XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0089 Jaungoikoak gizartean berariaz daukaz gizon batzuk bere ordez artuta, Berak berenez beste gizonai egingo leuskioezan gauzak eurak egin daioezan.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Batzuk lekaide etxietan euren buruak eskutauta bizi izan diranak, besteak, Noe'ren antzera, gizarte gaiztoaren erdian zintzo ta garbi burua zaindu izan dabenak.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 Beren begitan ezer ere ez ziran, ta gizarrtean nardagarriak; Yainkoaren aitziñean, ostera, bikañak eta kutunak.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Olako eskubiderik gizon bakotxari laketu ezkero, sozialistak ondasunei buruz gizartean ipiñi nai daben bardintasuna ankaz gora lioake, batzuk besteak baño aberatsago aldi laburrean egingo litzakez-ta.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Sozialisten eretxiz, gizon bakotxari bere ondasunetzaz gaur daukazan eskubideok, gizartean erne ta jayo yakoz, gizartetik datorkioz, eta eskubide orrein iturri gizartea dalako, onek, gizon bakotxaren eskubideok, ondoen deritxonez ebagi, moztu ta aldatu daikez.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Gizon bakotxak beretzakotu dauzan gauzen jauntza ta jabetzeak be, gizarteak berak ipiñitako legeak baño beste oñarri ta eustazpirik eztauke, sozialisten eretxiz; baña legeok ipiñi dituan gizarteak, orreik kendu nai aldatzeko eskubidea be badaukala ezin ukatu; augaitik ondasuna ekarteko gai ta bide diran gauzen jabetzea, iñori bidegaberik egin barik, gizon bakotxari kenduaz, beragandu ta beretu daike gizarteak.

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Gizarteko legeak gizon bakotxak bere gauzetan daukan jabetzea ezagutu ta sendotu bai egin dabe, baña besterik ez.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Ondasuna ekarteko gai ta bide diran gauzen jabe izateko eskubidea, gizonak berezkoa, jatorrizkoa dau gizonaren izatean erne ta jayo da; gizonari eskubide ori bere izatetik datorkio ta gizartea baño lenagokoa da.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Eskubide bikoitz ori, gizarte osoren onaz batu ta alkartzeko bear dan bestean, neurrira ekarri bai, gizarteko agintariak ori egin dagikie; baña errotik ebagi ta zearo kendu, ezelan be ez, gizartea baño lenagokoak diran gizon bakoitz eta sendi bakotxaren errayetan sortu ta erneriko eskubidea da-ta.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gizarteko matazea arildu ta auzia ebazteko, bide txarra; a da ori.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Eta XI Pi Aita Santuak be argiro diño: Baña azaldu doguzan artezkunde ta obariok gizartean sendotu ta tinkatzeko, zuzenbideari lotzaiki bikaña dan maitasarrea ezarri, erantsi ta gañeratu bear yako.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Zuzenbide utsak be gizarteko lazka ta burruka onen erro ta sustraya ayenatu dagikez; baña zeatzen bete arren be ezin daikez biotzak batu ta gogoak alkartu.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Gizartera bakea ta lankidegoa ekartea, xede ta elburutzat dauken araudi guztiak, ondoen asmaurikoak dirudienak be, bazkideak batzen eta alkartzen dituan lotzaiki orretatik batez be artu daroez euren indar eta sendotasuna: lotzaiki orrek uts emon ezkero, araudirik oso ta bikañenak be ondoren onik eztakarre.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Onelan ba, gaurko gizartearen gaxoa zearo osatu al izateko, zuzenbidea ta karidadea osoro bearrak dira; zuzenbidea lenen eta beste oroen oñarri; karidadea, barriz, aren nai ta naiezko geigarri.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Gauza biok gizartean sarrerazo ezik, onen gatxak eztauko osabiderik.

16. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 1. Izkeraketz eta gizarrteketz, euskera ayolaz landu ta yagoten zain egotea, Bazkun aunen elburua da: andik ere bere izena.

17. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 5. Yagokideak berena dute: Euskera edolako bizipide ta gizarrtekoetan azkarr ta garbi eutsi ta zabaltzea, ta euskal-idazkuntza agerbide orotan pizkorrtzea.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Orain norberari garbi izatek dakarkiyon onuratik, begirada zabaltzen badegu gizarten dakarren gentz, garbitasun onek, bereetik zuzenen datorren eskontza garbi ta zintzoagatik? Ez da ez eskontza zital askok nai duten eran artu, egoki izate bat, gizartek somatutako eraketa, beren gentz izan dein, ez baizik, sortzesko lege antzera, gizartek gorde beartuak daudeena, ainbeste giza seme aiñ, izanik ludiñ gaiñ.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 oartu, geixo itzeetik zaletutzen direnak ta gizartek ere, ekin aldietako moteltzen direla ta bizitza (gaur beñepein) dakizute ez da adimen arrazoi utsez bizitzen, gero ta geigo naimen bizigoa bear da; lana pen betik bere izardiekin irabazi bearra izan badu gizakumek ogia, oraingo izardia minkor aitukorragoa da, zaiñ biziña da ta.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Jaungoiko gure Jaunak etzuan Asistar Prantzisko Deuna gizonak bakarrik onbiurtzeko biali lur onetara; emaztekiai ere eratu bear zien deuntzeko, santu egiteko, bidea eta gizartea bera ere berritu bear zuan.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Gizatartean zenbat ustelkeri sorrtu dan, giza-seme asko ta asko gaiztokira eramanik! Eta au guzia Adan'en eta Eba'ren obenagatik.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 Ez naiz, ba, gizartera etorri gizakumeak ebaztera, gaizkatzera baño.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 Paska yai aurrean, Yesu'k, Aitarengana gizarte ontatik itzultzeko garaya eldu zayola yakiñik, gizarte ontan zeuden beretarrak maite izan ezkero, azkeneraño maite izan zitun.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Emen kanpokuak kendu ezkero, eztago gixarte edo sociedad'ren aurka gorrotoz jaikiko danik, siñismenak lotu daruaz ba-ta.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gizarteko malletan gorago dagoana, enparauei ikasbide obea emoteko bearrtua dagoala-ta, len baño be bizitza latz eta deunagoa egiteko asmua artu eban Ander gotzañak.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gixonen neurrija, ta gixarrteko gora-berak be, bardin-ezak dira, ba, emen, batta egunak eurak be.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Erlejugin batek berak dagixan erlejuen bardintasuna jaditxi ezin ba-dau, gixarrteko bardinttasuna,¿nok jaditxi?.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 GIZARTEAN.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egia da gure egunetan batez ere, ikaragarrizko alegiñak egiten dirala eriotzaren gomutarik ere gelditu ez dedin gizartean, baño dan dana alperrik, bada au aurrera eta aurrera dijoa jaramonik ere egin gabe gizonen iritzi eta esanai....

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Nik uste, ekin geniokela beste bide batetik, euskera nola edo ala gaur bertan izan leikela giza artekoa.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Orrela datoz ba, osta-osta igarririk, berebiziko kalteak gizar artera.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 gixartean maittetasuna, errukia, onduguria ta lotsia alkarrentzat zabaldu ta irakatsi biarrian, gorrotua, errukirik eza, gaizguria, lotsagaldukeria ta ondasunen kaltezko gudia zabaldu ta irakastian; ta oindiñok txarragua dana, nausiaguentzat lotsia ta itzala, ta agimendunentzat menbetasuna barik, ziñesbakuek gustia bestera irakatsi ta egiten dabe, nausiauei lotsarik eta itzalik artun ezaz; eta agimendunei, euren agimena ezautu nai ezaz; elexa legez einddako ezkontza deunak, euren naikeriz ausiyaz, eta gixon eta erriak naztu ta itxulaztuta; alkarr oso galtzeko gudea eurei ipiniaz.

33. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Distraidua izango zan baiña, gure Tomas Kirruk ez eban eroango soziedadean (gizartean) lagunak baiño gitxiago izaterik.

34. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Aldi artako gizartean, emakumeari zelan begiratzen yakon gogoan artuta, asko esan nai dau ta indar aundia dauka orrenbeste eskubida emateak.

35. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0071 Max Muller, Ratzel, Quatrefages, Waitz, Gerland ta Perchel idazleak, gizartean uzkurtz edo erlejiño bako endatxorik be ezin aurkitu leitekela, ao batez diñoe.

36. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0240 Ain zuzen be, auxe da Edesti-jakintzaren korapillorik zaillena: gizarteko jazopenetan Jaungoikoa'ren eskua oartu.

37. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Gizarrtean oi dana da au.

38. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 ABESLARI-TALDEKO BURUAK - Asmo ori iakinerazi diguzun ezkero, zerau lagundu nairik eta gizarteko bezala onarturik, oiek egiterik gebendu egiten dizut.

39. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Anaiak: edozein apaizburu, gizartetik artua, Jainkoari dagozkionetan, gizakien alde jarria da, emari ta opari eskeintzeko.

40. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Non dago jakintsua? non ikastuna? non, gizarteko burutsua?

41. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Ez al du Jainkoak zoro agertuazi gizarteko jakintasuna?

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Alako gizarte batean berri izugarri bat jakin dute.

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Goizeko mezatan izan ziran atsoak, errosarioa, parra parra alare, meza bitartean errezatu ondorean, gertakizun eta saio egokiak egiñik zetozten atadirakoan, gizartekoen solasak asteko.

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Etxadone artan, errosarioa, bai; baiñan, gero, atadian, gizarteari buruzko mingain-saioa.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 On zan bai, mundu ontan, gizartean itxuraz bizitzen erakusteko eskola ematea, baña batik bat zerubidea, Jainkoa ta Kristoren ikasbide edo dotriña, orixe zan txikitxikitatik umeari buruan sartu bear zitzaiona.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Orregatik, eta Jainkoarekin biotzez-biotz jarduten nualako, deus ere gorde ta ezkutatu gabe, ez nekian gero gizarteko nere artu-emanetan neurriak zaitzen, au da, maitasunari eta konfiantzari mugak jartzen.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Auek dira itza entzun dutenak: baña gizarteko arazoak eta aberastasun-lillurak eta osterantzeko irritsak sartzen zazkiela, itza ito ta alerik gabe gelditzen zaie (Mark, IV, 18-19).

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Gaiñera, olan itzegiten dutenen sikolojiaren leit-motiv jakiten errez da: eurek singularrean nai lukete esan, baiña, baiña, gaurko gizartean itxusia ere ba-da-ta, pluralera jo bear, ba.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Gizon xoilla sarritan Estaduaren edo Gizartearen esklavo biurtu oi dala eztugu egiztatu bearrik.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Gizartearen belaun-belaunezko aurrerapena oroimenak mugiturik dabil.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Ertilaria bere aroaren baldintzetan dabil, baldintz oietan irazten du, eta baldintz oietan, leen-lerroan, lanaren zatiketa eta gizarte edo sozial errelazioak daude.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Mundu eta gizarte berri batean aspaldi amaitu denporetako asmoak izatea, orra nun zegon On Kixote parragarriaren zergatia.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Beraz, etxea, oikonomi, gizarte ta erlisio legez antolatutako bilkura bat duzute, sendiak osotua, oraingo bizilagunen eta zenduen arimen elkartasuna, oitura iatorren eta ezin utzizko erlisio-eginkizun zenbaiten kabi.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Argentinako Laurak bat gizartean irakasle zan euskera gaietan.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Zutik Pello Marik gizarte ontan esandako itzaldiak txalo beroak jaso zitun.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Prolema oro zuzendu nahi luteke, bañan konturatu ere ez dira egiten sozialeko eta gizarteko arlo izugarriak or dauzkagula,(...).

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0086 Eskabide onen alde iru arrazoi ematen ditut: a) diruaurreratuaren etorkia, ots, erria; b) kooperatiba lantegien, produtibidade apartekoa; c) gizarteari oñarri eta egitura errikoiak ezartzen aldarrikatzen duen dotriña (ikus Joanes XXIII'garrenaren enziklikak).

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 Orrela gertatuko da noski beintzat itxaron eta etengabe eskatu bear degu Andra Mariaren goieneko bikaintasuna denen begi aurrean argitan jarri dedilla; Arenganako zaletasuna geroz ta geiago bizkortu; ta kristau-oiturak, aldi auetan ainbeste okerbidez arriskuan, gure biotz-barnean eta gizartean indarberritu ditezela ta besteentzat, egibide ta onbidetik okertu diranentzat, eredu ta ezten biurtu.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Gogozkoetan ari dedinean ere, bizitan dirauten gizakumeekin diarduela emango du, bat egiteko indarra, uko eragitekoa ta erakartekoa, gizartean bezala somatzen baititu.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Irugarren esan-naia: eztago on-gaitzik erriaren eta gizartearen onak erabaki ta mugatu baino len.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Gero, berriz, gizarte osoa astiro-astiro ibili dabilela balizkatzen du, zuzenbidetik edo okerbidetik aitzin-gibel, ezker-eskuin ibili ere.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Egoismoa batzuk besteen behar gorri dugun gizarte huntan, espezializazioa (teknikan eta intelektual bizitzan) nahi-ta-ezkoa dan gizarte huntan, eziña ta txorakeria da norberak bere baitan itxirik bizi nahi izatea ta bere osakuntza bakardadezko bidetik iritxi ahal izanen duela ustea.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Jakiña dugu karbono-molekula bat estadio osotuago ta aurreratuagoa dala atomo bakarra baiño; baita ere, zelula, konplejoagotze-kontzientziratze parametro huntan bertan, osotuagoa dala molekula bakarra baiño; berdin Metazooa zelulabakarrarekin alderatuta, ta orain, kontuan hartuta, alde batetik, Naturen gertatutako prezedenteak, hots, gu baiño mailla beheragoko abereek sinbiosiarako ta sozializazioarako izan duten joera perfekzio-ezagugarria dala, ta, bestaldetik, gure Gizarte huntan bertan aglutinazio baterako dauden seiñale argi ta garbiak (munduaren limitazioagatikako giza-koaleszentzia, hunek dakarren gen eta kultura konberjentzia), uko eginen ote dugu logikaz elkarganatu ta besteekin batera lanabanaketa bat egitera garamakien joera? Gizaki dintasunaren nehurria ez da indibidualismoa, personalizazioa baizik: Persona kolaboratu egiten duena da Teilhar'entzat.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Arrisku analogoa dago gure gizartean: gizakia eginbeharrak irentsitako (absorbido por la función) jopu bat bihurtzea.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Gizartean beti jator ta zentzudun azaldu zanak idazkietan ixuri zizkizun, agian, bere griña txarren beazun gaizkilleak.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Gizon bakoitzari ere etzaizkio Idazteunaren ateak ixten, baiño bere izatez gizartearentzat da Idazteuna.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Argi-argia da izkuntzaren aldakera eta izkuntza aldatzen zaion gizatearen izakera elkarrekin dijozala.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Gizartearen edapenak badarama izkuntz bearrezko bide batean.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Lagunarteak, gizarteak ikusten zuen nire begiotatik aurrera.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Bakar-zale da oso amorratua; maite ditu Jainko ta gizon bitarteko ezkutu urrutiak, biotz bakunak bizi oi diranak, gizarte aundietan jaiki oi diran aleun griñazko burruka leiatsuetan sortutako oiu ta garrasi zenbatu-eziñak eltzen ez diran lekuak; eder zaio inguruko artzain ta ikazkiñen bizi goxoa ele xamurrez kantatzea; ta bikainki, bear bada obetuz, margozten du bizi ori, bere luma toleskabe ta zelai-kutsuz gaiñezkoan.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Gizarteko ar-emanetarako gaizki, baiña izadiak eztu orrekin zer-ikusirik.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Sozialismo onentzat historiak berak erakusten, historiaren sentiduaren barruan dago gizarte berri bat etorriko dela edo ekarriko dela ta ekartze orri gaurko gizarte justizi gabeko onetan menperatuta, ta oinperatuta daudenak bakarrik egin lezateke.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Sozialismo utopikoak ere asko itzegiten du justizi ezaren gaiñean, bere sortzailleak asko mintzatzen dira erriaren sorte txarraren gaiñean, baiñan lehendabizi egiten dutena theorian gizarte ideial bat sortzea izaten da, buruan ordea eta ez errealitatean.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Gero alegintzen dira gizarte ideial ori errealitatera ekartzen baiñan jakiña ez dira beiñere ortara irixten.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Baña, norbaiten iritziz, ez omen da gure gaztediari emateko aolku guzizkoa, euskaldunok lenago ere naikoa uzu ta motz agertzen omen gera gizarteko artu-emanetan, gizalegearen aurka dagon orrelako beste aolkurik gaztediari eman gabe.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gizalegea gizarteko artu-emanetan adeitsu izatea, azkera oneko agertzea noski, gizartean bizitzeko apaingarri guragarria da; bearrezkoa ere bai nai ba'dezute, baña benetakoa danean, ez azaleko irudikeri utsezkoa danean, eta... gaurko egunean geien erabiltzen dana auxe dala esango nuke.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 EMAKUMEA GIZARTEAN

78. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Komeni da, bai, emakumea gizartearen auzietan sartzea, baño, zuzen ulertu dezagun.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Dardazio sakon aldi jakiñ baten barrenerako, kultura baten oñarrietaraño zabaltzen danean, gizadiaren iraupen instintoak gizartetik igarle oiek aurrerazten ditu urrena datozenak bideak irikita arkitu ditzaten.

80. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0054 Maitasun bako gizarteen
barru-bakea galduko
.

81. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0101 Txindoki'ko Mari, Anboto'ko Mari...
Agerkera ongarri edota gaiztoz
Euskalerriaren aintzin-aldi batean
Beren egunezkoz edota gauekoz:
Mari, Maya, Maindi, Maide, edo Mairi,
Erroturik zeudenean gizartean
Izadi Amaren loturakizunean
Euskereaz bat egiña ain bereizgarri!
.

82. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Eta lagunarte eta gizartearen barruan bizita ere, bakartadea oartzen dabenak ba dira.

83. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Gizarteko giza-legeari ta bear-ba'da, zorraren legeari ez dautso erantzuten.

84. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Ameslari dozu olerkaria, irudimen azkarrekoa; naiz izadiko gauzak naiz gizartekoak, ondo daki, giza-biotzari dagokionez, beronen irrika, lera, griña ta besteak goratu ta edertuz, irakurleari poza ta atsegiña emoteko eran azaltzen.

85. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0010 Kultureak gizona aske egin oi dau, eta gizarte aske bat gizabanako askatasunez osatu oi dala bai-dakigu.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0027 Ez ekian berbetan, eta gizartetik aldenduta bizi izatea lortu eban aurra edo umea da.

87. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Olako aurrak gizartera ekarri ondoren, alegin aundiak eta trebetasun aundiagaz egin-arren, ez da lortzen eziketearen bidez beste gizaki batzuren maillara jasotea.

88. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Iñoz ez dira eltzen gizartean lortzen dan eldutasunera.

89. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Bizi izan diran giroan naikoa zoriontsuak izan dirala dirudi, baiña gizartera ezin dira egokitu bizitza barrian zoriontasun ori lortzeko.

90. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Gizarte urbano eta aurreratuago baten (naiz eta bere sustraiak pentsabidea, irudi-mundua eta euskalduntasuna baserrian errotuak izan) bertsolaritzari aurrerapidea bilatu gura izan deutso, eta asmatu ere egin dauelakoan nago.

91. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 Aldaketa egiten da gizarte batek izkuntzari emoten deutsan erabilkeran.

92. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 Eta oso zabaldua, beste batzuen artean, berak defenditzen eban asmoa: gizonak barriro itzuli behar ebala izadira, gizarteak gaiztotu eta alperrik galdu ebalako.

93. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0126 Diru-etxe ta gizarte maillan, batez be txiro ta maiztarren artean, maitagarriago agertzen zan, beti euren alde egiten ebalako.

94. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 Literaturazko edestian, naiz-ta guzurra iruditu, gazte-liburuen artean sailkatuak, ba-dira liburu batzuk euren orri artean gizartea makillatzen dabenak.

95. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 Ingles literaturan, esate baterako, or daukaguz Lewis Carroll, Jonathan Swift eta Charles Dickens bera be bai, biktoriar egunetako ingles gizartea, bildurti samar izanik be, langilleen zoritxar latza naikoa bizi adierazten dauana.

96. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Metalgintza hasbarria be (topinki ta brontzea), ez da lar erakargarri Bizkaiko bizilagunen arduran, ta hori ez da harrigarri artzain-gizartean, eurenera lotuak eta batera bestera ebiltzanez, barrikuntza edo aldaketarako zalago izatea, oin geldiko dan gizarte nekazariaz bestera.

97. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Gizarte aurreratuetan gaindituta dago iturria gizakiaren eta animalien behin behineko edateko eta garbitzeko beharrizanak asetzeko pentsatutako egituratzat hartzea.

98. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Euskaldun zaharrek, zelanbait esan, euskera jakin ba dakie, beti euskeraz egiten ete dabe, ete dogu? Ez da errez, erdal menpe dogun gizarte honetan.

99. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Autua da errealitate sozio-ekonomiko konplexu hau atzematea, gizarteak giza baliabideez egiten duen erabilerara xeheki hurbilduz, ondasun eta zerbitzuen produkzioko ihardueretan duen okupazioa graduatuz eta bere partaidetza iharduera ohiki ez-emankor bezala marjinatuetan sartuz (etxeko lanak egitera dedikatutako pertsonak, ikasketak egiten ari direnak edo soldadutza egiten dutenak).

100. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Horien ihardunak, Zentrua kanpora eta gizarteari zabalik egon dadineko moduan antolatuko dira, leku hertsi eta autosufiziente itxura, eta are gehiago errealitatea, baztertuz.

101. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Jadanik, ereduzko experientzia gisa, martxan dago udal batzutan eta, honela, gizarte moderno batetan dauden beharrizanei dagokien zerbitzu bat eskaintzen da.

102. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Ia ezinezkoa da ziklo bakoitzaren edo iharduera bakoitzaren aipamen zehatza egitea; hala ere, argigarri izan bide daiteke horietako batzu aipatzea, hala nola: Euskomusika, gaurko musika eta bertsolaritza zabaltzeko pentsatua; Gitarraren Nazioarteko Astea, herrialde desberdinetatik etorritako partaide gazte baina kontsagratuk emana; Psikologiako Ihardunaldiak, gizartearen gaurko arazoak aztertzeko egina; Beste medikuntzak zikloa, horietan garrantzitsuenak direnen deskribaketari eta azterketari buruzkoa; Emakumea, gizartea eta kultura zikloa,(...).

103. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Mota arras desberdinetako errealizazio eta iharduera propioko programa zabal baten garapenarekin batera eta Kutxa finkaturik dagoen gizartetik bertatik sortutako iniziatibak aldeztuaz gainera, erakundeak ekintza-plangintza zabala bideratu du komunikazioaren eta harreman sozialen eremuan, antolakuntzaren eremu barrukoan nahiz kanpokoan.

104. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Horregatik, beharrezkoa zaio informaziozko eta loturazko bide iraunkor batzu edukitzea eta arazo teknikoen alboan, giza taldeak bere koherentziari eustea, oinarrizko printzipioen arabera joka dezan eta, honela, gizarteari eraginkortasunez erantzun diezaion.

105. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Hain zuzen ere, Kutxa, bere ordezkari maximoen bidez, askotan agertu da bere gizartearen aurrean, egiten duen lanaren eta beronen zentzuaren berri emateko.

106. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0030 Hala ere, gure Herriko ekonomia-egoerak berak eta gizartean dauden ekonomiazko harremanen zernolakoak batzutan, Guztizko Diruegitamuentzat lehen jarritako esparruan sartzen ez den neurrisail bat hartu beharra dakarkiote Herri-Agintaritzari.

107. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 47/88 DEKRETUA, Martxoaren 1ekoa, Gizarte eta Kulturarako Zuzpertze-Eskolen onarpena arautzen duena.

108. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 i) Gizarteak hezkuntza-alkarteari egin diezazkion osagarrizko gaikuntza-eskaintzei erantzuteko izan behar duten helburu nagusiak eta bateratzeko irizpideak zehazteko.

109. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1543 Horregaitik, eta deialdi horren eraginez ukituta gera daitezkeen zerbitzuak funtsezkoak direla aldarrikatzeko berarizko arau biderik finkatu ezinik, eta are gutxiago bete beharreko gutxieneko zerbitzu zehatzak zeintzuk diren zehaztea, deialdia egin duten sindikatuen eta deialdia jaso duten langileen herriarekiko begirune eta erantzunkisunari dei egiten zaie, bakoitzari dagozkion enpleatzaileekin bat etorriz, elkartean funtsezkotzat jo daitezkeen zerbitzuak jarri eta bete ditzaten; bide horretatik, oinarrizko eskubibide baten bidezko erabilpenaz baliatuz, maila berdineko beste era bateko eskubideak arrazoizko mugaz kanpo kaltetuta gera ez daitezen, horiek bermatzea gizarte osoaren zeregina denez.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Gizartearen aldetik, gorrerak bakardadea dakar.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Bestetik, gizartearekiko harremanak ezartzen dituzten usadioak gaizki bereganatzen ditu.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Hizkuntzaren txirotasunetik datorren komunikazio eragozpenak eta gizartearen baitan jasan behar duen baztertzeak geratzen oso zaila den gurpil loka batetara garamatza.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Alde batetik gizartean, han garatzen baita hizkuntza baina bestetik bere hizketa hutsak ingurutik baztertzen du.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Mundu berri baten ateak irekiko dituen energia aldaketak, gizarte berri bat martxan jartzen du.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Aurrerakuntza, doktrina eta gizarte honen ardatza bezela agertzen da; etengabeko mogimenduaren eta etorkizunari begira dagoen gizartea dugu hau, lehengo gizarteak berriz, gordetzaile eta konserbatzaileak ziren eta oinar oinarrizkoak ziren bi ezaugarri hauk.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Oinarri berriak dituen gizarte batekin aurkitzen gara; mogimendua, aldakuntza azkarra eta etengabekoak izango dira jaiotzen ari den gizarte honen ardatzak.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Bere lehengo baloreak aldatzerakoan, eta hain azkar gainera, krisis sentimentu bat zabaltzen da, artearen zentzua eta artea bera krisis honetan sartzen da eta gizartearekin batera aldatu behar izango du.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0045 1.848 iraultzarekin izakera eta bizimodu baten amaia datorkigu; garai honetan mundu berri baten ateak irekiko dituen energia aldaketak, gizarte berri bat martxan jartzen du.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0045 Aurrerakuntza, doktrina eta gizarte honen ardatza bezala, agertzen zaigu, etengabeko mogimenduan eta etorkizunari begira dagoen gizartea dugu hau; aintzinako gizarteak berriz gordetzaile eta konserbatzaile ziren eta oinarri oinarrizkoak zituzten bi ezaugarri hauk.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0019 d) Segidako gai hauen gainean hitzegiteko, antola ezazue elkarrizketa bat gelan: 1.- Mekanizazio handiegiak sortarazten dituen arazoak eta horien eragina gizartean.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0100 VIKINGOAK AMERIKETAN? GIZARTEA X. mend. Eurasiaren eta Amerikaren arteko Ozeano Atlantikoa hesi gainditu ezina izan zen Antzinateko nabigari ausartenentzat ere.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0150 HERETIKOAREN GORROTOA GIZARTEA XVI. mend. XVI. mendeko intolerantziaren arazoa larrienetakoa izan zen orduko europarren artean: erlijioa, gerra, ideien zigor legala eta ez-legala elkarrekin ibili ziren.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 KRISTAU-HERRIAREN EGOERA SOZIAL BERRIA GIZARTEA

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Erromak kristautasuna ofizialki aintzakotzat aitortzean, ondorio garrantzitsuenen artean handi-handika konta daitezke, alde batetik, gizarte erromatarraren hobekuntza moral nabarmena eta, bestetik, erromatartze-maila handiagoa mendebaldeko kristautasunean, zeinak bere sisteman zeremonial estatalaren parte handi bat sartu bait zuen, erromatar jantziak eta liturgian erabiliz, eta gainera erromatar organizazioaren izpiritu-puska handi bat ere bai, haren egitura hierarkikoa eta haren legezko prozeduren eta printzipioen arabera gobernatzeko modua...

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 IV. mendean, bere erakundetasun hori gizarte osora ere eramatea lortu zuen, lehenengo tolerantzia lortuz (Konstantino) eta ofizialtasun zibila iritsiz gero (Teodosio).

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 REKAREDOREN KONBERTSIOA GIZARTEA

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 Gizarteak etengabe eboluzionatzen du eta liburuko informazioa asko desfasatu egiten da; arazo baten gaurkotasunak jakingura handiagoa sor dezake, kasu honetan liburuak gidaren zeregina besterik ez du beteko.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 (Eta hori, erromatar gizartea esklabismoan finkaturik zegoela ikusirik, nahiz-eta, egia, euskaldunak ez-baina, kanpotik ekarriak izan esklabuak).

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Industri I. Hazkundeak ohizko edo tradizional gizartea nahastu eta kezkatu egiten du: landak despopulatzen ditu, hiriak handitzen eta berritzen dira.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Langileria handitzen da gizarte eginkorreko 50% iritsiz.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Gizartera euskara eraman nahi badugu, eskolan ikasi beharra dago; oraingoz bederen, Euskal Herriko zati handi batetan dugun sistema bakarra da.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 - euskararen berreskurapena ikaslego, irakaslego eta gizartearekiko harreman estuetatik datorkigula.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Desohizkoak diren planteamendu hauek, gizarteari buruzkoak mugatuegiak direla salatu nahi dute.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0046 Alde batetik hezkuntzaren barruan gizartearen egituraketaren nahiaren beharra (bere portzentai aldakorra eta guzti) onartua zegoen eta beste aldetik, argi eta garbi zegoen praktikaren hobekuntzaren beharra.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0080 Hala, kultur eremu garrantzitsuak sortuko dira, baita gizarte konplexuago bat ere: laborantza eta abeltzaingoaren ondoan, eskulangintza eta industria indartuko dira.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Gisa honetako gizartean, esklabu bat produzioko tresna da, ez gizaki eta eskubidedun norbait.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Hona nolako egitura zuen memento hartan erromatar gizarteak.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Bestetik, haren eragin ideologikoak trinkotu zuen feudal produkzio sistema osoaren izatea, zeren Aita Saindu eta apezpikuek gizarteko moral arau, ohitura eta legeen ardatz bezala jokatzen bait zuten, inoiz errege eta jaun handien eskomikatzera iristen zirelarik, eta, ondorioz, mirabeek haiekiko zuten menpetasuna urratzen.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0025 Joakin Arbeloarentzat, geure historian gertaera handi bat suposatzen du honek, Toledoko erregeek Baskonia, izendatzen duten errealitatea alegia, moldaturik gelditzen dela harrez gero kantauri-pirenear gizarte desberdinen artean.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Hala nola: Erregeren botere absolutua, politikaren mailan; nekazalgoan finkaturik ekonomiaren alorrean; eta gizarte estamentala (noblezia, eliza...) pribilejioz jantziriko gizartea, sozial alorrean.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 - Gizartearen aldetik, handiki jauntxoen (lurrandidunen eta merkatarien) zapalkuntza, eta laborari-eskulanginen ezin bizia.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Dena den, Liberalismoa, Industria Iraultza eta Nazionalismoa izango dira gizarte berriaren hiru faktore nagusienak, eta ororen gainetik, klase berri bat heltzen da agintera: burgesia.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Nola lortzen du ordea? neurri izugarri batetan indartuaz kontsumoko gizartean erabiltzen ez den sektorea: gerrako industria.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Estatu gizonek, beren ekintzetan, gizartearen ardurak eraginik jokatzen dutela esan arren, nagusi den klasearen interesen arabera jokatuko dute.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 - Geroko gizartea.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 - Marx-ek klase gabeko gizarte bezala ikusten du geroko gizartea eta klaserik ez izanik, ez dago Estatu baten beharrik ere, zeren hau beti ere klase jakin baten zapalkuntza aparatoa bait da.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Sozialismotik, ideia politikoak zirela medio aldendu zen, zeren-eta ideia berberak bait dituzte ekonomia, gizarte, historiaren ikuspegia, geroko gizarteaz eta Estatuaren teoriaz.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 - Indibiduo pertsonaren libertatea baloratzen da gizartean.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Izan ere, hilkortasuna hain altua izanik, taldearen emankortasuna babestu beharra zeukaten, gizarteak iraun zezan.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Egypto-ren historian, beraz, Nilo-k ezarri dio hango gizarteari bere bizi-taupada.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0065 Ondoriobidez, bai ekonomiak eta bai gizarteak konplexutasun berri bat iritsi zuten.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 Gizartea lanbideen arabera sailkatzea, (lanbide bakoitzak herentziazko talde itxia sortzen duela gainera), gizataldeek isteko duten joeraren ondorioa da.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 India-ko gizartea talde itxi ezberdinetan banaturik zegoen; pertsona bakoitza bere gurasoen kastan sartzen zen, eta bizitza osorako geratzen zen jatorrizko kasta horretan.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 c) Bilakaera honen ondorioz, burruka sozialak ugaritu egin ziren; Grezia-ren historian, ildo sakona urratuko du egitura sozial horrek, gizarte hari ezinegon eta ezegonkortasun ezarriz.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Ez da, beraz, harritzekoa gizarteko gatazkak ere Elizaren barnean, behin baino gehiagotan, heresi gisara piztu baldin baziren.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 (IZADI-GIZARTE).

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Beraz, teoria honen funtsa hau da: eskubide errealek bi subjektu juridikoren arteko erlazioa suposatzen dute: subjektu aktiboa (titularra) eta subjektu pasiboa (gainontzeko guztiok, bai gizarte bezala eta baita gutako bakoitza ere, gizarte horretako partaide bezala).

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0015 4.- Zer egingo dute zure semeek Gizartean? Suspenditu egingo dute.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Iharduera guzti horietan gizartean saltzeko eta kontsumitzeko zerbait produzitzen da.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiaz gainera, gizartea ere, eta gizartearen azpian dagoen produkzio-modua, burutan eduki behar dugu, beharrizan horiek nolakoak diren eta norainokoak diren moldatzen bait ditu gizarte berak.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizarteak sentitzen dituenak; (hornidura, komunikazioa irakaskuntza,...).

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 PALEOLITOS AROKO EKONOMIA ETA GIZARTEA.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 GIZARTEA.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 Ekonomi sistema honek gizartearen antolaketa kondizionatzen du.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 Honek, zera adierazten digu: aldi honetako gizakiak harremanetarako nolabaiteko hizkuntza bazuela, eta, bestalde, familia baino handiagoko taldez osaturiko gizarte bat ezagutzen zutela.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0209 Gizarte Industrialaren arazoek zenbait eskabide-mugimendu sorrarazten dute; garrantzitsuenak Sindikalismoa, Sozialismoa eta Anarkismoa dira.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0209 Iraultza hauei gizartearen egitura aldatu egingo da.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 3. Soinuak gizarteari sortzen dizkion gastuak asko dira.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0049 Geroago beste sistema bat asmatu zuten eta bizirik dirau oraindik zenbait gizarte primitibotan.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Dituen zati edo hosto guztiek, batera, gure gizartearen ikuspegi osoago bat eskaini nahi digute.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Benetako gizona bilatu behar da eta giza-esentzia zertu behar da, baina ez bere izaera abstraktuan, bere konkrezioan baizik benetako gizon hau Diogenesek bere linternaz bilatzen zuen hura, inguruko gizartea gizakontrako gizarte bezala salatuz autarkikoa da.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 d) Gizarte industrial honetako sistema berriak eratzen ditu, neurri handi batetan, gizabanakoaren balore eta sinesmenak.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Hau da, sistema ekonomikoak sorterazten dituen beharrek eratzen dute gizartea eta ez ideologiek.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 3. Esan bezala, gogoan harturik gizartearen sistema ekonomikoak duela eraginik nagusiena gizabanakoen baitan, hauek dira soziologo hauek jartzen dituzten eztabaida-gai nagusiak: a) Sistema honek asetzen al ditu gizonaren gizonen benetako beharrak?.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 Hitz honen bidez adierazi nahi denez, gizartearen menderapenak hiru forma nagusi hartzen ditu: a) Gizabanakoen integrazioa egituratzea: Produkzio eta botere-sistemak eskatzen du beren helburuarekin ondo datozen jokabideak edukitzea.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 b) Manipulazio kulturala erabiltzea: Gizartearen hazkundea posible izateko, gizataldeak baldintzatzen ditu gizabanakoaren beharrak, ikusmoldeak eta jarrerak.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0037 c) Azkenik, aldi berean politikoa eta ekonomikoa den erakundeak, hau da, boterea eskuratuz, menderatzen du gizartea.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Legea arrazoiaren taxuketa bat da, guztion onerako gizartearen arduradunek egina (San Tomas).

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Giza izateak baditu bere arauak jaiotzez eta gizarteko zuzenbidea hauetan oinarritu behar da.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Montesquieu-k dioenez, legeak izadian sortutako beharrezko harremanak dira; legeak idatzi aurretik, gizartean justiziazko harremanak bait zeuden.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Esan dugu legea gizartearen arduradunek egina dela.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Bidezkoa izango litzateke zuzenbidea gizarte osoaren ardurapean egotea eta, egitura politiko ireki batzuren bidez, gizartearen gorputz sozialari Justizi Auzitegietarako sarbidea erraztea (juratuak, Herriaren defendatzailea).

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 Erdi Aroko gizakiak, bere zorionerako eta gizartearen ordenu zuzenerako errebelazioaren argian sinesten zuen bezala eta, ondorioz, bere buruaren gainetik Autoritateak, eliztarrak nahiz zibilak, (jainkozko ordenu baten arabera) onartu zituen bezala, ilustratuak bere arrazoimenaren argian sinestuko du, gizona bere betetasunera eta nagusitasunera gidatzeko, aurrerapena oinarritzeko eta aitzinarazteko.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Darwin-ek, eta Lamarck-ek ere bai noski, eboluzioaz ematen dituzten datuek eta erizpideek berealdiko zirrara sortuko dute bere garaiko gizartean.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Egia erran, egoera baten barnean gaude, gorputza dugulakoan, adina, adiskideak, gizarteko beharpenak.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0184 Itsas tekniken topaleku hartako Andaluziako gizarteak bazituen, beraz, aurkikundeetarako baliabide sozioteknikoak.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0184 Horietaz baliatzeko borondatea izango zen, azkenik, datu erabakitzailea; baina gizartearen nahi hori bera ere pedagogia luzearen fruitua zen.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0251 Luter-en proposamen erlijiosoak oihartzun sakona izan zuen Elizan ezezik, gizarte alemaniarrean ere.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Hitz gutxitan esanda, tradiziozko gizartetik gizarte modernora dagoen aldaketa jasan du, baina aldaketa horren erritmoa eta neurria europarrek ezarri zituzten.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Afrikako hiri bat Hemen sarritan, bi gizarte izaten dira elkarren bizilagun, baina batabestearen berri ez dakitela: bata neokoloniala da eta europarrak biltzen ditu hiribide zabal, loratsu eta lur-sail handiko auzoetan; denbora kolonialetan baino askoz ugariagoak dira gaur europarrak; Afrika frankofonoan desaberrituak deitzen direnak dira.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Beste gizartea txabolazko hiribazterretan pilaturik bizi da.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Informazioa eta komunikazioa nahitaezkoak dira gizarte barruan.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 TINDAKARI ETA KOLORATZAILEAK Tindakari eta koloratzaileek erabilpen zabala daukate gaur egungo gure gizartean.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Gure gizartean normala da beraz kolore-eskaintza zabala izatea, eta koloratzaile sintetikoen bidez posible da guk nahi dugun kolorea nahi dugun tonuan lortzea.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Bestetik, bere garaia begiratzen du eta Elizak erantzun beharreko arazo zehatz batzu dituen gizarte berri bat ikusten du.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Baina orain bat-batean euskarak sarrera izan du administrazioan irakaskuntzan, komunikabideetan; gizartea bera neurri handi batean hiritartu egin da eta mende berriko kultur giroan bizi da.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Bekataria izateak gizartetik aparte geratzea esan nahi du, mespretxaturik eta, normalki, kondenaturik.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0008 Gaurko gizarteko planteamendu sozial gehienek iraultza industrial izenaz ezagutzen dugun prozesuan izan zuten sorrera.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0008 Gaurko gizarteak bizi dituen arazoak, bere eskaerak, eta baita bere jarrera politikoak ere industrializazio-prozesuarekin sortu ziren.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0008 Baina prozesu industrigileak gure gizarte honetan izan duen eraginik bereziren bat bilatu nahi badugu, ideologi aniztasunaren sorrera izan beharko du, dudarik gabe.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0008 Hemendik sortuko dira gure gaurko gizartea itxuratzen duten elementuak: Langile mugimendua: sozialista izaeraz momentu industrigile nagusietatik abiatuz garatuko dena.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Azken Gerrate Karlistaren ondotik gertatu zen industrializazio azkarrak nortasun krisia sortu zuen euskal gizartean, mila faktorek eraginik: - Nekazal eta artzain gizartetik industrializatutako gizartera igarotzea.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Bizkaiko gizartean justizia eta berdintasuna gauza daitezen ez da prezisoa sozialismoa, ez bait lituzke lortuko.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Gizartearen kohesioak exijitu omen zuen fedearen batasuna, nazio sentimendua jaio ez den mende batean basailu artean alkartasuna sendotuko bait du.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Horregatik kristautzat definitzen den gizarte batean, herese denak ez du bekatu indibidual egiten, baizik eta gizartearen aurkakoa eta iraulgarri izatea leporatzen zaio.

206. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0012 Gizartea osatzen duten lagun guztiak bereziak direnez, horiek elkarrekin bizitzeko arau edo lege batzuk izatea beharrezko gertatzen da.

207. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0003 Han medikuntza ikasi nuen, ezkondu, umeak izan, eta Old-Jewsy auzoan etxe bat nuelarik gizartean leku bat lortzen saiatu nintzen, gehiegi lortu gabe.

208. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0029 - Eta gizarteari dagokiona ondasunetan... eta ejenplu onetan itzultzea.

209. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0062 Gizartearen salbamena agian gure esperimentuaren esku egon liteke.

210. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 Eguberrietan ez ote gara ibiliko txinar zoroarena egiten? Gizartearen eguberriak ez dira Jainkoaren Eguberri salbatzaileak; hamaika bitxikeriaz beteriko eguberriak ditugu geure inguruan.

211. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 - Gogo oneko gizon-emakumeen alde: Ongia eginez eta gaizkia borrokatuz, Jainkoaren Erreinua gizartera ekar dezaten.

212. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 Eskariak (Goizean) Uste osoz dei egin dezaiogun, gizartean izatea atsegin zaion Jainkoaren jakintza eta indar den Kristori, esanez: Zaude, Jauna, gurekin.

213. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0002 Kristo gure artean dugu, bai; baina bere agerpena ez dago oraindik gure artean eta gure gizartean erabat eta osoki gorpuztua.

214. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Zalantzarik gabe, era askotako arrazoiak eman ditzakegu kultura, gizarte eta erlijioso aldetik begiraturik.

215. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Gizarte hau aldatu, zuzenbidea ernarazi, askatasuna garapenera elduko direla espero izateko adineko federik bai ote dugu?

216. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Alderdi honetatik Loiolako Inazio garrasi ozena da gaurko gizartearentzat.

217. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Eta grina horren eraginez eraberritu zuen bere garaiko eta geroko gizartea.

218. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Alderdi honetatik, gure gizartean inolako irabazi baliozkorik ez duen eskaintza oro salatu beharra dauka Elizak.

219. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Gure artean bizi dugu giza-batasunaren frakaso hori: guraso eta seme-alabeen arteko zatiketa; senar-emazteen arteko etsipen eta uste-galtzea; lagun arteko zatiketak; politika-alderdien barruan borroka eta aurkako joerak; gizartean elkar-hizketa falta; herrien arteko gudak, e.a.

220. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Kristautasuna, bizitzaren aurrean jarrera bat dugu; ekonomian, kultura, gizarte, politiku, tekniku e.a. alderdiak nola bizi adierazten diguna: gizadiaren egiazko jomugara joaz, salbamen orokorrera, erabatekora, guztikora joaz, hemen hasten baina hemen bukatzen ez danera joaz...

221. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Kristauak lehen eta azken eginkizun bezala mundu eta gizarte hobego bat lantzea jotzen du: hau da, nork bere burua sakonago ezagutzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, bizitzaren azken misterioaz gehiago jabetzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nor bere jomugaz jaun eta jabeago izateko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitzaren zentzua erantzukizun helduagoz planteatzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren egiazko zoriontasuna egian, maitasunean, zuzentasunean bakarrik datzala ikusteko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, gizonaren azken helburu den Jainkoagana irikitzeko bidea eman dezaioken gizarte bat lantzea, nork bere bizitza pertsonala, familiakoa, ogibidezkoa, kulturazkoa, ekonomiazkoa, soziala, politikazkoa itxaropenean bizi ahal izateko laguntza emango dion gizarte bat lantzea.

222. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0019 Ez gaitue
gizarte hontarako hasi eta hezi
besatu baizik.
Arrosa kolorez jantzi gaitue
arrastaka horma guztiak igurtzirik
zazpi koloreen berri jakin dugu.

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0016 Artxidukearen lagunak Ludwig Salvator ez zen bera jaio zen gizarterako egina.

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0043 Poxpoilo baten
garretan
erretako gizartea:
Zure historiaren
letra bakoitzak
zenbat odol tanta,
zenbat mailukada,
zenbat garrasi,
zenbat malko
xurgatu ote dizu?
.

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0025 Bazekiten zer esaten zuten, ala? Errua gurasoei, izeko-osabei auzokoei, telebistari, gizarte guztiari orokorrean leporatu behar zitzaion.

226. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 - Nortzuek? - Hik nik bezain ongi dakik gure gizartean makur asko dagoela.

227. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Biltzarretan suturik salatzen zuen gizartearen ustela, etorkizun berria eraikitzeko, zutik dauden egituren lehertarazi beharra aldarrikatuz.

228. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Gizarteko bazter guztietan aurkitzen zuen erauzi beharreko bidegabea.

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Idealista izan nahi nuke, garbiagoa, goitiarragoa, bikainagoa baita... baina munduan bizi naiz, itsasuntzi honen ardura dut... eta zergatik aitortu ez, gizarte honek eskaintzen dizkidan plazerrak atsegin zaizkit.

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Nafarroan, sorginkeriaren magalera bildu ohi ziren babes bila gizarteko maila erdeinatuak, Baztango agoteak, ijitoak, hungariar eta gainerako gizarajoak; sorginek beren ukendu eta nahasketak egiteko erabiltzen zituzten mendi zuloak, justiziaren zigorretik iheska zihoazenen eta herriak erdeinatzen zituen jendakien babes bilakatu ziren.

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Elkarren arteko liskarkeriak ere arautu zituzten eta bere nahirik sutsuena herri ordenua eta gizartearen bakea gordetzea izan zen.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0077 Mirespen eta begirunez inguraturik bizi bada ere, Españako Erregek noblezia titulu gisa Borrero izen goitia emana zion arren, gaur egun aristokrata, doluak iraungia, besteengandik zeharo isolaturik bizi da eta noiz behinkako salbuespen urritan baizik ez da gizartean ageri.

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0014 Gizaki eta gizartearen deusezte basatia ardatz izanik.

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Oihukatzen zuten. Kokakola gizarteak, sosarekin batera, krixton konparazione boterea zeukan.

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Jakin ezazu, lagun protsimoaren erahilketa, gure gizartean, anbizioneaz, konkurrentzi zerrendaz, botere nahiaz sublimatua dela... Ez, ordea, horregatik desagertua...

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0112 Gainera, zertarako lan egin sinesten ez duzun gizarte batetarako? zertarako lan egin ahalik eta diru gehiena irabazteaz soilik arduratzen den mundu batetarako, lan pertsonalari buruz hala nola mantentzen ari den gizarteari buruzko inolako kritikarik bere buruari planteatzen ez dion mundu batetarako? zein zentzu ote dauka zortzi orduz segidan lan egiteak bizitzen zareneko haitzuloaren errenta ordaindu ahal izateko?.

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0036 Gure gizartean ere berdintsu gertatzen zen orain dela urte gutxirarte.

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0036 Mendebaldeko gizartea askoz zibilizatuagoa omen da, baina zaharrek enbarazu egiten diote.

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0036 Hori dela eta, gizarteak gero eta diru gehiago erabili behar du zahar alfer koadrila hau mantentzeko.

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 Zeure itxaropen guztiak gizarteak ahakar hori egin ez diezazun xahutu dituzu.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0013 Jinnah-k bezala Cyrus-en, Newberry bibliotekan sutsuki mintzatu zitzaigun Khosrov doktorea Jomeiniren errejimenaren aurka, giza eskubideak errespetatzen ez direlako, zigor fisikoak ezarri dituztelako eta iraniar gizartea irrazionaltasunak eta fanatismoak kutsatu dutelako.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0118 Presaz bizi gara gure gizartean, arrapaladan.

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Orduan, gai ezberdinei buruzko elkarrizketa atsegin bati ekingo dio, nahiz eta gizartean oso gaizki ikusiko liratekeen gaietaz hitzerdika hitzegingo duten.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00168 Antolamendua, gizartean bezala, diru kontuak eramatean, beste herri batzuekin akorduak egitean, dirua aurretzeko zaletasunean eta beste anitz gauzatan nabaitzen da.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00210 Etnologoek adibidez, denboraldi luze samar batetan gizarte batetara joaten dira, ahalik eta gehien hango bizitzan sartu eta ingurukoek beroiek han ikustera ohitu direnean, gizarte hartakoen bizitzak ezagutzen eta galderak egiten hasten dira datoak metatzeko eta gero ondorioak ateratzeko.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Distantziamendu mekanismo bat eginaz, antropologoak natibo edo salbajearen irudia mantendu du, honen aurka bere gizarteari buruz egoera ez-salbaje bat suposatuaz.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Filipinetara joan eta gizarte lepo-moztaile hoietako bat estudiatzen baduzu, zeure gizartea behintzat eta zeu ere ez zarete lepo-moztaile.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Baina zeure gizarteaz idazten ari bazara, eta zeure herrian ere lepo-moztea edo antzeko zerbait obligazio bezala ikusia badago, orduan zeu ere hor nunbait lepo-moztaile izango zara.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Poema homeriko baten kasuan bezala, antropologoak ere, berak sortu behar du mundu bat bere kulturako hypotesiak gai bezala harturik, eta edozein artegintzan bezala, gizarte barruan dauden bertsio aurrerakoiak azalera atera behar ditu.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Apartamendua gizartearen oinarri bihurtu duen estadu batetan, beltzak piztien mailara dekretoz degradatu dituen estaduaren zerupean idazle izatea ez da erraza.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 1936-eko gerlaz geroztik bereziki, espanol estadoko poliziaren eta burgesiaren pean Herri eta Gizarte bezala zapaldurik dagoen hego Euskal-Herrian milaka dira Francoren sistema diktatoriak altxatu dituen presondegietan iragan diren gazteak eta adinetako gizon emazteak.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Hau konprenitzean eta konpreni ahal dezakegunean inperialismoaren zapalkuntza nagusitze neurrian ematen dela gizarte zapalduaren ezabatze historikoa ere, ulertuko dugu zapalketa honek berekin daramala kultura ezabatzea ere.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Haatik eta arrotzen hatzaparretatik askatzen den gizarteak kulturan gora doan hurratsari egiten diolako, askatasun borrokak, ekintza kultural bat behar du izan.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0073 Zehatzago, hauek dira erakundearen helburuak: aipatu bezala, lanaren kalitatearen defentsa eta kontrola; itzultzaile eta interpretarien eskubide profesionalen defentsa eta itzultzailearen presentzia gizartean areagotzea.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 Eta erdigunea: - Gizarte mailan iraun nahi duen hizkuntzak komunikabideetan, oro har, eta telebistan, batez ere, bere buruaren jabe agertu behar du.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 - Euskaraz egiten ez badugu telebista, sendia eta gizartearen erruz da.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Herri osoa, kolore guztietako gizartea ez dugu mentalizatze lanez euskararatuko.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Lehen puntura itzuliz eta ikastegia gizartearen espilu baino ez dela gure kasuan gizarte diglosikoarena eta arazoa politikoa dela jakiniz, bukatzeko, neure ume denporetako Mungiako eskola dakart gogora.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0257 Eleizak duen eginkizun nagusia, Kristoren lekuko izatea da, gizartean Kristoren aitormena eman.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0106 Baina gizarte monolitiko hau urtu egiten denean, plural bilakatzen denean, zer?.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0106 Erlijioa gizarteko elementu bat da.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0106 Ez nahasten, baina bai bere lehen eginkizunetik kanpo erabiltzen: gizartea osatzeko, biltzeko, integratzeko.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Ahantzi egiten dute, hizkuntzak, kulturak, gizarteak eta gainontzeko hamaika errealidade kontuan eduki behar direla.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0220 Eta, noski, argi-bila horretan, atzera joko dugu; aditz hau askoz biziago egon baitzen aspaldiko mendeetan, oraingo euskaldun gizartean baino.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Heziketari buruzko ikerketak oso urri dira gure gizartean.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Gure gizartean irakaskintzaren aldaketarik ez da eman.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Honako puntu hauek dira funtzionalismoaren euskarrietariko batzuek: 1.- Gizarte batek funtzionatu behar badu, honen zati diren gizakideek funtzio ezberdinak bete behar dituzte.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 2.- Gizarte batetan eginbehar garrantzizkoak eta zailak betetzeko behar den buruko gaitasuna gizakide gutxi batzuek bakarrik dute.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 4.- Bigarren puntuan aipaturiko gaitasun berezidun gizakide horiek behar duten prestaerara egoki daitezen, gizarteak bere barruan posizio on bat eskainiko die.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Haur hauentzako eskolarizapena akulturazio bat da eta askotan, beren gizarteko baloreak eta jakintza soziala utzi beharrean arkitzen dira.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0055 O. M. S.ek bere printzipioetan, ez du bakarrik osasunaren eskubidea agertzen, baizik eskubide hori Seguritate Sozialaren bidez posible egiteko gizartearen obligazioa aldarrikatzen du.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0053 Gaurregun gizonak gero eta urrutiago ditu izadi hori eta gizarte hori.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0830 (...) hemen esaten denak ez du, beraz, zerikusirik Elizaren barruko zenbait talderen edo nor bakoitzaren jokabidearekin, hoiek, bidezko denez, askatasun osoa bait dute beren iritzien arauera jokatzeko gizarteko arazoetan.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Langile hutsa baldin bazara, ez baduzu aurreratzen, zu ez zara zuhurra, ez zara gizartearentzat onurakorra, ez duzu ezer langabeziaren aurka egiten.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0006 Indibiduoak bere gizartean aurkitu behar duen oreka.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Bi medikuntza mota horiek bizirik badiraute, ez dago esan beharrik gizarteko indarren arteko jokoa ere ez dela bakarra: klase agintarien osasun sistema aurkitzen dugu, alde batetik, eta medikuntza zientifikoaren teknika eta ezagutza bereganatzeko hainbat pisu sozialik gabeko klaseena, bestetik.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Gizarte kapitalistetan, eskulana ahalik eta azkarren berriro konpontzera zuzenduriko eredua aurkituko dugu eta, ondorioz, osasun ekintza, sendatzailea izango da nagusiki.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0008 Eta hori, gizarteko sektore ekonomiko eta sozialen arteko harreman organizatuaren bidez, azkenik lehen mailako egitamu politiko bilakatuko litzatekeelarik.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0009 Berrabiltzailea Sendabide honen ekintzak gaisoaldi ondoko gorputzeko eta buruko zuzperraldira zuzenduak daude, eta sektorerik malderrenak (subnormalitatea, alkoholismoa, zahartzaroa, elbarriak, etab.) gizartean integratzera ere bai noski.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0009 Aipatu ekintzok ezin daitezke bakarka burutu; Gizarte osoaren kontzepzioaren baitan izango dira posible, gizakiaren eta honen inguruaren arteko oreka lortzeko oinarri bezala.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Egintza honen bidez, proletargoak iraul egin dezake gizartearen estruktura ekonomikoa, produkzioko erlazio burgesetatik erlazio sozialistetara pasatuz.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 1852an, J. Weydemeyer-i egindako karta batetan Marxek zioen: Nik berririk aportatu dudana zera demostratzea izan da: 1) Klaseen esistentzia produkzioaren desarroiloko fase batzuri baizik ez dela lotua, 2) Klase burrukak proletargoaren diktadurara daramala derrigorrez, 3) Diktadura hau ere klase guztien desagerpenerako eta klase gabeko gizarterako pasaialdi bat besterik ez dela.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0030 Eta 1875an, Gothako Programa kritikatuz zera idazten zuen: Gizarte kapitalistatik gizarte komunistarako igarobidean, lehenbizikoa bigarrenean transformatze erreboluziogilearen periodoa tartekatzen da.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Proletargoaren diktadurapean, klase gabeko gizarterako transizioaldian, zenbait instituzio politikok iraun egiten du.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Gizarte berri bat, nahi da.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 7. Erreboluzioak gizartea kalitatez aldatu nahi izatekotan, planteamolde eskasa iruditzen zaio ezker berriari zapalketa edo errepresioa termino fisikazko-ekonomiazkoetan jartzea.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Neokapitalismoaren hegemoniak gizarte osoaren barnean sartu duen zapalketa-moldea azaldu zan beltzen zapalketaren azterketakoan: intelektualki, moralki, sexualki, kulturalki gaude zapalduta.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Gizartearen kalitatezko aldakuntza da, orduan, beharrezkoa.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0010 Gizartearen kritikaok M. ezker berriaren antzokian agertu baino lehenagokoak dira.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Mills-ena da amerikar gizarteko indar-nukleoen azterketaren irabazia.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Beraz, erreboluzioaren bidea orain artekoaren eta oraingoaren (baliogoen, egituren, helburuen eta, hitz batean, gizartearen) erabateko ukazioarena da.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Nietzsche-k bezalaxe (ez bezalakoxe), moral berriko, baliogo ta araubide berriko gizartea predikatzen du M.-k ere.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0019 M.-k igarpen bat egin du, gizarterik aurreratuenetan dialektika hilko dala esanaz.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0019 Azterketa asko egin dira, aspaldi hontan, gizarte teknologikoaz.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0021 Nahi ta nahi ezkoa dugu, beraz, une hontan dialektikarik gabeko eta ukatzerik gabeko gizartea.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0021 Eskapatzerik gabeko gizartea.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0021 Dimensio bateko gizarteak, gizonaren beharrak maneatzen ditu, bere itxurara ta gisara.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0021 Benetan, gizonak, gizon danez, eta gizartean dagoanez, behar asko ditu, fisikoak ez direnak: erresponsabilidadea, askatasuna, ohorea, partizipazioa, kultura...

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0023 Askatasun beharra ito eta gordetzeko beste gezurrezko oharrak asmatzen ditu dimensio bateko gizarteak.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0023 Handiena da, M.-ren iritziz, dimensio bateko gizartean askatasun ideia bera falsifikaturik egoten, benetako zapaltzea dana jendeak libertadetzat hartzen dualako.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0023 Antzinako gizarteetan, premia ta behar gorriak ageri ziran, eta hortik etortzen zan kontradizinoa ta ukazinoa.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0023 Ikusi dugunez dimensio gabeko gizartea eta dialektika gabeko gizartea gauza bera dira M.-ren pentsaeran.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0023 Gizarte hunek dio M.-k (10) Liburu aipatua, 95-ean trazendenziaren irudipenik maiteenak ezeztatzen ditu.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Orduan, etnikoa zer da paradisu bat edo gizarte komunista bat? Klase gabeko utopia bakarrak, bi hauk bait dira.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0039 Egile honek berak beste pasarte batetan ekonomiak gizartean duen eragina neurtuz: .

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Zorionez, gisa hortako ideiak zokoratuak izan ziren eta hemeretzigarren mendean, harrigarri baldin bada ere, Frantziako burgesiak asmatu zuen, gizarteko ordena, jende osoaren eskolatzean zatzala edo finkatzen zela. Geroztik, bere gorabehera guztiekin, eskola emeki emeki hedatu da herrixka ttipietaraino eta herritar guziak legez bortxatuak izan dira guti edo aski eskolatuak izaitera.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Lehenek eskola baitan ikusten zuten, gizarteko liferentzia edo desberdintasun guztien hausteko bide paregabe bat.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 1830-eko iraultzaren biharamunean, Frantziako politikaren, ekonomiaren, eta gizartearen egoera hitsenetarik da.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0001 Gaurko Euskal-Herriarentzat eta munduarentzat, nolako gizartea nahi ote dugu?.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Azken batetan, gizarte bat sozialismaren bidean abiaturik dagoela aitortzea, zera aitortzea litzateke: iraultzaren aldakuntzaren bidez herritar populua bere bizitzaren baldintzaz jabeturik doala, egoerak eskatzen duen neurri hartan.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Aldiz, gizarte bat iraultza ezagutu ondoren berriz ere kapitalismaren bidean abiatu dela aitortzea, beste hauxe litzateke: produzioaren bilakabidean herritar langileak beren kontrola oro galduz dihardutela, eta hori horrela izanik, Estatu barneko guttiengo baten nagusigoa sendotu dadin, honen esanera bere zerbitzuan ari dela produzioaren antolamendua.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Gizarte baten hildoa, beti, klase burruka baten ondorioa da.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Entseiuaren zatiak: Lehenbiziko atalean gizon, belaunaldi edo gizarte bat epaitzekoan kontuan behar direnak aipatuko ditugu.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 GIZON GIZARTE EDO BELAUNALDI BATEN PRATIKA AGERTZERAKOAN KONTUAN BEHAR DIRENAK

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Zeren gizon bat, gizarte bat, edo belaunaldi bat, ez dago beroiek orduko errealitateaz zuten kontzientziaren, iritziaren edo balore eskalaren baitan osoki erdiesterik.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Aitzitik, jakintsu bat, errealitatea osoki erdiesteko isilean, ezkutuan edo azpijanean, gizon, gizarte edo belaunaldi bat mugatzen eta zehazten duten erro horiek ikusten eta agertzen entseiatu behar baita.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Beraz, alfabetatze lanak gizarte berri bat egitearen lana darama eta gizarte berri hortan atxikitzen gaitu, gure pentsakera, ohidurak eta interesak eraberrituz, gure burua azkenik euskal gizartean osoro integratuz.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Izan ere gizartearen legeak, naturaren legetzat hartzen ziren.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Ekonomiak, bere barne legeak zirela-eta, automatikuki izugarrizko krisisara zeraman gizartea.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Hartzen dituzten hipotesiek, erabiltzen dituzten parabolek eta abar, errealitatea tronpatzea xede dutelako, azken finean gizartean ematen den klase burruka ezkutatzeko asmoz.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Badirudi herritarraren eskubideak zeintzuk diren ez daukatela argi ez Administrazioak eta ez Gizarteak.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Baina esanguratsua da ahalmen ekonomikoa izan duten lekuetan gizarteak ahalegin guztiak egitea zerbitzuak gainetik kentzeko eta zuzenean erakunde publikoari eransteko.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Esan nahi dudana da eremu horretan erantzunkizun publikoaren ezagutza oso eta argiak ez duela inoiz ito behar gizarteak duen eskubidea bere organizazioen bidez bere burua lagun dezan.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Eta horrek erakusten digu berriro gizarteak, edo bere sektore batzuk, bere erantzunkizunak eta beharrak Administrazioko organoek baino askoz lehenago bizitzen dituztela.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Egoera horretan gizartea mugitzen da Estatuak egiten ez duena egiteko.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Eta horrela da, gure gizartea aitzindari da era horretako elkargoetan, zeinek, azken hogei urteotan zerbitzuak sortu eta gorde dituzte, direnak eta ez direnak aurka izanik.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Etxahun eta Manikeismoa Etxahun Irurik euskal kulturan eta bereziki Zuberoan gailendu den koblakari baten bizitza gora-beheratsua aurkeztu nahi digu; Pier Topet ez da, abertzaletasunaren iharduera politikari begira behinik behin, bat ere arikorra, baina bere hizkuntza minoritarioaren kulturari on eritzi nahi dion gizartearen literaturan baliotsu suertatu da (alderik garrantzitsuenetariko batetan: koblakaritzan).

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Etxahunek badu errealismo pittin bat, edo behintzat badakar gure artean hain garrantzitsua izan den ohiturazko nobelak baino giro gatazkatsuago bat: gizarte mailako idiliorik ez.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Jakina, ezin ditu marko honetan pertsonaiak eta arazoak sakondu, baina gatazkaren aurkezpen, eta bereziki pertsona mailako arazo, gatazka bat gune eta faktore antolatzaile izateari berebiziko garrantzia aitortzen diogu giza banakoa / gizartea gatazka nobela modernoaren oinarrian baitago.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Bide batez, gaurko gizartearen gora-beherak, krisiak, ikuspuntuak adierazteko folklorearen mugan dagoen antzerki mota honen zailtasunak edo ezintasunak agertu nahi ditugu, zeren gaurko problematika modu sinple eta lineal batez nekez adieraz baitaiteke.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Hiru konstataziok garamatza liburua aberatsa dela esatera: Liburuak elebitasunari buruz hainbat ikuspegitik (norbanakoaren, harremanen, gizartearen ikuspegitik) bildutako datuak, egindako azterketak eta ateratako ondorioak biltzen ditu.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Adibidez, atzerriko lurralde batean bere hizkuntza propioa duen minoria bat dagoenean, talde minoritario horretako batzuk beste batzuk baino gogo handiagoa izango dute beren talde txertaturik dagoeneko gizartearekin harremanetan jartzeko.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Kline-rentzat funtsezkoa da sinistea jendea sortzaile izango dela sormena estimatzen duen gizartean.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Batzuk arazo neurologikoak edo fisikoak dituztelako eta bestetsuk ikasten ari zireneko ingurugiroko akatsak zirela eta, beren inguruko gizartearen aginduek araututako munduan lan egiteko gauza ez direla nabarmendu duten umeekin jardutea da kuestioa.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Oraintsu arte, baserri giroko gizartea nahiko gogorra zen ezkondu baino lehen haurdun geratzen zen neskarekin.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 Urte gutxiren barruan bertako gizartea elebidun egitea lortu dute.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Gurasoek, irakasleek eta gizarteak jasotzen dute haurraren hezkuntzaren ardura.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Gure eritziz, gizarteak erakunde publikoen bitartez, guztientzat jartzen dituen arauak ondo betetzen direla ziurtatu behar du ikastetxe bakoitzaren barnean, baina ikastetxe bakoitzari ahal den autonomiarik haundiena emanik gestio aldetik.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Bilduma honetan giza arazo ezberdinak azaltzen zaizkigu, eta nahikoa aproposa dirudi gaur egungo gizartea ezagutzeko.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Eta gizartearen maila batean horrela da: gure gizartean oraintsu hasiak gara emakumeok pertsona heldu izateko dugun eskubidea erreibindikatzen.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Eta agian horrexegatik gutxiago sentitu du gizarte osoan pertsona heldu baten eskubideak erreibindikatzeko premia.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Bestalde, Europa gehienean emakume idazleak gizartearen goi mailetatik atera dira, gizonezkoak baino gehiago.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Erdaratik euskararako itzulpenez ere arduratu zen hala nola erlijio eta gizarteko hiztegia bateratzeaz.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Gaur gizartean zabaldurik den kultura orokor hori adierazteko euskarak gaitu beharra duela, alegia.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Alderantziz, Inkisizioaren bukaera ez-ezik, laboraritzaren erreforma gizartea klaseen menpekotasunetik libratzea, eta abar.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Han bertan idea desberdinetako gizonak, neurri handi batean elkarri amore emanez gizartea berpizteko lege berriak sortzen, Habeas corpus oinarri.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0011 Argi dago, Miranderen idazlanetan dagoen etsipena, literatura atsegin bihurtzen zaiola; denbora berean, gure idazleak depresio gaitzez bere buruaren desegitea ikusten duelarik eta idazten duelarik, gure gizartearen desegitea azaltzen digu, hamazazpi urteetan Oswald Spengler-en irakurketak sartu zion baztergabeko etsipenean noizpeinka eroriz.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0011 Lehenetan agertzen den jendea, gizartea, gisa batez edo bestez, ukatzen dutenak dira: edale, pederasta, lesbostarsa, pedofila, puta, lapur, hiltzaile; nobelan ordea, alkoola kaltegarri (gizona salba-igerikan ari delarik), lotsagarri, (...).

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0251 Zientzia gizartearen baloreen mailadiaren gailurrean ezarrita zegoen eta nahiz klase aristokratikoak nahiz burgesia garaiak beren ezaugarri bereizgarrienetakoen artean zientzi zaletasuna zuten.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Gaurko gizartean jaunen aferak baitira horik oro, bai eta gainerateko gehixenak.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Baina peko Euskal-Herriaz arta hartzen dugunontzat bere garrantzia baduke gainekoak, gizarte kapitalista batean gaudeno.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Bistan da, langileek ba dakitela parlamentarismarekin ez dutela beren interesak zainduko dituen gizartea eraikiko... beste bide bat behar dela hortarako...

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 - Alderdi Sozialisten asmoa (PSP-PSF) ez da gizarte berri baten eraikitzea, dagoena erreformatzea baizik.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Ondorio lazgarria da, askoren ustez, kapitalismoa eta sozialismoa ez direla erakunde sozial posible bakarrak; teknofaxismo zentralizatu bat, non Estatuak hurbildik kontrolatzen bait du gizartea, hirugarren posibilitate bat bezala agertzen zaigu.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Bonapartismoari, Bismarck edo Pariseko Komunari buruzko idazkiak arretaz irakurtzen badira, ordea, noizbehinka badirudi Marxek onartuko zukeela Estatua gizarte osotik aparte jar daitekeela, (...).

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0151 Nobela dugu, nik uste, gizarte modernoaren mitologiaren formarik nabarien eta garrantzitsuenetakoa.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Hau horrela delarik Nagusi-Pentsalarien anarkismo eskatologikoak (Estaturik gabeko gizartearen ametsa) itxurazkoa dirudi.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0059 Administrazioaren baitan badago zerbait, gizarteari zor zaion zerbitzu tekniko, egoki, eta sotila izan beharrean, gizartearen zanpatzaile eta jauntxo izatera bultzatzen duena.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Ametitzen du euskararen sustapen kulturala ere, baina gizartean gaztelaniaren ordez ezarri nahi ez den heinean, beti ere.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 1820 aldean, esate baterako, hau zan giroa Prokes berberak dionez: Hirietan arlotekeri-sinaletzat hartua zan txekeraz egitea: gizartean txekeraz mintzatzea gaizki ikusia zan arrunt.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0078 Eta ez kondairan bakarrik, XIX gizaldiko mendebaldeko gizartean ere bai (gizarte egitura, ekonomia, politika, etab.).

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0079 Hemen lehertuko da XIX mendeko burges-idealista gizartea bere optimismo eta positibismo eta guzti.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0079 Orduan gizarte honen barruan zeuden indar kontradiktorioak bere kontraesan guztian azalduko dira.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Kultura mekanizatuago baten etorrera gaurko gizarteko jostailu mekanikoetan ere azaltzen da.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Ezinbestez umeen gizarte zaharrean taldeak sexuz bereizirik daude.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Heziketa, gizartearen eginkizun

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Heziketa, gizartearen eginkizuna, egintza, dela esanaz hasiko naiz, eta gizarte guziaren eginkizuna gainera, Herriarena esango litzake gure artean.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Baina hau argitzeko galdetu egin behar: Zer da, ordea, Gizartea? Nork osatzen du Gizartea?.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Itzulimitzuli batean esango dut: Gizartea, bitarteko (intermedio) giza elkarteek osatzen dute.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Eta Gizartearen erantzun-eramailea Estadua edo Agintea da.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Bitarteko gizarte hauetako bat, eta oinarrizkoenetakoa, Familia da.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Edukazioa Gizartearen eginkizuna baldin bada, eta Gizartea bitarteko gizarteez osaturik baldin badago, bitarteko gizarte hauek eraman lezakete heziketa lana.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Gizarteko gizon guzientzat heziketa bat iristea eta agindu-erreglamendu batzuen bidez hori lortzea, izanen da Estaduaren lana, bera bait da Guziekiko Ontasunaren (Bien Común) gordetzaile.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Familia, Gizartearen osagarri garrantzizkoena denez, eginkizun hortaz ardura daiteke, areago oraindik: gurasoek horretarako duten eskubide-lehenengotasuna irmoki baieztatu behar da, honetan ere Izadiaren legeari men emanaz (Ikus Kristau Heziketarako Kontzilioaren Dekretuan, 3. zenb.); ondorengo baieztapen hauetan finkatuko nuke esandakoa.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 - Hala ere, aitortu beharrekoa da Gizarteak, familiaren gainetik, edukazioa Guzien Ontasunera zuzentzeko duen gorengotasuna.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Estaduak, Gizartearen eta, bide batez, Guzion Ontasunaren zaintzaile denez, heziketa hirigizon guziengana irits dadin arduratu behar du.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Eta bienbitartean edukazio lanean ari diren gizarte bitarteko guziei lagunduko die Estaduak, eta hori, jakina, hauziaz kargudun diren organismoek ezarri dituzten baldintza eta helburuak gordearaziaz.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Planteamendua honela dugula, Gizarteko taldeek Guzien Ontasuna jabetzapetzen (apropiar) dutenean agertzen da hauzia.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Guzien Ontasuna Gizarte osoak seinalatu eta izendatu behar du, eta pozik onartzen da horrelaxe izatea; baina zenbait taldek nahiz Estaduak berak, ideologiaren izenean, Guzien Ontasun hori beretzat nahi duenean hasten da liskarra eta eztabaida.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Baina egin dezagun, onenean, Gizartearen gehientasunak izendatu duela Gizarte horri eskainiko zaion Guzien Ontasuna, orduan ere minoriari itzal bat zor zaio, hain zuzen Guzien Ontasunaren izenean beti.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Egoera honek fondo arkaiko bat dauka, non gizarte tradizionalak segmentaturik agertzen bait dira gizonei eta emakumeei zeregin desberdinak esleitzen eta bereitzen zaizkielarik.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0280 Kosmos guztia mekanismo konplexu baina perfektutzat joz eta gizakia bera, azken finean, makina baten gisako hartuz, ordena kosmikoaren legeak ikertzen ahalegindu da, gizakiarenak eta gizartearenak ere esplikazio mekanikoa daukatelakoan eta, erreforma sozial eta politiko-ekonomiko razionalen bidez, gizarte zoriontsua eta betiereko bakea lor daitezkeelakoan.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0015 Ez da goizetik gauera ikasten, eta ezin dugu gure gizarte hau euskara dakitenen eta ez dakitenen artean banatu.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Gizarte langileak bere ingurugiroaz dituen harremanak ere aztertu dira, adibidez, edateko uren azterketa, nola ikuspegi bakteriologikotik hala kimikotik ere; ingurune eta hibaien kutsagarritasuna ezagutzeko aukera, etab. honela egoki erantzun dakioke, gai honekiko gizartearen pixkanako mentalizapenari.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Herrian sustraituriko heziera experientzia honek irakaskuntz arazoen aurrean gizartearen sentsibilitatea iratzartzeko balio izan du, eta honela kontzientzia hartze eta balio sendotze bat burutu da ondorengo sail hauetan:
- Herriaren esku hartzea heziera gestioan guraso eta irakasleekin batera
- Euskal Kultura eta hizkuntzaren hazkunde koordinatua.
- Irakaskuntzaren sozializazioa, diskriminazio gabe maila guztietara heltzeko eta heziera komunitariorako.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Dudarik gabe, transformazio hauek mesede handia egin diote gizarteari; baina, beti ere, landarediaren eta faunaren galeran.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Egiptoko gizarte nekazari horren interes praktikoa lurraren neurketak ekartzen dituen problemak estudiatzea izan zen; ezagutzen den lehenengo izkribu matematikoan, Rhind-eko papiro delakoan (izkribu honen jatorria K.a-l.000 urtetan dagokeela suposatzen da), frakzioen azalpen egoki bat dator eta frakzioen arteko zenbait kalkulu ere bai.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Hango zuzendariek beti ulertu izan dute museoaren eginkizuna gizartearen hezkuntza promozionatzea dela inbestigazioaren eta artearen estudio sistematikotik hasi eta herri mailako zabalketaraino.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Ifaramerikar kulturaren ezaugarri nabarienetakoa dago hor: indibiduo eta gizarte mailako hezketari ematen dion garrantzi eta balorea.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0328 Ez da beti erraza sutegi hauen teknikak ezagutzen; baina burdinolek gizartearengan zuten eraginaz jabetzeko, premiazkoa da egiten zutena jakitea.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0151 Gizartearen berritze hortan Intelektualek zuten egitekoan, tinko sinetsi zuen beti Horkheimer-ek.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0151 Horkheimer-ek ere produzio prozesu bat bezala ulertzen du gizartea.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0171 Erlijio gertakizuna arazo bilakatzean, gure gizarteak dituen taldeetarik bat interrogaziopean aurkitzen da besterik gabe: apaiz taldea.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0171 Apaiza da, gizarte mailan, erlijioaren irudi garrantzizkoenetakoa, apaiza da erlijiozko ofizioa gizartean betetzen diharduena.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Erlijioa opio da beste haruntzagoko etorkizun absolutu horrek, hemengo borrokaren erantzukizuna leporatzeko kemena kentzen badigu; opio da, Jainkoa gure jakinduriaren hutsuneak betetzeko tresna (Deus ex machina) bihurtzen badugu, Jainkoa gizonaren pentsamendu eta ekintzaren erdian ez eta muga-ertzetan ezartzen bada; opio da, Absolutuak, bizitzako ekintza kreatzailearen ordez, metafisika-tankera hartzen badu; opio da, gizartearen giza-mailen espilu denean.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 Aurrerago joaz, oinarri ekonomikoa sozialista duen eta sozial klaseak iraungi bidetan dituen herri demokrazi batasun bat bezala hartu nahi da gehienetan israeldar gizartea.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 Kibutzim-ak, herrian oinarriturik, helbidean den gizarte sozialista baten aitzindaritzat onartzen baditugu, eta multzo kapitalista batean sarturik, hedatu-ala egitura inperialistaren zokoratze osoraino azpi hondatzen joateko asmoz saiatzen den erakunde bezala, on litzake saioa.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 7. Hitza norbereganatzea Lehen, gizartean egin diren okerrak sumatu ditugu.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0139 Emantzipazio hau Euskal Nazioari bere subiranotasuna bihurtzetik hasten da, eta klase gabeko gizarte libre eta sozialistaren eraikuntzan, gizarte autogestiozalean, amaitzen.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0139 Ikuspegi sozialista batetatik autogestioa aipatzea, sozialismoaren proiekto bat bere seinalerik funtsezkoenetan finkatzea esan nahi du, eta gizarte sozialista baten eredu bat soslaitzea suposatzen.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0012 Horrela haurraren ahalmen ezkutu edo erabat argitu gabeak gizarteko eta gizakoi kultura baterako prestatuaz.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Egoki izango litzake aldizkari baten langintza ordena batean eramatea: idazkiak ikaskaien interesen araura aukeratzea; ta era berean beste langintza guztiak: jolasak, ipuinak, gizarteko bizitza dokumentazioa etb.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Langintza hau gizartekoa denez gero, idazki libreen muga hertsien gaindi arkitzen da.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Gizarteko edozein taldek beren ekintza eta helburuen barrengo lotura izan dezan aldizkari edo boletin bat atera ohi du.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Eta kezka berri hauk zuzendu beharrean gara: eskola eta gizarteko giroa, gurasoak, agintariak, elkarren arteko zerikusiak aztertuz eta sendotuz joan behar dugu.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0018 Frankfurt-eko Eskola Frankfurt-eko Eskolaren ekintza eta ondorioak ugaritsuak badira ere, oparotasunaren gizartearen zapalkuntza erak ezagutzeko ta gizarte reprimatu horren ahalmenak agerian jartzeko aukera gazteria unibertsitarioari eskuratu diolako, entzutea, baitikpat, azken aldi honetan irabazi du.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0114 Parlamenduz kanpoko oposizioa (APO) Parlamenduz kanpoko oposizioa (Ausserparlamentarische oposition) deritzan fenomenoa aztertzea, industriar gizarte modernoko beste edozein gertaera ikertzea baino askozaz zailagoa da, zientzibidez ez bait dago oposizio honen zio eta bultzagarri guztietaz jabetzerik.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0114 APO-ren berezitasunetarik bat, gizartearen aldakuntzari buruz hartu duen postura dateke.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0114 Gizartean, ezkutuan nahiz hertsatuki, ahaltasun batzuk badirela uste du, eta kondaira zehar aukera hoik hezur-mamitzea ardiets daitekealakoan dago.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Gizarte industrializatu batetan dabilen gizon hori.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0061 Eta, bederen, ba ditugu ere nahiko jakintza eta borondate ona, gure gizartearen erabakietan parte hartzeko.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0070 Oi, nere munduko gazteria eder hori! Salba hadi! Oi borondate onaren gizon emakume horiek! Salba zaitezte! Adiskide maiteok! Otoi, onar iezazkidazue nere eskari apal hauek: zuen aurrean, zabaltzen ari da etorkizun argitsu bat: amets egizue harekin, eta batera, gura ezazue bizi izatea! Honela, erakutsiko duzue, gizarte eder bat sortzeko trebeak zaretela.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0092 Oi, munduarentzako sendabidea! Hiregan zegok gizarte gaixo honentzako bizitze mardula! Hiregan egiten duk batasunik gozoena! Eta norberak, maiteari, dena eta duena, (bizitze ere) ematen ziok.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0092 Hiregan, babesa, pakea eta alaitasuna aurkitzen dituk! Hiregan zegok, etxekoentzako indarra eta gizartearentzako oinarria.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0103 Entzun aditasunez, herriari, pornografia, neska zurien tratua, eta droga ekarri dizkiotenek! Herria, bakezale, lantzale eta ona da! Hari dagokion gizarte batean bizi nahi du!.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0112 Aurrerapen hori antolatu eta egiteko bizilagun bakoitzak bere egitekoa, baikortasunez hartzen ba-du, gizartearen biziera pozkorra izango da, gure alde lan horretan parte hartzen dugulako.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0104 Gizarte-erako errealismoaren beharrezko etapa iragan ondoren, belaunaldi berri honek, haren muga hertsiak hautsirik, irudimenaren askazioa lortu ahal izan du, anpotuaren anpotuz globo edo puztuki bat lehertzen den bezala.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0006 Gizartea organizatzeko bide ziren.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0052 Bestalde, gizarte batetan ideologia asko edo sozial eta politikazko ikuspegi asko direlako, Europako egoaldeko Estatuetan sindikato asko dire: zentrale sindikal asko direla, alegia.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0074 Gizarte ekonomikoak beste bi alderdi ere baditu: entrepresariak eta Estatua.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0067 Ez da, nobela ulertu ez duten zenbaitek dioten bezala abortoaren defentsa eta gorazarre bat, baina bai konpondu gabe aurkitzen den problema baten salaketa, geure gizartean deliberatuki baztertzen eta aipatzen ez den arazo baten adierazpena.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Lehenengoek, burgesi mailakoak ez izan arren, itzal handia bait zuten gizartean.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 Gizarteak eritasunari buruz, nolako eritzia duen, horrela izango da berrabiltzea.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 - Gizartearen iritzia eritasunari buruz ahula da.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Gizarte antolatzeko burrukan indar sozial batzuek zuten proporzioak ekarri duela, eta egoera sozial diferente batetan bere balioa galtzen duela (15) .

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Gizarte burgesean diruak agintzen duela jabetzen da Marx, baina ez da oraindik hegeldar pentsaeratik erdizka baizik irten.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 Gizakia bera da histori-egile nagusia; baina ez gizaki bakartua, atomizatua, elkarrekiko harremanean, giza-artean bizi dena baizik.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0076 Burges gizartearen kontradikzioen deskribapena apokaliptikoa da oso, erabateko leherketaren bezperetan dagoela uste baitu.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0049 Aleman sozialismoak, oso parada egokian, ahaztu egin zuen, baina, ezen, frantses kritikak, zeinaren oihartzun huts bat besterik ez baitzen bera, aldez aurretik burjes gizarte moderno bat suposatzen zuela, beroni dagozkion bizikondizio materialekin eta dagokion konstituzio politiko batez hornitua, eta guztiok, Alemaniaren kasuan, oraino konkistakizun batzuk zirela.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0051 Proletalgoa bere sistimak betetzera eta Jerusalem berrira sartzera deitzen duenean, funtsez, oraingo gizarte honekin kontent gelditzera gonbidatu besterik ez du egiten, baina hartaz duen kontzepzio errenkoretsuaz gabetzera.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0052 Proletalgoak bere klaseko interes propioak nagusi jar erazteko lehen saio zuzenak, irakintasun jeneralezko memento batean, feudal gizarteak lurra jotzen zuenean gertatuak, nahiz eta nahi ez porrot eginik gelditu ziren, bai proletalgoaren beraren aurreragabeko egoeragatik eta bai haren emantzipaziorako behar ziren kondizio materialak falta zirelako, kondizio hauk burjeseriaren etorreraz, eta ez bestela, etortzen baitira.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0052 Sistima horien asmatzaileak klase arteko kontrastasunaz ezin hobeki konturatzen dira, bai eta gizarte domeinatzailean bertan ari ziren elementu ezereztaileez ere.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0052 Haien ustez, munduaren etorkizuna propagandan eta berek gizarteaz egindako planak aplikatzean konpontzen zen.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 Hats handiz aipatzen ditu herriaren sentimenduak; inguruko gizarteari gogor erasotzen dio: apaizen jokaerei, bihotz biko emazteei, e.a.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0092 Epe honetan zehar gehien erabilitako teknikak kondu deskribatzaileak, hasierako test psikologikoak eta gizarte estudiatuaren istorioen eta literaturaren edukiaren analisia izan ziren.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0092 Gizarte horrentzat postulaturiko izaera nazionalezko ideialarekiko hurbiltze bat lortu nahi zuten, berari zegokion barnekoa aipaturiko gizartearen kide bakoitzean harturik zuen eredu sozial gisa ulertuz.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0113 Aldi berean instituzioak, hala nola beraien jokaerazko moldeak, zeintzuen bidez adaptapen hau egingo bait litzateke, ikertzen ditu, gizartearen kide helgabekoarekiko erlazio eta tratu motak barne emanez, kulturazko patroiak besterenganatzeko helburuaz.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Soluzioa, ordea, gizarte honen integrazioz iritxitako transformaketa bakarrik izan daiteke, logikoki, oraingo egoera anomalia bat baldin bada.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Euskal Herriko gizartea, orain den kaos hortatik, nazio aterako duena eta nazio bat egingo duena (azken finean, euskaldun ala espainol), praksia izango da.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0074 Guztiz argiro behar dugu adierazi, txartzat dadukagula artearen konzeptu herstuegia, gizarteko klase faborezkoen elementu bilakatzen dena.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0074 Nazio bakoitzaren kultur desarroiloan, arteak parte hartzen du ere gizarte honek planteaturik dituen prolema ideologiko eta politikoetan.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0111 e) Antolatzeko eta integratzeko premia Giza artistak beti sentitu izan du mundua eta gizartea, bere artelana dela bide memento historiko bakoitzean murgildurik zegoenekoa, planifikatzeko premia, eta noski, artelan honen bidez esan eta adierazi nahi zuena.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0111 Izan ere, artistak inoiz baino zorrozkiago eta axola handiagoz galdegiten du bere artegintzak zer eginkizun ote duen gizartearen barne, erantzun egoki bat bilatzen entseiatzen delarik.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0111 Artistak uste du, egun, hiru eremuetara banatu behar duela bere ekintza kolektiboa: produktoreen eremura, gizartearen oinarri den jendearengana eta gizarte bizitzaren funtzionamendura.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0111 Bigarren, gizartearen oinarrizko jendearengana heltzeko, Hirigintza, Teknologia eta Arkitektura eskolak direla medio irakaskintza arrunt eta profesionala beharko litzateke eman.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0172 Horrek gizartean oso esplikazio erreza dauka.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0049 Anaitasunean bizitzeko gure ahaleginak bildu nahia, agertzen du Eukaristia zelebrazioak eta hori, zuzentasuna ta maitasunean gizarte bat jasotzeko asmoz.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Horrela, gizarteko botere publikoen sistema osoari erlijiozko oinarri teologikoa jartzen zaio, eta finkatu nahi izaten da gainera, botere osoaren iturburua jainkozkoagan jarriz, baita botere-sistemarena ere.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Gaurko gizarte eta sistema politiko sekulartuetan ere irauten du nolabait boterearen esku-aldatzeko zeremoniaren kutsu sakratuak.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Gizarteko botere-sistemen artean, ideologikoarena betetzen du sarrienetan erlijio-elkarteak, nahiz eta botere politikotik bereizirik egon.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Botereak hipostasiatzeko, mitikotzeko eta gizakiaren eta gizartearen kontrolpetik ihes egiteko duen joeraren kontra, estatu demokratiko eta legepekoak errazionaldu egin nahi du boterea, hori banatuz eta mugatuz, eskuz aldatzeko sistemak eratuz, eta menpekoen aldetiko kontrol-moduak jarriz.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Baina legeen bidez egiten den errazionalkuntzak gizarteko botereen parte bat besterik ez du hartzen; hortik kanpo gelditzen da botere-munduaren parterik handiena.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Gizartetik at, eskean eta noragabean bizi dira normalean.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Politikaren aldetik, erromatar agintariekin konpondu-zaleak ziren; gizarte-mailan, aberatsek eta aristokratek osotzen zuten gehienbat sekta; erlijio-alorrean, kontserbakorrak ziren, Moiseren * legeari bere horretan zorrozki atxekirik, eta * farisearren adierazpenak baztertuz.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Hain konplexua zen gizarteak, nahitaez bizikera eta kultura arras desberdinduak sor erazi behar zituen.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0010 Idazlea gizartean bizi dela, gizartearen eragina ukaiten duela eta gizartearen arazoak aztertzen dituela begi-bistan dago.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Hala eta guztiz ere, orduko gizartearen aurreritziengatik, eskari gutxi zegoen zientzia aplikatuak ikasteko, nahiz eta ospetsu bat baino gehiago Austriatarren gobernuaren ondorengo atzerapena nolabait konpontzearren lehia horretan saiatzen zen.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Jainko hauek gainera egiarekiko lotura eta elkarriko laguntza proposatzen dituzte elkarbizitzarako arau nagusitzat, eta ez dute gizarte barneko auzietan klase baten alde eta beste baten aurka eskuhartzen.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0056 b) Laguntasun horri esker, ipuinak logikarekin edo erlijiozko ortodosiarekin edo ta gizartearekin dituen harremanak eta loturak ez dira hain hertsiak, zabalagoak baizik.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0051 Arrazoizko Estatu bat, arrazoiari zegokion gizarte bat, eraiki nahi zen, eta betiereko arrazoiari kontraesaten zion guztia, aldiz, erruki gabe egotzi behar zen.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0051 Horregatik, frantses iraultzák arrazoizko gizarte hau eta Arrazoiaren Estatu hau egia bihurtu zituenean, instituzio berriok, zaharrak baino arrazoizkoagoak baziren ere, Arrazoi absolututik nahiko urrun gelditu ziren.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0169 Eta Naturaz dioguna, hemen historiazko aurreramendu-prozeso bat-tzat harturikoaz, era berean aplika dakioke gizartearen historiari haren abar guztietan, eta jeneralean, giza (eta jainkozko) gauzez arduratzen diren zientzia multzo guztiei ere.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0169 Baina gizartearen aurreramenduaren historiák ba du puntu batetan esentziazko diferentzia bat Naturaren aurreramenduarenarekiko.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Tankera erromantikozko joera zaharrak gizartea gorputz biziduna bailitzan ulertzen saiatu ziren: zuztar bat bezala sortzen zen, urratutako beste kultura batetik bereizirik, batzutan...; haurtzaro zezel arriskutsuzko une batzu zituen...; gero gaztaro idealista eta herronkari bat irabazten zuen...; heltzaroko betetasunean hedatzen zen... eta itzuriezinezko zahartzaroko desosaketagatik mantsoki itzaliz zihoan: beste kultura batentzat oroitzapen eta lokatz elikagarri bihurtzen zen berriro.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Berez, ia gizaki orok eskuratzen duen trebetasuna da ibiltzea eta gainera ez dago diferentzia handirik gizarte batetik bestera ibiltzeko trebetasun hori eskuratzeko adinari dagokionez: urtebete eta bi urte artean ikasten dute ibiltzen ia haur guztiek.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Gizarte modernoan, batez ere, daramagun bizimoduaren ondorioz, mugimendurako erraztasuna gero eta gehiago galtzen ari gara: edozein lekutara joateko ibilgailuak erabiltzen ditugu, lanak egiteko tresna aurreratuak ditugu eskura, etab.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Noski, lehen esan dugun bezala, gizarte desarroilatuetan bakarrik gertatzen da hau.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0006 Gure asmo nagusia, Erdi Haroko kontestaziogiroa, alde deskontent batzuen neurria, gizarteko protestaren zenbatekoa aztertzea izanen da.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0006 Mugimendu horietaz jenderik asko aprobetxatu zen gizarteko estruktura okerren kontra hainbestean ekiteko.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0068 Rousseau-k egin zuena (baina ez harek bakarrik!), gorago adierazi den bezala, zera izan da: gizonaren berezko ontasunaren mitoa bere garaiko gizartearen azterketarako eta kritikarako printzipio bihurtu, eta printzipio hau Aro Modernuaren begira desarroilatuz, pentsaera modernuaren ardatz ezkutu bihurtu.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Bentaja honengatik gizartea sortzen da, bakoitzaren bizitzaren, jabegoaren, ohorearen, etc. babeserako.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Bestelako arau guztiak (errespetoa, maitasuna, etc.) elkartasuna eta gizartea sortu dituzten interes berberek sortuak dira, eta xede berbera dute: bakea aseguratzea.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Hau da, adibidez: iraultzarik egin ahal ukaiteko, gizartearen azterketa zientifikoa behar-beharrezkoa dela: baina iraultza egitera eragiten diguna, ekintzara, ez dela azterketa hori, fedea baizik.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0020 1.2. LINGUISTIKA OROKORRA ETA LINGUISTIKA APLIKATUA
Lengoaia gizarte-harremanen ondorio bezala gizartearen beraren baitan sorturiko ikur (1) IKURRA: Gizakien arteko komunikaziorako gai den sinboloa sistema da.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0020 Linguistikaren zeregina, fenomeno linguistikoa giza harremanetan azaltzen den bezala, aztertzean datza eta bere deskribapen objektibo eta sistematiko bat egitean, hala nola datu ezberdin batzuren azterketa eta bere azalpena historiaren, gizartearen eta psikologiaren eremuan.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0050 Beroien gizartean mintzabide bihurtu den hizkuntzak baldintzen ditu txit.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0070 Baina iraun duena batez ere hau izan da: materiak oro, barnez zer ere izanagatik, zenbait irizpideren arabera taxutzea (hirukuntasuna, agintaritzaren bikuntasuna, eta abar), haien obrakundea eta mamitzea gizarte batetik bestera erruz aldatuz.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0075 Egia da baita zerikusi handia duela gizartearen ingurune kulturalak ere; ama lehenik, baina gizartea bera ere irakasle izango du haurrak imitatu beharreko hizkuntz eredu konkretuan.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0027 Gizarte politiko berriaren zimentarri zirudien zenbait libertade ere bai: erlijioen libertade politikoa, Estadu eta Elizaren arteko apartazioa, prentsa libertadea eta batez ere ate guziak hersten zituen azken proposamendu kondenatu hura:
Aita Sainduak bakeak egin eta amor eman dezake eta behar du progresuarekin, liberalismo eta gizarte modernuarekin.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0075 Pertsegizio hauk ez dira Estadua eta gizartea osoaren krisi batetik sortzen, 1792-99an bezala, Frantziak XIX mendean ezagutuko duen bakealdirik luzeena oraingoa (1870-1914) baita.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0075 Gizartea erlijio gabetzea, ez da apaizeriarentzat soziologi gertakizun bat, apaizek nahiago dute moralista bezala konprenitu: bekatu bat da, arrazionalisten bekatua, Harrokeria.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0075 Deskristaugintza honetan, Euskal Herria gizarte aparte bat baldin bada ere, kanpokoaren bildurrak eztenkaturik ari izango dira bertako apaizak.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0105 Arazo honen zioa honela adieraziko nuke, esplikatzen jarraian saiatuz: iraultzaren proiektoa, handiuste eta anbizio ikaragarrizkoa da, alegia, arrazoimenaren indarretan fidaturik gizona eta gizartea aldatzea, bateko; eta besteko, aldakuntza hortantxe eta horren bidez giza-bizitzaren eta gizadiaren zentzua eta funtsa bilatzea.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0130 Egungo gizartearen gaitza horrez gero datorkigu.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0169 Eta Edgar Morin soziologoak dioenez, ekologi kontzientziak arazoaren funtseraino garamatzi Lurrean Biziaren arazoa, gizarte modernuarena, eta gizonaren geroarena konbinatuz, Mendebaleko zibilizazioaren bidea hauzitan ipini behar dela dio.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0173 Horrek du lehentasuna gaurko gizartean, horrek erabakitzen du joera bat aurrerazalea den ala ez.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0205 Ez ote digu honek erakusten badagoela hor arrazoizkotasunarekiko mesfidantza (hots, gure gizartea finkatzen duen oinarriarekikoa: teknika, burujakintza, efikazia...), eta berdin gizarte-antolamendu guziekikoa ere (hain zuzen denek oinarri bera onartzen dutelako)?.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0205 4.3. Estrukturen aldakuntza
Ekonomian, eta gizarte osoan ere, xederik ez dagoela-ta salakuntza zerrenda bat aipatu dugu.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0217 Gizarte guzia lan-batasunen sare bezala atontzeko teknikazko eragozpenik ez dago mundu aintzinatu hontan.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0193 3. Irudia. - Produkzioaren eta kontsumoaren arteko harremanak gizarte komertzialean
Enpresa
Produkzioa
Komertzioa

Gizarte Komertziala
Etxea
Produkzioa eta Kontsumoa
Elkar-trukea
Etxea
Produkzioa eta Kontsumoa
.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Koloni-gizarteak ez du teknikarien behar hertsirik, eta ez du ematen ere horrelakorik.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0271 Proletkulturalistak Alderdi barrukoak nahiz albokoak oposizio antzean gelditu ziren: iraultzagile suharrak baziren ere, ez ziren lankide zuhurrak, gizartearen antolaketa berrirako.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0020 Ekonomia-lehiaketaren eta lanbideak sortaraztearen aldetatik, sormenez nagusi izan eta ekoizpide-erapidetza eta, beraz, ekonomia eta gizartearen aldetikako giroa herrotik inarrostea lortu dezatenek etekin haundiagoa aterako dute, herrialde aintzindarietatikako teknikabide berriak eta agian salgaiak, apailuak edo zerbitzuak jasan edo ekarri behar ditzatenen aldean.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0020 Lan-tokiak herrialde bakoitzean gehituko edo gutxituko direnaren azkeneko kontu-garbiketa, politika-indarren benetako gogoaren, eta herritarrek, eta batez ere enpresariek eta sindikaritza-elkarteek teknikabideen bilakakuntzari eta horren gizartearekiko eraginari erantzuten izan dezagun jarraimenaren eta sormenaren menpe dago.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0009 Garai hartako gizarteari berebiziko eragin eta dinamika ezartzen dio merkatalgoak.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0009 Merkatariak ez daduka lehengo gizartearekiko loturarik, beste gizakerakoa dela esan genezake, haruntz eta honuntz dabilena, askatasuna berekin dadukana, nehori menpetasuna gordetzen ez diona.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Ondo antolatutako gizarteak gogoan har beza:
- Pertsona indibidualki ona da eta askatasuna zor zaio bere osotasuna lortu dezan.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 - Gizakia ez da, ordea, bakarrik bizitzeko jaioa, gizarte barruan murgildurik osatzeko baizik.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Gizarteak ez du sekula santan pertsonaren eskubiderik zapaldu behar.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Horregatik gizartea ez du politikari begira loturik egon behar, lanaren antolaketari baizik.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0019 (...); baina bere redenzioa gizarteaz landa, bide pribadotik eta bere existentziako egoera tipiekin, lortzen saiatzen denez, lur jo egiten du.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0064 Bat batean ulertzen da, Frantzia bezalako herri batetan, zeinetan Ekintza aginteak, miloi erdi funtzionariek osatzen duten gudalosteaz balia daitekeelarik, beti bere menderatze haundienean interes eta pertsona multzo izugarria baitu; zeinetan Estaduak gizarte zibila lotu, fiskalizatu, arautu eta begiraturik baitu nola bere bizimodu orokarrenak hala pertsonaren bizitze indibiduala, nola bere bizitzaren agerpen zabalenak hala bere higitze tipienak; zeinetan gorputz parasito honek zentralizazio aparta baten bidez, lortzen baititu nonnahi egoteko, dena jakiteko eta azkar mugitzeko ahalmenak, eta egiazko gorputz soziala, ordea, menderaturik eta itxuragabe kausitzen delarik, ulertzen da, bada, honelako herri honetan, ministerioez baliatzeko ahalmenak galtzean, Nazio Biltzarreak egiazko influentzia guztia galtzen zuela, baldin Estaduaren administragailuak soiltzen ez bazuen, funtzionarien gudalostea ahalik eta gehien gutitzen eta, azkenean, gizarte zibil eta publikoaren usteari, (...).

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0100 Cavaignac eta Montagneko lagunkideek, gizartearen harresi eroria eusteko urrikalmendu agerpen ofizial bat egiten ere ez zioten uzten.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0012 Bere etxean ikasi zuen Marx'ek erlijioa ekonomiazko edo gizarteko abantailen arabera alda daitekean etiketa hutsa besterik ez zela.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0042 Horietako bakoitza gizarteko indar konkretu baten ikurrinaren zerbitzuan dago; eta bere patuarekin ezkonduta.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0092 Zera ulertu behar da, gizarte sozialistaren irrikiak erlijioazko fedea dutenengan bidea zabaldu dezakeala bakarrik ez, baita ere horrelako irrikiak gaurko munduaren prolema dramatikuen aurrean erlijiozko kontzientzi sufritu batengan akuilu eragile bat aurki dezakeala (13) GIRARDI, o.c. 63-64 or..

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0092 Alabainan, gizonak Jainkoaren atzemateko, kondizio gnoseologiku bereziak (pentsatzeko ta abstraziorako ahalmen nahiko iaioak) eta ekonomiazko giro konkretu bat (izadiaren eta gizartearen indar mendera-gabeak oraindio) beharrezkoak izan baditu ere, ez dago Jainkoaren kontrako hauzia erabakia.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0018 Ekonomigintza omen da, gizartea mailetan zatitu ta ideolojia sortuarazten duena.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0048 Prusiako estadoa eskuindarra zela ikusten bai zuten, gizartea eta estado hori oberagotzeko, uste zuten lehendabiziko urratsa izan behar zuela erlijioa kritikatzea eta desegitea.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0048 Gizarteak, aurrera jotzeko, kendu behar duen lehendabiziko oztopoa erlijioa (batez ere erlijio katolikoa) omen da.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0063 Gizartea eraberritzeko Grand National Union of the Productive Classes alkartea antolatzen ahalegindu zen.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0063 Marxek Oweni oben ematen dio esanaz, garrantzi gehiago eman behar zaiola estrukturen aldatzeari eziketari baino, gizartea aldatu nahi bada. (MEW 3,533-534).

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0078 Honek gizarteari buruz zuen iritzia eta Weltanschauung estuagoa zen.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0093 Dialektiku-materialismoak izadi, gizarte ta giza-pentsamentuak dituzten mobimentuaren lege orokarrak azaltzen ditu ().

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0123 Herri-buruzpideak gizarteko produkzio-harremanen azikera aztertzen du.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0123 Gaurko garaiari kapitalismo-garaia deitzen diote, gizartean kapitala nagusi delako.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Lehenengo. Gizartearen bilakakera, hau bere orokortasunean harturik, klaserik gabeko egoera batetara bideratzean datza.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Gizartea, bere gaurko bilakakeran, xede ezberdinak dituzten klase mailetan dibiditurik bait dago, klase zapalduaren iraultzak markatu behar du historiaren norakoa.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0074 Lehenengo, Miranderen sentiera artistikoa, bizitza eta giza portaera eta gizarteko harremanak ulertzeko ikuspide estetikoa, zure edo nire erlijioa bezain sakontasun errespetagarriko eta seriotan hartzeko gauza da.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Jesusen erakutsiak gure gizartean.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Gaurko gure gizartean garrantzi haundia eta berezia du Jesusen erakutsiak.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Burua galduta bezala dabilen gizarte honetan burubide jatorrez bizitzen lagun diezaguke Jesusen erakutsi horrek, eta dirua eta aginte-indarra oinarri hartuz ez, baizik eta argalen direnei begiratu eta lagunduz eraiki daitekeela egiazko giza giroan oinarritzen den gizartea.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Berekoikeriazko ondasun-jabegoan oinarrituta dagoen gizarte baten aurrean, norberaren izate jatorrean eta elkarrekiko lotura jatorrean oinarritutako gizartea aukeratzera dei egiten digu Jainko-erreinuaren deiak .

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Ondasun-mota horiek ez dituena, berriz, nahitaez zoritxarreko gizaki bihurtzen da, nahiz eta gizarteko araudi nagusiek gizonaren nortasun uka ezina lege mailarik goienekoan guztiengan berdina dela oihukatzen duten (J.M. Castillo).

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Ikus ditzagun jabegoaz zorabiatutako gizarte honetako berezitasun batzuk.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 - Lehenen ikusten duguna hauxe da: gure gizartean azkeneko hitza ez du gizonak bera denez, berak daukanez baizik.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Bere esku dituen ondasunen neurriz ematen zaio gizonari balioa gizartean.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. iturbe 0153 Gaurko gizarteak jainkotxo honengan dauka jarria bere uste osoa.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0101 Eta burruka batutzea edo alkartzea esaten badugu, alderdi eta langile erakunde gehienek, gure ustez, zatitu egiten dutelako da: Ekonomizismoan eroriaz (gaurko burruka eta biharko gizartea ekonomizist ikuspegitik bakarrik begiraturik) edo esklusibismo nazionalistan eroriaz (nazio zapalketaren aurka lantegi eta lantokitik kanpo burrukatuaz, esplotazioa eta errepresioari lotu gabe eta honela postura populista eta erreformistetan eroriaz).

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0101 Hau ikusiaz gero garbi geratu beharko litzake guretzat zer den: 1) SOZIALIST GIZARTEA.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0101 Sozialist gizartea klaserik gabeko gizarteari loturik dago, eta honen ondorioa litzateke: (...).

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0127 Une hontan, beraz, nazio arazoa ez zegoen sozialist gizarteari edo klaserik gabeko gizarteari lotuta.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0209 - Azpiestruktura, biltokiak, kultur etxeak, haurtzaindegiak, etabar herrian ipini emakumea ta gazteentzat bereziki, adina eta seksua askatasun biderako oztopo bat ez dedin izan eta honela gizarte zatitzaile, segregazionista eta arkeri honen barruan autoemantzipazio propioagatik erakundetu ahal izateko.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Bigarren, ordea, gizon konkretua dago, naturala bera ere, baina soziala, bere dohain bereziekin: gizon natural soziala, jatorrizko bere naturtasuna galdu gabe soziala, hots, barbaroa, Rousseauk esango duenez, lehen gizarteko jendea, familiadun, mintzairadun, etab. jadanik, bere sozialtasun eta kualitate moralekin.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Gizon naturalezko gizarteok, nazio barbaroak, ez dituzte legeek elkar lotzen, baina moeurs eta caractère.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Nazio barbaruok dira gizarte batzuk, ohitura, mintzaira, karaktere, berdinak dauzkatenak, eta elkartasunean bizitzeko beste legerik eta elkargarririk behar ez dutenak, elkartasun guztiz naturalean bizi direnez gero.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Horrela pasatzen gara, beraz, gizabanakotik gizaartera.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Gizaartea nazio barbaroz abiatzen da: , Montesquieuk, lehenago, adierazi zuen moduan.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Beraz, lege eta arauezko gizarte politikoaren aurretik, ohitura eta karakterezko elkartasun edo gizarte naturala dago: .

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0067 Gizartearen aldaketa bat bilatzen du: Herria kontzientziarazi nahi du, galdu duen nortasuna berreskuratzeko.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Ia ministro guztiek ministerio baten buru dira, hau da, gizarteko alde jakin batetaz arduratzen da: hezketa, sendakuntza, zuzentasun, lana, industria, merkataritza, kanpo arazoak, barruko, etab.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Alderdi politikoak hiritar elkarteak dira, gizartearen opziotan parte hartu nahi dutenean.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0165 Laboreak eta gizartea.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0159 Haro primitibotik haro post-primariorako aldaketa, Brasileko gizartearen ekonomi transformazioak eraginik eman zen.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0176 Gizarte mailan, berdin gertatzen da.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0176 Beraz, politikaren (politikaz zera esan nahi dut, munduaren, gizonaren, gizartearen ikuspegi bateratzailea, koordinatzailea) ikuspegi globala behar da, zientziak abstrakzio mailan geldi ez daitezen.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0176 Zatien analisia beharrezkoa da, gizarteko gertakari bakoitza kontsideratzea beharrezkoa da, zientziak beharrezkoak dira.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0080 Nere ustez, ideia politikoetan eta bere gizartearekiko planteamendutan hemeretzigarren mendeko espainiar liberal bat zelako.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0133 Gizarte zibila ez da, Aristotelek uste zuen bezala, gure izaeraren ondorioa, gure desiren ekilibrio ahulean sustraitzen den zerbait artifiziala baizik.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0133 Eta nola muntatzen da, nola antolatzen gizarte artifizial hori?.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0141 Gizarte zibilean baliozko kriterio bakarrak egitateak dira, ekintzak.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0047 Aste-buruko atxiloketa Españiko aginduzko legedian zigor-neurria bezela bakarrik ametitzen da, eta ez zigor bezela Arrixkutasun eta Gizartean Ber-Lengoratzeaz (5`garren, 4`garren, 6`garren zatiak) eta bere Araudian arautua dagoan arabera Ogeitamabi orduko iraupena izango du gutxienez.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 Jakiñekoa dan bezela, gizarteak ezarritako gobernua sustraitik aldatu nai badu, legezko bideak bearrezkoak ditu.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 - Bañan, ideolojiari buruz askotarikoa dan gizarte baten, ¿zer da terrorismoa ez den politikazko delitua?.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 Politikazko delitu soilla askotariko gizarte batean ametitzen dut leikena dela.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0116 Hamaika arrazoiengatik gaurko eta hemengo gizartean garrantzi berezia du, delinkuentzia edo / eta gazteen moldagabeziari dagokionez, heziera espezialaren arazoak.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0116 Gizartearen bizitza kalitaterako, haur hezierarengan, batez ere berezian, aurkitzen dugu gakoa.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0018 Bestalde, gure kontsumoko gizartean, mintzaira klitxe bihurtu da, nominalismo hutsa.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0018 Hau da gure gizartearen seinale garbia: zer esaten den jakitea maiteago dugula, esakuntza horren egia ezagutzea baino.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0047 Jainko hori teoria nahiz ideia bat izan daiteke; pentsaera bakoitzeko ta gizarte bakoitzeko oinharri ta eusle.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0020 Gizarteari ere berdin gertatzen zaio, gizakiz osotua dago, bainan gizartearen bizitza gizonen bizitza baino zerbait gehiago da.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0020 Bestalde desberdintasunak ere aurkitu zituen: Bizidun batetan alderdi guziak izaki osoari lotuak dagoz eta gizartean berriz gizonek askatasuna dute nahiz eta askotan gizarteak askatasun hori asko mugatu.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0020 Bizidun baten kontzientzia guzia alderdi batetan aurkitzen da, buruan eta kirio sisteman batipat, gizartean berriz gizon bakoitzak bere kontzientzia du.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0020 Bizidunetan alderdi guziak bizidun osoaren onerako dagoz eta Spencer-en iritziz, gizartean alderantziz gertatzen da, gizartea gizon bakoitzaren onerako dago; beraz, gizon bakoitza gizartearen gainetik ipintzen du.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0030 Bere iritziz, ba dago gizartean fisikaren eta psikologiaren alorretik at erortzen den zenbait gauza: ingurukoek beharturik hartzen ditugun jokabideak, pentsakerak eta sentikerak.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0030 Gizon batek egiten duen ekintza bat, alde batetik berea da, hots, psikologiaren azterkizun, bainan ekintza horixe beste gizon batzuen jokabidetan aurkitzen badugu, nork egin duen axola gabe, gizarte hartan finkatutako ekintza bat dela esan dezakegu.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0030 Soziologilariak ez du aztertuko horrelako gizon bakar batek egina, gizartean zenbaitzuk, zergatik, nola egiten duten baizik.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0030 Hau nolabait adierazteko, adibide bat ipintzen zuen Durkheim-ek: Gorputz bat zelulaz osatua dago, bainan gorputzaren bizitza zelulenengandik desberdina da eta beste izakera maila batetan dago; gizartean ere halatsu gertatzen da, gizartea gizakiz osatua dago, bainan gizarte bizitza gizonen bizitzak baino zabalagoa da.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0030 1893-an Lan banaketa gizartean izenburuko liburua argitaratu zuen.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0030 Liburu honen lehendabiziko zatian, gizarteko gertariak lan banaketaren ondorioak bezala aztertzen ditu.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0030 Antzinako gizarteak eta gaurko aurreratuak konparatuaz, Durkheim-ek lehengoetan elkartasun mekanikoa deitzen ziona aurkitzen zuen eta oraingoetan elkartasun organikoa.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0051 Gizarte bakoitzak talde hauei garrantzi desberdina ematen die eta talde guzietako statusek pertsonaren status nagusia osatzen dute.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0075 Beretzat langilegoaren egoera penagarriak ez du lantegian bere funtsa, lantegitik at dagoenean gizarteko bizitzan murgildu ezinean baizik.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0077 Klase kontzientzia eta klaseen kultura ekintzak haintzakotzat hartzen ditu, gizartearen sendotasunak beharrezkoak dituela uste bait du.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0077 Gizarte osoa mailatan zatiturik dagoen bezala, klase bakoitzak ba ditu bere barne-mailak eta barne burruka bat ere bai.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0049 USA-ko inflazioa ulertzeko, beraz, USA-ko politika, gizartea, sindikatoak, industriaren teknolojia-maila, kontsumoa eta gizarte ekonomiaren alde garrantzitsuenak aztertu eta elkarrekilatu beharra dago ezinbestez.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0008 Baina gero eta mekanizatuago izango den gizartean zientzia-jakintzarik har ez dezana, ez da gauza izango (gero eta gutxiago, gainera) egungo munduaz jabetzeko.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Gizartea eta euskararen gorabeherek etsiturik Baina horiek aparte utzita, Anizeto Zugasti Iriondo apaizaren gaiak, logikoa denez, elizgaiak izan ziren batez ere.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Geroztik, urteek, gizartearen aldaketak eta euskararen inguruko gora-beherek etsiturik bazeukaten ere, euskararen alde lanean segitu zuen on Anizetok hil arte.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0008 4) Behaketa zuzenaren bidez, hormirudien laguntzaz, entzunikustezko baliapidez esperientziari loturik dauden arloak, hau da, gizarte eta natur zientziako funtsezko gaiak ulertu.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Giro honetan agertu zen gizon bat, bapatezko jiniuzko burutada batez, gizarte zibilizatuak planetaren geografiari buruz zuen ikusmena zeharo aldaraziko zuena.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Laburtuaz bada, eman genezake Arabako gizartekeraren berri: - Haseran, eskualde hauetan bizi zen jendearen artean, aintzinatiko euskal leinuek (karistio eta barduloetariko ziran) izan zuten berdintasunaren moldeak zituen gizartea; ondoren, erasoaldi eta gudateak dirala bide, jauntxo eta laborarien artean sorturiko diferentzia, are nabarmenago, geroz, Alfonso XInak jauntxoei nagusigoak emanik, hainbat jende libre jauntxoen esklabo bihurtuaz, gertatu zena.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0104 Euskal Herriaren histori-bidean, zirrara bortitza gertatu zen alderdien guduketa, herria lehen, familia erakundearen pean zelarik, geroz politika moldezko gizartea eraikitzera gidatu bait zuen.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0043 Tradizio sanoen etxea; bakearen kutxa; harmonia prestabilitu guztizko gizarte patriarkala; sendi harremanetako gizarte gozo eta ederra; ordenu perfektoaren mikrokosmoa. Arkadiarik ez da.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0311 Euskerea, lantegietan, dendetan, jatetxe eta ardangelatan, lotsik gabe erabili, gizarte illa suspertu eta euskaltzaletu dedin.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Politizatzeak gizartea aldatu nahi duen korrontearen alde ipintzea esan nahi badu komenigarri ez, beharreko da.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Gaur normaltzat jotzen ditugun gauza asko eta asko iguingarri direla erakusten ez digun neurrian eta zer nolako gizarte berria nahi genuken garbiago ikusten laguntzen ez badigu, ez digu ezertarako balio kulturak.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0148 Ez dakigu Euskal Herrian zeren zeinu ote ziren negu / uda rito eta sineskerak, etxe / kobazulo usteak eta beste; baina gauza bat dago garbi: euskelduna gizartean inor eta ezer bazenik jakin nahi duenak baserritarraren abereganako lokarri bihotzbera hau kontuan hartu beharko duela.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0304 Gizarte eta ikuiluko animaliaren arteko analogiaz ezagutu eta adierazi du bere burua herriak dudarik ez dago.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Klase-banakuntzak gainditzea ta Erresuma ezabatzea gizarte sozialistaren ezaugarri negatibu edo ukabidezko hutsak dira.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Gizon berri hori ez da osatuko gizartea Proletargoaren Diktadura ta sozialismo-haroa zehar komunismora heldu arte.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Utopisten aurka, Marx-k ez du sinisten gizonari dohainak eta birtuteak irakatsi egiten zaizkionik utopistek uste zuten gaurko gizona ondo heziz gero berez sortuko litzakeala gizarte on bat.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Gizarte komunistara orduko galduko da determinazio hau.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Gure fobiak eta zaletasunak, dio, gure grinak eta atxikimenduak, higuinak eta eraspenak, gehien-gehienak aldrazko edo kolektibuak dira, ta gizarteari zor dizkiogu.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Kondairak horixe eraginda! Bai noski, baina gerora kondairari eragiten diona ere bai, eta hein berean, gizartearen eta bere jokabide sozialen determinatzaile bat.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Ideologiaz aditu, ideia bakanak ez baino baliogo-sistima batetan oinharritzen den eta gizonaren nahiz gizartearen helburu sozialak epaitzen dituen mundu-ikuskera aditzen badugu, hizkuntzak ideologiaren baitan daragien ezpairik ez dago.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Eta adibide hau dakarkigu: humanismo sozialista ideologia bat da, gizartearen helburuez epaitzen duena, gizonaren eta gizartearen jarduera ta jokabideei buruz irakaspen bat ba duena orobat, etab.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Era horretara, Ebanjelioaren legamiak mendeetan barna bere lana egin eta asko lagundu du, gizonek pertsonaren duintasuna sakonkiago ikus dezaten, gizonari gizartean erlijio-arazotan bortxarik egin behar ez zaiolako konbentzimendura heltzeraino (Ikus n. 12).

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Gizonez osatutako talderia bat den aldetik ere gizartean kristau fedearen araura bizi nahi dutenen talderia, Elizak askatasun hori galdegiten du beretzat.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Izan ere, Estatu agintariak, nor beraren erresumako guztien onaren eta, denbora berean, on orokorraren eragile direnak, arras daude gizartearen irizpidearen eta sentikeraren baitan.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Hortaz, hondoraino eta azken ondorioetaraino iritsi nahi duen jite kritiko horrek garbi adierazten du Soziolinguistikaz inon baliatzekotan, inon aztertzekotan, gizartearen etorkizuna moldatzen ari den tokian beharko litzatekeela bereziki, hau da, Hezkuntz Sisteman, Unibertsitatean zein beheko mailetan; eta arrazoi gehiagorekin, moldatzen ari dena hizkuntz arazo latzak (latza ote deritzo hiltzorian dagoenaren egoerari?) erakusten dituen komunitatea baldin bada.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0120 Esku-liburu honek beraz, Soziolinguistika teknokratikoa arbuiatu ( 15 or.) eta hizkuntza eta gizartearekin koherentea den Soziolinguistika zabaltzea du helburu.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0115 Aurresuposatuz gizarte baten pentsakera eta sentikera ezagutzeko gizarte hortako imajina nagusiak kontutan har behar direla, instituzio eta ohitura funtsezkoak sinbolo eta imajina sintetiko batzuetan kokatzea proposatzen du azterketa projektu bezala.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0115 Ihizerako pizti basati bezala, edo langailu, elikadura, eta bizilagun domestikatu bezala, beste gizarteetan gertatzen den antzo euskaldunak ere aberea izan du bere eguneroko bizitzako elementu nagusia.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 Errepresentazio hoiek egiten zituen gizartean jakin gabe animaliek ze funtzio eta adierazpen kultural zuten ezin da ulertu komedia hoien azpitik dagoen zeresana.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 5. Azkenengo puntuarekin batean, Azurmendiren lanak gogoratzen digu kultura aldaketak aztertzerakoan animali imajina hauen desagertzearen garrantzia gure gizartean.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 Gizarte tradizionaleko erakunde eta ohiturak aztertzeko bide berriak proposatuaz, animalien imajinak arakatzea zein beharrezko eta emankor den erakusten zaigu.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0081 Eta ez da ahaztu behar eskolak errealitatearekin, hau da, gizartearekin batera joan behar duela.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Izan ere, adinekoen eskubideak arriskuan daude, zeren agure gaixotuak eta are gehiago zaharminduak garestiak gertatzen baitzaizkio gizarteari.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Bidezkoagoa iruditzen zaigun kontrakoa planteia daiteke alegia: Zergatik ez arta izan eroez? Garbi dago, honen gainean lehen mailako aukera ideologikoa dagoela, bai gizarte mailan, bai gizabanakoarengan.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 Hala ere, faktore eta eragileok sorturiko ondorioak orekatzen saiatuko diren neurriak plazaratu beharra dago: izan ere, heziketa-maila oinarrizko eta orokorrean ikaslegoaren %28ak porrot egiten dion gizartea beharturik dago premiazko zuzentze-neurriak lehenbailehen hartzera. O. I.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0009 Ikuspegi honetatik, ikaslegoaren porrota, gizarteak baldintzaturik nahi bada, baina azken batean eskolaren beraren porrotaren ondorioa da.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0009 Eskolak betetzen dituen funtzioak zaharkiturik geratu dira, iraganean izan zen gizarte bati atxekita daude, ez dute zerikusirik gaurko eta biharko gizartearekin.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 Baina hori horrela bada klase sozial apaleko familian jaiotzeagatik edota edonolako eritziz, arbitrarietatez jositako eritziz, administrazioak eta eskolak hartzen duten erabaki baten ondorioz, orduan, eskola-porrotaren erabilpena ez ote da, azken batean, konpetentzian eta lehiaketa basati batean oinarritutako gure gizarte honek jartzen duen lehen bahea?.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 - Eskola-arrakasta lortzeko baldintzetan, gizartearen, eskolaren eta ikaslearen sektoreetan eragina duten aldagai guztiak kontutan hartu, arrakasta zein porrota ikaslearen esparrura mugatu gabe.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0022 Kolektibitate batek produktu edota obra literario bat sortzea ez da ohizkoa; normalean, gure euskal kultura eta gizartean kreazio-lanak bakoitzak bakarka egin izan ohi ditu, eta ez taldeka, nahiz eta Taller Literarioak egon izan diren.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Esan nahi bait da: Estatuak botere eta biolentziaren monopolioa eskuratzen du, eta, haren aurrean, gizartea indarge gelditzen da, indibiduo pribatuen multzo bezala.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Estatua kontrolatzeko, gizarteak hauteskunde demokratikoak erabiltzen ditu, baina kontrol honek ez du jatorrizko hobena ezabatzen.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0066 Baina XVIII. mendearen bukaeran ohizko funtzio historikoa betetzen ote zuten XVI. mendearen hasieran eraikiak izan ziren instituzioek, ikusirik artzaien-nekazarien mundutik at, beste klase batzuk Euskal Herriko gizartean ere desarroilatu zirela, bereziki merkatariak eta ofizialeak, administrazioko funtzionariak (officiers), legegizonak (abokatu, epaile, notario).

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0066 Gizartearen eta ekonomiaren eraberritze-gogoa ezin da uka Lapurtarren baitan.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0080 Gauza garbia zera da: gauden egoeran, batek sinesten duela eta besteak ez duela sinesten gizarte honetan.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0080 Biolentziaren alde dagoena, alde dago, sinestuta dagoelako, egungo egoerak ez gauzatu eta ez biderik ematen duela gauzatzeko, gizarteaz berak duen kontzeptua.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0084 Razionalitatean eta gizartearen eraketa arrazoizko batean sinesten zutelako, sinesten zuten demokrazian behialako iraultzaileek.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Gizartea eta unibertsitatearen artean egon daitekeen zulo soziologikoa ahalik eta txikiena egitea hain zuzen.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Gizona gizartea da. Beronen izateak elkartea darama.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Gure lan-ospakizunak, gure bizimodua, hitz baten esateko, ez dira gure arbasoen antzekoak, eta ez guk geuk atzo bizitutakoen berdinak ere, eta aldaketa honen mugimenduko gurpil barnean aurkitzen da hizkuntza, gizartearen elkarrizketa aldatzea, berritzea, bizitzaren eboluzioari erantzuna emanez.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Are gehiago, Estatuaren gauzatzea Konstituzioaren bidez egingo da, bertan jasoko bait da erakunde-antolamendua eta gizarteak ustez dituen helburu eta printzipioak.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Kontzepzio liberal honi jarraiki, esan genezake Konstituzioa zera dela, arau juridiko funtsezko eta inportanteenen multzoa, zeintzuek gizarte estataleko erakundeak antolatzen dituzten, gobernarien ahalmenak ongi zehaztuz eta diskrezionalitateari eta arbitrarietateari mugak ezarriz eta herritarren eskubideak onetsi eta garantizatzen dituzten gizartearen helburuak eta iharduera-printzipioak zeintzu diren esanez.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Baina ez dugu ahaztu behar erabaki politikoak gizarte batetan dauden botere eta indar desberdinen arteko harreman dialektikoaren ondorio direla une historiko bakoitzean eta berau aldatzen doan neurrian dinamika politikoa ere aldatu egiten dela.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Dena den, gizarte-mailan klase sozial desberdinen arteko oreka guztiz aldatua zen eta burgesiak eta klase popularrek lehen ez zuten protagonismoa esijitzen zuten.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0095 Eskolan eta gizartean gehien baloratua izan dena irudia izan da, hots, errepresentazioa, baina Sternek zera dio: (1989).

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Bestalde eta aldiberean, herriak gizarte inperialistaren aurkako masen erantzun baten bitartez, Estatuaren biolentziaren aurka ekiteko, erantzun bat gauzatzeko eta bere buruaz pentsatzeko gauza zela adierazi zuen.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Hitza, erreboltaren elementu garrantzitsutzat izan zuten, gizarte burgesean indibidualismoak dituen bi joeren kontra prezeski: pentsatzen dena ez esatea, eta bestek pentsatzen dutenaz bost axola izatea.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Herriaren batasun zabala Halaber, gizarte kapitalistak agintzen duen eta herriaren baitan ahultasuna dakarren zatikatzearen, funtzio banatzearen aurka, 68ko maiatzak langile, enplegatu, ikasle...ren batasunean oinarrituriko herriaren batasun zabal bat eraikitzen ahalegindu zen.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 Horregatik dugu ezinbestekotzat gaur egun militantearen erreinbindikapena, baina prozesu subjetibo gisa funtsean, bere euskarritzat barnekotasunean planteiaturiko politika batekin, PC klasikoaren militanteak zeukan marxismo deterministaren aurka alde batetik, eta gaurko gizarte burgesak bultzatzen duen gehiegizko indibidualkeriaren aurka bestetik.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Shuren bitartez, langileek beren gizartea, beren herria, beren lantegiak berreraiki zitzaketela sentitu zuten.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Gizona taldean jaio eta bizi da; Gizonaren izakera bere natur biologikoaren, bere gizartearen eta bere inguru ekologikoaren araberakoa da.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Fisiko, biologiko eta gizarteko premiei erantzuteko, bizitz-antolaketa batzu asmatzen ditu, hau da, kultura asmatzen du.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Egoera sozialen pertzepzioa, berriz, guztiz ezbaiezkoa da: horregatik diskutitzen dugu horrenbeste politikaz eta gizarteko arazotaz.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 H. Mead-ek Nork Berak (Self) eta Ni (Me) bereiziz, pertsona erreala gizartekoa dela erakutsi digu, indibidualismoaren giza banakakoa abstrakzioa izanik, kolektibismoarena ere beste abstrakzioa delarik.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Bestalde, gizarteko bizitzan egoera politiko guztiak ezbaiezkoak direla esan dezakegu: konstituzioa eratzea, moeta guztietako legeak egitea, herriak gobernatzea, agintariak hautatzea, sindikal lanak, etb. etb.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Gizarte bizitzarako, berriz, oinarri eta zutabe bezala, demokrazia asmatu dugu.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Eskubide honen eraginez, bere baldintza politikoak askatasunean antolatzen dituzte; gainera, euren garapen ekonomiko, gizarteko eta kulturala hornitzen dute.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Ez dute ulertzen festa estilo hura baliogarria zela gizarte hartan.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0019 Baina guk, gizarte guztietan bezala, oso pisu gutxi dugu.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Ikastolek, gizartean suertatutako marko aldaketa dela medio, irakaskuntza dohain emateko nahia azaldu izan dute, berea, publikotasunaren bidetik titulartasun pribatutik publikora pasatzeko prozesuari ekiten hasi ziren.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Hortaz, gizarterik aberatsenetatik pobreturikoenetarako eskala handiko errekurtsoen transferitzeak gose masiboa eta pobreziaren gaineratiko ondorioak, hala nola Londresen sedea duen Esklabitudearen aurkako Elkarteak salatu dituen Amerika Latina, India, Tailandia eta bestetako 10 milioi ume esklaburen izatea galerazi litzake.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Orohar, txostenak ez ditu egitura instituzionalak, estatal edo pribatuak, edo nazioarteko sistemaren edo gizarte partikularren barneko botere egiturak oso sakonki arakatzen.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Nazioarteko gizartearen problemak konpon litezke benetan, beren sustraian nork bere ikuspegia eta mentalitatea debelopatzeko ezina egongo balitz.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0010 Ideia eta irudi horiek Euskadiko nazionalismoan sartzean, gure egoera bereziak emango die beste arintasun propio bat: gerra ondoko beldur eta pobreziatik jalgirik, gure gizarteak ezagutzen zuen hedapen ekonomikoak ekarri zigun optimismo soziala.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0010 Ez, halere, gure Euskal Herrian, nahiz eta horretan diharduen giza talde zabalak ezintasun osoa ukan bere proiektua gizarte osora hedatzeko.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Lacan eta modako psikologiak aipatuz, ezetz esateko sentimenduan aurkitzen dute portaeren giltzarria; ondorioz, funtzionatzen zuen guztia gorrotatzen zuten (eskola, enpresa, gizartea), eta kontragizarte alternatiboa sortzeko ahaleginak heldutasun- eta errealismo-falta gisa konprenitzen dituzte gaur egun.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0037 Mugimenduek irauten dute, baina ez dute gizarte osoa bereganatzeko eta aldatzeko indarrik erakusten; bakoitza bere txokoa eratuz doala dirudi, eta lehen aipatutako berdeen esperientziarekin parekatu beharko genituzke.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0037 Edukin aurrerakoia duten mugimenduek kontra egiten diote gizartea berdindu nahi duen teknofaxismoari, baina ez dira gauza sistema osoari alternatiba eskaintzeko.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0037 Gaur, ingurugiroan dabil, batez ere; 1977an ehun mila pertsona bildu ziren, Malville-n, gizartea aldatzeko borondatearekin.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0087 Badirudi Aulestiak ez duela oso ongi igarri ahal testuinguruan zer signifikatzen duen ezkerrak (neuk ez dut hobeto ulertzen), eta Rekaldek zer den ezkerra, esplikatzen dio: politika bat pobreen alde, desanparatuen alde, gizarteko ahulenen eta baztertuen faboretan....

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0087 Egun batzuk geroago, sermoi berbera Mitterrand-i entzuten diot: berriro aldarrikatu nahi dizuet, ez dugula ahaztuko, ez dugula inoiz alderatuko gure tradizio historiko aberatsa, gizarteko behartsuenen errebindikazioen alde, etab.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0105 Gizarte horretan bakarrik indibiduoaz, robinsoneria liberalak arbuiatuz.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Atzerritik ordea, galde hau egiten da maizenik: Perestroikaren aukera, zer dugu finean: sistemaren krisisaren ezagupena, non eta aterabide bakarra atzera jotzea bait litzateke, hau da, eta 1917tik zenbait autorek presagiatzen duten bezala, kapitalismorantza bideratu beharra, edo sistema konbergentzia baterantza behintzat, ala Moskuk baieztatu bezala sobietar gizartearen oinarri espezifikoki sozialistekiko aurrerapausu ikusgarri baterako kondizio-jartze bat dugu?.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Mikhail Bakntinengandik hartzen du Sarrionandiak ideologia dialogikoaren konzeptu hau, baina hark bere Problems of Dostoevsky?s Poetics liburuan definitutako forma dialogiko edo polifoniko hori ez zaigu guri karnabala premiagabekoa bihurtuko lukeen gizarte demokratiko batetan izan ezik nobelaz gain beste inon erabil daitekeenik iruditzen.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Matematikaren eremuak edo zientzia positiboaren eremuan ez ezik, baita gizartearen bizikidetzako harremanetan ere.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Etengabe leku batetik bestera bertakoen ohituretara egokituz ibili direlako, eta gizarte analfabeto eta grafiarik gabea delako da ijitoen folklorea hain ugaria eta nahasia; gainera, aintzinatik orain arte gorde duten beren kontaketa eta kantutegi sail aberatsa ahoz aho pasatakoa da.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0044 Gerrak eta zigorrak erasandako belaunaldi haiek eta diktadura suntsitzeaz eta gizartea iraultzeaz arduratzen ziren geroagokoak ez ziren, etorkizunerako kontuak atera eta, gerorako kazetariak, irakasleak eta funtzionariak prestatzeaz arduratu.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Baina guzti hori gutxik gaindituko dute bakarka, kazetari taldearen eta gizartearen babesik gabe.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0279 Talai hori hartzerakoan ez zen idazkari moduan hurbildu Balzac-ek zioenez, bera bere garaiko gizarte frantsesaren idazkari zen, baizik eta inspektore legez; aurrezarririk zeuden arauak betetzen ote ziren ikustera zetorren, inspektore eta epaile zorrotz.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 6.- Zergatik gertatzen da guztiau? Non dago gakoa gaurregungo gizartean horrenbesteko arazo soziala eman dadin? Ez al dago modurik etengabeko katea hau hausteko? Komenigarria iruditzen zait, lehendabizi, gai honi buruz langileen pentsamoldeetan, filosofia gisa, sartuta dauden zenbait ideia oker aztertu eta kritikatzea.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 b) Giza harremanen iturririk ohizkoena da eta gizakia gizartean murgiltzeko, ia bide bakarra.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 e) Lanak gizakiak gizartean betetzen duen funtzioa mugatzen du, honen posizioa zehaztuz eta kodifikatuz.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 Gizarte industriala kontraesan funtsezko batez zatitua agertzen da; ongi funtzionatu ahal izateko kooperazioa behar duen unetik, botere-sistema eta estruktura zapaltzaile bilakatzen da.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Taldearen kolaborazioa lortzen bada, lantegi bateko lan-harremanak kohesio lokarri bihur daitezke gizartean.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Ondorioak gizartearen ikuspegi kontserbadorea ematen digu.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 Hori dela eta, edoskitze naturalera ari da bueltatzen gizarte eta herrialde guztietan.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0013 Administrazioak ekoiztutako dokumentazioaren gehiketa ikaragarria, teknologia berrien eragin itzela, historia ikertzeko metodoen bilakaera arina eta kulturak gaurko gizartean betetzen duen tokia daude artxibolaritzaren eta artxibo kontzeptu berriaren oinarrian.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0068 Definizio hori ere tranposoa iruditzen zaidak, izan ere, politika ez duk hori, nire ikuspegitik behintzat, komunitate batek eta gizarte batek beharrezko dituen gauzak lortzea eta horretarako bideak egitea baizik.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Baina euskal hizkuntzan orain arte idatzi denak ez ditu betetzen ez kopuruaren eta ez kalitatearen ikuspuntutik, eta are gutxiago euskaldunen artean aurkitu duen harreraren ikuspuntutik, literaturari gizarte normalizatu batetan eskatzen zaizkion funtzioak.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Beraz, kalean, gizartean eta kaxoartean euskararen aurkako desoreka nabaria da.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 Penintsulako etorkinen uholdeak biziki ito du gure hizkuntza kalean eta gizartean, batez ere, periferiako auzoetan.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 Hemen errealitate garratza zera da, alegia, gutxiengo erdalduna duten herrietan gutxiengoak gehiengo euskalduna gizartean erdara bakarrik erabiltzera bultzatzen duela.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 Gertueneko ingurua, bai fisiko arloan eta bai gizarte mailan ezagutzeko, oso bide egokia da, zerbitzu horiek bizitza-kalitatean duten eragina kontutan hartu behar dela.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0093 Benetan pertsona aske eta arduratsuak izateko, aski ote da gizartean indarrean dauden pentsaera, sentiera eta jokaerak inolako axolarik gabe onartzea?.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0101 Elkar bizitzen horren arrazoi edo oinarria, ideia edo sinismeniko errespetoa da arraza, sexo edo gizarte mailagatik inor baztertzen ez delarik.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0101 - Taldearen komunitate bizimoduaren esperientzia eta borondatezko zerbitzua eskaitzen dioten Gizartearen ezagutza, kultura arrunt ezberdinak aurkitzea eta herri edo eskualde baten errealitate historikoaz eta sozioekomiaz jabetzea dakar ondorioz.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Gaurko gizartearen giroak eta antolamenduak ez diote alor horretan behar handirik sortzen, ez aparteko zereginik eskatzen.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Irakurleak orain eskuartean daukan liburu hau bezalakoak, epealdi baten informazio grafiko eshaustibo bat ez badu ematen ere, markatzen ditu behintzat ikerketaren adar desberdinak onuratzeko moduko ereduak eta bideak: hasi teknologiatik eta gizarteraino, antropologiatik eta hirigintzaraino, kulturatik eta politikaraino iritsiz.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Gipuzkoako gizartea atsekabetu zutenetako bat Zumaiako zubian 1942an jazo zen tren-istripua izan zen (87. or.an), Bizkaiko Golkoa astindu zuen erauntsiarengatik, Santanderko parte handi bat ere erraustu zuen sute ikaragarriekin batera gertatu zena.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Zenbait orrialde lehenago ikusi den bezala, liberalismoak dakarren gizartearen berrantolakuntzak ekonomikoki egoera aski finkoa ez duten guztien akabera sortaraziko du, hots, sektore honetako kide gehientsuen kasua.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Bide honetatik, egunkariek gipuzkoar gizartearen gainera igortzen dute beren burua gaurkotze politikoaren, homogeneizatze kulturalaren eta erdalduntzearen eragile gisa.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 6. Garai isabeldarrean, demokraziazko seiurtekoan eta Berrezarpenaren aurreneko urteetan zehar nolabait garrantzitsuak diren eraketak gauzatzen ari badira ere, kazetaritzaren egiazko abiaketa gipuzkoar gizarte osoa eragiten duen bultzada modernizatzailearekin paralerroki, industrigintzatik hasirik ez da gertatuko XX. mendearen atarira iritsi arte.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0173 Gizarteko iraultza bakoitzak baditu berezko eraginak, bideak eta helburuak.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0018 Bilbok izan duen garapenak, hazkuntza eta politikan eta gizartean izandako bilakaerak halako harrimen eta neurrizkanpokotasun eitea dute.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0030 Laburtuz, estadistikaren ikuspuntutik, euskal antropologo tipoa edo eredua da: gizonezkoa; Euskal Herrian jaioa; 40tatik 60 urtetara bitarteko adinekoa; euskeraz, gazteleraz eta frantzezeraz mintzatzen da; ez du familia ardurarik (ez emazterik, ez seme-alabarik); abertzale baina ez alderdi politikoekin lotuta; goi mailako ikasketekin; bere ogibideak hezkuntza, kultura edo gizartearekin zerikusia du; eta horrez gain etnografia, etnologia eta antropologiari buruzko ikerketa lanak eta argitarapenak egiten ditu.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Gizartea, gaur egun, irudia etxekotzeraino iritsi da.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Susan SONTAG ados dago planteamendu horrekin zera defenditzen duenean, alegia, fotografiaren industrializazioak, gizartea gidatzeko metodo razionalek hau da, burokratikoek berehalaxe zurgatua izateko bidea eman zuen (...).

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Inbentuaren baliagarritasuna, bestalde, berebizikoa izan da gure gizartearen konfigurazioan.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Egiteko molde hori ez da soilik gizartearen urratsen ezautgarri bainan oroz gainetik menperatze eta erahiltze goze den politika zuzendu batena.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Gure gizartea ere halakoa da izan ere eta!.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Euskalerrian ohiturak egin izan du legea (gurea, araiz) eta ez aitzitik; izkuntza arloan eta gizarte mailan.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Izadiaren zaintzea norberaren buruaren zaintzetik asten bait da, bakarka eta gizarte mailan; bizi oinarri eta eginkizunak (ekonomiazkoak, kulturazkoak, izkuntzazkoak eta beste) naturari dagozkion gisan erabiliz eta desarrollatuz.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Horrengatik edozein suerteko menperatasuna, hots gizakiak, bakarka eta gizarte mailan, behar/nahi duten bezala desarrollatzen eta bizitzen ez uztea, naturaren aurkako egintza da.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Urliak mendetan zehar sortu diren gizarte mailako erakundeak (estatuak, elizak, politikazko alderdiak eta antzekoak) gizakien herrien arteko balantzak eta neurriak begiratzeko daudela lerrake; huraxe dela haien egitekoa.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Erakunde horiek indarpeko sistimetan dute berezko izaera, bereziki batzuk, eta hala deno bakarka eta gizarte mailako askatasunen aurka doaz.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 (Gainerat, badira holako erakundeak, holako status edo botere maila izaterat uzten ez dioten gizarteak, eta, naski, batzuk, haiek dituzten bitartean ez da zilegi uzten ez zaionari ukatzea).

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Nekazaritza gizartean ondo sustraitua dagoela baieztatzeko momentua, praktikatzen duen giza taldeak janarien gehiengoa iturri honetatik lortzen duenean izango litzateke.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0042 Gizarte zibila deitu fenomeno soziala zer da besterik?.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0082 Honetan gizarteko erakundeetan errotzea lortua duten ideia sistimen abantaila haundia da.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0013 Baina, batez ere, ikasleek konfidantza hartuko dute gizartean aritzeko duten trebetasunaz.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0121 Ondoren rolak aldatu egiten dira, ikasleak erdian eseriko dira eta zerikusia duen gaia jorratuko dute, esate batera bolondresgoak beren gizarteetan duen rola.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 Apaingarriekin gertatzen den bezala, jaztea ohiturak dakarren zerbait da, erosotasun pertsonalak baino, eta gizarte batetako partaideek euren taldearen arauen arabera aukeratuko dituzte jantziak.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 Hau da gaurko Mendebaldeko gizarteen kasua; gizon batek bainujantzi bat besterik ez duela egin lezake igerian hiri erdiko igerilekuan, baina ziur aski ez litzateke horrela kalera irtengo.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Donostiako gizartearen konposizioa birmoldatua gertatuko zen, horren ondorioz, eta urte gutxiren buruan udal erakundeaz jabetuko zen talde murriztu hura.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0184 Ordena, diziplina eta tankera horretako baloreak gizarte osoak ontzat hartu eta guztiz bereganatzea, halabeharrak horretaraturik zegoen bloke meneratzailea.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0030 Era horretara gizarte desberdin bat joan zen eratuz, bertako protagonista eginkizuna Murgiako nagusiek (Gipuzkoako Ahaide Nagusi deitzen ziren 24 leinuetakoa) zutela; Ahaide horiek denak batera elkarturik jaurerri errejimena ezarri nahi izan zuten Ahaide Nagusien gerrakoan, XIII mendeaz gero Euskal Herriaren historia nahasi zuten gatazka eta borroka sail nahastu horretan.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Liburu sagaratu onek agintzen du aberatsak behartsuekin erkidetzea, eta gizarteko egintzetarako, auzogoaren eraikuntzarako eta eliz etxeetarako emaitzak egitea.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Gizarteko eta barne-arnaseko zuzendari, bere erlijioa arabiar leinuek behar zuten multzogarri bihurtu zuen.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Hauek denak erlijioko eta gizarteko bizitzaz arduratzen dira, eta beste batzuekin epaile izaten.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0074 Modan zegoen filosofia zekarren nobela-mota idaztea berezko gauza zen, nobelak, beste gauza askoren artean, bere gizartea erakusten bait du; erraz uler liteke, ordea, gaur nobela existentzialista egiteak beste esanahi bat edukiko lukeela.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Dubois-ek aip sortu zuen eta 1871n L?Art Libre, artistak biltzen zituena akademizismoaren aurkako gatazkan, ezagunenak Charles de Groux gizarte errealismoari hasiera eman ziona eta Constantin Meunier, pintore eta eskultore hasiberria izan direlarik.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Hemengo ideia biok hartu behar dira gogoan, Miranderen planteamendu morala ulertzeko: morala omen den gaitzarena, eta gizabanakoarentzat gizartea gartzela eta gaisotzeko lekua izatearena.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Mirandek gizabanako/gizarte oposizioaren moduan planteatuko bait du moralaren auzia: morala eta nortasun pertsonala, berezitua, konflikto askaezin batean aurkitzen dira, soluziorik ez dago, zart ala zirt hautsi beharra dago nondibait.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Moralak beti gizarteko eginbideak txintxo betetzea eta beti giza saldoan ibiltzea eskatzen dizu, esango du Mirandek.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Beti giza saldoan txintxo bazabiltza inola berezitu gabe, gizarteak bere modura sarituko zaitu: gizon prestu ohoratua izango bait zara, denek begirunez begiratua eta, esan ohi denez, ondo ikusia.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0267 Haurra, bere giza-artekoaz baliaturik.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 Beraz, aduana-batasunaren eraketa dela-eta, merkataritza sortu, ongizatea emendatu eta gizarteak irabazi garbia erdiesten du.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 Gainera, horrela, nazioarteko baliabideen esleipena okerragotzen da eta gizartearen ongizate-maila jaisten da (3) Baita A herriko biztanleena ere, zeren eta lehen haien Estatuak biltzen zituen arantzelez zerbitzu publikoak finantz bait zitezkeen eta orain ez.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Tradizioak, komunitateak, gizarteak gizonaren bizitzean pisu eta garrantzi handia duela, ez da dudarik.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Gizonak, ordea, dena edo ia dena gizartetik hartzen du.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0023 Baina gaur betiko zailtasun hau haundiagoa egiten da europear ingurunean eta gure Euskal Herriko gizartean.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0023 Bere izenak gure artean jasaten duen gizarte hutsunea oso haundia izanagatik, Jainkoa Jainko baldin bada, eta gizonarentzat Bera baldin bada lehenengo balioa, bere sorburua eta etorkizuna, ez dezakegu gure isiltasunean ezkutatu.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0151 3. BIZITZAREN TEKNIKATZEA 8. Baina aldaketa politikoa etorri aurretik ere, aldatzen ari zen gure gizartea.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0151 Honi esker, antolamendu eginkorrago bat eratu ahal izan da gizarte eta ekonomi bizitzan.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0215 Ez dugu gizarte giza erakoagoa sortuko, gizabanakoak herriaren ongia delako baten izenean deseginez edo ezereztuz.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 III. - SINESGABEZIAREN SUSTRAIAK 23. Ez da erraza, sinesgabezia honen sustraiak zeintzuk diren erabakitzea, jakinik, bestalde, fede-eza, soziologoen eritzian, zabaltzen ari dela, mendebaleko gizartean behintzat.

733. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0041 Egizu Jauna Orduantxe pakea ta poza gizartean.

734. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 (...) pertsona norbera bezala eta elkarteko bezala artzen duten gure jokaerak aldatzea; onek esan nai:
- gizarteko egia norberak bakarrik daukan uste osoan oiñarritzen den bakoitzaren eta taldearen ustekeria kentzea;
- benetako solidaritate eta egiazko anaitasuna billatzeko, giza biotzaren eta taldeko interesen egoismoa erauztea.

735. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Elkarrizketa bearrezkoa da familia barruko pertsonen artean, belaunaldi ezberdiñen artean, kulturen artean, gizarteko taldeen artean, ideologien, talde politikoen eta nazioen artean.

736. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 - Kristauok, gure elkarrizketa eta gizartera urbiltzearekin, gizartean pakea eraikitzen ari den tokian, eragille izan gaitezen [...].

737. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0009 Ni oraindik gaztetxoa nintzan, gure etxera biltzen zan gizarte artara sartzeko.

738. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Gizarteko eginbideak zituen eragille, pentsatzen zuen ironeia mingar batekin, etxe-ondo zaar baten jabe ta leinu ohoragarri bateko seme denaren eginbideak... naiko lotsa-gai ematen zion dagoneko bere leinuari, ogei t`amar urteetara eldurik eta beti ere lan egin gabe bizi izanaz, gurasoek utzi zioten diru apurra janaz, haren senitarteko gizon langille, zintzoak aberasten ari zirelarik!.

739. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Orrelakoa bait zan ikastetxe aietako eziketa: bereiziki, gizartean beti elegante agertzearren, itxurak gordetzen jakiteko bearrezkoa zana irakasten zuan eziketa motza.

740. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0063 Inglaterra`n egiten duten lana dala-ta galdutako aurrak arkitzen bezela, erailtzalle erakundeak apurtzen, gizartearen goralmen eta itzala lortu dute ta baita gizonezko ertzañena ere.

741. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Gure gizartearen gaitzik aundienetakoa, buru-iltze geienen bultzagarri aundia.

742. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Gure gizarteari sortu zaizkion gaitzetan aundienetako bat, notin askoren bakartasuna da.

743. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Adibidez, ezkontzautsiak, alargunak, banatuak, izan litezke lagunkoi jatorrak, gizarteak poz ematen dien notiñak.

744. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Gaztea, bere lagunetatik baztertua ez arkitzearren, errebelarra txastatzera, juan oi dan bezela, adiñeko pertsonak ere, artzen dituzte zenbait oitura, euren buruak gizaartetik bereiztuak ez ikustearren.

745. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Izan ere, gizartearen ukatze edo ezetzpena somatzea naikoa du gizonak, bakartasunaren garratza txastatzen asteko.

746. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Barru aberats baten jabe ez dan pertsona bakartia, bereala gizartetik baztertua arkitzen da.

747. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0024 Gure biziaren aldi auetan alkarren aurka agertzen diran bi jokera ari zaizkigu, gizonen eta gizartearen biotza irabazteko naiean: Kristautasuna ta erlijio-gabekotasuna.

748. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0013 Aurra azteko bearra, gizartearen bear nagusia; orixe dala-ta, gizarteak ere ongienik eratu bear-izango ditu bere eginbide ori beteko duten giza-lagunak, ots, irakasle ta azleak; arreta aundienaz zuzentzeko eginbearra dugu ori, alde ta aldi guzietako gizonarentzat.

749. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0013 Bete dezagun, bada, guziok egin bear duguna, bakoitzak bere baranoan barna; iñoiz aiztu gabe, aurra gizartearentzat, gurasoentzat lenengoz, itxaropena dala, gogo-biotzez zaindu ta tajutu bear dugun itxaropena.

750. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Eta, jakiña, sinbolo hoiek aldian aldiko gizarte eta herriari zerbait esango dien ezaugarriak izan behar dute.

751. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0076 Eta gizarte horren barruan, izenik gabeko gizon eta emakumeak bizi dira, alkar ezagutzeko betarik gabe eta egokitasunik gabe.

752. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0076 Zer diteke onena: anonimato hori autsi, gizakera geiago erantxiaz gizarte horri, edo Berriona bizitzeko kera berriak asmatu, liturji berri ta guzi?.

753. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0076 Bizi dan tokian ez-ezaguna izateak oztasuna dakar; zaillago itxasten da bai bizikerari, bai gizarteari, bai tokiari.

754. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Aren seme-alabak eta ondorengoan gaur ere oso sartu ta ezagunak dira Bilbo`ko gizartean.

755. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0091 Gizona zan: atsegina, argia, apala, gizartekoa.

756. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0027 Apaizak Gizartean 1969`go uztaillaren 5`etik 10`era apaiz-billera batzuk izan ziran Suiza`ko Goire`n: Europa`ko Apaiz-batzarra.

757. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0027 1`go: Gogoan artzekoak: a) Gizakia ez diteke bizi gizarteko antolaketaz arduratu gabe; au da: ekonomi, sindikatu, gizarte, sendi eta jakintzari dagozkienetaz arduratu gabe, alegia, ez diteke bizi gizakia; ta, beraz politikari dagozkionetaz arduratu gabe ere ez, gizaki osoa sartzen bait-da jokuan.

758. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 2`gn: Uste duguna: Okerbidezko gizatearen aurka askatasun-burrukan ari diranekin alkarturik egoteak, zapalkerizko antolaketari eusten diotenengandik askatzera beartzen gaituala, uste dugu.

759. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 Eta au da okerbidezko gizartea: errialde txikiak zapaltzea, langiledia zapaldu eta nola-nai erabiltzea, nekazarien zapalketa, saldukeria, aurrerabidea eragozten duan guda-ixkilluak ugaritzeko leia, irugarren mundu-alderdia zupatzea, erriz aldatuak batzuen gogora bultzatzea, naziokeria, arrazakeria, eta abar.

760. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 Egoerak aztertu ondoren, apaizak, beste edozein gizakik bezala, munduaren kapitalkerizko, naiz-ta jauntxokerizko (totalitaires) antolaketaren loturetatik askatuta bizi bear duala uste dugu eta gizarte zuzenago eta gizakoiago batera bidean txertatuta (s engager).

761. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0031 VI. GIZARTEA - Biar zer lan den, Karmele?, esan zion bere anai Patxik.

762. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0031 Karmele`k atera zuan blok bat, lapitza artu, eta: Makina: Gizartea ipiñi zuan.

763. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0031 Beraxegoan: Gizartea, makina bat bezela da.

764. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0092 Gizartearen iraultza dala-ta onen mutil teatroa artzen dutenok ez dute ikus nai bide ortatik bakarrik laister potto egin dutela.

765. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Asierako kristauek aiña dugu bearrezko gaurkoek ere Meza ospatzea, kristau kutsua galdu duen gizarte onen erdian; bearrezko zaigu gure kristau izatea eta bereiztasuna berriro aurkitzen joatea.

766. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0063 - Gaixo, zaar eta elbarrien alde: gizartean eta Elizan oriek aintzakotzat artzen jakin dezagun eta Jainkoaren seme-alaba bezala errespeta ditzagun, eska dezaiogun Jaunari.

767. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 - Gure gizarteko baztertu eta beartsuen alde: fededunen benetako solidaritzaren bitartez, Jesus Jaunaren berri ona ar dezaten, eska dezaiogun Jaunari.

768. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0102 Jainkoaz aazturik bizi den gizartearen erdian, Bataioan Kristoren Espiritu bizi-emaillea artu dugunok aitor dezagun Jainkoa gure artean ari dela: Jakoben Jainkoa gurekin.

769. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0066 Eta gure gizartean-dio Eric'ek-orren antzeko sorgin gaizto asko ikusi izan ditut botella erdia utsik ikusten dutenak eta oro beltz, plantoa jo eta kendu besterik ez dakitenak, okerra zabalduz...

770. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0341 1920'gn urtean, zoritzarreko Look aut egunetan, gizarteko zuzengabekeriak zalatzeko, bi bertso sail aundi jarri zituan: Lehengo bertso sailla ogeita zortzikoa, zortziko nagusian; eta bigarrena, Ogei bertsokoa, zortziko txikian.

771. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0341 Urkiolegi bertsolariari, buruz esan genezake: Gizarteko sentimenduen kantore ta erriko konzientziaren adierazle, izan zala.

772. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0833 Gizartean diruzaletasun geiegiak euntalako okerrak dakazkian bezala, erleen eztirako geiegizko irrixkeri onek dakazki kalterik gaitzenak, iñolako kezka apurrik gabe, bide zuzenez eta ekiñezko lanaz besteek egindako irabazietatik lapurretan ekingo bai diote.

773. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0443 Bere itzaldian, langilleak olaetako ariketa osoan diru-jartzailleekin erdikide izan bear dutela gogoratu zien O.I.T.-tarrei. Euskeraz: Beraien eta beraien umeen etorkizunaren oiñarri diran ekonomiari ta gizarteari buruzko arazoetan erdikide izan bear dute langilleak, eta, ez, egiten duten lanaren emaitzetan bakarrik; ori lortzeko erak edatzea da orain dagokizuen eginkizuna.

774. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Behardun bat jarria dago lurrari begira ate baten kontra, gizarte zibilizatuak asmatuak dituen erregelen margenean.

775. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0171 Irabazia, baita ere gizartearen gandik ardiesten zen haunditasuna zaintzeko biderik egokiena Erregearen zerbitzutik iragaiten zen.

776. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0013 Haren karia hauxe da: gizarte zaharra danik ethorri den burgeseria ta intellektualen influentzia asko iarraikiko baita gure herrian, bai-eta heien klassi-ideologia ere.

777. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Modu bat, kontsumoko gizartea salatzeko eta momentuko arkeologi bat egiteko, objetoa mundu oso baten sinbolo bilakatzen bait da (ikus Clararen Bidona 1985 edo Concha-ko hondartza 1986).

778. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Batetik gizartearen ontasunaren aurkakoak.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Guzti hauei gogora erazi nahi diegu orain lau urte, aurreko errektore hauteskundeetan, izaera bereko bi kandidatura aurkeztu zirenean (Barberá eta Celestino del Arenal), komunikabideek ez ziotela gertaerari apenas garrantzirik eman, planteamendu bera zaharra duten bi jarreren arteko kontrasteak inolako interes informatiborik ez duela frogatuz, batez ere Unibertsitateaz paso egiten den gizartean.

780. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Gaur egun zer gelditzen da antzinako ospitalitate hartatik? galdetzen du, praktikan, arrotzak eta kanpotarrak ulermen falta eta mezprezuaren biktima bait dira maizegi ostatu emaile diren gizarteetan.

781. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Benetan burua altxa eta bizi garen gizarteari begirada bat botatzen badiogu, erabat kezkaturik gelditu beharrean aurkitzen gara.

782. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Gure adinetik gorako gizarteak erru handiak izan baditu ere, saiatuko gara besterik ez bada euskara heziketara inkorporatzen.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Duda txikienarik ere ez dut egiten gaur ikastoletatik irteten zaretenak euskeraren militanteak bihurtzen bazarete, oso denbora gutxian gure kaleak gure lan lekuak, gure gizarte osoak aldaketa nabaria egingo duela.

784. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gaur egun edozein gizarte modernoan dagoen sistema ekonomikoa zer nolakoa den aztertu dugu, azaldu zuen Tobar-Arbuluk berak.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Olerki unibertsalari buruzko gogoetak Henriette Airek olerki unibertsalari buruzko bere gogoetak azalduko ditu gaur Olerkaritza izenburupean eskainiko duen sarrera hitzaldian, egungo gizarte moderno eta teknologikoan poesiak izan dezakeen zereginari begira batez ere.

786. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Poesiak badu, beraz, zereginik gizarte modernoan, eta poesiaren alde jokatu beharra aldarrikatuko du Airek.

787. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1988 0001 Gizartea giza baloretan aberastu, senidetasuna geigotu eta giza giroa hobeagotu dutenak, hauek dira olinpiada hauetako irabazleak, hauentzako dira urrezko dominak.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Halaber, eta esandako irizpide horiekiko inolako aitzitasunik gabe, Legeak goi-mailakoa deitu ohi zaion kirola suztatzeko erapidetza bat jartzeari komenigarri eritzi dio eta hori, hain zuzen, honek egiaztatuta dagoenez gizartearen baitango kirol-iharduna indartzeko eta bultzatzeko duen eraginari begira.

789. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Lege honetan, Estatutoan eta Lege honetan egin eta horiei datxekiela Kirol-Baterakundeak horren antzera egiteratzea ekarri duen Egitura-ereduari men egiten zaio, agintepide-banaketarako, eta haiei darizkielako hain xuxen, gure Herriaren gizarte, ekonomia eta politika-bilakakuntza bera dela eta egokiak ez izatea gerta daitekeen egitamuketa egokikaitz eta zurrunik eza berma dezaten eta toki-burujabetza eta Kondaira-Lurraldeena benetakoak izan ahal daitezeneko bide diren irizpideak finkatuz.

790. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Ezaugarri horiekin eta nortasun horrekin, ikastolek, gizarte-erakunde bezala, baliagarriak direla frogatu dute beren hezkuntz eta kultur lanean, eta ordainetan gizartearen aldetik ere laguntza eta begirune handia jaso dute.

791. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Zer da gizarte honen oinarriak honenbeste mugitu dituena?.

792. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Guzti horretaz gain, erdal ardaratzen inguruan jira-biran bizi den ikasleak halako tartetxo batzuk hartzen ditu, eta matematika edo gizartea tokatzen zaiolako ikasten duen bezala, euskara klasetara era beretsuan azaltzen da, eguneroko rutinan murgiltzen, ez aurrera, ez atzera ezeren mugimendurik sumatzen ez duelarik.

793. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: Pertsonak gizartean izan behar duen rola ez dagoela bere sexuaren arabera eta jaiotza beretik, gainera erabakitzerik.

794. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Egunez egun edozein hizkuntzak gizartean bete beharreko funtzioak aztertzen ari dira jardunaldi hauetan eta, hain zuzen, atzoko egitarauan lan-munduan zein asti-giroan (astia, entretenimendua, kirolak, jokoak, gazteria etab.) euskararen gizarteratzea zertan den aztertu zen.

795. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Bi, euskarak orain dituen baino funtzio gehiago bete behar dituela gizartean.

796. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Era berean ikastolaren eskutik gizartea euskaldunagotzen ari zaigu, proportzioan askoz gehiago dira ikastoletan matrikulatzen diren haurrak, euskaraz hitzegiteko gai ez den guraso askok ere euskal eskolaren aukera egin du seme-alabentzat.

797. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak azurm 0001 Beraz, barrukoa baino gehiago, gizartean situazio berriari egokitzeko krisisa da kinka hau.

798. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Buruzagirik gabeko gizarte batetan beharrezkoak dira hezketa, organizazioa, zuzentasuna, gizatasuna.

799. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 EGIN. - Nukleo horik zabaldu edo, aldatuko al da gizartea, gradualki?.

800. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Gehienok behintzat badakigu gure eguneroko lana erabat gizarteari dagokiona dela eta beraz seguru gaude politika eritziek nabarmenkiro markatuko dutela herri mugimendua.

801. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 - Ulertu behar da, Gure Herriak etorkizunean irauteko era bakarra, gizarte eta ekonomia unitate bezala, lanean aritzeko borondatea beste edonolako eskakizunei aurrezartzean duela, beti ere askatasun politiko aski izaten badu.

802. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 - Gizarte osoak ulertu beharko du, aurretiko egoerari itxarotzea ez duela merezi.

803. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Eta irtenbide bi baino ez dituela bere herri propioan, lapurreta eta emigrazioa eta, edozelan ere, gizarteak zelaturik eta umilaturik gainbizitzea.

804. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Ba, John Hansen ohoin delito bategatik dirudi izan dela kondenatua, gizon gazte eta beltzaran hau gartzelatik irteterakoan berrintegratzen saiatzen da espetxera sartu duen gizartean bertan.

805. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Gizarte aurkari batera itzuli da beraz.

806. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Ezin daiteke gizartean berrintegratu, gartzelan debekatu zioten askatasuna orain ere berdintsu eta are krudelkiago, debekatzen baitiote.

807. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Gizarteak, orohar, zelatu baino ez du egiten.

808. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Gizartean lagun bakarra alkatea da, lana eskaintzen baitio, hala ere ez da laguntzaile paternalista eta despotiko bat baizik.

809. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Bere herritik partitzen da, bakardadeak eta gizarteak zelaturiko pizti deslai bat bailitzan, bere alaba bahiturik.

810. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Eskola, gizartearen ispilu eta ondorio bilakatzen zaigu, alderantziz ere berdin gertatzen delarik.

811. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Alegia, gizartea ere, hein garrantzitsu batean, gure gaurko eskola irakaskuntzaren adierazgarri bilakatzen baita.

812. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Estatuak berak izateko duen arrazoi nagusia horixe delakoan, gure gizarteak aurrera egin dezan lapurketa baita bide bakarra.

813. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Urtearen azkenerarteko egutegia honela egin da: Udaletxeak nahi du herriak parte har dezala ekintza honetan beronek duen garrantziagaitik izadi-oreka eta gizartean, eta aldi berean aditzera ematen dizue, paper edo kartoiak uztea, dagokionaren arabera, aditzera emandako egunetan egin beharko dela ordubatetik 3ak bitartean.

814. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Gizarte onen barruan, entzuten da gaur, Abendu-aldiaren bidetik, Jesusen Itza: Zaudete Erne! Eta zuei esana, guztiei esaten diet: Zaudete erne!.

815. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0002 Pertsonak eta gizarteak arauen bidez konfiguratuak egongo bait dira.

816. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1990 0001 Batez ere lau pertsonaia eta euren amodioen bitartez, gaurko gizartearen alderdi bat erakusten digu, umorearekin gainera.

817. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Azken asteotan STERN aldizkari alemaniarrak erreportaia ongi dokumentatuen bitartez salatu ditu Ekialde Urrunean burutzen diren eta piskanaka Mendebaldean ere agertzen ari diren praktika hauek, eta zirrara sakona sortu duten alemaniar gizartean eta haurrek antzezturiko pornobideoak gero eta ausartkiago saltzen zituzten kluben eta iragartzen zituzten egunkari-aldizkarien artean.

818. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 Ekonomi krisiak jotako sektoreetan fenomeno hau gordinagoa bada ere, gizartearen maila guztietan ageri da, nahiz eta batzuetan sufrimendu fisikotik psikikorako desplazamenduak gertatzen diren.

819. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0001 Rocard-en erantzuna ezezkoa izan da, borobilki, egundaino bederen: Estatuak ezin du, dio, gizartearen ezein sektore kaleratzen delako, bere erreibindikapenen aurrean amorerik eman.

820. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0001 1983tik antzematen zen gizartearen baitako nazionalismoaren indartzea areagotu egin da azken urtebetean, FLNCk pasa den udaberriko hauteskundeak eta gero tregua aldarrikatu zuenetik.

821. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.m. v. de mendizabal 0001 Euskaldunen arteko bizimodu normala ezinezko bihurtzen duten eragozpen guztiak (agian, Setien gotzaiaren azken idazkia irakurri beharko zenukete); gau eta egun hainbat eta hainbat senditara oinazea dakarren droga; aurreko horren eragilerik zuzenenetakoa den langabezia; gure gizarteak bere osotasunean dituen arazoei aurre egiteko dagoen sentsibilitaterik eza; moral eta etika-baloreen galera jarraia; diruaren gero eta erakarpen handiagoa; utopien deskalifikapena; nortasunaren ahulezia; dogmatismoa;....

822. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Gaur egungo gizartean zoroa deabroduna bailitzan hartzen da.

823. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Zoroa gizarte kapitalista honen muga da, bere proletarioa eta bere aingeru suntsitzailea da.

824. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Gizarte primitiboetan ez zegoen zororik.

825. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 - Zer esan nahi duzu zoroa gizarte kapitalista honen muga dela esatean? - Gizarte honetako oinarrizko balorea, balore falikoa da.

826. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Gizarte honek ez du koderik, dena konpetentzian oinarriturik dago, oihan antzeko bat da eta oihan horretako muga zoroa da, balio duen giza balore bakarra irabazlearena bait da.

827. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Durangoko museoak zeintzu zerbitzu bete asmo dituen galdetzen diogu, Leopoldo Zugaza beronen zuzendariari eta honek Nazioarteko Museo Batzordearen Estatutuko 3. artikulura zuzentzen gaitu: Museo bat ekimen etengabea agertzen duen erakundea da, aberasteko helbururik ez duena eta gizarte eta garapenaren zerbitzuan egonik, hezi, ikasi, gozamen eta solasa helburuak betetzeko, gizona eta bere inguruaren lekuko materialeak lortu, kontserbatu, ikertu eta komunikatu egiten dituena.

828. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0002 Iraultza mentalitate latinoak esportatu duen gauza izan da eta indijena asko diren gizarteetan, Bolivian, Ekuadorren, Perun eta Guatemalan, askoz ere zailagoa da lan politikoa.

829. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 BAT
Goizean goizik jeiki ninduzun
doinua harturik lagun,
bertso alaiak aire tristean
ea moldatzen ditugun
Gauzak serio eta sakonak
esaten gau eta egun...
Gizarte triste ta ilun hontan
far ere egin dezagun

830. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Antxonek berak aitortzen duenez, El Pais egunkariaren eritzi artikuloak aukeratzea helburu formala baino ez da izan, tesia gauzatzerakoan zuten asmoa beste bat bait zen, alegia, gaur egun gizartean diskurtso moeta nagusia aztertu, ikusi nola dabilen, ze terminotan oinarritzen den eta horren mekanismoak argitara eman.

831. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Horrek esan bide nahi du El Pais dela ez bakarrik Estatuko komunikabide guztien erreferentzia, baita ere klase politikoa delakoarena, intelektualena, eta gizarte honetako zenbait talde, erakunde eta abarrena.

832. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Hala ere eskumako diskurtso hori kaleratzeko estalketa prozesu bat ematen dela dio, gizarte honetan lugares comunes edo leku arruntak deitzen diren horien azpian.

833. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 FRANTZIAN lorturiko ondorio zientifiko batzuek munduko gizarte zientifikoa erabat aztoratu dute.

834. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Lanaren kontzeptua aldatu da gizartean, lunpena eratzen dugunok barne.

835. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Ludi materialista alde batetik: konsumoko gizartea, telebistak, kirol leiaketak, emakumeak, beribil berriak.

836. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ederto garbitu dira egun oneitan! Olioa gora doiala, arrolioa goian geratu dala, zergaitik bidoi kadaka gure ura saldu ez? Or nunbait, urik barik, gizasemeak, abereak eta lurrak egarri gorrian ei-dagoz! Merke saldu ta ara gizarteari ta geuri laguntzen.

837. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Dirua daukan gizonak, indarra ta posizino soziala dauka; ta dirua ez daukanak, gizartearen beherengo mailan dago.

838. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Gizarte zuzen baten, gizonak izan behar dau nagusi, ta bere zerbitzuan ipini behar da beste guztia.

839. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Gizarte baten, diruaren nagusitasuna kendu arte, ez da zuzentasunik egongo.

840. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1981 0001 Euskal Kultur mailan eta Euskal Herriko gizarte osoan gero eta zama handiagoa ari da lortzen bere zerbitzu, ikastaro eta sustatze lanak direla medio.

841. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Eta hori txarra behintzat ez bada ere, okerrena da horrek beti berarekin ekarri ohi duela etsipen sentimendu bat, gizartearen beste edozein mobidetarako zabaldu daitekeena.

842. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Beraz, izatez gai larria bada, areagotu egiten zaigu horren dimensioa gizarte osoaren gaisotasun baten adierazgarri gisa edo.

843. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Egia esan, problema horri konponbide bat aurkitzeak beste eremu zabalago batetan aurkitzea suposatuko luke: gizarte osoaren pentsamoldeenean.

844. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Gaurko gizarteari konsumo gizarte izena ezarri zaio.

845. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Gaurko gizartearen elburua auxe dala omen dirudi; sortu ta andeatu, sortu ta konsumidu etengabe.

846. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Gizarteak, tresna ta enparau gauzen sortzalle diran lantegietako nagusien danbor otsera dantzan egiten omen du.

847. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Aberatsak bakarrik izan balira tresnon erosleak, ez zan orain besteko saldu erosirik izango ta gaurko gizarteari konsumo gizarte izenik ez zitzaion jarriko, ez zitzaion izen ori egokituko-ta.

848. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Egia, gaurko gizarteak akatsak ugari dauka.

849. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Zergatik gure erriak ainbeste zokoratu dituzte beren etxekoandreak? Auen alkartasunak sortu bear dira eta zor zaien malla ta gizarteko influenzia kendu egin diegu, bai, ta len bait-len ori dena itzuli egin bear zaie.

850. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Ba dakigu lan gabezia arazo gogor eta larrienetako bat dala gaurko gizartean, eta politikoek edo agintariek beren aalmen guztiak jarri bear dituztela arazo larri au konpontzeko.

851. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Ume ta begiraleak, beroien gizarte-inguruan bizitzen ari diran arazo eta eginkizunetan ezi.

852. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Atearen beko aldea margotzen ari zelarik, or agertu dira mutiko batzuk, oraingo mutiko modernoak, milla kiloko eskubide osoak bizkar gaiñean daramaten orietakoak, gizarteak ulertzen ez ditun mutiko akonplejatuak, gurasoeri mis viejos deitzea gustatzen zaien oietakoak alegia.

853. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Baiñan gorabera etzan or bukatu, mutiko akonplejatuak, gizarte ain gaizki tratatzen ditun aingerutxoak, poliziengana urbiltzen dira, tipo aundi eta lodi batek kokotz azpia igurtzi ziola salatzea.

854. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Langile bati burutik beera pisa egiten dion musikoak, ez du gizartean bizitzeko eskubideak.

855. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Akelarreren disko berri honetako kantek dantzara bultzatzen gaituzte batetik eta, bestetik, gizartearen arazoak gogorarazten dizkigute.

856. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Gizartea ere ez dator bat gai honetan.

857. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bestalde, Lucio Galarza, Peruko ordezkariak ere beharrezkotzat jo zuen herrialde guztien batasuna, drogak gizartearen etorkizuna arriskutan jartzen duenez, holokausto nuklear baten antzekoa izan daitekeela azpimarratuz.

858. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Gizartearentzako ta herriarentzako bide-lagun apal, ta adiskide izateko, ahalegiñak, egin dituztelako.

859. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 2. Gizartearen beraren normalizazioa.

860. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 2. Gizartearen normalizazioa.

861. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Eta gaur egungo antropologia sozialak erabiltzen dituen metodoak kuestionatzen ditu; neurtzeko tresneria eta neurtzen den edukiaren arteko nahasketa salaketa salatzen du; gizartearen neurketarako modeluetan gelditzea oker iruditzen zaio.

862. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Caro Barojak oratu duen lan eskergak (berak hain maisuki bildua berak baino okerrago berresaten ibil ez gaitezen) hain zuzen horixe eskatzen du gaur egun: gizartea eraikitzen duten arauak eta aurreiritziak neurtzeko eta aztertzeko tresneria kontzeptual berriak eratzea, ezagunak zaizkigun datuak beste era batetara ikus ahal ditzagun.

863. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. juaristi 0001 Badakite uhinaren gainekaldea direla, gizartearen aparra eta uste horretan dabiltza, lorezaina bere lorategitik dabilen moduan.

864. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. juaristi 0001 Gero eta nabarmenagoak dira, euli zaratatsuak bezala, apartekoak Gizartearen lorea.

865. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. juaristi 0001 Gizartea aldatu baino hobe zela, gizartearen sabelean sartzea, dena jaiotzatik bezala egiteko.

866. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Bere ardurak gizartean: lantegiko ta ekonomiaren arazo sakonak bereak dirala ulertuazoz.

867. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Lantegigaiak geienbaten aldatu bearra dabe berein Euskal-industrietan eta aldaketa au ez tresna zarretan bakarrik, baita be, ta gogotsuago, euskotar guztion gizarte-artuemonetan nabaritu bear da, euskaldun eta bertoratu diran dan-danok geroago ta alkar-begirune ta bizi laguntz obeagoaz bizi gaitezan.

868. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Gizarteak norberea baiño ez dau ezagutzen.

869. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Politika izan dabe bide errian eta gizartean goi-maillak igotzeko.

870. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Gizon politikoak erriaren, gizartearen eta munduaren ona ikusi bear dau.

871. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. unanue 0001 Ezta berak kutsatutako gizarte berriaren etorkizuna ere zer nolakoa izango den.

872. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Pertsonak eta gizarteak aldakuntza behar beharrezkoa dugun bezalaxe.

873. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Gure gizartea oso loturik eta atxikirik aurkitzen da beste batzuei.

874. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Hizkuntza gizartearen komunikabide nagusi bezala azaldu zigun.

875. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 Literatura, gizartea eta estatua sozialismoan bat eginik konsideratzeagatik sortu zen konzepzio hau.

876. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 2) Gizartea klase bitan banatzen da eta artea, derrigorrez, biotatik batena izan behar da: burgesa ala proletarioa.

877. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Antzerki berriek publikoaren pasibotasunaz ez dute deus gehiagorik entzun nahi; nahiz eta pasibotasun hori gure gizartearen eritasun bat bezala azaldu (telebistaren; irratiaren eta beste mass-medien bidez), antzerkiak inaktibitatetasun hori hautsi nahian ari dira.

878. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0003 Etxeko zaborraren inguruan jendearen kezka areagotuz badoa ere, zenbait lekutan hondakin toxikoen eraginez sortutako arazoek gizartea erne jarri dute.

879. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0003 Beraz, gure gizarteak olioa ia egunero isurtzen duenez, egunero gertatzen da sarraski ekologikoa, baina askotan ez gara gertaera horretaz konturatzen.

880. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Bizi dugun gizarteaz pentsatzen dutenari buruz galdegingo diegu; nola ikusten ala sentitzen dituzten instituzioak, zertarako balio duten; nola sentitzen dituzten politika eta politikoak.

881. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Baina, bestalde, gaztedia bera da gizarteari eta gizaki guztioi zenbait galdera egiten dizkiguna.

882. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Hemen aitortu duzu txirotasunaren ikuspegi zabala: norberaren maila, sine propio moldatzea; elkartekoa, jabegoaren elkarbanatzea; gogo-maila, besteekiko irekia izateko jarrera espirituala; giza-politiko maila, ez edukitzea pobreekin elkartzeko, solidarizatzeko, denok elkarrekin abiatuz gizarte anaikorrago eta zuzenagorantz.

883. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0001 148.000 kontsumo-bazkide eta 1683 langile daude, azkenean, helburu bakarrari eusten: gizartearentzat zerbitzu hobea eta ekonomiaren hazkundea.

884. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Kooperatiben zuhaitzaren adar sendoa, indartuz doa Eroski, gizon-emakume talde baten lanaren fruitu, gizartearen kontsumo beharrari erantzuten jakin duena.

885. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 Normala ote demokrazia eta giza eskubideak gizartearen eta historiaren gune jakin batzuri besterik ez dagozkien gertaera harrigarri eta zaharkituak direla uste izatea?.

886. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 GIZARTE guztiek dute historia; baina ez dute gizarte guztiek historiarik egin, ez historia mota berbera burutu ere.

887. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hemeretzigarren bukaera aldera, antzinako Egyptoko arte eta mitologiaren oihartzunak aurki daitezke Europako artista eta pentsalarien lanetan, gizarte materialista hartan balio izpiritualak berriz nola ezarriko ari bait ziren.

888. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Antzinako gizarte haien txanponak ez dira nahastu behar ez eta merkatu primitiboaren hasierako tresnekin ere - txanpona lehenik giza harremanen normalizaziorako tresna da eta honen ezarpen eremua besterik ez dira merkatu salerosketak.

889. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Gainera gizarte primitiboetan diruaren funtzio garrantzitsuenak kontua eta ordainketa ez dira ekintza ekonomikoak bakarrik.

890. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Gizakien arteko hierarkiak eta menpekotasun harremanak ez dira gaurko asmakizunak - gizarte primitiboen osagaiak dira eta tximuen taldeetan ere azaltzen dira.

891. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Bere ardurarik aundiena asmakizun au, gure gizarte mekanikari ta makin-langillearentzat balioko ta lagungarri izatea zan.

892. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Buru-ezikeran dala, Fedeari buruzko gogoetan dala, Fedearen espresio-bide ta jokabideak dirala, gizartean artu-emanak izateko moldeak dirala, gauza-baliotsueri diogun minberatasuna dala, edo ta gizatasun, erlijio ta apaizgintzaren aldetik nortasuna eratzea dala: gauza auetan guzietan, naiz munduaren ta naiz Elizaren aldetik, billa gabiltza; eraberritzeak eta aldaketak ditugu.

893. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Esturarik gabe oartzen da garrantzizkoak dirala gizartetik eta Elizatik eldu zaizkion eta etorriko zaizkion aldaketak.

894. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1978 0001 Gure gizartea aldatzeko, sozialismo bidean, konstituzionalki biltzeko posibilitatea dago.

895. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Baña kaletarrak gogoan euki bear dabe, gizartean bizi diralako alkarri laguntzea ondo dagola.

896. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Ez Euskalerria, ez España, ez gizartea.

897. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00079 Orain arte ikusi dogu balio moralak premina eta errealitate bat dirala gizartean.

898. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00079 Oso zaila izango da giza bizitzearen dimentsino moralik bako gizarte bat aurkitzea.

899. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00079 Baina, batez ere, Jesusek berak portaera morala aitatzen dauan testu edo pasarteak aztertuko ditugu, gure gizartean balio ebanjelikoak zeintzuk diran ikusi ahal izateko.

900. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00079 1. Landu gure gizartean erreferentzia-puntu lez izan behar leukien gogoeta moralen dekalogoa.

901. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00097 Baina, jende askok, dirua eukitea zoriontasunagaz, kontsumoko gizartean garrantzizko postua izateagaz parekatzen dau. Ohikoa da uste izatea, jendearen balioa, daukanaren araberakoa dala.

902. 1991> bizkaiera ikasliburuak musika 0076 70 Bake-lapurrak dabilz,
gizartea apurtzen,
zeruko erregali
onena ebasten.
Zeru-lurreko mahaia
aldebanatze horrez,
onen borondatea
ukatzen zatoze.
Bake-ohoinok geldi,
herio-armak gorde,
Jaungoikoaren aintza
bai-da gizona ere.
Angeru-einara jaso
zaren gizakia,
abere izateraino
zaroaz gaizkiak.

903. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00080 Merezimendu itz au emoten jako, naiz gizonari naiz emakumeari bat-banazko aipuan, erriari edo gizartean diran elkarteai, euren zeregiñezko irudiak garbi, dirdaikor eta bear-danez agertzen diranean edestiko unetxo guztietan.

904. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0200 Barrikuntza legez eta aurrera-pausu legez hartu behar doguz aginduok edo planteamentuok, gizartean desbardintasunak eta berezitasunak dagozala eta aintzat hartu behar dirala erakusten dabelako.

905. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0218 Momentu honetan, gizarteko talde batzuk ahaleginak egiten dabilz bideak topetan, menperatze pasibo horretatik erabilera aktibo batera bultzatzeko umeak.

906. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Amaitzeko, gizartea ere aitatu behar dogu; Erregimenduan agertzen diran pertsonak ikusita, antzinako nobleek boterean jarraitu ebela esan behar dogu; holan, Sarrikoleatarrak, Goikoleatarrak edo Sarriatarrak agertzen dira.

907. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Piramedeotan ikusi daitekeanaren arabera ADIN EGITURA zein zan ikusi dogu lehenengo, gizarteok gazte edo zahar legez definitzeko.

908. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Antzinako Erregimeneko gizarte batentzat arrunta da, astiro zahartzen doan biztanlego gaztea.

909. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Laburtuz, gizarte gaztea, 39-59 urte bitarteko helduen kopurua aitagarria bada ere; hemendik jatorko piramideari bere hiruki itxurea, oinarri zabalagaz.

910. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Lan egiteko ahalmen handia daukan gizartea.

911. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0057 Gizarteaz berba egiten dogunean itzuliko gara gehiago sakontzeko asmoagaz gai honetara.

912. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0061 Aurrean ikusi dogun gizarteak nekazaritza eban bere ekintzapide ekonomiko ia bakarra.

913. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0061 Oinarrian hiru ekintzapide honeek ziran Antzinako Erregimenean gizartea mantentzen ebenak.

914. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0004 Gomutara ekarri, bizi zarean gizartea, inguratzen zaituan sendi zoragarria, eta egiten dozun lan onuragarria.

915. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0014 Baserriko lana da gizadian bearrena jateko guztiak ortik eta arrantzatik datozelako eta baserria da, lugintza da, gizartean baztertuen dagoan saillea.

916. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Onen ondorioz, ateismo gordiña dator sartuez gizartearen giarune ta atal guztietara...

917. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Jausita dakusgu gure arteko erlijiotasuna; gizartearen oneretxia galdu dau.

918. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 SYLVIE.- Zer nahi duzu... gizartea aldatzen da.

919. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0018 PROKURADOREA.- Ixil hadi otoi lukainka, zer nahi dun gerta dakidan, nahi niken afera lazgarri zerbait, beste litaniarik entzuteko noiztenka, Labrouchek bere teoriak alda ditzan, gizartearen errua dela, emaztea zanpatzen zuela batek aita krudela eta ama kafe edalea ukan zituelakotz, ZUPako bizi baldintzek mobileta ebastera kondenatzen dutela nahitez.

920. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0042 (...) egiazko gizartea, gizarte eraginkorraren sendimenduen jabe izateko, hor duk bi prokuradoreen arteko liferentzia.

921. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0042 Tokian tokiko eta mementoan mementoko gizartearen arauen errespetatzea hori duk.

922. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00084 4.-Jaurlaritza Batzarrak, osasunerako arrisku handia edo diru-galera larria edo gizartean eragin handia ekar lezaketen arau-hauste oso larriak gertatuz gero, araua hautsi duen enpresa edo merkataritza-etxea behin-behingoz ixtea erabaki dezake, bost urtez gehienez.

923. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 Zentzu horretan, inguruneak izan beharreko ezaugarriak nabarmendu behar dira: ahalik eta normalizatuena izan behar du inguruneak, gizarteko estimulu aberasgarriak eskaini behar ditu eta elkarreraginak ahalbidetu.

924. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00105 -Haur autistek ez dute gizartea ulertzen, nekez izaten dituzte harreman afektiboak beste pertsonekin.

925. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 organoa balio osoz eratutzat jo dezake, baldin eta organoko kide diren herri-administrazioetako eta gizartearen interesen ordezkari diren antolakundeetako eledun izendatutako ordezkariak bertaratzen badira.

926. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00119 9. Herri-administrazioek aldizka argitaratuko dute beren esku dauden agiri hauen zerrenda: batetik, gizarte osoa ukitzen dutela-eta zabalkunde berezia egin behar zaien agiriena, eta, bestetik, herritarrek aztergai izan ditzaketen guztiena.

927. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00460 a) Gazteriak Euskadiren politika, gizarte, ekonomia eta kultura-alorretako garakuntzan eskuhar dezala errazteko, nahi dezanari bide bat eskaintzea.

928. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 I.- Administrazio Publikoa, funtsezko elementu da, zalantzarik gabe, gizarte modernuen garapena, aurrerapena eta ongi izatea lortu ahal izateko.

929. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 Sistema hori egokia izango da babes zibileko larrialdietarako, hala nola hondamendietarako edo lazerietarako, eta baita larrialdi txikietarako ere, gizartea aztoratu ez arren eta oinarrizko zerbitzuek gainezka egin ez arren, pertsonen bizitza edo osotasuna arriskuan dagoelako arreta koordinatua eta eraginkorra behar duten larrialdietarako alegia.

930. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00012 Hoiek ditu xede Lan-Harremanen Kontseilua sortu izanak elkarrizketa eta aholkubide, eta gizarte-partaide diren sindikaritza-erakunde eta ugazaba-bazkunen hitzarmen eta zuduetatik abiatuta Euskadiko benetako industria, gizarte eta politika-egoerari egokitutako lan-harreman batzuk egituratzeko ezinbesteko alderdi berezietan ebazpen-indarraren jabe.

931. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00016 Halaber, Autonomia-Elkarteango lan eta gizarte-politikabideei buruzko arazoetarako sail aholkuemaile gisa eratzen da.

932. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00016 Honako egiteko hauek dagozkio, bereziki, Kontseiluari: 1. Jaurlaritzari edo Jaurlaritzako Sailei lan edo gizarte-politikabideei buruzko saloak egitea, eta bai Jaurlaritzak bai hoietzaz gertatutako egitasmoei buruzko argipideak ematea ere.

933. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 b) Drogamenpekoa bere ingurunean (pertsonarenean berarenean, familiakoan eta gizartekoan) barneratzen saiatzea, gizarteratzen saiatzeaz gainera.

934. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 3. Drogamenpekoak benetan gizarteratzea bultzatzeko asmoz, aginte publikoek, gizarte-zerbitzuen sistemaren bidez, gizarteak drogamenpekotasuna ulertzeko duen modua aldatzeko beharrezko pausoak bultzatuko dituzte...

935. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00103 e) Drogen erabilera ezegokiarekin batera doazen arriskuak nola hautematen diren gizartean.

936. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00150 Erkidego osoaren garapen harmoniatsua sustatzeko, ekonomia eta gizartea kohesioa indartzeko bideratutako ekintza garatuko du Erkidegoak, eta horretan jarraituko du.

937. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 Hala ere, Itsasoz haraindiko Frantziako departamenduetako, Azore uharteetako, Madeirako eta Kanaria uharteetako ekonomiaren eta gizartearen egituraren egoera kontuan hartuta, hau da, oso urruti daudela, uharteak, azalera txikikoak, eta erliebe eta egurats gogorrekoak direla, produktu kopuru txiki baten menpe daukatela beren ekonomia, eta, alderdi horiek iraunkorrak eta denak batera agertzen direlako, kalte larria eragiten diotela beren garapenari, horiek guztiok kontuan hartuta, bada, Kontseiluak, gehiengo kualifikatuz, Batzordearen proposamenez eta Europako Parlamentuari aholkua eskatu ondoren, itun hau eskualde horietan aplikatzeko baldintzak finkatzeko bereziki bideratutako berariazko neurriak hartuko ditu, politika bateratuak barne direla.

938. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Atal hau bukatzeko gainera dezagun ez dagoela eta ez dela sekula egon dialektorik gabeko hizkuntza baturik, batzuetan eredu kodetu ofizialak estandarrak bere azpiko ugaritasuna eta aniztasuna ezkutatzen badigu ere. Bestela esan, hizkuntzak errealitate aldakorrak dira eta aldaketa faktore askoren arabera (historia, geografia, gizartea...) gauzatzen da. Horrela, edozein hizkuntzatan hurrengo hizkuntza aldaerak bereizi ohi dira: dialektoak (geografiaren araberako aldaerak), soziolektoak (gizarte taldeen araberako aldaerak), hizkuntza mailak edo erregistroak (lagunartekoa, estandarra, jasoa etab.) eta batik bat gaur egungo gizarteetan teknolektoak edo espezialitateko hizkerak (jakintza arloen araberako aldaerak).

939. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00241 Bestetik, gizakiak beti bera inguratzen duen munduaren berri eman nahi izan du. Jarduera zientifikoaren bitartez, fenomeno naturalak zein gizartekoak adierazi nahi izan ditu. Horregatik, bere ingurunean dauden elementuekin, behatu, espekulatu, arrazoitu eta esperimentatu egiten du, legeak eta teoriak sortuz. Hauen bidez, munduaren funtzionamendua eta berari buruzko interpretazioa hobeto ulertuko ditu.

940. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00493 Kapitalismoaren globalizazioarekin, sistemaren barnean hartutako edozein neurrik razional eta bideragarri kontsideratu ahal izateko produktibitatea eta lehiakortasuna hobetu behar ditu. Norbere produktuak merkatuan saltzeko ahalmena hobetzen ez duen ezer ez da bideragarria, noski. Horregatik, gizarteko edo gizakien arazoak konpondu nahi direnean nahitaez beti bete behar da kapitalaren irabaziak areagotzeari oztopoak ez ipintzeko baldintza.

941. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00493 Zer, nola, noiz eta non produzitu badirudi enpresarioaren esku dagoela eta horrela gizartean metatutako aberastasuna nola erabili erabaki dezake. Ekonomikoki neoliberalismoa kapitalismoa berpizteko gauza izan ez bada ere, gizartearen arloan oso gizarte desberdinak sortarazi ditu. Izandako arrakasta ideologikoa eta politikoa, bere printzipioen ordezkorik ez dagoelako ideian oinarrituta lortu du. Beraz, alde zein kontra daudenek horren arauetara makurtu beharra dute.

942. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Beste eskultore garrantzitsu bat Alberto Giacometti (1901-1966) italiarra izan zen; eskultura afrikarraren eragina nabaria da bere lanean, batez ere hasierako lanetan. Bere lanen gai nagusia giza irudia izan zen eta honek gaur egungo gizarteari sentitzen dituen angustia eta beldurra irudikatu zituen.

943. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00117 Ziur gaude, modu honetara inolako diskriminaziorik izango ez den gizarte bat sortzeko bultzada bat ematen ari garela. Beste puntu hauek ere kontuan izan behar ditugu: nork bere buruarekiko konfidantza, ezagutza, bizi duen egoera eta dituen mugen onespena eta haurraren arlo higierazlearen garapena.

944. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Orduan, zer da artea? Esan dezakegu gizakiak artetzat daukan oro dela artea, beraz, zaila da gaur egun definizio bat ematea, nahiz eta guztiok argi eduki artea gure gizarterako garrantzitsua dela.

945. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Artean funtsezko eta beharrezko elementua da estiloarena, forma artistikoak taldetan biltzen laguntzen duelako, hobeto aztertu ahal izateko eta, gizartearen gustuaren eboluzioaren ondoan, izan duten bilakaera ikusi ahal izateko.

946. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Gainera, aristokraziarekin, erregetasunarekin eta Erregimen Zaharrean gainbehera etorritako baloreekin identifikatzen zen. Horrek guztiak arte-mota berria sortzeko premia eragin zuen, aldaketen ondorioz jaiotzen ari zen gizarte berriaren zerbitzura egongo zen arte-mota bat, hain zuzen ere.

947. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Klasikoa hartu zuten gizarte berriaren eta honen artearen eredu, dogmen menpe ez zegoen gizarte aske baten eredua zela uste baitzuten ilustratuek.

948. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Hortaz, barrokoarenak ez ziren baloreen eta printzipioen aldeko apustua egin zuen neoklasizismoak: kurbaren ordez lerro zuzena, konplexutasunaren ordez erraztasuna, emozioaren ordez arrazoia. Printzipio hauekin, Iraultzarekin batera sortu zen gizarte berriaren artea irudikatzea lortu zuen.

949. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Gizarte zuzenagoa eta askeagoa sortzeko aukerak piztu zuen artista guztiengan arte berria egiteko nahia, ernetzen ari zen gizarte sozialistarentzako.

950. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Ordura arteko abangoardien nahasketa izan zen konstruktibismoa: kolorearekiko gustua fauvismo abangoardiatik hartu zuen, forma geometrikoak kubismotik, garai modernoekiko grina futurismotik, abstrakziotik lengoaia ez figuratiboa espresio-bide bakarra bezala ulertua eta neoplastizismotik, azkenik, gizartearen zerbitzura aritzeko nahia.

951. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Konstruktibismoa agertu zen arte, abangoardia artistikoak artea goitik behera aldatzen ahalegindu ziren, baina sekula ez gizartea bere osotasunean.

952. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Konstruktibismoa saiatu zen lehen aldiz artearen mugak gainditzen eta gizakien arazoei irtenbidea ematen; horregatik izan zen garrantzitsua. Begiratzeko objektu soila izateari utzi zion arteak eta produkzioan integratu zen, gizartearen zerbitzura.

953. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Mugimendu literarioa eta artistikoa izan zen. Politika, gizarte eta arte tradizionalaren zentzugabekeria kritikatzen zituen.

954. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00256 Gizartea kritikoagoa zen eta ez zitzaion jada interesatzen, ez zientzia-fikzioaren fantasia, ezta superheroiak ere. Ondorioz, 60ko hamarkadara arte genero komikoa izan zen nagusi, gizartea modu inuzente eta eszeptikoan kritikatzen zuen komikia.

955. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00256 Freak Brothers, Sheltonek sortuak. Underground eskolak komikia ulertzeko modu berria ekarri zuen: formari zegokionean, marrazki ausartak egiten zituzten; gaiari zegokionez, berriz, gizartea gogor kritikatu eta kontrakultura goresten zuten.

956. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00205 Energian oinarritzen da gurea bezalako gizarte industrializatua. Garrantzizkoak diren zenbait ezaugarri dauzka energiak beronen erabilpena ulertu eta beronen kontsumoa aurreztu ahal izateko.

957. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00050 Gaur egun, oraindik ere, bada Paleolito garaiko bizimoduaren antzeko ohiturak eta bizitzeko erak dituzten zenbait tribu. Besteak beste, hauei esker jakin dezakegu garai hartako bizimodua eta gizartearen antolaketa nolakoak izan zitezkeen. Horren adibide bezala yanomamiei buruzko informazio bat eskainiko dizugu. Dena dela, kontuan hartu, nahiz eta Paleolito garaiko zenbait ohiturarekin jarraitzen badute ere, beren bizimodua ordukoa baino aurreratuagoa dela. Adibidez, euren elikadura nekazaritzan oinarritzen dute eta Paleolitoan hori ez zen horrela gertatzen.

958. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00073 Gizartea zeharo hierarkizatua (mailakatua) eta lanaren banaketa nahiko finkatua zegoen, lanbide desberdinak zirela bide (artzainak, nekazariak, militarrak, artisauak, merkatariak, etxegileak...). Erregeak eta kleroak (elizjendea) garrantzia handia zuten, eurak baitziren lurren jabe eta soberakinen administrari.

959. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00073 Gizartea, hurrengo unitatean ikusiko duzun bezala, kastatan banaturik zegoen eta lan banaketa oso zehaztua zeukaten.

960. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00076 Edozein aldaketak (lehorteak...) desorekak sortzen zituen iraupen-krisi larriak eraginez. Gizarte honetan, jaiotza-tasa handia bazen ere, gaixotasun ugariren eta elikagai eskasiaren eraginez, heriotza-tasa oso altua zen eta ondorioz, hazkunde-tasa oso eskasa.

961. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00076 Gizarte honetan lan-banaketa oso zehaztua zegoen: lurra nekazariek bakarrik lantzen zuten, gero gizartearen egitura aztertzean ikusiko duzun bezala.

962. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 - Ekonomia, gizartea, politika eta ekologia, elkarren menpe dauden diziplinak direla (bai hiriguneetan eta bai nekazalguneetan ere) jakinaraztea eta honen garrantziaz kontzientzia hartzen laguntzea.

963. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 - Ingurugiroarekiko jokabide berriak (norbanako, talde zein gizarte mailan) sortzea.

964. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 Ibai ekosistemetako elementuak eta prozesuak nahiz ur gezetako baliabideak ulertu eta ikeruea, elementu garrantzitsuak identifikatuz (haiekin zerikusirik duten giza iharduerak, gizakiak eta gizarteak haiengan duen eragina, orain arte eragindako arazoak) eta arazoak konpontzeko nahiz ur baliabideen kudeaketa euskorra izateko beharrezkoak diren sentikortasuna eta jarrerak sustatuz.

965. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Ibaiertzeko basoaren suntsipenak habitat (urmaelak, ur lasterrak...) eta espezie ugariren galera dakar, gizartea izaera desberdineko hainbat baliabide berritzaile gabe utziz, esaterako elikagaiak, baliabide energetikoak, produktu kimikoak eta sendagaiak.

966. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00164 Ez dago esan beharrik erreakzio horiek duten garrantzia eta gizarteko zenbait arazo larrirekin (berotegi-efektua, euri azidoa...) duten zerikusia.

967. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00087 Gatazkak, dena den, gizarte bizietan gertatzen dira eta alderdi onik ere izaten dute.

968. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 Gure gizartearen eta beste zenbaiten arteko kultura desberdintasunak alderatzea, aztertzea eta baloratzea: akulturazio prozesuak eta kultura nagusien eta menpekoen arteko harremanak azaltzea.

969. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 Kultura eta gizarteetako ideia, sineste eta ohiturekiko ulermen enpatikoa, azalpena eta kritika burutzea.

970. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 Norberea ez den kultura eta gizarteekiko bizimodu, sineste eta jarrerak onartu, errespetatu eta horiei buruzko iritzi kritikoak eman.

971. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Sektore ekonomikoak eta hauen bilakaera historikoa azaldu ditugu dagoeneko eta orain gaur egungo gizartea ikuspuntu ekonomiko batetik deskribatu nahi genuke.

972. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Ezaugarri ekonomiko hauek gizartean duten eragina unitate honetan izendatu bakarrik egin dugu, kontzeptu hau zabalago lantzen baita 3. unitatean.

973. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Nahi izanez gero, datu ekonomiko gehiago erants zitezkeen honi buruz, baina lehen bi helburu eta hurrengo unitatean agertzen denarekin (egoera ekonomikoaren ondorio zehatzak gure gizartean... ), gure helburuak bete ditugula uste dugu, baina noski, beti bezala irakasle bakoitzak du azken hitza.

974. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Bestetik, eta gure gizarteko jarrerak ikusita, ezjakintasunak gauza guztiak ondo daudela pentsatzera eraman gaitzake eta, ondorioz, gauzak dauden-daudenean jarraitu behar dutela edo, arazo horiek konpontzea beraiei ez dagokiela, behintzat.

975. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Gure helburua kasu honetan agertzen diren egoera horiek gizarte honen akatsen ondorio direla ulertaraztea da, eta, gainera, sortarazi dituzten egoerak edo arrazoiak desagertu arte ez direla desagertuko pentsaraztea.

976. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Helburu didaktikoa: Gaur egun gure gizarteetan dauden zenbait arazo (langabezia,baztertzeak...) grafikoen, diagramen, txostenen eta abarren bidez ezagutu eta egitura ekonomikoa sortarazten dituen arazoekin dituen auziekin erlazionatu, gertatzen ari diren arazo sozioekonomikoak ezagutzeko, interesa pizteko eta horiekin batera, gure gizartean baztertze prozesu batean daudenekiko elkartasuna eta enpatiazko jarrerak bultzatzeko.

977. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Helburu didaktikoa: Gaur egun gure gizarteetan dauden zenbait arazo (langabezia, baztertzeak...) grafikoen, diagramen, txostenen eta abarren bidez ezagutu eta egitura ekonomikoa sortarazten dituen arazoekin dituen auziekin erlazionatu, gertatzen ari diren arazo sozioekonomikoak ezagutzeko, interesa pizteko eta horiekin batera, gure gizartean baztertze prozesu batean daudenekiko elkartasuna eta enpatiazko jarrerak bultzatzeko.

978. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Helburu didaktikoa: Gaur egun gure gizarteetan dauden zenbait arazo (langabezia, baztertzeak...) grafikoen, diagramen, txostenen eta abarren bidez ezagutu eta egitura ekonomikoa sortarazten dituen arazoekin dituen auziekin erlazionatu, gertatzen ari diren arazo sozioekonomikoak ezagutzeko, interesa pizteko eta horiekin batera, gure gizartean baztertze prozesu batean daudenekiko elkartasuna eta enpatiazko jarrerak bultzatzeko.

979. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00168 Helburu didaktikoa: Zer-nahi baliabide erabiliz, gaur egungo gure gizartean eta munduan gertatu diren kultur aldaketen, aniztasun kulturalaren eta gizarte aldaketen arteko erlazioak deduzitu, kultura aldaketeekiko eta aniztasun kulturalarekiko jakin-mina eta interesa pizteko ez ezik, beraiekiko ere jarrera kritikoa, alde batetik, eta harkorra, bestetik, edukitzeko.

980. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00168 Helburu didaktikoa: Zer-nahi baliabide erabiliz, gaur egungo gure gizartean eta munduan gertatu diren kultur aldaketen, aniztasun kulturalaren eta gizarte aldaketen arteko erlazioak deduzitu, kultura aldaketeekiko eta aniztasun kulturalarekiko jakin-mina eta interesa pizteko ez ezik, beraiekiko ere jarrera kritikoa, alde batetik, eta harkorra, bestetik, edukitzeko.

981. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00168 Gizarte segmentatua

982. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0026 - Gizartea

983. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0031 Horrez gain, ez zen kezkatu pontifize legez apezteriaren eginbehar pastolaren uzketa gero eta handiagoaz eta ahaztu egin zituen, halaber, gizartearen alderdi askotatik behin eta berriro heltzen ziren erreformarako eskaerak.

984. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0084 Garai hartan aldaketa batzuk gertatuz joan ziren piskanaka-piskanaka eta paleolitoko gizarteak eboluzionatu egin zuen, aldi berri bati bidea emanez.

985. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0084 Mesolitoko gizarteak, berriz, berez eboluzionatu zuen eta, hala, orduko gizakiek beren kabuz ikasi zuten animaliak hezitzen eta lurra lantzen.

986. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0084 Hori dela eta, berebiziko aldaketa izan zuten gizarte hauek.

987. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0076 Gizartearen defendatzailearen lanak egiten hastean, gudariak gero eta botere handiago izan zuen eta agintaria bihurtu zen.

988. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0132 Eta azkenik, gizartean gero eta nabariagoa den kutsaduraren aurkako eta naturaren kontserbazioaren aldeko jarrera (errekuntza motoreek oso kutsakorrak bait dira).

989. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 - Norbera eta inguruko gizartea. Komunikabideak.

990. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0009 Beraren bidez helduko zaizkie haurrei eskolak eta gizarteak oro eskainitako ezagutza gehienak.

991. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 - Pertsonaren garapena gizartean gauzatzen da.

992. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 Gizarteak baditu bere patroi kulturalak eta horixe da ikasleak etengabe eta oharkabean ere jasotzen duena.

993. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 Horrela izango da gizartean errotutako irakaskuntza.

994. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 - Gizartean txertatua bizi den gizaki hori hazten ari da.

995. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 - Kulturak gizartearen esperientzia dakarkigu eta horren kontzeptu, trebetasun, balio eta arauak bereganatuz hazi da gizakia.

996. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0064 Era horretako gizarteetan ez da literatura idatziaren beharrik sentitu.

997. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0015 Txohi oso ospetsua zen garai hartan eta JENDEAK haren eginei buruz hitz egiten zuen eta ia-ia EGUNERO aipagai zen egunkari, irrati eta telebistan, eta gizarteko ospakizun guztietara gonbidatzen zuten.

998. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0027 2.2.1. Gizakia gizartekoa eta hau kulturan mamitua

999. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0027 Izan ere, hala gizaki adimenduna (homo sapiens) nola langilea (homo faber) nola gizartekoa (homo socius) mintzairadunarengana bil daitezke.

1000. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0027 Bestalde, homo socius edo gizartekoa ere hizkuntzari loturik dago, gizartea kulturan mamitzen delako eta kulturari beharrezko zaiolako hizkuntza.

1001. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0027 Gizaki mintzairaduna: pentsatzailea, langilea eta gizartekoaren sintesia

1002. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0079 Horixe da, hain zuzen, elkartearen egitasmo nagusia: euskaldunak arte, zientzia eta letretara zaletzea, gizartearen arlo guztietara aurrerapena ekarriz.

1003. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 Gizarteak bizi dituen arazoak isladatzen dira Arestiren lanetan.

1004. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Gizarte guztietan ageri da sexu-portaera hau, eta alde batetik debekatua baldin badago ere, beste batetik toleratu egiten da.

1005. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Ez da gaixotasun bat, eta homosexualak gizarte desberdinetan, maila sozial guztietan eta lanbide guztietan daude.

1006. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Masturbazioa bezala oso kritikatua eta errefusatua izan da gizarte askotan, eta homosexualek marginazioa jasan izan dute, bizitza zaila izanez gizartean.

1007. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Gaur egun, ordea, eta taldeetan antolatuz egin duten borrokari esker, gero eta toleratuagoak dira gizartean.

1008. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0047 Baina azken finean hau dela edo beste hori dela, guztiok erortzen gara diskriminazioaren sareetan, dela arrazakeria, gizartekoa edo beste edozein motatakoa.

1009. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00009 Aurten, beraz, aurreko ikasturteetan baino garrantzi handiagoa emango diegu zientziak gizartearekin eta teknologiarekin dituen erlazioei eta leku berezia eskainiko diogu zientzialariek berezkoa duten lan egiteko moduari (ikerketa zientifikoari). Horretarako, interes zientifiko eta soziala duten arloetan ikerketa txikiak egiteko aukera izango duzu.

1010. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Liburuan adierazten duenez, giza kulturaren aurrerapen edo eboluzio bakarra izaten da herri guztietan, hots, gizarte guztiak eboluzioan aldi berdinetatik pasatu dira edo pasatuko dira: ehiza eta uzta-biltzea; nekazaritza eta metalgintza; eta zibilizazioa (kultura hiritarra eta idazkeraren ezagutza).

1011. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00315 Filosofiazko liberalismoa, ordea, gutxieneko horientzako oinarri filosofiko baten bila aritu izan da autonomi kontzeptu kantiarra, adibidez eta hori liberalismo politiko pragmatikoaren balio eta pentsamoldeak atsegingarri eta positiboak direlako onartu ditu gizarteak (eredu liberalaren jarrera).

1012. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00003 Grezian nahiz Erroman, antzinako bi gizarte esklabistarik garrantzitsuenetan, denborapasa iharduera ezagunena izan zen igeriketa.

1013. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00139 Liburu honek, orduko ideologiari jarraituz, euskal baserritarraren bizimodua goraipatzen du; hiritarrak, aldiz, beren euskara bezala, motelduta gelditu direla ematen du aditzera. Gizartean, alegia, onak, alde batetik, eta gaiztoak, bestetik, bereizteko joera agertzen du idazle honek

1014. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00101 XIX. mendearen bigarren erdialdean hazi zen industriako langileen taldea (industriako jornalariak), Kataluniako gizartean bereziki.

1015. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00101 I. Garai honetako gizartea osatzen zuten taldeen eskema itxuratu eta Lege Zaharreko gizartearekin aldera ezazu, aldeak eta antzak zehaztuta.

1016. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0097 - Zuen herriko albisteak
- Euskal Herriko albisteak
- Estatua
- Nazioarteko albisteak
- Ekonomia
- Gizartea
- Kirolak
- Kultura

1017. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0018
-agintean daudenen menpe ari direla komunikabideak, beraien esanetara eta beraiek markaturik moldeen birsortzaile lanean.
-komunikabideak direla egungo gizartearen aitzindari eta agintariak, bestelako botere-estamenduen aurretik,
-bien arteko erlazioa oso estua dela.
Mancini-ren (1985) hitzetan esanda: kazetaritzak eta mundu politikoak elkar aktuatzen dute bata bestera moldatuz eta bien artean nolabaiteko elkar-trukatze konpentsazio sinbolikoa sortuz.

1018. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0018 Notizien esparru zehatzetara jeitsiz, Tuchman-ek (1978) gogoratzen digunez, jarrera honen defendatzaileen ustez notiziak gizartea isladatzen du, kazetari eta enpresa informatiboen eraginez baino, notiziak egitura sozialaren arabera gauzatzen dira.

1019. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Era honetara markatzen dira ordenu politiko-legalaren kontra zein gertaera, subjektu eta ekintzek sortzen dituzten gizartearentzako egoera kaltegarriak.

1020. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Hau da, alderdien barruko oreka eta negoziatu beharra markatzen denean, gizarte osoarentzako ereduak eskeintzeko egiten da.

1021. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Esate baterako, maila desberdineko instituzio politiko-administratiboen arteko akordio ezak birsortu egin dezakela gizartearen baitako bipolarizazio eta haustura.

1022. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Baina maila orokorrean bezala gizarte eta instituzio mailan esan gura dugu, bestelako apalagoetan ere, akordioaren onurak markatzen dira, konflikturaren ondorio txarrak azpimarratuz.

1023. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Aldiz, kaleko irudiak, hau da, gizarte osoari buruzko irudi neutroak (betegarriak) erabiltzen direnean (datu estatistikoak edo hauteskundeetako emaitza edo prospekzioak ilustratzeko) emakumezkoaren presentzia handitu egiten da.

1024. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Gainera, gizarte honetan emakumezkoek betetzen dituzten funtzioei buruzko IUK baten, gizonezkoek ez dutela etxeko lanetan laguntzen salatzen da.

1025. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 5.6.4.2.7.- Gizartearen errepresentazio informatiboa

1026. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Gizartea, esparru tematiko modura eta tipologia sozio-politiko gisa ulertuta, ETBren albistegietan, nola ageri den miatuko dugu azpiatal honetan.

1027. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Politikaren ostean Gizartea+Zientzia+Teknologia da ETBn ugariago jorratzen den esparru tematikoa.

1028. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Nagusitasun tematiko horrek ez du berehalako isladarik Gizarte, tipologia sozio-politikoki gisa, hartuta albistegietan ezagutuko duen tratamenduaz.

1029. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Gizabanakoz eta multzo ez-artikulatuez osatzen den Gizartearen agerpenean bere izakera proiektatua erakusten du, segidan azalduko dugunez.

1030. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Hitzezko informazioaren azterketari dedikatzen ari gatzaion azpiatal honetan, ETBn Gizarteak duen presentzia ezagutzeko Subjektu eta Destinatario modura, zelako Ekintza eginez eta zein Gaiekin erlazionaturik ikusten dugun ikertuko dugu.

1031. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Gizarte-gaien garrantzi informatiboa eta Gizartearen inguruan artikulatzen diren bestelako funtzio sozialak dira ondoren aztertuko ditugunak.

1032. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Albistegien hitzezko edukina aztertzeko sortu ditugun zortzi kategoria tematikoetatik Gizartea+Zientzia+Teknologia da pisu gehien duena %31,1az.

1033. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Kategoria tematiko honetan lantzen diren Gaien artean Kontsumoa eta bizi-kalitatea (%12,1), Gutxiengoa eta marjinazioa (%2,8), Legez kanpoko ekintzak (%1,9), Gizartea oro har (%1,3) eta Notizi harrigarriak (%1,3) dira lehen postuetan.

1034. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Gizarte Gaiek emaniko garrantzi tematikoa badatorkio ETBri IUK mailako azterketatik, orduan ere Gizarteari dedikaturiko presentzia informatiboa oso handia zela ikusi ahal izan dugu.

1035. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Hemendik aurrerako lerroetan, Gizartea gai modura baino, izen bera eman diogun, tipologia sozio-politikoaz arituko gara.

1036. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Euskal Telebistaren hitzezko informazioan, aginte-egituren inguruan dauden Subjektuen presentzia %79,1era heltzen den bezala, Gizartearen agerpena ez da 16,8tik gora jartzen.

1037. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Subjektuen artean Gizarteak lortzen duen maila apal samarra da.

1038. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Gizartea multzo definitu eta nolabaiteko karakterizazio kolektiboa erakusten duten bi tipologia horietatik kanpo daudenak, portzentualki, oso maila apala lortzen dute: Mugimendu sozialak (%2) edota Hiritar solteak (%1,5) esate baterako.

1039. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0438 Toki pribilegiatuak lortzen dituztenen artean daude Gizartea eta Politika, baina baita ere Ekonomia eta Kirola.

1040. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0438 Hasierako Aipamen, Titular, eta, beste maila baten, Bloke Nagusian toki aurkitzeko, lagungarria da IUK horrelakoa izatea: Poltika edo Gizarte temakoa, Ikutu politikoa edukitzea eta negatibotasunik ez erakustea, beti ere neutralitate edo positibotasunean mugituz.

1041. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0013 Izan ere, gizarteko klase xeheek zuten ahozko literatura hartzen du Juaristik literatura folklorikotzat (eresiak, kantuak, baladak).

1042. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0064 Azkenik, osagai ekonomiko, gizarteko eta materialak aipatzen ditu Krutwigek nazioaren osagarri gisa.

1043. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0064 Vasconiaren zatirik handiena, esan bezala, etniaren eragile ekonomiko, gizarteko eta materialen azterketari dedikatzen dio.

1044. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Alegia, batasun administratibotik, gizarteko batasunera, bigarren honetan nazio hizkuntzak eta nazio kulturak aparteko lekua beteko dutelarik.

1045. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Estatu modernoaren eraikuntza garaian, ordea, baldintza berriak ditugu: herri klaseen presentzia hazkorra gizartean besteak beste sistema demokratikoen sorreraren ondorioz; kapitalismoak ezartzen dituen produkzio eta kontsumo modu berriak lehenengoak populazioaren formazio maila igo beharra du; bigarrenak merkatugai bihurtzen du kultura bera; komunikazioaren teknologiaren garapena; botere kontzentrazioaren modu berriak, e.a.

1046. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00008 David Copperfiel liburua bizipen hauez gainezka dago, mozorrotutako autobiografia dela baitirudi: nobela honetan bere haurtzaroa islatzen du egileak, aldi berean garai hartako familiaren eta gizartearen antolaketa eta pedagogia sistema salatzen ditu.

1047. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00057 Status Quoaren aurpegietako bat besterik ez ote zen pentsatzen zuen. Gerra inork maite ez zuen izurria ez, eta gizartearen egoera eta statusa aldatu gabe irauteko ziurtasunezko presio-balbula ote zen, moduko ideiek berotzen zioten burua.

1048. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0049 Karmeleri kontatu nion nire ametsa, boxealaria izan nahi nuen, gizarte honetan nire izena goraipatua izatea nahi nuen, izar bat izan nahi nuen!

1049. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Gorroto itsumustu bat hiretaz jabetu duk; gorrotoa munduari, gorrotoa gizarteari, gorrotoa hire arima eta gorputza kaiolatzen dizkiaten horma zikinei.

1050. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0009 Hargatik utzi zuen bertan behera Gizarteko liburua eta hargatik abiatu zen gurasoen logelarantz.

1051. 1991> euskara batua liturgia igandea 00185 - Kristauen artean, batez ere neska eta mutil gazteen artean, gure Jainkoak bokazioaren hazia erein dezala, kristau-elkarteen eta gizarte osoaren onerako, eska diezaiogun Jaunari.

1052. 1991> euskara batua liturgia igandea 00210 - Pobrezia edo gaixotasunagatik, lanik eza edo beste edozergatik sufritzen dauden familientzat: kristau-elkartearen eta gizarte osoaren laguntza izan dezatela, eska diezaiogun Jaunari.

1053. 1991> euskara batua liturgia igandea 00026 - Munduko eta gure herriko emakume guztientzat: Elizan eta gizartean, beraien nortasun eta duintasun osoa onartua eta zaindua izan dadila, eska diezaiogun Jaunari.

1054. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00183 Gure gizarte hipokrita honetan garrantzi handikoa duk autodidakta izatea.

1055. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00144 - Baliteke gaur egun gure inguruan Hama Krishnaren antzeko pertsonak egotea, baina inor gutxik onartuko du oraingo gizartean, gehienbat Mendebaldean, pertsona horiek profetak edo jainkozko izakiak izan litezkeela.

1056. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0043 Guzti hau, gizartearen tabu guztiak puskatu zituen emakumearen berezko poz aske batez esaten zuen.

1057. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Badirudi gizartea prestatu nahi dutela geroko errepresio basatiren bat justifikatzeko.

1058. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Ez gaitezen engaina: egia ezagutzen ez duen gizartea ez da oraindik jaio.

1059. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0041 Nola irlako naufragoak, asmakizun eta erremedio ugari bilatu baitu eta aurkitu, egoerako bereiztasunak konpontzeko: hala bakardadeko gizonak ere, zer den zoramendua, eta zoramenduaren ondorea dakienak zein baita gizarte honetako gaitzik zabalena bilatu du, eta eman nahiko aholku, eta erremedio, gure gizarteko gaitz hau konpontzeko, zoramenduak eragiten duen etsipena hiltzeko, eta bai sortzetik eta bai zabaltzetik ere begiratzeko.

1060. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0041 Lehenbiziko bereiztasuna da, nork bere buruaren eta ahaltasunen jabe izatea, hau da, bere gizarteari buruz gogoeta egitea: ea bazter zale den, lagun kontrako den, etsaikor den.

1061. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0138 Era berean, poza ematen zion gizarteko beste taldeetako lankideek aholkua eta laguntza eskatzen ziotenean batez ere zuriak joaten zitzaizkionean.

1062. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0246 - Ez didazu oraindik esan zergatik ari zaren idazten gizarteko mixeria horiek.

1063. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Hain gaiztoak baldin badira, gizartea bera deseginarazten dutenak, zergatik?

1064. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0014 HORIEI, NEKAZARITZAN OINARRITUTAKO GIZARTE BERRIAK JARRAITU ZIEN... BIZIMODU SEDENTARIOAREKIN...

1065. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0072 Ipuinak jadanik ez ditu sorginen eta abereen istorioak kontatzen, gizakiaren eta gizartearen arazoak eta kezkak baizik.

1066. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0017 Bizitzari eta orobat gizarteari, sehaskan kulunkatu gaituen herriarengandik hasita.

1067. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0017 Hartara, gizartean txertatzen ez den amodioa buru biko narzisismoa baino ez da.

1068. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0017 Halaber, maitasuna irentzen eta kastratzen duen gizartea, zeinnahi ere den, autoritarioa da halabeharrez.

1069. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0213 Baina zein nolako galera ez den Gizartearentzat gizon multzo handi hori jaiotzetik bertatik hilak izatearekin!

1070. 1991> euskara batua saiakera-liburuak neurozientziak 00011 Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea naizelako etorri naiz ekitaldi honetara, unibertsitateak bere ateak ireki ezezik bere baliabideak gizartearen eta euskal gizartearen zerbitzura ere jarri nahi dituelako. Eta zerbitzuarekin batera unibertsitateak erakutsi egin behar du zer egiten duen, zer ikertzen duen eta, jakina, euskaraz ere zer ari den sortzen, lan hori gure lemari erantzunez emankor gerta dadin eta gizarte osora zabal dadin.

1071. 1991> euskara batua saiakera-liburuak terminologia 00303 Terminologia normalizatzeak gizartean duen eragina

1072. 1991> euskara batua saiakera-liburuak terminologia 00303 Egungo gizartean bi joera nabarmentzen dira, eta kontrajarriak, itxura batean. Alde batetik, gero eta indartsuagoa da nazioarteko harmonizazioa lortu beharra, ekonomian, politikan eta kultura eta gizarte gaietan etenik gabe sortzen ari diren loturak eta elkarren arteko trukaketak eraginda; eta bestetik, aniztasuna onartu beharra, eta, ondorioz, norbanakoen izaeraren berrespena, giza bizitzako arlo guztietan agertzen ari den moduan.

1073. 1991> euskara batua saiakera-liburuak terminologia 00303 Terminologiak berak ere, gizartearekin lotuta dagoen jarduera denez, uztartu egin behar ditu joera orokor horiek, eransten zaizkien beste batzuekin batera, hala nola: teknologien aurrerakuntza zorabiagarria...

1074. 1991> euskara batua saiakera-liburuak terminologia 00304 Nahiz eta gaur egun normalizazioko oinarrizko printzipioek balio osoa gorde komunikazio espezialduaren bermearen bidez (eta elkarrekin zerikusia duten gizarteko sektoreen arteko adostasuna da printzipio horietako bat), terminologiako lan praktikoan, batzuetan, ahaztuxe uzten da normalizazioaren eta gizartearen artean egon behar den lotura estua. Horrek dakarren arriskua zera da: adostasuna lortzeko ezinbestekoa den arbitrarietatea, maila baterainokoa behintzat, eta adituek terminologiari ematen dioten erabilera erreala orekatu behar izan arren, eten egin daitekeela. Kasu horretan, normalizazioa ez bakarrik ez litzateke eraginkorra izango, are gehiago, bete gabe utziko lituzke bere helburuak.

1075. 1991> euskara batua saiakera-liburuak terminologia 00304 Komunikazio honetan, katalanerako terminologia normalizatzeko lanetan izandako eskarmentutik hasita, batetik, gizarteak terminologia normaltzeko duen beharra aurkeztuko dugu, hurrengo, horretarako dauden zenbait zailtasun aipatuko ditugu, eta, amaitu orduko, ideia batzuk plazaratuko ditugu hori guztia egungo gizartean bideratu ahal izateko.

1076. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00002 Barroeta Aldamar kalean bizi izan zen, hots, Bilboko portuaren ondoan; zamalari, kamioilari eta garraioarekin loturiko langile mordoa egunero biltzen zen auzunean. Horrek, noski, txikitandik ezagutarazi zizkion gizartearen beheko mailen egoera eta beharginen bizimodua, bere handitasun eta miserien argi-ilunekin. Geroago, Gineako zuren inportazioaz arduratzen zen Compañía Vasco-Africana enpresako zamaketa-arduraduna izan zen eta horrek portuko langileekin are harreman zuzenagoak izateko aukera emango zion.

1077. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00080 Baina gerta daitekeena, gaur egun gizarteak lortu duen tolerantzia-maila gutxi dela pentsatzea, baina horretan ere handizaleagoak izan behar dugu eta izan nahi dugu, eta orainarte lortutako emaitzak gutxi eman duela pentsatzea. Beste era batera esanda, internazionalizazio -eta globalizazio- prozesu guztiz azkarrean murgilduta, eta orain arte ezagutu ez dugun multimedia-iraultzaren atarian gaudenez, taldeek, kolektiboek, elkarteek, kulturek, etniek eta ideologiek elkartzeko edo elkarrengandik urruntzeko aukera gehiago dituzte, eta intolerantzia eta egoerak inoiz baino gehiago agertzen dira gizarteko komunikabideetan.

1078. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00080 Horrela ba, argi utzi dut, nire ustez behintzat, gizartean toleranteak intoleranteak baino gehiago direla eta egunetik egunera ematen diguten berria intolerantzia den arren, ez dela herritar gehienek ontzat ematen duten balorea delako eta herritar gehienen jokaera intolerantea delako, baizik ezohikoa eta zitala delako, erregela ez, salbuespena baizik delako, horri buruz hausnarketa batzuk egingo ditut.

1079. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00080 Tolerantziak ez du zerikusirik permitibitatearekin, ez arduragabetasunarekin, ezta dena da baliozkoa dioen etikarekin ere. Tolerante izateak ez du esan nahi gizarte-konpromezuari ihes egiten diozunik, ez du esan nahi ostrukaren jokua egin eta gizarteko arazoei sorbalda ematen diezunik.

1080. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00082 Duela hogei mende esan zuen Senekak: Sólo una cosa nos puede dar la paz: el contrato de la indulgencia mutua. Gaur egungo kazetariek erabiltzen dituzten hitzak erabilita, nola edo hala, denok birgizarteratu behar dugu gizarte berrian.

1081. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 Horrekin saihestu nahi da gizartean izan ohi den itxurakeria, ez kriminalizatzea eta aldi berean legez kanpo uztearen alde azaltzea. Ez legeztatzeak zera dakar, alegia, emakumeak nozitu behar duela legearen aldetik babesik ez izatea eta desohorean iraun beharra, eta egoera horrek ez dio mesede makala egiten bezeroari, kriminalizazioaren kargatik bezala legeztatzearenetik ere libratzen delako.

1082. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00010 Ekialdea eta Mendebaldea izango dira gure sinboloak. Ezin dira identifikatu, ez dira existitzen bata bestea gabe. Haien harremana ez-dualista da, advaita. Ekialdea eta Mendebaldea ez dira bi kategoria ez geografiko (lurra biribila da), ez historiko (Ekialdearen patu historikoa Mendebaldean jokatzen da), ez kultural (zakurrak oinutsik nonahi: sineskeriak, logikak, mistizismoak...); bi kategoria sozio-antropologiko dira areago. Gizaki eta gizarte ororengan badaude ekialde bat jatorri bat, goiz argi bat, eta mendebalde bat ilunabar bat, arrats argi bat.

1083. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 Eta testuinguru horretan Ekialdearekiko interesak bulkada berria hartuko zuen, bereizi ezin zitekeena bidaiaren esperientziatik, kultura eta geografia berriak aurkitzeko desiratik, izpiritualitatean eta naturarekin lotura estua dakarten bizimoduetan babes hartzeko nahitik, eta mundu politikaren errefusetik, nola bigarren mundu gerrak hala Vietnameko gerrak gizartean utzitako ondorioak ikusi eta gero.

1084. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00046 Zaintzaileak hilean larunbat batean elkartzen ziren apaizarekin, kontuak egin eta erlijio eta gizarte arazoen gainean hitz egiteko. Futbol eta pilota txapelketak antolatzen zituzten. Horrela hurrengo egunean Tarsicio guztiak mezatara joaten ziren, bukatzean ilaratan jarri eleizaren aurreko aldean eta erdiko pasabidea egin, apaizak zuzentzen zituen otoitz bereziak eta konpromezuzko botoak egiteko.

1085. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Politika-arloko ideologia guztiek Estatuaren ekintzari buruzko eztabaida Administrazioa, oro har dute helburu. Ideologien jarrera horrek askatasuna ematen dio kooperatibismoari errealitatea aldatzeko funtsezkoa den ekintza-esparruan: gizartea bera. Politikagileek erabaki dezatela Estatua zelan moldatu behar den, bien bitartean guk gizartea bera aldatzen egingo dugu lan.

1086. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Nondik nora zuhurtasun hori? Ba, esparru bi horiek, elkarrekiko ekimen komunitarioaren bitartez aldagarriak direlako eta, zeharo, beren betebeharrak asetzeko gizakiek duten zailtasunaren arabera aldatu egingo direlako, bai Administrazioaren esparrua, eta bai Gizartearena ere.

1087. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00057 Laburbilduz, sustraituriko elkarteak izateak ondorio bi hauek ditu, batez ere: a) Herri honen gizarte eta ekonomia sendotzeko tresna modura kooperatibek duten garrantzia; b) Zerga-bilketaren aldetik kooperatibek duten garrantzia, beren bazkideek kooperatibaren zerga-helbidetik hurbil dagoen lurraldean ordaintzen baitituzte zergak.

1088. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00075 Honen ondorioz, enpresak berregituratzeko etengabeko ahaleginak egin behar dituzte enpresa horiek 85. Ik. L. Irazabalen iritzia (Gizarte-Ekonomia. Euskadin Gizartea ulertzeko beste modu bat. Gezki, Urtekaria 1989, 40), arrakastarako aukera bako enpresak desagertzearen alde dagoena, eta lan-sozietateen aukera baztertzearen alde ere, Asle edo Anelen garapena zailduz.

1089. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00011 Kondairaren oroitzapenean txertatuak geratzen dira, antzeskizuna eskaintzen zaion gizarteak bereganatzen dituenean, eta dudarik ez dago donostiar antzerkiak kondairan zehar bide asko jorratu duela, lekuko iraunkorra lortuaz. Hau da beraz, Donostiako gizartean ondo bezain sendo errotu izanaren arrazoia.

1090. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00011 A.- Euskal Herria aldizkariaren inguruan biltzen ziren idazleak: Manterola, Baroja, Alen, Soroa, Arzak, Artolatarrak, Bilintx, Iraola, eta abar. Hauen lanak gizartearen zati jakin bati zuzenduak zeuden. Garai hartan ez zen euskaldun irakurle gehiegirik izango beraz, dudarik ez dago euskeraren berriztatzea lortu nahi zutela Euskal Herria aldizkariaren bidez.

1091. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00043 Ikusi dugu zertzeladetan bederen bizkaieraren bilakaera historikoa. Baina XIX. mendearen bigarren aldiari, emeki-emeki bederen, hiri-usaina badario, are gehiago XX. mendeari non gizartea aro berri batean murgildua ikusten baitugu.

1092. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00044 Honen erakusgarri sendoa da gizarte post-modernoetan barra-barra zabaldu den pasibotasunaren gaitza. Populazioaren gehiengoa ez da gauza pentsakera propioa eta independientea burutzeko. Sistema politikoak eta ekonomikoak herritar otzan eta geldoak nahiago ditu euren legitimazio maila ere errezago gauzatzen baita era horretan.

1093. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00044 Hala ere, dena ezin da galdutzat eman. Noam Chomskyk behin baino gehiagotan goraipatu du gizarte desideologizatuetan herri ekimenek zeharka bada ere izan dezaketen ahalmen eta indarra. Horren adierazle gisa, Chomskyk aipatu ditu eskarmentu positibo bezala Indotxinako gerrateen inguruan eta Ertamerikako gatazken kontra protestatzeko (80ko hamarkadan) EE.BB.etan osatu ziren herri mugimenduak.

1094. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00065 Hiru jarrera hauek gizartean berean ere islaturik daude eta aldez edo moldez euskal hiritarrak noizbait horietariko batekiko atxekimendua sentitu du. Hala ere gauzak ez dira beti nahasgarri eta indarkeria desagertarazteko kazetarien jarrera bigarrena izan behar dela pentsatzen duenik ere bada izan.

1095. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00065 Argi dago hedabideen joera ideologikoa biolentziaren aurkakoa izan arren, batzutan bortxazko ekintzen islada ez dela gizarteko hainbat sektoreren gustukoa eta kritikak egiten direla argudiatuz bortxazko ekintzen lagungarri dela albistea burutzeko moldea. Zenbait kasutan linea ideologikoa bortxazko ekintzen aurkakoa duten kazeta batzuk ere salatuak izan dira.

1096. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00144 Emilio Alfaroren ustez, euskal gizarteak oso ongi hartu du testu hau. Ituna sinatu zenean, euskal gizartea etsiturik, nahigabeturik zegoen fenomeno honen aurrean. AEIk berriz, nolabaiteko lasaitasuna eskaini zion jendeari, hau da, helduleku sendo bati eusteko aukera paregabea. Paktua jendeak zituen nahikundeen ondorioa izan zen. Testu hau, gainera, oso baliagarria izan da gizarteak izan litzakeen presio eta beldurrak astintzeko.

1097. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00015 Beraz, a/ Batak, gizakien jokaera berezien bitartez gizartean orokortu dena aztertzen du azalpen mailan, hau da gizarte praktikak ikertzen ditu; b/ Besteak, gizarte taldeen jokaeren zentzua ulermen mailan, hau da, praktiken logika bereziak.

1098. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00104 12 edo 13 urtetik aurrera hizkuntz aldaketa erabakiorra egiten dute ordurarte beti euskaraz jardun duten gazteek. Kausak zehaztea gaitza izan arren, badirudi gizarteko hizkuntz portaeren eta hizkuntz jarreren asimilazioa gertatzen dela.

1099. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00030 Sozialismoak gizarteko kideen arteko berdintasuna aldarrikatzen du. Gizartean talde nagusirik ez egotea eta guztien interesa norbanakoen interesen gainetik defendatzea bultzatzen ditu.

1100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak