joaten ziran, eta bere esku txiki eder pollitetan erramu edo olibo ostoak zaramazkitela deadar egiten zuten Hosanna onetsia izan bedi Jainkoaren izenian datorren Israel-Erregea....

225. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Ontara dator liturji guzia.

226. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

227. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Jesusen Biotz gozua
Munduaren erdian
Errege koroiatua
Ikusi artian,
Gerra beti, gerra bizia
Bere etsai gogorrakiñ,
Su ta gar badatoz ere
Imperuk beltzakiñ
.

228. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0023 Naiz betor mundu guztia
Ez du izango indarrik
Iñoiz gu ateratzeko
Mantu orren azpitik
.

229. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Euskal-erriko seme kontzoak
Atozte danok batera,
Ama Birjiña sortzez garbiak
Deitzen gaitu bere aldera:
Bendiziozko frutu santuak
Nai baditugu atera
Alcarren leian goazen guztiok
Mariaren mantupera
.

230. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0033 Ebaren ume,
Erbestetuak,
Naigabetuak,
Gatoz, Ama,
Samiñtasunez,
Eta negarrez,
Pozkida billa
Zuregana
.

231. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Ondo dakigu, Ama maitea,
Errukitsua zerana,
Orregatikan datoz gazteak
Pozez kantari zugana:
Zorioneko kongregantea
Zuk anparatzen dezuna,
Itzul itzatzu beti errukiz
Zure begiyak gugana
.

232. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Jaiki dira mendera nayan
Griña makurra suturik,
Eraso digu baita mundubak
Inpernubakiñ baturik:
Ez gera bildur! gugana dator
Ama Birjiña zerutik,
Etsai arruak oñperatubak
Lertutzen daki gogotik
.

233. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Gere izate guztia Beragandik arrtua da, bada Berak ezerezetik atereak gera; eta izate ta bizitzarekin dauzkagun gauza guzti guztiak Bere eskutik etorri zaizkigu.

234. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Guk egindako okerr eta gaiztakerien zorrak ordaintzera etorri Jauna mundura, eta ¡guk maitasun orri okerr eta gaiztakeriak gaiztakeri ta okerren gaiñ egiñaz erantzun!.

235. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Onela eskeñi bearr diogu Jaunari, guk egin ditugun eta gizon guztiak egin dituzten oben edo pekatuen orrdaintzarako otoitz, erregu ta eskaera bero beroak, datortzkigun neke ta lanbide guziak, eta azkenik, ditugun eta geran guztia, biotz biotzez Jaun berarekin bat egiñik egoteko asmo biziarekin.

236. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Zure coro ederrac
Ugaritutzeco,
Arren, escatzen dizut
Grazia eguiteco;
Atozte, bai, gazteac,
Zeruratutzeco,
Birjiña deyez dago,
Argana joateco
.

237. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 ¡Aurrera! Mariaren semiac
Euscaldunac, euscaldunac, beti aurrera:
¿Nori bildur gurequiñ badator
Maria guri laguntzera?.
Viva Maria, Viva Maria
Gure Erreguin, ta Ama maitia!
.

238. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0065 Ara onuntz ezagun,
Dabiltza gau ta egun
Europan, Asian
African, American
Legorrez ta ichasoz
Dijuaz ta datoz
Dabilltza nequian
Indio tartian
Edo Erregue-echian
Jesusen izenian
Beti pelian
Bizitzac dirauen artian
Beti beti pelian
.

239. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 Meditazioa bucatuta, errezatuco dio Santuari emen datorren orazioa.

240. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0174 Zuc erregutu zenduen Getsemanico baratzan escatuaz Betico Aitari Pasioco neque oñazeac albait zu samindu gabe igaro zitezela, bañan Aren gogora jartzen ziñala esanaz Baita ni ere, Jauna, neque guztiac gogo onez eramateco laguntza escatzera natorquizu; eta iñolaz ez nuque nai nere gogoa eguiteric, baizican zurea bacarric.

241. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0202 Nere Jesus atoz nigana: Aita eta Jaun bat bezela lagundu nai zaitut.

242. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Gure Jainco eta erruquizco Aita: aldare ontan goratzen ditugun santuen bitartez, biotzez escatzen dizugu, zu goratzera etorri gueranoi eman zaizquiguzula anima ta gorputzeraco bear ditugun ontarte ta laguntzac; eta batez ere, ez dizaguzula ucatu gure griña gaiztoac ezi, ta birtutean aurreratzeco laguntza, eriotzaco garaya baño len pecatuen zorra ordaindu dezagun; zure gogo santua eguiteco poz eta indarra ta gure eguinquizun guziac betetzeco osasuna ta paquea.

243. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Ta erriak erantzuten du: Domine ad adjuvandum me festina (O Jauna niri laguntzera laster etorri).

244. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eguiteko santu au bukatzeaz batera, ichas-aldetik jaikitzen ziran odei moltso lodi-illunak; eta kristau zorioneko ayek, gordairurik aberats eta estimagarriena billatu duanaren pozarekin eta euria laister zetorrelakoan, artu zuten echeko bidea.

245. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Bera ikusi nairik, Arantzazura etortzea, gueyenak artutako mesedeakgatik esker zintzo-biotzekoak ematera, eta guziak aurrerako laguntasun-eske.

246. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0090 Ortikan zaude Euskal-erriko
Seme gaisoen beguira,
Gaur zure seme oyen kontrako
Etsayak pranko badira;
Zugana gatoz, Ama maitea,
Zure mantupe arguira
Issuri zazu zeure indarra
Euskal biotzen erdira. Arantzazuko...

247. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 Siniste argia gure biotzetan piztutzeko zerutik etorri ta gizonen erakusle izan ziñan Jesus gure Jaun maitea!.

248. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Aldarera igo aurretxoko otoitzak eriyotz-itzal eta illunbetak kenduko ziyezan Eroslea etortzeko Lege zarreko asaba Santubak zituzten gura biziyak adirazten ditute.

249. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Ondo sayatu ezkero erraz etorriko zaizkitzuten gogoratze abek, eta aben antzeko beste batzubek, bear bezelako damutasuna sorreraziko dute: au Zeruko atea ta Aitormenaren iru zatiyetako lenengoa da.

250. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 Zure sarrera uso arena baño samiñagoa izan arren, ura baño zintzo ta ziurrago atzera etortzen zera; baita ark emandako berriya bañon atsegiñagoa eman, au da, guztiyentzako errukitasuna.

251. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 Zure Semearen atsekabe-ujola, orduntxe bukatu zan; baña Zuretzat, larriyen larriyenak etortzekoak ziran: Negarrez urturikan, Semearen gorputza besarkatzen dezu; zinzilika zeuden larru ta aragi puskak egoki jartzen, arantzazko buruntziya 1 corona kendu; bere zauriyak garbitu, agurtu ta muñ-egiñ; ezpaiñ eta begiyak itxi; ta arpegi doit-doitsu ura goratubaz, lurrperatzeko garbi-txukun uzten dezu.

252. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 Aingeru irazeki aben irabazi goi-goyak, azkeneko egun onetan eskeintzen dizkitzut; eta oyezaz batera, lurrako Serafiñ egiteko, gizonen biyotzetan Jainkozko suba ixuri ta irazekitzera etorritako zure Seme Aragitubaren Aurr-zai ta Ait-ordeko, baita Serafiñen Erregiñarekin ezkontzeraño goratu zenduban Jose Doitsurenak.

253. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zure arima gorputzatikan irteten danean Aingeru-Saill aundi-ederr-zoragarriya bidera irten bedi; danen kontu-artzailleak diran Apostolu-Samalda zu artzera betorr; Odol-emaillien talde garailariya, zuriz jantzirik bidean jarri bedi; Aitorle-Saill dirdiratzailleak (1) resplandeciente, liliyak (2) lirios eskuban, inguratu zaitzatela; Nesk-autsikabe-garbi taldeak kantari artu zaitzatela; ta Aitorr zintzoen arteko pake gozoan sartu zaite; Jesus-en arpegi gozo-atsegin-pozkidagarriya zure begiyen aurrean agertu bedi, ta Beretarren artean toki eman begizu; deabrutegiko izugarrizkeriyak ikutu etzaitzatela, ez ango garretan daudenen ortz-karraskak, ez eta zoritxarreko ayek izaten dituzten neke-oiñazeak.

254. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Aurretiko ejenplo oiek adoreturik, ni ere gaur, orain banatorkizu Ama gozoa!.

255. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 ¡Banatorkizu Aita Santu, Obispo, Animen Artzai, Erlijioso ta eleizgizon guztientzat eskatzera.

256. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zerurako bidean aurreraka, ala atzeraka zabiltzan ondo ikusi, utz egite guztien damutasun benetakoa artu, eta datorren illean obea izateko asmo erabakiak artu, bildur izanaz bera izango ote dezun askenengoa.

257. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 Etorkizunen berri ez dakit,
bañan nik uste dedanez
estalkituba etorriko da
guztizko samiñtasunez.
Lengo tokiyan arkituko nau,
zugana begira farrez...
¡etzaitut maite axaletikan!...
¡nik maite zaitut biyotzez!
.

258. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Gozamen abek biurtutzeko,
legortutzeko malkuak,
ixildutzeko ume zurtzaren
larri datozen ojuak,
entzun nai nuzke nere amaren
itz sakon, xamur, goxuak,
baiñan munduan eztira entzuten
Zeruan diran soñuak
.

259. 1900-1939 gipuzkera poesia j.m. anabitarte 0304 Jaungoiko gezurtiyak
ugari zeuzkaten,
gizon ta aberiak
jaungoikotzat zeuden;
ta egiyazko Jaungoiko
etorritakoen
gizona besterikan
etzuten ikusten
.

260. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0458 Sarasate-ri laguntzen ari
ziñan Iruñan jarriya,
an jo zenduten paradisoko
soñu goxo ta estiya
ta ikusirik bere onduan
zu ain moñoña jantziya
ziyoten: - Au da aingeruchoa
goitik egan etorriya
.

261. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0300 Ez du alperrik Jainkoak egin
ama naiduen semea;
biotz nerean berak jarri du
beti usaidun lorea,
nere amaren naitasun dena,
argatik naiz ni berea
nola amacho, zeñari eman dion zeruak echea.
Goitikan dator ume zurtzaren
atsegin poz emallea....

262. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0300 Zeruan daude Ama Birjiña,
gañera ama zurea
goitikan dator itz goxo auxe,
nere tristuren epea,
ume zurtzaren poz ugaria,
malko legortutzallea,
ama nereak bialtzen diran
biotzerako pakea
.

263. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 So-dagit nekean osoz murgildua,
Ta onaiño dator oilarren oiua
.

264. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 Tupustez datorkit, mutil etoi ori,
Zurekin bart egin dedala amets yori
.

265. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 Ortzea argitzen da, badator eguna.
Oi, naiago berriz ailitzait yoana
.

266. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Arkupe-kanpotik sudur-zapi poxpoliña zetorren goitik beera, zeruko illunabar-argi gorrian, balkoi batetik eroria.

267. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Toni Grice-ri eskerrak, par-egiña oparo etorri zitzaion.

268. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 Betoz, ba, etsaiak orruka,
betor inpernua suturik;
Antonio gurekin dala,
eztago, eztago bildurrik.

269. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Egun onetan ¿nori neurtitzak
Bear diozkat atera?
¿Zertara zuen aurrera nator
Euskeraz itz egitera?
¿Badakizute? Zerbait ekarri
Nairikan gaurko jayera;
Albanezake jartzera goian
Txit maite dedan Euskera.

270. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 bere ederrkunak ekarrerazita urrutitik, Olanda'tik, Itali'tik, Alemani'tik, Errusia'tik eta abarr datozenak.

271. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Euskalerriko zalkea gutxitu ta garia ugaldu ta garbitzera zetorren Ama Birjiñak, autu zuan bere agerkunde arrigarria egiteko Euskalerriko toki erdi-erdia.

272. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 egun zoagarriak igaro nai badituzu atoz Arantzazura egun batzuetarako.

273. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eta asten dira ia zein dan a itzaren itxorrkuna ta g itza nundik datorren.

274. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Ikusmira aundikoak nola bai diran ingles oek, etorri zayo Santa Klara ugarteari ikustalditxo bat emateko gogoa.

275. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Itz au bukatzearekin, or zetorrek itxasoko olatu edo bagada ermo bat, ta jartzen dira Prakas'en batela bekoz gora ta gure inglesa ta Prakas buruz bera, ta or dijoa Prakas ori, guziz yayo alaere, igarian itxas eskiñara, aldian bein ia itoan zebillen ingles ari deituaz: -¡Inglesito!¡Inglesito!?Bai aldakizu igarian! - ¡Ez ba !! Ez ba! -¡Ene nere inglesito maite-maitea! Jakin zazu orduan galdu dezula zure bizi osoa.

276. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Ta egun ori Aur Euskeldunaren Egun jator bat izango ote danen otsa datorkigu.

277. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Arran ari zala, ango Maestro de Capilla il baitzan, Tolosa'ra Gorriti entzutetsuarengana etorri zan, Contrapunto ta Fuga ikastera.

278. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Ezparrtin zarrak nekazkiela uste nian eta berriak etxean utzi ta etorri nauk.

279. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 Bein batean Txomin oñetakoak egiñ-aztera joan zan, eta oskitegira (zapategira) etorri zan bezin aguro, berriz laisterrka irrten zan.

280. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - Bereala etorriko naiz.

281. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 ¡Arrane, arranea! ¿Oñan neurria etxean aztuta etorri ez naiz ba?.

282. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - Esan zaiozu amari orain etorrita berrdin dala.

283. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 - Oi ¿noiz etorri aiz?.

284. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 - Bai, bai, i etorri aizen trrenean berrtan etorri dek.

285. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0120 Ta prraleak, eskumuturr sendoak erakutsiaz: - Poltsarik ez zeukeat nik, ta bizitza nai badek atorr...

286. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0120 Ez zan etorri.

287. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Ez da ez
bularrik
aseko
zaitunik
naiz betorr
Fraisoro osoa...
¡Au mutil trripoxoa...!.

288. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

289. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Izkuntza ortan zalltasun aundiena dator berboa deritzaion zatitik.

290. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Ara nola, ospea ez datorren gauza asko egitetik, eta bai gauzak ondo egitetik.

291. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Ixo, ixo; ¿zeiñ degu emen datorren au? ¿Serenua bere kapusai andiarekin, eta bi parol eskuetan dituala? ¿Eta egunaz?.

292. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Ia, galde egiok automobillean datorren orri, testamentua egiñ eta sakramentuak artu ote dituan.

293. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Ago ixillik: begiraiok bestela, lokatzaz bazter guziak zikinduaz datorren orri, ta alde egin dezagun emendik.

294. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Baita trenare ortxe dator.

295. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Bai; bata bestearen leian, zeiñ lenago, zetozek.

296. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - An etorri ukan bañu-etxe bateko Madrilltar emakume mordo bat, beren miriñakiakin bide guzia artuaz, eta arrikoskor guziak ere tatarraz zeramazkitela.

297. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - Automoille ortan datorren jendia oso apaindua dek.

298. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Orain norberari garbi izatek dakarkiyon onuratik, begirada zabaltzen badegu gizarten dakarren gentz, garbitasun onek, bereetik zuzenen datorren eskontza garbi ta zintzoagatik? Ez da ez eskontza zital askok nai duten eran artu, egoki izate bat, gizartek somatutako eraketa, beren gentz izan dein, ez baizik, sortzesko lege antzera, gizartek gorde beartuak daudeena, ainbeste giza seme aiñ, izanik ludiñ gaiñ.

299. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Andikan une labur batzuek iraganik, basobidean barrena zetorkiola emakume adiñatsu bat agertu zan ibilkera pizkorrean.

300. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Ez estutu, Endo; ez da inkisiziyua oneraño etorriko.

301. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Galzorian zaudela baderitzatzu atoz nerekin, Urrunda.

302. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 ¡Agur! esanta abiatu zan Endo etorri zan bidean zear joaten, berari begira, Lot'en andriaren ekantza zirudiala Urrunda zarra lagata.

303. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Oraiñ ikusten ditutan bakoitzian, Indi-gaztañak lorez beterikan, nere Maritxo maite, legun atseginª, etortzen zait, beti, gogoan.

304. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0033 (Ipuri au, sorrtu zuben Esopo jaunak, seireun urrte, gure Jesukristo Jauna mundu onetara, etorri baño lenago).

305. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0016 Au dana misiyuaren erdiya zan: beste erdiya, Azpeitira etorri zanetik, egunero, egunero, Magdalenako elizatxuan San Inaziyok umiei kristau-dotriña erakustia, izandu zan.

306. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0016 Dotrina umiei bakarrik noski aurrenekuan; gero, baita ere umiekin batera etortzen ziran aundiyei.

307. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Azkenik zerbait osasunian moldatu ta gogortu, ta berriz bere lagunetara biltzeko garaya etorri zitzayonian, Magdalenako gaisotegiyari agur egin ziyon San Inaziyok, Paristik ekarri zuben zaldi zamari koskor ura Magdalenako gaisotegiyari uzten ziyola.

308. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Magdalenako gaisotegitik eta Azpeititik San Inaziyo irten eta andik amasei, ia amazazpi urtera, 1552 garren urteko Ilbeltzian, beste jesuita napar batekin, Otxoatar Aita Migelekin, Borjatar San Franzisko etorri zan Magdalenako gaisotegi onetara bertara, ta ortxe igaro zuben egun bat, San Inaziyok jaten zuben mayian berian jaten zubela ta San Inaziyok lo egiten zuben gela berian lo egiten zubela.

309. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 Bostgarrenean etorri zan, eta emazte gajoa soroan lanian arkitu zuen.

310. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 Urrengo peri-eguna etorri zanean, artu zituan bi asto itxuak eta an joan zan Tolosa'ra.

311. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Garizuma etorri zan, ordea, ta aitortzerakoan erretoreari guzia esan bear.

312. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Eta nundik etorri zait nere Jaunaren Ama nere etxean sartzea? Bada zure abotsa nere belarrietara etorri orduko, nere sabeleko umea pozarren ikaratu egin da.

313. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Konbentuetako bizilagun asko, gizakume ta emakume, jaikitzen, dira, ez ostegunetan bakarrik, baizikan gaubero gaubero, ordubeteko edo bi orduetako otoitza egitera, eta orrela atzeratzen dituzte bestela mundura etorri bear luketen zigorkada asko.

314. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Gaiztakerikin zatozkit, Martin, edo illea artzera?.

315. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Baña zuei konbeni zazute Nik alde egittea, bada Nik alde egitten ezpadet, etzazute etorriko Espiritu Santua, eta Nik alde egitten badet, etorriko zazute.

316. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Etorriko zazute, ta poztuko zaittuzte, bada Bera da poz-emaillea.

317. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 Ezarri ziztan nere sorburuetan bi ego txikitxuok, eta esan zidan: atoz nerekiñ, asi giñan biok egaka, ta laster eldu giñan illargia, eguzkia ta izarrak baño're gorago.

318. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Erdera apurtxo bat baneki, nai dedan guzia esateko muturrera, berak entenditzeko beldur gabe; baiña utzi, utzi; etorriko da denbora; Burdiostik atzera biurtu nadiñean....

319. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 - Betor nere ondo-ondora.

320. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 Baña bildurtia izan, eta beetik ikusten atrebittu ez, goraxegotik ere ez, zezena etorriko zalakoan goragotik ere ez, ta tellatura joan omen zan.

321. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Ayetxek bai ikusteko alderdiak! Tolosa aldetik datozen berezibill bat baño geyago gelditu izan oi dira, Bidani'ko mugatatik aterata batbatean Errexill ikustera eltzen diranean, ze ikusi ere bada-ta.

322. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Mixiolari ospetsu arek pozten zitun, eta kristau jatorr ayek, etsaiak etorri zai egon gabe, eurak jeiki ta lasterka juten ziran, Jesukristogatik iltzeko, besteak kixkaltzen zitun surtara.

323. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 TERNATE'TIK etorrita, Malaka'n zegon gure Deuna.

324. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Onen ezagueran etortzeko kristau izan bearrik ere ez dago; naiko da gizon izatea.

325. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Baña baskaltokira etxeko morroiak larri datoz.

326. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Jauna, erantzuten dute morroiak, Berorrek erri-ondoan dauzkan bazter eta ondasun aberats ayetara lapurrak datotz.

327. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Ta Ameriketa'ra baserritar yoanak zaldun-usai etorri oi bezela, alaxe, erastunez yosia ta erdera arroa dariola, dabil, or zear, bere burua erakutsi bearrez.

328. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Itz oek aditzean, korde gabe erortzen da lurrera; ta kordera etorri zanean, bere eskuan lenago zeukan luma ura aldendu zayola dakus.

329. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Obeki etorriko zitzayon beste Santu askori lez, luma artzaz Maria'ren izen eztitsua idazteko eratzea.

330. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Bere graziz gure animak argitu ta sendotzen dira, zerutik datorren intz gozoaz bezela; grazi onek, ordea, beren biotzak ongi eraturik dauzkatenetan bakarrik dagizki orrelako mesedeak.

331. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0205 Gatoz gaur Zugana;
Oso garbi ta eder
Zeralako dana.

332. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Edo-ta, guk uste dugunez, kordea zetorkionean loak artuko zuan, ain luzaro zetzan lurrean.

333. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ta ezer geiago gogora ez zetorkiola, neskameari orduan etorritakoari zerbait esatea ottu.

334. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ta orra non arlo berria abora etorri, ollo ixtar baten atzetik.

335. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 - Udazkenez etorri oi dira usoak, batez ere iparr-aizearekin, eta ba'doaz pillaka itxasotik ego-alderat.

336. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 ¿Ikusten duzu auzko itxas-egi alaiak nola agiri diran? Andixe etortzen dituzu.

337. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 4.a Umeak Aitortza ta Jaunartzea egitera beartzen dituan agintea, era berezi batean beren ardura euki bear dutenen gain dator, au da, beren guraso, aitorlari, irakasle ta parrokoaren gain; baña lenengo jaunartzea egiteko gai ba ote diran erabakitzea, kristau-ikasbide Erroma'tarrak dionez, gurasoai edo bere ordekoai ta aitorlariari dagokie.

338. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 (...), da orregatik zuri aitarengatik egin dituzun lanak eskertzeko aitzekiz, zuregana afaltzera etorri zedilla eskatu diyot.

339. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 -¡Arren maitetasuna!¡etzan maitetasun txarra! bañan obea da gertaera au illunpean uztea: gauz bat bakarrik onen gañean esan nai dizut, arren maitetasun edo lixunkeritik datozela nere gaitz guztiyak.

340. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 Miren, karrikaz karrika zijuala, beregan barrendu eta esaten ari zan: Polli etorri zanik ez dakite: ondo; ta bitartean nere Pello ain zintzoak, gezurti bat egiña,(...).

341. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

342. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bañan zuek bezela aberastuta datozenak, an ondo egon litezkenak eta egoki ezkonduta daudenak ere izango dira noski?.

343. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Belar aundiaren artetik basakatua bezala narraz etorri zen nexkaren oñetaraño.

344. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Probintzietan zeuden soldaduak, gobernua utzita karlistengana etorriko zirala agindu, baiño uts egin.

345. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Naparroako Leitzan lotan zeudela, gaberdiz, etsaia ba zetorrela ta, turuta-soñua jo, ta Donoztabera jotzeko.

346. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Ene kristau ori: Zure gogoa gaizkatu zazu; emengo egun zorioneko ala zoritxarrekotzaz ayolarik izango ez dezun eguna etorriko zaizu-ta.

347. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Oben bategatik ainbeste ustelkeri ta eriotz etorri da; ta neri, Yaunak, ainbeste ta ainbeste oben eginda, ez dit ezer ere egin.

348. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantzisko doneak esan zuan: - Orixe bada deitzen det ondasuna ta ondasuntegia, gizonaren arretaz eratutakorik ezer ez baidago, dana Goikoaren arduratik datorkigu. (1) Loratxuak 35-36 orrialdetan.

349. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ortarako lan asko egin bear da ta, atoz zortzi egun barru, ordurako planoa aterako det eta, alkar adituko degu.

350. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Azkeneko etortzen zanak ordaintzeko.

351. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 -¿Eta zu al zera lenengo etorria?.

352. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Datorrenean ikusiko dezu.

353. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 Joxepiñaxik atera zuan eskutitza, eta irakurri zuan karteruak; izen edo firma zeukan Remijio Konde , eta esan zuan: - Au ezta oraiñ emen bizi, baña atoz nerekiñ, eta erakutsiko dizut.

354. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Elisabet-i etorri zitzaion garaia, ta seme bat yaio zuen.

355. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Zortzigarren egunean etorri ziran aurra billebaitzera (1) Israeldar mutilki guziai yaio ta zortzigarren egunean egiten zitzaien zeremonia mingarri bat zan,(...).

356. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Esaten zion: Yauna, nere alaba azkenekotan dago; baña atoz, zure esku gañean yar zaiozu (2) Zure eskua gañean yar zaiozu. Bide ortaz sendatzen zituen Yesusek eri asko, ta orregatik egiten dio Yairo-k eske ori, ta sendaturik biziko da ".

357. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Gero atoz ta yarraiki neri.

358. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Illunabarrean yoan zan bere amabi ikaslekin ta ordua etorri zanean, eseri zan maiera ta berarekin amabi apostoluak.

359. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet: Eztut gaurgero matsaren arnari onetatik edango, Yainkoaren yaurgoa etorri arte. (1){Bi aldiz adiarazten du or Yesusek, au dala berak lurrean egiten duen azken Pazkoa; baña alaber erakusten du, gero zeruan bere Aitaren yaurgoan yan ta edango duela beste Pazko bat, egiazko Pazkoa, esan-nai-da, betiko zoriontasuna.

360. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 IV. Bizpidien osotasuna, oyetako gauzkiak ezagutzen diran osotasunetik dator

361. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 On zaizkigun jaki edakiak, oitura txarrez bigurritugeko edo gaxotasunez bestelatugeko tastamen ta usaimenari egoki datorzkio; eta gozo ta usai txarrak, usteltasunarren edo beste nolakotasunarren gaitz dagiguketen jaki eta edakiak zein diran iragartzen digute.

362. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Euskalduna eztanik gure artera baldin badator, ikasi dezala gure mintzoa, gure izkera.

363. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 ¿Erdaldunik battxo etorri oteda egungo jarduna entzutera? Eztet bat ikusi; lo bai, baserritar-mordo ederra.

364. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 ¡Hura zan etorria! ¡hura erraztasuna! Itz guztiak Jainkozko maitasun-garretan irtetzen zitzaizkion; eta gu, zerutiko gar onen artean, geron buruaz ampacirc;ntziak (aztuak) bezela geunden adi.

365. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Bigarren ataltzat, eresiaren bigarren ampacirc;paldia esan zigun, paperetik irakurriz:
¿Obeki nun Jesusen besoetan baino?
¿Nun, or bezain zoritsu, pakez eta alai?
Jeiki, jeiki ta ator pozik artegiraino,
Artzain-deyari gaur erantzun: Jauna, bai
.

366. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Goakiozen datorren astelenean.

367. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Aita-semeok Arantzazuratea noiz etorriko gogo minez, gutar andiz bizi gera.

368. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Comulgutzeco escubidea, naiz ta egunero comulgatzecoa, da bataiotic zuzen datorquigun, bere ondoren bat.

369. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Jaietan ordea, (morroiaren itzak dira) goizean goizetik esaten genun agurtz ori; arratsaldean, beste morroi bat etortzen bai zan nere ordez, ta arekin beste bat esaten zun.

370. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Orregatik bigarrenerako joan zedin, ordeko bat etorri zan ate zaitzera.

371. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Ibai gatzerretsu ta orizta onen ondoan ta batez ere eguzki-aldean bizi dira aspaldi aspalditik Setxuang probintziatik etorritako jendetalde aundiak; aietako asko katolikoak dira.

372. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Ez litzake bat ere arritzekoa izango; ainbesteko galbidetan sartua dago beti Kansu-ko misiolaria, eta nork daki, Sanxelipu-ko ondamenaren ondotik ondamen andiago ta odoltsuagoak ez ote diran etorriko? Misioak orduantxe bearko ditu Isidro Anaiaren antzeko lagunak.

373. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Berialaxe antzematen zion Joanesek nondik zetorren soñua (...).

374. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Zergatik, bada?
- Eure baserrira, eure gurasoakana, gogorik gabe etorri aizalako.

375. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 - Eta nola ausartu aiz onaño etortzen?.

376. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 (Denak: Ori, ori! Betor dirua! Venga diñero!).

377. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 (...) eta eriotza urreratzen datorrkidala ezagutzen dedalako, goi-gauzetara oso emana eta nere pekatuetzaz negar egiñaz, bakar-bakarrik egon nai nuke; augatik anai Leonek ondo dirizkionean ogi pixka bat eta ura ekarriko dizkit bai, eta iñori nigana ezergatik ere urreratzen ez diozute utzi bearr, nerekikoa nere orrdez zeok egingo dezute.

378. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Bein askotan bezela, egurr-zama galantakin basotik zetorrela, andre bat bidera atera zitzaion, eta onenbestez edo ainbestez erosita, anai Gili etxera eramanazi zion: baiña praillea zala ezagutu zuanean, askoz geiago eskua zabaldu zion.

379. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Etxe batekoak, gosaria egiteko esnea egunero erosten zioten, eta neskamea zintzo-zintzo etortzen zan, garai jakiñean, esne billa.

380. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Onek berriz, ezer ezpalitz bezela, patxadan-patxadan, Gurutze santuaren egin-da, otsoari onela itzegin zion: Ator, nere senide otsoa, ator.

381. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Iñori gaitzik ez egin, ez neri, ez eta nerekin datozenai ere.

382. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Otsoa ziplo geratu zan, elbarriak joa bezela; ta gero poliki-poliki, makur-makur egin-da, Prantziskoren oiñetaraño etorri, ta antxe etzan-da gelditu zan.

383. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Neska ikastetxetikan etortzean, bere ama ta Sendatzaille jauna etxeko atean zeuden, izketan.

384. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 29 Zuen zori txarra, idazlari ta parisaitarr azalutsok! igarrleen illobiak eraiki ta zindo ziranen oroitalluak apaintzen dituzute, ba, 30 ta darasazute: gure arbasoen aldian bizi izan ba'giña, ez gentozkieke igarrleen odolketarako lagun.

385. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 34 Izan ere, Nik igarrle, ikastun ta yakitunak bidaltzen dizkizuet; zuek, berriz, ayetako batzu il ta gurutzatuko dituzute, ta zuen sinagogetan batzu ebaindu ta iriz iri esetsiko dituzute, 35 gañera datorrkizuen lurr gañean ixuritako odol zindo guzia, Abel zindoaren odoletik asi ta yauretxetik opamairako artean il zenuten Baraki'ren seme zan Zakari'ren odoleraño.

386. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 36 Ziñez dasaizuet; gizaldi aundi guzi auek gañera datozkioke.

387. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 21 Ta arlotik zetorren bat, Simon Kirenai'koa, Alexander'en ta Errupu'ren aita, igarotzean akuratu zuten, Aren gurutza eramateko.

388. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 Yainkoaren beldurr, ta gizonen lotsa ez ba'naiz ere, 5 alargun ori nekagarri zaidan ezkero, zuzenbidea egingo diot, arramazkan noizpait ez datorrkidan.

389. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 Ez naiz, ba, gizartera etorri gizakumeak ebaztera, gaizkatzera baño.

390. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 6 Ba-datorr Simon Kepa'rengana, ta onek diotsa: Yauna oñak niri Zuk ikuzi?.

391. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 24 Pisidi igarota, Panpili'ra etorri ziran, ta Yainkoaren itza Perge'n aldarrikatuta, yetxi ziran Atali'ra.

392. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 3 Orizute aurrenik; azken egunetan ao-zuri batzu, beren irritsen oldez bizi dirala, iruzurrketan etorriko dira, 4 esanez: ¿non dago Aren etorreraz egindako agintza?.

393. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 9 Ez du Yaunak bere agintza gibelatzen, batzuk uste dutenez; ez du, ba, nai iñor galtzea, guziak garbaira etorrtzea baño.

394. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 10 Lapurra bezela, datorke orratiño Yaunaren eguna.

395. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 7 Ta ara, lasterr natorr.

396. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 12 Ara, lasterr natorr, saria Nerekin ekarrki, bakoitzari bere egiñen arauz ordaña emateko.

397. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 17 Ta Gogoak eta Emazteak diote: Zatoz.

398. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 Dantzunak ere Zatoz bio.

399. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 Betor egarri dana ere, ta nai dunak bizirako ura arr beza utsean.

400. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Zenbait aldiz, pekatuaren damuz biotza erdibitzeraño bezela etorri diranai, Jainkoak pekatuaren zor guziak pekatuarekin batean, barkatzen dizkie.

401. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Munduaren asieran orain arte zure laguntza eskatu-ta, nai zuena iritxi gabe iñor ere geratu eztala oroi zaitez: zure aurrera atsekabeturik etorri-ta, gozagarririk gabe irten danik ez dagoala gogora zaite.

402. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Ontasun onetan nere ustea jarrita, zugan, Ama, negarrez, pekatari nator.

403. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Igarabiria, igarabiria dator esanda, biloiz biloizik, egozan legez, ioan zirean mendiraiño igesi.

404. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Urrengo egunean neure elizkarietara ioateko egozanak neu ikustera etorri zirean.

405. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 Korreo-etxera eskutitz-billa ioanda nor zan esan ebanean, bertako gizon batek esan eutsan:
Andrea: zuk diñozuna izan leike egia izatea, baña edonor etorri leike zure izena daukala esatera.

406. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 - Neu nazala Mariana Brandt, da emoidazuz nire izenean etorri direan eskutitzok.

407. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 - Edozein etorri leikeala Mariana Brandt dala esatera.

408. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 - Eztaukat, gizona, tarjetarik; baiña edozein etorri baleike esatera, ezin agertu leike neu baiño besterik iñor dala erakustera.

409. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 Amaitu ebanean, Marianak esan eutsan gizonari: Datorrela edozein Mariana Brandt dala esatera.

410. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Bildur garbia, deitzen diona Profeta santuc, eta irauten duna beticotasunen da, sortzen dana Jaungoicoaren amodiotic, azcartua dagoana caridadetic; araco caridade artatic, ceñetatic beguiracitzen digun Jaungoicoaren ontasunac, gurea baño lenago eta gueyago: eta beragatic bildurtzen gaitu gueyago, Jaungoicoa ofenditzea, beragandic datorquigun castigua baño.

411. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Garbitasun oni dagocala, Loyolaco Ignacio sainduac dio, ez dezaquela batec esan, onontzaño cillegui det, baño pauso bat gueyago ez: onontzaño etorrico naiz, baña gueyago ez naiz aurreratuco; ceren guchiena pensatzen degunean, erorico guerala, seculan gogoratu etzitzacuneraño.

412. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Bere aitaren echetic, bere aita maitetsuagandic urrutira igues eguiñ zuen, eta zori-gaitz eta desdicha gucia emendic etorri citzayon, ceren len gozatzen zuen atseguiñ-contentu eta zori on gucia onela galdu zuen, eta, gueyago dana, aita añ ona icustea eta onen zucen-bidera bicitzea.

413. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

414. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Castigu justu eta bidezcoa; Aitaren uztarri añ ariñ eta biguña centzugabe bota zuena, serbitzu añ lotsagarri, gogor eta charrean gueratzera etortzea.

415. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Eguia da bere barrunari gogocoago citzayola bacardadea eta oracioan eta contemplacioan bere Ait Eternoarequin aoz-ao hitzeguitea, ceren ónena au dan; baña nola gucioi ceruco bidea eracustera mundura etorri baitzan, ematen da predicura, eta animai eracusteco ta oyec salbatzeco bearguintzara.

416. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 ¿Nork ekartzen dizkit gauz oiek? ¿Nundik datoz?.

417. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Gizon onek itz eman zion, ala egingo zuala, etorri zan Españiara ta eldu zan Sebilla'ra.

418. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Onelako gertaera asko arkitzen ditugu Padua'ko San Antonio'ren kondairan, eta baita beste Santuenetan ere, ta berak aditzen ematen digute, nola santuak etortzen zaizkigun lagun egitera, auen onran Mezak ateratzen ditugunean.

419. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Galdetu zioten, ia nundik zetorkion pozaldi miragarri ura (...).

420. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 ¿Obe alda jakinduriya izan ta, sua auzpean bezela gordetzia, non daguen ere iñork ez jakiteko? Ager bedi sua, gar bizi biziyakin zabal ditzan chinpartak, kaltegarriya bada itzaltzen saya gaitezen kaltia letorkiyonaren mesederako; bañan su orrek mesedezko izaerak badauzka, eman indarra zabal dediñ, dauzkan mesedeak garai onez jaso ditzagun.

421. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Maria bide dala
da Jesus etorri;
aren bitartez gugan
berriz jaio bedi.

422. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 2.garren Lan guziak bialdu bear dira indar-neurtze oetarako, esan dan eran, datorren Abuztuaren 30-erako.

423. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 7.garren Eziñ opako dute azalde ontan jarri diran sariyetara, iru bider sari bat bera irabazi dutenak, baña aurkeztu litezke indar-neurtzaz kanpora, orla datozela agertzen dutela, eta emango zaye Bitezar onragarri bat, mereziya baderitzate Euskal-itz jostaldietako edo musikalarien Batzar-epalleak.

424. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Frantzia'n zegoala bururatu zitzaion emaztea, iru seme-alaba, lagun bat Gropius izenduna eta neskame aleman bat, Emilie deitzen zenakin Espaiñiarat etortzea.

425. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Ibillaldi andi orrekin len pixkat euskera eta Euskalerria ikasteko gogoa balin bazuan, izugarri anditu zitzaion gogo ori eta lagun bat arturik (Bockelmann) etorri zan berriz onera Orrilla, guzia emen emanik.

426. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Erri txikia dala?¿Zatarra dala?¿Eliza zarra ta etxe beltzak dituala?¿Bide estuak dirala angoak?¿Ta zer, ala ere, gure erria bada?¿Ez aldakigu ba, nolako poza ematen duan gure erri txiki, zatar, beltza ikusteak? Zoaz, zoaz urte batzuetarako urruti, ta atoz gero; ikusiko dezu biotzak zer esaten dizun.

427. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 ¡Betoz, ba, len-bai-len Elizanburu'renak!.

428. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Samaniego-ri ere etorri zitzayon bere chanda, eta Bergaran bizi zala asi zan argitaratzen gero ainbeste doai eman diskisten ipui edo Fábulas deritzan liburu polita.

429. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Franzesada joan da guchi etorri bazira ere kolejio onetara lencho naiko ibilduak ziran, bada, paperetan irakurri degunez, 1785-garren urtean berreun eta amar gaste an ikastu zitusten, urte ayetan erakutsi leisken gauz guziak.

430. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Tumpada aditzeko ordua etorri zan Eroma'n; eta berialase S. Iñazio'k tumpadalari bikañ ura Gipuzkoa aldera, gure mendietara bialdu zuan Jaunaren izenean ots egiñaz gure mendi eta uritarrak zeru bide zuzenean ipini eta bertan zaindu edo zaitu zitzan.

431. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 S. Iñazio'k S. Franzisko Gipuzkoa'ra bialdu zuela diot, berak gogoan sartu ziolako inguru oetara etortzeko asmoa.

432. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Zortzi egun oso-oso'etan, bada, egin diran elizkizunetara etorri da emen, eleiz nagusia bete bete egin arte jende, bai gizonezko eta bai emakumezkoak, eta euretan egin diran itzaldi eta gañetiko otoitz abesti eta eleiz jayak izan dira guztiz eder eta ozpetzuak, baño goren goren ipiñi biar diranak, aita Tirso'k egin digun itzaldiak, danak ederrak, danak egoki eta mamintzuak eta ain gozoro zartzen ziranak aditzallien biotzetara....

433. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

434. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Sorkunde egunian, berriz, bai Jaunartze eta bai gañetiko ibildeun eta elizkizunetara, ez dago zer esanik, etorri zirala izugarrisko jende talde aundiak, erakutziaz, orrela, an barru-barruan ¡oraindik ere! daramaten maitetasun bero eta zintzoa Ama aundi eta Sortzetik Garbia Danari.

435. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Begira, ezan zun Juanitok: biar amarretan lurrera eroriko naiz ni,ta nere zalaparterara etorriko dek etxeko-andria, ta zuek azi zaitezte orduan esaten: gixaxoai naiezak eman dio; deituko ote diogu apezari.

436. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Askok ba zeramaten zinzilika apostoladuaren ezaugarria, ta arrigarria zan goiz goizetik onelako gizon ta emakume-aldra baserrietatik eta Oria aldeko etxaditik etorriak! Mutill txikiak ere ba ziran bere ezaugarria lepoan zeramatenak.

437. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Emen zaudeten guziyok, ongi dakizute: Bonifazio Etxegarai jauna Euskaltzain aukeratu dala, ta gaur datorkigula Euskaltzaindiaren etxe ospetsuan sartzera.

438. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Etorri naiz, asko maite dedan Zumayara: beti, ernai, itxasondoan, bizi-bizi, aparra bezela, irazartzen dan erri maitera: Euskalerriko itxas-bazterrean, ondar biguñaren gañean, apatx eta apatx urte ta mendeetan zoriontsu bizi dan urira, ta Euskaltzaindiaren izenean, agur maitetsu bat dagerkiyot.

439. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Iñora uste biziz etortzekotan, onuntz uste osoz gatoz euskaltzañok.

440. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Jakin nai nuke nondik ote datozen emen bertan Zumaya'n: Txotxa-apaindu, Urtaingoa, Kaldes ta Tantanenekoa.

441. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Lurreko adatsetik zinzilik ez dauden izenak, gutxi dira: ta, gutxi abek, edo etxe edo gaztelu edo jauregi-en batean kabiya daukate: beste batzuek labe-ola-igara-tik sortuak datoz; beste batzuek Elizaren babesean goxo-goxo bizi dira.

442. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Tokizenak, nolaz idatzi alaz geyenean gugana datoz, ta erriyak darabilzkinetatik idazkuntzakoetara, aldakuntza izan oi da.

443. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Gertatu liteke, erriyak darabilkiyen izena ta idazkuntzakoa biyak osoro aldatuak etortzea, batere antzik gabe, ez arpegi, ez azal ta ez jantziyez.

444. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Aren ordez Etxegarai Karmelo etorri zan, Karmeloren ordez Bonifazio datorkigu.

445. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Euskaltzañok, Bonifazio lankidetzat aukeratu-ta, Zumayara gatoz, beronek jarri dezayon semeari, euskaltzain-lanerako, biyotzaren gañean bear duen lenbiziko mintza.

446. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 GWALARN (Ipar-Sarkaldea) zeritzan ta iru-illabetez bein agertzeko asmoz zetorren.

447. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gero etorri dira: izti, gramatika, irakurtzen erakusteko ta beste ikastola liburutxoak.

448. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Bretaña'tik datorren iparra Gwalarn sartu zaigu gaur Euskal-Erri zar ontako leiotatik barrena.

449. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Zeduzkaten orretarako Albistur-en bealariyak edo aurretikako zaitzalleak, garaiz albistea eman zeyeten goiko lagunai etsayak zetozenean.

450. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Lengo denbora zar-zarretako kristaben izu eta atzerapena Mendikota-n dadukagun lurrusperako, zertatik omen datorren esatera noa.

451. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Billera oyetara Deabruba etortzen omen zan aker adardun beltzaren ichuran, eta jira-biraka onek ateratzen zuban adar soñubaren antzeko otsera danzatzen ziran sorgiñ guziyak, zijoazela danz ondoan banan-banan eta (...).

452. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 ¿Ezoteda or laminerrekaren batean, gizakirik bizi ezten basamorturen batean, ezoteda bat edo bestetxo gelditu? Entzule zaituztedanon artean euskalzalerik adinbat mendigoizale ezotezerate? Neronen susmotxo au egiazkoa baldin bada, laminerreka-zale ere egin zaitezte ta orrelako toki bakar biderik ere eztuen batera yoan ta gerritik gora emakume ta gerritik bampecirc;ra arrain den izaki bat ikusi dezazutenean, zatozte neregana berri ori ematera.

453. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Oriotarrak Ketari'ra joaten ziran, bale-arrantzara joateko epe edo sasoia zetorrenean.

454. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Zarauztarrak eta ketariarrak elkarren arrtean erabaki zuten, 1493'g. urrtean, batzuek arrpoiaz jo ta zetorren balea, besteak ez arrapatzea, lenengo jo zutenentzat izan zedin.

455. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 XIII'g. eunkia bukatu baño len, euskaldunen ontziak, Donostia'tik eta Berrmeo'tik eta Bilbo'tik bazijoazen Flandes'era, burrnia eramanaz, atzera etxeronz zetozenean oialak ekarrtzeko.

456. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 Atso zarr, sudurr-konkorr ta begi-gorritsu bat aldean belaunikatzera etorri zitzayon, ta esan zion: - Aita, aldi onetakotzat oben larri-larririk eztaukadala iduritzen zait, baña alaere grriña txarr bat biotzean dakarrt ta Jaunarrtu baño len aitorrtu nai nizun.

457. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Iru gutun oriek arrgitaratu ondoan beste laugarren bat, Ni ta ni, idazten asi zan idaztorrtza betiko uzteko orrdua etorri zitzayonean.

458. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 Oraiñ, yaun-andrreak, txistuaren aintziñatasuna agerrtu naita diot: entzun dezuten euskel-eresi ori, Krristo gure Jauna baña lareun da larogei urrtez lenagoko Euripides'en eresiaren neurri-antzekoa, berrdiñekoa, garai arrtakoa dala esan eziñ albagenezake, gerrkarrak bezela larru-azal zarretan agerrtu ezin degulako, gure asabak aotik aora utzi bai zizkiguen beren oitura ta gauzen berri diot, ¿norrk esango dit, larru-azaletan ez-bada ere, aotik-aora gure orrduko asabetatik etorri etzaigula?.

459. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 ¿Eta garai arrtan eresi orrek zituban eres-ots, soñu guzikiñ ez-pada ere, ondo baño obeto orrdukuen geyenakin etorri ezin zitekela?.

460. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Adizki baten ki maizenik artzaile-ezaugarria da ta lagun bat bear izaten du orretarako: t, k, n, o.. ta abar: datorkit, datorkik, datorkin, datorkio, datorkigu, -kizu, -kizue edo -kizute ta datorrkie; beti bera aurretik.

461. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Z orren urren kit, kik, kin, kigu, kizu ta kizue datozen guztian orixe gertatzen da gipuzkeraz beintzat: etorri zaizkit, zaizkik, zaizkin... beti z aurretik.

462. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Etorri zaizkit, etorri zaizkik, etorri zaizkiñ... auek bai, beti orrela; baina etorri zaizkio-ren ordez Mendiburuk zaizko edo zaizka daki erabiltzen.

463. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Zer bide daucate erlijioso eztiranac, mandamentuac errez gordetzeco? È. Beren estaduarequin ondo datozen conseju ebangeliocoac gordetzea.

464. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Barkatu ba-nator nere ausarkeriarekin bakarrik.

465. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Eman nion itza betetzera nator lenengoz.

466. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Orien ondoren etorri dira Iztunde'ko beste andereño ta gizaseme antzeslariak: Areitioaurtena, Irigoyen, Lizarraga, Bikandi, Zabalbeaskoa Eizagirre, Lertxundi, Goikoetxea, Arizmendi, Agote, Mujika, Ugartetxea, Barriola, Torregaray zana (G. B.) ta abar.

467. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Asierak kaskar ta ezerezak izanagatik gero datoz aurrerapen ta bikaintasuna.

468. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Rhin ibai bestaldetik zetorren guzia, polita, atsegin liraña zuten.

469. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Gazte-gaztetatikan Euskalerritik urruti; gaztaro guztian zer-ikasi guztiak erderaz, latekeraz eta gerkeraz erabilli bearr; irakurrte geyena iru izkuntza oyetan, edo zerbait italkeraz eta pantzezkeraz egin bearr... euskera maitea (biotz erdi-erdian egon-arren) aldemen guztietan zebiltzaten izkuntzakaz, bein baño sarriago loitu egin zitzayon; eta gero, biotzetik españetara zetorrkionean, maizegi erdi erderaz eta erdi euskeraz yantzita, edo erderakadaz loituta, zetorrkion.

470. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Laugarren ikusbidea: 13garren zazpikoan, 4garren lerroan: dirauco edo dirautso argi baño argiago da, itz ori Bizkaitik etorri zala Gipuzkoara, eta Gipuzkoan giputz egin-gabe, bizkaitarr uts-uts gelditu zala, gipuzkeraz esaten dio edo dasayo esango litzake-ta.

471. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Baño bai al-zekin ziur edo beraz? Bere ustez bai; oartua zegoalako, alako aizea, ta alako odeiak, alako goizgiroakin zetortzenetan etzuala euririk botatzen.

472. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 3) JAUNGOIKUAREN BA-IZATIA ZERU-LURREN EGOKITASUNETATlK = Uri alaitsuak, erri politak, eliz bikañak, eche lirañak, ol fabrika ederrak, makina egokiyak eta liburu aitatuak, badaude munduan: oyek ikusitakuan, ez degu esaten berak egiñ diranik, oyen puskak berak alkartu diranik, edo utsetik atera diranik, baizik egille burutsu ta trebia dutela aitortzen degu; askoz aundiyaguak, egokiyaguak, eta bikañaguak diran zeru-lurrak ikusita, egille obiagua ta burutsuagua badutela aitortu biarrian arkitzen gera; ¿nor ote da ori? Jaungoikuaren ordekoren bat edo Jaungoikua bera; bi aldietatik Jaungoikuaren baizatia datorkigu beraz.

473. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Gregorio Santuak diyonez Zenbat pekatu datozen emendik; ura esaten dan beziñ errez pekatuak egiten dira-ta!.

474. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Begira, begira zenbat ezpata arrai datorren andikan?.

475. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 - Betoz erdira emen dauden neskatxa guziak; neskatxak oso txukun jantziak zeuden eta guziak atera ziran plaza erdira.

476. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Nere Kristau biotzekuak; bizi-bearrak lanik asko ematen digu; animako etsay zitalak larritzen gaituzte utzik eguin gabe ibilli bear dagun zeruko bidean; ikara ta beldurra datozkigu biotzera, ordu charrian eguinda daduzkagun charkeriyak gogoratuaz beste gabe; animako illuntasun, gorputzeko gaitz, ta beste larritasunak ikutzen gaituztenian, oroitu gaitezen maite-maite gaituan Ama Maria-kin.

477. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ni arkitzen naubenak, izango du bizitza ederra; nigana datorrenak izango du bere anima zeruratzeko bear duan guzi-guziya.

478. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Gauzak diran bezela ikusten dituanak, autortu bearrean dago, orretarako indarrik badauka beintzat: oso aundiya dala Jesus-en uztarri biguña eramatetik datorren poz-kontentua, Salomon Erregue jakintsu ta aberatsak iduki zuan baño aundiyago ta iraunkorragua.

479. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Emakumea, guri zer ote dagokigu ardorik ezpadute? Ez da oraindik nere aldia etorri.

480. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Nere aldia ez da oraindikan etorri.

481. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Ez aztu elizan esaten zaizkigun esan onak eta ematen zaizkigun ikasbideak guk baño askoz geiago dakien Jaunarenak dirala; ta Jaunaren itza dan sermoia entzutera kristau asko etorrtzen badira ere, guk kristau zintzoen eraz entzun zagun beti.

482. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Berarekin ondasun guziak etorri zaizkit; bada humildadearekin ere bertute guziak etortzen dira.

483. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Orañ esan ezazute, nai baldiñ badezute, Eskritura santuko burugabe ta ero urak bezela: Atozte, atsegiñak gozatu deigun, eta koroatu gaitezen larrosaz.

484. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Beste bulda bat dago komponzakoa esaten zaiona, zeñekin kompontzen dira modu charrian, edo bidebagetasunetik etorritako ondasunak, eta iñori egiñiko kalteak.

485. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Bulda ez artuagaitik ezdezute pekatu egingo, bada ezdago bera artzeko obligaziorik, baña ezta ere ezdezute gozatuko beren bitartez etortzen diran grazia ta gallaldiak, zeintsuek ikusi edo aditu dezute nolakoak diran.

486. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Datorzila dator bozak.

487. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Otsoa irriz zaio
asten zakurrari:
Errak, zer duk lepoan
ual eder ori?
Zakurrak errepusta:
Ez erran niori.
Unen estela autsiz
nauk unat etorri

488. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Aize ephelak, eztiki harturikan besoetan,
Ilhun ezkila ochenik hegaldatu da airean.
Zeinu gochoa, neretzat, kiretsik dator gau huntan,
Ilhunik bainagolakotz, bakarrik jenden erdian
.

489. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Neretzat behinere ez dut egiten, bainan zato, phiztuko dut su eder bat.

490. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Sinhesten dut segurki, jauna: horra zertako hunat ethorri zarenetik gozo handi batek hezurretaraino hartu dautan gorphutz guzia! Barkha, jauna, ez banaiz berehala belhaunikatu: belhaunek ez ninduten atchikiko.

491. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Utz nezazu hemen zenbeit urthe bederen, bainan noizetik noizerat zato egun bezala nere ikusterat.

492. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Halere bada zerbeit finka ditakeena: aurthen Ziberoko aldetik etorri dela andanarik handiena, Constantin Ataratzeko jaun mediku jakintsuna buru, hiruzpalau beribil gothorretan.

493. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Choratuak zauden oro Ameriketako mintzatzaile ederraren solaseri, bazkaltzerat berehala joaiteko galdea ethorri, delarik salda hozterat zoala.

494. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Dembora etorri denean, Jesusek hautatu du, duela berrehun urthe, bere gogorako serora bat, Margarita Maria, Bihotz Sakratuaren debozionearen ezagutaraztaile eta hedatzaile.

495. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 (...) sacrificioarekin bat eginez Nola gintezken meza sainduaren entzutera, ahal dugun guziez behar lehiatu. Arrazoin onez ahal ez dugunean, artha har dezagun aphezarekin bat egiteko, arimako begiez ostia sainduaren altchatzen, eta mahain saindurat ostia sainduarekin etortzen ikhusten baginu bezala; ostia saindua orduan adora dezagun, comunione izpiritua egin dezagun, erran nahi da Jesus errezibitzen baginu bezal bezala egin zerbeit othoitz aintzinean eta ondoan: oi pratika salbagarria eta baliosa!... Hurusak hola funtski egiteko artha izanen dutenak elizan ahalaz, bertzela zaren lekutik.

496. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0024 1ampdeg; Ehun egunen indulientzia edo zein othoitz edo obra onari eratchikia eskaintzen direlarik ilhabete hartan markatua den chedera; 2ampdeg; Ehun egunena, Jesusen Bihotz Sakratuaren imaya, oyal batean pintatua edo brodatua, bere bulharren gainean garraiatzen delarik, ezpainez edo bederen bihotzez debotki erranez, imaya harren gainean ezarria den othoitztto hau: Adveniat regnum tuum! Etor bedi zure erresuma!.

497. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Eta auzoko jende, abarizios zikoitz batzuek, jakinik zer gerthatu zitzaioten beharño heieri, Jesus eta don Doni Petriri galdatu zioten ethor zitezen gauaren iragaiteko, heien etchera.

498. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Ez ahal zitzaion Jesus amultsuari gaitzitzen, holako gogoeta bat ethortzen baitzitzaion, haren ondo ondoan!!!.

499. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 6en eta 7en Articuluac: (Sinhesten dut)... Igan cen Ceruetarat, jarria dago Jainco Aita bothere gucia duenaren escuinean, handic ethorrico da bicien eta hilen jujatcerat.

500. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Nun othe zen Aita Fontaine nindagon, barnetik oihuka hasi zaukularik: Ni jaun handiegia naiz zuen biderat ethortzeko: zuek zatozte hunaraino!.

501. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Zer on duke gizonak, mundu guzia irabazirik ere, bere arima galtzen badu? Ala zertan trukatuko du bere arima? Ezen, gizonaren Semea bere aingeruekin bere Aitaren ospean ethortzekoa da eta orduan nori bere lanen araberako saria emanen dio.

502. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Jesusek erran zioten: Zathozte jaterat.

503. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jesus, zeru-lurren Erregea zeruko izpiritu dohatsu guzien bozkarioa eta zoriona, Ostia sainduaren azpian gordetzen da, gure ganat ethortzea gatik komunione sainduaren bidez.

504. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Bertzalde Jainkoaren nahia zelakotz meza horien indarraren ezagutaraztea, zenbatak eztire ethorri direnak erratera, meza horiei esker atheratuak zirela purgatorioetarik.

505. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Hamairu urtheduna zelarik ethorri zen.

506. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Bainan, zorihonez, urrengo udean ethorri zen berriz Donibane'ra.

507. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Haur batzu harra bezen biluz-gorri hantche ikusi gintuen, sos baten eske gure ganat ethorriak.

508. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Aurthen ez dugunaz geroz deus zeingehiagokarik saristatzeko, egin dezagun orai, eta egin dezagun oraidanik bethi indar bat, geroago eta gehiagokoa, guzien arabera ahuletsiz dohan Euskararen begiratzeko, erran nahi da, eskutartean dugunaren eta biltzerat dohakigunaren emplegu bat ahalaz baliosa, behartzen balitzauku ere dathorren urthetik hasi, luis bat edo bertze gehiago bakhotchak ematen.

509. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Orduan hitzartzenda, dathorren urtheko bilaldia eginen dela Donibane-Lohitzunen.

510. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 252. - Mihiak ez du hezurrik hausten, bainan bai hautsarazten [C], (Zer ondorio, zembat gerlate, ez dire sugearen (debruaren) eta ama Ebaren arteko mintza alditik ethorri?. (...) Geroztik ere, zembat eskatima, kalte eta sarraski ez darrazkiote hitzaldi sobraniozkoeri?, - (Le silence est d'or la parole d'argent, dio frantses zuhur hitzak), [BNC].

511. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 265.- Zingili baba, bethor ilharra, surthengoz joan da maiatza, [BNam], (Bertze orduz, hanitz errepikatuzko zen solasa. Zingili [BN], zingo Lcote frontiere, zango bakharrezko urhats urria, baba gutituz dohala dioena. Bethorkigula hartarik lekhora, etxil'ar, il'arbiribil, magitxil'ar baliosa; halarikan ere, auhendatu gabe ezin ikusiz itzaltzen, loril, hostaro, eder eta maitagarri den hilabete paregabekoa).

512. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Ote sistako batetarik maiz zorne bat ethortzen da.

513. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Baionako kalonje bati, orena, uste baino lehenago, etorri bazitzaion, Catherine de Molérès sorgina zen hobendun.

514. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Hortako zahar zaizte lau mendez eta zatozte enekin gure arbaso baten sukalderat, iluntze batez.

515. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Beraz, de Lancre etorri zitzaikun, dena espantu eta dena kar, Jainkoaren esku-makila zela, bere buruarentzat goraki erranez.

516. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Behin Jainkoak chori guziak deithu bere ganat eta taktaka ez zitzaion ethorri.

517. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Bañan osasunez ondo etzelako, ezin zitekean etorri, ezta lan au bere lepora artu ere; eta nik artu bearr izan dut, ortarako, Mendiburu'ren eretzian dudan andieste sakona bertze gerkunik gabe.

518. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Ez uste izan goiti egite hori barne betheduraz dathorla.

519. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Hortarik datorkio segur han eta hemen ematen dioten bertze izen hau: min-gaichto belharra.

520. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Nola lore gorri bat baitu, horra nundik datorkion segur eskuarazko izen hau.

521. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Bainan, beha, beha nor doan taulen gainerat bigarren garait sari untz'erdiaren eskuratzera: español apez-gei gazte bat, ja sotana jauntzia, Bizkaiatik etorria egun gutarterat, dituela bi urte Donapaleon bertze guzier nausitu zen hura bera, Pablo de Zamarripa y Uraga.

522. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Ortik, gure uste koitauz, España'rentzat kaltia etorriko da, ta galanta, ba España'ko lurrian artzen dan etekin asko Parantze'ra eruaten da, ta arako bidia sarrata ezkero, diru gitxiago etorri da.

523. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 Negar egin, eta botua eman emengo kintan alde diran españazaliai, orra gauza bi erara ez datozenak.

524. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Gaur gure Euzko-Elez atalian datorren Zornotza'ko idazkijan Urkik uar batzuk egiten dauz, eta euretarik bi, onexek dira:

525. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Poz aundiz esan bear dizut, nere uritxoan euzkera beti erabiltzen degula; zein da udaldian, bertora etorten diran kanpotar neskatxekin batian, ekizkizun banakaren batzutan izan ezik; ostian beti euzkeraz; eta zer gauza egoki eta ederragorik euzkeldun Miren-Alabak beren ama euzkeraz aintzaltzia baño?

526. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Onelakoak, eta beren artean euzkeltzale dan neskatxaren batek euzkeraz abesteko naya agertzen ba'du, agitz erantzun bat dute: Zuek elizara ere politikakin zatozte, eta Ama Birgiñak euzkeraz bezin ederki erderaz ere entenditzen du; eta nola euzkeraz ez degun (onelako edo alako) kanta erderazko bezin politik, ba erderaz kantatuko degu.

527. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Tolosarrok entzun al izango gendun Jainkoaren itza, goizean goiz oieko epela utzi bearrik gabe, egoki-egoki zetorkigun garaiean.

528. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 (2) Ez estutu, etorriko da aldija barriketaldijok egiteko.

529. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Laster eraldu (organixau) zan Antzezkari-Taldia, eta datorren illaren 5'an, Deun Agate egunian egingo dira lenengo Antzoki-jayak gabeko 8'etan, eta bigarren jaya ixango da igandian illaren 7'an.

530. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Geigo Bilboko, aren jun-etorriñ berri ez dakit, baña bai Ezkiora etorri beziñ azkar galdetu ziona sendakiñari bai altzekiñ merluza nun, saltzen, edo, nun izaten edo nun arrapatzen dan.

531. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Arrezkero ola ikusten zon danari oitura zon Que merlusa llevasese esatera eta uste det ortixe datorrela erderazko esankizun ori.

532. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bildur gabe esaten degu bera dala gure errian Aberriaren eta abertzalien areriorik aundiena, ta ongi etorri zitzayola zueri laguntzeko aitzakia, abertzalien kaltez jarduteko, Aitortzen degu berari zor diogula degun zebelizaziyua; bera izan ez balitz oraindik debarrok lau oñian ibilliko giñan eta atzaparrekin jaten.

533. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Orrek maite duana da... gure aberriko ogi koxkorra, ¡orixen! (1) ¡Bai zera! Bere errian olivarrak, cortijoak, osaba canonigoa, lau edo bost pare mando, bodega bat, eta burdibete amaseiko utzita etorri zanak ez du gure oki-koskorrik bear. Ori etorri da gu zebelizatzera ta... guri parre eragitera. Kirikiño.

534. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Izparr beltza Bilbao'ko Santanderino lurrun-ontzija Ingelanda'tik Pasaya'ra dator.

535. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bake-bakian dator bere zeregiñian.

536. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Gaiztakeri ori ¿zetara dator? ¿Bai ete dabe ondiño doixtarrok nok ontzat emon, egiten daben gustija?.

537. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Madrid'etik etorrita bostekua estutu dautsogu geure lagun ona dan Agirregomeskorta'tar Andoni pelotarijari.

538. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Katalanak ona etorri ziran aldijan, orain lau illabete.

539. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Datorren illaren erdi inguruan degu asmua Oiz mendira igotzeko (J. I.), ta an alkartu inguru-errijetako mendigoizaliak.

540. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EGUNEKUA Izparrak eta EUZKEL-IXENAK GAMINIZ (Plencia).- Ara uri onetatik etorri yakun idazkitxua: Uri onetako txadonan ugutzau dabe igaro dan larunbatian umetxu bat, Artatza'tar Jon eta Goya'tar Terese'n alabatxua Miren Edurne Susane euzkel-ixen ederrak ipiñirik.

541. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Oñati'tik etorri da Kortabarria'tar Jon euzkeldun ona.

542. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ARRATE'RA. - Datorren larunbatian da basatxono ospatsu onetara igotzeko eguna.

543. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Lezama Datorren igandian, Abenduaren 2'an, goixeko bederatzietan, Kurutzeko elexatxuan meza bat esango da geure irakasle Arana-Goiri'tar Sabin eta il diran abertzalien gogoen aldez.

544. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Alboan neukan, asteroko orri askodun bat eskutan ebala, esan dodan itxastarra, ta enebazan lau lerro irakurri gixon ulege irudi bat erakutziaz galdetu eustanian irudipian iñoan koipe endagaz eginta ulea barriro etorten dala ziñesten nebanetz.

545. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 - Ai lenago etorri ba'nintz.

546. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 ABESPATZA'REN ETORREREA.- Igandian eta gabeko 8'-etan etorri ziran Santander'tik gure abeslarijak (orfeonistak).

547. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 NASTE-BORRASTE.- Txatxarramendi'n udaldija igarota etorri da Olano'tar Ander'en sendija.

548. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Emendik juandako gustijak pozez beterik etorri dira.

549. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Apur bat ondo etorriko zan, baña....

550. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 ANTZESKILARIAK.- Gure Batzoki'ko antzeslariak zintzo eta gogor ari dira datorren iganderako lan berri eta politak ikasten.

551. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oñate Gizonak, onezkero norbaitek esango zuan Oñate'n abertzale gustiak gripekin il ote diran, bada beñere idazki bat ere ezta etortzen erri onetatik.

552. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Gastetxuok gogor be gogor egin biarko dozue alde orretan, ba erbestetik bertara etorrita dagozanak gustiz dira txarrak.

553. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ANTZOKI-ALDRA BARRIJA.- Emengo Euzko-Gastedijak asmua artu dau datorren Aratustietan antzoki-jai eder bat egitia, eta orratarako gabero asiko dira ikasten.

554. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

555. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Datorren igandian izango da Udaletxian gudalgayen zozkera, aurten amasei mutil gaste, beren artian bi abertzale dira; zozkera on bat opa diet onei.

556. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Datorren astian bustartuko dira Lezo'ko txadonan Iruretagoyena'tar Pantzeska eta Deba'ko neskatilla lirain bat. Zoriyonak. Katrapon-orde.

557. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Aspalditxuon estu dabilz emeko Ventosa deritxon auzotegiko biztanliak, eztakit zelako jentia ango jauregira datorrela ta; bertan orain arte bizi diran langilliak at bialdu ta apaindu dabe jauregi ori.

558. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Baña azkenengo izparrak onak dira; diñoe aleginduten dagozala galerazoteko jente orri bertora etorten.

559. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Emakume bat etorri zait erdi negarrez ta esan dit: ¿Zuk ez zenuan esan nere semerik etzutela eramango soldadu, bizkaitarristak gogor zebiltzela au kentzeko ta?.

560. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 NASKALDIYA.- Iruña'tik etorri da Sodupe'tar Perderika.

561. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Eleizkizun ederrak egin genduzan; goizeko saspitan izan zan jaupa ixilla ta jaurnartzia; abertzale geyenok eta gure sendiak izan giñan; gero izan zan gure ikurrin ederra bedeinkatzia, amarretan jaupa nagusija, ta abestutzera etorri ziran Donosti`'o abertzaliak; emengoekin batian ederki abestu zuten.

562. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Itz oyek aditzera etorri ziran abertzaliak Donosti, Tolosa, Errenderi, Amasa, Andoain, Usurbil eta Lasarte'tik.

563. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bazkal-ondorian etorri ziran Batzoki-aurrera iru edo lau gizajo leporaño ardoz beteta, ujuka beti bezela; etziran beren gogoz etorri, baizik liberal jauntxu izatia nai luken batzuk, arrija bota eta eskuba gordetzen dutenak, bialdu zituzten amaiketako ederra emanda.

564. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

565. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Kaiku Larunbatian esaten gendun lez, sekulekua etorri da asteroko olgetari au.

566. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Zuri ere etorriko zaizu ordua egun orretan zerbait egiteko, beti prest egongo zerala jartzen dezu ta.

567. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Nik zu ezagutzen zaitut zuk uste ez badezu ere, eta orregaitik esaten dizut etorriko zaizula ordua.

568. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Urrengo egunean ala dio nere lagun batek ikusirik zetorrela gizon bat ezpain gustiak koipez eginda zituela; ezagun dek non izan dan ori, lur-azpitik ateratako txerri ezteyetan.

569. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Piska bat beren aldera abiatu nitzan eta ala egiten zion batak besteari: Orra gizona, nola jarri leikien erriko jende guzia, gure eta bere gurarije ona zan lez eta ondo etorren lez, arrantzaliek ontzat artu eutsen eta bera gidari zala batu ebazan costa Cantabrica-ko notin gustiek. (jarraituko da). BIAR.

570. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Geure aberri maitea aintxiñatik dator beruntz.

571. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 JAYAK Datorren ilaren 15'an Ama Birgiñiaren eguna da, erri onetako jairik andiena.

572. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ARRASATE'TIK EUSKALTZALEAK DEUN IÑAKI`GATIK Erri dana jakitian Euskaltzaleak Arrasate ikertzera datozela, poz pozik jarri dira, ta batez ere gertau dituzten jai ederrakin.

573. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 Aretxabaleta eta Aramayo'tik ere diñoskue pozik dagozela Arrasatera, etortzeko Ezpata-dantzariak.

574. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Datorken larunbatian da jaiburua: amarretan, Udalgixonak ikurrin eta gusti elduta, jaupa abestuta.

575. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ELGOIBAR EUSKO JAIA Elgoibar'ko Eusko Batzokia'k bere azkenengo batzarrian gomutau du datorren illan agostua'n iruan, Deun Laurentzi (San Lorenzo)-n eusko jai eder bat errietako abertzaliak aspaldi onetan gogo bizian arkitzen dirala bai egiteko, esnatu ba Azkoiti, Eibar, Soraluze, Bergara, eta Mendaro'ko abertzaliak, eta gertatu Deun Laurentzi'ra etorteko ezpatadantzari eta abar....

576. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai, lagun ona, nere atsegiña izango zan datorren igande goizeko amarretan Loiola ibar ederrian danok lagundian izatea bada ordu ortan goien beian EUZKADI etxeko langille zintzoak beribilletik saltatuko dira, eta Gu gera ta gera oju egiñaz. Larunbat aldera arte. URREKO ZOROA.

577. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Erakutsi dagijogue bildurrik euki biar dauskubela geure goguak galtzen datorrenari etzako barkatu biar ezer eta.

578. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Begi baten ordez bestia, agiña agiñagaitik, goguak galtzen datorz eta.

579. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gaur gukin ba'dira, bijar ez dira, gaur alde batetik ba'jatorkuz, bijar beste batetik zuzendu biar ixaten doguz, ta doguzala be, iraungo jakuzala eski errik iñoz ez dogu.

580. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Egi osua ikusi ete dabe baña, ala egirik erdija baño ez ete jake agiri ixan? Uzkurtzale batzuk anditikuekin orain lez batzauta uzkurtzari kalte betorkijola-ta beste baga, Euzko-Araudija zuzenetsi dabe.

581. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Arrasate'tik etorri zan Deun Andoni'ri agur bat egiten, gure adizkide maite dogun Dolara'tar Koldobika abade jauna, beste iru gizon beragaz lagun zirala.

582. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Bilbao'tik etorri ziran Uriarte'tar Bingen, Jon, Kepa, Ander eta Bedita; gustiak anayak.

583. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Eta datorren igandean beste itzaldi bat eukiko degu Bergara'ko neska batzuek egin da.

584. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Urtero egiten dan bezela, datorren igandeko 12'tan izango da Batzokian, eta bazkide guziei eskatzen saie jun deitezela jakin dezaten danak Euzko Gastedi'ko gora bera guztiak.

585. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Sari oneik irabazi naian asko dabiltz erri ontan, da ez da arritzekoa izango, aurten gure errira etortzia sari eder oiek.

586. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Motel samarrak gera eta sail izango da guk antz ematia, bañan asmatzen ba'degu, eta saririk etortzen ba da esango degu El Dia eta EUZKADI'ko irakurliai.

587. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak iges egin dausku, irakurle, ta bere lekura barrija etorri.

588. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak bere negu-buru zurija erakutsita gero agur egin dausku, geyago gurartera ez etorteko; 1931'ko urtia eztogu geyau ikusiko, ba, bere ixena 365 aldiz egunero idatzi ixan daben izparringijetara-ta begiratuten dogunetan-edo ixan-ezik.

589. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak agur, barrija etorri, Zarrak iges dagi; Mendi-ziar dua leku egiteko Jayoparrijari.

590. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 ¿Eta datorren urtetik nola gertatuko zerate?.

591. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Guk, kuajotoreak geranok izango degu Gobernutik bi urtean; baña parrokuak eta kapilladuak eta baterez, datorren urtetik....

592. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Txikitan Gazteiz'era morroi etorriko riojatarra da berau, ta zuzena ta zintzoa izanik, gaur Gazteiz'en dan saloski-etxerik aundiyenaren jabe da bera.

593. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urte-barri eguna etorri yaku.

594. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Eta gaurko-eran bijar be urtiak etorriko dira.

595. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 2) Ondo etorrijak bediz geure erri onetara Catalunya eta Galiza'ko bidaldubak, geurekin anattasunez eta gogoz ospatu gura dabelako jai au, eta aberri bakotxaren eskubidiak eta azkatasuna lorrtuteko gurari berezijaz datoselako.

596. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Aldi aretan: Lagunabarrik asko batu, ta urijetatikuak Josu'gana etorri ziralarik, alegiz jardun leban, onetara: Ara, erellia bere azija eretten urten zan.

597. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bidondokuak entzun, bai, egitten dabe, baña, bertatik goteungia datorrkije, ta euren bijotzetatik itza eruan egitten dau: ziñetsirik jaregin eztattezantzat.

598. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Urtziztia ikasteko Paris'era datorr.

599. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gabon gabaz Meza emoten egoala, igarri eban, Jaunagana biurtu zanetik beti gogoan erabillan eriotzea, ba-eterkiola.

600. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Agate Deuna'ren aintzaz abestu ta ukarra batzen etxerik-etxe ibiltteko otturea, antxin-antxiñatik datorrena da; gure attitta zarraen aldijan be, ottura onek, ontxe baxen jori jarraitzen ei-eban, ba.

601. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

602. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eleiz-aldetik etorrzan.

603. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Geu irurok, ostera, aberrtzaliak gintzan, geurekin etorrzan beste bijak bere bai.

604. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Olako baten eleiz-aldetik etorrzan emakume apalai, be, ittaun auxe egin eutsen.

605. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 ¡Erantzun obarik ezeban idoroko iñun! ¿Euzkeraz ez al-dakixu? Ondo baño obeto ekijan errderaz, be, neureki etorri ziran elgoibartarrak esan eustenez.

606. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Geurekin etorri zan adizkidiaren antzean amaikatxu ba-dira.

607. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Alde batetik poz-pozik gagoz ba onelan kanpotik etorri diran langilliak euren errijetarantz abijauko dira.

608. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Orraxe be etorriko dira; zurr egon biarr-ixango gara Laisekaren taldekuai erantzuteko.

609. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta orain beste izparr au yatort.

610. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Erletxue'ren idazlana irakurri-ondoren sei arrpide etorri yakuz.

611. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gaurr beste sei etorriko diralakuan gagoz.

612. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Aberrija azkatu biarr ei-dabe! Burlez ete-dabiltz? Izkuntza-bako errija gura ete-dabe?¡Kontuxu! Erri askotatik arpide bat etxaku etorri.

613. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gure gurasoengandik datorkigun izkuntza utzi dezaiotegun ondorengoai ere.

614. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gaur, bi illabeteko mutualdi ondoren, itzegitea debekatu zigun erabakia beste agindu berri batek autsi ta atzera zuenganontz gatozkizuten pozak zoratu bearrean giñalarik, negarbide berri bat iriki digu gure berpizte-egunak.

615. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Talde onetako bazkide guztiai arren eskatzen zayote, nola datorren ostiralean batzarra dan, etortzeko Batzoki'ra 8 1/2'etako Garrantzi aundiko erabakiak artu bear dira ta ia ordu ortarako denak biltzen geran.

616. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Datorren larunbat gabean Euzko-gaztediak eratutako itzaldi saillari jarraituaz, Irazusta'tar Jon Andoni lege-gizon jakintsuak zuzenduko digu itza.

617. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi edo iru aste geienez, euzko-antzerki zale ziñatenai berri on bat nekarrela ta, ementxe nintzan xaltoka xaltoka, umetxoa ikastolan irabazitako sariagaz amaren magalera bezela; eta gaur, gure Euzko-gaztediko antzeslariai eskerrak, xaltoka ezezik, laxterka nator, arnas estuka, izerditsu, noiz baño noiz iritxiko, igandean antzerki-jaia degula ta biotz ondokoren bat nondik nora entzungo.

618. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ontarako abestiak ikasi bear dira, larunbatean asiko dira ensayuak, aldezuten guztiok utz egin gabe etorri.

619. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Batzoki onen zabalkundea Jaunak lagun, datorren igandean izango da.

620. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Datorren larunbatean, ill onek 5, Batzar orokar edo Junta Jenerala izango da Euzko Batzoki onetan.

621. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ixilaldi luzia egin badet ere, mututu ez naizela agertzeko, emen nator berriz ere izparringi onen bitartez zerbait esan nairik.

622. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Negu beltzaren urrengo, uda berria dator, eta poztu gaztiak arrosen usaña, eta ekiñ gogoz lanari.

623. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ortara doazte datorren igandean Zaldibar'ko urira.

624. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Etzenuala beraz ezagutzen? Zuaz, alare datorren igandean Zaldibar'a, aren izakera berri jakitea on izango zaizu ta.

625. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Atozkit beraz, anaia, atozkit, arreba, biotz-biotzetik sortutako lerrotxo batzuekin.

626. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Aurtengo Gurutz Deunaren goralpen-jaiak, jaso dira, beiñe baño jende geio etorrita.

627. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Euzkadiko seme asko eta asko gure elizatxo polit onetan sartu ta ateratzen ikusi ditugu gure Goi buru daukagun Gurutz Deuna gurtu ta maitasun berezia agertzeko etorrita.

628. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urtero elizatxo agintari agurgarrien bat edo batek gure Gurutz maitea gurtu bear izaten dute, eta aurten guzien gain degun Aita Santua'ren ordeko dan Nunzio, jaun gurgarria etorri zaigu eta Lezotarrak asko poztu gaitu elizaren agintari aundienetako bat gure elizatxo onetan ikusteak.

629. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Datorren igande ontan, Ernani'ko abertzaleak besoak zabalik dauzkagu Goazen ba Lezo'ko aberzale guztiok, Ernani'ra datorren igande ortan.

630. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Juan dan ostegunez izandu giñanok ziero zoratuta etorri giñan.

631. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Emengo abertzalien artean poz aundia dago datorren illen bian izango diran jai aberkoietara juateko.

632. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Datorren illetik aurrera goratada ederra egingo du Demokrasia ta Libertadia.

633. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Arbertzaleak ez gatoz jauntxokerian ikastera; gatoz Jaungoikoa ta Lege Zarra goiburu ditugula, Bere agindupean alkarri lagunduz al degun guzia egitera Bere alde, Albiztur'en alde ta Euzkadi'ren alde.

634. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Egun atsegiña igaro gendun, etorri zitzaizkigun lagunen artean, abertzaletasuna sendotuz.

635. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Betrako Euzko Gaztediak antolatuta datorren igandean 25'an, Euzko-jai eder batzuek egingo dira erri onetan.

636. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ordu batean, zazpina pesako bazkaria, eta etorri nai duenak aldez aurretik esan beza, Alegiko Batzokira edo Amezketako lendakariari.

637. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 Datorren igandean Ernani'ra dijoazkigu lagun geyenak; arratsaldetik asko eta goizetik ez gutxi.

638. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bultzian etorriko diran Eusko Abesbatzako abeslari eta ezpatadantzarien sarrera txistulari eta dultziñeroakin.

639. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ernani bezela, abertzaletasunak indar gutxi daukan errira etorri bear dezu, abertzalea, bear bearrekua dalako, JEL azia zabaltzea gero igali ugaria jaso nai badegu.

640. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Etorri euzkotarrak, besoak zabaldurik artubak izango zerate gu zuben urietan artu izan gaituzuten bezela.

641. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Betor, betor, oitazortzia, uria, aberri soñekoz jantzi, aberri eresiz kilikatuko dan eguna.

642. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Betor, betor oitazortzia Urtzi lagun.

643. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Ongi etorria izan zaitez biotzeko Luzear; zeure agerketaz pozten naiz da, jarrai osasuntsu, argi ta zuzen Euskal Orria antolatzen lekua emanaz idazle guziai, nola jakintsuari ala totelari, bere garaian ta eran.

644. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baña arrazoiakin, zuzen zatozenean, etzazu nere aurka bazatoz ere nere bildurrik izan.

645. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta orduan ¡jakiña! alkate jaunak erantzun zioten esanaz: Gai ori ezin erabaki dezakegu, Orden del dian ez da agertzen ta, gai ori erabakitzeko, bearrezkoa zaitzue datorren batzarrerako idazki bat agertzea, eta orduan ikusiko da.

646. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Datorren igandean Iruña ko Buruñurdunen (Kaputxinoen) eleizan esango du bere lenengo Meza Larraul dar Bernabe aba gazteak.

647. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Datorren igandeko egun aundi ori dala ta, Iruñan bilduko dira gazte onen aideak, eta oker ez bagaude itzaldia egitera Donostiko Arteaga'tar Jon Toma Antiguo'ko apaiz ta emen lenago egondakoak, egingo du.

648. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ia zatoztenerako bixiguren bat bidaltzen diguzuten.

649. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Erkala etorri baño len Prietok (sosolistuen jauntxoa) zion baserritarrari, Zuen baserriak eta lantzen dituzuen lurrak zeuentzat izango dira, baldin erkala ekartzen bada.

650. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Galeperrak edo gilloyak etortzen diranean beintzat belar soro edo alpapa soroetan gelditzen dira orain uda azkenean, eta eiztariyak or dijoaz zakur bana edo bina artuta ta... ¡zenbat eiztari!; emen, Ernani ta Urnieta barrunbian gutxienaz berroigeita amar bai.

651. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta erri askotako abertzalien naia betetzearren datorren udaberrirako utzi da.

652. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Iru aldi datorzkigu autarkiyak emateko,¿nora?.

653. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Alako, olakoren izenean nator, maiz esaten dizute, eta autarkia eman bear didazu.

654. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta begira baserritarra; len eusko-araudia txarra dala-ta jardun dizuten oek orain zure billa datoz eusko-araudi orren aurka egiteko aldunak jarri naian.

655. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Antzerki-jai bat, danian ba, abertzale guztiok bildu bear gera, eta ea datorren igande ontan dan danok ikusten zaituztegun, antzerki-jai eder auxe ikustera etorrita.

656. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Etortzen ba zera ara zer ikusiko dezun, 6'tan asiko da, Neskazar .

657. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Larogeitaemezortzigarren euskal irratsaiotako irundarrak datozkigu.

658. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta orain datorrena lengo talde ura ez dan arren, exkaxagoa ez dala esan genezake kezka gabe.

659. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bertsolaria ere etortzekoa degu.

660. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 2. - Donostiar Poxpoliñen antzokira etorri bearra izango dute, Euskaltzaleak aukeratutako iganderen batean, derizkioten antzerkia antzeztera.

661. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 3. - Eskabide ta Donosti'ra etortzeko ordainbearrak adierazi bitzate Ilbeltza'ren 20'a bitartean.

662. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Muturreko ederra arturik dira, ba, gezurrezko langillezale oyek jauntxukerizko Udal-barruti lege ezezte orrekin; eta ondoren datorkiote beste bat.

663. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ume koxkorrak Bakaldun egunerako bezelaxen, beste poz bat ere bagenduan zera... zea, Bakalduna ere etorriko zala Eguarri jaietako turroiyak jatea; bañan, ez umiei erregaluak ekartzen dien oitakoa; ezbada zaldi zurian gañian aspaldian etortzeko dagoan ori.

664. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bañan alkarren tema au ez dedilla aurreragi juan, ezdegu uran bear batabestientzako griña txarrik; ta griña txarrak abetatik datoz.

665. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Arizkun'go txistularia etorria degu Poxpoliñetara Irridantzak erakustera, ta orregatik Bilbao'ko Pilarmonican dantza abek azaldu zituztenean AITA DONOSTI'K aurkezpen antzera egindako itzalditxotik ostutakoa dezute ondoren irakurri dezakezutena.

666. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Abestitxoren bat dezute aurreneko alaitasun azalgaia, bertsolariaren koplak datozkigu ondoren... ta ona azkenik, errekia maieratzerakoan, txistularia, Uxua'ren jauregia edo beste onelako asele zarren baten eresia joaz.

667. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Zer egin dute len onera etortzen ziran enara pifla aiek?.

668. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Etxe gutxitan utzi zayote pakian ta ortatik dator oyen igas egitea gure aldetik.

669. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Enara emen, apillaren amarretik, amabostera etortzen da, artian dira zintzuak beñen ez dira atzeratzen.

670. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Badatozki ebi, aize ta ekaitz txarrenak, ez da eroriko, ez du andik kenduko, naiz txarren txarrena izan egualdiya.

671. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Dienen artian eramaten dituzte gaztiak ta onelaz erakutsitzen diote biria beste udara aurrenian etorri ditezen jayo errira, beren aitak ta amak egiten duten bezela.

672. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Nere etxeko tellatupian, eun gutxi etorri barru asi ziran egiñal guztian beren kabitxua antolatzen, ta gaur bigarren jarri aldiyan dituzte bost txito, ta ikusgaiak dira, beren gurasuak etortzian janarekin, nolaz azaltzen duten beren buruba ta irikitzen duten beren mokua ayek ematen dioten jana artzeko.

673. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Sinixtu bada, nolaz etzayoten gaitzik egiten, datorren urtean ere leku ontara etorriko dira, ta aurten bezela aziko dituzte zortzi edo amar ume.

674. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Pio XI ondoren triste negartia datorrela ikusten du, ta beragatik, otoitzan bidez, laño illun traketsak uxatzen asi bear dala dio.

675. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Etortzen zaik edozein gizajo, sudurra kopetazpian dikanik ere ez zekikan kalabaza bat, eta intzentsua gora ta labankeria bera asten bazaik, ire poza.

676. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gañera, or daukak ba garbi asko, eztituk oiek, itxu-itxuan, nun dabiltzan eztakitela etorri neregana.

677. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Emaztearekin topo egin nian gero... plazako buelta eginda etxera zetorreken... ta noski plazako saltzalle guzien zoriondu bearra, alako ederki idatzitako irakurgaiagatik.

678. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Oroitzen al aiz, ire anai Gobiernora eraman zutela ta, nola etorri itzanen nigana begi bietatik malkua darionela español guziak Zurriolan bera bota bear genitukela esanaz?.

679. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Gora Aberri Eguna! Oju nizuten, euzko anaiok, eta nere belarrietara zuen ¡goraaa...! deadarraren oyartzuna datorkitela oraindik, iruritzen zait.

680. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Donostiarrak laister etorriko ote zaizkigu? galdetzen genion alkarri, piska bat egurasteko asmoz atera-ta, alkarizketa atsegiñean ari giñala.

681. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Bazetozen donostiarrak, kandela piztuak eskuan, arako Efeso'ko Eleiz-Batzar ospatsuan aintziñako kristauak bezela-auxe gogoarazi zien beintzat ongi-etorrian Aita Sagues'ek eta txukun adierazi ere, baserritarrok berotasun geiago nai izaten badegu ere, Donostia'ko kaletarrentzat egoki baitzan urteroko sarrera eresia abestuaz eta bein eleizara ezkero, Aita Donostiren abesti ezaguna.

682. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Bederatzi ta erdietan berriz kanpaiotsa! Bai, aurreko egunean etorri oi diran erromesak Ordu Santua egiten dute Arantzazu'n amarretatik amaiketara: argatik izan zan gaueko bederatzi ta erdietako kanpai-ots penitentzi-usaiduna.

683. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Txopitea apaiz jaunaren itzaldia ere bikaiña izan da: Arantzazu'ra datozenai Excelsior gorago igotzeko esaten zaiela ta Ama Birjiñaren eskuetatik artzen duten eukaristia-ogiaren bitartez ori egin dezaketela.

684. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Prantziskotarrak Donostia'ko Atotxan daukaten kristau-ikasbideko ume-talde aundi bat ere etorri da amabiak inguruan, Ama Birjiñaren aurrean meza entzun ta berari biotzak eskeintzeko asmotan.

685. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Egun gutxitan azaltzen dirala batzoki aldera, eta gauzak itxura geiago dubela bazkide jaun abek maizago batzoki aldera etortzearekin, zergatik maizena azaldu biar lutekenak ez badira azaltzen beste bazkideak ere ikusirikan batzokiko oztasuna asi bearrean, oek ere utzi egiten diote batzokira etortzeari, ¿eta zer gertatzen da orduan?.

686. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Zera, lenago batzokira maiz etortzen ziraden bazkideak alde egiten dutela batzokitik tabernara lagunaren billa ikusirikan batzokiko oztasuna.

687. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Datorren Igandean arratsaldeko 3 1/2'tan ez da giro izango gure Orereta pelota tokian.

688. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Bai al dakizute zenbat pelotazale datorren Oyartzun eta Zarauz'tik?.

689. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Ez da ez txantxetakoa datorren igandeko partidoa.

690. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Lartzabal'en bilduko dira datorren igandean eun bat eiztari inguru.

691. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gu ez gera beintzat arritzen esan número ori biltzea, Errenderi'n bertan orrenbeste bada-ta kanpotik etorko diranak?.

692. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Linazasoro ta Orbegozo, Pasaiko txapeldunak, ta Barrena anaiak Zestuatarrak, datorren igandian Urumea pelota lekuan jokatuko duten bikote bikañak, ¿Nor geldituko da azken jokaldirako?.

693. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Jokaldi ederrak bikañenetakuak datorren igandian egingo diranak.

694. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ezin bada garrantzi aundigoko jokaldirik izan datorren igandian Linazasoro ta Orbegozo'k Barrena anaien aurka egingo duten baño.

695. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Datorren igandekua ez degu uste txarragua izango danik.

696. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Irakurle: Ikusi nai badituzu bi bikote oiek tongorik gabe jokatzen juan URUMEA PELOTA LEKURA datorren igandian goizeko AMAR T'ERDITAN.

697. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Datorren igandian GIPUZKO TXAPELKETAKO jokaldian aurretik ikusiko ditugu SEI JOKALDI zein baño zein yayoguak, ta emendik jarriko dira beste iru PORTAL'en izena tartian dala.

698. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Aurtengo batzaldi au ondo irtetzen ba zaigu, datorren urtekoa ederragoa, aundiagoa, izango degu ziur egon.

699. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gutxi, guk nai aña ez, bañan tira asteko or nunbait, gañera batzaldirako izenik eman ez duten asko omenda gurekin etortzeko asmotan eta taldetxo galantak bilduko gera igande goizetan Jaupa Deuna entzun ondoren mendiruntz joango garanak.

700. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 - Mar-mar aundia dabil datorren igandian idi apustua dala ta ez Sorabillan.

701. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 - Berebiziko antzerki jaia antolatu diguta datorren iganderako Larramendi taldeko gazteak, E. A. B. antzokian.

702. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ongi etorriak bitez, ba.

703. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Bera dan tokira jo gendun; eta Madrid'ko Gaceta-n etorri da agindua, Nekazariaren Alkartasunen bitartez erki edo distrito berriak egiteko, oietarako albaitero geiago izendatzeko ta abereak errezago ta egokiago zain duzteko bideak egiteko.

704. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta zorpetik atera geran ezkero ta Alkartasunaren etorkizuna alai ikusten degun ezkero, egoki izango litzake noski gure Idazkaritzatik irtera txiki bat egiñez Gipuzkoa'n egiten diran azoketara iritxea Azoketan biltzen zeraten baserritarrok an Idazkaria ikusirik ez dezute asko-askotan Donosti'ra etorri bearrik batere izango.

705. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Datorren illetik asiko gera joaten.

706. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Datorren urterako zenbatkostakoa eta zergak jasotzeko arauak ill-onen 6 garreneko batzarrean ontzat artu zituan Udalak.

707. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 AGINDUA Datorren urterako zenbatkostakoa eta zergak jasotzeko arauak tajuturik dauzka Uri-Batzordeak.

708. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Aurtengo zenbatkostakoak datorren urtean jarraitu dezala erabaki zuan Udalak ao-batez ill-onen 10'garreneko batzarrean.

709. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Oroagindu aretzaz egin degun azterketak argi aski azaltzen du iru Zaingo ordezkariak, gaurkoz Bilbao'ra ezin etorri ditezkela: Madrid'en bizi bait-dira.

710. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Compañia de los Ferrocarriles del Norte'ren ordezkaria ere, ezin Batzarretara etorri al izango litzake: Laterriak artuta arkitzen baitda Bazkun ori.

711. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza osatuko dutenak Itxas-Eramanekarriak bere saillak diran Itxas-Eramanekarriak, Zamatu-zamatugetzeak; Arraintza ta Gabarrak; Lur-Eramanekarriak bere sallak diran Igitutako-Erakarteak, Odolezkoak, Zama-zamagetzeak ta Burnibide Artuemanak; Tximistgurdiak; Eun-gintzak; Burnigintza, Metalgintza eta beroiengandik datozenak; Gintza Zai, Begirale eta Atezaiak; Ingeniero-Laguntzalleak, Marrazkilari eta Ola-Maisuak, eta Meatz eta Burnimetal Olak.

712. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Txirringai ezarri oi zaien zerga jasotzeko erabilli oi diran burnizko txartelez datorren urterako nork ornitu erabakitzeko lei bat eratua izan zalarik, eta leikide bakarra, A. Alvarez Vazquez etxea, azaldu dalarik, bein-beingoz orniketa berari opatzea erabaki zan.

713. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Datorren atalak aitatzen duan eskabiderik amabost-urren baten buruan sartuko ez balitz, ontzat emantzat eta indarrean joko dira baliatzeak.

714. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Gañerantzekoetan, zerga-ordainlariak erantzun bearko luke, bere zabarkeriz saltzalleari kalterik etorriko balitzaio.

715. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Guri beintzat naiko ta geyegiko ugalde badatorkigu Arratzain gañetik.

716. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Etxera datozenian, aztertertzen ditut gurekoak beintzat, eta askotan biali edo ez biali, zalantzan beratzen naiz.

717. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Guadariak.- Egun orretan bertan etorri ziran gudarien nagusiek eta kalerik kale ibili ziran mundrautar guztien esker-onezko txaloak artzen.

718. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Datorren urtera arte Jaungoikoak gura badau.

719. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

720. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Datorren aste arte Jaungoikoak gure badau.

721. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Berso berriyak ateratzeko
Badaukat borondatia,
Eutendimentua arrgi zaidazu,
Guziyon Jabe maitia;
Garai onetan askon gustua
Ondarrtzatara juatia,
Gaizki jantzitako jendeaz dago
Itxas-basterra betia;
Gauz ortatik etorri leike
Izugarrizko kaitia.

722. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Moda-zalia oso itxusi,
Ateria da aurretik,
Nola dabiltzan ikusi eta
Beste batzuek ondotik;
Euli beldurrik ez dute izango,
Ibiltzen dira gogotik,
Gorputz geyena ageriyan ta
Ala etzaye inporrtik,
Gaztientzako ikasbide onik
Ez da etorriko ortik.

723. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Euzkadi'tikan etorri dira
lagun askotxo onera
eriotzari iges egiñez
estalpe bat bilatzera.
Negargarria bada guretzat
euskaldunen ibillera
andik irten da eskale antzo
erri batetik bestera
ibilli bear atzerrietan
ezin joanik etxera.

724. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Entzun ba orain eskualdunak
eta kristau zeratenak
alde ontako Euzkalerrian
lasai bizi zeratenak.
Andik datozen anai gaizoak
guziak edo geienak
Kristauak dira zuek bezela
ta gañera eskualdunak
zuen laguntza bear bearra
emen izango dutenak.

725. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Benaz eta geiena mintzen gaituena, euskaldunak euskaldunan aurka armetan ikustea da; len txiki ta urria zan erri bat era ortan odolustea, ta Euskalerria betiko katepe ta zorigaitz'pean yartzera etorri direnakin batera eusko gaztedia geiago ez zutitzeko erortzea.

726. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Agurr, Miren, neskutza
Erru gabea,
Agurr, zorionezko
Ama nerea
Zure aurrera
Natorr gaurr auzpezturik
Abestutzera.

727. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Errderatikotzat arrtun dabe itz au askok: lateldunaen pace'tik (eurak pake oguzten eben) ei-datorr.

728. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Beraz, bai-dira Euzkeraz itz batzuk lateratik arrtunak: borondatevoluntate'tik datorr, errege rege'tik, sermoe sermone'tik, mesede mercede'tik, eta abarr.

729. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Ezteritxot baña orren agirija dana bake lateratik datorrkigula.

730. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Arana eta Goiri'tarr Sabiñ'ek esan eban, ta egi-egijaz uste dot, eztala asko errdera-ren baten ta geure Euzkerean itz idia ixatia errderatik etorri yakula esateko: asterrtu biarra dogu lenengoz itxorrkuna.

731. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Natorr esatera erderiaz aditu nazela, da bakiak egin gura neukez bijoen arrtian, au da, errderiaz da zeugaz.

732. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Orretan zeuk nai zenduena zusendu bazendu etsetozan zu onetara olako gausak agerrtuten.

733. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizaldek diño aitetutako geijan, Giputzen belar ta gure bedar datozela berar itzetik.

734. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Bara-k diño, baratzan egozan bedar ta zugatz txikijenetik andijena giñoko guztien sustrai ta oiña lez izango zala, nundik atera leikian bara-k (vegetal) adierazoten ebala, ta ortik datozela barazuri...

735. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Naita uste erratua izan, ta alan bada parkatu, esango neuke, batza datorrela matza itzetik, batza dalako matzen ondakiña.

736. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Iko-tik datorren ikotza oituten dogu, iko garaun asko adietan emoteko, ta izan leite, txarto bada be, batzuk esatia, iko zugatzi asko gaitik.

737. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ortik datoz: ezerkeri, landerkeri ta eskean ibiltzea, ta askotan, lapur gaizto izatea ere bai.

738. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Esangobalu bezela: lan balegi, ez du ebatsi edo ostuko; dena gañez etorriko zayo.

739. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Subtrahe pedem de domo proximi tui, ne quando satiatus, oderit te atera ezazu zure ona, adizkidearen etxetik: etzaite geyegi ibifii, zutzaz aspertu-ta, ase ez dezazun, eta arpegi txarrak eta keñukak eta arburiyuak etorri ez datzazkizun.

740. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Orrela datoz ba, osta-osta igarririk, berebiziko kalteak gizar artera.

741. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Moroak, moro urdi zikin oiek erlijioa sabaltzera etorri dirala ?

742. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa salbatu nai zutela ta, zergatik igeska etorri izan dira 500 bosteunen bat apez eta praile ?...

743. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Bai ! Emen Franzian bakarrik baditugu 500 apez eta fraile. Frankoren etxekoengan dik igeska etorriak. Zergatik ?

744. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Erne baserritarrak; ez datoz gerota egun obiak ta....

745. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Larunbat gabean, Eskudero'tar Lazaro etxera zetorrela erori ta lepo ezurra austeko zoritxarr izan du.

746. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ta ez altzerate oroitzen Erniyo muturra aitatu gendula ia bada gertu, artu makillak, txorrostu idazkortza, ta entzun gure deyari; erabakiya dago eguna, datorren illaren amairua, ta iñori eguna aldatzerik gogoratzen bazayo idatzi dezala lenbailen.

747. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Badator, badator poliki-poliki Ormaiztegitarrak aspalditik alako pozarekin itxoiten dauden egun zoragarria; datorren illaren amairugarrena.

748. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Len esan dedan bezela, datorren illaren amairugarren egunean inauguratuko degu Euzko-Etxea, ta pesta aundiak daude eratuta egun orretarako: txistulariak, ezpata-dantzarik, triki-titxa, pelota partiduak eta abar; ta gañera okasio oyetan iñun paltatzen ez diranak; meza nagusi bikain bat sermolari bikañagoarekin banketea ta mitiña.

749. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ia bada al dezuten guziok etortzen zeraten egun orretan txoko ontara.

750. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Notintza ugari Deba'ra juan zan an egin ziran euskal jaiak ikustera ta bai pozik etorri ere gure eresbatza ere juatekua zan jai orrek bere eresaldi goxuarekin goratutzera.

751. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Asturias aldetik etortzen asi dira beren egon aldi garratza eginda, nekez irabazitako txanponak laister iges egingo dute eskuartetik.

752. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Urreratzen badatorkiguz kalbarixuak ere eta jaiak eratutzen asi dira.

753. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Datorren astean onezas itz egingo degu.

754. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Zenbaitzuek joka ere asi bide ziren eta batzokira bildu ziren eta batzokira bildu ziren oiuka eta beraka, baño etziren etxean sartu; unela egon omen ziren iru ordu laurden edo, Goardia zibillak etorri bitartean eta gero tiroak eta lasterkak; oiuak eta arrukaldiak.

755. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Igaziko egualdi txarrak ainbat kalte egin dautso Getxoko uri'ri ba emengo biztanleak atzerritik etortzen diranakaz ainbat diru ataratzen dabe.

756. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Onetzaz gañera gizontxu onek buru ariña dauko Atzerritik etorri zañian eta Gazteiz'tik Madrid'era igarotzean euzkotarrari itz labanakaz gauz asko eskiñi euskun eta gaur agirian daukagu onek gugaitik egin dauna.

757. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Batetik bere buruba, bestetik datorrenarentzat ere gertu egon bear du.

758. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zuk, umia zeorrek azi naiko dezu eta zure bular puntak azal mea dute eta etorriko zaizun aurrak berrik bere aua oso latza.

759. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Errepublika etorritakoan Salamanka'ko Universidadean irakasle zegon.

760. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Ondo irabazitako atsedena artzera omen dator.

761. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Datorren urtean, J. l. gure agintariak guk izendaturikoak baldin ba'dira: araudia edo zor zaigun askatasunaren puxka bat bederik zure bitartez biurtzen ba'digute, orduan, euskaldun guziak batera oiu egin al izatea nai genuke zintzurra larrutu arte: ¡GORA GIL ROBLES!!.

762. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Lenbailen erabaki biar litzake onelako liskar auxe, batez ere udarako aro ontan ez datorrelako ez txulo ez oba.

763. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Atzo ta eranegun etorri zitzaizkigun berri atsegiñak, eta oyetaz guritu giñan pitiñik ere.

764. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Etzen ethorri; deusik ez nuen izan.

765. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Harat doatzilarik, Errepublikako prokuradorea ethorri zaiote othoizterat urrun daitezen handik.

766. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Zenaturren eskuetarat ethorria zen lege-gei bat deputatuek onetsia, barkhamenduaren emaiteko kaztigu handisko bat izana zuten zozialist batzueri.

767. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bertze batzu gainerat ethortzekoak dituzte ondoko urthetan.

768. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Jendeak etorri zaizko berehala altchatzerat, bainan han berean arras laster odol hustu zaiote eta hil deusik erran gabe.

769. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Oren batean ethorri dire Office agricole départemental-ak igorri Jaun batzu prima berezi batzuen emaiterat hazienda garbi eta ederrenari.

770. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida ederrak baziren; hainitz arrotz bazen ethorririk ikusterat; ikusi ez dituzkenek laket dukete zombeit chehetasun.

771. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Beharrik ordu orduan jaun erretora hara etortzen ari.

772. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Oihuetarat etorririk, auzoek bi gorputz jali dituzte.

773. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Azkeneko larumbat huntan, jaun bat etorri zait etcherat, enekin zenbeit solas egin beharrez.

774. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Gure lenbiziko Misiolariak 1902-ean etorri ziren.

775. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Naiz Euskalerritik ainbeste Misiolari etorri, ala ere Misiolari bear aundia dago naiz Arjentinan naiz Txilen: bertako apaizak oso gutxi baidire, lantegia berriz oso zabala.

776. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Etxea jasotzeko lanak bereala asi dire, datorren urtean ikastolak irikitzeko asmoz.

777. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Bulda Santuaren eskubide guziak datozkizu,(besterik ezpadizut esaten bakoitzaz itzegitean), orren limosna emanaz artzen dezunetik.

778. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Amabos milla lagun edo bildu ziran eta guztiak txalo ugari bialdu zizkien Batzarra itxitzera etorri ziran Erregeai ta bere alabai.

779. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Diru au ematean lepradunak, esan dute zein izango litzaken beren gogoa; monjak Honolulu'n etxe bat jasotzea, onen atzetik etorri edo bilduko zaien diruarekin.

780. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Dirutza artu zion, ongi baizetorkion zituan utsuneak osatzeko.

781. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Asmo obetan zegoala, Iharaka, Etiopiako bakalduna erasotzera zetorkiola esan zioten Senakerib-i eta onen aurrerapena eragostera joan biar izan zuan.

782. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Etorri dan bidetik itzuliko da.

783. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Etzuan asko uste Senakerib zetorkiona.

784. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Gudaroztiak ez bai dira utsik etorten.

785. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Bestetik Senakerib-en itsusikeriak, birauak, zakarkeriak judarrai oso ongi etorri zitzaizkien.

786. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Berezirik etorri bear zuten itzak alkartubaz, izki tsikiz aundiya, aundiya tsikiz ordainduta....

787. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 ¿Eziñ artu al dezake ezartegitik datozen aurreneko gayak zuzentzeko neke pittina gure izkuntza ikasten dabiltzan oyetatik batek edo bestek?.

788. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Goazen beraz gu ayek nai ez duten alderonz; ayek aruntza dijoazenean, gu onuntz; ayek onuntza badatoz, gu aruntza.

789. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 11. Antzerrkijak bidaltzeko epia zabalik geratzen da gaurtiko asita urrengo datorren Dagonilla'ko 15'g egunaren azkenera arrte, ta bidaldu biarr yakez Euzko-Antzerrti-Bazkuna'ren Lendakarija'ri, Bilbao'ko Euzko-Gaztedi'ra.

790. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Nondik dator bereztasun ori?.

791. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Onuntzago etorririk Katalunian ere ori bera dakusku.

792. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Aurki nitzake ume bat bezela negarrez izket au uzten ezpagendu.- Eta... ¿noiz datorkizute, noiz darakartzute zuben Jaime ura?.

793. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Bañan... ¿ez ote litzake berriz ere aprikatarrak Españi ortara etortzea obe izango?.

794. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Uda aldia igarotzera etorrita, emen agurtu ditugu apaiz-gai diran Mendizabal'dar Seberiano, Andonegi'tar Andoni, Arin'tar Rafael, Usobiaga'tar Jose Andoni eta Mendizabal'dar Alexander.

795. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Ongi etorria danari.

796. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Poz-pozik etorri ziran.

797. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Emengo Erruki Etxe'tik Lekeitio'ra Sor Petra, bertako alaba joan da, eta onuntza etorri Oñatiko alaba dan Sor Felizita.

798. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 1.900 urtean Belokiko mendi gañean, XX'garren gizaldiaren asieran, Jesukristo, gizaldi guzien Erregeari, oroimena eskeintzeko, zurezko gurutze aundi bat jarri zan: baña euri, bisutz eta ekaitzak, denporakin galtzera etorri zan, eta 1.926'garren urtean, biotz oneko erritarrak, bederatzi metroko burnizko Gurutze sendoa, mendi tontorrean jarri zuten, amalau tximista argikin, gaubetan, argitasun aundizko gurutzea azaltzen dala.

799. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Entzun zazu orain irakurtzera nuan au: Españiko Gotzai edo Obispo jaunak Errepublika etorri ondoan bere menpekoai egin zien eskutitz edo kartatik artua dago.

800. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Jesus, Zugandik urrun
¡ai! ibilli gera,
kabitik iges-dagin
txorian antzera...
Orain Zugana gatoz
Zure gurutzera...
Gure maitasun-kabi
beroa Zu-zera
.

801. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Tisikoa egon dan etxea kutsurik gabe uzteko batez ere gurasoetatik datorren gaitza danean eta etxeak asko baliyo ezpalu... etxea erretzea da onena, baztarr guztik kutsutuak egoten dira ta.

802. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Baño bat edo beste bakarrik, naiz etxekoa, naiz kanpotik etorritakoa tisiko zegoena gure etxe batean egon bada, begira zerr egin bear dan: Oazura (berri samarra danean) gela eta orrelakoak aldan ongiena jaboi eta sublimado deritzaion botikakoaz urtutako urarekin garrbi garrbi egin.

803. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Egun beltzak datozkigu itxura dagonez gure aberri maitiaren gain, ta orregatik gertu gaitezen euskaldun guztiok batere bildur gabe, datozela nai duten guztiak, guri, geure sinismena ta abertzaletasuna eztigute iñok ere kenduko.

804. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Gure Euzko-etxearen zabalkunde-eguna ba'datorkigu poliki-poliki Urilla'ren 11'garrenean zabaltzeko asmotan gera Jauna lagun.

805. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Arin, betor eguna ori, betoz mendigoizaleak, bereen ikurriñakin betoz, txistu, dantzari eta irrintzilariak.

806. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 ¡Betoz!!... Lezotar abertzale maitearen besarkada, maite-maitea jasotzera!....

807. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Atserritar, oste edo jende aundia nebaitzen degu Gurutz Doitsuari iker aldia egitea etorri ta, Euskotarren Gurutza Deuna, atzerritarrak ere asko maite dutela esaten digute.

808. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ernio'ra joan bear dezutenak, Iraillan 13'ko gertu egon Bazkaria ona eraman, saski bat platang Elgoibar'dik bidaliko dizkigu Aberri'ren emazte-gaiak, berarekin etortzekoa omen zan baña...¡oraingoan ere uts! Dana dala ¡etorriko aiz beintzat eta xorta ortan bat edo bat, aukeratuko aldek.

809. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Balentzia'tik etorri da, alditxo bat igarota, Jabier Izeta gaztea.

810. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Bilbao'tik etorri yaku ointxe irakurriko dozuen idazki eder au, ta oso-osorik argitaltzen dogu.

811. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Bein baten, bidian aurrkittu zan, gozez etorren eskeko aguratxu bategaz; ta onek esan eutsan:

812. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Abestu barriz lenguak, baña geruago ta gogo obaguagaz, eta etorri ziran albo errietakoari, beste ainbeste euren errietan be egiteko guraria bistuagas Abestu zituen Pange lingua.

813. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bakit gogo ones beterik Azkue Jaunaren agnrtza ikasten sabisela datorren illeko lenengoko igandian abestuteko jaurrera ba ta es nagitu!

814. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Emakumea seingintzan alege aurkitzen da, ordu larrija datorkolako, baña seiña eginda gero; munduan gizon bat geyago dagoalako pozak, aiztu erazoten deutsoz iragoriko estutasunak.

815. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Lentxuago, gure batzar nagosija eginda laster, bidariz (korreoz) idazkazal baten barruan, ogetabost laurleko artu genduzan, nok bialdu ebazan ez dakigula, Bilbao'tik etorrela baño.

816. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Egunoroko izparringijak, on egun gitxi dala, iñuen birrogei milla (anei) gudari baño geyago protestantismua itxi-ta geure Gopatz maittekor, bigunera etorri dirazela.

817. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Zuek nire seme maite-maiteak, zuek, zorionean, siñisten dozue Jaungoiko gure Jaunak agertu dauskun gusti-gustia; siñisten dozue Aitaren Itzak, Berezko gogamenak, Aitaren Aitzaren Errañuak, Betikoaren Aintza bizia danak, Egiak, Egiazko Eguzkiak, mundu onetara datorren gustiai argi egiten dautson egiazko Argiak erakutsi dabena, eta gure Ama Eleizak egitzat emoten dauan gusti-gustia.

818. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Aita Santuak itzaldi ederraz erantzun eutsen, eragospen gustiak azpiratuta, ain bide luzeak atzera egin barik euren Aita ikertzen etorri ziralako.

819. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Baña gizona irabaziz naiurrengorik -urrengora datorkozan gauzen yabe da.

820. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 >Araudiak agintzen dauan lez, datorren Garagarrilla'ren (Urtaillaren) 1'go egunian emen Zornotza'n, goizeko amarretan, egingo dan batzar nagusira dei-egiten dautsegu bazkide gustiai.

821. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Gusti-gustiok etortea gura genduke, gustion laguntasuna biar dau ba euskeriak burua jasoteko, ta gustioi eskatzen dautzuegu zeuen eretxi ta asmo-gayak idatzita ekarri daizuezala batzarrak aztertu ta erabagi dagizan.

822. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Batzarrera etorrita egin leikie guztia batera.

823. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00140 Uste izatu zuen, 1568an, itsas gizon handi español Mendanek, ingurumen hori zela, Ophir (Ofir), Salomonen untziak urheketarat ethortzen ziren tokia.

824. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Siñopa izateko gurariaren urrengo Pantzeska Deuna'ren Gopatz'ian sartzeko naya be etorri jakon; lenengotan bere Nagusiak ez eutsoen itxi nai izan, baña azkenerako bere guraria lortu eban.

825. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Aprika'ko itxaso ertzetatik urtenda laster, ekatx bildurgarri bat jagi, ta Andoni joyan ontzia goraberaka asi zan; bai urperatuko ez urperatuko ebillan, eta axiak España'ra etortea itxi barik Sisilia'alderuntz eruan eben eta Messina'n legorreratu zan.

826. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Lekaretxe onetatik Forli'ra bialdu eben jaupaltza edo abadegintzea artu egian, eta erri onetara eldu zanian, yaupaltza artzen bera legez etorri ziran lekaide domekar gazte askokin aurkitu zan.

827. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Toles bako, zintzo, izakera gozoduna etorren. Kistar-Ikasbideko gauzarik urtenenak jakin arren, ikaste gitxi eban oraindik.

828. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Illonen ogeirako datozela San Vizenteko elizara.

829. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Ikustekoa zan Azpeiti, Azkoititan lelengo Aita Jorkek su artu, bere mutillak berotu, Zumarra, Beasain, Tolosa t'Urrestilla piztu, Albistur, Berastegi, Itziar, Motriku t'Elgoibarrera sua zabaldu Eibar, Antzuela, ta Bergara'tik Angeruzarreraño garrak altxa, Leazpi-re sutan jarri, Lazkaro t'Ataun menditaraño suak jo, Andoain, Lezo, Pasai, Errenteri, Oyartzun, Irun eta Ondarrabi dana kiskaldu, Luistar guziak, beren apaiz-buru dituztenekiñ alkar artu eta gairik aundienetan bezela, asteguna izanarren, Donostiara nola zetozen Urnieta'tik, Zumaya ta Zarauztarrak ere mordoxka egun artan.

830. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Batak, Santua bizkarrean eraman nai, besteak Ama Birjiña; ark Billarrielgo mutillik bazetorren aren etxera lotara ta afaltzera eraman nai, onek Oñatiarrak Mondrautarik al zan, Zeamarik nola etzen...

831. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Eziñ ase kanpotik zetoztenak ondo artu naian.

832. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Jakintsu izenean datozkizuten asko pertza-gille ura aña dira; ezerr buruan sarrtzeko oso motelak; baño zueri ezerr erakusteko parregarritxoak.

833. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Gañezka dagon biotz betea mingañaren bidez ustutzen baldiñ ba'da, ¡ ia orr ttirriki-ttarraka datorren auzoko amonatxoak eta biek nolako alkarr-izketa egiten duten !

834. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0037 Linborian egosan deyes
Bost milla urtian
Jauna serutik lurrera
Etorri seitian,
Maria, Yosè etab.

835. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0039 Es dator gisonetatik
Es gisonaren obratik;
Elejidurik eguan
Eternidadetik,
Maria, Yose etab.

836. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0060 Ave Maria purisima!
Jaungoikuak gabon!
Esplikatzera nua
Zer desio dugun:
Toberak jotzera gatoz
Bost edo sei lagun
.

837. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 - Jerolimo!
- Zer nai dezu?
- Neskatxarekin
Ibili zera zu...
Aita datorrenian-nian,
Ama datorrenian-nian,
Etxetik kampora joan
Bearko dezu

838. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 Barku zarrian jon
Berriyan etorri:
Nere nobiyuaren
Suertia den ori
.

839. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Gure umetxua datorrenian
Saldi urdiñaren ganian,
Bosteun kaskabel urre gorrizko
Saldijek bere idunian;
Beste ainbeste eta gejago
Atzeko petrandelian
.

840. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Eta gero ostera be etorri eta or ebillen Markiñe-aldien betiko moduen.

841. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta preparau zan durangarrak etozenerako bera an Iturraldekue esaten deutsen lekuko kamiñuen.

842. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta durangarrak andik aurrera eguen Errota esaten deutsen lekuen bera etorri biar eben.

843. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 7 Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana.

844. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0007 Batzuk:
Auspez agur, eta ondo-etorri Jaunaren izenean datorrenari!.

845. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0008 Batzuk:
Aita gurea zeruetan zagozana
santifikadu bedi zure izena
Betorkigu zure erreñua
egin bedi zure borondatea
zeruan lez lurrean be
.

846. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 Danok:
Arin arinka
Zeugana gatoz
uso zurien antzera
.

847. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 Batek: barriz:
Iturburuak
otzez ikara.
gure biotzak su-garrez.
Zugana gatoz
Jesus maitia,
Zu jatearren poz pozez
.

848. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0016 Ogi zerutik etorria
Zu zara gure poz guztia
.

849. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 5. Edozein gurari ezta Goteunagandik (Espiritu Santua) etorria, gizonari zuzena ta ona dala ba-dirudie be.

850. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

851. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Bai: Zugandik urruntzen diranak galdu egiten dira,
Zutzaz maltzur diranak ondatu egiten dozuz
Niri ondo datorkidana, Jainkoaren ondoan egotea da
Jauna neure gordeleku egitea,
eta Sion'go ateetan
zure egintza guztiak azaltzea
.

852. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Zuk illunpeak bialdu ta ba-dator gaba,
eta basoko piztiak dabiz inguruan;
leoikumeak orroka arrapakin-guraz,
Jainkoari euren jatekoa eskatzen.

853. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 Koru-kanta,- Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena; Jaungoikoa da gure Jauna, ta Berak argitu gaitu.

854. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Etorri zaiteze uretara, egarri zareenok, diño Jaunak; eta dirurik ez daukazuenok be, etorri ta edan egizue pozez beterik.

855. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Zaindu ta neure erriaren bitarteko egin zendudazan, lurra barriztu zengian eta solo galduen jabe izan zeitezan; azpiratuai esan zegien: Urten ortik; eta illunpean bizi zeitezanai: Etorri argitara.

856. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Batzuk urrindik etorriko dira, beste batzuk iparraldetik eta itxasaldetik; besteak, egoi-aldetik.

857. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Jesus'ek, erantzunik, esan eutsen: Nik neutzaz autor egiñarren, jatorra da nire autorra: nundik etorri nazan eta nora noan ba-dakit-eta; zuek, ostera, ez dakizue nundik natorren eta nora noan.

858. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 - Etorri zaiteze pozez beterik Jaunagana; abestu daiogun gure osasun dan Jaungoikoari.

859. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 - Zatoz, Kristo'ren emazte ori; artu egizu Jaunak betiko atondu dautsun koroia.

860. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 Bizkai'ko Zaindari on
Birjiña Maria,
Begoña'tik zatozan
Amatxo geuria:
zeuri egitearren
ongietorria
inguratu da emen
Etxano'ko erria
.

861. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 Urreratuten dan lez
semetxo laztana
itxaropen osoaz
bere amagana,
maitasunez beterik,
ba'nator Zeugana
Zuri gaur eskeintzera
gure erri dana
.

862. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Zu ikusteko pozez
gagoz-ta aspaldian,
zatoz, Ama, gugana
bai zorionian.
Andre Mari maitea,
zu allegatzian
atsegiña yatorku
biotza betian
.

863. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Itxaroz oparotsu datorkit goizean
Udabarri zelaia lez egun-sentia,
Maitez zabaltzen daula goiz-argi joria
Giza-biotz oroen erpin adarrean
.

864. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0023 Iruzurra igarri ta onelan egin
eutson: Ez daizula onik izan, txori
madarikatua, oiñak lotu-azo
bai dautsozuz arin etorren bateri!.

865. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0043 agaitz orregaz
doia
gure garaia
eta mundu barri bat
jatorku:
beste mundu barri bat.

866. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 eta laiño zuriak
entzun,
eta
erantzun:
ez dau ona etorterik gure
.

867. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Poztasun bat ba-da osasuntsu ta zuzen izatetik datorkiguna; baiña ba-da, batez be, morroi izatetik yatorkun atsegin eder, zabala.

868. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Gero ixil-une luze ta thematsu bat ethorri zan.

869. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Ondo yatorko ipuin au, ondasunak ez ikutu ez erabilli, zalantzan dagon aberatsari.

870. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Ezbearren bat izan dabenai ondo datorkioe alegi au: aurrenik, izuak jota, igesbide bat gura dabe; gero, igesbide ori aurrean daukeenean, bertatik atzeratu naita dabilkiguz.

871. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Bein baten, beera etorren orma oiñean lugiña ikusirik, ara joan yakon egazka, ta gizonari, buruan lotuta eukon zintea kendu eutson erpakaz.

872. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Behin gazte bat ethorri zan Palma'ra goiz goizean Barzelonatik itsas-huntzian, egun bi ugartean igaro ta atzera joateko Mallorca'ko gauzetatik ikusgarrienak ikusi ostean.

873. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Jende asko ethorri zala bezperako huntzian Barzelona'tik eta eia bera be han ethorri al zan.

874. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 Zer dala-ta etorri zaree?.

875. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 13. Gu, barriz, ontzian sartu ta itsasoz Asson'era etorri gintzazan, Paulo'ren zain egoteko: berak arelaxe agindu euskun-eta, berak bidaldia oiñez egiten eban artean.

876. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 14. Eta Asson'en batu yakunean, gugaz artuta, Mitilene'ra etorri gintzazan: 15. andik, biaramonean, itsasoz Kio aurrera eldu gintzazan, eta urrengo egunean Samo'ra: ta Trogilio'n zerbait geldituta, urrengo egunean Mileto'ra eldu gintzazan.

877. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 23. Eta biaramonean Agripa ta Berenize ospe aundiz etorri ziran; eta gudalburu ta uriko aundiakaz auzitegian sarturik, Festo'ren aginduz Paulo ekarri eben.

878. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Zatoz ba, irakurle, nirekin, eta etzun gaitezan hor, belardi eder hortan, udako arratsalde beroan.

879. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Eta itsas aldetik datorren haize bigunak, agirian daukaguzan gorputz atalak maitekiro laztantzen deuskuzan bitartean, egin daigun amets....

880. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 - Aitor, laguntza eske natorkizu.

881. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 - Nigaz etorri behar zarie.

882. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Ba etozan mutikoak banan banan euren ikastelekurantz.

883. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Bide zabalaren erdira heldu ziranean, beribil astunen bat ala idi-buztarriren bat ete etorren begiratu ostean, iragarri eutsan Nikanorrek:(...).

884. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Jakiña, agindua-agindu; baña berak ondo zekian, alako bezeroren bat kalian laga-ta, asarria etorrela.

885. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Neskak etorri ziran eta Maskuelon aurrekaldetik pasatzerakuan, esan ei zetsen: - Qué soso!....

886. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0125 - Zure deira etorri naz ona ta nire seme-alabak be neuk diñodana diñoe.

887. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0125 Ta Martok berari: Alkate yaunak dei-dagiskunean beti etorriko gara ona, baña bidekoa emoten ba-dausku eskerdun izango gayakoz, danari begiratu bear dautsagu-ta.

888. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Bear danean bai ta orain bear bearrezko gauza da, zu ilteko arriskuan zagozalako ta abaderik etxe onetara ezin leitekelako etorri -Orduan ainbat lasterren bateatu naizu.

889. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Aurreratxoago bertatik bidetik etorren txakur amorratu bat bitsa eriola eta zaunkaka, baña Itxiaxtxogana eldu aurretxuan laño zuritik urten eban arri baltz ikaragarri batek eta zarata aundiagaz jausi zan txakur maltzurraren oin aurrean.

890. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Uri sarreran lañoak Itziarreri: Zoaz errira, erosi amak agindutako gauza guztiak eta zatoz ostera, etxera bidean be neuk lagunduko dautzut eta.

891. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Igarri eban gizonak, lapur axe izan zala eriotza ziur batetik salbau ebana, eta izparringian iragarki auxe yarri: Lengo egunean egazkin-zelaian karteria ostu zeustan yaun ori, etorri zadi nere etxera, neure eskerra azaldu ta eskupeko on bat emon dagitsudan.

892. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Eiztarietariko bat bai etorran mendia-bera maxkal-zamar.

893. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0039 Esayuek beste anaieri be etorteko, aititak mozoluaren ipuiña kontau gura yokela-ta.

894. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Mutil ona etorri yakon etxe-atzeko solotik Ixidro, bere bigarren senarra!.

895. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Distraziño batetik etorritakoa, jakiña.

896. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Ez eiozue idigi iñori be neu etorri artean, iñortxori be ez!.

897. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Eta, bear bada, nire errirate au dala-ta, baten bat etorriko yatzue ate-joka.

898. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 16. Sartu eyezu - lotsa bizia - arpegian, betoz apalik - zure izena - gurtu-nayan.

899. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 Jauna, len bai len / etorri zeure / Elexa zaintzen.

900. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 6. Betor Jaunaren
Ama santua;
betor austeko
suge-burua
.

901. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 - Zelan eingo najuan ba uts, lantzian lau pelota etortzen jatazen da nai ta nai ez lauretarikoren bat azertatzen najuan.

902. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Arrautzia deitzen detsen bat juan zan bein Perikoitxua esaten zetsen (zeutsen) zur, belarri ta iztarriko espezialistarengana, ta esaten detsa: - Emen natok Perikoitxua, belarri batetik gortuta nabik eta.

903. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Zatoze, ene Aitak onetsiok; euki egizue munduaren asieratik gerturik dagokizuen jaurerria; gose nintzan ba ta jaten emon zeusten, egarri ta edaten.

904. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Kontu onen jakiñian ipiñi eben erregia, eta onek esan zetsan Urias'ri: - Gerratik etorri eta, nola da etxera ez juatia?.

905. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Goiza etorri zanian, David'en alegiñak alperrikuak agerturik, pekatuak itxututa, Joab'endako karta bat eiñ eban, eta Urias'en eskutik bialdu zetsan.

906. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 13. Eta Jaungoikuan begi oneko izatera etorri ziñanetik, itxututzian probauta izan ziñan. Jaungoikuak begi onian dituanak geixen probatzen ditu; Job santua adibide.

907. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta beiñ baten, Niort-ik zetorzen Fraille bi eldu ziran belu erri artara, eta eskatu eben ostatua, Aratei baten jabian etxian.

908. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Epaia, barriz, auxe da: lurrera argia etorri da, ta gizakiak Argia baiño illuna maiteago izan dabe, arein egintzak okerrak ziran eta.

909. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Gaiztakeria dagien guztiak, argiari gorroto dautse-ta; ez datoz, barriz, argitara, arein egiñak gaiztetsiak ez izateko.

910. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Egiaren bidetik ibilli daitena, barriz, argitara dator, aren egintzak Jaungoikoagan egiñak izan dirala agertu daiten.

911. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Eta iñoana, guztiak ontzat artzen eutsoen, eta Aren agotik sortzen ziran itz ederretaz arrituta egozan; eta entzule askok, Aren irakatsiaz arrituta, iñoen: Nondik datorkio orri guzti ori?.

912. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Eta Jesus'egana etorririk, esan eutsan: Jauna, nire aiztak arazo guztietan bakarrik itzi nau, ta zuri ardurarik ez?.

913. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Jesus'ek esan eutsen: Otoi egitean, esan egizue: Aita, donetsia bedi zure izena; betor zure erreiñua; emon egiguzu gaur gure eguneroko ogia; parkatu egiguzuz gure pekatuak, geuk bere geure zordunai parkatzen dautseguzanez; ta ez gagizuz zirikaldian sartu.

914. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Gero, esan eutsen: Zuetariko batek adiskide bat dau, ta aregana gaberdian doa, ta dirautso: adiskide, emon egidazak ordezko iru ogi: nire adiskide bat, bidez doala, etxera etorri yatak eta, ari zer eskeiñi ez yaukat.

915. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Bardin euskera, eusko ta euskadi, erakutsi-barik s ori nundik datorran.

916. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 2) Arana-Goiri'k euzko eguzki'tik datorrala esan eban; eta txarrto ala ondo, itxorrkun ori zutik dago, iñok orain arrte eztaula obiagorik emon.

917. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Beraz, ni naz diñodana: betoz zure arrazoyak.

918. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Betoz zure arrazoyak.

919. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Betoz, ba, errazoyak.

920. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Gaur errietan taldeak bizitasunik agertzen ez ba'dabe, segur egon aitzakirik indartsuena erbesteko ateak zabaltzen ez jakitetik datorrena dala.

921. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Kronikan esaten dugun bezela, Lazkao'tik etorri zitzaigun Muxika'tar Errupin beneditarrak berri pozgarri bat eman zigun: gure Aita Mokoroa ideologi iztegi bat egiten ari omen zaigu.

922. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Beraz, zuk eta bestiak, eusko ta Euskadi itzak nasai erabilli daikezubez, baña nik jakin gura-neuke zuben ustez nundik nora datozan jakitia.

923. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eguzki'tik eztatozala? Nundik ete-datoz, ba?.

924. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Zuzena ezpa-da, betor beste bat obia.

925. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Ezer ez, oteka ibilli baño: euzkerea ibero'en elia zala, Caucaso'tik sanskrito'tik eta abar edo-datorrala, indo-europea ta eztakit zer eta baidakit zer edo-dala, ta abar eta abar oteka utsak eta tentelkeririk asko.

926. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Emen natorkizu irakurle, Urkiola'tzaz zerbait idazteko asmoz.

927. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Nok ez ete daki txiki-txikitatik gure aitak eta amak erakutsitako abesti au: Askok egiten dautsa - San Antonio'ri - Egun batian joan'ta - Bestian etorri.

928. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Gure asaben oitura ta ekandu zarrai jarraituz, edonoz datortz ainbat lagun Deunen onerazpenez.

929. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Orain datorzenetatik askok baña, eleiz barria ikusita, antziñako gizaldietan beste eleiz txikiago bat eguala, eztabe jakingo.

930. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Datorren urteko udan beste 15 neurkin luzatzen asiko ete diran zurru-murrua dabil, naikua diru batzen ba'da orduko-edo....

931. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 - Egun batian Juan ta - bestian etorri abestia, orain abestu bakarrik egiten da, ez egin; lenago, oñez etorten ziran geyen geyenak aurregunetik, eta gaba eleiz-barruan igaroten eben, Patavi'ko Andoni'ren antzera bere amama ikertuten Urkiola'tik Sukarrietara joyala.

932. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Orain, Bagilla'ren 13'an be, egunian bertan etorten dira datozenak, ainbat beribil aundietan, berriro arrats-beran lengo bidia artuaz.

933. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Jaun batek, andra-gizon talde orreri, ondo deritxo Urkiola'ra urtero datozela-ta, diru mordo aundia eskuratu dabela ba-dakialako.

934. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Ostatu aundi ta apaindu bat nik neuk egingo neuke, lekaimiak berton zaintzale dirala, diruzaletasun barik datozenak artzeko ta eukiteko, barriro etorteko goguaz juan dadizan-be; leku askotan dago olan, batez be izen aundiko diran eleiz-tokietan, Arantzazu'n, Fatima'n, Montserrat'en Turismo-toki egin eta datozenak irabaztia, euren goguak irabazteko gero, gauza ona da zinez.

935. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Au, besteagaz ez datorrela ondo dirudi.

936. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 Dirudin baño garrantzi aundiagokoa da eginkizun ori: datorrenari, abegi, arrera ona, atsegiña, egin, etxean dala somatuarazteko; famili batean.

937. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Lurpetik lur-ganera etorri gadixan ba eta zer ete dagerkan ikusi dagigun.

938. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Jatorri onetatik dator Bustintza narea.

939. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0011 Susmo txarreko be ez zaitez izan, ezta eztabaidakari ez arroko be: guztiotatik gizerailtzak datoz-ta.

940. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 Zuen kruseluak ez daitezala itzungi (atzamatu) ta zuen gerri-azpiak ez daitezala lotu bagarik egon; gertu egon zaiteze, ostera, gure Jauna etorriko dan ordua ez dakizue-ta.

941. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0043 Eukaristia sarri erabilliaz Eleizaren bizitza azitzen dan antzera, betor gogo-bizitzaren eragite barria, andiagotzen doan Jaungoikoaren itzaren gurtzatik, berak betiko irauten dau-ta.

942. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Irainduaren Edertasun eta Ontasunetik bakarrik ba'letorke obenerrua, erru ori mugaz ganekoa izango litzake.

943. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Urteak joan eta urteak etorri, aldiak kate luze bat osatzen dau.

944. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Ta, asto joan ta mando etorri.

945. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Alan be, aspalditik etorren kutuna jantzi ta anaikide egiteko oitura.

946. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Kanpotik: 1) Kutuna artu, komentuko nagusiaren eskutik; 2) Andra Maria'ren jaietan autortu ta jaunartu; Karmen'go Amaren egunean, Larra'n bertan burutu bear ziran baldintza biok, arratsaldeko eleiz-birara etorriaz; 3) al izanik, illaren irugarren domeketan eleizkizunera etorri; eleiz biran, gizonezkoak gurutzearen atzetik ibilliko ziran, abadeak prailleakaz naste ta andrazkoak onein ostean; 4) anaikide bakotxak bere barruak diñotsanez gauzak egingo dauz,(...).

947. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Nekaldiko ikuskizunak Jesus osoro larritu eban... naigabe samiñetan itxi... Inpernuko arerioa or jatorko Nekaldiko jazoerak geitu ta ugaritzera, direan baño lotsagarriago iragartzera.

948. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Gero gudarien izkilluai ta ostantzeko gizonen soka lokarriai begiraturik, diñotse: Lapur billa lez, ezpata-makillakaz Ni eroatera etorri zarie.

949. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0186 Berantz egiten asi da ta lenengoen ostian, beste txarkeri asko etorriko dira; geroago ta berago jausiko da....

950. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Berak saldu daben Jesus'i zer etorriko ete jakon jakin gurarik, Abade Nagusiaren etxaldera doa....

951. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0279 Beretarren artera etorri zan eta beretarrak ez eben artu.

952. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Izkuntzarena ezta, beraz, bertsoetan darabilgun itz-neurtze ori; beste nunbaitetik dator.

953. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Dantzeak eskatzen dau geien bat neurri estuagoa, ta ortik ei dator lerro bardintze ori.

954. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0414 Gogoak ez dau, ba, Jaungoikozko izakera gugan margoztuten, Bera besteren bat bai litzan; ezta era orretara bere ez garoaz Jaungoikoa'ren antzeko izatera; Jaungoiko izan eta Jaungoikoa'gandik datorren Bera, artzen dabenen biotzetan, argizagian ikurratz edo sillua legez, ez ikusteko eran, ezarten iakee Bere erkidetza ta ereduaren antzaz ber-margoztu ta Jaungoikoa'ren irudia gizonari biurturik.

955. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 Ni ere, marsan dagoen Gizadiari buruz, akordura eta pensamentura nator, geracen diren herriok, zerbicera geracen diren herriok, hegal eroriak dituztenek, beren arimako gogotik direna maitacen ez dutenek, laster bukatu behar dutela, eta gainera etoiki eta doilorki bukatu.

956. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 Hemendik edo hortik ez datorren, ezpada edonundik doan eta datorren libertatea.

957. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 Franciatik ez datorrena (gezurra!), Ingalaterratik ez datorrena, ezpada haurzarotik ingelesei eta francesei baino bider gehiagotan buruaren gainetik eta aldarri gehiagorekin irago zaiguna.

958. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Gizataldearen etorkizuna gerora datorke... landare ta abereena berriz, aitzitik, kontrakoa.... Ez uste, ordea, makiña deus ex machina danik, Jainkoa ta aurrerapenaren ordez, jarriko dana gure alegiñik gabe. Guziz bestaldera da, andre.

959. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 DIPUTADUA - (PRAISKU goitik beera begiraturik.) Nundik ezagutzen nazu?
PRAISKU - Igaztik jauna, bai joan urtean boto billa etorri ziñanetik...

960. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 DIPUTADUA - Ni ez nintzan ezer eskatzera etorri, baizik gure ideen alde itzegitera.

961. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - Ta guk guziok botoa zure alde eman genduan... (Ukalondoarekin PRAISKU joaz isil dedin. DIPUTADUA, INJENIEROAREN gana biltzen da eta bitartean BENTURA berriz ateruntz eldu berriari ongi etorri egitera dijoalarik). Atoz barrura, gazte! Emen daude geienak... Ia azken zera Zenon!

962. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 BENTURA - Orrek argitasun zerbait ematen dit.... (Beatza bekokian jarriaz) Geldi zaite emen, Praisku, ni etorri bitartean, telefonoz deitzera noa. Eureka! (Bijoa).

963. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Kati - (Ondoratuaz...) Ta ez al-dezu ikusten odol-gorriz jantzia datorren beste ura?

964. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 Igon - (Nexka besotik eldu ta erdira darama...) Atoz nerekin, luzatu gabe... (Biak dantzan leiatzen dira).

965. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 (Doinua aldatzen da, ta Igon mikrosoiñura dator presaka).

966. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 (Soiñua indartu... Ba-dijoa Iztuna ta berriro or dator Kati).

967. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Igon - (Laisterka mikrosoiñura etorrita Kati'ren atzetik, lepoa luzatuta, onela esango du): Lixiba jotzeko... okerrena, OMO!... Zapiak ikatz biurtzen ditu istan batean... SUTIL!... zikintzaille ixil!

968. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Kati - Bijoa ondoren, Amillaitz'en DEIA!
Igon - DEIA!... Lendik zetorrenan deia.

969. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Zerbait arkitu bear dugu. Ortara natorkizue, agur egitera: bigar mendiz aruntz noa ibillian erremedio ta sendabideen billa. Mendiz bestaldeko irian sendagille ospetsuak bait daude.

970. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Ire amari arestian esan diadanez txango gaitza da ta arriskoz betetakoa. Ez daukak etortzerik. Gañera! ez duk bakarrik utzi naiko gaxorik dagon ama? Geldi adi emen. Ez intekek gurekin joan.

971. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 (...) Ez al diozute itxura txarrik ematen? Txabolatik bereala mendi-bizkar mearra dator. Bi eskuakin arkaitzari elduaz bakarrik garaitu ditekena.

972. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 Gogorra da esatea, baiñan gurekin etortzerik ez duan ezkero emen mendian utzi bearko dugu.

973. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - (II garren Gelatik l'gora joanaz) Nor da or? Oh! Maisu jauna da (Amari). Maisu jauna dator gu ikustera.

974. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Zergatik ez aiz aspaldi Iriko eskolara etortzen.

975. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 AMA - Aren itzak entzun ditut. Ez dut ezpairik, mutikoak esandakoaz, alegia, txango galgarri orretara, gogoz zurekin joan nai duala. Ator!, ator barrura, ene seme! (Mutikoa IIgarren Gelara sartuaz).

976. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Laster etorriko zaizu erioaren muga, etorri ere.

977. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Nere morroietatik bat Iason'i bialduta, nire ikusbegira etor dedin eskatuko diot.

978. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Hura etorri-ala, itz legunak esango dizkiot, aren asmoak nere dirala, gu saldurik egin dituen errege-ezteiak ederki eginak dituela, ta artutako erabakiak onuragarriak eta ongi artuak dirala, alegia.

979. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Gurasoen etxea bertan bera utzi nuenean, makur egin nuen, Iainkoa lagun, zuzen eta bide larrutik ordaindu bear izango duen elendar gizon baten esanetara etorrita.

980. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Gero: emendik orduerdi barru etorri zaitezte, ta egiñak izango ditut.

981. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Ori buruz argal izateak egiten dizu. Neri, berriz, Madrid`era atzo etorri nintzala gogoak ematen dit. Atzo! eta ogeitabost urte aundi joan dira geroztik. Zaartzen noa. Auxen da miña! Ai!!...

982. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Lutxi - Itxoingo det Xatur etorri arte.

983. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Xatur?... Aditu bear dizkit bereak eta asto beltxarenak! Jakin nola zauden ta ez etorri bear zuzenean etxera. Ori da gibela! Biotza bear da aundi ta ez gibela!!!

984. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Nik ere ba-ditut egin bearrak, bainan ezin utziko zaitut bakar bakarrik. Xatur etorri deño geldiko naiz. Ori neska txoralda! Senargaia al du edo zer?
Lutxi - Laguntzailleak, bai. Ortik aurrera ez det uste.

985. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Zoaz bada ondo. Etorri arte (atera lagunduaz).

986. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Xatur - Indarrak etortzen ari zaizkin orratiokan! Bejoandinala! Zer ote, esne bataiatuaren ordez txuletak jaten asten aizanean?

987. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Munduan, berriz, pozago gaudenean, orduan eta larritasun geiago datorkigu. Alabak azi ba'ditut, laister ezkon bear ditut...

988. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Kasilda - Ba goaz. Beste norbait ba datorkizu-ta.

989. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Joxepa - (Beste atetik sartuaz) Jonixio! Jende aundia etortzen asi zaizu ta bildur ez ote degun izango okerren bat. D. Gabino'k jakiten ba'du...

990. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 (Dijoazela, Puljentzi'ri) Zuk itxoin zazu emen txanda etorri arte. (Bijoaz).

991. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Ain zuzen laguntza billa natorkizu bada. Emakume gazte bat daukat aurregiteko ta asiberria dala-ta larri dabil... eta nabil. Zuk ikustea nai nuke.

992. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Au da estuasuna! Aurra oker dator eta amak gaizki ibilli-bear du. Au da estuasun gorria!

993. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Gaizki ba dator aski dezu medikuarengana joatea. Ori dezu onena. Zoaz bada lenbaitleen. Ni lanez buru gain nago ta jendea zai daukat; beraz...

994. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Bai eta ez berriz nigana etorri kontu oriekin.

995. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - (Iskanbilla sortzera dijoala ikusirik, paketsu) Ea, Ea! Osasuna ta pakearengatik, D. Justo, eskatzen dizut ez dezazula auzi ori aurrera eraman. Zuk ez uste arren, Petrikillo sendalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak senda naiean? Eri diranetatik eta ezln konta añakoak dituzute nork ez du senda nai?... (isilunea). D. Justo, zure alaba ere, txonkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petrikillo'rengana etorria da sendatzera. (Aitorkizun orrek zarztada aundia sortzen du).

996. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Petri[killo] - Oñaze ta min ta eritasunak baimenik eskatu gabe etortzen bait dira!

997. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Tomax - (D. Gabino'ri) Nik ere ba, mediku jauna, Aizarna'ko muturretik etorrita alper bidajea gerta ez dakidan, konsulta egin nai diot bada...

998. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 MATILDE - Utz koplari; berriz ez, gizona. Badirudi burutik egin zaitzula. Gezurra dirudi zu bezalako gizon ezkondu eta guraso bat holako txantzakerietan eta haurkerietan ibiltzea. Noiz etorriko zaitzu zentzua? Noiz zentzatuko zara? Egun batean eskarmentu galanta hartuko duzu, kanore gabe horrek.

999. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Gaurko Diojenes berri baten modukoa naiz ni, Matilde. Eskuan bihotz bat daramadalarik, andre baten bila nabilena. Orain arte eztut aurkitu. Beraz, puta-etxe batera etorri naiz, hea hemen aurkitzen dudan, etxe prestuetan aurkitu ez-nuena. Eta barka hitzagatik, baina oso gogorra naiz nire mintzaeran.

1000. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 GIZONA - Nola opukaturik? Zuk badakizu larunbatero natorrela zuregana.

1001. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 SERAPHICUS - Ekaitzaren ondoan, aterria dator.

1002. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 XABIER - Erroma'tik datorrena, egin-bearrekoa dek... Erroma'kin dijoazenentzat galtzerik ez ziok-eta.

1003. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 MAÑUBEL - Goazemak... gazte asko zetoztik-eta... (Biyoaz).

1004. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 LIBORI - Iñaki'k, nolako txaloketak egin dizkion ikusi al dezute?
JOSEBA - Bai! Xabier'en irakasaldietara etortzeko ark esan zidaken, eta kitto!! Nik ez diat emendik alde egingo.

1005. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 LIBORI - Gaur, mutil berri asko etorri dituk.

1006. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 BATEK @- Ortze goitik lur egarrira euria bezela, zure aotik gure belarrietara itz onuratsuak datoz.

1007. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Amida maitagarria! Jaupari Zuri ori etorri danez gero, Yapondarrak yauretxeak utzi egin bear dirala esaten asi dira. Jaupari Zuri'ren Jainkoa egiazkoa dalako. Orain, nere menpeko sinistun zintzoôk, entzun.

1008. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 BATEK - Zure aurrean gaudenean, mutil kozkorrak bezela gera. Aoa zabaldu ezazu, eta euri ugaria bezela, gure adimenetara zure irakatsiak betoz.

1009. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 BAT - Ona izango litzakela, guk Malaka'runtz alde egin arte, zu Txina'ra ez joatea-edo... Bestela, txina'tarrak erbestekoentzat biotz gogorrekoak bait-dira, onuntzara, ugartea su eta gar kiskaltzera etorriko ote diran edo...

1010. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Andoni! Agur, zer dakarrek?
ANDONI - Zera, nere erritarrari beldurra etorriko ote zitzayon-edo.

1011. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 AGIAR - Ni ez naiz emendik joango, zu Txina'n sartu zeran ala ez jakin arte. Itxasoan egongo naiz, beti, zure zai, nerekin etorri bait-ziñan...

1012. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 ZUNBELTZ:
- Urdaspal... Ondo etorri zera...
Urdaspal: gauza bat esan bear nizun.
Entzun!
Esazu:
Zer dakarki zure seme orrek?
Baztar guztiak nasten, zer dabil?
esaidazu, arren! (Urdaspal ixillik).

1013. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0084 LORE:
Atozkit, etorri!!
eta lagun gaitzazu, zeruko Ama laztana!

1014. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 LEON DONEA:
Nere Erri! Erri eder! Erri maite,
benetan errukarri!
Etsaipean zaude;
bañan gaur Jaunak autsiko ditu kateak;
laister etsayak zure mendeko dituzu...
Nere Erri! Askatasun-eguzkia etorria dezu.
Erri eder! Erri maite!

1015. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 (Naparroa'ko Zendea guztietatik, Errietako Ordezkoak datoz, Errege aukeratzera. Elkarri diosal, abesti eder batean. Ordezkoen artean, Andre Urrea, Urdaspal'ko Monastegiko Abadesa, aurpegia estalirik. Aren ondoan, Urko eta Urdaspal).

1016. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 URKO: Ay! nere Lore!
ZUNBELTZ: Aurki aiz illa!
URDASPAL: Etorri adi!
ZUNBELTZ: Ez daukak ik odolik!
URDASPAL: Ik ez dek lotsarik!

1017. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN - Ba'al-dakizu nundik natorren? Korreo etxetik. Ona emen (atera bitza polsatik), Joxe Migel'ek Agata'ri eta bere etxekuai egindako sei azkeneko eskutitzak. Ez gure alabak eta ez Keleotarrak eztituzte ikusiko, etxera joan orduko erreko baiditut...

1018. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KONTXESI - (Irripartsu au ere) Ni berriz, goizean eldu naiz Deba'tik nire aizpa maitearekin eguna pasatu ustean eta berarekin kalean arkitu naizelarik, esan dit oraintxen zentozela txangotik. Dakuskezunez, gure kunplimentua ezta neurriz gaiñerakoa, neurrikoa baizik... Ta txango ori ondo egin al-duzu?

1019. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 VIII AGERRALDIA LENGOAK Zuzendari Ama ta Gurutze Aizpa (Azkeneko biak barrungo atetik datozelarik)

1020. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Zentzudun agindua derizkiot Ama! Iñor oartu gabe berdin eguneroko eginkizunak bete al izango ditugu. Ni beorren baimenaz, Gurutze'ren etxera auzoko Malen bidali det aizpa etorri dedilla esatea.

1021. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Etortzeko esan diot, baldin gauza okerragora ba-doa etorkizunari begira bear diogulako. Emendik bidaltzen bagaitue ala igesi bagoaz, nun sartu, nola jantziz aldatu, ta nora gauzak jaso jakin bear bait degu. Ortaz Izaskun'ekin itzegitea nai ta naiezkoa zaigu.

1022. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Bera degu zaindari onena. Arengan ustea lotu bear. (Aldatuz) Izaskun'i etortzeko esan diodanez, une ontan zerbait lagundu gaitzazke. Ez da ala?

1023. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Izaskun - Ez dakit bada. Etortzeko gaztigatu didate ta emen nazute.

1024. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - Ezin ikusia! Zertarako etorri bear zuten, bestela gu zapaltzera.

1025. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ateratzen uzte ba zaitue bai. Gu deitzera ez datoz oso goiz. Ez bait gera bakarrak izango ta gutaz aztuko ziran.

1026. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - (Adi-adi) Orain ere oin-otsak entzuten dira berta zamar. Onuntz ote datozen gañera...
D. Martin - Bai! gure atezaiak ez ba dira... kanzerberoak! (giltza soñua entzun bedi).

1027. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Izaskun - (Iziturik) Atea irekitzera datoz! (oarkabean tokiz aldatu ta beste egokiera bat ar beza).

1028. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Rekete - (D. Martin'ekin buruz-buru) Mingarri zait apaiz bat emen ikustea. Ez zan ori gertatuko, ordea, zu errelijioa zaintzera datozenen alde jarri baziñan, eta ez gorriekin naasita ibilli, bizkaitar lotsagalduok bezela.

1029. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Rekete - Jende galdua! Ez al dakizu komunismoa zetorrela? Guk aurrea artu diogu. Obispoaren baimena ba genduen ortarako.

1030. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ez dakit zer zetorren. Ez det iñon ikusi Obispo jaunaren baimenik!

1031. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Jenaro - Ez nekiyen ordia, onera etortzerakuan, ori gertatu zitekenik, eta... zure asmo bera izan nuben. Begira... (Korkoxa atera, ta botiaz).

1032. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Zurr[un] - Atozea onera, gizajo ori (Eskutik eltzen dio). Zu oso gaizki zaude orrela, orren bakarrik. Emakume bat bearrekoa dezu. Loretxo, neurri-neurrikoa degu zuretzako.

1033. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Sat[ur] - Auzi ori berritzeko etortzekotan, geldi zaite etxean betiko.

1034. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0159 Uj[entu] - (Atzeko atetik dator, begi bat beztuta duala ta ontzitxoa eskuetan). Arkitu ditut Ingalaterrako autsak. Emen dituzu.

1035. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Zurr[un] - Berak dionez, istan bateko kontua da. Zuk ori artu, ta gero bera etorriko omen-da. Zure eriotz-papela izenpetu ta guzia bukatuta geldituko da. Ez omen-da ezer miñik artzen.

1036. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Uj[entu] - (Berriro atzeko atetik agertuaz). Don Satur! Don Satur! Txilibistro'nekoak eztu joan nai! Gaiñera or dituzu Intxaurraldenekoa ta Etxaluzenekoa. Biak lenbailen zurekin itzegitera etorri dira. Oiek ere, kontuak garbitzera. Zer egingo det orrenbestekin? DDT autsak botako al-dizkiet?

1037. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Sat[ur] - Nik ez diat ezertxo ere, andre oiei esateko. Konpon adi al-dekan bezela beroiekin. (Ba-dijoa Ujentu). Job santua ere bere onetik ateratzekoa da au! Ezin diot emakume bati begiratu, jendea botikara kontu eske etortzeke. Andre oiek guziak, neregandik itzen bat edo begirasunen bat artu duten beste ainbeste neskatxen amak dira. Aurrean jarriko ba-litzaizkit, itz gogortxoak esan bearko nizkieke. Naiago det iñor ez ikustea.

1038. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 PABLO - Txit ongi, Jaungoikoa'ri eskerrak eta nire eginkizunak ere txit ongi atera dira. Au dala-ta, biziki pozik natorkizute zuen artera. (Morroiari) I, mutil, eramaitzak maletok etxera, nik izketan luzetsiko baitiat bearbada.

1039. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Inbustero bat badatorkizu
itz gozuak esatera,
ez uste izan datorrenikan
gauza onik zuri ematera;
seguruago etorriko da
zeuri zerbait eskatzera,
engañatuko zaitu poliki
deskuidatuten bazera.

1040. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Ongilleren bat badatorkizu
berri onak zuri ematen,
ezta ibilliko inbusteriaz
gezur trasteak asmatzen;
zuk ere ari ondo erantzun
al dan onduen esaten,
biok saiatu bata bestiai
mesediakin ordaintzen.

1041. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Guregana etorri izan dan bakoitzean, artu ote degu gure salbatzallea?

1042. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Eta berriz, omenez, biziak eta illak epaitzera etorriko da: ta aren erreinuak ez du azkenik izango.

1043. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Ta (sinisten det) Espiritu Santua, Jaun ta bizi-emallea, Aitaren eta Semearengandik datorrena.

1044. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Zoraturik, Jauna,
Dator gaur zuregana
Erritalde dana
Eukaristia aitortzera
Eta sinismen au ziñez
Azaltzera.

1045. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Jauna, nere biotzak deitzen zaitu:
Atozkit bada laister, ene Jesus.

1046. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Ona nun etorri dan
Jaunaren eguna
Zuengana dator gaur
Zeru-emalle ona.

1047. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Au egun doatsua
Etorri zaiguna
¿Nork aditu lezake
Gure zoriona?

1048. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Bigar urez joan bear
Urez, bai urrutira;
¿Berriz etorriko ote-naiz
Nere jaiot-errira?
Etortzen ezpanaiz
Oroi zaitea,
Beti zure nauzula
Amatxo maitea.

1049. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Otoitza laga ezkero, animari ito bearra, pekatu aztuna, eriotza etortzen zaio.

1050. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Aldiz, Ni natorreño ola egotea nai ba'dut ere, ik jarrai akida.

1051. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Beiñola, Jesus'ek Petri'ri atozea esan zion.

1052. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Petrik, itzulirik, zera ikusi zun atzetik zetorrela: aparitan Jesus'en galtzarr-ondoan zetzala galdegin baitzion nork salduko zaitu?.

1053. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Ni natorreño ori ola egotea nai ba'dut, iri zer? Ik jarrai akida.

1054. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Jesus'ek ordea, ez da ilgo ez-baña iri zer? esan zun, ori Ni natorreño ola egotea nai ba'dut ere?

1055. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Jesus'ek, ez da ilgo ez-baña, Ni natorreño ola egotea nai ba'dut esan zun.

1056. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Morroiak, berriz, ardien jabe ez danak, otsoa datorrela ikustean, ardiak utzita iges egiten du; ta otsoak artaldea sakailtzen du ta sakabanatzen.

1057. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Gurutze ortatik datorkigu betiko osasuna.

1058. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Egundu orduko, andik irten eta basora joan zan, eta gizataldea Aren billa zebillan, eta Arengana etorrita, berekin geldierazi nai zuten.

1059. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Mai. Arnasak noranai ufa egiten du, ta aren mintzoa entzuten duzu, aleluia, aleluia; bañan ez dakizu nondik datorren, ez nora doan.

1060. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Izan ere, mundua ez baitzan etorri Jainkoa ezagutzera Jainkozko jakintzatik, siñestuna itz zoroz salbatzea zaio atsegin Jainkoari.

1061. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Betor agudo ta ordu onean.

1062. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0017 Deia
Lendik zetorrenan deia:
Aizak, iii!...
Burua ikasketan
nastua niñan.
Aren otsa, kezketan
galdu unan.

1063. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Utzi, artu,
negar, poztu;
gaur: Ator!
biar: Agur!
orain, samur:
gero, uxkur.

1064. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Begiratu-utsez gozoro iltzen
nauzuten, begi ederrok:
begira-ezik, bizi gozoa
kentzen dezuten izarrok:
Zuen gozoak edo ukoak
berdin iltzen dit biotza.
Ukatuz, miñez; ta begiratuz,
maitez dator eriotza.
Nolanai iltzen nazun ezkero,
naiz gogorrez, naiz legunez:
begira, Jesus, atertu gabe:
ta il nadilla maitasunez!

1065. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Gabak zabaltzen ditun
izarren bidetan,
zure irudi maitea
dator emesetan.

1066. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Pazko denbora etorri zaigu
Beste urtetan bezela,
Ama-Eliza deika dautugu
Alderatu gaitezela.
Oju garratzaz esaten digu
Beste bizitza badela,
Gure aitortza egiña degu
Etzan gauz onik bestela.

1067. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Jauna artzian osatu ditut
Eliza'ren aginduak,
Barren-barrendik poza datorkit
Oben danak barkatuak,
Geroko ere egiñak ditut
Oso ontzeko asmuak
Lenago ere egiñ nituan
Ondotik ziran kontuak.

1068. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Egun garbi eder batean, oñak bideratuz
Uzta-erditze ikusgarriz, eguzkibera,
ain emea dan goitasun, igarotze legunez
begiak egarbera, Iainko aztarna alaitsuz...
belardi, landa, baso, mendi, arnas berriz
Iparra bigun, gozoki dator bai, lurrera,
ur azaletako uin bereziakin itzegiñez,
alako... bizi-ausnartze, egada biotzgarriz...

1069. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 T'itxaropenezko egungiro barneminduz,
(igeskorra izanda ere gure etorria)
garo-usai oiantsu, bidondo itzalgarriz
begiak argiz bete ta, biotz-oñak arinduz
alako, betiratze sakon, geroko munduz
emai intziritsu bat, betimiñez dabilgu,
zerbaiten kezkaz, bizitzako bide estuan
muin-muiñetaraño arima dana zirkinduz.

1070. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ama eta alabak beren etxea komentu biurtu zuten, eta kanpotik etorritako beste moja batzuekin asiera eman zioten komentu berriari, lehen familiako etxea izandakoari, alegia.

1071. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Etorri zan Maria.

1072. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Pozik jaso zuan Jose'k emaztearen biotz-jalkia: ondo zetozela ama ta semea.

1073. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Zinez biziak iragartzen dio ba-datorrela.

1074. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Aurkezten diozka datorrenari eskerraren eskerrez oroitz kutunenak.

1075. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Ibai bat beze datozkio kinema argiz bere bizitz zoragarrizko egun eder aiek.

1076. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Mikelot nerea; atoz, atoz....

1077. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Mikelot, kutun nerea, noiz etorri bear dezu nere ondora?.

1078. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Kaxo Gartxot, gure laguna, bakarrik al ator?.

1079. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Aguro ezagutu zuan bere leio-burnietan lotuta ara-oneraka ibilli ez dedin eta... an dator geldi-geldi gauza beltz bat bera ta bera, bizkarrarekin paretari bultzaka eskuak goitik bera polliki-polliki jetxiaz....

1080. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Adarra españetan zuala zetorren gizona ikusi zutenean, ixildu ziran plazan zeudenak.

1081. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Gartxot zuri-zuri zetorren, zañetan odola oztu balitzaion, il-bildurrez dardarka.

1082. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Bazetorrek puskaterako elurra, zion beñola Ibaneta'ko Auria'k egualdiari begira.

1083. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Gartxot, Gartxot! Bizi al zera? Gu gera, atoz.

1084. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Zatoz onuntz, aur eder! Onatx, Ninpak ere, zuretzako otarre-bete zitoriz.

1085. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Nik bigantxa au ezartzen dut (gaitzetsi ez dezazun ere... bi aldiz datorkit erasteko, eta bere errapean bi ume azten ditu).

1086. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Neri berriz, oldez datorkit Aminta nere mingarra; gure zakurrek Delie baiño ezagunago dute dagoneko.

1087. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Dameta'k.- Philide; Iola igor ezadazu, otoi, ene urteguna baita: txekorra nere uztaren ordain lepo-egingo dudanean, zatoz zeori ere.

1088. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Orduantxe eguzkiak mendi-tartetik azken-izpiaz argitzen zuan Jauregi-berri basetxea; txoriak txio-txioka beren kabietara zetozen....

1089. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Doixtarren kañoi-otsa ixildu zan baña lubakietatik ta ametralladora-kabietatik izugarrizko su-jasa bizia zetorren aurreratzen ari ziran gudariengana.

1090. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Gero, auek jaso ta eramatera etorri ziranak Matxin ta Erramon, laztan batean loturik,(...).

1091. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Gipuzkoa'ko erri batean apaiz zeukan anaiak artu ta berekin eraman zion seme zarrena, eta beste anai bat, kalean bizi zana, etorri zitzaion baserri-lanetarako.

1092. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Bigarrena, Joxe Erramon, zetorren mutilla, noski.

1093. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zure Ama maitea goratzera nator; baño, ori oso ongi egin nai ba-det ere, zuri egindako pekatuz betea dagon nere anima gaxoari begiratzeak, lotsaturik nauka.

1094. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Onera, etzera bizi izatera etorri; onera, iltzera etorri ziñan!.

1095. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Sugur-motzaren aurrean exerita zetorren agure zar bat zutitu ta bere alki azpitik zaku bat atera ondoren jexteko gertu zan.

1096. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Eta ala, ba'zetozen, tapa-tapa, Billabona bidean.

1097. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0032 96- ANDRE MARIA da
Jaun-artzen lenengo...
amaika BELDUAK
datoz ondorengo...
.

1098. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Zer gertatu bear ote du!, zer txamalda etorriko ote zaigu? - ura naigabea!

1099. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Pello?
AMA.- Bai, emen izan degu... noizik-bein etortzen dala ba dakizu... bada, nere kezka ikusita Malen zuen bidealdera joateko jarri danean emen zegoan eta berari lagundu nai zion...

1100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0073 AlTA.- Bañan, guda-gizon oek etorri diranean zer ari giñan ez al zerate gogoratzen...?
TXOMIN.- Zer?
AITA.- Bada, Ama-Maria'ren agurtza esaten asiak giñan... ta...

1101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 MALEN.- (Etxeko atean. Bi alki dakarzki; berari lagunduaz Txomin atzetik dator...) Ona emen bi alki...

1102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 TXINPA.- Bada, gu orren eske etorri gera eta gure eginkizuna bete gabe ez gera berriz itzuliko... gutxienaz gurekin eraman bear degu...

1103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 AITA.- Egin zak nai dekena... bañan zer egiten deken eorrek igarriko diok... ire gain ere txamalda izugarria etorri litekek... ire agintarien artean guk ere ongi nai diguten adixkide ta laguntzalle onak ba dizkiagu... e!

1104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Saul siñestera etorri-ala, Berri Onaren zabaltze bilakatu zan.

1105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Paul berriro Asia`ra etorri ta berriz ikusiko du Epeso.

1106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 Joseperen arrapostua aguro dator:
- Judizioa besteak isilik geratzen dira. Nik jarraitzen du Josepek boz haundietan, Nafarroako errege Antxo Nagusiak, Jainkoaren graziak ematen didan potereaz beztiturik, Kordobako kalifa Miramamolin turko negro beltz kobardea, Toledoko gatazka-lekuan preso hartu dudana, justiziaz juzgatuko dut.

1107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 - Eta haren bidegabe guztiak ikusirik, kristau elizak ugari erre dituela ikusirik, monjak eta fraileak hil dituela ikusirik, kalizak eta santu aberatsak ebatsi dituela ikusirik, hiltzera kondenatzen dut. Beraz, Gaztelako eta Aragoeko erregeak haren alde, fabore eta lagun etor ditezen baino lehen, sententzia kunplituko dugu. Fatima eta Zoraida haren emazteak, Naxerako komentu batean sartuko dira monja, Kristoren fedea besarka dezaten arte. Gero nire semeekin ezkonduko dira, hain lore ederrak ezin gal baititezke alferrean.

1108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Zu Paulo Amantegi zera, ezta?
- Ez!
- Ez? Nor zera orduan?
- Petri Motzen espiritua, kontu eske natorrena!

1109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 - Nola etorri da orratz au zuregana?- galdetu zion Garaidi'k besteak irakurtzez bukatu zuenean.

1110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 - Laister etorriko da bada; eta exeri zaitez bitartean.

1111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Ordu erdi baño len etorri zan nagusia eta galdetu zion Pernando'ri ia zer nai zuan.

1112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Edozer modutan ere uste izan zuan baserritar arek zekarren urrearekin asko irabasiko zuala, eta sorbaldan joaz, esan zion:
- Orretzaz, gero itz egingo degu presa gabe eta oraiñ nerekin bazkaltzera etorri bear dezu.

1113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Eta ain zuzen ere, bere bearkizunaren uko egin ontatik etorri zitzaizkion Piarres'i, zorigaitzik aundienak ez-ezik, mixeririk gorrienak ere.

1114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Goizeko mezatan izan ziran atsoak, errosarioa, parra parra alare, meza bitartean errezatu ondorean, gertakizun eta saio egokiak egiñik zetozten atadirakoan, gizartekoen solasak asteko.

1115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Arrokeritik ez dator beiñere gauza onik.

1116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Izena ez jakitearen atsekabea kendu nai zioken:
- Ezin etorri gudari oiek nere billa.

1117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 - Atozte, atozte nere etxera.

1118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Ta, zer moduz dago aurten etorri zaigun apaiz berria?

1119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Betor, Jauna, betor nere etxean ikusiko du aldaretxo bat oso polita santu guziekin.

1120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Ta Olentzero aren bildugarria: Urte guzia mendian ikazketan emanda, gaurko bere egun ontan, errietara etortzen bait-zan.

1121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Zerbait berexi ta premiazkoa zekarren, gaur onara zetorrenean.

1122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (6) An zeudela, erditze-ordua etorri zitzaion, (7) eta an erdi zun bere leen-semea; bildu zun aur-oialez, eta ikullu-aska batean ezarri zun; ez baitzegon lekurik arrotz-etxean.

1123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (19) Arratsalde berean, astearen leenean, ikasleak bildurik zeudela ta ateak, juduen bildurrez itxirik zeuzkatela, Jesus, etorrita erdian jarri zitzaien, ta: Pakea zuei, esan zien.

1124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Pettan txikia etorri zaigu eskolatik korrika, poz-pozik, karta bat eskuan: Ama, osaba Manexen berriak!.

1125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Alako ikerpen edo agertu-aldia egin ondoren, iru edo lau egun igaro ziralarik, Apezetxe ta bere emaztea, lengo egunetan egiten zuten bezelaxe, etorri ziran goxo-otzak (helados) artzera, eta senar-emazteak ezin zuten gorde beren par egiteko gogoa.

1126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 - Aizan, baña... Anka beltz oiek, ez ditun ondo etortzen ire arpegiko kolore zuri gorriakin...

1127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Aterako din bai datorren aste ontan eguzkia...

1128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 - Arrate: Emen zetozen biak...

1129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Eta, errira iritxi baño lentxuago, Itziar'en senargaia, bidean gora zetorrela arkitu zuten.

1130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Motorraren atzeko jarlekuan, Iñaki, exeritzen ari zala, amak oitura zuan lez, seme gaztehenari deitu zion: Sasoez apaltzera etorri, Inaki!

1131. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa