XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Ganerakoak, erromar zintzoak izanarren, galdutzat euken izkaldi au.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Ebanjelioak eztiño zeren ganerakoa izan zan euren arteko autua edo esapidea.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 - Izen onec be, badaucaz bere alderdi bijac: bardiñac gara anaitasunian; baña ez ganeraco beste gueyenetan; ezcara bardiñac urte, indar, buru-argui, ondasun, onbide, sariguei, almen eta ganeraco gauzetan.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Gure escubidiac bardiñac izango dira, bardiñac garian azcun edo susterraitic sortuten badira; baña ez beste ganeracuetan.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Eta orrela beste gañerako geyago ta geyago.

6. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *35. G. Zergatik sinisten dezu ori ta sinismenak erakusten duan gañerako guztia? E. Jaungoiko gure Jaunak onela agertu ta Ama Eliza Doneak onelaxe erakusten digulako, sinisten det ori ta sinismenak erakusten duan gañerako guztia.

7. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Orduan jardun gaitezen: ur kutzutu ori, pizkabana ontzi ertzetik arduraz botako degu ta gelditzen dan gaiñerakoa beroz legortu ta berriz aztatu.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0175 Oker edo gaiztoai dagozkien zigorkadak eman al dizkiezu? Beartsuai lagundu? Birau zaleak ixilduerazi, lapurreta, loikeri ta beste gañeretako oker bideak etxetik edo erritik aldendu al dituzu?.

9. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Eta Mezerdiazkero bai al da ostian ogirik eta kalizan ardorik? Ez jauna, Mezerdiazkero ez da, ez ostian ogirik, ez kalizan ardorik; ogi ta ardo usaia, gozoa ta gañerako eraskiak baizik.

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zeintzuk dira Elizako goi-ondasunak? Jesukristoren, Andre Maria Birjiñaren eta beste Done guztien irabazkiak; Sakramentu, otoitz, eta gañerako egintza on guztiak, dira Elizaren goi-ondasunak.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Gañerakoa lenengo egunean bezela (155-garren orrialdiyan).

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0257 Orain zazpi Agur Mariyak eta gañerakoa lenengo egunean bezela (248-en orrialdiyan).

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 Bederatziurren onetan iritxi nai dana... (ta gaiñerakoa 267-en orrialdiyan).

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 Bederatziurren onetan iritxi nai dana... (ta gaiñerakoa 267-en orrialdiyan).

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Itz labur gozo, jakulatori sutzu batsuek zuzendu Jesus, Maria, Jose, Aita San Prantzisko ta gañerako zerutarrai: Ur bedeinkatuarekin zere burua, oia ta inguruak busti, deabrua uxatzeko, bere tentazioetatik obeto libratzeko: bada urbedeinkatuak indar aundiak ditu etzai onen kontra.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Jaunak, geldi-geldi, bear zituan dote ta gañerako gauza guztiak eskuratu ziozkanean, 1899an Aita San Prantziskoren soñeko, edo abitu santua poz aundi batekin jantzi zuan eta andik urte betera poz aundiagoarekin profesaturik, 1900an jun zan Marruekotara, animak, eta asko, salbatu nairik.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ez ordea siñistu, irakurle maitea, amabosgarren eun-kiko zure aurrekoak gañerako erridietakoak baño okerragoak edo gaiztoagoak zirala.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Gizona, ordea, jare baita, buru aalmenen jaurbidea bere esku baitu; ertigintzan ere, gañerako egintzan-bideetan ainbat, oarrez, asmamenez ta Rorago ioranez diardu, jaiotzetik il-ondoraño bizitza erti-lanez eztitzen, seaska eresia leenen dala ta obi arria azken....

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Gañerakoak ez dute balio aundirik.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0060 Don Pedroren eranzuera: Eleizara jun ta komulgatu, eleiza bisitatu, gañerako induljenziak irabazteko señalaturik dauden bezela lan guziak eguiten dituzten Anai Arrebak aimbat induljenzia echetik muguitu gabe irabazi ditzakete gaixo kroniko, edo eririk luzaro daudenak Irugarren Ordena beste kongregazioetan sarturik dagoalako, ta Bulda dualako irabazi ditzakean induljenzietatik bat bakarra ere galdu gabe.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0101 Don Pedroren eranzuera: Bai: eta ez egun oietan bakarrik, ezpada baita ere gañerako urteko egun guzietan irabazten dira Franziskanoen Eleizak bisitatuaz.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Itzuli ziran beraz il-obitik eta guzi ori yakinarazi zieten amaikai ta gañerako guziai.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Gañerako otoitza ta goizeko lanak beti bezelaxe.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Goizean etzidaten arako ogi beltz puska ura besterik eman izan, eta gaiñerako atxilloak baru utsik zeuden.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Goizean goiz oneraspen aundiaz meza santua entzunda, Erromatik amarr amabi kilometro zegoan baso batera joaten zan, eta egurr-zamak eginda, ogi ta gañerako beste jan gauzen orrdañez saltzen zituan.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Guci au cere buruari egotzi zayozu, cere artean pensatuaz, cembaterañocoa zure gaitzegoquia izango zan, zure Aita amoriotsua ofenditu cenduenean; eta miseri ceñ negargarria zu aberasteco eta apañtzeco bere escúac eman cizquitzun gañeraco doai preciotsuaquin batera bere graci eta adisquidetasuna galtzea, zori gaiztoan infernuco etsayaren atzaparretan eroriaz.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Jaungoikoak eman dizun eskubideaz bota itzatzu infernura Satanas eta gañerako espiritu gaizto, animak ondatzeko, munduan dabiltzanak.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Ta ara bapatean euria atertu, eguzkiak odei artetik kiñu ta zeru-zati urdin bat agirian! Amonatxo ta gaiñerako guztiak eleizara.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Ez da beñere orlako jai aldirik izandu Madrillen, au diyote El Liberal, El Imparcial, ABC, La Correspondencia ta beste izper Madrill-ko gañuntzekuak; baita ere esaten digute, ez dirala beñere aiñ egoki eta aunditasun geyaguan ekindu izandu La consagración de Gral Jardin encantado ta La escena de las flores, oek guztiyak zailtasun aundiz beteak, bañan guztiz arrigarriro ekindatuak, muttiko, nexkak eta orkestaren aldetik.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 GURE NEKAZARIEN TRESNA TA GAÑERAKO GAUZEN IZENAK

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Nekazarien tresnak erreskadan jartzea zalla bada, darabilzkian gañerako gauz guzien izen eta zertarakoak bear bezela eratzea ez da askoz errazago, mota askotakoak diralako.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 I) GAÑERAKO TRESNAK

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Urrena neguko lanaz zaitu enborraren gañerako guztia.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Mende huntan ihauri dira Frantzian erlisionearen etsai amorratuak eta horra nun, (zauriaren gainerako pikhoa), berrikitan Aita Sainduari jazarri eta oldartu zaizkon seme maite dohakabe batzu.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Ez, ez da aski; egin behar dire oraino bertce zonbait obra saindu, nola baitire Othoitza, Amoina, Barura eta gaineraco Mortificazioneac.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Gero Cochinchinarat joan ziren golde eta gainerateko tresnen bilha.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Lehenik, zenbeit Anamita, berek nahi zutelakotz jarraiki zaizkonak, katichima, prediku eta gainerakoetan laguntzeko.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Halere ez goatzi batere etsaitzerat: hatzemaiten dakogun ona har, gaineratekoa utz, horra legea.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Elgoibarr Abertzaletasuna.- Uri onetan indar aundia artzen du aberri-maitetasunak; gastien artien batez-ere; baña biarra da irakastia gaste oyei ta gañerakoei zer dan abertzaletasuna, ta orretarako Batzokiko Bazkintza Artezkariak artu biar ditu bideak gaste, gusti oyek bilduta irakaste ori egiteko.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Euzko elez Zaldibi Milla bederatzierun eta emeretzigarren urtearen asieran, izperringi ospatsu EUZKADI`tik abertzale gustiei egiten dizutet agur gozo bat, opatzen dizutedala danoeri, anai maitiak, igaro dezazutela urte au, eta gañerontzeko gustiak zorionez beterik, eta Jaungoikuak eman deigula urte onetan bandera bedeinkatu onen menpean gauden gustiok ainbeste ansi ditugun zoriontasunak gure euzkel-erri maitiarentzat.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gañontzeko bideurratze guziak, au gabe, alperrikakoak ditugu.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 España'ko Erkalaren lendakari jaun ospatsua Errenderitik jasotzekoan, emengo Udal-gizonak, iru ez gañontzekoak, bera agurtzera izandu zirala, eta izan etziranentzat zerbait egiteko eskatzen omen zuan igazko bere idazkian.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gure erriko abertzale jaia egin genuela ta orrekin ez degu naikoa degula ta gañerontzekoari or konpon esan bear.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gipuzkoa guzian donea esan izan da beti, Bizkaia'n bakarrik deuna, gañerako Euzkadi guzian ere donea.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Zuri ere gertatu izan zaizu, auzitegira juan, da euskeraz baño mintzo etzeralako epaikari ta ganerontzekuak parrez....

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ondo berdindutakoan sortzen da dantzarako gogoa, gañontzekoak irrika jartzeko gogoa...

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Or nun dituzuten sei zortzi bat maikide oreka deman, gañontzeko maikideak irri ta parreka jarriaz....

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañerontzeko gaiak elkor xamarrak dira askotan, eta ez dira errex irakurtzen, onura artzen ez bada beintzat eta ala ere askok ba dute lan.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guretako asko Eusko Nekazaritan eta baita kalean lana egiten degun baserritarrok Eusko langilletan sartuak gaude, eta zu bezelako lege gizonak izan ez arren, zuk bezin ongi dakizkigu zeren arteko eskubideak, ta baita zeren egin bear ta gañerako bete bearrak ere.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Arantzazu'ko Andre Mari gure Zaindariak bedeinka ditzala ume ta irakasle ta gaiñerako erromes zintzo leial guztiak.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 c) Erki barrenen aritzen diran gañerako eragingaien lana.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Osatu dezagun bada, Laterriari eta Norte Bazkunari dagozkion ordezkarien utsuneak Euzko Jaurlaritzari deritzaion eraz beteaz; erkiko gañerantzeko burnibide guziaz baliatzea bere esku artu duan ezkero.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza abek sortu erazi ditun legeak eta gaur indar duten gañarantzeko lege aginduak ezartzen dizkioten bideetan ibilliko beraiek.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Gañerantzekoetan, zerga-ordainlariak erantzun bearko luke, bere zabarkeriz saltzalleari kalterik etorriko balitzaio.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Zuzentasunean, gizatasunean, eta gañuntzeko alderditara munduaren arrigarri izan diran euskaldunak, euskaldun anaiengandik lelo au entzuten egon bearrak malko ixurtzen yartzen gaitu.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Gaineratiko erranguren gatik, banindabilan aski airos; bainan Sokorriko egitatearen orhoitzapena...... ah! hura zen pizua eta samina!.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gaineratikoa bere emazteari, soldado duen seme bati; jaun errientari, ahantzi gabe; iloba, suhi, suhiaren aneia;... zeno hel batelik lartzera.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Bulda santuaren limosnaz egiten dira urrengo urteko Bulda berriak; beroiekin eralgitzen dena ordaintzeko bear denaz gañerakoa eliza beartsuei laguntzeko ta beartsuei edo pobreai ongi egiteko izaten da Bulda santuaren bidez biltzen dan guzia.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Geroztik eliz-gizon aundizkiena bost (5) pezeta limosnaz eta beste gañerakoena irurogeita amabost (0'75) zentimoz.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bañan Euzkadin argitaratzen diran gañerako izparringi arrotzaliak orrera ez dituk iritxiko, eta oyek euzkeraren berri zer dakarten itz gutxitan esango diat.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Done, arrotz, kaltez, ikurrin, Bakaldun ta gañerako oyen antzeko itz asko nolanai zekaizkitek izparringi oyek.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Esan degun bezela garrbitutako gela ta etxeak, eguzki ederra dagoen guztietan zabal zabalik egon bearr dute, ezta eguzkia eta aizeberritzea bezelakorik gañerako gauzak egin ondoren da.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Nekazaritzan ibiltzen diran tresna edo trramakullu, goldeak eta orren antzeko gañerakoak ere, garrbi garrbi egin bearr dira, eta orrtarako zatarr bat gatzik gabeko koipe urrtutakoan busti ondoren igurrtzitzea bezelakorik ez da.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Iraillaren 13'garrenean (Septiembre 13) euzkel-idazle, eta gañerontzeko abertzaleak, igoko gera Jaunak nai badu, Ernio mendira ango Gurutza Deunak gurtzera, eta euzkel-irrintzia zabaltzera.

66. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Eta gaiñerakoak?.

67. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Errietako sariak: lenengon 1.000 laurleko ta Udaletxearen kopa, ta gaiñerakoak bosteuna laurleko bakotxak.

68. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Egi-egia diozu. Ez genuke beñere bukatuko. Gero, egunkari ta gañerako berri paperak ain dira gezurti...! Bai gezurzulo utsak!, gezurti alenak ez bestenak!

69. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Pikopean al zaude edo...? Esaten ari nintzaitzun, mikrofonoa, gramofonoa, magnetofonoa, radio, televista ta gañerako dibertsio...
ANDREA - Geiegizkoak dira...... zurekin konporme nago.

70. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Jaten ematen dizute, eta gutxi al da. Bego gañerakoa, or konpon!

71. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN - Pablo'k kontatuko digu gaiñerakoa, emen da-ta.

72. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 PERTXAL - Gauaren beltzak galdu dizkin gizonok. Gaiñerakoan, zerbait ikusiko ba'litz... Gaua madarikatua! Ordubeteren buruan, ziarozko itxumustuan, amazazpi gizon atera genizkiñan bizirik, baiñan, gañerako irurak ezin idoro iñolaz ere. Nunbait, itxasoak aparte xamar eraman zizkiñan eta beren ojurik ezin entzun.

73. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Gure buruak era errukarri ontan ikustea ere! Nork esan! Bañan (lagunai) Ez estutu. Oso lasa egon giñezke, kontzientzi barruntea garbi bait daukagu ta beste gañerantzekoa, ez da ezer!

74. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Bezperako nekeek eta Getsemani'ko baratzeko odolustuak, gaueko ta biamoneko ukaldi, arantza, zartaillu ta gaiñerako oiñazeek, auldua zeukaten gure Jesus maitea.

75. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0012 Gañerakoa berez sortu zan.

76. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Eta tximistak eta trumoyak eta ekaitzak eta izurriak eta gañerako beste gaitz guziak?

77. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0136 Pamplona-ra etorri eta andik denbora puska batera, egun batez pozez txoraturik zebiltzala ikusten giñun ospitaleko medikuak, pratikanteak, monjak eta gañerako danak.

78. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Ama Birjiñaren auteskundea, baña, gaiñerako santu guztiena baño askoz bereziagoa ta bikaiñagoa izan zan.

79. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Jainkoaren Ama izateko autetsia baitzan, amatasun aintzagarri auxe da gaiñerako bere ontasun guztien sustrai, neurri ta elburu.

80. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Gañerakoa Espiritu Santuak berak aren biotzean egin zun.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Bildu ere mordoxka ederra bildu giñan: lau apaiz gazte eta lau apaizgai gazteago, iru Derio'koak eta bat Donosti'koa; bi Iosulagun, bi sakramentino, bi laterandar, beneditar bat eta gañerantzeko bostak Arantzazukoak.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Zuribide lotsagarria ta onartu ez ditekena da, bai gaiñerako utsetan, bai erriaren aitzikoetan, adiskide baten alde ari izan gerala aitortzea.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Beraz, Peñaflorida eta gaiñerako zalduntxoen nortasuna sakonki ezagutu nai dezanak, bearrezko du eusko lagunartearen asmo ta lanak ezagutzea, Azkoiti'ko zalduntxoak eta batez ere Peñaflorida izan baigenitun Lagunarte onen arnasemalleak.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 Oarkizun. - Beste bat asmatzen dutenak ba-dira: aditz-izena, erderaz participio; baiñan aditzan ederki sartzen da, aren izen bezala: izan, eduki, egon, ikusi, eman, artu. Izen auen aldaska (altxuma, urtume) etatik sortzen dira participio, gerundio, supino ta gaiñerako.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Euskal-Teatroak Donostia'ko txoko ontan asiera izan zuala gauza jakina da Sokamuturra, Iriyarena, tanborketa ta gañerako erri-festeen zalaparta artean, San Tomás eta San Sebastián eliza-zaindari zituztelarik.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Gañerakoan laguntalde bakoitza moldatzen da zer egin eta noiz egin ikusteko.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0056 Begiratze lasai eta gaiztoetan ibilli izan diran begiak, ikaratuko dira guztiz, inpernu eta inpernutarrak ikusiz; izketa txarretan atsegin artu izan duten belarriak, ez dute entzungo karraxia, zotiña eta etsipen-antsia besterik; eta alaxe gañerako zentzunak ere.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Gero, bakoitzak al zuena eman, gañerakoa al zuten tokitik inguratu ta auzo-lanean lan egiñaz altxatu zuten eliza berria.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Arpegia, beltzerana; begiak, biziak eta biurri-xamarrak; burua, erne ta azkarra; gañerakoan, gizon elizkoia ta atsegiña, kristau jatorra, ta langille paketsua.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0177 Gainerako guztia eliz-gizonena; ta eurek bakarrik nai zuten bezela.

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Noosfera salbatu nahi badugu, indar guziak aprobetxatu beharrekoak dira, Gizadiaren parte batek ez ditzake gaiñontzeko parteen indarrak zurrupatu, zeren lehenago edo geroxeago menperatutako alderdiaren kontzientzia piztu ta bere dana eskatuko du.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Gañerako sakramentuak darioten ondorena, eliz-ondorena, Schillebeeckx'ek dakar egoki, len esandako liburuan, 167 195.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Beñola jabetu zan-barealdia ta gañerako zertzeladak utzita, milizkatu dezagun otoitz orretxen ederra ta konfiantza.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Andik amar urtera berrekin zioten gañerakoa osatzen.

95. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Aur, Jainkoarekiko; eta orregatixe gizon sendo beste gaiñantzekoetan.

96. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Euskaltzaindiari dagokion lana, orren gañerakoa da.

97. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Iakin dezatela gaiñekoek zuk ez duzula errurik; asi baitira esaten nik ateratako kopiak dauzkatenak, Dabid'en Eresiak ez ezen, gainerakoak ere ukiturik daudela.

98. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Inprimatzaillearen izenak eta gaiñerako zertzelada guztiak zeazkiro azalduak daude kopia direlako esku-izkribu orietan.

99. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Berri oriek, gaiñerako irakurleek ere gaiaz jabe ditezen, G. Larrañaga'k Aránzazu aldizkari ederrean (122'gn. zenbakia, aurtengo Abuztukoa) argitara duen idazlan batean ikusi dituzu: El euskera y el dravídico (Sugerencias de un articulo) deritzanean.

100. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Azkue Jaunaren Euskalerriaren Yakintza, bere Ardi galdua baño ulerterrazagoa da, bai gipuzkoarrentzat, bai gañerako euskaldunentzat.

101. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Bat edo beste kendu ezkero onak omen dira gañerakoak....

102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Gainerateko berriak horriek bezain egiak balinbadira, Biographie hori surat aurdikitzen ahal dute}.

103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Bertzelako agiri zaizku ikhusgune hortarik gainerateko Sarthade-tar herrialde guztiak: hoiek, nazione bihurtu diren egunetik, Latina hartu edo, zehazkiago erran, begiratu dute gizalantzaren kontzeptu gorenen expressatzekotz, herriko hizkuntza, jakintsuek eta eskoladunek gutietsirik, jende arrunten usantzarako zegoelarik soilki, berari ere hizkuntza arrunta edo populu-hizkuntza arbuiozko deithura zatxikola.

104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Egimbide dute, etchekoentzat behar dutena atchikita, gaineratikoen emaitea saltzaler, legeak galdeginaren arabera.

105. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Ogia churitu zauku; gaineratikoak, diren tokitik higitzeko, lan handien beha daude, dela untzi, dela zubi, dela bide: Frantzia barne hortan gaindi dabilanak badaki zer ikusi behar den jendearen hemendik harat eremaiteko.

106. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ? Daukat U.R.S.S.-ek diruz, ontasunez eta ahalez abantail handiak ebaki dituela bainan gainerateko guzietan gobernioetarik hori dela gehienik gibel dabilana. Orok badazkite hor diraien hertsutasunak: 1. Langilek debekatua dute asaldatzea ez aski pagatuak izana gatik; 2. Langilen zindikatek deutsik ezin egin bulego nagusien permisionerik gabe; 3. Langilea bortchaz lekhu berean egon behar lanean preso ez badu altchatu izan nahi; 4. Langile haurrer debekatua etsamina eta eskola handietarat presentatzea, Soviet bulegoetakoener choilki haizu; 5. Han ere batzu haurretik oberats, aita eta ametarik izaiten dutelakotz.

107. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Izugarri doa beti gora, jatena, jantzi ta gañerako guzia.

108. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 ALFAN lan egiten dutenak milla ta eun dira (1.100): Eibarren bertan bederatzireun (900), eta gañerakoak alkartasunaren ordeko lekutan banatuak.

109. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Euzkotar alderdiak eta gañontzeko bazkunak Euzkadi'ko Jaurlaritza'rekin lotuta daude eta au españar erkalarekin, onen semea bait da.

110. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Ganeko egunetan, zapatari entzutetsuak ango auzokoai auxe esaten eutsen: Dimatarren artean bein larri, baiña geiagotan ez.

111. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Gaur egunean, bi amabiko egin barik, eguneko ordu orreik lenengotik ogeita laugarrenerarte zenbatuten dira: arratsaldeko ordu batai amairugarrena deritxo, ordu biai amalaugarrena eta bardin gañerakoak be.

112. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Ori dek gauza; begi beltz aundiak, zumezko gerria, zanko sendoak eta gañontzekoa...! Zer derizkiok?

113. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Babi eta biak noren koloreko eta zeiñen antzeko ete einkezan zitezken galdeka ibilli ziran; zoragarria arpegia goratu euan zuan aitak, gaiñerakoa ain zoragarri baleuka, asperendu zan Babi ama.

114. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Olerkari gozo eta samur bezin idazle ona: amaika eleberri, antzerki eta gaiñontzeko idazlan gogoangarrien egillea.

115. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0044 Izan be, Zubieta Urigueneko bazterreko barri komisariari emon eutsonak jakingo eban gainerakoa be.

116. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Garai atan eskekuak, kitanuak, ijituak eta gañontzekoak etorten ei ziran olango kanta-paperakaz; eta gure Kepa amari arexek erosteko diru-eske beti.

117. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Gure Kepa'k, astero lez, idazten eban olerkiren bat eta Ibaizabal... ta gañerako aldizkingietan argitara emon.

118. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Gure Herria'k be, 1924'an, oi danezko norgeyagoka eratu eban, eta gañontzeko gai askoren artean, olerkizkoa be bai, Poesies nationales eritxona.

119. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Gaiñerakoena, ingurukoen egoera, zer-pentsa eta zer-esan, era bateko nai besteko ospakizun eta abar, bertsolariak kantuz esan eta gerorako be gogoratzeko egin zituen bertsoetatik atarako dauz irakurleak.

120. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0055 Fraide gazte onen jokabidea ona zelangoa zan alde guztietan: lenengo, lekuan lekuko gotzaiñen aurrera aurkeztu, meza esateko eta eleizgizonen gañerako eskubideak eskatzeko, eta gero, bakardadean fraille bizimodua eroan al izateko, bazterren baten, koba zuloen baten toki egokia billatu.

121. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Ori be bai egin neban, baiña saiets itxi barik, orrez gaiñerako beste xede batzuk.

122. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0043 FLYWHEEL: Hemen duzue Astolfi, zintzoa eta maltzurra, ausarta eta beldurtia, altuegia bajua izateko, tentela ematen du eta susmo guztiak konfirmatzen ditu, usaimena, ehizatxakurrarena du, eta gainontzeko kualitateak ere txakurrarenak direla esan daiteke.

123. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 A. KATTALIN - Larri ibili. Orain artean herri triste hortan bizi baldin baziren, Madrileko etxe-bizitza baten errenta ezin paga zezaketelako zen. Eta dema eginen nuke, orain atera dizkizuten hogei mila errealak eta aurki aterako dizkizuten gainerako guztiak, ez dituztela zorrak ordaintzeko, Madrilen etxe-bizitza itxurazko bat hartzeko (alkilatzeko) baizik.

124. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0016 Sasierrepika horiek eratzeko, binaka taldekatu ziren lagin-sekzio bakoitzeko etxebizitzak, eta bikote bakoitzeko lehen etxebizitza 80 sasierrepikari esleitu zitzaien, ausaz, eta bigarrena gainerako 80 etxebizitzei.

125. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0016 4. Aurreko Atalean aipatutako toki berezi horiek eraikintzarako iriste-bidetik hurbil jarriko dira; iriste-bide horiek, kurpil-alkidun ezinduak horietzaz baliatzeko modukoak izan beharko dute, etxebizitzaren gainontzeko alderako bidea oztoporik gabe eginaz.

126. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0016 1. Lehenengo Atalean emandako zerrendako lanen egiterapenak, ezein ezintasun-moeta jasatzen dutenek lehenengo Atalean adierazitako baliapide edo ekintzapideren bat berebaitan izan dezaten eraikintzen barne-guneetan gainontzeko herritarrek bezalakoxe ibiltzeko aisetasuna izan dezateneko bermea emango du.

127. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Merkataritzaren multzoarentzat deskribaturiko eboluzio hau sektore gehienei aplika lekieke, eta hori ez da eragozpen gertatzen gainerakoek ere beren portaera desfaboragarria areagotu egiteko.

128. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Gainerako sektoreetan, berriz, Ehundegi, Liburutegi eta papera eta Hainbatenetan, 1984ean baino portaera desfaboragarriago bat eman zen.

129. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Gainerakoetan, horietako bostek batezbestekoaz azpiko gehikuntzak lortu zituzten eta zazpik goragokoak, bereziki honako hauek gailenduz: Arrain, oskoldun eta moluskuena, % 75,8; Erreminta, ganibeteria eta kuberteriarena, % 63,3, eta neurri apalagoan Galdara, makina eta tramankulu mekanikoena, % 37, eta Doitasunezko tresneria eta aparatuena, %27,9ko gehikuntzarekin.

130. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0046 Berorien erdia baino gehiago agerikoak dira eta, 3 urteko epearekin jaulkitzen diren hipoteka-zedulak salbu, gainerako baliabideak praktikan urtebeteko mugaegunarekin kokatuak daude.

131. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0054 2. Herriogasuntza Nagusiaren berenezko gaiei buruzkoetan, Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak haiei buruzkoak izan eta berarekin berariz erabilgarri izan daitezen manuak izango ditu jaurpide eta baita, horien aurka egon ez daitezen guztietan, Herri-alorreko legepeko izan daitezen Autonomia-Elkarteko erakunde guztiekin erabilgarri diren gainontzeko arauak ere.

132. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0104 2. Autonomia-Elkarteko gainontzeko Izaikien pentzutango ordaindubeharrak, norbanako-alorreko lege-erapidetzan agintzen denaren arauera egiteratuko dira.

133. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Eta honekin batera, kudeaketarako organoek, zergapekoak aitorturiko balioen egiaztapen bide gisa erabiltzen dituzten eta aipaturiko hau garatzen duten gainerako Foru Aginduak jorratzen dira.

134. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0043 d) Espaniako Gurutze Gorriak. B) Exenzioa izango dute: 1. Españiako Estatuak berretsitako Nazioarteko Hitzarmen edo Konbenioz exentzioa emana gertatzen den transmisio eta gainerantzeko ekitaldi eta kontratuetan.

135. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0172 2. Artikulua Baloren jaulkipenerako erakundeek, Baloreen Sozietateak eta Ajentziek eta gainerako bitartekari finantzieroek parte hartzen duten baloren jaulkipen, harpidetza eta eskualdaketazko edozein eragiketaren jakinerazpena egin beharko diote Gipuzkoako Foru Diputazioari.

136. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 Atzerriko zor-agiri eta horrelako agiriei dagozkien dirusari eta gainontzeko ordainen eskea ere Erresumak egingo du artez.

137. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 c) Banku, Aurrezki-Kutxa, Zerga-babespeko Kooperatiba eta hoiei berdinetsitako Erakundeen zorpidezko eragiketekiko dirusari eta gainontzeko ordainak, eta bai beste ezein mailegu edo dirubidetza-erakundetan egindakoak ere, egiketa hoiek euskal mugartean egin eta, bertan dauden erakundeek ordaindu ditzatenean.

138. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0288 3. Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen lur-eremuango Arduralaritzako gainerako lantokietara sartzeko egin daitezen baztertze-indarrezko azterketetan, beste merezimenduen artean hizkuntza ofizialen jakintzamaila hartuko da kontutan; horren haztaketa lanbide-maila bakoitzerako egingo du Arduralaritzak.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Gainerakoak, umezurtz jaiotzen dira.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Konparaketa logikoak burutzean, bi datuen bitak banan banan aztertzen dira ezkerretatik eskuinetara, baldintz erregistroan sortuko den emaitzak berdintasuna adieraziko du datuen bit guztiak berdinak baldin badira eta desberdintasuna gainerantzekotan.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Honetarako lehendabizi azaldu behar dena da haur gorra gainerako haurrak bezalakoa dela.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Oharterazi behar zaie beren jarrerak gainerako haurrenganakoa bezalakoa behar duela izan gelako zereginetan eta jolasetan parte har dezan eta gainerakoen artean beste bat.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Hitzegiozu gelako gainerako haurrengana zuzentzen zaren ahots tonu berez.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0117 Horietatik, 90 bakarrik aurkitzen dira Naturan eta gainerantzeko beste 15ei artifizialak dei geniezaieke, Laborategiko teknika oso konplikatuei esker lor daitezke bakarrik eta.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0117 GAINERANTZEKOAK ARTIFIZIALAK DIRA.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Hala ere, ez pentsa zurekin eta gainerantzeko lagunekin ahaztu naizenik.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Gainontzeko akatsei buruz, etxe-erosleak saltzailearengana jo dezake kode zibilaren 1484 artikuluan eta hurrengoetan arautzen den ezkutuko akatsen kontzeptua erabiliz, etxea eskuratzen denetik 6 hilabetera agortzen dena.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Jakina da, bestalde, gainerako euskalkietan arreba eta ahizpa artean egiten den berezketa, hots, bata mutilarena eta bestea neskarena, bizkaieraz anaia (mutil batena) eta neba (neska batena) artean ere egiten dela, honela senitarte-harreman horiek hobeto biribilduz.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0023 Gure itsas bazterrak 192 km. ditu, 108 Bizkaiko herrialdeari dagozkionak, eta gainerakoak Gipuzkoari.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0026 6. Ibiltari bat oinez doa bere herritik hiriburura, lehendabiziko egunean bidearen 1/3 egiten du; bigarrenean 2/5 eta gainontzekoa, hau da, 20 kilometro, hirugarren egunean.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0026 Aurki ezazu gainontzekoaren balioa, metroa 650 pezeta kostatzen delarik.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0026 9. Hiru anaien artean banatzen da 950.000 pezetatako herentzia bat: zaharrenak 2/3 jasotzen ditu; erdikoak zaharraren zatiaren 3/4 eta gazteenak gainontzekoa.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0026 11. Oihal saltzaile batek oihal pieza bat saltzen du hiru txandatan: lehenengoan 4/7 saltzen ditu; bigarrenean, lehenengoeren erdia, gainontzekoa 3.000 pezetatan saltzen du, metroko 500 pezetatan.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0032 43. Hiru lankidek 6 hilabetetan egindako irabazia banatzen dute: lehenengoak 2/7 hartzen ditu: bigarrenak, 3/5 eta hirugarrenak gainontzekoa.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0062 7. Unaik zenbait salgai erosi du 68.400 pezetatan eta 1/4 saldu du % 15 irabaziz; 1/3, % 18 3/4; 1/6, % 20; eta gainontzekoa % 33 1/3 irabaziz.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-22: Gorriz, etxe aurreko gurdia margotu. Eta gainontzekoa nahi duzun bezala.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-8: Margotu lokomotora eta azkeneko bagoia kolore batez. Tartean gelditzen direnak beltzez eta gainontzekoa nahi duzun bezala.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-9: Margotu gorriz aurreneko haurra. Urdinez azkenekoa. Tartean doazenetarik: motxila dutenak kolore batez eta motxilarik ez dutenak beste batez. Eta gainontzekoa nahi duzun kolorez.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0129 Marta-ri, panpinekin jostatzea bakarrik; Mikel-i, dena zaio atsegin (lau jokoak, alegia); Iñaki-ri, baloia eta bizikleta bai; gainerakoa ez; Malen-i, panpina eta bizikleta bakarrik.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Esan dezagun, azkenez, perpaus baten atalak komen bidez bereiz daitezkeen arren, azkeneko atalak gainerako guztiak besarkatzen dituenean puntu eta koma ipin daitekeela: Denetarik aurki zitekeen han: liburuak, argazkiak, irudiak, jostailuak; denak bigarren eskukoak.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Noiz paratzen ditugu bi puntu hauek? Bi puntuek, gainerako ikurrek egiten dutenaren antzera, etena markatzen digute, baina besteetan gertatzen ez den bezala, esan daiteke bi puntuak seinalatzen ditugun lekuak adierazi nahi duela pentsamendua ez dela oraingoz geratu.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Esan behar da, adibidez, ideiak ez direla ezezka eman behar eta ahal den neurrian baiezkoak erabiliko direla, iritzi pertsonalak baztertzeak oso gauza zehatzei buruz ez bada arindu egiten duela idazlana, adjetibo kalifikatzaile guti erabili behar direla, ez direla gehiegi ere gehiegi azaldu behar gauzak irakurlea ez baita ergela, oso leku gutitan erabiltzen diren aldaki estilistikoak hobe duzula baztertu bestela, testuingurutik oso ongi ulertu behar dira, argitasunaren eta ulerkortasunaren azpira makurtu behar dituzula gainerako guztiak, esaldiak ez dituzula bitan banatu behar, e.a.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 2. taulan lagin bakoitzean egindako gainerako determinazioak agertzen dira: osatzaile sekundarioak, behe-mailako osatzaileak, trazak eta bai Código Alimentario Español delakoan (1.967, cf, CUSTODIO eta LLAMAS 1.676) kontsumorako arauetan agertutako beste parametro batzu ere.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0103 Karga positibo batez kargatzen bada eta gainontzeko eroale guztiak kargatu gabe baldin badaude, berak hartzen duen potentziala nahi eta nahi ez positiboa izanen da.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Oso bestelakoa T.Agirreren konparazioz gainontzeko figuraz beteriko esaldi luze patxaroso haietatik.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Azal-hedapenerako posibilitaterik eskaintzen ez badu ere, oso eginkizun garrantzitsua du probintziaren merkatal harremanetan, Estatuko gainerakoekin zein atzerriarekin.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0014 Hauetatik kanpora, Inguraldea hasten da, gainerako hauzoak hartzen dituena, baita beste nukleo batzu ere (Pasaia, Errenteria, Lezo, Hernani, Lasarte, Usurbil, Urnieta eta Oiartzun).

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Horretarako gela, jolastoki, idazkaritza eta gaineratiko zerbitzu,guztiak bixitatuko ditu, eskolako espazioa dominatuz, bertan norabide dadin.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0031 Baina X. mendean, beste ohitura bat sartuko da, hots, gainerako semeei zerbaitekin dotatzea.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Horra lege horren artikulo bat: 1. Artik. Konstituzio politikoak espainiar guztiei ezarri dizkien betebeharrak (...) eskubide konstituzional bezala, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako probintzietako biztanle guztien gana hedatuko da, Nazioaren gaineratiko guztien gana bezalaxe.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0100 Humanismoa, gizarte joera zabal baten agerpide izan zen, eta hala berean, aurreko denboretan erroturiko errealitatea zen, Berpizkunde haroan nagusitu bazen ere Italian lehenik, eta gaineratiko Europan gero, eta esan dezagun, sekular kulturaren etorrera eraman zezakeen izenburutzat.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0013 Baina ikerketa horrek bi alde desberdin izan ditzake: 1. Lehenengo ikuspegiak, biologiatik begiratzen dio gizakiari, azterketa horretan gainerako izaki bizidun guztiekin darabiltzan arau zientifiko berak erabiliz.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 ... jatorrizko hiztegira jotzean, India-ko gizarte-zatiketak, (apezak, gerlariak eta langileak) gainerako herri indoeuroparrek dutenarekin alde handirik ez duela konturatuko gara.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 India-n, filosofiak eta erlijioak elkarren gain eta ondoan garatu dira: hinduismoa, budismoa... Oro har, honelatsu laburbildu ohi da hango pentsamolde hain ezberdinen jitea, batez ere Mendebaldekoarekin kontrajartzen denean: etsipena eta egonarria dira gizakiaren askapenera iristeko bidea; etsipen osoa irabazteko (= nirvana) egiten dira otoitz, sakrifizio, penitentzia eta gainerako erlijio-ospakizunak.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Eskubide errealak aztertzean, alde batetik eskubidearen titularra eta bestetik gainontzeko guztiak oposaturik daude.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Beraz, teoria honen funtsa hau da: eskubide errealek bi subjektu juridikoren arteko erlazioa suposatzen dute: subjektu aktiboa (titularra) eta subjektu pasiboa (gainontzeko guztiok, bai gizarte bezala eta baita gutako bakoitza ere, gizarte horretako partaide bezala).

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Maskorraren gainontzekoa kalkareoa da, eta ostrako berbaz izendatzen da.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0107 Gasa, laba eta gainerako gaiak iraizten dituen irteerako bideari tximinia esaten zaio, eta honek barneko magmarekin komunikatzen du.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Honaino ikusi dugunaren arabera, gainerako landare eta animaliek, zuzenean ala zeharka, eragina dute bizidun bakoitzarengan.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Belarriko gainerako parteak gutxitan izaten dituzte eritasunak eta normalean ez dira inolako arazo-iturri izaten entzumen kontutan.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 97 txartelak, lehenengo 55 eskuz eta gaineratikoak inprentaz idatzirik, eta boltsatxo bat 97 zenbakitxokin osatzen dute jolas olgagarri hau.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Honek gainerakoen intenzio eta beharrak hatzemanerazten dizkio, eta ingurukoen ispilu direnez bereak ere bai.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Etimologikoki, subiranotasun hitza latinetik dator: Superanus edo supremus: gorena, ez gainditua, gainerakoen gainean dagoena.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Balio txikiko erresistentziaren helburua, intentsitate totalaren (It) zatirik handiena bertatik pasatzea da eta gainerakoa (zati txikia) amperemetrotik pasatzea.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0124 Espainiak gainerako munduarekin harremanak ditu.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0111 Mari gainontzeko jenio guztien erregina da, Majuren emaztea, eta Atarrabi eta Mikelatzen ama.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Gainerako bizialdia Jainkoaren Erregetzaren alde eman zuen han-hemenka sortuz zihoazen elkarte berriak zerbitzatu eta animatuz: Jerusalen, Antiokia, Korinto, Erroma....

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Hauen ustez, euskara da hizkuntza jaun eta jabea; gainerakoak, aldiz, akasdun eta erabat ezgauza dira.

189. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 Eskoletan eta gainerako lanetan ari direnek ozenki eskatzen dute aholkua.

190. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Gure taldean, alde batetik bularreko oinazearekin baina bestetik koronari arteriografia normal batekin agertzen ziren gainerako beste lauretan, kasu batetan miokardiopatia hipertrofiko herstaile bat agertu zen, eta miokardiopatia kongestiboa beste hiruetan.

191. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Gure taldeko oinaze eta HSEAHAdun 23 gaisoen jokaera klinikoaren sintesis bat egiten badugu, atera genezake ondorio hau, hots, miokardiopatiaren edo balbulapatiaren zeinu objetiborik ematen ez zen gainerako kasu guztiek serioski joa aurkezten zutela koronari sarea.

192. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0117 - Azken lekuan daudela gizarte-eskalako kategoria altuenak (Patroiak, Industriariak, Profesio Liberalak eta Goi-koadroak); orobat erdimailako koadroak, direla Administrazio, direla Banka edo gainontzeko zerbitzuetakoak.

193. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0328 4.8.2. Gainerako euskalkien deskribapenean eraman dugun azalbide berbera segitzen badugu, has gaitezen izena ardaztzat duten unitateen azentua argitzetik.

194. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Suntsitua den euskalki bat denez, eta euskal multzoaren arauera oso desbideratua, erronkarieraren ikerketak balio eta interes zientifikoak ditu soilki; ezen, bere lekuguneaz batera berritzaile eta arkaikoa izanik, gainerako euskalkien alderdi bitxi batzu azal baititzake; aspaldiko euskal azentuaren arazoa ere hobeki paratuz agian, eta zubereraren arazo batzu argituz.

195. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0501 Gainerako galdera ezaugarriak bezala, dena dela, hau ere erabiltzen da erretoriko deitu izenetan: (61) ez duta neure herria maitatuko?.

196. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Sail honetan %20 dira lankide euskaldunen artean euskaraz bakarrik, edo eta erabat, aritzen direnak; gainerako %80 gazteleraz bakarrik aritzen da.

197. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Barneko ikuskaietan, hormetan ezarrita daudenetatik %13 daude euskaraz bakarrik; %20 bietara idatzirik, eta gainerako guztia gazteleraz bakarrik, horrela dagoena hirutatik bi delarik %66,6 da eta kopurua.

198. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Herritarrei zuzendutako inpresoetatik gehienak bietara idatzirik daude, %60; gainerakoak gazteleraz bakarrik, %40, euskaraz bakarrik idatzirik ez dago eta.

199. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Gainerako sailetan oso azpitik agertzen da erabilpena.

200. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Laurdena edo aritzen dira zerbait euskaraz, eta gainerakoak euskaraz.

201. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0048 Konponbide zailagoa eskaintzen dute ordea, gaur-gaurkoz, berrikitan gureganaturiko zenbait extranjerismo (gehienetan anglizismo) eta, oro har, irentsi gabeko maileguk: stop, sprint, standar, (boy-)scut, spin, ski, (brain) storming, snack bar, spaguetti, streaking, streap-tease, snob erabili behar den (oraingoz gainerako ortografi arazoak alde batera utziaz) alaestop, esprin(t), estandar(d), (boy-)escaut, espin, eski, (brain) estorming... etc. formetara pasa erabakizun dago, gure artean ere, neurri handi batez.

202. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0078 Horrekin batera, lat. bacillum ampgt; makila eta abarreko adibideek beste adinbat azal lezakete, dirudienez, gainerako kasuetarako ere.

203. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0182 Gainerako kasu guztietarako inolako hitzarmenetara iritsi ez izanak gogor baldintzatu du halaz ere, harez geroztik, hobespen horren balioa: praktikan, ondorioz, puntu hau erabakizun daukagula esan daiteke eta, halako batean, berriro ere hitzarmen-bilera batera iritsiko bagina, arazoa bere osotasunean aztertu beharko litzateke; bokalarteko >x<-en arazoa nekez garbi daiteke izan ere, ortografi araudi baten baten, gainerako hotsarteetarakoen ebazpidetik aparte.

204. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0249 Batetik unitate horien bukaerak zaindu eta aztertu behar dira ongi (ikus II.3.) eta bestetik gainontzeko letra guztien transkripzioa erabaki (ikus I.5.).

205. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0054 Eta Bûttner eskolazaina bera, gainerakoekin bezala portatzen zen berarekin.

206. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Orain konturatzen naiz Pakoz aparte nire gainontzeko ugazabekiko harremanak oso azalekoak izan zirela.

207. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 Bapatean zerbait xelebrea gertatu zen: aldrebesko leherketa baten modura, panpin guztiek eta zorutik sakabanaturik zeuden gainerakoek hegaz egin zuten maletegirantz, kolpe batez itxi zena.

208. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Ikusi besterik ez dago beren amorrua apezak, apezpikuak eta gainerako eliztiarrak jazartzen eta hiltzen, hala nola elizak erretzen.

209. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 Gainerako jendeen esanak ez nituen biltzerik izan.

210. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0018 Gainerako guztia ilusioak, abenturarako gogoa eta brankan pote batetan sartuta zegoen geranioa ziren.

211. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0009 Denok gara Txikitxoak, baina ni gainerakoak baino txikiagoa naizenez, txiki-txiki-txikia naiz; nire aita, txiki-txikia da, eta nire aitona, txikia zen besterik gabe.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Beste gainontzekoak zain, zer gertatuko ote zen.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Denontzat da Jainkoaren Berri Ona, gizon zurientzat, Baltasarren antzeko gizon beltzentzat, eta azala gorria duten gainerako guztientzat oinez dabiltzenentzat eta hegazkinaz airetan doanarentzat, xirularientzat eta gitarra-joleentzat.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Mutikoak gauza bera egin zuen gainerako baserrietan eta denetan bost ogerlekoak ordaindu zizkioten.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Autobusaren geltokiko emakumeek ematen diotela beldurrik gehien mihi zorrotza dutelako, baina gainantzekoek aitona zaharren utzikeriaz hartuko dutela praketan putzua eta ez direla berarekin sartuko.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0047 Lan egiten zuen bitartean, gainerako guztia ahazten zuen eta poz-pozik sentitzen zen.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Portzelana puxka hura, gusto handiz jaso zuen TXOMINek, jo ere beronek egin zuenez, eta gainontzekoen laudorioak jaso zituen.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0067 Arreba bat bakarrik geratu zitzaion, gainerakoak galduak ziren.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 - Goazen! Destakamendua pauso bizkorrean abiatu zen, gaiberako filibustariek espainiar presoak aihen sendoez lotzen zituzten bitartean.

220. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Bere buruarekin zintzo jokatu nahi badu eta bere taldetxoan esiturik bizi ordez, gainerako ideolojiekin elkar-hizketan jokatu nahi badu, burubide hontara dator azkenean: egunetik egunera nekezago dela gure bizitzaz zentzu argi bat aurkitzea.

221. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Gure marineletako hamabi hilda zeuden neke gehiegi eta janari txarrarengatik; gainerakoak, zeharo ahulduta.

222. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Gainerako ganadua onik eta osorik ekarri nuen eta Greenwich-eko bolatokiko zelaian larrean utzi, hango belarra hain goxoa zenez gogotik jan zutelarik, nahiz eta ni kontrakoaren beldur izan.

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0277 Jakina zela, esan zuen yahooek beste edozein animali espeziek baino gehiago gorrotatzen zutela elkar; eta honetarako aipatu ohi zen arrazoia beren irudiarekiko higuina izaten zela, guztiek gainerakoengan ikus zezaketena baina ez nork beregan.

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0325 Hiri dedikatua esan diok isilkiro, eta isilkiro ere, gainerakoek himnoari ekiten dioten bitartean, kantari hasi haiz: Gizona izateko / izan zaitez arra, / eta gizonagoak, / kopetan izarra.

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Hasi ahal izateko iluntasuna behar zenez, eklipse bidez amatatu zen zegoen argia, planeta, satelite eta eguzki guztiek eklipse egin zioten elkarri eta iluntasun sakon hondogabean koloreaskotako izarlokek, ostarriek, tximistek, eguzkiek, izar kiñulariek eta gainerako astroek paregabeko emanaldia eskaini zuten, inoiz Lurrean ikusi gabeko kolore eta forma asko ikusi nituelarik, eklipseekin batera gau artifizial hura bukatu zen arte.

226. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Hasieran korrikalari guztiak pare-pare zebiltzan baina laster izarlokak, bakoitza bere aldetik aldendu ziren norarik gabe, izar arinak pixkanaka-pixkanaka ahitu egin ziren, Herensugeari ahoko sua itzali zitzaion eta Orga Handia aurrea hartzen hasi zen eta lehena heldu ere, Orga Txikia, gure Eguzkia eta gainerako astro guztiak oso atzean utziz.

227. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Izen auek gomendatzen zaizkie, bada, gure egutegi, aldizkari eta gaiñerako orrien Zuzendari eta Argitaratzailleei.

228. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0016 Nixe itsasontziaren barnean nonahiko gizon-emakumeak elkartzen ziren: Austria, Turkia, Frantzia, Mallorca... Marinel eta maitale; gizaseme gogorrak eta kondesa eta gainerako bigunkeriak.

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Nafarroan, sorginkeriaren magalera bildu ohi ziren babes bila gizarteko maila erdeinatuak, Baztango agoteak, ijitoak, hungariar eta gainerako gizarajoak; sorginek beren ukendu eta nahasketak egiteko erabiltzen zituzten mendi zuloak, justiziaren zigorretik iheska zihoazenen eta herriak erdeinatzen zituen jendakien babes bilakatu ziren.

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0089 Lixibarenak, usain xahutzaile eta min horrek, ez ditu gainerakoak ezabatu.

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0080 Maitasunak, neri, sentiduak bizitu zizkidan, ez zizkidan lotarazi, sentsibilidade normal batek sentiezineko ñabardurak somatzen nituen, eta bereziki neukan ideiaren inguruko xehetasun guzti-guztiak interesatzen zitzaizkidan, horretaz beti pentsakor eta gaineratikoaz ahaztuta bezala nebilen.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0031 Buruko untziak, galera aintzindariak, hiru Legezko buruzagiak eramaten zituen: Prai Mathias, kaporal brasildarra eta... Guiscart, deus galderik egin gabe bere burua han sartua zuena! Gainerateko soldadoek beren armekin batera kargamendua osatzen zuten.

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0008 Begirada sinple batez konturatu zen, hortan ez dago dudarik, ni ez nintzela gainontzekoak bezalakoa.

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0148 Behin batez Jesusek esan zuen: Ehun ardi eduki eta bat galduko balitzaik, ez al hintzateke galdutakoaren bila joango, gainerakoak larrean berekasa utzi behar eta ere?

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0037 Alabek eta suiak asmentan Los Angeles-era joateko gogoa izan zuten; beren aita zenaren hil-obia, gauzak eta gainerakoen ikustera, berrien jakitera.

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 - Santosek eta Solák eta Lorenzok eta gainerako guztiek daramaten bidea ez zait batere laket.

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Hura ez zen normala garai haietan, etxean geratzen ez zena Ameriketara joan ohi zen, baina aita ez zen Euskal Herria aisa uzten dutenetarikoa, eta Nafarroako adiskide saldo hura muga lanetan aritzen zenez, mugaratu zen bera ere, eta Beran hasi zen bizitzen, ospe handiko kontrabandista baten etxean mutil; haseran, besteen behean, noski, gainerakoek bide laster guztiak ezagutzen zituztelako, bera berria izaki; baina, aski temosoa baitzen, zenbait hilabeteren barnean ez zen Bidasoaldean bera bezalako muga lapurrik, (...).

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0204 Gainerantzeko une guztietan, dorre luze haien gerizapean iraun beharra du.

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Lehenengo elurtea egiñez gero ez dago artzainarentzat mendian egonaldi lasairik, usterik gutxienean bixita berririk egiten baitaki lehenbizikoaz ahazteko betarik eman gabe eta berandutu baiño lehen, artaldeek eta gaiñerako kabaleek beheraka bidea hartzen dute egugiro epelagoen eta xamurragoen gurariz Deseo.

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0038 Belzlaritzan ari ziren gainerako kapitanek zigorka erabiltzen zituzten euren beltzak.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0038 Aitortu behar da, Frantzia ederraren omenez, belzlari frantsesek gibelean utzi bide zituztela gainerako guztiak beltzak larrutzeko lanbidean, zeren kolonietako mintzairan zigor frantsesaren izena hedatu baitzuten.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Haiek neure eskaria kontent eta pozik onartu zuten eta batzu, egurketa eginik, nahiko urruti zeuden etxeetara abiatzen ziren bitartean, geu gaiñontzekoekin sutondoan geratu ginen eguna argitu arte.

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Ezer esan gabe, gainerako hiru zaldizkoak jarraika joan zitzaizkion.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0121 Eroa ez bazaude berehala erotzen zaituzte, eta eroa izanik besteak erotzen dituzu... beraz, ero maila txikiena bada ere, behar duzu gainontzeko gizakiekin erlazionatu ahal izateko....

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Hainbat pertsona ikusi zuen han, batzu irtetzen, beste batzu sartzen eta gainerakoak geldi, zerbaiten edo norbaiten zain, zirudienez.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Gainerako txoriek ere, ahal zutenari gailurra hartu eta behera zetozen ahala, entzuten zuten nork bere abestia, eta lurrera orduko buruz ikasten zuten, beti eta sekulako.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0073 Neska Bisontea harekin bizi zen bakarrik, herriko gainerako guztiekin ezertarako harremanik ez zeukala.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 Gainontzeko gauzak nire morroiak ekarriko dituzte Arretxetik.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Bakarrik nengoen. Gainerako pasaiariak afaltzera joanak ziren.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0099 Egia da dirua eman niola! Baina gainerantzekoa ez! Bestea gezurra da!.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0013 Kuadrilako gainerakoak ere beste horrenbeste egin zuten, alegia, pakete bana bizkarreratu.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0039 Ohizko agurrak elkarri egin ondoren, Enkarnak eiako atea bildu, atalagaz bermatu eta baserri osoaren kargu geratu zen berriro ere; azienda, baratze, otordu eta gainerakoekin, dena egitekoarekin.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0111 Hor, herri guziko eraikuntzarik altu eta hanpurusenean gordetzen da iluna, erlojuaren engranai, tuerka eta gainontzekoak babesten dituen holtzezko gela batean, dorreko erlojuaren urdail esteetan, esatea badago.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 Labur, edo hobe, estatistika bezala esateko, gainerako hemezortzi gutunetatik, ziren: - Zazpi postal anonimo, sexu eskaintza gordinak eskuz idatzita, denetan komunista zikina hitzak zetozela.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0015 Gainerako guztia berez etorriko zela.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Gainerako guztiok ere ez genuen ezertxo ikusten.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Kaiserra, ni eta ohorezko laguntaldeko gainerako gizonak geunden mahaian eseri zen.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Jarraigoa alboko mahai batetan eseri zen, Markako gainerako hiritarrekin batera.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0170 Hauxe bai gizon ulergaitza! Heldua zen azkenik bere garaipenaren ordua, Peter Pan behin betirako paretik kentzea lortu bait zuen, eta gainerako haurrak atxilotuta zeuzkan untzi sotoan une batetik bestera uretara botatzeko prest.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Tximista itsugarri batean desagertu zen, guztien pozerako, eta ajenteek preso eraman zituzten gainerantzekoak.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00175 Lehen esan dugun bezala artikulu plural zaharra -ek zela hontzat hartzen baldin badugu, eta berez jatorria hek demostratibo pluralean zuela, -hetan, -hetara eta gainerako lokatibo kasuak ere argitzen dira, zeren hek demostratiboarenak besterik ez direla argi baitago.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Egiten zuen gauza bakarra Bizkaitarra, Gipuzkoarra eta gainerako agerkari abertzaleak ikasleei helaraztea zen.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Honegatik jo genduen bertara, tokiaren xehetasunak, neurriak eta gainerako oharrak jasotzeko.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 Denok, nobelista, sikologo, moralista eta beste gainerantzekook hortaz hitzegiteko aina badakigula uste dugu.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Halabaina, langile eta pertsonak oro, gainerakoez baino, aurreneko premiez ohartzen baikara lehenik.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 Gainerakoak beste alor batetako zertzelada eta ipi-apak dira.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0445 Eduki aldetik, kristau mezuari dagozkion gaiak erabiltzen ditu beti Lizarragak kopletan, bere gainerako obra guztian bezala.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Zinean orrela irudiak dira beti nagusi beste gañerako morroi danen artean.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Ahantzi egiten dute, hizkuntzak, kulturak, gizarteak eta gainontzeko hamaika errealidade kontuan eduki behar direla.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Udal agintariek, ehuneko 10a ematen dute, eta gaisoak gainerakoa: ehuneko 5a.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0002 - Mintza: Gainontzeko zelula guztientzat onartzen den Robertson-en egitura segitzen du; hau da, bi geruza proteiko eta bien tartean geruza lipidiko bat.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Esan, bakarrik, neuronek sinapsien bidez kateaturik osatuko dituztela nerbioak, kordoiak eta gainontzeko egitura nerbiotsuak.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Ez dakigu zein izan den arlorik pisuzkoena Irurik gai honi eusteko, erromantizismoa, euskal kulturaren hitoa agertu nahia, kostunbrismoa...; zihur aski denok eragin dute, gainerako pastoral modernoekin parekatzen duen abertzaletasuna ahaztu barik.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0082 Gainerako itzlariek, bide auek aztertzen dituzte.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0089 Lehenik, bereizkuntza nagusi bat ezarri behar dugu Hitzaren Liturgia eta Ospaketaren gainerako textuen artean.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0089 Horrexegatik, Hitzaren Liturgian irakurtzen diren textuak bakarrik, dira irakurgaiak, eta ez Eukaristiaren ospaketan esaten diren gainerako textuak, irakurtzen badira ere.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0089 2.2. Gainerako textuak ospaketaren gainerako zatietan Liturgia penitentzialean eta Liturgia Eukaristikoan propioki, textuetatik abiatzen gara, noski, eta, horrexegatik irakurtzen da.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Gaurko teatro-semiotikaren arabera, guztiz argi azaltzen zaizkigu teatroaren egituraren, honen alderdi linguistikoaren, hizkuntzaren eta teatro-lengoaiari dagozkion gainerako elementuen arteko harremanak.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0056 Lehen aipatutakora garamatza berriro erreflexio honek: Hizkuntzaz aparte, oso garrantzi handikoak ditugu euskal teatroan teatro-lengoaiari eta komunikabideari dagozkien gainerako elementuak, hitzezkoak ez direnak, hain zuzen.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Noski, gainerantzeko idazleek, idazle normal diren gizonezkoek betetzen ez duten bezala.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0445 Hemen, euskaldunak harriturik gelditu ziren euskara idatzian hainbeste lan eder ikusteaz eta gainerakoak ere euskarazko literatura errespetu gehiagoz begiratzen hasi ziren.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0290 Aita Jose de la Torre Probintzialak lehen aipatutako Juan de la Torre-ren anaiak gutun bat idatzi zien Probintziako gainontzeko komentuetako fraileei Zarauzko hau Misiolari Kolegio bihurtu zela esanez, eta hona etorri nahi zutenek beren izena emateko adieraziz.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Gaurko gizartean jaunen aferak baitira horik oro, bai eta gainerateko gehixenak.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0145 Mende honen erdi aldera, bere baitatik irten beharrean zegoen euskal nobela eta literaturan, gainerantzeko alorretan bezalaxe, ia dena asmatua delarik, beste nobelagileek ibilitako bideari jarraitzen zaio, bere eraberritzearen oinarri sendo eta rigurosoa finkatzekoan.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0145 Garai horretako edozein nobelagilek guttien onartuko lukeen gaitzespena, moderno ez izatea litzateke noski: bere garaikoa, egunean egunekoa izan nahi du euskal nobelak nola edo hala eta oroz gain, eta modernotasun horren pean kokatzen da gainerako guztia.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0183 Hala ere, duten idiosinkrasia linguistikoak berezi egiten ditu Komunitatearen gainerakotik, horien estudio-maila, sorlekua, beren familietako hizkuntz markoa, adin-kohortea, eta bezalako hain zirt edo zarteko parametro sozialetan ongi baino hobeto diferentziaturiko gizarte-talde bat osatzen dutelako.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0117 Gainerako gehienak 30 urtetarako plazaratuak ziren.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0132 Gainerako adinetan, Uztapide eta Lasarte denetan agertzen dira.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0163 Bertsolari guztiei zuzendu zaie inkesta, eta bost ez gainerako denek erantzun dute.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Konnotazioak Hizkuntzalariek, hizkuntzaren erabilpenaz arduratzean, luzaro mugatu zuten beren iharduna textuaren baitan aurki daitezkeen elementu logikoetara: gainerakoak, pentsamentu razionalaren zuin barruan sartzen ez zirenak ukatzen ez zituzten arren, artearen eskutan uzten zituzten eraskin edo gehigarri bailiren.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Gure mende honi bagagozkio, berriz, gauzak aldatuz joan direla esan beharrean gaude, gerra ondoan batez ere eta azken bi hamarkadetan bereziki: hizkuntzari buruzkoak (euskaraz soilik burutuak landa) ia berrogei ta hamar inguru direlarik, erlijiozkoak 135 inguru dira, eta gainerako gaiez osotuak bostehunen bat titulu, gutxi gora behera.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Gutxieneko kosteak gaizki pagaturiko discjokeia eta diskaetxeek jartzen dute gainontzekoa, irabazi handienak.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Dena dela, eta jakinik ezer berri ez dela, ezaugarri aparteko bat dute Nafarroako irratiek: Gainontzeko euskal Herrialdeekiko aislamendua.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Gainerakoa ez da irakurlearen egitekoa, ikerlariarena baino.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0037 Gainontzeko guztia, gizon-kondaira-kultura, Hirutasun barruko gertatzearen itzal bat besterik ez da, alegia bat, ispilu bat.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Euretariko batzuk indartsuagoak edo trebeagoak direla erakusten dutelako, lider edo buru bihurtzen dira, gainerako guztiek onartzen dutelarik burutza hori.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0205 Egia, Fedea erantzunbide libre bat da: gizonak libreki erantzuten dio Jainkoak ere libreki egin dion deiari; baina gogora dezagun haurraren gainerako aukerabideak ere askatasunean eskaini behar zaizkiola.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0205 Egon, Absolutu hura bakarrik dago, eta Haren aurrean ere libre baldin bagara, areago beharko dugu libre gainerako balore guzien aurrean, izan ere erlatibuak bait dira balore soziologiko, kulturazko eta politikoak...

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Eta norabide honetan lege gordailuari buruz proposamen hau egin nahi dugu: Eusko Jaurlaritzak gure kasuan eta besteetan gainerako gobernu autonomoek argitaratutako liburuen lege gordailua hizkuntza horren gainean konpententzia duen erakundeak hartu beharko luke, era oso batez.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Egilearen gainerako zuzenketak huts nabarmenei dagozkie: sulto/salto, bertzu/bertsu eta kidekoei.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Egin ditudan gainerako aldaketak oharretan adierazi ditut.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 83. Gizonik jakintsuena zimino bat da jainkoaren aurrean, bai jakindurian, bai ederrean, bai gainerako guztietan.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0328 Gerrateetan, berriz, harmaden eskea nagusitzen zen, gainerako eskeen gainetik.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 Gehiago oraindik; Nahiz AK, nahiz PSU, nahiz gainontzeko edozein Alderdi hautatu, hautapen hori nola esan? fedeak bultzaturik denean ere, ez dute fedearen izenean egiten.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0028 Elkartekideak hala nahi badu, erosten duenetiko deskontuarekin ordain dezake gainontzekoa.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0561 Beste munduak, lurraz aldera daitezken gainerako gorputz zerutiarrak.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Azkenik, SG laburkuntzaren pean gainerako saiakerak, gizarte-zientziei, politikari eta ekonomiari buruzkoak sartu ditugu.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 b) Gainerakoen sentimendu eta eskubideak errespeta ditzala, ikuspegi desberdinak koordinatuz.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Baina unitate hau errepikapen soila gerta ez dadin eta, era berean, ezta aspergarri ere, gainerantzeko sail guztiak berriak agertzen ditugu.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0082 Inporta duena gaia omen da, nobelan kontatzen dena, gainerakoak teknikeriak omen dira.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Gainerantzekoek, Panamatik harekin etorri zirenek, gobernariak denak jasotzeko bidali zien untzian seguru egotea nahiago izan zuten.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 Poliziak zainduak, gainontzeko errefuxiatuen aldetik gogor erasotuak, inglesekiko harremanik gabe, etxejabeak beti gainean mehatxuka, Marxtarrek egiazko galbarioa jasan zuten bolara hartan, Jennyren hitz adierazkorrak erabiltzeko.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0610 Gaineratiko etxeek ez dute aipatzea merezi duen inolako elementurik eskaintzen, 2 zenbakiko etxeak izan ezik.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0736 Lehen oinean, erremintaritza-lan oneko bi balkoi daramatza, mentsuloi batzuen gainean, eta horien artean barlasai irten eta landurekiko bi baotxo aurkitzen dira, goiko oineko gainerako baoak bezalaxe bestalde.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0027 Halaz guztiz, asko garbi seinalatzen zuen Aristotelesen Poetikak estetika mailako teknikai eta gaineratiko teknikai arteko aldea; berezkuntza hau, alabaina, ez zen praktikari buruz, teoriazkoa baizik, hots, praxian ez zen hain gauza ezaguna griego-latin kulturaren kasuan.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0039 Lasterketa luzeko korrikalariek sarritan orpoa jartzen dute lehenengo lurrean eta gero oinaren gainerako zatia, metatartsoa eta behatzandi-azpia.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0123 Gainerakoa autonomoki babestutako gordailu bat da, indarka handiegien bidez gorputza kaltehartzetik babesten duena.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0045 Hoietarik, bere mantenurako 140 eskatzen ditu, biziko den denbora guztirako (artean 65 urte zituen), eta gainerakoa Axularrentzat izango da.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Sistema honek bere inguruneko beste elementuekin izan ditzakeen gainerantzeko elkarreraginak kontutan hartu gabe, era honetan funtzionatuko luke: untxi-populazioa handitzen denean, azeriek janari gehiago dute eta hauen populazioa ere handitu egiten da.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Ondoko laukietan, rekord handienekin batera txikienak aurkezten dizkizugu, mailadi bat beraren bi mutur arteko mailak emanez: mailadi horretan, animalia espezie eta talde bakoitzak bere mailatxoa betetzen du, bakoitza bere kualitatez, berezitasunez eta ezagugarriz horniturik, eta gaineratiko izaki bizietatik desberdin.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0043 Beraz, baldin eta laborategian simulatutako sintesiek Lur primitiboan gertaturikoekin nolabaiteko antzekotasunen bat badute, gainerako beste azidoetatik a-aminoazidoen hautaketarako mekanismoren batek egon beharko zuen.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0043 Erribosaren garrantzi berezi hau dela eta, beronetaz arituko gara, antzeko arazoak gainerako azukreei dagozkielarik ere.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Era berean, kotilosaurioetatik gainontzeko erreptilioak garatu ziren.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 4. Gai-Multzoari (Sozializazioa) dagokionean, museotarako, artelekutarako, tailerretarako ikustaldiak, jaietan eskuhartzea, e.a. alde bat utziz, zeintzu eskolatik kanpoko aktibitate bat eskatzen bait dute eta haurra ingurunean sartzeko eta moldatzeko balio bait dute, aktibitate horietatik aparte, zera somatzen dugu: gainontzeko aktibitateak 1., 2. eta 3.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 - Gure eta gainerakoen irudia behatu jarrera desberdinetan, horretarako ispilua erabiliz edo argazkiak ateraz.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Zeruko gorteak eta gainontzeko munduek osatzen dute kosmos hau, eta hauetako batek edota hauetako baten zati batek hutsegingo balu, gainontzeko guztiek kosmos erren bat osatuko lukete, osotasunik gabeko kosmosa, eta hortik dator munduari muga sinbolikoak ipintzeko kezka, Lur osoa sinbolikoki kosmosean integratzeko kezka.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0114 Gainerako guztian, telebista komentzional eta publiko guztien pautak segitzen ditu ETBk.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0107 Berriz ere Lizardiren poetatasuna baloratu ondoren , haren dizipuloak Joakin Zaitegi, Santiago Onaindia... eta gainerako lizarditarrak ez dutela maixuaren maixutasuna esaten du.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Eta historia garaituen haserreak alde batera utzirik, esan dezakegu, guztizkotasun literariorik gabe, gasteiztarrak eta Arabako lurretako gainerako biztanleak arabar izatean elkartzen direla.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Garunazal eta gainerako, eremuetan ez bezala, oso taxuz eratuta dago garuntxoa, bere neuronak oso era prezisoan antolatuta dituelarik zientzialariek zehatz-mehatz agertu digutenez.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Lan honek bi helburu zituen: bata berehalakoa, euskaltegietako lanak minimo batzuetan bateratzea; bigarrena luzarorakoa, talde teknikoaren lanen ardatz izatea, bere inguruan ariketa, material eta gainontzeko lanak bildu ahal izateko.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 Bakarrik nahi litzatekeena da, irakasleei errekuperazioko ariketa posible ugari eta desberdinen artetik mostra bat ematea, gero eurek berek topatuko dituzte eta gainerakoak beren interesa, kreatibitatea eta ikerketako ahalmena bilaketako lan horretan martxan jarriz gero.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Vietnam-eko gerran ameriketarrek egin duten hobenik beltzena ez da agian Hegoko gobernamenduari laguntzea eta hainbeste jende hiltzea baizik eta napalm eta gainontzeko bonba-mota horiekin hango jende, animalia eta landareen ekilibrioa apurtuaz, erreaz, etorkizuna gaiztotzea.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Lanak pertsona menpera ez dezan eran antolatu eta eratuz gero, gainontzekoa berez bere onera etorriko da.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0072 Feargus zen kartistak nolabait mugi erazten zituena, eta honek bere joku zikinari jarraituz, Lowett, Bonterre, t.a. eta gainontzeko kartista gidarien izen ona zikintzen du bere gidaritzapean jarraituko dioten esperantzan.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0136 Berarekin bat egin nahi dute, Espainiako hari eta gainontzekoak ezeren eragozpiderik gabe saltzeko eta erosteko egokiera izan.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0019 Baina Historia unibertsaleko gatazkaren ohorekin jotzen du lurra bederen; Frantzia ez ezik, Europa guztia ere ekaineko lurrikararen aitzinean izutzen den bitartean, gainerako klaseen garaitiak hain ordain gutiz eskuratzen dira, non alderdi garaitiarren buruberoak baizik ezin baitezake gertakari bezala aurkez eta zenbatenaz urrutiago proletargoatik azpiraturiko alderdia, hanbatenaz iraintsuago azpiratzea.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0148 Funtsean, gainerako guztiaren gainetik sozialismarako burrukaren interesak jartzen ditugu, zeren gure herriaren independentziarako burruka bait da Espania-ko Estaduko langileriaren burrukan ere estrategiazko helburu esentzialena den oligarkiaren Estadoa erauzteko biderik gogorrena eta efikazena.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0007 Matematikak atsegin zitzaizkion eta ez hainbeste gainerako ikasketak.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0001 Espezie askotan gainerakoa baino lodiagoa izaten da zuztargune hau.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Oso handia egingo du interesatzen zaion atala eta ia ahaztu egingo da marrazkiaren gainerakoaz.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0148 Ertzetik urrutiratzen bagara, zalu higitzen diren arraiak ikusiko ditugu: atunak, sardintzar, lehatz eta gainerako, ibilaldi luzeak egiteko gauza direnak.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0049 Gainerako leku-izen guztiak baserri girokoak ditugu.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0073 Ezer gutxi dakigu garai honetako biztanle kopuruaz, baina XIII. mendean zehar eta XIV.aren hasieran gainerako euskal alderdietan gertatu zenaren antzera, Oñatin ere hazkunde azpimarkagarria izan genuela pentsa dezakegu, mende bat lehenago gutxienez sortutako auzoak itxuratuz eta indartuz joango baitziren.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0022 Gaineratiko denbora guzian euskararentzat!.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Gizona gainontzeko izandunetatik arrazoiaren bitartez bereizten denez, arrazoiak egokituko du lege orokar hori gizonaren beharretara.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0133 Bigarren lege naturalak bakea nola iritxi ditekean agertzen du: gizon bakoitzak bere burua babesteko duen eskubidea baztertuaz eta bere buruari utziko lioken libertatea gainontzekoei ezagutuaz.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0141 Gainontzekoetan, Estaduak ez du zer ikusirik.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0194 Bi arrisku gerta litezke orduan: batetik, gu bizi geran zirkunstantziak ikusirik gure baitan istea eta hau guretzat arrisku haundia izango litzake prinzipio hau galtzea, alegia Euskal Herriaren barruan nahikoa dela batzueri beren erreztasunak ematea, ba euskeraz hitzegiten segitzeko eta gainerantzekoak, ez hori ezin lezakegu behin ere onartu.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Honi, Arlo bereko bigarren mailakoak eta gainontzeko irakasgai eta arlotakoek jarraituko diote.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0011 Nola esplikatu bada gizatalde honen mentura, bere naturarekiko harremanak gainerako espezie harrapari hondatzaileen kidekoak izanik, denboran zehar eta eboluzio luze baten ondor en gaur geu identifikatuta gelditzen garen hiritartasun bilakatu delarik? (...).

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0010 Aurreko bidea jarraiki eredu hontan ari direnek matematika eta gaztelania (8 ordu) erderaz egingo dituzte eta gainontzeko gaiak 5. ikasturterako euskaraz egiteko bideak jarriko dira.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0039 - Gainerako sailak, %2 besterik ez da gelditzen, urtean behin edo, segaz ebakitzen diren belazeak dira.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0133 3.- HITZEN ESANAHIA ZEHAZTUZ Salmenta Esne, haragi eta gainerako jeneroak saldu egiten dira azkenean eta horri deitzen diogu salmenta.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 Horrela, euskaraz, aurreko fonemaren arabera /k/ edo /g/ aurkituko dugu: /n/, /l/ eta batzuetan /r/ kontsonanteen ondoren, /g/ ozena, gainerantzeko fonemen ondoren, berriz, /k/ gorra: ongi, ederki.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 2.- Fabrikatzen duten produktoari buruz eta norberaren produzioari buruz, hona zein irizpide duten, oro har: - produktoari buruz, ustetsu dira, zuhurkiro ordea: %55en batek, bere produktoa zabaltzen ari dela uste du, eta 37ren bat, aldiz, mermatu egingo delakoan dago; - norberaren produzioari buruz, zuhurrago dira oraino; enpresarioetarik %23k bakarrik uste du bere produzioa urtean %8tan haziko dela; %38k, urteko handitze koxkorren bat (%8 baino gutxiago) izango dela uste du; gaineratikoak (%39), aldiz, bere produzioa geldialdian sartuko dela uste du.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0207 Beste errealitate batzu indartu eta baiesteko bestetarako ez da; beste kapituluetan atera diren gaineratiko elementu eta analisiekin batera hartuz, Goiherriko komertzioaz ideia zehatzagoa eta osoagoa borobiltzeko bidea ematen digu.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0207 Komertzio berria ez da, beraz, bailara txikiari (Beasain, Ordizia eta Lazkao) bakarrik atxikia; baizik eta, gaineratiko herritan ere, etxebizitza berriak eraiki direnetan, sistematikoki ageri da komertzio berria, anarkia osoz.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Banku gordekizunei dagokien gaineratiko %9,2a, beren sarrera bailarako bataz bestekoaren gaindi duten familiena da.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0048 Badu nozio honek genetika-lanerako ondorio ikusgarririk; hauen artean, edozein bizitza-motatan eginiko azterketetan lorturiko informazioa, beste guztietarako probetxagarria gertatzea edo bizidun-mota batzuk sintetizatzen dituzten gaiak, gainontzekoentzako baliagarriak izatea, garrantzi handikoak izan daitezke oraingo honetan.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0072 Teknika funtsean, zelula diploide baten (2n) hun bizia, huna atera zaion arrautz bati txertatzean datza, gainerako enbrioi-garapena bide normaletatik jarraituz.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Iparraldean ikastolen normalizazio juridiko legeztatze momentuan aurkitzen da, oraintxe lehenengo diru laguntzak bideratzen hasten direlarik; Nafarroako egoera ere ez da askoz hobea, Espainako Konstituzioa eta Foruen Amejoramenduaz arauturik euskal irakaskuntza zonas de predominio lingûístico vasco delakoetara mugatzen da, gainontzeko ikastola guztiak edozein eskola pribatu bezalaxe hartzen direlarik; Autonomi Estatutoak arautzen dituen Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako ikastoletan marko politikoa aldatzetik espero zitezkeen fruituak eman ez diren arren instituzionalizatze prozesu honetan aurreratuen dagoen egoera dugu.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Hazkundeak sortutako zama ekonomikoa, marko politikoaren aldaketa eta ikastolek diktaduraren garaian euskararen alde egindako lanaren errekonozimendua (ikus adibidez EIKE legean zegoen adierazpena), beste batzuren artean dira epe berri horretan eragiten duten aldagaiak, atzeko markoan Espainako Konstituzioa, Estatutoa eta Lode (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) legeek gainontzeko guztia mugatzen eta arautzen dutelarik.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0224 Kapilak tribunak zituen, goikoa gaixoentzakoa eta bestea gainontzekoentzat.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Hortaz, gizarterik aberatsenetatik pobreturikoenetarako eskala handiko errekurtsoen transferitzeak gose masiboa eta pobreziaren gaineratiko ondorioak, hala nola Londresen sedea duen Esklabitudearen aurkako Elkarteak salatu dituen Amerika Latina, India, Tailandia eta bestetako 10 milioi ume esklaburen izatea galerazi litzake.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Liburuaren 77. orrialdian dator, eta Vargas Llosa, Enzersberger, eta beren pentsamendua aldatu duten gainerakoei buruz ari da idazlea mintzo, noiz pentsamendua aldatzea ondo iruditzen zaiola dioen, baina... arazoa ez omen da pentsamendua aldatzea, baizik eta ea argudioetan engainurik dagoen jakitea omen da... ea bakoitza zeren zerbitzuan dagoen ezagutzea.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 (...) hots, batentzat Litetatura eta Politika biak kontutan hartzekoak izatea, bestearentzat, berriz, Literatura bakarrik litzatekeelarik bere ardura merezi zuena, esan bezala, itxurazkoa bakarrik gertatzen da, bada Kafkak, gainerako gizaki guztiak bezala, oso aurrean zuen Politika, eta gizaki guztiak bezala, halaber, bere erantzuna eman zion.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Berarentzat, Politika, Literatura, Zurgintza, Iturgintza eta gainerako gintza guztiek Iraultzaren zerbitzuan egon behar zuten.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0131 Orobat X baldin eta 2 adar batera badatoz eta beste biak zein bere aldetik badoaz w azpiarketipoa ezin eraiki daiteke zehazki (gainerako adarrak orain kontutan izan gabe) N eta a ados ez izaki, teorian bakoitzak %50eko pisua bait du, ez eta X ere h, U, w eta S-ren artean bi ere ados ez badaude; ohar bedi bi biren aurka balira (esaterako, ) orduan stemma oker legokela eta adarbikoitza behar lukela: . F, G, eta T codes descripti dira eta ez dute inongo baliorik (E eta S gordetzen diren bitartean) X eraikitzeko; ez dira kontutan hartuko, beraz, une honetan gero testuaren historia egiteko oso gogotan izango baditugu ere.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 2.- Zeintzu dira ikastaro honen helburu nagusiak? Labur-labur esateko, hiru izango lirateke: - Informazio orokor bat ematea eta, ildo horretan bertan, langileen eta gainerako herritarren osasunaren gain eragiten duten faktorerik garrantzitsuenak azaldu eta aztertzea.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Haren esanera geratzen ziren bai lan-ikasleen iharduna, baita gainerako langileen osasuna eta moralitatearen babesa ere.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Sektoreka, honela banatzen dira lan-istripuak: 1.- Metalgintzako lantokiak %41,9 2.- Gainerako manufaktura-lantokia %14,8 3.- Meagintza %12,7 4.- Eraikuntza %10,5.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Eta hori kaskoak, maskarilak, botak eta gainerako tresna pertsonal babesleak erabiliz lortzen omen da, eta ez legeak onartuz.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0145 1 4.4. -NIK Aurrekoetan legez, egitura honi dagokionez, jarraian emango ditugun esaldi biak agertu izan zaizkigun arren, ez dirudi barietate honetakoa denik, izan ere, beste auzoetan eguno ere ez zaigu agertu; kasu honi dagokionez, esaldi biak lekuko batek eman zituela esan beharra dugu ze gainerako lekukoek ELA baino ez zuten erabiltzen, esaldia ezezkoa izanda ere; hala ere, hona hemen jasoko esaldi horiek: (ez didate esan egingo dutenik) (ez dut pentsatzen etorriko denik berandu).

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0025 GUZTIRA Gastu arruntak guztira / Pertsonal-gastua guztira / Mediku orokorrak / Pediatrak / Mediku espezialistak / Psikologoak / Erizaintzako pertsonala / Langile sozialak / Gestioko pertsonala / Gainerako pertsonala / Enpresen karg. Gizarte-Segurantza / Bestelako gastu arruntak / Inbertsio-gastua / Onibarrak / Ekipo-erosketa.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0025 ANBULATEGIA / Gastu arruntak guztira / Pertsonal-gastua guztira / Mediku orokorrak / Pediatrak / Mediku espezialistak / Psikologoak / Erizaintzako pertsonala / Langile sozialak / Gestioko pertsonala / Gainerako pertsonala / Enpresaren karg. Gizarte-Segur./ Bestelako gastu arruntak / Inbertsio-gastua / Onibarrak / Ekipo-erosketa.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 (...); familia aberatsek artxiboetan eragina duten ekintza gehiago egiten dituzte, gainontzekoek edo benetazko behartsuek baino.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Gainerakoak, gehienak, harlangaitzezkoak dira.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Honako status familiar hauek ezartzen dira: - Pertsona Nagusia. Familiako gainerako kideek halakotzat daukaten hura da.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 - Talde-Burua. Nukleoko gainerako kideek halakotzat izendatutako pertsonari deitzen zaio horrela.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 - Familiako beste pertsonak. Pertsona nagusiarekin edo talde-buruarekin ahaidetuak egon daitezkeen, edo ez daitezkeen, familiako gainerako kideak dira.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Erreferentziako pertsona Familiako gainerako kideen ahaidetasun-erlazioak zeini begira definitzen diren hura da.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0014 Sentiberatasunak, hitzak eta barne-nobleziak egiten dutelarik gainerakoa.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 Azken irakaskuntz mota honetako ikaslegoarentzat gainerako irakaskuntza ertainetako ikasleentzako emandako informazio bera eskaintzen da.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0159 Eskenatokian hirurogeiren bat lagun bilduko dira gainerakoak jantziez, eskenatokiaren muntaiaz, doinuaz etabar arduratuko dira.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Gaueko hamabiak aldera, egiten zuen eguraldiarengatik, atzerapen handiarekin iritsi zen Zumaiara; Zumaiako geltokian irteera eman zioten eta, bide-puska bat egin ondoren, zubian, erori egin zen trena: hiru bagoi uretara joan ziren, eta gainerakoa lubeta batetik behera, makina bera bidean geratuz.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0025 ...; nere ustez, literaturako erabilli behar dugun euskerak izan behar luke askatasun aundienekoa; arte-izkuntza baita; don Manuel Lekuona ere honetan konforme dago; nere ustez, beste era batera aitatu behar genduke arazo hau; Jakin-en ikusi dut ondoen etorriko litzaioken izentatzeko bide bat: Euskera idatziaren batasuna; honek idazten dan euskera guzia behartuko luke, baiñan literatura bereziki aitatu ta behartu gabe, ta gaiñontzeko izparringi, ikastola-liburu ta beste zabalkunde lanetan erabilli behar dugun idatzi-bideko euskera guzia aitatuaz.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0210 Guk izan genituen erromatarrekin harreman batzuk, baina ez gintuzten menderatu, eta ez ziguten latina ezarri; gertatu zen, bai, hego aldetik latinbideak egin zirela, baina geldiro, oso nekez, eta gure herriaren zati haundienak euskara besterik ez zekien garai batean, administrazioa, estatuarekin genituen harremanak, latinez jarri zizkiguten ETA GAINONTZEKO HERRIAK, latinez hitzegin eta latina administrazioa.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Animalia hauen aurreko muturrari zefalotorax edo prosoma deritzo eta gainerantzeko alde eraztundunari abdomen edo opistosoma.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0009 Biziaren esentziaren arazoa zeharo desberdin aztertu da materialismoaren aldetik, zeinaren ustez, bizia, munduaren gainerakoa bezala, izaera materialekoa bait da, eta ez du bere azalpenerako ezein printzipio izpiritual supramaterialen onarpenik behar.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0027 Animaliek, onddoek, bakterioek eta berde ez diren gainerantzeko organismoek, animalia edo landare biziez elikatuz eta, behin hauek hilda daudenean, deskonposatuz lortzen dituzte beharrezko substantzia organikoak.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Kanpotiko eraginei erantzuteko ahalmenari dagokionez, bestalde, asko dira substratuari loturik bizi diren behe mailako animaliak, eta honelakoek ez dituzte izaten gainerako animaliengan ikus daitezkeen erantzuera tipikoak ere.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Oihan horretaz baliatu eta kolonizatzeko proiektuak dira Hego Amerikako ekosistema osoaren etorkizunerako beste mehatxu handi bat; izan ere horretan gerta daitezkeen narriadurek gainerako zona desorekatuko dute.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 Hainbeste klorofila izaten dutenez hostoek, ia ezin izaten da gainerako kolorerik ikusi.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 Orduan ikusten dira hostoen gainerako koloreak.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Gainerako ikertzaile gehienei ere behar izan dudan informazioa eskatu diet eta euretariko askok bialdu didate, bakoitzaren erreferentzia bibliografikoan adierazten denez.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0030 Familia-egoerari buruz, 20 apaiz edo ezkongabeak dira, hots %44,4a; 17 (%37,7) ezkonduak edo alargunak dira; bat diborziatua dago eta ez dut gainontzekoen datu hau jaso.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0019 Aurreko lerroetan azaldu den argumentu horrek berak balio du argazkigintza gainerako arteekin konparatuzko teorizazioan desprestigiatzeko.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Errepertorio gotikoen sarrera Euskal Herrian, eta baita Gipuzkoan ere, penintsulako gainerako lekuetan bezala, zisterreko praileei eta Burguniatik emandako hedapenari esker izan zela dirudi.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0045 Gipuzkoako gotikoko pintura eta eskultura, Europako gainerako lekuetan bezala, oso loturik agertzen zaigu arkitekturarekin eta espazio arkitektonikoarekin.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Gainerako saindutegien dataziorako zailtasun handiagoa dago.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Argudio horiek erabili ahal izateko, ordea, gauza segurutzat frogatua behar luke izan homoplatoetako teknikaren eta gainerako grabatu mota guztietako teknikaren analogiak errakuntza marjinarik ez duela ematen.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Gainerako guztiak bigarren mailako saindutegiak dira.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Gainerakoetatik, batzuek ez dute aztarnategirik, beste batzuk ez dira oraindik arakatu, eta beste batzuk aintzinako garaietan edo lehenagoko garaietan arakatu ziren, eta bertan aurkitutako animalien aztarrenak ez ziren zehazki ikertu (3)Oraintxe ikertzen ari dira El Castillo (Santander) eta La Viñako (Asturias) aztarnategiak; bi leku horietan labarrietako irudiz osatutako multzo garrantzi handikoak daude. Faunaren azterketak geuk egingo ditugu.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0023 Adizlagunak eta gainerako osagaiak aditzaren inguruan eta azpian biltzen dira edo aditza eta beste osagai horiek pare parean daude?.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Holozefaloetan, Chimaera ildo hauek irekita irauten dute, baina gainerako arrain gehienetan gainetik ixten dira, hodi edo kanalei bide emanez; hauek poro ezberdinen bidez larruazalaren gainaldearekin komunikatzen dute, arrain hezurdunetan ezkatak zeharkatzen dituztelarik.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Kopuruari dagokionez, intsektuek biotopo jakin bateko talde haundiena osatzen dute, e. b.: inurritegi baten bataz beste egoten den inurri-kopurua, 40.000 ingurukoa izaten da, biotopoan dauden gainontzeko ornogabeen kopurua baino haundiagoa.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Erauntsiak, udaberrian erortzen dira, batipat (Apirila, maiatza eta ekaina), Euskal Herriaren gainerakoan bestela gertatzen den lez.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Obario azpikoa da, gainontzeko atalen nibelpean kokatua, eta heltzen denean hazi ugari duen fruitua ematen du.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Dorrao-n bai omen zen honoko hitz hauek ots aundian esan da harri-jasa uxaten zuen norbait: Zaindu Dorrao eta nere anaiaren baratza, eta gainerakoak kirrisk eta karrask.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Zeharkako lerro bakoitzean hortz zentral bat aurkitzen da, zeinak, planoa bi erdi simetrikotan zatitzen duen, gainontzeko hortz kopuru eta banaketari dagokion mailan.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0062 Prosobrankioek, gainerako itsas-abereen gisara, marearteko zonaldean zonagune bertikale bat erakusten dute.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Baina egituraketa hau izugarri nahaspilatzen da taldeko gainontzekoentzat, animalia hauen espezializazio maila haundia agerian utzirik.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Egituraketa honen oinarrizko elementuak, pigmentu pantaila edo kromatoforoen filtro batetan, erreflektorea (kitina), nukleo fotogenoa (fotozitoak) eta zabaldura edo beste asoziatutako begi egituraketak okupatzen dituzten gainerako lentetan laburbil daitezke.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Osagai hoietako bakoitzaren egitekoa gainontzekoenen eretzeangoa da, guztien artean barne-orekazko eta elkar osatzezko erapide bat osatzen dutela.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Egiazko askatasuna nehundik etortzekotan haien aldatzetik edota arintzetik, ahultzetik edo alde bat suntsitzetik bakarrik helduko da; hots, mundua trabatzen duten estatu, muga eta gainerako egitura menperatzaileen aurka, herri mailan askatasunak berreskuratzen asten direnean.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Gizakien behar/eskubideak eta gainerako naturen arauak gero eta gehiago jatorki eta zuzenki aztertu, uztartu eta bideratu beharreko konzientzia edatzen doa.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0144 - Euskalerrian mamitu egoera ikusirik eta hemen bezala gainerako menperatu herrietan, berezko eskubideen aurka gauzatua, onar liteke euskara ez izatea orain berean izkuntza nagusi bakarra.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0144 - Huni atxikirik gainerako giza auziak doazi eta elkar onartze eta oreka, berriz ere, denetan agertzen da: herri eta gizarte mota guztien arteko egoerak eta emankortasunak egiazki ahalbidetuz, gizon eta emakumeen artekoak propioki parekatuz, beste bizikidelako artuemanak eta egoerak obekituz, eta abar.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0033 Gainerako imanak, material ferromagnetikotik abiaturik lortu behar ditugu, imantazio-prozesu desberdinen bidez.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0056 Aipaturiko molekulak, substantzia berbererako, masa, egitura eta gainerako propietate berekoak ditugu, tamainuak, milimetroaren hamar milioirenaren eta bilioienaren artekoak direlarik.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0064 DESKRIBAPENA Trikuharri labur? irekia. Tumulua 8 m. diametrokoa, 0,30 m.tako altuerarekin hegoaldeko arkuan eta gainontzekoan lur-parean.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Gainontzekoak I. GAZTELU, L. MILLAN eta J. J. OTXOAk aurkitu zituzten, 1989 eta 1990 tartean.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Lehenengoa (1-3 kapituluak) garrantzitsua da test-alorrean aurreko esperientziarik ez dutenentzat, liburuaren gainontzekoa zein kontzeptu eta printzipiotan oinarritzen den azaltzen bait du.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0014 Gainerako kasuetan korrontea bietako batetik edo bietatik igarotzen da.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 Gaineratiko Gipuzkoan eratzen ari zen industrializazioaren parekoa, erabat: industri-kontzentrazio txikiak, sektore ezberdin asko, kontsumorako produkzioaren nagusitasuna, lantegi txikiak edo ertainak, kapital-jatorri askotarikoa, eskualdeko baserrien soberakinez osotutako esku-lana.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 Konstituzio politikoak betidanik espainiar guztiei inposatu dizkien betebeharrak, hau da, armen zerbitzura joatekoa eta, beren ondasunen araberaz Estatuak dituen gastuak ordaintzekoa, alegia, hemendik aurrera Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako herritarrei ere hedatuko zaizkie, Nazioko gainontzekoei bezalaxe, konstituziozko eskubideak bait dira horiek.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Mercator-ek bere izena daraman proiekzio konformea asmatzen du; kartografia honetan badago jadanik latitude eta longitudearen finkapen geodesikoa duten puntuen gutxiengo bat, gainontzeko informazioaren jatorria sakabanatu eta heterogeneoa den arren.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Gainontzeko hiri-nukleoek kopuru aldetik hain ugari ez den dokumentazioa dute (Pasaia, Hondarrabia, Tutera, Donibane Garazi, Donibane Lohitzune...).

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0058 Donostiako Udaletxean, Florenzio Aizpitarte Gutierrez alkate-orde eta Barruti eta Auzo Batzordeko Presidentearen menpean zegoen, eta harekin tratatzen zituen, aldika Donostiako gainerako auzoetako alkateekin batera egiten ziren bileretan, Astigarragari zegozkion gai eta arazo nagusienak.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Hamaseigarrenean aidanez-en historian, esaterako, senarraren heriotza emakume bakarti batek jasan behar duen beste zorigaitz bat baino ez litzateke; baina senarraren heriotzaren deskribapena atzeratu egiten zaigu analepsia, jakin mina sortzen da gure baitan eta bortxazko heriotza nobelaren gune bihurtzen da; nobelan azaltzen diren gainerako heriotzek, gainera, honi bidea zabaltzeko funtzioa dute orain, amaren eta haurraren heriotza, hil nahi duen gizon baten heriotzerako prozesuaren argigarriak direlarik.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Eta horrexen arabera jokatuko du, hots: parrokian mezatan lagunduko du, gainerako apaizgaiekin ibiliko da, eguneroko bizimodu normalean zein apaizgaiei bereziki dagozkien ekintzetan (Saturraranera doa gogarteak egitera, hondartzara goizeko lehen orduetan joango da soilik...), famili harremanetan ere apaizgaitasuna nabari zaio (Yossuneren ezkontzan gainerakoak baino lehenago joango da etxera, ospakizuna amaiturik, gainerakoa mundutar arruntentzat utzi behar dela-eta...).

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Protagonista, izan ere, erlijioaren arloko ideietan ez ezik, gainerako arloetan ere bilakatu egingo da, bere ideien jabe bihurtuz, nobelaren orainaldian dituen hamasei urteei dagokienez; umetan ezin kolokan jarrizkoak ziren gauza asko, beraz, kolokan jarriko ditu heldutasunerako bidean.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171
KUOTAREN ZEHAZTAPENA
Tarifa orokorraren menpeko tarifa + Etekin inplizituak %45ean...
Gainerakoa
Guztira
Batezbesteko Tasa
Kuota = Tarifa Orokorreko Oinarria x Batezbesteko Tasa
Oinarri-Kuota Batezbesteko Tasan
Oinarri-Kuota Gutxienezko Tasan
KUOTA OSOA GUZTIRA .

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Krokodiloak Oro har, neurri handiko eta uretan erdizka bizi diren narrastiak dira, gorputza ezkata handiez estalirik, bizkarraldetik lauturiko buztana, oin plamatuak eta barailetan hortz ugari dituztelarik, berauek, gainerako narrastiengan bezala, harrapakinari eusteko baino erabiltzen ez direnak.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 Aipaturiko egitarau, egitasmo edo azterketei zihoakien gastutik % 50-55 EGAEFek finantziatzen zuen; gainerakoa erakunde nazionalek finantziatu behar zuten.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Zergatik ihardun energiaren barne-merkatuaz apartatu berezi batean eta ez egin beste horrenbeste politika honen gainerako helburuez?.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Argi utzi nahi genuke, bestalde, identifikazio-lanak erraztearren gako hauetan goimailako taxonomi entitateei, generoei eta, batez ere, familiei, egotzi zaizkien ezaugarriek Gidaliburu honetako landareentzat bakarrik balio dutela, eta ez derrigorrez haietan sartzen diren gainerantzeko espezieentzat.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0083 Hor dago, adibidez, albaniera (Albaniako hizkuntza), antzinako ilirikotik heldu den hizkuntza; baina hiztegiari bagagozkio, egungo albanierak %10 hitz edo, izango ditu ilirikotik gelditu zaizkionak; gainerakoak latinetik, turkotik, eslabotik eta grekotik hartu ditu (26) Ikus 51 orr..

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0429 Gainerako korridetako berriak biltzerik ez dugu izan.

441. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0100 - Gañerakoak ajola gutxi etxea lur jota uzten ba dezute.

442. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0142 Gero ondorenean
gañontzeko pestak:
kirol jolas politak,
txistu ta orkestak;
alde bat utzirikan
lanerako kezkak,
erromerian datoz
mutil eta neskak.

443. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0143 Gazteak ikusirik
pestarako trebe,
gañontzekoak pozez
txoraturik gaude;
orrela jarraitzea
guztiontzat obe,
gure euskal oitura
onak galdu gabe.

444. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0090 Kepa, Jon, Ander eta gaiñentzeko lagunekin, Azken-Aparia egiteko gogo bizia zun Josu-k.

445. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Gañerantzeko bizidunak, biziari eusteko, burruka gogorrean bizi diran artean, landareak, lurrean sendoki sustraituak, patxara ederrean daude.

446. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Andic amar egunera atera ziran beste bi arri, bata amabost oñekoa gurutziaren besoak egiteko, eta bestea zazpi ta erdikoa gañerako.

447. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Gaiñerakoak beste kuartoan.

448. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0017 Nik amabost urte nituala, eta ni bezela orduan gaiñerakoak ere berdin, San Frantziskoren Ordenan sartzen ziran, da Ama Birjiña Karmengoaren Ordenan ere bai, gu an giñan garaian, Gaintza'n.

449. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Bere jarreraz zearo atsegin eta ezti agertu da, lurrari muin emanez eta ainbeste aur eta gaiñerako besarkatuz.

450. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Baiña aldi berean eskakizun zorrotzak ere egin dizkie Irlanda`ko kristaueri ta gaiñerakoeri.

451. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0054 Laster sortuko da giro berriagoa, salmoak eta gaiñerako guztia euskeraz eman eta kantatzekoa.

452. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Ark aitatzen dizkigu, Txango`k Korpus Zortziurrenean ematen zituan joaldi biurriak: zortziko, minuetto, sonatina ta gañerako guziak (l) Batik bat Su-dantza berak asmatua.

453. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0012 Berak, idatzita zeuzkan gañontzeko puskak nere eskuetan jarri zituan.

454. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0021 Besteak erakarri, eta gañerantzekoai eragin, aiek ere Jesukristo ezagu-arazi dezaten.

455. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Auetatik 31.000 e/ piñu; 50.000 e/ aritz eta arte; 39.800 e/ pago: 800 e/ izai; 103 e/ gaztain; eta gañerantzekoa beste zenbait zugaitz eta sastraka.

456. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Gañerantzekoa, makal, arte ta zenbait aritz-mota dira.

457. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0092 Gaiñerako guzia txartzat jotzen dute.

458. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0075 Iñoiz ba-daki altzairuzko muturra moldatzean ogei edo ogeitamar zentimetro bidean gaiñontzeko burnizko zatiarekin sugaldatzen ere.

459. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0087 Lan ori bukatzean, eta eskutoki izango diranak utziaz, gaiñontzeko sei zentimetro bideko sailla eiotzen joango da.

460. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0087 Aurrekaldea gaiñerontzekoa baiño zerbait goituagoa du eta itxigaillu bat jartzen zaio geienetan alanbrearizkoa.

461. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0119 Okarizen, Ostegun-Gizenez jai egiteari orain bi urte utzi zitzaion, ta gañerako Karnabalak ere ez dira ospatzen 1940 ezkero.

462. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0009 DABID ARTZAIN ETA IHESLARI. GAINERATEKO SEMEA. Lehen ager-aldia.

463. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0009 Dabid: Ni?... Zazpi seme baditugu etxean; eta ni... gaineratekoa.

464. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0010 Dabid: (Kantuz)
Bai zazpi seme, bai zazpi seme
baditugu etxean
eta ni, eta ni
gaineratekoa.

465. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0010 Otruntzetan
jaki guziez
gaineratekoa:
hoberena
.

466. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0010 Egintzetan
gure indarrez
gaineratekoa:
beharrena.

467. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0010 Bai zazpi seme, bai zazpi seme
baditugu etxean
eta ni eta ni
gaineratekoa.

468. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Gaineratiko zortzi ehun bat galtza xuriak beren jabe berrien beha zeuden.

469. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0434 Gaineratiko guziak hitz laxoz.

470. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Gainerateko jestuak, komedia baten pare dauzkatzu.

471. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Haren ustez gaineratiko Eskualdunek ez zuten goi-literatura hortaz gozatzeko tirria izpirik.

472. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0032 A. Zeinek emango ote du
hor dagon txapela?
L. hori eramateko
ni naiz ustela,
A. gainontzekoek orain
goza dezatela,
L. hemen kantatzen ari naiz
arlote bezela.

473. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0009 c) Gainontzeko mailetako pertsonala: 2.485,00 pta. eguneko.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0009 c) Gainontzeko mailetako pertsonala: 2.660,00 pta. eguneko.

475. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0009 c) Gainontzeko mailetako pertsonala: 775,00 pta. eguneko.

476. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0009 c) Gainontzeko mailetako pertsonala: 825,00 pta. eguneko.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 Obraren amaieragatiko lan uzteetan, lekualdaketa espedienteetan, eta lan harremanen ezinbesteko edo arrazoi ekonomiko edo teknologikoengatiko etendura eta iraungipen kasuetan ere, enpresan iraupen lehenespena izango dute langileen ordezkariek, espezialitate bakoitzaren barruan, gainontzeko langileei dagokienean enpresan duen antzinatasuna errespetatuz lehentasun ordena bakar bezala.

478. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 1990ko Martxoaren 1etik 1991ko Otsailaren 28raino, errenta honi igoera bat aplikatuko zaio, Hitzarmenaren gainontzeko kopuruak igoko diren portzentai berekoa.

479. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Etxebizitari dagokion lan-kontratuko gainontzeko klausulak bere hortan mantenduko dira.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Zerbitzu Antolaketaren ordutegi finkoen taulak, Gidari-Hartzaileentzat Enpresa eta Enpresa-Batzordearen artean, amankomunean, 1989ko Otsailaren 28an onartutakoak izango dira, eta gainontzeko pertsonalarentzat indarrean daudenak, pertsonal guztia, zerbitzuak, dagokion tauleetan ezarritako eran egitera konprometatzen delarik.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 Bestetik, sare bat bereziko da ur zikin sanitarioarentzat (garbigelak, eta abar...) eta beste bat prozesu produktiboetatik datorren ur zikinarentzat, hau jatorrian araztuko delarik ordenantza hauek eta indarrean dagoen gainerako Legeria betetzeko beharrezko heinean.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Arau hauetarikoren baten edo batzuren deuseztasunak, deuseztapenak edo aldaketak ez du gainerakoen baliotasunean eraginik izango, hauetariko bat, haiekiko elkarlotura edo menpekotasun zirkunstantziengatik aplikaezin suertatzen den kasuan izan ezik.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Prezioen berrikuspena 1.- Kontratua prezioen berrikuspenera loturik geratuko da, eragin horretarako Otsailaren 4eko 2/1964 Lege-Dekretua eta gai honi buruz indarrean dauden gainontzeko xedapenak aplikatuko direlarik.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Gainontzekoek beren posturak garantizatu beharko dituzte hirurogeitemeretzi milioi zazpirehun eta hogeitasei mila hirurehun eta hogeitamaika (79.726.331) pezetatako fidantza gordailatuz.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 * Kirol Bateango Antolapidetza Sistema Orokorren gainerakoa arautu jarraiango arauteriaren bidez: - Egitamuketa esparruaren garapena: Berarizko Egitasmoaren bidez.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 - Gainerako erabilera osagarriak.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 Gainerako baldintzak Sendestu gabeko guneari dagozkionak.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Kontratu honetan esleipenaren funtsezko baldintza bezala oraingo baldintza hauek betetzea agertuko da eta, helburu horretarako eta gainerako legezko ondorioetarako, oraingo ebazpen honen hitzez-hitzeko ziurtapena erantsiko zaio.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Kontratu honetan esleipenaren funtsezko baldintza bezala oraingo baldintza hauek betetzea agertuko da eta, helburu horretarako eta gainerako legezko ondorioetarako, oraingo ebazpen honen hitzez-hitzeko ziurtapena erantsiko zaio.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 4. Art. Udalaren Planeamendu integralerako bitartekoek esaterako Hiri Ordenamendurako Plan Orokorrak, Hirigintz Planeamendurako Arau Subsidiario eta Oinarriak, hala nola Planeamendu horretarako gainerako exekuzio bitartekoek dentsitate, kokamendu, distantzia, ezaugarri eta establezimendu motei buruzko erizpideak barne hartuko dituzten orientazio modura.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 8. Art. 1. Gainerako kasuetan, hau da 6 eta 7. artikuluetan sartzen ez diren establezimendu edo ihardueren kasuetan, Udal Administrazioak zaintza areagotuko du 18 urtetik beherakoei alkoholdun edaririk eta tabakorik zabal ez dezaten.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 HIRITARREN KOLABORAZIOA BULTZATZEKO NEURRIAK 11. Art. 1. Hiritarren ekimena bultzatu eta lagunduko da, Udal honen lokalak eta gainerako bitartekoak horrela nahi duten pertsonen esku utziaz.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 d) Indarreko legerian landakotzat espreski hartuta ez dauden gainerako eraikuntzak.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Ikastetxeetako ikaslegoaren datuak konputatzeko, hauteskunde ihardupidea ikasturtearen lehenengo hiru hilabeteetan eginez gero, aurreko ikasturtea hartuko da kontutan eta gainerako kasuetan ikasturte bera.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 1989.ko uztailaren 5eko 154 zkidun. Lurraldeko Agintaritza Aldizkarian iragartu zen S-3ean P-5 (Etxebarri Aldea) Poligonoaren Hirigintza lanen 1. aldia bukatuta egonik, 1990.eko irailaren 21eko Gobernu Batzordearen erabakiz, 2. aldiaren enkantea iragartzen da 22.151.836 pezetako zenbatekoz, Baldintza Orriko gainontzeko baldintzak aldatu gabe iraunez, eragonez eskaintzak aurkezteko epea asteguneko hogei (20) egunetakoa izango dela, B.E.On iragarkia argitara dadinetik zenbatuta eta dagozkion laun eta agiriaren kopiak eskuratu ahal izango direla: Cianoplan, Villa de Plencia kalea, 6 zkia., Golf Zaharra, Areeta-Getxo.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Era berean, komunitate autonomoko sanitate zerbitzuen humanizazio planen baten beharra ikusten du elkarte honek, Estatuko gainontzeko lurraldeetan burutu denaren antzekoa.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Gainontzekoak, batel, trainerilla eta traineru txapelketetan arituko dira.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Gainantzekoek eszedentzia eskatu dute edo bere borondatez Gorputza utzi dute.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Edo politikoki abertzale definitzen direnetaz edo halatzat jotzen ditugunetaz aritzea, abertzale listoia komeni den lekuan eta altueran jarrita, gainerantzeko euskal hiritarrak ahaztuta, gainera espreski ahaztuta esango nuke nik.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Minoriek, zenbait sasoi eta aukeratan minoria izatea gauza gaitzesgarri ezik ohorezkotzat jo behar dela ahaztu gabe, edo gehiago ez direnek, edo gehiago izanik gainerantzeko inor ez legokeen gisan jokatzen dutenek, denen izenean hitzegin eta jokatzen dutenean gertatzen dira sinekdokea praktikatzearen ondoriorik krudelenak.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Badira, lanaren azpian lehertuak daudenak; batzuk ezinbestez, lanbide txarra edo bortitza dutelakoz, edo nagusi gogorra dutelakoz; beste batzuk aldiz, lan-gose edo diru-gose direlakoz, hainbat gauza edukitzeko grina dutelakoz, gainerakorik ez konta ez balitza bezala.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Ango pake, basoko edertasun da gaiñerakoarekin zein ez da lilluratuko?.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Berauek 1987. ekonomi urtean zehar erabiltzekoak zirenez, aipaturiko Dekretuko 2. Atalak esku ematen die Sail ezberdinetako Sailburuei hitzez hitz diotenarik bat ez datozen nahitaezko epeak eta bai gainontzeko baldintzak eta betebeharrak ere jartzeko.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Zer non: Administraziozko Klausula Partikularren Plegua eta Agindu Teknikoena, halaber, lehiatzaileentzat interesdun izan daiteken gainerako dokumentazioa ere, beren eskuragarri daukate E.U.T.L.-eko Egoitza Nagusian eta Lurraldeetako horren Ordezkaritzetan ere.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Beasaingo (Gipuzkoa) Udalak, E Grupoan eta Zerbitzu Berezietako Subgrupoan sailkatua egon, 1,3 proportzionalitate eta koefiziente mailari dagokion soldataz hornitua, aparteko soldatak, hirurtekoak eta Korporazioak jarritako gainerako osagarrizko ordainketak dituen kale garbitzailearen lanpostu bat jabetasunez betetzeko Lehiaketa-Oposaketa bateko deia egiten du, 1988.eko Otsailaren 1eko 19 zbk. duen Gipuzkoako Buletin Ofiziala-n jartzen diren Baseen esanera, buletin horretan argitaratuko direla hurrengo iragarkiak ere.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 b) Sailaren Diruegitamuaren Aurregitasmoa antolakidetu eta gertatzea, eta gainontzeko Sailekin, Erakunde eta Izaikiekin antolakidetzaile gisa ihardutzea, ondare eta diruegitamu-gaietan.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 g) Eta indarreango lege-manuek ematen dizkioten gainontzeko ahalmen, eskubide eta egitekoetan aritzea.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 b) Itunepeko ikastegiek Irailaren 8ko 293/1987 Dekretoa eta erabilgarri dituzten gainerako arauak betetzen dituztenaren Ikuskaketa, bereziki, herri-diruen zertarakoari, ikaste-sariak jasotzeari eta Eskola-Batzordeak benetan eratze eta agitz ihardutzeari dagozkienetan, dirubide-ekonomiazko zaingoaren alorrean Herriogasun eta Dirubide-Sailak dituen ahalmenen kaltetan gabe.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Hamaikagarren Atala.- Baliabide-Artezkariak, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: a) Hezkuntza-sistema behar bezala garatzeko azpiegitura-horniduren eraentza; Sailaren agintepideen barruan, etxeen eraikintza, haundiagotze eta hobekuntzari datxezkien akurapenak eta gainerako ihardupideak bideratzea eta egiteratzea, eta bai etxe horien horniketa ere; aukera-berdintasuna bermatzera jo dezaten ezein moetako laguntzak aztertu eta horien eraentza egitea.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 m) Indarreango lege-manuek aitortzen dizkioten gainontzeko ahalmen, eskubide eta egiteko guztiak egiteratzea.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 h) Indarreango lege-manuek ematen dizkioten gainontzeko ahalmen, eskubide eta egitekoetan aritzea.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Unibertsitate Kontseiluaren Koordinazio eta Plangintza Batzordeak, 1988.eko maiatzaren 20an egindako Batzarrean, eta lehen aipaturiko Legeak eta Apirilaren 2ko 552/85 Errege Dekretuaren 13-2 g) artikuluak diotena betez, titulu ofizialak lortzeko ikasketetarako tasa akademikoen eta gainerako eskubideen mugak finkatu ditu 1988/89 ikasturterako.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Gainerako tasak, ezarritako zenbateko betean ordaindu beharko dira.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 1.2. Gainerako unibertsitate-ikasketak: a) Kurtso osoa... 38.600 / b) Kurtso osorako asignatura... 9.900 / c) Kredituka egituratutako ikasketa-planak: Kreditu bakoitzeko... 425 / d) Doktoradutza-programa, Kreditu bakoitzeko... 2.750.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 Gainerantzeko kideak honela izendatuko dira: - Bost kide Industria eta Merkataritza-Sailburuak.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 18. atala.- Hartzaileak Erabakian eta gainontzeko arau erabilgarrietan jasotako baldintzetatik edozein betetzeri uko egingo balio, emandako diru-laguntzak dagozkion Erakundeko Diruzaintza Orokorrari igorri beharra ezartzen da, epea gehienez bi hilabetekoa izango delarik eta aurrera eraman daitezen beste ekintza batzuren kaltetan gabe.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bulegoak: Administraziozko Klausula Partikularren Plegua, oinarri-arau teknikoena eta lehiatzaileei interesgarri zaizkien gainerako agiriak ere, beren eskuragarri aurkitzen dira Gipuzkoako Ospitaleko Horniketa Zerbitzuan, Donostiako Begiristain Dr.-aren Ib.-ko z/g-n, 9etatik 13 orenak arte, astelehenetik ostiralera.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bigarrena.- II Eraskinean aipatu eta aukeratuak izen diren izangaiak izendatzea, Orientazio Pedagogikorako Zentruetarako deialdia egin zeneko eta Eraskin horretan aipatzen diren gainontzeko lanpostuak bete ditzaten, 89/90 ikasturtez eta zerbitzualdian, epealdi hori 3 urtetaraino luzatu ahal izango dela, izan dezakeen lanpostua behin-betiko gordez.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bulegoak: Administrazio Klausula Partikularren Plegua, Oinarri-Arau Teknikoei buruzko Plegua eta kontratua hobeto ezagutzeko jakitea komeni deneko gainontzeko agiriak, Wellingtongo Dukea Hiribidea, 2 (behe solairua), Gasteizen dagoen Eusko Jaurlaritzako Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzan egongo dira eskuragarri.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Irakaskuntza Zentru pribatuei baimenak emateko errejimen juridikoari buruzko ekainaren 7ko 1855/ 1974 Dekretua (uztailaren 10eko E.B.O.), Batxilergoko Ikastetxe pribatuen sailkapena araupetzen duen 1978.eko maiatzaren 8ko M.A. (15eko E.B.O.) eta osagarrizko gainerako xedapenak ikusirik.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontutan izanik egin diren txostenetatik eta azaldu diren agirietatik ateratzen denez Ikastetxe horrek irakaslegoari, irakaskuntzarako eta kirolerako instalakuntzei, pedagogi bideraketari eta osagarrizko gainerako zerbitzu dagokienez Batxilergoa emateko arauz ezarritako gutxienezko baldintzak betetzen dituela, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Ondoren aipatzen den Ikastetxe pribatua B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa sailkatzea behin-betikoz, 1989-90 ikasturtetik aurrera, 320 ikaslerentzako lekua duten 8 unitate izango baititu: Lurralde Historikoa: Gipuzkoa / Udalerria: Donostia / Herria: Donostia / Izena: Axular Lizeoa/ Kode Zkia.: 20007370 / Egoitza: Aiete Ibilbidea, z/g./ Titularra: Arostegui S.A.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bulegoak: Administrazio Klausula Partikularren Plegua, Teknika mailako Xedapenena eta lehiatzaileentzako interesgarriak izan daitezkeen gainontzeko agiriak, Wellingtongo Dukea Hiribidea, 2, Solairuartekoa, Gasteizen dagoen Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusian, Barne Sailean, egongo dira eskuragarri.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko gehigarrizko xedapenetatik zazpigarrenean ezartzen denaren arabera, ezinduek eta gainontzeko izangaiek baldintza berdinak bete beharko dituzte hautaketa-saioetan, deialdiaren gai diren lanpostuei dagozkien egitekoak ohi den bezala betetzea eta ezintasunak ezbateragarriak izan ez daitezenaren baldintzapean.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 Gainontzeko ariketak burutzeko iragarpenen argitalpena, Epaimahaiak ezarri dezaneko lekuetan egingo da, ariketa gauzatu baino 48 ordu lehenago egin beharko dela argitalpen hori.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Ezaugarriak: Airean zeharko 380 Vko elektrabidea, Berregoetxe 332 t. z.aren 1 eta 12 zenbakiak dituzten euskarrien arteko zatia sendotzea, eta 12 zenbakia duen euskarritik Uren Partzuergoak Garaioltza auzoan duen bonbeotegira bitarteko zatia eraikitzea; 837 m. luze izango ditu, horietatik 701 elektrabide orokorrari dagozkionak direlarik, non eroale gisa txirikordatutako haria erabiliko baita, 3x95L+1x54, 6D-ko RZ motako sortatan isolatua, eta gainerako 136 metroak deribazio eta estekaketei dagozkienak, non elektrabide orokorrean erabiltzen denaren era bereko haria erabiliko baita, baina 3x50L+1x54, 6D, 4x16L eta 2x16L-koa, ormigoi armatuzko euskarrietan eta etxaurreetan apoiatuta.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - 21. eta 22. Areen bermugapena posibilitatzea bien arteko koordinazio lortzearren, ezaugarri fitxetan adierazirik erresidentzia, probetxamendu, etxebizitza kopuru eta behe oineko merkatal erabilpenari buruzko xehetasunak lotesle izango direla, gainerako antolaketa orientagarria izanik, aurrikusitako PERIk beren aldakuntzaren ondorioetarako, eta 22. Arean onartu den erabilpen komertzialerako behe rasantea debekaturik.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Ia orain dela hogeita hamar urte 1959 jaio zen Asterix honek Pilote izeneko haur-aldizkarian burutu zituen bere lehen abenturak, Obelix lagun mina eta gainerako pertsonaia guztiekin batera.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Horrelakoetan euskara klasea parentesi llabur baino ez da, gainontzeko zereginetan zer ikusirik ez duena.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Euskararen klaseetan ikasten dutena, erabiltzeko beste gainontzeko saioetan nolabait bideak zabaldu egin behar dira.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Orobat gainontzeko irakasleek.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Aitortuko dizuegu beste problema bat ikusten genuela guk geuk: goi mailako teknikalari eta inginadore, teknika aurreratu eta gaineratiko, ezin uka teknika berrietan dagoela geroa.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Herri erakunde guziei irekia egon beharko du, Udalak hauzo elkarteekin eta gainerako herri erakundeekin etengabeko komunikabidea ukan dezan beharrezko informazio guzia emanez.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Estatutik 8.500.000 espero da, umeen kuotetatik 4.000.000 inguru eta gainontzekoa herritarren sakeletik atera behar zelan edo halan.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Beraz, 96 ikastordu eta gainerako 4 ordu horiek ebaluaketatxo batzuk egiteko.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Iragan ikasturtearen lehenengo hiru hilabetetan planifikazioa eta azpiegituraren sormenari dedikatuak izan ziren, gainontzekotan legezko eginkizunak betetzen ahalegindu zelarik.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Gainerako 49ak jokatu dira.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Punta-punta dabiltzan bertsolariak, kantari oso ezagunak, musika talde apartekoak eta horiez aparte herri kirola, apustu eta gainerantzeko guztiak.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Bere animaren zuzendaria, Bartolome; seme-alabak, Maria Asuncion, Andres eta Maria Luisa; ezkon-seme-alabak, Margarita Bastida eta Juan Perez; billobak, Maria Joxe eta Maria Asun Iurrita eta Jon eta Idoia Perez; anaiarrebak, Juan Maria, Juana, Martin eta Joxe Antonio (urrun); ezkon-anai-arrebak, illobak, lengusuak eta gainerako aideak.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Bere animaren zuzendaria, Manuel Beraza; emaztea, Pepita Exposito; semeak, Alberto, Joxe eta Antonio; ezkon-alabak, Esther Tobar (Manolo Iturralde'ren alarguna), Natividad Sanchis, Emeri Mugika eta Cristina Izagirre; anaia Inazio (urrun); ezkon-arrebak, Francisca (Ezkamendi'ren alarguna), Maria, Anita (Lizarribar'ren alarguna) eta María (Exposito'ren alarguna); billobak, illobak, lengusuak eta gainerako aideak.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 21. Ezein motatako kontratuak egitea baimendu eta zinatzea, Foru Diputatuen eskumenak salborik, ahalmen honek barne duelarik Proiektua eta honi dagokion gastua eta, halaber, klausula-pleguak eta kontratuaren adjudikatarioa onartzearena, hala nola Hirugarren Xedapen Gehigarrian aipatutako kopurua baino zenbateko txikiagoz, legeek kontratazio-organoari ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 - Jaurlaritzari berariz eman gabeko gaietan beste Sailekingo eta gainontzeko ihardutze-erakunde eta erakundeekingo agintepide-auziei ekitea.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 - Lege-erapidetzak berariz berari eman eta Jaurlaritzako Sailburuei oro emanda daudelako horietako bakoitzareneakoak ere izan daitezen gainontzeko guztiak.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 - Industria-politikaren, industria-xedeen, birrindustriaketaren eta teknika-ikerketaren eraentza, Jaurlaritzako gainontzeko Sailekin elkar hartuta.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Abenduaren 19ko 274/1983 DEKRETOA, Eusko Legebiltzarrerako 1984.eko Hauteskundeetan erabili beharreko boto-atabakak, gelatxoak, boto-txartelak, eskutitz-azalak eta gainontzeko agiripaperak atxikiko zaizkien eredu ofizialak zehaztuz.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Dirubidetza hori ematearekiko moduak, hots, urte-sariak, kitapen-epea eta berarizko garrantzia duten gainontzekoak, aldian-aldian araupetzeko beharrak, Sail honek araupidea agiteratzeko bidezko izan daitezen erabakiak hartzea komenigarri egiten du, horiek lehen aipaturiko Dekretoan ezarritako onurabideak oraingo ekonomia-egoeraren aurrerabideari egokitzezkoak izango direlarik.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 c) Gainontzeko kitapen-aldia ehuneko bederatzia.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Eske-idazkia eta gainontzeko agiri-sorta, behar bezala egiaztaturik, toki honetara bidaliko dira Maiatzaren 10a baino lehen. Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saila. Unibertsitate eta Ikerketa-Sailordetza. Ezagukaria: Europako Ikasketarako Ikaste-Sariak. Wellingtongo Dukearen Hiribidea, 2. GASTEIZ 01011.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Zerbitzualdia esandako gutxienezko hori baino gehiago badirau, gainontzeko ordu edo ordu-zati bakoitzagatik hogei (20) kilometro kontatuko dira.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2.2. Irailaren 20ko 2.413/1973 Dekretoz emandako volt-maila apalerako eletrateknikazko Araudiari (73-X-9ko BOE), volt-maila apaleko eletraantolapideei buruzko 1974garreneko jorrailaren 13ko Aginduari (74-IVaren 20ko eta 27ko BOE) eta hoiei datxekien gainontzeko araupidetzari.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2.3. Haizegirotze-antolapideei buruzko Eraikuntzarako NTE-ICC/1974 Teknolojia-Araua ontzat ematezko 1974garreneko Irailaren 24ko Agintarauari eta horri datxezkon gainontzeko araupideei.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2.4. Eraikuntzen zarataren aldetikako zernolakoei buruzko Eraikuntzarako NBE-CA-81 Oinarrizko Araupidea ontzat ematezko Uztailaren 24ko 1.909/1981 Errege-Dekretoari (81-IX-7ko BOE) eta horri datxekon gainontzeko araupidetzari.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2.5. Eraikuntzarako suteen aurkako babespideei buruzko NBE-CP1-82 Oinarrizko Araua ontzat ematezko Jorrailaren 10eko 2.059/1981 Errege-Dekretoari (81-IXaren 18ko eta 19ko BOE), hori aldatzezko ekainaren 25eko 1.587/1982 Errege-Dekretoari eta hoiei datxekien gainontzeko araupidetzari.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 3.1.2. Kanpora egoztea Otsailaren 6ko 833/1975 Dekretoaren eta horri datxezkon gainontzeko araupidetan agintzen denez egingo da.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Gainontzeko lanuztez kasuetan, pertsona bakarreko organoak egingo du zuzendariaren ordezkotza eta haren egitekoak beteko ditu aldibaterako zuzendaria izendatu arte edo zuzendari berriaren hautaketa egin arte.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Pertsona bakarreko gainontzeko gobernu organoei buruz.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Ikastetxeko pertsona bakarreko gainontzeko gobernu organoek beren egitekoari utziko diote zuzendari berria hautatua izan dadinean eta, gainera, honako kausa hauek ere karguari uzteko zio izango dira:
a) Funtzionari izatea galtzea.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Gainontzeko kasuetan, ordezkatze ardura duen organoa izango da haren egitekoak beteko dituena, pertsona bakarreko gobernu organoaren aldibaterako edo behin-betirako izendapena egin arte.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Administrazio-Baldintzen Zerrenda, Teknika-Oinarrien Zerrenda, Eskaintza-Eredua eta zuduzko diren gainontzeko Agiripaperak: Ekonomia eta Herriogasun-Sailean egoitza duen Akurapen-Batzorde Nagusian daude horiek guztiak lehiatzaileen eskuragarri, lanegun eta idazgu-orduetan eskura daitezkeela.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 e) Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren diru-ekarketa, gehienez % 15koraino egin ahal izango da, Udal guztientzat erizpide berberei jarraituz, itunea izenpetu dadinetik eta hilabete batetik gora gabeko epearen barruan, eta gainontzekoa, Artezkariek izenpetuta, egindako lanen egiaztapen-agiriak jaso ondoren.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Deiaren gai diren gainontzeko lantokiak betetzeke aldarrikatzen dira.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Sail honek, gaurko egun honetan, Bermeoko (Bizkaia) portuan, partzela baten eta kaiaren zati baten erabilpen eta ustiapenerako kontzesioa ematea erabaki du, horren funtsezko zernolakoak hemen argitaratzen direla:
Xedea: 3.500 mª2-ko partzela baten erabilpen eta ustiapenerako kontzesioa esklusiban eta, lehentasunezko erregimenez, atrakerako 100 m. linealeko kaiaren zati bat Gaviota Plataformarentzako logistika laguntzaren operazioetarako eta suply eta Gaviota-rako diren gainontzeko itsas-unitateentzako operazio eta zerbitzuetarako eta arrantzuntzi eta merkanteetatikako arrainaren operazio eta zerbitzuetarako eta itsas garraioarekin zerikusi duen beste edozein ekintzarako.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Proiektuaren bigarren puntuan, Produktoaren zehaztasun teknikoak izenburupean, honela ageri da: ... igandero goizez argitaratuko da, goizean goizetik gisa horretako gainerako egunkarien ordu berean salgai ipiniko delarik.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Hala nola xinaurriak bildua duen bihia hozidurak janez gero, lurraren humidurak eta hezetasunak, gainerakoa ustel eztiazon, atheratzen du noizik behin kanporat, airatzera eta iguzkiztatzera, halaber egin duzu zure ikasleekin kanporatuz zure jakituria eta esperientzia, bertzeen gogoak moldatuz, haziz, mamituz.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Talde honen xedea normalean antzerkia iristen ez den lekuetara heltzea da, herri txikietara hain zuzen, baina lanaren kalitatea jeitsi gabe, eskenografia eta gainontzekoak herri horiek dituzten lokalen neurri eta ezaugarrietara egokituz.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0002 Honez gain, Europako gainerako instituzio, erakunde, elkarte eta pertsonalitateei elkartasunerako deia zabalduko du, txostena bazter guztietara zabalduz.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Niri gertatu izan zait hirugarren pazientearekin jarraitu ezin eta gainontzeko zita guztiak beste egun baterako utzi behar izatea aurreko pazienteak zeharo Erabat, arras hustu nauelako.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0001 Aitonak arratsaldeonak eman dizkit, seinale bazkalduta zegoela, neskak aurpegira begiratu ere ez dit egin, eta gizonezkoak aurpegira ez eta gainantzekoetara ere ez (aurrera besterik Baizik, baino ez zuen begiratzen).

568. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ondo eta merke jateko lekua donostian 0001 Asteartetan isten dute eta gainerantzeko egun guztietan zabalik izaten da eguerdian nahiz gauean. Joxean AGIRRE.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Arzallusek Herri Batasunaren aurka ez duela ezer esango adierazi bezain pronto, bai bere alderdiak bai gainerantzeko guztiek egunkarion titularrak betetzen dituzte HBren aurka Ardanzak Akitaniara eginiko bidaian ikusi.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Gainerako arrazoinak galeriarako itxura besterik ez da.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Estatuak bere izenez eta ofizialtzat babesten eta inposatzen duen hizkuntza, bakar bat baita; bidenabar Españako gainerako Hizkuntzak zerraditu gabe eta defentsarik gabe uzten dituelarik.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Gainerakoak, 14 eta 15 urtekoak dira nahiz eta tartean hamabi urtekorik ere badagoen.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Azkenean zu ere bueltako zara zuen izena ARGlAko argazki-nobela batek, eta ikaragarri tristea baldin bada ere, aitortu beharra dago baten bat kenduta gainerako guztiak bueltatu egiten direla berriz gurasoen etxera.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. izagirre 0001 IRAKURRI dizut El Paisen abokatu horri gertatuari buruzkoa, zeure gainerontzeko guztiak bezain zorrotza, arantzaduna, Rosa.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Nun dira gaiñerakoak ia berreun arte? Zerbait gertatzen da Euskaltzaindiaren baitan Euskaltzain jaunak ia batpatean ajolabetzeko! Ez ote zaio iñori bururatu egoera arlote orren sustraiak arakatzearen bearrik? Euskaltzaindiak bere baitan zart egiñik darraian bitartean txit gaitza litzaioke erriaren begirapena irabaztea.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Ba-zegoen, egia esateko, gaur ere albiste illunik, Jose`rena irakurri dutenean ordea, beste gaiñontzekoak erabat aaztu zaizkit.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0002 Ostikoak, muturrekoak eta gaiñontzeko maitekeriak Navacerrada`tik ere entzun ziran.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. aierbe 0001 Nik eta gañontzekoek ere, bai noski, egiten ditugun lanak, jendeak jakin eta, gogozko dituenak, irakur ditzan izaten dira, ortan ez dago zalantzarik.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Teilatu guzia erre da, sukaldea eta ganbera bat suak suntsitu ditu, gaineratiko barnetan ere ba omen da makurra frango.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 Eskual kantuaren arrakasta berria ikastolen sortzea radio eta telebixtatik eskuara xorta baten emaitea, horiek oro eta gaineratiko gauza asko ere deusez gure gizonarentzat.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Bi esposek beren irabazi eta sartzeak zoin beren alde balia ditzazkete baina lehenik menaiuko gastuak segurtatzekotan, handik goiti bakotxak beretzat baitu gaineratekoaren gozamena.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Klarki eta fermeki dio zer zuzengabekeria den Euskal-Herriaren bi zati atxikitzea, ez dela zuzen gure herriari behar dituen bizigailuak ez uztea, hala-nola bere lan eskasian eta kulturaren itomenduan kordokan atxikitzea, mintzaira eta ginerateko.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Hori gutienetik, gainerateko emaitza batzu gainera, bixtan dena.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Azken honentzat badute komisione bat izendatua, honek estudia dezan gainerateko fededunen partaliertasun hori eta herriari presentatzeko manera.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. goenaga 0001 Au zen Tarancon Jaunak gaiñontzeko gotzaiei zuzendu zizkien esanen mamia.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Sinisgaiak dira beraz alda eziñezkoak; gainontzeko Eliz-lege, oitura eta jokabideak beti ditugu aldakor eta aldatu bearrezkoak gizonen onerako eta munduaren zerbitzurako.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Historiagile bat edo beste kanpo, gaiñontzeko gehienek beste historiagileen lanetan irakurri dutenaren laburpen edo bilduma bat besterik ez digute eskeintzen.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Gainontzeko estaduek beste horrenbeste egiten badute Europara irtetzeko bideak estutuko zaizkigu.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Kazkazurik, hain zuzen, garai hartako (eta beste garai guztietako) jende gehienaren amets eta helburu diren osagarri eta doaiak ostikoz jotzen ditu: edertasuna, ezkontzaren bidez nabarmentzen den maitasuna, fama ona, aberastasuna, eta gaiñerako guztiak.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak z. andonegi 0001 Bere seme-alabei eta gaiñerontzeko senide guziei, gure samiñ-agurra.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Ori dena, eta gaiñera gaiñerakoak, ikusita ez al zaizu iruditzen kontribuzioa kobratzea baiño aurreragoko lanak azaltzen direla emen? Eta zuk, ain fidakaitz, eman zenituen erantzun aiek zerbaitetarako balio dezaketela?

592. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Baita hemen aipatuko ez ditugun bokalak eta gainontzeko guztiak.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Gainerako gehientsuenen orratzak geldi egoten dira.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0003 Egia da gainontzekoa ez dela dena naturara isuri, baina estimazio batzuen arabera 150.000 t. dira gutxi gorabehera isurtzen direnak.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0004 Baten erraz birzikla daitekeena (beira, plastikoa, papera, kartoia, metalak) eta gainontzekoa bestera.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 ESNEA DALA-TA ASARREAK Santander aldean asarre dabiltz esne-ganau jabeak: oraingo prezioekin ez dagola irabazirik eta litroko geiago eskatzen dabe: udabarri ta uda partean, litroko 49 pta ta gañontzekoan, 54 pta.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0001 Behingoz miretsi egin duzu, sentitu... eta hain paregabekoa zen non gainontzekoak hutsala dirudien.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Honela ezagutu ahal izan zituen alarma sistema guziak eta segurtasunerako gainontzeko tresnak, eta baita museoaren zoko guztiak ere.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Robespierre salbu, Iraultzako gainerako buruzagi guztiak ez ziren ikasten.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Ez da harritzekoa, beraz, Unescoren proiektuak dokumentazio fotografikoa biltzeari aparteko garrantzia ematen badio eta berori kontserbatzeaz arduratzen bada Aleman Errepublika Demokratikoko Unescorako Batzorde Nazionalak egina du dagoeneko erakusketa bat, herrialde horretan ez ezik Finlandia eta Aleman Errepublika Federalean ere aurkeztu dena proiektuan parte hartzen duten gainerako herrialdeek ere antzeko erakusketak gauzatzeko asmoa dute.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Bere gaur eguneko liburu-bilduma, 20.000 aletik gorakoa, 1.100 alez osaturiko liburu-bilduma txiki batetik abiatu zen; hasierako bilduma hau Deustuko gainontzeko biblioteketan sakabanatuta zeuden euskal gaiei buruzko liburuak Bizkaiko Ikaskuntza-Sailaren lokaletan bilduz sortu zen.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Tuareg-tarrek bakarrik eutsi diote berberetarren alfabeto zaharrari: tifinagh deritzana, gaur MPAIAC-ek batzutan gogorazia; eta gainerako lekuetan arabitar idazkera nagusitu zen.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 GORPUTZ KRISTI egunean jende asko batu zan arri-jasotzea ta gañerako pestejoak ikustera.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. arrien 0001 Donostia Nafarroko erregeak jaso euan, baiña gaiñerako uriak Gaztelako erregeak.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Gainerako denbora gehiena atsegiten iragaiten dugu, eta batzutan lagunekin solasean, ze ardiak ere baditugu lagunak eta elkarrekin hitzegin dezakegu.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Gainerako diru guztia eta JABETZA TITULUAK Bankan geratuko dira.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 HONELA: 50.000ko bilete bat, 1.000ko 11 billete, 10.000ko 6 billete, 500eko 7 billete, 5.000ko 5 billete, 100eko 5 billete. Gainerako diru guztia Bankak gordeko du.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0003 Berak saltzen edo subastatzen ditu orube eta gainerako ondasunak.

609. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Haur bat horma baten kontra dago eta gainontzekoak horma horretatik bost bat metrora edo gehiago, iladan guztiak eta hormari begira.

610. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 Gainontzekoak bata besteari kateatuko zaizkio, bata bestearen atzean, ama dagoen tokitik urrunduz, irudian agertzen den bezala.

611. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0089 Txorierrin eta Plentziako barietateko gainerako herrietan ere beronen ezaugarria dugu, aditz partizipioari itsasten zaiona; aditz partizipioa z amaitua izanez gero bat sartzen da; hona hemen adibide bitzuk, batzutan Izena eliditzen dela eta besteetan Izena mantentzen dela:

612. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Piramidearen gainontzekoa normala da.

613. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 Irudiaren gainontzekoak biztanlegoaren kopurua etenbage jaisten dala adierazoten dau; adin urtetsuetan gauza harrigarria gertatzen da, gizonezkoak gehiago dira, normalean agure baino atso gehiago egoten dan arren.

614. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0008 Herri mailako prentsa, eta gainerako idazkiak.

615. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Ganera, haize-bidea jarten eban suak haizea behar ebanerako, eta bere ardurapean egoan sutegi-hauspoak, gabikoa eta ganerako makina guztiak mantentzea, urtzaileen eta gatzamailearen laguntzaz.

616. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0110 1886.eko azaroaren 9an suak hartu eban; zuriztaketearen gastuak eta ganerako beste kalte guztiak ordaintzeko, Udalak 2.000 errial emon ebazan, eta diru kopuru hori Leon Larroque Bilboko auzotarrari ordaindu jakon, San Antonioren aldarea eta Nekeetako mahaia pintatu, aldare horretako doratuak garbitu, Aldare Nagusiko kalostraren barroteak eta prozesino-atearen kantzelpea pintatu egizan.

617. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0110 Era berean, Martin Callek aldareaurrea eta elizako ganerako atalak zuriztatu ebazan, eta beraren lanaren kostua 1.420 errialekoa izan zan.

618. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 Elizearen eritxiz Salazartarren oinetxe eta etxaguntzaren jabeari egokon elizea konpondu, artatu eta atontzea, Eliz Kabildo, abade eta onuradunentzako hamerrenak ezik Herri-batzarraren ganerako beste guztiak haretxek eroaten ebazalako.

619. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0172 Jauregi hau kale batean dago lerrotuta, horregaitik huts-guneak kalera begira dagoan fatxadan edegi dira; ganerakoetan, Andonaegi jauregiaren ezaugarriak, orain arte aitatu doguzan lakoak dira, ataurre zolatua, eskailerea ezkerrean eta burdina-lanketea, XVII. gizaldikoa.

620. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0156 (Baina, ezkutzatzen saiatzen bada ere, atsegin zalea ere bada, kasik kaskarina, gainerakoen ergelkeriaren lekuko jostaria.)

621. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0028 Eli, gauza onetarako zure alaba zela, baina gainontzeko gauza guztietarako... nirea!

622. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0059 Palangana edo burnizko ontzi baten bila hasiko da, sukaldeko altzairu eta gainerantzeko etxeko bazterretan.

623. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0033 (Gainerako errainuak irten egiten dira.)

624. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0041 FRANCK: Antzerkia, ontsa futitzen naun antzerki eta gainerateko literaturetaz, nahi niken egiazki arizan.

625. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 Gainontzeko haurrek, kideek, funtsezko roposena dela, gizarteratzeari esker eta ikasgelako lanari esker bultzatuko duezeregina dute bertan, elkarreragin oparoak sortarazten baitituzte.

626. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00044 Baina, horretarako, irakasleak eta gelako gainerako haurrak izan behar dituzte lagun eta baliabide egokiak behar dituzte, hala nola, egokitautako jolasak etab.

627. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Mugimenezko garapena normala da, gainerako haurrek izandakoaren antzekoa.

628. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00147 -Taldeko gainerako haurrekin lankidetza areagotzeko estrategiak burutuko ditugu, neska onar dezaten saiatuz integrazioa bultzatzeko asmoz.

629. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00147 5. Herri-administrazioek baliabide elektroniko, informatiko edo telematikoz emandako agiriek edota bitarteko horietan jasota dauden jatorrizkoen kopiatzat ematen dituztenek, euskarria edozein dela ere, jatorrizko agirien balio eta eraginkortasun bera izango dute; beti ere, bermatuta badago agiriak kautoak direla, osorik eta egoera onean daudela eta, interesdunak hartu behar baditu, hartu dituela, eta lege honetan nahiz gainerakoetan eskatutako bermeak eta baldintzak betetzen direla.

630. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00291 2. Dagokion administrazioak, kaltedunei ordaindu ondoren, erantzukizuna bere kabuz eskatuko die bere agintari eta gainerako langileei, baldin eta dolu, erru edo zabarkeria larria egon bada beren jardunean.

631. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00303 Estatuko Osasun Sistemaren gainerako entitate, zerbitzu zein erakundeek, eta eurekin itundutako gaixotegiek, osasun-laguntza ematean edo horren ondorioz eragindako kalte eta galerak direla-eta, ondarezko erantzukizuna izan dezakete; ondorengo erreklamazioak bideratzeko, lege honetan aurreikusitako administrazio-prozedura erabiliko da, eta, auzitegietan berrikusi behar izanez gero, beti ere, administrazioarekiko auzien jurisdikzioari dagokio zeregin hori.

632. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00044 Indarreango araupidetzaren arauera luzakizun izan daitezen diruizendapenen zenbatekoak bukatutako ekonomia-urtearen azken egunean ontzat emanda zeudenak izango dira, hots, 1984garren ekonomia-urtean zegokien baimenarekin egindako eskuraketak, gehikuntzak eta gainontzeko aldakuntzak kontatu ondorengoak.

633. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00242 Jaurlaritzak, 1985garreneko ekonomia-unea bukatu baino lehen, Euskal Osasun Zerbitzua Osakidetza Arduralaritzazko Ihardutze-Erakunde Burujabean sartuta dauden eritetxeen eta gainontzeko zerbitzuen Diruegitamuak elkarri egokitzeko beharrezko izan daitezen neurriak hartuko ditu.

634. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00361 Eta bukatzeko, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolaerei buruz indarren dauden lege-manuen Bateratutako Idazkeraren lehenengo atalak dionez, bere berenezko zergapideen eta herri nahiz norbanako-alorreko legepeko gainontzeko diru-sarreren antolakuntza berenez dagokio Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiari.

635. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0116 a) Batzar Orokorraren eta deitzen dieten gainontzeko organoen bileretara joatea.

636. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0212 Baina, koperatibak berdindu gabeko galerak baldin baditu, gainbalioa galera horiek berdintzeko erabili behar da lehenik, eta gainerako guztia lehenago aipatutako helburuekin.

637. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Gainerako udalek geroago ezarri dute, komeni zela ikusi, eta erabilitako informatikako lanabesak (KESI) horretarako aukera eman duten neurrian.

638. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Zentzu horretan Gipuzkoako Udalen Aurrekontuari buruzko 4/1991 Foru Arauak ADOP teknikaren ezarpenerako muga-datatzat, bost mila biztanle baino gutxiagoko udalerrietan, 1993ko data xedatu du, eta, gainerako udaletan, 1994ko ekitaldia.

639. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0010 Kasu honetan, finantza-aktibo bat gehiagoren aurrean gaude, baina azalpen arrazoiak direla eta, hobe da gainerako aktiboetatik bereiztea.

640. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 Gainerako datuak, berriz, kapitulu eta emaitza horien banaketa handiago bat eginez ateratzen da.

641. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Mankomunitatearen dirusarrerak, bi udal horien datuak gainerakoekin erkatu ahal izateko, Hondarribiko eta Irungo Udalen artean banatu dira, udalerri bakoitzaren biztanleen arabera.

642. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Gainerako apartatuen kasuan, baliabide ez-finantzario arruntaren moduan eta erabilera ez-finantzario arruntaren moduan erantsi dira.

643. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0007 a) Foru Arau honen babesean egiten diren zorpetze eragiketen interes tasa, erregimen, baldintzak, legez ezarritako onura fiskalak, ordezkaritza eta gainerako ezaugarriak ezartzeko, eragiketa horiek, hala behar izanez gero, Foru Aldundiaren ordezkaritzan gauzatuz.

644. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 Hori lortzeko, honako bide honi jarraituko zaio: a) Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak, Europako Gaietarako Zuzendaritzaren bitartez, eragina jasango duten sailei jakinaraziko die zein organotan parte har dezaketen autonomia erkidegoek eta autonomia ordezkariak nolako betebeharrak hartuko dituen bere gain gainontzeko autonomia erkidegoekiko.

645. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 h) Lege honek izenda diezazkion edo beste lege nahiz manuek aitor diezazkioten gainerakoak.

646. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00220 e) Kidegoko gainerako unitate edo zerbitzuei laguntzea, Herrizaingo Sailak emandako arauekin bat etorriaz.

647. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00051 Europako Parlamentuak, Kontseiluak, Batzordeak, Justizia Auzitegiak eta Kontuen Auzitegiak dauzkaten eskumenak, Europako Erkidegoak eratzeko itunetako eta itunok aldatu edo osatu dituzten ondorengo itun eta egintzetako xedapenetan eta itun honetako gainerako xedapenetan aurreikusitako baldintzetan eta helburuetarako erabiliko dituzte.

648. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 2.- Itun honetako 297. artikuluan xedatutakoaren kontra jarri gabe, eta harik eta Kontseiluak 1. idatz-zatiaren araberako neurriak hartu arte, Erkidegoko estatu batek, arrazoi politiko larriengatik eta presazko arrazoiak medio, beste herrialde baten aurkako neurriak har ditzake bere aldetik, kapitalen mugimenduei eta ordainketei dagokienez. Batzordeari eta Erkidegoko gainerako estatuei, beranduenez, esandako neurriok indarrean jartzen diren egunean eman beharko zaie neurrion berri.

649. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00408 Gaur egun oraindik ez dago argi bizi-funtzioak burutzeko behar ziren autorreplikazio-ahalmena eta gainerako erreakzio kimikoak burutzeko gaitasuna zuten lehen molekula organikoak zeintzuk izan zitezkeen. Oparin eta beste ikertzaile batzuen iritziz, proteinak izan ziren lehen molekula bizidunak. 1983. urtean Cech eta Altman-ek (Nobel saria 1989an irabazitakoak) ikusi zutenez, zenbait ARN-k entzimak bezala jokatzen zuen. Ondorioz, ARN-ak biziaren lehen molekula izateko probabilitateak handiak ziren. Geroxeago, ARN horiek ADN molekulek ordezkatu zituzten.

650. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00096 - Inprobisazioan parte hartzen dutenak: taldeko gainontzeko partaideen nortasuna asmatzea.

651. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 Erliebean ere, gainerako arte-generoetan oro har gertatu zen modura, bi eragin izan zituzten, etruskoena eta grekoena, baina etruskoena izan zen nagusi, zalantzarik gabe.

652. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Frantzia izan zen mugimendu berriaren epizentroa, baina ondorioak Europa osoan zehar hedatu ziren eta arkitekturan zein gainerako arte figuratiboetan izan zuen eragina.

653. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Gainerako abangoardia guztiek bezala, dadaismo eta surrealismo abangoardiek ere aurrekari garrantzitsuak izan zituzten: XIX. mendekoak, Blake edo Fûssli bezalako artistak edota mugimendu sinbolista; mende honetakoen artean, H. ROSSEAU (1844-1910) frantsesa, misterioz eta magiaz beteriko koadroekin, eta M. CHAGALL (1889-1985) errusiarra, zeinak fauvismoaren eta kubismoaren arteko sintesia egin zuen, Errusiako kondairen fantasia erabiliz.

654. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 - Marraztu sektore-diagrama bat airea eratzen duten gasen proportzioekin: oxigenoa: % 21, nitrogenoa: % 78, argona: % 0,93, karbono dioxidoa: % 0,03 beste batzuk, gainerakoa.

655. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Iragazi horren % 95 baino gehiago hodisketan berriro birzurgatzen da, gainerakoa gernuaren bidez kanporatzen delarik.

656. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00075 Burua eta bizkarra zezenarenak zituen, eta gainerakoa gizonarena. Minos semeaz lotsaturik zegoen eta, bere menpekoek hura ikus ez zezaten, labirinto batean ezkutatu zuen; bide korapilatsu eta nahaspilatsuz betetako tokia izaki, ez zen handik irteten zekien hilkorrik. Labirinto hori Dedalok, garai hartako arkitektorik trebe eta ospetsuenak, eraiki eta diseinatu zuen.

657. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00077 Espezieak moldaera berriak asmatzen jarraitzen dute, beren gunea bilatzearren, ingurunearekin eta gainontzeko espezieekin materia nahiz energia trukatzeko nortasun berezia adierazten dutelarik.

658. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 ...Benetan txalogarria Mogelek opa zuen euskara. Euskaran ez dago zertan hitz berriak asmatu, lehenak jasotzeke direla, behintzat. Euskara aberastu nahi duena, doala baserririk baserri, herriz herri eta euskalkirik euskalki; hor aurkituko ditu euskararen mamia, bizkortasuna, hitz ezezagun eta gainerakoak, euskararen giharra... (J. San Martin)

659. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 Oro har, oinarri erregulatzailearen %70 lehenengo 6 hilabeteetan; gainerakoetan %60.

660. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0013 Tolosako Asuncion ospitaleko langile gehienek mugagabeko greba hasi dute Protestarekin kalean geratutako lankideei elkartasuna adierazi nahi diete. Tolosako Asuncion ospitaleko langileek medikuak ezik mugagabeko grebari ekin zioten atzo, kanporatu dituzten 14 langileei elkartasuna adierazteko. Era berean, langileen ordezkariak ospitaleko zuzendaritzarekin bildu ziren atzo kanporatutakoen egoera argitzearren. A. ORMAETXEA / DONOSTIA Medikuek ezik Tolosako Asuncion ospitaleko gainontzeko langileek mugagabeko greba hasi zuten atzo, 14 langile kanporatu izanagatik protestatzearren. Langileek, txandaka, bi orduko lan geldialdiak egin zituzten atzo, greban dagoen langile batek EGUNKARIAri adierazi bezala jende gutxi gaudenez, lan geldialdiak egiteko txandakatu egin behar dugulako Lan uzteak eguneroko zereginetan eta ebakuntzetako zerbitzuetan izan zuen eragina, baina larrialdiak bete egin ziren gutxienezko zerbitzuak martxan jarri zirelako.

661. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Hona Euskaltzaindiaren aholkua: Euskaltzaindiak, bada, hitz hauek eta hauen antzekoak diren beste asko ahalik eta gutxien erabil ditzaten eskatzen die euskal idazle, hizlari, irakasle eta gainerako telekomunikabideetako esatariei eta horien ordez jo dezatela betiko hitz zaharretara.

662. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0006 2. Piezaren gainerako aurpegiak proiektatzeko, horizontalarekin ampamp; angelua osatzen duten IHESLERROAK marrazten dira.

663. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0010 6. 3.8. eta 3.9. irudietan gainerako bi planoetako zirkuluen proiekzioak errepresentatzen dira.

664. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0020 Sixto eta Berpizkundeko gainerako Aita Santuak printzeen antzera bizi ziren: aberatsak, boteretsuak, handinahiak ziren eta beti egoten ziren euren senideak laguntzeko prest, gero eta postu prestigiotsu eta errentagarriagoak bete zitzaten.

665. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0031 Orduan, gainontzeko guztia historiaurrea al da?

666. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 - Lanak ez ditu 8 orri baino gehiago izango (azala, aurkibidea, bibliografia, eta gainontzeko eranskinak aparte).

667. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0055 c) gainontzekoetan, -n eransten da

668. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0011 Naturako gainontzeko bizidunek, landareek eta animaliek, zu bezala, jaio, elikatu, hazi eta inguruarekin harremanak izaten dituzte.

669. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0004 Bestalde, lehengo kontu zahar guztiak ezagutzeko asmoak ditugunez, herriko bitxikeria, gertakizun, leienda, festa, kirol eta gainontzeko kontu guztiak biltzen saituko gara.

670. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0144 Gainerako kasuetan, r.

671. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 Euskal Autonomi Elkarteko pertsona asko ere, Espainiako gainontzeko lurraldeetan bezala, beste toki batzuetara migratu dute, baita beste herrialdeetara ere.

672. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 Arrain hauetariko batzuk fresko jaten dira, eta gainontzekoak kontserba industrietarako edo arrain hirina egiteko erabiltzen dira.

673. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0065 Albistearen gainontzeko informazioa ematen du.

674. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0273 Gorozkien %75 ura da eta, gainerakoa, lignina, zelulosa, hemizelulosa, bakterio anitz, gai inorganiko (fosfatoak, kaltzioa ...) eta beste zenbait gai organikoz osaturik dago.

675. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0063 Bigarren unitate honetan aldaketa fisiko garrantzitsuenak bakarrik aztertuko ditugu, gainontzekoak ondorengo ikasturteetan ikusteko aukera izango baituzu.

676. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0033 Gure gorputzaren mugimendu guztiak eta gainerako funtzionamendu osoa gidatzen duen organoa garuna da.

677. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0092 Perpausak, nolanahi ere, orain arte esan ditugunengatik, ez dira atzeaurrean dituzten gainerako perpausekiko erlaziorik gabeak.

678. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0189 Bi maila horiek, berriz, ateak eta gainerako bloke integratuak osatzen dituzten oinarrizko osagai elektronikoen bi egoera egonkorrei (ebakidurari eta asetasunari) dagozkie.

679. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0052 Jauntxoek ere gainerako herritarrek baino eskubide gehiago zituzten.

680. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0052 Denak berdin lemari jarraituz, euskal lege zaharrak, foruak, gainontzeko eskubide bereziak bezalaxe, kendu egin behar zirela erabaki zuten.

681. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Eguzkia eta Ilargia erraz bereiz daitezke zeruko gainerako argietatik, baina argi horien artean, askoz zailagoa da izarren artean planetak zein diren bereiztea.

682. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Nola ohartu zen gizaki hura, Eguzkia eta Ilargiaz gain, ortzeko argizko bost puntu distiratsu haiek, gainontzekoen arteko finkotasuna apurtu eta hilabetetan zehar beren kasa bezala higitzen zirela gaueko zeruan?

683. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00085 Bi motakoak izaten ditu, bata goi-tentsiokoa izpi katodikoen hodia elikatzeko (3000 V-ekoa), eta bestea behe-tentsiokoa, gainerako zirkuitu elektronikoak elikatzeko.

684. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00045 Gainerako kideek geratu den hura salba dezakete honen hanka artetik pasatuz.

685. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00045 Gainerako guztiak, mozorroak, igerilekuaren zabalerako ertzean.

686. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Hartan azaldu zituen ideien arabera, sakon aldatu behar ziren Kataluniako egitura guztiak, zentzu moderno, positibista eta laikoan, eta mugimendu haren arrimuan sakon aldatuko ziren Espainiako gainerako lurraldeak ere.

687. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00014 Normala den bezala, elipsoidea forma idealizatu bat da, mendiek, haranek, ozeanoetako hondoek eta gainerako desnibelek azal zimurtsu bat sortzen baitute, hots, elipsoide ideal batekin bat ez datorren azal irregular bat.

688. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 Zenbait alderditan aldamenean dituen Artizarra eta Martitz planeten antzekoa da, hala ere, gainerako gorputz planetario guztietatik bereizten duten lau ezaugarri berezi ditu.

689. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 - Estalki hidrosferikoa da hirugarren ezaugarria. Gure planeta, gainerakoak ez bezala, egoera likidoan dagoen urez estalita dago bere azalaren %76an.

690. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0047
Gutxiago
Kendu
Konparatu
Kendura
Gabe
Soberan
Hondarra
Gainontzekoa

691. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00019 XIV. mendeaz geroztik eta, gainerako gipuzkoarrek baino eskubide gehiago zituztelakoan, kasta pribilejiatuak zirela uste zuten Ahaide Nagusi edo Handikien boterea suntsitzeko probintziako Batzar Nagusiek hartzen zituzten erabakiak zirela medio, han agertzen da Beasain bailarako beste herri batzuekin baturik eta elkarturik, probintziako Batzarretan herri horien guztien ordezkaritza izateko.

692. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 Kaleak antolatzerakoan erabilitako zenbakiek irentsi dituzte gainerakoak.

693. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Gero, zuretarako erabiliko ziren enborrik onenak bereizi ostean, gainerako enborrak eta adarrak mozten ziren, 1,30 eta 1,50 metro arteko luzeran; pitzatu ere egiten zituzten, lodienak izanez gero.

694. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Batzuek txondarzuloa egiten edo egokitzen aritzen ziren bitartean, lan-taldea osatzen zuten gainerako kideek txondar-zuloaren ingurura garraituko zuten ebakitako egurra.

695. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00066 Dena dela, KREATINA taldeak bakarrik mantendu zituen denbora azkarragoak gainerako 3 sprintetan.

696. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Gainontzeko kopurua, %41,6a neutraltasunari dagokio.

697. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Gainontzekoen presentzia ez da oso handia, (...)

698. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0438 Gainerako kasuetan, %88,2an, ez zaigu pantailan agertzen denaren deiturak jakitera ematen.

699. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0190 Bi atal kenduta (111-136 eta 137-152 atalak alegia eta izan ere zailtasun maila handikoak direnak biak; beraz, zailtasun mailari erantzuten diola pentsa dezakegu), gainontzeko guztien erantzun zuzenen portzentaia %93tik gorakoa da.

700. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0064 Moeta honetako osagaiek, berez bigarren mailakoak izan arren, indar berezia dute gaineratikoei lotzen zaizkienean, berauei kohesioa emanez, nazio eginkizun amankomun batera bultza baititzakete gizabanakoak.

701. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Bere ibilkera apartak, beti burua tente zeramalarik, harrotasunez, inguruko gainontzekoen begirunea eskuratuta zuen; erregina zen gure borda hartan.

702. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Begibeltz xarmantak zituen, handiak, itxugarriak, nire inguruko arriskuetaz jabetzeko sorturikoak: adarrak, gainontzeko guztiaren par, Inglaterrako edozein behik baino ederragoak zituen, ez oso luzeak, motzak baizik, eta behar den bezela eraturikoak, akatsik gabeak.

703. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00012 Demagun Garazi, nire lagun bihotzekoa. Etxean, aitak Garazi, eta amak Garazi, baita Garazi deitu ere Eider haren ahizpa zaharrenak. Ikastolan ere Garazi zaio, eta berdin gainerako leku guztietan.

704. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00012 Bazen, dena dela, beste izengoiti bat, gainerakoek baino gehiago amorrarazten ninduena: Kattalin-xorgin.

705. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00005 Kanpoaldean biltzen gara, eta elkarri hitzik trukatzeke, gainerako ikaskideei begiradarik emateke, jende-multzoa alde bat utzi eta bere etxera eramango gaituen bideari ekiten diogu.

706. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Ez diot galderarik egin nahi izan, baina giltzak etxean ahaztu dituela esanez hartu dit aurrea eta gainerontzeko pisuetan inoren erantzunik ez duela jaso ere gehitu du.

707. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00112 Une zaratatsu baten ostean, hiru izan ezik (ni barne), gainerako ikaskide guztiak taldeka banatu dira.

708. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00010 Gainerakoak behera etorri ziren, inork jakin ez nola.

709. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00043 Ez zen gutxiagorako. Ni gainontzekoengana bueltatu nintzen nebarekin telefonoz hitz egin eta gero.

710. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0052 Ehiztariak jartzen ziren haietakoren baten zain, eta prestatzen zirenean bati tiratzeko, han azaltzen ziren gainerako otsoak, inguratzen zituzten, jauzi egiten zieten lepora eta ezin zituzten armak erabili, batzuetan lagunen bat zauritzeko beldurrez, eta besteetan halako amorruz zetozkielako ezen nahikoa egiten zuten atzera etortzearekin.

711. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0096 Bitartean, Baltasar magoa, Austerlitz epotxa eta zirkuko gainerako kideak kezkatuta zeuden: Baltasar, zirkua kangururik gabe geratu zelako, baita Zotzengan loratutako bere amets hark mutilarekin nola edo hala lotzen zuela uste zuelako ere;

712. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0015 Aitak gainerako lanak egiten zituen, garbiketa potoloa izan ezik, hura Rosa izeneko andre mardul batek egiten baitzuen.

713. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0027 Gainontzekoak atejotze gogor batek esnatu gintuen.

714. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0096 Bingo asperturik zegoen eta etxera joan eta gainerakoa aulkian eserita leihotik entzun nahi zuen, apaizak aitorlekutik bezala, baina zegoen tokian segi zuen.

715. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Dena huts-hutsik nekusan, oheak eta gainerako altzariak gurdian zeuden eta hura noiz beteko zuten zain.

716. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 ARAZOA DA GAINERAKO GALIARREKIN DAGOENEAN BELDUR GUTXIAGO DUELA...

717. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0006 Halakoxea da Metxa: enpresan berrogei urte egindako jubilatu guztiek txaloka hasi behar duten une berean, eskua jasoko du hitza eskatzeko, eta esango duenak jerentea urduritu eta gainontzeko jubilatuak haserretu ere egingo ditu.

718. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Gainerakook, mahukak josita geneuzkan eta uko egin genion ordutegiz kanpo inon sartzeari.

719. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 Gainerakook ere lagundu egin genion, eta Migel Buts, Anton Veria, Ramon Gars eta Oriol Mussar ere beste lagunak konbentzitzen ahalegintzen ziren.

720. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0094 Pinpernela printzesa gainerako haurrekin joan zen eskolara.

721. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Sotoan zeuden gainerantzekoak ere ados zeuden.

722. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Bere ondoren astiro Charlie, aitona Joe eta ohean zeuden gaineratzekoenganantz mugitzen hasi zen, haien gainean jarri eta gaiztoki eta hozki begiratuz.

723. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Une hartan gainerantzeko hiru igogailu gaineko zenbakiak pizten ari ziren.

724. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Bost ate irekita..., izaki bitxi bat ate bakoitzaren aurrean... guztira bost..., eta bost begi pare, beren beginini distiratsuz, Wonka jauna, Charlie, aitona Joe eta gainerantzeko guztiak behatzen ari ziren.

725. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0155 Giltza sakelean sartzen du berriro eta esaten dio Elvisi gainerakoa eskolatik irteten direnean jakingo duela.

726. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0155 Elvisentzat egun hura eskola egunik luzeena bilakatzen da. Gainerako atsedenetan Anarosa ez zaio inguratzen, beste neskekin dabil jolasean.

727. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0011 Harrapari amorratua da, eta gainerako animalia guztiei erasotzen die, ez ordea jateko, neurtzeko baizik.

728. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0042 Burua astinduz galtzerdi berdeak gainontzekoekin batera eseki nituen lehor zitezen eta hurrengo egunean berehala ohartu nintzen falta zirela berriro.

729. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0050 Berehala etxera itzuli eta gertatuaren berri eman zien gainerakoei.

730. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0077 Etsipenez eseri nintzen, bada, libre aurkitu nuen eserleku xahutu batean, irribarre tristeak eginez mugimendu imajinario baten konpasera, ni atzipetu nahian bezala, buru-soinak mugitzen zituzten gainerako bidaiari soraioei.

731. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0010 Mikel Lanpernak aurrena, eta gainerakoek jarraian, konbentzimendu gehiegirik gabe baietz erantzun zuten, ez zuela ideia txarra ematen, klub hura sortzearen aldekoak zirela noski, eta partaide izateko prest zeudela gainera.

732. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0064 Klubeko gainerako partaideak ixil-ixilik zeuden, erne, baina hasiak ziren ordurako elkarri begiratzen, mesfidantza beren aurpegietan poliki-poliki marrazten ari zelarik.

733. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0241 Gainerakoa erraza izan zen.

734. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0120 Kondairaren mami egia ejertzitanteari adierazteko, labur, puntu behinenak, inportanteenak, bakarrik ekartzen ditu, gainontzeko lana ejertzitanteak berak egin behar du Jainkoa lagun.

735. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00169 Ez pentsa seme bizitz honetan
dolmina bakarrik denik
esate batez osasuna ere
lehenik jarriko dut nik
dirua ere beharrezkoa
bainan ez da hori soilik
baldin bada jatekorik
baita ere maitasunik
dugunarekin konformatzea
ez dugu nahi ez besterik
gainentzekoa etorriko da
ez izan beine presarik.

736. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00048 Gaineratikorik ez.

737. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00052 Filmetako gaineratiko gizonen sexo altxatuak haiduru zeuden, arros, punttak gorrixka eta esperma xirrixtan zeriela.

738. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00027 Entzuna zeukan berak Europako gainontzeko merkatuetan prezio ona egiten zuela txipiroiak, halako gauza higuingarri bat nola jan zitekeen oso ondo ulertzen ez bazuen ere.

739. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00012 Denboraren zentzua gainontzekoongandik ezberdina baitauka Horaziok, beste gauza asko bezala.

740. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00044 Gainerako egunetan noizean behin ateratzen zen, baina ostegunetan inola ere ez, zeren gau hartan diru asko gastatzen zela esaten zuen eta berak larunbateko herriko parrandarako gorde nahiago izaten zuen.

741. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00097 Egun gutxitan arrosadiak hil egin ziren, gereziondo sendoei loreak zimeldu egin zitzaizkien eta beste horrenbeste gertatu zen lorategiko gainerako landare, lore eta arbolekin.

742. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00012 Basurdea zela iparrorratzik fidagarriena sartu zion norbaitek kapitainari buruan, basurdeak ez duela inolaz ere iparrik galtzen eta, nork jakin, itsasoaren erdian ez ote zitzaien hura gainerantzeko tresnak baino baliagarriago gertatuko.

743. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00129 Baldarra eta potoloa zelarik, huraxe nahikoa gainerako demoiselleak algaraka has zitezen koadroa ikusita.

744. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00116 Barberoak intxaur bat gorde ohi zuen gainerako lanabesekin batera zorroan.

745. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00256 Agurtzerakoan bi kapitainak izan ziren Fermín harro eta buruzut; Ángel, sotil eta irribarrea begietan gainerakoen adore lur-joa legamiatzen ahalegindu zirenak.

746. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00055 Gau osoan egin du elurra, eta haize zoroak, kale seinale, teilatu, lorontzi, antena eta gainerako guztiak astindu ditu.

747. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00100 Trenean gurekin datozen gainontzeko atzerritarrak ere herriko kaleetan galduta dabiltza.

748. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00069 Gainerakoek, berriz, jokaldia jokaldiaren ondoren jokatzen zuten, beren buruak ausarki abenturara jaurtikitzen zituztela.

749. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00114 Orain badakizu zeharkatzen den ate bakoitzak ez duela atzera-bueltarik, ezinezko bihurtzen duela gainerako ateak zeharkatzea, aukera bakoitzak bere prezioa duela eta itzulezina dela.

750. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00024 Gainerako bidaialagunek, Markosek izan ezik, gogotik egin zioten barre Jimmiren burutazioari.

751. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00075 Galdetu zion Mariari ea azken tragoa bertan hartzeko asmoa zuten eta baietza jaso ondoren, hemen izan behar derrigorrez, Vigon hiruretarako dena itxita baitago", aldageletara abiatu zen ziztu bizian, gainerakoen adostasuna lortu asmoz.

752. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00039 Gainerako gehienek bezala, gazi-gezetan aurkitu, aurrera egiten asmatzeko adorea.

753. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0025 Batzuk han bertan erre zituzten, beste batzuk galeretara bidali eta gainontzekoak, ni barne nintzelarik, libre utzi gintuzten.

754. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0047 Hori gutxi balitz, gainontzeko gonbidatuak etxera eramatera joan zirenean, gidariak jo eta ke saiatu ziren beren trinkili-trankala zaldi dotore eta lirainen urratsak harrotasunez erakusten.

755. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0047 Zoritxarreko igerleek ez zuten hura ongi eraman, eta gero eta ezinegon larriagoa izan zuten haurrak, neskak eta mutilak, bere garaian iritsi zirela ikusi zutenean, familia berriaren bizimoduaren ezaugarria poza eta alaitasuna zela, eta familia eta gainontzeko sendikoak maitasunak eta adiskidetasunak elkartzen zituela.

756. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0122 Gainerakoetan, Jose Mari, Maria Luisa eta Martin.

757. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0225 Gainerakoetan taberna-zuloan egoten zen, kartetan, kantu eta dantzekin eskuratzen ez zuen apur hori patrikaratze aldera.

758. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0038 Gainerako guztiek bezala.

759. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0022 Bandexa eskuetan, maleta utzitako angelura joan zen, eta hango mahai batean eseri self service-aren gainerako mahai gehienak begiz hartzeko moduan.

760. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0138 Afari hartarako, Debora eta gainerako emakumeek egun asko eman zituzten aldez aurretik gauzak egosten, erretzen, erregosten eta frijitzen.

761. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0368 Gainerakoek, berriz, beti amarrako izan dela erantzuten diote, eta ea nondik atera duen hamarreko hori.

762. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0368 Aldi berean, gainerakoak kontrako zokora erretiratu ziren, gaitzen batez kutsatzeko beldur bailiran.

763. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0410 Izerreko Txato, Solana, Errezil edo gainerako edozein egon zitekeen, zergatik ez,(...)

764. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0379 - Hor zeuden eserita benetako gizakume bakarrak beraiek balira bezala, eta gainerako guztiak hor konpon!

765. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0010 Gainontzeko gizonek bila dihardute

766. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0010 Gertu, heste irlak daude; ondoren Grezia guztia eta gainerako herri handiak.

767. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0053 Orduan, bere senarrarekin gainontzeko ordu guztiak atsegin eta zoriontasun osoan igaro zituen, erregek epaitegiko lanak egitera joan behar izan zuen arte.

768. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0063 Gainontzeko inor itzarri zenik ez zirudien.

769. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0045 Ez, dinamita segurua zen, erabilterreza, kolpeak eta gainerakoekin oso jasankorra.

770. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0011 Etxekoandrea lanera joana zen eta gainontzeko maizterrak kanpoan ziren.

771. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0047 - Trenetik tira egin dezala gainontzeko bide guztian... eta horrelakoak.

772. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0047 Ahots txikiak sakonki suspiriatu zuen: oso zoritxarrekoa zela nabaria zen, eta Alicek zerbait atsegina esango ziokeen kontsolatzeko, gainontzeko jendeak bezala suspiriatuko balu soilik!, pentsatu zuen.

773. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0111 - Ez, Gershwin, Kern, gainerako guziak.

774. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0111 - Gainerakoak bezalaxekoa zara erantzun nion.

775. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Alkohola arin pasatzen da urdailetik odoletara; gehiena gibelean erretzen da eta gainontzekoa izerdi eta gernutan askatzen da.

776. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0171 Esan postura hauek bi putikluben kokapenetik ateratakoak ziren, pubeko kafesnezale eta tertuliakide gainontzekoen aurrean nabarmen ez gelditzearren.

777. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0093 Vloratik zetozen berrien arabera, hasiak omen ziren bizantziarrak gerraontziak eta gainerako tresnak handik ateratzeko prestatzen.

778. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0093 Garraiozaleak, bidea eta gainerako guztia madarikatuz, eta haiengatik asma ahalak esanez eramaten zituen txalupazaleak bestaldera.

779. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0188 Gainerako guztia ametsa edo geriza izan daiteke.

780. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0008 Jakina, mundu guztitik Klara nuen maiteen, nire aurrean eserita egote soilagatik behinik behin, gainontzeko mundua Vrsovitse auzoko nire ganbarako hormen atzean ezkutatzen zitzaidan bitartean.

781. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0014 Aldi hartan aita xaharra eta zortzitik hiru neba-arreba baino ez ziren bizi etxe hartan, gainerakoak beste herri batzuetara ezkondu edo aldeginda; seme zaharrena, maiorazgoa, herriko emakume batekin ezkonduta zegoen eta hiru seme-alaba zituzten (...).

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00082 Orduan ez zitzaigun oso ideia ona iruditu; horrek esan nahiko zuen gainerako informazioak, guk tratatzen genituen albisteak, ez zirela emakumeen interesekoak. Hala ere, orain uste dut ez dela alferrikakoa nolabaiteko jarraikortasuna izango lukeen espazio bat sortzea, batez ere emakumearentzako gai interesgarriak jorratuko balitu eta behartuko bagintu ahalegin bat egitera gai horretaz asmatzeko, zientzietan, Unibertsitate, Justizia, politika, udal, gizarte laguntza eta abarretan emakume protagonistak aurkitzeko. Ongi dakigu gauza interesgarriak egiten ari diren emakumeak badirela, baina ez ditugu ezagutzen.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00004 Batzuetan nahasiak eta korapilatsuak izaten dira kausa-ondorioen hariak. Aita frankista izatea pisu mingots eta nolabait lotsagarria zuen Gabrielek, gainerako senideen abertzaletasuna kontuan izanda. Berak aitortzen zuenez, aitaren erru hori nolabait garbitu nahiak bultzatu zuen bera euskaraz ikastera. Hasi ere, 12 urterekin hasi zen, bera bakarrik eta metodorik gabe; autodidakta gisa, beraz.

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00081 Tolerante izateko ausarta izan behar da. Gauza ez da neutraltasunean estalitako orrik izaera akritikoan oinarritu guztia onartzea. Norberaren banakotasuna eta talde bateko kideak garela onartzen baldin badugu, tolerantziak baditu bere mugak, legezkoa izan nahi baldin badu behintzat. Gainontzeko herritarrei biolentzia erabiliz berena ezarri nahi dieten banako edo taldeak bezain intoleranteak dira axolagabeak, koldarrak, beldur izateagatik edo beste arrazoiren bategatik, eratu den sistemaren injustizien aurrean edo demokraziak izan ditzakeen gabezien aurrean isildu egiten direnak, hori, intoleranteekin bat etortzea dela aitzakitzat jarriz.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Bada, halaber, garaiko izipirituari dagokion Abbadieren beste alderdi bat ere: mezenas izan zen. Bere espedizioek, bidaiek eta gainerako ikerketek eragindako gastuak ordaintzeaz gain, diru kopuru handiak xahutu zituen bultzatu beharra garrantzitsua iruditzen zitzaizkion jarduerak finantzatuz, funtsean, bere obra handia izan ziren Lore Jokoetan, baina horiek, jakina, geroago ukitu ditugu.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00140 Chek, berriz, arroilaren muturreraino eraman zituen gainontzeko borrokalariak, bertan gauari itxaroteko. Iluntasuna lagun, haitzetan gora igo eta handik ihes egiteko modua izan zezaketela uste zuen. Ez zen horrela izan. Goizeko hamaikak eta erdiak aldera soldadu batek guardia egiten zegoen Aniceto gerrillaria begiztatu eta hil egin zuen.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00140 Horren ostean hasitako tiroketak hiru ordu iraun zuen gutxi gorabehera. Eguerdiko ordu biak aldera txartoen zeudenei erretiratzeko agindu zien Chek, berak gainontzeko lagunekin ranger-ei aurre egiten zien bitartean. Dozena bat inguru gerrillari ziren ehun ranger-en kontra. Ez da zaila zer gertatu zen asmatzea. Guri dagokigunean, tiroketan Che zauritu egin zutela nabarmendu behar. Hortik aurrera bere atxiloketaren inguruko bertsio ilun eta lausoak datoz.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00011 Gainerako pertsonaiak ere, euskaldunak eta Piarresen ingurukoak izate hutsarekin, onak dira, berez. Euskaldun (eta frantses herritar) gisa duten betebeharrari ihes eginaz gerrari uko egiten diotenak izan ezik 8 Horiek ere mespretxuz baino errukiz hartzen dituela esan liteke, euskaldun diren pertsonaia guztiak dira onak.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00062 Maiorazgoak baserria utzi behar izaten zuenetan bigarren semeari tokatzen zitzaion eta horrela hurrenez hurren. Seme zaharrenak baserriarekin geratzerakoan dotea ordaindu behar izaten zien gainontzeko anaiei.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00057 Nabaria da gaurko euskal gizarte- eta ekonomi egituran kooperatibek duten berebiziko betekizuna. Gauza bera gertatzen da, langabezia zuzentzeko gainontzeko elkarte-egiturek egiten ez dituzten ahaleginen bidez eta gure industri eta gizarte-egitura sendotzeko burutzen duten ekintzarekin. 52. Kooperatibak, sustraituriko elkarteak izatearen ondorio zuzenaz, industri beherakadan dauden lurraldeentzako berebiziko tresnatzat hartu ditu Europako Batasunak. Erabaki hori hartzeko, kontutan hartu du horrelako lurraldeetatik ihes egiteko joera eta erraztasun nabariak dituztela kapital-sozietateek.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00055 Gainontzekoan ez du akatsik. Bere lanaren lehen pasartea, beraz, eibartarron euskara aitzaki harturik garbizalekerien kontrako aldarrikapena bilakatzen da. Haien ahaleginak ustel dirateke zeren: Izkera bat, mintzaira bat, errian zabal ta indartsu bizi danean ango itzak, garbikeriz aldatu nai izatea alperrikako lana dala. Beraz eibartarron arbolak azala du behar bada inoiz, ezer izatekotan, erdaratikoa, baina bihotza, sena ezin jatorragoa.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00070 Bermeotik abiatuz Bizkaiko gainerako mendebal-kostaldea ezagutu nahi duenak, aski dauka errepide beretik jarraitzearekin, kostalde osoan barrena itsasertzetik doan erlaizean zehar, bertan bisitariak ustekabe atseginak aurkituko ditu-eta.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00032 Gai garrantzitsuak guziak Jose Inaziorentzat: San Inazioren bizitza, gainerako eskuzkribuak eta artxiboa; iparraldera lehen bere aurretik Teologia ikastera joan ziren besteak bezala joateko eskua eta baimena, d'Abbadie eta gainerako euskalzale eta idazleak ezagutu edo agurtzeko, baina batez ere, zuzenean galdegin gabe (varia indirecta), berak teologia bukatu eta apaiz izan nahi zuela, sendatua zirudiela, urteren bat atzeratu zela eta ea nola zegoen arazoa.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00030 4. Gainontzeko ordezkariengana ere bide beretik hurbildu eta gehienak bereganatu zituen: gutxik izan zuten ohorea dirua baino maiteago.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00030 Eta ahal dezadan gutxien luzatuko naiz gainontzekoarekin.

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00050 XXXII. 1. Halakoak eta antzekoak behin eta berriro esanez lortu zuen Memiok herriak orduan pretore zen Luzio Kasio ampsup124; Luzio Kasio Rabilla Longino 111. urtean pretore, 109.ean zentsore eta 107.ean, Mariorekin batera, kontsul egin zen. Epaile zuzen, zorrotz eta trebetzat zuten. Jugurtarengana bidaltzea, Erromako herriaren babespean ekar zezan hau Erromara ampsup125; Catil., XLVII, 1-eko pasartean ikusten da polito norainoko eragina zezakeen zerbait fide publica herriaren babespean egiteak, benetako uste ona sortzen baitzuen. Zimarkuaz galdetzen zaionean ezer ez du esaten Bolturtziok, baina bere hitzak fide publica entzungo zaizkiola agintzen zaionean dakien dena salatzen du., horrela errazago izan zedin erregearen lekukotasunarekin Eskauroren eta dirua hartzeagatik salatzen zituen gainerakoen bidegabekeriak argitzea.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00085 ABC egunkariari dagokionez, albiste hauek normalean lehen orrialdean agertu dira, baina nekez dira notiziarik garrantzitsuena (kontuan izan behar da Abc-ren lehenengo orrialdearen tamainak eta konposaketak ez duela zerikusirik gainerako egunkariek plazaratzen dutenarekin). Gertaera hauek Nacional sailean azaldu dira, baina bigarren maila batean, normalean ez baitute sekzioa zabaldu. Albistearen jatorriari dagokionez, kasu ia guztietan erredakzioak landutako lanak izan dira.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00164 8. Halaber, legebiltzar-ordezkotzaren jabe izan arren, horri datxezkon eskubide eta betebeharrak egiteratzen ez dituztenei ere dei egiten diegu, gainontzeko politika-indarrak bezalaxe, iraskunde-mailako erantzunbeharrez jabetu daitezen eta euren politikazko ikusmoldeen alde irakunde horietatik joka dezaten. Alde horretatik, demokrazia bidez aditzera emandako politika-pentsakera guztiak bidezkoak direlako, Legebiltzarra da horiek aldezteko eta, hala behar izanez gero, edozein eskabide legezko antolakuntzan sartzeko eremua.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Hain bikain irudikatu lurraldearen gain, nahiz eta marrazkia ez neurri handikoa, izenburutzat Environs de Bilbao, 1836ko data daramana, ongi ikus dezakegu soilki Silvestre Perezen Planoa egokitzen zaiola zehaz-mehatz geografiari, gainerakoek orientabide higienista eta idealari atxikitzen zaizkio, I.E.ko norabidea jarraituz A. Lazaroren Planoa, 1862koa, edota kasu bakoitzean ahalik eta gehien bilbotar jurisdikzioaren mugarrietara bilduz, Alzola-Atxukarroren Planoa, 1876koa, edo zabalpenei egokituz, Epaltza 1900, Ugalde 1904 eta Guimonen Planoa baita 1904koa.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00009 Hirugarren mailako premiak. Kategoria honetan biltzen dira gainerako premia guztiak; aisia, kultura eta abar.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00052 Produkzio-faktoreak (lurra, lana, kapitala) konbinatzen dituen edozein produkzio-eragiketari aplikatuta lege honek dioena hau da: gainerako faktoreak berdin mantenduta horietako bat (lana, adibidez) igotzen bada, faktore aldagarri horren igoerari dagokion produkzio gehigarria gero eta txikiagoa da.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 Dena den, garbitasuna deitu printzipio erlijiosoaren gainean finkatzen da kasta-banaketa. Castus, garbi, portugesetik heldu da hitza. Portugesek Indiako giza taldeak jainkoarekiko hurbiltasunaren arabera zeudela banaturik uste izan zuten: garbiak, eta gainerakoak.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00082 Batzorde Nagusiak gogora ekartzen du derrigorrezko elizkizunetara etortzeko Hernaniko eliztarrek zubitik igaro beharra dutela, eta ondorioz, konponketa modu honetan ordaintzea erabakitzen du: laurden bat Donostiako hiriak eta gainontzekoa zati berdinetan Hernaniko herria eta burdinoletako maizterren artean. Donostia eta Hernani auzitan sartu ziren epai honen aurka.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00040 Makinen etxea harlangaitzez egina dago eta bi isurialdeko teilatua du; ez du elementu apaingarririk eta baserri-ingurunean erabat integratuta dago, gainontzeko etxeen itxura bera baitu. Presa, grabitatezkoa, Elorregi Jauregiaren ondoan dago eta harlanduz egina egoteaz gain, lauzak ditu gailurrean, ubidea ez dago estalita eta presaren eskuinaldetik irteten da, harlangaitzez eginda dago eta makinen etxeraino 300 bat metroko ibilbidea egiten du.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Eraikina nahiko xumea da, euskal estilo neorregionalistaren ildotik. Lehenengo oinean harlanduzkoa ageri du, gainontzekoa zarpeatua eta zuritua du, eta hareharri-harlanduzko plakak ditu eskantzuetan.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00011 4. Hala ere, oztopoak ez zetozkion kanpotik bakarrik, irudi hau zilegi bada. Izan ere, fededunen eta teologoen beraien artean ere ondoez sakona nabari zen: teologia liberala puri-purian zegoen protestanteen artean, kristautasuna Ilustrazioaren izpiritu eta eskakizunetara egokitzea zuelarik asmo eta egitamu nagusi; horretarako, erlijio-esperientzia azpimarratzen zuen, hain zuzen ere, kristau-fedearen muin eta mamitzat, gainerako dogma eta pretentsio absolutu guztiak erlatibizatu edo baztertu egiten zituelarik.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00011 Eta jakina, hori ere ezin zuen Otto kristauak besterik gabe onartu, ezin zuen Kristo gainerako erlijio-fundatzaileen parean jarri, ezta kristautasuna beste erlijioen kideko bihurtu ere. Hortxe zabaltzen zitzaion Ottori eztabaidarako bigarren fronte nagusia, beste erlijioen aurrean kristautasunaren berezitasuna erakustera behartzen zuena: teologia liberala.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00098 Basaburuko herri batzuetan Arraratsen, Igoan etab, zuriri dagozkion formak hauek dira: dizot, dizo, -u ahoskatzeko era irekiarengatik, -o-ri hurbiltzen zaiona. Gainerako eremuan, ordea, dizut eta dizu formak ditugu.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00114 Hiztunen jarrera hizkuntzarekiko ere ez da berdina, batzuek beren hizkuntzan komunikatzeko bide bat besterik ez dutelako ikusten; gainerakoentzat, ordea, hizkuntza eskualde edo herrialde batekin identifikatzeko modua da. Hauez gain, beren hizkera mespresatzen duten batzuek ere badaude; beste batzuentzat, ordea, hau nortasun linguistikoaren indartzaile bihurtzen da.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Baserri-eskolek eta Ingurugiro Hezkuntzari loturiko gainerako taldeek hobeto ezagutzen dute izendapenaren prozesu osoa, baita lurraldeak natura eta kulturaren aldetik dituen baloreak ere.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00053 Buruari batera eta bestera eragin zion, izuikaraz, gainerakoek algararen bat lehertzen zuten bitartean. Buru-kulunka geratzearekin ordea, irribarrea loratuz-loratuz joan zitzaion, begiak txiki-txiki egin arte, eta ¡mentira! bota zuen gozo-gozo.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00017 Behin landareak bilduta, buruz beheiti zintzilikatu behar dira toki airetsuan. Eguzkiak eta aireak gainerakoa egingo dute. Leku egokirik ezean, beti lehortzen ahal dira labean, minimoan jarrita, nahiz eta modu horretan landareek beraien printzipio aktiboetarik batzuk galtzen dituzten. Etxean lehortutako landareak urte batez gorde daitezke. Aldi hori iraganez gero berriz bildu eta lehortu.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00051 Izerdiaren 90%a ura da. Gainerakoa gatz mineralez eta urea bezalako elementuz osatua da. Gai hauetariko batzuk toxikoak dira, gorputzak bota beharrekoak, horregatik izerdia beroaren ondorio beharrezko eta onuragarria da.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00026 Garrantzitsua da egindako bereizketa, izan ere, lehenengo aipatutako hitzek osotasuna adierazten baitute eta besteek berriz festaren zati txiki bat besterik ez. Beldur gara, gaur egungo begiez begiratuta, ez ote diogun literatur lehiaketari arreta handiegia eskeini, gainerako ekintzak gutxietsia: XIX. mendean ere hala izan ote zen? Eta hala izan bazen, denentzat hala ote? Hitzegingo dugu honetaz aurrerago.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00087 Gainerako euskal jaiak: berpizkundea

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00087 Ez da gure asmoa modu zehatzez gainerako euskal jaien berri ematea, baizik eta adieraztea euskal jaien gertakaria Euskal Herri guztira zabaltzen dela. Areatzan gertatutakoa beraz, Euskal Herriko beste edozein txokotan modu beretsuan ematen zen.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00087 Berpizkunde hau behatzeko 1897. urte inguruan ospatutako gainerako euskal jaiak hartuko ditugu kontutan: Oiartzun, eta Donibane Lohitzungoak, beste batzuen artean.

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00044 Gainontzeko kasuetan, ene ustez, ulergaitza izango litzateke erantzukizun mugatuaren kontzeptua zalantzan jartzea. Ulergaitza eta, gainera, esan dugunez, ekonomi jarduerarako guztiz kaltegarria.

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00065 2.- Jaurlaritzak finkatuko du zein irizpide erabiliko diren lege-aurregitasmoen eta komunikazioen zuzenketak aurkeztu, adostu zein kentzeko, eta baita aurregitasmo horien boto partikularrak eta ebazteko proposamenak emateko. Orobat, zehaztuko du zein irizpide izango den gainerako legebiltzar-taldeek aurkezten dituztenak onartzeko. Jaurlaritzak eta Batzorde Bateragileak, horretarako, behar diren informazio eta harreman-bideak finkatuko dituzte.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00015 Langileak guztira. Zuzendariek, kudeatzaileek, osasun-asistentzitarako langileek eta gainerako lanileek osatzen dute.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00018 Kirurgia. Kirurgia orokorra, liseriketako eta gainerako ebakuntza-espezialitateak sartzen dira hemen: kirurgia kardiobaskularra, neurokirurgia, masail-aurpegietakoa, plastikoa eta konpontzailea, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, etab.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Hau da, Vitoria-Gasteizen eta Arabako gainerantzeko lurraldean (Laudion eguneko zentro bat sortu berria da) haurrak eta nerabeak beraien familietan edukitzeko sustapen politika jarraitzen da.

823. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00129 Horrekin arazoa alderdi teorikotik ebatzita geratzen da. Izan ere q bakan daiteke gainerako parametroen arabera.

824. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 iii) Eraikina bere osotasunean inskribaturik ez dagoela, eraikina osatzen duten pisuak modu independentean inskribaturik badaude zenbaki desberdinekin, hipotekari buruz inskripzio zabala egingo da edozein pisuri dagokion zenbakian eta inskripzio laburrak egingo dira, aldiz, gainerako pisuei dagozkien zenbakietan.

825. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00350 Literaturaren balizko krisiaren amaieran honela idatzi nuen 1983an (Euskal liburua gaur): Eta amaitzeko, behin eta berriz baieztu dudana errepikatuko nuke: ampquot;literaturaren krisiaampquot;, baldin badago eta dagoen neurrian, koiunturala da. Esplika nadin. Literatur liburua ez dago beste liburu mota batzuk baino arrisku handiagoan, ez eta hurrik eman ere. Alderantziz esango nuke. Neretzako, zifrak eskutan, kultur liburua dago arriskutan, desager zorion. Eta ez gurean bakarrik. Gainerako kultur minorietan ere joera beretsua nabari da.(...) Euskal literatura biziko da. Osasun bera opa diet beste liburu mota batzuei.

826. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00201 Horrela gainerako antilopeek arriskuaren berri izaten dute. Itsasoko animaliengan, urak igorritako seinale kimiko ugari izaten da. Maskor bati itsasoko dortokak erasotzen dionean, substantzia kimiko bat jariatzen du eta gainerako maskorrek ihes egiten dute. Gauza bera gertatzen zaio zauritutako lutxoari.

827. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00275 Horregatik eztabaida filosofiko latzak izaten dira gizakia (gainerako izakiak ez zaizkigu axola) noiz jaio den eta noiz hil den erabakitzeko. Arazoak benetan erabaki ezinezkoak dira ernaldutako arrautzak bizitza propioa duen eta noiztik duen jakiteko (edo ernaltzeko edo beren karga genetikoa konbinatzeko gai diren sexu-zelula guztiek zergatik bizirik eduki behar ez duten jakiteko) jarrera pragmatikorik ez badugu.

828. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00160 Arriskutsua da, hala ere, bi maila horiek teorikoa eta praktikoa, dena eta izan zitekeena nahastea, erreferentziarik gabe gera baikaitezke, eta dabilenaz gainerako euskal Babel itxuragabe batean zein bere aldetik setatu. Jakina, sistema alternatiboek beren ajeei ere begiratu beharko liekete, hasteko, ea ez duten gaitza gaitzagoz erremediatu nahi.

829. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00315 Gainerako lurraldeekin bateratsu alfabetatu zen Uitzi, beraz, eta, orokorki, ez dirudi bertako euskararen iraupenean eskolaketaren eta alfabetatzearen bilakaera faktore bereizle nabarmena, ez alde eta ez aurka, izan denik.

830. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00153 Halakoetan, Adin Txikikoen Epaileak batzuen betetzea agindu behar du, eta gainontzekoak geroko utzi. Batzuetan, atzeratze hori bitartekorik ezagatik gertatzen da. Horrela, bada, esate baterako, eremu judizialetik adierazita, 1996an, zenbaitetan, barrualdi erdirekiko neurrien betearazpena atzeratu egin behar izan da, zentroen sarean leku librerik ez zegoelako.

831. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Erabiltzaileek diotenez, urrats-kontratuetan apur bat esku hartzen dute; gainerako gauzetan ez dute ez parte hartzen, ezta parte hartzeko beharrik edo gogorik adierazten ere.

832. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00010 Hirugarren, azken urteetan izugarri aldatu dena lan egiteko modua bera da. Gainerako aldaketa guztiek dute eragina lan egiteko moduan eta eragin guzti horiek batuta, salto itzela eman da urte gutxian euskal hiztegigintzan.

833. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Hiztegia lantzeko prozedura ohikoa izan da, UZEIren gainerako hiztegien antzekoa, berezitasun bakarra izanik lehendik egindako lan batean oinarritua izatea. Laburbilduz, hauek izan dira urrats nagusiak: hasteko, lehengo hiztegiko materiala eta dokumentazio bibliografikoa bildu, horiek oinarri hartuta hiztegiaren gorputza mugatzeko, ekonomiako terminologiari dagokion eremu-zuhaitza zehaztu, behin-behineko sarrera-zerrenda prestatu eskuratutako materiala hustuz, zerrendako terminoak banan-banan sailkatu, hiztegiaren edukia erabaki, fitxa terminologikoak osatu, hainbat terminoren definizioak landu, kritika-zerrendak banatu eta erantzunak jaso eta azken erabakiak hartu.

834. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00169 Hezkuntza-sistemako gainerako irakasmailak eta irakaskuntzak 1970eko Hezkuntzaren eta Hezkuntza-Erreformaren Finantzaketaren Lege Orokorrak (HLO) arautzen zituen artean.

835. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00262 Esaterako, ez zuten inolako beldurrik gotikoa aipatzeko, besterik gabe, germanikoari buruz hitz egin behar zutenean, gotikoa gainerako dialekto gemanikoak baino lehenagokoa zelako; era horretara, gotikoa, germanikoaren lekua bereturik, prototipo bihurtzen zen, hau da, beste dialektoen sorburu.

836. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Zuzenbide erkidearen arauei helduz, akzioen gaineko bahia eratzeko, akzio horien edukitza eman behar zaio hartzekodun pignoratizioari edota gainontzeko bati (KZren 1863. art.).

837. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Orobat, bahiak gainontzekoaren kontra ondoreak sor ditzan, agerkai publikoan agertarazi behar da bahiaren egiazko data (KZren 1865 art.).

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Akzioen gaineko bahia eratzen denean, sozietatea gainontzeko gisa hartzen da.

839. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Akzioen gaineko bahia eratu eta horien edukitza hartzekodunari edota gainontzeko bati ematen zaionean, zordun pignoratizioak eragozpenak izan ditzake bere eskubideak egikaritzeko.

840. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 A) Legearen 80. artikuluaren lehenengo idazatiak erantzukizun printzipioa ezartzen du argi eta garbi: Bazkideei euren ekarpenak itzultzen bazaizkie oso-osorik edo zati batez, bazkide horiek guztiak, sozietatearekin batera, erantzukizun solidarioa izango dute sozietate zorren gain, baldin eta zor horiek bazkideak bereganatu baditu urripen hori gainontzekoen aurka jartzeko aukera noiz izan eta horren aurretik.

841. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 Artikulu horren arabera, inskribatu beharreko egintzak gainontzeko onustedunen aurka jar daitezke, Merkataritzako Erregistroaren Aldizkari Ofizialean argitaratutakoan bakarrik.

842. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 b) Erantzukizun horren preskripzio epea bost urtekoa da, urripen hori gainontzekoen aurka jar daitekeen unetik zenbatzen hasita (80. artikuluaren 2 eta 3. lerroaldeak).

843. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 Erreserba hori xedaezina izango da bost urtetan zehar, urripenaren iragarkia Merkataritzako Erregistroaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen hasita, ondoko kasuan izan ezik: epe hori mugaeguneratu baino lehen, sozietate zor guztiak, ordaintzen direnean, alegia, urripen hori gainontzekoen aurka jartzeko aukera noiz izan eta horren aurretik hartutako zor guztiak (80.4. art.).

844. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00924 Gainerakoetan, klausula hori jasotzen bada ere, ez da kontuan hartuko.

845. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00030 Baina Probintziako gainerako herriekin oso komunikabide eskasak izan ditu beti eta ondorioz, abantaila horri askotan ezin izan zaio etekin handirik atera.

846. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Lehenengo eta behin, eskribauak bi zerrenda irakurtzen zituen: lehenengoan hautesleen izenak aipatzen ziren 52 Hautagaiak etxea izan behar zuen Udalean, edo bestela emazteak, eta Hiribilduko aitoren semetzat hartzeko bete beharreko gainerako baldintzak ere bete behar zituen.; bigarrenean berriz, hutsik geratuko ziren postuetarako hautagaienak.

847. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Gainerako txartelak apurtu egiten ziren.

848. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00013 Gainerako eskualdeen kontra agintariek agian ez dute ezer edukiko, baina garapenik gabe geratu dira.

849. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Euskal nazio proiektuaren agerrera, bilakaera historiko konplexu baten fruitu izan da, munduko gainerako nazioena bezalaxe.

850. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00033 Sententzia penal zigortzaileak, akzio erreserba espresua egin denean, epaile zibila nolabait ere lotetsi egiten du delitu egilearen erruduntasuna eta egintzaren legekontrakotasuna ezartzen baititu, baina gainontzeko gaietan epaile zibilak askatasun osoz jardungo du: esate baterako erantzukizun zibilaren quantum ezberdin bat finka dezake eta beste erantzule zibil batzuk ere izenda ditzake.

851. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 120. artikuluak pertsona natural edo juridikoen erantzukizun zibil subsidiarioa edo ordezkoa arautzen du, azken hauen denda nahiz enpresatan, polizia erreglamenduak urratu direnean, edo beren titulartasuneko aldizkari, telebista edo gainontzeko komunikabideak delitu edo hoben bat egiteko erabiltzen direnean.

852. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Tresna hauekin bai polen analisietan ikusitako alekiak, bai jasotako ezkurrak eho zitezkeen. Baliteke beste batzuk kaltzita txikitzeko ere erabiltzea (Ikus 6:1 ir., ofitazko ingudea). Gainerakoak (6: 5, 6 eta 8. ir.) eskuerrotak dira.

853. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00153 Gainontzeko biztanlegoa pisu berdina izango duten 3 tartetan bereizten da.

854. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00166 Sortutako gainontzeko tipoak jarduera profesionaletik at daude.

855. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00093 Lana aurrera, baliteke argi edo musika gehiagoren premian izatea, baina ez da arazoa: behin marko orokorra hautatu eta gero, etorriko diren gainerako hautamen guztiak marko orokor horren baitan kokatzea da kontua, aire berdintsua duelako hemen, kontrastea egiteko hor...

856. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00008 Exekutiboa osatzen duten kargu politiko eta gainontzeko funtzionarioek, zentsura arriskatuko dute haien jokaera okerra denean modu objektibo, iraunkor eta larri batean (ez da beharrezkoa portaera kriminal tipikoa izatea) 21. Vid., LABOVITZ, J.R., Presidential Impeachment, Yale University Press, New Haven (Conn.), 1978, 133 or. Aipatutako jokaera okerra, ingelesez wrong formulatzen dute. Vid., BLACK, CH.L. Jr., Impeachment. A handbook, op. cit., 37 or.

857. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00040 4. Gainerakoak alde batera utzi ditugu, jarritako irizpideetan ez direlako sartzen.

858. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00060 Hasteko, garbi utzi nahi dugu CIESen azterketak aldizkaririk ez duela kontuan hartzen: egunkariak, irratiak eta telebistak bakarrik arakatzen ditu, Aldizkari eta gainerako gizarte hedabide batzuk, adibidez elektronikoak, kanpoan uzten ditu.

859. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00033 Baina, ustea ustel gertatu-eta, gainerako oiloen berdin-berdina aurkitu zuen hura barrendik; modu horretara, aberastasun handiak gutiziatzeagatik zeukantxoa ere galdu zuen.

860. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00068 Gainerantzeko europear literatur esparruen antzera (ingelesa, frantsesa, alemandarra) egituraketa sendo bat dauka zeinetan literaturtasun mailak eta kategoriak ongi eta argiki bereizten diren literatura komertziala eta goi literatura (edo literatura aratza), literatura kultoa eta herrikoia, literatura beltza, larrosa eta txuria, etb.

861. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: asmo-iztegia, xi-xii 00011 Berak, Azkueren Gipuzkera osotua (1936) izan zuen eredu; gipuzkera oinarritzat hartu eta gainerako euskalkiekin aberastuko zuen euskararen aldeko apustua egin zuen.

862. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00016 Sabino Aranaren dotrina, eta haren jarraitzaile Engrazio Aranzadi Kizkitza eta gainerako ideologo jeltzaleena.

863. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00007 Ekialdeko Pirinioek Nafarroako gainerako tokietatik bereizten den aukera eskaintzen dute.

864. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 ORDAINKETAK. Landa Etxeak osorik alokatzen badira, bezeroek egonaldiaren kostea ordainduko dute ailegatzen direnean; gainerako kasuetan, ailegatu edo joaten direnean, jabeek esan bezala.

865. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 GARBITASUNA. Osorik alokatutako Landa Etxeetan, haien garbitasuna bezeroen esku geldituko da bertan dauden bitartean. Gainerakoetan, jabeek garbituko dute.

866. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00015 Bere indarra, sinismena, gainerako guztion eskuetan dago.

867. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00043 Hamazazpi urtetako gainerako neskek, zehe bat zioten.

868. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 Ados egonda ere, norbaiti arinkeria irudituko zitzaion hori publikoki onartzea, era horretako aitorpenek testu ofizialak eta gainerakoak erdara hutsean eta bake santua argitaratzearen tesia defendatzea ekarriko lukeelako.

869. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00040 Izan ere, ez bainintzen gai izan nire ikuspuntua azaltzeko, esateko, zenbat gogaitzen gaituen arazo linguistikoa aurkezteak, eta euskararen alde laguntza eskatu beharrak, apetak ematen digulako balitz bezala, gainerakoak izorratzeko asmoz, kapritxo hutsez, eta gutxi balitz, gainera, gure eskakizunak ez baitira, pobrezian bizi direnenak bezala, hil edo bizikoak.

870. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00059 ez naiz garbi oroitzen; ondo gogoan daukat, ordea, nola eraman zuen eskua eztarrira eta, zintzurrestea hatz lodiaren eta gainerakoen artean harturik, barrabilak tatar-korapiloan zauzkaat keinu tipikoa egin zidala.

871. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00019 Aipatu bilduma Arabako Arte Ederren Museoaren fondoetan sartu ondoren, bilduma honek izandako trataera gainontzeko sailek izandako bera izan zen, lan desberdinen jatorriaren araberako bereizketarik egin gabe.

872. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00075 Bitartean, inguruetan sakabanatuta zeuden gainerako apatxeak kanpamentura itzuli ziren.

873. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00019 Talde pribilegiatuetako emakumezkoentzat, komentuetako irtenbidea zegoen, baina gainerakoentzat lana baino ez.

874. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00029 Horietatik bost, gutxienez, emakumeen esku zeuden eta gainerakoak emakumeek eta gizoneek egiten zituzten.

875. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00372 Gora jotzen duen dinamismo honen adibidea, duela gutxi Marcial Ucin gipuzkoar enpresa siderugikoak portu honetan eraikitako planta dugu eta argi dago horrek enpresa honetako produktuekin lotutako trafikoa erakartzeko ondorioa izango duela eta beraz, gainerako produktu siderurgikoetarako ere.

876. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00200 Oro har, ez dagoenean aplikatzekoa den arau berezirik, Agindu honetan xedatutakoak aginduko ditu zerga-izakerako gainontzeko itzulketak, bidegabeko sarreren itzulketez bestelakoak direnak.

877. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00226 Euskal Herrian aplikatu zen zenbait irtenbide, Iberiar penintsulako gainontzeko lurraldeetan hartu ziren edota hartzen ari ziren neurrien errepikapen hutsa izan zen.

878. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00298 1800an garbi azaltzen da alorretako maizterrak 2.578-28 ordaindu gabe zuela laurogeita hemezortziko eta laurogeita hemeretziko errenten gainerakoa atzerapenak zirela-eta;

879. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Hauek ezkontza-hitzarmenetan agertzen dira batik bat. Normalean, senargaiak etxea eta onibarra jartzen zituen, eta emaztegaiak, berriz, ezkontsaria dirutan, maiz zenbait epetan ordaintzen zena. Iturrizar baserriko oinordekoak 148 dukat eman behar zizkion anaia bati, 400 dukat arreba bati .eta zentso bat ere, zenbatekoa zen aitortu ez bazen ere emaztea izango zuenarengandik 1.000 dukat, erdia ezkontza egitean eta gainerakoa handik bi urtera, eta abere batzuk jaso zituen ezkontsari gisa; emaztegaiaren arreoari 300 dukateko balioa eman zioten 36 BPAH. 1772ko urriak 5. 2948.leg.

880. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Manuel de Beraza y Zarragak, bere amaren lehen ezkontzako seme zaharrena zenak, hiru etxeren erdia bat nagusia eta beste biak honen ondoan zeudenak jaso zuen amarengandik emarian, eta gainerakoa amak gorde zuen bere buruaren mantenurako kongrua moduan.

881. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Emazte-gaiak 700 dukat jarri zituen honela: berrehun ostilamenduan, berrehun espezietan akta sinatzean eta gainerakoa hiru urtetan, epe berdinetan banaturik 37 Ibidem, 1783ko irailak 12 eta 1783ko abenduak 29, 2961. leg..

882. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. uribarri 00384 Lehen osakiderik ez duen halako jatorri amaigabearen ahalgarritasuna, gainerako guztia bere ondorengoa izaki, ezin da ulergarria bihurtu ahalgarritasunari dagokionez.

883. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00247 begiesten duen objektu partikularra edo berak atzemandako presente bizikorregia hain argi klarutan agertzen dira, non nolabait esateko kateako gainerako mailak, zeinari baitagozkio, horrela ilunpetara egiten baitute atzera, eta horrek eromenekoekin aspaldidanik ezaguturiko antzekotasunak dituzten fenomenoak sortzen ditu.

884. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00050 Lagun bat berarekin geratu da eta gainontzekoak aterpera jaitsi gara laguntza eske.

885. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Hortaz, lege erreserbaren printzipioaren menpe daude tributuak esangura hertsian, baita ondare edukia duten gainerako prestazio publikoak ere.

886. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00152 Lehenengoa bazter utzita, gainerakoek zerikusia dute tributu betebeharren betepen akastunarekin; hala ere, euren eraentza ezberdina da eta ezin ditugu multzo berean jorratu.

887. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Egia da ere, gainerako organoek beste zeregin bat dutela aldi berean; ikuskapen organoen zeregin nagusia, ordea, tributuen egiaztapena izan da beti.

888. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Hariari segiz, egiaztapen laburtuan, subjektu pasiboen aitorpenak honako datuokin alderatzen dira: batetik, aitorpenarekin batera subjektu pasiboak emandako datu nahiz frogagiriekin eta, bestetik, agindeiaren bidez eskatu zaizkion gainerako datu zein frogagiriekin.

889. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0015 Gainerakoek ehun mila hiztunetik behera dute eta badira hamar milara ere iristen ez direnak; maiar hiztunen kopurua asko aldatzen da autore batetik bestera, denok esaten dute bi milioitik gora direla, eta batzuren ustez ia hiru milioira iristen da.

890. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Hizkuntza praktikoa gaztelera da (ikasteko, lana aurkitzeko, edozein zerbitzu eskuratzeko...), gainerakoek komunitate barneko harremanetarako balio dutelarik ia soilik; beraz gazteleradunek ez dute beste hizkuntzarik ikasteko beharrik (maiar guneetan ari diren erakundeetako teknikoak ezik; baina gehienek zorioneko trasladoaren zai igarotzen dituzte urteak).

891. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0085 Uribeetxebarriaren indarkeriaren, partzialkeriaren eta gehiegikeriaren kontra nago, gainerantzeko indarkerien aurka nagoen neurri berberean.

892. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0087 Irakurtzeko gainontzeko erak modaren erruak dira.

893. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1207 Baina orain noan gaur interesatzen zaigunaren harira, ingles harek, arestian aipatutako liburuan, besteak beste, honako iritzi hau eman zuen euskarari buruz: Hain handiak dira eta hainbesteko aldiak gainerako hizkuntzetatik, oso bitxia da zertxobait mintzatzen den arrotza aurkitzea, espainolek neke izugarrizkotzat jotzen dute gainditzea, esaeratzat dutenez, Satan zazpi urtez bizitu zela Bizkaian, eta aldebeharra izan zuela zeren ezin omen zien ulertu bizkaitarrei eta haiek ere ez berari.

894. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1207 Hori irakurtzeaz euskaldunok ahalke eta gainerako edonork esan lezake, gaztelera jakinaz gero gainerako hizkuntza guziak errazak direla, euskara ezik.

895. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1221 Bietan errepikatzen den suiekzionea, edo nahiago bada, hizkuntz erromanikoen kategorietan genitiboan joan behar lukeen erlatiboa, arras isilduz eta beste gabe gainerako elementuak elkartuz, adizkiari erlatibozko -n erantsiz, noski.

896. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0982 Gainerako guztiekin zerikusirik ez duen hizkuntzatzat, hizkuntza indoeuroparren itsasoan bakarti eta isolaturik dagoen uhartetzat, hartuko dute hauek euskara.

897. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0046 Eta pasarte horren gainerako itzultzaile guztiek zergatik ematen dute hiri mugatuan?

898. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0046 4. Erdarazkoa Gasteizko Fakultatean eginiko oposizio batzutara aurkeztatu nuen tribunaleko gehienek euskaraz ez zuten ulertzen, beste ikerketa-lan En torno a la evolución y desarrollo del sistema verbal vasco titulupekoarekin batera, gainerako curriculum, ikerketa-proiektu eta abarrez horniturik, handik laster egingo zen aipatu den ezkenengo lanaz osaturiko liburuaren zabalkundea, eta IBON SARASOLA tribunaleko bazen ere hasieran aipaturiko ikerketa-lanak zioenaz behintzat, eta agian beste gauza gehiagoz, enteratu ere ez zen egin, zuzenean bederen, itxura guztien araura, eta berriz itzuli behar zituzten paperen bila argitaraturiko lanak eta abar joan nintzenean, kathedratiko katalan bienak jaso gabe han zeudenez gero, presentazio-egunean transporte publikoen erruz Gasteiz-era heltzeko problemak izan eta bidali ere ez baitzitzaien egin, etxera ekarri nituen, MITXELENA eta PASCUAL kathedratikoek beste biak harturik zituzten. Gainerakoaz hobe da ez hitz egitea, eta ez lotsa izaiteko arrazoirik dudalako, alderantziz baizik. Hori ondo dakike JOSEBA LAKARRA publikoaren artean entzule egon zenak, eta beste batzuk ere bai.

899. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0049 12. Ez dakit zertan denbora alferrik galdu behar den arabera forma zorigaiztoko horren alde arau zorrotz sekula eman behar ez liratekeenak finkatu nahirik. Arau(r) hitzetik heldu diren araura / arauera, arauezko / arauzko formez aipaturiko artikuluan ahapeka baino erraiten ez denez gero, hemen argi ta garbi erran beharrean aurkitzen naiz agi danez MITXELENA dela munduan autore bakarra hil ondoan ere produkzio berria bere izenpean argitaratzen duena, hain zuzen ere bizi zenean egin gabe zegoena, eta jakin beharko litzateke horrek zer ondorio duen autore-eskubideetan, zein lana bera egiteagatik ogasun publikoari koska eginik diru mordoska jasoarren, gainerako emaiten baitira, bere egunean jarraitzale-batzordeko zirenen artekoren batzuren aldetik salatu bazen ere, halako eta antzeko gauzek, harrigarriro, barruko harremanetan problemak baino ez zizkien sortu erru gabeko besterik ezin izan zitezkeen hainei.

900. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 Ez da izango, zorionez, motor bakarra, arlo zehatzetan euskalgintzan ari diren gainerako Entitateak ere ezinbesteko motorrak baitira.

901. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0037 Geroago ideia hori baztertu egin duela dirudi, 1985ean idatzitako artikuluan eta Diccionario Enciclopédico Vascon argitaratuan ez bait da agertzen, gainerako biak lehengo hartan agertzen direlarik (XIX, 568)...

902. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 Debeku hau urratzeak ahaldu egiten zituen gainontzeko senideak, prezio bidez ondasunak berreskuratzeko.

903. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 XIV. mendez geroztik, gainontzeko semeei ondasunen batzu batzuk uzteko ohitura sartzen da, Zuzenbide Amankomunaren eraginez, baina seniparte hori ez da inoiz ondarearen kuota fijoa izatera iristen, XVI. mendean egindako ohitura-bildumek hala erakusten dutenez.

904. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 Hizlariak galdetzen dio bere buruari gainontzeko seme-alaba baztertuen aurkapenik gabe nola funtzionatu izan zuen sistema honek hain luzaroan.

905. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0003 Eta ondorengo egunetan egunkari eta aldizkariek ere gauza bera egin zuten: El Correo Español (1991-IX-18, 46. orr.), El Diario Vasco (1991-IX-18, 67. orr.; 1991-IX-19, 89. orr.: Jesus Gastañagaren idazlana, El Mundo (1991-IX-18, 39. orr., X.G.A.-ren idazlana, Egin (1991-IX-18, 36. orr., A. Okarizen idazlana, Deia (1991-IX-18, hiru idazlan: luzeena izenpetu gabea eta gainerako biak Joseba Etxarriren Irriñoa ezpainetan eta A. Zubikarairen Lino Akesolo Aita), Diario de Navarra (1991-IX-21, 46. orr., Jesus Gaztañagaren idazlana, Argia (1991-IX-29, 48-49. orr., Ritxi Lizartzak egindako idazlana eta Ibon Sarasola hizkuntzalariarekin Lino Akesolori buruz egindako solasaldia; (...).

906. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0017 Liburuaren izenburuan agertzen diren gainerako izen guztiak bi hauen maila berean ezartzea ez litzateke ez zuzena eta ez egia izango...

907. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0082 Honela, beraz, kultur bidetik abiatzen denak, abiapuntua edozein izanda ere, ezingo du hiztun oso bilakatu irakurmen eta idazmenaren bitartez soilik baizik eta gainontzekoak ere ulermena eta mintzamena alegia landu beharko ditu.

908. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zalbide 0171 Ikasleak etxetik euskaldun dituenean ere, xehetasun handiagoetan sartu beharra dauka irakasleak: euskaldun beteak diren ikusi behar du, elebidun orekatu samarrak diren eta hizkuntza bakoitzaren egitura eta gainerako ezaugarriak erabiltzen dituzten edota, erdarak erasanik, erdal-euskara murritz nekosoan baizik jarduteko kapaz ez diren.

909. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0023 Epigrafe honetan aurrekoetan barnehartu ez diren gainerako beste edozein sartzen da.

910. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0057 Garai hartako gainontzeko irratetxeen artean, Ràdio Reus eta Ràdio Sabadell aipatu behar dira.

911. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0021 Berokuntza sistema bi ezberdintzen ditugu: alde batetik, kolektiboa, hots, etxebizitza bat baino gehiagoko eraikuntzek konpartitzen duten mota bereko instalakuntza eta beste aldetik, indibiduala, zeinetan, instalakuntza, eraikuntzaren gainerako etxebizitzekiko independientea baita.

912. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Gainerako datuak, berriz, homogeneoagotzat har daitezke eraikuntza barruan beste edozein arlotan baino (azalera erabilgarria, gelakopurua, ur korrontea, gasa, etabar).

913. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Etxebizitza batean falta ziren gainerako datuak informazio zuzena zuen etxebizitza hurbilenetik inputatzen zen, ondokoetan izan ezik: hozketa beti ez du inputatu zen, etxebizitza hutsetako telefonoa hau ere ez dute taldera eta etxe hutsetako berokuntza beste etxebizitza hutsetik bakarrik inputatzen zena.

914. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Gainontzeko bizidun guztiek bezalaxe, hartzak ere gutxienezko eremu bitala derrigorrezkoa du.

915. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0054 - Pertsonaien arteko estratifikazioa desager dadila, bakoitzarekin maila bereko harreman-azaua osa dezan obrak: pertsonaiak ez dira generikoak, arketipikoak izango, pluralak, kontradiktorioak, gainerako pertsonaiekiko harremanen arabera definituak baizik.

916. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0015 Gainerakoak: Bertso-asteak, omenaldiak, bertso-ekintza bereziak...

917. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0231 Ohar bedi, H-engandik jasotako gainerakoetan egindakoaren kontra, L-k ez duela orijinaleko txistukari salatzailea ere aldatu: cf. 247 jatsa, 507 gogoetatsua, 611 pompatsua eta 616 asquitsua. Bestalde nekez har zezakeen L-k hitz hau Ax-engandik egile honek ez bait du grafia hori erabiltzen; cf., E-ean L-k jasotakoetarik jalki gabe, 19 antsiatu, 145 erratsua, 273 marquetsa, 307 anzatzua / irakur -tsua /, 308 anzatsutu, 444 eguitecotsua, 555 autsaillea, 597 egartsua.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0392 Gainerakoetan oso arrunta da: nontic (6), ecun (6), cruche (20), icasi (27), Jeinarequi (38-39), ezquerreco (63), andiqui (489), etab. [g]-ren kasuan amplt; g ampgt; eta amplt; gu ampgt;-ren arteko ohizko banakuntza agertzen da: graciaz (4), gore (7), Jeinaganic (7-8), figura (24), dugu (26), grelaric (37), etab. alde batetik eta Juangueico (3), guizona (10), eguitea (33), etab. bestetik.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0392 Santiguatu-ren aditz izena denez gero, zail da antzematen grafiaren arabera [ge] ala [gue] ulertu behar dugun; honetaz, gainerako testuen lekukotasunek, gainera, ez digute ezertan ere laguntzen: ErDot HualDot EDot santiguatia, A santigeta (baina ziuraski O-ren grafian oinarriturik).

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0409 Oraingoan ere forma bera kausitzen dugu GarO-n (ik. ampsect; 1.4.) 119. Cf. GarO elicac, mandatan tion egunac barur dizagula, baina HualDot Eliza Ama Saintiuac mandatan dionian barurtia eta orobatsu euskarazko gainerako dotrinetan.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0409 Gainerako hitz eratorriak ez euskal eratorriak, baina maileguetan kausitzen ditugu: borontatia (92), tentacionian (102), parcamentioan (178), resurreccionian (180), mandamentioac (227), dibinidade (288), etab.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1030 Eta ez da, horrela espero dut, alferreko lan hutsala izango, gainerako ikerketetarako ere oinarri sendoa eskaintzera iristen bada.

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0051 1991n, Eraikuntzak izandako ezohizko portaerak arindu egin zuen gainerako industria sektoreen geldialdia.

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0019 Echave eta Barroeta Frantzian sartzearen alde agertu ziren baina gainontzekoak ez zeuden ados.

925. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0065 Manuel Gasteiza estudiatzera joan aurretik Tolosan ibili zen latina eta gainerako zenbait gai ikasten lehengusu zuen Sasiain apaizarekin, gero Gasteizen apaizetarako gainontzekoak egingo zituen eta 1866ko maiatzaren 25ean apaiztu egin zen.

926. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Punturik zorrotzena azkena jarriz egiten den bertsoaren muntaia hori hain garrantzi handikoa da, non gainontzeko hiru puntuen errima edo hoskidetasuna ahapaldi edo bertsoaren azken puntu horren menpe dagoen.

927. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0105 Seme-alaba guzti horiek jaio ziren baserritik elizarik hurbilenera zortzi kilometroko distantzia izan arren guztiak bataiatu zituzten; goizez jaiotakoak zazpi anai-arrebetatik bost arratsaldez bataiatu zituzten, eta arratsaldez jaiotakoak, gainerako biak, biharamunean, garaiko ohiturari jarraiki.

928. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 Pisi-pasa guzti hauen artean erromatarrena izan zen eraginik bereziena eta, honen arabera, bi eskualde bereiz ditzakegu: bata lautadena, Arabako eta Nafarroako behe herria hartzen duena, eta bestea gainerako guztia, orohar mendiena.

929. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0083 Elementu nominal guztiak birtualki bederen galdegai izan daitezkeelarik, hona hemen gainontzeko posibilitate guztiak:

930. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0083 Hasierako kokapenean, perpaus osoaren mugari dagokion zeinua (puntua, puntu eta koma,...) hartuko du ezkerraldean, baina gainerakoetan, koma idatziko dugu aditzaren aurrean.

931. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0088 Gainerako denbora norberak gustatu, hautatu, nahi edo ahal izaten dituen ariketetan iharduteko erabiltzen da.

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 Gutxi gorabehera, horien herena bere kabuz bizi den bitartean gainerakoa, ordea, beren jatorrizko familien menpe bizi dira.

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0237 Gainerako kasu guztietan kontsonante ahokariarekin, Bortzirietako Oronoz-Mugairi-k txandaketa duelarik, B lekukoak mezpera eman bait zuen.

934. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0038 - Gainerako Europak izan dituen aldaketa beretan parte hartu duen Euskal Herria kanpoaldera irekia izatea oso ulergarria da: ipar Akitaniatik kontinenteko eraginei, Garona eta Ebro zelaietatik mediterranear eraginei, hala nola Atlantiko alde osoari irekia egon dela kontsideratzen badugu.

935. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 Behin baino gehiagotan, altzairu jakin batek gainontzeko propietate mekanikoen balioak ondo bete arren, ez du zailtasun egokirik izaten.

936. 1991> euskara batua saiakera-liburuak osasunihard 1995 0122 %55.6 ahotiko antidiabetikoekin zegoen tratatua eta gainontzeko %44.4 intsulinarekin.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak osasunihard 1995 0123 Maskorren %81.2 oinzoletan kokatu zen, eta gainontzeko % 18.8 oin-alboetan, % 37 anizkuna zelarik.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: unamuno, migel: kristautasunaren agonia, 17-18 0017 Gainerakoak moldatzeko, Frantziako politikari, pentsalari eta filosofoei buruzkoak bereziki, aurten Émile Poulat-en ardurapean Berg International editeurs etxeak bere Faits et Représentations bilduman argitaraturiko frantses edizio berriaz baliatu naiz (L'agonie du christianisme, Paris, 1996).

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0015 Langileak guztira.- Zuzendari eta kudeatzaileek, osasun-asistentzitarako langileek eta gainerako langileek osatzen dute.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0023
Langile baliokideen erlazioa.- =36 orduko langile guztiak +=36 orduko langile guztien 1/2ak + langile laguntzaile guztien 1/4ak / ohea.
Langile baliokideen erlazioa ohe okupatuko.- Langile baliokide guztiak / ohe okupatua.
Ohe okupatua.- Oheak x okupazio-indizea / 100
Osasun-asistentziarako langileak / gainerako langileak erlazioa.
Medikuak / Osasun laguntzaile teknikoak eta erizaintzako diplomatuak erlazioa.
Medikuak / erizaintzako laguntzaileak erlazioa.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0017 Oro har, Freudek artikulu horretan agerian jartzen duena psikoanalisiak ikerkuntza-metodo gisa duen garrantzia da gainerako zientzietarako eta horietako bakoitzean ezagutzak aurrera egin dezan.

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0041 Gure eskoletan eta mendebaldeko mundu osoan, erdi mailako mutila, txuria, hartzen da ikasle eredugarritzat, gainerakoak berriz, neskak barne, behe mailakotzat jotzen dituzte eta azken hauek arrakasta nahi izatera ikasle normala izan beharko dute eredu (Gipps ampamp; Murphy, 1944), izan ere, arrakasta hitz maskulinotan neurtzen baita.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0023 Denok dakigu talde guztiek, edo puntakoek behinik behin, Kontxako Bandera dutela denboraldiko helburu nagusitzat, gainontzeko estropadak bigarren mailakoak izanik.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0007 Penintsula Iberiarra inguru erdi-isolatua da espezie asko eta askoren banaketari dagokionez, ehundaka edo milaka metrotako horma batek Pirinioak hain zuzen banantzen baitu Europaren gainontzeko lurraldetik.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0007 Europaren gainerako lurraldeko arraza, azpiespezie edo espezieak ez bezalakoak sortu dira hemen moldaera ebolutiboen ondorioz, beste aldean espezie-batasuna handiagoa den bitartean.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0060 Taldea osotasunean hartuta espezie ehizagarritzat hartzen du, eta bitxia dirudien arren, espezie horiek babesteko modu bat izan daiteke, izan ere, ehiza-faunaren alde finkatzen diren debekaldiak eta gainerako mugapenei buruzko Agindu Nagusiak mesedegarri baitzaizkie.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Bizkaieraren apartekotasunak harrotzeari eta handitzeari ekin zitzaion, gainerako euskalkiekin batzen zituen ezaugarriak alde batera utzi eta haiengandik banatzen zituenei lehentasuna emanez.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0024 Eta hau berrikuntza metodologikotzat jo behar dugu Euskal Herrian, euskararen orokortasuna eta gainontzeko hizkera eta euskalkiekiko loturak ia batere aintzakotzat hartu gabe, herri edo eskualde jakin bateko hizkeraren azterketara mugatzen zirelako itsu-itsuan dialektologian zihardutenak gurean.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0109 Amak poltsa batean bizkarrean eramaten du lanera doanean, eta hiru urtetik aurrera ia askatasun osoa du gainerako umeekin jolasean ibiltzeko eta bere gisara pentsatu eta ekiteko.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0109 Yanoko buru egiten duena normalean arreba edo alaba gehien dituen gizona izaten da, gainerako gizonek emaztegaia nahi dutenean inguratu egingo zaizkiolako.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0046 Bazter nahasleak fusilorpo kolpeka izan ziren kanporatuak...43 Datu hauek, eta Gernikari buruzko gainerakoak, ALDABA aldizkaritik hartuak daude. Gernika-Lumoko aldizkaria 76 zbk. Uztaila-abuztua, 1995.

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0505 % 10 eskudiruz ordaindu dira, erdia efektu bidez eta gainerakoa zorretan gelditu da.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0505 Txeke bidez 2 milioi kobratu dira; 3.500.000 pezeta efektuen bidez eta gainerakoa kredituz.

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0505 3. eragiketan azaltzen diren gainerako efektuak igorpenduen bidez ordaindu dira.

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0505 Geroago, zorraren % 70 kobratzea lortu da eta gainerakoa gero kobratzea espero da.

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0012 Gainerako hutsarteen kasuan, beste bide bat jarraitu da: programa bera ikuskatu eta laburbilpena egitea.

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0044 Azkoitiarren ideiak ez ziren gainerako herritarrengan sakon itsatsi, neurri batean kleroa kontra zutelako eta proiektua elitista zelako.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Aurreko lanbideetan ez ezik, euskal jatetxean, Nevadako kasinoetan legez kanpo baita gainerako estaturik gehienetan, ile-apaindegian, eskolan zein unibertsitatean, kiroletan, liburudendan, abokatu bulegoan, trenbidean, ostatuan, ordenadore konpainian, kazetaritzan, herri lanetan, high-way polizian, auto salmentan, errementaritzan, apaiz apezpiku da Garmendia lazkaotarra Bronxen, esaterako, edo moja, sendagile zein beste edozertan ari da;

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Laurdena euskara sustatzearen alde dago, beste laurden bat aurka eta gainerakoek ez dute argi azaltzen ez aldeko ez aurkako jarrerarik.

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0086 Oro har, gaur egun ospitaleetan hiltzeko dagoen joera aldatzeko etxeetara joaten diren laguntzaile profesionalen zein gainerako laguntzaileen erakunde espezializatuen sareak prestatzea izan daiteke egoera terminalean dauden gaixo gehienentzat erantzun egokia;

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0024 Beste batzuetan bizkaieraren eta gainerako euskalkien artekoa izan da bikoiztasuna: jetzi / eraitsi.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0034 Oso urriturik dabiltza horren jarraitzaileak ere, eta ez da ikusten, beren burua beste zientzietan distiratzeko modukoa aurkitzen dutenek, beren fama sail honetan arriskatu nahi dutenik, izan ere hemen edozein ausartzen baita, gainerako gauza guztietan ezjakina izanda ere, judizio erabakiorra ematen, alor honetan oraindik ez baitago neurri eta pisu segururik, sakontasuna eta axaleko berriketak elkarrengandik bereizteko.

963. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0034 Perretxiko hau oso ondo bereizten da Boletaceae familiako gainerantzeko espezieetatik.

964. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0110 Garrantzi praktikoa: Gainerantzeko Armillaria guztiak bezala, ale berriak bakarrik eta gainera ondo eginda jaten ez badira intoxikazio arinak eragin ditzakete, batez ere labean xigorturik edo erdi-gordinik jaten badira.

965. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0159 Gainerako zigor-espedienteak egokitzat jotako ikerketez eta frogez hornituko dira, ofizioz edo doakionaren eskariz.

966. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0199 Interesdunaren nahia aintzat hartuko da eta aurreko puntuan ezarritakoa eta eskatzailearen inguruko gainerako egoerak ere aztertuko dira.

967. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0212 Lanean, etorkinei eta beste gutxiengo batzuetako kideei lan-hitzarmenean izenpetu diren edo gainerako lankideek dituzten baldintzak eta soldatak baino txarragoak aitortzen zaizkienean.

968. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Izan ere, iharduketetan frogatua geratu baita nola ... izeneko sozietate anonimo inmobiliarioaren kapital soziala, guztira ... pezetakoa, eratzen duten ... akzioetatik, bat bakarra ageri den D.V.ren, hau da, senarraren anaiaren izenean, eta nola gainerakoak honen izenean dauden.

969. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0270 IV.- PROZEDURA.- Kode Zibila Aldatzeko Legeko 5. xedapen gehigarriak ezartzen du intzidenteetako prozedura eta, beraz, Judiziamendu Zibilaren Legeko 741. artikulua eta hurrengoak aplikatu behar dira, berezitasun propioekin xedapen horrek ezartzen dituen epe eta gainerakoei dagokienez.

970. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0389 Baina, urte baterako Zabalonetxikira pasako zen familia, eta han jaioko zitzaizkion gainerako seme alaba guziak.

971. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0023 Gainerako ekarpenak alde batera utzita, bere eskulturagintza mende honetan kalitate plastikoaren aldetik onenetakoa da eta, aldi berean, arte modernoko mugarria ere bai.

972. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0023 Baina gainerako sortzaile nagusiekiko ezinbestean nabarmenarazten duen ezaugarria bere ahalegin estetiko-filosofikoaren maila da.

973. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0173 Udan meza ematen baitzuen Radio Côte Basque irratiak, parabolan aipatu ardi errebelatua gogoan, apez ainitz frantsesera lerratzen zen: kantuak euskaraz, (C'est beau les chants Basques! zioten turistek), gaineratikoak frantsesez.

974. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0309 Zubiaren egituraren gainerako osagarriak (zubibularrak, ezproiak, pilareak, tinpanoak eta hormak) zementuz junteaturiko harlanduz eginak dira.

975. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0309 Bertikaletik pixka batean irteten den inposta luze batek tinpanoko azken ilararen gainean, arkuen giltzarrien tangentean, dago bereizten du karelaldea gainerako ataletatik.

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0315 Gainerako atalak elkarri itsatsiriko harri landu gabeaz egina da, morteroz junteatua; gisa horretan egina dago dena, karela ere, uraz goitiko aldean.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0253 Escudero-k seinalatu duen bezala, baliabide baten egitura eta funtzio intrintsekoa oinarritzeko balio izaten duten eredu teorikoei buruzko kontsiderazioaz gain, egitura kurrikularraren gainerako elementuekin mantentzen duen erlaziotik etorriko da baliabide horren balorazioa: baliabide x subjektua x testuingurua x erabilera-moduak.

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0092 Bere taldeko gainerako pintatzaileak jabeturik zeuden Pollock-en prozeduren izaera iraultzaileaz.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0036 Zuberoako gainerakoan bezalaxe Santa-Grazin ere parteerdiaren edo txotx-erdiaren jabe izan daiteke, edo laurdenaren (kartaren) jabe ere bai.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Horietako batzuk gorago ikusiak ditugu, gainontzekoak orain ikusiko ditugu.

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0371 Azkenik, estatutu-errejimenari buruzko gainontzeko aldeak artikulatzen ditu, Funtzio Publikoaren beste ordenamenduetan ohizko izan denaren antzera, zenbait berarizkotasunen kaltetan gabe, eta horiek, garrantzi gutxikoak edo batipat teknika mailakoak direnez, ez dute beste inolako oharpiderik behar.

982. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1997 00024 Zergatik jaio zen laburki azaldu ondoren, zer lortu nahi zen aipatuko dugu: pobrezia eta bazterketa egoeratik ateratzeko eta gainerako biztanleekiko aukera berdintasuna lortzeko. Horiek ziren helburu nagusiak.

983. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00028 Bestalde, gainerako produkzioari, adibidez, eraiketa bat edo bide bat aztertzerakoan, nahiz eta berriemailearekin zuzenean harremanak ez izan, etnografia ere deituko diogu.

984. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00130 Beste herri batzuetan ere egingo zituen, beharbada, baina Frantzisko Ondarrak eskuratu dituen paperetik ez da gainerakoen berririk jaso. Esan dugunez, lehenengo sermoia Markinan egin zuen, 1778an, eta azkenengoa, ere bertan, 1808an.

985. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00132 KS.ko liburu hau txukun argitaraturik dago, sorta honetako gainerako guztiak bezala.

986. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00055 Anartean, lehen hor ziren puska eta ondare zainketa lan eta gaineratikoek jarraitzen dute Champacirc;teau Neuf edo Gaztelu Berri izen galantez deitu kaserna zaharberrituko bazter batean.

987. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00225 Gainerako oharrak ez dira onartu.

988. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00065 b) Aurrekontu Orokorraren adierazpen-txostenak indarrean dagoen aurrekontuarekiko aldakuntzak jaso eta zehaztuko ditu, aldaketarik adierazgarrienak azpimarratuz. Era berean, aurrekontu bakoitzaren eta Aurrekontu Orokorraren Lege-Egitasmoko gainontzeko neurri edukia jasoko du.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0013 Hortaz, hemen aipatzen ez ditugun gainerako testuinguruetan letra xeheak erabiltzea bidezkoagotzat jotzen du Euskaltzaindiak.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0061 Errenazimendua, XV. mendeko Italian azaldu zen Erdi Aroko estilo gotikoarekiko erreakzio bezala eta artearen gainerako arloek bezalaxe, Inperio Erromatarraren ereduetara itzultzea ekarri zuen.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0089 Baliteke gainerako partikuletatik independente izatea edota, gehienetan gertatzen den bezala, beste batzuekin elkartu eta molekulak edo kristalak eratzea, hauek beren artean beste talde eta multzo batzuek eratuz unibertsoko materia osatzen dutelarik, nola biziduna hala bizigabea.

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0017 Bihotza, birikak eta gainerako erraiak toraxaren eta sabelaren barruan zintzilikatzeko era, primateengan eta zenbait kuadrupedorengan oso bestelakoa da.

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0045 Atzeko hezur parietala edo ikusmen-estimuluak gainerako estimuluekin lotzeko area zabaltzen hasi zen, ondorioz gizarte-portaeran garapen handia izan zutelarik.

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0014 Ez zen hori, noski, Jean-Jacquesen asmoa, zeinak, bestalde, arreta berezia jarri zuen gehitzen baldin elkarteetako bat gainerako guztiak menperatzeko bezain handia bada (...), nagusi gertatuko den irizpidea irizpide partikularra izango da.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0126 Naturalezan ez den guztiak badu bere itzala, eta gizarte zibilak gaineratiko guztiek baino gehiago.

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0069 Elebidun jakin batek zailtasunak edukiz gero hizkuntza batetik bestera eskatutako zerbaiten parekoa ekoizteko, hiru arrazoi eduki ditzake, lehena jatorri linguistikoa duena eta gainontzeko biak neuropsikologikoak.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0092 Lorapote bat erosi ahal duzu gainontzeko tresnak erosiko dituzun tokian, baina haziekin hasteko, gauza pila erabil daiteke, tetra-brik batetik jogurt pote batera.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0136 Gizakiaren tamainako edo tamaina handiagoko gainerako izakiengandik ordea, ihes egin edo ezkutatu egin behar izaten zuten.

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0049 Gainerako errepideak norantza bikoitzekoak dira.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0027 Masarik gehiena zentruan pilatu zen, han tenperatura gehiago igo zelarik eta materialaren gainerakoa sistematik kanpo geratu zelarik.

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0216 Etxe bereko umeek otoitz txandaka egiten zuten eta errosarioa esaten zuten beren hildakoen eta gainerako etxeetako hildakoen arimaren alde.

1002. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0138 - Gainontzeko edukinen garapenean azaltzen diren zientzia, gizarte, ekonomia edo historiako arrazoiak direla eta, substantzia garrantzitsuenen azterketa.

1003. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0067 Bestalde, adimendua buruko bazter mehar batera zokoratu du, gorputzeko gainerako guztia grina-gehiegikerientzat utzi duelarik.

1004. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0101 Eta, beraz, neuk ematen ditudan gainerako hobarietara nire hitzaldi hau bideratzea hobe!

1005. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0135 halako eran, non batek hagineko minetan laguntzen duen, besteak erturrenak zaintzen, hurrengoak osturiko ondasunak bihurtzen, hark untzigaleretan lagun egiten, honek ganadua zaintzen: eta horrela gainerakoek ere.

1006. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0135 Beste batek, gainerakoak gatazkan iharduki ziren bitartean, indartsu bezain zoriontsu egin du ihes.

1007. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0135 Hala ere gauza zeharo atsegina da argitasunik ez izaterik, hilkorrentzat Moria ez-ezik gainerako beste guztia ere arbuiagarri baita.

1008. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0201 Gainera, ipin iezaiozue honi bere bertute guztien batasun harmoniatsua adierazten duen urrezko idunekoa; gero, harri bitxiz beteriko koroa, dituen bertute heroiko horien guztiengatik gainerakoengandik nabarmentzea komeni dela ohartarazteko.

1009. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0201 Hala eta guztiz ere, gauza batetan bai badirela apalenak; urrea, harri bitxiak, purpura, eta bertuteen eta jakituriaren gainerako ezaugarriak soinean eramateaz aski dute

1010. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 Haurrak batetik desio du gainontzeko kideekin jolas egitea, presentzia fisikoa eskatzen du, baina, bestalde, berehala ontzat ematen du, berak baino ez duen jolasteko manera berezia.

1011. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0112 Ktenoforoak zelenteratu-multzoan sartu behar diren arren, gainontzeko lankideetatik desberdintzatu behar dira, ezaugarri hauexek direla eta:

1012. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0337 Ugal aparatuak ez du erakusten gainontzeko ekinodermatuen parakuntza pentarradiatua.

1013. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0134 Sei partiduetarik bat, gainerantzekoak markagailu zabalez erabaki zirela.

1014. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0134 Seguraren aldeko gainerantzeko puntuak jubeniletan Alustiza-Gartziandiak (18-15) eta seniorretan Iñaki Etxeberria-Aranburuk (22-17) lortu zituzten, nahiz okasio honetan Irureta-Imanol Odriozolak eta Iriondo-Aizpuruak lan handiagoak eman.

1015. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Eta, barne kapital merkatuek ere ezingo diote gainontzekoari aurre egin zerbitzu publikoen gaur egungo finantzar arazoak direla eta.

1016. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0228 Hiztegiari buruzko azterketa alderatuen, familia semantikoen berreraikuntzaren, aurrizki eta atzizki grekolatindar desberdinek ekarritako zentzu aldaketen analisiaren eta curriculumaren gainerako jakintzagaietan erabiltzen diren hitzen azterketaren bidez ebaluatuko da.

1017. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0072 Errealitatean, jadanik alderdi honek behin-behineko neurriak eskatuz zuzendutako idazkian esaten zen bezala, matrimonioa ...kaleko ....zk. finkako ...pisuan bizi zenean, aldi baterako bakarrik bizi zen, zeren eta inmueble hori ... izeneko sozietate inmobiliarioarena baita; aipatu pisua, eta berdin inmuebleko gainerakoak, apartamentu independente bezala saltzera destinatuak daude.

1018. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0318 Elementu komunetan eta gainerako legezkotan partitzeko, sei osotan eta osoaren hogeita bost ehunenetan baloratzen da departamentu hau.

1019. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0035 Erkapenaren egitasmoak, alabaina, antzinako hizkera ereduez, tribuen migrazioez eta herrien eta ohituren sorburuez erakutsi zuen guztia hain miresgarria izan zen, ez ziola inork gainerako hizkuntzak sanskritoaren ereduan aztertzeko lan gaitzari ekin.

1020. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0191 Gainerako puntuak, berdin jokatuta lortzen dira.

1021. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0213 Argi dagoenez, akzioak harpidetzen dituen akziodunak dagokion ekarpena egiteko konpromisua hartzen du: % 25a gutxienez hasieran eta gainerakoa estatutu sozialetan aurrikusitako eran eta epearen barruan edo, horrelakorik ezean, administrazio-kontseiluaren akordio edo erabakiz.

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0309 2. Sozietate partaidetuen izena eta helbidea, sozietateak zuzenean edo zeharka duen partaidetza gutxienez kapitalaren % 3koa bada Boltsan kotizatzen duten sozietateen kasuan, edo % 20koa gainerako kasuetan, duen kapital-zatia adieraziz eta baita ere sozietate horien kapital eta erreserben zenbatekoa eta azken ekitaldiko emaitza.

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0404 d) Eskrituran aurrikusitako gainerako prestazio lagungarriak burutzea.

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0035 Ikuspegi elkarrekintzaile sinbolikoa honetan zentratzen da: pertsonek beste pertsonen egintzetan zer esanahi aurkitzen duten, nola ateratzen dituzten esanahi hauek eta nola erantzuten dieten gainerakoek hauei.

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0009 - Estatistika-arloan planteatu edo sortzen zaizkion gainerako beste edozein arazo.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0024 - Errepide-sarearen aforoen eta gainerako datuen plana.

1027. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0019 Gainerako diferentzia guztiak bigarren mailakoak izango lirateke.

1028. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0068 Eskakizun edo baldintza honek 600 bat ordu uzten ditu gainerakoetarako: ikasgelaren antolaketa, neurketa eta abarrerako.

1029. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0076 Gainerakoa zeharkako gaietarako eta ikastetxeko irakasleek bereziki interesgarritzat jotako alorretarako izango da.

1030. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0024 Euskarak ez du harremanik munduan diren gainerako hizkuntzekin eta atzerritar gutxik ikasten du.

1031. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 1967 aurretik jendetzaren 90% judeotarra zen, gainerantzeko 10%-a musulmana, kristaua eta drusoa izanik.

1032. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0135 Zama horiek gainerako senideen seniparteak dira (etxean geratzen denak eman beharrekoak).

1033. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0110 Hogeita hamaikagarren poema bete-betean badator ere elorriaz gainerako sinboloen ikuskera honetara sinbolizazio anitzen artean elorriarenari ere bai baitagokio, halaz ere, jadanik sail horretan aurkeztua baitugu, ez diogu hemen beste begiraturik emango.

1034. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0570 Gainerako galderak aztertuko ditugu.

1035. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0098 50-60ko urteetan prentsak berak eta gainerako hedabideek sekulako hazkundea ezagutu zuten Soviet Batasuna izan zen inperio hartan.

1036. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0107 Gainerako prentsa mota guztietan modazkoa den gai bat ez du tintontzian gorde ume prentsa honek eta publikazio bereizituok negozioen mundua dei genezakeenari buruzko informazioak eskaintzen dituzte guri harrigarri gerta dakigukeen sarritasunez.

1037. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0513 Elusa, Akitani'ko Probintziaren uriburua, etsai orotik urruti zegoalarik ez zuan orrelako gauzarik itxaroteko arrazoirik-eta, uri irikia zan, arresi eta gaiñerako guda-babeskirik gabea.

1038. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0043 Bereala akeita ontziarekin, wisky botilla ta gañerako ontziekin azaldu zan etxekoandrea.

1039. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0017 Lenego sarraldian, artean gari ta gaiñontzekoak ebaki berriak dira ta naiko bazka izaten dute ardiek, baiña bein abenduaren asieran, berriz ere alea ereiteko lurrak gorritzen asten diranean, jatena murriztu egiten zaie eta orduan, al dan lekuan billatu bear.

1040. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00116 Arrantz-aldiari asiera emateko prestaketak burutuak omen daude. Barku eta gaiñontzeko guztiak gertu, Garagarrillaren azkenera arte iraungo duan lanketari eltzeko.

1041. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00006 b) Gainerako denbora nurse delako haurtzain baten menpean pasatzen zuten.

1042. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15566 I. Bizkaiko toki erakundeei Internet erabiltzeko bide eman eta euren kudeaketaren eguneratzea erraztu nahian, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Foru Aldundiaren web zerbitzariaz balia dadin UDALe? komunikazioen sare elektronikoa sortzeko proiektua garatu nahi du eta horren bitartez Aldundia eta toki erakundeak eta azken hauek euren artean konektatu ahal izango dira eta Interneteko gainontzekoetan kontsultak egin ahal izango dituzte fitxategi-transferentziak eta posta elektronikoa diren ohiko erremintak erabiliz; gero, bigarren fasean, kudeaketarako euskarri izango diren aplikatibo zehatzak erabiliko dira, Aldundiaren zerbitzarian Bizkaia Lurralde Historikoaren toki erakundeei buruzko informazio orokorreko web orriak sortu eta kokatuko direlarik.

1043. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18575 Jakinarazpena. - Trafikoa eta Aparkamendurako Ordenantzako arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak, euren helbidea ez jakiteagatik edo bestelako arrazoiengatik ezin izan zaizkienez beren beregi jakinarazi, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (BOE, 92-11-27) 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

1044. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18577 Jakinarazpena. - Zirkulazioko arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak, euren helbidea ez jakiteagatik edo bestelako arrazoiengatik ezin izan zaizkienez beren beregi jakinarazi, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (BOE, 92-11-27) 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

1045. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Errematerako hauxe falta zaigu: ingelesaren koine totel baldres bat izatea mundutarron hizkuntza bakarra, eta heterosexualitatearen aldeko arrazoi nagusienik gabe geratuko garenez, harridurako bakarrik balio izatea joño eta gainentzekoek.

1046. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00078 Orain gure oroitzean ezagutu ditugunak eta bai dantzatu ere hoien mutil-dantzekin eta gainerako soñuekin.

1047. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Dena dela, aipatu hiru idazleen gainontzeko elaberrien inguruko azterketa sakonagoa ere egiten du Aldekoak.

1048. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11697 Legea gainerako autonomia-erkidegoetako arauak baino harago doa, hainbat arazo bildu ditu eta arau-esparru bat egituratu du euskal kirolak dituen errealitate guztietarako.

1049. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 III.- II. tituluak, Estatuaren eta gainerako autonomia-erkidegoen legeen egitura jarraituz, kirolaren lehiaketa-antolaketaz dihardu, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen ondorioz onartutako jarraibideetatik abiatuta (lege hori Autonomia Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira Lurraldeetako Foruzko Jardute Erakundeen Arteko Harremanei buruzkoa da).

1050. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 1.- Autonomia Erkidegoko erakunde komunek kirol arloan Euskal Autonomia Erkidegoari Autonomi Estatutuaren indarrez dagozkion eskumen guztiak erabiliko dituzte, salbu eta lege honetan edo gainontzeko antolamendu juridikoan lurralde historikoetako foru-organoei, udalei edo gainontzeko toki-erakundeei ematen zaizkienak.

1051. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 i) Kirol-federazioen, kirol-kluben eta gainontzeko kirol-erakundeen araubidea finkatzea.

1052. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11706 g) Lurraldean helbidea duten klubei eta gainontzeko kirol-elkarteei laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea. Horretarako, diru-laguntzak eskainiko dira eta elkarteek beren ekintzak diru-laguntzen helburuetara egokitzea kontrolatuko da.

1053. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11706 j) Lege honen eta legea garatzen duten arauen indarrez dagozkien gainerako eskumenak eta egitekoak baliatzea, baita eta azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 12. artikuluan zehaztutakoaren arabera eskualdatu edo eskuordetu daitezkeenak ere.

1054. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14145 g) Dekretu honetan ematen zaizkion gainerako eginkizunak.

1055. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14146 h) Indarrean dirauen Lege Antolamenduan ezartzen zaizkion gainerako eginkizun guztiak.

1056. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 The Minutemen desegin zen eta gainerako bi kideek George Orleyk eta Wattek berak Firehose sortu zuten.

1057. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Heldu den urterako aurrekontua zehazterakoan, inflazioa eta euroan sartuko diren gainontzeko estatuen batez besteko inflazio tasa kontuan hartzeko gomendioa egin dio BBVk Madrilgo Administrazioari.

1058. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Hain zuzen ere, banatu zen lehenbiziko mezuak horixe eskatzen zuen frantsesez biarnesak eta gainerakoak gutxietsi gabe.

1059. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Gainerako euskal eztabaidaguneetan ere ez da salbuespen ezagun bat eginda Iparraldeko Internautarik ia inoiz azaltzen, Estatu Batuetara joandakoren bat ez bada (Basque-L zerrendan).

1060. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00018 Gipuzkoan Bidania itxita zegoen, eta, autoentzat izan ezik, hainbat mendate itxita zeuden gainerako ibilgailu guztientzat: Elgeta, Elosua, Kanpazar eta Otzaurte.

1061. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00018 Gainontzeko errepideetan arreta handiz ibiltzeko gomendioa egin zuen Jandarmeriak.

1062. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Orain bertsolaritza lantzeko orduan gainontzeko gaiak azaltzen diren testuliburuan landu ahal izango baitu bertsolaritza.

1063. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Igoera lau eta bost pezeta bitartekoa izango da, eta Europako Batasuneko gainontzeko herrietako prezioekin parekatzera helduko dira.

1064. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Eraikuntzako altuerek, indarrean dauden Hiri Antolaketako Arauetako 57. artikuluan xedatutakoa beteko dute. Edonola ere, eraikin, etxeen prototipo eta gainontzeko instalazioen lerrokadurek eta altuerek, lurzatia luzeran zehazkatzen duen linea elektrikoa eramatetik eratortzen diren zorpenak errespetatu beharko dituzte

1065. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05605 Portzentzia hau gaindituz gero, gainontzekoa ez da inbertsio subentzionagarritzat joko dirulaguntzaren zehaztapenerako ez eta honako Dekretu honetan bildutako onurez baliatzeko ezarri diren gutxienezko baldintzak betetzeko ere.

1066. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05606 6. Inbertsioak Bizkaiko lurraldean gauzatzeaz gainera, lehen aldiz erabiliak izan daitezen edo funtzionamenduan sar daitezen eta gainontzekoei lagata egon ez daitezen aktibo finko berriak eskuratzeari egoki beharko zaizkio.

1067. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999