XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Goizean, amak itzarrtu nau.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Goiz ederr-epela zan.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Goizean kabia ikusi dot, eta illuntzeraño geldi egon naz.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Eguzkijaren dizdiz alayak
lasterr dautsue mun-eitten,
udabarrijan lora bikañak
goiz zattube agurrtuten
.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 (...) errukigarrizko lanak,
sarri-sarritan gertaten jakez
siñismen guztiz okerrak,
eguraldi onaz goizean pozik,
Arratsaldean negarrak
.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Esan daizala nigaitik, nai dabezan zitalkeri guztiak, baiña, alan ta guzti be, ezin izango dabe ondatu nire gizabidea; emen ta ibilli nazan leku guztietan ezaguten dabez nire egitasunak, eta erruezari gorroto izatea Jaungoikoak nekalduko dau goiz edo belu.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eladik eskatu eutsan amari baimena areekaz Izarora joateko, ta amak jakin ebanean Bitor lagun zala, erantzun eutsan joan eiteala eguraldi ona baegoan, baiña aitak esango ebala bere eritxia domeka goizean eguraldia ikusi ta gero.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Domeka goizean, ez egoan edoi bat zeruan, aizerik bere ez, ta itxasoak osin bat irudian, ain egoan bare ta baketsu.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 - Ez dogu jakin nora joan dan, ta estutasun mingarriak igaro doguz goizeon berori billatuten!.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Anton Imaz, biar goizean Bilbora yoan gura izango dok?.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Eta oni txeratsu esan eutsan: Zu, Anton, orretarako, erdu onaxe biar goizean zortzirak aldean.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Ta oba izango litzate ni andik biar goizean onaxe etortea.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Biyeramon goizian egunargituten danian, asten dira aterik ate bertako erriko senideai ta adiskideai urte barri eztitsuak opa izaten.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Bertoko jentiak ezeze, geuk be olanchik, urte barri besperan urte zarraren agurrak, eta urte barri goizian urte barriyaren ongietorriko agurrak, Obispo jaunari egiten deutzaguz.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 Goiz baten eguraldi ederra eguala-ta, bijak urten ziran kalera batera-samar; bata, Mister Fist, errekaldera juateko asmuagaz, ta bestia, Mister Kick, mendialderako asmuagaz; eta beraz, bata berantza ta bestia gorantza.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Nik eztakit ze ordu inguru izango zan jarraitu eban beste olatu batek txalopea ta semea besartetik kendu eustazanean, eztakit zelan oratu neutsan ostera be txalopeari, eztakit zelan egon nintzan goizeko zazpi ta erdietan Getariako potiñ batek artu genduzan arteraño.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Goiz-berandutxoan agertu zan Ontziagintaria, iñok ezekizan eskutuko bere atx-zuloetatik; zorroa bete lanpernagaz; jeupadaka ta eskuziñuka deitu eutsen lagun guztiai; sartu zituan lanpernok ur gezalagaz ordurako sugañean egoan topiña baltzean, da asi zan lagunok ekarren arrantzea zelangoa zan ikusten...¡Marari marariena! Lupiñarik ezetorren.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 Geldirik eta ixillik egozan lapurrok, Pepanton Gibelandiren tresnatxuari begira, berbarik ez iñora zirkiñik egin barik, zer esan ez zer egin eztakiela; ta olantxe egongo zirean urrengo goizerartean, Pepanton bera berbaz asi ezpalitz.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Au jakin ebenean pilistindarrak, uriko ateak itxi ebezan eta urrengo goizean ilteko asmoa eben.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Jakituna, zuzena ta kementsua jaurrbidian; ona, debarra ta jauntzalia donoki-bidian, ondo irabazita daukoz onek goizen bijok: Deuna ta Andia.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Emakumearen etxean egozan egun baten esan eutsan emakume alargunak gizonaren alabeari: - Entzun: esayon aitari beragaz ezkondu gurako neunkela; ori izatekotan goxetan esnea garbitzeko ta ardaoa edateko izango indukezan.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Urrengo goxean neskato biak yagi zireanean, gizonaren alabearen aurrean esnea egoan arpegia garbitzeko ta ardao gozoa edateko; emakumearenean barriz, ura garbitzeko ta ura edateko.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Bigarren goxean ura garbitzeko ta ura edateko, bai gizonaren alabearen aurrean bai emakumearen alabearen aurrean.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta irugarren goxean ura garbituteko ta ura edateko gizonaren alabearen aurrean; emakumearen alabearen aurrean barriz, esnea garbitzeko ta ardaoa edateko; ta onan yazoten zan beti aurreko egunetan .

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Dima'ko Elexa-nagusira goxetik eldu zan, eta mesa egin eban eta Geure Jauna emon guraso, anai, senide ta beste eleiztarr askori.

26. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Bijaramon-goxan, be, ixarrtu ezkero, gogoratu-egixu gogorapena edo otoi-gaya ta otoi-egin baño len, uste-egixu zerbait Jaungoikuaren betaurrian zarala, ta esazu: ¿Nor naz ni? - ¿Zer egitten nua? - ¿Noren aurrian nago? - ¿Eta zegattik?.

27. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0026 Egun atako gaubean ez neban lorik egin, adiskide on aren onua (kontsejua) buruan nerabillela; baña urrengo goizean, amaikak inguruan, bake andi bat artu neban, adiskide beraren onuaren erara (neure eritxian, beintzat), egin, ta korreotik auxe eskutitz au, beronek diñozan gauzakaz, bialdu nebanean.

28. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0222 Berandu lotaratzia kaltegarri da: goiz jagi; au da oiturarik osasungarriena.

29. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 (Goizeko zortzirak dira, udazkeneko egun batean; lenengo bi atalak baiño sei bat illabete geroago).

30. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Adízkide maitia: Nik agindutako abeslaria ezinliteke juan gaur;... zergatik bigar goizian degu Eliz-jaya... (Buruari eragiñaz) bañan itz ematen dizut orreratuko dala zuben meza nagusiyaren garairako.

31. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 JULIANCHO - ¿Bai e?
BRAULIO - Emen dakat gaur goizian egin dubena.

32. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 JULIANCHO - ¿Gaur goizekua? (Koncho, ¿ortako eman aldiyot nik bipestakua?)
BRAULIO - Guazen....

33. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 Atzo goizean irten zuen Pello'k Pilipinetara juateko.

34. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Goiz jeikita, uri pollita ikusi nai izan zuten mutillak: bañan alperrik: egun aurreko ebi ugaria etzan oraindik gelditu eta atertzeko itxurik etzegon: ¿zer egin?.

35. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Jai ori orain goizean egiten da.

36. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Esagutzen ditugu personak, beren etxetik kanpora lo egitera dijoazenean, botillatxo baten urbedeinkatua eramaten dutenak, gaubean, ta goizean berarekin aitarendu, edo ziñatzeko.

37. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

38. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 Udaberriko goiz argi,
alai ta garbi batean
lore zuri bat
edertasun bereziaz
sorturik lilitegian
aurrean daukat
.

39. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Goizeko izarra irtendakuan,
esnatutzean goizean,
eguzkiaren erreñu puxkak
nere gelara sartzean,
alako poz bat banatu arren
nere barren barrenean,
ezta osua nere poz ura:

40. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Gabaz geroztik nabillenean
bakar eta arlotea,
baiña biotza urrezko amaren
naitasunean betea...
ikusten det nik goyan izarrak
duten jarleku luzea,
nere amacho pozik zerura
joandan atsegin bidea,
eta... negarrak menderatzen du
korputz indarrik gabea,
esnatutzeko tristeagoa,
goizean biotz nerea
.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Eusko bizitzari, eusko gogoari dagokio bete-betean gure artean ain maitaro egiten dan abestitxo au:
Ikusten dezu goizean,
argia asten danean,
menditxo baten gañean
etxe txikitxo aitzin txuria,
lau aitz aundiren artean,
iturritxo bat aldean,
txakur txiki bat atean?
Antxe bizi naiz pakean.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Pikuak beste edozein zugatzek baino goizago pipildu edo ninikatzen dira: ale txikiak, garagarrilerako biribilduta, uda guztian ikusten ditugu: anditzeko, odeyai ur-eske; biguñtzeko, eguzkiari berotasun-galdezka.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Enparantza edo plazan diru ordañez saldurik, nekazaitzako lan ordañak pozgai edo limurkaitzat aurrerako ere izan zitezen; bañan gurasuak etziran arki nai beziñ lasai alabari ematen ziyoten bizierarekin, zeren egun batean Mikela-k agertu ziyon bere senar Anton-i bere gogoko berri, eta erabaki zuten joste lanak erakustia goizeko eraman ekarriyen galerik gabe.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Esan bezela apaindurik, Donostiratu ziran ama eta alaba, chakur zintzo pintto-ren zaitze mendean echea utzirik, bada Anton, mendira joana zan goizetikan egun guztirako egur epaitzara.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Urrengo egunean Luchi, goizeko eginkisun guztiyai osakisun ona eman eta bazkal onduan erriraturik, jostundegiratu zan, eta ekin ziyon jakinpide berri naikidatsuari.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 // Goiz gorri, egoa edo euri.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Orregatik, ostegun gauean egin ezin dutenak, ordu santu ori egin dezakete ostiral goizean edo aratsaldean.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0036 ¿Zer esango ote du
Martolo'k goizian
gelatik irten eta
sila topatzian?.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0261 1.a Mugonez goizean jaiki, egunaren asieratik alperkeriyari tokirik eman gabe; jantzi eta (...).

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Colera, Trancazo edo beste gaitz itsazcorren baten peligroa dagoanean, Trinidade chit Santuari ta San Inaziori erreguac eguin ondoren, goizean goizean ur bedeincatu piscabat edan diteque.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Bañan zerana zerala, gazte, gizon zarr ala gaxo, erantzun zadazu; ez dira makiña bat, zuk baño osasun obea zutenak ustegabean il? Sendo lotara yoan eta goizian ilda zenbat arkitu dituzte? Itxasoan ziyoastela zenbat ito dira? Bultzian edo trenean, gurtariñetan edo automobilletan, pozez beterik ziyoastenian, zer-edo zer puzkatu, ala alkar yoka bat ala erortze bat gertatu, eta zenbat il ez ote dira? Ta neri ere olakoren bat ez tzaidala gertatuko bai dakit ala? Zure etxean sendi edo familikoak ondoan dituzula, eta aitorrtzeko astia dezula ilko zerala bai dakizu ala?.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Eriotza beti zure ondoren dabil, zuk ustegabe, zuri gogoa lapurrtzekotan; ta orregatik goizean esnatzean, ez dakizu, arratsalde aretan eguzkia yoan baño lenago zu ere lurretik yoango ote zeran; eta gabean oeratzerakoan ez dakizu, urrengo goizean eguzkia ikusiko ote dezun.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0066 Ate-zaíak: Bada, goizean átera dute, noski.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Biaramon goizean, (komentu batekoa baitzan eliza ori) an áurkitu zuan, moja batek, gure Laztantxu, erdi-lotan, erdi-ametsetan.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Goizean lenengoz bere esku zun tartea orretarako izan oi zun.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Amaika aldiz ideki zitun, eta ordun ideki zitun azkeneko... Urrengo goizean, berari idekiko zizkioten aingeruak, betikotasun zorioneko ateak.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Gañerako otoitza ta goizeko lanak beti bezelaxe.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Goizean etzidaten arako ogi beltz puska ura besterik eman izan, eta gaiñerako atxilloak baru utsik zeuden.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 - Baita; biar goizean lagunen ezur bitzea izango diagu.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Goizean jakin zuten ainbesteraño triskantzarik etzala igaro.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 (...) arlo berrietan sartzeko leiaz, goizean iduki zituan naigabeak aztu zitzaizkon ia.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 - Gero biar goizean Txitxik iratzartuko gauz.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Eskola bateko ume, Jesus abezean dabilzanak, eztabe esaten goiz osoan, ni ikusitakoan esan zirean beste ene.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Urrengo goizean, indartuta, sendatuta arerioak ekin euskun amorru andiaz.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Orregatik goiz artan arantzatxo baten muiña bezela somatzen zuan bere biotzean.

66. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

67. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bai goizian meza nagusiko garayan eleiz nagusian eta arratzian emengo lekaimen eleizatxoan, itzaldi ederrak egin digu, baita ere, Aita Gorri Pantzeskatarrak erderaz.

68. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Ez da apostoladuzkoa goizeko jaunartzeakin bakarrik gelditzen.

69. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Auzorik auzo beingo baten zabaldu zirean lamiaren berba onek; eta Arratiampauml;ko gorta (okullu) guztiampauml;k arakatu registrar eudiezan Donian-goizerako zekor nabar bilampauml;.

70. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Emakume aiek etxetik oso goiz atera omen ziran.

71. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Ni ere, zuek bezala, etcherat goizik gatekua nauk.

72. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Goizean bezin fresko.

73. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Zahar gazteek ez baitakigu guretzat noiz den hiltzea,
Ainitzen-dako izan daiteke urthe hau azken urthea
Egon aiduru! goiz edo berant izanen baita deitzea:
Hoier bakean Jainkuaren ganat desiratzen dut joaitea!
.

74. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Ez zen goitchegi! Iso, astoak, iso!.

75. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Mariluz elizan, zer egiten zuen Pantzunak? Zigor bat hartzen zuen; hura eskuan, gurutzearen seinale handi bat egiten Aitaren... eta Semearen eta, zirt, zart, besoak eman-ahala gathuak jo orduan! Goiz guziez josteta bera Hainbertzetaraino nun, azkenekotz, Aitaren aditu orduko, gathuak munduko Pantzuna guziak ondotik izan balituzte bezala handik abiatzen baitziren, haize hegoa iduri, oro aurdikiz, oro chehatuz! Iduri zuen debruek hartzen zituztela!....

76. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Gogoan zuena ongi baina hobeki irakutsi ziotelarik, goiz batez, Pantzunak murritz murritza Mariluzi erran zion kondua berehala ordain ziezon.

77. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Papillotak berriz? Demuntren den, gure amachoek iruteari zemoten arta guzia egungo alabitchiek badaukate papilloten egiteko? Zer lana duten goiz guziez kopeta bazterrak eta matel hezur gainak moda-eran ezin apainduz!.

78. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Marseille-ra ginen biharamun goizeko bostak eta erdietako.

79. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Badakigu Erroman heltzen girela biharamun goizean, argiurratzean.

80. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Goizeko bostak irian, asteartea.

81. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Agorrileko lehen astezken goizean abiatu ginen beraz Cambotik zazpi lagun, hiru gizon eta lau andre, bi beribil atherbedunetan, arratsean berean gibelerat sartzeko.

82. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Jende hek loriatu ziren, eta zalu ahantzi zituzten goizeko kechamenduak oro.

83. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 -- Jesusek orduan: Goizean hasi lanak iraun dezauzuetela arrats arte!.

84. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Eta Jesusek berehala: Goizean hasi lanak arrats arte iraun dezautzuetela!.

85. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0216 Eta hirichka batzuetarik kampo (sehiak han gehiago ere badituztelakotz), hola bide da Eskual-Herrian, goizarekin jokatzen diren partidetan.

86. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Iguzki guti begietan Sempereko plaza ederrean, goizeko hamekak eta erdietan; bainan, itzal ere arras guti, pilotariek bederen.

87. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Meza saindua egun oroz entzunez, eta halaber komuniatuz, ez othe da Jesusekilako batasuna goiz guziez erreberritzen, eta aratseraino atchikitzen?.

88. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I. Egin behar litake goicean ohetic jaikitcean, arratsean etzateracoan, accione printcipalen aitcinean eta ondoan, hirriscu handietan, eta guciz, tentatua denean.

89. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Goizchiago, berantchiago, bakhotchari bere hartziak utzultzen ditik Jinkoak.

90. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Bertze batzuk hari behar dute lanean edo sal-erospenetan, goizetik arratsera, edo dire ezkonduak, eta asko egitekori kontu eman beharrean; denbora guti beraz komunionerat preparatzeko eta eskerren bihurtzeko; horrelakoek zer behar dute egin?.

91. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 4. - Ezin bazitazke zeure baitan bildurik egon alderat, bil bederen noiztenka, gutienetik egunean behin: goizean edo arratsean.

92. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Chedeak har goizean eta zer egin duzun iker arratsean, iker nolakoak izan diren zure elheak, obrak eta gogoak, hoietan baititutzu segur Jainkoa eta laguna maizenik laidoztatu.

93. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Errearoaren hogoi-ta bata zen: goizeko zazpiak.

94. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Goizeko sei orenetan, bere hirur marruma handiak berritz eginik, gure untzia sartu zen Habanako portu ederrean.

95. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Euskalzaleen-biltzarrak aurtengo billera egiteko Ustaritzko erria aukeratu zuala ta ezin aukeratu zezakean toki ederragorik; gaur goizean bildu geran tokia baño egokiagorik ezta izango euskal-billera bat egiteko.

96. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Huna nola chahar denborako neskatch gazteek, ganarazten zituzten delako kalitz (verrue) horiek: Goiz batez goiz jeikirik, zoazi baratzerat.

97. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bederatzi goizez, lan bera egizu, zure kalitza torratuz bare bakotcharekin.

98. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Bertzalde bere gaitzarentzat hainitzek manatzen omen zakoten bere pichetik goiz guziz eta barurik baso bat irestea, bainan ez zen atrebitzen.

99. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Lapurdin hola deitzen dute goizetik arratserat taktak eta taktak, mokoarekin zuhaitz eta harroka guzien kontra joka ari delakotz.

100. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Goizean prest ezartzen dira ttuttu guziak batean ur eta esnez bethez bere sukrearekin; kautchuzko estalgi batekin hesten dira eta denak ezartzen bain-marie delakoan hazi gaichtoz husteko.

101. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Beraz goiz guziez banindoan ihizirat, pala bizkarrean, kanit ez harmarik ez bainezaken oraino zorigaitzez eskura.

102. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Mutiko, neskatoak; goizik; ezkontzen dire, haur danik hautaturik; elgar, beren baitharikako bat bertzearen alderat zaukaten su hartan.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Amaika eroitzapen zar astindu zizkidaten ene baitan. Mixioak euskeraz ¿nola ordea? Ez baita atzo goizekoa. Gabero, gabero, alajaña, zazpi-zazpitan eleizaratuz gero, Jainkoa'ren itza gure elez entzun... Eta, beti, zaarrez zitzaidan iduri oroimena.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Goizeko iru ta erdiak dira.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Domeka goizian ikusten ditu suedar ontzi batek, eta artu ganera gosez otzez ta esturaz erdi-illik dagozan itxastarrak, eta baidakaz Bayona'ra.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Artezkari berberorrek len idazteban Gobiernua arazo orretan zuzen eguala, ta gero, gabetik goixera, ugazabak, jabiak alan gura ebalako, ezetz esateban, ezeguala zuzen Gobiernua.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Euzko abendaren elez AjangizIgokunde (Asentzijo) Igaro dan 17'an goixeko seiretan erri onetako kanpayak bilin-bolaka ziraneko esan gendun beste urtietakuak baño gomutagarriaguak ixango dirala jayak.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Patxi'k be alan uste ixan ei eban eta ikusi ebaneko esan eban: ¡mutillak, larrei dok au goixerako!.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uso tortolen aldaketa ari dala ta, eiztariyak gogor dabiltza ayek arrapatu nayian goizeko intzak biltzen, onen ikurrak eskier ta ugariyago etxeratuko dituzten bezela, tamalez eiza ori gutxi omen dabillelako.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Lezama Datorren igandian, Abenduaren 2'an, goixeko bederatzietan, Kurutzeko elexatxuan meza bat esango da geure irakasle Arana-Goiri'tar Sabin eta il diran abertzalien gogoen aldez.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Eleizkizun ederrak egin genduzan; goizeko saspitan izan zan jaupa ixilla ta jaurnartzia; abertzale geyenok eta gure sendiak izan giñan; gero izan zan gure ikurrin ederra bedeinkatzia, amarretan jaupa nagusija, ta abestutzera etorri ziran Donosti`'o abertzaliak; emengoekin batian ederki abestu zuten.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Oldargi-ren antzokia Teatro de los Campos en bezpera gabian, eta Begoñako Karmel txadonan Deun Iñaki goizian jaupa abestua.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 AGERKAI EDO PROGRAMA Igandian argitalduko degu eta ez da izango nolanaikua, goizetik illuntzera, ba dago zer egin, entzun eta ikusi. UDALA MENDI.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bai, lagun ona, nere atsegiña izango zan datorren igande goizeko amarretan Loiola ibar ederrian danok lagundian izatea bada ordu ortan goien beian EUZKADI etxeko langille zintzoak beribilletik saltatuko dira, eta Gu gera ta gera oju egiñaz. Larunbat aldera arte. URREKO ZOROA.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Eta goizeko zortzi-laurden gutxigotan sartu naiz Eibar'tik Gazteiz'erako berezibillean.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Bijarr goxeko 9 ta erdijetan, Jon Deuna'ren txadonan, Gernikarr Euzko-Batzokija'k eralduta, Iñaki Deuna'ren aintzazko jaupa ixila ixango da.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eguraldi ederraren deya entzun neban Joseba deunaren goxez,¿bai?, eta urrten nintzan beste adizkide birekin.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Urrengo goxian janzkijak ipiñiz batera, kuadernutxuban idatzi ebazanak atzinduten dauz Borrau.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Lenenguari, egun orren goxak, osasun-izpijak ekarri ixan dautsaz, eta pozez beterik imiñi.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakume abertzaliak entzun: Aurretik jakiñan gañian zaudeten bezela eta igande goizian emango diran orritxoak agertzen duten lez, igande arratsaldian elizkizun ondoren izango degu gure batzokian aurreneko batzarra.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Goizero-goizero izparringia eskutaratuta, berri samiñak irakurtzen oitua nagolarik, igazi dan astearte goizean bai benez ene biotza illundu.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Igaro dan igandian izan gendun Mariaren Alabak geren illeroko elizkizuna; txalogarria izan zan, naiz goizian Jaunartzia, naiz arratsaldian Bezperetan urreratu zan notintza ikustia; Irraitu deyogun orrelaxe, danok batu ta benetako euskaltzaliak izateko.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Egun batzuek gure artean igaro ondoren, Bergara'ra biurtu da, goizeko ostro gañeko intza bezin alaya zan Urkiola'tar Karmele, neskatil gaztia.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Joan zan ostegun goizetik arratsera Katalunya'tarren auradi, izenpetzia zala, eta Euzkadi B. Batzaren aginduz gure abendaren ikurrin garbia, aizeari zabaldua dotore egon zan.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Goizean, bederatziterdietan, Batzokian bildu ta Eliz nagusira juango dira abertzale gustiak, ta meza nagusian bertako ta inguruetako abeslariak abestuko dute meza eder bat.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Goizian Usurbil'ko dultziñeroak eta Eusko Etxea'ko txistulariak egingo dute biribilketa.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez gera aztuta igazko oyartzuar, errenderiar, ondarrabiarren goizeko sarrera, eguerdiko Andoaindarrena eta ¿nola aipa guziak?.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Il onen amalauko goizean Eleizako onespenak artu ondoren Jaunaren Besoetan bere azarnasa eman ondoren betiraunderako ludi au utzi zuan.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egin zagun kontu bada igande goiz batean ateratzen dirala guztiak ta... ¡a zer trilluba gure lur pixkak! ¿Eta zer arrapatu? danen artean dozen erdibat galeper ez, batentzat aña apari ozta-ozta.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gertatzen dana, Araudi ori iritxi arren, oraindio gauza askok len bezelatsu jarraitzen dutela, bada lege baten ondore on edo txarrak ez dira gabetik goizera ezagutzen.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Enara, erriyan, da mota alaya, goizetik arratsera bere ega ederrian, dabillera elbita xomorro atzetik bira ta bira gora ta bera kalietan ta goizian goizetik bere kabi ertzetik banatzen danian bere abesti xamur ta eztiyak.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ba, Aberri Eguna alik ondoen eratzeko komisiyo jator bat osatu dala, ta, espatadantzariyak ta poxpoliñak entzayotan astekoak dira ta, meza nagusia Euzko Etxea'ko abesbatzak abestua Sabin gure Maixu illezkorrari ezkeñiko diogula... goizean eresbatza ta txistulariyakin diana izan bear gendukeala... eguardiko konziertoan eusko eresi edo gure gureak diran piezak jo bear litzakela... arratsaldeko dantzaldi guztia eusko dantza garbia izan dedin, askaturako piezak bakar bakarrik jo arasteko Ayuntamentuan Martxial jaunak eskatu bear lukeala ta... baña ixilik Txiprixtin danak batera esan gabe.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Aupa txirrindulariak goiz-goiz irten da guztiok Ordizia'ra.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Irakurle: Ikusi nai badituzu bi bikote oiek tongorik gabe jokatzen juan URUMEA PELOTA LEKURA datorren igandian goizeko AMAR T'ERDITAN.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gutxi, guk nai aña ez, bañan tira asteko or nunbait, gañera batzaldirako izenik eman ez duten asko omenda gurekin etortzeko asmotan eta taldetxo galantak bilduko gera igande goizetan Jaupa Deuna entzun ondoren mendiruntz joango garanak.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Mendian iñoiz ibilli geranok esan genezake zer nolako alaitasuna nabaitzen dan biotz eta gorputz guzian goiz jaiki ta mendi tontorretik gure aberriaren txoko politak ikusiaz.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Batetik igandez goiz jaiki bear dun ortan larunbatez goiz oeratuko da, bestetik ez da goiz goizetik ardandegietan sartuta bertako ke zikiñak irintziaz egono baizik aize osasuntzuaz birikak lasaitzen.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 - Azkenengo egunetan izparringi ontan azaldu dan bezela, Zumarraga'ko Batzokian, goizeko amarretan, Gipuzkoa'ko Erki-Batzar-Nagusia bilduko da, illaren 10'ean.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Goizeko 10 1/2'tan.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Arima egun goizean Muru ta Kurtzeberri ta Udalaitz ta inguruko mendi guztiak edurrez jantzita agertu zitzaizkigun.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -?Luistarra alzera? ?Bai? gaur dezu ordua alegia illeroko jaunartzea, ta ez utzik egin goiz ta arratsaldeko elizkizun.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Meza abestua, itzaldi ta guzti izan zan goizeko amarretan.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Goizeko zortziretan, Jaunartze ta guztiko jaupa izilla izan dogu.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Edo, guduba iñoiz algarrekin edo arrotzakin ixan ba-eben, ¿gudu ori betikua ixan zan, ala goiz-edo-berandu etzan amatyu, eta gudarijak etziran iñoiz baketu ixango?

145. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Udan Batzokijak joanleitikez, jai-egunetan, alboan dagozen erritxutera, nai goixeran Meza nagosi entzutera nai arratsaldetik; eta ordun itz-egin baserritarrari ta ezan zein da geure Alderrdiko ikurritza.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Goizean ludean Narbarterrak emengoen aurka.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Irugarren gunian artu ziran goizan luzez eta guantizko erriko gazteak eta zarrak.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Goizean, zintzakun asko; eguardiyan jariyo; arratserako egosi-egosi.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Urrengo egunez ordia, len bezin beltz goizeko ortzipea.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Aurthen, bertze urtheetan baino goizago barraiatu zaizkigu.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Oraikoan erreberritu behar direneri ez zaiote goizegi dutela, beren boz-emaileen sustatzeko, lausengatzeko eta agintzez hantzeko.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Igande ala astelegun, goiz ala arratsalde; ala elizetan ala merkhatuan ala non nahi, emazte guziak bethi ez buru has, bai buru has; mantilla beltch, labur, arin, argalño bat buruan, Orok bardin, ez baita batere itsusi, eta onhest baita; oraiko hemengo chori ohantze ñimiñoak baino pullitago eta onhestago bi tantoz.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Buruileko goiz bat ederra zen.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ilhargiaren iragaite hori hola iguzkiaren sudurraren parrean ez baita bethi bardin gerthatzen: aurthen guretzat egunaz, bertze aldian gauaz; hemengo arratsaldean, harantcheko goizean; jaz holako tokian ilhun kuku, aurthen argichago; ia bezen chuchen eginak baitira khondu guziak oro, hamar, hogoi, ehun urtheak aitzinetik.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Alha araziko ere dira goizagorik, negu hastera iguriki gabetarik, noiz ahoz biltzen baino gehiago aztaparrez suntsitzen baitute kabalek.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bazoan goizik jendea harat buruz zoin bere untzia bizkarrean.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Igaran ostegun goizan su-deiak bildu du goure kharrikala jente saldo bat; Elichagarian, suia lothurik zen.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Goizeak bat menturatzen bada jorra pochi baten entseatzera, euriak arratsaldeko berriz lurrari loth-arazten ditu langile gaizoak erroz gora ezarri belhar tzar guziak.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Goiz hautarik batez lo zurrungatik iratzar arazi dute biak eta erdietan.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zer bihotz-mina etchekoentzat: goizean ederki, gaten ikusi eta arratsean hil berria eta biharamunean gorphutz etcherat! Jainko onak eman bezo bere loria.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Astelehen goizean Goyetche bi anayak jokatu dira Pelle eta Urriaren kontra.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Astearte goizean elizan hilen meza.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Baño goizean baru austekoa edo otamena ta arratsean aparitxoa zillegi dira.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Urrengo goizean esnatutzearekin, bere ondamendia ikusteaz, izutu zan et recedens abiit andik alde egin zuan.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Jai alai eta pozgarria igaro genduan Jesus'en Biotza'ren egunean: goiz-goizetik elizkoi guztiaren leioak apaindurik arkitzen ziran ikurrin guztiak Jesus maitatiaren biotz irudiarekin apaindurik zeudela.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 GOIZEAN 9 ?'tan batuko dira erriko ta erbesteko ume gustiak Parrokian, Prantzisko deunaren eleizara abesten joateko.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 >Araudiak agintzen dauan lez, datorren Garagarrilla'ren (Urtaillaren) 1'go egunian emen Zornotza'n, goizeko amarretan, egingo dan batzar nagusira dei-egiten dautsegu bazkide gustiai.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Artetarik bai, mezan eta goiz arratsetako othoitzetan ikusiko zinduen; bainan ez zuen nahi gurekilako bertze barnatasunik, misionea ez zuen nahi egin.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Goiz batez halere, nahi izatu nuen mintzatu; nahi nioen ezagut-arazi garbiki bere eginbidea.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Goxeko amaiketan bazkaria atontzeko egurrik be etzan Zubiru-sendian.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Goixean jaunartza abesti politak bitartean abesturik eta amarretan jaupa nagusia txonitza ta guzti.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Karmeldarrak erriko abeslariak lagundurik jaupa polit bat abestu eben eta txonitza goiz eta arrastien euskotarrak ondo ezagun daben Tirsa abak egin ebazan; ederto egin be.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Ikurrin berria ere badaukagu Urrila'ren 24 onetzi genduan beste elizkizun batzuek egiñaz goizean jaun artzen laroetamar inguru izan giñan arratzaldian Galfarsorotarr Luis jaunak onetzí zigun ikurriña gero ibildeun bat kale guzti etan egiñaz (alaxe).

174. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Gaurko arratsaldean bertan olloentzat zaperoa egiñ, aste osorako baba leka igarrak jaulki, biarr goizean billobak errotara eraman-aña artaburu aletu..., ta etxezai txintxo-txintxo dago gañera.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Atzo goizian pasiatu det
Alkate jaunaz kalian:
Lizentzi ori berak eman dit
Ibilitzeko pakian
.

176. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Eta biyamon goxien jun zien aritz ori, arboliori Ondarrura eruteko sei buztarri idi, ta ezeben arbolarik topau; baiña Euliski an eguen etzunde zelayen lo.

177. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0017 Aingeru batek Maria'ri
diñotso: graziz betea;
Jaungoikoaren Semeari
Emon dautsazu sortzea
Goiz, arrats eta eguerdietan
Ama, goresten zaitugu,
Aingeruaren itzak eurak
Guk bere esaten ditugu
.

178. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0017 Jaungoikoaren nai santua
Nigan dedilla egiña;
Izan nadin bai bere Ama,
Baña geldituz Birjiña
Goiz, arrats eta....

179. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0017 Jaunaren Semea gugaitik
Gizon aragiz da yasten
Au maitasun egiazkoa
Jauna gurekin bizitzen
Goiz, arrats eta...

180. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Beraz, zegaitik garbitu dot nik nire biotza,
baita nire eskuak be errubagetasunetan?
zegaitik eutsi ta eutsi egun osoan,
eta goiz guztietan neure burua zigortu?
Areik lez egin bear dot berba esan ba'negi,
zure semeen jatorria ukatuko neuke
.

181. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 GOIZA.

182. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Itxaroz oparotsu datorkit goizean
Udabarri zelaia lez egun-sentia,
Maitez zabaltzen daula goiz-argi joria
Giza-biotz oroen erpin adarrean
.

183. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Goizez oro eder. Bekoki aratzen
Ames urdin goria izarretan dindil.
Lurrari emoteko poz-kezka ta iskanbil
Urruneko argiak dira zurrutatzen
.

184. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Bere onduan norbait...
Gotzon bat letz garbija,
Itxas-axia arnasa,
Goxak baxen gastia
.

185. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Maitaliak bakarrik
Goxabar oztiñian;
Oi, matale gastiak
Goizkorri-babespian!.

186. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Gela-leiora urtenik, begiak ditu urrun...
Eta, azkenez, intziri: Ba-zekiñat, kutun;
Goiztik larratxoria kantuz goora, beera:
I aunat abeslari zeruan gupera!
.

187. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Goiz baten zan. Zerua arre...
Euri-tantak lur gaiñez...
Leia biziz eldu giñan,
Guztiok zure miñez
.

188. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Baiña eurek be ez eben urrengo goizeko eguzkia ikusi, mundu onetan beintzat.

189. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Behin gazte bat ethorri zan Palma'ra goiz goizean Barzelonatik itsas-huntzian, egun bi ugartean igaro ta atzera joateko Mallorca'ko gauzetatik ikusgarrienak ikusi ostean.

190. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Kanbioak atzera eman ziotenerako amaituta zegoan goiz hura.

191. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Biharamunean goiz jeiki zan, beta nahikoagaz Arta'ra joan eta, behinik behin, Palma'ko gauzen bat edo beste ikusteko: katedrala, Bellver'ko gaztelua, eta zerbait.

192. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Behin baino sarriago, etxekoak euren zereginetan ziharduelarik, goiz erdian nahi goiz beranduan, etxeko sukaldera heltzen zan, amaren alde-unadak zelatean zainduaz.

193. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Biramon-goizean antxe esango neban mezea; Kapellatxutik 10 metrora arte eder bat; arte onen azpian egon oi ziran iru umetxoak Ama Birjiña noz agertuko.

194. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Karta bat bialdu deuste goizeon, eta errira joan-etorri bat egin bearrean ipiñi nabe.

195. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Goiza etorri zanian, David'en alegiñak alperrikuak agerturik, pekatuak itxututa, Joab'endako karta bat eiñ eban, eta Urias'en eskutik bialdu zetsan.

196. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta gertau zan, belarri luzion zoritxarrerako, euren eguneroko ardureri beittuaz, senarrak esan zetsala emaztiari: - Bixar goizian-goiz jaiki biarko dogu, gure frailliok zer diñuen beitzeko; bata ba gizen gurixena dago eta ondo izango da iltzia odolostiak eitteko.

197. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Goizeko batzarrean zer erabagiko ete zan, larri egoan Juda....

198. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Goizeko batzar osoa batzaldu zaneko, an, bazter baten, buru-makur egoan Juda... zidarrezko ogetamar txindiak sakelean... begi ta belarri adi adi....

199. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KONTXESI - (Irripartsu au ere) Ni berriz, goizean eldu naiz Deba'tik nire aizpa maitearekin eguna pasatu ustean eta berarekin kalean arkitu naizelarik, esan dit oraintxen zentozela txangotik. Dakuskezunez, gure kunplimentua ezta neurriz gaiñerakoa, neurrikoa baizik... Ta txango ori ondo egin al-duzu?

200. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 Noraezean ibiltzeak, berriz, bere arriskua zeukan, urreratu bearrean erabat aldendu baiditeke eta orregatik eguna argitzen asi arte zai egotea erabaki geniñan. Gaur goizean atxeman dizkiñagu iru gizonak neke aundirik gabe, baiñan, zorigaitzez, gorputz besterik ez itunan...

201. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 PERU JAUNA - Itxasoa bare eta eder dago. Atzo arratsean ez nukean esango gaur goizean arrantzara atera bear genunik.

202. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ateratzen uzte ba zaitue bai. Gu deitzera ez datoz oso goiz. Ez bait gera bakarrak izango ta gutaz aztuko ziran.

203. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0394 PERU - Emen bertan edo sagardotegian.
MARIXA - Enazak zai iduki, e?
PERU - Ez, ez, ez. Goiz etxeratu bear degu.

204. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Gernikako. - Ona Bizkai'tik artu dugun eskutitz baten zatia: Muxika-n ango bertsolari zaar eta gazteekin bertsotan goizeko laurak arte bezperan izan, eta urrengo goizean Severo Altube jaunari Gernikan egin zion bisitan, bertsolari berri batek, baiña usario zaarren zalea danak, berriketaldia izan aurretik kantatu zizkan bertsoak.

205. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Aizpa txikiak eztai-soñuan
Illargiaren leñuruan,
biribilketa asia dute.
Izar-dantza da zeruan.
Zeru illuna dantzari txuriz
galtzen doa goizeko argiz:
Eguzkiaren etzan-lekura
jo du Illargiak maite-irriz.

206. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 4- Ba-nago, ba-nago...
Goizaren idorra!
Sumatu dut noizbait
gorputzaren lorra.
Intzik ez daneko
da fede legorra.
Ez dut itzuri nai
burruka gogorra;
emango du Yaunak
guri dan goporra.

207. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 ez belauniko
zutik
zure egia gurea
oyuztatuz
baitare gezurra
urrezko bigantx kiaztatuarekiko jaurespena
Pazko-goizeko giza eorzgabearen gorpua soiñean
bezperako gantzugalluz ta likurtaz
eta illobia seilluz ta utsik

208. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 ez esan,
Udalen
goiz garbiko
eguzki intzetan,
buruz-buru,
aizearekin zibu
ta, kulunka,
ari diranean...

209. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Goizeko laurak ziran zalditik jetxi zanekoan, artean ordu erdiko bidea semearenaraño.

210. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Udako goiz eder bat zan.

211. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 Prankotarrak sartu ziranean, Upeltegi'ko Joxe kanposantura goiz batean eraman eta lau palanjistak: pan-pan! lau tiro eman eta seko utzi zuten.

212. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 Bigaramon goizean biyurtu ziyon zigarrontziya Zirilori, eskerrak emanaz, eta onek gorde zuan.

213. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0091 - Egia ote da ori?
- Ez, jauna, senarrak. Ardura gabekotxoa da nere emaztea, eta sarritan ibilli oi da erropa zikiñakiñ ni lotsatzeraño: oitua nago orren erropai autsak astintzen, eta astelen goizian, ikusi nuanian orren soñekoa autsez beteta, asi nitzaion autsak astintzen zigor batekiñ, eta, nik pentsatuko nuan ba, nere emaztea soñeko arren barruan zegoanik?.

214. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Igande goiz batean, erraldoy bat ikusi zuan basoan, eta beriala igerri zion bera arrapatu nai zuala.

215. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Biaramon goizean erraldoyak amorru aundia artu zuan Dik'ek ezer ez zuala jan ikusi zuanean, eta kartzelatik atera, ta gogorkeri aundiz aoa irekiazi ta jatekoa sartu zion.

216. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0173 Egun batean, goizeko amarrak inguruan, mutil batek deitu zion Don Lucas'eri:
- Maixu jauna, maixu jauna! Perico igesi dijua -.
Don Lucas eta umiak erten zuten ariñiketan atera, eta ikusi zuten perico bizirik al zuan aguruena egazka nola zijoan eskergabe ura, andik urrutira ikusten zan baso batera, mexico'tarrak Huasteca esaten dioten basora, bera bezelako millaka ta millaka egazti berritxuz beteta zegoan baso batera.

217. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Iganderoko gauza zan, onetariko solas-aldia:
- Mezatan izan al zera?
- Bai ba, goizekoan izan naiz, zazpiretan, gero mendirantz, bizkor joateko.

218. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Baiñan gazte gutxi joaten bait-dira goizeko mezatara!

219. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Goizeko mezatan izan ziran atsoak, errosarioa, parra parra alare, meza bitartean errezatu ondorean, gertakizun eta saio egokiak egiñik zetozten atadirakoan, gizartekoen solasak asteko.

220. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Goizegi asteak ba'du beste oker bat ere.

221. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Urrengo goizean, mendiko bide-txigor guziak artzayez beterik ageri ziran.

222. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Txistu joka aditu det goizean gure Joanes, bere gurdiaren aurrean arbi-billa zijoala.

223. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Ez dakit zergatik, baiñan goizean esnatu naiz gogoa oso illun dedala.

224. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Gure aita-amak gau batean, uste gabe Kapitan sukaldean utzi zuten atea itxita; lotara joan ziran, ta urrengo goizean, sukaldeko atea iriki zutelarik, sukalde artan zeuden gauz geienak, Kapitanek puska-puska egiñik utzi zizkien.

225. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0074 18 urteko adiñean arrotasunik ez duten mutillak, intza gabeko goizean, bareak baño motelagoak atera izan oi dira.

226. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Zer zabiltzate emen, orren goiz?

227. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Arrazkero, goizak poz berria zekarkion neskatxa maiteberari.

228. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Goizetik goizera alkarren berri jakiten joan ziran gazte biak: - Egun on, Rosa.

229. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Banuan eper-txakurtxo eme bat la Chispa erdi-kaxkar, erdi-basati, baño oso bat beti nerekin zetorrena; berekin juan oi-nintzan goiz askotan Charca'raño, erritik legua ta erdira, Portugal'eko muga-aldean, eta ez giñan iñoiz utsik etxera itzultzen.

230. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Alperrik baiña! Goizeko seietarako kalean zen ostera, Pernando kakalearen inbiri gorritan.

231. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Antton'ek goiz artan jakin izan ba'lu Pernando'k lotarako erabilli zun anterea (I) Treta, ardid, a ze baldekadak artu bear zituan urez gure adar-jotzalle ajolakabeak.

232. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0072 Bazkari on baten aukera izaten ba'zuten, ez batak, ez besteak etzuten biaramon goize'raño presik izaten eta gaberdi-zaharretan (I) Gabean berandu etxeratu oi ziren berebiziko mokolloarekin.

233. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0343 7. Eguna joan da,
gaua eldu da,
joa nauzu,
goizeraño ni
oiuz oiu.

234. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Goiza erdiratu zan garaian, zalpurdi arin bat irten zan Dorronsoro'ko ataditik eta zaldizaiaren esku-zigorraren otsera, laugainka irabazi zuen zaldi biak bidezabala ta, asi baizen bizkor eutsi zioten luzaroan lenengo ibiliari.

235. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0238 Goizeko argiurratzeari ezetzik, eguzkiaren etziteari ere azken-agurr ozen dagioe bizidun geienak.

236. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Panama'ko itxas-lepoa igaroteko baimena eskatu dugu; baiña biar goiza arte geldiarazi gaitute.

237. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0127 Ostiralean goizago gure Jauna artu nuan.

238. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Urrengo goizean, Anbrosio'rena deitzen dan elizara eraman genitun.

239. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 Gero, ez galtzeko, semeari besarkada biozkor bat malkoz eta lirdingaz betea eman zion eta itzul zan baserrira, urrengo goizean Etarteratzeko.

240. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Urrengo goizean, berebilla etorri zitzaioten, ta Lezora.

241. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Eta erabaki bezela, txintxo asko, zein goizago zein beranduago, emen bildu giñan amarraren eguerdirako.

242. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Guziak bizkor zoazten yuduen aldabeetara goizeko oparia eskeintzera: bildotsa lepo egiñik, opamaiaren ertz-zokoetan beraren odola ixuri, ta Gurenean goporrak lurrin-yario ezarri ta edaleskeintza egiñik oparia bukatzen zuten.

243. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Goizeko ordu lenak Yainkoarekikoetan emanda gero, esku-lanean asten ziran, bizibidea ateratzeko: etxarte ta kale biurrien ertzetan yartzen zituten edotariko zerak: etxarte ta kale biurrien ertzetan, altxabe-baztarretan azokarisail kopurutsuaren inguruan ale, igaliak salgai; aruntzago, eun gorri, ubel eta urdiñak, tupiki, ta burnizko atuxak, trebe antzetsu ta igurdizi aundikoak; bestekaldean, pitxiak, atxonak, olioa; bideburuetan gizakume tirlu izugarria eskulanean ari zan agiri-agirian: yudu lankoi artean lan-zuririk ez da.

244. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 An ari ziran kistar berriak ere yardunean: guziak ikusgarritzat zuten aien elkar-maitakuntza ta yainkozaletasuna: goizeko bederatzietan, eta arratseko iruretan lanaldia eten eta berriro yauretxera yoten zuten.

245. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antza dunez, bertan goizik sartu ziran bide berriaren lagunak.

246. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Beren uste ustelak, ezurteko sagarren antzera, arrak yota daude: ta aize putz andi bage, adar gañetik eroritzen diran sagar ustelen antzera, goiz edo berandu, ustelduta lur yoko dute.

247. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Donibane goizean eguzkia dantzan ieikitzen dala diñoe; goiz artako bustialdi ta garbiketak onak omen dira urte osoan eritzeke irauteko; elorritxuri, lizar abar, ira-loratua t.a. leio ta ateetan ezarri ezkero, tximistarekiko babesgarririk ziurrenak omen, baita Donibanez atarian iraurtzen dituten belar eta loreak ere.

248. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Simeon zeritzan eta Jainkoaren bildurreko gizona zan, eta Jainkoak aginduta zion etzala ilko Salbatzallea ikusi gabe. Goiz artan, Jainkoaren deia somatu zuan Simeon-ek, eta Tenploruntz abiatuko zan, joanetorri zebillen Jendearen artetik, mutil koskorren algara eta uriaren iskanbilletatik.

249. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Gerezitegi, urte-sasoi onetan loratu, zuri-zuri loratu eta xoxo ta billigarra-koka-leku gañera, kantuz goiz-goizetik alai.

250. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Goiz asi ziñan zu ere kantuan.

251. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0010 Zu, gure artean utzi zinduan Jaun onak, goiz asitako jardun esnatiarrari guretzat jarrai zenezaion...

252. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Goizean edozein ordutan entzun diteke meza Santua, Artzuloan edo beste Elizetan.

253. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Bañutokiak goizeko zortziak aldera irikitzen dira eta egun osoan zabalik egoten, eguerdiko ordutan ez beste.

254. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0204 Ondarrabin ostatuz zegoela, egun batean illunabarrean goiz erretiratu omen zan etxera, bañan orduntxe komeriantiak etorri ziran errira soñua joaz.

255. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Jesusek erantzun zion: Nik erabakirik neukan pekatarientzat zu sare izatea, inpernuko sugarretan erori ez ditezen; pekatuaren gau illunean bizi diranai argi egitea; etsita daudenai itxaropena ematea; damuturik daudenenzat berriz goizeko lanbro gozoa bezala izatea.

256. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Goizeko ordu batetan (Ipar-Ameriketako gaueko 8-ak), 6-garren Paul Yankee Stadium'era yoan zan meza ematera.

257. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Goizeko 3-rak baiño geroago (Ipar-Ameriketako gaueko 9 ta erdiak), 6-garren Paul berriz egazkinlandara, Erromarako itzulia egiteko.

258. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Guziok ikasten ari gera, ta goiz edo berandu sortuko zaigu, Jainkoak nai ba du gure Fr. Luis.

259. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Goiz antzean baserritarren batzuek, sakelean dituten txanponak jokatzeko asmotan Portaleta'ra inguratzen diranean, ikustekoak dira.

260. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Eta oraindik, goiz edo berandu, neurriak artu bearko dizkie, Elizari kaso egin gabe, beren bidetik ibilli nai dutenei.

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0293 - Nire lenengo bertsoa goixean etxekoei diadar egiteko egin neban.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0033 Ez dira gaur goizekoak esamesa auek.

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Atal osoa irakurri nun Olabide'renean, eta au ikusi: Ika. 30, 24: Espa ta aserreak bizia laburtzen dute, ta kezkak zartzaroa goizegi dakar.

264. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Jai goiz batez entzun nuan, izan diteken alkarrizketarik motxena.

265. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Halabainan, zer poz izan dezake oheak urrengo goizean, ta ondorengo gabean, ta geroko egunean ere ta aurreragoko luzaroan lo egon beharko duela dakienarentzat?.

266. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 Goizetan eta aratsetan Jesusez orroituz, eginen dut: Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Sainduaren izenean.

267. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Goizeko ihitza edanik, iguzkia hasi zen azkar berotzen, sugea berriz etsitzen.

268. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0255 Bere errapeñoa esnez bethetzeko
Eta hola bere pittikaren hazteko,
Goizean goizik alharat joan beharra,
Bere heiatik jalgi zen ahuntz zaharra,
Bere ume maitea barnean utzirik
Eta athea firrilaz hets-arazirik,
Pittikari erran ondoan beharrira:
Nehori ere idek Jainkoak begira,
Nehori gero, haurra, zure onetan,
Non ez dautzun lehenik garbiki erran:
Pujes! Pujes, otso moro
Eta harekilakoak oro!.

269. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Oi Manechak, oraikoan
Altcha kopeta gizonki!
Trufariek gurekilan
Beharko dute ikusi...
Zer uste dute, marrakan
Belharrez girela bizi?
Etche bazter alhorretan,
Goizetik arrats izerdi,
Ikusten da, artho-jorran,
Manech anitz, alfer guti!...

270. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0146 Azkonchilo-Mukurruteiko nausia argi-zirrintan jeikia zen goiz hartan.

271. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0046 Atzeko isatsetik zintzilika arri bat iluntzean jartzen zion eta urren goizerarte etzuen astoak arrantzarik egiten ta errotariak ederki lo egiten zuen.

272. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0056 Urrengo goizean erreta arkitu zuen.

273. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Luzaz eta luzaz pentsaketa arizanik, deliberatzen du gaixo nexkatoak, hobe duela hirirat joaitea; eta goizegi ezkonduko dela, aski bizipiderik ez duen mutikoarekin.

274. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Biharamun goizean, Maritxu-ren ama atxemaiten du bolanjerian: - Xuk bederen untsa jaten duxu hain segur?.

275. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Bethi goizean goizik abiatu, akhuluaz ernarazten dituela, malin eta ildoari hasteko lotsa diren, idi adar haundi, ezin iratzartuak.

276. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Zure chichtuak, besta goizean jauz erazi behar du mendi zilhoetan lokharturik dagon oiharzuna, bizia ez baita terren-kenten bethi berdin, kirets eta atsegin gabekoa.

277. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Gisa hortan, jadanik erran dugun bezala, bilkura goizeko bederatzi orenetan hasi zuten.

278. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Bainan hautatu zuten lan-geia zaila eta nekhea zelakotz, orthografarik ez zuten, ez chuchendu ez berdindu aratsaldean, goizean baino gehiago; beldur gintazke asko phondutan ez ziren ere soberarik akort, eta pochi zonbeit hizkatu zirela.

279. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Dena den, sail hori utzirik eta pilota partida eder bat ikusi ondoan, goizeko hogoi eta hameketarik hamasei gelditu ziren oraino arats hartan berean elgarretaratu zirenak, eta horra nun, orthografa aldi huntan bazterrerat utzirik, eta beharrik, erabaki hau hartu zuten: Eskuararen beiratzeko, zaintzeko eta haren alde lan egiteko, batasun bat eraiki behar zutela, eta berehala.

280. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Lanean ari zen gauak gauari, aratseko hamar orenetarik goizeko hiruak arte.

281. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0065 Astelehen goiz batez, tranboa hartu nahi zuen etcherat erretiratzeko, bainan diru pilik ez zuen zarpan....

282. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Goiza alletu zenian, gosaldu eta aitari deus erran gabe, beraren kordiona artu ta asi nintzen prueba egiten.

283. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0145 Chede zina: Ez ditut sekulan huts-eginen goizeko eta arratseko othoitzak.

284. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 7. Goizean goizik argia baino lenago, ta mantila beltza buruan duela beltzez beztirik esposatzen dute gaizki bizi izan den emazte berria.

285. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0119 Xalbador
Ohea bezain zer baliatzen
ote da gure bizitzan?
leku pausakor obeagorik
nehon ez ditaike izan;
andik kanpora ertetzen gira
egin-bearren peskisan,
astia izanez goizean ere
geiago egonen nitzan.

286. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Oraiko ustez, laraunbat goizean luzeko partida eder bat ikhusiko dugu hameka orenetan. Zer bi egunak pilotaren adichkidentzat!... aroa alde badugu.

287. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Luzean.- Iragan igande goizean, gure pilotariek Louis Madré, Jean Etchevers, André Ihidopé, Pierre Darmendrail eta Jean Partarrieu botari erhautsi dituzte Saratarrak: Aguirre bi oneak, Larronde, Doyharzabal eta Eusebio botari: 13 eta 5.

288. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Pilotako astea.- Urthe guziez egiten den pilotako astea, gure herrian asi da aurthen. Igande goizean, meza nagusia haundienean kantatua izan da, elizako kantariekilan. Okasionezko predikua egin dauku, Idiartegaray jaun aphezak, gure joko ederra laudatzen zuelarik, arbasoen ohidura zaharrer jarraikitzeraz geroz.

289. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Goizeko 9etan, herriko eta marinako buruzagiak bilduko dire marinelen aterbearen ainzinean eta ganen oinez Socoarat, Arin batasuneko klikak lagundurik. Hamar orenetan, Socoa-ko fuertean emanen da meza nagusia, haundienean. Hameketan, pilota partida, Harambillet-Barenne eta Laduche-Frédéric Dongaitz-ekilan.

290. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Biharamunean, goizeko sei orenetarik hasirik, hanitz jende hiru mezetan. Handik landa jende andana gaitza bildu da plazarat, eliza-aintzinerat, Beskoitzerat joaiteko Notre-Dame du Grand Retour beilarat.

291. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Igande goizean jaun Misionesten kaperako aldi. Kolejioarekin betan, urkhaitarrek hor zuten Ama onaren ikhustea. Beren jaun erretor maitea buru, hor zien gutiz gehienak. Aratsaldean, bezperako jende ostea hurbil berriz bildua zen Ama onari gorthe egiteko Lekhumeko juntarat. Besoak airean, gogotichko khantuz ari ginen denak, gure erdian ginintuela. Bordarrampe, katedraleko jaun aphez nagusia eta Narbaitz jaun kalonjea, diosesako obren buruzagia.

292. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 GERLARI OHIER.- Hunen hamekan, bitoriako egun handia gerlari ohi guziak gomit dira, goizeko bedeatzietan Haritz Barnen egina izanen den biltzarrerat. Han mintzatuko zauku Jean Amespil jauna, batasuneko buruzagia.

293. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aguerrek partida ona egin du. Bainan dea ez zelakotz trenpian, ala hastetik sobera lasterkatu delakotz bere lagun gaztearen sustengu, uste ginuen ondarrerat anda eta fuera usaiako oldarrean buhatuko zuela partidaron akabatzean, bainan ez da aski goiz lothu.

294. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bainan biharamun goizian, espantuak sartuak tzazkoten umil-umila ehunka Anamitak guri buruz zagozin. Eguberdiko bandera frantsesa beizik etzen nehun ageri.

295. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Dantzariekin.- Begiraleak deitu batasuneko buruzagiek jakinarazten dute, dantza eskualdunetako enseioak asiko direla, 15-etik goiti. Huna zoin izanen diren egun eta tenoreak: Muttiko ttikientzat: asteazkenetan, aratsaldeko seietarik eta zazpiak artean; mutiko gaztentzat: astelehenetan, zazpietarik zortziak artean; nechka ttikientzat, igande goizetan, meza nagusi ondoan, eguerdi eterdiak artean nechkatcha gaztentzat aldiz, astelehenetan, zazpietarik eta zortziak artean.

296. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Goiz hormatu hautan, argi-izkilaren ondotik, herrian bazterrak geldi eta ichil daude.

297. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bakotchak gure herriko colia ukan dugu eta eskermila gutaz oraitu diren-entzat. Orai uste dugu, fitesko gure herri alderat itzultzia; ez baita goizegi izanen, emen denak eneatuak baigira. Zuen berriz laster ikusteko esperantzan, emengo eskualdunen partez gorantzi.

298. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 1870-ean Angleterra ez zen aski goiz ohartu goiti ari zela Alemania, eta Frantziak jo zuen peko erreka.

299. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Dulun, dulun, dulun! bidez bide, chendrez chendra, eta ez nahi baino goizago, hor hurbiltzen dira Bazterretchetik.

300. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Akitua bazira jeikitzean edo goizegi edo berantegi zira jeiki goiz huntan...

301. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 - Goizetako erreveillaren tirrinta hortaz zer dio medikuak?

302. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Ene arreba Jeaninnek (medikuak ez ditu ikusi nahi ere) erran daut jakintsunek hobeki eginen zutela nechkatoak nola beti gazte atchik pentsatu balute goizetako erreveillaren tirrinta okastagarria baino.

303. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Nor edo nor gerta baladi etche berri bat egin beharrean presenta herriko etcherat asteegunez goizeko hamar orenetan Chehetasunak emanen diozkate.

304. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Jar tokiak gelditzenaal dire aintzinetik, Gure-Etchean berean, goizetan, hameketarik eta eguerdi eta erdiak artean eta aratsaldetan, bortzetarik eta zazpiak artean.

305. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Beraz igande goizean mezanausi eder bat izan dugu, gure jaun erretorak emana.

306. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Loia eta Haizabea-ren arte hartan, asteazken goizean, arraintzari batzuek aurkitu dute andere ongi jauntzi baten gorputza itsasoak botaia.

307. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Zer izanen den chuchen ez dakigu, bainan diotenaz, goizian, etcheko anderek kausituko dute bazkariaren moldatzeko edo laguntzeko baliatzen ahalko duten plat zonbait prest-presta.

308. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Haatik ez dira goizian salduak izanen aratsaldean agertu behar dituzten joste lanak.

309. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Amodioa zer zen nik ez nakien orai duela zonbait denbora; maluruski neretzat, gauza horren berri ikasi dut aski goiz.

310. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Primaderako goiz ezti batez, ostatu zolaren garbitzen ari nintzelarik, pentsamendu sendimendutsuenetan airatua, gizon gazte eder bat etorri zitzaitan nere ganat eta zerbait edari galde egin zautan.

311. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Goizeko bostak aldean, etorri da Lopez poliz-nausia. Asi zaut joka lehenik liburu batekin, gero ostikoz. Jotzen baininduen tripan ere, erran diot, tratamendutan nintzala sabelean nuen auses batentzat. Bainan, ez zaukan hortaz axolarik.

312. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Iragan Errepublika goizean, gure hunaindiko iru Probintziak, hasi Hendaiatik eta Santa Grazi kaskoraino, izkirioz beteak ziren.

313. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Goizean 11 orenetan: Birletako Konkurra, sari ainhitzekin.

314. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Gauerdi artio ez da halako nahasmendurik izan eta goizeko biak irian ainitz etxerat itzuliak ziren.

315. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hots, goizeko seiak artio arizan dira itsuski kolpeka.

316. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Kanpoan zen Pompidou lehen minixtroa.Ebiakoitz aratsean Pariserat jin delarik, gobernuko bere lagunak eta Errepublikako Presidenta ikusi ondoan, telebixtan mintzatu da, laburzki bainan fermuki, erranez astelehen goizean berriz idokiko dutela Sorbona, eta legeak ahala eman bezain laster libratuko zituztela preso ziren ixtudiantak.

317. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Erran bezala, astelehen goizean ideki dute beraz Sorbona, handik kenduak ere zituzten jandarmak.

318. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Astelehen goizean egin dute lehen bilkura hori, eta diotenaz omore hoberenean hasi dira mintzatzen, bakotxak erraiten zuela bere gogoaren berri Vietnameko gerla hortaz.

319. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 - Ni ere ederki lertzen nau orrek; biar lanera goiz joan bear eta orregatik ainbeste denbora lo egin gabe.

320. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Goizeko egun senti gozoa maitasun berbetan datorkigu.

321. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Erein bear diran batsuk ara emen: artoak, indabak, bainak, udarbi edo erremolatxak, berengenak, kalabazak, tomate ta piperrak, salsifis, udarako rabano zuria, udazkenerako txikori kizkurra, gisante txikiak, goxetiko meloiak, pepino ta perejille, kardu zuria, kipulatxoa, alpalpa.

322. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... benb 00001 Gabaz dabiltzazanak goiz edo berandu alperrik galtzen dira eta neskazartu.

323. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gaur goizean zure izenpea daraman idazki bat artu det.

324. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Gabetik goizera, gizonen mundura bultzatua izan nauk.

325. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Zer egun epel du, txoriñotxo,
zeuri dundupean!
Magal xabalik goixa da gosho.

326. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0070 Gure Joxepatxu'k eta Erramontxu'k ipiñi daben arpegi erie, gaur goxien, jaiki eran, entzun dabenien radixo ori ekarteko asmuetan gabizela.

327. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Urrengo goxian sorgiñak esan eutson: - Gaur ezpa-dakastazu urre orizko txinddija, betiko joputzat eukiko zaitut.

328. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Urrengo goizean, goiz esnatu nintzan eta bereala dei egin nien nere guraso ta lagunei, gau artako ametsen berri emateko, baiña ez nuan izan erantzunik. Berriz ere deitu nien baiña ez nuan izan entzulerik. Berriz eta berriz ere bai, baiña dana alperrik.

329. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Goizean zan, egunsentiaz batera.

330. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0022 Maiatzeko domeka hatan eguzkia min-min etorren eta mutikoei goiz sargoritsua luze egin jaken, batean herriko erlojuari begira, hurrengoan hodei txikiei ta gero hodei moltzoei begira.

331. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Goiz jagiten zan beti eta gelarik gela ibilten zan etxeko bazter guztietatik.

332. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Lehenengo eguneko goizean, Clara, esan eutson amari, itzi egizuz neure kontura etxeko arazo guztiak.

333. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0015 Hurrengo goizean ez eban euririk egiten (Irlandan gauza arraroa).

334. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0069 Ez dakit zelan, goiz argi baten
Agertu ziñan nire auzoan...
Leio azpiko karel zokoan
eder bai eder zendun emoten
.

335. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0069 Leio ertzean gurutz besoak
So dagitzut nik goiz eta arrasti;
Soaren truke daustazuz josi
Maitezko ezten garrez eioak
.

336. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0060 EUSKERAREN MALKOAK
Zergaitik dagoz goiz eder ontan zure begiak
negar ta malkoz bustirik?.
Zergaitik zagoz miñak artuta izadi dana
baitago pozez alairik?
.

337. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Oartuko dot zelan euzkia agertu oi dan
mendi-ostean goizean;
zelan diztira ederrak galduz estaldu oi dan
geldi-geldiro gabean
.

338. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Oartuko dot amona zarra goiz-illuntzetan
abots biguñez abesten;
eta ondoan bere illobatxu txiki-polita
seaskatxoan lo eiten
.

339. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Zelaiak ikus bere maitea. Nik aur-aro...
Gaur leioa urreztatzen daun eguzki minduak
maite-edurtzako nardok usaintzen dauz berriro.
Goizeko eguzkitan artzen eustazan berak!
.

340. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Egunaz esnatutzean
Ai!, ze atsegin, poza,
udabarri goiz batean
itxaropendurik biotza,
txorien txintadapean
.

341. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 208 Eumeo.- Onezkero, o Melanti, itzar, bela egingo dok gaualdi osoan, merezi dokanez oge bigun orretan etzuna; ta ez yak oar bage igaroko urrezko aulkidun Egunsentia, goizaren alaba, Okean uretatik jagi oi dan orduan, ik eure auntzak senargaiai gosaria gertateko ekarri oi dokazanean, ain zuzen be.

342. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0035 Egunsentia egin zanean, Belen'go errixka goizeko laiñoaren artean galdu izan zan.

343. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Goizeko oparia.

344. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Goizalde baten, eguna argitu aurretik, eleizako atea zabaltzerakoan, goizetan edegiten zan ate txikiaren inguruan geratzen zan zokondo baten, otzaratxo bat egoan.

345. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Begietako makarrak sakristauak baiño goizago garbitzen ba dakigu beintzat.

346. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Begietako makarrik be ez genduke eukiko, nai ta goizeko iruretan kanpaiak jo bearra artu.

347. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Pozago jaikiko nitzake goizeko amarretan eta txokolatea artu.

348. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0109 Goizeko lauretatik laster kalian agertzen zan.

349. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Gaur goizean ohe burukoa barriztau egin behar izan dot: Xto. ANEMIREN ETA NI.

350. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Eta urrengo goizean jagi ziranean, alaba batari esan eutson amak:
- Joan irugarren eiztari orregana eta esaiozu: aita, artu ura eskuak garbitzeko.

351. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Goiz aretan ez egoan asarre egiteko astirik.

352. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Amak, goiz aretan, buruko txori ori ipiñi eutsanean, txori orrek gozokutxatil-korapilloa dirudi, esan izan eban Santi'k.

353. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0090 - Gaur goizean esan deutsudan legez hasi zan Rikardo, zuk lan egiten duzun fabrika hortako uzaba nire aita da, eta zuretzat leku eta egoera on bat erraz lortu neike.

354. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0005 Goizeko eguzkitan Mariñok jaiak ospatzen hasitako herri bat ikusten eban.

355. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Bada ezpadan hoba zan goizegi joatea.

356. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0107 Gona polita daramazu, esan eutson Begoñak Kattaliñi goiz baten, non erosi dezu?.

357. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0129 Biharamon goizean Pont Saint Jean deritxan zubitik Garonne ibaia atzean itzi ta Paris'ko bidetik sartu ziran.

358. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0019 Bihar, goizeko lehen orduan beteko ditut paper guztiak, eta diruarekin barkuz aldegin.

359. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0039 Baina maiatzaren 16 ha nire bizitza guztia bideratu zeikean egun bakarra neban, zeren goiz lainotsu haretan karrerea amaitzeko falta jatan azterketaren azken konbokatorian nengoan-eta.

360. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0063 Lo ere ondo egin eta goizean ez zan izerdi patsetan esnatu, aurreko egunetan bezalaxe.

361. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Goiz honetan guztiz nekatuta aurkitu dau bere gorputza, eta antza ez dauka jagiteko gogo handirik.

362. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Milosek erlojurantz zuzentzen ditu begiak, eta nahiz eta gela garbitzeko goizegi dala ohartu, sartu daitela dinotso, premiazko gauzaren bat dalakoan.

363. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Urrengo goizean gaiok gurdi baten eldu ziran, eta astirik galtzeke, etxe-konpontze ta apainketeari emon eutsen, baita alboko estalpean bearrezko egokitze-lanak egiten jardun eban.

364. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Goiz artan, elurrez estalitako zabaldiari begira ta begira ari zala, gose gorriak eragindako erratoitzarrak, arrapagai bizi baten odol epela zurgatzea amets egiten zuan.

365. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Gaur ehun urte, Zapatariko etxean, goizeko bederatziretan jaio zan mutiko bat, Juan Bitor izena jarri eutsen.

366. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Toki onek egunero zaindu ta gordeten ditun 40 umeak goizetik datoz bertora, goizeko 6,45'rako nunbait, eta ondoren euretatik bakotxa zeregin bereziakaz talde ta mordo txikietan eratzen dira.

367. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Beste goiz batean be zelairantz artu dozu.

368. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0088 Goizeko 11,30'etan meza nagusia itzaldi ta guzti; ondoren 12,30'etan, betiko aretoan, sariak banatzea, olerki sarituak irakurtzea, poesiari buruzko alkar-izketa jakingarria, ta abar.

369. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Orain goiz eta eberdi-aldian izaten dira merkatuko salerosketak, baña leenago, guda-aurrean, eberdi-inguruan asita arratsalde erdirarte izaten zan eta periara joaten zirean gizon eta mutillak gaberarte ibilten zirean: Jaia izaten genduan, ba, astelen atsaldea.

370. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Goiz atan bonbak jaurti ebezan, ba, Aiangiz eta Mendata'ren bitartean dagoan Marmiz auzo-unean be eta Gipuzkoa-aldetik igesita egoan emekume bat il eben, bertan, ingurukoeri bildur-ikara aundia sarturik.

371. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 Apostoladuko Kofradixiaren partaidientzat Korpus egunekua da urte guztiko ospakizunik garrantzitsuena, eta Meza Nagusira joaterik ez daukoiñ ezkero, goizeko zortziretako mezatan izango daue jaunhartze jenerala.

372. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Ta Kepa'k, besteko barik, buruz bota eutsozan goizean erositako paperak ekazan gustiak; nai leukazala geyago be, baña txanponik ez sakelean.

373. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Goiz baten ondo-ezak jota ogeraturik, osalariak konturatu orduko lan andijak egin ebazan geixuak aren gorputz aulean.

374. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Eta urrengo goiza izendatu zan, goizeko seiretan asi eta kotxeak urteten eban ordurarte, au da, zazpi ta erdiak arte, dirua eukanak Blas Iturriza kontulariari eroateko.

375. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Larunbat illuntzetan garbitzen ekian, eta legortu baiño len jazten eban igande goizean.

376. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Laster esango dau Rose'k bere Oroitzetan bear izanak estutu eta Elise'k goiz baten esan eustan: zortzi egun barru etxe-bizitza aberats baten jaube izango zala, zaldi, kotxe eta pitxiz beteta... edo bestela bere burua errekara jaurtiko ebela.

377. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Gernikako Batzarretxea aldunez ta ikusguraz bete beterik egoan goiz baten zadorlaria (sekretarioa), oi ebanez, guztiak entzuteko eran Mundaka lenengo aitatuaz, aldunai banan banan dei egiten asi zan, bakoitzak bere ezaugarria maipurukoai erakusteko.

378. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 Egun sentiagaz sareak jaso ta uts edo bete, portura goizean, illuntzean barriro urteteko.

379. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0065 Kakota= moskorra. Goizeko aizea onen.

380. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Zuzen ibili nahi duenak, egunaz ibili behar
- Teilatupe asko, buruhauste asko
- Ez da beharra bezalako mutilik
- Gauean berandu, goizean maingu
- Bizi dena, nundik edo handik agertzen
- Eskopeta hutsak bi gizon ikaratzen, beteak bat
- Jende ostea haundiago, haren bihotza itsuago
- Gaztekin ez dabilana, haren bihotza itsuago
- Gaztekin ez dabilana goizik zahartzen.

381. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Galtzak ere salduko luzke zurrutaren truke
- Nexka zaharraren etxean, haize hotza goizean
- Harri koropilatua ez da sekulan oso
- Bakardadea, oitura txar guzien iturria
- Baserritar kalezale, etxe ondatzaile
- Bataren gaitza bertzearen ona
- Batari harriaz, bertzeari ogiaz
- Batek mila balio eta milek berdin bat ere ez
- Beldurra itsu
- Beldurrak mahastia zaintzen.

382. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Kanpoan uso, etxean otso
- Etxean ikusia, umeak ikasia
- Umearen zentzuna, etxean entzuna
- Senar duenak jaun badu
- Gaztekin ez dabilana, goizik zahartzen
- Ezkont-eguna aise izanaren biharamuna.

383. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0044 PEDRO.- Ez, ez... harekin goizetan izaten zen, hondartzan... Pentsa ezazu... Familiaren toldopera...

384. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0055 Obra onak goizez egiten dira... Hor, irteeran....

385. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Urak ugarixuak sortzen dauz gibelian.
Ugarixuak kantu itzala dauke goizian.
Goizetik itzal jagitekotan
naiago bizi nire etxian, eta errian,
txoriak libre ikusten diran mendian,
mandazaiñak ur bako ardaua erabilten daben bidian.
Maixua naz, eskola maixua,
sarri logortzen jaku maixuei txistua.
Arrain presku ugariz ase nazue,
baiña lendik dauka arrainak ura naikua.
Nik irabazi nai, erakutsi ordez
ta baita biziari gustua emon.
Ba nua emendik, ba nua,...

386. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 GEORGES (leihoan, gortinak erdi irekiz) - Gaua. Karrika hutsak. Hormen kontra estuturik ibili beharko diat goiza arte. Gero... (Isilunea) Egia jakin nahi dun? Hemen harrapa nazaten etorri naun hona. Habitua jazten denean, azkena ikusten den aurpegiak asko balio din, luzaro gogoratzen bait da. Hirea izatea nahi ninan (VERONIQUE irrifarrea). Maizago egin behar huke irrifarre edertu egiten hau.

387. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 MAIALEN - Bestetan bezalatsu... goizetan zazpiretan hasten nauk. Arratseko hamar-hamekak arte... Jaunak, iluntzetan zer nahi lan baitu...

388. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Tipiak ginen, biziki tipiak eta ez gara aski goiz ohartu...

389. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Ah!... zeuk segurtasun falta?... Esplikatuko al dizut gaur zer gertatu zaidan? (Lindak ez dio kasorik egiten). Gaur goizean bertan Floridan hamar mila metro lursail erosi ditut, leku aparta, zoragarria, eta azkenik ehuneko larogetamarra zer eta lur labainak ziren... Pentsa ezazu zer nolako aurpegia jarriko duten akzionistek honen berri dutenean! Lurra golf-zelai batetarako nahi zuten... Zer iruditzen?... Munduko zulorik handienekin egiten ez badugu... Eta hori neri gertatu behar!, konpontzeko milaka arazo dudan momentuan bertantxe!

390. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Bai, ongi dago. Goiz edo berandu ordu hori etorriko zela banakien. Baiña ez zaitez kezkatu. Zuretzat oso dote on bat tajutu det ama il ondoren bizi izandu geran urte hauetan. Perratzalle batek gutxi irabatzen du anketik ankera lanian, eta horregatik ikasi nuan txistua jotzen. Jai eta pesta guzietara deitu naute ballerako herri guztietatik, eta probintzia guztian zabaldu zen nere trebetasunaren sona eta fama ona.

391. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 IMANOL: Bo hi, nahikoa duk. Zera, Gasteizetik hona Amaia ekarri dudala gaur goizean eta gauerako ezkontza kontuekin hasi!

392. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00138 Goiz batez, deabru honek, Patxiren sutegian sartu eta, egun onak eman zizkion Patxiri.

393. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Zuzendari, guraso,
gidari-antzean
irakasleak lagun
gelara sartzean...
Zuei esker daukagu
gau eta goizean
euskara ezpainetan
eta bihotzean.

394. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 Hurrengo goizean gazta-kaxa hura beste batzuekin batera kamioi batean sartu eta denda batera eraman zuten.

395. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 - Gaixorik al zaude? Nola liteke? Gaur goizean ohetik jaiki zarenean ondo ibiltzen zinen bada.

396. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 Goizean ondo ibiltzen zen, baina orain ez.

397. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Eta seguru nago, bihar goizean, lehen argiaz gure aita eta beste batzu hemen izango direla gure bila.

398. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Goiza baino askoz lehenago han ziren herriko gizonak oihuka: - Iker! Manex! Manex! Iker! Aurkitu zituztenean, guztien poza! Bildu zituzten mantetan, eman zieten jaten eta edaten, hartu zuten Manex andetan, eta etxera.

399. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0030 Goizeko bederatziak inguruan irtetzen da etxetik eta bederatzi t`erdietarako herriko berri guztiak jakiten ditu.

400. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 Biharamonean, goizeko bostetan geltokian ziren biak, zein baino zein serioago, S. Antonioko trena hartzeko prest.

401. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0158 Gaur goizean galdu egin zait.

402. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 ORDUAK: GOIZ / BERANDU.

403. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 (Erantzuna: Bai, goiz da, edo ez, berandu da).

404. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Bi ekintza hauek egunero bi une desberdinetan egin ditzakegu, goizez eta arratsaldez, ikastaldien haseretan.

405. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Ahulaldi-prozesu batetan goiz sartuarren, erregimen horren hainbat ezaugarrik luzaroan iraungo zuen, ondoko mendeetan.

406. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0063 - Igande goiz batez zeintzu azaldu ziren Itzaltzura? - Zer asmo zuten? - Egoera horretan, zer egin zuen Gartxotek? Zergatik? - Zer zigor ezarri zioten Gartxoti? Azterketa.

407. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Goizeko zortzietan joaten naiz lanera eta batez ere orduantxe sufritzen dut.

408. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Goizean batez ere tripako mina ematen dit keak.

409. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0064 Hurrengo goizean, diruz betetako kutxa bat aurkitu zuen eguzkia argitu baino lehen.

410. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 Larunbat askotan goiz aldera etxeratzen ginen.

411. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Bigarren aroan euskarazko ikastordutan (4-edo) emango den bitartean, ikasgai bakoitza bi egunetarako delarik, 1. arorako garairik onenak goizeko eta arratsaldeko sarrera ondoko denborak direla egokienak uste dut.

412. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Euskarazko ikastordu barruan, metodologia honi eskaini behar zaion denborari txanda deituz, honelako ordutegia proposatuko nuke ikasgai bakoitza lantzeko: 1. aroa --- 4 txandatan goizez bi arratsaldez bi 2. aroa --- 2 txandatan.

413. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Goizeko seietatik gaueko hamarrak arte, etxez etxe ibiltzen zen ikatz saltzen.

414. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Goizetan ez zuen nonbait aurpegirik garbitzen edo, beti beltz beltz eginda ibiltzen zen.

415. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0131 Atzo goizean, teilatuan lanean zebilen igeltsari bat teilatutik behera erori zen.

416. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0131 Gaur goizean honako informazio hau azaldu da kazeta batetan.

417. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0131 Bihar goizean Elena izeneko gizon bat bere etxeko lurretik teilatura erori zen.

418. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Egunetik egunera itxura hartzen joan zen mutikoa, eta goiz batez, argi sentian, teilatura igo aurretik, entzun zuen abesti bat etxe gainetik etortzen.

419. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Adibidez, Washington-eko Aireportu Nazionalean debekaturik dago erreakzio-abioien trafikoa gaueko 11etatik goizeko 7etara bitartean.

420. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Goiz batez, ibai ertzean zebilela, norbaitek deitzen ziola entzun zuen.

421. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Ba, begira; goizean larrera zeraman abere bakoitzeko, harkaxkar bat sartzen omen zuen buztinezko ontzi batean, eta ilunabarrean etxeratzen zuen abere bakoitzeko, harkaxkar bat ontzitik atera.

422. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Ez al da, ba, gure zeru lurtarreko errege, argia, beroa, bizia eta alaitasuna bidaltzen diguna? Errege batenak liratekeen argitasun eta koloreen diztiraz inguratua egoten da sarritan goizetako bere agerpena eta gauetako bere ezkutatzea.

423. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0487 e) Goiz batean, amets nahasi baten ondotik itzartzean, Gergor Samsak, ohean zetzala, bere burua intsektu izugarri bat bihurtuta ikusi zuen.

424. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0165 Dena hasten da goiz normal, arrunt batean, Andoni Agirreren etxean.

425. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Hurrengo goizean, Peio klasera heldu zenean, andereñoarengana hurbildu zen.

426. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 5. Gaur goizean nik kalean ikusi...... zuek.

427. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0033 170eko irailaren 24aren goiza zen.

428. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 - Etorri bihar goizean aintzirara, eta ikuskizun zoragarri bat izango duzue!.

429. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Hurrengo goizean, pentsa dezakezuen bezala, aintzira bazterrean aldra (1) aldra talde, multzo ikusgarri bat bildu zen.

430. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0036 - Ez al nuke hobe izango, bihar goizean, gosaldu ondoren abiatuko banintz?.

431. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0007 Goiz hura ez zen besteak bezalakoa izan hala bazirudien ere.

432. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 Hurrengo goizean Hondarkabin aurkitu zuten autoa.

433. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0054 Asteazken goizean karta arrosa bat zegoen berriro Klingsor jaunaren gela-liburuan:
- Arren, maixu jauna!.

434. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0019 Bihar osteguna duk gainera, goiz jaiki beharreko eguna niretzat.

435. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0122 - Zergatik joan dira hain goiz Jones senarremazteak?- galdetu zuen arropazaindegiko emakumearen lehengusinak, Finney andreak, patata frijituak eta sagardo kopa bat eskainiz.

436. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0069 Anna goizegi etorri zen. Oso dotore prestatua zetorren, Ben bezala.

437. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Etxeak ikus zitezkeen nonnahi baina leihoetan ez zen argirik, jendea jaikirik egoteko goizegi bait zen hor nonbait.

438. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Zeren eta goiz batetan, letra gorriz, atean Bentari eta katu, guztiok lapur! idatzi zutela topatu zuen.

439. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 - Gaur goizean bertan ikusi ez dut ba arratoi bat nik! Korridoretik korrika zihoan, sukaldean sartzeko!.

440. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 - A! Hemen al haiz? Non ibili haiz goiz osoan? - Porai- esan zuen Pantxok, patxada itxura agertu nahiz.

441. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0123 Kamarero lanetan eta antzekoetan ibili zen bolada batez, baina berehala uzten zituen lantokiak, egunero goiz jaikitzeko alferregia zelako eta bere esku trebea poltsikoetan sartzeko tentaldi bortitzak berehala astintzen zuelako.

442. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 - Zerbait falta zaio: doinua edo, bizitasuna edo, keinuak edo... - esan zion Pantxok don Giovanniri, mutikoa horren goiz ateratzea astakeria hutsa zela komentzitu nahiz.

443. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0012 Goizean euri eta
arratsean haize
hegari ekin zion
Inesek bai aise
.

444. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0019 Bihar goizean hilgo dut eta gisatu gozo bat egingo dut.

445. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0020 Hurrengo goizean, Enekok, oiloa bilatzen joan zanean, bere amak aginduta, arraultze bat ikusi zuen lasto (4) Lasto: Artean artean oiloaren ondoan.

446. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0012 Batzuek goizago ere bai, eta beste batzuk beranduago.

447. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Goizean, larrera joan baino lehen eta ilunabarrean larretik datorrenean, ardiamak esnez betetako errapea eskainiko dio bere ume maiteari.

448. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0012 Biharamunean, deabrua, oso goiz joan zen berriro tailerrera eta galdetu zion jostunari: - Jostun, zer eman behar didazu?- Jostuna gau osoan lanean gelditu ere egin gabe aritu zen eta zetazko lazotxo gorri bat erakutsi zion, izartxoak bordaturik zeuzkana.

449. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 Halere, urduri jartzen zuen zerbait bazen, Aitonak haurrei buruz goizean hitz egin zionez geroztik.

450. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Hurrengo goizean, berea zelakoan, ostalariaren astoa hartu, eta mutila, oso alai, bere etxera joan zen.

451. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Hurrengo goizean, mutil hark, hartu ostalariaren mahaia berea zuelakoan eta alde egin zuen.

452. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0034 - Bihar goizeko hamarretan etorriko naun; ez inori esan, bestela jan egingo haunat.

453. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0006 Goizeko zortzietan, autobusaren zai zeuden Txantxangorriak.

454. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0006 Goiz haretan bizkor jeiki ziren ohetik: inork ez zuen logalerik.

455. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Goizean, eguzkiaren argiak eta txorien abestiek esnatu zituzten.

456. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0002 Horregatik jaikitzen da hain goiz.

457. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Neguan goizago iluntzen duenez, goizago etxeratzen zen.

458. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Hurrengo goizean, egunsentiarekin batera jaiki eta errekara joan ziren aurpegia freskatzera.

459. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Antzinako euskaldunek poematxo hau esaten omen zuten hurrengo goizean ere eguzkia irten zedin.

460. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0059 14- Tik-tak Eguna ordutan banatuta dago goiz ala berandu den jakiteko.

461. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Goizeko seirak izango ziren elizako kanpaiek mezetarako lehen deia egin zutenerako.

462. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Abenduko goiz batean, txolarre bat urreratu zitzaion.

463. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 - Zer duzu, katagorritxo, hain geldirik egoteko? Bukatu al zaizkizu goizean jarritako urrak? Esan katagorritxo, zer nahi duzu?
- Libertatean bizi nahi dut.

464. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Hara goiz batean gertatua arrantzaleen herrixka hortako plaza nagusian.

465. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0080 - Goizean euria egiten badu arratsaldean egingo da apostua eta arratsaldean euria egiten badu goizean.

466. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0066 Bertan, desafioa ez zutela onartzen eta hurrengo goizean hilko zituztela Zedrik eta beste lagunak adierazten zen.

467. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0065 Hurrengo goizean Nikolasak izugarrizko disgustua hartu zuen untxia ikustean.

468. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0075 Hurrengo goizean ia ibiltzeko ere ez zen gauza.

469. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Goizeko laurak aldera, festetatik nentorrela, amari, iratzartzeko, esnezalea ate joka zuela esan nionean.

470. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0079 Bihar goizean bertan ekingo diogu eta ea martxan jartzeko gauza garen...

471. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Eta Bongo kalera irten ondoren, parkeko bere lagunen baten bila hasi zen... Oso goiz zen eta jende gutxi zebilen kalean.

472. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 - Dirurik faltatu al zaizu berriro? - Bai... Etxeratu aurretik kontatu egin nuen kaxako dirua eta gaur goizean berriro, beraz, bostehun pezeta falta direla egiaztatu ahal izan dut.

473. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0016 Gainera, behin ikusiaz gero, ez zen ahazten. Hurrengo goizean ere, berdin gogoratzen zen.

474. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Hurrengo goizez, laster adierazi zizkion bere berriak batak besteari.

475. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 Anek pozik igaro zuen goiza, dena txukundu eta tolestatuz.

476. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 Goiz hartan ere Blokekin topatu ziren.

477. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 - Iruditu zait bai gaur goizean hain zeru iluna ikustean.

478. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Gaur goizean, denda batetan, arkatza erosi dut. Arratsaldea da.

479. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 - Eta nik bihar goizean kopiatuko dizkizut - esan zuen Sebastianek -.

480. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0172 Baina gaur goizean batel bat guregana inguratzen zela ikusi dudanean nire ahalegina ez zela alferrikakoa izan ohartu naiz.

481. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 - Han, oso ongi ordaintzen omen dute eta arratsalde batzu ezik, goizetan bakarrik lanegingo dut.

482. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Goizago edo beranduago beteko zuen bere asmoa eta burruka irabazteko behar zuen kolpea emango zuen.

483. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Denak ihardun ginen gogor lanean goiz hartan.

484. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0061 - Atzo goizean porturatu zen untzia ikusi al zenuen?.

485. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 Azkenean, panpinak, txirularen antzeko ahots eztitsu batez, esan zion bere adiskideari: - Metxa maitea, argi iezadazu dudan zalantza hauxe, zuk inoiz izan al duzu belarrietan inolako gaixotasunik? - Ez, inoiz ez! Eta zuk? - Sekula ez! Baina gaur goizez gero belarri batean min hartzen dut.

486. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 Eskariak (Goizean) Uste osoz dei egin dezaiogun, gizartean izatea atsegin zaion Jainkoaren jakintza eta indar den Kristori, esanez: Zaude, Jauna, gurekin.

487. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0048 Eskariak (Goizean) Senide maiteok, otoitz dagiogun bizien eta hilen epaile den Jesukristo geure Jaunari, esanez: Zatoz, Jesus Jauna.

488. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0030 Etorriko dira zelatariak,
gauerdi edo goizeko errondan
etorriko dira,
eta
begiratuko ate zilotik
ziegan nagoen pizti honi.

489. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0011 Gauez gero
negar egindako goizak
busti egiten dit
desesperantzazko basamortu zuria;
egunsentiko argian, aldiz,
maskaratu egiten zait,
barrez,
begi nekatuon begirada kaskarrau...
lanez
sorturiko ideia leialek
erantzun gisa jasan behar dituztelarik
hotzez

490. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 Larunbatetan hiriz kanpo irten nahi du
bizitza berritu liezaiokeen igande lasaiaren bila;
hiri-bizitza arazotsuaren larri-presiotatik irten
eta goiz ederra halako berpizkunde baten atsegina du
amorratzen.

491. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0198 Baina Tom eta biak arratsalde hartan goiz kanpora joanak ziren, eta maletak hartuta.

492. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 Manuelak, inork baino hobeki ezagutzen zuenak, keinuak egin zizkion José Palaciosi lorontzia eraman zezaten goizeko akara zimelduekin.

493. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 Lokartua zela iritzi zionean soilik ezarri zuen liburua gaumahaiaren gainean, eman zion musu bat sukarrak kiskalduriko bekokian, eta xuxurlatu zion José Palaciosi goizeko seietatik azken despedidarako egongo zela Lau Kantoi izeneko tokian, non hasten baitzen Hondarako errege-bidea.

494. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Baina goiz hura ez zen beste goizak bezalakoa izan.

495. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Goiz hartan Dayoubek Heriotza ikusi baitzuen azokan.

496. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0149 Goizeko zazpiak ziren.

497. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Harrezkero, 1859-ko apirilaren 27-az gero alegia (goizeko lauretan irten behar izan zuten Pitti errege etxetik), gure mutila nunahi izango da atzerritar eta etxeko: Printze bidegaldua deituko zioten gerora.

498. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 Ta goiz batean etorri zitzaion maisu berria: - Jauna, amak zuri irakurtzen irakasteko izendatu nau.

499. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Biak lo dira, baina ez dute ipuinaren amaiera oraindik ezagutzen, bost axola, bihar goizean, gozaltzerakoan, kontatuko diet.

500. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Txabusina jantzi eta iluntasunaren babesean sukalderuntz jo nuen, baina ilunegi zen dena, denboraren nozioa galdu izan banu bezala sentitzen nintzen, goiza izan beharko luke, eta telebistako meteorologoaren hitzengatik eguzkitsua gainera.

501. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Baina, baina...... ez haiz konturatzen ala!! Ez diagu eguzkirik!! Goizeko zortzirak eta gaua oraindik!! Zoratu egin behar nauk!! Jaungoikoak zigortu egin nahi gaitu!! Erruki Jauna!! Barkaiguzu!!, oihuka ziharduen agure zahar batek Peio Marirengandik gertuan.

502. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0050 Hurrengo goizean, Daniel altxor hura erakutsiz etortzen zitzaion gosaltzera.

503. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Artzaina, hamaiketakoa egin eta goiz osoa igaro ondoren, bazkaltzeko orduan, berriz ere txabolarantz bere arditxoez lagundurik gosea asetzeko prest bueltatu zen.

504. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Bitartean, goiz hartan Erreginak eta Aitzolek aurreko gauean nekaldiagatik utzitako solasaldiarekin jarraitzen zuten, (...).

505. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Zer atsegina berea, txori bat hilik lagunei erakustean! Zer begi ona duen, zer esku trebea, hain laster ibiltzen dena hiltzeko! Goiz edo berandu hil behar zuen, dio Txominek, eta nik ez diot zapelatz gaiztoak haina min egin.

506. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0026 Goizean, oso goiz, bostetarako esna nintzen, beldur bainintzen ez nituela rinozeronte orratzdunen orroak entzungo, horregatik bi ordu pasa nituen ohean buruko ariketak egiten.

507. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0026 Zazpirak eta hogeita bostetako autobusa hartu, bi gizon, zigarro bat eskuan, ahoraino, goizeko hotzak eta birikaren erresuminak eragindako estula, bestea, abrigo barruan oheraturik, bufanda, estalki moduan, ahoa tapatuz, sudurreraino, burua okerturik, begi bat bestearen zentinela, eta bere ondotik pasa naizenean, buruko astinaldi batez, begi bat besteari nere pasadaz ohartu dio.

508. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0044 Goizean sartzen zen lantokira, eta gero atez-ate ibiltzen zen errekaduak eramaten.

509. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0013 Goizeko 9ak dira.

510. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0088 Moktar -ekin luzaro hitzegin dugu... Eguzkia ere polliki jaitsi da... Azokan dilindan zeuden azken ahariak saldu egin dira... Azoka barreiatzen da: neguan iluna, goiz da.

511. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0052 Hurrengo goizean Donostian nengoen.

512. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Goiz hartan ez zion inork eguna hondatuko.

513. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Hainbeste egun etxetik atera gabe eta lehenengo goizean, kale.

514. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Goizeko hozkirriak ahaleginen izerdia freskatzen zion.

515. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0048 Goiz batetan, ohetik altxatzean, zerbait estrainio sentitu nuen nigan.

516. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Goiz hartan egunsentia opa egile igartzen zen.

517. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Hori uka ezina da, lagunok; eta gizonek berek ere ulertu beharko gintuzkete horrela; burua eta argimena dutela ez diote bada? ... Bai, berek heriotza deitzen duten horri bultzatu nahi ukan naraukote goizeon ere.

518. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0035 - Horrela gordetzen da egiazko bertutea - erantsi zuen Arkadiik, kinka hartan, goizeko egunkarian irakurritako esaldi honetaz oroituz.

519. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0094 Ordurako egunaren argiak, goizeko ilun izpiak janik zituen.

520. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Gauean oso goiz oheratu ohi zan: sarritan bederatzietarako oheratuta egon ohi zan, irratia piztuta.

521. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Egiazki Pierre goiz hartan jaio zan.

522. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0063 Santiago jaiak izan arren, goiz hartantxe agindua zuen, bere arautegiak ezarririko ordurako suak iraungi egin behar zirela.

523. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0014 Baldin eta barau gorrian kontatzen bazitzaizkion, besteren ametsen adierazle zorrotza zelako fama eta aipu ongi merezia zuen, hala ere ez zuen hauteman inolako augurio beltzik semearen amets bi horietan, ez hil aurreko goiz haietan, arbolak beti ametsetan, kontatu zizkion besteetan.

524. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0014 Askori gauza bera gogoratzen zitzaion, alegia, goiz distiranta izan zela platano sailetatik barrena heldu zen itsasaizea eta guzti, (...).

525. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0084 - Hain goizik zergatik hil nahi duzuen jakin al daiteke?, galdetu zuen.

526. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0097 Elkarrekin izanik ginen Maria Alejandrina Cervantes-enean goizeko hirurak eta piko jo arte, eta orduan horretxek berak bidali zituen musikariak eta zituen patioko dantza lekuko argiak itzali honela plazerrerako muletak inoren laguntzarik gabe ohera zitezen.

527. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Goiz hartan ama esnatzera joan zitzaionean, lau t'erdiak zirela esan zion, azkar ibili beharko zuela garaiz heldu nahi bazuen.

528. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Bere lozorroan ezin zuen asmatu zergatik esnatu behar zuen berak eguzkia atera baino lehen eta bestetan baino askoz goizago.

529. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 - Bai bai Juan Martin, nik gauerdian zerbait sumetzen badut, bier goizean yoain naiz zure etxera, egon trankil.

530. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Han aurkitu zituen denak astelen goiz hartan.

531. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Juan Martin goiza han pasaturik eta gosaldu ondoan Zokozarreko bordara abiatu zen.

532. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Bizkitartean Jose Mari errotazaina errotako lan pizerrak egin ondoren goizik goatzera, arront logaletua baitzagon.

533. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0015 Besta goizean izan naiz mezaren emaiten errients-gaiak moldatzen dituzten eskola batean.

534. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Aitama guziek badakite, haurra biziki goizik ohartzen dela, ontsa ala gaizki ari den.

535. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0010 Besteak helduko dira geroxeago, gauza bera eginez, kafe beroa eta irakurketa freskoa lansaiorako pizkarri gertatzen dira eta, laster hitzarmen kolektiboetan sartuko da goizeko eginbehar hau, ekoizkortasuna eragiteko.

536. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Goizeko seietan iratzargailu ankerraren zarata kupidagabeak iratzarri ditu Anton eta Karmen, beren logoxotik erauziz.

537. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Gaumahaiko argia piztu gabe goizeko lehen argizpiak begiei Drakulari argia bera edo kristau-gurutzeak bezain gorrotagarri zaizkie eta, haztaka-maztaka, Anton jaiki egiten da eta badaezpada tentazioari ez makurtzeko kaobazko armairu gain-gainean ezarrita duten tramankulua ixilerazten du.

538. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0069 Neure bizitzako unerik zailenak hauetxek dira, goizean jaiki beharra dagoenekoak, biziki kostatzen zait jaikitzea, baina gero dutxa hartu eta berehala konpontzen da dena.

539. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0150 Orduak joan ziren, gaua igaro eta goizean Paulek irmoki eutsi zion besperan hartutako erabakiari.

540. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Oso urduri geunden garaien latzagatik, Bilboko Larrinagako espetxean zer gertatzen ari zen bide zuzenetik baikenekien, presoei bisita egitera eta jakiak eroatera joaten ziren senitartekoek, goizean goizik helduta, aurreko gauan hildakoen zerrenda irakurtzen baitzuten espetxearen ate nagusian.

541. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Oinez abiatu ginen egun argi batetan, goizeko bostetan, oilarrak kukurruka egin orduko.

542. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Goiz hartan antolatu zuten guztia ehorztetxekoek, aurreko eguneko goizeko lauretan hil eta gero, hiletak arratseko seietan izateko baitziren.

543. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Denok geunden txundituta, baina baita belarriak tente, zeren guztiz isil eta apal portatzen ari baitzen; agian, esaten genion elkarri, hileten egunean bertan goizean Don Emilianogaz gertatutakoagatik.

544. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Luis hil eta ordu bitara biek batera alde egin baitzuten etxetik, Don Emiliano goizeko meza ematera eta ipurterrea bere etxera jantzia aldatzera.

545. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Hurrengo egunean, goizeko hamabietan bere amaren etxerantz abiatu zen Emilia seme-alaben bila, eta lauretan berriro etorri.

546. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0071 Hurrengo goizean han doa Antxon Untzetara.

547. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Harekin ezkongura ziren gazteek goiz bat egin behar zuten haren baratzean haitzurketan.

548. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 - Gaur goizean egin behar nizun nik egitez gerotan aurka, Lord Henry.

549. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 - Ai, gaur goizean! Orduz gero bizi zara zu!

550. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Hamaika goiz Villa Adrianan; ezin konta-ahala arratsalde Olympeiona inguratzen duten kafetegi txikietan; harat-hunat etengabea greziar itsasoetan barrena; Asia Txikiko bideetan zehar.

551. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0209 Gauean, Urbistondo-k, morroiak eta nik bela egin genuen hilotz-ondoan, eta goizean herriskako hilobitegi koskorrean lur eman genion.

552. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 Biharamonez ez nuen goizegi jaikitzeko batere esfortzurik egin.

553. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0096 Arratsak gaurdainokoan, gaua zor; gauak, atsedena, goiz ez bada berandu.

554. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0118 - Bihar goizean etor zaitezke, ea bukatzen dugun....

555. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0081 Biharamun goizean, gosaldu ondoren, berriro jeitsi nintzen ezkaratzera: dena berdin zegoen, hantxe zegoen bezperako gari saldo bera mugitu gabe, baina... bi kainabera luzeen mutur-puntak ezin nituen aurkitu, eginahalak egin ondoren ezin nezakeen deus ikusi... Han ez zegoen inor!.

556. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0066 Ekintza goizean deskubritu dute hotelekoek, zerbitzaria gela garbitzera joan denean.

557. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0142 Rollin komisariak Francine-ri begiratu zion: - Nora joan behar zuen gaur goizean Altdorfer jaunak?.

558. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0034 Eta hurrengo goizean, goiz goizetik, Alkairokoak zezena atera eta hiri aterantz eraman zuen.

559. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0069 Horrela hurrengo goizean, Tula eta Tula-ren familiak bidean jarri ziren.

560. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0081 Zoaz bihar goizean eta har ezazu.

561. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0081 Zoaz bihar goizean eta har ezazu.

562. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0081 Kastxiamak esan zuen: - Oso ederki. Bihar goizean hartuko dut.

563. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0007 Orain duela denbora asko, goiz batez hiru mutil ezezagun iritsi ginen zuen etxera eta zure gurasoek gau bakar batetarako, astetarako edo urte beterako geratuko ginen galdetu gabe eman ziguten ostatua.

564. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0013 3. Gutuna GOIZEAN TRENEZ

565. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0013 Goizeko zazpirak dira. Trenean.

566. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0091 - Orduan, nire proposamena hau da: Derryra itsasoz helduko gara, goizeko seiretarako han egoteko.

567. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0091 Sarjentua goizeko lehen ordutan ejekutatzea proposatzen dut, erosketak egitera irtengo denean.

568. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0211 Goizean ibilitako kale ezberdinetatik joanez trafikoaren seinaleek horretara behartzen zutelako, kapitainaren autoa bere helbiderantz abiatu eta azkenik edifizioaren garajean sartu zen.

569. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Kairu osasuntsu eta sendo zegoela ikusirik, goiz argitsu batean Franz-ek irtetzea erabaki zuen.

570. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0109 Goiza igaro zuen, neketan noski.

571. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Biharamun goizean zur eginik ikusi zuen nork eta bere anaiak zituela bezturik ezpainak.

572. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Biharamun goizean, eguzkiak eguna esnatzeko lehen errainuak piztu zituenean, arranoa geratzen zen hegalari bakar, nagusi eta pausatua, zeruko sabaitik hurbil, bere kemen osoaren jabea.

573. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0063 Biharamun goizean kanpamendu osoak irten zuen nor zen begiratzera.

574. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 Urtebukaerako goiz batez deitu zion Juleneri nagusiak bere etxera eta han joan zen beldurti.

575. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 - Hortain goiz, etortzeko gainera? - Ordurik ez dit esan, baina....

576. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0131 Biharamun goizean Absaloni agindu nion kontsultara etor zedila, harekin mintzatzea derrigorrezkoa nuelako aitzakiaz.

577. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Biharamun goizean nire gauzak bildu, osabari likidazioa eskatu, izeba agurtu eta tren geltokira joan nintzen.

578. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Goseak jota gu, eta aspertuta ere bai, baina azkenean han dator, goitik behera, astoarekin, bera izango da, aitak ere ongi ezagutzen du, noski, eta astoa, kla, kla, oinazkalekin harrietan estropozoka, eta marmitak klin-klan, hurbiltzen denean, aita, betiko moduan, inor ikaratu gabe, behetik gurdibidera sartu eta gorantz bidetik goazela topo egiten dugu naturalki: Goiz zabiltza esnearekin Iñaxi... Billabonaraino?....

579. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Jakin nahi nuke ea atzo goizeko hiru txapelgorri eta goardiazibila oraindik han, Arbizan, dauden, gaur goizean han ikusi dituzun....

580. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0121 Baina, hori bai, gaur bertan edo bihar beranduen irten behar genuen, goiz hartan heldu zen autobusean.

581. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 1. Goizean goiz Urriko goiz bat zen. Jones andrea gosaria prestatzen ari zen sukaldean.

582. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 - A, bai. Entzun dut hori gaur goizean irratian.

583. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 - Bai. Ehundaka gazte ikusi dut gaur goizean horrela jantzita.

584. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0094 Gaua Peteren etxean pasatuko zuen Johnek eta biharamun goizean Peteren enpresara joango lan eske.

585. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Portugalete eta Areeta elkartzen duen zubi transbordatzailea gudariek dinamitatu zuten, goizeko bostetan, (...).

586. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 1940 uztaila 15. Goizeko 8etan Jokinek Adam bisitatu zuen, bartekoaz enteratzeko.

587. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0149 Goizean, eguneroko korrespondentziarekin, hamarrak aldera Rogelio Cedrún koronelak hartzen du La Isleta-ko bere despatxoan Bilboko Poliziaren informazioa Fermin Garcia-ri buruz.

588. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0149 Momentu horretan goizeko hamabiak eta hogei ziren.

589. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Elizaren ondoko txoko batean ageri zen momi itxurako gizon ezin argalago hartaz oroitu nintzen... Urriko goiz gogoangarri eta bitxi hartara arte, bertatik ez bata ez bestea sekula bisitatuak.

590. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0059 Han ere geldiketa giro bera: igande goiz batez egon zitekeena.

591. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0212 Hots, ostegunean, Abenduaren 20ko goizean, sekulako garrasi mordo batek estali zuen irratiaren soinua: ....

592. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Esku izan nuen goiz hartan komentuko bizitza eta hirikoaren arteko aldeez ohartzeko aukera.

593. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Hurrengo goizean utziko genion erretaula etxean eta, ordaintzeaz gain, jakina, kontseilu ona eskaini zigun: - Profita ezazue egoera, lagunok! Gera zaitezte hile honetan Sebilian eta Madeiratik gatza ekarri.

594. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0093 Hurrengo goizean etorri zen berriro Erregea eta esan zion: - Dagoeneko badakizu zer den beldurra.

595. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Baina egun batean, ohi bezala, goizean zure patrikara eskua sartu bezain bizkor, zuk bileteak hartu eta zati-zati eginda erabat asaldaturik, lurrera bota zenituen puskak, onetik aterata.

596. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0109 Bere kondaketaren une honetan, Schehrazadak goiza agertzen ikusi, eta zuhurki ixildu egin zen.

597. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0058 HASI GOIZETIK ARRATSERARTE.../ ZER NOLAKO IBILERA!/ GOSALDU ETA GERO BAZKALDU / GOSEAK NON DU AMAIERA?.

598. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0065 Ez gaitu ohorea galtzeko beldurrak larritzen, ez ohoretsuago izan nahiak lo hartu ezinik jartzen ere; ez dugu artekariak mantendu beharrik, ez eske-idazkiak eramateko, handizkiei lagun egiteko eta mesedeak eskatzeko, goizegi jeiki beharrik ere.

599. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0026 Hurrengo goizean eskua ekartzen didate.

600. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0103 Hurrengo goizean ur pixka bat eramaten dio txakurrari ontzi txiki batean, baina ez dio jatekorik ematen.

601. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0013 Goizean beldurrez jaiki nintzen, arratsaldean etxera beste norbaitek eramango zintuela pentsatuz, eta bost lagunen txirrindak pintxatu nituen, baina beste seirenetara ez nintzen iritsi.

602. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Diru gutxi iruditu zitzaion, eta bere aurkezpen txartela utzita aldegin zuen. ? Eta zer egiten genuen goizetako meza amaitu baino lehen pasira aterata?.

603. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0101 Era berean, beti erabiltzeko prest edukiko dituen goiz, eguerdi eta gauerako opari ekitaldietarako beharrezko gaiak zainduko ditu lorategian.

604. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0115 Beraz, itxaropen gutxi dago ibilbide berri bati hasiera eman diezaion; izan ere eta hemen ez da ezer isildu behar, ezertxo ere ez egiaz bere gorputzaren usaina ez da lehengoa, goizean azkar dutxara sartu saboi, desodorante eta usain gozoa ugari erabiltzen duen batena.

605. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Asmatutako plana hurrengo goizean jarri zuten martxan.

606. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0111 Baina oraindik goiz zen.

607. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 Ezin dezakezu hori bihar goizerako utzi?. Zer garrantzi du gizon hori nor den jakiteak?.

608. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0177 Goizean seiretarako jaiki denok, gosari sendoa egin, lana gogotik, eta basta iluntzean parrandan ibiltzeaz.

609. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 Muturra garbituta sukaldera sartu zelarik, ama bere txokoan jarrita nabaritu zuen, erdi-agurtu zuen baina harek ez zion deus erantzun, bere basoa jasoz bezperako esneaz bete zuen eta irratia instantean ematen ari zen notiziari erreparatu zion: Goizeko zortzirak baino lehentxeago, bere lanera zihoala kotxez, polizia nazionaleko tenientea zen Miguel Palomino Palacios hiru gaztek tirokatu eta hil dute Donostian... Pelos, bere lagunarekin gogoratu zen Maria: lehengo astean ikusi zuen, bere leihotik, poliziek herria hartu zuten eta hantxe, kantoi batean Pelos atxilotu zuten eta eskuak paretaren kontra zeukaten - bat etorri zen orduan, agintzen zuena behintzat, eta amorru bizian jo zion Pelosi barrabiletan ostikoa eta.

610. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0071 Goizez, haren espaloiak etxekoandre presatuz eta mordoxkatan bilduta apal mintzo ziren lanik gabeko gizonez betetzen ziren.

611. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Beste emakume bat etortzen da, hau goizetan.

612. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 - Ez al zen gaur goizean etortzekoa?- galdetu zuen Chickek.

613. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0107 Daisyri dei egin nion telefonoz hurrengo goizean bulegotik eta tea hartzera gonbidatu nuen.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00063 Lana gogor egin zuten, egunoro mahai aundi baten inguruan eseririk lau ordu goizean eta beste orrenbeste arratsaldean.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0176 4. SESIOAK: Honako ordutegi hau izango dute: Goizean: 9,30 Txosten irakurketa, 10,25 Adierazpen irakurketa, 11,25 Atsedenaldia, 11,45 Eztabaida, 12,45 Adierazpen laburpenen irakurketa.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Goizeko hamaikak eta bost. Zeredozer egin gogo dut.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0044 Goizeko hamabiak zortzi guttiago. Lasaituz noa, desesperoaren indarra ahaulduz, indargetuz. Ez adiskidetasunmina. Adiskideminez dut idazten.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 - Komunikazio-funtzioa betetzen ez duen hizkuntzak, goiz edo berandu, bereak egingo ditu.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. martinez 0132 Ostiral goizean Jûrgen Wolff-ek, Maite lernt Deutsch metodoa erabiliz, benetako ikasleekin klase bat eman zuen, beste irakasleak begira zeudelarik.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. martinez 0132 Arratsaldean, goizean emandako klasearen kritika egin zen, batez ere kontrastibitatearen aspektua azpimarratuz.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. martinez 0132 Larunbat goizean Antje Bolten-ek alemaneko klasean kantak lantzeko ereduak aurkeztu zituen, batez ere salgai jarri berri den zenbait liburu interesgarri erabiliz (ikus bibliografia).

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0226 Buruketa ondoko hau da: Bi mendizale goizeko zortziretan irten, gailurrera ailegatu eta etxera etorri dira.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0227 Alaskan 11 ordu gutxiago dira eta goizeko 9ak dira.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0227 Antipodatan ezkerretik 12 ordu gutxiago direnez momentu honetan hilaren 27ko goizeko 8rak direla.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0227 Indian 5 ordu aurretik doaz eta orain hilaren 28ko goizeko ordubata da, Japonen 8 ordu aurretik doazelako orain hilaren 28ko goizeko laurak dira eta horrela segitu berriro ere Antipodetaraino ailegatuko gara.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0227 Antipodetan (batera) momentu berdinean 27ko goizeko 8rak eta 28ko goizeko 8 dira.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0190 Eta auek dituzu (Inst.37-39): - Gorespenak edo goizeko otoitza.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0191 Goizeko Gorespenak eta atsaldeko Bezperak dirala Ordu nagusiak.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ez genduke orduan ezagutuko ez goiz argiaren eta ez illun abarraren edertasunik; ez genduke nabaituko zeruaren edo itxasoaren urdintasunik; ez genduke geureganatuko lurbiraren zabaltasunik; ez genduke iritxiko margoen bizitasunik; ez genduke irakurriko gizonen begietan agertzen dan maitasunik edo gorrotorik...

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Bestalde, agertuko dira napartar gizonak, aski goiz eta beldurrik gabe konprenituko dutenak holako bi etsaieri ihardokitzeko behar zutela laguntza bat kausitu, ahalaz hurbilekoa, urruneko bi su emaileen beren lurretik haizatzeko.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Instituzio burgesak ez dira gauetik goizera kolpetik botatzen, progresibuki baizik.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Goiz da oraindik kontseilu horien eragina juzkatzeko, horietako batzuk denbora gutxi bait daramate lanean.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0068 Kanta hau Ataunen neska taldeek abestu ohi zuten etxez etxe, eta Eguberri bezperan, goizean hasi eta ilundu arte.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Apropos ekibokoak sortzea ematen du, garbitasuna inon bainoago behar denean (goiz honetan bertan, soldaduzkaren aurkako manifestariak tiroka sakabanatu dituzte).

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0598 J. San Martin jaunak eman du goizeko bilkuran esandakoen berri.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 Irungo muga zabalik zegoen eta La Argentina dantzariarekin joan zen gure prailea Baionara, goizean Donostian euskal dantzen saio bat Antonia Mercé horri aurkeztu ondoren.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Otsailaren 2an, Nazioarteko Dantzen Artxiboan kontzertu bat eman zuen, bere euskal lanak azalduz, goizeko hamaiketan.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Jon Mirandek errealitatearekin hartu zuen urruntasuna Gernika aldizkarian idatzitako hirur politika artikulutan agertzen da goizik, bai, duela 33 urte euskal gizarteari lehen kritika egiten ziolarik.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Zer gertatu da geroztik? Ondokoak goizegi lur lanari hasi ote dira, aitak hilak edo ahulduak izanez? Ala gehiegi gastatuak izan dira?.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Goizeko ordubietan ez zioten pultsorik nabaitzen.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0117 Ez dakigu azken batean 25-49 urteetakoak beranduegi dabiltzan ala 50etik gorakoak goizegi.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0117 Bigarren hipotesian, nola esplika orduan 50etik gorakoak goizago hastea?.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Honela, goizetako ordutan, entzulegorik ugarien duten ordutan, irrati lokalek beren etxeko saioak egin ditzakete.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Klimaren onberatasunak sasoi entimologikoa oso goiz hastea dakar.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0053 Maiatzaren 7an, goizeko 9etan abandonatzen dute Donostia Norteko estaziotik.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Inaugurazio egunean nahiz eta lehen esan bezala eguraldi txarra izan, Eserlekuen bila sartzen ziren guztiak orduoro jendez gainezka ikusi genituen bultzietara zioten egunkariek urrengo goizean.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Goizeko lehen orduetan merkatura joaten den jendetzak,10 edo 20 xentimoz desafioa egin zion euritako apal batez kalean ibiltzen uzten ez duen euri jasari.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Lehenengo hasi zen linea, Kontxa - Zumardia - Ategorrietakoa, azken puntu hontatik goizeko 6,30etan ateratzen zen, gaueko 11 arte ordu erditik behin zerbitzua eginez.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Zubieta kaleko azken etxeetatik goizeko seiretan irtetzen zen, zerbitzua gaueko 11,30 arte martxan edukiz, eta bere ibilera Zubieta kaletik, Alderdi Eder Zumardia, Pozo kalea, Zurriola pasealekua, Santa Katalina zubia eta Irungo errepidera, gaur egungo Miracruz kalera joaten zen.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Kanpandorreko erlojua goizeko laurak jotzen ari zenean.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Gizon Dantza, igande eta jai goizetan, eguerdira arte, egiten den herri-sozial dantza da eta erabiltzen da baita ere atzerritar pertsonaia nabarmenduei errespeto eta adeitasuna erakusteko, holakoetan batez ere agintariek dantzatuz... (Gipuzkoako Dantza Gogoangarriak liburutik, 207 orrialdean).

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0230 Gaztainadi bat gurutzatu ondoren, goizeko hamarrak eta laurdenetan eta euria boladaka etortzen zitzaigula heldu ginen Oribai (edo Uribai) lepora. Garaiera, 740 metrotakoa.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0059 Pentsatu situazio honetan: goizeko hamaikak dira eta ordu horretan hasten da historiako eskola, baina irakaslea ez da oraindik (16) oraindik: todavía etorri.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 HITZAURREA Pertsona batzuk berehala moldatzen dira bizitzan eta gero, denborak dibujatzen duen marra luze, zuzen eta bakarra, sehaskatik hilobira joaten den marra hori besterik ez dute ezagutzen; beste batzuk, lehenengo bizitza erosoa ez zaielakoz edo, goiz-goizik bizi modu gehiegi ezagutzen dute.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0013 Onditz oso gustora zegoen: - Nire Mokobeltz da munduko txoririk alaiena! Baina goiz batez oso gutxi kantatu zuen Mokobeltzek.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0013 Hurrengo goizean Mokobeltzek ez zuen txorrotxio triste, labur bat besterik kantatu.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0013 Eta hurrengo goizean Mokobeltzek ez zuen batere kantatu.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0133 Zulaikaren goiz bat ez da Urretabizkaiaren goiz bat.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0133 Urretabizkaiaren goiz honetan euri ari du, seiretako langileak maldan behera doaz (nota bene: seiretakoak, eta sudurra hotzak, eskuak patriketan, doaz), eta abar.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Beteluko Asteleniote goizean antzara jokoe izaten zen plazan edo enparantzan.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0112 Duela hiru bat aste edo, hementxe izan nintzen, igande goizez ere, nire lagun Fernandokin.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Goiz batez, dio kupitu antzean, badijoa artzaina portua gora eta nun hartzen duen odol errestoa bidean.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0046 Goiz batez, argisenti aurretik ikusi dute egurketari batzuk Udargi-ko txakurra portu inguruan, hego aldetik etortzen.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0046 Txabola aurrean, berak utzitako lekuan harrapatzen zuen beti goizetan.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0046 Bestetan baino lehenxeago igo da goiz batez, edo txabolan esnatu, berdin zait.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0043 Abestiak
- Behin batean ihes ikastolatik nintzela
- Txaka txaka txa trena zubi gainetik (Xirula mirula 1,106 or.)
- Pello Joxeperen doinuan kantatzeko:
Hondarribiko aireportura
joan gara gaur goizean
abioi pila ikusi dugu
hegan ta hegan aidean
etxera gero abiatu gara
sartuta autobusean
eta bertara iritsi gara
txintxo ta formal gauean
.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0061 Elkarrizketak
Goizean:
- Jaiki zaitez Mattin!
- Umm! zer ordu da?
- Zortzirak
- Beste piska bat egon nahi dut
- Ez, berandu da.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0066 - Denbora: erlojua, goiz, berandu, bere orduan, inoiz ez, beti, berehala, etab....

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Eta hau gauetik goizera lortzekoa ez bada ere, horretan gara, eta horretaz jabetzea dugu lehenbiziko lana: arazoak ezagutzea alegia.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 3. Eman ondorengo esaldiekin zerikusia duten xehetasun gehiago:
a) Jane nekaturik zegoen goizean
b) Biggs andereari ez zaio klub-a gustatzen
c) Biggs andereak Jane-ren gela ordenatu zuen, etab.
.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0084 Dendek bost egun t'erdi lan dituzte astean, astean behin arratsaldean goizago itxiz, normalean asteazken edo ostegunez.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Inoiz ez ziren joaten ohera hain goiz, baina gaur egon ezinik zeuden lotaratzeko ordua noiz etorriko.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0034 Goizeko ordubatetan deitu eta Armadaren bigarren buruzagi izatea proposatzen dio.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0115 Goizean, jeneralki, berandu jaikitzen zen.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0058 Goiz batez korrika, jauzika eta jolasean ibili ondoren nekaturik eta gose sentitzen gara.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0070 Goizeko bederatzitan hasten da jolasa eta arratseko bostetan amaitzen (hamabi eta hamalaugarren ordu bitartean bazkaria).

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Esate baterako: eraikuntzetarako egutera aldeko maldak bilatzen dira; jakina denez, malda erdiko lekuguneek haran hondokoek baino eguzkiztapen gehiago eurenganatzen dute, behekalde horietan goizeko behelainoak iraunkorragoak baitira.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Jeneralki, goizeko sagarrekin egin izandu da zizarra Euskal Herrian.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0062 Jakina, oraindik goizegi da Zientzi-erakaspide berezko hori xuxen hemen zer izango den azaltzeko; baita, bereziki, erakasleak zer parte izango duen, eta honen garrantzia, dagoenetik neurtzeko.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0150 Alain-ek (7 urte) gaur goizean hildako txori bat eraman du.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Baina goiz batez haren ur arre oriskak ikustean, aldakuntza harrigarri bat nabaituko dugu.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Erromeriak itsasoz edo iturrietara, eguzkiaren irteran, San Juan goizean, oinhutsik belardiko intzetan ibilaldi bat egiteko edo ibaian sartzeko ohitura, bigarren hau inoiz biluzik.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0264 Guztiek, zahar eta haurrek beraiek ere, goiz-goizetik joan behar izaten dute eta garraiobide publikoez baliatuz, aipatu eritegietan jaramon egin diezaieten nahi badute.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0038 Ez zaituztete txistu eta danboliñaren doinuek parranda osteko goizean ohetik altxaraziko.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0101 Alde batetik, ez zegoen espezialitaterik; ikasleak hitzaldi guztietara joaten ziren, goizean matematikara eta arratsaldean literaturara esaterako.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0020 Itun Berriaren itzulpenak goiz eta hizkuntza desberdin askotara egin ziren.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Eta besterik gabe amaitu da euskaltzainen goizeko batzarrea.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Goizeko bilkuraren berri. J. M. Satrustegi idazkariak, ematen du goizeko bilkuraren kontu, punturik garrantzitsuenak zehaztuz.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Batzordeen azalpenean gai nagusia, Onomastika batzordeak aurkeztu dituen Nafarroako Herri Izendegiaren lehen lau zerrendak goizeko bilkuran birrestea izan da.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0430 Goizeko bilkuraren berri. J. M. Satrustegi Idazkariak ematen du goizeko bilkuraren kontu, xehetasun nagusiak azpimarratuz.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Han-hemenka, San Joan goizean bedeinkatzen diren lore-belarrak izen honekin ezagutuak bai dira.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0022 Guk, magnetofoia itzali, eta igande goiz asteasuarrak eskaintzen zuen giroan berriketan segitu genuen honetaz eta hartaz, baina hortik aurrerakoa guk bestek ez daki.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 Beliger larbaren gabeziak, plakazko maskor honekin batera, poliplakoforoen primitibotasuna iradokitzen du, hots, moluskuen eboluzio-lerro nagusitik oso goiz aldendu zirela. Kepa Altonaga.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 Lau otordu egingo ditu normalean: esnez eta irinaz egindako ahia goizean, purea eguerdian, frutazko ahia arratsaldean eta berriro ere irina eta esnea gauean.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Goizegi da, oraindik, zein aztergairi lehentasuna eman behar geniokeen esateko.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0117 (gaur goizean joan behar izan dut etxera) (hori izan behar da hemengoa).

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0117 (goizean ezin etorri izan naiz) (hori ezin liteke izan handiagoa).

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 Eta goiza bukatzerako, don Josek bazekien positiboki nor zegoen eta nor ez komunikabideen mundu bihurrian sartzera destinatua.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 Zein ondorio atera dituzu, ala oraindik goizegi da ezer aurreratzeko?.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 JOSE MARIA SANCHEZ CARRION: Bai, uste dut oraindik goizegi dela.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Hau bukatu ondoren, berriz ere fandangoa entzuten da, baina goizeko lehen orduan baino biziago eta airosoago, orain herriko txistulariak jotzen bait du, halako batean alperkeriak alde batera utzita, ohe zurutik jaiki ondoren erromeriara etorri denak.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Oso gutxitan irtengo ziren goizean lanera idi parea uztartu gabe, astoa ere edozertan laguntzeko prestatuko zutelarik.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0017 Fray Andrés de San Miguel karmeldar oinutsa, fray Diego de Chaves agustindarra edo fray Francisco de Tembleque frantziskotarra dira Espainia Berriko goizetiko injinerutza hidraulikoan distiraz agertzen diren gizon ospetsuetarikoak.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0103 Adibidez: lanbroa goiz sartu da gaur herrian eta zure oroimena ekarri dit mendietan behera.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Telefonoak jo zuen goiz batean. Felix Ibargutxi zen albiste ilun eta ikaragarri bat emanez.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 San Juan goizean, adar bat etxeko ate nagusian jartzen da eta leio bakoitzean beste bana.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0116 DEMI-PLUS: - Lana: 4 ordu goizez, 6 egun astean.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Herritarra (E2)- Etxe parean obrak egiten ari dira eta ez dakit nik zer makina duten, baina goizeko 7etan jartzen dute martxan.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Arazoa zera da: obrak ditugula etxe parean eta konpresorea goizeko 7etan jartzen dutela martxan.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Goizeko zortziak arte ezin dute zaratarik atera.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0025 Lendabiziko egunaren goizean 72, ta gaberako 95; geroko egunetan 100-dik gora; ta batez beste andik pasiak 200-dik gora izan ziran.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0012 MOLUSKU TIPOAREN EZARRERA Moluskuek, Anelido eta Artropodoek dituzten oinarrizko eboluzio marrak praktikatzen dituzte, baina talde hauengandik bereiztarazten dituen desberdintasun haundia goiz-goizik agertzen da, ernaberrizko garapenean, alegia.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0021 Emaitz ezezagunak Krac-eko jendea herriskara jaitsi da goizean horniketa egitera.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Goiz esnatzen zuen goizetan eta igerira joaten ziren.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Batzuek, sorginkeritzaz sinest-errazak, nahiago dute etxera itzuli goizean kristauren bat edo judutarren batekin topo egiten ba-dute.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Eta horrexen arabera jokatuko du, hots: parrokian mezatan lagunduko du, gainerako apaizgaiekin ibiliko da, eguneroko bizimodu normalean zein apaizgaiei bereziki dagozkien ekintzetan (Saturraranera doa gogarteak egitera, hondartzara goizeko lehen orduetan joango da soilik...), famili harremanetan ere apaizgaitasuna nabari zaio (Yossuneren ezkontzan gainerakoak baino lehenago joango da etxera, ospakizuna amaiturik, gainerakoa mundutar arruntentzat utzi behar dela-eta...).

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0004 Begiratu ondo orduak zelan idatzita dagozan: Ander egunero, goizeko zazpietan jaigiten da, aurpegia garbitu, jantzi eta gosaldu egiten dau.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0007 UMETXO URDINA Senarra goizean lanerako urtetera joiala, ahots batek geldituazo eban.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0008 (Noiz) egunez, gauez, arratsaldez, goizez... Adib.: Gure bulegoa goizez itxita dago.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Hain goiz hasten denak ez dauka zereginik, tratamenduak tratamendu, hiruzpalau urtetan ia guztiz burusoil egongo bait da.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Dena den, euskaraz labur emanda zera dio Jose Manuel Abalia parroko jaunak: Sakramentuak hartuta 1.841.eko abuztuaren bian, goizeko bederatzi t`erdietan, 51 urte zituela, Jose Bentura Laka, Deban bizi zena, Josefa Teresa Ibarraren senarra, hil egin zela; Jose Inazio Agirrezabalaga eskribauaren aurrean testamentua egin zuela eta hurrengo egunean Elizako Hilerrira eraman zutela.

722. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0068 Arena da bertso au, bein batez etxera berandu erretiratuta-edo:
Goizian seitan etxera juan da
ollarra ttutturrukuka,
burua tente jarritzen zigun
tontorrian ikuituta;
zorigaitzeko edari onek
mendian artzen gaitu-ta,
ni're etxera ementxe nator
txanpon guziak aituta.

723. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Goizean, amarrak aldean edo al zanean jeiki, ta bakallo errea jarri-azi, bakallo errea piper mordoska batekin.

724. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0313 Goizean dana aztarrikatuta zegoan.

725. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0265 - Goiz batez, eguna zabaldu zanean, ibaiaren ondo-ondoan zegoan goardiari igeri egiteko permisoa eskatu zion.

726. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0282 - Goizeko ordubietan erretiratu giñan.

727. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0282 MADALEN - Goizeko ordubiak arte eta beste askotan laurak arte... zinean, dantzan, snak-barretan.

728. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0338 OXER - Orretarako kaleko jendeari isilka adierazi bear diozute biar goizean, ezpata ta azta-makillak artuta Gaztela'ko ate inguruan erne egon ditezela.

729. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0339 - Beraz, biar goizean zuen tokia nun dagon jabetu zerate.

730. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0398 II MIRABEA - Isillik zaude emakumea! Erritan, guri egingo digu, goiz guztian ez degu lanik egin eta.

731. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 OFF/. Garzi Lupiz, Lazkanoko Jauna, goiz jeikita dabil, Semenoren berrien zai.

732. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0051 Mutikuak e zion
maitasun sakona,
aundigua txakurrak
berari ziona;
umea goizean lo
egiten zan ona,
txakurra amaika aldiz
jaiki-zai egona.

733. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0142 Agorrillak amalau
jai-aldi luzia,
Gurutze Donearen
egun berezia;
goizeko amarretan
meza nagusia,
parrokian bildurik
ballara guzia.

734. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Gaur goizean, mendira joan gera.

735. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0050 Urrengo goizean ama Idoiak eskolarako dei egin du.

736. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0106 Gure amaren ordulariak itzartzen gaitu goizetan.

737. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0121 Entzunerazi eidazu goizean zure maitasuna,
Zugan bait dut itxaropena.

738. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0042 Gure baserritarra asi zan berriz ere asarretzen, eta, goiz batez, onela erasotzen dio bere andreari: - Aizazu, andre, auntz au ere gogaitkarri jartzen asi zait oraintxe.

739. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Gaur goizean ni ez nintzan ezer... Errekatxo`ko Martxela baño... eta oraiñ eguerdia baño len... Ene! Arantzabal`go Joxe Antonio`ren emazte gaiatu zoriona, Jesus! Jesus! Au zoriona!.

740. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Biar goizean, gosaltzeko, esnea bakarrik emaiozu. Esne pixka bat.

741. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Goizeko lauak laurden gutxigotan iritxi zan zalpurdiz Mr. Freddie Widgeon Gaztea bultziaren (trenaren) geltokira.

742. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0155 Ona bere itzek: Goizeko iruretan galeper baten pox-poliñak esnatu ninduan.

743. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Biaramon goizean ostera bezperako bi zaldun aien aurrera eraman ninduten, eta an asi zan berriro bezperako festa.

744. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0115 Batu ori atzo goizekoa da.

745. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0145 Atzo goizean zala iruditzen zait eta ogei ta bost urte joan dira.

746. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0079 Ostiralez, goizeko eguzkiarekin batera igo zen teillatu-gaillurrera.

747. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0079 Eguraldi hotza goiz hartakoa.

748. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0079 Goizeko zortziak jotzeaz batera, koloka zegoen teilla baten gaiñean hanka jarri zuela do, hor dijoa Karlos gorputz osoz goitik behera, harri gogorrezko kale-zoru errukigabea besarkatzera.

749. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0093 Ala, urrengo goizean esan diet mutillai, eta aietako bat, nere errikoa, Juan Elustondo, gaur Ernani`n bizi dana, or bereala prestatu zait, onela esanaz: - Iñaki, gaur gabean, nai badek, nik lagunduko diat txerri oiek ekartzen.

750. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0163 - Animen argitarako...! Jenaro Marragerok, eskupekoa ukatuaz dio: - Goizao fan ditezela oera.

751. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0117 Ikulluan sartuko zuan automobilla, txikiei esanaz: Onek biar goizerako umea egingo dik.

752. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0117 Goizean, etzegon ordea Auto-lxpano umerik, eta danak arrantzaka, lenaz gañera guda bizia etxean.

753. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0060 Eta orixe, orixe Teresa`ren itza goizean, Ramon`en aurrean.

754. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Biaramon goizari eldu bearrik etzutelarik ere, nekatuak izaki-ta, garaiz oeratu ziren, menditik jetxi berri zen gaztea, ta onek egitekoaren itxaroz zeuden bakar batzuek ezik.

755. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0036 - Au da, Don Kaskar, gure bizitzaren erdia, beiñ baiño geiagotan oeratu gera, urrengo goizeko gosaria non izango degun jakiñ gabe, baiño ez eskatu gabe eguneroko ogia; eta ala, gosea zer dan oraindik eztakigu, bada nunbaitik ere beti, zor edo lor, inguratu degu.

756. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0165 Zaitzalle buru-aundi batek, goizean egurastera irtetzean, irakurtzen ziguken eguneroko batetik gudaren martxa.

757. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0165 Urrengo goizean, diana floreada jo ziguteken, goizean jaikitzeko.

758. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0105 Atsalde artan oiera goiz joan zan.

759. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Mendi ospel aldean ez bakarrik, bide baztarretan ere, eguzkia sartzen ez zan baztarretan ere oraindik goizeko intza dir-diraz betea azaltzen zan arripitxizko dir-dai ta edertasun emanik belar buru ta osto gazte garbiei.

760. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0029 Werner'en jauregian, goizeko adiskidetasun-txurruta artzen zegoen nagusia erri xumearekin.

761. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Baiñan, gaur goizean iritxitako paper ori... ¡Alkatearena da!, Bon! - Bai Alkatearena da.

762. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 - Urkatu berriz, atzo goizean urkatu zuan.

763. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0036 Goizean eraman eta urrengo goizean ekarri.

764. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0100 Apalondoan, kafea artu ta oi bezela kontu kontari egon da oieratzerakoan, amonak esan zidan zenbat babarrun bear zan jartzeko, eta amak erakutsitako moduan katilluan jarri nuan, da Juanitak beratzera bota zuan; da urrengo goizean, zenbat ur bear zuan jarriko geniola.

765. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0100 Ala, oieratu giñan. Urrengo goizean jarri degu amaren posturara Juanitak eta biok.

766. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0138 Goizean, Joxepa jostera zijoala, etxetik berreunen bat metrora iritxi zanean, bide-bazterrean etzanda zegoela gizon bat ikusi zuen.

767. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0169 Goizean, berriz, serio galdetu zion Karmeni aitak: - Nor eukanen ire gelan? Berriro parrari eman zion: (...).

768. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0040 Emen eguerdiko amabiak diranean, an goizeko seirak dira.

769. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0025 Geron ustez ori okerra da ta gure izkuntzarentzat gaur ori goizegi ibiltzea da.

770. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0098 Igandetako Irakurgaiak euskeratzen beintzat oso goiz asi ziran Bellok`eko Beneditarrak.

771. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0091 Goizean bere San Bizenteko lanak zintzoro egin, eta gero lanari ekiten zion, buru belarri.

772. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0057 Juraduak, gaur goizeko puntuak eta arratsaldekoak kontuan izango ditu.

773. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0057 Goizeko eta arratsaldeko saioak, beraz.

774. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 Inglaterra`ko ego aldeko Surrey basoetan, igande goizak oso bizi egoten dira.

775. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Ur-uzta egitea ez da atzo goizeko asmakizuna.

776. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0001 Kaleko saltsa-perretxikoak eta salda muturrak txoritan utzirik, goiz-goizeko ibil-aldian, ametsetan, lora-artean, erriko parke nagusian nintzala, beti ere polliki-polliki, beti ere ene ametsari jarraituz nintzala, orduan lorak ez zapaltzearren ximeleta izan nai nuan aske-aske loren gainean egan ibilteko, alako batean, belar berdean exerita, Fagus Selbatikus arro baten kerizpean, pagoaren itzaila sorginkeriz puzkatuz, neskatil bat ikusi aal izan nuan.

777. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0001 Erriko eskila, torre luzean, goiza amarrak jotzen ari zan.

778. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0001 Din, dan! Din, dan! Amar oiu garratzek, ene ametsa urratu nai izan zuten parkean goiz aretan.

779. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0001 Goiz orretan, ene Jainkoa! bakarrik, pagopeko neskatilak urratu zitekean, apurtu zitekean, lapurtu zitekean ene amets ura.

780. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0001 Goiz aretan, ene ametsarekiñ bakardadean, ene munduan, ene mundutik gizonak oro, aar-emeak oro, kenduta, botata, madarikatuta, Moersko parke aundi ederrean, maitasuna askatasunez egiten naturaren indarrez, usoak ikus nai nituan zuaitzetan, atak ikus nai nituan uretan, putzu ertzean, iturripean.

781. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0002 Goiz aretan, amets!!! Amets!!!... Amets egiñez, egiñez ama-naturaren ederraren-ederrez, nere zer osoa moskortuz ibilli nai nuan.

782. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0002 Zuri-gorri-berdez loratu artean ibil nai nuan goiz artan Moersko parkean.

783. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0002 Orregatik nintzan, goiz aretan, neskatil polit ura ikusi nuanian, igezka, ametsari jarraituz, ametsari mamia kenduz, ametsari argia eskatuz, parkean, tximeletaren antzera loren gainean egan ibilli naian.

784. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0012 Ba, gauez, illargitan patata ateratzen jardunda, goizeko lauretan abiatu zan Berastegi`runtz, Belabieta`tik barrena, oñez....

785. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 ARTZURIA, goiz ereiten diran sailletan azaltzen da.

786. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Gaitz au, goiz erein, giro txarrak eman, eta baina jaio eziñik dagoenean, azaltzen da maiz.

787. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Goizeko muetatan eta hibridoetan adar bat bakarra uzten zaio.

788. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0112 Mueta onek besteak baiño gutxiago irauten du izotzarekin, bustiarekin edo leortearekin, eta jasota gero ere bestea baiño zaillago baita kontserbatzen, onen ordez gero eta geiago: GOIZEKO BARATXURI GORRIXTA, egiten da.

789. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0077 Beste batzuek igande goizetan oñez datoz emengo argiaren billa.

790. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Piarres Topet Etxahun 1862`ko Hilbeltzaren 17`an hil zen, sukalde-zizailluan etzanik, goizeko zortziretan.

791. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0017 Lana, goizeko zortziretatik amabietara; eta gero, arratsaldean, ordubata t`erdietatik seiak laurden gutxi arte.

792. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0133 Goizeko sei t`erdietan herri bietako agintariak kanpoan bilduta, iru bonba botatzen dira, lanari ekiteko seinaletzat.

793. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Goizo etorri diran aiek bai, noski, edozertarako lain astia artu aal izan dute.

794. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0119 Aintziña, Astelen goizez, mutil mordoa joan oi zen mendira idi-gurdiarekin Astearte-Iautez erretzeko sugai billa.

795. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0119 Astearte goizez, gazteen lenengo lana, Lasta-Gizon edo Giza Gaiztoa gertutzea zen.

796. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0363 Asteartez, goizeko bosteterditan asiko zan festa, txistulari saioakin, gero, alboradaz itzegitean esango degun eres-sorta entzunaraziaz.

797. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0363 Egun ontan, goizeko amaiketatik eguerdiondo arte, Plaza Zarra izan zen Beotibarko guda-burruka oroitarazten zuen ikuskizunaren agerleku.

798. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Orren goiz ta aiñ azkar zuek Aralar`era zoazte? galdezka Daniel.

799. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0237 Goizeko seiretatik jaikitzen danetik gaueko amarrak arte oeratu arte erabat lanari lotua, bearrezko ez dan guzia baztartuta.

800. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Arrasti, gau ta goiz osoak eman oi zitun.

801. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0170 Nola sortu zan liburua? Begira: Goiz batez Baionako notariaren etxean agertu zan Ganix, Lapurdi`ko kontrabandista ospetsua, bere etxea muga-mugan zeukana ta bere bizitza guztia aruntz naiz onuntz mugaldeak igaro nairik zebiltzanei mesede egiten maiztu zuena.

802. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0062 Goizeko amarretan zutitu zituzten gurutzeak eta 24 martiriak abesten asi ziran: Errialde guztiak, goretsi ezazute Jauna.

803. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Euskal abizenetan Bena ta Beña'z asten diranak bat baiño geiago ditugu: Beñaran, Benaske, Beñako... Peña ere gure artean abizen ugaria dugu, eta ez gaur goizekoa, XVIII mendeko dokumentuetan agertzen bait da.

804. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0064 Eric de Rosny aztikeri-saio askoetara agertu zan bere lagun Din'en etxera: saioak arratsaldeko zortziretan asi eta goiz-aldera amaitzen ziran.

805. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Izan ere, artzaia, ez da gaur goizeko mutilla.

806. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0352 Zenbait aberrietan, kaiolatan biltzen dan garauts ori, erlamesnea bezelaxe, bere ortan alikabiderako saltzera io da eta goizean baraurik artzeko oitura, erlari askotxok ere artua dute.

807. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0011 Dabid: Goizean goizik erran zautatek anaiek: Hail ardietarat; gu bagoazi arrats arte.

808. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 Goizak goizari erraiten dio Hak egina,
Gauak gauari berri ona (S. 18, p. 469).

809. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0023 Goizak errana eta gauaren berri ona
Adi ditaken errexena.

810. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0147 XABIER: Goiz huntan abiatua zira handik? LANGILEA: Bai.

811. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0210 HORTENZA - Senharrari hartua dinat goiz huntan berean.

812. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0220 Arrats batzuz goizeko bederatzi orenetan etzaten gira, beste egun batzuz ez gira gau guzian oheratzen.

813. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0220 HORTENZA - Lauak ari bagira nihorat ere, ez dut ikusten zertako griñatuko giren, helduko gira segur aski goiz.

814. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0220 MARGITA - Aski goiz eta zendako nahi ginuke jakin.

815. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0109 Beha zure mendi ta oihan ederreri,
zure ur garbietan arrainak igeri;
entzun xoriak kantuz goiz ala astiri,
erakutsi beharrez kantatzen bertzeri.

816. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0136 Urrieta goiz batez, goizik oihanean,
ihizin nindagola harma bizkarrean,
tiro bat eskapatu zaut uste gabean,
xuxen-xuxena sartuz zango muturrean.

817. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
horra lehen eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
argiaren argia:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

818. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 ERREPIKA:
Arratsa izan zen, goiza izan zen:
bigarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
leihor eta itsaso:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

819. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
hirugarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
zuhaitzetan fruitua:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

820. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
laugarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
iguzkia dirdiran:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

821. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
bostgarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
arrain eta hegaztin:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

822. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0031 Arratsa izan zen, goiza izan zen:
seigarren eguna:
Eta Jainko Jaunak ikusi zuen
denen nausi gizona:
ikusi zuen ongi zela, ongi zela.

823. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0006 Artean
Goiz
hontan
jeikitzean
eguneroko
kaseta baten
horrialdeak
irakurtu
ditut.

824. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0006 Goiz
hontan
jeikitzean
hitz
zenbaitek
eta
frase inprimatu
batzuek
beste nonbaiteko
zolatik
ene
zolaraino
pozoin
lama bat
bezala
Desterratuen
orro
okaztagarriak
bakearentzat
bakea
artean
ekarri
dautate.

825. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0010 Bilboko
bi
anaiak
adibide
zuzenkontraka
bi
aingeru bezala
goiz hontan
esku
erahiltzaile
batez
hil dira.

826. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0003 goiz batez

827. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0003 Goiz hontan erloju alu zikin horrek
Iratzarri nau erranez:
To, beha zok hire mutturrari
Eskas zaiok kopeta, nun duka?.

828. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0003 Goiza etorri ze
Ohean ginen
Hi partitu hintzen
Ni egon etxen.

829. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. arkotxa 0009 Burdinezko aurpegi, goizeko lano
Ikuspegi lanbrotsu, aire-gaixto
Izar-larre, bela baten argi
Eta
Esaldi.

830. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. arkotxa 0009 Nahi zintuzket maitatu
Ilunabarrean oraino
Zure eskua tinkatu
Goizeraino
Nere arimaren xokoan tinkatua
Nahi zintuzket libro
Maite zaitudalako
Zure ihes-ekaitzetan
Ixil!.

831. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0165 Erran dezakegu, orainokoan gehienek segitzen dutela katixima; nahiz badiren gutartean ere zonbait, sekulan hurbiltzen ez direnak, edo goizik uzten dutenak.

832. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 1905eko dagonilaren iruan, goizeko seietan sortu nitze, ogei egun lentxago amak eror aldi bat ederra artu zuelakoz.

833. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Kontrabandoa - San Juan goizean, garagarrillein ogeite lauean mile bederatzi egun eta amabortzean, ez nue uste nere aita arrixku aundietan ibiltzen zela guri azteatik.

834. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Nik goiz artan ez nue entzuten batre asotsik.

835. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Goiz batez, aitak astoai ekendu ondoan egur zama, sartu ze etxera gosaltzera.

836. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0091 Astezken goizean aitak hitz bat etzuen ateratzen iduri zuen harek ere mundu huntako denborak orai bururatuak zituela eta hor zagola Jinkoak ahantzirik.

837. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0106 Goizeko zazpietarako joaten ziren biak, eta karobiak egiña zegoen karea kendu eta ostera kargatu.

838. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0135 Goizean bostetarako joaten giñen lanera, bizikletarekin.

839. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0135 Oiñez joan izan gera Oiartzun'dik Pasai'ra, etxetik goizeko iruretan irtenda, Robustiano Urkia eta biok.

840. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0074 - Ez dia zinez igurikatzen ahal? Neure zaia lisatu behar diat, orain hasia nauk, bihar goizeko prest izan dadin.

841. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0116 - Alta izutu nauk, badakik, ikusi bahu nola hengoen! erranen zukean jan nahi hindutela, eta hori guziarekin oraino goizeko lauak....

842. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0107 Urriaren 15'etik bururaino, aste egun guziez, goizeko mezan, eliza bai gizonez eta bai emaztez betexea zagon; bainan arrats guziez, zazpiak eta erditako koka ahala betea.

843. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0097 Aspalditik, Jatsuko karrikan, hiru emazte zahar, auzokoak, goiz guziz, beren etxe aitzina xahatu eta jatsak, erratzak eskuan, elgarren artean kalakan egoiten ziren, luzaz eta luzaz.

844. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0140 Erran eta egin! Eta geroztik, hor dituzu, arrantzaleak, goizetik iluntzera, bakoitza bere tokian eta beti leku berean, ura dagoenean, gizonak beti arrantzan eta bon, bon eta urik ez dagoenean, alegia arrantzan eta hor konpon....

845. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0162 Emazteak kaxkarotak, arrain saltzaileak, sardina freskoa, sardina freskoa, goizean uretik ateratutakoa, oihukatuz, kostalde hortan guzian, oinez, zare edo otarre betea buru gainean, arrain saltzen ibilki direnak.

846. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Bakean eta bozkariotan ibiltzeko, beharko dute ainitz gauzeri uko egin eta beren burua goiz guziz Jainkoari eman.

847. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0006 Hau, biltzarrea 2-an zela ustez, ez da agertu; bainan bertzea, Van der Bent protestanta, goizean eta arratsaldean, mintzatu zaiku, adiskidetasun handia erakutsiz katolikoen alde, bai eta jakitate zabala ta munduaren geroaz beldur bezenbat esperantza.

848. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0005 Zergatik hoin goizik? lehen argi-zirrintan, Jesus piztu den tenorean, emana izan zadin: lehen Alleluia.

849. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Urtarrilaren 3-an, harainotu denean, gau-erdi pasatua zen; eta, goizean, fraide batek bota dio: Nere ehortzetarako jiter zinen.

850. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1977 0007 Hogoi-ta lau lagun abiatu gare, Irailaren 6-an, goiz goizetik: Bidarraiko xoko ederrerat joan eta handik errekaz ta mendi-lepoz Amaiur-ko herrixka polliterat.

851. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Erramu igande goizean bedeikatzen dire erramuak edo elorriak eta hoien egurrekin gurutzeak egin eta belaietara eta alorretara Santa Kruz egunean juan, eta ur bedeikatue bota, Aitagurea errezatu eta gurutzea lurrean sartuik uzten da.

852. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0019 Han eman ginituen aratseko eta goizeko otoitza euskara garbienean.

853. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0023 Etzitaken kozinera lo egona goiz hartan!....

854. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Ilunabarrean, artarrainak hondarpean izkutatuko dira biaramun goiza arte.

855. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0019 Xan.:
Bainan hau ere egiten
bere neurrian;
ta balia gaitezen
hala beharrian,
aski goiz sartuko gira
estatu txarrian.

856. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0020 58 Amuriza.
Elurrez zuri zegon goizean
gure etxeko haritza
negu gorrian loratzen hasi
zaigu historiko hitza;
lagunak alkar proba beharrez
trantze estuan gabiltza
batzuk atzean gelditu arren
aurrera bertsolaritza
denok txapeldun izan gintezke
hori lortuko balitza.

857. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 Gehienezko zarata maila onargarria 60 dezibeliotakoa izango da Sektorearen barnealdean; Sektorearen kanpoaldean eta zona biztanledunetan ezingo da 45 dezibeliotatik gorako zarata maila sortu egunez (goizeko 8etatik gaueko 10etara), ez eta 35 dezibeliotatik gorakoa gauez (gaueko 10etatik goizeko 8etara).

858. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 c) Kontratazio Mahaiak, idazkitxiak ireki daitezkeen egunen legez, aste bakoitzeko Astearte eta Ostegunak adierazi ditu, goizeko hamarretatik (10) aurrera, Lehendakaritza Sailak horretarako jartzen duen Hitzaldi Aretoan.

859. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 d) Honako espediente honen eskaintza ekonomiko eta aipamenak, jendaurrean, proposamenak emateko epea amaituko den egunaren hurrengo asteguneko goizeko hamarretan (10) irekiko dira.

860. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 c) Kontratazio Mahaiak, idazkitxiak ireki daitezkeen egunen legez, aste bakoitzeko Astearte eta Ostegunak adierazi ditu, goizeko hamarretatik (10) aurrera, Lehendakaritza Sailak horretarako jartzen duen Hitzaldi Aretoan.

861. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 d) Honako espediente honen eskaintza ekonomiko eta aipamenak, jendaurrean, proposamenak emateko epea amaituko den egunaren hurrengo astegunetako goizeko hamarretan (10) irekiko dira.

862. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 c) Kontratazio Mahaiak, idazkitxiak ireki daitezkeen egunen legez, aste bakoitzeko astearte eta ostegunak adierazi ditu, goizeko hamarretatik (10) aurrera, Lehendakaritza Sailak horretarako jartzen duen Hitzaldi Aretoan.

863. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 d) Honako espediente honen eskaintza ekonomiko eta aipamenak, jendaurrean, proposamenak emateko epea amaituko den egunaren hurrengo astegunetako goizeko hamarretan (10) irekiko dira.

864. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 c) Kontratazio Mahaiak, idazkitxiak ireki daitezkeen egunen legez, aste bakoitzeko astearte eta ostegunak adierazi ditu, goizeko hamarretatik (10) aurrera, Lehendakaritza Sailak horretarako jartzen duen Hitzaldi Aretoan.

865. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 d) Honako espediente honen eskaintza ekonomiko eta aipamenak, jendaurrean, proposamenak emateko epea amaituko den egunaren hurrengo astegunetako goizeko hamarretan (10) irekiko dira.

866. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 3. Kontratazio Mahaiak aste bakoitzeko astearteak eta ostegunak aukeratu ditu idazkitxiak irekitzeko egun baliogarritzat, goizeko hamarretatik (10), Lehendakaritza Sailak horretarako jarriko duen Hitzaldi Aretoan.

867. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bihar goizeko 10`30etan egingo zaizkio hiletak, Hitlerren eta Francoren erasoari ihesi zebiltzanen babesle, euskal idazle, euskaltzain oso eta abertzale sutsu izan den apaiz zintzoari.

868. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Gauez sentitu zuen zerbait eta goizean oinez eta bere urratsean joan zen, Paulmy klinikaraino Igande arratsean hil zen Jean Hiriart-Urruty, 63 urterekin.

869. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Atzo goizean, deklaratu ondoren, guztiak libre utzi zituen epaikariak.

870. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Goizegi bukatu zuten zenbait saiorekin, eta berriak edo zaharrak eraberrituak aurkitu arte kate atzerriratzea nahi ta nahiezkoa izango da.

871. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Alkatearen agurra Goizeko hamarretan eman zion hasera Euskaltzaindiak uztailari dagokion ohizko bilerari, ate itxira.

872. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Goizeko hamabietan hasi zen atzoko bileraren bigarren partea, publikoari irekia oraingoan.

873. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskaltzaindiako idazkari den Jose Maria Satrustegik aurkezpena eta goizeko bileraren berri eman ondoren, Oiartzungo alkateak, Jon Iñarrak, hartu zuen hitza Juan Mari Lekuonaren Euskaltzaindiratze horrekin bai udalak bai Oiartzun herriak hartu duen poza adieraziz, Juan Mari Lekuona omentzea esan zuen alkateak neurri batean Oiartzun osoa omentzea bait da.

874. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizpartean eta arratsaldean Lazkao Txiki eta Agirre bertsolariek ihardungo dute eta eguerdiko 12etan Plazan jarriko den tantai gainera ea nor igotzen den ikusteko aukera izango da, asto karreraren aurretik.

875. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gipuzkoako berrogeita bost sagardogilek hartuko dute parte bihar Donostian ospatuko den Sagardoaren Erakusketa eta Dastapena egunean, goizeko 11`30etatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5`30etatik gaualdeko 8`30ak arte berrehun botila eskainiko dituelarik bakoitzak Konstituzio Enparantzaren arkupetan.

876. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizeko 11`30etan emango diote hasiera Sagardo Egunari Azkonobieta eta Jokin trikitilariek, ondoren, ordubata laurden gutxiagotan, Sebastian Lizaso eta Mendizabalek bertso pare bana eskainiko dituztelarik.

877. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizeko egitaraua Iñaki eta Jose Mariren txalapartarekin bukatuko da, omenaldiaren ondoren eskainiko dutenarekin, sagardo festa, halere, ez da eguerdian bukatuko, arratsalde partean ere trikitilariak, bertsolariak eta txalapartariak entzun ahal izango baitira zortzi t`erdiak arte, nahiz eta sagardoa ziuraski lehenxeago bukatuko den.

878. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizean zehar, bestalde, sagardoa nola egiten den ikusteko aukera eskainiko da eta arratsaldean, berriz, mosto egin berri hori edan ahal izango da nahi izanez gero.

879. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Herritarrak, berriz, goizeko 10etatik aurrera kalitate ezin hobeagoko barazkiak erosteko asmoz hurbilduko dira.

880. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Epaimahaiak goizeko 10etan emango du bere erabakia eta ondoren produktu guztiak salmentan jarri ahal izango dira.

881. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Eta gaurko egitarauarekin jarraituz, goizean zehar txakolin dastaketa izango da ondoren nahiko txakolina edan ondoren, bazkari herrikoia izango delarik ordubi t`erdietan, honoko menuarekin: tomatea entsaladan, marmitakoa, gazta eta menbriloa, izozkia, kafea, kopa eta purua helduentzat 800 pezeta ordainduz eta haurrentzat, berriz, oilaskoa patata frijituekin, 400 pezetagatik.

882. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Pasa den ostegunean goizeko lehen bentarako, Getariako kaian 8 itsasuntzi sartu ziren.

883. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Mamedov, huelga batzordekoak adierazi duenez, Bakun metroa eta hiribusak goizeko 10etatik gaueko 10ak eskaintzen dute beren zerbitzua.

884. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ostiralean, berriz, Haurren Eguna ospatuko da, zeina goizeko 9etan hasiko den buruhandi eta suziriekin.

885. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Larunbaterako, bestalde, honako egitaraua dago prestaturik: Goizeko 10etan buruhandien irteera eta suziriak 11`30etan, Haurrentzako Krossa, txoznatik irtengo dena, arratsaldeko 4etan, II Mus txapelketa Atotxa Erreka soziedadean eta ordu erdi beranduago, hau da 4.30etan, Añorgako Arkaitz euskal dantzen taldearen saioa.

886. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizaldean, jendea pixka bat berotzeko, baratzuri zopa eskeiniko da txoznan, 5ak aldera eta goizeko 11etan, berriz, Meza Nagusia izango da.

887. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Igande honetan hasita zazpi egunez luzatuko dira Aginaga auzoan San Praixku jaiak egitarau bete batez: bihar bertan goizeko 9etan probintzi mailako plater tiraketa ospatuko da.

888. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizeko 10etan berriz meza nagusia, eta ondoren Zarauzko abesbatzaren saioa.

889. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizeko 9tan esna deia. 11etan Herrimeza.

890. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. uribe 0001 Bata goizeko 12`30etan burutuko da.

891. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Goizeko 9etan Bitoriano Gandiaga poetak bere testu bat irakurriz jarriko da martxan makinaria haundi hori eta egun osoan zehar izango da zertaz gozatu eta zer ikusirik.

892. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Bihar, maiatzak 12an, Donostiako EUTG-n, goizeko 10etan hasita, Euskaldun Kazetarien Elkarteak bere Batzarre Nagusia ospatuko du.

893. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Jai ekitaldiak goizeko hamarretatik aurrera hasiko dira eta, antolakuntza lanetan irakasle, guraso eta ikasleak berak aritu diren arren, gaztetxoei zuzendurik dago gehien bat egitaraua.

894. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Goizeko hamarretatik aurrera euririk egin ez baizuen ere, broma gaiztoa egin zien bezperako trumoiak Herri Urrats antolatzen ari zirenei.

895. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Aurretik iragarri genuen bezala, eguraldi oso ona egin du goizeko hamarretatik aurrera, baina bezperako euriak parking bezala prestaturik genituen zelairen bat edo beste erabiltzeko ez direla utzi ditu eta horregatik sortu dira ataskoak, esplikatu zuen Gexan Lantzirik.

896. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mugan arinago Herri Urrats-ek bi parte nabarmen izaten ditu Hegoaldetik doazenentzat: goizean autopistako asfalto gainean egiten diren orduak, batetik eta arratsaldean Senpereko belar gainean egiten direnak bestaldetik.

897. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Azokak dirauen lau egunetan goizeko 10`30etatik eguerdiko 14`00etara eta arratsaldeko 16`30etatik iluntzeko 21`00etara bitartean zabalik egongo dira ateak euskal liburu eta disko berriak ikusi edo erosi nahi dituenarentzat.

898. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Goizean zortzietan atera ta amaiketatik azkar iritxi giñen Lurdes`era.

899. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Goizeko amarretan: Errezil`ko Bildain baserrian, Santuaren jaiotetxean, prozesioaren abiera.

900. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Goizeko amaiketan, meza, Ereñozu`ko parrokian.

901. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0001 Zenbait igande-goizetan, Uztapide, Xalbador, Marttin, Arozamena ta abarrek orain dela urte mordo bat nunbait egindako bertso-saioak Euskaleri Irratitik eskeitzen asten direnean, neri etzait iruditzen zuzenean beurei entzuten ari ez naizenik.

902. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Goizeko bederatzietan irten giñan.

903. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Nola da egun bat zuretzat Madrid-en? Egun guztia dantzan pasatzen dut bai goizez, bai arratsaldez.

904. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Zenbat ordu dantzatzen duzu egunean? Goizeko 10-etan sartzen naiz eta ordu biak arte aritzen naiz eta arratsaldez 5-etatik 9-ak arte.

905. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Gaua zen, ordea, goiza ia ordurako, eta taberna ilun batean geunden.

906. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Proposamenen Aurkezpena: Hernaniko Udaletxean Diruzaintza sailean, goizeko 9-13 orduak bitarte, 20 laneguneko epearen barne E.A.O.-n iragarki hau argitara azaltzen den hurrengo egunetik hasita.

907. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Jendaurrean agertaraztea: Eskaintzak agertaraztea jendaurrean egingo da, eta Kontratazio Arautegi Orokorraren 100. atalean ohartemandako prozedura berritik bat ere jasotzen ez bada, 1989.eko abenduaren 13ko goizeko 10etan egingo da Osakidetzan, baldin eta E.K.A.ren 100. atalean ohartemandako inguruabarrak gertatzen ez badira.

908. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Tel. 437.53.00. Goizeko 9etatik 13etara.

909. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Eskaintzak agertaraztea jendaurrean egingo da, eta Kontratazio Arautegi Orokorraren 100. atalean ohartemandako prozedura berritik bat ere jasotzen ez bada, 1989.eko azaroaren 29ko goizeko 9etan egingo da Osakidetzako Arlo Zuzendaritzan (Gran Vía kalea, 81, 1., 48001- Bilbo Bizkaia).

910. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Goizean eguraldi ona egiten zuen, baina arratsaldean euria hasi zen, eta goitik behera hasi ginenean trumoiak ere bai.

911. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Goizeko 11etan neurtuko dira hemezortziak aurrena.

912. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Arratsaldeko 4etan, berriz, goizeko 6 onenak.

913. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Hemezortzi hoietatik 6 berexi behar dituzte arratsalderako, baina goizeko puntuazioa kontuan izanik erabakiko da txapelketa.

914. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Goizeko 10etan bilduko dira herriko plazan 60 inguru trikitilari, beren soinujole jantziz.

915. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Euskararen aldeko kalejira egingo dute herriko bertsolariek goizean.

916. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Goiz samar da oraindik joan den igandean Bidasoako izokinak arrantzatzeko ireki zen epeak aurtengo honetan zer eskeiniko duen aurreratzeko, baina pozik dabiltza arrantzaleak, izokinik orain arte ez hartu arren, zenbaitsuk ikusi direlako.

917. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Bihar goizeko hamarretan hasita herriko txapelketako partiduak izango ditugu, paletaz: Taxio-Serafin, Albisu-Garayalde eta Garayalde anaiak-Zepai-Urdangarin.

918. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Goizeko 10,30etako meza nagusiarekin hasiko dira ospakizunak.

919. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Lan hauek guziak Udaletxeko areto nagusian izango dira, goizeko 9,30tik eguerdiko ordubatetara.

920. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Urai, zaborrei, estolderiari, hodaiei, auto sarrerei, publizitateari, kanonei eta esparategi zegozkien zergak ordaintzeko epea pasa den arren oraindik ere ordaindu daitezke, %5 ezarpen bat gehituz, hau orainarte bezala, goizeko 8,30etatik eguerdiko ordubatetara Udaletxeko bulegoetan.

921. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Ez da giro makala izango Arriaga aldean bihar goizez Arriaga aldean.

922. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Bestalde bihar eta Loiolako gogarte etxean antzerki inguruko mintegi bat ospatuko da goizeko 9,30etan hasita.

923. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hurrengo bilera, beraz, urtarrilaren 15ean, goizeko 10etan izango da, Altsasuan bertan.

924. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Goizean jeiki ohetik eta non nagon eginik galde, diot:
Aurrean Baztan daukazu, gibelean Erro alde,
ezkerretarat Eugi herria, eskuin alderat Luzaide,
zure guziak Nafarroaren hegalen azpian daude
.

925. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Arantzadi Zientzi Taldeko batek arbolaz, arbolaren egitekoaz, Arbolaren Egunak duen inportantziaz argi eta sakon hitz egin zien goizean umeei.

926. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Eskatzen diren agiri hauen fotokopiak, datorren ostegunean, azaroaren batean, goizeko 11etatik 13,30etara bitartean Donostiako Delegación de Educaciónean entregatu behar dira, Lasala plazan; Bizkaian, Bilboko Delegación de Educaciónean.

927. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Plaza hauen banaketa, datorren ostiralean, azaroaren bian, goizeko hamarretan egingo da Peñaflorida Institutotan.

928. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Aipatu erakunde harmatuko buruzagi inportante batek igande goizean honelako zerbait deklaratu zion kazetari bati Belfasten.

929. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Gaur goizean prentsaurrekoa emango dute eta honenbestez bukatuko dute ekintza, aurrean duten burrukarako Federakuntza, sindikatu, elkarte eta parlamentarien laguntza eskatuz.

930. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bestalde, STEE-EILAS sindikatuak Gasteizen burutu duen Euskadiko Kontseilu Konfederalak laguntza guztia eskaini die maisu hauei. Azkenik Gipuzkoako idoneao guztiek bilera bat egingo dute datorren astelehenean Donostiako Aurrezki Kutxa Probintzialean, goizeko hamarretan, Bizkaikoekin batera huelgara jotzea erabaki baitute.

931. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Buruko min piska bat dela, hortzetakoa, urdailekoa, hankapuntakoa, bizarretakoa eta, aspirina goizean, aspirina eguerdian eta aspirina gauerdian.

932. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Maiatzaren 10ean goizean goiz hasten dira lanean olagizonak.

933. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Kontxako barandillan ere jendea nabaria zen hamabietatik ordu bietara bitartean eta Egian goizeko 10etatik ari zen jendea poliziarengandik begiratzeko barrikadak jarriz.

934. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Zaurituez gainera seiren bat izan ziren detenituak igande goizean zehar.

935. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Goizeko kargaren ondorioa zauritu eta kolpatu dezente izan ziren, horien artean emakumezko edadetu bat, zeinak lurrera erortzean kolpe txar bat hartu baitzuen buruan.

936. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Goizean mitin labur bat egin zen plazan HB, EMK eta LKIko ordezkariek hitz bi egin zituztelarik.

937. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Sei detenituak Gobernu Zibilera eraman zituzten eta gaua han pasa ondoren atzo goizean irten ziren kalera inolako kargurik gabe.

938. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Hain zuzen Ezkion, irailaren 4ean, goizeko hamaikak aldera, Gipuzkoako artzakurren lehiaketa probintziala jokatuko da.

939. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Zehazkiago, goizeko 12tatik aurrera izango da Manuel Machado Ikastetxean, Sansomendi poligonoan dagoena hain zuzen ere.

940. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Goizean, 9,30etan haurren ibilaldi neurtua hamalau urte bitartekoentzat eta ordubatetan umeen bazkaria.

941. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Gaur, urriaren 5ean, goizeko seietan oilasko biltzen hasiko dira lepoan zakua.

942. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Goizeko bederatzietan umeentzat jolasak eta jokoak eta ordubatetan umeen bazkaria.

943. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Hasteko, goizeko hamarretan dultzaineroak ibiliko dira bazterrak harrotzen eta alaitzen; hamaiketan poteoa, Zubietako Zanpanzar hortxe izango delarik ondoan, hau ere batetik bestera.

944. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Goizeko bederatzietan txistulariak batetik bestera eta ondoren buruzahar eta erraldoiak; goizeko hamaiketan, musika plazan, maskotaren aurkezpena Zarauzko txaranga eta trikitilariekin.

945. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Goizeko hamaikak eta erdietan, Munoan, herri kirolak; Perurena harri jasotzen eta Gabriel Saralegi aizkoran.

946. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Hamaseigarrenez izan dut elkarrizketa hau gaur goizean.

947. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Leitza izango da, Aurrera elkartearen bitartez, txapelketa komarkal hauetako lehenengoa antolatuko duena, hilaren hamarrean, goizez.

948. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Azarok 14, igandea: Goizeko zazpiterdietan, txistulari talde on bat Getari-ko kaleak alaitzen.

949. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Saioak: goizeko amaiketerdietan, arratsaldeko lauterdietan eta gabeko amarretan.

950. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Goizeko amaiketerdietan, meza.

951. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Etzi, igandea, programatxo au eramango dute aurrera: Goizeko amabietan meza, San Martin-en ermitan. Ondoren, Azpillaga ta Gorrotxategi-ren bertso saioa. Ordubietan anaitasun bazkaria, Lizargarate baserrian. Arratsalde ta gau toki berean erromeria Mardu famatu soiñujole dala.

952. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Hemendik aurrera izango diren datak ondorengoak dira: urrian 12, 13 eta 14 (dagoenez jokatuak), 27 eta 28 goizetan bi egunetan, azaroan 10, 11, 17, 24 eta 25 denak goizetik 17koa ezik, eta abenduan 1, 8, 9, 15, 22, eta 23an izango dira goizetik 1 eta 15ekoa ezik.

953. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Irteera goizeko ostiraleko, 8,30etan alegia egiten dute antolatzaileek, eta adierazten digute Azken Portuko Guria taberna aurretik egingo dutela.

954. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Atzo goizen hitzegin genuen Kilometroak egiten ari ginen bitartean Antonio Campos, Gipuzkoako Ikastolen Federazioko lehendakariarekin, berekin ikastolak jasaten ari diren arazo larriaz hitzegin dugu, beste gauzen artean.

955. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Lehendakaria goizeko hamar t`erdietan heldu zen zirkuitora eta txartela jaso bezain azkar bideari ekin zuen.

956. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Gaur, larunbatean, Aginagan, hankak jasotzeko indarrik duena, oilasko biltzera goizeko seietan irtenda; arratsaldeko lauretan Aginagako II txirrindulari txapelketa; bostetan IV mus txapelketa Aginaga mailan.

957. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Nahiko bertso entzun ondotik, hamaiketan biar igandean, hilaren zazpian, goizeko zazpi t'erdietan, ibilaldi neurtua; bederatzi t'erdietan, tiroplatoa, probintzi mailakoa; ondoren, II toka eta txinga txapelketak.

958. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Gainera salatu nahi dugu Plenotako Saloiko giltzak ezkutatu egiten zaizkiela HBko kontzejalei, eta Guardia Zibilei berriz, goizeko 6etan etorri zirenean ikurrina kentzen eta eramaten, eta plazan jarrita zegoen pankarta (Herrera de la Mancha gogoratuz) eramaten, gorputz errepresibo hauen linean dago eta garbi frogatzen du zertarako dauden.

959. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Berdin goizetan eguerdi arte Bilbao'ko Erri-Irratiak ere Euskalerri'ko bazter geienetan entzun daitezke gaur euskerazko irrati-saioak.

960. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Tokia: Karmeliten eliza. Ordua: goizeko amar ta erdiak.

961. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Illaren 21'an, goizeko amabietan eta arratsaldeko lauretan izango dira saioak.

962. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Beraz, trontzalariak, abenduaren 20'an, goizeko amabi ta erdietan asiko dira lanean, Trinidade Enparantzan.

963. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 1985eko Apirilaren 9ko Aginduz (Apirilaren 16ko E.H.A.A.n) Batxilerreko Institutuetako Erantsitako, Marrazketa irakasletarako Lehiaketa-Norgehiagokarako onartuak izan ziren Norgehiagokariei dei egiten zaie, Epaimahaiaren aurrean Uztailaren 1ean goizeko 10etan Bilboko Miguel de Unamuno B. I. Licenciado Poza, 1ean aurkezpena egin dezaten.

964. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 3.2. Zaratak eta dardarizuak
3.2.1. Berarizko udal-araupidetzaren kaltetan gabe, etzanguetan, sukaldeetan eta egonguetan ez dira gaueko 10ak arte 40dB(A) eta goizeko zortziak arte 30dB(A) gaindituko, hots-maila bereango minutu osoan Lek. baliokidetan neurtuta, ez eta gehieneko unetan, hurrenez-hurren, goizeko 8etatik eta gaueko 10etatik hasita, 45 eta 35 dB(A) ere.

965. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Batzarre hau 1986.eko Apirilaren 12an, larunbata, goizeko 11etan egingo da lehen deialdian, eta ordu erdi bat beranduago, horren beharra izanez gero, bigarren deialdian.

966. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Eskaintzak agertarazteko tokia eta eguna: Jendaurrean, eskaintzak aurkezteko epea buka dadineko egun bereko goizeko hamabietan, Gasteizko Lakuan egoitza Nagusia duen Herrizaingo Sailean.

967. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Ez goiz ez gau ezin ditzaket etxeko leihoak zabaldu (nere auzoko batek erretzaile insurjentea bera gustoko dauka balkoian erretzea).

968. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Sukaldeko haize-kanpaitik goiz nahiz gau auzokoen zigarrozko keak iragazten zizkit lapikoan, barazkiak sagarrak gaztak... denak zapore bera: tabakoa.

969. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Aurrenik, goizeko saioetan hasi zen hizkuntz ordezkatzea eta euskaldunen salaketak, A mi qué me cuentas erantzuna izan zuen.

970. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Proiektuaren bigarren puntuan, Produktoaren zehaztasun teknikoak izenburupean, honela ageri da: ... igandero goizez argitaratuko da, goizean goizetik gisa horretako gainerako egunkarien ordu berean salgai ipiniko delarik.

971. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Karnabal igande goizean herriko mutil gazte koadrila bat ibiltzen da kale nagusian Txino Dantza eginez, edo saiatuz.

972. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Goizean aldatz-behera izango dela imajinatu. Txema Abarrategi.

973. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Goiz itsusi batean ez naiz ez ahaztuko bere lana beteaz jauzi zan Txuriko

974. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Gaur ere goizegi Jon Bergaretxe kantaria oiartzuarra dugu.

975. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Elkarrek Gaur ere goizegi, grabatzeko aukera eskeini zion eta dagoneko Bergaretxeren lehenengo lan diskografikoa argitaratuta dago.

976. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Gaur ere goizegi Lparen kantak musikak lotzen ditu, bakoitzak bere gai ezberdina hartuta, eta guztietan Bergaretxeren ahotsa eta gitarra puntako ezaugarriak dira.

977. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Lehen aldea Gaur ere goizegi kantak zabaltzen du, kantariaren musika eta hitzekin, eta Bergaretxe musikalki oso ondo lagunduta agertzen da.

978. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Kantari gutxi sortzen dituen estilo barruan Jonek bere tankeraren bilaketari ekin dio eta Gaur ere goizegi honetan lehenengo urratsak lortu ditu, mamitsuak eta adierazkorrak.

979. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Eta, goizean esnatu zanean, poltsa palta.

980. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Gurasoek goizean ez dute bokadiloa egiteko astirik.

981. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Tabakoaren gaua Sakoneta aldean Egunotan zehar ondoko tabernan Winston paketea erosi eta amerikar zapore jenuinoaren ordez kresala gustoa hartzen badiozu, ez zaitez harritu, Sakonetatik Zumaiara bidean astearte goizean barreiatu zen tabako piloa jaso egin baita neurri haundi batetan eta piska bat lehortu orduko banatuko baita seguruenik.

982. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Txano ezkertiarraren iragaziz gero, jons-aren topikoa ia ia estajanobismoa bilakatzen zen eta batzutan ni goizeko seiretan esnatzen naiz aupada gisaz aurpegira botatzen zidaten proletarioek.

983. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0003 Bazko goizik, martxoan ez balitz, erran zaharrak dion bezala.

984. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Sobera goiz da aintzinetik erraiteko nola litaken; erran dezagun bakarrik bakoitzak beharko diola, seguraz ere, abandonatu bere independentziaren parte bat elkarte horri.

985. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Eta Xalbador zenak hiru hauek ateratu zituen:
Horra, jaun-andre maitagarriak,
gure gezurren argiak;
zoinek haundiagoa botatzen
hasiak gera gu biak.
Ez det auzotik jakindua hau,
etxean tut ageriak:
goizean hogoi bat litro esne
eman du gure idiak.

986. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bira haundia emana diot
beti oinez munduari,
eta hor gaindi ikusia dut
nik mirari ugari.
Goizean ere etxetik egon
naiz begira arbolari:
amar arraintxo haren abarrean
eni zaudezin kantari.

987. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Finalean BAC-eko ekipak irabazi du Goizeko ekipari 30-22.

988. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 - Xitoetan: Goizeko 30 - Denek Bat 23.

989. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 - Gaztetxoetan: Goizeko 30 - Eskularri 216.

990. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 - Gaztetan: Miarritztarrak 30 - Goizeko 2:19.

991. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Eta agur mendirako gure ames gozoak! Goizean lo-gelako leioa edegiaz batera jeurt egin eta izara arteko epeletara barriro, arik eta eguerdi inguruan amak Ondiño be or zagoze, alperrontziok! deadarka deitu arte.

992. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Gaur goizean, txorien kanten ordez, ola bateko soiñu eta ke zikiñakin esnatu naizenean, zutzaz gogoratu naiz ta galdezka asi naiz.

993. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Onek berbok entsun eran, batzuk onera ostera be, goizeko zortzirok ba eskas... Beste batzuk nun orra, eta Erramon gurie ta iru edo lau geixa, jakiñe, trabena... barruko kokue illtzeko asmuz edo desioz.

994. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Or doiez euron ardau abixa, goiz-goizetik petralan bille.

995. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Egun berean be, goiz-goizetik, bardin; ba-zan zarata ta umore ona.

996. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Ez da goizegi guk ere Otero-Pedrayo`ren omenez euskerazo itz maitekor zenbait opa ditzaiogun.

997. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 18-an, goizean, erriko dantza taldeak euren saioa eskainí eben.

998. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Lan orduak: goizeko zazpiretarik eguerdiko ordu biak arte.

999. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Goiz, 8,30etan, bi hilabete aurretik pagatu behar zen Land Rover-ezko bisitatxoaz baliatu ginen ondorengo txirrinduazkoa zertxobait ezagutzeko.

1000. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Sevilla-rako trena non hartu eta abar pentsatzen hasi eta gero, piska bat elkar animatu ondoren, denbora gehiagorekin (2 egun hobe) etorri behar izan genuela pentsatu genuen, gure esperientziako txirrindularien kasuan batez ere; baita jarraituko ginela erabaki ere, hori bai goiz goizean jeikiz.

1001. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Hala gertatu zen hurrengo goizean, gosaltzeko ezer ez izateak lagundurik, 8-etarako martxan ginen.

1002. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 - Hego-haize galanta ziok gaur goizean!- eta buelta eman du bide erdian zipiztrinak hurrunago joateko idearekin.

1003. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Gogoratu goizeko seiretan sartzen diran erreleboak eta zenbait fabriketan egin bear izaten diran lan askoren zikiña, usaia eta aspergarritasuna.

1004. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Beltza dijoa urrilla: Martin Barrios kapitana, eta ordu asko baiño leen Errenteri`n okin bat erail zuten, eta urrena Pedro Antonio Sebastian Ubide polizia Pasaia`n 24`ko goizean, eta goizalde berean leerkaia Donosti`ko Comandancia de Marina dalakoan...

1005. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Gu ez gera gaur goizean jaioak udaleku goraberetan, asten zaizkigu esaten, 1970`garreneko urtealdi aietan, gure erriko ainbat goraberetan sarturik genbiltzan.

1006. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 CCOO-ren militanteek La Encomienda izeneko finka okupatu zuten Badajozeko Valdivia herrian goizeko lehengo orduetan.

1007. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Ministroak goizez bildu ziren joan den unean eraikitako hitzaldi areto moderno batean, Parlamentutik gertu, non ordu berean Isabel II erreginak, Commonwealth-en urteoroko batzarreari hasiera ematen ari baitzitzaion.

1008. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Gaur goizean hasiko dira lekunberriko Ayestaran hotelean lexikoaren berrikuntzaz Euskaltzaindiak eratu dituen ihardunaldiak, zeinen helburua, Jose Luis Lizundiak egunkari honi agertu zionez, erakunde inplikatu bakoitzak lexikoaren alorrean zer egiteko duen aztertzea baita.

1009. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Lexikoaren berrikuntzaz egiten diren bilera hauek bihar goizean izango dute jarraipena eguerdi aldera bukatuz.

1010. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Goiz partean.

1011. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Zu beharbada kafesnearekin konformatuko zara, baina bihoakizu gure partetik ostiral goizeko zita honetara aurrerantzean goapoago agertuko gatzaizkizun promesa.

1012. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Igande goizean, François Mauriac idazlari famatuak eroriko tzar bat egin du bere etxetik jalitzean eta sorbalda hautsi.

1013. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 (Ongi zaukaten auzitegira etorri beharrek, bizarra egina goiz hartan).

1014. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Suizako artzain protestant batek Marsellan hetaz sobera arta harturik, bekatu mortala egin duke, polizak hartu baitu goiz batez, preso ezarri eta Suizarat igorri aireko batekin. Aspaldi huntan ezagutzen dute Euskaldunek San Marcelinen erlisione saindu saindua.

1015. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Hortan engaiatu nahi duten gazte guzieri galdegina zaiote heldu den igande goizean Balaki Trinketean aurkitzea 11-ak eta erdietan.

1016. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Huna nola joanen den eguna: - Goizean meza nausia, pilotari eta pilotazale ohi hilentzat.

1017. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Beharrik auzoak laster ohartu baitira izanik ere goizeko oren bata.

1018. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Goizean Meza Nausia eta ondotik eta eliza berean Iruñeko gaiteroak arizanak dira soñualdi eder bat eskeinirik.

1019. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Dena dela, familia frango bakantzetarat baitoatzi beren xakur eta gatuekin, galdatua zaiote, beren onetan eta besten onetan, errabiaren kontrako xertoak egin-araztea aski goiz eta behar den bezala.

1020. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Gainerat goizeko mezatik hasirik, erran dezaket herritar bezenbat auzo-herritar bazela gure artean!

1021. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Aski goiz hartua delarik berotze hori ez da afera bat: gorputza laxatuz, emeki freskatuz, gutika edanez pasa ditake, non ez den medikuaz behartzen.

1022. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Jendea gutiño goizean, polliki arratsaldean.

1023. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Goizeko 11 orenetan hasi da saioa 9 bertsulariekin: Amuriza, Arzalluz, Ezponda, Laka, Xanpun, Xanti, Mihura, Errexil eta Ignazio senpertarra.

1024. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Goizean meza nagusia, zazpi herritako koralek batean kantatuz, Baxenabarretik.

1025. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Bere amak dionez, goizeko atsedenaldi ondoan eskolan sartzean belarritatik lotu omen zitzaion haurrari astinaldi bortitzak emanez.

1026. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Diruak (ziriak eta maraiak) ez dira atzo goizekoak Seigarren koplan agertzen den ulerearen hori ere (ulearen) zaharra nahitaez, kantuan deformatua ez bada.

1027. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Joan zen igandean, goizeko hamarretarako batzu jadanik menditik jaisten ari ziren.

1028. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Biar goizean, apurka apurka, berantza joko dabe.

1029. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Olan bada, Aranguren'ek Santa Barbara auzoan eukan txaletera joan giñan goiz baten Ixidor eta biok, bere anaia Manuel gidari lez genduala.

1030. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Au, biaramon goizean Aranguren jaunagana joan zan.

1031. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Apirilaren 16 an, goizeko amaiketan, Galarraga Pelota-lekuan hasiera emango zaio.

1032. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 5. Lehenengo patrulla goizeko zortziretan irtengo da.

1033. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Goizean Meza, gero karriketan barna eta txistulariekin etxez etxe puskak biltzen, gero aur guziak bildurik bazkari on bat egiteko.

1034. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Igande goizean eta Meza entzun eta ondoan herriko gazteek beren soiñulariekin karriketan eta hauzoetan etxez etxe ibiliaz puskak biltzen zituzten gero ostatuan otordu ederra egiteko.

1035. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 Kolekzioa prestatzen ari garelarik, alaba etortzen zait batzuetan lantegira. Hura sartzen denean, badirudi etxe osoa sartu dela. Harek lagundu arren, lan asko egin beharra dut. 5 edo 6 ordu egin ohi dut lo. Pinturak liluratua bainaduka eta goizik jeiki behar ukaiten dut pintatzera.

1036. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Goiz hartako lana hor bukatzen zela eta, biltzarkide guztiak bazkaltzeko gonbidatua izan ziren .

1037. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Bulegoan, goizeko 7etatik gabeko ordubatak arte edo gehiago 6 egoten gara, txandatuz eta gero berriak moldatzeko periodista bat dago.

1038. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Esaiozu goizeko seiretatik hamar aldiz igo duzula mendia, gorputza berotzeko.

1039. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 1959.eko Uztailaren goiz eder bat zen. Oporretan geunden.

1040. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 Goizeko hamarrak aldian Bujedotik, telefonoz, Joan nagusiari deitu zion Xanti anaiak, gogoihardunak bukatu eta gero: San Asensiotik dei egin dit Larrazabalek esanez, huts egin gabe joateko San Asensiora, handik gero San Lorentzora igotzeko.

1041. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 Monastegian afaldu, lo egin eta hurrengo goizeko zazpietan meza entzun, gosaldu eta bazkaltzera ez ginela etorriko esan genion hango fraile beneditar arduradunari, baina afaltzera bai, eta garaiz.

1042. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Goizeko hirurak ziren korderik gabe geratu zenerako.

1043. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Goizeko seirak. Bi zaindari zebiltzan mozorro beltz batzu aurpegian zituztelarik.

1044. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Baina noizbait, maindire arteko amets epeletan bart sorturiko lirika bikain hura goizeko freskuran gogoratzen saiatu bada ikusiko du zeinen zaila den, nola betirako galduko den.

1045. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0002 Lehenengo eran, maisu-andereñoak Irakasle Eskolara etortzen dira astean behin, asteazken goizetan, I. Eskolako hirugarren kurtsoko ikasleek ordezkatzen dituztelarik beren geletan.

1046. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Eskualde mailan antolatuko da, era honetako denda handiek duten ordutegi bereziarekin, goizeko hamarretatik gaueko hamarretara, eta saltokiak honako sailok izango ditu: janariak, fruita eta barazkiak, urdaitegia, arrandegia, okindegia, elektrotresnak, jantzidenda eta drogategi-usaindegia.

1047. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Udaberriko goiz alaitsua zan ta Gernika-ibaiaren ertzetik nebillen; lore baten gañean Galtxa-gorri ikusi neban niri deika: - Aizu, Euskaldun, nora zoaz...?.

1048. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Gero, bistan da, goizean aipatu duten Batikan hura jin delarik, gu ez gira batere asaldatu, baginuen jadanik kanbiamenduaren usaia.

1049. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Goizean entzun dut, zerbait gertatu zela.

1050. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Etxeko leihoren bat zabalik uzten banuen goizean, gauean, etxera itzultzen nintzenean, esnea galduta aurkitzen nuen.

1051. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Goiz hartan ere leihoa zabalik utzi nuen, nire galtzerdiei darien kiratsa kendu eta gela aireztatzearren, bide batez.

1052. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... garaia 1977 0001 Urtarrilaren 16an goizeko 11'30tan, Balda pelota lekuan eta Centro de Información y Turismo-k antolaturik, bertso saio bat izango da Joxe Lizasoren homenez.

1053. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Urrengoko goizean lanerako ordua eldu ta bataren ama joan zan deitzen ta ogean ilda topau eban.

1054. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 LUISTARREN JAIA: Beste domeketan baño mutil geitxuago etorri ziran goizeko elizkizunera.

1055. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Goizeko prozesiñoian andrazkoak eroaten dabe Santua.

1056. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Barinaga'ko San Pedruetan goizeko ordu bietan arrantzako zierduenak, neurriz edan ba eben, ez ziran olan ibiliko.

1057. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Goizean, hotelean gosaldu ondoren, Xotha Rusthaveli izeneko Literatur Institutura joan nintzen, goizero bezala.

1058. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Esan zigunez, kristautasuna Georgiara aski goiz sartu zen.

1059. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Goizeko argitasunak emoten dauan poztasunak eta lanbroaren freskotasunak arindu ebezan nire lehen pausuak.

1060. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0002 Gauaren loaren ondoren etxe erraldoiak itzartu, euren gorputz luzeak tente tiretu eta keinuka agertzen jatazan goizeko belainoaren artetik.

1061. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hala ere, elurra gure aurrean somatzen dugunean bihotza poztu egiten zaigu, umeak kalera, kanpora, goiz-goizetik algaraz doaz... berritasunaren menpe; askotan azaltzen ez den bizi txuri honen antzetik, hemen noski!...

1062. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 E. b. ume batek katu bat goizean toki baten eta arratsaldean beste bat burrukan ikusten ba'ditu...

1063. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Goizekoa dala esango du.

1064. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Honela adibidez: Bihar goizeko sei t'erditan joan zaitez Forondara.

1065. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Badakit, jakin ere, gaur goizean trenbidetik pasa den artalde batetako bost bat ardi hil dituzula.

1066. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0143 LIGIKO KHANTORIA
I- Ezinago eder da ûda bethin bortia
Eta partikûlarzki zohardi batekilan
Goizian ezagûtû dit harat bûrûz juraitian
Herri xuri goxo bat Xiberuko lilia.

1067. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0143 III- Ligiko ûhaitzian arraña hanitx fina
Bena eskietatzeko ezinago maliña
Horen gatik Ligiarrek badie aski konbina
Truieta franko jaten die herri aizuek txardina
IV- Larrazkenin ûrzuak goizik dira phausatzen
Ligiko haitxtoietan laket dira bazkatzen
Ihizlariek atzamanak ostatietan gozatzen
Idi elibat bezala nulaxek gerrikatzen.

1068. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 Ba esan otzela batek gisonari, ba seguru urrengo goxan jateko guk esaten du emen sukue urunegas, da serean galdarian eiten san soruko sue, galdarian pentzetot, bestetan Seanuri or gustietan esaten dala morokilla, baie emen sukue isango san.

1069. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 Urrengo goxan (e) esnea ipini bero-bero, da gero danak armusetako andi da danak oira joan orduin paretan sen andrea eiten sukue, da sukue eiten parau, bajatuten yakon tximinitik bera sorgine d(a) esaten yeutzen e:

1070. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0058 -Bai se basora fango da ori asko,ta beragas egongo da, eta alboan estau iñor, baye an bixi san beste, nire aman aistie oin il da, egon da or o, Kasilla ondoan deko alaba bat eskondute ta an goixen eta gero ekarri gixien alabiegana orra eta ara faten dire udan, faten dire agosto ta San Roke egunien ta olan, dekos an semealabak, ta faten dire egune pasetan, baye a pe euskera jakin gixen, nire aman aistie, a pe jakin gixen euskera

1071. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0058 -Otalora? Otalora ba tau an goixen, ba tau ta bestie dau Arraiseko errekatik gora faten da Uretamenditik gorau dau etze bat, aldeako etzee bat, an bixi da, (...).

1072. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0086 gaubeko amabixetan etorte nintzen Bilbotik esniek entregaute, esniek e besperan entregaute goixien altzeu te jo!

1073. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0070 Hurrengo goizean, muskerrei agur egin eta saguzaharren herrira jo eben.

1074. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00009 Etorri ere etorri zan hurrengo goiza eta geure barausiok egin eta gero, han ginoiazan Txomin eta biok itsasorantz goiz erdiko eguzkipean.

1075. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00021 Zein eta hauxe: Euliski markinar basajauna etorteko zala Izaro ondoko lamiñetara, abemarietatik goizeko argikanpaen bitartean.

1076. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00117 - Ez estutu! erantzun eutsan aitak, gure mutila bizkorra da eta ondo ezagutzen dauz basabideak, goizago edo beranduago joko dau etxea. Guk errosario errezatuko dogu eta Jaungoikoak gura dauana izan daitela!

1077. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0019 Gauean Anek ez dau batere lorik egin eta goizean arin-arin ohetik jaiki eta ikastolara joateko prestatu da.

1078. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0025 Hurrengo goizean dana zuri-zuri agertu zan eta badakizue horrek zer esan nahi eban?

1079. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0079 -Bihar goizean ikusiko dogu zelan gelditu dan gure basoa.

1080. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 - Bai, banator ardiei begi bat botaten. Ah, Juanita, amak bihar goizean gure etxetik pasetako esan deust.

1081. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00017 Goizean indartsu altxatu zan, kandelario egunean. Katilukada bat esne zopakaz jan ebazanean etorri zan Juanita.

1082. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 Zortzi urte ziran bere arteari begiratzen egoala, San Juan eguneko goiz hartan, mututu egin zala ospitalera joan nintzanean bera ikustera.

1083. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 -Jentea oso aspergarria dok, ume, tentela... esan eustan Mendibarrenetik gentozala, tio Usebiogaz berbetan egon ginan igande hartan goizean oitik jagi ta ezteko ezer eiteko asmori' pe...

1084. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0017 Urrengo goizerako emon euskun ordua.

1085. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0017 Urrengo goizean joan giñan salbaje antzera eskolara.

1086. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0041 Urrengo egunean, goizean, etorri zan gizon ori ostera be Anastasiogaz.

1087. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0075 Goizean, eguneroko janariagaz, joan basora.

1088. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0177 Kamioi bategaz egozan, eta urrengo goizean an urten neban.

1089. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Hurrengo goizean, tertzioz jagi, barausi, hartu zakuto baten biderako jakia, jantzi mendirako soineko eta oinetakoak, aitearen egin etxetik urtekeran eta Gorbeiako bidea hartu zuen.

1090. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Goixian su emoontzan bai, da gabien be bastante beltza edo sea e, amorrua, e ... goixien puntia artu erain ontzan.

1091. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0018 Goiz barriak ez dauka ezetariko orbanik.

1092. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0018 Mundukeriak goiza lorrindu baiño len Jaunaren agerrean, otoitza ederren. Aurraitz.

1093. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00111 ROMU: Ederto pasatu dut goiza.

1094. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00118 FITXA GOSETIA.- Gaur goizean ehun eta larogei fitxa jan ditut. Hori betekada.

1095. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00058 Goizean erreserbara joan behar dugu.

1096. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0066 Hiru, goiz batez, bon andana badira ere ez da ez hain gaizki, eder batzuk eta hiruak bizardunak...

1097. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0039 AND.- Gaur goizean.

1098. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0039 KIKILI.- Goizean.

1099. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0066 KIKILI.- Goiz guztian horrela egon da.

1100. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0025 Goizeko eguzkiak bristadak jaurtitzen ditu horma eta zutabe gardenetan zehar.

1101. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0120 (Ahopean eta konspirazio kutsua erabiliz) Bihar goizean, ehiztariak esnatu baino lehen, oihaneko animaliak askatuko ditugu, guztion artean.

1102. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 OIHANA: Bai goiz honetan

1103. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0011 ANNE-SOPHIE: Goiz honetan Mercedez berria garageatik ateratzean marratu dudalarik senditu dinat egun haundi baten mentura banuela.

1104. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0011 Turbormecara joaten naun lanera goiz honetan, usaian bezala, bihar oporretan izan behar ninan, eta langile arduradunak erraten zidan ene azken lan eguna zela, ez zutela gehiago ene beharrik.

1105. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Horren goiz ez balitz hotelera joango ninduake lotara, baina ez zidak merezi haraino joateak.

1106. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Imanolek. - Edozeinek esango likek gaur goizean ezertarako presa daukakenik!

1107. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Goiz osoa dadukak lo egiteko, eta hotela egun osoan zegok irekita.

1108. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Goiza ez zaidak bat ere gustatzen lo egiteko.

1109. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Negozio bat diat gainera gaur goizean.

1110. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0038 Goiz etxeratu zara gaurkoan.

1111. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0038 LUKAX: Bai. Nekaturik naiz, goizean egin dudan ibilaldiarekin eta lehen bait lehen oheratzea hobe izango dut.

1112. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0055 Bihar goizerako zerbait pentsako dut.

1113. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0055 Besterik ez bada, bihar goizean lehen orduan itsasora botako dut eta kitto.

1114. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0116 Hortxe daramate goiz osoa.

1115. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0116 AMONA - Ba, goizean topatu ditu bihotzekoak eman ez dionean!

1116. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0043
Burua bero, aurpegi zurbil
eldarnioaren lorratz
jazotakoa ez da ahazten
oldozten den bezain erraz.
Noizbait ernetu ziren suharrak
lanbro artean badoaz,
nola goiza, hala arrats
sentimenak nahas-nahas,
esentziaren beharraz.
Itsumustuan maitemintzea
bihurtzen da guztiz garratz
amodioak piztu behar du
astiro urratsez-urrats.

1117. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00236 Kasu sintagmak juntatzeko, kasu marka bera izan behar dute sintagmek (Egunkarian eta dendan ikusi du zure argazkia/*Egunkaria eta dendan erosi dugu), edo bestela funtzio bera betetzen duten marka desberdinak (Goizean eta hemen egin behar da; Bost umerekin eta oinez etorri zen Bilbora).

1118. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00090 Egunero bi aldiz putzuetara joaten naiz, goizez behin eta arratsaldez beste behin. Bi ordu behar ditut joateko eta beste bi itzultzeko. Ur hau nire gurasoentzat, amonarentzat, niretzat eta bost anai-arrebentzat da. Ura, 15 litro hartzen dituen ontzi batean eramaten dut, buru gainean. Edateko eta janaria prestatzeko erabiltzen dugu ura. Gure herrixkan putzuren bat izango bagenu, agian eskolara itzultzerik izango nuke.

1119. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Bestela, mendian egoten ginean, goizero goiz jaikitzen ginen eta oinez ibilaldi bat egiten genuen, bazkaltzeko ordua iritsi arte.

1120. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Goizean ardiak landara ateratzera joan nintzenean, han ikusi nuen bera, gaua bezain ilun, ikatza bezain beltz, arkume jaio berria. Beldurtu egin nintzen.

1121. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Baserrira jaitsi eta handik denbora gutxira, nire ardiak hilik agertzen hasi ziren. Otsoak zirela pentsatu nuen, eta horrela, goiz batean, nire gelako leihotik ikusi nuen bat. Muturra odolez zikinduta artaldetik alde egin zuen otso hark arkume beltzaren antz handia zuen.

1122. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0007 Goiz honetan ere esaterako neskame zaharra erosketak egitera berehalakoan aterako den esperoan da.

1123. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0024 Baina... zer dela eta hainbesteko oihuak goiz-goizetik?

1124. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 askaria / goiza / eguerdia / arratsaldea / gaua / hilabeteen izenak / asteko egunak / urtebetetzea / hostoa / eguberria / alaia / zaratatsua / praktikoa / idatzirik / bukatu / garbitu

1125. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Interesgarria litzateke goizetan Euskadi Irratiak eskaintzen duen horoskopoa entzutea eta grabatzea, ondoren ulermena lantzeko.

1126. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0101 Dendariak goizean 18 kilogramo eta arratsaldean 15 saldu ditu.

1127. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0127 Goizez 258 pertsona sartzen dira zoora eta arratsaldez 417.

1128. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0074 5. Zergatik joan ziren horren goiz? Ez al ... bostetan zela partidua?

1129. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 2.1 Ez da komeni gehiegi hitz egitea - 2 Debekatuta dago hor sartzea - 3 Lagunak izatea gauza ona da - 4 Itsas bazterrean pasiatzea gustatzen zait - 5 Medikuak debekatu egin dit kirolik egitea - 6 Ez dago ate hori irekitzeko modurik - 7 Goiz jaikitzeak ez dio kalterik egiten inori - 8 Banuen zu ikusteko gogoa - 9 Txarra al da eguzkia hartzea? - 10 Goizeko hamarretatik gaueko hamarrak arte irekitzea erabaki dute -

1130. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0015 Arratsaldean, ilunabarrean, biharamunean, goizean, egunsentian, gauez, duela urte batzuk...

1131. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0047 Larunbat goizean aita eta ama erosketak egitera joan dira eta ohean utzi zaituzte.

1132. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0105 Goizez ere, txikitatik telebistaren aurrean gosaltzen dut.

1133. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0077 Berdin gertatzen da hurrengo adibidean ere: demagun kontalaria Azkaina hilaren 24an goizeko 8etan zihoala; egun eta oren berean esatean, beste gizon hori ere hilaren 24an goizeko 8etan zihoala esan nahi da.

1134. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0007 bira
bira
hitz
hitz
gero
bero
inor
inon
hartu
hartu
hegaz
hegan
mehea
mihia
behin
behin
heldu
galdu
zelai
zelai
samar
samar
ikusi
ikasi
noski
noski
lurra
larru
garaia
garia
ekarri
egarri
hurbil
hurbil
itzuli
itzali
aparta
aparta
zintzoa
zintzoa
noizean
goizean
galdetu
goldatu
berehala
berehala
etxeratu
atzeratu
begiratu
begiratu
izugarri
inurriari
zergatik
zergatik
erantzun
erantzun
trebezia
berezia
bitartean
bitartean

1135. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0067 GOIZEAN DILIN-DINDAN

1136. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0019 Goizeko hamaiketan leihoa urdinez pintatu dut eta gero, zelaira irten naiz entrenatzera.

1137. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0019 Goizeko hamaiketan geziak botatzen aritu naiz eta gero, aldagelara sartu naiz dutxa hartzera.

1138. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0019 - Zer egin du M. P. jokalariak goizean?

1139. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0019 - Zer egin du J. F. jokalariak goizean?

1140. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0021 NIRE AGENDA / Bihar, goizeko 10etan jaikiko naiz. / jaiki / PARKEA / joan / irakurri / jolastu

1141. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0051 Larunbatean, goizeko 10etan, mineralen erakusketa zabalduko da Kultur Etxean.

1142. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 Hurrengo goizean, eguzkiak elurra berotzen du eta elurra desagertu egiten da.

1143. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0014 Goizean denekin batera jaiki eta aitarekin mendira joan nintzen.

1144. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0031 NOIZ: larunbatean, goizeko 8'45ean

1145. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0169 Goizeko 9etatik 1etara eta arratsaldeko 3retatik 7etara egiten dut lan.

1146. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0169 Goizeko 12etatik arratsaldeko 4retara eta gaueko 8etatik 12etara egiten dut lan.

1147. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0169 Egunero 6 orduz entseiatzen dut, normalean goizez.

1148. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0169 Egunero goizeko 8etatik 2etara eta arratsaldeko 4retatik 7etara egiten dut lan.

1149. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0253 Gaur goizean ibaia garbitzeko lanak hasi dira.

1150. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0029 Goiz osoa darama telefonoan, lagunekin hizketan.

1151. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0093 Goizetan Leioara joaten naiz eta arratsaldeetan beti izaten da zerbait: hitzaldiak, kontzertuak, erakustaldiak...

1152. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0093 Orain, Bilbora joaten zaren bakoitzean kalbarioa pasatu behar duzu: semaforoak, auto-iladak...; goiz erdia joaten zaizu joan behar duzun lekuraino iristeko.

1153. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0196 Dendan sartu eta bakoitza bere lekuan etzan ondoren, orduan konturatu zarete zein txarto jarri duzuen denda goizean.

1154. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Nire izena, Sabah, honela idazten da eta goiza esan nahi du.

1155. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Eskola goizeko zazpietan hasten da eta hamabietan amaitu.

1156. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0077 Goizeko zortziak puntuan jotzen du eskolako txirrinak, umeei sartzeko ordua dela adierazteko.

1157. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0017 Udako goiz bat zen.

1158. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0148 Gaur goizean termometroak 4¡ zeroz gainetik markatzen zuen (+4¡)

1159. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Zientziaren teoriaren ikertzaile guztiek, goiz edo berandu, ekin behar izan diote arazo honi; batetik, indukzioak zientziari elkaltzen zaizkion zuhurtasun, ardura eta zorroztasuna hausten ditu, banakako kasuetan somatutakoa klase bateko indibiduo guzti-guztiei zabaltzera lehiatzen delako; bestetik, indukzioa da giza ezagumenak eskura duen baliabide bakarra zientziaren aurrerabideari laguntzeko, sekula ez baikeneukake multzo bateko fenomeno guzti-guztiak behatzerik.

1160. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0227 Guztiek betetzen dute, tradizionalki informazioari dedikaturiko ordutegi hori, goizeko programazioa amaitu eta arratsaldekoari ekiteko lehen momentuetakoa.

1161. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0227 Bazkal ondoko ordu tarte horietan goizean zehar izan ez duen audientzia kopurua bereganatzen hasten da telebista (ikus eranskinetan audientzia kopuru datuak orduen arabera nola aldatzen diren).

1162. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ibarbia 00022 Goizeko zazpietatik ehun eta berrogeita hamar kiloko Kaxildo zahar hau eraman ezinean nabil, medikuak ibiltzea ona dela osasunarentzat esan baitio.

1163. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ibarbia 00022 Hurrengo goizean, Euxebio eta Kaxildok batera eraman zituzten beraien zapatak zapatariarengana.

1164. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gonzalez 00264 Hurrengo goizean patata motxilan sartuta eskolara abiatu zen.

1165. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00139 Hurrengo goizean txoritxoen kantu alaiek esnatu ninduten.

1166. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00008 Goiz hartan, ordea, ez genuen barrerik egin.

1167. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00068 Biharamunean Keniako Tximeleta Belandiara joan zen, kopa bere eskuz oparitzera neskatxei, eta bizitzen han gelditzeko komentzitu zuten Mertxe Pandeletxek eta Mari Bexamelek, belaze leunak baitauzka Belandiak kanpindenda ezartzeko, ibai garbiak goizetan aurpegia garbitzeko, eta eguraldi samurra, normalean, oinez ibili eta lasai bizitzeko.

1168. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00056 Ez zuen uste izan inoiz gehiago Tom ikusiko zuenik. Hurrengo goiza besterik ez zen eta inoiz baino gehiago sufritu zuen Anniek.

1169. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00082 Txundituta begiratzen zioten herritar guztiek bere bizar zuri eta luzeak ezik gorputz osoa estaltzen zion kapa luzea, birreta eta sandaliak jantzita, Goikoerrotako iturriaren ondoan eseri eta Anboto mendiari begiratuz, larruki zimur batean lerroak marratuz denbora ematen zuenean; goizeko lehen orduetan ikusi ohi zuten Andra Mari eta Ibabetik igaroz haitzerantz bideratzen baina inor ez zen ausartu bere ibilaldien zergatia aztertzen edo galdetzen, egun batean, Abrahamen semea, Anboton, sorgindutako jauregi bat eraikitzen ari zela zabaldu zen arte.

1170. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00081 Goiz osoa argibideren baten bila igaro dut.

1171. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00020 Rousseauren esaldia dut buruan, Berriau jaunak goizean irakurri diguna: Ez dago lur gainean zoriontsu izaterik, gauzetatik urrundu eta norberaren baitara hurbildu ezean.

1172. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00081 Amak eta Marthek sarri izaten dituzte buruko minak. Nik ez. Hala ere, gaur goizean burua lehertuko zitzaidala uste nuen.

1173. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00081 Lucas jaunaren eromena goizeko zazpi eta erdietan izugarria da, batez ere zalantzan jartzen duzunean Bayer aspirinaren indarra.

1174. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00047 Han biak batera bota behar, eta lur busti hura dena hurrengo goizean jelatuta egoten zen.

1175. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00067 B