XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zeuben eche edo familiyaren jan edana ta soñecua billatu ta zeuben ondasunai beguiratu dayozuen, ta oitura char guztiyen iturburu ta sustraya dan alperreriyatic, iguez eguin daizuen, zereguin garbi ta onetan arozotuco zara.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Adisquidetasuna, entzuteona, ziñ edo juramentua, erlejiñua, sendi edo pamelija... guztija urratuten dau, dana osticopetuten dau loiquerijac.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Sendiko, familiko buruari beste enparauak laguntzea ondo dago; baña ama ta umeak lantegira joan bear izatea, txarto.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 -- Gaitza izan dutenen izenak, bizileku ta sendi edo familia, ezbearraren zeaztasunak.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gañera sendi pamili bizitza, bearrezkoa da gaur beintzat, ezin iñolaz aurtxok ezer berez egiñ urte barru batzuetan.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Bein lekaide (praille) sarrtzen dana, edozeiñ tokira, naiz eroso izan, naiz urruti, abiatzeko gerrtu dago Jaungoikoagatik, bere erri ta sendi (pamiliari) ere Jaungoikoagatik beiñ agurr egin zien ezkero.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 T... beste asco, atzo lurra eman zitzaienac, San Inazioren ura edan ezquero, cristau onac bezela prestaturic, chit ongui ill dira: oien artean ernegatu gaizto bat, bere famili guztia atsecabeturic zeucana.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 Esaterako: preso egotea, edo familiko zikunstanzia partikularrak gatik Eleizarako demborarik ez edukitzea naikoa da, pribilejio onetatik baliatuaz echean induljenziak irabazteko.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Gaur bada escatu nai dizut beste mesedequin batera, Birgiñen Birgiña dan gure Ama gozoac, Maria Jesus Agreda beneragarriari azaldu cizquen zure zazpi ontasun berecienetaric azquenecoa, ceña dan, gurasoac familien consuelaraco zugandic aurrac alcantzatzea, edo iristea.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Debozione huni eratchikitzen dituen ontasun handiak ichuri nahiz, galdegin du ere harren imayak non nahi ezarriak izan zitezen, elizetan eta etchetan; eta bai bakotcha, ba-familiak, bai erresumak kontsekratuak izan zakizkion.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Orhoit gaitezen ba Jesus dela bihotzen, familien, zozietateen eta erresumen Erregea.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0007 Ekhainean ahalaz, edo bertze dembora hartu batean, familiak, etcheak, etche eta familia gisa elgarrekin kontsekratzea Jesusen Bihotz Sakratuari.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 4. Arrats beherean, familiako biltzen ahal zaizten guziek erran gora Ahalaz Jesusen Bihotz Sakratuaren aldarettoaren edo imayaren aitzinean arratzeko othoitza eta arrosariotik bortz edo hirur edo bederen bi hamarreko.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Ochala aita amek egiten balute maiz, gisa hortan, beren haurren, familiaren eta harat hunat guzien emaitea Jainko onari.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Kontsekrazione hori egin duten familiek egor detzatela beren izenak Pariserat, Montmartren, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan altchatzen hari duten elizan, begiraturik izan ditezen.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 2. Hekien familietan ezarriko dut bakea.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchen Igoneco Comentua hastetic hazi ttikitto bat bezala zen, bainan hazi ttiki hura arbola eder eta handi bat bilhacatu da; eta zenbat nescato gaztec ez dute causitu arbola haren adarren azpian itzal salbagarri bat, zenbat arbola haren pean ez dire izan beren familien, Elizaren eta herriaren ohoreac!.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Orduan Jaincoac chedea hartu zuen, gizon gucien suntsitceco uhalde batean, begiratuz bakharric Noe, bere familiarekin, berriz lurra jendez bethetceco.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Hartan sar-araci zituen: Noe bere familiarekin, eta animale mota gucietaric.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Beren familietarik hola zituzten urruntzen eta kampotiarrak Baionarat altchatzen.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Ez zen gelditu Baionan familiarik chokho mokho guziak miatuak ez zituenik.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Landibarreko erretorak, ordutik, bere egoitza behar zukeen ontsalaz Jondoni-Martinen, ibarraren erdi-erdian; ondikotz, eliza-inguruetan, etzen hortako on zitakeen etcherik; eta, bere familiarekin, Saint-Jaime jarri zen Behaune-Etcheberripean.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Beren sendi edo familiari laguntzen dotsagu atsekabian.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Orain egin zayezu karta bat Balparda ta Berge'ri eskaturik sendi edo familia jaso deizula.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guri esan digutena auxe besterik ez da, Axurtxa, ta au ondo entzun: Aita Santuak dion bezela langilleak eta maixtarrak ondo bizitzeko añako jornal saria biar dubela bera ta bere familiyentzako, eta maixtarrak berak bizi diran etxe baserriyak jabe izateko aldiran errextazunak nagusiaren aldetik jartzeko, guztiok poliki poliki geren etxe bizitzaren jabe egin gaitezen, zeorrek zeratzeko naiko zendukean bezelaxe.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Libertate pollita egiazki, eta ondorio propiak dituena; familiaren altchagarri den libertatea!....

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Akizeko tribunalak auzi bat jujatu du; burdin-bidez zoalarik Habas deithu herrian minharturik hil baitzen Labatut herriko jaun mera, hor Landesetan, Puyoo-Pehaut izena zuen jaun bat, haren familiak damu-domai bezala galdatzen ziozkan burdin bideko kompainiari zortzi ehun mila libera.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Medokeko familia, lehen eta orai, bethi familia orez estimatia izan da.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Haren eskutik, haren begitik, haren chimurtziarik gabeko zuhurtziak doha etcheko eta familiako gozoa.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Aste batez emanen dituzte josteta mota guzietarik, eskualdun soldado hilen familieri laguntza zerbeiten igortzeko.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Familien chokoa.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Nere lagunak bost dira eta
Asi zaizkit kejatutzen:
Asiko banaiz asi nadila
Famelixia koplatzen
.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Arboletatik onena degu
Etxeburuan gaztaña:
Nagusi Jauna kopla nai nuke
Familiaren estraña
.

34. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Sendi, famili bat aurrera eroateko, zeozer zihurra behar dot.

35. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Ikusi eban odeia artu eban irasi gura eban sendi-famili barriaren eredu ta elburutzat.

36. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 16. Orduan, Tobit'ek jakiñ gura izan eban: - Zu zer famelixa eta jendetakua zeraz?.

37. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 Dirudin baño garrantzi aundiagokoa da eginkizun ori: datorrenari, abegi, arrera ona, atsegiña, egin, etxean dala somatuarazteko; famili batean.

38. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 ZENON - (Irakurriaz)... Emen dago berria. Iruñe. Agorrak 16. Atzo. Aramitz goiko erritik bost laguneko familia oso bat gaxotegira ekarri dute arras gaizki perretxiko pozoidunak jan zituztelako. Oso larri arkitzen dira iltzeko arriskuan.

39. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Bai, oso zilegi, baina kontuan eduki behar dugu gure konpainian sartu garenean familia haundiago batean sartu garela, gure familia mundua dela, eta munduan maitatuenak, Kristoren hitza entzun eztuten jentilak.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Agreda Amaren familian ere alako zerbait sumatzen dugu.

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Eta ala desegin zan familia.

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ama eta alabak beren etxea komentu biurtu zuten, eta kanpotik etorritako beste moja batzuekin asiera eman zioten komentu berriari, lehen familiako etxea izandakoari, alegia.

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Eta famili onekin, danak saski batean sartzeko modukoak esate baterako, nora joan bear det nik?

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Nere pamiliak ongi artuko niñuelakoan negon, denborak dena sendatzen du , eta arako nere gogoa azitzen ari zitzaitan gero ta geiago, ziza-gorriak bustitasunean azi oi-diran eran.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 96. Zergaitik etzuan nai izan Jainkoak Dabid'en pamiliko aundikitasun ura Andre Mari'ren gurasoai ematerik?

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Amabi gizon itxas gañean
lanean pin zebiltzala,
Ekaitzaldiak-errabi biziz
ezkutatu bereala.
Ikusiz ainbat famili beltzez
ta lutoz jazten dirala,
Alare sarri esaten degu
arraia garesti dala.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Otañoren bertsoei itzaurre au ematerakoan Pello Mari'n familian barneak geiago sartu ta aztertu banitu utsune asko beteak zenituzke, eta berri jakingarri batzuek arkitu ere; baña betarik ezak jardun au argitara arazi nau.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Otaño-familia nunbait auzoko zitun garai baten Donostian.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Gure andreak bi aza-ostro naikoa dizkik, bi pamili betetzeko.

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Bakarrik bakean eta lanean bizitzea ene familian!....

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 Familiako bilkura

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 1- Familian sartuak gare, eta zer galdetzen daukute apezek? Apezek galdetzen daukute familiako bilkurarat gatea.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 2- Zer da Jainkoaren haurren familiako bilkura? Meza.

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 Apezak nahi gaitu elgarretarat bildu, bederen igandetan eta bestetan, Eliza deitu familia huntakoak.

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 Familiako bilkura izaki-eta, norbeitek espres egiten badu ez etortzea, erakusterat ematen du, familia ez duela maite eta ez dela bere buruaz baizik orroitzen.

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 4- Eta Jesus ere familiako bilkura hortan izaten da? Bai, Jesus ere hor izaten da: gure arterat etortzen da zerutik.

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Ikusten duzue: meza familiako bilkurik ederrena da, Jesus ere gurekin izaten denaz geroz.

58. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 4- Zer gertatzen zaiote, Jainkoarekin makur hiltzen direneri? Familiatik kanpo dire: ifernurat gaten dire.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Ifernuan sofritzen da, Jainko maitearen eta haren familiatik berech izateaz.

60. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 Haren zeruko eta lurreko familia guzia, Aita, Semea, Izpiritu-Saindua, Ama-Birjina, Aingeruak, Sainduak, Jainkoaren familiako haurride guziak hari bea dagozi.

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Pilotaren familia batasun batean finkatua dugu eta egun dugu batasun horren urtheburuko biltzarra.

62. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Familia bereko gira, beraz aurhide.

63. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Buruzagien deiadarra aditu bezain laster, abiatu ziren halere bertze aldudar andana batekin, utziz orok beren sor-herria, beren familia, beren ontasunak, beren lana.

64. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Frantzian gerla, Espainian bakia; hemen griñarik baizik ez, eta bertzeen meneko, bethi lanjerian; hortxe, mendiez bertzaldian, libertatia, deskantsia, irabazpidia, familiaren noiztenka bederen, nahiz ixilka, ikusteko zoriona.

65. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Generala ethorri zen bere familiarat.

66. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atcho harek eman zion generalari behar zituen guziak, bai gerlaren irabazteko, bai familian ongi bizitzeko; eta, ordutik, ederki bizi izatu ziren eta famampicirc;lia eder bat hazampiuml; zuten!....

67. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0100 Pierren familian maite dute elgarretaratzea eta elgar laguntzea.

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0100 Familia hortan bat egiten dute, auzoek erraiten dute: Badute familiako atxikimendua.

69. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0100 Guziak Aitaren haurrak dira Familia bat bera dira Mundu guzian hedatua.

70. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 27. Zertako dute girixtinoek familia bat bera egiten?.

71. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 Girixtinoek familia bat bera egiten dute zeren duten Jaun bakar bat, Jainko eta Aita bakar bat.

72. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 2. Familia

73. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Eskolak gal-arazten eskuara, familiak ez erakasten eskuara, horiek dira Eskual-Herria erdalduntzen dituzten bi kausa gehienak.

74. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Izraldarrer aldiz horra zer manatzen duen: Holako eguneko, familia bakotchak eros dezala urtheko bildots bat, aharia eta gaitzik gabia.

75. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Badoatzi denak bizi; Esiptoko familia guziak aldiz dolian, beren primiak galdurik.

76. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Jesus'ek lanari eman dio bere balioa: lanean ariz eta lanari esker, ezdugu bakarrik guhaun burua hazten edo familia bat altxatzen, bainan ere Jainkoa ohoratzen, goresten, xerbitxatzen eta munduaren apailamenduan parte hartzen.

77. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Ordu artino hek ere, aladere, inahala egiten zuten beren bizitzekoaren segurtatzeko eta beren familiaren hazteko....

78. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Behar dugu beraz begiratu eta azkartu orhoitzapen hori, haren indarrak eman ditzan orai gu baitan bere ondorio guziak, bai eta ere gure familietan, gure herrietan, gure diosesan.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Croix-Rouge Française delakoak hel-arazten ahal ditu familiako berriak hogoi-ta-bortz hitz aldi bakotch. Galda paperak: Délégation Départementale de la C.R.F., 6, rue Gachet (1er étage), PAU (Basses-Pyrenees).

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Miotzeko eta Elizabideko familiek har bitzate hemen Herriak zor diozkaten dolumenak.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Gure konplimenduak, esposer eta bi familia ohoragarrier.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Lege horrek ezkont berriaren bizia laguntzen du eta familia fagoratzen.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Aberats ala pobre, pobre ala aberats, familiako buruzagi guziek berek hautatu eskolan haurren emaiteko eskua eta ahala hartze dute.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Beren jornalarekin badute lanik aski, bizitzeko, eta familiaren bizi-arazteko. Zer behar dute... ala eske abiatu, libertateaz gozatzeko?

85. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Langileri lana eta lanaren medioz haren gorphutzak galdegiten duen sokotria: jatekoa, edatekoa, beztigailuak eta egokitza, gisa hortan bere familiaren alchatzeko, miseriatik urrun.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 SORTZE.- Laugarren alaba da Saint-Martin Laborde Garat familian Jean Lissar karrikan. Gure goresmenak.

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Larunbatean eginak izan dire dohakabe horien ehorzteak. Horra hiru familia nigar-minetan eta herritar guziak, laztuak, ezin onhetsiz gerthakaria.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Irakurzalea, orhoitzapen bat zure ohoitzetan hilentzat eta beien familientzat.

90. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Primak.- Jacques Légasse-n orhoitzapenetan haren familiak eskaintzen du lehen prima: zilharreztatu kopa eder bat; gainerat chapeldunak izanen dut makhila bat, Gernika batasunak emanik.

91. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hasteko, ez dute gizonaren errespeturik batere: eria, chaharra, familia deus ez zaiote; lanari buruz baizik ez dute jendea estimatzen: guk uste dugu lana egina dela gizonaren onetan, eta ez gizona lanaren onetan.

92. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ja agertu dugu bere jokoaren egiteko ez dutela komunichtez ez familiez eta ez herriaz den gutieneko acholarik. Bethi laneko chederat heldu beharrez, itsuski trahitzen dituzte batzuen eta bertzen dretcho eta zuzen guziak, gezurrari egiaren itchura emanez eta berek ja eginikako guziak arbuiatuz.

93. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Basaburu Bernatenian François Itoiz, Victor Itoiz eta Marie Lamarens-en semea eta hau familiako seigarrena.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gau batez bortz gizon sartu dira Senperen-bordan, begitarteak estalirik: familia guzia bildu dute, eta errebolbera sudurraren aintzinean zakuketelarik, etche guzia ikertu. Urhea nahi omen zuten, bainan ez hatzemanez, zonbeit pezetarekin joan dira.

95. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer derama berekin lege berri horrek? Emaztekia ez dela alfertu behar familiako gochotasunean.

96. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Erran gabe doa, senhar emazten arteko batasuna zangopetan emana izan dela. Emaztea laneko tresna bat baizik ez bada, akabo familia, akabo emazteak senharrari zor dion atchikimendua; komunichten balentria zen, emazteari libertate osoaren emaitea, nor nahikin, nahi zuelarik juntatu, haurra sorth'arau bere sabelean hil araziz.

97. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Populuaren, langileriaren zerbitzari eta esklabo, bainan familiako eginbidetan osoki libro. Ez da erraite beharrik lege horiek naturalezaren kontra eginak zirela. Leninen herra hain zen izigarria, nun erakasten baitzuen egun batez bere dizipulueri. Ez dezakegu ardiets, nun ez dugun emaztea, etcheko eta sukaldeko aire pozoinatutik libratzen!

98. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Duela hamar urthe, 1936-ean, komunicht buruzagiak ohartu dira bidez trompatu zirela: mundu berri bat zuten hitzemaiten, eta hogoi urtheren buruan sekulan baino gibelago ziren... Emazte gaichoek frogatu dute bazakitela sofrikarioan eta nahigaben jasaiten; haurretarik eta familietarik urrun behar izan zaiote bizi molde salbai bati lotu, eta nork daki chuchen zer pairatu duten gobernuko lantegietan...

99. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 FAMILIA ARRAFINKATZEN DUTE

100. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1935-eko legek berriz finkatu dute aita-amen poderea beren familietan; atzo kalte egiten ziotenak egun on egiten diote: alabainan huntan da komunichmuaren bilduma: ez da ezin hunkituzko legerik. Atzo ba bihar ez! Egun, churi, bihar suko pindarra bezain gorri! Atzo emaztea familiatik kampo, egun aita-amak batasunean bizi.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Chingarazpia da, Etchechuriko familiaren presenta bertze guzien aintzinean bide luze hartan ibiliko dena, Basterretcheko athean lehenik sarthuko dena.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ile guzia, gorriz, edo familian dolu bat balimbada, urdinez thindadurik, floka bat adarren artean, dulunda eder bat lephoan hura da etche sartzearen aitzin aintzinean.

103. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Maiatzaren 20-ean izan ginituen Bernard Marticorenaren ehorzketak. Gaicho gizona ichtripu batek funditu zuen etcheratekoan maiatzaren 18-ko gauean. Gure doluminik bizienak familiari.

104. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Meza ondoan, herriko etchean, jaun auzaphezaren ordainak, jaun erretorak eta familien batasunaren buruzagiak entregatu dituzte, ama merechidun batzueri, familia frantsesaren medailak.

105. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Aratsaldean, hirur orenetan egin da, Ducontenean, familien batasunaren urtheko bilkura.

106. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Urthe batez egin lanak agertu dire, ala nola familien onetan eginak izan diren urhatsak.

107. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Erakaspen hori ez du ematen predikuz: bainan erakutsiz familia batean eta herri batean gauzak nola dabiltzan.

108. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Badira heriotze batzu, biziki min egiten baitute, ez bakharrik familian bainan herri guziari eta hotarik ginuen herriko azkena, Salbatore ilhuntzean.

109. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Familia bitzi bat bizi da nahas-mahas gizon ala emazteak ez baitira ezagun nor norenak diren, buhameak baino areagoak!

110. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Lan guti izanen da saltzeko, gure neskek beren familientzat egiten baituzte.

111. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Frango gazterik galdu zuen bere laguna eta ohorezki altchatu bere familia.

112. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Gure doluminak familiari eta semeri.

113. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Larzabal Jaunak kondatzen dauku, berak dakien bezala, Eskual herriko familia gotor batean gertatu gertakari dorpe bat.

114. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Marie Louise Berhabe, eritasun labur baten ondotik itzali da Baionan. Pena handia familia batean amaren galtzea. Gure doluminik bizienak heriotze horrek ezinago penaturik dauzkaner.

115. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Onets bitzate gure goresmenik bizienak, bai berek bai heien familia ohoragarriek.

116. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Gure goresmenak ezkontberrier eta heien familier.

117. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 75 urthetan itzali da Raymond Larregain, berrikitan ihizin kolpatua izanik. Gure doluminik bizienak familiari.

118. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lehenik, Martchoaren 14-ean, muthiko propi bat (bigarren haurra) sorthu da Beltzuntzeko-Eyheran: Harreguy-Louis, jaun anderen familia gaztean. Jean-Pierre eman diote izena.

119. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Martchoaren 24-ean aldiz, andere-gai charmant bati egin diote ongi-ethorri, Ichurian Etcheverry - Durruty, jaun anderen familia gaztean. Anne-Marie eman diote izena.

120. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Arnaud Bourdé marexal ohia itzali da 80 urtetan. Apirilaren hamarrean egin dazkote ehorzketak. Familiari gure doluminak.

121. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure doluminezko sendimenduak familier eta ez ditzagun ahantz hil horiek gure othoitzetan.

122. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Oraitik desiratzen diotegu besta on, ondoko egun hoberenekin. Bien familieri gure goresmenak.

123. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Zoritxarrean il zaiku beraz
Aguirre Lendakaria.
Nere partetik pena aundiarekin
entzun bai-nuen berria.
Geroztik huna dolu aunditan
bizi da Eskual-Herria
irudi bai-tu aita galduta
bizi den familia.

124. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Frantzisko Donearen garaian izugarrizko jantzi ta jostaketa naikeria zan; artuemanen zebiltzenak zikoizkeriz al zutena irabaztera egiten zuten; lizunkeri nabarmena ain zabaldua zegon, etzan iñor arritzen ta onak berak eraman bearra bezela artzen zuten; alkar eziñ-ikusiak, erriertak, gerra etengabeak zituzten pamiliak pamiliakin, erriak erriekin, laterri edo estaduak estaduakin.

125. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Familien bakea ta batasuna lortuteko, zegaitik da ba errosarioa otoitzik egokiena?

126. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Beste edozein oraziñotan baiño obeto, familiako errosarioan egiten dira bat gure burutaziñoak, sentimentuak eta asmoak.

127. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ain zuzen-bere, familien batasunerako, bear bearrekoa da arimen alkartasuna.

128. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Jesus eta Mariaren bizitzako misterioen bitartez, batzan errezetan dan errosarioak, pentsamentu, asmo ta sentimentu bardintsuak sortu eragiten ditu familiako lagun guztietan; eta onelan, lotu egiten dauz euren arimak maitasun eta sakrifiziozko lokarriakaz, eta aseguratu egiten ditu familiaren batasuna ta iraupena.

129. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bat eginda errezetan daben familia, beti bat eginda biziko da.

130. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 FAMILIEN INDARRA

131. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Mundu onetako gauza guztiz zoragarriren bat gogoratu nai dodanean, familia zoriontsu baten irudia etorten jat burura.

132. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Baserrietan naiz urietan, orain baiño gitxiago zirean familiaren arerioak, eta eskasago arriskuak.

133. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Aspaldiko familien bizitza laua ta zoragarria!

134. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Otoitz egiten daben familiak, bizitza zoriontsua izango dau beti.

135. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Errosario santua familian errezetan dogunean, indarbarritu egiten dira gure kristiñau fedea ta itxaropena, eta geitu egiten jaku Ama Birgiñeaganako konfiantzea.

136. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Familien batasunerako, bear bearrekoa da danok fede bat, itxaropen bat eta uste on bakar bat eukitea.

137. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Familien benetako bizitzea, arimen bizitzearen antzera, Jainkoari egiten deutsagun otoitzaren bitartez etorten da.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ze gauza zoragarria, gaubean, lana amaituta gero, familia osoa batuta, errosario santua errezetea!

139. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Danok nai dogu bakean eta batasunean bizi gure familietan.

140. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ama Birgiñeagaitik, gure familiakaitik, mundu ederrago bategaitik!

141. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Goitik beera: 1. Bermeo ta Mundaka bitarteko atx punta bat.- 2.Oilloen familiako egazti bat. Erri.- 3.Gazi ez dana. Daukot.- 4.Eguraldi ( atzekoz aurrera ). Buruan daukogu ( atzekoz aurrera ).- 5.Konsonante letrea. Bokal letrea. - 6.Leku baten izan. Odola ibilten dan lekua.- 7.Ordaindu bearra.Garbi ez dana.- 8 Bizitzea kendu ( atzekoz, aurrera ). Arantzazuko eleiza barria egiten daben arkitektu baten apilledua.

142. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Gaur baso etxe baten bizi da, bere familiagaz, bake santuan.

143. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Ertze auetako batekoak diote, ezin dirala bi lan auek batera eraman, bere etxeko lanak ta familiarenganako eginkizunak alde batetik, eta soziedadean artuko duan lana bestetik.

144. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Beti gutxiagotua izan da, etxeko ta familiko eginkizunetatik kanpora, ezer egiteko gauz ez balitz bezela.

145. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Dionez, oztopo auek etxeak eta familiak sortzen dituzte: beti gizon bateri ta semeeri lotuta egon bearrak, etxekoandre izan bearrak.

146. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Gure famili geienak, beren ume txikik bialtzen dituzte emengo eskoletara edo Kindergarten dioten etxetara.

147. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Egin daiguzan alegiñak, Bizkaiko familia guztiak Errosario Santua egunean egunean errezetako inbitaziñoa artu daien, eta oitura eder au, galdu dan etxeetan, barriro biztu daiten.

148. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0203 Ez ninduen bildurtzen familiei traiziñoia eginda bizi diran gizon galduak, gaixoak.

149. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 2. BERE BIZITZA
Bere familia bertokoa ez izan arren hainbat idazle sortu ziran bertatik.

150. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Dana dala, normalean oheak ez ziran indibidualak izaten: Familia aristokratikoetan ere askotan ohe handi bakar bat egoten zan eta hantxe sartzen ziran danak, gurasoak, semealabak, bestelako gonbidatuak eta baita animalia batzuk ere, txakurrak eta katuak normalean.

151. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Familia: herri baten geroaren mindegia
- Amak semeari: zer ari da aita? Kartak nahasten Ez dik beraz irabazten
- Kaiola erosten duenak, xoria gogoan
- Loretik fruitua, haurretik gizona edo emaztea
- Nexka anderetu beharrez, anderea gaztetu beharrez.

152. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0044 PEDRO.- Ez, ez... harekin goizetan izaten zen, hondartzan... Pentsa ezazu... Familiaren toldopera...

153. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 BAT - Anai-arreba maiteok, famili bat osatzen dugunez gero, geure artean anaitasuna eta laguntasuna behar ditugu nagusi, eta asko pozten nau guztiok, zahar eta gazte, adiskidetasun ezin hobean mahai honen inguruan ikusteak.

154. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Horrela bada, geure betebeharrak aurrera eraman ahal izateko elkarren beharrean gaudenez, gogorarazi nahi nizueke edozein familitan, gauzak taxuz eta pulamentuz egin eta bakean eta aurrerapidean hazi ahal izateko, semeek aita bat aitortu behar dutela; hala, egin dezagun guk ere topa hain handi, hain eder eta hain jator den geure Txapelburu Aita Sainduagatik (ok egiten du).

155. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0107 Zuekin batean
gara trufatuko,
familiaren barnean
haserrea (dugu) ezarriko.

156. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0125 BALENDIN - Ez!. JON - Bai!. Bestela ez dago traturik. Eta gertatutakoa denek jakingo dute, zuk hain beste maite duzun familiaren izen ona hankaz gora botako dut.

157. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0041 MITXEL - Bai, horren zapokeria bide dela sartu zen gure Erreiñuan Villalba koronel erraigabea, gure herrietako etxe, eliza eta jauregiak kiskaliz eta porrokatuz. Horren kulpaz azpiratu dituzte gure gazteluak, ondasunak kendu, fameliak sakabanatu, eta presondegiko edo atzerriko samintasunak probatzen gauzkate. Zuria eta gezurkoia zen, noski, Arago'ko Fernando erregea; krudela Cisneros kardenala; erraigabea Villalba koronela; bekaizti eta haundiputza oraingo Karlos, Espaiñia guzitako errege gaztea...

158. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 - Familia osatzen duten pertsona guztiak inskribatu behar dira, bai eta aldi baterako bertatik kanpora daudenak ere; eta berebat pasaizoko pertsonak ere, hau da, beren bizilekua beste herri batean izanik, 1981eko Martxoaren 1.ean etxe bizitzan aurkitzen direnak.

159. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Etxebizitza familiar edo normaltzat ematen da, edifizio bat edo berorren zati estrukturalki apartatu bat okupatzen duen gela edo gela-multzo oro, zeinak familiek okupatzeko destinatuak bait daude eta zentsu-datan ez bait dira osorik beste helburutarako erabiltzen, kontutan hartu gabe okupatuak dauden ala ez eta ohizko egoitzatarako ala denboraldi baterako destinatuak dauden.

160. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Etxebizitza kolektibo bezala kontsideratzen direnak honako hauek dira: aginte edo erregimen orokor baten menpeko eta interes eta helburu pertsonal orokor berdinez bildutako eta familia osatzen ez duen pertsona-talde bat bertan bizitzeko zuzendurikoak, zentsua egiteko unean gutxienez pertsona baten ohizko egoitza nagusi direnak.

161. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Erreferentziako unibertsoa, urte osoan zehar edo honen parterik handienean familia baten egoitza iraunkor bezala erabilitako etxebizitza familiarren multzoak eratzen du.

162. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0020 Sektore bakoitzarentzat, S.E.C.ak, (C.1.)tik (C.5.)rainoko kontuen multzoa aurrikusten du printzipioz, sozietate eta kuasisozietate ez-finantzarioen sektoreak eta familien sektorea salbu, hauek produkzioaren eta ustiapenaren kontuen ondorioetarako erantsiak agertzen dira eta.

163. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 a) Familiako Sarrera Minimoaren onespen eta ordainketa.

164. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 b) Familiako Sarrera Minimoa ukatzea, aldatzea, etetea edo baliogabetzea eta onuradunak hartzen duen obligazioaren konpromezuen ezarpena.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00049 Era berean, familiako elkarrizketan zera esaten da: Ak aitatzat du ..., B ...-tarra da.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0003 Sei horiek eta Jakesek berak MULTZO BAT osatzen dute, Jakes-en familiarenmultzoa; eta soka batez inguratuz honela marraz dezakegu.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Bikote bakoitzak bi kumaldi ohi ditu, eta gero familia osoa gure lurraldeetan geratzen da urte osorako.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0030 Esate baterako, abaniko-itxura duten poliketoena (sabelarido eta serpulidoen familietakoak).

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0030 c) Beste lerro bat, Chaetopteridae familiak erakutsitakoa litzateke.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0050 Hemoglobinatik aparte, klorokruonina delakoa ere aurkitzen da zenbait familiatan: serpulidoetan, sabelaridoetan eta abarretan.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0071 Aipatutako familien espezieak urtebeteko denbora gehienean heltzakak dira; poliketo hauei, hots, heltzakei atoko deitzen zaie.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0091 - Flabelligeridae familia:

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0091 - Opheliidae familia:

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0091 - Capitellidae familia:

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0091 - Arenicolidae familia:

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0091 - Maldanidae familia:

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0091 - Oweniidae familia:

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0112 Beste batzuk, ordea, (Aeolosomatidae, Naididae eta Enchytraeidae familiek adibidez) ez dute pigmenturik, guztiak neurri txikitakoak direlarik.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0112 Zenbait espeziek, Megascolecidae eta Glossoscolecidae familiakoek batez ere, lakain bakoitzean bi nefridioez aparte (hauei, hots, nefridio orokor hauei, holonefridioak ere deitzen zaie), beste nefridio moldatu batzu erakusten dituzte.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0157 Glossiphoniidae familia:

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0157 Piscicolidae familia

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0157 Hirudinidae familia

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0157 Haemadipsidae familia

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0157 Ordenak bost familia dauzka.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0095 Familiatik hurbilean egiten zen lana, eta lantegiak ere ttikiagoak ziren.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 Familia Euskal Herrira itzuli eta Toulousen lehenengo eta Parisko Sorbonnen gero egin zituen ikasketa mardulak Antoinek.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0007 Baserria, modelu sakabanatuan bezalako da, familiak aparte bizi bait dira, eta ganadurako borda, kaletik kanpo dago, hau da, mendian.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Familietako kartaka jolastu.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Familia bat osatzen duena, hura irabazle.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 ETXEA-FAMILIA.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Haur bakoitzak familia barruan duen funtzioaz jabetzeko, senideen eta gurasoen lanbide eta eginkizunak ager ditzala gelan.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0006 Familia bakoitzaren hustirapen (esplotazio) unitateak dira.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0006 Libre ala morroi, familiok, haietako produktuetatik bizitzeaz aparte, uztaren eta bere lan pertsonalaren pusketa bat jaunari eman behar diote.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0012 Zer ulertzen duzu familia eta leinutzat?.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0068 Hortik sortu lanpostuen kopuruak ere 1.500-1.600 langileri ematen zion zeregina, % 6 familia hortan ari ziren alegia.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Delako iragarkiak honela zioen: Bilbo inguruko herrietan eta hiriburuan bertan, negozio handi eta herrikoia aurrera ateratzeko familiak nahi ditugu.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0142 Konposatuak familia.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0142 - Familia honetakoak dira ere: kamamila, txikoria, garduak...

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0021 3.- Familia askoren interesak zaintzea.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 Honek, zera adierazten digu: aldi honetako gizakiak harremanetarako nolabaiteko hizkuntza bazuela, eta, bestalde, familia baino handiagoko taldez osaturiko gizarte bat ezagutzen zutela.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 Klankideek ez zeukaten jabego indibidualik, eta familia monogamorik ez zegoen.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0465 Graphing Assistant programa erabiltzeko ondoko ekipamendua behar duzu: IBM Personal Computer familiako ordenadore bat, 128 kb-eko memoriarekin gutxienez, eta bi aurpegiko disket-unitatea.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Errenta-maila oso apala denean (A fasea) familia honek ez du harizko izararik erosiko, beraz, elastikotasuna zero izango da (e=0) fase honetan.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Familiak, bere errenta-maila igoz doala ikusten duenean, behe-ondasunena ezik, beste ondasun guztien eskaria gehitu egingo du.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Era berean egingo da familiaren kritika eta hiriarena; zinikoek kosmopolita jotzen dute beren burua.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Senide taldeak eta ahaide jendeak osatzen zuten hauzoa, eta familia baino elkargo nagusiagoetan bizi ziren, nahiz eta etxe bakoitzean familia bakarra bizi.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Matriarkagotik Patriarkagora iragatea, keltarren eta erromatarren aportazioa (ala kontra-aportazioa (!)) izan zen; baina agian dagoeneko hasia zen gizonezkoa familiako nagusitza eskuratzen.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Concolocorvo-k dioenez, Rio de la Platan, Cordobako familiarik behinenak beren aurretikoen ohiturak iraunerazten tematiak dira.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 Elkarturik bizi ziren neurrian, Jesusen indarrak talde hau egiazko familia bihurtu zuen.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 Zer egin zuten Jesusen adiskideek benetako familia bihurtzeko?.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 3. Hormirudi bat egingo dut bertan Jesusen adiskideak familia handi batean bezala ikusi ahal izateko.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0065 Familia bereko beste animalia batzu Oiloa oilantzekoen familia barruan dago.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0065 Eperra, galeperra eta faisaia ere familia berekoak dira.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Familian, adiskideen artean, ezagunen artean... jaten.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Bere aita abokatua zen, eta familiaren egoera ekonomikoa ona zen.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0025 Bakarrik, familiarekin edo gelako lagunekin egiteko bidaia ederra.

217. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Hala, Romatet abokataren familia konbertitu zen, kasu gehienetan konbertituak atzerritarrak eta ez baionesak izan arren.

218. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Labur bilduz: Eskolak, lanak, eta komunikabideen aldetiko inolako laguntzarik eza, eta hauek familiarekiko ukan duten indar-harremana, gehiegizkoa gertatu izan zaio azken honi eraso bortitz guzti hori berak bakarrik jasan ahal izateko.

219. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Euskara berreskuratu dutenak Berreskuratze-fenomeno hau familiatik ateratzean galdu zutenengan (4 %) nola eman den ezagutzea interesatzen zaigu.

220. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Elebitasuna Administrazio Publikoan Hona hemen familia erdaldunek beharrezko ikusten duten elebitasun-maila azaltzen duen koadroa.

221. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Aski izango da hizkuntzen lantze eta transmititze-bide normalak zeintzu diren azaltzea, haietatik Administrazio publikoari dagozkionak hautatzeko: 1) Gurasoetatik seme-alabetarako famili bidezko transmisioa.

222. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0249 b) Generoz goiko unitateak (hau da, Familiak, Ordenak, Klaseak, etab.) oso sarritan generotik erakarrita egiten dira; honela, esate baterako, PAGACEAE familia (bagoa = Fagus FAGACEAE), edo eta EQUIDAE familia (astoa = Equus EQUIDAE).

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0005 Neguko arratsalde batean, Yela, familiako arratoirik zaharrena eta bere lagun Sanson untxia, dorre baten puntan zeuden begiratzaile bezala.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Gure familiako inor ez zegonan etxean, nitaz kanpo... Hator - esaten dio Dirkek Juttari.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0013 - Bizikletiak akzesorixo asko dauzka... errekanbixo tailer txikiak sortuko dituztenak... eta lana emango die famili enpresei eta langilea izango da bere buruaren ugazaba....

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 @- Zerbait egin behar diagu, Antxiko, familia ere ugaltzen ari duk eta gastuak egunetik egunera haundiagoak dizkiagu.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0041 - Baina gure familiaren martxak bide berria hartu zuen.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0061 - Nire familia ez nuen gehiago ikusi.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 naiz unguladuen eta hausnarlarien familikoa.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0009 Gaur basoko alimaleen artean normalak diren joko horiek guztiak, harekin eta haren familiarekin ikasi zituen, eta haien bidez, gaur antzinako kondairatzat hartzen ditugun segeretu asko eta asko ezagutu zituen.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Baina nire familiari eta niri baso hau gustatu zaiguk eta hementxe geratuko gaituk.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Heriotzak hartu zuen besotan umea, eta gero umearen aitari esan zion familia mantentzeko langintza on bat eman behar ziola: MEDIKU.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0038 Gurekin zegoen familia ez zen oso ezaguna, baserri batetakoak ziren, eta etxeko andrea amaren laguna izan arren, gutxitan egon ohi ginen haiekin.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0006 Uda zen eta baserri hartako familia osoa belarretan zebilen.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Gure basoko azeri zaharraren etxean gaurko familia onenetan gertatzen den gauza bera gertatzen zen.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Familia bat osatu nahi dut.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 Zedriken familia eta bere laguna Konigsburgh-eko Athelstane ziren han zeudenak.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0011 Eta bienbitartean Bits Baporux familiarentzako gutunak hantxe segitzen zuen, ez aurrera eta ez atzera, itxadon eta itxadonez postariak meriendatu berri zuten antxoa lata baten ondoan.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0030 Amak bai baitzekien nik jende gehiago nahi nuela familiaren marrazkian sartzeko.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0070 (...); atzetik, gazteak, haizez eta familiako gauzetaz burua beteta zeukaten herriko señoritoak.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Harriak biguntzeko negarrekin, honela omen zioen: Ezki goxagarria! Ez duk gaizki galdu nere familia!.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0108 Bere bizitza garbi eta zintzoa familiari eta Euskalerria-ri eskainirik zedukan eta bere eginkizunetatik landako txolarteak ehizeari eta aztore edo beste egazti harrapakarien hezteari eman ohi zizkion bereiziki.

243. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Kristauak lehen eta azken eginkizun bezala mundu eta gizarte hobego bat lantzea jotzen du: hau da, nork bere burua sakonago ezagutzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, bizitzaren azken misterioaz gehiago jabetzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nor bere jomugaz jaun eta jabeago izateko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitzaren zentzua erantzukizun helduagoz planteatzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren egiazko zoriontasuna egian, maitasunean, zuzentasunean bakarrik datzala ikusteko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren azken helburu den Jainkoagana irikitzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitza pertsonala, familiakoa, ogibidezkoa, kulturazkoa, ekonomiazkoa, soziala, politikazkoa itxaropenean bizi ahal izateko laguntza emango dion gizarte bat lantzea.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00081 Gizonak familia guztiari esaten dio.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 John, osaba zaharrenak, lursail bat utzia zidan ondaretzat, Epping inguruan, hogeitamar libera inguru ematen zituena urtean: eta nik luzarorako errentan emana nuen Zezen Beltza delakoa Fetter zeharkalean, beste hainbeste ematen zidana; ez nuen, beraz, inolako arriskurik familia parrokiaren babespean utzi behar izateko.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Irlara eraman ninduten bi zaldunak beren arazo pribatuengatik beharturik zeuden hiru egunen buruan itzultzera, berrikiago hildakoren batzuk ikusten eman nituenak, geure herrialdean eta Europako beste batzuetan azken berrehun edo hirurehun urteetako pertsonalitaterik handienak izandakoak, alegia; eta antzinako familia ospetsuen miresle handia izanik beti, dozena bat edo bi errege zortzi edo bederatzi belaunaldiz izandako arbasoekin deitzeko erregutu nion Gobernariari.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Zeren eta, errege-diademekin segizio luze baten ordez, familia batean bi arrabitari, hiru gortelari dotore eta italiar prelatu bat ikusi bait nituen.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Eta aitortzen dut atsegin dexentez aritu nintzela zenbait familiaren ezaugarri bereziak jatorrietaraino aztertzen.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Argi eta garbi aurkitu ahal izan nuen nondik datorkion familia bati okotz luzea, zergatik bigarren familia batek zital ugari izan zuen bi belaunalditan, eta inozo asko beste bitan; zergatik hirugarrenekoak izan ziren burugabeak, eta laugarrenekoak iruzurleak.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Nola iritsi ziren ankerkeria, faltsukeria eta doilorkeria zenbait familiaren ezaugarri izatera, beraien armarriak beste.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Ba zekien zein familiako odola zeramakien: Maximilian, bere osaba, México-n afusilatu zuten (1867) eta honen alargun Carlota-k burua galdu zuen ondoren.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Berriro herrira itzuli nintzenean, etxerik eta familiarik gabe aurkitu nintzen, eta etxetxo hau eraiki behar izan nuen hemen.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0008 Baina hanka egin banuen ez zen izan, jakina, gurutzadan apuntatzeko, neure familiaren kontrako gerra batetan parte ez hartzeko baizik.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0008 Baina, bueno, ene familiak ez zuen deus ere ulertu.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0144 Ikusiko ahal zuen familia egunen batean?.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0021 Beraz, El Chorraren familiak bakarrik bazituen hirurogeita hamar seme alaba deklaratuta.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0021 Montaje ikaragarri honi esker, familia guztiak ederki bizi ziren Bartzelona inguruko txaletetan.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Lanik ez beraz harentzat handik aurrerakoan, eta familia hura ogia nondik aterako.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0113 Zertako gogor egin? Ezteiak oso laño izanagatik ere, bi familiak, aspaldiko adiskideak izanki, ezin alaiago zeuden...

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Familiaren giroa, eta horretan ez zuen Carmenek arautik ihes egiten, ezkertiarra zen, baina nik Euskal Herrian oraindik ezagutu ez nuen ezkertasun batez, politikari baino gehiago moralari begiratzen zion ezkertasun baretsu eta inkoerente batez.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Herritxoa ez zegoen oraino aski populaturik, baina astero familia berri bat edo bi etortzen zen bertara.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 Egin zuen, bai, aspaldian, familiako bilkuretan, batez ere bi izeba zaharrekin.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Andere hau azken garaiotan diruz nahiko murrizturik eta hestu zebilen Donostiako haundikien familia batetan jaioa zen.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0040 Hobe horrela. Sarritan testamentuak familiak banatzeko biderik onena izan ohi dira.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 - Honez gero ahantzirik al duzue, jaunok ozenki G...t...r...jeneralak hilabetearen buruan bostehun frantses familiarengan dolua nagusi izango dena eta gu Españan gaudena?

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0012 Erdi lotan dago Olazaharko familia ere, sukaldean, telebisioa ikusten.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0012 Ekidazuko familiarik zaharrenetakoa da Olazaharkoa.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0077 Familiarik ez dute izan; baina neskato bat dute, irikoa.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0056 Apaltasunaz duindurik ageri zen familiak patuak eta halabeharrak eskainiriko premioa erdeinatzeko eskubiderik ez zuela, hori izan zen gurasoen argudio dezisiboa.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0116 Iragandako lehengo totalitarismoari esker, eta gaileneko neurriaren abusoz aberastu eta medraturiko sozial talde haiek berek nahi zuten atzera, eta kosta ahalak kosta, sistema hura berrirotu patria oro finca bat izan balitz modura berriz eta berriz beren gisara prestatzeko, baina lehengo eta geroko denak familia bateko menbru izan arren, iduria bederen besterik nahi zen.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0116 Jende haren ahotan hain bonbaziazko esakizun hutsalak entzuteak, eta egungo demokrazia zen baino besterik zelako itxaropenaren usteak, edonor nazka zezakeen, baina hala eta guztiz ere han zegoen Tejero lehengo eta oraingo familia bat beraren menbruekiko aitatza egiteko.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Ez ziren bada guti harritu berri hori yakitean, zer nahigabea familiarentzat.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Bainan Juan Martinen deus probetxu gabeko ibilaldia alferrikakoa izan zela ikusirik, familiako nahigabeak eta kezkak indar gehiago hartu zuten.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0068 Horretaz ez zen gehiago inoiz mintzatu, baina nik beti begien aurrean nuen hori bere familia aipatzen zuenean.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0122 Inesen lagunak, familia, ene etxetik at egiten zuen bizitze hura ez nuen ezagutzen, baino hori zen gutiena.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Ez daukat ez ondasunik, ez familia ospetsurik, ez adiskide boteretsurik, ez jakituria berezirik.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0079 Harro egon zaitezkete Aurela eta zu gure familiari eskaini diguzuen lore horrengatik.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Hainbat familien baitan bestela gertatzen zen, zeren ehundaka bait ziren hiritik mendira joandako gazteak eta hauen artean ba ziren gerran hildakoak, preso hartu eta jarraian fusilatuak izan zirenak, eta zaurituak.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Dena den, hor bai nabarmentzen zela gerra, jai sozialen urritzean, eta horren arrazoia hainbat familiak beren semeak gerran zituztelako zen.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Edozein kasutan ere eskerrik asko eman behar geniokeen, bera izan baitzen beste inor baino gehiago familia aurrera atera zuena.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Esan zidatenez, mutilaren aitak lanpostu apal bat izana zuen jabego inperial zabalen administrazioan; zurtzatu eta senide baten ardurapean gelditua zen, artean oraindik haurra zelarik; eskola-umezaroan, bere gurasoen adiskide izana zen Nikomediako armadore batengana bidalia zuten, familia txiro hari beste hau oso aberatsa iruditzen, nonbait.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Ezagutzen nuen haren sorterria, Claudiopolis: lortu nuen bere familiaren etxeaz, gure itsasontzientzako mastak ematen dituzten pinadien ondoan eraikitako etxe hartaz, mintza zekidan; Attysen tenpluaz ere bai, muino baten gainean kokaturiko eta bertako musika ozenak oso gogoko omen zituen hartaz; baita bere herriko zaldi eder eta jainko arraroez ere.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Antinoo Greziarra zen: aintzinako familia ilun haren oroitzapenetan arakatuz, Propontidako itsasaldera etorritako lehenengo arkadiar kolonoen garaietaraino iritsia ere banaiz.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Familia berekoek odol eta haragi bat-bera dute; eta Jesusek ere gure odola eta haragia hartu zituen, bere heriotzeaz heriotzearen nagusiaren deabrua ezerezteko, eta heriotze-beldurrez bizitza guztian morroi zeudenak askatzeko.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Familia honetakoak, kaletarrak ez izanez gain, buztinezkoa dugu mihia eta kosta egiten zaigu askatzea.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0024 Jakin ezazu beltz-tratulari izan naizela eta nere familian bi pertsona izan direla urkabetik zintzilik jarriak.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Trenbide ertzeko xendretan, famili osoak, lerroan, ihesean joan agertzen zitzaizkigun, ardura, nagusia buruan, eta aitonamonak umeekin, astiroago atzean.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Txirikorda edo Mari-Txirikorda (halaxe deitzen baitiogu gure kuadrilakook) Sestao-ko neska bat da, urtero urtero Vetierro-ra oporretan bere familiarekin etortzen dena.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Oturuntzak Perikles, K. A.-ko 490 urte inguruan, athenastar familia aristokratiko batean jaio zen.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Agariste Periklesen ama bera ere, familia istimatu batetik zetorren, Athenasko anitz politiko inportanteren jatorri berekoa beraz.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Umetan, nondik edo handik, entzun zuen Periklesek, bere familian, hamaika heroi historio gartsu, eta izango zuen, nonbait, bere aberriko gertaera handien berri, eta, zalantzarik gabe, oturuntza osteko etzanaldietan, bere aita eta lagunen artean sortzen ziren politiko eztabaida biziak ere entzungo zituen.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Perikles, Athenaseko beste familia aristokratikoetako semeen antzera hezia izan zen.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0069 Ni zurekin joango naiz eta nire familia eramango dut.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0069 Horrela hurrengo goizean, Tula eta Tula-ren familiak bidean jarri ziren.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0024 Armiarma lapikotik irten zenean sartu zen tximua eta bere familia osoa bertara.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0024 Baina tximu beltzen familian bazen tximu txiki bat beti gaixo zegoena eta horregatik txabolan geratu zena.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Haren familian beroak izaten ziren oinetakoak, nahikoa lasto eta ondo banatua jartzen bait zien barruan.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Gurasoenetik alde egin eta gizonarekin elkartuz familia osatzeko garaia gertu zuen.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0044 Egun batez Izpirituen Ziztuk tribu bereko beste familia bateko haur bat hil zuen.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0073 Eta halaxe, neska hark ordura arte bere familia izan zituenak utzi zituen.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Aita, Raimundo baita ere, banka-gizona eta ama etxekoandre sotila ziren familia batetan jaio zen.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0121 Honek esaten zionez, han...... hemen, alegia!, Euskal Herrian!, bazegoela lanik, ongi ordaindua eta etxe bizitza ere bai, ur, komun eta guzti!, gizonek bere familia guztia berekin eraman zezaketen, aukeran.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0121 Hortik aurrera, familia bakoitzak bere gain hartu behar zuela erabakia eta erantzukizuna, gizon hauekin zuzenean hitzeginez.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 Nardaturik, familia agurtu dut laburki; eta Xingudi kolkoa uraren ertzetik inguratuz, eta eskuin aldean nabarmenki zainduta zegoen delakoa eskuin aldean utziz, Hondar-gainera hurbildu naiz.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Mandazainaren familiaz, bidaiez eta herriaz hitz egin genuen.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Hor zeuden erostariak, negar egiten duten emakumeak, hildakoarekin harremanik ez izan arren, familiarengandik zerbait jasoko dutelakoan, edo besterik gabe, besteek beraiengandik espero dutena egiten.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0051 Famelia bat zen: bi neska, bi mutil gazte, aita-ama eta aitona.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Esan nahi dut, baita ere, adierazi behar bada, ene ogibidea dela medio ez daukadala bizitzeko problema haundirik, familia mantentzeko arazo larririk.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Kepa eta honen familia ez zeuden lasai Bilbon, baina ezta beste asko baino okerrago ere.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0101 Bere senarra maite duen emazte birtutetsu batek, honen nahien arabera jokatu behar du, jainkozko izaki bat balitz bezalaxe eta, bere onespenarekin, bere gain hartuko du familia osoa zaintzeko zama.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 - Bigarren sospetxoso multzoa familia da esan zuen inspetoreak Entierroa pasa arte utziko diegu, eta bihar bisita egingo diegu etxera!.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 - Nik uste dut esan zion laguntzaileak familiak ez duela zer ikusirik.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Eta garbi dago familiak ezetz, eta bere anaiak ere ez, bien artekoa bait zen indar izugarri hori.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Hiru belaunalditan zehar nere familia Mendebalde Hurbileko hiri honetako ahaldun eta aberatsetakoa izan da.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Liberal familian sortua, baina liberal foruzalean (horrelako askazia bazen, noski, gure arteko batzuek eta besteek nahi ez badute ere), erakargarri zitzaion politika: hamalau urterekin Centro Vascoko kidea zen (Oriente, hau da, egun Posta kalean), eta PNV utzi zuen Aiara aldean karlistekiko hitzarmen baten berri jakin zuenean.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 - Familiagandik askatasuna.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 Familiko hiru Garat hoien bizitza eta egintzat adiarazteko nahi zituen, baina Jose-renik ez zuen bukatu.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Familia asko dira Donostian, Parroki honetakoak ez izanik ere, Koruko Andra Mariaren aurrean bere kristau bizitzako eginkizun garrantzitsuenak ospatzen dituztenak: ezkontzak, bataioak....

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. altonaga 0420 Espezieen zerrenda familiatan taldekatzen da eta sarrera bakoitzaren arabera jartzen da ondoren: (...).

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. altonaga 0420 PROSOBRANCHIA azpiklasea / MESOGASTROPODA ordena / Cyclophoridae familia / Pomatiidae familia (2 ale) (ale bat) / PULMONATA azpiklasea / BASOMMATOPORA ordena / Limnaeidae familia (ale bat) / STYLOMMATOPHORA ordena / Arionidae familia / Chondrinidae familia / (4 ale) / (3 ale) / (4 ale) / (3 ale) / (15 ale) / (ale bat) / (25 ale) / (16 ale) / (70 ale) / (12 ale) / Clausiliidae familia / (ale bat) (21 ale) / Endodontidae familia (ale bat) (2 ale).

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. altonaga 0423 (2 ale) (10 ale) / Pulillidae familia (ale bat) / Subulinidae familia (ale bat) (3 ale) / Zonitidae familia / (ale bat) (ale bat).

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Mahometano bilakatu familia baten izena: urruntxago ikusiko dugu nun zituen bere erroak.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Bazirela, familian berean, aspalditik lanean ari zirenak, harek nahi edo ez, haren tokiaren hartzeko.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Ordu arte Iñigo familiak bazuen tronuan egonaldi bat eginik.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Orai Ximeno familiaren aldi?.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Bi familiek, bestenaz ere, ez ote zuten erro bera?...

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Asta-putza eta Otso-putza, bi izenok oso zabalduak dira Euskal Herrian, baina ez dut uste familia barruko bereizkuntzarik egiten denik.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Urritxa bezala ere ezagutzen da, baina Urritx izen honekin hobeto ezagutzen da Russula direlakoen familia guztia eta batez ere Russula oyanoxantha.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Lanpernak, Koillar edo lepo-ustaidun perretxikoak, kirten luzedunak, Amanita eta Lepiota familiakoak.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0322 Salsa-perretxikuak, baita ere Saltsa-perretxikuak, eta inoiz Saltsak soilik, Cantharellus cibarius eta bere kideko Cantharellus amethystinus horietako bezala biltzen dira Hydnum familiako zenbait ere; adibidez, Hydnum repandum, baina erraz bereizten dira, honek txapelean eztentxoak bezala ditu eta Cantharellus-ak marrak.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 Diru aldetik erdiko mailara heltzen ez diren familiek, besteek baino ehuneko 87 gaisotasun kroniko gehiago dute eta ehuneko 57 inkapazitate gehiago.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0148 Desesperazioa. Bakardadea. Nola desegin ziren familiak.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Inflazioa zuzpertzen ari da gaurko politika ekonomikoa, familien aurrezkia (enpresen desaurrezkia) eraginez, enpresak prezioak jasotzera behartzen dituelako, diru galtze gainditu ezinezkoetatik ihes egingo badu.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Eta langabezia sustatzen ari dira, kontsumoa gutxituz familien aurrezkiaren bitartez.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Azkenik, bego hemen Eizmendi-Errexil Errezildarra, izenak dioen bezala eta Urruñan bere bizia bururatua, familia haziz eta bertsu ainitz eginez eskuin eta ezker.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Nazio bietako erregeak familia batekoak izatea aitzaki ederra iruditu nunbait agintariei.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Serapio MUGIKAk esaten duenez, ez zen Irungo herrian guda aipagarririk 1766. urteraino, Nicolas MURGIA ezkondu eta familia ugaritzen hasi zitzaionez gero.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Frantziatik San Luisen 100.000 semeen etorrera Tolosaldera inguratzen ari zen susmoaz beldurrez eraginda Santiago aldera joatea erabakitzen du kondeak bere lagunaren familia eramanaz.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0039 - Beste azken pasarte bat egungo familiaren bilakaeraz: .

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Adibidez hain sarritan agertzen den zahar behartsuaren arazoan, ez da gutxitan botatzen haren zaintzearen erantzunkizuna bere familiaren gain.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Ez da berdin mintzatzen familian eta lantegian, apaizarekin eta dendariarekin, lagunartean eta adiskideekin.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Zer jakin behar dute turistek, salerosleek, langileek, lanean edo bidaian, dendan edo jokoan komunikatu ahal izateko, hau da, aurkezpenak egiteko edo familiaz, osasunaz, eguraldiaz jarduteko?.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Clare Burstall eta beste batzuk (1974) aurkitu zuten arrakasta handiagoa zutela hizkuntza ikasterakoan erdi mailako familietako umeek, agian langileen umeek baino joera handiagoa izango dutelako beren taldetik kanpora harremanak edukitzeko.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 5 urteko 503 haurreko erakuskari bat hartu ondoren, 3 elebitasun motatan banatu zen erakuskari hau, familian erabiltzen zuten hizkuntza kriteriotzat harturik.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Egia esanez, erdararen eragina itzala da familia guztietan telebista, irrati eta egunkarien bidez.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Hau ikusirik, familian erabilitako hizkuntzak, irakurketa eta idazketa ikasteko heldutasunean ondorioak dituela esan genezake, ahoskuntzaren alorrean hain zuzen.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Andereñoak, militanteak, idazle eta bertsolarien familiakoak ziren, gehienbat, orduko idazleak.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 1937.eko Otsailaren 11an Azkainera doa Urreta jaunarekin ezkondua den arreba Maria ikustera, lau edo bost egun bertan familiarekin egonez.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Hasteko, familia baten haurra da.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Gero, familia ez da nehoiz berduraturik egoten, hortik sortzen bait dira auzotegi, herri eta herrialde.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0082 Jose familia oneko semea da; bere amaren funtzio bakarra nobelan hori da: argi eta garbi jakin eraztea familia oneko semea dela, Marijo bere emaztegaiaren aurrean behinik behin. (35. or.).

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Agustin Cruzat, familia ezagunekoa, Errege katolikoek eta Karlos Vk oso estimatua, hauen ordezkari izan zen Iruineko agintarien aurrean.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0028 Lehengo gerratean, 1938an, agustindarrek, Madrileko probintziaren eraginez, Getxon gobernuak inkautatutako Sota familiaren finkan ikastetxe bat eraiki zuten.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Beraz, gure aitona Itarte aitaren alde saiatu bazen, bi familiek zutèn elkarrenganako adiskidetasunagatik izango zen baitipat eta beste zedozer integrismuaren gogaidetasunak eraginda.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0183 Hala ere, duten idiosinkrasia linguistikoak berezi egiten ditu Komunitatearen gainerakotik, horien estudio-maila, sorlekua, beren familietako hizkuntz markoa, adin-kohortea, eta bezalako hain zirt edo zarteko parametro sozialetan ongi baino hobeto diferentziaturiko gizarte-talde bat osatzen dutelako.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Gure herrian berez maizen agertzen ziren zuhaitzak, hosto zabalekoak dira; batez ere Fagaceae familiakoak: pago edo bagoa (Fagus sylvatica L), haritz edo aretxa (Quercus robur L Q petraea Liebl Q pubescens Willd eta Q faginea Lamk) eta artea (Quercus ilex L).

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Bitarteko gizarte hauetako bat, eta oinarrizkoenetakoa, Familia da.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Heziketarako familiaren lehenengotasuna

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Familia, Gizartearen osagarri garrantzizkoena denez, eginkizun hortaz ardura daiteke, areago oraindik: gurasoek horretarako duten eskubide-lehenengotasuna irmoki baieztatu behar da, honetan ere Izadiaren legeari men emanaz (Ikus Kristau Heziketarako Kontzilioaren Dekretuan, 3. zenb.); ondorengo baieztapen hauetan finkatuko nuke esandakoa.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 - Hala ere, aitortu beharrekoa da Gizarteak, familiaren gainetik, edukazioa Guzien Ontasunera zuzentzeko duen gorengotasuna.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Batzuk bakarrik aipatuko ditugu hemen, hala nola: Endromis O koloretsu (L) iberiar faunarako familia berria: Araschna Hbn levana (L) Espainiako bigarren taxonaren ugaritasun oso lokalizatua; Lopingia achine (scop) iberiar penintsulako biotopo bakarra Bizkaiko Orduñan; Carterocephalus palaemon (Pallas)-en bigarren taxona leku berean eta azken urteotan Aranzadi Natur Zientzi elkarteko Entomologi laborategiko lankideek aurkitutako dozena bat espezie berri, iberiar penintsularako.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0301 Batzutan, odolekoak baino areago hartzen ditu hauzoak; eta lehen hauzoa dudarik gabe, familia baten lagun hurrena da.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Sartu berria zen, eta sasikume bezala sartua gainera, haren jatorrizko familia ez bait da oraintsu arte ezkerra izan.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Bere eta bere familiaren lotsa zen: hortik Elizaren kontrako hain kritika ugariak eta biziak.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Familia berriarekiko jokabidea erabat bestelakoa zen.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0068 Mendidendak, familiak mahai ondoan bildurik eta umeak jostaketan ikusten genituen, baita irrati eta kaseten musika eta kotxeen zarata entzun ere.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0092 Familiarengandik, ahalmen neurrigabe bat sortzen da.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0071 Hala, behin hau frogatuz gero, guztiz onharturik ematen da iskribuetan Oreitia familia kondizio noble eta garbiko jendakia zelako, edozein herritan bizitzeko gaitasuna, karguak hartzeko eta beste nornahi gipuzkoarren antzera hemen berekoen faboreez gozatzeko.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0034 Linneo botanikoak eman zion izena zaitzaile gisa lanegin zuen familiarena.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0048 Mendabelarra dugu (ezkerrean, erdian) osasunbelar familiko beste kidea, erleek oso maite dutena.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0048 Malopa, landare urtekaria, famili hontakoa dugu, eta Espainian ugari da.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Geroago, familiak atentzio medikoa hartzeko, diruaren ordainketa gehitu egin zen baina 3 zergadunei: langilea, entrepresa eta Estatuari.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 EUSKAL LEXIKO ETNOGRAFIKOA-n hildakoaren familiaren bizimaila ekonomiko-sozialaren arabera aldakorrak diren ofrenda desberdinak aipatzen direnean, gogoan ditut lehen-lehen mailako, lehen mailako, bigarren eta hirugarren mailako hiletak, zeinak gure herri eta hirietan ospatzen ziren, bakoitzari zegozkion ordu jakinetan.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0141 Dena lehertzera utzi dut; eta horrela, eta ez bestela, gaizki esanak zuzentzen ditut poliki-poliki, hiztegi-xehatasunak ontzen; ez, ordea, hiztegi sasijakintsu bat; fameliako hizketa apalaz besterik ezer ez, baina zehazki; hauxe bait da bestela gure gizaro honetako ahulezia...

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Auzoa eta familiako oso adiskide zenez, Marx maiz joaten zen haien etxera jolasean egitera.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0682 Kontserbatzen ditu teilategaleko zenbait harburu eta familiaren armarria, Lantziegoko plazan agertzen den bezala, baina basatiek eusten diotela oraingoan.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Ikasle kanpotarrekin harremana duten irakasle eta familiak batzutan ohartzen dira beraiek esandakoa hitzez hitz hartzen dutela kanpotarrek; ez dutela esandakoaren funtzioa identifikatzen, esate baterako, egoera bati buruzko komentarioa, galdera gisa hartu beharrean, komentario soiltzat hartzen dutenean.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Bestalde, azterketa korologikoa espezie ez diren beste kategoria taxonomikoekin ere burutu ahal da, hala nola, genero, familia, subespezie etab.ekin, konparazioak egiteko oso baliagarri izango delarik.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0085 Anaiak alkarrizketara deituaz, etxeko alkar bizitzari arnasa ematen dio, honela Jaunaren izenean bildu direnen familia izan dadin.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 Adibide gisa zera erabiltzen du: iragan mendean laudanoa, heroinaren familiakoa (beste opiazeo bat), erabiltzen zuen Britania Handiko Inperioak meatzari galesak menderatzeko.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 Hauetako batek Cadizko probintzian hogeita gehiago familiak eratu dutenak, 250 hektarea okupatzen ditu eta algodoia, garia, erremolatxa eta patata ereiten dituzte bertan.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 - Familiaren argazkiak ere helburu berdinaz erabil ditzakegu: haurtzaroa, gaztaroa....

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Horretarako, kadete bezala onartua izateko, familia onekoa behar zuen eta zaldia aurkeztu.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Artistaren aitonak klase horretako familiakoa zela zioen eta zaldia erosteko hainbat diru bazuela.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Gaztetxo zelarik Bilbaora etorri zen familia eta bertan biziko da sarritan atzerrirako joan etorritan badabila ere.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Halere, batxilleratoa amaitu ondoren, bere familiak ontzat emanik, injinadore Beljikan ikastea erabakitzen du.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 (Familiak hormetan egiten diren horrelako hilobi bat erosirik zuen eta han enterratuko dute Gabino).

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Intuizio zorrotzez Errege Katolikoek igarri zuten ermandadeak ez zeudela errege-boterearen aurka eta ez zutela botere hori murrizten, aitzitik, indartu egiten dutela, familia edo pertsona haundi-maundiek egindako abusuetan eskuhartzeko berarekin kontatzen bait dute beti.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0206 Elkarte horietan huriko familia aberatsenak zuten parte, eta haien influentzia Europa guztira zabaldu zen.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Eta beste aldetik izpiritualistak dabilzkigu: diren eta ez diren gaitz guztiak kultur moldeetan, klase banakuntzan, familiako errepresioan, tabuetan, erlijioan, aurkitzen dituztenak.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0056 Henri Dieudonné 1820-an jaio zen, azkeneko hogeitabost urtetan Erreboluzioaren printzipio hilezkorrek gogorki laidotu eta zapaldu zuten familia batean.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 2. Familia behartsuek ordain-agiri batez kitatuko dute edozein ikastetxeko zorra; eta agiri hori udaletxearen kontra ordaingarri izango da.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Gainera, familia hautatu batzuetako haur eta gazteen telebista ikusteko ohiturak ikertu ziren.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0193 Etxe komertziala familien arteko lan-ezberdintzearen ondorio bezala sortu zen.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0193 Merkataritzaren helburua, beste etxe komertzialen edota familien (nazionalen zein atzerritarren) produktuak edo lehengaiak erostea zen, eta ondoren produktu hauek irabazi neurtu batez saltzea, edota beste ordaintzeko modu batez, produktuak, metalak edo urrea adibidez.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0193 Merkatariak ere kontsumitzaile ziren, baina jokamolde sozial hau beren familiaren barnean konpontzen zuten.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Eta familiaren kultur mailak hein batetan bederen, gaitasun intelektual horren garapen nahiz enultasuna mugatu egiten du.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Bi alor hauek, familiako gaitasun ekonomiko-kulturala eta gizabanakoen gaitasun intelektuala hor daude objetiboki, eta kontutan hartu behar ditugu.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0115 Bera eta bere familia jauntxoarenganako morrontza eta begiramena une oro gorde behar zuen.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0031 Bere aitak, familiaren sostengua Karl bere seme maiteena izanen zela espero zuen; alferrik (32) Ikus MEW E.B. E.T. 621: 1836-an hasieran Heinrich (Hirschel) Marsek Karlos bere semeari eginiko eskutitza.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0185 Hirugarren aroaren erdialdeko bat izan zen bi familia hauen guraso bakarra.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0121 Eta, uneberean, denak, txikiak nahiz adinez helduak, Jesus umeei bezala mintzo zaien familiako bakunak eta xumeak dira.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0121 Jainkoaren familia mahai-komunioan azaltzen da, batez ere; kontsumazio garaiko salbamen otorduaren aintzinapena den mahai komunioan, hain zuzen.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0034 Familiako beste kide batzuentzat edo, maiorazkoen kasuan, maizterrentzat aldeko bizitza laguntzaileak eraikintzen dira.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0119 Mito hauetan, bada bai eta ere, gizona maitasunaren, otoitzaren, bakearen, familiko errosarioaren bidez libratu eta salbatuko den ilusio idealista.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0008 Orduan zen lehen aldikotz familian bizi izan Piarres gaztea.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0151 Familien eta gizartezko eraikundeen balioen sustraizko aldakuntzak, ekonomiazko krisiak eta lan-ezak garai bakoitzari eta tokiari dagozkion erantzunak gero eta geiago bear-arazten ari dira, sinbolozko mundu berriak eta adingabeko eta gazteen itxura berriak oso aintzat artuaz.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 - Toxiko-zaletasunaren (personen) arazoa erabakitzen saiatzea baiño obea izango litzake, toxikozale bakoitzaren arazoa erabakitzen alegintzea, batipat, bere familiko, lanbidezko eta elkartezko inguru-giroa kontuan arturik.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Erlea dugu familian bizi dena.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Familiatik edo multzotik kanpora, erleak ezin du bizi, eta, bakarrik, akabatu egingo litzateke.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Erlea, familia barruan bizitzera, eta familiko organizazio barnean lan egitera behartua dago.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Kozkortuko direnean, gorrien morroi eta jopu bilakatuko dira, hauentzat eginen dute lan, beltzen familiarentzat eginen zuten bezala.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Arkakusoen jarabea biziro maite dute coccinelen familiako marikitek, eta jarabetik zuka zuka egiten dute.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Familia gisako multzoetan bizi ohi dira hegazti tzar hauk, eta arra sei bat emeren buruzagi da hor nonbait.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 Bi talde edo familia desberdinekin konparatu.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 Ba al da antzekotasun hau bi familien konfigurazioen artean? Hemendik ateratzen den, elementu baten propietate eta elektroi konfigurazioaren arteko erlazioa adierazi.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0104 Euskal Herriaren histori-bidean, zirrara bortitza gertatu zen alderdien guduketa, herria lehen, familia erakundearen pean zelarik, geroz politika moldezko gizartea eraikitzera gidatu bait zuen.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0034 Sortu, izan eta bizi, nolabaiteko zuztar-kontzeptu hirukoitza eman digu Elissanburuk imajin poetikoez; baina bizitza honetan iraun ahal izateko, baserritarrak eduki behar duena ere esaten digu: familia eta ganadu-jendea alde batetik, eta bestetik jana eta lana.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0034 Badauka familia: badut andrea, badut semea, alaba ere badut nik.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Aurkikunde horren arabera, hala hizkuntza greko-latinoak nola anglo-germaniarrak, zeltarrak eta eslaviarrak familia berekoak dira: indo-europar familiakoak hain zuzen.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Honela euskararen enigma nabarmendu egiten da, ezein familia ezagunetan lekutzeko posibilitatea laburtu egin baita.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0317 Zer da nazioa, aberria, Ho Tschi Minh-entzat? Aurren-aurrenik, norberaren familia da nazioa.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0317 Geroago batetan odolbatasuna (178), arbaso berdinengandiko jatorria (184), beraz, familia funtsean, ta lur-batasuna (or. 346: geografiazko arrazoia) erantsiko dira.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Konportamolde hau, familia bakoitzak duen diru-sarrera mailarekin zuzenean dago loturik.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Horiek horrela, hona zer egiaztatzen ahal dugun: - bere famili diru-aurreratua inori ere gordekizun ez diola ematen esaten dutenetarik %23,6, beren irabazitan bailarako bataz bestekora iristen ez diren familietarik da; - bailarako Aurrezki kutxatan gordekizun ematen denetik %32,6, diru-aurreratzaile koxkorretarik dator, beren urteko diru-sarrera bailarako bataz bestekoaren beheti dutenetarik; - aitzitik, eta horren ondorioz, famili molde horrek ezer gutxi ezartzen du Banku, azio eta bestetan (bere diru-aurreratutik %2,1).

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Banku gordekizunei dagokien gaineratiko %9,2a, beren sarrera bailarako bataz bestekoaren gaindi duten familiena da.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Argitasun handiagoren mesedetan, Goiherriko familien konportamolde aurreratzailearen berezitasunik bizienak gaineratuko ditugu hemen, eta nor bere sozial mailaren arabera harturik: - sarrera mailadiaren behereneko mailatan (eskulangile, laborari eta ihardungabe) famili sail handia da, diru-aurreratua gordekizun inon ere ezartzen ez duena: famili laborarietarik %32,7tik, langile kualifikatuetarik %42,1etaraino.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Bailaran diren Aurrezki Kutxa zehar bideratzen den famili diru-aurreratua, honela egiten da: (...).

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Gurasoek, haurra egin baino areago, dohain bezala hartu egiten dute; egunoroko mintzaeraz familia ukan du, esan ohi da, eta ez da esaten sortu du.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Baina, badakigu, gure egiazko bizitza geure familian, geure lanean, geure gertakarietan, geure herriaren eta munduaren gorabeheretan gertatzen dela.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0012 Plowden txostena eta Hezkuntz Errendimenduaren Ebaluaziorako Nazioarteko Elkartea ondorio berdintsuetara iristen dira: maila sozio-ekonomikoa eta familiako giroa dira eraginkorrenak; irakasleen ezaugarriek adina, sexua, esperientziak eragin mugatuagoa dute; eta gelako kopuruak, materialeak, gastuak, eskolaren kudeaketak eta estrukturak ez dute desberdintasunaren %5a baino gehiagoren eragina.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 Baina hori horrela bada klase sozial apaleko familian jaiotzeagatik edota edonolako eritziz, arbitrarietatez jositako eritziz, administrazioak eta eskolak hartzen duten erabaki baten ondorioz, orduan, eskola-porrotaren erabilpena ez ote da, azken batean, konpetentzian eta lehiaketa basati batean oinarritutako gure gizarte honek jartzen duen lehen bahea?.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0054 Ezaguna da bestalde, nola Rhizobium jeneroko bakteriek, lekadun familiako landareei atmosferako nitrogenoaz baliatzeko ahalmena ematen dieten; manipulazio genetikoa erabiliz, hobetu egin daiteke nitrogenoaren erabilpen hori edo lekadunak ez diren landareei, hainbesteko beharrak dituzten laboreei adibidez, bakterien gene horiek txertatzea lortu.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Gizakiarengan dagoen gene-familien eratzea dela bide, gene-taldeen arlo hau begibistan jarri denez geroztik (hemoglobina edo HLA taldea adibidez), gene-ekoizkinak 3.000tik 15.000 familiatara bitartean taldekatuak izan daitezkeela estimatzen da.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Shurek bestalde, biktima iraultzaileen familiekiko solidaritatea, panfletoen zabaltzea, manifestazioen koordinatzea hartzen zuten beren esku.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Kultura konzeptu zabal horretan sartzen dira hizkuntza, erlijioa, uste-sinisteak, folklorea, jakinduria, familia antolatzeko erak, harremanetarako arauak, ekonomi-sistema.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Pertsona, gainera, talde askotan kokaturik bizi da: klase sozialean, nazioan eta Estatuan, sailkapen kulturaletan, ogibideko taldetan, familian, status orokorrean, etab.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Hau dena tribuetan batzen diren familia edo klan handietan ematen da, guztien agintari buruzagi bat edukitzen dutelarik.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 Aldaketa guzti hauekin lehen urtebetea egitean, umea pertsona helduen elikadura-moldeetara egokitu da eta erosotasun osoz sar daiteke familiaren elikadura-ohituretan.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 XIX. mende haseratik gutxienez, Artxibategi hau Azkoitiko toki ezberdinetan izan zen, eta toki batzu aipatzekotan, parrokia elizaren traskorua eta Korregimenduaren bi Eskribautegi Nagusienen jabe ziren Idiaquez eta Zarauz-Corral familien etxe ezberdinak aipatuko ditugu.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Jaiotza eta heriotza ez direla, esanahi dut, familian eta txikitatik egiten ditugun bizitzako esperientzia oinarrizkoak, bizipen inmediatoak, ez gizonaren jaiotza-heriotzak eta ez animalienak, jeneralean behintzat gure etxeetan animaliarik ere jaiotzen ez delako eta hil gutxiago.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Familiako transmisioaren mekanismoa ere modu alarmagarrian joan duk gutxitzen edo galtzen.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Eta euskaldun familietan kasu askotan, gaur erdaldun direnen aita-amak eta aiton-amonak %30ean edo gehiagotan, euskaldunak hituen.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 (...); familia aberatsek artxiboetan eragina duten ekintza gehiago egiten dituzte, gainontzekoek edo benetazko behartsuek baino.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Eta ikusminez txaloka hasten den jendearen artetik, Bergarako familia handikietako gazte ilara bat; probintziako beste herrietatik erromeria ikustera etorritako lagunak ere tartean dituztela plazaratu egiten da.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Abel hazkuntza. Baserri bakoitzaren eta zenbait jaberen abeltalde aberatsagoen artean, bataz bestekoa eginda, honela gauzatuko genuke: Idi parea familiako: 500 pare Bergaran.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Gari eta bestelako laboreen hornidura aparte utzita, hauek ezinbestekotzat jotzen bait ziren; egur ikatza zen beste garrantzizko gai bat orduko familien diru sarreretarako.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Hauek beren artean familia pertsonabakarretan eta pertsonanitz edo konposatuetan bereizten dira.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Bereiz daitezke bi kasu, segun eta familian badauden ala ez nukleoari pertenezitzen ez zaizkion pertsonak (familia handitua).

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 - Nukleoanitza. Kasu honetan, elkarren artean definizioz ahaide diren famili nukleo bik edo gehiagok osatzen dute familia.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Status familiarra Kontzeptu honek, familia bateko kideek familia horretan okupatzen duten posizioa esan nahi du.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Hein batean pertsonek familien edo nukleoen barnean duten antolamendu hierarkikoa adierazten du.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Honako status familiar hauek ezartzen dira: - Pertsona Nagusia. Familiako gainerako kideek halakotzat daukaten hura da.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Badago nahitanahiez pertsona nagusi bat etxebizitzan dagokeen familia bakoitzeko.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 - Familiako beste pertsonak. Pertsona nagusiarekin edo talde-buruarekin ahaidetuak egon daitezkeen, edo ez daitezkeen, familiako gainerako kideak dira.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Erreferentziako pertsona Familiako gainerako kideen ahaidetasun-erlazioak zeini begira definitzen diren hura da.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Familia nukleodunen kasuan, erreferentziako pertsona aita izan behar duelako printzipioa ezartzen da, eta honen ausentzian, berriz, ama.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Familia nukleoanitzetan, erreferentziako pertsona, belaunaldirik zaharreneko aita, edo honen ausentzian ama izango da, eta belaunaldi berekoen barnean, adinez nagusiena dena.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 Herriko ustiategiak (familia mailakoak, ereduzko granjak, inbernaderoak, ustiategi berriak, kooperatibak, enpresa handiak...) bisitatu, galderazerrenda luzeak aurrez gertatu beharko direla.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0019 - Familientzakoa: 3.000 pzta. Famili liburuaren fotokopia, familiburuaren N.A.N.ren fotokopia eta 2 argazki.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0098 EUSKALDUNBERRIAK EUSKALDUN FAMILIETAN Gida hau eskuetan izandakoan beranduegi izango da izena emateko, programa honetan inskribatzeko epea maiatzaren 13an bukatzen da, aurten iaz baino lehenago konbokatu da eta.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0098 Kultura eta Turismo Sailak Euskara Arazoetarako Zuzendaritzaren bitartez, uztailean, abuztuan eta irailean euskara ikasten ari direnek hizkuntza jorratu ahal izan dezaten egonaldiak antolatu ditu familia euskaldunetan.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0098 - Aurreko urteetan, pisuzko arrazoirik eman gabe, egokitutako familian agertu ez zirenak edo egonaldia bukatu baino lehenago alde egin zutenak.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0098 Ikasle bakoitzak matrikulaz gain 12.000 pezeta ordaindu beharko dizkio familiari.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0098 Bestalde Euskara Arazoetarako Zuzendaritzak 23.000 pzta. emango dizkio familiari ikasle bakoitzeko.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0037 Geroago, Instrumentugileak izeneko atalean familia honetako pertsonaiak sakonago aztertuko ditugu.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0057 Blanchet familia bereko Nicolas (Paris 1686), bi François Etienne (zaharra eta gaztea), Armand François Nicolas] eta Paskal Taskin (F. Etienne gaztearen alargunarekin 1766.ean ezkondua eta 1793.ean hila) ere aipatuko ditugu.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0018 Denak saiatu ziren etxe bat aurkitzen, beren familiaren bizitoki.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Lekadunak Familia garrantzizkoa da, eta probetxu handiko espezie asko dauzka, esaterako, babak, baberrunak, dilistak eta ilarrak.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Gisatsak familia honetako genero batzutako sastraka bereziei esaten zaie.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Beraren familietako erakusgai batzu ikusiko ditugu: Mirtoa, Myrtus communis, 2tik 3 metrotarainoko zuhaixka da, usain oso oneko hosto iraunkor ilunak dituena.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0043 Kontutan izan behar dugu, kasu honetan, familia esatean, guraso eta seme-alabak bakarrik esan nahi dela.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0043 Bertan, familian gertatzen diren jaiotzak, heriotzak, ezkontzak, bereizteak, eta abar apuntatu behar dira.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0201 Familiaren tolesgarri aulkien lantegiko zuzendari eta geroaro, bazkide batzuekin, makina-erreminta enpresa baten sortzaile.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0045 Gipuzkoako hilobi-lauden artean, ganboarren bandoko Gabiria familiarena nabarmentzen da, gurutze latindar ainguratuarekin eta, motibo geometriko ezberdinekin dekoratua superfizie osoan.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0045 Familia beraren beste lauda bat ere ikus daiteke, gaztelu batekin eta zenbait otso ibiltariekin dekoratua, eta baita bata bestearen atzetik dabiltzan eta alboak hozkatzen dituzten arrainekin.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Bizkaiko oligarkiaren beste ezaugarri bat Familien politika deituriko praktika sistematikoa izan zen: askatasun oso mugatu eta nolabait itxietan oinarrituriko ezkontza sistema, honen ondorioz familiarteko bilerak eta garaiko enpresa haundi eta bankoen administrazio kontseiluak bat zirelarik.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Sail honetako ia espezie guztiak Clupeidae eta Engraulidae familiei dagozkie.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Aurrerapen honen adibideak hauek dira: bularrak goialdean izatea eta pelbianetako lotunea aurrean Aulopidoetan; Neoscopelidae-en goi-baraila eta aparatu hioidala eta brankiostegoa, Akantopterigio tipokoa, eta familia anitzen, Synodontidae eta Myctophidae barne direla, isats-formula berikoideo tipokoa.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Kontinente haundi guztietan agertzen dira, Groenlandian eta Antartidan ezik, nahiz eta sail honetako familia batzuk ere itsastar espezie anitz dituzten.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Diodontidae eta Tetraodontidae familietako beste espezie batzuetan ere ikusi izan da zabaltzeko ahalmen hau.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Xiphiidae familia

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Molidae familia

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Balistidae familia

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Baleztarrainak familia tropikal bat osatzen dute.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Callionymidae familia

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Blenniidae familia

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Asko dira familia honek biltzen dituen espezieak; ur berotan bizi dira batez ere.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Trachinidae familia

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Euskal Herrian dagoen familia honetako espezie bakarra mihura da, Viscum album, oso erabilia gabon apaingarri bezala.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 ARISTOLOKIAZEOAK Aristolokiazeoak ongi definituriko familia da, 625 espeziekin, belar eta zuhaiska genero gutxitan banatuak, Eurasia eta Amerika tropikal eta epeleko baso eta sasietan zehar.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Kultibaturiko geranioak alde batera utziz, Geranium eta Erodium generoak dira gure lurraldean familia hau errepresentatzen dutenak.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0026 Hidrozoo bentoniko tekatu eta atekatuen estruktura orokorra: A) Obelia geniculata, Kanpanularidoa; B) Aglaophenia pluma, plumalaridoa; D) Espezie hipotetikoa; E) Corynidae familiako atekatua izan arren pseudohidroteka agertzen duen Coryne muscoides (Zihil medusoidea ez dagokio espezie honi, ilustratua agertu arren); F) Plumalarido baten kolonia bere egiazko neurrian.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0026 Operkulua / Hortz marginalak / Teka arteko hortzak / Alde adkaulinarra / Perisarkoaren uhinak / Nodoa / Internodoa / Nodoa / Hidroteka / Gune adnatoa / Perisarkoa / Alde abkaulinarra / Hidrozoo tekatuen Sertulariidae familiako eskeleto estruktura eta izendegia.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0048 A) Larba planula; B) Hidrozoo atekatuen Tubulariidae familiako aktinula (B. ALLMAN-en arauera, 1871, LELOUP-en, 1952).

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 64- Normalean ez dira nematoforo eta nematotekak agertzen (inoiz bai, Lafoseidae familiako espezie arraro batzutan).

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Norbaitek persona bat bere etxean edo familian sartzea nahi zuenean, famili-kide eginik (ezkontzaz edo serbitzurako), bere etxera erakartzen eta sutegiaren edo ta su gaineko lagatzaren inguruan bira batzuk eman arazten aleginduko zen.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 XIX. mendearen hasieran foraminoforoak Zefalopodo familiako gisa kontsideratzen ziren eta aitatutako mendearen bigarren erdialderarte Brakiopodoen gisako taldeak Phylum-i erantsirik zeuden.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0062 Asko, alga eta diatomea-ez elikatzen dira, Haliotis, Patina, Patella, Littorina, etabarren gisakoak, fitofagoak dira, beren erradulaz mota guztitako algak karraskatzen bait dituzte, alga karedun gogorrak eta ulva familiako bigunak ere.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Hydrobiidae Familia - Garro metapodialedun animalia, nahiz eta laburrak izan daitezkeen, generalean ez dira estuariotan bizi.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 94- Maskor leuna, iridestzentea, erdigardena, bira globotsuak; erdian nukleodun operkulua, zeinak, bere barne kaldean 3 gandor dituen. Rissoellidae Familia.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 - Bestelako maskor eta operkuloa. Rissoidae Familia.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0037 82- Maskor mehea, fina, orbikularra, inpresio muskularrak oso markatuak eta zertxobait desberdinak. Lucinidae Familia.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 150- Obal karratu itxurako maskor mardula, ertzea irregular samarra. Hiatellidae Familia.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 - Maskor hauskorra eta fina, oso luzanga, muturren mozketengatik laukizkoa, abantxu ikusten ez diren mokoak. Solenidae Familia 151- Maskor subinekibalboa. Haziera zimurdura desberdinetako azala.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Hauen artean, , eta eta familietako zenbait espezie ere aipa ditzakegu.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0086 TREMOCTOPODIDAE Familia.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0086 Emeak, kanpoko maskorra hauskorra eta zurista kolorekoa. ARGONAUTIDAE Familia.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0086 Emeek ez dute mintzik beso dortsaletan, ez eta deposito nidamentalik ere. OCTOPODIDAE Familia.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Familia abertzale eta oso euskalzalean jaiotakoa naiz eta euskararekiko sena eta maitasuna etxetik datozkit.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Epe ertainera begira, O.H.O.-n B ereduaren desagerpena, familia erdaldunetako ikasleentzako egokitze-prozesua ezarrita, eskolaurrean hasitako murgilpen-sistimaren bidez.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 On Jose Migel bere familiaren sorburura itzultze horrek ba zuen bere ikerketa-asmoekin zerikusirik.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Areago oraindik, Bizkaitar Foru Zuzenbidea, benetako baserri estatutua dena, espainiar baserriaren antolamendu juridikorako joera berrien aurrerapen gertatzen da, familia eta ondaren kontzentrazioaren bitartez eta kezka bakar horren zerbitzuan, Bizkaiko zuzenbide berezia, bere erakundeen oreka armonikoan, hain bikaintasun tekniko handiko tresna izanik, egungo legegilearentzat, aintzinako kutsuaz bada ere, eredu izan daitekeelarik.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Ez zegoen hark familiagatik egingo ez zuenik.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0089 Ikus dezakegunez, burgeseriako handikien familiek, harresiez barrualdeko mobilizapen liberala ere kontrol zuzenaren pean zuten.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Bilakaera nagusia erlijioari eta sexuari dagokiena bada ere, beste zenbait arlotakoa ere ikusi ahal izango dugu nobelan zehar, hala nola bere politika-eritzien jabe egitea, familiatik askatzea etab.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Chavarri-k (100) CHAVARRI, Raúl. José Salís. Madril 1974, V. 38 alea, 37 bete-betean asmatzen du bere metodoaren giltzarriarekin, ondorengo hitzekin bere doitasuna aitatzerakoan: ... erizpide kritikoz, eranste urduriak eta inprobisatuak ekiditen zioten sosegu eta pazientziaz horniturik, bere obra guztiaren zama eta doitasuna paraleloak eta antzekoak dira lagun izan zituen maisu handien obrekiko: Regoyos eta Sorolla (101) Riancho izena gaineratzen du gutaz gainera, familiak eta Gaspar Montes Iturriozek pintorearekiko inolako loturarik izan zuenik ezagutzen ez dugularik. Ikus CHAVARRI. R.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0355
1. Art. Estatuari
2. Art. Administrazio-Organismo Autonomoei
3. Lurralde-Enteei
6. Art. Merkatal, industri edo finantz enpresei
7. Art. Lukro-xederik gabeko instituzioei
8. Art. Familiei
.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0009 Bere itsasuntzian familia, morroiak eta abereak hartu, eta bela zabalduz, 961.eko udaberriko egun batetan itsasoratu zen.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Boteretsu eta aberatsa, Islandiako familia ospetsu batetik dator.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0254 Pedro Anituan gazte baten sarreraren aurretik, beti izan da kasu bakoitzaren azterketa sakona, hasera batean bil zitezkeen datuetatik: familia, gizarte-laguntzaileak, eskola, lagunartea, haur-psikiatria, haurteriaren udal taldea, eta abar.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0131 Hain bereak zituen Baztan eta Euskal Herria, euskal kulturgintza, bilaketa guztien eta musika berrien paperak, fitxak eta liburuak, lantoki maitagarria eta lan giroa, pianoa eta Lekarotzeko organoa, espirituzko senitartea eta adiskideak, gurasoak eta familia: eten gogorrean denak utzirik, presaka batean beharturik, hor doa Toulouse bidean.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0170 Orduko historia tristea gogoratuz, sinbolo gisa, Sor Benediktaren eta Auschwitzeko torturatzaile Rudolf Hoessen arteko kontrastea ikus dezakegu: sinesmen katoliko bizia zuten gurasoengandik sortua zen eta hezia, hiltzaile gogor hura; kristau sinesmenik etzuen judutar familian jaioa eta hezia zen, berriz, oso gutxi bezala emakume argi-zuhurra eta ona izan zen monja hura.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Hasieran norberaren edo familiaren erabilerarako bakarrik izanik ere, uste izatekoa da berehala bihurtzen direla kulturako biltoki fundus-ean enplegaturiko kristau-langileentzat eta, kasuren batean Martres-Tolosanne-n bezala (915) toki horretako hilerri izateko ere balio dute.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Gidaliburu honetan sartzen diren 64 familien deskripzioan eta azalpenean datza obraren egitura.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Argi utzi nahi genuke, bestalde, identifikazio-lanak erraztearren gako hauetan goimailako taxonomi entitateei, generoei eta, batez ere, familiei, egotzi zaizkien ezaugarriek Gidaliburu honetako landareentzat bakarrik balio dutela, eta ez derrigorrez haietan sartzen diren gainerantzeko espezieentzat.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0151 Aurrerapide teknikoak jaso egin du neurri ederrean familia askoren bizitza maila.

528. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0399 BIKARIOA - Nik? jan eta lo gutxitxo, baiñan ibilli? gelditutzeke; bat ikusi, besteari entzun, familiak lagundu ta malkoak txukatuaz.

529. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0147 Toki arlote illun
argi gabekoa,
famili sagraduak
arkitutakoa,
ez palazio eder
apaindutakoa;
or jaioko da Jesus
gure Jaungoikoa.

530. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0040 Munduan, argazkian ikusten duzun izarbel borobil ortan, gizonok gauza bi osatzen ditugu guztiz inportanteak, zuk onezkero igarri dituzunak: FAMILI AUNDI BAT BEZALA BIZI GERA, TA BATA BESTEAREKIN ZORRATAN GAUDE.

531. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0040 FAMILI HANDI BAT GERA....

532. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0040 - Idatzi zure ingurraztian, argazki au ikustean sentitzen duzuna: anai gera gizaseme guztiok eta danon artean FAMILI AUNDI bat osotzen dugu.

533. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Katolikoek, bakoitzak politikan duen bere tokitik, legezko desberdintasunen gaiñetik, bata besteagana urbiltzeko, elkarrizketatzeko eta elkarri laguntzeko lanabes izaten aalegindu bitez, eta denok familia bakar batean eta gorputz batean batzen gaituen espiritu eta eliz elkartasuna zaitzen bereiziki ardura bitez (Espaiñiako gotzai biltzarreko batzordeak, 1982ko auteskundeetarako).

534. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Elkarrizketa bearrezkoa da familia barruko pertsonen artean, belaunaldi ezberdiñen artean, kulturen artean, gizarteko taldeen artean, ideologien, talde politikoen eta nazioen artean.

535. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Aurtxo baten eriotzak ekarri dion atsekabe ta min garratza jasaiten ari da familia bat.

536. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0163 Senide maiteok: Eliza osoarekin bat eginda, ta entzunak izango gerala Jesukristok ematen digun ziurtasunez, egiogon otoitz zeruko Aitari, gure senide I-rentzat, aren familiarentzat, ildako guztientzat eta Eliza osoarentzat eskatuaz.

537. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0163 @- I. zanaren familiaren alde (gurasoak, aita, ama, seme-alabak senideak eta besteak): siñismenez eta maitasunez Kristorekin bat eginda bizitzeak, eta Kristok duen aintza berberan, aurrea artu digutenekin batera, eskuartzeko itxaropenak bere biotz-min samiña arindu dezaien, ESKA....

538. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0025 Jaungoikoarengana noizbait biurtu bazan ere, nolabait samar ibilitakoa gazte denboran, da gaurko pamili askorekin antz izugarria zuana.

539. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0025 Euskalerriko pamili askotan ere gaur ez al da orixe gertatzen?.

540. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0054 Itz aspertu bat pozik egin det berarekin, pamiliko arrastoa ere badegu-ta.

541. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0092 Or ikusiko duk, beraz, persona batek denbora gutxian zer aldaketak egiten dituen, eta erbestean eta arrotzekin nola oitzen dan, danak pamili batekoak balira bezela.

542. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0133 Aurretik, Andres, bere pamilia eta Elena atera dira; atzetik, Martin, Kaxilda eta Josetxo gautxoekin.

543. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Baita ere joaten nintzan auzoko beste pamili bati laguntzera.

544. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0164 Andik denbora-puska batera, or etorri zan nere lagun ori gure etxera, bein ere baiño argiago ta kariñosoago bere pamiliarekin jai-arratsalde batean, eta oso egonaldi ederra egin genduan, alkarrekin merienda-lege bat egiñez gure sukalde zarrean.

545. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0185 Orain idatzi dezadan, saio au bukatzeko, nere bizitzaz zertxobait: ni ta gure pamilian beartsu bizitu arren, neri ez didatela bein ere itz batean ere kontrako arrazoirik eman edo bueltatu.

546. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0033 Irakurri ere bai, ez dakit nun, danbolintero hura, Arsuaga familiakoa zala.

547. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0033 Arsuaga familia musikari sendia bait da.

548. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Eta arrigarria da tankera berdintsu batek nola diraun familia batean, urteen buruan, belaunez belaun.

549. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Famila eder eta ugaria azi ta ezi zuala ere garbi dago.

550. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Arsuaga jatorri ta deiturako beste tolosar bat Aita Luis Arsuaga eskolapioa, bertako ikastetxeko irakasle dago aspaldidanik eta beti oso gora altxatzen familiaren izena.

551. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0016 Bere aita zanak bi baserri zituan: bat, Kaminotxiki, pamilia bizi zana; bestea, Zaldunborda-berri, etxe xar bat, utsik.

552. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0016 Onako au berritu, bertara emazte bat ekarri, pamilia azi lurrak landu, Errenteria`ko esmalterian ogei eta bederatzi urtean lan egin; ori izan da, Ameriketatik etorri ezkeroztik, Irazusta`ren bizitza.

553. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0010 Karlisten gerratea sortu zanean, Frantzira aldegin zuan fameli guziak.

554. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0010 Gerretatik iges egiteko, motibo asko dago beti noski, bañan, gure iritzirako, fameli onek beste motibo berezi bat ere bazuan: bizi ziran bi seme zaarrenak soldadu-urteak zituzten, ta, emen gelditurik, fusilla artzetik nekez libratuko ziran.

555. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0010 Frantzira sartu ziran egunean bertan, topo egin zuten auzoko beste fameli bat, au ere mugaz beste aldera iges eginda.

556. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0010 Berak ez-ezik, Orio inguruko zenbait fameli ere bai.

557. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0009 Lau bat urteko aurra zala, Eleizalde`tik Gorostieta baserrira aldatu zan fameli osoa.

558. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0008 Neri ondo iruditzen zaizkit eta maite ditut jende askokiko debozio-agertzeak; bañan neretzat naiago det, Mariari maitasun eta adore ori bera, bakarrik edo sail txikian joanda agertzea, familiko giro kutunean.

559. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0021 Eta nik erantzuten dizuet: eman ezazute zuek zeon erara, aundikeririk gabe, munduaren barruan bizi zeraten bezela bizituaz, zuen bizibideko lanari eta zuen familiko arretari lotuta, gizonen alegin leialetan arduratu, eta nor bakoitzaren bidezko askatasunari begirune izanez.

560. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0015 Zortzi seme-alaba izan zituzten gure gurasoak; beraz, naiko pamili aundia, garai aietan baserri eta etxe geienetan izan oi ziran bezela.

561. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0333 Gurasoak eta aurretikoak ba-zuten izen ona errian; eta famili ontatik jalgiak ziran, zugatz-ondotik altxuma lez, bi elizgizon: Charles bata, Yoniorenea`ko len-semea, ta Alberto bestea, Azkain, Donibane-Garazi, Ziburu, Esterenzubi ta Urkarai`n arima-zaintza egiña.

562. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0131 Mugaz bestaldean errokatu ziran, ala ere, aintziña baten beltzuntzetarrak, eta Chaho`k dioskunez, Irube`ko erensugea eran zuen Gaston gaztea ta 1720`ko izurritean Marsella`n kementsu jokatu zuen Beltzuntze gotzaia famili ortakoak izan ziran.

563. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0057 Ez nuen uste herriko bozak eta zure ohorea familia baino maiteago zenituela!.

564. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0147 XABIER: Etxeberria familiak.

565. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Gerla-tresnak ixilduak balinbaziren ere, gerlaren ondorio hitsak hor ziren oraino: bazter guzietan, miseria gorria zuten familia ainitzek.

566. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Hamalau urtetarat heldu zelarik hamalaueko gerla piztu zen, eta gudu-tokieri hurbil bizi zen Rodhain familia.

567. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0051 Oso legenda zaharra da... eta nire familia hari lothuta dagoko... bainan nire familia baino lehen leinu oso bat lothuta zegokion.

568. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0102 Etxe huntan orain banketxe bat dago, bainan lehenago Buerze familiaren etxea zen, eta nola lekhu huntan Burgiko merkatari nabusiak biltzen bait ziren beren hartu-emanak kosmitzekotz, hunela familia hunen izenak Borsa izeneko biltzarrei beren izena eman zeraueten...

569. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0141 Campbell Gardunaldeko oso familia noblearen ethorkikoa zen...

570. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0141 Familia hunek Gardunaldeko Historian oso rol axiologo bat eduki ukhan du.

571. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0141 ULA - Irenek erran deraukunez, zuek ahozko paradosi bat eduki ukhan duzue... zereneta zuok MacLeodarrek gora behera bardoen familia bat bait zarete.

572. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0113 Eta holako familiak, Jainko onak mundu huntarik beretik hasten ditu saristatzen, gero hil-ondoan finitzeko bertze munduan.

573. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0162 Ahal duten guzia saltzen, arrain ederrenak, jende ederreneri, eta arrain xehea, arruntena, jende xeheari, kaxkaroteri, eta hauek bizitzeko eta famila hazteko, beren aldetik, sardina eta beste arrain ttipiak saldu behar....

574. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0162 Agota, kaxkarota berriak jin zaizkigu kanpo herrietakoak, espainiolak, portugesak, italianoak, arabeak eta beltzak, bakarrik edo familiekin.

575. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskera 1978 0583 Nahiago ditugu bildu hitzerroak edo hitz-gakoak, erran nahi baita hitz familia batean bakarrik aipatuko dugula hitz laburrena, hitz familiaren erroa edo sustraia.

576. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0435 Fils de Dauphin eta Les lauriers coupés familiaren batasunari buruz eginak dira.

577. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Familia horren ikusten izanik, laster ohartu ginen bi mutikori toka mintzatzen zirela, neska bati noka, eta bertze haurreri zuka.

578. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Medikuen familiakoa zen, Eibarren jaioa, bertako sendakinaren semea; gero, Deba eta Markinara aldatuak, azken iri huntan pasatu zituen bere urte geienak.

579. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Mogeltarrek Alfaro-n zuten jatorria, bai eta iudu odol tanta batzu baomen ziren Mogel-en famelian.

580. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Ezkondu ta biharamonean bi familietako hilendako meza izaten ze.

581. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Nik denei in diet gisa berien, beti bi familiendako.

582. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Etxean bazuen gizontto bat bere familia eta menaiuarekin.

583. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Emazte gazte bat, bere intimitatean, bere mutikoarekin, ganbararen aterbean, radioa ondoan duela, kleenex mokanesak gaueko mahainttoaren gainean, manta gorri batek dena berotzen duelarik (Andres eta Ni] 1987, oliozko margoa); eguneroko familiako eszenak, inportanteak direnak margolaria emaztea delarik... ere.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0015 Beste probintzia batera lekuz aldatzen dituzten plantilako langile finkoek, betiere lekualdatze horrek bizileku aldaketa eta lantokitik 50 kilometro baino distantzia handiagoa suposatzen badu, eta aipatu lekualdaketa familiako arrazoiengatik, osasun arrazoiengatik, etab., interesatzen ez bazaie, beren lan kontratua urratzeko eskubidea izango dute, urteko zerbitzu bakoitzeko Hilabeteko Alokairu Errealeko indemnizazio bat jasoz, hemezortzi hileko soldatako gehienezko tope batekin.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 - Etxebizitzetarako erabilera: Familibakarreko etxebizitza isolatua.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 - 1 Mota. Eraikin isolatua bakarkako edo bateango kokamenean, erabileratarako zuzendua: - Famili bakarreko etxebizitza isolatua.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 - 2 Mota. Bi etxebizitzako eraikina, famili bakarreko pareatuan edo bateango isolatua, bakarkako edo bateango kokapenean erabilera osagarriekin.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 b) Eraikuntza irekiko hondar-urbanizazioetako lurra denean, familibakarreko tipologiakoa, edota kirol, turismo, sanital edo erlijio erabilera izango duen lurra eta, orokorrean, lurraldearen sistema orokorretako lurzorua denean ere.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Eta amaika gizon ondratu bizi ziran, lan eta lan eguneroko zeregin eta familiak aurrera ezin ataratea bizi ziran arteko penitentzi ebela.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Sinatze ekitaldira Fernando Herrero Gaiarre, tenorearen loba ere azaldu zen familiaren izenean.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Aipatu etxean gordetzen diren gauzak ere patrimonioan sartuko dira, baita hiriko beste tokiren batetan udalaren zaintzapean gorde eta familia edota oinordekoen jabetze direnak ere, hauek Museora eramango direlarik.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Eta ezbairik gabe, familiak kezkati eta urduri aurkitzen dira nahiz eta oraindik kostera erdia burutu.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Ta Bernardetteren logela, bere oia eta guzi; sukalde ta beure pameliko lo-gelak eta abar.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1988 0001 Santu guztien festa, beraz, familiko festa dugu, geure-geurea, poz giro ederrean ospatu beharrekoa.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 1931`na urte beltza izan zan bertsolari familiarentzat.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Nere familian amak eta arrebak egiten zuten eta txikia nintzenetik eskeintzen zidaten beraiekin joatea baina lagunengatik etab, nik ez nuen nahi.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Beraz, zure familiak hasiera batetik apoiatu zintuen? Hasiera batetik, beti.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Konpentsatzen al dizu familia uzteak ballet-a ikasteko? Konpentsatu ez dakit, baina hemen ezin nuen gehiago ikasi eta horregatik joan nintzen.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Kostatu egiten da zeren hemen dituzu lagunak eta familia.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuko arduradunak, 1990eko azaroaren 20an, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Ma. Dolores Garciandia Berasategi andreari Legeko 85 eta 86 artikuluetan aipatzen den baimena ematea Adunako Lardi Baserriko lurretan familia bakarreko etxebizitza eraikitzeko, hirigunea sortzeko baldintzak ez daudela kontutan hartuta.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Etorri familia iritsi gara, esan zuen.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Gaixoak! Horrenbesteko sufrimenduz gain, orain gartzelarekin mehatxu egiten dizuete, gorriak ikusiko dituzuela esanez, eta guzti hau epaileak akordatzen dituen mantenusariak zuen familiei ordaintzeko prest ez zaudetelako.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: Matriarkatua gertatzen da, familia baten barruan seme-alaben gurasoenganako lotura amaren eta amonaren senitartekikoa denean.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Hernaniko Telleria baserrian jaio zen Paulo Zubiarrain 1912ko urriaren 12an, bertsozalez eta bertso-paperez inguratutako familian eta bertsolariz osatutako bailaran.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Haurtzaroa Montevideon egin zuen eta Parisen kokatu, gero, familiarekin, 39an itzuliko da Biarritza eta Olaeta dantza irakasle famatuarekin hasiko euskal folklorea ikasten.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Ph.O.- Gaztetandik lotu nintzaion politikari, Parisen familiarekin bizi nintzenetik.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Familia, adiskideak, denak utzirik hona etortzerat behartuak izan diren euskal errefuxiatuek, hemen bizi nahi dute, hemen, Euskal Herrian.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Errefuxiatu bat, etxe bat kanpaina bukatutakoan eta honek lortu duen arrakasta ikusirik, bostehunen bat familia prest bait daude errefuxiatu bat etxean hartzeko Iparraldean, Anai Arteak euskal iheslarien egoerari buruz mahai inguru bat antolatzea proposatu zuen joan den uztailaren 28an Iparraldeko alkate, kontseilari eta hautatuei zuzenduriko gutun batetan.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Garraio publikoko langileen buruzagi batek salatu duenez, nola ausart daitezke makina garbi eta behar bezala mantendu dezagula eskatzea, horrek diru pilo bat balio badu, eta gutariko askok dugun soldatarekin familia juxtu juxtu mantentzea lortzen badugu.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren 1984.eko Otsailaren 13ko ERABAKIA, Edorta Agirre Alonso Jaunak suztatuta, Donostiako Zubietako Auzoan (50 '' 50 IV Landalur-Aldean dagoen funtsa) familia bakar batentzako etxebizitza bat eraikitzeko baimen-eskeari buruz.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko erabaki hau hartu du:
50 '' eta 50IV Aldean familia bakar batentzako etxebizitza baten eraikitze-lanak egiteko Lur-Legearen 85 eta 86. ataletan ohartemandako baimena Edorta AGIRRE ALONSO Jaunari ematea.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren 1984.eko Otsailaren 10eko ERABAKIA, Amurrioko Udaleko San Roke Auzoan familia bakar batentzako etxebizitza eraikitzeko José Robredo Sainz de Baranda Jaunak suztatutako egitasmoari buruz.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko Erabaki hau hartu du:
1. José Robredo Sainz de Baranda Jaunak suztatu eta Lur-Legearen 43.3 eta Hirigintza-Eraentzarako Araudiko 44.2. Atalen babespean Amurrioko Udalak bideak eginarazita, San Roke Auzoan familia bakar batentzako etxebizitza eraikitzeko Lur-Legearen 85 eta 86. Ataletan ohartemandako behin-betiko baimena ematea.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Eske egilearen Nortasun-Agiri Nazionalaren fotokopia eta familia-unitateko kide konputagarriena edo horren ezean familiako liburuaren fotokopia.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1990 0001 Familia handi bateko partaideek bizi dituzten maitasun istorioak kontatzen ditu.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Bestalde, burukomina familiako aje honen garrantzia eta tamainaren arauera agertzen da, harreman zuzenean.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Ikertutako hamar kasutan bakarrik antzeman zitekeen familiako inork ez zuela oinaze hori jasaten.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Hori dela eta, laburbiltzen du Baier-ek, familian burukominak izaten dituzten beste partaide batzuk egotea laguntza handia gerta daitekeela ondoren diagnostikoa burutu ahal izateko. XABIER AGIRRE.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 - Arrasate Press: Leopoldo, zu idazlea zara, baina zure familian idazle ugari izan dira, horrek zuregan eraginik izan du?.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Nire eritziz, familia estruktura paranoikoa da; familia eta maitasuna, biak, bestearen jabetza bait da instituzio hauen oinarria.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Elkarteko partaide den Xabier Pagaldai-k adierazi digunez, familia batek urtean 16.000 pta. inguru aurrez dezake D3 tarifa lortuz gero eta 20 etxebizitza nahiko dira kontsumo horretara heltzeko.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Arrasateko zenbait familiak bigarren tarifa hau kontratatzean ez zuen berokuntzarik.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 D3 tarifa lortuz gero, familia batek urtean 16.000 pta. inguru aurrez dezake eta nahiko dira 20 etxebizitza 50.000 termiako kontsumora heltzeko.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Familiarekin batera asmoren bati ekingo Heldu, hasi diozu eta denon artean aurrera ateratzea lortuko duzue.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Sentimenduak eta familiarekiko harremanak izango dira zure interesen artean nagusi.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Familiarekin gustora egongo zara, baina ez duzu lortuko benetako komunikaziorik.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Bazko egunean ohore handia ukan dute Mariena eta Mixel Sorhondo Petexainekoek zeren eta beren 10 haur eta familiarekin ukan duten esker onezko meza bat herrian; gero goxaldi bat egin dute etxean elgarren artean.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Bainan bazakiten Baigorriarrek egun batez eginen zela Borbone-ko familiakoak zirelakotz Madrilen eta Parisen.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bertze bi ixtorio, euskara ikasten ari diren haur batzuek beren familietan eta adixkideen edo auzoen etxean bilduak.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 0001 Orain arte, or ibilli dira zenbait euskaldun eta jakintsu eta dabiltz ere gaurregun antziñako toki-izenak eta familien deiturak biltzen, mendiz mendi eta erriz erri, direla Aingeru Irigaray, J. Caro Baroja, Merino Urrutia ta Anguiano`ko errian baita ere Ana Mari Echaide.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Alde horretako familiakaz alkarrizketa batzuek eginaz, hainbat beharrizan ta premina agertu ziran.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Familia aberatsetakoak, kolejioetatik urtenda, universidadera doaz; eta diruaren truke, jakintza lortzen dabe.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Zein da familia honen etorkizuna?.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Poesiaz adierazoten dan programa bategaz, gainera:
Honexen preminan dago greziar nazinoa:
bakea, ordena, lana! familia ta erlejinoa
.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Famili arteko jai bat zala esan eiteken.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Nola bizi daiteke familia bat horrelako jornalarekin?.

637. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Familia bat eratu nahi dutenek, aurretiaz ezagutzen dute elkar.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Lagun bik eratzen duten familia horren antzera, sei edo zortzik ere antola dezakete talde bizitza.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Ez ordea senide bat etortzean sortzen den ekaitza; dramaren eragilea, familia, hezkuntza, morala eta hainbat gauzaren izenez maitasunezko batasun oso hura puskatu eta hondatuko duen senidea.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Izan ere, familien bizitza eta egoera batzutan hain dejeneratua eta autoritarismoz beteta dauden mementu honetan, logikoagoa litzateke askoz kasu gehiago egotea.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Hain zuzen ere, gurasoak dira familiako ekonomia eskutik helduta daukatenak eta badakite dirua dela aldegitea edo geratzea erabakitzen duen faktorea.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Azkenean, gai honek familiaren gaira eramaten du gure atentzioa, familia eta moralaren auzia.

643. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Horrek sortzen du halako sentimendu bat familia kolokan jartzera eramaten duena, probisionalki bada ere.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Amaitzeko, ez dakit jadanik egin duen ala ez, baina Aurrezki-Kutxa Probintzialari, Euskal Herriko familia guztietan ale bat sartzen saia dadila erregutuko nioke eta Confederación Española de Cajas de Ahorro delakoaren bidez, Espainian ere milioi bat ale zabal ditzala.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Balerdi-pean etzanda nagon errixka naiz, pamili batean bezelaxe ogeita zortzi baserri gordetzen ditudana.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Ondoren, gaisoaren familiarekin hitzegiten dute beren senidearen egoera azaltzeko.

647. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Familiak ez du batere trabarik jartzen gehienetan.

648. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bere lanaren eta bizi-moldearen araberako katixima ere bazuen: familian ikasten zuen hura, eta oroz gainetik otoitza, Jainkoa Norbait baitzen gure etxetan; elizan entzuten zuena: apezaren predikuari kasu egiten baitzen, kaseta, radio eta telebixtarik ez zen denboretan.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Gehexan Bidart erakasle gazteak argitu ditu familia hedatuaren izakerak hiru gizaldi elgarrekin bizi bas-herrian, jendetasuna eta larderia biak batean erakutsiz.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Hortik heldu ziren ondorioak, bai familian, bai herrian, aipatu ditu, ikus-molde berria jasta-arazteko doia.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Zazpi lore-ostotan bizi-arazi diote lehengo Naparra, zazpi mende iraun duen erreinua noizetik ageri diren Napartarrak, zoin zuten eremua, zoin indarretarik sortua zen, hango gizonak, erreinuaren lehen oldarra, hango bi familia aipatuenak, Banu Qasi eta Iñigo, erreinuaren bigarren sortzea.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Dena dela, familia frango bakantzetarat baitoatzi beren xakur eta gatuekin, galdatua zaiote, beren onetan eta besten onetan, errabiaren kontrako xertoak egin-araztea aski goiz eta behar den bezala.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Badaki, bestalde, bataioak Eliza deitzen den familia handi batean sar-arazten duela, eta horko haurride guziek elgar lagundu eta sustengatu behar dutela.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Eugenioren familiari doluminak bihotz-bihotzetik aurkeztu diozkate.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Bigarren haur bat Uhalde-Etxeberriko familian, nexka bat buruilaren 28-an sortua eta Maialen izendatua, Henri Michel Eyherabide eta Joséphine Aguerre, senar emazten alaba.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Izanen da orai bere familiaren eta gu guzien aingeru begirale.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Parte hartzen dugu burrasoen eta familiaren nahigabean.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Bainan, nola familia batek edo herri batek seme baten emaitea elizari, fedearen seinale baita, nahi izan du zuraidarrek parte har zezaten bere bihotzeko pestan.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Pedeiku hunkigarri batean eta pil pila doi batekin, Emile maiteak eskerrak bihurtu ditu Jainko onari, dohain guzien iturburu dena, bere familia ohoragarriari eta zuraidar guzier, baitaki denek, gisa bat edo bertze, lagundu dutela apeztasunerat heltzen eta orai artio hortan irauten.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Orain aldiz pasatu berri den legeak partzuergo edo berdintasun osoan ezartzen ditu senar-emazteak familiaren ontasunen erabiltzean bai-eta haurrenak diren ontasunen erabiltzean ere.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Haurren ontasunak eta familiakoak nola erabil

662. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Halaber oraidanik haste ez ditu aitak erabiliko familiako konduak oro, baizik bi burasoek, hots batek edo besteak.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Horra zertako, Jesu Kristoren ezagut eta maitaaraztea da denen lana: familia girixtinoena, apez, fraide eta serorena.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Beste gaitz eta zauririk ere bada familietan: ama gazte bat hila, aita haur ttipi batekin bakarrik gelditzen.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ez uste izan, bakotxak bere buruaz edo bere familiaz duela beti arrangura.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Familia ttipitzen ari

667. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Familia haundiak baziren lehenago.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Laugarren bat duten familiak kondatzen direlarik aldiz, inkestek erakusten dute ehuneko 42 ez ttipitu direla laugarren haurdun familiak Frantzian.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Oraino aise gehiago ttipitu dira (% 66 ez) sei haurdun familiak.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Eta bederatzi haurdun familiak berriz ehuneko 82, heldu baita ixtante erditaratuak izanen direla halako familian haundiak.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Funtsean familia haundiak (haiek baitira lau haur bederen dauzkatenak 16 urtez pekoak) erditaratuak dira zenbait urtez (1982-tik hunat).

672. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Beheititze horren arrazoina familietan beretan dela lehenik, ez da dudarik.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ezkontzen gutitzea ere sortzeen beheititze horren arrazoinetan ezartzekoa ditake hain segur, eta horrek oraino horrek ere beheiti araz detzazke hain segur familia haundiak, hola segituz.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Hau ere erran behar da: Frantziarat kanpotik etorri familietan direla maiz familia haundiak.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Hona hemen frogak: 1975 an ehunetarik 17 estranjerak ziren Frantzian familia haundidun burasoak; 1982 an aldiz ehunetarik 30.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Alta ez da estranjer familia gehiago Frantzian; bakarrik frantses familietan beretan dira haurrak gutitu eta besteetan hain bertsuan egon.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bestalde, familia haundiago eta ama etxean egoileago, alabaina.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Halere ez da baserrian hirian baino gehiago familia haundi (bietan ehunetarik 2,6).

679. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Jakin behar da ere etxea berea dutela frantses familia haundietan erdiak baino gehiagok; aldiz estranjer familia haundietan seietarik batek bakarrik.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 HLM horietan bizi diren familia haundiak, erdiak estranjerak dira.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Abantailen eta laguntzen aldetik ikusten badira gauzak iduri du ez direla familia haundiak aski lagunduak: bereziki langabeziak jotzen dituelarik, gehiago senditzen dute.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Horregatik, labur izan nairik: Nere dolu-minik haundiena Don Manuelen familiari, hain jator zaitu dezuten familikoei.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Kondu atxiki dute segurki, zenbait urte barne ikasi baitute beren bildotxen bizpahiru ilabete ateratzen: horrek ekarri du familientzat Eguberriz ere bildoskia jatea, lehen Bazkoz zelarik bakarrik ohidura hori.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Langileen atzetik, herri osoa zetorren: andreak, agureak, umetxoak gurasoen besoetan, noski, familia bakoitzeko zakur, txori eta katuak.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Bertan lana egiten duten nekazariak 350 dira, ofizialki agertzen direnak; 800etik gora, berriz, handik beren ogibidea duten familiak.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Bere familiak igande bat igarotzen du berarekin, landetxean.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Horietatik, ehuneko 21ek esan zuen familiaz ez zela euskalduna eta gaztaroan edo beranduago ikasi zuela euskara.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Momentu honetan, euskaltzain osoen artean, euskaldunberri tipikotzat Federiko Krutwig, Endrike Knorr eta Xabier Diharce Iratzeder bakarrik har badaitezke ere, badira beste batzu euskaldun berritu edo ikasitzat jo ditzakegunak, hau da, familia euskaldunetan jaiota, hizkuntza galdu eta berriro eskuratu behar izan zutenak.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Geronako partean dagoen eta Empordá deitzen den lurraldean aspalditik finkaturiko familia nekazari eta lur-jabe ttiki batetatik datorren gizona izanik, izate sozial hortatik oso berezitasun markatuak beregan baititu.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 IHES infekzioaren lehenengo kasuak norvegiar familia bateko hiru partaideena izan zen.

691. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Dirudienez, atzerrian garrantzi handiko loturak zituen Atenako familia aristokrata aberats batetan jaioa zen, K. a.-ko 455 urte inguruan.

692. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Frantses familia askok bezala, Brisseautarrek ere probintzian babesa bilatzea erabakitzen dute eta lagun baten etxean jartzen dira bizitzen Mointpellierren.

693. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Gerra amaituta, Brisseau familia Parisen zuen apartamentura itzuli zen eta Taha Husayn gaztea Parisera joan zen ikasketak Sorbonan jarraitzera.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 - Nire amaren familia, dio Munes-ek, ikaratuta zegoen beren alaba Egyptoko ikasle pobre, musulman eta gainera itsu batekin; ezkon zitekeela pentsatzearekin.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Bestetik salerosketa primitiboak gizabanakoen ugalketa fisikoan zerikusi funtsezkorik ez duten ondasunei dagozkienetarako erabiltzen direla, baina gizon/emakume, zahar/gazte, familiako talde, etabarren artean ezberdintasun soziala ezartzeko oso tresna baliagarriak direla.

696. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Ta batez ere Konzilioak ardura bereziarekin aitatzen dituan aieri itzegiten diegu: leen-seminario diran familieri, maisu ta irakasleeri, umetxo ta gazteekin zer-ikusia duten katoliku erakunde aieri.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Barneko merkatua, familietakoa nahiz lantegietako, ez zen zabala, eta berak esitzen zuen ekonomiaren hazkundea bide hertsietan.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Familien kontsumoa, 1976-an, gelditu egin da.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Alde batetik, inflazioak lansari eta errenta guzien erosindarra moztu egin duelako; bestaldetik, berriz, familiek, lanezaren beldurrez, dirua aurreratzeari eman diotelako.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Altzola-zarreko Domingo bere fameliaz Korru`ko etxe barrietara joan da bizitera.

701. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0009 Bere familia zila
Gisa hortan ere galdû.
Kastillako erregentzat
Maleziatan zen sarthû.

702. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0024 ALKHATIA
Beretter eta familia
Nik zûtiet kunprenitzen
Beaumont-en eskietarik
Zide hunat ezkapatzen.

703. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0015 ETXAHUN
Bai, sofritzen diat zeren
Etxenko koralian
Tzintzarririk ahûlena
Ni nie familian.

704. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0118 Eta zer da norbereagaz egin bear dana, familia osotu nai ba da?

705. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0145 Familitik igesi, erritik eskutauta, nire goraberarik iñok jakin ez dagian, itxas ostera onetan sartu nitzan, guzurretako izenez.

706. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0039 Familia honetakoak euki nahi leukiezan gauzak erakusleiho honetan marraztu.

707. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0062 Kristauak familia bat sortzen dabenean zer egiten daben idatzi eta azaldu.

708. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 Goian zanean konturatu zan Lapurketako mutila zala, tranpazale fama eukan familia batekoa. Eskuak ondo lotu eta herrira eroan eban. Ardiak, barriz, larrean itxi ebazan bedarra jaten.

709. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00099 Urtearen asierako lenengo egunean, Urte Barri goxean, eguna zabalduaz beste barik, soñeko arropa barriak jantzirik, oñetako eta guzti, joaten ginean umezko guztiak iru-lau moltsotan, ze orduko sasoian famili andiak ginean danok, eta esate baterako amar urtetik berakoak, limosna bila etxerik etxe.

710. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00031 Bera, bere familia eta... Begiak barruko iluntasunera egokitutakoan ohartu nintzan bai gizakiak eta bai animaliak danak alkarregaz bizi zirala bertan.

711. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0057 Alderdi honetan gerragaz batera euskararen trasmisio eten zela esan dezakegu, dagozen euskaldun horiek denak gerra aurrekoak dira; bestalde, familia berean, neba arreben artean, gerran edo beronen ostean jaiokoak guztiz erdaldunak dira.

712. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0057 Jatorrizko euskararen beste gune bat Buja aldea dugu, alderdi honetan, Bujan, Seberetxe eta Bujagoitin bertako euskaldun franko dago; berton zenbait familiatan euskara gaur egun ere trasmititu egiten da, gazteek bertako euskara nahastu badute ere, Bilboko euskaldunak direla ezin uka daiteke.

713. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Ikusi genduanez, sasoi haretako baserriak, familia bi bertan bizitzeko eregiten ziran; horrek, nekazal irabazien murrizteari aurre egiteko balioz gain, eraikuntzarako egur eskasia eta berak ekarren egurraren karutasunari erantzun eikion.

714. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Onuradunen gizarte jatorriari egokonez, euretariko asko Larrabetzun jaioak ziran, honeen laurena, goi mailako familiatako bigarren semeak: Erkinigo, Gastelu, Loroño edo Goikoleatarrak; dan-danak, XVII. gizaldiko abadeak.

715. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Geroago, barriz, erdi mailako jabeen familiatakoak ziran, esaterako: Legina, Ugalde, Landaida edo Zarandona.

716. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Argi dago familia boteretsuek XVIII. gizalditik aurrera euren semeentzat beste bizibide oparotsuagoak aukeratu ebezala.

717. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Beste alde batetik, Arduradun kargua ez ei zan erakargarria handikientzat, gehienetan kargua eskuratu ebenak ez ziran familiotakoak eta, Andra Mariko arduradun kargua lautan hartu eban Gasteluko Jose izan ezik.

718. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Ordurik aurrera, burdinolea don Simonek irasitako Quadra familiaren etxaguntzari lotuta geratu zan.

719. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 XX. mendearen hasieran, gaur egungo hango jabeek (Perez Ibarrondo familia) hartu eben.

720. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00034 JOHN: Nik ez dut familiarik, ulertzen?

721. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00044 JOHN: Bazuen familia...

722. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00044 LEO: Honezkero, honek ez du harrak beste familiarik. (Jaiki egin da) Goazen!

723. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00078 Behin familia baten izandako ostatuarena, eta gero galdugordean saldutakoa.

724. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 AMA.- So egizan, ostatuen aldetik mila aldiz errana dinat familia guziaren partea egiten huela aise, eta oraiko martxa segituz, zuen hiruen mezak entzun behar baditut aldebat Katedralean egoiten ahal naizela.

725. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0042 izen ateratzen hasten dituk, holako familiakoa, eta ez duk ardura bekaizkeria baizik, hau gerla denboran petinista zela eta 1945eko maiatzaren lehenean FFIetan sartu, eta Baionako auzapeza izan, halarik ere.

726. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0239 Eta gure familien ohitura zaharrei jarraituz pirata izan nahi dugu. (Negarrari eman)

727. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0239 1. MARINELA.- Nire familiak baleki.

728. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00090 Erabiltzen erraza da, nahikoa baita haurrek ikasgelan egiten dutena behatzea eta familiak ematen digun informazioa gehitzea, ikasgelan egunero burutu ohi diren eginkizunen bidez konpentsazioa eta hobekuntza bultzatzeko.

729. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Euren munduari, familiari, etxeari, euren kontuei buruz hitzegiteko aukera ematen dien iharduerak proposatuz; gertatu zaienaren, etxean ospatu dutenaren, atsegin zaienaren eta abarren gainean mintzatzera bultzatuz.

730. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Haurren familia, lan-egoera, etxebizitzaren egoera, etab. pertsonalki ezagutu behar dira, haurrak ulertzeko eta interesatzen zaizkien nahiz aurrerapenak erdiesten lagunduko dizkien proposamenak egin ahal izateko.

731. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 b) Drogamenpekoa bere ingurunean (pertsonarenean berarenean, familiakoan eta gizartekoan) barneratzen saiatzea, gizarteratzen saiatzeaz gainera.

732. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00160 3. Behin-behineko geldialdia duenak oinarrizko lansariak eta familiarengatiko laguntzak jasotzeko eskubidea izango du, diziplinazko espedientea dela eta doakiona ez agertzea edo berari egotz dakiokeen espediente-atzeratzea gertatu ezik, bi kasuok edozein lansari jasotzeko eskubidea galeraziko bait dute.

733. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 Aldarearen inguruan familia inperiala dago irudikatuta, bakea ospatzeko sakrifizioa egitera doala.

734. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00004 Bere kalkulurako jarraitzen den metodoa honakoa da: lehenik, jendeak dirua zertan gastatzen duen aztertzen da. Familia arrunt batek dituen gastuak eta pertsona arrunt batek dituenak aztertzen dira,... eta honi Erosketetako Saskia deritzo. Behin Saski hau zein den erabaki ezkero, erraza da Saskiak hilabete honetan balio duena eta aurrekoan balio zuenaren arteko diferentzia lortzea.

735. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00004 Arazo hau gainditzeko, familietako 1990-91ko aurrekontuetan oinarrituz, Espainiako familia arrunt batek kontsumitzen dituen ondasun-multzo adierazgarrienen 471 artikuluren zerrenda lortu zen.

736. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00004 Espainiako familia arrunt batek (Zer da, ordea, Espainiako familia arrunta?), bere dirua kategoria hauetan gastatzen du, ondoren adierazten den portzentaian:

737. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00051 Familia bakoitzak bere apartamentua du erdi aldera irekia, eta bata bestearengandik biribilean su baten inguruan ezarritako hamaken bidez bereizia.

738. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00051 Hamakak, sutarako egurra, otarreak, kalabazak, uztaiak, geziak, lapikoak eta apaingarriak dira familiaren ondasunak. Emakumeen eta agureen ardura da inguru amankomuna garbi edukitzea.

739. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00191 Nekazarien familia

740. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Familia osoa egoten ginen han bi asteetan zehar, bat mendian eta beste astea hondartzan. Super ondo pasatu ginen oporrak.

741. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Familia: 20 urte baino gehiagoz ezkondu eta haur bat edo bi. Haurdunaldian zainduta egongo da, eta ospitalean erdiko da.

742. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Familia: nerabe ezkondu eta 10 seme-alaba edo gehiago. Hauetatik hiru edo lau bost urte bete aurretik hilko dira anemia kronikoa, elikadura desegokia eta paludismoagatik.

743. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Osasuna: emakumeak familiaz arduratu eta gainera lurra landuko du, eta honek beste arazo batzuk ekarriko ditu: sukarra nekea eta infekzioak.

744. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00022 Kanta dezagun denok,
hau da egun alaia.
Jesus jaio da eta kanta: aleluia!
Poztu aingeru,
poztu zeru-lurrak,
poztu familia,
poztu gurasoak.
Poztu abere, arrain (e)ta hegaztiak,
poztu landare
(e)ta izaki guztiak.

745. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00106 Familiaren erretratua, Jan Miense Molenaer-ek egindako irudia (1650 inguruan).

746. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00106 Barrokoko musika-tresna nagusiak biolinen familiakoak ziren, harizkoak alegia, eta horiek aldaketa handia izan zuten.

747. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00106 Musika-tresna berriak ondokoak dira: biolinen familia, oboea, fagota, tinbala eta gitarra.

748. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00280 Familiako elkarbizitza.
Senar-emazteak banatuta badaude, errudun ez deklaratua izatea.

749. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 F) Kontratua probaldian etetea (nahiz eta ardurapeko familiarik izan ez).

750. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Agian, aztertuko ditugun egoerak (langabezia, bazterkeria, arrazakeria...) ikasleetakoren batek jasandakoak izango dira, baina gehienentzat, ordea, bestei gertatzen zaien zerbait edota beraiengandik urrun dauden egoerak eta arazoak izan daitezke, nahiz eta, herrian, hirian, auzoan edo familian bertan horrelakorik egon.

751. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 INTEGRAZIO EGOERA: lan iraunkorra, familia eta auzoekiko harreman sendoak

752. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 URRITASUN EGOERA: lan eta gizarte babes aldakorra, auzo eta familiarekiko harreman ahulak

753. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00028 Dagoeneko ezagunak dituzu elementu kimikoei dagozkien ezaugarri batzuk, hala nola, sinboloen bidezko adierazpena, egitura elektronikoa eta Taula Periodikoan ageri diren familien sailkapena.

754. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00011 Orrialde motibatzaile bikoitza: Familia eta lagunak

755. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0014 Aitonen semeen familiarik zaharrenetariko askok eta Pariseko hiritarrik garrantzitsuenetako batzuk, beren boterea gordetzeaz arduraturik, Hostailaren aldekoei eman zieten eskua.

756. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0026 Familiarik aberatsenek jauretxeak eraikitzen zituzten Versailles herrian edo bere ingurumarietan.

757. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0126 Bere familia oso ezaguna da herrian.

758. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0060 Interpretazio hori gorabehera, badirudi hizkuntza guztiek sustrai amankomuna eduki zezaketeela, baina hizkuntzalariek gehien frogatu ahal izan dutena da munduan dauden hizkuntzak sustrai bereko 20 familiatan sailka daitezkeela, 5 hizkuntza umezurtz izan ezik.

759. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0060 Familia horietako batzuk harrigarriak irudituko zaizkio ez adituari, indoeuroparra kasu.

760. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0060 Hizkuntzalariek behar adina antzekotasun aurkitu zituzten Indiako lehengo sanskritoa eta hizkuntza europarren artean denak familia berekoak direla baieztatu ahal izateko.

761. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0006 Opor-leku horietan zure familiarekin izango zinen seguru asko, baina badira beste leku desberdin batzuk oporrak igarotzeko.

762. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0008 - Zein arazo du familia honek?

763. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0047 Baina zure familia ez da zure lanaz konturatzen.

764. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0087 - Familia osoa biltzen zaretenean, gurasoek kontatzen al dizkizuete txikitako kontuak?

765. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0115 Badira familia bakarreko etxe eta baserriak, baita familia gutxi batzuekin osatutako kale-etxeak ere.

766. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0126 Bost urtetik behin herrian bizi diren familia denak beraien izenak eman behar izaten dituzte, herrian bizi direla adieraziz.

767. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0067 Entzunaldiaren arabera musika-tresnek osatzen dituzten familien ezaguera eta ebaluaketa.

768. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0089 Zikoina primeran sendatu da eta orain baserrian bizi da bere familiarekin.

769. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 Familia bat.

770. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 Jaiotako lekuan bizi dira / Gizona / Emakumea / Lekuz aldatu dira / Lekuz aldatzearen arrazoiak / Lan / Familia / Besteak

771. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 Lekuz aldatzearen arrazoiak, Lana, Familia, Besteak

772. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 Migrazioa eragiten duten arrazoi nagusiak lana, ikasketak eta familia izaten dira.

773. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0070 Zure familia, maite zaituzten pertsona nagusiak, zure irakasleak eta lagunak sinesmena izaten laguntzen eta irakasten ari zaizkizu.

774. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0236 Adib.: familia, gramatika, esperantza...

775. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0007 c Deskribapen labur batetik abiatuz, familia horren zuhaitz genealogikoan dauden argazkien azpian ahalik eta informaziorik gehien jaso eta idatzi.

776. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0065 Hiru neba-arreba dira familian.

777. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0328 Garai hartan, famili haundiak izaten ziran, etxe bakoitzean seme-alaba asko, eta kalean edo kale inguruan bizi baziran behintzat, gurasoak umeak behin zortzi, hamar edo hamabi urtera iritsi ezkero, bidaltzen zituzten beren osaba-izeba edo beren aiton-amonen baserritara, lanean ikasi batetik eta bestetik, ba, tripa betetzeko aina irabazi zezaten.

778. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 Eta oporrak familiarekin ematen ez badituzte, hil egiten dira.

779. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 Ez al duzue zuek gogorik zuen familiarekin egoteko? esan zuen magoak.

780. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0180 I.- Irakur itzazu familia bati dagozkion testu hauek eta erantzun ondoko galderei.

781. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0024 - Musika-tresna guzti hauek hiru zati edo familia handitan sailka ditzakegu: haizezko musika-tresnak, perkusiozkoak eta kordazkoak.

782. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0041 Madrilera joan zen familiarekin.

783. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0004 Euskal deitura asko eta asko familiaren baserriarekin edo etxearekin daude lotuta: NONGOA zen zen garrantzitsua.

784. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0004
-(H)iriondo: familiaren etxea hiri ondoan dago (zegoen).
-Artetxe: arte (arbola mota bat) asko daude (zeuden) familiaren etxe ondoan.
-Zabaleta: toki zabalean zegoen etxekoa.
-Iturralde: iturri aldeko etxekoa.

785. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0028 Gela hauek oso zabalak dira; askotan jende asko biltzen da bertan: jauna, familia, gonbidatuak, herrikoak,...

786. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0028 Logela horietan egiten du lo familia osoak: senar-emazteek eta zazpi seme-alabek.

787. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Pertsona bat prostituzioa praktikatzera bultzatzen duten arrazoiak ematerakoan, ziurtasunik ez badago ere, hauek aipatu ohi dira: zorionik gabeko familia batean bizi izana, diru-premia larriak, haurtzaroan edo adoleszentzian bizi izandako esperientzia traumatiko bat, heldutasun-falta nabaria, eta abar.

788. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Familia osoak maite eta zaintzen du.

789. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Lan-koadernoan familiari buruzko jolas eta ariketa batzuk dauzkazu.

790. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 Houdaren familia, Marokoko ohiko estiloko etxe batean bizi da.

791. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 Houdaren familia medina-n bizi da, harresiz inguratutako antzinako hiri edo gotorlekuan.

792. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 Marokoko erlijio nagusia islama denez, Houdaren familia ere musulmana da.

793. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 HOUDAREN FAMILIA

794. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 Goiko hau Houdaren familia otoitz egitera joaten den meskitaten sarrera da.

795. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0041 Houdaren familiak tajine asko jaten du.

796. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0054 YONG-KOO ETA JI-KOOREN FAMILIA

797. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0054 Bikien familiak algak, arroza, txerrikia eta azak espeziekin jaten ditu.

798. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Sabah-en familiak, yogurra, arroza, tipulak eta pastarekin egiten den zopa moduko surba jaten du.

799. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00042 Bilboko kale batean tailer txiki bat dauka eta zahatoak egiten ditu, horrela aiton-amona eta gurasoen lanbideari jarraituz. Uste dut familia tradizioa bada ere, nirekin bukatuko dela lanbidea. Honek ez du dirurik ematen, 58 urte ditut eta ez dakit erretiroa hartzera iritsi ahal izango naizen. Ez dakit zer gertatzen den, gazteoi ez zaizuela zahatoko ardoa gustazten edo zer.

800. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0062 Kristauek familia bat sortzen dutenean zer egiten duten idatzi eta azaldu.

801. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0053 Familia bateko senidetasun sentimendua baloratu.

802. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0053 - Guztiok familia bat dugula.

803. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0053 - Familia izena-abizendun pertsonez osatuta dagoela.

804. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0053 - Oso garrantzitsua da gure familiako ohiturak ezagutzea.

805. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0053 - Gure familiako partaide izateaz gain, herriko, hiriko, erlijio-taldeko,... partaide ere gara.

806. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0053 - Marrazketa librea: Nire familia Ikasle bakoitzak bere familiako senideak marraztuko ditu.

807. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0053 - Hormirudia: Nire eskola familia handi bat da gaiari buruz talde osoak batera egingo du.

808. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Familia bakarreko nahiz bi familitako baserri gehienek oso antzekoa dute barne-antolamendua.

809. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gonzalez 00263 Bazen behin etxe batean bizi zen familia bat. Familia horrek patata asko jaten zuenez zaku-patata asko erosi behar izaten zituen.

810. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00007 Ia konturatzeke, egongelako armairu gainean zituen argazkietara begiratu eta Xabierrek egiten zuen broma hura bururatu zitzaion: nola jarraitzen du familiaren oroitzapen-panteoiak?; hain zuzen, galdera huraxe egiten zuen jaiotetxera itzuli eta, puzzle desordenatu baten piezak bailiren, markotan sartutako argazki-pila hura ikusten zuen bakoitzean.

811. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00050 Suzanne Denise beste da goibehean. Garaiak dira familia horretan.

812. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00008 David Copperfiel liburua bizipen hauez gainezka dago, mozorrotutako autobiografia dela baitirudi: nobela honetan bere haurtzaroa islatzen du egileak, aldi berean garai hartako familiaren eta gizartearen antolaketa eta pedagogia sistema salatzen ditu.

813. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00027 Ni naiz zazpietatik erdikoa, eta nik ere hirurogei ta lau urte baditut. Bataz beste, denak nik haina hurrean izango dute. Lau arrebak gazterik ezkondu ziren, eta famili haundiak dituzte. Anaiak ere bai: bederatzi baditu.

814. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00053 Baina laster agertu zen Judit ganbaratik, familiaren defentsa bere gain hartu zuenari ohoreak eskaintzera.

815. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00122 Gau ona opaz familia guztiari agur esan eta ene baserritik larunbatero legez eta anaiarekin batera, amaren auto zaharrean, lagun guztiok biltzen ginen tabernara abiatu ginen.

816. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00111 Une mingots hauetan inoiz baino gehiago botatzen ditut faltan nire familia, lagunak... Non ote dira?

817. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 Noski, Gô*rk-ek ez zuen agindua bete eta bere familiak traidore moduan hartu eta koba honetan bere bizi osoa igarotzera zigortu zuten.

818. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00031 Familia

819. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00010 Lanen bat bilatu behar duela esaten dio amak, familia aurrera atera nahi badu.

820. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00053 Lehen familia osoa joan ohi ginen toki guztietara: hondartzara, beste herri batzuk ezagutzera... edonora.

821. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00050 Arrunkeriez hasi ziren hizketan: familia, kontu zaharrak, Akademia Militarrekoak batez ere, Julius ikasle eta Almirantea irakasle izan zirenekoak.

822. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Jaiotetxearen aurretik pasa zen. Ez zen gelditu famili diosala egitera. Zeregin inportanteagoa zuen. Familiak itxaron zezakeen.

823. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0075 John Bostongoa da eta familia aberatsa, oso aberatsa dauka.

824. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0002 Thomas gaztea estreinekoz itsasoratzen zenez, familia osoa joan zitzaion agurtzera.

825. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0080 Etxe eta familia maitea, txorakeria faltsuak besterik ez denak!

826. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0031 Proposamen ausarta iritzi zion Jean Luc-ek berak, ez hainbeste beragatik nahiz eta bere hogei urtetan sekula ez ailegatu hain urrun neska kontuetan nola Merçegatik, zeina familiako harremanek estu lotzen baitzuten senitartera.

827. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0034 Nire aiton-amonak ziren geratzen zen familia judu bakarra, mila biztanle inguruko herri hartan.

828. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0090 Gure familiako hamahiru lagunek galdu zuten bizia urte ikaragarri haietan.

829. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0090 Orduan, familia kristau batek gure aiton-amonen etxea hartzeko baimena jaso zuen.

830. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0013 Eta bere familia beste horrenbeste!

831. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0117 Esan familiari ez kezkatzeko, Enrique identitate krisia jasaten ari dela eta egun batzuk bere errealitatetik kanpo bizitzea komeni zaiola.

832. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Domeniko Kolon'en familia ezaguna zen Genoan.

833. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Bere garaiko artisauen seme gehienek bezala, familiako lanbidea ikasi behar izan zuen bere aitari segida emateko.

834. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0075 Familia oneko neska gainera.

835. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0085 Hura eta haren familia osoa kristau dela, eta Ruben beste erlijio batekoa dela, berak gorrotatzen duenekoa gainera.

836. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0020 Agedaren familia hirugarren solairuan bizi da, gure gain-gainean, eta bere oinaze aldietan, goikoen oinotsak sumatzen ditugu, ttipi-ttapa, ttipi-ttapa, eta ondoren, haurraren mina apur bat arintzeko, nola aritzen diren haren oheari astinduak emanez, dinbi-danba, dinbi-danba.

837. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0038 Ondoren, Don Miguelek Gastuak nire kontu esan dit, eta Agedaren familiari hiru argazki eramateko eta bere atsekabea erakusteko.

838. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0022 Mikel Lanpernaren familia bezala barre egitera joana zela, eta gainera bero izugarria sumatzen zuen masailetan, gorri-gorri zegoela adierazten zion berotasun madarikatu eta ezagun hura hain zuzen ere.

839. 1991> euskara batua liturgia igandea 00094 Zure betiko maitasunaz zaindu, Jauna, zeure familia;
eta, zure grazia baitugu gure itxaropen bakarra,
zaindu gaitzazu beti zeure babesean.
Zure Seme Jesukristo.

840. 1991> euskara batua liturgia igandea 00143 Gure Jaungoikoa lurrean agertu zen, eta gizakien artean bizi izan zen eta gizon-emakume gehienak bezala, familia batean jaio, hazi eta hezi.

841. 1991> euskara batua liturgia igandea 00143 Berari begira eskerrak emango dizkiogu Jainkoari, gugandik hain hurbil agertu nahi izan duelako; eta eredu honen aurrean jarriko ditugu geure familiak, argibide eta laguntza izan dezaten.

842. 1991> euskara batua liturgia igandea 00210 - Familiako guraso edo buru direnentzat: beren egitekoa bihotz zabalez eta buru argiz betetzen jakin dezatela, etxeko guztiei maitasun- eta zerbitzu-testigantza emanez, eska diezaiogun Jaunari.

843. 1991> euskara batua liturgia igandea 00210 - Pobrezia edo gaixotasunagatik, lanik eza edo beste edozergatik sufritzen dauden familientzat: kristau-elkartearen eta gizarte osoaren laguntza izan dezatela, eska diezaiogun Jaunari.

844. 1991> euskara batua liturgia igandea 00210 - Ospakizun honetan bildurik gaudenontzat eta gure familientzat: Jainkoaren bedeinkapen eta maitasunean elkarturik bizi gaitezela beti, eska diezaiogun Jaunari.

845. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00040 Hir. erregularrek jaia. Beste familiek oroipena

846. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00090 An. tx. komentualek jaia Beste familiek oroipena

847. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00044 Zenbaitetan, bidean pasatzen ziren autobus eta autoek ziliportatzen zuten, halaz berarekin batera familia osoek zalapartaka espaloi hegitik ihes egiten zuten punpean.

848. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00027 Irteerarik gabetan, familiaren diru guztiak batu eta Capodistrian irina egiteko erabili ohi zuten txibiaz bete zuen kamioia.

849. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00117 hirugarrena, emakumea berau, eta nonbait berezko edertasunez ez dakigu baina familiako ondasunez behintzat aski ongi hornitua izan ez zenez, zorigaiztoagokoa izan omen zen, Margarita zeritzan alaba hau, kronikek puntu honi buruzko argitasunik ez badakarte ere, seguru aski aitaren aginduz sartu baitzen lekaime Gazteluzar-etik berrehun bat metro eskasera zegoen eta oraindik ere badagoen Ama Klarisatarren Trinitateko Konbentu garai haietantxe hain zuzen 1543 urtean, prezezki fundatu berria zenekoan, eta hori bai, kronika eraspentsuek luze eta zabal aipatua dute santutasunezko usainean hil omen zen 1638 urtean, ehun eta bost urteko Ama Superiora beneragarria zelarik, Condé-ko Printzearen tropa frantses eto krudelek Urbietako herria goitik behera erraustu zutenekoan sortu zen kolera izurriteak eragindako zirineria batez, goian bego;

850. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00012 Etxea familia beharra adiskideak utzi nituen Foggia Erromatik baino karrikatik urrunago zegoen nire herri txikerrrean.

851. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00133 Hona etortzen zen familia bakoitzak beste bi ekartzeko betebeharra zuen.

852. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00156 Bakartu egingo zaituzte, baita familiak ere.

853. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00200 Errefuxiatuguneko miserien berri eman dit ordezkaritzako arduradunak, Salah Hamdanek: familiak handiak dira eta gelak oso txikiak; zortzi-hamar lagun bizi ohi da gela bakoitzean eta batzuek lastairarik ere ez dute; sukalde eta garbitasun tresneriarik ez dago; estoldarik ere ez errefuxiatugune osoan; (...)

854. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00069 Ezkongabea, kanpotarra, inork ez zaitu ezagutzen, ez daukazu familiarik, eta barkatu min ematen badizut, literato guztiek bezala, zu ere ilargian bizi den horietako bat izango zara, beraz ez zara inoiz alargunaren negozioetan sartuko.

855. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00121 Bizkar-hezurra txikitu beharko diozue eta ez dut uste familiak hori gustuko izango duenik.

856. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00193 Diesteren seme hila mendekatzen ari ginen, gau seinalatu hartan familia eta lagunengandik urrun egon beharra, ordura arte sofritutako guztia.

857. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00017 Loturak, beldurrak, ziurtasuna, lagunak, familia eta Euskal Herria utzita abiatu ginen Asiarantz.

858. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00200 Mendialdean, gainera, familiak oso handiak dira, haur jaiotza tasa ikaragarria da eta ezin dituzte haur guztiak hazi.

859. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00353 Familia bat bizi zen herri batean: gurasoak bi seme-alabekin, neska-mutilak hauek.

860. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00039 Gainera ibilki, ibilki zure etxea izan daitekeen horretara heldu zarelarik, atea ireki eta barrukoa ez da zure etxea; atea zabaldu dizuna ez da zure familiakoa. Guztiz ezezaguna.

861. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00092 Neska itzuli egin zen orduan, eta gizonaren familiak hartu zuen etxean, baserri batean.

862. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00087 Pariskoa bertakoa zen Louise, familia on bateko alaba.

863. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00024 Eta haurtzarora jaitsi zen bere enbor horretatik, gazte denbora kurritu, familiaren pobreziak dastatu, drogak eragindako lehen bidaia hura eta... eta ez zen gelditu.

864. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00010 Gogo txarrez obeditu nion eta amaren atzetik joan nintzen, arnasestuka, aldapan gora, familia osoa kale gorrian utzi gintuen jauntxoaren etxera.

865. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00282 Pasealekua bikotez beterik zegoen, baita musika noiz hasiko zain zeuden familiaz ere.

866. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0039 Patioa familiak utzitako moduan aurkitzen zen, halako itxura bakarti eta beldulgarria azaltzen zuelarik.

867. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0035 Petroliontzi bat hamar milako diru-paperez bete eta Bahametako paradisu fiskalera hiru joan-etorri eginarazi beharko lizkiokeen familia bateko alabarekin ezkondu zen, izenez Elvira.

868. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0037 Bazegoen nahikoa diru amaren familian gu biok sustengatzeko, ni hazi artean, nik uste.

869. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0016 Behin eta berriz esan zion ziur zegoela herrian bere senarrari gertaeraren berri emango ziotela eta familiaren etxeraino iritsiko zela.

870. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0047 Andregaiaren familiari galera sentipena areagotu zitzaion, andregaia senarrarekin joan zela ikusi ondoren.

871. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0047 Denbora igaro ahala, Bassie gero eta suhi errespetagarriagoa izan zen Thikgoma familiarentzat, eta Makie errain errespetagarri, zentzuduna eta maitea Bassieren familiarentzat.

872. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0047 Zoritxarreko igerleek ez zuten hura ongi eraman, eta gero eta ezinegon larriagoa izan zuten haurrak, neskak eta mutilak, bere garaian iritsi zirela ikusi zutenean, familia berriaren bizimoduaren ezaugarria poza eta alaitasuna zela, eta familia eta gainontzeko sendikoak maitasunak eta adiskidetasunak elkartzen zituela.

873. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0077 - Etxe honetan nago orduan familia erakutsi zuen eskuaz, zuek gutxienez bi hilabetez etxea zaintzen geratzeko eskatu zenidatelako.

874. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0077 Eta Dikgopiren familia ere oso pozik zegoen hura bizimodu hartara egokitzen ikusi zutelako.

875. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0077 Bederatzi urte geroago familiak jakin zuen lehengo ohiturak hartu zituela berriz; txikitako heziketak menderatu zuen.

876. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0109 Osabaren familia jaiki zenean, Pulane haiengana joan zen, eta senarraz eta semeaz zituen kezkak eta beldurrak jakinarazi zizkien.

877. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0024 Zure familiaz nahi dituen guztiak esaten laga?

878. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0088 Banekien bion arteko azken agurra zela hura, biharamun goizean familia osoa Bilbora zihoan-eta.

879. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0026 Familia ere, etxean baino lehen, bizikleta gainean biltzen zaizu, barran ezarririko zurezko aulkitxoan alaba, aita pedalei eragiten eta atzean ama... besoetan daramanari titia ematen!

880. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0171 Izebak aipatzen dizkit, izeba eta lehengusina asko erakusten dizkit, beltzaran guti dago Ñengéren familian.

881. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0134 Ez daki ondo handik zenbat denborara, neskato zuria abiatu zenetik zenbat denborara bete zuen gizon hark aitaren agindua, noiz ezkondu zen familiek hamar urte lehenagotik aukeratutako neska gaztearekin, urrez, diamantez, jadez apaindurik hura ere.

882. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0135 Txinako Iparraldekoa zen neska hura ere, Fu-Chuen hirikoa, bere familiarekin etorria.

883. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0135 Gezurraren bidez aurkituko zen beste emakume haren barruan eta gezurraren bidez sortuko zuen, orobat, familiek, Zeruak, Iparraldeko asabek berarengandik espero zutena, hau da, deituraren oinordekoa.

884. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0030 Eta horregatik gertatzen zen, nahiz eta fedean jaioa izan, eta bizitza osoa santuez eta haien otoitzez eta alaitasunaz inguratuta eman, nahiz Jainkoa gurtzen zuten tabernakuloa beretzat askoz errealagoa izan bera eta bere familia bizi izandako etxe kaskarrak baino, Johnen bihotza gogortuta zegoela Jaunaren aurka.

885. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0008 Norbaitek esan zuen familia aristokraziakoa zuela, oraindik ere hemengo aldean baserri piloa dutenetakoa.

886. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 - Ez. Ez dakit familiari abisatu beharko diodan.

887. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 Beraiek ezer ez badakite, itxaron arratsalderarte familiari deitzeko.

888. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0076 PAITA ETA LIMA ARTEAN ADIBIDE SOIL BAT HARTUZ -BI MILIOI BAINO GEHIAGOKO BIZTANLEGOTIK, 1685EAN 4.000 FAMILIA GELDITU ZIREN.

889. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0087 Ezin diat utzi eroetxe zahar horretara familia zoro horrekin bizitzera itzultzen.

890. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0061 Ez dugu bere senarraren familiarekin lurperatzen *lurperatu: enterrar.

891. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0061 Eta nork mantenduko du zure familia orduan?

892. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0061 - Hauek dira orain zure familia.

893. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0097 Jakizu nire familiaren lapikokoa ez dela hain erraz ematen.

894. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0008 Erretorearen alaba familia berekoi, faltsu, nazkagarri batean bizi da, Materraren legearen menpe.

895. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0042 Ez zen baketsuagoa izan Aranit Komenek Bizantzioko enperadorearen familiarekin egin zuen ezkontza-konponketa, baina, Tanux Topiaren hartan ezkontzak haserrea sartu bazuen, hauenean kontrara, hark baretu zuen zerabilten ahakarra.

896. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0110 Igaro ziren beste egun batzuk, bazetorren hildakoaren begiak lehertzen omen ziren eguna, Berrogeialdia, eta hartan jabetu zen jendea zernolako erantzukizun latza zen, ez bakarrik familiarentzat, baita eskualde guztiarentzat ere (...).

897. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0127 Familia osoa, beren idi beltzarekin.

898. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0230 Kontuak esaten zizkien gaixoei, famelia ingles baketsu batengana etorri balitz bezalaxe, ohizko lan bisita egitera.

899. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0099 Esan dudan bezala, oso mesedegarria... Harlan Potter eta bere familiarentzat.

900. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00002 Maila apaleko familian hazi zen. Ama abertzalea zuen; aita, aldiz, frankista izan arren, etxean euskaraz hala-hola zekien bakarra zen. Edonola ere, euskararen galera ez zen familia hartan oso aspaldikoa. Izan ere, Arestiren aitona-amona gehienak euskaldunak ziren, baina Gabriel gazteak ez zuen haien hizkuntz jakiteaz baliatzerik izan, umetan hil zitzaizkion eta.

901. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00078 Nork jakingo du esploratzaile, misiolari 6 Fray Juan de Zumarraga (1468-1548) aipatzeari egoki deritzot; Mexikon, Ameriketan egon zen lehenengo inprenta bultzatu zuen eta, inprenta horretan argitaratu ziren hizkuntza, emigratzaile eta erbesteratuen herriak baino hobeto aberriarenganako maitasunaren, familiaren batasunaren, aukera demokratikoaren, beste kultura batzuekin elkartzearen, gutxiengoaren eskubideen eta edozein ustegabeko egoeratan tolerante izatearen funtsa zein den? Nork gure herri honek baino hobeto, horrenbeste kanpotar etortzea zer den ondotxo dakien eta bat-batean horrenbeste kultura desberdin jasan behar izan duen, ordurarte ezezagunak zitzaizkion ohiturak pixkana-pixkanaka onartu egin dituen eta belaunaldi bat pasatu orduko integrazioa lortu duen herri honek baino hobeto? 7 Arabako Ordenantzen 450. Urteurrena zela-eta egindako hitzaldia. Rivabellosa, 1989..

902. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00199 Bestalde, emakume helduari ere gertatzen ahal zaio burujabetasun ekonomikorik gabe aurkitzea, hainbat arlotan senarraren kontrolpean egotea etxeko esparruan, diru kontuetan zikoizkeria, etxetik irtetzeko eta sartzeko debekuak, denbora librearen kontrola eta azken buruan tratu txarrak eta jipoiak. Etxeko bortizkeria ez da halako edo bestelako famili edo estratu sozialaren ezaugarria.

903. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00203 Ospearen arazoa ez da gainditua dagoen zerbait, garrantzirik ez duena, itxura soilekoa; izan ere, bortxakeria baten biktima egokia izateko ez dago zertan halako bizitza lizunik izan behar aurretik, haur-hilketa baten egile izateko ohorea behar da (bere desohorea ezkutatzearren haur jaio berria hiltzen duen ama bat zigortua izango da kartzela arinarekin), parrizidioa kartzela larriarekin, homizidioa atxilotze arinarekin. Kode Penal berriak homizidio delitua besterik ez du aurreikusten eta kualifikazioaren egoeretan, zorionez kontuan hartzen den bakarra da biktima familiaren aldetik errudunaren aurrekoa edo ondorengoa den, eta besterik ez.

904. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00026 1724ko irailaren 11an bere jaioterriko erretaula eskrituratu eta egiten hasi zen, ondoren alboetakoei ekin zielarik; urte batzuk geroago dena bukaturik zuen. Bere familiari dagokion dokumentu batean aurkitu dugu Miguel, Martin de Irazustaren ezkontzari buruzko agiri batean, hain zuzen ere. Martin hau Josefa bere hilobaren semea zen eta Martin Antonia de Arreserekin ezkondu zen Hernialden 1725eko abuztuaren 6an, Miguelen izena agertzen delarik testigu ezkontza-agirian 60. DEA. Hernialdeko ezkontza-liburua (1700-1726).

905. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00062 Mende honen erdi aldera kontatzen zaigu, ohikoena ez zen arren, batzutan bi familiak elkartu eta bakoitzak ezkontzara zer eramango zuen zehazten zutela. Baserri giroan jarraitzen zuen baserriak maiorazgoarentzako izateko ohiturak baina baserrikoa ez zen jendearen artean ez zen oinordekorik aukeratzen.

906. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00135 - Familiaren barnean euskararen erabilera handiagoa da belaunaldien artean, seme-alabekin, gurasoekin eta aiton-amonekin, belaunaldi berekoen artean, senar edo emaztearekin eta anai-arrebekin baino. Hau da, familia barneko harreman horizontaletan, bertikaletan baino euskara gutxiago erabiltzen da.

907. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00135 Baina batak ez dakar bestea. Hau da, bai familian, bai lagunartean, bai lan munduan, ezagupen maila egokia izateak ez du ezinbestez erabilera bermatzen Debako kasuan.

908. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Emakume langileek beren familiak aurrera ateratzeko fabrikara joan beharra denek gaitzesten zuten eta gizarteko zorigaiztotzat hartzen zen. Langileen emazteek etxean geratzea nahiago zuten gizonak behar adinako saria ekartzen bazuen.

909. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Eredu tradizional honen aurrez aurre beste eredu bat garatu da, emakumeak bizitza profesionalean eta familiakoan gizonak bezala parte hartzekoa. Etxetik kanpo lan egiten duen emakumeak aldi berean independentzia irabazten du bere senarrarekiko eta oro har gizartearekiko.

910. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00021 Gure aroko lehen milakoan komunitate berriak etorri ziren Pirinio mendien iparraldetik, metalgintzaren zeregina zekartelarik. Metalgintzak bizimodu finkoagoa zekarren eta orduan sortu ziren han-hemenka kastroak edo herriskak, horietan familia zenbait finkatu zelarik. Laborantza ere bazuten, aski trauskila izan arren, eta abeltzaintza mendi hegaletako larre aberatsez baliaturik.

911. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00142 Ereñozuko komunitatea 20 baserrik osatzen zuten; 36 familia bizi ziren bertan eta guztira 247 arima, hauen artean Txirrita bertsolari famatua. Komunitate honek, beraz, Txokolatenea baserriko lurrak erosi zituen eta auzolanean egin zuten beren parrokia.

912. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00013 Nekazaritza eta abeltzatza izan dira bizimodu nagusiena gaur arte. Dena den, urteekin batera, abeltzantzan espezializatzeko joera areagotu da eta zuhainaren lantzea utzi da. Aspaldiko ekonomia baratzeena, behi-hazkuntza, txerri eta untziena familia handien beharra betetzen zuenak lekua utzi dio arraza oneko behi hazkuntzari. Gaurko explotazioak esne eta haragizkoak izaten dira, eta orokorrean familiarrak, Oskotzen (Imotz) dagoen ardi-kooperatiba izan ezik.

913. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00110 Aurrean esandakoaren adibidetzat daukagu hitanoaren erabilera, alegia, normalean esaten den bezala, hizketan aritzea mundu guztiari ezaguna izan ala ez, nahiz eta jatorrizko euskaldunek ederki ezagutzen duten norekin erabili eta norekin ez. Alegia, beti erabiliko dute konfidantza handikoekin edota hurbileko familiarekin.

914. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00110 Hizkuntz heriotzaren seinale bat izan ohi da hizkuntz menperatu hauek erreserbatzen direla etxean edota familian erabiltzeko.

915. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00017 Familia onekoek behar zuten izan, baita latina ezagutu, idazten ondo jakin eta bataio agiriaren bidez frogatu ohitura oneko kristauak zirela.

916. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00223 Azken hiru hamarkada hauetan herrialde honetako errepertorio koreografiko tradizionala areagotu egin da norbanakoek, folklore elkarteek edota herritarrek egindako berreskuratze eta berregite lanari esker. Garai batez gogo biziz ibili ondoren eta zenbait arrazoi direla eta, besteak beste, inmigrazioa, ohiturak gordetzen dituzten familiak edo erakundeak desagertu izana edota biztanle gutxiko herriak izatea, zenbait herritan behera egin du jarduera horrek.

917. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00043 - Euskararen belaunaldi arteko transmisioa sustatzea, bereziki familiaren esparrua eta lehen sozializazioa azpimarratuz.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00078 Antzinako hiri eta leinuetan arrazak lehen mailako garrantzia zeukan. Antzinako hiri eta leinu hauek familiaren luzapena baino ez ziren azken finean. Esparta edo Atenasen hiritar guztiak senide hurbilak ziren nolabait. Berdin gertatzen zen Beni-Israel-darren artean; horrela da gaur egun ere leinu arabiarretan.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00085 2. Postuen izaera iraunkor edo aldi batekoari dagokionez, Arabako Foru Aldundiko taldearen kasua aipatu behar da, bertan 12 teknikari profesional postuetatik bost, sortuta egon arren, aldi baterako okupatuak eta oposaketa lehiaketa bidez betetzeke baitaude 1 Txosten hau argitaratzen denerako, egoera konpondua egon daiteke. Bi kasutan, bost urte daramatzate aldi baterako kontratuekin, eta haur eta nerabeekin eta familiekin lan egiteko behar diren iraunkortasun eta konpromezuari begira segurtasunik gabeko egoera hori ezin da ona izan.

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00085 3. Teknikari taldeen osakera generoaren ikuspegitik aztertzen bada oreka gutxikoa dela ikusten da. Profesional gehienak emakumeak dira: 9tik 8 Vitoria-Gasteizko Udalean, 12tik 10 Arabako Foru Aldundian, 10etik 8 Gipuzkoan eta Bizkaiko haurtzarorako taldeko teknikari guztiak 2 Gaur egun psikologo kualifikazioa duen gizonezko bat dago (Bizkaiko Foru Aldundiak 97.8.6an bidalitako idazkia). Bi sexuak ordezkatuta egotea, ordea, komenigarria litzateke familiekiko nahiz zerbitzuak bisitatzen dituen haur eta nerabeekiko harremana errazteko.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Honekin batera familien laguntzarako (etxez etxeko laguntza zerbitzuak) eta haur eta nerabeen laguntzarako zerbitzu ugari daude, zeinetan harrera instituzional edo familia harrera programez gain erdibideko alternatiba bat sartu baita eguneko hiru zentro sortuaz.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Hau da, Vitoria-Gasteizen eta Arabako gainerantzeko lurraldean (Laudion eguneko zentro bat sortu berria da) haurrak eta nerabeak beraien familietan edukitzeko sustapen politika jarraitzen da.

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Beraz Arabako eta Gipuzkoako datuak konparatzen baditugu, 1995ean zenbat familiari lagundu zitzaien begiratuta antzeko emaitzak dauzkagu: 55 familia Araban (25 familiaren kasuan familigunean laguntza sozio-edukatiboa emateko lurraldeko zerbitzuak lagundu zien eta 30i familia terapiarako udal zerbitzuak) eta 143 Gipuzkoan (68 GIZALAN programa espezializatutik eta 75 Psikologoen Kolegioarekin hitzartutako familian eskuhartzeko udal programatik).

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00245 Babesik gabeko egoera batek haurra berehala familiatik banatzea eskatzen badu, haurra edo nerabea premiazko harrera zentro baten sartuko dute.

925. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00245 Auzia premiazko bidetik ez badoa, behaketa eta balorazio aldian zehar adin txikikoa familiaren etxean gera daiteke, berehalako banaketaren beharrik ikusi ezean.

926. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Zentroek halako jarraibide batzuk erabiltzen kasu horietan, hau da: haur edo nerabea gehien ibiltzen den tokietan bilatzen saiatzea, familiarekin harremanetan jartzea, gertatuaren berri ematea administrazio eskudunari, eta, hogeitalau ordu igaro ondoren, desagertzearen parte ematea.

927. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00215 Amonaren hatsak berotasuna bidaltzen dik eta hona ailegatuko haizenean, Fidel, saratxotarren hagina eta mendiatarron lizarraren artean haritz bat sortuko duk, eta sekulorun sekulotan bakea eginen diagu gaur arte elkarri gorroto izan diogun familia biok. Edurne Saratxok eta hik mendiatarra haizen aldetik gainditu duzue garai bateko gure herra. Bonifaziaren betarte zimurtsua guztiz argi eta arrai ikusten duk orain, baldin eta hau dena espejismo hutsa ez bada...

928. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00313 a') Familiaren etxea edo nekazaritzako ondarearen osotasunari buruzko foru arauak; Kode Zibilaren 1056.2. artikulua, horren helburua ustiategia bere osotasunean iraunaraztea dela; KZren 1523. artikulua, mugakideen arteko atzera-eskuratzeari buruzkoa; familiaren nekazaritza ustiategietan eta errentamenduetan, mortis causa oinordetza bereziari buruzko arauak (Familiaren Nekazaritza Ustiategiaren eta Nekazari Gazteen Estatutuari buruzko Estatutuaren 16. art., eta ondorengoak; Landa Errentamenduei buruzko Legearen 79. art., eta ondorengoak).

929. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00139 Hirurogeiko hamarkadan gertatuko zen berritze mugimenduaren lan aitzindarietako bat dugu Pippi Kaltzaluze nobela. Autoritarismoaren kontrako liburu horrek familiaren, eskolaren eta gizartearen balore batzuk jartzen ditu kolokan.

930. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00139 Pippi bakarrik bizi da, familiarik gabe, eskolara joan gabe, eta hala eta guztiz ere heroia da.

931. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 Ekologia, familiaren egoera, askatasuna... bezalako gai errealistak, eguneroko errealitateari lotutako gaiak, fantasi ukitu baten bidez azaltzen zaizkigu askotan. M. Ende idazlearen Momo (1988) idazlanean denboraren kontrola, gaur egungo gizartearen nahi aseezina, ekologia bere zentzu zabalenean dugu nobelaren gai nagusiena.

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00201 Harrera-neurri bat aplikatzen denean, gazte lege-hausleak derrigor joan behar du beste pertsona baten etxera edo berea ez den beste familia batenera bizitzera. Estatuko Fiskaltza Nagusiaren 1/1993 instrukzioan, 4/92 Legearen interpretazioa egiteko orduan, aditzera ematen da harrera egiten duenak ez duela derrigor familia bat izan behar, eta, hortaz, posiblea da heziketa-talde baten barruan egitea gaztearen integrazioa.

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00201 Aukera hau benetan baliagarria izan dadin, ezinbestekoa da bertan parte hartzen duten alde guztiak ados egotea, hau da, bai adingabea, bai sorburuko familia, eta baita harrera egiten duena ere.

934. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00201 Neurri hau erabiltzen da, bereziki, nerabearen sorburuko familian gabeziak egonda, aukera dagoenean familia horrekin esku hartzeko, neurria bukatzen denean nerabearen beharrak nolabait asetzeko modua izan dezaten; dena dela, hori bezain garrantzitsua da, bestalde, harrera egiten duen pertsonak, familiak edo taldeak ere behar adinako heziketa-gaitasuna edukitzea lege-hauslearen jarreraren normalizazioa bideratzeko.

935. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00201 Nerabeek ez dute erraz ulertzen neurri hau. Hasteko, eskatzen zaiolako bere familia edo elkarbizitza-gunearekin dauden arazoak onar ditzala. Gero, harrerak epe-muga duen arren, era honetako neurri baten iraupena ezin zaiolako iruditu berak egindako lege-haustearen larritasunaren heinekoa.

936. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Proiektuak familiekin esku-hartzea aurreikusten du, baina ez, ostera, beraien parte-hartzerik. Beraiekin egitea komeni diren jarduerak Esku-hartze Soziofamiliarraren Programan jasota daude; programa hori familia bakoitzari aurkezten zaio eta hartzen diren konpromisoak horiek zehazten dituen kontratua sinatuz formalizatzen da.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00347 Bere esanetan, testuinguruan ihardutea aldez aurretiko baldintza da buru-eragiketak eraikitzeko. Kasu honetan, dena den, objektua ez da esperimentu kimiko, arkeologi indusketa edo antzekorik. Oraingo objektua eguneroko arau sozial eta moralak dira, eskola, familia, bikote edo lantokiaren testuinguruan sortzen duten problematikarekin batera; beraien egituraz jabetzeko modu bakarrak eztabaida aktiboa eta partaidetza dira.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00019 Haurrari dagokionean, gizarte honetan gertatu diren aldaketa soziokulturalek hainbat aldaketa eragiten dute familiaren egituretan, eta arreta handia behar duten egoera berrietako bat zera da, aita edo ama besterik ez duten familia kopuruaren areagotzea. Horrelako etxeen ardura duen pertsona, sarritan, emakumea izaten da, eta lanik gabe baldin badago, oso gizarte egoera arriskutsuan egon daitezke haren seme-alabak.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00019 Bestalde, premia egoeran dauden familietan bizi diren haurrak ere asko dira, eta gizarte marjinaltasunaren emaitzak denen artean zabaltzen dira, eta hezkuntza, osasuna eta aukera berdintasunaren arloetan desorekak sortzen.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00021 Haurren babesari dagokionean, printzipio hori gauzatuz saihestu egin da adingabea bere familiatik eta bere inguru hurbilekotik bereiztea, eta familia babesteko eta atzera elkartzeko programak garatu dira, famili harrerako neurriekin batera inolaz ere. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eta bestelako Komunitate Zerbitzuen prebentzio jarduera ere printzipio nagusi honetan bermatzen da.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Baliabideak premiei egokitzea baita kontua. Haurren Babesean, adingabe bakoitzaren eta familia bakoitzaren premiak, patroi amankomunak badiren arren, funtsean desberdinak dira. Beraz baliabideek, ezaugarri amankomun zenbait izanik ere, indibidualizatu eta pertsonalizatuak izan behar dute, eta adingabe bakoitzaren eta beronen familiaren premiei egokituak. Printzipio honek oso inplikazio garrantzitsuak izango ditu plan orokor honetan. Honako hauek hain zuzen ere:

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Lege-antolamenduak herri administrazioei ezartzen dizkien babes eginkizunak betetzeko, 1/96 Lege organikoak arrisku egoerak eta babesik gabeko egoerak bereizten ditu. Lehenbiziko kasuan, eskumena duten herri administrazioek egoera pertsonal eta sozialean eragiten duten gizarte arrisku eta zailtasuneko faktoreak murrizten ahalegindu behar dutela ezartzen du legeak, adingabea eta bere familia babesteko faktoreak sustatzeaz gain betiere.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00039 Oinarrizko gizarte zerbitzuak funtsezkoak dira prebentzio programak ezartzeko unean, haurren babesik eza eragin dezaketen egoera eta arrisku faktoreak ager daitezen saihesteko lana egin behar baitute. Programa hauek era guztietakoak izaten dira, pobrezia eta marjinazio arazoei heldu behar dietelarik, alkoholismoa eta toxikomaniak, familia barneko bortizkeria, etxebizitzaren arazoa eta beste zenbait ere kontuan hartu behar izaten baitituzte.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00039 Familiekin edo haurrekin zuzeneko interbentzioak gauzatzeko programak martxan jartzea, edota kasuak zerbitzu espezializatuetara behar bezala bideratzea, zerbitzu espezializatuek aurrez izan dituzten kasuen jarraipenarekin batera, oinarrizko gizarte zerbitzuen funtsezko eginkizunetako batzuk dira.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00043 Adingabeak hartzea, familia handian zein inorenean eman daiteke, baina edonola ere Haurren Ataleko teknikariek adingabe jakin bat zaintzeko egokitzat jotako familia izanen da beti.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00043 - Laguntza bereziak 18 urtetik gorako gazteentzat: Deslotzeko Laguntzen Programaren sorreraren eragilea zera izan da, berezko famili ingururik ez dutela adin nagusitasunera heltzen diren gazteei aparteko eta aldi baterako laguntza ematea, Egoitza Zentroa edo, hala egokitu den kasuetan, familia hartzailea laga behar baitute.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00043 - Famili eta egoitza harrerako programetako laguntza osagarriak: Familian zaintzeko eta hartzeko egoerek, halako zertzelada batzuetan, zerbitzu espezifikoengatiko osagarriak behar izaten dituzte, premia bereziak direla eta.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00222 Familia

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00222 Honela definitzen da familia: jeneralean ahaidetasunez lotutako pertsona-taldea, bizitza elkarrekin egiten dutenak, normalean etxebizitza oso bat okupatuz.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00222 Familiaren barnean sartzen dira gaua etxebizitzan egiten duten etxe-zerbitzuko pertsonak eta errejimen familiarrean dauden apopiloak ere.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00275 Azken kontsumoak giza beharrak zuzenean asetzeko erabilitako ondasun eta zerbitzuen balioa errepresentatzen du, behar horiek nahiz indibidualak (familien azken kontsumoa) nahiz kolektiboak (administrazio pribatu eta publikoen azken kontsumoa) izan.

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Etxebizitza familiarra da, eraikin bat edo horrengandik estrukturalki apartatutako parte bat okupatzen duen eta eraikia, berreraikia edo eraldatua izan den moduarengatik, familia bat edo gehiago bertan bizitzera destinatuta dagoen eta zentsuko datan osoro beste helburutan erabiltzen ez den bizitoki edo bizitoki-multzo oro eta bere barrundegiak.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Familia batek urte osoan edo urteko zatirik handienean bertan bizitzeko erabiltzen duen etxebizitza, nahiz eta okupatzaileek ez izan elkarren artean ahaidetasun-loturarik.

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Bizitokia esaten zaio, nahiz erdi-iraunkorra edo inprobisatua delako, nahiz hasiera batean egoitzatarako helburuekin bururatua izan ez delako, edota higigarria delako, zentsua egiteko unean, familia bat edo gehiagoren kide diren pertsona bat edo gehiagoren ohiko egoitza den hari.

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Establezimendu kolektibotzat ematen da familia bat osatzen ez duen pertsona-talde bat agintaritza edo erregimen komun baten pean eta helburu edo interes pertsonal komun batzuen loturarekin bertan bizitzera destinatutako hura.

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Familia

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Familia bat osatzen du gastu batzuk elkarren artean izanik eta ahaidetasun-loturak izanik (lotura-maila alde batera utzita) etxebizitza familiar berean bizi den pertsona-taldeak.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00028 Baina ez zen lehena izan kidetasun horiek azpimarratu, eta hizkuntza horiek familia berekoa zirela onartu zuena; izan ere, hark baino lehen, bereziki W. Jones (1794) orientalista ingelesak ordurako azaldua zuen arazo hori. Baina ildo horretatiko baieztapen bakan horiek, halere, ez dute frogatzen 1816an aditu guztiak egia honen esanahi eta garrantziaz jabetzen zirenik.

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00262 Hain nahasgarria zen hizkuntzen antzinatasunaren ideia horren bidetik, sanskritoa, nolabait, bere hizkuntza ahaide guztiak baino lehenagokoa zen hizkuntzalarientzat, eta ordurako sanskritoa hizkuntza amatzat hartzen ez bazuten ere, hizkuntzalariek jarraitu zuten halere garrantzia gehiegi ematen sanskritoak hizkuntza familia baten kide gisa ematen dituen argibideei.

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00026 Jaurlaritzan lanean ari nintzela, Gasteizko Lakuan, ezagutu nuen berton Zerainen eta Ansotegi baserrian (betidanik!) bizi zen Ugalde familiako semea.

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00026 Kontatu nion nirea, eta esan zidan, fermuki, ez ginela familia berekoak, haiek beste Ugalde batzuk zirela.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00138 Ezezko biribila!, modu onean baina ezina zela!; hala ere, familiarentzat ez zegoela oztoporik.

963. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00138 Niri, zorionez, urtebete barru, familia han nuela ikusirik, zailagoa izango zela nire konpromezu politikoa eta, sarrera eman zidaten!

964. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00138 (...) Aitaren etxea Aresti bera eta bere familia da, baina ez bakarrik hori, horratik!

965. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00150 Hau, haurtzarotik hasita eskuratzen da, eta kanpoko balioetatik baino gehiago dependitzen du, ingurune afektibo hurbiletik, hots, familiatik.

966. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00441 Hogeiko hamarkadaren erditik aurrera, Zuloagaren pintura intimoagoa bihurtu zen: gogoko zuena eta hurbilago zegoena margotzen zuen (familia, lagunak eta bere leku kuttunetako paisaje erromantikoak).

967. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00071 Halatan, behar-beharrezko zituzten herri-lurretatik ateratzen zuten probetxuaren murrizteak kalterako ondorioak izango zituen familia nekazarien ekonomian, herri-lurren funtsezko alde bat pribatizatu ondoren ez baitziren etxean ezinbesteko zituzten osagarri batzuk (egurra, zura, otea, iratzea, fruituak, larreak,...) aurrerantzean haien eskura egongo.

968. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00237 Hain zuzen, Francesillo deituriko protagonistak, nolabait, familiako kronika egiten digu bere izeba Algadefina, Sasé Caravaggio, aitona-amona karkak eta beste zenbait pertsonaia Espainiaren kondairako zerbait izan diren pertsonaien traman bitxiki txertatuz.

969. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00237 Francesilloren familiaren zehar-mehar argudiotsuetan bilbatuta geratzen dira pertsonaia sonatuen erreakzio, markaketa-joko, iritzi eta bestelako pasarteak.

970. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Familia batean, aitaren ausentziak oso luzeak direnean, haurraren dependentzia gehitu egiten da, aitaren faltagatik amarekiko gehiegizko menpetasuna sorrarazten baitzaio.

971. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00108 Tesi hori oinarri bezala hartuz, erreflexiorako bide berriak zabaltzen dira (eskuhartze pedagogikoa inguru ezformaletan, aurretik aukeratuko diren talde sozialetarako moldatutako proiektu linguistikoen diseinua, jarrera soziolinguistikoen aldaketetan inferentziak, ikerketa-ekintza paradigmaren aplikazio berriak, talde erabakiak eta autoikaskuntzan duten eragina...) bai eta eremu berriak ere arlo linguistikoan ematen den praktika didaktikorako (Lasarte, Pasaia... eta abarren antzeko inmigrazio guneetan dauden talde naturalentzako eta familientzako euskalduntze eskaintzak).

972. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00081 Baditut bertso batzuk xelebreak, oso adiskide egin nintzen familia baserritar bati eginak.

973. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00081 Hamar urte kanpoan ibili zinenean, zer eratako harremana izan zenuen Euskal Herrian zeudenekin? Familia, lagunak...

974. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Oinarri genetikoa izan dezakeen ezaugarri mediko edo gaixotasun bati buruz, inbididuo batek, bikote batek edo familia batek aholkua eskatzearen gertaerari aholku genetikoa deritzo.

975. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Diagnosi bat finkatzea oso lagungarri izan daiteke familiarentzat, eta baita osasun-profesionalentzat ere; nolabaiteko gida izan baitaiteke gaixotasunaren geroko agerpenari buruz (haurrak gaixotasun fisiko progresiboa baldin badauka) eta etorkizunean ager daitezkeen osasun-arazo posibleei buruz.

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Diagnostiko honek informazio zehatza eman dezake ere familiako beste balizko haur bat eritasun beraz afektatua egoteko arriskuaz.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Pertsona baten osaketa genetikoari buruzko informazioa indibiduoarentzat berarentzat interesgarria izanik ere, familiako beste kide batzuentzat, bere nagusientzat, bere aseguru-konpainiarentzat eta, behar bada, beste agentzia batzuentzat ere, Estatua barne, interesgarri izan liteke.

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00123 Sorkuntza-aurreko aholku genetikoaren kontsulta batean lehenik eta behin familiaren historia xehea eta zehatza egin beharra dago, pedigree delakoa osatzeaz gain.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00150 Estilistikari bagagozkio, berriz, obra honek badu nolabaiteko zerikusia Herediako Familia Sakratuaren triptikoaren erdiko taularekin.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00015 Geronimo gerlaria chiricahua izan zela baiezta daiteke, familia chiricahuako tribu guztien ondoan borrokatu baitzuen.

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00045 Familia chiricahua bi taldetan banatuta zegoen, beraz, aldi hartan: chokonenak eta bedonkoheak Cochise-rekin, batetik, eta chihenneak eta ojo caliente-ak, Victorio eta Locorekin, bestetik.

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00087 Konfiantza osoz ari zitzaion Joxemigeli: Mutil-laguntzaile bat bidali dut Debara, nire familiari holako eta halako paper erre ditzatela esatera.

983. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00132 1949an egin zuten. Han zegoen Perune-Zahar jaiotetxea ere. Familia guztia zain.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00025 Ia unibertsala den intzestu-debekua bikotekidea norbere leinu edo familiatik kanpo bilatzearen ohituratik sortu zela dirudi (ikus 194-201. orr.).

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00025 Bestetik, maitale-ihesa edo emakumea gezurretan lapurtzea maiz gertatzen da Afrikan, baina aurrez neskaren familia ados egonda egiten dute.

986. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00073 Semenaren bidez familiako arbasoen espirituak ere bereganatzen dituzte.

987. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00049 Etxea argitzeko kandelak eta kriseiluak egiteaz ere arduratzen zen XVIII. mendera arte ez baitzen halakorik merkatuan erosterik izan, xaboia egiten zuen, familia osoaren janzkiez eta etxeko suaz ere arduratzen zen eta ur bila ere iturrira edo putzura joan behar izaten zuen.

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00049 Hirietatik hurbil zeuden herrixketako ama gazte nekazariek betetzen zuten beste lanetako bat, hiritar familien seme-alaben hazkuntza izaten zen.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00059 Beraz, fabrikek nekazaritzako familia askok etxean egiten zuten lanaren amaiera ekarri zuten.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00059 Aldaketa hori ez zen erraza izan eta familia laborariak gogor egin zuen baserria utzi eta hirira bizitzera joatearen aurka.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00059 LYON HIRIKO EHULE HONEK ETXEAN EGITEN DU LAN, FAMILIAREKIN (1860).

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00106 Familiari, senarrari eta seme-alabei bere burua arduraz eta eskuzabaltasunez eskainitako emakumezko-jarrera hori, gizarteak eta kulturak ezarritako menpekotasunaren seinale baino ez da.

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00148 Honek, itxuraz, zerikusirik badu eliteko familiek beren interes materialen onerako beharrezkoa duten ondasunen kontzentrazioa eta oinordetzako transmisioarekin.

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00159 Era berean, senar hornitzailearen eredua gainbeheran dago eta dibortzioak ugaritu dira eta, ondorioz, erreprodukziorako baldintzak aldatu egin dira (guraso bakarreko familia askoz gehiago).

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00159 Estatuak soldatei, gizarte-prestazioei eta horrelakoei buruzko xedapenak erabakitzen dituenez, emakumearen estatusa eta familiaren izaera ere erabakitzen ditu.

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00154 Gainera, familiarentzako atsedenaldirako ere balio du, behintzat, lanegunetan zehar et senitartekoen inplikazioa gordetzen du paziente-ingurune soziofamiliarra harremana hautsi gabe.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00151 Esate baterako, informazio oinarritzat familia hartzerakoan, azken aldi hauetako erroldetan metodologia hobetu egin bada ere, oraindik ere badira, familia barruan ohiko lan banaketa sexuala ematen deneko ustea erakusten duten suposizioak.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00452 Hau da, burdingintzaren gainbeherak eragin txarra izan zuen jauntxoen diru-sarreretan, baina nekazarien sarreretan ere bai, industria oparoa izan zenean pertsona eta familia ugari... esne-mamitan bizi ziren, eta horren ondorioz, behar-beharrezko janarien truke prezio onak ordaintzen zituzten eta horrela nekazarien klase errespetagarriak nekazaritza-lanen ahaleginengatik saria lortzen zuen.

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00109 Gauza guztiez gabetuko lituzkete seme-alaba errugabeak; suntsitu egingo lukete familia bat, erruduna zigortu beharrean.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00139 Bat-batean batzuei aberastasunak kenduz, eta beste batzuenak handituz, iraultza dakarte familia bakoitzera, eta iraultza orokorra eragin behar dute Estatuan.

1001. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0241 Jaiotzez judua, bere familiak ondo ezagutu zuen II. mundu gerratean gertatutako sarraskia.

1002. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0120 V. BOSTGARREN FASEA DA BERBA SORTZAILEEI DAGOZKIEN FAMILIA FONETIKOAK DESKONPOSATUAZ FITXAK PRESTATZEA.

1003. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0120 Azterketa-etapan zatiak ezaguturik, ikertu nahi den hitza osatzen duten familia fonemikoak ikastarazteari ekinen zaio.

1004. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0085 Ikasleak lantzen dituen funtzioak ere berregin egiten dira ikastaroz ikastaro eta, beti bere familiaren ingurutik hasten bada ere, egoera sozialetara iristen da, mailarik maila konplexuagoak izango direlarik.

1005. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Behin laginen kopurua matematikoki jarrita, zozketa egin dugu ikasle eta gurasoentzat zenbaki ezberdina aukeratuz, horrela, famili berean 2 inkesta bil ez zitezen.

1006. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0081 Izan ere, Araban gehiago baitira familia erdaldunetako seme-alaba euskaldunak, eta beraz, familia barruko harremanak erdaraz garatzen dituztenak.

1007. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0120 Adibidez, familian euskara erabiltzean eraginik handiena (% 53) senideek euskaraz jakiteak du.

1008. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0120 2) Bigarren portzentaiak (parentesi artean azaltzen denak) azalpen maila osoa familiako hizkuntz erabileraren %61a beraz aldagai multzo desberdinetan nola banatzen den erakusten du; horretarako, aldez aurretik, dagokion faktore-analisia eginez aldagai-multzo desberdinetan errepikatzen den informazioa baztertu da.

1009. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0120 Adibidez, familiako hizkuntz erabileraren %61eko azalpen maila honela banatzen da aldagai-multzo desberdinetan: senideek euskaraz jakiteak du eraginik handiena (% 21); ondoren euskaraz ala gaztelaniaz hitzegiteko erraztasunak (% 18); gero sekzioko euskaldunen proportzioak edo, beste era batera esateko, zona soziolinguistikoak (%14); euskara sustatzearen aldeko jarrera izateak (%4); adinak (%1) eta euskarazko irrati edo telebistaren emanaldiak entzun edo ikusteak (%1 ).

1010. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0120 Baina, zer egin behar da familiak, enpresak, bankuak, sektore publikoa ECUaz gero eta gehiago balia daitezen bere eragiketetan?

1011. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 Pirineotar Sistema Juridikoa aipatu zuen lehenik, zeinak familia, ezkontza eta oinordetza ukitzen bait ditu bereziki, eta Euskal Zuzenbidea bertan sartzen zela esan zuen.

1012. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 Oinordetzari dagokionean bada ohitura bitxirik: oinorde bati uzten zaio guztia, bi barianterekin: Pirineo-ertainetan eta Euskal Pirineotan, ohiturak, seme-alabarik zaharrena izendatzen zuen oinorde (primutza); Katalunia eta Hego Euskal Herrian oinordea aitak aukeratzen zuen familiarekin egindako kontratu baten bidez, eta beraz familiaren onespena behar izaten zuen.

1013. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Andoainen familia asko pobrezian eta premia gorritan bizi zela ezagutarazten digu gutun horrek (muchedumbre de familias miserables), baita pertsona behartsuen kopurua gehiegizko eta harrigarria zela ere (excesivo y extraordinario número de indigentes).

1014. 1991> euskara batua saiakera-liburuak birusak 0045 Ondoren tumore-sortzaile eta zelula-transformatzaile diren birus familia garrantzitsuenak ikusiko ditugu.

1015. 1991> euskara batua saiakera-liburuak birusak 0045 Herpesviridae ADN-dun birusen familia, dudarik gabe kantzerrari lotuta dago eta animalia askoren linfoma eta kartzinomen faktore etiologikoak dira.

1016. 1991> euskara batua saiakera-liburuak birusak 0045 Hepadnaviridae familiako zenbait birus ere lotu izan da gibeleko kantzerrekin, bai animaliengan eta bai gizakiongan.

1017. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Eta administrazio-munduko datu horien bilketarekin batera, EUSTATeko agente elkarrizketatzaileek ikastetxe publiko guztiak bisitatu zituzten, hauetan diru-iturri partikularren (familia, Aurrezki-Kutxa, Enpresa, Autofinantzaketa) etab.en datu ekonomikoak jasoz.

1018. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0027 - Familiak

1019. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0030 Etxe hau aitaren familiarena izan zen zenbait belaunalditan eta txikitandik erakarmen handia zuen niretzat.

1020. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0019 Beharbada, familiak ere lagunduko du horretarako, belaunaldi bat atzera jotzea nahikoa baita nire kasuan, Donostiatik atera eta probintziara joateko.

1021. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Ageri-agerian dago inputazio-metodo honek ez dituela konpontzen familibakarreko etxebizitzen informazio-oker gehienak, eta oso gutxi familia bikoetan.

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0079 Kultura eta garai guztietan, jokabideak neurtzeko sistemak eraiki dira arlo guztietan; lanean, harreman sozialetan eta batez ere familian.

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0079 Familia gizarterako integrazio-tresna da, sozietateko instituzio garrantzitsuenetarikoa.

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0079 Ekialde eta mendebaldeko emakumearen bizitza sexuala K.a.tik nola ematen den familiaren barnean ikusiko dugu.

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0081 Argi ikusten da emakumearen menpekotasuna, bere senarra hiltzen zenean semearen menpe edo familiara itzultzen zen.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0081 Familiari dagokionez, ezkontza Grezian burutzen zen antzera ematen zen.

1027. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0082 Ezkondu eta lehen hiru hilabetetan emazteak kontrakotasunen bat azalduz gero, gizonak hau bere familiara bidaltzeko eskubidea zuen.

1028. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0056 Barnera bilduriko egoitza da; kanpo aldera irekigune gutxi dituena eta aisiarako nahiz barne-bizitzarako familiak duen espazioa.

1029. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0021 Familia bat ez dezakezu ezagutu, ez bazara etxean sartzen, ez baduzu bat bederen etxekoen bizian parte hartzen.

1030. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0123 Leucopaxillus generoa Tricholomataceae familiakoa da.

1031. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0116 Egia da zenbaitetan tristura azaleratzen dela haren begitartera, familiatik urrun eta mila arriskuren pean eraman behar duen bizimoduaren zentzu tragikoaren ondorioz:

1032. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0098 Giza bizitzaren musika horixe delako, Gipuzkoan borroka eta eztabaidari armonia esaten diote: Armonia franko familian, esaten da, senideak hasarre dabiltzanean.

1033. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0153 Familiazko loturak; ahaide nagusiarekiko menpekotasunak, agian.

1034. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0105 Bere familia gipuzkoarra zen, aitaldetiko gurasoak Hernaniko Pedro Lujanbio eta Paskuala Ganborena ziren, beren seme Bautista jaio zen herri berekoak, hain zuzen.

1035. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 d) Famili nuklearraren gorakada, batez ere senar-emazte eta seme-alabez osatutakoena.

1036. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 e) Guraso bakarreko familien gehikuntza.

1037. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 Bi talde dira, beraz, azkar gehitzen ari direnak eta hauskortasun sozial handia erakusten dutenak: guraso bakarreko familiak eta pertsona bakarrekoak.

1038. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 1.11. TAULA Pertsona bakarreko eta guraso bakarreko emakumezko familien bilakera (mila pertsonatan)

1039. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 Gutxi gorabehera, horien herena bere kabuz bizi den bitartean gainerakoa, ordea, beren jatorrizko familien menpe bizi dira.

1040. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 Pertsona bakarreko familiak, era berean, gero eta ugariago dira, eta horrela 1981-1986 bitarteko bost urte hauetan % 11,2 gehitu da, eta joera hori areagotu egin da.

1041. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 1986an pertsona bakarreko familiak ia 50.000 ziren, eta horietatik % 73 emakumeek osatzen zuten.

1042. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 Pertsona bakarreko familien artean garrantzi handia hartu du bakarrik bizi diren 65 urtetik gorako adineko pertsonen kopuruak, guztietatik % 57,7 suposatzen baitu, horrek ematen du 28.600 pertsona inguru 1986an.

1043. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 Adin horretatik aurrera, gizonezkoen hilkortasun tasa handiagoa denez gero, famili horietako gehienak, % 86,4, bakarrik bizi diren emakumeek osatzen dute.

1044. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 Gertakari batzuek gure gizartean dauden jarrerak berdintzera daramatzate, esate baterako, sexu harremanekiko onarpen mailak gora egin du; familia nuklearizatuz doa, bere kideen indibidualizazioa eta erritoen sekularizatzea suspertzen duelarik, eta lan merkatuan emakumeak gero eta partaidetza nabariagoa dauka.

1045. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 Hala eta guztiz ere, familiaren antolamenduari eta ugalketari buruz suertatu diren aldaketa horiek ez dute eragin sakonik izan etxeko eremuan banatzen diren sexuaren araberako eginkizunetan (1) Emakunde. Emakumea, familia eta etxeko gunea, argitaratu gabe l991an. 77 orrialdeak eta urrengoak.

1046. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Ikasgelan, klaustroetan eta familietan emakumezko irakasle askok burutu duten lana ere ez dago isiltzerik, oso onuragarria izan delako.

1047. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0144 Emakumeenganako tratu txarrak izaten diren familietan oso normala izaten da seme-alabak edukitzea.

1048. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0144 Eta horixe da kezkagarria, haur horien bizitza, familia barruan izaten diren eraso eta tratu txarrez betetako giroan pasatzen delako, eta okerrago oraindik, era horretako ia etxe guztietan umeek ere tratu txarrak jasan behar dituztelako.

1049. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 halatan ere gazteak lanik gabe izan arren nahiago dira herrian egon eta askok familiako etxe haundia daukaten ezkero ez dute egoitza eta alkilatze arazorik, batzutan ere oilategi eta baratzeaz doi jatekoarena biltzen dute.

1050. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Ligi-n naski haur batez goitiko familiak badaude erdaldunak noski euskaldunen artean haur bakoitza badago, etxaldearen ez zatitzeko, modu berrian.

1051. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Bai, segurantzarik gabe, etxean diru gutxirekin, lan guztiak eskuz eginaz, beren amek lau ume eduteraino iristen ziren eta hor denak daudelarik, erosotasunak, berekoitasuna sortzen baita haurrentzat handinahiak, haurren kopurua mugatzen ere, sekulan aintziña familia haunditan ez balitz gizarte-lorpen ederrik gertatu bezala?

1052. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. arteaga 0009 Hori ulertzeko, sozializazio-prozesuaren analisia (eskola, familia, komunikabideak) egin behar dugu lehenengo eta behin.

1053. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. arteaga 0009 Bide horretatik, beharrezkoa da eskola eta familia sentsibilizatzea, irakasleak prestatzea, ikerketak bultzatzea eta ikastetxeak bideratzea eta laguntzea hezkidetzaren marko teorikotik, hezkuntza- eta curriculum-proiektuak gara daitezen.

1054. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0007
1. Etxebizitzak eta familiak beren motaren arabera, eta zuzenbidezko biztanleria eta izatezko biztanleria sexuaren arabera, lurralde historikoei jarraiki.
2. Etxebizitzak eta familiak beren motaren arabera, eta zuzenbidezko biztanleria eta izatezko biztanleria sexuaren arabera, eskualdeei jarraiki.
3. Etxebizitzak eta familiak beren motaren arabera eta zuzenbidezko biztanleria eta izatezko biztanleria sexuaren arabera, udalerriei jarraiki.
4. Etxebizitzak eta familiak beren motaren arabera, eta zuzenbidezko biztanleria eta izatezko biztanleria sexuaren arabera, barrutiei eta zentsu-sekzioei jarraiki.
5. Etxebizitzak eta familiak beren motaren arabera, eta zuzenbidezko biztanleria eta izatezko biztanleria sexuaren arabera, biztanleri entitate singularrei jarraiki.
6. Zuzenbidezko biztanleriaren eta etxebizitza familiarren bilakaera 1986-1996ko epealdian, lurralde historikoei jarraiki.
7. Zuzenbidezko biztanleriaren eta etxebizitza familiarren bilakaera 1986-1996ko epealdian, eskualdeei jarraiki.
8. Zuzenbidezko biztanleriaren eta etxebizitza familiarren bilakaera 1986-1996ko epealdian, udalerriei jarraiki.

1055. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0009 Familia batek urte osoan edo urteko zatirik handienean bertan bizitzeko erabiltzen duen etxebizitza, nahiz eta okupatzaileek ez izan elkarren artean ahaidetasun-loturarik.

1056. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 Bizitoki izena ematen zaie honako hauei: etxebizitza familiarren definizioaren baldintzak ez bete arren (mugikorrak, erdi-iraunkorrak edo aldi baterakoak direlako, edo jendea bizitzeko egin ez badira), zentsua egiten den unean familia baten edo batzuen kide diren pertsona baten edo batzuen ohiko egoitza diren barrutiak.

1057. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 Establezimendu kolektibotzat jotzen da familian bizi ez diren pertsonak bizitzeko edo eraikinak, establezimendu horiek guzientzako agintaritza edo araubide baten menpean eta erakunde baten menpean badaude.

1058. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 FAMILIA

1059. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 Familia bat osatzen dute gastu batzuk elkarren artean izanik eta ahaidetasun-loturak izanik (lotura-maila alde batera utzita) etxebizitza familiar berean bizi den pertsona-taldea.

1060. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0064 Familia aberatsekoa ei zen, arreba Sao Paulon zeukan eta anaia Mercedes etxeko gerentea zen Araracuara-n, baina berak, arazo batzuengatik, Porto Velhora alde egin behar izan zuen eta lanbidez mozkortia zen, bere hitzetan.

1061. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0104 Sao Paulo aldeko familia jator batekin eman nuen denbora gehiena.

1062. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0014 Orain, bere bizitzan parte hartzen zuen musika, gutxi batzuek egiten duten musikaren kontsumoa aldatu da, bai familian, baita gizartean ere.

1063. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0088 Kasu askotan aurreko soinutresnekin aritzen ziren familiak (...)

1064. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0024 - ATUNA.- Thunnus familiako arrain mota guztiak izendatzeko erabiltzen da.

1065. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0039 Familiatan banatuta ehizatzen eta biltzen zituzten elikagaiak, baina tribuari leialtasuna zor zioten eta, horrez gain, betebeharrak eta senidetasun-sistema konplexuak zituzten.

1066. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0090 Kanpamenduko familiak gizonaren aldetik elkarren senide izaten dira, baina ez beti.

1067. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0090 Leku-aldaketa bakoitzean batzuek alde batera jotzen dute eta besteek beste batera, familia gehiago ere etortzen dira eta, horregatik, kanpamendu berria lehengoarekiko zerbait desberdina izaten da.

1068. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0228 Bigarren atala, lantzen ari den eskenatokian oinarritutako Hiztegi grafikoa da: bertan agertzen diren objektu guztiak eta era berean, familia lexikoak, sinonimoak, antonimoak, e.a.

1069. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0013 - Familia eta gertuko komunitatea euskaldunak dituzte nagusiki.

1070. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0013 - Familia eta gertuko komunitatea partzialki euskaldunak dira.

1071. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0013 - Familia eta gertuko komunitatea batez ere erdaldunak dira.

1072. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 %10etik gorako galera horren garrantzia, berez handia izanik, areagotu egiten da familia bidezko transmisioan %50eko galera ematen dela kontuan hartzen badugu.

1073. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Familia eta gertuko komunitatea euskaldunak dituzte guztiz.

1074. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Familia euskalduna da gehienbat; lagunartea edo lan-eremua, ordea, ez.

1075. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Familia eta gertuko komunitatea erdaldun dira euskaldun baino gehiago.

1076. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Familia eta gertuko komunitatea erdaldunak dira gehienbat.

1077. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0048 Familian, aldiz, ez da inolako hazkunderik antzematen euskararen erabileran, elebidun gazteenen gurasoak erdaldunak direlako oraindik.

1078. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0048 Aitzitik, ez dirudi familiaren barruan euskararen erabileran hazkunde handirik izango denik, euskara ikasi dutenek gurasoen etxea utzi eta euren familia sortzen dutenean hasiko baita adinaren eragina antzematen.

1079. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0048 Hezkuntza-sistema euskalduntzeko politikari eutsiz gero eta, euskararen familia bidezko transmisioari eta gazteenen artean hiztun berriak irabazteari buruzko azken urteetako joerak berresten badira, harreman-sareetako hizkuntza-osaeran aldaketa handiak gertatuko dira.

1080. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0048 Nafarroan antzeko joerak ageri dira hezkuntza-sistemaren bilakaerari, familia bidezko transmisioari eta hiztunak galtzeari eta irabazteari dagokionez, besteak beste.

1081. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0048 Iparraldean bilakaera soziolinguistikoaren adierazle guztiek, familia bidezko transmisioak, galera-irabaziek, ezagutzaren bilakaerak eta familia zein gertuko komunitateko erabilerak, euskararen etengabeko galera moteldu beharrean, areagotu egingo dela adierazten dute.

1082. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0009 Eraginak erakunde guztietara heldu dira: mundu guztiko familietara, eskoletara, egoitzetara, enpresetara, auzitegietara, armadara, gobernura, zientziara eta medikuntzara.

1083. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0086 Gaixoari sortzen zaizkion arazo asko (egoitza, lana, egunero behar duen laguntza [jaikitzeko, ibiltzeko, elikatzeko, garbitzeko, jazteko, etxea zaintzeko eta janariak prestatzeko], eta laguntza psikologikoa ez dira egoki konpondu eta oraindik horretarako sortu diren elkarteak dira baztertutako, dirurik, familiarik edo lagunik gabeko gaixoak zaintzen dituztenak.

1084. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0033 Garmendiak kontatzen duenez (1977: 166 hh.) paperak 1909 edo 1910ean erreak izan ziren; liburuak, ordea, Lasa familiaren Zelaa baserrian utziak, baina gerra baino pixkat lehenago, ikusteko aitzakiarekin norbaitek eraman omen zituen, gaur ez dakigularik non diren 73 Badirudi Testamentuaren eskuizkribua, bera bakarrik iritsi zela Azkueren eskuetara: gutxienez, ez dago oraingo Bibliotekan Lardizabalena zela suposatu beharko genukeen Larregiren alea, inoiz Norbert Tauer-ena izan zena (eta bakarrik 2. liburukia) baizik..

1085. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0034 Perretxiko hau oso ondo bereizten da Boletaceae familiako gainerantzeko espezieetatik.

1086. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 (...) gurasoekin, familian pasako dute udaberri eta uda gehiena.

1087. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Zirkunstantzia horietatik logikaz ateratzen da ez dagoela etxebizitza hori behin-behineko bezala erabiltzeko intentziorik, orain senarrak alegatzen duen bezala, eta bai bere familiarekin iraunkorki okupatzekoa.

1088. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Baldin eta anaia hori bere egunean ados egon bazen pisu hartako gelak senarraren gustora banatu eta apaintzeari buruz, hura bere familiarekin bizitzeko alegia, orain senarrak eta bere anaiak akzionista betegarri bat besterik ez denak Epailearen erabakira egon beharko dute eta hortik pasa.

1089. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0389 Baina, urte baterako Zabalonetxikira pasako zen familia, eta han jaioko zitzaizkion gainerako seme alaba guziak.

1090. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0473 Ni yayo62 Baina Zabaletan jaioa zen Isidro urriaren 6an. Eta 1921eko udal erroldan hantxe ageri da oraindik, bere familiarekin. Honatx nola:

Isidro Sukuntza Cestau, 1869, rentista (aitona)
Vicenta Gogorza Gamio, 1869, (amon ordekoa)
Sagastibeltza Huarte, Indalecio, 1877, (aita)
Sukuntza Zabaleta, Emilia, 1896 (ama)
Sagasti Sukuntza, Isidro Vicente, 1920

Aita Indalezio, Bilintx sonatuaren tokaioa, Pello Txotxa albientearen anaia zuen. Ama Emilia berriz, Garagartzako alaba Teresa Zabaleta Oterminen alaba. Amaren aldeko aitona Isidro atautxiaren bigarren emazte Vicenta, berriz, Sebastian Ayenekoaren arreba. Gero, Zabaletan bizpairu urte egin ondoren pasako ziren Dendarinera, eta han jaio eta bizitu dira egundaino Isidroren arrebek, Luisa eta Paulina, etxearen izen zaharrari ohore eginez, beren joste lanetan.
ezkeoztik gurekin bizittu zen Dendarinen.

1091. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0473 Familiko kontuk: Ama nik beatzi urte nittula ille, ta atte tifusekin.

1092. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0558 Kristobal Altzateren familia 1958an. Ezker eskuin: emazte Lontxa Iriarte, seme Patzi besoetan duela, Joanjoxe, Txomin, Begoña, eta aita Kristobalen besoetan Arantxa.

1093. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0250 Berak idatzi zuen bezala, Nolako hutsunea izango zuen aurrerantzean familiaren bilkuretan, bataioetan eta ezteietan irudiska gris hura berriro ezin ikusirik gertatzea!.

1094. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0141 Denak familia berekoak.

1095. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0015 9. Familiako potestateak partikularrean.

1096. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0163 a) Bidegabe etxea abandonatzea, ezkontzan desleial izatea, portaera iraingarri edo laidesgarria eta familiako betebeharrak astunkiro edo behin eta berriz urratzea (Kz.eko 82-1 art.).

1097. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 Adibidez, orube elkor baten gainean eraikuntza bat jaso nahi denean, gauza baita hori komunitateari irabazi handiak ekartzeko; edo kapital-gehikuntza bat baldintza abantailatsutan eta emankortasun handi batekin egiten denean; edo andreak ekarria eta familiaren bizileku den pisuaren prezioa zatika ordaindu nahi denean.

1098. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 kapital-zorrak dira, eta ez zordunaren ondasunen administrazio arruntarenak (agian horrela izango litzateke familiak okupatzen duen pisu pribatiboaren geroratutako prezioaren interes-zorra);

1099. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Familiak, ingurukoek, edo hil den pertsonak berak, bere azken egunetan erakutsitako jarrera edo borondateagatik, nahiago izan lezakete zergati konkretu horien berri ez ematea.

1100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 abadira. iz. ZOOL. Gadidoen familiako itsas arrain osteiktiea, bakailaoaren antzekoa (Pollachius pollachius).

1101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 alkaloide. iz. KIM. Landareetatik erauzitako konposatu nitrogenatu basikoen familia.

1102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 alkanforrondo. iz. BOT. Laurazeoen familiako zuhaitza, jatorriz Ekialde Urrunekoa eta klima beroko leku askotan lantzen dena.

1103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 alkatxofa. iz. 1. BOT. Konposatuen familiako baratze-landarea, braktea mamitsuz estalitako lore-buru jangarria duena (Cynara scolymus).

1104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0043 Ikusmolde hori ez zuten gure inguruan bizi ziren familia eta gurasoetako askok.

1105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0074 Baina guztiek ez dute izan bidaiatzeko aukera berbera, familia eta bizimodua hemen izateagatik hasteko.

1106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0074 Ni neroni ere ondo ibili nintzen lehenengo urteetan, baina familia han Euskadin uzten duzula-eta ez da berdin, urte osoan haiengandik urrun egotea...

1107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0105 Gazte denboran lana baino egin ez zutenek, badute orain Chinon non bildu beren familia eta lagunekin.

1108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0105 Jende frango elkartzen ginen han, nik harrapatzen dut ez orain bezainbat: Well, badakizu, gazteago izanik denak lanean gogor baino gogorrago ari ziren eta, bistan da, familia hazten ari zarenean ez da beti aise astia aurkitzea.

1109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0105 Familia osoa euskalduna da (...)

1110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0229 Behar dute jakin euren historia, euren familiarena, amuma edo amatxi nondik etorri ziren... eta horiek dira hirugarren belaunaldiak galdetzen eta eskatzen dituen gauzak: sustraiak, kultura...

1111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0146 Etxeko jainko bihurtzen dira hildakoen izpirituak; eta familiaren bizitza eta oparotasuna haien laguntzatik eta onginahitik daude.

1112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0264 Abokatuen eta epaileen %50 legelari eta funtzionarien familietatik zetorren, hau da, agintean zegoen klasetik, burgesiatik, alegia.

1113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0163 eta gilyaken usadioa, piztia bizia ibaira eramatekoa arrantza ona izateko, eta etxez etxe eramatekoa familia guztiek haren bedeinkazioa jaso ahal dezaten, Europan maiatz-arbola edo zuhaitz-izpirituaren ordezkari pertsonala eramaten zen bezala, atez ate udaberrian, ernetzen ari zen naturaren indar berriak denengana zabaltzeko.

1114. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1997 00024 Garai hartan Saturrarango Harrobian Portugaleko Trasmontano talde bat bizi zen: 44 pertsona ziren guztira, edo 8 familia beste era batera esanda.

1115. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1997 00024 - Txaboletan pilatuta, argi, ur eta komunik gabe.
- Ume guztiak (13 ume) eskolatu gabe
- Heldu gehienak (%75) analfabetoak ziren
- Inork ez zuen prestakuntza profesionalik eta lan marginaletan aritzen ziren (algak, txatarra, etab,)
- Zortzi familietatik zazpik IMI eta AES laguntzak jasotzen zituzten Eskean ibiltzen ziren sarritan.

1116. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. angulo 00109 Alde batetik, badirudi aspektu historiko hauen garrantzia Euskal Herriko nortasunarekin betidanik loturik agertu zaigula, herri baten berezko ezaugarri bat izango balitz bezala; baina azken hiru hamarkadetan eginiko ikerketak azaletik begiratu ondoren, guk badakigu Europako herri gehienetan (guztietan ez esateko) etxe, familia, senitartekoen harreman eta komunitateen partaidetza ezinbestekoa izan dela gizartearen eraikitze prozesuan.

1117. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. angulo 00109 Gure ustez, frogaturik dagoenez etxearen garrantzia Euskal Herriko gizartean, Espainia eta Europako erresuma gehienetan, baiezta daiteke familiaren eta kulturaren munduarekin lotura bat dela, bai eta ekonomia eta politikarekin ere (bestela, inoiz ez genuke ulertuko merkatari eta noble etxeen estrategia, Euskal Herrian bertan edo munduko beste esparru askotan finkaturik dauden euskaldunen kolonietan).

1118. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00060 Irratia eta telebista edukitzea debekatu egin ziguten, baita familiaren bidez egunkariak edo aldizkariak jasotzea.

1119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0066 Ugarte eta Juan de Barroeta erretratolari bilbotarra, geroxeago Alfonso XIII.aren ama goragarriaren erretratoa egin zuena, izan ziren euskal margolanen artean Espainiako Familia Errealarekin zerikusia zuten enkarguak jaso zituzten lehenengoak.

1120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0029 Otsoa kanidoen familiako ugaztun haragijalea da.

1121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0009 Eta emaitzak nahiko onak bide ziren, zeren Ingalaterrako erreginak berak eta are Berkeleyk eta beronen familiak ere edan zuten edabe hori.

1122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009