XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 g) Edozertan, berekoikeri baga, langille lez eta bere burua ukatuaz jardun izango da, eta arreta aundiz begirako dau bere egitekoak edo itzak jaupariari yagokon andizurea laidotu eta illundu eztagien.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 ¿Atsegiñ charrik, jakiñen ganera artu dozu pentsamentuz, gurariz, berbaz edo egitadaz; bakarrik, bestiakin, eskonge nai eskonduagaz, edo personia eztanagaz? Esan ziatz lotsa barik, Jaungoikuari lez, bakocha zeinbat bidar, egunian, astian edo illian, gichi-gora-bera, iñor izentau baga.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Agur, larrosa eder Jerikon
Arantza baga sortua,
Agur lirio zuritasunez
Edurra lotsatzekoa;
Agur ¡o! palma bardin bagako
Kadesen lenengokoa,
Agur oliba loraz ederren
Frutuz dontsuen dontsua,
Zure Frutua dalako gure
Osasun egiazkoa
.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Gelditu gabe bere
gayean atzera,
Tolosa gaur dijoa
zor bat pagatzera;
bere seme Dugiols
onraz apaintzera,
ezkutuban zegoana
argitaratzera,
dorrecho eder baten
gañean jartzera
.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Aldentzeko aldija eldu da, bai. Eguna
urdin, argi-eragotz, aztun, gangoduna da.
Eguzkija goibelan eskutuka diñardu;
mendi-gallurrak laño-arrtian galtzen dira;
arana lexa ondo-bagian begikatu
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Lurra, euzki-mosurik bage, lotzorran dago;
artzanen begirada zolijak, arranuen
egadeak, ezaunge danaren laño-ostian
ayenatuten dira. Gorputzak aztun datzaz
eta goguak, be bai, kokorro-samarr dagoz
.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Eladitxo, portura agerralditxoa egin barik etzan egoten, txalupak etxeratuten zireanean; areek begi baltz ederrak ezin egon zirean Josetxo ikusi baga itxasotik etorrenean.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Eladitxok lenago artu eban burubidea ixil-ixillik egoteko aita-amak nekalduten ebenean, baiña orain, auzi onetan, ezin egon izan zan egiak esan baga.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Au da beti itxastarraren bizi izatea: noizbait etxean, ekatx, lauso, ontzi ta itxasertzetako atxen bildur baga, ardura barik lo egiten, ta gero itxasketan, txitean-pitean arriskupean, eriotzea begien aurrean dabela.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 Parkamena eskatzen duat berbemonak bete eneyubazalako; ta ganera, euri jaramon baga aldendu nintzubalako bete bategaz ezkontzera.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0010 Neure Jaun ta Jaungoicua, neure eguilla ta salbaguillia: laquetu eidazu zure orbanbagaco Amaren ondran eguitera noian orrilleco jardunera edo ejerziziyo samurreraco diñaro maniau nadin, umill eltzen zure itzaltazun Jaungoicozcuaren aurrian misericordiya esque, zure laguntasun baga dalaco guizona caden ta argala, ta bisturic fedia, tasinisturic, sendo sinisten dodan leguez, onera guztiyac datozala zugandic; erregutu daidan, indazuzala Mariyaren bitartez, umil escatzen deutzudazan mesede guztiyac.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0184 Mariyac eruan eban bere zintzotasun ta leyaltasuna arec eta ez gura izateraño izan Jaungoicoaren Ama, Aingueruac esan eta azaldu ezpaleutza, izango zala Jaungoicoaren Ama bere garbitasun ta ezquintzariyaren calte baga; Mariyac zur ta lurtuten gaituz Calbariyoan; bada bere apaltasun ereguiyaz, bere maitetasun izate gañecoaz, bere Jaunaren asmu gurgarriyaganaco zintzotasunac urten eraguin eutzan garailari, munduco Salbaguilliaren Curutziaren oñian, batzandu ta estututen zala umantasun andiyaz bere Seme Jaungoicoaren eriyotza umil ta mintzuaz.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zu, andria, gauza guztietan egongo zara zeure senarraren menpian: gorputzeco apainduri larreguiric ez dozu billatuco, ta bai birtutien edertasuna: ardura andiyaz beguiratuco deutzazu echeco gauzai: premiña baga ez dozu echetic urtengo, ta orduan bere zeure senarraren baimenaz:.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Edo azkenez, garbitasunaren eskiñirik Jaungoikoa-ri egin bage, Jesus'en maitasunarren ezkontzeke ta garbi euren etxietan bizi diran gizon eta emakumeak.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Abesti gordin samarrak edo loyak, baña asmo txarr bage, abestu-abestu alde, oben ariña dira.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Eresia berez, izki (letra) bage, oben danik ez dirudi.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Izan leiteque onelan, pentsamentu orreec gaitic Pilatosec gogoa artu ebala castiguetaco aren errua, eta aguinduteco guero soldaduai erreiñoaren irudiacaz burla eguinda, osatu eioezan bere pentsamentu zoroac, eta bide batez eriotzaric aguindu baga, itzali judeguac eutsen gorrotoa eta baquetu batera bere burua eriotza orre gaitic, areec emoten eutseezan arduretatic; cer gaitic uste eban azote eta burla areen ondoren ezzala Jauna egongo erreguetaraco, ezta orren asmuric artuteco bere.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 Bizi diranean ere, ez dira orrelakoetan samiñik, iguñik eta beldurrik gabe atsedeten.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 Bidez ori gertatzen zaye; atse-billa ta ondoan okerr dabiltzan ezkero, lotsa ta samiñik gabe ez dezaten burutu.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 Baña askaldian ez zera ayetara elduko, atsekabe ta burruka-nekerik gabe.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Geroago ta ariñago ioazan, alkarren leian eritxi baten, baiña bera konturatu baga: Auria-ko bide medarretik Arrupaiñen zear, Leako zubitik irago bear izan eben Oleta atzean isteko; eta aingiratako toki arek beren etxeko zurkuluak baizen ondo iakiñarren, ezeban ezautu ez etxerik, ez ibairik, ez zubirik, ez olarik.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Lau bedar eta gatzik baga? Eune! Eta, zelan jan zeinkez?.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Da pecatu mortal guztiyac engañu ta guzur baga confesoriari aguertutia, penitenziya bete edo cumplietaco goguagaz.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 E. Jaungoicoa dan aldez ez dau, cegaitic dan Espiritu uts, garbi ta naste baguea; baña bai guizona danez.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 Baña ez da iñoz pecaturic chicarrena bere parcatuten damu santua baga.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0051 Laugarrena, une edo instante atan bertan Jaungoicoaren Semeac artu cituan beragan, batuaz gorputz eta arimea, ta len Jaungoicoa zana gueratu zan guizon eguiñic, Jaungoicoa izatea galdu baga.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Soñeco decenteacaz, arrotasun baga, beguiac erabilli baga bateric bestera, biotz batuaz, lotsa andiaz, amore biztuteco gracia escatuaz.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Orduan bateatu bear dau ondoen daquianac, ta ezpadago beste ondo bateatuten daquianic, gurasoac baño, bateatu leique onec eceren calte baga.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 ¡O Birgiña María, Jaungoicoaren Ama maitia eta pecatari triste guztiyen misericordiyazco Ama! lagundu eguidazu gau onetan, gorde naguizu; desamparadu baga neure eriotzaco orduan.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0013 Erreguiñen Erreguiña eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe donetsuaren bigarren excelencija da, izan ciniala apaindua Trinidade chit Santiagandic doe, privilegijo eta virtute ugari, neurri bague eta beste inoc izan eztituban moducuac.

33. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0222 Lorik egin-gabe baño jan-gabe luzaruago bixi litteke.

34. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 Osasundunak lo-gurarik gabe oeratu biarr eztu Esnatuta oyan egon ere ez.

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Baña, nola nai den
erri zabal jendetsubetan
zerbait naste gabe
promal ibiltzea pestetan?
Ezin,
ordia Joxpantoni!
atentziyo egikiyon arrazoi oni!
.

36. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Emengoak berriz
begirapen guziyarekin,
alkarri agurrak
bein eta milla bider egin.
Ez den,
ez den dudikan gabe
euskalduna ango dantza likitxen zale!
.

37. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Tomax baño len zenbat izan nituen atzetik! Neronek ezagutzen ditudan amaika nexkatx badaude sukalde bazterretik atera gabe mutilIak begiratzen ez diotelako; nik beintzat ez nuen orrelako estuasunik izan,egunero bat edo beste banuen! mutillak... puf! nai aña, ostikoka ... (Beatzakin zenbatuaz) Josetxo, Juanito, Pako, Iñaki, Pello, Benjamin... Moexto, Anastasio, Goiko-errota'ko Patxi, Joxe, Sabin, Mikel... Zubiaurreko Joxe Mari, Mendizabal'eneko Anton... Urbaneta'ko Federiko... Jon indianua (Bat batean) o! au zarra zan, nere aitona izan zitekiena, izketan ere etzekien, Arjentina'ko gariyak gora, Arjentina'ko beyak bera, besterik etzuan asmatzen (Alai oroituaz) besteak......

38. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 TXILIK, - Ez gaur (11, A), ez batzar andiari ots eta atabakak itz egin gabe. (Txili kalealdera poliki doa).

39. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 (Arrast bat irazeki beza). Galgot-aize gozoa arrast onen gar ezereztxo au itzalteko indar gabe dator.

40. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 MOSK.: ¡Et... et...! Polliki, polliki... Au, konkor gabe atera bear dezu; au, bi begiak irikita dituala... Ta ni, moskorrik gabe.

41. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: Bai noski, len ere indarrik gabe beteko etzituzten.

42. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 SINFO.: Zu orrela, ta ni, baskaritarako izokirik, gabe, ederki gaude.

43. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 SINFO.: Gure baskariari agur egin genezayo; izokirik ez ta ollannarik gabe gelditu gera.

44. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Kax. - Eseri zaite beldurrik gabe.

45. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. ¿Ez diot bada esan nere nagusia Azpeiti'n dagoala? ¿Nola nai du arrekin itzegin dezadan Azpeiti'ra juan gabe?.

46. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 Emendixek, istrumentu onetatixek naikoa zure nagusiaz itzegingo dezu Azpeiti'ra juan gabe.

47. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Peseta bat? ¿Nagusiarekin itzegiteagatik peseta bat? ¡Arrayetan! Nagusiarekin itzegin dedan bakoitzean peseta bat pagatu bear izan banu, onezkero gelditu nitzan ardit zulatu bat gabe.

48. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 Ez ordea nagusiarekin ez dezu itzik egingo peseta bat pagatu gabe, ta ori iru minututan bakarrik.

49. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 URR. Bai gizona, bai; au gabe ezin entzun dezakezu. (jarri bezaio ta exeri erazi).

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. Lenago ere eman det nik ematekorik asko, orain beste sei erreal eman gabe.

51. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - Itxasora gabe?.

52. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Zaude bada keskik gabe.

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Ixildu ditu! Zerbait esango zien, egunero baño geyago eskuba zabalduaz, ta or dijoaz txintik atera gabe.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Egurrtza: Esan dizut, an eta emen ibiltzen asperrtu naizela; ta nere etxean, eroso, ta oraindañoko zalapartik gabe bizitzeaz, zaletu naizela.

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Zu ikusi gabe, egun bat ere ezin egon naiz.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Aspaldi ontan egunero natorrkizu, eta geyago ta geyago zu ezagutzen zaitudan bezela, zallago arkitzen det zu ikusi gabe egotea.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 ¡Xabier!... Urte asko igaro ditugu alkarrekin anai arrebak bezela, ta anai-arrebatzat gauzkate guztiak, guraso baten seme-alabak izan gabe... Izango ote gera egunen batean senar-emazteak!.

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - (Jaramonik egin gabe) Orrelako esku-zabal bati, diot, ongi-etorri bat egin bear zaio, sakela alik eta maizen iriki dezan.

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 MANU: ¿Eskilla mingain gabiak al dira zuen erriyan? ¿Ez aldute mezetara deitzen?.

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 Orain, unerik galdu gabe, bear dan dirua atera, ta olako joan etorria zuzendu bear dezu.

61. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 9. Urgazleak Euskaltzaindiari arrunteko naiz bereziko oarr, txosten ta ikerrlanak bidali bearr dizkiote; ta, buruzagiaren bayetzaz, batzarretan esku arrtu dezakete, iritzia azaltzen autarkirik gabe.

62. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *386. G. Zein dira animarekiko erruki-egintzak? E. Animarekiko erruki-egintzak oek dira: Lenengoa ez dakianari erakustea; Bigarrena, bearrean dagonari burubide onak ematea; Irugarrena, oker dagonari ondo erakustea; Laugarrena gaizki egiñak barkatzea; Boskarrena, naigabetuak poztea; Seigarrena, lagun urkoaren utsegiteak asarre gabe eramatea; Zazpigarrena, bizi ta illen alde Jaungoikoari otoitz egitea.

63. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Ona emen, or be'ko sorotik ekarri dan lurra (5) Emen diona, esan ala egiñez, adiraziko du: 1.000 aztaki edo kgr. batekoa da: burni-gorrizko ontzi batean sartu dezagu gero ontzia goritu arte berotu ta aldan bezela iraulkatu, lur guztiak, erori gabe, burui goria ikutu dezan; onela; ta ontzia luzaro iraulkatu ondoren oztutzen badegu eta berriz iraulkatuaz aizezten bada arindu zaigu noski; eta ara, lurrak, aztakiñak dionez, 900 aztaki bezterik ez ditu: ¿zergatik ote? landakutsua erre ta auztu zaigu, ta autza berriz, aizeztu degunean aldendu da.

64. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Lagunakin, zikorkeriz edo uskeri baten bidez azarretzen dala ta, aiek beren mendeko erosleak saltzalleari aldentzen dizkiote... ta ¿zer? ¡Utsa! Saltzallea izen on da dirurik gabe gelditzen dala!.

65. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 Amparu billa gatoz
Zure itzalera
Esanaz mantxa gabe
Sortua izan zera
Jaunak ikusirikan
Zure garbiera
Pozez dizu esaten
Guztiz zera ederra
.

66. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Nork asmatu nola naigabetzen zituan kristau aiek toki santu aietan bertan orren nekegarrizko gauzak ikusteako! ¿Nor oroigarri onen begira jarri, begiak negarrezko iturri bi egin gabe?.

67. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Ona emen gure liturji urtearen sorrera; uts egin gabe esan dezakegu Jerusalengo alderdietan egiten ziran elizkizunak izan zirala gure liturji atsegiñaren iturriak.

68. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 (Bi aldiz)
¡Aurrera! biotz fedez beteak,
¡Aurrera euskaldun kristaua,
¡Aurrera! bai bildurrik gabe,
Kristo gurekiñ dijua
.

69. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Eta beste iñora juan bearrik gabe, Euskalerrian berrtan eta gure euskera maite eztitsu onetan erakutsi ziguten nola Jesus-Biotzari lagundu geure eta gizon guztien zorrak ordaintzen.

70. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Goyetaco izar argui
lausorican gabia,
Sortu ziñan momentutic
Jaunac doaiz betia.
Amorio ederraren
Ama maite gozua
Esperantza Zugan daucat
Confiantza osua
.

71. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Salbe, erru gabeco
Birjiña Maria,
Salbe zeruco izar
Lauzoric gabia
.

72. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Iru toqui abec oso egoquiyac ziran gudetarako ta iruretan alchatu zuten salbatzallearen gurutze santuba, ta bere itzalpean asi ziran, nolatan jaquin gabe galdutaco erriyac berriz irabazten, umantasuneco gudic gogorrenaren bitartez.

73. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Gurutzea besoetan zuala guelditu zan bere benetaco gogo sutubarequin Jaunari esquerrac ematen, ta luzaroan guelditu zitzayon gorputza batere adore gabe.

74. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0113 Debotuac al duan aiña bider, egun ontan goguan jarrico du, ez bacarric munduco gauzac aintzacotzat ez artzea, ta Jaincoaren deyai jarraitzea, baizican baita ere, fedearengatic bizia ezin eman duanezqueroz, bere griña char-gaiztoac Santuaren antzera zuzentzea: onec, oquer eguin gabea izanic, eguin zituan bezela gorputz minberatze gogor latzac eguiñaz.

75. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0174 Zuc erregutu zenduen Getsemanico baratzan escatuaz Betico Aitari Pasioco neque oñazeac albait zu samindu gabe igaro zitezela, bañan Aren gogora jartzen ziñala esanaz Baita ni ere, Jauna, neque guztiac gogo onez eramateco laguntza escatzera natorquizu; eta iñolaz ez nuque nai nere gogoa eguiteric, baizican zurea bacarric.

76. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Lenago Kredoa esan-ta kristaugaiak, kristau izateko prestatzen ari ziranak, zati ontan egoten ziran Elizaren erakutsiak ikasiz: bañan auek eta siñismen-gabeak Kredoa esan-ta kanpora bialtzen zituzten eta siñismendun edo kristauak bataiatuak bakarrik gelditzen ziran: orregatik deitzen zuten siñismendunena bigarren zatia.

77. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0244 (...) eguin nuen aitortzetic orain arteco gogoz, itzez ta eguitez eguindaco oquerrac, eta lagundu deguidala Espiritu Santubac, lotsic gabe ta eguizco damuz, aitorturic irabazi dezadan egun batian zure aurrean aguertzea, ez zure zuzentasunac condenatu nazan, baicic zure ontasunac aurrez erabaquiric eta barcaturic naucala Sacramentu onetan.

78. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0297 ¡Eraman du Mariyac
Zenbaitcho naigabe,
Ez ni uzteagatic
Zerurican gabe
.

79. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eta Ama Birjiña arantzaren gañean, Euskal-erriaren erdian, lirio churi-ederra sasi artean bezela
Arantza artean arantza gabe
Arantzan gora jaikia
.

80. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0078 (...) aaztuko banintz legue orrezaz, eta oraindik okerrago dana, bera ausi ta oñazpiratzeko ausardia izango banu, onela, nere anima gassoa pekatu ilgarrien ichaso aserrean betiko ondatzeko arriskuan jartzen naizela; orduan, Ama maitea, zere esku biguna luzatu, eta zere laguntzaren ontzi seguruan sartuta, konfesio on baten bitartez Jaunarekin pakeak eguitera eta aldareko sakramentu chit santuan nere anima makal eta auldua sendotzera, eraman nazazu, an indarrak artuta, zeruko bideari, aspertu eta guelditu gabe, jarraitu natzakion.

81. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0175 Mirabe eta menpekoak: Ardura gabea izan al zera etxeko lanetan? Lanik egin gabe egon al zera?.

82. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0367 Zerua zer da? Jaungoikoa ikusiaz ta maitatuaz, beti-betiko atsegiñetan, batere gaitzikan gabe zoriondunak bizi diran tokia da zerua.

83. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Batayo Santuban artutako soñeko zuri-ederra garbi-garbi ta zikiñik gabe eukitzea on izango litzake; bañan au egin eztezuten ezkero, itsasoko ekaitzen (2) tempestad batean tirabira (3) naufragio egin dubanak bezela, Aitormenak eskintzen dizun ola artu: eztago oben ain aundi ta larririk Aitormenak bein, birritan eta askotan ere ezin barkatu dubanik.

84. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 ¿Nola ikusi bear ditugu Jesus-en Biyotzari egunean-egunean eta asko bider egiten zaizkan txarkeriyak, biyotz-biyotzean miñ artu ta gure maitetasunaz ori gozatzen sayatu gabe?.

85. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 ¿Jesus-en Biyotzak ikusten dituban eramankizunak, kupitu gabe gogoratu al ditzakegu?.

86. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Ara Jauna, artu bitza nere adimentua gomuta, gogo ta borondate guztia, berorren eskuetatik artuak ditut guztiak, berorrenak dira, eta ematen diozkat guztiz-guztiak, batere neretzat gorde gabe: berorren eskuetan uzten ditut guztiak, eta berorren besoetan etzaten naiz ni ¡Jauna! ¡Jauna! bakar bakarrik eta bene-benetan eskatzen diotana da, sortu dedilla nere biotzean berorren grazia, eta berorrenganako laztantasun eta onetzi ederra; berarekin bakarrik, aberatsa naiz; eta ez det bezterik bear, eta ez det nai ere.

87. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Bere gela pobre ta illunian, eta bere pobreza, laztasun eta penitenziak ezagutzean esan zioten ia nola bizi zan ain bakarrean, alaitasun geigo gabe?.

88. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0458 Soñu egok festarik bada
naiz emen ala kanpuan,
iñoiz atzera gelditu gabe
borondatez zera zu an;
esagutua zaude Gipuzkoan
Bizkaya ta Naparruan,
nolako biyotz nobleko alaba
zeran zabiltzan lekuan
.

89. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Ez, arrantzalia beti izangoda
arraunkalari trebia,
lanteri klase oyetarako
iñon parerik gabia;
orrengatikan festa eder ori
berritzia da obia,
batzuben gustoz ez bota aztutzat
zapuztutako kabia
.

90. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Alper alperrik dira neretzat
munduko gauza guztiak:
ez dute nere biotzerako
dituzten poz ugariak,
zeñen atzetik bultzaka, naspill
eta korajez betiak,
dijoaz asko, ezautu gabe
munduko gauza chikiak
.

91. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ai! ama iltzan; nere amacho
emen utzita bakarrik
seme maitea, bere izarra
negar ta malkoz beterik!...
¡nere amacho, nere poz dena
joantzan itzuli lurretik!
eta amacho gabe lurrean
zer egingo det orain nik?
¡arren, amacho, zurea naizta
¡lagun zaidazu zerutik!
.

92. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Gabaz geroztik nabillenean
bakar eta arlotea,
baiña biotza urrezko amaren
naitasunean betea...
ikusten det nik goyan izarrak
duten jarleku luzea,
nere amacho pozik zerura
joandan atsegin bidea,
eta... negarrak menderatzen du
korputz indarrik gabea,
esnatutzeko tristeagoa,
goizean biotz nerea
.

93. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Milizkatutzen diyo
eskucho biguna,
siaskaren onduan
pasiaz eguna,
larrera irten gabe
lagun jakintsuna,
choraturik frankotan
utziyaz amona
.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 ¡Aurrera ta aurrera, gazteak!
gudara bildurrikan gabe,
Antonio Zaitzale deula,
gudara Jaungoiko'an alde
¡Aurrera!, sartu gudaldian,
fedez indarturik gerala,
biotzez zerura begira,
gurutza goiburu degula.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0296 Berak esanda bezelaxe jarri dittut batere orraztu ta beste ikuturik egin gabe, naiz-ta berso batzuek txanka motzak, beste batzuek anka luzeak ta danak erderakadaz josita izan arren.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Ta zazpi-zorrtzi oyal-atal marrgodunez egindako txano edo zapel itsusiz begitariño estalia euskaldunak parregarri ta errdi-errgel dirudin bezela, euskaldunak euskera gabe zentzun gabea benetan dirudi.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Euskelduna euskera gabe, iñoiz igali edo frruturik emango ez duan enborr madarikatua da.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Jarraitzen dio mutillak, eta batere uste gabe orra nun arkitzen duan Arantza eze baten gañean Ama Birjiñaren irudi txiki bat, bere Seme Jainkozkoa besotan zeukala eta aldamenean txintxarri aundi bat.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ichuak bazkaltzeko picharacho bat ardo bazuan beti, ta mutilchuak noizean bein musu ixill-ixill batzuak ematen zizkion ichua oartu gabe.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Egun guztiya igaro zuben Luisachok, ogi zaticho ura besterik jan gabe; len ondo oitua bazan ere, gaisuak ikasi zuben arlotetasuna zer zan.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Len oi ederrian etzaten oitua izan arren, oirik gabe arkitu zanian, noratu etzekiyela zebillen, eta ikusirik baserri bateko echeordekuaren atia zabalik, gaba eztalpean igarotze arren sartu zan barrura, eta jaso zuben ogi zatiyaren erdiya janik, etzan zan gaixua baxtar batian.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Astu gabe zeukan Luisachok, andre Inaxik egiñ ziyon mesede bidez irichi zala, bizi malla eder goitsu artara; eta nola baitan gure biziera gora-beera aundiyetakua, gertatu zan andre Inaxi-ren senarra, eta semea, gaiso, egun guchiyan egonik, illtzia.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Itsasaldeko uritxo maitagarri artan bizi zala, udako oporregunetan beinzat, iluntzero alkarrekin izaten ginan: Elizan lenengo, itsasgain-gainean gero; eta egurats (aize) lodiz birikak sendatzen genituen bitartean, alkar, igarri gabe bezela, egunean baino egunean obekixeago ezagutu ta samurrago maitatzen bizi ginan.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Eritzia eman bear zuen maisuak bera soil-soilik autatu zuten, ternan besterik inortxo ere sartu gabe.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Badaki, ordea, noizean beinka, itsaso zabal mugatu gabeak bezela, burua goratu ta ugin (olatu) gaitzez arrantzale gaixoak galdu-gordean erabiltzen.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 Etzekiat, baña, ikusten danez, jan gabe iñorr gutxi iltzen dek; janta berriz, danak.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Ta nik gogatzen nuen: ¡Ona nola emen agertzen dan euskaldunen itsutasun da ergelkeria! ¡Emen inglesak gure euskerazko liburuak biltzen eta aiñ egoki gordetzen, ta gu Euskalerrian, aiñ ajolik gabe eta otz gure izkuntza maitearentzat! ¡Kanpotar urrutiarrak, atzerrietakoak, gu baño sutuago gure odol, bizitza ta izkuntzari dagozkienentzat!.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Oriek danak zueri ezagutueraztea da nik gaur dakardan xede edo gaia, Jaungoikuak ta bere ama gaitzitzalik gabiak laguntzen nauela bear bezela itzegiten, eta zuen biotzak sututzen, Beraren eta euskeraren maitetasunaz.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Etsai orren izena nik emango dizuet, nere biotzeko aditzalle maiteak: etsai orrek, armarik ta gudaririk gabe, deadar ta irrintzirik gabe, bildutarazi baititu euskaldunen etsai guztiak, erromatarren denboretatik gaurko egunetaraiño: ura da gure AMA EUSKARA.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ta jakiñ nai balinbadezute nola izkuntza bakar bat nagusitzen zaion edozeiñ etsai armadunari, gogoari emozute izkuntza gabe ezin ditezkela jarri gobernurik.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Gure Iztueta bera ¿neurrtizlaria ez dala norrk esango du lotsatu gabe? Iñorrk ez.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Alaba bakarra bai, Luchi gaixua; guztiz mintzoea xamurrekua, ona langillia eta echeko beargintza guztiyetan ezeren ekachik gabia, da esatia echerakoi aundiya.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Enparantza edo plazan diru ordañez saldurik, nekazaitzako lan ordañak pozgai edo limurkaitzat aurrerako ere izan zitezen; bañan gurasuak etziran arki nai beziñ lasai alabari ematen ziyoten bizierarekin, zeren egun batean Mikela-k agertu ziyon bere senar Anton-i bere gogoko berri, eta erabaki zuten joste lanak erakustia goizeko eraman ekarriyen galerik gabe.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Ontasun abetzaz gaiñ, edertasunezko gai aundiyak ere berekin zeuzkan; aren begi eder mintzakitsuak baziruditen mingañari chandarik eman gabe itzegiñ nai zutela; ¿bañan itzegin ere nola? Ama batek aurra bularrean daukanean beziñ xamurkirotsu eta atsegintasun aundiyan.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Eguzkiyak bere iraultza egin zuben garayan, bere egun guztiko lanak buka ondoren nekearen aztuntasunakin elbartua bazegokien bezela, sartu zan echian Anton, eta aizkora bere lekuan usteko betarik gabe, galdetu ziyen zer berri zeramakiten Donostiyatik.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Gaixorik gabe illtzea; Txapelandik esan oi dik, jokorik onena banka dala.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Jatekoak gaitz egingo ote dion beldurrez, erdi-gauzik jan gabe; edan berriz, ura bakarrik; otz badago, oera; bero badago, bañura; aize apur bat badago, etxetik irten gabe....

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Egon zindezke kezkik gabe alde orretatik.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Bestela, nola ain aguro orduban begiyen aurrian zeukaten Iñigo artan, Loyolako lengo seme gazte alai ura, gudari apaiñ ura, nola ezagutu? orain, astontzizko saku nabar bat lepotik bera, gerriyan espartzubakin lotuba; oiñetan abarketa utsak galtzerdirik gabe, ta bera erdi-gaisorik eta oso argalduba?.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 EMAZTEA ITZIK GABE

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 Emaztea itzik gabe daukat.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Gastu aundiak egin ondoren, diru gabe arkitzen zalaren aitzakian kendu ziozkan Elizari bere ondasun guztiak, eta geyenak saldu zittuan uskeri batean.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Erdera apurtxo bat baneki, nai dedan guzia esateko muturrera, berak entenditzeko beldur gabe; baiña utzi, utzi; etorriko da denbora; Burdiostik atzera biurtu nadiñean....

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Mixiolari ospetsu arek pozten zitun, eta kristau jatorr ayek, etsaiak etorri zai egon gabe, eurak jeiki ta lasterka juten ziran, Jesukristogatik iltzeko, besteak kixkaltzen zitun surtara.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Zer izan da bere asmoa? - Lurretik begiak jaso gabe belarretan dabillen abere baten antzeko ni izatea? Ez; bera ezagutzeko adimena ta bera maitatzeko naimena ta biotza eman zizkidanak lagako al nindun, ba, berak nerekin eta nik berarekin zer ikusirik ezpanu bezela?.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0234 ¿Gauzen bat sinistarazteko egiaz ala gezurrez ziñik egin dezu bearrik gabe?.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Opilla ez da yaikitzen legamirik gabe.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Itz oek aditzean, korde gabe erortzen da lurrera; ta kordera etorri zanean, bere eskuan lenago zeukan luma ura aldendu zayola dakus.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0260 22. Otordu bitartetan ez jan eta ez edan bear andi gabe.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0261 1.a Mugonez goizean jaiki, egunaren asieratik alperkeriyari tokirik eman gabe; jantzi eta (...).

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Antonio, zan bezin luzea, edo geiago, etzanda; korderik gabe zegoan oraindik.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Or utzi genituan biak bata bestea gabe ezin bizi.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Eta Prantziskok, itz erdi bat ere esan gabe, ixil-ixilik eramaten zituan, bere erritarrak egiten ziozkaten, laido ta irain guztiak.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Bein batean bazan eritegian legenardun bat, bere ardura zuten, pralleai laidoka eta gaizkiesaka, ixildu gabe ari zitzaiena.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Jana ta guzti berak billatzen dute, ta ori iñori lanik eman gabe, iñori kalterik egin gabe, baso-zelaietan, soro-larretan dabiltzala, uzta-aziendak ikutu gabe, zaitu bearrik ez dute, beren gora-berak ederki ta iñork bañon obeto dakizkite-ta: laguntzik ere ez, beren lan guztiak garai eta era onean egiten dituzte, ta iñoren bearrik ez: okuillurik bear ez, azpiak aldatzen ibilli bear ez, usai txarrik egiten ere ez, sendatzaille ta sendagaitik gogoratu (...).

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Etxean jan eta ezta erosi bear izaten; saldu, ta beste gauzak erosteko izaten da; ori guztia, zuaitzari lagundu gabe edo neke txikitxoa ematen duala.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Etxe oietan ez dira albistari txarrak ikusi bear, ez irudidun ez eta irudi gabeak ere; emakumeen begirunea urratzen eta ondatzen duten soiñeko arin-zipolariak, gutxiago; gauaz berandu edo era txarrean etxeratzen diran giz-emakumeak, zer esanik ez dago; etxean kalamatrikan edo auzokoen ganako gorrotoan egoten diranak, orobat; etxean edo etxekoen barrutian billera edo jostatzeko leku nazkagarria jartzen utzi, ez ta gogoratu ere.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Au aitu zanerako ¡Polli! batek,¡Pello! besteak esanez, bi lagun maitetsu ayek alkartu ta laztantzen-t-ziran : eta bitartean lau zayak, indartsuak izan arren, laban da iskillorik gabe lurrean lotu, ta etziñak zeuden.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 len alako bi egiñen dutela; gurasoeri lotsa dietala; gure biotzak bereizten ba ditute, betiko ixten dituela, ta biok beste alderdi bage, eortzi eginen gaitutela.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 - Gizagajoa, esan zun yaun Anbrusi'k, gazte ta eskarmentu bagea aiz; ez dakik ollo zuriaren arraultza eskatzen ari aizela.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Santa itsastar ederrak, zuen Eliza gorriaren dorrea ta dorre-ortzak eraikitzeko aintziradia aukeratu duzuten ezkero ¿zer egiñen du itsasgizonak ontzian itsasoa aserretzean, berela zuen egurats biguina bialtzen ez ba diozute? Zer egiñen du zuen laguntza bage itsu gaixoak? Ene! Ez da sobirik ez kirtangorririk, aren zorigaitza senda dezakenik, eta itzik egin bage egun osoa igarotzen du, bizitza illunean.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Ez diteke ukatu argitasun oien berri gabe ez ditekela bear bezela iritzia eman.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Bitartean errira baño len buruzagiak aldegin zuten, eztakigu nora ta nola! Karlista-mutil bizkor aiek amorruak artu zitun, beren buruak nagusirik gabe ikustean.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Adan'ek eta Eba'k oben bat egin eta Yaunak Atsetegitik, eskerrik gabe, adimen yabetasunik gabe, bota zitun, eta ni ez nau gaiztokira bota?.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oldoztu (pensatu) bada, ene kristau ori, ta garbitokia yolaseko gauza dala ez uste izan, al-egiña egin an ez erortzeko, ta aunetarako ondo bizi, Yauna-ren eskarra galdu gabe.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oben larririk egin gabe bizi izan ba-zera, ala ere makiña bat Yainkoa-ri zorr izango diozu; zorr oyek, bada, al dituzunak emen ordaindu, gerorako utzi gabe.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Prantzisko, aitaren esanak aintzat artu gabe, bere esku zabala agertuaz, apañago ta dotoreago jantzita, bere bideetan aurrera zijoan, geroago utsa ta aldakorra dala ezagutuko duan munduko gloriaren billa.

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Kardenalak beren eritziz Jerusalengo ta Erromako Pedro ta Paulo deunen elizetako barkamenak asko galduko zutela-ta, oi-ezbezelako baiespen ori indarrgabetzeko alegiñak egin ondorean, Aita Santuak erabaki zuan Porziunkulako Barkamen au Dagonillaren lenengo arratsalde erditik urrengo egunean eguzkia sartu arte Toties quoties irabazi zitekela, aitorkuntza besterik egin bearr gabe.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 3.na Jan edanean neurrian pasa gabe izanbitez justoak; kristau onen guisara jan aurretik eta ondorean Jaungoikoari otoiz edo orazio eguiñaz.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0060 Don Pedroren eranzuera: Eleizara jun ta komulgatu, eleiza bisitatu, gañerako induljenziak irabazteko señalaturik dauden bezela lan guziak eguiten dituzten Anai Arrebak aimbat induljenzia echetik muguitu gabe irabazi ditzakete gaixo kroniko, edo eririk luzaro daudenak Irugarren Ordena beste kongregazioetan sarturik dagoalako, ta Bulda dualako irabazi ditzakean induljenzietatik bat bakarra ere galdu gabe.

155. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Berdintzarik gabe etzien itzegiten; orrela betetzen zan profetak esandako ura Ps LXXVII 2: Berdintzetan idikiko dut nere agoa, munduaren asieratik gorderik zeuden gauzak agertuko ditut.

156. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Sacramentuac utziaz zuazen bezela, dijoaz gueitnaz utseguiteac, guelditzen zeralaco bizitzaco ogui gabe, izanic au Antioquiaco San Ignazioc esqueintzen ziena lenengo eundi edo sigloco cristauai, pecatuaren contraco erremediotzat eta eriotzatic libratzeco prenda bezela.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Botatzen du Ostia sutara, baña an dabill gora ta beera, garren gañean, deseguiñ gabe.

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Bere laneko mai gañean zeuzkan liburutxoen artean, antxe zun Ama Birjiñaren Piissima deritzana; etzun egun bat ere uzten Piissima ori, egunean egunekoa irakurri gabe.

159. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Baña, alako baten ate zai ori, sartu da an aldameneko sala batera, ta... gure Anai Garate antxe, aulki baten exerita, bazkaritara joan gabe, oñazez.

160. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Onelako gertaerak ikustean, esan dezake norbaitek eztala ondo seme-alaben ezkontzak gurasoen artean egitea, aien berri gabe askotan.

161. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

162. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Zergatik, bada?
- Eure baserrira, eure gurasoakana, gogorik gabe etorri aizalako.

163. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Mandatariak joan ziran ba, eta bidean anai Rojerio arrkitu zutenean besarrkaturik San Prantziskok esandako guztia edestu zioten, eta alako poz eta atsegiña bere biotzean nabaitu zuan, korrde gabe geratu zitzaien; eta Jaunari eskerrak egiñaz San Prantziskogana joan zan.

164. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Biotz-biotzez maite ditudan zure aginduak onelaxe beteko ditut, zure laguntza gabe iñork ezin beteko ditu-ta.

165. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Eta andik aurrera San Prantziskok bere otoitz luzeetan goi-gozotazunak geiago gotzarrzen zituan, eta askotan Jaungoikoagan sentzugaldua egoten zan eta lagunak airean korde gabe jasoa ikusten zuten.

166. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gil, iñori galbiderik eman gabe, lantegi guztietan jarrduten zan: olio biltzen, tolareetan ardo egiten, eta abarr.

167. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Gizon batzuek, igeri jakin gabe, itotzeko zorian dabiltzanak ateratzeko, urean sarrtzen dira, eta sarrtuta aiekin batera ito egiten dira.

168. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Meza edo elizkizun barruan, arretarikan gabe egoten dira, beti izketan, alde guztietara begiraka, ogia jaten, josta-gaiak alkarri erakusten....

169. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Jaungoikoaren adiskide aundia zala, ta gauz arrigarriak egiten zituala bazekiten, eta orregatik bildurrik gabe jarraitu zioten; ez ordea gerturaño.

170. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 -¿Ama negarrez? ¿Zer din, ba, amak?
-¿Zer duan? Berori Elizakoak egin gabe iltzeko bildurra.

171. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Ori egin gabe iltzea ikaragarria izango litzakela esan du (...).

172. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Astero beren okerrak aitortzen dituztenentzat, asteko edozein egunetan barkapen osoa irabazteko, Jainkoaren grazian daudelarik, beste aitorketarik bearrekoa ez da; ez da ere egunero Jaun-artzen dutenentzat, naiz astean bein edo bi aldiz Jauna artu gabe utzi. (Pius X, 14 Febr. 1906).

173. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Munduaren asieran orain arte zure laguntza eskatu-ta, nai zuena iritxi gabe iñor ere geratu eztala oroi zaitez: zure aurrera atsekabeturik etorri-ta, gozagarririk gabe irten danik ez dagoala gogora zaite.

174. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Jainkoaz aurdun zu zoaz Ama
Ikustera lengusuba,
Eta San Juan jayo gabea
Esker ugariz bete da
.

175. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Simon, gure belarrietan guzurra ostatuz egon ezpada gazterik geratu zan guraso baga ta anaetxu beren guraso orde.

176. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 ¿Nola onlaco ontasunac esqueintzean egon naiteque ni, zugana guertuatu eta urbildu gabe?.

177. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Munduan bati ustegabeco mayorazqui bat, suertez iristeco esperantza norbaitec ematen badio, pozaren pocez ura nondic baño nondic errezago eta seguruago bereganatuco dun, une batean ere guelditu gabe catazca ibilli ori da, eta nic ez munduco egun batzuetaco besteric ez dan, mayorazqui chiqui eta uts bat, baicican ceruco mayorazqui beticoa, esqueintzen didazuna, orain zugana urbilduric, zure Mai sainduan bazcatutzearequin ¿nola utzi dezaquet mayorazqui gucien mayorazquie ontasun gucien ontasuna nereganatu gabe?.

178. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0363 O nere Jesusen sayetseco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, eta ortic issuri ciran odol eta uragatic, bai-ta zure Ama guztiz santaren naigabezco itsaso ondo gabeagatic, erregutzen dizut nere Salvatzalle maitea, oraiñ eta beti, zuen bien biotzecoac izateco, zoriona eman zadazula.

179. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Gucialduna danac, guizatasunaren utsatasuna, guztiz cearo-ta garbi ezagutzen dunac becela, ematen dizquio oni doañez, goratasun onean bici dediñ, bertute zoragarriac, batez ere deitzen diradenac jaincoquindecoac edo teologalac, ceñetatic lenengoa, au da fedea, dan bere jatorrriz edo jayotzat bertuteric ederrena, eta dembora berean guztiz bearrena: bada au gabe, ecin liteque bat bacarric ere salbatu.

180. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Alaz guztiaz ez da au asco, bada ez degu utzi bear aztutzera, Jaungoicoac Eliza Ama Santari, eta onec artacotzat eracusten dizquigun eguiac, pecatu larriaren azpiñ siñisteaz gañera, beartuac gaudela guen eguimbide guztiac zucentzera, sinistmen orren beraren araberara, ecen tolesturaric gabe.

181. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Anima nerea, anima nerea, dudaric gabe, guciz gogocoa zaitzu, izar dizdiratzalle oyetaco bat, cedori izatea; baña onetaraco ez bacarric ayenatu bear dituzu ceregandic, itz, gogoracio eta eguite loiquerizco guciac, baicican gañera igues bear dezu irrista zaitezquen, leuntasun gucitic.

182. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Beste iñori baño poz-eracutsi andiagóac eguiñaz beregana artu eta laztantzen ditu aurrac: persona gaitz-gabe eta pobrechuac nayen eta maiteen ditu; becatariac biguñ eta ondo artzen ditu, fariseoac dioten guciari izpiric beguiratu gabe; eta onen aguiria emacume Samariatarrac, Zagucoc, Madalenac, Mateoc, andre adulteroac, gorputz-animetaco gaitzetatic mirariz sendatu, eta demonioaren escupetic atera cituen beste ascoc eman dute.

183. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Ezpaderitzatzu naikua dala San Juan Krisostomo'k erakusten diguna, ona emen zer dion Trento'ko Batzarre edo Konzilio Santuak: Gurutzeko Sakrifizioa eta Mezakoa, biak bat, eta berbera dira, bada Gurutzean, Odola ixuriaz, eskeiñi zan ura bera da, apaizen bitartez eskeintzen dana Mezan, Odolik ixuri gabe.

184. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Izanik Jaungoiko gure Jauna, beragatik ematen dan baso ura ere sari gabe uzten eztuana, ¿nola aiñ prestua izanik, ontzat eta gure alde artuko eztitu gure erreguak, debozio andiaz aurkezten diogunean, bere Semearen Odolarekin, jainkozko Odol, guretzat grazia ta errukia eskatzen duan orrezaz betetako kaliza?.

185. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Egiñ dezagun al guzia Salbatzalleak utzi ez gaitzan, guk berari pekatuen barkazioa ta zeruan sartzea eskatu gabe.

186. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Aitak esaten ditu, dudarik gabe, Semearen bataioan esan zituan itz oek: Auxe da nere atsegin guziak egiten dituan nere Seme guziz maitea.

187. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 9.ª Aragi-Buldaren gallaldiyak Aita Santuak txiroei biyotz onez ematen dizte; ori artu gabe, ta beste egin bearrik ez dutela.

188. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Palben deunak ere beste ainbeste egin zuan, eta Kirsapi-k beste zer-edo-zer bialtzeko agindu zian, baña erkaba deunak erregearen bildurrik gabe, eleizako ondasunak Yainkoa-rentzat (pobrientzat) bakarrik zirala erantzun zion.

189. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Danok dakizute 15'an Done Isidro eguna dala eta basarritarrak jaia oi dutela Bilbao'n, beste toki askoren erara; jai ori ikusi zuan Abando edo Albia'n gure adiskide Humboldt'ek eta ango ipurdikoen berri ematen zion emazteari nere liburuan ikusi dezakezuen bezela eta (nere lana aipatu gabe) Txistulari'k ematen duan bezela.

190. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Eta bada ni, bizi izandu naizena asko urtez, Zubero'ko errietan, ezin nagoke esan bage, erri aetan, ala apaiz eta gizon argitu, nola ezerxorik ikasi ez duan jende, danok itz egiten duela eren itzkerako arauen erara, eta txit ondo.

191. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Etxean gordetzen dira gogapen xamurrenak; etxean agertzen gere geran bezelakoak, arrotz-azalik gabe.

192. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 ¿Nola bada utziko nuben erdaldunen gandik orrenbesteraño goitalchatua izan dan Donostiar kantaritaldea, euskeraz pallaku xamur bat egiñ gabe?.

193. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Oek orla diyotenian,¿ez alda bada izango? Nere irítziya urri, ezereza baldiñ bada ere, egi billos au chinixtu gabe ez naiz geldituko, ta nere biyotzak ezkeintzen diyon pallakuzko bezarkada, beretzat eta bere talde ederrarentzat izan bedi luzarorako.

194. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bere ardiak nundik dabiltzan eta zer egiten duten ardura artu gabe bizi diran gurasoai, eta beste zenbat orrelako gaitzen erdian, mar-mar aritzen diranai bere urkoari izen ona lapurtu arteraño.

195. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Gañera, Euskalerriko zantzoa dakargu, ta jaso bezait erri maite onek, gure biotzaren mami-mamitik, zirpuilik gabe, bereganotz dariyogun maitetasuna.

196. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Gertatu liteke, erriyak darabilkiyen izena ta idazkuntzakoa biyak osoro aldatuak etortzea, batere antzik gabe, ez arpegi, ez azal ta ez jantziyez.

197. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Gure Diputazio jaun chit aundiyak aurtengo Euskal-festetan nai du, arrazoi aundiz eta gogo onarekin alare, kondaira zarreko kontubak azaltzea, oraindik izkribatu gabeak batezere, eta onetaraxe noa ni orañ artzen dedan lan onekin.

198. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Aundiya dalarik au, bai luzean eta bai zabaleran, alaere iñor ez da, bakarrik edota gidari gabe bera topatu lezakenik, añ du sarrera chiki, estu eta errebesa lurruspe onek.

199. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Eta sinismen au leku eta bazter guziyetan zegoan, osoro jakintsutzat zeuden askoren artean ere bai; ainbeste eze, Gaspar Skoto zeritzayon izkribatzalle aundiyak berak erakusten zuban, eta batere plametitu gabe alare: osoro gauza jakiña dala, zalantza gabea, egoan bezela eramanak diradela sorgiñak beren batzerretara.

200. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 (...) lenago, itzegiten asi naizenetik entzun dezutena berriro esan bearrik - Elkano eta Gebara, eta Zarrkizano eta Urrdaneta eta beren lagunak il ta gero ere, etzan euskaldunen kemenik galdu itsasoaren orroakaz, eta ezerr ikusten uzten ez duen bisutsagaz izutu gabe, ainbat eta ainbat gizon bularrdetsuren antzera, lurr berrien billa joateko, ontziak noranai eramaten beste edozein baño trrebeago izateko, itsas-jazarretan izen ona irabazteko, ontzidien buruzaritza alperrik eta duan ematen etziotela nori nai eta non nai erakusteko.

201. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Euskaldun geyenak, Auñamendi'ko lorea bildu gabe gelditu ziran.

202. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Baita jaiki ere alperrkeri gabe.

203. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Iñorrk ezeztuko duan beldurr gabe esan genezake: dantza oyek ez dirala aize garrbi ta zelayetan sorrtu, zenbait toki itxi ta narrdarrgarrietan baño.

204. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Tresnak ere inguru abetan erabiltzen diranak, Euskalerriko guzi-guziak artzeko gogorik gabe.

205. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Zer eracusten du Elizac Aita Santuaren Erreguetzaren gañian? È. Bear-bearrecoa duala Erreguetza ori gaurco munduan, Aita Santuaren eguinquizunac traba gabe eguiteco.

206. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. Eta ¿badago beste modutaco graziaric? È. Bai, eguintzazcoac, laguntza edo inspirazioac deitzen diranac, zeñac gabe eziñ dezaquegun ez asi, ez jarraitu, eta ez bucatu ezer ere zeruraco bidean.

207. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer dira oien ondorenac? E. Jainco gabeco escolac, periodico charrac, ezcontza-zibillac, catolicoen errietan erejien Elizac, Elizaren pribilegioac quentzea, neurri gabeco usura, jaiegunac ez gordetzea, falta onen castiguren beldurric gabe, eta beste onelaco gauzac.

208. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Eta zer gueiago? E. Eziñ beñere ontzat artu ditezquela, eta gaitz andiagoren bat gabe eragotzi eziñ ditezquenean, eguiñ bear dan gauza bacarra dala, sufritzea.

209. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Gipuzkeraz berriz bereala (urtea izendatu-gabe) bereala ipiñi zula Kardaberaz-tarr Abak, dasaigu Uriartek.

210. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Laugarren ikusbidea: 13garren zazpikoan, 4garren lerroan: dirauco edo dirautso argi baño argiago da, itz ori Bizkaitik etorri zala Gipuzkoara, eta Gipuzkoan giputz egin-gabe, bizkaitarr uts-uts gelditu zala, gipuzkeraz esaten dio edo dasayo esango litzake-ta.

211. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Ortarako arseniko-urak izaten dira onak austuta, bada ar oiek oraindik ondo egin gabeak, gogortu gabeak daudela-ta, pozoi edo menenuak bereala egiten die miña.

212. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Mitxeleta arrak aurreko egoak berde arrea izaten dute kolorea ta atzekoak argiagoak; emeak baldartuta izaten dituzte egoak, ondo azi gabeak.

213. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Gaitzik gabea gaiztoangatik

214. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Norbaitek esango du: Aita Betikoak nola utzi zezaken bere seme gaitzik gabea alakoak eramaten? errugabea errudunagatik?.

215. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Baño batzuek gelditzen dira aberastasun oiek irabazteko biderik gabe.

216. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 (...) mallaka jarraitu ezkero, irichiko gera orduan aurreneko gizoneraño edo etor-bururaño, au ¿nork egin zuen? Berak ez, bakoitzak bere izatia eziñ sortu dezake-ta; bestek ere Jaungoiko-gabe ez, Jaungoiko-gabe besterik eziñ izan litekealako.

217. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 Geigarriya - Zerutik zintzilika dagon erreztun askoko katia ikusten badezu, erreztun bakoitza urrenguari erantsiya dagola, ta katiari eusten diyon zerbait goyen ba-dagola, siñisten dezu, bera-gabe katia lurrian legoke-ta; zintzilikako izaera ¿zerk ematen diyo katiari? Goiko eutsitzaliak; au ez balitz, zintzilikako katerik ez legoke; kate onek goiko eutsitzallia eskatzen duan bezela, gizon-errenkarak Egillia Jaungoikua biar du, bestela eustalle-gabeko katia lurrian egongo litzaken bezela, gizon-errenkara Jaungoiko-gabe, ezer-ezian egongo litzake, bestela utsian edo izangabe egingo ziñake zedorri.

218. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 3) Grazi laguntzalliaren biarra gizonak badauka beraz? Bai; grazi laguntzalle-gabe animaren grazi-biziya ez luke gizonak irichiko; grazi laguntzalle-gabe, grazi-biziyak ez liyoke animan iraungo; zerurako egitiak asi, jarraitu eta bukatzeko ere kemenik ez luke izango, gizona laguntza-gabe eziñ ibilli dan elbarriyaren antzekua da-ta; arrazoiz ba diyo Espiritu Santuak: Ni gabe eziñ dezazukete zerbait egiñ.

219. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Pekatu egiñ danian, kontzientziyak pekatuaren garrazkeriya adierazi du, pekatariyaren barrena imurtziyaz; oiturako pekatua egiten duanari ordia kontzientziya mututzen zayo; ta onen trabik-gabe, pekatu batek bestia dakar.

220. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Orregatik ezpata arraiak orrelakorik egin ez dezaten egiten omen dituzte arrantzaleak arrai oien antzeko txalupak; eta ikusi ta, ez omen diete ezpata arraiak jaramonik egiten; bada orduan txalupa aien ondotik bildurrik gabe ibiltzen dira; arrantzaleak oso errax iltzen dituztela.

221. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 ¡Ama gaixoa! esan zuten orain guregatik umetxorik gabe dago; ta umetxo auek amarik gabe!.

222. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ara zergatik ekiten diogun aspertu gabe, Maria Birjiñak dituan alderdi onak adierazten, ta mingaña legortu artian ariko baguiña, ere esan-ala esanagatik, beti legoke graziyazko ichaso orretan ze esan eta ikasi.

223. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 (...) da guztiya, araguizko jolas lasai, ibillera lizun eta irakastegui ontatik izentatu gabe usten ditudan beste zembait gauza, oyen atzeguiñ dana.

224. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Andre Maria Joakin eta Anagandik sorrtzeko aldian ama on batek semeari eror-bideak kendu egiten dizkion bezela, Jaunak Andre Mariari eror-bide guziak kendu zizkion; jatorrizko pekatuari agindu zion Andre Mariari ez ukitzeko; Maria pekaturik gabe sorrtutako aurra nai zuela-ta.

225. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ardorik gabe gelditu ta lotsatu ez ditezen egizu zerbait beren alde.

226. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Jaungoiko gure Jauna utzirik, mundu-aldera joko al degu? Jaunaren ederrtasunari jaramonik egin gabe, ontz-urreak daukaten burrni-dirrdira aukeratuko ote degu? Oarrtu gero Jaungoikoa betikoa dala; ontz-urreak berriz igeskorrak.

227. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 ¿Munduak eskeintzen dizkigun poz-atsegiñak billagarri ta naigarriak dirala? Bai noski! Baño uste gabean kenduko dizkizutela ta bilotsik bezela ezer-gabe utzi egingo zaituztela ez dezute beñere aztu bearr.

228. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

229. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Bertute geiago edo guchiago egon lezake gure ariman, baña bat bere ezdago edo ezda egongo humildade gabe.

230. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Eta egiaz bada humildadea da bertute guzien ondekida, zergatikan bera gabe ezin lezake egon bertute agiazkorik.

231. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Pekataria bizi izanik biurtuko dan esperantzetan, eltzen da aizkenik ergay onetara, desiraz beterik, baña egintza onen utzik, kasik Jaungoikoa ezagutu gabe, eta berari ezer eziñ eskiñirik gaiztakeriak ezpadira, eta berak betikoak uste zituan egun batsuek bukatzera dijoazenen damutasuna.

232. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Ganen duk etcherat hi gabe.

233. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 Aski dut gurutzearen seinalea hastea, gathuak burutik badoazi berehala eta Satan beltz batzu iduri ihesari lotzen dire bertzerik bilhatu gabe.

234. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Othoi arrats guziz emadazu mahain gain hortan, eske ibiltzeko beharrik gabe, biek erditik jan dugun bezalako ogi kozkor bat.

235. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Etchean goserik egonen badira ere, oraiko neskatchek ez detzazkete bi urhats egin dituztenak oro agertu gabe.

236. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Eta gero kask, doi doiako amor ttipiena gabe, makilak makila koskatzean....

237. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Ez da den gutieneko dudarik Donazaharren kausitu diren eskual idazlariek, batere espanturik egin gabe, ezpainak milika-araziko diozkatela beren irakurtzaileeri hango berriekin....

238. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Garazi guzia han zela erran ditake, beldurrik gabe Alduda, Ainhize eta Bidarray barne.

239. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Iduri zuen hastean herabe-zela holako munduaren aintzinean mintzatzeko, bainan aski aho pollita du nun-nahi beldurrik gabe agertzeko, eta esku-zarta ederrik aditu du, su bat begian, azkenekotz koplari baten oihu hau egin duelarik:
Bizi dadin Eskuara
orai eta gero,
Berma gaiten hortara
Eskualdunak oro....

240. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Horrengatik, nihork ez du handik mugitu nahi izan Passicot jaunaren mintzaldia mintzaldi laburregia! bururaino entzun gabe.

241. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Kolpez aphur bat durduzatua, bainan abian bihotza atseginez gaindia, baietz erran ginuen dudarik batere gabe.

242. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Treina badoa zalhu zalhua, kasik nehun gelditu gabe; ilhuna heldu zauku: adios kanpoko bichta ederra.

243. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Ez dugu astirik sakristiak dauzkan elizkizunetako untzi eta jauntzi aberatsen ikusteko; ikusi gabe utzi behar dugu halaber komentuko liburutegia, adituak girelakotz berdin ez dela gehiago han Nabarreko erregeek gainean zin egiten ohi zuten zilar estalgiarekilako liburu handia.

244. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Bizpahiru orreagatarrek ihardesten daukute ez dakitela; bertze batzuek, hitzik erran gabe, beren sorbalden goiti-beheitiaz eta begien larritze harrituaz, erakusten daukute beren ez-jakinarekin batean halako ahalge izi bat, guretzat berdin bitchia segur nola baita gure galde pikor tupustadakoa heientzat.

245. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Berac condatzen zuen nola egun batez bidean heldu zelaric bere arthaldearekin bethi bezala ilhun eta triste, bat batean bozcario handi batec gainditu zion bihotza; haren izialdura eta beldurcunde guziac ezeztatu ziren eta hain handia izan zen haren zoriona, non ahantzi baitzitzaizcon bere arthaldea, bere burua bera eta batere ohartu gabe buruz yuan izan baitzen bide bazterreco harrasiaren contra; han zen berebaitharatu.

246. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Haurra bethi eta orotan usatua zen aitari obeditzen; ez zen beraz menturatu deusen ihardestera: ichilic gelditu zen eta eman zen othoampiuml;tzari, bere chedeari ukho egin gabe.

247. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Biharamunean, etcheko nausiak ongi uste zuen Jesus eta Jon Doni Petri argia gabe hasiko zirela lanean.

248. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Lana hasi gabe eta lan hartarik den mendrenik ez gero galtzeko, joan ziren, salbu zuek eta bakar-tokira, zerbitzuetarat, eta, handik ezin atheraz, han egon behartu zitzaioten arrats arte!!.......

249. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Eta bi eskuak surat, pafa pafa deskantsuan ari zen orai, lurrezko pipa labur bat ahoan, pipa hartarik kurumilka zoan kheari beha, khe hura batere ikusi gabe, begiak han nombeit galduak.

250. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Gogoetan gelditurik, bazagon hantchet, heien egileaz, Jainko handiaz orhoitua; orhoitua ere, bera munduratu gabe, gauza hek, toki berean, harek bezala ikusi zituzten Eskualdunez.......

251. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 San Mark egunean, nihon bilha ibili gabe, aziak han zituzten emanak, erran chaharrak nahi duen bezala.

252. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Gazte zen; nornahiri bezembat laket zitzaion ergelkeriarik gabe jostatzea, hirri-egitea.

253. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Erran bazuen erran, handik astea gabe jakinarazten zion Baionako Suprefet Jaun zilarreztatuak, paga khendua zitzaiola, zeren Errepublika arthiki beharrez mintzatu zen!.

254. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Hots, choria aldachka batetik bertzera bezala, elhe batetik bertzera, gogoeta batetik bertze gogoeta batetara, hor, eta dudamudarik batre gabe, seguratzen da gure Jaun Erretora, Bilbil Errienta duela salatari higuina, herri guziak ja begietan duen salataria....

255. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Uste dut hamabigarren hoi erhiaz sartu ere zion ahoan, ezen gorri beltzatua, ezagutzarik gabe, leher egiten ari, azken hatsetan zen orai etchek'andre dohakabea.......

256. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Bainan kasu batzuetan, hala-nola eztaietan, ahaide eta adiskiden arteko dantzetan, ez othe ditake pharte har bekhatua egiteko hirriskuan jarri gabe, eskandalarik eman gabe?.

257. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Oroz gainetik emanen dute etsenplu ona zinki eta bararik gabe bermatuz beren itzalen khentzera, guziz ere kanporat ageri direnak, eta bertzen behaztapagarri litazkeenak.

258. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Bigarren Manamenduaz Jaincoac debecatcen daizcu: errespeturic edo beharric gabe egin Cinac; Cin faltsuac; Blasfemioac, eta Botuen haustea.

259. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Eracusteco, behar dugula Giristino agertu, goraki eta beldurric gabe.

260. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 O Maria bekhaturic gabe contzebitua, othoitz egizu guretzat, zuri gaude.

261. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Orduan ikaragarrizko su batek burutik zango puntetarat hartua, eta nere laguneri deus erran gabe, mainhatzerat joan nintzen.

262. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Bainan, halako amodioa izanki guretzat, eztagoke ahal duen guzia egin gabe, gure bihotzen beretzea gatik.

263. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Bertzerik egin eztezakena dohala etcherat aphurtto harren buruan bainan ahantzi gabe Jainkoak zer grazia handia egin dion; lanean ere hari dadiela grazia hortaz orhoituz ahalik maizena.

264. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Komunia lezakenak khasurik egin gabe komunionea zer den, eta Komuniatu ondoan, eskerrak bihurt eletzazkenak gal lezake laster Aldareko Sacramendu Sainduari zor dion errespetua, bai-eta fedea bera ere.

265. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Jainkoak nahi du alabainan nekeen jasaiten ikas dezazun kontsolamendurik gabe, haren eskupean osoki jar ziten eta zu baitan umilago egon.

266. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0271 2. - Zonbat-nahi bizia izan dadin sua, kherik gabe bizkitartean ez da altchatzen kharra.

267. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Jainkoa da bizkitartean sakramendu horren obratzale nagusia, nehork ikusi gabe ari dena, oro haren nahi sainduaren azpiko direnaz geroz eta orok hak manatua dutelakotz egiten.

268. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Horra non ziren aphez, mezaren emaiteko eskuarekin jarrai zite meza sainduaren khartsuki emaiteari, behar den tenorean, eta zure bizia dadila izan itzalik gabea.

269. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Erdaraz mintzo dire Alabesak, ez hargatik erdararekin nahastatu gabe zembeit euskal-hitz.

270. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Bainan... goazen emeki eta ez gaiten itsaso zabalean, leihorretik urrundu gabe, sar.

271. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Bainan ohartu gabe, itzaliak ziren leihorrean agurka ari ziren jende maiteak, itzaliak itsas-hegiko etche pollitak, itzaltzen ari jada urrunean mendiak.

272. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Zu geldi-geldia zaudelarik, untzia badoa gelditu gabe.

273. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Ez da orhoitzen untziak hantchet ondoa jotzen balu, zutaz egina litakela: zutaz nihor ez litakela gehiago mintzatzen ahal: untziarekin ezen, zuk ere ondoa jo zinezake, nun eta ondoratu gabe ez zaituen arrain handi tzar zembeitek oso-osoa edo phuskatuz iresten.

274. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Ez omen ditake-eta sinhets zenbat eta zenbat baratzekari biltzen duen horko jendeak, lurra ibili ere gabe!.

275. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 265.- Zingili baba, bethor ilharra, surthengoz joan da maiatza, [BNam], (Bertze orduz, hanitz errepikatuzko zen solasa. Zingili [BN], zingo Lcote frontiere, zango bakharrezko urhats urria, baba gutituz dohala dioena. Bethorkigula hartarik lekhora, etxil'ar, il'arbiribil, magitxil'ar baliosa; halarikan ere, auhendatu gabe ezin ikusiz itzaltzen, loril, hostaro, eder eta maitagarri den hilabete paregabekoa).

276. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bitchi ez den ahatik nola nehor ez den ongi heldu, zurrutarik gabe!!!.

277. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Gero bilkhura horietarat ichil ichila zohazin, batere Parisetik pagatuak edo manatuak izan gabe, ordu arte ikhusi edo izaki moldez eta gobernuaz kontent ez ziren guziak, batzu aintzindari eta bertzeak esku makhil.

278. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Dezagun ikhus laburzki, Chehetasun handirik gabe, zer zuten asmatu eta obratu.

279. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Lephoa moztu zioten, bertze chehetasunik gabe, Urriaren 27an.

280. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Badakizue aphezeri 1792an Erreboluzioneko aintzindariek galdatu ziotela Eliza berri bati, beren gisan eginikako bati (Jainkorik eta Manamendurik gabe) baia baitezpada eman zezaten.

281. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Lehen aldi batez barkhatu zioten, bainan Monestier Pariseko otsoak ez zuen uztekoa eta arrazoin gehiagorik gabe Baionarat berriz igorri zuen eta han Pinet-ek tiroz hil arazi.

282. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Arras partida zituzten Ahazpandarrak: zaukaten aphezek eta aberatsek ustelduak eta usainduak zituztela (orai bezala funtsian!!!) Bainan Pinetek sendiarazi zioten hura gabe deus ez zirela... eta berak zituen berritu.

283. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Erreboluzione handiraino, bi eskualdeek, beren saila, bereber daramakete, batak besteaz achola handirik gabe.

284. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Landibarren, holachet, doi bat gochoki iragan zituzten ordu nahasi hetako egunik latzenak, eta nahiz lau elizak hetsiak ziren, bat-bederak, erlisioneko gora-beheretan, errechtasunak oro bazituen, alabadereko irriskurik gabe.

285. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Garbiki mintzo da bederen, duda mudarik gabe.

286. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Eskuara hitzik jakin gabe eskuaraz mintzatzeko ausartzia ez du bere gain hartu, bainan bertze batzuen bizkarrean eman:

287. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Eta oraindik iñork eskurik sartu gabe dagoan basa edo oyan itxi-itxia bezala iruditu zitzaidan.

288. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Bijoa batez ere nere eskerr on orren berria ibilli naizen alderdi guzietako Apez jaun guzienganaño, iñorr berexi gabe; guziak nork nork baño obeki lagunduko ziran eta atsegin emango ziran ibili dira guzi-guziak-eta.

289. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Gureaz ez othe ginezake zerbait egin, beti eske ala ebasgoan ibili gabe?.

290. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Diogu bakarrik: 1ampdeg;) Alemana, eskuara bezala, bertze mintzairek ausikitzen eta zikintzen ari dutela gero eta gehiago; eta etsai bereri berdintsu behar gitzaizkotela jazarri; 2ampdeg;) Askotan batere elgar-aditu gabe bi mintzairek bide berberak hartzen dituztela, hitz berri beharretan direlarik, heien egiteko: Alemanek nahi izan zakotenean izen bat eman beren sortherriari, Deutschland deitu zuten, hitzez-hitz Aleman-herria (Deutsch Aleman; land herri) guk gurea Eskual-Herria deitu dugun bezala, eta zonbat holako!.

291. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Hitz berriak argi-argiak behar dira, ala jo erdaralat; ezin adituzko eskuara baino gabea hobe, mintzaireak mintzatzeko erabiltzen ohi direnaz geroz.

292. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Ez badute deus bururatzen ere, zerbeiti bederen lot daitzila, hola geldi-geldia egon gabe.

293. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Hiru egunez ez bazen hiltzea zilegi, sorginkeriarik gabe, asmatzen ahal duzue, hale gutiago garbi zitakela norbeit tipustapan, nonbeitik zerbeit chorte tzarrez hunkia izan gabe.

294. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Dena den, gure andere gaztea, punp zabal zabala erori zen, eta Agur Maria bat erraiteko astirik ukan gabe, mundu hau utzia zuen.

295. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Neguko gau luzetan, nekez zitazken supazter chokoan, arats osoak iragan, ametsetako sorginen gachtakeri bihotz-ilungarriez hitzik atera gabe.

296. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Zilo gartampauml;ik geroko urte anitzetan gatuak eta txakurkoak, eilalamien bildurrik gabe, goiz-arrats ebiltzen zire.

297. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Lo gauden demboran, kaheka lanean ari da guretzat, lanean kasik gelditu gabe.

298. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Zertako othe? Lehengoek ere uste othe zuten egiazki berri tcharren mandataria dela edo, Harriet apphezak bere hiztegian dion bezala, hola deitzen othe zuten bethi gauaz dabilalakotz, den gutieneko harrabotsik egin gabe, Akhelarrerat heltzeko sorginek ohi duten bezala?.

299. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Euskaltzaleen Biltzarreko gizonen xedea da, euskaldun umeak ager diten gazte danik frantsesaren ikasle, ba, bainan euskaraz bermatuz, beiratuz euskara eta ahal bezenbatean apainduz; ohar diten ere frantsesen urratsei, bainan bereak ahantzi gabe, bereak xuxenduz behar denean frantsesaren erakaspenetik.

300. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Ez dezakegu ere gaitzetsi gabe utz Altube, ixuriegi agertzen zaizkoten hitz batzu, frantsesez termes abstraits deritzakoten hetarik.

301. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Bañan osasunez ondo etzelako, ezin zitekean etorri, ezta lan au bere lepora artu ere; eta nik artu bearr izan dut, ortarako, Mendiburu'ren eretzian dudan andieste sakona bertze gerkunik gabe.

302. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Itzketa ere agitz sarkorra zuen, ez aoz bakarrik, baita ere bere begi, aurpegi ta eskuz; orrela denen begi-belarriak bereganaturik, oro, zirkinik ere egin gabe, adi-adi zitzazkiola.

303. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Orain berreun urte bezelatsu, Mendiburu, Larramendi, Zarauts-ko Pantzezkarr mixiolariak eta bertze zenbaitek, gure euskera ederr, goxo au goratzeko alegiñak egin bazituzten ere, lenagoko einean, iya deus ere aurreratu gabe, gelditu zen.

304. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Nahi badugu haurra errechki hazi, gastu gehichagorekin, bainan berriz hasterik gabe, eros ditzagun haurrak egunean beharko dituen ttuttueriak; beraz, haur behi esnez choilki hazia denarentzat, lehenik zazpi, gero 6 eta gero bortz.

305. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Ongi jasaiten balimbadu, goitika eta sabeleko minik gabe, emanen diogu haurrari aphur bat.

306. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Eta zintzurra? Biziki gorri bainan ttitta churirik gabe.

307. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Utzazu lehenik geldirik jan gabe zombait orenez; gero emozue noizetik noizerat ur hotz chorta bat kullirka; ontsa erran dut, ba, ur hotza ezen ur beroa emaiten badakozue, goiti eginen du berriz.

308. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Hunen erroek egosirik tizana on bat egiten dute mafrundietako, hala da: bainan nihori ez ginioke tizana hortarik har dezan erran nahi, miriku bati mintzatu gabe.

309. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Han-hemenka landare hunen erroak odolaren mehatzeko on bazaizkote, guk ez gintuzke nahi miriku bat mintzatu gabe.

310. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Beren odoletik sortzen dituzten haurrek deiete bakarrik emaiten gizon eta emazteari, - ala gorputzez, ala gogoz, ala bihotzez bat egiteari darraion gozo neurririk gabea.

311. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Badoa lañoki, batere gupidarik gabe, jendeak eskuz joka eskerrak bihurtzen daizkolarik.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bai badakigu baña, zoritxarrez euzkeldun utsak diran uritxo batzutan (oso gutxitan Jauna'ri eskerrak) Miren-Alabak beti erderaz abesten dutela; eta au Billera'ko agintari diran neskatxak erdaltzale diralako beste ziyo gabe.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bakoitza, gure uste guzien gain, Jaungoikoa'gana zuzendu bear gera, ori bai; baña Jaungoikoak gure uste ori zuzena danean, ez digu debekatzen bear bezela aldeztea; eta auxe da neskatxa euzkeldunak, obeto esateko abertzaleak, egin bear deguna; geurea aldeztu; bear bezela, baña aldeztu; bein da berriro, eta makaldu gabe.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Orrengatik neskatxa euzkeldun abertzaleak, alegindu gaitezan gure txadonetara euzkera eramaten, beretan euzkeraz abesten; eta au bai, batere beldur, batere espai gabe dezakegula; ba onela egiñaz ez bakarrik gure eresi, gure olerki, eta gure elea aldezten ditugu, baita Jaungoikuari aintza geyago eman ere.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Tolosarrok entzun al izango gendun Jainkoaren itza, goizean goiz oieko epela utzi bearrik gabe, egoki-egoki zetorkigun garaiean.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Erantzuteko astirik bage esan zion gezurra.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bildur gabe esaten degu bera dala gure errian Aberriaren eta abertzalien areriorik aundiena, ta ongi etorri zitzayola zueri laguntzeko aitzakia, abertzalien kaltez jarduteko, Aitortzen degu berari zor diogula degun zebelizaziyua; bera izan ez balitz oraindik debarrok lau oñian ibilliko giñan eta atzaparrekin jaten.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Neke apur bat berekin ba'du ere ezin egon giñanez Erniyo mendiko kurutzetik jun-etorri bat egin gabe, bertan, Zelatun, Iturriotz'en eta abar, izan giñan lengo igandian, nunai notintza aundi eta alaitsuak ikusten genituela.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Beragatik ezin genezake utzi beren izenak agirira atera gabe: Iriondo'tar Miren, Garmendia'tar Modeste, Arluziaga'tar Elade, ta Arzuaga'tar Koldobike neskatillak eta Oregi'tar Errupa, Olaetxea'tar Albontsa, Laskurain'tar Timota, Izagirre'tar Jon, Garmendia'tar Erraimunda mutillak izan ziran ain ederki igandean antzes-lana egin zutenak.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Letradua-ren alabaren papera aspaldi onetan antzestu gabe egon dan Salegi-tar Estepane antzeslari bikañak egin zuan.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ez da errez izango Aitona eta Billoba egokiago ateratzen; ezin liteke iñor nabarmendu danak bakoitza berian txit ondo, maixu zar batzuek bezela; (...)? bat azaldu zan, lenengo aldiz eta biar aundia izan-arren txit egoki egon zana, Pantxike; gure antzezkiari goralpen aundiak emateko inguratu deguna neskatxa gazte ori, ¡jarraitu bildur gabe Maitxo!.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 DEUN IÑAKI EGUNEAN Eleiz nagusian Donostiyan Deun Bingeneko eleizan erretore dagon Barrena jaunak egingo du itzaldiya zenbaterañoko itzlari ederra dan agertzeko esan oi dute Kastelar erderaz bezela au dala euskeraz, beraz egun orretan entzutera jun gabe ez gelditu damu izan ez dezazuten.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Euzkotarrak! Aurrera, bada, guziok dide onen-aldez; eta igandean ez-dedilla iñor gelditu Euzko-Araudi au aldeztuko duten euzko-seme jator oiek aldun ateratzeko alegiña egin gabe.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eskoitarrai ezer egiten itxi baga, erkaltzaliak oben bat betiko daroela diño.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Arrizku-zorijan pozik datzanak, ardura baga, areik galdubak ixango.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Onen maitasunean iraun dogu, zirkiñik be egin gabe.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gañontzeko bideurratze guziak, au gabe, alperrikakoak ditugu.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gora biotzak aberkideak, eta egunero Euskal Orri oneri begiratutxo xamur egin gabe EL DIA eskutatik ez uzteko asmo sendoa artu.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eguzkia, illargia alizar, izar beltz... guziak elkarren antzik gabeak, naiz neurri, naiz argi, bai abiadura, bai bide, ta abar.

331. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Tximist, oñaztargi, turmoi, txingar, eudi, kaskabar, intz, guzia bata bestearen antzik gabea.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Uin, izkora, izpera, arrai, ondartz, arkaitz, ugarte, ekaitz, baretasun, bai elkarren antzik gabeak.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gure iritziaren alde alegiña egiten genun noski, baña iñor iraindu gabe ustez.

334. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Zuaitz ostorik ere Jaunaren baimen gabe erortzen ez bada, gure mutualdi onek bere... zera izango zuan, bai, ta oraindañokoa alde batera utzi ta len baño ere kementsuago utzitako bideari eldu dezaiogun.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bukatu zuan itzaldia esanaz, bide zuzen ontatik jarraitzeko eta bildurrik gabe lan egiteko Euzkadi gure aberria azke ikusi arte.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ontarako abestiak ikasi bear dira, larunbatean asiko dira ensayuak, aldezuten guztiok utz egin gabe etorri.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Andereñoak ari dira lan eta lan, gelditu gabe.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gure alegintxoa gabe, ez da beintzat ilko Euskal Orria.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Euskaldun-gogoa ase nai duana, ezin diteke itzaldi ori entzun gabe gelditu.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Antzerkiz urri, edo aukera aundirik gabe gauden ezkeroz eta aiek orri onetan agertzeko ainbeste toki izatearren, goian idatzi biar duenak idatzi dezala, baña ez bedi betarik ez duena artarako zirikatzen aritu, bestela ere naiko betegarri sortzen da-ta.

341. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Au, jakiña nere iritzi kaxkar bat besterik ez da, negun aukerazko antzerkiak izateagatik beste asmorik gabe emana.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Negua igarota, udaberrian, azaldu gindezke kukuarekin batian, idatzi gabe, obe bearrez egon geranok.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gizonak orlako lanari zor diyon goralmenik bagea.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bañan neke aundirik egin gabe ikusten degu; Geyenak sendi batekoak dirala.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Galdera orok erantzuna izaki, eta onek ere bai: ¿Tolosarrak zer kasta geran? Batzoki baten aurretik igarotzean, asto-lekua deitzen ez dakigunak, Apaiz bat aurretik igarotzean, si supieran los curas y frailes abestu gabe, txapela erazten, edo ixillik egoten dakigunak.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Baña noizbait oartu gera beste eginkizun geigo ere badirala, ta beti lo egon gabe esnatzeko garai dala.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Miñ ori bidezkoa dan edo ez, bakoitzak aztertu dezala, bere barrenen, baña geiegi azaldu gabe; geiegi azaltzen dunak ez du bere burua goratzen, makurtu baizik.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Lagun asko bildu giñan, itzaldi ederrak entzun giñuzen eta pakeari erasan gabe bukatu zan jaialdia.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Naiz bere apaltasunari kalte egin ezin utzi nezake Errezola'tar Rita Arkaitz arte idazlearen izena goraldu gabe, arretaz eta kementsu oraindaño egin dun arazoari, eskerrik onena zor zaiolako.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Aurreskua naiz gizonezkuak ta naiz emakumezkuak atera, ondo ta bear dan begiramenarekin atera ezkeroz ondo dago, ta urrengo urtien ere atera Jaungoikoaren aurka oben egiteko kezkarik gabe.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Emen lurreko gora bera guzien zuzentzalle Bera degu; Bere baimenik gabe, zuaitzen orririk ariñena ere ez da bere lekutik aldatzen, ille bat ere etzaigu erortzen....

352. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zeñi autarkia? Zalantzik gabe, Eusko Etxeak aututako jaunaidi: auek dira: Franzisko Salsamendi Urkia, Pedro Zumeta Berasategi, Jose Ramon Alzaga Uruazabal, Fermin Zubiria Yeregi, Jose Manuel Lizaso Arsuaga, Jose Domingo Aizpurua Illarramendi, Jose Maria Aranburu Sarasola, Bernardo Oiden Oyarzabal, Modesto Bereziartua Zubiria ta Santiago Otamendi Illarramendi.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bide ortarik ibiltzeko, zuen soineko edergailluak erakutsi eta edertu dezazkezue, baño, garbiki, gizona baitan den arra ernatu gabe, kilikatu gabe.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Naiz da berriketak sortu, eta batzuk mindu, jo ortik bildurrik gabe, egia beti egia da, eta uste det garaia dala numeroa utzi eta kalidadeai begiratzekoa.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egia da gure egunetan batez ere, ikaragarrizko alegiñak egiten dirala eriotzaren gomutarik ere gelditu ez dedin gizartean, baño dan dana alperrik, bada au aurrera eta aurrera dijoa jaramonik ere egin gabe gizonen iritzi eta esanai....

356. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta orduan geroagorako eta geroagorako utzita ezer egin gabe an aurkezten diranean.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta orain datorrena lengo talde ura ez dan arren, exkaxagoa ez dala esan genezake kezka gabe.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¡A! ta aztu gabe.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Txakur-goseak, ogiya amets bezela, socialista abek ere beren opilla baizik ezdute gogoko, eta berenaren aldez, edo beren-artekuen ogasunen aldez itxuan leyatuko dira, egintza itxuski onek beren labetik at aurkitzen diran langille ta beartsuen eskubide ta ogasunei egin dezayoten oker edo gaizkintza aundiyaren begirapenik gabe.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zurrutak orailduta, gizonaren antzik gabe gelditzia ez orde tajuzkoa izaki olerkariaren esanetan, ezin itz goxo ta sorkai atsegiñetan txoratu.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Erritxo jolas edo dantza txiki abek bear bezela ezagutzeko, errixka oetako euskaldunai dagokien bizkerak agintzen duan eran jarri gaitezen: mendian, uri nagusiekin, len gaur baño gutxiago, baña beñere zerikusi aundirik gabe bizi dan baserritarren tankeran....

362. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Botzez lana egin biar dala
bururikan galdu gabe;
itz jakiñak dirala oyek
ezdakat dudarik ere.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bañan egiten ez degulako,
orra aberria naigabez,
ama ojuka ari geralako,
geren izkuntzikan gabe.

364. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ba iñork ez diote gaitzik egiten ta ezaguturik alde on au, bildur gabe, urtero ta txintxo beren denboran leku artara juaten dira.

365. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Esaten detana urtero gertatzen da, ta erri batzubetan, urtetik urtera geyago ta au errex da ezagutzen, ba txori gaxuak azkar ezagutzen dute zein aldetan utzitzen doten pakian, gaitzik egin gabe, ta alaz ere beren kabi maitiadi, abek izan bear bai dute txikiyen seaskatxoak.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Errien artean ta lateerrien artean ez da pakerik izango, abertzaletasun berekoiak irauten duan arte, pakerik ez da izango, aundiak txikia eskubide gabetandik indar maltzur bidez zapaltzen duan arte.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Artean begiak ondo iriki gabeak nizkian, aurreneko urrutizkin deia izan nianean: Zorionak, Luzear, ederki dago.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ta eskarrikasko esateko astirik ere eman gabe gelditu niñuan piiiiiii belarriko zuloan nuala.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ta, motell, ez luma ta ez paperik ikutu gabe, nola ez nekikala, Maeztu'ren artikuloa baño obea idazteko gai niñuala ikusirik, nerekiko egin nian: Ni ez nauk Luzear, ni Amalau nauk .

370. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Batere arrokeri gabeak ere asko dira zerbait modu dutenarren ere.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Enpliu on bat duala, ta txartxeagoan pasatzen dana, aintzakotzat artu gabe buru arro ta itxuraz aurka.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuek bakarrik eta kontrariok gabe, zuena beste periodikuak besterik etzan garai ayetan bezela bizi zeratela zinistuta bazaute, oker zaute.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Orduan bezela guztioi goitik beera barkazioko begiratu batekin begiratuaz eta zuen baimenik gabe ezer egiterik ez bagenduke bezela artutzen gaituzue.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuen gezur ta saltsakin aspertuak dauzkazue zarrak, eta gazteak geranok, eskuartean zer darabilkigun dakigunak gera, eta zuen esan txatxu eta ergelai batere kasorik egin gabe aurrera segituko degu.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta guri begiak irikitzen, gorrotorik gabe, maitetasunez beterik ibilli zaizkigun gizon prestu ta leyal oyengatik, zuk zertarako orren gaixki itzegin dezu?.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Amaiketakorik eman gabe gañera ¡zur arrayua! Traena jartze omen dik.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ba, Aberri Eguna alik ondoen eratzeko komisiyo jator bat osatu dala, ta, espatadantzariyak ta poxpoliñak entzayotan astekoak dira ta, meza nagusia Euzko Etxea'ko abesbatzak abestua Sabin gure Maixu illezkorrari ezkeñiko diogula... goizean eresbatza ta txistulariyakin diana izan bear gendukeala... eguardiko konziertoan eusko eresi edo gure gureak diran piezak jo bear litzakela... arratsaldeko dantzaldi guztia eusko dantza garbia izan dedin, askaturako piezak bakar bakarrik jo arasteko Ayuntamentuan Martxial jaunak eskatu bear lukeala ta... baña ixilik Txiprixtin danak batera esan gabe.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Dana dala sarbide-txartelak artzen asten al gera bestela partidurik ikusi gabe gelditu bearko degu.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Irakurle: Ikusi nai badituzu bi bikote oiek tongorik gabe jokatzen juan URUMEA PELOTA LEKURA datorren igandian goizeko AMAR T'ERDITAN.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ez litzake arkitu bear erri bat bakarra gure Euskal errian, on aundi onen agerketarik gabe.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Aurrera sartuko dira gaitz naskagarriyaren artera, gaitzaren kutsu bildur gabe gaitzak sendatzera.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba alegiña egite ote dan zabaltzeko eta ezagutuazteko elkarte goragarri au artu dezaten erri askok bere ikasbide onaren bitartez, Jainko zale itxura puskatxo bat geyago, denbora geyagon ibilli gabe amiltzen aldapa bera, ez jakiñ laño illunpean, gorrotoaren su ganetan eta oitura lotsagarriyetan.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Jakin degu Frantzi aldetik muga zergak ordaindu gabe (kontrabandoan) abereak ekartzen dituztela.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Pozgarria da ainbat bazkide, beren arazoekin, egun batean eta bestean, bein ere gelditu gabe, emen, gure idazkaritzan ikustea.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Agiri gabe, surrerik ezin.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Bariola'tar Abein janak idatzi gaurdaño antzeztu gabea dan GOI ARGI antzerki ituna antzeztuko dute ainbeste aldiz txalotutako Eusko Etxea'ko antzezlariak.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Era onetan tajututako Batzordearen eginkizuna eta eskubidea eraikitze lanak, gai abentzat ipiñiak daudenak beste esirik gabe, zer-nola egin ditezken adieraztea zan.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Laterriak erabaki zuana alde batera utzi gabe orratik.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Beste berririk gabe Batzarra amitu zan.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Obispo eta apaiz jaun oyek
Gogor ari dira abisten
Playa oyetan dirala jazten;
Al egiñian tira ta ere
Etzaye ondo irixten,
Goi aldia ere lasai antzian,
Ardura gutxitxo ixten;
Ikusi gabe ez da erraza
Nola dabiltzan sinisten.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Donostia-n Loiola izeneko soldadu etchea errenditu zenean, hango buruzagi Carrasco deituari ta hunen aitzindari lagunei, itza eman zitzaien, etziotela kastigurik (punitzerik) emanen, Consejo de Guerra delakoak yuyatu gabe.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Langileak legundu ziren putchka bat, Irujo jaunaren zuhurtazun eta kuraia ikusi zutenean, eta erretiratu ziren, egun hartan deus makurrik egin gabe.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan, elizatik ateratzean, ilun chamar baitzegoen, neork ikusi gabe, auntz bat sartu zitzaion eliza hartan.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ote guzi au orrela igesi zijoala, azaltzen dira ortzean etsaien egazkiñak (avion) ta emakume ta aurretzaz batere errukitu gabe, ekiten diote lergaiak (bonbak) botatzen ta lergai oiek sartzen duten bildurrakin, emakume ta aurrak ero antzera laxterka asten diran garaiean, nora edo noruntz joan ez dakitela, orduan berriro ekiten diote euren izkilluazkarragaz (ametralladora) ta iñork sinistuko ez luken ainbateko erailketa izugarria egingo dute.

395. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bazter guzietan eriotza zabaltzen dute, Jinkoan izena beti aboan darabilkiten etsai anker oiek, ta gero, euren izparringietan diote, eurak, maitasun aundienakin jasotzen dituztela gurasorik gabe gelditutako umeak.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela gelditu dira ainbeste ta ainbeste aur gurasorik gabe eta ainbeste guraso aurrik gabe; guziak, batere errurik etzutenak ta euren etxeetan lasai bizi zirala, eriotza arkitu dutenak, oraindañoko beste iñongo gudan gertatu ez dan bezela.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

398. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Eskual-elgarkuntza hau, katoliko zelarik, bertze katoliko aunitz bezela, lurra artu gabe igertu zitekela ?ez al zen beldur izaiteko? Bai; bainan, bazuen elgarkuntza horrek, bertze katolikoek etzuten zerbeit, anima bat, biziaren biztutzeko eta iraun-arazteko: eskualduntasuna.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Eta geientsuenak izen gabe ala izen ordez estaliak; Alako azala bait genuen!

400. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Badakigu Ondarrabikoak eta Irundarrak armik gabe, diziplinarik gabe lan aundi-aundia izugarria eman giniegula militarrai; ta orain Bilbon bezela preparatuak egon bagiña, ta traiziorik izan ez balitz, oraindik Irun gurea izango litzakela noski.

401. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Itz hoik zuhur eta egoki-egokiak didurizkigula erran dugu gorago: egokiak eta errepetitu beharrekoak, zerren ahantziak baitituzte Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Espainia aldekoen kontra ain , itsuki ta neurri gabe ari izaiten direnean.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Kupira gabe, ugari erabilli.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta nola bataiatu gabe dagon, ez ziñatu iru bider oitura dan lez.

404. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Garagarrillaren lenengo eguna; larunbat arratsaldeko seiretan, plaza zabalaren eskubi aldetik dagon gaxo etxe luze arretan, gizonai apariya ematera zijoazen, eta buru egiten zuan lekaimeak, janaria onetsi nezala eskatu zidan Kristau egin bear ori bete ondoren, txoko batean, gomazko iru kurpiltxoko gurditxoan, burkorik gabe ta luze-luze etzanda, ogeita bost bat urteko mutillari auko txulora janaria ematen, Lardizabal'tar Ana Maria ikusi nuan.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zenbat-eta iragarrigo orduan ordia gertatu liteke kaskarrago, urrutiko intxaurrak arbolian daude-ta, zenbat diran, bertarau arteraño, iñork igarri gabe.

406. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra nola: eskola, komentu eta eritegi hoik handi eta emenda ditezkela, trabarik gabe eta ez dutela zergarik arras guti beizik pagaturen.

407. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz zozialistek ager detzazkete beren bandera gorriak deskantsuan, eta nehoren beldurrik gabe.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Hainiz langile egon da bozik batere eman gabe.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bertzalde, ez zaio iduritzen katholikoak aski artharekin lotuak direla oraino, helduden maiatzean behar ditugun bozkatzeetako lanari; nahi luke zerbeit onik antola balezate hortako aitzinetik, azken egunen beira egon gabe.

410. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Hola bazuketen nola paga kargutan jarriak dituzten adiskide andana, zerga berririk gabe.

411. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Zenbat aldiz ez dautzuegu erran badugula, Frantzian, kargudun eta emplegatu sobera, eta hortik behar litekela hasi gure budjet izigarriaren ttipitzen! Hori egin ahal diteke, nehori zuzen kontra jazarri gabe, eta herriarentzat kalterik gabe.

412. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Zertako da horatza harik gabe; zertako orratzik gabe haria?.

413. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Gerthatzen da batzuetan iraurkia bildu eta galtzerat uzten baitute, eman lezaken ongarria athera gabe hartarik.

414. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nik uste bata edo bertzea eskas dutela, ez badituzte ere biak labur, ongarria nahi luken bezala arthatu gabe uzten dutenek, bertze edo zoin lanen egiteko estakuruan.

415. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erakuspen ederra emaiten dauku hor gure jaun ministro-nausiak: norbeiten beharra denean, artha ongi eta lausenga; bainan haren beharrik gehiago ez denean, eman kamporat, piltzar bat balitz bezala, deusen acholarik gabe.

416. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Okhaztagarri zaiku bethi mintzatzea Combes horren itsuskeriez; bizkitartean ez gauzke hau oraino erran gabe.

417. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ahalgerik batere gabe, aithorturen dugu atsegin eman daukula galde horrek.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zer den hatik gizonaren sorhaiokeria! Iraganak oro ahantzirik, bizi nintzan, achola handirik gabe; eta gerla akhabatu ondoan, airos itzuli nintzan, Frantzia barnean gaindi ez dakit non ibilirik, etcherat.

419. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Espanturik gabe, oren laurden on bat ba.

420. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Krakez ahutara bat bolbora ezartzen diot ene harmari, eta gero, hala hala gainetik, burrarik batere gabe, ahoan nauzkan gerezien hechurrak.

421. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi sosetan egin ditake, gocho gochoan bideño hori, Sant Izpirituko zubian iguzkiak erre gabe, edo belhaunetan gora ichtilez bethe gabe.

422. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Iragan astean, aphezik ez kurutzerik gabe ehortzi dute gizon bat.

423. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Holetan kargudunak, hala nola tropetako aitzindariak, ez eta bertze edozoin gizon gobernamenduak bere eskuko dauzkanak, ez haizu elizan ibiltzerat; ez eta zangorik sartzerat ere, mezaren entzuteko ez bertzela, non ez duten etsi bat hartu nahi, abantzamendurik gabe egoiteko.

424. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bero azkarrak bai, egun batez ere haize hegoa, iduri baitzuen, bihiaren egitera utzi gabe, zohi arazi nahi zituela arthoak.

425. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gaineko lilia harrotu den ordutik alferretan dago han buruaz goitikoa: ezen ordukotz gaineko lilia eroria da buruko bizarraren gainera, zer gabe ez bailezake bihirik egin arthoak.

426. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Geroztik beraz egina du bere lana, khen diteke buruari kalterik egin gabe.

427. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Huna nun aurthen ez den guti baizik agertu, edo hara gabe hatzeman dutelakotz lana, edo bertzala.

428. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Badire hiru mila jende atherberik gabe.

429. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan lanetik lekhora, elgarrekin barne hartan ala handik kampo, beren solas eta urhaisetan, adinik gaichtoenean, deusek begiratzen ez dituelarik; jinkoaren, ez burhasoen, ez buruzagien beldurrik gabe; sustengu onik nehor ez; bilhatzeko elgarren ahalgo.

430. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Badakizu... bategatik, gezurrik erran gabe erran ditakezu oro.

431. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eztut ouste; Iabarnen aferma sari hori ukhen gabe igaranen dira; badie preziski berentako begiratzeko ideia, eta han diren zumen emaiteko bouhamer dohañik.

432. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Joku egin niro mekanika, erran delako emendiouarekin, agertuko dela dembora luze gabe.

433. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gaineratikoa bere emazteari, soldado duen seme bati; jaun errientari, ahantzi gabe; iloba, suhi, suhiaren aneia;... zeno hel batelik lartzera.

434. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez dauzkitzuet hemen guziak berriz emanen; bainan ez nagoke zenbeit bederen errepikatu gabe: Elizako buruzagi bezala, Eliza guziarekin batean mintzo nitzaiotenean ene diosesako fededuneri, ez dut onhartzen zuen azpiko izaitea.

435. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gizona! Zer gauza hura! Hots, ahotik ezin utzia; koller-taraka badoa, zintzurrari behera, hortzak ohartu ere gabe.

436. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Batzu bihiturik jaten dire, bertzeak leketan, bihitu gabe; leka osoak hala-hala, edo bi hiru pusketan.

437. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bethi badu laborariak, zeri joka, demborarik galdu gabe Egun hautan zer nahi beterraba landatu duzu; han daude gozo, tente, chutik, lehen iguzkiari irriz zabaltzera prest.

438. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Inkestan egiliak ere ukhenen dutie aztaletan, garde-champampecirc;tre-rekin edo gabe, jujia beno lehen: .

439. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aphezak egunko egunian ez ditazke aipha eskola-egiliak mentzitu gabe.

440. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Haurrer emaiten dutien erakaspenetan, erlisioniaren eretzian ez badira nutre, entzunen die charrancharen gabian ez entzunaren eginik ere: .

441. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aphezak ezin aipha eskola-egiliak aiphatu gabe; eskola-egiliak aldiz Madama Larrañe-koa berhez mentzitu gabe, gaitzi (beleiko) haatik.

442. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi den, mihia ontsa erabili du eta Ochagavia-t joaiteko lanik gabe Aranolatzerat bere ardiekin utzuli da.

443. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Mezako khantiak hanitch ontsa eman dutie, guziek ber botzian, eztiki, oihukarik gabe.

444. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Betan zuritu, bainan ikaratu gabe.

445. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jauzi batez bera jaiki; beztitu, belhaunikaturik kofesatu; meza entzun, kominiatu, othoitz egin kartsuki eta umilki; bere burua ichil-ichila utzi estekatzerat; urhatsa chut eta fermu joan tresna lazgarriraino, nehork lagundu, ez eta herrestatu gabe; aizkoraren ikusteak egin-arazi gibelerako oldar labur bat...... alferretan.

446. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zaharrak pika, eta gazterik ez landa, laster batere gabe geldituko gira.

447. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Neskanegun gaian, 8 orenak etchit gabe, nabaritu dugu Atharratzen lur ikhare bat.

448. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Kolorez gorri ilhuna, nehun churirik gabia; bi beharri puntetan lahia edo martillu ttipiak; buztan litsa moztua; metre bat hogoi ta hamabitik goitikoa.

449. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Dudarik gabe, gizonak ere badu zer egin, hari denaz geroz moltsaren fornitzea.

450. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Orobat ministroaren baia gabe, erresumatik kampo bakhotchak paperetan mila libera baino gehiago ez dezake ereman, gehiagoren beharra balu ere.

451. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eta gobernamenduak ez badu laboraria orai baino lagutzenago urthe laburrik barnean Frantzia ogi bihirik gabe dukegu.

452. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Trein haren burdin mandoa bera heldu, trein bihi bat ere gabe.

453. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Jendeak etorri zaizko berehala altchatzerat, bainan han berean arras laster odol hustu zaiote eta hil deusik erran gabe.

454. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Pilotari zaharrer ez bide zaiote hambat partida ederra iduritu; lehenago bazabilkaten pilota gorasko plaza buru batetik bertzera eta zombat aldiz, hutsik egin gabe! Doniandarrak hamabi joko-aratuak eta Saratarrak hortzetan zauden; orduan atzarririk egin zuten salto bat zortzi jokotaraino: bainan hartara geroz bortz joko baino bat egitea errechago baitzen, Doniandarrek eta Itsasuarrek sartu hamahirugarrena.

455. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ikusi gabe Salon Gabriel, 25, Victor Hugo karrikan.

456. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nehork uste baino lasterrago egin dute, egiaren erraiteko gau eta egun kasik hatsik hartu gabe ari izan baitira.

457. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez da egia bezelakorik, elhea aise dabilka, legun eta behatz topatzerik gabe.

458. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Mandoa saldu eta astorik gabe etcherat itzuli.

459. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Alamanen esku dorpea lerratu da heien buru gogorraren gainean, nehor lehertu gabe, gehieneri kaskoa apal-arazi gabe ere.

460. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Eta gurekin ditugu ala judu ala protestant gehienak, hoiek ere nahiago baitute orai arte diren bezala, beren Frantziako lagunen heinerat jautsi gabe.

461. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Sendatzeko, ordea, ez digu sendagaia gizonen enderri arteko jakintzak emango; jakintzaren muga gabea baño sendagai sendoagoa, eragikorragoa bear da aipatu degun gaxoaren erraiak sendatzeko.

462. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Gizonaren jakintzak eta gogoramenak, mugarik gabe nai dituzte zenbaitek.

463. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Baño Europaren gaitza ezta adimenaren mugarik-eza ta lokarri gabea bakarrik.

464. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Ori egiten du Aita Santuak, kristaurik zabarrenak ere naiko beta izan dezaten Bulda berria artzeko ta egun bat bakarrez ez ditezen bera gabe egon.

465. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Eta Bulda onen eskubidez baliatu ditezke oiek, kontzientzi-saririk gabe, Buldaz zillegi dan egunetan aragia jateko ta beste eskubideak artzeko.

466. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Amabost urte ta amabost berrogeiko induljentzia, iru gauza auek egingo dituen aldioro:
1.ª Elizak beartzen gaituen egunaz landara baru egiten ba-degu, edo egun oietan barutzera bearturik egon gabe baru egiñez edo baru ezin egin duenari orren ordez Apaiz-Aitak edo konfesoreak egiteko ematen duen ordañezkoa egiten bada.

467. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Arritzekoa da nola biltzen zaizkion igandero, meza bitartean bere itza aditzera, ortarako egin bear duten bide luzeagatik ikaratu gabe.

468. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 IV.- Mutilla ordu batez asi gabe egon zen,
Artean kantu naiez Praillia irrikitzen;
Azkenez Sursum corda latz-miña jo zuen
Eta praille gaxoa gutxiz sortu etzen
.

469. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Goikoa beren alde zedukatenean ezeren eta iñoren bildurrikan gabe egon zitezkean.

470. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ikusten dek bada abertzaliak beti aurrera ta aurrera guazela, ta batere uste gabe Euzkadi ta euzkera indartzen ta sendotzen ari dala.

471. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Gaur gauza bat, biyar bestia, ta aitzenerako bideko txakur aulen zaunkai oraindaño lez jaramonik egin gabe jarraitzen badegu ¿zeñek asmatu noraño iritxiko geran?.

472. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Sudurra luzea du baño ez zorrotza, ertza zerbait goruntz altxatzen dala, bere politasuna galdu gabe Kopeta ez zabal ez mear; begiak beltzak, gozotasuna ta pakia dariote.

473. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Esan bildurrik gabe, ¿ez al gera betiko adiskide mamiak?.

474. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Agur, Erramon ta ez aztu Gotzai edo Obispoak zer zillegi dan, zer egin bear degun ta zer egin gabe utzi bear degun erakusteko jarriak daudela.

475. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Tisikoa egon dan etxea kutsurik gabe uzteko batez ere gurasoetatik datorren gaitza danean eta etxeak asko baliyo ezpalu... etxea erretzea da onena, baztarr guztik kutsutuak egoten dira ta.

476. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oarra.- Oso kontuz ibilli bearr da sublimadorekin beneno indarrtsua da ta, eta ez det uste gañera, sendakiñaren errezeta gabe emango lutekenik.

477. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurrean sarrtzen diran zurak, baldoak, zutikakoak edo tutoreak, eta abarr, gerrtu gabe, soil-soil sarrtu ezkero, busti-legorrean errex eta laxterr usteltzen dira, eta ori gerrta ez dedin, begira zerr egin liteken: Su aro aundi samarreko bat egin, eta su orrtara bota, lurrean sarrtzeko asmoan dauzkagun baldo ta gañerakoak azala kendu ondoren, eta surrtan euki, aliketa lau edo bost milimetro bezela erretzen diran arrte.

478. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ukulluko lurr, majaera eta orrma baztarr guztietako garrbitasuna egin dun nekazariak esan lezake, bearr bada abere bat, bi edo iru gaxotu gabe edo il gabe negu arrtan gelditu zaizkala, bada abereai, naiz zaldi ta naiz abelgorriai sorrtzen zaizkaten gaitzen sustraiak, zikin tarrtean egoten dira.

479. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Era orrtara garrbitu ta, ez dira orrdoitzen eta orrdoi asko daukaten tokien bat baleukate, kendu aldan ondoena, eta pintura pixka bat orrdoia zeukan tokin eman ezkero, berriz orrdoitu gabe luzaroan iraungo du.

480. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Egun beltzak datozkigu itxura dagonez gure aberri maitiaren gain, ta orregatik gertu gaitezen euskaldun guztiok batere bildur gabe, datozela nai duten guztiak, guri, geure sinismena ta abertzaletasuna eztigute iñok ere kenduko.

481. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Igazko larunbatan ere, baserrira sartzeko astirik gabe, 71 ARGIA arrapazka saldu zituan.

482. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

483. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Leize illun baten argi baga sartzen dana, bat yo ta bestea yo, emen yausi ta an yagi dabillen lez, alantxe dira siñismenaren argi barik bizitza onetan ibilli nai dabenak be: alkar ezin aiturik dabiltzaz beti, eta euren adimenak, emen yausi ta an yagi, azkenean bein betiko antxe yausten dira iñoz be urtengo ez daben zulo sakonean.

484. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Bainan, ilhundura handi batek hartzen zuen nere barnea, ikusiz ez zela haren begietako erlijionea, paganoen jendetzeko errechtasun gehiagoko bat baizik, eta bihozmin handi zen ikustea, arimentzateko deus acholarik gabe, zeru lurren Nausi soberanoaz orhoitzapenik ere gabe zagoela aintzindaria.

485. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Hala hala, ikusgarri da hiri barneko haren parrokia, hango fededun guzien urhats giris'tino erratekorik gabea, orobat elizan eta elizatik kampo: horra zerk itzul-arazten duen jendea gureganat.

486. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Iragan urthean, hiritik kampo, bainan hiritik hurbil, eratchiki zaizko fedeari izenak emanik hirur herri; hetarik bat, den guzia, bakhar baten hutsik gabe.

487. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Azkar ibilli besteak; ez dedilla iñor gelditu agurmen au egin gabe aurtengo ontan Luis Zaindariari.

488. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 An, Mejiko'tarrak, beren sinismenari eustearren iñungo Nuon ta besten bildurrik gabe beren odola, gazte-gazte ta beroa, gogotik ematen dutela.

489. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Kanpotarrik geienak, gertuenekak izanik, beren su-burdi, tranbia ta trenetan etxera jo zuten, agurr egiteko astirik gabe, baña danak alaitasunez beteta, urrutikoak, egun da geiago, emen gelditu ziran, aurretik alkar artuta donostiarrekin afaldu ta lo egiñ, t'urrengo egunera arte.

490. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Ur ustela dagon putzu loitsuan, arrgi errañu printza batetik bestera zikindu gabe sarrtu ta ateratzen dan bezela, alaxe berrdingabeko gaztien zaindari gure Luis Santuak, errege ta aundizkien arteko ustelkerietatik loitu gabe eta bere zipristiñen kutsuetatik, zutik eta liraiñ, eze ta marrdul, txukun da garrbi beti gorde zuan, usai gozodun lili txuriya, garbitasuna.

491. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Aundizkietan aundienak, apañenak, ederrenak, aberatsenak, egokienak biltzen ziran tokietan kutsutu gabe igaro zan; etziyoten lurreko gauzak biyotza ukuttu; etzuan ezerrtxok ere erakarrtzen.

492. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Burrukaldietan okerrtu gabe, indarrtsu, sendoki ta erori gabe, oso bikaiñ iraun zuan.

493. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egalité delako legian den gezur handi hori iretsirik, uduri zaie, behar diela zozietatia pialaz goratu, ororen hountarzuna batetara ezari eta ororen artian zathikatu, gero zozietate berri batetan, batere bururik edo aitzindaririk gabe (oro bardin direnez gañian) bizitze moulde berri bat ororek eraman.

494. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egun bardin aberats ezar balite zuhurra eta erhoa, pherestia eta aoherra, sosen doian igorlia eta sabelkorra, ourthe bat gabe handi lizateke haien arteko desbardingoa.

495. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Ata ihourat ere ezdaiteke, zuzen eta eginbide lehen-lehenen lan hortan, zouintan kountzentziaren zola haou: ountsaren eta gaizkiaren berhezgoua, zola ezin igituzkoua, erabilirik beita botz herroka baten, botzen haborouaren gaiñen bermaturik diren lege elibatez ; ez, diot, ez daiteke behaturik izan jente fede houn, kountreko direnez, aitzinetik hitzartu gabe printzipio ezin hounkizko zounbaiten gaiñen.

496. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Burutzeko dena eta hartara heltzekouak ez direnaz geroz bazterrialat eizten ahal, damu izigarri eta hersdura ezin ematuzko bat gabe, burutze houra eta hartara heltzekouak, ezin hounkizkouak dira; zuzen hen kountre, ezda zuzenik.

497. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Su emailiak theiutzen du bere kountzentzia, ez burduñazko tresnak (bombe), zapartatziareki, bazterrak erhaousten dutian thenore hartan, bena mitchari su emaite hartan berian, mitcha erra dadin, ala buriala heltu gabe suia hil dadin.

498. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 3ik Hartakotz, botzak behar du bethi ountsa eman; zeren botzik eman gabe baratziak laguntzen du, usian, galthazale gaichto, Erlijioniaren etsai baten haitaturik izatia.

499. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ¡Ezerr nekatu gabe gañera bete ere!

500. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0060 Agur, agur itxekuak:
Jaungoikuak gabon!
Ezer ere esan gabe
Ezin giñezke egon:
Ementxen eldu gera
Lau edo bost lagun
.

501. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0309 Bretaniako lûr zaharrac, hazten dû gazt'ederric,
Zampucirc; zirade dûdaric gabe, hetan bat berheziric,
Gure begien bazkatzera, uxkal herrila jinic!.

502. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 BERNAT - Hauk bideak! gibelako minaren sendatzeko! zerbait onik ere badik dudarik gabe delako Bichy harek?....

503. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 GANICH - Baa, zer nahi gisaz, pausatuko gituk, lo aldi zombait eginen tiaguk gustian... Kattalinek iratzararazi gabe.

504. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 PETTAN - Montluçon! Heia, nehor hunat jin gabe, har dezagun chorta bat?.... (...).

505. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0019 GANlCH - Hauk hatsantzia! Ez nihauk berriz jautsirik! Hor duka moltsa? Bernat? Arrazoin duk, hau ez diagu galdu behar... moltsa gabe deus ez gituk alde hotan!...(...).

506. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0019 BERNAT - Taako hau ere ba dudarik gabe?.

507. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 PETTAN - Eguerdiko hau behar diagu egin, delako Hôtel de Paris hartan sartu gabe.

508. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0012 Nor ez da arritzen Zu aldarean
Or ikustean eskale!
Gizaldietan biotzen billa,
Guri begira maitale!
Ay, ene Jesus, nere biotza
Ezin bizi da Zu gabe
.

509. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 Anai naiz arrebarentzat billoisik eta eguneko janari baga egon ba'ledi, zuetariko norbaitek zoaz bakean, berotu ta asetu zaitez esan ba'legio, gorputzak bear dauana emon ez ba'legio, ori zetarako litzakio on?.

510. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Minutu batzuetan iraun zuan zarateak gelditu gabe, eta artean ni, lasai lasai eta pozaren pozaz entzuten ahal izateko, nere lana utzi eta hezurren gainean exeri nintzan.

511. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Azkenean, dardara guztiak amaitu ziranean, hartu phalotea berriz eta gelditu gabe, bostgarren zerrendea, seigarrena, eta zazpigarrena bukatu nituan, eta tortxak horma gainean eutsirik, dizdira eskas batzu bota nituan barruko irudiarengana.

512. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Ondasun, atsegin bage!.

513. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Igelak, egur aren otsaz bildurtuta, potzu barrenean gorde ebezan euren buruak; azkenez, egurrak ez egiala zirkiñik konturatu ziranean, ur-azalera igon eben barriro; eta enborra ain geldi ta bare ikusiaz, saltuka asi ziran aren gaiñetik, ezelango lotsa bage bizkarrean be ezarri ta kili-kili egiten eutsoela.

514. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Ipuin onek auxe darakusku: obe da gizaseme ergel ta gaiztakeri gabeak zuzendua izatea, gartsu ta gaiztoak baiño.

515. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Berak, bai edo ez bakharrik erantzun beharrean, zerbait esan zion, luze xamarra, eta orduan ilhunabarreraino egon zitzaion bestea berbaka gelditu gabe.

516. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Besteak, hartu dirua, zabaldu diru-gorde-lekua, ta sekulako hizketaldirik luzeenarekin hasi zitzaion kanbioak eman gabe.

517. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 20. Jagi, bada; jatsi zaitez ta zoaz eurakaz ezpai baga, Neuk bialdu dodaz-ta.

518. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Behinola, lobeak osabeari berari entzuna, zezinzati batzuk jan ostean, hareen ordezko ta truke, berak apartean gerturiko zezin-aizuna edo sasi-zezina, merkeago beti bere, sartu ei eban lapikoan, eta ezetariko kezkarik bage, egin bere: sagua, aurretiaz hil eta narru gorrian gatz emonda jarria.

519. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Etxerakoan lañoak lagundu eutson neskeari erreka indartsua busti baga igaroten.

520. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Ainbeste urte bizi munduan; ainbeste urte Jauna otseintzen eta gogoa utsik, emaitzik gabe.

521. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Baña Urias, berriz be, etzin zan lur gorrixan eta lo eiñ eban erregian zerbitzalliegaz etxera agertu gabe.

522. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta Joeb'ek, ez bildur gabe, jakin eraiñ zetsan Dabid'eri, mandatari baten bittartez, Bethsabe'n Senarran eriotzia.

523. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 11. Ala, gura detsuet egi guztia argittu, ezertariko berbarik ezkutau gabe.

524. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta potolua, aiñ estuasun aundixan, argalagaz konfesau gurarik zan, pentsaurik Aragilliak, Jaungoikuan bildur gabe, odolostiak eiñgo zittuala bere gantzekin.

525. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta gizon eiñda aiñ jatorra ikusirik, ez zan aren Jauregixan eitten gauzarik bere eritxi ona entzun gabe.

526. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Zaldunari besotik oraturik, makalikan Señora koittaua ukat eiñda balitz bezela, eruan eban sapaillu aldendu batera, eta bularra gorata bera, esan zetsan legunki: - Mira eiñda nozu, aiñ gaztia eta jatorra izanda zu, nola bizi zaran aiskideren bat zerbidu gabe, ainbeste andrakume eder artian iñor ez dozula ospatzen.

527. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Neu ba, eta ez besterik amen kulpagarririk; neu ibaira jaurti biar nintzana, arnasa-gabe ixiltzeko, eta zu, alargun zintzua ziñanorri, bizirik, irauntzeko.

528. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta jarraixan ziñuan Zerura begira: Jauna! Zergaittik eiñ zenduan gizakumia aiñ ariña eta itxua, eta ez nere Maittian txakurtxuan antzera, biurririk gabia, beti zintzua, iñoiz bere leixaltasunari utsik ez dabela?.

529. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Ba-ziran, bada, gure artean zazpi anai; lenengoa ezkondu zan, baiña semerik baga il zan; eta bere emaztea bere anaiari itzi eutsau.

530. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Alargunagaz ezkondu, ta bigarrena be semerik baga il zan.

531. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Bigarren, irugarren eta laugarren saria iru bertso papeli ematea, baiña irurak gradu berdiñean gelditzen dirala bata bestea baiño geiago nabarmendu gabe.

532. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 Jainkoarekiko gauzetan, eurenez giza-adimenarentzat ulertu-ezinak ez diranak, guzti-guztiak ezagutu leikiez errezto, ziurtasun osoz eta bat ere okerrik bage oraingo gure giza-Egokeran ere.

533. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Begiz-begi, arpegiz-arpegi, ezeren bitarteko bage, dan baizen eder ta maitegarri ikusiko dogu Jaungoikoa.

534. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Dana dala, euskalariak euren arazoari kobru emonik, euskerearen aide kutsuak jarrugi nairik izardiak bota dabez; alan be, orainarte beintzat, esatekorik aurreratu bage.

535. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0584 Lenengo, jazotakoa autortzen dabee: Apostolu Jezarlekuan, orban bage, jagon izan da katoliko-uzkurtza.

536. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Leun-leun, norberak igarri-bage ill, edo obeto esateko, erailteari deritxoe osalari orrek eriotz ona.

537. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Ez zorrik egin, benetako bearr izan bage.

538. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Jesan alkarri, ezer arrtzeko uste bage.

539. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Gizataldearen etorkizuna gerora datorke... landare ta abereena berriz, aitzitik, kontrakoa.... Ez uste, ordea, makiña deus ex machina danik, Jainkoa ta aurrerapenaren ordez, jarriko dana gure alegiñik gabe. Guziz bestaldera da, andre.

540. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 Igon - (Nexka besotik eldu ta erdira darama...) Atoz nerekin, luzatu gabe... (Biak dantzan leiatzen dira).

541. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Eta eztegu emendik aldegin nai, zuei auxe gogorazi gabe: Anka okerrak eta errenak sendatzeko, ezta berna-ezurrean makilkada bat artzea bezelakorik.

542. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Zer biotzondo dut gero? Nere etsaiak zeatu bage alde bat utzirik, oien parregarri ibili nai al dut? Zirt edo zart zertu bear dut.

543. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Ta nerau aurrik bage utzita, ondatu egin nauzu! Ta ori eginda gero, eguzkia ta lurra begiratu egiten dituzu egitekorik dongeena buruturik.

544. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Nere izebak jakin gabe bearko din.

545. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Ez da errez. Gure Lutxi lanerako batere gogorik gabe nabaitzen det, etxetik alde egiteko gogoz.

546. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Nere alaba? Ez diteke! Nik ezer jakin gabe!
D. Gabino - Bai, zure alaba. Ez dezu naiko noski, presondegira sar dezaten?

547. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Nere alaba (Petri'rengatik) orren eskutan jarri ba-da jakin zazute nere baimenik gabe izan dala.

548. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Petri[killo] - Oñaze ta min ta eritasunak baimenik eskatu gabe etortzen bait dira!

549. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 MATILDE - Utz koplari; berriz ez, gizona. Badirudi burutik egin zaitzula. Gezurra dirudi zu bezalako gizon ezkondu eta guraso bat holako txantzakerietan eta haurkerietan ibiltzea. Noiz etorriko zaitzu zentzua? Noiz zentzatuko zara? Egun batean eskarmentu galanta hartuko duzu, kanore gabe horrek.

550. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 (Mutu gelditu dira, zer esan jakin gabe. Gizon bat hurbiltzen da).

551. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 ANGELICUS - Horregatik jaio zen Birjina bekatuaren itzalik ere gabe. Horregatik bidali zituen aingeruak lurrera, zerura jaso zezaten, etzedin gure Bitarteko zerutarra heriotzeko trantze torpetik igaran.

552. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 AGIAR - Egia da.
XABIER - Bildurrik gabe egon... Zuek emendik itzuli arte, ez naiz irtengo.

553. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 Noraezean ibiltzeak, berriz, bere arriskua zeukan, urreratu bearrean erabat aldendu baiditeke eta orregatik eguna argitzen asi arte zai egotea erabaki geniñan. Gaur goizean atxeman dizkiñagu iru gizonak neke aundirik gabe, baiñan, zorigaitzez, gorputz besterik ez itunan...

554. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Zentzudun agindua derizkiot Ama! Iñor oartu gabe berdin eguneroko eginkizunak bete al izango ditugu. Ni beorren baimenaz, Gurutze'ren etxera auzoko Malen bidali det aizpa etorri dedilla esatea.

555. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 (Giltz eta zerrallu soñu ondoren atea azkarki zabaltzen da espetxe gelara bi izardunak Rekete ta Palanka arroputz eta erraibeltz diosalik gabe sartzen diralarik).

556. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0049 Iñaxi - Ara bada, orainguan kraxkatu're gabe, orra oxo-oxorik laga.

557. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Zurr[un] - Asko luzatu gabe, ikusiko nazu berriro. (Ondoko atetik dijoa).

558. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Zurr[un] - Noizbait ere, aditu dezu guzia. Berak dionez, zuk lurrean egiten dezuna, Ujentu'k ederki egin dezake zu gabe.

559. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Sat[ur] - Botaitzak kalera! Errukirik gabe. Kalera ortik denak! (Ujentu ezkutatzen da agertu dan atetik).

560. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Tranposo batzuk ibiltzen dira
beti iñusente billa,
gizarajua ondo esanaz
adiskide izan dedilla,
igarri gabe emango diote,
berak ezer ez dakila,
karameluak muturretik ta
bizkarretikan makilla.

561. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Ainbeste señide ikusten ditugu negarrez, batez ere egun auetan: lanik gabe, kezketan.

562. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Otoitza: Eskatu dezaiogun ain maite gaitun Aitari, berekoitasunik gabe, gure otoitzak bere naiera ditezela.

563. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onetsi Zure aoz ur kutsu-gabe oek.

564. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 ¿Ezkontzeko asmorik gabe, astia igarotze arren, iñorekin artu-emanik bai al daukazu?

565. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 ¿Bear gabe berandu etxeratzen al zera?

566. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Intzik ez dutenean loretxoak,
Laster gelditzen dira igartuak:
Ni ere ilko ninduke zu gabeak.

567. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Orobat, esker donetzallerik ez duan anima ere argirik gabe dago, jainkozko bizirik gabe dago.

568. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Oerakoan iru Agur Maria'k esan gabeak zituala bururatu zitzaion.

569. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Argan egingo du egoitza, aldegin gabe; ark edukiko du lotsatu gabe, ta lagunen artean edertuko.

570. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Eriotzera galdu zaitute, Jesus, auzigairik arkitu gabe.

571. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Veni, Sancte Spíritus, azkenean Allelúia gabe, 481 orr.

572. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Ta biotz gaxoa odol-tanta gabe,
elkor utzi didan.
Itxas asarreak ur geldia astinduz,
zaldi bustiak sortzen zekin.

573. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0022 Ama bat eman idaken, argi-uts.
Ni samintzeko, erio-mende,
biurtu uan ezur eta auts.
Zertarako niñukan erri baten seme?
Onen ederrez txora-ondoren,
eten nendin zori-gabe?

574. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Begiratu-utsez gozoro iltzen
nauzuten, begi ederrok:
begira-ezik, bizi gozoa
kentzen dezuten izarrok:
Zuen gozoak edo ukoak
berdin iltzen dit biotza.
Ukatuz, miñez; ta begiratuz,
maitez dator eriotza.
Nolanai iltzen nazun ezkero,
naiz gogorrez, naiz legunez:
begira, Jesus, atertu gabe:
ta il nadilla maitasunez!

575. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Bi begi beltzen begiño arek
zororik zeunkan begi-belarri;
zerk zeramakin baitara gabe,
ez noruntz zendun ibillera.
Oi begiñoaren ardura-ardura!

576. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Bi begi beltzez dindil zeunden,
katerik gabe, bañan atxiki.
Nork zesaizun orduan zuri
obe zenula azkatasuna?
Egaldun oar bai zenion
zerorri: oi ura zoriona!

577. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 ez ao-bero
patenik gabe
esku-azpian
zabal
gartsu
eta nere eukaristiaren gorputza billus
apostolu ez-baña
sen aundiko

578. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Tellatu aldetik ixuririk gabea: gain xapala.

579. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Korapillo gabea nauk, utzi idak seme-billa joaten.

580. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Korapillo gabea aizela egi borobilla dek... baña beti aurrera joatekotan.

581. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Oixtion, itsasoa aize gabe zegola, ur-ertzean begiratu naiz.

582. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Pakean ta buruauste geiegirik gabe bizitzeko eran jarri zan, beintzat.

583. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 ¿Nola agertuko naiz orain bere aurrera, nere gaiztakeriak berari biotzean nazka ta asarrea sortu gabe?.

584. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Gutxien gutxienez gauza bat gertatzen da orrelakoetan: gauza onak eginda ere, irabazirik gabe gelditzea, gure buruaren maite geiegiz eta arrokeri utsez egiñak oi diralako.

585. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Begirune aundia izan bear diozu, beraz, egunen batean aintza ta zorionez betea geldituko dan zure gorputz ustelkorrari; aintzat euki, ongi nai zaiona bezela; au-da, pekatu-lokatzetan zikintzen utzi gabe ta griña galgarrien amildegietara erortzeko amor eman gabe.

586. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Gizarajoa lorik egin gabe, erria galdu miñakin, erdi zoratua zebillen.

587. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Eta trena burnia bezin ajolakabe, Xabale'ren erriak ikusi gabe.

588. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Bere belar meta tenteen indarra nabaitu gabe; pil-pil eltzeak irakin arazten dituan suaren kea zerura bidean nola zijoan ikusi gabe.

589. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0009 9- Berez dan Jakintza
¿nola egon jakin-ge?...
¿Jaungoikoaren ITZA
nola egin da itz-ge?...
.

590. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0018 40- Bata bestearen
biotzaren jabe,
laztan baten daude,
ezer esan-gabe...
.

591. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Ongi da... (Txomin'i) i ere or al aiz? ume ergel ori, oa ortik nere begien aurrean agertu gabe... eta bestea...?

592. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Gañera, neretzat pozgarriena dan beste gauz bat ere ba degu... Malen'i ere ori bera gertatzen zaiola; berari ere nereganako maitetasun garbi, zintzoa, sortu zaio, eta alditxo batean alkar ezagutu gabe egon da gero gure maitasunak alkarri agertuaz bi biotzak bateratu dira eta alkarrenak izateko itzak Goiko-Ama'ren aurrean alkarri ziñez emanak ditugu.

593. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 TXINPA.- Bada, gu orren eske etorri gera eta gure eginkizuna bete gabe ez gera berriz itzuliko... gutxienaz gurekin eraman bear degu...

594. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Yesu esetsi, aren eriotza ta berpizkundeari buruz siñesgogor izan, Beraren ikasleak yazartzen zitun gizon onek siñetsiko otezun, Gurutz-iltzatuaren al andi bage?

595. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Illortz izena bere buruari ezartzen ba'dio, beste Bidaliak Yesu'ketz izan zuten sabelaldi neketsurik gabe, garai baño len yayo zala, besterik ez du esan nai.

596. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Andereri berdin dio:
- Nire berdin dit. Ez da hori nire ardurakoa. Famili-biltzar bat egin nahi ukan duzue, eta bertan aitonaren, aitagiharrebaren eta aitaren presentzia beharrezkoa omen zen; baina nirea baino askozaz beharrezkoagoa zen amaren, erranaren, emaztearen eta arrebaren presentzia. Joanarik gabe ez dago biltzarrik; edozer gauza erabaki dezakegu, baina harek onartzen ez baldin badu, gure erabakiak ez dirudi gauza garrantsiakoa. Beraz ni ere biltzar honetatik aldenduko naiz. Eztebe...

597. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Edozer modutan ere uste izan zuan baserritar arek zekarren urrearekin asko irabasiko zuala, eta sorbaldan joaz, esan zion:
- Orretzaz, gero itz egingo degu presa gabe eta oraiñ nerekin bazkaltzera etorri bear dezu.

598. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 Berak esan zuan ba Bere izenean emandako, ontzitxo bat bete urik ere, sari gabe ez duala utziko.

599. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0095 Berreun urtean, San Inazio'ren martxa letrarik gabe jo izan zen.

600. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Eta olan izango da, dudarik gabe, ark dionean.

601. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Norbaitekin kopet-illun ta mutur nago itzik eman gabe?

602. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Alditxo batez ixillik egon zan, begiak neskatxagandik kendu gabe.

603. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Ta begiratu gabe eman zizkion paperak berriz.

604. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Jakiña, rascacielos aundienaren puntaraño igo gabe eziñ gelditu.

605. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Ogeitalau orduan joan ta aspertu ere gabe iritxi; beste ainbeste bidean joango lirakenean!

606. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Ezkondu gabe bizitzeak berekin dakarren kalte izugarria da au.

607. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Baña eskolak jaso bakarrarekin zer egin zitekean erakuslerik gabe?

608. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Iñork egiterik ez, eta iñungo gaitz ta oñazerik gabe bizi izango zerate, ordun, kristauak?

609. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Nola bestela, gure aurretik, orren arin eta jaramonik egin gabe, igaro...?

610. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (35) Eta au esan zien: Sakelarik eta bidezorrorik eta oñetakorik gabe bialdu zinduedanean, zerbait paltatu al zitzaizuen?.

611. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Ori ederki azaldu digu jaun erretoreak: Maria ez dala Jainkoaren Ama pekatu gabea zalako, baiñan pekatu gabea Jainkoaren Ama izan bear zuelako.

612. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Gure aita-amak gau batean, uste gabe Kapitan sukaldean utzi zuten atea itxita; lotara joan ziran, ta urrengo goizean, sukaldeko atea iriki zutelarik, sukalde artan zeuden gauz geienak, Kapitanek puska-puska egiñik utzi zizkien.

613. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Auzo artako ozte edo jendeak, ordaindu gabe eramaten zituzten gauzak, liburu aundi batean urratzen edo anotatzen zutena ere, zakurrak milla puska egin zien.

614. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Bein, gure aitak tiro bat bota gabe, Kapitanek erbia arrapatu omen zion.

615. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0074 Biok, jaiero, bezperak entzun ondoren, pillotan eta dantzan egin gabe, ez giñan onak ezkutuan egoteko.

616. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Mutil ura Katalana zan, ta berak esan ziran, Buenos Aires ertzean ollategi batekin ku-ku jo zuela, ta bera diru gabe gelditu zala.

617. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Egunak bazijoazten biotako batek ezer arkitu gabe.

618. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Cayo'k, aintzakotzat artu gabe: - Bai, talde ura sakabanatu ta orren ordez beste bat bialdu zuten.

619. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 - Baña, lege oiek bete gabe ere utzi ditezke.

620. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Alde ura oraindik etxez osatu gabea agiri zan eta lengo etxe illunaren aldean askoz alaiagoa ta argiagoa zalako, ara aldatu ziran bere iru seme-alabekin.

621. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Amazazpi urtekin, maitagarria zegoen neskatxa ta luzatu gabe, mutillen baten begietan sar zitekean oso barrura.

622. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Orregatik, eta Jainkoarekin biotzez-biotz jarduten nualako, deus ere gorde ta ezkutatu gabe, ez nekian gero gizarteko nere artu-emanetan neurriak zaitzen, au da, maitasunari eta konfiantzari mugak jartzen.

623. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Ba-nuan naiko lan karidadearen aurka uts egin gabe bizi eta bien erdian irauteko, denak elkartu ta batu naiean.

624. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0047 Orduan ekin zion beste bertsolari batek, esanaz parrandan gastatzen zituan diruekin etzeukala ortza berriak jarri eziñik, eta orduan errezago jango zituala tripakiak txakurrari eman gabe.

625. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0109 Gogoratzen naiz, egun batez iya arratsalde guztian korrika ibili giñala joan da joan, eta tiro askorik egin gabe gañera: bañan tarteka gogor xamar egiten ziguten.

626. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Ala ta guziz ere, arrantza gizon-jolas txikitzat jo izan nuan beti, ta geienetan nere oporraldiak, eizarentzat izan oi-ziran; errian eiztari trebearen ospe pixkat eman zidaten, eta arrokeririk gabe esan nezake, oso oker etzegola eman zidana.

627. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Nik esan nezaizukena, auxe da: bazkaltzen ematea, kosta zitzaitan baño duro geiago etzitzaitala kostako, ta alaz ere, ez nuala egin nai izan, nere andrearekin lenbailen alde egiteko gogoa nualako, aiekin an lotuta egon gabe.

628. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 (...), eta asteazkenetan, berriz, eztakit nor il-zualako, gizajoak astearen erdia deusere jan gabe bere borondatez igarotzen zuan; au dala-ta, laister zearo argaldu zan, ezur utsetan gelditzeraño; nere ustez, etzuan urkatzalleak lanik asko egin bear izan, bi tornilluak zintzurraren erdian arkitu zitezen.

629. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0051 Santa Ana egunian
jun giñan emendik,
amarretako trenan
martxa Andoaindik,
gero Elizondora
kotxian Irundik,
ardit bat bakarrikan
eman gabetandik,
alako gizonik
iñun bizi zanik
ez nuben uste nik
ain prestu ta onik,
guretzat ez da izan
iñun oraindik.

630. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0021 Zotzetan egin gabe dana neuk jatea obea.

631. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0103 Balendin'ek, ordea, zapotzarr bat izan bai'litz baño jaramon geiagorik egin gabe, betokerr eta mintzo legorrez esan zion: - Galtzori oetxez ditu besteren salean nolana ibiltzeak.

632. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 Ez. Guk ez diogu agindu iñor makilkatzekorik; baña arritzekoa da gure morroia dan bezelako gizon benak, ezer geiago gabe, iñorr jotzea...

633. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Piztu dezagun gure siñestea, ta geroago ta argiroago ikusiko degu, ludi ontako aberastasunak baño ontasun askoz bikaiñagoa degula, Eliz Amaren besoetan guraso on batzuekandik jaio ta aziak izatea, ta indarrik gabe ta atsegabez beterik aurkitzen geran orduetarako gozamen eta indar-emailletzat, zazpi Sakramentuak ditugula oroitzea.

634. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Goieskar ain berdingabe onezaz gaiñera, ludi ontako ontasunetan ere Jainkoak aberats egin nai izan ba'gaitu, eskar onez artu ta alik egokiroen erabilli bear ditugu, geure biotza aberastasunetara jota euki gabe, ta munduan zear txiro ta eskekoak ere ba-dirala gogoratuz.

635. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0052 Dudatxo batzuk ba-dauzkat, kopia liburutik gabe atera baitut eskuzko zirriborroetatik.

636. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ez-dau atzeratuko izurrite zitalaren Zoria, erosi barik eta orde sari bage alaba begi bizia bere aitari eskuratuten ez-dautsogun bitartian, ta Kerisa'ra eun idiko oparirik egiten ez-dautsogun bitartian.

637. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Baña neuri be gertatu eidazue sariren bat, Argeyar'en artian saririk artu baga neu bakarrik geratu ez-nakizuen.

638. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Ain eta, mintza-legearen aurka ominem asierako hatsa gabe eman ezkero, atsekaitzago litzaieke gizoneri, Zure legeen buruzki gizona gizon dalako gorrotaturik baiño.

639. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 2. Beraz, biotza toildua, neronetaz ere argitasun gabe, nonbait edaturik edo ixuririk edo pilleraturik edo ola ez zegon edo ez zegoken gauza, utsa zala ziduridan.

640. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Eta abar beste atzargailuen bidez sartu ta bildu oro, naierara oroi ditut, eta lili zurien usaia bereizten dut ubelenetik batere usnatu gabe; ta ezti leguna naiago dut latza baiño, ez iastatuz edo ukituz, baiñan oroituz.

641. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Ogei ontzikin itxasoratu nintzan Prigi'ko ditxoan; ene ama urtzitarra bide-erakusle izanik, emandako adueri jarrai izan diet; doi-doi gelditzen zaizkit zazpi, eta auek ere baga ta ipar zakarrak naiko erbalduak.

642. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Arriskurik gabe, egats-oska jolas dagite; kanta-urubi ari dira, saldoan goiak arturik.

643. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Irtetzean, ba, Enea iskilluetan bikaiñenak, onela agindurik zeukaten: bera urrun zala onakorik gerta ba'lekie apika, etzitezela ausartu burrukari lotzen, ezta gudu-zelaian usterik ezartzen ere; olakoan, kapartegiak utzi gabe, sendo-erazi zitzatela arresiak jagon-babesez.

644. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Otsoak, gau-erdi beranduan, artegi baten inguruan kuku, auri ta marraio dagi eskorta auzo, aize-euriak parrastaka leporaturik; bildotsak, ordea, ama ondoan eskier, beeka ari dira, ura, latz ta aragi-zale, arrisku gabe daudenen aurka gaitz-erazi ta zezendu oi dala: jan-ez luzeak akulatzen, eta autz odol egarmiñak gaiñez eragiten.

645. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno'k orduan jauzi (saltu) egin ta, ezpatea goigoi, soin oso zutik jarri ta (zigor gabe, berak uste) Enea jotzen du.

646. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Itzuri doa, bai, Euro bezin azkar, gider ez-ezagun ura ta bere eskuiña iskillu gabe ikustean.

647. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Alkarren artean oraindik itz egin gabeak dira, ordea.

648. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Gerora begira egon gabe, bai aguro, Erroma'n bizi zan Aita oni eskutitz edo karta egin ere.

649. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Onek ikusi bezin laister, itzik ere egin gabe alde egin du.

650. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Guk berriz, zer egingo? Ixilik egongo? Onbide onen berri eman gabe, Jema'ren santutasun arrigarriaren alderdi bat bakarra ezagutuko genduke.

651. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Bestalde, Otxoa Artazubiko'ri zaulitasun eta leunkeri gabea baitzen politika-auzitan aritzeko Garaitar itxuratiaren maltzurkeria aolkaririk baliotsuena zitzaion Butroe'ko taldearen aurka edo iriak izendatutako alkatearen aurka etengabe eutsi bear zuen borroka latzean, eta bi adiskideak, alkarren osapide zirelarik agintaritza lanetan, oso ondo etortzen ziren iriko zuzendaritza beren gixa eramaten.

652. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Amodioa eman egin bear da ordaiñik billatu gabe, naiz-ta emankizun orrek sakrifizio aundi bat eskatu.

653. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 10. Menditik egurra ekarri gabe, ta basoak ebakitzeke, errekiña ayentzat iskilluak izango bait-dira; ayen larrutzalleak larrutuko ditute, eta, ayen erazleak erantziko ditute: - dio Yaube Yaunak.

654. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Martiritzaren asmotan Indie'tara jun nai zun, eta martiritza, neke ta lana, martirien koroi gabe, Napoles'en arkitu zun.

655. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Nunnai, kaleetan, plazetan, gutxina usten zuten garaian eta tokian azaltzen zan, iñoren bildurrik gabe eta lotsarik gabe, bere kurutzearekin Berri-Ona zabaltzen.

656. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Orrelaxe, Sales'ek ezertxo esan gabe, Juana, maite zitun gauza guztiak lagatzen asi zan, eta jarrai zion; Jainkoak uts oiek guztiak bete zitzan maiteenak, biotz barruan sartu ta itsatsita zeuzkanak... denak bata bestearen ondoren laga zitun.

657. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Chantal'en alarguna oso osorik Jesus'ena zan: eta ori aitortzeko, Sales'i ezer esan gabe, egun batean, biotz gañean burni gorituz, Jesus'en izena bere buruari itsatsi zion.

658. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Juda'ren karta, ordea, San Juanen biak bezelaxe Eliza osoari, edo beintzat iñor izentatuta gabe idatzitakoak dira: orregatik guztientzako idatziak, au da, katoliko-eskutitzak deitzen zaie.

659. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Aspertu gabe esan, beraz, milla esker Jauna bizitza aurten eman didazulako, eskerrik asko, eskerrik asko!!.

660. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Ara batzuk: Galdetuko dizut: urte osoan Jainkoaren grazian, pekatu astunik gabe egon al zera? Bai...?

661. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Ta ori guztia zuk merezi gabe, Jainkoak bere ontasunean emana...

662. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Zurekin ohean igaren ditudan gauak higuintzen ditut, eta zu gabe igaran ditudan egunak, eta zu ezagutu zindudan eguna, eta ni jaio nintzen eguna. Nire denporako egun eta gau guztiak higuintzen ditut, eta zuk eman didazun haurra, eta emanen ez didazun senarra. Eta batez ere nire burua higuintzen dut. Madarikatuak izan gaitezen biok, zu eta ni, eta mundua, eta Jainkoa, amen!

663. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Esan lasai eta iñoren bildurrik gabe bakoitzak pentsatzen duzutena, naiz ezizenpean, naiz izenarekin.

664. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Milla esker! Eta etzaitut eskerrik onena agertu gabe agurtu nai.

665. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Urteak yoan eta urteak etorri entzundako egiok biotz-ondokorik eztigute egiten, agian; alare, Yesu'k irakatsitako maitakuntza mozkin gabea ta antziñako siñesgabeen berekoikeri gorria buruz buru imakikan daude.

666. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Orduko siñestun geintsuak, gañera, ezeukiak ziran enura gabe.

667. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Auek dira itza entzun dutenak: baña gizarteko arazoak eta aberastasun-lillurak eta osterantzeko irritsak sartzen zazkiela, itza ito ta alerik gabe gelditzen zaie (Mark, IV, 18-19).

668. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Errukirik gabe astinduko ditu gezurretan ari ziralako: Landa zeneukanean, zurea ez ote zan?.

669. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Mugatua ta mugatu bagea, iduria ta izana, balizkakoa ta noraezekoa, aldikoa ta betikoa bi dira, izan ere.

670. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Arrezkero iantzi bage ezkera iaiotzen, lengoen soiñekoetan iantzita baizik: gure etxe, erri, abenda ta gizadiaren soiñekoetan, arean.

671. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Beren uste ustelak, ezurteko sagarren antzera, arrak yota daude: ta aize putz andi bage, adar gañetik eroritzen diran sagar ustelen antzera, goiz edo berandu, ustelduta lur yoko dute.

672. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Kantauri gureak eztitu nolanaiko asarraldiak izaten. Guk nai baño sarriagotan izan ere, ta, alakorik danean bereak eta bi egin gabe ezta gelditzen.

673. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Oien arrosak eztira gero
arantz gogorrik gabeak,
Peseta batzuk edukiarren
ondo kostata gordeak.
Gu berriz sarri, mar mar bizian
nolabait jardun zaleak,
Esker obea merezi dute
emengo arrantzaleak.

674. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Bañan, badaki noizean beiñ, bear danean, gogor edo iñoren bildurrik gabe itzegiten; adi bidez, Hungrian, Poloni eta Suez'en gertatueri buruz itzegin duan eran.

675. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0159 Zalantzarik gabe badago hiztegian erdalkeriarik asko.

676. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Beste egia ura ere ezin ukatu: Nazio bakoitzeko universidadeak, naiz ta Europa'ko problemeri so egin, askotan konturatuta edo gabe bere probetxuaren senaz soluzionatzen dituztela, alegia.

677. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Gaitasuna izan bear du ikasleekin adiskidetasunez tratatzeko eta aolkatzeko, aien ikasketak eta jokabidea zuzentzeko, baña aien izakerari ez dagokien bideetan bultzatu gabe.

678. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Gizonari etorri zaion Erredenzioa ere gizon guzientzat izan da, Gizadiarentzat, alegia, arraza edo nazio bereizkuntzarik gabe: gizonak Jainko seme biurtu dira.

679. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Baiña etzekian bere adiskideak nola artzen zuten; begi onez edo estimaziorik gabe.

680. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Itz danekikoak (unibersalak) onartzea egokiena deritzait, euskerazkoak sortzeari utzi gabe; ortan Intxausti jaunakin nago.

681. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Beste izkuntzetan ibiltzen diren teknika itzak, guk ere, eskuaraz ibil ahal ditzazkegu, beldurrik gabe!

682. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Baiña beti ere norbere gogoko beste lanak bazterreratu gabe.

683. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Idazti deunaren laguntzarik gabe aulak giñake gai ontan seguru jokatzeko.

684. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Buruak lan nekezik egin gabe, errex proba dezakegu, eguneroko esperientzia baidugu maixurik seguruena.

685. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Egintza au, zalantzari tokirik utzi gabe, guraso-semeen artu-eman estuaren adierazlea dugula deritzait.

686. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Istoriak ematen ditunak aldendu gabe, gaurko egunean ba dira zergati ta gai asko euskal literaturagille artean aukeratzeko.

687. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Pubili Eskipi'ri egin dagiotena ezin esan dut negar gabe.

688. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 42.- Zergatik ari naiz auetzaz? Iñor ere ez dalako orrelakoetan oldartzen gaizkiderik gabe.

689. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Sorgin mota zenbait, balin eguzkiaren argiak euren lanbide ezaugarriez erantzi gabe ukitzen baditu, zurrun gelditzen dira.

690. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Are argiago erakusten digu bataio gabe il diran aurtxoak etxearen egalpean edo baratzan eorzteko oraindik ere bizi dan oiturak; kristau-legearen saietsean bizi izan diranak iltzerakoan beuren etxeko egalpean eortzi bear diralazko erriesakeretan tinkotutako siniskizunak; leioetan, baratza edo etxe-illeri gaineko leiotean, argiak piztu ta opariak (iaki naiz diru-opariak) ezarteko ekanduak; aipatu argiek zenduen arimak lurpean argituko ditutelazkoan, eta iakiak iango.

691. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Esan diteke, gezur bildurrik gabe, nekazaritza, industria, salerosketa eta jakintza gaietako ikaskizunen bitartez, Euskalerria'ren bizi-tankera ziaro eraberritu zela.

692. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 BATZUTAN-BATZUETAN. Mugatu gabea delarik obeto legoke lenengoa, baiñan, gure aurrekoai jarraiturik, bigarrena erabiltzea obeto ote den nago. Euskaltzaindiak erabaki.

693. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Askoz obe litzake zentzu onekin eresi zabaltzea, abesti eta abestu asmatzen ibilli gabe, baiñan gure erriak auek ezagunagoak ditu ura baiño. Ontaz, zer dagikegu?

694. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 ERAIL-ERAN. Itzak ez-ezik aditzak eta aditz-jokoak ere asmatzen dira gurean eta burukomin aundirik gabe asmatu gaiñera. Erriak oraiñaldian, il'ekin adierazten du morir eta matar. Alabaiña, antziñakoek, matar esateko eran zeukaten eta matador edo asesino eraille (entzun'etik entzule bezala).

695. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0044 Izate alatsu au egizten digu, ezpairik gabe, edonun Bera'ri zaion oneraspen edo debozioak.

696. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Soiñetik landa bizi dana oroimen uts omen da, ezagumen ta naimenik gabe, itz batez, nortasunik gabe.

697. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Gertari adigaitz orietan, auxe zan noski garrantzi aundikoena: egia ba zan ere, askotan an zeudenen esku-igikunek zutela maia ingurerazten, zenbait aldiz yasotzen zan iñork ikutu gabe.

698. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 1871-an London Dialectical Society, Sir John Lubbock'en buruzagigopeko Ingles yakintzari-batzak bere txostena agertu zuen spiritismuaren phainomenai buruz: ba da indar bat, zion, gauz astunak ikutu gabe mugierazteko gai dana, ta indar orrek gizaki batzuen or-egoteari darraikio, oraindik ez yakin nola.

699. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Sei bertso laudun ditu ta bi irudun, aiek azken-bukatze gabe ta auek itz berdiñez amaituta.

700. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Oraindik ere ezagun dugu zortzikoaren antzeko beste neurkera berezi bat, alegia, maite-olerki ta zear-bertsoetan erabili oi dana: zortzi bertsoko ahapaldia; banakoak zazpi piko dituzte azken-berdintze gabe, ta biñakoak sei, azkenean berdin bururatzen dutela.

701. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Esanak esan, orain arteko euskal-literaturan beintzat, olerki gutxi ditugu azken-berdintze ori gabe.

702. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Liburu ortan baditu Jainkozko zenbait poesi, baita maitekantak ere; batzuk bear bada gordintxoegiak apaiz batentzat; gero, Bearne'ko presontegian, zion gabe antza, giltzape sar zutenen kontrako bertsu minkorrak; ta azkenez, dantzarako bi abesti euskal-ele zarra mundua zear jauzkari ikus nairik.

703. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Liburu onek baditu bere akatsak, baita zenbait obari ere; akatsak: izkera baldan ta urria, luze-zale ta garatu gabea; obariak: neurgintzan erreza, barnea agertzen zintzo, erri-maitale ta bide berriz doana.

704. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 (...); oiñutsik eta berotzeko su bage dabil, lurrean lo egiten du, karriketan, bideetan.

705. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Iñora bage ta ezertara bage, Berak du bere baitan izabiderik (1) ratio sufficiens existentiae aski.

706. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 12.- Gure bururakizuna ele-birunda batez agertzen dugu; baiñan ele-birunda ori etenez edo koskatuz goaz, arnasaldi bakarrean iardun gabe.

707. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 15.- Kakotxak arnas-geldi ariña adierazten du. Noiz erabilten? 1) Esaera bateko zatiak, elkarren antzekoak, eta lokarri-itzik ez dutenak bereizteko. Adibidez: Zakurra arat-onat zebilan, aurrera ioan, atzera etorri, au usnatu, ori ikusi, aura aztertu. 2) Esaera bat ulergaitz egin gabe kendu ditezken itzen aurre-atzeetan. Adibidez: Ene semeok maita ezazute elkar, Iesukristo gure Ianuk ori agindu baitigu.

708. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 23.- Koloka-tiniak: Esaera edo bururakizun bat bukatu gabe uzten danean ipiñi oi da. Adibidez: Urrena gertatu zana... biar esango dizut.

709. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 30.- Itzak, eta batez ere esaerak elkarren artean lotzen ditugu; lotzeko itz orri lokarri itz deritzogu. Adibidez: Kepa ta Ion eizean ibili ziran, baiñan eizerik gabe etorri. Ta, baiñan eta olakoeri lokarri-itz deritzegu.

710. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Au da, ezpairik gabe, Altube jaunaren leenbiziko kezka, kezka nagusia, etengabe eta nunai bere lumara agertzen dana.

711. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Lenengo neurtitzean ere: deitak=didak. Ontaz idazten nion Jon Mirande jaunari: Forma au, dudarik gabe, berria da, adizkera osoa, zuk zenbaitetan esan didazun bezala, dereitak bear baitu izan.

712. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Irugarren neurtitzean: , ez semeak eta ez onen emazteak, Mirande'k jakin-erazten didanez, batere zalantzarik gabe.

713. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Ene oker guztien argitasuna Mirande adiskideak itz oiekin eman zidan: forma alokutivoa da, zukan, dudarik gabe.

714. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Simeon zeritzan eta Jainkoaren bildurreko gizona zan, eta Jainkoak aginduta zion etzala ilko Salbatzallea ikusi gabe. Goiz artan, Jainkoaren deia somatu zuan Simeon-ek, eta Tenploruntz abiatuko zan, joanetorri zebillen Jendearen artetik, mutil koskorren algara eta uriaren iskanbilletatik.

715. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta aurrera doa Ebanjelioa, Mariaz txintik esan gabe.

716. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Aspertu gabe inguratzen zuten jende taldeei itz-egiten ari zala, Ara bere Ama ta senideak, ebreotarrak senide deritzen dituzte, gero, lengusu ta aideak, Arengana etorri, eta kanpoan zeuden, ura ikusi nai ta edo jende geiegi zegoalako Beraganaiño ezin eldurik.

717. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 Guk verbo dativo dalako zait, zaizu, orrekin oinbeste naspilla gabe gauzak esaten ditugu; dit, diot eta oiekin ere bai: Vox eum defecit = Mintzoak utsegin dio.

718. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0043 Non possum non facere = ezin dut ez egin; egin gabe ezin nagoke.

719. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Bañan gure lur eta arkaitzetan errotu gabe daudenak ez dezakete euren abotsa barruti malkar batez kanpora ez eda ta ez zabal.

720. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Euskalerriko gizona sentitzen da bere izatean, erraietaraño, eta barrenak ematen dion sua eta argia aldarrikatzea baizik ez du egin ausart eta lotsaizunik gabe.

721. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Eta berriro diot, azaletik ikuituko det gai ori, sakon ezer asko ikusi gabe.

722. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Ortik atera zuen Anaxagora-k, alegia bearrezko zuela munduak zuzentzailleren bat, oker biderik gabe jokatu zedin.

723. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Beraz, izaki au berez ba-dana ta iñoren mendeko ez dana dugu, aldakaitza ta zirkin-gabea, munduko txukuntasunaren iturburua.

724. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 An zegoan aita maitati ta mediku jakintsu baten antzera; aztu gabe ordea, juez zuzena izan bear zuala.

725. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Azken-Untzio santua eman zitzaion, Aita nagusiak indulgentzia aplikatu zion, eta comunidade guztia, animaren gomendazioa errezatzera, etorri zan, eta pake osoan, noiz azkenenko asnasea ematen zuan iñork igarri gabe, Kreatzallearen eskuetan bere anima entregatu zuan 67 urte, bi illabete gutxiago zituanean, 1770-garren urteko Urri-illaren 18-an San Lukas Ebanjeliaren egunean.

726. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 25 urte dira orrelatsuko jaialdietan gañera, Gure Aurreko aipagarri XI Piok, Tarbes eta Lourdes'ko Gotzaiari kartaz ziola: Kristauak ez ditzaketela jai oriek jator eta bikaiñago ospatu, Aitortza Santuaren bidez beren biotzak garbiturik Aldareko mai santura jaunartzera joanez eta egunero, odol ixurtzerik gabe, berritzen dan Gurutzeko Oparian artukizun izanez baño.

727. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Amabostgarren agerraldia ezkero, ogei egun juan dira Benardatxo artzulora itzuli gabe.

728. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Ni, berriz, mundutarrei itz egitera nijoakizu; munduko artu-eman eta gora-beratan erabat sartuta bizi diranai; oso-osorik munduan sartuta bizi, eta ala bizi bearra dutenai; auek ere, beren bizi-bideari utzi gabe, eta munduko iskanbilla oietan, Jaungoiko-zaletasun bero-beroan sartu eta bizi ditezkela erakutsiz.

729. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Ba-dira itxasoan izaki batzuek, ur gaziz inguratuta biziarren, ur gazi tantarik artu gabe bizi diranak; eta ba-omen dira, itxas gazi barrenean, ur gozoa ematen duten iturri garbiak.

730. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Bada, alaxe, biotz aundiko kristau bat ere, bizi diteke munduaren erdian, mundukerietan zikindu gabe; ezi lezazke griña txarren zirikak jaungoiko-zaletasunaren berotasunik galdu gabe.

731. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0024 Betiko bizitza iristeko ba, bearreko degu adiskide leial ori; bere kontseju eta oarpenakin, gure egiteak orretara zuzenduko dituana, eta etsaiaren sare eta gezurretan nastu gabe gordeko gaituena.

732. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0056 Baldin Absalon'i, bere aita Dabid'en arpegi maitagarria ikusi gabe egotea, erbestean bizi-bearra baño mingarriago izan ba-zitzaion, zer izango ote-da, Jauna, zure arpegi gozo maitagarri ori ikusi gabe, beti-beti bizi bearra?.

733. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Bederatzi urte loikerizko pekatuan egin zituen; bitartean askorentzat pekaturako bidea izan zan, eta onelaz jarraituko zuan noski Margaritak bere bizitza guztian, beñere pekatuaren azpitik atera gabe, Jaunaren esku erruki-errukiorrak atera izan ezpalu.

734. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Gure Mikel eta Itziar Debatik etorri zitzaizkigunean, zuen arrera onaz eta lagunarte gogoz, ixildu gabe jardun zigutenan.

735. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Askatasun utsa, batasun gabe, naaspilloa litzake, anarkia; Batasun solla, askatasun gabe, nortasun oron eraille oi dugu; Maitasun utsa, beste bi aizpa oiek gabe, lorreziña duguke, utopi.

736. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Baiña, beti ere, aztu gabe ta kontuan eukiz Paulo Bidaliaren itz areik: Yainkoa bat bakarra da; eta Yainkoaren ta gizonen arteko Bitartekoa ere bat bakarra: Yesukristo gizona alegia, bere burua gugatik eskeiñi ta eman zuana.

737. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Kordela extu-extuan artu bear da soinkurutzean, bañan extuegi artuta, beia mugitu legikelako eta baita kordela puskatu ere, algañean, au da, estutu gabe, juxtu-juxtuan artzen da, eta olakotan, neurriari arrada erdi ta gutxitzen zaie.

738. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Belaunez-belaun ezagugarria aldatu gabe irauten duten landare endeeri enda uts deritzen diegu.

739. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Monjatarako deituak, diru-gabeak badira ere, artu bildur gabe.

740. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Zalla iritziagatik, Nik iragartzen dizudanik egin gabe ez utzi; bañan, betiere nere ordezkoaren mende ibilli.

741. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Teresa Deunaren esana bere egin du: Onik zaudetenean, lanari ekin, bildur gabe: bañan gaxotzean, sendatu arte ez.

742. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Jainkoaren goi-egintzaz beterik arkitzen da Israel-edestia eta auek ez ditezke ukatu, Idazteunaren izaera zearo okertu gabe.

743. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0020 Agerkuntza ua beste edozein agertuera bezela izan ba'litz, iñolazko gauza arrigarri edo miraritsurik gabe jazo izan ba'litz, ezin ulertuko genduken gaur nola atera zezaken ainbesteko zirrara ta zalaparta euskal-errietan, nola bereala paketu zitezken jendeak,(...).

744. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Eliza txikia zala, edo ostatuak gutxitxo zirala, edo galtzara zabaldu bear zala, edo komentuari puska bat eta bestea erantsi bear zitzaiola, edo suak dana erre ta txigortu zuala... Arantzazuko elizagintzak ez du izan atsedenik, ez lanik gabeko tarterik, udaberriko osto-loraketa miragarria an etengabekoa ezagutu izan dute gizaldi guziak, ezagutu eta aurrera eraman, aurrera alegin guzian nekerik barkatu gabe, beti geiagora, arkaitzak autsi-bearraren bildurragatik edo amildegiaren arriskuagatik beñere kukildu-gabe, bi besoak ditun fedearentzat ezinezkorik ez ba'litza legez, Birjiñaren ermitatxo bat eidazu ua ta urrengo nerea izango zera zu ua gure aurreko bakoitzari esana ba'litza legez, etxegite bati bukaera eman orduko beste eginkizunari asiera emanaz.

745. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Elizaren ego aldea, antziñan komentua egon zaneko terrenu ia dana, ondakiñetan zegon artean, ezer egin-gabe.

746. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Eta beste zortzi aldare ipini ziran beste ainbeste kapillatxotan, lengo zarren ordez, osteruntzeko apaintze-lanak utzi-gabe.

747. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Amaitu gabe ere, egindako erdi edo oñalde ua gaur egiten jarrita, 6 milloi pesetatik gora kostako litzakela zesaidan arkitetu batek.

748. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Jaki goxoen eta bereziena, zerri batek (barkatu'rik gabe; onela baitderitzaio) zerri batek jan ezkero, zerriki biurtzen da, geienez.

749. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0175 Katoliku izatea, Aberria maitatzea da, maitasun ortan nagusitzarik iñori utzi gabe.

750. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Oraiñ arte ogei ta amar urtean zure ondoan egon naiz seme maitale, iñoiz ere zugandik alde egin gabe, amabi urte nituaneko iges ura kendu ezkero... Oraiñ ordea joan egin bear det betiko... aldarrikatzera zabaltzera berri ona, eta... gero, iru urteren buruan gurutzean iltzera....

751. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Euskaltzaindia bere lanetan ari izaten zanean, euskal-itz au edo beste nola litekeango autua sortzen zalarik' Azkue jaunak berak, bere iztegira jo gabe' Aita Olabideren ezagutza sakonera jo oi zuan; ea bada Olabide, esán oi zion, autu orretzaz, zer dio nere iztegiak?....

752. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Erruki gabe epaitzen du sasiezkontza hau Ionesko'k.

753. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 (Orrela iritxitako pakea, benetakoa ez litzake izango; axalekoa ta gezurrezkoa baizik; indargabeko alkartea, gizatasunik gabe eginda).

754. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 - Liturjia bera beartsu diraneri begira egiten aldegu: apaltasuna, gehiegizko aberastasunik gabe, izkera argi ta errexa...?.

755. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Bitartean Castilla Occidental'eko nagusi iaunak, zerizkiona egin zun, guri iara eman gabe.

756. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Ezer egin gabe eskuak antxumaturik dauden oiek, goratzarre aundiagoa merezi al dute?.

757. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Lauaxeta zana (G. B.) oberenak eman gabe joan zitzaigun.

758. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Zer ari dira gure kritiku txar oiek euskeraz ikasi gabe?.

759. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Egia, bai, zuk ere goxoago egin zenezaken Antigone'n bezala naiz artikuluetan bezala, oinbeste itz zail elkarren ondo samarrean metatu gabe, itzulkizuna berez zailla danean.

760. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Bai, dudarik gabe; eztago beste erantzunik.

761. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Orrelako egiazko asmatzaille gutxietsien ondoan, ordea, zenbat eztabiltza gure artean bere zoroak bizi dituen orietakoak: pi-ren balio zeatza arkitu dutenak, geldituko ezten mugimentuaren billa dabiltzanak eta beste ainbeste, Dios es el Trinotripodio perfecto asmatu zuen ura aaztu gabe.

762. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Beude, beude H guzi edo geien-geienak, letra ori gabe beren itzak arrotz egingo litzaizkienentzat!.

763. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Eta bukatzeko, Axpe, Gotzai Jaun agurgarriak gaurko egunetan kristau eta apaiz maitasunaren orririk bikañenak idatzi dituala zalantzik gabe aitortu genezake. .

764. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Beiñola, bakoitza bere txokoan sarturik bizi zan, beste lurraldeen berri jakin gabe.

765. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Bere dogmatik eta oiñarriko gauzetatik ezertxo ere kendu edo ikutu gabe, gaurko giroak eskatzen zuen planta edo postura berria artu du.

766. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Alderdikeri gabe, baiña Elizak agertu digun bideari kaso egiñez.

767. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Eta oraindik, goiz edo berandu, neurriak artu bearko dizkie, Elizari kaso egin gabe, beren bidetik ibilli nai dutenei.

768. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Ots aundia atera du beronen irteerak: egunkariak beintzat asko goratu dute, eta ez arrazoi gabe nere ustez.

769. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Esan nai det buru otzez eta erruki gabe salatzen dituala gure akatsak, euskaldunak eta bereziki gure agintariak kultur-gauzetarako erakutsi duten ajolakabea ta girorik eza.

770. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Gaur ezin dugu asmatu nola ainbeste mendetan Elizak euki izan dituan bere semeak Kristau Dotriñan geiago eskolatu gabe.

771. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 (Esan bearrik ez dago gure mundu ontako atmosferak atzeraka eragiten dion ekiña kalkuloan aintzakotzat artu gabe).

772. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Alare, naiz eta stalindarrek oiuka eztarria urratu, olatu edo baga berri onek aurrera diardu bere biziko zarrapastadan zanbuluka, gero ta bortitzago.

773. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Ta au dana aparrik gabe, apal-apal, bero-bero, muxu bat bezelaxe emana.

774. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Etzaitu illuntzen, Jauna, ainbat eta ainbat gizon artzairik gabeko artaldearen antzera, janaritzat zure itza, edaritzat zure grazia zabalduko dienik gabe, zai dituten otso lapurren atzaparretan erortzeko arriskuan Ikusteak?.

775. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Tamala da benetan Elizak dituan otoitz ederrenetako bat txinkik ere ulertu gabe mintza bear izatea!.

776. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1958 0003 Itzal aundiegia eman baidu aurten Lourdes'ek Yakin'lariok konturatu gabe gelditzeko.

777. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 IASON'EK.- Banoa, bi semeak gabe ordea.

778. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Nik ez dut ortarako tramankulurik batere; eta, ain zuzen ere, interesanteena ezin ikus dezake gizonak teleskopioaren laguntzarik gabe.

779. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Astronomoak berak ezin dezake filosofiarik egin, ikasbidez aldatu gabe beñipein; aztertu egin bear dira astronomoaren hipotesiak eta baldintzak.

780. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Orregatik, baserritar asko bezela ezjakiña, ikasi gabia, jakinduri gabia nazute; bearrak erakutsi didan pittin bat besterik ez dakit; baña, esaten danez, ezjakin batek bere etxean geyago omen daki, jakintsu batek besterenean baño.

781. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Ara or baserritarra, lurrari joka lertzen ari gabe, burua jasotzeko era.

782. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Arrazoirik gabe ere bai batzuetan: euskarari buruz diardunean esate baterako.

783. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Norbera ere konturatu gabe gaitzaren eztena polito sakoneratzea, ori da, ori.

784. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Jainko gabe esango diotela?.

785. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Idazle bikain biak alde aundirik gabe dabiltz.

786. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Txatalaren berri gabe.

787. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Ezeren beldurrik gabe geron eskuetan erabili genezaken Idazteunetako eusko-itzulpenik ez degu izan orain arte.

788. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Euskal-itzulpenik geyena dun idaztia, batetxo zalantzarik gabe gero, Kisto'ren Antz-Bidea da.

789. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Kimatu det urte-arbola; gelditu da ostrorik gabe enbor.

790. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Ordurako bañan, elkarren berri gabe, beste norbait ba-zebillen pizkor lan berean, ni baño aurreratuagorik gañera, bere gazte-sasoiaren abaroan.

791. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Eta, posibleki, baita ere, kristau guztien antzera, mundu-gizon billakatu den zerutar eskale bat, mixeri, auleri eta erantzun gaberiko ainbeste graziren erdian.

792. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Berrikuntza, dio, mundua eta bere problemak ezagutzeko hideetan; aldaketa intelektual lanetan, egi egarri sakonez; berrikuntza, fedea, otoitz eta kontenplazio bizitza at utzi gabe.

793. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Maitatua eta errespetatua den laiko xahar baten egungo aldiari buruzko ikuspegi honek alderdiati agertzeko arriskua daukala iruditzen zait, gure aldiko bizitzaz esan gabe uzten duenagaitik.

794. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0047 Zeatz auek eta Sarako eliz artezkaritzat 44 urteko bitartean egon izatekoak zalantzarik gabe, Gero'ko idazpen zoriontsuari lagundu zieten.

795. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Ezpairik gabe, mintzoak irarbideri zor andi bat diote.

796. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Orregatikantxe esana dute Liturjilariak, ez dagola Iganderik Kristau-Batzarrik gabe.

797. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Antziñako Batzarretan Itza entzuteak zeukan garrantzi apartekoa ikusirik, Liturjilariak bildurrik gabe aitortzen dute: Ez dagola Igande-Batzarrik Jainkoaren Itzik gabe.

798. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Onaindiak berak aitortzen du sail orren asieran ainbeste olerki iritxi dirala guregana idazle garaien diruditenak, izen gabe iritxi ere.

799. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Baina ez ezertan aldatu bage.

800. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Mintzatu gaitezen irri egin gabe!.

801. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Antxe joan zaizkigu iru egun, senti gabe, erleak erlauntzean bezela lan ta lan, bakoitzak bere iritzia besterenekin kontrastatzen berdinkatzen batez ere.

802. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Izkuntza bat ezin litekeala bizi jakintzazko prestigiorik gabe, jakintzazko itzalik gabe.

803. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Jakituriaz eta Filosofiaz mintzo geran guztietan, beti ara jo bearra dago ta, auzi ontan ere ezin gindezke egon Greziako lurralde autatua eta bere filosofuak aipatu gabe.

804. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Jirabiraka dabillen makiña bat, eta laisterka, baiña xede gabe.

805. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Lanean ari da, bai, baiña bere lanaren berri jakin gabe.

806. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Gogoan artu ezazute ere berriketaldi au Urrillean moldatu nuala, ez emen esateko egunaren bezperan; au da, udaran bildutako bertsoai ezer gutxi begiratu gabe.

807. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Astebete gabe Tolosan arkitu nituan lareuna orrialdeko bi album.

808. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 - Hitzik erran gabe, bere lanari ari da.

809. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 ETCHAHUN.- Erraiten diozkatzuteia bederen denak, aphez gaizo horri, enganatu gabe?... Ala ahuntch jakitik zerbitzatzen diozue, akerkia gorderik atchikiz?.

810. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Sar zaite haurren ganbararat... Emeki... Leihoa idek azu, emeki... Zoazi leihotik, haurrak atzarri gabe....

811. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 (Hitzik erran gabe, kechu izigarri batean jartzen da.)

812. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 PELLO - Batere dudarik gabe.

813. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0015 Zer ari xera? Ixkribatzen, neri kasurik egin gabe?.

814. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Zertako bada zure begiak bethikotz hetsi dirade,
Hanbat gogoan zintuen gauzak obratzen ikusi gabe?.

815. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 4- Zeruko Aitak, bere Semearen ama izan nahi zuenez galdetu gabe, hartu du? Ez, zerutik igorri dio aingeru bat galdez.

816. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Aingeruak, Jainko maitearen adiskideak dire harekin zeruan bizi direnak; Jainko maitea bezala, gorputzik gabe dire.

817. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 2.- Ene begiek Jesus ez dute ikusten,
gorputzeko sentsuek ez dute senditzen;
bainan duda gabe dut an dela sinesten,
fedeak argiturik an dut ezagutzen.

818. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 1.- Intzik ez dutenean loretxoak,
laster gelditzen dira idortuak:
ni ere ilen ninduke Zu gabeak.

819. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0012 Otteka haur bat jostetan
Putzundeko pentze ordokian,
Eta emazteki ttipi bat
Belar undarren biltzen
denborarik galdu gabe
Hiru gizonen ondotik:
Xapela buruan
Bokanesa lepoan
Izerdi trenpan.

820. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Gaztarorat doi-doia heldua
Etxetik joan behartu izan zitziakan eskoletarat,
Diotenaz gain oraiko mendean
Eztela jakitaterik gabe ibili behar.

821. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Dena urrats, dena esku-ukaldi
Lokartu orduko berriz jeiki behar;
Holaxet egun batetik besterat
Gauik ezagutu gabe...

822. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0010 Sirats gabe'
Lotan humeak bezalaxe'
Asnas egiten dute Zerutarrek.

823. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0406 1939-1940 Iphar eskualdetan gerla dugu galtzen
Guduen ondotikan, preso zorigaitzez,
Artalde bat bezala, itsuki goazen,
Etsaia zakur-gisa, jan-gabe, ta oinez.

824. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 1944-1964 Jende xehe zonbaitek, espanturik gabe,
Bihotzaren bidia bethi dute hartzen.

825. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Aintzin aldian, besainka,
Tiro bat da hunen saka!
Ari zauku, dena kaska,
Kintziak han ezin trenka...
Bainan, besazpiz pasoka,
Erreferak ere joka,
Gihil alderat botaka,
Erhotu gabe lasterka.

826. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Makaiarra dudarik gabe hunen itchurapean Euskualduna, bilakarazi zuten trufa-gizon.

827. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Preseski, zeren, acholarik gabe, dagon bethi hein berean du, Ganich Makaiakoak eskarniatzailer irriak sarrarazi ohartu direlarik, ordu zuen, Euskualdun tontoa egiazki norbeit dela, ez dela nor nahi, munduko zoko barneetarainon duela bere omen ona hedatu.

828. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Eta nork dio jakitate, ahal emaiten bere kantu berdingabearen itzulikatzeko, egiten duen bezala, chuchen, ozen, gora, behar heinean, hein hortarik behin ere makhurtu gabe? Jainkoak eta bakharrik Jainkoak.

829. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Pertsulariak Saran ditugula eta, chapela eremaitekotan edo prima bat irabaztekotan, hemen ditugunan geroz, laster eginen dugu sarri horien entzuteko, orenak iraganen ditugu enheatu gabe, ardurazko griñak ahantzirik, egiazki hartuak eta altchatuak lurreko zerez goragoko eskualde argi batean.

830. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Nundik dute gure iduriko diren bainan guk ez dugun errechtasun bat, dohain bat daukaten gizon horiek, gai baitira orenak eta orenak zoin gehiagoka hartzeko hi bahiz ni banuk joari emanez errefera den gutieneko durduzarik, duda mudarik gabe, behar ozkan bethi, eta kantuari doakon izarian, hitza badariotela geroago eta garbiago, geroago eta aberatsago... nundik dute holako jakitatea?.

831. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Oihanean zuten etche bat eta bazuten, deus handirik egin gabe, ongi bizitzeko behar zutena.

832. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Beldurrik gabe lokartu zien chaharrak, bainan neskatcha erne zagon, hura etzen lokartzen bere beldurrarekin.

833. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Hortako buruzagia izan dadiela berechkuntzerik eta borthitzkeriarik gabeko, aita familiako on baten pare; ez ohore-gose, ez baliatzaile; begi oneko bezain bihotz nasaiekoa; urrun eta gora ikusten, eta hurbileko aphalenak maite; geroaren moldatzaile oraikoa utzi gabe; gazteen entzule eta ez kasko-gogor; eta oroz gainetik bere lanean laguntzaketari eta ordainketari, ez beti gider-bereko eta gider-bakharreko.

834. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Izendatiak izan diren hameka gizonak gure artian bizi ziren, gerla izan zitakelakorik orhoitu ere gabe.

835. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Hura ebatsi gabe, ez da egonen; guardia zazue nahi duzuen bezenbat...

836. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Hauntchki hortarik eskezaileari eman gabe, ez da egonen.

837. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Ethorri zen justizia eta harrenbertze athe denak gurutzatuak ikusi eta, hori etzitakela hala izan, eskezaileak etzuela gauz onik egin, gibelerat goan ziren, deusik egin gabe.

838. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Emazue gorputz hil hura mando bati estekatua, errestan, ibil azua karrikaz karrika, hura hala ikusiz, haren esposa nigarrez hasi gabe ez da egonen.

839. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Justiziak ezagutu zuen arrozoina ama harek bazuela bere haurra hala ikusi, eta nigar egitea eta atera ziren deusik egin gabe.

840. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Behar duk, nik sumatu gabe, nere ogeko azpiko mihisia khendu eta ebatsi...

841. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0080 Nehor gabe egin nahi dugu gure zoriona, Jainkoaren eta gure anaien ganik urruntzen gira.

842. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Eta txamarreta gabe sartu zen Donostian olio-saltzalea; bat izan zen, bakar bat, ainbeste aldiz asto gainetik erori zena.

843. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0056 - Juan Migel: atorra gabe yoan bear izango duk mezatara.

844. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Egiazki ez ditut maite sobera laster xahartu gazteak, hogoi urte gabe mutxutuak, higatuak, hixtuak; nahiz beldur batek hartzen nu: ez ote naizan nihaur hoitarik?.

845. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 - Girixtiño maiteak, bai, zonbat jende gal-bidean dabiltzanak, deusen axolarik gabe!.

846. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Zer nahi izanik, jaun merak manatu zuen Murtutsen iduri eder bat; eta ihardetsi zioten baietz, maiatzeko hogoia gabe egina zatekeela.

847. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 - Zer nauzu, ez niz gero ni usatua*usatua ohitua hola galtzarik gabe eta atorrik gabe!.

848. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Othoitzean ari ziren belhauniko: - Zato zu ere, zu gabe ez gira menturatuko....

849. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Geroztik dugu Ama Birjina bekaturik gabe konzebituaren medaila.

850. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Batere marrakarik gabe hil zitunan.

851. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Lan zikinak, bestek nahi ez dituztenak, sekulan aberasteko menturarik gabe.

852. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 1887-ean igorri zituen jadanik bi Beloketar Oklohomarat; eta, hogoi urthe gabe, bertze hogoi-ta hamar.

853. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Jendea, tresnarik gabe, gauza guti.

854. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 6. Europatar egiazko-kulturaren liburu goienak euskaraz argitaratu, hala nola (3)Berlin, 1933 (Nor-baitek, ezin-egonaren ezin-egonaz, itzulketaren zai izan gabe irakurri nahi ba du.

855. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 Euskarazko itzulketa Mirande Jaunaren gain emanen da, diru-ordaintzarik gabe, haren kultur-zaletasuna saristatzeko.

856. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Izraldarrer aldiz horra zer manatzen duen: Holako eguneko, familia bakotchak eros dezala urtheko bildots bat, aharia eta gaitzik gabia.

857. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Kurutzean hilez, Jesu-Kristok bildu ditu bere inguruan artzainik'ta alhapiderik gabe ziren ardiak.

858. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0009 Eta berandu gabe, goazen polizia-nobela hunen egilearekin.

859. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0010 Polizia-nobelaz kanpo, leenago ere agertu izan dira Baztandarren euskal liburuak; eta ospe haundiko Axular hura kontatu gabe (Urdazubi bere sortherria Baztango barrutia -ren barrenean baitago eta Axularren ama ere Azpilkueta-koa zen).

860. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Mila bederatzi ehun eta batean, buruilaren hamaseian, Hendaya hautaturik, dudarik gabe ororen helmenean zelakotz, bi erresumen artean jarria, bildu ziren zazpi probintzietarik jinik jaun andanachka bat: goizetik herriak gain-gainetik ohoreak egin ziozkaten, herriko soinuak zazkien aire ederrenak eman zituen, eta orduko auzaphezak, Vic jaunak, eskualzaleak errezebitu eta agurtu zituen, herriko etchea zabalik biltzarkiden eskuko ezartzen zuela.

861. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Gero, eguerdi jin baitzitzaioten lana bururatu gabe, gure gizonak, joan ziren bazkaiterat, bakotcha bere alde; haatik, kafeak elgarrekin hartu zituzten Legarralde'baitan, gero gei berari berehala lotzeko aratsaldeko bi ordutan.

862. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0025 Sailari lotu gabe, Axular-ek bi aintzin-solas emaiten ditu: - lehenik gomendiozko karta bat Bertrand d'Echaus, Turs-ko Jaun artchapezpiku baigorriar zenari: adichkide eta ongi egile handiaren orhoitzapenak erreberritzen ditu, eta bere liburua haren gerizapean igortzen du jendeen arterat, orotan onetsia eta onhartua izan dadin.

863. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 3.) Behar gabe zin-egiteko usaia ez da aise galtzen eta bekatorea hondatzen du;

864. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 d) deusik egin gabe ez egon (XXXVIII);

865. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 Bainan cho! Beharrirat erraren dautzugu, gure iduriko, bigarren zathia, parte segurik, ez dugula batere galdua; itchura askoren ara- bera, Axular-ek ez bide du berak (chaharregiz ala nik dakit-a?) bere liburua argitarat eman: ilobak ala bertze norbaitek hartu dituzke eskuz eginikako gai guziak, lehen partekoak eta bigarrenekoak, elgarretarik berechi gabe, eta nolazpait bildurik ager-arazi.

866. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Lombard deitu elgartasun bat bezerabilan: intresik galde egin gabe onhartzen baitzuten judu beharduneri diru mailegatzea.

867. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Hemezortzi urtheak gabe, hebreoari ohart-arazi zuten bai eta hebreozko liburu saindueri, erakuslek nahi baino urrunago ikhertzen ohi bazituen ere; eta bertze gogo batekin.

868. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Soinekoak bethi muntto-munttoa, bainan deus edergailu ez gurikeriarik gabe.

869. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Bertzenaz ere, badakigu moralista zela oroz gainetik eta ez ditakela zinezko moralistarik beraztasun izpi bat gabe.

870. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Sahetsean aldiz, Chirrita zutik zagon, tente potente, mugitu gabe....

871. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Apez saindua zen ordukotz eta bazoan elizarat argia gabe.

872. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Hura eta bereziki hau gabe, ezen gorphutzak bezenbat gogoak du egiten gizona, ez litake segur Eskualdunik.

873. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Sobera urrun ibili gabe kontent izanen gira hemen bizi izan diren gizoner jarraikitzen bagira, heien gainean dazkigun purruchkek Eskualdunen eite zutela erakusten daukuten ber.

874. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Halarik ere aithortze horrek ez gaitu bortxatzen Euskararen alde deus egin gabe egoitera, bainan soilki gure itxaropen ergel, oinharririk ez duten anhitzen sekulakotz ohiltzera.

875. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Nabari da german hizkalkiok ez zirala itzali Irlandararen hiztegian eta phonetikan herexa zembait utzi gabe, bainan hartatik hizkuntza hau herri guztian nagosi egon zen ordu hartako.

876. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Uste izaiteko da Latin kultura ezagutu baino lehen Irlandarrak ez zegozela ispiritu eta enthelegu laneginik batere gabe, ezen Keltak ez ziran basati batzu, aitzitik, metaphysika bat oso landua irakasten zuten aho-mihiz, oihan sakonetako zuhaitz sainduen gerizan, beren sakerdote druida zaritzaienek, Aitzinateko authoreen idazkietarik dakigun bezala lur-handiko Keltez den bezembatean.

877. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Nere aitak etzun nai ni beti deus ere egin gabe egotia; beti erraten zidan: - Nik beretzi urtetako an ibiltzen nauken aitakin mendian eta lanian, beraren laguntziagatik, ta sosa irauzten (...).

878. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Goiza alletu zenian, gosaldu eta aitari deus erran gabe, beraren kordiona artu ta asi nintzen prueba egiten.

879. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0031 Ta yo nion pieza ura, eta gelditu zen arrituta, solasik egin gabe.

880. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Ain pozik eta ongi bizi zen emen gurekin, deus ere egin gabe, ta egun batian erran zidan: - Au yakin izan banu, sei urte leno etorri biar nun onat!.

881. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 O Maria, bekaturik gabe kontzebitua, othoitz egizu, gu zuri oihuz gaudenentzat.

882. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0041 G. Zer diozu Kontrizionerik gabe egina den Kofesioaz? I. Diot, Kofesio hura tzarra dela eta berriz egitekoa.

883. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0057 Orhoit zaite, o Birjina Maria, guziz urrikalmendutsua, ez dela egundaino aditu, nehor zure ganat ihes egin duenik, zure arartekotasuna eskatu duenik, izan dela utzia laguntzarik gabe.

884. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Bergson-ek mihi puntan du askotan arbolaren itchura: Bere jitea argi eta garbi daukanarentzat, izeitea, aldatzea, aldatzea, ontzea, ontzea, baratu gabe, bere buruaren egitea.

885. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Jeinuak animalea bidatzen bainan chuchen baztertzerat utzi gabe ihesi: bidatzen eta estekatzen.

886. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Nola jautsi dira leihotik bizkar hezurra hautsi gabe?.

887. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Nola erabili dira teilatu gainean, behereko hutsaz iretsiak izan gabe?.

888. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Den gutieneko zalantzarik gabe erran dezakeguna, hau da: nun ere baitzen ikasten egon Axular gaztea, gogoaren betheko hazkurri ona zuela bildu han; latin eta grekaren mamirik gozoenak beretu zituela, eta barna; buru onekoa zela osoki, eta bihotzez oraino hobea.

889. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Bainan Aingeruak segurtatu dionean bere botua hautsi gabe amatuko dela, Aingeruaren hitz hori ordu berean sinhesten du, eta berehala Jainkoaren eskupeko jartzen da, dioelarik: Egin bekit zuk diozun bezela.

890. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Eta nik, Ama Birjinak bezela, begiak hetsirik sinhesten dituta gure Errelijioneko egiak? Sinhesterik gabe ez ditakeela salba, badakit.

891. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Ikhasi ukhan dut gure fedeak behar duela izan itsu, erran nahi beita Elizak erakasten deizkun egiak sinhetsi behar ditugula itsura, zertako sinhetsi behar ditugun jakiteaz batere arranguratu gabe.

892. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Eliza Ama sainduaren manu guziak onhartu nahi ditut den gutieneko duda-mudarik ere gabe.

893. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Mariaren zerbitzari handienetarik batek dio: baratu gabe Jainkoaren Ama zerbitzatzen, maithatzen eta othoizten badugu, salbamendua segura dugula.

894. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Dudarik gabe anhitz munta du untsa hastea, eta untsa hasteak aintzina jarraikitzeko esperantza emaiten du, hala da; bainan salbatua delako segurtamena, bururaino heltzen denak duke bakharrik.

895. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Eta ez har-uzka, bainan behinere gibel behatu gabe bethi zure sailari jarraiki zira, eta orai hor zaude zure Seme Jaunaren eskuinean, eta bethi gure ararteko.

896. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0145 Hitz ona: Hatsa hartu gabe gorputza ezin bizi; othoitzik egin gabe arima ezin bizi; othoitza da arimaren hatsa.

897. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0055 Ohoratzen dugun Ama Birjina, Jesu-Krichto gure Jaunaren Ama, bekaturik gabe konzebitua, San Josepen Espos laguna, eta girichtino guzien Ama.

898. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0115 Gehiago izanen beitzen, haize euri hura gabe.

899. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Bainan Petainek bere begi urdin ederraz so egiten diote, batere durduzatu gabe.

900. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Denak entzuten ditu Petainek irririk egin gabe.

901. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Egiten bada atakada, egina izan dadila leku ttipian, hedadura sobera gabe.

902. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Deus ez du balio zinkurinaka artzea; biziki hobe da lanean egin ahala artzea, behar gabeko chahutzerik egin gabe.

903. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Ez nuque mincoiztu nai zure ziotza, bañan ecin utzi zaitcequet contuan ipini gabe nola zure emazteac, ausiric, zor dizun matrimonioco leyaltasuna, daucan pecatuzco adisquidetasuna echeco morroyarequin, eta au eguia garbia dala ezagutceco, zoaz berpertatic echera, sar zaite cere guelan, ta an topatuco dituzu biac oatuan.

904. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Sinistu du Deabruaren esana, sartcen da bere echean, eta guelan topatzen ditu oatcen bi, emaztea eta onen maitea cirala uste zuanac, eta gueyagoren beguira egon gabe, arturic berequin ceraman ezpata, jositzen ditu biac, gueratzen diradela illotcic itz bat ere esateco toqui gabe.

905. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Icaragarrizco eguia cristau vatentzat, baña guertatu zana eta guertatu ditequeana berriz ere, deabruaren burutacio gaiztoai Jaungoicoaren bildur santuaz zucendu gabe, lecu ematen bazaye.

906. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 D) Orduan dirurik aldean eztaukana, beti txiro (gabe, lander, pobre) izango da.

907. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 B) Hortarako oilo-gantza urtu gatzik gabe; ta harekin perekatzen zaizkio bularrak.

908. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0051 Arozamena
Ez dezu esango zure gorputzak
ez daukala indarrik,
ta biyotzetikan oraindikan
sentitu gabe okerrik;
kajaren eske ementxe zatoz,
etzazu egin negarrik,
zure gorputza sasoiko dago,
oraindik ez dezu biarrik.

909. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0106 Uztapide
Auxen da gaia zaidana neri
neregana iritxiya,
bañan alare estutu gabe
emango det iritziya;
nere aurrera ementxen dator
orain aurtxo bat txikiya,
zerengatikan ote zabiltza
orrela beltzez jantziya?.

910. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0119 Narras kusten dut nik ortan ere
gaur naguen ingurua,
ez dago hain leitu erreza
mundu untako liburua;
ijitoa jabe yarri da
nekatu gabe burua,
esku onetan eroria da
gaur Xalbadorren dirua!.

911. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Zalantzik gabe, bela aztuko ez duten eguna izango da, eskolan egingo dan jaialdia, aurten bertan ikasi duten neska-mutilleri Eskolaridadeko Liburua emango zaie.

912. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Batzar auek era erabakiak, zalantzik gabe garrantzitsuak dira.

913. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Azken lumeroan ikusten degunez, urtean bost aldiz argitaratzeko asmotan dira. Garbi agertzen dute beren elburua zer dan eta zertara iritxi nai luteken. Ezin uka asmo txalogarriak dituztela. Entzun ditzagun beren agoz: Jakin'en xede nagusia euskerari ta Euskal Erriari laguntzea da, euskerazko kultura gorpuzten (ezpaita erririk izkuntzarik gabe ).

914. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Utzi dezaiegun izketan. Ola jarraitzen dute: Euskera giartsua nai degu, baña euskera xede egin gabe ta bai euskal kultura. Euskal kultura arkitzen dan egoeran gure setari milla aldiz bidezkoago derizkiogu. Euskal ikasleok unibersitario, militante, apaizgai, praillegai ta abar gartsuki erantzun bear diogu gaurkoz Jakin'ek, ez bestek, egiten duan euskal kultura intelektuala urratze lanbide oni.

915. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Joan zaizkigu: bainan, Jainkoari esker, undar mementoan, ichtorio edo gudukarik egin gabe; zonbait lekutan bezala, ez dugu bederen hiltzerik ez desmasiarik ukan. Bezperan bizikleta andana bat galdu! Jakiterat, ez ginuen hainbertze galduko. Bainan zerendako nigar egin ondotik?!

916. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Anartean Frantzia ez dagoke Angles Amerikanoen gudueri beha. Ez du onhartzen ahal arrotz batzuek salba dezaten, berak deusik egin gabe. Horra zergatik De Gaullek F.F.I. delakoak armadetarat bildu nahi dituen, eta gero gerlarat igorri.

917. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Agian chede horiek oro obratuko ditu, nehoren trabarik gabe. Bertzalde emazten bozez ere mintzatu da.

918. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Efifiak. - Zer izen pollita eman dioten berehala Eskualdunek, nunbeit norbeitek sasipekoak deitzen zituen gudulari gazte biphileri! Efifiak! Bada, Alamanian ere nahi omen lituzkete orai efifiak, Amerikanoen oldarra Berlinerat gabe hausteko. Himmler horri buruz ari da lanean. Bainan ez othe zautzue orori Alamana, pisuegi iduritzen egiazko eta behar bezalako efifiaren egiteko? Efifia, izena bera bezen arina eta zalhua da, egun hemen, bihar nunbeit, etzi debruetan barna joana, harrabotsik gabe, jauzika, irriz... eta ez da holako Alamanik!

919. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Azken aste hautan jende hainitz preso altchatu dute.Ontsalarik Comité local delakoak behar zituen altcharazi. Bainan asko lekutan gizon batzuek beren gain hartu dute hobendun iduri zitzaizkotenen altcharaztea, Comité delakorik bildu ere gabe.

920. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Holachet gerthatu balinbada norbait hobenik gabe preso hartzea, orai dei egiten ahalko du Jaun prefetak egin berria duen biltzar berezi bati. Commission de révision erraiten diote. Biltzar horrek ikertuko ditu pleini diren presoneren paperak, eta frogak arinchkoak balinbadira, ala frogarik batere ez bada, presonerak lehen-bai-lehen libratuko dituzte.

921. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etcheb 00001 Aldi huntan kazeta gorri-beltz batean, artikulu bat gezur eta kalumniaz orhatua, izenik eta zinadudarik gabe... Zer bihotza!!!

922. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Ez baitugu baa gazter zentzu ondarraren galarazteko aski josteta, arenes kursetako bar ean behar zuten gero dantza gau gehiena. Ez da bakharrik Baionakoa. Hor muntatzeaz geroz, iduritzen zaiote bal bat ondotik gabe ez dohakela.

923. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Elizan, Lartigau, Baionan gu Katolikoentzat on den kaseta bat ager-arazi nahiz ari denak, aiphatu du gure zoriona joan zirelarik, menturaz alegeratu gintuena azken bitoria egun hotan jakiteak laino gehiago. Bainan Frantzia aphal dela, kraskatua bezala. Zer dugun egin behar altchatzeko. Egitekoetarik bat Jainkoari emaitea zor zaion ohorea, Jainkoa gabe egin obrak zimendu ahulak baitituzke.

924. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Joan dira ederki. Haatik pilota partida zen miresgarriena Andre dena Maria eguneko hura... Zer partida pollita! lau herriko hoberenen artean; lauak soldado-geiak, gazteenak 16 urthe, Jean Urgorry, bi urthe gabe bere burua aipharaziko duena.

925. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Heiek badakite, eta heiek bakharrik zeren beharra dugun, guk laborariek. Aski zikinduak gituzte jadanik, lur huntako miseria guziak gure gain ezarriz. Bada jadanik aski gizon, laborantza pikhorrik ezagutu gabe, lege egiten ari direnak. Aski hola, edo laborantza akabo!

926. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Azken gerlatik hunat, gaztiek adio mutz batekin utziko zutie; eta hanitch igaranen zaitzie khantian, deus ere erran gabe, buria tzut tzuta, ukhul elibat bezala.

927. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Kiarki ageri da, gerla batetik bestiala, ozkaz ozka, pollitarzuna lurrialat juan dela. Gerlen falta, hori? Dudarik gabe. Bena etchekuena ere bai.

928. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 G. Cogniot, l'Humanité kazeta komunichtaren jaun buruzagiak izkiritua du 1945-eko urtharrilaren 31-ean: Libertatea, hartaz baliatzeko ahalik gabe, amets histu bat baizik ez da.

929. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bestaren plantazale Manechak bai eta khantariek, atabal-kleron joiliak ahatzi gabe hounhart ditzela goure goresmenak.

930. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Horiek hola, Hendaiarrek eginen ahal dute oraino partida ederrik. Botari ona dute Gorozpe eta haren lagunek ahul aire bat izanik ere, ez dezagun ahantz oraino berri direla luzean. Erran dute ere Alzate gibeletik ari zenak, besoan tela bat zartaturik lehen joetan, nekhez ari zela. Bainan ez dira Hendaiarrak ere gelik gabe.

931. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan haren ikasteko errechtasunari bezen ohartuak ziren, jada nausiak haren othoitzeko kharrari. Odol beroskoa omen zuen haatik oraino, Theophane Venard ez bide da beraz gero ezagutu dioten eztitasunera! bere jitea ongi eta ongi zapatu gabe heldu!

932. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Burhasoeri bereri hitz erdi bat behin edo bertze erran bazioten, munduko gorena! Sudiakre egin ondoan zabaldu zen aitari, eta huna aita girichtinoak nola ihardetsi zion: Haur maitea, osoki buruari emana nion, hemen apheztua hemen egonen zinela, sor-lekhutik hurbilisko, eta zure alderat bilduko nintzela, hiltzeko. Ametsak! Deus ez dut egin nahi hartu duzun chede handitik zu urruntzeko: Jainkoak urrunerat deitzen zaituneaz geroztik, zoazi: sekulan deusek etzaitzala gibela. Badakit goldeari lotzen denak hildoa bururaino ereman behar duela; bururaino gibelat behatu gabe.

933. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Badakit orobat Jainkoaren deiari ihardesteko etchea uzten duena, Jainkoak ez duela uzten: laguntzen du eta sariztatzen! Nik baietz erraitea nahi duzu? Ba: zoazi haur maitea. Nik benedikatzea nahi duzu? Ba, benedikatzen zaitut. Eta nere bihotz min ezin erranezkoaren gatik, atsegin hartuko dut zure atseginaz. Zoazi, bainan azken agurraren eguna ethorri gabe, utz nezazu zure besarkatzerat...

934. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan ondoko otsailaren hogoita zazpian, belhauniko aitaren aintzinean, misionest-geiak gogo handiz egin zuen halere sakrifizio hori. Eta aitak berriz benedikatu zuelarik, nigarrik gabe ihardetsi zion: Aita, etzaitut gehiago ikusiko lur huntan. Halere, ikus arte,... bainan ikus arte... zeruan!.

935. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Herra guziak utzirik, bazterrerat nahi du moldatu Frantzia bat berria; hunen legea izanen baita elgarren artiko amodio, egiazko amodioa, hau gabe ez baita egiten ahal Frantziaren salbamendua.

936. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Jalitzen da. Adiorik ez! Nehori galdatu gabe badakigu denek deus handirik ez duela egin. Ba, arras ederki ebili da, jo harat, jo hunat, Angleterran eta Ameriketan bere burua deskantsatzen zuela. Joan-jin horiek are gure sakelaren gostuz, gure zintzurrerendako probetchu joririk gabe.

937. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ba gaztiga ditzala, jeus lanik egin gabe, bertzeen bizkargain, heien beharrez baliatuz bizi, direnak! egin dezala, eta ez bakharrik erran, ainhitzek erraiten baitute, egin nahi ez dutelakotz.

938. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 BOZAK.- Eriz kanpo, ez ahal da nehor egonen boza eman gabe, huts handia baita ez emaitea.

939. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gure Pierre Minjonnet arras bertzela litake. Bere-ber litake nehoren manupenik gabe, bere adimenduaz juja, bere nahiz bota, eta ez bertzen ondotik herrestan.

940. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Oraiko boz-emaiteko legeak bere alde tzarrak baditu: bederen lichtako izenak nahi bezala lerrokatzen ahal ditugu, BATTEKO bat ezarriz bertze deus ere gabe MINJONNET-en izenaren aintzinean lehen ezartzen dugu.

941. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Egin ditu hutsak eta ederrak, bainan hemezortzi urthetan, hastetik ukan dituen erasia eta koskakerien erdian, holako joile kalitzalen artean durduzatu gabe, egin ditu jo eta kintze ederrak.

942. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zerbait-dun zonbaitek lanaren bortchaz irabazi dute beren ontasun pochia. Bainan ezin uka bertze hainitzek deus izerdirik gabe, bertzeen lanetik, bertzeen biskar muntatu dutela beren fortuna. Ohoinak bertzalde.

943. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bena dezagun jakin California-ako berri! Kartiel aberatsa; Amerikaren haztia! Han dira jiten ausarki fruta, bihi et hazkurri guziak. Bena ez ountsa phenatu gabe hatik! Han ere alhorrak lan-gose... Zer hourtiak eta zer idortiak alde hetan! 1940-ko hourte handian, hourrak hedatu zien berrehun mila ithegun lurren gainti, eta hamabost milioun dollars-en itsesa egin.

944. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Erran gabe, lan horik oro ez direla dohanik egichouak: berrehun eta hirouetan hogeita lau miliun dollars khoste behar zien... gerla aitzineko prezioutan!

945. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Padara berek emaiten dutenaz geroz, 21-garren errechimenduak bere 1800 gizonekin eta bere tresneria guziarekin ochtian aiphatu lekuak eskuratu behar dituela abiatzen da arats aphalean. Zorigaitzez ilhuna heldu da lana akhabatu gabe.

946. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ? Daukat U.R.S.S.-ek diruz, ontasunez eta ahalez abantail handiak ebaki dituela bainan gainerateko guzietan gobernioetarik hori dela gehienik gibel dabilana. Orok badazkite hor diraien hertsutasunak: 1. Langilek debekatua dute asaldatzea ez aski pagatuak izana gatik; 2. Langilen zindikatek deutsik ezin egin bulego nagusien permisionerik gabe; 3. Langilea bortchaz lekhu berean egon behar lanean preso ez badu altchatu izan nahi; 4. Langile haurrer debekatua etsamina eta eskola handietarat presentatzea, Soviet bulegoetakoener choilki haizu; 5. Han ere batzu haurretik oberats, aita eta ametarik izaiten dutelakotz.

947. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bertze borda horiek kasu egin dezatela eta holako ukalri zerbeit jin gabe behar diren tresnak prest ezar. Bidarrin izan baitezakegu oraino horien beharra.

948. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Diario Basco Donostiako kasetak berriz Frantziarat heldu diren espagnol guziak preso altchatuak direla eta galeretan ezarriak. Aski flakatu artio sangraturik behar den hazkurria gabe, lan bortitzenetan ararazten ditugula eta holako.

949. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Haatik Angles-ek (aithortu behar da) burua hotz daukate, eta begia chorrotch. Ikhusten dute deus ez dezakegula egin Amerika gabe... Apazegatzerat ari dira Pineau jaunaren, hau, bere ezin bertzeaz khechu, ari baitzen dena elhe minkor eta uztarkeria Amerikanoen kontra!

950. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Denborarik galdu gabe, Israeldarrek brigada bat igorri dute Jordaniarren zentzatzerat. Gudu horien ondorioen jakiteko lanak dira. Bi alderdiak espantuka ari dira.Israeldarrek diote berrogoita-hamar etsai hil dituztela eta berek zazpi gizon baizik ez galdu, lau guduan erori eta hiru ichtripuz bide nabar.

951. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Frantziak nahi ditu maldatu eta gaztigurik gabe atchiki, Sarre eskualdea Alemaniatik berechi gogo zuten jendeak: Alemanek beharko deete barkamendu osoa eman, Frantsesak lekuk eta berme.

952. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gazteiz'eko ekintzakundearen arlo onek beste irakurki bat merezi du, batez ere, Herria astekariaren irakurle guziei berri geiago ematokotan. Bainan gaurkotz, asti ta lekurik gabez, urrengoan jarraituko dugu idazten.

953. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Charkeriarik gabe tratatzen dire holakoetan, oilo salda hori hori, begidun batez hasten dela ophairua... eta ondokoek ez dukote zorrik.

954. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bietan errenarazi gabe, presentzalek zalhu burujik yeusten dituzte beren zareak saldari buruz mahayan, plantatzen direla; atsean, azkar azkarra, gain gainetik mainaturik kontu eta irbintzinetan etcheko alderat abiatzeko

955. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Peter Tripp amerikano bat da, dizken gainean chehetasun emaiten ari dena jendeari. Bortz egun eta erdi egon da lorik egin gabe eta beti gaitzeko aldian.

956. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Esperientzia hori amerikano sabantek dute egin jakin nahiz gero ilargirat eta izarretarat igorriko dituzten gizonek nola duten ihardokiko lo eskasari, zonbait egunez lorik egin gabe beharko baitute ta ibili gain horietan. Esperientzia horrek du erakutsi ez duela gizonaren gorputzak galdegiten loa bainan bai haren buruak.

957. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Saindu hori zen... presondegi bat, errege ohiek ederki baliatzen zutena, gostukoak ez zituzten guziak haren itzal handirat igortzeko, chendraz, jujetarik pasatu gabe.

958. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Merkatu churian kokatu merkatu beltzean aspaldidanik zaukan prezioa, merkatu beltzeko sal-eroslek ahurrak biphil baitituzte, eta zerak bere pizu-ozkan haztatzen, tilet batez errebetatu gabe.

959. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bainan tink-aldi harturen badut ere ez nauke sudurra arterat sarthu gabe!

960. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Jokolariez ez dugu gutiago errateko; urgulurik gabe, kasik halako herabe-aire batekin, bainan zoin goxoki eta zoin sanoki jasta-arazi daukuten Larzabal jaunaren eskual-jaki bixia. Ageri dute beren lana amodioz egiten dutela.

961. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mattin Hiriart, 36 urthe, lau haurren aita, bulta huntan bihotzeko min batek khecharazten zuena, uste gabean utzi du mundu hau hitz bat erran gabe.

962. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Badakigu aldiz, Cambodgetik eta Vientnametik ekararazten dutela, aduana-sari izpirik pagatu gabe, zer nahi irris-hauskin, artoa miletan hobea litakelarik bada.

963. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hek gabe gauza sordesagoak beharko ziren gertatu.

964. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lehen artikuluak autodétermination aipatzen du: haren arabera, gobernuak nahiko duenean, Algeriako jendek libroki hautatuko dute beren politikazko zortea, Frantzia baitan, Frantziarekin, ala Frantzia gabe.

965. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bichtan da, lehen artikulua onhart ditakela bigarrenarekin ados izan gabe.

966. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ez egon bozik eman gabe, nehorat deliberatu gabe.

967. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Filma pollita, predikurik gabea: maluruski alkoolaren makurra ikusten dutenek ez dute senditzen ezkontzaren errespetuak ere balio duela zerbait.

968. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 5.- Huna ichtoria bururatzen ari; potretetakoen ezkontzari, heien disgustuari ala heien hiltzeari gostu guti hatzemaiten dakote ikusliarrek; usu ikusi gabe ateratzen ere dira. Kilikarenak alabainan egina du.

969. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Beharrez kazetak ere iker dezazkete agertu gabe; bainan ez omen dute oraino nahi hortaratu!

970. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Paris-eko gobernuak delibero bat hartu du, Algeria berechten denaz geroz gobernutik, gobernuak utziko duela bere-ber Frantziatik deus laguntzarik igorri gabe, ez jateko, ez beztitzeko, ez.diru, ez bertze.

971. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Frantzia berriz ere desohoratuko dute bertze erresumen aintzinean eta gerla hedatuko beharrik gabe.

972. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Adoste bakar bat da izan, bedera! Handik harat, Zugasti eta Etchart bethi aintzinean joan dira bainan behinere abantail handirik hartu gabe.

973. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Etchart-ek berriz ere harritu ditu guziak! Horra plekari bat gutien ustean egiten dituena petto batzu ikaragarriak, pilota batzu michterio ederrak faltan ezarriz batere funtsik gabe.

974. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 3) Junta berhezi zounbait egin behar zaie eta bortchatu gabe, libro kreaturik beitira, Ebanjelioa eta campagne d'année delakoari buruz sustatu.

975. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Zuzen gabe, arrotzek anaien artian altxatu zien muga tzar hori.

976. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Eskualde hortarik ere behar othe dugu auzi bat ikusi? Aintzin hortako erakaspena ez othe zautzu aski? ala nahi duzu funtsik gabe tribunaletan herriko dirua igorri? ala nahi duzu erakusterat eman, jujek nahi edo ez, herriko buru gisa, herritarren ontasunen jabe zarela?

977. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bainan orduan zertako ez jabeeri aipa, zertako ez heiekin antola, zure buru alde ari gabe? Zertako ez? Ala elgar aditzea baino nahiago duzu elgarren arteko saltsa?

978. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez ginuke bada holakorik nahi: guk nahi ditugu lagundu beren lurrak arrazoinik gabe galdu dituzten guziak edo galtzeko irrixkuan direnak, dituzten dretxoak galdatuz.

979. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Eta egun batez, odol otzean aitortu zautan ez zuela neretzat amodiorik, gure adixkidantzak hortan uzten zituela eta gehiago xehetasunik gabe alderat kitatu nintuen...

980. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ezkontza egunean belo xuria ekarri baitzuen, zer erranen zuten emazteki kalakariek, ikastearekin haurra ukan zuela ezkondu-eta sei ilabethe gabe?

981. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Chine nouvelle deitu egunkariak ez du letra aski larririk, izkiriatzeko Amerikanoek lau aireko pasarazi dituztela Yumang eskualdearen gainetik, nehor abisatu gabe, nehori barkamendu galde egin gabe.

982. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bertzalde Rusk ministro amerikanoak erran du deplauki: Ez uste izan Ipar-Vietnam eskualdea ezin hunkituzko leku saindu bat ditekela. Ez da posible Ipartarrek igor ditzaten gizonak hamar-milaka Hego-Vietnam-eko jenderi gerla egiterat, berek ondoriorik jasan gabe. Gerla huntan eskua eman nahi dutenek on dute horren jakitea.

983. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Patantak herriko kontseiluak bortz urterentzat pagatu gabe uzten ahalko diozkate ostalereri.

984. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ereman naute Mondragoneko poliz-etxerat. Han, poliza batzuk, hitzik erran gabe, eman dautet zafraldi bat ona.

985. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Deus jan eta edan gabe egonik, aratsalde astean, tatzi batean, ereman naute Donostiako polizarat.

986. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Irugarren gaua iragan dut, beti xutik, kolpe batzu hartuz, deus jan eta edan gabe.

987. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 - Bruxelles-en, uztailaren 26-ean, Italia, Alemania, Holanda, Belgika eta Luxenbourg elgarretaratuko dira, Frantzia gabe, hunek mutur egiten diotenaz geroz.

988. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ez naiteke egon Herria-ri aipatu gabe, Ameriketan sortu Eskualdunen haurrek ez dutela segurki eskuara ahantzi nahi: duela zonbait egun izan dugu plazera ikusteko kolorezko telebixtan Estados Unidos guzian Katrina Carricaburu Wyomine-ko nexkato xarmant bat.

989. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Berrogei urthez zeiñû zaiñ izanik hortakotz Mgr Terrier, jaun aphezkûpiak eman zeion diosesako medella parropiako jente hanitxentako jo dû arrapikû edo hil zeinû; berari aldiz zeiñû herotsik gabe juan behartû zaio, aste saintûko egûn handiak beitziren.

990. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Halere eta zorionez denak itsuskeriarik gabe pasatu dira, ixtudiantek eta harat jinak ziren langilek egiten zutela berek beren gisako poliza.

991. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Nik uste dut baietz, eta beharbada zuhauk erabili dukezu, ohartu gabe, behin baino gehiagotan.

992. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 - Ni ere ederki lertzen nau orrek; biar lanera goiz joan bear eta orregatik ainbeste denbora lo egin gabe.

993. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Mitxel lasa zegon bere zapata beriakin, baña zor zuana ordaindu gabe, ta ara non ateratzen zaion Pedro bidera... Mitxel, papertxo au zuretzat...

994. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Begira, Mitxel; norbaitek ordaindu gabe iru illabete igarotzen edo pasatzen ba ditu, gizon zintzoa ez dala uste izaten det.

995. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Dio Gagarinek, batere arrangurarik gabe igan dela Voztok edo Iguzki-alde deitu spoutnik berrirat.

996. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Jakin gabean kantuz ari dire Gagarine eta Rusiako komunichtak.

997. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Herriko kontseilua. - Hunen hiruan urthea, arrosarioko igandearekin juan zaukun beste mundurat Lissar jaun auzapeza. Geroztik auzapezik gabe ginen. Igande huntan sarthu da herriko etchean kontseilu berria. Huna nor ditugun.

998. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 44 ilabethez sei ehun langilek Seine ibaiaren gainetik eraiki daute diringazko zubi bat gaitza: buru batetik bertzera, 608 metra, dena bat, azpitik harroin bakar bat gabe, untziak pasa ahal diten urean deus trabarik gabe.

999. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Euzko erria ordea, beste Jaurlaritza, Artezkaritza edo nai duzuten izeneko beste agintaritza baten bearrean da, AZKATASUN OSOAREN ALDEZ loturarik gabe lan egiteko.

1000. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Eginbear asko ditugu eztabaida txatxuetan astia galdu gabe.

1001. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Berpizte gabe utsa ta alperra izango zan gure siñismena.

1002. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta bitartean, euzkotarrok, gure ama maitea aztuta, arrotzekin nastuta bizi gera, Aberria danik ere gogoratu gabe.

1003. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Antxen bai laguntzarik gabe arkitzen dirala.

1004. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Baño oien bearra aaztu gabe, sozial lanbideak sortu ta ugaritu bear dira, langilleen eskubideak zintzo zaitzeko, bere lan ta biziera egokiago izateko, beren bearretan ere benetako laguntza arkitu dezaten.

1005. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Zurbil egoan andrea, ta odol baga.

1006. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Baña, norbaiten iritziz, ez omen da gure gaztediari emateko aolku guzizkoa, euskaldunok lenago ere naikoa uzu ta motz agertzen omen gera gizarteko artu-emanetan, gizalegearen aurka dagon orrelako beste aolkurik gaztediari eman gabe.

1007. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gizon neurotiko onen irakatsi kaltegarriak, zoritxarrez ez dira emen geratzen.Jaungoikorik eztagolez eta bizitza absurdo bat dan ezkero, maitasuna, karidadea, apaltasuna, lana eta beste olako birtuteak alperrekoak dira; etikari ta beste legeari jaramonik egin bage, gorputzak eskatzen dauzkuna egitea da mundu onetako gure zer-egin guztia.

1008. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Izan ere, ezin diteke pentsa, aski dala kultura edo izkuntza bat bizitzeko bere-berean uztea edozerren laguntza benetakorik gabe.

1009. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Oiek guztiak laguntza ofizial benetakorik gabe atzeraka doaz, erdera-giroak itotzen ditulako.

1010. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Bañan eskubide oiek ezin ditezke eutsi practico alako ta alako espresio bideak izkuntza orri ezagutu gabe.

1011. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Zalantzarik gabe, ziurtasun osoakin diot, emakumeak asko lezakela gure gaureguneko munduaren auzietan.

1012. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Ara nun dauden bide-ertzetara dijoaztenak.Komeni litzake, lenen bere emakumezko eginkizunak betetzen baditu, bere emakumezko nortasuna galdu gabe.

1013. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Auek geroa oraingo aldira ekartzen saiatzen dira, edo obeki, gaurko gizona bat-batean beste aldi orretara eramaten, tartea ondo landu gabe.

1014. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Baietz diote batzuk; ezezkoan daude besteak.Unamuno'gan gauz bat arkitzen dugu gaurdiño iñork ukatu ez duena, areago, ukatu ezin ditekena gure gizona bera ukatu gabe, or asi ta or bukatu bai zuen bere egite guzia: erlijioa bere lan guztien oñarri ta gai ia bakarra dana.

1015. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Egualdiak laguntzen die, zerua garbi laño zipitzik gabe, aizea otz xamarra, baña euskaldun gazteak ez dauka otzaren bildurrik eta batez ere orrelakoetan, kale ta mendietan, saltoka ta oiuka ibilli bear dutenetan.

1016. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Azkenik emen ditugu atarian: Eupa mutillak!!! Ori bai ori!!! Bota, bota bildurrik gabe.

1017. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Oietakoak dira, ezpai gabe, Bergiliren euskal itzultzalleak.

1018. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Alare eztira koldartu eta kokolo ozkil batzuen antzera lakaripean izkutatu; argitara, argitara etorri dira beren lanarekin batere bildurrik eta lotsarik gabe, esanak mesan eta erranak merran.

1019. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Griñarik gabe eta otz-otzean irakurritakoan arrazoia Ugalde'ren alde gelditzen da.

1020. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Latsibi, ain artua zeukan eleberria ere, oraindik argitaratu gabea, osorik irakurri zidan gure aguretxo maitagarriak.

1021. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Emen Caracas'en eztago batere parrokiarik aur-ikastola gabe, elizak berak zuzenduta gainera.

1022. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - A... bai! - esan zion aiton zarrak txapela okertzeari utzi gabe, pixkaren bat estutzen zanean egin oi zuan lez.

1023. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Eta lan egin gabe ezin al ' liteke baratzatik urrea bildu?

1024. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Ori ark esan gabe badakigu.

1025. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Eta zugandik eldu zaizkigun laztanak, muñak, besarkadak, biotza, maitasuna, zoriona, bizia... guriaren ordañez zutik egongo geran egun eta orduetan, lipar bat ere utzi gabe, zure alde lan egingo dugu, gogor, isituki, agitz, ausarki.

1026. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Baño zer espero dezake Eguberri jai oietan iñun seme-alabarik gabe bakartasun gorrienen bizi zaizun agureak, bere egunak atzerripean dijoazkiolarik?

1027. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bere primitibismoan Jainko bakarren idea galdu gabe gorde zutela, alegia.

1028. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Oien aurka laguntzik gabe ikusten zun bere burua.

1029. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Orrelako izaki ederrak, usai onez gantzututa eta margo apaingarriz jantzitako izaki oiek, ezpairik gabe, eme-kutsua izan bear zuten, nunbait.

1030. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Jaio ta berehalaxe, iñork erakatsi gabe, hau da handia! gizon haziek bezain ongi zekian piz egiten.

1031. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Nik arras ongi esplikatu nion nola galdu giñean ohartu gabe, baña berak belarritik oratu, indar askogaz tinkatu estu estu -Ai! ai! ai!...

1032. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Odei-estalgirik gabe, ahal-eginak egiten zituan eguzki disdiratsuak seien buruen kiskaltzeko.

1033. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Geroko utzi gabe, barnea hustu behar zuan, eta etzan ausartzen ikas gelan bertan zama handia uzten.

1034. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Ezer ere erantzun gabe, Juantxuren leihoa zeatz zeatz aztertu, igon, burua sartu, eta gela barnean arkitu zan Patxi berehala.

1035. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 SATR.: H, eskandalorik gabe sartu behar litzake... bere neurrian... lehen ere agertu izan dira olako artikuluak.

1036. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Diptongo ondoren ere... goi(h)en, gai(h)en... h gabe, kentzea obe.

1037. 1940-1968 zuberera poesia l. ligueix 0184 Tchoriak arrapostu eman ditadazu:
Jauna, Hokin-hegitik hegaltatu nuzu,
Sohutak zouregana igorririk mezu:
Bi koblaren beharra han-gainti baduzu,
Ezin hanko eliza hegatz-gabe duzu.

1038. 1940-1968 zuberera poesia l. ligueix 0184 Hegatzak kobla behar... egia garbia;
Noun othe da hegatz bat koblarik-gabia?
Bena nik badit beldur, tchorino maitia,
Ene kobletan gainen egin atherbia
Baliatuko dela has artin'ebia.

1039. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0020 SARGENTUA.
(Fotokopiak egiteari utzi gabe) Ba zu bakarrik zago' hara joan barik... Gaurko egunean, espaiñol danak....

1040. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 Orain, gauean ere, joan leike bide aietatik ankak urratzeko bildurrik gabe.

1041. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Adierazbide aueri itxura ta muiña ikusirik elkarrizketa bat sortuko dugu ikas-gelan; eta elkarrizketa bakoitza bukatzean, oraindik bete gabe gelditu ziran irukoitzaren aldameneko atal biak, laburpenez beteko ditugu.

1042. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0127 Diagonaletik moztu itzazu, baiña erdi unera eldu gabe.

1043. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Ai ene! Izadiko arrigarrietan pinguin txoriak, gizakiok baiño sena andiagoz, erratu gabe alako kantu berezi batez, bikoteak alkar topatzen direla, irakurri dionat zunat, millaka eta millaka batzarrean dagozela.

1044. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0138 Zure biotz
bake baga
ona ta ara zagoz deituz
aixe barri
indartsuaz
ludia dago beterik
barriztea
nai dau dana
zu zer egin ez jakiñik
bakartaden
zugaitz gazte
dirudizu aixaturik
ekaitz ortan
iraungozu
zuzen zuzen ta zutirik?

1045. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Mundu guztiaz parte hartzeko
Ez dugu bildurtu behar:
Mundu orokartarrenak gare,
Ahaztu gabe nor garean
.

1046. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0045 ISABEL
Ta ni
illetako ezer gabe.
Gau illun da-ta, atean
eske egingo dogu lur
emoteko. Zapiagaz
estaldu
.

1047. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0057 Ni Errua naz, atan be.
Gau nire arnas beroa
itz agiriz mintzo da-ta,
arrokeri gabe doa
.

1048. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0071 Beraz arin-aringa
bein be geratu baga.
Ederra dozu itza
.

1049. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Abesti au Ez dago larrosarik arantzarik gabe bezela abesten da.

1050. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 208 Eumeo.- Onezkero, o Melanti, itzar, bela egingo dok gaualdi osoan, merezi dokanez oge bigun orretan etzuna; ta ez yak oar bage igaroko urrezko aulkidun Egunsentia, goizaren alaba, Okean uretatik jagi oi dan orduan, ik eure auntzak senargaiai gosaria gertateko ekarri oi dokazanean, ain zuzen be.

1051. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Ez egokidan neure gogoetak eurak be erderatzerik, neure kontzientziari iruzur egin gabe.

1052. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Elizak adoretsu ta bildurrik gabe ekin dau mundu osoan egia irakasten.

1053. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Apostoluen urrengoak eten gabe jarraitu izan dabe zabalkunde-arlo au.

1054. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Neba-arreba eskaleak, ostera, jente a baiño be pozago, usterik bage, orrazi pillo galanta eurekanandu dabelako.

1055. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Ez dot ba jakin bage iragarten, ondo jakiñaren gaiñean baiño; eta ziur diñotzuet, nik azaldu neutson guztia bete yako gizurenari, argibotarrak Ilion'erako ontziratu ta Odis asmotsuak be areikaz batera arako bidea artu ebanean.

1056. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Branka urdiñezko ontziaren atzetik, oial-zapiak anditzen ebazan aize ederrak putz-egian; Kirke'k, kopeta politdunak, jainkotasun altsuak, abots zolidunak bialdu euskun lagun ona dudarik bage.

1057. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 Itziar-ek, bere gogortasuna galdu gabe, beste galdera mingarri bat jaurti eutsan.

1058. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Tente geratu zan Milosi begira, harrizko estatua bat balitz legez, arpegiko jestu izugarria aldatu gabe.

1059. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Eliza alfabetatu gabea (Oinatiarrez idatzita).

1060. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Industriz eta sal-erosiz ondo dagozan laterriak, erabat, gorago igon nairik dabiltzanai eskintzen dautsezan 8.000 milloi dolarren laguntasuna, laterri beeko landu ta irabazi bageen euneko 0,5 baiño gitxiago da.

1061. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Geldi geldi, aizekeririk bage, aurrera, joiezan izkuntza bidean ta erri-bizia landuten.

1062. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Jainkoa saiets utzi gabe bada ere, gizona gaillendu bear omen da gaur-egun.

1063. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Gure ANDERE (ANDRAKA, Bizkaian) euskalki guztietan H-gabe da; bardin NESKA (ez NESKHA) alemanez NIX (Ikus ) Niskae inskription batean.

1064. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Eta ainbat urte joan dira beste Batzarrik egin gabe orain arte.

1065. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 (...), Batikano Batzar Nagusiak erabagitako aurrerakuntzak lortutearren, zigorraren bildur bage, burruka asko ditue egiñak.

1066. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Kristo gabe munduak elburu onurakorrik ez dauala siñistuten dogunok, pozik ikusten dogu Eleizaren gaurkotutzea ta gaztetutzea.

1067. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Mendatako Profeta ori baserritar zintzo ta tolesgabeko gizon zan, guztiekaz adiskide ta lagun abarreko zana; bere emazte ta seme-alaba bigaz etxean pozik bizi zana, ta iñori kalte egin baga, danai ondo esan eta ondo egiten eutsena.

1068. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Linoren prosa argia da, ulerterreza, jatorra, zalantzarik bakoa, oztoporik bage, irradan joan dana.

1069. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0026 Ipuin hasierako formularik politenetarikoa dogu ezpairik bage: Saski huntan zazpi arto-buru gelditzen baitira, etxe batean baziren zazpi anaia.

1070. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Gaur egun apaindura gaiak dira, inolako erabilkortasun pratikorik gabe.

1071. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Portuetako itxasoko ontziak hornitzekoa (Ondarroa, Bermeo), pantailan eta askarik gabe gehienetan, baina upelak edo bestelako tramankuluak betetzen diran artean tresnok kokatzeko plataforma altuarekin.

1072. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Gura zan bestean ezpazan be, naikoa beintzat zaindua izan zan Bilbo, lenengotan narru-gorri aurkitzen zalarik, ezeren laguntza bage.

1073. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Beraz, 57 urtean, aldarteetan jakina, baina zeharo laga bage egin dodana, agintepidekoek aintzat hartu dabe.

1074. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ez duenak buru zendako hainbertze liburu?
- Dakikanetik begira hadi, ez dakikanetik Jainkoak begira nezala
- Nahiz zahar ta jakintzu, zuhurrak hartzen du abisu
- Orroitzapenik gabe jakitaterik ez
- Besteentzat badaki eta beretzat ez.

1075. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 - Sabel goseak beharririk ez
- Guti jatetik eta guti mintzatzetik ez heldu gaitzik
- Sabelak egitean gurgur, bardako afariak agur
- Gose dagoenean astoak arrantza
- Gose dagonak begiak erne, aztarrapak garbi
- Jose, beti jan ta beti gose
- Goseak ez pentsamendu onik
- Duenak, eltzari gatz; ez duenak, ipurdiari hatz
- Nahi baduk bizi minik gabe, ez hadila alha gose gabe
- Betiri gosea herrian, bere puñala gerrian
- Agina dabilenean, sabela poz
- Gosea berez etorri bainan ez berez joan
- Baratzetik (gelditzetik) gosea; baratzetik asea
- Goseak zakutik edo zorrotik behar
- Gosearekin eta lotsarekin lo guti
- Gosea janari guzien saltsa eta jakia (AXULAR)
- Horrek oraino Pettiri Sans (gosea) ikusiko dik
- Jakiz ez da nehor asetzen.

1076. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 LIZARDI.- Hala nahi baduzue... (Umearen eta amarena keinu eta ahots aldaketez adieraziz, LIZARDI konturatu gabe EMAKUMEA eta TABERNARIA farreak lehertzen dauden bitartean): .

1077. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0018 Ongi da, ongi da, espinakarik gabe! Ba esan agur gure jefeari.

1078. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0025 Ze triste gauden orain zure saltxitxa posturik gabe!.

1079. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0022 Bere itxura narraza eta errukarria da, zapata oreka galdu gabe jazteko ahaleginetan.

1080. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0088 KEPA.- Horiek itsasoratu dira... aingurarik gabe....

1081. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0097 LURDESek begiratu egiten dio berriz ere, ulertu gabe.

1082. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Iñigo - Eta María Eugeniak zer dio? Imanol - Gogor dabil, berari esker askotan egoerari eusten diot, bestela... baina lan gehiegi egiten du, eskola umiei eman, helduei eskulanak irakatsi, umeak zaindu, osakuntzak egin, eta nik dakit zenbat gauza, ia jan gabe, hori osasuna galtzekoa zen, eta gaur zortzi, aberats batzuen umiei ikaskaiak ematera joaten hasiko da, behartu egin dut, baina alogeran eguneroko bazkaria sartuta.

1083. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Kristarra izateak esan nahi du, Kristoren irakaspenak eta lezioak bete behar direla, baina haien zabalera guztian, batere desenkusa eta aitzakia gabe. Jesukristok gauza batzuk esan zituen, eta kristauek entenitzen dituzte beren interesen arauean.

1084. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 MALEN (Haserre). Zazt! Zazt! Zazt! Besterik ez duzu buruan. Haserrea, burruka... Bitartean gure soroetan sasia nagusi. Ezer gabe etxean!

1085. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 KRISPIN: Ondo dakik zer diren hauek. Lehen ere, behin baino gehiagotan ikusiak dituk. Etxeko errentaren erreziboak. Ezer ordaindu gabe urte erdia egin duzue.

1086. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0022 MALEN - (Zutitzen da bapatean haserre). Ez dezazula mesedez, barrerik egin! Gure aurrekoak, gure guraso eta aitona eta amonak, zerbaiten gatik izan diote berari itzal apartekoa! Gainera, zure aitonaren nahi bat da aker beltz hori etxean izatea. Berak zaintzen dituela dio, etxean ditugun abereak... Aker beltz hori dugulako etxean, abereak gaisotzarik gabe direla dio aitonak.

1087. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0036 ZUKATZ - (Agertu gabe, kanporako atealdean, algara handi bat egingo du). Ja, ja, ja! (Ana ikaratu egiten da eta leiho ondora inguratu. Leihotik tximistak ikusten direla eta trumoiaren zarata entzuten dela, bukatuko da lehen ekitaldia).

1088. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 MARTIN - Horrelako zerbait gertatzean, beldur gabe deitu. Lagunduko diat.

1089. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 XUKELAI - Zoaz lasai... (Bakarrik gelditzean). Gaurkoan ere agindutakoa ongi beteko dut. Bai horixe! (Agertzean ekarri dituen gauzak harturik, alde egiten du ezker aldetik). Gehiegi urrutiratu gabe, une egokia aurkitu behar dut, egunero bezala honuntza etortzerako neskatxa hori.

1090. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 TXOMIN - (Unetxo batetan antzeztokia inor gabe izan ondoren, agertzen da ikuslearen eskuin aldetik, makila bat eskuetan duela). Hementxe egon behar dut bestetan bezala Ana etorri bitartean. Aurki da hemen... (Begiratzen du etorri den aldera). Han dator... (Txistua jotzen du bertara begira eta esku bat jasorik kasu egin).

1091. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 Gaurkoan ordea, zeharo berandu egin zaio... Une txiki bat bada ere Ana-kin egin gabe ez dut nahi etxeratu. (Jarraitzen du etorri den aldera begiratzen).

1092. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0079 MARTIN - Nahikoa diagu, beti gauza berakin jardun gabe!

1093. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0079 MIKEL - Baina aita, hemen denbora galtzen egon gabe, besteen bidera irtetzea hobe izango dugu.

1094. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0067 BEATRIZ - Zer gero? Gutun hau niretzat duk! Alproja hori! Sekula ez al didak gutunik ireki gabe eskuratuko?

1095. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 TRUFALDINO - (Aparte) Hau duk ona! Hauek elkarri zuriketan eta ni emazte gabe geratuko nauk!

1096. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Besteengandik izan bada
betidanik bereiztua,
gu gabe ezin egin
Atharratzeko merkatua.

1097. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0073 Santagarazi da ene herria,
beste antzekorik gabea.
Itsuturik dut begiratzen:
ederrena segur aurkitzen.
Urruti izanagatik, han nago
besterik ez bait dut nahiago.
Arrotzek dute kanpoz gozatzen,
eta nik, aldiz, barnez maitatzen.

1098. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0103 Ehizerik gabe sartu zarete,
zuen harmak bizkarrean,
isilik, arrabots gutirekin,
ttattit (lotsaz) ostatuan.

1099. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0127 Alkatea.
Ez dezazuela uste izan
aitzinako denboretan
Urdatx ibili denik mendez mende
neke gabetan.

1100. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0167 Urrats berdinetan daitezela
bizi elkartasunean,
zikindu gabe,
garbiki beren izaeran.

1101. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 BI AGENTEAK - (Aho batez) Arrazoia duzu komisaria, baina ezagutuko duzu honela bizia arriskatzea, jakin gabe, edota hobeto esateko jakin beharko ez liratekeen gauzak jakitearren bakarrik... (Badoaz, altzari-espioi guztiak atzetik dituztela).

1102. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES - Hire lagunen baten etxean geldi naiteken, alde guztietatik hartutako argazkiak egin iezazkidazue, partxearekin eta gabe. Denak ezagutzen dizkinat: Palotin, Nerciat, Mouton, eta horiek denak: bueltarik gabeko agerpenak egingo dizkinat.

1103. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 BETTIRI - Hortakotz bada behar huke gurekin etorri... Ez haiz hemen egonez hobekiago izanen... Lanik ere ez izanki eta... (geldi). Bestalde ez zanala uste ukan, orain kanpañetan lehenago bezala dela! Ez zanala hori ahantz! Are, Maialen delibera hadi! Ama eta Gilbert pozik izanen ditun... Ni ere bai, dudarik gabe...

1104. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANDRE MARI - Gehiegi gogoratzea ongarri ez bada ere, burua zora eta nahas ez dakigun, noizik behin ausnartzea mesedegarri zaigun naiz Iatsutarrak, naiz Azpilikuetarrak nor izan garen orain hamar urte arte eta orain nor garen ohar gaitezen. Horrela, garaia denean, gure aurrekoen lotsarik gabe jokatzen jakingo diñagu. Zuen aita, Joanes nirea, erbestean hil huen, Ihoan eta Katalina gure Errege-Erregiñei jarraituz eta zerbitzatuz. Zuek, ene seme-alabok ere, ideia hortan bizi eta hiltzea beste nahirik ez diñat.

1105. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANDRE MARI - Sinistuko ahal didan, Ana? Ezin etsi diñat gure Antxiko gabe. Bera diñat ene bihotz naigabetuaren alaitasunik haundiena.

1106. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0122 ORBARA - Gure sakrifizioa itxaropenik gabea dela igarriarren, eginkizun bat daukagu bete beharra eta alaiki betetzea dagokigu. Zer egin zuten antziñako gure asabek Kalagorri'n? Denak hil, arrotari ateak ireki baiño lehen. Horra gure eginbeharraren ikasbidea.

1107. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0122 ORBARA - (Sartuz). Izango da, etxeko jaun, izango da. Zeruko hegaztien eta lurreko abereen ardura duenak, ez dezake utz babesik gabe bere idurira egindako gizona. Haragiz jantzitako Jainkoaren agintzarik ederrenetako bat da hauxe, eta kristau garen aldetik hitz altxagarri hoietan eduki behar dugu fede. Jainkoak hestu har gaitzake, baiña ez itotzeraiño; eta zenbat eta gehiago hestutu, izan dezagun gogoan gure Aita eta Egillea gugandik hurbillago dugula. Izan ere, nola utz ditzake aita batek bere semeak arriskurik haundienean?

1108. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 Telefonoa! (Erantzutera doa). Dick izan baietz! (Telefonoan). Bai?, kaixo Dick... Bai, hemen dago nerekin... Hemendik pasa da eta neronek ere joan beharra baitaukat... Bai bi lagun zahar bezala... Zer edo zer hartu eta gero zinera joatekotan ginen. Bai, bai ondo nago... Baina ez al zinen bada, Chicagon? Orduan konferentziarekin xentimorik gabe geldituko zara... Egon, egon... Lindarekin jarriko zaitut... (Telefonoa) Lindarekin jarriko zaitu... (Telefonoa ematen dio). Zurekin hitz egin nahi du. Chicagotik.

1109. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JUAN ANDRES: Ni ere Iñazio Marirekin nago gehienbat. Neri ez dit