XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Gelditu gabe bere
gayean atzera,
Tolosa gaur dijoa
zor bat pagatzera;
bere seme Dugiols
onraz apaintzera,
ezkutuban zegoana
argitaratzera,
dorrecho eder baten
gañean jartzera
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Gai oni buruz, Eleiz-arau batzuk, jakingarri dira-ta, ementxe ipinten doguz: Lenengoa.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Konstantinopoli'ko Eleiz Batzarr Orokorran, gotzañak bere aldez urten eben, eta gai onetzaz Doipuruari eta sarrkaldeko gotzain gustiei idazki bat bialdu eutsean.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 -2.ampdeg; Guei biarra bada, lenengo billatu biar da, erraz al bada, pecatu-laguna ezaguna echacon autor-entzulia; lagun urco edo gueidiaren izen-ona ezin loitu leitelaco bultzaguei zuzenbaric.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 -3.ampdeg; Guei biarra dala, norbait eldu ezin bada erraz pecatu-laguna ezauna echacon autor-entzuliagana: batzuc diñue aguertu biar dala; beste batsuc ichi leitela eta ichi biar dala, pecatu-laguna ezautu-eragiten daben pecatuaren zerzelatasuna, beste autor-entzule bat aurquitu daiten arte (Busembau, Baller. P. etc.); orregaitic, ba, erechi bijoc daukezanezquero euren aldecor eta eusliac, olango pecatua nai esan nai ichi leite.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Erraz aituco dozu alanche izan bear dabela: bada urlija da aita edo abadia; zendija lur-bazter edo bacaulqui baten jaubeguei; berendija autetsi dabe zereguin ataraco, edo onec irabazi dau saribat, eta era onetan beste guei ascotan bardiñezac gara, batari bai ta bestiari echagocazalaco.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0019 Josu'rengatik negarr-egiteko gai andijagua zeuk dozula gogaldu egizu, Josu ona zeuregatik nekaltzen da-ta.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0019 Batta zeure burubarengatik negarr-egiteko gaya bai-dozu, Josu'ri alako oñaze bizija zeure obenak damotse ta.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Kurutzearen ezaugarria (aitearen) bizitza guztian astiro ta itzaltasunagaz egitea, Lourdes'ko Bernarda zoriondunaren egimen garaiak virtudes heroicas egiztatuteko imiñi eben; eta egoki izango dala uste dot Berbizkundeko Kostantino Aba'k gai onetan Domingori buruz diñoana: Koruan, naiz ikastolan, naiz yantokian Aitearen Domingo'k lez egiten iñor eneban ikusi.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Orain, ixillian, gomutau-egixu, gogorapenaren gaya.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 (Asi zattez, orain, gomutetan eta gogoratzen, adimenaz, gaya, ta ixiotu-egixu bijotza Jaungoikuaren mattasunan, oben edo pekatuaren garrbaya ta asmo senduak ixateko...).

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Gure izkuntza onen izpiakera; osoa ezagutu ta irakasteko asmoz lan-egin daben euskaltzaleak, benetan txalogarri dira: gauza ezkuturik asko erakutsi dauskuez, eta onako lanetara zale diranai, bidea idegi dautse; baña izpiakera osoa noz-edo-bein ezagutu nai ba-dogu, gai bereziak arrtu ta atalka lan-egin bearr dogula deritxat.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Iru igidin oneik itz bikoitzetan arrtu daroezan aldakuntzak, guztien arrtean ezaunenak dira, ta euskalari geyenak aitatu dabez; baña aldakuntza oneitzaz orain arrte esan ez dan zertxubait esan daikedala dirudit, eta neure gogora etorri yatan ori zuzen ala oker dagoan, nik baño geyago dakian norbaitek ikusi, azterrtu ta erabagi dagian, neure eretxia azaltzera noa: Esango dodana edonoentzat argiago izan dadin, autu dodazan gayak bana-banan eta urrengorik-urrengora azalduko dodaz.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Olako gayak erraz imiñizkero, gogoz irakurriko leukiez gure baserrittarrak, euzkotarrak geyenik buru-argijak eta jakin-zaliak dira-ta.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0598 Gai bakoitzean ainbat adibide ipiñi dodaz; baña beren-beregi orretan asi ta ekin ezkero, askozaz geyago be idoro lediz: Geyago batu ezkero, bearr ba-da arauen bat zetan-edo-atan aldatu eragingo leuskigue, edo orr aitatu ez dodan barriren bat erakutsi.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aberrija, sinizmena eta mattasuna euren gayak ixan arren erriko beste gora-bera orotan be alde ziran.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Eta gai au amaitzeko bere goralbenik aundiena egin daigun.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Baña bere idazti ederrak, iraizean baño ezpada be, irakurri dituanari, min emongo dautse, neuri min emon eusten lez, Oñate'ko Eusko-Yakidi-Batzarrean, izlari bikain bateri entzun neutsozan itz oneik: Gai onetzaz, eta naiz ta bat baño geyago arrituta itxi, neure aburu zintsoa agertu bearr dot: Gure erriko euskaltzaleen artean, ondiño be, Astarloa'k daukon eragipena, gure ikaskuntza, gelditu eraziteko ziotatik bat izan dala.

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gai onetzaz ¿zer diñosku Eleizeak?.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 XABIER: Gai orretzaz aigiñan bada izketan.

22. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Itxurez, bai; bañan, lagunai eskupeko onak ordaindu bearrean edo... bear baño gai txarragoak eman bear eta....

23. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 A ta B, saltzalleak eun aneina ogerleko (100.000 $) beren saltegietan jarri dituzte: A'k, sendi, etxe ta morroientzat beardiranak ordaindu ta gañera, eundik bat bakarra (1%) irabazi nai ta, gaiak merke saltzen ditu.

24. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 B'k berriz, gai berak saldu ta era berean, eundik amabost (15%) atera nai lituke.

25. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 51. Batzarrean erabiltzen diran auzi ta gaietan beren iritzia zabal zabal agertu bezate.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0175 Gogorrak edo astunak dira gai auetan nagusi eta agintarien egin bearrak.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Arantzazu gaitzaz askok idatzi izan dute, eta nik irakurri ditudan idazlari guztiak diote 1469 garren urtearen inguruan gertatu zala.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Garibai edeslari ospetsua da Arantzazutaz idatzi dutenetatik zarrenetakua eta gañera berak ezagutu zuan Ama Birjiña Rodrigori agertu ondoren Arantzazura jun ziranetakoen bat, eta onen aotik jakin zuan gai onetan idazten duan guztia.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 ¿Nork esan bear ziyon Luisachori, arlote beartsuari farra egiñ oi ziyonian, arkituko zanik alako gayetan?.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Andre Terexak ikusi ondoren, ezagutu zuben gai onetakoa izan zitekiela, eta esan ziyon geldi zedilla.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Aurten, tokiz, arri zaar ederrez jantzitako, Bergara'k du aldi; gaiez, Erri-Ertia.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Oriek danak zueri ezagutueraztea da nik gaur dakardan xede edo gaia, Jaungoikuak ta bere ama gaitzitzalik gabiak laguntzen nauela bear bezela itzegiten, eta zuen biotzak sututzen, Beraren eta euskeraren maitetasunaz.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Ontasun abetzaz gaiñ, edertasunezko gai aundiyak ere berekin zeuzkan; aren begi eder mintzakitsuak baziruditen mingañari chandarik eman gabe itzegiñ nai zutela; ¿bañan itzegin ere nola? Ama batek aurra bularrean daukanean beziñ xamurkirotsu eta atsegintasun aundiyan.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Egun guchiyan egin zituben bere biyotz onaren bitartez, adiskidetasunezko ezaguera aundiyak, guztiyak maite zuten bere on izate gayez, zeren etziran azpertzen Luchi-ren ontasunen aunditasunak goratzez.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Nire itzaldi onen gaya orixe izango da.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Ixiltasun eralgarriak ill zituan bedatzaren gai alaitsu guztiak leku añube aren inguruan.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Aditu zazu zer esan zion Margarita deunari gai onetzaz.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Eta zer esango ote digu Eliza Ama Santak gai onetzaz?.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Nik ordea, Eliz-gizona naizen aldetik, ezin eman nere iritzia gai ontan, Eliza Ama Santak itz-egin baño len.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Izper bat, edozein buruste aski gai dute naroro gogaltzeko eta, esaera dan bezela, gazteluak aizean iragitzeko.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Gai zail ta ulerkaitza atzaltzen badute, aldi ta neke asko aurreratuko dizkitzute ere.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Gai batean zurtasun gelgarriz gogaldu ta egiten duten, eta ostera beste batean ikasge ta baita baldar ta zoraraziak ere agertzen diran gizonai entzuten diegu.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Gurasoak, irakasleak, ezitetxe ta irakastetxetako zuzenlariak, gai onetan beren adiya ongi zulkatu bear dute, zuzen jarduerazi ezkero garaurik bikañenak eman ditzaken antzea ez galtzeko eta jayotzaz eztagokion lanean erkitzea eragozteko.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Escubide au artu degu Jesucristo Gure Jaun beragandic, eta galderen bat, edo beste, gai onetan Apaiz jaquintsu, eta Elizaren Espiritua ondo ezagutzen duanen bati, eguiten badiogu, izaten da, bear bezela escubide onezaz usatzen lagundu deguigun, eta ez escubide au berac eman deguigun.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Azkenik, oiek guztiak, eta gai ortan aitatzen eta egiten diranak aditzera emateko Radiotelefonía esaten da.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Gaiak aitatu; besterik ez.

48. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 4.garren EUN PEZETAKO SARI BAT ETA BITEZARRA, jostiruditar moldaerik onena, itz-neurtu edo larretan eta Gipuzkoako euskal-izkeran egiten duenari, gaya izan litekela ala negargarri nola pozgarri motakoa.

49. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Aren Euskal-izti, iztegi, eres-sorta, esakera zar ta ipui ta erri-jakintza-gaien liburuak esandako onen agergarri bikain dituzu, irakurle.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0021 Mesede asko zor diozkagu Humboldt'eri baña aleman bik dioten bezela, euskerak ere mesede andia egin zion berari, pixkat zabalegia zalako bere lanetan eta artan lanean zegoala bururatu zitzaiolako izketa asko eta asko bata bestea parean jartzea, Filologia comparada erderaz deitzen den gai xarmanta eta sakonaren lan zallenak gertaturik.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Erdal izperrak irakurri ditugu, ta oetan agertzen diran gorezmen aundiyak Donostiar kantaritaldeaganuntzakuak, biyotza chit mogikor ipiñi dirate, non pozaren gayak ager arazi nai dizkidan borondate aundiyaren bitartez, bañan ontarako artu bear ditut gaitzat Madrill-ko izper batzuek esaten digutena.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 ¿Ez aldute bada oek errenkada berexi bat merezi, beren ekiñ aldi gaiñ gañekoagatik? Nik ditutan gayak amur ematen badute, esango det beti esan oi izan deguna itz guchitan; guztiz yayuak dirala kantaritzako gai neurketa guztiyetan eta Teatro Lírico-n aditu zituzten chalo ugari atsegingarri ayen apaingarritzat, nere baliyo guchiko oen otsa, adi dezatela; bada nik au baño geyago ez nezayoteke ezkeñi.

53. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Orrengaitikan eskaintzen zituan urteko zari ederrak, beak jartzen, zituan gai gañean ondona lanak egiten zituanai.

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 GIPUZKOARA BERRIRO OARRA. - Etenaldi luzetxo baten ondoren (etenaldia ez da izan gure erruz edo kulpaz) berriro gai oni, jarraitzen asi gera. Eta arrgitaratu bearr diran berriak len bait len illunpetik irten ditezen, Bizkai-errietako ibillaldiak amaitu baño len asiko gera Gipuzko-errietakoak ipintzen.

55. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gai ontan zer egin gaitza zegola laister ikusi zuten bretoizaleak ta aurrak, umetxoak, irabazi bear zituztela.

56. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Moldakaitza ba-da nere idazlanaren tankera, bederik atsegiñez irakurriko dezutelakoan nago, gaia, mamiaren onura ta gozotasunari eskerrak.

57. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Su-eskoba= Su-isuski = Su-inguruak garbitzeko erratza. Sultzu=(Ardagai). - Sukarriaz ateratako sua artzeko gaia.

58. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Pospoloak. - Sua sortu ta piztutzeko gaia.

59. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Egur, enpor, ikatz, ezpal, sendor.- Sua egin eta iraunazteko gaiak.

60. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Lasto, orbel, paper, ota, illar. - Sua ixiotzeko gaiak.

61. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Argizagi, Kandela. - Bear danean argi-egiteko gaiak.

62. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Jaboi. - Gorputzaren zikinkeriak beraztutzeko gaia.

63. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Orrialdez orrialde, lerroz lerro ta itzez itz iru liburuak zeatz ta ardura aundiz irakurrita, bi edo iru batzarretarako gaia dakarkizutet.

64. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Nori tocatzen zaio erabaquitzea, catolicoen artean sufritu bear dan, ala ez, gaitz oietacoren bat edo gueiago, beguiraturic beren ingurune edo circunstatziai? E. Aita Santu ta Obispoai, bada auec dira animen gurasoac, Religioaren eta oitura onen Juezac, eta auec guziac dute zericusia gai onetan.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Ta gizon aretxen doai berezia! nundik edo andik beti sortzen zuan nor etorri arazi zuen aurrera, edozein gaiz euskeraz mintzatzera.

66. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Entzun gai ontaz Inglaterrako jakintsu batek diona.

67. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Bere jarraile zintzoai Jesus gure Jaunak esandako itz auek: zuek ere nor naizen erakutsiko dezute, guretzako esanak bezela arrtu bearr ditugu; ta gai ontan al-añako lan-egin ezkero, ez uste izan damutuko zaigunik.

68. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Gai au oso entzungarria bai da pizka bat geiago zabaldu nai det.

69. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Lephoa mehe du eta
Ilia latza
Itchura gai.....
.

70. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Gai onetzaz itzegitian gogoratzen zait xuberotarren kanta eder bat, bere itzetan esaten du: Txorinuak kaiolan trixterik du kantatzen, dialarikan zer jan zer edan kanpua desiratzen, zeren, zeren, libertatia hoin eder den.

71. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Gure tokian tokiko hitzak, elgarri josiz, ez othe litezke mintzaire jori eta erreberritu baten gayik edo ekherik ederrena?.

72. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ondo dakizute denok, batez ere jayen eraldari zeratenok, onelako gaiaz lan ederr baten egiteko, bearr den gerkuna.

73. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ez arritu bada, nere lantxo au arintxo egina izatea; ezta artu ere nere erranak, gai ortan azken itza balira bezala.

74. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Chertatzen egiteko hauta gai hoberenak.

75. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Hau ez othe daukanez hoinbertze osparen gei?.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai noski; baña eurotariko batzuk gai nasayagaitik, beste batzuk indargatuta edo bizi diralako, bazter guztietara ezin eldu.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ni enaiz gai onek esan zituan itz eta egi gustiak izparringian jartzeko, eta barkatu irakurle.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Eta gai ontan lan aundiya egin dezakegu apaizak, euzkera erakutziyaz gañera Jainkotasun sinismenean sendotuko ditugu-ta umetxuak.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Iru salletako olerrkija aurrkeztu daikeguz: Opazko sarirakua, edozetariko gaiz egiña.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Izkuntza onen sorkera ain da ez-ezaguna eze, gai onetzaz zerbait ikasi nairik egiñalean aritu izan diran etxeko ta kanpoko jakintsuak gauza garbirik esan-eziñik lotu izan dira.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gayak ¿BARDINTASUNA...?

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Erlejeru batek, amarr erleju egin dauz, eta gai bardiñakaz egin ixan dauzala esan dau, eta saneurrijak be bardiñak dabezela.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta ¡a alatza! Gabeukazkin batek egiñiko gabeukatzak; gai bardiñakaz egiñak eta ordu bat-batian euren lana asi ixan dabenak, ogeta lau ordu baño len, bata-bestiagandik bananduten asi dira: batzuk aurreratu, beste batzuk atzeratu, ta urrenguak erdijan geratuten.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Urteak, trebetasunak, gaiak, irabaziak, lan motak ¿ez al gaituzte bata besteakandik bereizten?.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Sakonez esagutzen duan langille arazoa edo cuestión social erabiltzeko asmoa duan ezkero, eta lendik jakiñik jaun azkar onek gaiak nola astertzen ditun.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Igandean bai, igandean irikiko da antzokiko zapia, eta Garitaonandia (G. B.) apaiz zanaren Ongilearen saria daraman negar malko gaiaz bat, antzeztuko digute Patxiko Ikasgilea asi ta amai bitartean algaraz gauzkatelarik.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta gai orretzaz egun ortan Gazteiz'ko apaiz argi Anitua jaunak egin zizkigun itzaldi bikañak entzun, eta elburu ortarako Jaunartu eta limosnatxoa ematea ere askok egin genitun.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Beste baterako ere gaia bear degu.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Itzlari Zeleta jaunak egin zuan jardun aldian azaldutako gai garrantzi aundikoak, ezin egokiaguak dira abertzale guztien adimenak argitzeko Egi zoragarriaren argi dizdiratsuaz.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Neronek ere aste barruan, igandeko idazle batzarrean erabili genitzaken gaien batzuek argitaratuko ditut.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gizonak egintza bat egiten, ekin baño lenago, zer gai dauzkan jakitea bide.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gaur dan eguneko U.G.T.'ren garaipena Euzkadi'ko burnibidetan, euskaldun langillien nabarmenkeriz, epeltasunagatik daukate Agiritauak lenbailen biali unutz, argi ta garbi ta sutsu agertuaz guziok elkarturik ta egitez langille arazuaz, garaian ta neurrian agertu ezkero garaipena agertuko da, bañan... bear bearrezkua dan ezkero Euzkadi'n euskaldunok agintzea era berean agertu bearrean gera baita ere zaletasun guziarekin artzen ditugun gaiak, garaiz ta zuzentasunez jokatuaz aurrera ateratzea geureganatuaz euskaldun langilleak tamalez geugandik aldenduak, asko da asko ofuscados en su ignorancia andik edo emendik zerbait lortu nairik, txanpon batzuben zalekeriagaitik nor bere kristau-euskalduntasuna ostikopetuaz.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Ain ajolagabia, ote degu ba Jauna gai auetan? Berak dionez.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gai onetzaz nere ustez isilik egon bear nitzake, eguneroko izparrangietan aiñ egoki mintzatu dirala, emengo idazle yayoak ikusi ondorean, baña ni idazle kaskarra izan arren, nik ere eusko odola det, eta eusko odolaz gañera, baita gizonak duan sentsumena ere, eta sentsumena duan gizona ezin liteke isilik egon gertakari lotsagarri au ikusita.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta orduan ¡jakiña! alkate jaunak erantzun zioten esanaz: Gai ori ezin erabaki dezakegu, Orden del dian ez da agertzen ta, gai ori erabakitzeko, bearrezkoa zaitzue datorren batzarrerako idazki bat agertzea, eta orduan ikusiko da.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste egunen batean baleike gai ontaz zerbait esatea.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Aspaldi onetan asko idatzi digute gai onetzaz idazle jatorrak.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Itz egin ezin bada, irakurri beintzat; eta au gure eskuan daukagu; ortarako ordea guztiak irakurriko dituzten gaiak euskeraz idatzi biar dute.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Beste gai asko ere ba dabiltz gure artean gira biraka ixkanbillan, gai egokiak oso pozik irakurri oi diranak.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañerontzeko gaiak elkor xamarrak dira askotan, eta ez dira errex irakurtzen, onura artzen ez bada beintzat eta ala ere askok ba dute lan.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Irakurtzeko, idazkaiak bear du bere xamurtasuna: psikoloji asko bear du idazleak; ariñ eta xamur idatzi bear du: arintasun eta xamurtasun oiek, naiz idazleak ez eman, Jolas gaiak berak dituzte: ontan daukate aldea beste gaiakin.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez bedi ordea danik eta gizonik argiena ere ire okerrak azaltzen ausartu: zer zekik arek onelako gaietan.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gai onetzaz amiaka aldiz itzegin diñagu.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gaurko aski diñat; baño, berriz ere gai onetzaz jardunaldi bat egingo diñagu.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Apalak eta kontuzkoak ziran gai ontan gure aurrekoak edesti orritan irakurtzen degun bezela.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gai ontan, Bizkaitarren sendotasun ta trebetasunak mundu guzian izen aundia artu zuan.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Urrengo egunen batian (J. L.) jarraitu diyogu, gai oneri.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ara goian jarri ditudan, gure Sabin irakaslearen itzak, ederki azaldu gure gaia: Zintzo jarrai, dio Sabin'ek, zuen egintzetan ikurritza dan Jaungoikua eta Lege-Zarrari, eta orduan abertzale izena artu zenezakete.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Biyar jarraituko degu gai onetzaz.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Biar jarraituko degu gai onetzat.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 225 idazki, aldizkingi eta abar ditugu: gai guzietakoak.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Batzarrean erabilliko diran gaiak, auetxek dira: a) Igarotako urteko kontu garbiketak eta urrengorako artu-emangaiak.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Jaurlaritzaren Burukidetza eta Goi-Agintaritza beste aginpideekin alkartze eziñezkotzea gai dun Batzorde Lege-onemallearen iritzia ontzat artua izan da.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Asmo au, 1933'gn. Garagarrillaren 29 garreneko Legeak agintzen zuan lez, argibide baten gai izan zan.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Baita Burnibide Goi Batzordearen argibidearen gai ere.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Era onetan tajututako Batzordearen eginkizuna eta eskubidea eraikitze lanak, gai abentzat ipiñiak daudenak beste esirik gabe, zer-nola egin ditezken adieraztea zan.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailaritza osatuko dutenak: Jatetxeak, bere iru saill abekin: mai-serbitzari, sukaldari eta ardo gutxi edo asko saltzen dutenak; Janari Salerosketa; zer-nai gai darabilkin salerosketa, bere Salerosketa eta Gintza Ajenteaz; Idazkolak eta Ziur-Bazkunak; Aldundi eta Udalaren mendeko gaxo-etxe ta zoro-etxeetako gaxozai eta iaosagilleak; Agintaritzari ez dagozkion ola, gintza, gaxo-etxe eta osakoletako iaosagilleak; kokolo, Goxotegi eta beroein antzeko gintzak; Agintaritzari ez dagozkion Diruetxeak; eta larru-gintza, bere mekanika-eragintza, larruondu ta ubel, eta gertutze ta esku-lantze saillagaz.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Lengo zatian aitatzen diran lau Lendakariak Lan Zaingoko Burukideak izendatu ditzala; gai oneri buruzko 1931'garrengo azaroaren 27'ko legearen 18'gn. atalak dion bezela.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta eztabaidan darabillen gaiari buruz bere iritzia emango luke.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Jaun orrek, albistari polit onen 3. garren geijan ipini zituan itz batzuk gaitik bates be, artu dot asmua zerbait emen jarteko, Geure izketiaren alde gura neuke ixan dein biertxu au.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizaldek diño aitetutako geijan, Giputzen belar ta gure bedar datozela berar itzetik.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aurgintza unia sendi barrenian ez da baztertu ta utzitzeko gaia.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bularretako oñazian gaia bere orduban azalduko det.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ez dute pazote baten geirik; ez itzalik, ez belharrik, ez urik.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hain chuchen gai hartan uhaitza handi zen.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Gai oni buruz esan diteken guzia laburki ta itz biz adirazteko, esango dugu: Elizaren erakutsiak bestek, oreka Europara ekarriko duen gurdirik eztela.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 ¿Eziñ artu al dezake ezartegitik datozen aurreneko gayak zuzentzeko neke pittina gure izkuntza ikasten dabiltzan oyetatik batek edo bestek?.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Idazti oyetan jakiña dan lez gure izkuntzaz ta gure euzkeraren aldeko gayak zekaizkitek.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Jaungoikuak nai badu, orduban beste gai baten berri itz egingo diat.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Aurtengo Ilbeltza-Epallakoak gai onexek dakaz: Los nucleos de los auxiliares, (F. Korta S. I); Arrasateko euskalegunean Eguzkitza jaunak egindako itzaldia; Naparroak erizkizundiari erantzun diona (yarraipena); Zuhur Hitz eta Errankizun adituzkoak (Landerretxe; Batasunera bidean (R. M. Azkue); Batasunera bidean (Severo Altube).

131. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Esku-makillea lez da siñismena gure ezagupidearentzat, diño San Krisostomo'k; zartzaroak argaldurik daukan gorputza berez ezin ibilli izaten da, baña eskumakilleagaz ederto; alantxe gure ezaupide argal au be, berez ibilteko argal ta itxu dan gayetan, siñismenaren makilleagaz, urratz baten oker barik, ederto ibilten da zeruko egi-bidean.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Alako baten, barriketaldia amaitu ebanean, Kaiserrak, zerbait gogaituta, diñotso: Gai onetzaz ene emaztearen aburukoa naz.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gai ontan, gerorako-re itxura onak agertzen dira noizik beñ gure gazte mutillen eliz-pestetan.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Ikustekoa zan Azpeiti, Azkoititan lelengo Aita Jorkek su artu, bere mutillak berotu, Zumarra, Beasain, Tolosa t'Urrestilla piztu, Albistur, Berastegi, Itziar, Motriku t'Elgoibarrera sua zabaldu Eibar, Antzuela, ta Bergara'tik Angeruzarreraño garrak altxa, Leazpi-re sutan jarri, Lazkaro t'Ataun menditaraño suak jo, Andoain, Lezo, Pasai, Errenteri, Oyartzun, Irun eta Ondarrabi dana kiskaldu, Luistar guziak, beren apaiz-buru dituztenekiñ alkar artu eta gairik aundienetan bezela, asteguna izanarren, Donostiara nola zetozen Urnieta'tik, Zumaya ta Zarauztarrak ere mordoxka egun artan.

135. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0008 Norberarengaitik ardurarik artu
ez eta besteak aolkatu-naia
astakeri dala, itz-neurtu gitxitan
erakutsi bear dogu. Ara gaia:

136. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 25. Nik, barriz, eriotzarako gairik ez dautsat ezer be idoro.

137. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 - Zure bizibideko gaiekaz be esan daitekez gauza politak - erantzun eutson emazteak -.

138. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 Gai orreikin azaldu daikezu, zure leungarria nazala; zeure buruko-miñak kentzen dautzudazala; zeure zoramena nazala....

139. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0119 Bere agintzarik eder eta onurakorrenak gogoratu doguz: gaiztoki ta garbitoki-agintzak; Karmengo Amaren ANAIAK izen aintzagarria; Ordenako irabazien banaketa ta beste parkapen eta eskar batzuk; azkeneko atzal-buru onegaz amaitu gura dogu gai au.

140. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Jesus'ek, erantzunik, esan eutsan: Israel'en irakasle zu, ta gai oneik ez dakizuz?.

141. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Lurreko gaiak azalduaz, ez daustazuez sinistu; ta zelan sinistu zeruko gaietaz itz ba'dagitzuet?.

142. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 BERRIAK ETA GAI LABURRAK.

143. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Teatroan edozein denporetako gaia egoki izan lei.

144. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Irakasleak nai dabe errialde bakoitzaren edesti ta geografia, edesti ta geografi nagusi edo generalean ezartzea, erriko kulturaren gaikiak (abesti, esakun, t. a.) programa ofizialetako gaien artean sartzea, ta batez be errietako izkuntzari bideak zabaltzea.

145. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Jakintsu batzuek erantzungo dabe nola jokatu bear dan gai onetzaz Euskalerrian, Akademiko nagusien baimenagaz.

146. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 3) Etxe partikularretan, emakumeai erlijiozko gaiak irakatsi.

147. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Orregatik Urtziztilarijen artian eretxi bat baño geyago da gai onetzaz.

148. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Gai jakingarrijak dira onek eta pozik iñarduko neuke eurotzaz Urtzizti ta Jakintza-bidietan; baña gaur beintzat ez da ori nire asmua.

149. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Gayok edesti-aurreko auzijak dira eta idazkun onetan gixonak edesti-arauz erabili dauzan azikera-bidietaz ekitia da nire asmua.

150. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 (...), aldiz, lau ebangeriak idatzi zituen, ordurako idazkiz edo itzez zabal ebiltzan gai ugarietatik batzuk aukeratuz, beste batzuk laburpenetan bilduz, edo Eleiztarren batzai begiratuta azalduz, aldarrikatzeko era beti be bat gordeta, Josukristo'ri buruz guri beti egia zintzoki agertuz.

151. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Itaun guztiok aintzat artzekoak doguz, gai oneri buruz oso-osoko baietza emon aurretik.

152. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Onelako mailla irizten dutenak, egiz, dira gai-ederrez, irudi aratzez eta eredu sotillez aberatsenak.

153. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Beste gauza bat berriz, gai exkax gatz gabekoak.

154. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0240 Etxegiñak, gei bakoitxari bere elburua ta langille bakoitzari bere arazoa ezarri dautsozan legez, Jaungoikoa'k bere, izaki bakoitzari bere elburua ezarri dautso.

155. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0240 Baiña gei ta langilleok elburu batera joten dabeen legez, baita izakiak bere, bakoitzak bere bide ta eraz, elburu batera joten dabe.

156. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0240 Etxegiñak bere ardurapean daukoz bai gei, bai langilleak, eta guztiok bere asmoa burututzeko eraz darabiltz.

157. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 JOSEBA - Eta, gai illunak ere, argi-argi jartzen dizkik.

158. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - (Gaiz aldatuz) Atezai aizpa: elizako kanpaia zuk eta Paxkual'ek txandaka jotzen dezute, ez da ala?
Atezai - Bai Aintzindari Ama. Paxkual'ek egunezko ordutan jotzen ditu; ta nik argizkilla ta gauezkoak. Kalean naspilla dagon artean ez ditezela oroitu guretzaz. Zenbaitzuek, ala bearrez aitzeki billa dabiltz. Aditzen?

159. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0028 ¿Gai ontan zure barrenak zer esaten dizu?

160. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 Gai ontan edozein aragizko atsegin artzea, oso jakiñez izan ezkero, pekatu larria dala ez aztu.

161. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 Zure zalantza eta dudak gai ontan argi eta garbi zure aitorleari galdetu eta agertu bear dizkiozu.

162. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Gaia.- Teokritu'ren IV'gn. Idilian bezela, bukolika ontan ere bi artzaiek elkar-arkitzen dute; batak iñoren artaldea zaitzen du.

163. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0015 33- Egin zun Mariak
idazti ederrena:
biotz barreneko
gairik bikañena...
.

164. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Juan Ruiz'ek gai askotaz idatzi zun, beragandik eldu zaigun kodizean agertzen zaizkigunak auetxek baitira: Alegi ta ipui bilduma bat, Ovidio'ren Maitabideari buruz azalpen bat, irri-poema bat (Jaun Okel eta Andre Baru'ren arteko gudua) eta beste idazlan mundutarrik ere bai.

165. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Gramatikak eta iztegiak garai artakoak izateko meritu aundia dute, baiñan oraiñaldian gai oietan asko sakondu geran ezkeroz ez dute probetxu aundirik.

166. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Erabilliko zuan ba, ark gaur, gai berriren bat, ezta?

167. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Bai ta zera ere! Aren gaurko gaia, zuk igarri ezetz alegia!

168. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Gai sakona artu dugu eta tamala litzake...

169. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Gauza samurra iruditzen zitzaidan ori, pentsatzen nualako denak zirala ni baiño gaiago zeruko mesede oietarako.

170. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Arimako indar guztiak batu eta lurgain ontako irudi, gai ta itxura guztiak errotikan kentzen saiatzen nintzan.

171. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Zeru izenez ez zun adierazi beti Iainko aurpegiari so dagon sorkari gogakoi edo adiduna; ez eta lur izenez gai eitegabea ere.

172. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Beraz, etsitzen dute ontan: lur ikus-ezin ta antolagabea, leize illuna, gai eitegabe ua aditu bear dala, ez oker ere, eta artatik ageri da ondorioka, egun aietan egin eta antolatu zitula, guzion begietan dauden agerkari auek oro.

173. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Zer nai nuan adierazi nion mojetako bati ta onek, beste nexkak oera joaten ziranean, nik jakin nai nuan gai au azaltzen zidan.

174. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Urte guzia zehar, ao asko korritu ditu ain garrantzidun gaiak.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Munduko aundikoteak ere orrelako batasun eta pakean Jardungo balira, azkarrago eta onuratsukiago erabakiko lituzteke beren gaiak.

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Emen ere bi mutur: gaiari begira batzuk eta euskerari begira besteak.

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Onatx jarraibide labur-labur: GAIAK, berez estu diranak labur eman.

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Ez lan batean gai zabal bat eman.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Orra ba: euskera, errexa eta gaiak, labur eta interesdunak.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Bere gaiak auetxek: iritziak, kritikak, sujerentziak; an-emendiko berriak, elkarren lanen berri, liburu berrien kritika, zabalkundea t. a. YAKIN eta euskerarekin ikusirik daukaten gai guziak izanen dute toki orrialdetxo oietan.

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Aldi, alde ta gaiaren inguruan eraiki oi diran auziak ere gordin eta iori iaulkitzen zitun gazte lotsagabe ark.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Betoz ordu onean Arantzazu'ren orrialdetara gai oiek prestuki erabiltzeko kapaz diran gizon ikasiak.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Beste errebixta asko daude bazterretan gai bereziak billa nai dituztenentzat.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Aiek baño gai sakonagoak erabiltzen dituztelako?

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Gai ontaz bat eta beste esan eta idatziagatik, nere iritziz, Bilintx, bertsojartzallea izan zan, eta apartekoa izan ere.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Ez det nik orrekin beste itzaldi, eta eskutitzetan Aita Santuak erabiltzen dituan gaiak garrantzirik ez dutela guretzat esan nai.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0013 Egi esateko, Aita Santuak itzaldian erabilli digun gaia, ez degu, Asis'ko batzar nagusi ortan aztertu diranetako bat.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Ez dago ludian azi gai txarragorik, eltze ustela bat baiño.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Gaur jakintza problemak aztartzen ta soluzionatzen geiago alegintzen baita, asignaturen gaia osotzen baño.

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Naiz ta Jakintza guzien gaia Gizona edo Mundua izan, espezialidadeak bata bestetik zearo urrundu dira.

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 YAKIN-ek irakurle geiago izan ditzan eta gutxi ikasiak ere irakur al izan dezaten, gai suspergarriagoak erabilli bear lituzke.

192. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Euskera erriari dagokiona izan bear badu, berdin izan dezala gaia ere.

193. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Edozein gai idatzi al diteke errebista ontan.

194. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Ez ote litzake egoki izango umientzako ikastolako liburuak (euskerazkoak, noski) nolakoak bear luketen izan, gai orri buruz zerbait idaztea?

195. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Idazti deunaren laguntzarik gabe aulak giñake gai ontan seguru jokatzeko.

196. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Gaiztokiaren etxea, osoki, betikotasuna aaztutzeke, altxa bearrean gera, gogozko ta gorputz-oiñazeak gai ditugula.

197. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Gaia bere sustraietan mamitu dezadan.

198. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Bere talentuak, nere iritxiz, beste gai irazarleak bear zitun.

199. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Gabriel Aresti'k, José Luis Alvarez Enparantza'k, José Antonio Loidi'k eta beste batzuk olerki ta nobela berriak argitaratu dituzte urte auetan, ta pozkarri da ikustea zerbaitxo aldatzen dabillela gaietan gaurko euskal literaturan.

200. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Jon Etxaide'ren Markesaren alaba, Montzon-Olaso'tar Telespor'ren Menditarrak eta Behia illa da eta beste egilleenak, apaiñak ba dira elez, beren gaietan nolako errealgetasuna, zer urrun dauden gaurko gizarte bizitza, gogo ta itxaropenetik!

201. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Istoriak ematen ditunak aldendu gabe, gaurko egunean ba dira zergati ta gai asko euskal literaturagille artean aukeratzeko.

202. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Euskeraz ongi ta apain idazten duten idazleok gaurko gizaldiari laketsen dion gaiak arturik.

203. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 46.- Beste batzu are ankerrkiago mintzatzen omen dira (arestian ukitu dut gai ori laburrki); uste dute adiskidetasunak babes eta laguntzagatik billatu bear dirala, ez onginai ta maitasarreagatik.

204. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Siñesten diet, ere, lurralde ontan bizi ta, orain eroria, baiñan ordun orrilloan zegon Elade Aundiari, aien arau ta ikasgaiez irakatsi zioten aiei; bai ta Apol'en goi-eranzunak guziz yakituntzat yo zun ari; ark, gai oni buruz, ez zun gauza geienetan bezela, orain au, orain ori esan, beti bat baizik: giza-gogoa yainkozkoa da; gorputzetik ateratzen danean zerura da berriz, ta arin-arin, guziz on eta zuzentsua izan dana.

205. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Agiriko ta isilleko gaietan ari izan gera elkarrekin;(...).

206. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Elezarretan bildutako gai auek, idazle zenbaitek apaiñagotu ta zabalagotu ditute, Agustin Txaho'k adibidez Le serpent du Valdextre (Biarritz entre Les Pyrénés et l'Océan, 176 or. Bayona), eta Juan E. Delmas'ek bere Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya'n (Bilbao, 1864).

207. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Eusko-Lagunartearen arikizun eta lanak xeheki eman nai ba genitza, liburu bat mamitzeko gai ba genduke eta gure lanaren asmoa ezta Lagunarte ontaz mintzatzea, bera irazan zuten zalduntxoaz baizik.

208. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Gai onetan sakondu nai dezanak, ortxen dauka Urkixo'ren liburu ederra Menendez y Pelayo'ren ausarkeri eta arinkeriak salatuz.

209. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 Nola Etxaide jaunak Euskaltzaindiaren iritzia edo erabakia eskatu duen zenbait gauzatan, nik eztezaket, Euskaltzaindia ez naizen ezkero, eztezaket Euskaltzaindiaren erantzunik eman, baina zerbait esan nai nuke, berak ukitu dituen gaietan zein diran, nere ustez, Euskaltzaindiak erabaki ditzakeanak eta zein diran ezin erabaki ditzakeanak gutxi gora beera.

210. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Aita Juan Antonio Ubillos, prantziskotarra, ta bere euskal liburutxoa artu det nere gaurko itzaldiaren gaitzat.

211. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Mugatu ezkero, beryakintza artu ezkero, Gaia sortzen du: Gaia da Gogoaren beryakintza-artzea.

212. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Ba-dira gai onetzaz ederki jardun dutenak; ikus .

213. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Antziñako Historia gertakizun zahar bat ala ipui bat, teatroz askozaz berriago izan diteke oraingo gaia duan beste edozein antzerki baño.

214. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Romulo aundia Erroma'ko azken kaisarra gai arturik Duerrenmatt'ek egindako antzerki lana (Romulus der Grosse) ikusi dezutenok arrazoi emango didazuteIa uste dut.

215. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Alderantzian, beste orrenbeste esan diteke Paul Claudel edo beste edozein katoliko idazlerengatik, Gaia ta joera da gutxienik.

216. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Auxe da bigarren atalaren gaia.

217. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Baditu, bai, gure euskerak beste bizpairu izen aundi ixil-eziñak gai ontan: Iparragirre, Xenpelar, Bilintx, Txirrita... ta abar... sonatuenak aitatzen jarria, baña gure Pello Mari Otañok, bertsolariak izan ez dun doai berezi bat daramala esango nuke.

218. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0037 Gaia Vas ex auro seu aureum = urrezko ontzia; urre-ontzia; Contio ex nostris constabat = bilera gureek osatzen zuten.

219. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Bide okerretik ibiltzea oso gerta ditekena da, ala ere lan au egin egingo det, orrela urruna besteren batek gai auetzaz itzegiterakoan jakingo du nundik ez duan ibilli bear, eta nola egin ez dan.

220. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Gai au azaletik ikuitu besterik eziñ dezaket.

221. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Lenago esan detanez gai onek bi zati dauzka, alde batetik politika theoria ta bestetik theori oien sustraia ta istoria.

222. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Eta berriro diot, azaletik ikuituko det gai ori, sakon ezer asko ikusi gabe.

223. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Jakintza bazterreraturik, etziran geiegi alegintzen gai ori aztertzeaz.

224. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ori egingo degu, gogora ekarriaz batez ere, Batikano'ko II'garren Batzarrak gai onetaz oraintsu Gaudium et Spes deditzaion Artzai-agirian ziur ta legezko jakinerazi zuena.

225. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Aren bertsoetako berezko iturria, aren edozein gaietaz eta itz-neurtu zaillenez mintzatzeko erreztasun arrigarria, geroztik ere bertsolari gutxigan arkitu izan ditugun doai bereziak dira.

226. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Nai duzun edozein iakintza, edo, gai azter ezazu, edo, izendatu atsegin zaizun zer-nai.

227. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Politeia ganoraz eta iasez darabil Platon'ek, elkar-izketa erabili oi zuen senaz eta antzez, ain zuzen: gai batek berez dakar bestea, gauzak dakarrenez, eta luze bezain zabal, gai asko azaltzen ditu.

228. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Sail eta gai guziok, ordea, bata bestearekin uztartuta aurkezten dizkigu, elkar-izketaren gaia bailitzan.

229. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Eman digun baino gai geiago ezin eman zezaiguken.

230. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0177 Cento kardenalak gaia aurkeztu zuan; ta onela mintzatu zan: Txosten onek urtu egiten du, Elizan eliz-jerarkia besterik eztala ageri, esan ta esan oi dabiltzen arein kritika gogorra.

231. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Gero oparoago ariko gera gai oni begira eta orduan azalduko degu zeñen ajola aundia zor diogun oñarri-ari oni, erakutsi oni.

232. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Ikus bestela, H de Lubac en Catolicismo 65; ikus baita Corpus Misticum ere, osoro gai oni eskeiñia; ikus, Meditations sur l Eglise 135 Vaticano II 1 7 2 11 3 26.

233. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0095 Orra mai-buru epaileen erabakia:
Itz-lauz gaia: Arana Goiri'gandik Azkue'ren eriotzarañoko euskal-elertiaren edestia.

234. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0095 Itz-neurtuz gaia: olerkariek aukeran zuten gaia ta gutxienik 10 olerki aurkeztu bear zitun bakoitzak, naiz ta olerki batek besteakin ikustekorik ez izan.

235. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0096 Egi orren erlantzera, Euzko-Gogoak bere bigarren sariketa antolatzen du aurten, urrengo azalkizunen ariora:
A.- GAIA (Bakarra); Arana Goiri' gandik Azkue iaunaren eriotzarañoko euskal-elertiaren edestia.

236. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 Gai onek kezkatzen al-gaitu?.

237. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 (Gai ontaz urrengoan).

238. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Lendik ere gai ori sobera aztaturik daukanaren antzo.

239. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Bañan Zaitegi jaunak naiago izan du, gai ta temak berak bere erraietatik darion guna berak bere eskuz gozatu.

240. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Gai bakoitzean orixe egin bear luteke beste guztiek ere.

241. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Baldin eta gairen batean zer-edo-zer esan bearrik badegu esaten asteko, ez egon Euskaltzaindiak erabaki-zai.

242. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Gañera, nere uste apalez, egia izan arren egungo egunean, orain urte batzuek baño euskerari buruz, askozaz geiago bai mintzatu ta bai idatzi egiten dala, mintzaldi ta idazki orietan erabiltzen diran gaiak, ez ote diran sarritan bear bezain onuratsu ta probetxugarriak, derizkiot.

243. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Fisika ere ba'zedukan euskeraz egiña, berak mutikoeri irakatsi zien gaia.

244. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Gaiak, nolanai ere, astiroago eta sakonago ikertzea merezi du.

245. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Onen eta beste edozeiñen iritzia gogoz entzungo nuke gai onetan.

246. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Berri oriek, gaiñerako irakurleek ere gaiaz jabe ditezen, G. Larrañaga'k Aránzazu aldizkari ederrean (122'gn. zenbakia, aurtengo Abuztukoa) argitara duen idazlan batean ikusi dituzu: El euskera y el dravídico (Sugerencias de un articulo) deritzanean.

247. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Eta ezta izkuntzalaria linguistikan, beste edozein gaietan bezala, ikasia izateko egin bear den lan aspergarria egin nai izan eztuelako.

248. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Enaiz emen gai astun orretan sartuko, luzaz mintzatua bainaiz arestian liburuxka batean: beste asko ere, jakiña, mintzatuak dira auzi orrezaz, ni baiño leen eta obeto.

249. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Gai auetan zerbait sartua dagoenak jasoko du lerro batzuen nondik-norakoa, baiño besteak nekez.

250. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Gai arruntak, errexak, betikoak bertan erabilliak: bakardadearen zuloa, izadi edo naturaleza ioriak ateratzen digun aaaa! arrigarri, luzea..., maitasun-kilimaren goxoa..., eriotz-zirrara beltza....

251. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Ez uste gaurko sobiets-erriak gai oek baztertu dituenik.

252. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1958 0004 Joan dan banakoan argitaratu ziran batzuekin eta emengo besteokin, arrotuta geldituko dirala uste dugu gertaera paregabe orren gai nagusienak.

253. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 AZPEITIKO EUSKEREA AZTERTUZ Ni baño len, nirea baño mintzo jakitunago ta itzalgarriagoak gai ontaz bereaz aritu zaizkizuen ezkeroz, ezin dizaizueket gauz berri asko adirazi.

254. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Ortik beraz, astirik detanerako asmoak auexek ditut: Azpeiti'n itz egiten dan euskera sakon ta zabal zabal baño sakon naiago nuke aztertu; monografi-lan baten gai'tzat Azpeiti'ko euskera al bezin osoro landu.

255. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Gai ontaz aztertu ditezken sail ta zati denak asmoan artu ezkero, urteak eta urteak aritu-ta egundo bukatzen ez dan lana dirudike.

256. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Baña, ikusten danez, lekunea ez da EZER gaiarekin batera kontsideratzen ez ba da.

257. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Ez gurekin, baña gaiarekin ez ba da.

258. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Gai ortaz asko itzegin da, geiegi.

259. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0033 Gaurkorako, beste gipuzkoar apaiz baten euskal-lanak, Jose Iñazio Gerriko'renak, aukeratu ditut gaitzat.

260. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Eriotz ondoren zertxo bait bata bestearen kontra ezta baidan ditugu kritikoak Baroja'ren gai oni buruz.

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Gai ontan ere sartu zitun bere atzaparrak, mundu guziaren aurrean uka ezin dagerkigun Kristo'ren bizitza ukatuaz.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0172 Beraz orain esan gentzake aspaldi, 1922'n urtean, gai ontaz azaldu genduena: Olentzaro'zaz Euskalerrian dabiltzan sinismen eta oiturak, antziñako erligio baten aztarnak direla: batzuek indoeuropatarren unkitzez emen sartuak; besteak bertan aziak.

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Gaur eguneko gai ugari eta era askotakoak dira beraz: zuzentasuna, askatasuna, e. a.

264. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Gai bezela otoitza artu dulako, bear bada pentsatuko degu: Zer esango digu onek otoitzetaz orain arte esan ez danik?.

265. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Ala ere oartu bear gera, naiz gai berdiña izan, era askotara erabilli ditekela; ta gañera gauz bera beste bide batetik zuzendu ditekela, guztiok erraxago ulertu ta bizitzeko.

266. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Idazleetako bakoitzagan gai bi batu ziran, ondoreko au ekarri zutenak: euskel-ezagutza eta idaztiko erakundea.

267. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Martimort'ek txukun asko bildu ditu gai oni dagozkion antziñateko testigantzak.

268. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Gaiaren oiñarriei bagagozkie danok gera ari bateko.

269. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Zaitegi'ren Bidalien Egiñak gai auetaz euskeraz egin lenengo lana duzute, ala ere beste edozein izkuntzaz argitaratuak bezin okitu ta aberats nai izan du.

270. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Liburua barna gai auek ikertu dituten idazle aundienen izenak arkituko dituzu, atxiñako ta oraingo.

271. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Materiaren gaia, ezezagun zaikun indar edo enerji hori berdin berdiña izango litzake gauza guztietan.

272. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Ondoko gai eta molekulei eragin, berauen atomo eta molekula kateak beraren antzeko estruktur berri bat egin zeitezan.

273. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Klorofilla (jloros = berde; fila = zale, gerkeraz) gai berdexka bat da.

274. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Billa dabillanak nondik etortzen dan aztertu bear ditu garrantzi aundiko gai asko.

275. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Beraz ez dezagula aztu izkuntzak, bizi diran gai guziak bezela, jaiotzen, aldatzen eta iltzen dirala, eta gertatzen zazkioten guziak egiten dirala tinko dauden lege batzuen arauz.

276. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Aren izena emen, Euskaltzaindiaren aintzinean, aitatu bear det, euskera bereziki ez ikasiarren, bere adimenezko indar guziaz maiz erakutsi duelako euskera garrantzi aundiko gai bat dala jakintsuentzat.

277. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Bere liburu onen azkenean, gai au aztertzen da: le progrès du langage, mintzaeraren aurrerapena.

278. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Nai ginuke Euskeldun guziak, bai aundiak bai txikiak, ezagutu zitzaten Euskal-erriko gai ederrak.

279. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Alaz ere, Euskeldunak, ikastegietan orain diranak edo luzaroan izan diranak, ezagutzen ez badituzte Euskeldun idazle aundiak eta aen obra ederrak, zailki sinisten dute, edo ez dute sinisten, euskeraz gai aundi eta gorarik esan ditekela.

280. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Argi ta bero azaltzen ditu gaiak, sakon ta zaintsu, jakitun baten antzera sarri; artutako ariari dagokionez, bizkor orain, arnas aundiko geroago.

281. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Natorren poliki poliki nere gaiera.

282. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Euskera asko ikasi nendun an, eta euskerarekin nekazariz gaiñeko gaiak nola esan ere bai; baiñan Olabide'rengandik askoz geiago ikasi dudala aitortu bearrean nago.

283. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Gauzak zertaz edo nolako gaiez egiñak izan diren jakitea zan aien kezka nagusia: suaz ala lurrez edo urez egiñak ote diren, ori nai zuten aztertu.

284. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Tokio -ko gazteak goresten ahalko ditugu, emeiten bagira, Europako herriak, heien itzulian, heien zaintzeko ez uzkur; gai heien salbatzeko.

285. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Ez da arritzekoa: gai ugari balin ba dire munduan edo-zein irri izoztekotz sortu-arau, ez dea nabargarrienetakoa gure denborako juduen kondaira?.

286. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Gero, eguerdi jin baitzitzaioten lana bururatu gabe, gure gizonak, joan ziren bazkaiterat, bakotcha bere alde; haatik, kafeak elgarrekin hartu zituzten Legarralde'baitan, gero gei berari berehala lotzeko aratsaldeko bi ordutan.

287. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 Gei horiek oro gogoan eta elhez ongi erabili ondoan, bereziki Ondarrabian egin zen bertze bilkurachka batean, idazki luze bat moldatu zuten onhartu phonduak finkatzen eta zabaltzen zituena eta gainerat lauzpabortz galde zauzkanak: guthun hori Eskual-Herrian norbeit zirener igorri zioten, abendoaren 25-eko Daranatz aphezari zauzkan galder ihardets zezoten.

288. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 Liburuaren geia hanche da: geroko ez utz bekatutik atheratzea.

289. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 Bainan cho! Beharrirat erraren dautzugu, gure iduriko, bigarren zathia, parte segurik, ez dugula batere galdua; itchura askoren ara- bera, Axular-ek ez bide du berak (chaharregiz ala nik dakit-a?) bere liburua argitarat eman: ilobak ala bertze norbaitek hartu dituzke eskuz eginikako gai guziak, lehen partekoak eta bigarrenekoak, elgarretarik berechi gabe, eta nolazpait bildurik ager-arazi.

290. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Bekatu zailenak eman dauzku eskutan dugun liburu ederrean; bainan ez bíde zen lau bekatu hoitan gelditzekoa: ohointzaz bederen bazukeen kapitulu-alde on baten gaia.

291. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0068 Daranatz jaun apezari ihardesten dio: harritua izanen dela haren galdeaz bainan onhartzen duela, berari gustukoa zaiolako eta eskual-bilkurentzat gai on bat izanen delako.

292. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0038 Mattin
Edozein gaia ibiltzen baita
emen gaurko egunean,
nik iru bertsu botako ditut
silloia orren gainean;
hori egin duen arotzak
ondo badaki lanean,
nai nuke ura bizitzen balitz
nere etxearen urrean.

293. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0106 Uztapide
Auxen da gaia zaidana neri
neregana iritxiya,
bañan alare estutu gabe
emango det iritziya;
nere aurrera ementxen dator
orain aurtxo bat txikiya,
zerengatikan ote zabiltza
orrela beltzez jantziya?.

294. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0145 Uztapidek
Auxen da gai polita
orain neregana
alboko lagunendik
etorri zaidana,
bertsoak bota bear
emen iru bana,
ortan esango nuke
nik naitasun dana
beste ze esanik ez ta
esanikan: ama.

295. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Ganaduari buruz, Frantzi ta Españi gai ontaz dakien batzuekin batzar bat egiteko asmoa artu zan. Naia batutzen da batez ere andik onera esnerako beiak ekartzeakin, eta emendik ordañez ardiak, bai bizik edo akatuak. Baita txerri eta zaldi ganadua, trukatu diteke.

296. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Beste izkuntzetan ere, goian aitatu ditudan gai oietan sakontzen diran idazleak erria baño ondotxoz altuago ibiltzen diranak dira. Ta, altutik dabiltzan idazleak, altutik dabiltzan irakurleak eskatzen dituzte.

297. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Gai sakonak beti dute nekea. Jakindarrak garbiro dioten bezela, eztago euskal tradiziorik len aitatutako gaiak erabiltzeko. Beldur dira, lan askotxo astun eta gordin agertuko ote diran.

298. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Gaiaren astuntasun eta gordintasunak baño zer pentsatu geiago ematen dit beste zerbaitxok. Guzia berri izan dedin nunbait Arantzazu'ko ikasleak zorioneko H letra gurdika darabilte. Konta eziñ ala arkituko dituzu goi be, ezker, eskubi. Euskalduna berez euskerarenganako ain zabarra izanik, eztiogu geure aldetik erreztasun geiegirik ematen. Irurogei urteko lana izan da euskal irakurleak gaurko ortografiara oitu-eraztea, ta orain, ez si ta ez no H ori irentsi bear nai badu ta ezpadu.

299. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gaiazko berrietzaz ez gira arrinkuratu, deusere hounik ez beita igaraiten ulhuniar.

300. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gaia eginik da phausatzeko.

301. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lehenik.- Bertsulari guziek bizpahiruna bertsu emanen dituzte, berek nahi duren airean, eta barek hautatu gaiaz.

302. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bigarrenekorik.- Bertsulari guziek bizpahiruna bertsu emanen dituzte berek nahi duten airean, bainan jujariak emanen dioten gaiaz.

303. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hirugarrenekorik.- Bertsulariak birazka ariko dira buruz-buru: bakotcha jujariak emanen dion gaiaren alde eta bestearen kontra.

304. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bigarren entseguko, huna nolatsuko gaiak emanen diozkaten chorte tiratuz:

305. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gure izlariok artutako gai guziak ederki erabilli zitutzen, eta beren lanaren sariz, txalo ugari jaso egin zituzten.

306. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Gaia ez da nehun ez denetarik.

307. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Deja, Nafarrak bide handi bat egin gei du Baionan artino, hantik bere potaza aberatsaren kanpo erresumetarat igortzeko.

308. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bertsu gaiak orotarik, hunkigarriak eta irri egingarriak.

309. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Charles Iriart, Barthaburu, Escande eta Hurmic jaunek beren pentsatzeko manerak agertu dituzte gai ainitzeri buruz, ez baigira segur enoatu heieri beha.

310. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Izan ere, eibartarrok bezela, era gugietako gaiak bizkor menderatzeko, izkuntzaren indarra bear.

311. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Nire iritziak, emen aitatu dirazan gaiei buruz, ezagututen dozuez asteroko ontan argitaraldu dodazan lanen bidez.

312. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Elkarte onen Etxe Nagusia Paris'en daukagu, oraintsu argitaldu berri degu liburu bat gai onekin: Katolikoak eta UNESCO.

313. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ez degu gure itzez mintzatu nai, asko ta asko idatzi baita azken urteetan gai onetaz.

314. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Ikus dezagun, bada, zer eta nola ulertu bear degun prensaren askatasuna esatean, Aita Santuak gai ontaz eman dizkiguten erakusbide batzuk gogoratuaz.

315. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Orregatik ezin dezakegu edozein gaietan, denbora guztietako izango dan lege tinko ta aldatu-ezin bat jarri.

316. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Era guztietako iritziak arkitzen ditugu gai ontan; alegia, emakumea, bai sozial gaietan eta ekonomia ta politikan, bai injenierotzan eta bai ta ere medizinan edo arte gaietan arkitzen dugu.

317. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Larrimiña, gizona, bakardadea, Jainkoa, itxaropena, erlijioa, eriotza askatasuna; gai auek guziak erabilli dituzte beren literaturaren ( nobela bereziki ) zear.

318. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Baietz diote batzuk; ezezkoan daude besteak.Unamuno'gan gauz bat arkitzen dugu gaurdiño iñork ukatu ez duena, areago, ukatu ezin ditekena gure gizona bera ukatu gabe, or asi ta or bukatu bai zuen bere egite guzia: erlijioa bere lan guztien oñarri ta gai ia bakarra dana.

319. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Ta Unamuno etzan atera iñoiz idatz gai ontatik iñora.

320. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Bi izen hauiek eta clasificaziokoen arte aintzinatuen zaudenek bethetan zituzten gizonen jakintza guztia, izeneko gai huntaz.

321. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 (Iztegiaren gai oni jarrai zitzaion, bai elkarren arteko izketan, baita ere euskaltzainak (berak bakarrik) egin zuten billeran; auek, erabaki bezala, ontara etorri ziran: alegia, Santamaria jaunak bere lagun-taldeakin jarrai zezala batasunerako iztegi-lanean eta Mitxelena jaunak lan orren zuzendaritza ar zezala azken bukaera on bat lehenbaitlehen emanaz, Euskera errebistan ager ahal izateko).

322. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 Ezertan asi baino lehen, euskera-batasunaren gaia, euskera-idatziarena da.

323. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Nik, asieran sartzeko eskatzen badut... ez omofonuak bereizteko... baizik tradizioan dagolako... gai ontan tradizioa lege.

324. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 ESKU-MUT. - Ez, ene yaun on: gei atsegingarriagorik da.

325. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ba-dakit orain gei gogorrezkoak, mea gogorrezkoak zariena, gorrotozkoak; zuok bai poztu nire zori txarrakaz, eurok zuon yanari ba-litzaz legetxe! eta zuok bai bigun, leun eta lotsabako agiri ni ondatu nagiken edozetan!.

326. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 Ale honetako antzerki-lan biok Idatz ampamp; Mintz VI. Literatur Lehiaketan sari bana jaso eben; 1987. urtean antzerki laburra gaiaz eratu zan lehiaketan, hain zuzen.

327. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 Zuen ikerketa zatika egingo da: a) Billatu liburutegian, Izadi ta Gizarte idaztietan, eguneroko ta aldizkarietan, eta abar, egiten diarduzuen ikerketari buruzko gaiari dagokiona; batu zeatz-zeatz al duzuten guztia gai orretzaz (Arlo onetan eska zeinkiote laguntasuna zuen irakasleari).

328. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 Dana gerturik eukitakoan, alkartu egingo zerate ikerketa asi ta gaia ikasi dezazuten.

329. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 2. Ikertzen zebiltzan gaiak bere kautan dituan ezkutu ta misterioak aztertu ta ikastea.

330. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Bi atal ditu: Lenengo atala, geienbat, marrazki arloa da, ta zatika-zatika ikasleak gai ta marragintzako teknika batzuk ezagutu ta erabilliko ditu.

331. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Ikasleak askatasunez edo berak nai dituan gaiak erabiltzeko, leen maillako NERE, NI ta NERE INGURUA gaietatik artu ditugu, Ministerioaren ikasbide-arauak agintzen duten bezala.

332. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 Ebagi ondoren, itsatsi orri batetan eta idatzi argazkien azpian, gaiari dagokion esaldi bat.

333. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0029 GAIAREN GEHIGARRIA
Urteerea.

334. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0102 GAIAREN GEHIGARRIA
Ekintza:
Ur ezbardinak batu eta aztertu.

335. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 1. Gure eskualdea mapa batetan marrazten
GAIAREN GEHIGARRIA.

336. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 GAIAREN GEHIGARRIA
Urteera hau aprobetxatuz beste ekintza hau ere egin daikezu: Zure eskualdeko ibai edo errekako kutsadureari buruzko azterketea.

337. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Ibaiko ura ere jaso daikezu eta KUXKUX 3n, 7. gaian azaltzen diran esperientziak egin.

338. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0067 GAIAREN GEHIGARRIA
Interesgarria izan daiteke gela edo laborategian hosto sorta bat egitea.

339. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 Gaia oso atsegina izan zan.

340. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 (Gogoratu Kuxkux 3ko 4. gaia).

341. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 GAIAREN GEHIGARRIA
Goian aitatutako era hori izanik abereak ugaltzeko erarik arruntena, halan ere badira bitxikeria asko abereen munduan.

342. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0121 Eztabaidatu eizue gai honetaz:
- Zelan hartzen doguz frutak?
- Eta barazkiak?
- Ze prestaketa egin ohi dogu okelea edo arraina jateko?
.

343. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Kontzientziko gai eta tratutzat agertu eta erabilten eben abade langilleak euren jokabidea.

344. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0050 Ibinagabeitia be asko alegindu da azkenengo urteetan gai onetaz.

345. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Arratsaldean errira jatsi zan etxea egokitzeko gaiak erostearren, au da, teillak, igeltsu, kare, ol batzuk, untzeak etab.

346. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Urrengo goizean gaiok gurdi baten eldu ziran, eta astirik galtzeke, etxe-konpontze ta apainketeari emon eutsen, baita alboko estalpean bearrezko egokitze-lanak egiten jardun eban.

347. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0019 Nai eta gai au ere batera ebatsita egon, amerikar bi agertu dira amabost milloe urte inguru agertu zanaren ziurtasunez.

348. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Eta orain, jarri dausten gaiaz astera noa.

349. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 BITOR GARITAONANDIA eta ZALDIBAR, gaiaz.

350. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 Gayak: Oillasko samur bat, zatituta; orriburu (alcachofa) biren biotzak urunduta, limoiz bustita ta launa zatitan ebagita; bost errabun (patata) zati lodietan ebagita; lau zalikada gaimel (orio); esne-gurin zati eder bat; zalikada bat arzelin (perejil) berakatz ale bategaz; kipula bi, zati biribilletan ebagita; urun apur bat, gatza ta pipar auts pixka bat.

351. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Ta gai onetzazko zenbaki batzuk ikusiaz ikaratuta lez geratzen gara.

352. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0254 Kantatzean, beraz, ez dogu iñoiz be gai loirik erabilli bear; geure biotzaren atsegiñerako dan arte-lana egiaz ta onagaz jantzia izan bear dau, ta iñolaz bere ez guzurrez eta gaiztoz.

353. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0254 Bertsolariak darabillezan gaiak, ba, jagi ta garbiak izan bear dabe.

354. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Baiña ba-dira gauza batzuk, zelanbait esan guztizkoak, mundu guztiak eder ikusten dabezanak, eta orduan esan oi dogu gaia edo gaikiaren doai bat dala ori, ots, danoi eder yakuna ta danoi atsegin yakuna.

355. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Edozein gauzatan, erti-lanean diñot, beti daukagu gogai bat, gurari bat, egite bat, gai bat; onexek dira erti-lanaren zatiak alkar eioten dabezanak.

356. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Idazleak, ba, bere lana osotzerakoan, ardura aundiz zaindu bear ditu zatiok, ots, esaniko gai guztien artu-emonak.

357. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Egilleak ez daki zelako arrakasta izango dauan bere lanak, baiña gaiok nola eio alakoa izan oi da geien batean.

358. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Espriu'ren aita agiri-idazle edo notari zan, eta bere eguneroko zeregiñak amaitzean, lagun batzukaz alkartu ta literatura gaiai buruz izketaldi biziak, oso atsegin yakozan.

359. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Resurrección M.ª de Azkue be berbatsua zan eta beti gai bat.

360. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Arte honen berezitasunak inpresionismo eta postinpresionismo giroak berakin ekarren argi, kolore eta teknika barriak zituan ezaugarri, eta hemen, hemengo semeak, bertako gaiak, gai herrikoiak oinarri.

361. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Guztiak joera barrietatik zetozen, kolorez eta gaiez ber bertako joerak sortuaz.

362. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Baziran gaiaren aldetik gehiago arduratu ziranak, beste batzuk pintatzeko eraz gehiago arduratu ziran lez.

363. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0174 Gaia barriro maitetasun heriotz borroka dogu.

364. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 I-nengo Batikano arek, Aita Santutzari egokion gaia amaitu ta gero, gotzaietaz jardun bear eban:
Gotzaien mailla ta eginbidea, ebanjelioen ta idazti deunen irakaspenaz ta eskubidez, zer-zelango dan Kristo'ren Elizan.

365. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Ori dana bide dala, igaro-barri dogun II-garren Batikano Batzarrak ain luze, ain sakon ta ain arretaz ikasi ta aztertu dau gotzaien gaia, au da arein eginbidea ta mailla Kristo'ren Elizan.

366. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Agiriko saioetan entzulegoak irrikaz eta gozamenez onartu oi zituan gaiak (Madrileko politikoak eta jokabideak, amnistia, estatutoa, foruak, askatasuna...) erabat makaltzen dira, politikoen ezpanetan erabiliak izaten direnetik.

367. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Euskeraren gaiak iraungo dau bizi bertsoetan, antza danez, urtenbide gatxdun arazoa da euskerarena eta.

368. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Gairik gogorrenetan ere Amuritzari humorea dario, humore baltza, sarri askotan, edo humore tristea: .

369. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Xalbador izan genduanez, Amuritza ere, gaiak oso bestelakoak izan arren, eredu on bakanetarikoa dogu bertso molde honetan Euskalerrian.

370. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Bat bateko saioak bultzatu ta promozionatu beharra dago: eztabaida edo desapioko gaietan, zirikada ta barre eragitekoetan, eta batzuetan gai bat zeaztu orduan ere, bat bateko bertsoak entzuleagan entzun-min aundiagoa sortueragiten daualako, bertsolari ona bada behintzat.

371. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 3. Izkuntzaren erabilkera berezi batzuetan (esate baterako izkuntza literarioa berba egiteko erabili, edo erlijio gaietako izkuntza izkuntza jatortzat erabili).

372. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 Baina oso zaila da zein gairen barruan sartzen dan olako ikerketa bat erabakitzea.

373. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 Nik gai onei buruz asko ez dot ezagutzen baina agozko euskera ez dago aztertuta esate baterako, erdaldunak erdera aztertu daben mailan edo frantsesak frantsesa aztertu daben mailan.

374. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Zer egin bear ete zan gai onetan batasunera joteko?.

375. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Gai onetan Azkue dogu gizandia.

376. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Euskerea batzea, Euskaltzaindi jaio-barriaren arazorik gogokoena izan zan eta euskaltzaiñak gai oneri buruz aztertze ta lan sakonak egin zituen.

377. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Idazle euskaldunak eta gai onetan lan egiteko gertu dagozanak alkar artu, eta, elerti-izkuntzarako egokiena litzaken euskalki bakarra aukeratzea, bide egokiagoa ta ziurragoa izango litzakela uste dot.

378. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0035 AGUR'en gai bat irakurri dot Kardaberaz'etzaz, bere eunurteurrena dala-ta.

379. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Koplari, ez olerkari; egia esan ba-zan gai ortarako be, mistikaz ta ederrez gaiñezka eukan izate-barrena, mendi-tontor bateko ikuspegi zoragarri batek aseturik lez bizi zan barru-bizitza yaio ta indartsu baten.

380. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Azaldu doguzan hiru gai edo ardatz nagusiak, era berean, bananduta eta batera agertzen jakuz Lauaxetaren olerkietan zehar.

381. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Ardatz-mailara heltzen ez badira ere, badagoz beste gai batzuk aitatu beharrezkoak diranak: honeen artean, Jainkoa eta fedea nagusiturik agertzen jakuz, egia esateko, gai biak gai bakar baten adierazpide dirala.

382. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Olerki askotan ikusi daikeguz gai honeri buruzko aipamenak, hil aurretik idatzi eban Agur Ama olerki zoragarrian gai nagusia dala, aberriagaz batera.

383. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Aberria ere oso garrantzi handiko gaitzat hartu behar dogu Lauaxetaren olerkietan.

384. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0228 Hau metaliteratura dogu, hau da, literaturak literatura bera hartzen dau gaitzat.

385. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Gure Herria'k be, 1924'an, oi danezko norgeyagoka eratu eban, eta gañontzeko gai askoren artean, olerkizkoa be bai, Poesies nationales eritxona.

386. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Gai honetako testoei begiratuz, Jainkoa gurekin dagoala aurkitzen dogu.

387. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Azkenengo laburpena, gaiaren sintesi lez aurkeztua, ez da zehatz-mehatz buruan sartzeko.

388. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Umeak, lantzen dihardugun gaian, datu eta argibide gehiago izan dagizan asmatua izan da.

389. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Idazleetarik bakotxak berak zein gai ikutu ta mamurtu dauan, ta zelako hizkerea eratu ta erabili.

390. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0054 Gaia: Britania'tarrak Mexiko'n izan eben konsul baten bizitzako jazokizunak edesten dauz.

391. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Noiz agertuko dira argibideak gai onetaz?.

392. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Eta gizarte-auziari buruz sakontzen dauanean, The People of the Abyss (Leizeko erria) da nabariena; auxe nunbait, astintzen ditun ideiakaitik, bere liburuetatik baztertuena: loi ta motz adierazten dauskuz Londres'ko arrai zikiñak, gai egoki billa, aste bian bizi izan zitunak.

393. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Ehizea urritu egin da eta izadiko ondasunak batzeko modu barriak asmatu behar, geratzen diran gai gitxiez kilikolo elikatu ahal izateko, eta horregaitik hazurbakoak eta itsas-atxetako bizidunak be, jaten hasi dira.

394. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Putzu sakoneko uren gai honen ondoan, andrazko konotazino sinbolikoarekin, behin eta gehiagotan agertzen da mundu osoko literaturan uraren gai osogarria, ez putzuan batuta, agirian eta herri iturrian dariola baino.

395. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Hondartzako errito honek bersinbolizazio edo berlotura konotazio argiak hartzen ditu bizitzearen eta bere jarioaren likin gardena sinbolizatzen dauen uraren moduko gaiarekin: Oinarrizko Bataren sinbolotzat hartu geinke, bere ikutu eta kontaktuaz errealidade hila berbiztu egiten dala eta era berean berbiztu egiten gaitualarik.

396. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Espiritutik (eguzkia) uretarako (ilargia) mogimendu bikoitza aipatu geinke hemen, sortzeko, eta ilargi uretatik eguzkira, lurrunduz edo sublimatuz; Cirlot-entzat ura eta haize-suaren arteko zirkulazio mogimendua da, hau da: ama-seme (ilargia) gaitik aita-ar eguzki gaira (arrazoia).

397. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0025 Ikusi izen oneik tostak gaia erabilten dogun tokian.

398. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0045 EZPANAK.
Ezpanak gaitzat artuta, era askotara agertzen dira. Ara batzuk: Baltzituta. Edanaren adierazgarri.

399. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0065 Bestetik izaki bat edo gai bateri geituta.

400. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Prailleak ba-eben Larrea'n, 1907'tik asita, latin eta eleiz-karrera egiteko bear ziran gaiak erakusteko ikastetxe txiki bat, bertako aita bi maisu zirala; kanpoan jan eta lo, prailletzarako naiz abadetzarako ikasten eben.

401. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Gaitik igeska nabil itxura danez.

402. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0044 Berehala gaia aldatzen du: LURDES.- Asko kosta al zaizu lekua aurkitzea?.

403. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0097 Gaiari aurre egiten ausartzen da, leunki: PEDRO.- Eta zuek, zer moduz zabiltzate? LURDES.- Gaizki... gaizki... - eta horrek ere influitzen du....

404. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 MEDIKUA - Ez, ez, barkatu baina hanka sartze ikaragarria egin duzue! Finezia gehiagorekin, itzulinguruka iritsi behar da gai horretara.

405. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Argitalpen honen helburua Euskadiko Komunitate Autonomoari buruzko gai desberdinen zerrenda zabal bat azaltzea da, munduko herrialde desberdinekin konparatuz, horrela, ikuspegi orokor batekin, gure errealitate demografiko, ekonomiko eta soziala hobeto ezagutzen lagun dezan.

406. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 LABURBILDUMAren bigarren edizio honetan aurkezten diren gaien kopuru zabalak eta beren tratamenduaren laburrak, gai bakoitzetik hautetsitako datu gutxi batzuk, herrialde desberdinen adierazleak eta beren eboluzioa grafiko eta argazkiekin eskaintzeko bidea eman dute.

407. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Biztanleria Ihardueraren Arabera (B.I.A.) gaiari buruzko inkestak zeran gauzatzen du bere helburu nagusia, Euskadiko Komunitate Autonomoan eta honen Lurralde Historikoetako bakoitzean biztanleriak iharduera desberdinetan duen partaidetzari buruz informazio estatistiko jarraitu bat produzitzean hain zuzen ere.

408. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0008 Bigarrenez, baliabide eta zerrendaketa huts bat baino gehiago nahi izan da, argibide zabal eta zehatz bat eskaintzea nahi izan da zentruetako gai nagusienei buruz; horretarako aldagai-egitura finko bat hartu da oinarri orientagarri bezala eta berak homogeneizatu ditu fitxetan batutako datuak.

409. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Funtzio orokorrak:
- Gizarte-Zerbitzuen plangintzarako proposamen-formulazioa.
- Proposamen-argibide eta -laborazioa, gizarte-zerbitzuei dagozkien aurrekontuak egiterakoan hartu beharreko erizpideei buruz.
- Gizarte-Ongunderako LurraIde-Kontseiluen eginbeharren aholkumendu eta koordinaketa.
- Txosten, ikerlan eta diktamenak egitea.
- Jaurlaritzari aholkuak ematea, honek haren kontsideraziora jarriko dizkion gaietan.

410. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0017 Funtzio orokorrak: Estatuaren gizarte ekintzaren bultzapen eta garapenerako egitarauen formulazioa eta aurrera eramatea, asistentzia sozial eta gizarte zerbitzu gaian.

411. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0022 b) OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuaren eraentzapeko gaietan Jaurlaritzaren politikabideen egiterapena suztatzea, ikertzea eta ikuskatzea.

412. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0022 c) Gai honekikoan Euskal Herriko Autonomia-Elkarteari dagozkion agintepideen hesparruan, OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuaren tegietango ikerketa eta irakaskuntza-lanetarako egitaraugintza.

413. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0058 Lehenengoa -1. Osasunketa-Zerbitzuak Hirugarren Aldibaterako Erabakiaren arauera erabat sartu daitezenerarte Udalek eta udalez gaindikako erakundeek gai horiei buruz orain dituzten agintepide guztien jabe izaten iraungo dute.

414. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Testuinguru honetan, interesgarria da Sailak gai honetan egin duen ahalegina ezagutzea, ikasturte berriari begira.

415. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 5. Irakasleen hobekuntza eta birziklatze-lanerako programa ezberdinak, eskolan ezinbestezko inzidentzia izan behar duten gai, metodologia eta teknologia guztietarako: euskara, inguruaren ezagupena, esperimentazio eta lan-teknika metodologiak, teknologiak, direla ikusentzunezkoak zein informatikoak.

416. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 6. Eskualde mailako Hezkuntz Zerbitzu lagungarriak martxan jarri dira, kasu bakoitzean gai eta metodologiarik zailenak edo Euskal Autonomi Elkarteko ikastetxeetan tradizio txikienekoak ezarri, sendotu eta esperimentatu ahal izateko, eskualdeko beste zenbait hezkuntz arazok eska dezaten laguntza teknikoa eskaintzeaz gain.

417. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 - Dagoen irakaslegoa Informatika menderatzeko prestatu, gai horren irakaskuntza beste ikastetxeetara hedatu ahal izateko.

418. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0038 Bigarrena.- Araupide hau erabilgarri deneko gaiak araupetzeko ezein Udal-Araupide edo Arau izan dezaten Udalek, Dekretoan agintzen direnei egokitu beharko dizkiete.

419. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0082 2.- Zuhaitz-landaketa eta zutikako gaiak ezartzea, hoiek edo zuhaitzen adar edo enbor okerrek bide eta zidorren gaina 2,10 metro baino hurbilago hartu ez dezaten moduan egingo dira.

420. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Bigarrena.- Dekreto hau erabilgarri deneko gaiak araupetzeko ezein Udal-Araupidetza edo Agintarau izan ditzaten Udalek, Dekretoan agintzen direnei egokitu beharko dizkiete.

421. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Estatutoak bere 25.1 eta 37.3 Ataletan Kondaira-Lurraldeen onetan legegintza-ahalmen horri jartzen dizkion mugak ere Legean agertzen dira, eta Estatutoan Foru-Tradiziozkotzat berariz aitortutako gaiei buruzkoak dira.

422. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Bainan bakarreango agintepeko gaiak direla eta Legebiltzarraren legepekoak ez diren aginte alorrak egote horrek ez du Legezko Erresuma izatearen ondorio den erakundegorenmailako arta egiteko ahalmena baztertzen.

423. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 b) Kondaira-Lurraldeei dagokie Bateango Erakundeek emandako honako gai hauek osabideratu eta egipideratzea: 1. Landare-osasunketa, nekazaritzaren eraldakuntza eta hazkuntza; nekazaritza-zabalkundea, suztapena eta gaikuntza; mahastigintza eta ardogintza; landare-ustiaketa, haziak eta mintegi-landareak salbu.

424. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 c) Honako gai hauetan, Bateango Erakundeen legebideak bere mugartean egiteratzea dagokie Kondaira-Lurraldeei: 1. Gizarte-sorozpidetza, Euskal Herri Osorako Erakundeek artez ihardutzearen kaltetan gabe.

425. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Galdara, makina eta tramankulu mekanikoen kapituluan, berriz, 1.000 milioi pta.ko balioez azpiko oso produktu-kopuru handi batean banatu ziren inportazioak, horien artean handienetik txikienera seinala genitzakeelarik: informazioaren tratamendurako makina automatikoak eta beren unitateak (84.53), 875 milioi pta.tan; beste gaietan sartu gabeko makina, aparatu eta tramankulu mekanikoak (84.59), 746 milioi pta.tan; metalen tratamendurako makina erremintak (84.45), 730 milioi pta.tan; kanileria eta antzeko artikuluak (84.61), 723 milioi pta.tan; metalak, etab. galdatzeko kaxak, moldeak eta maskorrak (84.60), 577 milioi pta.tan; eta makina erremintentzako piezak eta akzesorioak (84.48), 449 milioi pta.tan.

426. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Papergintzan erabilitako gaien kanpotiko erosketak, paper-oreari dagozkio ia beren osotasunean (47.01), 7.869 milioi pta.ko zenbatekoan.

427. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0047 Giza-zientzietako gaiak O.H.O.ekoetara moldatu beharra dago, beraz, beti ere gogoan hartuz, batetik gure herrian bizirik dauden kultur kezkak (historia, hizkuntza, etab.) eta, bestetik, irakaskuntza zientifikoa Lanbide-Heziketako aplikazio teknikoari gero eta gehiago egokituz, honela espezialitate bakoitzari dagokion irakaskuntza ahalbidetzen delarik.

428. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0101 E.S.T.E., EUROFORUM (Europar Entrepresaren Desarroilo) eta ADEGUI-K (Gipuzkoako Entrepresari Demokratikoen Elkargoak) antolaturik Nazioarteko topaketa zenbait burutu zen E.U.T.G.-ko Paraninfoan Industrial Harremanen Negoziaketa deitu gai nagusia aztertzeko harturik.

429. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0101 Eta 1978-ko Urtarrilaren 16an Solasaldi bat ospatu zen Eskualdeen Europa gaiaz, Jarraipen Ikastaldiaren baten eta Karlos Santamaria moderatzaile izanik.

430. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Urrats luzetan esan daitekeena zera da: Kutxak, hitzaldi-aretoaren bidez, kultur ihardueren programa bideratu nahi izan duela, jarraitasun-erregimenean bideratu ere, zientzien eta arteen munduan gairik desberdinenak besarkatuz.

431. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Urtean zehar buruturiko ekintzak 366 izan ziren; horietatik asko izaera kulturalekoak, guztientzat irekiak eta ia beti zikloetan banatuak, gaia hobeto sailkatu eta sakontzeko helburuarekin horrela planifikatuak.

432. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0030 Gainera, ba daude Guztizko Diruegitamuetan sartu gabeko zenbait gairen araupeketa Guztizko Diruegitamuen Legeei uzten dieten erabakiak ere eta hori, agian, Lege horien epe-mugarik eza dela etengabeango unean-uneangotze bat egin ahal izateko bide egoki izan daitezkeenaren ustetan.

433. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0054 2. Herriogasuntza Nagusiaren berenezko gaiei buruzkoetan, Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak haiei buruzkoak izan eta berarekin berariz erabilgarri izan daitezen manuak izango ditu jaurpide eta baita, horien aurka egon ez daitezen guztietan, Herri-alorreko legepeko izan daitezen Autonomia-Elkarteko erakunde guztiekin erabilgarri diren gainontzeko arauak ere.

434. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0126 6. Lege-Egitamutarako guztiek eta Legegintza-Dekretoa edo arduralaritza-erabakien egitasmo guztiek herri-dirueskuraketa eta gastuetan, ekonomiazko ihardunean, eta orohar Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiari dagozkion gai guztietan izan dezaketen eragina neurtzeko ikuskatzean datza ekonomia-araupidetzaren aldetikako arta.

435. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Bertan, kontutan hartu beharrekoak diren eta jatorrizko testuan eta jorraturiko gaiarekin loturik dauden xedapenetan izan diren aldaketei buruzko ohar zenbait jasotzen dira orri-oinetan, orientabide gisa erabil daitezen.

436. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 Honako alde hauek zehaztu beharko dira gutxienez deialdi horretan: a) Deialdiaren gai izan diren lanpostuen kopurua eta izena.

437. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 Era berean, deialdiaren gai diren lanpostuetatik, %20a, Hezkuntza-Administrazioaren zerbitzuan dauden Ikuskari-Saileko funtzionariez betetzeko gorde beharko da.

438. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 3.- Aukeraketaren gai izan diren funtzionariek: Hezkuntza-Administrazioaren zerbitzuan dauden Ikuskari-Sailekoak direnak izan ezik, baztertze-indarreko espezializazio-ikastaro bat gainditu beharko dute, dagokion deialdiko baseetan zehaztuko direla horren iraupena eta edukina.

439. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 Aukeraketaren gai izan direnek, irakasle gisa dituzten soldatak jasoko dituzte beti, ikastaroa egiten ari diren aldian.

440. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 15. atala.- Euskadiko Eskola-Kontseiluak, bere arioz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Sailari, aurreko atalean zehaztutako gaiei eta Euskal Herriko Autonomi Elkartearen esparruan irakaskuntzarekin zerikusirik izan dezan beste ezein gairi buruzko saloak egin ahal izango dizkio.

441. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 Halaber, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Sailak iritzia emateko aurkeztu diezaion eta irakaskuntza-alderdiekin zerikusirik izan dezan beste ezein gairi buruzko txostena egingo du.

442. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 17. atala.- Euskadiko Eskola-Kontseiluak arauzko Osoko bilkura, euskal hezkuntza-moduaren egoerari buruzko urtean-urteko txostena onartzeko, urtean behin egingo du, baita lege honekin bat etorriz arauzko argipideak eman behar ditzan edo bere agintepeko gaiei buruzkoan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Sailak iritzirik eska diezaion guztietan ere.

443. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 Elkarteen gaietako Legeriaren eraberritzeko uztailaren 25eko 19/1989 Legera Gipuzkoako Lurralde Historikoko Arautegi fiskala egokitzen duen urriaren 17ko 53/1989 Foru Dekretua konbalidatzen duen abenduaren 12ko 18/1989 FORU ARAUA (GAO 237 zbka.; 15-12; 8.421 orr.).

444. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 1.2. Aldioroko prestazio ekonomiko gaietan.

445. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 1.3. Obra kontratatze, hornikuntza eta laguntza tekniko gaietan.

446. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 1.4. Beste gaietan.

447. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 Proposamenaren gai izan daitezen aldaketak jasoko dituen Lege-Proiektua bidaliko du Jaurlaritzak Legebiltzarrera, honek onarpena eman diezaion.

448. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 O.H.O.-n ikasitako Geometria oinarrizkoan plano arrunta ikusi zen bera eratzen duten puntuez, zuzenez,... (hasierako gai moduan kontsideratzen dira hauek) eta hauen artekoen erlazioez mugatua.

449. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00115 7.35 (a + b)ampsub14;-ren garapeneko n, n + 1, n + 2 garren gaien koefizienteak progresio aritmetikoan daude.

450. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 Baldin ematen badigute, (9.5)-ren bidez lehen mailako Ax,By gaiak ezabatu egingo dira, eta horrela geldituko zaigu.

451. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 (9.2) ekuazioko erara pasatzeko bil ditzagun x-eko gaiak eta y-ko gaiak:

452. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Expresio hau osatzen duen batugai bakoitzari termino edo gai izena ematen zaio, monomio bat beraz, gai bakarreko polinomio dela esan daiteke, nolabait.

453. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Gai guztiek maila berdina badute, polinomio homogeneoa dela esaten da.

454. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00014 Artikulu mordoxka dago, gai honetaz eginak, denak zeharka kalkulatzen Nafarroak edo Arabak ordaindu behar luketena.

455. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 Beste gaietan erabili eta garatuko diren zenbait kontzeptu azaltzea da gai honen helburua.

456. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00175 Aurreko gaietan konputagailuaren egituraz eta konputagailu horrek egikaritzen dituen aginduez hitz egin da, baina programa bat egikaritzeko betebeharrak eta bideak ez ditugu aipatu.

457. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00172 Zenbait minerale eta gai botatuz beira koloreztatuak lortzen zirela, aspalditik azaguna dugu, aintzinako elizetako leihoak erakusten digutenez, Gotiko Garaian beren inportantzia handiena zituztelarik.

458. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00172 Koloreak lortzeko gai hauk erabiltzen dira.

459. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 Salbuespenen bat badago erregela honetan, baina oraingoz horrela utziko dugu gaia. Kapitulu honetan, lan hau bakarrik erabiliko dugu.

460. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00137 Lehen desberdintasuna, eta agian funtsezkoena, zera da: BALDINTZAren gaiak erlazioak dira, eta BALDINTZAren emaitza zuzen (true) edo oker (false) balioa.

461. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 O.H.O.-n ikasitako Geometria oinarrizkoan plano arrunta ikusi zen bera eratzen duten puntuez, zuzenez,... (hasierako gai moduan kontsideratzen dira hauek) eta hauen artekoen erlazioez mugatua.

462. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 * Aurreko kurtsoko gai hau: oinarri-aldaketa bektore-planoan.

463. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00142 Karratura igoaz, eta antzeko gaiak sinplifikatuz, zera lortzen da: zuzen baten ekuazioa, AB zuzenkiaren erdibitzailearen ekuazioa, alegia.

464. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0015 Lantegi txiki batzuk ere badira han eta hor: maiasturgintza Aitziritze eta Behauzen; oskigintza Domintzain eta Donapaleun; etxagintzako gaiak hala nola Contoir du batiment d Amikuze.

465. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Gaia aldatzean, saiatu haur gorrari jakin erazten, bestela galduta dago eta ematen ari zatzaizkion azalpenak, ez ditu ulertuko.

466. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 ADITZA - JAKIN aditzaren lehenaldiaz osa esaldi hauek: NIK BANEKIEN andereñoak azaldu duen gaia.

467. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 HIK...... andereñoak azaldu duen gaia.

468. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 HARK...... andereñoak azaldu duen gaia.

469. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 GUK...... andereñoak azaldu duen gaia.

470. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 ZUK...... andereñoak azaldu duen gaia.

471. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 ZUEK... andereñoak azaldu duen gaia.

472. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Sisley, Monet eta Pissarroren bidetik piktorik gaien berrikuntza etorriko da eta beren arteko adiskidetasuna kontuan izanik, argia, formak eta gaien deskubrimentuan bakoitzaren partaidetasuna finkatzea zaila egiten zaigu.

473. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Biak, historik gai adoretsu eta hotzak alde batera utziz gero, pintura barnerakoiago eta pertsonalago bat egiten hasiko dira.

474. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0025 Gaiarrerenak ordea izena, aipamenak, fama eta erabilitako gaiak, eta... egun lainozu batetan magnetofono batetaz egin zuen amets soila gelditu zaigu.

475. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0113 4. LANERAKO GAIA ELEMENTU ETA SUBSTANTZIA KIMIKOAK 1.- ELEMENTU KIMIKOAREN KONTZEPTUA

476. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0116 Grekoek izan ziren, izan ere, gai hauetaz interesatu ziren lehenak.

477. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0123 Gai honetan zera nahi dugu ikusi; alegia zuk ohizkoan erabiltzen duzun substantziaren bat, bere elementu osagaietan disoziatu edo bereizi egin daitekeela.

478. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0019 d) Segidako gai hauen gainean hitzegiteko, antola ezazue elkarrizketa bat gelan: 1.- Mekanizazio handiegiak sortarazten dituen arazoak eta horien eragina gizartean.

479. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 Jantziak gaiarekin
gaurkoan hasiera,
jostunak izateko
badugu aukera.

480. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Gauza jakina da gai matematiko bat menperatzeko ez dela nahikoa behin ikusi eta kito.

481. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Derrigorrezkoa da gaia bera behin eta berriro errepikatzea ondo-ondo menperatu ahal izateko.

482. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Biraketaren zabalpenaren neurketako gai honek beste puntu garrantzitsu batera eramaten gaitu: Zer da angelu bat? Erantzun klasikoak, elkar mozten duten bi zuzenerdiren arteko planoaren zatia dela dio.

483. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Eta orduan zer? Gure ustez, definizio honen zehaztasun-faltan aurkitu beharko genuke ikasle askok gai honi buruz izaten duten zailtasunaren arrazoietako bat bederen.

484. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Arrazoi hauetan oinarriturik aukeratu dugu dortoka, angeluen gaia sartzeko, zeren eta dortokari angelu bat esaten diogunean biratu behar duenaren balioa ari bait gatzaizkio mugatzen.

485. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Baina gure programazioan pausu hori segituan dator eta, horregatik hain zuzen, gai hau lantzeko toki egokia iruditu zaigu.

486. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Bi eredu aukeratu ditugu gaia lantzeko, biak ezagunak: Herbiniere-Lebert materiala eta Bloke multibaseetako barrak.

487. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 82. orrialdean BATUKETA nahi da landu eta horretarako aukeratzen den gaia DENDA da.

488. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Hona hemen hamabostaldi honetan landuko diren gaiak:
ARRETAZ SAIATZEN GARA......... Logika
ZENBAKIEN MUNDU MIRAGARRIA...... Zenbakiak
HANDITZEN ARI GARA...... Zenbakikuntza-sistemak
JO ETA KE AURRERA...... Eragiketa aritmetikoak
GAUZAK HARRIGARRIAK DIRA...... Magnitute
INGURUARI BEGIRA...... Topologia, Geometria
JOLASEAN

489. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Horregatik, hamabostaldi honetan ez dugu gai berririk sartuko; nahiago dugu orain arte ikusitakoa errepasatu.

490. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Errepaso-giro honen barruan gai guztiak sartzen badira ere, bereziki instrumentalak diren gaietan gelditzeko eta ikasitakoa berrikusteko eta sendotzeko bidea proposatzea iruditu zaigu egokiena.

491. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Ikusten denez, orain arte egindako lanetan muga hauek gaindituak daude dagoeneko, gai gehienetan behinik behin.

492. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Ariketa hauetan azaltzen diren hiru eragileetatik konposatzeko gaiak eta emaitza, bi ematen dira eta hirugarrena eskatu.

493. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 44. LUR ETA LEHOR Lurra gure planetaren izenaz gainera, beraren gainean dagoen gai gogorra ere deitzen da euskaraz, zeruarekiko oposizioaz batik-bat: hegazkinak zerutik erori dira , artileriak jota.

494. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Lurra besterik, laboratzeko gai hauskor eta maiz hareatsuari ere esaten zaio, bertan haziak erein eta landareak landatzeko egokia.

495. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Ontziak egiteko oinarrizko gaiari ere lurra izena ematen diogu, moeta batzuk buztina, troska edo kaolin deitura daramatelarik.

496. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0057 Petroliotik gasolina, gasolioa edo fuela moduko gaiak ateratzen dira, energi iturri gisa erabiltzen direnak.

497. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Interesgune hauetako bakoitzaren inguruan osatzen eta mamitzen da gai bakoitza.

498. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Beraz, urte osorako zortzi gai dauzkazu, gai bakoitza gutxi gorabehera hilabete osoz lantzeko.

499. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Hilabete hauek oso flexibleak izango dira, hau da, gai batean 24 egun arituko zara behar bada eta beste batean 38 egun.

500. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Gogoan izan gai hauek berak Esperientzi-arloko KUXKUX 2 liburuan ere lantzen direla beste ikuspegi zientifiko eta praktikoagoa emanez.

501. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Baina ez dugu ahaztu behar ezta ere haurra fantasiaren aroan aurkitzen dela Hasiera Zikloan, eta gai lehorrak eta sakonak baino askoz hobeto bereganatzen dituela fantasia bidez eta era atseginez ematen zaizkion gai interesgarriak.

502. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Gai hauek bere bizitzako egoera bereziekin loturik badaude hobeki oraindik.

503. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak helburu nagusi hauek ematen dizkigu Hasiera Ziklorako: GAIEN LEHEN MULTZOA Ulermena

504. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 GAIEN LAUGARREN MULTZOA Idazketaren ikaskuntza

505. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Gai jakinetaz esaldiak osatu.

506. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Adierazitako edo asmaturiko gaiei idazkera osatu.

507. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 - Interesgune ezberdinetan egokia da baita ere gai bakoitzari dagokion hiztegia lantzea.

508. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Hizkuntza 2 liburuan zenbait gairi buruzko hiztegia zerrendatan aurkituko duzu, zeuk egoki derizkiozun eran lantzeko.

509. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Gogoan izatekoa da baita ere askotan egokiago dela metodo batzuk lantzea eta ematen diren lanetan metodo zientifikoetan abiatzea, eta ez presaka eta korrika gai mordo bat nolabait pasatzea, eduki batzuk bete nahian.

510. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Bestalde, liburuan gai bat lantzen denean, han agertzen diren ariketa guztiak xehetasun guztiekin egitea ez dela ezinbestekoa esan beharra dago.

511. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Lehenengoari begiratuz, irakurketari alegia, gai bakoitzaren sarreran irakurgai bat jarri da.

512. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Gai bakoitzean, zatirik handiena ahoz egitekoa izango da.

513. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 2. Lurra Eguzkiaren inguruan dabilela frogatzeko: - Ikus SAIOKA 3 Projektuak eta gaiak.

514. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0084 1) Gai askearen zatitzaile osoen multzoa kalkulatzen da, positiboak eta negatiboak kontutan hartuz: .

515. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0084 Gai askearen zatitzaileak berdinak izango dira.

516. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Zatidura hondarduna: zatidura ez bada zehatza, hondarra izeneko beste gai bat azaltzen da eta lauron artean ondorengo lege hau osatzen dute: (Zatitzaile x zatidura) + hondarra = zatikizuna .

517. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Eragiketa konposatuetan gaiak parentesien emaitzak izaten dira askotan.

518. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 16. GAIA: Eragiketa baten elementua da.

519. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Gaiak izan daitezke:
zenbakiak
parentesiak .

520. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0081 - Esperientzia honen gaia neurri homogenoen arteko batuketak eta kenketak egiteko bidea bilatzea da.

521. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Biderkaketaren propietate honi banatze-propietatea esaten zaio, biderkaketak batuketaren gai guztiak hartzen bait ditu hurrenez hurren.

522. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0077 A (edo ) koefizienteen (edo sistemaren) matrizea, x aldagaiena eta b gai askeen matrizeak hurrenez hurren izanda, esate baterako: sistema, honela idatziko genuke matrizezko eran: .

523. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0205 PIZKUNDEA / BARROKOA KULTURA XVI-XVII. mend. Ernazimentuko artelanen eta Barrokoaren esperientzia estetikoaren arteko alde eta kidetasunak behin eta berriz aztertu izan ditu artearen historiografiak: arte-historiaren eta kritikarien arteko gai maitatua izan da aspaldidanik bi une historiko haien analisia, elkarren arteko etena edo segidatasuna azpimarratuz.

524. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0090 GAIAREN INGURUAN Begira haur honi. Nigarrez ari da. Gose ote da? Gaixorik ote dago? Hotza ote du?.

525. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0138 GAIAREN INGURUAN Mikelek kromo bat eman dio Ainhoari. Eta horregatik, Ainhoak beste kromo bat eman dio Mikeli. Kromoak trukatu dituzte.

526. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Beren konposizioan gehien agertzen den gaiaren arauera, honela sailka ditzakegu zoluak: hareatsua / buztintsua / karetsua / humus asko.

527. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Berauetan gehien agertzen den gaia, harea da.

528. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 Horregatik buztinez edo antzerako gai iragazkaitz batez prestatu beharko dituzue ormak eta zolua.

529. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Produkzio-faktore baten eskaria kontsideratzerakoan (hemen, produkzio-faktore esaterakoan bere esangura zabalean kontsideratzen dugu; beraz, ez lurra eta lana bakarrik, baizik eta makineria, lehengaiak etab. ere bai) kontutan eduki behar da eskatzaileek ez dutela hura berez desiratzen, baizik eta beste ondasunen produkzioan erabilgarriak direlako; hau da, kontsumorako edo beste gaien produkziorako egokiak diren neurrian.

530. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0179 Bigarren gai hau (hots, -k) desplazamendu-korrontea bezala ezagutzen da.

531. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Oraindik espekulazio mailan hitzegin behar da gai honetaz.

532. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Lan gaitzago izanen zen Hizkuntza eremuan, eta itzulpen soilaz aparte, beharko zen gehiagoan eskua sartu: gaiak ukitzeko eta behar izanik, moldatzeko.

533. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Nolanahi delarik, sarrera ttiki bat darama bakoitzak, oraingoz kontsulta libururik argitara ez dugunez, zer-nolabait husgune hori betetzeko, haurra girotu eta gaia lantzen hasterako zenbait gauzaz ohar dadin.

534. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Gero, ez dugu gaiak agortzeko eta sakonki bezain hedatuki emateko pentsamendurik erabili.

535. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0077 - Aurreko gaian Gipuzkoako populazioaz dituzun datuetaz, eraiki ezazu grafikoa.

536. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0122 - Moztu itzazu gai honetan aipatutako arazoei buruzko albisteak.

537. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 - Textuak gure kulturaren, historiaren...... jakingarriak aditzera ematen dute, eta modu ez sistematikoz ematen badute ere, beti estudiatzera goazen gaiarekin halako harreman moeta jakin bat bilatzen saiatzen dira.

538. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 Textuak hasieran doazenean gaian murgiltzeko elementu eragile bezala balio dakizkiguke, beste batzutan berriz, bere zeregina gaia osotzea izango da.

539. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 - Gai bakoitza lantzeko denbora, gutxi gora behera, hamabost egunetakoa izan daiteke.

540. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 - Azkeneko gaian, lan historikoari hurbiltzeko argibide metodologiko batzuk eskaintzen ditugu.

541. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0162 Auzoek aukeratutako ordezkariei idatziz egiten zitzaien deialdia eta bertan eztabaidatu behar ziren gaiak adierazten.

542. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 . Herri literaturaren beste alorrei ez bezala, gure ikertzaileek ez diote herri teatroari arreta handirik eskaini; ez dute jatorrizko testurik argitaratu, ez berauei buruzko azterketa sakonik burutu, honako akats hauek egotzi dizkiotelarik: gaien euskaltasunik eza, hizkuntza aldetiko garbitasunik eza, ohizko erizpide estetikorik eza eta, azkenik, moralitate publikoaren aurkakoak izatea.

543. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 Orain arteko azterketaren ondorioz badakizkigu testuaren gaia eta bai atalez atal azaltzen diren edukinak.

544. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 Laugarren urratsa: atal bakoitzaren gaiarekiko funtzioa.

545. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 Hasieran esan dugu egitura finko bati jarraituz eratzen direla testuak, eta atal bakoitzak gaiaren alderdi bat desarroilatzen duela.

546. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 Orain, atal bakoitzak gaiarekiko betetzen duen funtzioa argitu behar da.

547. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 a) Egitura eta gaiari dagozkion xehetasunak

548. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Gaia berria denez, eta euskal literaturan inoiz erabili gabea, Leturiaren barne gogoeta horien bilakaera papereratzerakoan lexiko berri bat erabili behar izan du Txillardegik.

549. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Alde batera utziko dugu Berritsuaren bakarrizketa, bakarrizketa luze bat bezala har badaiteke ere eta beste gaiari dagozkionak bakarrik aztertuko ditugu.

550. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Denok dakigu, era berean hau ere, irakaskuntzan mugitzen garenean aukera gutxi ditugula gaiak eta berauen baliapideak gure tankerara moldatzeko.

551. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Baina komeni da esatea nola dauden banatuak gaiak.

552. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Natura, gaiez edo materialez osatuta dago eta material horiek zenbait gertakizun, aldaketa eta beste jasaten eta eragiten dute.

553. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0233 Gai honetan, hauetaz mintzatuko gara gauza bi ikusiz: Bata, aurreko gaian ikusi dugun bezala azido, base edo gatz batekin disoluzioa egiten badugu, hau ioietan zatituko da.

554. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0010 Gainezarmenaren printzipioaren arauera - gorputza elastikoa ez bada behintzat- gorputza indar erresultantearen eta beronekin doan momentuaren eraginpean (ikus hurrengo gaiko kurtsoreen sistemak) higituko da.

555. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0051 Dena den, puntu hau hurrengo gai batetan aztertuko dugu.

556. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0003 Ikus gaiaren sarrera.

557. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Teorikoki gai bakoitzak bi hamabostaldi bereganatuko ditu.

558. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Gai hau Psikomotrizidade eta sozial-afektibo arloetako programetako helburuak kontuan harturik landuko da.

559. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Gai honek esperientzi eta sozial-afektibo arloko programaketarekin loturik joan behar du.

560. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0055 Gai hau Esperientzi eta Sozial-Afektibo arloko programaketarekin loturik landu behar da.

561. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Aurreko gaian egin dugun lan estadistikoa hartu eta bertan zenbat egun euritsu, haizetsu, eguzkitsu, lainotsu igaro diren ikusiko dugu.

562. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0032 Geroxeago itzuliko gara giza gaitasunaren gaira gehiago zehazteko asmotan, baina orain, bitartean, nolabaiteko hipotesitzat hartuko dugu.

563. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0046 Baina gai honi buruzko planteamenduak T. Rink-ek zuzen-zuzen adierazten zizkigun: Hezkuntzaren Teoria ez da kimera, asmo polit eta jatorra baizik, baina gure garai honetan ezin dugu hori aurrera eraman.

564. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Hauek, gehienetan, gai mitologikoetan dute beren etorria, goi-hatsa; hala ere, gizakiaren gisara moldatuak daude, horietan ere gizatasunak agintzen du.

565. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0213 Gaiak ere aldatu eta zabaldu egiten dira, hala nola agertzen zaizkigun santuen bizitzak, Ama Birjinarena, etab.

566. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Aurrez gai interesgarri bat aukeratu eta prestatuko dute informazioa jasoz.

567. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Beharrezkoa da gaian ondo sartzea, bestela, debatea egiteko momentuan, bakoitzak prestatu duena aurkeztuko du, monologoa bihurtuz.

568. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 - Gai berdinari buruzko eritzi desberdinak agertu.

569. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0011 - Zein da zuretzat edo zure iritziz ipuin honen gai edo mezu nagusia.

570. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Bildu ondoren sailka itzazu, dela gaien arauera, dela egunkarietakoak batetik, aldizkarietakoak bestetik.

571. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0055 Kapitulu honetan darabilgun gaia egitura elektronikoa izan arren, ez ditugu berraipatuko, ez karbonoaren hiru hibridatze motak, ez eta lotura lekutuak.

572. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0013 Batari dagokion zenbaki errealari segidaren lehen gaia esaten zaio, biari dagokionari bigarrena eta n-ari dagokionari gai orokorra edo n gaia (ngarren gaia) eta sinboloz adierazten da.

573. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0013 a1,a2,a3......... an segidan; a1 lehen gaia da, a2 bigarren gaia, a3 hirugarren gaia etab. an sinboloak laburki adierazten du segida osoa.

574. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0017 Baina goitik ez dago bornatua, zeren eta beti segida honen edozein gai baino handiagoa den beste bat aurki bait dezakegu.

575. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0017 Zenbat eta gai gehiago izan, zenbaki batera hurbiltzeko joera duen segida egon daiteke.

576. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0109 Oraingo gai honetan, biderkaketa eskalarra deituriko eragiketa aztertzen saiatuko gara.

577. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0015 Gai honi buruz eginiko ikerketak zera esaten digute: 24 ordutako baraualdi batean 10 - 15 grm. nitrogeno galtzen direla.

578. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0045 7.- Aprobatuta dauzkadan gaiak, suspendituta dauzkadanak bezain inportanteak dira.

579. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 Ahatik euri-uretan, infusioetan, simaurretan eta beste horrelako ingurunetan animaliatxoak aurkitzeak, berezko sorrerari buruzko eztabaidetarako gai eta aitzaki berriak eman zituen.

580. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0045 1. Katea honetan, izaki bizidunek gai inorganikoa erabiltzen dute.

581. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0045 Nondik dator gai inorganiko hori? eta gai organikoa?.

582. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0045 4. Zeintzu izakik egiten dute gai organikoaren mineralizazioa?.

583. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0107 Gasa, laba eta gainerako gaiak iraizten dituen irteerako bideari tximinia esaten zaio, eta honek barneko magmarekin komunikatzen du.

584. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0107 Bolkanaren jaurtikaldiak iraizten ditu baita atmosferara gai solidoak ere, tximiniaren ertzetatik libratuta, edota magma bera, solidotuta.

585. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 Irakasleak aurretiaz seinalatuko dizkizun gaietako bati buruzko erredakzioa egin beharko duzu.

586. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 1. Gaia: Euskadiko industriaren garapena.

587. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 2. Gaia: Euskadiko nekazaritzaren garapena.

588. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 3. Gaia: Teknikaren garapenaren ondorio negatiboak.

589. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 Gaiaren titulua.

590. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 Gai honetaz zerbait gehiago arituko gara, eta argibide bezala adibide batez baliatuko gara.

591. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Azken gai honetan antzerki bat egingo duzue.

592. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Kondatzaile batek, irakurriz jakin eraziko du antzerkiaren gaia.

593. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 - Zer gai.

594. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Beraz, arauketak honako talde edo batzordetan sailkatzen ditu arauak: Gai Orokorrak / Soldadura / Makina erremintak / Erremintak / Elektroteknia / Automobil ekaiak / Industria kimikoak / Burdingintza / Eraikuntza / e.a.

595. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Teknika eta jokamoldean ados ez egonarren, gaia eta jokua berbera dela ez dago dudarik.

596. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Guk hemen ez dugu gai hau osorik aztertuko, Europako Erdi Arora mugatuko gara, hau da, XII. mendetik XV. mendera bitartean.

597. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Trebetasunek, funtzioek, hizkuntz formek eta gaiari dagozkion edukinek elkarrekin osatzen dute ikastaroaren langaia.

598. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Batez ere planteamendu komunikatibo batean oinarritu bagara ere, euskal lexiko berezituaren sorkuntzak planteatzen dituen zalantza ugariak kontutan hartuta, tarteka gai honi buruzko azalpenak eta ariketa analitikoak ere egiten ditugu.

599. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Hiztegiaren aldetik, aldez aurretik hautespena egitea baino nahiago izaten dugu, ikasleen premiekin lotutako gaiak aukeratuz, haietan behar den hiztegia sartzea.

600. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0187 Katalisiaren gaia garrantzi handikoa da, bai zinetika eta baita generalean kimika barruan ere.

601. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0171 Hormonak gai kimikoak dira, eta honek esan eta inplikatu nahi duena da, zera, halegia, efektu primario hau izaera kimikozkoa izango dela, prozesu kimiko baten bidez egina; geroago sortzen diren fisiologi lanak edo ekintzak, efektu primario honen ondorio berantkorrak dira.

602. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0280 Gai hau zuriska eta gelatinosoa zen.

603. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0280 19O9. urtean STRASBURGER-ek ez zuen onartzen kromatina gai heredigarria izan zitekeenik, zeren bere zelular aurrerabidean aldakortasuna handia azaltzen baitzuen bere itxuran, eta jakina zen materiale genetikoaren lehendabiziko baldintza bere aldagaiztasuna izan behar zela.

604. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0185 Aurreko gaian, sistema ekonomikoaren eredu klasikoa eta Keynesen eredua aztertu ditugu.

605. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0185 Lehenengoa hurrengo gaietan ikasiko dugu, eta orain politika fiskalaz arduratuko gara.

606. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0032 Garrantzi handiko beste izen bat Gauss da; neurketa-errorea ikertzen ari zela, kurba normala (Gauss-kanpaia)(6n. gaia) ezagutzera heldu zen, gaur egun Estatistikan gehien erabiltzen den modelo matematikoa delarik.

607. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0032 Lehen aipatutako bi matematikariek (Laplace eta Gauss-ek) minimo karratuen metodoa asmatu zuten erregresioaren teoria (9. gaia) eraikitzean.

608. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0032 Honi, korrelazioaren kontzeptua (8. gaia) zor diogu.

609. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0032 Zentil eta Pertzentilen asmaketa ere berari leporatzen zaio (3. gaia).

610. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0032 Azkenik, Pearson, Yule (12. gaia), Kendall (11. gaia), Fisher, Keynes, Von Mises eta Kolmogoroff-en eraginpean, Estatistikaren edifizioa eraikia eta osotua izan zen.

611. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Izan ere, zeure ikaste prozesuan oso baliagarri gertatuko zaizu teknika hau: zenbait jakintzagaitako gai nolabait teorikoen sintesia egin ahal izateko, arrazionalki ikasteko ez dena buruz ikasiz eta, azken finean, testu edo gaien muina atera eta ulertu ahal izateko.

612. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Euskal Herria gai duelarik, Altza bere herriaren deuseztapenak, hiritartze prozesu zitalak lorratz sakona utzi zuen betiko idazlearengan.

613. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 Honen bidez antzerkiarekiko berriak, gaiak, lanak hedatu eta obra berriak argitara eman ziren.

614. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 - Aurtengo gaiak aurrera atera beharra dudalako.

615. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0227 XIX. mendean eta G. Boole-ren (1815-1864) lanari esker, Logikak pauso handi bat eman zuen Leibniz-ek markatu zion bidean, G. Boole-k lortu bait zuen Logikaren lehenengo aritmetizazioa, Logika matematikoa delako gaiaren sorrera bultzatuz.

616. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Gizakiak bere onurako erabiltzen duen edozein gai lurtar.

617. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Hala ere, zentzu zabalago batetan hartuta, atmosfera-hidrosfera-litosferako gaiak (ura, elikagaiak, metaleak, erregaiak...) ezezik, inguru fisikoak eta beronen aldaketek gure osasunean eta intelektoan daukaten zeregina ere sartu beharko genuke kontzeptu honetan.

618. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Hau honela, naturako gai batek gizakiarentzat interes eta balioa daukan momentuantxe hasten da gai hori baliakizuna izaten.

619. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Baina, bestetik, interes eta balioa dinogunean ekonomiaz ari gara, hau da, gai natural batek balioa izango du ekonomikoki hustiragarria denean, bestela ez; eta horretarako teknologia egokia behar da.

620. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Hau dela eta, baliakizun kontzeptua aldakorra gertatzen zaigu eta egun guretzat baliorik ez duen gai bat (beraz, baliakizuna ez dena) bihar balio handikoa izan daiteke horren hustirakuntza ekonomikoki posible egingo duen teknologia bilakatzekotan.

621. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Gizakiak bere onurako erabiltzen dituen gaiak ezin ditu edonondik atera, non eta zenbat dauden jakin arren.

622. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0016 Ur gohienak izadiaren sorrera gogoratzen digu, berarekin izadiko hiru gaiak sortu zirelako: zerua (goi-izadia), lurra (lur-izadia) eta gizona.

623. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 7.a: Berak aukeratzen duen metodoa, introducción delakoan aipatua, ez dago oso bereiztua kontzeptuei dagokienez, eta liburuaren zehar gaiak aztertzerakoan ez da ikusten garbi noiz erabiltzen duen hori eta nola erabiltzen duen.

624. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Atzerritako sekzioan agertzen zaizkigun notizia guztiak ez direla berez kanpoko gaiaz ari aitortu beharra dago, haietako mordo handi bat Espainian gertatzen denari bait dagokio.

625. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Noski, Espainiako egoerarekin loturarik duten gaiak Atzerritako Sekzioan ugari azaltzen direla: gerra zibila, kredituak, atzerritarren bitartetza gerran,... baina sekzio hau izango da, batez ere, benetako nazioarteko informazioaren sorburua.

626. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0287 Gai nagusia Gotzaien onartzea nork egin: Gobernuak ala Aita Sainduak.

627. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0287 nampdeg; 18. Gortetan sortu gaiei irakazkinaren jarraipena: Potentzien aldetik onespena, ezkontza kontratu zibil bezala, faccio so en kontrako neurri gogorren eskariak, etab...

628. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0306 90 garren zenbakiaren gaiari segituz, Jainkoaren aurka botatako blasfemietaz.

629. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0306 nampdeg; 101. Aurreko zenbakiaren gai berdinari joaz, Oraak eta beste liberal gudalburuek izan dituen hutsak ez zaizkio astuntasunari zor, beraien bakardadean eta herrigandiko laguntza ez izatean oinarritzen dira baizik.

630. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Ikusi nahi baduzu Elefantearen sudurra (4. gaiko) 2. eguna.

631. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Eskuinetan, ikertzen ari garen gaia (Merkatariak), eraikuntza aurkitzen den lekua, marrazkia egin zen urtea eta marraztutako eraikuntza.

632. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Gai bati buruzko datu bereizietatik beharrezko urratsak ematen jakitea, gertakarien azalpen guztizkoa eratzera heldu ahal izateko, hipotesi bat hain zuzen.

633. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Buruan pilatu egin zaizkigu gai diferente askori buruzko galderak.

634. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Hain zuzen ere, gaiaren izenburua hori adierazteko jarria da: Korronte elektrikoa, bere ondorioetan ezaguna.

635. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Dena den, guri dagokigunez, gai honetan galdera hauei eta beste batzuri erantzutera saiatuko gara.

636. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Gai honetan, aldakuntza kimikoak eginez, gu geu ere horrelako iluntasunak argituz joango gara.

637. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0203 EGINTZEN HELBURUAK: Gai honen helburuak hiru zatitan banatu ditugu: Geruzak tolesten direnean, hau da, indar bat aplikatzen zaienean, zer forma hartzen duten ikusiz, forma horren eta aplikaturiko indarraren arteko erlazioa ulertzea.

638. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Horregatik, gai honetan adibide gisa horrelako batzuren izena aipatuko dugu: Alfred Wegener, Charles eta George Darwin, Alexander Von Humbolt...

639. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Hona hemen ikasgai honetan ukitu dugun gaia: kontinenteen deriba edo higidura.

640. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Gaia oso zabala da eta guk goiko ikuspegi oso sinplea baino ez dugu ikusi.

641. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Dena den, gai honen plazaratzearen zergatikoa hauxe izan da: bizi gareneko mundua bizirik dagoela eta etengabe aldatzen ari dela.

642. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0277 2. Gaiaren berrikusketa Komenta itzazue ondoko hipotesiak: a) Loreak dituzten landareak sexualki birsortzen dira.

643. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 - Projektuari buruzko gaietan jakintsuak diren pertsonekin hitz egin beharko duzue, informazioa eskatuz.

644. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 - Urtean zehar gai horri buruz biltzen duzuen materialea ongi gorde eta antolatu beharko duzue.

645. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Hasierako oharra: Beste gaiekin konparatuz, gai honetan darabilgun metodologia, oso desberdina da, hain zuzen ere, gaiak berak behartzen baikaitu horretara.

646. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Azken batez, hizkuntzazko gai bat dela esan dezakegu: Kimikan erabiltzen den hizkuntzaren idazte eta ahozkatze-arauak adierazten ditugu, ahalik eta zehatzen.

647. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Gai honetan ez gara laborategi-egintzetan oinarritu.

648. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Horrek ez du esan nahi; gai hau erabat teorikoa denik.

649. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Gaiaren helburuak: - Molekula monoatomiko eta poliatomikoak identifikatzen eta adierazten ikastea.

650. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Gai honetako beste helburu bat, oinarrizko lege hauen eta formula kimikoen arteko erlazioaz oharteraztea da.

651. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 - Hiztegi berezi honen bidez (azido, oxido,...) kontzeptuak susmatzen hastea, Kimikazko gaietako kontzeptu garrantzitsuak baitira, nahiz eta maila honetan hitz zentzuan hartu.

652. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Natur Arloan, eta hain zuzen Kimikazko gaietan, jadanik aztertu eta ikasi duzuena kontutan hartuz, oso erraz gertatuko zaizue formulazioa eta nomenklatura (hots, konposatuen izenak ikastea).

653. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0215 Ekuazio honetan ikusten denez, Hsub2; eta Hsub2O gaien molekulen edo molen proportzioa 1:1 da.

654. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0215 Modu berean, Osub2 eta Hsub2O gaien arteko molen proportzioa 4,5 mol da.

655. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0319 Gai honetako egintzetan, legamiak glukosari eragitean sortzen dena aztertu dugu.

656. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Gaia estudiatu baino lehen, zatiketa handi bat egin behar da, geroxeago ikusiko dena: gaitasun juridikoa eta iharduteko gaitasuna, zentzu ezberdina bait daukate Zuzenbidean.

657. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Bilboko Metroari buruzko testua irakurri ondoren, eman ezazu, idatziz, gai horretaz duzun eritzia honako puntu hauek kontutan izanik:
- Orain arte izandako gorabeherak, kritikak, e. a.

658. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0091 Esku hauexek jakin dute berezko gaiak eraldatzen.

659. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Ikasgaimultzo honetan ikasiko duzu: - Informabide eta komunikabideak (9. gaia, 127.-136. orrialdeak).

660. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 - Garraiabideak (10. gaia, 137.-144. orrialdeak).

661. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Gai hauek lagunduko dizute hobeto ezagutzen historian zehar erabili diren komunikabide eta garraiabideak.

662. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 4.5. ISO doikuntz sistemak Aurreko gaian ikusi dugunez, zuloarentzat edo ardatzarentzat, 28 perdoi-posizio ezarri dira.

663. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 1989ko Txapelketa Nagusian, Laudioko saioan, I. Lazkano eta J. L. Eizmendi Loidisaletxe II-nak honako bertso hauek kantatu zituzten gai hau jarri ondoren: Baserriko kea eta fabrikako kea, hor goian egin duzue topo: Doinua: Mutil koxkor bat.

664. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Zoritxarrez, eta lotsagarria dirudien arren, autore famatu bat baino gehiagoren izenak aipa litezke, erdaraz euskararen gainean ziotena eta omen zekitena gora behera, gai berberoriei buruz ez eze, eguneroko gauzez ere, euskaraz mintzatzeko zailtasun nabaria zutenak.

665. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Bestalde, liburu batzuk orain arte arlo berezi eta interesgarri baina konkretuegiak landu badituzte, hemen, aldiz, gure hizkuntzaren gai orokorrak azaltzen dira, gramatikaren ikuspegi zabalekin.

666. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Lizardi eta euskara Euskararen balioztatzea eta prestigiatzea Bizkundeko euskal idazleen gai eta kezketako bat zen.

667. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 Izaki bizidunek premiazko gai organikoak ematen dituzte eta gainera landareen sustraiek harriak apurtzen dituzte hauen arrailduretan sartzean.

668. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 Bakteriak, itsas-belarrak eta onddoak zoruaren gai organikoaren eraldakuntzaz arduratzen dira.

669. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 2. Lot itzazu hauek gezien bidez: zizareak zuhaitzak onddoak harriak apurtzen ditu zoruaren gai organikoa eraldatzen du galeriak industen ditu.

670. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Nobela honek berebiziko berrikuntza ekarri zion euskal nobelagintzari, bai espresio aldetik, bai gai aldetik.

671. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Balentin Berrio-Otxoaren bizitza eta heriotzea bertsolarien artean usu erabilitako gaia izan da; Xenpelarrek, adibidez.

672. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Aurrenengo Jardunaldiak (gai honi buruz) Beloken izan ziren, 1986ko Ekainean.

673. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Gai honen garrantzia nahi du azpimarratu.

674. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Horrez gainera beraien eragina beste gai batzuetara ere sartzen da: Biologia, Geologia, medikuntza, Farmazia, Injinerutza, eta abarretara.

675. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Fisika, fenomeno fisikoak aztertzen dituen gai esperimentala da.

676. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Kimika, fenomeno kimikoak aztertzen dituen gai esperimentala da.

677. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Har eta azter dezagun berriro aurreko gaian ikusi dugun sagarraren gertakizuna.

678. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 Begi-bistakoa denez, lege hau interakzio grabitazionalaren gaian aurkitu genuenaren antzekoa da.

679. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0031 Batez ere urak eta bertan urtutako gaiek osatzen dute, hala nola, mineralek, molekula organikoek, e. a., eta zenbait organoskak.

680. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Termometro arruntetan alkohola eta merkurioa dira gai erabilienak.

681. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Gaia: Boterea eta artearen arteko borroka azaltzen da.

682. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Jenero literario ezberdinek gaia aurkezteko era desberdina dute.

683. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 - Fabuletan: moralejan agertzen da gaia.

684. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 - Istorio poliziakoetan: gaia misterio baten azalpenean oinarritzen da, egia bilatu behar da.

685. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Irakur itzazu jenero literario desberdin batzuk eta saia zaitez bakoitzaren gaia aurkitzen.

686. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Irakasleak gelan ikasleei gai hori azaltzerakoan.

687. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Zein da gaia?.

688. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0319 Hau dela eta, baldintza batzuk bete behar ditu: - Gaiarekiko batasuna: ekintza dramatikoa hiru zatitan banatuta egon ohi da: hasiera, muina eta bukaera, sarritan hauek hiru akto eratzen dutelarik.

689. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0268 Kasu honetan lagungarri gerta daiteke esaeraren gaia nondik doan esatea, irudi batez....

690. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 GAIAREN GEHIGARRIAK. ANIMALIAK EZAGUTZEN

691. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 GAIAREN GEHIGARRIA. EBOLUZIOA

692. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Gai hau oso interesgarria denez, ea zuen artean adibide gehiago bilatzen dituzuen aztertzeko, kezkak eztabaidatzeko eta ondorioak ateratzeko.

693. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 - Zuen artean elkarrizketa bat egin, ondorioak atera eta kritikak egingo al zenituzke gai honi buruz?.

694. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Aurreko kasuetan bezala, ikusi eta alderatu gai hauen ekoizpenak.

695. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Horrela erabakitzen baduzue oso garrantzitsua izango zaizue kasu honetan gaian jakituna den norbait gonbidatzea eta aurrez galderak prestatuak edukitzea.

696. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Bestalde nahikoa da eta gure ustez egokiagoa gainera, laborategi bakar bat izatea gai eta arlo guztientzat (Fisika, Kimika, Biologia, etab...), Naturan gertakari eta ekintzak ez bait dira isolatuak eta bakoitza bere aldetik jazotzen, baizik eta elkarren menpean, (...).

697. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0105 Ez dago esan beharrik ere gaiaren konplexutasunaren aurrean metodo edo ikerlan modu ezberdinak har daitezkeenik, hizkuntzalarien artean azterketa era nahiko ezberdinak eta batzutan kontrajarriak aurkitzen baitira.

698. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Euskal hiztegigileen artean ere belar, zuhaitz, landare, hazi, perretxikuen izenak leku berezirik izan ohi dute, baina esan dezakegu, oso adituak gai honetan ez izan arren, ezta gutxiagorik ere, hiru lanek dutela goraipamen baten beharra, aipu ongi merezia.

699. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0011 Gaia, Pariseko Broussais Hospitaleko 1.600 koronari arteriografietatik hautatua izan da.

700. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 Euskaldunen taldera mugatuz, ondoko koadro hau prestatu ahal izan da kategoria bakoitzean euskaldunen portzentaia zein den agertzeko; horiek dira, beraz, edozein gai ezagunez euskaraz hitzegiteko moduan daudenak.

701. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Plentziako jardunaldietara talde eragileak gai horietaz aurkezturiko txostenak dira, funtsean, hemengo material hauek (1) Salbuespen bakarra XIII. elkarte-motaren (bikoiztapenen) bigarren zatia da: Plentzian ezin aurkeztu izan zen material hori; eta ondoren, bertako hainbat erizpide Talde eragilean galbahetu ondoren, prestatu da bikoiztapenaren atala osorik eman ahal izateko: bertan jasotako beste hainbat ohar, ahozko zein idatzizko (2) idatzizkoetan bereziki aipatzea merezi dute, alde horretatik, ondoko txosten hauek: - A. Irigoienen " hitz elkarketaz " izenburukoa: geminatu semantikoak (hemengo terminologian tautologiazko dvandvak) eta Peru Abarka elkarte-mota lantzen dira, batez ere, txosten horretan. Bigarren idazkuntza osatu eta egina ere du, Plentziaz geroztik, egileak. - T. Uribe-etxebarriaren idazkia, sinbolismo fonetiko eta hots-uztarduraz. - L. Otaegik Astaputz moduko hitz-elkarteez aurkeztutakoa., kontuan hartu da noski azken idazkuntza hau prestatzerakoan.

702. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Nolanahi ere, eta gaian barrena abiatzekotan, garbi dirudi erronkariera, azentuaren alderditik, hurbilago dagoela Hegonafarrera garaitik, zubereratik baino. (N.5.31).

703. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Baina gaiaren garrantziak ñabardura batzuk argitzea eskatzen du, eta zeregin hau amaierako utziko dugu.

704. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Enplegatu euskaldunetatik lankide artean, eta laneko gaietaz, %19 aritzen dira erabat euskaraz.

705. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Bataz besteko hau lau sailetan gainditzen da; nabarienak Lurralde Antolaketa eta Garraioak saila, non %75 den erabat euskaraz aritzen dena, eta Kultura, Hezkuntza, Kirolak eta Turismoa sailean %66,7, hirutatik bik zerbait erabiltzen dute laneko gaietan lankide artean.

706. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Argitu behar lehenengo beste gaietaz ez dakigula nola aritzen diren, ez lankide artean, ez herritarrekin, ez dugu konstatatzerik izan eta.

707. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 A ereduko zerbitzuetan laneko gaietaz lankide artean ari direnean erdaraz aritzen dira erdia baino gehiago.

708. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 B ereduko zerbitzuetan laneko gaietaz lankide artean ari direnean gehiago dira dana euskaraz aritzen direnak A zerbitzuetan baino, baina gutxi halere.

709. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Laneko gai hauetaz ari direla herritarrekin oraintxe bertan esan duguna gertatzen da.

710. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Mailegutza besarkatuz hitz-eraketarako baliabide desberdinez diharduen hurrengo idazlan batean tratatuko da gai hori merezi duen zabaleroaz, eta han azalduko dira, halako xehetasun batez, UZEIn eraturiko Gabon-bilera haietan eta harez gero puntu honetaz agertu izan diren jarrera desberdinak.

711. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0048 Egungo praktika ez doa ordea, itxura osoz, autore horiek proposaturiko bidetik: batasun ia osoa dago aitzitik gaur egun, beste hainbat gaitan baino askozaz handiagoa nolanahi ere, es+ kontsonante moduko hitz-hasieraren alde.

712. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0048 Aurreko puntuan aipaturiko fenomenoa gogoratzea komeniko da, hemen ere, gaiz aldatu aurretik: goian emandako arau horiek hitz-hasieretarako direla soilik, eta ez beste inorako.

713. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0068 - Baina zure gaiak - eta berezi samarrak omen dira, eta nik beste batzuk jarriko dizkizut.

714. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Holger bere gelara sartzera zihoala, itzuli berriro eta gaiari emozioa emanez, geroxeago erantzuten dio: - Zeharo jota al zaude zu, kaxkajo hori? Holgerrek, bera handia dela adierazi nahi duen bakoitzean kaxkajo deitzen dio.

715. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 - Zuk beste gai bati heldu nahi diozu! esan zion erraldoiak lehorki.

716. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 Leka-gizakien zaporeaz ari ginen, eta gai hori oso interesgarria zen, ezta? Leka-gizakia ez da barazki mota bat gainera!.

717. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0024 Eta horrela, gai serioak eta txisteak tartekatzen genituen bitartean, bideari ekin genion.

718. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0016 Norberak egin behar ditu saioak eta ikerketak nahi dituen material guztiekin, gaia menperatzera eta bertan gustora egotera iritsi arte.

719. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0016 Hauek guztiok, lan hura bertanbehera uztea ekarri zuten, baina ez horregatik txabolagintza uztea! Ez horixe! Egin beharrezkoa zen eta nola hala eginen zuten, baina leku, era, gai eta abar... aldatu beharra somatzen zuten.

720. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0016 Ametsaren gaia ere ordea..., txabola ohi zen berriro...

721. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Makilagintzarako gairik onenetakoa, gaztain txertaka izaki noski eta horra non ikusten duten gaztainondo zahar bat ingurua txertakaz betea duena eta gerria huntzez josia.

722. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0026 Jakintsu batzuek, Poisson tartean dela, diotenez, lurraren bihotzean 200.000 deg;-ko tenperatura baldin balego, irakiten leudekeen gaien elastikotasunari esker, lurraren azala lehertuko litzateke.

723. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0045 Rhumkorff- en tresnek behar zituzten gaiak ere ez genituen ahaztuta utzi.

724. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0040 Zu, ederrezko lore,/ leun, eme,/ olerkariengan amaia ezagutzen ez duen gaia,/ sentimenduen goren senda,/ maitasunerako etorbidea.

725. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0137 Gai nagusia nazioaren egoera izan zen.

726. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Berak, ordea, uste zezakeen (exenplu bat da), uste zezakeen zuk ez zenuela oso gai ikusten bera, eta zure munduan ez sartzea erabakiko zuen, mail hortan zugandik urruti geldituz.

727. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Gai goitiarrak erabili nahi nituzke, besterik egitea desegoki iruditzen baitzait, baina halabeharrak bortxatzen nau, bide apal eta zikinagoak hartzera behartzen nau.

728. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0050 - Gai hauetan ikasia al zara? - Ez al dakizu nor naizen? - Ez, noski.

729. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0015 Ohiturak behartzen du egilea, aldez aurretik, aurkezten dituen pertsonaien, adin, gradu, enplegu eta izaeraren ere berri ematera; baina, nola idazle askok beren kontakizunak horrela hasten dituzten, oraingo hau kontatzen duena, besteek bezala ez egiteagatik (eta badaiteke norbaitek esatea, hantuste izugarri batez) bere hala eta buru belarri gaiean sartzera behartuta sentitzen da.

730. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Ohar hauetan eta ondoko aurkibideetan, zenbakiek gaien zenbakietara jotzen dute; hizki-letrek, berriz, gaiarteko irakurgaien ordenura: adibidez, 9(b) bederatzigarren gaiko bigarren irakurgaia da.

731. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Eginahalak eginda ere, ezin izan zuen sekula ezer garbirik atera, eta gogoz kontrako gai hura ukitzean, beti ateratzen zuten urjentziazko beste mintzagairen bat eta haren atxakiaz, nahi gabe bezala, ohartzeke lez, uko egiten zioten hartaz hitz egiteari eta buru-belarri murgiltzen ziren estakuruaren eztabaida luzean.

732. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0053 Ni ez noa hau eztabaidatzera; norbait ados ez balego eta gai honetaz sikologo horrekin iharduki nahi balu esan diezadala; nik emanen nioke zuzenbidea.

733. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0053 Don Estebe hobeto ezagutzearren beste gai bat ukituko dugu: urduritasuna.

734. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0099 - Jose, zuk atera duzu gaia eta honez geroz jakin beharko zenuke errukia diodala Samueli.

735. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Berria zabaldu zenean, zerutik etorrita eta Iguzkiaren semea nintzela zioten, eta gai horretaz galdeturik, keiñuen bitartez zeruan Iainkoa deitzen diogun gizon bat bizi dela anitzetan esan diet, zeru-lurren sortzailea; eta kristauok Aita prestu ohorezkotzat daukagula eta berak agindutakoa zintzoki betetzen dugula; eta bere eskutik gauza on guztiak datozkigula; eta beraiek ere horrelaxe eginik, zoriontsuagoak izango direla.

736. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0071 Ifarraldeko zein hegoaldeko ele zaharretan, inoiz bere luma kantaria galdu duen basahatearen gaia aipatzen da.

737. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0211 Nobelaren bateko gaia zirudien, baina aztertzea komeni zen, eta susmo hori egia bilakatuko balitz, aurkikuntzak sekulako garrantzia izango luke.

738. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0130 Txotxongilo desegin bat zirudien Y.-ren gorputzak zeru izarreztatuari so zirauen, izarrekin keinutik keinura ixilka komunikaturik, Sekretuan bat gehiago bezala parte hartuz, hiltxo bat gehiago bezala, Judas bat hamabi urrezko txanponetan saltzeko gaia izango zen kristo jainkogabe eta traidore baten moduan.

739. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Orduan, gai ezberdinei buruzko elkarrizketa atsegin bati ekingo dio, nahiz eta gizartean oso gaizki ikusiko liratekeen gaietaz hitzerdika hitzegingo duten.

740. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0101 Era berean, beti erabiltzeko prest edukiko dituen goiz, eguerdi eta gauerako opari ekitaldietarako beharrezko gaiak zainduko ditu lorategian.

741. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0153 Azkenik, bere ajenteen bidez, bere iraunkortasunean eta maitasunean konfidantza osoa sor eraziko dio eta, emakumea bera bada ere dirua hartzen duena, gai honi buruzko bere amarekin eztabaidatzea aldenduko du.

742. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Arrazoiren bat egongo zen horretarako, baina gai hori ez zuen Guyon bezalako menpeko batekin eztabaidatuko, Abwehr-ek Paris-en bere zerbitzuan jarritako taldearen buruzagia zen Ernst Hertz berarekin baizik.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 etxetik kanpo jateko eta edateko lekuak: zein tokitan jan edo edan daitekeen galdetu; gai hauetaz besteei informazioa eman; jatekoa eta edariak eskatu; ordaindu eta propina eman.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Jakina, Arabako euskararen egoera ezagutzen zuen hobekienik, eta horixe hartu zuen gaitzat, (...)

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00208 Bi egunetan egitea hobe izaten da bien artean erantzuleak gaiari buruz pentsa dezan.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00208 Elkarrizketa batetatik bestera dijoan epea gaiak eta taldeak zertzen dute.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00210 (...) proposamendu batzuk egiten zazkio erantzuleari batzuk onhar ditzan eta besteak arbuia eta gero, erantzunei balio bat eman ondoren, aztertzen den gaiari buruz erantzuleak duen iritzia neur diteke.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0175 ARAUDIA Eusko Ikaskuntzaren IXgn Kongreso hau honako arauez ihardungo da: GAIAK: Kongreso honen xedea 1700-1876 arteko urtetan barnesartzen diren Euskal Herriarekin erlazionatutako ikerlanak izango dira.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 Emen gairik garrantzikoenak ikutuko ditugu, gero burubide pratikoetara iristeko.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Euskadiko Pedagogi Jardunaldiak behar dira aztertu eta azterketa honetan nahitaez presente egon behar du mugimendu pedagogikoaren gaiak.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 1976ko liburugintzari begira, harritzen ez gaituen datu bat agertzen da nabarmen: euskaraz erabili gabeko gai asko gelditzen direla.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 Hango 23 gaietatik 14 ukitu dira euskaraz (ukitu, diot, eta ez tratatu, sailik gehienetan oso liburu guti agertu da eta).

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 Hitz gutitan, bizitza publikoari, administralgoari, bizitza ofizialari dagozkien gaiak oro falta dira euskaraz.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 Erabili diren gaien artean ere, batetik besterako aldeak ikaragarriak dira.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Ororen artean har-eman izanik, nahi ditugu euskararen korapiloak eta hauziak galbaetu eta ahal dela argitu, eta gure mintzaira hau gai bihurtu gaur eguneko bizimolde, arazo eta kulturaren sujetak tratatzeko.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Etnografoak erabaki dezake, ordea, magnetofoiak, galdekizunek eta inkestek diotena ondo entzun eta alde batetara uztea, gai guzti hori fetitxe ukiezin bezala eduki beharrean horrekin testu eskribatu bat osatzen entseiatzeko.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Poema homeriko baten kasuan bezala, antropologoak ere, berak sortu behar du mundu bat bere kulturako hypotesiak gai bezala harturik, eta edozein artegintzan bezala, gizarte barruan dauden bertsio aurrerakoiak azalera atera behar ditu.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Horrela: - 1985.ean Muga linguistikoak eta dokumentazioa gaiaren inguruan mahai-ingurua antolatu zen SEDICekin (Sociedad Española de Documentación e Información Científica) batera.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 Beste gauza bat da erizpide zuzenak edo okerrak hartzen diren, gai guztiak euskaraz erabili ote daitezkeen jendeak ulertzeko moduan, etab, etab.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Euskararen irakaskuntzan dihardugunontzat ez dago ukatzerik hiru mintegiak interesgarri gertatzen direla; beharbada, hirugarrenak badu halako xarma berezia, gairik berriena edota ezezagunena bera bait da.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0164 Liburua guztiz gomendagarria da gai honetan jantzi eta gaurkotu nahi duenarentzat.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. martinez 0132 Ikastaroan emandako gaiak irakasleen artean egindako inkesta baten bitartez aukeratu ziren, irakasleek azaldu zituzten lehentasunak kontutan harturik.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 Ez dakigu euskaraz, ez pozten, ez hasarretzen, ez ezelako sentimenduak adierazten ere, nahiz eta gai teknikoa errez erabili.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Eta besteko, gaien tratamendua hagitz sakonagoa da, liburu mailakoa.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Proportzio oso handian sartzen dira berriak (% 52), aukeraturiko gai bakoitzeko adituen bila jotzen bait du Zuzendaritzak.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0003 Zenbaki honetako gai monografikoan soziolinguistikara etorri gara atzera.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Idazkeraz, irakurterrazak; jeneroz, llaburrak eta arinak; gaiak, ez transzendentalak baizik eta adarraren puntaren puntakoak agian, baina denboraren joan azkarregitik erreskatatzea merezi dutenak, ziur.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Hor dugu, lehenengo, liburugintzaren ildo nagusien eta gorabeheren aurkezpena; gero, gaien araberako sailkapena dator orrialde batean, liburugintza osoaren argazki bailitza; eta azkenik, liburuen zerrenda dator, alfabetoaren arabera tituluz emana, liburu bakoitzaren fitxa osoaz hornitua.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Antzerkia, olerkia eta kontagintza zituen berak erabilitako gai nagusiak.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Tenek, bere zahartzaroko ajeen artean bizialdiak ere izaten zituen eta hala adierazi zigun 1964.ean Ondarroan Txomin Agirreren mendeurrena ospatzeko eratu ziren literatur lehiaketetan, nekazari bizitzari buruzko gaian lehen saria irabaziaz.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0445 Eduki aldetik, kristau mezuari dagozkion gaiak erabiltzen ditu beti Lizarragak kopletan, bere gainerako obra guztian bezala.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0445 Egileari jarraituz, lau gai nagusitan sailkatu dut guztia.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0445 Hauek dira gaiak: Ama Birginaren bizitza eta debozioa; Jesusen bizitza edo historia jaiotzetik hasi eta berbiztu arte; Eukaristi misterioa; eta azkenik, kristau doktrinaren egiak.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0445 Gai hauen herrenkadari jarraituz, lau ataletan sailkatzen dut obra guztia; eta atal bakoitzak egileak berak ipinitako titulua darama.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0447 Gaien egokitasunari begiratuz, lehen aipatutako ataletan sartu ditut itzulpen batzu, osagarri bezala; eta beste batzu bukaeran ezarri ditut gehigarri bezala.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0447 Hasieran Matematika eta Kimika Teknikoa irakasten nituen eta azken bi urteetatik hona Materialen entseiuak delako gaia irakasten dut, bai euskaraz eta bai gazteleraz.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Zertarako ez orduan gizonari eman, beste gai danetarako bear dituan irudiak, kultura bereganatzeko ere?.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Gai onetaz, ordea, ez det nik ezer esateko asmorik.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Batzorde auen lana, laburkiro, au oi da: irudi izkera al dan ondoen ezagutu erazi; zinearen gora berak bere sortzetik orain arteraño ikusi, bai estetika aldetik ta bai gaien aldetik; zinearen giroa gizadian nabaitu soziologi aldetik; zinearen aldi bakoitzeko erakutsiak pilosopia, erligio, sozial moral ta beste guretzako interesgarriak diran gauza guztiak, t.a.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Urte asko dira euskaldunak gai ontan lanean ari garela.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Pozgarriak dira gai ontan Gipuzko aldean asi diran lan batzuk.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0028 Zorionean, Avogadro-k zera atera zuen: Edozein gaizko atomo-gramo baten (3), beti atomo daudela.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Bainan lege horri ba dario beste-ondoriorik ere, horren arabera edozein gaizko atomo-gramo bat (aluminiozko 27, burdiñazko 56 eta urrezko 197 gramo, adibidez) grado bat berotzeko beti 5,9 kaloria beharko liratekela erakusten bait-du.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Hortik azaldu zen lehenik, hain xuxen, lege horren orokortasunik eza, zenbait gaietan ez bait-da zehatz betetzen; diamantezko atomo-gramo batek, esaterako 5,9 kaloria hoien herenik ere ez du behar grado bat berotzeko.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Nolanahi ere, inguru hortan gai guztiak eskon bilakatzen direlako ustea aspaldi gainditurik dagoen jakintza-mailla bati datxeka.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Batzutan hutseango energia atomoen arteko erakar-indarrak baiño haundiago izan daiteke eta horrelakoetan, jakiña, gaia ezin eskon bihurtu, horixe gertatzen zaio, adibidez, helioari, 0ampdeg;K-etaraiño hoztu ahal baledi ere ez bait-litzateke eskon egingo kanpotik 25,8 kiloko saka bat ezarri ezik.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Ekaiaren oiñarri-oiñarrizko egitura hobeki ezagutzeko biderik egokienak ditugu, eta gai hoietaz jardun dutenen izenek osatzen dute gehienbat, zenbait urtetan, Nobel sariaren jabe egin direnen zerrenda.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Hala ere, gure fisikazale gazteentzat gai hoik sakonkiago aztertzeko eragingarri baledi, nere egungo hau ez litzateke alperrikoa izango.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Sekulargintzaren Teologiak maiz darabil gai hau.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0097 Ongi dator emen eliz-kanta gaietan jakintsu diran Zimmermann ta Overatth bi maixuek diotena: Eliz-kanta-xorta batu bat egiterakoan, pastoral-gaietan eta eliz-musika-gaietan teknikadunek esku-artu bear dute.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Hona zer dioen euskal neurtitzek hala deitzen ditu berak bete behar omen dituzten kondizioei buruz (rimari dagozkionak baztertu egingo ditut oraingoz, ez baitute horiek zer ikusirik lan honetan agertu eta erabili nahi dudan gaiarekin): .

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Notitia utriusque Vasconiae-k ere badu 1656an egin zen bigarren argitaraldian gai honi buruz zerbait, goian aldatu dugunaz gainera ezer berri gutxi baldin badu ere. , dio.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 I. Gaiaren Inguruan.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Gai hau, teoria funtzionalistaz ikusten bada, gure irakaskintza arrunt koherentea azaltzen zaigula.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Gaiari helduz, kalitateari buruzko hausnarketa baten zailtasunez jabetuak gara.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Gaia aztertzera iritxiko ez bagara ere, gutxienez berarengana hurbiltzeko erabakia hartu dugu.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Berak egokitu behar baititu gaiak haurraren neurrira, ez alderantziz.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Baina idatzizko komunikabideetan lan egiten dudanez, gai honetara bildu eta mugatu nahi nuke neure lantxoa.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0043 Sortu dira ere gai berari buruz beste lan on batzuk: Orixe, Salmutegia, Lazkao,1968.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0830 Eta zehaztasun hauek egin ondoren, sar gaitezen gure gaiaren lehenengo puntuan.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0068 Lan honekin helburu bikoitz bat bete nahi nuke, alde batetik logikan erabiltzen den hiztegia lantzea eta aberastea (proposamen gisa) eta bestetik logika ohizkoaren eta berriaren artean dagoen zubia erakustea, oso ezaguna den gaia azalduz.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0074 Ez bait dirudi emandako adibide horiek nahiko arrazoi pisuzko direnik; beste modu batez saiatu beharko ginateke gai honetan: halaz ere, eta silogismoaren formalizazioa burutu aurretik enuntziatuena egin beharko denez, hemendik hasiko gara.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0040 Maiz erabiliko dugun beste gai bat metileno-urdina izango da; botikategian eros dezakezu.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Lan berezi bat beharko genuke gai hau ondo ukitzeko eta ez goaz hemen hori egitera.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0005 Hauek adierazi zuten, behin betiko, transmisio nerbiotsua gai kimikoen liberazioaren medioz egiten dela: honek potentzial elektriko bat ekoizten du eta potentzial honek, berriro, neurotransmisorearen liberazioa neuronaren botoi sinaptikoan.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0005 Ikertzaile hauek sinpatina izendatu zuten gai ezezagun hura.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0006 Tarte sinaptikoan aurkitzen dira transmisorea hidrolisatuko duten entzimak eta hidrolisi honetatik geratzen diren gaiak berriro neuronak hartuko ditu, edo zirkulazioak garbituko.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0006 Baita ere eritasun nerbiotsu eta hain ezezagun ditugun eritasun mentalak sendatzeko osabideak nola zabalduz joan daitezkeen gai honen mamia gureganatuz goazen neurrian.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Gaineratekoan horrelako bizitza dorpe eta nahasiak ere bere heinean zenbat ez du lagundu horrelako gai harrigarriak berari ahorat ekarriz.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Egia-erran ez da gaia nahikoa bertsulariarentzat.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Gaia erran bait dugu, honek ez zuen gai bera Etxahunek bezala erabiliko, nahirik ere.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Beste gisan fede haundiko gizona eta erlisionezko gaietan ongi ematen.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0098 Erabili dituen gaien berri, gorago eman dudan lehen irakurbidearen aurkibidean aurki dezake irakurleak.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0131 Hau argitaratzean helburu hauek ditugu begi aurrean: a) Alde batetik, zeinuak azaldu, hontaz arduratzen diren guztiak kontuan hartu ditzaten: eta b) Beste aldetik, gai hauetako euskerazko konzeptu eta terminolojia agertarazi.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0024 Zerutik jakina zen Iñazio apostolu berri batzuen buruzagi izan beharra zela, eta Apostolu heien geiak eskoletarik atera behar zituela.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Egin ditugu zazpi galdera, bakoitza gai bati lotua:
- laborarien gaurko egoera
- laborantzako sindikalismoa
- koperatibismoa
- laborarien arteko diferentziak
- kapitalismoa laborantzan
- laborariak eta klase-borroka
- laborariak eta abertzalegoa

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Legearen bi alde berezienak hauek zitezken: bata, jakintzako gaien irakastea eta bestea frantses mintzaira, historia eta lurgrafiaren irakastea.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Gaurkoz gaia azaldu baino egin ez badugu ere, sakonduz prolema konkretuagoak analizatzera jo beharko dugu eta honetan zerbait egin nahi duten guztien zai gaude. EKITZETA (jarraituko du).

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0043 Gaiarengatik eta areago metodologiarengatik, esan genezake ekonomian aritzen diren ikasleei zuzenduta dagoela, bereziki.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Nik uste dut lagundu dezaketela hain zuzen ere osotasun kontzeptu bat lortzen, gaur egun erabat zatitua dagoen gai batetan.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Behar bada egokia litzateke mekanika bukatuaren enpresak desarroilatzea Akitania aldean, altzairuaren eta burdinaren espezializazioa gurea izanik, orduan hemendik probisonatuaz gai hauekin eskualde haik.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Jakina, gaitz eta ongiaren arteko borroka latz eta bigunezin honek gaien erabilkera moralizatzailea daragi ezinbestean, pertsonaia imitagarri eta gaitzezkarrien eskuetan: ereduak, arketipoak, errealitate haragitsu bariko sasipertsonaiak dira.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Egia da, bai, aldaketa handia izan dena: estatuaren erasoen aurrean bere jabegoa zen mundu tradizionala defendatzeari lotu zitzaion apezgoa (Mende honen hasieran, aurrekoaren amaieran), nolabait, lehenengo aldiz euskaltasuna , Euskal Herria eta honelakoen arazoen defentsa, gai abertzaleak Larzabalek deritzenak hitz batez, agertuz.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Ez dakigu zein izan den arlorik pisuzkoena Irurik gai honi eusteko, erromantizismoa, euskal kulturaren hitoa agertu nahia, kostunbrismoa...; zihur aski denok eragin dute, gainerako pastoral modernoekin parekatzen duen abertzaletasuna ahaztu barik.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Irurik ostera ezin bide du arazo berau dixiritu (edo ez du nahi), eta ez da gauza erritualizazio eta banaera manikeistan sendiaren haustura konsagratzeko; bestela esanda: gaiak berak, Etxahun eta Pastoralaren egitura tradizionala gainditzen ditu.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Haritschelhar jaunak hurbildik eta barna ikertu ditu Etxahun-en kantoreak, mintzairaren aldetik, musikaren aldetik, koblen ontzeko moldearen aldetik, gaien aldetik, eta abar, argitan emanez zertan den bertsulari xuberotarra usaiari jarraiki, eta zertan bere jeinu bereziari.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0082 Lan honek, batez ere, eukaristia-tradizioa aztertzen du, eta ez kultu-egintza aldetik bakarrik Eukaristia hartuaz, baizik izen horren barnean sartzen diran espiritual gai gehienak (esker egintza, goresmena, sakramentua).

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0082 Gure artean ere gai hontaz beste liburu bat azaldu da: NUEVAS EUCARISTIAS Lan honek helburu pratikogoa du, eta batez ere, irakaskintza eta katekesis eginkizunetarako gaiak ematen ditu.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0082 Gaiak:
- Katekesiarako gaiak.
- Anaforaren sentidua.
- Gai premiazkoenak.
- Textuen ezberdintasuna.
- Anafora berriak.
-Anaforaen bereizitasunak erromako liturgian.
- Oharrak
.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 Liburu honek, ad usum privatum eliz-barruti barruan erabiltzeko, Gorespenak eta Bezperak errezatzeko gaiak dakarzki, Vaticano II'garrena-ren pentsaerari eta breviario berriarentzako diren araueri jarraituz.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0103 Gaia argitzeko beharrezko diren testo bakar batzuk emango ditut.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Orrela ageri da Kristo-ren otoitzak eta kristauarenak gai berdina eta bide berdina dutela.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Italia-ko liturgi-batzordeak, XXI-garren liturgi-astea ospatua du Verona-n, KRISTAUEN ELKARTEKO OTOITZA gai artuta.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Ezta berdin, bizi dun bati ala asko irakurri duan bati entzutea orrelako gaietan.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Aukeratutako gaiak oso zabalak izan ziran: Islam-eko gora beherak kondairaren zehar, Sinismena, aszetika, sozial-ekonomi arazoak, Mahoma eta bere ondorengo zuzendarien nortasuna.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Azken itzaldi ondoren otoitz egin genuen elkar-artean, mahomatarren eta kristauen liburuetan gaiak aukeraturik.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Gaiak eta idazkera atsegiñak ditu: Idazleak beren gaien jabeak.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Gai xeea du, osatzeko, egilleak izan duen lana, neketza.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Gaurko egunean garrantzi bereizi bat artu dute gai auek, batez ere gizakiaren eta itzkeraren jakintzaen artean.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Ortik gai auei eskeiñitako orrelako lanen premia eta egin dezaketen ona.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Jatorrizko pekatuaren gaia gaurko teologi azterketa lanetan lehen mailara iritxi da.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Gaia aspaldikoa da, baina oraintsu jatorrizko pekaturaen barne muinak aztertzeko halako gogo bizia sortu da, gaurko gizonarengan utzi dituen aztarrenak arakatzeko asmoz edo. Teologi prolema guzietan esateko zerbait baldin badu Bibliak, askoz areago honetan, lehenengo orrietatik gai hori ikutzen bait du hain zuzen.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Egileak, gaur eguneko exegesian oinarriturik eta zientzi positibuen jabe, Bibliako pasarteak bat bestearen ondotik aztertzen ditu, gai honetaz ze argitasun ematen duten azalduz.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Orri hauek egitan aurrerapen bat dira jatorrizko pekatuaren gaiari buruzko teologi lanetan.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Irurak gaurkotasun aundiko gaiak.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Hau da orri labur hauen gai nagusia.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Gaia hauxe zuen: Itxaropenaren geroa.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Gai onen inguruan eman ziran itzaldi ta iritziak biltzen ditu liburuxka honek.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Azkenik, J. Moltmann teologoak desarroilatzen duen gaia Erlijioa, iraultza eta geroa duzu.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0290 Gaia ezin gaurkoagoa izan.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Lan honen sarrera oso atsegina da irakurtzeko, egileak zenbait dato eta argitasun jakingarri ematen bait ditu Euskal Herriko giza geografia, historia, hizkuntza, kultura eta Elizari buruz, gaiaren inguru bezala.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Atal hauetan eta liburuaren azkenaldeko eranskinetan eta Bibliografian egileak mila dato, gertakizun, oroipen, argibide, dokumentu eta agiri jaso eta bildu dizkigu, gai hau aztertu eta sakondu nahi duen guziarentzat balio haundiko laguntza.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Egia esan ez da erreza horrelako gai bat, oraindik buztanka ari dena, objetibuki eta neutraltasun egoki batez erabiltzea.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Horregatik gai honek eta atal honek, nire ustez, eztabaidagarri jarraituko du gure artean.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0066 Gai berezi bati buruz, euskal kanta, bertso eta doinuak alegia, denok gogoan dugu Azkuek, J.M. Barandiaranek, M. Lekuonak, Aita Donostiak, Aita Lertxundik, Aita Zabalak, Basarrik, gaurko kantari eta bertsolariak, eta beste askok egin eta eragin duten lan gaitz eta ederra, bainan halaz ere zenbat eta zenbat kanta eta bertso oraindik gaur bazterretan inork jaso gabe, eta erabat hiltzeko zorian.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0066 Horregatik bilketa lan zabal eta arduratsu baten beharra, gai honetan eta beste arlo askotan.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Gaiaren aurkezpenerako Spota

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Telebista-programa bakoitzaren hasieran, gaiaren aurkezpena egingo da, ingelesez theme spot izendatzen dena.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Britania Handian bertan filmatu den spot horrek, ondoren etorriko den ikasgaiaren elementu funtsezkoenetariko bat irudikatuko du eta iruzkin ozen baten bidez programak duen gaiaren edukia aditzera emango zaio ikasleari oso hitz gutxitan.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Estudioa Gaiaren aurkezpenaren ondoren, estudioan eginiko sekuentzia bat emango da, bertan bost aktoreko talde batek estudioan antzeztu duen sketch baten bidez hizkuntz funtzio berezi bat irudikatuko duelarik.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Terminologi arazoa aparte (semantika arazoa besterik ez ahal da izango!), hel diezaiogun gaiari.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Ikerketa guztiek agerian utzi dute zein konplexua den motibazioaren gai hau.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Robert, esate baterako, eskola batean gai akademiko funtsezkoak menderatzeko eginahalak egin ondoren Thornton-era iritsi zen.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Baiña, eleketarik aski da, oraikoz bederen, gai hortaz, eta noian noakenera, ots: zergaitik eta zertarako behar dugun euskara BATU?.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Zergaitik? Geure baitan, lehengo alean erran nuen bezala, zerbait gai sakonari buruz mintzatzean edo idaztean, erdaraz pentzatzen dugulakoz, hizkuntza hortan egin bait genituen gure ikasketak.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Hala ikusi ahal izan nuen, direla astebete batzu, Bizkaiko euskaldun erritxo batetan, Abadinon hain zuzen, gai honi buruz izan nuen mintzaldiaren ondoko elkarrizketa bizi eta gogotsuan.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0232 Iritzi-ezberdintasun honek eragin nabarmena izango du Jakin-en bizitzako etapa desberdinetan, bai formatoari dagokionez, bai idaz-tankeraz eta gaiez denaz bezanbatean.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Textuaren ulergarritasunari, gaiari, irakurleari, ala hizkuntzaren orbaingabetasunari eta idazlearen garai irteteko gogoari?.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Euskara egin gabe dago zenbait gaitan, eta bereziki Jakin-en erabili nahi diren gaietan.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Ikuspegi desberdinak agertzen dituzte, normala denez, gaiari heltzen diotenek, eta nork bere iritzi eta soluziobideak ematen ditu.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Konturatuko zinen bezala, fantasia da nagusi gai aldetik, eta marrazkiak pisu handia du liburuan, lagungarri bezala dago eta testua osatuz, ulermena hobetzeko.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Gainera, eta hau, Antxon, oso erabilgarria izan daiteke klaseetan, liburuarekin batera egunkari txiki bat dator gai horri buruz hainbat berri, informazio, inkesta, dakartzalarik.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Ordena / Saila / Gaia / Kopurua / Literatura / Orotarik / Irakaskuntza / Euskara / Orotara, lau sailak.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Gai hauek landu izan dituzten gehienek aipatzen dituzte Erdi Aroko emakume olerkariak, baita goraipatu ere.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Mendeku-mina, maitasuna, etxekoen ondra eta izen ona, leinuarenganako leialtasuna: honelakoxeak dira iritsi zaizkigun olerkietan erabiltzen diren gaiak.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Gai hori, nolanahi ere den, beste baterako utzia du Euskaltzaindiak.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Gaien aukera egiten hemen abia gaitezke eta orain bertan hasiko bagina erabakitzen zein litzatekeen aurrean ditugun auziak aztertzeko eta eztabaidatzeko modurik erosoena, ez genuke astirik galduko.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0204 Horrela, gaiari ematen zaio lehentasuna, formari baino gehiago.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0215 Lan hau taldean egina izatea alderdi on bezala ikusten bada ere eta gure kasuan bereziki euskalkien arazoarengatik, ez dago ukatzerik honek ba dituela bere mugak ere: esku askoren arrastoa ikusten bait da; bestalde, sistematikoki ez, baizik pasarteka eta askotan presaren presaz egina izanik, eta gainera urte-sail baten buruan, pasarte edo gai berdintsuak era desberdinean itzultzeko arriskua dago.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Bistan da, gauza bat dela literaturaren historia (eszepzio eta guzti, gizonezkoek egindako literaturaren historia) eta beste bat, literatura eta emakumea, gaur lantzen tokatu zaidan gaia.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Gaur idazle honen bigarren mendeurrena ospatzen ari garelako eta Ipuin Onak deritzan liburuan egileak berak jartzen duen hitzaurreak gaur ikutzen ari garen gaia ondo argitzen duelako.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Egun honetako estutasunak gerta ez balira elkarrizketa luzea sortuko zuen gaiak.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Eguneko gaietatik landa, P. Sancristoval jaunak Gasteizko euskaldun baten lekukotasuna adierazten duen idazki bat agertu du.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0628 Nik neuk ez dut izan gai honetaz autoreak xeheki aztertzeko astirik, honetan hasi nintzenean gehiago gidatzen bainintzen neure hizkuntz gaitasunaz beste inorenaz baino.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0221 Lantxo honetako gaitzat IZEN SINTAGMA MUGAGABEA aukeratu dut.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0445 Euskal Erria aldizkarian gai interesgarri guziek izan zuten lekua, Wentworth Webster-ek aitortu zuenez, gure literaturaz, musikaz, kondairaz, herri jakintzaz eta abar zerbait jakin nahi zutenentzat ezin zela artxibategi hoberik ukan Euskal-Erria aldizkaria baino.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Gertakari horiek, gaurko gaiak balira bezala agertzen zaizkigu.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0488 Beste gai batzu

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Eskuarteko gaiak Administrazio eta Lege-arloko Itzultzaile Eskola sortu, antolatu eta arautzeaz legeak eskatzen duen aholkularia izendatzeko eskaria jaso da, eta J. L. Lizundia izendatu da.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 J. Haritschelhar jaunak Euskaltzaindiaren estatusa Iparraldean gaitzat harturik, azken aldi honetan Frantziako agintariekin izan dituen harremanak azaldu ditu.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Martxoan Lapurdin egitekotan Eskualdunaren mendeurrena, euskara gaurko komunikabideetan gaitzat har genezakeela, aipatu da.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Baina bietan gai antzekoak erabiliarren, bi liburuok ez dute zer-ikusirik batak besteakin.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Eta aztapar-ukaldi batez, bidetik baztertu ondoan txakur txar ihausikari guztiak, Uztaritzeko apez gaztea zuzenean lotzen zaie bere gai nagusiei, hots: politikaren eta moralaren, politikaren eta erlijioaren arteko harreman eta erlazioei.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Mintegiaren eraginkortasun kulturalaren hobetzea suspertzeko asmotan, eta horretarako oso kontutan eduki zen, gaiak praktikotasun aldetik tratatzea.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Eskola metalurgiko honen berri ematen du elkarteak 1784an Erregeari zuzendutako gutun batean eta horretan ikusten denez Faustok Freibergen ezagutu zituen gai-antzekoak ematen dituzte Bergaran ere: Mineralogia orokorra eta aplikatua, meatzeen ustirapenerako teknikak, lurreko geometria, Marrazketa Teknologikoa, metalurgiari egokitutako Fisika eta Kimika eta metalen entseiua.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Elkartearen Aldizkariak, Extractos deritzana, gai metalurgiko eta arazo mineralogikoei buruzko Faustoren zenbait memoria argitaratu zuen: Burdinezko eta hojalatazko xaflak berauen ekoizpenari buruz; beste bat Somorrostroko meatzeen egoera-ri buruz eta beste bat Lurraldeko mineralen bilduma baterako egitasmoa eskaintzen duena.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Epigeoek irensten dutenaren zatirik handiena organikoa izaten da, endogeoek ostera gai mineralak batez ere jaten dituzte eta anezikoek neurri berdinean hustiatzen dituzte bi substratu-motak.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0073 7) TRANS: Batzutan aurrizki honek esanahi berezia daduka, gaiaren aldakuntza, azpikoz goratzea edo zerbaitsu.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Elkarrizketa auen orrialdeak irakurtzea txit atsegin eta denontzat onurakor izan arren, nere gaietik urrun gelditzen dire.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0011 Beraz, guk prestaturiko bideo lanetan erabili ditugun gaiak, ariketak eta argibideak, gehiengo batetan XIXUPIKA liburuetan daude.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Egoera bat deskribatzea zera da: hiztunak jokatu behar dituen rolak, rol horien inguruguneak eta beroietan erabili beharreko gaiak adieraztea.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Hori horrela izaki, nahiko erraz defini dezakegu ikasleek behar duten gaitasuna, dela lehen aipatutako gaien inguruan elkarrizketa hasteko, dela beste edozein funtzio linguistiko betetzeko.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Esan dezagun hemen hitz gutxitan Atalase mailako ikasle batek zer ulertzeko gai izan behar duen:
- berak egindako galderei dagozkien erantzunik normalenak;
- berak aipatutako gaiei edota emandako erantzunei dagozkien ihardespenik normalenak edo probableenak;
- boskarren puntuko gai-zerrendaren barruan bestek egindako galderak;
- boskarren puntuan emandako gai arloen barruan bestek emandako informazioa;
- informaziobideek emandako ohizko oharrak, hala nola aireportuetako bozgorailuenak, tren-geltokietakoak, etab.;
- zenbait ohar: argi ibili!, kontu!, gelditu!, azkar!.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Formulazio esplizitoen balioa irakasleari lanerako eta eztabaidarako gai eta tresna zehatzak ematean datza.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 - extentsiboa: euskara beste gaiak lantzeko erabiliko den uneak.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0098 Gaiak girotzeko eta hiztegia lantzeko ezin hobeak dira irteerak.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0098 Gaiak bizitasun haundia hartzen du eta irteeran ikasitako gauzak ez dira ahazten.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Sinpleki, eta egiazki: sobera ezagunak dira proletalgoaren diktaduraren ondorioak eta egiazko jiteak, hemen gai honetaz tematzeko.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Baina, lehen esan dugun bezala, aurreko zenbakietan irekitzen hasia zen; eta urte haietako zenbait artikuluk 1968ko maiatzaren inguruko gaiak aurreratu zituen nolabait.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Gero, ondoko zenbakietan, arazo konkretuagoei buruz, tituludun editorialetan bere eritzia emango du aldizkariak, gehienetan zenbakiko gai nagusiaren arabera; izan ere, aro berri honetan, gai nagusien inguruan zentratzen du zuzendaritzak aldizkaria.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0146 Guzti hau, hain zuzen, har daiteke aldizkariaren heldutasunaren adierazgarritzat, gaiak erabiltzeko eta aldizkaria bera egiteko moduaz gain.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Nahiz eta liburu guztietarik erreferentziak hartu, azkeneko liburuan egingo dut geldialdirik handiena: Osinberdeko Kantoriak liburuaren azken aldean azaltzen diren zazpi poemak hartu ditut gaitzat, Tereren poemagintzan aldaketaren bat nabaritu dudalako eta, nolabait, gizonezkoari ematen zaion tratamendua pixkaren bat kanbiatzen delako.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Beste liburuetan ere balegoke zer aipaturik, gizonezko horiek maitasunaren, gabezien eta gauaren gaiekin oheratzen direnean.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Esan behar da, gainera, Tereren poemagintzaren osagarri ahanzgaitzak direla gai hauek.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0116 Errealismoa eta prioritateak begiratu beharra aspaldiko gaiak ditu Mitxelenak.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0116 (Euskal Herriko Unibertsitateaz mintzatu den bakoitzean atera izan du gai hori bestalde: Bilboko Santiago Apostolera joan beharrik ez zegoen jakiteko).

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Zer-nolakoak izan dira bertsolariei jarri zaizkien gaiak?
Zehaztugabea
Denak onak
Gehienak onak
Batzuk onak, besteak txarrak
Gehienak txarrak
Denak txarrak
GUZTIRA

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Gaietan asmatzea ez da sekula erraza.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Azken txapelketakoan ere askoren ahotan ibili da gaien egokitasuna / desegokitasuna, batez ere finalekoan, eta bereziki gartzelakoan.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Askoren eritziz, txapelketan zehar gai hobeak eman ziren, finalekoan baino.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Denetarik egon dela gaietan, hori bai: batzuk onak eta txarrak beste batzuk.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Gehienentzat (% 54,7) onak izan ziren jarritako gaiak, parterik handienean behintzat.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Gaien egokitasunari buruz kritikoenak Araban, Bizkaian eta Iparraldean aurkitzen ditugu.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Gure mende honi bagagozkio, berriz, gauzak aldatuz joan direla esan beharrean gaude, gerra ondoan batez ere eta azken bi hamarkadetan bereziki: hizkuntzari buruzkoak (euskaraz soilik burutuak landa) ia berrogei ta hamar inguru direlarik, erlijiozkoak 135 inguru dira, eta gainerako gaiez osotuak bostehunen bat titulu, gutxi gora behera.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Beraz, nabaria da gaiari dagokionez, azken urteotan gertatu den aldakuntza.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Bestalde ez-erlijiozko gaiak darabiltzaten itzulpenak euskara batuaz burutzeko joera nabarmenki indartu dela, irakaskuntz premien eraginez, eta itzulpen joera erredukzionista eta puristak alde batetara utzirik, gero eta itzulpen integratzaileagoa eta zehatzagoa egitearen joera nagusitzen ari dela: ikastoletako textugintza, UZEIren lanak eta zenbait argitaletxek eskainitako enziklopedia gisako lanak dira lekuko.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Hirugarren eta seigarren gaiak, hots, Teoria Linguistiko Orokorra eta Gaztelaniazko gramatika, lexikologia eta Literatur historia dirateke orain arteko unibertsital ikasketen arabera gairik arautuenak edo standarizatuenak.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Lehen gaiak soilik izango luke zailtasun pixkaren bat, Teoria Linguistiko Orokorrean ohizkoa den terminologia euskaraz emateak suposa lezakeen heinean.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Hala ere, gramatika eta lexikologiari dagokionean, itzultzailegaiaren prestakuntzaz ari garelarik, linguistika kontrastiboaren ildotik zuzendu beharko litzateke gaiaren aurkezpena, beraz euskara eta gaztelaniaren arteko konparaketa bat eginez.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Lehen eta bigarren gaiak, hots, Euskal Morfosintaxia, lexikologia eta Euskal literaturaren Historia, euskal filologiazko ikasketetan zehar nolabait egituratuz badoaz ere, maila desberdinetako finkapen-gabezian aurkitzen dira, sintaxia eta lexikologia bereziki.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Gai honetan arituko den irakasleari, euskal prosak historian zehar urratu duen ildoa ongi ezagutzea, arautzaileegia ez izatea, eta itzultzaileak bere eginkizunean aurkitzen dituen zailtasunez jabeturik egotea eskatu beharko litzaioke, beste era batetara konpon ezin daitekeena sen hoberenaz osa dezan, euskal usain eta kutsuaz baino prosaren neutrotasunaz areago arduratuz.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Euskaraz egiten diren saio gehienek badute zerbait elkarrekiko: kultura dute gaia.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Oraiko belaunaldia sartu da oraiko gaietan oraiko estetika baliatuz, oraikotasunari emaiten diola behar duen lehentasuna.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Lehenak emana zion lehen bultzada gerla aintzinean, Monzon-ek olerki apaindura batez ornitu du eta Larzabalek, gaiak hartuz euskal literaturan (Etxahun, Bordaxuri) edo euskal historian (Matalás, Orreaga) abertzalegoari ideki du.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Bainan nehork ez dezake uka 1879tik honarat aurrerapen haundia izan dela: elaberria hasi, antzerkiaren maila goratu, saiakera sortu edozoin gai euskaraz aipatuz: filosofia, politika, literatura kritika, linguistika, idazleen artean agertzen direla bereziki Txillardegi eta José Azurrnendi.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Ez dut, beraz, hemen berriro gai hori ukituko, bai, ordea, hauxe esango: ritmoa beti dute bertsoek, behar bezala eginak baldin badira.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Horren aldi historiko eta gai zabalak (1936ra artekoa hartzen dugu hemen) sintesi eran azaltzeak ezinbestekoa egiten du zenbait alderdi hautatzea eta beste zenbait baztertzea.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0181 Gure euskal izaeraren funtsezko gaia izan den musika, lotua izan da beti gure Herrian: musikaren heziketa aberatsen eskuetan izan da beti, heziketa hau lujo bezala eta ez herriaren eskakizun legez erabili da beti.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0033 Eta sinesmen honen eta bere ezagutzearen iturri eta gai, Idazteunak lekukotzen duen gizon egindako semeagan, hirutan den Jainko bakarraren errebelazioa da.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0037 Barthek ez du ukatzen gaitzespenik dagoenik Jainkoaren aldetik, bainan gaitzespen honen gaia Jainkoa bera da.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0284 A) EZAGUTZAREN ARAZOA Ilustrazioko filosofia guztia gai nagusi gutxi batzuren inguruan mugitzen da eta gai horiek ere, funtsean, batetara bihur daitezke: ezagutzaren arazora.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Eusko Jaurlaritzak, guk dakigunez, ez du oraindik Jabego Intelektualaren inguruko gaiak bereganatu eta garatzeko.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Gaia aukeratu ondoan, ordea, ORDENATU egin behar da, ardatz gisa gramatika hartzen bada batez ere (situazioei edo funtzioei dagokienez, ordenak ez du hainbateko garrantziarik), ikasleak sinpletik beteagora eta errazetik zailera igaro daitezen.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Psikologia arloan, kooperatiben hautaketa eta bilketa beharrak gainditurik langilearengan, langile den neurrian, eragina duten gaitara zuzendu nahi da zerbitzua, batez ere, desegokitasun, istripu arrisku, eta antzeko berezitasunak agertzen badituzte.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Gizarte langileak bere ingurugiroaz dituen harremanak ere aztertu dira, adibidez, edateko uren azterketa, nola ikuspegi bakteriologikotik hala kimikotik ere; ingurune eta hibaien kutsagarritasuna ezagutzeko aukera, etab. honela egoki erantzun dakioke, gai honekiko gizartearen pixkanako mentalizapenari.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0410 Gai honi buruz, grekoak oso aurreratua zeukaten beren proportzioen teoria, nahiz eta esana dugunez problemaren irtenbidea ez aurkitu.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0037 Rococo frantsesean hasi zuen bere karrera, eta gai arin eta axalekoei berezko sensibilitatea ematen jakin zuen.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Ez nuen gogo gehiegi gai hau erabiltzeko eta gauza hauek hemen guztion aurrean esateko.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Gaia jarri egin didate, ordea.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0014 XABIER LIZARDI EDO POESIA GAILEN Hamaseigarren mendean Detxeparek bere poema erotiko bikainak idatzi zituelarik (erotikoak, erlijiozko eta euskarari buruzkoen artetik hartzearren), gauza garrantzitsu bat egin zuen: era pertsonal batetan eta ikuspegi berezi batetatik, gai zail, arantzadun eta sakon bat erabili zigun.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0034 Urte giroak, alde batetik, lehen aipaturiko inpresionista bikain batentzat gai eta eragingarri indartsu dira.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 1. Nor da Garaudy? Lan honen gaiari dagozkion Garaudy-ren biografiaren berri batzuk ematea ere jakingarri da, noski.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Hurrengo urtean atera zuen liburuan (L'Alternative) gehiago sakondu du gai hau.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 Argitaldari hauek gai askotan espezializatu dira: ekonomiko eta sozial literaturan, haurren literaturan eta gaztetxoentzako liburuetan, irakaskintzarako tresnerian, eta edozein literatura motatan.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Adibidez, Matematika eta Marrazketako Simetria gaiari dagozkionak; Fisika eta Matematikako Bektoreei dagozkien gaiak; Testu-azterketari dagozkionak, direla historiko, literario, linguistiko, filosofikoak, Euskara, Historia, Filosofia, Ingelesa etabarreko irakasgaietan.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Disziplinartekotasunaren kasuan, gai desberdinek amankomun eta bateraturik zer duten aurkitzen datza planteiamendua, nahiz eta lehen begiradan ezer ez dutela iruditu eta ikuspuntu horren arabera hezkuntz egitasmogintza osoa egitean, hain zuzen ere.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Adibidez, Batxilergo Orokor honetan, Ekologia planteia daiteke gai desberdinen arteko ardatz integratzailetzat eta Fisika, Biologia, Natur Zientzien bidez, ikasleen ekologi ikuspegi hau garatzen eta sakontzen lagunduko duten gai eta alorrak egituratu.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Beste ardatz bat, Disziplinartekotasunaren integrazio-mailatik bederen, sail bateko edo zenbaitzutako gai desberdinen artean ikasleek prozesu intelektualtzat hartzea nahi diren prozesu berberak aurkitzea izan daiteke eta gai desberdinetako programak, prozesu horien inguruan egituratzen dira.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Adibidez, Batxilergo Orokor honetan, ikasleek behakuntza prozesua garatu behar dutela erabakitzen bada, prozesu honen inguruan bilduko dira, Natur Zientziak, Fisika eta Kimika Laborategian eta Geografia bezalako gaietako datuak eta guzti horiekin bilduma bat osatzeko eta ikasleak gai horietako datuak erabiliz, behakuntza prozesu hori bereganatu eta aplika dezan lortzeko.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Izan ere lan honetan gaitzat hartu dugun DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN tranbiak beharrezko eta premiazko proiektua eskaintzen zuen bitartean, hazitzen ari zen Donostia bezalako hiri batek nahitaezkoa zuena, Uliakoak lujozko zerbait bai zekarren: beharrezko ez izateaz aparte ez zen errentagarria gertatzen ere, eta horregatik egin zitzaion ongietorri begi onekoa hain erromantikoa zen tranbiari.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 GAIAREN AZALPENA, 1.- Giza esperientzia Elkarrizketa bidez: Sarritan, galdetzen zaizuenean: -Zer egin behar dugu Jesusen lagunak izateko?... erantzun ohi duzue: -Onak izan .

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 2. EDUKIEN AZALPENA Gai guztietan eduki mailan hauek agertzen dira: egiturak (aditza eta deklinabidea), aginteak, hitz-esaldi arruntak, izenak eta adjetibo / adberbioak.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Baina edukiei begira gai guztietan proportzioa gordetzen saiatu behar dugu.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Honela, bada, gai batetan hogei hitz landu, aginteak edo beste eduki batzuk baztertuz ez litzateke egokia izango.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Bestaldetik fenomeno harriskugarri bat gerta daiteke hizkuntz irakaskuntzan: gai bakoitza eta gai honetan landuko diren edukiak hertsiak direla pentsatzea.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Oinarri honetan finkaturik, hizkuntz irakaskuntzan gai bat eman ondoren ez da suposatu behar ikasita dagoenik eta hor utzi, umeek ahaztu egingo bait dute, baizik eta gaiak akumulatiboak direla eta honela, bada 3. gaian baldin bagaude, 3 gai (aurrekoak eta hirugarrena) landuko dira, ez bat bakarrik.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0090 F.S.C.- txostenak eta eskolako museorako gaiak.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0003 Dakusagun, bada, gaian sartu aurretik, ESTATISTIKA DESKRIBATZAILEAREN definizio bat.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0001 Denetara, (Leonhardi Euleri Opera Omnia) bildumak (Euler-en lanekin batera adituen irazkinak ere baditu) 72 tomo ditu: 29 Matematikaz, 31 Mekanika eta Astronomiaz eta 12 Fisika eta beste gai batzutaz; gainera, korrespondentzia gelditzen delarik ([23],483 or.).

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0062 Harek bere kontrako eritzia adierazi zionean Euler-ek argitu zuen erro konplexuak binaka konjokatuak direla beti (koefiziente errealetako polinomioez ari zen, jakina) eta bi erro konjokatuei dagozkien gaiak bilduta bigarren mailako biderkagaia lortzen zela.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 B sailera bertsolaritza eta antzeko gaiak herrikoiki tratatzen dituzten liburuak bildu ditugu.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 SR subsailak, erlijiozko gaiak goratasun batez tratatzen dituzten liburuak erlijio-liburu ohiezkoetatik (R) bereizteko funtzioa du.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 SL-a literatur-kritika eta inguruko gaiak erabiltzen dituztenek osatzen dute.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0004 Denetara hamasei olerki: lehenengo hirurek erligioa dute gai; hurrengo hamarrek maiteminduen atsekabe eta atseginak dakazte; ondoren gartzelan egon zenekoaz ari da; azkeneko biak, berriz, euskararen omenez eginak dira.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Gaia. Gaiaren aldetik bi momentu bereiz ditzakegu: 1) Harri eta Herriren aurrekoa.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Bere garaian poema honek Harri eta Herri arrakasta handi ukan zuen, batipat zekarren berritasunagatik, gaiaren berritasunagatik; Euskal Herriko langileen arazoak, gizon zapalduen marjinazioa, beretartzen zituelako, eta baita ere hor zekarren hizkuntza funtzionalarengatik: bertso librea eta gauzak modu errezean esatea.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Arestik gizon hiritarra du bere gai.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Aurreskua berriz GOIZALDIk 1970ko irailak 5ean dantzatu zuen, oraingo honetan agintaririk gabe, Jean Haritchelar-ek Pierres Topet Etxahun Zuberotar Olerkaria gaiari buruz XXVII Euskal Jaien jai-deia irakurtzen zuen bitartean.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 GAIEN BIGARREN MULTZOA / 2. HAURRA ETA BERE SOINA: ANTZEAK ETA TREBETASUNAK 2.1. Haurrak bere burua eta inor neurtu dezaneko eta arriskuari buruz erantzun izan dezaneko egoerak sortu.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0049 Gai honetan jakituria dutenek, osasunaren alde aurrerapen ugari egin dute: eta begirunez, eskertzen diegu.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0061 Hori egiteko bide ugarien artean estadistikari hurbil lekiokeen guziz sinple bat bakarrik seinalatuko diot irakurleari: urtez urte erabilitako gaien kontua ateratzea eta alderatzea.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0061 Rikardok zertaz, zein gaitaz gehien arduratu zen zenbatzeak, halare, haren kezken eta axolen irudi bat eman dezakeela esan ahalko litzake.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0061 Irakurleak taula bat egin dezake holako gai gehien erabili batzuen kontaduria, urte bakoitzeko gaiena eta gero lan guziena, atereaz.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0337 Izan ere, uste dudanez, nazio-arteko gaietan eta antzekoetan, egia, arrazoia ez du batek bakarrik, baizik eta, seguru asko, sakabanatuta aurkituko da.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Eta ez da batere harritzeko, zeren ongi erakutsirik bait zuen gai honetan jakitatea.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 (...); batzuetan munduko, zientziako edo kulturako gaiak, euskaraz azal daitezkeela frogatzeko.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Bigarrenek aldiz, kasetetan edo aldizkarietan, beren heineko gaiak nahi omen dituzte, xeheak: merkatuetako prezioak, herrietako pottoka galtze abisuak, denak haiek ulertzerko gisako euskaran emanak.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Gaiak xinpleki, xoilki tratatuak dira, diretuki, itzuli-mitzuli nasairik gabe.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0009 0.3.1. Aurkezpen-teknikak Izen honen menpean gai bat aurkezteko, talde bati gertaera edo ideiak azaltzeko balio duten teknikak azaltzen ditugu.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0057 Linguistika eta zibilizazioari buruzko zenbait gai irakasteko ere balio dute.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0057 Abeslari, Eguberri, irrati boletin, tenperatura eta abar gai duen alerik bada.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 On izango litzateke, gaia zuek osatzea Haurrarekin hitzeginez, eta berak, katekesi-saioan, ulertu eta gogoz hartu duena esaten utziz.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 On izango litzateke, gaia zuek osatzea Haurrekin batera, Jesusen gizonenganako barkamenaz ari den Ebanjelioko beste pasarte bat irakurriz eta haiekin hizketatuz (Zakeo, Lk 19,1-10; hala besteak).

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0113 Orain datozen gaietan atomoak elkartzeko erak estudiatuko ditugu, baina kontuz!, honek ez du esan nahi atomo batzu era batetara eta beste batzu beste era batetara lotzen direnik, ez.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0148 Kontzeptu honen arauera, atomoek elkartzerakoan duten joerak azal daitezke:
bi atomo oso elektronegatibo: lotura kobalente
bi atomo oso elektropositibo: lotura metaliko
bi atomo, bata elektronegatibo eta bestea elektropositibo, lotura ioniko
.
Azken biak ikusiko ditugu gai honetan.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Adibidez, hura edo bestea, zernahi gaietan trebatzea eta gaitzea hizkuntza bezala euskara duelarik.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 b) Gure ustez, gauza bat da hizkuntza eta beste bat gai edo jakintza bat.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Ekonomiaz, izan ere, zerbait seriorik esan eta idatziko bada, kontzeptuzko termilogia zehatz bat menderatu beharra dago, hots, barruti hortan murgildu beharra dago hizkuntzaren beraren problemez gainera gaiaren ezaguera bera ere problema bat delako.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Eguneroko gai arruntetan solasaldirik ez dedila erderara bideratu, maila hortan bertan ere euskararen baliabiderik ezagutzen ez delako.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0074 3. Hegialden eta 7, 30tan bideo emanaldia. Gaia: Nikaragua mugan.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Gaiak era askotakoak izaten dira: ekonomia edo kudeaketa mailakoak, didaktika arlokoak, lan arazoak... e.a.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Ez da aski ordea horrelako iturrietan ura edatea eta lehen hezieraren edo jakiundeen gaiak biltzea: giza hezurrak bildu eta elkarrenganatzea ez baita gizakia piztea.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0079 a) Lehenbiziko eboluzionea 18. mendearen hondarrean jada gertatua zen(11) Lehenago beste aldaketak izan zirela ez da dudarik. Adibidez, Egiategik dioelarik: , arrunt xehetasun berria ematen digu, geroztik ez baita holakorik izan (ikus T. Peillen. Euskera,1981, 2) eta, parte handi batez, gaien aldatzeak ekarri duela iduri luke.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0024 Fenomeno bitxi hau, hots, literatura berri baten tipifikatzea, une berezi batetan, ia gure begien aurrean, oso bakana bait da literatura-kondairan, gai aproposa deritzait saiakera batean erabiltzeko.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0077 Ipuigileak leku-une konkretu batetan kokatzen du bere gaia, giro berezi batez inguratua.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Zortzigarren gaia: BERRIKUSKETA Hiztegia, egitura eta adierazpidea sailetan berrikusketa egiteko denboraldi bat hartuko dugu ikasturtearen amaian.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0034 (...): ez da ia gairik nobela labur honetan ikuitzen edo aipatzen ez denik.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0067 Nobelan zerbait kontatzen zaigu eta gauza askotaz hitzegiten (1) Maila honetan Saizarbitoriaren nobelak hauste bat suposatzen du euskal nobelagintzan, tratatzen dituen gaiakgatik eta, batez ere, gai horiei buruz hartzen den jarreragatik.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0082 Inporta duena gaia omen da, nobelan kontatzen dena, gainerakoak teknikeriak omen dira.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0082 Baina nobelagilearen egiteko bazter-ezina gai eta egoera bakoitzari ongien dagokion teknika eta tratamoldea aurkitzea da.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0104 Gaia Adan da eta apropos da Adan: lehen gizona.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0115 Haren azkeneko poesietan zerbait harrigarri somatzen da: gaien ezdeuskeria, gaiaren axolagabekeria apropos eta bere ahaleginak espresioarekikoan.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0050 5.- Gaixo tuberkuloso bazilifero bati, tratamendua zuzena jarri ondoren laister ez baziliferoa egingo da eta denbora hontan bidaltzen dituen baziloek ez dute eritasun ekoizteko gairik.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 XVI. mendean lau unibertsitatetan irakasten zen (Santo Domingo, Mexiko, Lima, eta Bogotako Santa Fe), eta XVII. mendearen azkenaldera, hemeretzi baziren, Lima-koa eta Mexiko-koa zirelarik nagusienak, ematen ziren gaiak kontutan hartzen baiditugu, Teologia, Deretxo, Arte, Medizina, etab... eta hizkuntza indijenak, azteka eta ketxua.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Errebalidako frogen artean, honako hauek ezarri zizkioten: Erlijioan, San Juanen Ebanjelioko pasarte bat komentatu behar izan zuen; latin eta griegoan, Horazio eta Iliadaren zati batzuk itzuli; Historian, Servius Tullius eta Constantinoplaren konkistari buruzko galderei erantzun; Aleman disertazioan, Ogibide aukerapenaren aurrean gazte baten burutapenak izeneko gaia landu behar izan zuen.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0009 HITZAURREA Oso atsegina gertatu da niretzat antropologia psikologikoari buruzko nere lan teorikoa euskaraz argitaratu ahal izatea, ardura emankorrezko hainbeste ordu bete dizkidan gai liluragarri honetan sakontzeko eta arakatzeko posibilitatea eskaini didan Herriorde haren hizkuntza.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0009 Giza portaerarentzat inplikazio hain adierazgarriak dituen gai hau ezagutzeaz kezkaturiko giro euskaldun batetan interesa sorteraztea espero dut horrekin.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0009 Gaiak herrien psikologia ukitzen du eta, testuinguru soziokulturalari dagokionez batik bat, gizabanakoaren izaera eta nortasuna moldatzen duten fenomeno eta indar haien ikasketa barne ematen du.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0072 Gai hau arraultza eta oiloarenakin berdin genezake; ez du burubide errezik, ez erabatekorik.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0126 Izan ere, interesatzen zaigun gaiaren txerkaketan usa daitezkeen froga objektibo eta projektiboren repertorium zabal bat badago; ikertzapen antropologikoan nasaiki erabilitakoak edo kulturaren barneko nortasunaren gaiarekin harremanduriko aspektu garrantzitsu bat hartzen dutenak barne eman ditut hemen.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0127 80- Beherapenak gaiaren inguruan elkarrizketa librea sortuko dugu.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Segun zer gai ipintzen den horretarako erabili.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Idazlan bat irakurri ondoren irakasleak Hmmm, gai x honetaz nahikoa esan duzu dioenean poza edo higuina adierazi nahi duen ulertu ahal izateko, nahitaezkoa izango da ez-ahozko elementuetara jotzea.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Goiko adibidearen esanahia, esate baterako, Gai x horretaz esandakoa labur ezazu izan litekeela!.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 Baina oraingoan begira diezaiogun gertuagotik gai horietako bati.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0025 A horizontea Sin.: Horizonte elubiala. Lurzoruaren azaleko geruza, gai organikotan eta landareentzako mantenugaitan aberatsa.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0016 Beste batzuk ere badira, gai bardinaz.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0100 Aurreko gaian, Eigen eta Winkler-Oswatischek egindako ikerketetan lorturiko gaur egungo tRNA-ei dagokien sekuentzia nagusia erakusten genuen.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0014 2. GAIEN BIGARREN MULTZOA: GAITASUN AKTIBOAK
2.1. MINTZAMENA
2.1.1. Esaeren tonuera eta hitzen ahoskatzea ongi menderatu.
Ariketa batzuk: (...).

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0230 2. Hiztegi-maila: Ulertzen eta gutxi gora behera definitzen jakin behar dituzten hitzak; hala nola:
- Multzoa, atributua, arbola logikoa, ukazioa, konjuntzioa, disjuntzioa, barnekotasuna, partekotasuna, parte edo azpimultzoa, enuntziatua, zuzena, okerra, egibalioa, gezia, batuketa, kenketa, biderkaketa, zatiketa (eta dagozkien gaiak), trukatze-propietatea eta elkartze-propietatea.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0306 GAIEN LAUGARREN MULTZOA: TOPOLOGIA ETA GEOMETRIA.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0306 Bloke hau eta neurriarena oso loturik aurkitzen dira, hemengo honetan gehitzen diren gai berriak aipatzekotan zerak erantsi beharko genituzke: azalerak eta sektore angeluarrak.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0190 2. GAIEN BIGARREN MULTZOA: HAUSNARKETA
2.1. Ingurugiroari buruz (Espazioa-denbora).

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0007 Horregatik oso zehatz adierazten dira gai bakoitzean zein egitura, aditz, deklinabideko kasu, atzizki... ulertu eta landu behar ditugun.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0008 Gai baten inguruan lantzen da guztia eta abiapuntu bezala girotzea beharrezkotzat jotzen dugu.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0008 Azkenik beste hau ere esan behar dugu: hemen proposatzen diren gaiak, edukiak, errekurtsoak...... orientatiboak direla eta, egoki eta baliagarriak zeintzu diren eta baztergarriak zeintzu diren, irakasleak berak bereizi beharko dituela, zenbait faktore (umeen egoera, kopurua, gaitasuna, etab.) kontutan izanik.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0062 - Gaia girotzeko azaltzen diren antzerki, festa etab. burutu: apainketak, aretoak, etab.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 - Ingurune sozialarekin eta naturarekin zerikusia duten gaietan oinarriturik pintatu, marraztu e.a. aurrez egindako behaketa eta hausnarketaz baliatuz.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 - Ingurugirotik jasotako moeta guztietako materialak erabiliz kolaiak egin gai libre nahiz aurrez ezarritakoei buruz.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0030 Honela, satanen eta turkoen sarrerarekin pastoral guztiak, gaia aldakorra daitekeelarik, Onaren eta Gaitzaren arteko, Satan eta Jainko Onaren arteko borrokan bihurtzen dira, non beti azken hau garaile aterako den, baina non satanak ez diren inoiz ere errendituko. (11) Donostia, 1982. 243. orr..

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0030 F. Michelek ere dioenez ezinezkoa baldin bada jakitea noizkoak diren antzez emanaldi hauek, gaiak bai, alegia, pastoralek erabiltzen duten tematika XIII. eta XIV mendeetan finka daiteke, garai hauetan baitzeuden modan zaldun eleberriak eta misterioen antzezkizunak, batipat.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0238 Aipamen hau egin badugu, hipotesia berri baten alde jendea esnarazteko da; hipotesia horren arabera, Etxebarriaren jatorrizko proiektuak ba luke hiri-aldaketarako elementu baliagarririk Gernikaren kasuan; eta agian, hori baino gai inportanteagoa zera litzateke: eraikinaren eta garaikideen kidetasunak zehazki argitzea, San Fernando Arte-Ederren Akademiaren harikoak direla, edota hari bereko frantsesak direla.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0112 Europan, Espainiatik kanpora, Christopher Marlowe-ren Tragical History of Doctor Faustus-en eta Goethe-ren Faust-en gai berdintsua jorratua ikusten dugu.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Absideko leihoetan eta nabeen perimetroaren luzera osoan, harburu multzo eder bat ageri da, gaiak gizonezkoenak, landareenak eta geometrikoak direlarik, oso egitura onean.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0026 Zeus baino aintzinagoko bere amona, Gaia edo Gea (Lurra) da Greziako mitologian Mari euskaldunaren antzekoena.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0154 Alberto Arruek erabiltzen dituen gaiak, bere anaien antzera, Euskalerriari dagozkionak dira gehienak.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Elkarturik gai berdinak pintatzeraino iritsi ziren.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0222 Pintatzaile haiek beren lana egin zuten, hots, kolorearen neurrian oinarritutako lana, grisez, urdinez eta berdez kolore finez entonatuaz, etnografiko gaien goralpenak eginaz.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0222 Esan dezakegu Díaz Plajarekin batera beste gai batez dioena geureganatuz, gure artearen sortzaileen euskal artisten lana sinfoniko orkestaren antzekoa dela.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0021 Gero, urteak geroago, estudiorako gai eta projektu zehatz.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0078 Bera da, gainera, eta alde handiz izan ere, gai honetaz idazki-produkzio handiena duena.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0033 Gure pentsakera zientifikoa ta besteen pentsakera basatia logika beraren sorkariak izango lirake beraz, eta gaiaz bakarrik bereiziko lirake.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Ea guk gaiaren muiñean joten dugun.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0104 Baina hitz hau aztertzeko ezinbestekoa dugu urren hitzakin kidekatzea; eta beste arlo bateri dagokion gaietan garrantzia dutenez, biak bateraki ikertuko ditugu.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0171 Gorotz ez dugu nabarerraza; gor-auts izan daiteke, eta oso bidezkoa genuke, bai atonduraz eta bai esanahiz; hautsa baitda euskeraz edozer gaitik gelditu ohi dan ondarra; bada hemen koska bat, gaur egun hauts esaten dugunean, zerbait legor eta birrin esan nahi dugula; baina ez da ezinezkoa uste garatze honen izanbidea.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0109 Burjeseriák ez du bere burua gai ikusten beraren egintzaindar sozial propioak zuzentzen segitzeko.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0129 Baina, denbora haietan politiká oso gai arantzetsu bat zen; horrexegatik tiro printzipalak erlijioaren kontra zuzentzen ziren; egia da, hala ere, burruka hori, zeharki bederen, eta batez ere 1940.etik, batailla politiko bat zela.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Ez da, beraz, fedeko gaia.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0068 Biltzar honetan, A. Villasantek Illen izenak gaiaz berba egin zuen.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0186 (Osterantzean, artikulo bat ere idatzi zuen, gai horretaz, baina, ANAITASUNAren edizio batetarako prest zegoenean, telefonoz ots egin zigun, erretiratzeko aginduz. Artikulo arrazoitsu bezain poetikoa zen, giputzen arrazoi soziolojikoei botatzeko modukoa, eta bakarra) (355) ANAITASUNA-n izanen dena, aurki.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0219 Ibon Sarasolak ere urte honetan (1971) argitara ematen du bere Euskal Literaturaren Historia liburua (407) (Arestik sarri esan zidan bezala, Mitxelenak nori izugarrizko benerazioa bait zion idazle gazteen artean, errespetoz begiratu izan duen entsaio bakarra Ibonen hau izan da), gai honetaz, euskaraz ematen den aurrean liburua (Orixerena ez baizen aldizkarietan baino agertu).

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Globulu gorri deskonposatuen gaiek larrua berde orixkaz tindatzen dutenean agertzen da gaitz hau.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Tutu honetan barrena deskonposatu egiten dira irensten ditugun janari guztiak, erraz xurga daiteken gai bat bihurtzen direlarik.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Elikadura eskasa edo behar diren gaiez hornitu gabea, gaisotasun endemikoak, laguntza sanitario eskasa edo hutsa dira hau hala gerta dadineko arrazoi batzu.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0046 Eta hau beste bat: soziologoak eta edozein zientziak bere gaia osotasunetik ebaki eta apartatu egiten du.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0172 - Gurutze Gorriaren, odolemaileen edo beste zenbait erakunderen egoitzetara ikustaldiak egin, gai horri buruzko lan bat eginez.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0172 (Edozein klinika edo ospitaletako departamendu berezia ikustatu). Gai honi buruz hitzegin.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0078 - Burutu behar den gaia aukeratu eta, bozetoa egin ondoren, tailatu behar den euskarrira eraman.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0078 Gai bat edo istorio bat aukeratu eta dekoratu behar den gainazala zatikatu.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0164 - Gai nagusitzat baserria hartu eta euskal edifizioaren azterketa bat egin.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0164 - Inguruko baserriak bisitatu eta gai honi buruzko mota guzietako irudiak erabili.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0164 - Gai eta estilo musikal ezberdinen entzunaldiak egin gai plastikoetarantz motibatzeko, hitzegite bidezko deskribapenak aberasteko, e.a.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0164 - Gai eta estilo musikal ezberdinen entzunaldiak egin, marrazkien, pinturen, irudien, diapositiben, ... bisualizazioa osatzeko, aberasteko eta laguntzeko.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0164 - Gai musikal baten erritmoa edo melodia lerroaren bidez interpretatu, herretarako paperezko edo ormirudizko tira luzeak erabiliz.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0178 1.5.6. Gaien aukeraketa eta enfokeari buruz hausnartu.
- Edonolako gaietarantz eragin eta bultzatu.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0178 - Gaurkotasunezko gaietarantz, gertaeratarantz, jaietarantz, jazoeretarantz motibatu.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0178 - Ideia ezberdinei buruz hausnartu, gehien gustatzen den hura aukeratu, gaia ezagutu eta sakondu, bozeto ezberdinak egin, era horretan posibilitate gehiago edukiz.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0178 - Fantasi eta irudimenezko gaiak deskribatu. Forma eta kolorez ezberdina den mundu bat imajinatu.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0178 - Kreazio plastikoaren gai klasikoak erabili: paisaiak, itsasaldeak, upategiak, loreak, erretratuak, eguneroko bizitzako estanpak, e.a.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0178 - Burutzapen pertsonaleko nahiz kolektiboko gaietan, gaiak komentatu, iradokizunak onartu, ideiak eta enfokeak bateratu.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 Hizkuntza berriaz komunikatzeko gai izan dadin, ikaslea zein trebetasun eta hizkuntz formaren jabe izan behar duenaren berri jakiteko, ikasleak maizenik zein egoera eta zein gairen barnean mugitu behar duen aztertu zen.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 Eguneroko gaiez hitzegitea gertatu zen ariketarik erabiliena.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 11. IKASGAIA.
6. IRAKASTUNITATEA.
GAIA ETA OINHARRIA.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 21. IKASGAIA.
11. IRAKASTUNITATEA
GAIA ETA OINHARRIA.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 33. IKASGAIA.
17. IRAKASTUNITATEA
GAIA ETA OINHARRIA.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 55. IKASGAIA.
28. IRAKASTUNITATEA
GAIA ETA OINHARRIA.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0038 Ikusleentzat:
Ondo begiratu begien aurrean ikusiko duzuenari:
1) Lehenengo, antzerkiaren gaia deskriba ezazu.

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0066 Gero ikusleak aktore izango dira, animatzaileak beste bi gairi dagozkion hitzak irakurtzen dituelarik.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0066 Hitz-zerrenden gaiak:
- Espazioa: txoria, urdina, basamortua, kosmoa, infinitoa.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0112 Kontsignak:
- Aukera ezazu oso interesgarri zaizun gairen bat; hiru minutu izango dituzu horretaz hitzegin diezaguzun.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Gai berezia duten zati batzu egon daitezke, informazio zehatza lortzeko, arretaz entzutea eskatzen diotenak gaiari buruz taldeko beste partaideei hitz egiteko, adibidez.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Hizkuntzen alorrean ekarpen hori egingo duena benetako diskurtsoa da; alde batetik, eskolaz kanpoko errealitateak adierazten dituelako; eta bestetik, irakaskuntzaren gaia ere badelako, bere helburua egoera jakin bati egokitutako (Callamand et al.) esakune pertsonalak egitea dela (...).

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0007 Bigarren liburu honen gaia, irakurketa eta idazketa ortografikoa izango da.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Irakurketa antzeztuak prestatzerakoan, abia daiteke ipuinetatik, estudioko gaietatik, alegietatik, biografietatik, istorioetatik, kontakizun historikoetatik, abenturetatik eta poesietatik.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 Ezer esaten hasi baino lehen argi utzi nahi genuke, kapitulu honetan ematen diren orientabide eta ariketek ez dutela agortzen, eta ezta nahi ere, gaia.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 Gai honekin beste posibilitate ugari dago, noski.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 Davies eta Whitney-ren liburuek (1979, 1981 eta 1983), gai baten inguruan testu mota desberdinak biltzeko tekniken adibide onak dituzte.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 (Bada zenbait argitaletxek eskaintzen dituen irakurgai bildumik ere. Irakurgai hauek, ikasgelan nahiz ikasgelatik kanpo erabiltzen dira. Gai honetaz sakontzeko ikus Hedge-ren (1984) Using graded readers liburua).

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 Hizkuntz metodoetako testuliburuak
Metodoetako testuliburu zaharragoen akatsak honako hauek dira: irakurgaietako lengoaia oso kontrolatua da, gaiak askotan ez du interesik eta ez dago testu mota desberdinen aukera handirik.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Programaren xedeak honako hauek dira:
1. Ikasleei testu bat ulertuz irakurtzeko estrategiak garatzen laguntzea (ad. parrafoaren gaia antzematea, irakurketa azkar eta iragarpenaren bidez).

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 3. Gaiaren garapena nondik nora doan ikustea, testu osoa hartuta.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 Helburuak antzematea
Lehendabiziko bi helburuak, hau da, ikasleak azkar irakurtzera bultzatzea eta testu baten gai nagusia eta funtzioa antzematen praktika ematea, ariketa batean lan daitezke.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Integrazioa lortzeko bide egoki bat, ikastaroa gai desberdinen arabera antolatzea da, mota desberdinetako testuak (gaitik ateratzen direnak) helburu desberdinetarako irakur daitezkeelarik, eta modu desberdinetan.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Gai bakoitzaren barruan, ikasleen testurako prestakuntzari eman behar zaio garrantzia.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0035 d) Ekintzak
* Haurraren kuadernoan ezarritako jokaerak jarrai daitezke, hor ditugu gaiaren osagarri nagusi guztiak.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0065 Hau da gai honen une nagusia eta Jesusek aurkezten digun ondorioa: Jainkoak maite gaitu gure Aita delako; eta pozez gainezten da eta festa egiten du; beti barkatzen digu; gure bidera ateraz eta berak lehen pausoa emanez onartzen gaitu.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 d) Ekintzak
* Jarrai daiteke gaiaren azalpena haurraren kuadernoan azaltzen den bezala.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Prentsa eta mass-media gaian, egunkari eta aldizkarien kontsumoa aztertu zuten ikasleek.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Publizitatea gaian, hainbat iragarki bildu, aztertu eta ebaluatu zituzten.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Marilyn Monroe gaian, azkenik, zinemako izar bat nola produzitzen eta merkaturatzen den aztertu eta esplikatu nahi izan zuten.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Lan hori egiteko Zinemako Instituto Britaniarreko materiala erabili zuten eta, berebat, aldizkari eta egunkarietako artikuluak, gaiari buruzko testuen azterketa egiteko.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 Metodologia horretan oinarriturik, 1979-80 ikasturtean lan bat egin zuten irakasleek, gai hartuz Ontzikiak kontsumitzailearen ikuspegitik begiratuta.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 1981-82 ikasturteko gaiak honako hauek izan ziren:
1. Test aldizkariaren azterketa.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 Bigarrenik, gai honen helburuen deskribapen zehatz-mehatza, edukin orokorra, orientazio pedagokikoak eta beste asignaturen artean duen lekua erakutsiko diguten hezkuntz orientazio edo norabideen adibide gutxi batzuk besterik ez daude.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0221 Ukitzen dituzten gaiak kontsumitzaileek eta produzitzaileek modu ezberdinez ikusten dituztenak dira gehienbat.

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 3. Gaiak ikasleen esperientzien artean leku garrantzitsua eduki behar du.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0195 Gai horietxek berak ekonomian, politikan nahiz egunoroko bizitzan zedukaten esanahiaren urbiltasunak.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0201 Marxistek, printzipialki, ez dute honelako mugaketarik onartzen: arte guziari aplikatu nahi izaten diote beren teoria, gaiari nahiz formari, baina neke gehiegirekin.

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0201 Jeneralean, erdibikuntza hori zeri aplikatzen zaion begiratuta, de fakto, ia beti gaiari begira bakarrik erabili ohi dela, ikusten da: propio proletargoaz, eta proletargoaren alde, edo proletargoaren izenarekin jantzitako Alderdiren batzuen alde, dabilen arteari, esan ohi zaio proletario.

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0201 Jokabide honen itxuragabekeria salatzen hasi beharrik ez dago orain: artea ez dago Autorearen eritzi sujetibuengatik juzgatzerik (Marx eta Balzac aipatzea aski da!), ezta gaiarengatik ere, modu hortan behintzat.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Baina ITXAROPENAK ere badu bere eragina gaitasun intelektualean (2) Autokontzeptuaren gai honi buruz lan honetara jo dezakegu: Gimeno Sacristán, José: Autoconcepto sociabilidad y rendimiento escolar, M.E.C., Madrid, 1976.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Rosenthal eta Jacobson-ek (3) aurreko planteamentua esperimentu askotan laburtzen dute:
Adib.: Dak School-ean % 20 ikasle inolako baldintzarik gabe aukeratzen zituzten eta beren irakasleei garapen intelektual ona egiteko gai bezala aurkezten zizkieten.

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Eta hala ere askotan metodo memorizatzaile hutsak erabiltzen ditugu metodoa bere edukia den gaietan: Natur gaiean adibidez edo Giza zientzitako zenbait arlotan.

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Metodologia eraginkorrak honako bereizitasunak ditu:
- Ikaslearen interesik sakonenetik abiatzea: Ikasten ari den gaiari buruzko galderak egiteko eta erantzunak aurkitzeko posibilitatea erraztu.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Oinarrizko gaien inguruan bakoitzaren interesen arabera aukeratzeko beste batzu ipini, adibidez lan monografikoetan gaiaren aukeran edo bere erabileran muga hertsiak ez ipiniz.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Desberdina izango litzateke idazketa, notarako egitea ala eskolako aldizkarirako egitea; Giza Zientzitako gaia delako inkestak egiten ikastea ala lantegi bat ikusteko inkesta prestatzea.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Antolaketa:
gustatzen zaizkidan gaietan bakarrik lan egiten dut besteak baztertuz
- ongi antolatzen dut lana eta etekin ona ateratzen diot
- antolatu gabe lan egiten dut, lagunen esanen arabera, materiala lortzearen arabera etab.
- kontrolak prestatzeko bakarrik lan egiten dut.

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Lanak bateratzean:
urduri jartzen naiz
- dena ahazten zait
- dakidana adieraztea zaila gertatzen zait
- esaten ez badidate ixilik geratzen naiz
- zabartu egiten naiz
- normalki ongi parte hartzen dut
- espresatzea erraza gertatzen zait eta biziki parte hartzen dut
- nire partaidetza irakasle eta gaiaren arabera dago.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 Irakasleak, gaiaren azken sintesia egingo du.

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 1. Gai, ikasturte edo asignatura batetako ideia-klabeak finkatu.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel