XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia arriand 0061 3. Azurr-autsi nago, Miren,
amilberaz jausirikan;
arditxu au lepo-gane
arren, arrtu ta eraman
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Jai-egunetan, meza ostean joan bazkariaz; arratsaldean nai dan jantzea egin pandero soiñuan Izaro gañeko zelaian, ta etxeratu illuntzerako.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 -Zer? Ama? Ai neure seme laztana! mosu ta mosu, negar ta negar; ez intzala etorriko iru urtetan, ta zer jazo jak orren arin etorteko? - mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi bere ganeko gonea ta batu Josetxo lengo estalkiaren ganetik; mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi eragin neskameari ganeko gonea, ta estaldu Josetxo- eure etxe ondora ekarri au Jaungoikoak, eure aita-amen laguntasunaz gatxontzera - mosu ta mosu, negar ta negar; Txomin be negarrez, otseiña ta neskamea be negarrez; danak negarrez.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Txokolok, begiak txillotuta, diru txartela azpi ta gan ondo ikertu dabenean, buruari atz eginda: Txo esan dautso urren eukan mutillari, nik esku-idatzia, batez be erderazkoa, etxakiat ondo irakurten.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gau atan eche guztiyetakoak kako ganian edo arbola ganetan eskeiten dabez kurtzuluak edo kandelak paper gorrizko edo lorazko faroletan; eta ume koskorrak lora gorridun farolakin olgetan kalerik kale ibilten dira.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 Atara ebezan dirubak lurpetik; ixetu eben argija, argi-ontzi baten, eta zeinbatu ebezan dirubak: eurak ekarri ebezan lau zorrotan sartu, ta sorbalda ganietan jarririk, esaeutsen Amele'ri: - Eskerrik asko, ondo bete dozulako irazkiko agimena: senarra bijar eguberdirako echeratuko jatzu.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0184 Mariyac eruan eban bere zintzotasun ta leyaltasuna arec eta ez gura izateraño izan Jaungoicoaren Ama, Aingueruac esan eta azaldu ezpaleutza, izango zala Jaungoicoaren Ama bere garbitasun ta ezquintzariyaren calte baga; Mariyac zur ta lurtuten gaituz Calbariyoan; bada bere apaltasun ereguiyaz, bere maitetasun izate gañecoaz, bere Jaunaren asmu gurgarriyaganaco zintzotasunac urten eraguin eutzan garailari, munduco Salbaguilliaren Curutziaren oñian, batzandu ta estututen zala umantasun andiyaz bere Seme Jaungoicoaren eriyotza umil ta mintzuaz.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 Denpora gitxiago bear izan dau Txuri gureak Maura berorren ganeko eritxia emoteko.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Norbere lurretik kanpoan billatu ezkero, naiz da errian agurrik egiñ ez, arpegi ona ipinten jako erritar bati, ta alan, Mañasik eta Indianoak, guztizko arrera ona egieutsien alkarri, ta biak, bata itaunga ta erantzuten bestea, Arranondoko gauzen gañeko jardun luze batean asi zirean.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Modu onetan soldaduac guztiz gogo onez artu ebeen escu-jocu eta olgueta au, eta azoteen zauri eguin barrien gane ezarri ebeezan mesprecio eta atsecabe gogorrac, eta alan bete ebeen.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Bera gaitic escribiduta egoana: Et super dolorem vulnerum meorum addiderunt esan gura dabena; Nire peneen gañe gueiago bota ebeen.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Eta nic mereci ezpaneu bere curutze au neure pecatuac gaitic, eta neure escuan baneucaz bere munduco aberastasun eta ondasunac, direanac direala, borondate osoaz ichico neuquez, eta guztiez gane gane auqueratuco neuque, curutze nun nagoan au, zurearen ondoren egotearren.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Onen ganez, ni bestatariko araso nekez arrtian nabil, eta neure zoritxarrez, neure guraz ixan ezarren, ez daukat idaztirik onelango lanak biarr litxakian lez egitteko; baña onek eta orrek eta beste onango gauzeak be ez daustela guztiz eragotziko ustetan dot gixu laburren batzuk eskintzen neure Amearen pizkunderako.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Illuntze samurra gaztelu ganetara eltzen zan orduban torretxu oñetan, sapai aspijetan ereslarijak euren otsa entzun-erazoten eben.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - No; gazteok gaitun etorrkizunaren itxaropidea; guk, emen urbildu gaitunok, oraindañoko erruaz damuturik, ¡guziz gain Euskera piztu nai diñagu! ¡Euskera beti itzegin! ¡Euskeraren usai gozoaz Euskalerri guzi-guzia atsegindu! ¿Guk nai badiñagu ¿nor guri auezka jarri?.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Egiz
kantatu genezake
euskaldunak gerala
dantzik onenen jabe:
doñu eder au
len ala zan, ta gaur
doñu guziyen gain jarri bear litzake
.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 Utzi nere gain.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Gain guztiyetan abestutzeko ingi edo kantatzeko paperak.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: Ba... lengo illeko ekaitzak etxe gañeko tella zar guztiak zatitu zituen, ta euriya danian zapaitik bera parra-parra ura etortzen da, ta... nai genduke tellatua puxka bat berrizkatzea.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Guk egindako okerr eta gaiztakerien zorrak ordaintzera etorri Jauna mundura, eta ¡guk maitasun orri okerr eta gaiztakeriak gaiztakeri ta okerren gaiñ egiñaz erantzun!.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Ontasun abetzaz gaiñ, edertasunezko gai aundiyak ere berekin zeuzkan; aren begi eder mintzakitsuak baziruditen mingañari chandarik eman gabe itzegiñ nai zutela; ¿bañan itzegin ere nola? Ama batek aurra bularrean daukanean beziñ xamurkirotsu eta atsegintasun aundiyan.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¡Oraindaño, zer zorionekua naizen! Illunabarrean echeratu ziran chit pozkida aundiz beterik, bere asmo guztiyak ondo irten ziralako, bada andre Terexa zeritzon jostunak esan ziyen urrengo egunetik bere erakusmenez gaiñ gelditu zitekiela josten ikasteari jarraitu nai baziyon.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Ziñez, bein baño sarriago geure lurreko garatz, arazo ta zeregiñak eraspen eta maitasun onei gañean autsa ezarrten dautse: orduan, auspeko sua lez, ixil, estal eta ezkutu egon oi dira ta euren bero ta indarra be galdu dabela dirudi; baña ¡bai zera!: gañeko auts orri pizka bat eragin ezkero, azpiko eraspen eta maitasun orrein txingarr goriak be lasterr agertzen dira.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Orain norberari garbi izatek dakarkiyon onuratik, begirada zabaltzen badegu gizarten dakarren gentz, garbitasun onek, bereetik zuzenen datorren eskontza garbi ta zintzoagatik? Ez da ez eskontza zital askok nai duten eran artu, egoki izate bat, gizartek somatutako eraketa, beren gentz izan dein, ez baizik, sortzesko lege antzera, gizartek gorde beartuak daudeena, ainbeste giza seme aiñ, izanik ludiñ gaiñ.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡Apat-errekako gaña! San Blas egunian, kinkiñeska ibiltzen giñan lurra, orain zera zu, bi mundu arteko muga.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 Saint-Etienne-go gañian (Bayona-n) ill-erritxo-bat ikusten dá, goroldiyoz ta untzes jantzirik, orma zarrak dauzka, jartzen bagera andik begirá, Franciyako eta Españiako mendi-illerak, ikusten dirá.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 ! @!Ara! Herniyo gaña.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Zenbat egon ote diran gaiñ artan, lorategi bat bañon politago diran mendi-babes ayi begira ezin asperturik! Errnio'z bera ta beste alde guzietan zugazti mardulak, pagodi, gaztañari, ariztegi ta era ugarizko zugatzak; garoleku ezeak, baso ta zelai, soro ta belardiak eta an-emen banaka-banaka, galdurik bezela, uso txurien antzeko baserri ederrak....

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Ozteak etzuan asnasarik ere artzen: dorre eta arresi gaiñetatik auzoarte guztietakoak, guztiak bat egiñik, ari entzuten ari ziran, arriturik; guztien begietan egiten zuten disdis damutasunezko negar-malko osasungarriak; eta bitartean eskale goi-goitiko ura izugarrizko gauza ederrak esaten ari zan eta aren arpegiak maitetasunaz antz-aldatua eta odei argiz inguratua zirudian.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Eta ¿nundik dauka Aita Santuak eskubidea arauketa auek jartzeko? Aita Santuak Eleizako diru guztien gain agintaritza ta ornilaritza (administradoretza) dauka ta bide txarretik egindako diru oiek gaizki egin ditunak bere jabe ta nagusiari biurtzeko beargaia (obligazioa) dauka ta jaberik arkitzen ez duanak eleizarentzat eta beartsuentzat eman bearrean arkitzen da ta orregatik Aita Santuak diru oien agintza daukanak arauketa ori egiten du, ukar (limosna) txiki ori bakarrik ematera beartuaz.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 4.a Umeak Aitortza ta Jaunartzea egitera beartzen dituan agintea, era berezi batean beren ardura euki bear dutenen gain dator, au da, beren guraso, aitorlari, irakasle ta parrokoaren gain; baña lenengo jaunartzea egiteko gai ba ote diran erabakitzea, kristau-ikasbide Erroma'tarrak dionez, gurasoai edo bere ordekoai ta aitorlariari dagokie.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Aunela ere norbaiten menpean egongo zera, zuk baño geyago agintzen duanaren bat zure gain eukiko dezu.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Tamala da, damugarria da, Aita Batizek arkaitz-gaineko txoritoki artan, oso-osorik, lan eder au ez idatsi izatea.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Ikaragarrizko biraoak ertetzen zioten azpikoari, ta gañekoak, birao bakoitzeko, eskukada korotza ematen zion aora.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Onen gañak, aragi zerra batek adiña indarra badu (...).

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Barkapen osoa irabazteko eskatzen diranak dira: pekatuen aitorpena, Jaun-artzea eta Aita Santuaren gogoen aldez eskatzea, eta zenbait aldiz, lenazkoen gain, elizen batean agertaldiya egitea.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0135 - ¿Badakizu Thibet-ko beste Bakartegi Buddistaren baten egongo etedan Issaren Bizitzearen ganeko liburu ori?.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - ¿Beraz norentzat eguin cituen guci oriec ezpada guizonarentzat? - Guci oriec aurrena eguin cituen, eta orrembeste gauza añ desberdiñ, ongarri eta ederrez betea eta ornitua cegoen mundua, guizona ecerezetic atera eta gucien gañeco escua berari eman, eta gucien jabe eguin zuen.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 San Miguel Goiaingerua, izan zaite gure alde gudan, anpara gaitzatzu deabruaren gaiztakeri ta sareetan erori ez gaitezen, Jaungoikoak azaldu dezala onen gaiñ daukan al edo poderea; au da guk umillki egiten dizugun eskaria, ¡o zeruko aingerutaldeen Nagusia!.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Ganeko egunetan soloko zokilampauml;k ampauml;usten baizen gogoz eragoioen (ari ziran) zekorrok iteilea erreketan narraz erabilela, lamiampauml;k uxampauml;tu nairik.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 ¡A, yaun-andrreak! Txororik ez-pazan izan, aspalditik, lurraren gaña gizon illen obi zabal bat baizik etzan.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kollara-aundi. - Janariak eragin, eta eltze-gañeko aparra kentzeko zalia.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Espumadera. - Eltzekoai gañeko aparra kentzeko zalia.

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Manta. - Izara-gañeko artille edo algodoizko berokia.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz abek Zuzendariak zer agindu ibiltzen ziran, Zuzendari bera ere eten gabe aieri erakusten ta beren gain ibiltzen zalarik.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Eta Jesus gaitzgabe, errugabe, ontsuak bere gorputzaren gain artu nai izan dittu gure gaiztakeriak I Petr II21.

48. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Bere gogoz pekatarien itxura ta guzion erantzuntzale edo kittotzale egin zan ezkero, eriotzarekin pekatuak merezi zittuan mingarri guziak Jesus'en gain erori ziran.

49. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Ta argatik Jesus'en nekaldi guztian ezta beretzat atsegin apurrik, baizik miñik garratzenak gorputzean eta naigaberik beltzenak barrurako edo gogorako; Jaungoikoaren zorroztasuna ezta aseko Jesus jotzeaz ta naigabetzeaz gurutze-gañeko aldarean azken asnasea ematen duan arteraño.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Bidezkoa zan Jaungoikoaren esku-zabala gure gain izan ezkero bere errukittasuna ere eskatzea Tertulianus.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Piarre bezala makila onaren jabea... Ñakero hoi, Salbatore gain hetan pikatu mizpira batetarik egin makila zaluaren jabea.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Esku-gibelaz, doi doia chukatu zuten kopeta gure bi Garaztarrek, eta, ilhargia irriz heieri gain hartarik zagola barneko motcha sorbaldari beheiti, makilak herrestan joan ziren Maiderrenerat....

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Bidian gaistoareki ehadila abia; hire gaiñ ezar eztezan berak egin gaizkia.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 246.- Salbatore, baba lore [L], (Aroa bide onez dohala adiarazteko) 247.- Azken hilak, paga zorrak [BNC], (Besta egiteari, huts egin nahi ez duenaren hitz bat, - bere gisan zuzena; azken hilaren gain izatekoak direnaz geroz, aintzineko guzien hartzekoak, (Voir le nampdeg; 67).

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Dena dela, gaineko aphezak jaun chehe ziren Behauneko erretor aberatsen aldean.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Harriak, artoak edo bahatzekariak chahutzen bazituen, eritasun kutsudun batek artalde bat ondatzen bazuen, ihurtzuriak arbol bat jotzen bazuen edo zonbait sorropil kichkailtzen, oro sorginen gain gaten ziren.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Liburuxko gonen bidez Gampauml;in dauzkidan ustes, bides, urrikisko, sortugerosko, aldis, Aezkerazkoak izanarren, eztitut nire eskupetik atra nampauml;i. Geben ordez nonaiko ustez, bidez, urrikizko, sortuz gerozko, aldiz erabiliren ditut bertze beintxotan ere drandrankada bat emampauml;in dampauml;iet.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Eta zer zati ederra, eta zoin arina, Amikuze! Zola batzuetan herri andana bat beren etxe xuri bilduekin, eliza orotarik agerian, lurrak hurbil; gainetan, mahasti zahar batzu, hostoak iguzkiak erreak, azpitik belartsu mulkoak oso eta beltz, ontzen ari oraino, eta ja Lapurdin perderik bilduak!.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Ikusgarria zela bertzalde eliza bera aditurik, ez ginuen bizkitartean deusik han ikusi, ikusi nahi ez ginuena baizik: aldare aitzin eta gain bat dena potret, lore eta zirrimarra, zer nahi koloretakoak, itsutu nahi zituztela, hainbertzek, eta halako tindu saminez eginik; bazterretako alkiak hargatik aipagarri dira, zeren izanak diren lantuak jakitate bezenbat gosturekin.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Nahiago bainuken nik izan balitz han, gain hartan, gure arteko apezetarik bat agur egiteko, zor zitzakon bezala, apez eskualdun arrotz gu hainbertze maite gituen hari;(...).

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0187 Zola dena lurra, eta zilokatua itsuski; gaina, hainbertzetaraino joana non arto-buruak soailutik dilindan baitzagoden:(...).

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Ara emen emakumeok zertzaz dezakegun baita euzkera-aldez lan ederra. Zer esanik ez dago Miren Neskutzaren aintzazko elizkizunetan, bere billerako neskatxen gain abestiak egon oi dirala.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bakoitza, gure uste guzien gain, Jaungoikoa'gana zuzendu bear gera, ori bai; baña Jaungoikoak gure uste ori zuzena danean, ez digu debekatzen bear bezela aldeztea; eta auxe da neskatxa euzkeldunak, obeto esateko abertzaleak, egin bear deguna; geurea aldeztu; bear bezela, baña aldeztu; bein da berriro, eta makaldu gabe.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ontzija apurtzen da, bai-dua urpera, ganekuak arin-arin estu ta larri txaneletaratzen dira.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ermu Lenguan idatzi neban erremata egin zala emengo Ortu-santu zarrarena; ta esaten zeustan zeuk, Kirikiño, ia noren gain gelditu dan edo zertarako dan.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bada, gelditu zan Areitio-Urtena'tar Domeka'ren gain, eta zer egiteko dan ezin neike esan, eztakidalako. (1) Misterijo andijek yarabillezak Ortu-Santu orregaz. Ba, jakin biar dogu zetarako ixan dan erremat ori, ta iñundik al bozu jakin eikezu, ta esan; bestelan beste bide batzuk artu biarko doguz, onetara ezin gindekez gelditu ta.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Illa onen ogetalauan, astelenian, dago ariñeketa jokua, Mallabi ganeko ermita urretik urten, da Ermu'ko ostatu zarrera eldu bayetz amar minutuan.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Elebitz edo bilinguismo arazua geron gain gendukala, nai-bagenduan artu, adierazi zuan egun batez Marcelino Domingo'k: eskatu ta artu besterik ez.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Itzaldia Zeleta errikidearen gain.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Meza nagusi urren onespena, ta ondoren itzaldi aberkoia, errikoseme dan Garmendia'tar Jon Zeletaren gain.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Egun batzuek gure artean igaro ondoren, Bergara'ra biurtu da, goizeko ostro gañeko intza bezin alaya zan Urkiola'tar Karmele, neskatil gaztia.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urtero elizatxo agintari agurgarrien bat edo batek gure Gurutz maitea gurtu bear izaten dute, eta aurten guzien gain degun Aita Santua'ren ordeko dan Nunzio, jaun gurgarria etorri zaigu eta Lezotarrak asko poztu gaitu elizaren agintari aundienetako bat gure elizatxo onetan ikusteak.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Txonitza Aita Alzo, buruñurdunaren gain izango da.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Biotzez lana egin dutelako berarekiñ; maitasuna dabilkitelako guziyaren gaiñ; zalantzarik gabeko itzak esaten dizkiotelako.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba alegiña egite ote dan zabaltzeko eta ezagutuazteko elkarte goragarri au artu dezaten erri askok bere ikasbide onaren bitartez, Jainko zale itxura puskatxo bat geyago, denbora geyagon ibilli gabe amiltzen aldapa bera, ez jakiñ laño illunpean, gorrotoaren su ganetan eta oitura lotsagarriyetan.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Pekatu aundia egiteko, aski dukezu Espainia-ri larru-azalean unkitu baten egitea ; aski dukezu, Espainiak Eskual-erriaren gain duen indar-nagusitasuna, pochiño bat tikitzea, leguntzea.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huntan minixtro-nausiak ez du gaina izan, aitzinekoan bezala.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Orai lehen bai lehen behar dazkogu khendu buruaz gainak, kapetak, edo kukulak.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gaineko lilia harrotu den ordutik alferretan dago han buruaz goitikoa: ezen ordukotz gaineko lilia eroria da buruko bizarraren gainera, zer gabe ez bailezake bihirik egin arthoak.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Egia bada beraz gaineko liliak behar duela azpikora erori zer egiten baita lili hori harrotzen den ordutik.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Alde baizik ez duke buruak khen dakion gain hura: ezen harat doan indarra azpian geldituko da eta erran gabe doa hartuko duela buruak hartarik berea.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Han aurkitzen dire bi errepublika, Haampiuml;ti eta San Domingo deithuak, eta errepublika hoitarik bakhotcha bere gain da, orai arte segurik.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Han da, han, gain hartan, bertze askorentzat bezala, eta bertzentzat baino gehiago errientzat, gaizkirako pozoinaren ithurria.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bainan gure gain hartako buruzagiak bitchi agertzen dire zozialisteri buruz: egun batez iduri du solasetarik herraustu behar dituztela, eta biharamunean gero lausengatzen dituzte.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ezen lur-ikhara bat izan da Frantzian, gure hemengo lerro berean, Italiako aldetik, Méditerranée deitzen den itsasoaren gaineko aldean diren eskualdetan, Espainiako mugetaraino.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Nivelle jeneralaren gain eman nahi ukhan du, bainan ez beitzen hala?.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Egun beltzak datozkigu itxura dagonez gure aberri maitiaren gain, ta orregatik gertu gaitezen euskaldun guztiok batere bildur gabe, datozela nai duten guztiak, guri, geure sinismena ta abertzaletasuna eztigute iñok ere kenduko.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Pantxike kanpotik zan ganeko egun baten, andik saloskari bat igaro zan eta oyal aren saneurria (prezioa) itandu eban.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Elizaren gaiñetik ezda photererik; eta khiristi, Eliza katholikouari egiazki dagouena, bortchaturik da, katholik izatekotz, gobernamentu zibilaren naousiagogoua hari arnegatzera.

90. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0023 ingurura adi ta luzaroan ezbai,
bide zati on bat galdu zun. Alako
baten, bela agertu zan ta ekin eutson
agurka, gaiñetik egazka luzetxo
.

91. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Ixilpean gaualdi. Goiak izar apain
Adiguritsu dabil illazki lur-soin gain...
Kubil datza gizona, ez dagi zirkiñik;
Zelatan ditu pizti ta gau-ibilkarik
.

92. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Igelak, egur aren otsaz bildurtuta, potzu barrenean gorde ebezan euren buruak; azkenez, egurrak ez egiala zirkiñik konturatu ziranean, ur-azalera igon eben barriro; eta enborra ain geldi ta bare ikusiaz, saltuka asi ziran aren gaiñetik, ezelango lotsa bage bizkarrean be ezarri ta kili-kili egiten eutsoela.

93. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Bein lanian asi ezkero, nire ustez egoki izango litzake, orain, urte bitik bein Alzaga sariaz aupatuten dan teatro-lana, Euskaltzaindiaren ustez yayo ta tajuz egingo leuken talde baten gain uztea, berari bideak emonaz Euskaltzaindiaren ardurapean lan ori Bilbo'n eta Donosti'n beintzat agertu eraziteko.

94. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Irakaslaritza au ez dago Jaungoikoaren itzaren gaiñetik; beronen menpekoa da, emon yakona bakar-bakarrik irakatsiaz.

95. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Irainduaren Edertasun eta Ontasunetik bakarrik ba'letorke obenerrua, erru ori mugaz ganekoa izango litzake.

96. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Izaki mugatuak ezin eroan legike, ba, mugaz ganeko nekerik.

97. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Gaur itxas-gaiñeko olatua baizen urdurikor gara, ta erri-jaiai ta antzeko billerai azala arrotzeko onenetarikoak bertsolariak izan arren, ba-dira oraindik olakorik ontzat artzen ez dabenak be, erriko jai-antolatzailleen artean eta.

98. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Beraz, egiteko au gaurko bertsolarien gaiñ gelditzen da.

99. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Ezta egundo ere etsaien gain neronek nere aurrak uzterik gertatuko, irainez leher egin elezaten.

100. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Nere gain zerau apentzailetzat artu zaitue iainkoek, etxeko zure neba il baitzenduen Argu itxas-ontzi branka-ederrean sartu zinaneko.

101. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Gaizki ba dator aski dezu medikuarengana joatea. Ori dezu onena. Zoaz bada lenbaitleen. Ni lanez buru gain nago ta jendea zai daukat; beraz...

102. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Bai, Baina pentsa dezagun zer pasatuko zen baldin eta Aita Eternalaren asmoetan kabiera eduki balu Birjina Jesukristo baino lehenago hilen zenaren asmo konpreni-ezinak. Jesusen sorbalden gaineko karga astunagoa eginen zen, eta hiru bider beharrean, lau bider eroriko zen, Kalbariora bidean zoalarik. Baina Jesusek, horregatik, etzion Haren pasio dolorosoari ukorik eginen, inola ere.

103. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Sat[ur] - Zurrun andreak eztik ate ortatik aurrera igaro bear, ire gorputz illaren gaiñetik izan ezik.

104. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Pekatari danak, giza-bizia bakarra du; esker donetzallea duan kristauak, berriz, giza-biziaz gain, jainkozko bizia du beregan.

105. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Iñork ez du, berriz, gain ori berez artzen, Aaron bezala Jainkoak deitua ez ba'da.

106. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Morroia, ordea, morroi dalako doa iges, ardiak ez baititu bere gain.

107. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Jesus ona, guk eraman bear genuken Gurutze ori ez ba'da ere, ez al dugu gure gain gogo onez artu bear, aundi, naiz txiki, egun bakoitzak ekarri oi diguna?

108. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Nor aut? Nork jarri au azpikoz gora?
Zuaitz parregarri!... Bi adar tinko,
oñak lurrera. Aien gain trinko,
enborra doakik argi-auzora.

109. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

110. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Pekatariyak izanagatik
Ez gaitezen ikaratu,
Goiko Artzayan ardiyak gera
Eta danak maite ditu.
Ardi galduak bagera ere
Ziñez bazaigu damutu,
Bizkar-gañetan artu ondoren
Pozik eramango gaitu.

111. 1940-1968 gipuzkera poesia x. lazkoz 0919 Bi etxe-xori atera dire
gain sabaie'ko leio'tik,
bat dabilla artaren bille,
bestiak non den ogirik.

112. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, eskurakor dabil aizea egun garbiz
dana, bidetasun goigarri baten doiñura;
Izadia zutituz dana, bai, belar, landare...
gogo-elebidezko amets, edertza betean,
ikusgai xamur ta, oargarrienak laztanduz
alako, txori, enara azkarrak bezela,
ioan-etorrizko irriztada arin-ariñez,
gañetarako bultzadatan egoak arrotuz.

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Monkayo zeritzaion mendiak jasotzen baitu bere tontor eskerga erri onen gain.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Tellatu aldetik ixuririk gabea: gain xapala.

115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Zelaiak txuri-txuri ta mendi gañak areago....

116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Tira bada; sukaldeko alki oietako batzuek ekarri ditzagun... (Malen alki batzuen billa ba dijoa)... eta gero oieko buruko bi, alki gañetan jarrita ederki, bat bera exeritzeko eta bestea aurrean zangoa jartzeko... (berekiko bezela itz-egiten ari da)... eta gero beste bi alki gutzat berarekin izketan aritzeko... eta sukaldeko mai txikia emen...

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 AITA.- Egin zak nai dekena... bañan zer egiten deken eorrek igarriko diok... ire gain ere txamalda izugarria etorri litekek... ire agintarien artean guk ere ongi nai diguten adixkide ta laguntzalle onak ba dizkiagu... e!

118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Gaurgero yasoko ditun Yainkoaren erakutsiak oro, Damasko ondoan yarritako orubearen gain eraikiko dira.

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 4) Nere gurasoak eta nere gaiñ daudenak maite ditut? Oien kontra itz egin det?

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Andes-mendi gaña erakusten zion: bi erri aldebanatzen zitun arresia zirudin.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Tankredo'k, alboratuz, ozenki esan zion:
- An zaldia... ta besteek oartu ez zezaketen gañeko zukutik jaten...

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Ta ezer ez omen da ikusten gaiñ artatik!

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Egia esateko, gauzak makur joan zitzaizkien: asieran, mendian zeuden bitartean, diru-mordo ederra egin zuten eta beren gain jarri ziran.

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Andre Maria ez ote da, lenbizi, eta gauza guztien gaiñetik, Ama?

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0140 ¡Zigorra nere gain eroriko da, Kaisalderriko basterrik layotzenean eskutatuko naute! ¡Ori guztia neri bost ajola, zu nerekin bazindut!

126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 An urte ta erdiraño iraun nuan, ta beste urte-erdian, munduan zear nere etxetik kanpora banabillelako, nere etxeaz ta an utzitakoaz uste nuan baño maizago gogoratzen asi nintzan; leendabizian, sukaldean jarri oi zidaten oean sartzen nintzanean, gero beste ordu askotan, ta azkenez egun batean alako erri-miña edo morriña La Coruña'n ala deitzen zioten gorputzean sartu zitzaitan, gure bide-gañeko txabola artan nere burua ikusi artean, onik ez arkitzeraño.

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0078 Astoari kontu egiten egoten giñan gure etxe gañeko mendi-kaxkoan.

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Atsak jaregin zion, eta laño gandua begi gain edatu zitzayon.

129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Sartu zan barrura ta kutxa eder polit baten gañeko estalkaya ideki zun.

130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Bere azama Tetis oiñtxuriak izontzira erakarri bai-zion, ezpañ ertzeraño tunikaz, bera aize otzaren aurka zaitzeko, gañeko jazkiz eta oyal bigunez bete beterik.

131. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Bular gañeko burnoriak arrigarrizko abarrotsa sortzen dio.

132. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0102 Zer kalte egin dizute edo zertan kaxkartu dute Zure nagusigoa? zuzen eta guzirako baita, gaiñenetik barnereraiño.

133. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Begira or amabiko antzar-sail atsegintsua, Jobe-ren egaztiak goi urdiñetik jetxirik ozkarbitan nasi-erazten zuna: orain lerro luzean lurra artzen dutela dirudi, edo-ta artuaren gain ikusmiran dabiltzala.

134. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Biak bat-batean beatz-gain ta arnasa aundiko, aizetara jasoten dituzte besoak.

135. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Turno, len, ogei zaldizko auta lagun, zaldun sail nagiaren aurrean egaz bezela zioana, orain uri aurrean aurkezten da alde batera; traziar zaldisko zuridunak darama gain, eta urrezko oskola jazten du buruan, egats gorriekin.

136. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Turno'k, bata ta besteagatik armin, uri-ormak arakatzen ditu zaldi-gain, ez duten alderditik igaro-bide billa.

137. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Malkor gaiñetik ederki ikus zitezkean etorkiñak beren buruak gordean eukirik, ezkutune onak baitzituen penditz arek.

138. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Ene amak beti bere semearen zoriona eta obebearra billatu du berearen gaiñetik eta urrats au eman bearra nekagarri izan ba'zaio une batean, pozgarri gerta bekio ondorenean.

139. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 12. Adiña ta sena Yaube'k; bemaizkizu, Ixrael'en gañeko agintea damaizukenean, zure Yainko Yaube'ren legea yagn dezazun.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Pasiotarrak egun berean, amarrean Urbian ziran mendi-eguna ospatzen, eta arratsaldean etxeratzean, ujujuka! agurtu giñuzten Aloiña gaiñetik.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Onenbestez, gero, ollaritea baño len yauretxean ziran, egatzaren gain zeuden barrandariak Ebron'go muñoak argitan zuritzen noiz ikusiko zituten zai.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Eguzkia mendiak gora zioan: bederatzi bidar yauretxe gaiñeko sapailloetatik turutak ots egiten zuten, apaizek, Israel onetsi bitartean, ziotelarik: Yaunak onetsi ta yagon zaitzatela.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Gogo-aldaketa bakan ori beste ustekizun are bakanagoakin elkarturik ageri da, gure buruen gain zabaltzen dan ortziakin, alegia.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antiliban mendiaren oñean yarrita, eguzki-alderuntz zabaltzen dan ordeka aberatsaren gain, antziñako erri zarren bide-buruan dago.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Guziok nai dugu bi milla urteko historia, gure historia, gure gain sentitu.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Ikus dezagun nori dagokion lenengoz, beste guzien gaiñetik semeen edukazioa.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Literatura eta ertiek ekonomiku oñarrien estruktura-gañekoak dira.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Oitura oien taldekoa da Donibane bezpera gauez etxe-aurrean eta bidegurutzetan suak pizteko ekandua ere: aipatu suaren gaiñetik iauzi egitekoa, azaleko eritasunik ez ukaiteko; senide guziak batuta suaren inguruan erloiu-orratzen ariora ibiliz otoitzak esateko oitura; su aietan piztutako belar pilloak arloetara eramatekoa, iratxoak aizatzeko eta uztak izurri ta erietatik gordetzeko; Donibane-arbola enparantza erdian landatzeko ekandua, iabeak iñola ere eskatu ezin dezakena naiz ta aren gogoaren kontra lapurtua edo artua izan; Donibaneren ermita batzuetara ioaten diranek izkaroz (erromeruz) ta lili-pitxiz buruak inguratzekoa; aritz-enborreko akaletik, etena dutenak sendatu ditezen igarotzekoa ta abar.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Are argiago erakusten digu bataio gabe il diran aurtxoak etxearen egalpean edo baratzan eorzteko oraindik ere bizi dan oiturak; kristau-legearen saietsean bizi izan diranak iltzerakoan beuren etxeko egalpean eortzi bear diralazko erriesakeretan tinkotutako siniskizunak; leioetan, baratza edo etxe-illeri gaineko leiotean, argiak piztu ta opariak (iaki naiz diru-opariak) ezarteko ekanduak; aipatu argiek zenduen arimak lurpean argituko ditutelazkoan, eta iakiak iango.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Berein gauza zebiltzan esku tarte ta gaitz orotan gaiñeko irtetea.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Idaztea, liburuak egitea, literatura apain eta dotore bat izatea, ori gaiñetiko gauza bat da, itzegitearen gaiñetik eta urrengo datorrena.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Eutsi dezaiogun, ba, gauza guztien gaiñetik euskera biziari, ao-euskerari, ezpaiñetakoari.

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Loyolako plazan tabloiez estradua jaso zuten eta antxe zeuden bertsolariak jendearen gain elkarri zirikatzen.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Espiritu Santua etorriko da zure gain, erantzun zion aingeruak, eta Goikoaren indarraren itzalak bilduko zaitu.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0164 Bestelako kontratuetan erabakitakoa laterriaren eskuetan geratzen da ta kontratua betetzeko ere norberak ikusi bear du, ez bai dute iñor bere alguztitasunaren gain jarri.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Lenik iru Eliz bata bestearen gain ikusiko dituzu: Errosariokoarena, Kripta edo Elizpea ta beste bat, oso egoki apainduak iruak.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Margaritak gogoeta oiekin arritua zegoelarik, onela itz egin zion Jaunari: Jauna, nola jarri dituzu zure begiak nere gain?.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Ate gañeko pertza ta otsoak Loyolatarren ikurdia adirazten digute.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0038 Ate gañekoak San Iñazio ematen dizu, arabako arrizurian apaiz-jantzitan aterea.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Ikus-ezinen artean ibil dedinean ere, bere begiz ikusi ta bere belarriz entzun nai izango du, ta lur gainean ikusia ta entzuna, lurrez gainekoekin elkartu ta uztartu nai izango ditu, aren gogoak gogoko bizitza argitan blei-blei ager lezan.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Gañean, belar txar edo garoa jarri liteke, gañekoa bear bezela gordetzen zalla da'ta.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Atsekabea atsekabearen gain.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Aloña-gañeko gurutze burnizkoak, berriz, 1901'an tinka zutenez, aurten ditu urrezko eztaiak.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0199 Sinismenaren, Maitasunaren eta Garbitasunaren gaiñetik entzuten da gure Amaren abesti xamurra, Zakarias'enean: Nere apaltasuna ikusi zualako, orra, doatsu deituko didate gizaldi guztiak.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Iakin dezatela gaiñekoek zuk ez duzula errurik; asi baitira esaten nik ateratako kopiak dauzkatenak, Dabid'en Eresiak ez ezen, gainerakoak ere ukiturik daudela.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Onen gaiñeneko mailla edo lerroa (la línea grande) ukitu zula nago bi edo iru aldiz; bañan erabat ezetz esango nuke.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Unamunok esan zula, urliak idatzi zula, eta guzien gaiñetik, Menendez Pelaiok ialki zula....

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Bakar-zale da oso amorratua; maite ditu Jainko ta gizon bitarteko ezkutu urrutiak, biotz bakunak bizi oi diranak, gizarte aundietan jaiki oi diran aleun griñazko burruka leiatsuetan sortutako oiu ta garrasi zenbatu-eziñak eltzen ez diran lekuak; eder zaio inguruko artzain ta ikazkiñen bizi goxoa ele xamurrez kantatzea; ta bikainki, bear bada obetuz, margozten du bizi ori, bere luma toleskabe ta zelai-kutsuz gaiñezkoan.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Duvoisin'en eta besteen gaiñetik lan latza egin zigun Olabide'k, eta ez alperrik.

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Euskera asko ikasi nendun an, eta euskerarekin nekazariz gaiñeko gaiak nola esan ere bai; baiñan Olabide'rengandik askoz geiago ikasi dudala aitortu bearrean nago.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Eta neurge orren gain errege dan Jaun orrezaz gero ta ideia aundiagoa moldatu bearrean, ideia ori suntsitu egin zan.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Baiña izadia eztago zure makiña orren gisa antolatua, molda-erreza da, ba-daki oztopo orren gaiñetik jauzi bat egiten, eta oztopo ta guzti gizona moldatzen digu.

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Denak, bethi eta bethi gero, Etchahunen gain...(Eztitzen da).

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Gain hartan: ematen dauku iguzki ederra, izan dezagun argia eta beroa... izarrak eta ilargia gauaz ez dadin hain ilun izan... hedoiak, guri uria emateko.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 Dorna dute frailek milla lorez apain,
lekuneak darioz kedatsa ta usain:
oro Hatsak bete, oro mystikez gain.

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Gaztarorat doi-doia heldua
Etxetik joan behartu izan zitziakan eskoletarat,
Diotenaz gain oraiko mendean
Eztela jakitaterik gabe ibili behar.

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 Gain hartarik choriak, hegal zafraka,
Bildotcha begiz chitan bezala dauka.

178. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0371 Lau zaldi
Izerdi,
Lehertuak, hats-bahi,
Ahal bezenbat ari,
Abia eta geldi, berriz lot eta bara,
Karrosaren eremaiteko gain hartara!.

179. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Ikasten eta gogoketan ari an gaineko egunetan fraile nagusia.

180. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Bai, irakitan dago gain hortan Eskual Gogoa.

181. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 Euskarazko itzulketa Mirande Jaunaren gain emanen da, diru-ordaintzarik gabe, haren kultur-zaletasuna saristatzeko.

182. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Gu ere, bekatuan ginenaz gain, debruaren peko ginen, haren esklabo.

183. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0025 - bigarren aintzin-solasa, Irakurzaileari: nola hartu duen Gero-aren moldatzeko chedea; bera baino egile hoberik aurkhi zitakeelarik, nehor, ez hasi nahi-eta, bera ahal bezala hasi dela; lanaren hutsak ez direla eskuararen gain eman behar, eskuarak ez duelakotz hortan hobenik, mintzairez-mintzaire edozoinekin parekatzeko on bailiteke.

184. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Juduen hil-herrien artha ere Spinozatarren gain omen zagon.

185. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Ez dire gain huntan Eskuararen zaintzeko elgarretaratuak; bainan hiruak Hazparneko misionest-etxetik heldu ziren, hiruak eskualdunak ziren errotik eta bereziki eskualdunentzat ari: Iduritzen zitzaitan, zion Aita Bastres Senpertarrak, zerbeit bazela eskas gure Eskual-Herri on eta maite hortan .

186. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Horrela ez daritzait, ezen ez da ahantzi behar Irlandarrak politikaren aldetik beren gain egon ba ziran ere, asko goizik Latinen kultura eta hizkuntza ezagutu zituztela Khristiarren propagandari esker.

187. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Laster aintzindariak ohartzen dira langile jarraiko horri, eta aintzindar-geien moldatzea haren gain dute ezartzen.

188. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0093 Gain hartan avionak ari zauzkigu burrumba eta burrumba, zerua bere balute bezala, lurraz jabetu ondoan.

189. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 2. Gaiso bat, ogean ezarritxo dagola, izara nai ganeko estalkiak atzamarrakaz batzen asten danean, beste mundurako maletea egiten asi dala esaten da.

190. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Gogoan izan bear degu, Españin, oso klase oneko tabakua dula, baño au obegotu bakarrik ez baizik geiagotu ere diteke, kanpotik ekartzen dana bezela ordaintzen ba da. Ez da gure iritzia bakarrik baizik gain jakiñak diranenak.

191. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gobernu zonbaitek uste dute oro eskutan hartuz, nehor bere gain ez utziz, gauzak hobeki loazkela erresumetan, lantegietan bezala. Bainan kasu! Erresuma gizonaren onetan izan behar da, eta ez gizona erresumaren. Fededun guziek onhartzen dutena da, eta beren egin ahalak oro egin behar dituzte egia horren hedatzeko, izan diten katoliko edo bertze.

192. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Heiek badakite, eta heiek bakharrik zeren beharra dugun, guk laborariek. Aski zikinduak gituzte jadanik, lur huntako miseria guziak gure gain ezarriz. Bada jadanik aski gizon, laborantza pikhorrik ezagutu gabe, lege egiten ari direnak. Aski hola, edo laborantza akabo!

193. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak iratz 00001 Bortz urthe...
Airea: Lili bat
Bortz urthe gaur ginela ametsetan ari,
Eskual-ilhuntze batez gainetan kantari...
Bortz urthe gaur ginela elgarrekin ari,
Maitez beha ta beha Eskual-Herriari.

194. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak iratz 00001 Aiten itsas-odolak biak bat eginak,
Ai, Haltsu gain hartako gure irrintzinak!
Bainan nor da chutitu, salbu mendi-gainak?
Guziak lo baitzauzkan kaskoinzale minak.

195. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zombat hil ez du Kontzientziaren gainan...

196. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Cifra berriketariak zion berriki Espagnol gorriek Frantzia gainaren erdia ikaran daukatela, eliza bat ere erre dutela.

197. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Hots lanieros daukate soldadogoaren ttipitzea, egungo eguneko arma berezien ezagutzeko, ez baitira aski zonbait ilabethe soil! Eta Alemanek ez badute begiratzen muga, bertze zonbaiten gain eroriko baita eginbide hori!

198. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Handik erortzian, doa bizkarraren gaineat, Chuen chuena han berian zen lehen kunkurrak utzi tunturra eta orai hori lotzen zaio berriz bizkarrean. Horra hau orai bi tunturrekin...

199. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Esperientzia hori amerikano sabantek dute egin jakin nahiz gero ilargirat eta izarretarat igorriko dituzten gizonek nola duten ihardokiko lo eskasari, zonbait egunez lorik egin gabe beharko baitute ta ibili gain horietan. Esperientzia horrek du erakutsi ez duela gizonaren gorputzak galdegiten loa bainan bai haren buruak.

200. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 1789-ean, ( badakizu, errientsak erranik, Erreboluzione, urtea dela ) lepotik goin asea baitzen handieria batzuek lehertua egoiteaz, populua jabetu zen Bastille presondegi hartaz.

201. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Erran nahi baita, ez dela gain hartan egon behar prosesionea jin beha edo bide bazterrean prosesionean sartzeko.

202. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eta egun hori izan dadiela Ama Birjinari ohore haundiena ekarriko duen egun eder bat, gain hartarik begira dezan gure Eskual-Herri maitea!

203. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Eta orai ez zauku gelditzen gure konplimenduen eskaintzea baizik: bai haur maithagarri horier guzier, horien burhaso oneri, horien erakasler, manera berezi batez gure hirur eskoletako buruzagi Hiribarne andereari, bere lanari holako karrarekin, zonbat eta zonbat oren gaineratiko eginez; (osoki bichtan dugunaz geroz) ez baita uste gabetarik hein hortarat heltzen.

204. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Diotenaz, paper batzu hedatu dituzte berri faltsuekin, jendeen buruen nahasteko. Eta beldurra barreatu beharrez plastikariek emendatu dute larunbat aratsean beren lan tristea hilak eta kolpatuak gainez hobengabeen artean.

205. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Frantziari eginen diozkate proposamenduak, eta hunen gain laiteke hobena, ez balitz paradari lotzen gauzen antolatzeko.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Urteen gain edo bear bada gizaldien gain egan egin det.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Unamuno y el Vascuence liburutik azken ondore bat atera dezakegu lan au amaitzeko: zailtasun guztien gaiñetik, eragozpen guztien gaiñetik, eta ezin uka ugariak ez diranik euskera indartu ta sendotzea gure eskuetan dagoala aurpegi ematen baldin badakigu.

208. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Sermolari bikaiñe: - Orrek, kaseruok, eskopeta baltzak artu lepoz gaiñ, da or doiezenak, soloi solo, zozotan edo zozertan!....

209. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0102 Gero an apur bet epelduten sanean eiten san trangea esaten yakon, estakit, onango kadera biges, trangea esaten yakon goiti bera joteko egun bet eukitauen, asta ta gusti, d'agas ite san jo-jo, da ganeko kaskarea aukena, dana kendu.

210. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 LIÑE.- Erroskak! Mendaroko erroskak! Gañeko zuringoa galtzen ez yakoen erroska ederrak!.

211. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 Ustelak! Sagar ustelak! Gaiñea itxuratsu ta miña ustel!.

212. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Pertsona Gizatarren Errentearen gaingo Zergearekiko eta Baltzuen gaingo Zergearekiko, lurralde arruntean lango ken-eukite taxuak eskatuko dira.

213. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0034 Errege Dekreto berrehun ta hirurogetabi / mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko urtarrilaren hemeretzigarrenekoa, zeinen bidez Itunben Ekonomikoa aldatu zan Pertsona Gizatarren Errentearen gaingo Zergearen araubideari jarrai, mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko maiatzaren hogetabatgarreneko Agindua, zeinen bidez Araba probintziagazko Itunben Ekonomikoa aldatu zan testuaren boskarren artikulua kozkondu zan, Errege Dekreto berrehun ta hirurogetabi / mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko urtarrilaren hemeretzian onarturiko testua; eta mila bederatzirehun ta larogeiko apirilaren hogetamargarreneko Agindua, zeinen bitartez lehen aipaturiko mila bederatzirehun ta hirurogetamazortziko urtarrilaren hogetaseigarreneko Aginduko lehenbiziko arauan, bat zenbakiari idazkera barria emon jakon, Itunben honetan ezarririkoari aurka egiten deutsoen ginoan.

214. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 - Ezan ori Fufi eta Mitxinek atsegiñaren atsegiñez bizkarrak konkortzen euezen Serafiñen buru gaiñetik.

215. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0067 Samur argia da gaua. Aizea lo datza,
ta teillatuetan eta baratzetan ames dagi
illargiak gozo-gozo, urriñeko mendi-gaiñak
disditsu jarririk. Mututasunean dagoz
kaleak, eta balkoien atzetik, oi Maite!,
gabeko argontziak alaikor argi dagie
.

216. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Kupitu arren euzko semea, kupitu nitaz,
beira nire min zorrotza;
kupitu nitaz bestela laster dator nire gain
bat-batean eriotza
.

217. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0057 Ludi ontan nenbillela
agintze-jaubetza barik,
nire eskatadun bular au
lur-gain narraz ekarririk
,
lore-gain labanka nire
otsaren bildur, nire ats
koldarrok intziri ixillak
ziran, naira antzaldatuaz

bildurrez edo gurata,
aran-atz zuloetan zein
arkaitz-zirrikituetan
.

218. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0083 Lokartutako ibarreko
lertxun zurien gaiñetik,
larrosazko illargi ituna
laiño-artean igorik
.

219. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Or billatzen dozue beti santuen bat bere gain botateko egurra.

220. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Lurraren azpikoa zeuena izan dedilla, eta lurraren gaiñekoa, neurea.

221. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Eta arbi-aroa etorri zanean, arbi-buruak nekazarientzat izan ziran, eta gaiñeko ostoak deabruarentzat.

222. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 Etxe gaiñetik gora doa bere adaburua, eta intxaur-alez beteak ditu adar guztiak.

223. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0152 - Kendu zakidaz, mesedez, nire gaiñetik, Miru jauna.

224. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Egin dituan aldaketak azalekoak, gaiñekoak dira; baina sinistea bardiña, bera da ta bardiñak orobat aginduak.

225. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Gaur España'ko eleizgizonak, batez be ganerengoak, ointsuko urteoi atzeruntz eragin al ba'leutse, besteriko bidetik ibiliko litzakedazan ezbaierdirik eztot neuk.

226. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 209 Bide malkartsua egin ondoren, uritik ur samar aurkiturik, maitagarri aratzen iturrira eldu ziranean, Itako, Nerito ta Poliktor'ek egiña zan berau; ingurumari eukan ezotasunetik janaritzen diran eltxun sail aundia; goitik jausten zan ura, ozkirri-ozkirria, arkaitz baten gaiñetik; goiko aldean, antxiña baten, ondi bat jaso eben maitagarrien omenez, eta bidazti guztiak antxe eskiñi oi ebezan euren oparigaiak, eta emendixek artu oi eben uritarrak bear eben ura, eurokin aurkitu zan bidean Melanti, Doli'ren semea, bere saldoko auntzik ederrenak, artzaiñak jarraitsoela, senargeien aparitarako eroiazana.

227. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Euren jabe ta gaiñeko diran ume-zain-leku oneik, gero ta geiago azi ta ugaritzen doaz; sarritan, baiña, etxetik eta lantegitik urrin samar aurkitzen dira, eta euren oker, atzerabide ta egoki-ezak daukez.

228. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Epe labur edo luzeagoan, baiña euren gain igarri ebela pixu itzal ori.

229. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Gaur Urrutizkin-gida liburuetan, ba dakie, orrialde batzutan, gain-gaiñetan, erraz konturatu eragiteko eran, itxaropen urrutizkiñaren zenbakia argi eta ikus-erraz ipinten.

230. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0094 Ba-dakigu diru orretatik gain beste zerbait bere ba-dala: geldian eta eme-ormonagaz loditutako oillaskoaren eta beste lengo antxitxiketalariaren arteko aokera.

231. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 Berera erretzean (orduerditxo baten geyen bere), jarri gaiñetik arzeliña eta gatz-piparrak.

232. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 Alde guztietatik gorritzen danean saparranagaz gaiñetik autseztu, estali topiña eta labara eroan, bero aundi barik, artaiñean, ia ordubetean erre.

233. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0096 Bota gaiñetik ardaoa ta sua emon ta ezarri gero piparrautsa.

234. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0096 Azkenez, topiñean geratu dan saldeari paitarra ezarri ta barriz bere sua emon ta danori oillaskoaren zatieri gaiñetik bota.

235. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Opilla puztuko yatzu, etara ta gaiñetik gozokin zee geiago ezarri, baiña gozoegia nai ez ba'da, orren ordez paitar pizka bat bota.

236. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Aldatz-gora zoaz gaiñeko muiñora igon nairik; baiña nekatu egin zara ta apur baten ertzean jarri zara.

237. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0010 Azkenez, Madrid, astiro bada be, gure bizitz-zoruna gain dogula, guk uste.

238. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Bein baten Madame Stael'en etxera eroan eban gizartegiroko jai batera, baiña ez eban besterik egin zugatz baten gaiñetik jaia ikusi baiño.

239. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Begira: mendi-gaillurrean gagoz, mokor zapal gaiñ paketsu.

240. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Zezenlari antzo sarri atera eben lepo-gain be: ainbesteko barren-su ta irrika esnarazten eben aren bertso ta ahapaldi aberkoyak.

241. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Puzlak urten ez badabe, baselina edo antzerako pomada bat emon, eta gasa batzuk bata-bestearen gain ipiñita estali (tapau).

242. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Donostiako estropadak, an bertan guk ikusi eta ezagutu gendun itxas-otsoen larritasun eta kezkatik gain, errian geratu ziran atso-agura, etxekoandra, gaixo eta abarren ordu larriak be gogoratzen dauskuez.

243. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Ogetak minutu orrela igarota, estropada denpora amaitu zala ta larritasunez eutsi eziñez egozala, andre andi batek, Ama Birgiña etxeko ebalako iñoiz gaizki esan be egiten eutsan batek, danen gaiñetik deadar larri bat egin eban: Ointxe, ointxe, geure Ama ona, ia palada bat, palada bat....

244. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Gain ederrean gaurko itxuraz oindiño lau Ebanjelarien irudiak aratz, sotil, marot agiri dira.

245. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Baiña arrazoi guztien gaiñetik matxinoak ez euken irabazteko aukerarik, Irlandarrak gitxi ziran eta Britani Andia osoaren indarraren aurrean.

246. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 1943.go asieran SOE eritxon eskutuko britaniar indar ori Londres-egaz egunero irratiz artu-emonetan sartuta egoan, eta beste gauza guztien gaiñetik, ondo ezkutatutako dozen-erdi egazkin-landa eukazan bere eskuetan.

247. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Hauxe da irakurleak aurkituko dauan egitura: lehenengo oinarrizko testua eta gero testu honetako hitz batzuen esanahiak, beste bertsioen aldaketak eta oinarrizko testuaren ganeko oharrak.

248. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Hori dala-ta, Tejada-k esango dau Felipe II garrenaren aldian ikasi dabe bizkaitarrek adore ziurrez euren foruak zainduten, ganeko mendeetako aurrez-aurrekoetarako eskolatu bihurturik.

249. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Beraz, urteen sorta bizkar-gaiñ dodala be, ni lanera.

250. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Ogi bihiaren edo metaren gaineko xoria
- Xori papo gorriak (txantxangorriak) baino buru gehiago ez dik horrek
- Papogorria baino gehiago gelditzen ez dena
- Kanpoan uso, etxean otso
- Huntzak biligarroari: buru haundi
- Nolako xoria, halako kafia.

251. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 BRUTO - Beste oihu bat egin al dute denek? Txalo horiek, esango nuke, Zesarren gain metatzen ari diren ohore berriak direla.

252. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 OKTAVIO - Halakotzat hartu zenuen zuk, eta berari botua eskatu zenion gure zerrenda beltzean eta deserrian hiltzeko markatua izan behar zuenaren gain.

253. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 ANTONIO - Oktavio, zu baino luzaroago bizi izan naiz, eta zenbait zama kaltegarriz geure burua arintzeko gizon honen gain halako ohoreak ezartzen ditugun arren, astoak urrea eramaten duen eran bakarrik eramango ditu berak, marruaka eta inkezaka nekearen azpian, guk seinalatutik gidatuta eta bultzatuta: eta nahi dugun tokira geure altxorra eraman ondoren, zama deskargatu eta bidali egingo dugu zamarik gabeko astoa bezala belarriei eragin eta belardietan larrean egitera.

254. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 Segur nun herrian berean nahiko duela etxalde eder bat erosi... gain gainetik muntatuko din... oraiko tresna berrieria guziarekin... Ongi bizi zintazkete...

255. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0213 ALBINUS - Eta nire buruaren gaineko prezioa? Nola konponduko dugu hori?

256. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Aurrikusia dagoen argitalpen-planaren barnean, hasieran, biztanleriaren kolektibo nagusienei beren iharduerari buruz eta oinarrizko ezaugarri batzuen arabera zorrozki jarraitzeko xedea izango zuen hileroko argitalpena izan zen; ihardueren eta enplegu bila dabiltzanek lan-merkatuaren gain egiten duten presioaren aldiberekotasunaren azterketa, alegia.

257. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 2.) Curriculumen berrikuntza tematiko eta metodologikoa, eskola esparruan teknologia berriak txertatzeaz gain.

258. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 6. Eskualde mailako Hezkuntz Zerbitzu lagungarriak martxan jarri dira, kasu bakoitzean gai eta metodologiarik zailenak edo Euskal Autonomi Elkarteko ikastetxeetan tradizio txikienekoak ezarri, sendotu eta esperimentatu ahal izateko, eskualdeko beste zenbait hezkuntz arazok eska dezaten laguntza teknikoa eskaintzeaz gain.

259. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 2. Batxilergo honekin batera, eta era paraleloan, Osabidezko Hezkuntza deitzen duguna ezarriko da, hasieran 14 eta 16 urte bitarteko ikasleentzat eta epe motzera 11 eta 16 urte bitartekoentzat, 11 urte artekoentzat eskolak bereganatu behar duen Osabidezko Hezkuntzaz gain.

260. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 Ikasturte honetan zehar, ikasketa hauek helburu duten ikaslearen perfil ezberdinentzat diseinatzeaz gain, esperientzia konkreturen bati hasiera emango zaio, eta zenbait ikastetxetan, batez ere L.H.koetan, nolabait eta izen diferenteekin aurrera eramaten ari direnen jarraipena egingo da.

261. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Erreforma honez gain, sistema osoaren berrikuspen prozesua eta iniziatiba berrien ezarpena behar dira.

262. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0082 2.- Zuhaitz-landaketa eta zutikako gaiak ezartzea, hoiek edo zuhaitzen adar edo enbor okerrek bide eta zidorren gaina 2,10 metro baino hurbilago hartu ez dezaten moduan egingo dira.

263. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0081 Bailaretako lehiaketa hauez gain, Lehiaketa Probintziala egin zen Hernanin ekainaren 26an, zeinetan probintziako liburu genealogikotan inskribiturik dauden umetarako 90 buru hautatuk hartu baitzuten parte.

264. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0080 c) Euskadiko Autonomia-Elkarteak zergei jarri diezazkiekeen zerga-gainekoak.

265. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Sarrera Liburu hau argitaratzeko arrazoi nagusia da, egun, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren inguruan indarrean dagoen foru araudi zabal eta sakabanatua biltzea eta eguneratzea, lege marko orokor eta koordinatu bat eskaini ahal izateko, hain zuzen ere.

266. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 I. kapituluan, xedapen aplikagarri nagusiena izanik, abenduaren 30eko 18/87 Foru Araua, Ondaren Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga arautzen duena jasotzen da.

267. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0015 Kontzertu Ekonomikoko 27. artikuluan xedatutakoaren arabera, Ondare Transmisio eta Ekitaldi Juridiko Dokumentatuen gaineko zergak arautegi autonomoko zerga kontzertatu izaera du, eragiketa sozietario, aldaketa letra eta hauek ordezkatzen dituzten dokumentuak edo giro funtsa betetzen dutenak salbu, hauek arautegi amankomunetik ibiliko bait dira.

268. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0063 Nola Ondorengotze eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko 5/1987 Foru Arauak hala Ondare Eskualdatzeen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 18/1987 Foru Arauak erabakitzen dutenez, transmititzen den ondasun edo eskubidearen egiazko balioak zehaztuko du kasuko oinarri zergagarria, Zergekiko Foru-Arau Orokorrean zehaztu bitartekoei jarraiki Administrazioari dagokiolarik adierazi balioa egiaztatzea.

269. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0172 Aurreko kasuetan ondasun higiezinen kostuzko eskualdaketei dagokien tipoa ondasun horien balioari aplikatuko zaio, balio hori indarrean dagoen Ondare Eskualdatzeen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko arautegian dauden arauen arabera kalkulaturik.

270. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0500 2. Itzultzeko eskubidea duten aitorpenak norberak eskura aurkeztuko ditu Sozietateen gaineko Zergaren Sekzioan edota posta zertifikatu bidez Sekzio horri zuzendurik, edota baimendutako Erakunde Laguntzaileen bitartez.

271. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0500 - Sozietateen gaineko Zergaren kontura Erakunde aitortzaileari eginiko Atxekipenen ziurtagirien orijinalak.

272. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 1. Enpresen Trafikoari buruzko Zerga Orokorra eta Luxuaren gaineko Zergari buruzko ezargarriak diren Itunaren arauak baliogabetzea, kasu bakoitzeko Administrazioek, lehendik indarrean zeudeneko lotura-guneen arabera, aurretiaz leporatutako zorrak eskatzeko duten eskubidearen kaltetan gabe ulertuko da.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 Bi ardatz horiek elkartzutak kontsideratuko ditugu (1. irud.) P puntu batek dituen koordenatuak hauek dira, X = 0P' eta y = OP'', ardatzen gaineko 0P-ren projekzio ortogonalak.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00096 Konposatu arruntetaz gain, karbonikoak, metale-karboniloak, sandwich-konposatuak eta beste konposatu ez-arruntak ematen dituzte.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00038 Estatuaren eskutan gelditzen diren gasolinaren gaineko luxu-zergatik eta petrolio eta bere eratorrien gaineko zerga berezitik Estatuak bilduriko diruak ere, Nafarroaren aportapen bezala jotzen dira (22)

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00065 - Jendearen errentaren gainekoa (Hau ez da bururatu autonomoa)

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00065 - Jendearen errentaren gaineko zerga

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00065 - Sozietateen gainekoa

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00065 - Ondoreen gaineko zerga

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00065 - Ondarearen gaineko zerga

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00065 - Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gainekoa

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00065 1. Sozietateen gaineko zerga

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00146 1.-Sozietateen gaineko zerga

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00175 Beraz, oinarrizko softwarerik gabe erabiltzaileak bere beharrak ebazten dituzten programak egiteaz gain, konputagailuaren funtzionamendurako eginkizun asko programatu beharko lituzke, konputagailuaren explotazioa oso zaila eta garestia gertatuz.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 PROZEDURA-ERA: era honetan lan egiten denean, bidalitako aginduak betetzeaz gain, egindakoaren berri memorian gordeko du ordenadoreak.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00074 (...) sisteman geldi dagoen behatzailearekiko partikula bat v abiaduraz eta a azelerazioz higitzen bada, partikula horrekin batera eta paraleloki higitzen ari den beste erreferentzi sistema bat kontsideratuz, bertan doan behatzaileak, bere inguruko mundu osoko partikula guztiak, duten higiduraz gain, -v abiaduraz eta - a azelerazioz higitzen ikusten ditu.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Gerezi eta esne-aparrez
apaindu diogu gaina,
pastel ederra atera zaigu
oso goxo eta fina.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0016 Gizakia, gainera, ez da gauzen ezaguera hutsarekin konformatzen; existitzen edo existitu denaren gain aktuatu egin nahi luke, bere errealitatea eraldatu eta aurrerantza projektatu.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Ez litzateke txarra izango puntu hau aberasteko ahoz agindutako zenbait egoera dibuja dezatela eskatzea, eta ondoren kalkulua burutzea; guri ezinezkoa zaigu liburuan horrelakorik adieraztea eta zuen gain uzten dugun eginkizuna da.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Edozein hiri-jabetzari (edifizio, etxe, oruberi) emandako balioaren arabera urtero ordaintzen den zerga da hau... eta jabetza horren errentagarritasun teorikoaren gain ezartzen da bere balio katastralaren arabera, hau da, Administrazioak ematen dion balioaren araberako portzentaia batez.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0040 IKUSMENAZ eta ENTZUMENAZ gain baditugu beste hiru zentzumen ere eta hauexek dira: USAIMENA: Inguruko usainak sudurrez usaintzeko.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0019 Mahai gaineko janariak toki ezberdinetakoak dira: platanoak eta pinak urrutitik datoz.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0019 Autobusa, kamioia, untzia eta trenaz gain badaude beste garraiabide batzuk ere.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Horien gain, karratuaren aldeak izan behar duen neurria hartu eta segmentu hauen mutur libreetatik x eta y ardatzekin paralelo diren beste bi lerro marratzen ditugu, karratua bukatuz.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Zuzenki horien gain ondorengo distantziak hartzen dira , eta bat etorriko dira eta puntuak.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-11 Borobil gorriaren gainekoak berdez margotu eta gorriaren azpikoak urdinez.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-13: Marroinaren gainekoak urdinez eta azpikoak berdez margotu.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0109 Horregatik mahain gaineko egutegietan (Arantzazukoa hauetako bat da, gure artean ezagunena) egun bakoitzari orri bat dagokio; eta orri horretan bai eguneko zenbakia, bai aste-eguna ageri dira.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0246 R zuzenaren gain eta M-tik N-rakoa t zuzenaren gain (1. irud.).

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Jainkoaren bikario dira erregeak, bakoitza bere Erreinuan, lurreko gauzei dagokienez, jendeak justizian eta egian edukitzeko guztien gain jarriak, Enperadorea bere Inperioan dagoen bezalaxe.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0045 Estudiatu beharrezko guruinak hauek dira: Hipofisia, Tiroidea, Paratiroidea, Giltzur ungainekoak, Area, Barrabilak eta Obulutegiak, Timoa, Epifisia.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 2.6.7. Bi puntuak Esaldiaren barnean koma eta puntu eta koma zeinuez gain, bi puntuak ere ager dakizkiguke.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Lumak gris-gorriskak ditu gaineko aldean eta zuriskak beheko aldean.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0009 Aipaturiko materialeen gain konplexu supraurgoniarra (goi-Albientsea - behe-Zenomanientsea) dago, batez ere, hareharriz eraturik dagoena.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0009 Behe-Eozenoari dagozkion materialeak flysch fazietan dauden tupak eta hareharriak dira eta berauen gain Erdi-Eozenoko kareharri-multzoak eta hareharriak agertzen dira.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0056 Beraz,sistema osoa lau subsistemetan bana dezakegu:
1) Ispilu orientatuen saila
2) Dorrea, bere gaineko partean biltzaile zentrala duelarik
3) Bero-metatzerako sistema
4) Bero bihurpenerako sistema

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0183 Ad valorem eskubideak produktu inportatuen balioaren gain ezarritako portzentaiak dira.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0045 Mugetako baldintzak eta -en bidez ematen badira-ko puntu guztitan zero izanen da eta muga gainetan.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Egazkinaren helizea zorrotadazko bultzagailu bat besterik ez da, eta airea behera azeleratuz helizea gain erreakzioa duela egazkinari eragiten dio.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Eta jakina, pedagogiaren eremuan ari garenok, badugu ezin gehiagoko eginkizuna bizkarraren gain, baldin-eta ikasle-irakasleok elkar argituko badugu behintzat.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0199 Horiez gain Estatu Batuekin ere baditu harremanak.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 Goi mailako ikasketez gain (hizkuntzez, astronomiaz eta geografiaz jakintsua genuen Antoine) Euskal Herriarekiko maitasuna ere eman bide zion aitak, bere bizitza guztiko ekintza lekuko.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Beraz, sistemaren gain ekiten duten indarren ordezkariak zero izan behar du.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0003 Erreka honen itsasoarekin elkartzea Pasaiako badian gertatzen da, Badia hau, Zumaia-Irun korredorea karakterizatzen duten material biguinen gain gertatutako ibai-higadura bortitzaren ondorioz sortu da.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 b) Krisi ororen ondoriozko sufrimenduak langile masaren gain ezartzea.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 India-n, filosofiak eta erlijioak elkarren gain eta ondoan garatu dira: hinduismoa, budismoa... Oro har, honelatsu laburbildu ohi da hango pentsamolde hain ezberdinen jitea, batez ere Mendebaldekoarekin kontrajartzen denean: etsipena eta egonarria dira gizakiaren askapenera iristeko bidea; etsipen osoa irabazteko (= nirvana) egiten dira otoitz, sakrifizio, penitentzia eta gainerako erlijio-ospakizunak.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0143 7.- I.T.E. (kaltearen gain doa).

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0180 Saldoaren gaineko merkatal zenbakiak hauek izan dira: .

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0270 Baita pertsona-multzoa ere izan daiteke untziduna; untzi baten gaineko jabego-komunitatea edo jabekidetza duena alegia.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Kontutan izanik, liburuaz gain esaldi-multzozko kaset grabatuak daudela.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 Zelula-kopurua handituz doan neurrian, zelula batzu besteen gain jarri behar dira, azpiko partean jartzen direnak zapalduak izan daitezke goiko partean daudenengatik.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0081 Zutik geratzen direnak, erakustokiko kaxa gainetan ipin ditzakezue.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 21-2. irudiko makinan aginteaz (6) higi daiteke bertikalki eta zutabearen inguruan bira dezake oinaren gaina libre utziz pieza altuak zulatzeko.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 5. MAHAIN GAINEKO ZULATZEKO MAKINA.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0131 Mahain gaineko makinek baino pieza handiagoak ametitzen dituzte eta 50 mm.tarainoko zuloak egin ditzakete makinaren tamainiaren eta potentziaren arauera.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Pantaila hauen bidez posible zaigu sortu berria den programa ordenadorean simulatzea, pantailan programatutako piezaren inguruaren gain erremintak jarraituko duen ibilbidea marraztuz.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Inguruaren gaineko linea zuzenek, berriz, erremintak mekanizatzerakoan jarraitutako ibilbideak.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 - bakoitza besteez gain gertatzen al da?.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0049 Zenbait lekutan ahotsez gain eskuak ere erabiltzen zituzten esaten zutena hobeto adierazteko.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0038 Trenaren gaineko zubitxoa pasa, beraz, eta hantxe, segituan, Josaphat-en ertzean.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 Handizkako eta xehekako prezioen arteko kendura (banaketa-kostuak kenduz gero) negozio-zifraren gaineko zerga da, eta beraz, estatuaren sarrera netoa da, bi prezio horiek harremanetan jartzen direlarik.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Gure kasuan horrelakorik gertatzen ez denez, Estatistika Deskribatzailearen ikastaro honetan taldekatze-errorea toki guztietara gure gain eramango dugu, datu taldekatuekin nahitaez lan egin behar izango bait dugu.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Edukinen loturaz gain, formazkoa ere komenigarria da, behar denean beraz, bada, horrela eta antzeko partikula ilatiboak erabiliz paragrafoen hasieran.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 Filosofikoki, zehazkiago, Ilustrazioak indibidualismo eta subjektibismoa modernoen goraldia adierazten du, razionalismoaren eta enpirismoaren garaitzapena metafisika klasikoaren gain.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Elkarren ondoan eta lehian mendez mende jasotako eskarmentuaren gain eraiki zen Inken Inperioa, baina, Pizarro Peru-ra iristean, oraindik gaztea zen Tahuantinsuyu.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0558 Hauteskunde libreen gain eratu nahi izan dira E.E.E.ko erakunde politiko berriak, Parlamentuari oinarri herritar hori emanez; baina E.E.E.aren antolamendua gaur eguneko Estatuei lehentasun osoa eman zaie, eta, aitzitik, Estatu gabeko herri jokorako leku oso hertsia.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Gaztelugatxe-ko Donibane baseliza / Aketx irla / Matxitxako muturra / Kantauri itsasoa / San Pelaio baseliza / Burgoa / Bakio / Bermeo / Sollube gana / Mungia.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0044 3.1. Inprobisazioa eta modulazioa Solfeoan inprobisazioa aipatzen dugunean, ahozko nahiz instrumentu baten bidezko praktikaz ari gara eta akorde-eskema jakin baten gaineko melodien bapateko sorkuntza adierazi nahi dugu.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0035 3. Hauteman ezazu ea badagoen beste tren moeta bat aipatutakoez gain.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0051 Azpia zuri, gaina beltz, Udaberrian etorri, neguan ihes, Hegoak mugitzen ditu hanken ordez.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 Aurreko puntuan ikusitako bereizketaz gain, ordea, bada besterik ere.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0163 Guk hasieran egoera likidoa aztertuko dugu, eta abiapuntu gisa, oso erraz egiazta daitezkeen likidoaren zenbait ezaugarri nabarmenduko ditugu: a) Likidoa osatzen dituzten zatikiek edo molekulek batabestearen gain irristatu egin daitezke, eta ondorioz: 1.- Likidoak, solidoak ez bezala, ez du berezko formarik.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Zure ikasmahaiko gaineko ohola neur ezazu, luzera eta zabalera zentimetrotan hartuz.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Ebanjelio ofizialen gain badaude Jesusi buruz hitzegiten duten beste kristau idazki batzu.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Zeren Bidea eta Egiaz gain, Bera bait da Bizia, munduko zaborkeriaren tontorrean gurutziltzatuta bada ere...

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Erregeen sentimenduaz gain estatuaren arrazoia dela esan daiteke.

347. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0011 Datu akustikoez gain, beraz, azalpen linguistikoa eraiki behar da; datu fisiko berberak, oso funtzio desberdinak izan baititzake (are funtziorik bat ere ez) hizkuntzen erabilpenean.

348. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0028 Uraren misterioak Sustantziak disolbatzeko duen gaitasunaz gain, bestelako misterioak ere gordetzen ditu urak.

349. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0053 Txartelak saltzeaz gain, igogailua ere berak jartzen zuen martxan.

350. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Zenbat eta gorago igo, orduan eta seguruago hago, Beltx, esaten nion neure buruari, eta paretaren ordezko hartan gora jarraitzen nuen larri, mehea eta irristakorraz gain, hanka ipintzen nuen bakoitzean behera egiten zuen paretan gora.

351. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Apaizaren sermoia entzuteaz gain, bazuen gizarajoak lan ugari.

352. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0101 Niri, Miss Mitsubishi zaldi gaineko artista handien, dantzarisa exotikoen eta Ekialde Urrunetik etorritako azken amazonari.

353. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0101 Egunkari zahar bat hartu eta bere orrialde horituak zoruan zehar banatu zituen, baita ohe, mahai eta aulki gainetan ere, narraskeriaren beldur edo, ordurako zoru eta altzari, denak hautsez beterik zeudela ahantziz, edo gogoratu nahi izan gabe.

354. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0002 Lanaz gain beste ezer egin behar zenik, ez zuten uste.

355. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Aho hondo guzia ezpainez gain gorri koloreaz ipini eta zaka zaka harrapatzen dugun guztia barrura.

356. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0048 Modaren tonu eta irudi guztiak, inguruko begi guztiak haren gain ipintzen direla ikusten du.

357. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 Zuk esan bezala, atzo arratsaldean ez nuen erratzik pasatu eta serrauts pittin bat zabaldu nuen lehengoaz gain... - Eta? - Ba, han aurkitu ditudala urratsak...

358. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Eseri ziren elkarren ondoan eta ontzia erdian zutela, eskua sartu zuen azeriak: - Niretzat gaineko bitsa *! - Niretako erdiko enborra *! esan zuen otsoak atzaparrak barneraino sartuz.

359. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 Kupiturik, kendu zion bidariak gaineko harria eta libratu zen sugea. Luzea zen eta beldurgarria.

360. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0113 Mutikoteen gain zegoen eginkizun hau eta asteoro garraio pare bat beste hainbeste zarbatan egiten zituzten hauzuneko bidegurutzeraino.

361. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0078 - Tirtiriku - esan zuen -. Kenduko al zenioke adreilu horri gaineko igeltsozko azala?.

362. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Okela zati handi bat zintzilik zuen apatxetako *apatx:hatz gaineko azal gogorra (pezuña) batez eta hanka zati batez jabetua zen.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0167 Tomek etengabe hitz egiten zuen, harrotuta eta farrez, baina haren ahotsa kanpoko espaloiko buila edo buru gaineko trenbideko zarata bezain urrun zegoen Jordan eta biongandik.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0220 Aktuazio egokia iruditu zitzaion, bere gainekoa penaz zintzilikatzen duen gizonarentzat oso aproposa.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0137 Cartagenako bolivaristek uko egiten zioten konstituzio berria eta agintari berriak onartzeari estudiante santanderistek presio ametiezinak kongresuaren gain egin zituztelako aitzakiarekin.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0281 Anartean, banaka lurrartzen zuten euliek Xalbaren pupitre gaineko lurreratze pistan.

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Goizaldera, ate hertsia, parrean dagoen mahaian eta aurrean begiralea aulkian eserita marrazkitzen ari, kadira xinple bat jarlekutzat, zenbait arropa ohe zaharraren gainean, kanpotik datorren ihintz freskoa, tanta umiak, lehioa burdin behatzekin, gaineko argi zikoitza, kolore meheak, laukia, paretak zulo guziekin kolore ainitzetan.

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0013 Iturriek eta errekatxoek
bere ohe gainetaruntz
etengabeko etzana:
Eta itzala zutik eguerditan.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Azkenik martxan jarri da batailoi guztia, eta ibai gaineko zubitik pasatzerakoan denetatik bat urari begira geratu da uneren batetaz, geroago aurrerantz segituaz mekanikoki.

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Orduan, basoan izkutatzen nintzen, aurrez kanpamendu nagusi bezala erabilitako zuhaitz gaineko txabolan.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Horrela, gain batetara iritxi nintzenean, nere aurrean ikusi nuen igokera haren arrazoia: leize zulo bat.

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0021 Nola egiten zuten: telefonu ta argi pezoinak desegin; bideetan minak jarri, oroz gain, frantsesek igaro behar zutenean; gauaz frantses gaztelu baztertuak tirokatu, urrundik, etsai soldadoen aspertzeko; eta guztien gain enboskadak egin, arratseko ordutan, bizpalau automobila mendietan gora datozenean, ala barranko batean sartzen direnean, ala sasi handien artean dabiltzanean, hirur FM-en su artean hartzeko, gero erdi ilunpean harmak har eta ihes egiteko.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0099 Ondikotz! Rumiek ere guretarrak ikusi dituzte, beren morteroa gain hari buruz zuzendu; guk ezin ezer egin.

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0031 Lehenik egon nintzen zer arrain bitxi, zer ur gaineko puska erakuts ote ziezazkidakeen.

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Ondo begiratuta, belaun gaineko zuloekin batera, urte horretan beste bi kabi aurkitu zituen bizkargainetan.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Ez dakit ez ote dudan hutsegin Toyota hau lehengoez gain onartzean.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0113 Itxadon? mintzo zen gainekoa dirua!, edo gartzelara oha.

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Holakotan, neuk egotzi diot pasarteari bere ondoa, hala-nola Honela ari ohi da Jainkoa, beronen zentzua aditzaileei egokitzea maisuen eta hezitzaileen gain utzirik.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0138 Katalandar herriak aitzitik, bazirudien bere hizkuntza, kultura eta katalandar nazioa defendatzen zituela beste gauza guztien gainik.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 Moila gaineko barandila batean bi besoak bermatu eta kurruskak entzun zizkion sabelaldiari.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 Eta ate aislatzaile bat irekirik, entseiu tuboen errezkada batzuk, elkarren gain jarriak, erakutsi zizkien.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Han zen Philip Herbert, Francis Osborne-k, bere Ingelesez. Errege James eta Elizabeth erreginaren erresumen gaineko memoriak honela deskribatzen zuen hura: bere aurpegi ederraren kausaz, Gorteak laztandu egin zuen, ez zion ordea, edertasun horrek luze iraun.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Hartu zuen mahai gaineko lanpara, eta eskilaretan gora igo zen.

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Baina, edozein saio eginda ere, beti xehetasuna gailentzen zen orotasunaren gain; parteek zalantzan jartzen zuten osotasunaren oreka; Hadrianoren ahotsa galdu egiten zen hainbat oihuren artean.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 (...): goizean goiz maitinak, arratsalde-erdian bezperak eta gau hertsian konpletak errezatzeaz gain, Jaungoikoak opaldu dizkidan enparauko orduak Abatetxeko bibliotekan gorderik dautzan jakituriaren iturri gardenetatik edateari emana ematea.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 Horregatik poztu nintzen hainbeste, halako batean ere, aspaldiko nire erreguei amore emanaz, Kristandadeko Enperadore Txit Agurgarriak Jainkoak demaiola bizitza luzea gure gaztelu-komentu honetara bere Gorte Goreneko aholkularirik ospatsuena, frai Arthur Huxleyville-koa, bidaltzea erabaki zuenean, hemen gertatzen diren anabasen ikerlanen ardura beronen gain utzirik.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Oroiterazi nion, lehenengo arratsa zirkuloan pasa ondoren Bonnetik Kô*lneraino nola itzuli ginen, nekaturik, dohakabe eta lurjota, eta nola trenean, taigabe, esaten zidan: hain xamur zara, hain xamur, nola nire sorbaldaren gain loak hartu zuen, eta noizpehinka iratzarri egiten zen, urduri, kanpoan errebisatzaileak geltokien izenak esaterakoan: Sechtem, Walberberg, Brûhl, Kalscheuren, aldiro, izuarekin ikaratuz, eta nik bere burua nire sorbalda gainean ipintzen nuela berriro ere, eta Kô*ln Mendebaldean atera ginenean, nola esan zidan: - Hobe genuen zinemara joan izan bagina.

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0177 Emagizonak oso libertigarri izan daitezke, baina hain zuzen ere jende libertigarria da niretzat aspergarriena, eszentrikoak bereziki; eta Genneholm emagizona izanez gain, eszentrikoa ere bazen.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Familia honetakoak, kaletarrak ez izanez gain, buztinezkoa dugu mihia eta kosta egiten zaigu askatzea.

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Juanak, On Rafaelek ez zuela ihardesten ikusiz, eta, guztiz gain, gizon hark, erabateko arra, beti bera, erabateko emea, desio zuela ulertuz, lehen bezala, bere sexuak meneratzen zuela konbentziturik, oraindik ozenago errepikatu zuen: - Berriro diotsut, jauna! Zer nahi duzu hemen?.

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0015 - Ongi zegok belen norabideak zuzentzea hire gain uzten diat.

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 Atsoa, umeaz gain, berrogeitamar urte baino gehiago zeramatzan sorbaldan, arnasa hartu ezinik geratu zen laster.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0091 Kaskoak eramango ditugu buru gainetan.

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0089 Eta, denboraz gain, posible izango zitzaion berari, bakarrik, guzti hori egitea?....

395. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0042 Baziren han mota guztietakoak eta ixildu ere gabe han hasi ziren agertzen, ur-izpitik, osto-gainez, begiak ate-zorian, denak etxeruntz, berengana....

396. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0057 - Bai, jakina. Badago txakur bat, zeinek prakak urratzeaz gain, jende ugari hilik uzten duen.

397. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Mark alarguna zen eta semerik gabea; berridazle edo ikasle bat edo bi, bere neskatxa eta goiko pisuetan bizi ziren zenbait etxakidez gain ez zeukan inolako sendirik.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Oraingo honetan zaldunen parafernaliaz jantzita zegoen, beltza buru gaineko bisera, zuria alkondara estua, beltzak praka bonbatxoak eta gorriak alkondara gaineko jaka nahiz belaunetaraino iristen zitzaizkion larruzko botak.

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0075 Marisa eta Iratiz gain beste hiru gara etxean.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Zerbait hegoalderantz, mendi gainetatik, faxistek Santa Marina hartu eta San Roke-rantz abiatu ziren.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Norbaitek eraman behar die beharrezko gatza mengotsuei; bestela, berauek nola lortu? Eta, noski, garraio neketsu horiek egiten ditugunok ogibide bezala egin beharra daukagu, salerosketaren gain zerbait irabazten ari garelarik.

402. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Hurrengo goizean utziko genion erretaula etxean eta, ordaintzeaz gain, jakina, kontseilu ona eskaini zigun: - Profita ezazue egoera, lagunok! Gera zaitezte hile honetan Sebilian eta Madeiratik gatza ekarri.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Orduan jende guztiak esan zion emakumeari: Hala Allah zure gainetikan!

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Nik ihardetsi nuen: Hala Allah zure gainetikan! Ez ezazu hori egin, Atsotitzen maisuak dioenaz oroit zaitez: O zu, gaizkilearenganako urrikalgarri hori!.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Neguko iluna zabal Bidasoaren gain, ilargi guria kurika laino geldoen atzetik; haizea fiiika basoan, argi bakanen distirak uretan malgu eta hauskor.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 (...), pena arrasto bat sentitu zuen Mariak, baso bat esne hartuko zuen harekin eta segidan aterako zen, erabaki hartaz jeiki zen silatik eta galtza txuriak bilatu zituen, non sartu zituen?, komoda gaineko arropak besarkatu zituen eta ohe gainean zabaldu zituen, han ziren, zimur-zimur eginda, aldrebeski jantzi eta bere gelatik atera zen.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Medikuek batzutan gure gorputzaren beste atalak marrazten dituzte, eta mapa hori oso interesgarria irudituko zaizue agian, baina esaiezue medikuei saia daitezela haur baten gogamenaren mapa bat egiten; kostako zaie; izan ere, oso nahasia izateaz gain, jira eta bira dabil gelditzeke.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0154 Botikariak papera hartu zuen, bitan doblatu, tira luze eta estu bat egin eta mahai gaineko gilotina ttiki batean sartu zuen.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0186 Erabat ziztaturik kaxa bat atera zuen poltsikotik, non ile leunezko pintzel batetaz gain, hauts daktilarrak eta Vouille calonjearen lumari zor zaion Aide Mémoire du Flique Modèle bat atera zuen.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Sapaiak, oso behean, metalaren gaineko bere pausoen oihartzuna egiten zuen.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 egonzale alperren edo quietisten uste okerrak; Jainkoa otoitzean gertatzea" eta gertaraztea, eta Eliasen Horeb mendiko hasiberri sasoia; arimaren gainezkaldi, hegaldi, harrialdi, zentzu-adimenen korde-galtze eta itzalialdien gainbegiratu eta azterketa; Eliasen Karmel mendiko argialdia edo Jainkoa begiz bezala ikustea, eta pozaldi honi darraizkion bihotz-eragin, malko, kometen eta izar iheskorren antzerako zirrara, eta heriotza bera desiratzerainoko ito-nahi goxoak, bere denbora kontu jakina eta guzti; Eliasek ikusi zuen Tabor mendiko gaineneko lerroa, azkenik: gorputza ilaun bezala eginik Jainkoarekin elkartzea eta Hitzaren ukitu leunaren atseginezko gaindidura eta beteginzarrea.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Dolmenaren eta artzain txabolen bitartetik pasatzen da Oñatitik Arabako San Millan herrialdera doan bide zaharra, Gaillaur-gañatik igarotzen dena.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Kaltzada hau Urtiagain, Kortako-gaña eta Haizkirritik zehar datorren bidea da, Oñatitik Arabako Narbajara doana.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0274 Gaillaur-gaña edo Bihur-gaña ere deritzen diote (dolmena eta bere inguruari batzuk Harrizahar-ondua ere ematen diote izenez).

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0274 Gaillaurko lepo honek, ekialdera, Aseginolaza, Tranko eta Uuburuko gailurrak ditu (beren artean Zurkruzgo bizkarra eta Tetuarango hegalak dituztelarik), eta, mendebalera, Eizierretako-gaña eta Gaboñoko gailurrak Katiliturriko lepoa separatzen dute.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak enseiucarrean 1986 0001 Bada nobedade bat oraingo honetan, separata edo liburu antzeko baten argitarapena, nolabait ikerketa edota bestelako lan mardulagoek bere txoko autonomoa izatea izan bait da geure asmotariko bat; aldizkaria ateratzeaz gain sasi editore eta hor hemengo ekintzen antolatzailea izatea.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Lexiko teknikoaz gain, teknolektoen berezitasuna egitura sintaktiko eta berbaldi-mota batzuen maiztasunean datza (adibidez, pasiboaren erabilera testu zientifikoetan).

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0073 Oso zabala ez bada ere mila bat partaide orain garrantzi handia du itzulpenaren alorrean, APETIren gain bait dago nagusiki itzulpenaren kalitate eta itzultzaileen eskubideen defentsa.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0164 Bukatzeko, bibliografia orokorra eta sailkatuaz gain, hiztegi linguistiko ona ere eskaintzen zaigu.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Eta orduan Zaragozaren ganik Tudela aldea urrundu ta bere gain jarri, auzo azkarregi baten ganik urruntzen den bezala!.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0003 Ez dauka erretikulurik eta gaineko organuluak eskasak dira.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0005 Bukaera nerbiotsu kolinergikoa, azetilkolinaren sintesia, bilketa eta liberazioa, kolinesterasaren medioz egiten den hidrolisia eta bere ekintza zelula efektorearen hartzaile kolinergiko eta hartzaile presinaptikoen gain.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0006 Neurotransmisorea tarte sinaptikoratzean, hartzaile postsinaptikoen gain ihardungo du honen potentziala aldatuz eta nahiko indartsua baldin bada beste akzio potentziala emanez.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0006 Uler daiteke, maila honetan akzio farmakologikoaren aukerak zein handiak izan daitezkeen; bai transmisoreen sintesiaren gain, bai hartzaileak blokeatuz bai entzima katabolizatzaileen akzioa eragotsiz.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Gorabehera frango izan zuen lehen mailako eskola haren hedatzeak eta legea alde zuenaz gain, elizak (kongreganistek) indar berezi bat egin zuen iraultza denboran galdu zituen eskolen berriz zutik emaiteko.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 1802-ko maiatzaren leheneko legeak, herritako eskolak, herriko etxen gain uzten ditu.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0001 Haieri buruz itzultzen dut gehien bat idazki hau, zeren alde batetik ez gaitezke sendimendu hutsezko sozialisma batean geldi bestetik, kristau baldin bagara, ez dezakegu alderdi baten gain utz, adibidez, Jainkorik baden ala ez erabakitzea, iritzi pertsonala eta subjetiboa baita hori, zientziatik at dagoena, ez objetiboa.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Aitzitik, proletar diktadurak artean zapaltzaile izan diren klase haien gain igortzen du bere boterea, herritar klase xumeen faboretan: azken hauentzat, beraz, proletar diktadura babes eta eskubideen itzal gordetzaile bat da, burgesiaren hatzapar bortitzetatik.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta era orokor batez dakitenean eta zerbait egiteko prest egongo liratekenean, bere funtzionamendu, antolamendu, menpekotasun, helburu eta abarren gain erizpide garbiak ez dauzkate.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Baina zerbitzu horiek, beharrezkoak izateaz gain ikusgarriak dira, itxurosoak, irudia ematen dutenak.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Adibidez hain sarritan agertzen den zahar behartsuaren arazoan, ez da gutxitan botatzen haren zaintzearen erantzunkizuna bere familiaren gain.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Hortaz, ekintzaz gain ibilkera eta keinuetan ere ez zaizkigu gaizkileak eta ongileak inondik inora ere nahasiko, are nabarmenago: khirixtiek beti ate urdinean zehar eta tûrkek gorrian, sartu eta irtengo dute.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0014 Hala ere Juan Mari Lekuonaren ideia bati eusten diogu: historian zehar ukan duen eragina baliotan jartzeaz gain, gure artean ordezkoa utz lezake, estilizazio, zuzentasun eta plastizitaterako antzerki joera berrietan. .

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Hizkuntz ariketez gain (elkarrizketak, egiturei buruzko ariketak, rol-jokoak), badira gramatikari emandako atalak, eta formen erabilera-ereduak, hizkuntz egituren eta funtzioen ulertzeko bidea ematen dutenak.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Tamainaren desegokitasunaz gain, badago hormirudien zenbait erabilerari buruz ere zer esanik.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0170 Baina, oraingoan, bere merezimenduez gain, besteren batzuenak ere jaso ez ote dituen geratu naiz.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Ikuspegi orokorra eskaintzeaz gain, hiru idazleak honela aurkeztu zituen Euskaltzainburuak: .

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Azpimarratu behar dira ere Faustok aurrera atera zituen aurkikuntzak wolframioarenaz gain.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0266 XVI. eta XVII. mendeetako aurkikuntza geografikoek ekarri zuten animalia eta landare ezezagunen gaineko interesa.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0174 Gobernu Frantses eta Britaniarraren hitzetan Mantxaren gaineko edozein egiturak 17 itsaskorapilotako abiaduraz nabigatzen duen 250.000 tn-ko petrolio-untzi erraldoi baten talka jasateko gai izan beharko luke, hain zuzen ere hau bait da Kanala nabigatzen duen ontzirik handiena.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0174 Esegitutako zubiek domino-hausdurari ekidin behar diote; kable bat hausten bada, dorreen gaineko tentsioak beste kableak lehertarazten ditu, hausdura jarrai bati hasiera emanez.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Epigeoak, izenak dioen bezala (epi: gain, geo: lur) lur-azalean pilatzen diren material organikoetan bizi dira, hots, enbor idorretan, azienden gorotzetan, horbelean, etab.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Klima eta landarediaz gain lurzoru-motak dauka garrantzia handia lunbrizidoen banakeran.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Orri auen asieran, Joan Antonio Mogelek euskera goratzeaz gain Zirujanu-Barberuaen oker jokatze eta jakintza kaskarrak salatzea izan zuela elburu, nion.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Eta irakurleen gain uzten nuen nere susmoa egiztatu edo bastertzea.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Beren gora-beherak izanen dituzte geroan ere, bertsu zahar batek aditzera ematen digun bezala: zeren eliza dorre gaineko oilarrari konparatzen du Garat anaia batek, hura bezain aldakorra delakoan.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Kulturaren garrantziaz ez dut predikurik eginen: ohartu nahi duenak berak ikusiko du, ekonomiaren hezkundea bera gero eta gehiago jakitatearen eta jakintzaren gain oinarritzen eta finkatzen ari delarik.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Gaineko Euskal-Herriaren egitea horien eskuetan dago.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Baina peko Euskal-Herriaz arta hartzen dugunontzat bere garrantzia baduke gainekoak, gizarte kapitalista batean gaudeno.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Irakasleen gain dago guzti hori praktikara eramatea eta hauek, gogorik handienaz arituta ere, izango dute beren lanean aski zailtasun.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0066 Izan ere, gauza bat dira multinazionalak, aparatu elitistak, burokrazia estatala eta Inperioaren atzeko patiora zokoraturik bizi direnen gain duten boterea galdu nahi ez duten jauntxoak; eta beste gauza bat oso diferentea, Ipar Amerikako herri xehea.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0146 Guzti hau, hain zuzen, har daiteke aldizkariaren heldutasunaren adierazgarritzat, gaiak erabiltzeko eta aldizkaria bera egiteko moduaz gain.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0023 Kristobal de Llanes izango zen arkitekto eta on Diego de Ginearen gain erori ziren komentu honen eta La Esperanzakoaren gasturik haundienak.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0183 Euskarara beren kabuz aberriratze hori, estrukturazko eta estrukturaz gaineko elementu-zerrenda oso baten eraginez gertatu da eta, aldi berean, elementu-zerrenda horrek, Etorkinen eta Deseredatuen gaztelaniazko Komunitatearen jatorrizko taldetik argi eta garbi bereizten dituen eritzi- eta jarrera-mundu linguistiko oso bat desarroilatzen du euskaldun berrion baitan.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Norberaren lana, eta kulturan murgilduta daudenean ere, hizkuntzaren gaitasun propioa emendatzea, guztien artean komunikabide egokia izatearen gain (beraz, euskara batua behar dugu), literaturan, teknikan eta gizarte kudeatzean baliosa izan dadin.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Harri lau baten igurtzi ta igurtzi eginez, gainea gastatzean zulotxo bat egiten zen, eta beronetan putz eginda txistu egiten zen.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Aipatutako elkarte honek, era ofizial eta iraunkor batez, bai argitaratutako, bai liburutegi publiko eta pribatuetan maileguz utzitako, eta baita, liburu bati ateratako xerokopian gaineko ere kanon bat edo kuota kobratzen du.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Eusko Jaurlaritzak, guk dakigunez, ez du oraindik Jabego Intelektualaren gaineko ezer erabaki, eta are kezkagarriago ez dirudi gauza haundirik espero daitekeenik.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 Ahalik, nahi adina baitu jainkolegeak, guztiak lain da, eta guztien gaineko.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Artzainak txabolaren gain duen eskubidea mugatua izaten da; ez da jaun eta jabearen eskubidea.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0067 Horrenbestez esku-izkribuak irakurri eta argitaratzeko garbiro ezartzerakoan, zirt edo zart egin beharrean aurkitu naiz: zein forma eta zein testu hartu, azpiko zaharra ala gaineko berria? Zuzenketa guztiak Mendiburuk berak eginak direla onarturik ere eta ez direla esaten ez nintzateke ausartuko , gauza bat dago garbi: idazleari batbatean, berez eta inolako aurre-eritzirik gabe, inoren eta ezeren eraginik eta gauzak bi bider pentsatu gabe isuri eta jalki zitzaiona azpiko testua dela; jatorragoa eta berezkoagoa esan nahi dut.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Itzultzeaz gain bestearen berri eman, elkarrekin konparatu, bien on-gaitzak ikusi eta, gure uste apalean, herriaren onura eta beharretarako egokiena zein den erabakitzea agintzen dugu baita.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Horiez gain polborazko txirrikak eta etxaperoak erre zituzten, hiriari jaikizun zoragarria eskainiz.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Bainan benetazko eta ezin esanezko ikuskizuna gauez Donostia bera da Uliako gainetatik begiratuta.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0062 Beste alor batean, aspaldiko razional/irrazional sailkapenaz gain, zenbaki algebraiko eta transzendenteak desberdindu zituen Euler-ek, lehenengoak koefiziente osodun polinomioen erro direnak izanik.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0066 Marxista joerako Ezker Berriaren iritziz, kapitalismoaren eta sobietar marxismo sozialistaren alienatzeak teoriabidez sala zitezkean; baina, politikoki, jokabide hau desbaliaturik gelditzen zen, ekintza politikoa ukazio bikoitzaren gain oinarritzerik ez bait dago.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0113 Baina atomoak, kimikaren estudio-objektu izateaz gain, ez ditugu hutsetan aurkitzen, elkarkonbinaturik baizik.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0032 Ikusleek eutsi egin zioten harnasari; ilunabarreko azken eguzki izpiak argiturik, itsasoaren gain hogei ta hamabost metrotara isladatzen zen silueta txikian tinkatu ziren begi guztiak.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Egun eta hemen, egungo eta hemengo euskara biziarekin ihardun behar genuke, alor batetan nahiz bestetan, beste xede ororez gain.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0079 Eihera harriak ere ba zituzten; harri bikoak, noski: azpikoa aurpegi zokoduna, eta gainekoa biribila.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0059 Hori zela eta, ur guztia eguratsean egongo zen, eta eguratsak izugarrizko presioa egingo zuen Lur solidoaren gain.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0073 Hainbertzenarekin zaldiak burua oldarrean altxatu; kaska bat eman dio zaldiak gainekoari belarrean.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0055 Sorkundea ere bada (eta ez iraute hutsa): kausaz gain, ondorio ere bada batera.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0073 Oihal gaineko margoketa Ekaia: salgai dauden margokiak, gesalkinaz erabili beharrekoak; pintzel malgu bat, eta oihal puskak (kretona, popelina eta nylonaren antzekoak hobe): lepo-zapi, lanpara, zorro, eta beti ere garbigarri eta iraunkor direnak; nylonezkoak, diot, xanpion.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 Marx eta Engelsek, haien iritziak kritikatu eta aldrebesteaz gain, zenbait puntu desberdin jorratzen eta sakontzen dituzte izkribu honetan: Hegel eta honen ondoko filosofia, Proudhon, judu arazoa, sozialismoa, 1789ko Erreboluzioa, frantses materialismoa eta Eugene Sueren Pariseko misterioak elaberria.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Behean: Gainezko gasen erreketak kolorea ematen die basamortuko haztarnategiei.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0058 Hauez gain Engelsek konta ezinezko artikuluak idatzi zituen aleman- eta internazional berripaperetan.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0447 Kale honetako 2 zenbakiko etxeak armarria dauka, zuhaitzari lotutako lehoiarekin eta uhin gaineko lilihoriarekin.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0474 Beraren itsas mailaz gaineko batezbesteko altitudea 429 metrotakoa da.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0079 Errealismoaren teoriak ikusaldeen hierarkia bat asmatu du, guzien gain eta edozein kasutan ikuspegi sozial-historikoa ezarriz, eta hain zuzen sozial-historiko marxista besterik ez (areago, azken finean marxista sobietarra).

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0092 Bainan hala ere, iruditzen zait, ondo pentsatuz gero, orain lehengoez gain beste asignatura berria hau jartzearekin, kargatu ez baizik arindu egingo ditugula ikasleak.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Zibernetikan mekanismo honi feedback edo atzeraeraginezko kontrola deritzo: kausa baten (azerien gehikuntza) ondorioak (untxien gutxitzea) kausa beraren gain (azeri-kopurua) eragina dauka beste ondorio bat sortuz (azerien gutxitzea) (ik. ird.).

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Termoklina Ozeano edo lakuetan aurkitu ohi den ur-geruza, hango ur-bildua bi zatitan banatzen duena: gainekoa, beroagoa eta ongi oxigenatua, eta azpikoa hotzagoa eta oxigeno gutxikoa.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0030 Chahok bere 1836. urteko lan batetan esaten digunez, Xuberoako pastoralak hamar menderen bizia badarama bere gain, eta bestetik lehen eta azken pheredikiak greziar melopea oroitarazten omen du zalantzarik gabe.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0261 Sarkofagoek gaineko harria daukate, arrasto triangularrarekin, eta kaxan hala holako nitxo antropomorfoa zizelatuta.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0114 Baina ez horri bakarrik, alderdi programatikoez gain alderdi formalak ere aintzat hartzen bait dira debate honetan, nahiz eta guk azken hauei hemen jaramon gutxi egin.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Eta fonema soil multso horren gain eraikitako atondura ikusirik, ustekizun hau errotua eta gotorra egiten dala uste dugu.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0105 Urre mea baten gain eseririk, ea lur gorrizka horrek liliak landatzeko balio ote duen analizatzen, esango nuke nik.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0029 XVIII mendera arte, bere erdigunearen gain bira arazten zitzaion ardatzari, baina sistema berrian bolantearen bira mugimenduak ezker edo eskuin aldera lekualdarazten du ardatza, ardatzaren muturrean biratzen duten gurpilen direkzioa aldatuz.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0057 Mesenzefaloaren gain zuzenki lan egiten duten drogek neurotransmisore kantitatea ugaldu egiten dute eta personaren arerioa altxatu.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0268 Masaz gain, zeren baitan dago arrastoaren intentsitatea?.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0077 Horiek gain beste batzu ere badituzte, baina eduki zehatz hori lantzeko ariketa horiek daude.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Irakasleak prozesu hauek eskatzen dituztela diruditen esperientzia eta estimulu-motak eskain ditzake, baina ez dauka horien gaineko kontrol zuzenik. Argi dago.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Irakasleak, beraz, errealitate horietako bakoitzean zenbait funtzio du bere gain, eta era askotako eginkizunak datozkio horretatik (bitarteko miatzaile, antolatzaile, lorpenen kontrolatzaile izatea); eta bere hezikerak ez dio horiek denak elkarrengandik bereizteko modurik eman.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0100 Azkenik, taldeak, gauzak errazteaz gain, badu beste alderdia ere: bakoitzaren ezagutzak bestearen osagarri izatea.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Telebistak gazteen denbora librearen gain zer eragin duen gogoetatzeko balio izan zuen horrek.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0207 Parametro hauen helburua, beste gauza batzuren artean, kontsumitzaileen gain eragitea da.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0207 Sarreren erabilera produkzio-sistemaren eraginarekiko independentea ez denez, kontsumitzaileak oso gutxitan saiatzen bait dira produzitzaileen gain eragiten, zalantza dago ea sarreren erabilera ekintza-parametro bat bezala kontsidera desakegun.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0207 Honek produkzio-politika baten antolakuntza ekarri du, horrela produzitzaile normalak abantaila politiko bat duelarik kontsumitzaileen gain.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Hortaz, merezimendu bakar bat aitortzen diot neure buruari: neure kezkaz eta larritasunaz gain, giza-kondairaren aurpegi jasangaitz bat, etengabe denontzako aldakuntza mingarrien sortzaile (eta onartu ezina, beraz) azaltzen saiatu izana.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0123 Biok dute bere gain mekanika, kimika eta gintza-injenierotza, eta egin nahi den ekoizki berria asmatu eta tajutu dutenek eskatzen dituztenei erantzungo dien lehengaia aukeratzea.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Irudi hauetatik batzuk, beltzez edo gorriz dibujatuak izan dira; beste batzuk, arkaitz gaiñetako bustiñean grabatuak.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Aurkitu diranak: arkaitz gaiñeko bustin azalean grabatutako bison bat; eta lur-gorriz egindako marrazki bat, bisonarena hau ere.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0094 Paisajearen gain eginiko transposizio horretan idazle horiek euren anima erantzi, desestali digute eremuen sinfonian barne-egoerak isladatuaz.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0095 Negro cipresal horrek arrats-behera osoa heriotz-girozko sentsazioan biltzen du, hitz fisikoen gain beste zentzu bat lortuaz (bi-semia), ebokazio eta sugestio nagusi baten mesedetan.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0072 Baina gainegiturako askotariko momentoak: klaseen arteko burrukaren politika-moldeak, eta bere atarramenduak; burruka bat irabazi ondoren klase garaileak ezarritako gobernakerak, tab.; molde juridikuak, eta baita ere burruka konkretu guzi hauek, beroietan parte hartzen dutenengan, dituzten erreflejuak (politika, deretxo, filosofiazko teoriak, erlijioazko ideiak, eta, bere desarroiloan, hartzen duten dogmazko sistema-kerak), guziok ere eragiten dute kondairaren burrukaldietan, eta askotan, beste momentu guzien gain, bere forma determinatu ere bai.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0078 Etxeen zergak maiztarren eta etxejabeen gain datoz.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0095 Jainkoaren santutasunaren gain, Jesusek, Jainkoaren grazia ipintzen du, beretarrei sufrimendu garaia laburtzen diena eta sinesgogorrei penitentzi epea luzatzen dien grazia.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0015 Liburu hauetaz gain Lope de Agirre nobela idatzi du euskara errazean, Gau Eskolei begiratua egina.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0011 Azpitik gora torloju bana pasatu eta gaineko aldetik bakoitzari dranbal bana lotzen zaio.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0011 Irrati estaziorik hartzerik lortzen ez bada, konexio guztiak ongi ote dauden egiaztatu beharko da; baita hari muturrak, konexioguneak alegia, gaineko esmalte isolatzailerik gabe garbi ote dauden ere.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0034 Korta gainetan baserri berriak jasotzeari ekiten zaio: Ondolaza (Andolatza), Zedeaga (Ze(d)iaga), Albitxuri, Arrola, Igorostondo (Korta).

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0023 Histerikoak bezala anorexikoak ere gorputza erabiltzen du besteen gain eragiteko.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0040 Bestetik, gizonari guztien gaineko jauntasuna ematen diona.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0079 Ikasleen gain dago.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0070 Telesforo de Monzon eta Manu de la Sotak bedera 20 libera emaiten zioten hilabete guziez: euskaraz zenaz gain, nahi zuena idatzirik ere berdin zitzaien.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0107 Goikoa beti behekoaren gain dago eta hau bere morrontzan du.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0077 Garbi dago, beraz, Frantziak adibidearen arabera, F.M.I.-ean ifinia dadukan kide-ordain guztia, urrezkoa eta frankozkoa, bere diru-gordailutzat, besteen gain, konta dezakeela.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Behiek ematen duten esnea eramaten diotenean, lehendabizi gaina kentzen dio, gero eragin egiten du gurina egiteko, eta xerra loditan metatzen.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Bere laguntzaileekin, gazta jasoko duten gupelak garbitzen ditu, gainik gabeko esnea ontzi haunditara isurtzen du, gehigarri bat erasten gatzatzen laguntzeko, eta horrela gazura arin urtsuaren berezketa erraztutzen du.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Areago: landare batzuek ez dute orri-aztarnarik; eta, amerikatar kaktusetan bezala, zanko lodi haratsu berdeez gain ez dute besterik deus.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Parke zabalez gain ere ba daude parke txikitxoak: gure etxeen ingurukoak.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Hiriburuetaz gain, Eibar, Errenteria eta Andoain izan ziren Gipuzkoan ikasle eta irakasleen ekintza haundienak jaso zituzten herriak: Bizkaian, Gernika, Algorta, Basauri, Barakaldo: eta Araban, Laudio eta Amurrio.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Gertaera honetan ikusi ohi da Erromako Aita Sainduak Eliza orokorraren gain duen buruzagitzaren lehen agertzea.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 Bata bestearen alboan dauden fonemak elkartzeko, baditu hizkuntza bakoitzak bere arauak; eta fonema hauek elkarren gain duten eraginarengatik, aldaketak gertatu ohi dira.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Bazko arratsaldean, bere Izpiritua eman die Jesusek bere apostoluei, hauen gain hats eginez.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Nahiz eta mirariek izadi indarrak gainditu, baliteke Jainkoa haietaz baliatzea, beren indarrez gain jasotzen dituelarik, miraria egiteko.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 DERMATOSIAK Beroaren eraginaz soilik sortzen diren lesioetaz gain, badira, garrantzi gutxiago eduki arren, oporraldiak izorratzeraino irits daitezkeen bestelako eritasunak.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Lur gaineko harkaitzena baino masa askoz trinkoagoa da inondik ere, zeren, bestela, Lurrak ez luke 5 979 triloi tonelada metriko pisatuko.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Damurik, gutxiespen horretarako interesatu beste argudio erabili da (ez daude faltan Soziolinguistikari ezezik zientzia gogorrak ez diren guztiei ere egotzi ohi zaizkienak: ez-zientifikoa izateaz gain ez du ezer berririk ez planteiatzen ez esplikatzen, etengabe ari da bestek esandakoa errepikatzen, etab.).

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Esandako guztiaz gain, esperientzia berriak ere eduki behar ditugu publikoa erakartzeko, bestela jende gutxi hurbilduko zaigu beti.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0121 Dirua eta bankuak ez bait daude demokraziaren gain.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0054 Aplikazio zuzen hauetaz gain, oinarrizko ikerketek, geneen adierazpena erregulatzen duten mekanismoak ulertu nahian dihardute.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Bide honetatik, 1985eko udan Iruñean egin ziren ikastaroez gain, Baionan ere izan ziren ikastaroak, Iruñekoetatik desberdinak eta Iparraldeko kultur premiei egokituta.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0096 Aurretik ikusi dugun guztia kontutan izanik azter ditzagun Arruek bere garaikideekin izan zituen lotura eta harremanak bai eta garaiko gertaerek beraren gain izan zuten eragina ere.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0096 Partaidea izateaz gain, Manterolak eta bestek antolatutako lore-jokoetan ere aurkeztu zituen bere narrazio labur batzu.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Bildu dira, aurreko batzarrean agertzen direnez gain, beste urgazle hauek: P. Arregi, M. Atxaga, R. Badiola, J. Etxaide, J. M. Etxebarria, J. Garmendia Larrañaga, M. ª. P. Lasarte, A. Zatarain eta J. J. Zearreta.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0430 Arratsaldeko 3 t`erdietan bildu dira, lehenengo batzarrean agertzen direnez gain, agertzen direnez gain, beste hauek; J. M. Leizaola, ohorezkoa; J. A. Arana Martija, J. A. Arkotxa, M. Atxaga, R. Badiola, J. Etxaide, J. M. Etxebarria, J. Garmendia Larrañaga, X. Kintana, J. A. Loidi, X. Videgain eta J. J. Zearreta, urgazleak.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0036 Espezie planktonikoen artean dauden erlazio kimikoez gain, espezie hauen katea dela eta beste alderdi garrantzitsuak ere gogoan izan behar ditugu: esate baterako, organismoen tamainu-aldakuntza eta ondorioz, elikagai-absortzioan gainazal/bolumen erlazioa kontutan harturik, larratzean eta hondorapen-tasan gertatuko diren aldakuntzak.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Shuren funtzioak, lehenbiziko garai haietan, honako hauek izan ziren: 1. borroka sindikalak; 2. harreman autoritarioen aurkako borroka; 3. enplegu kondizioen gaineko kontrola; 4. kontrato eta finantzi aferen gaineko kontrola; eta 5. produkzioaren gestioa eta administrazioa.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Beraz: zuzendaritzaren kontrolari ihes egiten ziotenak, eta estatuaren eta gestore ofizialen eskuetatik at aritzen zirenak, eta langileen momentuko interesak defenditzeaz gain, jabegoaren ideologiari ere erreparatzen diotenak (ikuspegi unibertsala).

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0082 Baina eztabaida gogortxo horiez gain, izan dira beste batzuk, oso ezagunak, azken garaiotan.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0082 Termino hauek ez dira, noski, hitzez hitz hartu behar: profesional diogunean, esaterako, gai honetan aditutzat hartuei buruz, autoritateaz, ari gara; beren lana seriotasunez eramateaz gain, gero beren ahalegin horiek sarituak ikusi dituztenei buruz, eta gaur egun literatur edo kritika-usaina duten ekitaldi guztietan deituak izaten direnei buruz: aldizkari zein kongresu zein hitzaldi zein sariketetako epaimahaietan.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Hauez gain beste aipamen bat egin beharra dago Eskola Trasferitu eta Ikastoletako Hezkuntz Komunitateko partaide diran irakasle, guraso eta abarretakoen arteko hurbilketa prozesua dela eta.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Esan nahi ote dute, adibidez, estatuen egitura koerzitiboak eta lehengaien eta produkzio-bitartekoen gaineko propietate pribatua ezabatu beharko litzatekeela, jendeak bere beharrik oinarrizkoena erreusitu dezan? Ez dirudi oso probable batzordekideek horixe izatea gogoan.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Mikhail Bakntinengandik hartzen du Sarrionandiak ideologia dialogikoaren konzeptu hau, baina hark bere Problems of Dostoevsky?s Poetics liburuan definitutako forma dialogiko edo polifoniko hori ez zaigu guri karnabala premiagabekoa bihurtuko lukeen gizarte demokratiko batetan izan ezik nobelaz gain beste inon erabil daitekeenik iruditzen.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0007 Baliteke nik horrelako titulua izatea... baina baita gertatu ere une hauetan nahiko beldur aurkitzen naizela, zuen guztion aurrean Zaitegi zenaren gaineko zertzelada batzu azaltzean.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 Ahoa superfizie bentralean kokatua da, oinaren aurretik, eta liseriketa mekanikorako diren zenbait egiturez gain, listu-guruinak ditu.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0326 Erabilitako kontsigna mota honen bidez, eskatutako testuaren edukinari buruzko adierapenak emateaz gain lortu nahi den testu-motaren kontrola bilatzen da enuntziazio egoeraren ezaugarriak zehaztuz: jasotzailea, testuaren helburua, enuntziatzailea.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0281 Eta estratifikazioaren eta heterogenotasunaren gain eraikitako koordenada soziokultural horietan ohiturazko eleberriak funtzionatu badu, zergatik ez gurean?.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 III. 2. 3. Terminologiazko egokitzapena Ezer gutxi erantsiko diot, esandakoaz gain, atal honi.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 2.- Zeintzu dira ikastaro honen helburu nagusiak? Labur-labur esateko, hiru izango lirateke: - Informazio orokor bat ematea eta, ildo horretan bertan, langileen eta gainerako herritarren osasunaren gain eragiten duten faktorerik garrantzitsuenak azaldu eta aztertzea.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 LANAREN PSIKOSOZIOLOGIA Lana, berez, beharrizanik larrienak eskuratzeko izateaz gain, gizakia eta bere ingurunea aldatzeko tresna dugu; ongitasun fisikopsikikoen sorburu berez.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 Gobernu dokumentazio honetaz gain, Kamara penei eta Korregimenduaren zirkularrei buruzko espedienteak ere gordetzen dira.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Oraingoan, herria zeharkatuz, Lea ibaiaren gaineko zubia igaro eta berehala, Ondarroarako bidea hartzera goazen momentu berean, gogatsu aurkitzen bazarete, Mendexarainoko igoeratxo bat; hiru kilometro t`erdi besterik ez dira.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Zubi Zaharra izenez ezaguna baino ezagunagoa dugun zubi erromatarra eta aintzinako Arrantzaleen Kofradia abiapuntutzat hartuz, alde zaharrean barrena, Kalehandin zehar Likona dorrea, XV. mendekoa; Erdi Aroko dorretxe klasiko bat izateaz gain, bertan jaio omen zen Inazio Loiolakoaren ama izango zena.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 HERRI JAIAK Hiru jai haundi-maundi hauetaz gain, herri, auzategi eta baseliza askotan ospatzen den beste pila bat daukagu.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Bizirik dirauten tertuliek, Donostiakoak, Iruñekoak eta Alikantekoak, azken denbora hauetan lagun handi batez gain, solaskide bikain bat, zerbitzurako prestua, ikasia, adeitsua, diztiratsua, edukatua, ona galdu dute.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Esanguratsutzat hartzen da ikaslearen adinari egokitua izateaz gain, bere bizitza, objektu zein beretzat arrunta izan daitezkeen pasadizoez mintzatzen den testua.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Eskolak ahaztu egin bait du narrazioaz gain badirela beste testu-mota batzuk, eta hauetariko batzuk, guztiz erabakitzaileak direla edukien transmisiorako.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Jabeek berriz, horietaz gain, zuretarako egurra ere saltzerik bazeukaten eta berau ez zen laguntzarik txikiena garai hartako diru iturrietan.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Baita Gipuzkoako Magisteritza Eskola Unibertsitaria-ko ene ikasle batzuei, toponimoen sailkapenean lagundu didatelako, eta, denen gain, hainbat urtetan materiale hauek ordenatzen eta txukuntzen ahalegindu den Maria Luisa Etxebarria andere trebe eta arretatsuari.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0021 Goiko arrazoinetaz gain, kontutan edukitzekoa da XX mendean Euskal Herrian eman den industrializatze eta hiritartze (urbanizazión) prozedura azkarrak baserriari loturiko abelazkuntza eta lurgintzaren ahulketa suposatu duela.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Baita Gipuzkoako Magisteritza Eskola Unibertsitaria-ko ene ikasle batzuei, toponimoen sailkapenean lagundu didatelako, eta, denen gain, hainbat urtetan materiale hauek ordenatzen eta txukuntzen ahalegindu den Maria Luisa Etxebarria andere trebe eta arretatsuari.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Udalerria-ren barnean, hiriguneaz gain, Gesalibar, Santageda, Udala, Uribarri eta Beneras.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0025 Industri sektore horien kasuan, beretako guztiei komun zaizkien ezaugarriei erasaten dien hura mantentzeko erizpidea hartu da, hots, pertsonala eta lan egindako orduak, pertsonal-kostuak, energi kontsumoa, gastu desberdinak, hainbat sarrera, kapital-ondasunetako eragiketak, izakinak eta produkzio-ihardueraren gaineko zeharkako zergak, eta 90 eredu horietako bakoitzarentzat desarroilo desberdina eraman da Ondasunen produkzioa, Lehengaien eta bestelako materialen kontsumoa eta Berrenplegatutako produkzioa tituluei dagozkien ataletan.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Bi xedapen hauen arabera, hezkuntz sistema ondoko mailaotan sailkatua geratzen da: Eskolaurreko Hezkuntza, Oinarrizko Hezkuntza Orokorra, Batxilergoa, Unibertsitate-Hezkuntza eta Lanbide-Heziketan, Helduen Hezkuntza Iraunkorraz eta Hezkuntza Bereziaz gain.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 2.1. DOKUMENTAZI0 IDATZIA Toki-izen bakoitzaren azterketa sakona burutu eta erabakirik egokienak hartu ahal izateko, Onomastika Batzordearen kideek txosten honekin batera aurkezten diren materialak hartu zituzten aintzat, beste zenbaitetaz gain.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0093 83. Kristauek, beren gain ezinbestean sumatuko duten kultur eraginaren aurrean, fedeak kritika jarreraren hazia berekin duela aurkitu behar dute.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0093 Gehiago oraindik, kultura beharturik eta ezinbestean ezartzerik ez dagoenez gero, pertsonen uste sendoak eta jokabideak mugatzeko, kristauek galdera egin behar diete beren buruei, kulturgintzaren eginkizun kolektiboaren aurrean beren gain geratzen diren erantzukizunei buruz.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Mapa bat erakustea, bertakoekin harremanetan jartzeko aitzaki ona izan daiteke, lagungarri izateaz gain.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0019 Oraindik 18 urte ez badituzu, N.A.N. eramateaz gain zure gurasoen baimen berezia ere beharko duzu (bakarrik joanez gero, hau da, zu azaltzen zareneko pasaportearen gara-adineko titularra zurekin ez badoa).

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0027 7 hiriburuen arteko lineez gain beste hainbat ere aipa genezakeen, baina leku arazoak direla eta, horiek besterik ez dizkizut emango (bestela telefono listina bilakatuko litzaiguke gida hau).

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0098 Ikasle bakoitzak matrikulaz gain 12.000 pezeta ordaindu beharko dizkio familiari.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0001 Eskaintza-gaineko otoitzak, berriz, hona zer eskatzen duen: Mariarengandik salbazioa eman zaigu.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0157 Izendatzaileari dagokionez zein mozkin kontsideratu izaten da arazoa: sozietateen gaineko zerga eta besteren kapitala erabiltzeagatik ordaindutako interesak kendu aurreko mozkina ala kontzeptu hauek kendu ondorenengoa.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0157 Enpresak bere esku jarritako kapitalei ordaintzeko ahalmena ezagutu nahi badu, argi dago sozietateen gaineko zerga eta besteren kapitala erabiltzeagatik ordaindutako interesak kendu aurreko mozkina erabili beharko dela errentagarritasunaren kalkuluetan.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0015 1. Balearen gaineko mito, legenda eta idazkiak.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Itsasoa zein lurra erregeren jabetza zirenez, honek bazuen haien erraietatik ateratzen zen guztiaren gain zenbait eskubide.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Balearen gaineko zerga horiek berdinak ez ziren herri guztietan, eta abagadunearen arabera ere aldatu egiten ziren.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0181 Ezkata plakoidezko kanpo-eskeletoaz eta espirakuluaz daude hornituta baina ez dute zakatz gaineko operkulurik.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eibarko argazkiak 0021 Bertako ura ona izateaz gain, fama askoko iturria da kantu honegatik: Iru gizon ilustre / Iturri bidetik / moskor, moskor eginda / Elgeta kaletik

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Ekosistema hau apurkor bihurtzen duen faktoreetako bat, zoruen labilitateaz gain, oihan oso zaharra izatea da, gaur egungo baldintzak ez bezalakoetan sortua eta, horiek gaur dugun kliman gertatzen ez direnez gero, ez da posible beren birsorkuntza.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Basamentua. 1. Eraikin baten beheko aldea, obra osoa bere gain bermatua egoteko itxura ematen duena.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0020 Negua igaro eta lehen hegaldiak egiten dituztenean, sarritan harri gainetan pausatzen ikusten dira, eguraldi epela denean.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0139 Bestalde, ez ahaztu, nektarraz gain, landareek kolore deigarrizko loreak izaten dituztela.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0069 - Meatzariaren lana, gogorra izateaz gain, arriskutsua ere bada, izan ere gasak edozein txinpartez lehertzen bait dira.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0233 Edozein kasutan, autobalio bakoitzak k. ardatzaren gain puntuen projekzioen karratuen batura batezbestekoz neurtzen du, hau da, k. ardatzaren gain projektatutako hodeiaren bariantza.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0269 XII.6.2. Adibidea Hamazortzi Hego eta Ertamerikako estatuei buruz egindako Osagai Nagusien Analisiaren azterketan (3.4 atala) hiru lehen faktoreak kontutan harturik, hau da, hauen gain estatuek dituzten koordenatuen arabera sailkapen automatikoa egiteaz ikasketa osotu nahi dugu.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Unibertsitateaz gain, beste erakunde eta talde batzuk ere igo egin dituzte ikerketa mailak eta ikerketa arlo zehatzak landu dituzte, era honetara sakonki aztertu direla.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Fatxada horretan, bestalde, egurrezko bilbaduraren erabilerak, beheko solairuaren gaineko solairuetan hegalkinak eraikitzeko aukera ematen zuela ikusten dugu, eta hori beharrezkoa zen, harresituriko hiriek zuten neurri txikia kontutan izanik.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Historiaren ikuspegitik duten garrantziaz gain aipatzekoa da, baita ere, artearen ikuspegitik duten balioa.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Agintaritza osatzen zuten elementuen taldea, aipaturiko bi taldeez gain, atzerritarrez bete zen (ingeles, frantziar, belgiar, alemaniar, norbegiar, eta noski, espainiarrak), euren bizilekua euskal hiri nukleotan jarri zuten teknikari, merkatari edo inbertsoreak hain zuzen.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Herri garraioek, pribatuen gain lehentasuna emanaz, udaletxeen esku jartzea eta serbitzu eskurakorrak guztientzat.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Dinastia-aldaketa honek politika eta administrazioa ukitzeaz gain, hemendik aintzinera Frantzian inspiratuko diren gustu eta moden barrenean berrikuntzak sartuko ditu.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Obarioa gainekoa da, 3-5 karpelok osatua, piku luzea osatzen duten 5 barrunbe eta 5 estilo soldatuekin.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0059 Baina gehienak ez dute bereiztasun markaturik, harrien gain edo azpian, alga, molusko, krustazeo, arrain edo beste knidario batzuen gainean ager daitezkeelarik.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Norbaitek persona bat bere etxean edo familian sartzea nahi zuenean, famili-kide eginik (ezkontzaz edo serbitzurako), bere etxera erakartzen eta sutegiaren edo ta su gaineko lagatzaren inguruan bira batzuk eman arazten aleginduko zen.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Beraiekin batera datozen azalpen giltzak ez dira gure kostaldean dauden motei dagozkienak soilik, baita beren geografi-banakuntza dela eta, aurki daitezkeenei buruzkoak ere, orain arte talde honen gain egindako ikerketa gehienak marearteko zerrendari buruzkoak bait dira.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Espezie batzutan, gero ikusiko dugun legez, bi kusku hauetaz gain plaka osagarriak ere egon daitezke.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Hartzen duten tokiaren arabera, honela sailka daitezke: Azalekoak, begikoak, garroenak edo besoaren gainekoak eta biszeralak.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Espezie batzuk hain zorrotza edo generalizatua ez den konportamendu erakusten dute, noizbehinkako migrazioa besterik ez baitute exhibitzen, Galiteuthis motan gertatzen den bezala, zeinak, orokorrean, sakonerako 900 metroak hartzen dituen, baina gauez, badira indibiduo bakan batzu (hemen populuaren multzoaz hitzegiterik ez dago) 100 metrotatik gain igotzeko kapaz direnak.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Batzuk onak dira eta besteak erdipurdikoak ala txarrak, baina irudiaz gain aurkezle hauek mintzaira jarri behar dute eta honetan ez dago zalantzarik.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0168 Esan dugu nola giroa aldatuz zihoan Hego Euskal Herrian, baina giza aferez gain, olatu sakonago bat heldu zen, abertzaletasunaren eta euskaltzaletasunaren biztuera moduko zerbait.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Begira Gasteiz, Laguardia eta Errioxa`ko eta Erribera`ko iri asko muiño gaiñetan eraikiak.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0056 - Natura fisikoa aztertu ahal izateko, mundu makroskopiko, eta bertan dauden objektu, beraien arteko elkarrekintza eta pairatzen duten energiei buruzko kontsiderazioez gain, itzelezko garrantzia du materiaren funtsezko osagaien ulerkuntzak.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0224 * Tontortxikiko (Eguzkitako Gaña) mendebaldeko hegaleko zabalgune batean, 50 m. ezkerretara eta pista gainean 600 m. Orioko Bentetara iritsi aurretik.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0051 Nekazaritza Industrialak ekosistemaren gain duen eragina Nekazaritza Aurreindustrialak, lur goldagarri osoa etenik gabe, edo ia etenik gabe, erabiltzea lortua bazeukan, nekazaritza industrialak, ongarri eta tresneriari esker, ez du batere oztoporik hura bete-betean lortzeko.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 PALEOLITIKOKO GIZAKIA Paleolitikoko gizakiak, ekosistemaren gain zuen eragina hain ahula zenez, gure gizaki eta ekosistemaren arteko eraginen historia labur honetan, goi-paleolitikoko azken Magdalen alditik hasiko gara eta handik gaur egunerantz etorri.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0082 Landarediaren gain ez zen eragin handirik izango, eta baso epel hezeari dagokion landaredia nonahi aurkituko zen.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 a) Billabonaren gaineko mendiska batean kokatutako Alquizako herritik, Irurako jaitsieraren hasieran, harmarri eder batez hornitutako baserri zahar baten aurretik igarotzen den kamino txiki bat hartu eskubitara, mendiaren hegaletik IMruntz zuzentzen delarik.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0132 Mendebalderuntz jarraitu 1435 kotako muino bereizgarri bateruntz, Santa Graziko haranaren eta gure oinetan zabaltzen den Arpidiako arroilaren gaineko bista paregabeaz disfrutatzeko.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Hesi bat iragan ondoren, 590 metrotan dagoen ordeka belartsu eder batera irtengo gara (1 or.), zeinetatik, balkoiaren ertzera aurreratuz, Udalaitzeko Haitz paregabeak menderatzen duen Atxondoko haranaren gaineko bista bikaina izango dugun.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Bertatik iritsiko gara atakara, Frailiaren Ertz gainera, 955 metrotako alturan.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0059 Zaldunen Krac-a orain Qalaat el-Hosn da, hau da, Mendi gaineko Gaztelua, Zorioneko Garaipenetako Erret-Eskualdeko herrialdeburua.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0014 Datuen azken moetako tratamenduak, hemen interesatzen zaigunak, bilketa- eta hautaketa-prozesu bat behar du, biltegiratze eta prozesamenduaz gain.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0037 Honelakoetan, idazketa-dentsitate handiagoa eta neurri jakin batetan edukiera handitzeaz gain, datuen osotasuna kanpoko ingurunearen eraginpean dauden unitateetan baino handiagoa da.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0060 Honek, transkripzioak gutxitzeaz gain, zuzenketa, maketazioa, konposaketa eta era honetako ihardupideak azkartzen ditu.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0111 Horiez gain, txanda-herriko hiru Diputatu eta probintziako beste zirkunskripzioetako lau Diputatu zeuden; honakoek, aurrekoekin batera, Diputatu Berezia gauzatzen zuten.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Interes estrategiko eta komertzialaz gain, badirudi beste faktore batek ere parte hartzen duela, hau da, Erret bide eta igarobide ezezagunetatik at dauden barrukaldeko lurralde haundien ezezagupena.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Obra bukatura hiru bide ezberdinetatik heltzen zen maisua: aire ageriko lana, estudioan naturaleko apunteen gainekoa eta buruzkoa.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0008 Idazkariek mahai gainea paperez beteta daukate.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Egia Ote? Edertasun-etxeetan, lehenago aipatutakoez gainera, ezpain gainekoak, sabelaldekoak, bularraldekoak, ipur-masailetakoak eta abar ere kentzen dizkiete batzuei.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Ornodunen mugimendua Barruko eskeletoa, gorputza eusteaz gain, gorputzadarren euskarri gisa eta giharreriaren txertapen-gune moduan aritzen da.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Lur lehorreko tetrapodoen artean gorputz-adarrak oraindik gehiago garatu dira, eta gorputza zolutik altxatzeaz gain, bulkatu egin behar dute, aurrera joan dadin.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 2. TAULA

Herria
Batezbesteko ekoizte-kostua ($etan)
% 5Oeko ad valorem arantzela jasan ondoren, A herriko kontsumitzaileentzako kostua ($tan)
B-tik datozen inportazioen gaineko arantzela kendu ondoren, A herriko kontsumitzaileentzako kostua ($etan)
.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Akzisei dagokienez, Atxikimenduko Tratatuak lau urteko epea eman zion Espainiari tabako beltz eta horiaren gaineko zergak Elkartearen artezarauera egokitzeko.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Kapital-biltzei buruzko Elkarte-arauteriara egokitzearren, Ondare-Transmisioei eta Zuzenbidezko Egintza Dokumentatuen gaineko Zergaren Legea eta Erregelamendua aldatuak izan ziren.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Akzisen kasuan, alkoholezko edarien, tabakoaren eta olio mineralen gaineko zergak igoko lirateke.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Hori dela-eta, kontsumoaren gaineko zeharkako zergen presioa % 2`5 edo 2`8 igoko litzateke eta espainiar Estatuak 800.000 miloi pezeta gehiago bilduko luke.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Parroki-fundazio horietaz gain, kristautasuna landan barneratzeko faktore izango dira otoiztegiak, jada kristau diren bertako aziendadun aberatsek V. mendeaz gero beren villa edo jauretxeetan eraikitzen dituztenak (914).

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Gehiegizkoa ere bazen, noski, komunitateak orduan banakoaren gain zuen itzala eta aginpidea.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Honetarako bi proiekzio erradiografiko behar dira, atzetik aurrerakoa eta albokoa alegia, beraien gain birika-segmentuen jarrera mentalki proiekta dezagun.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0221 Hanturaz gain, sukarra, albuminuria, anemia eta erraietako konplikazioak agertzen dira, bihotzekoak batez ere (umeetan beti eta batzuetan bakarrik pertsona helduetan).

635. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 Oraintxe buruz gain egiñerazi didate neri beintzat eta, dabiltzala ipurdiz gora ere nai badute.

636. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0155 Gaurtik, Ama, zuretzat nere bizitza, zuretzat nere biotza ta eriotza (Mai gaiñeko sorta artuaz).

637. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 IZTUNA - Orduan, ostalaria jotzen asi zen makila, eman eta eman, exerleku, mahai ta banku gainetatik zehar jauzi ta saltu eraginik, orroa ta burrunbaz, honela esaten zuela: Ai ene!, ai ene! Otoi, gazte; esaiozu makilari geldi egoteko, hil behar nau eta! Geldi ezazu, ta itzuliko dizut aldatu nizudana, hau da, zamaua ta bildotsa, amen batean itzuli ere.

638. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0159 Pantxo - Ez kontu zarrik berritu, Eloy (Aginduaz) Ni Amerikan izango naizen bitartean zure gain gelditzen dira emengo nere diru arazo ta artu-emanak. Zu kontu-artzaille.

639. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0123 Azkenik, txarol-paperez gaiña estaldu, nai duzun margoz.

640. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0011 Kartoi meetatik ebakitako beste iruki, lauki eta abarrekin, edota margo ezberdiñekoekin elkartze geiago egin ditzakezu lautu zurien gain edo beste edozein margodunen gain.

641. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0095 Amabost minutu inguru legortzen utzi, eta bere gain urre-opillaren azalak itsasten joan, zati guztiak bete arte.

642. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0095 Legortzen utzi ta atzamarra gaiñetik erabilli dana leun-leun utzi arte.

643. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0112 Orrela eskaiolaz bustita dauden zatiak, aurpegi azalaren gain, bete-betean, erantsi, buruko eta guzti, goitik beeraño estalduz.

644. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Margoetan agertzeko, kartoi mee beltz batean ateratako zuloetan arkatza erabilli eta ortik lortzen diran irudien gain, paper dizdiratsu edo margodunen zatiak erantsi.

645. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0008 Gizonaren gaiñetik bakar-bakarrik Jainkoa.

646. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia arrapatu ba lu, arrapatu, berreun zati egingo zuan! Urrengo egunean, eguzkia aitz gaiñetik azaldu zanean, Tartalo`k nai ta naiez, ardiak belarra jatera atera bear izan zituan.

647. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0187 Gogora ekarri eliztorre mutur-zorrotzak, autotxoketako txabolaren gaiña, laztabin baten muturra, e.a..

648. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Margoz illunak izaten dira, gure gaiña osoro estaltzen dutenak (dabenak).

649. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Gabi-zainak, ontzi agaren gaiñetik, nere aizeztaritik ur-atsa ertetzen ikusi orduko, deadar egiten zuen: Or zeok pafaka! ta, bertan txalupak uretara botatzen zituzten.

650. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Bide egitean, ur-gaiñeko izkira txikiak jango ditut.

651. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0117 Lurreti jalkiaz zeru gaiña goibel asi gera gora.

652. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0056 Leoien eta / suge-gaiñetik / zera joango,/ erensugeak / dituzu ere / zapalduko.

653. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0066 Gora, zeruko / zeru-gaiñak,/ gora, gaiñeko / odei-urak.

654. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0086 Lurra eskuan / dauka dena,/ baita mendien / gaiñen gaiña.

655. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0034 Zeru-gaiñeko ur guztiak, bedeinka ezazue Jauna;/ Jaunaren gudari guztiak, bedeinka ezazue Jauna.

656. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0108 Jauna, gure Aita San Agustiñi, oraiñaldiko ondasun iragankorren gaiñetik, betiko eta egiazko ondasunak maite izatea eman zenion; egizu, guk ere, mundu onetako gauza iragankorren gaiñetik, Zuregan aurki dezagula pozaren eta itxaropenaren egiazko iturria.

657. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0034 Oparigaien gaiñeko otoitza

658. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Katolikoek, bakoitzak politikan duen bere tokitik, legezko desberdintasunen gaiñetik, bata besteagana urbiltzeko, elkarrizketatzeko eta elkarri laguntzeko lanabes izaten aalegindu bitez, eta denok familia bakar batean eta gorputz batean batzen gaituen espiritu eta eliz elkartasuna zaitzen bereiziki ardura bitez (Espaiñiako gotzai biltzarreko batzordeak, 1982ko auteskundeetarako).

659. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0074 Garai batean, Jainkoak erioaren gain zeukan eskubidearekin, gure erioari eskeintza au egin zion Osea igarlearen bitartez: (...).

660. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Bainan, kasu onetan fedea ez da kontsolagarri gertatzen; izan ere, fedeak ez bait du azaltzen guk nola asma dezakegun, giza-gaitasunak ezin edatu aal izan dituan arengan nolatan egon diteken izadi-gaiñeko bizitzaren betetasuna.

661. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Argi ikusten zuan gure adiskide onek arasa baten gaña ez dala lo-toki egokia Britani`ko zaldun batentzat.

662. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0046 Entzun omen zuten orru aundi bat, euren dinbi danba guzien gaiñetik ta arriturik begiratu zuten leyo aldera, ta nor ikusiko? legoi bat aurreko bi ankak leyo-egalean jarrita zeuzkala eurai begira.

663. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0011 Naiko lan bazuan Urkiola`ko gaña arrapatzen.

664. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Gogor eraso dio, baiñon eztu ezer iritxi: gaiñekoaren akulluak oso odoldu du; bein eta berriz, erruki izpi gabe, sartu dio akulluaren eztena bizkar zabal gizenean, eta odolez, odol bero-gorriz busti zaio soiñ-axal guzia.

665. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0069 Naiz-eta artarako, legez gaiñeko bereizkuntza ta doai bakanak bear izan.

666. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Maitero ta irri-antzean eskua neri luzatuz, esan zidan bere abots lodiaz eta astiro: - Egun On! FRITZ! Ona izan zaitez! eta zure gain ar zazu nere HEINI!.

667. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0024 Baiño, jakin zak ondo! Erlijioa nik guzien gain ikasiko diat.

668. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Santxo`ren zorigaiztoko alabearrez, bentaetxeko jende-artean ba zeuden: Segobia`ko euleak lau, Kordoba-Potro`ko orratz-saltzailleak iru, Sebilla-Feria`ko auzoak bi, jende alaia, intentzio onekoa, jostalaria ta biurria; gogo batek-berak mugierazi-ta bezela, etorri ziran Santxo`rengana eta asto-gaiñetik jeitxi zuten, oe-gaiñeko manta bat ekarri zuan aietako batek eta antxe jarri zuten; gora begiratuaz, goia bajuxko zegola ikusi zuten beren eginbearrerako eta istegira ateratzea erabaki zuten, an bai zeruraiñoko goia bait-zan.

669. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Saiatu zan bai zaldi-gaiñetik esi-gaiñeko ertzera igo nairik, baiña zalditik mugitzeko ere ez zan gauza, erabat txeetua ta ebaindua bait-zegon; onela bada, zaldi-gaiñetik gaizki-esaka asi zitzaien Santxoren mantatzailleeri, itzik zikiñ lotsagarrienak esanaz; paperan nola jarri ere eziñ suma alakoak; baiña ez zuten aiek orrengatik beren farra ta lana utzi, ezta egazti Santxo`k ere bere antsiak, erregu txarrez ta onez oratuak; baiña alfer-alferrik izan zan dana alik-eta nekearen nekez utzi zuten arte.

670. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Eta emendik dator noski, senar-emazteen gorputza bat-bera izanik, emaztearen gaiñ jauzten diran zikin-akatsak, senarrarengan kokatzen dirala; naiz-ta onek, leen esan danez, ortarako galbiderik eman ez ba du-ere.

671. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Ba zuan besterik ere, arrokeri auetaz gaiñ, ara: musikari-xamarra zan, eta, ukitu-ariñean kitarra jotzen zuanean, itzegiñazi egiten ziola, esaten zuten batzuek; eta ez ziran ortan bukatzen bere doaiak; olerkari ere ba zan, eta, errian edozeiñ umekeri gertatzen zala-ta, legua t`erdi luzeko olerkia idazten zuan.

672. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0029 Walter Hell'en buru-gaiñean sagar bat jartzeko agindu zuan orduan Gessler'ek, eta Wilhelm Tell'i aitari, alegia bere semearen buru gaiñeko sagarra geziaz jotzeko.

673. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Era txukunean agurtu zituan zaldi-gaiñetik Bon-Lucky-Boy'k andrazko pinpirin aiek, eta txit begi goxo maitakorrez erantzun zioten aiek.

674. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Zubiaren gain banan banan lertautsez eratzen asi zan.

675. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Laister aurrera agindu ziguten, eta San Martín de Elines'ko gaiñera abantzatu genduan.

676. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Gain ortatik errira begira geundela, enlace bat joan zan, (...).

677. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 Ango txistu ta orruak, tximist eta trumoi-otsak! Arresi gaiñetik aidatzen ziran ugiñak kaian.

678. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0202 Orain azaldu zituen belarriak. Ordurarte maite izan zituen aolkuen gaiñetik, berea egingo zuen.

679. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Benito Santuak, aldiz, lanarekin batean otoitz bidea erakusten digu, Jainkoaren billakuntza beste gauza guztien gaiñetik, bizitzaren goi zentzua eta gogo balioak.

680. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0068 Gañeko esaera oiek ez dira noski slogan hutsak.

681. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0178 - Gizaldi au arteraiñoko euskerak nolako barrena ta nolako gaiña, nolako mamia ta nolako azala... dakazkigun.

682. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0178 Jakiña! Izkeraren barrena ta gaiña, mamia ta azala, ezkutua ta ageria diodanean... izpidea garbitzeagatik, gauzak argitzeagatik... diot; gauzak berengan aiñ berezirik ez badaude ere, gure baitan bereizketa egiñaz, gaia argiago erabiltzearren.

683. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0178 Izkuntzalariak diote (eta edozeiñek dakuske) izketaren barrena ta gaiña, mamia ta azala, labe bat-berean erretako mintzairu bat-bera dira; izkera alegia, bizitzaren agerpena da; onengatik, bizikera aldatzen badugu, izkeraren barrena ere eta barrenakiñ ageria maiz aldatuko dugu; edo ta, izkera aldatzen badugu, iztunaren gogobarrena ere, bizikeraren barrengo iturria ere aldatuko dugu.

684. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0178 - Euskeraren, izkeraren... gaiña, axala, ageria... edo mintzaeran edo fonetikan, edo idazkeran... aldatzen dugunean, euskal-iztunaren gogo-barrena, biotzaren muiña ukitzen dugu eta ukitu ori leuna ta ongarria (orregatik itxaxkorra) ez bada, gogo-barrenak muziñ ta goraka egingo du.

685. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0801 Ororen gain gure izkuntza ta gure Erri`aren bizia begiratu bearr ditugu, bearr baldin bada geron burua ukatzean.

686. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Arazo larrietan sartutako gizonak orretarako astirik ez zuela dirudi, sentimentuentzako, alegia; baiña, gaiñeko soiñeko besterik ez zan ori.

687. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Zuek ere, gazteok, ez ito basalikitoan; jo aintziña egada azkarrez oien gaiñetik.

688. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Beranduko muetatan, bear bada komeniko da bi adar eman eraztea; orduan, leenbiziko lore-xortaren azpiko bi kimu uzten zaizkio eta muturra moztu, lore-xorta orren gaiñeko ostoaren gaiñetik.

689. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0112 Aleen inguruko azalak gorrixtak ditu, baiña buruaren gaiñeko azala zuria.

690. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0148 Gañekoa zumintz mearraz josten da (oso zumitz estua da au), eta beekoa, meagoa, josi gabe doa.

691. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Saraitzu-ko gizasemeak kapa ta kapela ere jazten dituzte galtza motxezko soiñekoaren gaiñetik.

692. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Ikazkiña onela jazten da: barneko motxaren gaiñetik elastiko urdin-illuna, apaindura gorriekin, iñoiz jabearen izena ere jartzen diote besomuturrean; prakak geienean tripazkoak, beltzak edo oliba-antzekoak, belaunetaraiño goratuak; zankoak berriz artillezko mantarraz bilduak eta oiñak oial berdiñezko pealez estaliak; abarka-lokarri berberekin lotzen dira, zankoak gora gurutzatuz belaun azpiraiño igotzen dutela; artillezko gerrikoa, urdiña geienean, eta kapusaia beroki bezela.

693. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Bestaldetik, Gotzai jaun orrek egiñiko eliz-bilkuraz itz egin zanean, e-tzan aipatu esandako Jaurerria, eta e-tzan jakin izan Gotzai jaun orren asmoa, eta ezin ziteken susmatu ere ain kaltegarriak ziran berrikerietara jo nai zukenik, eta guztia abere eskumende eta eginkizunaren gaiñetik, eta ainbeste nasketa eta kalterako.

694. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Gaiñera zentzugabea da emakumeak, euron buru-estalkien gaiñetik mantoi edo manteliñak jartzera beartu nai izatea.

695. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 Oparigaien gaiñeko otoitza

696. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0097 Azkoitia`n, gaurko egunaz, armarridun basetxe bat besterik ez dugu ezagutzen: Elgoibar`ko bitxabalean, Azkarate gaiñetik gertu dagon leku baten kokatua dagon Aldazabal basetxea.

697. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0075 Ortarako txinguraren ertzaz baliatzen da, berorren gaiñ maillukatzen duelarik.

698. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0027 Azpian dagoena beti izango da gañekoa baño zaharrago....

699. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Jendetzak eragindako zurrumurruaren gaiñetik jalkitzen dira bitartekoen deiadar sakonak.

700. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Auek onela, jende arruntaren gaiñetik arra-bat nabarmentzen dan gizaseme tantai bat ateratzen da ostatutik.

701. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0221 Lagun Artea Bazkuna, Erregenetako gabaz bildu oi zan, da bi mayordomo aukeratuko zituzten, ta oien gain utziko jai-antolaketa ta gero aurrera eramatea ere.

702. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Gure gaiñeko aldian gutxitan bezala ikusten dan urritztegia; ostoa ugari, enborrak lodiak ta adar azpian garoa.

703. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Mendi-multzo ontako gaillurrak ugariak eta ikuspegi ezberdiñetakoak dira; mendigoizale bakoitzak aukera dezake berari geien doakion auetako bat: mendi-saiets belartsu ta legunetik igotzea batetik, edo-ta malkar-igoaldia inguru arkaiztsu basatietatik, laztuta dauden ertz pitzatuen gaiñetik ibillaldiak egitea bestetik; auek, zapalgune sakonetako zokotik igotzen dira, illargi zoruaren tankerako lurraldea begiztatzen ari zerala irudituko zaizu.

704. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Arnauri ta Altube ibaien arroak bakanduz, Orozko`tik goiera auetaraiño igotzen diran Mendi-bizkarren goeneko gaiña da.

705. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Zerrenda onezaz gaiñ, il aurretxoan, bere olerki-bilduma bat burutzen ari izan zan (...).

706. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Cultura itzaren barrutian 36 orrialdeko estudio bikaiña dakar, gaiñ-gaiñeko so-egite zabalez osatua; aozko kultura, idatzia, iturriak, zabalkundea... orrialde ugari trinkoetan damakigu.

707. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0022 Egiaren billatzailleak, gauza guztien gaiñetik, auxe bear du: gauzen izateari errespeto izan.

708. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0086 Garrantzi aundikoa da, bai katekesis aldetik eta bai pastoral aldetik: Katekesis-lan guztiaren jomuga edo gaiña bai-da Bataio-berritzea; gaiñera, Lenengo Jaunartzea egin zutenetik orain arte iraun egin bai-dute katekesisa etortzen.

709. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Onela egiten da: Artu leiarrezko ontzi edo botilla bat, bete salbia-lorez (estutu gabe), eta bota gaiñetik ozpin on bat, ontziko lorak estali arte.

710. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0028 Larramendiri irakurtzean, gaiñetik eta axalez, amarrenak direla ta gogoratu dira eriotzak berarekin dakarzkin elizkizunak:

711. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0421 Eta Saturraran'en eta Gasteizen egin zituan ikas-gai guztietan meritissimus, guzien gaiñeko ikast-agiriak bereganatu zituan.

712. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0352 Garauts orrekin sagasti liliak ernaltzeko, trimenontzi baten aize indarrez zugaitz gaiñetara zabaltzen dute batzuk, baita laiñoa lez, arnalondo-adapuruetara zuzkiegazkiñaz ere zenbaitek eta garataro guzti barna, bizpairu aldiz lurrunauts au edatuta, sagastiko liliak oro, utsik gabe, ernalduak izango dira.

713. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0994 Erlapikuma ori egiteko, eltxarrik eta amarik gabe, eultza bat bear da, bi garautsazko laukiekin eta gaiña eta azpia, aizea artzeko, burnisarez erabat itxiakin eta barrura, amabost edo ogei eltxar gaztetxoenak dauzkaten laukietako erleek astintzen dira eta ezti eta ur lainta berdiñeko mixtelaz Doolittle'ren ontzietan emanda, alikatzen dira.

714. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0009 Dabid: (ikare daldaran, gaineko gelarat igaiten da; eta, nigar-hipen artetik, dio): Nere seme Abzalo! Nere semea!.

715. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0226 Mikolas - Ez lepoa, ez; bainan lepo gaineko ile horiek...

716. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0012 Hau loria!
Zer gainetarat nerabilan,
Hau bizia!.

717. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0024 Jauna gain hartan da egoki:
Jaunak zeruan du jar-alki.

718. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0123 Herri hau gero ere, denen arabera,
ez español, ez frantses, bizitzen zen bera;
gero etsaiek, jauzi eginik gainera,
zuten gain hartarikan jautsi hoin behera.

719. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0041 ERREPIKA:
Ager zaite, Jesus,
denek duten ikus
zure gain hartako ospea,
zure bihotzaren betea.

720. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0041 Ai! zer eskerrak guk zuri gain hartan,
zu baitan guziak ikusiz
barnetik miretsiz
zoin gutan zinen zu ari.

721. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Aundi aski zelaik gaña guzitik estaltzen ze egurra lurraikin, eta dena ongi gelditzen zelaik ematen zitzaio su.

722. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 - Aa, Janeta! Zer lepo pollita, zer begi pollitak! eta aho ttiki honek mahain gaineko gauza goxoak maite lituzke.

723. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0005 Elizari gaineko-aldea kraskatzerat ote doako?.

724. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0009 Kataulaniako mendietan iragaitean, agurtu dugu hamekagarren mendeko Ama Belloch-eko bat, Ur deitu herrixka bateko gain batean dagona....

725. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1977 0006 Elgarrekilako Meza-nausi kartsu bat eman dugu: egun hartan zen-eta ehun-ta bigarren urte-burua diosesako gain huntan sor-arazi zutela Hazparneko hiru misionestek Beloke.

726. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0007 Bertze eliza bat bazutela Ibañetako gañian.

727. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0021 Orai, hiru apezentzat, orduko beste hiru parropia gure gain ditugu.

728. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Apezek ere, ahal bezenbat, aitetamak ditugu elgarretaratzen hek launtzen oraiko katixima-molde berritan; eta ttipi direno, preseski, aitamen gain emaiten katixima-egitea ere beren ttipi-eri...

729. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Eliza ez da haundia, bainan, bai, xukuna, pullita: kurutze bat, dena harripikatuz, ormak, zola bezela gaina... harri gorraxta.

730. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Ezkerreko leihoa apala zen erdian harri bat emana bi alderdien behexteko, bai eta ere gaineko harriaren atxikitzeko.

731. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Leiho gaineko harrian emana da Jesus, Maria Joseph.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0356 Dirudi arraina
saltatzen ur gaina
hona nik azaina
horrentzat ordaina
hainbesterik ez zuen
merezi baina.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 1989ko 2. seihilekoaren alokairuak 1. seihilekoaren gaineko % 2,50eko gehikuntzarekin globalki kalkulatu direla konstarazten da.

734. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 1990eko Uztaileko gehikuntza 1990eko 1. seihilekoaren alokairu-taulen gaineko % 2koa izango da.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0005 % 5eko bi biurtekoen eta % 7ko bosturtekoen zenbatekoa Taula Erantsietan ezarritako antzinatasun oinarrien gain kalkulatuko da kategoria bakoitzerako.

736. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0010 Ordenantzaren 116 artikuluan ezarritakoaren kaltetan izan gabe, organismo eskudunek emandako ebazpen irmo bitartez, burututako lanen aparteko izaera neketsu, toxiko edo arriskutsua deklaratzen den kasuetan, langileak oinarrizko alokairuaren gaineko % 20ko, % 25eko edo % 30eko plusen eskubidea izango du, aparteko zirkunstantzia bat, bi edo hirurak biltzen badira.

737. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 1988ko Abenduaren 31 baino lehen langileekin sinatutako akordioen ondorioz joan den urtean edo aurrekoetan bi edo txanda gehiagoko lan-jardunetan beste atsedenik izan zuten enpresetan, 1990ean zurgatu ahal izango dute hitzarmen honetan ezartzen diren 15 minutuen gaineko atseden hauen sobera, 1990ean lan egin beharreko lan-jardun eraginkorra ezin delarik 1989an eraginkorki lan egindakoa baino handiagoa izan.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Hala ere, aurreko paragrafoan adierazitakoaz gain, zerbitzuak edo laneko erregimenak aldaketaren bat izango balute, Enpresa-Batzordearekin aldez aurretiko akordio bidez, ordutegi taulak aldatuko lirateke.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 Behar bezala kreditatutako zerbitzu beharrengatik, pertsonalak asteko atseden eguna gozatu ezin izango balu, oinarrizko alokairu gehi antzinatasunaz gain, aparteko 7 ordu eta 20 minuturen baliokide den gutxieneko zenbateko bat jasoko du.

740. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 Behar bezala kreditatutako zerbitzu beharrengatik, jai-egunez gozatu ezingo luken pertsonalak, Hitzarmenaren lehen urtean, oinarrizko alokairu gehi antzinatasunaz gain, honako kopuru hauek jasoko ditu: MUGIMENDUKO PERTSONALA / Ikuskariak / Gidariak-Hartzaileak /.

741. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Definitutako erabileraz gain, lurzoru honen gainean sare publikoetako instalazio eta eroanbideen kokamendua ere baimenduko da, betiere dedikatu behar direnerako erabilera nagusia objektiboki hipotekatzen ez badute.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Definitutako erabileraz gain, lurzoru honen gainean sare publikoetako instalazio eta eroanbideen kokamendua ere baimenduko da, betiere dedikatu behar direnerako erabilera nagusia objektiboki hipotekatzen ez badute.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Aparkalekuak gaitzen direnean soto edo erdisotoan, edo industri pabiloi baten sestraren gaineko solairuetan, arrapalek eta erreiek 3 metrotako gutxienezko zabalera edukiko dute, eta behar adinako gainzabalera bihurguneetan.

744. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Langilegoak 10 langiletako gutxienezkoa gainditzen duenean, ezarritako gutxienezkoaz gain, honako parametro hauek bete beharko dira.

745. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Horretarako, aurrikusitako zuhaitzez gain, euri uraren bilketarako kanala eta pabiloi bakoitzerako sarbidea ahalbide dezaten mugarriztatze elementu bertikalak erabiliko dira.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 8 Artikulua.- Orubeen gaineko Eraikuntza.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoruaren Legearen 178 artikuluak eta Hirigintz Disziplinaren Arautegiaren 1.ak zerrendatutakoez gain, honako hauek ere lizentziari loturik daude: a) Etxebizitza, lokal eta eraikinen barne-banaketa edo konfigurazioa aldatzen duten obrak, haien erabilera edozein izanik ere.

748. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Indarrean dauden xedapenek kasu bakoitzerako exigitutakoez gain, ondorengo dokumentuak gaineratu beharko dira: - Hirigintz justifikazioa: Obren edo erabileren egokitasuna indarrean dauden araudi eta planeamendura.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Behebarrutara, zerbitzu gelatara, trastelekutara (beren jabetzaren ikuspuntutik, eraikineko etxebizitzei erantsiak) eta atartetara destinaturiko espazioez gain, behe-solairuak, oro har eta Hirigintz Fitxek ezartzen dituzten muga konkretuen kaltetan izan gabe, merkatal, bulego, osasun, kultur, erlijio erabileratara, erabilera errekreagarri, administratibo, zerbitzu publikoko eta aparkalekutara destinatu ahal izango dira.

750. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Guzti honetaz gain, proposamena aldi baterako enpresa elkarte batek formulatzen duenean, enpresakide bakoitzak elkartean duen partaidetza seinalatu eta kontratazioaren indarraldian zehar Administrazioaren aurrean guztien ordezkaritza osoa edukiko duen pertsona edo entitatea izendatu beharko da.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 * Kirol Antolapidetzako Sistema Orokorrak bezala zermugatuko dira: Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Turismo Sailak egindako, Egitasmo Berarizko Aurrerapenean dagoen mugaketaren arabera, gaur egungo Estropada-Lekuaren jarraiango lurrak, zeinen gain oinarritu zen 1989ko otsailaren 7 datako erabakia.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Baimen hau ez da beharrezkoa izango obligazio, bono edo jesapen jaulkipenen gaineko hipoteka-bermeak eratzeko edo lursailean egiteko diren industri proiektuen finantzaketarako behar diren lursailkaketak edo bereizketak egiteko.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Halaber, haren gain izango dira eskualdaketa zergapetzen duten zerga guztiak, Gainbalio zerga barne, hala balegokio.

754. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Baimen hau ez da beharrezkoa izango obligazio, bono edo jesapen jaulkipenen gaineko hipoteka-bermeak eratzeko edo lursailean egiteko diren industri proiektuen finantzaketarako behar diren lursailkaketak edo bereizketak egiteko.

755. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Halaber, haren gain izango dira eskualdaketa zergapetzen duten zerga guztiak, Gainbalio zerga barne, hala balegokio.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 5. Art. Drogodependentzien alorreko Aurrikuspen, Laguntza eta Bergizarteratzeari buruzko azaroaren 11ko Eusko Legebiltzarreko 15/1988 Legearen 15 eta 16 artikuluetan alkoholdun edari eta tabakoaren horniduraren gaineko murriztapenak betearaz daitezen zainduko du eta xede horrekin ordenatuko du bere egintza, hurrengo artikuluetan azalduko den moduan, hiru mailatan: a) Udal Administrazioak berak betetzea.

757. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 9. Art. Udal Administrazioak zaindu egingo du alkoholdun edari eta tabakoaren publizitatearen gaineko debekuak bete daitezen bai lokal publikoetan bai eta lehen aipatu Eusko Legebiltzarreko 15/1988 Legeko 12. artikuluak eta 14. eko 3 zenbakiak aipatzen dituzten kirol, hezkuntza, kultura edo gizarte iharduerak direla eta, nahiz horien bitartez edo, lehiaketa, sariketa eta kontsumora induzitzen duten antzerako moduetan egindako promozioetan.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Halere, indarreko balioztapenari buruzko arautegia aldatzeko beharra dago, hura Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 1989/9. Foru Araua eta Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko katastroaren kudeaketarako Behinbehineko Arauak onesten dituen maiatzaren 22ko 1990/77. Foru Dekretuari egokitzeko.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Ogasun eta Finantzetako Foru Diputatuak urtero-urtero, Ogasuneko Zuzendari Nagusiak behar bezala bidezkotutako proposamena eginda, M balio modulua onartuko du, berau, hiri izaerakoak diren eta katastroko balioetan Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ekainaren 30eko 1989/9 Foru Arauko 11 eta 12. artikuluetan aurrikusitako terminoetan eragina izango duten ondasun higiezinen katastroko balioa zehazteko Balioztatze eta Lurzoru eta Eraikuntzen Balioen Lauki-Markoari buruzko Arau Teknikoen 16. Arauean aurrikusitako terminoetan, eraikuntza eta lurzoruaren balioen oinarri izango delarik.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Lau: A moetako etxebizitza, behekoaren gaineko lehenengo solairuan kokatua, I. Multzoko 1. zenbakidun etxearen ezkaratzaren ezkerraldean, gaur egun Sestaoko Marqués de la Fidelidad Multzoko 1. zenbakiaz seinalatua; hirurogeitamalau metro eta hogeitabat dezimetro karratuko azalera dauka eta aipatutako etxearen elementu komunen ehuneko hamarreko partaidetza.

761. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta 1939an apaiztu eta Hazparnera joan zenean Lartzabalen gain utzi zuen erretoreak hango antzerki taldea.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Azken baten, eta danen gaiñetik, abade zan eta ba eukan erri ezaupidearen ardura eta kezka bere irakatsietarako.

763. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Jose Ramón Belokik izenpeturik argitaratu zen artikuluan, EHUko errektoretzarako hauteskundeetan Laura Mintegi kandidatuari (eta kandidaturari) buruz, esandakoari heldu nahi diogu, berton tonu mespretzatzailea eta deskalifikatzailea erabiliz gain, bazterketa zantzu larria antzematen bait da.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Joxe Antonio Mujika, Mariasun Landa eta Joxemari Iturralderen gain izango da sail honetako erabakia.

765. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Bizkaia eta Gipuzkoa arteko mugan bertan dagoen Eibarko Ikasketa Bateratuen Ikastetxea (IBI, Unibertsitate Laborala izenaz ezagunagoa) aktibitate mordo baten sorlekua da. Kirolak, musika, bideoa eta mendizaletasunaz gain antzerkia ere eskaintzen die bertako ikasleei klasetik kanpoko aukera bezala.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Ekintza hauez gain, ihaz gai historikoko bi bideo egin zituzten, gero ETBra saldu izan direnak.

767. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Adibidez, gure eskolan eskolatik datozenez gain baserri girokoak ere baditugu, gure tekniken bila datozenak.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Lehia kutsuaren adierazgarri gisa, astoa ondo zaindua eta gainekoa ondo ordaindua derrigorrez irabaztera ekartzen zituen Plentziako marinel aberats eta arrotsu haren bezala, bazegoen beste asko.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Lagunez gain etsaiak ere badituela jakin arren, Oriora bueltatzea erabaki du Ortzaikakoak, garai batean Agilutxoek lortu zuten ospea berriz ere berreskuratzeko asmoz.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Orioko herrian, lagunez gain etsaiak ere baditu, baina guztiak ere banderazaleak.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Ango ezin ibilliak, karro gaiñetan zijoazenak, elbarri ta ikusten etzutenak, dena bestek egin bearrekoak, Ama Birjiñari eska ta eska, mirariren bat egingo ote zuen.

772. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jakinarazpena esandako epean egingo ez balitz, laguntza kentzeaz gain, ezin izango luke hurrengo deialdira bildu.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 B) Aurreko atalean zehaztutako laguntza-ehunekoaz gain, enpresa txiki eta ertainek %2`5era arteko laguntza-gehigarria jaso ahal izango dute, horrela guztira %15ko laguntzaren hartzaile izan daitekeelarik, ondorengo baldintzok betez gero: - Sortu-berriak izanda gutxienez 15 miliotako diru-ezarketa lagungarria eginda izatea.

774. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 E) Aurreko atalean jasotako eukariez gain, teknologiazko berebiziko interesdun bezala hartuko dira, eta beraz Dekretu honen lehentasunezko onurak eta laguntzak jasoko, teknologia berriak sartuz enpresaren industria-prozesu berebiziko garrantzia duten eukariak.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 6. atala.- Laguntza-eskabideekin batera, 3. atalean ezarritako baldintza orokorrak biltzearen frogagiriak atxekiz gain, hurrengo hauek ere erantsiko dira: - Eskatzaileen Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.

776. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 9. atala.- Laguntza eskabideekin batera, 3. atalean ezarritako baldintza orokorrak biltzearen frogagiriak atxekiz gain, hurrengo hauek ere erantsiko dira: - Eskatzaileen Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.

777. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - 2. Sektoreko ezaugarri-taulako 5. atalaren azken bi parrafoetan agertutako Ezin izango dira gainditu rasante gaineko altuerak adierazpena eta Plan Orokorrari egindako aipua zuzentzea.

778. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Sudurraren aurrean bulto handi bat irten zenean, eskuarekin gaineko area kendu nuen eta animalitxo bat agertu zen.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Egunerokotik ateratzen dira bederatzi tomo dotoreak, eta egunerokotik urrun daude hiztegi honetan gordetzen diren aberastasunak, azken batean, hiztegi bat izateaz gain, hiztegien hiztegia bait da, gure hizkuntzaren historian zehar euskarari egin zaizkion aportazioak jasotzen dituena, eta hitz bakoitza bere kontestuan jartzen duena.

780. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Gaixoak! Horrenbesteko sufrimenduz gain, orain gartzelarekin mehatxu egiten dizuete, gorriak ikusiko dituzuela esanez, eta guzti hau epaileak akordatzen dituen mantenusariak zuen familiei ordaintzeko prest ez zaudetelako.

781. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Guzti horretaz gain, erdal ardaratzen inguruan jira-biran bizi den ikasleak halako tartetxo batzuk hartzen ditu, eta matematika edo gizartea tokatzen zaiolako ikasten duen bezala, euskara klasetara era beretsuan azaltzen da, eguneroko rutinan murgiltzen, ez aurrera, ez atzera ezeren mugimendurik sumatzen ez duelarik.

782. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Protestantismoak gizabanakoaren etika aldarrikatu zuen eta, ondorioz, sexuaz gaineko gizabanako bakoitzaren balorazioa erakarri zuen.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Gaina artzai gaixoen paradiso zen mendia utzi eta kalera jaitsi behar izan zuen, hain zuzen ere Donostian egon zen etxebizitza bateko atezain urte mordoska batean.

784. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Zariak, hainbat entitateen oroigarriz gain 110.000 pezetatik hasi eta 27.000 pezetarainokoak izango dira.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 b) Koordinakundeak, Euskal Herriko udal bakoitzari, berreuskalduntze lanetarako lokal propio bat eskatuko dio, aintzin kontu orokorrak udalaren gain izanik.

786. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Itxura denez, martxoaren erdialderako edo elkarrekin biltzen eta fetxa posibleena bezala apirilaren 18a itxuratzen ari dela dirudi alfonbra gaineko sokatira txapelketa nagusi honetarako. Sabin LASA.

787. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Alde horretatik ez da zer esanik, horretarako legeak jartzen dituen mugak kritikatzeaz gain.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Seaskaren alde, futbol matx bat baino gehiago
Gol eta festa eguna izateaz gain, anaitasun eta salaketa eguna bihurtu zen larunbatekoa Miarritze eta Baionan.

789. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Larehun mila ibilgailuen ibilera pairatzeaz gain, Santiagon biltzen da herrialde osoko lantegi eta industri kopururik handiena.

790. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Herrialdeko erdialdeko bailara batetan kokaturik, eta Andes mendikateen gailur nagusietaz inguraturik egoteaz gain, Txileko hiriburuak badu beste eragozpen naturala, hots, hegomendebalde eta hegoekialdetik datozkion haize boladak, fenomeno hau negu partean areagotzen delarik.

791. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Josep Colomen moduan, Goncal Comellas ere, sari garrantzitsuen irabazlea izan da, eta grabaketa batzuk egiteaz gain Reina Sofia Orkestraren sortzailea izan zen.

792. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Arri gaiñeko karga: 245 kilo.

793. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Arri gaiñeko karga: 261 kilo.

794. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Ezin da detaile guztien gain egon; gurasoak beren artean ez dira ezagutzen, irakasleak ere ez.

795. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Au da, noski, gaur gertatzen zaiguna: sarritan gertakizunen eta gauzen gain ezartzen dugu errua; baina, errua ez ote dago gero bakoitzaren barruko arinkerian eta sakontasun gabezian?.

796. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 DOMUND Mixio jai aundian joan dira mixioetara, gure gaiñ Aita Santuak jarri dizkigun Mixio alderdietara, bi apaiz auek gure gotzai Don Jose Maria Setien laguntzaille dutela beren mixiolaritzako lenengo urratsetan.

797. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Osakidetzari adskritatutako Ostipitalen egitura Organikoak finkatzen zituen Apirilaren 30eko 120/1985 Dekretoak, bere 5. artikuluan, honako hau: Erakundeko Artezkari Nagusiak, izendatuko ditu Lansailetako Artezkariak agizko izendapenez, 4. atalak ezartzen dituen baldintzak betetzez gain Osakidetzari atxikitako pertsonak izan beharko dutelarik adierazten du.

798. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Lurralde Ordezkariak egin dezan izendapena 2. artikuluak ezartzen dituen baldintzak bete ez ditzaten irakasleen gain jausi daiteke.

799. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 2. Aurreko idazatiko zehaztapenaz gain:
a) Ikasleek ikasgela berezia ez dutelarik, Eskolaurreko, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko eta Berarizko Hezkuntzako irakaskuntzak ematen dituzten ikastegiek, II Eraskinean azaltzen den galdera-zerrendari erantzun beharko diote.

800. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1990 0001 Horiezaz gain, bizitza zer den ondo aski dakien parrandazalea.

801. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Ni neu holaxe ibili naiz, frogatxoak eginez, inguruan ditudan herrien gainekoak begiratzen.

802. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Hori diotenek egia historikoa zapaltzeaz gain borroka abertzale eta faxistan eramandako berrogei urteko oroitzapena ere laidotzen dute.

803. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0002 A.- Bai, aipaturiko erreferentzi literarioez gain, beste hainbat erreferentzi ere badakarzu: Mikel Laboa, Txomin Iturbe....

804. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Horiez gain, gure nekazariek eta arrantzaleek beste zenbaitetarako ere erreparatzen diote ilargiari, halanola, sagardoa eta txakolina botilatzeko, txerria hiltzeko, perretxikoak biltzeko, angula harrapatzeko, ilea mozteko... nahiz eta Euskal Herriko lurralde ezberdinetan, alor honetan ere denok ados jartzea nekeza izan.

805. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0002 Arazo legalak 1989ko otsailaren 5ean hasi ziren, Daniel Vega Bizkaiko Gobernadore Zibilak Aulestik hartu zuen euskara hutsez bizitzeko erabakia errekurritu zuelarik, ordutik hona Gobernadore Zibilek euskara hutsezko bizitzeko erabakia Konstituzio Espainolaren aurka jotzeaz gain, Gasteizko Gobernuak bideratutako euskara legea gainditzen duenez ilegaltzat jo eta errekurritu dituzte toki gehienetan, aho batez hartutako udal erabakiaren aurka joaz.

806. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Amezaga, teklatuez gain, konponketez ere arduratu da eta bere laguntzaz Bergaretxe saiatu da bere ahotsari eta aukeratu dituen testuei ondo doazkien musika tresna egokiak aukeratzen, helburuetako bat xinple eta garbiak izatea zelarik, eta asmo hori gaiz gai isladatzea lortu dute.

807. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Haurretik ibiliz kantuan Ainhoa Mujikak bere ahotsarekin parte hartu du eta hauetaz gain beste musikari batzuk lanean lagundu diete, hain zuzen Anjel Unzu, Eduardo Kruz eta J.A. Batiz, denak puntako musikariak.

808. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Aste horretan zehar burutuko diren ekintzen artean, lehiaketa eta bertan parte hartzen duten lanekin egindako erakusketaz gain, Hernaniko kaleetan manikiak, bertako irratian eztabaidak eta Gernikako Kultur Txouren laguntzaz Euskadiko Komikiaren Panorama izeneko erakusketa ibiltaria eratu dute.

809. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Beraz, Jazten aldizkariaz gain bideo-zintak dituzte salgai soziolinguistikazaleek.

810. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Aipatutako koipeez gain, arrautza ere badu madalenak.

811. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 HAMABI
Osasuna da mundu hontako
ondasuna diotenez;
dena kotxean, pauso bat ere
ezin dugu eman oinez,
gauez parranda, gauez zurruta
eta ohean egunez
Gutxi jatea hobea baina,
ipurtzuloraino gainez.

812. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Ez ditake beraz holako gizon bat ezar armadak haren gain ezarriko dituen kargu batean.

813. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Horiez gain, era beharrezkoa izango da: e) Zuzendaritza batzordearen onespena f) eta Elkarteko hiru partaideren abala.

814. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 Gero taula gaineko lanean jadanik beste urtetan ere kontseiluak galdutu gintuen hala nola Roger Idiart edo Daniel Landarteri.

815. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Gain hortako egonaldia gustukoa kausitu dute, beren artzain bizi moldeari konparazio bat eginez, eta kausitu dute zer berdintasun baden: mendiak eta tokiak desberdin badira ere, bada ainitz adostasun bizi moldearen gainean.

816. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Gaiñeko urteetan lez, amaiketan meza nagusia abestuta.

817. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0001 Gainera, Lapurdiko sistemak, Gipuzkoakoa baino hobea izatetik gain, ba du beste gauza bat: ez dela Gipuzkoakotik ia batere bereizten.

818. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Beti esaten da ez dagoela kritikarik, euskal literatura krisisan dagoela..., guzti hauek nolabait horrela ez izatearren saiatu gara literatura egiteaz gain, kritika bideak jorratzen hastea.

819. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Dirurik ez, hori bai ezetz! Baina pena merezi du, hori bai! Sozialki gure eragina euliarena behiaren gainekoaren antzekoa izango da, bainan hortxe gaude bronkaren erdi erdian behia zirikatzen, beti susara.

820. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l.m. bandres 0001 Horretarako eta berak lortutako datuez gain, zenbait Ikastetxetatik bidaldutako datuak ere erabiltzen dituzte.

821. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Gauza ezaguna da linguistika arloak inkondizional asko izateaz gain inkondizional berri asko ere egiten dituela.

822. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Bertako gizon batek, aurretik egindako 35 km-ez gain eta hondartzazko geroko 30 km-ez gain Sanlúcar-eraino 130 km. genituela (benetan 105 ziren) esan zigunean, indarrak hondarrezko pistan baino gehiago galdu genituen.

823. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Erreketan goora datorrenean ere gogor egin bearra du uraren indarra austen eta saltoetako gaiñak artzen.

824. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Alde batetik Itzen berezko forma jatorrera jo bearra daukagu esaten du; fonetismoen gaiñetik alegia.

825. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Ez ote da alderantziz? Euskal komunista armatuak diranez, beren elburu nagusia, abertzaletasun guztien gaiñetik, komunista-erreboluzioa nagusitu-eraztea dalako, ez ote da jokabide ori? Ziur egon baietz.

826. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Ikastola eta euskera gain sortu zuan gaiñera liburu bikain bat, bi gai oien arazoak zabal aztertzen zituena.

827. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Maradona`ren gaiñetik, beltzez jantzitako silibitu zalearen gaiñetik eta Madril`go zentralismoaren gaiñetik, euskaldunak txapeldun!.

828. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0002 Orregaitik denon gaiñetik irabazle irten direlako naiz eta donostiarren aldeko belarria ikusi, euskaldunak geralako, leoien aurrean umil eta biotza lerturik txapela kentzen dugu.

829. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Dena den lendakaritzarako autagaiarena alde batera utzirik, gure errigintzari dagokionetan beste zera guzien gaiñetik Jelzalea besterik ez nauzuenez, EAJ`k non bear nauen, an izango naiz lanean.

830. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Politikari buruz gure etxe ontan ideologi desberdiñetako euskaldunak daude eta saiatzen gera iñor ez minberatzen, guk garrantzia ideologiaren gaiñetik, euskaldun izateari ematen diogu eta ortan saiatzen gera.

831. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Eta koordinazioaz gain, oinarrizko puntu batzu lortu dituzte burrukatzeko orduan: selektibitatea eta tasen igoerari ez, irakaskuntza publiko eta euskaldun baten alde, euskal barruti unibertsitari baten erreibindikazioaren barruan kokatuz.

832. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Lan uztearen gain, errepideak moztu egin ziren eta entzierroak ere bai, azken hauetan hogei eta hamar mila langile sartuta daudela.

833. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Erdi Mailako ikasleek, unibertsitatekoekin elkartasuna adieraziz gain, beren mobilizazioak ez direla amaitu baieztatu zuten, aldi berean, datorren 24an Bartzelonaren gaineko martxa batetara deia eginez.

834. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gostin 0001 Betidaniko indarra eta ezker soltura izateaz gain, segurtasun mailan irabazi du, garai bateko adore kaskar hura galduz nolabait.

835. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Teofilo jaunak pareko iskaleratik igo diren artista guztiak parez pare ikusteaz gain, hauetako batzurekin solasaldiren bat izateko aukera ere izan omen du.

836. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Somalia bere gain nahi zuen osoki bere lur guziekin.

837. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Orai artio Pariseko bilkurek ondorio guti ukan dute ez baitute denek xede bat baizik, bertze alderdiaren gain ezartzea makur guziak.

838. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Han ziren beraz bilduak beren gain eta bertze herrien meneko ez diren herriak.

839. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ez da funtsean harritzeko, ezen gaineko plazako etxe andanaxka baten ixurkinak erreka hortarat botatzen dira eta uda betean erreka hori abantxu agortzen da.

840. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 GAINEKO PLAZA

841. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Zonbeit urte hautan, eta orai usaia da, gaineko plaza ototegi gisa baliatzen da.

842. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Eskaleretan nehor ez baitzitaken pasa kearen gatik, gaineko estaietan ziren zazpi lagun leihotik jali-arazi dituzte eta zurbi handietan beheti jauts-arazi, zer gerta ere segurean izan ziten.

843. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Aturri Ondo batasunaren gain muntatua zen biltzar hori eta alde hortan doakigun II-garren Kultur aste hori doi bat argitu duke, bere itzal eta asmoekin.

844. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 - Larre trukada batez egin da ere solas, Noblia-tarrek emaiten dute herriari 2 ektara eta 30-arako lur bat Domingoinbordako eremuetan dena eta ordainez ukaiten herriaren eskutik bertze lur bat eremuz berdintsua Goietxekobordako gain hetan dena.

845. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Zuen katixima eta beste erakaspenetan, Jesu Kristo ezar-azue lehen; zuen gain diren fededunak gomitazkitzue, sekulan etsitu gabe, otoitz egiterat, sakramenduen hartzerat, mezan elgarretaratzerat.

846. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Halere Iñaki Caminok ARGlAn dionaz ez daude Nafarroa gaineko ikastolak ere kezkarik gabe Vascuenseren lege horrekin.

847. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Zer domaia! Hemendik lau urteren buruan Europa egina izanen da, jendea, dirua eta bertze mugaz gainetarik pasatuko direla.

848. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bertzeak aldiz, kanpoko minixtroak, bere gain du Libanen bahituak diren Frantsesen zortea, eta badaki heien libratzeko Iraneko gobernuaren beharretan dela.

849. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Haatik haren gain du ezarri gobernu berri baten moldatzea.

850. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Haatik oraikoan muntatuko duen gobernuaren gain izanen da herri lege berri baten apailatzea.

851. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Baina beste asko gauzaz ere mintzatu dira konduaren gaineko.

852. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Erosita gero, zerga guziak beren gain izango dituzte.

853. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Beste bi liburu ere plazaratu du SUSAk, aldizkariaz gain.

854. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Iñaki Salvadorrek noizean behin akordeoiaz eta tekladoan laguntzen du eta, horiez gain, George N. Nicolescu rumaniarrak gidatutako sokazko lau musikarik ere gogor indartzen dute Mea kulparik ez hau.

855. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Kontu txatxu horiek alde batera utzi eta ea noiz ohartzen garen agintariek oso gaituztela maite, eta erabat prest ditugula naturak jasanerazten dizkigun ahulezia eta makalaldietan, gu, gajooi, bizkar gaineko karga eta kargua arintzen laguntzeko.

856. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Baina hor daude Julio Caro Baroja bezalako gutxi batzuk, beste edozeren gain zeregin intelektualaren jardun apala eta arriskutsua bizitzea erabaki zutenak.

857. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Giza-historiaren zentzu aurrerakoia, ideien egokitasuna eta bizibide onenaren aurrekondizioak beste edozeren gain inporta zaion edonorentzat, pentsalari hauen lana da inspirazio iturri nagusia.

858. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Datu biltze eta jakite hutsaren gain haragi bihurtutako jakituna nabaritzen dugu gizon hauetan.

859. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Ekintzarik sonatuena abesbatzaren emanaldia eta dantzarien jarduna baldin baziren ere, horiez gain ere izaten ziren pinturako erakusketak eta beste zenbait ekitaldi.

860. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Petrolio-krisiak, basoen satsuduraren aurkako kanpainak eta abiadura-mugaketak kontrolpean eutsi omen die istripu-kopuruei, baina berriro hesiak kendu direnean asfaltu gaineko sarraskien itzulera omen dator.

861. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Musika jakintza guztien gaiñetik dago (Bathoben).

862. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Jaiera orrek, lenengoaren gaiñetik, beste eliza aundiagoko bat jaso eban, txikia aundiaren sabelean kokaturik.

863. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Estaduen gain edo erakunde internazionalak sortu behar direla, ere, esan dute eta hori dena ona deritzat.

864. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Bestetan, berriz, gaineko azalaz bakarrik geratzen dira barrura sartu gabe.

865. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Eta hala aitortzen dut, GAZTE aldizkariaren uztaileko 21/28-ko zenbakian egin zaidan erantzun ta kritikaren zuzentasuna guziz onartzen dudalarik, hutsegite haren errua ta erantzukizuna oso-osorik neure gain eta neure gain bakarrik hartuz.

866. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Esparru txikia izango du, baina orain irratia dagoen bezala, kazetaritzako ikasleek ETBz gain beste tokiren bat ere izango dute praktikak egiteko.

867. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Gaur egun, infantilak entrenatzeaz gain, binakako banku mobilean konpetitzen du eta bere ametsa emakumeen traineru bat sortzea litzateke.

868. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Abertzale izateaz gain kristau ere sentizen garenontzat, giro ezin hobea da egungo hau, zeren alde guztietatik datozen kolpeak ikusi arren, gutaz trufa eta irri frango egiten dela ikusi arren, inoiz baino nabarmenkiago entzuten dugu pobre eta zapalduen orrua, non ezpairik gabe bizitzaren Jainko denaren ahotsa ezagutzen bait da.

869. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0001 Biltegiaren beraren gaitasuna gehitu eta kostuak gutxitzeaz gain, produktuen kalitatearen kontrolean ere aurrerapausu handia lortuko da, bestalde.

870. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Eibar, Txurdinaga eta Ordiziakoez gain, aurtengo azaroaren erdi alderako Arrasateko Musakola auzoan, Bergarako bidean, beste Maxi bat irekitzeko asmoa dago.

871. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Idazlea, bear-izanak bultzata, barruan kiribiltzen jatzu bear-izana billatzen dau, idaztera daroana, ur-gaiñ doan orbelari ur-tiraiñak sakatzen dautson legez.

872. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Jakina, Korrika euskararen aldeko mugimendu handiena da, kilometroak egiteaz gain, Korrikaren bidez euskara altxatzen da; gainera Euskal Herri osoan zehar mugitzen da, eta hori ere garrantzitsua da, horrela Euskal Herria bat dela esaten dugu eta.

873. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Eta gai hauetaz gain gure betiko sailak: Basarteko Unibertsitatea, Markox Bolibarren abenturak, euskaldun berrien kontuak... enfin, denok ezagutzen ditugu.

874. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Ezekien zertarako zan karretillea ta eskuakin bultzatu bearrean, iru lagunen artean buru gañetan erabilten eben ta ¡jakiña! errezago lana egin bearrean, neketsuago orretara.

875. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Ariak gañeko azala galduta ba'daukie, oso errez txispa bat egiten dabe: alkar ikutzea naikoa.

876. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Hauez gain, jakina, ba dira beste monumentu asko Georgian bertan, Herri horren behialako urrezko iraganaren seinale: Svetitzjhoveli, Djavari, Gelathi, Vardzia eta Alaverdi-ko eliza ederrak, kasu.

877. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Eguzkia, zeru gaineko izar zuri dirdiratsua, gure lagunik onena da, neguan batez ere.

878. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Samuelek Dabid mutikoaren gain ixuri euan olioa eta errege izendatu euan bertan.

879. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Bada zerbait, Julio batek esateko; batez ere karlisten gaineko aipamen hori.

880. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 Jokalariak gaineko txartela altxatu behar du, bertan adierazten zaion guztia bete ondoren, txartela pilo azpian sartuko duelarik.

881. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0088 MENELIK
Oi Salamon erregea
ene arbaso handia,
gain hortarik hel zakitzat
eman zure zohardia.

882. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0009 A. OIHENART

Ene esker hoberenak,
Margaita, lagûn-geia.
Enezazûla, ez, ahatz
Ta denen gaiñetik maitha.

883. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0036
Ene begiak bustirik,
Galthatzen deiziet, orano,
Ziekilan bizitzia,
Gero ene gaiñ juaiteko.

884. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0074 Bi lekhûtan da muztûrik,
Bortû gaiñetik zolala,
Arrolla aiphatû handiez,
Khakueta, Ehûjarrez.
Baliusak izan direla
Badakigû bethi danik.

885. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0134 Santa Grazin badakigû
Ordû deno bûhûrtzen, (berriz)
Bortian, etsaien gaiña
Harrien urthukitzen,
Makhila khaldûz eta bardin
Eskû hûska zurratzen. (berriz)

886. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0016 (Senpoi eta Sipoi eskele gaineka).

887. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0015 LARRAXKET
Zer zaizie lagûnak
Gure artzan-ideka?
Laster beharko dûgû
Juan gañe hortara.

888. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0269 Gogoaz gain maitasun pixka bat ez letorke gaizki.

889. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Hauen berri kantuaren gaineko oharretan emango zaizu.

890. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Hamargarrenari lan berezia tokatuko zaio, Hamar mar-mari dagozkion 3 saltuak egiteaz gain, beste hamar gehiago egingo bait ditu, bat, bi, hiru, lau...hamar esaten, zenbaki bakoitzarekin batera saltu bat eginez, eta honekin batera, saltu bakoitzarekin batera lurra eskuaz ikutzen.

891. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00009 - Aiko Txomin, zer emongo neukean baino ez da gaineko egunen baten zeugaz joan eta txaluparik hara zu zeu arrantzan ikustearren!

892. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 Bide osoan txistu eta txistu joian, Baltzola ganeko larrera heldu arte. Han egozan bere ardiak.

893. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00129 Bat-batean linternea isiotu (zuhurtasunak aginduta Urkillaga gainera heldu baino zeozertxo lehenago amatatu genduzan) eta argia piztiarenganantz bideratu eban.

894. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 (...) pagadi zabal hartan, gane ostotsu ilun harek ezin eragotzi eban argi-apur gaiztotxoren bat besterik ez egoala, oihu urrun bat entzun neban Iturrateeeeee....

895. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00104 - Loiola Herri Irratian beste pausu bat emoten da: disko, bertso eta sermoiez gain... euskeraz eginiko irratsaioak emititzen hasten dira 1961ean, eta apurka-apurka euskal irratsaioak ugaritzen joan ziran.

896. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Soixa, ba, lurra ta berarra ... bai, selai bat, esta? au selai bat da, ba, atxurra artzen da ta, ba, onen maixan sendoera inguru ero meiau ero, sean, meia sea etaatzen da, da berarra serraua bada ... sean, samur-samurra bada ba, apurtu eitten da sabal etaa eskero ta ba, txikitxuuak, da arekin ba, bata bestian segidan, segidan, ba, tapau, da geo, geo lurrakin, e, gaiña tapau; da ola enborrakiñ ero buruakin eindako aundixa sanian, ba, eitte, itteben ola tamaño ontaako soi aundixakin paeta eiñ, ta geo a egosixas mermau eitten dau, mermau, ba, bajau eitten da, da masuekin ba, maso aundixak, da masuekin juas uekua bete ero erretiratzen, bajatzen, bajatzen, bestela berris, e, barruan, senbat ueko geixau eta ba orduan, e, suak, e, geixau erre eitten dau, senbat ueko gutxiao ta obe (...).

897. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Lelengo laba bat eiñ, sean, labian formara arrixakin berakin da, gero ba, a labian gaiña ba, kurioso-kurioso bete.

898. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Asalekua esan ondo erretzen, bai, goiko gaiñian dauana, a esan ondo erretzen, ba, gaiñekua apartau ta azpiko sea artu ta aber a erreta dauan eo estauan, baiña gaiñian botatze san arrixa be seetxuaua beian baiño, seiaua, ba, erresau pasatzeko.

899. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Gure etxea Bizkargitik Oizerako mendilerroaren erdian eta gan-ganean dago, iparretik Gorozika, Ibarruri, Mendata eta itsas alderanzko mendiak bistan dituela, eta hegoatik Etxano, Zornotza, Durangaldea eta Gorbeialdetik Bilbo ganera eta Santanderrerantz ikuspegi amaibakoa.

900. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Holan bazan, erreza da familia mailako ekonomian suertatzen ebilzan aldaketak ulertzea: autokontsumotik, zenbait produkturen salerosketara, beragaz ekarren gaineko ekoizpena saltzeko beharragaz.

901. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Bestalde, udal zergapidetzaren gaineko lehenengo barria daukagu, hau da, ardaoaren kontsumoaren gaineko zeharreko zergea.

902. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0046 30. hamarkadatik aurrera, lubarrien gaineko hamarrenen igokadeagaz, biztanlegoaren hazkuntza prozesuari eutsi jakon; lubarritzea hainbeste gehitu zan ezen etekin murritzak jadanik 60. hamarkadarako agertuak ziran.

903. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Ikusi genduanez, sasoi haretako baserriak, familia bi bertan bizitzeko eregiten ziran; horrek, nekazal irabazien murrizteari aurre egiteko balioz gain, eraikuntzarako egur eskasia eta berak ekarren egurraren karutasunari erantzun eikion.

904. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Basoen atzerakadeak, berebiziko ondorioak ekarri eutsozan ikazkintzari, XVIII. gizaldiaren 30. hamarkadatik aurrera ekoizpena ikaragarri murriztuz (ikazkintzaren gaineko arazoak burdinolen atalean jorratuko doguz), Larrabetzuko burdinolek garrantzia hartu ebenean hain justu.

905. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Hautatuenak, lubarrien gaineko hamarrenen erdia, sagarraren gaineko hamarrena eta hamarrenak ordaintzen ebezan ekoizkinak.

906. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Argi dago, hamarrenak ezabatze eta zerga txikiagoa ezartzeaz nekazalgoaren gaineko zergek erdira egin ebela, zama ertaina arinduz.

907. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Jauregiaren gaineko lehenengo barri ezaguna 1637koa da (2)A.H.A.: 1063 Leg, 4. zb. Nekazal Jabegoak.: urte horretan, udalak kantoiko etxeak (bat baino gehiago izan zirala ulertu dogu) harresiz ez inguratzea galerazo eban.

908. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Trokarik troka, gaiñik gan, txistu ta txistu, ardi galdua aurkitu arte.

909. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Bestelakoetan, ez daukagu itzal handiko eraikin honeen ganeko agiririk eskura; izan be, informazino hori biltzen daben agiritegietara jotzerik ez dogu izan.

910. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Tenplu honek doberarri handiko atea dauka, zutabe toskanarren ganeko hagatz batek babesturik.

911. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00099 AMONA.- (Maitekiro.) Halaxe da, panpoxa, baina zure amona zahartzen ari da eta bilobaren mimoez gain, sekretuak behar ditu ezagutu.

912. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 AMA.- A irri egiten dun, agian iraunen zain... urtero fakultatez kanbiatzen ez haiz ixtant batez hire gain... senar planttako bat atzeman baheza bederen... bainan ostatu horietan...

913. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0074 (Kaskotia kentzen du, Hervé da, bospasei tiro ematen dizkio, besteak iskira dantza bat egiten du eta begitartea taula gain aintzinera herrestatuz...).

914. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0033 ANTTON.- Sufritzeaz gain, geratzen al zitzaidan ba beste zereginik?

915. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0239 Ohiko eragozpenez gain, hau da, itsaso zakarra, enbatak, gosea eta egarria, baziren beste arriskuak ere: Pi-ra-tak (Hau entzutean bi marinelak altxatuko dira kantari, ezpatak aterata, Piratak abordaiara oihuka.)

916. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0031 Zuen gain izanen da marrazki dezaten.

917. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0041 Eta guzti hauek (mahai gaineko guztiak seinalatuz) irakurrita dituzu ere?.

918. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0017 Zuk diozun Errege haundi honek, zama aztunak ezarri ditu herriaren gain eta beldur naiz Lapurdiko soldadu guztiak gauza izanen ote diren, Terranobatik gizonezkoak itzultzean, Lapurdiko herria bakean mantentzeko (...).

919. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00149 Horren gostea aldatzea ekar dezan zenbatekoaren nahiz egitekoen aldetatikako ezein aldakuntzak, Foru-Diputazioen gain uzteko, Ekonomia eta Herriogasun-Ministeritzaren onarpena eta itundutako 87.885,74 miloe pesetako behin-behingo Kupoan ordaina izatea beharrezko izango ditu.

920. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 a) Ondasun edo zerbitzuen zernolakoak, adibidez, disponibilitatea, zerdena, egitemodua eta dituen gaiak; egite edo prestakuntzarako prozedimendua eta egin zeneko eguna; berezitasunak, erabilkerak, kopurua, zehaztasunak, geografiazko edo merkataritzazko nondikakoa, edo erabiltzeak ekar ditzakeen ondorioak, edo ondasun edo zerbitzuen gain egindako froga eta kontrolek emandako emaitzak eta funtsezko zernolakoak;

921. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Hala ere, Legearen justifikabide diren helburuak betetzeak eta, arazoei benetako irtenbideak emango dizkien bide publiko, bizkor, emankor eta horiengandik hurbileko gisa, Lege hori antolatzeak eragozpen nabarmenak dakartzate, beste kasu batzutan ematen diren eragozpenez gain.

922. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0308 Irakasleak eta ikastetxearen gainerako langileak sar daitezke koperatiban, bai lan-bazkide, bai bazkide laguntzaile; beste interesdunen artean, ikasle ohiak ere izan daitezke bazkide laguntzaile.

923. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0340 Honelako koperatibak ospitaleetako legeriari lotzeaz gain, kontsumo-Koperatibez diren arauetara ere lotuko dira; guztiarekin ere, zenbait moldapen sar daiteke araudi bidez, ematen duten zerbitzuaren berezitasuna ikusita eta jorratzen duten arloa kontuan harturik.

924. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0093 a) Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Agiridunen gaineko Zerga.

925. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0093 b) Sozietateen gaineko Zerga.

926. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 3. Aurreko 2. txatalean esaten den beharkuna gain hartzezko idazkiarekin batera, ondorengo alderdien egiaztagiriak ere aurkeztu beharko dira:

927. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 5. Foru Dekretu hau argitaratzekoan, 1988.eko Elkargoen gaineko Zergaren aitorpena aurkeztua izan eta Xedapen Gehigarri honetan ohartarazten denari heldu nahi diotenek 1989.eko uztailaren 25erarteko epea izango dute, aurreko 2, txatalean aipatzen den aukera erabili (...)

928. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0171 Foru Arauean aipatzen diren Borondatezko Gizarte Aurrezaintzazko Erakundeetako berenezko edo agizko bazkideek, Pertsona Fisikoen Ondarearen gaineko Aparteko Zergaren Oinarri ezargarria hainbatzerakoan, ez dute esandako Aurrezaintza Erakundeen ondarearekiko eskubide sendoruten jabetasunagatik legozkiekeen kopuruak kontutan hartuko.

929. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0244 7. Artikulua.-Ondare-Transmisioen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren salbuespena

930. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0244 Foru-Arau honetan aipatzen diren Borondatezko Prebisio Sozialeko Entitateak Ondare-Transmisioen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergatik salbuetsita egongo dira bai abenduaren 30eko 18/1987 Foru Araueko II Tituluko II. Kapituluan agertzen diren sozietate-eragiketei eta bai arau bereko III Tituluko II. Kapituluan agertzen diren dokumentuei dagokienez.

931. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0244 Bazkide babeslearen ekarpenak, lanerrendimendu gisa bazkide arruntari pertsonalki egozten zaizkionak, ez daude atxekipenera lotuta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren konturako ordainketa kontzeptuan.

932. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0244 1. Borondatezko Prebisio Sozialeko Entitate bateko bazkide arruntak egindako edota hari egotzitako ekarpenak, subjektu pasibo bakoitzeko edo, dagokionean, famili-unitateko 750.000 pezeta baino gehiagokoak, kengarriak izango dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kuotan ekarpenaren zenbatekoaren % 10ean (...)

933. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Baliabide ez-finantzarioen mota bakoitzeko garrantzia neurtzen du (zerga-dirusarrerak, transferentziak eta bestelakoak), baliabide ez-finantzarioen guztizkoarekiko.
Erabilerei dagokionean, erabilera ez-finantzario guztien gaineko kapital-erabileren portzentaia adierazten da, eta erabilera arrunten portzentai osagarria deduzitu daiteke.

934. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 - Hiri izaerako Ondasun Higiezinen gaineko Zerga: Zerga Oinarriari ezarri beharreko zergapetze tasa (%0,4 eta %1,5 bitartean) ematen du.

935. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 - Landa izaerako Ondasun Higiezinen gaineko Zerga: Zerga Oinarriari ezarri beharreko zergapetze tasa (%0,3 eta %1,1 bitartean) ematen du.

936. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 - Ekonomi Ihardueren gaineko Zerga (1992ko ekitalditik aurrera): udal eremuko kuotei ezarri beharreko koefizientea (1 eta 2,2 bitartean) ematen du; era berean, udalak, kaleen ezaugarrien arabera, haztapen indizea (1 eta 2 bitartean) xedatu duen kasuen berri ematen digu.

937. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 - Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga: Zerga arautzen duen Foru Arauean adierazitako gutxieneko kuotei ezarri beharreko koefizientea (1 eta 2,2 bitartean) ematen du.

938. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 - Eraikuntzen, Instalazioen eta Lanen gaineko Zerga: Zergaren zerga oinarriari ezarri beharreko zergapetze tasa (%2 eta %5 bitartean) ematen du, eraikuntzaren, instalazioaren edo obraren kostu erreala eta efektiboaren arabera osatua.

939. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 Amaitzeko, informazio ondorioetarako, betebeharreko Zergen (Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Ekonomi Ihardueren gaineko Zerga eta Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga) borondatezko Zergen (Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga eta Eraikuntza, Instalazio eta Lanen gaineko Zerga) eta ur-horniketarako prezio publikoaren ordenantzak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zireneko datak, urteka sailkaturik, eman ditugu 5.2 apartatuan.

940. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0010 Halaber, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 13/1991 Foru Araueko 37.bi artikuluan aurrikusitakoaren arabera, herri-aurrezki planak gauzatzeko onesten diren eragiketak ez dira aurreko parrafoan adierazitako mugapenera loturik egongo.

941. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0010 2. Finantza-Aktibo Jakinen Erregimen Fiskalari buruzko otsailaren 26ko 3/1991 Foru Arauean eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Arautegiari buruzko otsailaren 25eko 21/1992 Foru Dekretuan aurrikusitakoaren arabera Foru Aldundiak jaulkitako finantza-aktiboak epe laburreko zorpetze eragiketatzat hartuko dira.

942. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0014 2. Aurreko apartatuko g), h) eta i) letretan zerrenda batean datozen kreditu hedagarriak, hasieran aurrikusitakoen gain eskubide gehiago aitortzearen arabera finantzatu ahal izango dira, kreditu gehikuntzako erregimenaren bitartez.

943. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00020 Foruaraubidearen eguneratzea kasu honetan aginpide berarizko baten oinarria izateaz gain, Ertzaintza eratzeko modua berezi bihurtzen duena da.

944. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 2. Euskal Herriko Polizi-Ikastegiak, hala eskatzen dioten toki-erakundeen heziketa-zentruen gain utz dezakete haien menpeko Polizia Kidegoetako eskala eta kategorietara sartu aurretik egin beharreko heziketa-ikastaroen eta praktikaldien antolakuntza eta burutzapena.

945. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00080 2. Ezingo dute hildurazko edo bestelako tratu anker, giza duintasunaren aurkako edo lotsagarririk eman, eman erazi edo onartu, ez eta aitzakiatzat jarri gaineko norbaiten agindurik edo gerra sortzeko nahiz Estatuko segurtasunarentzako arriskua bezalako egoera berezirik.

946. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00164 Esparru eta komunikazio egoera jakin batzuetan baino ez da erabiltzen. Erreferentea bigarren pertsona, hau da, entzule edo solaskidea dela adierazteaz gain harenganako errespetua ere adierazten du. Pluraleko formarik zabalduena beroriek da.

947. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 Gero eta handiagoa izan zen Marxen jarraitzaileen eta Bakuninen jarraitzaileen arteko enfrentamendua; lehenengoaren jarraitzaileak sindikalista britainiar eta alemaniarrak ziren eta bigarrenarenak, berriz, anarkista frantses, italiar eta espainiarrak. Bestalde, Frantzia eta Prusiaren arteko gerraren ondorioak eta, bereziki, Parisko Komunaren porrotak (1871), eragin handia izan zuten LNEn, honek Komuna bultzatzeaz gain, Komunako kide asko LNEko kide ere baitziren.

948. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Industri iraultzak gizarte-harremanak sakon-sakonetik aldatzeaz gain, Estatuen arteko harremanak ere aldarazi zituen hein batean. Garatutako herrialdeen industria nazionalek produkzio-maila altuak lortu zituzten eta askotan merkatuetan erosteko gaitasunaren gainetik zeudela esan daiteke. Arazoa ez zen, beraz, produzitzea, produzitzen zuten hura saltzea baizik.

949. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00308 Frankismoak Euskal Herriari astindu ederra eman zion. Diktaduraren erregimen hark Estatu Berri bat osatu nahi izan zuen totalitarismoa oinarritzat hartuta eta, hala, Francok ezarritakoaz gain ez zegoen bestelako aukerarik: Espainia bakarra eta batua zen eta ez zuen halako zati edo pitzadurarik izan behar, eta bere ideien arabera Francok gobernatzen zuen.

950. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00121 Hauts eta gas-hodei horietako batzuk kondentsatzen hasi ziren eta eguzki-sistemak eratu ziren. Gure eguzki-sistema sortzeko hodeiak, kondentsazioa orain dela 12.000 milioi urte inguru hasi zuen eta gure planetak duela gutxi gora-behera 4.600 urte hartu zuen masa biribil goriaren antza. Milioi bat urte inguru geroago. Lurraren gainazala solidotu egin zen eta gure planetan zegoen iharduera bolkaniko bortitzetik batez ere CO2 (karbono (IV) oxidoa), CH4 (metanoa), NH3 (amoniakoa) eta H2O (ur-lurrina) eratu ziren. Horiez gain neurri apalagoan SH2 (azido sulfidrikoa) eta CO (karbono (II) oxidoa) ere eratu ziren. Gas horiek guztiek osatu zuten garai hartako atmosfera.

951. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00165 2. Zelula-kopurua handiagotzearekin batera batzuk besteen gainean kokatu behar izaten dute eta gainekoek azpikoak zapal ditzakete. Zapalduta gera ez daitezen, nolako organo edo aparatua eduki beharko dute?

952. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Hori dela eta, urtero, udaberria heltzerakoan bilera handi bat egiten zuten zazpi egun eta zazpi gauez eta, azken berriak emateaz gain, euren arazorik handienari konponbidea ematen saiatzen ziren: ura.

953. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Artearen definizioaz gain, hau sailkatzeko erak ere eztabaida anitz piztu du, ekintza artistikoa ulertzeko elementu garrantzitsua baita hau ere.

954. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 Pinturaz gain, mosaikoa erabili zuten erromatarrek eraikinen barrualdeak apaintzeko, zoruak eta hormak, zehazki.

955. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00111 [Biluzia] bizitzaren zergatia egiaztatu eta areagotzen duen guztia transmititzeko biderik egokiena izateaz gain, gizakien munduaren helbururik adierazgarriena ere bada berez. Eskultura grekoen garaiaz geroztik biluziaren garrantzia erabat ulertzen lehena Migel Anjel izan zen. Aurrez ere ikertu zuten zientifikoki, jantziek biltzen zuten figura irudikatzeko baliabide gisa. Biluziaren helburua biluzia bera zela ohartu zen Migel Anjel eta bere artearen helburu nagusi bihurtu zuen.

956. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00256 Sorkuntza-gune handiez gain, komiki argentinarraren papera ere azpimarragarria da, estilo fantastikoan.

957. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00097 Baina zientziaren helburua fenomenoak legeen bidez adierazteaz gain, igarritako erregulartasun horien kausak aurkitzea ere bada.

958. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00029 Gureaz gain, milaka galaxia gehiago aurkitu dira harrezkero.

959. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00050 Janariez gain lehen gizakiak arropak ere beharrezko izango zituen, garai haiek oso hotzak baitziren.

960. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00051 Lurra landu, uzta jaso eta fruituak biltzeaz gain, amatasuna da emakume yanomamien eginkizun nagusia.

961. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00065 Oihanak ugaritzearekin batera landare berriak ere azaldu ziren. Garai honetako gizakia kobazuloetatik atera eta bere bizilekua ibaiertzetan kokatzen hasi zen. Ehizaz gain, arrantzan ere egiten zuen ibaiertzetan.

962. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 Jaunak, gainera, lurraren jabetzaz gain, bertan bizi ziren gizakiengan agintea zuen, eta horrek eskubide batzuk ematen zizkion jaunari: adibidez, nekazariek bere errota eta labea erabili behar zituzten derrigorrez, eta errota horren erabilpena ordaindu.

963. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 Horrekin guztiarekin lur gehiago lantzeaz gain, lurrari etekin handiagoa ateratzen zioten, eta pixkanaka XIII. mendetik aurrera berriro ere soberakinak agertzen hasiko ziren. Horrek merkataritzaren itzultzea eta hiriak agertzea ekarri zuen.

964. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 IBAIALDE, IBAIEI BURUZKO INGURUGIRO HEZKUNTZArako unitate didaktikoak deritzon honetan, goian azaldutako helburuak jarraitu dira eta ibaien gaineko irakaskuntza-ikaskuntza prozesurako ikuspuntuen multzo zabala hartu da kontuan, diziplina ezberdinen arteko erlazioa azalduz.

965. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Horixe da hain zuzen 1983ko abuztuan isurialde kantauriarrak ezagutu zuen uholdean gertatu zena. Ondorio latzenak Bilbo Handiak jasan zituen; egun haietako eurijasa amaigabeaz gain, beste izaera bateko faktoreek ere izan zuten zerikusirik gertaera honetan:

966. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00027 Aurrekoez gain, eta normalean aldi berean, literatur lehiaketak burutzen ziren eta poemak irakurtzen ziren musikaz lagunduta; antzerki-emanaldiak eta jokoak, eta kirol-txapelketak ere ospatzen ziren.

967. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00102 Baina azalpena zaila da, beste aldagai bat hartu behar baita kontuan karga-motaz gain: distantzia, hain zuzen. Indar elektrikoak ahuldu egiten baitira distantzia handitzean.

968. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00141 Hori da jarduera honen helburu nagusia, ordena eta txukuntasun-ohiturak (Kimikako praktiketan material-mordoxka erabiliko dela kontuan harturik) ezartzen hastea, ixtripuak saihesteko, 2. helburuaren hasierako ebaluazioa egiteaz gain.

969. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00026 Txandaka, bakoitzak arropa bat kendu eta mahai gainean utziko du (zapata, jertsea...), ondoren berriz ere ipintzeko.

970. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00087 Elizaren dotrina birgogoratzeaz gain, elizgizonen prestaketa egokia bideratzea izan zen kontzilio haren helburuetako bat.

971. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00129 Euskal literatura bezala, elaberria ere berankorra eta urria izateaz gain, kalitatez ere ez da hain ona izan, literaturaz kanpoko helburuen zerbitzutan egin izan delako, kasu askotan.

972. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00148 Atzerritik lan baliotsu hori egin zuenaz gain, bazen Euskal Herriko barrutian ere beste literatur aldizkari bat.

973. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Helburu nagusi hori lortzeko, zenbait jarduera horretarako pentsatuta daude eta, bereziki, azken helburua, bertan datuak jasotzeaz gain beren inguru hurbileko egoeretan inplikazioa eskatzen baitzaie ikasleei.

974. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00047 Mugitzeko erabili den prozedura bera da, baina 3. eta 4. pausoetan saguaren ezkerreko botoia sakatuta mantentzeaz gain, KTRL (Ctrl) tekla ere sakatuta mantendu behar da.

975. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00047 Baina WORDek azken eragiketa desegiteko aukera emateaz gain, aurrekoak ere desegin ditzake.

976. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0054 10 Markatu hirukote bakoitzean gaineko zatikiari dagokion baliokidea.

977. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0008 Hiritarrak hornitzeko janariak produzitu eta saltzeaz gain Pariseko biztanleek bazituzten beste eginkizun batzu ere: zenbaitzuk ehungintzan iharduten zuten, ehunak egiten eta jantziak, gortinak eta alfonbrak lantzen; bestetzu ateak, leihoak eta eraikintzarako behar ziren erredizak, altzariak eta etxerako tresnak egiten zituzten arotzak edo zurbeltzariak ziren.

978. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 b. 1 Izozkia erosi eta jateko - 2 Izozkiak saltzen zituen zerbitzariarengana - 3 Berrehun pezeta - 4 Bai - 5 Mutikoak aurrekoaz gain beste txanpon bat gehiago ulertu beharrean, haren ordez beste bat ulertu zuelako.

979. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0009 Berak asetzen du haurren jakinmina, berak erantzun diezaieke haien behar ludiko edo komunikatiboei, bera da lan pedagogikoaren gunea: literaturatik sortutako istorio eta olerkiez eta bizi izandako esperientziez gain, Curriculum-Diseinuak agintzen dituen beste arloek ere Ingurunearen ezaguerak, Matematikak zein Musikak eman diezaiokete edukina hizkuntzari.

980. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0023 5. Hasiera, garapena eta amaiera izateaz gain, denbora eta logika loturak ere modu egokiz erabiltzen ditu.

981. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0023 5. Ahoskatze ona izateaz gain, zentzua gorde eta adierazi nahian, erritmo eta intonazio aproposa ematen dio testu bakoitzari.

982. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0142 Alegiak fideltasunaz, konstantziaz, apaltasunaz, etsipenaz, zuhurtasunaz eta abarretaz irakatsi eta pentsarazteaz gain irakurtzen eta dibertitzen ere irakasten saiatzen dira.

983. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0054 (Hemen adierazten diren puntuez gain, beste batzuk ere zehaztu irakaslearen laguntzarekin).

984. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0090 (Hemen adierazten diren puntuez gain, beste batzuk ere zehaztu irakaslearen laguntzarekin).

985. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0161 Haurrek zein nagusiek sentitu bide dute inoiz halako barne-zirrara bat, jostailu-denda batean tren ttipitto batzuk ikustean mendi artean, zelai zabaletan zehar, zubi gainetatik eta tuneletan sartu-irtenez ibilki.

986. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Irakasleak eta beste taldeek emango diote egunkari bakoitzari merezi duen puntuazioa, horretarako edukinaz gain aurkezpen egokia ere kontutan hartuko delarik.

987. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0097 Entzuteaz gain, apunteren bat hartzen baduzu, narrazio ederra idatziko duzu gero.

988. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 Adibidez, esnearen gainak, odol gatzatuak, jogurtak, mamiak; irin-oreak, ahiak, gelatinak eta beste hainbat eta hainbat produktuk liskaelastikotasun nabarmena darakusate.

989. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Polimeroen parametro edo aldagai fisiko-kimikoen eragina liskatasunean aztertzerakoan, eta n parametroen gain duten eragina aztertu beharko dugu.

990. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Dena dela, Jonek ez zeukana Mariak gainez zeukan.

991. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0009 Hauetaz gain, begian kristalinoa eta kornea ere bereiz daitezke.

992. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0119 - Gogora ezazu, ernaltzeko, uraz gain haize eta tenperatura egokiak beharrezkoak direla.

993. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0149 Orain arte aipatutakoaz gain ezagutuko dituzu noski egoki elikatzeko eta liseri-aparatua zaintzeko garrantzitsuak diren arau gehiago ere.

994. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0011 Bi erakunde hauez gain, estatu bakoitzak bere arauak argitaratu ditu, gehienak lehen esandako erakundeek egindakoen oso antzekoak izanik.

995. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0217 Batzuetan martensitaz gain, mikroegituran ere austenita izaten da.

996. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0216 Euskara sendatzea, akatsak konpontzeaz gain, euskal espresio jatorrak erabiltzea ere bada.

997. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Baina, baziren horiez gain beti zintzilika geratzen zaizkigun beste zenbait gauza ere: ekologia, osasuna, bide-hezkuntza...

998. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0146 Zelula-mota askotan, gai hauetaz gain beste substantziak ere ager daitezke.

999. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0137 Bere egituran, jatorrizko harkaitzen izaeraz gain, hainbat faktorek eragiten du, hala nola klimak, erliebeak eta beren baitan garatzen den jarduera biologikoak.

1000. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0028 -Guk entzundakoez gain ere ba al dira ba? galdegin zuen Alexanderrek.

1001. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0044 ...-Alajainkoa! Pirinio gainetan zehar zebilen gizonak ez zuen nolanahiko musikazaletasuna izango zioen Nereak.

1002. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0261 Mutilengan, biloxken agerpenaz gain, ahotsa aldatzen da, barrabilak eta zakila hazten dira, lehenengo espermatozoideak sortzen dira, sorbaldak zabaltzen dira, etab.

1003. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0261 1. 76. jardueran aipatutako ezaugarri horiez gain, ipini garrantzitsuak iruditzen zaizkizuen beste batzuk ere, nahi izanez gero.

1004. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Lehendabizi, txorientzako erakargarria izatea lortu behar dugu, eta horretarako, material aproposa erabiltzeaz gain, leku egoki batean jarri beharko dugu.

1005. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 Honako hau, Saléko etxe gaineko terraza tipikoen ikuspegi bat da.

1006. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0054 Amak Kim Min-Sook du izena eta etxeaz arduratzeaz gain, ezpain-margoak gordetzeko kutxak egin eta saltzen ditu.

1007. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0013 Horregatik, eduki gramatikaletan, gramatika tradizionalean ohiko diren elementuez gain, ez-ohiko eta berri diren batzuk ere sartu behar izan dira: testua, kontestua, deixia, antolatzaileak, koherentzia, kohesioa, testu tipologia, etab...

1008. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0092 Hiztunak zentzua emateaz gain, jarrera bat hartzen du perpausak osatzerakoan.

1009. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0102 Ohean beroegi gaudenean, gaineko izarak eta burusiak kentzen ditugu eta destapatu egiten gara. (16. or.)

1010. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0130 Hiru genero nagusi horiez gain beste batzuk ere aipa daitezke: lan didaktikoak (epistola, saiakera...), lan historikoak (biografiak...) eta oratoria (sermoiak, hitzaldiak...).

1011. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0007 Neurketa berdina zenbait aldiz errepikatuko duen experimentatzaileak, ez du eskuarki emaitza berbera lortuko, aipatu berri ditugun zergatikoetaz gain, experimentatzailearen beraren egoerak ere eragina baitu.

1012. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0039 Horrela, bataren gaineko azterketak bestearen gaineko ezagumendua luza dezake, eta, horregatik, luzapenak posibleak direnaz hasieratik bertatik ohartzea komeni da.

1013. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0066 Lehenengo eta behin, modu zuzenean egingo da, plano horizontalaren gainean eta dinamometroaren bidez gorputzaren gaineko planoarekiko paraleloa den indarra eraginez.

1014. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Zubi baten gainean jarri eta hasi segunduro dolar bat errekara jaurtitzen, lo egin gabe, etengabe, segundu bakoitzeko dolar bat bota uretara. Orain kalkulatu zenbat urte beharko zenukeen erritmo horretan urte beteko gasto militarrak uretara botatzeko.

1015. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Nola ohartu zen gizaki hura, Eguzkia eta Ilargiaz gain, ortzeko argizko bost puntu distiratsu haiek, gainontzekoen arteko finkotasuna apurtu eta hilabetetan zehar beren kasa bezala higitzen zirela gaueko zeruan?

1016. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00300 Orain artean aztertu ditugun lurzoruen gaineko inpaktu horietaz gainera, giza jatorria duten jarduera aipagarri batzuk ere gertatzen dira lurrazalaren gainean, eta jarduera horiek eskualde bateko lurzoruen kalitatean eta kopuruan zuzeneko eragina duten geologia-inpaktuak ekar ditzakete.

1017. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00399 Gaur egun, aldiz, badakigu jakin, elementu fisiko-naturalak ingurunearen oinarria diren arren, dimentsio soziokulturalak, politikoak eta ekonomikoak, funtsezkoak izateaz gain, gizadiak ingurunearekiko dituen harremanak ulertzeko eta baliabide naturalak hobeto kudeatzeko tresna kontzeptualak eta teknikoak eskaintzen dizkigutela.

1018. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Disketea formateatzean kontu handia izan behar da disketea aurrez erabili baldin bada, zeren eragiketa horren bidez formatua emateaz gain lehendik disketeak duen informazio guztia galdu egiten baita.

1019. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00017 - Bila ezazu libururen batean Lurraren orbita, dimentsio eta formaren gaineko informazioa.

1020. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00073 Egun gainazalean ikusten badugu, higadurak gaineko harri hauek desagertarazi dituelako da; hori dela eta, kararriak ez ditu lurpean pairatzen zituen presioak jasaten.

1021. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00127 Kasurik gehienetan lehen hilabeteetan galtzen dituzte, amarenak baitira. Denbora-tarte bat igaro ondoren antigorputzek odolean irauten badut,. amak, antigorputzez gain, seme edo alabari birusa ere eman dion begiratu behar da.

1022. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00162 Honek diodoaren erresistentzia txikia izateaz gain, tentsioa handiagotzean, hau, bertan behera jaisten dela erakusten du.

1023. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00003 Hortaz, denborapasako jarduna izateaz gain, igeriketa beharrezkoa zen uretara erori edo ontzi bat hondoratuz gero.

1024. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00049 Sasoi hartan Napoleonen gudarosteen menpean zegoen Durangaldea eta boterearen esku-aldatzeen arabera bideratzen zen Bilboko hiriaren gaineko kontrola.

1025. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 9. Mapari behatu eta erakunde sindikal desberdinen kokalekuen gaineko iruzkin bat egin ezazu.

1026. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00021 Zirkuitu elektrikoetan, gutxienez hiru elementu agertzen dira: sorgailua, eroalea eta hartzailea. Horietaz gain, zirkuituek beste elementu batzuk ere izaten dituzte: babeserakoak, hala nola, fusiblea; eta maniobrarakoak, etengailua, esaterako.

1027. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00161 Kuartzozko beira, gardena eta aldaketa termikoen aurrean bereziki iraunkorra izateaz gain, izpi ultramoreei iragazten uzten die.

1028. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0128 G) Eskolan irakatsi ohi diren asignaturez gain, zer gehituko zenuke?

1029. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0058 D) Beheko suaren gaineko katea gakoduna.

1030. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0053 - Gure familiako partaide izateaz gain, herriko, hiriko, erlijio-taldeko,... partaide ere gara.

1031. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Higieneari dagokionez, gaur egun baserri guztiek dituzte, ur hotza eta beroaz gain, osagarri guztiak dituzten bainugelak.

1032. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00079 Dena dela, txosten honetako ondorioak, beste ikertzaile batzuen kritika zuzenak jasotzeaz gain (Greenhaff 1998; Poortmans eta Francaux 1998), Kr-ren gehigarriak lagun osasuntsuengan giltzurrun-estresa igoarazten ez duela aditzera ematen duten zenbait ikerlanen ondorioekin ez datoz bat (Engelhardt eta lank. 1998; Kreider 1998; Kreider eta lank. 1998; Poortmans eta lank. 1997; Vandenberghe eta lank. 1997).

1033. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00086 Orain arteko ikerkuntzak kontuan hartuta, ahozko Kr-ren gehigarriak intentsitate altuko aldizkako ariketaren errendimenduaren gain eragin ergogenikoa eduki dezakeela baiezta daiteke, bai entrenatuta ez dauden lagun osasuntsuengan eta baita oso entrenatuta dauden kirolariengan ere.

1034. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0018 Bere ustez, telebistak gure eguneroko bizitzaren ingurune esperientziala eskeintzeaz gain,

1035. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0113 Baina hizkuntzaz gain, klase menperatzaileak beste kultur osagai ugari ezarri beharrean ziren, beren nagusitasuna bermatzeko.

1036. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0257 Hizkuntza eta musika motaz gain, euskaltasuna rock taldeen ekitaldien testuinguruan ere agertzen zaigu.

1037. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00073 Bizitza berri bati hasiera ematen nion harturiko erabaki harekin, baita oroitzapenez beteriko bizimodu ahaztezina atzean uzten ere, non nire sendi osoa agertzen baitzen, makina bat une latz eta pozgarrietaz gain.

1038. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00044 Gero, ohe ondoko mahai txikiaren gaineko argia piztu eta jaiki nintzen.

1039. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00007 Herritik alde egin zutenen artean, batzuk eskutitzetan euren arrakasta eta ondasunak kontatzeaz gain, gehiagorik ere esateko tentazioa sentitzen zuten: presaka ibiltzean aurkitzen zuten plazerra eta zoriontasuna, ataskuena, pisuko 80 metro karratuena, kutsadurarena, bakardadearena eta hiriak eskeintzen dituen beste hainbat dibertsiorena.

1040. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 Gertuko mendi baterantz abiatu zen, eta gain horretatik, beheko lautadan gertatzen ari zen guztia ikusi, eta zeruak zartatzerainoko uluak jaurtikiz bere bila zebiltzan etsaiak zaintzen zituen.

1041. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00015 Batzuek, kolaz, orratzak itsasten zituzten adreiluetan. Beste batzuek eskorpioiak ezkutatzen zituzten hormetako zirrikituetan; edo zepoz josten zituzten horma gainak.

1042. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0008 Frogak baditut: Egia Gurutzatuen Liburua ere hortxe bertan daukat, ohe gaineko apalean, eta bene-benetakoa da:

1043. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0050 Garrasi egiten ez zutenak liburuekin mahai gainean joka ari ziren, edo oinetakoekin zoruan joka; batzuk mahai gainetan saltoka ere bai, mahai batetik bestera Tarzanena eginez.

1044. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0110 Eseri ginen eta, bilera hasi bitartean mahai hartako jiran zegoen jendeari hasi nintzen begira: zuzendariaz gain, irakasle mordoxka bat, guri klase ematen zigutenak hiru: Erramun Txistu, Pello eta Arrate;

1045. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0110 guraso batzuk ere baziren, gure lagun koipetsuaz gain, eta bazitekeen haietakoren batzuk gure gelakoen aita-amak izatea; eta azkenik ikasleak: UBIko gure bi lagunak, bistaz bakarrik ezagutzen nituen beste batzuk, eta azkenik gu: botorik gabeko gonbidatuak.

1046. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0110 - ... Eta gelako ikasleek, beren aldetik, azterketarik ez egitea erabaki zuten, ez tutoreari ez zuzendariari ezer esan gabe; hori, automatikoki suspensoa irabazteko arrazoia izateaz gain, diziplinazko akats larria da, oso, bere horretan utzi ezin daitekeena...

1047. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0049 Handik eta hemendik jasotzen nituen kolpeez gain, irain mordo bat entzuten nuen eta oihu latz eta luze bat, belarriak lehertaraziko zizkidana.

1048. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0015 Ibilaldi luzeek eta zaldi gaineko galapada amorratuek nekaturik eta ahiturik uzten zituzten gizonak.

1049. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0026 Baietz, baina askatasunaz gain, babesa eman behar diegula maite ditugunei, eta egun hartan txoriak gaizki ibiliko zirela, jana ezin aurkiturik.

1050. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0031 Sukaldean, su gaineko eper eta arkumeak lo gelditu ziren, eta sua ere lotan.

1051. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0030 Dotrinaz gain gauza gehiago ere ematen bait zituen: beldurra, masailekoak, txertu txikiak (besoan egiten zituen zimiku mingarri porrokatuak)...

1052. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Ardiak jeizteaz gain, beti berandu dabiltzan horiei arkumea hil, garbitu, larruak xukatzen jarri...

1053. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 Ertz bateko botoiari sakatu zion, eta orduan mahai gaineko kristala piztu egin zen, bere azpian galaxiaren hiru dimentsiozko mapa erakutsiz.

1054. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0066 Jaiki eta ate-zulo gaineko kandela hartu nuen.

1055. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Ate gaineko zenbaki adierazleak pizten ari ziren...: 6..., 5..., 4..., 3..., 2.... 1..., BS (Beheko Solairua).

1056. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Une hartan gainerantzeko hiru igogailu gaineko zenbakiak pizten ari ziren.

1057. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0046 Indartsuak bazarete, ostera, edota uraren gaineko aparretan bizi bazarete, saia berehala zuenganatuko da hegan, umil eta ezti, zuek lausengatu eta zuritzeko, beti beti zuek bezala pentsatu duela esateko.

1058. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0032 Eta gutako bi bere amarengana joan ziren eta ama akuilu eta guzti abiatu zen zakilberde haien bila (zeren bere ama itzain baten emaztea izateaz gain, marimatraka samarra ere baita), eta haiengana iritsi zenean Joxemartini joka ari zitzaizkion gure txabola non zegoen jakin nahi zutelako, eta ama eta batez ere haren akuilua ikusi bezain laster tximistak egiten aldegin zuten babu halakoek.

1059. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0050 (...) diruaz gain, gonapean intxaur edo sagar batzuk ekartzen dituelako eta horrek poxa ematen didalako.

1060. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0069 (...) azkar-azkar esan dit baietz, ongi pentsatu duela eta BAIETZ!, bihar bazkalostean paseatzera joan gaitezkeela eta hondartza gaineko erloju handian geratuko garela...

1061. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0061 - Egunez egun, Drakulak ahalmen handiagoa du nire gain -esan zien Minak-.

1062. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0028 Luixito seme bihotzekoa erraz komentzitu zuen; nahikoa izan zen beste azpijoko eta erregaloz gain han bi lehengusu ttiki zituela esatea, Luixito kontent eta joateko irrika bizian jartzeko.

1063. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0009 Berehala konturatu ziren beren erabakia ezin hobea izan zela, Julietak bere burua ederki asko zaintzen baitzuen, mimo handiz prestatzen zituen bere otorduak eta, mokofina izateaz gain, gozozale amorratua ere bazen...

1064. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0064 -Izar bat nahi dut, mundua nahi dut:
erosi, mesedez, ama!
-Nahiaren nahia bilakatzen da
zamaren gaineko zama.

1065. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00111 Ez zuen bertan behera utzi saldutako zintzoa,
bekatuan erortzetik gorde zuen;
harekin batera jaitsi zen kartzelara,
eta kate artean ez zuen eskutik utzi,
harik eta errege makila
eta bere menperatzaileen gain nagusitza eman zion arte.
Salatzaileen gezurra agerian jarri zuen,
eta betiko aintza eman zion.

1066. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00003 Oparigaien gainekoa

1067. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00020 Oparigaien gainekoa

1068. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00040 Oparigaien gainekoa

1069. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00061 Oparigaien gainekoa

1070. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00080 Oparigaien gainekoa

1071. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00101 Oparigaien gainekoa

1072. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00121 Oparigaien gainekoa

1073. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00140 Oparigaien gainekoa

1074. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00093 Herioren garaia baino, garai baten heriotza iragarri zuen luma zorrotzenak hiriko aldizkari irakurrienean, eta gaineko argazkian, Chaibi Ahmed islamiar gudari gaztearen hilotzak zipristindu egiten zuen ia-ia idazkia, sei balazulotan behera zerion odol isuriaz.

1075. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00090 Gutaz gain, ez zen han beste bisitaririk ageri.

1076. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00065 Esate baterako, bart arratsean Igeldo gainean hain etsituki mintzo zen mutil gazte ubeldu haren gurasoak bizirik dirateke oraindik: a zer poza hartuko lukeen semeak!

1077. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00054 Kazetariek burua kaieretatik jaso barik idazten zuten mahai gaineko kriseiluen argitan, lekuko izugarriei begiratzeko uzkur baleude legez.

1078. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00121 Hildakoa, oso handia izateaz gain, oso gorpuzkera sendokoa zen.

1079. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Holandarrarekin, horrelako kontuez mintzatzeaz gai, ibilaldia egin dut inguruko txoko ederrenetatik, eta parkeak antolatuta dauzkan zerbitzuetako batzuk erakutsi dizkit: krokodilo eta dortoken haztegia, edo piztia gaixoentzako sendatokia, esaterako.

1080. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00055 Gainera, gure ogibideaz gain, gure zaletasuna ere ebatsi ziguten.

1081. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00043 Gure buruen gaineko zeru tarteak bioleta-kolore etengabe aldakorra izaten zuen eta haren aldera jasotzen zituzten kaleko lanparek beren argi motelak.

1082. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00093 Mooney andreak tximinia gaineko erloju txiki doratuari begiratu zion instintiboki, gogoetaldiaren erdian George's kaleko elizako kanpaiak isildu zirela konturatu zenean.

1083. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0007 Bere emazte Mariana lurperatu behar zuten egunean, etxean bertan egin behar zuten elizkizunera joateko prestatzen ari zela, oheburu gaineko gurutzean pausatu zitzaizkion begiak, eta une batez desafiozko begirada josi zion;

1084. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0171 Bai, oso egokia da idazteko, zur sendoa, kaoba, zabala mahaia, eta oso ongi zaindua, leuna du gaina, marrarik batere gabe eta godaleten eraztunik ez.

1085. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0129 Tabor mendi malapartatu batean bezala agertu zaizkio ziplo bere zorionak artean izateko zituen pitzadura erremediogabeak; etorkizuneko desamodioaren hezurdura biluzia begitandu zaio ur gaineko arku soilduen irudian, bere hitsean guztiz argi.

1086. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0161 -Zer argituko luke horrek? Begoñaren hitzen tonuak izoztutako putzuen gaineko ibilera gogorarazi zidan: hanka puntetan ibili ohi gara, izotza puska ez dadin.

1087. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0059 Une batez, leihoz bestaldean, pinudi artean kokaturiko herrixka bat ikusi zuen, eta haren gaineko zeru urdina.

1088. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0014 Alemaniaren gaineko garaipenaren ondoren armadatik etorri berria ez balitz, sei hilabeteko zigorra izango zuen.

1089. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0043 Hura, ordea, Flora alegia, deus gertatu izan ez balitz bezala egoten zen, edo, badiot, hori iruditzen zitzaidan, nire eskua bere magalean hartu eta ferekatzeaz gain, besteetan ez bezala, mostradorera altxatzen baitzen plater eta edalontzien bila, zeren Hanbren ez baitituzte mahaira ateratzen, bezeroak joan behar izaten du jasotzera,

1090. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0078 Giltzak sarrerako altzarian utzi zituen, kaobazko gaina duenean.

1091. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0191 Ez da zaila imajinatzen Panerok Paveseren memorian eginiko bertsoak dituela gogoan; adibidez, Biharamunean Cesare Pavesek ez zuen gosaririk eskatu, gau-mahai gaineko pilula txikiez eta uraren basoaz mintzo diren haiek.

1092. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0051 Ate aurrean pasabide estu bat zegoen, haitzarte baten gaineko zubitxo baten antzekoa, etxeko hormaren eta ezponda ertzaren arteko hutsartea betetzen zuena.

1093. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0211 Zutikako lanpara batera hurbildu nintzen eta lokarritik tiratu nuen pizteko; atzera sabaiko argia itzaltzera joan, gela berriro zeharkatu eta lanpararen azpian neukan joko-mahaiaren gaineko xake-taularaino hurbildu nintzen.

1094. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 Tragoskadaka edan behar izan duk bizitza osoko koparik desatsegina, eta laster ulertu duk gauzak ez direla uste bezain errezak, batez ere kontutan izanik heure mogidak, nahitaez, zerikusi gutxi duela jadanik heure lagunenarekin, ardo eta pattarrik edateko gogogabekeriaz gain parrandarako ere indarrak erdi abandonaturik dauzkak eta.

1095. 1991> euskara batua literatur prosa lasa 0017 Baina Heraklito poeta zen, filosofo handia izateaz gain.

1096. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0014 Kapitaina! itsastxakur bilakatzen den ikatzaren argitasunak, tximista, intsektu, zure begien pean, aluzinatuen eskuadroiek, munstro gurpildunek, lo-ibiltari mekanikoen oihuek, zilarrezko tableten gaineko urdail likidoek, lore haragijaleen krudelkeriek, lanegun arrunt landatarra eta zure arratsaren zinematografoa bereganatuko dituzte;

1097. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0072 Paradoxen mundu honetan, gure hizkuntzak ere baditu bereak, ume jendearentzat dibertigarri izateaz gain hizkerarekiko plazergai ere liratekeenak; batzuk azaldu nahi dizkizut, zure erresuma horretan balia zaitezen zure sema-alabekin hitz goxo iharduten zarenetarako:

1098. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0076 MEHATZ INGURUETAKO SOROAK, BATEZ ERE KOLLASUYU-KO GAINA.

1099. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0006 Azpialdeko haitzuloaren gaineko irtengune den harri zapalean, hankak gurutzaturik apatx eginda dago.

1100. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0154 Halako batean beherantza begiratu eta gain hartatik Aitonaren bulegoa desberdina iruditu zitzaidan.

1101. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0063 Ordurako, Mikela itzarririk zegoen eta su txiki baten gaineko eltze batean zerbait egosten ari zen.

1102. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0124 Honek hartua zeukan lehengo itxura: ate gaineko bonbilaren argitara, zahar zaharra ematen zuen, benetako bizkar okerra.

1103. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0019 Ordurako hasia nintzen benetan kezkatzen, gure projektu txiki hark, kalkulatutako etekinak ekarri beharrean patrikak ia hutsik laga zizkidan; izan ere aipatu iragarkiaren kostuaz gain, eta etortzekoa zen apopiloa behar bezala hartu nahiz, beste zenbait gastu txiki ere izan genituen, egoera normal batean inolaz ere hartuko ez genituzkeenak.

1104. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0055 Erregua puntu honetara heldu zen unean, gero eta urduriago agertzeaz gain gero eta sumindura handiagoz aieneka eta marmarka ari zen umea eserita jarri zen bat-batean ohantzean eta ahots ikaragarri batez oihu egin zuen:

1105. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0076 Harrez gero ez zen bisitari gehiagorik zaldi gainetan edo kotxetan.

1106. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0060 Erabaki gabe dut oraindik hemendik 15 kilometrora dagoen bidegurutzean zein bide hartu: eskuinekoa, errazena, Aprica gaina igo eta Valcamonica-n zehar Passo di Tonale-tik Bolzanora jo ala ezkerrekotik Stelvio-ko bidea egin.

1107. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0060 Tresenda-ko bidegurutzera heldu naizenean ez naiz oroitu ere egin nere zalantzez eta Bormio aldera hartu dut Aprica gaina eta Valcamonica harana olagizonen lurra alde batera utzita.

1108. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0060 Irakurtzen dudanez antzina Valtelina eta Valcamonica haran bera ziren, mapari erreparatzea aski marra zuzen berberaren bi zatiak direla ohartzeko, baina kontinenteen barne mugimendu etengabeak direla medio iparretiko indar europarrek eta hegoaldetiko afrikarrek trink egin zuten hemen, besteak beste Aprica-ko gaina altzatuz eta harana bitan banatuz.

1109. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Gaineko ostatura heldu eta Coca Cola-gelato-Coca Cola... eskatzen eta eskatu ahala irensten hasi naiz.

1110. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0071 Laguna erdi jantzita eta bera erabat biluzik egoteaz gain gorantz begiratzera beharturik, zutik begira bait du han berak uretatik urtetzeko ahalegin traketsak egiten dituen bitartean, Onofrek epaimahaiaren aurrean ikusi du bere burua.

1111. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0095 - Gogora diatortak kanposantoan izan gineneko eguna, hi itotakoen ganeko ipuinak kontetan eta ni heuri entzuten, ze ni ez nok hemen herrian jaionekoa baina, hataz guztiz be, bertokoa egin nok, umeak eta andrea bertokoak diaukadaz - Luisek buruz polito ikasitako berba purrustada askatu du, kaioek euren karrankotsezko kontrapuntuaz efektukeria areagotuz.

1112. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0046 Gero erretoreak alabari bien arteko kontuaren egoera luzatu zion: zor ziona, horren gaineko interesa, Yvetteren sari murritzetik kendutako zenbatekoa.

1113. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Oinutsik egotea, lehenago edo beranduago ulertuko zen seinaleaz gain, asmoa burutzeko berme izango zuen.

1114. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0127 Azaroaren erdia arte ez zen ezer ohartaraztekorik gertatu, goiz batez ur gainean itota agertu zen gorpuarena izan ezik.

1115. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0021