XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 Ganera autortu jazo jatzuzan beste argaltasun eta loikeri mueta gustiak entzutez, esatez (autu, ipuiñ eta kantak), ikustez (zeure edo bestien billoztasuna, estanpa, komedia, zinematografo); irakurtez (liburu, novela ta enparauak); dantza Naste-dantza edo baltsiua berez eztirudi pekatu, astuna beintzat.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Ganera etxaguntza onek eukazan sei solo lurlantzarako, ta basotxo bat, bedar, orbel, ota, ira, egur ta beste baso-etxean bear zirean gauzak zuzentzeko.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Zeurea naz ta jo naizu ama nai dozun guztian, baiña badakizu Mundakako gizadi guztien artean entzute andikoa dana Josetxo, bere betiko egitasun onakaitik, eta ganera ikastuna ta esangiña dalako.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Ganera, Eladitxo errukigarriari emoten deutsoezan naibage mingarriak, nigaz adiskidetasuna daukalako, egunaro geituten dabe nire maitegurea, ta menturaz, niri legez jazoko jako berari be.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eurakaz joian txalupa jaubea, eta ganera neskame bat, otzara baten bazkaria ebala.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Juana Marik, besartetu, ta emon eutsazan mosu batzuk, eta ganera, gosaritzat esne-sopa ederra.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Ezin idatzi leiteke an eratu zan laurka arrigarrizkoa! Juana Mari, ezagutu ebanean bere semea, jausi zan bere ganera, ta mosuka egoala izan eban larritasun bat.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Sendalaria da, barritsua da ta ganera abenduko eulia baizen lotsa gitxikoa.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Ta ganera zidarra dok.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Atara ta emon eutsozan ba, diruben batzuk, soñeko barrijak toloztuta maletatxo baten, eta ganera gorantzi andi ta ugarijak Juane koitaduarentzat.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 ...; eta ganera, abesti-ostian, aldizka iragarten ebazan bakochak burura jatorkazan edesti zein ipuñak.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 Parkamena eskatzen duat berbemonak bete eneyubazalako; ta ganera, euri jaramon baga aldendu nintzubalako bete bategaz ezkontzera.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0069 Gañera Jesusen aragui jaungoicozcoa izango zanaren araguiya, zan duiñ berari bizitzia emoten eutzan arimiaren anditasunac beragan euqui eguizan.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Eta okiñak igurdi eutsazanean, yoan zan errotara ta esan eutsan errotariari: Zabal egistazu galurun zuria oñon ganera.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 Zer egin eban Jesukristo'k bere azkenengo iru urtietan?... Jesukristo bera Jaungoikoa ta bere irakaskizunak Jaungoikoarenak dirala siñistu-azoteko, bere alatz arrigarriez gañera, ete dago beste agiririk?.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Baña Jaungoikoa egille ta jabe ta nagosi izatez gañera, ondasun guztien iturria be ba-da; on oro Beragandik datorkiguz.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Izkera batek alkarturik gaukaz biok, geure Ama Euskal-erriaren izkerea izanaz ganera, laguntasunik ezaz sotil da etsaiz edo arerioz inguraturik estu dagoalako.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 - Zer diñon, Katalin? Iasekoa ori? Ta ganera mutilla? Iasa zer dan bere eztaki orrek; mutilla dana badantzugu.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Euk egin biar dona burua bat txikiyauagaz, ganera mutilla berau izanda? Euk? Urdailla baiño begiyak andiyago daukanazan yatun orrek?.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Gañera Purrgatorio'ko animak ¿norr dirala uste dezu?.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Zu gandic, gueure gañera etorri dan bendeciño ta mesede onegaitic mundu guztiyac alabau zaguizala. Amén. Aita guria ta Abe Mariya.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Kendu dodaz ganera, esan zantar bat lelengo yardunean, amazortzi lerro irugarrenean, eta bi koma-tarte lau garrenean.

23. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

24. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Orraitik be iñoz -k izatera aldatu da: begi + oki'k bekoki egin dau ta ez betoki: ogi + ondo'k otondo'ez gañera, okondo be bai.

25. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Au be zerbait baño geyago da; baña alogeraren goratze au garatzak bere irabazkietan lortu dauanaren neurriz egiten eztalako, gizartelari askok gitxiegi deritxoe, eta langilleai, alogeraz gañera, garatzaren irabazietan be euren tokamena izentau ta emon bear litzakiela uste dabe.

26. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Ganera igon eta basuan barruna sarrtu dalarik, nekatuta be bai-dago-ta, iturriño-onduan jezarri da atxarrte osteneko kerizpe gozotan.

27. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (Oroituaz) A, ta gañera Mendaro'ko gertaera gogoratuko zayo ta ja, ja...! a zer algarak egingo ditun! Neroni ere gogoratu utsez lertzeko zoriyan jartzen naiz... Gertaera ori benetan parregarri da gero... Tomax bultzian edo trenean Bilbao'ra zijoan batean bere aldamenean andaluz bat omen zuan.

28. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (Besoa erakutsiaz) onenbestekua bai, a zer keak aterako dizkion Tomax'ek! Aurrerantzean etzayo aztuko ez gaurko egunez bere emaztetxoaren urte-betetzeaz gañera ezkontza-urteurrena dala... (Pozez zoratu bearrean) Laxter, laxter... eskalletan sartu ta oi ez bezelako usai gozoa nabaitzean o...! arrituta etorriko da... a zer poza ekarriko duen!.

29. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Gaur zorioneko eguna det, gaur urtea ezkondu nintzala... gaur urtebete, ai...! gaur urtea Tomax senartzat artu nuala, ta gañera gaur ogei ta bi urte betetzen ditut.

30. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 SINFO.: Buruzbera, gañera?.

31. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 (Eltzeaz gañera kajoi batetik azpil, txali, xardako botilla ta edontzia arturik barrura dijoa) Or konpon!.

32. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Gañera mai bat, kutxa bat eta alki batzuek.

33. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Kontxexi: Garbiñe'ri berri on au ematera noa, nagusi; ta gañera ekarri-erazi egingo det.

34. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Gañera, dakizun bezela, zuen baserri-etxeko ardurea ere nik det, ta beraz, zuen zoriona nere eskuan dago.

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 Ta gañera ¿ez al gera ba euzkaldunak?... ba... euzkaldunak esan nai du itz-egiteko euzkera dutenak.

36. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 A ta B, saltzalleak eun aneina ogerleko (100.000 $) beren saltegietan jarri dituzte: A'k, sendi, etxe ta morroientzat beardiranak ordaindu ta gañera, eundik bat bakarra (1%) irabazi nai ta, gaiak merke saltzen ditu.

37. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 (...) ta gañera, griña gaizto, zuzengabekeri, uste oker, eta gezur guztiak debekatu ta gaiztetsi ditualako, ditu Eliza Katolikuak orrenbeste etsai.

38. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gure Aita Franzisko Doatsua, gurutzebide ori ikustera ta egitera jun zan ara, Lur Santura bertara, Jesusen pasioko pauso guztiak berak egin zituan lekuan bertan egitera: Jesusen odolizerdien gañera bere negar malko ta izerdia botatzera.

39. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Elizaren asieran arrantzale beartsu ta ezjakiñak deitu zituen, Jaunak, eta berak asi zuen lan aundia aurrera eramateko beargaia oiei eman zien, artarako bearrak zitzaizten doaiak, beren gañera ixuriaz.

40. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Yoletan askoz guchiyagoda
kabitutzendan jendia,
¿gañera ayekin konparatzeko
nunda abillidadia,
arraunkalari bat bada aotza
zapaterua bestia
eta orrela milla ofiziyo
klasetan dena nastia?
.

41. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0300 Zeruan daude Ama Birjiña,
gañera ama zurea
goitikan dator itz goxo auxe,
nere tristuren epea,
ume zurtzaren poz ugaria,
malko legortutzallea,
ama nereak bialtzen diran
biotzerako pakea
.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Garibai edeslari ospetsua da Arantzazutaz idatzi dutenetatik zarrenetakua eta gañera berak ezagutu zuan Ama Birjiña Rodrigori agertu ondoren Arantzazura jun ziranetakoen bat, eta onen aotik jakin zuan gai onetan idazten duan guztia.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Gañera baso, etxe ta gizon ospetsuen irudiak bialtzea on izango litzeke.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen arteko batzuek, batez ere berarekin adiskidez lotuak izan zeratenok, izan liteke, bere bizitzeko gertaera au entzunez, arrituxe gelditu ta gainera aopean onelako zerbait esatea: gure erritar maitegarri au otzana zan, ezekien gora-goraka inoiz asten; apala zan, losintxa ta itz goxo ta gorespen-bila etzan bein ere ibiltzen; epetsua, egoarriduna ta odol-ila zan.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Etzuan iñorrk ezagutzen; gañera Lege-zarren alde itzegitera zijoan.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gañera sendi pamili bizitza, bearrezkoa da gaur beintzat, ezin iñolaz aurtxok ezer berez egiñ urte barru batzuetan.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Gañera orain beste egin bear asko ere izango dituzu zuk noski, ta bururatu zait bear bada aize ozkirria artzeera bidalduko nazula.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Gañera Gobernuko gizonak eta Elizaren ondasunen erosleak excoj munioaren azpian zeuden.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 - Ostua ez du eskuratuko, eta gañera kastatu egingo du.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Oez gañera baziran alderdi ayetan diru egitera Jundako Portugal'darr asko, ta oek ere Erexil'go seme agurrgarria goraldutzen erabilli oi zituzten mingañak, esanaz, Jaungoikoa onetsi edo bedeinkatzeko zala mixiolari onen ontasun, donetasun eta biotz beroa, ta Errkizi'tarr Abak bakarrik beste lekaide (erlijioso guziak baño geyago egiten zula Japon'en).

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 (...) eta bi praileen erantzupen arrigarria aditurik, eskatzen zuten, baimena eman omen zien; eta gañera, Iruñara joan eta ango auzoarteak paketzeko, aren izenean, Prantzisko Deunari esateko, esan omen zien erregeak.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 (...), Uzkurtz gaietan jakin bear duana da, norberari dagokion argitasunez, bere burua olentzatzeko (salbatzeko) bide bearrez bearak diran Erlijio'ko mirariak (jakitea) eta gañera Eukaristi'ko Ogia egunerokotik eta gorputzaren ogitik bereztea, era onetan Eukaristi donera urreratu dedin bere adiñari dagokion jaieraz.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 Oroitu bitez gañera, auen ardura dutenak, zein ajola aundiko bearra dan, ume guztientzat egiten dan kristau-ikasbidearen azalpena entzutera beren umeak joaten ote diran begiratzea, ta au ezin bete al balezakete, eman bezaiote kristau-erakutsia beste eraren batean.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Maite-aroa elldu zaitenean, loreetako bat gañera ateratzen dun irriz, eta eguzkiari eskatzen zion pinpina zabal dezaion.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Elizeko argiontziren batean pipa biztu al dut? edo Gurutzea lorrean erabili al dut astalarretan yudu baten antzera? Zertan utsegin dut, Yainkoaren urte gaizto, oinbeste ikusteko? Ez al zen aski niri aren eskua ukatzea? ta gaiñera berek oñaztatu dute!....

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0101 Franziskanoen Eleizan sarturik Aita Santuaren intenziorako zerbait orazio eguiñ ezkero, irabazten da bakoitzean induljenzia, parzial askozaz gañera, plenaria edo oso bat.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0101 Juanitoren berrogueita batgarren galdea:¿Eta induljenzia plenariaz gañera irabazten dira egun oietan beretan parzialak ere?.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0101 Batez ere Garizuma ta Abenduko egun guzietan, Urteberriz, Erreguenez, Kandeleioz, Andra Maria Marchokoz, Pazkoa Garizumako, ta Mayatzekotan, Trinidadez, Korpuz, beren eleizetako Patroi ta ordenetako santu santaen egun guzietarako Aita Santu askoren artean konzeditu dituzte, len esandako induljenzi plenariaz gañera eundakak urte ta millakak egunetakok induljenzi parzialak.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Eskupeko ederrak eman zituen, gainera, Patxiko ta mai-otseinentzat, zeinulari ta suziridunak ere poliki izan zuten.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 ¿Zeinek, alabaina, aita bati, batez ere nerealakoari, ezer ukatu? Joan, iritsi, sartu ta berarekin bazkaldu-ondoan, esku bete giltz mai-gainera aterata, - Isabel, esan zion Aitak, gizonok ezkera giltzain izateko jayoak.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0051 Guiariac, ezagutzean zure deseo santu eta bizia, utzico dizu ziur, maiz comulgatzen, baldiñ gañera arquitzen bazaitu artaraco ondo prestaturic.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Aurreko gauean, illunben artetik, txotiño zorrotzdun frantziskar bat ikusi izan nuen; baiña ura ireltxo bat edo begitasun bat iduritu zitzaidan, eta gaiñera arek kaputxino-jantzia atzekoz-aurrera zedukan.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Gorriek berriz; aurreko gauean egin zuten betekadaz gaiñera, jateko ugari zeramatzaten: ezti, aragi, ogi, azukare, patata egosi ta abar gizon zuur, erneak izaki aiek.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 34 Izan ere, Nik igarrle, ikastun ta yakitunak bidaltzen dizkizuet; zuek, berriz, ayetako batzu il ta gurutzatuko dituzute, ta zuen sinagogetan batzu ebaindu ta iriz iri esetsiko dituzute, 35 gañera datorrkizuen lurr gañean ixuritako odol zindo guzia, Abel zindoaren odoletik asi ta yauretxetik opamairako artean il zenuten Baraki'ren seme zan Zakari'ren odoleraño.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 36 Ziñez dasaizuet; gizaldi aundi guzi auek gañera datozkioke.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Egun andietako aparia amaituteko eukela, Peruk, txori-kerizea langoxe begi txiki txiki ta argiakaz, beren etxeko bei ardi ta bildotsen barri emon eutsen ostatukoai; ta ganera otseinen izena, Zeberioko basoetako egur-muetaak, eta onen antzeko ezgauza asko iakin eragin eutsezan.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Alaz guztiaz ez da au asco, bada ez degu utzi bear aztutzera, Jaungoicoac Eliza Ama Santari, eta onec artacotzat eracusten dizquigun eguiac, pecatu larriaren azpiñ siñisteaz gañera, beartuac gaudela guen eguimbide guztiac zucentzera, sinistmen orren beraren araberara, ecen tolesturaric gabe.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Anima nerea, anima nerea, dudaric gabe, guciz gogocoa zaitzu, izar dizdiratzalle oyetaco bat, cedori izatea; baña onetaraco ez bacarric ayenatu bear dituzu ceregandic, itz, gogoracio eta eguite loiquerizco guciac, baicican gañera igues bear dezu irrista zaitezquen, leuntasun gucitic.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - Eta guci oríec eguiteaz gañera beti eta utsaldigabe irauneracitzen die, eta puntu oro oriec ematen diardu bere escu onguilleaz eta aspertzen eztan onguinayaz.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Ezagu guenzaque gañera cembaterañocoa dan araco examiña eguiteaz contentatu eta damuaz contu guchi daucaten, eta oso onduac gueratzeco bularrari colpe batzuec ematea ascoco zayela uste duten ayen enganioa.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Une onetan, Zeru guzia pozez betetzen da; osasun eta graziazko iturriak ixurtzen dira lurraren gañera, Purgatorioko su-garrak palakatzen dira, ta deabruak ikaraz betetzen dira.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Gañera apaizak esan lezakio erriari: Ona emen ¡o kristauak! zuen Salbatzallea, zuek santu egiten zaituztena, zuen Berterosle edo Erredentorea.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 5.ª Gallaldi aubek irabazteko, Gurutzadakoaz gañera, Aragi-Bulda eduki bear da.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Baña Palben deuna, erregearen aizkidearen asarrearen asarreak ez zuan bildurrtu, ta gotzai batzarr bat egiñik Kirsapi-ren aide izan arren, Eutikes ziñauslea siñismenaren kaltez zebillelako gaizetsi zuan, eta orduan Eutikes-en aizkideak baturrik, Palben deuna bere tokitik bota naiez, bere gañera oldarrka yausi, zigorrtu, ostikada ibili, ta zaurituta gero, Oigitora atzerrituta bidali zuten.

76. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Luzetxo egingo litzaidake bere lanen berri ematen asiko banintz; gañera asmo ori euskeraz egiteko gogoa duena badago, lenago beste jakintsu batena egin zigun bezela; da legazpiar alemana, Baehr deritzona.

77. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Eta,¿nola utziko det Sekundino Esnaola jauna, maisutasun aundizko malletakotzat ezagungarritua izan bada, Royan, Paris, Bartzelona, Bilboon eta oraingo joan aldiyan Madrillen, maisurik jakintsuenekoen artetik, esaten dutelarik gañera, chinixtu eziñ liteken diñakua badala?.

78. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Oezaz gañera euskaldunak ez izan arren berorri Jaungoikoak eman diozkan animen alde ikasbide edo ejemplo onak emango dittuzten norbaitzuek ere aruntz juango dira.

79. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Gañera, Euskalerriko zantzoa dakargu, ta jaso bezait erri maite onek, gure biotzaren mami-mamitik, zirpuilik gabe, bereganotz dariyogun maitetasuna.

80. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Arrezkero GWALARNek iru-ilebetez beingo emanaldiaz gañera, amaika lan bretoieraz argitarazi ditu: erti-liburu, ikaskintza idazti, beste edozein motako elerti-lanak dirala.

81. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Aintzinako Erromarren spelunca, geroztikako latinoen cavea edo cova ta erdaldunen cueva adierazteko lau-bost itz ditu gure euskera zampacirc;r onek: atxulo ta koba Bizkaian, armalzulo Naparroan, leizezulo Gipuzkoan nonbait, obi arabar askok erderaz ere; eta gainera Lamizulo ta Lamiazulo Naparroako ibar askotan.

82. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 simiente ta gainera doctrina, enseñanza.

83. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Nere amaren ama, Errigoitiko alaba, Mikaelatxu Errigoitiko, gorulari zan eta gainera Lamien bildurti andia.

84. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 Gañera, euskeldunak dantzatzeko, Estrrabon'ek dion flauta ta trronpetak ¿ze eresi jo zezateken? Orain aurretik entzun degun ezpata-dantza ori edota bere antzekoren bat jo bearr bazuten orrduko euskeldunak, dantzatzeko, garrbi, agertzen da, yaun-andrreak, eresi ori jotzeko ze ereskiñ bearr zan trronpeta ezin izan zitekien, ezin jo-zezakelako soñu idekitako batzubek baizik (...).

85. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Baso=(Edontzi). - Ardo, ur eta edariak ontzietatik aora eramateko ontzitxoa. (*) Gaur nun-nai ia, mai-tresna abetzaz gañera sopera, fuente, frutera, azukrera, biñagrera, platillo, taza, kopa ta orrelako izen erdeldun-tresnak badirala, guziak dakigu. Baña ez dira egunero erabiltzen, ezta gutxiago ere. Azkeneko biak, ordea, geroago ta geiago erabiltzen dira; taza, kafe edo akeita artzeko, ta kopia edari bizietarako.

86. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Sukaldean gauzarik asko eukitzeko arasaz gañera kebide-kanpaiaren ertzako ola emen ertua deritzaio izaten da egokiena.

87. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Gaiñera Berak ziardukala I. 152-30, zuk... zenerdukala II. 191-16, ziñardukela I. 255-8 ta ziardukaten II. 139. 10.

88. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Gañera, gure Politika-eralguntzaren bidez ez zan Euzkadi osoan uri aundi bat bildu edo sortu.

89. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 12.- Gañera, (ni yakitera eldu naizenez) Bizkaiko euzkeraz agertu zan Durangon 1909garren urtean; eta lenago Bilbaon, edo (idaztiak berak dakarrenez) Bilbon lenago 1855garren urtian A Depont en Imprentan, Olaechea-tarr Bartolome Yaunak egindako Cristinauben Dotrinia-n; baña azkoz ere lenago Bilbon bertan ezaguna izango zan, libruchu ori urte artan amargarrenez reimprimidua zan-eta....

90. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Arbolak gazteak badira, jarri gauza itsaskor ori arbolaz gañera izaten diran makil eutsigarrieri ere.

91. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gañera berarrek erakutsi digu zer bidez gure ta besteen buruak aberastu.

92. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 1) Grazi santutzallez gañera, beste grazirik ba-alda? Bai laguntzalliak (aldizkuak, eginkorrak) izentatzen diran beste grazi batzuek ere badira.

93. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Gañera Jaungoikoak, alchatzen dana humillatzen du, eta humillatzen dana alchatzen du.

94. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0006 Larrazkeneko izotzak eihartu duen ostoa
Arbolatik berechirik erortzen da lur-gainera;
Gero, haizeak harturik, zirimolaka badoha;
Halaber ene gogoa dabil asmutik asmura
.

95. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Zer boz ozena duen hatik egun Ellandek!...... Donazaharrera heltzean bizkitartean, unhatzen ere hasia, oihuz emaiten da, eta astoak geldiarazi ondoan, hetarik baten gainera igaiten.

96. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Eta Ellande ohera badoa, ichil eta chitun, Mariaren makhila, bizkar hezurraren gainera eror dakion beldurrez.

97. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Thomas, Piarres, Ganich, trempurik hoberenean, zoin gehiagoka lothuak ziren lanari, eta Marie, Oihanaldeko alaba maitea, bederazka bederazka artho-bihiak erainez ari zen, michteriozko arrosario bat erraiten balu bezala beren alhor gizenaren gainera.

98. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 Jondoni Petric eta Jondoni Joanic escuac hedatzen dituzte Samariaco Fededunen gainera (Act Vlll 14 et seq.)

99. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Uretik atheratzera zoalarik, Zerua zabaldu zen eta Izpiritu Saindua haren gainerat jautsi uso baten idurian.

100. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Beha zure buruari eta ikus zer kargua eman dautzun aphezpikuak, bere eskuak zure gainerat hedatu dituelarik.

101. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bainan bada horiek guziak baino sendagailu zaluagoa eta errechagoa: Zoazi haurra bularrean daukan emazte baten ganat eta, chahakotik arnoa bezala, ichur-araz zazu haren esnetik zirrizta bat zure begiaren gainerat.

102. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Batzuetan orratz puntaz horen batez kitzikaturik ere, ez ditake larru gainerat ageraraz.

103. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Bertzalde hain zikhina da belea, mokoa bethi lurrez edo haragi ustelez estalia! Hain karranka itsusia du! Eta horien gainerat, ohoina mokoaren puntaraino! Nunbeit ohart dakiola dirdiratzen duen zerbeiti, laster eta laster ebatsiko du eta gordeko.

104. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Gainera emaiten badeiegu frantsesen jakitatetik doi bat, ez dukegu bizi gireno gure ondokoez ahalgetzerik.

105. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Bainan, beha, beha nor doan taulen gainerat bigarren garait sari untz'erdiaren eskuratzera: español apez-gei gazte bat, ja sotana jauntzia, Bizkaiatik etorria egun gutarterat, dituela bi urte Donapaleon bertze guzier nausitu zen hura bera, Pablo de Zamarripa y Uraga.

106. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0187 Zenbat aldiz ez dugu zorigaitzez ikusten ongarri metako bafada, leihotik eriaren gainerat heldu ithoka, gelaren barnea urrin likits batez bethea daukalarik!....

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Euzkerea garbi ta ziatz atsegin yakenak, izparringi onegaz aldi eder bat igaroko dabe, ta ganera, gure goguari yagokozan gauza on asko ikasi.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 ¿Noal gañera? Gogoratzen ote irakure, aako Un vecino, Otro vecino eta abar izenordeko aietzaz?

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Domeka goizian ikusten ditu suedar ontzi batek, eta artu ganera gosez otzez ta esturaz erdi-illik dagozan itxastarrak, eta baidakaz Bayona'ra.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bere idazkai politez ganera, bere irriudi barregarrijekaitik bakarrik artu lei pozik.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Bai, argi dago; baña ori barrija ixango da, ezta? - Nik oin esango baneu, itz ori aurkitu dodala 1767'an batebatek idatziriko liburu baten, ziur nago zuk eta beste askok ontzat artuko zeunkiela itz ori, ta beriala artu ta eruango zeunkie zeuen iztegijetara; baña nik esan ba'dagit, orain asmaua dala, ta ganera, neuk asmaua dala... orduan be ziur nago, arexek eurek asiko dirala esaten: Ba, bestelakotsuak, ¿nortzuk dira orreik txotxoluok euzkerazko itzak asmetako...? ¡ut!....

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Zortzi-amarreko aldratxuak eurrez ikusten dira erri-kalietako atadietan eta baserrietako etartietan Josu'ren jayotzako eresiak abestuaz ganera, iru intxaur da lau gastañe euren sakeltxuek betetako eskatzen.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ARIÑEKALARIAK Gaztiak ere gogotik dabiltz ariñeka oitutzen, onentzat txol (kopia)rekin gañera beste sari bi egongo dira.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ordu ortan Batzoki'ko aretoan ezegon eulirik ere zartzerik, dena jendez beteta zegoalako; eta gañera jendearen artean zaletasun aundia zegon Zeleta jaunaren itzaldia entzuteko.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Gañera, itxaropen bat daukagu: abertzaletasuna.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Eta gai ontan lan aundiya egin dezakegu apaizak, euzkera erakutziyaz gañera Jainkotasun sinismenean sendotuko ditugu-ta umetxuak.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ori ederki gañera.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Jakin zazute gañera gorago aitatutako oyek, guztiyak itz egiteko errextasunik ez badute ere, idazteko beintzat idazle koxkor onek baño geyagokoa dutela.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gañera, Jesus Erregearen irudi eder baten zozketa ere egin zan.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Izan ere nun obeto ango exeri-alki ederretan baño! Gañera, jolas-bide ederrak daude: ping-pong, kartak, irratizkiñ-tramankulua, eta abar.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta gañera Jaungoiko Jaunak emandako izketa dalako.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Edozein alderditatik gañera!.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gai onetzaz nere ustez isilik egon bear nitzake, eguneroko izparrangietan aiñ egoki mintzatu dirala, emengo idazle yayoak ikusi ondorean, baña ni idazle kaskarra izan arren, nik ere eusko odola det, eta eusko odolaz gañera, baita gizonak duan sentsumena ere, eta sentsumena duan gizona ezin liteke isilik egon gertakari lotsagarri au ikusita.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez noski, ez det uste, zuen odola, eusko odol gorria da, eta oso garbia gañera....

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera Batzokiko txistulariak ere bai.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Orbegozo gaxteak Satarka'ren olerki bat esango omen du gañera, ¡Irratsaio ornitugorik nai dezute!.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera kataluniarrak oso komerzianteak dituzu, eta ez det uste ain buru ariñak izango diranik, euren kalteko lege bat euren bizkarreratzeko.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera, gaur agintzen dutenak, lenago beti mendeko izanak dira, ta auek egiten duten guzia len agintzen egon diranentzat oso txarra izan oi da.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 -¿Lengo errizaiaz gañera, ala?.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Erriak baditu ordea beste dantzertu azalpiderik asko, ta txit jakingarriak gañera, eusko erritxo ta basetxeko izakeraren agerkai bizi baitira.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jolas gaiak edo deporteak dirala esango nuke geiena irakurtzen diranak: gutxi dira benetan baztarrean uzten dituztenak; ortik ekin genioke bada pitinka pitinka: idazleak ba daude eta jatorrak gañera: gure izparringiak erdera ordez, euskeraz partzea ez det uste ainbat kaltegarria izango lutekianik.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Bertara atsedenan billa inguratu da; ¡nekatua baidago lanezko geiegikeriagatik! ta gañera bizkarrean 78 urte dituala egiñ bear da kontu.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gañera, or daukak ba garbi asko, eztituk oiek, itxu-itxuan, nun dabiltzan eztakitela etorri neregana.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¿Gañera neronek galdetu bear al zioatet ori.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Amaiketakorik eman gabe gañera ¡zur arrayua! Traena jartze omen dik.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 !¡Agur!! Oso fuerte gañera ta zera....

138. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Arritzekoa al da gañera orrenbeste tiratzalle biltzea, iskrisiorik ezertxo kostako ez bada?.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gañera aspiltxoa (platillo) beñere baño merkeago degu, 0'12 xentimo bakarrik.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gutxi, guk nai aña ez, bañan tira asteko or nunbait, gañera batzaldirako izenik eman ez duten asko omenda gurekin etortzeko asmotan eta taldetxo galantak bilduko gera igande goizetan Jaupa Deuna entzun ondoren mendiruntz joango garanak.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Goizetik euskotar espetxeratuak meza ta jaunartzea izango dituzte gañera, kartzelan bertan.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Eta onek, dakarzkin kalteaz gañera, Aldundiaren eskubideak urritzen ditu: Jaurlaritzak ez ezagutzen nonbait eskubide oiek.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Bañotarak, ¿zertako egin
Orren jantzi itsuziyak?
Atzerrikusi begiratu ta
Bertan badira asiyak,
Telak osoro laburrak eta
Gañera gaizki josiyak
¡Zer aurrerapenak ekarri ditun
Nazkatu asko ikusiyak!
Nazkatu eta gelditzen dira
Begira dauden guziyak.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Entzun ba orain eskualdunak
eta kristau zeratenak
alde ontako Euzkalerrian
lasai bizi zeratenak.
Andik datozen anai gaizoak
guziak edo geienak
Kristauak dira zuek bezela
ta gañera eskualdunak
zuen laguntza bear bearra
emen izango dutenak.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Langile elgarkuntza indartsu hori, eskual-maitatzaile benetako izaitez gainera, benetako giristino eta katoliko ere badela erran dugu, eta or du bertze meritu aundi bat, zeren katolikotasuna argi ta garbi agertzen duten langile elgarkuntzak, baitakigu, geienez, zeinen bizitza makal, argal eta aula eraman oi duten; bainan, pundu hau, ondoko irakurgaian obeki azaltzeko utziko dugu.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Rekete ta palanje otsokumeak ez dute sekulan garbituko oben lazgarri ori; ta Arrasate'ko apaizen odol donea buru gañera erori bear zaie.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Ontaz gañera euzkeraz itzuli ta azalduak ditu: Eriotz bide, ta Txerren zubiko gertaria (Sheon'en La Parade du Pont du diable) eta bezte zenbait gauza.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Ganera, beste itz askok dauko tza ori, baña origaitik beratza nai baratza-gaz bardindutiari esteritxot.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Alperrak gañera ez du gaurkorik: dena biyar.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Len esan dedan bezela, datorren illaren amairugarren egunean inauguratuko degu Euzko-Etxea, ta pesta aundiak daude eratuta egun orretarako: txistulariak, ezpata-dantzarik, triki-titxa, pelota partiduak eta abar; ta gañera okasio oyetan iñun paltatzen ez diranak; meza nagusi bikain bat sermolari bikañagoarekin banketea ta mitiña.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Onetzaz gañera gizontxu onek buru ariña dauko Atzerritik etorri zañian eta Gazteiz'tik Madrid'era igarotzean euzkotarrari itz labanakaz gauz asko eskiñi euskun eta gaur agirian daukagu onek gugaitik egin dauna.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gañera jardunketa au bitarteko dala aldenduko dituzu azal orretatik bere gañian ezarrita egon oi diran momorro batzubek; bearrekoa da au, garbitasun onek ez dio utziko ta umiaren ao barrenian ezartzen gaitz oso ezaguna dan ao eria deitzen zaionari ume geienak izan oi duten gaitza, amaren lasaitasuna dala bitartez.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Halako lurretan, gainera heldu zeiezkin urak ez doatzi hain laster gain behera; eta nola emeki dabilan urak indar gutiago baitu edo zeren eremaiteko berekin, lur hetan uriak ez deramatzi hain laster dituzten gozoak, ez eta ere hain urrun, ura bera ere ez delakotz hain barna sartzen.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Burua ukhundoaren gainerat emana, gogoeta egonik bolta handi bat, azkenean berezi zuen, zer har.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bainan beharrez ez du iraun, eta haren ondotik jin zauzku erauntsi batzu gozoak, lehenchago ukhanen gainera, ederki ase baitute lurra.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gaineko lilia harrotu den ordutik alferretan dago han buruaz goitikoa: ezen ordukotz gaineko lilia eroria da buruko bizarraren gainera, zer gabe ez bailezake bihirik egin arthoak.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bertzenaz nola buru egin oro batean gainera heldu diren lanei?.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ondar aldian aiphatu ditugu cheheki, hemenche, berriki gainerat jinak zitzauzkigun bi zergak: bat kuponer eratchikia, bankoan eskutik gelditzen daukutena; bertzia, hunen osatzeko asmatua holetan, urtheko gure errebenio guziari lothuko dena, baldin bortz mila liberetarik goiti igaiten bada.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Erakutsi dugu bertzalde nola, errebenioari eratchikia zakon zerga berri horrek argituko dauzkigun gure buruzagiak, bat bederak dukegun ontasunaren neurriaz; geroztik, zer ahamen izigarria eremanen daukuten mortualetarik, lehengoaren gainera.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bertze batzu gainerat ethortzekoak dituzte ondoko urthetan.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Igaran ortziralean, bederatziak irian, Piarres Berho, Ezkazabalekoa, egur egiten ari zen bere alabarekin, noiz eta haitz ondo bat, uste gabeko alderdirat amor emanik, gainerat jin baitzaio.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Toki berean 20.000-tik gora bildu zen etxe berria jasotzeko; gañera Gotzai askok agertu digute, al duten era guziz guri laguntzeko asmo sendoa.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ez dek arritzekua, i aizen berri-zale bat orrela egotia, ta gañera ire aberritik orren urruti egonik.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Badakik gañera andikan laxter Gaceta del Norte euzkerazko idazkiyak Atzotik ona azal-burutzat zubela ekartzen asi zala.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 10. Epale-Batza'k arrtu leiz berak deritxen antzerrkijak, sariztuben gañera agerrtzeko.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Onetzaz gañera, kanpai soñu ederrak adierazten zigun Jesus'en Biotza'ren oñetara urreratzeko, eskeñiaz Berari gure biotz osoa.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oarra.- Oso kontuz ibilli bearr da sublimadorekin beneno indarrtsua da ta, eta ez det uste gañera, sendakiñaren errezeta gabe emango lutekenik.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Azukrea (bareztia) eta azukre gauzak jatea, tisikoentzat eta arrgal eta aulentzat bizirio ona da, baño arrgal daudenak edo tisiko daudenak ez dute euki bearr tisikotasunez gañera, diabetes deritzaion gaitza eta eztare gibeleko miñik, oiek euki ezkero, azukre gauzak arrtzea kaltegarria izango litzake ta.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Guk, nekazariak, lanean aritzeko eta gogotik gañera, kupira gutxi degu eta iñorr gutxik lanean aritzen irabaziko digute, baño gure abere, ukullu ta tresnak, bearr bezelako garrbitasun eta txukuntasunean eukitzen, ez dakigu, zabarrak gera.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Urrdalleko (estamouko) miñak sendatzeko zuzemenik onenetatik bat, eta gañera, egostaldi edo dijestioa egiten laguntzeko ez da noski izango, ura al-liteken beroena edatea bezelakorik.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ondo ostutzian mai gañera uztu, ta eskuz, nai diran irudiak egin; (zakurr, aingira, arrai eta abar).

172. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Orain, lezotarrak, erri guztietako Batzoki zabalkundietara, joaten geran ezkero, erri oietako abertzale danok, egun ortan gurekin elduko dira, guk ala uzte degu beintzat eta ala bear ere gaiñera.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Ganera dirua urri ba-da, makiña bat buru auste ta estutasun.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Erijotzea deritxon agura anker orrek gure bazkidien ganera bere koraña zorrotza ezarri dau, ta aldi laburrian, Jorralla'tik ona, gure bost lagun maite-maitiak eratzi ditu: Urrezti ta Ugarteburu'tar Nazari azkenengo, Dagonillaren 22'gn.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Kistar egiten ba'zan, aizkide onek bere ganera etzungo zirala ta azpian zapalduko eben bildur zan.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Aldean badire phintzetak burdin gorriari lotzeko, eta mailu burdiñazkoak, inkudiaren gainerat ukhaldiaren emateko.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Aita maitekor eta bioztia danez, neke gogorrenetan eta bearrizanez gonburu (beterik) dabiltzan semeai laguntzea bidezko dakiela deritxat; zuzentasunak be, gañera, berauxe eskatzen dau.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Begorretamar uste eta egun sortu Oraindio sortuko diranak gañera Donostiatik ogei bai, Oñatitik mordoska, Villarrialdik danak nai, Oyartzunen nor juango txotx egiñaz, Ondarrabian bero bero, Gazteiz-tik ere bai, Bilbau geien geien, Iruñan ere asi dira berotzen, Antzuelan maiz azko diranak juan nai...

179. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ¡Ezerr nekatu gabe gañera bete ere!

180. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Gaurko arratsaldean bertan olloentzat zaperoa egiñ, aste osorako baba leka igarrak jaulki, biarr goizean billobak errotara eraman-aña artaburu aletu..., ta etxezai txintxo-txintxo dago gañera.

181. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Kristo'ren irakatsiak zabalduz gaiñera, olerkari ta ereslari bere izan zan.

182. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Etzan beraz joan Arta'ra eta gainera etzuan erosi beste dendetan erostea falta zitzaiona.

183. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 10. Aregana jatsirik, Paulo gaiñera etzun yakon; eta a besarkaturik, esan eban: Ez larritu, bizi da-ta.

184. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 Negar malko batzuek paper gaiñera jausi ziran.

185. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Orko sei edo zortzi peseta mokordo gaitik, zeñek ukatu? Eta, gañera, norbait juaten bazan jerenziara esanaz, alako edo olako aundikiren bati ez zetsala sartzen laga?.

186. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Eta Moisek erriaren ganera odola ixuririk esan eban: Jaunak zuekaz egin daun itun-odola da au.

187. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Ganera Idatzi au aldatu edo iyeki barriak atera nai irarri ezkero, ta orretarako eskua daukan, eleiz-gizon batek izenpetu ta ikurraztu, Idatzi auxe ba'litz lez itzal aundiz artu ta gor egizue.

188. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Danok dakigunez, Euskalerriko errietan, bai andrazkuak eta bai gizonezkuak, euren izenez gañera gaitz-izenak izaten dituez.

189. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Geiago: lengo batean, irratia entzuten nengoala, Pariz-ko irratiak esan eban erderaz, gitxi gorabera, Bayona'ko Gotzaiaren bitartez, Euskalerriko eskola katolikoetan aurreri euskera irakasteko baimena lortu zala ta, gaiñera, Gotzai berorrek bere apaizgai guztiak seminarioan euskera ikasteko agindu ebala.

190. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eta gañera nik diñotzut izparringijak berak Euzko-Gogoa ixena daula, ta ezteritxot egoki Euzko ixena darabillan izparringi baten eusko-itza erabiltzia.

191. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Gero gañera, eleizkizun ospetsuaguak egin.

192. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Beraz, berba orrek ba-dauka Eleiz ordena baten sentidua, alargun utsa esan naiez gañera.

193. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 Euren liturjizko eginkizunaz gañera, alargunen pastoral betebearra eurak betetzen dabela orain, ikusten dogu.

194. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 3. Ez bata ez bestea ez ba'daukazu, barriz, isuri egizu ura buru-gaiñera iru bidar, Aitaren, eta Semearen, eta Espirituaren izenean.

195. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Gaiñera, bertan daukagu gure salbazioaren ezkutukia.

196. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 20. Itun Barriko arauak, lau ebangelioez gaiñera, Paul Deunaren eskutitzak eta Goteunak idarokita idatzitako Bidalien beste idazki batzuk artzen ditu bere barruan.

197. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Gogo-almenok Bera ezagutu al izan, ta jakiñez gañera jauretsi, Jauntzat artu, ta Aren esanetara jarri ta gur-egin, eta au egiñaz, ezagutu alean ezagutu, ta maite alean maite izateko emon eutsozan Jaungoikoa'k gizonari.

198. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Antxiñako erri-zarretan, gaiñera gurean bere ez?, ez ei eben olango neurtitz estuan abesten.

199. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Zeanuri'n, gaiñera, ba-zan beste kopa bat be bertako sendi batek puntua ondoen amaitzen eban bertsolariari eskiñia; bertako seme Joxe Mari Artetxe'k irabazi eban sari au.

200. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 Ni ere, marsan dagoen Gizadiari buruz, akordura eta pensamentura nator, geracen diren herriok, zerbicera geracen diren herriok, hegal eroriak dituztenek, beren arimako gogotik direna maitacen ez dutenek, laster bukatu behar dutela, eta gainera etoiki eta doilorki bukatu.

201. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Ire amari arestian esan diadanez txango gaitza da ta arriskoz betetakoa. Ez daukak etortzerik. Gañera! ez duk bakarrik utzi naiko gaxorik dagon ama? Geldi adi emen. Ez intekek gurekin joan.

202. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 Sor Paule - Ez naiz arritzen. Gañera etxetik ateratzeak ez lioke kalterik egingo. Tokiz aldatzea, gogoz aldatzea bait-da, Jainkoaren bideak dira guziak.

203. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Orduan lekua izango zenuke Lutxi'rentzat ere...
Xatur - Ez det izango bada? ¡Pozik artuko nuke gañera nerekin! Gaur bertan jardun degu orretzaz. Ez al-da ala, Lutxi?

204. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Ez ta nik ere. Gañera badakizu gure etxeak bear dula izan: etxe mutu. (Beatza ezpain-gañean ipiñirik).

205. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 Gañera, ik diokenez, darabizkizutenak berri-berriak ba'dira, kontuz ibilli bearra diagu.

206. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Bai, D. Martin'ek eskiertasun osoa eman dit, ez digula iñork eragozpenik ipiñiko. Gañera, gauez eliza ta komentua gordetzeko zaindariak izango ditugu.

207. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - (Adi-adi) Orain ere oin-otsak entzuten dira berta zamar. Onuntz ote datozen gañera...
D. Martin - Bai! gure atezaiak ez ba dira... kanzerberoak! (giltza soñua entzun bedi).

208. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Sat[ur] - Ori al-da guzia?
Mark. - Gutxi al-deritzazu? Zure jokoari igartzen diot; baiña bide ori ezta zuzena, ta gaiñera arrisku aundiak ditu.

209. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Uj[entu] - (Berriro atzeko atetik agertuaz). Don Satur! Don Satur! Txilibistro'nekoak eztu joan nai! Gaiñera or dituzu Intxaurraldenekoa ta Etxaluzenekoa. Biak lenbailen zurekin itzegitera etorri dira. Oiek ere, kontuak garbitzera. Zer egingo det orrenbestekin? DDT autsak botako al-dizkiet?

210. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Uj[entu] - (Berriro atzeko atetik) Beste bi andre zurekin itzegin nairik, nagusi. Nik eztakit zer egin ere. Berorrekin itzegin nai omen dute. Oraintxe bertan, gaiñera.

211. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 (Bere burua sillaren gañera botiaz. DIPUTADU jaunarekin batera sar bedi BENTURA ere).

212. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Emakume onek beronek jasoa da, gaiñera.

213. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Jose'k lagundu zion asto zurizkaren gainera igortzen.

214. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Igo zaitezte biok esaten zuala zirudian igo azkar nere gañera, aixa eramango zaituztet-eta.

215. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Ala joan zen beingoan bere semearekin Elkorreta gañera.

216. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Baditut gaiñera bi antxume, nolabaiteko larre batean arkituak, oraintxe ere larrua orban txuriz iantzita daukatenak; bi-pana ardi-titi legortzen ditute egunero; zuretzat gordeta dauzkat.

217. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Gañera, gutxien usten degun garaian, eta laister, guda bukatzera dijoan zurru-murrua dabil bazterretan.

218. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Etxe oso-osoa bat-batean gure gaiñera erroiztu izan ba'zan ez genduan danok batera Iñaxi'k bere emakume sentzune zorrotzarekin dana iruditu ta atera zuan alako oiu-karraxirik aterako.

219. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0008 8- Jakin ez itz-eiten,
Jakintza ber-bera
zu izanik... Iaungoiko
izanik gañera?...
.

220. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0020 50- Neu izango naiz neu
zuretzat janari,
izanaz gañera
nere odola edari
.

221. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Gañera, neretzat pozgarriena dan beste gauz bat ere ba degu... Malen'i ere ori bera gertatzen zaiola; berari ere nereganako maitetasun garbi, zintzoa, sortu zaio, eta alditxo batean alkar ezagutu gabe egon da gero gure maitasunak alkarri agertuaz bi biotzak bateratu dira eta alkarrenak izateko itzak Goiko-Ama'ren aurrean alkarri ziñez emanak ditugu.

222. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Gainera Bilbaoko egunkari guztietan notizia eman da, inguruetako etxola guztiak lurrarekin berdintzen dituztela.

223. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Errekaldeberriren eta Basurturen gainean daudenek oraindik itxadon beharko dute, hoek ez baitira ikusten, eta gainera poligono berriak egin behar direlako.

224. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 - Atzo gainera, esan zigun: Azkenean, azken fin batean, Francok irabazirikako bakeari eskerrak, libratu eginen zerate pobreziatik eta miseriaren gatibutasunetik!

225. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Baiñan gure gorputzak bai, neurria du, eta motxa gaiñera.

226. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Kilparak berak egindako jantzi-mee batek ozta-ozta estaltzen zion sorbalda gañera, luzatu zion legunkiro eskua.

227. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Guztiak, gañera, Sagrario bazterrean egin oi zituan egonaldien berri bazuten.

228. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Orregatik Los Rios'etako eleizak, etxeak bezela kañaberazkoak izatea bat dala, zarrak eta nolabaiteko xamarrak zeuden gañera.

229. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Olentzero ume biurri guzien etsairik gaiztoena zan, gañera.

230. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (13) Batean eta bestean, etsayak botatzen zituzten judutar batzuek ere, etsai-mendean zeudenen gañera Jesus Jaunaren izena deitzen zuten, esanaz: Paulo'k azaltzen duan Jesus'en izenean agintzen dizutet.

231. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (16) Ta etsai gaiztoa barruan zeukan gizona ayen gañera irauli zan, eta biren jabe eginda, azpiratu egin zitun; eta etxe artatik biak, larru gorritan eta zaurituta, iges egin zuten.

232. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Gaiñera, bego beti etxea, eta bego erria.

233. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Lekobide bere alabaren gorputz gañera makurtu, biotzetik auzia sendoki atera ta Garoa'ri eskeintzen dio esanaz:
- Ona emen, ire aizparen ikasbidea.

234. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Gaiñera, gurasoen jaioterriak eta txikitako lekuak ezagutzeak, azkure pixka bat sortzen zien.

235. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0109 Gogoratzen naiz, egun batez iya arratsalde guztian korrika ibili giñala joan da joan, eta tiro askorik egin gabe gañera: bañan tarteka gogor xamar egiten ziguten.

236. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Berez arritzeko gauza etzan; nere andreak, artean ederra ta gaztea izanik, ta ain ez-jakiña gañera, bere senarraren bearra oartzea; nere igesa, nere pekaturik aundiena, ta Jaungoikoak, ez ote geiegizko gogortasunez, zigorkatu nai izan zuana...

237. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Gizajo zoritxarrekoak egunak idazten pasa oi-zituan, sukarrak joa dagonaren antzera, eta iñori orrekin kalterik egiten etziolako, ta gañera, kartzelako zuzendariak, biotz onekoa baizan, agindu zigulako, idazten jarraitu zezan, bear zuan guzia emateko, gizona lasai arkitzen zan eta gelditzeke ekin oi zion.

238. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Nik bere naia bete nuan, ortan ezpainuan iñorentzat kalterik ikusten, eta gañera ildakoen borondateak betetzen beti izan naizelako saiatua.

239. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Gañera berak bazekien beintzat zertan zan bere kakoa.

240. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 55. Aien gaiñera
ixuria du
bere sua,
bai amorrua,
bai asarrea,
bai kexua.

241. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Goieskar ain berdingabe onezaz gaiñera, ludi ontako ontasunetan ere Jainkoak aberats egin nai izan ba'gaitu, eskar onez artu ta alik egokiroen erabilli bear ditugu, geure biotza aberastasunetara jota euki gabe, ta munduan zear txiro ta eskekoak ere ba-dirala gogoratuz.

242. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Gaiñera ura edan bear asko xamar.

243. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Aiñ bizkor bai-zijoazen gurdi gañera iyoarazi arte.

244. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno, beraz, beretik irtena, ara ta ona igesean dioa landetan zear; orain emen, gero an, zalantzazko oboak eta inguruak dagizki, koroi estuan baitute teukrotarrak ertsi osoan; andik, gaiñera, zingira zabalak esitzen du, emendik morkaitz goituak.

245. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea berriz, iñork zirkiñik baldin ba'dagi ete-eteko eriotzaz keiñatu beste aldetik eta, uria zeatz soilduko diotelako zemaiz, izukoi daudenai latzikara biotzeratuz, naiz-ta zauritua gaiñera doakio ari.

246. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0028 Ta ez al-liteke egunen batean nexka au izen ontako lenengo Santa izatea? Onetzaz ganera, zion, zeruan dauden Santu guziak, ez al-dira Jaungoikoaren koroieko arribitxi edo jema eder-ederrak?

247. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Nexka beraren ezpañetatik gañera.

248. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Jesus artzeko nere biotza alik eta ondoen apaintzez gaiñera, beste zerbaiten jakin-naia ere ba-nuan.

249. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Luzaro samarretik gañera.

250. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Geroago ta okerrago gañera.

251. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Onetzaz gañera, ultzera urratuta zeukan.

252. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 6. Magog'en gañera sua igorriko dut, ta ugartampecirc;tan lasa bizi diranen gañera, ta Yaube Ni naizala dazagukete.

253. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 15. Nik, berriz, zuen gogoengatik nere dana ta gañera naizan au pozik eralgiko ditut.

254. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Ordu arte illunpean egon ziran; Nabor eta Felix'en elizan, santu auei egiten zitzaizkien eliz-jaietan, beste bi ere, aundiak gañera, antxe zeudela, iñor etzan konturatzen.

255. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 Gañera, berrogei urte baño lenago etorriko naiz.

256. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Gaiñera, justizi-ministerioko ordezkariak probintziko gobernadoreak bidalitakoak ez baiña Justiziako Ministroak aukeratutakoak izango dire.

257. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Orduko siñestun geintsuak, gañera, ezeukiak ziran enura gabe.

258. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Gipuzkoan ta Bizkaian, gaiñera, armoniak otsen marmario, durundia, ta burruka, liskar edo etiketa adierazten ditu.

259. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Bazuten, gaiñera, beste bide bat berroroitzapen ori nolarebait adierazteko: gogoaren ezilkortasuna, alegia: beingoan, egonalditxo bat egiten du, eten bait-litzan, orixe duzu eriotza; eriotza ostean biriaiotzen da, aurrerantzean iñoiz ere austua ez izateko.

260. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Gaiñera, olan itzegiten dutenen sikolojiaren leit-motiv jakiten errez da: eurek singularrean nai lukete esan, baiña, baiña, gaurko gizartean itxusia ere ba-da-ta, pluralera jo bear, ba.

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Edukazio-ezaren seiñale garbia da, gaiñera.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Defenditzen asi ezkero, gaiñera, ba-dugu zeri eldu.

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Guztiei gañera, aita on bezela mintzo oi zaie.

264. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Gañera, gure sinismenarekin, Eleizak erakusten digunarekin ongi etortzen diran edo ez ikuste arren; zuzendu bearrik duten edo ez, zillegi zaizkigun edo ez.

265. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0159 Ba dirudi ez gerala konturatu ere egin, euskerak ba duela singularraz eta pluralaz gaiñera, besterik: indeterminadoa da, indefinidoa.

266. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Gaiñera, College ortako lagunak alkartasuna ta laguntasuna bereiziki sentitzen dituzte, loyalty berri bat sortzen baita.

267. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Gañera bere eginkizunari zearo ekin bear diote, Europa'ko jakintza-gizonen integrazioaren alde bere gustoak sakrifikatuaz, naiz-ta orrek bere konferenzi ta itzaldi partikularreri denbora kendu.

268. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Gaiñera egia izatea ere baliteke.

269. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Gaiñera, oiñaze gabeko gaiztokia egi bailitzan onartzea, katolikotasun mintzairan, oso trakets, illun itzegitea da.

270. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Gaiñera, gizadiaren aurrerapena denbora gutxi barru itzaldu-bildurra legoke.

271. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Gaiñera ba-du bizitza orrek alderdi samur bat: Bere ixuribearra.

272. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Gaiñera gorputza janariarekin bat egiten dan antzera, anima ere Kristo'rekin bat egiten da, janaritzat artzean.

273. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Gaiñera etxea senitarteko illerri ere bada.

274. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0149 Literatura sakratuan, len aipaturiko El Evangelio en Triunfo'z gaiñera, Salmoak eta Itun Zaharretik eta Eli-abestitatik bildutako berein kantagai itzuli zitun.

275. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 ERAIL-ERAN. Itzak ez-ezik aditzak eta aditz-jokoak ere asmatzen dira gurean eta burukomin aundirik gabe asmatu gaiñera. Erriak oraiñaldian, il'ekin adierazten du morir eta matar. Alabaiña, antziñakoek, matar esateko eran zeukaten eta matador edo asesino eraille (entzun'etik entzule bezala).

276. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Eliz-mixioak ere, ots aundikoak izan oi-ziran, gure aurtzaroan Lasarte'n ospatu izaten ziranak; bada uriko biztanle guzietzaz gainera, auzo-urietatik ere, eta batez ere Oria, Zubieta, Usurbil'dik, gizon eta emakumezko talde aundiak etortzen ziran, eta gogoan degu bizardun praille kaputxinoak buruzagi genitula, nola, batzutan Oria aldera, eta besteetan Usurbil aldera irtetzen giñan, (...).

277. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Beste aolkularien artean aurrena, gañera.

278. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Gañera, ez du adierazten agerketa zenbaiten egiantza ta bereztasuna.

279. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Horietaz gaiñera, hitz berrien premian ere ba da gure euskara, beste edozein hizkuntza bezala edo gehiago.

280. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Kriterio bat baiño gehiago izan diteke, gaiñera.

281. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Muga dugu bereizle handia bi Euskalerrien artean, eta geroago eta gehiago, gainera.

282. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Baiña gaztelaniak, ba-du gaiñera empíreo itza, eta guk ere orrelako ikurpen edo matiz bereziakin erabilli dezakegu donoki itz berria.

283. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Oietzaz gaiñera sarri izan zitun biotzaldietan etorri eutsi-eziñak, zoritxarrez gaur galduak.

284. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Gañera, Europako Batzarkideak salerosketakiko politika bakar batera eldu bearra dute.

285. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0178 Batzar auek jakiteaz gañera, bere gain dute Tratatuaren erabaki guztiak beteazitzea ta bai jakinbidetik, bai arauak emateko edo auziak garbitzeko almenetatik, bai baigarriak baiezteko eskubidetik ura lortu bear dute.

286. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Elkarrekiko Merkatuaren lurraldetan bizi danak, edozein Laterkideko lantegietan bere azioak (acciones) jarri ditzake, ta gañera lantegi ura dagon Laterrikoen eskubide berberakin.

287. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Gerezitegi, urte-sasoi onetan loratu, zuri-zuri loratu eta xoxo ta billigarra-koka-leku gañera, kantuz goiz-goizetik alai.

288. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Laziotarren izkuntza erakusten zuan Iturriaga'k, beste gauza batzuez gañera, bere ikastetxean, eta diotenez, arrigarria zan izkera ura ikasi erazteko zuan erreztasuna.

289. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0014 Baña gañera, zekiana erakusteko berezko erreztasun aundia zuan.

290. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Izan-izenaz gañera, nor-izena, adi-itz mugagabea (infinitivum) ta esankizun osoa ere jabe izan ditezke: Ipse est = bera da; negare vanum est = ukatzea alperrik da; dulce et decorum est pro mori = aberriagatik iltzea atsegin ta eder da.

291. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Badugu, gañera, gure errian beste fenomenu bat, garrantzi eta erakuspide aundienekoa.

292. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Kontuan artu ezkero gañera partidu politikoak, politika instituzioak eta prolemak, pentsakera ta bizikerak, gizarte kultura ta ekonomi prolemak antzekoak dirala, ez da bildurrik eduki bear Elkarrekiko Merkatua politika batasun bat bezela begiratzeko eta bereala erabiltzeko lantxo oen orrialdetan.

293. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Gañera Europear Elkartasuna osatzen duten oietako baten lendakariak, Euratom'en lendakariak esaten duanak indartzen du nik esaten detana (3): Bañan elkarrekiko politika izate bata dio Pierre Chatenet'ek egiñetan or dago, eta egunero zerbait geiago izanaz gañera

294. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Ta gañera, geienean, sozialistatzaz ari naiz orain, militar kontrako izpiritua daukate.

295. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0219 Oietzaz gañera badira Europear Elkartasunaren barruan indar aundiko beste partidu batzuek.

296. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Sofistak, gañera, gizonen ezitzalle genitun, jakintzaren eta errionbideen maixu.

297. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Entzuleen biotzak era ortan mugitzen zituan, bere biotz eta anima guztia, eternidadeko egi santu oiek ongi meditatu, ta barren-barreneraño oien ezagueraz, betea ta asea bezela zegoelako; ta biotzeko ugaritasunaz zelo biziakin mintzaturik, Jainko Errukitsuak, bai predikariaren, bai entzuleen gañera zeruko grazi ta argitasun andiak biraltzen zitualako.

298. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ezkontzak ba-du, gaiñera, bateo santuz garbitutako-engan esker-sakramentuaren ezaugarri bikaiña, Kristo ta Elizaren arteko batasuna adierazten duena.

299. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 25 urte dira orrelatsuko jaialdietan gañera, Gure Aurreko aipagarri XI Piok, Tarbes eta Lourdes'ko Gotzaiari kartaz ziola: Kristauak ez ditzaketela jai oriek jator eta bikaiñago ospatu, Aitortza Santuaren bidez beren biotzak garbiturik Aldareko mai santura jaunartzera joanez eta egunero, odol ixurtzerik gabe, berritzen dan Gurutzeko Oparian artukizun izanez baño.

300. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 Gañera, Eunurteko jaialdietan ez dezakegu Maria gure Ama samurrarentzat ezer atsegiñagorik egin, Gurutzeko grazi-askan edan eta edan baño, egunero bere Seme bakarrarekin geiago elkartuz, ori baida gizaseme guztientzat bidea, egia ta bizia (Jo 14 6).

301. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ori egiten badute, beren eta besteen pekatuz asarretuta zegon Ura aldeko jarriko zaie, Arengandik Zeruko grazi ta atsegiñak artuko dituzte ta gañera mingarri zaiena ariñago biurtuko, gure Salbatzallearen itz gozo auek diotenez: Atozte Nigana lan eta nekepean zabiltzaten guztiok eta Nik bizkortuko zaituet... ta biotz barnean atsedena arkituko dezute (Mt 11 28-9).

302. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Erlijiua izan dugu euskaldunon gerrate danen edo beintzat ia danen suemalle ta luzarazle; ta baitare, gañera, euskotarron bitarazle.

303. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Gainera, poemak, epopeiak, tragediak, ditiranboak eta itz-lauz edotariko itzaldi asko onduak eramanki ioan zinala: ta neronek arestian esaten nituen ikaskuntzetan, besteen aldean bestelako iakitun izaki eldu zinala, baita ritmuaz, armoniaz eta elatzen zeaztasunaz ere, ta gainera, beste gauza askozaz, oroitu uste dudanez.

304. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Ikustalleak gañera, baserrian esnea nola erabiltzen dan, bidean nola eramaten dan, eta artzalleari banatzeko nola gertatzen dan ere, ikusi bear du.

305. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Neurri berean txala, luze xamarra ba'da, 46 bat erralde; eta luzeaz gañera, atze aundikoa ba'da, 48 eta baita 50 erralde ere.

306. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Errez ezagutu dezakegu, esan degun guziaz gaiñera, alkar-arteko zerbait dirala sakramentuak.

307. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Ermitak sarreran badizu, gañera, Doloretako Ama ere, bere Seme illa magalean dula.

308. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Zerbait badare, lengoz gañera.

309. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0103 Eta ikaragarriago oraindik, askotan!, nere bidetik okertzean, neronek ere Barrabas! deadar egin dedala, ta gaiñera, Kristo'ri zer?...Crucifige eum! erantsi diodala.

310. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0103 Atera protxu une oieri: esker-abesti bat kantatzeko garaia da; eta gaiñera, zure biotz-txokoetako autsak astintzeko garaia, oitukeriren bat urratzeko ordua, asmo goituagoz jokatzeko ta urkoari gaizpideren bat kentzeko ordua....

311. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Eta umeaz gaiñera, Jainkoaren seme zera.

312. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Gañera itz au soldautzatik arrunt ekarri oi-dute gure mutillak, eta aurrarentzat ezagunagoa bestea baño.

313. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Bai, dio Ionesko'k, krisian eta arriskuan dago, ta hau zenbait arrazoigatik, haietaz gaiñera: teatrogilleak teologi-mota guztietako apostoluak izan ditezela nahi da (ta honekin beren askatasuna galtzen dute) edo ez dezatela eraso ta kontra egin; ez gerizatu, edo hau edo bestea irakastera behartuak daude.

314. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Gañera, nere uste apalez, egia izan arren egungo egunean, orain urte batzuek baño euskerari buruz, askozaz geiago bai mintzatu ta bai idatzi egiten dala, mintzaldi ta idazki orietan erabiltzen diran gaiak, ez ote diran sarritan bear bezain onuratsu ta probetxugarriak, derizkiot.

315. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Orrenbestez, eta ekidin-en jatortasunaz gaiñera, eldu gera bi punturen ezaguerara.

316. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Badut aditzea baduela onezaz esankizunik, aspaldi ezkero gaiñera, Aita Justo Mokoroa'k.

317. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Emen dijoakiguna auxe da soil-soillik: Lahovary jauna eztabillela bide ezagun orietatik, berak gogoak eman-ala autatzen dituen bide eroso eta erraxago batzuetatik baizik eta bide oriek, gaiñera, linguista guztien edo geienen ustez, eztutela denbora alferrik galtzea beste atarramenturik.

318. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Orain arte sortu diren metoduek badituzte beren muga jakiñak, mear xamarrak gaiñera: asma bitzate obeak eta indartsuagoak Lahovary jaunak eta bere diadokhoek.

319. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Gaiñera, gaur mundua txiki biurtu zaigu.

320. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Gaiñera bertan adierazten zaio nun arkitzen diran jakingarri geiago jasotzeko iturriak.

321. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Uritik beretik, gañera, ez da ezer ikusten zerukorik sasi-argien artetik ezpada....

322. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Gañera, zer da gizonaren begi utsak ikus dezakeana? Gutxiegi, zoritxarrez.

323. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Gañera, naiz ta baserritarrak beste errietako aurrerapenak artu, aiek bezela ezin dezakegu lan egin.

324. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 (...); gañera jayak ordainduak, ta uztan ta eguarritan sari bereziyak, ta zortzi eguneko jayak.

325. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Ala ere oartu bear gera, naiz gai berdiña izan, era askotara erabilli ditekela; ta gañera gauz bera beste bide batetik zuzendu ditekela, guztiok erraxago ulertu ta bizitzeko.

326. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Atximurka edo irakurralditxoak, gañera, liburu askotatik egin ditut, Euskaldunak poematik batez ere.

327. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Ordurako bañan, elkarren berri gabe, beste norbait ba-zebillen pizkor lan berean, ni baño aurreratuagorik gañera, bere gazte-sasoiaren abaroan.

328. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Ori, ta ondoko au gañera.

329. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Dana dala lan izugarria ta bear bearrezkoa Aita Onaindiak egin diguna, atsandiko lana gaiñera.

330. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Gañera, euskera zarrez egiñak diranak zallak dira irakurtzeko.

331. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Gaiñera Euskalzaindira bakoitzak zekartzin erri-itz ez-ezagunak, batez ere Aita Intzak Naparroan bilduak.

332. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Auezaz gañera bazeuden beste paperak.

333. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 - Ginuen mutila, joana, esperantza ginuena ez heldu, eta gainerat, etchea ohointzaz arindua....

334. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Zer egin? Igan arbolaren gainerat, adarrez-adar, kaskoz-kazko, edergailuz-edergailu, denetaz begiak bethetzeko eta asetzeko.

335. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Eta orduan, aingeruak othoitz eginik Jainkoari, ufa haundi bat egin zuen lupu-sare guzien gainerat.

336. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0095 Zertako da beraz LE-GE-A? Bekatuen-gatik emana izan da GAINERAT, agintzaren jabe den ondoko hura eto-RRI ARTE.

337. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Badoa gero timoiaren gainerat,
Handik zunkako on baten emaiterat;
Gero berriz farra farra
Ellanden sudur puntara;
Batean hunat, bertzean harat, griñatsu,
Iduri egiazki nonbeit duela su!
Eta khechu bertzeak ez direla deusik ari,
Bakarrik uzten dutela guzien akulari:
Apheza mar mar mar othoitzean liburutik!
Zer sanfreta haatik! Horrek badik burutik
Gazte bat aldiz kantuz, kobla eta errepika!
Uste du kantuz ariz joanen dela mekanika?
Andereño Uli badoakote aldizka
Beharri-ziloan jotzerat bere chirrinka.

338. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0224 Oldez bai eta moldez margoztuz gañera,
fleitean zun olea zer nai txedera:
antzak itxurapentzen bai fiña manera,
eskolaz ta baitakoz zegien, bitara.

339. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Alegia lo hura ere, lo zurrungan zagon; bainan mesfidatu zen gure ohoina eta argiaren bizpahiru chorta bota ziozkan neskatchari bularren gainerat.

340. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Eta gainerat diot, pilotari esker fama eta diru bildu duenak, araberan duela Pilotaz okupatzeko eginbidea, zeren, Jesu-Krichto gure Jaunak erakutsi daukun bezala, dohainak berekin ekarki du eginbide.

341. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Haize emaile gizon harrek igorri ziozkaten haize batez etsaieri deskargatzen zuten guzia beren gainerat.

342. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Gainera, erakhustun izaitera ethortzeko, nehoren eskolan eskolatua eta diszipulu molderraz izaitea, ez dela egundaino eragozkarri izan agirian emaiten derauku ederki asko Etxeberrik.

343. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Ganera, laphurtarr klassiko huni bertze dialektuetan edireiten diren berezitasun ta obari batzuk eratxikitzeko asmoak (litteratur-hizkuntzako batasunaren kaltetan eztenean, nabaski), asmo zuzen ta egokia iduri du.

344. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 ahoz ebakitzen dute; gainera, euskara idatziak duen tradizinorik hoberenean (litteratur-euskararen oinharritzako hautatu dugun tradizinoan) usantza horrek erro handiak eginak ditu.

345. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Xarmanta zelakotz emaitzaz estali zuen: ure-petentak egin zerauzkion haren laztanen ordain-saritzat; zaiak egin zerauzkion, zedazkoak eta satinezkoak, bai eta beste gauza anitz ere, heurgi maite zuelakotz; eta azkenekotz in cauda uenenum haur bat egin zeraukon hoik guztietaz gainera.

346. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0026 Beste zerbaitez gainera, au ere ikasi zuen: emakume aur egitekoak noiz alaba egin bear zuten.

347. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Bizi-molde eta hitzak, jausten badira gure herriaren gainerat-euri ephela bezain eskiki, orduan agur lagun auzoeri!.

348. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 Gei horiek oro gogoan eta elhez ongi erabili ondoan, bereziki Ondarrabian egin zen bertze bilkurachka batean, idazki luze bat moldatu zuten onhartu phonduak finkatzen eta zabaltzen zituena eta gainerat lauzpabortz galde zauzkanak: guthun hori Eskual-Herrian norbeit zirener igorri zioten, abendoaren 25-eko Daranatz aphezari zauzkan galder ihardets zezoten.

349. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Horiek gainerat, hobenduna hil beharrez ere ibili omen ziren buru bero zonbait.

350. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Druidak izaroetan ere ba ziran, Britannian eta Hibernian, eta heiei esker beren oguzko kultura bat zedukaten Goidelek; gainera, enda guduzale batentzat egoki den araura, epopeia eta kantu heroiko andana bat belhaunetik belhaunera heleraziak ezagutzen bide zituzten.

351. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Irakasle parte hau begiratu zuten Irlandarrek German guztiak Khristen erlisionerat, eta dembora berean hunen lagun zethorkien Grek-Latinen zivilisazionerat bil arteo izari handian Goidel misionesten zabalkundeari esker, gainera azken hauiek baitzuten orduan kulturaren zaintzeko eta hedatzeko ardura beren gain hartu Europan, Afrikako eta Asiako basatien aitzinean.

352. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 (...) eta gañera, terrenu batzuk ere erosi zitun.

353. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Ikasi zun kordiona yotzen, agitz ongi gañera, eta yotzen zun egunero yendia ekartziagatik, eta bertsuak ere kantatzen zitun.

354. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0031 Gañera yo nitun bertze bortz edo sei piez.

355. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Sortzetiko zuhurtziaren gainera jakitate bat errotikakoa eman zakoten; eskualdun menditar umeari edanarazten zakotela hurrupaka, Grezia argitsuan eta Erroma handian egin izan zen nehoiz ez bezalako arno zahar adimenduaren baitezpadako pizgailu eta odolaren neurrizko berogarria.

356. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Paganoen zuhurtzia gogorraren gainera, badugu hemen Jainko bakar amultsuaren baithako sinestearen eztitasuna; adimendua argituaz bertzalde, bihotza hunkitzen, berotzen, hobetzen daukun fedea.

357. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0030 2. Abereen gainera zori txara ez erorteko ona emen Luzaiden (AN) egin oi dutena.

358. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0071 Xalbador
Nik bazkaltzean gaur bi aldetaik
artua det atsegiña:
bazkari ona eta gainera
zerbitzailea apaña;
gaur arte ez nun iñoiz probatu
ekarri duzun koziña,
naiago nuke nik zerbait baño
gure etxian baziña.

359. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Mauleko.- Eskual-Herri guzian aiphatua da Mauleko ikasetche famatua. Gerla aitzinean, harri eauntsi edo galerna izigarri batek hainitz desmasio egin zakon; gerla demboran, aleman soldadoek ez ongirik egin eta ororen gainerat, Frantzia libratzeko egun hetan, juanden urthean, aleman aireko batek bombaz parte bat funditu zuen. Horien guzien antolatzeko ehun mila liberakoak errechki juanen...

360. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Primak.- Jacques Légasse-n orhoitzapenetan haren familiak eskaintzen du lehen prima: zilharreztatu kopa eder bat; gainerat chapeldunak izanen dut makhila bat, Gernika batasunak emanik.

361. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Anartean Cochinchinatik dathotzi tropa freskoak: lehenik Junker-etan ekharriak, zerutik jausten dire 200 soldado Aérodrome delakoaren gainerat. (Zori gaitzez bi parasola ez dira idekitzen): airuplan ihiztariak marrumaz eta hichtuka, Anamit guziak lurrari kontra itzatzen bezala dituztelarik.

362. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Milk-Bar delako ostatuan comptoir-ari kontra utzia zuten zakua, alegia deus ez, salaren erdian bezala. Bonbak zart egin duelarik, emazte bat erori da zango bat errotik egina; mutiko bati zangarra bi zathi egin zaio belhaunetik beherachago, mirail guziak altchatuak izan dira zartaren haizeak eremanik eta jendeen gainerat erori; andere bati sorbalda ideki zaio; muthil bati bi esku-muthurrak moztu.

363. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Duela zonbait egun, mundua, hisiaz hartua, batetarik biga egina zagon, puska bat aiher bertzearen gainerat saskitara chimichten ichurtzeko.

364. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Anartean Ameriketarik ekarri bonbak uharka ari dira erortzen Iparreko etsaien gainerat: diotenaz, egun hautan hiru mila kintal bonba izan dira gisa hortan aurdikiak.

365. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Kasu ahatik! Egun, sobera hil, eta bihar zu biphil! - Gainerat xori kolpatua ez da eskualde gaixtoetarat berritz irriskatzen.

366. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Gañera aditu zuan Jaungoikoak eskatzen ziola Ebanjelioko esan ura betetzeko: Norbaitek nere ondotik etorri nai ba du, bere burua ukatu, bere gurutzea artu ta nere ondotik etorri bedi.

367. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Ori olan da zibilizaziño industriala aurrera doalako, beste lurraldetatik jendea pilloan etorri dalako ta gañera gitxi idatzi dalako.

368. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Ez dago gaiñera zertan asi, emen agertzen, idazleak zer esan nai digun.

369. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Aurtengo Aberri-Egunean ain zuzen ere, indarrez Aberriaren gaiñera etsaiek dakarkiguten Erio ankerra baztertzeko erabaki sendoena artu dezagun.

370. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Aitz-mendi guztiak ganera joakozala begitandu jakon.

371. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Guztiz erraza, diño abadeak; bapere minik egiten eztaben osagarria, ta gañera utsik emongo eztabena; baña ori bai, diru askotxo kostako jatsu

372. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Ara, dirautso abadeak, zure aragi uslelaren gañera gizon bizi eta osasun oneko baten koipe-tantaka batsuk botata, eztozu besterik bear.

373. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Eleizatik eta erritik urrian eta, genera, ikuspegi eder eta zabalduna.

374. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Ganera gaun illunetan eta, batez berem ego aize epela ebillenian, andixek geinkian Matxitxako'ko arfiaren kiñu eta dirdira zoragarria.

375. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... benb 00001 Gurean ez daukogu ortako baimenik, eta gaiñera gabaz eskatzea alperrik.

376. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Bai. Ba-dakizu: gure erria ez da iñoiz aberatsa izan, eta aintxiñatik sentidu izan dogu lurralde obetara joateko bearrizana. Leen gaiñera, beste motivu aundi bat eukiten genduan aberritik alde egiteko: erlegiñoaren persekuziñoa. Orain Irlanda, errepublika libre bat da. Baiña, askatasuna lortu artean, gizaldi asko igaro izan doguz Inglaterraren menpean. Unada luze orretan, batez-bere amazazpi ta amazortzi sekuluetan, Inglesak eragozpen aundiak ipinten euskuezan katolikoak izateko. Lurrak kentzen euskuezan, kartzelan sartzen ginduezan, eleizak eta eskolak erre edo zarratu. Egokera larri orretan, Irlandatik urten egin bear.

377. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Bai, asko gaiñera. Dirua zenbat gura gastetan dau urtean urtean, gure izkuntza zaarra zabaltzeko ta sendotuteko.

378. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gañera gaizkixeago bederen ari gerala poliki poliki ikasi egingo degu obetoago egiten Euskaldun eta abertzale geranez orrelaxe egitea dagokigu.

379. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gañera Nobel'en asmoa aurrerapenak eta argi barriak sarituaz munduaren onerako jokatzea izan zan.

380. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Xamurregia da esistenzialismoak prolemak mai gañera ateratzen besterik ez dakiela salatzea, soluziorik ematen ez dakiela esatea.

381. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Alperrik izango litzake ganera.

382. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Kerexeta ganera ezta egon Antoniutti euskaltzale purrukatua, eta Pappa jauna ( alan idazten eban hatxemerke batek ) euskal-biblia egiten noiz asiko begira.

383. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Ez da liburutzar lodi oritakoa bai ordea, argi, giartsu ta zeatza ta gañera idaztiño polita errez irakurri ta sakelean eraman ditekena.

384. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Egia esan, berandu sortu zan ikastola ori; ogei lenago egin zitekeana eta egin bear zena gañera, ez da orantsuarte egin.

385. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Orra or eskolaren indarra! Aurrak dana ikasten dute, errex gainera, eta euskera beste ezer baño errexago.

386. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Emen Caracas'en eztago batere parrokiarik aur-ikastola gabe, elizak berak zuzenduta gainera.

387. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Ezin liteke... Eta gañera: zer geratuko litzake zuretzat nik dandana bilduko banuke?

388. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 -- Bai, ta arrigarria gañera; uda edan asi zidatek!

389. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Gañera badakigu, txiki txikitik ez dana ikasten anditu eta gero... amen.

390. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 Gainera... atzizkiak (sufijoak) ikututzen ez ditugularik... jakin-te, -tza, -turi, -nduri, oroi-men, -pen t.a..

391. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 Auetaz gainera... izen arrotzak t.a. ez degu aterik itxitzen.

392. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 Ikusten ez dan horman, ezkerretara dago atea, ate bakarra gainera.

393. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0019 TENIENTEA.
(Agertuala, tebeoa bere gordelekura) Ez da inor ageri? Ziur originalagaz bialdu dozuela, astakumeok! Eta Madrilera gainera!.

394. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 BIZKARRAZURREKO MUINA eta, era berean, ENTZEFALOA, garunazurraz eta bizkarrazurraz gainera, MENINGE izeneko hiru mintzez babesturik dagoz.

395. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 ARAKNOIDEAK jariatzen dau likido hau, ARAKNOIDEAK, gainera, babesa emoten deutse nerbio-zentruei.

396. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0082 Taldean sartzeko bide batzuek iriki ere bai ta orain, danen artean, bat geiago egin dute, gaiñera geien jolasten danetako bat.

397. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 ... eta, gaiñera, TALDEAN egingo dugu....

398. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 - Laister, gaiñera, orain zortzi illabete elkarrekin asi genduan zer-gertaera bidea bukatuko da.

399. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0118 Paperezko urontziaz gaiñera, panpin baten txanotarako ere balioko dizu.

400. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0034 Atseden unadetan, eguraldi onez, bost sei mutiko, auzunekoak, etxaurretik hurrean egoan arta zabalaren adar lodien ganera igon eta han jesarrita edo gora ta behera ezkurrak hartzen ibilten ziran; bien bitartean neskatoak mutikoei begira batzuetan, potxingo ertzean uragaz jolasean hurrengoan.

401. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0038 Basetxeko eta aurreko etxe bietako lagunen adiskidetasunaz ganera, beste ezaupide bat eukan Ikerrek.

402. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0040 Eta ganbaran, ganera, erleen eztia, soloan mokila baino ugariago.

403. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Kresalaren txipristinak ezpanetara heltzen jakuzan eta euri gazia lez jausten jakuzan ganera.

404. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Batzuk goi-maillkoak, besteak ez ainbeste, baiña, danetan daurkikegu, aldiberako gure (guda-aurreko eta isil-ondokoz gañera, egunotarañoko) olerkigintzaren lekukotasuna, aren etenbako ekintzaren lorratza eta aren idazkeraren euskalduntasunezko yasa.

405. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Ganera, ezkonduak sinismen batekoak izan bear leukie.

406. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Bera aginduko etorrela gainera, zehaztasun danak jakiteko.

407. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Hemen gainera, Kristo, Anemiren eta ni ez gara gitxiengo.

408. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0008 Izan be, aitaren itxurakoa izanez gaiñera, bere jasekoa da....

409. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Gaiñera, ez zan arazo zaillik, bidean ondo itsasia egoan berebillaren usaiñagaitik, eta olan uts egin barik niñoan.

410. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Jesus Jaungoiko dala sinisten dabe gaiñera.

411. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Ganera burutza au bearrezko ta egoki zan Pedro bizi zan bitartean eta geiago bera ilda gero Elizak ba jazarpenak izango zituan eta mundu osoan zear zabalduta egongo zan.

412. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 Nik diñodana beteko-da: Odis jainkotiaren jauregira ba'loake, gizaki arein eskuak aren buru gaiñera botako leukiezan alketx askok ikutuko dabez aren sorbaldak.

413. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Batzuek esaten dabe herrixak gipuzkeriantzako joeria dakola, eta gainera, herrixan ustian hau dala hizkuntza garbixena.

414. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Azi ta aunditu gurarik dabiltzan erri atzeratu orreik, gaiñera, buru bakotxeko (per capita) urtean bost dolar inguru gastatzen dabez eskolatzeko; industri ta olakoetan aurrera dabiltzanak, ostera, eun gitxienez gastau oi dabez.

415. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Ganera legegizona eta Euskal Herriko edesti edo historian, jakitun.

416. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Gainera, kargu horretan zirala, Picasso-ri Gernika laukiaren enkargua euron bidez egin jakon.

417. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0027 (...), berak egin eban bizidun orrein moltzoetan jartzea edo katalogatzea eta gaiñera, zientzi-bidez gauzak egokitzeko bizidun bakoitxari bere izena jarri eutson.

418. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Batzar-etxeari be ez eutsoen ikuturik egin izan, karlatar-izenekoak be euren lagun zireanez, ez eutsoen egoki eritxiko Gernika'ko zugatza ondatzeari; eta, ganera, munduazear izan egikeen gaitzezpena be gogoan izango eben, aurki.

419. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Xabier Amuritzaren asmoa, behar bada, asmo berbera izango da, bertso jarrien berbultzapena, baiña era barri baten: bat bateko bertsoekin konbinatuz eta plazan kantatuz, gaiñera doiñu-tresnan ots goxoaz lagundurik, plazarako izan ere Amuritzak berebiziko dohaiak ditu-ta, abots aldetik berariz.

420. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 ALTUBE'TAR SEBER'EK:
Idatz-izkeriak errikoi izanez gainera, batetariko izan bear dau.

421. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Gure Euskalerrian gaiñera eskoletan euskerarik irakasten ez danez, or ere ez ete dauka zeregin luze ta zabal bat?(...).

422. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Komentuko jaiak artu zituan kantagai: eliz-jaiez gaiñera, jantzi artzeak, buru-zapi jazteak, profesak....

423. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 San Migel gaiñera, haiñ harmadura astunarekin Sakramentu Santuaren aurrian adoraziñoko bueltak aidoso emuteko, mardula eta ibillera kementsua dakona izango da derrigorrez.

424. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 Gaiñera, damu-ospakuntza egiten diarduenak eta ixilik autortzen dagozanak (autor-entzule ta guzti) ez dautse alkarri eragozpenik ipiñiko.

425. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Ganera zelan, artez ta egokitasunez ala trakets eta baldarkiro.

426. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Ori dala-ta, dirausku Azkuek, ikako jokabidea ez bakarrik oraintsukoa, gaiñera, izkuntzan izan dogun aren sarrera umekeri edo mutikokeri baten antzekoa be bada.

427. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 Bidari-Etxearen zaintzeaz gaiñera, Poloniar gizon bategaz ezkondutako Markievicz-Kontesaren gidaripean, Uritarren Gudaroztea eritxon beste gizon eta emakumeak Dublin'go Zelai Nagusia menderatu eben.

428. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Eta gaiñera, Gobernu lez, ondo baiño obeto egiten zituen euren arazoak.

429. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Euren alde, baiña, erria euken eta gaiñera biotzak osoro ondo-sendotuak.

430. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 1940.go Ekainillaren 14-an, Wehrmacht altsuaren oiñezko gudari-Talde batek Paris menderatu ebanetik, nazi-autokrateari Frantzi-ko Uriburua ikusteko gurari bizia sortu jakon, bide batez munduan zear bere burua garaille lez erakusteko, eta gaiñera, Sena-ko uri politaren etxe ta oroitarriak euren tokian (in situ) ikertzeko.

431. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 SOE-k Londres-en lantoki zabaletan etxea artu zuan, atzerrienganako iru sailletan (noruegarra, frantziarra ta olandarra, britaniarraz gaiñera) eurei laguntza zabaltzeko banatua izan zan.

432. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Azken urteetan, gaiñera, geituz joian bere ezin-egona, artegatasuna.

433. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Ibarr eder asko urak
ondatu cituzan
eta Caspio lurraren
ganera arguitu zan:
Catay ta Libia bere bannatu cirian
eta ara bat lez zana
bi celan dirian
.

434. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Herriko nagusitxoen artean egoan Nautika Eskolako irakasle izateaz gainera, aldarteetan idatzi egiten eban poeta zan.

435. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Lehenengo kantua besterik ez dogu ezagutzen eta ez dirudi gainera autoreak beste kanturik idatzi ebanik.

436. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Eusebio M.ª Azkuek idatzitako bertsoen barianteak ikustean, era bitako azalpenak emon izan dira: batzuk Resurreccion M.ª Azkuek aldatu ebazala dinoe orduko bere eritxi linguistikoei jarraituz 34 beste batzuen ustez 35 aitak berak bertsio diferenteak itxiko ebazan eta ganera semearen zuzenketak aitaren euskera hobetzeko baino ez ziran izango.

437. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Beste modu bateko ospakizunak ere, eta harrigarriagoak gainera, egiten ziran ohean.

438. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Pertsoneari ondo lo egiten izten ez deutsen horreetakoak gainera.

439. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Gainera, behin hasiz gero, jarraitu beharra dago.

440. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Eta gainera amnistia eskaini eutsien parte-hartzaile guztiei.

441. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Orduan Txeng-Txuk lanean jarraitu eban, eta egitekoak egin ebazan, baina dana amaituta egurketea bizkar gainera altxatu ebalarik, guztiz harrituta geratu zan: bere aurrean, harkaitz baten gainean jarririk, neska batek irribarre egiten eutsan, eta haren begiek izarra irudien.

442. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Txeng-txuk begiak zarratu egin behar izan ebazan, eta irekitakoan, bera egoan zuhaitzaren azpian oreinkume zuri-zuri bat ikusi eban; hori bakarrik izan balitz... gainera azken gailetea barruratzera joian!.

443. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Baina, ganera, Euskalerriak historiatik aldendurik eta bazterturik ez dau iraun; ostera, antxinatik munduaganako gogaera zabalez jardun izan dau, zerikusi haundiko hartuemonak, salerosketak, herriketakoak eta kulturarekikoak eginez.

444. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Itun Zaharrean bertan, Jainkoaren espiritu gizonezko-andrazkoa uren gainera makurtzen da, holan bere izakerea materialdurik eta ugalkor edo sortzaile izatea lorturik.

445. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Bilbo ta inguruetan gaiñera eskumatar, erregezale, karlista ta paxista naiko bizi zan, aberats eta aundikiatan batez be.

446. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 LIZARDI.- Eta gainera, prantzeratik itzulia, mamiz.

447. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 GAIZTOA.- Ah, puta halakoa! Harrapatu haut, musika eta guzti gainera.

448. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Zuen egin zenuten eta egiten zeundeten ekintzetaz gainera, ama ezkongaiak hor daude, laguntzarik ez dutelako abortatzeko prest daudenak, haurzaintzak behar dituzten amak, haurreri sendi giro bat eman beharra, egunero ogiarteko bat jateko lain ez duten zaharrak etab.

449. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0117 Gainera, alferrik naiz orain hemen.

450. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Gainera, noren zai egon behar duzu? (Esertzen laguntzen dio Malen-i).

451. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 ANDONI - Ezer egin ezin orduan? MARTIN - Hitzik egiten ez duen bitartean gainera, nolatan ulertu berarekin?.

452. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Ez arranoa! Hori gainera, hiru egunean ezer jan eta edateko eman ez zidatela. Aurrez, bapo jan eta edan banu, ez nuen bakar bat ere zutik utziko. Etsaiak!... Perretxikoak bezala ebakiko nituen nire ezpatarekin beltz guztien buruak!

453. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 BIXENTE: Bai. BENITO: Egun guztian gainera!

454. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Momentu horretan LAU, eskilaratxo kaxkar batekin sartzeko asmotan dator baina muturra azaldu bezain laister megafonoa erortzen zaio buru gainera.

455. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 (Mahai gainera erortzen da atxurragatik eta algaren artean berriro altxa eta esnatzen dute).

456. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0010 MALEN - (Leihotik begira da). Harritzekoa da, bai. Gainera ikusita izugarrizko ekaitza datorrela une batetik bestera.

457. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0022 MALEN - (Zutitzen da bapatean haserre). Ez dezazula mesedez, barrerik egin! Gure aurrekoak, gure guraso eta aitona eta amonak, zerbaiten gatik izan diote berari itzal apartekoa! Gainera, zure aitonaren nahi bat da aker beltz hori etxean izatea. Berak zaintzen dituela dio, etxean ditugun abereak... Aker beltz hori dugulako etxean, abereak gaisotzarik gabe direla dio aitonak.

458. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0079 MIKEL - Orain alferrik da hori pentsatzen egotea. (Txistuak entzuten dira). Nolanahi ere gainera, ez da urrutian izango Ana.

459. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 KLARISA - Inoiz ez dut onartuko nire nahiak zureari hobesterik! Gainera, egia esateko, ez dut hitzik eman. Eutsi zeure eskariari.

460. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Bai, ziur nago baiezkoan, Volumnio. Ikusten duzu nola doan mundua, Volumnio: geure etsaiek zuloraino eraman gaituzte (Armatarako deiak, urrunean). Hobe da geuk salto egitea bultza egingo diguten arte itxaroten egotea baino. Volumnio zintzoa, badakizu biok batera eskolan ibiliak garela: orduko estimu harengatik, nire ezpataren heldulekuari eusteko eskatzen dizut, ni gainera oldartzen natzaion bitartean.

461. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Alde egizue: jarraituko dizuet. (Badoaz KLITO, DARDANIO eta VOLUMNIO). Mesedez, Estraton, gera zaitez zeure jaunaren ondoan: aipu oneko gizona zara zu. Zure bizitzak izan du ohore-ukituren bat: eutsidazu, bada, ezpatari eta bihurtu aurpegia ni gainera oldartzen naizen bitartean. Nahi al duzu, Estraton?

462. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 Eta zein izango ote da nere saria ordainetan? Ixtukazoak eta gorroak! Hire aitak Soir à Paris nere deklarazio faltsoez beteko din, zuen egunkari zahar horiek, Nekrassov kalumniatzailearen hondamen itsusia eta Duvalen barkamendua batera ospatuko dizkinate. Zuen lagunak garaile gisa eramango dituzue, eta pausoan zuen kohorte alaiek muturra zanpatuko zidaten. Manipulatua! Haur bat bezala erabilia! Eta mundu guztiak gainera. Han gorrotoaren tresna nindunan! Hemen, historiarena! (Isilunea). Véronique! Nere kasua hire lagunei esplikatuko bahie, ez ote lidakete alde egiteko mesedea egingo?

463. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 DICK - Bota duzu ederra oraingoan ere! Aurreko astean, gainera, diskotekara lagundu nizuen.

464. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 AMA: (Jaikiaz)... Ondo ondo. Ohe gainera noa apur baterako eta dei iezadak mesedez... bostak aldera.

465. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0018 - Ondasun eta Zerbitzuen Kontua (C.0.) Definizioz orekatua dago, ondasun eta zerbitzuei buruzko eragiketak bai baliabideetan (produkzioan eta inportazioan) bai enpleguetan (bitarteko kontsumoan, azken kontsumoan, kapitalaren eraketa gordinean eta esportazioan) aurkeztuz; ekonomiaren multzorako ezartzen da, eta adarren arabera gainera.

466. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Gainera, Euskaraz ere argitaratu ziren Zentsuko galdeketa-orriak milioi bat ale eta horrek, lehenengo aldiz, eskatutako informazio guztiari Euskaraz erantzuteko aukera ematen zion biztanleriari: propaganda berezi bat egin zen Euskal Herriko Komunitate Autonomorako Euskaraz eta Gastelaniaz eta I.N.E.k aurrikusitako zentsu-agenteen taldea ere indartu egin zen hiri handietako auzoetan zentsu-bulegoak ugalduz, guzti horrekin inongo dudarik gabe lanaren azken emaitzak hobetu besterik egiten ez zirelarik.

467. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Eta argitalpen honek adina edo iharduera-adarra bezalako aldagaietan desagregazio-maila handiago bat ekartzeaz gainera, informazio gehigarria ere badauka profesio eta kategoria profesional, laneko ordutegi, establezimenduko eta kategoria profesionaleko aintzinatasun, biztanleria iharduera ez-laboraldun, etab.i buruz.

468. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0017 Esate baterako, ikasketak egiten ari den eta gainera iharduera laboral normal bat duen pertsona, biztanleria iharduera laboraldun okupatu doia errubrikapean kokatuko da, eta ez iharduera ez-laboraletan okupatua bezala, nahiz eta titulu hau ere badagokion bere gaur egungo egoerari.

469. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0046 Osasun-Zerbitzuaren Orotariko Araudian horretzaz ohartemandakoaz gainera herri-lanaritzari buruzko orotariko legeen menpe egongo dira.

470. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-eko Akademikoa da eta Estatistikako Nazioarteko Institutuko (I.S.I.ko) osoko bazkidea, eta Institutu horretako Estatistikaren Integrazio-Batzordekoa ere izan zen, gainera.

471. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0044 Hirugarrena.- Jaurlaritzari, bere agintepeko zerbitzuegatik egin dakion eskuarte-izendapenaz gainera, ekonomia-egitamuketa, suztapen eta hazkunde-politikabideak, irabazpideak eta aberastasuna Euskal Herrian norbanakoen eta lurraldeen artean eskualdeka eta alorka birbanatzekoak eta, orohar, Autonomia-Elkartearen politikazko eta ekonomiazko dendua bermatzeko xedezko neurriak jartzeko une bakoitzean egoki eritzitako diruizendapena egingo zaio.

472. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Lortutako salmenta-maila normaltzat ematen dena baino beheragotik ibili zen arren, txikiagotu egin zuen horren aldean zuen distantzia urtearen bigarren partean, lehenengoan baino portaera faboragarriago batekin, eta 1984ean erregistraturiko eboluzioa baino hobeagoarekin gainera.

473. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Larruaren eta oinetakoen sektoreak murriztu egin zuen 1984aren aldean zeraman joera negatiboa, urte horretan jasandako atzerapenaren ondoren Eraikuntzako materiala, beira eta zeramikak eta Egurra eta altzariek egin zuten bezalaxe, eta eragin nabari batekin gainera urtearen azken bihilekoan, BEZa indarrean sartzeagatik erosketak aurreratu egin zirelako.

474. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Gainera, pertsonalaren lana, bide tekniko eta material berri batzu aplikatuz, hobetu egin da, zeren, etengabe eguneratuz joatean, Institutua osatzen duten lagunen iharduera gaituago bilakatzen bait da.

475. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Mota arras desberdinetako errealizazio eta iharduera propioko programa zabal baten garapenarekin batera eta Kutxa finkaturik dagoen gizartetik bertatik sortutako iniziatibak aldeztuaz gainera, erakundeak ekintza-plangintza zabala bideratu du komunikazioaren eta harreman sozialen eremuan, antolakuntzaren eremu barrukoan nahiz kanpokoan.

476. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Kutxa garrantzi handiko erakundea da, Gipuzkoako geografia osoan zehar lan-zentruak banaturik dauzkana eta, gainera, Gasteiz, Madrile eta Barcelona-n ere eragiketa-lekuak badituena.

477. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0030 Gainera, ba daude Guztizko Diruegitamuetan sartu gabeko zenbait gairen araupeketa Guztizko Diruegitamuen Legeei uzten dieten erabakiak ere eta hori, agian, Lege horien epe-mugarik eza dela etengabeango unean-uneangotze bat egin ahal izateko bide egoki izan daitezkeenaren ustetan.

478. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 16. Atala - Batzordeburuaren ahalmenak. Araudi honen ataletan ematen zaizkionez gainera, honako hauek izango ditu Arduratze-Batzordeburua: 1.- Baltzuaren eta Arduratze-Batzordearen ordezkotza egitea beti.

479. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0084 Aipatutako iniziatibaren baliotasunerako beharko da, gainera, Foru Erakundeari erabakia berretsi ahal dakikeo referendumez expreski hontarako bileraziz, eta emandako baliodun botuen gehiengoak onartua.

480. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 Gainera, interesen kasuan, era honetan lortuta emaitza, Autonomia Elkarteko Administrazioak Elkarteko Finantza-Erakundeekin egindako itunepeko gordinari dagokion benetako interes-mota garbiaren kozientearen eta hastapenetan aurrikusitakoaren artean ponderatuko da.

481. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00017 Errege beltza ezin mugituko da alfil zuriak erasotzen dien lauki zurietara eta gainera ezin jango du erasotzen dion peoia, hau gaztelu zuriaz babestua dagoelako.

482. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00394 Funtzioaren ikuspegitik, polialkoholak dira (OH talde bat baino gehiago bait dute); hauetaz gainera beste aldehido edo zetona talde bat ageri dutenak.

483. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00094 Gainera memoriako edukina hamaseitarrez adieraziz irakurgarritasuna eta fidagarritasuna irabazten dugu, hau da, azkarrago ulertzen da eta hanka-sartze gutxiago gertatzen dira.

484. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Mezu hau gainera konplexua da; hainbat datuz osatua da; leku eta distantzia-erlazioak adierazten ditu; erleek memorian gordetzen dituzte; informazioa komunikatu egiten dute, jokaera semantiko berezien bitartez sinbolizatuz.

485. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Eta gainera, baten komunikazioak ekintzara bultzatzen ditu besteak.

486. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00092 Sistema aurkakotasun multzoa da; araua, sistemaren gauzatze kolektiboa; sistema osoa dauka, eta, gainera, funtzionalki (perro/can, etortzeko/etor dadin) ez muntadun diren elementuak, ohizkoak ordea komunitate baten hizketan; hizketa arauaren gauzatze indibidual eta konkretua da; araua suposatzen du, eta gainera, hiztunen adierazpen originaltasuna azaltzen du.

487. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 Funtzioen ikasketa eta adierazpide grafikoa egiteko prozedura ordenatu bat iradokitzen dugu, gure ustez, ikasleentzat laburrena (ez du esan nani bakarra denik. Gainera, funtzio bakoitzak ikasketa berezi bat behar duela konturatuko zara).

488. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00002 Halaber, bi punturen arteko distantziarik laburrena, bi puntuak lotzen dituen zuzenaren direkzioan neurtzen dena dela, eta gainera distantzia hori neurri absolutua dela.

489. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Bere bizkar gainera igotzeko agindu zion barraskiloari eta hegan hasi zen.

490. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Bere lehengo baloreak aldatzerakoan, eta hain azkar gainera, krisis sentimentu bat zabaltzen da, artearen zentzua eta artea bera krisis honetan sartzen da eta gizartearekin batera aldatu behar izango du.

491. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0015 Ez zuen horregatik, hala ere, inoiz bere liberalzaletasunik galduko, liberala bait zen Gaiarre eta errepublikanoa gainera, eta nahiz kanpoan gelditu zen, betirako iraungo zion Emilio Castelar-ekiko adiskidetasunak.

492. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0016 Gainera diru pixka bat atera zen, berriro animoak igo ziren eta Nafarroako Diputazioak mila pezeta eman zizkion... eman da zabalzazu munduan frutua... sorterria utzi eta berriro Madrilera.

493. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0021 Ohar, baita, kontratuetaz gainera harturiko diruaren berri ez daitekeela jakin.

494. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0025 Zeinen amets polita magnetofono baten ametsetan! Arrazoina zuen gainera... Baina ez zekien erronkariarrak urte haietantxe laino batzuen artean, Ingalaterran, Thomar Alba Edison izeneko bat bazela zazpi urte haietan asmaturiko talking machine delakoa hobeagotzen ari zena.

495. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0003 Hasiera batean gutxi zeuden eta berak oso bakun eta sinpleak gainera.

496. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0014 Indar eragileek, beraz, erresistentziaren indarraz gainera, marruskadurek egiten duten indarra ere gainditu behar izaten dute.

497. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0014 Makina guztietan lan eragilea eta erresistentziarenaz gainera, lan erabilgarria (Le) eta lan galdua (Lg) ere kontutan hartu behar dira.

498. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 2.- MAKINAK GAUR EGUN Gero eta makina gehiago ditugu inguruan, gero eta modernoagoak eta konplexuagoak gainera, edozein lan errazago egiteko makinetara jotzen bait dugu.

499. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 Gainera indar eragilearen ordez, halako sistema konplikatuak sartu dira eta marruskadurak asko gutxitzea lortu da.

500. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 Gainera hondatzen zait
saltzen ez dudana,
horregatik garesti
jarri behar dena.

501. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 - Nik ez nuen erosi beharrik izan, eta, gainera, dirurik ere ez neukan.

502. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 - Aitzolek bazekien oinez ibiltzen, ederki gainera eta orain pauso bat eman orduko erori egiten da.

503. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Gainera aduana zergak ere baziren: artaldeak alde batetik bestera eramateagatik, artilea esportatzeagatik, Amerikatik zetorren komertzioagatik... zerga behar zen ordaindu.

504. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Zerga hauetaz gainera, erregeek Ameriketatik zetorren urre eta zilarraren bosten bat berentzat hartu ohi zuten.

505. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Atzerritik zetozenei, gainera, zerga handiak ezartzen zizkieten, garestitzeko.

506. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Gainera laino itxi itxia bota zuen, eta aurrera jarraitu balute bizkar hezurra hausteko arriskua euki zezaketeen.

507. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0016 Gizakia, gainera, ez da gauzen ezaguera hutsarekin konformatzen; existitzen edo existitu denaren gain aktuatu egin nahi luke, bere errealitatea eraldatu eta aurrerantza projektatu.

508. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Geografian eta Etnografian oso jakintsua izan zen eta gainera odolaren zirkulazioa aurkitu zuen.

509. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Lan idatziak egiteaz gainera ahozko ariketak burutzeko derrigorrezkotasuna begien bistako gauza da.

510. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0044 Argi dago -ren ingurunea dela, gainera da eta dugu.

511. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Etxe-tresna zaharrek honelako matxura ugari izaten dituzte eta aspertu ere egin zintezke hainbeste aldiz indarra kentzen dizula ikustean, baina kontuz: ez ezazula ken inolaz ere tresna hori, ze, debekatuta egoteaz gainera izugarri arriskutsua ere gerta dakizuke.

512. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Edifizio batean zutaz gainera beste etxejabe batzu ere baldin badaude, honako hauek izan behar dituzu gogoan:
- Izan daitezkeela behartzen zaituzten komunitatearen barne-arauren batzu eta ezagutu egin behar dituzula kontutan hartzeko
- Baduzula eskubidea zure etxeko arkitektur elementuak, instalazioak edo zerbitzuak aldatzeko, baina beti ere edifizioaren segurtasuna gutxitu edo egitura orokorrari, itxurari, kanpoaldearen egoerari edo beste etxejabeen eskubideei kalterik egin gabe.

513. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Etxe baten erosketari gainera orubearen balioaren ugalpenari buruzko arbitrioa ere zergatzen zaio (plusbalioa).

514. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Beste honako hau ere gerta daiteke: jabe batek bere lurrak erabili eta gainera batzuk hartu errentan: bitarteko sistema bat da.

515. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Eta horrela erabiltzen da gaur egun, gainera, arlo horretako profesionari euskaldunen artean ere: Zuzenbide-Fakultatea, Zuzenbide-Hiztegia, etab., erdarazko Derecho gisa, hain zuzen.

516. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Nola esan, beraz, delako dirección hori euskara onean? Alde batetik, hortxe ditugu, egokiro gainera, bide-seinaleetako Norabidea, eta zuzendariaren kargu edo bulegoa adierazteko Zuzendaritza ezagunak, baina horiez gainera ba da beste bat ere, kasu konetan aproposagoa: Helbidea (heldu+bide).

517. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Norbaitek, noski, berauek txikikeriak direla pentsa dezakeen arren, beste batzuk, ordea, gure haur eta gazte gehienek gure hizkuntza ikasten duten une honetan, ez dugu uste komunikabideek eskaini beharko lieketen eredutasun eta finkatze-laguntza inondik ere baztertzekoa denik, are gutxiago, gainera, telebista, prentsa eta irratietan gaizki edo gutxienez ikastegian edo liburuan ez bezala agertzen diren esaldi arduragabeengatik gero irakasleari etengabeko galderak egiten zaizkionean: ongi erantzuteko txarrak, gainera: Eta orduan, Euskaltzaindiak zuk diozun bezala hori erabakia baldin badu, zergatik ez dute horrela esaten ETBan, irakasle?

518. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 44. LUR ETA LEHOR Lurra gure planetaren izenaz gainera, beraren gainean dagoen gai gogorra ere deitzen da euskaraz, zeruarekiko oposizioaz batik-bat: hegazkinak zerutik erori dira , artileriak jota.

519. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0033 Metro koadratu baten gainera zenbat euri erori den neurtzen du eurineurgailuak.

520. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Diputazioak Gobernuaz gainera, Euskal Herrian beste erakunde garrantzizko batzu ere badaude, Diputazioak.

521. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Baina lurralde askotan, berezko lege eta ohiturak gorde izan dira, gainera, Katalunian, Valentziako Elkartean, Balearretan, Euskal Herrian eta Galizian berezko hizkuntza ere gorde da.

522. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0076 Hala, gogotik ahalegintzen ziren nazionalitate ezberdinetako esklabuak edukitzen beren eskualdetan, baita bestearekin ez elkartzearren, eta are, elkarrekin mokoka ari izateko; gainera, batzuk goraltzen eta besteak mespretxatzen zituzten, elkar zaintzera eta salatzera eragiten (Petit eta beste: el modo de producción esclavista liburutik).

523. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Gainera ez da nahikoa etxea erostea, bete egin behar da gero nolabait: oheak, armairuak, kortinak, sukaldeko tresnak....

524. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 - Hura larria! Salto batez gainera igo eta berehala gelditu nituen zaldiak.

525. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0022 Apaizak, haurraren buru gainera ura ixurtzen du, esanaz: Nik bataiatzen zaitut Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Santuaren izenean.

526. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0030 Gainera, 6. puntuan proposatzen den Fitxa orokorra (Kuxkux -379 or.) delakoan osatzen da eta huraxe egitea izango litzate benetan interesgarriena, eskatzen diren datu guztiak edo gehienak behintzat, jasoz eta hurrengo urteetan neurketa berak eginez jasotako datuak konparatu eta aldaketak ikusteko.

527. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Hauen haritik arkitektura razionalistak ere plano hutsa erabili zuen bere printzipioen adierazgarritzat (arrazoiketa plastikoaz, gainera, baziren bestelako kontsiderazioak ere, noski).

528. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0009 Gainera gure helburua ez da hori izan.

529. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 Froga bidez ikusten da barraren luzapena albo-kontrakzio batez lagundua datorrela eta oso bortitza dela gainera etenduraren inguruan; praktikan ordea, fluentzi puntuaren eta etendura-kargaren kalkulaketarako, tentsioa hasierako sekzio zuzenaren A azalerari dagokio.

530. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0038 Bestalde, gertakari historiko oroigarrien bilduma mota bat zen, gainera, quipu-a, edo gutxienik talde agintariak gogoratu nahi zuen Historiaren bilduma.

531. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 Sintesi guztiz fidagarriak eskaini ditu, gainera, Espainiaren hedapen kolonial amerikarrari buruz.

532. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Erromak kristautasuna ofizialki aintzakotzat aitortzean, ondorio garrantzitsuenen artean handi-handika konta daitezke, alde batetik, gizarte erromatarraren hobekuntza moral nabarmena eta, bestetik, erromatartze-maila handiagoa mendebaldeko kristautasunean, zeinak bere sisteman zeremonial estatalaren parte handi bat sartu bait zuen, erromatar jantziak eta liturgian erabiliz, eta gainera erromatar organizazioaren izpiritu-puska handi bat ere bai, haren egitura hierarkikoa eta haren legezko prozeduren eta printzipioen arabera gobernatzeko modua...

533. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Erlijioak ez dira, eskierki, sineskizun-sorta bat bezala bakarrik garatzen, antolamentu sozial batean gorputz hartu ohi dute gainera.

534. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0044 Jakin behar duzu, baita ere, guruin endokrinoez gainera badaudela beste batzuk beren substantziak odolera isuri ordez hodi bidez kanporatzen dituztenak; guruin horiei, guruin exokrinoak deitzen zaie eta halakoak dira, adibidez: listu-guruinak, diti-guruinak, liseri-guruinak, izerdi-guruinak, etab.

535. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0088 Datuekiko edo tratamenduekiko zailtasun handia dagoenean aztergai asko eduki behar da kontutan, eta gainera guztiak batera, hutsak egiteko arriskua handia delarik.

536. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0101 Honela, animaliek ez dute beren bizimodua aldatuko; eta gainera, hobeki behatu ahal izango ditugu.

537. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0049 Gainera, ebazpenak eratorpenik gabe emanak izango dira.

538. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0155 Hortaz, buztina duen ekai bat bezala hantatzen da; gainera c`-ren lekua c-k hartzen du, hau da, tentsio totalerekiko kohesio edo ebakidur jarkimena; -ren lekua -k hartzen du.

539. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 - Eta gainera otzanak, mantsoak izan daitezela; ezpere, kosk edo hatzaparka egiten badute... nork emango die jaten, e?
- galdetzen du Mertxek.

540. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 - Hori ere egia da diotse Arantxak, baina gainera hemen bizi ahal direnak izan behar dute, bertoko piztitxoak, ez kanpokoak.

541. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 - Satorrak? Eta bizirik gainera? Piztia gaiztoagorik horregatio!- diotse zaharrak haserrez.

542. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Gainera, satorrak onak omen dira.

543. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0050 Magelona-ren odolak, gainera, hemeretrina izeneko pigmentua dauka.

544. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0073 Gainera, 4-9 irudian ikus daitekeenez, Horton-en metodoaren bitartez lortutako zuzena (5 puntua izan ezik, lehen azaldutako arazoengatik), Schumm-en metodoaren bidez egindakoa baino egokiagoa da.

545. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Liszt, gainera, Europa osoko musikagile gazte eta berrizaleen laguntzaile eta bultzatzaile bezala azaltzen zaigu.

546. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 Gainera, errorea 10% baino handiago izaten da.

547. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0056 Gainera, hotzaile bat ere eduki behar du, edozein bihurpen termodinamikozko prozesuk bezala.

548. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0056 Gainera, ikusten dugunez, energia guztia transmisio optikoaren bidez gertatzen da (ispiluren bidez) eta honela beroaren galerak oso txikiak dira.

549. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 Gainera lurralde hauetan, eguzkitiko energiak aplikazio ugariagoak ditu: laboreen edo tabakoaren lehorketarako aparailuak, uraren ponpatzea, zentral elektriko txikiak eta abar... Uraren ponpatzea aplikazio arruntenetariko bat da.

550. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0009 Beraz, A eta B puntuaz gainera L lerroa eman behar da.

551. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Gainera, gauza bat da hiztegi arrunta, eta bestea, berriz, hiztegi zientifikoa.

552. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Gainera, dukea haien menpe egon zen artean, erregeri dagozkio gerla egiteko, justizia administratzeko eta goi mailako beste eskubide oro.

553. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Hala, Akitaniako Kariberto erregeak, Aigino (Genialen ondorengoa) duke militarra bitarteko, Baskonia konkistatuz bere lurraldeak hedatzeko asmoa hartu zuenean, harmada boteretsu bat Baskoniaren gainera bidali zuen.

554. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Gainera, teknika berriak ezartzen dira agorrolak zehar-ola bilakatzen direnean, hots, gurpil hidraulikoa dela medio, erreka ondora ekartzen bait dira eta gabia deitu mailuak uraren indarrez eraginik martxan ipintzen.

555. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Gainera, gobernu oro gehiago arduratu zen adibidez trenbideak eraikitzen.

556. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Gainera, 1920an, kapitalismoak bere bizitzako krisialdirik handiena jasan zuen.

557. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Gainera, 1934an Roosevelt lehendakariak dolarraren 50% desbaliapena agindu zuen, urrearen balioa ontzako 35 dolare altxatzen zuelarik.

558. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0295 Deskribapenaz gainera narrazioaz ere balia zaitezke, baina tokia bera baino bertako giroa behar duzu nabarmendu, batez ere.

559. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Esandako epaikari gisako lanaz gainera, beraiek jartzen zituzten salgaien prezioak eta bideratzen zituzten tokian tokiko agintariekiko harremanak.

560. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Brujas-en, ordea, bizkaitar eta gipuzkoarrez gainera, geroago joanak baina hantxe ziren merkatari gaztelauak ere.

561. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Oso ondo datozkigu gainera, barne bakarrizketa hori zer den zehatz-mehatz ikusteko.

562. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honek aukerak eskaintzen ditu, irakasleari irakasteko prestaketa lana gogorra agian eta ikasleari ikasiz gainera, atsegintasunez lan egiteko.

563. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Gainera, eta hau azpimarratu beharra dago, liburuxkak ez daude zuzenduta ikasturte jakin bateko programari estu-estu jarraitzeko, baizik eta irakaskuntza ertainen bukaeran eskatzen den ezagumendu-maila asetzeko.

564. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Higitzen ari den edozein karga elektrikok, eremu elektrikoaz gainera eremu magnetikoa sortzen du.

565. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0174 Eroalearen material-motak gainera, badu zerikusirik.

566. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0010 Hauk geometrikoki definitzeko, numero batez gainera, zein direkziotakoak diren ere esan behar da.

567. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0206 Baldintza honetaz gainera hots puntua geldi egon dadin abiadurak ere nulu izan behar du: .

568. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0206 Kasu honetan indar errealez gainera, indar fiktizioak hartu beharko ditugu kontutan, hau da, inertzi indarrak.

569. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0018 Horregatik, edozein puntutan, ibilbide zirkularrarekiko tangente den abiadura linealaz eta azelerazio linealaz gainera, abiadura eta azelerazio angeluarrak ere defini ditzakegu.

570. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0103 Kalkulu batetako ondoren orokorrean, aipatu dugun aurkakera hau, honela jo behar da: korronte alternoarekiko hariak berak duen ohm erresistentziaz ganera, bobina bera ere erresistentzia gehigarri bat balitz bezela.

571. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0122 Ganera, azido hauek indar eroale onak izan ohi dira eta eztainua urtu aurretik erabiliz, gehiegi hedarazi genitzake, isolatuak egon behar duten zirkuituko bi puntu loteraziz eta kortozirkuitu bat sortuz.

572. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0023 Gainera, maila honetan aski abstraktua berau badugu jadanik perpaus horren interpretazioa egiteko behar den informazioa ere.

573. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0101 Dirudienez, gainera, meategietako aberastasun goseak eraginik, eta harmadarako gizonak biltzearren, edo-eta harmada koxkorrak hemen berean antolatzeko asmoz gertatu zen hori.

574. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Gainera, lana, pertsona libreentzat gauza deshoragarri bilakatzen da, alfer eta aiseriaren sikologia eraginaz.

575. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Zelibatoa eta ondasun mota hauei zor zitzaien inmunitatea (eta injenuitatea ere) bitarteko, edozein konfiskapen eta lapurkeriatik salbu gertatzen ziren ondasunok, eta gainera, eskomikuz zigortatzen bait zuen Elizak, tai gabe handitu ziren.

576. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0043 Untzigintzaz gainera, hirigintza, etxagintza eta horretarako behar den adreilugintza (ikus irudian), zein Euskal Herrian arras inportantea baitzen harmagintza, eta beste burdinezko tresneriagintza..., GALDE ETA ARIKETAK.

577. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Gainera, federalista formetan antolatzera jo ohi dute.

578. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Gainera, agertu diren irudietatik % 15ek bakarrik irudiztatzen du animalia zauritua.

579. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 Gizartea lanbideen arabera sailkatzea, (lanbide bakoitzak herentziazko talde itxia sortzen duela gainera), gizataldeek isteko duten joeraren ondorioa da.

580. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0224 Gainera baroinen pareko abantaila ekonomikoak dituzte (zergetatik libre, luberritze-eskubidea, eta zilegi-etekinetatik - bilauen aldean- bi halako jasotzen dituzte); hala ere, koroaren gastuetarako laguntzak eskaintzen dituzte.

581. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Eta, gainera, ez dago aldapa biziegirik.

582. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Duela gutxi berritu dute elizataria, eta gusto haundiz gainera.

583. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Eta gainera usain txarra uzten du tabakoak.

584. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0118 Gainera, beti egoten dira herri guztietan halako barrabas batzuk, gauean, iluntasunean gordeta, jendea oihuz eta zarataz ikara erazten dutenak.

585. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Batzutan, kontu korronte baten jabeak bere kontu korrontean duen diru-kopuruaz gainera beste diru-kopurua erabil dezake.

586. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0055 Gainera, metodo hau oso erabilgarria da zirikapen elektronikoz egindako espektroak azaltzeko.

587. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0266 Dena dela, salbuespenak ere badaude, eta oso garrantzitsuak gainera.

588. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Gainera, odoleko faktoreok ez dira espezifikoak izaten, zeren espezie argi eta ilunen arteko odol-transfusioek kolore-aldaketak sortzen bait dituzte.

589. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0358 Sedimentu bigunetaranzko aldaketak, gorputz eta oinaren mehardura ondorioztatu zuen, eta bizimodu goldatzaile-industailerako moldapenak, sistema hidraulikoaren hobakuntza suposatu zuen; gainera, maskorraren banaketa longitudinala gertatu zen.

590. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Eta gainera mugitu egiten da, jirabiraka dabil etengabe.

591. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Industriek ibaietara isurtzen dituzte beren hondakinak; ibaiak, kostaldeak eta zingirak arriskuan jartzeaz gainera, horien baldintzak aldarazten dituztelarik; izan ere, uretako oxigenoa ahitu eta artzidura prozesuak errazten bait dituzte, uretan kiratsa eta toxizitatea sortuz.

592. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Zefalopodoek erradulaz gainera urratzeko eta ebakitzeko balio duen adarkizko mokoa dute, loro-mokoa alegia.

593. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Udan, bizitza errazagoa izateagatik, landareak hazi eta animaliak ugaldu egiten dira, gainera animaliek umeak hazten dituztelarik.

594. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0024 Gainera, janariaren bidez, iharduera desberdinak egiteko (jolastu, korri, ikasi, etab.) behar-beharrezko energia lortzen dugu.

595. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0128 Gizakia behin lurralde konkretuetan finkatzen hasi zenez geroztik, lurra lantzeari ekin zion, zeren, horrela, ehizako elikagaiez gainera beste janari osagarriak lortzen bait zituen.

596. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0128 Eta gainera horrek segurtasun bat ere ematen zion ordura arte bezala ehizaren bila leku batetik bestera etengabe desplazatzen ibili beharrik gabe.

597. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiaz gainera, gizartea ere, eta gizartearen azpian dagoen produkzio-modua, burutan eduki behar dugu, beharrizan horiek nolakoak diren eta norainokoak diren moldatzen bait ditu gizarte berak.

598. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Puntu honetaz gainera enpresa horrek, zenbat zor, zenbat eskubide, zenbat betebehar etab. duen jakin behar dugu, gero ondarearen osaketa zehazteko.

599. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Kortxoaren gainera argizari urtua bota dezakezue, horretarako kandela bat erabiliz, eta horrela oso ondo hertsiko dira zuloak.

600. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0140 Euskariek, hau da, euste elementuek, zurrunak izan behar dute, eta gainera, ahalik eta arinenak.

601. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0023 Ogibidezko arrantzaleez gainera, ba dira beste batzu ere, zaletasunez eta kirolaz ari izaten direnak.

602. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Azken sakonera hauk diametro handiko harriek bakarrik gainera.

603. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0102 Piezaren ardatzarekiko deszentramenduaz gainera, fresaren ardatza zertxobait okertu egin behar da (2'tik 3'ra) hortzek goipartea marruska dezaten.

604. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Aipatutako engranaiez gainera badira beste batzu eginkizun berezitarako.

605. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0053 - Piezak marmolaren gainera bapatean erortzen ez utzi.

606. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0079 Lehen aipatu zaizun burdinzizelaz gainera, badira asko erabiltzen diren beste batzu ere; xixela eta berana, adibidez.

607. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Mahaian, eta peoiez gainera, jokatzen diren taulako joku guztiak xakeari lotzen badizkiogu, argi dago aspaldikoa dugula joku hau.

608. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0032 Eta gainera, laburdurak ere kontuan izan behar dira.

609. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0032 Gainera dorrea gazteluaren ezaugarria dugu.

610. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Gaur egungo joera argi eta garbi kontrolaren pantaila bera, eta koloretakoa gainera, erabiltzea dugu, piezak kolore batez eta erreminten ibilbideak bestez azalduz.

611. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Antzinako idazleengandik, gainera, beste gauza batzuk hartuko dituzte: naturari maitasuna, gizonaren garrantzia.

612. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Gure ustez, materialak ikasleen laneko egoeran erabiltzen dutenaren ahalik eta antzekoena behar du izan eta, horregatik, orain arte landu ditugun ikastaroetan (Zientzi gaien irakasleentzako honetaz gainera, Aurrezki Kutxetako enplegatuentzakoa, Udaletako funtzionarientzakoa eta Hezkuntz Administrazioko funtzionarientzakoa) premien analisia in situ egiten dugunean, benetako materiala (gutunak, formularioak, testuak, etab.) biltzen ahalegintzen gara, ariketak haietan oinarrituta prestatzeko.

613. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Azkeneko egunean lana idatzita ekarri behar du eta, gainera, haren ahozko azalpen bat egin behar du jendaurrean.

614. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Idatzitako lana eta aurkezpena ebaluatzen dira eta, gainera, ikastaroan zehar egindako ariketarik aberatsenetarikoak izaten dira horiek.

615. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0055 P faktoreak kontsideratzen duena hauxe da: erreakzioa gerta dadin beharrezkoa da talka egiten duten molekulek orientazio egoki bat edukitzea, hau da, talka egiten duten molekulek aktibatze-energia batez gainera orientazio egoki bat behar dute.

616. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0113 Gainera, Ricek eta bere laguntzaileek teknika hau gasen deskonposaketan sortzen ziren erradikal askeak detektatzeko erabili zuten.

617. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0137 Gainera, oxido nitrikoaren kantitate txikia gehitu ondoren, abiadura ez bada txikitzen erradikal guztiak eliminatu direla esan daiteke.

618. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Gainera kontutan izan behar da Euskal Herrian bertan ere bazela arazorik.

619. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Enperadorea zaldi gainera igan zen eta kuadroa hartzeko agindua eman zien bere soldadoei, jauregira itzuli orduko.

620. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Norbaitek Buruzagi Handiari erronka botatakoan, txirobarrek egin beharreko erritoa zein zen bazekien: berak ere aizkora jaurti beharra zeukan, eta urrutiago jaurti gainera.

621. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Gainera, ezaba daiteke lerro oso bat ere, kurtsorea lerro horretan ipini eta sakatuz.

622. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0465 Gainera, atal honetan programa kargatzeko era, menu nagusiko zenbait funtzio aukeratzeko era, Graphing Assistant-eko tekla berezien erabilera eta zure zalantzak, Laguntza-pantailak kontsultatuz, ebazteko argibideak, ikus ditzakezu.

623. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0185 Gainera, ekonomiaren bilakaera ez-egonkorra izan ohi da, eta gehienetan, atzeraldien ondoren inflazio-aldiak etortzen dira.

624. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0263 Bere premiak asetzeko behar dituen artikuluak erosi egingo ditu eta, gainera berak egin izan balitu baino merkeago.

625. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Adibidez, nazioarteko merkataritza haztean, metal-kantitate handiak eraman beharra zegoen herri batetik bestera eta hori, orduko kamino eta bideen egoera txarra ikusirik, garesti samar irteten zen, arriskutsua izateaz gainera.

626. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Baina saiatzeaz gainera prozesu bat segitu behar duzu; behar-beharrezkoa da ondoren markatzen dizkizugun urratsei eustea.

627. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 Istorioaren egituraketaz gainera, berebiziko garrantzia du narratzaileak.

628. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 Apasionantea gerta dakiguke eta gainera geure konportamenduaren zergatiak ulertu ahal izango ditugu.

629. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Beren moralean, gainera, aintzinako munduari arbuigarri zaion alde bat txertatzen dute: lan fisikoaren balorapena.

630. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Hor duzu, gainera, hiri handietako bakardade eta intimitaterik eza, izadiarekiko harreman zuzenen galera, gizarte-komunikabideen etengabeko erasoa, kontzientearen eta inkontzientearen mailan.

631. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Gainera, esan dugunez nahimenaren ezaugarri nagusia autonomia osoa da, autodeterminazioa.

632. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Gainera, hustiratzeko diren erreserbetan gero eta zailtasun gehiago sortzen dira (urrun, sakon, lege gutxi...), beraz, energia gehiago ere.

633. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Ez dirudi bide luzea izan dezakeenik, uranioa ere berriztezina baita; gainera, hondakinen arazo latza ere hortxe dago.

634. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Gainera, gero eta jende gehiago.

635. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0184 On Enrike lnfantea matematikari eta kosmografoa zen, bidaia portugesen eratzailea, gainera.

636. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0373 Bide horretatik gainera, industria astunak ezarritako zentralizazio industriala hautsi egin zen.

637. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Baina frantsesen aurkako guduetan ikasitako gerrilla teknika ongi ezaguna du eta, gainera, herriak asko laguntzen dio, bideak erakutsiz eta etsaien mugimenduen berri emanez.

638. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Baina paleogizakiak 1450 zmampsup3; garun barnera du bataz beste; banakaren batzuk 1600 zmampsup3; gainera.

639. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Koba kultura zentralak, bada, Kantaurian finkatzea lortu zuen; gainera Los-Husos kulturari bortizki eragin zion, Santimamiñen bertan ere nabari da eraginik ukan zuela, eta zerbait gutiago, baina baita Halliade kulturan ere.

640. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Gainera Euskal Herriko dolmenak berak ere zerbait bereziak ziren.

641. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Honetarako, prentsaz gainera, beste iturburu batzuetaz baliatzen da: liberalen alderdian dagoen lankide batek bidalitako eskutizez, ahozko informazioz, zurrumurruetaz... Horrela hauetako albiste askok gisa honetako hasiera daramate: Una carta de... asegura que...; según las cartas llegadas de...; se dice que... , etab....

642. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Gainera haurrek idatzitako ipuin horiekin gelan lan egin genezake ipuin guztiak, batzuk... irakurriz, ikasleen eritziz onenak aukeratuz, taldean zuzenduz eta osatuz, beste ikastola batetara bidaliz...

643. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Atera ezazue, ba, mahai gainera.

644. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Bartzelonako industriak eta merkatalgoak, portuaz gainera, mugimendu haundiko aireportua galdatzen dute.

645. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 TEJO-tik beherako lur gehienak nagusi handien eskuetan gelditu zirenez gero, labore lan extentsiboa egin ohi da alde horietan, baina ALGARVE inguruan nekazariak jabe ttikiak direlako, laboreez gainera barazkiak eta fruitarbolak ere lantzen dituzte.

646. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Arto eta gariaz gainera, mahastiak dira Portugaleko aberastasun handiena; olibondoa asko ugaritu da azkenaldi hauetan, eta, arroza bera ere ugari ereiten da VOUGA, MONDEGO, TEJO edo SADO-ren behe haranetan.

647. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0269 Zuen maketa egiterakoan, hiru haranen sakona eta inguruko mendikate gailurrez gainera, lur zolu moetak nolabait agertu nahi badituzue, hona hemen erliebearen sorrera nolakoa izan den.

648. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0163 Gastua kalkulatzean, erreaktiboen prezioaz gainera, beste gauza asko ere baloratu behar dituzue: erregailuaren gastua, denbora,...

649. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Gainera era eta arlo desberdinetako zientzilarien lan konbinatua: geologoak, biologoak, fisikariak, ikusketariak, ...

650. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0148 Gainera, elektronikazko aurrerapenei esker, irrati-uhinen bidez urrunera gida daitezke.

651. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0319 Entzimak proteinazko molekulak dira, proteinaz gainera mineraleak eta bitaminak dituztelarik.

652. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 Gainera, eta hauekin batera, ezaugarri hauen aldakuntza-mugak ezagutzea oso bidezkoa da.

653. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Gainera kontutan eduki behar da, Administrazioak ez duela beti berdin jokatzen.

654. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Orain arte administrazio publikoaz hitz egin dugu, baina gertatzez administrazio publikoak bat baino gehiago dira eta era askotakoak gainera.

655. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Horrela gure ordenamenduan hainbat administrazio lurraldetar dauzkagu: hala nola, Estatuko Administrazioa, komunitate autonomoko lurraldekoa, probintziakoa eta udalekoa; eta gainera ez-lurraldetar bezala korporazioak eta erakunde publikoak.

656. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. uriarte 0020 Zenbat jokalari honenbeste kolore desberdineko arkatz beharko dira eta hiru dado gainera.

657. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Gaurko gaztetxoenek ezagutu ere ez dute egin horrelakorik, eta hobe gainera hala.

658. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 Loidisaletxe II Hori dala ta nere kontutan ez nihoa ezertara zer asmo detan azaldu nahi det gainera hemen bertara: Iritsitzen naiz haizearekin goiko leku danetara sartu behar det jende artean ahaztuko ez den ikara udara negu bihurtuko det eta negua udara.

659. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0181 Hau da: adizki alokutiboek perpauseko izen sintagmekiko komunztaduraz gainera solaskidearen aipamena ere agertzen dute -K edo -N marken bidez.

660. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 6. Nola sentituko zinateke buru gainera halako baloitzar bat eroriko balitzaizu.

661. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Idazlanak Kazetaritzako prosa lanez gainera (Hitz lauz liburuxkan bilduak), poesia lanak dira aipagarrienak.

662. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0199 Hala ere, kobre-hagatxo bat zilar nitrato disoluzio batean murgiltzean, zilarra kobrearen gainera nola jalkitzen den ikusiko dugu.

663. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 Izaki bizidunek premiazko gai organikoak ematen dituzte eta gainera landareen sustraiek harriak apurtzen dituzte hauen arrailduretan sartzean.

664. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Gainera, hemen agertzen den pertsonaia ez da erabat finkaturiko pertsona seguru eta establea, idealizatua, Garoako Joanes bezala, baizik gatazkazko pertsona da; krisian bizi da, zorion bila....

665. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Berrio-Otxoak erlijioaren ikuspegitik dezakeenaz gainera, euskaraz idatzi zituen eskutitzak tartean, badu bestelako interesik ere.

666. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 gainera herri eta nazio desberdinetan itxura eta nortasun propioak hartu zituzten.

667. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0280 Gainera, pilak barne-erresistentziarik ez duela pentsatuko dugu.

668. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 Ikusmenak, begiaz gainera, hau babesteko diren beste organo batzu ditu ondoan.

669. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Saturnok gainera eraztunak ditu, ezin konta ahala asteroidez osatuak.

670. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Izan ere mikroskopioaren lenteak erraz marratzen dira, eta gainera garestiak dira.

671. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Gainera, inoiz ez dugula ikusiko ere esan dezakegu.

672. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0133 Ur gogor hauek oso kaltegarriak dira, hondakinak uzten bait dituzte hodietan eta erabiltzen diren ontzietan (eta gainera ez dira onak garbiketak egiteko jaboiekin bitsik lortzen ez delako).

673. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Ia beti laboreak egiten diren lurraldeak ordekak izaten dira eta gainera, gaur egun soro hauetan laborari lana mekanizaturik egin ohi da, ereiteko eta uzta biltzeko makina handiak erabiliz.

674. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Gainera, lanaren mekanizazioa zailago izaten da eta askotan bufaloak erabiltzen dira lur horiek lantzeko.

675. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0169 Gainera kontutan izan beharko dugu ez dela berdina nekazari aberats batek eduki dezakeen landetxea eta nekazari arrunt edo pobre batek eduki dezakeena.

676. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Gainera, Jainkoaren hurbiltasuna eskaintzen die, bere barkamena.

677. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0037 4.- Teori atalean edozein plaka mugitzen denean ardatz baten inguruan mugitzen dela esaten da, gainera mugimentu hau zirkularra da beti.

678. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 Karlos IV.ak tronoa hartzen duenean bere aitaren politika jarraitzen du despotismo ilustratua, baino apalago eta bere aldetik inongo iniziatibarik gabe: Berehalaxe, gainera, Frantzian 1.789ko iraultza hasten da eta kultura mailan erreakzioa sortzen da Frantziatik zetozen publikazio eta filosofiaren aurka.

679. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0026 Gainera, 1.2b. irudian P indar aplikatuarekin lerrokide izan behar duela ikusten da.

680. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Agiriko arrazoiengatik, gainera, irteera erosoa izan beharko du.

681. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Bestalde nahikoa da eta gure ustez egokiagoa gainera, laborategi bakar bat izatea gai eta arlo guztientzat (Fisika, Kimika, Biologia, etab...), Naturan gertakari eta ekintzak ez bait dira isolatuak eta bakoitza bere aldetik jazotzen, baizik eta elkarren menpean, (...).

682. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0069 - Matrazea ez dago gehiegi berotu beharrik, dilatazioa berehala ikusten bait da eta gainera ura gainezka egiteko arriskua dago.

683. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Igaro zen gizamendean, gainera, Lógos`en Dialektika aztergairik nagusiena ta orokorrena izan zen.

684. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0237 Nik ez dut inoiz ere ezagutu emazteki gazteei horrela mintzatzerik eta gainera, nahiko itsusitzat hartuko genuke hori.

685. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0028 6) Infartoa albokoa baldin bada, eta gainera bentrikulo arteko paretari eragiten badio, bere beheko bi hirurenetan, argi ikus daiteke voltaia eskaseko r onda batek jarraituriko q onda sakon bat, azkenean S onda batetan bukatzen duelarik.

686. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 Beti ere area euskaldunaz ari garela kontutan hartuz, haietarik gainera hiriburuak kendu direlarik, ondoko emaitza ageri zaigu: - Euskaldunetan ugarienak diren kategoriak, espero zitekeenez, nekazari eta arrantzaleenak direla batez ere, eta gero artesau eta merkatarienak (75 %).

687. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Euskaldunen eta erdaldunen premia sentitzeko era desberdina ulertzekoa da, zeren eta mintzaira ez baitute berdin ezagutzen eta gainera erdaldunek ez baitute Administrazioarekiko harremanetan beren mintzaira baztertu beharrik izan, ez bereizkeriazko traturik jasan behar izan.

688. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0163 Indarrez dorpeki menperatzeagatik zenbat galdu duten ikusiz, gainera.

689. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0157 Eta ez dirudi, gainera, galdu beharreko juntagailua eta denik beti: askotan hurbilago sentitzen da, oinarriko perpaus-eskeman, edo (agian ala) juntagailua.

690. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0157 Salbuespenak (tautologiazko elkarbideari datxezkionak batez ere) gutxi izateaz gainera, aski sorkari berankor eta idatzizko zereginetara mugatuak dira itxura osoz.

691. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0215 Datu hauen arabera Udal administraritzaren mundua zeharo erdararen mendean agertzen zaigu, mundu horretan, erdara bait da nagusi eta indar handiz gainera, ez bakarrik enplegatu erdaldunen aldetik baizik eta euskaldunen aldetik ere bai.

692. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 Gainera, euskararen joera fonetikoak mailebuak gure ohituretara egokitu ditu, esate baterako, haserako oklusiben ozenduran: barkatuAN, G., L. lat. parcere, bultzatu B. G. lat. pulsare/pulsatum, gambara B., BN., G., L. lat. cameram; bestainbeste ezpainkarien alternantzietan (P/B/M), ahalik eta gehien F ezpaihorzkari frikaria alboratuaz, perra B., G. (herradura) lat. ferram, patu (Azkue) lat. factum, bago AN., BN., L., R., S. lat. fagum kasutan bezala.

693. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Erorketa horiek euskaran kanpotiko eraginagatik ematen dira, euskarak ez baitu doinu intentsitaterik, erromantzeen neurrian, normalean behintzat, Gainera, mailebu latino batzuek jatorrizko bokaleak ukigabe gordetzen dituzte mukuru lat. cumulum-etik, murkila lat. furcillametik, apezpiku grek. lat. episcopum-etik kasutan bezala, nahiz-eta, maiz, metatesiak ere eman.

694. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0152 Fonema hori adierazteko inoiz erabili izandako >ss<, >sh<, >j< eta >s< grafiak, Fr. Bartolome-ren >tz< eta Mendiburu-ren >is< haietaz gainera, galduak daude aspaldi; eta ipar euskaldunen >ch< digrama ere, orain punturarte besteak baino indarreanago egon izan arren, egunetik egunera atzera doa >x< horren faboretan.

695. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0210 Kasu batzutan, gainera, posible izango litzateke formulazio aski konkretuetara neke handirik gabe iristea.

696. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0021 Ez zuten jadanik behar eta, gainera, zeharo itsusiturik zegoen.

697. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Eta hara non datorren Pipi, ur azaletan luzatzen zen arbola baten gainera igota, adarrez adar jaisten eta airetan zabuka; luzatu eta bere buztanaren puntaz krokodiloaren sudurraren punta ukitzen zuen.

698. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0034 Honez gainera, ez zuen ba gogo haundirik printzesa traidore hura berreskuratzeko!.

699. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0014 - Gainera, hasiak zaudete sake ederrak jotzen Malagako ardo goxoz betetako nire barrika kuttunari ere.

700. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0033 Eta andereñoa hasi da garbitzen eta txoferrak esan du: Puñeta, plastiko xorroak ahaztu zaizkit, eta gainera Iratxe ere hasi da botaka zergatik Iratxe beti dago Maitanerekin eta beti egiten du Maitanek egiten duena.

701. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0093 Ikasle grebalariez gainera, herriko jendea ere biltzen ari zen, ikusmiran, eta hura nahikoa ez zela, kazetari bat.

702. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0012 - Nekeak? Klingsor jauna ordutegiaren gainera makurtu zen.

703. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Etxearen gure erdiaren zabalera osoa dauka, baina aldamenean gonbidatuen gela dagoenez gero, ez da hain handia, eta gainera, nola gonbidatuen gelak pareta barruko armairu horietako bat daukan....

704. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0034 - Behin baino gehiagotan gainera, baina, nonbait, zuk diozun izaki izugarri horrek bere gustoko pertsona aukeratu nahi izan du, mundu honetan berraragitzeko.

705. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0024 Ez zegoen beste irtenbiderik, adoretasun guztia enplegatu beharra zeukan Topek eta azkar gainera, berandu izan baino lehen.

706. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0019 Bihar osteguna duk gainera, goiz jaiki beharreko eguna niretzat.

707. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Bertan, gainera, zurgin-aulki bat ezarriko zukeen...

708. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0063 Wiebek ez zion ezer esan. Txoria imitatzen hasi zen. Apur bat geroxeago esan zion: @- Gainera ez duk zozoa, txonta baizik.

709. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Baina zer egin behar nuen nik han goian? Aldegiteko asmorik gabe, nire jarraitzaileak begira neuzkan eta orain beste lau edo bost gehiago ziren gainera eta nitaz hizketan ari ziren.

710. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Besteak beste zorabiatzen ari nintzen gainera.

711. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0114 - Ebaketa horrekin mundu honetatik desagertzen ez bada, eta gainera MLEG edo Menpean Lana Egiteko Gaitasunetik ondorio baikorrak badatoz, orduan ZPPU-ren hasera, Zakurraren Probetxuaren Proiektu Unibertsala, eta ZIOP, Zakurren Ihize Orokorrerako Plana martxan ipini bitartean, Puskatu Ezinezko Haitzak deritzan mendikatean haitzak puskatzen erresistentzia probak.

712. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Hortaz harro egongo zela eta arrazoia ere bazuela gainera pentsatu zuen Benek.

713. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 Etxebizitza ere emango diote, gainera.

714. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 Leka-gizakien zaporeaz ari ginen, eta gai hori oso interesgarria zen, ezta? Leka-gizakia ez da barazki mota bat gainera!.

715. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0112 Izango ez dud ba! Asko eta asko gainera!.

716. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0156 Gosariarekin, zorakasa! Gosari eskasa, ez dagoenean zorakasa! Zorakasa da nire arnasa! Zorakasa edango bagenu gainera tarra-ta-ta-ta egingo genuke.

717. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0009 - Zertan ari zara? Gainera, hala balitz ere... Zer egin dezaket?.

718. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0029 Pentsa ezazu. Hura zen, guztion artean, dirua zeukan bakarra, diru asko zeukan osabak, eta, gainera... zein ondo mintzatzen zen ingelesez!.

719. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Mugatik oso gertu zeuden, baina hanka bat bestearen aurrean ipini ezinik, oso nekatuta, eta gosetuta gainera.

720. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Pitxer bat besterik ez nian ormara bota, gainera, zegoenekoz, arrailadura bat zeukaan.

721. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0028 - Gainera, gorako azkeneko trena joana duzu.

722. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0064 Berehalaxe deitu zituzten errege ta aztiak, eta ahots lodi ta aginkorraz honelaxe mintzatu zitzaien: - Zuek, kaikutzat jo gaituzue, baina jakin ezazue zeru-lurren jaungoiko garela eta gutako bati zedozer eginez gero, ortzean ikusten duzuen eguzki hori Betunlandia gainera eroriko da gure aginduz eta zuetakorik inor ez da geldituko haren garrak kiskaldu gabe.

723. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Gainera beti bazen itxaropena hurrengo hauteskundeetan eskuindarrek irabazteko, batez ere Gil Roblesen irudi baliotsu eta esperantzagarria gogoan harturik, eta horrela gauzak franko zuzenduko ziren eta berau izanen genuke irtenbiderik onena.

724. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0111 - Gainera, ni ez nintzateke salbuespen bakarra izango Euskaltzaindiko katolikuen artean.

725. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Leun emango ditu bere urratsak, poliki-poliki, ehizarengandik gero eta hurbilago, eta azkenean, dena gertu dagoenean... zart!... haren gainera eroriko da!.

726. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0163 Botilatxoa apalean utzi, tapoia askatu, ertzeraino bultza... eta zopontziaren gainera isuri nuen.

727. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0101 Eta Hezurzuri zurikatzaile *zurikatzaile: zurikerietan aritzen dena, besteekin beti goxo lausengari petral horren aurrean erori behar gainera!.

728. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0123 Bere afizioa praktikatzen zuen eta gainera lapurtu gabe: poz-pozik zegoen Nikolas, Blas bere izen estreinatu berriarekin.

729. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 Joan beharrik ez zuen, eta gogorik ere ez: triste jarriko zen, eta ez zuen gainera Plato estuasun hartan ikusi nahi.

730. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0095 - Egia esateko esan zuen gainera, badakit nik nola irten gaitezkeen jardinaren aldetik.

731. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0022 Horrelakoetan beti gertatu izan da zorigaitzen bat etxean bertan edo inguruan; etxe horretan ostatuz dagoenari orainartekoan beti ere, gainera.

732. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Alde batera, hobe gainera, ez omen ziren-eta zutik mantentzeko gauza ere, hainbeste deabrukerien menpeko sentituz.

733. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 Gainera edateko kaiku tipiak zeuden eta tisana bero eta lurrintsuz beteriko pitxartxo bat.

734. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Gainera guk biok hitz egin behar dugu.

735. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0014 Pozez zorabiatu zen
handik piskatera
hegan igo zenean
arbola gainera.

736. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0026 Saldu egin nahi du gainera.

737. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0036 Gainera jadanik berantetsita zegoen eta etxera itzultzea pentsatu zuen.

738. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0034 Gainera honela esan omen zion.

739. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0045 - Horregatik, izugarrizko zigorra botatzera doa zuen gainera.

740. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Partxisezko fitxa bat? - Bai Mokollo, eta azkar gainera! Bai laster ekarri ere.

741. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0030 Gainera, auzoak ginen eta oso lagun onak.

742. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0015 Gehiago ere esango nuke gainera, xaguak elefanteak bezain inportanteak garela.

743. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Erbiak, berriz, jateko nahiz lo egiteko, baita kantatzeko ere aski beta izanik, utzi egin zuen dordoka izan zedila lehenengoa irteten, ohorezko iruditzen bait zitzaion, gainera, zerbaiten abantaila ematea ere.

744. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 - Eta, gainera zer esan nahi duzu edan horrekin? Txurrutadatxo bat egunean...

745. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Ba, gizona, ganadu dena erre omen duk eta orain Braulio harakina astoaren txuletak ari omen duk saltzen. Txuleta erreak gainera! - Halajainkoa!.

746. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 Gainera bedeinkatua zegok eta pekatu egingo huke osorik jango bahu. Bota iezadak dagokidana.

747. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0199 - Bidean edozein bandolero txar aurkitzeko arriskuan gainera, udako arratsak hain hatseginak izanda hemen eta hilberiaz konejuak belardi bazterretara hain jostari agertzen direlarik.

748. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0096 - Ez, oraintxe ekin behar diogu erreformari, zigor gogorrak erabiliz gainera.

749. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0118 Eta gainera nire aitak kepisa ere badauka.

750. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Ba, guk zer esango dugu ba, ezetz! Historiak alditan hala-holako hankasartze txikiak egin izan ohi ditu eta gure ustetan, bat, holako hau; kontutan ez hartzea Aju-aju astoa izan zela bere arrantzaz gainera musikak egiteraino irits zen munduko lehen artista.

751. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Hazkazalmotza eta negartia gainera! Nor ote genuen pagadian zehar zebilen hazkazalmotz negartia? Ez al dakizue? Orain esango dizuet. LAURGAINGO BASAKATU BIZKORRENA!.

752. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Gainera, leiho bat dago, trangaturik, zabaldu ezin daitekeena, eta inork ere ez daki nora ematen duen.

753. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0038 Inondik ez zuen horretarako lotsarik eta, gainera, jaten zuen guztiak on egiten zion.

754. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0057 Ez zen gelditu eta Spitz-en gainera jaurti zen odol bizian.

755. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 George-k, argiaz gainera atsegina eta jatorra zenez, lantokiko langile guztien adiskidetasuna eta sinpatia irabazia zuen eta baita kapataz eta nagusiarena ere eta horregatik esklabu ez baizik eta lankide bezala tratatzen zuten.

756. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0047 Gainera, punta pozoitua dauka. Kontuz bada...

757. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 - Begira han gora. Zuhaitz horren gainera.

758. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0090 Zutitu eta berriro bizikleta gainera igotzen zara, baina beldur zara beranduegi izango ote den.

759. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Baina lanak luze izaki, hurrengo uda gainera etorri zitzaien pabeloia osorik eta tente bukatua ikusi ahal izateko.

760. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0066 Zer nahi duzu, erdibeltz horren hatzaparretan deseginda hiltzea, ala zer? Gainera ez dago beste erremediorik.

761. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0096 - Ez daukagu erlojurik, eta gainera hemengo itzal guztiak sorginak direla iruditzen zait.

762. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Zer egin? Zaratarik ateratzen bazuen, pizti taldea izutu edo bere gainera oldartuko zen.

763. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Orduan Karkuk gehiago pentsatu gabe, lantza hartu eta gainera saltu egin zion.

764. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Kim-ek taulatu gainera igo zuen.

765. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Eta gainera, ez beiraki bat bakarra, mordoa baizik.

766. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0016 Gainera, behin ikusiaz gero, ez zen ahazten. Hurrengo goizean ere, berdin gogoratzen zen.

767. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 - Ni zain negon eta hi? - Benetan interesgarria izango huke - erantzun zion Dik-ek, txilarrak konturatu gabe Tim-en gainera boteaz -.

768. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 Hemendik aldegin dutela, lehen ere esan dizut, gauza guztiak hartuta gainera.

769. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0177 - Gainera, neuk eta beste zenbaitzuk bakarrik ezagutzen ditugun pasabide sekretuetan harrapatzea ere ezinezkoa litzaieke poliziei.

770. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Horixe esan nahiko dik gainera! Ezkutuko bide bat! Ederki, ederki.

771. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 - Eta nola gainera? Gauez gehiago egingo du gainera! O, nire Tim gaixoa! Julen ohartuko al da behintzat txakurtegia babestu edo zerbait egin behar duela.

772. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 Roland jaunak harrapatu ote zituen? Gizon hura aitaren lanaz oso interesatua zegoen eta ulertzen zuela zirudien gainera.

773. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 - Eta, gainera, lehengoan ere Timek esnatu ninduenean hantxe aurkitu nuen. Ohean eseri zen.

774. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Ez zegok hondar askorik ere eta biguna zegok gainera.

775. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0133 - Zer gertatzen da ba? Zer egikizun nahi didazu bizkarreratu? - Zelataritza menturatxo bat (178)Aventurilla de espionaje: dozena bat gudamutil hauta, zangar bezain zuhurrak (179) Tan valientes como prudentes eta gainera odol-hotzak eta Clichy-runtz atera zaitez ahal duzun lasterrena.

776. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0051 - Gainera, izugarrizko zarata aterako duzue eta polizia etorriko zaizue.

777. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0022 - Horrela - hitzegin zuen Elenak - ekintza honetan Frantziaren izena Eskoziarenarekin batuko da; gainera geografo bat oso lagungarri gerta dakiguke.

778. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0035 - Falta zena! Zaplaztarik gabe, egun osoan alferkerian egongo zinateke! Gainera, badakizu: Nolako lana, halako jana.

779. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 Gainera, aseguroak eta guzti eta lanerako orduak hobeak dira.

780. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 - Gainera, ez dakizu ziur Lordi errudun den eta... - Isil zaitez, ofiziale! Zalantzarik gabe, guzti hau Lordiren lana da.

781. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 -... eta gainera, Idoiari lagundu diozu.

782. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 Hartu eta lapurrei bota zien: - Zabaldu ongi lurrean eta horren gainera botako dizuet dirua, esan zien berak.

783. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Zertan ari zen ohartu gabe, erasotzailearen gainera saltatu, bi larrugune urratu eta atzera egin zuen, zain-zain.

784. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Behinola amorru bizitan oldartuko zatekeen Letagin Zuriren gainera.

785. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Gainera oldartzen zitzaion, zauritzen zuen eta batere urraturik gabe aldegiten zuen, Txerokiaren zauriak ugarituz zihoazen neurrian, honen burua eta bi lepaldeak ebaki zabalez urraturik geratzen zirelarik.

786. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0045 Erreminta artean, gainera, sei zapata pare zeuden, gomazko oihal batetan bildurik.

787. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Zorionez, hiru egunetarako nahiko jaki banuen, urez betetako kalabazaz gainera.

788. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Gainera, nere lana ordaindu egiten didate; pasajeroek, ordez, berek ordaindu behar dute.

789. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0018 Izu hartan Queequeg belaunikatu zen eta kuxkurtuta trebetasunez ezpeleta azpiraino ziriki-zaraka heldu zen, soka mutur bat amulartean lotu zuen eta, bere buru gainetik pasa zen batetan, beste muturra ezpeleta gainera bota zuen eta kateatzea lortu zuen.

790. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 Gainera, ez zuten txaluparik: txirrika haietatik zintzilik, txatxar bat baizik ez zen ikusten, hiruzpalau lagunentzat osta-ostakoa.

791. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 - Bai; eta gainera hobe dugu gauez sartzea.

792. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0142 - Nik ez diat eskatu jarraitzeko - esan du -, eta gainera, ezetz esan bahu, ba ni ere eskolara joan egingo ninduan.

793. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0044 Maitasunezko gonbidapen honen aurrean, Pinotxok jauzi bat emanez, atzekaldetik jarleku berezietara salto egin zuen, gero orkestaren zuzendariaren buru gainera igo eta, handik, eszenatokira.

794. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 Eta, amorrazioz beterik eztarria estutzen zion koilarean sartu eskuak noizean behin eta honela zioen negarrez: - Ondo merezia dut! Oso ondo merezia gainera! Alfer arlote bat izan nahi nuen... Lagun gaiztoen kontseiluak jarraitu izan ditudalako, orain zorigaiztokoa naiz.

795. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 - Metxa, mesede bat egingo al zenidake? - Bai noski! Gustora gainera!.

796. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 Dena ilunpetan zegoen eta gainera bisitariak aurpegia eskuaz ezkutatzen zuen.

797. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0108 Gainera, apirileko edozein egun aukeratzen utziko diot.

798. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0128 Gainera, elkarren artean oso ondo konpontzen ziren eta horrek asko laguntzen zien.

799. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0168 Marka ederrak utzi zizkioten gainera.

800. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0234 Hala zen. Gisborneko Guy, gaiztoa izanez gainera, azkarra zen oso.

801. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0254 Gainera bera ere borrokarako gertu zegoen.

802. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0294 Gainera, zerbait ikus zezaketen guztiak ziegetan preso zeuden.

803. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Hari esker zaudete zuek Kristo Jesusengan, Jaungoikoak Kristo hau guretzat jakinduria egin bait du eta zuzenbide, eta gainera santutze eta erospen.

804. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Egia esan, gau hortan, argiaren irudiak, ulertu izan dadin, ez du beste lagungarri askoren beharrik, berez garbi ulertzen bait da eta, gainera, kristau elkartearengan halako giro bero eta pozgarri bat banatzen da, ospakizun osoaren barne-mamira eraginez: gaiztakeriak uxatu, obenak garbitu eta; minduei poza ekartzen dien gau santua bait da.

805. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Homiliarako argibideak Hori esanez, haizeman zuen haien gainera, eta esan zien: Har ezazue Espiritu Santua.

806. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Zerutik Jesusen gainera jaitsi zen.

807. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0009 Otsoa dator gure gainera...

808. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00060 Eta gainera komandanteari laurogei duro prestatu.

809. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0277 Zeren eta,(esan zuen) bost yahoo artera berrogeitamarrentzat beste janari botatzen baduzu, bake-bakean jan ordez, elkar larrutzeko prest oldartuko bait dira gainera, dena beretzat hartu nahi izango duelarik bakoitzak; eta horregatik, morroi bat bidaltzen zela haien ingurura kanpoan jaten ari ziren bitartean, eta etxean zeudenak lotuta edukitzen zituztela halako tarte bat utzita elkarren artean; zaharrez edo istripuz akabatzen bazen behi bat, houyhnhnm batek bere yahooentzat hartu ahal izan aurretik, auzokoak taldean etortzen zirela harrapatzera eta, gero, nik deskribatu bezalako borrokaldia gertatzen zela, atzaparrez egindako zauri izugarriekin bi alderdietakoen artean, nahiz eta gutxitan izan elkar akabatzeko gai, guk asmatu bezalako heriotz tresna egokirik ez zutelako.

810. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0137 Oharrerazi zuen gainera, bere garai txarrenetako garrazkeria petoaz, ez zela harritzekoa haietako bakoitza artzapezpiku baten anaia izatea.

811. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0261 Gainera, Bolívar Día a Día bere liburua, Fabio Puyo historialariarekin lau eskutara idatzia, nabigazio-karta bat izan zen idaztekoan, pertsonaiaren garaietan barna lasaitasun osoz mugitzeko aukera eman zidana.

812. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Gizonak baietz egin zuen buruaz eta buru gainera jaso zuen kriseilua.

813. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Nik zazpi urte inguru nituenean, esaterako, zaila zen inguru honetan animarik ikustea, eta aldian behin etortzen zen kartazalea kenduta ez genuen beste inor ikusten; euri haunditako urteak izan ziren gainera, eta parajea erabat tristetu zen.

814. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0276 Gainera, gauza bat esango dizuet, segitu zuen gero - Orain irakurri dituzuen orrialde horiek aspaldiko kontuak dira.

815. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Soldadu sentitu zen bapatean, eta gainera zaldi bat zeukan, eta baita Lotario gure jaunak erregalaturiko zilarrezko puinale bat ere.

816. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0215 Ate batetik gizon bat sartu zen, gizon puska galanta, kapela belarri baten gainera okertua eta soinean jantzi gorria zeukan rubia bati gerritik besoaz heltzen ziona.

817. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Jauregi batean (eta nolakoan gainera!), Fiorentzia-ko Pitti-renean, 1847-an mundura etorria.

818. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Txabusina jantzi eta iluntasunaren babesean sukalderuntz jo nuen, baina ilunegi zen dena, denboraren nozioa galdu izan banu bezala sentitzen nintzen, goiza izan beharko luke, eta telebistako meteorologoaren hitzengatik eguzkitsua gainera.

819. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Oraingoan ustekabean heuren gainera erortzea komeni zitzaigun, aurrez, asko ginela pentsa-arazi beharrean.

820. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Basoaren zati trinko batetan sartu zirenean, aurrez ebakiak baina eror ez zitezen ongi eutsiak genduzkan pinu lodi pila bat utzi genituen erortzen heuren gainera, eta, harridura pasa baino lehen, sei toki ezberdinetatik tiroka hasi gintzaizkien.

821. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Gainera, bago haien itzal zabaletan, inoiz inork ukitu gabeko perretxiku-tokiak aurkitu genituen.

822. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Nik, harriturik, zertarako igo behar ginen hara galdegin nion, izan ere, guztiz ahuldua bait nengoen, eta gainera zerua oso ilun jarria zen, ekaitz igarle zelarik.

823. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Gainera, orduan arrazoi bat neukan edaria uzteko, eta bizitzeko ere bai.

824. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Hargatik, neure bizitza konpontzeaz gainera, zuri nekien apurra erakusten ahalegindu naiz.

825. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Astean behin herrira jaisten ginen anaia eta biok, tierrak emandakoa edo zekorren bat saltzera, eta bertan bazkaltzen genuen, ederki asko bazkaldu gainera, eta gauarekin etxeratzen ginen.

826. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Baina neguan ixildu egin zen, eta hitxegiten zuen gizona hila izango zela esaten zuen aitak, baina Nataliok ezetz, edurragatik eta eguraldi txarragatik zela adierazi zion, eta hauxe izan egia, ez aitarena noski, udaberrian berriro ekin baitzion gizon hark eta inoiz baino garbiago gainera.

827. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Cerillak, gainera, munduko begirik tristeenak ekarri zituen bere melodia alaiekin batera, eta honegatik, amodiozko pena haundiren batek ekarri zuela hurira somatu zuen jendeak.

828. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 - orain jakitun sentitzen dira denak, eta izugarrizko erailketa eta lapurretak eransten dizkiote, bere lerde zikina botatzen diote gainera bera odolustutzen den heinean.

829. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0032 Beitu, agian horixe da gure arteko adiskidetasunaren arrazoi sakon bat, ordurarte konturatu ere ez nintzena, zera, ni nola ez naizen hemengoa eta ene ogibidearen kausaz jendearekin ibiltzera behartua nagoen, eta edonolako jende guztiarekin ibiltzera gainera, direla etxeko andreekin edo direla dendetako enplegatuekin, aurpegian kailoak sortu zitzaizkidan, baina bera ez, ez zen gauza ezezagun batekin hitzerdia esateko ere, eta maiz argiki ikusten zen neskatxaren batek berarekin ibili nahi zuela, eta nolako neskatxak gainera, baina alferrik.

830. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0073 Perutxoren begi eder gainera betazalak erortzen dira.

831. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0026 4) Eta ere bai esaten zuten farisauek: Gainera, Erromatik etorritako mintzaira latinizatuak gure foru eta batzarreetan sartu ditugun bezelaxe, frantsesa eta espainola erabili behar dira eguneroko bizitzan.

832. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0074 Bainan, ez hil aldamenekoaren hizkuntza aratz eta garbia dalako, hori bai dela zentzugabeko zapuzkeria! 11) Eta, gainera, hizkuntza milaurtehanizdun batez mintzatu nahi ba duzue, zergaitik ez Euskaraz? Gure ikastoletako ateak zabal zabalik dituzue.

833. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Eta gainera, inor etortzekotan, ostatura sartuko litzateke zuzenean, gortara joan beharrean.

834. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Gainera, gorta zaintzaileari ez zion inolako sinpatiarik.

835. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0111 Uztailaren 16an berriro iskanbila: B29 bonbardero batek bonba pila bat botatzen du isla gainera, kokotero sail guztiak ametrailatzen ditu, eta bere itzal zabala itsaso barruan urruntzen da.

836. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0081 - Bai... berea, berea! Zurea, eta ondo zurea gainera, beretzat nahi ez zuenez jarraitu zen emaztea.

837. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0026 Gainera, eguzkia dago, eta ez dut eskolara joateko gogorik.

838. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0074 Eta gainera, ez dute inorekin konpromisorik hartu nahi.

839. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0005 Kamera fotografiko bat! Oso garestia, gainera!.

840. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0106 Hortan bukatu zen guztia, eta Manixek brau batean abiarazi zituen zaldiak istiluzaileen gainera amiltzera zihoanaren itxura eginaz.

841. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0106 Ohiturak ala erakutsirik, samur eta bigun erantzuten zion, erru guztia txango lagunen gainera egozten zuelarik; ez alferrik ordea, zeren Kandida, esku bat meakezurrean jarririk eta bestearekin haurrari eusten ziolarik, suge gorriaren miztoz mintzatzen bai zitzaion: - Alproja haundi hori! Zer egin duk hemengo diruarekin! Senar gaizto! Gabatxo alu! Ahardi kume hori!

842. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0027 Joanek ez zuen hitzik ere egiten, beldurturik zegoen eta gainera haur bat besterik ez zen iritziren bat emateko.

843. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0059 Ez nintzen ziur gainera, bere gorputzaren aurrean nazkarik ez ote nuen sendituko.

844. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0025 , (...) baina oraingoa ezberdina da zergatio herriko plazan ez dauden bidezuloak eta gainera kotxea geldirik dagoen, mugitu gabe eta gainera nik oso ongi dakit zergatik eta nondik datorkidan zulo hori estomagoan: batetik bestera plazara ANA (ANUXKA neretzako) azalduko ote den beldurrez.

845. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0012 Gainera hemen asuntoa denbora pasatzea da.

846. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0012 Gainera caramelos, chocolates, pastillas de cafe y leche.

847. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0008 Gainera, heroearena ere gero asmatu dut.

848. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0041 Gainera, oroitzapen honek bentaja guztiz baliagarri bat zuen: anaia erabat gaixotu baino lehenagokoa zen.

849. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0013 Aldareruntz begira eta inor ikusi gabe, zeharkatu zuen pasillo laburra harik eta aurreko aulkietan eseri artean. Emakumezkoenetan gainera.

850. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0138 Gainera ama, jolasean gustora nabilenean etortzen zait jeneralean abixuarekin.

851. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0048 Gainera, Marab entzuten zuen bitartean, zenbait gauzataz ohartu zen.

852. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Hitzik esateke, zaldien gainera igon eta handik urrundu ziren.

853. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Jakintsu ziren bere anaiak; honetaz gainera bizitasuna zerion Joseri, eta honek berarekiko ezinikusia sortuerazi zuen bere inguruan.

854. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0028 Eta bota su batean mahai gainera eta beste bat hartu zuen.

855. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Dugun guzia Lisarentzat izango da eta gainera lan egingo dugu, Vasia.

856. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Lisa izango da gure diruzaina: kopeck bat bakarra ere ez dugu xahutuko alferrik; harekin uste duzu kafetegira joango naizela? Nortzat hartzen nauzu? Gainera soldata igotzera doazkigu, eta nola gure lana ezin hobeto beteko dugun, espero ditzakegu lansariak ere.

857. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0056 - Ez da ezer, ez da ezer -esan zuen Vasiak, nekaturik bere gorputza aulkiaren gainera erortzen utziaz.

858. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 Hemen, gaiñera, ez gera oso yé-yé; eta urrats bat batera eta bi bestera egin ezkero, egiña da.

859. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0011 ATARIKOA
Haurrok,
hona zuen liburua.
Zuentzat idatzia da
eta gustatuko zaizuela uste dut.
Mundu miresgarri bat eman digu Jainko gure Aitak.
Baina ez hori bakarrik.
Jesus, bere Semea, eman digu gainera,
gure maisu eta gure adiskide izan dadin.
Gaur ere entzun ditzakegu
Jesusen eta bere ikasleen kontakizunak,
gure belarrientzat beti bezain atseginak.
Gain-behera irakur ditzakezue orrialdeok
zeurok bakarrik, edo, sailean bildurik, ozen eta goraki;
baita horietako zenbait gertarazi (antzeztu) ere
.
Izan ongi!

860. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0058 Uretatik ateratzekoan, Espiritu Santua ikusi zuen uso-irudian zerutik bere gainera jaisten, eta Aita Jainkoak honela esan zuen: Zu zara nere Semea, nere Maitea.

861. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0065 Gainera berak ere aurretik jasoak zeduzkan berriekin bat zetorren.

862. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0092 Gainerat izadi guztia, gauza guztiak beren jainkoek eginak direla erraten duten bezala sinesten badute, gu ere bai, ez da?

863. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0050 Noizik behinka, malko anpolaiak labantzen zitzaizkion kapusaiaren gainera.

864. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0121 Ikusgarria, benetan! Hain zuzen ere, magnetofono batek hitzaldi bat hartzen duen bezala, XIMIST-ek hartu ta idatzi egiten du, gainera, hitzaldia.

865. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0097 Ilunbetan buru belarri egin zuen ohe gainera, arropak erantzi gabe, ordu bat soilik zuen eta lotarako, eta gotzaiari ongietorri egitera joateko iratzartzera igo zenean horrelaxe aurkitu zuen Victoria Guzman-ek.

866. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Hirurek begi-klika egin zioten gainera.

867. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0027 Gainera, lehorte hain luzearen ostean, ez zen ohizkoa.

868. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0052 Gainera nik ez dut honen beharrik jada.

869. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Nigandik bostpasei metrotara eztabaidan ziharduten bitartean, basamortuan denbora ez dela neurtzen erreparatu nuen, erlojuaren beraren barruan egongo bagina bezala da, ezin izango genituzke sekula kontatu geure oinpeko haren garautxo guztiak ezta geure buru gainera, haizeak erabiliak, eroriko direnak ere.

870. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0014 Gainera, elkarrizketa neronek mozten badut, nolabait ere kartak eskutik ditudala iruditzen zait.

871. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0028 Gainera, ez dut gogoko hondartzara zihoan egun hartako bere imajina gogoratzerik.

872. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Ez nuke hainbeste erre behar, gainera ez dakit gehiago gelditzen zaizkidan.

873. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Gainera, Ines bezalako neska bati ez zaizkio inoiz lagunak faltako.

874. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0068 Nik, gainera, bildurra nuen.

875. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0092 Gainera, eta oso berandu arte, Inesekiko neure harremanak ez nituen afektozko ikuspegiaz begiratzen.

876. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Eta agudo gainera. Lehenbailehen.

877. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Ondo gainera.

878. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Askatasunak ere direkzio berean egon behar dik gainera.

879. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 Gainera, gaur igandea denez gero, zuretzat paratuko nituzke...

880. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0073 Madrilen kale eta edifizioen handitasuna eta mundu ez ezagunaren argia urjauzika erori zitzaion gainera neskatilari.

881. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0025 Ostargian hodeiren bat edo beste behatzen da bakarrik, oso herabetiak, baina arin mugitzen direla, haizea aldatzen ari da eta mendebalak jotzen du gainera, euria ekarriko du ziur aski, Urgull eta Igeldo artean untzi bat dager itsasoan muintxo bat bailitzan, mugi ezin daitekeela, ez aurre ez atze, batzutan olatu inplakableek Igeldorantz bultzatzen dute baina urtirek Urgullerantz bideratzen dute beren gurditzarra.

882. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0042 Ez daki zer idatzi Mikelek, ez zer idatzi ez nola idatzi, zeren eta kontatuko diena ez baitzaie interesatzen, argi dago ez diotela sinetsiko eta gainera, errefuxiatuak bisitatu dituela aipatzen badu zer gertatuko zaio?, ala badakite?

883. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0098 Intxaurrondon tutik ere ez nuen esan, aurretiaz ezer esatekotan gehiago torturatuko ninduten mehatxua bota zidatelako, gainera ez nekien benetan forensea ala goardia zibila ote zen, ez nintzen fidatzen.

884. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0098 Goardia Zibilaren eskuetan egon nintzen denbora guztian Kafkaren halako pertsonaia sentitu naiz, gauzak gainera datozkizula ikusi eta ezin duzu ezer egin, (...).

885. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0110 Ez zuten interes handirik ageri non egon zitekeen galdetzen eta gainera ihes egiteko arrazoirik ez zuen.

886. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0110 Goardia zibilek torturatu ninduten eta gainera egun batez uniformedun batzuk kolpeak eman zizkidaten eta izotzezko poltsak jarri lepondoan.

887. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Baina oso zaila omen da honela ezer argitzea, hainbeste denbora pasata gainera.

888. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Garbitu muturra, orain esango didazu zer behar dudan garbitu, orain ez beti esan izan dizut, ederra ikusi nahi zaitu eta gainera kexu gizonok, zuek muturra eta muturra ez dena zikintzen dituzue mila eta bat pastarekin eta, ez duzu neregatik esango, orain legatz saltsaren kontra, ez haserretu horrela bai jartzen zaik zikina.

889. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Gorri txapeldun, hirea zegok goxoa, hire ondoan nagoelako esaten duk, jakina, jotzeko beldur ala?, ez ez zinez zioat, hobe zenuke ezer ez esatea, sinistuta egongo da gero, eta egunak pasatuko ditu lelo horrekin, noiz egin dizut horrelakorik esan?, nik esaten dizkizudanak ez dituzu ez gogoratzen baina besteen kontuez asperturik naukazu, lehengoan esaten nian ez hadi ezkon umorea galtzerik nahi ez baduk, honek ez dizu ulertzen ezta ulertuko ere burua gogortxo du-ta, garaian zaude hobeki pentsatzeko, ez nintzateke zurekin joango, zer uste duzu buru gogorra nahiago kaskarina baino, buru gogorra fidelago izaten da, oker zaude emakume, bibote hoiekin gainera ze nazka, ondo egingo lizukete bada kilikili, tori sagardoa, neuk egingo diat kilikili matrail hezurrean emaztekia bakean uzten ez baduk, (...).

890. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - Aspertu? Ontsa kontatzen baituzu eta gainera ez dituzu nolanahiko gertakariak zure aitarenak - bihotzez esaten zion Mayik.

891. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Gainera, berez, arrunt timidoa huen, eta gaztelu bat eraiki behar izan zian bizi ahal izateko.

892. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0141 Jainkoa nire alde, Don Kosmeren alde dago zioen gainera alkateak bere buruari.

893. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 Etxeko neskameak beti bezala kaletik ibiliko ziren nobioekin paseatzen, egun hura gainera ezin aproposagoa zuten beren eginkizunetarako, egundoko itzalketa honekin.

894. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Orain pittin bat beldurraren ukidura, zirrara nabaritzen zaio aurpegian eta badaezpada ere bertan kieto jarraitzea, esperoan, dagoen bezala, erabakitzen du, adiskideak berehalaxe ailegatuko zaizkiolakoan, gainera ez bait dio seguru irizten hiriaren erdiraino joateari.

895. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Biek poltsikoan daramatzaten gutunek ez dute gauza bera esaten gainera, baina hau ere beraiek ezin jakin, ezin jakin batak bestearena.

896. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0157 - Badakizu Asun, garai batean lurralde guzti hauetan matriarkagoa zela jaun eta nagusi, emakumezkoek agintzen zutela, aisa gainera, gizonezko eta beste ilaje guztiko pizti eta animalien gainetik?

897. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Eta gainera lehenbizikoan baietz esan ukan banio zer pentsatu zukeen?

898. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Gainera, hobe konpontzen badun hire bizitzeko era, eta ez haizen luzeago herriaren eskandalarria.

899. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0113 Gelaratu zenean garretan zeuden ezpalen gainera isuri zituen kontuz, kerik sortu gabe, bi beso gurutzatuetan zituenak.

900. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 Gainera bost axola zion horrek inori, Ford-en Haroko 632garrenean inori ez zitzaion bururatzen ere horrelako galderarik.

901. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0076 - Gainera ia denbora guztia bakarrik ematen din, bakar bakarrik.

902. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Batera jalgi ziren denak, gainera (usu hauek), hortarakoxeak diraka (gurutzeak alegia) indartuz zure elurra Lur duk elurraren jabe, ez ni urtzera, zure sua amata ezin zezakeen zuritasuna biguntzera eta gero erresuma berezia bezain ezberdin bat trinkotzera.

903. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Ezin ukatu zure setaren hutsalaz limurtzerik ahal ez duk usteko...! eta, zioten gainera, bertako burdinezko kaizu erraldoi bati zetxekizkiola harrizko orma tartera itzaltzen eta begitandu, zure jagoleen, udazkeneroko olidiaren zezinari josirik, otordutan ohamen eta musuen arteko txandaketaz gorritzen zinela: (...).

904. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Hemen... hauetxek denak bizkarrez bizkar erantsirik, giltzaz giltza suturik agertzen zirela, agertuko hurrengoan ere, eta orduan besteak banan banan gainera esertzen, guk zeruari gordetzen diogun begia elkarri - heuk asmatzen ari duk, Adur arrakero horrek!

905. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz, areta Xaxi hain ibiltaria, gainera, Adur, ezen oraindik minbera dudan ipurdia edonorengan hobeto zolitzeko, nabastarre oparoagoz, alegia, nirekiko susmoak ekiditeko aski zuketenik girtenean gurutze bat irartez, zuregandik solijitzeko ni zauritzea premiatsutuz edo giarren hazkura lagaz eskuan hartu, ni, hegarako ez baina hauspiltzeko bai (eta soilik) balio bait nezakeenarena eraginez praile eta moja (inkisidoreak ere oso ziren sumati) guztien aieruak ezabasteko, nahasi.

906. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0187 Gero ordea Hodei (hain zaio atsegingarria kuika ibiltzea) izutu asturuz uxatu itxadopena zapo bilakatu zen, zitzaion, are bortitzagoa gainera zenbat eta sarriagotu behin bere emaztea agertu zitzaion eretia, seme baldresa besotan, ez zena (hurrik ere) berau elizan emaztearen Amabirjina bizkiari altzoan falta zitzaion (Xakubi zurginak ahantzia. Behar bada semerik gabekoa gurago zukeenez, birjinago zeritzolako) Kixmi semearen antzeko, bere oinetara belaunikatzen, otoitz aitzakiaz (tenorean) ahozpetuko zen apezaren uretakoa, irudikoa (haizatu ere, nahiz ditia inudearena ukan: Urria benetan) baizi eta zeinari ezinen zion Indiano ziztro jeloskorrak, orain bai ezetz, bizia barkatzen ahal; batez ere milariak seme bort apaxtun batez egitearen ozarkeriagatik.

907. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 Eta gainera, behin batek jantzi dituenean, horren itsusi gertatzen dira gero...

908. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Eta mutikoak ere postaldi bakoitzeko idatzi beharko omen zion neskatoari seguru, eta gainera, egunero oheratu aurretik bere orazioak esan beharko omen zituen.

909. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0074 Ustekabean gainera baldin badatorkio, seguru aski ohartu ere ez bide da egiten; heriotza ez dateke halakoarentzat iharrosaldi edo espasmo-une bat besterik.

910. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Gainera, greziar batzuk jauretxean sartu ditu, toki santu hau kutsatuz.

911. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Ni neu, odola isurtzeko zorian nago; gainean daukat abiatzeko ordua Txatal honetan, hurbil duen bere heriotzea adierazteko bi irudi darabiltza Paulok, Filipoarrei gutunean erabiliak biak: lehenengoak (odola isuri) oparietan hilgaien gainera isuri ohi ziren ardo, ur edo olioa (...) dakartza gogora; honela, opari-zentzua ematen dio Paulok bere heriotzeari (...); bigarrena abiatzearen irudia da; untziak portutik abiatzea adierazteko hitza zen; ikus.

912. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Arratsalde euritsu hartako argitasun motela ozta-ozta iragazten zen frai Augustusen gelako scriptorium-aren gainera.

913. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Lastima da kapitaina bera gelditu ezin izana, baina haren submarinotik lehorrera salto egin duten polizonte guztiak berehalaxe oldartu dira otarteko, edari eta musika-tresnen gainera.

914. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0202 - Adarra jotzen gainera?

915. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Gainera - bazirudien, jadanik, goilarakada bat puddin ahoan zuela; hura irentsi eta hitzegiten jarraiki zuen irri zuriz.

916. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Gainera, mendekua hartzen dut.

917. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0277 Eta bazen zerbait aitak, zinez, niregatik egin zezakeena, gainera deus ere kostatuko ez zitzaiona.

918. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 Gainera beste gauza esan behar dizut: etxe honetakoak, bai Robustianok eta baita Bonifaziok ere hiru urterekin hasi ziren hizketan.

919. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Haitzez-haitz saltoka joan nintzen eta Stella Maris-en gainera igotzeari ekin nion pultsoz.

920. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0038 Ez zituen denak kamara batean edukitzen, manparoz egindako lau ukuilu handitan baizik; lastozko oheak ipintzen zizkien eta estalki gainera ateratzen zituen aidea hartzeko eta garbitzeko.

921. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Honek, bizkor, atzera eman zuen urrats bat, bere gerritik sastagai bat atera, zekor txuspa lurrera jaurtiki eta On Rafaelen gainera egiteko prestatzen zenean oihu batek: Atzera!, eta ia-ia bularrean jotzen zuen Colt batek geldiarazi zuten.

922. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Bazekien, ona non zegoen, errentablea, produktiboa zein alorretan kokatzen zen, zein tokatu zitzaion loterian irabaztea ere, itsuskeriaren kriterio moralak oro gogoan zeuzkaten, gainera.

923. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0029 - Bai, oso neska ederra duk. Aspaldian ez diat gainera horren hurbil bat ere ikusi!....

924. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 - Bai Enkarnak. Gainera, paper puskarekin jaso beharrekoa omen da eta zuek, Mertxe eta Joseluis, badakizue zer egin erreka iskinan.

925. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0115 Amets egin dut eta gogoratzen dut gainera. Arraroa.

926. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0011 Zuk diozuna ume gizajoarentzat oso gogorra da... eta gainera dena jasankortasun horrekin eraman eta esaten zaion guztia egiten duenez....

927. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Hantxe zeuden bai biak, eta muxuka ari ziren gainera!.

928. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0081 Goizetik susmo txar bat nuen eta beldur nintzen gainera...

929. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Ikusitakoa ondo gordetzen zuen gogoan, gainera.

930. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Ordurako, gainera, ez zuen inolako dudarik Shaneri buruz.

931. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0085 Zerbait egin behar zuen, eta azkar gainera.

932. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0028 - Zergatik igo zarete gamelu gainera bidean?- galdetu zien.

933. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0071 Gure bizimodu arruntaz gainera, gure beste eginbideez gainera, doinu propio bat asmatzeko ahalmena dugu.

934. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Hark, jarri zituen bere mokasinetan, eta esan zien bere lagunei: - Igo nire bizkar gainera, ea irristagune hori igarotzen dugun.

935. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0053 Alde batetik, ez zitzaion iruditzen etxe hartan beste inor egon zitekeenik, baizik eta bera bakarrik zegoela, bera bakar-bakarrik, eta nahiz-ta etxe hura izan alde hartan ohikerak agintzen zuen bezelakoa, halataz ere bere amets irudi hartan, etxe hura harrigarrizko itxurakoa zela iruditzen zitzaion, eta inork inoiz Drakularen jauregi beldurgarriaren orma teilatuak gogoratzen baditu itzal-lanbru nahastuan erdi galdua laister konturatuko litzateke zein modutan ikusten zuen Martak bere etxea, hara, mendi-tontor baten gainera aldatua, saguzar marruti batzuen hegakaldien azpian, etsai kaltegarri batzuen bizileku eta kabi bat izango balitz bezela, eta tristura haundi batek zaztakatzen zion barrena han bere burua modu hartan ikusirik, kobildua, izerdi hotzez bustia, hortzak kirrizkadan eta geldi ezin konturik....

936. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Nolako arretaz gainera!.

937. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 - Hortain goiz, etortzeko gainera? - Ordurik ez dit esan, baina....

938. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0090 Beldur ziren gainera, herritarrek beraien aurka jarri zezakela eta hurrengo egunetan gogor hartu zuten.

939. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Enekok, doinu urrun batez: - Bai, enbata datorkigu gainera, azken ihesbidea.

940. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0112 Gainera, zertarako lan egin sinesten ez duzun gizarte batetarako? zertarako lan egin ahalik eta diru gehiena irabazteaz soilik arduratzen den mundu batetarako, lan pertsonalari buruz hala nola mantentzen ari den gizarteari buruzko inolako kritikarik bere buruari planteatzen ez dion mundu batetarako? zein zentzu ote dauka zortzi orduz segidan lan egiteak bizitzen zareneko haitzuloaren errenta ordaindu ahal izateko?.

941. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Gainera nik ez nuen inoren aginduak zertan obeditu behar.

942. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Eta hogei minuturen buruan bazekiten gainera telefonoak ez zebiltzala, argindarrik ez zegoela eta irratiak mututu egin zirela, zeren Kale Zabaleko etxe bateko logelako bazter batean aurkitu zuten transistorean gau mahaitxo batekin batera onik atera zen gauza bakarra ez zuten bat bera ere hartu, ez herritar ez kanpotarrik.

943. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Gainera haize korrontea zegoen bertan.

944. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0037 Arrain bila edo kainaberaz jantzita etortzen den asko somatu nuen; suertatzen dena baita gure herriko ibai hau, ibai izatez gainera, muga dela, ur tira hau adakadabra historiko baten eraginez mugarri busti eta mugikor bihurtu zitzaigula.

945. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0057 Eta gainera badakizu geure haragian ere sofritu behar izan genuela arazoa?.

946. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0047 Gainera, beste zer egin lezake? Ez dauka gudaririk.

947. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0067 Hitz hauekin, bi gudariek beraien lekua hartzen dute, gudari taldeek begiak bere gain dituzte; elkarrengana hurbiltzen dira, indarrez jotzen dute elkar, amorruz beteriko kolpeak; azkenik Rodrigo jota erortzen da, bere etsai ausartak hautsa jan arazten dio eta segituan bere gainera botatzen da.

948. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0125 Besterik gabe Joakin gainera joan zitzaion, eta zankalatraba jarririk berriro astindu zuen.

949. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 Kontua nik ordaindu nuen, garesti samarra izan zela aitortu beharra daukat gainera.

950. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0050 Gainera nik ordainduko dut.

951. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0027 Hura larria, bero balego bezala, mamuak burua biltzen zion zapia askatu eta kokotsari bular gainera erortzen utzi zionean!.

952. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0041 Alferrik zukeen Scroogek ordua eta giroa ibilketarako egokiak ez zirela esatea edota ohea epela zegoela, termometroa izotz mugaz behetik ikusten zuela, oinetako atal, gaueko jantzi eta txanoarekin arin jantzirik aurkitzen zela, gainera, burutik beherako bikain bat ere bazuela esatea.

953. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0023 Baina Errege gazteak bere kotxean egin behar zuen bidaia; Endrike leialak biak igo erazi zituen kotxe gainera, eta hauen atzean eseri zen; pozez gainezka zihoan bere nagusia salbatu zelako.

954. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0037 Neskatxak orpo zati bat ebaki zuen eta minik ez balu bezala, Erregearen semea ikustera joan zen, eta honek zaldi gainera igo erazi zuen bere andregaia balitz bezala, eta elkarrekin abiatu ziren.

955. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Pentsa ezazu nahiko zigor dela kriminalarentzat bere bidegabekeria bera, eta gainera, nire anaiak direla kontutan har ezazu.

956. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0023 Azken mailatik zintzilikatu eta beheko belar mukuru gainera salto egin zuen.

957. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Hau esan zuen soilik: - Uluuuuuuu! Eta Parsiak opila berehala askatu eta palmondo baten gainera igo zuen Eguzkiak dirdiratzean Ekialdeko bitxirik ederrenaren argia ere estaliko zuen burukoa eramanez, soil soilik.

958. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0013 Dantzan ari ziren bitartean, atsoa limosna eskatzen jardun zitzaien han bilduei, eta, taula gainera harriak joan ohi diren bezain ugari zetozkion eskura zortzirenekoak eta laurdenekoak; edertasunak bai bait du karitate lokartua esnarazteko ere indarra.

959. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0013 Dantzaldia bukatzean, zera esan zuen Zoramenek: - Lau laurdeneko ematen baldin badizkidazue, neuk bakarrik kantatuko dizuet erromantze bat; guztiz polita gainera: Margarita, gure andre erregina, haurregin ondoko mezetara joateko, Valladolid-etik irten eta San Llorente-ra joan zenekoari buruz da.

960. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0039 Gurdi zola ahalik eta txukunena kafe kaxaz bete zutenean ikatz zakuak bota zizkioten gainera eta, azkenik, dena lona tzar batez estali.

961. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Gainera oraingoan Beninorena geneukan.

962. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Gainera nola bereiztu, ordea, bilaba arraio harek, ejrrre frantsesa lehen eta errre espainola orain... nola, ordea?! Deabrua, halakoa!.

963. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 Beraz, ezelako zitarik ez, eta harreman guztiak eskutitzen bitartez eraman behar ziren eta gainera, lagun bakar bategaz.

964. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0059 Oso haserre jartzen da eta gonbidapen txartela mahai gainera botatzen du.

965. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0059 Gainera, asko kostatu zait gonbidapena lortzea.

966. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0027 Gainera, zahar eta higatu itxura ematearren, tajo, pluma eta tinta txinoaz idatzi nituen, erdi aroko abadeen gisan, eta orain, sasoi hura udazkenean antzarrak bezala ostendu eta urrundu denean, bizitzan beharrezko diren pazientzia eta kuidadoa izaten ikasi nuela uste dut kopiaketa amaigabe hartan.

967. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Bilbon egunero zinzinero erraldoi bat hustutzen dute hiriaren gainera, eta haizea, kristalak, espaloiak eta egurrezko bankoak izpi ikustezinez jazten dira, eta izpi horiek birikak, muinak, zainak eta nerbioak oratzen dizkiote semaforoak aldatu zai dagoen jendeari.

968. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0111 BIHOTZAK BAPAINUAN (III) Iluntzeak herri gainera nagusitzeko duen era izango da, dudarik gabe, Belandian urte tusto hauetan aldaketarik jasan ez duen eeeeee gauza bakarra, esango nuke, bai, hobe horrela fenomenu bakarra jartzea baino.

969. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0111 Horrela ateratzen da iluntze alferra elizdorretik, herri gainera zabaltzen da ezarian, pauso bakoitza nabarmentzeko moduan, eta hori da Belandiako biztanleok tabernetara ateratzen garen orena, (...).

970. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0071 Osmo-ren urtebetetzea zela-eta, otu zitzaion honi ospatzeko modu egokia litzatekeela KOSMOS-era afaltzera joaten baziren, gainera berak gonbidatuko zituela afaltzera jatetxe hark garesti samarra izatearen fama bazuen ere.

971. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Gainera, oraingo honetan, ongi baino hobeto zekitela ziotenaren berri, Yrjô* zeritzan laguna, nahiz eta jaiotzez finlandiarra izan, erdi-errusoa zelako.

972. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0130 Halako egoera hartan neure burua errudun sentitzeaz gainera farregarri ikusten banuen, are lotsagarriago egiten zitzaidan (posible izanik behintzat) Taniaren portaera.

973. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Gainera, ez da kasu honetan bakarrik ezagutzen zientziaren praktika, baina gutxi batzuek bakarrik ezagutzen dituzte zientzia horren oinarri diren lege eta arauak.

974. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Eta, gainera, guztiok dakigu, geure experientziaz, zenbait emakumek, hala printzeen, beren ministrarien eta emakume publikoen alabak oso direla adituak Kama Sutretan.

975. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0101 Gainera bere santutegian jainko Larek gurtuko ditu, zeren, Gonardiyak dioen bezala, ezerk ez ditu gehiago lotzen etxeko nagusiaren bihotza eta bere emaztearena aurrez aipatutako arauak gordetzeak baino.

976. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0100 Azken batean ordea eta honetan farre egin zuen nolabaiteko eskerrona sortu omen zitzaion berarenganako, zeren bere etxeko giltza garrantzitsua suertatu bait zen Lûdwigentzat, helbidea behintzat, izan ere hemen farre egin zuen berriro Lûdwig giltzarik gabe ere sartuko omen zen han, baina giltzak gauzak erraztu egin zituen, eta gainera ba omen zekien ihauterietan etxea libre egongo zela; bi egun lehenago, izan ere, Strampauml;ublederrek egiaz eragin nahi izan zion, kasi behartu, eta ihauteri asteburua han igaroko zutela eskaini, Bad B.ko konferentziari baiezkoa eman aurretik.

977. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Dantzakide desiratuena Angustietako Markesa zen, eta nola ez, jaiaren anfitrioia zenez eta izugarri polita gainera.

978. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Eta antza zuen, handia gainera, izozki saltzailearekin.

979. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0028 Umeak jolasten ziren parke txiki bat zeharkatu behar zuen gainera, beti gustatu zitzaiona.

980. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0052 Beste aldetik, ordea, kakarraldo bat izateko handiegia zen; gainera sei oin baino gehiago zituen, eta nire koinatu Idiskok hankaz ukitu bezain laster, bapatean atzeraka ibiltzen hasi zen!.

981. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0089 26. Gizon gaiztoak Ez dira izutzen ezeren aurrean bere gaiztakerian. Errespeto handiko eta oso handiko pertsonen konfidantza gaizki erabiltzen dute, eta areago irri egiten diete gainera. Hona adibide bat!.

982. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0089 Baina erantzun luza gabe, bestela nire haserrea zure gainera etorriko da! Jakin behar duzu, Markako alkatea naizela!.

983. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0046 Pentsatzekoa denez, neskatxarentzat oso erakargarria zen gonbite hau, baina halere, esan zuen: - Ai, laztana, ezinezkoa zait! Pentsa ezazu gure amarengan! eta gainera nik ezin dezaket hegan egin.

984. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0057 - Oso ondo zetorkion gainera - esan zuen Chickek.

985. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Eta gainera, Chloéren berririk ba al duzue?.

986. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0154 Beira lodizko ontzi koniko batean, zapaburu puztu batzuk zebiltzan beherakako espiralean jiraka eta beheraino jaisten ziren, gero fletxak bezala itzultzen ziren ur gainera eta berriro ekiten zieten beren bira aldrebes haiei, ur lodizko urrats zuriska batzuk atzean utziz.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Salamancako egonaldiaz gainera, Deustuan izan zen Apraiz ikasle.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00168 Gertakizunei astiro erantzuteaz gainera, patxaratsu azaldu nahi izaten du, hoztasuna du bere ezagugarria alderdi hontatik.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0177 EKITALDIAK, HARRERAK, IKUSTALDIAK, ETA IRTENALDIAK: IX Kongresoaren Idazkaritzak, gainera ekitaldi sail bat antolatu du eta haietan parte-hartzeko eskubidea izango dute partehartze kuota edozein eratan ordaindu dutenek.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 3) Aditz kontuan, hasi berri denarekin, batez ere, hikako formarik ez erabili, zeharo desberdinak baitira, eta gainera, ikasleak ez dituzte ia eskoletan ikusten.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Gainera demokraziara bidean omen goaz eta hori bentzutze historiko bat omen da.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Badiotsat gainera ea zergatik ipintzen dituen eskatzen diotenean Paulino eta horrelako izenak, (...).

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Gainera, bere idazkiak jakingarriak izaten ziren.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 Liburu honetan, Domingoren bizitzaz gainera, garaiko politika giroa eta euskaldunen Biltzarren alderako jokabidea sakonki estudiatzen ditu.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 Julio Enciso-ren memoriez gainera beste osagarri asko ematen dituena.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0121 Unamuno, Grandmontagne, Wordsworth, Herrera y Reissig, Larramendi, Azkue, Baroja, pertsonajeeri buruzkoez gainera beste ikuskera batzuk dakartzi.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Zuria da eta zuriak ondo gorde eta defendatzeko sistema hautsi nahi du, apartamenduaren kontra dago, eta gainera andre bietnamdar batekin ezkondu zen, arrazen arteko ez ezkontzeko legeari kasu gutxi eginik.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 1973-ko urtailaren 16-an, ETA-ko komando edo ekin-talde batek, Nafarroako burgesiaren bururik ezagutuena, Felipe Uharte, pilotari famatua izana gainera, bere egoitza ederrean bahitzen du.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Gainera, Europa kapitalista batean, euskal Estatu sozialista bat nekez asma daite.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0018 Gainera, ez daite sozialismarik eraik, demokrazia finkatu gabe politikan, bizipidetan eta jakintzan, pertsonen heinean bezala batasunen heinean ere; baitezpadakoak dira, bereiziki, alderdien askatasuna eta sindikaten beregaintasuna.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Gainera Ikastola hauetako irakaslea euskal irakaskintzako promozio gazteen oinharri ari da bilakatzen, duten pedagogia berriak ezartzeko nahia handiagatik.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0052 Gainera Frantziako gerlan egina izan den Ipar Euskadin eskuineko hautua gauzak zuzentzen dituela: hautu horren zergatikoa, nolakoa, norena eta norakoa.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0036 Gainera, garbiki ikusten zen Poloniako klaseen borrokak hartzen zuela borroka abertzale era bat.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Orduan, interes beraik zain eta iharraus ditzakeen estrategi iraultzaile bat aitzinatu beharra dugu; ezin bestez gainera, zeren bestenaz orainoko gisara urratua izanen baita gure mugimendu sasi-iraultzailea.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0126 Bi gauza hauek nola josten diren jakitea zail samarra da; baina problematika honek sor dezazkeen planteamentu teorikoez aparte, hau esan dezakegu garbiro: sakonkiro fededun eta tradizioari lotua eta, gainera, gaurkotasun historiko berebizikoa duen gizon baten aurrean gaudela.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 Gure egunotan irakaskintzan egin diren aurrerapenak sendotuz gainera, telebista ere euskara hutsez behar dugu, hasteko; eta beti, herri honen agintea geure esku, guztiarekin ere, 30en bat urte beharko ditugula herri hau euskararatzeko jakinik.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Eta, gainera, berririk ere badator; eta hauetako asko laiko eta gaztea: % 44 dira dagoeneko laikoak.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Jende askok eskuhartzen du (133), eta, gainera, idazle horietako asko berriak dira Jakin-en orrietan (% 76,5).

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Eta, gainera, hau: 1975 aldera, euskal idazlegoan apaiz-jendearen hainbatekoa % 39 bueltan kalkulatzen zen.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0697 Beste aldetik, bada San Martin jaunaren txostena, puntu hau ukitzen duena, eta xehekiro gainera.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0447 Horietaz gainera sakabanaturik azaltzen diren beste eukaristi kopla batzu ere atal honi erantsi dizkiot.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0131 Bestalde, nor biografiatzaile hoberik euskal idazle eta musikalariz gainera gaur egun Azkue Bibliotekaren ardura daroan Jose Antonio Arana Martija baino?.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0210 Gainera: .

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0210 Gainera, Atañoren ustez, zibilizazioa edo aurrerapena kristautasunaren ezaugarrietako bat zen, (...).

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0212 Ihesaren ondotik, afusillamenduez gainera neurri gogorrak hartu zituzten.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0226 Bere idazlanetan ikusten dugun beste buruketa bat hau da, eta nahiz eta datu batzuk falta direla pentsatu ebazpena baduela eta bakarra, gainera.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Eta orduan argiago azalduko litzake, gainera, Orduen otoitz ori Eliz-otoitz, Eliza osoaren otoitz, dala.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Baña oien danen gañetik zinea izkera bat baño ez da, ta bizia, polita eta altsua gañera!.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Gertaera onetan gizonaren barrua azaltzean, leku berezi bat sortzen du gañera, gertaerari ta lekuari iraupen bat emanaz.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Eta, gañera, irudia bertatik edo urrutitik artuaz, goraka edo beraka begiratuaz, gauzak irudiaren alde batean edo bestean jarriaz, gure burutasunak besteei adierazteko indar berri bat degu gure eskuan.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Irudi utsen almen oietzaz gañera, bata besteekin alkartzean, berezko adieraziaz gañera alkartasun ortatik beste adierazpen berezi berri bat ere sortu leike.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Era orretan irudiak izkera bat sortzeaz gañera ontasun eta edertasun aundi bateraño eldu litezke, erti berezi bat lortzeraño: zazpigarren ertia.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Zinearen izkera ta gogamenak gizonei zabaltzea bear degu galera.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Jordan errekan Joanen eskutik bataioa artu zuanean, Espiritu Santua jetxi zitzaion gainera uso antzean; Espiritu berak eragin zion basamortura joatera, deabruaren erasoak jasan zetzan.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Zer nahi makur, gainerat, heldu zaizko Naparra gaixoari.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0028 Gas-atomo batek, ordea, x alderako bideaz gainera y eta z alderakoak ere har ditzake (luze-zabal-sakonen alderakoak alegia); hiru askatasun-mailaren jabe dela esan ohi da eta bere energia, oro har izango da.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Gaiñera, energia hori beretzako leku bat eukitze hutsak dekarkiola, ezin du iñola ere eman.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0041 Esan ditugun baldintza bereziez gainera, beste zenbait gauza ere gogotan izateko da.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0318 T. Aranzadi berak herriz herri bildutako hitzez gainera Lakoizketaren lanekin baliatu zen bere klasifikazioaren hornigarri.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Gutti jotzen dira jatekotzat eta gainera ez mikologia-zale guzien artean berdin.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0097 Gaiñera, parroki askotan bizirik diraun abesti-xorta izkutaraztea etzait iruditzen aberasteko bide bat izan daitekenik, aitzitik, erri baten ertiaren pobretasunerako baiño.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Notitia utriusque Vasconiae-k ere badu 1656an egin zen bigarren argitaraldian gai honi buruz zerbait, goian aldatu dugunaz gainera ezer berri gutxi baldin badu ere. , dio.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Gainera, gaisorik zeuden bitartean, alokairua ere hartzen zuten.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0834 Eta aditzaren berezitasunez gainera, hor gelditzen zen beste zenbait berezitasun hiztegiari edo joskerari dagozkienetan.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0834 Horregatik, 1973ko Otsailean, Loiolako bilkuran, berri eman zitzaien Hego Euskal Herriko Gotzaiei, euskarari buruz arazo sakona eta alderdi askotarik aztertu beharra zegoela adieraziz, eta gainera Elizak jokabide bat jabetasun osoz erabaki beharra zeukala jakin eraziz.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Gainera, gauza era askotara begiratuta, garrantzi haundikotzat jotzen zuen taldeak, elizbarrutien arteko ezberdintasun ugariak ezaguturik, beren joera eta jokabideetan elkarrekin aurrera egitea, elkarren artean etenik edo eten berririk sortu gabe eta bakoitzak bere aldetik bere bidea hartu gabe.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0843 Guzti hauetan pastoralgintzak jartzen dizkion mugez gainera ez dugu ahaztu behar gure nundik norakoa.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0001 Gainera, gizonok hain haintzakotzat hartzen ditugun eginkizun mental eta intelektual guztiak ehun nerbiotsuaren egitura konplexuan sustraitzen dira.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0006 Gainera, kontutan hartu behar da botoi sinaptikoak ez direla denak berdinak eta batzuk potentziala igotzen badute besteak inhibidoreak izan daitezke eta lehengoen akzioaren kontra jo.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0009 Michel Labegerieren ondotik kantatzen hasi zirenak, musika-mota horietaz kutsatuta zeuden, eta gainera, Kataluniako Cançó delakoa hasita zegoen.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Eta bestetik, kanpotik ere torpedeatu delako gure proiektu hori (ridikuloa bada ere, Agerki EHASkoa zela zabaldu zuten batzuk; eta gainera, Urkok eta Gorka Knô*rr-ek manejatutako mafia bat.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Gainera, egoera tristean bizi gara, benetan.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Eta Barkoxeko plazan ez zena gehiagokorik gabe barrika baten gainerat igan meza ondoan apezari bertsuen emateko!.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0037 Halere Latxagaren oharrek, zehaztasun eta xehetasun frango falta dituzte; gainera Latxagak aipatzen duen Olerkariaren Obra Osoa Logroñoko Aldundiak argitaratua, ez da gehiago salgai; horregatik Guillermo Diaz-Plaja delakoak egin Antología de la literatura española, La Edad Media, Madrid 1974. urteko, loretegira jo dut.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 Ez da, gainera, ahaztu behar seme - semiaren aldaketa eragiten duen lege fonetikoa dela jakin - jakiñaren eragiten duena.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127 Lehenago adierazi dugunez, mintzaira bat kultur hizkuntzaren kategoriara jasotzeak, haren ondasun lexikoaren sistimatizatze bat eskatzen du, eta sistimatizatze horretan hitz bakoitzaren denotazioaz gainera beraren konnotazio-multzoa eduki behar da gogoan.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Prestaera guztietan, aurkezten den hitz bakoitzari dagokionez, haren formaz gainera, izenen kasuan konposatuetan hartzen duen forma, adibidez lepa, lepo-rentzat, eta aditzen kasuan sustraiaren forma ez konjukatuak, adibidez har, hartu, hartzen, hartuko, adieraziko ditugu.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0098 Eta liburu baten aurrean baino areago, hainbat gauza desberdin biltzen dituen haltzari baten aurrean aurkitzeko sentsazioa dudalarik, zilegi bekit, Torrealdayren lanaz gainera, bide nabarrezko kontuez ere ihardutea.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0101 Alde honetatik salagarria iruditzen zait Arestiren Obra guztiak / Obras completas-en argitarazioa egin den modua: eskuineko orrialdea, hau da, testu nagusiari eman ohi zaiona, erdarazkoa da; euskarazkoa ezkerrekoan ematen da eta, bigarren tomoan, ezin nabermenago ikus daitekeenez, askoz okerrago eta arduragabekiago konposatua gainera.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Kantua da, gainera, bretoiek gehien exportatu dutena zihurrenik, keltar doinu hori.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0061 Piskanaka-piskanaka, gainera, frantses politikara lerratu ziren denak.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0482 (...); gainera, Euskal Idazleen Elkarteko partaideak, eta Jakin-en, Anaitasuna-n, Zeruko Argia-n, Goiz Argi-n, Herria-n eta beste aldizkarietan idazten dutenak ere bai.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 Lehen esan dugun bezala, gaurko teknikabideak agintzen dizkigun galdera itxi eta erdi-ireki-az gainera, egin dugu zabal eta osorik irekia den bat ere.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Hontarako, Joan San Martin-en Catálogo bibliográfico de los escritores euskéricos, Joan Mari Torrealday-ren Euskal idazleak, gaur liburuetan agertzen diren guztiak jaso dira; gainera, Euskal Idazleen Elkarteko partaideak, eta Jakin-en, Anaitasuna-n, Zeruko Argia-n, Goiz Argi-n eta beste aldizkarietan idatzi dutenak ere bai.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Orduz geroz, ez du hauturik eta gainera, bide hortan engaiatua baita, hau gertatzen zaio: produzitzeko behar dituen gauzen prezioa, lanaren moldea eta salpenen prezioa inposatuak zaizkiola!.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Gainera amerikanoek ondo ikusten dituzte Bangladexeko buruzagiak, plangintzaren zuzendari batzuek Amerikatarren eskolak heziak baiditu!.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0027 Eta gainera populuaren izenean eginen dituzte esplotatze guztiak!.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Erran nahi baita aspaldi honetan abertzale direnek badutela erresponsabilitatezko lana segitzeko gazte horiei buruz eta gainera, gorago aipatu diren gauza batzu ez ahantziz...

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Badu, gainera, beste gauza bat biziki interesgarria hatzematen dutana, Euskal Herri osoko egoeraz ikuspegi aski aberatsa eta hedatua emaiten duela.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0030 Areago, eta are gehiago gainera euskal herritar klaseen instrumentu izan ordez, beronen dirigente jauna izateko lekua betetzen. (Jarraitzeko).

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Hirugarrenean Orixe'k eraman zuen euskal kulturaren defentsa, errefleju intuitiboaren emaitza izanik, gainera berak sekula etzuela gainditu ikusten entseiatuko gara.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Gainera, nola bata hala bestea beren defentsa kontraeginez beterik aurkitzen ditugu.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Gainera ez da harritzeko gauza.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0035 Maoren soluziobidea areago doa; honen ustez, pertsonak gainera alderdiaren barne-estruktura ber-bera aldatu behar da.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Ez, ordea, zerbitzu sozialak, batez ere Karitatea edo Benefizentzia bezala ezagutzen direnak, itxuraz, zama bat besterik ez direnak, eta gainera hain errentagarriak ez diren zenbait kolektibotan erabiliak direnak.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Are gehiago, publikoa ez den ekimen sozialak leku izatea, leku zabala gainera, ez da derrigorrez hartu behar hirugarren munduko ezaugarri bezala, Administrazioak erantzunkizun guztiak bere gain hartuak izanez gero, noski.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Gainera kontuan hartu behar dugu etsedente honen zati batekin burgesiaren interesak ordaintzeko aparato bat osatzen dela, erresumaren makina.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Fazistek boterea hartu zutenez gero, industriagintzari ekin ziotelarik, gainera Europak Andaluziako langileria hartzen zuelarik, Andaluziako iraultza mogimendua zeharo gelditua eta indar galdua geratu zen.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Gainera produktore berek antolatuko balute komerzializazio hori askoz ere hobea litzateke.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0014 Behar bada, pastoralak urtean behin ikusten den gure folklorearen gauza bitxi, polit eta sentitu baten antzera iraun dezakete, beste maila batetan (jatorrizkoan) hilik daudela; gainera, atsegin honetan gure etsaiak (onak-gaiztoak, abertzaleak-inperialistak, bertokoak-kanpokoak...) karikaturizaturik barre ere egin genezake, amerikar telesailekin egiten dugun legez, baina folklorea izango da, ez besterik.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 Beharrezko dira gainera kristauen eskuetan, Biblia kristau-giroan irakurtzen lagunduko dien argi-bide batzuk.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0101 Gainera, SANTU IZAN aditza ulertu nahi duenak Bibliara jo beharko du, eta an agertzen daneko testo batzuk aztertu.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0101 Ikus gainera Deut 32,51; Is 8,13;29,23.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Salmo bakoitzak badu bere musika eta naiko jantzia gainera, aberatsegia ez bada ere.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Salmu batzuk gainera bi eratan ematen dira: era aberatsean eta era zoliago batean, era berri auetara oraindik oitu ez diranentzat errezgarri.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Bakoitzak izan ohi ditu bere iritzi eta joerak, eta eskubide osoz gainera, eta hemen ere ikusten da Latxagaren iritzia ze aldetara datorren, oposizioaren aldera alegia.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 3. Gainera, komunikabideetako hizkerak baditu bere legeak eta berezitasunak.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Liburuan, gainera, 7. kapituluan hain zuzen, beste urrats bat gehiago ere ematen da, gaur egun elebitasunaz dakiguna integra dezakeen ikerketa baten oinarriak jartzen direnean, hainbat hipotesi frogatzeko asmotan.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Dudarik gabe eta behar bada hobeki gainera.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Kontutan hartu behar da, gainera, tresna hauek ikaragarrizko eragipena dutela entzuleengan eta benetan garrantzi handia izango dutela euskara garbia eta jatorra hedatzerakoan.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Gainera, hemen ezin konpara daiteke euskaldunok euskara batua egiterakoan daramagun prozesua eta zenbait estatu zentralistek hizkuntza bakarra ezartzean eraman izan dutena.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 Munduko bazter guztietatik lurralde urri haietara etorritakoek Aberri berria, hizkuntza eta guzti egin nahi izan dute eta lortu, gainera.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 Behar bada, gainera, aspergarria!.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0072 Urte luzeetako esperientziaz gainera, gertaketa berezia eskuratzeko aukera izan dute.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Gainera ikastolak horretarako daude.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Jakin-en inguruan bildu den jendeak kultur gaiak landu nahi ditu, eta euskaraz gainera, baina hizkuntzaren aldetik ez du erraztasun haundirik aurkitzen eginkizun horretarako.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 Jakin-ek, gainera, zenbaki oso bat (zenbaki bikoitza) eskainiko dio batasunaren arazoari, 1968ko Arantzazuko bileraren aurretik.

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 Ortografi mailako batasunaz gainera, kultur hiztegian lortu beharko litzatekeenaz ere arduratzen dira bilera horretan.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Azken sail honetan, gainera, idazkera lotua (irakurtzeko errazagoa eta testu aldetik laburragoa) eta inprentazko idazkera ditugu.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Gainera, eta hau, Antxon, oso erabilgarria izan daiteke klaseetan, liburuarekin batera egunkari txiki bat dator gai horri buruz hainbat berri, informazio, inkesta, dakartzalarik.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0209 Zenbait liburu behin eta berriz argitaratu da, gainera.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Badirudi, gainera, jendea, lehen ez bezala, zaletua dugula eginbide horietan.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Hor daude, gainera, besteak beste, Rudolf P. G. de Rijk-en lanak.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0215 Lan hau taldean egina izatea alderdi on bezala ikusten bada ere eta gure kasuan bereziki euskalkien arazoarengatik, ez dago ukatzerik honek ba dituela bere mugak ere: esku askoren arrastoa ikusten bait da; bestalde, sistematikoki ez, baizik pasarteka eta askotan presaren presaz egina izanik, eta gainera urte-sail baten buruan, pasarte edo gai berdintsuak era desberdinean itzultzeko arriskua dago.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Gainera, tarteka, esaldiak ez ezik esaerak ere sartzen ditu.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0618 Gainera, Loiolako ikastetxearen hasieran bera izan omen zen bertako zuzendaria.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Transformazio honek ongi zehaztu beharko luke perpaus txertatuaren sujetoa PRO denean bakarrik dela posible eta, gainera, dirudienez PRO horrek ez luke erreferentzia zehaztua izango, gorago esan dugunaren arabera.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0445 Gainera, kontu handia izan zuen politika arazoekin nahastu gabe ibiltzeaz, gehiengoaz baliatzearren.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Ez da ahantzi behar honek bazuela anaia bat fraide eta euskarazko sermoi liburu argitaratuen egile dena, gainera Probintzial ere izana, etab.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Gainera, lan hau guztiona da eta ez Euskaltzaindiarena bakarrik, nahiz eta bera izan gainbegiratzaile.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Gauzonerako beranduegi aritu ziren, eta gainera Estaduaren parterik gehiena frantsesen menpean zegoen garaian, ezinbestean, eta ondorioak laster ikusiko ziren aski abandonaturik aurkitzen zen Amerikak independentziaren alderako jarrera hartuz eta Penintsulan bertan gerra zibilak pizteaz.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Gainera, nork esan, apez liberalaren gogoak gainak hartzeaz gipuzkoarren leialtasuna ez ezik odol garbia eta noblezia ere aipatuko zigunik, Konstituzioaren kontraesanetara.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0011 Hain zuzen Jon Mirandek hizkuntzaren elbarritasun horiek kontuan harturik, bere nobelan, berritan, protagonista batek besteari bere sentimenak ulerterazteko, Schubert-en musika entzunerazten dio; gaiñera bere nobelaren azkenean, hitzez ezin erakuts diteken bere arpegi amoriotsua, protagonista batek margolari bati eragiten eta beste maitaleak bien erretratua eginerazten.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0414 Aurrekoaz gainera, Boyer-ek PS-aren datu biskosimetroekin T'11 tenperatura aurkitu zuen eta Utracki-k (1) eta (2) ekuazioak erabiliz polisobutenoarena (PIB) Ikus (27 eta 23).

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0092 6.ean, arazoaren eztabaida eta berari buruzko irazkin batzuk egiteaz gainera, dispositiboaren eratze-prozesuen zehar momentu lineal eta angeluar elektromagnetikoak nola metatzen diren ikusiko dugu.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0098 Gainera, (22) adierazpenak emandako Pem bektorea, kargan aplikaturik dagoela suposatzen badugu momentu angeluar elektromagnetikoa honelaxe ipin daiteke: .

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0200 Gainera, animalien hiltze-mugaren azpitik eta, berez, erresistentzi tartearen barruan egon arren, konkurrentzia edo hondakapenaren aurkako gaitasuna murrizten duten (SOUTHWARD, 1958) edo animalien garapenean eragina duten (MILLER ampamp; VERNBERG, 1968) itzulezinezko aldaketak gerta daitezke.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0271 Eta gainera, profesionalki kimikariak oso urriak ziren.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0174 Tamaina hori baino untzi handiagorik petrolio- edo kontenedore-untziak izango lirateke, gainera ibilbide luzeetan leudekeenak, hortaz Ipar Eskoziako bidea hartzeak, ez luke minimoki baizik garestituko bidaia.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Gainera hauek, gehiegi behartu gabe ere, batezbesteko iharduera handiagoa eman ohi dute.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Suedia eta Bolikosta bitarteko zizare-populazioen egituraketa, P. Lavell-ek egin azterketen ondorioz ikusi denez latitudearen, landare-hondakinen deskonposatze-erraztasunaren eta lehorte-sasoien iraupen eta frekuentziaren arabera ematen da eta inportantzi ordena horretan gainera.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Gainera, ia zihurta daiteke kultibo handietako lurzoruak aurretik erabilitako izurrihilkari edo plagizidek, zizareen kapital biologikoa desegiteagatik, anderatu dituztela.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Kardaberatz, Mendiburu, Ubillos eta Lizarraga kanpo uzteko, eskola jakin batetako partaide izateaz gainera beren corpusen tamaina izan dut kontutan.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Gainera, badirudi elkar ez ezagutze eta ez ulertze bera antzeman daitekela ahozko tradizioko literaturaren ikertzaileen eta filologoen, hots testu idatziak aztertzen eta hitzaren esannahirik zabalenean azaltzen saiatzen direnen artean, nahiz eta, Mitxelenaren artikuluan ikusi bezala, elkarlana biziki interesgarria izan guztientzat.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0028 Irizpidea ez da ganera hitz bat hartu ala ez, hitzak atomizaturik ikusiz, tankera honetako hitzak baizik.

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0099 Gainera gagozkion kasuan nahikoa garbi berezten da bakoitzaren anbitoa.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0152 Gainera, literatura idatziaren hastapenetan beretan ageri dela Gabon-kanta, esan genezake, bai Iparraldean eta bai Hegoaldean.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0152 Beila eta ikuskizunotara ez zuten agian gonbidatuko herriko moxkorra, bertsolari vulgarra, deskuidatu orduko eskandalo bat sortuko ziena eta bestela ere lagunarte fin hartan kabitzen ez zena: baina bertsoak (koplak) ez ziren halere beila eta festaotan faltatzen, bertsolari hoberenaren tamainan eginak gainera.

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0108 Biolentzia historikoaren kontzientziatara ailegatzearekin eta biolentzia historikoaren kontzientziaz, kontzientzia hori aspaldidaniko historiara ere proiektatuaz gainera (Bizkaya por su independencia).

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0251 Aipatutako mapa horretan agertzen diren izenez gainera hor azaltzen dira Valpuesta inguruko baileratan 800. urtean Taranko beste zortzi herrixkekin mapan agertzen ez direnak.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Aserre agertzen zen alguazila poto egin zuelako, eta gainera zionez, gizon ura ez arkitzeaz, nork ordaindu Bentako zorrak, bere eta eskribauen lanak?.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Eta bestealdetik, garbi da gaur-egun, hemen, Herria horrela mobilizatzerik ez dugula, ez dela posible zeren-eta hau gertatzeko, aurretik beste lan hanitz eginik ukan beharko genituzke, beste egoera batean egon, beste konzientziatze batekin... eta gainera, memento hortan Gandhi jarraitu beharrik ez genuke izango...

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Unitate metagarrizko sistemaren barneko helburu guztiak sistema koherentea osatzeko moduan deskribatu behar dira gainera.

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Gainera, 1. puntuan ikusi dugunez, ikaskuntzaren helburuak ikaslearen ikaskuntz beharretara egokitu behar dira.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Gainera, noiz esan daiteke norbaitek hizkuntza batean hitz egiten badakiela?.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Esan behar da, gainera, Tereren poemagintzaren osagarri ahanzgaitzak direla gai hauek.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Gainera, 1907-an amak 14 urte besterik ez zituen.

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0144 Jarrera desberdinak, dudarik gabe, eta bakoitzak bere defendatzaile ugariago edo urriago dituenak, gainera, eskierki.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Euskararen presentzia, alferrikakoa izateaz gainera, enpagarria, gogaikarria eta higuingarria da.

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Eskola, jende honen ustez, gaztelaniaren feudoa da eta halaxe izaten jarraitu behar du gainera.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0116 Gainera Mitxelenak arazo pertsonalak ere baditu horiek: kritiko batek baino gehiagok bota izan bait dio, berak bere lan zientifiko guztia erdaraz egiten duela (horrelakoei buruz, errealismoaren eta prioritateen arazoak ere planteatuz hortakoz, eta arrazonatuz,1956,1960,1969,1974,1977,1980, gutxienez, ikusi dugu: Mitxelenaren apur bat ezagutzailearentzat ez zegoen, beraz, Zeruko Argia galduren bat misteriotsuki desenterratzen ibili beharrik, ridikuloa da).

1132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Mende luzeetan zehar, itzulpena literatur ariketatzat hartua izan da, eta beronen abiaburu eta teknikez esan zitekeena erretorika eta estilistikaren eremuan sartzen zen, eta oso zeharbidez gainera.

1133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Hizkuntz funtzioei buruzko banaketa hau gutxigorabeherakoa da eta hauez gainera bada besterik, noski, baina gure kasu honetarako aski da esandakoaz.

1134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Itzultzaileek, aldiz, beti izan dituzte kontutan gutxiasko honelako faktoreak: esanahi logikoaz gainera ñabardurak, kolorazioak, tonalitateak etab. ere gogoan eduki ohi zituzten.

1135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Gainera, zantzu adierazgarria da katolikoen eta ebanjelikoen artean burutzen ari diren Elizen arteko Biblia euskara batuzkoa izatea.

1136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0175 Bilboko lehiaketa estatalak ez omen du oihartzunik izan Espainian, gestio ekonomiko okerrak gainera, Manu Pagola antolatzailea kalean utzi zuen.

1137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Gainera, ahozkotasunean hiztun berberak behin baino gehiagotan hotsak aldatzen ditu, nahigabe bezala nahita baita ere.

1138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Galdeketa honetako zenbakiak gainera, egile berak Euskaldunak, 4 argitalpenekin azaldutako Apéndice A La Encuesta Etniker delakokoarenak ere idatzi transkribatuaren ezkerreko aldetik agertzen dira.

1139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Esan dugu, gainera, Etxepare ez ezen garai hartako euskal poetarik gehienak halakoxe hamabost silabatako bertsoz baliatu zirela.

1140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Gainera, arestian ikusi dogunez, horiek dituzten atzizkiak aditzjabearenak berak dira, salbuespen bakar bat kenduta.

1141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0198 Gertaera orokorra izanik ere desberdina da, ordea, hizkuntza batetik bestera; euskarak gaur egun bizi duen moduko giro batean, gainera, agitz-berezia izatera ere hel daiteke.

1142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0204 Sail honen ezaugarririk nabarienak ondoko biok dateke: a) horrela sorturiko eraikuntzaren gunea ez da, menpekotasunezko izen-konposizioan bezala, bigarren osagaia, lehenengoa baizik: ardizakurra zalantza-izpirik gabe zakurra (eta ez ardia) den artean, zerrama zerria da batez ere; baina b) zerria izateaz gainera, ama ere bada: bigarren osagaia, kasu hauetan, oinarriko esaldi-eskeman lehen osagai horren atributu gisa diharduen substantibo bat da, azalgaineratzean adjektibo baten gisan substantibo ondoko lekugunera bildua dagoena.

1143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Argi dago behintzat erromatarrek ezagutu eta ustiatu zituztela Bizkaiko mendebaldeko burdinmeatze handietako batzu eta Oiartzungo Arditurritik, zilarraz eta berunaz gainera, burdina ere ateratzen zutela.

1144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210