XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Beraz gaizki Jaunartzen dauanak, donauste ikaragarria egin daroa.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Baita siñaustea, Eukaristia gaizki erabiltea ta donaustea (sakrilejioa) be.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Guizonen batec gaiztaqueria lotsarizcoren bat eguiten dabenean, jazo oi da bere senide eta adisquideac ez ezagun eguitea, eta azturic ichitea, eta nor bait aurquituten bada ain adisquide cintzo edo gurazo antzecoa bere mecedez pausoren batzuc emon guraco dabezana, asten da beti gauza ori guztiz gaizqui eguiña dala esaten eta garrotauten, eta bere burua ataric gordetan eta garbituten.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Nere gaizkijak gaiztesten dodaz, ba, ene Jauna; egin izanaren garrbai-naz, ta auxe esaka nabilke neke-bide onetan: Nitaz erruki, ene Josu; nitaz erruki ene Josu.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0011 ¿Zelako gaizkija egin ete-dautzu Josu nere Semeak? diño Miren atsegeak.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0014 Biztaldi onetan gaizkijaren antza daben gauzak gogo onez arrtu ta eruan ezkero, Donokiko aberaskijak irabazi dagidazala egizu, arren, Goiko ene Jauna, emen zeurekin atsekabe ta nekeak arrtuta, gero Donokijan Zeurekin, be, bakalduna izateko duin-etsi nadintzat.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 E. Gure pecatuetati ta gaizquiñaren cautiberioti.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 Bigarrena, gaizquiñen tentaciñoen contra arimiari indarra emoteco.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 MAIX.: Neroni ere gaizki nago.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0019 Tanti. - Oli daizki!.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 ¿Zer da? ¿Negarrez?... ¿Gaizki al zaude?.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Inguru oetan dan etxerik zarrenetakoa da, ta egundaño neretarrak, gaizki itz egiteko biderik eman ez dute.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 JOSE: Gaizki giyatzen da nausiya.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Zuri ordaindu bear dizuguna
bere egunean ordaintzeko
gaizki ibilli bear genuke.
Orra zergatik iru illabeteko
luzapena eskatzen dizugun...
.

15. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Iritxi zanik ere ez nekien; baña berarekin egotea ez zait gaizki etorriko.

16. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *224. G. Zer eskatzen degu, barka zazkiguzu gure zorrak guk geren zordunai barkatzen diegun bezela esatean? E. Samindu gaiztuztenai edo gaizkiren bat egin digutenai guk barkatzen diegun bezela.

17. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Onela ta itxuski dabillen saltzalleak, lenbizi izena galdu ta gero, gaizki gelditzen da geienetan.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 ¡A Jesus! Orren gaizki erabilli zaitudalako damuz errdira balekit biotza!.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Etzuan gaizki ikasi mutilchuak ichuaren esana.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Ibiltzen dana gaizki, bukatutzen du baita ere gaizki.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Gauzak gaizki gelditzen ziran gaiztakeri aundi orrek ondoren.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 - Ez dago orixe gaizki esana, Maixu.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Prantzisko Deuna joan zan eria ikustera, eta, arek esaten ziozkan, gauza on guztiai legenardunak gaizki erantzuten zien.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Eta ¿nundik dauka Aita Santuak eskubidea arauketa auek jartzeko? Aita Santuak Eleizako diru guztien gain agintaritza ta ornilaritza (administradoretza) dauka ta bide txarretik egindako diru oiek gaizki egin ditunak bere jabe ta nagusiari biurtzeko beargaia (obligazioa) dauka ta jaberik arkitzen ez duanak eleizarentzat eta beartsuentzat eman bearrean arkitzen da ta orregatik Aita Santuak diru oien agintza daukanak arauketa ori egiten du, ukar (limosna) txiki ori bakarrik ematera beartuaz.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 (...), gizonak osasun ona dutelako, zarrak oraindik bizi litezkelako, gaxoak beayek baño gaizkiago zeudenak sendatu diralako; guziak eriotza urrutiratzeko aitzakiren bat bai dute.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, ba, Jauna: eta orduan esan nion, eta gaur ere esaten diot, juezak ez-tutela errurik, baizik legeak, gaizki jarriak daudenian.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Itz eraltzia edozeñentzako lana ez dala bai-dakit; nik eraldutakoak ongi dauden usterik ez daukat, baña gaizkixeago ba-da ere erderaz baño euzkeraz esan naigo det.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Aindizti= matemática; itz ori erderazko algebra ikurtzeko ibilli da; aindoatzaz itz-dagite batak eta bestiak baña algebra matematica'ren sail bat, agian nagusiena, da eta orregatik dustet, ura ikurtzeko aindiztiki itza gaizki ez dagola.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Sendakin jaunak aitona oso gaizki zegoala esan zuanean, Elizakoak egiteko ta guztia Erramuntxok esan zion, eta ura il arte antxe ibilli zan.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Gaizki dago, esan zuan onek; bildur naiz.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Askotasuna erakusteko Mendiburuk batean tza erabiltzen du, besteantzi ta noizbait z uts-utsik: inguruan darabiltza gau ta egun guziak I. 80-12, birtutez birtute garabiltzala III. 116-10; nik nere barren onetan nerabiltzan itzak I. 255-11, eguraldi gaistoak gaizki zarabiltza I. 217-9.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Eta Aitak itxura ontan ikusirik etzuan bere Semetako ezagutu nai izan; eta nola eriotza baita pekatu edo gaizkiaren sari edo salaria, arrgatik bearr izan zan Jesus'ek ere eriotza eramatea.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Bañan oker diyote, nere Kristau biotzekuak; gaizki mintzatzen dira, eta oraindik charrago dana: guztiz gaizkiyago bizi dira beren naikunde lizunetan.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 An azalduko dira ausokuen utzeguiteak, lagunen akatzak, ezagunen argaltasunak eta erriyan edo erbestian igaro diran gaizkiyak.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Ori egin bearr da beti; bestela gaizki ibiltzen bai da.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Biziz khanbiatu nahi ez den haurridearen kanporat emaitea ez da gaizki bat, da on bat Haurridegoarentzat.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Jon doni Paulok bezala behar da orduan erran: Khen zazue gaizkia zuen erditik, nahasten zaituztenak urrun beite zuen ganik.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Gizonac hastetic gaizkirat itzuliac, bazohacin, emenda arau, gero-ta gehigo gaichtatuz.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Hitceman gauza ona balinbada, bai; bainan hitceman hura gaizki balitz, bekhatu egin litake hitza atchikiz, hitcemaitean bekhatu egin den bezala.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Orduan Jesus hurbildu zen eta gaizkiak erran ziozkaten heien sinets-gaiztasunaz eta bihotz-gogortasunaz, zeren ez zuten sinetsi phiztu zela, ikhusi zutenen hitzaren gainean.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 Buruzagiak miskandien eretzian gaizki gobernatu direnez.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 5n Protsimo-lagunari gaizkirik egin denez edo desiratu; houra hastio ukhen denez; aiherkunterik begiratu denez; aharratu denez; besten artian aharrarik phiztu; gaizki mintzatu; eskandal eman; gaizkirik bestez egin erazi.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 6n eta 9n Chahutarzunaren kontre egin denez bekhaturik, gogoz, nahiz, elhez, khantuz, behatuz, sogitez, obraz; libru edo kaseta tzar irakourriz; bilkhura lanjerousetan ebiliz; amorio nahasi bihotzian artzera utziz eta begiratuz; besteri okasione gaistorik eman denez; ihouren gaizkialat biltzeko chederik ukhen denez; ezkountiek deus egin dienez ezkountzeko chediaren, santutarzunaren eta obligazionen kontre.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Ez erran: egin dut bekhatu, zer zait gaizki heltu?.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Bidian gaistoareki ehadila abia; hire gaiñ ezar eztezan berak egin gaizkia.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Gaizki bildu ogiak ezti uduri, bena ahoa uzten hariñaz betherik.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 251.- Hoik dituzu, mailu batez joak (BNam), (Berdin gaizki ikhasiak,- Analogie tiree d'objets en fer battu).

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 14.- Eskuiko bearria soñuka ampauml;i bada, norbampauml;itek ongi xardukitzen du; ezkerrekoa txistus ampauml;i denean, gampauml;izki.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Onek orduan erantzun zion: Eskarrik asko, jauna... baña ez naiz arkitzen orren gaizki, modu orretan il dan txerri bat jateko.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Gero esaten dute gaizki bizi dirala, eta orrelako antzeko gauz asko.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Askotan, geyenetan, erderaz itz egiteko zaletasuna duten euskaldunak, oso gaizki itz egiten dute erderaz.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Asko ta gaizki norbaitek.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gutxi bezin gaizki asko ta askok.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta irugarren au zen mingarriena an izan zan bateri entzuteak, agizki egin zuala Labaka jaunak Patrizio Gloria del País Basko zala esatea.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Nun dira orain agindu ainbat gauz aiek? ¡A...! !¡baserritarra!! Etzaitue gaizki zilibokatu (engañar).

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ori erriak ala nai zuelako, au da, autarki irabazi zutelako izango zala, baña agintzen dutenak gaizki egiten badute, bigar edo etzi, erriak beste batzuek autu leizkela.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gaur Katalunia ere, lanik eaz dala, irabazi txikiak daudela, eta abar, gaizki dago, baño ez Araudia dualako.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Edariak menderatutakoa gaizki ikusia izango da orratik euskotarren artian.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zaizuri dala edo beste bat dala, ez luteke gaizki emango orain ere usai artako idaztiak.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta guri begiak irikitzen, gorrotorik gabe, maitetasunez beterik ibilli zaizkigun gizon prestu ta leyal oyengatik, zuk zertarako orren gaixki itzegin dezu?.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ez dago gaizki.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gaizki asi da negua.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ezbearra.- Udala'n egiten ari diran ikastetxe-lanetan zebillela, jausi ta anka-ezurru autsita ekarri zuten eta bereala Elgoibar'era eraman, naikoa gaizki; igelzero bat.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Berso berriyak ateratzeko
Badaukat borondatia,
Eutendimentua arrgi zaidazu,
Guziyon Jabe maitia;
Garai onetan askon gustua
Ondarrtzatara juatia,
Gaizki jantzitako jendeaz dago
Itxas-basterra betia;
Gauz ortatik etorri leike
Izugarrizko kaitia.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Emakume buru ariña
Basterr guziyak nazteko,
Oraindik gaizki dabillenikan
Berak ere ez du usteko;
Edaderikan onenian ba
Eropa orrla mosteko,
Beldur da auka trabatu eta
Erori edo austeko;
Gotzai jaunak oju egin du
Itxura obez jazteko.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Bañotarak, ¿zertako egin
Orren jantzi itsuziyak?
Atzerrikusi begiratu ta
Bertan badira asiyak,
Telak osoro laburrak eta
Gañera gaizki josiyak
¡Zer aurrerapenak ekarri ditun
Nazkatu asko ikusiyak!
Nazkatu eta gelditzen dira
Begira dauden guziyak.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Dezagun beraz aipha zertan duen laborariak gehienik huts egiten bere ongarrian, ala gutiegi eginez, ala egiten duen hura eginez gaizki.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta gaizki dabiltza hortan, ala aberearen ohantzeari buruz, ala ongarriari buruz.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Iraurki chuhurrean gaizki etzanik dago aberea; eta hunek uzten dituen huskinak, iraurki hura aserik, badoatzi bidea hatzemaiten duten lekhurat; ala lurrean barna, ala airerat.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Badakizue nola Conseil d`Etat delako jujeek ihardetsi izan duten: aphezpikuek ez dezaketela zenaturreri eta deputatueri izkiriba, bertze frantses guziek bezala; beraz gaizki ibili direla egun hoitan, noiz eta ere orok bethan izkiribatu baitute zenaturreri eta deputatueri, othoizteko onets detzaten ala fraideek ala serorek egin diozkaten galdeak.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Noiz ikhusi da Frantzian ohointzarentzat, hordikeriarentzat eta edozoin gaizkirentzat orai den baino errechtasun gehiago? Egundaino ez.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Errepublikaren izenean ohal duketen gaizki guziaren egitea baizik ez dute gogoan.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Anhitzek ebaki ere dituzte beldur hortan: ez dira gaizkienik hek helduko, ezen berriz lumatzen ari zeiezki phentzeak, eman nahi balute bertzala hirurgarren ebakaldi bat.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Han da, han, gain hartan, bertze askorentzat bezala, eta bertzentzat baino gehiago errientzat, gaizkirako pozoinaren ithurria.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Erraiten neizunian Barkochtarrek ororek gaizki edireiten ziela zoure berrikariak igorri gaiza, ez nizun phentsatzen hañ chuchen khausitzia.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Berzetan ontsa dena, hemen ere ez litake batere gaizki.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Batean hobeki dela, bestian gaizkiago dela, ez dakigu zer sinhets.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gu bethi gaizkigo lehen, eta oneko azken.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Ata ihourat ere ezdaiteke, zuzen eta eginbide lehen-lehenen lan hortan, zouintan kountzentziaren zola haou: ountsaren eta gaizkiaren berhezgoua, zola ezin igituzkoua, erabilirik beita botz herroka baten, botzen haborouaren gaiñen bermaturik diren lege elibatez ; ez, diot, ez daiteke behaturik izan jente fede houn, kountreko direnez, aitzinetik hitzartu gabe printzipio ezin hounkizko zounbaiten gaiñen.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Jinkouak gizounari burutzeko eman derona, eta burutze hartara heltzekoua, lehen zuzen eta lehen eginbidia da; eta gaizen, burutze hari buruz erabiltiak egiten du ountsaren eta gaizkiaren arrazoua.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Beste gainti batetarik, gobernamentu batek ez dezake inhourat ere har Eliza bere eskupeko langile publik bat bezala; ezdu herresta biltzen ahal bere aitziniala zozietate katolikoua, haren urhats khiristien jujatzeko eta gaizki edireiteko.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Bere eginbidia bazterrialat eizten du, bere kountzentzia saltzen du, zouiñek ere botzen goitigia (urne électorale) eizten beitu esku balheiu, noulako nahikouen artian. Halako jaouner bere kounfiantcharen berriz ere emailiak gaizki handi bat eigiten du.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Gizoun ilhaiñentako botzaren emaitia, krima batez ogendun jartia da, eta ber denboran, haitatiek egin dien gaizkiaren bere bizkarrialat hartzia.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Eta arren, zer nahi agiturik, botzik batere ez emaitia, bere beraren nagikeria eta oundouramen pheziez, bethi gaizki da.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Ezi, ordian ere, botz emailek lege egiliak gaizki haitatzen zutielakotz, Frantzia guzia odolstaturik izan zen, eta, dembora hastialgarri haiez geroztik, etziren agitu Frantziako egitekoak oraiko lege-egilem uduriko esku tzarretan.

89. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Aberaski ta gaizki.

90. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Auxe gauz ederra, esan eban. Baiña
gaizki atara yat, ez baitakit ongi
jotzen. Ikasia dan batek aurkitu
izan ba'leu lira au, zeñen ederki.

91. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0076 Beraren gerrak oso gaicki zoazkion.

92. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Gauza bat kontacen baitdute hegaztina ibiltari hauetaz, beren bidajeetarako bilcen direnean, konseilu harcen dutela elkarrengandik, luzaro konseilacen direla elkarrekin, eta batzuk zelatan geracen diren bitartean, beste batzuek, hux egiten dutenei, beti esistitu ohi duten exa-zikoiniei deicen dietela, eta hegaztina libreen bidajean ez abiaceagatik, oso gaicki tratacen dituztela.

93. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 ZENON - (Irakurriaz)... Emen dago berria. Iruñe. Agorrak 16. Atzo. Aramitz goiko erritik bost laguneko familia oso bat gaxotegira ekarri dute arras gaizki perretxiko pozoidunak jan zituztelako. Oso larri arkitzen dira iltzeko arriskuan.

94. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Gero ere jostunak ez dira aberastuko. Lan asko zorretan uzten bait-dute.... Ez derizkiot gaizki, ikastea, kanpora ateriaz. Nere ondoan nai ziñuzket beti; baiñan ez det alaben etorkizuna galerazi nai. Nork zaitue bada amak aiña maite?... (malkoa dariola).

95. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Gaizki dagonak ez bait du itxoin nai izaten...

96. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Au da estuasuna! Aurra oker dator eta amak gaizki ibilli-bear du. Au da estuasun gorria!

97. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Gaizki ba dator aski dezu medikuarengana joatea. Ori dezu onena. Zoaz bada lenbaitleen. Ni lanez buru gain nago ta jendea zai daukat; beraz...

98. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - (Iskanbilla sortzera dijoala ikusirik, paketsu) Ea, Ea! Osasuna ta pakearengatik, D. Justo, eskatzen dizut ez dezazula auzi ori aurrera eraman. Zuk ez uste arren, Petrikillo sendalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak senda naiean? Eri diranetatik eta ezln konta añakoak dituzute nork ez du senda nai?... (isilunea). D. Justo, zure alaba ere, txonkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petrikillo'rengana etorria da sendatzera. (Aitorkizun orrek zarztada aundia sortzen du).

99. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Zurr[un] - Atozea onera, gizajo ori (Eskutik eltzen dio). Zu oso gaizki zaude orrela, orren bakarrik. Emakume bat bearrekoa dezu. Loretxo, neurri-neurrikoa degu zuretzako.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Olivares Konde-Dukearen eskuetan utzi zituen arazoak luzaro, baiña gaizki baiño gaizkiago zijoazen.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 - Bai, jauna: ezta gaizki esana: baiño begira: eta aditu beza ondo gauza bat.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Beraz len baiño gaizkiago gelditu ziñan?.

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Len baiño geizkigo, zillarrezakoa utzirik, urrezkoa artuta?.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Orduan, zintzoak beti ondo, ta gaiztoak beti gaizki ibilliko dituk mundu ontan?

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Eta orra nola, gaizki bukatzeko arrisku beltz ura, berriro zorion eta pozetan gozatu zan.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 1. Gure baitan gaur
piz eguzki,
ezer etzagun
egin gaizki.

107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 18. Nik aiei ondo,
aiek gaizki,
anima illun
dut osoki.

108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Agur D. Martin: Ez al zaizu gaizki idurituko nere eskutitzori.

109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Lenengo miraria - Menicucci'tar Maria'k eskubiko belauna oso gaizki zeukan.

110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Onek ezkerreko belauna zeukan gaizki.

111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0166 Auzo ibarrean astindu zioten jipoia ikaragarria izan ba'zen ere, Jaun Peru'ri illak aparte, etzion bere txangoak ain gaizki jo, lendabiziko bi egunetan egin zuten lapurreta lotsagarriaz aberez soildu zuten aran guztia lori-lori etxeratu baitzen.

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Gaizki asi bazan, ongi bere bizitza bukatu zun.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Ez beti ondo, ez beti zuzen, baiñan, gure ustez behintzat, honela eman ez danean, guk eman duguna bezalakoa ez zalako ez da, ezen eta zenbait autorek zuzenez beste erabili zutelako eta oraindik ere, noizik behin behintzat, gaizki erabiltzen dugulako.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Ori pentsatu oi da, baña gaizki pentsatu.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Euskalerrian ez: euskal-idazlerik onenek ere erdera besterik etzuden irakurtzen, eta orregatik' ayen idazkiak irakurtzean' beti bildurr izan bear degu, alegia euskera jatorrez ari bearrean erderaz pentsatutako ta gaizki euskeraztutako gauzak esaten ote dizkiguden.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Norbaitek esan lezake elendarrek ere orain F oguzten dudela, ta aiek bezela egitea elegokela gaizki.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Orrelako gizonez ari gerala, esan bearrik ere ez baitago, eskatzekotan ere, ez zun lortuko, gizon zintzo-zintzoak izan baitziran eta ainbateko gaizkia da alakorik eskatzea ta eskatua egitea.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Oarrerazi bear zaie, ba, zintzoai, alabearrean eta ez yakiñik, onelako; adiskidetasunetan erori ba'dira, uste ez dezaten, gaizki ari diran adiskideak alde bat uztera beartuak ez daudela; neke bat agindu bear da ere gaiztoentzat, eta ez txikiagoa yarrailleentzat, legauspenaren otsemaillentzat berentzat baiño.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Dana dala, ondo esanak artu ta gaizki esanak... barkatu.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Olerki-saila etzan gaizki landua izan.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Argentinan Santa Fe Probintziko Rosarion, etxeko eskaleretan erorita golpe batek oeratu zun gaizki.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0178 Naiz ta geienetan Laterkide danen baimenakin jardun bearra izan, ala ere Tratatuak Laterri batzuentzat, ondore larriko erabakietan, ausikuntza batzuek izendatu ditu, adibidez: kapitalen askatasunak Laterri bateri ondorio gaiztoak ekarri dezaizkiote ta orduan Laterri oni esku ematen zaio Komisioarekin batera neurri aiei eusteko bidea artu al'izateko; berdin sartu-irtetzen diran ondasunen ordeinketari buruz, benetako egokitasunean irauten ezta txantxetakoa izaten ta auzi onen laguntzan Komisiokoak, situazioa aztertu ondoren, larrian dagonari aolkuak ematen dizkio ta baita ere beste Laterkidei laguntza eskatu ta lortu al'izango du; Laterria gaizki ta laguntzaripe arkitzen ba'da eskubide osoa du Komisioa ta Konsejuaren begirapean bear ditun neurri guztiak artzeko ta ala galpidetik irten.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Badakit lan au seguru asko gaizki egiña ta gaizki esana izango dala, ala ere irakurle ta entzuleen asarreak artzeko prest nago.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Alere, milloiak giza-seme dira gaur munduan gaizki bizi diranak, gosearen atzapar artean gorriak ikusten dituztenak.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Ezurrak gaizki zeudela-ta, berriz askatu bear zirala-ta, azkenekoetan egon zan.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Lotsatu ere lotsatzen naiz, orain artekoan ain gaizki erantzun diedalako.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Ez bait-derizkiogu gaizki.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Gero esango zaigu ondo ibilli geran ondo esan degun ala gaizki.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Bañan, aurrenekoa zaitugu itsago ortan igeri egiten, eta gaizki egiten dun argandik ere zerbait ikasi egiten da beti.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Gaizki esanak barka bitza, arren, begi zorrotzagoaren jabe denak.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Gaizki zatoz, ekin nion.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Gaizki egiña ateratzen zaio, ordea, ihardesten didazu.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Gizarteko ar-emanetarako gaizki, baiña izadiak eztu orrekin zer-ikusirik.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Orduan Jainkoak ez al du izaki gaizki moldatu oien ardurarik?.

135. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 AMA - Ez da gaizki pentsatua... Ho! gizon hek hobe ditut mugi-araztea!....

136. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 ETCHAHUN.- Zerentako ez? Ala... Ez joaitea gaizki egiten bainuen, oroi berritz joaitea gaizki eginen duta?.

137. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0085 Ez det uste, ortan ezer gaizkirik egiten dedanik.

138. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Ez gira ez gaizki usatuak, San Frantses Assisa'koaren semeak! Norat nahi joaiteko prest, ez izana gatik ere jakintsun haundi!....

139. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Esku badugu guziek Jainkoaren ganik dauzkagun ahalen eta dohainen baliatzeko ongirako bezala gaizkirako.

140. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Azkarrago gira gaizkiari gerla egiteko.

141. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Zure begietan gaizki dena egin dut; urrikal nitaz, Jauna, barka ene bekatuak.

142. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Frangotan atzartzen da eta zerbait-ek argitzen du, gaizki egin duela.

143. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Ez duk gaizki! Berehala gorritzen duk.

144. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 d) non ez duen bethikotz gaizkiari josten (IX).

145. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 d) egiten zaikun gaizkia Jainkoaren gaztigutzat onhar (XXIV);

146. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 2. Juramenturik ez duzu, Ez zinik eginen gaizki.

147. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0011 10. Gutizia izanen ez duzu, Bertzerenaren gaizki.

148. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Gorputza zertako izanen da saristatua edo gaztigatua arimarekin batean? Zeren gorputzak lagundu baitu arima ongiaren edo gaizkiaren egiten.

149. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Zer eginen da gure arima heriotzearen ondotik? Jainkoaren aintzinean agertuko da egin duen ongiaz edo gaizkiaz jujatua izaiteko.

150. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Nor oraino? Lana gaizki pagatzen duten nausiak eta lanean gaizki ari diren langileak.

151. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Orhoit oroz gainetik zer alegrantzia gutaz jabetu den, gaizkiaren aztaparretarik atheratuak ginela ohartu girelarik, hunkitzen baginu bezala begiek ezin ikus zezaketen zerbait, gure indar guziez othoitzean ari ginela....

152. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 7. Goizean goizik argia baino lenago, ta mantila beltza buruan duela beltzez beztirik esposatzen dute gaizki bizi izan den emazte berria.

153. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0023 Kapoirik jan al dezu
aurten Gabonetan?
jolasian ote dabil
ala edo brometan?
egun oyek ditut nik
gogozko benetan,
oso gaizki ibilli naiz
geroko egunetan.

154. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Denak gogoan izango dezute, ba orain dala gutxi argitaratu genitun, gobernuak onartutako prezio berriak. Aitu ta esan digutenez ain gaizki ez daudela diote. Ala ta guztiz ere...

155. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Segur kanbiamendu handiak izanen dira. Erlisioneak ere onesten ditu hein batean, bai eta galdatzen. Aspaldi du langileen beharrez grignatua dela; eta oihuka ari direla Aita Sainduak, zuzentasun gehiago nahiz. Bainan makur baten chuchentzekotan bertze makur baten sortzea, biziki gaizki lizateke. Makurra makur, chede hoberena izanik ere estakuru.

156. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Mgr Rodie, Agen-eko aphezpikua biziki gaizki ikusia zen alemanen adichkidetan; eta kaietako langile batek nik dakita zer ichtorio salhaturik, gau batez pherdek preso altchatu zuten eta bortz-pa-sei astez atchiki... Compíegne eta bertze zenbait lekutan gaindi.

157. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Indochina berriz beretu nahi luke Frantziak. Trumanek ez du gaizki kausitzen, bainan halere hangoen libertatea hobeki segurtatuz orai artean baino. Hala-hala Angleterrak eta Chinak badukete beren hitza erraiteko. Funtsean, Trumanek ez du halere hitzeman Frantziaren laguntzea edo lauzkatzea. Beharbada zerbait eginen du, paradak emaitearekin.

158. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Aita errienta zen: herriko haurreri harek erakasten ziozkaten othoitzak eta katichima: haizu zen orduan eta Frantzia batere etzoan gaizkiago: orobat jaun errientak zaintzen zituen igande guzietako meza bezperetan bere ikasle ttipiak eta bakea zen elizan. Amak etzuen hain osagarri ona: elizako urhatsetarik kampo, guti, arras guti ikusten zen bidearen gainean eta hauzoen athe-leihoetan.Theophane Venard bera? Haur erne eta bichi bat, arras jostakina.

159. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Zorigaitzez zombat gaizki abiatuak garen orai ere, politikak sekulan baino gehiago alderdikatuak, herra eta herra, kalomnia, elgar ezin ikhus. Frantzia dolakabea ithotzerat johan, besoak hedaturik, othoizka salba dezagun, eta politikeroak egun osoak leihorretik so oihuka eta kalapitan hek ere, ezin hautatuz zer gisetan behar den sabatu dohakabea.

160. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunichten, zozialichten eta radikalen alde boz-emaitea gaizki da konzientziaz. Konzientziak, erlisioneari behetuz, ez dauku debekatzen Petit-en alde edo Chevigné-ren lichtaren alde boz-emaitea.

161. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Mundu huntako ontasunak gaizki partituak dira: jende batzuek zer nahi diru eta gauza izaki bertzek deus ere kasik.

162. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Holako chederi lotzeko ez du nehork sobera bihotz behar eta hein batean on du etsimendu pochi bat. Erlisioneak bertze mundu baten esperantza emanez, hiltzen du baitezpadako etsimendu hori, eta horra zertako behar den erlizionea kendu. Zerua hil-ondoan ukan ustez, gizonak ez dira entseatzen ere mundu huntan dohatsu izaiterat. Balekibale bizi dira, herrestan, eta horra zertako hain gaizki doatzin oro, bethi eta denetan.

163. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bainan jakitatea gidari mundu huntan? Jakitateak gizonak amultsu bilhakarazten? Zer ilharra! Ez dugu urrun behatzearen beharrik ikhusteko jakitatea ongirat eta gaizkirat bardin lerrakoz dela. Oraiko gerlak ere jakitateak tresnatuak dira...

164. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bena audela, hanitch aldiz, mouldegaitzkeriaz edo ezacholkeriaz, gizounak berak sordei gaichki erabilten dutu lur hountako berjin gaizak! Holatan, zer bekhatia eta ogena goure bortu eta mendi bizkarren beren zuhainetarik noula nahi pikarraitzia...

165. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Eta zer estazione sainduak ez ditugu kurritu! On dugu segurki Jesusen oinhazeez orhoitzea, jakiteko zer gosta zaizkon gure bekatuak, eta jakiteko ere ez gaudela elgarretarik berech, ez ongian ez gaizkian!

166. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Orotarat 60 kolpatu kondatu dituzte, hetan 25 arras gaizki; muttiko bat eta bi emazte galdutzat zauzkaten igande aratsean.

167. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 c ) Astoak eta idiak bedeinkatuak diralako ( Jesusek Betelemen bedeinkatuak ), bidez doazinean gauza tcharra non dagon jakiten dute.Horren gatik astoa sokatik dabilanari ez zako tcharrik ( edo: gaizkirik ) gertatzen.

168. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Errazue ez dela hain gaizki! Alokairu horrekin egin ditake nik uste sakelako sos pollita. Ez duzue uste?

169. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bixtan da eskola geiago duena ez dela gaizkiago ikusia izanen...

170. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Beraz bakoitzari utzi bear saio nai duana egiten; libertadea kentzea gaizki dago, oso gaizki...

171. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Eibartarrak, gaizki mintzatzen dalarik, zergaitik erabiltzen du euskal-gaizto itza? Euskeraz gaizki mintzatzen diranentzat ain zuzen ere.

172. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Baiñan alderdi auetarako zenbait pentsalari ta estudianteak bere artean asko eztabaidatzen dutelako, liburu asko irakurri dituztelako ta guztietzaz gaizki mintzo diralako bere burua sozialista jatortzat dute.

173. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Diruz ere ez gaude gaizki orrelako Eda Etseak sortzeko.

174. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Neri ez zitzaidan ain gaizki iruditu euskeraren alde egiten zan dei au, eta euskaldun guziak aintzakotzat artu ta orrela egiten asiko ba'lira, euskerak zerbait irabaziko lukela esango nuke.

175. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gañera gaizkixeago bederen ari gerala poliki poliki ikasi egingo degu obetoago egiten Euskaldun eta abertzale geranez orrelaxe egitea dagokigu.

176. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Ez dago gaizki Juan Joxe, larogeita zazpi urte ta oraindikan ere edozein añako mendi gizona zaude.

177. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Itxuraz etziok gaizki... Baña emakumeetan itxurak baño geiago balio dik bere zintzotasunak, etxe lanetarako trebetasunak, sendiaganako maitasun garbiak.

178. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0125 GAIZKI MOZTUTAKO ITXASONTZIA.

179. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Bilbora eruan eben, Guimon jaunaren gexotetxera, baña berandu zan orduko Guimon'ek, ikusi-alan, Kepa'ren alabai onela: Zuen aita gaizki dago, oso gaizki; Eleizakuak eginda ezpa-dago, ibilli arin.

180. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0097 Gaiari aurre egiten ausartzen da, leunki: PEDRO.- Eta zuek, zer moduz zabiltzate? LURDES.- Gaizki... gaizki... - eta horrek ere influitzen du....

181. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Iñigo - Ez dago gaizki asmatuta, hi (Xabierri) Joxe Peilo, hori gogoan hartu gero.

182. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Telefonoko deia ezin hobeto etorri duk, denak ez diguk gaizki urtetzen.

183. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Gaizkiagora ez dik egiten, baina aurrera ere ez.

184. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0039 (Azken hitz horiek erran bezein laster oihu batzu entzuten dira eta Roxali lasterka agertzen da oihuka: Anderea! Anderea! Anderea! eta Ttittuk segitzen du, bere gau-atorra gaizki jantzia... Eta orduan hazten dira tira-birak... Roxali jo huna, jo hara, Ttittu ondotik, azkenean Roxali, Dorothée-ren gibelean dago, Ttittu aldiz aintzinean, buruak mugitzen dituzte... Lasterka abiatzen da Ttittu, Roxali ere bai, Dorothée oihuka ari da): Ttittu, geldi zaite, Ttittu! Geldi zaite. Nere maitea! Ttittu geldi!

185. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0095 BALENTIN - (Sakeletik larrutx-idazki bat atereaz). Honetxegatik! (Zamaltzaiña zurbil eta mutu geldi bedi). Nik bezain ongi dakizu larrutx hau nun zijoan. Ez duzu gaizki pentsatu. Zagi baten barruan, jaunok! Bere soiñean ezer ageri ez zenean, zagi barruak arakatzea eman zidan buruak. Eta horra, xagua bertan agertu.

186. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0101 MAITE - Balean nindunan... Hiruzpalau gomita errefusatuak. Azkenean bat jin zaidan. Itxuraz ez hain gaizki. Egia errateko mutiko ederra. Baina dantzan hasi orduko ezpainetan ausikika hasi zaidan...

187. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JOXE RAMON: Bai, zuk adina urte hartzea ez litzateke gaizki.

188. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JUAN ANDRES: Ni ere Iñazio Marirekin nago gehienbat. Neri ez dit ardura egun dena burua jaso gabe lana egiteak, ez nago erraztasunari begira baina bai ondo irabazteari. Badaude hor eta hemen banaka batzuk argi jokatu eta aberastu direnak... Haiek aberastu badira, zergatik ez neu? Beti larri antzean ibili beharrean ez zen ba gaizki egongo dirua irabaztea, lana gogor eginda egin behar bada, baina ondo irabazita eta ez hemengo moduan... Baserriko etorkizuna jakina eta ezaguna da!

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00071 Hasieran ongi ala gaizki pizten zituen argiak?

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Bestetik, gizartearekiko harremanak ezartzen dituzten usadioak gaizki bereganatzen ditu.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0030 Ba...... bera, orain beti iristen da ordubete lehenago, gaizki dabiltza erlojuak esaten du.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Hala ere, beren lanbide edo profesioagatik (irakasleak, itzultzaileak, idazleak, telebista-irratietako aurkezleak etab.) arau horiek ondo baino hobeto jakin eta konplitu beharko lituzketen askok eta askok, egunero hontan hortatik haretara, hontasko, hartarako, honeri, hareri modukorik jo eta ke esan eta idazten dutela eta, ez da gaizki etorriko, eztei zaharraz gonbite berri egiteko arriskuaz ere, puntu horiei berriz ere ukitzea.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Norbaitek, noski, berauek txikikeriak direla pentsa dezakeen arren, beste batzuk, ordea, gure haur eta gazte gehienek gure hizkuntza ikasten duten une honetan, ez dugu uste komunikabideek eskaini beharko lieketen eredutasun eta finkatze-laguntza inondik ere baztertzekoa denik, are gutxiago, gainera, telebista, prentsa eta irratietan gaizki edo gutxienez ikastegian edo liburuan ez bezala agertzen diren esaldi arduragabeengatik gero irakasleari etengabeko galderak egiten zaizkionean: ongi erantzuteko txarrak, gainera: Eta orduan, Euskaltzaindiak zuk diozun bezala hori erabakia baldin badu, zergatik ez dute horrela esaten ETBan, irakasle?

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0137 - Mugen ezarpena Beste alderdi batzuren azterketatik atera daitezkeen datuez osatuz problemari muga batzuk jarri behar zaizkio, esate baterako: zenbateko iraupen-denbora eman behar zaio objektuari? Erabili eta botatzekoa ala urtetako objektua behar du izan? Arrazoi ekonomikoengatik edo, erabili behar al da zati prefabrikaturik? Ba al dago ezagutu beharreko arau ala debekurik? Forma eta kolore edo merkatu exigentzia jakinik bai al du (esaterako, jaboi beltz bat gaizki saltzen da eskuak zikindu behar dituela dirudielako)?

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0014 Bukatzen duzun batuketa bakoitzeko (ongi ala gaizki egon) 4 puntu, eta akats, bakoitzeko puntu bat kendu...... eginak...... akats.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0172 Ahateek hegoak dituzte. Baina, gaizki egiten dute hegaz. Igerian, ordea, ongi egiten dute. Igerirako hanka bereziak dituzte.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Adibide hauetan ikusten da: gaizki Egunkarietan idazteko behar dira: papera, lapitza eta gogoak.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Gaizki irakurtzen duen haurra ez behartu denen aurrean ozenki irakurtzera, berak nahi ez badu.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0105 1.- Nik Joni hitzegin diezaioket gaizki zutaz; zuk, aldiz, ezin diezaiokezu nitaz gaizki hitzegin.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0096 Aipagarria da, gaizki ulertuak lehenbailehen baztertzeko, NC eta CNC hitzekin gertatutako nahasketa.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 Txarrena gaizki esanak direla.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Matematikak gaizki erabilirik eta zoritxarrez horrela gertatzen da askotan bilaka daitezke sustantzia ekonomikoaz hustutako zorroztasun-pretentsio bat, ke-kortina bezala erabiltzen direlarik arazo konplexuei eta gardentasun formalez tratatu ezin diren edota inplikazio ideologiko edo politiko desatseginak dituztenei aurre ez emateko.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0249 Gaizki / Ondo / Ondo /Gaizki. Leku txikiegian badago ere motoreak erretzeko arriskua du, zeren aire freskoa hartu beharrean berak berotutako airea hartu beharko bait du /8.3. irudia.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 Gaizki dauden fitxa horiek bakarrik bueltatu.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Egia esan, euskal gramatikek hainbat euskaltzale sorterazi zuten morfologiaren, deklinabidearen, aditzaren eta sintaxiaren alorrean ondo jantziak, beti ere euskaraz ongiaren eta gaizkiaren bereizmena buruan edukiz.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 6. Gaizki ulertu duzu, neska, ez bait dugu horrelakorik adierazi.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0045 Birlandaketak Batzutan gaizki funtzionatzen duen gorputz atalen bat aldatu beharra dago.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0137 Kasu honetan dialekto hitza gaizki erabilia dago, eta erabilera hori egiten duenaren ezjakintasuna besterik ez du adierazten.

209. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0009 Tarteka-marteka geldialdiak egiten zituen, zenbaitetan aurretik idatzitakoa kitaborroiaz ezabatu, eta beste batzuetan, pazientziarik gabe, gaizki jarritakoa gainetik tatxatu eta aurrera jarraitzen zuen.

210. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0009 Baina berak bazekien gaizki zegoela.

211. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0009 Joan da medikuarengana eta medikuak esan dio: oso gaizki zaude, andereño Milagros, eta operatzen ez bazara hil egingo zara.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0016 @- Gaizki bukatuko dugula esaten diat... @- Baina isilduko al haiz behin betirako, mikrobioa, zakur miniatura, oliontzi tapoia?.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Holger ohartu da gaizki egin duela eta eskua jartzen dio sorbalda gainean Beni.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0080 - Ez dizut gaizki begiratzen - erantzun zion Benek.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 Gaizki zeukaten oso horrela, lantokiaren zain hainbeste denbora, beti alde batera eta bestera.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0071 - Karrera bukatuta atzerrira joan gura izan nuen hizkuntzak ikasteko, baina gurasoek ez zidaten utzi, arima gal nezakeelakoan atzerri lurretan eta nik ez nion gaizki iritzi.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 Atzera zubitik aurrera etxerantz gentozela zera aholkatu zigun, alegia, ahalik eta isilen eramateko auzia; arratsaldean aitonarekin egon nahiko lukeela berak ere, eta egunez inolako agerpenik eta ezeren arriskurik-eta ez zegoenez nonbait inorentzat, bada lasai ibiltzeko Jainkoagatik! eta elurpistako ipurmasailekoak ez zitzaizkigula gaizki etorriko esnai mantentzeko.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Baina bihar etortzen naizenean ezer ematen ez badidazu, oso gaizki ibiliko zara.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Baina ez pentsa horren gaizki irten zitzaionik! Ezetz zuk hobeto egin!.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Gaizki xamar habil besteen urteak kontatzen! - Ez nian entzun Mikela haurdun zegoenik.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 - Nonnahi daudela ere, gaizki ez.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0118 - Ez dago gaizki, polizia munizipal bat pistolarekin!.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0053 ZERRIA: Grrrrrrr. ALKATEA: Isatsa oso gogorra. Urdaiak oso ederrak. Baina hankak oso motzak. Ez dago gaizki. Ikusiko dugu. Hurrengoa!.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0112 AMA: Ñooo, ez dago gaizki! Zoazte orain patinatzera nik merienda prestatzen dudan bitartean. Tira!.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0075 Hala bada, Dave, hain gaizki eta gaiso egon arren, jarri zuten bere lekuan.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0099 Orduan, salerosleak honela esan zion osaba Tom-i: - Orain entzun iezadazu ongi beltza!: Nik ez ditut gaizki tratatzen neure esklabuak, hauek maltzurkeriaren bat egiten ez badute behintzat.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0112 Baina nire menpekoen aurrean ez nuen gaizki gelditu nahi eta ahots apalez baina ziurrez erantzun zion: - Nik hirekin batera egingo diat berriro proba hori... Gaur arratsaldeko bostetan, zinetokiaren ondoko semaforoan itxoingo diat!.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Harriak biguntzeko negarrekin, honela omen zioen: Ezki goxagarria! Ez duk gaizki galdu nere familia!.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 Ez zegoen gaizki. Bide hartan zehar nekatu ere egin bait ziren.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0096 - Hain txikia izateko ez dago gaizki ezta?- galdegin zien Ayrton-ek bere bidaiakideei.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 Ikusi orduko, Miss Noris, hemengo emakumeak zein gaizki jazten diren komentatu ondoren, algaraz barreka hasten da.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 Pena da andereñoak baimenik gabe barre egitea debekatzea, oso gaizki pasa bait genuen aguantatzeko.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 - Gaizki egin dut nire aitaren aurka altxatuz eta etxetik ihes eginez... Nire aita hemen balego, orain ez nintzateke goseak hil zorian egongo.

234. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 - Gogo oneko gizon-emakumeen alde: Ongia eginez eta gaizkia borrokatuz, Jainkoaren Erreinua gizartera ekar dezaten.

235. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0126 Garbi nazazu, garbi osoki pekatutik, nere gaizkien berri bai dakit, pekatu denak beti begitan badagozkit.

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00060 Ez dago hain gaizki.

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0061 Gaizki al zaude....

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 Eta oso gaizki sentituko zara nitaz barre egin eta gero nor den zuk baino lehenago asmatzen badut.

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0199 Egun haietan enfasi berrituz errepikatua zuen bere esaldi zahar bat: Ni zaharturik, gaixoturik, nekaturik, desengainaturik, esetsirik, belzturik eta gaizki ordaindurik nago.

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0177 Jende arruntak, esate baterako, gaizki osatutako seme bat izan eta zerritegiko aztakara botatzen zutela segidan.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Ezkonberri ta eskindabiarren ugarteraino heldu naiz, eta mutil zaharrontzat ere ez dago gaizki Mallorca.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Orain, ordea, ezagutzen zuen nori zer komeni zaion jakiteko modu zihurrra: bihotzak, bihotz taupadek erakusten dute egindako lana ongi ala gaizki dagoen, gehiegi ala gutxiegi den.

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 Mallorca`ko etxea ere ez zitzaidan gaizki etorriko oporretan eguzkia hartzera joateko.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 - Ba, hola zeudek gauzak, Paulo, gaizki.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 Gaizki, baina... beltzez jantzitako gizonak eskua kendu zuen Pauloren sorbaldatik, eta aidean astindu zituen... baina konpontzeko moduan oraindik, Paulo, konpontzeko moduan.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 Agian ez zen hain gaizki biziko neska haiekin.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0092 Bestalde, buruak buelta eta errebuelta ematen zion: Ez dakit, honenbeste diru... ondo nago baina... zer gauza sentitzen den... gaizki bezala ere banago-ta... nondik joko orain?... ez diot dena Katalina Sudurovari emango, aprobetxatuko bait litzateke... egunero bost kopek janaritan gastatuz gero... baina... bueno... nahiz eta... tira, tira....

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0040 Edwardsek, alderantziz, drogarekin jarraitzen zuen eta osasunez gaizki zebilen.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0040 - Kaixo, Edwards! - Ola, Norman! - Zer moduz? - Gaizki.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0021 Frantsesak gehiago izanki Mudjahidak gaizki erabiliak ziren (garai berean zibilak ere), hortakotz FLN-ak lurpeko aterbe, ospitale ta janari tokiak eratu zituen, batzutan sasi azpietan besteetan matmorra, soto zaharretan.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0021 Preso hartuak zirenean, bigarrenak askozaz gaizkiago tratatuak ziren, aitorrerazteko egiten zitzaien tormentuez kanpo ere.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0081 - Miriam, gaizki egin diñat, hirekin ibiliz... - Eta zer? - Ezin diñat beste behin... senarrari utzi beharko hait... - Ez haiz bekaitz...? - Ez, baina hi bahintz antzua?.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0099 Gaizki nago: oiñak eta eskuak lokarriz trabatuak, ezin lokartuz; nagoen oihalpera urbiltzen zerbait nabaritzen dut; norbait hor dago.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0101 Emaguzu egunean eguneko ogia, barka gure gaiztakeriak, egiten dizkiguten gaizkiak geuk ere besteei barkatzen dizkiegun bezala, eta lagun egiguzu proban gaudenean.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0092 Dakusazuenez gizadiak bizitzari buruz oraino ere ikusmolde eskas eta zikoitza du arras; eta hori hala deno gu gaizki ibiliko gara.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0024 HARRIEKIN HIL ERE Sakoneta gaizki dago.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0093 Bai, neskak ez zion gaizki esan: han zegoen bidearen bukaeran berak esaniko edifizio handi hura.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 (...); edo mutil indartsu bat, behar-orduetan beren meneko nahi zutena; edo nausi bortitz bat, gaizki dabiltzanak errausten dituena... holako Jainkoari hobe dute segurki uko eginik.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Aitama guziek badakite, haurra biziki goizik ohartzen dela, ontsa ala gaizki ari den.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Haste hartan, burrasoek manatua da ontsa, burrasoek debekatua gaizki.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Bainan emeki-emeki konprenitzen du, aitamek deus ez erranik ere, aitamek deus ez ikusirik ere, ontsa edo gaizki direla, egiten dituenak.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Ohartzen, gezur bat sakatzen badiote aitameri, eta hek sinesten, bere burua ez dezakela tronpa, eta barne hortan zerbaitek erraiten diola gaizki egin duela.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Itsaso, erdi-sekretuan horrenbeste maite zuen emakumeak, bere gela berean lo egin zuen; bi litera zeuden eta bera, Joxemi, goikoan zegoen, eta orduan Itsaso heldu zen eta eztitasunez biluztu zen eta behekoan sartu zen, eta Joxemik jeitsiko al naiz? eta ez eta beharbada... pentsaketan denbora oso goxo iragan zuen; zerbait horrela izan zen behintzat, gaizki akordatzen bait zen.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jarridazue hango puxka bat eta saltsa ere, nahiko da, tira gehixeago, zuek ez duzue hemendik nahi?, ez gutxi jango diat gaurkoan, hik gutxi jan bai zera ez diat uste, ez, atzo beste afari bat izan genian eta kristorena sartu, lehertu zorian ibili nauk gauean, amets txarrak izango hituen, ez zeren burua ametsik kozkorrena egiteko ere ez baitzegoen, hamar ordu lo eta logurez jeiki naiz, ez zegok gaizki, zenbat eta gehiago ohean orduan eta ohezaleago legea duk, baina ona ez, zertaz ari zarete?, jateaz.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0067 - Zenbat urte daramatzak hor? - Ez naun gogoratzen... orain gaizki giauden, grebatan eta.

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0141 Ordea, bazkal ondoren, bat batean, Don Kosmeren tripatik soinu bat irten zen: - Beeee...! Eta oso gaizki sentitu zuen bere burua.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0169 Emaztea beste batekin ibiltzea gaizki ikusia zegoenean, beste bat horri belarrondokoa ematea edo haren giltzurdinetan labana sartzea ez zegoen gaizki ikusia.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0169 Alderantzizkoak egiten hasita ere balegoke zer esanik: Emazteak ohean bere senarrarekin zer egin haundirik ez duela ikusi eta zer gertatzen zaion galdetzen dionean, honek: - Ez didazu txikiteorako dirurik eman eta hazi bankura joan behar izan dut... Badakizu, 2.000 pezeta ez dira batere gaizki etortzen.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Solidaritza bakarra da kristauei ukatu behar zaiena: gaizkiarena.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Baina inork ere ez zion bekatuaren salakuntzarik egin, eta inoiz ere ez zion Berak amore eman gaizkiari.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Ez dakit ondo egin dudan, edo hobeki esateko, gaizki egin dudala uste dut.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Nork pentsatu behar zuen gaizkiaren buruzagitzat jotzen zuten hura honen maite izan behar nuela?

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 - Lehen gaizkiaren errealitatetik irudira sortu bazinen, nork jakin irudiak gaizkia sorreraziko ez duen?

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0177 Gauean gaizki lo egin eta egun hura txarra suertatu zitzaidan.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0114 Senar-emazteen arteko hauziak gaizki segitzen zuen eta ez zitzaion konponbiderik ikusten.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 - Emazteen txanda, orduan. Ez zegok gaizki.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 - Hori gaizki egin zuen.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 - Eta? - Norbaitek miss Rosaren gorabeherak oso gaizki doazela sinisterazi nahi digun seinale.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Kotxeen artean jeep bat aurkitu zuten, gurpil trinkoduna, eta gaizki ez zitzaiela etorriko iruditu zitzaion Albali bapatean; beraz, motorreko elkarketak berrezartzen aritu behar izan zuen Didacek berriz ere, kotxea ibiltzeko moduan jartzeko.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Egunez gauzak gaizki samar aurkitzen ziren; baina, gauaz, Mark zaharra bere ohe gainean etzaten zen, esnai, eta isiltasun bizian entzuteari ekiten zion, etxean zehar geldiro zebilen Etsaiaren oinkada ixil eta arinak aditzen zituelako ustetan.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0038 Nik gaizki kalkulatu nuen, zeren jarraitu egin bait nuen, eta kemen gehiagoz hala ere: - Min egingo dik ala ez, baina Joxe arrotza ez duk, eta hemengo guztiari estimazio handia ziok.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0086 - Barka esan zuen malkoak lehortuz, baina hain gaizki pasa zuen....

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0102 Gaizki idatzirik ere, euskal izenak antzeman ditut non-nahi: Etché chouria, Soubigagnéa, Harotçarena....

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Gertatutakoaz jabetzen hastean, gaizki sentitu nintzen, asaldaturik eta galduta.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0053 Eta arrantzaleak erantzun zion: O efriten jeke hori, horrela al da nola bihurtzen duzun gaizkia ongi truk! Ez dabil atsotitza okerturik, ez!.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Bere gainean, gaizki argitutako gela batean, errosarioa errezatzen ari ziren.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Orduan, gai ezberdinei buruzko elkarrizketa atsegin bati ekingo dio, nahiz eta gizartean oso gaizki ikusiko liratekeen gaietaz hitzerdika hitzegingo duten.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0009 Eta kimaketan nik inori ikusi ez diodan esku antzosoa ziken - eta ez duk brometarako!: hik gaizki kimatzen baduk, konturatuko haiz, (...).

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0089 26. Gizon gaiztoak Ez dira izutzen ezeren aurrean bere gaiztakerian. Errespeto handiko eta oso handiko pertsonen konfidantza gaizki erabiltzen dute, eta areago irri egiten diete gainera. Hona adibide bat!.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Chloék esaten didanez oso gaizki portatu da egon diren hotel guztietako jabeen alabekin.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Gutiz gehienak gaizki erabiliak eta torturatuak izanak dira.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Gauza jakina da munduko estado gehienetako poliziak preso-politikoak guti edo aski, gaizki erabiltzen eta torturatzen dituela.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 Zuzenean egindako produkzioa, nahiz eta gaizki atera ez dago berriro errepikatzerik.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Hogoi urtez han egonen da, ez segurki gaizki tratatua, eta badakigu haren alaba Iñigak Abd-Allah printzea amodioz xoratuko duela... eta horra nola egun batez sortuko den Abd-Allah eta Iñiga delakoaren iloba ttikia, Mohamed baten semea, Abd al-Rahman hirugarrena!.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Gaizkia eta ongiaren arteko lehiatze honetan, estilizazio eta herrikoitasuna, ideia-konplexutasun mailagatik, ditugu jaun eta jabe; ideia abstraktoegirik ez: Bakea, Zuzena, Egia eta honelako izateak ez dira oholtzara igotzen, ezta jainkorik, jesusik, ama birjiñik ere.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Antzokia hutsa da, estilizatua; ez du mundua gaizkia / ongia dikotomiaren aldetik baino itxuratzen: enperadorearen jauregia izan daiteke eta era berean presondegia, bataila-tokia, gotorlekua edo infernuko sarrera.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Amaieran zer esanik ez, ongia nagusituko zaio gaizkiari.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Lehiatasuna dela medio, kolejio horretara joaten diren ikasleen ezaugarri ohizkoetako bat gazteak nolarebait besteak baino gutxiago direla uste izatea da; gutxiago jakitea gutxiago eta gaizkiago pentsatzen den seinalea bait da horrelakoentzat.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Berak aitortu zigunez, nahiz eta gurasoek etxean umeei beti nafarteraz hitz egin, umeek herriko euskaraz mintzatzen omen zaizkie, eta zenbait gauza gaizki erabiltzen dituztela esan ere bai.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Nork jakin, guzti hauen lana hain gaizki ezagutzen dugun une honetan.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Ondoko urteetan inguru hartan mugitu zen, eta 1793an berriz ere osasunez gaizki jarri zen, eta urte horretako Maiatzaren 27an elizakoak eraman ere bai, Ekainaren 2an ordea, gantzudura edo oliodura hartu ere bai.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Gaur oraindik ez datorkio hain gaizki eta merezi du hemen irakurtzea; hara zer zioen: (...).

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Zizareek lurzoru bat mila modutara mesedetzen eta aberasten badute, alderantziz, inguru batetik desagertzen direnean, kalteak besterik ez dira sortzen: gaizki deskonposatutako materia organikoa lurzoru gainean pilatzen da, ura iragazteko ahalmena murrizten da eta, orohar, lurzoruaren egitura-kalitatea txikitzen da.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0118 Borroka harmatua gaizki eta politikoa okerrago.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0080 Horregatik eusten dio borrokari, ziurra ikusten bait du garaipena, nahiz eta orain gaizki pasa beharra izan.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0104 Baina linguistak, linguistikatik zeharo kanpora ateratzen badira, politikara edo administraziora esate baterako, beste hango beren prestigioaz ez abusatzea eta lekuan lekuko beren gaitasunaz eta zientziaz baino ez baliatzea ere, egiaz jakintsu batentzat ez legoke batere gaizki.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Gutxieneko kosteak gaizki pagaturiko discjokeia eta diskaetxeek jartzen dute gainontzekoa, irabazi handienak.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 1820 aldean, esate baterako, hau zan giroa Prokes berberak dionez: Hirietan arlotekeri-sinaletzat hartua zan txekeraz egitea: gizartean txekeraz mintzatzea gaizki ikusia zan arrunt.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0239 Har-eman gaiztoetan genbiltzan eta beti gaizki mintzatzen dira gutaz.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Adiskiderik hoberenei, berriz hirutatik bi aitortzen badie, ez dago gaizki.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0066 Beraz, bueltarik gabeko egia bat dinogu, gizonak lan gitxiago egiten duela baina jan ere, gutxiago eta gaizkiago egiten duela, dinogunean.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Puntu honetara ez da gaizki heldu (ipar.), puntu honetan ez dator gaizki.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Gaizki jotzen du txistua.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 hasiera/ hasera. Orobat hasiera, inolako dudarik gabe, hasera azken urteotako bitxikeria delako; gainera ez dugu uste inork baiezta zuzenez baiezta dezakeenik hasiera gaizki eratua dagoela.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Herrira heldu zelarik, Uharte Arakilen aurkitzen zen gure gizona biziki gaizki eta han, hil aurretik, testamentua baietsi zueneko ondorioa izan zen.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Zatiketa ideologiko hauen gatik daiteke euskal literatura, eta bereziki emakumeen idazkintzan hain gaizki ezagutua euskaldunen artean...

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0087 Gauza bat bada kritikalari batzuk egin erreprotxuetan zuzenkontrakoa iruditzen zaidana: pastoral egileek euskara ez zekitela edo gaizki zerabiltela, alegia.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0063 Alta ez da, ez eder, ez laket, gizon bat etsai izanik ere, hil orduko, berehala hartaz gaizki mintzatzea.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0078 Hiltzerakoan ere, bere burua gaizki ezagutu duenean, berak bere baitarik galdatu du bere kofesorra, aspaldi adixkide zuen fraide zahar bat.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0141 Dena lehertzera utzi dut; eta horrela, eta ez bestela, gaizki esanak zuzentzen ditut poliki-poliki, hiztegi-xehatasunak ontzen; ez, ordea, hiztegi sasijakintsu bat; fameliako hizketa apalaz besterik ezer ez, baina zehazki; hauxe bait da bestela gure gizaro honetako ahulezia...

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Hazten zihoan nazionalismoak ez zion Europari bide komenigarririk eskaintzen: etxean gauzak gaizki eta ezin ba kanpoan hamaika gatazka neketsutan sartu....

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0057 Faktore bi hauen gaizki erabiltzea nabarmentzen da artelan txar eta poto eginikoetan, baina artista onen obra heldu, borobil edo ongi eraikietan (gorengoak ez izan arren) ez dira kasik agertzen.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Badu halako esperantzatxo bat garaipena lortzeko, baina gaizki aterako ez ote zaion bildurtxoa ere bai.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0114 Bidaia osoan zehar ajentziak eskaintzen zituen zerbitzuak ez dira bete edo gaizki bete dira.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0094 Gaizki aurreratu nahi zion norbaitendako zela uste dut.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 Perretxiko txar bat jaten baduzu, gaizki ibiliko zara.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0091 Beraz, ez zen antzerkia onartzen eleizaren aldetik bekaturako bidea eta ez onbidea zelako, eta ondoren komerianteak ere xit gaizki ikusiak ziren: (71) FRAY BARTOLOME: Aip. lib. 149. orr..

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0261 Estelak ez dira oso dotoreak; gainera, gaizki kontserbaturik daude.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0051 Gabriel beti berandu ailegatzen omen zen trenera, bizarra gaizki moztuta, eta oraindik gorbata saman ipini ezinik.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Presazkoa zitzaigun lerro hauek, ia ezegokiak, aurreratzea, gaizki ulertuak izan ez gaitezen.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Burruka honetan ondo irabaztea dago; gaizki, galtzea.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 3. Pasarte honek zera erakusten digu:
a) Biggs andereak alaba ez zuela atsegin.
b) Alabaz kezkatuta zegoela.
c) Alaba gaizki tratatzen zuela
.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Baita gaizki elikaturik, makal eta eri dauden bere gorputzak berak ere.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0153 Ez dut esango, bestetik, berez eta definizioz edo ezinezkoa denik: batzutan ongi burutu da kondairan, eta beste batzutan gaizki.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Gaizki konserbatuta daude.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Eta morfologiaren aldetik gaizki daude partizipiodun formulok (silaba bat gehiago sartzearren eginak): , etab.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0049 Burjes tipiak 1848ko uztailearen egunen ondoan, gaizki sarituak kausitu ziren, ikusiz beren interes materialak arriskuan zeudela eta interes horiei geriztatu behar zieten berme demokratak, kontrairaultzak zalantzan jarriak.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Zinez samina izan zen abertzaleentzat gudaldi hura, hain gaizki taiutua.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0007 Adibidez, Matematiketan bikaina bazen, Literaturan erdipurdika zebilen eta Latin eta Alemanean gaizki.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Nola hasi dela hau uste duzu? (Pospolo irazeki batetik, gaizki itzalitako su batetik, eta abaretik).

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0017 Aramear kutsu hau grezitarren artean gaizki ikusia zen, itsusitzat jotzen zen, eta txukundu eta korrejitzea pentsatzen zen.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0257 Gaizkiari aurpegirik ez emateko esaerak esankizun berezia darama; izan ere Jesusek beti aurpegia eman behar zion zeloteen irizpide nagusiari, hauek Erromako Estatuari armaz gogor egin behar zitzaiola bait zioten (O. Cullmann).

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Inor agurtu nahi duenean, miau bortitz bat botatzen du; zerbait nahi duenean, eskabidezko miau bat; gaizki dagonean, miau gozo bat.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 - Gaizki ohartu hatzaio, ene ustez; badituk-eta bi ore-mota: bata txuria duk, eta bestea beltx.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Sinuren ankak lur jo zuten une unean eman zuen kolpea krokodiloak; baina gaizki atera zituen kontuak harek ere, eta segundo zati baten erretrasoa ekarri zuen.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0183 C baserria, urtetik urtera gaizkiago dabil.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Idortasun handieneko zabaldi ikaragarri haietan, gaizki eraikitako lurrezko etxe pilo bat besterik ez dizu eskaintzen zure begitara; dena du goibel naturalezak han; isiltasun handiena nagusi, inolako hegazti hotsik ez entzuten inon....

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0304 Zazpi, ez da katua gaizki.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0120 Ez dira falta, egia esan, ohizkoegiak baina sarri askotan gaizki erabiliak diren elebitasuna (beronen mitifikazioa eta tranpa barne) eta diglosia; ez da falta ezta ere hizkuntz ordezkapen, minorizazio eta hizkuntz gatazkari zor zaiena, edota estandardizazioak eta dialektoek erakusten duten problematika.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. urkidi 0470 Halaber denon kritikarako eskubidea errebindikatzen dut (azken bolodan herri honetan, eta biltzarrean baieztatu nuenez, segun ze girotan tono kritikoa erabiltzea oso gaizki ikusita dago, ulertezina gertatzen zaio zenbait jendeari).

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0023 Badirudi Platonen obretan agertzen den elkarrizketetako bat gaizki itzuli zuelako, heresetzat salatu eta ateismoaren aldeko bezala agertzen omen zelako hilezkortasuna auzitan jarriz, torturatu eta estrangulatu egin zuten sutan erre aurretik.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0132 Azkenekotz Nafarroatik piska bat urrundurik ere ez ditugu zeren ahantz 1489an, Bretainia-ko Vannes hirialdera, Gipuzkoar itsasturiek egin zuten gerlaren karietara, Velez de Idiaquez jaunak Salinas-ko kondeari Zestoa-tik bidali zizkion bertsuak, A. Olazuk, 1975ean argitaratu zituenak (FLV, XIX.); gure euskal testu literarioak ere gerta daitezkeela gure Herriko historiaren lekuko hoberenak oroitarazteko, gure mintzaira jakin gabe gure historia egin nahi luketen historialari askori, ez dira gaizki heldu.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0096 Hitzezko lengoaiaren unitate bereizgarriekin katalogatze zehatza egin daiteke, baina, ostera, kodigo ikonikoen mailan gauzak korapilotsuago ematen dira, zeren eta kodigo ikonikoak, hitzezko lengoaiaren kodigoa ez bezala, kodigo ahulak, gaizki definituak eta etengabeki aldakorrak baitira (Eco, 1974).

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0019 Zeren pisu gehiena dutenak dira gaizki esanda gazte muturzikin batzuk, karrera batzu bukatu erdizka, titulu errax bat lortu, eta hortxe mass-medietan daudenak.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 (Ikasleek behar den bezala esango dute edota gaizki zergatik dagoen adieraziko).

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 (Laguntzailea gaizki erabili da).

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Ikasleek batzutan ortografiari jarraitzeagatik eta besteetan ezagutza-maila oraindik eskasa delako gaizki ahoskatzen dituzte hitzak, ez dituzte ondo elkartzen, entonazioa ez da behar bezalakoa....

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 (...): sakrifizioa norbere barruan ordez kanpoan egiten da; jasan ordez, espektakuloan kontenplatu egiten da; norberaren lekuan, toreroak iharduten du (eta garaitu) ikuslearen ordezkari: baina haren garaipena ikuslearena da; norbere barneko grinen lekuan, azkenik, zezen gotor elegante bat da gaizki erabiltzen, penatzen, zigortzen, hildumatzen, zangoperatzen eta finean sakailatzen dena, beti ere zinez nagusi hemen zein den garbi utziz.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 f) Irakurlearen aldetik, irakurtzeko estrategien egokitzapen desegokia izan daiteke esanahia ez jasotzearen, edota gaizki jasotzearen kausa.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0489 (batez ere ipar.): datorren (batez ere ipar.): puntu honetara ez dator gaizki (ipar.): nondik datorkion (esr. zah.). 2 Egokitu: ez dagokio.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Askotan, euskaldunzaharrak berak darabilen herriko hizkera txartzat jotzen du, euskaraz gaizki egiten duela uste duelarik.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Batzuetan klasea oso gaizki ematera ere hel daiteke.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Zenbaki-pilo baten eta gaizki egin zitezkeen gauzez ohar korapilotsuen nahaste ikaragarria zen hura.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0020 3. Eta gero eta gaizkiago zihoan, jateko gauza ez zela, eta hil urren dagoenaren antza zeukan.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Dinosauruak desagertu egin ziren, baina ez inguruari gaizki egokituak izan zirelako.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Eta standard bat apailatzerakoan ez litzateke gaizki egonen beste izkuntzetan zer gertatzen den behatzea.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Atzizki hauek eta besteek lexemari eragiten dizkioten aldaketen nondik norakoa gutxi gorabehera bakarrik dakigu, euskal sena duenak susmatu egiten bait ditu gauza asko; hots, hiztun trebeak, idazle onak, erabiliaren erabiliz hizkuntzaren zirkin-zarkin guztiak ezagutzen dituenak, jakitez baino intuizioz antzematen dio ongi nahiz gaizki dagoenari.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 KONTUHARTZAILETZA Bertako hiru langileak oso gaizki konpontzen dira beraien artean.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0025 Noski, proposaturiko irtenbidea patxadaz aztertzen denean, hauxe ikusten da: askoz ere argiago dagoela ukatzen duena (gaizkia ez duela Jainkoak sortu alegia, baina ezta Jainkoa ez den beste printzipio batek ere), baiezten duena baino (hau da, gaizkia gizakiak sartu duela bere askatasuna gaizki erabili); izan ere geure buruei galde egin geniezaieke: Eta, zergatik gaizki erabili zuen gizakiak bere askatasuna, Jainkoak on sortu bazuen?.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0025 Horrela, bada, idazle biblikoak ezkutupean uzten du gaizkiaren jatorri erabatekoa, metafisikoa Idazki Santuek ez dute eragozpenik izango mysterium iniquitatis (2 Ts 2`7) delakoaz mintzatzeko, (...).

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Malabsortzio-sindromea Gantzak, gluzidoak, proteinak, bitaminak (Bampsub12; bitamina bereziki) eta baita ura edo zenbait elektrolito ere gaizki liseritzeak dakartzan trastornoak eta hauek sortutako manifestazio klinikoak biltzeko terminoa.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0247 Horregatik, gure itxaropena gurutziltzatutako itxaropena da, gaizkiaren erdian eta gaizkiaren aurka, hain zuzen ere, garbitasunera eta haundi egitera deitua, itxaropen guztien kontra sinetsiz (Erm 4, 18).

373. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0308 - Izan!... ez izan!... Hori ez da prolema, hau da neretzat prolema: Ondo izan hala gaizki izan, zerbaitetarako izan hala ezertarako ez izan!.

374. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0585 LIRAREN AHOTSA - Oso gaizki nago.

375. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0199 GIPUZKOA - Ama!
EUSKAL-ERRIA - Alaba!
GIPUZKOA - Gaizki dago. Gaizki, nere Eneko!.

376. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 Onik zatoz? Bizirik, beintzat. Nola tratatu zaituzte Tiebasen? SEMENO. Gaizki eta ondo.

377. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 GARZI. Nola? Nola? Gaizki, bai; baiña, ondo zeiñek an?.

378. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0216 San Antonio egunian
bei koskor bateri
arrituta begira
egondu naiz ni;
egun onak joan zaizka
miserabliari,
ezur tartetik ez du
larrurik ageri;
tripatikan eri,
burua erori,
gaizki dago ori;
bost kilo aragi
ez dituala apostu
nai duenari.

379. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0899 Ala ere, ezkonduko baziña, ez zenuke gaizki egingo.

380. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0899 Neskatxak ere, ezkonduko balitz, ez luke gaizki egingo.

381. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0141 Joango banintz, ez luke parra gaizki egingo.

382. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0141 - Ez dago gaizki esana.

383. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0087 Baña gaizki egiña.

384. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0127 Eraso ori gaizki ateratzen bazitzaien, egundoko ixtilluak sortuko zizkiteken espetxe barruan, eta agian atxilotuak len zeuden baño okerrago utzi.

385. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0127 lkasleak ezetz esan zioteken; erabakitako ill, egun eta orduan egingo zutela, gaizki erten edo ez.

386. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Larri oneri begiraturik ez zegok guztiz gaizki.

387. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Zu oso aberatsa zera. Ni berriz, aldi ontan, txindiz oso gaizki nabil, eta ia lur jota nago.

388. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0106 Eta baditut zutzaz gaizki pentsatzeko beste zio batzuk ere: Gauza izugarriak esan zenituan zure osabaren aurka, bai Gladys Fisher bere emazteak, bai Mathias Winter injinieruak, zure osaba il izatea gauza arrigarria ez zala neri pentsaarazteko.

389. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Barrakoi oiek zeuden zulo orrek El Barranco de las Brujas omen zuan izena, ta etzuan gaizki jarria.

390. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Kuartoak gaizki esan det. Ofizinak ziran.

391. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0010 - Zuek, baserritar oiek, etzerate gaizki bizi.

392. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0202 Orregatik gaizki itzegiten zuen jendeak.

393. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0101 Beti oiñez ibiltzen zan, etxez etxe, basarririk basarri; eta arek bazekian zulo aundi ura nola zegoan oso gaizki, eta esan zidan: - Nik adieraziko diot kontzejal bati, zulo ura ixteko modua egin dezatela.

394. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0189 Eta onelakoetan esan oi dugun bezela: Gaizki esanak barkatu!.

395. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0305 Baiña ontarako baietza ematean gaizki egin otte dedan bildur naiz.

396. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0307 Eldu aditza, era ontan erabiltzen dan ki atzizki gabe esaten da geienetan; baiña atzizki ori ez zaio gaizki etortzen.

397. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0308 Erri danetan zerbait gaizki itz egiten da euskeraz.

398. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0308 Ta ontan edo artan gaizki itz egite joera orrek ere ematen die bere kutsua errietako izkerei.

399. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0176 Gaizki egiñak eta gaizki idatziak daudela oartzeko aiña ba-naiz, baña-ulertu...... ez ditut ulertzen.

400. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0184 Leenago berriz, beste Euskaltzain Oso bateri, Euskaltzaindiaren billeretara ez jotearekin gaizki egiten dutela berak eta bere adiskideek, esan nion (Euskaltzain au Arantzazu`ko Billera ezkero, Euskaltzaindiari uko egin diotenetakoa bait da).

401. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Erdi-maillako lurraldeak soildu izanak, ondorioz, auxe ekarri du azken-aldi ontan: otadiak, txillardiak eta garaman edo iraztoiak ugaritzea batetik, eta gaizki zaindutako piñudiak sasi aundiz betetzea.

402. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0272 2`garren: Ikasi, jakin eta jabetu gabe itz egiten da euskeraz, ta erakutsi; baiña askotan txit gaizki itz egiten da, ta irakasten, eta gure euskaltzale eskergarrietatiko batek, errazoi aundiz alegia, salakuntza izugarri au egin digu: geuk, apaizok daukagula errua euskera alperrik galtzen baldin ba`da.

403. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0209 Ez bait luke gaizki emango gure A. Agustin`en edozein liburuk, euskerazko beste libururik ederrenen artean.

404. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0103 Ez zitzaion gaizki iruditu Alexander VI`ari zatiketa ori.

405. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 ADAN ETA EBA'REN SEME-ALABA GERA, ETA AIENGANDIK DATORKIGU PEKATUA
PEKATUA: MUNDUAN ETA GIZAKIAGAN DAN GAIZKIAREN SUSTRAI SAKONA
OARRAK.

406. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 - Munduko gaizkien eta okerren berri badute gure nexka-mutillek.

407. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 - Gizon-emakume guztien antzera, gaztetxoek ere nabaitzen dituzte berengan edo beren barruan: gaizkirako edo okerrerako joera... ordaiña emateko gogoa... berekoikeria... eziña... nagitasuna....

408. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Beraz, gaizki idatzitako euskal-izen bat izango da.

409. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Latera ez bait da, eta ez bait da gaztelera ere, naitanaiz au ere gaizki idatzitako euskal-izen bat dugu.

410. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 ANNIS.- Irakurtzean, AÑIS. Eta zuzen idaztekotan, AÑITZ edo ANITZ, agian; gure tzren otsa idazteko eso gaizki ibiltzen bait ziran lumalari zar aiek.

411. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0007 Tamaro apaizak berak, edo ark IX mendean idatzitakoa XII'ean gaizki bir-idazi zuan lumalariak oker emandako euskal-izen bat dugu, naitanaiez, Coronellas au.

412. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 (L ori badaiteke, berridazleek gaizki jasotako i bat izatea).

413. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Zazpitan ordainduko dio bildotsa, gaizki hori eginik eta hartaz ez urrilkadurik.

414. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Zertako duzu Jainko Jauna erdeinatu eta haren begietan gaizki dena egin? (burua beheititzen du Dabid-ek; kraskatua bezala da).

415. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 Mutil bat: (recto tono) Errege jauna, Salome-ren haurra gaizki da.

416. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 Nere gaizkien berri dakit,
hobenak oro beti begitan badagozkit.

417. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 Kantariek:
Zuri dut Zuri egin kalte,
gaizki zaitzuna zure begitan dut nik bete.

418. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0009 Kushtarra: Gazte horren suertea dutela Errege jaunaren etsaiek eta gaizkirako jazarri zaizkitzun guziek.

419. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 Ez zinuke gaizki irri eginen, neronek erranen banautzu: huna ondo bat, huna bertzea!.

420. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0231 Orro - Ixilik! Ez dautzut zuri galdetzen ongi egina den ala gaizki....

421. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0012 Joab: Ez zozula gaizkirik ez erran, ez egin: artzain langilea da zuen Dabid.

422. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0024 Lurrerat dago dena begi:
Nork nun zer gaizki, nork zer ongi.

423. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0151 AMA: Bainan beti berdin gaizki duzu....

424. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0159 LANGILEA: Bainan iduritzen zaut betikotz lur huntarik kasatuak izan behar dugula; gaizkirat ekarriak giren pulu bat girelakotz!.

425. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Baño, gaizki, gaizkiago ze bere lagunak egin ziona.

426. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0064 - Ta nik gaizkiak igorriak eta gaixtuenak...

427. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0023 Bainan ez pentsa nehola ere lekhu huni gaizki.

428. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0023 INES FORBES - Hopôs an ekhoi, nire aburuz Monsiñor batek eta Caritas Catholicoaren sekretarisa batek prosphylatsatuago behar lukete, zeren-eta pragmak agnoetzen dituztenak Caritas Catholikoari buruz gaizki mintza bait litezke.

429. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0074 ALEMAN - Behar bada gaizki exampecirc;gampecirc;tzen naiz...

430. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Ordu arte enetzat koska hitzak hiru gauza erran nahi zituen: ogi gaizki errea; aharien arteko balkada, eta jende bortitz tematsu erroska bat.

431. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Han gaizki eta bekatutan ibili ziren.

432. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Horra han egon naizen hiru ilabetetako gertakari itsusiena eta, Jainkoak gaizkitik ongi handiago ateratzen ohi baitu, bihotz-altxagarriena.

433. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Jaun abaratsik ez ukeitea, alde batetik ongi, jende xeheak nasaikiago iresten baitu beregaintasunaren airea; bainan bertze aldetik gaizki, jende xehea utzia baita bere-ber, artzainik gabe.

434. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Uste duenak ez dela Gaizkia landatua ba munduan, ba bere baitan, hura giza gaixo.

435. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0009 Bainan famak berandu gabe Etxahun dela dio: gaizki ikusirik, Hegiapal mendekioz hil nahiz, adixkide hobengabea funditu duke.

436. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0111 Santa Cruz eta Matalaz bezalako apez baztertu eta gaizki ikusiak ere gogoan zauzkan, itzalak baino hobeki ikusten bait zituen haien bertuteak.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0024 IÑAKI ZELAIA: Gizon zuri hau etorri zaigu
hona Afrika aldera,
oporketak-e hemen pasatzeko
gaizki etorria zera.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0105 Etx.:
Larri-aldiak pasa zaizkigu
bañan etzan ain erraza,
lagunak eta nik orain artzen
asiak gera arnasa;
gaizki gendukan burua eta
geure bertsuen konpasa,
ez asarretu gure langintza
azaldu bada eskasa,
eskerrik asko, anai-arrebak,
agur agur eta gabon pasa.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0037 50 Altuna.
Zu etzera gizona
ta etzera mutilla
ni molestatzen zera
sarritan abilla,
gaizki hitz egin gabe
egon ba ixila
zikinkerietako
besteren bat billa
edo ukullu aldian
dantzatu zakilla.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Behar bada, eta gaizki pentsatu nahi ez dugunez, Baskongadetako agintariek pentsatu dute euskara salbaturik dagoela eta ez dela deus gehiago behar, euskal gizartea dagoeneko euskaldundurik dagoela eta UPV-EHUn dena euskaraz ematen dela.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0001 Espinillagatik ezik pubertadea, eta horregatik gabiltza orain beti zalantzan, beti goibel, bizitza zerk sostengatzen duen antzeman ezinik, gaizki egindako untzi bat bezala.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Oro har, bi sail egin daitezke zuzendariari dioen izenburuaren azpian azaldu nahi duten eskutitzekin: lehenengoa eritzi bat, burutazio bat, salaketa edo gertakizun baten berri emateko idazten dutenek osatzen dute eta bigarrena, zuzenketaren bat egin nahi dutenek, izen bat gaizki idatzi dela edo data okerra dela adierazteko idazmakina edo bolia hartu eta zuzendariari eskutitza idazten diotenek.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ola gabiltzan arte ez gabiltza gaizki.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gaizki gaude, baiña denboraz jasoko genduke burua.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0001 Gaurko mundu zelebre ontan badago alaitasunaren premia, ta iñoiz naigabeak pixka bat arintzeko, ez datoz gaizki tresna oiek.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Atano irugarrenari, bere garaian basakatua jarri zioten izenordez, orrelako zerbait ez legoke gaizki Erretegi bigarrenarentzat ere Barkatu Julian... da Zorionak.

447. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Gaizki bizi gerala zertarako esan?.

448. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Gauzak gaizki samar datozkizue, adiskideok.

449. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Dena beltz, dena gaizki ikusten duen kritika ez da egiazkoa.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Gaur bezalako ekinaldietatik datorkion dirua ez zaio gaizki etortzen, beraz.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Euskal Herria gaizki ezagutua.

452. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Zer esanik ez, egunero teletipo eta beste komunikabideetatik hainbeste testu zalapartaka euskaratu behar izaten dituzten profesional horiei ez litzaieke bat ere gaizki etorriko traduktologiazko hasi-masi batzu ere, zeren eta alor gogorregia bait da itzulpenarena borondate onarekin bakarrik lanean aritzeko.

453. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Estilo-liburu bat prestatzearekin batera ez litzaieke batere gaizki etorriko profesional horiei beren lana atergabe aztertu eta epaitzeko mintegi ongi antolatu batzu ere.

454. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Ion Agirre, Ion Egialde eta Xabier Egialde, ez dago gaizki bi mila bizilaguneko herri txiki batentzat, eta bide horretatik jarraitzen badute laister bakarren batek profesionaletan debutatzea ere ez ginake arrituko, bainan denborari lekua eman dezaiogun eta goazen biharko partiduekin, Galarretan eta goizetik: Agirre-Auzmendi, Lizarraga-Egialde eta Larrañaga-Txikuri, Egialde-San Juanen aurka.

455. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Honekin batera, Altzanipe, Lizardi eta Ubarrieta inguruak ere, estaltzea ez litzateela gaizki etorriko, aipatu zen udaletxean.

456. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Horretarako, gaizkien horniturik dauden hauzoen problema bereziei emango zaie lehentasuna, benetako dinamika munizipal demokraziaren bidez gestionatuz.

457. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 General horrek euskaldunok aldegin behar dugula esan nahi ez baldin bazuen, ez dago gaizki.

458. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Aireko konpainia famatu hori gaizki antxean da, diruz, jakina.

459. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Orain arte dio kofradiako lehendakariak kostera dezente gaizki dihoala esan dezaket.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Gaiari sarrera emateko pantomima erabili zuen Belokik bere disko monologoa baztertuz, eta egia esan antzerkiaz zen eztabaidako gaia, ez zitzaion batere gaizki gelditu, ikuslegoarengan egon daitezkeen kezka eta mesfidantza guztiak plazaratzeko bide egokia izan baitzen.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gaizki ematen du iraulitako gurdiak.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Kultura hauen azterketa sakon batek, gaur egungo gizakiak tamalez gaizki interpretatu edo batere ezagutzen dituen printzipio filosofiko-mistiko berberetan oinarrituak daudeneko ondorioa eramaten gaitu.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Geienak, itzulpena ongi ala gaizki edo-ta, erdipurdi egiña ote dagon ikusteagatik....

464. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 DAKIGUN EUSKERA OBETZEN
GAIZKI.

465. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0003 Ez dago inor gure herrian lan bat ondo edo gaizki dagoen esateko gai dena.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Berez ez zen gaizki joan nere soldadu aldia.

467. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Gaizki eta gaizto ARGIAren zenbaki honetan bertan argitaratzen den Iñaki Zarraoa Gasteizko gobernuaren Kultura Sailburuordearen erantzunak irakurriz gero, batek ez daki sortzen zaion harridura zertatik datorkion.

468. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 6.- Dena dela, txarrenean edota onenean, gaizki esanak barkatu eta gauzak beti alderdirik okerrenetik ikusteko gertu daudenetik libra gaitzatela gaitzetik. Amen.

469. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 - E.: Elkarrekin jardunaldi batzuk egitea ez litzateke gaizki etorriko, beharbada.

470. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Maitasun-arloan Saila, eremua, esparrua gauzak ez daude gaizki.

471. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Hau honelaxe izango da hilaren lehenengo hamabostaldian, gero, gauzak ez dira gaizki aterako, baina gogorrago egin beharko duzu lan, orain ia lanik gabe lortzen duzuna lortzeko.

472. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 - Egia esan! Bestela gaizki ibilliko zera! esan omen zion Iskiñako mutillak, oso serio jarrita.

473. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Horiek hola, aitortu behar da gaizki hasi duela bere presidentgoa Andrès Perez jaunak, hain itxura ederrak zirelarik harentzat eta herriarentzat president izendatu zutelarik.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Ez da holakorik gertatu. Gerla denboran gaizki gobernatu direnak eta Irakaren alde jokatu, hiltzerat dituzte kondenatu, Allah jainkoaren eta haren profetaren etsai izan direlakotz.

475. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Zeren ez du tokiko jendea gaizki erabiltzen.

476. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Huna beraz alde batetik Lapurtar batzu gaizki erabiliak, herbestuak, traidore gisa hartuak eta bertzetik Baigorriarrak errepublika zale bilakatuak.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Algerian sortu gaizki biziko du gerla.

478. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Herri huntarik, 10 birlariek parte hartu dute aurten, ez baita batere gaizki.

479. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Noski, bikote bat ba liteke gero gaizki elkar hartzea; beraz, ez dugu zergatik harrí, taldearen barruan hori gertatzen baldin bada.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Tenorea aldiz, benetan gaizki ari izan zen.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Orduan zeharo galdurik ez ibiltzearren ez datorkigu batere gaizki Atxaga bezalako batekin erlazio zuzenak izatea.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Propaganda gutxi egin da, gaizki... Komunikabideek ez dute erantzun abenduan bezala.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 GAIZKI GORDETA

484. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 - Bueno, ez dago gaizki.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Baiña onek ez du esan nai, augatik, konsumo gizartea izena batzuek jarri dioten ta langille pamiliari erosotasuna dakarren ugaritasunari gaizki begiratu bear diogunik.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Guk beste orrenbeste ez artzea, ori da gaizki.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Orain baiño leenago gaizki baldin ba`zeuden nekazaritza, salerosketa ta lantegiak, a zer-nolako jipoia artu duten uroldearen erasoz! Leen eziñean zebillen Euskalerriari ederki kosta bear zaio burua jasotzea.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Baiñan gorabera etzan or bukatu, mutiko akonplejatuak, gizarte ain gaizki tratatzen ditun aingerutxoak, poliziengana urbiltzen dira, tipo aundi eta lodi batek kokotz azpia igurtzi ziola salatzea.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. aierbe 0001 Ala ba`da, ongi edo gaizki, onartzea dagokit eta tira...

490. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. aierbe 0001 Zergatik ez dituzue H danak jarri? Nabarmenegi geldi ez dadin? A zer nolako chapuza egin duzutena! Esango dizuet zenbat utzi dituzuen: gaizki kontatu ez ba`ditut OGEITASEI.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Industri sailleko enpresa aundiak, jasaten ari geran krisisean barruraiño sartuta omen daude, geienak beintzat: gaizki xamar ibilli dira beroiek, eta noski ekonomia obeagotzeko ez dute ezertxo ere aportatu; alderantziz, enpresa txiki eta erdi maillakoak, ajusterako kapazidade edo gaitasun geiagorekin izan dira, dauzkagun datuen arabera, dinamika geiago jarri dutenak.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 1.977`garren urte ezkeroztik naiko gaizki eta illik egon dan sailla izan dalako.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Ez zen ba hain gaizki igandeetakoa, baina gero gauzak okertzen hasi ziren.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 - Ba, oso gaizki aurkitzen diat nere burua.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 - Ba, nik, egia esan, hagoen baino gaizkiago aurkitzea uste nian.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 - Gaizkiago?

497. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Gu, lehen kominioneko katiximarekin gelditu gira, eta ez zaut iduri hain gaizki atera girela! Gure haur horrek ere aurten egina du bere kominionea: badu katiximarik aski ikasirik bere biziko.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Gizona itsuski jo dute eta sokaz estekatu, emaztea ere gaizki ibili, bazter guziak miatu eta nahasi, horiek oro 35 mila libera xahar atxemanik iheska joaiteko...

499. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Bi mila lagunez goiti baziren karia Arrangura bakarra hauxe dute, ondoko urtetan ez dela gehiago sail hortarat bilduak, ez baita gaizki.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Hala nola Bordaleko alde hortan arras gaizki doan aspaldian hor jarria dagon xokolet egiteko etxe bat.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Gerla horretan parte hartuko du Johañe Rekalte gazteak, 12 garren konpainian, bera bezain gaizki apailatuak dituen lagunekin.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Dena gaizki bururatuko da Zubernoarentzat, bereziki J.R. gaixoaren eta 12. Konpainia dohakabearentzat.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Gaizki al dago?

504. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Hona Imanolen arrazoiak: azken diskoa oso gaizki itzuli zuten eta pentsatu dut hobe dela ez itzultzea, liburuen kasuan egiten bezalaxe.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Berria irakurtzean gogoratu naiz Gary Cooper que estás en los cielos hartan kontatu zigula zeinen gaizki pasa zuen medikuak hil ala biziko operazioa egin beharra zeukala adierazi zionean.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Pentsatzen jarri naiz, eta ez dakit normala den ala ez, ez dakit ondo ala gaizki dagoen emakume baten aurrekaldeaz hainbeste jardutea.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Nere iritzia jakin nahi zuen, baiña ortarako berak zer jokabide artu zuen jakin nahi nuela erantzun nion: behartua zaude eta mezatara joan behar duzu eta ez diezu zure anai txikiagoei gaizki erakutsiko, agindu ziola zorrotz esan zidan.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Eta dena hola al da? Ez, badira banaka zeredozer egiteko gogoa dutenak eta egiten ari direnak, baiña, hau miseria!, askotan gaizki ikusiak dira vascos hoiengatik.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Auzoko mutillek, jostatzea alde, gure piñudiko zorro zuri guztiak, tiroz jo eta porrokatuko balituzte, ez litzaiguke gaizki etorriko.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Kritikak argiturik, nire artikulo haren irakurleen aurrean, neure hutsegitea lotsaz eta damuz aitortzen dut, eta neure okerra zuzentzeko asmoz, agirian jartzen dut: Joera batzuen adibide gisan eta alusio bidez aipatzen dudan pasarte hortan, bestek emandako informazioetan gidatuz, informazioaren zuzentasuna egiaztatu gabe ta orijinala esku artean eduki ere ez nedukala, testuingurutik moztuz eta GAIZKI eta FALTSUKI eta jatorrizko ESANAHIA BESTETARATUZ aipatu nuela GAZTE aldizkaria, arinkeriaz uste faltsu bat zabalduz, informazio lege ororen kontra jokatuz eta ahotan hartu nuenaren kaltez, bai jendearen eta bai gauzaren.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 A: Arraunean zabiltzanean zein da gertatu ahal zaizun faenarik handiena? M: Itsasoa gaizki badago eta gainera haizea, txarto.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 E: Bai, adibidez Jai Egun bat egiten, asmatzen hasi nintzen papera erabili gabe, eta azkena zela esan behar zen eta nik bukatu nuen esanez eta hala bada ba... oso gaizki, imajinatu nolako barreak.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Gauzak gaizki joan dira.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Gaizki dijoaz.

515. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0015 Aspaldi danik Nabarra eta Kastilla
Aizo dira, bena hozkûra bateki;
Nabarr'aberats Kastill'aldiz praubia;
Hartakoz bekhatx da Nabarroaz handizki.
Zunbat aldiz ez zaikû izan
Gaxki giten armadareki!
Birjina Maria begira gitzatzû
Kastillako erregen eskû petik,
Gure erresuma hola egon badin
Euskaldûn orai eta bethi.

516. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0269 Gogoaz gain maitasun pixka bat ez letorke gaizki.

517. 1991> bizkaiera ikasliburuak musika 0076 70 Bake-lapurrak dabilz,
gizartea apurtzen,
zeruko erregali
onena ebasten.
Zeru-lurreko mahaia
aldebanatze horrez,
onen borondatea
ukatzen zatoze.
Bake-ohoinok geldi,
herio-armak gorde,
Jaungoikoaren aintza
bai-da gizona ere.
Angeru-einara jaso
zaren gizakia,
abere izateraino
zaroaz gaizkiak.

518. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Bestia ba, pixkat osten laa bier isete jakon, e, etaatzeko, bestela berua, berua etatzen gaiski ibiltze san da, baiña ori ba, erre aala etara.

519. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00125 Ez dago gaizki.

520. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00074 DABID: Zapristi Malistri superkalifrajilisti nire oraingo trukoa ez dago batere gaizki.

521. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0066 Hiru, goiz batez, bon andana badira ere ez da ez hain gaizki, eder batzuk eta hiruak bizardunak...

522. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0013 (Sofan eseriko da) Ez, hemen gaizki.

523. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0043 Oso gaizki pasa zenuen.

524. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0011 ANNE-SOPHIE: Egun dena gaizki! unibertsitatetik pasatzen naun alabaren mintzatzeko, eta non ikusten dut? zkuter baten gainean bandil itxurako mutiko dena (...)

525. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0023 KOSME: Makilkada bat orduan, zerbait gaizki irtetzen badu.

526. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0048 Batzutan frenoak gaizki dituela.

527. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0027 TEO.- Gaizki? Ni?

528. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0057 Oso gaizki pasa dut azken egunotan.

529. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0206 MAITE -Ez dago gaizki!

530. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0058 JAUNA. - (Besoa gaizki jasoz) Honela?.

531. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0121 Ez dago gaizki asmatua.

532. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Gaztelaniaz gaizki ahoskatzen dituen hitz sinpleak erabiltzen ditu eta objektu nahiz gertakari sinpleak izendatzeko edo deskribatzeko eragozpenak ditu.

533. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 Engainabide izan daitekeen edozein eratako publizitatea egitea debekatuta gelditzen da, engainabide izan daitekeen publizitateaz honako hau ulertzen dela: Edozein eratara, aurkezmodua barne, haientzako deneko edo haiengan eragina dueneko pertsonek gaizki ulertarazteaz aparte, engainotasuna duenez, horien portaera ekonomikoarengan eragina izan lezakeen publizitatea hain zuzen.

534. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00042 - Ez dago gaizki esanda! -erantzun zuen botikariak.

535. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00018 - Beno, ikusten duzu, ezta? Ez gara batere gaizki ibili aurten oporretan ... Beltzaran-beltzaran gatoz eta hilabete osoan ez gara geratu. Primeran egon gara hemen.

536. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 Aurreprodukzioa denon artean zuzendu ondoren eta ondo eta gaizki egindakoa ikusi ondoren, pasa gaitezen unitate honetako proiektua egitera.

537. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00122 Horregatik, askotan gizakiak zatiturik aurkitzen dira, nahi duten ongiaren eta askotan egiten duten gaizkiaren artean.

538. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00122 Nahi dudan ongia ez dut egiten, eta nahi ez dudan gaizkia egiten dut. Nahi ez dudana egiten badut, ordea, ez dut nik egiten, niregan ari den bekatuak baizik.

539. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00122 3. Egintza edo egoera batzuetan, gaizki jokatzen ari garela jakin arren, aurrera egiten dugu.

540. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0017 Eta azpititulua: Euskarari buruz Gobernuak lana gaizki edo gutxi egin duela uste dute %39k.

541. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0004 1. Ikasturtean zehar ez zenuen hain gaizki pasatuko ikastolan, ezta?

542. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0031 Historiaren eginkizuna iraganeko gertakariak, aspaldian gertatu ziren gauzak, kontatzea da, baina sarritan nahaste eta gaizki ulertuetara eramaten gaitu horrek.

543. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0194 Gaizki idatzirik al daude?

544. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0026 Izan ere, telebistak behin eta berriz esaten zuenez, gaizki zihoazen gauzak; ekonomia txarto zebilen, krisialdi latza omen zetorren...

545. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0089 Amak, lau haizeak: Iparraldekoa, Hegoaldekoa, Mendebaldekoa eta Ekialdekoa, ondo kontrolatzen zituen, eta, hauetariko bat gaizki portatzen zenean, amak lo zakuan sartarazten zuen eta egun horretan ez zuen Lurrean haizerik jotzen.

546. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0170 - Baina hain gaizki sentitzen zara?

547. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0018 Bi forma hauek gaizki daude eta hauen ordez Joango gara kalera? esan behar da.

548. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0260 Gaizki erantzundako bakoitzeko ongi erantzundako bat baliogabetuko da.

549. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0180 Semea: -Ez dago gaizki, baina nire gelan hobeto egongo litzateke.

550. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0180 Bada, gaizki.

551. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0259 10. Gauzak ez ziren gaizki atera.

552. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0028 Ez zitzaion gaizki etorri distrazio hura!

553. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00032 Xabierrek hauxe uste du: botoi guztiak gorriak dira eta hiruna zulo dituzte. Ezabatu gaizki daudenak.

554. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00033 Ezabatu lerro bakoitzean gaizki dagoena.

555. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0061 Bi semeetako bakoitzak zer ondo egin zuen eta zer gaizki egin zuen idatz ezazu.

556. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0061 Gaizki egin zuen

557. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0061 Gaizki egin zuen

558. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0128 8. Mutilek ikasi beharko lituzkete garatzen gaizki deitutako nesken baloreak, hots, sensibilitatea, bake-bizikidetasunerako gaitasuna, edertasunaren balorazioa, eta abar...

559. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. fontetxa 00020 - Ikusi al duzu lokomotora txikia? Aspaldi honetan oso gaizki dabil, saldu egin beharko dut.

560. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gonzalez 00264 Zaku-patatan mugimendu handia izan zen eta oso gaizki pasa zuten patata guztiek.

561. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00014 Nire aurrean alai eta fuerte agertzen den arren, nik badakit zeinen gaizki dagoen.

562. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00035 - Ez dago gaizki pentsatua.

563. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00066 - Ez dugu ikasturterik aprobatu aitortu zuen Mertxe Pandeletxek gaizki ulertu zenuten...

564. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00022 - Ez dago gaizki, baina hobeki egonen ginateke nik dakidan beste toki batean. Gainera, ez dakit Mikeltxok zergatik lo egin behar duen Garazi eta biokin.

565. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00022 Ikastolan maiz aritzen gara gelako mutilen kontra eta, nik erratea gaizki badago ere, ez gara batere gaizki moldatzen.

566. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00035 Ez dugu helduak izan nahi, behar bezala laguntzen ez diguten horietakoak, eta hain gaizki ulertzen gaituztenak.

567. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00087 Oso gaizki pentsatzen nuen; lehen bezalaxe begiratzen zidaten niri, baina alferrik izaten da.

568. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00043 Zer ordu zen galdetu zidan kuaternariotik sortutako ahotsaz. Mertxez ezta galderarik ere. Iratzartzeagatik errieta egitera murriztu zen, oso gaizki lo egin zuelako aitzakiaz eta buruko min handia zuela eta, jarraian, telefonoa eseki eta aho-zabalik utzi ninduen.

569. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0199 - Gainera, askotan oso gaizki erabiltzen da, nik uste.

570. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0043 Sakon-sakonean, berriro ere gaizki ez ote genuen egin beldurrak nengoenez, luzakizunak eman nahi nituen egiaztatzeko unea irits ez zedin.

571. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0078 Denboraldi batean oso gaizki pasatu zuela esan zidan.

572. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0078 Haiek ere, gurasoak, gaizki pasatzen ari zirela ikusten zuenean, hain zuzen.

573. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Izugarrizko amorrazioa ematen dit gaizki jotako txistuak, nire inguruan ongi jo dezatela edo ez dezatela jo.

574. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0021 - Gauzak gaizki daude, oso gaizki errepikatu zuen Txohik.

575. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0024 Kolon'ek Europara ekarritako indiarrak oso gaizki tratatuak izan ziren.

576. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0026 Baietz, baina askatasunaz gain, babesa eman behar diegula maite ditugunei, eta egun hartan txoriak gaizki ibiliko zirela, jana ezin aurkiturik.

577. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 Hartu aurretik bezain gaizki egoten zen hartu ondoren.

578. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0105 - Gaizki dago zerbait -esan zuen Georgek.

579. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0105 Gaizki egin diagu!

580. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0141 Amak keinada labur batez aztertu du eta oihal hura ez zegoela erabat gaizki esan du, baina lehena nahiago zuela.

581. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0141 - Hori ez legoke gaizki barre egin zuen amak.

582. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0175 Zure semea ere ez da gaizki aterako.

583. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 Beti dago gaizki ateratzen den zerbait.

584. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0057 Hemen Barnetegian ez nago gaizki,
nahiz eta askatasuna ez dugun aski:
okerrago egon zen Stalin-ekin Trotski!

585. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00551 10 Haurrideak, Jainkoak deitu eta hautatu zaituzte: zaudezte hortan, tinko; hola eginez, ez zirezte sekula gaizkian eroriko, 11 eta zabal-zabala idekiko zaizkitzue Jesu Kristo gure Jaun eta Salbatzailearen betiereko erresumako ateak.

586. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0480 Nahiz erasorako nahiz defentsarako, ez dugu Jainkoaren salbamen-indarra beste armarik, 8 ohoratzen gaituztela nahiz iraintzen, gutaz ongi hitzegiten dutela nahiz gaizki.

587. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0548 6 Esklabutzaren uztarpean dauden guztiek har ditzatela beren nagusiak ohoragarritzat, Jainkoaren izenaz eta gure irakaspenaz inork gaizki hitzegin ez dezan.

588. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00080 Hainbat koloretako dozenaka pita eta hariz gaizki adabakitua zegoen nonahi.

589. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00096 Gaizki pasatu ninan gero.

590. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Ez beste garai batean ibili da krudelago landetatik alderrai lehoi emea, kumeekin ahaztuta, ez dute hartz zatarrek hainbeste hiltze eta sarraski egin arrunki basoetatik; orduan da ankerra basurdea, orduan gaiztoa tigrea; ai, gaizki ibiltzen da orduan Libyako zelai bakartsuetan.

591. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00062 - Ez dut esan gaizki egon zenik, ez! oinetakoen lokarriak askatzen ari zen baina altxatu eta Ebaren galtzerdiak hartu zituen.

592. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00364 Jean Markalek Les Celtes liburuan aipatzen duenez, zeltek gaizki amaituriko menturak zituzten gogoko, happy endik ez.

593. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00015 Ez pentsa, kolpe guztiak ez ziren Iruñeko Katedralekoa bezain gaizki atera.

594. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00039 Hori uste zuen Nekanek orain artean, baina gaizki egotealdi hau luzeegia suertatzen ari zaio.

595. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00181 Izan ere, garai hartan Mariek badaezpadako poema batzuk idatzi zituen, oso kritikoak, nolabait esateko, eta ez litzateke komeni gaizki ulertuak izatea.

596. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00031 Hostalera ere ailegatu ziren noizbait eta onartu behar izan zuten ez zegoela beraiek suposatu bezain gaizki.

597. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00031 - Ez zegok gaizki, ezta? Txukuna zirudik - bota zuen anaiarekikoak normaltzearren.

598. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00177 Ez, ez zegoen gaizki, bakarrik eskueran egon behar zuela.

599. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0025 Ez zion Felipek gaizki iritzi egindako proposamenari eta, bai borobil batez erantzun ondoren, tripa zorriak isilaraztera abiatu ziren.

600. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0060 Hamabost urteko semeak, azalpen gisa edo, askotan jotzen zutela eta arrunt gaizki tratatzen zutela eman du aditzera.

601. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0052 Klara haserre dagoela dirudi, amorraldi txatxuren bat, eta horrelakoetan gaizki ahoskatzen ditu hitzak.

602. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0037 Ez gaizki ulertu.

603. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0072 Gaizki esan dut.

604. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0008 Gaizki egiten omen dut hain zamaturik bidaiatzen.

605. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0080 -Bihotzari hegan egiten uztea gaizki ikusia dago Arralden, Begoña! hitz horiekin agurtu zuen gure aitak Begoña.

606. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0114 Ama artean bizi zitzaiola, han izana zen, bai Tarazonan Uriz hotelean, gaizki gogoratzen ez bazen eta bai Veruelako monastegian, hain zuzen ere amak, garaiko maistra gehienek bezalaxe, Bécquerren poemak maite zituelako, volverán las oscuras golondrínas de tu balcón los nidos a colgar, (...)

607. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0164 Zakurraren istorioa kontatu zuen, gaizki samar, hori bai, apropos ordea.

608. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0165 -Hau oso gaizki dago esan zien.

609. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0195 -Bada, hori, oso gaizki dago esan zuen Pilonek.

610. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0034 Aurretik kendu nahi bainion amari bere amodioaren objetua, seme hura, eta zigortu hainbeste maitatzeagatik, hain gaizki,

611. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0290 - Zer egin dut gaizki ba?

612. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0046 Balea gaizkiaren irudia da, baiña Ahab bera ere gaizkia da, gaizkia berak bakarrik deuseztu dezakeela uste duen aiñean.

613. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0101 Zuek, animaliak tristurazko nigar intziriak bota dezatela nahi zenuketen horiek, gaisoak etsi dezaten, zenduak gaizki lo egin, saia zaitezte ene hondamendia eta ene lozorroa kontatzera.

614. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0031 Hitzaspertu hau egiten zuelarik, gaizki zegozkion eskularru beltzak erazten ari zen, eta amaitutakoan, zer gerta ere, beraien azpian gorderik egona zen diru papera esku-ahurrean azaldu zitzaion.

615. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0043 Gogoan neukana, besterik ezin nuen esan, hots, gaizki zegoela, histerikoa, bere buru maiteaz ardura gehiago hartu behar zuela.

616. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0056 Egunen batean gaizki bukatuko dudala, hori ez dela emakume batentzako moduko bizimodua, denbora asko baino lehen sustoren bat hartu behar dudala (...).

617. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0141 Dirua ez datorkit gaizki, baina ezin naiz haren jokuan erori.

618. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0275 Gaizki pasa du.

619. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0241 Oso gaizki ulertzen ez bazuen, hitz haiek zera esan nahi zuten, Ugarte bere lana egiten ari zela Stefanorekin, baloirrik gabe, hots, bere burua susmagarri eginez eta Stefano ahal zuen guztia mareatuz.

620. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0124 Dirua ez zitzaidan gaizki etorriko, esan zuen Donnak.

621. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0124 Dirua ez zitzaidan gaizki etorriko.

622. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0147 Gainera ez zegoen batere gaizki, esan zuen J.P.k.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oñederra 00141 Sacksi bere gaixoak osorik interesatzen zaizkio, gizaki oso bezala nahi ditu ezagutu, gizakion funtzionabide mentala nahi duelako ulertu eta uste duelako gure burmuina gai dela, bere atalen bat gaizki dabilenean, behar bezala bete ezin daitekeena bestela konpentsatzeko. Sacksek gainera bere pasioa irakurleari helarazten dio, ongi idatzi eta egituraturiko istorioen bidez, narratzaile on batek bakarrik egin dezakeen moduan.

624. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00032 - eta, gauzak oso gaizki joanez gero, beti jo daitekeelako erdarara.

625. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00050 28. Gainera hobe da politikagintzan ondo egindakoa eta ez gaizki egindakoa ahaztea.

626. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00033 Erantzuna, bi orduren buruan jaso genuen. Ezezko borobila eta sekulako bronka, gainera. Zer ginela uste genuen? Gure kaskarinkeria oso ausarta iruditu nonbait. Egun haietako eginkizunak ahal genuen bezala bete genituen. Inork ez zigun esan ondo ala gaizki egin genuen.

627. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00098 Orokorrean, etxean mintzatzen zaie ume txikiei zuketan, baina hazitzen doazen heinean, edo gaixtakeriren bat egitean, hiketan egiten diegu. Umeek gurasoei beti zuketan egingo diote, gaizki ikusia dago umeek gurasoei hiketan egitea, errespetu falta handia dela uste izaten da. Anaien artean, konfidantza dagoenean eta adin beretsukoak direnean, hika erabiltzen da, baina batzuetan urte diferentzia handia dagoenean, zuka da nagusi.

628. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00098 Gainera, gaizki ikusia dago senar-emazteen artean hiketan egitea, orokorrean elkar ezagutu bazuten gazte zirenean herrian eta orduan hiketan egiten bazuten, behin ezkonduz gero, zuka-ra pasatu dira, errespetu handiagoko erregistrora.

629. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Hori bereziki deigarria egiten zaigu konparatzen direnean honako bi zer hauek: batetik, soziologoak munduari entzuteko duen kezka, eta hori berehalaxe hasi gabe bere ustez zer den ongi eta zer gaizki oihuka, eta bestetik, diziplina normatiboen prozedurak, hala nola teologia edo jurisprudentzia, zeinetan etengabean aurkitzen garen behartuak errealitatea sartzera norberaren balore-iritzien marko estuan.

630. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00233 Nire ustez, espainolaren eraso hau neurri handi batean gainditzeko bideak baditugu. Hitz gaizki eratuei buruz hainbatek duten jarrera eta gaztelaniaren soluzioekiko agertzen dugun lilura askotan oharkabea baztertzen baditugu, eta Europako beste hizkuntzek aurkitu dituzten aterabideak aztertzen eta gure beharretara egokitzen baditugu, arazoa aski konpondua legoke nire ustez.

631. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00161 Zahartzea fenomeno arrunt eta konstantea da. Edozeinek bereizten du zakur zaharra (hortzak galtzen hasia dena, gaizki entzun eta ikusten duena, ile barbana duena, bitsa dariona, negar egin eta eguzkitan geldi-geldi egoten dena) eta bere barne-indarraren eraginez beti bila ari den txakur gaztea edo heldua.

632. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 Azkenean zientziak zer den zentzuzkoa eta zer ez eta zeharbidez nola berezi ongia eta gaizkia bera diktatzen du gure gizarteotan.

633. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00440 Horregatik esaten da kastizismoaren estilizatzaile izateaz gain, 98ko Belaunaldiaren alderdi plastikoaren adierazgarri tipiko ere badela; baina, egia esan, alderdi plastikoaren kontzeptu hori gaizki definituta dagoela esan daiteke.

634. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Sententzia ugari daude Estatuaren erantzukizuna ezartzen dutenak, baina, batzutan gaizki aplikatu izan da Kode Penala (bereziki zaharra) eta zenbaitetan erantzukizun zuzen eta solidariotzat jo zuten. Dena dela, azken aldian badirudi gauzak bere onera itzuli direla (ikus AGS, 2. Sala, 1995eko martxoak 29koa).

635. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00105 Nafarroako Kultura departamentuak onartu duenez, Iruñeko liburutegi publiko guztiak desastre hutsak dira: eraikinak txikiak dira, eta gaizki kokatuak daude; instalazioak ajeak jota eta txarki kontserbatuta eta ez egokituta eta, gainera, eskaintzen duten zerbitzua mugatua eta zaharkitua dago. Hori panorama.

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00030 Renan-ek dio norberaren historia gaizki interpretatzea nazio izatearen partea dela.

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00110 Ez nintzen politikan sartzen, baina, nonbait, euskal gizakia eta hemengo jendearen pentsamenduak aztertzea gaizki ikusia zegoen zenbaiten aldetik.

638. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00146 Pilar ilobak bazekien osaba Joxemigel gaizki zegoela: Begiak zuri dituela aurkitu dugu etxean

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00121 Horrela, emakumeak, gaizkiaren haragitze bihurturik, emakumezko-ezaugarriak irudikatzen zituen jainkorik gabe gelditu ziren.

640. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00113 Lehen garaietan azaldu ziren ideiak gaizki ulertzeko edo interpretatzeko arriskua baldin badago, litekeena da ere garai hartan azaldu ezin zitezkeen edo egoki azaltzen jakin ez ziren ideiak jasotzea.

641. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00139 Gaizki eratutako aristokraziak zorigaitz hori du, nobleek aberastasunak dituztela, eta hala ere ezin gasta ditzaketela; luxua, neurritasun-espirituaren kontrakoa izaki, legez kanpo utzi behar da.

642. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00247 Horregatik, jadanik oharrarazi denez, poeta batek gizakia sakon eta barrenetik ezagut dezake, baina gizakiak oso gaizki; erraz sartzen zaio ziria eta jostailu da maltzurren eskuetan.

643. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. zatarain 0060 Hori irakurri nuenean, zortzi bitarteko araua gaizki ateratzea (zenbaki negatibo batzuekin gertatzea) neronek egindako okerra ez zela sinetsi nuen.

644. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0087 Ez zitzaion batere gaizki etorriko, Txillida eta gero atzerrian entzute gehien daukan gure artista honi.

645. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0241 Gaizkiari, berriz, Plazow kontzentrazio kanpoko buru zen Amon Goeth komandanteak ematen dio itxura.

646. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1221 Frantsesak erakusten digunez perpaus nagusiaren eta erlatibozkoaren elementuen arteko erlazioa genitiboa denean, bestela esan, erlatiboak genitiboan joan beharko lukeenean, oso gaizki moldatzen garela gaurko euskaldunok.

647. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0010 Dena den, zenbait euskaldun zaharrekin izan ditugu mobidak zuk ez dakizula..., gaizki egiten duzula....

648. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0010 Gaizki egiten duzuela... egingo duzue hobeto.

649. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Derragun bederen aitzinatzaile, bainan iduriz aitzinekoaren huts eta gaizkiak nola zuzendu behar ziren erakutsiz, eta zehatzaile.

650. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0931 Beherago bada gaizki egindako batuketa bat.

651. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zalbide 0154 Inportantea erabiltzea da; ondo ala gaizki, baina ahalik gehien erabiltzea dugu auzigaia, zuen dotoreziak eta eder-kezka horiek alde batera utziaz.

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0479 Haientzat ez da azken egunik izango, ongiaren eta gaizkiaren berririk izan ez zutelako.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0083 Senarraren gurasoen aginduak bete behar zituen, honi uko eginez gero etxera bidaltzen zuten eta hau gaizki ikusia zen Txinan garai hartan.

654. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0023 Zuzenketa baita da, baina hau ez da proposamenetan agertuko eta norberak zuzenduko balu, bait-en ordez baita idatziz, baita da geldituko litzateke, testua gaizki utziz.

655. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0115 Aparte utz dezagun hori gaizki esana dagoela.

656. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0168 Agian baduke honekin zerikusirik Euskal Herrian ere posatzeko modeloak aurkitzen izan zuen zailtasunak ere 156.- Nolabaiteko lotsaizun gaizki ulertu batengatik. Kexu da horretaz pintorea, Etxalarren posatzeko prest egongo ziren pertsona gehiago aurkituko zituelakoan bait zegoen..

657. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0077 Horrelakoek, afer garrantzitsu baten emaitzaren beldurretan daudenean, erantzunaren zain daudela, etxeetako leihoak edo kaleko arbolak kontatzen dihardukete; ateratzen zaien kopurua bikoitia bada ongi joango dela dena uste dukete, eta gaizki bakoitia izatera.

658. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0045 Habel. Adan eta Ebaren seme artzaina, anaiarekin, Aekainekin, oso gaizki moldatzen zena.

659. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Baigorrin esate baterako, sozialki gaizki ikusia zegoen ezkontza batean (gizon zahar eta neska gazte baten artekoa) edota inguruko norbaitek egindako beste edozein zentzugabekeriaren aurrean (izan zitekeen gazteek ezkontza zela eta eskatutako ardoa ez emateagatik ere), hori salatzeko, alde batetik broma eta burlaz (trufatzeko) osaturiko eta bestetik serio, mingarri eta salagarriak ziren Toberak izeneko antzezpen moduko ekintza publikoak antolatzen zituzten.

660. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0162 Zera dio epaile inpartzialak: Suposa dezagun tratamendu analitikoa ulertzeko ni bezain gaizki prestaturik dagoela gaixoa, nola sinestaraziko diozu bere oinazeetatik askatu beharko lukeen hitzaren edo elkarrizketaren indar harrigarrian?.

661. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0009 Gure mendebaldeko fundamentalismoak, gure gehiagotsun konplexuak eta gure aurriritziek, baloreen, giza eskubideen, ongi eta gaizki dagoenaren giltza dugula pentsarazten digute eta ezezaguna edo desberdina dena arbuiatzera (algeriarren edo marokoarren inbasioaz beldur gara) bultzatzen gaituzte.

662. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0046 Filmea gaizki sinkronizatua dago eta mozketa ugari ditu, ozta entzuten ahal dira kantak.

663. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0120 3.- Ondo-gaizki: marrazki batean, kale arteko egoera desberdinak azalduko zaizkio ikasleari (haur bat kale erditik, bestea zebrabidetik...) berak, egoera hauetatik ondo ala gaizki daudenak bereiztu beharko ditu eta aukera batzuk emanik zergatia adierazi;

664. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0109 Eta gaizki eginiko aitortzak berritu beharra, aitorlekuan dena esan beharra!... alde horretatik sortu ohi ziren jendartean barru-barruko larria eta tortura.

665. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0065 Gaueko zaratak zein pertsona batzuek duten zorigaiztoa (dena gaizki egiten dutenena) ere sorginen batek eragina da.

666. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0016 Ez legoke batere gaizki norbait bere berri gehiago aurkitzen saiatuko balitz.

667. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0046 baita, hein handian bederen, -ro-dunena ere: betero llenamente, jakintsuro sabiamente, osoro (por) entero, ugariro abundantemente 94 Losentxaro lausenguz eta zearo zehazki, ez ordea. Izenaren gainean gaizki eratutako lehendabizikoak argi aski salatzen digu, gainera, Lardizabalentzat atzizki emankorra izan zitekeela..

668. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Mundu guziak dakien gauza da, baina oraindik gaizki igoal idurituko zaio norbaiti txintxerri kontu hori berritzea.

669. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0348 Gure erruz izan ez den arren, botaniko afizionaturen gisa jokatu dugula ohartu gara, lagin heteroklitoak nolanahi bilduz, haiek gaizki tratatuz eta gure belarpotoetan gordetzeko trenkatuz.

670. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0403 Kontuan hartu beharra dago halaber, gizarte modernoen funtsezko funtzio seinalatu batzuk, eta munduko populazioaren higikortasun gero eta handiago horri lotzen zaizkionak, gaur egun ez direla betetzen, edo gaizki betetzen direla;

671. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 ingira. iz (1893). Bizk. (G. er.). Zerbait gaizki egin ote delako kezka.

672. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0292 Osasunez gaizki sentitu zen eta Madrilera bidaia bat egitea pentsatu zuen, konplikazio nerbiosoekiko bihotzeko gaitz baten diagnostikoa egin ziezaioten.

673. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00062 Izan ere, jakin badaki hainbeste ahalmen duen bati ezin zaiola gaizki erori, ez al da hala?

674. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. kaltzakorta 00144 Hitz iratxook gure literatura idatziko pasarteak gaizki irakurri eta hiztegiratuak dira gehienak.

675. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0014 Jean-Jacquesen pentsamendua zoritzen denean naturako egoeran dagoen gizakiaren bertutea ontasun negatibo gisako zerbait, ongia eta gaizkia ez ezagutzean oinarriturikoa delako ondoriora iristen dela; egoera zibilera gizarte-itunaren bitartez pasatzean ontasun eta justizia positiboak sortzen dira, zeinean tarteko diren besteen askatasuna eta ondasunak errespetatzera obligatua sentitzearen kontzientzia eta norberarena ere errespetatuak izatea.

676. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0086 Gaizki da, batzuetan egiten den bezala, hura subiranoarekin nahastea, zeren honen ministroa baizik ez baita.

677. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0581 Txorierriko euskararen antzinatasuna Bizkaian, bizkaierazko zenbait hitzen transkribaketa fonetikoa, Arratiako euskararen laztasuna, etab. 316 Artikulu hauen hari logikoa segitzen ez da erraza, batak bestearen luman jartzen dituenak ez bait ditut nik irakurtzen. Hala ere, tarteko beste xehetasun batzu aparte, lau puntu dituzte eztabaidagai. Lehenik, Txorierriko euskara dela Bizkaiko zaharrena esateko, elkarrizketatik ateratako irudipenetan finkatzen da. Bigarrenik, herri-ahotik jasotako hitzak grafia jatorrez transkribatzeko orduan, zailtasunak hartzailearengandik baino gehiago datoz hiztunarengandik.Goide-gosarri abizena, adibidez, hiru modutara entzun uste du: En mis apuntes hay esta observación: 'Goi de Gosarri, Goide Gosarri o Goide-gosarri?'. De las tres maneras la entendí, pero me pareció poner la última. Respecto de este apellido, ya me han llamado la atención tres personas (Orixe, A 'Kirikiño', in: Euzkadi, 12-XI-1924). Hirugarrenik, Txorierriko euskara dela zaharrena frogatzeko, beste lekuetan (adibidez, Orozko, Bedia, Getxo, Plentzian eta) nagusiki luzee, biar, ill, mutille, neskatille formak erabiltzen direla, dio, nahiz eta aitortu beste zenbait hitzetan beste zaharragoak ere entzun dituela: besoa, ulea, etab. Laugarrenik, berak ez duela sekula esan Arratian euskara latza egiten denik. Txorierrikoa hala dela, bai, entzun berri du, nahiz eta berak ez onartu eritzi hori (Orixe, De 'Orixe', in: Euzkadi, 14-XI-1924). Kirikiñoren ustez, batetik, Orixek dakarren abizen hori gaizki jasoa dago, Mungia aldean asko zabaldua bait da Goiri-golzarri abizena eta, bestetik, ez du sekula entzun izan Txorierriko euskara latza denik, nahiz Bizkaian bizi izan hogei urtez (Estrellas y estrellitas de la linguística, in: Euzkadi, 13-XI-1924). Areago: "berra" "etzea" eta "semea" bezalako forma zaharrak, Arratiatik hasi eta Mungiaraino, nonnahi entzun daitezke ("A 'Orixe"', in: Euzkadi, 15-XI-1924)..

678. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0162 Zernahi ere den, ohitura ala natura, besteren arabera bizitzeko baldintza inprimatzen digunak ongi baino askoz ere gaizki gehiago egiten digu.

679. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0162 Berez, zainketa edo erabilpena nolakotasunik gabeko gauzak dira, eta ez dute ongi edo gaizkiaren kolorerik hartzen gure borondatearen erabilpenaren arabera ez bada.

680. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 (Gaizki, parentesiak behar dira).

681. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 (Gaizki, parentesiak behar dira).

682. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 (Gaizki).

683. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 (Gaizki).

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 (Gaizki).

685. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 (Gaizki).

686. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 (Gaizki).

687. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 (Gaizki).

688. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 Pieza fina gaizki akabatua arlote gelditzen da.

689. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 Une honetan, XUXENek hitz bat gaizki idatzita dagoenean abisua eman eta, nahi izanez gero, hitza zuzentzeko proposamenak eskaintzen dizkizu.

690. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0102 Gaizki jokatuaren kasurik gardenena Txomin Agirre ondarrutarraren Garoaren hirugarren agerraldi hobetua da.

691. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0066 erruduntasun-sentimendu gaizki sendatu baten mamua ote?, jaso (eta jasan) dudan hezkuntza erlijioso larderiatsuaren itzala, agian?, erro sakonagoak dituzkeen fantasma pamerial baten errainua?...

692. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00151 Salbatzailleak gu erosteko
ofentsa au arturikan,
Jainko Aitari eskatu zion
jo zion arengatikan.
Erantzun: Gaizki itz egin badet
esaidazu zergatikan;
ta esan badet bear dana, ni
jo nazu eriturikan.

693. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0105 Danera jota urte bapoa
ziñan nere iritziko,
alde kaxkarrak baziñun baiña
etzaitut gaizki utziko.

694. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00251 Ala, biaramonean Lesakara joan ziran, baiña polakoa gero eta gaizkiago:

695. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0088 - Guretzat ere ez da gaizki etorriko.

696. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0204 - San Antonio egunean, gure asmoak betetzeko gaizki ibiliko giñan Josetxok.

697. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0145 Ni orain arrapatuko baniñute, beltzak eta txuriak gaizki erabiliko niñuteke.

698. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0051 Arrazoi polita: leen batzuk gaizki idatzi zudenaren oroimenez' guk ere gaizki idatzi.

699. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0008 Irakurleak gure utsuneak eta gaizki esanak barkatuko al ditu.

700. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Bertso auetan, mutil batek bere familiaren naigabeak kontatzen dizkigu: iru anai izan, irurak soldaduskara joan eta zer ixtillu gorriak ikusten dituzten; danak gaizki eta bigarren anaia il.

701. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0057 Jateko garaian ere, lenengo egun batzuetan gaizki ibili bear izan nuen.

702. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 Esaera: Azkar eta gaizki erantzun (lotsagabeak)

703. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0113 (Gaizki sendaturiko zauria) Aldakaitze

704. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0822 Zure lana gaizki darabilazu.

705. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Hargatik hurbilagotik behatuz horri, xikanatu du hor ere puxka bat, ez da gaizki: zortzietarik bat.

706. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Behar da kondutan hartu gaur egun, eta duela 30 urte ere hor ginen nunbait han, euskotarretarik 12etarik bat garela eta euskaldunetan berdintsu dela, zortzietarik bat, ez da gaizki.

707. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0161 - Etzazula gaizkirat har, otoi, zion gero Portillok Urzuari:

708. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0042 Batzuek euskara ez jakinki, besteek aldiz española, ez ote dute elgar gaizki konprenitu, lekukoaren izena hartzen zuela apezak hilarentzat eta hilarena lekukoarentzat?

709. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00071 Apaiz on baten buruarentzat
pentsamentu bihurria,
bainan halare aukera-aukeran
ez zaude gaizki jarria;
kaduzidade fetxan idea,
idea izugarria!
Hartzen nauenak hartu nazala
labetik irten berria! (bis)

710. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Ekonomia gaizki dabilela eta horri egotzi izan dio zenbaitek gaurko bizi-ezinaren arrazoia.

711. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00085 Ez arraioa, garai bateko basarritarrak etziran orrela biziko. Gero, gaizki bizi gerala!

712. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Bai musikan bai politikan jendea purista badago, eta puristek musika estilo bat beste batekin nahastea gaizki ikusten dute

713. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Kode Penaleko artikulu bat, 153. artikulua, gaizkiago erredakta zitekeen, baina nekez imajina daiteke nola lor zitekeen hori.

714. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Diru laguntzak gaizki banatuak dira

715. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Euskal Langileen Batasunak betidanik salatzen du diru laguntza horiek gaizki banatuak direla, laborari gutik sari gehienak eskuratzen dituztelakoan.

716. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Norberak uste zuena gertatu ez delako, ez dago dena gaizki.

717. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Norberak espero eta nahi zuena gertatu ez delako, dena gaizki dagoela esatea harrokeriaren etsipena da: Oteizitis.

718. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Baina badago topiko bat guztiontzat ezaguna eta segurrenik zure institutuko etika klaseko hainbat eztabidatan agertu dena, egia borobila dela esatera ausartzen naizena: emakumeek gaizki gidatzen dutela, oso gaizki gidatzen dutela.

719. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Konfidantza hartzen duzu, beste gauza batzuk egiten ausartzen zara, goian jartzen zara eta Realari ongi datorkio, ez beste urteetan bezala, denboraldia gaizki hasi eta gero ezin burua altxa.

720. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Nola ordea? Ba, ez dirudi gaizki joan zitzaigunik, politika gizon emakumeek errandakoei erreparatuta: Dudarik gabe, Estatu Espainiarrari gero eta sendoago oldartzen ari gatzaizkio...;

721. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Ez zegok gaizki.

722. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Bai, ni ere ohartzen naiz noiz kantatzen duten ondo edo gaizki, esaten zuen, bere alaba txikiarekin bertsoak entzuten ari zela.

723. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Iragarkian alkatetzarengandik gaizki tratatua edo kaltetua izan den guztiei telefono batetara deitzera, enpresa zuzendaritzako kontseilarien elkarte batetakoa, gonbidatzen zaie, elkarturik dagozkigun eskubideak defendatzearren.

724. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Aurreko urteetan lorturiko dirutzara iristea ez legoke batere gaizki guztira 1.100.000 pezeta jaso bait zituzten Santagedazaleek.

725. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Redondoren esanetan HB eta ETAren inguruko jendearen ustez zenbat eta gaizkiago joan gauzak beraientzat hobe.

726. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0050 Talde oien ariketak ordea ez zuan ostillurik sortu, gaizki ikusiak bait zeuden katolikoen aldetik; eta okerrago berriz protestalarien aldetik.

727. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Lehen hilabetean 6.038 nominetatik 39 bakarrik zeuden gaizki Hezkuntza Saileko iturrien arabera.

728. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 ...ETA ELKARTEA GAIZKI MOLDATUKO BALITZ?

729. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00026 Nik debutatu nuenean oraindikan pilota ongi zegoen, baina izandu dira urte batzuk gaizki egon dena, jende gutti joaten zen.

730. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Gune hortako jendeak ohartuak dira gauza parrasta bat gaizki doatzila hor gaindi; bereziki Baionatik Uztaritzerateko errepidea lau lerrotara largatzearekin.

731. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Saretan, berriz, bi kendu zituzten, postutik kanpo ehizian aritzeagatik. Ehiztariak nahiko haserre dira, egun gehienetan usategietan agertzen direlako eta franko gaizki portatu direlako.

732. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Limite haundiago batekin jarri ezkero ez zitzaidan arrontean gaizki idurituko, nonbait hor, baina hortikan deus ez edatera...

733. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Bertzalde, txabolatan-eta erraten da aunitz edaten dutela, eta hori pixko bat kontrolatzea beharbada ez da horren gaizki, baina logika baten barrenean beti ere.

734. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0006 Tolosako jendeak edo beste lekuetakoak bidai interesgarri bat eginez gero, GALTZAUNDI aldizkarian azaltzea ez litzateke gaizki egongo.

735. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0008 Beti gustatu izan zaizkit anti-heroiak, gaizki bukatzen diren istorioak....

736. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0010 Eta, nola ez, gaizki bukatzen da istorioa, berari gustatzen zaion bezala.

737. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0007 Kalera zoaz eta batek diotsu: nik hartu zuen AZT eta ze gaizki nagoen! Gibela GIBEL.- Hígado ikutua...

738. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0008 Frantsesa alegeratu beharrez, nahiz esperantza ezarri gogo-bihotzetan, ari zaizkigu gobernukoak eta igandean Chirac bera esplikatzen ez garela hain gaizki, badirela malerusagoak, biharko eguna zoriontsuagoa izanen dela.

739. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0031 Badakit horrenbesteko azalpenik ez dela behar izaten klasean eta ez dela komeni oihan zabartsuegian sartzea, baina irakasleoi ez zaigu gaizki etortzen euskal sintaxiaren barrunbe guztiak mahai gainean edukitzea.

740. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0036 Negar-saio galanta egin zuen Marikarmenek, baina arratsaldea ez zen hain gaizki joan, eta, etxerakoan, Joxek arrazoi-pittin bat ere bazuela iruditu zitzaion.

741. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 - Paletan: Frantziako txapelketan J.P. Urrutia eta Beñat Larretche frango gaizki hasi dituzte lehenbiziko bi partidak galduz.

742. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Ez gaizki geundelako, pisu batetako bizitza probatu nahi genuelako.

743. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Egia esan, Xabierrek zorte dexente izan du pisua aurkitzerakoan, gaur egun hilero 35.000 PTA ordainduta Arrasaten pisua alokatzea txollo dexentea da eta, gainera Xabierrena bezala zeharo gaizki ez badago, txollo handiagoa.

744. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Ai, Joseba, ene kuttuna. Txikitako goxotasun eta lausengu guzti haiengatik izan ez balitz, non zeundeke orain? Seguruenik oihuka, amaren esanei ihesika eta aitarenei gaizki erantzunez. Baditut biloba gehiago, baina zu... zu espeziala zara. Guztiok igual maite zaituztet, baina zu...

745. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00009 Ez dago batere gaizki, baina beude horretan, edo hobekiago esan, bakoitzak bere erritmoa izango duela pentsatu nahi dut. Bidezko gauza, bestalde.

746. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00031 Ant.- Nik beti hogeiren bat izan ditut. Aurten nahikoa abandonaturik dauzkat, aurten oso gaizki eta ia eztirik ez, horra egia.

747. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00007 Jarraitu egin zuten. Khruschev gaizki sentitzen hasi zen.

748. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Negar bizia egiten omen zuan Loinaztarrak gizon haiek negu gorrian hain gaizki jantzita, oinutsik ikustean.

749. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0012 Bere bidaien berri eman zuen Dinak Emakunde aldizkariaren aurreneko zenbakian eta ez letorke gaizki han esandako batzuk gogoratzea.

750. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0002 Bera iruditzen zait goapoena, nahiz eta txiki samarra izan diote batzuk eta Galtza bakero batzuk jantziko balitu askoz ere hobeto, baina dagoen bezala ere ez dago gaizki, eta Gorputza ez hainbeste beharbada, baina aurpegia oso ederra du, beste batek.

751. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0004 Izugarri gaizki ematen diote.

752. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0008 Peñagarikano bera ez dago gaizki situatuta ranking honetan eta Mañukorta, Olalde eta beste zenbait ere agertzen dira zerrendan.

753. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0018 Dena den, zenbat eta biztanlegoa gehiago handitu orduan eta gehiago murrizten da bakoitzak eskura dauzkan baliabideen proportzioa, ondo nahiz gaizki erabiltzen dituen kontuan hartzeke ere.

754. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0002 Gaizki ulertua ere izan liteke zenbait kasutan, adib. corriente continua Elektrizitatean gaizki ulertu ohi da korronte jarrai bezala interpretatzen denean, batzuetan jarraia edo etengabea izanda ere, beste batzuetan desjarraia edo etena izaten bait da honelako korrontea.

755. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0007 - Hastekoz, agertzen den informazioa gaizki emana dago (adibidez Irurita eta Urdazubiko bestak abuztuaren 15ean direla dio Gida horrek, eta horrela gauza gehiago).

756. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0007 Euskaraz bi hitz sartu dituzte eta haiek ere gaizki idatziak.

756 emaitza

Datu-estatistikoak: