XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 Nuan Goiko Aitaren erruki-altzora:
begijok begoz beera ta bijotza gora.
Neugan bakia zala at-billau nenduban,
zoruna baña soilik daukogu barruban
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 - Zoaze gora.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Eta agurea amurruz gora-gora asi baledi?.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 Goiz baten eguraldi ederra eguala-ta, bijak urten ziran kalera batera-samar; bata, Mister Fist, errekaldera juateko asmuagaz, ta bestia, Mister Kick, mendialderako asmuagaz; eta beraz, bata berantza ta bestia gorantza.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Idoro eben atzenean lapurrak eta yaso eben gora ta esan eutsen: Ik kaskar orrek, ¿zelan lagunduko gaituk ba?.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 -¡Estabill ba urriñean...! Et... et...¡Zer naigabea! Apapuan, jausi egiñean, ia-ian zanean, bira ta iges itxaskabreak... Baña betorren, betorren barriro... Oraiñtxe, oraiñtxe...¡gora...! Bai, ¡gora!, baña utsa, ta jakia galduta.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Onelaco burla modua eguin eutsan Jaunac eriotzari, bada uste ebanean Jaunari bere atsamarrac ezartea, berari Jaunac bere escu altsua sendo ezarri eutsan, eta ichi eban aurrerantzean iñori calteric ez eguiteco egoaroan; cer gaitic curutzean guztiz gora jaso eban ezquero bere indarrez, bota eban andic eta ezarri eban lurrez contrara guztia zatitutera guiño; alanche esan eban aurreztic Isaías Igarleac.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 (...) eta tormentuetan egonic goruntz beguiratu ebala, eta icusiric Abraan eta Lazaro gurazo santuen toquian egozan denporan, Abraaneri escatu eutsala aren bialdu eioala Lazaro, bere arimaco sua cerbait otzitu al baion; eta Abraanec erantzun eutsala, ezzala ori izan al leitequean gauzea, eta beste errazoen artean esan eutsan au, lecu batetic bestera guztiz urrin egoala, eta bitartea ain sarratu eta bidebacoa nunda ezin leiquean iñor batetic bestera irago.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Donokian gora izan nai badezu, ludian apal zaite.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0113 - ¡Ikaragarria zagoz zeu gero! ¡Euskalzale edo... zera egin zareanetik gora, ezin lei egin zugaz berbarik!.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Egin eban neskatoak agindu yakona, ta urak zuloa sarratu egin eutsan onetakoari ta goi-gorano urez bete arren etxakon tantakadarik yausten.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Iragarri eutsan ba aitari zer yazoten zan; ezin eban onek sinestu ta berak be gora igon eban egia ete zan ikusteko.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Amaganantz azaztan
Adimen-inddarra,
Arerijoen kaltez
Beso ta bularra

Begi-aurre dogula
Ikurritz bakarra:
¡Gora! geu- Jaun-Goikua
Eta Lagi-Zarra

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Au dala-ta, euren garatzetan, escala movil deritxoen aloger aldakorra ipiñi dabe an, or, emen ugazaba batzuk, garatzaren irabaziak gora doazanean, langilleen alogera be goratze orren lauren baten-edo jaso ta irakoriaz.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Beraz ¡Gora Aberrtzaletasuna! ¡Gora Sabin! GOYAN BEGO.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Bai-dua tapa-tapa mendiz-gora lekaipuru bixarr-zurija.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Noizpait, orratiño, txori abeslarija ixilddubaz dua: gorantz edo-dagi Birilla'k begijak zabaldu ta gorantz zuzendu dauz, txorija nun ikusiko.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Tomax baño len zenbat izan nituen atzetik! Neronek ezagutzen ditudan amaika nexkatx badaude sukalde bazterretik atera gabe mutilIak begiratzen ez diotelako; nik beintzat ez nuen orrelako estuasunik izan,egunero bat edo beste banuen! mutillak... puf! nai aña, ostikoka ... (Beatzakin zenbatuaz) Josetxo, Juanito, Pako, Iñaki, Pello, Benjamin... Moexto, Anastasio, Goiko-errota'ko Patxi, Joxe, Sabin, Mikel... Zubiaurreko Joxe Mari, Mendizabal'eneko Anton... Urbaneta'ko Federiko... Jon indianua (Bat batean) o! au zarra zan, nere aitona izan zitekiena, izketan ere etzekien, Arjentina'ko gariyak gora, Arjentina'ko beyak bera, besterik etzuan asmatzen (Alai oroituaz) besteak......

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 MAKOL, - (Ezkuetan, batean lurra, bestean karea; besoen gaiñean adar lodi bat eta buruan ostozko buruntzi-antzeko zerbait dituela ta gora begira): ¡Aaup, aaup! (Zintzurra garbi beza) (41).

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 ERRE.: Orainchen ba gizona, orainche... Gora burua; begira onuntz... (Dardarizok bat-batean alcha beza burua indarrez, ta ao-zabalik gelditu bedi) Irten du.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Iña. (Erratza eskura emanaz) (parrez) Jarri ari onen gañean, eta... (Ke zuloa erakutziaz) Ortik gora aidean Sorgiñak bezela.

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 (Urratz otsa malladian gora norbaitzuk baletorrzkie bezela entzuten da).

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Ez al du gora ekarriko! Diranak dirala, gora datoz ba....

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 (atzeko sarrerara joanaz dio:) Nik esan detana: gora dakarr iñork begiz ikusi ezin duen atso ori... (Erritan bezela).

25. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Garbiñe: Orain... Agurr... (Goruntz begiak jasoaz) Jauna... (Iltzen da).

26. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MANU: Atoz gora.

27. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gora, gora dezagun
Guztiok, batera
Gora, bai euskaldunak,
Jesusen bandera
.

29. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Kanta gaur zoriona
¡Gora gazteriya!
Lurrean degu poza
Zeruban gloriya:
Gure Ama delarik
Birjiña Maria
Ta aingeru Luis Gonzaga
Gure gidariya
.

30. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Jesukristoren soldadu gera
Luis Gonzagaren anayak
Kristauben gerra gerra danetan
Aurren aurretik jarriyak:
Gora gazteak! garai ditzagun
Batallan arras etsayak
Gure banderaz eramatean
Birjiñ Amaren gloriyak
.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eta Ama Birjiña arantzaren gañean, Euskal-erriaren erdian, lirio churi-ederra sasi artean bezela
Arantza artean arantza gabe
Arantzan gora jaikia
.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 ¡Gora, gora Kristau-Eleiza!
Gora, gora Kristau-fedea!
Gaurr ta beti ¡gora ta gora
Jaungoiko gure jaun maitea!.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Kaletik gora aurkitzen da, ba, euskal bizikerea; aritz eta pagoz jantziriko basarte itzal gozodunetan geure asaba goragarrien lege garbia.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Beste aldetik gora jarraituaz dauka Aloña mendi aundia.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Igaro dan astean oraindik, an, Euskalerriaren beste buruan dan nere jaioterri Zubero-ko probintzian; nere begiez nakusen Caius Valerius Valerianus zeritzaion gudari erromatar batek mendi gora batetan altxatu zuen arrizko mai eder bat.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Frantzi'ko Millevoye'k nola igo zuan bere izena ain goraño?.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Bazkaritan asi dira, amorraiak ekarri dituzte, ta Pernando'k artzen du bat, eltzen dio isetsetik, buruz-bera jartzen du, belarriondora badarama, ta an dabilki batian gora, bestian bera, aro berian, begiakin, aboakin eta sudurrarekin imintzio mota guziak egiten dituela.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Jo gora ta jo bera an ibilli ziran, baña ez zan txerririk agertu.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Begiak goruntz jasotzen dittu, ta esaten dio Aita Betikoari: Aita, Aita, barka zayezu, bada ez dakite zer egitten duten.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Gauza txikia aldirudizu bakartasun artan irurogeita amar milla persona biltzea, danak goruntz begira, ea noiz agertuko Jaungoikoaren Ama, gugandik zer naiko ote duan, Beraren eta Bere Seme Jaungoikoaren borondate guztiz deuna osorik eta zeatz betetzeko gertu? Baña orrezaz gañera ikusi ta adittu dittut beste gauza jakingarri batzuek.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Eta, Martin adiskidea, Kristo gure Jaunak alde egin zuan, bere Goiko Aitarengana igo zuan, Tabor menditik gora, eta andik amar egunetara jetxi zan Espiritu Santua ikaslariengana, suzko, mingain batzuen irudipean.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Lekaideak eta elizgizonak gora begira jarri zittuan.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 Ezarri ziztan nere sorburuetan bi ego txikitxuok, eta esan zidan: atoz nerekiñ, asi giñan biok egaka, ta laster eldu giñan illargia, eguzkia ta izarrak baño're gorago.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 Baña bildurtia izan, eta beetik ikusten atrebittu ez, goraxegotik ere ez, zezena etorriko zalakoan goragotik ere ez, ta tellatura joan omen zan.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Zuen ustez, izkuntza baten bidez, zuzendu liteke: orain piano, orain crescendo, orain... xalto bat gorago, mutikoak, irakurle guziok mail ortara iritxi gaituk-eta.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Eta lenengoak zuztarrez gora aldatu zituan azak itsatsi omen zuten eta izugarrizko buru ederrak egin omen zitzaizkien.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Zokoz zoko ur-yauzika doaien ixurkiak mendi-gaiñetako artzaia biotz-ukitzen dun bezala, Eliz-barrenetik erriaren kantua gora ziyoan, eta eliz osoan dardar egiten zun Donamaritarren kantu ederrak.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Elizaurrea, sagar-urtampecirc;tan sagaztiak alez bezela, gizakiz bete-bete-betea gekusen; eta oro, txilibitariak ere bai, gora begira birloratuak zeuden.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Lurra baino gorago, odeigaineratuak, ginala esan zitekean.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 On Arturo Kanpion ¿zeiñen iritzian izango da nerean baño gorago?.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

53. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Eta... Aita Aizpuru`ren itz sutuak entzun; biotz biotzetik !¡gora!! batzuek bota... Iñazio gure Patroi aundia sarreran bezela abestu ondoren, bere biziko burrundararekin....

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 @- Gerriti gora, emakume; gerriti bampecirc;ra, arrain.

55. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 ¿Ezoteda or laminerrekaren batean, gizakirik bizi ezten basamorturen batean, ezoteda bat edo bestetxo gelditu? Entzule zaituztedanon artean euskalzalerik adinbat mendigoizale ezotezerate? Neronen susmotxo au egiazkoa baldin bada, laminerreka-zale ere egin zaitezte ta orrelako toki bakar biderik ere eztuen batera yoan ta gerritik gora emakume ta gerritik bampecirc;ra arrain den izaki bat ikusi dezazutenean, zatozte neregana berri ori ematera.

56. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Beiñ biribillean ibiltzen dira; urrena akika, goraka; au banaka, norr baño norr gorago igo, gero erorrtzean belauniko gelditzeko.

57. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Ogeitik gora salgai jarri zitun ta bearrezkoa da aurrerantzean bide ortatik jarraitzea Izarra sallak gure Antzerki-zaleentzako landare berriak, antzerki zar ta sortu berriak argitaratu ditzan.

58. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Emea lurrean zegoala egin zituan arraren aldakuntzak eta arraultzak jartzen ditu arbolaren enborraren gora igoaz kimuen ondoan ala azalaren zimur-tarteetan.

59. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Orduan, Jesus-en amak erdoy gabeko eskuchu garbiyak bularraren onduan tolesturik, beguiyak goruntz jaso-ta, biotza Jaungoikoz sutua zenkalarik, irekitzen ditu bere españ gorriyak, eta Zerutarrik bikañenak beretzat nai lukian mingañik dontsuenakin ekiten diyo Jaunaren ondasunak aguertziari: Magnificat anima mea Dominum Luc I 46.

60. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Bazter guziyak illum ikusten zituan Jesusek, bere mingañ ondocho legortua nekez ibilliyaz, begui lausotuak goruntz jasorik, alako bakardadian zergatik lagatzen duan Zeruko Aitari galdetzen dionian, eriotzaraño laguntzen diyon Amak bere biotzian artu zuan estenkada, nik adierazteko baño zorrotzagua da.

61. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Gogoratu ezazute zembat egite edo eche aundiagoa egiten dan, aimbat ondekida aundiagoak egiten zaiola: onela ere gure bertuteak gora alchatzeko, bere ondekidak barrutik, azpitik artu biar dira.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Herriko pare hoberenari jokatzen ziot, nahi duena, zoinek karga haundiagoa ereman patarra gora.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Gu abiatu orduko, iguzkiak suntsitua zuen lurraren sapak gauaz airatu langarra: zerua gora zagon, urdin zuhail; bazterrak ederki argitzen zuen, beroa sartzen zitzakolarik eztiki gain-behera; menditik hurranduago eta betheago zitzaikun agertzen, zelaietan, uda minari jauzten ohi zakon indar ugaria.

64. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Bethi goitiago goazi gure beribiletan; gu gorago, eta chutago gerenda, barnago ere ba: amilka eror baginte, ekaitz batek bota balitza han-hemenka kasik dilindan dauden etcheño batzu, zer itzulipurdia leize behererat!!!....

65. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Moroak alderat koka zitezen Eskual-herrian Carlomanek zuela urrarazia Iruñako hiria zaintzen zuen harresi gora?.

66. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 4. Arrats beherean, familiako biltzen ahal zaizten guziek erran gora Ahalaz Jesusen Bihotz Sakratuaren aldarettoaren edo imayaren aitzinean arratzeko othoitza eta arrosariotik bortz edo hirur edo bederen bi hamarreko.

67. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 1. Gorago Jesusen Bihotz Sakratuaren Konfrarioko emanak diren barkamen oso guziak; badire hogoi eta zortzi ikus plamak 18 eta 19; eta bertzalde: 29ampdeg; Garizumako ortzirale oroz, Ortzirale Sainduz kampo; 30ampdeg; Erearoaren 3an santa Klotildaren; 31ampdeg; Ustailaren 26an santa Annaren; 32ampdeg; Agorrillaren 13an santa Radegondaren; 33ampdeg; Agorrilaren 25an san Luis Frantziako erregearen; 34ampdeg; Buruilaren 29an san Mikaelen; 35ampdeg; Urriaren 17an, Margarita Maria dohatsuaren; 36ampdeg; Hazilaren 11an, jaun Done Martinen bestetan; 37ampdeg; Urthean behin, nork hauta berak eguna, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan egiten delarik oren baten orazione, izpirituz edo ezpainez, segidan edo parteka; zembeit bihotz altchatze egun hartan, bai eta Batayoko agintzen, edo bertze zerbeit debozionezko agintza egin balimbada, harren erreberritzea.

68. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Urac igan ciren orotan, mendi handienez gorago; eta arkha, Jaincoa begirale, gainean zabilan.

69. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Debruak ereman zuen berriz mendi gora baten kaskorat.

70. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Gora!¡gora Edurrnetxo!- oihu egin zuten muthilak.

71. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Jada iguzkia zeruan gora.

72. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Aboztuan chartatu onduen phusak phika, 8 edo 10 zantimetra gora, chartha tokitik.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 ¿Zer ereisten dozu, Kirikiño, lenengorako? (1) ¡Aurrera beasaindarrak! ¡Gora gure Batzokiya eta gure antzezkariyak! eta ¡Gora Euzkadi! ZARRIONTZALE.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Igandean eldu zan, eta bai arratzalden azkar Xarregi'ñ ostatura eldu ere; an asi zan merlusa gora eta merlusa bera, eta txurrut emendi eta txurrut andi, arrapatu zun egiazko merlusa.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ¡Gora mendiko alaitasuna!.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ¡Gora neskatx oyek! BESTE BAT.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Illunabarrean otzagaz dardar Elorrio'ko txadonpean egunik geyena igarota gero, kalea gora joyan gizon txiki bixartsu bat, bizkarrean zer-jan andi bako zorrotzoagaz eta soñeko zar urratuekaz, emen inguruan Polit-Polita deitzen yakon agure txiro-txiroa, ondo gogaitsu ta ixillik.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Itzegikarijak keia atara eben euren itz sutsu bixi-bixijaz ¡ango txalo, uju ta gorak!.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¡Gora Jel! ¡Gora Euzkadi! ¡Gora Araba! ¡Gora Gazteiz!.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Zorijonak, eta ¡gora euzkerea! geuria da ta.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ¡GORA GU GUTARRAK!
Seme zintzoak
Altxatu dira
Orru-irrintzi
Egiñik...
jauntxuak berriz
Murmurka dabiltz
Arpegi illuna
Jarririk.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ¡Gora, gora gu,
Euzkotar zintzo
Seme leial on
Jatorrak!
¡Bera, bera bai,
Jauntxo gezurti
Gizon goseti
Zakarrak!

Jaltzubi.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 BIDETXABAL BERRIA.- Laister ekingo diote lanean Tolosa-Ibarra'tik gora Leaburu errira egitia dijoazen bidetxabal edo camiño berriari.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Gu, geroago ta gogorrago gaude ta ¡Gora Euzkadi! Tzi-rrin.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ako lan eta ekiteak bear diranak, beruntz doan abiyada ori geratu azoteko eta gorantza bultzatzeko.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Gora gure Euzko-Araudia! ¡Gora Euzko-Elkartea! ¡Gora Euzkadi, gure Aberria! ZELETA.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Gauza asko egin al ixan eta egin barik ete doguz itxi? Geure indarrak eltzen diran goiraño juan ete gara? Edo aramean etzunik geratu ete gara? Urte bat igaro yaku.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 ¡Gora biotzak! Gora biotzak, eta euzko-enda zarr onen abesti gozo eta otoirik samurrenak bat-batian ludi alde danetatik jagita, batun beitez gaurr goyetan, Iñaki geure Zaindari ospetsuaren oñetan.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gizarteko malletan gorago dagoana, enparauei ikasbide obea emoteko bearrtua dagoala-ta, len baño be bizitza latz eta deunagoa egiteko asmua artu eban Ander gotzañak.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gorago imiñi doguna, Egutegi Bizkattarra'tik arrtuta imiñi dogu.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eta bidez-gora giñoiazan emakume batzui begira geratu nintzan.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Guggenheim eta bere emaztiak Etxe bat iragi eben eta Ederti, Jakintza, eta orrettariko gauzetara zaletasuna daukenai lagundu al-ixateko, sei millottik gora dollarretan emon dabez.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Alemani ta beste naziñuak dantzea gora ta dantzea bera eztabiltz ba?.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta nigaz batera, amabost millatik gora.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Jakin zazute gañera gorago aitatutako oyek, guztiyak itz egiteko errextasunik ez badute ere, idazteko beintzat idazle koxkor onek baño geyagokoa dutela.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gora biotzak aberkideak, eta egunero Euskal Orri oneri begiratutxo xamur egin gabe EL DIA eskutatik ez uzteko asmo sendoa artu.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Goi-goien dago elburna,
beti gora begira,
atzekoak aztu,
ta ekin, ekin.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Batzokian dagon erreskada gora dijua.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Une zoragarri artan nork etzuan deadar egingo, biriketako indar guztiekin: ¡GORA EUSKADI AZKATUTA!?.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orra irakurle, gorago ikusten dezun bezela, zein jai aberkoi eta oroikorrak eratu diran.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Iñoz baño beroago eta sutsuago...... gaur, gora Euzkadi.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Usurbil ¡Gora Eusko Jel zale alderdia! !¡Gora...!!

103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Etortzen zaik edozein gizajo, sudurra kopetazpian dikanik ere ez zekikan kalabaza bat, eta intzentsua gora ta labankeria bera asten bazaik, ire poza.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ontan, bekozkoa illun, sudurra luze, eskuak gora ta aots lodiakin, claudicavit bota zidak aldamenetik adiskide motz batek.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¡Gora Euzkadi Azkatuta!! maiz esan baño, ori erakusteko garaia danian, bi txakur txikin saltzeko ajolik ez.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Bata bestea baño aundiago ta gorago izaterik etzuten iñoiz ontzat artu.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Gora Aberri Eguna! Oju nizuten, euzko anaiok, eta nere belarrietara zuen ¡goraaa...! deadarraren oyartzuna datorkitela oraindik, iruritzen zait.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Txopitea apaiz jaunaren itzaldia ere bikaiña izan da: Arantzazu'ra datozenai Excelsior gorago igotzeko esaten zaiela ta Ama Birjiñaren eskuetatik artzen duten eukaristia-ogiaren bitartez ori egin dezaketela.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bertsolariyen txapeldun zeran
Basarri gazte argiya
Abisini ta Sotelo'rekin
EL DIA'n nazu jarriya
Gorantza oyen nere ezker ona
daukat zuri eman naya
esagututzen banazu iñoiz
¡zer nolako apariya!
Orduantxe aseko degu
gaurko zure egarriya.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Itz hoik zuhur eta egoki-egokiak didurizkigula erran dugu gorago: egokiak eta errepetitu beharrekoak, zerren ahantziak baitituzte Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Espainia aldekoen kontra ain , itsuki ta neurri gabe ari izaiten direnean.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Bizkitartean, dotrina hori, Calvo Sotelo-k, Queipo de Llanok eta Espaina-tiar orok, berendako dute bakarrik : bertzeendako... ikusi dugu gorago : Euskaldunak, Eskual-erritarrak, gorriekin bat-egin baino leenago, galdu behar du bere izaitea, ukatu behar du bere izena, saldu behar du bere odola.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espaiña-tarren odola, beraz, gauza balio aundi-aundiakoa da; ezta ezer aren pareko ; munduko politika gorri ta politika churi guziak baino gorago ta aitzinago jarri bear dute Espainia-tarrek.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Bainan, gorago erran dugun bezala, Gurutzedunak , izen au gezurrez baitaramate giristinotasunak agintzen duenez bertzera, guziz kontrara jokatu dute.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Nire asmuak orrek baño goragokoak dira.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Euz. Errderia be, badakije izkuntza ori egiten dan errijetan, alan da guzti be, asi erriko ikastegian ta gora beti errderia ta erderazko idaztijak erakusten deutses.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Emen beintzat zaletasun paltaik ez dago, ta eguna gerturatzen dijoan bezela geyago uste det; ia beste gauzarik ez da entzuten, egun ori gora, ta egun ori bera; egun ori alde batera, ta egun ori bestera; nola zarretan ala gaztetan.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Amarretan edo Plaza del Castillo delakoan gazte batzu asi omen ziren goraka eta beraka; gora errepublika eta bera estatuto eta bera clero.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta aditu detanez, argi bakoitza 40 durotik gora kostako da.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Datorren urtean, J. l. gure agintariak guk izendaturikoak baldin ba'dira: araudia edo zor zaigun askatasunaren puxka bat bederik zure bitartez biurtzen ba'digute, orduan, euskaldun guziak batera oiu egin al izatea nai genuke zintzurra larrutu arte: ¡GORA GIL ROBLES!!.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gutxitan ikusi degu Donostia orren leporañoko karrakelakin: oste asko, aldra ugari, saldo-saldoka jendea ta guziyak asnas-larritan, kalian gora, ostatu ta jantoki billa.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Horra zertako nahi duen ogiak neguaren azkar iragaiteko hazkurria: ez lurretik gora athera araziko duena; bainan bai erroak azkarturen dazkona.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi estai gora, bietan jendea mukurru; eta zoin argi, distirant, eta garbi! Espainian hori; ene haur maiteak; Espainia zikhin famatu hartan! Ez haatik Saragosen; han orotarik bazela errana dugu ja egun hogoi.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi sosetan egin ditake, gocho gochoan bideño hori, Sant Izpirituko zubian iguzkiak erre gabe, edo belhaunetan gora ichtilez bethe gabe.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Buztanak chut chuta, muztachak gora, begiak phindarrez erreak, bata besteari oldartzen dira, kosk eta kosk.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bordeletik gorachago, bada itsas-hiriska bat Marennes deitzen dena.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Hoik guzietan, eta oraino gorachago, lur-ikhara hori hedatu da.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Joan-jinak du nor edo nor lotsatzen; ala Maule-rik ala Donajoane-rik, ala Atharretze-rik Ahuski-ra bada bide, Ahuski bortian da, ez bortu zolan, bena hantche, bortu goran!.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Sen Jusef-en ermita desertian gora da!.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Gora bai, bena ez desertian igaran astehartian, ezik egun hartan meza emanik izan da ermitan, ourthe orozko usakina den bezala.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Errana daukute bihotz handikoak direla, badakitela burua gora atchikitzen.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Toki berean 20.000-tik gora bildu zen etxe berria jasotzeko; gañera Gotzai askok agertu digute, al duten era guziz guri laguntzeko asmo sendoa.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Sudurra luzea du baño ez zorrotza, ertza zerbait goruntz altxatzen dala, bere politasuna galdu gabe Kopeta ez zabal ez mear; begiak beltzak, gozotasuna ta pakia dariote.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Gora zeon zintzotasuna.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Gazte zintzuak, barriz, amaren esanaz adoretuago eginda emoten dau sendaro Kristo'gatik bere bizitzia, ta egaz dua gora betiko atsedenera bere arima ederra.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Alde batetik Jesukristo'k siñismen-argiz argitzen ditu adimenak ela eskutukiak erakusten ditu; gure gogo-argitxoa geitzen dau ta gure ezaguera-mallatik beste goragoko batera yasoten gaitu.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Satanas'ek eta beretarrak, bestetik, siñismenaren argia gure gogoetan amatau naiaz zentzumenaren eta giza-ezagueraren malla baño goragokorik ez dagola diñoe, eta, bada be, guk diñogun baño laburragoa dala, eta guzurtzat dau-kez gure Teolojiak erakusten dituan egiak.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gora Kristo Errege!, ziñoen, atzo ondiño, A. Prou'k eta Sylva Melgarejo gazteak Mexiko'n il baño lentxuago; zorionekoak gu -ziñoen barriz gazte bioen aitak alkar besarkatuta- zorionekoak gu, Martiri banen gurasoak gara-ta.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Oihu horri behatu ziren egur egiliak, eta, aiskorak harturik, egotchi zutien zuhaiñkentiak oro, haiez egur egiteko, eta lurra osoki pikarrai agitu zen, berberak iratze, khapar, elhorri eta gardiak airian gora zoatzalarik.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Ourthe bat, biga igaran orduko, zuhañen erroetarik zuhañ berri elibat abiatu eta altchatu ziren, emeki emeki handitu eta lehenekoak bazañ gora heltu.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Gaiza hori ikhousten dieia bai, gorago aiphatu langilek batek erraiten dere laguner: Sogizie, sogizie, noula bere phouskak besteri kharreiaerazten dutian. Den bezalako aoherra!

141. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Ezta estonatu behar, holako gizonak Frantziako egitekoen buru direlarik, Judiouek, Framazouek, Zozialistek, Dreyfusi, zazpi gerlako ministro errepublikeñez eta bi tribunaletako jujez traidoretako ezaguturik eta kondenaturik izan denari, saldu zutialakotz Alamaniako emperadoriari goure armadako izkiribu segretu elibat, ardietsi balinbadere bere kondenazionetik chahaturik izatia, eta bere kondenazioniaren aitzinetik zian gradoa beno gorago batetara igaraitia.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0033 Baratzan dago txermena
Ondotik gora lerdena:
Etxeko andria kopla dezagun
Nagusiaren urrena
.

143. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 Alzazian ampucirc;men dirade, neskatil' ederrenac;
Bampucirc;r gañian bi hegal zabal,
auz haampiuml;dûrû direnac,
Hegaltotsez nûiz zampucirc; eraman, pharadûssû goralat!
.

144. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Bentanie baiño gorago, andiyague zan, ta etzunde be eguela bentanatik ikusten eban altarie, ta andixik entzuten eban mezie.

145. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0007 Danak
Santu, Santu, Santua
Zeruko guda-taldeen Jainko Jaun indartsua:
Beterik daukoz zeru-lurrak
Zure ospearen indarrak
Gora, gora Jainko'Jauna, Zeru goyenetaraño
.

146. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0007 Danak: Gora, gora Jainko Jauna zeru goyenetaraño.

147. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Argi? Laiño? Zuk dozuz eskuan, alare,
Bizia ta eriotz. Onetsia zaite!..
Ta, zerbait arindua, maite illaren antza
Ikusia edo dau izarrez goirantza.

148. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Gela-leiora urtenik, begiak ditu urrun...
Eta, azkenez, intziri: Ba-zekiñat, kutun;
Goiztik larratxoria kantuz goora, beera:
I aunat abeslari zeruan gupera!
.

149. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 Ederretan ederrena,
izarrak baiño gorago,
askoz gorago dagoana!
.

150. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Joan zan basartera, ta leoi bat aurkitu eban an txala jaten; bildurraren andiz, eskuak gorantz jaso ta ots egin eban: - O Zeus altsu!, len, lapurra aurkitu ba'nengian, aume bat eskiñiko neutzula agindu neutzun; orain, barriz, leoiaren erpetatik iges ba'dagit, zezen bat lepo egingo dautzut!.

151. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Or joiazan Loretxo ta Aralar neska mutikoak mendi egaletik gora arnasa estuka ta izardituta, gogorra zan ba aldapa ta gerispe bakoa.

152. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Batari arbolan gora igotzeko aztia emon ei zetsan baña bestiari ez; da, au asi zan arboliari bueltaka leoi erraldoia ondorian ebala.

153. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Ez doguz ipiñi bear begiak gerok geure buruari dautsagun maitasunean geure geideari antzeko maitasuna izateko; gorago, Kristoren Biotzeraño jaso bear dogu begirakuna, ta Berak gizonai dautsen maitasun amaigea ikusi geure geideaz doguzan artu-emonetan agertzen alegindu gaitezan.

154. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Eta sugea basamortuan Moises'ek gora jarri ebanez, Gizasemea be gora jaso bearra da Gurutzeko eriotza jasango dauala adirazten dau, guztiak salbatu daitezan, sinistedun gizaki guztiak Aren bitartez betiko bizitza lortu dagien, iñor bere galtzeke.

155. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Aspaldi onetan baña, biarrak guztiak geldituta dagoz: luzeran 30 neurkin eta zabaleran beste 30 daukozala; 60 neurkin eukiko dauz amaitzen danian, 40 n. gorantz jualdegi (kanpai-torre) bigaz aurreko aldetik.

156. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Altsubaik aulkijetatik irauli dauz; apalaik, ordian, gora jaso abestu leban Jaungoikuaren Amak Luka deunak legezko Goizparra I 52.

157. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 3a. - Or gorago jarri dodan auzijaren erantzun zuzena ez ba'da be, bai da berakin zerikusi apur bat daun beste bat be.

158. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Batzuk goirantz Kaukasa-mendijetarantz, bestetzuk berantz Oigito ta Apirka'rantz.

159. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Zar ta gazte kezkaz; azkenik, jakin-nai bizi ari ezin eutsirik, kanpokaldeko ate-burutik gora mutil koskor bat bialdu eben; egiñalak egiñik, eldu zan balkoi ertzeraiño, eta andik ederto ikusi al izan eban barruan jazoten zana: tresna bat eukien maitxo gaiñean, eta tresna orren bitartez bialtzen ebezan bertso areik.

160. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Deun edo Santu bat goraldu bear danean, edo euskal erria goruntz jasotzeko era danean, olerkariren baten omenezko jaia danean, euskera zarra, edo erritxon bat, au edo ori zerbait danean, aurrean bear du bertsolariak, antxe ematen du ondo ta.

161. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Bigarren sariketa, 1959'garrenean, axola ta gora geiagoz egiteko, bost zatitan banatu zan Bizkai osoa, toki bakotxetik txapeldun bat atara ta azkenez onein artean, Bilbao'n, igazko lekuan bertan, saio nagusia egiteko.

162. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Ortan gora-berak dituzu. Orain berriz gora aldera goazela dirudi. Lengo utsuneak betetzea ez da ordea errez izango.

163. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA - (II garren Gelatik l'gora joanaz) Nor da or? Oh! Maisu jauna da (Amari). Maisu jauna dator gu ikustera.

164. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 IRU IKASLEAK - (Bere artean) Entzun al duzute?. Maisuak esan duanez mutikoak mendi gora igotzen nekea besterik ez dizu. Ez al diozute itxura txarrik arkitzen? Txabola ondoren mendi-bizkar meharra asten da. Bi eskuekin arkaitzai elduaz, bakarrik garaitu ditekena. Ezin eraman izango dugu arrastaka. Oitura zarrai jarraiturik menditik bera amildu ote dezakegu?

165. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Arrezkero auxe diot: zorion-bidean ilen-umeen arteko gurasoak baino gorago dirala aurrik sortu eztutenak.

166. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 TALDEA:
Gora gure Urko Buruzagi!!
Buruzagi bat ba'degu ederrik,
Euskalerrietan ez bait-du iñon parerik.
Arrikari ta makilkariak,
aizkolari ta pelotariak.

167. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 TALDEA: (Oyu)
Ah!!
Gora gure Urko Buruzagi!!

168. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 EMAKUMEAK:
Gora biotz oyek!
Ez degu bildurtu bear ola.
Goyan dago gure Jaun ona...

169. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 GIZASEMEAK:
Guazen, guazen, guazen, beti gora, gora
ez dakigu nora...

170. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 EMAKUMEAK:
Gora biotz oyek!
Goyan dago gure Jaun Ona.

171. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Egia ta arrazoia ditugu gure alde ta iñoren aurrean burua gora jasota azaldu gaitezke.

172. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Jai egun aundiaz poza artu dezagun,
Ta biotz barrendik ¡gora! eres zagun;
¡Alde oikun zarrak! berri bitez danak,
Biotz, abots, egikunak.

173. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Aurrak, gora biotzak
Zuen Jaungoikoari
Auspeztu-re zaitezte
Jesus maiteari.

174. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Atsegiñ oiek baño gorago ta garbiagotarako jaioa bait-da gizona: izan ere gizonak betikoari begiratzen dio.

175. 1940-1968 gipuzkera poesia erkiag 0303 Uraren doiñuak ez du atsedenik
bolu zaarrean
tinkili tankala;
ni ere ibilia naiz zure atzetik
kalean beera
ta kalean gora.

176. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0006 Kalean gora, kalean bera,
kalean gora zezenak;
Kalean gora, kalean bera,
eta moskorrak errenak.

177. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0007 Kalean gora, kalean bera,
orain asarre andrea;
Kalean gora, kalean bera,
ta aste guziko gosea.

178. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Mendiak gora dioazenak
zerua dute atsegin:
nerau berebat biotz barruan
mendirik mendi noa arin.
Ta biotza dut min-zauritua
zerura yoan gurarik:
Ene biotza! zeruragiño
iraun zak min-zauriturik.

179. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Au entzutean, ango txaloak eta gorak! Aien poza!.

180. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Bizirik etzala egongo esanaz zijoazen gora ta gora bizi-bizi....

181. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Ez litzake aingeruen mallara zeruan igoko, emen lurrean abere zikiñen mallatik gora bizitzen jakin ez ba'lu.

182. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Begira, begira nola dijoan gora-goraka odeiak zear, lurreko negar-erria atzera, oso atzera utzi-ta.

183. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Alatz onen gora andia Eliz-guraso guziak aipatzen dute.

184. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Ihusturia baino arinago joaten zaie aldamenera Hernando, Josepek Terezari zer manatzen dion entzuteko tenorean:
- Tereza, entzuidazu. Ezkondu eginen zera. Hernandorekin. Hernandok hain ongi esan duen bezala, beste konponketarik ez dago. Orain, gora igoko duzu, Hernandorekin mintzatu behar baitut.

185. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Joan zaitez gorantza!

186. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Josepe bizitzaren eta heriotzaren gainean agintzera ohiturik dago:
- Andreak honelakoak dira, diotsa Hernandori, Tereza eskaileretatik gora desagertu denean, Kasorik ez zaio egin behar, bestela galdurik gaude gizonak.

187. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Ordukoek, gorago esan dut eta, oituretan lasaiago bezala, askatuago ere zuten mingaiña mintzatzeko.

188. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Obeki esan, ark berak egingo zizkien modako jaztura panpoxak; gerria gorago, gerria beerago; batean luze, bestean motxago.

189. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Zerua goraxeago omen dago ala ere; izar bati eldu ta igotzeko eran ez beintzat.

190. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Eta, errira iritxi baño lentxuago, Itziar'en senargaia, bidean gora zetorrela arkitu zuten.

191. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Berez dijoazkio gorantz olakoari begiak.

192. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Soiñu orrek zeru-aldera eramaten ninduan, lurralde gora ezezagun batera.

193. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Errenteri-ko Papelera-n egiten zuan lana, eta egun batez andamiotik bera erori zan, eta bean tabloi bat zegoan eztenga aundi ba muturrez gora zuala, eta uraxen sartu zuan iztarretik ezurra jotzeraño.

194. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0128 Arengana joateko mendian gora igo, Bulano baserritik pasa ta mendian beste aldera jetxi bear izaten zuan, ordu pare bat baño geyagoko bidean.

195. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0128 An gauza onik etzegoala-ta, pixa egitera zijoala aitzeki eginda, tabernatik atera zan, da kanpora orduko, ekin zion mendian gora aldapari bere egiñal guzian.

196. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Xabier'en itz batzuk entzun nituen, bein eta berriz, geroz eta garagotik: Eskolara itzuli nai diat... eskolara itzuli nai diat... eskolara itzuli nai diat....

197. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 2. Bai gora Jauna,
Arek emana
dugu dena.

198. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 Lurretik gora jasoko nautenean nereganatuko ditut oro (Jn 12, 32).

199. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 12. Zintzoa nola
palmondoa,
zedro bezela
gora doa.

200. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 1. Ain baita ona
gora Jauna,
Aren izena
santuena.

201. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 13. Nik dan bezela
diot ezpaiñez
eta gora
Zure aoak esan ura.

202. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0245 Ondorean, astiro-astiro asten da goruntz igotzen, ikusleak oro arriturik begira ta begira jarraitzen dioten artean.

203. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Bere erra bizian azpitiko uarri jasak gaiñ gora jasotzen ditu.

204. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Entel'ek, jaikiz, gora jasotzen du eskubia.

205. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Gorago esan dugu denok lan egin bear dugula.

206. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Eguzkia mendiak gora zioan: bederatzi bidar yauretxe gaiñeko sapailloetatik turutak ots egiten zuten, apaizek, Israel onetsi bitartean, ziotelarik: Yaunak onetsi ta yagon zaitzatela.

207. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Atzekaldean, ta zertxobait gorago su irazekiak diz-diz dagi; su ta atxilotuen tartean goi aldera bide bat doa; bidearen barrena arresi txiki bat iduri ezazu, txerpolari itz-iarioek euren ta ikusleen bitarteko eraikitzen dituten olen antzera ta oien gaindik beuren izukariak ikusten uzten ditute.

208. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Arresi txiki ori barna, edotariko lanabasak daramazkiten gizon batzuk iduri itzatzu, arresitik zerbait gorago; giza-irudiak ta arrizko abereak, zurezkoak, tankera guzietara, ta bere izanez, batzuk izketan ari dira, bestetzuk txintik ez dute ateratzen.

209. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Luzeagoa edo motzagoa dan giñoan, otsa ere beeragoa edo goragoa izango da.

210. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Damasko'ren gora andiak aratu zun Saul.

211. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Egia esan: aren gora, alare, iñoiz etzan izan Babilone ta Ninibe'ren bestekoa.

212. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Damasko'ko yuduen indarra ta gora garbi asko azaltzen du Yosepu'ren aitor orrek (Yosepu, Bell. irud. 2, 20 2).

213. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Alatz onen gora andia Eliz guraso guziak aipatzen dute.

214. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Meatxuak besterik etziran entzuten euren aoetatik: gillotina gora ta gillotina beera.

215. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Gure arazoaren zurubian malla bat gorago igo gaitezen.

216. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Gorago esan dudanez, euskeraz sorturikoak atsegiñago zaizkit.

217. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Kristautasuna zabaldu baiño len, ordea, etxea zan illobia eta il-opariak ere bertan eskeintzen ziran, gorago aipatu ditugun zenbait aztarrenek darakustenez.

218. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Gorago ialki ditugunetatik ulertu ditekenez, etxe-kultua arbasoen arimei zuzendua duzute.

219. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Eta makurrena, naski, alderdikeriaz, griñaz edo teatroz zer ikusi ez duten beste zalekeriaz, zer nahi uskeri gora jaso nahi izatea.

220. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Gorago irakurri degunetik agiri da zeiñen argi irakatsi zuen Altube-k ainbat urte lenago, gero Euskaltzaindiak erabaki duena.

221. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Zakarias ordea, bai bera eta bai bere emaztea, urteetan gora zeudela-ta, zalantzan jarri zan.

222. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Zaingoa deitu ortan, au da, gerra bat sortuko liguken ez-usteko atake baten beldurrez ainbat iskillu ta gerratresna egiten munduan urtero gastatzen diranak, 80.000 milloe dolarretik gora omen ditugu.

223. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Geroz-eta osasun bidean gorago jun zan.

224. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Ez da erraz erantzutea, baño goragoko bertsolaria, ta olerkari goitarragoa izango genduala, bai, noski baño noskiago.

225. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Onetara ulertu zuen Platon'ek goragoko esaera hura.

226. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0295 Gorago aiputan artu ditudan euskal-idazleok axaletik oso ezagutu zuten Platon; eladera bera etzekitela dirudite.

227. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Horrengatik esan dut gorago gure artista aitziñakoiak xuxen ala ez hain xuxen beharbada ari dirala; ez baitakit guztiz segurki.

228. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 bei batek adarka ekin zion, eta goruntz bota zuan.

229. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Amaitu gabe ere, egindako erdi edo oñalde ua gaur egiten jarrita, 6 milloi pesetatik gora kostako litzakela zesaidan arkitetu batek.

230. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Frontoi-barreneko zeitxo edo plazatxoa 1923'an egin zan, kamioaren albotik amildegian-gora.

231. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 A zer zeru ederra, baña orrela bagabiltza, ez da guretzat izango... Onetan ilko bagiña, ez giñake aruntz gora joango.

232. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Santuak zorionekoak ote dira mundu onetan? Ez ta oietxek ere: gurutzapean bai daude, bide gorrian gora bai dijoaz, eta oñak minberatuta, nekatuta, jota gorputzak... Izatekotan, zorionekoak izateko ustean dijoaz, baña oraindik ez dira.

233. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Gora Euskera!!.

234. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Gora zu! Kuku berriketontzi oiek!.

235. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Lizardiren olerkiak ongi zolduak dira, bañan ari ere esan nion azken-urtean: jo dezagun gorago, ots, paulo maiora canamus.

236. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Etzaitela arritu, zuri ere jo dezagun gorago esatea.

237. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Eta Donostia'ko esku-izkribuaren aztarrenak gorago billatu.

238. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Kontrako aldea ikusiko dugu orain; bideak, gora ta aurrera egin beharrean, behera ta atzera egiten du.

239. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Alaz ere, Euskeldunak, ikastegietan orain diranak edo luzaroan izan diranak, ezagutzen ez badituzte Euskeldun idazle aundiak eta aen obra ederrak, zailki sinisten dute, edo ez dute sinisten, euskeraz gai aundi eta gorarik esan ditekela.

240. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Aurten ostera 1956'ko urte ontan gizon jator ura il zitzaigunetik berrogei ta amar urte dirala-ta, aren olerki-lan guztiak, edo geienak beiñik-bein, ale errotsu ta mardo batean argitaratu ditugu, bederatzi sailletan banatuta: 1) 19 kantu errikoi; 2) 48 lirika kantu; 3) 22 gora kantu; 4) 41 amalauko; 5) 46 eliz kanta; 6) 28 alegi; 7) 62 ipuin; 8) 43 irakurgai; ta 9) 8 erderatik euskeratutako.

241. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 MANEZ - Ba araiz: mundu guzia lepotik eta gorago asea da oraiko meraz.

242. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0015 Erretorea.- Irakurri ezazu goratik... bear bada, emango didazu gogoeta aberatsen bat nere sermoyarentzat.

243. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Choragarria, charmegarria zuen bere tzat pensatzen eta sekulan baino gorago bere kantua botatzen.

244. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0058 Kristo dagola, sinestea-REN BIDEZ, zuen bi-HOTZETAN: Jainkoaren amodioan landatuak eta finkatuak, adi dezazuen saindu gu-ZIEKlN amodio horren zabala, luzea, gora e-TA BARNA: jakin dezazuen jakitate guziez goragoko Kristoren amo-DIOA, Jainkoaren betearen beteaz GAINDI ZAITEZTEN.

245. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0083 Egun hartan, gizon batzuek, saindu zirelako ustean, beren buruak gora baitzauzkaten eta bertzeak DEUS GUTI.

246. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0002 Mundua iausten da hosin beltz-beltzetan,
Ber hunen ametsok aphurrtutzen dira;
Ezer eztago lo tzarr bat benetan
gure mundua da, gu gaz iolasten du;
Laindoko Legeak bere kanon gora
Eman dio 'baikaitu nahi añendu.

247. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0159 O zonbat jende, ez baitira zuhurrago,
Begiak dauzkatenak kopetaz gorago,
Handi-mandieri aldebat beha egoki,
Heien urrats guzieri beharrez jarraiki!.

248. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bazoan zango eta buru gora altchatuz,
Bere pampalina pimpili-pampalinatuz!
Bai, bainan etsaia agertu zenean,
Hau urhearen ondotik baitzabilan,
Dirudun mandoari zen beraz jazarri
Eta hura zuen arindurik ezarri...
Ostikoka,
Ausikika,
Gure mandoak bere karga nahiz zaindu,
Pampako ederrak ere zituen bildu...
Intziraka,
Hasperenka,
Hantche zagon erroz gora lurrean etzana:
-Etzauntan nausiak holakorik hitzemana!...
Fitsik ez diotela egin ene lagunari,
Eta ni hementche, dohakabea, hiltzen ari!
Laguna beretik ihardoki zion:
-Kargutan izaitea ez duk bethi on!
Izan bahintz hi ere eiherazain baten mandoska,
Ez bide hinduten gisa hortan umatuko joka
.

249. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0350 Gora Eskualzaleak eta gauden gu.

250. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0221 Xalo Xabier, hil aiz, hil bear beituken,
laur ogeitik beituken gorago jotzen:
zaharretik ezbeitik iñortxok gainditzen,
ezinbestez i baita hiltzekotan intzen.

251. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Aberaski zabaltzen ditu, mendiaren aldapa gora edo erreker buruz, etche-aldeen lur, sorro, iphular-ta larreak.

252. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Gizaizoa!... Gapelua buruan, docha barnean, chamar labur batez aphaindua, zinta gorria gerrian, espartinak oinetan, lurrezko pipa motz bat ezpainetik dilindan, mokanes bat, zerbeit barnean akhiloa bezala, espalda gora zaukan makhilaren puntan korropilatua, agerrarazten zuten jostagailu guzietan, bai kampoan, bai barneetan, denen irringarri.

253. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Eta nork dio jakitate, ahal emaiten bere kantu berdingabearen itzulikatzeko, egiten duen bezala, chuchen, ozen, gora, behar heinean, hein hortarik behin ere makhurtu gabe? Jainkoak eta bakharrik Jainkoak.

254. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Pertsulariak Saran ditugula eta, chapela eremaitekotan edo prima bat irabaztekotan, hemen ditugunan geroz, laster eginen dugu sarri horien entzuteko, orenak iraganen ditugu enheatu gabe, ardurazko griñak ahantzirik, egiazki hartuak eta altchatuak lurreko zerez goragoko eskualde argi batean.

255. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Hortako buruzagia izan dadiela berechkuntzerik eta borthitzkeriarik gabeko, aita familiako on baten pare; ez ohore-gose, ez baliatzaile; begi oneko bezain bihotz nasaiekoa; urrun eta gora ikusten, eta hurbileko aphalenak maite; geroaren moldatzaile oraikoa utzi gabe; gazteen entzule eta ez kasko-gogor; eta oroz gainetik bere lanean laguntzaketari eta ordainketari, ez beti gider-bereko eta gider-bakharreko.

256. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Goratik eta basatik ari ziren, oro bozkario eta xaramela.

257. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 Alta gora izana zen aitzineko mendeetan.

258. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Bata: luze, mehar, bisaia orraze, larrua gorrail, begia urdin, bilorargi urhe; bertzea: ez gora ez aphal, bierarteko, begitartea biribil, biloa ilhun beltz.

259. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Hola 130 bat mende igaiteaz geroz, iduritzen zauku askitto gora iganen girela.

260. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Leireko komentu hotzean lo daude gora, arrotzaren bozak joiten ez dituen harrizko ohantzetan Nabarrako errege ospatsu zirenak.

261. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Ahanzten duzue gorachago niona: Axular sorthu aitzinean nehork etzituela erakaspen horiek elgarretara izkirioz bildu eskuaraz, nehork elgarrekin batean imprimarazi, nehork ezarri liburuetan.

262. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Bethiereko eskerrak, geroztik, Sarako erretor izan zen nabartar umeari! Ospe haren izenari, gora haren orhoitzapena, eskualdun egonen gireno eta fededun!.

263. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0055 Gora gora adiarazten solas hau: - Bainan, jende hau ari da paganotzen....

264. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0093 Hasteko aiphatu leku hartan, sarjantaz goragoko aintzindaririk ez dut ikusten.

265. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Frantsesa mintzaire ederra du, eta baditake frantsesez errechkiago erran ditazken hein batez goragoko asmu eta gogoeta gehienak. Bainan ez da hortan gure auzia. Gure haurrentzat bai eta gure herritar gehienentzat, liburuetako frantses zerratuak ez du eskuarak duen argi gocho hura.

266. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Langilek behar dute elgar aditu, komunizten oldarrean sarthu, parabisurat lasterrago heltzeko. Jo muthurrean traba guzieri: Marx-ek dio odol ziphutik phiztuko eta mundu berria. Hortakotz, bi etsai badira bereziki lehen bai lehen garbitzeko: langileak beren azpiko dauzkatenak eta erlisionea, Jainko bat badela diona gizona baino gorago eta lur huntaz kanpo zoriona hitzemaiten duena.

267. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bai ala ez? Beren balentrian lurreko parabisua erakutsirik eta hitzemanik, komuniztak ez dira ohartzen ere eskain eta eskua gibelarat egiten daukutela. Alde batetik gizonek bethi mendiari gora doazi, kaskorik ez duen mendi bati gora, sekulan ez delakotz bururatuko goiti iragaitea. Bestaldetik: jo aitzina, diote, kaskora hel-eta bethiko phausua ukhanen duzue.

268. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Orduan, denen artean hartzen dute eta igortzen gora, bizikitan gora.Handik erortzian chut chuta egoiten da eta bizkarreko tunturra erortzen zaio. Eskerrak emanik, badoa gero lerden eta kontent.

269. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 - Nik, bertziak utzi duena... ( Erran nahi baitzuen urria ). Orduan, denek batean hartzen dute eta zer?? biziki gora.

270. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Izugarri doa beti gora, jatena, jantzi ta gañerako guzia.

271. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Holako gazte-aldea duen herria ez da beldur geroari buruz burua gora abiatzeko, herri gutitan baita holako gazteria mememento huntan.

272. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gora Euskadi

273. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gora Euskadi 4 + 3 = 7 - 7 = 1 - Ken Muga - Induztria gaztentzat... eta holako.

274. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Gora dena eta helduden urte arte.

275. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Erretiroa dutenai illero milla pezetatik goragoko saria ematen zaie; badira lau millatara igotzen diran batzuk.

276. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Noiz nai kalean aditzen ziran ojuak, eta batez ere gaberdi ezkero: Gora askatasuna, gora libertadea!

277. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Ontan ojuak aditzen ziran: Gora askatasuna! Gora libertadea!

278. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Iñorrek, besteen mendean dagoanean, besteak berari ez agintzea nai luke, eta gora askatasuna! oju egiten du.

279. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Niorrek, agintari danean, besteak bere aginduak betetzea nai du, eta orrek atsegiñ ematen dio eta gora askatasuna! ojuak ez dio lengo atsegiña ematen.

280. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Girichtinoaren oihua ez da Gagarine, zabiltza goregi! bainan Gagarine, apalegi zabiltza, Jainkoaren izaitea baita gu denen hel-burua!

281. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Amets urdin baten goxoari kolko barruan tokitxo bat opa ez diozun oietakoa baldin ba' zera obe duzu ez jarraitu; lerro auek txorakeri uts deritzaizkizuke; tximinitik gora gaitzen dijoan kea bezin uts.

282. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Gora Euzkadi azkatuta!

283. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 ! Euzkotarra! Zure aberri atzerripetua benetan maite badezu, jarri ezazu alegin guzia bere izkuntz aldez, alegindu ikasten, eta ikasi ondoren edonun eta noiz nai pitxi eder orrekin apaindu zure mingain eta ezpañak, zure mintzakera euzkera bakarra izanik, jaso gora gure aberri zigortua, eta ori egiñaz berari egingo diozu, zure eskubetan dezun laguntzarik aundiena.

284. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Zer! Bai, nunbaiten urruti ez dala badira.Ara! or nun datozen aldapan betigora.

285. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Beti aurrera, gizadien aldaparen gora zerua ikututeraño.

286. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Orain Ama gaxo dago, Sorgiñaren urrea euskeraz, eta Unamuno y el Vascuence irakurriaz, ozen esan dezakegu Amerika'n sortu zaigula, oso gora ta urruti joan dan euskal idazle euskaldun aberats, baiñan adimenez, buruz, jakitez eta erri-maitasunez urri zetozen aietakoa.

287. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Arrigarri da, dio egilleak, ordutik onera lareun urtetik gora joan dira, eta gertakizun ura zala-ta oraindik idazteke zegon englanderaz liburu bat.

288. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 MTX.: Ni atzera begira nagoela... XIIItik gora... egia, bai, XIII aldera an urbilago zeudalako batasunetik... gu orain baino (Tableroan).

289. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0109 Bestobaten be esatenauen, besto baten be, Ereñoti etorri bera gau beten, d'an Gabeardatz esaten dotzun Olarreko selaiti, andi bieti gora, gaubilunabarra, ya ilunabarra, da, ilunabartute, gaube ta, kaballo bandea kaballo bandea alboti, segidu iten iotzen, segidu, segidu ta segidu, burriña sagatea, burriña sagatea ta, kaballoak, irrintzarik eta.

290. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 PELI.- Lepoz gora lo.

291. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0114 Arrisku aundiz inguratuta
seiña aurkitzen danean,
gora begira, amaren billa
bere begiak batean
amari deia egiten dautso
estutasun illunean
.

292. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0014 Ataria, gorantz, espazioaren hiru norabideen HODI ERDIZIRKULARRETATIK luzatzen da, honeen eginkizuna orekari eustea dalarik.

293. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Kartel andi bat bertan: Gora Euskal Txakurlandia.

294. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0114 Zenbat eta gorago joan airean dagoan OXIGENO kantitatea gitxiagotuz doa.

295. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0022 Mutilak Urrategi auzorako bidean gora jo eben.

296. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0146 GORA BIOTZAK.

297. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0063 Eta gaxoak bere esku tximur-zimel ta latzaz
malko bi kendu zituan;
ta ixil-ixilik lengo bidetik mendian-gora
negar ta negar zan juan
.

298. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Urtero Ostia gorantz,
Eliza pitzatu-antz.
Ostia gora-gora...
.

299. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Urteak urte joan,
ta abaderik ez an.
Ostia bakar gorantz
.

300. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Goi-goi, oso gorantza...
Sapaiak galdu giltza,
zeru-argia sartzen
.

301. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Ostia gora geldi...
Ba-dator udabarri,
eleiz-ondarra loraz
.

302. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Araxe, nintzanera, baserritar atarietara
gogobidetzen naiz urratuz aintziñatar azala;
araxe, oinbide amesgarrien sorburuetara,
dastatuz gora zetorren bizitza aren itzala
.

303. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0102 Mari, esan... Zein ete zure izari,
Zure ben-benetako gogai ta ari?.
Batzuen ustez, urrez inguratuta
Agertzen omen ziñan andre nagusi;
Baitere iñoiz gona gorriz jantzita
Edo odeietan zear lau zaldizko
Zaldiburdi dotore eder batean,
Goietan gora gaupean estaltzeko
.

304. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Zubia, jaubetasun osoan, Ondarroa'rena zala, eurak Kurutzea baiño gorago ipiñita euken muga arrirarte.

305. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Eta andik gora, Berriatua'rena.

306. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Lekeitiotik Ondarroara etorran bide nagusiaren egalean asi eta portura doan errekatxoari jarraituz, Barrenetxeako gaztañadiak arte, eta goragotik, Kapitelegi izendun tokitik Oruetatik Beleukira doan bidearen inguruko mugarrirarte, eta andik Aulikizko mendia jo artekoaren barruan gelditzen zana.

307. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Burgaña etxearen azpia, Anakabe aldean dagon Ubirotxa izeneko errekatxoan asi, ta gora joaz, trotix baten ondoan dagon mugarrirarte; eta emendik Anakabe baserriaren goi-aldean dagon mugarrirarte.

308. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Uri ikaragarri onek, zazpi milloaz gora biztanle ditu.

309. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Orretarako, euren erlegiñoko ez diranai ostu, ta kendu, mormoiak gora igoteko ba'dok, ona dala uste joek.

310. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Meta bakoitzak, irurogei milla fardotik gora.

311. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Zugatzpean jezarrita egoan, riflea gora begira ebala.

312. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Zuhur ibili gaineratu eustan halan be, ama niretzako jertsearen bila gora joan zanean.

313. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Oraingoan lehengoa baino gorago eta hizki handiagoz.

314. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 Etxe gaiñetik gora doa bere adaburua, eta intxaur-alez beteak ditu adar guztiak.

315. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Gabetan beeko areto nagusian geratzen ziran ikasten, irurak soillik, eta orrek gora andia emoten eutsen guztien begien aurrean.

316. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0039 - Gora Erdikale! esan eban orduan bizturik oiuka Ezkerkalek.

317. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0039 - Gora! erantzun eutson Eskoikalek.

318. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Goraiño bete yake ziskua, ta berau erosoago eroan al izan dagien, beste plastikozko boltsa bat eskatu dabe barrean.

319. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 Orduan Odis'i, ari eraso ta bizia kentzea otu yakon, eskuan eroian makilleaz kendu be, edo-ta zerbait gorantza jaso ta burua zatitu bearen kontra.

320. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Ez dau begirada jasotzen Milos jauna eskilaretan gora doan arte.

321. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Erritik iru bat kilometrora aurkitzen zan mendian gora.

322. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Aztertu eban: eder-sendoa zan eta aile fina eukan, idun baltz eta hego urreztatuak 5 Kirkilen liburuaren arauera, kirkil bikainak dira idun lodi, hanka luze eta gorputz zabalak eta txarrak, gora begiratu, antenak bihurtu, matel hazurrak ikaratu edo hankak luzatzen dituenak.

323. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Eun lagun bakartien artean, irurogeitik gora, zeatz esanda % 62, emakumeak dirala irakurten da.

324. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Industriz eta sal-erosiz ondo dagozan laterriak, erabat, gorago igon nairik dabiltzanai eskintzen dautsezan 8.000 milloi dolarren laguntasuna, laterri beeko landu ta irabazi bageen euneko 0,5 baiño gitxiago da.

325. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Erriak onelan edo arelan itz egiten daula, esakera au edo bestea derabillala, emengo edo ango idazkerea, oguzkerea ta izpiakerea daula, erria gora ta erria bera:
Beragan dalako izkeraen lagi
Autamena ta zuzentza-almena
.

326. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Espriu'k goi-goiraiño jaso dauala esan daikegu katalan izkera.

327. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Nok aurka-egin ez eben izan eta errez apurtu egikeen, gura izan ba'lebe, zubia, iru-lau lerkaiz, goregi ibilli-bearrik ez eben izan-eta; beetik geien be bosteun neurkiñera ibilli izan ziran, ba, ezeren bildur bagarik.

328. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Baiña gertakari orreitan bat, giz-arimearen arrigarriak erarik ikustekoenean agertu ta guztietan ulertzeko errezena, maitasuna da; onek biotzaren unerik sakonenean ospatzen ditu bere askotako adierazpenik beteenak; azkenez be, alkartea deitu bearko dautsagun maitasuna, auxe baita indar guztiaz gora igoten saiatzen dan giza-maitasunagaz aurkitzera jatsiaz doan Jainko-maitasun gaiñez egiñaren bidera urtetea; lur onetan bizi dan arimeak Jainkoagaz euki leiken batasunik barruko ta sendoena dozu; ta argi biurtzen da, jakituri biurtzen da: jainkozko gauzen jakituri, gizonen gauzen jakituri.

329. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Beste gauza bi gaiñeratu bear doguz oindiño, gora aundikoak gure eritxiz.

330. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Eta, entzulegoa inguratzea bai kantari ta bardin bertsolarientzat hain gatxa gertatzen dan une honetan, bosteun entzuletik gora batu izan ditu Amuritzak.

331. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 1. Goragoko eta beragoko gizarte klase biren artean aldaketa.

332. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Ama orrek, Jesus, bera baiño gorago dagoala irakatsi dausku.

333. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Etxian egin ebazan egunetan, erri osoa ta urriñeko jakitun ziran adizkide ta ez adizkide gustiak, irureundik gora ikertu eben.

334. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0191 Orreik be esan eban Jaungoikoaren aingeru santuak dira; baiña zazpi areik bikaintasunez oneik baiño gorago dagoz (42) Angeruen arteko aldea Biblian be agertzen da: .

335. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Ta emetik gora goisela, kamiñon gora, esotzut esateuat elixie amaitzen da, o sea, elixien atzien Upetei sala da... erreta.

336. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 - Ta an, Ospitxalien - selan san camino de Santiago-an gelditxesitxuan, ba, amen paseta sienak gaba eitxen an... bai ba, Camino de Santiagotik etosena` pa, se esatenajan ba da gero an gaba einjje, ba, es taki` pa nik andik gora, eee, Ontzuragatxi` sier, an be selan Camino de Santiagok segitzen daben andik aurrera...

337. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Or dagoz bestetan ontziak, txalopak, killaz gora tirabira eginda.

338. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Eta, gorago esan dodanez, bati baiño geiagori berba egikeran zuka egiten dogu.

339. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Gorago esan dogu zu izenordea, berez plurala dana, bere barrutitik urten eta iñoren etxera aldatu zala, ots, i izenordearen etxera, eta etxe onetan lapurretan eginda, bertako jabe ezin zala, eta an txairo-txairo bizi zan i izenordea kanpora bota ebala.

340. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Orrela, britaniar SOE-k frantziar Aurre-ekintzaren eskuetara, berbatutako orduan, au da, etxeari eraso egingo zan unean bertan, baitua gora-igotea bertan-berakoa izan zaiten, garraio-egazkin arin bat ekartea naikoa zan.

341. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Zeozer izan naita, Berkeley Ikasgu nagusian asi zan ikasi ta ipuin batzuk, gora aundi bakoak, idazten.

342. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Alde batetik, gorago esan danez, autore honek bere burua aldikada labur baterako baino ez eban ikusi literaturagile moduan.

343. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Halan da ze, itsasoak 400 metro gorantz egingo baleu, Bizkaiko lurretarik lautik hiru heinean, urpean lotuko litzatekez.

344. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Artzain eta aberezain jardunez zaletu bizkaitarrak eta lugintzeaz arduratu ez, Euskalerriko hegoealdean harik geroetararte ez dau gorarik izango.

345. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Lope de Salazar-en esakune osteko aldira jo eta Bizkaiko kondetzat jaso eben, eta lau mende gorago, hor dogu Bizkaiko konde bat aitatzen dauan agiri historiko lehena.

346. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Gorago behin baino gehiagotan aipatu da garbi zaletasuna.

347. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0075 Arantzadi baserri inguruan Madalena'ren ermita dago, ta gorago odol zikiñak garbitzeko eta osatzeko famadun potzu bat.

348. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0095 PIN PIN PIN SERA SERAPIN, AKILLAN GORA DA MARTIN. Umetako kanta.

349. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Eskumako atartetik gora joian mailladi zabala lenengo ta bigarren oiñera; lenengo oiñak saloi eder bat eukon aurretik lau aizetara.

350. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Alboan eukan, sarkalderuntz, gorago aitatu dogun baratza, era askotariko zugatzez eta igali-arbolaz beterik.

351. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Eta gure askatasunaren garantia eta zutabe bakar-bakarrak diren gizon-emakumeoi txin-txin hau eskeintzearekin batera abesti berri bat erakutsi nahi dizuegu: lehen, Gora Txirri-Txarra! esaten genuenean Gora! izaten genuen erantzuna; orain ordea irrintzi hori pixka bat aldatuz, berrindartzearren egindako bertsio berria entzuteko aukera izango duzue.

352. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Gora Txirri-Txarra!

353. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0276 GIZONA - (Guztia batzen du). Bueno, andereño. Bueno, umeak. (Eskuak eraginik). Agur, agur. (Atean buelta ematen du). Eskarrik asko ta... gora euskal ikastolak!

354. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0031 Etxeberri.
Laster, Hurjûnta-tik gora
bihurgune hau harturik,
gaituk Santagarazin,
Harrixilopia iraganik.

355. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0073 Joatean Ligi-tik gora,
zabaltzen da begitara,
Harrixilopia-n barna
ez (bagenu) ikusia bezala,
hain berezirik
mendiarte bat zabala.

356. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - A! Gorrotoa kiratsa darion grina da! Baina montajea dantza erazi nahi baduzu, hariak dauden lekuan heldu behar, kakatzetan badaude ere. Nik hari guztiak eskuan dauzkat, nere eguna da eta gora gorrotoa, nere boterea hari zor diodanez. Ez jarri begi horiek: poeta naiz; zein da zuen zeregina, ni ulertzea ala ni zaintzea?

357. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Eta berrogoi urtez lanean karraskan ari izan ondoan, gure etxaldea azkartzen eta zabaltzen ikusteko partez, gure etxaldea intzirika-intzirika hasi da gero eta gorago; hori entzutean eta ikustean zer gertatzen zitzaigun, beldurrak hartu nau baina ez dut segidan amor eman. Oroit zaitez... hortzez eta haginez lotu gara eta bermatu, egiten ahal genituen guztiak egin ditugu, baina gero eta garbiago senditzen nuen debaldetan zela eta hondatzera gindoazela. Murruak non-nahitik arrailduak eta makurtzen ari, teilatu puska bat lurrera joana eta itaizurak oheraino...Alta anitz urtez, betatxu eta betatxu ezartzetik ez naiz gelditu, baina betatxuekin ez bait da inoiz berririk egiten...

358. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 Irakasleak hamar-hamaika izaten ziren, apaizak edo sekularrak, eta ikasleak berrehundik gora, Teologia, Deretxo Kanoniko eta Zibila, Notaria, Medikuntza eta Artea ikasten zutelarik.

359. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Irakurtzen eta idazten ez badakizu eta 10 urtetik gora badituzu jar ezazu analfabetoa.

360. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Bat dator gorago deskribatutako gainokupatu, okupatu doi, azpiokupatu eta okupatu marjinalen taldeekin.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00150 Han urruti etxe poxpola, ola, ola!
Ximinitik gora kea dariola, ola, ola!
Gaintxoan zuhaitza zelai erdian,
Erreka pol-pola etxe atarian.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00019 a) Lehenengo klaseko zenbaki razionalak gora doaz etenik gabe, bigarren klasekoak ordez, behera beti.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Gorako ordena, maila txikienetik hasita mailen segida gora doa, beherako ordena, berriz, maila altuenetik hasita, mailen segida behera doa.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Zertarako? Gorantz zuzen hazteko.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00210 Guk ez dugu frogatuko hori horrela denik, horretarako behar den tresna matematikoa, goragoko maila batetakoa da eta.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Gora, oso gora igo ziren eta barraskiloa gustora zihoan.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0095 Egun batetan amak esan zien: - Lana lehenengo bukatzen duena, gora igoko da, ogi eta eztia jatera.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0095 Erroxak bukatu zuen lehen eta gora joan zen; baina goian ahuntz basati bat zegoen, eta berak esan zion: - Uuuuuu!
Ahuntz basatia nauzu,
mendiz mendi nabilena,
kris-kras jateko prest
neskatxarik langileena.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0095 Erroxak ez zion sinetsi eta gora igo zen; eta ahuntzak jan egin zuen.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0096 Behera ez zetorrela ikusita, amak esan zion Argiri: - Zoaz gora, bestela ezti guztia ahizpak jango du eta.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Gorago esana dugun bezala, adibide bat ez da nahikoa ideia matematiko batez jabetzeko; derrigorrezkoa da adibide bat baino gehiago ematea, guzti horietatik ideia orokorra atera ahal izateko.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Goragoko mailatan badute abstrakziorako denbora.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Horregatik zenbat kostatu zaien etxea galdegiten die Robertok:- Diru asko eskatu al dizuete? Ferminek, gora begiratuz eta ikaratua, kostatu zaiena esaten die:- Hiru miloi eta bostehun mila pezeta.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Zenbaki kontsekutiboen segida bat idazten da irudiak adierazten duen moduan eta gero karratuaren barrura sartzeko zera egin behar da:
goian dagoena (1-a) behera pasa
behean dagoena (9-a) gora eraman
ezkerraldean dagoena (7a) eskuinaldera eraman
eskuinaldean dagoena (3a) ezkerraldera pasa.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0053 Landare batzu gorantz eta luzetara hazten dira, urkia esaterako, eta beste batzu, ordea, alboetarantz eta zabaletara, nenufareen moduan.

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Gero, teleaulkiz, berriro ere gora.

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Mendi hegaletan gora pinu eta izei basoak igoten dira, ahal duten garaieraraino.

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0089 Globo polit bat erosi nuen
kolorez txuri-gorria
haizez puzturik jarri ondoren
lotu nion lokarria.
Laster hasi zen gora ta gora
globotxo hegalaria
koetetxo bat balitz bezala
nire laguntxo berria.

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0089 Gaua zen eta izartxo denak
zeuden zeruan pizturik
nire globotxo txuri-gorria
haien ondora joan nahirik.
Jende guztia gora begira
nere ondoan bildurik
argi indarren kable artean
gelditu zen trabaturik.

380. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0024 Irudi honetan ikusten denez, hilabeterik euritsuenak Azaroa eta Abendua dira (18O mm-tik gora), eta lehorrena Uztaila (45 mm-tik behera).

381. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0040 Beste alde batetik, eskualde honetan udako lehorte nabarmena dago zeren eta hilabeterik euritsuenaren prezipitazioaren balorea (Azaroa = 181,5 mm), lehorrenaren prezipitazioaren balorearen hirukoitzetik gora baitago.

382. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0037 Beraz, ikus dezakegunez, iturri beroaren tenperatura handitzen bada, errendimendua ere gora doa.

383. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0259 Baina jolasaren barruan sartzen bagara berehala konturatuko gara jolasak eskatzen duen erantzuna hatzemateko hizkuntzaren zenbait aspektu landu behar dela, hala nola nondik nora, eta, honekin batera joera espazialak: ezkerrera, eskuinera, gora, behera....

384. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 3.4.- Irudika ezazu bektore bat 3,5 unitatetako modulua duena eta gorantz doana.

385. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0187 Ikusten denez hiru parte desberdin ageri dira: 1.- Lehenengo partean naftalina solido egoeran dago eta tenperatura etengabe doa gorantz.

386. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0253 I.RC beherantz marraztu da eta I.RL gorantz, kondentsadoreak tentsioa atzeratu eta bobinak aurreratu egiten dutelako.

387. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0006 6.4.- Pagadia: Pago-basoa 600 m-tatik gora aurkituko dugu eta klima ozeanikoan beti.

388. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Bakoitzak bere ekipoa animatuko du, formula ezberdinak erabiliz: Aupa gorriak!, baietz gorriak irabazi, Gora urdinak,...

389. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0090 Aldi hau, gorago aipatu bezala, bilakatzen da burdin haroaren gailur, eta eragin ezberdinak jasanen ditu: hala nola, eszitarrena (Hallstat kultura bitarteko delarik), grekoena (Massilia eta Rodano hibaitik barna), eta etruskoena (Argonauta delakoen bidetik) Po hibaiaren luzeran.

390. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Ordubete t'erdiko paseotxo honen ondoren, izerdia botatzeko sasoia heldu da! Karaitzetan gora igotzea ez da txantxetakoa.

391. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Segi pixka bat aurrera eta berehala bide zabal bat ikusiko duzue, kaminotik eskuinetara gorantz.

392. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Gorago esan dugunez memoria lagungarri edo kanpo-Memoria horretan informazioa irakurri eta idatzi egin liteke; eragiketa horiek egiterakoan irakurketa eta idazketa, alegia nabarmen da, hain zuzen ere, memorion abiadura motela, Barne-Memoriakoarekin alderatuz, noski.

393. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0028 Kontuan hartu behar dugu ere, lurralde bakoitza, itsas mailatik gorago ala beherago ote dagoen.

394. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0028 Mendian gora 200 metro igotzen garen bakoitzean, hozberoa maila bat guttiago izango dugu leku hartako girotan.

395. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0072 Ilargiari, nonbait, ez zitzaizkion bat ere gustatu hitz zantar haiek, eta, halako batean, dzast!! eskua lurreraino luzatu, gizon hura hartu eta hara gora eraman zuen betiko, alboan zeukan txakurra eta guzti.

396. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Gorotzen arazoa konpontzeko asmaturiko irtenbide bakunak definitzen du orden hau: uzkia gorantz biratuta dago, maskorraren kamer berezi bati doitzen zaiolarik (ik. 5.8 ird.).

397. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0007 Ontzi batetan jarririk eta ileak gora begira, forma txarra har ez dezaten.

398. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 3. Zabal berriz ere eskuin zangoa eskuinetarantz, besoak gorantz eta kanporantz jasoz.

399. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 Besoak zangoen arauera zuzendu behar dituzue, hau da, eskuin besoa aurrerantz eta gorantz, eta ezker zangoa atzerantz eta beherantz.

400. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Horretarako, jaso geldiro zangoak, gorputza orman bermaturik eta oreka galdu gabe, harik eta behatzak gora begira jarri arte.

401. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0074 Ebaketa ertz nagusia, zentruen altueran edo zertxobait gorago ipini behar da.

402. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Hortik gora arazo gehienak lanarekin zerikusia dute.

403. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Hala ere, ezaguna da soinu-maila altuak jasan behar dituzten langileen artean eritasun kardiobaskularren, belarri, sudur eta eztarriko arazoen eta desoreken intzidentzia gora doazela.

404. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Pistoia beheko itopuntutik gorantz abiatzen denean, ihesbideko balbula irekitzen da eta, horrela, zikloaren laugarren denbora osatzen duen pistoiaren goranzko ibilaldiari esker, errekuntz gasak ihesbidean zehar egozten dira.

405. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Pistoiaren goranzko ibilaldiak ere bi zati ditu: lehenengoan erregaiaren sarrera irekita dago, baina pistoiak, gora joan ahala, itxi egiten du eta bide batez nahastea konprimatzen du.

406. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Eta urtean zehar berau ortzian gora eta gora igotzen edo bestalde zerumugaz behera jaisten ikusten dugunean, alaitu edo tristetu egiten gara bizi dugun urtaroaren arauera.

407. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Ezabatutakoaren ondoren aurkitzen diren lerroak gorantz mugitzen dira, tartegune hutsa betez.

408. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Kurtsorea hurrengo lerroaren hasierara eramaten du
Kurtsorea karaktere bat ezkerrerago eramaten du
Kurtsorea karaktere bat eskuinerago eramaten du
Kurtsorea lerro bat gorago eramaten du
Kurtsorea lerro bat beherago eramaten du.

409. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Izan ere, giza-kontzientzia kontzientzia supraindibidualaren gaindi doa, nor bakoitzaren izaera suntsitu gabe goragoko baterakuntza batetara jotzen duelarik.

410. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Gizona, hartzen duen xedeaz, gertakariak baino gorago dago.

411. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Gizona osoki aske da, ez bait da natur moralarik haren nortasuna eritziko duenik, ez eta goragoko baliorik zerutik eroriko zaionik.

412. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Herri xeheak, baserritarrak asko laguntzen zien ekintza horietan karlistei, goraxeago esan dugun bezala, Don Karlos foruen alde zegoelako ustetan.

413. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0019 - Izatez, disoluzioak erabiliz ere egin dezakegu saio hau, baina honela beste aldagai batzu sartzen ditugu esperientzian, disoluzioen osagai guztiek ez baitira abiadura berberaz igonen xafletan gora.

414. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Praktikan, ordea, ura gorantz joan dadin nahiko dugu askotan.

415. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Beraz, ez dugu ixurtzen utzi behar; eta gorantz egiten duen bide txiki bat prestatu behar dugu urarentzat.

416. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Hodia gorantz baldin badago, orduan urak gorantz egin dezake.

417. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Urez bete, eta aprobak egin, ea urak gorantz egin dezakeen.

418. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Bigarren potoa lehena baino gorago badago, betetzen al da?.

419. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Beherantz? Gorantz?.

420. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Pentsatzeko: Urak berez gorantz egiten ez badu, gorantz bultzatzeko zerbait asmatu beharrean gaude.

421. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Nola bultza dezakegu ura gorantz?.

422. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 1. Zera oihukatzen zuten: Gora askatasuna!.

423. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Horregatik, eltzearen hondoa ukitzen ari den ura berotu, tenperatura handitu eta zabaldu egiten da, dentsitatea txikiagotuz eta gorantz abiatuz.

424. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Ba, aire beroa gora joaten delako eta han hoztu eta behera egiten duelako berriz, konbekzio-korrontea sortuz eta dena hoztuz.

425. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0051 Barrakoietan bizi ziren, egunero 12 ordutik gora lan eginez, soldata inoiz diru bihurtzen ez ziren txarteletan ematen zieten, meatze-konpainien denda ofizialetan bakarrik truka bait zitzaketen hango produktuak eskuratzeko.

426. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0069 - Ura tututik irten dadin, beste sistema bat matrazea ia goraino betetzea da eta hor tapoia jartzea, tutua barruan duela.

427. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0073 Berak, soil-soilik, ziurrenik aldamenean frantses edo latin gramatika bat zuelarik taxutuko zuen jaioterritik urrun, haurtzaroko euskara gogora erakarriz bostehun orrialdetik gora duen lehen euskal gramatika, Etxeberri Sarakoak garai berdintsuan, hau da, 1712. urtean zehazki, idazten zuen bitartean.

428. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0091 Hala ere Webster jaunak 1895. urtean adibide ttipitto bat plazaratu zuen, gorago genioen bezala, -etik ablegare-raino doana, bere asmoa zelarik euskalzale baten bat arduratzen zen eta interesatzen zen, hura ikusirik, osoa aztertzera eta argitaratzera.

429. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Sail honetako zerrendak ehun adibidetik gora izan dezakeelarik, baina azterketa eta huste osoa, esan bezala, natur zientzilari eta geologoei utziko diogu.

430. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 S.2: Botanika XVII-XVIII. mendeetan barrena zein nolako zen naturzientziek zeukaten garrantziaz mintzatu gara gorago, eta bereziki Ingalaterran Botanikaz hartu zuten arretaz zientzi gizonek, eta adibidez, esaten genuen, nola 1722. urteaz geroztik Hans Sloane-k bost libera esterlinen errentaren ordainez Londreseko -koa utzi zuen, baina bertako belarzainek urtero berrogeitahamar landare mota ezberdin Royal Society-ri aurkeztu beharraren baldintzapean.

431. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 8. Hiru Zoztor Oraingo ihardunaldi hau goragoko Gaitzustez eta Erabateko Moralbide sailen ondoren ipin daiteke.

432. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0356 3- Lau parte Gorago ere esan dudanez, lau parte ditu lantxo honek:
a) Ba baiezkoa
b) Ez ezezkoa
c) Ba baldintzazkoa
d) Bait aurrizkia.

433. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 SARRERA Gorago esan denez ondoko ekinaldietarako aurrelana izan zen, nagusiki, Belokeko jardunaldian aurkeztu eta landuriko materiala.

434. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0342 Eta, hori dela bide, leku eta izendapen berezia (tipo IV) eman dizkio Mitxelenak bere sailkapenean, gorago ere esana izan denez.

435. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Euskararen erabilpen mintzatuari dagokionez, goraxeago aipatutako bi sail horiek bakarrik iristen dira bataz bestekora.

436. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 Baina lorik ederrenean zegoenean, atabal eta adar sinfonia deabru batek eta garrasika ari ziren milaka ahotsek esnatu zuten kolpetik: - Gora enperadorea! Azal bedi enperadorea!.

437. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 - Gora gure enperadorea! -ekin zion berriro oihuka errege egoitzako leiho azpitan bildu zen tximu aldra izugarriak.

438. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 - Iupala, gora gu ta gutarrak!.

439. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0050 Gero behera begiratzen du eta bafadaka: - Zinez oso gora gaude!.

440. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0050 - Oso gora, bai - dio Hannok.

441. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0050 Zuhaitza goregia da eta Hannoren beldurra handiegia.

442. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Hondarra beruntz joan beharrean goruntz zihoan.

443. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0082 Hogeitamar urtetik gora zeuzkan ordurako.

444. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0082 Han zegoen bere aspaldiko laguna auto baten azpian gora begira etzanda.

445. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Abiadarekin, beheko ezki-adarrean gora, zuhaitzera igotzen da Jutta.

446. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Zuhaitzean gora samar igo eta eseri egiten dira.

447. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0126 Bera soilik, Kees, zen inozoa, munduan inozorik bazegoen! Beronek engainatu zuen eskilaran gora igoteko @- Rikkiek berak igoteko gogorik izan ez balu bezala! orain gauza bakarra falta zen, berak, Keesek, behera bultza egin ziola esatea!.

448. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Zenbat eta gorago igo, orduan eta seguruago hago, Beltx, esaten nion neure buruari, eta paretaren ordezko hartan gora jarraitzen nuen larri, mehea eta irristakorraz gain, hanka ipintzen nuen bakoitzean behera egiten zuen paretan gora.

449. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 - Segi, segi dantzan - agindu zuen, eta besteak jira-bira zebiltzala berak arpoi txiki bat erabili zuen, honela kantatuz:
Hori poza, uretatik gora
animalia gizen-gizen bat
denok jateko!
Hori poza, igluko lurrean
etzanik dagoela
denok jateko!
.

450. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Taligvak-en kanporatzeko seinalea zela pentsatu zuten, eta etxolaren sarrerako pasabidetik burua aterata pozarren ikusi zuten ehiztariak jadanik mendirako bidean gora zihoazela.

451. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0088 Begiak ere argi antzean, gora begiratu duen batean hor ikusten du uso bandada gaitza Elizako kanpandorrean asentatzen!.

452. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0041 - Badakizu, gure aita beti gora begira.

453. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0101 - Itxoin pixka batean - esan zion don Giovannik gora iritsitakoan, apur batean askatuz.

454. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0024 Erregeak, printze titulua eman zion Jostuntxo Ausartari, berari esker erresuma etsai gogorrenetatik aske gelditu zelako, baita ere bere alaba eskaini zion ezkontzeko, jendeak oiu egiten zuen: - Gora erresumako ausartena!.

455. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0024 - Honek frogatu zuen gogoaz, agudeziaz eta adoreaz ofizio xumeenetik gorago aspiratu ahal dela, eta famatua izatera heldu ere.

456. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0007 Egun horretan jai egiten zuten Lasartevich-en: txapliguak botatzen zituzten zeru urdinerantz, eta musika banda kalean gora kalean behera ibiltzen zen gelditu gabe.

457. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0014 Eta hainbesteraino puztu zitzaion, azkenean lurretik gorantz igotzen hasi bait zen deabrua.

458. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0085 Lurra ikutu gabe
bueltaka ari dira,
eta etzanda daude
goruntz begira
.

459. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0160 Landare eskalatzaileak
hormatik gora igotzean
berdez janzten du etxea.
Ba al dakizu bere izena?
.

460. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0007 Besaburuak gora jasoz harridurazko keinu bat eginez aurrera jarraitu zuen emakume berritsu hari kasorik egin gabe.

461. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Garrasi larri batzu entzun zituen eta gora begiratu zuen.

462. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Erabat beldurturik eta ahozabalik begiratzen zion goruntz zihoan neskatilari.

463. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0024 Globo saltzen nola aritu zen, haize bolada batek goruntz nola eraman zuen... dena gogoratzen zuen argi eta garbi.

464. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0024 Gora begiratu zuen eta globoak lehertzen ari zirela konturatu zen.

465. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0006 Hauek noiz edo noiz burla egiten bazioten ere, askotan laguntzen zioten azokan betetako poltsa eskaileratan gora jasotzen, amona aszensorerik ez zuen boskarren pisuko etxe batetan bizi bait zen.

466. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Banoa! Eta argi printzatik gora, lehiotik barnera, elur maluten artetik, Martintxo Mari Onaren eskutik helduta Urtzi jainko zaharraren izartegira joan zitzaigun, bere gabardina bustia eta guzti.

467. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Baita harea gehiago, ohol eta zerrote batzu, kotxe zaharren karrozeria, hiriko lantegi batetako plastiko belakitsuen hondakinak eta zuhaitz enborrak, hartz ikuzleak gora igo zitezen, ekartzeko ere agindu zuen.

468. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Poxpoloak
Egunkariak
Belar lehorra
Ardaskak
Sua!
Suaren inguruan dantza...
Kea goruntz doa
Gau sakonean ilargia ageri da
Urtearen gau laburrena
San Juan gaua!.

469. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0046 Zer egin? Saiatu zen Manex mutila malkar hartan gora, talde osoa zegoen tokiraino igotzen; baina ezin zuen pausorik egin.

470. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0048 Postari erdi bertsolariak ezin izan zuen bere esaera bukatu, Ringo Gorringoren muturra ikusi bait zuen bere txapela baino hamar metro gorago.

471. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Bainu-ontzi mugikor bi, eta hogei logelatik gora daude.

472. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Bere muturra gora begira jartzen omen du, eta aspaldi aspaldiko kantu ulua botatzen omen du: talde guztiaren abesti zahar, triste eta misteriotsua.

473. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0140 Gorputz handi hura, gora igo orduko nabarmendu zen eta George-k tirokatu zuen.

474. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0009 Beti ari duk txoria gora eta txoria behera.

475. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 - Begira han gora. Zuhaitz horren gainera.

476. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Eguzkia gora doa zeruan.

477. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 - Animo Txipi! Gora! Zatoz niregana...! - zioen bere amak teilatutik.

478. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Eta batzuk mendian gora joan ziren eta monastegiko fraile batekin itzuli ziren.

479. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Gora begira, ia arnasarik gabe, ikusleen hasperenik ere ez zen somatzen, isiltasun hartan.

480. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0171 Bere hegoak zabaldu eta gora, zerurantz egin zuen hegaz.

481. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Huntza, zuhaitzetik zuhaitzera zihoan zuntoi berriak bilatu nahirik, lianak, belartzarra belaunetan gora, larra, elorriak, asunak, ote mototsak..., baina sartu ziren nolarebait gaztainondo zahar haren oineraino.

482. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 - Ezeren berririk ba al zegon? - Julen gora igo dun itsasontzia zaintzera; zerbait begiztatzen badu, deiadar egingo din.

483. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0019 Gaztetxoak eta Tim eskilaretan gora abiatu ziren.

484. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 Gorkak, bere lehengusuei gora igotzea debekatu egin zietela pentsatu zuen. Oso bakarrik sentitzen zen.

485. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 Julen gora igo zen eta bertatik bidea libre zegoela ikusi ahal izan zuen.

486. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0083 (...), Austrasia-n, Neustria-n, Burgundia-n, Akitania-n eta Ipar-Euskalerria-n bildutako gudaritzarekin (ziotenez 800.000 gizonetik gora), Iberia-ko lurraldetan sartu ziren Irun-dik, Otsondo-tik eta Luzaide-tik, lur-jauste baten moduan.

487. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Bidean gora jarraitzea baino lehen, aurpegia bustitzea nahi izan nuen.

488. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Baina, nora jo behar nuen? Gora ala behera? Gora, noski. Beti gora.

489. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Hasi nintzen bada bidean gora, eta ordu batez, ez nuen oztoporik aurkitu. Ez eta ezeren arrastorik ere.

490. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 Bi besoak gora jasoaz jarraitu zen: - Bai, bai! Eta haren atzetik joango nauk Hornos lurmuturra baino haruntzago, eta Buena Esperanza baino haruntzago, eta Noruegako Maelstrom baino harago, eta behar bada baita Infernuko sua baino haruntzago ere!.

491. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0085 Filibustariak, be artean bildurik, arrapaladan igon ziren eskileretan gora, garrak ateetako tapizeria eta errezeletara zabaltzen ziren bitartean.

492. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0085 Aire korronteak bultzaturik, ke bolada bat atetik sartu eta eskileretan gora igon zen.

493. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0044 - Pinotxo, zatoz nirekin hona gora - oihu egin zion Arlekinok -, zatoz zure lagunen besoetara!.

494. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Eta bere burua galduta ikusirik, pinu luze baten enborretik gora igo eta adar baten gainean eseri zen.

495. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Pinotxok ikusirik sugarrak gero eta gorago zihoazela eta kiskaltzeko beldurrez, jauzi handi bat egin eta mahasti eta zelaietan zehar korrika hasi zen berriro.

496. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0314 Eztarri guztietatik irten zen Gora Rikardo lehoi bihotz! indartsu bat.

497. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0045 Jauna zuekin.
Eta zure espirituarekin.
Gora biotzak.
Jaunagan dauzkagu.
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.
Egoki da eta zuzen.

498. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0077 II SAGARA-OTOITZA
Jauna zuekin.
Eta zure espirituarekin.
Gora biotzak.
Jaunagan dauzkagu.
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.
Egoki da eta zuzen.
Egoki ta bidezko da, bai, zuzen ta osasungarri,
guk Zuri, Aita guztiz Santu orri,
eskerrak ematea nun-nai ta beti,
Jesukristo zure Seme maitearen bitartez.

499. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0110 2) Bai harrigarri ta goragarri,
jaunak neregan egina!
Elizaz eta munduak oro:
Gora, aupa jainko jauna!
.

500. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Gilborretik gora onartuak garenean,
nik zu maiteko zaitut
haur maitea
panpin polita
kopin kutuna
marama goxoa.

501. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Ez zen inor mugitu; azkenean jeitsi zituen eskuak, baina ez zuen gora begiratu.

502. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 Bi dewaek, tximeleten hegoekin eta Budaren gainean, lorezko koroa bati eusten zioten; gorago beste bik eguzkitako bati heltzen zioten, gainean Bodishaten buruko hornidura bitxiz betea zegoelarik.

503. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 - Hor aritu haiz arima gora eta arima behera....

504. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0281 Don Kandidok geografi klase bat esplikatzen ziharduen, Afrika gora eta Afrika behera.

505. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Bidean gora abiatu dira, amona-bilobak, gazteak aurren eta zaharra, gaixoa, arrastaka ondotik, ahal zuen bezain agudo, hirurok ere larri, purra eta purra etengabe.

506. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Emakumea gora begira etzaten da, baina, ezarrera graziosoa harturik, hanka bat bestearen gainean ipiniz du.

507. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Neska gora begira jartzen da, zangoak airean dituelarik.

508. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Goizean goiz artzaina ardiak hartuta gorantz zihoanean, norbait ikusi zuen bere txabola inguruan berari begira.

509. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Ezer ez zioenez, gorantz ekin zion bideari tarteka-marteka beherantz begirada bizkor bat botatzen zuelarik.

510. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0102 Denek ongi etorri egiten diete: Gora gure Erregea, gora Erregina maitea!.

511. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0010 Izaskunengana etortzeko eskatu didanean, gora haundiko egiteko huen.

512. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Narruzko jaka (iduna gora jasoa), panazko galtza estuak eta bota punta zorrotz luzeak janzten zituen beti, belaunperainokoak, txorkatila aldean dibujo bitxi batzuekin.

513. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0096 - Amerikanoek erosten baldin badute, prezioak gora joaten dira.

514. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0096 Terrenoen prezioa gora eta gora joan zen.

515. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Bi kale gorago geldituko nauk, diotse Mikelek bere lagun biei.

516. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0089 Gero, zinematik irtetzean, ez daki goruntz ala beheruntz abiatu; eta kalean gora doa.

517. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Eta, ikaratu ez zitezen eta izu egon ez, bi hitzetan esan zien Enekok printzesa haiei zer gauza egin beharko zuten, eta biak banan-banan, sokaren medioz, gora jaso eta etsaiaren atzaparretatik betirako askatuak izan ziren.

518. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Begiak jasotzen atrebitzen naizenean, agian pibortek nire bista aurrean abandonatzen ez duten dantza kadenziotsuagatik, edo ur azalari gora darion baporeak eraginda itsasoa irakiten dagoela esanen litzateke oso urrutitik bezala begiztatzen diot ademan biguin batetan buru atzera jasotzen duen beso doblatua.

519. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0021 Nola egiten zuten: telefonu ta argi pezoinak desegin; bideetan minak jarri, oroz gain, frantsesek igaro behar zutenean; gauaz frantses gaztelu baztertuak tirokatu, urrundik, etsai soldadoen aspertzeko; eta guztien gain enboskadak egin, arratseko ordutan, bizpalau automobila mendietan gora datozenean, ala barranko batean sartzen direnean, ala sasi handien artean dabiltzanean, hirur FM-en su artean hartzeko, gero erdi ilunpean harmak har eta ihes egiteko.

520. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Gure herriko zaharrek diote, gure arrazakoak sugeak iduri garela, makilaz jo eta burua apal, eskuaz balaka eta burua gora.

521. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0054 Sar`eta atea hitxi dut... Barrengo zubiak gora dorre goihenera igaiten naiz.

522. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0035 Perutar Jesuistak ehun aldiz Amazonari beheiti joan dituk, gure herriak bahitzeko: baita Brasilgo Karmeldarrak esklaborik gabe izanik, gora Ucayali ibairaino.

523. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Zinak eta minak nituelarik, belar gune erdian, esku hutsak gora, Mathias eta Jose aintzina joaten ari ziren...

524. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Pinuzko uda jaio berri hartan ez zitzaidan bizitzeak aldapa gorak dituenik bururatzen.

525. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0091 Hantxe, tapizeruak berriz loretutako sabel hartan sentitu zuen Maria Luisak etxean zegoela: gaztelua itxita eta zubiak gora.

526. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0013 Baina zeremonia erdian-edo, Don Klemente infernuko suak gora eta infernuko suak behera sermoian bete-betean ari zela, arrotza azaldu zen atenagusitik, kanpoko terral itxiari bide irekia utziz.

527. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0122 Berriz hasia zan Elsa gorago hitzegiten.

528. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0122 - Beste bat? - berriz Elsa'k garratz eta goratik.

529. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Jauna, zoaz, zoaz, zoaz! esan zuen gero eta gorago.

530. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0035 Gora gu ta gutarrak! - Gora!!! - Gora gure eskubideak! - Gora!!!

531. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0190 Langatik esparrua barruratu, eta bertantxe gurdibide eroso eta atsegin bat bilatzen zen aurrean, esparrua erdibi eginez goi eta behe belardi eta lorez beteta agertzen zelarik eta nahiz gorantz nahiz beherantz begiratu arren, dena zoragarri sentituz.

532. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0109 Gonak oso gora jasoak zituen.

533. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Igerian ez jakitea! Eta olatu erraldoiak gero eta gorago datoz mehatxuzko zipriztinetan lehertuz.

534. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Eta Jumbo erraldoia lur gris tristea batere penarik gabe utzirik abiada laster eta zaratatsuz zeru goietarantz harro abiatu zenean, muturra tente, Carlosen gogo bero eroa ere gorantz hegatu zen ordurarteko bizimodu narratsari adio laster aringarria egin nahirik.

535. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Aupa, Carlos, emazte lurtar xume horrek lotuta bizi izan haiz orain arte, hegoak apal, baina amaitu duk, gora animo hori.

536. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Ez, ez, Felisa, nik gorago igo nahi dut; (...).

537. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 (...) haurrak etxeetan zeuden, eta momentu batetik bestera esna zitezkeen, zeren eguzkia Joxemiren ile nahasien punta errubiaskak kixkurtzen zituena teilatuetatik gora zebilen.

538. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0032 Gero Txina, hor goragoan, goitik behera edo behetik gora edo badakit nik zertan dabilen... Japonek ere eskua leihotik atera eta heldu egiten dik...

539. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0052 Zaharrak, gora begira, behera begira, nora begira ez zekitela.

540. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0053 - Mugazaina ez, soldadua zuan, zena zela horrek ez ziguk pasaporterik galdatuko!- eta berriz ere gora abiatu zen; (...).

541. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Barran sortzen diren korronteek noiznahi jo zezaketen txalupa, ibaian gora ur plasten higidurak beti adierazten du nondik dagoen kanala eta txalupak ere kanalean aurrera gidatzen dira, neguoroko urjauziek kanala aldatu egiten dute eta beti praktikatu behar da urgaineko plastaden irakurkera txalupak hondorik jo ez dezan, baina barrarena desberdina da, kontrolezina bizitza guztia bertatik igaroz daramanarentzat ere, San Nikolas itsasuntzia barran hondoratu zenean bezala, ezusteko olatu haundi batek sabela kraskatu ondoren.

542. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0078 Akademiarik ezagutzeko ditxarik izan ez zuen José María Llopis sarjentoari korapilatzen hasi zitzaion mingaina, San Martín de Tours-eko patroia zela, eso ya lo sé, desprezioz tenienteak, kofradiako bokala ere bazela eta etxe majo bat eraiki berria zuela kanposantutik gora, itsasora begira, ¿con qué dinero?, sarjentoak ez zuela haren arrastorik, partila onak ere egiten bazekiela San Martin de Tours-ek, etxe oneko semea, su padre fue alcalde el 50, fiel al Régimen, keinu energikoa tenienteak ez zitzaizkiola batere interesatzen eta detaile haiek gorde zitzala aginduz.

543. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Hainbeste entzunda nengoen etxean, eta orduan konturatu nintzen zergatik, Erandioko osaba Felipegatik, nahiz eta ez gutiago etxekoek abertzaleen artean zeuzkaten hartueman eta lagunengatik, alderdi nazionalistaren paperak saltzen zizkietenak edo beraiekin Santurtzin bertan edo Bilbon, hau dela edo bestea dela egoten zirenak, ikastola, edo elkartea, edo gudariren eguna (aitagaz Areatzeko Jondone Nikola elizara joan nintzen egokiera hura ez baitzait inoiz ahaztu, etxerantz beldurretan itzulita polizia jendea jotzen ikusten nuen lehen abagadunea izateagatik), edo ardotan ibiltzeko, erdaraz egin arren azkenean gogoz eta ahots goraz agur esan ahal izateko, norbera, hain zuzen, abertzale zelako marka.

544. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (13) Ez duzue giza neurriz goragoko tentaldirik izan.

545. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 Besterik ba da, halaber, zuen habian, zuen etxategian: zeren goizeroko egunetariko zazpigarrenean (domeka deritzote bekaizti hauek) otoitzak gorantz igortzen zituztenkal, edo zuen aurkako eraiki batzar berri horietako eskilek ukitu bestez barrura belaunikatu haragi arolen antzutasuna igarri orduko; nahiz otoitz malgu gezurtien berneirrikek hitzez hitz amatatu aiherrak sotanapetik ilkhi bezainez eta oihartzun gurentzen diren bakoitzean, ziur, oihu bat sortzen bait da, oihartzunaren zintzat, Ortzi goibeltzen duen deihadar itsu bat.

546. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Hartu zuen mahai gaineko lanpara, eta eskilaretan gora igo zen.

547. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Hau esanik, gorantz igo zen, haiek begira zeudela, eta hodei batek begietatik ezkutatu zien.

548. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0035 Zutitu nintzen eta gorak eta irrintziak entzun nituen, zuziak airean zirela.

549. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Labe ondoko harraskan, aurpegia eta eskuak garbitu nituen, xaboitegian zegoen hazkazal zepiloarekin orraztu, alkondararen lepoa berdindu, gorbata gora altxa eta berriro hazkazalak ikusmiratu nituen: garbi zeuden.

550. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Handik gutxira, sabeleko aire beroak gora bultzata, eskuak zango eginik, azpikoz gora egin zion gorputzak.

551. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Nik gora jarraitu nuen. Berak ekuazioekin.

552. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0022 Korrika, gora-gorako jauzia, disku eta txabalina jaurtikitzea, borroka eta pujilatoa, ziren athenastarrentzako kirolarik maiteenak.

553. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Eta bapatean uretan gora igotzen eta igotzen hasi zen, gelditu gabe, ur-azaleraino iritsi zen arte.

554. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Apoak gorago jaso zuen bere burua, are indar handiagoz oihu egitearren, eta esan zuen: - Oso erraza da: Haurrak gazela jan behar du; aitak, semea; lehoiak, gizona, eta nik egundoko ahots ikaragarria atera zuen hemen lehoia jango dut, eta denok bakean geratuko gara.

555. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0045 Gora iritsi zenean, bere behatz artean zanpatuz akabatu zuen sugea lurrera bota zuen.

556. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Dortokak berehala proposatu zuen: - Denek dioten bezain ausarta bazara benetan, jaso nazazu eta bota nazazu hara gora.

557. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Rinozeroak airean gora hegan bidali zuen, panpina balitz bezala.

558. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 - Ikusten al dituzu burtsa guztietako miss Rosaren akzioen geziak? Gorantz begira zeuden ia gehienak atzokoan.

559. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 Beno, beno... Atzokoan geziak gorantz, gaur beherantz... Negozioak! Puafff!.

560. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0171 Donard-ek edaten ari zen kafe katilutik gora altxatu zuen bere begirada: - Norekin? - Terroristen artean dugun infiltratu batekin.

561. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 OVNI bat aireratu nahi dugunean, ibiltzen hasten da ezkutatuta dagoen tokitik, belardi horretara heldu arte, eta orduan gora igoten da.

562. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Gauak egunari leku eman arte iraungo zuten hegan, gora eta gora beti.

563. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Egin zuen, bada, jauzi haren lumapetik eta zeruan gora jarraitu zuen hegada bizian.

564. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Birigarroak, ordea, arranoa atzera utzirik, gora eta gora egin zuen.

565. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Landarea leize zuloko sabaitik gora igarotzen zen tokian neska bat kexuz hasi zen: (...).

566. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Eta txingurri-jende sail hura han zihoan, gora eta gora....

567. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Babesgabeko jende guzti hura han zihoan, gora eta gora....

568. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Babesgabeko jende guzti hura han zihoan, gora eta gora... Nora...? Han zihoazen denok, (...).

569. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Eta traktoreari esker, zeren, iraultzeko arriskua bazuen ere, edozein moetatako lurrean gora igotzeko gauza bait zen, Gracia pasealekuaren azken-azkeneraino sartu ziren.

570. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Eta Rambletako sarreran hondakin hesia traktorea gainetik pasatzeko garaiegia zenez, atzera pasealekuan gora abiatu ziren.

571. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Kanpotik borobil antzekoa zen eta irakurketarako zaletasuna zuen jendearena izan bide zen, ulertzen ez zuten hizkuntza batean idatzirik zeuden hogeitabost olerki liburutik gora aurkitu bait zituzten bertan, eta eskuizkribu bat, itxuraz bukatu gabea; baliteke beraz bertan olerkariren bat bizi izatea.

572. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 Eta gizona ez da honez gero etorriko, trenaren abiadura bera ere gutxitzen hasia da; begiratzen du gora, maletegira, joandakoak zer ahaztu...... nahi gabe ere honelakoetan joaten baitzaizkio begiak, eta altxatu denean ikusten du gizona, gizon prestua, señoritua, aulki-laguna, lehen baino dotoreago!, jaka, gorbata eta guzti jantzia, beste aldera doala, lehenengo klaseko wagoira!; harritzen da, baina hala da, gizon bera baita!, eta betiko ohiturari jarraituz maletegira eta gero eserlekuetara begiratzen duenean hartzen du egunkaria, askotan behar baita!, señorituak erregaloz utzia!... eta ikusten du, agur ere egin gabe alde egin duen gizonak utzi duen lekuan, giltza bat....

573. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Goseak jota gu, eta aspertuta ere bai, baina azkenean han dator, goitik behera, astoarekin, bera izango da, aitak ere ongi ezagutzen du, noski, eta astoa, kla, kla, oinazkalekin harrietan estropozoka, eta marmitak klin-klan, hurbiltzen denean, aita, betiko moduan, inor ikaratu gabe, behetik gurdibidera sartu eta gorantz bidetik goazela topo egiten dugu naturalki: Goiz zabiltza esnearekin Iñaxi... Billabonaraino?....

574. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0107 Itsaszabaleko arrantzale denak badaki biderik gabeko itsasbarrurantz ausartu aurretik itsasbehe horien harrizabal tantaien gainetik uhinek adierazten duten seinalea ikusten, eta uhinak hirutik, Trinitatetik, gora kontatzen badizkio, oso haserre dagoen seinale dela.

575. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Eta ez zegoen hain oker, gau batez aipaturiko etsaia Marken ate parean gelditu bait zen, igaro egin zuen giltzaduraz josia egon arren, eta poliki poliki arrastaka eskaileretatik gora jo zuen bere mamu oinkada isilez hain ziren isilak non espirituaz bakarrik entzun bait zitezken, eta goiko gelatako batetan sartu zen eta han, bere atzapar indartsuaz alokatzailea ito zuen, biharamonean hilik eta zurbil utzirik.

576. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 - Peter, Peter. Seiak dira. Jaiki!- oihu egin zuen eskaileretan gorantz.

577. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Gora begiratu zuen Johnek.

578. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0075 Egongelako kristalezko mahaitxoan irakurtzen ari zen aldizkaria utzi eta haserre keinu batez gorantz abiatu da Marisa.

579. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Dozenatik gora ziren militar haiek eta oraindik zutik zeuden, zain, El Oasiseko zerbitzariek mahaiak elkartzen zituzten bitartean.

580. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Mementu hartan, afaria prestatzen ari ziren batzu; eta, ustekabean, zartagin handi bat eskuan, mantala jantzirik zeraman gizon sendo bat pasa da nire aurretik; eta bere ahots ozenaz goratik agurtu: - Gabon, hi! Zer? Gosetzen hasia ala? Ba... egon egin beharko duk apur batez. Izorra hadi, mutiko!!.

581. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0033 Zenbat eta gorago zu, hainbat eta gehiago desiratzen zintudan, orduan eta larriagoa zen zure beharra.

582. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Maiz jasan izan ditu herri honek otso beltzaren orro eta atzaparkadak; baina ordura arte, beti hegoaldetik bakarrik bideratu izan zen erasoa, eta gaitzerdi izaten zen, gorantz ihesi joateko aukera bazegoen eta.

583. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 2. Zuhaitzera igoera deituriko besarkada gertatzen da emakume batek bere hanka bat amorantearenaren gainean jarririk eta bestea iztarretako batean, besoetako bat giltzurdinen gainetik pasa eta bestea bizkarretik, ahapeka abesten badu besoetako haurra balu bezala, eta zuhaitzean gora igotzeko zeinua egiten badu gizonarengandik musu bat lortzeko.

584. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 Zortzigarren bizitzatik gorago joan zen.

585. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Gora!- hotsegin zuten denek, sonbrailuak gora botaz.

586. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Baina oraindik puska eder bat falta zen goraino.

587. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Beraz, saltoka itzuli eta esan nien: - Tira, hiritarrok, tira gora! Gure zekorrak belarrari usaina hartu dio, eta haren gogoz mihia luze ateratzen hasi da.

588. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Tira eta tira egin genuen, kasik lehertu arte, baina ezin genuen gorago.

589. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0061 Amari galdera gehiago egiteko astirik eta aukerarik ez emateko asmoz, gelatik bizkor irten eta eskaileretan gora joan zen ozen ziztuka axolagabetasun-plantak eginez.

590. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0115 - Kaixo, Gerry. Gure elbarritua bisitatzera? Zoaz gora.

591. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0115 Ospetsua ari da bihurtzen. Zoaz, zoaz gora.

592. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0115 Gero gorantz bideratu zen, ahots-marmarari jarraituz Cliveren gelaraino.

593. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0077 Bostgarren Etorbidean gora oinez nindoala jendetzatik emakume erromantikoak aukeratu eta minutu batzuetan haiekin harremanetan sartuko nintzela eta inork ez zuela sekula jakin edo gaitzetsiko imajinatzea gustatzen zitzaidan.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00178 d) Berceo-tik kilometro batera gutxi gora behera egun ere Arancilla dago zazpi metro goragoko leku batean (39) Mapa berberean ikus daiteke., eta gutxienez aran hitzaren erdal diminutiboa besterik ez da, (...)

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Bertan gora, atzekaldean ditugun karaitzezko mendi gailurren altura erdia hartu inguruan, mendebaleruntza bihurtu, Haitzabalek dituen jarraipenezko bizkarrak bukatzen diren lepo aldera, eta hau igaroaz, bideak, urratsik galdu gabe eramango gaitu aintzinako kaltzada bateraino.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0044 Gogoz. Kanpaiak gora. Gora, errepika, gora. Apaldu dira honez gero.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Haatik eta arrotzen hatzaparretatik askatzen den gizarteak kulturan gora doan hurratsari egiten diolako, askatasun borrokak, ekintza kultural bat behar du izan.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0195 Ardatzen izenak mantentzen ditugu kuboaren posizio berrian, hau da, aurpegia gora begira (lehen A aurpegia zen gora begira zegoena) .

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 4. Aurrera gabe diodan Oihenarten goragoko hitzek argibiderik ematen baldin badigute, honako biok ematen dizkigutela soilik, eta horrenbestez poetarentzat ezin utzizkoak zirela aitortu beharrean gaudela eta, aldez aurretik pentsa daitekeenez, Oihenartek inola ere besterik frogatzen ez bada ezin urra zitzakeenak: hots, hitzaren azken vokaleari vokalez hasten den beste hitza badarraikio, bi vokale horiek elkarrekin urtu eta silaba bakarra osatuko dutela.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0225 Ondoko adibide honetan eta gorago (1.11) emandakoetan soma daitekeenez: .

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Hasieran pentsatu bazen ere N. H. S.ren administrazio on batek gastuak ttipitu egingo zituela, presupostua gero eta gorago igo da, nazio produktu osoaren ehuneko 5,5era iritsi arte.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Langabetu guztiok bildurik ¡gora aberatsak!.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0016 b) Enpresen desaurrezkiari begiratuko zaio gehienbat, neurri batetik gorago igo ez dadin.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0048 Batzutan objektiboa aldatu baino lehen hodia goruntz mugitu behar da.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Ia ezezaguna zibilizazio primitiboetan, bizitzaren maila goruntz doan heinean areagotzen da gaitz honen ugaritasuna.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Goraxeago, sanitariook aurkituko ginateke, klase elitista bezala jokatzen dugunok; lapur handiagoak, baina ez inportanteenak.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Eta nabar-nabarmena da euskal liburu zientifikoaren produkzioak harrez gero ezagutu duen gora.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0098 Erabili dituen gaien berri, gorago eman dudan lehen irakurbidearen aurkibidean aurki dezake irakurleak.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Gorago generesan, orain artinoko lanak nahiz eta estimagarrizko aurreramendua eman Euskal gauzari, ez diola zinezko aldaketarik ekarri Ipar Euskal Herriko egoerari.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Erran nahi baita aspaldi honetan abertzale direnek badutela erresponsabilitatezko lana segitzeko gazte horiei buruz eta gainera, gorago aipatu diren gauza batzu ez ahantziz...

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 (Geroztik, ba dakigu zer desmasiak egin dituzten aldian aldiko frantses gobernuek, gorago aipatu herrikultura horien kaltetan).

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Behin herri batek bere aberastasun bat lortuta edukirik, bere beharrak ugaritzen joaten dira, batik bat langileriarenak, Marxek esaten duen bezala langileriaren alokairu minimoa gora joaten da, historikoki mugatua egonez; ez dira berdinak Ipar Ameriketako langile baten beharrak edo Kongoko langile batenak, alokairuak behar hauei kondizionatuak egonik.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0103 Jainkoak guregan santu egin du Bere izena, guk ere besteengan egin dezagun (Mat 5,15; Jo15,8) (26) Eliz-gurasoek alderdi au sarri ikutu dute. Ikus adibidez Tertuliano-k diona: Santu izan bedi zure izena esatean, guregan santu izan dedila eskatzen diogu, Berarengan gaudelarik... baina baita ere, gizaki guziengan santu izan dedila (H. HAMMAN, gorago aipatutako liburuan 22 orr.).

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Baina, bai Jesus-en ahotan Jetsemani-ko baratzan: Aita, nahi baduzu, kendu nigandik ontzi au; baina Nik nahia ez, Zuk nahia egin bedi (Luk 22, 42) (29) Ez dirudi Lukas-ek kendu duanik GURE AITATIK eskari au. Lukas-ek ez du orrelako otoitzik moztu ohi. Bestalde, Mateo-k berak erantsia dala esateko arrazoirik ez da. Badirudi lehenengo kristauek osotu nahi izan dutela GURE AITA Kristo-ren otoitz eder onekin. Ikus H. SCHUAMANN gorago aipatutako liburuan, 54 gn. orr. Eskari onen sorrera au onartzen badugu, argi ageri da tradizioaren indarrak nora bultz egiten zuen: Kristo-ren otoitza eta kristau-erriarena bat egitera. Kristauaren otoitzak, Kristorena gerta-berritu eta luzatu egin behar du aldien buruan. Au da tradizioaren oinarri dagon teolojia.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Mila lagunetik gora izan dira, lau egunez, itzaldiak entzuten, apaiz, erlijioso, moja eta kristau soilak.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Azkenengo emanaldietan, loc spots deituak (ikus gorago) dokumentu-spotetan tartekatzeko aukera izan da.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Gora irrazionalismoa! Baliagarritzat banuen itzulpena zenbait hitz eta esaldiren berri jasotzeko orduan, baliagarritzat nituen arauak eta eskemak ere, hizkuntzaren hainbat alderdi ikasterakoan eta hainbat edukiz jabetzerakoan.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Euskara taldea, beraz, besteak baino gorago dago (neurtzen diren arloei dagokienez); urruntasuna, ttikiagoa da Nahastuta taldearekin, Erdara taldearekin baino.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Lizardiri kontrajarria dator (azken aldian joera dagoen bezala, ez dakit zergatik), eta justizia berriaren arabera, Lizardi behera ekartzen den tokian Lauaxeta gora eramaten da.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Gorago esandakoa errepikatuz eta azpimarratuz: gai-sail hauek, laurak, konstanteak dira, iraunkorrak, urte batetik bestera.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Orain, ordea, goragoko mailara igoak gara eta formak oraingoz ahatz genitzake.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Transformazio honek ongi zehaztu beharko luke perpaus txertatuaren sujetoa PRO denean bakarrik dela posible eta, gainera, dirudienez PRO horrek ez luke erreferentzia zehaztua izango, gorago esan dugunaren arabera.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Eta funtsean gorago aipatu ditugun baldintzetan gertatuko litzateke transformazio hori: alegia perpaus txertatuko sujetoa PRO denean eta aditza iragankorra (21) Hala ere, hemen arazo bat dugu. Gaztelaniaz eskatzen dituen baldintzak ezagunak ditugu jadanik. Baina zer pasatzen da, adibidez, Xenpelaren bertso haiekin: . Perpaus hauek ontzat ematen badira, esan nahi du euskaraz gauzak ez direla hemen agertzen ditugun bezala, zeren, bertso horietan, nik ulertzen ditudan bezala behintzat, badirudi ez dela objetoa igotzen sujetoa baizik. Alegia, badirudi sakonean honelako zerbait dugula: gu umiltzea IS / gaitza da AS eta ez PRO-k gu umiltzea IS / gaitza da AS. Arazo bat.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0218 Beraz, gorago esan duguna berbaiezta dezakegu orain ere, aditz hauek (bizi izan, maite izan) jokabide morfologiko berezia dutela, ez baina sintaktikoa.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0219 2.1. Has gaitezen berriro aditz modalekin: lehenengo eta behin zera dakusagu, aspektu-atzizkia, gorago aipatu bezala, ez zaio ahal aditzari eransten, aditz nagusiari baizik.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0219 Goragoko etsenpluetan, aditz nagusia joan denean, hau da, inongo argudio tematikorik ez daukan aditza (aditz unakusatibo bat Marantz eta Levin-en terminologian), laguntzailea naiz da; baina aditz nagusia erosi denean, hots, argudio tematiko bat behintzat duen aditza (aditz trantsitiboa Marantz eta Levinen terminologian), laguntzailea ditut da.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Gorago ikusi dugu nola eta zertako oiarzun on gabez, bide hori utzi zuen eta porrot horrek minduta literatura lanari nola lotuko den.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0016 Bigarren mailako irakurketa hortan euskal kultura, eta euskal eskola nola ikusi nahi lukean esaten digu, gorago ikusi dugun bezala bere hitzez.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0409 Lan honetan lehenengo etapa aztertuko da, hau da, Tg-tik gorantz azaltzen diren trantsizioak alegia.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0412 Mc-tik gorantz ez da menpekotasun hau nabaritzen.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0203 Gorago aipatu denez, lehorpenarekiko erresistentziaren batezbesteko hiltze-denbora, honako bi faktoreen funtzioa da: ehunen ura galtzeko gaitasuna eta animaliaren uraren lurrinketa-tasa.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Balada testuena da, gorago esan bezala, aztertu dudan bigarren saila.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Igaro da jadanik hamarkada luze bat Koldo Mitxelenak literatura herrikoiaren ahozkoaren ikertzaileen eta hizkuntzalarien arteko hartuemanen urria markatu zuenetik (2) Literatura popular goragoko tradición oral-i dagokio hor.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Ondoko urteetan beheraka etorriko dira sail horiek, Filosofia, ostera, gora doa, orrialdeak ugarituz.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0079 LOTAN NAGO LOTAN
Lotan nago lotan
ametsetan ta lotan.
Lotan nago lotan
harnasketan ta lotan.
Besoak esna daude
ta gora bat ta gora bi.
Hankak esnatu dira
ta gora bat ta gora bi.
Leihoak irekita
argiak begitikan.
Zutikan jarri eta
hasi gara dantzan
TARRAPATATAN TARRAPATATAN
TARRAN TARRAN TARRAPATATAN
.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Beraz, ikaslerik gehienak Atalase mailara iritsitakoan askoz gorago egongo dira idazmenean eta batez ere irakurmenean, guri hemen helburuak zehazterakoan deskribatu duguna baino.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0072 Gurea ez da proletari-herria, baina, hala ere, bada langileri klasearen borroka bat: nekazari, proletari, erdi-proletari, eta gorago aipatu ditugun hainbat ogibide xelebretatik bizi direnena.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0183 Bi gizarte-talde hauek, Etorkinenak eta Deseredatuenak, Komunitate honetako biztanleriaren ia % 70ko gehiengo sendo bat osatzen dute, gorago jasoa geratu den bezala, eta gaur eguneko gaztelaniaren hegemoniazko estruktura soziolinguistikoa osatzen dute.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Euskaldunen arteko % 5 edo 10eko batek bakarrik ikusten baldin badu gehiegizkoa eta alferrikakoa euskara gaztelaniarekin parekatzea eskola-mailan, portzentaia hori % 30etik gora igotzen da erdaldunen artean.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0132 d) Ikasketa-mailaren arabera, Txirrita - Xalbador bikotearen presentzia etengabe agertzen da, lehen mailatan, batxilergotik gora, goreneko mailan Xenpelar hirugarrena delarik (Ik. 5.17.).

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0163 Langintza horretarako gertu daudenak 35-49 urteetan ere erditik gora dira, juxtu-juxtu baina.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Erlijio gaiezkoek, berriz, larogeitik gora dira denbora epe berean.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Bestalde, euskaltegi publiko edo pribatu homologatu batetan aritzeko irakaslegoari eskatzen zaion erdi mailako titulu unibertsitarioa, helduen euskalduntze eta alfabetatze munduan bost urtetik gora ibilitako irakasleei, bai meritu lehiaketaren bidez, bai azterketa-froga baten bidez, homologatu izan zaie.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Alderantziz, izpiritu praktikoak, arrantzako industria gorantz joatea ekarri du eta goi-mailaraino joan ere, baina E.E.E.ko Estatuen aldetik eskumeneko uren mugak berrehun milietan ezartzeak, pikutara bidaliko du euskaldunen arrantzagintza, izan ere historikoki ur horietan egin ohi izan bait du euskal arrantza-flotak bere arranketa nagusia.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Mail gorago batetarat igan da Labayen, Monzon eta Larzabal-i esker.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Euskara ikasteko esijentziak ere erditik gora eman du, ez horrela epeari buruzkoak: hiru urteko epea gehiengoak ez du onartzen, %41,35 bakarrik eman du baiezkoa.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0317 Lur lehorrean, mando-bideek ibar-gora egiten zuten, mendi portuen bila; meazkia, ordea, (hain astuna, hain pisua!) errazkiago joaten zen, ibai-behera, itsasoraino.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0337 Basoak galtzen eta mendi gora urruntzen zihoazen.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0107 Baina 1919an zortzi orduko egun-lana legez eskuratu zuten, eta hortik gora lan egiten zuenari harrika ere egin omen zitzaion, orduko sozialista kontzientziatuengan ez bait zen nonbait onartzen gizonaren lan-neurria zortzi ordutatik gora izan zitekeenik eta, noski, langilearen eskubideen artean zortzi ordu bururen lan-aldiari zegokion alokairu justua eskatzen zuten.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0011 Sabelaldearen erdialderaebakitzen has zaitezte eta gorantz abiaturik amaitu kokotsean, eta beherantz milimetro batzu lehenago zulo genitalera heldu baino.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0090 Medikamenduak ahotik hartzen baditugu, honen kontrako gorputzaren erreakzioak egon daitezke, eta okaden bidez egozteko ahaleginak egiten ditu; batzuetan egozketa hau, hesteetako pasua azeleratzean berakoaren bidez egongo da; okada, toxikoa gorantz egozten saiatzen den bitartean, berazkoak beherantza egiten du.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0042 Nahiz eta premiazko jeneroak gora eta gora joan beti, ez zen salto ikaragarririk gertatu 1917ra arte, ez behintzat destajuan ari ziren armagintza langileen irabaziak hondatzeko hainbatekorik.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 Alkatetzarako: 23 urtetatik gorako edozein herritar, enpadronaturik baldin badago eta herrian bizitzen azken 5 urtetatik gora badarama.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0027 Azterketaren ondorio nabarienak: a) 1. arloan kokatu diren herriak maila ekonomiko eta maila kulturala mediatikan gora dute.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0027 2. arloan kokatu diren herriak, maila ekonomikoa mediatikan bera dute, eta maila kulturala mediatikan gora.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0001 Bizi zen bitartean Euler-en lan asko, 500etik gora argitaratu ziren eta hil ondoren beste asko, baina XX. menderarte ez zaio ekin haren idazlan guztien kaleratzeari.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0049 Gerraondorako, aldiz, askozaz goragoa: 57,9koa, 36,3 eta 35,9koen aurrean.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0049 Lehenago aipatu ditugun R. Escarpit eta F. Cendán-en liburuetako zifretatik atera daitekeen ondorioa hau da: a- Portzentaia gorak (35 baino goragoak) kultur-egoera subdesarroilatu bat adierazten duela dirudi.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 II EMAKUMEAK IDAZLE IDATZEKINTZA Zer da idaztea? Idaztea, gorago esan dugunaz, gizakiarentzat ez da gauza hain normala eta naturala.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 Ingles merkatari talde bat komentzitu zuten frantses monopolio hori birrintzea posible zela kanadiar lurraldean San Lorenzo Golkotik ez baina Ifar aldean goragotik, Hudson Badiatik, sartu alegia.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Pilota gora igon zen eta lehenengoz ikusi zuen, zuhaitz artean, lehen zuloko banderaska; orduan, ahalegin handi bat egin zuen, airean iraun eta zulora gehiago hurbiltzeko.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Badirudi fakula horiek mantxak baino Eguzkiaren kromosfera alderago daudela, hots, mantxak baino maila goragoa dutela.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0073 Oro hari zauden; zer gerta ere, hura zuten ezarria, gerlako minixtroaren lagun bezala, eta kasik minixtroa baino gorago, Frantziako armada guzien buruzagi.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0072 Mintzo kontzientea diskurtso inkontzientetik bereizten bada, kontzientzian gorago esandako bereizketa aurrez aurretik ematen delako da, inkontzientean hitz-errepresentazioak eta gauza-errepresentapenak ez baitira bereizten.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0055 Gorago esan dugunez, sindikato latinoen nabarmentasuna politikaren indarra da, bere askotasuna, beraz; baina bere organizazioa ere erabat bestelakoa da.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0082 Kritika hau Saizarbitoriaren nobelari egokitzen zaion ala ez eztabaidatzen hasi gabe, (7) Aipatu dugu gorago, nahiz bidenabar, Saizarbitoriaren obraren inportantzia mamiaren aldetik. Ez bagara gehiago hedatu puntu honetan, arrazoi metodolojikoakgatik izan da komenigarri dateke honi buruz zerbait esatea.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Eta jadanik ez zaigu iruditzen, norberaz gora tranzendentziara jotzeak, besterik gabe, gizona menosten duenik.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0073 -Molde hau geometrikoa ez bada, aldez aurretik kola zazu zeure zink-xafla lino-puska batetan, eta hau orduan bere horretan egur baten gainean (zapailuan aisago doitu eta ajustatu ahal izateko); eta horrela zinka gorago gertaturik, aisago tinkatzen da; - tinta zazu segidan, eta linoarekin bezala joka.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0104 Igo gaitezen karrajotikako argiak argitutako eskaileretan gora.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Vancouver irla eta badia, Reina Karlota irla eta Kanadako kostako beste batzu kenduz gero, estatu batuetako itsasertzak gora jarraitzen du Alejandro uhartetatik hasi eta Alaskako ertzeraino.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0052 Propioki sozialista eta komunista ziren sistimak, Saint-Simon-en, Fourier-en, Owen-en, eta abarren, sistimak, proletalgoa eta burjeseria arteko burruka aurreragabearen lehen sasoian agertzen dira, gorago aipaturiko sasoi batetan Ikus Burjesak eta proletariak.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0610 Gorago, arras galdurik, erliebe bitxi bat, ezpata daukan pertsona baten burua errepresentatuz.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0690 Horretxegatik igotzen dira batzuk jabaloiak indartzen dituzten paldoetan gora, batez ere bilbadurazko barietateez baliatuz.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0736 Hiru oin gora eta hiru isuriko teilatua.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0083 Gorago esandako guzti horrek, berak bakarrik arrazoituko lukete aktibitate honen gainbeherakada.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0096 Hanketatik hasiaz, enborra indarrean jasoaz eta pelbia bueltatuz, bularra aurrera eta gora ateratzen da jaurtiketa-direkziorantz.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0027 Ondoren zuzenean irakurtzen hasi daitezela ikasle batzu boz goraz (irakurgai laburra denez gero bizpahiru bider irakurtzeak mereziko luke).

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0060 A) Bi block-horri horiek ikusita ikasleek, boz goraz, atzo Amaiak zer egin zuen eta zer ez apuntatu zuen.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 B) Boz goraz Garxot-ena irakurri.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Aski du inguramenduak haztamu-bide zabala eta etsenplu apartak eskaintzea (hauek beti bait dira hel daitezkean adar salbatzaileak), beti gorago eta gorago joateko, ezagutzaren frutuak iristeko; eta halere, behin ere sobera arriskatu gabe, eta atzeratzeko eta garaitzeko atekak beti atxikiz.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Egia esan, berak asmatutakoak eta berak egindako bertsoen gainean asmatutako doinuak daudela... Imanolen diskoan dagoena: Mendian gora aritza... entzun duzue kanta hori?.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 Honela x jaunak kamarari begira dagoela emango du, nahiz eta benetan piska bat gorago eta alde batera so egin.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Termofiloa Hal.: Berozalea. Tenperatura nahikoa altuetan (40ampdeg;C-tik gora) gurentzen dena.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0075 Gure komunidadeak, beti gora doan maitasunak eraginda, batasuna bizi badute, gizadi berria sortzen duen Eukaristia indarraren seinale izango dira.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Goiz batez, dio kupitu antzean, badijoa artzaina portua gora eta nun hartzen duen odol errestoa bidean.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0062 Bota egin behar dugu!
- Bai gora! Gora!
- Oso kometa polita egin duzu Fermin! esan dio parkean dagoen aitona batek.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Lehenik, ehundik gora irudi daude haitzuloan.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Dantza honen goren puntua, makilariak bere makila ahalik eta altuen gora bota eta, beti biraka, berriro lurrera erori gabe eskuan hartzen duenean gertatzen da.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0058 Gorago aipatutako kondaira batek ere Diego Lope de Haro eta beren ezkontza miresgarria kontatzen duenak adierazten ematen digu nolako harreman estuak zeuzkaten gure Bizkaiko jaunek eta beste munduko pertsonaia nagusienak, Mari eta Maju-k edo Sugaarrak.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Geure asmoa boz goraz ausnartu nahi dugu: Gizonak etengabe proiektatzen du bere barnetasuna.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 INTSEKTUEI BURUZKO SARRERA OROKORRA
Animalietan intsektuak dira klaserik ugariena, badira milioitik gora determinaturiko espezieak, eta seguruenik beste horrenbeste izan daitezke oraindik deskribatu ez direnak.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Liseri tutua igarotzeko janaria labainkor izan dadin, litro bat listutik gora sortzen dugu egunero.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0057 10 pinta garagardotik gora (botila bat whiski). Lozorro sakona. Ezkonszientzia. Ahaztea. Hiltzeko arriskua.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0068 Rousseau-k egin zuena (baina ez harek bakarrik!), gorago adierazi den bezala, zera izan da: gizonaren berezko ontasunaren mitoa bere garaiko gizartearen azterketarako eta kritikarako printzipio bihurtu, eta printzipio hau Aro Modernuaren begira desarroilatuz, pentsaera modernuaren ardatz ezkutu bihurtu.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0051 3. Ariketak
Gorago idatzi dugun bezala, ariketak edukiei estu-estu loturik doaz eta, oro har, bi eratakoak izan daitezke: globalak eta analitikoak.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 1.Aampsub12; - Ezezaguna
MAILA: 2 eta goragokoak
IRAUPENA: Ordubete bat
TALDEA: ampplusmn; 35
UNERIK EGOKIENA: Urtearen hasieran.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0048 Berdin egingo dugu dauden hitzekin ere, hau da, ez dugu irakurriko ama ala aita, letrek osatzen dituzten trazoak baizik: ura biraka, hanka, buztana gora, etab....

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Ura garbi litekeela? Bai, baina Erresuma Batuetan ur-garbiketa 25 mila miloi dolarretik gora gostatuko omen litzake, hots, Frantziako 1971-ko presupostu osoa hainbat.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Eta Parise ondoko Fontainebleau arboladian airezko metro kubikoko 50 mila mikrobio kontatzen den artean, Pariseko karrika nagusietan 600 milatik gora dago.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0020 * Harremana sortzen dute taldekideen artean; eta gorago esan den helburu bikoitz nagusiaz gainera, talde barruan elkar aberasteko aukera jartzen du, bakoitzak, egin edo sentitu duena, denen aurrean jartzen delako.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0045 Zeren-eta oso goratik salatzen dituen hobari eta abantail horiek, hain zuzen, berak ere probetxatzen baititu.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0072 Hoberenen galera etengabea aipatu dugu goraxeago; galera bikoitza, azaldu dugunez: bertakoena, eta bidenabar han dagoen jendeena.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Nahikoa denbora behar izan zuten gauzak bertara eramateko zeren eta sokazko eskala batetik gora igo behar bait zuten etxea zegoeneko tranpalera.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Iluntzen hasi zuenean, bi neskatoak lorategira irten ziren eta eskalan gora igo ziren zuhaitzeko beren etxera.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Simposium hortako partaideek hirurogei txostenetik gora aurkeztu dituzte, mikroorganoz, algaz, arrainez, eta abar; horien bizitzaz, zabalkundez eta abar.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0054 Gulesko alor baten gainean beso harmatu bat gorunzka lantza hatzemanik duela koroa batez azkendua.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0093 Errusiako marxistak gora handia ematen diete bai dialektiku-materialismoari, baita edesti-materialismoari ere.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0082 Bertan bizia utzi duten alpinistak hirurogeitik gora dira.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Bizkaitarrek erran zuten: - Mola hortan baldin bada, ez da gora!.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0088 Tonua oso gora doanean, berriz, marra ere gora.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Indar gabeko erle-kutxak, 30.000-tik gora.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0075 Zenbat eta hurbilago egon klasearen eginkizun nagusiarengandik ordun eta gorago dago klasea hierarkiaren barnean.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0114 Ikusi dugu, gorago, 1950ko urtea amaitzean, USA-ko diru gordailuak aski ugariak zirela, nonnahitik etor ziteken erasoari erantzuteko.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 Interesa, aldiz, eurodolarren korrituaren behetik ezarriz, zera gertatuko zen, hots, frankoak eskaintzeko zeduzkanak, goraxeago esan dugunez, dolarretan trukatuko zituela.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 1967ko udazkenean, eurodolar-merkatuko korritua, obligazio horien korritu gainetik gora ezarri zen.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0078 Berriz ere goruntz abiatu nahi duenean, berriz abiarazten du motorea.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0111 Joaterakoan beheruntz bezala egin du; baina hegalak apur batez mogitu, eta goruntz abiatu da.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0111 Hegalak jexten dituenean, pittin bat altxatzen bide da, eta hegalak gora jasotzean, apur bat behera jexten.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0111 - Hortaz, ezin liteke gora joan.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Animaliaren begi borobil haundiek zerbaiten zantzu xarra atzeman dutenean kilometro askotara ere izan dezakete zantzuaren berri ipur xuntxurreko xerloa harrotu, gora jaso eta ihesi joanen da.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Ihesari eman zaion antilopearen ile mordo zuriaren dirdaia beste antilope batek ikusi orduko, honek ere bereari gora eraginen dio eta ihesari emanen zaio ziztu bizian.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Kontuz ibiltzen zen arbolaren bat beti eskura eukitzen, hala behar ezkero bertatik gora aisa igo ahal izateko.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Hondarpilan gora alde egin zion Sinuk eta handik zuhaitzera igo zen, bere umearekin elkartzera.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Narratiba gora Liburuen argitaratzeari begira narratibazkoak izan ziren nabarmenki gora jo zutenak, aurreko urtetako joerari jarraituz.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0162 Basterretxearena, seiko nagusi hautsia: seiko nagusia, goragoko ereduaren antzekoa delako; hautsia, bostgarren eta seigarren bertso-lerroan alternantzia, silaben zenbakia, eta lerro bi horien erritmoa ere aldatzen duelako.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0196 Beste zailtasunen artean, gorago J. Manterolak esan digu bertso berriak bapatean sortzen zituela bere kanturen bat abesten ari zenean; eta ugaritasun honek, bistan da, ez diezaiokeela mesederik egin zehaztasunari (17) Ikus gorago 10. oharkizuna.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Korintoko apezpiku edo presbiteroak @- gorago esan dugun bezala, bi izen hauek ongi berezi gabe eta nahas-mahas erabiltzen ziren @- beren kargutik jaurtiak izan ziren.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0279 2. BASERRIEN GAURKO EGOERA / 2.1. MERKATUKO SALNEURRIAK ETA KOSTUAK Gure baserriak gehiena saltzen duena esnea eta haragia den ezkero, merezi du bi jenero hoiek merkatuan izaten dituzten gora beherak pixka bat aztertzea.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0079 Diego de Ordaz, Mexiko-ko konkistan izen ospetsua egin zuenak, 1531an atera zitzaigun gizon multzo batekin Espainia-tik asmo hau buruan zuela: Orinoko hibaiari jarraikiz gorantz jo eta Marañon izena duen lur barrutia, hots, Venezuela-ko hegoaldeak, Guayana-k eta Brasil iparraldeak osatzen duten lurralde saila aztertu eta arakatu.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Agintarien autoritate eta eskubideak aitortu zituen, baina gorago dauden Jainkoaren eskubideak gordetzeko aginduz.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Baina hamabostgarren astetik intsulina-beharrak gorantz doaz, punturik gorenena 28. aste inguruan egonik.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Gaur egun dagoen erizpidea hau da: 40 urtetik beherako pertsonak, eta azido urikoa 9 mg-tik gora dutenak tratatzea komeni da, kardiopatia iskemikoa eta gota urikoa jasateko duten arrisku altuagatik.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0104 Ez da zalantzarik ezagutzen zuela, gramatikagile irakurrien artean aipatzen duenez gero (ik. gorago) eta maiz erabiltzen ere gramatikan.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0117 Zenbat eta metal gehiago egon, transakzioen tamaina eta bere diru propioa jendeak gastatu zueneko proportzioa emanik, hainbat eta gutxiago erosiko luke, eta prezioak gorago egongo lirateke.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0123 Eta beren alokairuen kostuak gora badoaz edo prezioak altxatzeko beste justifikazioren bat badago, altxa egingo dituzte prezioak.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Hiru urteren buruan hamarretik gora argitaratu zituen UEUk.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0078 Gorago esan dugun bezala, hauek dira bere lanaren zati garrantzitsuena.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Mugaz handiko gehientsuenek, hizkuntz arazoez arduraturik zeudenetarik noski, nafar-lapurtera literarioari atxikirik ziharduten, hortik goragoko bestelako auzi eta korapiloei ezikusi eginez.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Mitxelena ere ondo jabetuko zen historian zenbat eta gorago jo orduan eta batuago zeudela euskalkiak.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Pentsatzekoa da oinarrizko kontzeptuak eztabaidatzetik goragoko nahaste eta korapiloak uxatzeko bidea etor dakigukeela.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0223 Hemen ez dugu lekurik alor honetako joerak behar bezala jasoko badira egin beharko litzatekeen lanaz aritzeko ampsup18; Dena dela, ik., goragoko 15 oh..

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0295 Goranzko oinazea da, traszendentea, artista plastikoak sartu dueneko konposizioaren gisa, gora doana.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Azkenean, ez da horrelaxe aitortu nahiko, baina ez dago Estatuaren moralik, ez dago eta Estatua baino goragoko instantzia moralik, hura epaitu ahal izateko.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0335 Gorago esan bezala, HE ezkonfigurazionalaren ezaugarria lautasuna da, subjetu eta objetuak erlazio hierarkiko ezberdinetan ezartzen dituen AS adabegi eza.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0025 300.000 fitxatik gora omen zeuzkan bilduak zendu zenean.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0171 Oinarri hori, bestalde, zenbat eta historian gorago egin orduan eta zabalagoa zela ere frogatuko zuen eta mendez mende galduz joan den euskararen batasuna berreskuratzeko nahitaezkotzat jotzen zuen, ahal zen neurrian behintzat, oinarri orokor horri eustea eta indar ematea.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Gorago ere jo da, gorengo mailaraino.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Sopuertatik aurrera, zortzi kilometrotara Santelices auzotik gora zuzenean La Arboledara.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 Taula desberdinek eskaintzen dituzten datuek, gizonezkoen eta emakumezkoen heriotza-tasak aparte aztertzeko aukera ematen dute, jadanik gorago aipatutako eremu geografikoetan.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Nolanahi ere, bidearen beste aldera, goragoko lerro garbi, eder eta dotore hartara zuen Orixek joera eta jaierarik biziena, neurtitzik gehienetan, Mistral-en Mireio-ren eta San Agustinen Aitorkizun-en itzulpenetan edo, gure solasaldi hauek barne direla, Euzko Gogoa-n agerturiko idazlanetan erabili zuen hizkuntza ikasi eta landuagora.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Ardoa ere plazaratu da, gizonaren gorputza hainbesteko tamainan alaitu eta pizten duen Nafarroako zera gozo eta guztiz bikain hori, ez dago maitasun betez musu emango ez dionik, umorea gero eta gorago; dena da kantua, dena olgeta.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 9. Gorago deskribatuetakoez bestelako egoeratako pertsonala.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0053 KANPINAK 18 urte baino gutxiagoko 10 lagunetik goragoko taldeek, Nafarroako Foru Komunitatean bi gau baino gehiago eginez gero, edo 6 lagunetik goragoko taldeek, 3 gau baino gehiagotan Euskadiko Autonomi Elkartean akanpatuz gero, 1986.eko apirilaren 11ko Boletín Oficial de Navarra delakoan eta 1985.eko ekainaren 29ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako Dekretuek diotena bete behar dute.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0161 Haustura bakunak eta errepikatuak, eskalako edozein notatan aplika daitezke; goragoko ala beheragoko notan egin daitezke, alegia.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0104 Gora Jainkoa!.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Beraz, Bizkaia, Araba eta Nafarroan XVIII. mendearen bukaerako eta XIX. mendearen haserako kazetaritzaren hastapenak beti ere hiriburuetan garatzen diren bitartean, Gipuzkoan ez da beste horrenbeste gertatzen: ia beti esperientzia horiek Donostiatik kanpo jasotzen dira gorago aipaturiko seiehundar eta zazpiehundar kazeta horiek izan ezik, jakina, Arrasate, Bergara, Tolosa, Irun, Oiartzun eta honelako herrietan.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Bilboko prentsak, hortaz, hiriburua ezagutzen ari den goranzgo bultzadari eta, gehienbat telegrafoari esker (tradiziozko informazio-zirkuitoak berregituratzeko eta orekatzeko eraginak bait ditu fenomeno honek), hartuko du txanda.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0131 Bapatean, isatseko hegatsa goruntza makurtzen du eta honek, hegazkinen erara, hegan egiteko abiada itzela ematen dio.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0131 Gero gorantza.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0025 Lendabiziko egunaren goizean 72, ta gaberako 95; geroko egunetan 100-dik gora; ta batez beste andik pasiak 200-dik gora izan ziran.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Gereziondoa, Prunus padus, ez da 8 metro baino gorago igoten, eta maiz zuhaixka gisa hazten da.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Planetan, anhidrido karbonikozko kantitatearen gehitze horrek pantaila efektua egiten du eta ez du uzten beroak espaziora ihes egin dezan, horrela atmosferako tenperatura gora doalarik.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Abioa. Sin.: Abiaburua 1. Eskailera batean arrapala hasten deneko harroina, eskaileratan gora hasteko lehen maila izaten dena.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0157 2. Teilatutik gora ateratzen den tximini hodiaren tutu metaliko edo adreiluzkoaren zati horri ere esaten zaio tximinia.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0044 Eta han agertu zitzaion, askotan agertu ohitako eta behin ere ez ezagututako bisioa, hau da, gorago esandako itsura ederreko gauza, begi asko duna.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0109 Eta orain ere askotan izan zituela bisioak, batez ere gorago esandakoetakoak, Kristo eguzki bezala ikustearena, etab.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0109 Lurrina gora doan neurrian, hoztu egiten da eta ur-tanta txikiak sortzen dira, hodeiak alegia.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 6. Zenbat eta gorago igo gure mendietan, landaretza aldatuz doa ia desagertu arte.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Gainera hadrosauruen aho batzutan ere hortz-multzo handiak (1.000tik gora zenbaitetan) aurkitu dira, hortz hoiek lerrotan hertsi-hertsirik zeudela.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0042 Eta goraxeago esan bezala, beste edozein aditz oini bezalaxe lot diezaiekegu erazi hauei ere, erantzun edo iratzarri aditzetan ez dugula inolako kutsu erazlerik somatzen adieraziaz: a. Oihurik egiten ez badut, jakiten ahal duk, Pello, hiregatik dela... zeren ez baihindutan nahi iratzar-arazi!.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0389 Oinarrizko errejistroak gorago aipatu diren biak badira ere, ekialdeko euskalkietan, zukako forma alokutiboak ere badira.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 BERTZE ONDORIOAK, oraino gaitzagoak: Sozial mail gora batetako norbaitek baizik ez dezake 2. bizitzarik ukan.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Guadalquivir-en gora igotzen diren espezimenak oso gutxi dira, Ebro-n gora kopuru txikiago bat jotzen du eta bat ere ez Guadianan eta Miñon.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Udaran, beroak uretan disolbatutako oxigenoa berehala kontsumitua izatea eragiten du eta orduan, arraintxoak harrietan gora jotzen du, marea noiz igoko den zai lehorrean gelditzen delarik.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Olatuak hausten direnean, oinaren laguntzaz saltatu egiten dute, haiengandik goruntz arrastakatuak direlarik, baina, marea erretiratzen denean, ez dute olatuak heldu baino lehenago saltatzen, geroago baizik.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0031 c) Botere judiziala Bizkaiko egitura judiziala honela eratzen da: auzo mailan auzo-alkatea dugu; elizate mailan foru-alkateak izaten dira boteredunak; merinalde mailan korregidoreordea eta merinoa daude eta azken mailan korregidorearen auzitegia; hortik gora Valladolideko kantzelaritzan eta Bizkaiko epaitegi berezian juzgatzen dira helegiteak.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Lurraldea zeharo menditsua, malda handikoa eta euritsua (3000mm-tik gora) da.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Behealdean (700-1.200 m) euri-oihana dago, hemendik gora (1.200-1.300 m) mendi-basoa, eta azkenik (1.800-2.100) goroldio-basoa.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 Pirineoetatik gora, aldi honetako bioma tundra bezala sailkatzen da, eta Pirineoetatik behera, datu zehatzik eskuratu ez dugularik, antzekoa baina zerbait leundutzat eman dezakegu.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Berriro atzera jo beharko dugu inguruaren exploraketarekin jarraitzeko eta basotik gora, harkaitzezko kaosa zeharkatuz, goiko bidera itzultzeko.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Okinan gaudela, goruntz jo beharko dugu Palogan mendi aldera, herriaren Man, ordekan barrena Gasteizko bidera iristeko.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Errepide nagusia haranean gora igotzen da ekialderuntz, alde batera utziz Konterriko herririk interesgarrienak, beren harpe artifizialengatik ezagutuak (1) .

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0114 Sistema honetan gomendatzen dena zera da, zuzentzailea ongi mailatik has dadila, ikasleak batazbesteko maila duela suposatuz bere lanak eskalan gorago edo beherago dagoela erakusten duen arte.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0112 Bertotik, mendilerroari jarraiki gorantz joango gara, bidean zenbait bidebanatze aurkituko ditugun arren beti nagusitik jarraituko dugularik.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Sarrera berriei dagokienez, iturri ezberdinetatik ekarriak dira: Lehengo iturri beraren jarioa biziagotu; hots, goraxeago adierazi dugunez, kako arteko atzizki trukagarriez hitz eratorri herriak sortu eta lerroburuan ezarri. Ikus goiko adibidea.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0097 Gorago ere esan dugunez, 4. taulan eboluzioaren deskribapenean aipatu diren fenomenoak adierazita daude, argibide eta laburpen gisa.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Hurbilkera honek ikasle bakoitzaren ikaskuntz prozesua jarraitzeko beharrezko datuak emango dizkigu; datuek adierazitakoa, gorago esan bezala (I Kapitulua 2.5. atala), harenjarraipen pertsonalerako fitxa biltzaile eta jarraikorrean jasoko da, ikasturtearen bukaera arte.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0020 Berrogei urtetik gora, azal tiratzeak egiten dira.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Bospasei egunetik gora utziz gero, ordea, utzia esango diote.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0519 Altruismo eta egoísmo kontrajartzen ditu, eta egoísmo altruismoa baino gorago, altruismo baino hobetzat jartzen du.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 Gorago aipatutakoez gainera, oraindik ere abian daude 1878/84 (CEE) erregelamendua indarrean sartu baino lehen onartutako eskualde-garapeneko ekintza berezi batzuk.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0235 Merkantzien, zerbitzuen, norbanakoen eta kapitalen ibiltze askea, egiazko lehiaketa eta kanpoarekiko merkatal politika amankomuna ezartzeko Elkarteak harturiko neurriez lehengo zenbait kapitulutan ihardun dugunez gero, oraingo kapitulu honetan gorago aipaturiko bigarren ekintz multzoaz ariko gara gehienbat (izaera positiboko industri politikaz, alegia).

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 Planeta guztiko eskualde epeletan kultibatzen da, baratza eta lur ureztatuetan, izugarri polimorfoa da eta mila kultibarretik gora ezagutzen dira.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Lepo-ornoen aurretik kokatua dago eta gorantz garezurraren oinalderaino iristen da.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0054 Mota askotakoak bereizten dira: horizontala (indo-europarra), alde tenporalera gorantz kurbatua (mongoloidea) eta alde tenporalera beherantz kurbatua (antimongoloidea edo negroidea).

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0094 Erradiazio efektiboa Gorantz zuzenduta eta aireko tenperaturan dagoen azal beltz horizontal baten erradiazio-balantzea.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Tenperaturak gorantz egiten badu, gorria distiratsuago bilakatuko da, ondoren laranja eta azkenik zuri-urdinxka.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0252 Baina, Lurraren grabitazio-eremua txikiagotu egiten da distantzia handitu ahala eta, objektua behar adinako bultzada gorantz jaurtikitzen bada, mantsotuz doan objektua geldi erazteko nahikoa grabitazio-eremu ez duten eskualdeetara iritsiko da.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0252 Kasu honetan objektua gorantz ihes-abiadura baino abiadura handiagoan jaurtikia izan dela esaten da, ihes-abiadura hori lurrazalerako 11 km/s ingurukoa izanik.

800. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 Amaikaterdiak arte, bañua dala, gosaria dala, ezpañak piper gorriz ta begiak zikulu-saltsa beltzez pintatzia dala, arpegia autsez josi, gerria extutu, bere xanko politai tanbor makillak dirudite gero!, bere xanko politai begiratu, gonak pitin bat goraxeago jaso; ixpillu aurrean (Jesus, ixpillu aurrean... oiek komeriak!) onera begiratu, begiratu, au ikutu, ura ikutu... atzekoaldiak ematen dizkion lanak!... aunditxua iruditzen nunbait... ta igurtzi ta igurtzi, igurtzi ta igurtzi, limatu naian bezela... Linea ez galdu nai ba!.

801. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 Gora biotza, Elisabete; beragatik ere, biotz-sendo agertu.

802. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 Legeak zigortuko au; Aberriak ordea gora aipatuko dik ire izena.

803. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 Gora biotzak, nere maiteok.

804. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0041 OFF/. Zurubian gora Tiebasko Jaunaren alaba dator.

805. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0051 Mendi basarria du
guriak auzuan,
nonbait bidean gora
araño jo zuan;
ango mutillak artu
nai arren besuan,
txakurrak bere ondoan
babestutzen zuan.

806. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Elkarri laguntzen genion, goruntz bultzaka.

807. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Nolako tankera duten eta gorago ala beerago aurkitzen diran ikusiaz, izen ez-berdiñak ematen zaizkie (jakiez).

808. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Odei-zerrendak: Odei auek dira beenekoak: 2.000 metro baiño gorago ez dira igotzen.

809. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Euri-odeiak: 1.500 metrotik 2.500 metrotaraiño igotzen dira lurretik goruntz.

810. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Eta 2.500 metroz gora izaten dira.

811. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Odeiak ez dira beti emen esandako mailletan, agertzen: bein gorago eta bein beerago baino.

812. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Euri-odeietaz gorago sortzen dira odei-murruak, menditzarren antzekoak.

813. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Odei-kizkurrak dira goienekoak:10.000 metro inguru edo gorago.

814. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Euri-odeiak, zerrendak baiño gorago, 2.500 metro inguru izaten dira.

815. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Bere gisako buru goreagatik errez nabarmentzen da.

816. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 (...) Baño apotxali egalariak ez du 0,03 m.tik gora izaten.

817. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Aundian ere ez dira, noski, berdiñak: hititarrenak edo ejiptoarrenak etziran, emen zearka ebakia ikusten degun au bezain gore altuak.

818. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Baña, jarrai dezaiogun gorearen labe ondora jexten dijoan salda urtukiari.

819. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Aizkeneko bi mende auen barruan, milla zugatz-motatik goora arkitu dira latexdunak.

820. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Auetan batzuek leiatsu ibiltzen dira eguzki-billa, ta eguzki-aldera jasotzen dute burua, orma eta zugatz-enborretan gora igoaz.

821. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Ba dira, aldenik alde, 30 zentimetrotik gora dauzkatenak.

822. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0117 Lurreti jalkiaz zeru gaiña goibel asi gera gora.

823. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Kanpamendura eltzeaz batera, ordea, motxilla barruan duela oartu da. Gora, berriz.

824. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0070 Joan ziran biak mendian gora, lertzeko zorian, eta leku loitsura iritxi ziranean, an ikusi zituzten oraindik txerrien isatsak.

825. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 Luxio.- Itxura eta itza franko, baiña ortik gora...
Meliton.-(kanpotik) Arratsalde on, jaunak.

826. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Gora gure Jauna.

827. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Gora gure Jauna.

828. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Gora gure Jauna, abestu gizaldiz bere aintza.

829. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Gora gure Jauna.

830. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Gora gure Jauna.

831. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Gora gure Jauna, abestu gizaldiz bere aintza.

832. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Gora gure Jauna.

833. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Gora gure Jauna.

834. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0051 Gora gure Jauna, abestu gizaldiz bere aintza.

835. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0066 Gora, zeruko / zeru-gaiñak,/ gora, gaiñeko / odei-urak.

836. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0066 Gora, mundua / Jaun-izena,/ egiña zaitu / berak dena.

837. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0066 Gora guziok / Jaun-izena,/ Ura da Ura / dan gorena.

838. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0046 Emen lurrean, ta zeru goian, gure eresi ta kantu guztietan: Aupa! Gora Zu orain, betieran.

839. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0043 Eundik gora.

840. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Gorantz begiratu eta dana urdiña.

841. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Bidetxiur batetik gora igo ziren, zugaitz eta landare artean.

842. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0009 Askotan, ama edo beste norbait gora zetorrela nabaitzean, laxterka oiera sartzen giñan.

843. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Ixilune luze baten - ondorean, abotsa gorago jasoaz, zorrotz jaurti zuan bere azken epai-itza Lady Prenderby erretxinduak: - Ez dala gelatik irtengo esan dut?.

844. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Txinpartak ke-bidean gora jauzten ziran, sorgin ongille batek deituriko pamerial alaiak irudi.

845. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0155 Bei baten marruma, edo txakur baten zaunka aditu utsarekin, gora aldatzen nintzan, jainkozko lurralde edo erri batera eta an dana zan egokitasuna, an Jainkoa bakar-bakarrik bizi zan Sortzaille ta Eusle bezela, Izadia bizi erazten....

846. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0148 Emeretzigarren eunkian (siglo 19) bere erdialdetik gora Argentina`ra etorritako euskaldunak erderaz mintzatzen ez zekitenak, ta kanpo lanetan jarduntzen ziranak beren alaba-semeak euskeraz ikasi zuten apurt, beren aita-amak beti euskeraz mintzatzen ziralako.

847. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Ontaz-bereala zentzuratu eta, zurubian gora pizkor igoaz, gure gelan sartu nintzan.

848. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Aldapa pikoan ba`zijoan gure trena mendian gora, gero ta gorago.

849. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0060 OTTO bean utzita, RUDI`kin mendian gora abiatu zan.

850. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0060 Zugaitz artean gora zijoazela, guk begiz jarraitzen genien.

851. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 - Nik onela gaitz egin diodala, iñork uste ba`du, eskua gora jaso dezala...!.

852. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 Gora MOL5!, esan zuan batek oiuka.

853. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Santxo`ren zorigaiztoko alabearrez, bentaetxeko jende-artean ba zeuden: Segobia`ko euleak lau, Kordoba-Potro`ko orratz-saltzailleak iru, Sebilla-Feria`ko auzoak bi, jende alaia, intentzio onekoa, jostalaria ta biurria; gogo batek-berak mugierazi-ta bezela, etorri ziran Santxo`rengana eta asto-gaiñetik jeitxi zuten, oe-gaiñeko manta bat ekarri zuan aietako batek eta antxe jarri zuten; gora begiratuaz, goia bajuxko zegola ikusi zuten beren eginbearrerako eta istegira ateratzea erabaki zuten, an bai zeruraiñoko goia bait-zan.

854. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Eta an manta-erdian jarria zutela Santxo, goruntz jaurtika asi ziran, arekin jolasean iñauteritako txakurrarekin bezela.

855. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0059 Baño, askotan edo geienean, irugarren poxpoloa erre baño len bateronbatek joko zuen bi, bost edo geiago duro gora, bada bi duro baño gutxiago jotzea etzan libre izaten.

856. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Broadway`n gora dijoan autobusa artu genduen; bi mallekoa zan.

857. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Alare... - Obe dugu gorago joan esan nion Uritik kanporago ta ederrago baita New York.

858. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Alaxe, goruntz jarraitu genduen eta Washington Heightsko zumardi batera eldu bezin laster jextea erabaki genduen.

859. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Pipari zurrupada aundi bat eman, kea goruntz oparo jaurti, ta abesten asi zitzaigun, zoriontzu, gure mutilla: Maite bat maitatzen det maitagarria...

860. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Zortzi kantinplora nituan. Aiek bete ta berriz gora.

861. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Gora igo, sua egin, urdai-koipetan tomatea prejitu ta jan.

862. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0106 Ori nor zan galdetzeko betik eman gabe, jarraitu zuen arin-arin gora.

863. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0029 Edo animaren pekatuengatik geurok baiño beerago amiltzen gera; edo Jainkoa ikusteko ematen zaigun graziaz geurok baiño gorago jasoak gera.

864. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0029 Txerriak larretu zituena bere zorakeriaz eta lizunkeriaz bera baiño beerago amildu zen bezala; bestea, berriz, aingeruak onik atera zuena, bere giza-izakeratik gorago jasoz, beragandik urrun egon zen noski, baiña bera baiño gorago.

865. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0039 7.- Gipuzkoa`ko mendirik goituena zein da? Eta gora zenbat metro da? 8.- Eguzki-azalean zenbateko berotasuna ote dago?.

866. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0040 7.- Aitzgorri da Gipuzkoa`ko mendirik goituena eta 1.544 metro gora ditu.

867. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0040 Altlantiko itsasoaren goikaldean bizi da, ta ernalketa garaian, ibaietan gora joango da, mendiko ur garbietan arraultzak jartzera.

868. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0086 Ba`ditugu, ziñegotzi, alkate ta aldun abertzaleak; ba`ditugu, euskal-idazle bikañak; ba`ditugu, zenbatu ezin ala idazti edo liburu aberkoiak; ba`ditugu, Euskal-Elerti ta Iztegi ikasgarriak; ba`ditugu, izparringi ta aldizkari aberkoiak; ba`ditugu, Euskal-Eresbatzak; ba`ditugu, Euskal-Abesbatzak; ba`ditugu, bertsolari ta olerkari abertzaleak; eta baita ere, ba`ditugu, euskaldun Ezpata-Dantzari Aldra lilluragarriak, gure IKURRIÑA, gora jasoaz, Euskalerri`ko enparantza edo plazetan lirainki ta txalogarriro dantzan egiten dutenak.

869. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Ta 1848 garren urtean Madrid`en Isabel II erregiñaren aurrean, iñoren lotsik gabe txistu ta danboliña jotzea zala adierazten ba dizugute, aski da asmatzeko zeñen gora igo zan Txango`ren entzutea.

870. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Arsuaga jatorri ta deiturako beste tolosar bat Aita Luis Arsuaga eskolapioa, bertako ikastetxeko irakasle dago aspaldidanik eta beti oso gora altxatzen familiaren izena.

871. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0016 Eta esaera ori burua gora altxata errepikatzen degu.

872. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0175 Apaiz gaien belarrietara ere bai: begirazak beti gora eta gorago, kultura aundi ospetsuenen barrutietan sar adi, jo zak gorengo eliz-mailletara ".

873. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Kautxu-izuneko osintxoa, 19 milloi litrotik gora jaso lezakena.

874. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0205 Latin, polifoni klasikua, e. a. galtzeak, gehiegi esku-sartzeak, bereiziki berrogei urtetatik gora dijoaztenak arduratzen ditu.

875. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Lengoan neuk ikusia auzuneko jai baten: aur-jolasetan zebiltzan umeak eta nagusiak, zintzilika jarritako sagarrak nork ariñago jan, nork gorago saltu egin, txokolatea nork lenengo artu ta olakoak; antolatzailleak, euskeraz zekiten umetxoai erderaz egiten zieten.

876. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 Gora biotz-begiak!.

877. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0305 Berrogei ta amar urtetik gora nituela aldatu giñan erri ontara ta oraintsu arte artu-eman gutxi izan det emengo jandearekin.

878. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0016 Torre goreak.

879. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0016 Gorez, berriz, oso goreak, oso altuak izan oi ziran; beeko ikulluaz gañera zaldi-ikullu eta eskaratzaz gañera bi, iru edo lau bizitza, etxekoen bizitzatarako eta cuerpo de guardia`ko gudarientzako.

880. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0110 Garai artan eliz-gizonak ziran geien ikasten zutenak; beren eskola ta ikastetxeak zituzten, eta erri xeak baiño goragoko ikasketak osotzen.

881. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Bertsoaren joku ederrean, troxu neurtu bat itzulian dabil, salbo-ta soroan goldean ari diranak itzulean ibiltzen diran bezela, orain gora, orain beera, ibilli simetrikoan.

882. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0161 Gora-goratzen du nere animak Jauna;
eta pozten da nere espiritua nere osasuna dan Jainkoagan.

883. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Bestela, gaitz orrek jo ez dezan, ara zer egin bear dan: leengo leku berean berriz baina ereiteko urte batzutan itxogin; kare gutxiko lurrak badira, karetu; simaur berririk ez bota; errenkada tontorrean egin, edo landarea bete lurrez, zaiñaren inguruan putzurik egin ez dedin; landarea betetzen bada, goragotik berriz zaiñak botatzen ditu, eta zain berri auetatik zupatuz gaitzari gogor egin dezaioke lekak biltzeko garaira arte, eta ola fruitua eman egiten du.

884. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Kanpo librean, tenperatura 10ampdeg;tik gora igotzen danetik aurrera ereiten da.

885. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0033 Eta, ala ere, Andre-saltua gure artean jolasik xume ta arruntena izan dabere egiteko moduan malezi-apurren bat leen izan zezakean arren, gero-ta salto goragokoa egin bearrekoa bait zan, gonak apur bat jaso bearrekoa, alegia; nolanai-dala, jolas xume, arrunta, bañan gure erririk gorengoenetan iñoiz, Igande-arratsaldeetan poz batean egingo zana....

886. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Lekaidetxe berria 640 metro goran, eta goiko lekaidetxe zarra, 820.

887. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Araba-n 3.000-tik gora ektarea garasta-lur (erregai-lur) dira.

888. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Araba-n 103.000-tik gora ardi-ari dauzkagu, 31.000 idi-bei, 31.000-tik gora txerri ar-eme, 5.000 zaldi-beor, 2.500 asto ar-eme, 2.400 mando ar-eme, 5.600 auntz-aker, 271.OOO-tik gora ollar-ollo eta 26.000 untxi (koneju) ar-eme.

889. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0031 Karmele eseri zan, goraxeagoko batean; arriturik zegon dibujura begira.

890. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0055 X. EZKON-BIDEAK Buruan zapi txuria, mantala gora tolestatuta, babarruna biltzen ari da Karmele. Nundik nora?.

891. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0071 Berrogeita amar urtetik gora ditu.

892. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Ikazkiña onela jazten da: barneko motxaren gaiñetik elastiko urdin-illuna, apaindura gorriekin, iñoiz jabearen izena ere jartzen diote besomuturrean; prakak geienean tripazkoak, beltzak edo oliba-antzekoak, belaunetaraiño goratuak; zankoak berriz artillezko mantarraz bilduak eta oiñak oial berdiñezko pealez estaliak; abarka-lokarri berberekin lotzen dira, zankoak gora gurutzatuz belaun azpiraiño igotzen dutela; artillezko gerrikoa, urdiña geienean, eta kapusaia beroki bezela.

893. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0065 - Ta barruan zer du...? - Barrua arrikoskorrez betetzen da ia goraiño, ta gaiñean, ikatz-irurie jartzen zaio, oiñ-erdi bat bezela lodian.

894. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0065 - Ura buztiñakin...? - Bai, ur ori erratz txiki batekin suari botatzen zaio, sua galdetzen asten danean, beren garrak tximiñitik gora juan ez ditezen....

895. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0102 Fededunen pazko-oiua Alleluia da, au da: Gora Jainkoa.

896. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0124 Arkudiaren gaiñean berriz, XIX`garrren mendeko eguzki-erlojua, goraegi jarria.

897. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0026 Eskulangilleak aizkoraz eta zepilluz baliaturik albo edo bazterrak gertutzen ditu, ta berrogeitamazazpi zentimetro terdi ditu goruntza, amabost terdi zabal, eta iru lodi.

898. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0125 Esi-gaiaz asiera damaio, eta ondoa lortuz gero, axaldun zerrendaz jarraitzen du iru aldiz bira osoa goruntza ematen diola.

899. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0135 Ba da beste okindegi-saskia ere 70 ta 70 zentimetroko ao ta ondoa dituena, ta 50 zentimetro gora.

900. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0165 Ez neuken aazturikan Jaunari graziak,
gora gure Zubitako sonu jotzalleak.

901. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Zugaitz-mota auek onelatsu banatu izan dira, maillari dagokionez: beetan, artea da ugarien; goraxeago, aritz illeduna ta urrena, piñu-gorria; maillarik goituenak, berriz, Auñamendietako girokoak dira.

902. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0131 Sendi ontakoak jatorriz Auñamendi-emengo aldekoak ziran, eta XV`garren mendetik ara abizen ori gora aundikoa izan da gure kondairan.

903. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0339 Ez dira askorik luma erabilli zuten napartarretan, baiña ez ditugu arbuiagarri ere, gora aundikoak baizik.

904. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0326 Maria Madalenaren agertzeaz gorago mintzatu giñan.

905. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Gorago mintzatu gera hinduisten avatara direlakoez, eta gurdi andiko Buda eta Bodhisattva zerutarrez.

906. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Gorago esan dugunez, erlijio au, bere ofizial itxuran edo tankeran, osasun-erlijioa da, nai baduzu, baiñan ez oparo eta ugari, urri baizik.

907. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0186 Goxaki itza, zabal arturik orratio, goxaki mota guztiei dagokie, 150'tik gora bai bai dira, ezagugabeak askotxo, bakanak geienak.

908. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0352 Iakiña ba eztiari ere iatorria ikasi nai ba'zaio, garautsaleok erreta gerta ez daitezen, 35ampdeg; berotik gora ez dala berotu bear.

909. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0008 Begiralea: (Gorago, galeria batean, leihotik beha dagona): Errege jauna, huna gizon bat urrunean lasterka heldu.

910. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0226 (Hemen, Paulino iduri gure gizona ematen da bi ukabilak gora, Mikolasi buruz: Egizu orai bidez erdi!).

911. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 (Bigak ematen dira xutik, ukabilak gora).

912. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0020 Hortako mail bat goraxago iraganaraziko du.

913. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0022 Emaztekia mail bat gorago joaiterat doa.

914. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0010 Gure soaz goragoan
Arrano bat airatzean
Galdu dela ezin erran.

915. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0003 Lantegien burrunbez gorago doala
jainkoari emanen otoitzen kantua.

916. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0090 Ez ditake aira, ez dezake aski goratik ikus zer den lurreko biziaren baliorik handiena.

917. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0002 Bihotz, buru eta eskuez nahi du indar egin, denak gorago eta aintzinatuz doatzin.

918. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0002 Nahi bezein gora izanik ere, zeruraino mendirik igan ez daiteke.

919. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 Eta ura, buru-makur, zein bide artu pentsatzen ari zalarik eta nik neure begiak gorantza jaso ta mendian gaindi zuzentzen nitularik, ezker aldetik agertu zitzaigun guregana zetorren arima talde bat, astiro zebiltzalako etzirala mugitzen zirudiana.

920. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0156 Zer orroitzamen gozoa eta baliosa gu guzientzat, harrek ereman duen mundu huntan bizi luze, modela eta saindua, bere xokoño hortan eta orai erran gabe doana zeru gora hartarik gu guzientzat otoitzean ari dena, ikusiz gure beharrak zoin handiak diren, amoreagatik eta egun batez guziak elgarretaraturik guziak kausi gitezen multxoan bertze dohatsuekin.

921. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0192 Deneri goraintzi, eta gora Armendaritze!.

922. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0118 Luhosoa deitu zuten herri berri ttipi horrek, hiri bat zirudien, eliza, arrabote, etxe gora eta elgarri lotuak, saltegi eta lantokiak denak bat bestearen gainean bezala, tinki tinkia josia.

923. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Kuskak aldiz arruntago emaiten du kanpuz, hazkarrago, bortitz aire batez, gura mintza, jestua errex, guti aski jauzteko, ez haalik irurikorra, bezperako hasarren bultak aise ahanzten.

924. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Azkenean, mutiko gazte batek galerietarik, gora-gora: Aski hola! Bota Kredo!.

925. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Ipar-aldean gora ailatu zenean, kasik Haran ibaiaren sorgietaraino, etxolak xutik ezarri zituen, pausa luze batendako.

926. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0011 Horra dorrea, guziak baino gorago, gaingaineko mokoan burdinazko gurutze batekin, guri erran nahi balauku bezela:

927. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 ORMAIZTEGI, bere burdin bidearen zubi gora eta luzearekin.

928. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Egoitza berriak bazter guzietan; zenbeit apal, bertzeak gorago, ainitz zeru alde eztaia eztaiaren gainean, Gipuzkoako harri xuri, beltz ala gorriz egiztatuak, iduri han jarriak direla sekulakotz.

929. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0019 Haatik denak baino gorago han zabilan omore ona!....

930. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Beneditino-etxeen gainean, gora ezarri daukutela: hiru etxeetakoek otoitz egin dezagun, Eukaristi huntan, harentzat; eta Jainkoak emanen dio bai argi, bai indar.

931. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Gora Piarres eta hainitz urthez jainkoaren laguntzarekin!.

932. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Aserre, gorroto guziak baino lehen eta gorago jarriko ditugu zuzentasun gosea, anaitasun egarria.

933. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0037 Larretxea: Zurruta ere txarra
neurritikan gora
.

934. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0098 Amu.:
Erreka-bazterrean
ernetzen da altza,
ark bezela guk ere
orriak altza;
Euskalerri gurea
da gure maatsa,
naiz-ta askatasunez
eztan aberatsa;
au destino latza,
askotan garratza,
gakoa or datza
aldatzeko martxa,
bera muga lotuak,
gora esperantza.

935. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0068 11) Tabernak zientu erdi,
hori dok polbora!
Sozidadeak ere
dozenatik gora.

936. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0145 7) Ez bakarrik arratoiak
hemen gauza egokiak
badira eundik gora taberna
eta jaitokiak.

937. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Berrerortzeagatik hutsegite batetik goragoko kategoriako beste batera igarotzerako eta santzioen zehaztapenerako, Eraikuntzaren Lan Ordenantzan ezarritakora egongo da, hutsegite arinean berrerortze kasuan izan ezik, zeinek ez bait du sortzen hutsegite astunera igarotzea.

938. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Ordenantza hauek definitzen ez duten guztian, biltzen diren goragoko lerrunekoak bete beharko dira, Plan Partzial hau formulatzerakoan indarrean dauden Arau Subsidiarioetan barne harturikoak bereziki.

939. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Egun honetan, sozietateek lursailaren behin-betiko esleipena eskatzen dute, pabiloien jabetza erosleetariko bakoitzari eskualdatu ahal izateko, bere alde alegatzen dutelarik gorago aipatutako Foru Dekretuan ezarritako baldintza guztiak bete dituztela.

940. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Egun honetan, sozietateek lursailaren behin-betiko esleipena eskatzen dute, pabiloien jabetza erosleetariko bakoitzari eskualdatu ahal izateko, bere alde alegatzen dutelarik gorago aipatutako Foru Dekretuan ezarritako baldintza guztiak bete dituztela.

941. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Ia larogeitamar emanaldi eta 15.000 kilometrotatik gora egin dituzte Orain-ekoek Divinas palabras estreinatu zutenetik hona.

942. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Araba`ko Letona deritxon erri txiki baten Letona abixeneko 100 gora batuten gara urtero jai eder bat, jai jainkozko ta gizadizko egin daigun.

943. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Hori oso nabarmen dago hainbat aldiz publizitatean errepikatu den spot honetan: 100.000tik gora gazte ari dira egunero euskaraz bizitzen.

944. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Untxiak, berriz, gora jo zuen, 250-260tik 275era.

945. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Oso goian jarri zuen helmuga Jabier Bustok, duela hamar urte, eta goraino iritsi behar zen.

946. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Guztira, 10.000 litro ur mugitzen dira 20 metrotako luzeera duen piszina baten gainean, hauetako 8 mila gora bidaltzen direlarik figura ezberdin batzu egiteko, beti musikaren erritmoari jarraituz eta kolorezko argiek margoturik.

947. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Zumaiako futbol taldea sortu zenetik piskanaka piskanaka gora joan da, mantso baina atsedenik gabe.

948. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Kanpoan oinarrian bi eskailerak gorago aipatutako atera eramaten gaituzte, tartean geratzen den orman Victorio Machioren baxuerliebe bat aurkitzen da, gure pertsonaia aurrez aurre erakutsiz.

949. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Delinkuentzia indizeak gero eta gorago igotzen ari dira Katalunian eta sindikatoen ustez oso kopuru murritzak dira hauek.

950. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 - Ba senarrak erantzun, zidan erenegun pixatu giñan eta 235 kiloz gora eman zuen pixuak.

951. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Garai bateko bide zarrean gora, oiñez jungo da jendea, orain asko erosotuta dauden oin-bideetan zear.

952. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Kontu Kontari Pelota gora, pelota beera, bestetaz etzan itzegin jun dan igandean.

953. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hala ere, Legeak Lurraldeetako eta Euskal Kirol-Baterakundeen egitekoa eta garrantzia indartu egiten ditu, bakoitzak bere kirol-moeta suztatzen, antolatzen eta araupetzen, diru-laguntzak jartzerakoan eta horiekiko zaingoa egiterakoan eta egitamu, egitarau eta manu orokorrak tajutzen eskuhartu eta horrelakoetan aurrera-eragile direnez; beste aldetik, Lurralde-Baterakundeek Euskal Baterakundetan eta horiek Autonomia-Elkartea baino goragoko mailakotan izango duten heineango ordezkotzaren jaurpideak, eraentza-gardentasuna eta kirolzale guztiak, kirolzale izatea Legeak berebaitan duen neurri zabalean hartuta haietan sartzea erraztu dezaten neurriak hartzea jarriz, demokraziazko barne-egitura eskatzen die.

954. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Errektorego honek, ihardupidea amaiturik, gorago aipatu Unibertsitate-Eskolako Irakasle Titularren Kidegoaren plaza hutsik uztea erabaki du.

955. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0012 Laugarrena.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren Lurralde-Ordezkariei eskuratzen zaie azkar egin beharreko eta Zazpirehun eta Berrogeita hamar mila (750.000,-) pesetatik gora jo ez dezaten konpontze arin, euspen edo iraunazpen-lanak Sailaren izenean akuratzeko ahalmena.

956. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Obraren Zuinketaren Akta egin dadin egunetik hasita kontatuko da epe hori eta esleipendunari obretarako udal lizentzia eman dakion egunetik hasita hamar (10) egunetik gora gabeko epean egin beharko da zuinketa.

957. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Koefiziente horrek indarra hartu zuenetik hiru urtetik gora igaro direnez, Industri Injinadoreen Kolegioko Kontseilu Nagusiaren Osoko Bilkurak, Eguneratze Koefizientea (EK: 1`2) aplikatzea onartu zuen 90.10.04ean egindako bileran; ondorioz, koefiziente murriztaileen taula, honela gelditzen da: Aurrekontua / Koefizientea

958. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Bat ere ez zen Bidasoako uretan ikusi, eta askok esan zuen erremedio zaileko galera izango zela berriro ere izokinak Bidasoako uretan gora igotzea.

959. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Geroztik musikarekiko zaletasunak urtez urte gorantza egin du Lekeition.

960. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Hala ere, aurtengo presupostua lau miloitik gora izango da.

961. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Eta hortik gora beste 3.776.000 pezeta behar.

962. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Prozeso politiko hau arazo ekonomikoengatik zailagotu dela sinalatu ondoren, López de Letona honela mintzatu zen: Arlo honetan gure arazoak beste nazio askoren antzekoak dira, hots, inflazio azkarra, kostu eta prezioen gorantzako espiralak eragina, kontu korrientezko pagu balantzaren deficit latza, langabeziaren tasa handia eta munduko prezioen konstelazio berritik datozen problemak, energiaren garestitzeak ekarriak.

963. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 5/ Uste duzu zuk Sorian lehengoan beren zainak ireki eta zerien odol ahulaz gartzelako murruetan Gora Euskadi idatzi zuten aberkide miresgarri horiek, gutaz trufatzen, eta Brexnef eta psikiatrikoak besterik ez daramatela beren bihotzetan?.

964. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hogeita hemezortzi milioitik gora aprobatu ziren, zenbait herritako obrak egiteko.

965. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Garai hartatik gure egunak arte, Estatu guztien interbentzioa, ekonomia arazoetan, sendotuz joan da eta egun, Nazional Produkto Osoaren zati handi bat, toki askotan ehuneko 30etik gora.

966. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hala ere, abioi haundi batetan sar, aulkian eseri, gerrikoa lotu eta bidaiari ekitea gauza bat da; besterik, ordea, norberak har delta edo abioia, eta, berari eraginez, goruntz igo, lurrerantz jaitsi, lainotan sar, haizearen besoetan mugitu, eta lurretik at ibil edo hegan egitea.

967. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Ez da zaila hau egitea, lainotan zeure burua kulunkan ikusteko, gora igo behar da.

968. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Berehala jabetzen da, manejoaz, eta nik uste dut halako irrikia ere sortzen zaiola, bere baitan, goruntz ekiteko.

969. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Sar abionetara, mandoak eskura, motorrak martxan jar, helizeak jira, eta, konturatzeke, hor goaz airean, gora eta gora....

970. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Duque de Mandas kaletik zehar, Egia kaletik gora Ametzagainara igo eta karmengo Amaren kaletik behera berriro Aitor ikastolara iristeko manifestazioak erdi aldean zeraman bigarren pankarta batek Gobernuaren plangintza txarragatik haurrak kalean geratuko dira zioen eta hirugarren bat atzean Egiako auzoak ikastola bat nahi du eta behar du.

971. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Freddy Mercury, taldeko kantariak, larruzko jaka hori batekin plazaratu zen, hura erantzi zuelarik elastiko zuri batez aritu zen kantuan eta azkenik gerritik gora bilutsik kontoneatu zen ezenetokiko pasareletan zehar.

972. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Automobillik pasa ezin, ez gora ta ez beera.

973. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozesp 1971 0001 Bederatzi milla durotik goora ordaindutako beiak etorri dira edo saldu bear izan dira.

974. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 0001 Bei aragia, gora antzean prezioan.

975. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 0001 Ontaz, prezioak bereari eusten dio geiagorik gabe, au da, 140 pezeta kilo/kanala zerri gizenarentzako, naiz ta pixkan bat gora antzea sumatu.

976. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 c) Borondatezko lan-utzialdian daudenak, dei hau argitaratu dedin egunean egoera horretan urtebetetik gora egon izanaren baldintzapean; lehiatzaile hoietatik, hala ere, lehiaketan nahitaez eskuhartu beharrekoei eman dakizkien lantokiez gainetikoak hainbat baizik ez dira birlaneratuko.

977. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 3.1.1. Dagokion haizeberritzea eta ekintzapidea dela eta sortu daitezkeen keak eta usainak kanpora botatzeko bideak jarriko dira, hoiek hartu, modu egokian etxe-hegala baino bi metro gorago eraman eta han kanpora egotziz, auzokoei zarata, dardarizu edo usainegatikako nekerik jasanarazi gabe.

978. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 c) Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailak, itunearen gai diren lanak egiteratzeko diruen gostearen % 90kotik gora gabeko eta % 30kotik behera gabeko zenbatekoa eman ahal izango du eta zenbateko horiek, erizpide berberei jarraituz aterako dira Udal guztientzat.

979. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 e) Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren diru-ekarketa, gehienez % 15koraino egin ahal izango da, Udal guztientzat erizpide berberei jarraituz, itunea izenpetu dadinetik eta hilabete batetik gora gabeko epearen barruan, eta gainontzekoa, Artezkariek izenpetuta, egindako lanen egiaztapen-agiriak jaso ondoren.

980. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. etxebarren 0001 Zezen bakoitzak bere pisu ideala ohi du eta handik gora errezago erortzeko besterik ez da izaten.

981. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Frankismoaren sasoian zezenketak fiesta nacional izaten zirela eta, corridak goitik gora gaitzesteraino heldu ginen gehienok.

982. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Alkoholismoarekin parekatu ez ezik tabakismoa goragoko puntura ailegatzen da (pasatu egiten da).

983. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Sarritan, ni gorantz natorrela, besapean bokadiloa dakarren gizon beltzarana beherantz dihoa.

984. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Are gehiago, argi dago erabilpena goruntz doala.

985. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Sari Nagusi honekin lortutako ospea oso garrantzitsua izango du 125 cc.ko lasterketetan leku finkoa irabazteko, hainbat sari nagusitan mugatua bait da piloto kopurua, eta titulu zein puntuak erakustea guztiz garrantzitsua du, goragoko urratsa den 125eko kategoria horretan sartzeko oraindik ere beste munduko curriculumik ez duenez.

986. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Urarekin ibaian gora, arrainak ere igoten dira itsasgoratan janari bila.

987. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 170etik gora, bihotzeko gaitzak Gaixotasuna izateko arriskua azaltzen da.

988. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Egunean zenbat? Egunean zenbat kolesterol eman behar zaio umeari? Pediatrek eta dietistek 250-300 mg-tik gora ezetz diote. Ez da asko.

989. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Duela 32 minutu igo da gora eta oraindik ez da azaldu!.

990. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 0001 Asi da Errioxa goruntz begiratzen.

991. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Egunean 2.000 txartel zuzendu arren ere, bi urtetik gora bearko ditut.

992. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta azalean, goragoko Pour faire sourir a Gotzon, an goien ori.

993. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Olatuok itxosuen gerua ta gora, eta Erramon`en olatuok pe liorrez, ez, ez bera....

994. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Geure iritziak bota genduzanean, Villasante ta bere mutillak gora-goraka jarri jakuzan, eurak be euskalkien bizitza sendotzeko alegiñetan ebiltzala esanaz, alkar-izketetarako erriaren izkuntzea erabilliko ebela esanaz...

995. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ederto garbitu dira egun oneitan! Olioa gora doiala, arrolioa goian geratu dala, zergaitik bidoi kadaka gure ura saldu ez? Or nunbait, urik barik, gizasemeak, abereak eta lurrak egarri gorrian ei-dagoz! Merke saldu ta ara gizarteari ta geuri laguntzen.

996. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Gaur gora andirik emoten ez dautsegun arren, lenago Iruzubieta, Etxebarri ta Urberuaga bitartean, ba-ziran jauregi ta torre-etxe galantak: batzuk zutik daukaguz oindiño: baiña onein garaia joana dala esan daikegu.

997. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Txaraka`tik gora, ezker-eskuma ainbat arrobi edo kantera eder itxita, lenengo aurkitzen doguna, eskumatara, Santu bi onein baseleiza dotorea da.

998. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Sustrai gai ortaz bait diardu gorago aitatutako HOMAXE liburu ortan.

999. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Bakoitza bere aldiko seme bait-da! Onela gure gizona biurtu zaigu poligrafo aundi! Amalau ta geiago novela; antzerki bi; Historia, Kritika ta Geografi saiakerak ogeitabostik gora.

1000. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Esan leiteke, beherantz ez doala, gorantz ere asko igon ez arren.

1001. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Ez ezazuela pentsa Orejak hori esan duela eta Arizkundik gora zizak biltzera nolanahi joaterik dagoenik.

1002. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Nafarroa ez da Euskal Herri, Ipar Euskal Herririk ez da esistitzen Behobiatik gora Frantzia bait da, eta guzti hori argi eta garbi geratu denean... orain muga kendu behar dela, alde bateko nahiz besteko poliziak alde bateko nahiz besteko terroristak harrapa ahal izan ditzan.

1003. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Barruan dena beteta, eta bat gora bidali beharra gertatzen zaio txoferrari.

1004. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 - Hi, hemen dena beteta zegok eta igo hadi gora!.

1005. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Gora igo eta minutu pare batetara euria hasten du.

1006. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 - Aizue!, gora igo zaitezte, lehendik ere beste bat badago eta.

1007. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 - Gora igo bainan biak bakarrik.

1008. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Semealaben adina aurrera doan neurrian eta hamabost urtetik gora batik bat, arazo larri bat aurkeztu ohi zaie gehienetan gurasoei: gaztetxoak bere kabuz funtzionatzen hasten dira, eta neurri egokian tratatzen asmatzen ez bada problema benetan latzak sor daitezke.

1009. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Estatu Espainolean 30.000tik gora.

1010. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Ondoren guztiok desiratzen genuena: eskubian Doñana, animaliak besterik ez daudela, ezkerrean itsasoa, atzean Guadalquivir, eguraldia epela, zaparradatxo bat edo beste freskatzeko, abenturatxoak: denbora aurrera ahala itsasoa gora zihoala, itsas ertzetik gero eta maizago joan behar olatuak eskibatuz (txirrinduak gaixoak); beste tokietan hondar busti berriaren azpian hondar lehorra... txirrindarren aurretik jausi egiteko aukera.

1011. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Erreketan goora datorrenean ere gogor egin bearra du uraren indarra austen eta saltoetako gaiñak artzen.

1012. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Dirurik eza, diru-iturriak agortu izana ta zorrak goragi igo izana: orra or GOIZ ARGI mututu-erazi zuten eragozpenak.

1013. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Idaztea ez beste lan guztiak Irarkoletako langilleen esku joan izan ba`lira, bigarren alerik ezin izango genuan atera, ain goruntz zijoazkealako kastuak.

1014. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Bestalde, 1985`garren urtean industriak goruntz eduki duan eboluzioa, itxurazkoa dan produktibidadean kokatzen da.

1015. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Euzkadi`ko kaietan sartu-aterean ibilli diran merkanziak 10,2%`go igoera izan du, Españia`kin konparatuz askotaz ere gorago (3,7%).

1016. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Asteko berriak. Alemaniako dirua gora finkatua

1017. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Biba Uztaritze holako obrak eginez berriz ere gora atxikiko duzue pilota eta Eskual-Herria.

1018. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Eskual-Herria ageri zen urrun, itsasoan uhainak baino gorago egonki, mendi zorrotzen harrokak.

1019. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 - Bigarren sailean, gora Mauleko Xuberotarrak! Jaz Donibane Lohizunek egin zuen balentria sail berari lotuak dira eta ez dakigu xapeldun aterako direnetz, bainan finala-erdietarat hupatuak dira molde hautean: igandean, garhaitu dituzte eta beraz kanpo ezarri Avignon hirikoak, 11 eta 9.

1020. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 - Goraxago aipu dugu Senpereko nazan gertatu itotze bat.

1021. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Burrunba gorago, eta burrunbatuak huts egiten badu, ixiltasuna barnago, bihotzetan!

1022. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Gora Kaliforniako juje hedadura haundikoak!

1023. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Denboran auzoko herri nausiak goratik behatzen baitzakon, nago orai ez ote denez hortaz jelostua...

1024. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Itsas hegiak utzirik, joan zaizke halere errekaguneetako zabaldegi edo goragoko aldapa argitsuetara: oihalezko etxolek dute han ardi behien lekua zenbait asterentzat hartua.

1025. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Baina gorago ere bai: Euskal Gobernuak errezebitu ditu Gasteizko Ajuriaenean, Ardanza lehendakariaren jauregian eta han zen ere Jauregi, lehendakari ordea.

1026. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Egin den lana, berriz, bai Biologian, bai Kimikan, bai Natur-Zientzietan, gorago joan da denen ustez.

1027. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Kalitatea gora doa.

1028. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Plaza haundian oihuak entzun ziren: Gora Gomezovarena gure Jeneralea! Goraaa!.

1029. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Gora oihuak hor han hemen entzuten ziren.

1030. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Ereserkia amaitzean, gora oihuak entzun ziren berriro.

1031. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Jenerale bakezalearen hitz eder hauk entzutean, nork negarrik egin ez? Gora oihuak eztarrietan itotzen ziren.

1032. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Lehen lerrokadak plazara heldu zirenean, herri osoak oihu haundi bat egin zuen: Gora gudalozte herritarra!.

1033. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Gora polizia herritarra! oihukatu zuen herriak.

1034. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Gora! dio herriak.

1035. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Bertan lana egiten duten nekazariak 350 dira, ofizialki agertzen direnak; 800etik gora, berriz, handik beren ogibidea duten familiak.

1036. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Inoiz baino gorago altxatuko da haren mintzoa, azken oihu gisa moldezko letrez hilburukoan utzi diguna, euskaldunon artean egunik egun, asterik aste, hilerik hile, urterik urte erein izan duen ahozko hazi emankorraz gainera.

1037. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Lehenengo Derioko kanposantuan, gero handik goragoko baserri batean eta azkenean Geldotako etxe horretan.

1038. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Bi aldeetatik joaten da jendea, kostaldekoak Aia eta Asteasutik gora, eta beste jende asko Errezildik eta Bidaniako garai bateko Diputazioaren ostatutik.

1039. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Erromesak polikiago doaz Iturriozko bentatik gora, ume eta guzti, batzu irratia piztuta, senar-emazte gazteak eta umeak kurioso eta dotore jantzita beren txandal, niki eta zapatila koloristekin.

1040. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Zelatungo txaboletatik gora egiten den bidea nahikoa guruzbide da edadeko jendearentzat eta, zer esanik ez, zaintzen ez diren gazteentzat.

1041. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Irureun millatik gora zirala orain berreun urte baña une onetan eun ta iruregei milla bakarrik, gitxi gora bera.

1042. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Bide ona gero, baña gorantza. Iruzpalau errekatxo igaro ta... orra bigarren mendietxea!

1043. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Eta gorago igoteko gauza ez dirala agirian dago.

1044. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Aldazgora pikuan, zearka mearka, gorantza goaz, nozean bein geldiunetxoak egiñaz. Emanuel aurretik eta Hosea atzetik, astiro-astiro, pole pole.

1045. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Bearko, astiro ibilli! Anketan neke aundia nabaitzen da: bost milla metrotik gora gabiltz eta, jakiña danez, goi-nekeak menpean gaitu.

1046. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Jakiña da! zelai zabal artan bildu zan ostetza, zenbatutzen oso sailla edo eziñezkoa zana, baiña, bertaratu ziran berebillak eta berebiltzarrak zenbatu ezketiño, erraz egoan, gitxi gora-bera, igarten, eun da ogeita amar millatik gora izan gintzazala bertaratuak, nai ta zerbait geiago bere orretariko bilkuran ikusten oituta egon aurreko urte batzuetan.

1047. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Egia da klasea nazioa baino gorago dagoela.

1048. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Euskaldunak baino gorago sentitzen heuren buruak?

1049. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Bere hitzak, gora Euskara eta gora Euskal Herri subiranua oihukaturik burutu zituen.

1050. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Hirugarrenari laugarrena jarraitu zaio, laugarrenari bosgarrena eta horrela dendako milatik gora erlojuek zeinek bere kontzertua jo arte guztiek.

1051. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Itxasoa oraiñ baño gorago egoalako barik, Euskalerriko azpia asko be beerago egoalako baño.

1052. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Eta lege ori zala-ta, lau milloetik gora il zituen.

1053. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Kristauak, ostera, ona ala txarra dan jakiteko, gorago dagoan Legeari, Jaungoiko Legeari, begiratu bear.

1054. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Egun berrogeita hamarretik gora dira kartzelatuak eta sator zuloetara joanak konta ezinak.

1055. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 Goraino heldu baino lehen ni ere gelditu nintzen lurrean etzanda eta nirekin zetozen biei esan nien ni ez nindoala gailurreraino eta beraiek jarraitzeko.

1056. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. bastarrika 0001 Joan naiz, joan
Zaindari burukoa iritsi da
jantzi eder batean sarturik,
hartu nau eskuetan
etzan nau zaldian
eraman nau harrapaladan
mendi eta ibarretan gora
.

1057. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Lanpararen gainetik gora doa zuzen zigarroaren ke urdina.

1058. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0001 Eroski: Irabaziak eta Inbertsioa gora Arantzazu Loidi.

1059. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Ehun eta hogei jakintsutik gora joan ziren espedizio hartan Egyptoko monumentuak aztertu eta sailkatzeko mandatuarekin.

1060. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Biztu eban krisallua, ta, barru-barruan, ezkerreko ormatik gora, kuarto txiki batean sartu giñan biok.

1061. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Zenbat urte, egiñ zituela...? - Amabi milla urtetik gora... Ezagutu nituan euskaldun areik. Zuen antzekoak ziran....

1062. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Bestalde, indioak ez dira taldetxo bat Latin-Amerikan: 30 milloetik gora dira, Bolibian, Guatemalan, Ekuadoren, Perun.

1063. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 - Irureundik gora, itxurazkoa bada.

1064. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Jatetxeetan, behin baino gehiagotan entzuna nuen, brindisen artean, hauxe: (Gora Ilia, gure katholikos gaztea).

1065. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0002 Mundu haretan ez neukan pisurik, urak gorantza nerabilan eta ur azalaren gain gainean netzan.

1066. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Idazlariak eta gure aldizkariaren zabalkundea egin daikeen gazteon laguntasuna bear dogu, gora euskera askatua oiukatzeko.

1067. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Edurretako eperra Alpe eta Pirene mendietan 1.800 eta 3.000 metroen goran bizi oi da edurtza andien azpi aldetik eta mortua eta atxa asten dan garaietan.

1068. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Salneurri edo prezioak gorantz

1069. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0003 Jokalariak lautik gora direnetan, bankaria bankari-tasatzaile izango da soilik eta jokoan ez du parterik hartuko.

1070. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0002 Ez dut nik, hortik gora, zuenganako zorrik!

1071. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa eszaar 0059 444. Baratzako etsairik aundienak, etxeko oilloa ta auzoko mutilla
445. Bargan hostoa erditik gora hasten denean, hiru egunez denbora txarra. Barga, Urbasa mendiko ipar aldeko hegalari esaten zaio.

1072. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0088 Hi haiz, Euskal-Herria, haritz hori bera
Arrotza nausiturik, moztua sobera
Oi gure arbasoak, ez otoi begira
Zein goratik garen gu jautsiak behera.

1073. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0123 Leriche
Eskentzen deiat berhala
gûziek beno gorago;
Ez lotsarik har eneki
nahi dûkeianantako.

1074. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0045 Au champ. Jelkhi: Errumako fabrika. Etxahun eskeleretan gora. ETXAHUN (Aita Saintiari).

1075. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0009 2- Palazio ederretan gira alojatzen
Eta segûr goratik aide freska hartzen
Gaiñ behera so-ginik betzait ûdûritzen
Orhigañen nizala agitzen
Bena ez dira heben
Bazterrak berdatzen
Txoriak khantatzen!

1076. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0009 3- Ametsa, lagûn nezak ni Atharratzerat
Ene azken egûnen han igaraitera
Orhiko txoriaren khantûz behatzera
Pharka ditzan nik egin nigarrak
Hots, Xiberotarrak
Aintzinian gora
Eskualdûn bandera
.

1077. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 Han zergak eta legarrak
dirade oso meharrak
Garesti bankan emanak
Guti gostatzen jesanak
Zinez gora saltzapenak
Guztien mend'erospenak,
Han denetan lantegiak
Txukunak eta garbiak.

1078. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0058 -Otalora? Otalora ba tau an goixen, ba tau ta bestie dau Arraiseko errekatik gora faten da Uretamenditik gorau dau etze bat, aldeako etzee bat, an bixi da, (...).

1079. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 I SORG.- Gora, Macbeth!

1080. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 Gora,i Glamis'ko thane ori!

1081. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 II SORG.- Gora, Macbeth!

1082. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 Gora, i, Cawdor'ko thane ori!

1083. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 III SORG.- Gora, Macbeth! oraindik ara errege izango azan ori!

1084. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 I SORG.- Gora!

1085. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 II SORG.- Gora!

1086. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 III SORG.- Gora!

1087. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 Ori dala-ta, gora Macbeeth eta Bankuo!

1088. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 I SORG.- Gora, Bankuo ta Macbeth !

1089. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 Izentatze barri au dala-ta, gora, thane goragarri ori! thanetza ori zeure da-ta.

1090. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00097 Edadez zerbait gora garanok
begiratuta sinistu
denporeagaz egun andi au
egin jakula otzitu.
Gogoratuta egin dagigun
egun au indar-barriztu,
Andra Maria Ama ona da,
berari gogoz eskatu,
eta fedea sendotuteko
berak indartuko gaitu.

1091. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Gure artean gorago aipatu ditugu biltzaile batzuk.

1092. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0092 Intsektua arriskuaz konturatzen danean, hegaz gorantza joango da eta halan edalontziaren barruan sartuko da.

1093. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00165 - Gora gure Iaun Zuria, zaindu Bizkaiko Jaurerria! -oihukatzen eben danak.

1094. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0079 -Andoni, igon dozu gora?

1095. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0079 -Ez, niri ez, baina umeren batzuk basoan zeozer izetuta itxiko ebela esanez joan da gorantz.

1096. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0093 Erdi erdian gora begira daukan tentekoa.

1097. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0010 Barriro be luze luze egin zan, zutunik oraingoan, lehenengo lepoa beherantza makurtuta eta gero bizkarra gorantza okertuta.

1098. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0024 Oraintxe ikusiko dok esanaz aurrean hartu eban, sagarrondo baten gora igonaz ihes egin eutsan arte.

1099. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0082 Hango garretan zeu ikusi gura zindudan, kea lez urdina eta luzea, beti gorantzako bidea urratuz, beharbada, oraindik gehiago hazi guran.

1100. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0155 - Hor Inor. Inortxo!...- esan eban, eztarrian gora nekez etorren, aspaldi itotako zure abots makalduak.

1101. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0090 Jainkoak, mesede andia egiñez, ez ori ez besterik barik aurrera egitea emoten deutsenean bere, beranduago eltzen dira gora, neke geiagoz eta gitxiago merezi izaten dabela, Jainkoaren erara jarri ez diralako, euren borondatez batasunerako bide ziur eta garbian euren buruak sartzen itxi ez-eta.

1102. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0106 13. Onelako billustasunean aurkitzen dau arima Jainkozaleak bere bakea eta atsedena; ezeren zaletasunik izan ezean, ezerk ez dau gorantza nekatzen ez ezerk berantza sakatzen, bere apaltasunaren dendun-dendunean dagoelako.

1103. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Besteak, an Kristogandik urrunean bizi diranak, asko jakiñak eta agintari andi diralakoak, eta beste batzuk munduan gorago igon guraz dabiltzanak, Kristo ez dabela ezagutzen esan geinke, euren asmo onak eukiarren naikoa azken mingotsa izango dabe; olakoentzat ezta emengo itza.

1104. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0168 Mendian gora zihoala, Perutxu txerri bat hilten ikusi zuen eta gora-goraka gedar egin zion esanez:

1105. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0168 Sorots egiten du eta ene!, ez du ikusten ba jentila ikaragarrizko burduntzi batekin mendia gora!

1106. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Mendian gora zela, hainbat artzain, mandazain, egurgin, ikazgin eta gainetiko ikusten zuen ikusi be baina ez zegoen berbagura olagizon handiki hori, harik eta bere barruko ardura kendu arte.

1107. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 Eta abadeak esan ei zion gora-goratan:

1108. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Txendor bat ei giñuan, ya emon sittuan. bosteun da oetasei saku bete giñusen aekin, asarria, e, aundixa, e? .. sekulako alturia eukan, buelta bat bai bueno, bo, an euen, e, eur mordo bat isugarrixa, da egogi euan batzeko olantxe barranko mouan batze sien danak bertara ta; egurra isugarrisko mordua, pao-buruakin beia, urrengo senduenakin, e, geiña, urrengo gorau meiauekin, meiauekin, meiauekin ein da alturia mortala (...).

1109. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Aura puntia artu erain biar isate ako beeko suekin, da espaako gogoik artzeko, aga lusie sartu, esta? ... da agan bertan ixotzen dau gora suak, an gora.

1110. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Lelengo etapia emen faten da ortik, lau bat altura inguruen edo ola, da geo, berris atzea bada dana akaautakuen, atzea barrixa itten dau goa, andik lengo lekutik gora ola, geo an beste etapa bat an berris atzea, beste ekiñaldi bat.

1111. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Ez da mendilerro altua, baina gorago ez dago ezer, urruneko gailurrak izan ezik, eta honeik, distantzia batera, parean edo beherago emoten dabe, batez be bere inguruaren nagusitasuna handitzeko inozentzia daukan umearentzat.

1112. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Zornotzatik Torrebururantz ninoala, Autzaganeko aldatsaren erdi aldetik gora, eremu magnetikotik libraturik lez nasaitzen nintzen, barriro neure altueran, eta, atzera begira Zornotza oinetan ikustean, gailen sentitzen nintzen.

1113. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00311 Fffff! ! Paparraren zabalkerak burua gorantz jaurti eustan eta gorantz putz egin neban, ez hango ezer amatatzeko, surrarentzat espazio liberatuen bila baino. Kostata sartzen zen arnasak sustoa desteinkatu eban, baina ez eban piztia bere zulotik ataraterik lortu.

1114. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 AMOROTOK (18 irudia) bere aldetik piramide zabalagoa dauka, hau da biztanlego gehiago, eta hiruki itxurakoa: zabalago oinarrian, adinetan gora doan heinean estutzen doana.

1115. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 19 urte ezkeroztik aitagarriena biztanle kopuruaren beherakada handia da, emakumezko zein gizonezkoetan; emakumezko gitxiago egotea normala da gorago aitatu doguzan umedunaldi eta erditzeakaitik, eta gizonezko kopuruaren beherakadea gizaldi hasikerako jaiotzen urritasunean euki daike arrazoia, umeengan eragin handia izan eban 10 hamarkadako iraute krisialdiagaz batera.

1116. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0138 Atsoa etxezari gaixtoa, ardo zuritan edan omen du idipe muserpekoa (eta azkenengo berba hau esakeran gora altzatu umea)

1117. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0002 Antzarra lurra baiño 8.500 metro goragotik joan leiteke.

1118. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0008 Gorago igon ioranez,
argi barriak datozkit,
gero eta urrerago
nire zeru goienetik.

1119. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0024 Atadian ikusi orduko santzarien zuzendaria dantzan asten da, esku bakotxean daroiazan makillak gora jaso ta irudia agurtuz.

1120. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0106 Gizaldirik gizaldi, gizon-emakumeen historia, aldik alde, guzurrezko ta saldukeriazko salakuntza ta ustelkeriaz, goi-goiraiño beterik dator.

1121. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0455 Gora begiratu, eta harria hilobitik kenduta egoala ikusten dabe, harria handia zanarren.

1122. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00226 Amona gora... amona behera...

1123. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00063 3. Xedapenen batean administrazioren bati eskumena aitortzen bazaio, baina eskumen hori zein organok erabili behar duen zehazten ez bada, gaiaren eta lurraldearen arabera eskumena leukaketen beherengo organoek izango dute espedienteen instrukzioa egiteko eta espedienteak ebazteko ahalmena, eta, bat baino gehiago badira, hierarkian komun duten goragokoak.

1124. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00068 3- Indargabetze-aldia epailaritza nahiz arduralaritza-zigorpideei ekin dakienean eten egingo da, eta ordurarteko aldia baliagabetu, bide hoiek epailaritza edo arduralaritza-zigorrik gabe burutu edo zigorpideak sei hilabetik gora geldi egonez gero berriz kontatzen hasteko.

1125. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0054 2. Bere bazkideei araudian ohartemandako eran egindako jesapenek ezingo dute aurreko zatian esandako dirubaltzen ehuneko 10ekotik gora jo, ez ekoizpideez, etxebizitzaz edo hoien antzeko Gizarte-Suztapenezko zertarakoaz bestetarako erabili ere.

1126. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0054 3. Ogasun mugiezinetango ezarketek ezingo dute esandako dirubaltzen ehuneko 30ekotik gora jo.

1127. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0171 2. Aurreko atalean ohartarazten dena ez da erabilgarri izango jasotako kopuruak, bi hilabetetik gora gabeko epean, oso-osorik Borondatezko Gizarte Aurrezaintzazko beste Erakunde batean sartzen badira.

1128. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00036 Lege honen 3garren Atalean ohartemandakoetarako, eta lehenengo Kontseilua osatzeko, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako xehetasunen arauera mila bederatzirehun eta larogeita garren urtean Autonomia-Elkartearen barruan langileen enpresetango ordezkaritza-sailetarako hauteskundeetan ordezkarien ehuneko hamar ordezkaritik gora ateratako sindikaritza-bazkunek izango dute ordezkariak aurkezteko eskubidea.

1129. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00100 2. Epaimahaien izendapenak berezitasun-printzipioa betetzen dela bermatuko du. Horren indarrez, botoa emateko eskubidea duten epaimahaiko kide guztiek, sartzeko eskatzen den ikasketa maila-berari edo goragokoari dagokion titulazioa izan beharko dute, eta horietatik erdiak, gutxienez, ezagupen-alor berari dagokiona. Dena dela, Euskal Herriko Polizi-Ikastegiak izendatutako ordezkari bat egongo da epaimahaietan.

1130. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00045 Koloreztatu irudi hauek era honetara. 100 m-tik behera berdea; 100 eta 300 m artean horia; 300 eta 500 m artean laranja; 500 m-tik gora marroia

1131. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00081 Ondoren, ohi bezala, minutu bat emango dugu ikasleak buruz presta dezan esku pentagramaren laguntza hutsarekin, eta jarraian ahots goraz kantatuko dugu.

1132. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Puzzle hauetako piezaren bat eraldatzen bada, eragina multzo osoan nabarituko da noski, eta ez soilik ibaian behera, baita ibaian gora ere. Gainera, uholdeen ondorioak larriagoak izan daitezke.

1133. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00012 Ahots goraz eta txandaka, kartulinen forma esan: Zirkulua!.

1134. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00016 JARDUERAK: Irakasleak arbelean marraztutako 1 zenbakia behatu eta, ahots goraz, zein zenbaki den errepikatu: Bat!.

1135. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00026 Elementu bat jartzen dion bakoitzean zenbat jarri dizkion esan, ahots goraz: Bat!.

1136. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00009 Intentsitatea dezibeletan (dB) neurtzen da. 120 dB-tik gora, hotsak kalte egiten dio belarriari.

1137. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0004 Hor azaltzen diren eskailera horiek gora igotzeko dira.

1138. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0074 Gora eta ezkerretara.

1139. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0082 eskuinetara / ezkerretara / gora / behera

1140. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0083 Gora eta gora, eskaileratik gora, behera eta behera, zulotik, ezkerretara.

1141. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Momentuek habea beherantz makurtzera eragiten dutenean (gure 7.2. irudian gertatzen den bezala), positibotzat hartzen dira eta gorantz makurtzera eragiten dutenean negatibotzat.

1142. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0021 11- Esazu boz goraz ia ia amaitu duzula.

1143. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0021 Esaiozu boz goraz zeure irakasleari.

1144. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0119 c) Gora begira zeuden / txori kaka erori zitzaien aurpegira.

1145. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0041 Ba, agian bai, agian multa jarri digute; batazbeste 100 km/h-ko abiaduraz ibiltzeko, zenbait zatitan 120 km/h-tik gora ibili beharra bait dago, beste zatitan (peajeak, semaforoak, etab.) mantso-mantso joatea beste erremediorik ez dago eta.

1146. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 txikia - ezin gora heldu

1147. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Badira BESTELAKO KOSTUAK ere, nekez neur daitezkeenak: horrelako edifizioetan leihoen ondoan dauden langileek bakarrik ikusten dute eguzki-argia (Twin Towers direlako bi dorreetan 100.000 langiletik gora daude); zaborra biltzera etortzen diren kamioiak lehenbiziko solairuetan biltzen dutenarekin betetzen dira; etxebizitzak egiteko aprobetxatzen diren edifizioetatik umeak ezin dira kalera atera eta anitzetan hamar urte bete arte HANTXE atxekitzen dituzte, etab.

1148. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/3 0042 Oso gizon indartsua da eta erraz igotzen da itsasontziko soketan gora.

1149. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0011 HARI
GORA
EURI
EGIN
IZAR
BIHURTU
KISKALI
MESEDEZ
ATSEGIN
TOLESTU
ASKATU
BEZAIN
LUZARO
IKATZA
BERRIA
KRASKATU
JAURTIKI
ETENGABE
EZKUTATU
IKUSTARI

1150. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0065 Ikusi mendizaleak,
baso eta zelaiak
mendi tontor gainera
igo behar dugu.
Ez nekea, ez da bide txarra,
Gora! Gora! Neska-mutilak!
A! A! A!
Gu euskaldunak gara,
Euskal Herrikoak.

1151. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0165 Izan ere, laugarren kapituluan ikusi dugunez, kontzentrazio eta pisu molekular kritiko batetik gora, molekulak elkarrekin korapilatzen dira eta unitate independenteak izan beharren multzo agregatu (eta azken finean, sasisare) (...)

1152. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0078 Eskuinaldean irudikatutako teklak kurtsorea gora, behera, eskuinaldera edo ezkerraldera eramateko erabiltzen dira; gezien norabideak agintzen duen aldera, hain zuzen. (Editorean).

1153. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0084 - Izerdi ... zurtoinetik gora hostoetara igotzen da.

1154. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 750 untzi baino gehiago dago eta 8000 pertsonatik gora itsasoan lan egiten dute, itsasoko iharduerekin zerikusia izan eta lurrean egiten diren langintzetako beharginak kontutan izan gabe.

1155. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0033 Esnea bezalako janari batzuk guztiz tenperatura altuetan jartzen ditugu, 100 gradutik gora gehienetan.

1156. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 F. Adierazpenak osatu, denbora neurtzeko unitateak erlazionatu eta goragoko ordena bateko unitate bat lortzeko beheragoko ordenatik hartu behar den unitate-kopurua idatzi (L, 189. or.).

1157. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0021 Bere atrantzale begiak dirdiretan zeuden pizturik, baina lasaitasunez bi sokei goruntz tira egin zien, harri astuna eta ostren otarrea goian eduki arte.

1158. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0462 Sortutako karbono monoxidoak bainu irakitea lortzen du; CO-zko burbuilek gora joatean likidoan turbulentzia handia sortzen dute, bainuaren homogenotasuna, bai tenperaturaren eta bai konposizioaren aldetik, hobetuz.