XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0108 Oro nintzan azkuraz...
Laster uxatu zendun ain amets gozua.
¡Zeure bijotza dozun erruki bakua!
Yantzija josi barik,
leunki, bildur bagerik
zulatubaz bijotza
sakon sartu zeunstazun jostorratz zorrotza.
Eta neure soñeko tantatxu laztanak
gorri egin ebazan mutillan espanak.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Atea, kaxk-kaxk bagarik, ukabillez yo ebanean Nor? itandu eban Viñasek indarga ta motelik.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Ardura bagarik lo egin.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Ereñozti, alderdiko gizonik andienak izenbakotu ebanean, amurruarren yagi ta iñori ezer esan bagarik, agertu zan bidampecirc;tan bampecirc;ra, ostendu ta urrundu zan.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Buruz buru, neuk obaritzat ezer emon bagerik?.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Mutillak, atzerakuntza bagarik, diru-txartel bat eskuan artuta, beretzat ondo irakurrita gero, auxe esan dau: Ogeta bost pesetaren domua dako paper onek.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0185 San Estanislao Coscacoac ez eban bein bere berba eguin Mariyari eutzan maitetasunaren ganian, bere entzulai adierazo bagaric, bere biyotzian eucan Mariyaganaco maitetasunaren sua.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Edo gorputzeko ta biotzeko osotasunaren eskiñia (gizkarbi edo birjin-eskaiña) Jaungoikoa'ri eginda, gorputz ta arima, oso ta garbi, lekaidetzan (erlejiñoan) sartu bagarik, bakoitza bere etxietan bizi diran gizon eta emakumeak.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Emendic aurreracoac esaten dira azqueneco arnasetan jarraituago; ta asco icharon bagaric.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 I.¿Ichiten badau pecatu mortalen bat esan bagaric astu jacalaco, confesiño ona eguingo dua?.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 I.¿Eta ichico baleu esan bagaric lotzaz, bildurrez edo maliziyaz, edo ezpalerua biar dan damutasunic, ez propositoric, ¿zelango confesiñua eguingo leuque?.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0007 Ekuszu, nekez ta oñazez lerrtutako Bildots otzan-otzana dan Josu'k, zelan Gurutza Deuna arrtu ta besarrkatzen daun; begira zenbateko apaldasun eta emetasunez arrtzen dauzan Josu onak zigorrtzale aen iraun eta ukaldijak; eta zeu, ostera, ziñezko garrbayaren Gurutzatik iges-zabilkez, Gurutza-bagarik, zeruranzko biderik ez dagola gogaltzeke.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0032 Marija Virgiña maitegarri eta aingueruen Erreguiña eta andria, zure on izate guichitan entzun eta ain aundija gaiti, Trinidade nausi eta gustis Santuac aimbestian maite izan sindusana; lurrian iños entsun ez dan ain modu miragarrijan, zure dontsellatasunen lotza ederra galdu bagaric, betico Verbuaren Ama izan siñiana:.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 Ba erichija emoteco-bestian bixitzac icusita; ez azaletic munduac lez, barru-barrutic, bijotzetic-bijotzera berba eguiten dala baño, diñot Jaungoicuaren aurrian, nequez aurquituco dala ezconduen artian atsecabe andi bacoric, bixibidia aldaz-gora eguiten ez jacanic.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Azartasuna ta arroquerija dira loiquerijaren seme bidezcuac: mutillac galduten dau bere lautasuna, ta nescatilliac isten dau bere edertasun eta moduzcotasuna: lotsabagaquerija, zantarquerija ta labanqueri edo liquisquerija dira loiquerijaren izen bardiñac Jaungoicoric eztala diñuen orren artetic, bat ezta errez izango loiquerija bacoric.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Ai zan:
nik ikusi dizkiñat
eskalaproi gaberik
dantzan prantzes ariñak:
bals eta polkak,
baita rigodoyak,
ez al ditun euskel-dantz auxen bezin piñak?

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Biyotz ori dago
Beti zabalic
Pecatarientzat
Ichi gaberic
.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Amasei urte ondo bete bagarik, zurtuta isten ebazan auzoetako bolariak,(...).

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Aberria ele gaberik
ez dago beñe osorik
Euskera bakarrik ere
ez da guziaren jabe.

20. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Autorrentzuleak erantzungo dautzu: Orban bagarik sortua.

21. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Zeruak Jainkoaren aintza iragarten dau,
izartegiak Aren eskuak egindakoa azaltzen dau;
egunak egunari iragarten dautso mandatua,
eta gauak gauari emoten dautso albista.
Berba egin bagarik, itzik-esan bagarik,
Aren abotsak durundirik egin bagarik,
Aren iragarteak lur osoa artzen dau,
eta Aren izkerak lurbiraren mugetaraiño.
Antxe jarri eutsan bere txabola eguzkiari;
senargeia ogetik urteten dan antzera urteten da bera,
pozik, ariñeketalari bat lez, bere bidea egiteko.
Zeruko ertz batetik urteten da,
eta aren ibillera beste zeru-mugara eltzen da:
aren berotik iñok ezin iges egin daike
.

22. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 (...) geriza utsa lez igaroten da gizona;
arnasaldi baten arduraz diardu,
aberastasunak pillatzen diardu,
norentzat izango diran jakin bagarik
.

23. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Egidazu zuzenbidea, Jainko, egin nire alde auzian,
erruki bagariko gizataldearen kontra;
gorde nagizu gizon maltzur eta gaiztoagandik
.

24. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 Errukia egin ez dagiana, erruki bagarik izango da epaitua-ta; auzitan, barriz, errukia nagusi.

25. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Anitz lore ta kimu eztanda bearrez...
Ak, baiña, eztau iñundik ezpan-ertzik lorez:
Bizitz-argi bagerik osin agortua,
Izaki oroz etsi ta arrazoiz uldua...

26. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 2. Txantxangilluaren soiñuan:
Txantxulario Kaminero
Etxeukuat dirurik
Lau alaba daubazak
Ezkondu bagarik,
Bostgarrena semia
Kapote zarrakin
Konejua dirudi
Bere bizarrakin
.

27. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Bearrizanik izan bagarik, artu egiten dauanak, barriz, zegaitik eta zetarako artu eban erantzun bear izango dau.

28. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 13. Ez egizuz itzi Jaunaren aginduak, artu dozuna gorde baiño, ezer geitu ez kendu bagarik.

29. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 Zuen kruseluak ez daitezala itzungi (atzamatu) ta zuen gerri-azpiak ez daitezala lotu bagarik egon; gertu egon zaiteze, ostera, gure Jauna etorriko dan ordua ez dakizue-ta.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 28.- Ez da esaerarik aditz gaberik; naiz agerian, naiz izkutuan, esaera guziek aditza nai dute. Aditzak gertakari bat adierazten du. Adibidez: ba-naiz, ba-dut, ba-doa, ba-dakarzu.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Antxen dabiltz batera ta bestera deadar ta bulla tartean ixil-ixilik beren gogoko posturaren bat egokitu artean, eta une orretan kezka aundi gaberik beren diruak irauliko ditute.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Zuzendu dira ta ba'datoz, oker aundi gaberik, or nunbait, danak batean.

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 2.- Biotz ori dago beti zabalik
bekatarientzat etsi gaberik.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Iretargi barriak
Eztauko argirik
Ez gauberdiko
Eguski otzak
Berorik
Ezta egongo
Bizkai maitea
Iños penadu
Bagarik.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Xapelgo bat badelarik,
Denak xuriz beztiturik,
Heldu zauzkigu nunbaitik,
Uste dut aments batetik...
Alta badute gorputzik,
Zaluak, gantza gaberik,
Besotan indar ukanik,
Ukaldi gaitzak emanik.

36. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Aaztutzera nijoan: zerbait egin du jeneral eskuintarrak, bearbada gobernu ezkertar batek egingo ez zuena: Ginea galtzera utzi du, hortara batere beartuta izan gaberik...

37. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Oraintxe gagoz onak santu bagarik... Biar erri onetara etorri daitezanak, zer esango ete-dabe? Ene...!

38. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Nire ametsa da gurgarri.
Beste asko lez zoragarri.
Orregaitik ez dautset ixten gaberi,
Bere lañu illunak ez dagian galdu biotzari.

39. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Olangorik bagarik aldarrikatu egik, Westmoreland, nire gudarostea zear, alde egin dagiala burruka onetarako biotzik eztauenak; egin eta emongo yakok bidari-agiria, eta biderako dirurik be bere ziskuratuko yakok: ez geunkek il gura gugaz batera ilteko bildur dan gizonegaz batera.

40. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Yazoriko onen barri aita onak bere semeari emongo dautso; eta Kirispin eta Kirispian'en eguna mundua mundu dan artean iñoz be ezta igaroko gu gomutau bagarik... gu gitxiok, gu zori ontsu gitxiok, gu anai-mordo au; nire anai izango da, ba, gaur nigaz bere odola izuri dagiana; danik eta zirtzilenik izan ba'dadi be, gaurko egunak aitonsemetuko dau, ba, aren izakerea (...).

41. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 NORF. - Entzun bakaldunaren guraria, kardinal: sillu nagusia bertatik gure eskuetaratu dagizula aginduten dau ak; eta zu, nire Lord Winchester'en Asher Etxeratu ta andik urten bagarik an egon zadizala, aren nagusiagotzeagandik beste barririk entzun arte.

42. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Eire'ra bidali nenduzun ordeazkotzat; ari lagun izateko urrin, bakaldunagandik urrin, urrin zuk ezarri zeuntsan erruaren erruki izan eitekezan guztiakandik; eta bitartean zuk, zuk on orrek, erruki begiragarri bagarik, errua azkoreagaz parkatu zeuntsan ari.

43. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Sikeli ta Sardini opatu daustazuez zuok: itsas lapur bagarik itxi bear ei dot itsasoa: eta gero, onenbeste gari-neurri bidali Erroma'ra: onako au ontzat artuazkero alkarregandik alde egin gure ezpatai aginik egiteka, eta atzera etxera yoan, gure ikurdiak mallatu bagarik.

44. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Onako onek, itzaldu be itzaldu ta lausotu dauz Piloten'en edertasun-agiriak-eta, Kelon'en emazteak, txibizkeriaren txibizkeriz, Marine ona erateko gerturik dau eralea, bein Marine eranazkero, bere alabea leiakide bagarik agiri dadin.

45. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Sustrai zaharretik bide berriak
Zabal zabalik ditugu:
Zer izan garen ahaztu bagarik
Gaurko egunez jabetu
.

46. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Ni galduko nazan bildur da, joanaldia neu bagarik egiteko bildur da.

47. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Sarritan loak linternea iziotuta artzen eban ezkero, argi bagarik geratzen zan.

48. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Nok aurka-egin ez eben izan eta errez apurtu egikeen, gura izan ba'lebe, zubia, iru-lau lerkaiz, goregi ibilli-bearrik ez eben izan-eta; beetik geien be bosteun neurkiñera ibilli izan ziran, ba, ezeren bildur bagarik.

49. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 7. Irakatsi begie oneik (andrazkoak) kastidade-onoimen maitagarria; erakutsi begie euren otzantasunari dagokion benetako naia; agertu begie, isillak izanda, berba egiteko eratasuna; ez dagioela goi-maitasunari ekin euren berezko zaletasunak eroanda: Jaungoikoari bildur dautsoen guztiai, norkeri bagarik, era santuz eskiñi dagitsela, ostera.

50. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Orrexegaitik igo ziran arekaz batera, eta ekin eutsoen torregintzari, eta landu bearrik izan bagarik sartu ziran torregintzan, zuzentasunez eta garbitasunez il ziran-eta.

51. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Gorputzari zirkinik ez arpegiari pariztarik eragin bagarik berak esan eban:
Emen da Maria gureak
niri gerturiko gosaria:
iru sagar gazamin
ta arto zatia
.

52. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0163 itzali dut irratia
ez dut behar irratirik
musika klasiku gaberik

53. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0020 Milaka bialtzen gaituzte,
Handiki zikinok!
ondoegi konprenitzen ez dugun
mundu honetatik nora goazen ere
jakin ezinik...
hantxe bertan
denok berdin garenik
sinestu izan nahi gaberik.

54. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0030 2) Bada Euskararen fraileak, euskaraz kantatze eta ikastearen indarraz, arin arinak bihurtu ziren, eta itsas azalaren gainetik, ito gaberik, ibil zitezkeen.

55. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0059 Goizean goizik, hara gaberik ere jakin nuen Bengoetxea garajeak ez zituela bere ateak zabaldu ere egin.

56. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 Baina Julianek ez zuen imajinatu ere egin, milioi bakar bat osaturik, beharreko unean zaharturik, Ameriketako boxeoaren mafia ezagutu gaberik, Paulinok arratsalde ahaztezin hartan kontatu zion arte pozoina existitzen zela ere jakin gaberik, ez zuen imajinatu ere egin, memoria prestatu harekin, bizitzeko lan astun hori bere gainean inoiz hartu gabe osatu zuen (...).

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Euskara batu gaberik sekula ta santan ere ez, ez bait luke izanen behar haiñako irakurlegorik.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0092 Eurijasa handiarengatik, presaka, begiratu gaberik, trenbidetik zehar igaroten ari zirenean, trena, hurbilean agertu zitzaien.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0012 Juduek ghettotan, beren baitara kizkurturik, aintzinean aingiraturik, gizartezko eta politikazko eskubide asko gaberik bizi zirela kontu eginaz gero, Marx'en aitak lortutako jabetasun, independentzi hari gertakizun oso garrantzizkoa derizkiot.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0293 Hiru)
Mila miloi superavit
herriak sosik gaberik
gure diputazioak
lapurrentzat lana badik.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Nagitasuna utzirik, ausartkiro, 600 emakume borrokatzeko prest dauzkagu, bere eskubideak defendatzen, anai, osaba edo lehengusuen kontra, amoremate gaberik, erabaki osoz, gupidagabeki.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Bi gauza hauek gaberik ezingo delako Euskal Herria euskaldundu.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Euskal ikaslegoa guztiz eratu gaberik aurkitzen zelarik.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Munduaren gorabeherek ez dute gutarik nehor ere axola gaberik uzten ahal.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Herria eta nagusiaren arteko lokarri: ironikoa apeza dugu. Antzerkian aspaldiko apezek zuten papera betetzen du: hala nola otoitz egitea - jainkoari konfiantza egitea - beregan sinestea (eta besterik EZ EGITEA) predikatzen du: Denok dugu interes berdinak: zuek, langileek eta nagusiek eta Mattin-i, kalean lana gaberik dagoanari: Gaur egun iluna duzu, bainan bihar izanen duzu hobea!; eta nagusiarekin apeza whisky-a eratera joaten da.

66. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0020 Bestetarik bada izan
bethidanik berhezia,
gaberik ezin egin
Atharratzeko merkhatia.

67. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 ROSS.- Macbeth, pozik be pozik artu dauz Erregek zure garaiteagazko barriak, eta matxinoak benderatutetik zuri etorri lekikezun etorkizuna susmaurik, an dabil ebatzi-ezinik zelango izan lediken zurea, eta zelango berea; au alde batera, eta egun berean yazoriko enparaua begitaturik, Norgetarren lerrokada sendoetan aurkituten zauz ak zu, zuk ai eginaren bildurrik bagarik: iñondiko eriotza-irudiak datorkoz burura.

68. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 Biar, eta biar eta biar or dator oinkadatxoka ta erdi-tatarrez, egunik-egun, itzaren atzeneko txataltxoa be esateko bagarik esana izan arte; eta gure atzo guztiak zoroai argi egin dautse eriotza austsurako bidean.

69. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00028 Ia behin ere ez da sortu Unibertsoaren kontzeptu astronomiko huts-hutsik, hau da inolako izaera metafisiko gaberik.

70. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00081 Egun batez, herri txiki batera hurbildu ziren. Bazeramaten bi egun jan gaberik, eta nondik zer harrapatuko zelatan zeuden ...

71. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0027 Eta zure aitonak ez zuen ukatu bere errua eta ez zuen erakutsi damurik, orduantxe pozez, harrotasunez eta beldurrik gaberik, atera baitzitzaion egun-argira barruan gorderik zuen judutarra.

72. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0049 Eta galdera horri tajuzko erantzunik kausitu gaberik ere (zaila baino zailagoa baita, norberaren uzkiaren forma edo neurriei buruzko informazio zehatzik izatea) egunean behin, bi egunean behin edo egunero birritan segitu izan duk kaka egiten, (...).

72 emaitza

Datu-estatistikoak: