XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Ume euskeldunentzako lenengo irakurrkizunak.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Baña izanik biarren dirian gauzak ainbeste azalduten eztabezanak, edo beintzat gaurko egunerako zarrak, eta karuegiak, eta orregaitik danen eskuetara ezin eldu dirianak, asartu naiz, naita aren-erdi euskera jakin ez, Euskaldunai Jesusegan deutsedan maitetasunagaitik, arrapataka eginiko liburuchu au eskintzen.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Erdi-billoxik ba dago bere
Jantzi biogu Euzkera
Erabilteko txukun-txukunik
Alde batetik bestera.
Jauna'k geuretzat emon euskun-ta
Euzkeldun onak ba-gara,
Guazen jantzi ta indarrtuteko
Biarr daunaz laguntzera
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Buru-auste nekagarria ta garaitu-ezina izango litzakit zugan Abbadieko iakituna baiño ikusi ezik, nire gogamenak erara ta egoki adierazotea; baiña zugan Abbadieko euskalduna ta euskaldunen aitalena dakustanez gero, eztaukat zeri burua ausi, zeri nekatu ta armindu bere ez.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Euskaldunak gara biok.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Euskaldunak euskaldunagaz iardu ta erausteko, buruan argi andirik euki ezarren, biotzeko garra dau naikoa.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Euskal-erriak, bizi al izateko, biotz bakar bat dauko, egiazko euskaldun guztien biotz guztiakaz egiñiko biotza.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Zer balio dau, euskaldunak batuteko, Pirineoetako mendi-erreskadeak?.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Euskaldun onak munduan dagozan artean, Euskal-erria ezta berez erioko, eztau ez benetako areriok ez izen utseko adiskidek il al izango.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Euskaldun guztion anaitasuna zelanbait erakustearren, ezarri gura izan dot zure izen entzutetsua ene irakurgaitxu onen leku agirienean.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Zuk modu askotara, ezin obeto ta sarri erakutsi dauskuzu Bidasoatik onanzko euskaldunoi beste alde orretakoak dauskuen maitetasuna; nik, ortikoai emendikook dautsegunaren ezaugarritzat, gaurrarte ezin ezer agertu izan dot.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Euskaldunak: nire izen da izatetxuak ezin dabena, Aitalen baten izate ta izen onak egin bei.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Kritikuak begirapena zor ei deutsoe yaubearen idazti yatorrari; nik ostera begirapena zor deutsot neure buruari ta irakurle euskaldunari.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Asko poztu nau, bere edozetariko beste idazkun danak lez, ta goguan sarrtu yat EUZKADI'ra bidaldutia neuk be aldi atan (Errdelerrijan ikaslari nintzala) idaztu nebazan iru-lau lerro, Unamuno barregarrijaren kaltez barre egitteko neure aberrkide ta euzkeldun batzukin.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0594 Euskaldunak, lenengotan, itz biak osorik, bata-bestearen jarrai esaten ebezala dirudit: burdi-aga, begi-ule, gari- ondo ta abarr; baña gero, erabilliaz eta bizkorrago esatearren, lenengo atalari bere azken gediña kendu eutsen.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Erronkarin-edo izan ezik (eta an be -d-, -r- ala besterik dan ziur ez dakigu) euskal-itzen amayan -d- rik ez datorr: -t, ostera, sarritan: augaitik euskaldunak, euren aboskiñen azturari jarraituaz beste barik, azken gediña kendu ezkero, gelditzen ziran -d oro -t izatera itzuli ebezan.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 R biguna be azken igidiña itz gitxitan izan oida; -1, askozaz be geyagotan; augaitik, itzak amaitzeko euken oitura orri jarraituaz beste barik, azken gediña ulduaz gelditzen ziran -r asko, -1 egin dabez euskaldunak.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Lekaide-lekaimetxe askotxu dira Paris'en; eta lekaide-lekaimion artian ez gitxi euzkotarr-euzkeldun Eztakit zer zala-ta jun nintzan Iñaki deunaren egunian lekaimetxe batera eta aorr nundik diñosten: Gaurr arratsaldian euzkeraz dabeskegu.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Bilddurr edo ziran neu an nenguala-ta: baña lekaime-txadontxuba euzkeldun neskatillez beterik aguan eta neskatillok sutsu egozan Iñaki deunaren ereserrkija abestuteko.

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 JAUPARI EUZKELDUNAK PARIS'EN.

21. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Ederrto eretxi geutsan; Euzkeldunak geure arrtian alkarr attu ta lotu biarra dogu.

22. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Ori baño euzkeldun sutsubagua da Txabaño jaun agurrgarrija.

23. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Beste lau edo bost be bai-dira Paris'en dabiltzan jaupari euzkotarr euzkeldunak.

24. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Dublin'etik, an ixan zan Batzarr nagosittik etosan euzkeldun batzuk.

25. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 ¿Euzkelduna zu be? ittandu eban euren arrteko jaupari batek.

26. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 -¿Euzkelduna? ittanduten eban andera on onek gustiz pozik.

27. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 - Bai, emakume; euzkelduna gogo ta gorputzez, eta emen ikusiko dozu zelan eztan alperrik euzkerea.

28. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Egun batzuk dirala, aurrkeztu yakon Paris'en bizi dan jaupari euzkeldun bati neskametxu bat Jauna, euzkelduna zarala esan dauste eta zeukin (berorrekin, iñuan berak) autorrtzera natorr.

29. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin'ak ondiño geyago be egin eban; Sabin'ak euzkel-gauzatzaz egin legiken gustija egin eban ba, beste iñor baiño euzkeldun osuagua ixatera eldu zan-eta.

30. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 Gero ta gutxiago zerabilkiñagu aotan, atzerrietako aide ustelkorrai gaurrko euskaldun aulok idegi zizkionagu ateak zabal... Geok geren zabarrkeriaz ondatu diñagu Euskera....

31. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Ez den
dantza pollitagorik
gure dantz oyek bañon
agertuko iñondik:
esan zan, esan,
non ikusi denan,
ta noiz, euskaldunen dantzak bezelakorik:

32. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Emengoak berriz
begirapen guziyarekin,
alkarri agurrak
bein eta milla bider egin.
Ez den,
ez den dudikan gabe
euskalduna ango dantza likitxen zale!
.

33. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Egiz
kantatu genezake
euskaldunak gerala
dantzik onenen jabe:
doñu eder au
len ala zan, ta gaur
doñu guziyen gain jarri bear litzake
.

34. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Zertako bals-polkak
gazte menditarren artian?
Erdaldetik datoz
oitura garbiyen kaltian.
Ez, ez,
emen ez dira jayo!
Euskeldunak euskel-dantzak ditu nayago!
.

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 Ta gañera ¿ez al gera ba euzkaldunak?... ba... euzkaldunak esan nai du itz-egiteko euzkera dutenak.

36. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 6. Artarakoxe Sail aunek: a) ekingo du euskalgi oroen odolez azitako euskal-eredu bat gertutzen, itzez, itz-yoskeraz ta idazkeraz albait erabatetsuena, euskaldun guziak idatz-irakurrketan erabiltzekoa.

37. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 Amabi euskaltzain ta zortzi urgazle bederen, beti izan bearr dira, yayotzez ta izkuntzaz euskaldunak oro.

38. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Ez dira beti Euskaldunak gentzatsu ta aberatzak izan: Beren artean maiz azarre (ta berenez lasai ta apalak artean, gutxi bañan gogorrak izaten dira azarreak); eta gudalari bikañak izan dira:.

39. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gora, gora dezagun
Guztiok, batera
Gora, bai euskaldunak,
Jesusen bandera
.

40. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Zeru eta munduen
Jaun eta Jabea
Zera gure biotzen
Zorion betea,
Euskaldun fededunen
Aita txit maitea,
Zu zera, bai ¡oh Jesus!
Zu gure Erregea
.

41. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gauden, bai euskaldunak
Txit ernai Fedean,
Ibill-gaitezen zintzo
Jaunaren Legean:
Jesus nai degu izan
Beti biotzean,
Jesus beti maitatzen
Bizi ta ill gaitean
.

42. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 (Bi aldiz)
¡Aurrera! biotz fedez beteak,
¡Aurrera euskaldun kristaua,
¡Aurrera! bai bildurrik gabe,
Kristo gurekiñ dijua
.

43. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Kristo izango da, Kristo izango da
Beti bai!
Euskaldunen Erregea,
Gure biotzen Jabea,
Beste Jaberik ez degu nai.

44. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Sortzez garbia deitzen zinduzten
Gure antziñako legeak,
Sortzez garbia deitzen zaituzte
Euskaldun zar ta gazteak.
¡Oh Ama! berriz bildu gaitzatzu
Mantu orren tolespian,
Biotzak berriz piztu ditezen
Amoriyo ta Fedian
.

45. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Or piztu ziran Legazpi, Okendo
Lizardi, Antxeta ta Elkano;
Or euskaldunen Patroi aundia
Loyolako Inazio.
Or beroturik alai joan ziran
Zuk deitutako bidetik
Zure bandera eramatera
Etsai guztien artetik
.

46. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Entzun da Amaren deí ederra
Euscaldunac, euscaldunac nere aldera
¿Nola erantzun ez gure biotzac
Euscaldunac guazen aurrera?
Guazen, bai, biotzaquiñ batian
Mariari gueran guztia ematera
Zeru-lurrac pozturic esanaz:
Euscaldunak, Ama, beti zureac guera
.

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Fedian sendoturic
Amorioz suturic
Guerraraco bezela
Beti benetan,
Etsayac bildurturic
Icaraz larrituric
Beguira gaitzatela
Zure oñetan.
Mariaquiñ, euscaldunac,
Mariaquiñ danac batera, ¡¡¡Aurrera!!!
.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 ¡Aurrera! Mariaren semiac
Euscaldunac, euscaldunac, beti aurrera:
¿Nori bildur gurequiñ badator
Maria guri laguntzera?.
Viva Maria, Viva Maria
Gure Erreguin, ta Ama maitia!
.

49. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Juratzen dizugu danac, bai,
Ama, zure banderac alai
Jarraitzia beti zintzuac
Zure euscaldun soldaduac;
Ta nai badezu juratzia
Biziya ere guc ematia;
.

50. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Alper alperric inpernuac
Botaco ditu bere suac:
Cristoren fede garbidunac
Izango guera euscaldunac
.

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Euri hura zan Arantzazuko Ama Birjiñak euskaldunai eguiten zien lendabiziko mesedea, eta guero eguingo ziezten mesede ta onguien azalkai ta ezagungarria.

52. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 ¡Ama Birjiña arantza-gañean!... Euskal-erria zan arantza hura: euskaldunen arteko gorroto, ezin-ikusi ta etsaitasun amorratuak berriz arantzaren punta zorrotzak.

53. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Irudi santua aguertuta bereala asi ziran kristauak, batez ere euskaldunak , pillaka mendi miraritsu onetara igotzen; eta erri asko ziran urteoroko prozesioa eguiten zutenak: oraindik gaur ere, añ dembora negargarrietan arkitzen guerala, badira erriak (eta len gueyago ziran) oitura santu onetan dirautenak.

54. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 ¿Ainbeste izkuntza ez dirade emen
Gaurko batzarrean bitu?
Al zuan eran bakoitzak bere
Gogoak azaldu ditu,
¿Ta isill euskera? ¿ta isill euskaldun
Zintzo bat orain gelditu?
Erroman ere noizbat bear zan
Aitor'en izkuntza aditu.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 EUSKELDUN TXERRTATUAK

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Txapela ta euskalduna bata bestearentzat diran bezela, euskera ta euskalduna, Jainkoak berak bata bestearentzat egiñak dira.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Ta zazpi-zorrtzi oyal-atal marrgodunez egindako txano edo zapel itsusiz begitariño estalia euskaldunak parregarri ta errdi-errgel dirudin bezela, euskaldunak euskera gabe zentzun gabea benetan dirudi.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Aztu ta bazterrtzen dute ere erruz euskaldunak euren mintzo ederra, ta Jainkoak agertzen du bere asarrea, euskaldunak errgeltasunez beteaz....

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Badira amaika euskaldun euren mintzo ederra aztu dutenak, edo ez dakitenak, eta ez-jakite orretan atsegintzen direnak; eta ¿atsegin orretatik ergelaren ezpaiñetako adurr-jariora, zerr tarrte dago, irakurrlea?.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Euskelduna euskera gabe, iñoiz igali edo frruturik emango ez duan enborr madarikatua da.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Ala dala dirudit euskera ez dakin euskelduna.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Eutsi bada euskerari, euskaldun maitea, ama oinperatzea lotsagarri da-ta.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Irakurle euskelduna: Ez dago esan bearrik zuk ere zerbaitxo bat naiko dezula zuk egunero zure arazo guztietan darabilkizun izkera bakarrean.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Goguaren aldetik begiratzen badiegu orduko Euskeldunei, ikusiko degu, etzebiltzela alde ortatik ere bear zittekean bezin zuzen.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ziñesmen zuzenekoak izan arren euskeldunak, amabostgarren eunkian agertu ziran eren artean sorgiñak, esaten dutenez, deabrua gurtzen zutenak, eta edozeiñetara euskeldunen oitura onak lardaskatu zituztenak.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0240 Euskeldun zintzoak abestu oi diote sarritan Arantzazun aditzen dan olerki au:
Ortxe ziñan agertu
Mutill artzaiari
Errukia artuta
Euskal erriari .

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Berez ikusgarria baldin bada tokia, oraindik askoz ikusgarriago egin du euskaldunaren zintzotasunak.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Berealaxen asi ziran euskeldunak oneraspen aundiarekin bertara urbiltzen.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Euskeldun zintzo bateri dagokion bezela euskera gogoz, biotzez ta benetan maite dutenak orrdea oso urri, oso gutxi...

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Alako batean ala dio Prakas'i Inglaterra'ko seme orrek: - Zuek euskaldunak tonto-xamarrak zeratela diote gure alderdi aetan.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 ¿Nork ez ditzazke biali olako berriak? Beraz dana da gogo oneko euskaldun batzuk izatea.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Galdetu bestela EUSKAL-ESNALEA, Jesusen Biotzaren Deya , Jaungoiko-Zale ,Irugarrengoen Erakaslea, Irugarrengo Prantzisko'tarra, Euzko Deya, Eskualduna, ta euskeraz ta erderaz argitaratzen diran albistariai.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 ¿Ta erdalerrian? Beintzat Amerika'n, Ozeania'n, Asia'n ta Afrika'n izango lituzke euskerazko albistariak, misiolari euskaldunak alde guzietan barreaturik daude-ta.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Ta egun ori Aur Euskeldunaren Egun jator bat izango ote danen otsa datorkigu.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 EUSKALDUN ON GUZIEI DEIA

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Aitorkizun bat aitortu bear dizuet, euskaldun maiteak.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Ta nik gogatzen nuen: ¡Ona nola emen agertzen dan euskaldunen itsutasun da ergelkeria! ¡Emen inglesak gure euskerazko liburuak biltzen eta aiñ egoki gordetzen, ta gu Euskalerrian, aiñ ajolik gabe eta otz gure izkuntza maitearentzat! ¡Kanpotar urrutiarrak, atzerrietakoak, gu baño sutuago gure odol, bizitza ta izkuntzari dagozkienentzat!.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 ¿Nolaz guk utzi ditugu galtzen gure artean besteok aiñ gartsuki billatzen zituztenak? Euskaldunak: zeiñ ez bestelakoa da zuen lilluramendu ta erokeria, ez goresten, ez goratzen dezutenean zuen guraso zarrak utzizko ilburuko ondasuna?.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Erroma iri zar aundiaren kondairan dakusagu, euskaldun maiteak, bein bere gudari ospetsuak lur zabaleko bazter danak garaituz-keroz nai izan zituztela ere mendetu euskaldunen mendiak.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Euskaldunen mendian agertu ote dire Germania edo Gallietako gudari-lerroak baño gudari-lerro aundiagokuak?.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Etsai orren izena nik emango dizuet, nere biotzeko aditzalle maiteak: etsai orrek, armarik ta gudaririk gabe, deadar ta irrintzirik gabe, bildutarazi baititu euskaldunen etsai guztiak, erromatarren denboretatik gaurko egunetaraiño: ura da gure AMA EUSKARA.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Alabaiña, euskaldun maitiak, badakizute munduan dan izkuntza guzietatik zaillena dala gure euskara.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Bein baño geiagotan euskaldunak Olano'ren bearrean arrkitu ziran ta onek etzien beiñere laguntasunik ukatu.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 1851'g. urrtean, Bravo Murillo'k, Madrid'tik España'ko gauzak zuzentzen dituzten jaunen buru zanak, gure Lege zarretan zerr edo zerr berritzeko asmoetan zebillenean, euskaldunak Olano'ri deitu zioten, bere iritzia jakin eta laguntasuna eskatzeko.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Baña nik esan ezkero, euskalduna goratzeagatik bakarrik esaten ditudala uste izango luke norrbaitek.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Ez det nik bakarrik esaten; ez degu euskaldunak esaten; errdaldunak esaten dute, ta errdaldunak ez dute guregatik beiñere geiegizko gauzarik esaten.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Egiazko euskalduna zan, ta arrgi adierazi zuan bearr zan tokian.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Euskaldunok, zeruko Ama bigun, amultsu, gozo ta samurr onegazko eraspen eta maitasuna geure lurreko amen bularretan, ugatzaz batera, edoski ta edan doguzala, nik esan barik be, ondo dakizue.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Beida euskaldun gaztek ze ikurritz jarriko nitueken zeon t'Euskalerriñ ikurri orretan jan, lo, laneeri ekiñ alai ta jarrai.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Orrela garbi, neurri ta lankor euskaldun gaztea dala, aberrie altxako da ta maitatuz, Abertzaletasun sutsun (ez mingañen bakar) degu euskaldun guziok batuz t'elkartuz, burdiñaga egokiena, altsuena, gure Erri maitea jasotz, berjaben bidetzeko.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Ta zueri agurtzeko asken itz bi: Euskaldun fededun esan izan oi da, bai egiz ta gorde bada sinismen fede ori, berak dakarren itxaropen, indar ekinkorra da ta bearra dezuete baska egoki zuen biozkadari emanez, pake, gentz ta zorion izateko.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Zuentzat eta, zuen bitarrtez, euskaldun guzientzat euskeratu ta egin da idaztitxo au Loyola'tarr Iñazio Deuna jaio zan etxean.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Badakizute euskaldunen Aita eta Zaindari onen seme jesuitak, batez ere loyolakoak, gere biotzetan erabilli bearr ditugula beti gure Aitaren errkideak.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Eta euskeldunak etzeukaten beren erkide argi ta agurrgarri onen berririk euskeraz.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Bitartean eta beti gora dezagun euskaldun guziok biotz biotzetik Errkizia'tarr Domingo O. P. Aba Agurrgarria! Gora Ernio baño sendoago Errexill'go seme jatorra! gora Japon'darren mixiolaria! gora ta gora Jesukristoren ziñopa arrigarria!.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Irakurle guziok... Nork esan dizu ori?... Zerorrek ere, Euskaldun bat orrek, atzera begiratu nai ba-dezu, ikusiko al-dituzu zu baño bampecirc;ragokorik anitz, bertsolari naturala besterik iristeko gauza ez dirana.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Euskaldun on guziek dute gure elkarte ontan sarbiderik.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzen berri ematen dun liburua ikusi ezkero, erriak gogotik elduko diola nago, ta euskeraz irakurtzea zaila ba da ere, erdia asmatuz eta beste erdia alegintxo bat egiñez, oituko al dira euskaldunak irakurtzen.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Euskalduna ua ere, ta Fueroena entzutean su ta gar egiten zitzaion biotza.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Don Carlosek euskaldunetaz baliatu nai zun Errege-alkian eseritzeko; euskaldunak berriz, artaz, Fueroetarako, ta biek musu uts gelditu ziran.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Euskalduna eztanik gure artera baldin badator, ikasi dezala gure mintzoa, gure izkera.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Orregaitik jáurti zuan, ezagun degun Llamas Komandante arek arako otso-amorratukeri ura: 16 Apaiz euskaldun fusillatu ditugula? 160 ere fusillatuko dítugu (!!!!).

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Sanxelipu errian atxitu ninduten soldadu gorriak, beste bi Kaputxino misiolari euskaldunekin batean.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Azoka ta dema zalea da euskaldun basetxetarra.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Ta i bezelako euskaldunak badira makiña bat.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Euskaldunak aldira?.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Euskaldun izatia baño lurbiratarra izatia gurago dot.

110. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 5.garren Musikalarien lanak esamiñatuko dituen Batzar-epallea egingo dute iru maisu euskaldun jakintsu ezagutuak, eta bere erabakidaren kontra alchatzeko ez da eskubiderik izango, ala nola izango ez dan ere izkribatzalléen artean.

111. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Argatik iruditzen ba, niri, itz oek egin diotela baten bati imurtzi txiki bat; ez baita beste liburugille guzien buru-buruan, Mendiburu ipiñiko ez duan Guipuzkoar argiturik, Euskaldun Zizeron dala esango ez duanik.

112. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Onezaz gañera Jaun berak dio Zubero'ko Euskaldunak egiten duela aitatu duan ori baño aundiagoa dan uts bat.

113. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldun bat euskeraz itzegiten asi ta ondo egiten du.

114. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldun au berau errderaz itzegiten asi dedilla, ta Cervantes'ek baño obeto egiten badu ere, an basterren batetik, esakunen bat edo beste dala, berealaxe erakutsiko du ura bere amagandik lenen ikasi zuan izkuntza ez dala.

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldunok itzegiten lendabizi euskeraz ikasi degulako.

116. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Beste euskeldun bat idazkorrtza arrtu ta euskeraz idazten asten da.

117. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Egun ayetan sortu zan emen Euskel itz jostaldien batzarra eta gogo aundiarekiñ juan ziran Oyarzun'ara aomen bat egitera euskaldun on eta jakintzuari.

118. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 ¿Zergatik? Euskaldunentzat gozoenak, pozgarrienak diran gauzak aitatu zitualako bere eresietan, bere neurtitzetan.

119. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Biotz-biotzez maite du euskaldunak bere etxea.

120. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Argala bada, apaña bada, zarra dala, berria dala, baserria izan, jauregia izan, bere etxea maite du euskaldunak, eta arretaz begiratzen dio beti.

121. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Gure jaioterria ere maitedegu euskaldunak; urrutiratu ezkero beti gogoan ditugu gure erriko eliza, kale, bide, ibai ta gauza guztiak.

122. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Euskaldunak maite du bere erria, maite du bere etxea, beste alde batzuetara ere zuzentzen du ordea maitetasuna.

123. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Erroma'raño zabaldu ziran Bergara'ko Elizkizun onen berriak, eta,¡nola poztu zuten an bizi zan Euskaldun Loiola'tar Iñazio'ren biotza! Berak orise nai zuan: Euskaldunak ezagutu zezatela Borja'tarr A. Franzisko; ikusi zezatela aunditasun eta aberastasunak ezertxo ere ez balira bezela utzi eta oinpetu zituan gizon santu ura.

124. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Ara nola: Bizkai aldeko Euskaldunen Artzai on Kalahorra'ko Obizpo Jaunak 1545 garren urtean eskutitz bat bialdu zion A. S. Iñazio'ri esanaz:.

125. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 biotz biotzetikan eskatzen diot berorri bialdu idala berorren lagunen bat iñola al bada euskalduna nere laguntzarako.

126. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Bijoatz bada Oñati aldera euskeraz ederki dakien naparr euskaldun A. Otxoa eta Borja'tar A. Franzisko.

127. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Oezaz gañera euskaldunak ez izan arren berorri Jaungoikoak eman diozkan animen alde ikasbide edo ejemplo onak emango dittuzten norbaitzuek ere aruntz juango dira.

128. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Pozturik Obispo Jauna berri oekiñ eskerrak eman zion S. Iñazio'ri: Borja'tarr Franzisko'ri Gipuzkoa aldera juteko asmoak buruan sartu ziozkalako, eta baita berekin Euskaldun bat bialdu dualako ere.

129. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Aurrera, itzas mutill euskaldunak!.

130. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 XIV. Lamiengandik burua gordetzeko urin irakin au baiño geiagotan beste gordebide medios de defensa batzuk erabiltzen zituzten lenagoko euskaldunak: biderik ezagunenak gabonaria ta kurutzea ziran.

131. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Lenagoko euskaldun auek orain mila, bi, iru mila sei mila urte, Basondoko bizilagunen batzuk oteziran? Neronek ere ezagutu ditut beren buruak Lamiengandik gabonariz gordetzen zituztenak...¿Zer zan gabonari au? Bizkaieraz Gabon du Gipuzkoako Eguberrik bere izena.

132. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Baña illuna izan arren, euskaldunak, iluntasun aien arrtean ekaitzakin burruka egiñik, itsaso orren gañetik urrutietarako bidea arrkitu zuten, berentzat eta beste askorentzat.

133. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Lege zarrak euskaldunentzat indarr aundia izan du beti.

134. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 XIII'g. eunkia bukatu baño len, euskaldunen ontziak, Donostia'tik eta Berrmeo'tik eta Bilbo'tik bazijoazen Flandes'era, burrnia eramanaz, atzera etxeronz zetozenean oialak ekarrtzeko.

135. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 1350'g. urrtean, euskaldunak bazuten Brujas'en salerosietarako beren etxea.

136. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 (...) lenago, itzegiten asi naizenetik entzun dezutena berriro esan bearrik - Elkano eta Gebara, eta Zarrkizano eta Urrdaneta eta beren lagunak il ta gero ere, etzan euskaldunen kemenik galdu itsasoaren orroakaz, eta ezerr ikusten uzten ez duen bisutsagaz izutu gabe, ainbat eta ainbat gizon bularrdetsuren antzera, lurr berrien billa joateko, ontziak noranai eramaten beste edozein baño trrebeago izateko, itsas-jazarretan izen ona irabazteko, ontzidien buruzaritza alperrik eta duan ematen etziotela nori nai eta non nai erakusteko.

137. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 Eta ontzigintza ontan ere, euskaldunak txit azkarrak, osoro trrebeak izan dira.

138. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Beraz, euskerak errexenik aitatuko dituanak dira euskaldunen gora-berak, euskaldunen esanak, euskaldunen bizitza.

139. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Euskaldun geyenak, Auñamendi'ko lorea bildu gabe gelditu ziran.

140. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Agirre'k, itzaltzean, guri euskaldun idazle ta batez ere irakurrgaikiñeri jarraitu biarr diogun bidea erakutsi digu.

141. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Eta oroitz atsegiñgarri ori ¿zerrk ondoena erakarriko digu gaurr euskaldunena bakarr-bakarrik dan txistu pozkarriak baño?.

142. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Amadeo Tardieu'k idazti ori beste izkuntzara aldatzean eta Estrrabon'ek diona arrgiago esan naian bezela'ara zerr dion: euskaldunen dantza edo alakoa.

143. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Yaun-andrreak: lotsaren lotsaz gaurrko euskaldunaren aurrpegia gorritu bearr litzake...

144. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 Ta onela dio Azkue jaunak: Ikusi zazue gerrkarrak ematen diguen arrgitasunaren orrdez, guk, euskaldunok, zerekiñ erantzuten diegun.

145. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 Eta Uolbach eri sinistu bearr badiogu, 2.700 urrtez Krristo baño lenagotik txinoak, Fung txori arrigarriak bezela abesteko ereskiñak bazituztela,¿zerrgatik sinistu bearr eztegu, gure aurreko euskeldunak, beste edozeiñ beziñ biotzdun, alai ta ereslari izanik beren baso-mendietako txoritxu berritxu ta erretxiñol abeslari arrigarriak bezela abesteko beren ereskiñak izango zituztela?.

146. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 Gañera, euskeldunak dantzatzeko, Estrrabon'ek dion flauta ta trronpetak ¿ze eresi jo zezateken? Orain aurretik entzun degun ezpata-dantza ori edota bere antzekoren bat jo bearr bazuten orrduko euskeldunak, dantzatzeko, garrbi, agertzen da, yaun-andrreak, eresi ori jotzeko ze ereskiñ bearr zan trronpeta ezin izan zitekien, ezin jo-zezakelako soñu idekitako batzubek baizik (...).

147. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Orra, ba, yaun andrreak, euskaldunak txistua beren ereskintzat arrtu badute-ta, ez-ta besterik, ez-pada beren oitura zarr-garrbi.

148. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Zertan giñan euskaldunak garai artan? Egia esateko, gure bizierak ez zuan asko laguntzen emen Antzerki berriaz lur artu zezan.

149. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Emengo giroa, beraz ez zan Antzerti euskaldun bat ernaitzeko egokia izan.

150. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 ¿Abestuko ez da ba gogoz, entzungo ez da ba posez euskeldun-artean; Euskeldun ospetsu batek egindako Nekaustea?....

151. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Kardaberaz-tarr Yosu-Lagunak (bene-benetan Yosuren lagun) neurrtitz oyetan bere biotz zan-zana sarrtu zun, eta ondorengo euskeldun guztioi utzi zigun.

152. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Eta Yosuren Biotz maitetsua su-garrez ixioturik, arantzaz buresturik, kurutzez ederrturik, ikusten zulako; eta su-garr-arantz-kurutz ayetan Yosuren Nekaustea, eta Nekauste gogorreko neke-min gogorragoak ikusten zitualako; biotz-biotzetik atera zun eta biotzagaz batera Yosuren Biotz Maitetsuari eskiñi zion, gaurr guk zuei, (euskeldun maite guztioi) daskeintzuegun Nekauste au.

153. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Bere izenpean agerr oi da, baña ez ei da noski berea, Yosun Lagundiko beste euskeldun eta euskelzale batena baizik....

154. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 14.- Au, oitura ederr au betikotu egin du, Goyan Begon Agirre-tarr Domeka, Yaupari euskeldun eta euskelzaleak, Kresala deritzan bere, irakurrgai goragarrian. (I) 4garren atala 41garren orritik 43garreneraño (...). Idazkera guztia idaztian bertan dagonez utzi det.

155. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Euskalduna ez da egiaren beldur.

156. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Zorionik, euskaldun zintzoa ez da nola nai beldurtuko egiaren eretzean.

157. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik beñipein, ala uste dut dela egia, eta uste ortan daukat dagola euskalduna ere.

158. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Traba andiena, nik uste, euskaldunek ez daukatela biotz barnean ernaturik egi auxe: Euskalerria, oituriak, lurrak eta izkuntzak berexten dutela bertze errialdenganik, eta euskaldunak odolez, oiturez eta izkuntzez ez direla bertze errialdekoekin berdin.

159. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik ez dakit, euskaldunek gure ditugun izakeran zer dugun maitenik, odola ezpada.

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Ortarako bearrezkoena, euskaldun letradunek elkarren artean erabiltzenago duten izkuntza izan dadin euskara; bertzeenaz euskararenak egin du.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Euskaldun guziak batean bildurik ere, lanik aski izanen dugula euskara bizi den lekuetan eusteko.

162. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Guzien lanak eta guzien soin-buruak bear lirezke Nafarroako sorkaldeko errietan, angotarrak euskaldun biurtzeko.

163. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Leenik, gu euskaraz ikasiagoak, eta gero laguneri erakutsi ziñesko euskaldunak garela.

164. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Euskaldun letradunen artean pitz bageneza biotzeko gar ori euskaraz, aditzeko aldez eta moldez, orduan ez ginuke beldurrik: elduko gara poliki-poliki edo lasterka; elburua joko dugu.

165. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Nai duenak nai duena erran beza, baño ortara jo bearko dugu zerbeit onik egiteko eta nai dugun ura erdiesteko Orduan, euskaldun buru andiko bezain biotz oneko norbait sort baledi, orduan ginezke bide erditan.

166. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Eta erhauts hari nolako egarria etzerraikon! Orai duela hiru mende hurbil, Oihenart eskualdun idazleak eginikako eressi batek dio:.

167. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Dassance, Etchepare, Souberbielle, Amestoy, Dufau, Moulier, Chilar, Chiki, Béhéran, Léonis, Lekukoa, eta bertze, guzien artean Argentinako Eskualdunen buruzagia: Passicot jauna.

168. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Izen bat bada Eskualdunek sekulan ahantziko ez dutena Etcheverry deputatu zenarena.

169. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Iduri zuen hastean herabe-zela holako munduaren aintzinean mintzatzeko, bainan aski aho pollita du nun-nahi beldurrik gabe agertzeko, eta esku-zarta ederrik aditu du, su bat begian, azkenekotz koplari baten oihu hau egin duelarik:
Bizi dadin Eskuara
orai eta gero,
Berma gaiten hortara
Eskualdunak oro....

170. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Jaun jakintsun eta mintzatzaile eder horrek erran dituen guziak hemen lerro-lerro emateko ez dugu astirik: hau erran nahi dugu bakharrik, Etchepare jaunaren ondotik: Eskualdunek baitezpada zerbeit egin behar ginukeela Eskuararen aberasteko.

171. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Lur-sagarra Eskualdun guziek hastapenaz geroztik onhartu duten bezala, ez othe lituzkete, emeki-emeki bederen, onhartuko bertze hitz batzu?.

172. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 BROUSSAIN mediku eskualzale karsuak maite baitzituen bihotzez eskualdun probintziak, laket zitzakon hango eremuetan barna zonbait egunen artetan iragaitea.

173. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Egia balin bada, eskualdunek bazuten zertaz hasarretu, beren zuzenak Frantziako erregek ostikatu zituenaz geroz; ostikatu, Nabarreko hiri-nausia Moro higuinari idekitzerainokoan.

174. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Badakiguia ere eskualdunek, komentu hartako fraide gaizoek zituztela, hamabigarren mendetik hamaseigarreraino, laguntzen Frantziatik Santiago Compostellakorat (Galizian) mendiz mendi eta oinez bide egiten zuten beilatiar fede azkarrekoak!.

175. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Zaintzale hek ukan ez balituzte, zonbat gehiago frantses eta eskualdun zintzo etziren hilik geldituko, gure mendi zoko guzietan gorderik zauden ohoinek buluzi ondoan garbiturik!.

176. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Gogoetan gelditurik, bazagon hantchet, heien egileaz, Jainko handiaz orhoitua; orhoitua ere, bera munduratu gabe, gauza hek, toki berean, harek bezala ikusi zituzten Eskualdunez.......

177. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Eskualdun esnearekin batean, churgatu zion amari bere eskualdun fede handia.

178. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Kaskoinak dire eta ez Eskualdunak.

179. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Eta han zirenek orok Eskualdunak ez ziren arrotz gaizki-ikasi batzuez bertze guziek pilotariek lehen lehenik, kapelua khendurik, beren bethiko othoitz maitea egin zuten.

180. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak barb 0089 Urez haindian, Mexikon, Kalifornian, Kanadan, Nort-Amerikan, Tchilen, Liman, Montebideon, Buenos-Ayres-etan... bizi zareten Eskualdun anaia maiteak, Gure Herriak bihotzez: Agur!.

181. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak barb 0089 Iragan Burul'ondarrean Argentinoek helarazirik, Baionako eta Mauleko Herriko-etcheetan, miliun erdi bat eman da gerlak jo zituen Eskualduneri, gure auz-aphez guzien aintzinean.

182. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Eta bere burhaso ezkualdunak, aberatsak izanik, Donibane'ra ekharri zuten ikasten.

183. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Guziaren buru bada, Bilzar-Lagun eta Euskaldun Anaia maiteak, gogoari emateko badiogu, guk ere, euskalzaleen izena dakharragunek, zeinek gure tokietan egiteko, eta baitezpada egiteko dugula, J.Bte ALTHABE, gure lagun lasterregi zenduak, eta Don FREDERICO BARAIBAR-ko, behiñere baino distirantago denak, zeinek bere moldez, molde ederrez, egin dutena: hori da, guk ere, dela gure lan artetan, dela beharrezko gure harahunatetan, egin dezakeguna: bazter eta zokho guzietarik, euskal-hitz arroztu eta arrozterat emanak direnen artha handiz eta handienez biltzea, eta bilkhurarat ekhartzea: bide hortaz eman dakiontzat, gure mintzaira zahar eta maiteari, eman dakioken iraupen, hedamen eta distiradura guzia, Euskalzaleen-Bilzarrak halaber, bozkariagarri bezain goresgarri dukeena.

184. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Nork erranen zaukun, duela hogoi eta zombeit urthe, Parisen elgarrekin eta bertze Eskualdun lagun batzuekin aurkitzen ginelarik, egun batez, holako ghertu handi batean buruz buru eginen ginuela!.

185. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Orain berriz guretzat legeak erbestean egiten dituzte, ta esan liteke gure adimena galtzen goazela, euskualdunak gerala ere ia astu zaigu.

186. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Esango da, noski, gaur euskalduna ongi bizi dala; egia da, gorputzez ongi gera, naiko ondasun ba daukagu, bano gogoa, anima galdua daukagu.

187. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Guri ere orixe bera gertatzen zaigu, ba degu zer jan ta zer edan, bano euskaltasuna galtzen da ziaro, ta emendik urte batzuetara gauzak ola badijoaz, gure erri ontan ez da ezer euskaldun geldituko izena besterik.

188. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Ez, euskaldun zintzoak gerala esaten dagunak, ezin utzi ta ikusi genezake ori; gure eskuetan dago Euskalerria jaso ta goratzia, eta alegin guztia jarri bear degu lan orretan.

189. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Zabaldu dezagun bada, Euskalerriko bazter guztietara euskalzaletasun au, guretzat ludi edo mundu guztian izan litekan gauzik ederrena bezela, esanaz alde guztietan euskaldunak gera.

190. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Zizariekin dutelarik partida haurrek, huna zer sendagailu usatzen dituzten eskualdun amek.

191. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Bertze frango belarkiekin saldak moldatzen dituzte eskualdunek bainan belar horiek ezagutucheak dira jadanik leku gehienetan.

192. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 - Bainan Eskualdunetan ba othe zen arima aski herraturik horiekin bat egiteko, horien moldean agertzeko?.

193. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Hargatik, bethi egiari dohakonaren emaiteko, erran behar dugu oraino Eskualdun guti sarthu zela delako bilkhuretan eta hek ere ez biziki beroak edo khartsuak.

194. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Eta huntan dugu ikhusten zoin guti ziren Eskualdunak hobendun orduko tzarkerietan eta ichtripuetan.

195. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Zombeit Eskualdun chasseursetan zirenak berekin eremaiten dituzte.

196. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 ESKUALDUNAK.

197. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 EZ DUTE bururatua oraino jakintsunek beren arteko auzia, Iberotar ote direnez Eskualdunak, ala berezi behar ditugun osoki edo hein batean bederen gizalde hartarik.

198. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Gehienen ustea zen lehenago, eta egun ere hala dago, Iberotarren seme direla Eskualdunak; aspaldiko mendetan hedatuago izanik, heien odola zabilala beti nahastekatuago bertze tokietan, Eskual Herrian bakarrik zagolarik garbi egungo eguneraino.

199. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Hala zioen duela berrehun eta zenbeit urte Eskaliger idazlariak (1695) Español lehengoak gu ginela; duela ehun urte (1821) Humbolt-ek ere Espainia guzian kausitzen zituen Eskualdunen hatzak, tokien izenek salhaturik; Frantzia behereko lurretan hedatuak erakutsi deraizku Luchaire-k Origines linguistiques de l'Aquitaine.

200. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Eskualdunak Iberotarretarik osoki berezten dituztenak biziki gutiak dira; eskuko erhien gainean koka litezke errechki heien izenak: Philippon, Vinsion, Sanchez Calvo, Santos Dominguez.

201. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Gure erritarr oiek ez dakitte Intxauspe berak esana: Izateak dittuan izkutuko guziak ostutzen, edesti edo istoriak dittuan illunbeta guziak argitzen, aspalditako oroigarri guziak izkututik ateratzen eta zeru-lurrak gizonaren argitasunari eskeintzen dioten asmagarri guzia agertzen gizonak bere egiñal guziak jartzen dittuan mende onetan, jakintsuen begiak ezarri dituala euskaldunen izkuntzagan, izkuntz ain arrigarri, ain berezko, ain gozo ta ain ederrki gorrdetako onetan.

202. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erri maitte ontako baztarr guziak ez dira, ba, berdiñak, baño bai beroietan bizi diren biztanle euskaldunak.

203. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Bai ilobatchiak bere osaba Artzaphezpiku famatuaren omena mintzaire bakun bezain beroan erakusten dauku, bozkarioz ez baitagoke irakurlea holako Eskualdun begitarte larri baten aitzinean.

204. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Bai gogo-ahaidetasun handia, asmu-jite bertsua dute Alemanek eta Eskualdunek, nahiz gorphutzez eta askaziz ezten ageri den gutieneko elgarrekilakorik heien artean.

205. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Eskualdunek berek emeki-emeki laburtuko dituzte gure hitz larriak eta ez beharbada guk uste dugun moldean: ezen duela lau mende eskuarak maite zituen bideak eta bidechkak eztitu egungo egunean denak onhartzen eta gure ezpainak (zorionez ala zorigaitzez erdararen truskilkerieri oharturik) eztira gure arbasoenak bezain... minbera.

206. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Atz-herrian ala mendiz haraindian bizi diren eskualdun anaieri eskuak hedatzen dazkote diotelarik: Hunat hunat! Orok bat!.

207. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Tipi tipitik, sorgin ichtoriotan hazia, hekien gainean idaziko liburu gehienen jakitateaz hanpatua, gure gizonak, Eskualdunek berek baino sinheste haundiagoa zuen sorginkeria baitan.

208. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Diru soberakinik gelditzen bada, eginak izanen dira azkenik marbrezko plaka bedera, bi euskaldun idazle zahar aipatuen oroitzapenetan, bizi izan ziren herriko kontseiluak ezarriko daizkotenak egoitzako atearen gain aldean.

209. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Ditzagun beraz euskaldun ume bezala haz eta argi.

210. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Euskaltzaleen Biltzarreko gizonen xedea da, euskaldun umeak ager diten gazte danik frantsesaren ikasle, ba, bainan euskaraz bermatuz, beiratuz euskara eta ahal bezenbatean apainduz; ohar diten ere frantsesen urratsei, bainan bereak ahantzi gabe, bereak xuxenduz behar denean frantsesaren erakaspenetik.

211. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Noiz nahi, nola nahi, ttipi danik trebatu eskasean, hitz euskaldunen ordain gure mihiak frantsesak derabiltza.

212. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Badu hogoi-ta-bortz urte kazeta euskaldun hunen finkazaleek euskara hitz bakotxari eratxiki zakotela paperaren gainean bere itxura berezia, ezin gehiago begian hartzeko errexa, gure ahoak emaiten ohi zakon soinuaren araberakoa.

213. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Euskaldun argituenen beren artean, gutiak dira bizkitartean ohartuak direnak, Abbadie, Hiriart-Urruty, Adema eta bertze zonbaitek orduan hasi, eta laster bururatu zuten lan baitezpadakoari.

214. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Jaun, andere euskaldun hanitzek ez ditzazkete oraino berex, euskara irakurtzearekin, [s] eta [z], [t] eta [tt], [l] eta [ll], [u] eta [û].

215. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Kistarrak, euskaldunak batez ere, zeruratzeko gogo biziaz, sutu-goritua zagon bere biotza.

216. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Euskaldun oroen arimak Jaungoiko'ratu nayez, euskalgi guziak ikasten eginalak egin zituen.

217. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Animen zeruratzeko bere garra, Iruña'ko goterrki edo diozesa guzira edatu zuen, bere itzaldiak euskeraz egiñez, bai Iruña'n, bai Nafarr mendietako errietan, baita Iruña'ko Gotzayaren mende ziran bertze erri euskaldun anitzetan ere.

218. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Iruña'n berriz, S. Zernin deitzen dioten elizan, solas-aldiak euskeraz egiten zituen, Garizuma'ko iganderik geyenetan, euskaldun utsak ziren morroi ta neskameendako.

219. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Huna orotan ezagutua den lore gorri ederrari Eskualdunek eman dioten izenetarik bat.

220. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Hau bere gisa utziko du bere osagarria laster galdu nahi ez duenak, Eskualdun edo bertze.

221. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Eskualdunak, idek beraz begiak....

222. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Gogo onez bazterrerat uzteko chedearekin haatik, norbeitek eskualdunagorik eskaintzen badauku!.

223. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Behazue Eskualdunen artean zer agitzen den.

224. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Nahiago bainuken nik izan balitz han, gain hartan, gure arteko apezetarik bat agur egiteko, zor zitzakon bezala, apez eskualdun arrotz gu hainbertze maite gituen hari;(...).

225. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Lenengua ziatz ezin bete lei; bilbotarrak, edo arabarrak edo enkartauak, edo Bilbao'tik itxasora bitarteko errijetakuak, iñora ba'duaz, erderaz egin biar dabe, euzkeraz ezin dabelako; baña ori eztaitela ixan atxakija euzkeldunek euren artian be danak erderaz ekiteko.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Orretan, euzkeldun mendigoizaliak egin leikiena da, erdeldunari ezer esan gura ba'dautso erderaz esan dayola baña euzkeldunari itz egiten dautson gustijan euzkeraz egin dayola; naiz ta erdeldunak aurrian egon, Euzkeldunak euzkeldunari, beti euzkeraz, edonor aurrian egon-arren.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Euzkeldunak: Lieja'ra, edo beste edozein lekura juan biarra ba'dozube, ez esan españarrak zarienik, esaixube egija, euzkotarrak zariela, bestelan ostatu barik kaliaren erdijan gelditzeko zorijan zagoze.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Poz aundiz esan bear dizut, nere uritxoan euzkera beti erabiltzen degula; zein da udaldian, bertora etorten diran kanpotar neskatxekin batian, ekizkizun banakaren batzutan izan ezik; ostian beti euzkeraz; eta zer gauza egoki eta ederragorik euzkeldun Miren-Alabak beren ama euzkeraz aintzaltzia baño?

229. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bai badakigu baña, zoritxarrez euzkeldun utsak diran uritxo batzutan (oso gutxitan Jauna'ri eskerrak) Miren-Alabak beti erderaz abesten dutela; eta au Billera'ko agintari diran neskatxak erdaltzale diralako beste ziyo gabe.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Oyeri baña iñola ere, esango die: Utzi zazu zure naya, neretzat ele guziak dira berdin, eta euzkeldun artean euzkeraz aintza geyago emango didazu.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bakoitza, gure uste guzien gain, Jaungoikoa'gana zuzendu bear gera, ori bai; baña Jaungoikoak gure uste ori zuzena danean, ez digu debekatzen bear bezela aldeztea; eta auxe da neskatxa euzkeldunak, obeto esateko abertzaleak, egin bear deguna; geurea aldeztu; bear bezela, baña aldeztu; bein da berriro, eta makaldu gabe.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Orrengatik neskatxa euzkeldun abertzaleak, alegindu gaitezan gure txadonetara euzkera eramaten, beretan euzkeraz abesten; eta au bai, batere beldur, batere espai gabe dezakegula; ba onela egiñaz ez bakarrik gure eresi, gure olerki, eta gure elea aldezten ditugu, baita Jaungoikuari aintza geyago eman ere.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Egikixun azalgundiak (programea) idatzi ebazan Larragan jaunak erderaz; baña egoki-egoki egongo zan euzkeraz egin ba'leu, euzkeldunak ixan eta Euzkelerrijan gagozalako.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ezta entzuten alde gustijetatik itz zikin, birao ta abesti zantarrak baño besterik, eta zoritxarrez, lotsa-galduko euzkeldun askoren artian be bai.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 ¿Zegaitik? Euzkel-errija goratu ebalako. Ia, ta eurak euzkeldunak ixan.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Lenbiziko ikurra esan nai ba'da easkina itza da guziz egokia eta euzkeldunak erabiltzen dutena.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Beti abestuten dabe umiok jaunartuten amaitzen dabenian, ta ¿ezin liteke lortu euzkeldunen txadonetan euzkeraz egitia?.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Txanela bik tira-bira egiten dabe, ordubantxe itoten dira lau gixon (iru euzkeldunek, bat gallegua; goyan begoz gizajuak).

239. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ikusten dot lan gogor egiten dozuela euzkerian aldez ta langille euzkeldunen aldez.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Oñati'tik etorri da Kortabarria'tar Jon euzkeldun ona.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Guk euzkeldunak barre apur bat egiteko eskubiderik be eztogu.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Enbeita be juan zan ara, ta bere bersoekaz gora-goraketan ipini ebazan ez bakarrik euzkeldunak baita euzkeraz eztakijenak be.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Olabeaga Esan dauste itanduteko Villarreal abixena euzkelduna ixan leiken.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Etxano'n jayuak dira, ta bai euron aita be, gaur bixi balitz eun urte baño geyago eukiko ebazana, ta onen aita be erri artan jayua, ¿Ixan leite ba abixen au ezkelduna? (1).

245. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ori da, geure ustez, biderik artesana Euskel-erriko ontasuna lortuteko, eta bide orretatik jarraitu bear geunke euskeldun guztiok, iminirik erri danetan orrelango ikastolak.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Iñoz Sendatza emoterik euren jauretxietan ikusi ez da, Gotzain euzkeldunik bez, ta bijotzez egiten ixan dautsezan itxeikixunak eta euzkeraz ixan be ta, entzunda, biztanle gustijen buru ta bijotzak beraganduta eruan dauz.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Prieto'k Euskaldun pelota tokijan egin eban itzaldijetzaz bere zer edo zer badiño, oso txartzat arturik aren itzak.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Jaunak onetsi bediz egizko euzkeldun Jainko-zaliak izateko.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Bañan...... nork ziñisten die? Idazlari eta irakurle euzkaldun gustiai urte berri zoriontsua bat opa diet lerro onen bidez, batez ere Arrasate'ko gustiai.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Nere zorion beroena ematen diot euzkaldun jator oni, ta arren eskatu ere bai, jarraitu dezala gure izkuntza maitean idazten.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Egutegi euzkeldun eta aberrtzale onek, era gustijetako irakurrgayak ekarrtzen dauz: elizkoyak, aberrkoyak, eta abarr.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta abesti areik, entzunaren entzunaz, euzko-erri osuak ikasi ebazala dirudi, euretatik bat edo beste eztakijan euzkeldun jatorr gitxi ikusi leikez-eta.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lauk euzkeraz egingo geban, euzkeldunak bai-gintzan, bakarr batek errderaz baño ezekijan, barriz.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Baña arrittu euzkeldunak! Erderazko eleizkixunak! Lemonitz'ko baserrijan nok ikusi dau olakorik! Eztaukogu lotsaren erbatzik arpegijan! Benetako kistarrak, eta onegaz erri gustija diñogu, juan barik geldittu da.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Entzungo...? ¡Bai zera! Ziur nago euzkeldunak eztabela erantzungo... Aspaldiko leloa dogu.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Askotan, geyenetan, erderaz itz egiteko zaletasuna duten euskaldunak, oso gaizki itz egiten dute erderaz.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Esta euskaldunak ¿uste al dezute gure izkuntza maitagarria ta jakingarria ez balitz atzerritar oyek ikasten ariko lirakela?.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Zabaldu, bai, zabaldu asmo oyek, alik eta euskaldun guziyon arteko jardunaldiak euskeraz izatea lortu arte.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Melilla... makiñabat euskaldun gurasoentzat zoritxarrekoa, orain ire gurasoentzat bezela, Kepa adixkide ori.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 LARUNBAT ARRATZEAN, zar eta gaztez bete beterik zegoan Euzko-Etxea, danok Euskaldun Euzkotarrak.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Euskaldun zibilizatzeko, bertan gelditzea obe dala esango nuke.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain esan ditudan izparringi oiek Euskal-Orria danak daukate bai EL DIA ta Euzkadik ere bai; eta euskaldun danok Euskal Orria irakurtzen alegindu bear genduke gure Ama Euzkadi'ren onerako dalako.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Ta Jaunak emandako gauzak euskaldun danak bazterrera utzi bear alditu? Ez, errepublika aldeko baldin bada beintzat.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Euskaldunak izanik gure iskuntza maite degunak ez ditzagun aztu iñoiz orlako gizonak.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 Zorionak gurasoai eta besorkoei, ori dek euskeldun jokatzea.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gaur dan eguneko U.G.T.'ren garaipena Euzkadi'ko burnibidetan, euskaldun langillien nabarmenkeriz, epeltasunagatik daukate Agiritauak lenbailen biali unutz, argi ta garbi ta sutsu agertuaz guziok elkarturik ta egitez langille arazuaz, garaian ta neurrian agertu ezkero garaipena agertuko da, bañan... bear bearrezkua dan ezkero Euzkadi'n euskaldunok agintzea era berean agertu bearrean gera baita ere zaletasun guziarekin artzen ditugun gaiak, garaiz ta zuzentasunez jokatuaz aurrera ateratzea geureganatuaz euskaldun langilleak tamalez geugandik aldenduak, asko da asko ofuscados en su ignorancia andik edo emendik zerbait lortu nairik, txanpon batzuben zalekeriagaitik nor bere kristau-euskalduntasuna ostikopetuaz.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 EUZKELDUNA.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta esan detan bezela, itz ederrak entzuten ziran gizon auen aotik, baña ez noa zer esaten zuten ipintzera...... zorionez edo zoritxarrez ondo ezagutzen ditugu euskaldun guziok sujeto auek eta... Sarri esaten zituzten itz auek: Que no salga nadie pase lo que pase.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Oraiñ uste osoan gaude, Aretxabaletako euskaldun guziok Artolatxok, bear dan justicia egingo duala, baña... bildur gera!!... zergatik... sosolistoak dira eta.......

270. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Ori egiten badezu orregatik... zer esango ote dute zure anai euskaldun guziak zuregatik? ¿Ez ote zera esnatuko?.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Badute napar euskaldun anaiak ere beren eguneroko txoko maitea.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Oraiko euskaldunek ez dute alako izenez, gauza berriak ezagutzen; ordukoak baño ezjakinagoak euskaraz, eta erdareraz ematen dute izena; nola Bearzena pilota leku bati.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Irurzun ondoan erdaldunek deitzen duten Las dos hermanas, euskaldunek deitu zuten Axarte eta erran nai du foz edo mintxate bezala, peña arteko bide ertsia.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Alarik ere euskaldunari etzaio gogoratu bere gogoetan barri idatziz ematea eta orgatik, nik uste, ez dela gutiago zuur agertu: zuurrak naiago du andi agertu baño, izan.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Emakumearen edertasunaz, euskaldunek uste izan dutena, zuur itzetan ikasi dezakegu.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 España Catolica edo Laica`k (berdiñak dira guretzat) ezarritako morrontza au dala bidez, ba zoaz zeure sendi maitegandik, cuartel usteldu oyetara; orrenbeste euskeldunen biotzak zikindu eta usteldu diran toki oyetara.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¡Euskalduna! Araudia izan bagenu len, Idiakez`ekin gertatu zan gertakizun lotsagarri ura, ez zuan Euzkadi`k ikusiko! ¡Ez zuten egin zuten bezela euskera oinperatuko! Ta batez ere, Idiakez garai ontan etzan espetxian egongo!.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Bukatu bitez Euzkadi`n euskaldun oiri gertatzen zaizkigun lotsagarrikeriak! Gure buruatzaz jabetzen asi! Ta ori dana araudi alde autarkia emanaz.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Ekin aldi gogorrian gera oraingoz euskaldunak edo obeto euskotarrak.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Galdetu zazute: ¿Zeintzuk dira aldunak? ¿Euskaldunak, eusko araudia, guk nai-degun eusko-araudia aurreratuko dutenak?.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Arrotzak ez eze, erri txikietan bizi etzeraten euskaldunok ere ez dezute nik orain azaldu nai nizuteken zertxobait ezagutzen.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Beste onen beste esan genezake euskaldun baserritarratzaz.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Erritxo jolas edo dantza txiki abek bear bezela ezagutzeko, errixka oetako euskaldunai dagokien bizkerak agintzen duan eran jarri gaitezen: mendian, uri nagusiekin, len gaur baño gutxiago, baña beñere zerikusi aundirik gabe bizi dan baserritarren tankeran....

284. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Baña ori bai, euskalduna jolas aldian, jolas betean murgiltzen da, bere burua oso-osorik jolasari emanaz.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Bizitu da jendea... ta euskaldunak, olerkari ta idazle batzuen begietan biozberagia, barren illunegikoa dan euskaldunak, (mendiko kontrabandozalea karabineroaren aurrean bakarrik dezu illuna... erdera ere orduantxe aztutzen zaio), euskaldunak, diot, ain biotz zabal, alai, mendi lepoak eresi ta alaitasunez blei uzten dituan euskaldun onek, mai on batek sorterazi oi duan alaitasuna biribildu bearra nabaitzen du....

286. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskeraz itz egitia biar degu; euskaldun guztien artian al bada; abertzale guztien artian beintzat nai luke; Euzkadi maite dunak, euskera maitatzia du lenengo agindua.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guk gaur ez daukagu kemenik guztiai eta ez ta gutxiagori ere euskera erabilli azitzekorik: gero eta geiago itz egin eraztia nola bait lortu gentzake; gaurko aberkoi indarrak botika azkarragoa nai luke, berotasun onekin batian azkarrena lan egingo luke: ez gaur erdeldun abertzalea eta geroago, bear bada, euskelduna; baizik asera aseratik euskelduna.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Euskaldunen artean baño atzerritarren artean indar aundiagoa du esan dedan gaitz onek.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aundinaikeri ta arrokeria beti gorrotatu dute euskaldunak.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta gure nagusia, Tolosan bizi arren, gure berri badaki, ta katoliko ta euskaldun ona dan aldetik uste osoan gaude, maixtar eta etxe jabetze gai oyetan Aita Santu ta Elizako gizon jakintsuak diotena betetzeko ez digula, zuk naiko zenduken añako eragozpen eta galarmenik jarriko.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Jarrai, eusko antzerki bidez, abertzale guzik abertzaletasunian gartzen jarri, euskaldunak abertzaletu eta erdaldunak, euskaldundu arte.

292. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 GAUR DONOSTIA'N Euskaldun Kristauon eguna

293. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Jose Donearen eguna donostiar kristau euskaldunon eguna degula esan genezake.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Alperrik da: zankoak eta muturrak zimaur tartian sartuta bizi dira euskaldun asko.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Espainiako gerla eta eskualdunak

296. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Espainia'ko gerla ta Eskualdunak

297. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Euzkadi'tikan etorri dira
lagun askotxo onera
eriotzari iges egiñez
estalpe bat bilatzera.
Negargarria bada guretzat
euskaldunen ibillera
andik irten da eskale antzo
erri batetik bestera
ibilli bear atzerrietan
ezin joanik etxera.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orain aurtxoak bildur orrekin
andik irten bear dute
babes lekua billatutzera
nunbait ematen badute.
Ikusten danez erri askotan
eskeñi omen diote
euzkaldunatzat errukiturik
lagundu bear diote
ta gure aurrak bizi lekua
oraingozizango dute.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Entzun ba orain eskualdunak
eta kristau zeratenak
alde ontako Euzkalerrian
lasai bizi zeratenak.
Andik datozen anai gaizoak
guziak edo geienak
Kristauak dira zuek bezela
ta gañera eskualdunak
zuen laguntza bear bearra
emen izango dutenak.

300. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Espainia-ko gerla ta Eskualdunak

301. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Baziren, sozilistetan, izlari edo mintzalari eskualdunak ere, eta alde guztietan ageri zen ideia tzar hoik Eskual-herri guzietan indartuko ziratekeen irrisku aundia.

302. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Gure eskual-langileek etzuten akatz edo gal-bide hori: eskual-maitatzaile orok (aberats ala ez-aberats), begi-onez goratzen eta laguntzen zituzten, bainan ez aberatsendako legunako eta eztiago ziratekeelakotz, eta bai langile eskualdunak zirelakotz, langile eskual-maitatzaileak zirelakotz, kanpotar eta maketoen ideia ta agindu-nahiaren kontra agertzen zirelakotz.

303. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Egin zezaketen, beraz, eskual-langileek nahi zuketena beren eskubide ta zuzenen alde: agertu zitezken, aberaskeri eta nagusikeriaren kontra, gorriak berak baino gogorago, sutsuago, garrazkiago; eta eskual maitatzaileek, benetako eskualdunek, errespetatu ta maitatuko zituzketen; gehiago oraindik: nagusiren batek eskual-langileen kontra geiegikeriren bat egin nahi bazukeen, eskual-maitatzaile oro, nagusi aren kontra agertuko ziratekeen, alta (nahiz-eta) lagun ura ere eskual-maitatzailea izan.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Etzaio, bada, eskual-langileari gauza bat baizik eskatu: eskualdun on izan dedila; gure arbasoak bezela, langile eskualdun eta langile fededun izan dedila; eta holan izan eskeroz, defenditu ditzala, nahi dezan bezela, bere eskubide ta zuzenak, nahi badeza lan-uzteaz, nahi badeza nagusiaren geiegikeriak asarreki ta garrazki agertuz eta atakatuz.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 EUSKALDUN OMENGARRIAK

306. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Euskaldunak diran bezelakoak izanik, nork sinistarazi bear zigun, iñork esku geiago zabaldu bear etzienetik ?

307. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Benaz eta geiena mintzen gaituena, euskaldunak euskaldunan aurka armetan ikustea da; len txiki ta urria zan erri bat era ortan odolustea, ta Euskalerria betiko katepe ta zorigaitz'pean yartzera etorri direnakin batera eusko gaztedia geiago ez zutitzeko erortzea.

308. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Mugaz unutzko euskaldun anai askoren itxutasunak ematen digun biotzondokoa letraz agertu eziña da. Euskaltzalerik bikañen eta aipatuenak geure kontra mintzatzen eta idazten ari diran bezela aritzea iñolaz ezin ulertu deguna da.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Zuzentasunean, gizatasunean, eta gañuntzeko alderditara munduaren arrigarri izan diran euskaldunak, euskaldun anaiengandik lelo au entzuten egon bearrak malko ixurtzen yartzen gaitu.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Zu benetako euskalduna, zu gure izar gidaria !

311. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 ESKUALDUNAK ESPAINIAN

312. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eskualdunak nork armetaratu dituen

313. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Iragan Ekainaren (Garagarrilaren) azken egunetan, Eskualduna Bayona-ko eskuarazko kazetak, Espainia-ko gerlaz ari zelarik eta gerla hortan eskualdunek egiten dutena ikusirik, hau erraiten zuen:

314. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Egun, Frantzia-ko churi deituek eta bereziki Frantzia aldeko eskualdun katoliku gehien-gehienek, Front Populaire delako politikaz biziki okituak eta iguinduak agertzen dire.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Orregaitik, Frantzia aldeko eskualdunek badakite zer egiten duten Front Populaire horren kontra buru ta biotz ari direnean, eat guk errespetatzen dugu heien uste, goguo, ta egintza.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Front Populaireri dioten herra ta gorrotoak sobera eraginda ikusten dute, Espainia-ko gerlari datchikon guzia ere ; orrengatik, Espainia aldeko eskualdunak ango Frente Popular en lagun gerlan dabiltzala jakiteak, geiztotzen ditu, eta erran arazi, anai haien kontra, ele gogor eta samingarriak.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bizkitartean, oroitu behar lukete atzotitz hura, ta erran : Espainia-aldeko eskualdunek, guk baino obeki dakite beren etcheko berri ; eztire aur, eztire ero eta giristino on dire; zerbeit arrazoin badukete Espainia-ko fachisten kontra odolaren ichurtzeragino ari izaiteko ; gagozin beraz ichillik ; errespeta dezagun artu duten asmo ta erabakia

318. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Itz hoik zuhur eta egoki-egokiak didurizkigula erran dugu gorago: egokiak eta errepetitu beharrekoak, zerren ahantziak baitituzte Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Espainia aldekoen kontra ain , itsuki ta neurri gabe ari izaiten direnean.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Burulla-ren 3-garren eguneko Eskualdunan agertu du S.A.-k kontrakerizko lakirio hori ; eta asi goi-burutik eta azken itzetaraino, Espainia aldeko eskualdunak jo, iraindu, ta zapatu bertzerrik eztu egiten.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eskual-maitatzalleak eta Gipuzko-Bizkaietako eskualdun gehien-gehienak fachisten kontra altchatzea, aitzindari batzuen ametsagatik izan zela erraitea, ezta egia beraz. Ona emen zer gertatu zen :

321. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eskualdunen altchatze hori etzen, beraz, buruzagien ametsek eragina ; erriaren, populuaren, barnetiko igitze ta mugitzapen geldi-arazi ezin bat baizik.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Au da egia, au da egi saindua... Bainan alperrik ari gera mendiz unaindiko eskual-iskribatzalle batzuendako ; hoiek ezpaitiote sinesten araindiko anairik eskualduneneri (eskual-maitatzaileeri), eta bai ango eskualdunen eta Eskual-herriaren etsairik gaitz, amorratu ta errabiatueneri.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 ESPAINIAKO ALDEKO ESKUALDUN ANAIAK

324. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espainia-tarren odola ta eskualdunen odola

325. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eskualdun jator-jator batek (un vasco cien por cien) erran du, goraki, nahiago duela bere eskual-odola ukatu, gorriekin bat egin baino (Prefiero renegar de mi raza vasca que no unirme con los rojos).

326. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Itz hoik Calvo Sotelo zenak erran zituen : eskualdunen etsai-purrukatua zelarik, fachistek maite-maite zuten Calvo Sotelo polituko aipatuak.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eta, zuzen ere, its hoik, eskualdunen kontra erran zituen: eskualdunek gobernatzeko libertatea (estatuto de autonomia) eskatzen baitzuten, libertate orren kontra ari zelarik errepetitzen zituen.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Bizkitartean, dotrina hori, Calvo Sotelo-k, Queipo de Llanok eta Espaina-tiar orok, berendako dute bakarrik : bertzeendako... ikusi dugu gorago : Euskaldunak, Eskual-erritarrak, gorriekin bat-egin baino leenago, galdu behar du bere izaitea, ukatu behar du bere izena, saldu behar du bere odola.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eskualdunen odola, aldiz, gauza balio gutikoa da; Espainia-ko politika gora-beerak, maiteago bear ditu ukan Eskual-erritarrak, bere dola ta izaitea baino.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espainia-tarren odola, urre bits baliotsua da beraz ; eta eskualdunena, putzu beltzeko ur ustela.

331. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eta hori Calvo Sotelo zenak eta Queipo de Llano-k erraitea, ezta miresteko, ezta estonatzeko; lotsagarriena, nazkagarriena, eskualdunek, Eskual-erritarrek berek orren on emaitea da.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eta badire Espainia aldean, bai eta Frantzia aldean ere, eskualdun aunitz, Eskual-erritar aunitz, lotsagarrikeri hori on-artzen dutenak : naskagarrikeri hori egia-balitz bezela jokatzen dutenak.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espainia aldeko eskualdun ainaiak

334. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Gure egitekorik nagusiena, Espainiako Laterri osoan giristinotasuna, bakea ta langiletasuna edatzea ta indartzea dugu. Beraz birtute hoik dituzten jendeak eta Erriak (eskualdunak eta Eskual-herria bereziki), begozi lasai, begozi trankil, gure baitan ezpaitute aurkituko laguntasun eta anaitasunik beroena baizik.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Itz hoik militar-fachistek gogoz eta fede onez erran balituzte, eskualdunek, beren aldiz, alegin guztiak egingo zituzketen Eskual-herriak baketan iraun zezan, gerla izigarri orren su-garrak Eskual-herrira edatu etzitezin.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eta baliteke, orduan, eskualdunen lan, otoitz eta bitartekotasunari esker, gerla orrek ekarri dituen odol-ichurtze ta nigarrak aunitz gutiago izaitea!

337. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Gerla asi baino leenago ere agertua zuten: beren herra ta gorrotorik aundiena, eskualdunen kontra zutela, eskualmaitatzaileen kontra, Eskual-herria Jainko ta Lege-zaarpean ezartea bertze politikarik eztutenen kontra.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Hori egin zuten gerlaren astean; eta hori egin dute, gero ere, gezur-gurutzedunok: hori egin diete eskual-maitatzaileeri; Jainko ta Lege-zaarra defenditzeaz bertze politikarik eztuteneri: Eskual-herria defenditzeaz bertze egitekorik eztuten eskualduneri.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Beti euren zeregiña izan da, euskelduna ta euskeria ondatutia ¿zelan gura dozu arek ontzat daukena, niretzat ona izatia?

340. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Zure gurarijak esdirelako euskelduna ondutekoak.

341. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Bide orregaz, baleitye euskeldunak errderia ariñago ikastia, errdaldunak euskeria baño.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Esan leike, Jaungoikoak euzkelduneri agoak bardiñak estirenak, edo alde andikoak, emon dauskuzala, betxia orrek esateko.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Falangistak (geienak anarkistak) eta rekete guziak berriz, trompatuak esaten zuten : Pour tuer les basques, euskaldunak iltzeko goazen Euzkadira : ta Euskalerrian il izan dituzte gutxienez ogeitamarren bat apaiz eta fraile.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 -Zergatik ? Apezak euskera maite zutelako, euskaldunen aldez lan aundiak egiten zituztelako, Jinkoak bakarrik daki Frankoren etxeko ardiak, beltzak eta txuriak, zenbat apez, monja (soeur) eta katoliko on on ill izan dituzten.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Mendi goizaleak Erniyo muturrera belar, lore ta garo usai gozodun aizez gure birikak betetzera, Abertzaleak Erniyo mendira; mendiak euskaldunantzat egiñak dirala erakustera.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Euskaldunak, Erniyo mendira, Euzkadi askatuko duan Jaungoiko alguztidunari aintza ta aintza ematera.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Laister Españi'ko uri nagusian egingo da Euskaldun alkatearen batzar aundi bat emendik ere juango da ala erabaki dulako Udal batzarrak.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Esan behar degu, arro-arro, gure diputaduak aldun abertzale euskaldunak, lan ortan ederki lagundu ziotela, ta lagun diotela, beti, Eleizaren eta batera Euskalerriaren eskubideak zaindurik.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Or arkitzen dizkiogu Gil Robles'i akatzak, Euskaldunen oso adiskide ez ote dan diote; besteak berriz begi onez ikusten gaitula.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Datorren urtean, J. l. gure agintariak guk izendaturikoak baldin ba'dira: araudia edo zor zaigun askatasunaren puxka bat bederik zure bitartez biurtzen ba'digute, orduan, euskaldun guziak batera oiu egin al izatea nai genuke zintzurra larrutu arte: ¡GORA GIL ROBLES!!.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Biek: Dugun igor Eskualdun onerat ikhusi eta entzun duguna.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eskualdun Onak: Agian ba!. L. H. E. C.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Framazonen maltzurkeria guzien kontra datchikagun orok gure Eskualdun girichtino libertatea.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 ESKUALDUNA ASTEKO BERRIAK. Eman eta khen

355. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Suak emeki emeki bero dezala, hant-araz, goza, urra, eta orduan egiten duzu kozina bat - eskualdun kozina, edo eskuarazago eltzekaria

356. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Uskaldunak etchikiko tugu Uskaldunak eta ideia hounetako gizounak.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Legasse, Oraneko jaun aphezpiku eskualdunak egin du gorphutzaren altchatzea.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 SOLDADOEN-CHOKOA
Eskualdun pestak?.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Aste batez emanen dituzte josteta mota guzietarik, eskualdun soldado hilen familieri laguntza zerbeiten igortzeko.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hiriko auzapeza eta bertze aintzidariak oro eskualdun boneta buruan agertu dira pesta hoien lehen egunean.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Josep zenak ondokoak utzi ditu eta gu eskualdunak omen gira horien guzien hazleak.

362. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Handizki goresten ditugu hortaz artha duten eskualdun onak.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Duela egun zombait, solasean nindagon eskualdun batekin: Haur bat banuke, zautan erraten, ikastegirat igorri beharra, bainan ikastegi horiek odola bezain kario dira.

364. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Entzun du Eskualduneri aste guziez Eskualdunean mintzo nitzaiotela, eta hortako nahi nintuen ikusi eta mintzatu.

365. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nahi luke Eskualdunek jakin dezaten zer den hango jendea, nola den bere zuzenari atchikia, eta zoin azkarki dakien ihardokitzen zuzen hoien beiratzeko.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Errozute zure herritar Eskualduneri guri jarreik diten.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Euskaldun Kaputxinoak Ameriketan.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Alderdi auetan antziñetik baziren Kaputxinoak, baño euskaldunak.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 - Argentinan 4 eta Txilen 5 etxe ditugu eta etxe oietan sakabanaturik 57 Apaiz eta 36 anai bizi gera, bi kendu ezkeroz beste guziak euskaldunak.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 I.- Gure erriko abesti zampacirc;r eta gozoak,
Aurreko euskaldunen biotz mamikoak,
Naiko lituzke bildu gure Prailetxoak;
Ortako nasiz dabil mendi ta txokoak
.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ezagun da Constancia eta Correok beren ezartegiyetan euskeldunik ez daukatela.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Euzkeldun askok aintzakotzat ez dizkitek artuko itz eder oyek eta pitinkerik eta ezerezkerik dirala irudituko zaiskiotek.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Egun beltzak datozkigu itxura dagonez gure aberri maitiaren gain, ta orregatik gertu gaitezen euskaldun guztiok batere bildur gabe, datozela nai duten guztiak, guri, geure sinismena ta abertzaletasuna eztigute iñok ere kenduko.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Asko ta asko dira oraindik ere Euskal erriari gorroto bizi diotenak, ez bakarrik erdaldun edo belarri motxak, baita euskaldunak eurak ere.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Eibarr'an, euzkel-erri uts utsa danarren, ez dakust gaurdaño ezetariko euzkel idazkunik baña aurrerantzian bai-dakuskegu; geure lagun on-on aldratxoko batek ikusirik euzkeldunai euzkeraz egitia gauza zuzena dala, bere anai-arrebakin naste erabagi eban, euraen guraso ildakuei illartitz eder bat egitiau idazkuna genre izkuntzan jarririk.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Orixegaitik geure ikurritza da Euzkeldunei Euzkeraz; eta Jaungoikuaren laguntasunaz laster argitalduko doguz onetariko beste idazkun batzuk.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Arimazain ona zan, eta euzkeldun bikaña, ta ondiño gomutan eukiko dabe bere lagunak, Gazteizgo Abade ikastetxean euzkeraz eta euzkeraren aldez egin eban itzaldi sutsua, bertan ikasle zala.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bere bizitzako irugarren urtean sartu da, kistar-irakaskintzea euzkeldunei euzkeraz irakasteko Bizkaiko Abadeak sortu gendun bazkun ederra.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Mezea abestu gendun gergorar erestiz, urteoro oi dogun lez; eta gure lendakari Eguzkitza jaunak egin eban itzaldi ederra, argiro ta errazto erakusten ebala biarrezkua dala Euzkeldunei Euzkeraz irakastia kristiñau-ikasbidea.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Euzkeldunak orain arte idazti ta irakurgei gitxi dabez, baña aurrerantzian ugari emongo yake gogo-janarija idazti ta izparringi-bidez.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Uste dogu euskaldun Kristotarrak eskua luzatuko dauskuela jai bi oneik biar dan anditasunaz egiteko, zabalduta daukagun arpidea gizenduaz.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Ta gustia izan beite euskera bidez euskaldunak kistar-bizitzan aurreratuteko.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 LUISTAR GAZTE EUSKALDUNAK... ERROMARA GUAZEN

384. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Anzuola asko postutzen gaitu erri onetan Pro Luistarrak eteroko onetan erdia euzkeraz jartziarekín: izan ere euskaldunen errebista orretan etzaigu iduritzen ondo guztia erderaz jartziarekin.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Giputz euskaldun gazteak Luis Donearen egunean

386. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Aurrera beti, zuek gipuzkoatarr euskaldunak, aurrera, españa maite dezutenak.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00034 Zuek, ba, euskaldun gazte jatorrak, ¡ ez lo egiñ !

388. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0312 Xuri-berde-gorri arropa, dûzû begiralena,
Nasaampiuml;, goxo eta xothila, eijerrez eijerrena:
Uxkaldûn guziec beitugu, holako ikuriña!
.

389. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 PETTAN - Behar diagu, ba foroatu Eskualduna ez dela uste duten ttonttoa.

390. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 GANICH - Ez duk, ez, eskualdun gisa jantzatzen hemen, eta... kol chutak behar tiagu eta jaka luziak!...(...).

391. 1940-1968 bizkaiera bertsoak j.g. etxebarria 0032 Zeruan illun,
lurrean bere.
Bertsolarien begira
millaka lagun; oraindik ere
euskaldunak bizi gara
.

392. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0011 Batzuk:
Jesus, Jainko Gizona
Zuri gure bizia!
Ona non dozun, ona,
Euskaldun gazteria!
.

393. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Hauxe zan: soldau joan beharreko ordua heldu jakon osaba hari, artean euskaldunak hareen laterriko lege nagusi horren azpian buztarripetu barriak izan ziralako.

394. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Euskaldunok, geure aulkeriz, urtetik urtera euskeria era guztietan makalduaz eta lordinduaz goiaz.

395. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 1) Euzkeldunak s ta z nastutia ezta ikaragarrija, Orixek berak nire ixenordia nastetan daun-ezkero.

396. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Oiturearen indarrez be, euzkeldunik askok sorgin, sustrai ta abarr, s'gaz idazten dabe, jakin-barik zgaz ixan biarr dirala: zorgin (zori-gin), ta zusterrai (zur-errai).

397. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Gure aurtxoak euskaldunak izanda be, eskoletan euskera aztu-edo egiten dabe, erdera baiño entzuten ez dabelako.

398. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Bai ta ikasi dabez Kam ta Sem'tarren izkuntzak: bereber, etiopiera, egiptarrena, koptarrena, akadiarrena, kutxitarrena, arabiera, iberkera, siriera, abisiniera, feniziera, asiriera, babiloniera; Siberia'koak, txuktxe, koriako, ta kantxalad batez be; bai ta Amerikakoak be, Peru'ko ketxua ta aimara, Kanada'ko algonkin, Txile'ko araukera ta kolonbia'ko katio; bai ta Jesukristoren aurretik bi edo iru milla urte euskaldunen inguruan bizi diran indieuropar edo ariotarren izkerak be, keltena, gerkera, latera, jermaniarra, eslabarra, ta talde otakoa dan sanskrit asiarra, eurokandiko beste taldeekin.

399. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Bertsolaria atsegin etzaion euskaldunik ezin gentzake arkitu, guziok gera zaleak eta.

400. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Orduko euskaldun ikasiak beren izkuntzarik aintzat artzen ezpa-zuten, eta oker guzia goitik bazegon, zer egingo zuten egin zutena baño geiago eskolarik zapaldu gabeko bertsolari apalak?....

401. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 Gure jatorri garbi onek
oberikan iñun ez du.
Mendiko ur onak bezela
bizi gaitezen garbi beti, eta indardun,
gaudela orain ta beti
euskaldun.

402. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Gurtu dezagun Jesus,
Eukaristian apal daukaguna
Gogoratzen beti maitasuna.
Euskaldunak auspez makur burua
Ta guk ere maita zagun benetan
ikasbide au, arren, zabalduaz
Ill arteraño alde guzietan.

403. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 20- Mundu guztian zabaldurikan
ditugu gaur Salletarrak,
iñun baño obe Euskal-errian
ikusten dira erritarrak.
Muga batetik beste puntaño
Anai on oiei eskerrak,
gure mutillak egiten dira
Kristau ta Euskaldun iatorrak.

404. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Euskalduna jatorriz.

405. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Nolanai ere euskaldun odola zeraman bere zaiñetan Sor Maria beneragarriak, bere amaren partetik.

406. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0051 Euskaldun gudariak lurrean arrastaka ta zulotik-zulora, tiroka, aurrera zijoazten polliki-polliki.

407. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Marik berak esan zidan, oraindik egun askoeztala, bere etxera mirabe juan nai banua, soldata ona emango zidala, bere senarraren anaia're ezkongai zegoala, emazte euskalduna nai zukiala ta... ez nua geiago esatera.

408. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 - Zuen maisuak ez gaitu maite euskaldunok.

409. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0095 Iturriaga ezta izan euskaldun alegilari bakarra, garaitsu artan euskaldun zenbait izan baitziran poesi tankera onen ereille.

410. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Alabaiña, oraiñaldiko euskaldunoi txit ernegarri zaizkigu liburuok Larramendi ta bere aldiko jakintasun eta mentalitatearen ezaugarri.

411. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Bere liburutan jakingarriena gaurko euskaldunentzat Corografía de Guipúzcoa deritzana da.

412. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Detxepare'k batez ere, baiña Oihenart'ek ere bai, utzi digutena XVI eta XVII'gn. mendeetako euskaldunen Ars Amandi (Maitabidea) bezala da.

413. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Amaika euskaldun neska gazte eder ba zeuden, Burgos'ko akeitetxe ta jantokietan baña, mostradore aurrean eskatzen diogun ardoa ateratzen badigute... konporme geratzen gaitun.

414. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Ik ere ikusiko dek, euskaldunen aurka eraso-aldi bat egitean edo negu beltzak arrapatzen auenean.

415. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Ondo oiek, euskaldunak bizi oi diran lekuko arru-aldean sortzen dira.

416. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Gure euskaldun gaztearentzat etzan berealakoan iritxi une pozgarri au.

417. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Bere aberrian arkitzean, otzikara ikaragarriak astindu du burutik oñetara ta gazte bioztun, birika zindoetan sortu dan guda-oyuak mendi-gallurrak jo, mendi-tarte sakonetara jetxi eta millaka euskaldunez beteta dauden errekondo, zelai ta ibarrak zearkatzen ditu.

418. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Toki biotz-bera uraxe, batez ere guretzat, euskaldunontzat, gure izatean aritzaren miña daramagunontzat.

419. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 EGIN Euskaldunok elkar kritikatzaille majoak gera.

420. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Euskaldun danari euskeraz beti; eta gaur, nola esan ez nekialako, gauzaren bat esan ezin badiot, gogoan artu beste baterako, pentsatu, galdetu eta ikasi, eta ez esan euskeraz ezin esan ditekenik.

421. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 EGIN, orrek du emen garrantzia, eta ez agoz euskaldunak gerala esan lenengo eta gero gure bizitzan erderaz mintzatu.

422. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Zenbat euskaldun galdu ote da
zorigaitzez, itxasoan?
Naiz eta ori asko ez pentsa
ontzia artzerakoan.
Arrantzalea biziarekin
ibiltzen dala jokoan,
Auxe gogora dezagun beti
arraia jaterakoan.

423. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Baiña gaztelaniz confesar bietara erabiltzen dude, ta euskaldun batzu konpesatu ordez aitortu sartu naiean ari izan dira.

424. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Jainkoari eskerrak' euskaldun gutxi konpromatu dira izkuntza orrela kaxkartzearekin.

425. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Astokeri ere ezta euskera jatorra, euskaldunok beti astakeri esan edun baitegu.

426. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 ¿Zergatik ogei urteko mutilla ez esan, euskaldunok beti esan degun bezela?

427. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Euskaldunen artean ere askorentzat aphez " esatea gaitz egiten da, ta Euskaltzaindi- ko batzuri Epherre esan bearrean Eferre entzun edun diet.

428. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Euskaldun guztiok iparr-euskalkietakoek bezela ph ongi oguzten jakingo begenu' Ph jarriko genuke.

429. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 ¿Ta zer? ¿euskaldun guztiok û esaten asiko otegera?

430. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Euskal-asmoen barrutian eguzkiak daukan gurentasuna bide dala, ez da arrigarri indoeuroparren arteko eguzki-mitologiari dagozkion siniskizun eta aunitz oitura, eguzkiari buruzko euskaldunen uste ta itzetara ere aldatu balin badira.

431. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Euskeraren aldeko maitetasun aundi batek eragin digu penintsulako euskaldunei joan daneko irurogeitamar urte oietan eta maitasun sendo ta zindo onek eragiñik euskal-idazleak eurite ondoan perretxikoak bezala sortu zitzaizkigun gure kale-baserrietan.

432. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Itz onen aitzea beñepein izango zuen abandotar seme argiak. Zertan asmatu orduan bere ordez izpar izenez bataiatu zuen abortu nazkagarria? Zorionez, abizen onen aldea poliki tajutua dago eta gure alderdiko euskaldunek ezagun-xamarra dute. Zein aukeratuko?

433. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Amaikatxo euskaldun irakurleek irakurri izan dute ta bertan kristau dotriña ikasi.

434. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Tamalez euskaldunok eztegu gure klasikoen billa, beste ikuntzetakoak bezela aspaldi-aspaldiko aldietara joaterik.

435. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Jakin ez damurik nortzuk diran egile, euskaldunok lotsor gera-ta; idaz-lanen bat argitaratzekoan, ez dugu bostetik bein geure izenez agertzen, ordezkoz baiño, ta auek sarri bi ta iru dira.

436. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Ikus bestela gure Basarrik euskaldunen poz eta naigabeak orren garbi azaltzen dakian idazle jator orrek, oraindik urte asko ez, egunerokoan eskeiñitako zenbait idazti.

437. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Izan ere Pedro Mari'n bertsorik ezdakien benetako euskaldunik ez det uzte izango danik, baña bere berri-erditxo bat jakiteko ia ia Zizurkillen Errekalde baserriko sukaldea usmatu bear izan degu.

438. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0096 Euskalerrian izandu dan lenengo teatro-taldeak, Euskaldun Fedea izena zuenak, aurkeztatu zituen.

439. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Noiz emen baño bakartiago, euskaldunago, gutarrago?.

440. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Erlijiua izan dugu euskaldunon gerrate danen edo beintzat ia danen suemalle ta luzarazle; ta baitare, gañera, euskotarron bitarazle.

441. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Oraindik ere ez dira aztu bertso auek gure baserritar eta beste euskaldun jator askoren artean.

442. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0134 Ba-ote-da euskaldunen bat bertso auxe kanta ez duanik noizpait beintzat?.

443. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Gaurko euskalduna: Kristorena dasaizut, zure zorionerako dasaizut: izazu fede!.

444. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Batez ere, euskaldun jaio ta azi diran askoentzat; zazpi alegin ez ezik, txikien bat egiteko ere gogorik ez adorerik eztuten euskal-seme bidekatuentzat; euskeraren balio aundia ikusi nai eztutenentzat; ikusi naiz éz, guri ta gure semeai euskerak eta euskaltasunak mundu guziaren aurrean ematen digun ospe, fama ta entzute aundia....

445. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 An beian zugaitz-artetik ageri, gure Azkoiti euskalduna bizi-liñua ariltzen.

446. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Azkoitik euskaldun dirau oraindik, Jaunari eskerrak.

447. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Beraz, Euskalerria'an eginkizun dauden len-lendabiziko bi eginbearrak, auetxek dira: Euskaldunen artean euskal-kultura zabaldu, euskaldunak euskaltzaletu al-izateko biderik bakar eta oberena dan aldetik, euskal-kulturari ekin bear diogu.

448. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Beraz, euskaldun geranok euskeraren zoria ta bere etorkizuna aintzakotzat artu bear dugu, gure zori ber-bera dala-ta Euskerara io bear dugu, beraz, Euskal-Erri'aren nortasuna alderuntz dijoan bidea iritxi nai ba'dugu eta gure izkuntza dan euskerak berak eta ez beste inork gure Erri'ari bere nortasuna biurtuko dio.

449. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Orrela beraz, au onela dala; eta gerana gerala, baiña gutxienez, gure burua euskalduntzat baldin ba'dugu, gure izkuntza onen alde gogo beroz lan-egiteko asmo sendo ta bizi bat artu bear dugu lenbailen; eta euskeraren etorkizunari arretaz beterik so-egin, gure izkuntza txirotu ez dedin.

450. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Izan gaitezen, bada, euskaldun zintzoak, eta zuek guraso zeratenok, ez utzi, zuen seme-alabaen artean, euskeraen irakaskintza.

451. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Ala ere, emen badira notin batzuek, Euzkadi ta euskaldunak asko maite dituztenak.

452. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Arrezkero emengo Askatasunaren Agirian sei euzkotarren izenak arkitu nitun: euzkotarrok iñongo errien askatasunaren alde gogor yokatu dute, euskaldunen izena ederturik.

453. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Eta guk, euskaldunak gareanok, ikasi daigun euskera batua.

454. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Azkue Jaunaren Euskalerriaren Yakintza, bere Ardi galdua baño ulerterrazagoa da, bai gipuzkoarrentzat, bai gañerako euskaldunentzat.

455. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Gipuzkera Azkuek bere Euskalerriaren Yakintzaren Itz aurrean dion bezela euskaldun geienentzat errazena dalako.

456. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Eta ni bildur, ez bataren eta ez bestearen eztan izkuntza nabar, pisu ta elkor orrek ez ote ditun gogoan joko euskaldunik jatorrenak, euskal-liburu ta paper guziak erabat zapuztutzeraino.

457. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Esan nai det buru otzez eta erruki gabe salatzen dituala gure akatsak, euskaldunak eta bereziki gure agintariak kultur-gauzetarako erakutsi duten ajolakabea ta girorik eza.

458. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Askotan galdetu izan diot nere buruari zer dala-ta euskaldunak Gloria Patri otoitza latiñeraz egin bear duten.

459. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Parregure baiño urrikal-gure sortzen didate gure euskaldunen latin-saio oek.

460. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Emen' fabrika ta lantegi asko dira, baiña guziak euskaldun járraitu dute eundaka urtetan.

461. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Parkatu, baiña ezin áztu ditut olako bi predikalari: Don Poli, eskuma aldetik, eta Amuategi ezkerretik; baiña biok Eibartar jatorki, biok euskaldun-euskaldun.

462. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Ez lotsatu, beraz, Eibartar maiteok, ezta beste euskaldun guziok ere, onela edo bestela itz egiten dezuela dirautsuenean.

463. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Baditugu, zer ortan, euskaldunon bidea jarraitzen duten erri aurreraturik asko.

464. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Eibartarren zara ta dozu oiek bi lagun edo geiago zertzen dituzte, au da, beste euskaldunon zerate eta dezute itzek bezela.

465. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Gertaera sinisgaitz orrek jartzen ditu, munduko jakintsuak, gure Erri eta gure euskerari begira, eta euskaldunoi deika, alegia, gure izkuntza maitagarri oneri eutsiteko otoizka.

466. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Dei orreri erantzunez, eta nere itzalditxo au bukatzeko' ona emen bi itz:, Euskaldun maiteok, eta bereziki Eibartar kutunok: Irakurri dézue, noski, Gran Via errebistan (n. 140), L. Mitxelena euskaltzaiñak, oraintsu, euskerari buruz, agertu duan idazki irakasgarria.

467. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 An ikusiko dezue, jakintsu guziak euskaldunoi zuzentzen dizkiguten erregu eta suspertze itzak.

468. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Ogeigarren sigloko euskaldunok eztégula, dirauskue, geure aurrai erentzi eder ori ukatzeko eskubiderik; ori egitea' ondamendi izugarrizko bat litzatekeala, ez euskaldunontzako bakarrik, baita sortzaldeko Europa guziaren kulturarentzako ere.

469. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 Mugaz beste aldeko euskaldunen mandatari bezala etorri zaigun Lafitte euskaltzain jaunari ere gure agurrik beroena.

470. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Ezta ba arritzeko, zentsudunak diran gizonak, baserriaren berakoa, begi txarrez ikustea; baserria lurperatzen bazaigu, Euskaldunen izatea, galdutzat eman dezakegu.

471. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Ontan ere ordea egizaletasuna euskalzaletasunaren gañetik; (egizalea txapel dun ez euskalduna).

472. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Eundik amar ere etzirala zion noizbait euskeraz mintzatzen ziraden euskaldunak.

473. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 XVIII-gn. gizaldiko euskaldunek fueroekiko ideia edo ikuspegi klasikoa zuten.

474. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Hunek esplikatzen bide-du euskaldun gehienak karlismoaren alde burrukatzea ere.

475. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Ortik aurrera, tajuzko ezer gutxi: eskutitzak eukaldunai beti-edo euskeraz; irakurri-ahala, esaera eder eta itz txorrotx asko bildu; berebat lagunekiko itzaspertu eta jardunetan.

476. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Ta nik nere baitan: Emengo geienak euskaldunak izango dituk ba, arrano pola.

477. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Bere lagunakin ezker eskui berbetan ekin neutson, bizkaitarrak edo bizkai-euskaldunak baitziran.

478. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Euskera-obekuntza, asieratik, euskeldun artean soilki bete bear izan zan, gure etxeko langaiak, ez beste iñorenak erabilliz, euskel erraitik, ez bat ere erderarenetik mamia ateraz, latin-seme izkuntzai jazoten zaienaz guziz bestera.

479. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0209 Leizarraga'n era onek eta bezelako beste batzuk, eder ta jatorrak izan arren, egungo euskeldun gutxik ulertuko dituzte.

480. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Bidenabar zorionak upelka gure Zuzendariari orren monumentu bikaiña euskerari eraiki diolako, euskaldunok ere beinbetiko ikasi dezagun gure izkera aintzat artzen.

481. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Orra ba; ona emen milla olerkiak aitatu euskaltzalea ta millaka beste euskaldun sinis-gogor eta ez-iakiñak lotsatzeko.

482. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Orrialde beteetan aleunka olerkari aipatzen ditu, ez-ezagunak geienak gaurko euskaldunentzat.

483. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Euskaldunak bakoitzak bere izena iarteko erabeegi geralako geienbat, ez-izenez estali oi dugu gere burua eta gero gerokoak....

484. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Sarri entzun diegu esaten arrotz-idazle ta euskaldunei ere, Euskaldunek ez daukagula maite-kantarik, esate baterako, ez maite olerkirik.

485. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Egia esan, edestitxo au ez da bear bezin ezaguna kristauen artean, batez ere euskaldunen artean.

486. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Gure errialdeetako giro elizkoitik ez ain elizkoietara aldatzen diraneko, euskaldunek ez dut esango beren sinismen utsala zearo galtzen dutenik, bai, ordea, erabat otzitzen dirala.

487. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Gertakari au oituegia da ez bakarrik euskaldun ez-iakin eta alotzetan, baita iakitun eta erdi-landuen artean ere, oien fedea, maiz, ondar gainean iaso etxea bezelatsu dalako.

488. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Badira Euskeldun batzuek euskera ez dakitenak.

489. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Euskeldun adiskidei euskeraz izkiriatu dizkiotedan eskutitzak ez zendukete nai aitatu nitzan, naiz geienak euskerari dagozkan?.

490. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Kampotarrak, Euskeldun ez diranak, euskera ez dakitenak (nonai sortu ziran), nola itzuliko lirake euskerara, erabilliko balitz aditzen ez duten izkera bat eskentzen zazkioten liburu edo idaztietan?.

491. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Ordainka Euskeldunen eta euskeraren jatorriaren ezagutzeak argitzen, edo, obeki, argituko ditu aspaldiko gizamota eta gizabide batzuenak.

492. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Nai ginuke Euskeldun guziak, bai aundiak bai txikiak, ezagutu zitzaten Euskal-erriko gai ederrak.

493. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Azkenekotz, zenbat Euskeldun ezagutzen dute badirala liburu eder asko, euskeraz idazle aundi batzuek egiñak?.

494. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Galdegin dezagun eun bat Euskelduni, nolanai artu-ta, Dechepare, Axular edo Bilintx'en izenak zer iratzartzen dioten gogoetan.

495. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Alaz ere, Euskeldunak, ikastegietan orain diranak edo luzaroan izan diranak, ezagutzen ez badituzte Euskeldun idazle aundiak eta aen obra ederrak, zailki sinisten dute, edo ez dute sinisten, euskeraz gai aundi eta gorarik esan ditekela.

496. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Ez bait-da berdin sortzea ta euskaldunak itz aiek berentzakotzea....

497. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Berrogei ta amar urte egiñak dira il zala, ta aren oroipenak oraindik bizi-bizi dirau euskaldunen artean; maite dugun zerbaitek kilika goxoa eraso oi digu biotz azpian.

498. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Arrese ta Beitia euskaldun olerki sailleko Haydn dugula esan dezakegu.

499. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Euskaldun zintzo: ederrak eder ta akatsak akats, emen daukazu liburu bizi, mamintsu mamitsu, bete-betea; emen daukazu euskera nun ikasi, dan lez jori, errez, gozo; emen daukazu, azkenik, biotza nun berotu.

500. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Nik naiz itza eratxiki diot, zenbait euskaldunek beren gutunetan egin oi dutena.

501. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Eskual zeruko izar argi bat, hanbat behatu duguna,
Zinen Saint-Pierre bertutetsua, aphezpiku eskualduna,
Bihotz handiko gizon zuzen bat, zintzo eta jakintsuna,
Lorietan so ginakola, bichtatik joan zaukuna
.

502. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Maite zinuen Eskual-Herria, maite Eskualdun guziak;
Ohidurentzat bazinituen sendimendu berheziak.

503. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0071 LURDEKO LOREA Lurdeko Lorea, Ama paregabea Bethikotz da zurea, Eskualdun jendea.

504. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Iñaki de Irigoien
Mutiko pijua
Bernaje adoretsu
Batetik sortua
Euskal jantza bikañen
Maitale sutsua
Abertzale zintzoa
Euskaldun prestua.

505. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Irigoien txikerra
Iñaki laguna
Ire pentsamentuan
Bajagok zentzuna
Esplikaduten ñoak
Preguntau doana
Zergaitik gura barik
Nasan euskalduna.

506. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 II Nafarrotar haur hori zen: Axular Jauna,
Nork ez du izen hori norbeiti entzuna?
Aphez idazle bat zen oso Eskualduna.

507. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0350 Gure arimeri
Ziolarik klarki:
Zuhur den Eskualduna zerura bedi.

508. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Guziek Amari / gainez gain ekar
Eskualdun sineste,/ bihotz eta kar:
Gazten berpizgarri / dadin iratzar
Bihotz-ilunbetan / goizeko izar.

509. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0408 Hemen, zer gerta ere, gauden Eskualdun,
Jakinik ez dugula, Europa handian,
Paristar batzuekin bezik anaitasun...
Gure kontrabandixtek dakite zer erran!.

510. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0351 Zaharren oroitzapenez,
Eskualdunak izanez,
Geroztik aste guziez,
Igandetan, ostegunez,
Pettan, Antton, Enaut, Manez,
Biltzen dira, zorionez,
Geldirik ezin egonez,
Pilotan ari beharrez.

511. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0223 Mezulari jatorrak, Ziga'ren ertia,
tokietara zeraman oyu zolia:
antxen nun zen ageri bere margotzia,
onereizten zitzaion euskaldun yendia.

512. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Euskualdunen mendratzen hasten dire.

513. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Hik aski erran arte eta nahiko dukan negurian ehoko ditik hire eta Euskualdunen mendratzaile guziak, bakarka ala osteka.

514. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Erdar-dunak abiatzen dire ozarki Euzkualdunen eskharniatzen.

515. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Ez dain, gehiago, Euskualduna eskharniatua, bainon bai lagundua, begiratua.

516. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0027 Geroztik, Euskualdun etchetan, itzetik dilidan athearen gibelean edo bertze toki hautatu batetan, ikhusten da makhila Etcheko Jaunaren laguna athera-aldi handi guzietan.

517. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0027 Nehork ez dezake izi Euskualduna makhila eskuan.

518. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0027 Hainitz Errege, Buruzagi, Ministro, Aintzidari ohore handia izan zaiote makhil Euskualdunaz jabetzea.

519. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0027 Mundu bazter gehienetan badabila makhil Euskualduna.

520. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Makaiarra dudarik gabe hunen itchurapean Euskualduna, bilakarazi zuten trufa-gizon.

521. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Makaiako Ganichek, erran dezagun garbiki, Euskualdunak derama Aintzinekoek erabili bizi modua, urrats, lan, mintzaira, ohitz beretan eta berekin, saila buru beretara.

522. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Preseski, zeren, acholarik gabe, dagon bethi hein berean du, Ganich Makaiakoak eskarniatzailer irriak sarrarazi ohartu direlarik, ordu zuen, Euskualdun tontoa egiazki norbeit dela, ez dela nor nahi, munduko zoko barneetarainon duela bere omen ona hedatu.

523. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Euskual-Herritik urrungo tokietan egiten dituzte Euskualdun etcheak bakotcha bere izen euskualdunarekin.

524. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Erresuma hainitzetan dire hedatuak, maitatuak Euskualdun dantza eta kantuak.

525. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Erregeak, Buruzagiak, Ministroak, Kargudun handienak dire Makhil euskualdunaren jabe.

526. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0032 Denak Euskualdunak dire: oihalak, bacherak, orhoipenak, janariak, sal-tegiak, diru-tegiak, kosta hegia eta ez dakigu zer!.

527. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0032 Nola ez aipa ikhastegi handi batzuen irakasmen euskualdunak Euskual jakintzen biltzarrak-ta lanak?.

528. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0032 Hau da Ganich Makaiarraren, Euskualdunaren, ordainbidea.

529. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Eskualdun haurride maiteak, Eskuararen egun haundi huntan, apez eskualtzale ezagutu batek behar zautzueten mintzatu: Charritton Eskualdun Gazteriaren omonierak.

530. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Agur dautzuet erraiten Urruñako eskualdun haurride maiteak....

531. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Eskual-Herria, Eskualdunen Lurra, ene sor-herria, zu zaitut maitatu Frantzia'n gaindi nindoalarik herri batetik beste batetarat ene ikasteen egiteko....

532. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Egun nahi dautzuet erran, Eskual-Herriko eskualdun guzien izenean: zueri begira dago eskualdun jendea.

533. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Egun nahi dautzuet erran, munduko leihorretan barna kokatuak diren eskualdun seme guzien izenean: zueri begira dago eskualdun jendea.

534. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Eskualdun jendea ez ditake itsu egon munduaren moimendu berriari.

535. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Aditu dute mintzaldi bat, labur eta ona, Eskualdunak maite duen bezala, pertsuak berak bezein argiz eta kantuz bethea, egunari osoki zoakana, Moulier jaun aphezarena.

536. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Eta sekulan, zorigaitzez, uzten bagintu gure trinketak itoiz-ur-pean, errekatzeko lanjerean litake gure gazteria; eta gure pilota-plazak belharrez estaltzen diren ber, larre joain da eskualdun gazteria, ez da hor dudarik.

537. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 (...); eta zer zion bere lagun gaztiaren lanaz: buria eta guziz begitartia bere samurrian ezin gehiago xuxen atheraiak ditu Aldudeko orhoitmenak; eskuairia herritar soldadoarena du, nola soinekoa, nola soinaren beraren gudurako jarria: eskualdunagorik etzitaken.

538. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Guk eskualdunek badugu gure mintzaian ikur (3) ikur significationbereko hitz bat; hitz hori da: aberria, erran nahi baita arbasoen lurra.

539. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Eskualdun gira eta orozbat frantses.

540. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Itzulpen hunek hitztegitto bat dakarr eraskin bezala, eskualdun gehienentat adibidea.

541. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Mende hartako idazle euskaldun guztiak gogotan zedukatela ikhusteko, agiri ona dugu hau.

542. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Euskaldun guztiak idazte molde bakharra har dezatela lortu beharr da, nahiz ta gero, idatziriko hitz oriek ahoz ebakitzean ezberdintasunak izan.

543. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Hala ta guztiz ere, ba dira oraindik Frantzi-aldeko euskaldunen eta hemengoen artean alde batzuk, ezberdintasun batzuk, erraiteko, x eta ch idazteko pontuan; guk x'i emaiten deraukogun soinu eta balioa ch'rekin adierazten dute heurak (ichildu: ixildu), eta beraz, guk tx jartzen dugunean, berak tch ibeni daroe, adibidez etchea, guk etxea.

544. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Beraz x eta tx euskaldun guztiek, hemengoek eta hangoek, erabili beharr genukela dirudi.

545. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Frantziko euskaldunek h hori pronunziatzen.

546. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Donostiarr, gogorr , samurr, arrtega, arrtean, harrgin t.a. erraitean, euskaldunak r gogorraz ebakitzen ditu hitz horiek, garra, zorro, lurra erraitean darabilgun r berberarekin; beraz, idatzi ere r gogorra adierazteko hautatu ikurraz (hau da, makiladun r edo bi rr kin) egin beharr lizatekela dirudi.

547. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Eskualdun gazteari gaitzitu zitzaion, soldadoaren irri trufa.

548. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Eskualdun mendichkak, daukan etche andanarekin, iduri magnolia, erramu basaren abarra, ainhitz lore chuhail ageri, hosto zabalen erdian.

549. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Eskualdun gaztea, Eskualdun umea.

550. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Mila eta mila urthez, haitzaren erroak buztinean baino barnago, Eskualdun bihotz zolari harrapaka lothurik egon diren ohidura bizi-bideak.

551. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Kanteil guzietarat idekirik dago Eskualdun zerua!.

552. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Aldiz, baduztelakotz erthohil, indar eta diru, soldado eta erakasle, nahi balituzte kaliturik ezarri, barazuz harriaren gisa, zure ohidura maiteak: Orhoit zite Eskualdun gaztea, gure landetan, erautsi madarikatuak baino kopeta eta iraupen gehiago ukhan duela laborariak.

553. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Orhoit zaite, Eskualdun gaztea, sorthu zirela laborari.

554. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 Adi-bidez, euskaldunen bat gaztigatu behar denean, hauxe egikera biziki egokia: bakar-bakarra utzi-ta, irakurri beharko du euskara garbi-zale baten liburu bat, oso-osorik.

555. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 Gaur beharrezko zaigu judu-zanpatzea,
Handik omen sortuko euskaldun gloria.

556. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Mirande -ren artikulua bezalakoak milaka ere sortuko ba liretezke euskal-agerkarietan, ez dut uste inork pentsatuko lukeen, hori dela euskaldunen ustegoa.

557. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 (Samingarri zait, badarik ere, Mirande -ren mintza-era euskaldun irakurleentzat egiten duelarik: dakizuten bezala..., euskaldunak zozokeria horietan akort garela bai leki bezala, aurretikan).

558. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Bainan, zinez uste ahal du Mirande-k euskaldunen artean aurkituko dituela bide hartarako lagunak?.

559. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Erran dezakegu orai eztela kasik nehor ere eskuara baizik dakienik eta, zorigaitzez, urtero, eskualdun gaztek uzten dutela eskuara eta erdaldun bilakatzen.

560. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Lehenik aita eta ama eskualdun batzuen semek komprenitzen dute eskuara bainan ez dute mintzatzen, ez kompreni ere eskuara.

561. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Eskualdunek behar dute erdara jakin, edozoin frantsesek bezembat.

562. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Eskolak eta errientek deete ikasi, eskualdun gazter, erdaraz mintzatzen.

563. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Bainan ez dute gure buruzagiek komprenitu erdararen erakastiak etzeela, eskualdun haurrer, eskuara gal-arazi behar.

564. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Eskual-Herriko burrasoek erran dezakete egun guziz kofesatzen nintzaio-an erraiten duguna: ene faltaz, ene faltaz, ene falta haundiaz, zeren anhitz eskualdun burrasoek dute ahantzi beren aginbidearen osoki bethetzea, beren haurrer eskuararen erakastia.

565. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Gisa hortan balakikete eskualdun haurrek, beren hizkuntza xaharra zerbaitetako on ditaikela, eta ikas lezakete edozoin maileko eskoletan.

566. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Eskualdun laborariak, larre uzten ditia bere lurrak?.

567. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Nahi balimbadugu gure eskualdun eginbidea osoki bethe, aintzinekoek utzi daukuten ontasun ederrez behar gira baliatu, behar ditugu erabili.

568. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Bainan eskual-buru eta bihotzetan bizitzeko, behar dute eskualdunek ikasteko nahikundea.

569. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Arbelbidek, aldiz, zion Eskualdunen alkhartasuna, bertze bizpahiruek nahi zuten Eskualzaleen-Biltzarra: hoitarik bat, nik uste, Zalduby bera zitaken, bi ilabethe lehenago agertu mintzaldi batean izen hori bera jadaniko erabilia baitzuen.

570. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Ez dire gain huntan Eskuararen zaintzeko elgarretaratuak; bainan hiruak Hazparneko misionest-etxetik heldu ziren, hiruak eskualdunak ziren errotik eta bereziki eskualdunentzat ari: Iduritzen zitzaitan, zion Aita Bastres Senpertarrak, zerbeit bazela eskas gure Eskual-Herri on eta maite hortan .

571. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Eskualdunak Nor diren? nundik heldu diren? nun dauden? dugu ikhertuko, heien ichtorioan barnago sarthu baino lehen; nahiz badakigun ichtorio horrek daukula bakharrik erakutsiko egiazki nor diren.

572. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 I - Nor diren eskualdunak

573. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Eskualdunak nor dira? ez da gauza errecha horren jakitea.

574. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Orduan Eskualduna litake Eskual-Herriko semea edo bederen semen semea eta errazari ginezoke loth Eskualdungoa.

575. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Hura eta bereziki hau gabe, ezen gorphutzak bezenbat gogoak du egiten gizona, ez litake segur Eskualdunik.

576. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Eskual odolak, mintzaiak, gogoak, manerek dute beraz egiten Eskualduna.

577. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bizkitartean askok diote Eskualduna, zuhurra dela, etchekoekin aita edo senhar serios, seme amultsu, lagunekin josta gura, arrotzekin gorde ta hots, hastean segurik, auzoentzat aise bekhaizti, laneko edo gerlako zaila, bethi bortchaz ekale, etsai mendekios eta herratsu, adichkide hiltzekoa.

578. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 II - Nundik heldu diren eskualduna?

579. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Ahal nolaka chutik ezarri dugun Eskualdun hori nundik heldu zauku?.

580. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Ezen nork edo nork erran badu, duela zonbait hogoi urthe, Tubal edo Tubalkaampiuml;n Eskualdunen Aita zela eta beharba Parabisutik chuchen chuchena jalgitzen ginela, aspaldichkoan Larramendi, d'Iharce de Bidassouet, Astarloa eta Chahoren aments gochoetarik irriño batekin atheraiak gira.

581. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Sobera urrun ibili gabe kontent izanen gira hemen bizi izan diren gizoner jarraikitzen bagira, heien gainean dazkigun purruchkek Eskualdunen eite zutela erakusten daukuten ber.

582. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 III - Nun dauden eskualdunak?

583. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bainan segurretik artzeko ikhus behin orai nun dauden egun Eskualdunak.

584. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Itsas-hainditik entzun dugu Argentinan, Chilen, Ternuan, Kanadan, Kalifornian, Afrikan, Rusian, dauden anaien boza: Ez gitzazuela ahantz zuek bezenbat edo geihago bagira, zuek bezen Eskualdun: Gure pilotari, pertsulariak baditugu.

585. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Sortzetiko zuhurtziaren gainera jakitate bat errotikakoa eman zakoten; eskualdun menditar umeari edanarazten zakotela hurrupaka, Grezia argitsuan eta Erroma handian egin izan zen nehoiz ez bezalako arno zahar adimenduaren baitezpadako pizgailu eta odolaren neurrizko berogarria.

586. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Bethiereko eskerrak, geroztik, Sarako erretor izan zen nabartar umeari! Ospe haren izenari, gora haren orhoitzapena, eskualdun egonen gireno eta fededun!.

587. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Oroz gainetik eskualduna zen, kasko onekoa, begi beharri onen jabe.

588. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Bethi danik eskualdunen mihiek erabili erran-zuhur hanitz aurkitzen da haren liburuan.

589. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Bizpahiru ezarri gogo ditugu gerochago Eskualdunean, orhoitzarentzat.

590. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Sarako eskualduna da Axular.

591. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Mendiez hunaindiko eskualdunek haraindikoek bezenbat segurik geurea dugu.

592. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Apez eskualdun handiaren omenak, eta hunekin batean Sarako eskuararenak, bazter guziak jo zituen emeki emeki bere oiharzunaz.

593. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Agian bethi, atsegin lukete Ama Birjinak eta Eskualdun guziek.

594. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Mgr Saint-Pierre jaun apezpiku eskualdunak kantazen du meza.

595. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Bada zombeit eskualdun, eta, ez guti, beren zerbitzua, alpinetan egina dutenak.

596. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0026 Garmendia
Euskaldun danak agurtzen ditut
guzizko borondatian,
ortarakoxe nator onuntza
ni zoramenez betian(...).

597. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0023 Oso dotorea da
teatro Astoria,
gizonai sortzen zayo
emen umoria
gaurkoan eman baitzayo
bere baloria,
euskaldunez beteta
leku dotoria.

598. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Gaiaren astuntasun eta gordintasunak baño zer pentsatu geiago ematen dit beste zerbaitxok. Guzia berri izan dedin nunbait Arantzazu'ko ikasleak zorioneko H letra gurdika darabilte. Konta eziñ ala arkituko dituzu goi be, ezker, eskubi. Euskalduna berez euskerarenganako ain zabarra izanik, eztiogu geure aldetik erreztasun geiegirik ematen. Irurogei urteko lana izan da euskal irakurleak gaurko ortografiara oitu-eraztea, ta orain, ez si ta ez no H ori irentsi bear nai badu ta ezpadu.

599. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Kanpoan sakabanatuta bizi diran euskaldunak etziran azkenengoak izango telebisioa zorontzen. Erruz gustatu da nunbait bazterretan, eta ain asiera onak jarraipena eskatzen du. Ain joko eder zoragarria izanik, pelota ezagutzen eztutenak milloika dirala sinisteak lanak ditu.

600. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Paper eskasaz chuhurra izana gatik astekari huntan emana zaukun tokia, aste bakotch nahi ginuke lerro hautan Eskualdun gazte guzieri mintzatu. Zertaz bada? Gure ustez gazteentzat zerbait intres duketen gauza guziez.

601. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Bainan egundanik hasteko, bi hitz bakharrik gure atseginaren erraiteko bi azken urthe hautan ikusirik eskualdun gazte moltcho bat alchatzen gure arbasoen mintzaira et ohidura guzien berriz phiztarazteko.

602. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gehiago dena, Pariseko eta Bordaleko ikasleak, beren jauntto eta chapeldun aireekin, makil dantza eta mutchikoetan ez omen dira azken. Azkenik jakin dugu hiritar Eskualdun batzu eskuararen ikhasteari jokatzen hari direla... Ongi hiritarrak! Eskuaraz mintzatzeko ahalgez, arrotz mintzoari buruz hasiak baitira baserritarrak edo kampagnarrak, behar bada noizbait ahalgetuko dira berriz ere, bainan aldi huntan arrazoinekin, ikusiz berek baino hobeki eskuara dakitela hiritarrek! MICHEL

603. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Herriko aintzindariek orori jakin arazten dute beraz begiak ongi idekitzeko: nihun deusik ikusten duenak, ez hunki, bainan bi jauziz doala lehen jandarmeriaraino. Jandarmek eginen dute behar dena. Ez da hor jostetarik, Eskualdunak!

604. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Buerkel. - Eskualdun guti da naski Buerkel nor zen dakienik: mozkor tzar bat, Alzaziano gaichoeri zenbeit urthe hautan ederrik jasanarazi duena! Alamana zen, erran gabe doa. Buerkeli konduen galdetzeko, etsaiek lekhuak hustu arte zaudelarik segur Alzazianoak, hil da buruzagi bihotzgabea, zenbeit egun labur eri egonik. Ez da hilik jujatu behar: ez dugu jujatuko. Hau erranen bakharrik: Jainkoa luzakor bada, ez dela ahanzkor...

605. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Vera-Cruz. - Metsikoko portu handi bat da Vera Cruz, handiena naski. Harasko da, bainan hemen egun aiphatu behar da halere. Eskualdun zenbeit baititake han bizi denik. Eta zertako aipha? Han, uholde lotsagarriak ukhan dituztelakotz ilhabete huntan. Hirian eta inguruetan badire bortz ehun itho. Berrehun milek ez dute gehiago atherberik. Gaicho hiria!

606. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Ti kainon legetai? - Makedoniako eskualdean gerla handia egin zuten Eskualdun chahar batzuek badakite oraino zer erran nahi duten mintzaira grekazko hirur hitz bitchi hauk: ti kainon legetai? Zer berri den... han gaindi? Berri hau; lehenik Frantzian, gero Holandian, azkenik Eslavian bezala, airez dabiltzan tropak, erdaraz parachutistes, pausatu direla orobat Grezian. Emeki-emeki hegal guziak mozten ari diozkate hola Alamaneri. Ez da gehiago urrun joaiten ahal. Egia erran, den bezalakoak badu bere doia eginik: ordu da paga dezan...

607. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Efifiak. - Zer izen pollita eman dioten berehala Eskualdunek, nunbeit norbeitek sasipekoak deitzen zituen gudulari gazte biphileri! Efifiak! Bada, Alamanian ere nahi omen lituzkete orai efifiak, Amerikanoen oldarra Berlinerat gabe hausteko. Himmler horri buruz ari da lanean. Bainan ez othe zautzue orori Alamana, pisuegi iduritzen egiazko eta behar bezalako efifiaren egiteko? Efifia, izena bera bezen arina eta zalhua da, egun hemen, bihar nunbeit, etzi debruetan barna joana, harrabotsik gabe, jauzika, irriz... eta ez da holako Alamanik!

608. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Gizona den gizonak, Eskualduna den eskualdunak ez dezala bertze legerik onets, ez dezala bertze biderik har.

609. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Miarriztar Eskualdun alegerak dira, sort-herriko ohidura on eta eder guzieri atchikiak.

610. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Gure lehenagoko dantzak, kantuak eta jostetak nahi lituzkete berriz pizku. Hala-hala erakutsi gogo dute nun-nahi agertzeko on ditezkela eskualdun dantzak. Parisen Salle Pleyel delakoan jadanik arrakesta gaitza ukan dute Oldarratarrek. Segur gira Donaphaleutarreri ere gustatuko zaizkola.

611. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Sarrantzeko beila.- Aspaldiko beila da, eta lehenago Eskualdun hainitz bazabilan Sarrantzeko Ama Birjinaren oinetarat, bereziki Amikuzetik eta Ziberotik.

612. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Atsegin handirekin ikusi dugu zoin ederki galdegin duzuen bi deputatu-gei eskualdun ezartzea lista bakhotchean. Ederki hori. Bainan gure iduriko ez da hortan gelditu behar.

613. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Eskual-Herria laborantzak bizi-arazten du. Hamarretarik bederatziak laborariak gira. Orduan laborari hekien ororen izenean, galdegiten dugu, deputatu geiak izan diten ez bakharrik eskualdun bainan ere laborari: ez bakharrik ohorezko laborariak, bainan egiazki eta izaitez lur-lanetan ari diren gizonak.

614. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Horra zertako galdegiten dugun gure deputatuak izan diten ez bakharrik eskualdun, bainan ere laborari.

615. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Zerendako ez liezke gure gazteak lur hoietan kokatuko? Zerendako ez liuzkete Eskualdun multzo batzuen artean, eskualdun herriak muntatuko kaskoinian? Ideia ona da... Bainan, nork dazkote emanen Eskualdun gazte hoier tresnak eta kabalak, lan horri lotzeko? Gobernuak behar luke karia hortarat zerbeit egin... Eskual-Herrian deputatu jaliko direner laiteke gobernuaren argitzia eta hortaz zerbeit alderdi artzea... Gauden beha.

616. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ahaide eijer eijer bat herritar batek eman du; jaun archipretak bi hitz gocho, eskuaraz erran du lehenik, gero erdarez Eskualdun etzirenentako.

617. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak iratz 00001 Jautsi naiz atzo eta... preso omen zaude.
Bai, eskualdun bihotzak piztuko dirade
Badirenaz geroztik, preso ala fraide,
Pairatzen dakitenak Herriaren alde.

618. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Jean ERRECART. Jaun deputatu eskualdunaren artikulua

619. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Jean ERRECART, deputatu eskualduna

620. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Arthean ikusi ditugu ere gure muthiko ttipien eskualdun dantza pulitak. Norbeit harizan da ontsachko lanean, gazte horien moldatzen. Eta loteria hura? Segur gira nehor ez dela enoatu barne hartan. Etcherat joan gira denak kontent gochoki iraganik arratsaldea.

621. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bai, ichur nigarrak, nigar othoiztuak, nigar amestuak eta hire gazten harroka zintzurrez igorrak oihu hau, herio-burrunber hirrika: Sinesten dut, orai denek utzia, jana, zapatua naizelakotz, sinhesten piztuko naizela. Sinhesten dut, hezurrak oro egun batez lurpetik chutiturik, iganen garela Jainko baitan den bethiereko Eskual-Herrirat. Sinhesten dut... eskualdun gaztek bihotz zabalak baitituzte, sinhestez betheko diren, bihotz hain zabalak!

622. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Herria irakurtuz, iduri luke egiazki ez dela Eskual-herrian deputatu eskualdunik izaiten ahal, Errecart-ez kampo.

623. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jakin behar duzu halere, Garazi eta Baigorri choko huntan, nahiago ginukeela hainitzek eskualdun deputatua libro, eta ez bortchatua bertzek erran bezala boz-emaiterat, eta bertzek moldatu cheder plegatzerat.

624. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 M.R.P. maite ez duten eskualdunek hola eman balezate boza.

625. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eskualdunak munduan

626. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orai Londres-eko Royal Collège batasun famatuan lagun titulua eman diote. Gure goresmenak kantari eskualdun bikainari.

627. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Harentzat boz-emaitea ez da bekatu, bainan gure iduriko denbora eta indarra galtzea da. Bertzalde haren lichtak nehundik ere ez du deputatu eskualdunik iganaraziko. Gure Minjonnet gaizoa sakrifikatua da.

628. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bertzalde M.R.P.-arentzat boza emanez, Errecart deputatu eskualduna izanen dugu Eskual-Herriaren aintzineko: bigarren da bere lichtan. Ez dira hartaz trufatu, Minjonnetez bezala.

629. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Dantzariekin.- Begiraleak deitu batasuneko buruzagiek jakinarazten dute, dantza eskualdunetako enseioak asiko direla, 15-etik goiti. Huna zoin izanen diren egun eta tenoreak: Muttiko ttikientzat: asteazkenetan, aratsaldeko seietarik eta zazpiak artean; mutiko gaztentzat: astelehenetan, zazpietarik zortziak artean; nechka ttikientzat, igande goizetan, meza nagusi ondoan, eguerdi eterdiak artean nechkatcha gaztentzat aldiz, astelehenetan, zazpietarik eta zortziak artean.

630. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Dantza eskualdunak ikasi nahi dituztenak balinbadire, galdatzen diotegu orai danik etortzea.

631. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ez othe dira Rusiako emazteak bertze erresumetako emazteak bezala? Bichtan da. Aurkhitzen balin badira han hemenka, bertzeak ez bezalako naturaleza batzu, ez gira estonatu behar: badakigu eskualdun emaztea ez dela Nord'eko emaztearen lehen kusi.

632. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bakotchak gure herriko colia ukan dugu eta eskermila gutaz oraitu diren-entzat. Orai uste dugu, fitesko gure herri alderat itzultzia; ez baita goizegi izanen, emen denak eneatuak baigira. Zuen berriz laster ikusteko esperantzan, emengo eskualdunen partez gorantzi.

633. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Eskualdunak.

634. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Larunbat aratsean, argiekilako proosione handitik landa, eskualdunek bezperak handienean eman dituzte, eta gero, Maintenu jaun misionesta gidari, arrosorioa. Biarnes-ek denbora berean beren misionestekin ez dute heiek ere denborarik galdu, gauerdiko meza ere entzuten zutela.

635. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Donostia'n Orfeon donostiarra ta Orkesta Sinfonioak bi musikaldi eder eman dituzte Bach, Faure'ren Requiem eta eskaldun musikalari gorengoa dan Eskudero'ren ILLETA jo ta abesturik.

636. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Président Eskualdunari agur!

637. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Argentinan eskualdunen ongi egilea izan da, orhoituz eskualdun odola badabilkiola zainetan.

638. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Holako Eskualdun famatuari egoki litake ongi-ethorri ederra egin dakion.

639. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Pensatzeko da, gure eskualdun guziek ikusi nahiko dutela ikusgarri hau, denbora berean, Begiraler beren adichkidetasuna erakusterat emanez

640. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hola hola egonez, zer agituko da? Behar tugia utzi hartzak eta orkatzak gure bortu ibarretan Euskaldunen lekiaren hartzerat? Eta guk joan Aljerianoen ordai, Frantziako iparraldeko hiri handietarat? Ene ustez, ihurk ere ez du holako gaiza bat hun hartzen ahal, Bokaleko langiliak kabalen pare Dunkerque-rat igorri nahi zutienez kanpo.

641. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bestalde, hego Euskaldunak hasi dira beren katiñen hausten eta oro algarretaratzen.

642. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure libertatia eta Nafarrako euskaldun erresuma galdu zutien gure arbasoek, gure aiten aitek, beren artian gudukan hasiz.

643. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Abertzaletasunak baizik ez du orhitarazten ahal Euskaldun guzier anaie direla, izan ditian xuri ala gorri, karlista eta errepublikatiar.

644. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ordian Euskaldunak biziko gira, azkar eta libre, Europaren barnian eta Gernikako haitxaren osto berrien pian!

645. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ministro moltseroak hitzeman du tatsa bat kenduko diotela, eskualdunen boneta salbatu nahi baitu atsolotuki!

646. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Joanden astean, Mugaz bertzaldeko Eskual Herritik ukaiten dutan Zeruko Argia kaseta eskualdunean ere irakurtu dut 15 bat mutiko eta neskato joan direla gisa bereko lanerat Nabarra, Gipuzkoa eta Bizkaiako probintzietarik.

647. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Berritz eta beritz ere, bestaldeko Eskualdun batzu, otoizka etorri zauzkigu, munduari jakin-araz dezagun, zer hor gaindi pasatzen den.

648. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Zorigaitzez, zonbaiten ez samintzeko, anitz kazetek ixiltasuna egiten dute, gure best'aldeko Eskualdunen pairamenaz.

649. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Norbaitek bilkura ura eredutzat ematen zigun alde untako eskualduneri.

650. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Heien xedea zen Eskualdunen iratzartzea eta asko jendeen baitan eskualdungoaren atxikitzea.

651. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Urthean behin ideia guzietako Eskualdunen biltzea eskuararen ohoratzeko, ez bada ere aski gure mintzaiaren salbatzeko, daukat gauza ederra dela, eta ez zuek diozuen bezain lan alferra!

652. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Jaz, Donapaleorat bildu ziren gurekin, eskualdun ez diren deputatu eta zenatur batzu...

653. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Izkirio horiek, badituzte ere andana bat laster suntsitu, dute anitz jende atzarri, bai kanpotiar eta bai ere Eskualdun.

654. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ez naiteke egon Herria-ri aipatu gabe, Ameriketan sortu Eskualdunen haurrek ez dutela segurki eskuara ahantzi nahi: duela zonbait egun izan dugu plazera ikusteko kolorezko telebixtan Estados Unidos guzian Katrina Carricaburu Wyomine-ko nexkato xarmant bat.

655. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Zer plazera Eskualdun guziendako! Aita du Bankarra, ama Baigorriarra.

656. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Koloradotik, biba Eskualdunak!

657. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Arratsaldeko pesta edo pilota edo eskualdun dantzari edo eskualdun joko eta nik dakita zer, biziki handizki ezarriak, eta gero behereko zolan: 10 h.30: grand bal, ttipi-ttipia izkiriatua.

658. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Eskualdun gazteak, ez ahal zirezte hortan!

659. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Entzuna dut, bai Xuberon, bai Amikutzen, lehenagoko eskualdun gaztek bazutela josteta berezi bat, kalika erraiten ziotena.

660. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Angostoko Andre Mari laztanari
Gure abestia goratzen diogu;
Baita onela ere Zeruko Amari
Euskaldunok otoi-egiten diogu.

661. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ori izan da euskaldunon joera.

662. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Txori motak beren doi ñutik lez ezagutzen ditu euskaldunak beren euskalkitik, naparra, euskal-frantsesa, kiputxa edo nungoa dan jakitzeko.

663. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ez isekarik iñungo euskalkiari, ez isekarik iñungo euskaldunari.

664. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Edozein euskalkitan mintzatzen dan euskaldunak, biderik geiena egiña du euskeraren batasunerako.

665. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 - (Barzelona'ko Kondeak ). Eztakit euskera, baña antziñako izkuntz ortako itz asko ezagunak dodaz ainbeste urtetan egiñiko itxasibilkeratan euskaldun mariñelei entzunda.

666. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Eta nire barrua ikutu egiten daust Boga boga edo agur erregiña entzuten dodazanean, euskaldun mariñelak abestuta.

667. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 5.ampdeg; Esan gura dozu zeozer geyago 600.000 euskaldunai euren ZERUKO ARGIA ta HERRIA asterokoen bitartez, eta 23.000 euskal folklore taldeetako gazteei euren TXISTULARI ta DANTZARI aldizkarien bidez?

668. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 - Zeozer geyago esan gura dot aldizkari orreitako irakurleei, ta eunka millaka euskaldunai, España ta mundu zear zabalduta dagozanai.

669. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Beste gabe, gure elizak eta euskerak, egundoko eskua luteke kristau euskaldunon etxetan bere erakutsi ta aurrerapenak zabaltzeko.

670. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Gizaseme ikasiak izan arren, badira zoritxarrez, eta asko izan be, euskaldunen artean, euren berbetan ez-iakin utsak diranak, eta alakoei be eurek ulertu leikeen eraz idatzi bear yake.

671. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Nik neuk, idatzi bearra edo idatzi gurea izan oi dodan adiskide, senide ta artekoei, beti idazten dautseet euskeraz, euskaldunak izan ezkero, euskalzale dirala naiz ez dirala, ta usterik gitxien izan neban guztiak erantzun oi dauste geure berbeta maitagarrian egokiro idatzi be.

672. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Eta alako euskaldun otzak mesedetako beste kalte egiten dautse gure berbeta maiteari: guzurrezkoa da, ba, olakoen euskelzaletasuna.

673. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Atzerrian gagozan euzkaldunak erdiz-erdiz gabiltz, eta ez da arritzekoa...

674. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Gura geunke gure ekintza onek euzkaldun guztiak batuteko balio daien, edozein dala bere pentzetako modua eta bizimodua, guztiona dalako gure aurretikoengaitik artu dogun aberastazun paregabea.

675. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Guztieri dei egiten deutzagu eta baita euzkaldun eztirenari be, gugaz bizi izanik eurenak legez artzen dituezalako gure gauzak.

676. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Benetako euskaldunak izan gura badozue, egin alegiñak euskeraz irakurten eta laguneri irakurri eragiten.

677. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Abegi onez artu daiguzan euskaldunok Aita Santu ta Obispo Jaunen erabagiak.

678. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Eutsi sendo fedeari. Euskaldun, fededun, Eleizea dagoan lekuan, antxe Kristo.

679. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 EUSKALDUNAK EUSKERAZ

680. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 AZKATASUNA'ren aurreko zenbaki batean auxe irakurri nuan: Erderaz idazten dizun euskaldunari ez erantzun edo erantzutekotan auxe bakarrik: ez dut ulertzen zure idazkia.

681. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Neri ez zitzaidan ain gaizki iruditu euskeraren alde egiten zan dei au, eta euskaldun guziak aintzakotzat artu ta orrela egiten asiko ba'lira, euskerak zerbait irabaziko lukela esango nuke.

682. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Baña, norbaiten iritziz, ez omen da gure gaztediari emateko aolku guzizkoa, euskaldunok lenago ere naikoa uzu ta motz agertzen omen gera gizarteko artu-emanetan, gizalegearen aurka dagon orrelako beste aolkurik gaztediari eman gabe.

683. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Aldizkingi ontan ematen zan aolku ura betetzea beraz gizalegearen aurka egotez bestera gizalegez jokatzea da, batez ere erderaz egiten dizun euskaldun ura abertzalea dala esaten duan aietakoa baldin ba'da.

684. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Ba-liteke egikera zakar xamarra izatea baña euskaldun zabar askoren ajolagabekeriz gure izkuntza galdu nai ez ba'degu, itz leunak eta eztikeriak alde batera utzi ta benetan euskera gaizkatzera eramango gaitun bideetara jo bearrean gera.

685. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Aurrerantzean euskeldunei ez geiago erderaz idazteko erabakia artu det.

686. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gañera gaizkixeago bederen ari gerala poliki poliki ikasi egingo degu obetoago egiten Euskaldun eta abertzale geranez orrelaxe egitea dagokigu.

687. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Nik iñola ere yasan ezin izaten dedana ta geiegitan ikusten dedana zenbait abertzale euskeldunen egikera auxe da:

688. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Idazki asieran: Ene adiskide edo ene aberkide edo orrelako euskerazko itz bat edo beste, ta gero guzia erderaz azkeneraño ta an, berriz ere euskaldun dirala oroituta amaitzeko besarkadak edo ondo izan edo orrelako beste zerbait eta en Jel ta kito.

689. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Baita bear ba'litz euskaldunei, batez ere abertzale dirala diotenei beren euskerarekiko salkeria ta belzkeria arpegira yaurti ere.

690. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Il onen 20'an, Paris'ko irradotsak erbestarutako euzkeldun guztien deya ludian zabaltzen zuan: Aberri Eguna ospatzeko abesti atsegingarri eta itzaldi bero ta garaizgorrak entzun genitun.

691. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Gure Lendakari jaunak, itzaldi labur batian, euzkal abendak gizaldiak aurretik dirala, azkatasunaren etsaiaren aurka izan ditun burrukaldiak, elesti eder baten egiztatuaz, gure itxaropena sendotu ta etorkizuna garaitzeko sinismen sutsua euzkeldun biotzetan sar erazi zigun.

692. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Azkenez, Monzon'dar Telesforo jaunak, euzkera garbia erreztasunarekin erabilliaz, sendo eta zindo, gure aberrian zigor-pean dauden euzkalduneri agur eta erdi opa zion, eta orain dala 10 urte, erririk-erri ta itxasoz-itxaso asitako atzerria bukatzera dijoala ( ala izan dedilla ).

693. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Euzkalduna, dio Monzon jaunak, gaurko egunean ludi guzian ezaguna da, eredu ona zabaltzen alegindu dira ta biarko egunean ezagun izango da.

694. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Lotsagarria da euzkeldun ama batek bere seme-alabai euzkeraz ez irakastia.

695. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Gizon ori ez da abstrato bat, zertua baño; orain euskalduna da, ta euskaldun orrek bere euskera-kultura landu ta indartzeko eskubide edo deretxo garbiak dauzka.

696. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Egualdiak laguntzen die, zerua garbi laño zipitzik gabe, aizea otz xamarra, baña euskaldun gazteak ez dauka otzaren bildurrik eta batez ere orrelakoetan, kale ta mendietan, saltoka ta oiuka ibilli bear dutenetan.

697. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Auetxek dira egizko euskaldunak! Gure asabak ere orrelaxe ibilliko ziran.

698. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Ordungo euskaldunen artean arkitu naiz alkar-izketan.

699. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Baña erria beti euskaldun, fededun.

700. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Benetan liburu eder, sakon eta ajola aundikoa euskaldunentzat.

701. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Orain Ama gaxo dago, Sorgiñaren urrea euskeraz, eta Unamuno y el Vascuence irakurriaz, ozen esan dezakegu Amerika'n sortu zaigula, oso gora ta urruti joan dan euskal idazle euskaldun aberats, baiñan adimenez, buruz, jakitez eta erri-maitasunez urri zetozen aietakoa.

702. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Au da euskaldun guztien biotz eta adimenean sartu bear dugun asmoa.

703. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Su artu zuen Gernikak lau alderdietatik; millaka lerkai erortzen ziran erri gaxoaren biotzean eta ori gutxi bailitzan egazkin gaizkille aietatik, metralleta ilgarriak ari ziran, suzko segak bailirakean, uri artan bilduta zeuden euskaldun errukarrien bizia epaitzen.

704. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Feniziatarrak.- Mediterraneo itxas-ertzean, Asia Txikienean, bizi ziran feniziatarrak, gure errira etorri ta Baiona inguruan salerosterri bat sorturik, euskaldunakin artu-emanean asi ziran.

705. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Anibal.- Anibal'ek euskaldunai eskeñitako sari ta ordañagatik, asko juan ziran aren gudulari bezela Italia'raño.Canas'ko gudaketan bereziki nabarmendu ziran.

706. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Zergatik juan ziran euskaldun asko Anibal'en gudaroztean?

707. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Nun nabarmendu ziran euskaldunak?

708. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 CARACAS'EKO EUSKALDUNENTZAT EGINBEAR AUNDIENETAKO BAT.

709. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Askotan aitu izan det gure jende artean, bearreskoa litzakela euskaldun ikastol bat gure aurr txiki eta gazteentzat.

710. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Euskaldun geienari bezela, euskaldun elhe eta oiturak galtze bildurrak asarretzen nau.

711. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Askok, txiki-txikitik onera etorriak, beste batzuk ( gero eta geiago ) emen jaioak; jakiña da, aberriaren urrun, ume oiek denborarekin gure elle eta oiturak galtzen ari dirala; gure eginbide aundienetako bat da aieri erakustia beti euskaldun bizitzea.

712. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Euskaldunak, Caracas'en, egia esateko, ondo bizi gera, geienak biñipin.

713. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Nik uste det, gure artean, ume aski ba daudela eskol baten egiteko bere maizu edo andereñoekin ( euskaldunak ), aurr askorekin diru biar aña jaso litzake.

714. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ez al da pozgarri euskaldun aita eta ama batentzat jakitea bialdu litezkela gure eskol batera.

715. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 An gure aurrak ikasiko luteke euskaldun elea, gure oiturak eta emen bear diran beste gauz gustik.Ikusi ba askoren artian itzegiñez, Eusko-etxe'ko biltzarretan gerta araziz, bein idesten badegu egintza eder eta bearresko au.

716. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 BERTSO-BERRIAK ELKO-NEVADA'TIK ZARA-KONDEGI ' TAR JON EUZKALDUN JATORRAK, JARRIAK

717. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Gure Bizkai ' tik kanpora gera
Azkenengo ainbat urtez,
Amerika ' ra etorri giñan
Desgraziz edo zubertez
Euzkaldunok zabal gabiltzaz
Euzkal-erritik apartez
Eskerrak batuten gerana
EUZKO-DEYAren Bitartez.

718. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Osasunik izaten bada
Jaun-Goikua ' ri eskerrak,
Alakon-baten ikusiko doguz
Bizkai ' ko toki ederrak,
Ezin giñakez inoiz-be aztu,
Gure itxaso basterrak,
Ara begira ipinten gaitu
Gure Euzkaldun indarrak.

719. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Nere iritzi argalean auxe da agerkai nabarigarri bat, nola euskaltzaletasuna eta bide batez euskeraz irakurtzeko gogoa aunditzen diren euskaldunen biotzetan.

720. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Euzkaldunen izkuntza euskera da, izkuntza paregabea ta Europa'ko izkuntza guzien artean zaarrena.

721. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Orregatik euskaldun zintzo guziak euskera biotz-biotzez maite bear dute.

722. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Euskera piztutzeko aleginak egiten dituzten euskaldun zintzoak orotan arkitzen ditugu, bainan, tamalez, beste euskaldunak ere, eta damu gaitzez ez dira gutxi, Euskeraren Egunean eta beste okazioneetan itzez bakarrik euskera goraltzen dutenak.

723. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Ikuspegian dago sari onek euskaldunak zirikatuko dituela Euskalerriari, dagokion euskerazko idazlan bat edo beste egiañalean idazten.

724. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Euzkaldun asko bizi diren Venezuela'n, nere adiskide maitea eta euskal-idazle ospetsua den Ibinagabeitia'tar Andima geienez euskeraz egindako illeroko berri bat, IRRINTZI deritzana, igazko urtean argitaratzen asi da.

725. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Euskaldunak beti ditugu pakezko gogorakizunak.

726. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001

Ortik datorkio agian euskaldun agureari Eguberri jayen maitasuna.

727. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Eta iñoiz baño gartsuago dezute euskaldun agurea Eguberri aro ontan Jainkoari arrenka, atzerripetik euskaldun semeak beren etxera eraman ditzan!

728. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Munduak jolas dagin bitartean, jendeak Eguberri jayen edertasunean murgildurik daudenean, euskaldun agurearen arrenak guzti bero eta itxaropentsu izango dira Gabon'ez: nik ikusiko ez badut ere eraman ditzazu lenbailen gure erri zarrera mundua zear sakabanaturik dabiltzan euskaldunak; eraman ditzazu Jauna euskaldunak berera.

729. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Triste baita euskaldun agure zarrarentzat, Eguberri eta Gabon iritxi, eta bere erritik kanpora bere burua basamortu gorrienean bezela arkitzea.

730. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Euskaldun batek etzuan jarriko su aundiagorik.

731. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Liburu asieratik azkeneraino gauza bat somatzen da: euskaldunak maitagarri zaizkiola egilleari.

732. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Elkano'rengandik ote datorkio Mairin Mitchell'eri euskaldunenganako gainbera goxo ori edo ta euskaldunengadik ote datorkio Elkano'renganako zaletasuna?

733. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Euskaldun itxas-kapitan bat izan zan; Elkano'tar Juan Sebastian'ek amaitu zun lenengoz 1.522'gnez.mundu bira.

734. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Getari'ra jo zun ba eta an murgildu zan paper zar artean aldi berean euskaldun jendearekin ezur da mami eginik.

735. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Itxasoak irauntsi zun kapitan aundiaren gorputza.Itxaso biurtu zan itzasorako jaio zan euskalduna...

736. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Mairin Mitchell'ek ek liburu eder eta apaina idatzi digu; euskaldun batek etzun maitasun geiagorik jarriko.

737. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 ANTZIÑAKO EUSKALDUNAK MONOTEISTAK EDO POLITEISTAK AL ZIRAN?

738. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Guzieri atsegingo litzaiguke jakitea gure arbasoak izan zuten erligioa.Kristianismoa Euskalerrian sartu zanean zein sinismen zuten euskaldunak?

739. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Euskaldunak, berriz, kristianismoa beren lurraldetara etorri arte eta geroago ere oso primitiboak ziran.

740. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ori orrela izanik, probilidadez baieztu dezakegu, Euskaldunak Jainko bakarra sinisten zutela.

741. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Euskaldunak politeistak al ziran? Asteko, oroi ditzagun jakingarri batzuk.

742. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Euskaldunak ere personifikazio estadio ortara iritxi al ziran? Ziurki eztakigu.

743. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ez al du orrek esan nai euskaldunak antropomorfismo etapa ortara etzirala eldu?

744. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Euskaldunentzat atzo eta gaur, eguzkia, illargia, loreak, izarrak... ez dira ez ar ez eme.

745. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Beste aldetik diotenez, auskalduneri, kristianismoa beregantzeko egi batek traba aundia egiten ziela; Jainkoagan iru persona izateak, alegia.

746. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Egi ori euskaldunen biotzetan sartzeko, beiñola gure errietan iru dorreko elizak egiten omen ziran.

747. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Zer dala ta oztopo ori Jainko-irupersonetan sinisteko? Nunbait euskaldunak Jaun-goiko, Jainko edota Urzia'ren bakar izatasunean sinisten zutenez, iru Jaunen egi ori ulergaitza zitzaien.

748. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 ERRONKARIAR EUSKALDUN TXIKIER BIGOTZEZ

749. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 Bai, euskaldunen tarte beti izen da eta izengo da trabesa, drogie eta etxe inguruko aldrebesa.

750. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Aita Joanesek karteltxo bat eroan makilla-puntan:
Pinto eta Perla,
Linda eta Txiski...
Egin euskera
euskaldun txiki...
.

751. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Zahar ta gazte, esker eta eskuin;
Eskualdun gare ala ez?
Bakoitza bere nortasunean
Goazen denok batasunez!!
.

752. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Eskuak eta eskualdun bihotzak
Elkarren zintzotasunea:
Denok batera joan gaitezen
Benetako maitasunez
.

753. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Bihotz zabalez gaur eskatzen dut,
Eskualdun Anai Guztiei!;
Bihotz zabalez bihotz apur bat,
Batzuei eta bestiei!

754. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Mila bederatzireun eta
Hirurogei ta hamabost;
Eskualdun denon batasunean
Bide berri bat nahi dot
.

755. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0146 Gutxi garala,
beterik dago
erbestetarrez
etxea,
itxartu ezik
euskaldun orok,
amaituko da
gurea
.

756. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Olerkari eredu
zu euskal errian,
itxaropen ta ames
euskaldun artean
.

757. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Eskapularioa
zeuen bularrean
eskudo bat bezela
toki ederrean,
zer lan naikoa dago
gaur zuen aurrean
euskaldun izanagaz
euskaldun lurrean
.

758. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0060 Nik euzkeldunei esango dautset zure barrengo
saminoiñaze zorrotza;
t'euzkeldun onak adituko du bere biotzan
zure deadar mingotza
.

759. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Sapatua zalarik, Euskaletxean ainbat euskaldun aurkitu genduzan.

760. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Astean beiñ, alkar ikusteko egarri aundia dabeIa esango neuke, emengo euskaldunak.

761. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Zenbat gure aldeko euskaldun New York'en!.

762. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 - Ez jagok, orduan, euskaldun asko mormoi egiteko bildurrik.

763. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 - Idaho'ko estadu guztian, euskaldunak ona etorri ziranetik, bat egin ei da mormoi.

764. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Ez joat nik ezagutzen Boise'n daukagun abade euskaldunak ezagutzen ei dau.

765. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0074 Beste euskalkiderik ezean eta zeuk agindu lana egin behar ez banendu, berari euskera erakutsi eta, ez dinok ezerezetik, baina vasco honengandik benetako euskalduna argitzeko aukerea izango nenduke.

766. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Bardin izan eitekezan euskaldun edo erdaldun, baina batatzuk edo bestetzuk direla, biak be nahiko hurrundu dabilz Urigueneko errealidadetik.

767. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Idazmania ezeze, euskaltasuna be gorde egingo dautset, begien bistan azaletik be euskaldun eztiren mutiko honeei.

768. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Euskaldunok Euskalerrian gitxierengoa garelarik be, uriguendarrak Uriguenen gehiengoa sentiezen gara, Alkateari berari uju egiten ausartzeraino.

769. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0169 Ez ete dot euskaldunik idoroko.

770. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Gero, Santi'k ba-ekiana esan eban arek: ume bakotxa beljikar baten etxera joango zala, guztiak sendi (familia) guztiz ezagunak, agurgarriak eta euskaldunen adiskideak zirala, banandu zeitezan anai-arrebak sarritan ikusiko ebela alkar....

771. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0085 Euskel Herrijen ondiño txartoau, euskaldunok bestiek paño geijau zapaldu gaittuez ta.

772. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Jakitun asko dago gaur egunean euskaldunen artean.

773. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Erriko jendearen artean ta urteen joan-etorri ta bizitzako gora-berak bide direla, euskera giartsu ta jakintsua erabili da euskaldunen artean, probintzi batetik besterako alde ori bitartean dala.

774. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Lotsaren lotsaz euskaldunok gorri gengozan, zer egin ez genkialarik.

775. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Orrezaz gaiñera gizonak, euskaldunak bereziki, beste zerbait bear du.

776. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Bertsoa, poesia bear du euskaldunak, bere lur-arte zoragarriak eskaintzen diona baiño geiago bear ere.

777. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Euskaldunaren espiritua, gaur beintzat, lur-jorik daukagu, sarri entzun eta irakurri dugunez.

778. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Euskalduna zan, Nazario, euskaltzalea.

779. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Maitetasuna - heriotza
Mutila - Neskatxa
Ortzi - Yahve
Ni - Euskaldun zintzoak
Otsoa - Gizona
.

780. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Miranderen ideologia hainbeste nazkatu eta sufritu egiten eutson euskaldun zintzoa ren ideologia osoaren aurka joatea da (antiideologiaren ideologia): Bere bizitzan daukazan eredu guztiei barre egin, protestazko irrintzia (heriotzak berak ere errespetorik merezi ez deutsolarik; bere aurka lagunarena danean, bere alde etsaiarena danean, bere ukazioa bizitzaren ukazioaz batera Nil igitur mors...en) eta puritanismoaren kontra sexoa eta borroka kolore guztiekaz.

781. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0059 Euskal Herri zahar eta gaztea, betirako hilezkortu gura leuken herri euskalduna: .

782. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Euskaldun bakoitxak, edo gitxienez alkarte txiki bakoitxak, bere izenak eta itzak asmau ta erabilli dituala esan lei.

783. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Euskaldunak batasunerako gaiztasun bereziak daukaguz.

784. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Gaur milloe-erdi euskaldunek iru euskalki nagusi darabilguz.

785. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Idazle euskaldunak eta gai onetan lan egiteko gertu dagozanak alkar artu, eta, elerti-izkuntzarako egokiena litzaken euskalki bakarra aukeratzea, bide egokiagoa ta ziurragoa izango litzakela uste dot.

786. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Urteak joan ta urteak etorri len dana euskalduna zan erria erdaldun biurtu zan geien bat; eta orain urte batzuk dirala, eleiza orretan euskera guztiz edo ia guztiz alde batera itxia izan zan.

787. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Euskaldunaren fede-ziñaldari eder diran eleizai gagokiezala, or Andra Mari parrokia, XVI-garren mendearen azkenerantza jasoa, gotik egikerakoa.

788. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0086 Gure kotxearen farolak, Bilbo-rantza ta Mungi-rantza astiro-astiro joiazan eundaka euskaldunen sorbalda mantaz estalduak argitu eroiezan.

789. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Euskaldunok ardura bizia eukiten dogu gure errien eta eleizaldien izenak zer esan naiko leuken beste izkuntza baten jakiteko, geien bat gure inguruko gazteleran.

790. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Jakiña da euskaldunok gure aozko literatura bat euki dogula; ez orraitik idatzirik, gure egunak arte.

791. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Eta jakiña da, baita, lengo eskribaduak, geienak, ez zirala euskaldunak izaten, eta euskaldunak ba ziran be gazteleraz ikasiak eta gaztelerara moldatuak.

792. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Beste herri ta beste kultura batzuekiko hartuemon atxikia, edesti-aurreko aldi urrunekoenetan hasi zan eta harrezkeroko mendeetan jarraitu, euskaldunen hartuemon eta arrantzu ekintza bitartez.

793. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Autonomi oldar hori atzeratu egin behar zala uste izan eben, antza, eta zergabideko onura handiagoak lortu ahal izatea be bai, eta hurrengo aldaketak gertuteko, euskaldun jatorriko ez ziran bilakari ta eskola handikoei euskalerriaren historia aztertu egiela eskatu eta monarkiaren menpe beti iraun egian ezarpena indartuteko jardun, monarkia astur-leondarra, nafarra zein gaztelarra, bardin da.

794. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Mezu horren lenengo garaua Diccionario Geográfico Histórico izan zan, eta hori atonduteko, orduan Real Academia de la Historia-ko artezkari zan Conde de Campomanes-ek euskaldun zan edozer lorrinduteko gertuen egozan kondairagileak ardura handiz hautetsi ebazan, jatorriko askatasunetik hasi eta Euskerearen izatea bera be lorrindu guran, lan horreri ekin eutsan, damurik helburu hobearen alde behar eukean arretaz Joaquin Traggia-k, zeinen sintesia astakeri biribil hauxe dan: euskerea hizkuntzen mosaiku bat da, euskaldunek ziur asko VIII garren mendean sartu ebena, arrotzagandik zeharo lokabearena egiteko.

795. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Oraintsungo euskaldunak asmatu ete dabe, orduan, bat-bateko bertsolaritza? XVI'garren gizalditik onuzkoak? Ez dot uste.

796. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Badau eroapenik euskaldunak, baina bere gauzarik ederrenak ondatzen ikusteak naigabe ikaragarria emoten eutsan.

797. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 K.- A. Santi, Batua? Bizkaiera? O.- Ona beste itaun bat askotan egiña Batuaren kezka biziro dabil euskaldunen artean; egin dan euskera batu hau ez da geienek ondo ikusia.

798. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Beste egoerea be, hor dago: mutiko ta neskato euskaldunek be ikastoladun edo ikastolabako kalean behintzat, gaztelaniaz errezago edo ugariago egiten dabela, askorengandik entzuten dogu.

799. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0115 Bestela ez litzake nere gizonaren soldaduen kontra mendirik mendi burrukan ibilliko, mutill euskaldun batzuek berarekin daramazkiela.

800. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Hain izan zinen gizon zintzoa
eta hain euskaldun jator
eskerrak eta mila goraintzi
Fernando Aire, Xalbador.

801. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Martxoaren 1eko 48/1988 Dekretua; Amerika eta Euskaldunak Batzordea sortu eta arautuz, Amerika Aurkitu zeneko V. Mendeurrena ospatzeko.

802. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 Erresumak, beste Autonomia-Elkarte batzuk, agizko lurraldeetako Erakundeek eta hoien Arduralaritza Nagusi edo lurraldetakoek ateratako herri-agiriei dagozkienak Erresumak lakatuko ditu nahiz eta euskal mugartean ordaindu eta hoiek eskuratzen dituztenak legez euskaldun izan.

803. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00007 c) Bai, euskaldunak gehiago direlako gizonezkoak baino.

804. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00007 d) Ez, euskaldunak gehiago bait dira emakumeak baino.

805. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00007 f) Ez , ez da gauza segurua zeren eta euskaldunak gehiago bait dira itsuak baino.

806. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00093 Begiratu besterik ez dago Kontzertuazko negoziaketen irikitzeari eman dizkioten luzamenduak batetik, eta euskaldunok Kontzertua errebindikatzen zuten guztietan haiek egiten zituzten erasoaldiak bestetik (Konstituzioa, Estatutuaren projektuari zentzadurak, Autonomi-Finantzapenerako lege projektua...).

807. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Azken finean, esan daiteke hitz bakoitzak esanahi berezia duela hiztun desberdinentzat (6). Horrela, lehenago aipaturiko berezkuntza (okela/haragia) ez dugu euskaldun guztion egiten. Zer esanik ez, adibidez, indar emotibo handiko hitzak hartzen baditugu: pakea, askatasuna, maitasuna...

808. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Horrela, goiko hiru espresioek gauza bera izendatzen dute; zentzua ere izendapenarena bera da. Askotan ordea, hizkuntz espresio baten izendapena bat da, eta beste bat zentzua; horrela, gora eta gora-ren izendapena eta itzulpena arriba y arriba da, printzipioz; zentzua ordea besterik da, euskaldunontzat hori himno ofiziala da eta: eta espresio hori, hain zuzen ere izendapen eta zentzuaren arteko desfasearengatik, itzulezina da. Beherago ikusiko dugunez, halako desfaserik literaturan eta lirikan batez ere, oso maiz gertatzen da: horregatik zenbat eta literarioagoa izan testua, orduan eta zailago da itzultzen; batzuetan, erabat itzulezina ere bada. Halakotan, itzultzailea aukera bat egin beharrean aurkitzen da: edo eta izendapena itzultzen du (arriba y arriba), zentzua galtzen delarik (ohar bat ipiniz agian, adierazpenaren zentzua azalduz); edo zentzua itzultzen du (himno erdaldunen bat ipiniz adib.), eta izendapena galdu egingo litzateke. Azkenik, dagoen-dagoenean utz lezake, itzuli gabe: hemen hori litzateke noski aukera egoki bakarra (berriz ere, oharren bat erantsiz). Askotan ordea, nola edo hala izendapena edo zentzua aukeratuz itzuli egin beharko da.

809. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Katalunyarrak eta euskaldunak Madril-tik kanpo eta leihaketatik ere urrun jardun zuten.

810. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Pintura Modernoaren benetako seaska Parisa zen noski eta aro hartako euskaldun pintore asko aruntz joan ziren beren ikasketak osatzeko.

811. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Getariako harmarria. Balearen garrantzia 7. Euskaldunak itsasoan Erdi Haroan

812. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Euskaldunak itsasgizon trebe eta prestu izena izan du beti.

813. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 a) Arrantzaleak Arrantzoa aspaldidanik zen ezaguna euskaldunen artean.

814. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Uste denez, euskaldunek normandoengandik ikasi zuten nola ur haunditan (kostatik urrun) ibiltzea hala balearen arrantzoa, haiek IX. menderako harrapatzen baitzituzten.

815. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 XVI. mendearen haseran, Andrea Navagiero italiarrak aipatu zuen luze-zabal euskaldunen arrantzo hau.

816. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Terranovan eta Islandian ere ibili ziren euskaldunak balearen eske.

817. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Horregatik abiatu ziren euskaldunak itsaso handietara balearen bila.

818. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Balearen ondoren, euskaldunak Ipar Amerikako Terranovara heldu ziren 1372an eta Islandiara 1412an.

819. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Dinamarkako errege Christian IV.arekin balea harrapatzeko itunak egiteraino heldu ziren euskaldunak.

820. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Maiz ingelesak euskaldunen aurka jarri izan ziren.

821. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0015 Apustu-zale purrukatuak dira euskaldunak, nahiz baserritar, nahiz arrantzale izan.

822. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Eta horrela erabiltzen da gaur egun, gainera, arlo horretako profesionari euskaldunen artean ere: Zuzenbide-Fakultatea, Zuzenbide-Hiztegia, etab., erdarazko Derecho gisa, hain zuzen.

823. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Ez da ahanztekoa, bestalde, ekialdeko euskaldunen izen zahar eta jatorra, eri, orokorrean onartzekoa, gure arteko erpuru (eri buru) eta eraztun hitz ezagunen iturburua.

824. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Zinema eta teatroa Ez da aintzinatea euskaldunon ardura bakarra; oraingo arazoez ere arduratzen gara; argi ageri da hori zinema eta teatrorako dugun zaletasunean.

825. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Gaur egun, euskaldunok zaletasun handia diogun kirol modua futbola da.

826. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0014 Baita ere aurkitu ditugu geroagoko giza haztarnak, erdi mailako giza mota bati dagozkionak: alde batetik, ia cromagnon ez dena, baina bestetik oraino euskalduna ere ez dena; (...).

827. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0237 Azkenik, esan beharra dago gaur egun bideoak duen garrantzia ikusirik, euskaldunok ere atea zabaldu diogula ikus-entzutezko teknika berri honi .

828. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Aintzin-aintzinetik egiten dute arrantzan euskaldunek.

829. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Geroxeago Euskaldunak balea eta makailu arrantzan nabarmendu ziren.

830. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Hala ere, euskaldun eta bisigodoen arteko harremanak desberdinak izango dira erromatar eta euskaldunen artekoekin konparatuz gero.

831. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 (Eta hori, erromatar gizartea esklabismoan finkaturik zegoela ikusirik, nahiz-eta, egia, euskaldunak ez-baina, kanpotik ekarriak izan esklabuak).

832. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Beraz, begien bistan zegoen jokabide horren aurrean, laster hasten dira burrukarik gogorrenak bisigodo eta euskaldunen artean.

833. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Hara, 602 urtean euskaldunontzat ondorio gaitzak ekarri zituen ekintza bat burutzen dute frankoek: Akitania eta Baskonia bata bestearen gandik zatikatzea.

834. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Ondoren, Genial izeneko Duke bat ezarri zuten euskaldunak gobernatzeko.

835. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Fronte bikoitza ukan zuen euskaldunen guduak frankoen aurka eta bisigodoen aurka, eta are konplikatuago bilakatzen zen arazoa bisigodo nahiz franko beren barne tirabirak bihurritzen zirenean.

836. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Dena den, ez daiteke pentsa Baskonia menperatzera heldu zenik, zeren, izenez Aiginok gobernatzen bazuen ere, 635an erasotzen bait diote euskaldunek akitaniar erresumari.

837. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Truke ekonomia eragiten da, eta honek, garraioa nahiz merkatal ekonomia euskalduna faboratzen.

838. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Esandakoaren ondoan euskaldunok asko zor diogun G. Herelle aipatu beharrean gara, ikertzaile frantses honek mende hasieran eginiko azterketei esker jaso bait dugu gure herri teatroari buruzko datu jakingarri asko eta asko.

839. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Baina ez dugu ahaztu behar euskaldunok ez garela bertsolaritza bizi dugun Herri bakarra, geure inguruko nazioetan gutxi ezaguna bada ere.

840. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 Harrigarria dirudi, baina horrelaxe gertatu zen: Askatasunaren (Liberté) izenean bere gobernaera eta ohiturak baztertu beharrean zeuden Iparraldeko euskaldunak.

841. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 Guillotinan eman zuten bizia euskaldun askok eta beste askok hegoaldean edo atzerrian aurkitu behar izan zuten babesa.

842. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Badirudi, beraz, Vinson-ek zioenez pastoralak ez direla euskaldunen berezitasun hutsa, ez dela berea bakarrik, katalanek, bearnesek, bretoinek ere bazituztelako horrelako herri dramak, eta, beraz, pastorala folklore emaitza bezala kontsideratu behar dela.

843. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0029 Hawaiarrak / Eskimaleak / ingelesak / espainiarrak / frantsesak / suediarrak / alemanak / italiarrak / turkoak / Bulgaroak / Armeniarrak / Austriarrak / Finlandiarrak / Errumanoak / Serbiarrak / Judu poloniarrak / hungariarrak / Poloniarrak / Japoniarrak / Errusiarrak / Ifar Txinatarrak / Egiptiarrak / Tziganoak / Mantxuak / Hinduak / Euskaldunak / Australiarrak / berebiarrak / Indioak / Georgiarrak / Mura-ko juduak / Yemen-ko juduak / Melanesiarrak / Mikronesiarrak / Tunisiarrak / Hego Txinatarrak / senegaldarrak / Javatarrak / Ainoak.

844. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0010 Araban, Errioxa zen erakarpen poloa euskaldun nahiz gailegoentzat XVIII. mendeko lehen partean, eta azkeneko hauentzat, burgostarrentzat eta mahasti eskualdetako ez ziren errioxarrentzat gerora ere bai.

845. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0012 - Euskaldunak, orokorki, zein motako komunitatetan estruktaraturik zeuden geografikoki?.

846. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0025 - Nola aldatzen dira euskaldunen eta bisigodoen arteko harremanak, erromatarrekin izandakoekin konparatuz?.

847. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0037 - Irakurri euskaldunen itsas ekintza delakoetan, zein jende motak eskuhartuko zuen?. (Armadoreak...!,).

848. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0043 XV] mendearen nao edo untzi baten egitura. Oro har, itsaso handitan seguru ibiltzeko egina zen; barnealdea, bestetik, zabala eta lehen baino askoz ere garraio gehiago eramatekoa. Untzi honi esker, aspaldiko Mediterraneoko portuetako merkatal boterea, Atlantikoko portuetara pasatu zen, eta hortan ere euskaldunek eragin handia ukan zuten.

849. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Beste alderdi bat, salbuezpenezko probintzien status juridikoa ukitzen zuena, jenderik gehiena nobletzak kontsideratua izatean zegoen; kaparetasun kontzeptua hain funtsezko gauza bilakatzen zen euskaldunentzat, non askatasun pertsonalarekin identifikatzen eta nahastekatzen zen..., euskaldun ororen kaparetasuna defendatzen zen, praktikan gero, hiritargo osoa zutenen hesparrura mugatzen bazen ere.

850. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Eta hontan datza arrazoia: nobleziaren faktoreak ez, ondasunen diferentziak batipat, moldatzen bait zuen, XVIII. mendean, euskaldunen bizimaila, eta are, horren baitan zegoen administral edo politiko karguetara heltzea ere.

851. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0011 - Gaur egun hain euskaldun diren euskaldun asko ezagutzen al dituzu?.

852. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0118 Baliteke kontu hutsak izatea; baina, hala ere, lehengo euskaldunek iratxoak ondo gogoan zeuzkaten, esaera zaharretan ere agertzen zaizkigulako.

853. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0143 Euskaldunok, berriz, gaur bertan hartu behar dugu gure mendiak sagarrez, intxaurrez, gaztainez, eta abar, betetzeko asmo sendoa.

854. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0143 Egunotan, nekazaritzak dituen aurrerapen denak erabiliz, Jaungoikoak lagun, guri Berak utzi zizkigun bezalaxe bihur ditzagula gure mendiak euskaldunok ere.

855. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 Zoritxarrez, kanpotik joaten diren euskaldun askok ez ohi dituzte tokian tokiko dantzak ezagutzen, eta haietan parte hartu gabe egon behar izaten dute.

856. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Pirata eta korsario euskaldunak.

857. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Baina ba al zenekien edota burutik pasa al zitzaizun inoiz gizaki horiek euskaldunak izan zitezkeela? Bada, halaxe da.

858. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Eta jakina, euskaldunak ez ziren atzera gelditu.

859. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Ale hau ereiten badugu, ikusiko dugu hazten, loratzen, fruitua ematen... euskaldun bat!.

860. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0066 Borbondarrak Espainiako koroa hartu zutenetik, Hegoaldean ere XVIII. mendean nahiko lan zuten euskaldunek beren nortasun politikoa defendatzen.

861. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Alabaina, bereziki artzantzan oinarrituriko molde sozio-ekonomikoaz bizi maila nahiko ona eskuratu zuten orduko euskaldunek.

862. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Kantauriarrek etxe karratuak egiten zituzten; eta beste euskaldunek bordak, karratu, luzanga nahiz biribil, denetarikoak bide zirenak.

863. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 2.a: Liburu hau Euskaldunen bibliografian ezin ahaztuzkoa da.

864. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 3.a: Liburu honek Euskaldunen historia, ia gehiena, azaltzerakoan, euskaldunen alde guztiak ukitu arren, zeintzuk diran baserria, artzantza, herria eta hiria, tradiziozkoa eta baserri eta herri giroko gehiago aztertu du, hiri edo industri garaikoa gutxiago ikertuz, nahiz eta mende honen lehen erdiaren amaieran kokatua egon liburuaren egiketa eta artean Euskalerriko industri aurpegia ez izan oso zabala geografiari dagokionez behintzat.

865. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 6.- Lehen esandakoagatik, zail da egunkari hau euskalduntzat jotzea, baina egin da hemen eta hemengo jendeak egin zuela eta azken finean Euskal Herriko Kazetagintzan zedarri bat jarri zuen, lehenengo hasieretan behintzat.

866. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 1.3 EUSKALDUNAK AYMERIC PICAUD-EN IKUSPEGITIK.

867. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0103 Euskara gabe, euskaldunak ez gara euskaldun.

868. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Euskaldunok maiz mutur batetik bestera ibiltzeko joera izaten dugu, nonbait arinegi edaniko ardoak zabuka baginderabiltza bezala.

869. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Hortik ihes egin nahian, eta glotodidaktikaren bide berrietatik abiatuz, gramatikak zokoratu eta irakasbidegintzan hasi ginen euskaldunok.

870. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Euskaldun guztiok barruan daramagun joera puristak maiz sentiberatasun handia izaten du lexiko mailako erdarakaden aurka baina (...).

871. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Hemen bai balio duela Axularrek dioena: Eta baldin hala ezpada, euskaldunek berek dute falta, eta ez euskarak.

872. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Haatik, agian honako hau gaineratu beharko litzateke: euskaldunek eta inguruko baldintzapenek.

873. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Euskaldunak betidanik erabili izan du bide hau, baina gaur agian atrofiaz joa dugu eta horregatik ia beti maileguetara jotzen da.

874. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0008 Aurreko garaian gerraraino bultzatuz euskaldunen izpiritua berotu zuten planteamenduek aldaketa sakona izango dute, kezka sozial berriak eta planteamendu ideologiko berriak sortaraziz.

875. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Heziketa honek langileen adimenak landu ditzan eta borondateak hezi ditzan, langileak eta euskaldunak diren heinean egitekoak zehazkien betetzera jo dezaten.

876. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 90a baino lehen, hilketak gauza arrunta ziren edozein txikikeria zela eta (bata kataluniarra eta bestea andaluza zelako, honako hau euskalduna eta harako hura gailegoa...).

877. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Hauen dotrina, zenbaiten iritziz kalbinismoa bezalakoxea zen, erdiprotestantismo mota bat, euskaldunen artean kalte handiak sortu zituena: .

878. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Euskalerrian baino areago Biarnon, eta hemen ez ezik Frantzia osoan zehar nahiko zabaldurik ziren protestantak, gizarte maila orotariko jendeak biltzen zirelarik beren batzarretan, eta letra gizon ospetsuak ez ziren falta, hala nola Sponde eta Belatarrak euskaldunen artean, Laurent Drelincourt, Claude, Ancillon, Abadie, etabar luze bat.

879. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0076 Erdarazko doctrina, dotrine bihurtzen da Baztanen, lehen silabako eraskina galdu egiten delarik, Felix ez dugu inoiz ere Feliks entzungo hango euskaldunen artean, Felis baizik (Feligs erdaraz, aunitzetan).

880. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Eta honela, ez 1.000, ez 500, ez 300, 200 eta batzutan 100 urteko bizia ere ez duten euskaldunak, memoriarik gabe geratu dira.

881. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Baina memoria faltsuak, antimemoriak, bere herrikoa ez den hizkuntza hartu duen euskaldunaren hizkuntza berri horrek, horrek badirau.

882. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Bere herriko hizkuntzaren berreskuratu-nahia edo nahieza, noski, euskaldunaren eskutan dago.

883. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Baina borondate hori edozein aldetara zintzoki gauzatzeko, euskaldunak ongi informatua egon behar du lehenik.

884. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Isilune errudunen inertziak eta antiinformazioak euskalduna ez dela existitu dio: ez bere historian ez eta bere mintzairan ere; eta aipatu izan denean ere baserritar talojalearen gisa eta ipuin antza aipatu izan da.

885. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Euskaldunak erabaki behar du hau, eta bere gisa.

886. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Asmatuko du gero euskaldunak bere arbasoen, gurasoen eta familiakoen hizkuntza izanarekin zer egin: ikusiko du berari eskolan ebaki zioten eta berak, mihingabe horrek, bere semeari utzi nahi diezaionarekin zer egin: honela, azkenik, bere herriaren memoria berreskuratzen has daiteke.

887. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0055 Eta arrazoi bikoitz batengatik kontsideratzen dute lehen urrats hau beharrezkoa: a) hori gabe euskararen ikasketa behar adina motibatuz ezin bultzatu delako, eta b) ikasten ari direnentzat funtsezkoa delako giro egoki batetan egotea: giro euskaldunean ahal den neurrian, teoria hura praktikara eraman ahal izateko.

888. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0055 Euskadik euskal gizatalde bakarra izan behar du, eta euskaldun hirueletako hauek nork bere talde eta klase sozialaren araberako konponbidea agertu beharko du bizigiro sozial eta ekonomiak dituen arazoak garbitzeko.

889. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 Kategoria Sozio-profesionalak
Euskaldunak
Erdaldunak
1. Industri patroiak, profesio liberalak, Goi-koadroak...
2. Industriari txikiak, Artesauak, Merkatariak...
3. Erdimailako koadroak, teknikoak eta administrariak...
4. Industri enplegatuak, Banka, etab...
5. Langile kualifikatuak...
6. Langile ez-kualifikatuak...
7. Nekazari eta arrantzaleak...
8. Beste kategoriak...
9. Zehaztu gabeak...
10. Ez aktiboak...
.

890. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 Beti ere area euskaldunaz ari garela kontutan hartuz, haietarik gainera hiriburuak kendu direlarik, ondoko emaitza ageri zaigu: - Euskaldunetan ugarienak diren kategoriak, espero zitekeenez, nekazari eta arrantzaleenak direla batez ere, eta gero artesau eta merkatarienak (75 %).

891. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 Ondorioz, kategoria euskaldunez ugarienak herriko tradizionalenak dira (nekazari eta arrantzaleak batetik, eta artesau-merkatariak bestetik), maila altuagoko kategoriek portzentaia apalagoak ageri dituztelarik.

892. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 Euskaldunen taldera mugatuz, ondoko koadro hau prestatu ahal izan da kategoria bakoitzean euskaldunen portzentaia zein den agertzeko; horiek dira, beraz, edozein gai ezagunez euskaraz hitzegiteko moduan daudenak.

893. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Euskaldunen eta erdaldunen premia sentitzeko era desberdina ulertzekoa da, zeren eta mintzaira ez baitute berdin ezagutzen eta gainera erdaldunek ez baitute Administrazioarekiko harremanetan beren mintzaira baztertu beharrik izan, ez bereizkeriazko traturik jasan behar izan.

894. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Ohar bat hemen. Elebitasuna ezartzeak lekartzakeen eskakizunei buruzko eritzietan alde handia dago euskaldunen eta erdaldunen artean, batzuei eta bestei eskatzen dien esfortzua diferentea baita; halaz ere, ezarri behar litzatekeeneko arloari edo hedadurari buruz ez dago horrelako alderik, horrek ez baitu eskubide bat ezagutzea besterik eskatzen.

895. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Antzeko zerbait gertatu da, neurri apalagoan bada ere, aho eta idatzizko komunikabideetan: liburugintzan, aldizkari euskaldunetan eta diskogintzan hazkunde nabarmenak lortu dira azken urteotan.

896. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0011 Era berean, eta Zientziari dagokionez, euskara oso harrigarria eta aztergarria dela esan dugu euskaldunok aspaldidanik; baina gure hizkeraren azterketa akustikoak ia-ia jaiokizun daude.

897. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0016 Euskaldunek geure azentuari buruz eskolaturik ez izanik ere, euskal azentuari buruz sendikortasun handiagoa aurkitu zen euskaldun zaharrengan, euskaldun berriengan baino.

898. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0381 Ohart gaitezen, bidenabar, apodosian ekialdeko gaurko euskaldunek poztuko ginateke bezalako formak èdin / ezan erroko formez ordezkatzen dituztela: alegera gintezke (poztuko ginateke-ren ordez); joan ninteke joango nintzateke-ren ordez); erran nezake esango nuke-ren ordez).

899. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0381 Perpaus guzti hauek beste era honetara emanen lituzke gaurko euskaldun askok:
(37) a. baldin orduan hilko bazina...
b. baldin galdegingo baliote Judasi...
c. baldin utziko bagenu harri handi bat eskuetarik....

900. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Sail honetan %20 dira lankide euskaldunen artean euskaraz bakarrik, edo eta erabat, aritzen direnak; gainerako %80 gazteleraz bakarrik aritzen da.

901. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Horrela, funtzionari euskaldunetatik euskara idatziz normalki erabiltzen dutenak %7 besterik ez dira.

902. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0125 Sail honetan A ereduko lankide euskaldunen artean gutxi erabiltzen da euskara; bataz bestekoaren erdia, gutxi gora behera.

903. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Enplegatu euskaldunetatik lankide artean, eta laneko gaietaz, %19 aritzen dira erabat euskaraz.

904. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0215 Datu hauen arabera Udal administraritzaren mundua zeharo erdararen mendean agertzen zaigu, mundu horretan, erdara bait da nagusi eta indar handiz gainera, ez bakarrik enplegatu erdaldunen aldetik baizik eta euskaldunen aldetik ere bai.

905. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Birkonkistaldiko euskaldunak beste lurretara jaistean gaztelanian euskal geruzazko transparentzi fonetikoak utzi zituen. Mende batzuk geroago (bereziki XVI mendea ezkeroz) gaztelaniak politik ofizialtasunez lagundurik euskal lurralde tradizionaletan gainartu du, batez ere, Araba eta Nafarroako lurretan, nahiz-eta Nafarroa erdialdeko gaztelaniaketa (castellanización) nahiko berria izan (hau da, XVIII azkenaldekoa eta XIX mendekoa) (346) Azkon (Silv. Pouvreau). Nahiz-eta jatorri zahar eta iluntsukoa izan, gurera erromanikoatik sartua. Berceo-ren idazkietan present (Ikus Corominas DCELC 1.348). Beraz, gazt. zaharrean ascona. Covarrubias-ek azcona montera. Katalaneraz ere [ascona_azcona]}.

906. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0021 Euskaldunek beren erakundeak hain maite izanik, haiek galtzea mingarri izan behar eta halaxe izan zen.

907. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0031 Zer ote? FLOP! Eusko legebiltzarrak euskaldunen bizitza antolatzen duten legeak egin, eta jaurlaritzaren lana kontrolatu eta bultzatzen du... Euskal legeak.

908. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0170 Proxperorekin batera gauza asko hilko ote diren: lagun jatorra, leialtasuna, apaltasuna, umorea, hizketarako freskura eta irtenaldi zorrotzak, gardentasuna, herriko tontoa, , , euskalduna (euskara duena alegia, gaur egun hain gutxi gelditzen direnak), ohitura zaharrak, behi-perratzeak, arta txuriketak, belar-ontzeak, dotrinak, uztarriak, lotsak, lehengo ehiztariak, inozentzia, baserrietako gramatika, lasaitasuna....

909. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0007 Aita Villasantek honela diotsagu Sarako erretore ospatsuaz: Euskaldun prosaren kreatzailea dugu Axular.

910. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0061 - Euskalerriak deitzen ninduen oihuka bizian eta nik joan beharra neukan euskaldunen berotasun hura hoztu ez zedin eta lo zeuden anaiak esna zitezen.

911. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0101 - Ezen euskal literatura idatzia hain da gauza txikia, hertsia, interes gabekoa (Euskaldunek, ez soilki auzo herrietako literatura handiak, baina baita ere txikiak: Finlandiakoa, Gales herrikoa, Okzitaniakoa, Bretainiakoa ere... Europakoez baizik ez mintzatzeko, istudiatuko balitukete, ikusiko lukete zenbat atzeratuak dauden), hain da gauza erkina, diot, non euskal idazle batek gauza pertsonalak, ez ohituak, esatera gertu daudenean, pozik hartu behar bailukete haren herritarrek, eta lagundu; traba ipintzeko eta irain egozteko ordez.

912. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Berehala somatu genuen ez ginela han euskaldun bakarrak, multzo txikitan gure tamaina bereko neska-mutilak bait zebiltzan handik... euskaraz mintzatzen! Geure buruak lotsatzeko ere bazen hura: (...).

913. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0006 ... Zumarraga... Urretxu... Antzuola... Bergara... eta EIBAR! Leihatiletatik begira hasi ziren, ea Euskaldunak ikusten zituzten edo.

914. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Antzinako euskaldunek poematxo hau esaten omen zuten hurrengo goizean ere eguzkia irten zedin.

915. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0024 Euskaldunok betidanik izan gara arrantzaleak.

916. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0025 Geroztik, beste herri batzutako arrantzaleak hasi dira baleak harrapatzen; baina dagoenerako euskaldunik ez dabil lan horretan.

917. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0024 Egunen joanean, negua poliki poliki eztitzen ari bazen ere, egoera geroz eta larriagotuz zihoan: euskaldunentzat bederen bai.

918. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0083 Amando-ren eskabidez, Gipuzkoa-ko eta Naparroa-ko euskaldunek bidea libre utzi zien, beren askatasuna errespetatzeko baldintzapean.

919. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0108 Halatsuko xalotasunez jazten ziren euskaldun buruzagiak geroagoko mendetan ere.

920. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0183 Euskaldunen zelaietako gudu-lerroa apurtua izatekotan, gudariok erretirada ordenatu batean gibelera jo behar zuten menditarrekin bat egitera, eta euskaldunen gudoste nagusiak aintzina egiten baldin bazuen, menditarrak laguntzera etorriko zitzaizkien.

921. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0183 Arerioak (268) Etsaiak aunitzez gehiago ziren euskaldunak baino eta ezin izan zuten gelditu frankotarren bultzakada.

922. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0061 - Euskaldun - esan zuen Carmaux-ek ardoa dastatu ondoren -.

923. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0009 Ama, nun zagoz? Gure Eleiz Ama...
Ama, nun zagoz? Entzun euskaldun
baten negarra.

924. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0010 5) Eta euskararen aihenatzeak Euskadi osoaren eta Euskaldun guztien munduaren amaiera ekarriko luke.

925. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0010 7) Bizi bedi Euskara Euskal Herri osoan, eta bakea Euskaldunaren lurrean herri hizkuntza mintzatzen diren gizon-emakume guztiei.

926. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0014 9) Bainan, aldi berean, Erromatik etorritako gudari horiek ezin zituzten Euskaldunak menderatu, ez eta beren lehentasuna onhar araztea ere, eta ezin zizkieten beren lege, arrano eta latin mintzaira inposatu.

927. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0018 1) Bainan Erromatar inperioa suntsitu zenean, Euskaldunak latinizatzea erabaki zuten herri erromataratuek, Europako txoko hau eraberdintzeko.

928. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0022 4) Bada euskaldun burukide, aberats eta eskribauek entzun eta obeditu egin zieten.

929. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0030 4) Eta gero berdin, ur gainetik hegalkada, euskaldun jendearen buruen gainetik bertsulariaren koplak bezelaxe, Euskal Herriko lehorrera itzul.

930. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0034 1) Azkenean, Euskararen etsaiek, euskaldunek erderaz bortxaz ikas zezaten, eskolak eraiki zituzten.

931. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0082 8) Euskara hilzorian dagola diote, bainan mendez mende ugaritzen da Euskaldunen kopurua.

932. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 Hain zuzen gure euskalduna Djezairen (Alger-en) zegoela hangotarrek beren jabetasuna eskatu zuten; araudigai bat eratu eta argitaratu zen; hango aberats batzuen eta Parisen artean asmoa galdu zen.

933. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Alan ba, euskaldunak lantegiak egin dozuez ez zeuen egoeraren arioan, kanpotikakoenean baiño? Baia zelan dok hori?

934. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0185 Hamalaueko Euskaldun gerlariak, han nunbait erori zireztenak, edo nolazpait bizirik gibelerat jin zireztenak, hartze duzue segur estimu eta goresmen.

935. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Euskal Herritik aterako zen, eta munduan zehar euskaldunen borroka ezagutaraztearekin batera beste herri zapalduekiko elkartasuna adieraziko zuen.

936. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Bi gauza zekizkien: Indiko aldean munta bateko atentatu bat egin behar zuela eta haratakoan Perutik pasatu beharko zuela, han bizi zen aita Manu, lehergailutan espezialista zen euskaldun apaizak, zenbait aholku eman ziezaion.

937. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0019 Joxemik bista piska bat altxatuz erantzun zion: - Euskaldunekin bastante zeukeat, neskatan!

938. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0069 Donatus euskaldun marinelak, beti, zegoen lekutik alde egiteko zuen grina bitxia, ahaire estrainio batek aginduko bailuan.

939. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0069 Jakintsu askok diotenez marinel holandesa arima erratua zen; Donatus euskaldun hau berriz gorputz erratua da arimarik gabe.

940. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Agian Oteizak arrazoi dik euskaldunok bizitzaren sentimendu tragikoa aspaldi gainditua dugun herria garela esatean.

941. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Garai batean bai beharbada, euskaldun herria ginenean, baina orain?, hik zer deritzok, Iñaki?

942. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Bere usaiako kuraiarekin hurbildu zen eta ikusi zituen gaixtagin batzu joka gizon gazte bati, hau bakarrik, ongi kolpatua, bi lagunak lurrean, hilak Jokinek hartu zuen bere eskualdun makila, eta gizon gaztea salbatu zuen.

943. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Hau zen maharadja haundiaren semea, eta bere aitak ohorez bete zuen Jokin: nahi zuen betikotz euskaldun ttikia Indian geldi zadin, ontasunez eta urrez beterik.

944. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Berria hemengo euskaldunen artean zabaltzen bada, lagun guztiek gurera etortzeari utziko diote.

945. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 Eta, beherean, berrogei bat izen, euskaldunak maiz oso: .

946. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Jaio nintzen herrira heldu bezain azkar artile merkatari txikiei zuzen Artile Biltegi Nagusira hurreratu barik erosi genien merkantzia, baina ez zen nahiko izan, euskaldun asko baitzegoen Burgosen artilea erosteko asmotan.

947. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Nazioarteko merkataritzan sartu berriak ginen euskaldunok han geunden.

948. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0135 Eta besteak beste, zita finkatu eta ereserki bihurtu dugun gure kantu nagusiaren aire osasungarriak entzun ditugu ostera: kantatu dugu euskaldunok ahobatez.

949. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0225 Aspaldi honetako euskaldunek, diferentziaren errebindikapen hori zekarkioten gogora, eta ez zuen haienganako sinpatia ezkutatu nahi.

950. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0225 Egokiera xelebre batekin lotuta zetorkion, eta gertatu zitzaionean, apenas zekien euskaldunik existitzen zuenik ere.

951. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Gauero gauero gauza bera zetorkion burura irratia amatatzerakoan: ez zela posible irratian entzundako dena egia izatea; arerioaren gezur zikinak besterik ez zirela izanen, eta egia izanda ere, haundituak eta itxuratuak ziratekeela seguru asko jendea izutzeko, euskaldunak etsiarazteko.

952. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Ezkorrenek ziotenez, orduantxe bertatik hasiko omen zen euskaldun guztien txikizioa orain erabat hartuak, nazionalen hatzaparretan ihesbiderik gabe zeudelarik.

953. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0111 Zuzen, bi euskaldunak sakristiara joan ziren.

954. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0007 Kalabong-ek harriturik ikusi zuen, Kikili eta Kokoloren aurpegiak aztertuz, bi euskaldun haientzat ezezaguna zela Kila Kila erregea.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00178 Beraz ìrun forma zaharra Iruñe- izatera iritsi zen euskaldunen artean eta irun- ez da, itxuraz behintzat, konposizioaren lehen aldean agertzen den forma, izen komun baten ondoan -aga sufixoa datorrenean ez baita halakorik gertatzen (37). Luis Michelena, Hispánico antiguo y vasco, Archivum, t. VIII, (1958) 33-47 orr.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Nazioarteko eremua ere begiratzen zuen Apraizek, euskaldunen arazoa haizatzeko.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Mendixka hau ederra. Euskaldunon erretiragune. Gernika bezala. Bakegune. Herrigintzagune. Askatasungune. Adiskidetasungune. Maitasungune. Nahikunde- eta nahigune.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 (...), gero basapizti ezaguna adierazteko ere erabili zela, Bellus / Belli(us) eder, euskaldunen artean Bellu /(...), Beltxa - hau beltza kolore izenaren diminutiboa ere izan zitekeen - / Beltxe / Beltxi (Meltxi)/ eta abar, alde batetik, eta (H)ederra / (H)ederro, bestetik, Vita, euskaldunen artean Bitako alderdi batetik, eta bestetik Biziko / Bitxia - balio adierazkorraren bidez zentzu berezi bat hartu duena - / Bitxio / Bixio / Bizinai / Bizinaia azkenengo biok esan nahi mugatuago bat dutela jatorriz.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Grekoz ere berdin gertatzen zen: Teofilo Jainkoaren zale Eugenio ondo jaioa, latinez nolabait Natalis, euskaldunen artean Jaio, egun deitura bezala irauten duena eta jatorriz pertsona izena baino ezin izan zitekeena.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Hemendik diotsat ea diminutiboen kontu hori non dion legeak eta diminutiboa zer den beretzat hori balio, zeren euskal munduan apurtxo bat bakarrik sarturik dagoen batek ezin esan baitezake Arantza formak balio adierazkorrik duenik edo berak nahi duen bezala diminutibo baliorik, hori izateko euskaldun askoren artean Arantxa behar baitu gutxienez.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Fagoagak erdaraz idazten zuen, euskalduna izanik ere gaztetxotatik hainbeste urtez herbesteetan ibilia zenez euskara zerbait moteldua zuen eta idazteko ohiturarik ez zuen hartu.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 Liburu honetan, Domingoren bizitzaz gainera, garaiko politika giroa eta euskaldunen Biltzarren alderako jokabidea sakonki estudiatzen ditu.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 Mugazandiko euskaldunak beren eskubideak noiz eta zelan galdu zituzten ezagutzeko libururik onenetakoa noski.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 Eta liburuan Victor Hugo, Unamuno eta Francis Jammes, E. Rostand, Loti, euskaldunak Cervantesen bizitzan eta lanetan, eta J. M. Iparragirre.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Euskaldunen atxikimendua, zuen guztion laguntza suharra eta ihardespena eta segida nahi eta behar du.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Benetan eta zinez euskaldunok nahi baldin badugu, ordea, eta hortan lan egiten baldin badugu gogotik, egin daitekeen obra dela uste dugu.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Euskal-herritarrak diogu, eta ez bakarrik euskaldunak, euskaradunak, zeren eta Euskal-Herriaren alderako guduan eta erreziztentzian, baitira ere espanola baizik mintzo ez duten militante suharrak.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Euskaldunak libertatea eta bakea nahi dutela orroitarazten ere deraukute, bai eta español gobernuak harmen bidez nahi derauzkula bi ontasun horiek kendu.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Beraz euskaldun bezala eta lan egile bezala zapaldurik daude euskal herritar gutiz gehienak.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 5) Ikusi ditugun errealitate horiek berek finkatzen dituzte euskal herriaren alde ari nahi duen politika mugimendu baten helburuak: - euskaldunen eskubide nazionalak ezagutu behar dira eta euskal herriak, berriz baturik, eskubide horiez gozatzeko behar duen gobernua ardietsi.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 b) Haurrak euskaldun - Bilinguismo problematikarik eza.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Lau puntu honetan bil genitzake: a) Haur euskaldun eta erdaldunak.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Bestenaz haur euskaldunek trauma handi bat jasatzen dutela komunikabideetako zenbait tresnarekin harremanetan jartzean (nola irrati, telebista, tebeo, e. a.).

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Euskalduna zapaltzaile eta kastellanoa zapaldua dela uste duenak bakarrik konsidera lezake bilinguismo pedagogia askatzaile bezala Euskadin.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 Hauexek dira Maskaradaren lanaren helburu inportanteenak: antzerki euskalduna, gure herrian errotua, komunikagarria eta gaurkotua egitea, bai eta, jakina, euskal ikuslegoa sortarazi eta bultzatzea ere.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0249 Urtean zehar elizkizun errikoi eta bizienak hauek dira: maiatza eta ekaineko 7 erromeriak, bertako festa nagusia (irailaren 8-an) eta frantzialdeko napar euskaldunen erromeria.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0250 Ingurua gaur ez da euskalduna, horregatik ez dago programatuta euskal elizkizunik.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 Lapurtarrak ere euskaldunak direla eta entzule izan daitezkeela gogotan izanik, bai, baina bizkaitarrak hutsaren hurrengo direla uste izan gabe edota bizkaiera hiru xemeiko txistu dela pentsatzeke.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Garai batetan euskaldun genuen kalea ere arrotz bihurtua daukagula aitortu behar dugu.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Luza genezake errosarioa misterio gehiagotan: hala nola, bat Cortázar-ek itzulpenari eskaini zion ardura, eta euskaldunontzat ere baliagarria litzatekeena: (itzultzaile-mota zenbaitez ari zaigu) ; beste bat, humorearen papera Cortázar-en obran; beste bat... eta honela aipatuko genituzke intelektualismoa, anbiguitatea, errealitatearen eta irrealitatearen arteko muga difuminatu, lainotsua.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 Euskaldun eta euskaraz iharduten ikusi nahi ditugu Euskal Herriaren ordezkari ofizialak eta buruzagiak.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0448 Bi gauza ikusten ditut garbi; lehenengoa, zientzi hitz askori, nire arloan behintzat, euskal errodun hitzik ez dagokiola; antzekoa bai agian, baina zehaztasuna galduko genuke, beraz, gure euskara euskaldunagoa izango litzateke agian baina ez genuke zientziarik egingo.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Besteak, zinea ondo ezagutu eta bere izkera ondo erabilli arren, ez dute ala dirudi beintzat euskaldun bezela zer esan aundirik.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Euskaldunak ez diranak ere agertu nai izan dituzte iñoiz gure gauzak.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Donostiar BEORLEGI ta RAUL CANCIO agertzen ziran bere irudietan eta auekin baita TXORIBURU laukotea ere, GAZTELUMENDI soñujolearekin eta beste euskaldun askorekin.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Orduan ere ba zan euskalduna naikoa irudietan.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Euskaldunen azal utsa agertzen zuten euskeltasunik ezer izatekotan.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Beste alderdietan ere agertu izan dira iñoiz euskaldunak zinean.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Iparraldeko euskaldun batzuen egoera agertzen zan sartaldeko lurralde zabal aietan.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Euskal Erritik joanak izatea besterik etzuten euskaldun aiek.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Ori izan da, geienean, euskaldunen agerkera zinean.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Ezin esan gauz auetan ere euskaldunak lo egon geranik.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Urte asko dira euskaldunak gai ontan lanean ari garela.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Baña batzorde auetan egin al degu ezer euskaldunen alde?.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Egia da euskaldun askori erakutsi zaiola zinea ikusten ta zinearen agerpenak ere bereganatzen.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Eta badakigu zonbait egunen buruan, Ibañeta kaskoan, zer zafraldia duen Eskualdunen ganik hartu.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 Alde batetik euskaldun erriaren erti-ondare aberatsa biltzen du; bestetik, musika-tradizio zaarra kanta berriekin aberastu da.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0220 Eta, noski, argi-bila horretan, atzera joko dugu; aditz hau askoz biziago egon baitzen aspaldiko mendeetan, oraingo euskaldun gizartean baino.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Hain arazo estrainoa da, euskaldunentzat, Praga urrutikoan, poliziaren bijilantziak, Estatuaren guziahalmenak, beldurrak, mixeriak, bakardadeak, lan piska bat erregutzen leihatilaz leihatila eskale ibili beharrak, humilatu eta hautsi eta barrutik hustu duen gizonaren kasua, idealik gabe eta adiskide gabe, normaltasun anonimoenaren espazio txiki batetan errefuxiatu dena bere emaztearekin, bizi egin nahita?.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0072 Baiezkor partikularra - I - Gizon batzuk euskaldunak dira.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0072 Ezezkor partikularra - O - Gizon batzuk ez dira euskaldunak.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Euskaldun argi eta buru onekoa, bertsutan halaber, arrazoinka ezin garaitua baina mihi onekoa.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0315 - Lekaide guztiak euskaldunak dira.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Urteak dira GERO Lafitteren Euskaldunen herri literatura edo Goihenetcheren Ipar Euskal Herriaren Historia] agintzen ari zaigula.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Nola artista bat izan zen, euskaldun poeta bat, sekula izan den poeta hoberena, denek txalotzen eta goratzen eta saritzen eta kopiatzen eta plajiatzen eta kantatzen bait zuten; baina, oi mirari, mirariaren, misterio saindu baten bidez, denek gorrotatzen zuten eta inork ezer publikatzen ez zion eta aldizkari guztiek ateak hersten zizkioten eta inork ez zuen konprenitzen, artista baten gainean idatzi duen artistak baino.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0039 1.10. Azkona. Corominas-ek, basa latinezko aucona (IV. mendean) non irakur ditekean esan gabe, aipatzen du; hitz hori berantago galtzen da eta berriz azaltzen denean, euskaldunetaz mintzo idazkietan da: Aimery Picaud-ren Jon Done Jakuerako bidea lanean dio, XII. mendean: .

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0039 Geroxago Jaufre trobadoreak, euskaldunez ari, berdin aucona erabiltzen du.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 Horregatik, eta n eta l- rentzat erabili ditugun arrazoi berberengatik, idatzi beharko litzateke Arantzazuko gomendioari jarraituz, nahiz euskaldun askok ebakitzen duten.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127 Puntu honetan ba da arazo bat euskaldunak behar adina gogoan hartzen ez duguna: hizkuntz mailena hain zuzen.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0101 Komentatzen ari garen liburua ere, espero zitekeen baino euskaldunagoa gertatu da: erdal zatia ez da euskarazkoaren itzulpen soil eta mekanikoa, erdal irakurlearen egoerara egokitua baizik, eta gehienbat bigarren maila batetan ematen da.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Helburutzat daukagu jendearen gizontasuna, bere alienazio guzietaz libratuz. Euskal-Herrian bizi girenaz geroz eta Euskal laborari izanki, ezin berexizkoak dira laborari IZAITEA eta euskaldun IZAITEA, gizon IZAITEAN.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Orain arte abertzaleak okupatu dira Euskaldun izaiteaz laborari edo langile izaitearekin loturarik egin gabe.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Pentsatzen dugu Euskal Herriaren alde izateak erran nahi duela, Euskaldunen problema guzietaz axolatzea, eta bakoitzak bere bizi lekutik munduaren hobetzea.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Gure iduriko Euskaldunak zapaltzen dituen sistema gudukatuz baizik ez dezakegu konkretuki zerbait egin beste herrietan (Italian edo Japonian) zapalduak daudenentzat.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Euskaldunak zapalduak badira, laborariak, langileak eta besteak zapalduak badira, oro sistema bera dela medio da.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Baina, nahi ala ez, Enbatari esker, Euskal Nazional Borrokaren izatea agertu zitzaien, Ipar Aldeko Euskaldun guztiei.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Horiek bai diote irakutsi bai eta irakatsi, euskaldun jendeari zer zaitekeen bada, euskal nazional asmo hori eta euskal herrian izan daiteken komunikabide herrikoien batekin, hots, kantuaren bidez, kondatu bai diote, euskal herriko probintziek, beren batasunarentzako eta beren azkatasunarentzako daramaten guduka.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Azken ZABAL-en, Ramuntxo KANBLONGek, galdera hau botatzen zuen: Noiz bada hasiko gara, gu, Euskaldunak, unibersitarioak lehen lehenik, ikasleak, langile eta laborariak, serioski geure Herriaz arduratzen.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Gure herrian lanik ez; lan gabeziak euskaldunak noranahi urruntzen; guk utziak bestek eskuratzen; Euskal Herria saldua, erosia, emana, ebatsia, galdua.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Alabainan, betroin, euskaldun, okzitan eta beste zenbait herri-kultura azkar bizi baitziren oraino.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Baina, Descartes famatuak zioena egia baldin bada munduko gauzetan partekatuena dela zentzu ona aitortu behar da biziki labur gelditzen dela gauza hori, bereiziki emazteri dagokionez, Euskaldunen artean, eta sudurra ez errateko beste zerbait adimena baino luzeago dutenetan ez garela zoritxarrez bakarrik Euskaldunak.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Arren, gure alorretik hasteko, erran beharra dago: Euskaldunen erdiak baino gehiago Euskalduntsak direla eta horien beharra badutela gure kulturak, gure politikak, gure herriak.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Beraz, herriaren euskaldun izatearen nahitatik sortu da.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Eta gure hizkuntza ez dugu euskaldunok erakustoki batetan jartzeko, abiatu den gerrate hontan egunero erabiltzeko baizik.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Azkenik, euskaldun ahalik eta gehien, guztion problemez kezkatuz, egungo Euskal Herriaren arazo guztiez kontzientziatzeko, herri bat izatearen kontzientzia lortzeko.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Hori izan daiteke alfabetatzea; eta ikastolarik izateko zoririk izan ez dugun euskaldunon eskola; baina izan bedi guztiok ikasle eta guztiok irakasle garen eskola bat, guztiok baikara zerbaitetan jakintsu eta zerbaitetan ez jakin.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Eten horik ez dira hor geratzen egintza horren komerzializaziotaz ez direlako jabetzen euskaldunak, baizik atzerriko kapitalisten eskuetan uzten dutelako.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0062 Orregatik euskaldunen artean ere liturji-egarri bizia sortuarazi nai genduke.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0062 Gure asmoa ontzat eman dute: Donostiko euskaldunei Pazkoa bear bezela ospatu dezaten lagundu nai genieke.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Ia euskal Orduen-otoitz liburu berria argitaratzen danean euskaldunok ere orrelako zerbait argitaratzeko almena eta kemena izaten ditugun.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Ori izan omen zan Gorosta, bañan baita ere, leku guzietan eta beti, euskalduna.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Hor ikusten da ere euskaldunok Liturgia euskaratzeari eman diogun leku eta garrantzia ez dela nolanahikoa izan.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Alor honetan euskaldun deskulturatuak ere ikasle gara.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Ohargarri da, esate baterako, jatorrizko euskaldunek alokutiboak hitzetik hortzera erabiltzen dituztela eta metodo guztiek alde batera uzten dituztela.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Euskaldunarentzat amatxo hitzak duen oihartzunik ez dute izango madre eta mama hitzek, esate baterako.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Gaur egun zerbaiten kulturadun garenok ikasi behar izan dugu erdara eta, hiruzpalau izan ezik, bertzeok, geure baitan, erdaldunagoak gara euskaldunak baiño.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Bertze bat: noiz ukan ahal izanen dugu euskaldunok egunkari bat denok gozatsu, lasai ta errez-errez irakurri ahal genukeena, gaur egun erdal egunkariak irakurtzen ditugun bezala?.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Irudi zazu zera: Etxeparek euskara jalgi adi plazara oihukatu zuenean, bildu zituela Euskal Herriko agintari, apaiz, praile eta bertze gizon euskalzaleak, Ego nahiz Iparraldekoak, eta proposatu zietela erranez: Adizute euskaldun agurgarriok, euskara plazaratu nahi baldin badugu, ez dugu bertze erremediorik euskara BAT egitea baizik.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Eta Joanes Etxeberri Frantzi aldeko euskalduna zenez geroz, eta Frantzi aldetik zetozten aize berriak gorrotagarriak zirelarik, H gaixo hori ere gorrotatu zuen.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Hala ikusi ahal izan nuen, direla astebete batzu, Bizkaiko euskaldun erritxo batetan, Abadinon hain zuzen, gai honi buruz izan nuen mintzaldiaren ondoko elkarrizketa bizi eta gogotsuan.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Sarri esan ohi da, euskara euskaldun guztion altxorra dugunez, denok esku hartu beharko genukela halako erabaki garrantzitsuak ematerakoan.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Dudarik gabe, euskara aurrera eramango baldin bada euskaldun guztion ahaleginez egingo da.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Ez dugu, nere ustez, benetako euskaldun irakaskintza onik izango, hizkuntza tekniko standarra erabiltzea lortzen ez dugun artean.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Euskaldunok telebistan eta ezin izango ditugu, maila handi batetan behintzat, euskalkiak erabili.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Ez dakit, euskaldunok, beste behin, honetaz ere, Herri berezia izango garen ala ez, baina historian zehar jazo dena kontutan hartzen baldin badugu, gure euskalkiek luzerorako bizitza dute.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Gainera, hemen ezin konpara daiteke euskaldunok euskara batua egiterakoan daramagun prozesua eta zenbait estatu zentralistek hizkuntza bakarra ezartzean eraman izan dutena.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Euskaldunok, ostera, nahiz eta euskalkietan mintzatu, denok geure buruak euskalduntzat ditugu.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 1.- Euskaldun Israeldarren arteko hizkuntz-harremanak

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Aurkitu ere, gaur egunez, euskaldunok kanpotik gure artera etorritako jendetza eta bertan jaioak izan arren erdaldun ditugunak, euskaldundu beharrean aurkitzen gara eta.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 Nahiz eta orain arteko datuak interesgarriak izan, behar bada guri euskaldunoi beste zerbait egiten zaigu jakingarriagoa, hots, Israeldarrak nola jokatu duten hizkuntza berbiztu eta bizitzako maila guztietara eramateko, ikustea.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Azken kasu honetan, gurasoren bat erdalduna izan daitekeelako, edo, nahiz eta euskalduna izan, erdaraz barra-barra egiten duelako.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0056 Horrekin esan nahi duguna, zera da: Euskal literaturaren irakurle inplizituak euskalduna izan behar baldin badu, nahitaez, hizkuntzaren, hots, euskararen muga estuak hautsi ditzake teatroaren ikusle inplizituak, eta hausten lagundu behar diogu, antzezpenaren interes, aberastasun eta kalitatearekin.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Eskola estataletan beti izan dira irakasle euskaldunak.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Diktaduraren ondoren ere eskola horiek nolabait alda zitezkeela sinetsiz bertan parte hartu izan dutenak eta horietako plazen jabe egiten saiatu direnak beti izan dira eta geroari begira irakasle euskaldunak ugaldu eta plaza horien jabe egiten saiatu behar zela aldarrikatu dutenak beti izan dira.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Sare bakarraren arazoa, besterik gabe planteatzea, sofisma bat izan daiteke, bapatean euskaldun sare publiko bakarra ez bada garantizatzen.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0084 J.M. Barandiaran-ek aurkituriko agiri batek, 1787.az geroztikoa bera, Arabako eskualde euskaldunak aipatzen ditu: .

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0085 Odon Apraizek, arabar ikertzaile aspergaitzak, egin dituen azterketen arabera, Arabako herri euskaldunak honako hauek ziren, joan den mendean:
Okondo (Okondojanako auzunea): euskara hilzorian.
Aiara (Luxaondo).
Laudio: hemen ongi gordetzen zen euskara; orobat bertako auzategi diren Areta, Zabale eta abarretan.
Lezama: Baranbion indarrean zegoen eta hilzorian, aldiz, Lezama, Astobiza eta Larrinben.
Zigoitia: Gehienak euskaraz mintzatzen ziren Etxaguenen eta bertako San Pedro auzategian, baita Murua, Manurga, Larrinoa, Gopegi, Ondategi, Olano, Zaitegi, Akosta, Zestape eta Eribe herrietan ere. Buruagan eta Berrikanon, aldiz, gutxiengoa mintzatzen zen euskaraz.
Ubarrundia: gehiengoak erabiltzen zuen euskara Betolaza eta Zirianon eta gutxiengoak Luko, Huribarri, Ganboa eta Landan.
Legutio: euskara zen gailen erabat.
Aramaio: berdin.
Ganboa: Marieta eta Larrintzaren gehiengoak zerabilen euskara. Zuhatzu eta Langraresen, berriz, gutxiengoak.
Barrundia: Bizirik eta ongi mantentzen zen Elgean, eta hilzorian zegoen Ozaeta, Ermua eta Larrean.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0085 Hain zuzen, 1917an, Patxo izeneko gazte bat euskalduna zen artean.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Filosofia, soziologia, politika, etnologia, natura, medikuntza, artea, geografia, historia... eta, areago, arte eta zientzia militarrak, merkatalgoa, injinerutza, antolakuntza... horiek denak erdaraz darabiltza euskaldunak, irakaskuntzan salbu.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Eguneko gaietatik landa, P. Sancristoval jaunak Gasteizko euskaldun baten lekukotasuna adierazten duen idazki bat agertu du.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0445 Hemen, euskaldunak harriturik gelditu ziren euskara idatzian hainbeste lan eder ikusteaz eta gainerakoak ere euskarazko literatura errespetu gehiagoz begiratzen hasi ziren.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0445 Lastima kanta haiek eskoletan ez erakastea; lastima, benetan, euskaldunoi gure errotikako literaturaren berri haurtzarotik ez emana.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Bi aldizkari euskaldunen sorketa eta zuzendaritza aipa genitzake ekintza garrantzitsuenetan.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0289 Hiru fraile heldu ziren, hirurak euskaldunak: Aita Juan Jose Suarez Palomo, Aita Migel Ezkurdia, biak donostiarrak, eta Aita Manuel de Moraza; hirurak Frantziskotarren Kantabria Probintziakoak.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0290 Ikusten denez, bada, euskaldun sermolariak eta aitorleak eskatzen ziren gehienbat.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Euskarak ofizialtasun-maila lortu du sekula santan lehen izan ez duena, Administrazioan, Eskolan eta Irakaskuntzan sarrera egin du lehen inoiz egin ez zuena, euskalduna bera, lehen gehienbat nekazari-giroan bizi zena, orain hiritartu egin zaigu.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Euskaldunon foruak gogoan harturik inoiz madarikatu dugun Cádizko Konstituzioa, lehen erregeren pertsonarekin zegoen konpromisoa korteen esku uzten zuena, garai beretik ikusia ez dirudi hemen ere gehiengoarentzat hain txarra zenik.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Ramón Solísek bere ikerketan ere nabarmen azaltzen digu (1) . 99. orrialdean zehazki baina liburu guzian zehar agertzen zaizkigu euskaldun deiturak.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Arazo guzien artean euskaldunak buru-belarri sarturik agertzen zaizkigu.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Han ziren euskaldun merkatariak, itsasgizonak, eta azkenik politikoak.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Hemen ditu Lafittek bere aitzinekoek ez bezala gauzak garbi jartzen: Lafitte, edozein euskaldun fededun-zale bezain fededuna da: Jainkoa bere politikaren asentu eta zimendutzat hartzen ere du eta ez bakarrik arbasoek hala egiten zutelakotz, bainan arrazoinez.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0100 Hori tarteko zela, euskaldun ikasiek behar duten euskara defendatzen du Andima-ren editorialeak: .

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0100 Mendiburu-k eta nahi izan zuten bezala, dio editorialeak, ezin daiteke segi erdaraz dakiten euskaldunei erdal liburuak eskainiz, eta euskal literatura, besterik ezinean, euskaldun hutsentzat azken sendagarri bezala erabiliz.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0108 Baina, biolentzia errepresiboa estrukturalak sostengatzen badu (instituzioek polizia), biolentzia estrukturalari azkenean eusten diona, legitimazioa eta emanez, biolentzia historikoa da; alegia, oraintxe bertan instituzioen egiazko aldakuntza batetan sinestea oso gaitz bihurtzen digun biolentzia historikoa, politika nazional batetan linea bilakatua, traiektoria eta lege: eta konzientzietan, tradizioetan, hots, politika bizitzan, oinarrizko instituzio sekreto bihurtu den biolentzia historikoaren kontra jaiki zen Sabin, biolentzia estruktural eta errepresibo berezirik berak pertsonalki jasan izan aurretik, Euskaldunen aberria Euskadi da oihuka.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Parte bederen, hortik etorri ziren Euskaldunak Frantzian integratu zituzten hiru gerlak.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Mail orotan estrategia bakar bat behar da ipar aldean eta hego aldean, helburu edo jomuga berak direlakotz: Euskadi beregain, batua, euskalduna eta herrikoia (sozialismarako bidean).

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Frantziar Basa-Nabarrak eta Espainiar Nafarroak, elkar hunkitzen baitute ta biak euskaldunak baitira, erraztasun haundiak eman lezazkete hortarako; halaber Espainiako partean dagoen Baztaneko ibarrak eta Frantziako partean dagoen Errobiko ibarrak edo Lapurdik...

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Moralistak baigara Euskaldunok, hemen morala puska baten egiteko gutizia banuke.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Ipar aldeko euskal departamendua hilortuaz erran dezagun ez zela hain euskalduna.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Euskaldunen zerbitzuko litezke horik.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Ez da dudarik Euskalduna ez den departamendu batean, erakasle gaien eta erakasleen artean bereizkuntza bat nekez egin daitekeela: adibidez, Lescar-en dagon eskola normalean, nolaz batzu euskararen ikastera bortxa daitezke, besteak aldiz ez.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Halaber erakasle bat izendatzen delarik, Biarnora igortzen da berdin Euskalduna eta Biarnesa halaber Euskal-Herrira departamendua bat denez geroz, zer gatik ez?.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Ziberoa Euskal-Herriko departamenduan sartu behar dela dudarik ez dugu Abertzaleek, guztiz Ziberokoek: Euskaldunak baigara, norbait izatekotan.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Ez liteke aldiz euskalduna departamendu berria, guztiz Landes-etako puska haundi batekin, Ziberoa gabe.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Ez genuke beraz Ziberoarentzat onartu behar denboran Nafarroari egin zena: best euskaldunetarik bereiztea.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Abertzaleeri ez dut luzaz azaldu beharrik Ziberoak, halaber hego aldeko Nafarroak, kasu berezi bat hartze dutela, historian barna euskal guduketan lehen lerroan izanez hartu dituzten zaurien sendagailu, bai eta euskaldun haurridetarik ere merezi ez zuten mespretxu gehiegi haien ordari.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Nafarroari dagokionez, Iruña genuela Euskaldunen hiri-burua ez dugu agian ahantziko.

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0138 Ez digu, beraz, ezertxok ere pentsarazten euskal biztanleriak, nola euskaldunak hala erdaldunak, apenas % 10era iristen den guttiengo eskas hori salbuetsiz gero, euskara hizkuntza basati, azpidesarroilatu edo hitz, sentimendu edo ideien elkartrukerako hornitu gabea bezala ikusten duela esateko.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0138 Ez da falta, alderantziz, euskaldunen artean, euskararen definizio funtzionalistaren aurrean, hizkuntza honen halako definizio mitifikatzaile baten hautapena egiten duenik.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Euskaldunen arteko % 5 edo 10eko batek bakarrik ikusten baldin badu gehiegizkoa eta alferrikakoa euskara gaztelaniarekin parekatzea eskola-mailan, portzentaia hori % 30etik gora igotzen da erdaldunen artean.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0175 Normala da, urte bete besterik ez duen infraestruktura zinematografikoak gabezia eta huts asko behar ditu izan, Madrilekiko dependentzia hor baitago prozesuak eskatzen duen arlo anitzetan behinipein, baina ba al da aurreneko urratsei muzin egingo liekeen euskaldunik?.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Egoera nolabait laburtzeko; Erdaldunek ez dute euskaraz ikasteko inongo beharrik, eta euskaldunen artean gure hizkuntzaren erabilpena ahul eta herabe da.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Beste puntu bat, euskaldunontzako kontuan hartzekoa.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Badugu horretaz asko entzunik, baina, elkarrizketa hau aditzean, euskal kantu zahar hau gogoratzen zaigu euskaldunoi: Amodioa zein den zoroa mundu guziak badaki..., ezen Sokrate-k ere aitortzen digu halako zoro-antza bat baduela amodiotan denak.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Erdi Aroan kostalde europarra birrindu eta hurrupatu zuten pirata normandiarrengandik etxeratutako teknika berriak hartuz, euskaldunak, itsasgizon iaio bilakatuko dira eta milia asko ibiliko dira abentura gogorretan balearen eta makailoaren bila, ibiltze horretan kostalde kanadarra eta ipartarra ere iritsiz eta Europako Iparraldeko herriek zenbait mende lehenago bortxakeriaz egindako ikustaldiak bakez itzuliz.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Alderantziz, izpiritu praktikoak, arrantzako industria gorantz joatea ekarri du eta goi-mailaraino joan ere, baina E.E.E.ko Estatuen aldetik eskumeneko uren mugak berrehun milietan ezartzeak, pikutara bidaliko du euskaldunen arrantzagintza, izan ere historikoki ur horietan egin ohi izan bait du euskal arrantza-flotak bere arranketa nagusia.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Egia erran euskaldun idazlea ez daiteke bizi bere idatz lanetik eta hortan dago beharbada elaberriatik urruntzea, lan asko galdatzen baitu elaberri baten idazteak.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Inondik ere, euskaldunak elkartzen direnean, nahasmenduak sortzen dira nahitaez....

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Horregatik, burdina landugabearen erdiespenarekin batera forja ere ezaguna izan da euskaldunontzat antzinadanik.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0184 Abderraman II.aren jauregian zegoen Kalan abeslaria ere euskalduna zen.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0194 Baina eztabaida hontan kontuan izan behar dugu Gaskuek bere ikaslana 1.913an egin zuenean ez zeudela oraindik argitaratuta Azkuek eta Donostik bilatutako kantu-sortak, eta Gaskuek erabilitako abestiak ez zirela denak guztiz euskaldun jatorrak.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0194 Baina gure musikagileak Europara irten eta teknika berriak ikasi ondoren, euskaldunen harmoniarako trebetasuna agertu zen, baina ez gaurko doinubizi eta doinularri hutsetan jositako harmoniarentzat; euskal musikagileek abendaz eta gure herri musikaren aberastasuna gozatuaz politonal bidetik herriari dagokion musika hornitua egiteko trebeak dira.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0239 Ilun ageri zaizkigun garaiotan erdalduntzearen indarra ez zen beste alderdi batzuetakoen parekoa, agian, visigotoak eta frankoak beren hizkuntzak zeharo galtzera heldu baitziren eta euskaldunak ez.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0015 Baina jende jakintsua zen edota inguru guztiz euskaldun batek ikastea beste irtenbiderik uzten ez ziona.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Mitxelenaren suprimenduen beste iturri bat, eta buruzagienetakoa, zein zen esan beharrik ez dago: euskararen, Euskal Herriaren eta euskaldunen egoera eta patu beltza.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Inpresio gogorra egin zion horrek, eta geroztik askotan Agote hoiek aipatzen zituen euskaldunen irudi bezala.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Euskal Herria eta euskaldunak, horra herri Agota, arraza madarikatua, zapaldua, menderatua, hiltzera kondenatua...

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0107 Sozialista hauen mugimendua, Eibarren bederen, euskalduna zen osoki.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0107 Baserriko seme asko eta asko ere bazen tartean eta erdaldun bakanen bat edo beste kendurik, denak kaleko euskaldun eta baserritik jaitsitakoek osatzen zuten Centro Obrero bitartez U.G.T.ko elkartasuna.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0107 Baina baita ere edesten digu, Madinabeitia sendagileak esaten omen zuela Gernikako Arbola zortzikoa euskaldun sozialisten kanta internazionala izan behar zukeela, horren eder, esankor eta maitagarri bait zitzaien guziei.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0107 Berezk